Garmin | GPS 158 | User manual | Garmin GPS 158 Brugervejledning

Garmin GPS 158 Brugervejledning
GPS 158
Brugervejledning
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang���������������������������������������������������������������������������3
Brug af enhedens taster�������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Kortoversigter og datasider����������������������������������������������������������������������4
Navigationsvisning����������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Brug af kortet������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Kompasvisning���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Talvisning������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Landevejsvisning������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Rutevisning���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Navigation���������������������������������������������������������������������������������������������������6
Navigering til et waypoint������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Oprettelse af en rute�������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Sådan følger du en rute��������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Sådan følges et spor������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Programmer������������������������������������������������������������������������������������������������7
Visning af oplysninger om himmellegemer���������������������������������������������������������������� 7
Visning af GPS-information��������������������������������������������������������������������������������������� 7
Visning af kalenderen������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
Enhedsindstillinger������������������������������������������������������������������������������������7
Trip���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Spor��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Tid������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
Sider�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Kort���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Motorvej��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
System����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Enheder��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Kommunikation���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Alarmer���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Installation���������������������������������������������������������������������������������������������������9
Nødvendigt værktøj��������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Installationsforberedelse�������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Sådan installerer du drejeholderen���������������������������������������������������������������������������� 9
Montering af holderen i drejeholderen��������������������������������������������������������������������� 11
Installation af kabler og stik������������������������������������������������������������������������������������� 11
Appendiks�������������������������������������������������������������������������������������������������13
Specifikationer��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Rengøring af yderside��������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Rengøring af skærmen�������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Registrering af din enhed���������������������������������������������������������������������������������������� 13
Kontakt til Garmins produktsupport������������������������������������������������������������������������� 13
Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer����������������������������������������13
Sådan kommer du i gang
 Advarsel
Se Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer, der begynder på side 13 for at læse om
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Brug af enhedens taster
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hold nede for at tænde og slukke for enheden.
Vælg for at justere baggrundslyset.
Vælg + og - for at zoome ind og ud på kortet.
Vælg , ,
og
for at flytte kortmarkøren rundt på kortet.
Vælg NAV for at navigere til et waypoint eller følge en rute eller et spor.
Vælg page for at skifte mellem kortet og data-sidevisninger.
Vælg QUIT for at gå ud af en menu og vende tilbage til kortet eller data-sidevisning.
Vælg menu én gang for at åbne menuen for den aktuelle side.
Vælg menu to gange for at åbne hovedmenuen.
Vælg , , , og
for fremhæve menupunkter.
Vælg ENTER for at vælge et punkt eller foretage et valg.
Vælg MOB for at markere et "mand over bord"-waypoint.
Valg af kort eller en dataside
1 Fra kortet eller en hvilken som helst dataside, skal du vælge PAGE.
2 Vælg MENU for at ændre indstillingerne for den valgte side (valgfrit).
Indtastning af bogstaver og tal
Du kan indtaste bogstaver og tal via skærmtastaturet.
1 Vælg bogstaver eller tal vha. , , og .
2 Vælg ENTER efter hvert bogstav eller tal.
3 Gentag trin 1 og 2 for at indtaste alle tal.
4 Vælg OK for at acceptere indtastningen.
GPS 158 Brugervejledning
3
Kortoversigter og datasider
Navigationsvisning
Navigationsvisningen viser tre datafelter og et kort midt på din aktuelle position.
TIP: For at skjule datafelter og få vist et kort i fuld skærmstørrelse, vælg MENU > Kort
på hele skærmen.
➊
➊
Det næste waypoint og sidste waypoint på din rute
➋
Datafelter
➌
Afstand og pejling fra din nuværende position til kortmarkørens position
➍
Kortmarkørens koordinater
➎
Kortskala
Brug af kortet
Justering af zoomniveauet
1 Vælg + for at zoome ind.
2 Vælg – for at zoome ud.
Sådan måler du en afstand
Du kan måle afstand og pejling mellem to vilkårlige punkter på kortet.
1 Vælg menu > Mål distance.
2 Flyt kortmarkøren til at det første punkt.
3 Vælg ENTER.
4 Flyt kortmarkøren til at det næste punkt.
Afstand og pejling fra det første punkt til det andet punkt vises i datafeltet øverst på
kortet.
➋
➌
➍
➎
4
Markering af et waypoint
Du kan markere op til 3000 waypoints.
1 Flyt kortmarkøren til den ønskede position.
2 Vælg ENTER.
3 Ændring af data for waypoints (valgfrit).
BEMÆRK: Ændring af koordinater, afstand eller pejlingsfelter vil ændre waypointets
position.
GPS 158 Brugervejledning
Navigation
Kompasvisning
Kompasvisning bruges til at lette navigationen. Du kan ændre de viste oplysninger i de
øverste tre felter. Kompasset viser forskellen mellem din nuværende retning ➊ og den
retning du skal følge ➋ for at følge ruten eller sporet.
Du kan navigere til et waypoint eller følge en rute eller et spor.
Navigering til et waypoint
1 Vælg NAV > Go To punkt > Waypoints.
2 Vælg en indstilling:
➋
➊
Talvisning
Du kan ændre de viste oplysninger i alle felter.
Landevejsvisning
Landevejsvisning viser tre datafelter plus en 3D-visning af din aktuelle retning, herunder
waypoints i nærheden, ruter eller spor. Du kan ændre de oplysninger, der vises i de
øverste tre felter og de punkter, som vises i landevejsfeltet.
Rutevisning
Rutevisning viser en liste over waypoints for den rute, du har planlagt, samt en
3D-visning af din aktuelle retning, herunder waypoints i nærheden, ruter eller spor.
GPS 158 Brugervejledning
• Vælg Bruger for at få vist en liste over alle waypoints.
• Vælg Nærmest for at få vist en liste over waypoints i nærheden.
3. Vælg et waypoint.
4. Vælg Go To.
Følg vejledningen på skærmen til din destination, og styr uden om forhindringer og
farer.
Oprettelse af en rute
Du kan gemme op til 50 ruter.
1 Vælg MENU to gange.
2 Vælg Rute.
3 Vælg en ubrugt rutelinje.
Kort i fuld skærmstørrelse vises.
4 Flyt kortmarkøren til det første punkts position på ruten.
BEMÆRK: Hvis det valgte punkt ikke er et waypoint, gemmes det som et waypoint.
5 Vælg ENTER.
6 Gentag trin 4 og 5 for at vælge de resterende punkter på ruten.
7 Vælg MENU for at gemme ruten.
5
Programmer
Sådan følger du en rute
1 Vælg NAV > Følg rute.
2 Vælg en rute.
3 Vælg en indstilling:
• Vælg Aktiver for at følge ruten.
• Vælg Vend og aktiver.
Følg vejledningen på skærmen til din destination, og styr uden om forhindringer og
farer.
Sådan følges et spor
Før du kan følge et spor, skal du optage et spor (side 7).
1 Vælg NAV > Følg spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg en indstilling:
• For at følge sporet, skal du vælge Original.
• For at følge sporet i modsat retning, skal du vælge Modsat.
Brug af Mand over bord
Du kan bruge manden MOB-funktionen til at markere et waypoint og med det samme
begynde at navigere tilbage til dette waypoint.
Vælg MOB > Ja.
Visning af oplysninger om himmellegemer
1 Vælg MENU to gange.
2 Vælg Celes.
3 I at-feltet, skal du vælge en valgmulighed:
•
For at få vist oplysninger om himmellegemer for din aktuelle position vælges
Aktuel position.
• For at få vist oplysninger om himmellegemer for et gemt waypoint vælges
Waypoint, og vælg et gemt waypoint.
• For at få vist oplysninger om himmellegemer for et sted, der ikke er et gemt som
waypoint, vælges Anden position, og vælg positionen på kortet.
4 I feltet Til indtastes dato og klokkeslæt, på hvilke du vil se oplysninger om
himmellegemer.
Visning af GPS-information
For at få vist oplysninger om GPS-satellitter vælges GPS i hovedmenuen.
Visning af kalenderen
For at se kalenderen skal du vælge Kalen i hovedmenuen.
Afbrydelse af navigation
Før du kan stoppe navigationen, skal du navigere til et waypoint eller følge en rute eller
et spor.
Vælg NAV > Stop navigation.
6
GPS 158 Brugervejledning
Enhedsindstillinger
Vælg Menu to gange.
Trip
Nulstil Trip: Nulstiller triptæller.
Nulstil Maksimal hastighed: Nulstiller køretøjets maksimale hastighed registreret af
enheden.
Nulstil Distancetæller: Nulstiller kilometertælleren.
Nulstil alle: Nulstiller triptæller, maksimal hastighed og kilometertæller.
Spor
Aktiv
Optagelsestilstand: Indstiller det spor, der skal optages, indtil enhedens hukommelse
er fuld, eller fortsætter med at optage på ubestemt tid og overskriver den ældste
sporoptagelse, når hukommelsen er fuld.
Interval: Indstiller punkter for et spor, der skal optages i intervaller, baseret på afstand,
tid eller opløsning.
Værdi: Angiver værdien for afstand, tidsrum eller opløsning af sporoptagelsesinterval.
Slet: Sletter den gemte sporhukommelse.
Tid
Tidsformat: Indstiller 12- eller 24-timers visning.
Tidszone: Indstiller en tidszone.
Sommertid: Indstiller uret til sommertid.
Kort
Generelt
Detaljer: Indstiller niveauet for detaljerne på kortet.
Retning: Indstiller kortretning mod Nord op, Spor op, eller Kurs op.
AutoZoom: Indstiller kortet til automatisk at zoome ind og ud baseret på køretøjets
hastighed.
Farvetilstand: Indstiller visning af land og vand i lysere farvetoner.
Kilde
Baggrundskort: Indstiller, om et kort vises i kortvinduet. Hvis du vælger Fra, vil land- og
vand-funktioner ikke blive vist. Waypoints, spor og ruter vises i kortvinduet, uanset
om baggrundskortet er tændt eller slukket.
Waypoints
Indstiller tekststørrelse og zoom-niveau for waypoints og den aktive rute.
Navigationslinje
Kurslinje: Indstiller kurslinjen.
Pejlelinje: Indstiller zoom-niveau.
Rutelinje: Indstiller zoom-niveau.
Spor
Indstiller zoom-niveau for gemte spor og det sporlog.
Motorvej
Indstiller funktioner, der vises på motorvejsvisningen.
Sider
Indstiller, hvilke sider, der vises, når du vælger PAGE.
GPS 158 Brugervejledning
7
System
Bipper: Angiver, hvornår bipperen skal give signal.
Hastighedsfilter: Indstiller hastighedsfilteret.
Sprog: Indstiller systemets sprog.
Systemoplysninger: Viser enheds-ID og andre oplysninger.
Enheder
Positionsformat: Indstiller positionsværdierne i det valgte format.
Kort datum: Indstiller kortets henføringspunkt i det valgte format.
Kurs: Indstiller retningsværdi i det valgte format.
Distance, fart og højde: Indstiller værdierne i det valgte format.
Dybde: Indstiller dybdeværdierne i det valgte format.
Kommunikation
Indstiller det serielle dataformat og overførselstilstand. Kontakt din autoriserede Garmin
forhandler mhp. at bruge overførselstilstanden, der er designet til softwareopdateringer.
Alarmer
System
Ur: Får en alarm til at lyde på et angivet tidspunkt på dagen.
Batteri: Får en alarm til at lyde, når spændingen er mindre end den indtastede
spænding.
DGPS: Får en alarm til at lyde, når enheden bruger DGPS.
Nøjagtighed: Får en alarm til at lyde, når GPS-nøjagtigheden falder til under den
angivne værdi.
Navigation
Anker: Får en alarm til at lyde, når fartøjet bevæger sig længere væk end den angivne
afstand, når det ligger for anker.
Ankomst: Får en alarm til at lyde, når du ankommer til din destination.
Ude af kurs: Får en alarm til at lyde, når din båd afviger mere fra kursen end den
angivne afstand.
NMEA® udgangssætninger
GPRMC, GPRMB, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPBWC, GPVTG,
GPXTE PGRME, PGRMZ, PGRMM GPRTE, GPWPL, GPAPB
NMEA indgangssætninger
DPT, DBT, MTW, VHW, WPL
8
GPS 158 Brugervejledning
Installation
 Advarsel
Se Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer, der begynder på side 13 for at læse om
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
 Advarsel
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
Boremaskine og bor
/ tomme skruenøgle eller indsatspatron
Afdækningstape
Nummer 2 stjerneskruetrækker
Marineforsegler
Udstyr til drejeholderen (bolte eller skruer)
38
Installationsforberedelse
Før du permanent installerer delene til din enhed, skal du planlægge monteringen ved
at bestemme placeringen af de forskellige komponenter. Kontroller, at kablerne er lange
nok til at tilslutte komponenterne til hinanden og til strøm.
Om holderen
Enheden monteres ved hjælp af den medfølgende drejeholder. Når du planlægger et
monteringssted, skal du vælge et sted, du kan se, når du styrer dit fartøj, et sted som
giver nem adgang til tasterne på enheden, og som er i en passende afstand fra et
kompas.
GPS 158 Brugervejledning
Sådan installerer du drejeholderen
1 Vælg et monteringssted (side 9).
2 Klargør drejeholderbeslaget (side 9).
3 Fastgør holderen med de kabler, der er monteret på holderen (side 11) eller uden de
kabler, der er monteret på holderen (side 10).
Overvejelser vedrørende drejeholderens monteringssted
For at opnå optimal ydeevne skal du overveje følgende, når du vælger monteringssted
til drejeholderen.
• Du skal kunne se skærmen klart og have nem adgang til tasterne på enheden fra
monteringsstedet.
• Monteringsstedet skal være solidt nok til at kunne bære enheden og holderen.
• Du kan trække kablerne enten fra under drejeholderen eller fra bag enheden.
• Monteringsstedet skal være i en passende afstand fra et kompas.
Forberedelse af installation af drejeholderbasen
Bemærk
Anvend fladhovedede skruer eller bolte til at fastgøre drejeholderbasen. Skruer eller
bolte med forsænkede hoveder vil beskadige basen.
1 Når du har fundet et passende sted at montere drejeholderen (side 9), skal du
beslutte dig for, om du vil fastgøre holderen til overfladen vha. skruer eller bolte, og
vælge det rigtige udstyr til fastgøring:
• Ved fastgøring af basen vha. skruer skal du anvende selvskærende,
fladhovedede træskruer, enten størrelse #8 eller med en diameter på 5/32 tommer
(4 mm), med et passende borehoved til forboringshullet.
• Ved fastgøring af basen vha. bolte skal du anvende fladhovedede bolte, enten
størrelse #8 eller med en diameter på 5/32 tommer (4 mm), med de passende
pakskiver og møtrikker. Anvend et borehoved med samme diameter som bolten.
9
2 Afmontér 10 mm M6×1 stjerneskruen ➊ og adskille drejeholderen ➋ fra basen ➌.
➊
5 Hvis du vil trække kablerne fra under monteringsoverfladen, skal placeringen
afmærkes i midten ➏.
6 Anvend et til udstyret passende borehoved, og bor de tre styrehuller.
7 Hvis du vil føre strøm- og transducerkabler fra under monteringsoverfladen,
skal du anvende et 5/8 tommer (16 mm) borehoved til at bore hul gennem
monteringsoverfladen på den placering, du markerede i trin 5.
Fastgøring af drejeholderen uden de kabler, der er monteret i holderen
Følg kun disse trin, hvis det ikke er nødvendigt at føre kablerne gennem
monteringsoverfladen og drejeholderen.
1 Placer basen ➊ på monteringsoverfladen, og fastgør den vha. de korrekte skruer
eller bolte ➋.
➋
➋
➌
➍
3 Hvis du vil trække kablerne fra under monteringsoverfladen, skal drejefoden vendes,
så gennemgangshullerne ➍ vender i den ønskede retning.
4 Anvend drejefoden som skabelon, og afmærk placeringen af styrehullet ➎.
➊
2 Placer drejeholderen på basen, og udskift 10 mm M6×1 stjerneskruen.
3 Forsegl kabelgennemgangshullerne med marineforsegler.
➎
➏
10
GPS 158 Brugervejledning
Fastgøring af drejeholderen med de kabler, der er monteret i holderen
Følg kun disse trin, hvis det er nødvendigt at føre kablerne gennem
monteringsoverfladen og drejeholderen.
1 Hvis du installerer kabler i beslaget, før kablerne gennem det 5/8 tommer (16 mm)
centerhul, du borede under forberedelse af beslaget.
2 Placer basen på monteringsoverfladen.
3 Før kablerne gennem kabelgennemgangshullerne.
4 Fastgør monteringsbeslaget løst vha. de korrekte skruer og bolte.
5 Placer drejeholderen på monteringsbeslaget, men fastgør den ikke.
6 Anbring holderen i drejeholderen (side 11).
7 Sørg for, at der er nok strøm- og transducerkabel at give af, så holderen kan dreje
helt rundt til de ønskede positioner, når kablerne er tilsluttet.
8 Afmonter holderen og drejeholderen fra monteringsbeslaget.
9 Påfør marineforsegler på det 5/8 tommer (16 mm) store centerhul og på
kabelgennemgangshullerne.
10 Fastgør monteringsbeslaget forsvarligt vha. de korrekte skruer og bolte.
11 Placer drejeholderen på monteringsbeslaget, og fastgør den vha. den medfølgende
10 mm M6×1 stjerneskrue.
Montering af holderen i drejeholderen
1 Med låsearmen ➊ i opretstående position anbringes holderen ➋ i drejeholderen ➌.
➋
➊
➌
2 Vip holderen til den ønskede synsvinkel.
3 Tryk låsearmen ned.
Installation af kabler og stik
Tilslutning til strøm
1 Før strømkablet fra drejeholderen til bådens batteri eller sikringsblok.
Hvis det er nødvendigt at forlænge ledningerne, skal du bruge en ledning på 20
AWG eller derover.
2 Tilslut den røde ledning til den positive klemme på batteriet eller sikringsblokken, og
tilslut den sorte ledning til den negative klemme.
GPS 158 Brugervejledning
11
Tilslutning af kabel og placering af enheden i holderen
1 Sammenlign tappen ➊ på kabelstikket med mønstrene på
NMEA® 0183 forbindelsesdiagram
holderporten.
➊
2 Før strømkabelstikket ind i strømporten, indtil det hviler sikkert i
porten.
3 Placer låsebeslaget ➋ over kablerne, og skub det ned, så det
låses på plads på holderen.
Du vil høre et hørbart klik, når låsebeslaget er
installeret korrekt.
4 Placer enhedens monteringsbeslag i bunden af
holderen.
5 Vip enheden mod holderen, indtil den sætter sig
på plads.
➊
➋
enheden udløses.
2 Vip enheden forover, og løft den ud af holderen.
3 Drej kablets låsering for at frigøre låsen, og fjern kablet fra porten.
Hvis din enhed ikke har en indbygget antenne eller blev leveret med en ekstern antenne,
bør du tilslutte den eksterne antenne til enheden.
1 Monter antennen i overensstemmelse med vejledningen.
2 Tilslut antennekablet til BNC-stikket bag på enheden.
12
➊
➋
Afmontering af enheden fra holderen
1 Tryk på udløsningshåndtaget på holderen, indtil
Tilslutning af antennen
-
+
➍
➋
>
>
Beskrivelse
➊
12 V DC-strømkilde
➋
3 A-sikring
➌
NMEA 0183 kompatibel enhed
➍
GPS 158 ledningsnet
Punkt GPS 158
ledningsfunktion
>
➍
Punkt
➌
>
➌
GPS 158
ledningsfarve
NMEA 0183
ledningsfunktion
➊
Strøm
Rød
Strøm
➋
Jord
Sort
Datajord
➌
Tx
Hvid
Rx/A (+)
➍
Rx
Grøn
Tx/A (+)
GPS 158 Brugervejledning
Appendiks
Specifikationer
Specifikation
Mål
Temperaturområde
Fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
Strømkildes spændingsområde
10-36 VDC
Nominel strømstyrke
1A
Sikring
AGC/3AG - 3,0 A
Yderside
Fuldt tætnet, robust plastlegering, vandtæt iht. IEC 60529
IPX-7
Sikkerhedsafstand for kompas
13,8 tommer (350 mm)
Rengøring af yderside
Bemærk
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens ydre beklædning (ikke skærmen) med en klud, der er fugtet med
vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af skærmen
Bemærk
Rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, skader anti-refleks-laget.
Skærmen er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er meget følsomt over for hudfedt,
voks og skuremidler.
1 Anvend en brillerens, som er angivet som værende sikker til rengøring af antirefleks-flader, på en ren, fnugfri klud.
2 Aftør forsigtigt skærmen.
GPS 158 Brugervejledning
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
Kontakt til Garmins produktsupport
•
•
•
•
Gå til www.garmin.com/support, og klik på Contact Support for at få oplysninger om
support i de forskellige lande.
I USA skal du ringe på (913) 397.8200 eller (800) 800.1020.
I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.
I Europa skal du ringe på +44 (0) 870.8501241.
Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer
 Advarsler
Hvis følgende potentielt farlige situationer ikke undgås, kan det resultere i ulykker
eller sammenstød med død eller alvorlige personskader til følge.
Advarsler for betjening
• Når du navigerer, bør du omhyggeligt sammenholde de oplysninger, der vises på
enheden, med alle tilgængelige navigationskilder, bl.a. oplysninger fra synsindtryk,
lokale regler for vandveje og kort. Du skal for sikkerhedens skyld altid løse evt.
uoverensstemmelser eller spørgsmål, før du fortsætter navigationen.
• Brug kun det elektroniske kort i enheden til at lette brugen af autoriserede kort,
ikke til at erstatte dem. Officielle kort og oplysninger til søfarten indeholder alle de
oplysninger, der er nødvendige for sikker navigation.
• Brug kun denne enhed som en navigationshjælp. Brug ikke enheden til formål, der
kræver præcise målinger af retning, afstand, position eller topografi.
• Hvis din enhed har mulighed for videoindgang, må du ikke forsøge at betjene eller
se video, mens du betjener eller navigerer din båd. Hvis du betjener eller ser video,
13
mens båden er i bevægelse, kan det forårsage ulykker eller sammenstød med
materiel skade, alvorlig personskade eller død til følge.
Miljøvenlige produktprogrammer
Oplysninger om Garmins produktgenanvendelsesprogram og WEEE,
RoHS, REACH og andre overvågningsprogrammer kan findes på
www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at dette produkt overholder de essentielle
krav og andre relevante dele af direktivet 1999/5/EC. Hvis du vil se hele
overensstemmelseserklæringen, skal du gå til www.garmin.com/compliance.
Begrænset garanti
Garmin produkter, der ikke er flyverelaterede, garanteres at være fri for fejl og
mangler i materialer og udførelse i ét år fra købsdatoen. I denne periode vil Garmin
efter eget valg reparere eller udskifte alle komponenter, der ikke fungerer ved normal
brug. Sådanne reparationer eller udskiftninger foretages uden beregning for kunden,
hvad angår reservedele og arbejdsløn, mens kunden er ansvarlig for eventuelle
transportomkostninger. Denne garanti dækker ikke: (i) kosmetiske skader som
f.eks. ridser, skrammer og buler; (ii) forbrugsartikler som f.eks. batterier, medmindre
der er opstået produktskader pga. en defekt i materialer eller udførelse; (iii) skader
forårsaget af ulykker, forkert brug, misbrug, vand, oversvømmelse, brand eller andre
naturkatastrofer eller udefrakommende årsager; (iv) skader pga. service, der er udført
af en person, som ikke er en autoriseret serviceudbyder for Garmin; eller (v) skader på
et produkt, som er blevet modificeret eller ændret uden skriftlig tilladelse fra Garmin.
Garmin forbeholder sig desuden ret til at afvise garantikrav angående produkter eller
tjenester, der erhverves og/eller bruges i modstrid med lovgivningen i noget land. Dette
produkt er beregnet til kun at blive brugt som et rejsehjælpemiddel og må ikke anvendes
til noget formål, som kræver nøjagtig måling af retning, afstand, position eller topografi.
Garmin udsteder ingen garanti for, at produktets kortdata er nøjagtige eller komplette.
Dette produkt er beregnet til kun at blive brugt som et rejsehjælpemiddel og må ikke
anvendes til noget formål, som kræver nøjagtig måling af retning, afstand, position eller
topografi. Garmin udsteder ingen garanti for, at produktets kortdata er nøjagtige eller
komplette.
14
DE OMTALTE GARANTIER OG FEJLRETTELSER ER UDTØMMENDE OG
TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE,
UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE, HERUNDER EVENTUELT ANSVAR SOM
FØLGE AF GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT
FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES LOVMÆSSIGE ELLER ANDRE FORHOLD. DENNE
GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE
FRA LAND TIL LAND.
GARMIN KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR
HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER,
HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING SKADER I FORM AF ENHVER TRAFIKBØDE
ELLER STÆVNING, UANSET OM DET SKYLDES BRUG, MISBRUG ELLER
FORHINDRET BRUG AF PRODUKTET ELLER FEJL I PRODUKTET. NOGLE
LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR INDIREKTE TAB ELLER
FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE
FOR DIG.
Garmin forbeholder sig den fulde ret til efter eget skøn at reparere eller udskifte enheden
eller softwaren (med et nyt eller nyligt grundigt efterset erstatningsprodukt) eller tilbyde
fuld refundering af købsprisen. DEN VALGTE LØSNING ER DIN ENESTE LØSNING PÅ
ETHVERT BRUD PÅ GARANTIEN.
Kontakt den lokale autoriserede Garmin forhandler for at få garantiservice, eller ring til
Garmins produktsupport for forsendelsesinstruktioner og et RMA-registreringsnummer.
Pak enheden sikkert ind, og vedlæg en kopi af den originale faktura, der kræves
som bevis for købet, med henblik på reparation i henhold til garantien. Skriv
registreringsnummeret tydeligt uden på pakken. Enheden skal sendes med forudbetalt
fragt til en af Garmins garantiservicestationer.
Køb på onlineauktioner: Produkter, der er købt på onlineauktioner, er ikke berettiget
til garantidækning. Onlineauktionsbekræftelser accepteres ikke som bevis på krav om
garanti. Der kræves en original faktura fra forhandleren (eller en kopi af den) for at få
garantiservice. Garmin vil ikke erstatte manglende dele fra en pakke, der er købt på en
onlineauktion.
Internationale køb: Der udstedes muligvis en separat garanti af internationale
forhandlere for enheder, som er købt uden for USA afhængigt af landet. Hvis en sådan
garanti findes, gives den af den lokale forhandler i landet, og denne forhandler yder lokal
service til din enhed. Forhandlergarantier gælder kun i de tilsigtede distributionsområder.
GPS 158 Brugervejledning
Enheder, som er købt i USA eller Canada, skal returneres til Garmins servicecenter i
Storbritannien, USA, Canada eller Taiwan for service.
Købt i Australien: Vores varer leveres med en garanti, der ikke kan fralægges i henhold
til den australske forbrugerlovgivning. Du er berettiget til et erstatningsprodukt eller
refundering i tilfælde af større fejl. Du er endvidere berettiget til at få produktet repareret
eller udskiftet, hvis produktet ikke har en acceptabel kvalitet, og hvis fejlen ikke vurderes
som en større fejl. Fordelene under den begrænsede garanti er ud over de øvrige
rettigheder og fejlrettelser i henhold til gældende lovgivning hvad angår pågældende
produkter. Garmin Australasia, Unit 19, 167 Prospect Highway, Seven Hills, NSW,
Australia, 2147, Telefon: 1800 822 235
Garmins Marine Garantipolitik: Visse Garmin Marine produkter i visse
områder har en længere garantiperiode og ekstra vilkår og betingelser. Gå til
www.garmin.com/support/warranty.html for at få yderligere oplysninger, og for at se,
om dit produkt er omfattet af Garmins Marine Garantipolitik.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE ENHEDEN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE
OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge
softwaren i denne enhed ("Softwaren") i binær form, der kan udføres ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver
hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og
at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur, organisering og kode, hvor
kildekoden ikke er leveret, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/
eller dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er en værdifuld
forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/eller dets tredjepartsleverandørers
ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, monteres i omvendt rækkefølge, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller
baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere
produktet til noget land i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
GPS 158 Brugervejledning
15
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 6 427646
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
November 2013
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse
fra Garmin.
NMEA® er et registreret varemærke tilhørende National Marine
Electronics Association.
190-01585-36_0B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising