Garmin | GPS 158 | User manual | Garmin GPS 158 Gebruikershandleiding

Garmin GPS 158 Gebruikershandleiding
GPS 158
gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Aan de slag�������������������������������������������������������������������������������������������������3
De knoppen op het toestel gebruiken������������������������������������������������������������������������ 3
Kaartweergaven en gegevenspagina's����������������������������������������������������4
Navigatieweergave���������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
De kaart gebruiken���������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Kompasweergave������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5
Cijferweergave����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Snelwegweergave����������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Routeweergave��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Navigatie������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Naar een via-punt navigeren������������������������������������������������������������������������������������� 6
Een route maken������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Een route volgen������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Een spoor volgen������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Toepassingen����������������������������������������������������������������������������������������������7
Zon- en maaninformatie weergeven�������������������������������������������������������������������������� 7
GPS-informatie weergeven��������������������������������������������������������������������������������������� 7
De agenda weergeven���������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Toestelinstellingen�������������������������������������������������������������������������������������7
Trip���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Sporen����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Tijd����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Pagina's��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Kaart�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Snelweg��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Systeem��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Eenheden������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8
Communicatie������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8
Alarmen��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Installatie�����������������������������������������������������������������������������������������������������9
Benodigd gereedschap���������������������������������������������������������������������������������������������� 9
De installatie voorbereiden���������������������������������������������������������������������������������������� 9
Installatie van de draaivoet���������������������������������������������������������������������������������������� 9
De houder in de draaivoet installeren���������������������������������������������������������������������� 11
De kabels en connectors installeren������������������������������������������������������������������������ 11
Appendix���������������������������������������������������������������������������������������������������13
Specificaties������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13
De behuizing schoonmaken������������������������������������������������������������������������������������ 13
Het scherm schoonmaken��������������������������������������������������������������������������������������� 13
Het toestel registreren��������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Contact opnemen met Garmin Product Support����������������������������������������������������� 13
Belangrijke product- en veiligheidsinformatie��������������������������������������13
Aan de slag
 Waarschuwing
Raadpleeg de Belangrijke veiligheids- en productinformatie die begint op pagina 13 voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
De knoppen op het toestel gebruiken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Houd ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen.
Selecteer om de schermverlichting aan te passen.
Selecteer + en - om in en uit te zoomen op de kaart.
en
om de kaartwijzer te verplaatsen op de kaart.
Selecteer , ,
Selecteer NAV om naar een via-punt te navigeren of een route of spoor te volgen.
Selecteer page om te schakelen tussen de kaart en gegevenspagina's.
Selecteer QUIT om een menu te verlaten en terug te keren naar de kaart of
gegevenspaginaweergave.
Selecteer menu één keer om het menu van de huidige pagina te openen.
Selecteer menu twee keer om het hoofdmenu te openen.
en
om menu-items te markeren.
Selecteer , ,
Selecteer ENTER om een item te selecteren of een optie te kiezen.
Selecteer MOB om een 'man overboord' via-punt te markeren.
De kaart of een gegevenspagina selecteren
1 Selecteer op de kaart of een gegevenspagina PAGE.
2 Selecteer MENU om de instellingen van de geselecteerde pagina te wijzigen (optioneel).
Letters en cijfers invoeren
U kunt letters en cijfers invoeren met het schermtoetsenbord.
1 Selecteer letters of cijfers met , , en .
2 Selecteer ENTER na elke letter of elk cijfer.
3 Herhaal stappen 1 en 2 om alle letters in te voeren.
4 Selecteer OK om de invoer te bevestigen.
GPS 158 gebruikershandleiding
3
Kaartweergaven en gegevenspagina's
Navigatieweergave
De navigatieweergave geeft drie gegevensvelden weer en een kaart die gecentreerd is op uw
huidige locatie.
TIP: Als u de gegevensvelden wilt verbergen en de kaart op het volledige scherm wilt
weergeven, selecteert u MENU > Kaart in volledig scherm.
➊
Het volgende via-punt en laatste via-punt op uw route
➋
Gegevensvelden
➌
Afstand en peiling van uw huidige locatie naar de locatie van de kaartwijzer
➍
Coördinaten van de kaartwijzer
➎
Kaartschaal
De kaart gebruiken
➊
Het zoomniveau aanpassen
1 Selecteer + om in te zoomen.
2 Selecteer – om uit te zoomen.
Afstand meten
U kunt de afstand en peiling tussen twee willekeurige punten op de kaart meten.
1 Selecteer menu > Meet afstand.
2 Verplaats de kaartwijzer naar het eerste punt.
3 Selecteer ENTER.
4 Verplaats de kaartwijzer naar het tweede punt.
De afstand en peiling van het eerste punt naar het tweede punt verschijnen in het
gegevensveld boven aan de kaart.
➋
Een via-punt markeren
➌
➍
U kunt tot 3000 via-punten markeren.
1 Verplaats de kaartwijzer naar de gewenste locatie.
2 Selecteer ENTER.
3 Wijzig de via-puntgegevens (optioneel).
OPMERKING: Wanneer u de coördinaten, afstand of peiling wijzigt, verandert de locatie
van het via-punt.
➎
4
GPS 158 gebruikershandleiding
Navigatie
Kompasweergave
De kompasweergave wordt gebruikt als hulpmiddel bij navigatie. U kunt de weergegeven
informatie in de bovenste drie velden wijzigen. Het kompas geeft ook het verschil weer tussen
uw huidige koers ➊ en de koers nodig ➋ om de route of het spoor te volgen.
U kunt naar een via-punt navigeren of een route of spoor volgen.
Naar een via-punt navigeren
1 Selecteer NAV > Ga naar punt > Via-punten.
2 Selecteer een optie:
➋
➊
Cijferweergave
U kunt de informatie wijzigen die in alle velden wordt weergegeven.
Snelwegweergave
De snelwegweergave geeft drie gegevensvelden weer, plus een 3D-weergave van uw huidige
koers, inclusief nabije via-punten, routes of sporen. U kunt de informatie weergegeven in de
bovenste drie velden wijzigen, evenals de punten weergegeven in het snelwegveld.
Routeweergave
De routeweergave geeft een lijst weer van via-punten voor de route die u volgt en een
3D-weergave van uw huidige koers, inclusief nabije via-punten, routes of sporen.
GPS 158 gebruikershandleiding
• Selecteer Op naam om een lijst van alle via-punten te bekijken.
• Selecteer Dichtstbij om een lijst van nabije via-punten te bekijken.
3 Selecteer een via-punt.
4 Selecteer Ga naar.
Volg de aanwijzingen op het scherm naar uw bestemming, stuur om obstakels en gevaren
te vermijden.
Een route maken
U kunt maximaal 50 routes opslaan.
1 Selecteer MENU twee keer.
2 Selecteer Route.
3 Selecteer een ongebruikte routelijn.
De kaart wordt op het volledige scherm weergegeven.
4 Verplaats de kaartwijzer naar de locatie van het eerste punt van de route.
OPMERKING: Als het geselecteerde punt geen via-punt is, wordt het opgeslagen als
via-punt.
5 Selecteer ENTER.
6 Herhaal stap 4 en 5 om de resterende punten op de route te selecteren.
7 Selecteer MENU om de route op te slaan.
5
Toepassingen
Een route volgen
1 Selecteer NAV > Volg route.
2 Selecteer een route.
3 Selecteer een optie:
• Selecteer Activeer om de route te volgen.
• Selecteer Keer om en activeer om de route in omgekeerde richting te volgen.
Volg de aanwijzingen op het scherm naar uw bestemming, stuur om obstakels en gevaren
te vermijden.
Een spoor volgen
Voordat u een spoor kan volgen, moet u eerst een spoor vastleggen (pagina 7).
1 Selecteer NAV > Volg spoor.
2 Selecteer een spoor.
3 Selecteer een optie:
• Selecteer Origineel om het spoor te volgen.
• Selecteer Omgekeerd om het spoor in omgekeerde richting te volgen.
Man overboord gebruiken
U kunt de functie Man overboord gebruiken om een via-punt te markeren en onmiddellijk terug
te navigeren naar dat via-punt.
Selecteer MOB > Ja.
Zon- en maaninformatie weergeven
1 Selecteer MENU twee keer.
2 Selecteer Hemel.
3 Selecteer in het veld Bij een optie:
Selecteer Huidige positie om zon- en maanstanden voor uw huidige locatie te
bekijken.
• Selecteer Via-punt om zon- en maanstanden voor een opgeslagen via-punt te
bekijken en selecteer een opgeslagen via-punt.
• Selecteer Andere locatie om zon- en maanstanden te bekijken voor een locatie die
geen opgeslagen via-punt is en selecteer de locatie op de kaart.
4 Voer in het veld Op de datum en tijd in waarvoor u de zon- en maanstanden wilt bekijken.
•
GPS-informatie weergeven
Selecteer GPS in het hoofdmenu om informatie over GPS-satellieten te bekijken.
De agenda weergeven
Selecteer Agenda in het hoofdmenu om de agenda te bekijken.
Stoppen met navigeren
Voordat u kan stoppen met navigeren, moet u naar een via-punt aan het navigeren zijn of een
route of spoor volgen.
Selecteer NAV > Stop navigatie.
6
GPS 158 gebruikershandleiding
Toestelinstellingen
Selecteer Menu twee keer.
Trip
Herstel trip: herstelt de tripteller.
Herstel max. snelheid: herstelt de maximale vaartuigsnelheid geregistreerd door het toestel.
Herstel kilometerteller: herstelt de kilometerteller.
Herstel alles: Herstelt de tripteller, maximumsnelheid en kilometerteller.
Sporen
Actief
Opslagmodus: hiermee kunt u instellen dat het spoor wordt geregistreerd tot het geheugen
vol is, of voor onbepaalde tijd, waarbij het oudst geregistreerde spoor wordt vervangen
wanneer het geheugen vol is.
Interval: hiermee kunt u instellen dat het spoor intervalpunten registreert op basis van
afstand, tijd, of resolutie.
Waarde: hiermee stelt u de waarde in van de spoorregistratie-interval voor afstand, tijd of
resolutie.
Wis: hiermee verwijdert u het opgeslagen spoorgeheugen.
Tijd
Tijdweergave: hiermee kiest u 12-uurs- of 24-uurs-tijdweergave.
Tijdzone: hiermee stelt u de tijdzone in.
Zomertijd: hiermee stelt u zomertijd in.
Pagina's
Kaart
Algemeen
Detail: hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in.
Oriëntatie: hiermee stelt u de kaartoriëntatie in op Noord boven, Spoor boven of Koers
boven.
AutoZoom: hiermee stelt u in dat de kaart automatisch in- en uitzoomt afhankelijk van
snelheid vaartuig.
Kleurenmodus: hiermee stelt u in dat land of water in lichtere tinten wordt weergegeven.
Bron
Basiskaart: hiermee stelt u in of een kaart wordt weergegeven in de kaartweergave. Wanneer
u Uit selecteert, worden land- en waterkenmerken niet weergegeven. Via-punten, sporen
en routes worden in de kaartweergave weergegeven, ongeacht of de basiskaart in- of
uitgeschakeld is.
Via-punten
Hiermee stelt u de tekstgrootte en het zoomniveau in voor via-punten en de actieve route.
Navigatielijn
Koerslijn: hiermee stelt u in dat de koerslijn wordt weergegeven.
Peillijn: hiermee stelt u het zoomniveau in.
Koerslijn: hiermee stelt u het zoomniveau in.
Spoor
Hiermee stelt u een zoomniveau in voor opgeslagen sporen en het spoorlogboek.
Snelweg
Hiermee stelt u de functies in die worden weergegeven in snelwegweergave.
Hiermee stelt u in welke pagina's verschijnen wanneer u PAGE selecteert.
GPS 158 gebruikershandleiding
7
Systeem
Zoemer: hiermee stelt u in wanneer de zoemer afgaat.
Snelheidsfilter: hiermee stelt u de snelheidsfilter in.
Taal: hiermee stelt u de taal van het systeem in.
Systeeminformatie: geeft de toestel-id en andere informatie weer.
Eenheden
Positieformaat: hiermee stelt u de positiewaarden in op het geselecteerde formaat.
Kaartdatum: hiermee stelt u de kaartdatum in op het geselecteerde formaat.
Voorliggende koers: hiermee stelt u de koerswaarde in op het geselecteerde formaat.
Afstand, snelheid en hoogte: hiermee stelt u de waarden in op het geselecteerde formaat.
Diepte: hiermee stelt u de dieptewaarden in op het geselecteerde formaat.
Communicatie
Hiermee stelt u de seriële gegevensindeling en de verzendmodus in. Neem contact op met
uw gecertificeerde Garmin dealer om verzendmodus te gebruiken. Deze modus is bedoeld
voor software-updates.
Alarmen
Systeem
Klok: hiermee stelt u een alarm in dat op een opgegeven tijd afgaat.
Accu: hiermee stelt u een alarm in dat afgaat wanneer de spanning onder de ingevoerde
spanning is.
DGPS: hiermee stelt u een alarm in dat afgaat wanneer het toestel DGPS gebruikt.
Nauwkeurigheid: hiermee stelt u een alarm in dat afgaat wanneer de GPS-nauwkeurigheid
onder de opgegeven drempel daalt.
Navigatie
Krabbend anker: hiermee stelt u een alarm in dat afgaat wanneer uw vaartuig verder afdrijft
dan de opgegeven afstand wanneer u voor anker ligt.
Aankomst: hiermee stelt u een alarm in dat afgaat wanneer u op uw bestemming aankomt.
Koersfout: hiermee stelt u een alarm in dat afgaat wanneer uw boot verder van koers is dan
de opgegeven afstand.
NMEA® uitvoertelegrammen
GPRMC, GPRMB, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPBWC, GPVTG, GPXTE,
PGRME, PGRMZ, PGRMM, GPRTE, GPWPL, GPAPB
NMEA invoertelegrammen
DPT, DBT, MTW, VHW, WPL
8
GPS 158 gebruikershandleiding
Installatie
 Waarschuwing
Raadpleeg de Belangrijke veiligheids- en productinformatie die begint op pagina 13 voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
 Let op
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een stofmasker tijdens het boren, zagen
en schuren.
Benodigd gereedschap
•
•
•
•
•
•
Boormachine en boren
Moersleutel of dopsleutel van 3/8 inch
Afdekband
Kruiskopschroevendraaier, nr. 2
Watervaste kit
Hardware voor de draaivoet (bouten of schroeven)
De installatie voorbereiden
Bepaal eerst de locatie van de verschillende onderdelen, voordat u een onderdeel van het
toestel installeert. Controleer of de kabels lang genoeg zijn om de onderdelen met elkaar en
de voeding te verbinden.
Over de montage
Het toestel wordt gemonteerd met de meegeleverde draaivoet. Monteer het toestel op een
locatie die u kunt zien terwijl u uw vaartuig bestuurt, zorg dat u makkelijk bij de knoppen kunt
en dat het zich op voldoende afstand van een kompas bevindt.
GPS 158 gebruikershandleiding
Installatie van de draaivoet
1 Selecteer een montagelocatie (pagina 9).
2 Maak de draaivoet gereed (pagina 9).
3 Bevestig de draaivoet met de kabels die in de draaivoet zijn geïnstalleerd(pagina 11), of
zonder de kabels die in de draaivoet zijn geïnstalleerd (pagina 10).
Aandachtspunten voor de locatie van de draaivoet
Let voor optimale prestaties op de volgende punten wanneer u de montagelocatie voor de
draaivoet kiest.
• Op de locatie is het scherm duidelijk zichtbaar en zijn de knoppen makkelijk te bedienen.
• De locatie is stevig genoeg om het toestel en de draaivoet te dragen.
• U kunt de kabels onder de draaivoet langs of achter het toestel langs geleiden.
• De locatie bevindt zich op voldoende afstand van een kompas.
De installatie van de draaivoet voorbereiden
Opmerking
Gebruik schroeven of bouten met een bolle kop voor het bevestigen van de draaivoet.
Schroeven of bouten met verzonken kop beschadigen de voet.
1 Nadat u de locatie hebt gekozen voor het installeren van de draaivoet (pagina 9), bepaalt
u of u de voet op het montageoppervlak wilt bevestigen met schroeven of bouten en kiest
u het benodigde bevestigingsmateriaal:
• Bevestigt u de voet met schroeven, gebruik dan houtschroeven met een bolle kop,
grootte #8 of een diameter van 4 mm (5/32 inch), en een boortje van dezelfde grootte
om de gaten voor te boren.
• Als u de voet met bouten wilt vastzetten, neem dan bouten met een bolle kop, grootte
#8 of een diameter van 4 mm (5/32 inch), plus de juiste ringen en moeren. Gebruik een
boor met dezelfde diameter als de bout.
9
2 Verwijder de 10 mm M6×1 kruiskopschroef ➊ en haal de draaivoet ➋ en het voetstuk
van elkaar➌.
➊
5 Als u van plan bent om de kabels van onder het montageoppervlak te geleiden, markeer
dan de locatie in het midden ➏.
6 Boor de drie voorboorgaten met de juiste boor.
7 Als u van plan bent om de stroom- en transducerkabels van onder het montageoppervlak
te geleiden, gebruik dan een boor van 16 mm (5/8 inch) om een gat door het
montageoppervlak te boren op de locatie die u in stap 5 hebt gemarkeerd.
De draaivoet bevestigen zonder de kabels die in de draaivoet zijn
geïnstalleerd
Volg deze stappen alleen wanneer u de kabels niet door het montageoppervlak en de
draaivoet hoeft te geleiden.
1 Plaats het voetstuk ➊ op het montageoppervlak en bevestig deze met de juiste
schroeven of bouten ➋.
➋
➋
➌
➍
3 Als u van plan bent om de kabels van onder het montageoppervlak te geleiden, plaats het
voetstuk dan zo dat de gaten ➍ juist gepositioneerd zijn.
4 Gebruik het voetstuk als sjabloon, markeer de locaties waar u wilt voorboren ➎.
➊
2 Plaats de draaivoet op het voetstuk en vervang de 10 mm M6×1 kruiskopschroef.
3 Dicht de kabelgaten af met waterdichte kit.
➎
➏
10
GPS 158 gebruikershandleiding
De draaivoet bevestigen met de kabels die in de draaivoet zijn geïnstalleerd
Volg deze stappen alleen wanneer u de kabels door het montageoppervlak en de draaivoet
moet geleiden.
1 Wanneer u de kabels in de draaivoet installeert, voer de kabels dan door het middengat
van 16 mm (5/8 inch) dat u hebt geboord bij het gereedmaken van het voetstuk.
2 Plaats het voetstuk op het montageoppervlak.
3 Leid de kabels door de kabelgaten.
4 Bevestig het voetstuk losjes met de juiste schroeven of bouten.
5 Plaats de draaivoet op het voetstuk, maar bevestig deze niet.
6 Plaats de houder in de draaivoet (pagina 11).
7 Trek de stroom- en transducerkabels ver genoeg door, zodat de draaivoet genoeg speling
heeft om volledig in de gewenste posities te draaien wanneer de kabels zijn aangesloten.
8 Verwijder de houder en de draaivoet van het voetstuk.
9 Breng watervaste kit aan op het middengat van 16 mm (5/8 inch) en op de kabelgaten.
10 Maak het voetstuk stevig vast met de juiste schroeven of bouten.
11 Plaats de draaivoet op het voetstuk en bevestig deze met de bijgeleverde 10 mm M6×1
kruiskopschroef.
De houder in de draaivoet installeren
1 Richt de vergendelende arm ➊ omhoog en plaats de houder ➋ in de draaivoet ➌.
➋
➊
➌
2 Draai de draaivoet in de gewenste kijkhoek.
3 Druk de vergrendelarm omlaag.
De kabels en connectors installeren
Verbinden met de voeding
1 Geleid de voedingskabel van de draaivoet naar de accu of zekeringenkast van de boot.
Verleng de draden indien nodig met een draad van 20 AWG of dikker.
2 Sluit de rode draad aan op het positieve aansluitpunt van de accu of zekeringenkast en
sluit de zwarte draad aan op het negatieve aansluitpunt.
GPS 158 gebruikershandleiding
11
De kabel aansluiten en het toestel in de houder plaatsen
1 Vergelijk het nokje ➊ op de kabelconnector met de inkeping op de
NMEA® 0183 aansluitschema
houderpoort.
➊
2 Druk de voedingskabelconnector in de voedingspoort tot deze stevig in
➊
de poort zit.
3 Plaats de vergrendelingsbeugel ➋ over de kabel en schuif deze
omlaag om deze goed op zijn plaats te zetten op de
houder.
U hoort een duidelijke klik wanneer de
vergrendelingsbeugel correct is geïnstalleerd.
4 Plaats de onderkant van het toestel onder in de
houder.
5 Kantel het toestel in de richting van de houder
totdat het op zijn plek zit.
➋
het toestel is ontgrendeld.
2 Kantel het toestel naar voren en haal het uit de houder.
3 Draai de borgring van de kabel om te ontgrendelen en trek de kabel uit de poort.
Als uw toestel geen interne antenne heeft of met een externe antenne is geleverd, sluit dan
de externe antenne op het toestel aan.
1 Installeer de antenne volgens de instructies.
2 Sluit de antenne aan op de BNC-connector aan de achterkant van het toestel.
12
➊
➋
➋
Het toestel uit de houder nemen
1 Druk op de ontgrendelingshendel op de houder tot
De antenne aansluiten
-
+
>
>
➍
>
➌
>
➍
Item
Beschrijving
➊
Voedingsbron 12 V gelijkstroom
➋
Zekering van 3 A
➌
NMEA 0183 compatibel toestel
➍
Kabelgeleider GPS 158
➌
Item
Functie van GPS 158
draad
Kleur van GPS 158
draad
Functie van NMEA
0183 draad
➊
Voeding
Rood
Voeding
➋
Aarde
Zwart
Aardinggegevens
➌
Tx
Wit
Rx/A (+)
➍
Rx
Groen
Tx/A (+)
GPS 158 gebruikershandleiding
Appendix
Specificaties
Specificatie
Waarden
Temperatuurbereik
Van -15 °C tot 55 °C (van 5 °F tot 131 °F)
Spanningsbereik van voedingsbron
10–36 V gelijkstroom
Nominale stroom
1A
Zekering
AGC/3AG - 3,0 A
Behuizing
Volledig afgedicht, schokbestendig kunststof, waterbestendig
conform IEC 60529 IPX-7
Kompasveilige afstand
350 mm (13,8 inch)
De behuizing schoonmaken
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter kunnen helpen.
• Ga naar http://my.garmin.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.
Contact opnemen met Garmin Product Support
•
•
•
•
Ga naar www.garmin.com/support en klik op Contact Support voor
ondersteuningsinformatie in uw regio.
Bel in de VS met (913) 397.8200 of (800) 800.1020.
Bel in het VK met 0808 2380000.
Bel in Europa met +44 (0) 870.8501241.
Belangrijke product- en veiligheidsinformatie
Opmerking
Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen
kunnen beschadigen.
 Waarschuwingen
Vermijd de volgende mogelijk gevaarlijke situaties omdat deze kunnen leiden tot een
ongeval of aanrijding wat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
1 Maak de behuizing van het toestel (niet het scherm) schoon met een doek die is
Waarschuwing over de bediening
• Vergelijk de informatie die het toestel weergeeft tijdens het navigeren met alle
beschikbare navigatiebronnen, inclusief informatie van visuele waarnemingen, uit lokale
voorschriften en beperkingen voor waterwegen, en van kaarten. Los voor uw eigen
veiligheid eventuele verschillen of zaken die u zich afvraagt altijd op voor u verdergaat.
• Gebruik de elektronische kaart in het toestel alleen om het gebruik van door de overheid
goedgekeurde kaarten te vergemakkelijken, niet om deze te vervangen. De officiële
overheidskaarten en -mededelingen voor zeevarenden bevatten alle informatie die nodig
is om veilig te kunnen navigeren.
• Gebruik dit toestel uitsluitend als navigatiehulpmiddel. Gebruik het toestel niet voor enig
doel waarbij precieze bepalingen van richting, afstand, locatie of topografie zijn vereist.
• Als het toestel over videomogelijkheden beschikt, probeer dan geen video te bedienen
of te bekijken terwijl u uw vaartuig bestuurt of navigeert. Het bedienen of bekijken
bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
2 Veeg het toestel vervolgens droog.
Het scherm schoonmaken
Opmerking
Schoonmaakmiddelen met ammoniak beschadigen de antispiegelende coating.
Het scherm is voorzien van een speciale antispiegelende coating die gevoelig is voor
huidvetten, was en schurende reinigingsmiddelen.
1 Gebruik lenzenvloeistof die specifiek geschikt is voor antispiegelende coatings en een
schone, pluisvrije doek.
2 Veeg het scherm voorzichtig schoon.
GPS 158 gebruikershandleiding
13
van de video terwijl de boot beweegt kan leiden tot een ongeval of aanvaring en kan
beschadiging van eigendommen, ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
Productmilieuprogramma's
Informatie over het hergebruikprogramma van Garmin en informatie over
naleving van WEEE, RoHS, REACH en andere programma’s vindt u op
www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Garmin dat dit product voldoet aan de basiseisen en overige relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op
www.garmin.com/compliance.
Beperkte garantie
Garmin producten die niet voor de luchtvaart zijn bestemd, zijn gegarandeerd vrij van
defecten in materiaal en techniek gedurende één jaar na de aankoopdatum. Binnen deze
periode zal Garmin alle onderdelen waarvan een normaal gebruik niet mogelijk is, naar eigen
keuze repareren of vervangen. Voor dergelijke reparaties of vervangingen zullen aan de klant
geen kosten worden gefactureerd voor onderdelen of arbeid, op voorwaarde dat de klant
verantwoordelijk blijft voor eventuele transportkosten. Deze garantie is niet van toepassing
op: (i) cosmetische schade, zoals krassen, sneden en deuken; (ii) verbruiksgoederen,
zoals batterijen, tenzij productschade het gevolg is van defect materiaal of ondeugdelijk
vakmanschap; (iii) schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, water,
overstroming, brand of andere natuurrampen of externe oorzaken; (iv) schade als gevolg
van onderhoud uitgevoerd door personen die niet door Garmin bevoegd zijn verklaard tot het
uitvoeren van onderhoud; (v) schade aan een product dat is veranderd zonder de schriftelijke
toestemming van Garmin; of (vi) schade aan een product dat is aangesloten op voeding en/
of gegevenskabels die niet door Garmin zijn meegeleverd. Bovendien behoudt Garmin zich
het recht voor garantieclaims af te wijzen voor producten of diensten die zijn verkregen en/of
gebruikt in strijd met de wetten van een land. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik
als hulp bij het reizen en mag niet worden gebruikt voor doeleinden waarbij precieze metingen
van richting, afstand, locatie of topografie vereist zijn. Garmin geeft geen enkele garantie op
de nauwkeurigheid of volledigheid van de kaartgegevens in dit product.
Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik als hulp bij het reizen en mag niet worden
gebruikt voor doeleinden waarbij precieze metingen van richting, afstand, locatie of topografie
vereist zijn. Garmin geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de
kaartgegevens in dit product.
14
DE GENOEMDE GARANTIES EN VERHAALMOGELIJKHEDEN ZIJN EXCLUSIEF EN
IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET OF
WETTELIJK, INCLUSIEF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ONDER ENIGE GARANTIE VOOR
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WETTELIJK
OF ANDERS. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN, DIE VAN STAAT TOT
STAAT KUNNEN VARIËREN.
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL GARMIN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE
INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR
NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERKEERSBOETES OF VERKEERSSITUATIES,
ONGEACHT OF DEZE SCHADE HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK
OF ONVERMOGEN OM DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, OF VAN EEN DEFECT VAN
HET PRODUCT. IN BEPAALDE STATEN IS DE UITSLUITING VAN INCIDENTELE OF
GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN
MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
Garmin behoudt het exclusieve recht om naar eigen keuze het toestel of de software te
repareren, of vervangen (door een nieuw of gereviseerd vervangend product) of een volledige
teruggave van de aankoopprijs te bieden. EEN DERGELIJKE VERHAALMOGELIJKHEID ZAL
UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALMOGELIJKHEID ZIJN INDIEN DE GARANTIE NIET
WORDT GERESPECTEERD.
Neem contact op met een gecertificeerde Garmin dealer voor garantieservices, of neem
telefonisch contact op met Garmin Productondersteuning voor verzendinstructies en
een RMA-trackingnummer. Verpak het toestel deugdelijk en voeg een kopie van de
oorspronkelijke verkoopnota bij als aankoopbewijs voor reparaties die onder de garantie
vallen. Vermeld het trackingnummer duidelijk op de buitenkant van de verpakking. Verzend
het toestel naar een garantieservicestation van Garmin. De vrachtkosten moeten vooruit zijn
betaald.
Aankopen via onlineveilingen: producten die via onlineveilingen worden aangeschaft,
komen niet in aanmerking voor garantie. Aankoopbevestigingen van onlineveilingen worden
niet geaccepteerd als garantiebewijs. Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice,
is de oorspronkelijke of een kopie van de aankoopnota vereist van de winkel waar u het
systeem hebt gekocht. Garmin vervangt geen onderdelen van pakketten die zijn aangeschaft
via een onlineveiling.
Internationale aankopen: distributeurs buiten de Verenigde Staten verstrekken mogelijk
een aparte garantie voor toestellen die buiten de Verenigde Staten zijn aangeschaft. Dit
kan per land verschillen. Indien van toepassing wordt deze garantie verstrekt door de lokale
binnenlandse distributeur die ook lokaal service voor het toestel verleent. Garanties door
distributeurs zijn alleen geldig in het gebied waarvoor de distributie is bedoeld. Toestellen die
GPS 158 gebruikershandleiding
zijn gekocht in de Verenigde Staten of Canada moeten voor service worden geretourneerd
naar het servicekantoor van Garmin in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada
of Taiwan.
Aankopen in Australië: onze goederen worden geleverd met een garantie die niet kan
worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging
of teruggave van de aankoopprijs in het geval van een ernstige storing en op compensatie
voor andere redelijkerwijs te verwachten verliezen of schade. U hebt tevens recht op reparatie
of vervanging indien de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het probleem
niet leidt tot een ernstige storing. De vergoedingen onder onze Beperkte garantie zijn een
aanvulling op de overige rechten en herstelmogelijkheden onder de geldende wetgeving met
betrekking tot de producten. Garmin Australasia, Unit 19, 167 Prospect Highway, Seven Hills,
NSW, Australië, 2147, Telefoon: 1800 822 235
Watersportgarantiebeleid van Garmin: bepaalde watersportproducten van Garmin hebben
in bepaalde regio's een langere garantieperiode en aanvullende voorwaarden. Ga naar
www.garmin.com/support/warranty.html voor meer informatie en om na te gaan of uw product
onder het Watersportgarantiebeleid van Garmin valt.
naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig ander
toepasselijk land schenden.
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN
EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT
NALEVEN. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u een beperkte licentie
toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare
vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De titel, eigendomsrechten en
intellectuele eigendomsrechten in en op de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
dochtermaatschappijen.
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of haar externe leveranciers en
wordt beschermd door de wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
Staten van Amerika en internationale verdragen inzake auteursrechten. U erkent bovendien
dat de structuur, organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt
verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar externe leveranciers zijn
en dat de Software in de broncodevorm een waardevol handelsgeheim van Garmin en/
of haar externe leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet
zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse
engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op
basis van de Software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren
GPS 158 gebruikershandleiding
15
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 6 427646
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd
Koninkrijk.
Garmin Corporation
68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
November 2013
Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin
Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken
mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Garmin.
NMEA® is een gedeponeerd handelsmerk van de National
Marine Electronics Association.
190-01585-35_0B
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising