Garmin | GPS 158 | User guide | Garmin GPS 158 Användarhandbok

Garmin GPS 158 Användarhandbok
GPS 158
Användarhandbok
Innehållsförteckning
Komma igång����������������������������������������������������������������������������������������������3
Använda enhetsknapparna���������������������������������������������������������������������������������������� 3
Kartvyer och datasidor������������������������������������������������������������������������������4
Navigeringsvy������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4
Använda kartan��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Kompassvy���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Siffervy����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Huvudledsvy�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Ruttvy������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5
Navigering���������������������������������������������������������������������������������������������������6
Navigera till en waypoint�������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Skapa en rutt������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Följa en rutt���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Följa ett spår�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Tillämpningar����������������������������������������������������������������������������������������������7
Visa information om astronomi���������������������������������������������������������������������������������� 7
Visa GPS-information������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
Visa kalendern����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Enhetsinställningar������������������������������������������������������������������������������������7
Tripp�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Spår��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Tid������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
Sidor�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Karta�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Huvudled������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
System����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Enheter���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Kommunikationer������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Larm�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Installation���������������������������������������������������������������������������������������������������9
Verktyg som behövs�������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Installationsförberedelser������������������������������������������������������������������������������������������ 9
Installera vridfästet���������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Installera vaggan i vridfästet������������������������������������������������������������������������������������ 11
Installera kablar och kontakter��������������������������������������������������������������������������������� 11
Bilagor�������������������������������������������������������������������������������������������������������13
Specifikationer��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Rengöra ytterhöljet�������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Rengöra skärmen���������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Registrera enheten�������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Kontakta Garmins produktsupport��������������������������������������������������������������������������� 13
Viktig produkt- och säkerhetsinformation���������������������������������������������13
Komma igång
 Varning
Se Viktig säkerhets- och produktinformation med början på sidan 13 för produktvarningar
och annan viktig information.
Använda enhetsknapparna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Håll
nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.
Välj
för att justera bakgrundsbelysningen.
Välj + och - för att zooma in och ut på kartan.
Välj , ,
och
för att flytta runt kartpekaren på kartan.
Välj NAV för att navigera till en waypoint eller följa en rutt eller ett spår.
Välj page för att växla mellan kartan och datasidvyerna.
Välj QUIT om du vill stänga en meny och återgå till kartan eller datasidvyn.
Välj menu för att öppna menyn för den aktiva sidan.
Välj menu två gånger för att öppna huvudmenyn.
Välj , ,
och
för att markera menyposter.
Välj ENTER för att välja ett objekt eller göra ett val.
Välj MOB för att markera en man-överbord-waypoint.
Välja kartan eller en datasida
1 Från kartan eller en datasida, välj PAGE.
2 Välj MENU för att ändra inställningarna för den valda sidan (valfritt).
Skriva bokstäver och siffror
Du kan ange bokstäver och siffror med hjälp av tangentbordet på skärmen.
och
.
1 Välj bokstäver eller siffror med hjälp av , ,
2 Välj ENTER efter varje bokstav eller siffra.
3 Upprepa steg 1 och 2 för att ange alla bokstäver.
4 Tryck på OK för godkänna posten.
GPS 158 – Användarhandbok
3
Kartvyer och datasidor
Navigeringsvy
Navigeringsvyn visar tre datafält och en karta som är centrerad på din aktuella plats.
TIPS! Om du vill dölja datafälten och visa en helskärmsbild väljer du MENU >
Helskärmskarta.
➊
➊
Nästa waypoint och sista waypointen på rutten
➋
Infofält
➌
Avstånd och bäring från din aktuella position till platsen för kartpekaren
➍
Koordinater för kartpekaren
➎
Kartskala
Använda kartan
Ställa in zoomnivån
1 Välj + för att zooma in.
2 Välj - för att zooma ut.
Mäta distans
Du kan mäta avståndet och bäringen mellan två valfria punkter på kartan.
1 Välj menu> Mäta distans.
2 Flytta kartpekaren till startpunkten.
3 Välj ENTER.
4 Flytta kartpekaren till den andra positionen.
Avståndet och bäringen från den första till den andra positionen visas i datafältet
överst på kartan.
➋
➌
➍
➎
4
Markera en waypoint
Du kan markera upp till 3 000 waypoints.
1 Flytta kartpekaren till den önskade platsen.
2 Välj ENTER.
3 Redigera waypointdata (valfritt).
OBS: Ändrade koordinater, distans eller bäringsfält ändrar platsen för waypointen.
GPS 158 – Användarhandbok
Navigering
Kompassvy
Kompassvyn underlättar navigeringen. Du kan ändra den information som visas i de
övre tre fälten. Kompassen visar även skillnaden mellan din aktuella riktning ➊ och den
riktning som krävs ➋ för att följa rutten eller spåret.
Du kan navigera till en waypoint eller följa en rutt eller ett spår.
Navigera till en waypoint
1 Välj NAV > Gå till punkt > Waypoints.
2 Välj ett alternativ:
➋
➊
Siffervy
Du kan ändra den information som visas i alla fälten.
Huvudledsvy
Huvudledsvyn visar tre datafält, plus en 3D-vy av din aktuella riktning, inklusive
eventuella waypoints i närheten, rutter eller spår. Du kan ändra den information som
visas i de övre tre fälten och positionerna som visas i huvudledsfältet.
Ruttvy
Ruttvyn visar en lista över waypoints för den rutt du följer och en 3D-vy av din aktuella
riktning, inklusive eventuella waypoints i närheten, rutter eller spår.
GPS 158 – Användarhandbok
• Om du vill visa en lista med alla waypoints väljer du Efter namn.
• Om du vill visa en lista med näraliggande waypoints väljer du Närmaste.
3 Välj en waypoint.
4 Välj Gå till.
Följ instruktionerna på skärmen till din destination, styr undan för att undvika hinder
och faror.
Skapa en rutt
Du kan spara upp till 50 rutter.
1 Välj MENU två gånger.
2 Välj Rutt.
3 Välj en oanvänd rutt.
Helskärmskartan visas.
4 Flytta kartpekaren till platsen för den första positionen på rutten.
OBS: Om den valda positionen inte är en waypoint sparas den som en waypoint.
5 Välj ENTER.
6 Upprepa steg 4 och 5 för att välja de återstående positionerna på rutten.
7 Spara rutten genom att välja MENU.
5
Tillämpningar
Följa en rutt
1 Välj NAV > Följ rutt.
2 Välj en rutt.
3 Välj ett alternativ:
Visa information om astronomi
Följa ett spår
För att visa astronomiinformation för din aktuella position, välj Aktuell position.
För att visa astronomiinformation för en sparad waypoint, välj Waypoint och välj
sedan en sparad waypoint.
• För att visa astronomiinformation för en plats som inte är en sparad waypoint,
välj Annan position och välj platsen på kartan.
4 I fältet På anger du datum och tid som du vill visa astronomiinformation för.
• För att följa rutten, välj Aktivera.
• För att följa rutten i omvänd ordningsföljd, välj Vänd och aktivera.
Följ instruktionerna på skärmen till din destination, styr för att undvika hinder och
faror.
Innan du kan följa ett spår måste du registrera ett spår (sidan 7).
1 Välj NAV > Följ spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj ett alternativ:
• För att följa spåret, välj Ursprunglig.
• För att följa spåret åt andra hållet, välj Omvänd.
Använda man överbord
Du kan använda man-överbord-funktionen för att markera en waypoint och omedelbart
börja navigera tillbaka till den waypointen.
Välj MOB > Ja.
1 Välj MENU två gånger.
2 Välj Astro.
3 Välj ett alternativ i fältet Vid:
•
•
Visa GPS-information
För att visa information om GPS-satelliter, välj GPS i huvudmenyn.
Visa kalendern
För visa kalendern, välj Kalender i huvudmenyn.
Avbryta navigering
Innan du kan avbryta navigeringen måste du navigera till en waypoint eller följa en rutt
eller ett spår.
Välj NAV > Avbryt navigering.
6
GPS 158 – Användarhandbok
Enhetsinställningar
Välj Menu två gånger.
Tripp
Nollställ tripp: Nollställer trippmätaren.
Nollställ maxhastighet: Nollställer båtens maximala hastighet som registrerats av
enheten.
Nollställ total distans: Nollställer den totala distansen.
Nollställ alla: Nollställer trippmätare, maxhastighet och total distans.
Spår
Aktiv
Registreringsläge: Ställer in spår för att registrera tills enhetsminnet är fullt eller för att
fortsätta registreringen på obegränsad tid och ersätta det äldsta spåret när minnet
är fullt.
Intervall: Ställer in spår för att registrera positioner i intervall baserat på distans, tid eller
upplösning.
Värde: Ställer in värdet för avstånd, tid eller registreringsintervall för upplösningsspår.
Radera: Ta bort sparat spårminne.
Tid
Tidsformat: Välj 12- eller 24-timmars tidsformat.
Tidszon: Ställer in tidszon.
Sommartid: Ställer in klockan för sommartid.
Karta
Allmänt
Detaljer: Ställer in detaljnivån i kartvyn.
Orientering: Ställer in kartans orientering på Norr uppåt, Spår uppåt eller Kurs uppåt.
Autozoom: Ställer in kartan för att zooma in och ut automatiskt beroende på båtens
hastighet.
Färgläge: Ställer in att visa mark eller vatten i ljusare färgtoner.
Källa
Grundkarta: Anger om en karta visas i kartvyn. Om du väljer Av visas inte markoch vattenegenskaper. Waypoints, spår och rutter visas på kartvyn oavsett om
grundkartan är på eller av.
Waypoints
Ställer in textstorlek och zoomningsgrad för waypoints och den aktiva rutten.
Navigationslinjer
Riktningslinje: Inställning för att visa riktningslinjen.
Bäringslinje: Ställer in zoomningsgraden.
Kurslinje: Ställer in zoomningsgraden.
Spår
Ställer in zoomnivå för sparade spår och spårregistret.
Huvudled
Ställer in funktioner som visas i huvudledsvyn.
Sidor
Ställer in vilka sidor som visas när du väljer PAGE.
GPS 158 – Användarhandbok
7
System
Ljudsignal: Anger när ljudsignalen hörs.
Hastighetsfilter: Ställer in hastighetsfiltret.
Språk: Ställer in systempråk.
Systeminformation: Visar enhets-ID och annan information.
Enheter
Positionsformat: Ställer in positionsvärdena till det valda formatet.
Kartdatum: Ställer in kartdatumet till det valda formatet.
Riktning: Ställer in riktningsvärdet till det valda formatet.
Avstånd, hastighet och höjd: Ställer in värdena till det valda formatet.
Djup: Ställer in djupvärdena till det valda formatet.
Kommunikationer
Larm
System
Klocka: Ställer in ett larm som avges vid en angiven tid på dagen.
Spänning: Ställer in ett larm som avges när spänningen är lägre än den angivna
spänningen.
DGPS: Ställer in ett larm som avges när enheten använder DGPS.
Noggrannhet: Ställer in ett larm som avges när GPS-noggrannheten faller utanför det
inställda värdet.
Navigering
Ankringslarm: Ställer in ett larm som avges när din båt driver längre än det angivna
avståndet när den ligger för ankar.
Ankomst: Ställer in ett larm som avges när du ankommer till destinationen.
Ur kurs: Ställer in ett larm som avges när båten är ur kurs med mer än ett visst avstånd.
Ställer in seriedataformat och överföringssättet. Kontakta din auktoriserade Garminåterförsäljare för att använda överföringssätt för programvaruuppdateringar.
NMEA®-utsatser
GPRMC, GPRMB, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPBWC, GPVTG,
GPXTE, PGRME, PGRMZ, PGRMM, GPRTE, GPWPL, GPAPB
NMEA-insatser
DPT, DBT, MTW, VHW, WPL
8
GPS 158 – Användarhandbok
Installation
 Varning
Se Viktig säkerhets- och produktinformation med början på sidan 13 för produktvarningar
och annan viktig information.
 Varning
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller
slipar.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
borrmaskin och borrar
/ -tumsnyckel eller -hylsa
maskeringstejp
kryssmejsel nr 2
marint tätningsmedel
monteringsmaterial för vridfäste (bultar eller skruvar).
38
Installationsförberedelser
Innan du installerar någon del av enheten permanent bör du planera installationen
genom att fastställa placeringen av de olika komponenterna. Kontrollera att kablarna
är tillräckligt långa för att komponenterna ska kunna anslutas till varandra och till
strömkällan.
Om monteringen
Enheten är monterad med det medföljande vridbara fästet. När du planerar monteringen
ska du välja en monteringsplats som du kan se när du manövrerar båten, som ger enkel
åtkomst till knapparna på enheten och som har lämpligt avstånd från en kompass.
GPS 158 – Användarhandbok
Installera vridfästet
1 Välj en monteringsplats (sidan 9).
2 Förbered vridfästets bottenplatta (sidan 9).
3 Fäst fästet med kablarna installerade i fästet (sidan 11), eller utan kablarna
installerade i fästet (sidan 10).
Avvägningar vid placering av vridfäste
För optimal prestanda bör du ta hänsyn till följande riktlinjer när du väljer monteringsplats
för vridfästet.
• Platsen möjliggör tydlig uppsikt över skärmen och åtkomst till knapparna på enheten.
• Platsen är tillräckligt stabil för att bära upp enheten och fästet.
• Du kan leda kablarna antingen från vridfästets undersida eller från enhetens
baksida.
• Platsen har lämpligt avstånd från en kompass.
Förbereda installation av vridfästets bas
Notera
Använd rundskallade skruvar eller bultar när du fäster vridfästets bas. Skruvar och bultar
med försänkt skalle skadar basen.
1 När du har valt installationsplats för vridfästet (sidan 9) avgör du om du ska fästa
fästet vid underlaget med skruvar eller bultar och väljer monteringsmaterial efter
behov:
• Om du fäster bottenplattan med skruvar ska du använda självgängande
rundskallade träskruvar, antingen av storlek nr 8 eller med en diameter på 4 mm
(5/32 tum), med en borrspets som är lämplig för rikthålet.
• Om du fäster bottenplattan med bultar ska du använda rundskallade bultar,
antingen av storlek nr 8 eller med en diameter på 4 mm (5/32 tum), med lämpliga
brickor och muttrar. Använd en borrspets med samma diameter som bulten.
9
2 Ta bort krysskruven 10 mm M6×1 ➊ och ta bort vridfästet ➋ från bottenplattan ➌.
➊
5 Om du tänker leda kablarna från monteringsytans undersida, markerar du platsen i
mitten ➏.
6 Använd en lämplig borrspets för monteringsmaterialet och borra de tre rikthålen.
7 Om du planerar att dra ström- och givarkablarna från monteringsytans
undersida, ska du använda en5/8 tum (16 mm) borrspets och borra ett hål genom
monteringsytan på den plats du markerade i steg 5.
Fästa vridfästet utan kablarna installerade i fästet
Följ endast dessa steg om du inte behöver dra kablarna genom monteringsytan och
vridfästet.
1 Placera bottenplattan ➊ på monteringsytan och fäst den med lämpliga skruvar eller
bultar ➋.
➋
➋
➌
➍
3 Om du tänker leda kablarna från monteringsytans undersida placerar du
bottenplattan så att genomföringshålen ➍ är vända i önskad riktning.
4 Med bottenplattan som mall markerar du rikthålens platser ➎.
➊
2 Placera vridfästet på bottenplattan och fäst det med den medföljande 10 mm M6×1-
➎
stjärnskruven.
3 Täta kabelgenomföringshålen med marint tätningsmedel.
➏
10
GPS 158 – Användarhandbok
Fästa vridfästet med kablarna installerade i fästet
Utför endast den här åtgärden om du behöver dra kablarna genom monteringsytan och
fästet.
1 Om du ska installera kablarna i fästet, dra kablarna genom centrumhålet på5/8 tum
(16 mm) som du borrade när du förberedde bottenplattan.
2 Placera bottenplattan på monteringsytan.
3 Dra kablarna genom kabelgenomföringarna.
4 Fäst bottenplattan löst med lämpliga skruvar eller bultar.
5 Placera vridfästet på bottenplattan men fäst det inte.
6 Placera vaggan i vridfästet (sidan 11).
7 Dra ut så mycket överskottskabel av ström- och givarkablarna att fästet kan vridas
hela vägen till alla önskade lägen när kablarna är anslutna.
8 Ta bort vaggan och vridfästet från bottenplattan.
9 Applicera marint tätningsmedel i centrumhålet på 5/8 tum (16 mm) samt på
kabelgenomföringarna.
10 Fäst bottenplattan ordentligt med lämpliga skruvar eller bultar.
11 Placera vridfästet på bottenplattan och fäst det med den medföljande 10 mm M6×1stjärnskruven.
Installera vaggan i vridfästet
1 Håll låsarmen ➊ i uppfällt läge och placera vaggan ➋ i vridfästet ➌.
➋
➊
➌
2 Luta fästet till önskad visningsvinkel.
3 Tryck ner låsarmen.
Installera kablar och kontakter
Koppla till ström
1 Dra strömkabeln från vridfästet till båtbatteriet eller säkringsplinten.
Förläng vid behov kablarna med 20 AWG-kabel eller större.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets eller säkringsplintens pluspol och den svarta
ledningen till minuspolen.
GPS 158 – Användarhandbok
11
Ansluta kabeln och placera enheten i vaggan
1 Jämför spåret ➊ på kabelkontakten med utformningen av vaggans
NMEA® 0183 – anslutningsschema
port.
➊
2 Tryck in spänningskabelkontakten i spänningsport tills den sitter
ordentligt på plats.
3 Placera låsfästet ➋ över kabeln och för det nedåt för att låsa dem
på plats på vaggan.
Du hör ett klickande ljud när låsfästet installerats
korrekt.
4 Placera enhetens bottenplatta i vaggans botten.
5 Luta enheten mot vaggan tills den låses på plats.
➊
➋
lossas.
2 Luta enheten framåt och lyft ut den ur vaggan.
3 Slå på kabelns låsring för att frigöra spärren och
ta bort kabeln från porten.
Om din enhet inte har en inbyggd antenn eller om den levererades med en extern
antenn, ansluter du den externa antennen till enheten.
1 Installera antennen enligt instruktionerna.
2 Anslut antennkabeln till BNC-kontakten på enhetens baksida.
12
➊
➋
Ta bort enheten ifrån vaggan
1 Tryck på vaggans frigöringsspak tills enheten
Ansluta antennen
-
+
➋
>
>
➍
Beskrivning
➊
12 V-likströmskälla
➋
3 A-säkring
➌
NMEA 0183, kompatibel enhet
➍
GPS 158, kabelstam
➌
>
➍
Objekt
Objekt GPS 158,
kabelfunktion
>
➌
GPS-158, kabelfärg
NMEA 0183,
kabelfunktion
➊
Strömknapp
Röd
Strömknapp
➋
Jord
Svart
Datajord
➌
Tx
Vit
Rx/A (+)
➍
Rx
Grön
Tx/A (+)
GPS 158 – Användarhandbok
Bilagor
Specifikationer
Specifikation
Mått
Temperaturområde
Från -15 °C till 55 °C (5 °F till 131 °F)
Spänningsintervall för
strömförsörjning
10–36 V DC
Nominell ström
1A
Säkring
AGC/3AG – 3,0 A
Hölje
Helt tätad, stöttålig plast, vattentät enligt IEC 60529 IPX-7
Säkert avstånd till kompass
350 mm (13,8 tum)
Rengöra ytterhöljet
Notera
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
1 Rengör enhetens ytterhölje (inte skärmen) med en duk fuktad med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra skärmen
Notera
Rengöringsmedel som innehåller ammoniak kan skada det reflexfria skiktet.
Skärmen är täckt med ett särskilt reflexfritt skikt som är väldigt känsligt för hudfett, vax
och skurmedel.
1 Applicera ett rengöringsmedel, avsett för glasögon och godkänt för reflexfria skikt, på
en luddfri duk.
2 Torka skärmen försiktigt.
GPS 158 – Användarhandbok
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan
idag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmins produktsupport
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support och klicka på Contact Support för att få lokal
supportinformation.
I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien ringer du 0808 2380000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.
Viktig produkt- och säkerhetsinformation
 Varning
Om du inte undviker följande farliga situationer kan det resultera i en olycka eller
kollision som kan sluta med dödsfall eller allvarlig personskada.
Driftvarningar
• När du navigerar ska du noggrant jämföra den information som enheten visar med
alla tillgängliga navigeringskällor, inklusive information från visuella iakttagelser,
lokala farvattensbestämmelser och begränsningar samt kartor. För säkerhets skull
bör du lösa alla avvikelser eller frågor innan du fortsätter att navigera.
• Det elektroniska sjökortet i enheten ska bara användas för att underlätta, inte
ersätta, användningen av godkända sjökort. Godkända sjökort och information till
sjömän innehåller all information som krävs för att navigera på ett säkert sätt.
• Använd den här enheten endast som navigationshjälp. Försök inte att använda
enheten för något ändamål där exakt mätning av riktning, avstånd, plats eller
topografi krävs.
• Om din enhet har videoingångar ska du inte hantera eller titta på video medan du
hanterar eller navigerar din båt. Om du hanterar eller tittar på video medan båten
13
körs kan du orsaka en olycka eller krock som kan resultera i egendomsskador,
allvarlig skada eller dödsfall.
Miljöprogram för produkter
Information om Garmins produktåtervinningsprogram och WEEE, RoHS, REACH och
andra kompabilitetsprogram hittar du på www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och
andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EG. Överensstämmelseförklaringen i sin
helhet finns på www.garmin.com/compliance.
Begränsad garanti
Garmins icke-flygprodukter garanteras vara fria från defekter i material och utförande
i ett år från inköpsdatumet. Under denna tid kommer Garmin efter eget gottfinnande
att reparera eller ersätta komponenter som inte fungerar under normal användning.
Sådana reparationer eller ersättningar görs utan någon avgift för kunden vad gäller
delar eller arbete, förutsatt att kunden står för alla transportkostnader. Den här garantin
gäller inte för: (i) kosmetiska skador, t.ex. repor, hack och bulor, (ii) förbrukningsdelar,
t.ex. batterier, såvida inte produktskadan uppstått p.g.a. defekter i material eller arbete,
(iii) skada orsakad av olycka, missbruk, vatten, översvämning, brand eller andra
naturhändelser eller yttre orsaker, (iv) skada orsakad av service utförd av någon som
inte är behörig serviceleverantör åt Garmin eller (v) skada på en produkt som har
modifierats eller ändrats utan skriftligt tillstånd från Garmin, eller (vi) skada på en produkt
som har anslutits till ström- och/eller datakablar som inte tillhandahålls av Garmin.
Garmin förbehåller sig dessutom rätten att avslå garantianspråk avseende produkter
eller tjänster som anskaffats och/eller använts på något sätt som strider mot något
lands lagar. Denna produkt är endast avsedd att användas som hjälp vid resa och får
inte användas till något ändamål som kräver exakt mätning av riktning, distans, plats
eller topografi. Garmin garanterar inte exakthet eller fullständighet för kartdata i denna
produkt.
Denna produkt är endast avsedd att användas som hjälp vid resa och får inte användas
till något ändamål som kräver exakt mätning av riktning, distans, plats eller topografi.
Garmin garanterar inte exakthet eller fullständighet för kartdata i denna produkt.
GARANTIERNA OCH GOTTGÖRELSERNA SOM ANGES HÄR GÄLLER MED
ENSAMRÄTT OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA,
14
UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTIFTADE, INKLUSIVE ALL ANSVARSSKYLDIGHET
SOM HÄRRÖR FRÅN NÅGON GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD ELLER ANNAN. DENNA GARANTI GER
DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN STAT TILL STAT.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA GARMIN VARA ANSVARSSKYLDIGT FÖR
NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR,
INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR TRAFIKBÖTER ELLER
STÄMNINGAR, OAVSETT OM DE ORSAKAS AV ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER
OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER AV DEFEKTER I PRODUKTEN.
VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER
FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER
DIG.
Garmin har efter eget gottfinnande ensamrätt att reparera eller ersätta (med en
ny eller nyrenoverad ersättningsprodukt) enheten eller programvaran eller erbjuda
full återbetalning av inköpspriset. DENNA KOMPENSATION ÄR DIN ENDA
KOMPENSATION FÖR EN ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN.
Erhåll garantiservice genom att kontakta din lokala, Garmin-auktoriserade återförsäljare
eller ring till Garmins produktsupport för anvisningar angående frakt och RMA-nummer.
Förpacka enheten noga med en kopia av originalkvittot. Kvittot krävs som inköpsbevis
för garantireparationer. Skriv RMA-numret tydligt på paketets utsida. Skicka enheten
med frakten betald till valfritt Garmin garantiserviceställe.
Inköp via online-auktion: Produkter som köps genom onlineauktioner täcks inte av
garantin. Bekräftelser på onlineauktion godkänns inte som garantiverifikation. Om du vill
ha garantiservice måste du ha det ursprungliga inköpskvittot, eller en kopia av den, från
ursprungsåterförsäljaren. Garmin ersätter inte saknade komponenter från en förpackning
som köpts via en online-auktion.
Internationella inköp: En separat garanti kan tillhandahållas av internationella
distributörer för enheter som köpts utanför USA beroende på land. Om tillämpligt
tillhandahålls denna garanti av den lokala, inhemska distributören och denna distributör
tillhandahåller service lokalt för din enhet. Distributörsgarantier är endast giltiga i det
avsedda distributionsområdet. Enheter som inköpts i USA eller Kanada måste returneras
till Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Kanada eller Taiwan för service.
Köp i Australien: Våra varor levereras med garantier som inte kan undantas enligt
den australiska konsumentlagen (Australian Consumer Law). Du har rätt till byte eller
återbetalning för ett större fel och till kompensation för annan rimligtvis förutsebar förlust
GPS 158 – Användarhandbok
eller skada. Du har också rätt att få varan reparerad eller utbytt om varan inte är av
godtagbar kvalitet och felet inte uppgår till ett större fel. Fördelarna i vår begränsade
garanti gäller utöver övriga rättigheter och gottgörelser under gällande lagar med hänsyn
till produkterna. Garmin Australasia, Unit 19, 167 Prospect Highway, Seven Hills, NSW,
Australien, 2147, Telefon: 1800 822 235
Garantipolicy för Garmins marina produkter: En del av Garmins marina
produkter inom vissa områden har en längre garantiperiod och extra villkor. Gå till
www.garmin.com/support/warranty.html för mer information och för att se om din produkt
omfattas av garantipolicyn för Garmins marina produkter.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I DET
FÖLJANDE PROGRAMVARULICENSAVTALET. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR
AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag ("Garmin") ger dig en begränsad licens för användning
av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för
normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de immateriella rättigheterna i och för
Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer
och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen
av och koden för Programvaran, som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att
källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller
dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera,
ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den eller på något annat
sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något
arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera
eller återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som
gäller i USA eller de exportkontrollagar som gäller i något annat tillämpligt land.
GPS 158 – Användarhandbok
15
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 6 427646
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra
länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd från Garmin.
NMEA ® är ett registrerat varumärke som tillhör National Marine
Electronics Association.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
November 2013
190-01585-39_0B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising