Garmin | GPS 158 | User manual | Garmin GPS 158 Brukerveiledning

Garmin GPS 158 Brukerveiledning
GPS 158
Brukerveiledning
Innholdsfortegnelse
Komme i gang���������������������������������������������������������������������������������������������3
Bruke enhetstastene�������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Kartvisninger og datasider������������������������������������������������������������������������4
Navigasjonsvisning���������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Bruke kartet��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Kompassvisning�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Tallvisning������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5
Motorveivisning���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Rutevisning���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Navigasjon��������������������������������������������������������������������������������������������������6
Navigere til et veipunkt���������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Opprette en rute�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Følge en rute������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Følge et spor������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Bruksområder���������������������������������������������������������������������������������������������7
Vise stjerneinformasjon��������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Vise GPS-informasjon����������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Vise kalenderen��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Enhetsinnstillinger�������������������������������������������������������������������������������������7
Tur����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Spor��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Tid������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
Sider�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Kart���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Motorvei��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
System����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Enheter���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Kommunikasjon��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Alarmer���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Installering��������������������������������������������������������������������������������������������������9
Nødvendige verktøy�������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Før installering����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Installere dreiebraketten�������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Installere holderen på dreiebraketten���������������������������������������������������������������������� 11
Installere kabler og kontakter���������������������������������������������������������������������������������� 11
Tillegg��������������������������������������������������������������������������������������������������������13
Spesifikasjoner�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Rengjøre enhetens utside��������������������������������������������������������������������������������������� 13
Rengjøre skjermen�������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Registrere enheten�������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Kontakte Garmins produktsupport��������������������������������������������������������������������������� 13
Viktig produkt- og sikkerhetsinformasjon���������������������������������������������13
Komme i gang
 Advarsel!
Se Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som starter på side 13 produktadvarsler og
annen viktig informasjon.
Bruke enhetstastene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hold nede for å slå enheten av og på.
Velg for å justere bakgrunnslyset.
Bruk + og – til å zoome inn og ut på kartet.
Velg , ,
og
for å bevege kartpekeren rundt på kartet.
Velg NAV for å navigere til et veipunkt eller følge en rute eller et spor.
Velg page for å bytte mellom kart- og datasidevisningene.
Velg QUIT for å lukke en meny og gå tilbake til kart- eller datasidevisningen.
Velg menu én gang for å åpne menyen for gjeldende side.
Velg MENU to ganger for å åpne hovedmenyen.
Velg , ,
og
for å merke menyelementer.
Velg ENTER for å velge et element eller foreta et valg.
Velg MOB for å merke et veipunkt for mann over bord.
Velge kartet eller en dataside
1 Gå til kartet eller en dataside, og velg PAGE.
2 Velg MENU for å endre innstillingene for den valgte siden (valgfritt).
Angi bokstaver og tall
Du kan skrive inn bokstaver og tall ved hjelp av tastaturet på skjermen.
1 Velg bokstaver og tall ved hjelp av , , og .
2 Velg ENTER etter hver bokstav eller hvert tall.
3 Gjenta trinn 1 og 2 for å skrive inn flere bokstaver.
4 Velg OK for å godta.
Brukerveiledning for GPS 158
3
Kartvisninger og datasider
Navigasjonsvisning
Navigasjonsvisningen viser tre datafelter og et kart som er sentrert på gjeldende
posisjon.
TIPS: Hvis du vil skjule datafeltene og vise kartet i fullskjerm, kan du velge MENU >
Bare kart.
➊
Neste veipunkt og siste veipunkt på ruten
➋
Datafelt
➌
Avstand og retning fra gjeldende posisjon til posisjonen for kartmarkøren
➍
Koordinater for kartmarkøren
➎
Kartskala
Bruke kartet
➊
Justere zoomnivået
1 Velg + for å zoome inn.
2 Velg – for å zoome ut.
Måle avstand
Du kan måle avstand og retning mellom to punkter på kartet.
1 Velg menu > Beregn avstand.
2 Flytt kartmarkøren til det første punktet.
3 Velg ENTER.
4 Flytt kartmarkøren til det andre punktet.
Avstanden og retningen fra første punkt til andre punkt vises i datafeltet øverst på
kartet.
➋
Markere et veipunkt
➌
➍
➎
4
Du kan markere opptil 3000 veipunkt.
1 Flytt kartmarkøren til ønsket plassering.
2 Velg ENTER.
3 Endre veipunktdata (valgfritt).
MERK: Hvis du endrer koordinater, avstand eller peilingsfeltene, endres posisjonen
til veipunktet.
Brukerveiledning for GPS 158
Navigasjon
Kompassvisning
Kompassvisningen brukes som et hjelpemiddel til navigasjonen. Du kan endre
informasjonen som vises i de tre øverste feltene. Kompasset viser også forskjellen
mellom gjeldende retning ➊ og retningen du må ta ➋ for å holde deg på ruten eller
sporet.
➋
➊
Tallvisning
Du kan endre informasjonen som vises i alle feltene.
Motorveivisning
Motorveivisningen inneholder tre datafelter og en 3D-visning av gjeldende retning,
inkludert veipunkter, ruter eller spor i nærheten. Du kan endre informasjonen som vises i
de tre øverste feltene og punktene som vises i motorveifeltet.
Rutevisning
Rutevisningen inneholder en liste over veipunkter på ruten og en 3D-visning av
gjeldende retning, inkludert veipunkter, ruter eller spor i nærheten.
Brukerveiledning for GPS 158
Du kan navigere til et veipunkt eller følge en rute eller et spor.
Navigere til et veipunkt
1 Velg NAV > Gå til punkt > Veipunkter.
2. Velg et alternativ:
• Velg Med navn for å se en liste over alle veipunkter.
• Velg Nærmeste for å se en liste over veipunkter i nærheten.
3 Velg et veipunkt.
4 Velg Gå til.
Følg anvisningene på skjermen til bestemmelsesstedet, og unngå hindringer og
farer.
Opprette en rute
Du kan lagre inntil 50 ruter.
1 Velg MENU to ganger.
2 Velg Rute.
3 Velg en rutelinje du ikke har brukt.
Fullskjermskartet vises.
4 Flytt kartmarkøren til posisjonen for det første punktet på ruten.
MERK: Hvis punktet du valgte, ikke er et veipunkt, lagres det som et veipunkt.
5 Velg ENTER.
6 Gjenta trinn 4 og 5 for å velge flere punkter på ruten.
7 Velg MENU for å lagre ruten.
5
Bruksområder
Følge en rute
1 Velg NAV > Følg rute.
2 Velg en rute.
3. Velg et alternativ:
• Velg Aktiviser for å følge ruten.
• Velg Snu og aktiviser for å følge ruten i motsatt retning.
Følg anvisningene på skjermen til bestemmelsesstedet, og unngå hindringer og
farer.
Følge et spor
Du må registrere et spor for å kunne følge et spor (side 7).
1 Velg NAV > Følg spor.
2 Velg et spor.
3. Velg et alternativ:
• Velg Original for å følge sporet.
• Velg Reverser for å følge sporet i motsatt retning.
Bruke Mann over bord
Du kan bruke funksjonen for mann over bord til å merke et veipunkt og begynne å
navigere tilbake til dette punktet umiddelbart.
Velg MOB > Ja.
Vise stjerneinformasjon
1 Velg MENU to ganger.
2 Velg Sol/m.
3 Velg et alternativ i feltet Ved:
Hvis du vil vise himmelinformasjon for gjeldende posisjon, velger du Aktuell
Posisjon.
• Hvis du vil vise himmelinformasjon for et lagret veipunkt, velger du Veipunkt og
velger det lagrede veipunktet.
• Hvis du vil vise informasjon for en posisjon som ikke er et lagret veipunkt, velger
du Annen posisjon og posisjonen på kartet.
4 I feltet På angir du datoen og tidspunktet du vil vise himmelinformasjon for.
•
Vise GPS-informasjon
Hvis du vil vise informasjon om GPS-satellitter, velger du GPS på hovedmenyen.
Vise kalenderen
Hvis du vil vise kalenderen, velger du Kalen på hovedmenyen.
Stoppe navigasjonen
Du må navigere mot et veipunkt eller følge en rute eller et spor for å kunne stoppe
navigasjonen.
Velg NAV > Stopp navigering.
6
Brukerveiledning for GPS 158
Enhetsinnstillinger
Velg Menu to ganger.
Tur
Nullstill tur: Nullstiller tripptelleren.
Nullstill maxfart: Nullstiller den maksimale hastigheten som er registrert av enheten.
Nullstill kilometerteller: Nullstiller kilometertelleren.
Nullstill alt: Nullstiller trippteller, maksimal hastighet og kilometerteller.
Spor
Aktiv
Sporlagring: Angir at sporet registreres til enhetsminnet er fullt eller at det lagrer
kontinuerlig og erstatter tidligere sporregistreringer når minnet er fullt.
Mellomrom: Angir at spor registreres i intervaller basert på avstand, tid eller oppløsning.
Verdi: Angir verdien for avstand, tid eller oppløsning for sporregistreringsintervallet.
Fjern: Slett det lagrede sporminnet.
Tid
Tidsformat: Angir 12- eller 24-timers klokke.
Tidssone: Angir en tidssone.
Sommertid: Stiller klokken til sommertid.
Sider
Kart
Generelt
Detalj: Angir detaljnivået for kartvisningen.
Orientering: Angir kartorientering som Nordopp, Spor opp eller Kurs opp.
Autozoom: Angir at kartet automatisk zoomer inn eller ut basert på fartøyets hastighet.
Fargemodus: Kan brukes til å vise land eller farger i lysere toner.
Kilde
Basemap: Angir om et kart vises i kartvisningen. Hvis du velger Off, vises ikke landeller vannegenskaper. Veipunkter, spor og ruter vises på kartet uansett om Basemap
er slått av eller på.
Veipunkter
Angir tekststørrelse og zoomnivå for veipunkter og den aktive ruten.
Nav linje
Kurspil: Angis for å vise kurspilen.
Kurslinje: Angir zoomnivå.
Kurslinje: Angir zoomnivå.
Spor
Angir et zoomnivå for lagrede spor og sporloggen.
Motorvei
Angir funksjonene som vises i motorveivisningen.
Angir hvilke sider som vises når du velger PAGE.
Brukerveiledning for GPS 158
7
System
Piper: Angir når piperen avgir lyd.
Hastighetsfilter: Angir hastighetsfilteret.
Språk: Angir systemspråk.
Systeminformasjon: Viser enhets-ID og annen informasjon.
Enheter
Posisjonsformat: Angir posisjonsverdier for valgt format.
Kartdatum: Angir kartdatum for valgt format.
Peiling: Angir retningsverdi for valgt format.
Avstand, fart og høyde: Angir verdier for valgt format.
Dybde: Angir dybdeverdier for valgt format.
Kommunikasjon
Alarmer
System
Klokke: Stiller inn en alarm som skal ringe et bestemt tidspunkt.
Batteri: Stiller inn en alarm som skal ringe når spenningen er under den angitte verdien.
DGPS: Stiller inn en alarm som skal ringe når enheten bruker DGPS.
Avvik: Stiller inn en alarm som skal ringe når GPS-nøyaktigheten går under en angitt
grense.
Navigasjon
Ankervakt: Stiller inn en alarm som skal ringe når fartøyet driver lenger enn en angitt
avstand når det er ankret.
Ankomst: Stiller inn en alarm som skal ringe når du ankommer bestemmelsesstedet.
Ute av kurs: Stiller inn en alarm som skal ringe når båten er lenger ute av kurs enn den
angitte avstanden.
Angir serielle data og overføringsmodus. Kontakt en Garmin-autorisert forhandler for å
bruke overføringsmodus, som er for programvareoppdateringer.
NMEA® ut-setninger
GPRMC, GPRMB, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPBWC, GPVTG,
GPXTE, PGRME, PGRMZ, PGRMM, GPRTE, GPWPL, GPAPB
NMEA inn-setninger
DPT, DBT, MTW, VHW, WPL
8
Brukerveiledning for GPS 158
Installering
 Advarsel!
Se Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som starter på side 13 produktadvarsler og
annen viktig informasjon.
 Forsiktig
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
Boremaskin og borbits
/ tommers skiftenøkkel eller pipenøkkel
Maskeringstape
Stjerneskrutrekker #2
Tetningsmasse for båt
Anordninger for dreiebraketten (bolter eller skruer)
38
Før installering
Før du installerer noen av delene permanent, må du planlegge installeringen ved å finne
ut hvor de ulike komponentene skal plasseres. Kontroller at kablene er lange nok til at
komponentene kan kobles til hverandre og til strøm.
Om braketten
Enheten kan monteres ved hjelp av den medfølgende dreiebraketten. Når du skal
planlegge hvor du skal montere enheten, bør du velge et sted som du kan se når du
styrer båten, som gir enkel tilgang til tastene på enheten, og som er plassert i passende
avstand fra et kompass.
Brukerveiledning for GPS 158
Installere dreiebraketten
1 Velg et monteringssted (side 9).
2 Klargjør dreiebraketten (side 9).
3 Fest braketten med kablene installert (side 11) eller uten kablene installert (side 10).
Hensyn til monteringssted av dreiebrakett
Tenk over følgende retningslinjer for optimal ytelse når du velger monteringssted for
dreiebraketten.
• Stedet gir fri sikt til skjermen og enkel tilgang til tastene på enheten.
• Stedet er robust nok til å tåle vekten av enheten og braketten.
• Du kan føre kablene enten fra undersiden av dreiebraketten eller fra baksiden av
enheten.
• Stedet ligger i passende avstand til et kompass.
Klargjøre installeringen av dreiebrakettsokkelen
Merknad
Bruk flathodete skruer eller bolter til å feste dreiebrakettsokkelen. Skruer eller bolter med
forsenket hode vil skade sokkelen.
1 Når du har valgt sted for installering av dreiebraketten (side 9), må du bestemme
om du vil skru den fast ved hjelp av skruer eller bolter, og velge passende
festeanordninger:
• Hvis du vil feste sokkelen med skruer, bruker du flathodete selvborende treskruer
i størrelse #8 eller med en diameter på 4 mm (5/32 tommer), med en egnet borbits
for styrehullene.
• Hvis du vil feste sokkelen med bolter, bruker du flathodede bolter i størrelse #8
eller med en diameter på 4 mm (5/32tommer), med egnede skiver og muttere.
Bruk en borbits med samme diameter som bolten.
9
2 Fjern M6×1 Phillips-skruen på 10 mm ➊, og skill dreiebraketten ➋ fra sokkelen ➌.
➊
5 Hvis du planlegger å føre kablene fra undersiden av monteringsoverflaten, må du
markere plasseringen i midten ➏.
6 Velg en passende borbits for festeanordningene, og bor de tre styrehullene.
7 Hvis du planlegger å føre strøm- og svingerkablene fra undersiden av
monteringsoverflaten, må du bruke en borbits på 16 mm (5/8 tommer) til å bore et hull
gjennom monteringsoverflaten til posisjonen du merket i trinn 5.
Skru fast dreiebraketten uten kablene installert
Følg bare disse trinnene hvis du ikke trenger å legge kablene gjennom
monteringsoverflaten og dreiebraketten.
1 Plasser sokkelen ➊ på monteringsoverflaten, og fest den ved hjelp av passende
skruer eller bolter ➋.
➋
➋
➌
➍
3 Hvis du planlegger å føre kablene fra undersiden av monteringsoverflaten, må du
snu sokkelen slik at kabelhullene ➍ vender i riktig retning.
4 Bruk sokkelen som mal, og marker plasseringen til styrehullene ➎.
➊
2 Plasser dreiebraketten på sokkelen, og fjern M6×1 Phillips-skruene på 10 mm.
3 Tett kabelhullene med maritim tetningsmasse.
➎
➏
10
Brukerveiledning for GPS 158
Skru fast dreiebraketten med kablene installert
Følg bare disse trinnene hvis du trenger å legge kablene gjennom monteringsoverflaten
og dreiebraketten.
1 Hvis du skal installere kabler i braketten, fører du kablene gjennom det midterste
hullet på 16 mm (5/8 tommer) du boret da du gjorde klar sokkelen.
2 Plasser sokkelen på monteringsoverflaten.
3 Før kablene gjennom hullene.
4 Fest sokkelen løst ved hjelp av skruene eller boltene.
5 Plasser dreiebraketten på sokkelen, men ikke fest den.
6 Plasser holderen på dreiebraketten (side 11).
7 Trekk strøm- og svingerkablene langt nok ut til at braketten kan dreies helt ut til
ønskede stillinger når kablene er tilkoblet.
8 Fjern holderen og dreiebraketten fra sokkelen.
9 Påfør maritim tetningsmasse på hullet i midten på 16 mm (5/8 tommer) og
styrehullene for kablene.
10 Fest sokkelen godt med de riktige skruene eller boltene.
11 Plasser dreiebraketten på sokkelen, og skru den fast ved hjelp av den medfølgende
M6×1 Phillips-skruen på 10 mm.
Installere holderen på dreiebraketten
1 Sett låsearmen ➊ i hevet stilling, og plasser holderen ➋ i dreiebraketten ➌.
➋
➊
➌
2 Vipp braketten til ønsket visningsvinkel.
3 Trykk låsearmen ned.
Installere kabler og kontakter
Strømkabling
1 Før strømkabelen fra dreiebraketten til båtbatteriet eller sikringsblokken.
Forleng om nødvendig ledningene ved hjelp av en 20 AWG-ledning eller større.
2 Koble den røde ledningen til den positive polen på batteriet eller sikringsblokken, og
koble den svarte ledningen til den negative polen.
Brukerveiledning for GPS 158
11
Koble til kabelen og plassere enheten i holderen
1 Sammenlign hakket ➊ på kabelkontakten med kilen på
Tilkoblingsdiagram for NMEA® 0183
enhetsporten.
➊
2 Skyv strømkabelen inn i riktig strømport til den sitter godt på plass.
Plasser låsebraketten ➋ over kabelen, og skyv den ned,
slik at den låses på plass på holderen.
Et hørbart klikk indikerer at låsebraketten er
riktig installert.
4 Plasser sokkelen på enheten nederst i holderen.
5 Vipp enheten mot holderen til den festes.
-
+
➊
➋
➊
➋
Fjerne enheten fra holderen
1 Trykk ned utløserspaken på holderen til enheten
➋
>
>
➍
>
➌
Element
Beskrivelse
➊
12 VDC-strømkilde
➋
3 A sikring
➌
Enhet som samsvarer med NMEA 0183
Koble til antennen
➍
Ledningsnett for GPS 158
Hvis enheten ikke har en intern antenne eller hvis det fulgte med en ekstern antenne,
bør du koble den eksterne antennen til enheten.
1 Installer antennen i henhold til instruksjonene.
2 Koble antennekabelen til BNC-kontakten på baksiden av enheten.
12
>
➍
utløses.
2 Vipp enheten fremover, og løft den ut av
holderen.
3 Vri låseringen for å låse opp, og trekk kabelen ut
av porten.
➌
Element
Ledningsfunksjon på Ledningsfarge på
GPS 158
GPS 158
Ledningsfunksjon
på NMEA 0183
➊
Kraft
Rød
Kraft
➋
Jord
Svart
Datajord
➌
Tx
Hvit
Rx/A (+)
➍
Rx
Grønn
Tx/A (+)
Brukerveiledning for GPS 158
Tillegg
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Temperaturområde
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Spenningsområde for strømkilde
10–36 volt
Merkestrøm
1A
Sikring
AGC/3AG – 3,0 A
Hus
Fullstendig tett, støtsikker plast. Huset er vanntett i
henhold til IEC 60529 IPX-7.
Sikkerhetsavstand for kompass
350 mm (13,8 tommer)
Rengjøre enhetens utside
Merknad
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.
1. Rengjør enhetens utside (ikke skjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
2. Tørk av enheten.
Rengjøre skjermen
Merknad
Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, vil skade belegget mot gjenskinn.
Skjermen er belagt med et spesielt belegg mot gjenskinn som er svært følsomt overfor
hudfett, voks og rengjøringsmidler med slipeeffekt.
1 Påfør brillerens som er spesifisert som trygt for belegg mot gjenskinn, til en ren og
lofri klut.
2 Tørk forsiktig av skjermen.
Brukerveiledning for GPS 158
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.
Kontakte Garmins produktsupport
•
•
•
•
Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support for å få informasjon
om innenlandsk support.
I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Viktig produkt- og sikkerhetsinformasjon
 Advarsler
Unnlatelse av å unngå potensielt farlige situasjoner kan føre til ulykke eller
kollisjon med dødsfall eller alvorlig personskade som følge.
Bruksadvarsel
• Under navigeringen må du sammenligne informasjon som vises på enheten,
nøye med alle tilgjengelige navigasjonskilder, inkludert informasjon fra egne
observasjoner, lokale bestemmelser og begrensninger for vannveier og kart.
Av sikkerhetsgrunner må du alltid finne ut av avvik eller spørsmål du har, før du
fortsetter å navigere.
• Det elektroniske kartet på enheten skal bare brukes som et hjelpemiddel, og skal
ikke erstatte bruk av offentlig autoriserte kart. Offentlig autoriserte kart og meldinger
inneholder all nødvendig informasjon for trygg navigering.
• Bruk denne enheten utelukkende som navigeringshjelp. Ikke bruk enheten til andre
formål som krever nøyaktig måling av retning, avstand, beliggenhet eller topografi.
• Hvis enheten har videoinnganger, må du ikke betjene eller se på video samtidig som
du betjener eller navigerer båten. Hvis du betjener eller ser på video mens båten
13
er i bevegelse, kan det forårsake en ulykke eller kollisjon som fører til skader på
eiendeler, alvorlige personskader eller dødsfall.
Miljøprogrammer for produkter
Du finner mer informasjon om Garmins resirkuleringsprogram for
produkter samt WEEE, RoHS, REACH og andre samsvarsprogrammer på
www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette produktet samsvarer med hovedkravene og andre
relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du finner hele samsvarserklæringen på
www.garmin.com/compliance.
Begrenset garanti
Garmin-produkter som ikke har med flyteknikk å gjøre, garanteres å være feilfrie med
hensyn til materiell og utførelse i ett år fra kjøpsdatoen. I denne perioden vil Garmin
etter eget valg reparere eller skifte ut enhver komponent som ikke fungerer ved normal
bruk. Slike reparasjoner eller utskiftinger utføres kostnadsfritt for kunden, både når det
gjelder deler og arbeid, forutsatt at kunden selv dekker eventuelle transportkostnader.
Denne garantien gjelder ikke: (i) kosmetiske skader, for eksempel riper, hakk og bulker;
(ii) forbruksdeler, for eksempel batterier, med mindre produktet har blitt skadet på grunn
av en defekt i materialet eller utførelsen; (iii) skade som skyldes uhell, misbruk, feil bruk,
vann, flom, brann eller andre naturhendelser eller eksterne årsaker; (iv) skade som
skyldes service som er utført av personer som ikke er autoriserte serviceleverandører
for Garmin; (v) skade på et produkt som har blitt endret uten skriftlig tillatelse fra Garmin,
eller (vi) skade på et produkt som er koblet til strøm- og/eller datakabler fra andre
leverandører enn Garmin. I tillegg forbeholder Garmin seg retten til å nekte garantikrav
mot produkter eller tjenester som er innhentet og/eller som brukes i strid med lovene i et
hvilket som helst land. Dette produktet er bare beregnet på å brukes som en reisehjelp
og skal ikke brukes til eventuelle formål som krever nøyaktig måling av retning,
avstand, posisjon eller topografi. Garmin gir ingen garantier for nøyaktigheten eller
fullstendigheten til kartdataene i dette produktet.
Dette produktet er bare beregnet på å brukes som en reisehjelp og skal ikke brukes
til eventuelle formål som krever nøyaktig måling av retning, avstand, posisjon eller
topografi. Garmin gir ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten til
kartdataene i dette produktet.
14
GARANTIENE OG RETTSMIDLENE SOM ER NEDFELT HER, ER EKSKLUSIVE OG
ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE
ELLER LOVPÅLAGTE, INKLUDERT ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR SOM
OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR
ET BESTEMT FORMÅL, LOVPÅLAGTE ELLER ANDRE. DENNE GARANTIEN GIR
DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA DELSTAT TIL
DELSTAT.
GARMIN SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES
ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER
INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET
TIL, EVENTUELLE TRAFIKKBØTER ELLER STEVNINGER SOM SKYLDES BRUK
AV, FEILAKTIG BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET
ELLER MANGLER VED PRODUKTET. NOEN DELSTATER TILLATER IKKE
ANSVARSFRASKRIVELSE VED TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER, OG DET
ER DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.
Garmin forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å reparere eller erstatte (med et
nytt eller nylig reparert produkt) enheten eller programvaren, eller tilby full refusjon av
kjøpesummen. DETTE RETTSMIDDELET VIL VÆRE DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE
RETTSMIDDEL VED EVENTUELLE GARANTIBRUDD.
Hvis du ønsker garantiservice, kan du kontakte din nærmeste autoriserte Garminforhandler eller ringe Garmins produktsupport for å få instruksjoner om frakt og et
RMA-sporingsnummer. Pakk enheten godt inn, og legg ved en kopi av kvitteringen, som
kreves som kjøpsbevis for å kunne motta garantiservice. Skriv sporingsnummeret tydelig
på utsiden av pakken. Send enheten med betalt porto til et hvilket som helst Garminverksted som tilbyr garantiservice.
Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter som er kjøpt på Internett-auksjoner, dekkes
ikke av garantier. Bekreftelser fra auksjoner på Internett godtas ikke som dokumentasjon
i garantisaker. Det kreves en original eller kopi av kvitteringen fra det opprinnelige
utsalgsstedet for at en reparasjon skal dekkes av garantien. Garmin vil ikke erstatte
manglende komponenter fra en pakke som er kjøpt via en auksjon på Internett.
Internasjonale kjøp: Internasjonale distributører kan gi en separat garanti for enheter
som er kjøpt utenfor USA, avhengig av landet. Hvis det er aktuelt, gis denne garantien
av den lokale distributøren, og denne distributøren utfører lokal service på enheten.
Distributørgarantier er bare gyldige i området for tiltenkt distribusjon. Enheter som er
Brukerveiledning for GPS 158
kjøpt i USA eller Canada, må returneres til Garmin-servicesenteret i Storbritannia, USA,
Canada eller Taiwan for service.
Kjøp i Australia: Varene leveres med garantier som ikke kan ekskluderes under den
australske forbrukerkjøpsloven. Du har rett til å få enheten byttet ut eller erstattet ved
alvorlige feil eller som kompensasjon ved tap eller annen skade innen rimelighetens
grenser. Du har også rett til å få varen reparert eller erstattet dersom varen ikke er
av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en alvorlig feil. Fordelene underlagt den
begrensede garantien kommer i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler under aktuell
lov i sammenheng med produktene. Garmin Australasia, Unit 19, 167 Prospect Highway,
Seven Hills, NSW, Australia, 2147. Telefon: 1800 822 235
Garmins garantiretningslinjer for maritime produkter: Enkelte maritime Garminprodukter i enkelte områder har lengre garantiperiode og ytterligere vilkår og betingelser.
Gå til www.garmin.com/support/warranty.html hvis du vil ha mer informasjon, og for å se
om produktet ditt er dekket av Garmins garantiretningslinjer for maritime produkter.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE DENNE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV FØLGENDE
VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene (Garmin) gir deg en begrenset lisens til å bruke
programvaren som følger med denne enheten (programvaren), i en binær kjørbar
form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til
programvaren forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene
og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om
opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i
programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin og/eller tredjepartsleverandørene, og at programvaren i
kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal dekompilere, demontere,
endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere programvaren eller deler av den til
lesbar form, eller lage avledede produkter basert på programvaren. Du samtykker i at du
ikke skal eksportere eller reeksportere programvaren til et annet land i strid med USAs
eksportlover eksportlovene til et annet land som er aktuelt.
Brukerveiledning for GPS 158
15
913 397 8200
1 800 800 1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1 866 429 9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 6 427646
00 39 02 3669 9699
0800 0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republikken Kina)
November 2013
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
NMEA® er et registrert varemerke for National Marine Electronics
Association.
190-01585-38_0B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising