Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Installationsinstruktioner

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Installationsinstruktioner
Montera enheten med bygelfäste
ECHOMAP™ ULTRA 100/120SERIEN
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
1 Välj det monteringsmaterial som är lämpligt för
Viktig säkerhetsinformation
monteringsytan och bygelfästet.
som mall och märk ut rikthålen genom
skruvhålen .
2 Använd bygelfästet
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Verktyg som behövs
• Borrmaskin
• Borrspetsar
◦ Bygelfäste: borrar och skruvar för respektive yta samt
verktyg
◦ Infälld montering: 3,2 mm (1/8 tum) och 9,5 mm (3/8 tum)
borrspets
• stjärnmejsel PH2
• Sticksåg eller multiverktyg
• Fil och sandpapper
• Marint tätningsmedel (valfritt)
Viktigt vid montering
Du kan montera enheten infälld i instrumentbrädan, eller
montera enheten på instrumentbrädan.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Monteringsplatsen måste möjliggöra tydlig uppsikt över
skärmen och åtkomst till knapparna på enheten.
• Monteringsplatsen måste vara tillräckligt stabil för att bära
upp enheten och fästet.
• Kablarna måste vara tillräckligt långa för att komponenterna
ska kunna anslutas till varandra och till strömkällan.
• För att undvika störningar mot en magnetisk kompass ska
enheten inte monteras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
3 Använd en borrspets som passar monteringsmaterialet och
borra de fyra rikthålen.
4 Med hjälp av det valda monteringsmaterialet sätter du fast
bygelfästet på monteringsytan.
5 Ta bort väderskydden från kontakterna.
6 Placera hållaren i bygelfästet och dra åt rattarna .
7 Anslut alla nödvändiga kablar till hållaren och vrid låsringarna
medurs för att låsa kablarna i hållaren.
TIPS: För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska
du täcka över anslutningar som inte används med de
medföljande väderskydden.
Montera enheten infälld
OBS!
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
Om du använder ett metallverktyg, t.ex. en skruvmejsel, kan det
skada dekorkanterna och enheten. Använd om möjligt ett
plastverktyg.
Du kan montera enheten på instrumentpanelen med hjälp av
mallen för infälld montering och lämpligt material.
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.
2 Fäst mallen på monteringsplatsen.
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en
borrspets på 13 mm (1/2 tum).
4 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg
längs med insidan av linjen på mallen.
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
6 Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek vid behov.
7 Med hjälp av ett verktyg, t.ex. en platt plastbit eller en
skruvmejsel, kan du försiktigt bända upp hörnen på
dekorkanterna och ta bort dem.
Mars 2019
190-02536-02_0A
8 Se till att monteringshålen på enheten är i linje med rikthålen
på mallen.
9 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje med
rikthålen på mallen märker du ut placeringen för de nya
rikthålen på mallen.
10 Använd en borrspets på 3,2 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
11 Ta bort mallen från monteringsytan.
12 Placera enheten i fästet.
13 Montera gummipackningen på enhetens baksida.
Gummipackningen är självhäftande på baksidan. Se till att
dra bort skyddstejpen innan den monteras på enheten.
• Om du måste förlänga NMEA 0183 eller larmkablarna måste
du använda en kabel på 0,33 mm2 (22 AWG).
Objekt
Kabelfunktion
Ledningsfärg
NMEA 0183 intern port Rx (in)
Brun
NMEA 0183 intern port Tx (ut)
Blå
Jord (ström och NMEA 0183)
Svart
Ström
Rött
Ansluta enheten till en givare
Gå till www.garmin.com/transducers eller kontakta din lokala
Garmin återförsäljare för att välja en typ av givare som är
lämplig för dina behov.
1 Följ instruktionerna som följer med givaren så att du monterar
den korrekt på din båt.
2 Led givarkabeln till baksidan av enheten, bort från källor till
elektriska störningar.
3 Anslut givarkabeln till en lämplig port på fästet.
14 Anslut alla nödvändiga kablar och vrid låsringarna medurs för
att låsa kablarna i hållaren innan du placerar den i
utskärningen.
TIPS: För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska
du täcka över anslutningar som inte används med
väderskydd.
15 Placera enheten i utskärningen.
16 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande
skruvarna.
17 Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt
kanten på enheten.
Montera enheten i fästet
Efter att kablarna har anslutits till fästet går det snabbt att sätta
enheten i fästet.
1 Placera nederdelen av enheten i fästets botten.
2 Luta enhetens övre del mot fästet.
Installera kablar och kontakter
Koppla till ström
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
1 Dra strömkabeln till strömkällan och till enheten.
2 Förläng vid behov kablarna med en kabel på 1.31 mm2
(16 AWG) eller större.
3 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
4 Anslut strömkabeln till enheten och vrid låsringen medurs för
att dra åt den.
Kablage
• Kablaget används till NMEA 0183 enheter och till att dela
rutt- och waypointinformation.
• Med kablaget ansluts enheten till ström och till NMEA 0183
enheter.
• Enheten har en intern NMEA 0183 port som används vid
anslutning till NMEA 0183 kompatibla enheter.
• Om du behöver förlänga ström- och jordkablarna måste du
använda en kabel på 1.31 mm2 (16 AWG) eller större.
®
2
3 Tryck på knappen på frigöringsspaken och tryck ned
frigöringsspaken tills enheten klickar på plats.
Ta bort enheten från vaggan
1 Tryck på knappen på vaggans frigöringsspak och dra spaken
uppåt.
2 Luta enheten framåt och lyft ut den ur vaggan.
NMEA 2000 – viktigt att tänka på
®
OBS!
Om du ansluter till ett befintligt NMEA 2000 nätverk, hitta
NMEA 2000 strömkabeln. Du behöver bara en NMEA 2000
strömkabel för att NMEA 2000 nätverket ska fungera ordentligt.
En NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) bör användas i
installationer där tillverkaren för det befintliga NMEA 2000
nätverket är okänd.
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Du kan ansluta enheten till ett NMEA 2000 nätverk på båten för
att dela data från NMEA 2000 kompatibla enheter, till exempel
sensorer och VHF-radio. De nödvändiga kablarna och
kontakterna till NMEA 2000 säljs separat.
Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk referens för
NMEA 2000 produkter. Om du vill hämta dokumentet går du in
på www.garmin.com och väljer Handböcker på produktsidan för
din enhet.
Den port på fästet som är märkt NMEA 2000 används för att
ansluta enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.
Modell
Specifikation
Mått
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC
(RMS)1
3,3 A
Max. strömförbrukning 6,1 A
vid 12 V DC (RMS)1
Alla modeller
Trådlösa frekvenser
och protokoll
Wi‑Fi, 2,4 GHz vid 18,5 dBm
nominell
ANT, 2,4 GHz vid 1,2 dBm
nominell
Bluetooth, 2,4 GHz vid
1,0 dBm nominell
Material
Polykarbonatplast
Vattenklassning2
IEC 60529 IPX7
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (från 5 till
131 °F)
Inspänning
Från 9 till 18 V likström
Säkring
8A
Säkerhetsavstånd till
kompass
65 cm (25,6 tum)
NMEA 2000 LEN
1
NMEA 2000
förbrukning
39 mA max.
Displayens upplösning 1 280 x 800 bildpunkter
Objekt
Minneskort
2 microSD kortplatser,
32 GB max. kortstorlek
Max. waypoints
5 000
Max. rutter
100
ECHOMAP Ultra enhet
Max. aktiva
spårpunkter
50 000 punkter, 50 sparade
spår
NMEA 2000 droppkabel
Skärmtyp
WXGA
NMEA 2000 strömkabel
Avstånd till närmaste
hinder
150 mm (6 tum)
Beskrivning
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
Ekolodsmodeller Frekvenser
12 V-likströmskälla
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Specifikationer
Modell
Specifikation
10-tumsmodeller Mått (B x H x D)
295 x 195 x 98 mm (113/5 x
77/10 x 39/10 tum)
2,35 kg (5,25 lb)
Skärmstorlek (B x H)
217 x 136 mm (81/2 x
52/5 tum)
Sändningseffekt
600 W
Maximalt djup
701 m (2 300 fot) vid 77 kHz
på givare.
tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
2Enheten
NMEA 2000 PGN-information
Sända och ta emot
Max. effektförbrukning1 26 W
PGN
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC
(RMS)1
059392 ISO-erkännande
3A
Beskrivning
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
Max. strömförbrukning 6 A
vid 12 V DC (RMS)1
126208 NMEA: Gruppfunktion för kommando, begära och godkänna
Wi‑Fi , 2,4 GHz vid
17,2 dBm nominell
ANT , 2,4 GHz vid 3,1 dBm
nominell
Bluetooth , 2,4 GHz vid
1,2 dBm nominell
126996 Produktinformation
341 x 229 x 98 mm (132/5 x
9 x 39/10 tum)
129799 Radiofrekvens, läge och ström
®
®
®
12-tumsmodeller Mått (B x H x D)
Traditionellt: 50, 77, 83 eller
200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 eller 800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455,
800 eller 1 100 kHz
1Beroende
Mått
Vikt
Trådlösa frekvenser
och protokoll
®
Vikt
3,05 kg (6,75 lb)
Skärmstorlek (B x H)
261 x 163 mm (103/10 x
62/5 tum)
127250 Fartygets kurs
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
128267 Vattendjup
129539 GNSS DOP:er
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Max. effektförbrukning1 26 W
3
Sända
PGN
Beskrivning
126464
Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
127258
Magnetisk variation
129025
Position snabb uppdatering
129026
COG och SOG: Snabb uppdatering
129029
GNSS-positionsdata
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129284
Navigationsdata
129285
Navigationsrutt och Waypointinformation
129540
GNSS-satelliter i vy
Ta emot
PGN
Beskrivning
127245
Roder
127250
Fartygets kurs
127488
Motorparametrar: Snabb uppdatering
127489
Motorparametrar: Dynamiska
127493
Transmissionsparametrar: Dynamiska
127498
Motorparametrar: statiska
127505
Vätskenivå
129038
AIS klass A positionsrapport
129039
AIS klass B positionsrapport
129040
AIS klass B utökad positionsrapport
129794
AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129798
AIS SAR, rapport om flygplansposition
128000
Nautisk avdriftsvinkel
129802
AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129808
DSC-samtalsinformation
130310
Miljöparametrar
130311
Miljöparametrar (används inte längre)
130313
Luftfuktighet
130314
Faktiskt tryck
130576
Status för mindre farkost
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. ECHOMAP™ är ett varumärke
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas
utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
Märket BLUETOOTH och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av
sådana märken från Garmin är licensierad. NMEA , NMEA 2000 , NMEA 2000 logotypen
och NMEA är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics
Association. microSD och microSD logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
Wi‑Fi är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising