Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Īpašnieka rokasgrāmata

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Īpašnieka rokasgrāmata
ECHOMAP ULTRA SĒRIJA
™
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2019 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin , Garmin logotips, ActiveCaptain , BlueChart un FUSION ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. ECHOMAP™, FUSION-Link™, Garmin
ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin LakeVü™, Garmin Quickdraw™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, Panoptix™, Reactor™ un SteadyCast™ ir Garmin Ltd. vai tā
meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.
®
®
®
®
Vārdiskā prečzīme BLUETOOTH un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. NMEA , NMEA 2000 un NMEA 2000 logotips ir
reģistrētas Jūras elektronikas nacionālās asociācijas prečzīmes. microSD un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC prečzīmes. SiriusXM ir SiriusXM Radio Inc. reģistrēta prečzīme. Standard
Mapping ir Standard Mapping Service, LLC prečzīme. Wi‑Fi ir reģistrēta Wi-Fi Alliance Corporation prečzīme. Windows ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs
reģistrēta prečzīme. Visas citas prečzīmes un autortiesības ir attiecīgo īpašnieku īpašums.
®
®
®
®
®
®
®
®
Saturs
Ievads.............................................................................. 1
Skats no priekšpuses .................................................................. 1
Savienotāja skats ................................................................... 1
Saīsnes taustiņa piešķiršana ................................................. 1
Ieteikumi un saīsnes ................................................................... 1
Rokasgrāmatu lejupielāde no tīmekļa ........................................ 1
Garmin atbalsta centrs ................................................................ 1
Atmiņas kartes ievietošana ......................................................... 1
GPS satelīta signālu iegūšana ................................................... 1
GPS avota atlase ................................................................... 2
Karšu plotera pielāgošana............................................ 2
Sākuma ekrāna pielāgošana ...................................................... 2
Lapu pielāgošana ....................................................................... 2
Jaunas kombināciju lapas izveidošana ar ECHOMAP
Ultra ....................................................................................... 2
Laivas tipa iestatīšana ................................................................ 2
Fona apgaismojuma regulēšana ................................................ 2
Krāsu režīma koriģēšana ............................................................ 2
Fona attēla maiņa ....................................................................... 2
Lietotne ActiveCaptain .................................................. 2
ActiveCaptain lomas ................................................................... 2
Darba sākšana ar lietotni ActiveCaptain ..................................... 2
Viedo paziņojumu iespējošana ................................................... 3
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni
ActiveCaptain .............................................................................. 3
Karšu atjaunināšana ar ActiveCaptain ....................................... 3
Kartes un 3D kartes skati .............................................. 3
Navigācijas karte un zvejas karte ............................................... 4
Tuvināšana un tālināšana kartē ............................................. 4
Kartes simboli ........................................................................ 4
Attāluma mērīšana kartē ........................................................ 4
Ceļa punkta veidošana kartē ................................................. 4
Naviģēšana uz punktu kartē .................................................. 4
Atrašanās vietas un informācijas par objektu skatīšana
kartē ....................................................................................... 4
Informācijas par navigācijas līdzekļiem skatīšana ................. 5
Kursa līnija un leņķa marķieri ................................................. 5
Īpašas kartes .............................................................................. 5
Plūdmaiņu kontroles punktu informācijas skatīšana .............. 5
Satelītattēla rādīšana navigācijas kartē ................................. 6
Apskates vietu aerofotouzņēmumu skatīšana ....................... 6
Automātiskas identifikācijas sistēma .......................................... 6
AIS mērķa simboli .................................................................. 6
Aktivizēto AIS mērķu kurss un plānotais kurss ...................... 6
AIS laivas mērķa aktivizēšana ............................................... 7
AIS apdraudējumu saraksta skatīšana .................................. 7
Drošas zonas sadursmes brīdinājuma iestatīšana ................ 7
AIS trauksmes signāli ............................................................ 7
AIS uztveršanas izslēgšana ................................................... 7
AIS navigācijas palīglīdzekļi ................................................... 7
Izvēlne Karte ............................................................................... 8
Kartes slāņi ............................................................................ 8
Fish Eye 3D iestatījumi .......................................................... 9
Atbalstītās kartes ........................................................................ 9
Garmin Quickdraw Contours kartēšana....................... 9
Ūdenstilpnes kartēšana, izmantojot funkciju Garmin Quickdraw
Contours ................................................................................... 10
Etiķetes pievienošana Garmin Quickdraw Contours kartei ...... 10
Garmin Quickdraw kopiena ...................................................... 10
Pievienošanās pie Garmin Quickdraw kopienas, izmantojot
ActiveCaptain ....................................................................... 10
Pievienošanās pie Garmin Quickdraw kopienas, izmantojot
Garmin Connect ................................................................... 10
Saturs
Garmin Quickdraw Contours iestatījumi ................................... 11
Naviģēšana, izmantojot karšu ploteri ......................... 11
Pamatjautājumi par naviģēšanu ............................................... 11
Galapunkti .................................................................................12
Galapunkta meklēšana pēc nosaukuma .............................. 12
Galapunkta atlase, izmantojot navigācijas karti ................... 12
Kuģniecības pakalpojumu galapunkta meklēšana ............... 12
Tieša kursa iestatīšana un sekošana tyam, izmantojot režīmu
Doties uz .............................................................................. 12
Navigācijas apturēšana ........................................................ 12
Ceļa punkti ................................................................................ 12
Pašreizējās atrašanās vietas kā ceļa punkta iezīmēšana ... 12
Ceļa punkta veidošana citā atrašanās vietā ........................ 12
MOB atrašanās vietas iezīmēšana ...................................... 12
Ceļa punkta plānošana ........................................................ 12
Visu ceļa punktu saraksta skatīšana ................................... 12
Saglabāta ceļa punkta rediģēšana ...................................... 12
Saglabāta ceļa punkta pārvietošana .................................... 13
Saglabātā ceļa punkta pārlūkošana un naviģēšana uz to ... 13
Ceļa punkta vai MOB dzēšana ............................................ 13
Visu ceļa punktu dzēšana .................................................... 13
Maršruti ..................................................................................... 13
Maršruta no jūsu pašreizējās atrašanās vietas veidošana .. 13
Maršruta veidošana un saglabāšana ................................... 13
Maršrutu saraksta un Auto Guidance ceļu skatīšana .......... 13
Saglabāta maršruta rediģēšana ........................................... 13
Saglabātā maršruta pārlūkošana un naviģēšana ................ 14
Pārlūkošana un naviģēšana paralēli saglabātajam
maršrutam ............................................................................ 14
Saglabāta maršruta dzēšana ............................................... 14
Visu saglabāto maršrutu dzēšana ....................................... 14
Auto Guidance .......................................................................... 14
Auto Guidance ceļa iestatīšana un sekošana ...................... 14
Auto Guidance ceļa izveidošana un saglabāšana ............... 14
Auto Guidance ceļu koriģēšana ........................................... 14
Auto Guidance aprēķina norises atcelšana ......................... 15
Ierašanās noteiktā laikā iestatīšana ..................................... 15
Auto Guidance ceļu konfigurācijas ...................................... 15
Ceļi ............................................................................................ 15
Ceļu rādīšana ....................................................................... 15
Aktīvā ceļa krāsas iestatīšana ............................................. 15
Aktīvā ceļa saglabāšana ...................................................... 15
Saglabāto ceļu saraksta skatīšana ...................................... 16
Saglabāta ceļa rediģēšana .................................................. 16
Ceļa kā maršruta saglabāšana ............................................ 16
Ierakstītā ceļa pārlūkošana un naviģēšana ......................... 16
Saglabātā ceļu dzēšana ...................................................... 16
Visu saglabāto ceļu dzēšana ............................................... 16
Aktīvā ceļa atkārtota sekošana ............................................ 16
Aktīvā ceļa notīrīšana .......................................................... 16
Ceļu žurnāla atmiņas pārvaldība ierakstīšanas laikā ........... 16
Ceļu žurnāla ieraksta intervāla konfigurēšana ..................... 16
Robežas ....................................................................................16
Robežas veidošana ............................................................. 16
Maršruta pārveidošana par robežu ...................................... 16
Ceļa pārveidošana par robežu ............................................. 16
Robežas rediģēšana ............................................................ 16
Robežas brīdinājuma iestatīšana ........................................ 17
Robežas noteikšana ............................................................ 17
Visu saglabāto ceļa punktu, maršrutu un ceļu dzēšana ........... 17
Sonāra zivju meklēšanas eholots............................... 17
Sonāra signālu pārsūtīšanas apturēšana ................................. 17
Sonāra skata maiņa .................................................................. 17
Tradicionāls sonāra skats ......................................................... 17
Modulētas frekvences sonāra skats ..................................... 17
Dalīta ekrāna tālummaiņas sonāra skats ............................. 17
i
Garmin ClearVü sonāra skats ................................................... 17
SideVü sonāra skats ................................................................. 18
SideVü skenēšanas tehnoloģija ........................................... 18
Panoptix sonāra skati ............................................................... 18
LiveVü standarta sonāra skats ............................................ 18
LiveVü sonāra skats uz priekšu ........................................... 18
RealVü 3D sonāra skats uz priekšu ..................................... 18
RealVü 3D uz leju sonāra skats uz leju ............................... 19
RealVü 3D vēstures sonāra skats ........................................ 19
FrontVü sonāra skats ........................................................... 19
Panoptix LiveScope sonāra skats ........................................ 19
Signālierīces skats .................................................................... 19
Signālierīces lapas saīsnes ................................................. 19
Devēja tipa izvēle ...................................................................... 20
Kompasa kalibrēšana .......................................................... 20
Sonāra avota atlase .................................................................. 20
Sonāra avota pārdēvēšana .................................................. 20
Ceļa punkta veidošana sonāra ekrānā ..................................... 20
Sonāra displeja apturēšana ...................................................... 20
Attāluma mērīšana sonāra ekrānā ........................................... 20
Sonāra vēstures skatīšana ....................................................... 20
Sonāra koplietošana ................................................................. 20
Detalizācijas līmeņa koriģēšana ............................................... 21
Krāsu intensitātes pielāgošana ................................................. 21
Sonāra ieraksti .......................................................................... 21
Sonāra displeja ierakstīšana ................................................ 21
Sonāra ierakstīšanas apturēšana ........................................ 21
Sonāra ieraksta dzēšana ..................................................... 21
Sonāra ierakstu atskaņošana .............................................. 21
Standarta, Garmin ClearVü un SideVü sonāra iestatīšana ...... 21
Sonāra ekrāna tālummaiņas līmeņa iestatīšana .................. 21
Ritināšanas ātruma iestatīšana ............................................ 22
Dziļuma vai platuma skalas diapazona regulēšana ............. 22
Sonāra izskata iestatījumi .................................................... 22
Sonāra brīdinājumi ............................................................... 22
Sonāra papildu iestatījumi .................................................... 22
Devēja uzstādīšanas iestatījumi .......................................... 22
Sonāra frekvences ............................................................... 23
A-tvēruma ieslēgšana .......................................................... 23
Panoptix sonāra iestatīšana ..................................................... 23
RealVü skatījuma leņķa un tālummaiņas līmeņa
regulēšana ........................................................................... 23
RealVü vēziena ātruma regulēšana ..................................... 23
LiveVü Uz priekšu un FrontVü izvēlne Sonārs .................... 24
LiveVü un FrontVü izskata iestatījumi .................................. 24
RealVüIzskata iestatījumi ..................................................... 24
Panoptix devēja uzstādīšanas iestatījumi ............................ 24
Autopilots...................................................................... 25
Autopilota ekrāns ...................................................................... 25
Soļveida stūrēšanas palielinājuma koriģēšana .................... 25
Jaudas taupīšanas iestatīšana ............................................ 25
Prioritārā kursa avota atlase ................................................ 25
Autopilota aktivizēšana ............................................................. 26
Kursa ieturēšanas vadības modeļi ........................................... 26
Sekošana U veida pagrieziena modelim ............................. 26
Apļu modeļa iestatīšana un sekošana tiem ......................... 26
Zigzaga modeļa iestatīšana un sekošana tiem .................... 26
Sekošana Viljamsona pagrieziena modelim ........................ 26
Reactor™ autopilota attāla vadība ........................................... 26
Reactor autopilota attālas vadības pāra savienojuma
veidošana ar karšu ploteri .................................................... 26
Reactor autopilota attālas vadības darbību taustiņu funkciju
maiņa ................................................................................... 26
Burāšanas funkcijas .................................................... 26
Laivas tipa iestatīšana .............................................................. 26
Burāšanas sacīkstes ................................................................. 26
ii
Starta līnijas norādes ........................................................... 26
Sacīkšu taimera lietošana .................................................... 27
Attāluma starp laivas priekšgalu un GPS antenu
iestatīšana ............................................................................ 27
Kursu līdz zīmei iestatījumi ....................................................... 27
Ķīļa nobīdes iestatīšana ........................................................... 27
Burulaivas autopilota darbība ................................................... 28
Vēja aizture .......................................................................... 28
Halzstūris un halzēšana ....................................................... 28
Force™ Laivas elektromotora vadība ........................ 28
Savienojuma ar laivas elektromotoru izveidošana ................... 29
Laivas elektromotora vadības pievienošana ekrāniem ............. 29
Laivas elektromotora vadības josla ..................................... 29
Laivas elektromotora iestatījumi ............................................... 29
Saīsnes piešķiršana laivas elektromotora attālas vadības
saīsnes taustiņiem ............................................................... 29
Laivas elektromotora kompasa kalibrēšana ........................ 29
Priekšgala nobīdes iestatīšana ............................................ 29
Mēraparāti un diagrammas .......................................... 30
Kompasa skatīšana .................................................................. 30
Brauciena mēraparātu skatīšana .............................................. 30
Brauciena mēraparātu atiestatīšana .................................... 30
Dzinēja un degvielas mēraparātu skatīšana ............................. 30
Mēraparātos rādāmo dzinēju skaita atlase .......................... 30
Mēraparātos rādāmo dzinēju pielāgošana ........................... 30
Dzinēja mēraparātu statusa brīdinājumu iespējošana ......... 30
Atsevišķu dzinēja mēraparātu statusa brīdinājumu
iespējošana .......................................................................... 30
Degvielas brīdinājuma iestatīšana ............................................ 30
Laivas degvielas tilpuma iestatīšana ................................... 30
Degvielas datu sinhronizēšana ar faktisko laivas degvielas
daudzumu ............................................................................ 30
Anemometru skatīšana ............................................................. 31
Burāšanas anemometrs ....................................................... 31
Ātruma avota konfigurēšana ................................................ 31
Kursa avota un anemometra konfigurēšana ........................ 31
Cieša kursa anemometra pielāgošana ................................ 31
Digitālā pārslēgšana.................................................... 31
Digitālās pārslēgšanas lapas pievienošana un rediģēšana ...... 31
Informācija par plūdmaiņu, straumi un
astronavigāciju............................................................. 31
Plūdmaiņu kontroles punkta informācija ................................... 31
Straumes kontroles punkta informācija .................................... 31
Astronavigācijas informācija ..................................................... 31
Plūdmaiņas un straumju kontroles punktu vai astronavigācijas
informācijas skatīšana .............................................................. 31
Dažādu plūdmaiņas un straumju kontroles punktu informācijas
skatīšana .................................................................................. 32
Digitāls selektīvs izsaukums ....................................... 32
Karšu plotera un NMEA 0183 VHF radio funkcionalitāte .......... 32
DSC ieslēgšana ........................................................................ 32
DSC saraksts ............................................................................ 32
DSC saraksta skatīšana ...................................................... 32
DSC kontaktpersonas pievienošana .................................... 32
Ienākošie trauksmes zvani ....................................................... 32
Naviģēšana uz laivu trauksmes laikā ................................... 32
Pozīcijas sekošana ................................................................... 32
Pozīcijas ziņojuma skatīšana ............................................... 32
Naviģēšana uz sekotu laivu ................................................. 32
Ceļa punkta izveidošana sekotās laivas pozīcijā ................. 32
Pozīcijas ziņojumā iekļautās informācijas rediģēšana ......... 32
Pozīcijas ziņošanas zvana dzēšana .................................... 32
Laivu trašu skatīšana kartē .................................................. 32
Individuāli standarta zvani ........................................................ 32
Saturs
DSC kanāla atlase ............................................................... 32
Individuāls standarta zvans .................................................. 33
Individuāls standarta zvans uz AIS mērķi ............................ 33
Navigācijas iestatījumi .............................................................. 39
Citi laivas iestatījumi ................................................................. 39
Karšu plotera sākotnējo rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ...... 39
Multivides atskaņotājs................................................. 33
Lietotāja datu koplietošana un pārvaldība................. 39
Multivides atskaņotāja atvēršana ............................................. 33
Ikonas .................................................................................. 33
Multivides avota atlase ............................................................. 33
Mūzikas atskaņošana ............................................................... 33
Mūzikas pārlūkošana ........................................................... 33
Dziesmas iestatīšana atkārtošanai ...................................... 33
Visu dziesmu atkārtošanas iestatīšana ............................... 33
Dziesmu iestatīšana jauktai atskaņošanai ........................... 33
Skaļuma regulēšana ................................................................. 33
Zonu iespējošana un atspējošana ....................................... 33
Multivides ierīces skaņas izslēgšana ................................... 33
VHF radio .................................................................................. 33
VHF kanālu skenēšana ........................................................ 33
VHF traucējumu regulēšana ................................................ 33
radio .......................................................................................... 33
Uztvērēja reģiona iestatīšana .............................................. 34
Radiostacijas maiņa ............................................................. 34
Regulēšanas režīma maiņa ................................................. 34
Sākotnējie iestatījumi ........................................................... 34
DAB atskaņošana ..................................................................... 34
DAB uztvērēja reģiona iestatīšana ...................................... 34
DAB staciju meklēšana ........................................................ 34
DAB staciju maiņa ................................................................ 34
DAB sākotnējie iestatījumi ................................................... 34
SiriusXM® satelītradio .............................................................. 34
SiriusXM radio ID noteikšana ............................................... 34
SiriusXM abonementa aktivizēšana ..................................... 34
Kanālu ceļveža pielāgošana ................................................ 35
SiriusXM kanāla saglabāšana sākotnējo iestatījumu
sarakstā ............................................................................... 35
SiriusXM vecāku kontroles atbloķēšana .............................. 35
Ierīces nosaukuma iestatīšana ................................................. 35
Multivides atskaņotāja programmatūras atjaunināšana ........... 35
Savienojuma ar Garmin ierīci izveide lietotāja datu
koplietošanai ............................................................................. 40
Faila tipa atlase trešās puses ceļa punktiem un maršrutiem .... 40
Lietotāja datu kopēšana no atmiņas kartes .............................. 40
Lietotāja datu kopēšana atmiņas kartē ..................................... 40
Iebūvēto karšu kopēšana uz atmiņas karti ............................... 40
Ceļa punktu, maršrutu un ceļu kopēšana no HomePort uz karšu
ploteri ........................................................................................ 40
Datu dublēšana datorā ............................................................. 40
Dublējuma datu atjaunošana uz karšu ploteri .......................... 40
Sistēmas informācijas saglabāšana atmiņas kartē ................... 40
Saglabāto datu notīrīšana ........................................................ 40
Ierīces konfigurēšana.................................................. 35
Karšu plotera automātiska ieslēgšana ...................................... 35
Sistēmas iestatījumi .................................................................. 35
Displeja iestatījumi ............................................................... 36
GPS iestatījumi .................................................................... 36
Notikumu žurnāla skatīšana ................................................. 36
Sistēmas programmatūras informācijas skatīšana .............. 36
E-etiķešu reglamentējošās un atbilstības informācijas
skatīšana .............................................................................. 36
Opcijas Mana laiva iestatījumi .................................................. 36
Ķīļa nobīdes iestatīšana ...................................................... 36
Ūdens temperatūras nobīdes iestatīšana ............................ 37
Kustības ātruma ūdenī ierīces kalibrēšana .......................... 37
Laivas degvielas tilpuma iestatīšana ................................... 37
Degvielas datu sinhronizēšana ar faktisko laivas degvielas
daudzumu ............................................................................ 37
Dzinēja mēraparāta un degvielas līmeņrāža ierobežojumu
pielāgošana ..........................................................................37
Sakaru iestatījumi ..................................................................... 37
NMEA 0183 .......................................................................... 38
NMEA 2000 Iestatījumi ........................................................ 38
Wi‑Fi tīkls ............................................................................. 38
Brīdinājumu iestatīšana ............................................................ 38
Navigācijas brīdinājumi ........................................................ 38
Sistēmas brīdinājumi ............................................................ 38
Sonāra brīdinājumi ............................................................... 38
Degvielas brīdinājuma iestatīšana ....................................... 39
Drošas zonas sadursmes brīdinājuma iestatīšana .............. 39
Mērvienību iestatījumi ............................................................... 39
Saturs
Pielikums....................................................................... 41
Ierīces reģistrēšana Garmin Express ....................................... 41
Programmatūras atjaunināšana ............................................... 41
Jaunas programmatūras ielāde atmiņas kartē ..................... 41
Ierīces programmatūras atjaunināšana ............................... 41
Ekrāna tīrīšana ......................................................................... 41
Ekrānuzņēmumi ........................................................................ 41
Ekrānuzņēmumu tveršana ................................................... 41
Ekrānuzņēmumu kopēšana datorā ...................................... 42
Traucējummeklēšana ............................................................... 42
Mana ierīce nesaņem GPS signālus ................................... 42
Mana ierīce neieslēdzas vai nesaglabājas ieslēgta ............. 42
Mans sonārs nedarbojas ...................................................... 42
Mana ierīce neveido ceļa punktus pareizā atrašanās
vietā ..................................................................................... 42
Mana ierīce nerāda pareizu laiku ......................................... 42
Specifikācijas ............................................................................ 42
Visi modeļi ............................................................................ 42
10 collu modeļi ..................................................................... 43
12 collu modeļi ..................................................................... 43
Sonāra modeļu specifikācijas .............................................. 43
NMEA 0183 informācija ....................................................... 43
NMEA 2000 PGN informācija .............................................. 43
Rādītājs......................................................................... 45
iii
Ievads
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
Skats no priekšpuses
•
•
•
•
Lai atgrieztos sākuma ekrānā, jebkurā ekrānā atlasiet Home.
Atlasiet Menu, lai atvērtu papildu iestatījumus par šo ekrānu.
Atlasiet Menu, lai aizvērtu izvēlni, kad pabeidzat.
Nospiediet , lai atvērtu papildu opcijas, piemēram, fona
apgaismojuma regulēšanu un skārienekrāna bloķēšanu.
• Nospiediet un atlasiet Elektrobarošana > Izslēgt ierīci vai
turiet nospiestu , līdz josla Izslēgt ierīci ir aizpildīta, lai
izslēgtu karšu ploteri, kad šāda iespēja pieejama.
• Nospiediet un atlasiet Elektrobarošana > Pārsl. miega
rež., lai iestatītu karšu ploteri gaidstāves režīmā, kad šāda
iespēja pieejama.
Rokasgrāmatu lejupielāde no tīmekļa
Garmin tīmekļa vietnē jūs varat iegūt jaunākās īpašnieka
rokasgrāmatas un rokasgrāmatu tulkojumus. Īpašnieka
rokasgrāmata ietver norādes par ierīces funkciju lietošanu un
piekļuvi reglamentējošai informācijai.
1 Dodieties uz vietni garmin.com/manuals/echomap_ultra.
2 Lejupielādējiet rokasgrāmatu.
®
Automātiska fona apgaismojuma sensors
Garmin atbalsta centrs
Barošanas taustiņš
Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību
un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži
uzdotos jautājumus, videoierakstus. programmatūras
atjauninājumus un klientu atbalstu.
Tālummaiņas taustiņi
Saīsnes taustiņi
Skārienekrāns
2 microSD atmiņas kartes sloti; kartes maks. lielums 32 GB
®
Savienotāja skats
Atmiņas kartes ievietošana
Karšu ploterim varat izmantot papildu atmiņas kartes. Karšu
kartes ļauj skatīt augstas izšķirtspējas ostu, noenkurošanās
vietu, laivu piestātņu un citu interesējošu objektu satelītattēlus
un aerofotoattēlus. Varat izmantot tukšas atmiņas kartes, lai
ierakstītu Garmin Quickdraw™ Contours kartēšanu un sonāra
ierakstus (ar saderīgu devēju), pārsūtītu uz citu saderīgu karšu
ploteri vai datoru tādus datus kā ceļa punktus un maršrutus un
izmantotu lietojumprogrammu ActiveCaptain .
Šī ierīce atbalsts 32 GB microSD atmiņas karti, kas formatēta kā
FAT32. Nepieciešama ātruma klase 4 vai augstāka.
1 Atveriet atvāžamo vāku vai noslēgu karšu plotera
priekšpusē.
®
POWER
Barošana
12 PIN XDCR
12 tapu devējs
LVS XDCR
Panoptix™ LiveScope™ LVS12 12 tapu devējs
NMEA 2000
NMEA 2000 tīkls
NETWORK
ECHOMAP tīkls
®
Zemējuma skrūve
Saīsnes taustiņa piešķiršana
Bieži lietots ekrānus varat ātri atvērt, piešķirot saīsnes taustiņu.
Saīsni varat izveidot tādiem ekrāniem kā sonāra ekrāni un
kartes.
1 Atveriet lapu.
2 Turiet nospiestu saīsnes taustiņu un atlasiet Labi.
Ieteikumi un saīsnes
• Nospiediet , lai atgrieztos karšu ploterī.
• Jebkurā ekrānā nospiediet atkārtoti, lai ritinātu pa
spilgtuma līmeņiem. Šī funkcija var būt noderīga, kad fona
apgaismojums ir tik vājš, ka nevarat redzēt ekrānu.
• Turiet nospiestu ciparu taustiņu, lai izveidotu saīsni uz
ekrānu.
Ievads
2 Ievietojiet atmiņas karti .
3 Piespiediet karti, līdz tā noklikšķ.
4 Aizveriet noslēgu.
GPS satelīta signālu iegūšana
Ierīcei var būt nepieciešamas skaidras debesis, lai saņemtu
satelīta signālus. Laiks un datums tiek iestatīti automātiski,
pamatojoties uz GPS pozīcijas.
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
1
Fona apgaismojuma regulēšana
Lai iegūtu satelīta signālus, var būt nepieciešamas 30–60
sekundes.
Kad ierīce iegūst satelīta signālus, sākuma ekrāna augšdaļā ir
redzams
.
Ja ierīce zaudē satelīta signālus,
no ekrāna nozūd, un kartē
virs ir redzama mirgojoša jautājuma zīme.
Papildu informāciju par GPS skatiet vietnē garmin.com
/aboutGPS. Palīdzību par satelīta signālu iegūšanu skatiet
(Mana ierīce nesaņem GPS signālus, 42. lappuse).
Krāsu režīma koriģēšana
GPS avota atlase
1 Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Displejs > Krāsu režīms.
Varat atlasīt vēlamo GPS avotu, ja jums ir vairāk nekā viens
GPS avots.
1 Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > GPS > Avots.
2 Atlasiet GPS datu avotu.
IETEIKUMS. atlasiet > Krāsu režīms no jebkura ekrāna,
lai piekļūtu krāsu iestatījumiem.
2 Atlasiet opciju.
Karšu plotera pielāgošana
Sākuma ekrāna pielāgošana
Sākuma ekrānam varat pievienot vienumu vai tos pārkārtot.
1 Sākuma ekrānā atlasiet Pielāgot sākumu.
2 Atlasiet opciju:
• Lai pārkārtotu vienumu, atlasiet Pārkārtot, atlasiet
pārvietojamo vienumu un atlasiet jaunu atrašanās vietu.
• Lai pievienotu vienumu sākuma ekrānam, atlasiet
Pievienot un atlasiet jaunu vienumu.
• Lai noņemtu pievienoto vienumu no sākuma ekrāna,
atlasiet Noņemt un atlasiet vienumu.
• Lai mainītu sākuma ekrāna fona attēlu, atlasiet Fons un
atlasiet attēlu.
Lapu pielāgošana
Jaunas kombināciju lapas izveidošana ar ECHOMAP
Ultra
Varat izveidot savām vajadzībām pielāgotu jaunu kombināciju
lapu.
1 Atlasiet Komb. > Pielāgot > Pievienot.
2 Atlasiet izkārtojumu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Displejs > Fona
apgaismojums.
2 Noregulējiet fona apgaismojumu.
IETEIKUMS. jebkurā ekrānā nospiediet atkārtoti, lai ritinātu
pa spilgtuma līmeņiem. Šī funkcija var būt noderīga, kad fona
apgaismojums ir tik vājš, ka nevarat redzēt ekrānu.
Fona attēla maiņa
1 Sākuma ekrānā atlasiet Menu > Fons.
IETEIKUMS. jūs varat arī koriģēt šo iestatījumu, izmantojot
opciju Iestatījumi > Sistēma > Displejs > Fons.
2 Atlasiet attēlu.
Lietotne ActiveCaptain
UZMANĪBU
Šī funkcija ļauj lietotājiem iesniegt informāciju. Garmin negalvo
par lietotāju iesniegtās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai
savlaicīgumu. Lietotāju iesniegtu informāciju varat izmantot vai
paļauties uz to, pats uzņemoties atbildību.
Lietotne ActiveCaptain nodrošina savienojumu ar ECHOMAP
Ultra ierīci, jūras un sauszemes kartēm un kopienu saistītam
braucienam ar laivu.
Mobilā ierīcē, kurā ir lietotne ActiveCaptain, varat lejupielādēt,
iegādāties un atjaunināt sauszemes un jūras kartes. Lietotni
varat izmantot, lai vienkārši un ātri pārsūtītu datus, piemēram,
ceļa punktus un maršrutus, izveidotu savienojumu ar Garmin
Quickdraw Contours kopienu un atjauninātu ierīces
programmatūru. Lietotnē varat arī plānot savu braucienu.
Varat izveidot savienojumu ar ActiveCaptain kopienu, lai iegūtu
jaunāko informāciju par laivu piestātnēm un citiem
interesējošiem objektiem. Ja izveidots pāra savienojums,
lietotne tādus viedos paziņojumus kā zvani un teksta ziņojumi
var rādīt karšu plotera displejā.
ActiveCaptain lomas
Jūsu saziņas ar ECHOMAP Ultra ierīci līmenis, izmantojot
ActiveCaptain lietojumprogrammu, ir atkarīgs no jūsu lomas.
3 Atlasiet teritoriju.
4 Atlasiet teritorijai funkciju.
5 Atkārtojiet šīs darbības katrai teritorijai lapā.
6 Velciet bultiņas, lai pārveidotu teritorijas lielumu.
7 Turiet teritoriju, lai mainītu to.
8 Turiet datu lauku, lai atlasītu jaunus datus.
9 Kad pabeidzāt lapas pielāgošanu, atlasiet Pabeigts.
10 Ievadiet lapas nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Laivas tipa iestatīšana
Varat atlasīt laivas tipu, lai konfigurētu karšu plotera iestatījumus
uz izmantotu jūsu laivas tipam pielāgotās funkcijas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Mana laiva > Laivas tips.
2 Atlasiet opciju.
2
Funkcija
Īpašnieks Viesis
Reģistrēt ierīci, iebūvētās kartes un papildu karšu
kartes kontā
Jā
Nē
Atjaunināt programmatūru
Jā
Jā
Automātiski pārsūtīt Garmin Quickdraw kontūrkartes, kuras lejupielādējāt vai izveidojāt
Jā
Nē
Informatīvi viedie paziņojumi
Jā
Jā
Sākt naviģēt uz noteiktu ceļa punktu vai naviģēt pa
noteiktu maršrutu
Jā
Jā
Manuāli sinhronizēt ceļa punktus un maršrutus ar
ECHOMAP Ultra ierīci
Jā
Jā
Darba sākšana ar lietotni ActiveCaptain
Mobilo ierīci varat pievienot ECHOMAP Ultra ierīcei, izmantojot
lietotni ActiveCaptain. Lietotne piedāvā ātru un vienkāršu veidu
mijiedarbībai ar ECHOMAP Ultra ierīci un iespēju veikt tādus
uzdevumus kā datu koplietošana, reģistrēšana, ierīces
programmatūras atjaunināšana un mobilo ierīču paziņojumu
saņemšana.
Karšu plotera pielāgošana
1 Ievietojiet atmiņas karti ECHOMAP Ultra ierīces kartes slotā
(Atmiņas kartes ievietošana, 1. lappuse).
Atcerieties, ka karte ir jāievieto katru reizi, kad vēlaties
izmantot funkciju ActiveCaptain.
Atlasiet
ActiveCaptain > Izveidot ActiveCaptain atmiņas
2
karti.
IEVĒRĪBAI
Iespējams, uzvedne aicinās formatēt atmiņas karti. Kartes
formatēšana dzēš visu kartē saglabāto informāciju. Tas ietver
arī visus saglabātos lietotāja datus, piemēram, ceļa punktus.
Kartes formatēšana ir ieteicama, bet nav obligāta. Pirms
kartes formatēšanas atmiņas kartē esošie dati ir jāsaglabā
ierīces iekšējā atmiņā (Lietotāja datu kopēšana no atmiņas
kartes, 40. lappuse). Pēc kartes formatēšanas lietotnei
ActiveCaptain varat pārnest lietotāja datus atpakaļ kartē
(Lietotāja datu kopēšana atmiņas kartē, 40. lappuse).
3 Lapā ActiveCaptain atlasiet Menu > Wi-Fi iestatīšana > Wi4
5
6
7
Fi tīkls > Wi-Fi > Ieslēgts.
Ievadiet šā tīkla nosaukumu un paroli.
No savas mobilās ierīces lietotņu veikala instalējiet un
atveriet lietotni ActiveCaptain .
Pārvietojiet mobilo ierīci 32 m (105 pēdas) attālumā no
ECHOMAP Ultra ierīces.
Savas mobilās ierīces iestatījumos atveriet Wi‑Fi
savienojumu lapu un izveidojiet savienojumu ar Garmin ierīci,
izmantojot nosaukumu un paroli, kuru ievadījāt.
®
Viedo paziņojumu iespējošana
BRĪDINĀJUMS
Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt laivu.
Nepievēršot vajadzīgo uzmanību apstākļiem uz ūdens, varat
izraisīt laivas bojājumu vai bīstamas vai nāvējošas traumas
cilvēkiem.
Lai ECHOMAP Ultra ierīce saņemtu paziņojumus, tā ir
jāpievieno mobilajai ierīcei un lietotnei ActiveCaptain.
1 Ierīcē ECHOMAP Ultra atlasiet ActiveCaptain > Viedie
paziņojumi > Iespējot paziņojumus.
2 Mobilās ierīces iestatījumos ieslēdziet Bluetooth tehnoloģiju.
3 Novietojiet abas ierīces 10 m (33 pēdas) attālumā.
4 Mobilās ierīces lietotnē ActiveCaptain atlasiet Viedie
paziņojumi > Pair with Chartplotter.
5 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai veidotu lietotnes pāra
savienojumu ar ierīci ECHOMAP Ultra, izmantojot Bluetooth
tehnoloģiju.
6 Kad uzvedne norāda, ievadiet šo taustiņu savā mobilajā
ierīcē.
7 Ja vajadzīgs, pielāgojiet savas mobilās ierīces iestatījumos,
kurus paziņojumus jūs saņemat.
®
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot
lietotni ActiveCaptain
Ja jūsu ierīcei ir Wi‑Fi tehnoloģija, varat izmantot lietotni
ActiveCaptain, lai lejupielādētu un instalētu jaunākos
programmatūras atjauninājumus savai ierīcei.
IEVĒRĪBAI
Programmatūras atjauninājumiem var būt vajadzīga lietotne, lai
lejupielādētu lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma
sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu
papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām,
sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.
Instalēšanas process var ilgt vairākas minūtes.
Kartes un 3D kartes skati
1 Izveidojiet mobilās ierīces savienojumu ar ECHOMAP Ultra
ierīci (Darba sākšana ar lietotni ActiveCaptain, 2. lappuse).
2 Kad programmatūras atjauninājums ir pieejams un jums ir
piekļuve internetam savā mobilajā ierīcē, atlasiet
Programmatūras atjauninājumi > Lejupielādēt.
Lietotne ActiveCaptain lejupielādē atjauninājumu mobilajā
ierīcē. Kad atkārtoti izveidosit lietotnes savienojumu ar
ECHOMAP Ultra ierīci, atjauninājums tiks pārsūtīts uz ierīci.
Kad pārsūtīšana būs pabeigta, uzvedne aicinās instalēt
atjauninājumu.
3 Kad ECHOMAP Ultra ierīces uzvedne norādīs, atlasiet
opciju, lai instalētu atjauninājumu.
• Lai atjauninātu programmatūru nekavējoties, atlasiet Labi.
• Lai atliktu atjaunināšanu, atlasiet Atcelt. Kad esat gatavs
instalēt atjauninājumu, atlasiet ActiveCaptain >
Programmatūras atj. > Instalēt tagad.
Karšu atjaunināšana ar ActiveCaptain
Varat izmantot lietotni ActiveCaptain, lai lejupielādētu un
pārsūtītu jaunākos karšu atjauninājumus savai ierīcei. Lai
taupītu vietu mobilajā ierīcē un ActiveCaptain kartē, kā arī
lejupielādes laiku, apsveriet iespēju izmantot lietotni
ActiveCaptain, lai lejupielādētu vienīgi vajadzīgās kartes zonas.
Ja lejupielādējat visu karti, varat izmantot lietotni Garmin
Express™, lai lejupielādētu karti atmiņas kartē. Lietotne Garmin
Express lejupielādē lielas kartes ātrāk nekā lietotne
ActiveCaptain. Lai iegūtu papildu informāciju, dodieties uz vietni
garmin.com/express.
IEVĒRĪBAI
Kartes atjauninājumiem var būt vajadzīga lietotne, lai
lejupielādētu lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma
sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu
papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām,
sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.
1 Izveidojiet mobilās ierīces savienojumu ar ECHOMAP Ultra
ierīci (Darba sākšana ar lietotni ActiveCaptain, 2. lappuse).
2 Kad kartes atjauninājums ir pieejams un jums ir piekļuve
internetam savā mobilajā ierīcē, atlasiet OneChart > My
Charts.
Atlasiet
atjaunināmo karti.
3
4 Atlasiet teritoriju, lai lejupielādētu.
5 Atlasiet Lejupielādēt
Lietotne ActiveCaptain lejupielādē atjauninājumu mobilajā
ierīcē. Kad atkārtoti izveidosit lietotnes savienojumu ar
ECHOMAP Ultra ierīci, atjauninājums tiks pārsūtīts uz ierīci.
Kad pārsūtīšana ir pabeigta, atjauninātās kartes ie piejamas
lietošanai.
Kartes un 3D kartes skati
Kartes un 3D kartes skatu pieejamība ir atkarīga no kartes
datiem un izmantotajiem piederumiem.
PIEZĪME. 3D kartes skati ir pieejami dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
Kartes un 3D kartes skatiem varat piekļūt, atlasot Kartes.
Navigācijas karte: rāda navigācijas datus, kas ir pieejami
iepriekš ielādētajās kartēs un no papildu kartēm, ja tādas
pieejamas. Dati ietver bojas, bāku un zīmju gaismas,
kabeļus, hidrolokatorus, laivu piestātnes un plūdmaiņas
kontroles punktus skatā no augšas.
Zvejas karte: nodrošina kartē detalizētu pārskatu par gultnes
kontūrām un eholota mērījumiem. Šī karte noņem navigācijas
datus no kartes, rāda detalizētus batimetriskos datus un
uzlabo gultnes kontūras dziļuma izpētei. Šī karte ir
vispiemērotākā zvejai piekrastes zonas dziļūdenī.
3
PIEZĪME. zvejas karte ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
Perspective 3D: nodrošina skatu no augšas un aiz laivas
(saskaņā ar laivas kursu), kā arī piedāvā vizuālu navigācijas
palīglīdzekli. Šis skats var palīdzēt, naviģējot gar viltīgiem
sēkļiem, rifiem un tiltiem vai pa kanāliem, un tas ir noderīgs,
lai noteiktu ieejas un izejas maršrutus nepazīstamās ostās
vai noenkurošanās vietās.
Mariner's Eye 3D: rāda detalizētu trīsdimensiju skatu no augšas
un aiz laivas (saskaņā ar laivas kursu), kā arī piedāvā vizuālu
navigācijas palīglīdzekli. Šis skats var palīdzēt, naviģējot gar
viltīgiem sēkļiem, rifiem un tiltiem vai pa kanāliem, kā arī, lai
noteiktu ieejas un izejas maršrutus nepazīstamās ostās vai
noenkurošanās vietās.
Fish Eye 3D: nodrošina zemūdens skatu, kas vizuāli atspoguļo
jūras pamatni atbilstoši kartes informācijai. Kad ir pievienots
sonāra devējs, aizturēti mērķi (piemēram, zivis) ir apzīmēti ar
sarkaniem, zaļiem un dzelteniem apļiem. Sarkanā krāsa
apzīmē vislielākos mērķus, bet zaļā — vismazākos.
Navigācijas karte un zvejas karte
PIEZĪME. zvejas karte ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
Navigācijas karte ir optimizēta naviģēšanai. Varat plānot kursu,
skatīt kartes informāciju un izmantot karti kā naviģēšanas
palīglīdzekli. Lai atvērtu izvēlni Navigācijas karte, atlasiet Kartes
> Navigācijas karte.
Zvejas karte nodrošina detalizētu skatu ar papildu gultnes
informāciju un zvejas vietām. Šī karte ir optimizēta izmantošanai
zvejā. Lai atvērtu izvēlni Zvejas karte, atlasiet Kartes > Zvejas
karte.
Tuvināšana un tālināšana kartē
Tālummaiņas līmeni norāda skalas cipars kartes apakšā. Josla
zem skalas cipara atspoguļo attālumu kartē.
• Lai tālinātu, atlasiet vai velciet kopā divus pirkstus uz
skārienekrāna.
• Lai tuvinātu, atlasiet vai attāliniet divus pirkstus uz
skārienekrāna.
Kartes simboli
Šajā tabulā apkopoti daži biežāk sastopamie simboli, kurus
varat skatīt karšu detaļās.
Ikona
Apraksts
Boja
Informācija
Kuģniecības pakalpojumi
Plūdmaiņas kontroles punkts
Straumju kontroles punkts
Pieejams no augšas uzņemts fotoattēls
Pieejams perspektīvas fotoattēls
Citas iezīmes, kas bieži izmantotas lielākajā daļā karšu, ietver
dziļuma kontūru līnijas, ūdens līmeņa maiņas zonas,
4
dziļumpunktus (kā attēlots oriģinālajā papīra kartē), navigācijas
līdzekļus un simbolus, šķēršļus un kabeļu zonas.
Attāluma mērīšana kartē
1 Kartē atlasiet atrašanās vietu.
2 Atlasiet Mērīt attālumu.
Ekrānā pašreizējā atrašanās vietā ir redzama spraudīte.
Attālums un leņķis no spraudītes ir norādīts stūrī.
IETEIKUMS. lai atiestatītu spraudīti un veiktu mērījumu no
kursora pašreizējās atrašanās vietas, atlasiet Iestatīt atsauci.
Ceļa punkta veidošana kartē
1 Kartē vai 3D kartes skatā atlasiet atrašanās vietu vai objektu.
2 Atlasiet Izveidot ceļa punktu vai .
Naviģēšana uz punktu kartē
BRĪDINĀJUMS
Visas karšu ploterī redzamās maršruta un navigācijas līnijas ir
paredzētas tikai kā vispārīgas maršruta vai piemērotu kanālu
norādes un nav paredzētas, lai tās precīzi ievērotu. Lai novērstu
gultnes skaršanu vai citu bīstamību, kas var bojāt laivu vai
izraisīt bīstamas vai nāvējošas traumas cilvēkiem, vienmēr
naviģēšanas laikā sekojiet navigācijas palīglīdzekļiem un
apstākļiem uz ūdens.
Auto Guidance funkcija balstās uz elektroniskas kartes
informāciju. Šie dati nenodrošina pilnīgu šķēršļu un gultnes
atspoguļojumu. Rūpīgi salīdziniet kursu ar visu redzamo vizuālo
informāciju un izvairieties no sauszemes, seklūdens un citiem
šķēršļiem, kas var būt jūsu ceļā.
Izmantojot režīmu Doties uz, tiešais un labotais kurss var
šķērsot sauszemi vai seklūdeni. Izmantojiet redzamo vizuālo
informāciju un vadiet laivu tā, lai izvairītos no sauszemes,
seklūdens un citiem bīstamiem objektiem.
PIEZĪME. zvejas karte ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
PIEZĪME. auto Guidance ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
1 Navigācijas vai zvejas kartē atlasiet atrašanās vietu.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Naviģēt uz.
3 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu tieši uz atrašanās vietu, atlasiet Doties uz.
• Lai izveidotu maršrutu uz atrašanās vietu, ietverot
pagriezienu, atlasiet Maršruts uz.
• Lai izmantotu Auto Guidance, atlasiet Auto Guidance.
4 Pārskatiet ar fuksīna krāsas līniju norādīto kursu.
PIEZĪME. izmantojot Auto Guidance, pelēks segments
jebkurā fuksīna krāsas līnijas daļā norāda, ka Auto Guidance
nevar aprēķināt Auto Guidance līnijas daļu. Iemesls ir
iestatījumi minimālajam droša ūdens dziļumam un
minimālajam drošam šķēršļa augstumam.
5 Sekojiet fuksīna krāsas līnijai, virzoties kursā tā, lai izvairītos
no sauszemes, seklūdens un citiem šķēršļiem.
Atrašanās vietas un informācijas par objektu
skatīšana kartē
Navigācijas vai zvejas kartē varat skatīt informāciju par
atrašanās vietu vai objektu, piemēram, informāciju par
plūdmaiņu, straumēm, astronavigāciju, kartes piezīmēm vai
vietējiem pakalpojumiem.
1 Navigācijas vai zvejas kartē atlasiet atrašanās vietu vai
objektu.
Kartes augšdaļā tiek parādīts opciju saraksts. Redzamās
opcijas atšķiras atkarībā no atlasītās atrašanās vietas vai
objekta.
2 Ja nepieciešams, atlasiet .
Kartes un 3D kartes skati
3 Atlasiet Informācija.
Informācijas par navigācijas līdzekļiem skatīšana
Navigācijas vai zvejas kartē, Perspective 3D kartes skatā vai
Mariner’s Eye 3D kartes skatā varat skatīt sīkāku informāciju par
dažādiem navigācijas līdzekļu veidiem, tostarp bākām, zīmju
gaismām un šķēršļiem.
PIEZĪME. zvejas karte ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
PIEZĪME. 3D kartes skati ir pieejami dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
1 Kartē vai 3D kartes skatā atlasiet navigācijas līdzekli.
2 Atlasiet navigācijas līdzekļa nosaukumu.
Kursa līnija un leņķa marķieri
Kursa līnija ir pagarinājums, kas kustības virzienā kartē novilkts
no laivas priekšgala. Leņķa marķieri norāda kursa vai kursa pa
grunti relatīvo pozīciju, kas ir noderīgi, lai pagrieztos vai meklētu
atsauces punktus.
Kursa līnijas un leņķa marķieru iestatīšana
Kursa līnija ir pagarinājums, kas kustības virzienā kartē novilkts
no laivas priekšgala. Leņķa marķieri norāda kursa vai kursa pa
grunti relatīvo pozīciju, kas ir noderīgi, lai pagrieztos vai meklētu
atsauces punktus.
Kartē varat rādīt arī kursa līniju un kursa pa grunti (COG) līniju.
Kurss pa grunti ir jūsu kustības virziens. Kurss ir virziens, kādā ir
vērsts laivas priekšgals, kad ir pievienots kursa sensors.
1 Kartē atlasiet Menu > Slāņi > Mana laiva > Kursa līnija.
2 Leņķa marķieri
3 Ja vajadzīgs, atlasiet Avots un atlasiet opciju:
• Lai automātiski izmantotu pieejamo avotu, atlasiet
Automātiski.
• Lai kursam pa grunti izmantotu GPS antenas kursu,
atlasiet GPS kurss (COG).
• Lai izmantotu datus no pievienotā kursa sensora, atlasiet
Kurss.
• Lai izmantotu datus gan no pievienotā kursa sensora, gan
GPS antenas, atlasiet Kurss att. pret grunti un
noteiktais kurss.
Šādā gadījumā kartē tiks rādīta gan kursa līnija, gan kursa
pa grunti (COG) līnija.
4 Atlasiet Displejs un atlasiet opciju:
• Atlasiet Attālums > Attālums un ievadiet kartē redzamās
līnijas garumu.
• Atlasiet Laiks > Laiks un ievadiet laiku, kas izmantojams,
lai aprēķinātu attālumu, kādu laiva veiks noteiktajā laikā
pašreizējā ātrumā.
Pagriešanās pie leņķa koordinātes marķieriem
Kartē kursa līnijā varat pievienot leņķa koordinātes marķierus.
Leņķa koordinātes marķieri var būt noderīgi, lai pagrieztos
zvejas laikā.
1 Iestatiet kursa līniju (Kursa līnijas un leņķa marķieru
iestatīšana, 5. lappuse).
2 Atlasiet Leņķa koordinātes marķieri.
Īpašas kartes
BRĪDINĀJUMS
Visas karšu ploterī redzamās maršruta un navigācijas līnijas ir
paredzētas tikai kā vispārīgas maršruta vai piemērotu kanālu
norādes un nav paredzētas, lai tās precīzi ievērotu. Lai novērstu
gultnes skaršanu vai citu bīstamību, kas var bojāt laivu vai
izraisīt bīstamas vai nāvējošas traumas cilvēkiem, vienmēr
Kartes un 3D kartes skati
naviģēšanas laikā sekojiet navigācijas palīglīdzekļiem un
apstākļiem uz ūdens.
Auto Guidance funkcija balstās uz elektroniskas kartes
informāciju. Šie dati nenodrošina pilnīgu šķēršļu un gultnes
atspoguļojumu. Rūpīgi salīdziniet kursu ar visu redzamo vizuālo
informāciju un izvairieties no sauszemes, seklūdens un citiem
šķēršļiem, kas var būt jūsu ceļā.
PIEZĪME. ne visi modeļi atbalsta visas kartes.
Papildu īpašas kartes, tādas kā BlueChart g3 Vision, ļauj
maksimāli izmantot karšu plotera piedāvātās iespējas. Papildus
detalizētai jūras kartēšanai īpašās kartes var ietvert tālāk
norādītās funkcijas, kas ir pieejamas atsevišķos reģionos.
Mariner’s Eye 3D: piedāvā skatu no augšas un aiz laivas kā
trīsdimensiju navigācijas palīglīdzeklis.
Fish Eye 3D: piedāvā zemūdens trīsdimensiju skatu, kas vizuāli
atspoguļo jūras pamatni atbilstoši kartes informācijai.
Zvejas kartes: rāda karti ar uzlabotām gultnes kontūrām un bez
navigācijas datiem. Šī karte ir labi piemērota zvejai
piekrastes zonas dziļūdenī.
Augstas izšķirtspējas satelītattēli: piedāvā augstas
izšķirtspējas satelītattēlus sauszemes un ūdens reālam
skatam navigācijas kartē (Satelītattēla rādīšana navigācijas
kartē, 6. lappuse).
Aerofotouzņēmumi: rāda laivu piestātņu un citus navigācijā
nozīmīgus aerofotouzņēmumus, lai palīdzētu vizualizēt
apkārtējo vidi (Apskates vietu aerofotouzņēmumu skatīšana,
6. lappuse).
Detalizēti ceļu un interesējošo objektu dati: rāda detalizētus
ceļu un interesējošo objektu datus, kas ietver ļoti detalizētus
piekrastes ceļus un interesējošos objektus, piemēram,
restorānus, naktsmītnes un vietējās interesantākās vietas.
Auto Guidance: izmanto specifisku informāciju par jūsu laivu un
kartes datus, lai noteiktu labāko ceļu uz galapunktu.
®
Plūdmaiņu kontroles punktu informācijas skatīšana
kartē norāda plūdmaiņu kontroles punktu. Varat skatīt sīkāku
plūdmaiņas kontroles punkta diagrammu, lai prognozētu
plūdmaiņas līmeni dažādos laikos vai dažādās dienās.
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
1 Navigācijas vai zvejas kartē atlasiet plūdmaiņas kontroles
punktu.
Plūdmaiņas virziena un līmeņa informācija ir redzama blakus
.
2 Atlasiet kontroles punkta nosaukumu.
Animēti plūdmaiņu un straumju rādītāji
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
Navigācijas vai zvejas kartē varat skatīt animētus plūdmaiņu
kontroles punktu un straumju virziena rādītājus. Jāiespējo arī
animētās ikonas kartes iestatījumos (Plūdmaiņas un straumju
rādītāju rādīšana, 6. lappuse).
Plūdmaiņas kontroles punkta rādītājs kartē redzams kā vertikāla
joslu diagramma ar bultiņu. Lejupvērsta sarkana bultiņa norāda
bēgumu, un zila augšupvērsta bultiņa norāda paisumu. Virzot
kursoru pāri plūdmaiņas kontroles punkta rādītājam, ūdens
augstums redzams virs attiecīgā kontroles punkta.
Straumes virziena rādītāji kartē redzami kā bultiņas. Katras
bultiņas virziens norāda straumes virzienu konkrētajā kartes
vietā. Straumes bultiņas krāsa norāda straumes ātruma
diapazonu konkrētajā vietā. Virzot kursoru pāri straumes
virziena rādītājam, attiecīgās straumes ātrums šajā vietā
redzams virs virziena rādītāja.
5
Krāsa
Straumes ātruma diapazons
Dzeltena
no 0 līdz 1 mezglam
Oranža
no 1 līdz 2 mezgliem
Sarkana
2 mezgli vai vairāk
Plūdmaiņas un straumju rādītāju rādīšana
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
Navigācijas vai zvejas kartē varat rādīt statiskus vai animētus
plūdmaiņas un straumju kontroles punktu rādītājus.
1 Navigācijas vai zvejas kartē atlasiet Menu > Slāņi > Karte >
Plūdmaiņas un straumes.
2 Atlasiet opciju:
• Lai kartē rādītu animētus straumju un plūdmaiņas
kontroles punktu rādītājus, atlasiet Animēts.
• Lai iespējotu plūdmaiņu un straumju slīdni, kas iestata
laiku, kurā kartē tiek ziņotas plūdmaiņas un straumes,
atlasiet Slider.
Satelītattēla rādīšana navigācijas kartē
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
Augstas izšķirtspējas satelītattēlus varat uzklāt uz navigācijas
kartes sauszemes vai sauszemes un jūras daļām.
PIEZĪME. pēc iespējošas augstas izšķirtspējas satelītattēli tiek
atspoguļoti tikai zemākajos tālummaiņas līmeņos. Ja nevarat
redzēt augstas izšķirtspējas attēlus savā izraudzītajā kartes
reģionā, varat atlasīt , lai tuvinātu. Varat arī iestatīt augstāku
detalizācijas līmeni, mainot kartes tālummaiņas detalizāciju.
1 Navigācijas kartē atlasiet Menu > Slāņi > Karte > Satelīta
fotoattēli.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Tikai sauszeme, lai skatītu standarta kartes
informāciju uz ūdens, attēliem pārklājot sauszemi.
PIEZĪME. šim iestatījumam ir jābūt iespējotam, lai skatītu
Standard Mapping kartes.
• Atlasiet Fotokaršu kombinācija, lai noteiktā
necaurredzamībā rādītu attēlus gan uz ūdens, gan
sauszemes. Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu attēla
necaurredzamību. Jo augstāku procentuālo vērtību
iestatāt, jo vairāk satelītattēli pārklās gan sauszemi, gan
ūdeni.
Par katru laivu ziņotā informācija ietver jūras mobilā sakaru
dienesta identitātes numuru (MMSI), atrašanās vietu, GPS
ātrumu, GPS kursu, laiku, kas pagājis, kopš tika ziņota laivas
pēdējā atrašanās vieta, tuvākā tuvošanās līdz īsākajam
attālumam un laiks līdz šādai tuvošanās.
Daži karšu ploteri atbalsta arī funkciju Blue Force Tracking. Ar
funkciju Blue Force Tracking sekotās laivas karšu ploterī tiek
norādītas zilzaļā krāsā.
AIS mērķa simboli
Simbols Apraksts
AIS laiva. Laiva ziņo AIS informāciju. Virziens, kurā trīsstūris
ir vērsts, norāda AIS laivas kustības virzienu.
Mērķis ir atlasīts.
Mērķis ir aktivizēts. Mērķis kartē ir redzams lielāks. Mērķim
pievienotā zaļā līnija norāda, uz kuru pusi mērķis ir vērsts.
MMSI un laivas ātrums un virziens ir redzams zem mērķa, ja
detaļu iestatījums ir iestatīts uz Rādīt. Ja AIS pārsūtīšana no
laivas ir zaudēta, tiek parādīta ziņojuma josla.
Mērķis ir zaudēts. Zaļš X norāda, ka AIS pārsūtīšana no
laivas ir zaudēta, un karšu ploteris rāda ziņojuma joslu,
vaicājot, vai jāturpina sekot laivai. Ja pārtraucat sekot laivai,
zaudētā mērķa simbols no kartes vai 3D kartes skata pazūd.
Bīstams mērķis diapazonā. Mērķis mirgo, kamēr skan brīdinājuma signāls, un redzama ziņojuma josla. Pēc tam, kad
brīdinājums ir apstiprināts, tiek pievienots vienlaidu sarkans
trīsstūris ar sarkanu līniju, kas norāda mērķa atrašanās vietu
un virzību. Ja drošas zonas sadursmes brīdinājums ir
izslēgts, mērķis mirgo, bet skaņas signāls neatskan, un brīdinājuma josla netiek rādīta. Ja AIS pārsūtīšana no laivas ir
zaudēta, tiek parādīta ziņojuma josla.
Bīstams mērķis ir zaudēts. Sarkans X norāda, ka AIS pārsūtīšana no laivas ir zaudēta, un karšu ploteris rāda ziņojuma
joslu, vaicājot, vai jāturpina sekot laivai. Ja pārtraucat sekot
laivai, zaudētā bīstamā mērķa simbols no kartes vai 3D
kartes skata pazūd.
Šī simbola atrašanās vieta norāda tuvošanās bīstamam
mērķim tuvāko punktu, un cipari simbola tuvumā norāda laiku
līdz tuvošanās šim mērķim tuvākajam punktam.
®
Apskates vietu aerofotouzņēmumu skatīšana
Lai navigācijas kartē skatītu aerofotouzņēmumus, kartes
iestatīšana ir jāieslēdz iestatījums Foto punkti.
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
Apskates vietu, laivu piestātņu un ostu aerofotouzņēmumus
varat izmantot, lai vieglāk orientētos apkārtējā vidē vai pirms
ierašanās iepazītos ar laivu piestātni vai ostu.
1 Navigācijas kartē atlasiet kameras ikonu.
• Lai skatītu no augšas uzņemtus fotoattēlus, atlasiet
.
• Lai skatītu perspektīvas fotoattēlus, atlasiet
.
Fotoattēls ir uzņemts no kameras atrašanās vietas, to
vēršot konusa virzienā.
2 Atlasiet Foto.
PIEZĪME. laivas, kurām seko ar funkciju Blue Force Tracking, ir
norādītas ar zilzaļu krāsu neatkarīgi no to statusa.
Aktivizēto AIS mērķu kurss un plānotais kurss
Kad aktivizētais AIS mērķis ir pārraidījis kursa un kursa pa grunti
informāciju, mērķa kurss tiek parādīts kartē kā nepārtraukta
līnija līdz AIS mērķa simbolam. Kursa līnija nav redzama 3D
kartes skatā.
Aktivizētā AIS mērķa plānotais kurss tiek parādīts kā pārtraukta
līnija kartē vai 3D kartes skatā. Plānotā kursa līnijas garums
balstās uz plānotā kursa iestatījuma vērtību. Ja aktivizētais AIS
mērķis neraida ātruma informāciju vai ja laiva stāv uz vietas,
plānotā kursa līnija netiek rādīta. Projektētā kursa līnijas
aprēķinu var ietekmēt izmaiņas laivas pārraidītajā informācijā
par ātrumu, kursu pa grunti vai pagrieziena ātrumu.
Kad aktivizētais AIS mērķis ir pārraidījis informāciju par kursu pa
grunti, kursu un pagrieziena ātrumu, mērķa plānotais kurss tiek
aprēķināts, pamatojoties uz informāciju par kursu pa grunti un
pagrieziena ātrumu. Virziens, kādā mērķis griežas, kas arī
balstās uz informāciju par pagrieziena ātrumu, tiek parādīts ar
atkarpes virzienu kursa līnijas galā. Atkarpes garums nemainās.
Automātiskas identifikācijas sistēma
Automātiskas identifikācijas sistēma (AIS) ļauj identificēt citas
laivas un sekot tām un brīdina par satiksmi teritorijā. Ja karšu
ploteris ir pievienots ārējai AIS ierīcei, tas var rādīt nedaudz AIS
informācijas par citām laivām, kuras ir attiecīgā diapazonā, ir
aprīkotas ar retranslatoru un aktīvi raida AIS informāciju.
6
Ja aktivizētais AIS mērķis pārraida informāciju par kursu pa
grunti un kursu, bet pagrieziena ātruma informācija netiek
iegūta, mērķa plānotais kurss tiek aprēķināts, pamatojoties uz
informāciju par kursu pa grunti.
Kartes un 3D kartes skati
AIS laivas mērķa aktivizēšana
1 Kartē vai 3D kartes skatā atlasiet AIS laivu.
2 Atlasiet AIS laiva > Aktivizēt mērķi.
Informācijas par mērķa AIS laivu skatīšana
Jūs varat skatīt AIS signāla statusu, MMSI, GPS ātrumu, GPS
kursu un citu informāciju, kas ir ziņota par mērķa AIS laivu.
1 Kartē vai 3D kartes skatā atlasiet AIS laivu.
2 Atlasiet AIS laiva.
AIS laivas mērķa deaktivizēšana
1 Kartē vai 3D kartes skatā atlasiet AIS laivu.
2 Atlasiet AIS laiva > Deaktivizēt mērķi.
AIS apdraudējumu saraksta skatīšana
Kartē vai 3D kartes skatā atlasiet Menu > Citas laivas > AIS
saraksts.
AIS pārsūtīšanas pārbaudes brīdinājumu iespējošana
Lai novērstu lielu skaitu pārbaudes brīdinājumu un simbolu
tādās cilvēku pārpilnās vietās kā laivu piestātnes, varat atlasīt,
vai saņemat vai ignorējat AIS pārbaudes ziņojumus. Lai
pārbaudītu AIS avārijas ierīci, jums ir jāiespējo karšu ploteris, lai
saņemtu pārbaudes brīdinājumus.
1 Atlasiet Iestatījumi > Brīdinājuma signāli > AIS.
2 Atlasiet opciju:
• Lai saņemtu avārijas vietu norādošās jūras radiobākas
(EPRIB) pārbaudes signālus, atlasiet AIS-EPIRB
pārbaude.
• Lai saņemtu vai ignorētu cilvēka nonākšanas aiz borta
(MOB) pārbaudes signālus, atlasiet AIS-MOB pārbaude.
• Lai saņemtu vai ignorētu meklēšanas un glābšanas
retranslatora (SART) pārbaudes signālus, atlasiet AISSART pārbaude.
Drošas zonas sadursmes brīdinājuma iestatīšana
AIS uztveršanas izslēgšana
Lai iestatītu drošas zonas sadursmes brīdinājumu, jums ir
nepieciešams ar AIS ierīci savienots saderīgs karšu ploteris.
Drošas zonas sadursmes brīdinājumu izmanto vienīgi ar AIS.
Droša zona tiek izmantota, lai izvairītos no sadursmes, un to var
pielāgot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Brīdinājuma signāli > AIS > AIS
brīdinājums > Ieslēgts.
Kad AIS aktivizēta laiva nonāk drošā zonā ap jūsu laivu, tiek
parādīta ziņojuma josla, un atskan brīdinājums. Turklāt
ekrānā objekts tiek apzīmēts kā bīstams. Ja brīdinājums ir
izslēgts, ziņojuma josla un skaņas brīdinājuma signāls ir
atspējoti, bet objekts joprojām ekrānā ir apzīmēts kā bīstams.
2 Atlasiet Diapazons.
3 Atlasiet drošas zonas rādiusa attālumu ap jūsu laivu.
4 Atlasiet Laiks līdz.
5 Atlasiet laiku, kad brīdinājums atskanēs, ja noteikts mērķis,
kas šķērso drošo zonu.
Piemēram, lai paziņotu par gaidāmu šķērsošanu 10 minūtes
pirms iespējamā notikuma, iestatietLaiks līdz uz 10, un
brīdinājums atskanēs 10 minūtes pirms brīža, kad laiva
šķērsos drošo zonu.
AIS signāla uztveršana tiek izslēgta pēc noklusējuma.
Atlasiet Iestatījumi > Citas laivas > AIS > Izslēgts.
Visa AIS funkcionalitāte visās kartēs un 3D kartes skatos ir
atspējota. Tas ietver AIS laivu mērķēšanu un sekošanu,
sadursmes brīdinājumus, kas izriet no AIS laivu mērķēšanas
un sekošanas, kā arī informāciju par AIS laivām rādīšanu.
AIS trauksmes signāli
Kad autonomās AIS trauksmes signālierīces ir aktivizētas, tās
raida ziņojumu par avārijas vietu. Karšu ploteris var saņemt
signālus no meklēšanas un glābšanas raidītājiem (SART),
avārijas vietu norādošām jūras radiobākām (EPIRB) un citus
cilvēka nonākšanas aiz borta signālus. Trauksmes signālu
pārraides atšķiras no standarta AIS pārraidēm, tādēļ šie signāli
karšu ploterī ir redzami citādi. Jūs nevis sekojat trauksmes
signālam, lai izvairītos no sadursmes, bet gan sekojat trauksmes
signāla pārraidei, lai noteiktu laivas vai personas atrašanās vietu
un palīdzētu.
Naviģēšana uz trauksmes signāla nosūtīšanas vietu
Kad saņemat trauksmes signālu, tiek parādīts trauksmes signāla
brīdinājums.
Atlasiet Pārskatīt > Doties uz, lai sāktu naviģēšanu uz
signāla nosūtīšanas vietu.
AIS trauksmes signālierīces mērķa simboli
Simbols Apraksts
AIS trauksmes signālierīces signāla pārsūtīšana Atlasiet, lai
skatītu vairāk informācijas par signāla pārsūtīšanu un naviģēšanas sākšanu.
Signāla pārsūtīšana zaudēta.
Pārsūtīšanas pārbaude. Redzams, kad laiva sāk tās
trauksmes signālierīces pārbaudi, un neatspoguļo reālu
ārkārtas situāciju.
AIS navigācijas palīglīdzekļi
AIS navigācijas palīglīdzeklis ir tāds navigācijas palīglīdzeklis,
kas tiek raidīts, izmantojot AIS radio. Navigācijas palīglīdzekļi
tiek rādīti kartēs, un tiem ir identifikācijas informācija, piemēram,
pozīcija un veids.
Ir trīs galvenie AIS navigācijas palīglīdzekļu veidi. Reālie
navigācijas palīglīdzekļi fiziski pastāv un sūta identifikācijas un
atrašanās vietas informāciju no savas reālās atrašanās vietas.
Sintētiskie navigācijas palīglīdzekļi fiziski pastāv, un to
identifikācijas un atrašanās vietas informācija tiek sūtīta no citas
atrašanās vietas. Virtuālie navigācijas palīglīdzekļi faktiski
nepastāv, un to identifikācijas un atrašanās vietas informācija
tiek sūtīta no citas atrašanās vietas.
Jūs varat skatīt AIS navigācijas palīglīdzekļus kartē, kad karšu
ploteris ir savienojumā ar saderīgu AIS radio. Lai rādītu AIS
navigācijas palīglīdzekļus, atlasiet Menu > Slāņi > Karte >
Lidlauku gaismas signāli > Navigācijas palīglīdzekļi. Vairāk
informācijas par navigācijas palīglīdzekli varat skatīt, atlasot to
kartē.
Simbols Nozīme
Reāls vai sintētisks navigācijas palīglīdzeklis
Reāls vai sintētisks navigācijas palīglīdzeklis: ziemeļu signālzīme
Reāls vai sintētisks navigācijas palīglīdzeklis: dienvidu signālzīme
Reāls vai sintētisks navigācijas palīglīdzeklis: austrumu
signālzīme
Reāls vai sintētisks navigācijas palīglīdzeklis: rietumu signālzīme
Reāls vai sintētisks navigācijas palīglīdzeklis: speciāla signālzīme
Reāls vai sintētisks navigācijas palīglīdzeklis: drošības
signālzīme
Reāls vai sintētisks navigācijas palīglīdzeklis: bīstamības
signālzīme
Virtuāls navigācijas palīglīdzeklis
Virtuāls navigācijas palīglīdzeklis: ziemeļu signālzīme
Virtuāls navigācijas palīglīdzeklis: dienvidu signālzīme
Virtuāls navigācijas palīglīdzeklis: austrumu signālzīme
Pārsūtīšanas pārbaude zaudēta.
Kartes un 3D kartes skati
7
Simbols Nozīme
Virtuāls navigācijas palīglīdzeklis: rietumu signālzīme
Virtuāls navigācijas palīglīdzeklis: speciāla signālzīme
Virtuāls navigācijas palīglīdzeklis: drošības signālzīme
Virtuāls navigācijas palīglīdzeklis: bīstamības signālzīme
Izvēlne Karte
PIEZĪME. ne visi iestatījumi ir piemērojami visiem karšu skatiem.
Dažām opcijām ir vajadzīgas īpašas kartes vai pievienoti
piederumi.
PIEZĪME. izvēlnes var ietvert dažus iestatījumus, kurus
neatbalsta jūsu instalētās kartes vai jūsu pašreizējā atrašanās
vieta. Ja mainīsit šos iestatījumus, izmaiņas neietekmēs kartes
skatu.
Šie iestatījumi attiecas uz visiem karšu skatiem, izņemot Fish
Eye 3D (Fish Eye 3D iestatījumi, 9. lappuse).
Kartē atlasiet Menu.
Slāņi: pielāgo dažādu vienumu izskatu kartēs (Kartes slāņu
iestatījumi, 8. lappuse).
Ceļa punkti un ceļi: pielāgo, kā ceļa punkti un ceļi tiek rādīti
(Lietotāja datu slāņu iestatījumi, 9. lappuse).
Quickdraw Contours: ieslēdz gultnes kontūru zīmēšanu un ļauj
izveidot zvejas karšu etiķetes (Garmin Quickdraw Contours
kartēšana, 9. lappuse).
Kartes iestatīšana: pielāgo kartē rādāmo detaļu orientāciju un
līmeni un ekrānā rādāmos datus.
Kartes slāņi
Kartes slāņus varat ieslēgt un izslēgt, turklāt varat pielāgot karšu
funkcijas. Katrs izmantotās kartes vai kartes skata iestatījums ir
specifisks.
PIEZĪME. ne visi iestatījumi ir piemērojami visām kartēm un
karšu ploteru modeļiem. Dažām opcijām ir vajadzīgas īpašas
kartes vai pievienoti piederumi.
PIEZĪME. izvēlnes var ietvert dažus iestatījumus, kurus
neatbalsta jūsu instalētās kartes vai jūsu pašreizējā atrašanās
vieta. Ja mainīsit šos iestatījumus, izmaiņas neietekmēs kartes
skatu.
Kartē atlasiet Menu > Slāņi.
Karte: rāda un paslēpj ar karti saistītos vienumus.
Mana laiva: rāda un paslēpj ar laivu saistītos vienumus (Manas
laivas slāņu iestatījumi, 8. lappuse).
Lietotāja dati: rāda un paslēpj tādus lietotāja datus kā ceļa
punkti, robežas un ceļi un atver lietotāja datu sarakstus
(Lietotāja datu slāņu iestatījumi, 9. lappuse).
Citas laivas: pielāgo, kā tiek rādītas citas laivas (Citu laivu
slāņu iestatījumi, 9. lappuse).
Ūdens: rāda un paslēpj dziļuma vienumus (Ūdens slāņu
iestatījumi, 9. lappuse).
Quickdraw Contours: rāda un paslēpj Garmin Quickdraw
Contours datus (Garmin Quickdraw Contours iestatījumi,
11. lappuse).
Kartes slāņu iestatījumi
Kartē atlasiet Menu > Slāņi > Karte.
Satelīta fotoattēli: rāda augstas izšķirtspējas satelītattēlus gan
uz sauszemes, gan sauszemes un jūras daļām navigācijas
kartē, kad izmantotas noteiktas īpašās kartes (Satelītattēla
rādīšana navigācijas kartē, 6. lappuse).
PIEZĪME. šim iestatījumam ir jābūt iespējotam, lai skatītu
Standard Mapping kartes.
Plūdmaiņas un straumes: rāda straumju un plūdmaiņu
kontroles punktu rādītājus kartē un iespējo plūdmaiņu un
8
straumju slīdni, kas iestata laiku, kad plūdmaiņas un
straumes ir ziņotas kartē.
Interesējošie objekti uz sauszemes: rāda interesējošos
objektus uz sauszemes.
Lidlauku gaismas signāli: rāda kartē navigācijas
palīglīdzekļus, piemēram, mirgojošas gaismas. Ļauj atlasīt
navigācijas palīglīdzekļu veidu NOAA vai IALA.
Tehniskās apkopes punkti: rāda kuģniecības pakalpojumu
atrašanās vietas.
Dziļums: koriģē vienumus dziļuma slānī.
Ierobežojumu zonas: rāda kartē informāciju par ierobežotām
zonām.
Foto punkti: rāda kameras ikonas aerofotouzņēmumiem
(Apskates vietu aerofotouzņēmumu skatīšana, 6. lappuse).
Manas laivas slāņu iestatījumi
Kartē atlasiet Menu > Slāņi > Mana laiva.
Kursa līnija: rāda un koriģē kursa līniju, kas ir kartē novilkta
līnija no laivas priekšgala kustības virzienā, un iestata datu
avotu kursa līnijai (Kursa līnijas un leņķa marķieru
iestatīšana, 5. lappuse).
Kursi līdz zīmei: pielāgo kursus līdz zīmei burāšanas režīmā
(Kursu līdz zīmei iestatījumi, 8. lappuse).
Rozes: ļauj paslēpt vai rādīt rozes kartē. Vēja rozes vizuāli
atspoguļo vēja leņķi vai virzienu, ko nodrošina pievienotais
vēja sensors. Kompasa roze norāda kompasa virzienu,
orientētu uz laivas kursu.
Laivas ikona: iestata ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu pašreizējo
pozīciju.
Kursu līdz zīmei iestatījumi
Lai izmantotu kursu līdz zīmei funkcijas, vēja sensors ir
jāpievieno pie karšu plotera.
Burāšanas režīmā (Laivas tipa iestatīšana, 2. lappuse) varat
rādīt kursus līdz zīmei navigācijas kartē. Kursi līdz zīmei var būt
ļoti noderīgi sacīkstēs.
Navigācijas kartē atlasiet Menu > Slāņi > Mana laiva > Kursi
līdz zīmei > Iestatīt.
Displejs: iestata to, kā kursi līdz zīmei un laivas ir redzami kartē,
kā arī iestata kursu līdz zīmei garumu.
Burāšanas leņķis: ļauj atlasīt, kā ierīce aprēķina kursus līdz
zīmei. Opcija Faktisks aprēķina kursus līdz zīmei, izmantojot
izmērīto vēja leņķi, kas iegūts no vēja sensora. Opcija
Manuāls aprēķina kursus līdz zīmei, izmantojot manuāli
ievadītus virsvēja un aizvēja leņķus.
Virsvēja leņķis: ļauj iestatīt kursu līdz zīmei, pamatojoties uz
virsvēja burāšanas leņķi.
Aizvēja leņķis: ļauj iestatīt kursu līdz zīmei, pamatojoties uz
aizvēja burāšanas leņķi.
Plūdmaiņas korekcija: koriģē kursus līdz zīmei, pamatojoties
uz plūdmaiņu.
Pastāvīgs filtra laiks: filtrē kursa līdz zīmei datus, pamatojoties
uz ievadīto laika intervālu. Lai iegūtu vienmērīgāku kursu līdz
zīmei, kas izfiltrē izmaiņas laivas kursā vai patiesajā vēja
Kartes un 3D kartes skati
leņķī, ievadiet lielāku skaitli. Lai iegūtu vienmērīgāku kursu
līdz zīmei, kas izfiltrē izmaiņas laivas kursā vai patiesajā vēja
leņķī, ievadiet mazāku skaitli.
Lietotāja datu slāņu iestatījumi
Kartēs varat rādīt savus lietotāja datus, piemēram, ceļa punktus,
robežas un ceļus.
Kartē atlasiet Menu > Slāņi > Lietotāja dati.
Ceļa punkti: rāda ceļa punktus kartē un atver ceļa punktu
sarakstu.
Robežas: rāda robežas kartē un atver robežu sarakstu.
Ceļi: rāda ceļus kartē.
Citu laivu slāņu iestatījumi
PIEZĪME. šīm opcijām ir nepieciešami pievienoti piederumi,
piemēram, AIS uztvērējs, radars vai VHF radio.
Kartē atlasiet Menu > Slāņi > Citas laivas.
DSC: iestata, kā DSC laivas un trases ir redzamas kartē, un
rāda DSC sarakstu.
AIS: iestata, kā AIS laivas un trases ir redzamas kartē, un rāda
AIS sarakstu.
Detaļas: rāda citu laivu detaļas kartē.
Plānotais kurss: iestata plānotā kursa laiku AIS aktivizētām un
MARPA atzīmētām laivām.
AIS brīdinājums: iestata drošas zonas sadursmes brīdinājumu
(Drošas zonas sadursmes brīdinājuma iestatīšana,
7. lappuse).
Ūdens slāņu iestatījumi
Kartē atlasiet Menu > Slāņi > Ūdens.
PIEZĪME. izvēlne var ietvert dažus iestatījumus, kurus
neatbalsta jūsu instalētās kartes vai jūsu pašreizējā atrašanās
vieta. Ja mainīsit šos iestatījumus, izmaiņas neietekmēs kartes
skatu.
Dziļuma tonējums: ar attiecīgu tonējumu norāda lielāko un
mazāko dziļumu un zonu starp tiem.
Seklūdeņu tonēšana: iestata toņus no piekrastes līdz
noteiktajam dziļumam.
Punkta dziļums: ieslēdz punkta dziļuma mērījumus un iestata
bīstamu dziļumu. Punktu dziļums, kas ir vienāds ar bīstamo
dziļumu vai seklāks, ir norādīts ar sarkanu tekstu.
Zvejas rajona kontūrkartes: iestata tālummaiņas līmeni
gultnes kontūru un eholota mērījumu detalizētam skatam un
vienkāršo kartes rādīšanu, lai uzlabotu tās lietošanu zvejas
laikā.
Reljefa tonēšana: atspoguļo gultnes slīpumu, izmantojot
tonēšanu. Šī funkcija ir pieejama vienīgi, izmantojot dažas
īpašās kartes.
Sonāra attēlveidošana: rāda sonāra skatus, lai palīdzētu
atspoguļot gultnes blīvumu. Šī funkcija ir pieejama vienīgi,
izmantojot dažas īpašās kartes.
Ezera līmenis: iestata pašreizējo ūdens līmeni ezerā. Šī
funkcija ir pieejama vienīgi, izmantojot dažas īpašās kartes.
Dziļuma diapazona tonējums
Krāsu diapazonus kartē varat iestatīt, lai rādītu ūdens dziļumu
vietās, kur mērķa zivis pašlaik kožas. Varat iestatīt dziļākus
diapazonus, lai novērotu, cik ātri gultnes dziļums noteiktā
dziļuma diapazonā mainās. Varat izveidot līdz desmit dziļuma
diapazonus. Izmantojot iekšzemes zvejai ne vairāk kā piecus
dziļuma diapazonus, varat padarīt karti skaidrāku. Dziļuma
diapazoni tiek piemēroti visām kartēm un visām ūdenstilpnēm.
Dažām Garmin LakeVü™ un augstākās kvalitātes papildu kartēm
pēc noklusējuma ir vairāki dziļuma diapazona tonējumi.
Sarkana
No 0 līdz 1,5 m (no 0 līdz 5 pēdām)
Oranža
No 1,5 līdz 3 m (no 5 līdz 10 pēdām)
Dzeltena
No 3 līdz 4,5 m (no 10 līdz 15 pēdām)
Zaļa
No 4,5 līdz 7,6 m (no 15 līdz 25 pēdām)
Fish Eye 3D iestatījumi
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
Kartes skatā Fish Eye 3D atlasiet Menu.
Skatīt: iestata 3D kartes skata perspektīvu.
Ceļi: rāda sekošanas
Sonāra konuss: rāda konusu, kas apzīmē devēja aptverto
teritoriju.
Zivju simboli: rāda aizturētos mērķus.
Atbalstītās kartes
Lai jūs pavadītu laiku uz ūdeņiem droši un patīkami, Garmin
ierīces atbalsta vienīgi oficiālas kartes, ko piedāvā Garmin vai
apstiprināts trešās personas piegādātājs.
Kartes varat iegādāties no Garmin. Ja iegādājaties kartes no
pārdevēja, kas nav Garmin, pirms pirkuma rūpīgi noskaidrojiet
visu par pārdevēju. Esiet piesardzīgi, pērkot no pārdevējiem
tiešsaistē. Ja iegādājāties neatbalstītu karti, nododiet to atpakaļ
pārdevējam.
Garmin Quickdraw Contours
kartēšana
BRĪDINĀJUMS
Funkcija Garmin Quickdraw Contours kartēšana ļauj lietotājam
ģenerēt kartes. Garmin negalvo par trešo personu ģenerētu
karšu precizitāti, uzticamību, pilnīgumu vai savlaicīgumu. Trešo
personu ģenerētas kartes varat izmantot vai paļauties uz tām,
pats uzņemoties atbildību.
Funkcija Garmin Quickdraw Contours kartēšana ļauj acumirklī
izveidot kartes ar kontūrām un dziļuma etiķetēm jebkurai
ūdenstilpnei.
Kad Garmin Quickdraw Contours ieraksta datus, laivas ikonu
ietver krāsains aplis. Šis aplis atspoguļo aptuveno teritoriju
kartē, kuru skenējis katrs gājiens.
Zaļš aplis norāda labu dziļumu un GPS pozīciju, kā arī ātrumu
zem 16 km/h (10 jūdzes/h). Dzeltens aplis norāda labu dziļumu
Garmin Quickdraw Contours kartēšana
9
un GPS pozīciju, kā arī ātrumu 16–32 km/h (10–20 jūdzes/h).
Sarkans aplis norāda nelielu dziļumu vai GPS pozīciju, kā arī
ātrumu virs 32 km/h (20 jūdzes/h).
Garmin Quickdraw Contours varat skatīt kombināciju ekrānā vai
atsevišķā skatā kartē.
Saglabāto datu daudzums ir atkarīgs atmiņas kartes lieluma,
sonāra avota un laivas ātruma datu ierakstīšanas laikā. Ilgāk
varat ierakstīt, izmantojot viena stara sonāru. Tiek lēsts, ka 2 GB
atmiņas kartē var ierakstīt aptuveni datu 1500 stundu.
Ierakstot datus karšu plotera atmiņas kartē, jaunie dati tiek
pievienoti esošajiem datiem Garmin Quickdraw Contours kartē
un saglabāti atmiņas kartē. Kad ievietojat jaunu atmiņas karti,
esošie dati netiek pārnesti uz jauno karti.
Ūdenstilpnes kartēšana, izmantojot funkciju
Garmin Quickdraw Contours
Lai varētu izmantot funkciju Garmin Quickdraw Contours, jums ir
jāzina sonāra dziļums, sava GPS pozīcija, kā arī vajadzīga
atmiņas karte, kurā ir brīva vieta.
1 Kartē atlasiet Menu > Quickdraw Contours > Sākt
ierakstīšanu.
2 Kad ierakstīšana ir pabeigta, atlasiet Menu > Quickdraw
Contours > Apturēt ierakstīšanu.
3 Atlasiet Pārvaldīt > Nosaukums un ierakstiet kartes
nosaukumu.
Etiķetes pievienošana Garmin Quickdraw
Contours kartei
Varat pievienot etiķetes Garmin Quickdraw Contours kartei, lai
atzīmētu bīstamās vietas vai interesējošos objektus.
1 Navigācijas kartē atlasiet atrašanās vietu.
2 Atlasiet Pievienot Quickdraw etiķeti.
3 Ievadiet etiķetes tekstu un atlasiet Pabeigts.
Garmin Quickdraw kopiena
Garmin Quickdraw kopiena ir brīvprātīga, publiska, tiešsaistes
kopiena, kas ļauj jums koplietot savas Garmin Quickdraw
Contours kartes ar citiem. Varat arī lejupielādēt citu lietotāju
izveidotās kartes.
Ja jūsu ierīcē ir Wi‑Fi tehnoloģija, jūs varat izmantot lietotni
ActiveCaptain, lai piekļūtu Garmin Quickdraw kopienai
(Pievienošanās pie Garmin Quickdraw kopienas, izmantojot
ActiveCaptain, 10. lappuse).
Ja jūsu ierīcē nav Wi‑Fi tehnoloģijas, jūs varat izmantot tīmekļa
vietni Garmin Connect™, lai piekļūtu Garmin Quickdraw kopienai
(Pievienošanās pie Garmin Quickdraw kopienas, izmantojot
Garmin Connect, 10. lappuse).
Pievienošanās pie Garmin Quickdraw kopienas,
izmantojot ActiveCaptain
1 Mobilajā ierīcē atveriet lietotni ActiveCaptain un izveidojiet
savienojumu ar ECHOMAP Ultra ierīci (Darba sākšana ar
lietotni ActiveCaptain, 2. lappuse).
2 Lietotnē atlasiet Quickdraw kopiena.
Tagad varat lejupielādēt kontūrkartes no citiem kopienas
dalībniekiem (Garmin Quickdraw kopienas karšu lejupielāde,
izmantojot ActiveCaptain, 10. lappuse) un koplietot savas
izveidotās kontūrkartes (Jūsu Garmin Quickdraw Contours karšu
koplietošana ar Garmin Quickdraw kopienu, izmantojot
ActiveCaptain, 10. lappuse).
Garmin Quickdraw kopienas karšu lejupielāde, izmantojot
ActiveCaptain
Jūs varat lejupielādēt Garmin Quickdraw Contours kartes, kuras
izveidojuši citi lietotāji un kuras ir koplietotas ar Garmin
Quickdraw kopienu.
10
1 Savā mobilajā ierīcē lietotnē ActiveCaptain atlasiet
Quickdraw kopiena > Search for Contours.
2 Izmantojiet karti un meklēšanas funkcijas, lai noteiktu
lejupielādējamo teritoriju.
Sarkani punkti atspoguļo Garmin Quickdraw Contours kartes,
kuras šai teritorijai ir koplietotas.
3 Atlasiet Select Download Region.
4 Velciet lodziņu, lai atlasītu lejupielādes teritoriju.
5 Velciet stūrus, lai mainītu lejupielādes teritoriju.
6 Atlasiet Download Area.
Kad nākamajā reizē lietotni ActiveCaptain savienosit ar
ECHOMAP Ultra ierīci, lejupielādētās kontūrkartes automātiski
tiks pārsūtītas uz ierīci.
Jūsu Garmin Quickdraw Contours karšu koplietošana ar
Garmin Quickdraw kopienu, izmantojot ActiveCaptain
Savas izveidotās Garmin Quickdraw Contours kartes varat
koplietot ar citiem Garmin Quickdraw kopienā.
Kad jūs koplietojat kontūrkarti, tiek koplietota tikai kontūrkarte.
Jūsu ceļa punkti netiek koplietoti.
Kad iestatāt savu lietotni ActiveCaptain, jūs, iespējams, varat
atlasīt kontūrkaršu automātisku koplietošanu ar kopienu. Ja
šādas iespējas nav, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai
iespējotu koplietošanu.
Lietotnē ActiveCaptain savā mobilajā tālrunī atlasiet
Quickdraw kopiena.
Kad nākamajā reizē lietotni ActiveCaptain pievienosit
ECHOMAP Ultra ierīcei, jūsu kontūrkartes automātiski tiks
pārsūtītas kopienai.
Pievienošanās pie Garmin Quickdraw kopienas,
izmantojot Garmin Connect
1 Dodieties uz connect.garmin.com.
2 Atlasiet Darba sākšana > Quickdraw kopiena > Darba
sākšana.
3 Ja jums nav Garmin Connect konta, izveidojiet to.
4 Pierakstieties savā Garmin Connectkontā.
5 Augšā pa labi atlasiet Kuģniecība, lai atvērtu Garmin
Quickdraw logrīku.
IETEIKUMS. pārbaudiet, vai datorā ir atmiņas karte, lai
koplietotu Garmin Quickdraw Contours kartes.
Jūsu Garmin Quickdraw kontūrkaršu koplietošana ar
Garmin Quickdraw kopienu, izmantojot Garmin Connect
Savas izveidotās Garmin Quickdraw Contours kartes varat
koplietot ar citiem Garmin Quickdraw kopienā.
Kad jūs koplietojat kontūrkarti, tiek koplietota tikai kontūrkarte.
Jūsu ceļa punkti netiek koplietoti.
1 Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā (Atmiņas kartes
ievietošana, 1. lappuse).
2 Ievietojiet atmiņas karti datorā.
3 Piekļuve Garmin Quickdraw kopienai (Pievienošanās pie
Garmin Quickdraw kopienas, izmantojot Garmin Connect,
10. lappuse).
4 Atlasiet Koplietojiet savas kontūrkartes.
5 Pārlūkojiet atmiņas karti un atlasiet mapi Garmin.
6 Atveriet mapi Quickdraw un atlasiet failu ar nosaukumu
ContoursLog.svy.
Pēc faila augšupielādes dzēsiet failu ContoursLog.svy no
atmiņas kartes, lai novērstu problēmas turpmākās
augšupielādēs. Savus datus jūs nezaudēsiet.
Garmin Quickdraw Contours kartēšana
Garmin Quickdraw kopienas karšu lejupielāde, izmantojot
Garmin Connect
Jūs varat lejupielādēt Garmin Quickdraw Contours kartes, kuras
izveidojuši citi lietotāji un kuras ir koplietotas ar Garmin
Quickdraw kopienu.
Ja jūsu ierīcē nav Wi‑Fi tehnoloģijas, Garmin Quickdraw
kopienai varat piekļūt, izmantojot tīmekļa vietni Garmin Connect.
Ja jūsu ierīcē ir Wi‑Fi tehnoloģija, jums vajadzētu piekļūt Garmin
Quickdraw kopienai, izmantojot ActiveCaptain lietotni
(Pievienošanās pie Garmin Quickdraw kopienas, izmantojot
ActiveCaptain, 10. lappuse).
1 Ievietojiet atmiņas karti datorā.
2 Piekļuve Garmin Quickdraw kopienai (Pievienošanās pie
Garmin Quickdraw kopienas, izmantojot Garmin Connect,
10. lappuse).
3 Atlasiet Meklēt kontūrkartes.
4 Izmantojiet karti un meklēšanas funkcijas, lai noteiktu
lejupielādējamo teritoriju.
Sarkani punkti atspoguļo Garmin Quickdraw Contours kartes,
kuras šim reģionam ir koplietotas.
5 Atlasiet Atlasiet teritoriju, lai lejupielādētu.
6 Velciet lodziņa malas, lai atlasītu lejupielādējamo teritoriju.
7 Atlasiet Sākt lejupielādi.
8 Saglabājiet failu atmiņas kartē.
IETEIKUMS. ja nevarat atrast failu, pārbaudiet mapi
“Lejupielādes”. Iespējams, ka pārlūks ir saglabājis failu šajā
mapē.
9 Izņemiet atmiņas karti no datora.
10 Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā (Atmiņas kartes
ievietošana, 1. lappuse).
Karšu ploteris automātiski atpazīst kontūrkartes. Iespējams,
karšu ploterim būs vajadzīgas dažas minūtes, lai ielādētu
kartes.
Garmin Quickdraw Contours iestatījumi
Kartē atlasiet Menu > Quickdraw Contours > Iestatījumi.
Ierakstīšanas nobīde: iestata attālumu starp sonāra dziļumu un
kontūru lasīšanas dziļumu. Ja ūdens līmenis kopš pēdējās
ierakstīšanas ir mainījies, koriģējiet šo iestatījumu, lai
ierakstīšanas dziļums abiem ierakstiem ir vienāds.
Piemēram, ja pēdējā ierakstīšanas reizē sonāra dziļums bija
3,1 m (10,5 pēdas) un šodien sonāra dziļums ir 3,6 m (12
pēdu), opcijas Ierakstīšanas nobīde vērtību ievadiet kā -0,5
m (-1,5 pēdas).
Lietotāja displeja nobīde: iestata starpību starp kontūru
dziļumu un dziļuma etiķetēm jūsu kontūrkartēs, lai
kompensētu izmaiņas ūdenstilpnes ūdens līmenī vai dziļuma
kļūdas ierakstītajās kartēs.
Kop. displeja nobīde: iestata starpību starp kontūru dziļumu un
dziļuma etiķetēm kopienas kontūrkartēs, lai kompensētu
izmaiņas ūdenstilpnes ūdens līmenī vai dziļuma kļūdas
ierakstītajās kartēs.
Izpētes krāsojums: iestata displeja Garmin Quickdraw
Contours krāsu. Kad šis iestatījums ir ieslēgts, krāsas norāda
ieraksta kvalitāti. Kad šis iestatījums ir izslēgts, kontūru zonas
izmanto standarta kartes krāsas.
Zaļa norāda labu dziļumu un GPS pozīciju, kā arī ātrumu
zem 16 km/h (10 jūdzes/h). Dzeltena norāda labu dziļumu un
GPS pozīciju, kā arī ātrumu no 16 līdz 32 km/h (10–20
jūdzes/h). Sarkana norāda nelielu dziļumu vai GPS pozīciju,
kā arī ātrumu virs 32 km/h (20 jūdzes/h).
Naviģēšana, izmantojot karšu ploteri
Naviģēšana, izmantojot karšu ploteri
BRĪDINĀJUMS
Visas karšu ploterī redzamās maršruta un navigācijas līnijas ir
paredzētas tikai kā vispārīgas maršruta vai piemērotu kanālu
norādes un nav paredzētas, lai tās precīzi ievērotu. Lai novērstu
gultnes skaršanu vai citu bīstamību, kas var bojāt laivu vai
izraisīt bīstamas vai nāvējošas traumas cilvēkiem, vienmēr
naviģēšanas laikā sekojiet navigācijas palīglīdzekļiem un
apstākļiem uz ūdens.
Auto Guidance funkcija balstās uz elektroniskas kartes
informāciju. Šie dati nenodrošina pilnīgu šķēršļu un gultnes
atspoguļojumu. Rūpīgi salīdziniet kursu ar visu redzamo vizuālo
informāciju un izvairieties no sauszemes, seklūdens un citiem
šķēršļiem, kas var būt jūsu ceļā.
Izmantojot režīmu Doties uz, tiešais un labotais kurss var
šķērsot sauszemi vai seklūdeni. Izmantojiet redzamo vizuālo
informāciju un vadiet laivu tā, lai izvairītos no sauszemes,
seklūdens un citiem bīstamiem objektiem.
UZMANĪBU
Ja jūsu laivai ir autopilota sistēma, pie katra vadības stūres rata
ir jāuzstāda īpašs autopilota vadības displejs, lai atspējotu
autopilota sistēmu.
PIEZĪME. daži kartes skati ir pieejami atsevišķās teritorijās ar
īpašām kartēm.
Lai naviģētu, ir jāizvēlas galapunkts, jāiestata vai jāizveido kurss
un jāseko kursam vai maršrutam. Kursam vai maršrutam varat
sekot navigācijas vai zvejas kartē, Perspective 3D kartes skatā
vai Mariner’s Eye 3D kartes skatā.
Varat iestatīt kursu uz galamērķi un sekot tam, izmantojot vienu
no trim metodēm: Doties uz, Maršruts uz vai Auto Guidance.
Doties uz: vada jūs tieši uz galapunktu. Šī ir standarta opcija
naviģēšanai uz galapunktu. Karšu ploteris izveido taisnas
līnijas kursu vai naviģēšanas līniju līdz galapunktam. Ceļš var
šķērsot sauszemi un citus šķēršļus.
Maršruts uz: izveido maršrutu no jūsu atrašanās vietas līdz
galapunktam, ļaujot jums pievienot ceļā pagriezienus. Šī
opcija nodrošina taisnu kursa līniju līdz galapunktam, bet ļauj
jums pievienot maršrutā pagriezienus, lai izvairītos no
sauszemes un citiem šķēršļiem.
Auto Guidance: izmanto specifisko informāciju par jūsu laivu un
kartes datus, lai noteiktu labāko ceļu uz galapunktu. Šī opcija
ir pieejama vienīgi, izmantojot saderīgu īpašu karti saderīgā
karšu ploterī. Tā veido pagriezienu norādes ietverošu
navigācijas ceļu līdz galapunktam, izvairoties no sauszemes
un citiem šķēršļiem (Auto Guidance, 14. lappuse).
Ja izmantojat saderīgu Garmin autopilotu, kas pievienots
karšu ploterim, izmantojot NMEA 2000, autopilots seko Auto
Guidance maršrutam.
PIEZĪME. auto Guidance ir pieejama dažās teritorijās ar
īpašām kartēm.
Pamatjautājumi par naviģēšanu
Jautājums
Atbilde
Kas jādara, lai karšu
Naviģējiet, izmantojot Doties uz (Tieša
ploteris rāda man virzienu, kursa iestatīšana un sekošana tyam,
kurā vēlos doties (virzība)? izmantojot režīmu Doties uz,
12. lappuse).
Kas jādara, lai ierīce vada
mani taisnā līnijā
(samazinot novirzi no
trajektorijas) uz galamērķi,
izmantojot īsāko attālumu
no pašreizējās atrašanās
vietu?
Izveidojiet viena posma maršrutu un naviģējiet pa to, izmantojot Maršruts uz
(Maršruta no jūsu pašreizējās atrašanās
vietas veidošana, 13. lappuse).
11
Jautājums
Atbilde
Kas jādara, lai ierīce vada
mani uz galamērķi, izvairoties no kartē norādītajiem
šķēršļiem?
Izveidojiet vairāku posmu maršrutu un
naviģējiet pa to, izmantojot Maršruts uz
(Maršruta no jūsu pašreizējās atrašanās
vietas veidošana, 13. lappuse).
Kas jādara, lai ierīce vadītu Naviģējiet, izmantojot Maršruts uz
manu autopilotu?
(Maršruta no jūsu pašreizējās atrašanās
vietas veidošana, 13. lappuse).
Vai ierīce var izveidot man
ceļu?
Ja jums ir īpašas kartes, kas atbalsta Auto
Guidance, un ja esat teritorijā, kuras ietver
Auto Guidance, naviģējiet, izmantojot
Auto Guidance (Auto Guidance ceļa iesta­
tīšana un sekošana, 14. lappuse).
Kā es varu mainīt Auto
Guidance iestatījumus
savai laivai?
Skatīt (Auto Guidance, 14. lappuse).
Galapunkti
Galapunktus varat izvēlēties, izmantojot dažādas jartes un 3D
kartes skatus vai sarakstus.
Galapunkta meklēšana pēc nosaukuma
Saglabātos ceļa punktus, maršrutus, ceļus un kuģniecības
pakalpojumu galapunktus varat meklēt pēc nosaukuma.
1 Atlasiet Nav. inf. > Meklēt pēc nosaukuma.
2 Ievadiet vismaz daļu galapunkta nosaukuma.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet Pabeigts.
Tiks parādīti 50 tuvākie galamērķi, kas ietver jūsu
meklēšanas kritēriju.
4 Atlasiet galapunktu.
Galapunkta atlase, izmantojot navigācijas karti
Navigācijas kartē atlasiet galapunktu.
Kuģniecības pakalpojumu galapunkta meklēšana
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
Karšu ploteris ietver informāciju par tūkstošiem galapunktu, kas
piedāvā kuģniecības pakalpojumus.
1 Atlasiet Nav. inf..
2 Atlasiet Pakalpojumi jūras piekrastes zonā vai Iekšzemes
pakalpojumi.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet kuģniecības pakalpojumu kategoriju.
Karšu ploteris rāda tuvāko atrašanās vietu sarakstu un
attālumu un peilējumu līdz katram.
4 Atlasiet galapunktu.
Varat atlasīt vai , lai skatītu papildu informāciju vai rādītu
atrašanās vietu kartē.
Tieša kursa iestatīšana un sekošana tyam, izmantojot
režīmu Doties uz
BRĪDINĀJUMS
Izmantojot režīmu Doties uz, tiešais un labotais kurss var
šķērsot sauszemi vai seklūdeni. Izmantojiet redzamo vizuālo
informāciju un vadiet laivu tā, lai izvairītos no sauszemes,
seklūdens un citiem bīstamiem objektiem.
Varat iestatīt tiešu kursu un sekot tam no pašreizējās atrašanās
vietas līdz atlasītajam galapunktam.
1 Atlasiet galapunktu (Galapunkti, 12. lappuse).
2 Atlasiet Naviģēt uz > Doties uz.
Redzama fuksīna krāsas līnija. Fuksīna krāsas līnijas centrā
ir tievāka purpursarkana līnija, kas atspoguļo laboto kursu no
jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz galapunktam. Labotais
kurss ir dinamisks, un tas pārvietojas līdz ar laivu, kad
novirzāties no kursa.
12
3 Sekojiet fuksīna krāsas līnijai, virzoties kursā tā, lai izvairītos
no sauszemes, seklūdens un citiem šķēršļiem.
4 Ja novirzāties no kursa, sekojiet purpursarkanajai līnijai
(labotais kurss), lai dotos uz galapunktu, vai virzieties atpakaļ
uz fuksīna krāsas līniju (tiešais kurss).
Varat arī izmantot oranžo noteiktā kursa bultiņu, kura rāda
piedāvāto pagrieziena rādiusu, lai atgrieztu laivu kursā.
BRĪDINĀJUMS
Pirms veicat pagriezienu, pārbaudiet, vai ceļā nav šķēršļu. Ja
ceļš nav drošs, samaziniet laivas ātrumu un nosakiet drošu
ceļu atpakaļ uz kursu.
Navigācijas apturēšana
Navigācijas vai zvejas kartē atlasiet Menu > Apturēt
navigāciju.
Ceļa punkti
Ceļa punkti ir atrašanās vietas, kuras jūs reģistrējat un
saglabājat ierīcē. Ceļa punkti var atzīmēt, kur esat, kurp
dodaties vai kur esat bijis. Varat pievienot sīkāku informāciju par
atrašanās vietu, piemēram, nosaukumu, pacēlumu un dziļumu.
Pašreizējās atrašanās vietas kā ceļa punkta
iezīmēšana
Jebkurā ekrānā atlasiet Mark.
Ceļa punkta veidošana citā atrašanās vietā
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļa punkti > Jauns ceļa punkts.
2 Atlasiet opciju:
• Lai izveidotu ceļa punktu, ievadot pozīcijas koordinātas,
atlasiet Ievadiet koordinātas un ievadiet koordinātas.
• Lai izveidotu ceļa punktu, izmantojot karti, atlasiet
Izmantot karti, atlasiet atrašanās vietu un atlasiet Select
Position.
• Lai izveidotu ceļa punktu, izmantojot diapazonu (attālumu)
un peilējumu, atlasiet Ievadiet diapazonu/virzību uz un
ievadiet informāciju.
MOB atrašanās vietas iezīmēšana
Atlasiet Mark > Cilvēks aiz borta.
Starptautisks cilvēka atrašanās aiz borta (MOB) simbols iezīmē
aktīvo MOB punktu, un karšu ploteris iestata tiešu kursu atpakaļ
uz iezīmēto atrašanās vietu.
Ceļa punkta plānošana
Varat izveidot jaunu ceļa punktu, plānojot attālumu un peilējumu
no citas atrašanās vietas. Tas var būt noderīgi, veidojot
burāšanas sacensību starta un finiša līniju.
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļa punkti > Jauns ceļa punkts >
Ievadiet diapazonu/virzību uz.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kartē atsauces punktu.
3 Atlasiet Ievadiet diapazonu/virzību uz.
4 Ievadiet attālumu un atlasiet Pabeigts.
5 Ievadiet peilējumu un atlasiet Pabeigts.
6 Atlasiet Pozīcija.
Visu ceļa punktu saraksta skatīšana
Atlasiet Nav. inf. > Ceļa punkti.
Saglabāta ceļa punkta rediģēšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļa punkti.
2 Atlasiet ceļa punktu.
3 Atlasiet Pārskatīt > Rediģēt ceļa punktu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu nosaukumu, atlasiet Nosaukums un
ievadiet nosaukumu.
Naviģēšana, izmantojot karšu ploteri
•
•
•
•
•
Lai mainītu simbolu, atlasiet Simbols.
Lai mainītu dziļumu, atlasiet Dziļums.
Lai mainītu ūdens temperatūru, atlasiet Ūd. temp..
Lai mainītu komentāru, atlasiet Komentārs.
Lai pārvietotu ceļa punkta pozīciju, atlasiet Pārvietot.
Saglabāta ceļa punkta pārvietošana
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļa punkti.
2 Atlasiet ceļa punktu.
3 Atlasiet Pārskatīt > Pārvietot.
4 Norādiet jaunu atrašanās vietu ceļa punktam:
• Lai pārvietotu ceļa punktu, kamēr izmantojat karti, atlasiet
Izmantot karti, atlasiet jaunu kartes atrašanās vietu un
atlasiet Pārvietot.
• Lai pārvietotu ceļa punktu, izmantojot koordinātas, atlasiet
Ievadiet koordinātas un ievadiet jaunās koordinātas.
• Lai pārvietotu ceļa punktu, izmantojot diapazonu
(attālumu) un peilējumu, atlasiet Ievadiet diapazonu/
virzību uz un ievadiet informāciju.
Saglabātā ceļa punkta pārlūkošana un naviģēšana uz
to
BRĪDINĀJUMS
Visas karšu ploterī redzamās maršruta un navigācijas līnijas ir
paredzētas tikai kā vispārīgas maršruta vai piemērotu kanālu
norādes un nav paredzētas, lai tās precīzi ievērotu. Lai novērstu
gultnes skaršanu vai citu bīstamību, kas var bojāt laivu vai
izraisīt bīstamas vai nāvējošas traumas cilvēkiem, vienmēr
naviģēšanas laikā sekojiet navigācijas palīglīdzekļiem un
apstākļiem uz ūdens.
Auto Guidance funkcija balstās uz elektroniskas kartes
informāciju. Šie dati nenodrošina pilnīgu šķēršļu un gultnes
atspoguļojumu. Rūpīgi salīdziniet kursu ar visu redzamo vizuālo
informāciju un izvairieties no sauszemes, seklūdens un citiem
šķēršļiem, kas var būt jūsu ceļā.
Izmantojot režīmu Doties uz, tiešais un labotais kurss var
šķērsot sauszemi vai seklūdeni. Izmantojiet redzamo vizuālo
informāciju un vadiet laivu tā, lai izvairītos no sauszemes,
seklūdens un citiem bīstamiem objektiem.
PIEZĪME. auto Guidance ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
Lai varētu naviģēt uz ceļa punktu, tas vispirms ir jāizveido.
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļa punkti.
2 Atlasiet ceļa punktu.
3 Atlasiet Naviģēt uz.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu tieši uz atrašanās vietu, atlasiet Doties uz.
• Lai izveidotu maršrutu uz atrašanās vietu, ietverot
pagriezienu, atlasiet Maršruts uz.
• Lai izmantotu Auto Guidance, atlasiet Auto Guidance.
5 Pārskatiet ar fuksīna krāsas līniju norādīto kursu.
PIEZĪME. izmantojot Auto Guidance, pelēks segments
jebkurā fuksīna krāsas līnijas daļā norāda, ka Auto Guidance
nevar aprēķināt Auto Guidance līnijas daļu. Iemesls ir
iestatījumi minimālajam droša ūdens dziļumam un
minimālajam drošam šķēršļa augstumam.
6 Sekojiet fuksīna krāsas līnijai, virzoties kursā tā, lai izvairītos
no sauszemes, seklūdens un citiem šķēršļiem.
Ceļa punkta vai MOB dzēšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļa punkti.
2 Atlasiet ceļa punktu vai MOB.
3 Atlasiet Pārskatīt > Dzēst.
Naviģēšana, izmantojot karšu ploteri
Visu ceļa punktu dzēšana
Atlasiet Nav. inf. > Pārvaldīt datus > Notīrīt lietotāja datus
> Ceļa punkti > Visi.
Maršruti
Maršruts ir ceļš no vienas atrašanās vietas līdz vienam vai
vairākiem galamērķiem.
Maršruta no jūsu pašreizējās atrašanās vietas
veidošana
Navigācijas vai zvejas kartē jūs varat izveidot maršrutu un tūlīt
to naviģēt. Šī metode nesaglabā maršruta vai ceļa punktu datus.
1 Navigācijas vai zvejas kartē atlasiet galapunktu.
2 Atlasiet Naviģēt uz > Maršruts uz.
3 Atlasiet atrašanās vietu pēdējam pagriezienam pirms
galapunkta.
4 Atlasiet Pievienot pagriezienu.
5 Ja vajadzīgs, atkārtojiet pagriezienu pievienošanu, virzoties
atpakaļ no galapunkta līdz pašreizējai laivas atrašanās vietai.
Pēdējam pagriezienam, kuru pievienosit, ir jābūt pirmajam,
ko veiksit, sākot kustību no pašreizējās atrašanās vietas.
Tam ir jābūt laivai vistuvāk esošajam pagriezienam.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet Menu.
7 Atlasiet Pabeigts.
8 Pārskatiet ar fuksīna krāsas līniju norādīto kursu.
9 Sekojiet fuksīna krāsas līnijai, virzoties kursā tā, lai izvairītos
no sauszemes, seklūdens un citiem šķēršļiem.
Maršruta veidošana un saglabāšana
Šī procedūra saglabā maršrutu un visus ceļa punktus tajā.
Sākumpunkts var būt jūsu pašreizējā vai cita atrašanās vieta.
Vienam maršrutam varat pievienot ne vairāk kā 250 ceļa
punktus vai pagriezienus.
1 Atlasiet Nav. inf. > Maršruti > Jauns > Maršruti.
2 Atlasiet maršruta sākuma atrašanās vietu.
3 Atlasiet Pievienot pagriezienu.
4 Atlasiet kartē nākamā pagrieziena atrašanās vietu.
5 Atlasiet Pievienot pagriezienu.
Karšu ploteris atzīmē pagrieziena atrašanās vietu ar ceļa
punktu.
6 Ja vajadzīgs, atkārtojiet 4. un 5. darbību, lai pievienotu vairāk
pagriezienu.
7 Atlasiet galapunktu.
Maršrutu saraksta un Auto Guidance ceļu skatīšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Maršruti.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Filtrs, lai skatītu tikai maršrutus vai tikai
Auto Guidance ceļus.
Saglabāta maršruta rediģēšana
Varat mainīt maršruta nosaukumu vai mainīt maršrutā iekļautos
pagriezienus.
1 Atlasiet Nav. inf. > Maršruti.
2 Atlasiet maršrutu.
3 Atlasiet Pārskatīt > Rediģēt maršrutu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai mainītu nosaukumu, atlasiet Nosaukums un ievadiet
nosaukumu.
• Lai pagriezienu sarakstā atlasītu ceļa punktu, atlasiet
Rediģēt pagriezienus > Izmantot pagriezienu sarakstu
un atlasiet sarakstā ceļa punktu.
13
• Lai atlasītu pagriezienu, izmantojot karti, atlasiet Rediģēt
pagriezienus > Izmantot karti un atlasiet kartē atrašanās
vietu.
Saglabātā maršruta pārlūkošana un naviģēšana
Lai pārlūkotu maršrutu sarakstu un naviģētu vienu no
maršrutiem, ir jāizveido un jāsaglabā vismaz viens maršruts.
1 Atlasiet Nav. inf. > Maršruti.
2 Atlasiet maršrutu.
3 Atlasiet Naviģēt uz.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu maršrutā no sākuma punkta, kas izmantots,
izveidojot maršrutu, atlasiet Priekšā.
• Lai naviģētu maršrutā no galapunkta, kas izmantots,
izveidojot maršrutu, atlasiet Atpakaļ.
Redzama fuksīna krāsas līnija. Fuksīna krāsas līnijas centrā
ir tievāka purpursarkana līnija, kas atspoguļo laboto kursu no
jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz galapunktam. Labotais
kurss ir dinamisks, un tas pārvietojas līdz ar laivu, kad
novirzāties no kursa.
5 Pārskatiet ar fuksīna krāsas līniju norādīto kursu.
6 Sekojiet fuksīna krāsas līnijai katrā maršruta posmā, virzoties
kursā tā, lai izvairītos no sauszemes, seklūdens un citiem
šķēršļiem.
7 Ja novirzāties no kursa, sekojiet purpursarkanajai līnijai
(labotais kurss), lai dotos uz galapunktu, vai virzieties atpakaļ
uz fuksīna krāsas līniju (tiešais kurss).
Pārlūkošana un naviģēšana paralēli saglabātajam
maršrutam
Lai pārlūkotu maršrutu sarakstu un naviģētu vienu no
maršrutiem, ir jāizveido un jāsaglabā vismaz viens maršruts.
1 Atlasiet Nav. inf. > Maršruti.
2 Atlasiet maršrutu.
3 Atlasiet Naviģēt uz.
4 Atlasiet Nobīde, lai naviģētu paralēli maršrutam, veidojot
noteikta attāluma nobīdi no tā.
5 Norādiet, kā naviģēt maršrutā:
• Lai naviģētu maršrutā no sākuma punkta, kas izmantots,
izveidojot maršrutu, pa kreisi no sākotnējā maršruta,
atlasiet Uz priekšu — kreisais borts.
• Lai naviģētu maršrutā no sākuma punkta, kas izmantots,
izveidojot maršrutu, pa labi no sākotnējā maršruta, atlasiet
Uz priekšu — labais borts.
• Lai naviģētu maršrutā no galapunkta, kas izmantots,
izveidojot maršrutu, pa kreisi no sākotnējā maršruta,
atlasiet Atpakaļ — kreisais borts.
• Lai naviģētu maršrutā no galapunkta, kas izmantots,
izveidojot maršrutu, pa labi no sākotnējā maršruta, atlasiet
Atpakaļ — labais borts.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet Pabeigts.
Redzama fuksīna krāsas līnija. Fuksīna krāsas līnijas centrā
ir tievāka purpursarkana līnija, kas atspoguļo laboto kursu no
jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz galapunktam. Labotais
kurss ir dinamisks, un tas pārvietojas līdz ar laivu, kad
novirzāties no kursa.
7 Pārskatiet ar fuksīna krāsas līniju norādīto kursu.
8 Sekojiet fuksīna krāsas līnijai katrā maršruta posmā, virzoties
kursā tā, lai izvairītos no sauszemes, seklūdens un citiem
šķēršļiem.
9 Ja novirzāties no kursa, sekojiet purpursarkanajai līnijai
(labotais kurss), lai dotos uz galapunktu, vai virzieties atpakaļ
uz fuksīna krāsas līniju (tiešais kurss).
14
Saglabāta maršruta dzēšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Maršruti.
2 Atlasiet maršrutu.
3 Atlasiet Pārskatīt > Dzēst.
Visu saglabāto maršrutu dzēšana
AtlasietNav. inf. > Pārvaldīt datus > Notīrīt lietotāja datus
> Maršruti.
Auto Guidance
BRĪDINĀJUMS
Auto Guidance funkcija balstās uz elektroniskas kartes
informāciju. Šie dati nenodrošina pilnīgu šķēršļu un gultnes
atspoguļojumu. Rūpīgi salīdziniet kursu ar visu redzamo vizuālo
informāciju un izvairieties no sauszemes, seklūdens un citiem
šķēršļiem, kas var būt jūsu ceļā.
Visas karšu ploterī redzamās maršruta un navigācijas līnijas ir
paredzētas tikai kā vispārīgas maršruta vai piemērotu kanālu
norādes un nav paredzētas, lai tās precīzi ievērotu. Lai novērstu
gultnes skaršanu vai citu bīstamību, kas var bojāt laivu vai
izraisīt bīstamas vai nāvējošas traumas cilvēkiem, vienmēr
naviģēšanas laikā sekojiet navigācijas palīglīdzekļiem un
apstākļiem uz ūdens.
PIEZĪME. auto Guidance ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
Auto Guidance varat izmantot, lai veidotu vislabāko ceļu uz
galapunktu. Auto Guidance izmanto karšu ploteri, lai skenētu
kartes datus, piemēram, ūdens dziļumu un zināmos šķēršļus, un
aprēķinātu ieteicamo ceļu. Naviģēšanas laikā ceļu varat koriģēt.
Auto Guidance ceļa iestatīšana un sekošana
1 Atlasiet galapunktu (Galapunkti, 12. lappuse).
2 Atlasiet Naviģēt uz > Auto Guidance.
3 Pārskatiet ar fuksīna krāsas līniju norādīto ceļu.
4 Atlasiet Sākt navigāciju.
5 Sekojiet fuksīna krāsas līnijai, virzoties kursā tā, lai izvairītos
no sauszemes, seklūdens un citiem šķēršļiem.
PIEZĪME. izmantojot Auto Guidance, pelēks segments
jebkurā fuksīna krāsas līnijas daļā norāda, ka Auto Guidance
nevar aprēķināt Auto Guidance līnijas daļu. Iemesls ir
iestatījumi minimālajam droša ūdens dziļumam un
minimālajam drošam šķēršļa augstumam.
Auto Guidance ceļa izveidošana un saglabāšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Maršruti > Jauns > Auto Guidance.
2 Atlasiet sākuma punktu un atlasiet Tālāk.
3 Atlasiet galamērķi un atlasiet Tālāk.
4 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu bīstamību un koriģētu ceļu bīstamības tuvumā,
atlasiet Bīstamības pārskats.
• Lai koriģētu ceļu, atlasiet Koriģēt ceļu un izpildiet ekrānā
redzamās norādes.
• Lai dzēstu ceļu, atlasiet Dzēst.
• Lai saglabātu ceļu, atlsiet Pabeigts.
Auto Guidance ceļu koriģēšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Maršruti.
2 Atlasiet ceļu un atlasiet Pārskatīt > Rediģēt > Koriģēt ceļu.
IETEIKUMS. naviģējot pa Auto Guidance ceļu, atlasiet ceļu
navigācijas kartē un atlasiet Koriģēt ceļu.
3 Atlasiet ceļa atrašanās vietu.
4 Velciet punktu uz jaunu atrašanās vietu.
5 Ja vajadzīgs, atlasiet punktu un atlasiet Noņemt.
Naviģēšana, izmantojot karšu ploteri
6 Atlasiet Pabeigts.
Auto Guidance aprēķina norises atcelšana
Navigācijas kartē atlasiet Menu > Atcelt.
IETEIKUMS. lai ātri atceltu aprēķinu, varat atlasīt Back.
Ierašanās noteiktā laikā iestatīšana
Varat izmantot šo funkciju maršrutā vai Auto Guidance ceļā, lai
iegūtu atsauksmi par to, kad jums ir jāierodas atlasītajā punktā.
Tas ļauj plānot jūsu ierašanos noteiktā, piemēram, tilta
atvēršanas vai sacīkšu starta līnijas, vietā.
1 Navigācijas kartē atlasiet Menu.
2 Atlasiet Laiknoteikta ierašanās.
IETEIKUMS. izvēlni Laiknoteikta ierašanās varat ātri atvērt,
atlasot punktu ceļā vai maršrutā.
Auto Guidance ceļu konfigurācijas
UZMANĪBU
Iestatījumi Vēlamais dziļums un Augšējā atstarpe ietekmē to, kā
karšu ploteris aprēķinaAuto Guidance ceļu. Ja teritorijā ir
nezināms ūdens dziļums vai nezināms šķēršļu augstums, Auto
Guidance ceļš šajā teritorijā netiek aprēķināts. Ja teritorija Auto
Guidance ceļa sākumā vai beigās ir seklāka nekā iestatījums
Vēlamais dziļums vai zemāka nekā iestatījums Augšējā
atstarpe,Auto Guidanceceļu atkarībā no kartes datiem,
iespējams, šajā teritorijā nevar aprēķināt. Kartē kurss šādās
teritorijās redzams kā pelēka līnija vai fuksīna un pelēkas krāsas
svītraina līnija. Kad laiva nonāk kādā no šādām teritorijām, tiek
parādīts brīdinājuma ziņojums.
PIEZĪME. auto Guidance ir pieejama dažās teritorijās ar īpašām
kartēm.
PIEZĪME. ne visi iestatījumi ir piemērojami visām kartēm.
Jūs varat iestatīt parametrus, kurus karšu ploteris izmanto,
aprēķinot Auto Guidance ceļu.
Vēlamais dziļums: pamatojoties uz kartes dziļuma datiem,
iestata minimālo ūdens dziļumu, kādā jūsu laiva var droši
pārvietoties.
PIEZĪME. minimālais ūdens dziļums īpašajām kartēm
(izgatavotām līdz 2016. gadam) ir 3 pēdas. Ja ievadāt
vērtību, kas ir mazāka par 3 pēdām, kartes Auto Guidance
ceļa aprēķiniem izmanto vienīgi 3 pēdu dziļumu.
Augšējā atstarpe: pamatojoties uz kartes dziļuma datiem,
iestata minimālo tilta vai šķēršļa augstumu, zem kura jūsu
laiva var droši pārvietoties.
Attālums līdz krasta līnijai: iestata, cik tuvu krastam Auto
Guidance līniju vēlaties izvietot. Auto Guidance ceļš var
pārvietoties, ja naviģēšanas laikā maināt šo iestatījumu. Šim
iestatījumam pieejamās vērtības ir relatīvas, nevis absolūtas.
Lai nodrošinātu, ka Auto Guidance līnija ir izvietota piemērotā
attālumā no krasta līnijas, varat izvērtētAuto Guidance līnijas
izvietojumu, izmantojot vienu vai vairākus zināmus
galapunktus, kuriem nepieciešama naviģēšana caur šauru
ūdensceļu (Attāluma līdz krasta līnijai koriģēšana,
15. lappuse).
Attāluma līdz krasta līnijai koriģēšana
Iestatījums Attālums līdz krasta līnijai norāda, cik tuvu krastam
Auto Guidance līniju vēlaties izvietot. Auto Guidance līnija var
pārvietoties, ja naviģēšanas laikā maināt šo iestatījumu.
Iestatījumam Attālums līdz krasta līnijai pieejamās vērtības ir
relatīvas, nevis absolūtas. Lai nodrošinātu, ka Auto Guidance
līnija ir izvietota piemērotā attālumā no krasta līnijas, varat
izvērtēt Auto Guidance līnijas izvietojumu, izmantojot vienu vai
vairākus zināmus galapunktus, kuriem nepieciešama
naviģēšana caur šauru ūdensceļu.
1 Novietojiet laivu dokā vai izmetiet enkuru.
2 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Auto Guidance >
Attālums līdz krasta līnijai > Parasts.
Naviģēšana, izmantojot karšu ploteri
3 Atlasiet galapunktu, uz kuru naviģējāt iepriekš.
4 Atlasiet Naviģēt uz > Auto Guidance.
5 Pārskatiet Auto Guidance līnijas novietojumu un nosakiet, vai
līnija droši izvairās no zināmiem šķēršļiem un pagriezieni
nodrošina efektīvu braucienu.
6 Atlasiet opciju:
• Ja Auto Guidance līnijas novietojums jūs apmierina,
atlasiet Menu > Apturēt navigāciju un pārejiet pie 10.
darbības.
• Ja Auto Guidance līnija ir pārāk tuvu zināmiem šķēršļiem,
atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Auto Guidance >
Attālums līdz krasta līnijai > Tālu.
• Ja pagriezieni Auto Guidance līnijā ir pārāk plati, atlasiet
Iestatījumi > Navigācija > Auto Guidance > Attālums
līdz krasta līnijai > Tuvumā.
7 Ja 6. darbībā atlasījāt Tuvumā vai Tālu, pārskatiet Auto
Guidance līnijas novietojumu un nosakiet, vai līnija droši
izvairās no zināmiem šķēršļiem un pagriezieni nodrošina
efektīvu braucienu.
Atklātos ūdeņos Auto Guidance saglabā lielu attālumu no
šķēršļiem, pat ja attālumu līdz krasta līnijai iestatījāt kā
Tuvumā vai Tuvāk.. Rezultātā karšu ploteris var nepārvietot
Auto Guidance līniju, ja vien naviģēšanā līdz izraudzītajam
galapunktam nav jāpārvietojas caur šauru ūdensceļu.
8 Atlasiet opciju:
• Ja Auto Guidance līnijas novietojums jūs apmierina,
atlasiet Menu > Apturēt navigāciju un pārejiet uz 10.
darbību.
• Ja Auto Guidance līnija ir pārāk tuvu zināmiem šķēršļiem,
atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Auto Guidance >
Attālums līdz krasta līnijai > Vistālāk.
• Ja pagriezieni Auto Guidance līnijā ir pārāk plati, atlasiet
Iestatījumi > Navigācija > Auto Guidance > Attālums
līdz krasta līnijai > Tuvāk..
9 Ja 8. darbībā atlasījāt Tuvāk. vai Vistālāk, pārskatiet Auto
Guidance līnijas novietojumu un nosakiet, vai līnija droši
izvairās no zināmiem šķēršļiem un pagriezieni nodrošina
efektīvu braucienu.
Atklātos ūdeņos Auto Guidance saglabā lielu attālumu no
šķēršļiem, pat ja attālumu līdz krasta līnijai iestatījāt kā
Tuvumā vai Tuvāk.. Rezultātā karšu ploteris var nepārvietot
Auto Guidance līniju, ja vien naviģēšanā līdz izraudzītajam
galapunktam nav jāpārvietojas caur šauru ūdensceļu,
10 Atkārtojiet 3.–9. darbību vismaz vēl vienu reizi, katru reizi
izmantojot citu galapunktu, līdz ir apgūta attāluma līdz krasta
līnijai iestatīšanas funkcionalitāte.
Ceļi
Ceļš ir jūsu laivas veiktā ceļa ierakstīšana. Pašlaik ierakstāmo
ceļu dēvē par aktīvo ceļu, un to var saglabāt. Ceļus varat rādīt
katrā kartē vai 3D kartes skatā.
Ceļu rādīšana
1 Kartē atlasiet Menu > Slāņi > Lietotāja dati > Ceļi.
2 Atlasiet rādāmos ceļus.
Trases līnija kartē norāda jūsu ceļu.
Aktīvā ceļa krāsas iestatīšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļi > Aktīva ceļa opcijas > Ceļa krāsa.
2 Atlasiet ceļa krāsu.
Aktīvā ceļa saglabāšana
Pašlaik ierakstāmo ceļu dēvē par aktīvo ceļu.
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļi > Saglabāt aktīvu ceļu.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet laiku, kad aktīvais ceļš sākās.
15
• Atlasiet Viss žurnāls.
3 Atlasiet Saglabāt.
Saglabāto ceļu saraksta skatīšana
Atlasiet Nav. inf. > Ceļi > Saglabāti ceļi.
Saglabāta ceļa rediģēšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļi > Saglabāti ceļi.
2 Atlasiet ceļu.
3 Atlasiet Pārskatīt > Rediģēt ceļu.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Nosaukums un ievadiet jaunu nosaukumu.
• Atlasiet Ceļa krāsa un atlasiet krāsu
Ceļa kā maršruta saglabāšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļi > Saglabāti ceļi.
2 Atlasiet ceļu.
3 Atlasiet Pārskatīt > Rediģēt ceļu > Saglabāt kā > Saglabāt
kā maršrutu.
Ierakstītā ceļa pārlūkošana un naviģēšana
Lai pārlūkotu ceļu sarakstu un naviģētu pa kādu no tiem, ir
jāieraksta un jāsaglabā vismaz viens ceļš (Ceļi, 15. lappuse).
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļi > Saglabāti ceļi.
2 Atlasiet ceļu
3 Atlasiet Sekot ceļam.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu ceļā no sākuma punkta, kas izmantots,
izveidojot ceļu, atlasiet Priekšā.
• Lai naviģētu ceļā no galapunkta, kas izmantots, izveidojot
ceļu, atlasiet Atpakaļ.
5 Pārskatiet ar krāsaino līniju norādīto kursu.
6 Sekojiet līnijai katrā maršruta posmā, virzoties kursā tā, lai
izvairītos no sauszemes, seklūdens un citiem šķēršļiem.
Saglabātā ceļu dzēšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļi > Saglabāti ceļi.
2 Atlasiet ceļu.
3 Atlasiet Pārskatīt > Dzēst.
Visu saglabāto ceļu dzēšana
Atlasiet Nav. inf. > Pārvaldīt datus > Notīrīt lietotāja datus
> Saglabāti ceļi.
Aktīvā ceļa atkārtota sekošana
Pašlaik ierakstāmo ceļu dēvē par aktīvo ceļu.
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļi > Sekot aktīvam ceļam.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet laiku, kad aktīvais ceļš sākās.
• Atlasiet Viss žurnāls.
3 Pārskatiet ar krāsaino līniju norādīto kursu.
4 Sekojiet krāsainajai līnijai, virzoties kursā tā, lai izvairītos no
sauszemes, seklūdens un citiem šķēršļiem.
Aktīvā ceļa notīrīšana
Atlasiet Nav. inf. > Pārvaldīt datus > Ceļi > Notīrīt aktīvu
ceļu.
Ceļa atmiņa ir notīrīta, un aktīvā ceļa ierakstīšana turpinās.
Ceļu žurnāla atmiņas pārvaldība ierakstīšanas laikā
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļi > Aktīva ceļa opcijas.
2 Atlasiet Ieraksta režīms.
3 Atlasiet opciju:
• Lai ierakstītu ceļu žurnālu, līdz ceļu atmiņa ir pilna, atlasiet
Uzpildīt.
16
• Lai pastāvīgi ierakstītu ceļu žurnālu, vecākos ceļu datus
aizstājot ar jauniem datiem, atlasiet Līkums.
Ceļu žurnāla ieraksta intervāla konfigurēšana
Jūs varat norādīt, cik bieži ceļa punkti tiek ierakstīti. Biežāki
ieraksti nodrošina precīzākus punktus, bet aizpilda ceļu žurnālu
ātrāk. Lai efektīvāk izmantotu atmiņu, ieteicams izmantot
izšķirtspējas intervālu.
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļi > Aktīva ceļa opcijas > Ieraksta
intervāls.
2 Atlasiet opciju:
• Lai ierakstītu ceļu, pamatojoties uz attālumu starp
punktiem, atlasiet Intervāls > Attālums > Mainīt un
ievadiet attālumu.
• Lai ierakstītu ceļu, pamatojoties uz laika intervālu, atlasiet
Intervāls > Laiks > Mainīt un ievadiet laika intervālu.
• Lai ierakstītu ceļa punktu, pamatojoties uz novirzi no
kursa, atlasiet Intervāls > Izšķirtspēja > Mainīt un
ievadiet maksimālo kļūdu, kas pieļaujama novirzē no
patiesā kursa pirms ceļa punkta ieraksta. Šī ir ieteicamā
ierakstīšanas opcija.
Robežas
Robežas ļauj ūdenstilpnē izvairīties no noteiktām teritorijām vai
palikt noteiktās teritorijās. Varat iestatīt brīdinājumu, kas
brīdinās, kad gatavosieties šķērsot robežu.
Izmantojot karti, varat veidot robežlīnijas, līnijas un apļus. Varat
arī saglabātos ceļus un maršrutus pārveidot par robežlīnijām.
Izmantojot ceļa punktus, varat izveidot zonas robežas, veidojot
maršrutu no ceļa punktiem un pārveidojot maršrutu robežlīnijā.
Varat izvēlēties robežu, kura būs aktīvā robeža. Kartes datu
laukos varat pievienot aktīvās robežas datus.
Robežas veidošana
1 Atlasiet Nav. inf. > Robežas > Jauns.
2 Atlasiet robežas formu.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Maršruta pārveidošana par robežu
Lai pārveidotu maršrutu par robežu, vispirms ir jāizveido un
jāsaglabā vismaz viens maršruts (Maršruta veidošana un
saglabāšana, 13. lappuse).
1 Atlasiet Nav. inf. > Maršruti.
2 Atlasiet maršrutu.
3 Atlasiet Pārskatīt > Rediģēt maršrutu > Saglabāt kā
robežu.
Ceļa pārveidošana par robežu
Lai pārveidotu ceļu par robežu, vispirms ir jāieraksta un
jāsaglabā vismaz viens ceļš (Aktīvā ceļa saglabāšana,
15. lappuse).
1 Atlasiet Nav. inf. > Ceļi > Saglabāti ceļi.
2 Atlasiet ceļu.
3 Atlasiet Pārskatīt > Rediģēt ceļu > Saglabāt kā > Saglabāt
kā robežu.
Robežas rediģēšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Robežas.
2 Atlasiet robežu.
3 Atlasiet Pārskatīt > Rediģēt robežu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai rediģētu robežas izskatu kartē, atlasiet Displeja
opcijas.
• Lai mainītu robežas līnijas vai nosaukumu, atlasiet
Rediģēt robežu.
Naviģēšana, izmantojot karšu ploteri
• Lai rediģētu robežas brīdinājumu, atlasiet Brīdinājuma
signāls.
Robežas brīdinājuma iestatīšana
Robežas brīdinājumi brīdina jūs, kad esat noteiktā attālumā no
iestatītās robežas. Tas var būt noderīgi, mēģinot izvairīties no
noteiktām teritorijām vai kad noteiktās teritorijās, piemēram,
jūras ceļos, ir ļoti jāuzmanās.
1 Atlasiet Nav. inf. > Robežas.
2 Atlasiet robežu.
3 Atlasiet Pārskatīt > Brīdinājuma signāls > Ieslēgts.
4 Atlasiet opciju.
• Lai iestatītu brīdinājumu, ka jūsu laiva ir noteiktā attālumā
no robežas, atlasiet Brīdinājuma attālums, ievadiet
attālumu un atlasiet Pabeigts.
• Lai iestatītu brīdinājumu, ka jūs ieejat robežas zonā,
atlasiet Zona > Ieiešana > Iziešana.
• Lai iestatītu brīdinājumu, ka jūs izejat no robežas zonas,
atlasiet Zona > Iziešana.
Robežas noteikšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Robežas.
2 Atlasiet robežu.
3 Atlasiet Pārskatīt > Rediģēt robežu > Dzēst.
Visu saglabāto ceļa punktu, maršrutu un
ceļu dzēšana
Atlasiet Nav. inf. > Pārvaldīt datus > Notīrīt lietotāja datus
> Visi > Labi.
Sonāra zivju meklēšanas eholots
Ja karšu ploteris ir pareizi pievienots pie saderģa devēja, karšu
ploteri var izmantot kā zivju meklēšanas eholotu.
Lai iegūtu papildu informāciju par to, kurš devējs vislabāk ir
piemērots jūsu vajadzībām, dodieties uz garmin.com
/transducers.
Dažādi sonāra skati var palīdzēt skatīt zivis attiecīgajā zonā.
Pieejamie sonāra skati atšķiras atkarībā no devēja tipa un karšu
ploterim pievienotā eholota moduļa. Piemēram, noteiktus
Panoptix sonāra ekrānus varat skatīt vienīgi, ja ir pievienots
saderīgs Panoptix devējs.
Pieejami četri sonāra skatu pamata veidi: pilnekrāna skats,
dalīta ekrāna skats, kas apvieno divus vai vairākus skatus,
dalīta ekrāna tālummaiņas skats un modulētas frekvences
skats, kas rāda divas dažādas frekvences. Katram skatam
ekrānā varat pielāgot iestatījumus. Piemēram, ja skatāt
modulētas frekvences skatu, varat atsevišķi koriģēt
pastiprinājumu katrai frekvencei.
Ja neredzat sonāra skatu izkārtojumu, kas atbilst jūsu
vajadzībām, varat izveidot pielāgotas kombinācijas ekrānu
(Jaunas kombināciju lapas izveidošana ar ECHOMAP Ultra,
2. lappuse).
Tradicionāls sonāra skats
Atkarībā no pievienotā devēja ir pieejami vairāki pilnekrāna
skati.
Pilnekrāna sonāra skats Tradicionāls rāda sonāra no devēja
saņemto rādījumu lielu attēlu. Diapazona skala ekrāna labajā
malā rāda noteikto objektu dziļumu, ritinot ekrānu no labās
puses uz kreiso.
Informācija par dziļumu
Aizturēti mērķi vai zivis
Ūdenstilpnes gultne
Modulētas frekvences sonāra skats
Modulētas frekvences sonāra skatā abas ekrāna puses rāda
dažādu frekvenču sonāra datu pilna skata diagrammu
PIEZĪME. modulētas frekvences skatam ir jāizmanto divu
frekvenču devējs.
Dalīta ekrāna tālummaiņas sonāra skats
Dalīta ekrāna tālummaiņas sonāra skats rāda pilna skata sonāra
rādījumu diagrammu un palielinātu šīs diagrammas daļu tajā
pasā ekrānā.
Garmin ClearVü sonāra skats
PIEZĪME. lai uztvertu Garmin ClearVü skenējošu sonāru, ir
nepieciešams saderīgs karšu ploteris vai zivju meklēšanas
eholots un saderīgs devējs. Informāciju par saderīgiem devējiem
skatiet vietnē garmin.com/transducers.
Garmin ClearVü augstfrekvences sonārs nodrošina ap laivu
esošās zvejas vides detalizētu attēlu, atspoguļojot objektus, virs
kuriem laiva pārvietojas.
Standarta devēji izstaro konisku staru. Garmin ClearVü
skenēšanas sonāra tehnoloģija izstaro divus šaurus starus, kas
ir līdzīgi kopēšanas ierīces stara formai. Šie stari nodrošina
skaidrāku, attēlam līdzīgu zem laivas esošās vides
atspoguļojumu.
Sonāra signālu pārsūtīšanas apturēšana
• Lai atspējotu aktīvu sonāru, sonāra ekrānā atlasiet Menu >
Sonāra pārsūtīšana.
• Lai atspējotu visas sonāra pārraides, nospiediet un atlasiet
Atspējot sonāru.
Sonāra skata maiņa
1 Kombināciju ekrānā ar sonāru atlasiet Menu > Konfigurēt
kombināciju > Rediģēt kombināciju.
2 Atlasiet maināmo logu.
3 Atlasiet sonāra skatu.
Sonāra zivju meklēšanas eholots
17
SideVü sonāra skats
PIEZĪME. lai uztvertu SideVü skenēšanas sonāru, ir
nepieciešams saderīgs SideVü devējs. Informāciju par
saderīgiem devējiem skatiet vietnē garmin.com/transducers.
SideVü skenējoša sonāra tehnoloģija rāda attēlu par to, kas
atrodas laivas abās pusēs. Varat izmantot to kā meklēšanas
rīku, lai meklētu objektus vai zivis.
LiveVü standarta sonāra skats
Šis sonāra skats rāda divu dimensiju skatu, atspoguļojot zem
laivas esošo vidi, un to var izmantot, lai skatītu zivju barus un
zivis.
Panoptix skata uz leju vēsture ritināmā sonāra skatā
Laiva
Laivas kreisā puse
Laivas labā puse
Devējs uz laivas
Koki
Diapazons
Makšķerauklas
Ēsmas
Gultne
Vecas riepas
LiveVü sonāra skats uz priekšu
Baļķi
Šis sonāra skats rāda divu dimensiju skatu, atspoguļojot laivas
priekšā esošo vidi, un to var izmantot, lai skatītu zivju barus un
zivis.
Attālums no laivas sāna
Ūdens starp laivu un gultni
SideVü skenēšanas tehnoloģija
Biežāk izmantotā koniskā stara vietā SideVü devējs ūdens un
gultnes skenēšanai abās laivas pusēs izmanto plakano staru.
Laiva
Diapazons
Zivis
Makšķerauklas
Gultne
Panoptix sonāra skati
Lai uztvertu Panoptix sonāru, ir nepieciešams saderīgs devējs.
Panoptix sonāra skati ļauj reāllaikā skatīt visu ap laivu esošo.
Varat arī skatīt zivju barus zem ūdens laivas priekšā vai zem
laivas.
LiveVü sonāra skati reāllaikā nodrošina kustību skatu laivas
priekšā vai zem laivas. Ekrāns atjauninās ļoti ātri, veidojot
sonāra skatus, kas līdzinās tiešai videopārraidei.
RealVü 3D sonāra skati nodrošina trīsdimensiju skatus par to,
kas ir laivas priekšā vai zem laivas. Ekrāns atjauninās līdz ar
katru devēja gājienu.
Lai skatītu visus piecus Panoptix sonāra skatus, ir vajadzīgs
viens devējs, kas rāda skatus uz leju, un otrs devējs, kas rāda
skatus uz priekšu.
Lai piekļūtu Panoptix sonāra skatiem, atlasiet Sonārs un atlasiet
skatu.
18
RealVü 3D sonāra skats uz priekšu
Šis sonāra skats rāda trīsdimensiju skatu par to, kas ir devēja
priekšā. Šo skatu var izmantot, kad neesat kustībā un kad ir
jāredz gultne un laivai tuvojošās zivis.
Krāsas apzīmējums
Laiva
Sonāra zivju meklēšanas eholots
Zemūdens devēja indikators
Zivis
Gultne
Diapazons
RealVü 3D uz leju sonāra skats uz leju
Šis sonāra skats atspoguļo trīsdimensiju attēlu par to, kas ir zem
devēja, un to var izmantot, kad laiva stāv un jūs vēlaties redzēt,
kas ir ap laivu.
Panoptix LiveScope sonāra skats
Šis sonāra skats rāda tiešskatu, atspoguļojot laivas priekšā vai
zem tās esošo vidi, un to var izmantot, lai skatītu zivju barus un
zivis.
Krāsas apzīmējums
Laiva
Sonar beam
Diapazons
Zivis
Gultne
RealVü 3D vēstures sonāra skats
Šis sonāra skats nodrošina trīsdimensiju skatu par to, kas ir aiz
laivas tās kustības laikā, un rāda visu ūdens slāni 3D formātā no
gultnes līdz ūdens virsmai. Šo skatu izmanto zivju meklēšanai.
Informācija par dziļumu
Aizturēti mērķi vai zivis
Ūdenstilpnes gultne
Signālierīces skats
Signālierīce rāda sonāra informāciju apaļā dziļuma skalā,
parādot, kas ir zem laivas. Tā ir veidota kā aplis, kas sākas
augšā un virzās pulksteņrādītāju kustības virzienā. Dziļumu
norāda skala apļa iekšpusē. Kad signāls norādītajā dziļumā ir
saņemts, sonāra informācija mirgo aplī.
Signālierīces krāsas norāda atgrieztā sonāra signāla dažādu
stiprumu. Noklusējuma krāsu shēma ievēro tradicionālo sonāra
krāsu paleti, kurā dzeltena krāsa norāda spēcīgāko, oranžā —
spēcīgu, sarkanā — vājāku un zila norāda visvājāko signāla
stiprumu, bet balta norāda, ka signāla nav.
Atlasiet Signālierīce.
Krāsas apzīmējums
Laiva
Diapazons
Gultne
Objekts
Zivis
A-tvērums, labās puses skata tuvināts skats
A-tvērums ar iezīmētu tālummaiņas apgabala kontūru
FrontVü sonāra skats
Dziļuma skala
Panoptix FrontVü sonāra skats uzlabo orientēšanos konkrētajos
apstākļos, rādot šķēršļus zem ūdens līdz 91 metra (300 pēdu)
dziļumam laivas priekšā.
Spēja efektīvi izvairīties no priekšējas sadursmes, izmantojot
FrontVü sonāru, samazinās, ātrumam pārsniedzot 8 mezglus.
Lai redzētu FrontVü sonāra skatu, ir jāuzstāda un jāpievieno
saderīgs devējs, piemēram, PS21 devējs. Iespējams, būs
jāatjaunina devēja programmatūra.
Dziļums jūsu pašreizējā atrašanās vietā
Sonāra zivju meklēšanas eholots
Devēja konusa leņķis un intervāls pašreizējā frekvencē
Signālierīces lapas saīsnes
Skārienekrāna ierīcēs jūs varat mijiedarboties ar signālierīcēm
un a-tvērumiem.
19
Ja noteiktam sonāra skatam izmantojat vairāk nekā vienu
sonāra datu avotu, varat atlasīt avotu, kas izmantojams šim
sonāra skatam. Piemēram, ja jums ir divi Garmin ClearVü avoti,
varat atlasīt izmantojamo avotu Garmin ClearVü sonāra skatā.
1 Atveriet sonāra skatu, kuram mainīsiet avotu.
2 Atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana > Avots.
3 Atlasiet avotu šim sonāra skatam.
Sonāra avota pārdēvēšana
Lai pārvietotu tālummaiņas apgabalu, velciet un nometiet to.
Atlasiet, lai regulētu diapazonu.
Atlasiet, lai regulētu frekvenci.
Atlasiet, lai regulētu pieaugumu.
Atlasiet, lai regulētu stara platumu.
Velciet tālummaiņas logu, lai pārvietotu tālummaiņas apgabalu uz
kreiso a-tvērumu.
Lai tuvinātu, attāliniet divus pirkstus.
Lai tālinātu, velciet divus pirkstus kopā.
Devēja tipa izvēle
Lai atlasītu devēja tipu, vispirms ir jāzina, kāda veida devējs
jums ir.
Šis karšu ploteris ir saderīgs ar virkni papildaprīkojuma devēju,
tostarp Garmin ClearVü™ devējiem, kas pieejami garmin.com
/transducers.
Ja pievienojat devēju, kurš nav iekļauts karšu plotera komplektā,
iespējams, būs jāiestata devēja tips, lai sonārs darbotos pareizi.
1 Sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana >
Instalēšana > Devēja veids.
2 Atlasiet maināmo devēju.
3 Atlasiet opciju:
• Ja jūsu devējs ir sarakstā, atlasiet no saraksta.
• Ja jums ir 200/77 kHz divu staru devējs, atlasiet Divu
staru (200/77 kHz).
• Ja jums ir 200/50 kHz divu frekvenču devējs, atlasiet Divu
frekvenču (200/50 kHz).
Kompasa kalibrēšana
Lai varētu kalibrēt kompasu, devējam jābūt uzstādītam uz ass
pietiekami tālu no laivas elektromotora, lai novērstu magnētiskus
traucējumus, un ievietotam ūdenī. Lai iespējotu iekšējo
kompasu, kalibrēšana ir jāveic pietiekamā kvalitātē.
PIEZĪME. lai izmantotu kompasu, devējs ir jāuzstāda uz laivas
pakaļgala horizontālās šķērssijas vai laivas elektromotora ass.
Ja devēju uzstādīsit uz motora, kompass var nedarboties.
PIEZĪME. lai iegūtu labākus rezultātus, jums ir jāizmanto
SteadyCast™ kursa sensors. Kursa sensors rāda devēja
norādīto virzienu attiecībā pret laivu.
PIEZĪME. kompasa kalibrēšana ir pieejama vienīgi devējiem ar
iekšēju kompasu, piemēram, PS21-TR devējam.
Varat sākt pagriezt laivu pirms kalibrēšanas, taču kalibrēšanas
laikā laiva pilnībā jāpagriež 1,5 reizes.
1 Piemērotā sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana
> Instalēšana.
Ja
vajadzīgs, atlasiet Lietot AHRS, lai ieslēgtu AHRS
2
sensoru.
3 Atlasiet Kalibrēt kompasu.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Sonāra avota atlase
Sonāra avotu varat pārdēvēt, lai viegli identificētu šo avotu.
Piemēram, laivas priekšgalā izvietoto devēju varat nodēvēt par
“Aso”.
Lai pārdēvētu avotu, jums ir jābūt avotam piemērotā sonāra
skatā. Piemēram, lai pārdēvētu Garmin ClearVü sonāra avotu,
jums ir jāatver Garmin ClearVü sonāra skats.
1 Sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana > Avots >
Pārdēvēt avotus.
2 Ievadiet nosaukumu.
Ceļa punkta veidošana sonāra ekrānā
1
2
3
4
Sonāra skatā velciet ekrānu pa labi vai atlasiet .
Atlasiet atrašanās vietu.
Atlasiet .
Ja vajadzīgs, rediģējiet ceļa punkta informāciju.
Sonāra displeja apturēšana
Sonāra skatā atlasiet Menu > .
Attāluma mērīšana sonāra ekrānā
SideVü sonāra skatā varat mērīt attālumu starp diviem
punktiem.
1 SideVü sonāra skatā atlasiet .
2 Atlasiet ekrānā atrašanās vietu.
3 Atlasiet .
Ekrānā atlasītajā atrašanās vietā ir redzama spraudīte.
4 Atlasiet citu atrašanās vietu.
Attālums un leņķis no spraudītes ir norādīts augšējā stūrī pa
kreisi.
IETEIKUMS. lai atiestatītu spraudīti un veiktu mērījumu no
spraudītes pašreizējās atrašanās vietas, atlasiet Iestatīt atsauci.
Sonāra vēstures skatīšana
Varat ritināt pa sonāra ekrānu, lai skatītu vēsturiskus sonāra
datus.
PIEZĪME. ne visi devēji saglabā vēsturiskos sonāra datus.
1 Sonāra skatā velciet ekrānu pa labi.
2 Lai izietu no vēstures datiem, atlasiet Back.
Sonāra koplietošana
Sonāra datus varat skatīt no citiem saderīgiem ECHOMAP Ultra
modeļiem un ECHOMAP Plus 7 un ECHOMAP Plus 9
modeļiem, kas savienoti Garminkuģniecības tīklā.
Katrs karšu ploteris tīklā var rādīt sonāra datus no katra
saderīga devēja tīklā neatkarīgi no tā, kur karšu ploteri un devēji
ir uzstādīti uz laivas. Piemēram, no laivas aizmugurē uzstādītas
ECHOMAP Plus 93sv ierīces sonāra datus varat skatīt,
izmantojot citu ECHOMAP Ultra ierīci un Garmin ClearVü
devēju, kas uzstādīts laivas priekšā.
Koplietojot sonāra datus, dažu sonāra iestatījumu, piemēram,
Diapazons un Palielinājums, vērtības tīklā tiek sinhronizētas.
Citu sonāra iestatījumu, piemēram, Izskats, vērtības netiek
sinhronizētas, un tās katrā atsevišķā ierīcē ir jākonfigurē. Turklāt
Šī funkcija var nebūt pieejama visiem modeļiem.
20
Sonāra zivju meklēšanas eholots
dažādu standarta un Garmin ClearVü sonāra skatu ritināšanas
ātrums tiek sinhronizēts, lai dalītos skatus padarītu saistītākus.
PIEZĪME. izmantojot vairākus devējus vienlaikus, var veidoties
šķērstraucējumi, kurus var noņemt, noregulējot sonāra
iestatījumu Traucējumi.
Sonāra ierakstīšanas apturēšana
Detalizācijas līmeņa koriģēšana
Sonāra ieraksta dzēšana
1 Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā.
2 Sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana > Sonāra
Sonāra ekrānā redzamo detalizācijas līmeni un troksni varat
kontrolēt, vai nu regulējot pastiprinājumu standarta devējiem, vai
regulējot spilgtumu Garmin ClearVü devējiem.
Ja vēlaties redzēt lielākas intensitātes atgrieztā signāla
atspoguļojumu ekrānā, varat samazināt pastiprinājumu vai
spilgtumu, lai noņemtu zemākas intensitātes atgrieztos signālus
un troksni. Ja vēlaties skatīt visu atgriezto signālu informāciju,
varat palielināt pastiprinājumu vai spilgtumu, lai ekrānā skatītu
vairāk informācijas. Tas pastiprina arī troksni un var apgrūtināt
faktisko atgriezto signālu atpazīšanu.
1 Sonāra skatā atlasiet Menu.
2 Atlasiet Palielinājums vai Spilgtums.
3 Atlasiet opciju:
• Lai manuāli palielinātu vai samazinātu pastiprinājumu vai
spilgtumu, atlasiet Augšup vai Lejup.
• Lai karšu ploteris automātiski noregulētu pastiprinājumu
vai spilgtumu, atlasiet opciju Automātiski.
Krāsu intensitātes pielāgošana
Varat pielāgot sonāra krāsu intensitāti un izcelt interesējošās
zonas ekrānā, koriģējot krāsu pastiprinājumu standarta devējiem
vai kontrastu Garmin ClearVü un SideVü/ClearVü devējiem. Šis
iestatījums vislabāk izmantojams pēc tam, kad pielāgots ekrānā
redzamās detalizācijas līmenis, izmantojot pastiprinājuma vai
spilgtuma iestatījumus.
Ja vēlaties izcelt mazāku zivju mērķus vai iegūt lielākas
intensitātes mērķa atspoguļojumu, varat palielināt krāsu
pastiprinājumu vai kontrasta iestatījumu. Tas rada augstas
intensitātes gultnes atgriezto signālu diferencēšanas zudumu.
Ja vēlaties samazināt atgriezto signālu intensitāti, varat
samazināt krāsu pastiprinājumu vai kontrastu.
1 Sonāra skatā atlasiet Menu.
2 Atlasiet opciju:
• Skatā Garmin ClearVü vai SideVü sonāra skatā atlasiet
Kontrasts.
• Esot Panoptix LiveVü sonāra skatā atlasiet Krāsu
pastiprinājums.
• Esot citā sonāra skatā, atlasiet Sonāra iestatīšana >
Izskats > Krāsu pastiprinājums.
3 Atlasiet opciju:
• Lai manuāli palielinātu vai samazinātu krāsu intensitāti,
atlasiet Augšup vai Lejup.
• Lai izmantotu noklusējuma iestatījumu, atlasiet
Noklusējums.
Sonāra ieraksti
Sonāra displeja ierakstīšana
1 Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā.
2 Sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana > Sonāra
ieraksts > Sonāra ieraksts.
15 minūšu sonāra ierakstīšana izmanto aptuveni 200 MB
ievietotās atmiņas kartes vietas. Atsevišķs ieraksts
automātiski beidzas, kad tas sasniedz 4 GB apjomu. Sonāra
datus varat ierakstīt tikai tik ilgi, kamēr kartē ir brīva vieta.
Sonāra zivju meklēšanas eholots
Lai apturētu sonāra ierakstīšanu, jums ir jāsāk tā ierakstīšana
(Sonāra displeja ierakstīšana, 21. lappuse).
Sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana > Sonāra
ieraksts > Apturēt ierakstīšanu.
ieraksti > View Recordings.
3 Atlasiet ierakstu.
4 Atlasiet Pārskatīt > Dzēst.
Sonāra ierakstu atskaņošana
Lai atskaņotu sonāra ierakstus, ir jāveic lietojumprogrammas
HomePort™ lejupieālde un jāinstalē tā, un jāieraksta sonāra dati
atmiņas kartē.
1 Izņemiet atmiņas karti no ierīces.
2 Ievietojiet atmiņas karti datoram pievienotā karšu lasītājā.
3 Atveriet lietojumprogrammu HomePort.
4 Ierīces sarakstā atlasiet sonāra ierakstu.
5 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz sonāra ieraksta apakšējā
rūtī.
6 Atlasiet Atskaņošana.
Standarta, Garmin ClearVü un SideVü sonāra
iestatīšana
PIEZĪME. ne visas opcijas un iestatījumi piemērojami visiem
modeļiem, eholota moduļiem un devējiem.
Sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana.
Dziļuma līnija: rāda ātras atsauces dziļuma līniju.
Ritināšanas ātrums: iestata ātrumu, kādā sonārs ritina no
labās puses uz kreiso.
Seklūdenī, iespējams, vēlēsities palēnināt ritināšanas
ātrumu, lai pagarinātu informācijas rādīšanas ekrānā laiku.
Dziļūdenī varat palielināt ritināšanas ātrumu.
Vadība ekrānā: iestata pogu darbību sonāra ekrāna vadībā. Šis
iestatījums ir pieejams skārienekrāna ierīcēm.
Vēruma robežas: rāda vertikālas līnijas, kas apzīmē attālumu
pa labi un pa kreisi no laivas. Šis iestatījums ir pieejams
SideVü sonāra skatā.
Krāsu shēma: iestata krāsu shēmu sonāra skatam. Šis
iestatījums var būt pieejams izvēlnē Izskats.
Augsta kontrasta krāsu shēmas nodrošina tumšākas krāsas
zemas intensitātes atgrieztiem signāliem. Zema kontrasta
krāsu shēmas nodrošina krāsu piešķiri zemas intensitātes
atgrieztiem signāliem, kas ir līdzīgi fona krāsai.
Izskats: sk. Sonāra izskata iestatījumi, 22. lappuse.
Pārklājumu skaits: iestata sonāra ekrānā redzamos datus.
Uzlabots: sk. Sonāra papildu iestatījumi, 22. lappuse.
Instalēšana: atjauno sonāra noklusējuma iestatījumus.
Sonāra ekrāna tālummaiņas līmeņa iestatīšana
1 Sonāra skatā atlasiet Menu > Tālummaiņa.
2 Atlasiet opciju:
• Lai iestatītu dziļumu un automātiski tālummainītu, atlasiet
Automātiski.
IETEIKUMS. lai iegūtu vairāk opciju, varat atlasīt
.
• Lai manuāli iestatītu palielināmās zonas dziļuma
diapazonu, atlasiet Manuāls >
, atlasiet Skats uz
augšu vai Skats uz leju, lai iestatītu palielināmās zonas
dziļuma diapazonu, un atlasiet Tuvināt vai Tālināt, lai
21
palielinātu vai samazinātu palielinamās zonas
palielinājumu.
• Lai palielinātu vienu noteiktu ekrāna zonu, atlasiet
Palielināt.
IETEIKUMS. jūs varat vilkt palielināšanas lodziņu uz jaunu
atrašanās vietu ekrānā.
• Lai tuvinātu sonāra datus par gultnes dziļumu, atlasiet
Apakšdaļas bloķēšana.
Lai atceltu tālummaiņu, noņemiet opcijas atlasi.
Ritināšanas ātruma iestatīšana
Varat iestatīt ātrumu, kādā sonāra attēls virzās pāri ekrānam.
Lielāks ritināšanas ātrums ļauj skatīt vairāk detaļu līdz laikam,
kad ir rādāmas papildu detaļas, un šajā brīdī esošo detaļu skaits
samazinās. Tas var būt noderīgi pārvietojoties vai velkot trali, vai
laikā, kad esat ļoti dziļos ūdeņos, kur sonāra akustiskais signāls
ir ļoti lēns. Mazāks ritināšanas ātrums rāda sonāra informāciju
ekrānā ilgāk.
Lielākajā daļā gadījumu iestatījums Noklusējums piedāvā labu
ātras attēla ritināšanas iespējas un mazāk izkropļotu mērķu
līdzsvaru.
1 Sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana >
Ritināšanas ātrums.
2 Atlasiet opciju:
• Lai regulētu ritināšanas ātrumu automātiski, izmantojot
ātruma attiecībā pret grunti vai kustības ātruma ūdenī
datus, atlasietAutomātiski.
Iestatījums Automātiski atlasa ritināšanas ātrumu, kas
atbilst laivas ātrumam, lai mērķi ūdenī tiek attēloti pareizā
attēla samērā un mazāk izkropļoti. Skatot Garmin ClearVü
vai SideVü sonāra skatus vai meklējot struktūru, ieteicams
izmantot iestatījumu Automātiski.
• Lai ritinātu ātrāk, atlasiet Augšup.
• Lai ritinātu lēnāk, atlasiet Lejup.
Dziļuma vai platuma skalas diapazona regulēšana
Standarta un Garmin ClearVü sonāra skatam varat regulēt
dziļuma skalas diapazonu, un SideVü sonāra skatam varat
regulēt platuma skalas diapazonu.
Ļaujot ierīcei regulēt diapazonu automātiski, gultne tiek
saglabāta sonāra ekrāna apakšējā daļā vai malējā trešdaļā, un
tas var būt noderīgi tādas gultnes sekošanā, kurai ir nelielas vai
mērenas apvidus izmaiņas.
Manuāla diapazona regulēšana ļauj skatīt noteiktu diapazonu,
kas var būt noderīgi, sekojot gultnei, kurā ir lielas apvidus
izmaiņas, piemēram, pēkšņi pazeminājumi vai klintis. Gultni
ekrānā var skatīt tik ilgi, kamēr tā iekļaujas iestatītajā diapazonā.
1 Sonāra skatā atlasiet Menu > Diapazons.
2 Atlasiet opciju:
• Lai karšu ploteris automātiski noregulētu diapazonu,
atlasiet Automātiski.
• Lai manuāli palielinātu vai samazinātu diapazonu, atlasiet
Augšup vai Lejup.
IETEIKUMS. sonāra ekrānā varat atlasīt vai , lai manuāli
koriģētu diapazonu.
IETEIKUMS. skatot vairākus sonāra ekrānus, varat atlasīt
Select Position, lai izvēlētos aktīvo ekrānu.
Sonāra izskata iestatījumi
Sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana > Izskats.
Krāsu shēma: iestata krāsu shēmu.
A-tvērums: rāda vertikālu signālierīci ekrāna labajā pusē, kura
atspoguļo attiecīgā brīža mērķu diapazonu atbilstoši
mērogam.
Edge: izceļ spēcīgāko signālu, kas nāk no gultnes, lai palīdzētu
definēt signāla stiprumu vai vājumu.
22
Zivju simboli: iestata, kā sonārs interpretē aizturētos mērķus.
Rāda aizturētos mērķus kā simbolus un vispārīgu sonāra informāciju.
Rāda aizturētos mērķus kā simbolus ar mērķa dziļuma informāciju un vispārīgu sonāra informāciju.
Rāda aizturētos mērķus kā simbolus.
Rāda aizturētos mērķus kā simbolus ar informāciju par mērķa
dziļumu.
Sonāra brīdinājumi
PIEZĪME. ne visas opcijas visiem devējiem ir pieejamas.
Piemērotā sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana >
Brīdinājuma signāli.
Sonāra brīdinājumu varat atvērt arī, atlasot Iestatījumi >
Brīdinājuma signāli > Sonārs.
Seklūdens: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad
dziļums ir mazāks par noteikto vērtību.
Dziļūdens: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad
dziļums ir lielāks par noteikto vērtību.
FrontVü brīdinājums: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu,
kad dziļums laivas priekšā ir mazāks par norādīto vērtību,
tādējādi palīdzot izvairīties no uzskriešanas uz sēkļa
(FrontVü dziļuma brīdinājuma iestatīšana, 24. lappuse). Šis
brīdinājums ir pieejams vienīgi, izmantojot Panoptix FrontVü
devējus.
Ūd. temp.: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad devējs
ziņo temperatūru, kas ir 2 F (1,1 C) virs vai zem norādītās
temperatūras.
Zivis
Zivis: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad ierīce
nosaka aizturētu mērķi.
•
iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad
noteiktas visu lielumu zivis.
•
iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, vienīgi kad
noteiktas vidējas vai lielas zivis.
•
iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, vienīgi kad
noteiktas lielas zivis.
Sonāra papildu iestatījumi
PIEZĪME. Ne visas opcijas un iestatījumi piemērojami visiem
modeļiem un devējiem.
Sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana > Uzlabots.
Traucējumi: regulē jutību, lai mazinātu tuvumā esošo trokšņu
avotu traucējumu ietekmi.
Lai noņemtu traucējumus no ekrāna, jāizmanto zemākais
traucējumu iestatījums, kas nodrošina, ka panākts
vajadzīgais uzlabojums. Lai novērstu traucējumus,
vislabākais veids ir novērst uzstādīšanas problēmas, kas
rada troksni.
Virsmas trokšņi: paslēpj virsmas trokšņus, lai mazinātu
traucējumus. Platāks stars (zemākas frekvences) var rādīt
vairāk mērķu, bet var radīt arī vairāk virsmas trokšņu.
Krāsu pastiprinājums: sk. Detalizācijas līmeņa koriģēšana,
21. lappuse.
TVG: koriģē atgriezto signālu atspoguļojuma izskatu, lai
kompensētu vājinātus sonāra signālus dziļūdenī, un mazina
trokšņa atspoguļojumu virsmas tuvumā. Kad šī iestatījuma
vērtība tiek palielināta, ar zema līmeņa troksni un zivju
mērķiem saistītās krāsas izskatās blīvākas dažādā ūdens
dziļumā. Šis iestatījums samazina troksni arī ūdens virsmas
tuvumā.
Devēja uzstādīšanas iestatījumi
PIEZĪME. ne visas opcijas un iestatījumi piemērojami visiem
modeļiem un devējiem.
Sonāra zivju meklēšanas eholots
Sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana >
Instalēšana.
Atjaunot sonāra noklusējumus: atjauno rūpnīcas
noklusējumus sonāra skatam.
Devēja veids: ļauj atlasīt tā devēja tipu, kurš ir savienots ar
ierīci.
Pavērst pa kreisi/pa labi: maina SideVü sonāra skata
orientāciju, kad devējs ir uzstādīts, vērsts atpakaļ.
Pagriezts: iestata Panoptix sonāra skata orientāciju, kad skata
devējs ir uzstādīts, kabeļus pavēršot pret laivas kreiso bortu.
Traversas platums: iestata Panoptix devēja stara platumu.
Šaurs stars ļauj skatīt dziļāk un tālāk. Plats stars ļauj skatīt
plašāku tvēruma zonu.
Lietot AHRS: ļauj iekšējās pozīcijas un virziena etalonsistēmas
(AHRS) sensoriem noteikt Panoptix devēja uzstādīšanas
leņķi. Kad šis iestatījums ir izslēgts, tiek pieņemts, ka devējs
ir uzstādīts 45 grādu leņķī.
Sonāra frekvences
PIEZĪME. frekvenču pieejamība ir atkarīga no izmantotās ierīces
un devējiem.
Frekvences koriģēšana palīdz pielāgot sonāru konkrētiem
mērķiem un pašreizējā ūdens dziļumam.
Augstākas frekvences izmanto šaurāku staru platumu un ir
piemērotākas ļoti ātrām darbībām skarbos jūras apstākļos.
Gultnes un termoklīna slāņa attēlojuma asums var būt labāks,
izmantojot augstāku frekvenci.
Zemākas frekvences izmanto platāku staru, kas var ļaut
zvejniekiem redzēt vairāk mērķu, taču var arī radīt vairāk
virsmas trokšņu un samazināt gultnes signāla nepārtrauktību
skarbos jūras apstākļos. Platāks stars ģenerē lielākus
izliekumus zivju mērķu atgrieztajiem signāliem, padarot tos
lieliski piemērotus zivju meklēšanai. Platāks stars arī labāk
izmantojams dziļūdenī, jo zemāka frekvence labāk iespiežas
dziļūdenī.
CHIRP frekvences ļauj izvērst katru impulsu frekvenču
diapazonā, kas nodrošina labāku mērķu nošķiršanu dziļūdenī.
CHIRP var izmantot, lai skaidri identificētu mērķus, piemēram,
atsevišķas zivis barā, kā arī izmantot dziļūdenī. CHIRP kopumā
darbojas labāk nekā atsevišķu frekvenču lietojums. Tā kā dažus
zivju mērķus dažkārt labāk noteikt, izmantojot fiksētu frekvenci,
lietojot CHIRP, ir jāizvērtē mērķi un ūdens apstākļi.
Daži devēji arī piedāvā iespēju pielāgot sākotnēji iestatītās
frekvences katram devēja elementam, kas ļauj ātri mainīt
frekvenci, izmantojot sākotnējos iestatījumus, kad mainās ūdens
un mērķi.
Skatot divu frekvenču attēlus vienlaikus dalītā frekvenču skatā,
varat redzēt dziļāk ar zemākas frekvences atgriezto signālu un
vienlaikus redzēt detalizētāku attēlu, ko veido augstākas
frekvences atgrieztais signāls.
IEVĒRĪBAI
Vienmēr pārskatiet vietējos noteikumus par sonāra frekvencēm.
Piemēram, lai aizsargātu zobenvaļus noteiktos apgabalos, 0,5
jūdžu attālumā no to teritorijas jums var būt liegts izmantot
frekvences diapazonā no 50 līdz 80 kHz. Jūs atbildat par to, lai
ierīci lietotu atbilstoši visu piemērojamo tiesību aktu prasībām un
noteikumiem.
Devēja frekvences atlase
PIEZĪME. ne visiem sonāra skatiem un devējiem frekvenci var
regulēt.
Varat atlasīt, kuras frekvences ir redzamas sonāra ekrānā.
IEVĒRĪBAI
Vienmēr pārskatiet vietējos noteikumus par sonāra frekvencēm.
Piemēram, lai aizsargātu zobenvaļus noteiktos apgabalos, 0,5
jūdžu attālumā no to teritorijas jums var būt liegts izmantot
Sonāra zivju meklēšanas eholots
frekvences diapazonā no 50 līdz 80 kHz. Jūs atbildat par to, lai
ierīci lietotu atbilstoši visu piemērojamo tiesību aktu prasībām un
noteikumiem.
1 No sonāra skata atlasiet Menu > Frekvence.
2 Atlasiet frekvenci, kas piemērota jūsu vajadzībām un ūdens
dziļumam.
Papildu informāciju par frekvencēm sk. Sonāra frekvences,
23. lappuse.
Frekvences sākotnējā iestatījuma izveidošana
PIEZĪME. nav pieejama visiem devējiem.
Lai saglabātu noteiktu sonāro frekvenci, varat to sākotnēji
iestatīt, un tas ļauj ātri mainīt frekvences.
1 No sonāra skata atlasiet Menu > Frekvence.
2 Atlasiet Pievienot.
3 Ievadiet frekvenci.
A-tvēruma ieslēgšana
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama sonāra skatos Tradicionāls.
A-tvērums ir vertikāla signālierīce skata labajā pusē, rādot, kas
attiecīgajā brīdī ir zem devēja. A-tvērumu varat izmantot, lai
noteiktu mērķa atgrieztos signālus, kuri var tikt izlaisti, sonāra
datus ātri ritinot ekrānā, piemēram, kad laiva pārvietojas lielā
ātrumā. Tas ir noderīgi arī, lai noteiktu zivis gultnes tuvumā.
A-tvērums iepriekš rāda zivju atgrieztos signālus
un mīkstas
gultnes atgrieztos signālus .
Sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana > Izskats
> A-tvērums.
Panoptix sonāra iestatīšana
RealVü skatījuma leņķa un tālummaiņas līmeņa
regulēšana
Jūs varat mainīt RealVü sonāra skatu skatījuma leņķi. Varat arī
tuvināt vai tālināt šo skatu.
RealVü sonāra skatā atlasiet opciju:
• Lai koriģētu skatīšanās leņķi diagonāli, atlasiet
.
• Lai koriģētu skatīšanās leņķi horizontāli, atlasiet .
• Lai koriģētu skatīšanās leņķi vertikāli, atlasiet .
• Lai koriģētu skatīšanās leņķi, velciet ekrānu jebkurā
virzienā.
• Lai tuvinātu, attāliniet divus pirkstus.
• Lai tālinātu, velciet kopā divus pirkstus.
RealVü vēziena ātruma regulēšana
Jūs varat atjaunināt to, cik ātri devējs kustas atpakaļ un uz
priekšu. Ātrāka kustība rada mazāk detalizētu attēlu, bet ekrāns
atsvaidzinās ātrāk. Lēnāka kustība rada detalizētāku attēlu, bet
ekrāns atsvaidzinās lēnāk.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama sonāra skatam RealVü 3D
vēsture.
1 No RealVü sonāra skata atlasiet Menu > Ātrgaitas tralis.
2 Atlasiet opciju.
23
LiveVü Uz priekšu un FrontVü izvēlne Sonārs
Izvēlnē LiveVü Uz priekšu vai FrontVü sonāra skatā atlasiet
Menu.
Palielinājums: regulē sonāra ekrānā redzama detalizācijas
līmeni un troksni.
Ja vēlaties redzēt lielākas intensitātes atgrieztā signāla
atspoguļojumu ekrānā, varat samazināt pastiprinājumu, lai
noņemtu zemākas intensitātes atgriezes signālus un troksni.
Ja vēlaties skatīt visu atgriezto signālu informāciju, varat
palielināt pastiprinājumu, lai ekrānā skatītu vairāk
informācijas. Tas pastiprina arī troksni un var apgrūtināt
faktisko atgriezto signālu atpazīšanu.
Dziļuma diapazons: regulē dziļuma skalas diapazonu.
Ļaujot ierīcei regulēt diapazonu automātiski, gultne tiek
saglabāta sonāra ekrāna apakšējā daļā, un tas var būt
noderīgi tādas gultnes sekošanā, kurai ir nelielas vai
mērenas apvidus izmaiņas.
Manuāla diapazona regulēšana ļauj skatīt noteiktu
diapazonu, kas var būt noderīgi, sekojot gultnei, kurā ir lielas
apvidus izmaiņas, piemēram, pēkšņi pazeminājumi vai klintis.
Gultni ekrānā var skatīt tik ilgi, kamēr tā iekļaujas iestatītajā
diapazonā.
Priekšupgaita: regulē priekšupgaitas skalas diapazonu.
Ļaujot ierīcei regulēt diapazonu automātiski, regulē
priekšupgaitas diapazonu attiecībā pret dziļumu. Manuāla
diapazona regulēšana ļauj skatīt noteiktu diapazonu. Gultni
ekrānā var skatīt tik ilgi, kamēr tā iekļaujas iestatītajā
diapazonā. Manuāla šīs opcijas samazināšana var samazināt
FrontVü brīdinājums efektivitāti, tādējādi mazinot reakcijas uz
neliela dziļuma rādījumiem laiku.
Pārsūtīt leņķi: regulē devēja fokusu uz kreisā vai labā borta. Šī
funkcija ir pieejama, vienīgi izmantojot RealVü
piemērotusPanoptix devējus, tādus kā PS30, PS31 un PS60.
Sonāra pārsūtīšana: aptur aktīva devēja pārsūtīšanu.
FrontVü brīdinājums: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu,
kad dziļums laivas priekšā ir mazāks par norādīto vērtību
(FrontVü dziļuma brīdinājuma iestatīšana, 24. lappuse). Šī
funkcija ir pieejama vienīgi, izmantojot Panoptix FrontVü
devējus.
Sonāra iestatīšana: koriģē devēja iestatīšanu un sonāra
atgriezto signālu atspoguļojuma izskatu.
LiveVü un FrontVü devēja pārraides leņķa iestatīšana
Šī funkcija ir pieejama, vienīgi izmantojot RealVü
piemērotusPanoptix devējus, tādus kā PS30, PS31 un PS60.
Jūs varat mainīt devēja pārraides leņķi, lai mērķētu devēju uz
noteiktu interesējošo zonu. Piemēram, varat mērķēt devēju, lai
sekotu zivju baram vai koncentrētos uz koku, kad braucat tam
garām.
1 LiveVü vai FrontVü sonāra skatā atlasiet Menu > Pārsūtīt
leņķi.
2 Atlasiet opciju.
FrontVü dziļuma brīdinājuma iestatīšana
BRĪDINĀJUMS
FrontVü dziļuma brīdinājums ir rīks vienīgi situācijas
apzināšanai, un tas nekādos apstākļos nevar novērst pamatnes
aizskaršanu. Laivas vadītāja pienākums ir panākt drošu laivas
darbību.
Šis brīdinājums ir pieejams vienīgi, izmantojot Panoptix FrontVü
devējus.
Jūs varat iestatīt skaņas brīdinājumu, kad dziļums ir zem
noteikta līmeņa. Lai iegūtu labākus rezultātus, jāiestata
priekšgala kompensācija, ja izmantojat priekšējas sadursmes
brīdinājumu (Priekšgala nobīdes iestatīšana, 25. lappuse).
24
1 No FrontVü sonāra skata atlasiet Menu > FrontVü
brīdinājums.
2 Atlasiet Ieslēgts.
3 Ievadiet dziļumu, kādā brīdinājums ir jāaktivizē, un atlasiet
Pabeigts.
Ekrānā FrontVü dziļuma līnija norāda dziļumu, kādā brīdinājums
ir iestatīts. Ja esat drošā dziļumā, līnija ir zaļa. Ja pārvietojaties
ātrāk, nekā priekšupgaita atvēl laiku reaģēšanai (10 sekundes),
līnija kļūst dzeltena. Kad sistēma nosaka šķērsli vai dziļumu, kas
ir mazāks par ievadīto vērtību, līnija kļūst sarkana, un atskan
brīdinājums.
UZMANĪBU
Spēja efektīvi izvairīties no uzskriešanas uz sēkļa, izmantojot
FrontVü sonāru, samazinās, ātrumam pārsniedzot 8 mezglus.
LiveVü un FrontVü izskata iestatījumi
LiveVü vai FrontVü Panoptix sonāra skatā atlasiet Menu >
Sonāra iestatīšana > Izskats.
Krāsu shēma: iestata krāsu paleti.
Krāsu pastiprinājums: regulē ekrānā redzamo krāsu intensitāti.
Varat atlasīt lielāku krāsu pastiprinājuma vērtību, lai skatītu
mērķus augstāk ūdens slānī. Lielāka krāsu pastiprinājuma
vērtība ļauj arī nošķirt zemas intensitātes atgrieztos signālus
augstāk ūdens slānī, taču tas veicina atgriezto signālu
nošķiršanas zudumu pie gultnes. Kad mērķi atrodas tuvu
gultnei, varat atlasīt zemāku krāsu pastiprinājuma vērtību, lai
palīdzētu nošķirt mērķus un augstas intensitātes atgrieztos
signālus, ko rada smiltis, akmeņi un dubļi.
Trases: iestata, cik ilgi ceļi redzami ekrānā. Ceļi rāda mērķa
kustību.
Gultnes pildījums: iekrāso gultni brūnu, lai nošķirto to no ūdens
atgrieztajiem signāliem.
Tīkla pārklājums: rāda diapazona līniju tīklu.
Ritināt pa vēsturi: rāda sonāra vēsturi standarta sonāra skatā.
RealVüIzskata iestatījumi
Sonāra skatā RealVü atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana >
Izskats.
Punktu krāsas: iestata dažādu krāsu paleti sonāra atgrieztā
signāla punktiem.
Gultnes krāsas: iestata krāsu shēmu gultnei.
Gultnes veidojums: iestata veidu gultnei. Kad esat dziļos
ūdeņos, varat atlasīt opciju Punkti un manuāli iestatīt
diapazonu seklākai vērtībai.
Krāsu atslēga: rāda apzīmējumu dziļumam, kādu krāsas
atspoguļo.
Panoptix devēja uzstādīšanas iestatījumi
Sonāra skatā Panoptix atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana >
Instalēšana.
Uzstādīšanas dziļums: iestatiet dziļumu zem ūdenslīnijas, kur
Panoptix devējs ir uzstādīts. Tā faktiskā dziļuma ievadīšana,
kādā devējs ir uzstādīts, rada precīzāku ūdenī esošā skata
vizuālo atspoguļojumu.
Priekšgala kompensācija: iestata attālumu starp priekšgalu un
skata uz priekšu Panoptix devēja uzstādīšanas vietu. Tas ļauj
skatīt attālumu priekšā no priekšgala, nevis devēja atrašanās
vietas.
Tas attiecas uz Panoptix devējiem skatā FrontVü, LiveVü uz
priekšu un RealVü 3D sonāra skatā uz priekšu.
Traversas platums: iestata Panoptix devēja stara platumu
skatam uz leju. Šaurs stars ļauj skatīt dziļāk un tālāk. Plats
stars ļauj skatīt plašāku tvēruma zonu.
Tas attiecas uz Panoptix devējiem skatā FrontVü, LiveVü uz
leju un LiveVü sonāra skatā uz priekšu.
Sonāra zivju meklēšanas eholots
Lietot AHRS: iespējo iekšējās pozīcijas un virziena
etalonsistēmas (AHRS) sensorus, lai automātiski noteiktu
Panoptix devēja uzstādīšanas leņķi. Kad šis iestatījums ir
izslēgts, varat ievadīt devējam īpašu uzstādīšanas leņķi,
izmantojot iestatījumu Zemūdens dev. ak.sign. leņķis. Daudzi
skata uz priekšu devēji ir uzstādīti 45 grādu leņķī, un skata uz
leju devēji ir uzstādīti nulles grāda leņķī.
Pagriezts: iestata Panoptix sonāra skata orientāciju, kad skata
uz leju devējs ir uzstādīts, kabeļus pavēršot pret laivas kreiso
bortu.
Tas attiecas uz Panoptix devējiem skatā LiveVü uz leju,
RealVü 3D uz leju un RealVü sonāra skatā 3D vēsture.
Kalibrēt kompasu: kalibrē iekšējo kompasu Panoptix devējā
(Devēja uzstādīšanas iestatījumi, 22. lappuse).
Tas attiecas uz Panoptix devējiem ar iekšēju kompasu,
piemēram, PS21-TR devēju.
Orientācija: uzrauga, vai devējs ir instalēšanas uz leju vai uz
priekšu režīmā. Iestatījums Automātiski izmanto AHRS
sensoru, lai noteiktu orientāciju.
Tas attiecas uz PS22 un LiveScope devējiem.
Fokuss: Regulē sonāra skatu, lai kompensētu skaņas ātrumu
ūdenī. Iestatījums Automātiski izmanto ūdens temperatūru,
lai aprēķinātu skaņas ātrumu.
Tas attiecas uz LiveScope devējiem.
Atjaunot sonāra noklusējumus: atjauno sonāra iestatījumus
rūpnīcas noklusējuma vērtībās.
Priekšgala nobīdes iestatīšana
Skata uz priekšu Panoptix devējiem varat ievadīt priekšgala
nobīdi, lai kompensētu attāluma uz priekšu rādījumus devēja
uzstādīšanas atrašanās vietai. Tas ļauj skatīt attālumu priekšā
no priekšgala, nevis devēja uzstādīšanas atrašanās vietas.
Šī funkcija attiecas uz Panoptix devējiem skatā FrontVü, LiveVü
uz priekšu un RealVü 3D sonāra skatā uz priekšu.
1 Izmēriet horizontālo attālumu no devēja līdz priekšgalam.
Jūs atbildat par savas laivas drošu un piesardzīgu darbību.
Autopilots ir rīks, kas uzlabo jūsu spēju vadīt laivu. Tas
neatbrīvo jūs no atbildības par drošu laivas vadību. Izvairieties
no navigācijas riskiem un nekad neatstājiet stūri bez
uzraudzības.
Vienmēr esiet gatavībā atjaunot laivas manuālu vadību.
Autopilotu mācieties izmantot mierīgos ūdeņos, kuros nav risku.
Esiet piesardzīgi, izmantojot autopilotu ūdenī bīstamu vietu,
piemēram, doku, pāļu vai citu laivu, tuvumā.
Autopilota sistēma pastāvīgi koriģē laivas stūrēšanu, lai
saglabātu nemainīgu kursu (kursa saglabāšana). Sistēma ļauj
stūrēt arī manuāli, kā arī atļauj vairākas automātiskās
stūrēšanas funkcijas un modeļus.
Kad karšu ploteris ir pievienots saderīgai Garmin autopilota
sistēmai, varat aktivizēt un vadīt autopilota darbību no karšu
plotera.
Informāciju par saderīgām Garmin autopilota sistēmām skatiet
garmin.com.
Autopilota ekrāns
Faktiskais kurss
Izraudzītais kurss (kurss, kurā autopilots vada laivu)
Faktiskais kurss (gaidstāves režīmā)
Izraudzītais kurss (kad aktivizēts)
Stūres pozīcijas rādītājs (šī funkcija ir pieejama tikai laikā, kad
pievienots stūres sensors).
Soļveida stūrēšanas palielinājuma koriģēšana
1 Autopilota ekrānā atlasiet Menu > Autopilota iestatīšana >
Darbība Pagrieziena lielums.
2 Atlasiet palielinājumu.
Jaudas taupīšanas iestatīšana
Varat koriģēt stūres aktivitātes līmeni.
1 Autopilota ekrānā atlasiet Menu > Autopilota iestatīšana >
Jaudas režīma iestatījums > Jaudas taupīšana.
2 Atlasiet procentus.
2 Piemērotā sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana
> Instalēšana > Priekšgala kompensācija..
3 Ievadiet izmērīto attālumu un atlasiet Pabeigts.
Piemērotā sonāra skatā attāluma uz priekšu diapazons tiek
pārvietots par ievadīto attālumu.
Autopilots
BRĪDINĀJUMS
Autopilota funkciju varat izmantot vienīgi galiekārtā, kas
uzstādīta blakus stūrei, droselei vai stūres vadības ierīcei.
Autopilots
Atlasot augstāku procentuālo vērtību, stūres aktivitāte un
kursa veiktspēja tiek samazināta. Jo augstāka procentuālā
vērtība, jo lielāka ir novirze no kursa, pirms autopilots labo
kursu.
IETEIKUMS. pārvietojoties mainīgos vēja un ūdens apstākļos
nelielā ātrumā, Jaudas taupīšana procentuālās vērtības
palielināšana samazina stūres aktivitāti.
Prioritārā kursa avota atlase
IEVĒRĪBAI
Lai nodrošinātu labākus rezultātus, izmantojiet kursa avotam
autopilota CCU iekšējo kompasu. Izmantojot trešās personas
GPS kompasu, datu piegāde var būt kļūdaina, kā arī var rasties
pārmērīgi kavējumi. Autopilotam ir nepieciešama laikus
piegādāta informācija, tādēļ GPS atrašanās vietai vai ātrumam
bieži nevar izmantot trešās personas GPS kompasa datus. Ja
tiks izmantots trešās personas GPS kompass, autopilots
25
periodiski, visticamāk, ziņos par navigācijas datu un ātruma
avota zudumu.
Ja jums tīklā ir vairāk nekā viens kursa avots, varat atlasīt savu
prioritāro avotu. Avots var būt saderīgs ar GPS kompasu vai
magnētisko kursa sensoru.
1 Autopilota ekrānā atlasiet Menu > Autopilota iestatīšana >
Ieteicamie avoti.
2 Atlasiet avotu.
Ja atlasītais kursa avots nav pieejams, autopilota ekrānā
nekādi dati netiek rādīti.
Autopilota aktivizēšana
Kad aktivizējat autopilotu, tas pārņem laivas galvenās stūres
vadību un vada laivu, lai saglabātu izraudzīto kursu.
Jebkurā ekrānā atlasiet Aktivizēt.
Jūsu izraudzītais kurss ir redzams autopilota ekrāna centrā.
Kursa ieturēšanas vadības modeļi
BRĪDINĀJUMS
Jūs atbildat par savas laivas drošu darbību. Nesāciet vadīt laivu,
pirms nepārliecināties, ka ūdenī nav šķēršļu.
Autopilots zvejā var vadīt laivu iepriekš iestatītos vadības
modeļos, un tas var veikt arī citus īpašus manevrus, piemēram,
U veida un Viljamsona pagriezienus.
Sekošana U veida pagrieziena modelim
U veida pagriezienu varat izmantot, lai pagrieztu laivu par 180
grādiem un saglabātu jauno kursu.
1 Autopilota ekrānā atlasiet Menu > Vadība saskaņā ar kursu
> U veida pagrieziens.
2 Atlasiet Aktivizēt kreiso bortu vai Aktivizēt labo bortu.
Reactor™ autopilota attāla vadība
BRĪDINĀJUMS
Jūs atbildat par savas laivas drošu un piesardzīgu darbību.
Autopilots ir rīks, kas uzlabo jūsu spēju vadīt laivu. Tas
neatbrīvo jūs no atbildības par drošu laivas vadību. Izvairieties
no navigācijas riskiem un nekad neatstājiet stūri bez
uzraudzības.
Jūs varat bezvadu savienojumā savienot Reactor autopilota
attālu vadību ar karšu ploteri, lai vadītu saderīgu Reactor
autopilota sistēmu.
Papildu informāciju par attālās vadības izmantošanu sk.Reactor
norādēs par autopilota attālu vadību vietnē garmin.com
Reactor autopilota attālas vadības pāra savienojuma
veidošana ar karšu ploteri
1 Atlasiet Iestatījumi > Sakari > Bezvadu ierīces >
2
3
4
5
Autopilota attāla vadība.
Ja vajadzīgs, atlasiet Iespējot.
Atlasiet Jauns savienojums.
Attālā vadībā atlasiet > Pair with MFD.
Karšu ploteris pīkst un rāda apstiprinājuma ziņojumu.
Karšu ploterī atlasiet Jā, lai pabeigtu pāra savienojuma
veidošanas procesu.
Reactor autopilota attālas vadības darbību taustiņu
funkciju maiņa
Jūs varat mainīt Reactor autopilota attālas vadības darbību
taustiņiem piešķirtās funkcijas vai darbības.
1 Atlasiet Iestatījumi > Sakari > Bezvadu ierīces >
Autopilota attāla vadība > Pogas darbības.
2 Atlasiet maināmo taustiņa darbību.
3 Atlasiet darbību taustiņam piešķiramo funkciju vai darbību.
Apļu modeļa iestatīšana un sekošana tiem
Apļu modeli varat izmantot, lai nepārtraukti vadītu laivu pa apli
noteiktā virzienā un ar noteiktu laika intervālu.
1 Autopilota ekrānā atlasiet Menu > Vadība saskaņā ar kursu
> Apļi.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Laiks un atlasiet laiku, kurā autopilots
vada vienu pilnu apli.
3 Atlasiet Aktivizēt kreiso bortu vai Aktivizēt labo bortu.
Zigzaga modeļa iestatīšana un sekošana tiem
Lai noteiktā laikā un leņķī pagrieztu laivu no kreisā borta uz labo
un atpakaļ šķērsām pašreizējam kursam, varat izmantot zigzaga
modeli
1 Autopilota ekrānā atlasiet Menu > Vadība saskaņā ar kursu
> Zigzaga kustība.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Amplitūda un atlasiet grādus.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet Periods un atlasiet grādus.
4 Atlasiet Aktivizēt zigzaga kustību.
Sekošana Viljamsona pagrieziena modelim
Viljamsona pagrieziena modeli varat izmantot, lai pagrieztu laivu
atpakaļ un pārvietotos pa vietu, kur Viljamsona pagrieziena
modeli aktivizējāt. Viljamsona pagrieziena modeli var izmantot
situācijās, kad cilvēks atrodas aiz borta.
1 Autopilota ekrānā atlasiet Menu > Vadība saskaņā ar kursu
> Viljamsona pagrieziens.
2 Atlasiet Aktivizēt kreiso bortu vai Aktivizēt labo bortu.
26
Burāšanas funkcijas
Laivas tipa iestatīšana
Varat atlasīt laivas tipu, lai konfigurētu karšu plotera iestatījumus
uz izmantotu jūsu laivas tipam pielāgotās funkcijas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Mana laiva > Laivas tips.
2 Atlasiet opciju.
Burāšanas sacīkstes
Ierīci varat izmantot, lai palielinātu iespēju, ka jūsu laiva šķērso
sacīkšu starta līniju tieši tad, kad sacīkstes sākas. Kad jūs
sinhronizējat sacīkšu taimeri ar oficiālo sacīkšu laika
atpakaļskaitīšanas taimeri, tuvojoties sacīkšu startam, jūs ar
vienas minūtes intervālu saņemat brīdinājumus. Kad apvienojat
sacīkšu taimeri ar virtuālo starta līniju, ierīce mēra jūsu ātrumu,
virzību un laika atpakaļskaitīšanas tamerī atlikušo laiku. Ierīce
izmanto šos datus, lai norādītu, vai jūsu laiva šķērsos starta
līniju pirms vai pēc pareizā sacīkšu starta laika vai pareizajā
laikā.
Starta līnijas norādes
Burāšanas starta līnijas norādes ir vizuālas informatīvas
norādes, kas jums ir nepieciešamas, lai šķērsotu starta līniju
optimālā laikā un ātrumā.
Pēc labā un kreisā borta starta līnijas punktu, kā arī mērķa
ātruma un laika iestatīšanas un sacīkšu taimera iedarbināšanas
tiek parādīta prognozējošā līnija. Prognozējošā līnija stiepjas no
jūsu pašreizējās atrašanās vietas starta līnijas un no katra
punkta izejošo kursu līdz zīmei virzienā.
Pamatojoties uz pašreizējo laivas ātrumu, prognozējošās līnijas
galapunkts un krāsa norāda, kur laiva būs taimera laika beigās.
Burāšanas funkcijas
Ja galapunkts ir pirms starta līnijas, prognozējošā līnija ir balta.
Tas norāda, ka laivai ir jāpalielina ātrums, lai sasniegtu starta
līniju laikus.
Ja galapunkts ir aiz starta līnijas, prognozējošā līnija ir sarkana.
Tas norāda, ka laivai ir jāsamazina ātrums, lai izvairītos no soda
par starta līnijas sasniegšanu pirms noteiktā laika beigām.
Ja galapunkts ir uz starta līnijas, prognozējošā līnija ir balta. Tas
norāda, ka laiva kustas optimālā ātrumā, lai sasniegtu starta
līniju, kad taimera laiks beidzas.
Pēc noklusējuma starta līnijas norādes logs un sacīkšu taimera
logs ir redzami burāšanas sacīkšu kombināciju ekrānā.
Starta līnijas iestatīšana
1 Starta līnijas norādes mēraparātā atlasiet Menu > Starta
līnija.
Atlasiet
opciju:
2
• Lai atzīmētu kreisā un labā borta starta līnijas atzīmes,
burājot tām garām, atlasiet Zemūdens devēja akustiskā
signāla atzīmes.
• Lai atzīmētu kreisā un labā borta starta līnijas atzīmes,
ievadot to koordinātas, atlasiet Ievadiet koordinātas.
• Lai mainītu kreisā un labā borta atzīmju pozīciju pēc to
saglabāšanas, atlasiet Mainīt kreiso un labo bortu.
Starta līnijas norādes lietošana
Varat iestatīt starta līnijas norādes funkciju, kas burāšanas
sacīkstēs palīdzēs šķērsot starta līniju optimālā ātrumā.
1 Atzīmējiet starta līniju (Starta līnijas iestatīšana, 27. lappuse).
2 Starta līnijas norādes mēraparātā atlasiet Menu > Mērķa
ātrums un atlasiet mērķa ātrumu starta līnijas šķērsošanai.
3 Atlasiet Mērķa laiks un atlasiet mērķa laiku starta līnijas
šķērsošanai.
4 Atlasiet Back.
5 Palaidiet sacīkšu taimeri (Sacīkšu taimera lietošana,
27. lappuse).
Sacīkšu taimera lietošana
1 Starta līnijas norādes mēraparātā atlasiet
iestatītu taimeri.
vai
, lai
2 Atlasiet Select, lai palaistu un apturētu taimeri.
Attāluma starp laivas priekšgalu un GPS antenu
iestatīšana
Varat ievadīt attālumu starp laivas priekšgalu un GPS antenas
atrašanās vietu. Tas palīdz nodrošināt, ka jūsu laivas priekšgals
šķērso starta līniju precīzi starta laikā.
1 Starta līnijas uzraudzības mēraparātā atlasiet Menu > Starta
līnija > GPS priekšgala kompensācija.
2 Ievadiet attālumu.
3 Atlasiet Pabeigts.
Kursu līdz zīmei iestatījumi
Lai izmantotu kursu līdz zīmei funkcijas, vēja sensors ir
jāpievieno pie karšu plotera.
Burāšanas režīmā (Laivas tipa iestatīšana, 2. lappuse) varat
rādīt kursus līdz zīmei navigācijas kartē. Kursi līdz zīmei var būt
ļoti noderīgi sacīkstēs.
Burāšanas funkcijas
Navigācijas kartē atlasiet Menu > Slāņi > Mana laiva > Kursi
līdz zīmei > Iestatīt.
Displejs: iestata to, kā kursi līdz zīmei un laivas ir redzami kartē,
kā arī iestata kursu līdz zīmei garumu.
Burāšanas leņķis: ļauj atlasīt, kā ierīce aprēķina kursus līdz
zīmei. Opcija Faktisks aprēķina kursus līdz zīmei, izmantojot
izmērīto vēja leņķi, kas iegūts no vēja sensora. Opcija
Manuāls aprēķina kursus līdz zīmei, izmantojot manuāli
ievadītus virsvēja un aizvēja leņķus.
Virsvēja leņķis: ļauj iestatīt kursu līdz zīmei, pamatojoties uz
virsvēja burāšanas leņķi.
Aizvēja leņķis: ļauj iestatīt kursu līdz zīmei, pamatojoties uz
aizvēja burāšanas leņķi.
Plūdmaiņas korekcija: koriģē kursus līdz zīmei, pamatojoties
uz plūdmaiņu.
Pastāvīgs filtra laiks: filtrē kursa līdz zīmei datus, pamatojoties
uz ievadīto laika intervālu. Lai iegūtu vienmērīgāku kursu līdz
zīmei, kas izfiltrē izmaiņas laivas kursā vai patiesajā vēja
leņķī, ievadiet lielāku skaitli. Lai iegūtu vienmērīgāku kursu
līdz zīmei, kas izfiltrē izmaiņas laivas kursā vai patiesajā vēja
leņķī, ievadiet mazāku skaitli.
Ķīļa nobīdes iestatīšana
Jūs varat ievadīt ķīļa nobīdi, lai kompensētu ūdens dziļuma
rādījumu devēja uzstādīšanas vietai. Tas atkarībā no vajadzības
ļauj skatīt ūdens dziļumu zem ķīļa vai patieso ūdens dziļumu.
Ja vēlaties zināt ūdens dziļumu zem ķīļa vai zemāko laivas
punktu un devējs ir uzstādīts pie ūdenslīnijas vai kaut kur virs
ķīļa gala, mēriet attālumu no devēja atrašanās vietas līdz laivas
ķīlim.
Ja vēlaties zināt patieso ūdens dziļumu un devējs ir uzstādīts
zem ūdenslīnijas, mēriet attālumu no devēja apakšas līdz
ūdenslīnijai.
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama vienīgi gadījumā, ja jums ir derīgi
dati par dziļumu.
1 Mēriet attālumu:
• Ja devējs ir uzstādīts pie ūdenslīnijas
vai kaut kur virs
ķīļa gala, mēriet attālumu no devēja atrašanās vietas līdz
laivas ķīlim. Ievadiet šo vērtību kā pozitīvu skaitli.
• Ja devējs ir uzstādīts pie ķīļa
apakšas un jūs vēlaties
zināt patieso ūdens dziļumu, mēriet attālumu no devēja
līdz ūdenslīnijai. Ievadiet šo vērtību kā negatīvu skaitli.
27
Halzstūris un halzēšana
Varat iestatīt, lai autopilots veic caurgriešanu un halzēšanu,
kamēr aktivizēta kursa saglabāšana vai vēja aizture.
Caurgriešana un halzēšana režīmā Kursa saglabāšana
1 Aktivizējiet kursa saglabāšanu (Autopilota aktivizēšana,
26. lappuse).
2 Atlasiet Menu.
3 Atlasiet opciju.
Autopilots vada laivu caur caurgriešanu vai halzēšanu.
2 Atlasiet Iestatījumi > Mana laiva > Ķīļa nobīde.
3 Atlasiet , ja devējs ir uzstādīts pie ūdenslīnijas, vai atlasiet
, ja devējs ir uzstādīts pie ķīļa apakšas.
Ievadiet
1. darbībā izmērīto attālumu.
4
Burulaivas autopilota darbība
UZMANĪBU
Kad autopilots ir aktivizēts, tas vada tikai stūri. Kamēr darbojas
autopilots, laivas komanda joprojām atbild par burāšanu
kopumā.
Papildus kursa saglabāšanai autopilotu varat izmantot arī, lai
saglabātu vēja aizturi. Autopilotu varat izmantot arī stūres
vadībai caurgriešanas un halzēšanas laikā.
Vēja aizture
Autopilotu varat iestatīt tā, lai saglabātu noteiktu stāvokli
attiecībā pret pašreizējo vēja leņķi. Lai veiktu vēja aizturi vai uz
vēju bāzētu caurgriešanu un halzēšanu, ierīcei ir jābūt
savienojumā ar NMEA 2000 vai NMEA 0183 saderīgu vēja
sensoru.
®
Vēja aiztures tipa iestatīšana
Lai iespējotu vēja aiztures tipu, jāizveido NMEA 2000 vai NMEA
0183 vēja sensora savienojums ar autopilotu.
Informāciju par uzlabota autopilota konfigurāciju skatiet
autopilotam pievienotajā uzstādīšanas instrukcijā.
1 Autopilota ekrānā atlasiet Menu > Autopilota iestatīšana >
Vēja aiztures tips.
2 Atlasiet Šķietams vai Faktiski.
Vēja aiztures aktivizēšana
Lai iespējotu vēja aiztures tipu, jāizveido NMEA 2000 vai NMEA
0183 vēja sensora savienojums ar autopilotu.
Kad autopilots ir gaidstāves režīmā, atlasiet Wind Hold.
Vēja aiztures aktivizēšana no režīma Kursa saglabāšana
Lai iespējotu vēja aiztures tipu, jāizveido NMEA 2000 vai NMEA
0183 vēja sensora savienojums ar autopilotu.
Kad kursa saglabāšana ir aktivizēta, atlasiet Menu > Wind
Hold.
Vēja aiztures leņķa regulēšana ar autopilotu
Kad vēja aizture ir iespējota, vēja aiztures leņķi varat regulēt,
izmantojot autopilotu.
• Lai regulētu vēja aizturi ar palielinājumu vai samazinājumu
par 1°, atlasiet vai .
• Lai regulētu vēja aizturi ar palielinājumu vai samazinājumu
par 10°, nospiediet vai .
28
Caurgriešana un halzēšana režīmā Vēja aizture
Lai aktivizētu režīmu Vēja aizture, ir jāuzstāda vēja sensors.
1 Aktivizēt vēja aizturi (Vēja aiztures aktivizēšana,
28. lappuse).
2 Atlasiet Menu.
3 Atlasiet opciju.
Autopilots vada laivu caur caurgriešanu un halzēšanu, un
informācija par caurgriešanas un halzēšanas gaitu ir
redzama ekrānā.
Halzstūra un halzēšanas aizkaves iestatīšana
Halzstūra un halzēšanas aizkave ļauj aizkavēt halzstūri un
halzēšanu pēc manevra uzsākšanas.
1 Autopilota ekrānā atlasiet Menu > Autopilota iestatīšana >
Burāšanas iestatīšana > Halzstūris/halzēšanas aizkave.
2 Atlasiet aizkaves ilgumu.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet Pabeigts.
Halzēšanas ierobežotāja iespējošana
PIEZĪME. halzēšanas ierobežotājs nemazina jūsu iespēju
manuāli veikt halzēšanu, izmantojot stūres vai redāna vadību
Halzēšanas ierobežotājs neļauj autopilotam veikt halzēšanu.
1 Autopilota ekrānā atlasiet Menu > Autopilota iestatīšana >
Burāšanas iestatīšana > Halzēšanas ierobežotājs.
Atlasiet
Ieslēgts.
2
Force™ Laivas elektromotora vadība
BRĪDINĀJUMS
Nedarbiniet motoru, kad dzenskrūve ir ārā no ūdens. Saskare ar
rotējošu dzenskrūvi var radīt smagu traumu.
Neizmantojiet motoru tādās vietās, kur jūs vai citi cilvēki ūdenī
var nonākt saskarē ar rotējošu dzenskrūvi.
Lai novērstu traumas, vienmēr pirms dzenskrūves tīrīšanas vai
apkopes atvienojiet motoru no akumulatora.
Jūs atbildat par savas laivas drošu un piesardzīgu darbību.
Autopilots ir rīks, kas uzlabo jūsu spēju vadīt laivu. Tas
neatbrīvo jūs no atbildības par drošu laivas vadību. Izvairieties
no navigācijas riskiem un nekad neatstājiet stūri bez
uzraudzības.
Autopilotu mācieties izmantot mierīgos ūdeņos, kuros nav risku.
Esiet piesardzīgi, izmantojot autopilotu ūdenī bīstamu vietu,
piemēram, doku, pāļu vai citu laivu, tuvumā.
UZMANĪBU
Izmantojot autopilota funkcijas, esiet gatavi pēkšņai darbības
apturēšanai, paātrinājumam un pagriezieniem.
Iedarbinot motoru vai apturot tā darbību, apzinieties kustīgo daļu
izraisītas aizķeršanas vai saspiešanas risku, kas var radīt
traumu.
Iedarbinot motoru vai apturot tā darbību, uzmanieties no
slidenām virsmām motora tuvumā. Paslīdot, kad iedarbināt
motoru vai apturat tā darbību, varat gūt traumu.
Force™ Laivas elektromotora vadība
Jūs varat pievienot Force laivas elektromotoru karšu ploterim, lai
skatītu un vadītu motoru, izmantojot karšu ploteri.
Iespējo kursa saglabāšanu (iestata un saglabā pašreizējo kursu).
Kad laivas elektromotors ir kursa saglabāšanas režīmā, laivas
elektromotora joslā ir redzama autopilota josla.
Savienojuma ar laivas elektromotoru
izveidošana
Atver laivas elektromotora iestatījumus.
Bezvadu savienojumā karšu ploteri laivā varat savienot ar
saderīgu Garmin Force laivas elektromotoru, lai vadītu laivas
elektromotora darbību, izmantojot karšu ploteri.
1 Ieslēdziet karšu ploteri un laivas elektromotoru.
2 Iespējojiet karšu ploterī Wi‑Fi tīklu (Wi‑Fi bezvadu tīkla
iestatīšana, 38. lappuse).
Pārliecinieties,
ka šis karšu ploteris ir tīkla saimnieks.
3
4 Karšu ploterī atlasiet Iestatījumi > Sakari > Bezvadu ierīces
> Garmin laivu elektromotors.
5 Laivas elektromotora displeja panelī trīs reizes nospiediet ,
lai pārietu pāra savienojuma veidošanas režīmā.
laivas elektromotora displejā deg zilā krāsā, kad tā meklē
savienojumu ar karšu ploteri, un iedegas zaļā krāsā, kad
savienojums ir sekmīgi izveidots.
Pēc karšu plotera un laivas elektromotora savienojuma
sekmīgas izveidošanas iespējojiet laivas elektromotora
pārklājumu joslu, lai vadītu motoru (Laivas elektromotora
vadības pievienošana ekrāniem, 29. lappuse).
Laivas elektromotora vadības pievienošana
ekrāniem
Pēc karšu plotera pievienošanas Force elektromotoram
elektromotora vadības josla ir jāpievieno ekrāniem, lai vadītu
elektromotoru.
1 Atveriet ekrānu, no kura vēlaties vadīt elektromotoru.
2 Atlasiet opciju:
• Kombināciju lapā vai SmartMode™ izkārtojumā atlasiet
Menu > Rediģēt > Pārklājumu skaits.
• Pilnekrāna režīmā atlasiet Menu > xxx.
3 Atlasiet Augšējā josla vai Apakšējā josla.
4 Atlasiet Laivas elektromotora josla.
Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu laivas elektromotora
vadību visiem ekrāniem, no kuriem vēlaties vadīt laivas
elektromotoru.
Laivas elektromotora vadības josla
Laivas elektromotora vadības josla ļauj vadīt Force laivas
elektromotoru un skatīt motora statusu.
Atlasiet vienumu, lai aktivizētu to. Pēc atlasīšanas iedegas
poga. Lai izslēgtu to, atlasiet vienumu vēlreiz.
Laivas elektromotora iestatījumi
Laivas elektromotora joslā atlasiet .
Kalibrēt: kalibrē laivas elektromotora kompasu (Laivas
elektromotora kompasa kalibrēšana, 29. lappuse) un iestata
laivas elektromotora priekšgala nobīdi (Priekšgala nobīdes
iestatīšana, 29. lappuse).
Anchor Gain: iestata laivas elektromotora reakciju enkura bloka
režīmā. Ja ir nepieciešama labāka laivas elektromotora
reakcija un ātrāka darbība, palieliniet vērtību. Ja motora
darbība ir pārāk ātra, samaziniet vērtību.
Navigation Gain: iestata laivas elektromotora reakciju
navigācijas laikā. Ja ir nepieciešama labāka laivas
elektromotora reakcija un ātrāka darbība, palieliniet vērtību.
Ja motora darbība ir pārāk ātra, samaziniet vērtību.
Režīms Kursa saglabāšana: iestata kursa saglabāšanas
režīmu. Opcija Laivas izlīdzināšana mēģina saglabāt laivu
vērstu vienā virzienā. Opcija Naviģēt uz mēģina naviģēt
taisnā līnijā vajadzīgajā virzienā.
Automātiskā ieslēgšana: ieslēdz laivas elektromotoru, kad
pieslēdzat strāvu sistēmai.
Piedāv. izvietojuma puse: iestata, kurā laivas elektromotors
pusē dzenskrūve griežas, iedarbinot laivas elektromotoru.
Tas ir noderīgi, kad iedarbinātas dzenskrūves tuvumā jūs
izvietojat citas lietas.
Saīsnes taustiņi: iespējo saīsnes taustiņus uz laivas
elektromotora attālas vadības, lai tos izmantotu ar šo
konkrēto karšu ploteri. Taustiņi vienlaikus izmantojami tikai ar
vienu karšu ploteri.
Atjaunot noklusējuma iestatījumu: atiestata laivas
elektromotora iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās.
Saīsnes piešķiršana laivas elektromotora attālas
vadības saīsnes taustiņiem
Bieži lietotus ekrānus varat ātri atvērt, piešķirot saīsnes taustiņu
laivas elektromotora attālā vadībā. Saīsni varat izveidot tādiem
ekrāniem kā sonāra ekrāni un kartes.
1 Atveriet ekrānu,
2 Turiet nospiestu saīsnes taustiņu.
IETEIKUMS. saīsne ar saīsnes taustiņa numuru tiek
saglabāta arī kategorijā Bieži lietots.
Laivas elektromotora kompasa kalibrēšana
Samazina ātrumu.
Lai varētu izmantot autopilota funkcijas, laivas elektromotora
kompass ir jākalibrē.
1 Dodieties ar lavu atklātos, mierīgos ūdeņos.
> Kalibrēt > Kompasa
2 Laivas elektromotora joslā atlasiet
kal..
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Ātruma rādītājs.
Priekšgala nobīdes iestatīšana
Laivas elektromotora akumulatora uzlādes līmenis.
Ieslēdz un izslēdz dzenskrūvi.
Palielina ātrumu.
Iespējo kruīza kontroli pašreizējā ātrumā attiecībā pret grunti
(SOG).
Darbina dzenskrūvi pilnā ātrumā.
Laivas elektromotora statuss.
Atkarībā no uzstādīšanas leņķa laivas elektromotors var nebūt
izlīdzināts ar laivas centra līniju. Lai iegūtu labākus rezultātus, ir
jāiestata priekšgala nobīde.
1 Noregulējiet laivas elektromotora leņķi tā, lai tas izlīdzinās
ar laivas centra līniju , vērstu taisni uz priekšu.
Iespējo enkura bloku, kas izmanto laivas elektromotoru, lai
saglabātu jūsu pozīciju.
Stūrē laivas elektromotoru.
Enkura bloka režīmā virza enkura bloka pozīciju uz priekšu,
atpakaļ un pa kreisi vai pa labi.
Force™ Laivas elektromotora vadība
29
1 Dzinēja mēraparātu ekrānā atlasiet Menu > Mēraparāta
iestatīšana > Dzinēja atlase > Dzinēju skaits.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet dzinēju skaitu.
• Atlasiet Automātiski konfigurēt, lai automātiski noteiktu
dzinēju skaitu.
Mēraparātos rādāmo dzinēju pielāgošana
Lai pielāgotu, kā dzinēji ir redzami mēraparātos, manuāli
jāatlasa dzinēju skaits (Mēraparātos rādāmo dzinēju skaita
atlase, 30. lappuse).
1 Dzinēju mēraparātu ekrānā atlasiet Menu > Mēraparāta
iestatīšana > Dzinēja atlase > Dzinēju skaits.
2 Atlasiet Pirmais dzinējs.
3 Atlasiet dzinēju, kas rādāms pirmajā mēraparātā.
4 Atkārtojiet šo darbību pārējām dzinēju joslām.
2 Laivas elektromotora joslā atlasiet
Priekšgala kompensācija.
> Kalibrēt >
Mēraparāti un diagrammas
Mēraparāti un diagrammas sniedz dažādu informāciju par
dzinēju un vidi. Lai skatītu informāciju, tīklam ir jāpievieno
saderīgs devējs vai sensors.
Kompasa skatīšana
Varat skatīt informāciju par peilējumu, kursu un maršrutu,
izmantojot kompasu.
Atlasiet Mēraparāti > Kompass.
Brauciena mēraparātu skatīšana
Brauciena mēraparāti rāda odometra, ātruma, laika un degvielas
informāciju pašreizējam braucienam.
Atlasiet Mēraparāti > Brauciens.
Brauciena mēraparātu atiestatīšana
1 Atlasiet Mēraparāti > Brauciens > Menu.
2 Atlasiet opciju:
• Lai pašreizējam braucienam visus rādījumus iestatītu uz
nulli, atlasiet Atsākt braucienu.
• Lai iestatītu maksimālā ātruma rādījumu uz nulli, atlasiet
Atiestatīt maksimālo ātrumu.
• Lai iestatītu odometra rādījumu uz nulli, atlasiet Atiestatīt
odometru.
• Lai iestatītu visus rādījumus uz nulli, atlasiet Atiestatīt
visu.
Dzinēja un degvielas mēraparātu skatīšana
Lai skatītu dzinēja un degvielas mēraparātus, ir nepieciešams
savienojums ar NMEA 2000 tīklu, kas spēj uztvert dzinēja un
degvielas datus. Sīkāku informāciju skatiet uzstādīšanas
norādēs.
Atlasiet Mēraparāti > Dzinējs.
Dzinēja mēraparātu statusa brīdinājumu iespējošana
Varat iespējot karšu ploteri, lai tas rāda dzinēja statusa
brīdinājumus.
Dzinēja mēraparātu ekrānā atlasiet Menu > Mēraparāta
iestatīšana > Statusa brīdinājumi > Ieslēgts.
Kad dzinēja brīdinājumi ir aktivizēti, tiek parādīts mēraparātu
statusa ziņojums, un mēraparāts atkarībā no brīdinājuma veida
var kļūt sarkans.
Atsevišķu dzinēja mēraparātu statusa brīdinājumu
iespējošana
1 Dzinēja mēraparātu ekrānā atlasiet Menu > Mēraparāta
iestatīšana > Statusa brīdinājumi > Pielāgot.
2 Atlasiet vienu vai vairākus dzinēja mēraparātu brīdinājumus,
lai tos ieslēgtu vai izslēgtu.
Degvielas brīdinājuma iestatīšana
Lai iestatītu degvielas līmeņa brīdinājumu, karšu ploterim ir
jāpievieno saderīgs degvielas plūsmas sensors.
Varat iestatīt brīdinājuma skaņas signāla aktivizēšanu, kad
kopējais atlikušais degvielas daudzums uz klāja sasniedz jūsu
norādīto līmeni.
1 Atlasiet Iestatījumi > Brīdinājuma signāli > Degviela >
Iestatīt kopējo degvielas daudzumu uz klāja > Ieslēgts.
2 Ievadiet atlikušo degvielas daudzumu, kas aktivizē
brīdinājumu, un atlasiet Pabeigts.
Laivas degvielas tilpuma iestatīšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Mana laiva > Degvielas tilpums.
2 Ievadiet degvielas tvertņu apvienoto kopējo tilpumu.
Degvielas datu sinhronizēšana ar faktisko laivas
degvielas daudzumu
Kad papildināt degvielu laivā, degvielas līmeņus karšu ploterī
varat sinhronizēt ar faktisko degvielas daudzumu laivā.
1 Atlasiet Mēraparāti > Dzinējs > Menu.
2 Atlasiet opciju:
• Kad visas laivas degvielas tvertnes ir uzpildītas, atlasiet
Uzpildīt visas tvertnes. Degvielas līmenis tiek atiestatīts
maksimālā tilpumā.
• Pēc tam, kad papildinājāt mazāk nekā pilnu degvielas
tvertni, atlasiet Pievienot laivai degvielu un ievadiet
pievienoto daudzumu.
• Lai norādītu kopējo degvielas daudzumu laivas tvertnēs,
atlasiet Iestatīt kopējo degvielas daudzumu uz klāja un
ievadiet kopējo degvielas tvertnēs esošo daudzumu.
Mēraparātos rādāmo dzinēju skaita atlase
Varat rādīt informāciju ne vairāk kā četriem dzinējiem.
30
Mēraparāti un diagrammas
Anemometru skatīšana
Lai skatītu informāciju par vēju, karšu ploterim ir jāpievieno vēja
sensors.
Atlasiet Mēraparāti > Vējš.
Burāšanas anemometrs
Burāšanas anemometru varat konfigurēt, lai rādītu patieso vai
šķietamo vēja ātrumu un leņķi.
1 Anemometrā atlasiet Menu > Burāšanas anemometrs.
2 Atlasiet opciju:
• Lai rādītu patieso vai šķietamo vēja leņķi, atlasiet Adata
un atlasiet opciju.
• Lai rādītu patieso vai šķietamo vēja ātrumu, atlasiet Vēja
ātrums un atlasiet opciju.
Ātruma avota konfigurēšana
Lai iegūtu vairāk informācijas par digitālās pārslēgšanas
sistēmas iegādi un konfigurēšanu, sazinieties ar savu Garmin
izplatītāju.
Digitālās pārslēgšanas lapas pievienošana
un rediģēšana
Jūs varat pievienot un pielāgot digitālās pārslēgšanas lapas
karšu ploterim.
1 Atlasiet Pārslēgšana > Menu.
2 Atlasiet Pievienot lapu vai atlasiet rediģējamo lapu. .
3 Iestatiet lapu pēc vajadzības:
• Lai ievadītu lapas nosaukumu, atlasiet Nosaukums.
• Lai iestatītu slēdžus, atlasiet Rediģēt slēdžus.
Informācija par plūdmaiņu, straumi un
astronavigāciju
Varat norādīt, vai mēraparātā redzamie un vēja aprēķiniem
izmantotie laivas ātruma dati balstās uz kustības ātrumu ūdenī
vai GPS ātrumu.
1 Anemometrā atlasiet Menu > Kompasa mēraparāts >
Ātruma displejs.
2 Atlasiet opciju:
• Lai aprēķinātu laivas ātrumu, pamatojoties uz datiem no
kustības ātruma ūdenī sensora, atlasiet Kustības ātrums
ūdenī.
• Lai aprēķinātu laivas ātrumu, pamatojoties uz GPS
datiem, atlasiet GPS ātrums.
Informāciju par plūdmaiņu kontroles punktu varat skatīt
noteiktam datumam un laikam, tostarp informāciju par
plūdmaiņas augstumu un laiku, kad gaidāms nākamais paisums
un bēgums. Pēc noklusējuma karšu ploteris rāda plūdmaiņas
informāciju par pēdējo skatīto plūdmaiņas kontroles punktu
pašreizējā datumā un pēdējā stundā.
Atlasiet Nav. inf. > Plūdmaiņas un straumes > Plūdmaiņas.
Kursa avota un anemometra konfigurēšana
Straumes kontroles punkta informācija
Plūdmaiņu kontroles punkta informācija
Varat norādīt anemometrā rādīto kursa avotu.. Kurss pēc
magnētiskā kompasa ir kursa dati, kas saņemti no kursa
sensora, un GPS kurss tiek aprēķināts, pamatojoties uz karšu
plotera GPS (kurss pa grunti).
1 Anemometrā atlasiet Menu > Kompasa mēraparāts >
Kursa avots.
2 Atlasiet GPS kurss vai Magnētisks.
PIEZĪME. pārvietojoties nelielā ātrumā vai stāvot, magnētiskā
kompasa avots ir precīzāks par GPS avotu.
PIEZĪME. straumju kontroles punktu informācija ir pieejama
noteiktās detalizētās kartēs.
Varat skatīt informāciju par straumes kontroles punktu noteiktam
datumam un laikam, tostarp par straumes ātrumu un līmeni. Pēc
noklusējuma karšu ploteris rāda informāciju par straumi
pēdējam skatītajam straumes kontroles punktam un pašreizējam
datumam un laikam.
Atlasiet Nav. inf. > Plūdmaiņas un straumes > Pašreizējie.
Cieša kursa anemometra pielāgošana
Astronavigācijas informācija
Varat norādīt cieša kursa anemometra diapazonu gan pretvēja,
gan ceļavēja skalai.
1 Anemometrā atlasiet Menu > Kompasa mēraparāts >
Iestatīt mērap. veidu > Cieša kursa mēraparāts.
2 Atlasiet opciju:
• Lai iestatītu maksimālās un minimālās vērtības, kas
redzamas, kad tiek parādīts pretvēja cieša kursa
anemometrs, atlasiet Mainīt pretvēja skalu un iestatiet
leņķus.
• Lai iestatītu maksimālās un minimālās vērtības, kas
redzamas, kad tiek parādīts ceļavēja cieša kursa
anemometrs, atlasiet Mainīt ceļavēja skalu un iestatiet
leņķus.
• Lai skatītu patieso vai šķietamo vēju, atlasiet Vējš un
atlasiet opciju.
Digitālā pārslēgšana
Karšu ploteri var izmantot, lai uzraudzītu un pārvaldītu shēmas
elementus, kad pievienota saderīga sistēma.
Piemēram, jūs varat pārvaldīt laivas iekšējā apgaismojuma
lampas un navigācijas apgaismojumu. Varat arī uzraudzīt igvātu
shēmas.
Lai piekļūtu digitālās pārslēgšanas vadībai, atlasiet
Pārslēgšana.
Digitālā pārslēgšana
Varat skatīt informāciju par saullēktu, saulrietu, mēness lēktu un
rietu, mēness fāzi un aptuvenu debesu skatu ar saules un
mēness atrašanās vietu. Ekrāna centrs atspoguļo debesis virs
galvas, un visattālākie apļi atspoguļo horizontu. Pēc
noklusējuma karšu ploteris rāda astronavigācijas informāciju
pašreizējam datumam un laikam.
Atlasiet Nav. inf. > Plūdmaiņas un straumes >
Astronavigācija.
Plūdmaiņas un straumju kontroles punktu
vai astronavigācijas informācijas skatīšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Plūdmaiņas un straumes.
2 Atlasiet Plūdmaiņas, Pašreizējie vai Astronavigācija.
3 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu informāciju par citu datumu, atlasiet Mainīt
datumu > Manuāls un ievadiet datumu.
• Lai skatītu informāciju par šodienu, atlasiet Mainīt datumu
> Lietot šodienas datumu.
• Ja pieejams, lai skatītu informāciju par dienu pēc rādītā
datuma, atlasiet Nākamā diena.
• Ja pieejams, lai skatītu informāciju par dienu pirms rādītā
datuma, atlasiet Iepriekšējā dienā.
31
Dažādu plūdmaiņas un straumju kontroles
punktu informācijas skatīšana
1
2
3
4
Atlasiet Nav. inf. > Plūdmaiņas un straumes.
Atlasiet Plūdmaiņas vai Pašreizējie.
Atlasiet Tuvumā esošās stacijas.
Atlasiet kontroles punktu.
Digitāls selektīvs izsaukums
Karšu plotera un NMEA 0183 VHF radio funkcionalitāte
Kad karšu ploteris ir savienots ar NMEA 0183 VHF radio, šīs
funkcijas ir iespējotas.
• Karšu ploteris var pārsūtīt jūsu GPS pozīciju uz jūsu radio. Ja
radio ierīcei ir attiecīga funkcija, GPS pozīcijas informācija
tiek pārsūtīta, izmantojot DSC zvanus.
• Karšu ploteris var uztvert digitālā selektīvā izsaukuma (DSC)
trauksmes un pozīcijas informāciju no radio.
• Karšu ploteris var sekot laivu pozīcijām, sūtot pozīcijas
ziņojumus.
DSC ieslēgšana
Atlasiet Iestatījumi > Citas laivas > DSC.
DSC saraksts
DSC saraksts ir žurnāls, kurā ietverti pēdējie DSC zvani un citas
jūsu ievadītās DSC kontaktpersonas. DSC saraksts var ietvert
līdz 100 ierakstu. DSC saraksts rāda pēdējo zvanu no laivas. Ja
no tās pašas laivas ir saņemts nākamais zvans, tas zvanu
sarakstā aizstāj iepriekšējo zvanu.
DSC saraksta skatīšana
Lai skatītu DSC sarakstu, karšu ploteris ir jāsavieno ar VHF
radio, kas atbalsta DSC.
Atlasiet Nav. inf. > Citas laivas > DSC saraksts.
DSC kontaktpersonas pievienošana
Varat pievienot laivu DSC sarakstam. Varat zvanīt DSC
kontaktpersonai no karšu plotera.
1 Atlasiet Nav. inf. > Citas laivas > DSC saraksts > Pievienot
kontaktpersonu.
2 Ievadiet laivas jūras mobilā sakaru dienesta identitātes
numuru (MMSI).
3 Ievadiet laivas nosaukumu.
Ienākošie trauksmes zvani
Ja saderīgs karšu ploteris ir savienots ar VHF radio, izmantojot
NMEA 0183, karšu ploteris brīdina, kaad VHF radio saņem DSC
trauksmes zvanu. Ja pozīcijas informācija ir nosūtīta ar
trauksmes zvanu, šī informācija ir arī pieejama un ierakstīta ar
zvanu.
apzīmē trauksmes zvanu DSC sarakstā un norāda laivas
pozīciju navigācijas kartē DSC trauksmes zvana laikā.
Naviģēšana uz laivu trauksmes laikā
apzīmē trauksmes zvanu DSC sarakstā un norāda laivas
pozīciju navigācijas kartē DSC trauksmes zvana laikā.
1 Atlasiet Nav. inf. > Citas laivas > DSC saraksts.
2 Atlasiet pozīcijas ziņošanas zvanu.
3 Atlasiet Naviģēt uz.
4 Atlasiet Doties uz vai Maršruts uz.
Pozīcijas sekošana
Ja karšu ploteri savienojat ar VHF radio, izmantojot NMEA 0183,
varat sekot laivām, kuras sūta pozīcijas ziņojumus.
Šī funkcija ir pieejama arī ar NMEA 2000, kad laiva sūta
pareizus PGN datus (PGN 129808; DSC zvana informācija).
Katrs saņemtais pozīcijas ziņojuma zvans tiek reģistrēts DSC
sarakstā (DSC saraksts, 32. lappuse).
Pozīcijas ziņojuma skatīšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Citas laivas > DSC saraksts.
2 Atlasiet pozīcijas ziņošanas zvanu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu pozīcijas ziņojuma informāciju, atlasiet .
• Lai skatītu karti, kurā norādīta atrašanās vieta, atlasiet .
Naviģēšana uz sekotu laivu
1 Atlasiet Nav. inf. > Citas laivas > DSC saraksts.
2 Atlasiet pozīcijas ziņošanas zvanu.
3 Atlasiet Naviģēt uz.
4 Atlasiet Doties uz vai Maršruts uz.
Ceļa punkta izveidošana sekotās laivas pozīcijā
1 Atlasiet Nav. inf. > Citas laivas > DSC saraksts.
2 Atlasiet pozīcijas ziņošanas zvanu.
3 Atlasiet Izveidot ceļa punktu.
Pozīcijas ziņojumā iekļautās informācijas rediģēšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Citas laivas > DSC saraksts.
2 Atlasiet pozīcijas ziņošanas zvanu.
3 Atlasiet Rediģēt.
•
•
•
•
Lai ievadītu laivas nosaukumu, atlasiet Nosaukums.
Lai atlasītu jaunu simbolu, atlasiet Simbols,ja pieejams.
Lai ievadītu komentāru, atlasiet Komentārs.
Lai rādītu trases līniju laivai, ja radio seko laivas pozīcijai,
atlasiet Trase.
• Lai atlasītu krāsu trases līnijai, atlasiet Trases līnija.
Pozīcijas ziņošanas zvana dzēšana
1 Atlasiet Nav. inf. > Citas laivas > DSC saraksts.
2 Atlasiet pozīcijas ziņošanas zvanu.
3 Atlasiet Rediģēt > Notīrīt ziņojumu.
Laivu trašu skatīšana kartē
Dažos kartes skatos visām sekotajām laivām varat skatīt trases.
Pēc noklusējuma melna līnija norāda laivas ceļu, melns punkts
norāda katru iepriekš ziņotu sekotās laivas pozīciju, un zils
karodziņš norāda pēdējo ziņoto laivas pozīciju.
1 Kartē vai 3D kartes skatā atlasiet Menu > Slāņi > Citas
laivas > DSC > DSC trases.
2 Atlasiet stundu skaitu, lai rādītu sekotās laivas kartē.
Piemēram, ja atlasāt 4 stundas, tiek rādīti visi sekoto laivu
trases punkti, kas ir jaunāki par četrām stundām.
Individuāli standarta zvani
Kad karšu ploteris ir savienots ar Garmin VHF radio, karšu
plotera interfeisu varat izmantot, lai iestatītu individuālu
standarta zvanu.
Iestatot individuālu standarta zvanu no karšu plotera, varat
atlasīt DSC kanālu, kurā vēlaties sazināties. Radio pārraida šo
pieprasījumu ar jūsu zvanu.
DSC kanāla atlase
PIEZĪME. dSC kanāla izvēle ir ierobežota un ietver tos kanālus,
kuri ir pieejami visās frekvenču joslās. Noklusējuma kanāls ir 72.
Ja atlasāt citu kanālu, karšu ploteris izmanto šo kanālu
32
Digitāls selektīvs izsaukums
turpmākajiem izsaukumiem, līdz jūs zvanāt, izmantojat citu
kanālu.
1 Atlasiet Nav. inf. > Citas laivas > DSC saraksts.
2 Atlasiet laivu vai staciju, uz kuru zvanīt.
3 Atlasiet Zvanīt, izmantojot radio > Kanāls.
4 Atlasiet pieejamo kanālu.
Individuāls standarta zvans
PIEZĪME. ja, inicializējot zvanu no karšu plotera, radio nav
programmēts MMSI numurs, radio nesaņems zvana informāciju.
1 Atlasiet Nav. inf. > Citas laivas > DSC saraksts.
2 Atlasiet laivu vai staciju, uz kuru zvanīt.
3 Atlasiet Zvanīt, izmantojot radio.
4 Ja vajadzīgs, atlasiet Kanāls un atlasiet jaunu kanālu.
5 Atlasiet Sūtīt.
Karšu ploteris nosūta informāciju par zvanu uz radio.
6 Savā Garmin VHF radio pabeidziet zvanu.
Individuāls standarta zvans uz AIS mērķi
1 Kartē vai 3D kartes skatā atlasiet AIS mērķi.
2 Atlasiet AIS laiva > Zvanīt, izmantojot radio.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet Kanāls un atlasiet jaunu kanālu.
4 Atlasiet Sūtīt.
Karšu ploteris nosūta informāciju par zvanu uz radio.
5 Savā Garmin VHF radio pabeidziet zvanu.
Multivides atskaņotājs
PIEZĪME. multivides atskaņotāja funkcija nav saderīga ar visiem
karšu ploteru modeļiem.
PIEZĪME. ne visas funkcijas ir pieejamas visos pievienotajos
multivides atskaņotājos.
Ja NMEA 2000 tīklam ir pievienota saderīga stereo ierīce, varat
pārvaldīt stereo ierīci, izmantojot karšu ploteri. Karšu ploterim ir
automātiski jānosaka multivides atskaņotājs, kad tas pirmo reizi
pievienots.
Multivides atskaņotāju varat atskaņot no avotiem, kas pievienoti
multivides atskaņotājam, kā arī avotiem, kas pievienoti NMEA
2000 tīklam.
Multivides atskaņotāja atvēršana
Lai atvērtu multivides atskaņotāju, karšu ploterim ir jāpievieno
saderīga ierīce.
Atlasiet Vide.
PIEZĪME. multivides atskaņotāju varat atskaņot vienīgi no
avotiem, kuri ir pievienoti ierīcei.
PIEZĪME. ne visas funkcijas ir pieejamas visos multivides
avotos.
1 Multivides ekrānā atlasiet Menu > Avots.
PIEZĪME. izvēlne Avots ir redzama vienīgi ierīcēm, kuras
atbalsta multivides avotus.
Atlasiet
avotu.
2
Mūzikas atskaņošana
Mūzikas pārlūkošana
1 Multivides ekrānā atlasiet Pārlūkot vai Menu > Pārlūkot.
2 Atlasiet Select Positionvai atlasiet opciju.
Meklēšanas alfabētiskā secībā iespējošana
Varat iespējot meklēšanas alfabētiskā secībā funkciju, lai lielā
sarakstā meklētu dziesmu vai albumu.
Multivides ekrānā atlasiet Menu > Instalēšana > Alpha
meklēšana.
Dziesmas iestatīšana atkārtošanai
1 Dziesmas atskaņošanas laikā atlasiet Menu > Atkārtot.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Viens.
Visu dziesmu atkārtošanas iestatīšana
Multivides ekrānā atlasiet Menu > Atkārtot > Visi.
Dziesmu iestatīšana jauktai atskaņošanai
1 Multivides ekrānā atlasiet Menu > Jaukt.
2 Ja nepieciešams, atlasiet opciju.
Skaļuma regulēšana
Zonu iespējošana un atspējošana
Ja laivas skaļruņi ir savienoti ar noteiktām zonām, varat iespējot
vajadzīgās zonas un atspējot neizmantotās zonas.
1 Multivides ekrānā atlasiet Menu > Skaņas signāla līmeņi >
Iespējot/atspējot zonas.
2 Atlasiet zonu.
Multivides ierīces skaņas izslēgšana
1 Multivides ekrānā atlasiet .
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Select Position.
VHF radio
PIEZĪME. šīs funkcijas ir pieejamas dažām stereoierīcēm ar
VHF uztvērēju.
Ikonas
VHF kanālu skenēšana
PIEZĪME. ne visām ierīcēm ir šīs ikonas.
Lai skenētu VHF kanālus, avots ir jāiestata uz VHF.
Varat sekot VHF kanāliem, kas saglabāti kā sākotnējie
iestatījumi aktivitātei, un automātiski pārslēgties uz aktīvu
kanālu.
VHF multivides ekrānā atlasiet Menu > Skenēt.
ikonas
Apraksts
Saglabā vai dzēš kanālu kā sākotnējo iestatījumu
Atkārto visas dziesmas
Atkārto vienu dziesmu
VHF traucējumu regulēšana
Meklē stacijas
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama dažām stereoierīcēm ar VHF
uztvērēju.
1 VHF avota lapā atlasiet Menu > Netīrumi.
2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu VHF traucējumus.
Meklē stacijas vai izlaiž dziesmas
Jauc
Multivides avota atlase
Kad multivides ierīces ir pievienotas tīklam, piemēram, NMEA
2000 tīklam, varat atlasīt multivides avotu, kuru vēlaties vadīt no
karšu plotera.
Multivides atskaņotājs
radio
Lai klausītos AM vai FM radio, ir nepieciešama piemērota jūras
AM/FM antena, kas pareizi pievienota pie stereo ierīces un ir
stacijas apraides diapazonā. Norādes par AM/FM antenas
pievienošanu sk. stereo ierīces uzstādīšanas instrukcijā.
33
Lai klausītos DAB stacijas, ir nepieciešams piemērots
aprīkojums (DAB atskaņošana, 34. lappuse). Norādes par DAB
adaptera un antenas pievienošanu sk. adaptera un antenas
komplektā iekļautajā uzstādīšanas instrukcijā.
Uztvērēja reģiona iestatīšana
1 Multivides ekrānā atlasiet Menu > Instalēšana > Uztvērēja
reģions.
2 Atlasiet opciju.
Radiostacijas maiņa
1 Multivides ekrānā atlasiet piemēroto avotu, piemēram, FM.
2 Atlasiet vai , lai noregulētu uz staciju.
Regulēšanas režīma maiņa
Varat mainīt, kā atlasāt radiostaciju dažiem multivides veidiem,
piemēram, FM vai AM radio.
PIEZĪME. ne visi uztveršanas režīmi ir pieejami visos multivides
avotos.
1 Multivides ekrānā atlasiet Menu > Regulēšanas režīms.
2 Atlasiet opciju.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet Select Position.
staciju grupā, kuru klausījāties, kad sākāt atkārtotu
meklēšanu.
DAB staciju maiņa
1 Atlasiet DAB avotu.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Skenēt, lai meklētu vietējās DAB
stacijas.
3 Atlasiet vai , lai mainītu staciju
Kad sasniegsit pašreizējās grupas beigas, stereo ierīce
automātiski mainīsies uz pirmo pieejamo staciju nākamajā
grupā.
IETEIKUMS. lai mainītu grupu, varat turēt nospiestu
vai
.
DAB stacijas atlase sarakstā
1 DAB multivides ekrānā atlasiet Pārlūkot > Stacijas.
2 Atlasiet sarakstā staciju.
DAB stacijas atlase no kategorijas
1 DAB multivides ekrānā atlasiet Pārlūkot > Kategorijas.
2 Atlasiet sarakstā kategoriju.
3 Atlasiet sarakstā staciju.
DAB sākotnējie iestatījumi
Sākotnējie iestatījumi
Savas iemīļotās AM un FM stacijas varat saglabāt kā sākotnējos
iestatījumus, lai viegli tām piekļūtu.
Savas iemīļotās DAB stacijas varat saglabāt, ja jums ir
savienojums ar papildu DAB antenu.
Savas iemīļotās DAB stacijas varat saglabāt kā sākotnējos
iestatījumus, lai viegli tām piekļūtu.
Varat saglabāt līdz 15 DAB staciju sākotnējos iestatījumus.
Stacijas kā sākotnēji iestatītas saglabāšana
1 No piemērotā multivides ekrāna noregulējiet staciju, lai
saglabātu kā sākotnēji iestatītu.
2 Atlasiet Sākotnējie iestatījumi > Pievienot pašreizējo
kanālu.
1 DAM multivides ekrānā atlasiet staciju, lai saglabātu to kā
Sākotnējā iestatījuma noņemšana
1 Piemērotā multivides ekrānā atlasiet Sākotnējie iestatījumi.
2 Atlasiet sarakstā sākotnējo iestatījumu.
3 Atlasiet Noņemt pašreizējo kanālu.
DAB atskaņošana
Pievienojot saderīgu digitālās video apraides (DAB) moduli un
antenu, piemēram, FUSION MS-DAB100A, pie saderīgas
stereo ierīces, varat regulēt un atskaņot DAB stacijas.
Lai izmantotu DAB avotu, jums ir jābūt reģionā, kurā DAB ir
pieejama, un jāatlasa uztvērēja reģions (DAB uztvērēja reģiona
iestatīšana, 34. lappuse).
®
DAB uztvērēja reģiona iestatīšana
Lai pienācīgi uztvertu DAB stacijas, jums ir jāatlasa reģions,
kurā atrodaties.
1 Multivides ekrānā atlasiet Menu > Instalēšana > Uztvērēja
reģions.
2 Atlasiet reģionu, kurā atrodaties.
DAB staciju meklēšana
Lai meklētu DAB stacijas, stereo ierīcei ir jāpievieno saderīgs
DAB modulis un antena (nav iekļauta). Tā kā DAB signālu
apraide tiek nodrošināta vienīgi atsevišķās valstīs, arī uztvērēja
reģions ir jāiestata uz atrašanās vietu, kur DAB signāli tiek
raidīti.
1 Atlasiet DAB avotu.
2 Atlasiet Skenēt, lai meklētu pieejamās DAB stacijas.
Kad meklēšana ir pabeigta, pirmā pieejamā stacija pirmajā
atrastajā grupā sāk atskaņot.
PIEZĪME. kad pirmā meklēšana ir pabeigta, varat vēlreiz
atlasīt Skenēt, lai atkārtoti meklētu DAB stacijas. Kad
atkārtota meklēšana ir pabeigta, sistēma sāk atskaņot pirmo
34
DAB stacijas kā sākotnēji iestatītas saglabāšana
sākotnēji iestatītu.
2 Atlasiet Pārlūkot > Sākotnējie iestatījumi > Saglabāt
pašreizējo.
DAB sākotnējā iestatījuma atlase sarakstā
1 DAB multivides ekrānā atlasiet Pārlūkot > Sākotnējie
iestatījumi > Skatīt sākotnējos iestatījumus.
2 Atlasiet sarakstā sākotnējo iestatījumu.
DAB sākotnējo iestatījumu noņemšana
1 DAB multivides ekrānā atlasiet Pārlūkot > Sākotnējie
iestatījumi.
2 Atlasiet opciju:
• Lai noņemtu vienu sākotnējo iestatījumu, atlasiet Noņemt
sākotnējo iestatījumu un atlasiet sākotnējo iestatījumu,
• Lai noņemtu visus sākotnējos iestatījumus, atlasiet
Noņemt visus sākotnējos iestatījumus.
SiriusXM satelītradio
®
Ja jums ir FUSION-Link™ piemērota stereo ierīce un SiriusXM
Connect uztvērējs, kas uzstādīts un pievienots karšu ploterim,
atkarībā no abonementa, iespējams, jums ir piekļuve SiriusXM
satelītradio.
SiriusXM radio ID noteikšana
Lai aktivizētu savu SiriusXM abonementu, jums ir jāzina sava
SiriusXM Connect uztvērēja radio ID.
SiriusXM radio ID varat skatīt SiriusXM Connect uztvērēja
aizmugurē vai tā iepakojuma aizmugurē vai uzzināt, noregulējot
savu karšu ploteri uz kanālu 0.
1 Atlasiet Vide > Avots > SiriusXM.
2 Noregulējiet uz kanālu 0.
SiriusXM radio ID neietver burtus I, O, S vai F.
SiriusXM abonementa aktivizēšana
1 Atlasiet SiriusXM avotu un noregulējiet uz kanālu 1.
Jums ir jādzird sākotnējas noklausīšanās kanāls. Ja
nedzirdat, pārbaudiet SiriusXM Connect uztvērēja un antenas
uzstādījumu un savienojumus un mēģiniet vēlreiz.
Multivides atskaņotājs
2 Noregulējiet uz kanālu 0, lai noteiktu radio ID.
3 Lai iegūtu abonementu Amerikas Savienotajās Valstīs,
sazinieties ar SiriusXM klausītāju atbalsta dienestu pa tālruni
(866) 635-2349 vai dodieties uz vietni www.siriusxm.com
/activatenow. Lai iegūtu abonementu Kanādā, sazinieties ar
SiriusXM pa tālruni (877) 438-9677 vai dodieties uz vietni
www.siriusxm.ca/activatexm.
4 Norādiet radio ID.
Aktivizēšanas process parasti ilgst 10–15 minūtes, taču tas
var ilgt arī līdz stundai. Lai SiriusXM Connect uztvērējs
saņemtu aktivizēšanas ziņojumu, tam ir jābūt noregulētam uz
SiriusXM un jāsaņem šis signāls.
5 Ja pakalpojums stundas laikā nav aktivizēts, dodieties uz
vietni http://care.siriusxm.com/refresh vai sazinieties ar
SiriusXM klausītāju atbalsta dienestu pa tālruni
1-866-635-2349.
Kanālu ceļveža pielāgošana
SiriusXM radio kanāli ir grupēti kategorijās. Varat atlasīt tos
kanālus, kuri ir redzami kanālu veļvedī.
Atlasiet opciju:
• Ja multivides ierīce ir FUSION-Link stereo ierīce, atlasiet
Vide > Pārlūkot > Kanāls.
• Ja multivides ierīce ir GXM™ antena, atlasiet Vide > Menu
> Kategorija.
SiriusXM kanāla saglabāšana sākotnējo iestatījumu
sarakstā
Savus iemīļotos kanālus varat saglabāt sākotnējo ierakstu
sarakstā.
1 Atlasiet Vide.
2 Atlasiet kanālu, lai to saglabātu kā sākotnējo iestatījumu.
3 Atlasiet opciju:
• Ja multivides ierīce ir FUSION-Link stereo ierīce, atlasiet
Pārlūkot > Sākotnējie iestatījumi.
• Ja multivides ierīce ir GXM antena, atlasiet Menu >
Sākotnējie iestatījumi > Pievienot pašreizējo kanālu.
SiriusXM vecāku kontroles atbloķēšana
1 Multivides ekrānā atlasiet Pārlūkot > Vecāku > Atbloķēt.
2 Ievadiet ieejas kodu.
Noklusējuma ieejas kods ir 0000.
Vecāku kontroles iestatīšana SiriusXM radio kanālos
Lai iestatītu vecāku kontroli, vecāku kontroles ir jāatbloķē.
Vecāku kontroles funkcija ļauj ierobežot piekļuvi jebkuriem
SiriusXM kanāliem, tostarp tādiem, kuru saturs ir paredzēts
pieaugušajiem. Kad vecāku kontrole ir iespējota, šī funkcija
prasa ievadīt ieejas kodu, lai regulētu bloķētos kanālus.
Atlasiet Pārlūkot > Vecāku > Bloķēt/atbloķēt.
Tiek parādīts kanālu saraksts. Kontrolatzīme norāda bloķēto
kanālu.
PIEZĪME. kad skatāties kanālus pēc vecāku kontroles
funkcijas iestatīšanas, displejs mainās:
•
norāda bloķēto kanālu.
•
norāda nebloķētu kanālu.
Vecāku ieejas koda maiņa SiriusXM radio
Lai mainītu ieejas kodu, vispirms vecāku kontrole ir jāatbloķē.
1 Multivides ekrānā atlasiet Pārlūkot > Vecāku > Mainīt PIN
kodu.
2 Ievadiet savu ieejas kodu un atlasiet Pabeigts
3 Ievadiet jaunu ieejas kodu.
4 Apstipriniet jauno ieejas kodu.
Ierīces konfigurēšana
Noklusējuma vecāku kontroles iestatījumu vērtību
atjaunošana
Šis process dzēš visu ievadīto iestatījumu informāciju..
Atjaunojot vecāku kontroles iestatījumus uz noklusējuma
vērtībām, ieejas koda vērtība ir jāatiestata uz 0000.
1 Izvēlnē Multivide atlasiet Instalēšana > Rūpnīcas
noklusējumi.
2 Atlasiet Jā.
Visu SiriusXM radio bloķēto kanālu notīrīšana
Lai notīrītu visus bloķētos kanālus, vecāku kontroles ir jāatbloķē.
1 Multivides ekrānā atlasiet Pārlūkot > Vecāku > Notīrīt visus
bloķētos.
2 Ievadiet ieejas kodu.
Ierīces nosaukuma iestatīšana
1 Multivides ekrānā atlasiet Menu > Instalēšana > Iestatīt
ierīces nosaukumu.
2 Ievadiet ierīces nosaukumu.
3 Atlasiet Select Position vai Pabeigts.
Multivides atskaņotāja programmatūras
atjaunināšana
Programmatūru varat atjaunināt saderīgās pievienotās stereo
ierīcēs un piederumos.
1 Dodieties uz vietni www.fusionentertainment.com/marine un
lejupielādējiet programmatūras atjauninājumu USB
zibatmiņas diskā.
Programmatūras atjauninājumi un instrukcija ir pieejami jūsu
ierīces produkta lapā.
2 Ievietojiet USB zibatmiņas disku stereo ierīces USB
pieslēgvietā.
3 Karšu plotera multivides ekrānā atlasiet Menu > Instalēšana
> Atjaunināt programmatūru.
4 Atlasiet atjaunināmo vienumu.
Ierīces konfigurēšana
Karšu plotera automātiska ieslēgšana
Varat iestatīt karšu plotera automātisku iestatīšanu, kad tiek
pievienota jauda. Citādi jums ir jāieslēdz karšu ploteris,
nospiežot .
Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Autom. jauda.
PIEZĪME. kad funkcija Autom. jauda ir pozīcijā Ieslēgts un
karšu ploteris tiek izslēgts, izmantojot , un jauda tiek
noņemta un atkārtoti piemērota mazāk nekā divu minūšu
laikā, iespējams, nāksies nospiest , lai restartētu karšu
ploteri.
Sistēmas iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Sistēma.
Displejs: regulē fona apgaismojuma spilgtumu un krāsu shēmu.
Skaņas signāls: ieslēdz un izslēdz skaņas signālu
brīdinājumiem un atlasēm.
GPS: Sniedz informāciju par GPS satelīta iestatījumiem un
labojumiem.
Autom. jauda: Automātiski ieslēdz ierīci, kad piemērota jauda
(Karšu plotera automātiska ieslēgšana, 35. lappuse ).
Tastatūras izkārtojums: Iestata tastatūras izkārtojumu
alfabētiskā vai datora tastatūras izkārtojumā.
Valoda: Iestata ekrāna teksta valodu.
Ātruma avoti: Iestata to ātruma datu avotu, ko izmanto, lai
aprēķinātu patieso vēja ātrumu vai degvielas ekonomiju.
35
Kustības ātrums ūdenī ir kustības ātruma ūdenī sensora
rādījums, un GPS ātrums tiek aprēķināts no jūsu GPS
pozīcijas.
Sistēmas informācija: sniedz informāciju par ierīci un
programmatūras versiju.
Simulators: Ieslēdz simulatoru un ļauj iestatīt ātrumu un
simulēto atrašanās vietu.
Displeja iestatījumi
Ne visas opcijas visiem modeļiem ir pieejamas.
Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Displejs.
Fona apgaismojums: iestata fona apgaismojuma līmeni.
Krāsu režīms: iestata ierīci, lai rādītu displejā dienas vai nakts
krāsas.
Ekrānuzņēmuma uzņemšana: ļauj ierīcei saglabāt ekrāna
attēlus.
Izvēļņu joslas displejs: rāda vai automātiski paslēpj izvēļņu
joslu, kad tā nav vajadzīga.
Fons: iestata ierīci, lai rādītu displejā fona attēlu vai krāsu.
GPS iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > GPS.
Skyview: rāda GPS satelītu nosacīto pozīciju debesīs.
GLONASS: ieslēdz vai izslēdz GLONASS (Krievijas satelītu
sistēmas) datus. Kad sistēma tiek izmantota sliktas debesu
redzamības situācijās, GLONASS datus var izmantot
kombinācijā ar GPS, lai nodrošinātu precīzāku pozīcijas
informāciju.
WAAS/EGNOS: ieslēdz vai izslēdz WAAS (Ziemeļamerikā) vai
EGNOS (Eiropā) datus, kas var nodrošināt precīzāku GPS
pozīcijas informāciju. Izmantojot WAAS vai EGNOS datus,
ierīcei var būt nepieciešams vairāk laika, lai uztvertu
satelītus.
Galileo: ieslēdz vai izslēdz Galileo (Eiropas Savienības satelītu
sistēmas) datus. Kad sistēma tiek izmantota sliktas debesu
redzamības situācijās, Galileo datus var izmantot
kombinācijā ar GPS, lai nodrošinātu precīzāku pozīcijas
informāciju.
Ātruma filtrs: vidējais laivas ātrums īsākā laikposmā
vienveidīgākām ātruma vērtībām.
Avots: ļauj atlasīt vēlamo GPS datu avotu.
Notikumu žurnāla skatīšana
Notikumu žurnāls rāda sistēmas notikumu sarakstu.
Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Sistēmas informācija >
Notikumu žurnāls.
Sistēmas programmatūras informācijas skatīšana
Varat skatīt programmatūras versiju, bāzes kartes versiju, vi
papildu kartes informāciju (ja piemērojams), programmatūras
versiju papildu Garmin radaram (ja piemērojams) un ierīces ID
numuru. Šī informācija var būt nepieciešama, lai atjauninātu
sistēmas programmatūru vai lai iegādātos kartes papildu datu
informāciju.
Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Sistēmas informācija >
Programmatūras informācija.
E-etiķešu reglamentējošās un atbilstības informācijas
skatīšana
Etiķete šai ierīcei tiek nodrošināta elektroniski. E-etiķete var
nodrošināt reglamentējošu informāciju, piemēram, Federālās
sakaru komisijas (FCC) nodrošinātos identifikācijas numurus vai
reģionālos atbilstības marķējumus, kā arī piemērojamo produkta
un licencēšanas informāciju. Nav pieejams visos modeļos.
1 Atlasiet Iestatījumi.
2 Atlasiet Sistēma.
3 Atlasiet Reglamentējoša informācija.
36
Opcijas Mana laiva iestatījumi
PIEZĪME. dažiem iestatījumiem un opcijām nepieciešamas
papildu kartes vai aparatūra.
Atlasiet Iestatījumi > Mana laiva.
Ķīļa nobīde: nobīda virsmas rādījumu ķīļa dziļumam, dodot
iespēju izmērīt dziļumu no ķīļa apakšas, nevis no devēja
atrašanās vietas (Ķīļa nobīdes iestatīšana, 27. lappuse).
Temp. nobīde: kompensē ūdens temperatūras rādījumu no
NMEA 0183 ūdens temperatūras sensora vai temperatūru
uztveroša devēja (Ūdens temperatūras nobīdes iestatīšana,
37. lappuse).
Kalibrēt kustības ātrumu ūdenī: kalibrē ātrumu uztverošo
devēju vai sensoru (Kustības ātruma ūdenī ierīces
kalibrēšana, 37. lappuse).
Laivas tips: iespējo dažas karšu plotera funkcijas, pamatojoties
uz laivas tipu.
Degvielas tilpums: iestata kopējo visu degvielas tvertņu
degvielas tilpumu laivai (Laivas degvielas tilpuma iestatīšana,
30. lappuse).
Uzpildīt visas tvertnes: iestata tvertņu līmeņus līdz pilnam
(Degvielas datu sinhronizēšana ar faktisko laivas degvielas
daudzumu, 30. lappuse).
Pievienot laivai degvielu: ļauj ievadīt degvielas daudzumu, ko
pievienojāt tvertnē, kad neuzpildījāt tvertni pilnu (Degvielas
datu sinhronizēšana ar faktisko laivas degvielas daudzumu,
30. lappuse).
Iestatīt kopējo degvielas daudzumu uz klāja: iestata kopējo
visu degvielas tvertņu degvielas daudzumu laivai (Degvielas
datu sinhronizēšana ar faktisko laivas degvielas daudzumu,
30. lappuse).
Iestatīt mēraparāta ierobežojumus: iestata dažādu
mēraparātu augšējās un apakšējās robežvērtības (Dzinēja
mēraparāta un degvielas līmeņrāža ierobežojumu
pielāgošana, 37. lappuse).
CZone™: iestata digitālās pārslēgšanas shēmas.
SeaStar instance: iestata digitālās pārslēgšanas shēmas.
Laivas korpusa ID: ļauj ievadīt laivas korpusa identifikācijas
numuru (LIN). LIN var būt pastāvīgi piestiprināts pie lavas
pakaļgala labā borta augšdaļas vai iekšpusē.
Ķīļa nobīdes iestatīšana
Jūs varat ievadīt ķīļa nobīdi, lai kompensētu ūdens dziļuma
rādījumu devēja uzstādīšanas vietai. Tas atkarībā no vajadzības
ļauj skatīt ūdens dziļumu zem ķīļa vai patieso ūdens dziļumu.
Ja vēlaties zināt ūdens dziļumu zem ķīļa vai zemāko laivas
punktu un devējs ir uzstādīts pie ūdenslīnijas vai kaut kur virs
ķīļa gala, mēriet attālumu no devēja atrašanās vietas līdz laivas
ķīlim.
Ja vēlaties zināt patieso ūdens dziļumu un devējs ir uzstādīts
zem ūdenslīnijas, mēriet attālumu no devēja apakšas līdz
ūdenslīnijai.
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama vienīgi gadījumā, ja jums ir derīgi
dati par dziļumu.
1 Mēriet attālumu:
• Ja devējs ir uzstādīts pie ūdenslīnijas
vai kaut kur virs
ķīļa gala, mēriet attālumu no devēja atrašanās vietas līdz
laivas ķīlim. Ievadiet šo vērtību kā pozitīvu skaitli.
• Ja devējs ir uzstādīts pie ķīļa
apakšas un jūs vēlaties
zināt patieso ūdens dziļumu, mēriet attālumu no devēja
līdz ūdenslīnijai. Ievadiet šo vērtību kā negatīvu skaitli.
Ierīces konfigurēšana
Degvielas datu sinhronizēšana ar faktisko laivas
degvielas daudzumu
Kad papildināt degvielu laivā, degvielas līmeņus karšu ploterī
varat sinhronizēt ar faktisko degvielas daudzumu laivā.
1 Atlasiet Mēraparāti > Dzinējs > Menu.
2 Atlasiet opciju:
• Kad visas laivas degvielas tvertnes ir uzpildītas, atlasiet
Uzpildīt visas tvertnes. Degvielas līmenis tiek atiestatīts
maksimālā tilpumā.
• Pēc tam, kad papildinājāt mazāk nekā pilnu degvielas
tvertni, atlasiet Pievienot laivai degvielu un ievadiet
pievienoto daudzumu.
• Lai norādītu kopējo degvielas daudzumu laivas tvertnēs,
atlasiet Iestatīt kopējo degvielas daudzumu uz klāja un
ievadiet kopējo degvielas tvertnēs esošo daudzumu.
Dzinēja mēraparāta un degvielas līmeņrāža
ierobežojumu pielāgošana
2 Atlasiet Iestatījumi > Mana laiva > Ķīļa nobīde.
3 Atlasiet , ja devējs ir uzstādīts pie ūdenslīnijas, vai atlasiet
, ja devējs ir uzstādīts pie ķīļa apakšas.
Ievadiet
1. darbībā izmērīto attālumu.
4
Ūdens temperatūras nobīdes iestatīšana
Lai iestatītu ūdens temperatūru, ir nepieciešams NMEA 0183
ūdens temperatūras sensors vai temperatūru uztverošs devējs,
lai mērītu ūdens temperatūru.
Temperatūras nobīde kompensē temperatūras sensora
temperatūras rādījumu.
1 Mēriet ūdens temperatūru, izmantojot temperatūras sensoru
vai temperatūru uztverošu devēju, kas pievienots karšu
ploterim.
2 Mēriet ūdens temperatūru, izmantojot citu temperatūras
sensoru vai termometru, kas ir zināms kā precīzs.
No
ūdens temperatūras rādījuma, kas mērīts 2. darbībā,
3
atņemiet ūdens temperatūras rādījumu, kas mērīts 1.
darbībā.
Šī ir temperatūras nobīde. 5. darbībā ievadiet šo vērtību kā
pozitīvu skaitli, ja sensors, kas ir pievienots pie karšu plotera,
mēra ūdens temperatūru kā vēsāku, nekā faktiski ir. 5.
darbībā ievadiet šo vērtību kā negatīvu skaitli, ja sensors, kas
ir pievienots pie karšu plotera, mēra ūdens temperatūru kā
siltāku, nekā faktiski ir.
4 Atlasiet Iestatījumi > Mana laiva > Temp. nobīde.
5 Ievadiet 3. darbībā aprēķināto temperatūras nobīdi.
Kustības ātruma ūdenī ierīces kalibrēšana
Ja jums ir ātruma noteikšanas devējs, kas pievienots pie karšu
plotera, varat kalibrēt šo ātruma noteikšanas ierīci, lai uzlabotu
karšu plotera rādīto datu par kustības ātrumu ūdenī precizitāti.
1 Atlasiet Iestatījumi > Mana laiva > Kalibrēt kustības
ātrumu ūdenī.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lai laivas kustības ātrums nav pietiekams vai ja ātruma
sensors nereģistrē ātrumu, tiek parādīts ziņojums.
3 Atlasiet Labi un drošā veidā palieliniet laivas ātrumu.
4 Ja atkal parādās ziņojums, apturiet laivu un pārbaudiet, vai
ātruma sensora ritenis nav iestrēdzis.
5 Ja ritenis brīvi griežas, pārbaudiet kabeļu savienojumus.
6 Ja turpināt saņemt šo kļūdu, sazinieties ar Garmin produkta
atbalsta dienestu.
Laivas degvielas tilpuma iestatīšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Mana laiva > Degvielas tilpums.
2 Ievadiet degvielas tvertņu apvienoto kopējo tilpumu.
Ierīces konfigurēšana
Varat konfigurēt mēraparāta augšējo un apakšējo robežvērtību
un vajadzīgās standarta darbības diapazonu.
PIEZĪME. ne visas opcijas visiem mēraparātiem ir pieejamas.
1 Piemērotā mēraparātu ekrānā atlasiet Menu > Mēraparāta
iestatīšana > Iestatīt mēraparāta ierobežojumus.
2 Atlasiet pielāgojamo mēraparātu.
3 Atlasiet Mēraparāta ierobežojumi > Pielāgot.
4 Atlasiet opciju:
• Lai iestatītu standarta darbības diapazona minimālo
vērtību, atlasiet Nom. min..
• Lai iestatītu standarta darbības diapazona maksimālo
vērtību, atlasiet Nom. maks..
• Lai iestatītu mēraparāta apakšējo robežvērtību zem
nominālās minimālās vērtības, atlasiet Min. mērogs.
• Lai iestatītu mēraparāta augšējo robežvērtību virs
nominālās maksimālās vērtības, atlasiet Maks. mērogs.
5 Atlasiet robežvērtību.
6 Lai iestatītu papildu mēraparāta ierobežojumus, atkārtojiet 4.
un 5. darbību.
Sakaru iestatījumi
PIEZĪME. dažiem iestatījumiem un opcijām nepieciešamas
papildu kartes vai aparatūra.
Atlasiet Iestatījumi > Sakari.
Seriālā pieslēgvieta: iestata ievades/izvades formātu seriālajai
pieslēgvietai, lai izmantotu, pievienojot karšu ploteri pie
ārējām NMEA ierīcēm, datoriem vai citām Garmin ierīcēm.
NMEA 0183 iestatīšana: iestata karšu plotera nosūtītajām
NMEA 0183 definīcijām, norādot, cik ciparu decimāldaļskaitlī
pa labi no komata tiek nosūtīti NMEA izvadē un kā ceļa
punkti tiek identificēti (NMEA 0183 iestatījumi, 38. lappuse).
NMEA 2000 iestatīšana: ļauj skatīt un iezīmēt ierīces NMEA
2000 tīklā (NMEA 2000 Iestatījumi, 38. lappuse).
Kuģniecības tīkls: ļauj skatīt ierīces, ar kurām jūs koplietojat
kartes, sonāru vai radaru. Nav pieejams visos karšu ploteru
modeļos.
PIEZĪME. tīkla datus varat skatīt vienīgi modeļos, kuri
atbalsta šos datus. Piemēram jūs nevarat skatīt tīklā iekļautu
radaru modelī, kas neatbalsta radaru.
Bezvadu ierīces: ļauj iestatīt bezvadu ierīces (Wi‑Fi bezvadu
tīkla iestatīšana, 38. lappuse). Nav pieejams visos karšu
ploteru modeļos.
Wi-Fi tīkls: ļauj iestatīt Wi‑Fi tīklu (Wi‑Fi bezvadu tīkla
iestatīšana, 38. lappuse).
37
NMEA 0183
Karšu ploteri atbalsta standarta NMEA 0183, ko izmanto, lai
pievienotu dažādas NMEA 0183 ierīces, piemēram, VHF radio,
NMEA instrumentus, autopilotus, vēja sensorus un kursa
sensorus.
Lai karšu ploteri pievienotu pie papildu izvēles NMEA 0183
ierīcēm, informāciju skatiet karšu plotera uzstādīšanas
instrukcijā.
Apstiprinātās NMEA 0183 definīcijas karšu ploterim ir GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE un
Garmin īpašumtiesību definīcijas PGRME, PGRMM un PGRMZ.
Šis karšu ploteris ietver atbalstu arī WPL definīcijai, DSC, un
sonāra NMEA 0183 ievadei ar atbalstu DPT (dziļums) vai DBT,
MTW (ūdens temperatūra) un VHW (ūdens temperatūra, ātrums
un kurss) definīcijām.
NMEA 0183 iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Sakari > NMEA 0183 iestatīšana.
Eholots: iespējo NMEA 0183 izejas definīcijas eholotam (ja
piemērojams).
Maršruts: iespējo NMEA 0183 izejas definīcijas maršrutiem.
Sistēma: iespējo NMEA 0183 izvades definīcijas sistēmas
informācijai.
Garmin: iespējo NMEA 0183 izejas definīcijas Garmin
īpašumtiesību definīcijām.
Pozīc. precizitāte: koriģē decimāldaļskaitļa ciparu skaitu pa labi
no komata NMEA izejas pārsūtīšanai.
Ceļa punkta ID: iestata ierīci, lai pārsūtītu ceļa punktu
nosaukumus vai numurus, izmantojot naviģēšanas laikā
NMEA 0183. Ciparu izmantošana var atrisināt savietojamības
problēmas ar vecākiem NMEA 0183 autopilotiem.
Diagnostika: rāda NMEA 0183 diagnostikas informāciju.
Noklusējumi: atjauno NMEA 0183 iestatījumus sākotnējos
rūpnīcas noklusējumos.
NMEA 2000 Iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Sakari > NMEA 2000 iestatīšana.
Ierīču saraksts: rāda tīklam pievienotās ierīces.
Marķēt ierīces: maina pievienotajām ierīcēm pieejamās
etiķetes.
Nosaukuma piešķiršana ierīcēm un sensoriem tīklā
Ierīcēm un sensoriem, kas pievienoti Garmin kuģniecības tīklam
un NMEA 2000 tīklam, varat piešķirt nosaukumus.
1 Atlasiet Iestatījumi > Sakari.
2 Atlasiet Kuģniecības tīkls vai NMEA 2000 iestatīšana >
Ierīču saraksts.
3 Atlasiet sarakstā ierīci pa kreisi.
4 Atlasiet Mainīt nosaukumu.
5 Ievadiet nosaukumus un atlasiet Pabeigts.
Wi‑Fi tīkls
Wi‑Fi bezvadu tīkla iestatīšana
Karšu ploteri var veidot Wi‑Fi tīklu, kuram varat pievienot
bezvadu ierīces. Kad pirmo reizi piekļūsit bezvadu tīkla
iestatījumiem, jūs aicinās iestatīt tīklu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Sakari > Bezvadu ierīces > Wi-Fi tīkls
> Wi-Fi > Ieslēgts > Labi.
2 Ja vajadzīgs, ievadiet šī bezvadu tīkla nosaukumu.
3 Ievadiet paroli.
Šī parole būs vajadzīga, lai piekļūtu bezvadu tīklam no
bezvadu ierīces. Parole ir reģistrjutīga.
38
Bezvadu ierīces savienojuma ar karšu ploteri izveide
Lai bezvadu ierīci pievienotu karšu plotera bezvadu tīklam,
karšu plotera bezvadu tīkls ir jākonfigurē (Wi‑Fi bezvadu tīkla
iestatīšana, 38. lappuse).
Lai koplietotu datus, karšu ploterim varat pievienot vairākas
bezvadu ierīces.
1 Bezvadu ierīcē ieslēdziet Wi‑Fi tehnoloģiju un meklējiet
bezvadu tīklus.
Meklējiet
sava karšu plotera bezvadu tīklu (Wi‑Fi bezvadu
2
tīkla iestatīšana, 38. lappuse).
3 Ievadiet karšu plotera paroli.
Bezvadu kanāla maiņa
Bezvadu kanālu varat mainīt, ja rodas grūtības to atrast vai
pievienot tam ierīci vai ja ir radušies traucējumi.
1 Atlasiet Iestatījumi > Sakari > Wi-Fi tīkls > Uzlabots >
Kanāls.
2 Ievadiet jaunu kanālu.
Jums nav jāmaina šim tīklam pievienoto ierīču bezvadu kanāls.
Brīdinājumu iestatīšana
Navigācijas brīdinājumi
Atlasiet Iestatījumi > Brīdinājuma signāli > Navigācija.
Ierašanās: iestata brīdinājumu, kas atskan, kad esat noteiktā
attāluma vai laika diapazonā no pagrieziena vai galapunkta.
Enkura vilkšana: iestata brīdinājumu, kas atskan, kad
noenkurota laiva pārsniedz noteiktu dreifēšanas attālumu.
Novirze no kursa: iestata brīdinājumu, kas atskan, kad
novirzāties no kursa par noteiktu attālumu.
Sistēmas brīdinājumi
Modinātājs: iestata modinātāju.
Ierīces spriegums: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu,
kad akumulators sasniedz noteiktu zemu spriegumu.
GPS precizitāte: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad
GPS atrašanās vietas precizitāte krītas zem lietotāja
noteiktās vērtības.
Sonāra brīdinājumi
PIEZĪME. ne visas opcijas visiem devējiem ir pieejamas.
Piemērotā sonāra skatā atlasiet Menu > Sonāra iestatīšana >
Brīdinājuma signāli.
Sonāra brīdinājumu varat atvērt arī, atlasot Iestatījumi >
Brīdinājuma signāli > Sonārs.
Seklūdens: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad
dziļums ir mazāks par noteikto vērtību.
Dziļūdens: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad
dziļums ir lielāks par noteikto vērtību.
FrontVü brīdinājums: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu,
kad dziļums laivas priekšā ir mazāks par norādīto vērtību,
tādējādi palīdzot izvairīties no uzskriešanas uz sēkļa
(FrontVü dziļuma brīdinājuma iestatīšana, 24. lappuse). Šis
brīdinājums ir pieejams vienīgi, izmantojot Panoptix FrontVü
devējus.
Ūd. temp.: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad devējs
ziņo temperatūru, kas ir 2 F (1,1 C) virs vai zem norādītās
temperatūras.
Zivis
Zivis: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad ierīce
nosaka aizturētu mērķi.
•
iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad
noteiktas visu lielumu zivis.
•
iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, vienīgi kad
noteiktas vidējas vai lielas zivis.
Ierīces konfigurēšana
•
iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, vienīgi kad
noteiktas lielas zivis.
Degvielas brīdinājuma iestatīšana
Lai iestatītu degvielas līmeņa brīdinājumu, karšu ploterim ir
jāpievieno saderīgs degvielas plūsmas sensors.
Varat iestatīt brīdinājuma skaņas signāla aktivizēšanu, kad
kopējais atlikušais degvielas daudzums uz klāja sasniedz jūsu
norādīto līmeni.
1 Atlasiet Iestatījumi > Brīdinājuma signāli > Degviela >
Iestatīt kopējo degvielas daudzumu uz klāja > Ieslēgts.
2 Ievadiet atlikušo degvielas daudzumu, kas aktivizē
brīdinājumu, un atlasiet Pabeigts.
Drošas zonas sadursmes brīdinājuma iestatīšana
Lai iestatītu drošas zonas sadursmes brīdinājumu, jums ir
nepieciešams ar AIS ierīci savienots saderīgs karšu ploteris.
Drošas zonas sadursmes brīdinājumu izmanto vienīgi ar AIS.
Droša zona tiek izmantota, lai izvairītos no sadursmes, un to var
pielāgot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Brīdinājuma signāli > AIS > AIS
brīdinājums > Ieslēgts.
Kad AIS aktivizēta laiva nonāk drošā zonā ap jūsu laivu, tiek
parādīta ziņojuma josla, un atskan brīdinājums. Turklāt
ekrānā objekts tiek apzīmēts kā bīstams. Ja brīdinājums ir
izslēgts, ziņojuma josla un skaņas brīdinājuma signāls ir
atspējoti, bet objekts joprojām ekrānā ir apzīmēts kā bīstams.
2 Atlasiet Diapazons.
3 Atlasiet drošas zonas rādiusa attālumu ap jūsu laivu.
4 Atlasiet Laiks līdz.
5 Atlasiet laiku, kad brīdinājums atskanēs, ja noteikts mērķis,
kas šķērso drošo zonu.
Piemēram, lai paziņotu par gaidāmu šķērsošanu 10 minūtes
pirms iespējamā notikuma, iestatietLaiks līdz uz 10, un
brīdinājums atskanēs 10 minūtes pirms brīža, kad laiva
šķērsos drošo zonu.
Mērvienību iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Vienības.
Sistēmas mērvienības: iestata mērvienību formātu ierīcei.
Novirze: iestata magnētisko novirzi, leņķi starp magnētiskajiem
un faktiskajiem ziemeļiem, pašreizējai atrašanās vietai.
Ziemeļu norāde: iestata virziena norādes, ko izmanto, aprēķinot
kursa informāciju. Faktiski iestata ģeogrāfiskos ziemeļus kā
ziemeļu norādi. Tīkls iestata tīkla ziemeļus kā ziemeļu norādi
(000º). Magnētisks iestata magnētiskos ziemeļus kā ziemeļu
norādi.
Novietošanas formāts: iestata pozīcijas formātu, kādā
noteiktais atrašanās vietas rādījums redzams. Nemainiet šo
iestatījumu, ja vien neizmantojat sauszemes vai jūras karti,
kas norāda atšķirīgu pozīcijas formātu.
Kartes dati: iestata koordinātu sistēmu, kādā karte ir
strukturēta. Nemainiet šo iestatījumu, ja vien neizmantojat
sauszemes vai jūras karti, kas norāda atšķirīgu koordinātu
sistēmu.
Spiediena atsauces laiks: iestata atsauces laiku, ko izmanto,
lai aprēķinātu barometra izmaiņas. Šīs izmaiņas ir redzamas
barometra laukā.
Laika formāts: iestata 12 stundu, 24 stundu vai UTC laika
formātu.
Laika josla: iestata laika joslu vai ļauj to automātiski atlasīt,
pamatojoties uz GPS atrašanās vietu.
Navigācijas iestatījumi
PIEZĪME. dažiem iestatījumiem un opcijām nepieciešamas
papildu kartes vai aparatūra.
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
Maršruta etiķetes: Iestata to etiķešu tipu, kādas redzamas
kartē ta pagriezienos.
Auto Guidance: iestata parametrus, kādus karšu ploteris
izmanto, aprēķinot Auto Guidance ceļu, kad jūs izmantojat
kādas īpašās kartes.
Pārejas pagriez. aktiv.: iestata pārejas pagriezienu, kas
aprēķināms, pamatojoties uz laiku vai attālumu.
Pārejas pagriez. laiks: iestata, cik minūtes pirms pagrieziena
jūs pārejat uz to kā uz nākamo etapu, kad Laiks ir atlasīts
iestatījumam Pārejas pagriez. aktiv. Varat palielināt šo
vērtību, lai palīdzētu uzlabot autopilota precizitāti, naviģējot
maršrutā vai Auto Guidance ceļā ar daudziem biežiem
pagriezieniem vai lielākā ātrumā. Taisnākiem maršrutiem vai
mazākam ātrumam šīs vērtības samazināšana var uzlabot
autopilota precizitāti.
Pārejas pagriez. att.: iestata, cik tālu pirms pagrieziena jūs
pārejat uz to kā uz nākamo etapu, kad Attālums ir atlasīts
iestatījumam Pārejas pagriez. aktiv. Varat palielināt šo
vērtību, lai palīdzētu uzlabot autopilota precizitāti, naviģējot
maršrutā vai Auto Guidance ceļā ar daudziem biežiem
pagriezieniem vai lielākā ātrumā. Taisnākiem maršrutiem vai
mazākam ātrumam šīs vērtības samazināšana var uzlabot
autopilota precizitāti.
Maršruta sākums: atlasa maršruta naviģēšanas sākumu.
Citi laivas iestatījumi
Kad saderīgs karšu ploteris ir pievienots pie AIS ierīces vai VHF
radio, varat iestatīt, kā citas laivas ir redzamas karšu ploterī.
Atlasiet Iestatījumi > Citas laivas.
AIS: iespējo vai atspējo AIS signāla uztveršanu.
DSC: iespējo vai atspējo digitālo selektīvo izsaukumu (DSC).
AIS brīdinājums: iestata sadursmes brīdinājumu (Drošas zonas
sadursmes brīdinājuma iestatīšana, 7. lappuse and AIS
pārsūtīšanas pārbaudes brīdinājumu iespējošana,
7. lappuse).
Karšu plotera sākotnējo rūpnīcas iestatījumu
atjaunošana
PIEZĪME. šī darbība ietekmē visas ierīces tīklā.
1 Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Sistēmas informācija >
Atiestatīt.
2 Atlasiet opciju:
• Lai ierīces iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma
vērtībās, atlasiet Atiestatīt noklusējuma iestatījumus. Šī
darbība atjauno noklusējuma konfigurācijas iestatījumus,
bet nenoņem saglabātos lietotāja datus, kartes vai
programmatūras atjauninājumus.
• Lai notīrītu saglabātos datus, piemēram, ceļa punktus un
maršrutus, atlasiet Delete User Data. Šī darbība
neietekmē kartes vai programmatūras atjauninājumus.
• Lai notīrītu saglabātos datus un atiestatītu ierīces
iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās, atvienojiet
karšu ploteri no Garmin kuģniecības tīkla un atlasiet Dzēst
datus un atiestatīt iestatījumus. Šī darbība neietekmē
kartes vai programmatūras atjauninājumus.
Lietotāja datu koplietošana un
pārvaldība
Datus varat koplietot ar citām saderīgām ierīcēm.
Lietotāja datu koplietošana un pārvaldība
39
• Datus varat koplietot Garmin kuģniecības tīklā.
• Lietotāja datus varat koplietot un pārvaldīt, izmantojot
atmiņas karti. Atmiņas kartei ir jābūt ievietotai ierīcē. Šī ierīce
atbalsts 32 GB atmiņu karti, kas formatēta kā FAT32.
Savienojuma ar Garmin ierīci izveide lietotāja
datu koplietošanai
Ierīci ECHOMAP Ultra varat savienot ar saderīgu Garmin ierīci,
lai koplietotu lietotāja datus, piemēram, ceļa punktus. Ja ierīces
ir uzstādītas tuvu viena otrai, varat savienot zilos un brūnos
vadus. Ja ierīces ir uzstādītas tālu viena no otras, attālumam
pārsniedzot vadu garumu, tās varat savienot, izmantojot lietotāja
datu koplietošanas kabeli (010-12234-06).
1 Sekojiet, lai abas ierīces ir pievienotas vienam zemējumam.
2 Veiciet darbību:
• Ja ierīces ir uzstādītas tuvu viena otrai, savienojiet vienas
un otras ierīces brūnos vadus, un pēc tam savienojiet abu
ierīču zilos vadus.
• Ja ierīces ir uzstādītas tālu viena no otras, izmantojiet
lietotāja datu koplietošanas kabeli (010-12234-06) un
savienojiet ierīces, izpildot kabelim pievienotajā instrukcijā
ietvertās norādes.
3 Abās ierīcēs atlasiet Nav. inf. > Pārvaldīt datus > Lietotāja
datu koplietošana.
Lietotāja dati tiek koplietoti starp savienotajām ierīcēm. Ja
atlasāt Notīrīt lietotāja datus, dati tiek noņemti no abām
savienotajām ierīcēm.
Faila tipa atlase trešās puses ceļa punktiem
un maršrutiem
Ceļa punktus un maršrutus varat importēt no un eksportēt uz
trešās puses ierīcēm.
1 Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā.
2 Atlasiet Nav. inf. > Pārvaldīt datus > Datu pārsūtīšana >
Faila veids.
3 Atlasiet GPX.
Lai vēlreiz pārsūtītu datus, izmantojot Garmin ierīces, atlasiet
faila tipu ADM.
Lietotāja datu kopēšana no atmiņas kartes
Jūs varat pārsūtīt lietotāja datus no atmiņas kartes pārsūtīšanai
no citām ierīcēm. Lietotāja dati ietver ceļa punktus, maršrutus,
Auto Guidance ceļus, ceļus un robežas.
PIEZĪME. tiek atbalstīti vienīgi robežu faili ar
paplašinājumu .adm.
1 Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā.
2 Atlasiet Nav. inf. > Pārvaldīt datus > Datu pārsūtīšana.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet atmiņas karti, kurā jākopē dati.
4 Atlasiet opciju:
• Lai pārsūtītu datus no atmiņas kartes uz karšu ploteri un
apvienotu tos ar esošajiem lietotāja datiem, atlasiet
Apvienot no kartes.
• Lai pārsūtītu datus no atmiņas kartes uz karšu ploteri un
pārrakstītu esošos lietotāja datus, atlasiet Aizstāt no
kartes.
5 Atlasiet faila nosaukumu.
Lietotāja datu kopēšana atmiņas kartē
Jūs varat lietotāja datus saglabāt atmiņas kartē, lai pārsūtītu uz
citām ierīcēm. Lietotāja dati ietver ceļa punktus, maršrutus, Auto
Guidance ceļus, ceļus un robežas.
1 Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā.
40
2 Atlasiet Nav. inf. > Pārvaldīt datus > Datu pārsūtīšana >
Saglabāt kartē.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet atmiņas karti, kurā jākopē dati.
4 Atlasiet opciju:
• Lai izveidotu jaunu failu, atlasiet Pievienot jaunu failu un
ievadiet nosaukumu.
• Lai pievienotu informāciju esošajam failam, atlasiet
sarakstā failu un atlasiet Saglabāt kartē.
Iebūvēto karšu kopēšana uz atmiņas karti
Kartes no karšu plotera varat kopēt atmiņas kartē, lai izmantotu
ar HomePort.
1 Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā.
2 Atlasiet Nav. inf. > Pārvaldīt datus > Datu pārsūtīšana.
3 Atlasiet Kopēt iebūvēto karti.
Ceļa punktu, maršrutu un ceļu kopēšana no
HomePort uz karšu ploteri
Lai varētu kopēt datus uz karšu ploteri, datorā ir jābūt ielādētai
datorprogrammas HomePort jaunākajai versijai, un karšu ploterī
jābūt instalētai atmiņas kartei.
Kopējiet datus no HomePort uz sagatavotu atmiņas karti.
Papildu informāciju sk. HomePort palīdzības failā.
Datu dublēšana datorā
1 Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā.
2 Atlasiet Nav. inf. > Pārvaldīt datus > Datu pārsūtīšana >
Saglabāt kartē.
3 Atlasiet sarakstā faila nosaukumu vai atlasiet Pievienot
jaunu failu.
4 Atlasiet Saglabāt kartē.
5 Izņemiet atmiņas karti un ievietojiet to datoram pievienotā
karšu lasītājā.
6 Atveriet atmiņas kartē mapi Garmin\UserData.
7 Kopējiet dublējuma failu kartē un ielīmējiet to jebkurā vietā
datorā.
Dublējuma datu atjaunošana uz karšu ploteri
1 Ievietojiet atmiņas karti datoram pievienotā karšu lasītājā.
2 Kopējiet dumlējuma failu no datora atmiņas kartē mapē ar
nosaukumu Garmin\UserData.
3 Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā.
4 Atlasiet Nav. inf. > Pārvaldīt datus > Datu pārsūtīšana >
Aizstāt no kartes.
Sistēmas informācijas saglabāšana atmiņas
kartē
Sistēmas informāciju varat saglabāt atmiņas kartē kā problēmu
novēršanas rīkā. Produkta atbalsta pārstāvis var lūgt jūs
izmantot šo informāciju, lai izgūtu datus par tīklu.
1 Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā.
2 Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Sistēmas informācija >
Garmin ierīces > Saglabāt kartē.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet atmiņas karti, kurā saglabājama
sistēmas informācija.
4 Izņemiet atmiņas karti.
Saglabāto datu notīrīšana
Saglabātos lietotāja datus no ierīces atmiņas varat noņemt.
Lietotāja dati ietver ceļa punktus, maršrutus, Auto Guidance
ceļus, ceļus un robežas.
1 Atlasiet Nav. inf. > Pārvaldīt datus > Notīrīt lietotāja datus.
Lietotāja datu koplietošana un pārvaldība
2 Atlasiet opciju.
Jaunas programmatūras ielāde atmiņas kartē
IEVĒRĪBAI
Ja atlasāt Visi, visi jūsu saglabātie dati tiks noņemti, izņemot
Garmin Quickdraw kontūrkaršu datus.
Pielikums
Ierīces reģistrēšana Garmin Express
PIEZĪME. lietotne ActiveCaptain ir jāizmanto, lai reģistrētu ierīci
(Darba sākšana ar lietotni ActiveCaptain, 2. lappuse).
Palīdziet mums uzlabot atbalstu, aizpildot šodien mūsu
tiešsaistes reģistrāciju. Oriģinālo pirkuma kvīti vai tās fotokopiju
glabājiet drošā vietā.
1 Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā (Atmiņas kartes
ievietošana, 1. lappuse).
2 Pagaidiet dažus mirkļus.
Karšu ploteris atver kartes pārvaldības lapu un izveido failu
ar nosaukumu GarminDevice.xml mapē Garmin atmiņas
kartē.
3 Izņemiet atmiņas karti.
4 Ievietojiet atmiņas karti datorā.
5 Datorā dodieties uz vietni garmin.com/express.
6 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai lejupielādētu, instalētu
un atvērtu lietojumprogrammu Garmin Express.
7 Atlasiet > Pievienot ierīci.
8 Kamēr lietojumprogramma meklē, atlasiet Pierakstīties
blakus Vai jums ir jūras kartes vai ierīces? tuvu ekrāna
apakšējai daļai.
9 Izveidojiet savu Garmin kontu vai pierakstieties kontā, ja jums
tāds ir
10 Lai iestatītu laivu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.
11 Atlasiet > Pievienot.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē atmiņas karti ar
ierīces informāciju.
12 Atlasiet Pievienot ierīci, lai reģistrētu ierīci.
Kad reģistrācija ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin
Express meklē papildu kartes un karšu atjauninājumus jūsu
ierīcei.
Kad pievienojat ierīces karšu plotera tīklā, atkārtojiet šīs
darbības jaunām ierīcēm.
Programmatūras atjaunināšana
PIEZĪME. lietotni ActiveCaptain varat izmantot, lai atjauninātu
ierīces programmatūru (Programmatūras atjaunināšana,
izmantojot lietotni ActiveCaptain, 3. lappuse).
Iespējams, ierīces programmatūra būs jāatjaunina, kad
instalēsiet ierīci vai pievienosit ierīcei piederumu.
Šī ierīce atbalsts 32 GB atmiņu karti, kas formatēta kā FAT32.
Pirms atjaunināt programmatūru, varat pārbaudīt savā ierīcē
instalētās programmatūras versiju (Sistēmas programmatūras
informācijas skatīšana, 36. lappuse). Pēc tam dodieties uz
garmin.com/support/software/marine.html, atlasiet Skatīt visas
ierīces šajā komplektā un salīdziniet instalētās programmatūras
versiju ar to versiju, kas ir norādīta jūsu ierīcē.
Ja programmatūra jūsu ierīcē ir vecāka par to, kas norādīta
tīmekļa vietnē, veiciet norādītās darbības, lai lejupielādētu
programmatūru atmiņas kartē (Jaunas programmatūras ielāde
atmiņas kartē, 41. lappuse), un pēc tam atjauniniet ierīces
programmatūru (Ierīces programmatūras atjaunināšana,
41. lappuse).
Programmatūras atjauninājums ir jākopē atmiņas kartē,
izmantojot datoru, kurā instalēta programmatūra Windows .
PIEZĪME. varat sazināties ar Garmin klientu atbalsta dienestu,
lai pasūtītu iepriekš ielādētu programmatūras atjaunināšanas
karti, ja jums nav datora ar programmatūru Windows.
1 Ievietojiet atmiņas karti datora kartes slotā.
2 Dodieties uz vietni garmin.com/support/software/marine.html.
3 Atlasiet echoMAP sērija ar SD karti.
4 Atlasiet Lejupielādēt blakus echoMAP sērija ar SD karti.
5 Izlasiet noteikumus un piekrītiet tiem.
6 Atlasiet Lejupielādēt.
7 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet Saglabāt.
8 Veiciet dubultklikšķi uz lejupielādētā faila.
Mape Garmin ar programmatūras atjauninājumu ir izveidota
atlasītajā atrašanās vietā. Tiek atvērts dialoglodziņš, lai
palīdzētu pārsūtīt programmatūras atjauninājumu uz atmiņas
karti.
9 Atlasiet Tālāk.
10 Atlasiet disku, kurš saistīts ar atmiņas karti, un atlasiet Tālāk
> Beigt.
Mape Garmin ar programmatūras atjauninājumu ir izveidota
atmiņas kartē. Programmatūras atjauninājuma ielāde atmiņas
kartē var ilgt vairākas minūtes.
®
Ierīces programmatūras atjaunināšana
Lai atjauninātu programmatūru, ir jāiegūst programmatūras
atjaunināšanas atmiņas karte vai jāielādē jaunākā
programmatūra atmiņas kartē (Jaunas programmatūras ielāde
atmiņas kartē, 41. lappuse).
1 Ieslēdziet karšu ploteri.
2 Kad redzams sākuma ekrāns, ievietojiet atmiņas karti kartes
slotā.
PIEZĪME. lai programmatūras atjaunināšanas instrukcijas
būtu redzamas ekrānā, ierīcei pirms kartes ievietošanas ir
jābūt pilnīgi atsāknētai.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
4 Pagaidiet vairākas minūtes, līdz programmatūras
atjaunināšanas process ir pabeigts.
5 Kad uzvedne norāda, atstājiet atmiņas karti vietā un
restartējiet karšu ploteri manuāli.
6 Izņemiet atmiņas karti.
PIEZĪME. ja atmiņas karte tiek izņemta pirms ierīces pilnīgas
restartēšanas, programmatūras atjauninājums nav pabeigts.
Ekrāna tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Amonjaku saturoši tīrīšanas līdzekļi bojās pretatstarojošo
pārklājumu.
Ierīce ir apstrādāta ar īpašu pretatstarojošu pārklājumu, kas ir
ļoti jutīgs pret vaskiem un abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem.
1 Uz drānas uzklājiet īpaši pretatstarojošiem pārklājumiem
paredzētu briļļu stiklu tīrīšanas līdzekli.
2 Maigi noslaukiet ekrānu ar mīkstu, tīru, plūksnas nesaturošu
drānu.
Ekrānuzņēmumi
Jebkura karšu ploterī redzamā ekrāna ekrānuzņēmumu varat
tvert kā .png failu. Ekrānuzņēmumu varat pārsūtīt uz savu
datoru. Ekrānuzņēmumu varat skatīt arī attēlu skatītājā.
Ekrānuzņēmumu tveršana
1 Ievietojiet atmiņas karti kartes slotā.
Pielikums
41
2 Atlasiet Iestatījumi > Sistēma > Displejs >
Ekrānuzņēmuma uzņemšana > Ieslēgts.
3 Dodieties uz ekrānu, kura ekrānuzņēmumu vēlaties iegūt.
4 Turiet nospiestu Home vismaz sešas sekundes.
Ekrānuzņēmumu kopēšana datorā
1 Izņemiet atmiņas karti no karšu plotera un ievietojiet to
datoram pievienotā karšu lasītājā.
2 No pārlūka Windows Explorer atveriet mapi Garmin\scrn
atmiņas kartē.
3 Kopējiet .bmp failu no kartes un ielīmējiet to jebkurā vietā
datorā.
Traucējummeklēšana
Mana ierīce nesaņem GPS signālus
Ja ierīce nesaņem satelīta signālus, var būt vairāki iemesli. Ja
ierīce kopš pēdējās satelīta signālu uztveršanas reizes ir
pārvietota lielā attālumā vai bijusi izslēgta ilgāk nekā dažas
nedēļas vai mēnešus, ierīce var nespēt uztvert satelīta signālus
pareizi.
• Pārbaudiet, vai ierīcē ir instalēta jaunākā programmatūras
versija. Ja nē, atjauniniet ierīces programmatūru (Ierīces
programmatūras atjaunināšana, 41. lappuse).
• Pārbaudiet, vai ierīce bez šķēršļiem ir pavērsta pret debesīm,
lai antena var uztvert GPS signālu. Ja ierīce ir uzstādīta
kajītē, tai jāatrodas loga tuvumā, lai tā var uztvert GPS
signālu.
Mana ierīce neieslēdzas vai nesaglabājas ieslēgta
Ja ierīces kļūdaini izslēdzas vai neieslēdzas, tas var liecināt par
problēmu barošanas padevē ierīcei. Pārbaudiet tālāk norādītos
punktus, lai mēģinātu noskaidrot barošanas problēmas iemeslu.
• Pārbaudiet, vai strāvas avots nodrošina strāvu.
To varat pārbaudīt vairākos veidos. Piemēram, varat
pārbaudīt, vai citas šim avotam pievienotās ierīces darbojas.
• Pārbaudiet strāvas kabeļa drošinātāju.
Drošinātājam jābūt ievietotam ietverē, kas ir strāvas kabeļa
sarkanā vada daļa. Pārbaudiet, vai ievietots pareiza nomināla
drošinātājs. Skatiet marķējumu uz kabeļa vai meklējiet
uzstādīšanas instrukcijā norādi par nepieciešamo drošinātāja
nominālu. Pārbaudiet drošinātāju, lai pārliecinātos, ka tā
iekšpusē joprojām ir savienojums. Varat pārbaudīt
drošinātāju ar multimetru. Ja drošinātājs nav bojāts,
multimetra rādījums ir 0 omu.
• Pārbaudiet, vai ierīce saņem vismaz 10 V (bet ieteicams 12
V) strāvu.
Lai pārbaudītu spriegumu, mēriet maiņstrāvas spriegumu
spraudligzdā un strāvas kabeļa zemējuma saspraudnī. Ja
spriegums ir mazāks par 10 V, ierīci nevarēs ieslēgt.
• Pārbaudiet, vai ierīce ir stingri nostiprināta ligzdā. Ja modelis
izmanto fiksatoru, pārbaudiet, vai fiksators ir cieši saslēdzies.
Kad ierīce vai fiksators ir pareizi ievietoti, atskan klikšķis. Ja
ierīce nav stingri nostiprināta, tā var zaudēt barošanu.
Turklāt, ja ierīce nav stingri nostiprināta, tā var izkrist no
ligzdas un tikt bojāta.
• Ja ierīce saņem pietiekamu strāvas spriegumu, bet
neieslēdzas, sazinieties ar Garmin produkta atbalsta dienestu
vietnē support.garmin.com.
Drošinātāja maiņa strāvas kabelī
1 Atveriet drošinātāja korpusu .
2 Lai izņemtu drošinātāju, pagrieziet un velciet to
42
.
3 Ievietojiet jaunu 8 A zemas inerces drošinātāju.
4 Aizveriet drošinātāja korpusu.
Mans sonārs nedarbojas
• Pārbaudiet, vai fiksācijas gredzens uz sonāra kabeļa ir
nostiprināts.
• Nospiediet un pārbaudiet, vai sonārs ir iespējots.
• Atlasiet pareizo devēja tipu (Devēja tipa izvēle, 20. lappuse).
Mana ierīce neveido ceļa punktus pareizā atrašanās
vietā
Ceļa punkta atrašanās vietu varat ievadīt manuāli, lai pārsūtītu
datus no vienas ierīces uz citu un koplietotu tos. Ja ceļa punktu
ievadījāt manuāli, izmantojot koordinātas, un atrašanās vieta
neparādās, kur punktam ir jābūt, ierīces koordinātu sistēma un
pozīcijas formāts neatbilst sākotnēji lietotajam koordinātu
sistēmas un pozīcijas formātam, lai atzīmētu ceļa punktu.
Pozīcijas formāts ir veids, kādā GPS uztvērēja pozīcija ir
redzama ekrānā. Parasti tā tiek rādīta kā ģeogrāfiskais platums/
garums grādos un minūtēs ar opcijām grādiem, minūtēm un
sekundēm, tikai grādiem vai vienam no vairākiem režģa
formātiem.
Koordinātu sistēma ir matemātisks modelis, kas attēlo zemes
virsmas daļu. Ģeogrāfiskā platuma un garuma līnijas uz papīra
kartes ir atsauces uz noteiktu koordinātu sistēmu.
1 Noskaidrojiet, kāda koordinātu sistēma un pozīcijas formāts
tika izmantoti, veidojot sākotnējo ceļa punktu.
Ja sākotnējais ceļa punkts tika ņemts no kartes, kartē ir jābūt
apzīmējumam, kas norāda kartes izveidošanai izmantoto
koordinātu sistēmu un pozīcijas formātu. Visbiežāk tas
atrodams nosacīto apzīmējumu tuvumā.
2 Atlasiet Iestatījumi > Vienības.
3 Atlasiet pareizos koordinātu sistēmas un pozīcijas formāta
iestatījumus.
4 Vēlreiz izveidojiet ceļa punktu.
Mana ierīce nerāda pareizu laiku
Laiku iestata GPS pozīcijas un laika joslas iestatījums.
1 Atlasiet Iestatījumi > Vienības > Laika josla.
2 Pārbaudiet, vai ierīcei ir GPS satelīta meklēšanas vai
aprēķināšanas funkcija.
Specifikācijas
Visi modeļi
Specifikācija
Mērījums
Materiāls
Polikarbonāta plastmasa
Ūdens saturs
IEC 60529 IPX7
Ierīce iztur nejaušu ūdens iedarbību līdz
1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com
/waterrating.
Temperatūras diapazons
No -15° līdz 55°C (no 5° līdz 131°F)
Ieejas spriegums
No 9 līdz 18 V līdzstrāvas
Drošinātājs
8A
Kompasa drošs attālums
65 cm (25,6 collas)
Attālums līdz tuvākajam
šķērslim
150 mm (6 collas)
NMEA 2000 GAR. ar 9 V
līdzstrāvu
1
NMEA 2000 patēriņš
39 mA maks.
Displeja izšķirtspēja.
WXGA, 1280 x 800 pikseļu
Atmiņas karte
2 microSD kartes sloti; kartes maks.
lielums 32 GB
Maks. ceļa punkti
5000
Pielikums
Specifikācija
Mērījums
Definīcija Apraksts
Maks. maršruti
100
GPRMB
RMB: ieteicamā minimālā navigācijas informācija
Maks. aktīvie ceļa punkti
50 000 punktu, 50 saglabātu ceļu
GPRMC
RMC: ieteicamie minimālie specifiskie GNSS dati
GPRTE
RTE: maršruti
GPVTG
VTG: kurss pa grunti un ātrums attiecībā pret gultni
Mērījums
GPWPL
WPL: ceļa punkta atrašanās vieta
29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6 x 7,7 x 3,9
collas)
GPXTE
XTE: novirzes no trajektorijas kļūda
PGRME
E: aplēstā kļūda
Displeja izmēri (P x A)
21,7 x 13,6 cm (8,5 x 5,4 collas)
25,4 cm (10 collas) diagonāle
PGRMM
M: koordinātu sistēma
Svars
1,8 kg (4,0 mārc.)
PGRMZ
Z: augstums
Maks. piedziņas jauda
26 W
SDDBT
DBT: dziļums zem devēja
SDDPT
DPT: dziļums
SDMTW
MTW: ūdens temperatūra
SDVHW
VHW: kustības ātrums ūdenī un kurss
10 collu modeļi
Specifikācija
Izmēri (P x A x D)
Tipiskais strāvas patēriņš ar 12 3 A
V līdzstrāvu (efektīvā vērtība)
Maks. strāvas patēriņš ar 12 V
līdzstrāvu (efektīvā vērtība)
6A
Bezvadu frekvences un
protokoli
Wi‑Fi, 2,4 GHz ar 17,2 dBm nominālu
ANT , 2,4 GHz ar 3,1 dBm nominālu
Bluetooth, 2,4 GHz ar 1,2 dBm
nominālu
®
12 collu modeļi
Saņemt
Definīcija
Apraksts
DPT
Dziļums
DBT
Dziļums zem devēja
MTW
Ūdens temperatūra
VHW
Kustības ātrums ūdenī un kurss
WPL
Ceļa punkta atrašanās vieta
DSC
Digitālā selektīvā izsaukuma informācija
Specifikācija
Mērījums
Izmēri (P x A x D)
34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4 x 9 x 3,9
collas)
Displeja izmēri (P x A)
26,1 x 16,3 cm (10,3 x 6,4 collas)
30,7 cm (12,1 collas) diagonāle
DSE
Paplašināts digitāls selektīvs izsaukums
HDG
kurss, novirze, izmaiņas
Svars
2,5 kg (5,5 mārc.)
HDM
Kurss, magnētiskais
Maks. piedziņas jauda
26 W
MWD
Vēja virziens un ātrums
Tipiskais strāvas patēriņš ar 12 3,3 A
V līdzstrāvu (efektīvā vērtība)
MDA
Meteoroloģisko apstākļu kopums
MWV
Vēja ātrums un leņķis
Maks. strāvas patēriņš ar 12 V
līdzstrāvu (efektīvā vērtība)
6,1 A
VDM
AIS VHF sakaru kanāla ziņojums
Bezvadu frekvences un
protokoli
Wi‑Fi, 2,4 GHz ar 18,5 dBm nominālu
ANT, 2,4 GHz ar 1,2 dBm nominālu
Bluetooth, 2,4 GHz ar 1,0 dBm
nominālu
Pilnīgu informāciju par Jūras elektronikas nacionālās asociācijas
(National Marine Electronics Association —NMEA) formātu un
definīcijām varat iegādāties: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Sonāra modeļu specifikācijas
NMEA 2000 PGN informācija
Pārraidīt un saņemt
Specifikācija
Mērījums
Sonāra frekvences1
Parasti: 50, 77, 83 vai 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 vai 800
kHz
CHIRP SideVü: 260, 455, 800 vai 1100 kHz
PGN
Sonāra starojuma jauda
(efektīvā vērtība)2
600 W
126208 NMEA: pārvalda, pieprasa un apstiprina grupas funkciju
Sonāra dziļums3
701 m (2300 pēdu) ar 77 kHz
NMEA 0183 informācija
Pārraidīt
Definīcija Apraksts
Apraksts
059392 ISO apstiprinājums
059904 ISO pieprasījums
060928 ISO adreses prasība
126996 Produkta informācija
127250 Laivas kurss
128259 Ātrums: ūdens atsauce
128267 Ūdens dziļums
129539 GNSS DOP
129799 Radio frekvence, režīms un jauda
GPAPB
APB: kursa vai ceļa kontrollera (autopilots) definīcija "B"
GPBOD
BOD: peilējums (no sākuma līdz galapunktam)
GPBWC
BWC: peilējums un attālums līdz ceļa punktam
GPGGA
GGA: globālās pozicionēšanas sistēmas meklēšana vai
aprēķināšana
Pārraidīt
GPGLL
GLL: ģeogrāfiskās koordinātas (platums un garums)
PGN
Apraksts
GPGSA
GSA: GNSS DOP un aktīvie satelīti
126464
Funkcija Pārraidīt un saņemt PGN saraksta grupu
GPGSV
GSV: GNSS satelīti redzamības robežās
127258
Magnētiskā novirze
1
2
3
130306 Vēja dati
130312 Temperatūra
Atkarīgas no devēja.
Atkarīga no devēja nominālajiem parametriem un dziļuma.
Atkarīgs no devēja, ūdens sāļuma, gultnes veida un citiem ūdens apstākļiem.
Pielikums
43
PGN
Apraksts
129025
Pozīcija: ātrs atjauninājums
129026
COG un SOG: ātrs atjauninājums
129029
GNSS pozīcijas dati
129283
Novirzes no trajektorijas kļūda
129284
Navigācijas dati
129285
Navigācijas maršruta un ceļa punkta informācija
129540
GNSS satelīti redzamības robežās
Saņemt
PGN
Apraksts
127245
Stūre
127250
Laivas kurss
127488
Dzinēja parametri: ātrs atjauninājums
127489
Dzinēja parametri: dinamiski
127493
Transmisijas parametri: dinamiski
127498
Dzinēja parametri: statiski
127505
Šķidruma līmenis
129038
AIS klases A pozīcijas ziņojums
129039
AIS klases B pozīcijas ziņojums
129040
AIS klases B paplašināts pozīcijas ziņojums
129794
AIS klases A statiski un ar ceļojumu saistīti dati
129798
AIS SAR lidaparāta pozīcijas ziņojums
128000
Jūras dreifa leņķis
129802
AIS ar drošību saistīts apraides ziņojums
129808
DSC zvana informācija
130310
Vides parametri
130311
Vides parametri (neaktuāli)
130313
Mitrums
130314
Faktiskais spiediens
130576
Mazas laivas statuss
Šie dati attiecas vienīgi uz produktiem, kas ir saderīgi ar NMEA
2000.
44
Pielikums
Rādītājs
burāšanas anemometri 31
burulaiva 2, 26
A
C
ActiveCaptain 2
karšu atjaunināšana 3
programmatūras atjaunināšana 3
quickdraw 10
viedie paziņojumi 3
aerofotouzņēmumi 6
AIS 6, 7, 9
apdraudējumi 7
brīdinājums 7, 39
ieslēgšana 39
mērķis 6, 7
Navigācijas palīglīdzekļi 7
SART 7
trauksmes signālierīce 7
aizturēti mērķi 9
AM 33, 34
anemometri 31
animētas straumes, plūdmaiņas 5
antena, GPS 2
astronavigācijas informācija 31
atbalsts. Skatiet produkta atbalsts
atiestatīšana, iestatījumi 35
atiestatīt 39
atjauninājumi, programmatūra 41
atjaunināšana
kartes 3
programmatūra 3
atjaunot 39
atmiņas karte 40
detalizētas kartes 40
ievietošana 1
slots 1
attāluma gredzeni 8
attāluma mērīšana 20
kartes 4
attālums līdz krasta līnijai 15
atzīmēt atrašanās vietu 12
Auto Guidance 11, 14, 15, 39
attālums līdz krasta līnijai 15
ceļi 14
autopilots 25, 26
aktivizēšana 26
apļu modelis 26
kursa ieturēšanas vadības modeļi 26
stūres aktivitātes samazināšana 25
stūrēšanas palielinājums 25
u veida pagrieziena modelis 26
vadība saskaņā ar kursa modeli 26
Viljamsona pagrieziena modelis 26
zigzaga modelis 26
caurgriešana un halzēšana 28
kursa saglabāšana 28
vēja aizture 28
ceļa punkti 12, 42
cilvēks aiz borta 12
dzēšana 13
kopēšana 40
koplietošana 40
naviģēšana uz 13
plānošana 12
rādīšana 9
rediģēšana 12, 13
saraksta skatīšana 12
sekota laiva 32
sonārs 20
veidošana 4, 12
ceļi 15, 16
dzēšana 16
ierakstīšana 16
kā maršruta saglabāšana 16
kopēšana 40
naviģēšana 16
notīrīšana 16
rādīšana 9, 15
rediģēšana 16
saglabāšana 15
saraksts. 16
cilvēks aiz borta 12, 26
citas laivas
AIS 9
trases 9
B
barošanas taustiņš 1, 35
bezvadu ierīces 38
bezvadu ierīces pievienošana 38
pievienošana bezvadu ierīcei 2
Tīkla konfigurēšana 38
brauciena mēraparāti 30
brīdinājumi 17, 38
degviela 30, 39
dziļūdens 22, 38
dzinējs 30
enkura vilkšana 38
ierašanās 38
mērinstrumenti 30
navigācija 38
novirze no kursa 38
sadursme 7, 39
seklūdens 22, 38
sonārs 22, 38
ūdens temperatūra 22, 38
buras pārsviešana. Skatiet caurgriešana un
halzēšana
burāšana 8, 26, 27
sacīkšu taimeris 27
starta līnija 26, 27
Rādītājs
D
DAB 33, 34
dati
dublējums 40
kopēšana 40
notīrīšana 40
pārvaldība 39
datu koplietošana 39, 40
degvielas līmeņrāži 30, 37
degvielas mērinstrumenti
sinhronizēšana ar faktisko degvielas
daudzumu 30, 37
statusa brīdinājums 30, 39
degvielas tilpums 30, 36, 37
devējs 17, 20, 22, 24
digitālā pārslēgšana 31
digitāls selektīvs izsaukums 32
ieslēgšana 32, 39
Individuāls standarta zvans 32, 33
kanāli 32
kontaktpersonas 32
displeja iestatījumi 36
Dodieties uz 11
Doties uz 12
drošas zonas sadursmes brīdinājums 7, 39
DSC. Skatiet digitāls selektīvs izsaukums
dzēšana
lietotāja dati 40
visi lietotāja dati 17
dziļuma tonējums 9
dzinēja mēraparāti 30, 37
konfigurēšana 30
statusa brīdinājumi 30
E
EGNOS 36
ekrāns, spilgtums 2
ekrānuzņēmumi 42
tveršana 41
enkura vilkšanas brīdinājums 38
EPIRB 7
F
Fish Eye 3D
aizturēti mērķi 9
sekošana 9
sonāra konuss 9
FM 33, 34
fona apgaismojums 2
fons 2
Force laivas elektromotors 28, 29
fotouzņēmumi, aero 6
G
galapunkti
atlase 12
navigācijas karte 12
Garmin ClearVü 17
Garmin kuģniecības tīkls 37
Garmin produkta atbalsts. Skatiet produkta
atbalsts
Garminkuģniecības tīkls 38
GLONASS 36
GPS 42
avots 2
EGNOS 36
GLONASS 36
signāli 1
WAAS 36
GPS precizitāte 38
H
halzēšana. Skatiet caurgriešana un halzēšana
I
ierašanās brīdinājums 38
ierīce
reģistrēšana 41
taustiņi 1
tīrīšana 41
ierīces ID 36
ierīces reģistrēšana 41
iestatījumi 11, 35, 36, 39
sistēmas informācija 36
K
karte
iestatījumi 8
Slāņi 8, 9
kartes 3, 6, 9, 10. Skatiet kartes
atjaunināšana 3
attāluma mērīšana 4
detaļas 4
iestatījumi 8
izskats 8, 9
navigācija 4, 6
quickdraw 9–11
simboli 4
Slāņi 8, 9
zveja 4
kombinācijas 2
kompass 30
roze 8
krāsu režīms 2
kuģniecības pakalpojumi 12
kursi 11
kurss
kursa saglabāšana 28
līnija 5
turēšana 26
L
laivas elektromotors 28, 29
kompass 29
priekšgala nobīde 29
laivu trases 9, 32
lietotāja dati, dzēšana 17, 40
M
MARPA, navigācijas karte 9
maršruti 11, 13, 16
ceļa punkti 40
dzēšana 14
kopēšana 40
koplietošana 40
naviģēšana 14
45
naviģēšana paralēli 14
rediģēšana 13
saraksta skatīšana 13
veidošana 13
Maršruts uz 11
mēraparāti
brauciens 30
degviela 30
dzinējs 30
ierobežojumi 37
statusa brīdinājumi 30
vējš 31
mērinstrumenti
degviela 30, 37
statusa brīdinājumi 30
mērvienības 39
MOB, ierīce 7
motorkuteris 2, 26
multivides atskaņotājs 33–35
atkārtošana 33
avots 33
DAB 34
FUSION-Link 33
ierīces nosaukums 35
jaukšana 33
meklēšanas alfabētiskā secībā 33
radio 34, 35
regulēšanas režīms 34
sākotnējais iestatījums 34
SiriusXM satelītradio 34
skaņas izslēgšana 33
uztvērēja reģions 34
VHF 33
zonas 33
mūzikas atskaņotājs 33, 34. Skatiet multivides
atskaņotājs
N
navigācijas brīdinājumi 38
navigācijas karte 4, 6, 12
iestatīšana 39
kuģniecības pakalpojumu punkti 12
laivu trases 9, 32
MARPA 9
Navigācijas palīglīdzekļi 7
navigācijas līdzekļi 5
navigācijas palīglīdzekļi 7
NMEA 0183 32, 37, 38, 43
NMEA 2000 38, 43
notikumu žurnāls 36
novirzes no kursa brīdinājums 38
P
palīdzība. Skatiet produkta atbalsts
Panoptix 24
pārklājumu josla 29
paziņojumi 3
plūdmaiņas kontroles punkti 32
plūdmaiņu kontroles punkti 5, 31
rādītāji 6
porti 1
pozīcija, izsekošana 32
pozīcijas ziņojums 32
prioritārais datu avots 25
produkta atbalsts 1
produkta reģistrēšana 41
programmatūra
atjauninājumi 35, 41
atjaunināšana 3, 41
pulkstenis 38
brīdinājums 38
robežas
kopēšana 40
rādīšana 9
robežlīnija 16, 17
rūpnīcas iestatījumi 39
sonārs 22
S
sadursmes brīdinājums 7, 39
saīsnes 1, 29
sākotnējie iestatījumi 34
DAB 34
sākuma ekrāns, pielāgošana 2
SART 7
satelīta signāli, iegūšana 1
satelītattēls 6
savienotāji 1
sekošana
ierakstīšana 16
kopēšana 40
shēmas 31
SideVü 18
simboli 6
SiriusXM, satelītradio 34
SiriusXM satelītradio 34, 35
sistēmas informācija 36, 40
skats no aizmugures 1
sonārs 17, 20
a-tvērums 19, 22, 23
aizturēti mērķi 22
apakšdaļas bloķēšana 21
attālumu mērīšana 20
avots 20
baltā līnija 22
brīdinājumi 22, 38
ceļa punkts 20
dziļuma līnija 21
dziļuma skala 22
dziļums 21
frekvences 23
FrontVü 19
Garmin ClearVü 17
ierakstīšana 21
izskats 22
konuss 9
koplietošana 20
krāsas noraidījums 22
krāsu pastiprinājums 21
Panoptix 18, 19, 23, 24
pārklājumu skaits 21
pastiprinājums 21
ritināšanas ātrums 21
SideVü 18
signālierīce 19
skati 17
tālummaiņa 21
traucējumi 22
trokšņi 21, 22
virsmas trokšņi 22
spriegums 38
straumju kontroles punkti 31, 32
rādītāji 6
V
valoda 35
vēja aizture 28
regulēšana 28
vējš, roze 8
VHF radio 32
DSC kanāls 32
Individuāls standarta zvans 32, 33
46
WAAS 36
Wi‑Fi 2
Wi‑Fi tehnoloģija 37, 38
Z
zivju meklēšanas eholots. Skatiet sonārs
zvejas karte 4
tālummaiņa
karte 4
sonārs 21
tālvadība 26
traucējummeklēšana 42
trauksmes signālierīce 7
trauksmes zvans 32
quickdraw 10, 11
radio 34
AM 33
FM 33
SiriusXM 34, 35
W
T
Q
R
trauksmes zvani 32
zvanīšana AIS mērķim 33
viedie paziņojumi 3
Rādītājs
support.garmin.com
2019 gada Augusts
190-02536-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising