Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Installeringsinstruksjoner

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Installeringsinstruksjoner
Bøylemontere enheten
ECHOMAP™ ULTRA 100/120SERIEN
INSTALLERINGSINSTRUKSJONER
LES DETTE
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
1 Velg festeanordningene som er egnet for
Viktig sikkerhetsinformasjon
monteringsoverflaten og bøylemonteringsbraketten.
som mal, og marker
styrehullene gjennom skruehullene .
2 Bruk bøylemonteringsbraketten
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
®
Nødvendige verktøy
• Bor
• Borbits
◦ Bøylemontering: borbits og skruer som egner seg for
overflaten og festeanordningene
◦ Innbygging: Borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) og 9,5 mm
(3/8 tommer)
• Stjerneskrutrekker #2
• Løvsag eller universalverktøy
• Fil og sandpapir
• Maritim tetningsmasse (valgfritt)
Forhold vedrørende montering
Du kan montere enheten innebygd i dashbordet. Du kan også
bøylemontere enheten på dashbordet.
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Monteringsstedet må gi fri sikt til skjermen og enkel tilgang til
tastene på enheten.
• Monteringsstedet må være solid nok til å holde oppe enheten
og braketten.
• Kablene må være lange nok til at komponentene kan kobles
til hverandre og til strøm.
• For å unngå forstyrrelser med magnetisk kompass, må
enheten ikke installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
3 Bruk en borbits som er egnet for festeanordningene, og bor
de fire styrehullene.
4 Bruk medfølgende festeanordninger, og fest
bøylemonteringsbraketten til monteringsoverflaten.
5 Fjern gummihettene fra kontaktene.
6 Plasser holderen i bøylemonteringsbraketten, og stram til
bøylemonteringsknottene
.
7 Koble alle nødvendige kabler til holderen, og vri låseringene
med klokken for å låse kablene til holderen.
TIPS: Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende
gummihettene for å forhindre korrosjon i metallkontaktene.
Bygge inn enheten
LES DETTE
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innebygge enheten. Det
er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis
du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet
når den er montert.
Bruk av metallverktøy, for eksempel en skrutrekker, kan skade
kantstykkene og enheten. Bruk verktøy av plast så langt det er
mulig.
Du kan bygge enheten inn i instrumentbordet ved hjelp av malen
og en festeanordning.
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å montere enheten.
2 Fest malen til monteringsstedet.
3 Bruk en borbits på 13 mm (1/2 tommer) til å bore ett eller flere
av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt på
malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
4 Bruk en løvsag eller en vinkelkutter, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er angitt
på malen.
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
6 Bruk om nødvendig en fil og sandpapir til å endre størrelsen
på hullet.
Mars 2019
190-02536-02_0A
7 Bruk et verktøy, for eksempel en flat plastbit eller en
skrutrekker, til å presse opp hjørnene på kantstykkene
forsiktig, og fjern deretter kantstykkene.
8 Sørg for at monteringshullene på enheten er på linje med
styrehullene på malen.
9 Hvis monteringshullene på enheten ikke samsvarer med
styrehullene i malen, markerer du plasseringen av de nye
styrehullene i malen din.
10 Bruk en borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) til å bore
styrehullene.
11 Fjern malen fra monteringsoverflaten.
12 Plasser enheten i holderen.
13 Monter gummipakningen på baksiden av enheten.
Gummipakningen har lim på baksiden. Husk å fjerne
beskyttelsespapiret før den festes på enheten.
• Enheten har én intern NMEA 0183 port som brukes til å koble
til NMEA 0183 kompatible enheter.
• Hvis det er nødvendig å forlenge strømledningene og
jordledningen, må du bruke en ledning på 1.31 mm2
(16 AWG) eller større.
• Hvis det er nødvendig å forlenge NMEA 0183 ledningene
eller alarmledningene, skal du bruke en ledning på 0,33 mm2
(22 AWG).
Element
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
NMEA 0183 internport Rx (inn)
Brun
NMEA 0183 internport Tx (ut)
Blå
Jord (strøm og NMEA 0183)
Svart
Kraft
Rød
Koble enheten til en svinger
14 Koble til alle nødvendige kabler, og vri låseringene med
klokken for å feste kablene til holderen før du setter den inn i
utsnittet.
TIPS: Dekk til ubrukte kontakter med gummihetter for å
forhindre korrosjon i metallkontaktene.
15 Plasser enheten i utsnittet.
16 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene.
17 Monter kantstykkene ved å klikke dem på plass rundt kanten
av enheten.
Du får mer informasjon om hva slags svinger du trenger for dine
behov, på www.garmin.com/transducers eller ved å kontakte en
lokal forhandler for Garmin.
1 Følg instruksjonene som fulgte med svingeren, for å
installere den på riktig måte på båten.
2 Før svingerkabelen til baksiden av enheten, og hold den
unna kilder for elektrisk interferens.
3 Koble svingerkabelen til den riktige porten på holderen.
Installere enheten i holderen
Når kablene er koblet til holderen, kan du raskt plassere
enheten i holderen.
1 Plasser sokkelen på enheten nederst i holderen.
2 Vipp oversiden av enheten mot holderen.
Installere kabler og kontakter
Koble til strøm
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
1 Før strømkabelen til strømkilden og enheten.
2 Du kan eventuelt forlenge ledningene med en ledning på
1.31 mm2 (16 AWG) eller større.
3 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
4 Koble strømkabelen til enheten, og stram den ved å vri
låseringen med klokken.
Kabelklemme
• Kabelklemmen brukes for NMEA 0183-enheter og til å dele
rute- og veipunktinformasjon.
• Kabelklemmen kobler enheten til strøm og NMEA 0183
enheter.
®
2
3 Trykk på knappen på utløserspaken, og dra utløserspaken
ned til enheten klikker på plass.
Fjerne enheten fra holderen
1 Trykk på knappen på utløserspaken på holderen, og dra
spaken opp.
2 Vipp enheten fremover, og løft den ut av holderen.
Hensyn for NMEA 2000
®
LES DETTE
Hvis du kobler til et eksisterende NMEA 2000 nettverk, finner
du frem NMEA 2000 strømkabelen. Det kreves kun én NMEA
2000 strømkabel for at NMEA 2000 nettverket skal fungere som
det skal.
En NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) skal brukes i
monteringer der den eksisterende NMEA 2000
nettverksprodusenten er ukjent.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Du kan koble enheten til et NMEA 2000 nettverk på båten for å
dele data fra NMEA 2000 kompatible enheter, for eksempel
sensorer eller en VHF-radio. Nødvendige kabler og kontakter for
NMEA 2000 selges separat.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Last ned dette dokumentet ved å gå til
www.garmin.com og velge Veiledninger på produktsiden for
enheten.
Porten som er merket NMEA 2000 på holderen, brukes til å
koble holderen til et standard NMEA 2000 nettverk.
Modell
Spesifikasjon
Mål
Trådløse
frekvenser og
protokoller
Wi‑Fi , 2,4 GHz ved 17,2 dBm
nominell
ANT , 2,4 GHz ved 3,1 dBm
nominell
Bluetooth , 2,4 GHz ved 1,2 dBm
nominell
®
®
®
12-tommers
modeller
Mål (B x H x D)
341 x 229 x 98 mm
(132/5 x 9 x 39/10 tommer)
Vekt
3,05 kg (6,75 lb)
Skjermstørrelse
(B x H)
261 x 163 mm
(103/10 x 62/5 tommer)
Maks. strømforbruk1
26 W
Vanlig strømforbruk 3,3 A
på 12 VDC (RMS)1
Maks. strømforbruk 6,1 A
på 12 VDC (RMS)1
Alle modeller
Trådløse
frekvenser og
protokoller
Wi‑Fi, 2,4 GHz ved 18,5 dBm
nominell
ANT, 2,4 GHz ved 1,2 dBm
nominell
Bluetooth, 2,4 GHz ved 1,0 dBm
nominell
Materiale
Polykarbonatplast
Kapslingsgrad2
IEC 60529 IPX7
Temperaturområde Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
Inngangsspenning
Fra 9 til 18 VDC
Sikring
8A
Trygg avstand fra
et kompass
65 cm (25,6 tommer)
NMEA 2000 LEN
1
NMEA 2000 strøm- Maksimalt 39 mA
forbruk
Element
Skjermoppløsning
1280 x 800 piksler
Minnekort
2 microSD kortspor, 32 GB
maksimal kortstørrelse
Maks. antall
veipunkter
5 000
NMEA 2000 droppkabel
NMEA 2000 strømkabel
Maks. antall ruter
100
Tenningsbryter eller innebygd bryter
Maks. antall aktive
punkter i sporlogg
50 000 punkter; 50 lagrede spor
Strømkilde på 12 V likestrøm
Skjermtype
WXGA
NMEA 2000Terminator eller basisnettverkskabel for
Avstand til
nærmeste hindring
150 mm (6 tommer)
Frekvenser
Tradisjonell: 50, 77, 83 eller
200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455
eller 800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455, 800
eller 1100 kHz
Overføringskraft
600 W
Maksimumsdybde
701 m (2300 fot) ved 77 kHz
Beskrivelse
ECHOMAP Ultra-enhet
NMEA 2000T-kontakt
NMEA 2000Terminator eller basisnettverkskabel for
Ekkoloddmodeller
Spesifikasjoner
Modell
Spesifikasjon
Mål
10-tommers
modeller
Mål (B x H x D)
295 x 195 x 98 mm (113/5 x 77/10 x
39/10 tommer)
Vekt
2,35 kg (5,25 lb)
Skjermstørrelse
(B x H)
217 x 136 mm
(81/2 x 52/5 tommer)
Maks. strømforbruk1
26 W
Vanlig strømforbruk 3 A
på 12 VDC (RMS)1
Maks. strømforbruk 6 A
på 12 VDC (RMS)1
®
1Avhengig
av svinger.
tåler kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
2Enheten
NMEA 2000 PGN-informasjon
Send og motta
PGN
Beskrivelse
059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
3
PGN
Beskrivelse
126208 NMEA: Gruppefunksjon for kommando, forespørsel og
bekreftelse
126996 Produktinformasjon
127250 Fartøykurs
128259 Fart: Vannreferanse
128267 Vanndybde
129539 GNSS DOPer
129799 Radiofrekvens, modus og strøm
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Sende
PGN
Beskrivelse
126464
Gruppefunksjon for å sende og motta PGN-liste
127258
Magnetisk variasjon
129025
Posisjon: Rask oppdatering
129026
COG og SOG: Rask oppdatering
129029
GNSS-posisjonsdata
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
129285
Navigasjonsrute- og veipunktinformasjon
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
Motta
PGN
Beskrivelse
127245
Ror
127250
Fartøykurs
127488
Motorparametere: Rask oppdatering
127489
Motorparametere: Dynamiske
127493
Sendeparametere: Dynamiske
127498
Motorparametere: Statiske
127505
Væskenivå
129038
AIS-posisjonsrapport klasse A
129039
AIS-posisjonsrapport klasse B
129040
Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129794
Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129798
AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
128000
Nautisk avdriftsvinkel
129802
AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
129808
Informasjon om DSC-anrop
130310
Miljøparametere
130311
Miljøparametere (foreldet)
130313
Luftfuktighet
130314
Faktisk trykk
130576
Status for lite fartøy
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. ECHOMAP™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
®
BLUETOOTH ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som
Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. NMEA , NMEA 2000 , NMEA 2000-logoen og
NMEA er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association. microSD
og microSD-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Wi‑Fi er et registrert varemerke for
Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising