Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | User manual | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Brugervejledning

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Brugervejledning
ECHOMAP ULTRA SERIEN
™
Brugervejledning
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ActiveCaptain , BlueChart og FUSION er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. ECHOMAP™, FUSION-Link™,
Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin LakeVü™, Garmin Quickdraw™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, Panoptix™, Reactor™ og SteadyCast™ er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
Navnet BLUETOOTH og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede
varemærker tilhørende National Marine Electronics Association. microSD og microSD-logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. SiriusXM er et registreret varemærke tilhørende SiriusXM
Radio Inc. Standard Mapping er et varemærke tilhørende Standard Mapping Service, LLC. Wi‑Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret
varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Alle andre varemærker og copyrights tilhører deres respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Forsiden ...................................................................................... 1
Stikoversigt ............................................................................ 1
Tildeling af genvejstast .......................................................... 1
Tip og genveje ............................................................................ 1
Hentning af vejledninger fra internettet ....................................... 1
Garmin Support Center ............................................................... 1
Isætning af hukommelseskort ..................................................... 1
Søgning efter GPS-satellitsignaler .............................................. 1
Valg af GPS-kilde ................................................................... 2
Tilpasning af plotteren................................................... 2
Tilpasning af startskærmen ........................................................ 2
Tilpasning af sider ....................................................................... 2
Oprettelse af ny kombinationsside med ECHOMAP Ultra ..... 2
Indstilling af fartøjets type ........................................................... 2
Justering af baggrundslys ........................................................... 2
Justering af farvevalg .................................................................. 2
Ændring af baggrundsbillede ...................................................... 2
ActiveCaptain app .......................................................... 2
ActiveCaptain Roller ................................................................... 2
Sådan kommer du i gang med ActiveCaptain appen ................. 2
Aktivering af smart-notifikationer ................................................ 3
Opdatering af software med ActiveCaptain appen ..................... 3
Opdatering af kort med ActiveCaptain ........................................ 3
Kort og 3D-kortvisninger............................................... 3
Navigationskort og fiskekort ........................................................ 4
Zoom ind og ud på kortet ....................................................... 4
Kortsymboler .......................................................................... 4
Måling af en afstand på kortet ............................................... 4
Oprettelse af et waypoint på kortet ........................................ 4
Navigation til en destination på kortet .................................... 4
Visning af positions- og objektinformation på et kort ............. 4
Visning af detaljer om navigationssymboler .......................... 5
Kurslinje og vinkelmarkører ................................................... 5
Højkvalitetskort ........................................................................... 5
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer ........................ 5
Visning af satellitbilleder på navigationskortet ....................... 6
Visning af luftfotos af landmærker ......................................... 6
Automatisk identifikationssystem ................................................ 6
AIS-markeringssymboler ........................................................ 6
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål ....................... 6
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj ....................................... 7
Visning af en liste over AIS-trusler ......................................... 7
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone .............................. 7
AIS-nødsignaler ..................................................................... 7
Deaktivering af AIS-modtagelse ............................................ 7
AIS hjælpemidler til navigation ............................................... 7
Kort menu ................................................................................... 8
Kortlag .................................................................................... 8
Indstillinger for Fish Eye 3D ................................................... 9
Understøttede kort ...................................................................... 9
Garmin Quickdraw Contours kortlægning................... 9
Kortlægning af et vandområde ved hjælp af funktionen Garmin
Quickdraw Contours ................................................................. 10
Tilføjelse af en etiket til et Garmin Quickdraw Contours kort .... 10
Garmin Quickdraw fællesskabet ............................................... 10
Oprettelse af forbindelse til Garmin Quickdraw fællesskabet
vha. ActiveCaptain ............................................................... 10
Oprettelse af forbindelse til Garmin Quickdraw fællesskabet
vha. Garmin Connect ........................................................... 10
Garmin Quickdraw Contours-indstillinger ................................. 11
Navigation med en plotter ........................................... 11
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende spørgsmål om navigation .............................. 11
Destinationer ............................................................................. 12
Søgning efter en destination efter navn ............................... 12
Valg af en destination vha. navigationskortet ...................... 12
Søgning efter en marineservicedestination ......................... 12
Sådan indstiller og følger du en direkte kurs ved hjælp af Go
To ......................................................................................... 12
Afbrydelse af navigation ....................................................... 12
Waypoints ................................................................................. 12
Markering af din nuværende position som et waypoint ....... 12
Oprettelse af et waypoint på en anden position ................... 12
Markering af en MOB-position ............................................. 12
Projicering af et waypoint ..................................................... 12
Visning af en liste over alle waypoints ................................. 12
Redigering af et gemt waypoint ........................................... 12
Flytning af et gemt waypoint ................................................ 12
Sådan finder du et gemt waypoint og navigerer til det ......... 13
Sletning af et waypoint eller MOB ........................................ 13
Sådan sletter du alle waypoints ........................................... 13
Ruter ......................................................................................... 13
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende
position ................................................................................. 13
Sådan opretter og gemmer du en rute ................................. 13
Visning af en liste over ruter og Auto Guidance ruter .......... 13
Redigering af en gemt rute .................................................. 13
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den .................. 13
Sådan finder og navigerer du parallelt med en gemt rute .... 14
Sletning af en gemt rute ....................................................... 14
Sletning af alle gemte ruter .................................................. 14
Auto Guidance .......................................................................... 14
Sådan opretter og følger du en Auto Guidance rute ............ 14
Sådan opretter og gemmer du en Auto Guidance rute ........ 14
Justering af en Auto Guidance rute ..................................... 14
Annullering af en Auto Guidance beregning, som er under
udførsel ................................................................................ 14
Indstilling af tidsbestemt ankomst ........................................ 14
Konfigurationer af Auto Guidance rute ................................ 14
Spor .......................................................................................... 15
Visning af spor ..................................................................... 15
Indstilling af farven på det aktive spor ................................. 15
Sådan gemmer du det aktive spor ....................................... 15
Visning af en liste over gemte spor ...................................... 15
Redigering af et gemt spor ................................................... 15
Sådan gemmer du sporet som en rute ................................ 15
Sådan finder og navigerer du et registreret spor ................. 16
Sletning af et gemt spor ....................................................... 16
Sletning af alle gemte spor .................................................. 16
Sådan følger du det aktive spor tilbage igen ....................... 16
Rydning af det aktive spor ................................................... 16
Håndtering af sporloghukommelsen under registrering ....... 16
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval ............... 16
Grænser .................................................................................... 16
Oprettelse af en grænse ...................................................... 16
Konvertering af en rute til en grænse .................................. 16
Konvertering af et spor til en grænse ................................... 16
Redigering af en grænse ..................................................... 16
Indstilling af en grænsealarm ............................................... 16
Sletning af en grænse .......................................................... 17
Sletning af alle waypoints, ruter og spor ................................... 17
Fishfinder ekkolod....................................................... 17
Stop udsendelsen af ekkolodssignaler ..................................... 17
Ændring af ekkolodsvisning ...................................................... 17
Traditionel ekkolodsvisning ....................................................... 17
Ekkolodsvisning med splitfrekvens ...................................... 17
Ekkolodsvisning med split zoom .......................................... 17
Garmin ClearVü Ekkolodsvisning ............................................. 17
i
SideVü Ekkolodsvisning ........................................................... 17
SideVü scanningsteknologi .................................................. 18
Panoptix Ekkolodsvisninger ...................................................... 18
LiveVü Nedadrettet ekkolodsvisning .................................... 18
LiveVü Fremadrettet ekkolodsvisning .................................. 18
RealVü 3D fremadrettet ekkolodsvisning ............................. 18
RealVü 3D Down ekkolodsvisning ....................................... 19
RealVü 3D historisk ekkolodsvisning ................................... 19
FrontVü Ekkolodvisning ....................................................... 19
Panoptix LiveScope Ekkolodsvisning .................................. 19
Blinkvisning ............................................................................... 19
Genveje på siden Blinkfunktion ........................................... 19
Valg af transducertype .............................................................. 20
Kalibrering af kompas .......................................................... 20
Valg af ekkolodskilde ................................................................ 20
Sådan omdøbes en ekkolodskilde ....................................... 20
Oprettelse af et waypoint på skærmen Ekkolod ....................... 20
Pause i ekkolodsvisningen ....................................................... 20
Måling af afstand på skærmen Ekkolod ................................... 20
Visning af ekkolodshistorik ....................................................... 20
Deling af ekkolod ...................................................................... 20
Justering af detaljeniveauet ...................................................... 21
Justering af farveintensiteten .................................................... 21
Ekkolodsregistreringer .............................................................. 21
Registrering af ekkolodsvisningen ....................................... 21
Stop ekkolodsregistrering .................................................... 21
Sådan slettes en ekkolodsregistrering ................................. 21
Afspilning af ekkolodsregistreringer ..................................... 21
Traditionel Garmin ClearVüopsætning og SideVü
ekkolodsopsætning ................................................................... 21
Indstilling af zoomniveauet på visningen på
ekkolodsskærmen ................................................................ 22
Indstilling af rullehastigheden .............................................. 22
Justering af området for dybde- eller breddeskala .............. 22
Indstillinger for ekkolods udseende ..................................... 22
Ekkolodsalarmer .................................................................. 22
Avancerede ekkolodsindstillinger ........................................ 22
Transducerinstallationsindstillinger ...................................... 23
Ekkolodfrekvenser ............................................................... 23
Aktivering af A-Scope .......................................................... 23
Panoptix ekkolodsopsætning .................................................... 24
Justering af RealVü visningsvinkel og zoomniveau ............. 24
Justering af RealVü gennemløbshastigheden ..................... 24
LiveVü Fremadrettet og FrontVü ekkolodsmenu ................. 24
Indstillinger for LiveVü og FrontVü udseende ...................... 24
Indstillinger for RealVü udseende ........................................ 25
Panoptix transducerinstallationsindstillinger ........................ 25
Autopilot........................................................................ 25
Skærmbilledet Autopilot ............................................................ 26
Justering af trinstyringstrin ................................................... 26
Indstilling af strømsparer ...................................................... 26
Valg af foretrukken kilde til kurs ........................................... 26
Aktivering af autopiloten ........................................................... 26
Styremønstre ............................................................................ 26
Sådan følger du U-svingsmønstret ...................................... 26
Sådan indstilles og følges cirkelmønstre ............................. 26
Sådan indstilles og følges zigzagmønstre ........................... 26
Sådan følger du mønsteret for Williamson's turn ................. 26
Reactor™ autopilotens fjernbetjening ...................................... 26
Parring af Reactor fjernbetjening til autopilot med en
plotter ................................................................................... 26
Ændring af handlingstasternes funktioner for Reactor
autopilotens fjernbetjening ................................................... 27
Sejlfunktioner............................................................... 27
Indstilling af fartøjets type ......................................................... 27
Kapsejlads ................................................................................ 27
ii
Startlinje guide ..................................................................... 27
Brug af stopuret til kapsejlads .............................................. 27
Sådan indstilles afstanden mellem stævnen og GPSantennen .............................................................................. 27
Indstillinger for laylines ............................................................. 27
Indstilling af køl offset ............................................................... 28
Autopilotdrift til sejlbåde ............................................................ 28
Vindstyring ........................................................................... 28
Vende og bomme ................................................................. 28
Betjening af Force™ elmotor...................................... 29
Tilslutning til en elmotor ............................................................ 29
Tilføjelse af elmotorens betjeningselementer til
skærmbilleder ........................................................................... 29
Elmotorens betjeningsbjælke ............................................... 29
Elmotorens indstillinger ............................................................. 29
Tildeling af en genvej til genvejstasterne på elmotorens
fjernbetjening ....................................................................... 30
Kalibrering af elmotorens kompas ....................................... 30
Indstilling af stævn offset ..................................................... 30
Målere og grafer........................................................... 30
Visning af kompasset ................................................................ 30
Visning af turmålere .................................................................. 30
Nulstilling af turmålere ......................................................... 30
Visning af motor- og brændstofmålere ..................................... 30
Valg af antallet af motorer, der vises i målere ..................... 30
Tilpasning af motorer, der vises i målere ............................. 30
Aktivering af statusalarmer for motormålere ........................ 30
Aktivering af visse statusalarmer for motormåler ................. 30
Indstilling af brændstofalarmen ................................................ 30
Indstilling af brændstofkapacitet for fartøjet ......................... 30
Synkronisering af brændstofdata med faktisk mængde
brændstof i fartøjet ............................................................... 31
Visning af vindmålere ............................................................... 31
Konfiguration af sejladsvindmåleren .................................... 31
Konfiguration af hastighedskilde .......................................... 31
Konfiguration af vindmålerens kilde til kurs ......................... 31
Tilpasning af vindmåleren til sejlads tæt ved vinden ........... 31
Digitalt skift................................................................... 31
Tilføjelse og redigering af en digital switching-side .................. 31
Oplysninger om tidevand, strømforhold og
himmellegemer ............................................................. 31
Oplysninger om tidevandsstation ............................................. 31
Oplysninger om strømforholdsstation ....................................... 31
Oplysninger om himmellegemer ............................................... 31
Visning af tidevandsstation, strømstation eller oplysninger om
himmellegemer for en anden dato ............................................ 32
Visning af oplysninger for en anden tidevands- eller
strømstation .............................................................................. 32
Digitalt selektivt opkald............................................... 32
Plotter og NMEA 0183 VHF-radiofunktionalitet ........................ 32
Aktivering af DSC ..................................................................... 32
DSC-liste ................................................................................... 32
Visning af DSC-listen ........................................................... 32
Tilføjelse af en DSC-kontakt ................................................ 32
Indgående nødopkald ............................................................... 32
Navigering til et fartøj i nød .................................................. 32
Positionssporing ....................................................................... 32
Visning af en positionsrapport ............................................. 32
Navigering til et sporet fartøj ................................................ 32
Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet
fartøj ..................................................................................... 32
Redigering af oplysninger i en positionsrapport ................... 32
Sletning af et positionsrapportopkald ................................... 33
Visning af fartøjsstier på navigationskortet .......................... 33
Indholdsfortegnelse
Individuelle rutineopkald ........................................................... 33
Valg af en DSC-kanal .......................................................... 33
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald .................... 33
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et AISmål ....................................................................................... 33
Medieafspiller............................................................... 33
Sådan åbner du medieafspilleren ............................................. 33
Ikoner ................................................................................... 33
Valg af mediekilde .................................................................... 33
Afspilning af musik .................................................................... 33
Sådan finder du musik ......................................................... 33
Sådan indstiller du sange til gentagelse .............................. 33
Sådan indstiller du alle sange til Gentag ............................. 33
Sådan indstiller du sange til Bland ....................................... 33
Justering af lydstyrken .............................................................. 34
Aktivering og deaktivering af zoner ...................................... 34
Slå lyd fra for medie ............................................................. 34
VHF-radio ................................................................................. 34
Scanning efter VHF-kanaler ................................................. 34
Justering af VHF-squelch ..................................................... 34
Radio ........................................................................................ 34
Sådan indstiller du tunerregion ............................................ 34
Ændring af radiostation ........................................................ 34
Sådan skiftes tuningstilstand ............................................... 34
Forudindstillinger .................................................................. 34
DAB-afspilning .......................................................................... 34
Sådan indstiller du DAB-tunerregion ................................... 34
Scanning efter DAB-stationer .............................................. 34
Ændring af DAB-stationer .................................................... 34
DAB-forudindstillinger .......................................................... 34
SiriusXM® Satellitradio ............................................................. 35
Lokalisering af et SiriusXM radio-ID ..................................... 35
Aktivering af et SiriusXM abonnement ................................. 35
Tilpasning af kanalguiden .................................................... 35
Lagring af en SiriusXM kanal på listen forudindstillede
kanaler ................................................................................. 35
Oplåsning af SiriusXM Forældrekontrol ............................... 35
Indstilling af enhedsnavnet ....................................................... 35
Opdatering af medieafspillersoftware ....................................... 36
Enhedskonfiguration....................................................36
Enhedsindstillinger .................................................................... 39
Navigationsindstillinger ............................................................. 39
Indstillinger for andre fartøjer .................................................... 40
Gendannelse af plotterens oprindelige fabriksindstillinger ....... 40
Deling og håndtering af brugerdata............................40
Tilslutning til en Garmin enhed til deling af brugerdata ............ 40
Valg af filtype til waypoints og ruter fra tredjepart ..................... 40
Kopiering af brugerdata fra et hukommelseskort ...................... 40
Kopiering af brugerdata til et hukommelseskort ....................... 40
Kopiering af indbyggede kort til et hukommelseskort ............... 41
Kopiering af waypoints, ruter og spor fra HomePort til en
plotter ........................................................................................ 41
Sikkerhedskopiering af data til en pc ........................................ 41
Gendannelse af sikkerhedskopidata til en plotter ..................... 41
Lagring af systeminformation på et hukommelseskort ............. 41
Rydning af gemte data ............................................................. 41
Appendiks..................................................................... 41
Registrering af din enhed med Garmin Express ....................... 41
Softwareopdatering ................................................................... 41
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort ............. 42
Opdatering af enhedens software ........................................ 42
Rengøring af skærmen ............................................................. 42
Skærmprint ............................................................................... 42
Optagelse af screenshot ...................................................... 42
Kopiering af screenshots til en computer ............................. 42
Fejlfinding ................................................................................. 42
Enheden modtager ikke GPS-signaler ................................ 42
Enheden kan ikke tændes eller bliver ved med at slukke .... 42
Mit ekkolod virker ikke .......................................................... 43
Enheden opretter ikke waypoints på den rigtige position .... 43
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt ...................... 43
Specifikationer .......................................................................... 43
Alle modeller ........................................................................ 43
10 tommer modeller ............................................................. 43
12 tommer modeller ............................................................. 43
Specifikationer for ekkolodmodeller ..................................... 44
NMEA 0183 oplysninger ...................................................... 44
NMEA 2000 PGN-oplysninger ............................................. 44
Indeks............................................................................ 45
Automatisk aktivering af plotteren ............................................ 36
Systemindstillinger .................................................................... 36
Displayindstillinger ............................................................... 36
GPS-indstillinger .................................................................. 36
Visning af hændelsesloggen ................................................ 36
Visning af oplysninger om systemsoftware .......................... 36
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse
via E-label ............................................................................ 36
Indstillinger for Mit fartøj ........................................................... 36
Indstilling af køl offset .......................................................... 37
Indstilling af vandtemperatur offset ...................................... 37
Kalibrering af en vandhastighedsenhed .............................. 37
Indstilling af brændstofkapacitet for fartøjet ......................... 37
Synkronisering af brændstofdata med faktisk mængde
brændstof i fartøjet ............................................................... 37
Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmålere ........ 37
Kommunikationsindstillinger ..................................................... 38
NMEA 0183 .......................................................................... 38
NMEA 2000 Indstillinger ...................................................... 38
Wi‑Fi netværk ....................................................................... 38
Indstilling af alarmer .................................................................. 39
Navigationsalarmer .............................................................. 39
Systemalarmer ..................................................................... 39
Ekkolodsalarmer .................................................................. 39
Indstilling af brændstofalarmen ............................................ 39
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone ............................ 39
Indholdsfortegnelse
iii
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Forsiden
• Hold en nummereret tast nede for at oprette en genvej til en
skærm.
• Vælg Home fra ethvert skærmbillede for at vende tilbage til
startskærmen.
• Vælg Menu for at åbne yderligere indstillinger for det
pågældende skærmbillede.
• Vælg Menu for at lukke menuen, når du er færdig.
• Tryk på for at åbne flere valgmuligheder, som f.eks.
justering af baggrundslys og låsning af touchscreenen.
• Tryk på , og vælg Tænd/sluk > Sluk enheden, eller hold
nede, indtil linjen Sluk enheden vises, for at slukke for
plotteren, når den er tilgængelig.
• Tryk på , og vælg Tænd/sluk > Sæt enhed i dvale for at
indstille plotteren til standbytilstand, når den er tilgængelig.
Hentning af vejledninger fra internettet
Tænd/sluk-knap
Du finder de nyeste brugervejledninger og oversættelser af
manualer på Garmin webstedet. Brugervejledningen indeholder
vejledning i brug af tilbehør til enheden og standardoplysninger
vedrørende adgang.
1 Gå til garmin.com/manuals/echomap_ultra.
2 Download manualen.
Zoom-taster
Garmin Support Center
Genvejstaster
Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer,
softwareopdateringer og kundesupport.
®
Automatisk belysningssensor
Touchscreen
2 microSD hukommelseskortlæsere; maksimal kortstørrelse 32 GB
®
Isætning af hukommelseskort
Du kan bruge ekstra hukommelseskort sammen med plotteren.
Kortene giver dig mulighed for at se satellitbilleder i høj
opløsning samt luftfotos af havne, marinaer og andre
interessepunkter. Du kan bruge tomme hukommelseskort til at
registrere Garmin Quickdraw™ kortlægning af dybdekurver,
registrere ekkolod (med en kompatibel transducer), overføre
data såsom waypoints og ruter til en anden kompatibel plotter
eller computer samt bruge ActiveCaptain appen.
Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til
32 GB microSD, som er formateret til FAT32. Hastighedsklasse
4 eller højere er påkrævet.
1 Åbn lågen eller døren forrest på plotteren.
Stikoversigt
®
POWER
Strøm
12 PIN XDCR 12-bens transducer
LVS XDCR
Panoptix™ LiveScope™ LVS12 12-bens transducer
NMEA 2000
NMEA 2000 netværk
NETWORK
ECHOMAP netværk
®
Jordingsskrue
Tildeling af genvejstast
Du kan hurtigt åbne ofte anvendte skærmbilleder ved at tildele
en genvejstast. Du kan oprette en genvej til skærme såsom
ekkolodsskærme og kort.
1 Åbn en side.
2 Hold en genvejstast nede, og vælg OK.
Tip og genveje
• Tryk på for at tænde for plotteren.
• Fra et hvilket som helst skærmbillede skal du trykke på
gentagne gange for at rulle gennem lysstyrkeniveauer. Dette
kan være nyttigt, når lysstyrken er så lav, at man ikke kan se
skærmen.
Introduktion
2 Isæt hukommelseskortet .
3 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.
4 Luk lågen.
Søgning efter GPS-satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
1 Tænd for enheden.
1
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde satellitsignaler.
øverst på
Når enheden indsamler satellitsignaler, lyser
skærmen Hjem.
Hvis enheden mister satellitsignaler, forsvinder
, og et
blinkende spørgsmålstegn vises over på kortet.
Du kan finde flere oplysninger om GPS på garmin.com
/aboutGPS. Se (Enheden modtager ikke GPS-signaler,
side 42) for at få hjælp til at modtage satellitsignaler.
Valg af GPS-kilde
Du kan vælge din foretrukne kilde til GPS-data, hvis du har mere
end én GPS-kilde.
1 Vælg Indstillinger > System > GPS > Kilde.
2 Vælg kilden til GPS-data.
Tilpasning af plotteren
Tilpasning af startskærmen
Du kan tilføje og omarrangere emner fra startskærmen.
1 Vælg Tilpas Hjem fra startskærmen.
2 Vælg en funktion:
• For at omarrangere et element skal du vælge
Omarranger, vælge det element, der skal flyttes, og
vælge den nye placering.
• For at tilføje et element til startskærmen skal du vælge
Tilføj og vælge det nye element.
• For at fjerne et element, du har tilføjet på startskærmen,
skal du vælge Fjern og vælge elementet.
• For at skifte startskærmens baggrundsbillede skal du
vælge Baggrund og vælge et billede.
Tilpasning af sider
Oprettelse af ny kombinationsside med ECHOMAP
Ultra
Du kan oprette en brugerdefineret kombinationsside, der passer
til dine behov.
1 Vælg Kombinationsenheder > Tilpas > Tilføj.
2 Vælg et layout.
2 Vælg en funktion.
Justering af baggrundslys
1 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Baggrundslys.
2 Juster baggrundslys.
TIP: Fra et hvilket som helst skærmbillede skal du trykke på
gentagne gange for at rulle gennem lysstyrkeniveauer.
Dette kan være nyttigt, når lysstyrken er så lav, at man ikke
kan se skærmen.
Justering af farvevalg
1 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Farvevalg.
TIP: Vælg > Farvevalg på et hvilken som helst
skærmbillede for at få adgang til farveindstillingerne.
2 Vælg en funktion.
Ændring af baggrundsbillede
1 På skærmen Hjem skal du vælge Menu > Baggrund.
TIP: Du kan også justere denne indstilling under
Indstillinger > System > Skærm > Baggrund.
2 Vælg et billede.
ActiveCaptain app
FORSIGTIG
Denne funktion giver brugerne mulighed for at indsende
oplysninger. Garmin fremsætter ingen påstande eller
garantierklæringer om nøjagtigheden, fuldstændigheden eller
rettidigheden af de oplysninger, som brugerne indsender.
Enhver brug af eller tillid til oplysninger, som brugerne
indsender, sker på eget ansvar.
ActiveCaptain appen opretter forbindelse til din ECHOMAP Ultra
enhed, diagrammer, kort, og fællesskabet for en forbundet
sejlsportsoplevelse.
Fra din mobile enhed med ActiveCaptain appen kan du
downloade, købe og opdatere kort og søkort. Du kan bruge
appen til hurtigt og nemt at overføre brugerdata, f.eks.
waypoints og ruter, oprette forbindelse til Garmin Quickdraw
Contours-fællesskabet og opdatere enhedens software. Du kan
også planlægge din tur fra appen.
Du kan oprette forbindelse til ActiveCaptain fællesskabet for at
få opdateret feedback vedrørende marinaer og andre
interessepunkter. Appen kan skubbe smart-notifikationer, såsom
opkald og sms'er, til skærmen på din plotter, når den er parret.
ActiveCaptain Roller
Dit interaktionsniveau med ECHOMAP Ultra enheden vha.
ActiveCaptain appen afhænger af din rolle.
3 Vælg et område.
4 Vælg en funktion for området.
5 Gentag disse trin for hvert område på siden.
6 Træk pilene for at ændre størrelse på områderne.
7 Hold et område for at omarrangere det.
8 Hold et datafelt for at vælge nye data.
9 Vælg Fuldført, når du er færdig med at tilpasse siden.
10 Indtast et navn til siden, og vælg Fuldført.
Indstilling af fartøjets type
Du kan vælge bådtype til konfigurering af plotterindstillinger og
for at bruge de funktioner, der er tilpasset din bådtype.
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Fartøjets type.
2
Funktion
Ejer Gæst
Registrér enhed, indbyggede kort og supplerende kort til
konto
Ja
Nej
Opdatér software
Ja
Ja
Overfør automatisk Garmin Quickdraw dybdekurver, som
du har downloadet eller oprettet
Ja
Nej
Flyt smart-notifikationer
Ja
Ja
Begynd at navigere til et bestemt waypoint eller at
navigere en bestemt rute
Ja
Ja
Synkronisér Manuelt waypoints og ruter med ECHOMAP
Ultra enheden
Ja
Ja
Sådan kommer du i gang med ActiveCaptain
appen
Du kan knytte en mobilenhed til ECHOMAP Ultra enheden ved
hjælp af appen ActiveCaptain. Appen giver en hurtig og nem
Tilpasning af plotteren
måde for dig at kommunikere med din ECHOMAP Ultra enhed
og udføre opgaver såsom deling af data, registrering, opdatering
af enhedens software og modtagelse af notifikationer på den
mobile enhed.
1 Indsæt et hukommelseskort i en af ECHOMAP Ultra
enhedens kortlæsere (Isætning af hukommelseskort, side 1).
Sørg for, at kortet er isat, hver gang du vil bruge
ActiveCaptain funktionen.
2 Vælg ActiveCaptain > Opret ActiveCaptainhukommelseskort.
BEMÆRK
Du bliver muligvis bedt om at formatere hukommelseskortet.
Ved formatering af kortet bliver alle oplysninger, som er gemt
på kortet, slettet. Dette omfatter alle gemte brugerdata, f.eks.
waypoints. Formatering af hukommelseskort anbefales, men
er ikke påkrævet. Før kortet formateres, bør du gemme data
fra hukommelseskortet i enhedens interne hukommelse
(Kopiering af brugerdata fra et hukommelseskort, side 40).
Når kortet er formateret til ActiveCaptain appen, kan du
overføre brugerdataene tilbage til kortet (Kopiering af
brugerdata til et hukommelseskort, side 40).
3 Fra siden ActiveCaptain skal du vælge Menu > Wi-Fi4
5
6
7
opsætning > Wi-Fi-netværk > Wi-Fi > Til.
Indtast et navn og adgangskoden til dette netværk.
I app-butikken på din mobile enhed kan du installere og åbne
ActiveCaptain appen.
Placer mobilenheden inden for 32 m (105 ft.) fra ECHOMAP
Ultra enheden.
På din mobile enhed skal du åbne siden Wi‑Fi forbindelser
og tilslutte til Garmin enheden ved hjælp af det brugernavn
og den adgangskode, du indtastede.
®
Aktivering af smart-notifikationer
ADVARSEL
Læs eller besvar ikke notifikationer under sejladsen. Manglende
opmærksomhed på forholdene på vand kan medføre skader på
fartøjet, personskade eller dødsfald.
Før ECHOMAP Ultra enheden kan modtage notifikationer, skal
den sluttes til din mobilenhed og ActiveCaptain appen.
1 Fra ECHOMAP Ultra enheden skal du vælge ActiveCaptain
> Smart Notifications > Aktiver meddelelser.
Aktiver
Bluetooth teknologi i indstillingerne på mobilenheden.
2
3 Placer enhederne inden for 10 m (33 fod) fra hinanden.
4 I ActiveCaptain appen på mobilenheden skal du vælge
Smart Notifications > Par med plotteren.
5 Følg instruktionerne på skærmen for at parre appen med
ECHOMAP Ultra enheden ved hjælp af Bluetooth teknologi.
6 Indtast nøglen på din mobilenhed, når du bliver bedt om det.
7 Juster om nødvendigt, hvilke notifikationer du modtager i
indstillingerne på mobilenheden.
®
Opdatering af software med ActiveCaptain
appen
Hvis din enhed har Wi‑Fi teknologi, du kan bruge ActiveCaptain
appen til at hente og installere de seneste softwareopdateringer
til din enhed.
BEMÆRK
Softwareopdateringer kræver muligvis, at appen downloader
store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra din
internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder for
yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.
Installationsprocessen kan tage flere minutter.
Kort og 3D-kortvisninger
1 Slut den mobile enhed til ECHOMAP Ultra enheden (Sådan
kommer du i gang med ActiveCaptain appen, side 2).
2 Når en softwareopdatering er tilgængelig, og du har adgang
til internettet fra din mobile enhed, skal du vælge
Softwareopdateringer > Download.
ActiveCaptain appen downloader opdateringen til den mobile
enhed. Når du tilslutter appen til ECHOMAP Ultra enheden
igen, bliver opdateringen overført til enheden. Når
overførslen er færdig, bliver du bedt om at installere
opdateringen.
3 Når ECHOMAP Ultra enheden beder dig om det, skal du
vælge en indstilling for at installere opdateringen.
• Vælg OK, hvis du vil opdatere softwaren med det samme.
• Vælg Annuller, hvis du vil udskyde opdateringen. Når du
er klar til at installere opdateringen, skal du vælge
ActiveCaptain > Softwareopdateringer > Installer nu.
Opdatering af kort med ActiveCaptain
Du kan bruge ActiveCaptain appen til at downloade og overføre
de nyeste kortopdateringer til enheden. For at spare plads på
mobilenheden, plads på ActiveCaptain kortet, og downloadtid,
kan du overveje at bruge ActiveCaptain appen til kun at
downloade de områder på kortet, du har brug for.
Hvis du downloader et helt kort, kan du bruge Garmin Express™
appen til at downloade kortet på et hukommelseskort. Garmin
Express appen downloader store kort hurtigere end
ActiveCaptain appen. Få flere oplysninger ved at gå til
garmin.com/express.
BEMÆRK
Kortopdateringer kræver muligvis, at appen downloader store
filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra din
internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder for at
få yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.
1 Slut mobilenheden til ECHOMAP Ultra enheden (Sådan
2
3
4
5
kommer du i gang med ActiveCaptain appen, side 2).
Når der er en tilgængelig kortopdatering, og din mobile enhed
har adgang til internettet, skal du vælge OneChart > Mine
kort.
Vælg det kort, der skal opdateres.
Vælg det område, der skal downloades.
Vælg Download
ActiveCaptain appen downloader opdateringen til den mobile
enhed. Når du slutter appen til ECHOMAP Ultra enheden
igen, bliver opdateringen overført til enheden. Når
overførslen er færdig, vil de opdaterede kort være klar til
brug.
Kort og 3D-kortvisninger
Hvilke kort og 3D-kortvisninger, der er tilgængelige, afhænger af
kortdataene og det anvendte tilbehør.
BEMÆRK: 3D-kortvisninger er tilgængelige på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan få adgang til kortene og 3D-kortvisningerne ved at vælge
Kort.
Navigationskort: Viser navigationsdata, der er tilgængelige på
dine forudindlæste kort og fra eventuelle supplerende kort.
Dataene inkluderer bøjer, fyr, kabler, dybdespotninger,
marinaer og tidevandsstationer i visning ovenfra.
Fiskekort: Giver en detaljeret visning af bundkonturerne og
dybdespotningerne på kortet. Dette kort fjerner
navigationsdata fra kortet, giver detaljerede
dybhavsmålingsdata og forstærker bundkonturer, hvilket
letter dybdegenkendelsen. Dette kort er bedst til
dybhavsfiskeri på åbent hav.
3
BEMÆRK: Fiskekortet er tilgængeligt på højkvalitetskort i
nogle områder.
Perspective 3D: Giver en visning fra oven og bag din båd (i
henhold til din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp.
Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede
områder, rev, broer eller kanaler. Den er også nyttig, når du
skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne
og ankerpladser.
Mariner's Eye 3D: Giver en visning fra oven og bag din båd (i
henhold til din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp.
Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede
områder, rev, broer eller kanaler. Den er også nyttig, når du
skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne
og ankerpladser.
Fish Eye 3D: Giver en undervandsvisning, der visuelt
repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne. Ved
tilslutning af en ekkolodstransducer vises ikke-bundfaste mål,
f.eks. fisk, med røde, grønne og gule kugler. Rød indikerer de
største mål, mens grøn indikerer de mindste.
Navigationskort og fiskekort
BEMÆRK: Fiskekortet er tilgængeligt på højkvalitetskort i nogle
områder.
Navigationskort er optimeret til navigation. Du kan planlægge en
kurs, se kortoplysninger og bruge kortet som hjælpemiddel til
navigation. For at åbne Navigationskort skal du vælge Kort >
Navigationskort.
Fiskekort giver et detaljeret billede med flere bunddetaljer og
indhold om fiskeri. Dette kort er optimeret til fiskeri. For at åbne
Fiskekort skal du vælge Kort > Fiskekort.
Zoom ind og ud på kortet
Zoomniveauet er angivet af skalatallet nederst på kortet. Linjen
under skalatallet angiver distancen på kortet.
• Zoom ud ved at vælge eller knibe med to fingre på
touchskærmen.
• Zoom ind ved at vælge eller sprede to fingre fra hinanden
på touchskærmen.
Kortsymboler
Denne tabel indeholder nogle af de almindelige symboler, du
kan få vist på de detaljerede kort.
Ikon
Beskrivelse
Bøje
Oplysninger
Marineservice
Tidevandsstation
Strømforholdsstation
Foto fra oven tilgængeligt
Perspektivfoto tilgængeligt
Andre funktioner, der er fælles for de fleste kort, omfatter
dybdekonturlinjer, tidevandszoner, spotdybde (som illustreret på
oprindelige papirkort), navigationshjælp og -symboler,
forhindringer og kabelområder.
4
Måling af en afstand på kortet
1 Vælg et sted på et kort.
2 Vælg Mål distance.
Der vises en knappenål på skærmen på din nuværende
position. Afstanden og vinklen fra knappenålen er vist i
hjørnet.
TIP: Hvis du vil nulstille knappenålen og måle fra markørens
aktuelle position, skal du vælge Indstil reference.
Oprettelse af et waypoint på kortet
1 På et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge en position
eller et objekt.
2 Vælg Opret waypoint eller
.
Navigation til en destination på kortet
ADVARSEL
Alle rute- og navigationslinjer, der vises på plotteren, er kun
beregnet til at give generel rutevejledning eller identificere
relevante kanaler og er ikke beregnet til at blive fulgt nøjagtigt.
Vær altid opmærksom på de navigationssymboler og forholdene
på vandet ved navigering for at undgå grundstødninger eller
hazarder, der kan medføre beskadigelse af fartøjet,
personskade eller dødsfald.
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Gå til, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
BEMÆRK: Fiskekortet er tilgængeligt på højkvalitetskort i nogle
områder.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
1 Vælg en position fra navigationskortet eller fiskekortet.
2 Vælg Naviger til, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Gå til for at navigere direkte til positionen.
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen
inklusive drej.
• Vælg Auto Guidance for at bruge automatisk guidning
(Auto Guidance).
4 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.
5 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Visning af positions- og objektinformation på et kort
Du kan få vist oplysninger, som f.eks. tidevand, strømforhold,
himmellegemer, kortnoter eller lokale tjenester, om en position
eller et objekt på navigationskortet eller fiskekortet.
1 Vælg en position eller et objekt på navigationskortet eller
fiskekortet.
En liste over muligheder vises øverst på kortet. De
muligheder, der vises, varierer ud fra den position eller det
objekt, du har valgt.
2 Vælg om nødvendigt .
3 Vælg Information.
Kort og 3D-kortvisninger
Visning af detaljer om navigationssymboler
Fra navigationskortet, fiskekortet, Perspective 3D-kortvisningen
eller Mariner's Eye 3D-kortvisningen kan du få vist detaljer om
forskellige typer navigationssymboler, herunder signaler, fyr og
forhindringer.
BEMÆRK: Fiskekortet er tilgængeligt på højkvalitetskort i nogle
områder.
BEMÆRK: 3D-kortvisninger er tilgængelige på højkvalitetskort i
nogle områder.
1 På et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge et
navigationssymbol.
2 Vælg et navn til navigationssymbolet.
Kurslinje og vinkelmarkører
Kurslinjen er en forlængelse, der er tegnet på kortet fra bådens
bov i sejlretningen. Vinkelmarkører angiver relativ position i
forhold til kurs eller kurs over grunden, hvilket hjælper med at
kaste eller finde referencepunkter.
Indstilling af kurslinje og vinkelmarkører
Kurslinjen er en forlængelse, der er tegnet på kortet fra bådens
bov i sejlretningen. Vinkelmarkører angiver relativ position i
forhold til kurs eller kurs over grunden, hvilket hjælper med at
kaste eller finde referencepunkter.
Du kan få vist kurslinjen og linjen for kurs over grunden (COG)
på kortet.
COG er den retning, du bevæger dig i. Kursen er den retning,
bådens forstavn peger mod, når der er tilsluttet en kurssensor.
1 Fra et kort skal du vælge Menu > Lag > Mit fartøj >
Kurslinje.
2 Vinkelmarkører
3 Vælg om nødvendigt Kilde, og vælg en indstilling:
• Hvis du automatisk vil bruge den tilgængelige kilde, skal
du vælge Automatisk.
• Hvis du vil bruge GPS-antenneretningen til COG, skal du
vælge GPS kurs (COG).
• Hvis du vil bruge data fra en tilsluttet kurssensor, skal du
vælge Kurs.
• Hvis du vil bruge data fra både en tilsluttet kurssensor og
GPS-antennen, skal du vælge COG og kurs.
Dette viser både kurslinjen og COG-linjen på kortet.
4 Vælg Skærm, og vælg en indstilling:
• Vælg Distance > Distance, og indtast længden af den
linje, der vises på kortet.
• Vælg Tid > Tid, og indtast den tid, der skal bruges til at
beregne den afstand, båden vil tilbagelægge i løbet af den
angivne tid med den aktuelle hastighed.
Aktivering af vinkelmarkører
Du kan tilføje vinkelmarkører til kortet sammen med kurslinjen.
Vinkelmarkører kan være nyttige ved kast, når du fisker.
1 Indstil kurslinjen (Indstilling af kurslinje og vinkelmarkører,
side 5).
2 Vælg Vinkelmarkører.
Højkvalitetskort
ADVARSEL
Alle rute- og navigationslinjer, der vises på plotteren, er kun
beregnet til at give generel rutevejledning eller identificere
relevante kanaler og er ikke beregnet til at blive fulgt nøjagtigt.
Vær altid opmærksom på de navigationssymboler og forholdene
på vandet ved navigering for at undgå grundstødninger eller
hazarder, der kan medføre beskadigelse af fartøjet,
personskade eller dødsfald.
Kort og 3D-kortvisninger
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter alle kort.
Valgfrie højkvalitetskort som f.eks. BlueChart g3 Vision giver
dig mulighed for at få det optimale ud af din plotter. Ud over
detaljeret marinekortlægning kan højkvalitetskort indeholde
disse funktioner, som er tilgængelige i nogle områder.
Mariner’s Eye 3D: Leverer en visning fra oven og bag din båd
som en tredimensionel navigationshjælp.
Fish Eye 3D: Giver en tredimensionel undervandsvisning, der
visuelt repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne.
Fiskekort: Viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden
navigationsdata. Dette kort er ideelt til dybhavsfiskeri på
åbent hav.
Satellitbilleder i høj opløsning: Giver satellitbilleder i høj
opløsning til en realistisk visning af land og vand på
navigationskortet (Visning af satellitbilleder på
navigationskortet, side 6).
Luftfotos: Viser marinaer og andre navigationsmæssigt vigtige
luftfotos for at hjælpe dig med at visualisere dine omgivelser
(Visning af luftfotos af landmærker, side 6).
Detaljerede data om veje og interessepunkter (POI): Viser
detaljerede data om veje og interessepunkter (POI), herunder
meget detaljerede kystveje og POI'er som f.eks. restauranter,
overnatningsmuligheder og lokale seværdigheder.
Auto Guidance: Bruger specifikke oplysninger om fartøj og
kortdata til at bestemme den bedste rute til din destination.
®
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer
på kortet angiver en tidevandsstation. Du kan få vist en
detaljeret graf for en tidevandsstation som en hjælp til at
forudsige tidevandsniveauet på forskellige tidspunkter eller på
forskellige dage.
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
1 Vælg en tidevandsstation fra navigationskortet eller
fiskekortet.
Oplysningerne om tidevandsretningen og tidevandsniveauet
vises i nærheden af .
2 Vælg stationsnavn.
Animerede indikatorer for tidevand og strøm
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan få vist indikatorer for animeret tidevandsstation og
strømretning på navigationskortet eller fiskekortet. Du skal også
aktivere animerede ikoner i kortindstillingerne (Visning af
indikatorer for tidevand og strøm, side 6).
Der vises en indikator for en tidevandsstation på kortet som en
lodret søjlegraf med en pil. En rød pil, der peger nedad, angiver
faldende tidevand, og en blå pil, der peger opad, angiver
stigende tidevand. Når du flytter markøren hen over indikatoren
for tidevand, vises højden for tidevandet ved stationen oven
over indikatoren for tidevandsstationen.
Indikatorerne for strømretning vises som pile på kortet.
Retningen for hver pil angiver retningen for strømmen ved en
bestemt position på kortet. Farven på pilen angiver hastigheden
på strømmen for den pågældende position. Når du bevæger
markøren hen over indikatoren for strømretning, vises den
specifikke hastighed for strømmen ved positionen oven over
indikatoren for retning.
5
Farve
Aktuelt hastighedsområde
Gul
0 til 1 knob
Orange
1 til 2 knob
Rød
2 eller flere knob
Visning af indikatorer for tidevand og strøm
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan få vist statiske eller animerede indikatorer for tidevandsog strømforholdsstationer på navigations- eller fiskekortet.
1 På navigations- eller fiskekortet skal du vælge Menu > Lag >
Kort > Tidevand og strømforhold.
2 Vælg en funktion:
• For at få vist animerede indikatorer for tidevands- og
strømforholdsstationer skal du vælge Animeret.
• For at aktivere skyderen for tidevand og strømforhold, som
indstiller tidspunktet for, hvornår oplysninger om tidevand
og strømforhold rapporteres på kortet, skal du vælge
Skyder.
Visning af satellitbilleder på navigationskortet
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan lægge satellitbilleder i høj kvalitet oven over
landområderne eller både land- og havområderne på
navigationskortet.
BEMÆRK: Når det er aktiveret, vises satellitbillederne i høj
opløsning kun ved lavere zoomniveauer. Hvis du ikke kan se
billederne i høj opløsning på din valgfrie kortregion, kan du
vælge for at zoome ind. Du kan også indstille en højere
detaljeringsgrad ved at ændre kortzoomdetaljerne.
1 På navigationskortet skal du vælge Menu > Lag > Kort >
Satellitfotos.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Kun land for at få vist standardkortoplysninger om
vandet med fotos, der er lagt oven over landområdet.
BEMÆRK: Denne indstilling skal være aktiveret for at få
vist Standard Mapping kort.
• Vælg Fotokortsblanding for at få vist fotos på både vand
og land med en angivet uklarhed. Brug bjælken til at
justere uklarheden for fotos. Jo højere du sætter
procenten, jo flere satellitfotos dækker både vand og land.
De oplysninger, der rapporteres for hvert fartøj, inkluderer MMSI
(Maritime Mobile Service Identity), position, GPS-hastighed,
GPS-kurs, den tid, der er gået, siden den sidste position, hvor
fartøjet blev rapporteret, den nærmeste indsejling og tiden til
den nærmeste indsejling.
Nogle plottermodeller understøtter også Blue Force Tracking.
Fartøjer, som spores med Blue Force Tracking, er vist på
plotteren med en blågrøn farve.
AIS-markeringssymboler
Symbol Beskrivelse
AIS-fartøj. Fartøjet rapporterer AIS-oplysninger. Den retning,
som trekanten peger, angiver den retning, som AIS-fartøjet
bevæger sig i.
Mål er valgt.
Mål er aktiveret. Målet virker større på kortet. En grøn linje,
der er tilknyttet målet, angiver målets kurs. Fartøjets MMSI,
hastighed og retning vises under målet, hvis detaljeindstillingerne er blevet angivet til Vis. Hvis AIS-transmissionen fra
fartøjet går tabt, vises en besked.
Mål er tabt. Et grønt X angiver, at AIS-transmissionen fra
fartøjet er gået tabt, og plotteren viser en besked, der
spørger, om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder op
med at spore fartøjet, forsvinder symbolet for tabt mål fra
kortet eller 3D-kortvisningen.
Farligt mål inden for området. Målet blinker, mens en alarm
udløses, og en besked vises. Når alarmen er blevet registreret, angives positionen og målets kurs af en helt rød
trekant med en rød linje tilknyttet. Hvis kollisionsalarmen i
sikker zone er blevet indstillet til Fra, blinker målet, men lydalarmen udløses ikke, og alarmbeskeden vises ikke. Hvis AIStransmissionen fra fartøjet går tabt, vises en besked.
Farligt mål er tabt. Et rødt X angiver, at AIS-transmissionen
fra fartøjet er gået tabt, og plotteren viser en besked, der
spørger, om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder op
med at spore fartøjet, forsvinder symbolet for farligt mål fra
kortet eller 3D-kortvisningen.
Placeringen af dette symbol angiver det nærmeste indsejlingspunkt til et farligt mål, og tallet i nærheden af symbolet
angiver tiden til den nærmeste indsejling til det pågældende
mål.
®
Visning af luftfotos af landmærker
Inden du kan se luftfotos på navigationskortet, skal du aktivere
indstillingen Fotopunkter i kortopsætningen.
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan bruge luftfotos af landemærker, marinaer og havne som
en hjælp til at orientere dig efter omgivelserne eller til at gøre dig
bekendt med en marina eller en havn, inden du ankommer.
1 Vælg et kameraikon på navigationskortet:
• Vælg
for at få vist et foto ovenfra.
• Vælg
for at få vist et perspektivfoto. Fotoet blev taget
fra kameraets placering og peger i retning af keglen.
2 Vælg Foto.
Automatisk identifikationssystem
Det automatiske identifikationssystem (AIS) gør det muligt at
identificere og spore andre fartøjer og giver dig advarsler om
trafik i området. Når plotteren er tilsluttet en ekstern AIS-enhed,
kan den vise AIS-oplysninger om andre fartøjer, der er inden for
området, og som er udstyret med en transponder, og som aktivt
sender AIS-oplysninger.
6
BEMÆRK: Fartøjer, som spores med funktionen Blue Force
Tracking, vises med en blågrøn farve uanset status.
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål
Når oplysninger om kurs og kurs over grunden er angivet af et
aktiveret AIS-mål, vises kursen for målet på et kort som en linje,
der er knyttet til AIS-målsymbolet. En kurslinje vises ikke på en
3D-kortvisning.
Den beregnede kurs for et aktiveret AIS-mål vises som en stiplet
linje på et kort eller en 3D-kortvisning. Længden af den
beregnede kurslinje er baseret på værdien af den beregnede
kursindstilling. Hvis et aktiveret AIS-mål ikke sender oplysninger
om hastighed, eller hvis fartøjet ikke bevæger sig, vises der ikke
en beregnet kurslinje. Oplysninger om ændringer i hastighed,
kurs over grunden eller drejehastighed, der udsendes af fartøjet,
kan påvirke beregningen af den beregnede kurslinje.
Når oplysninger om kurs over grunden, kurs og drejehastighed
er angivet af et aktiveret AIS-mål, beregnes den beregnede kurs
for målet ud fra oplysninger om kurs over grunden samt
drejehastighed. Den retning, som målet drejer, som også er
baseret på oplysningerne om drejehastigheden, er angivet af
krogens retning for enden af kurslinjen. Længden af krogen
ændrer sig ikke.
Når oplysningerne om kurs over grunden og kurs er angivet af et
aktiveret AIS-mål, men der ikke er angivet oplysninger om
Kort og 3D-kortvisninger
drejehastighed, er den beregnede kurs for målet beregnet ud fra
oplysninger om kurs over grunden.
Symbol Beskrivelse
Udsendelsestest. Vises, når et fartøj starter en test af deres
nødsignalenhed, og det repræsenterer ikke en sand nødsituation.
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj
1 Vælg et AIS-fartøj fra et kort eller en 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib > Aktiver mål.
Visning af oplysninger om et AIS-skib, der er sat som mål
Du kan få vist AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighed, GPSkurs og andre oplysninger, der bliver rapporteret som et AISfartøj, der er sat som mål.
1 Vælg et AIS-fartøj på et kort eller en 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib.
Deaktivering af et mål for et AIS-skib
1 Vælg et AIS-fartøj fra et kort eller en 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib > Deaktiver mål.
Visning af en liste over AIS-trusler
Fra et kort eller en 3D-visning skal du vælge Menu > Andre
fartøjer > AIS-liste.
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Før du kan indstille en kollisionsalarm, skal du have en
kompatibel plotter sluttet til en AIS-enhed.
Kollisionsalarmen i sikker zone bruges kun med AIS. Den sikre
zone bruges til at undgå kollisioner og kan tilpasses.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > AIS > AIS-alarm > Til.
En besked vises, og alarmen udløses, når et AIS-aktiveret
fartøj kommer ind i sikkerhedszonen (området rundt om
båden). Objektet bliver også angivet som farligt på skærmen.
Når alarmen er slået fra, er beskeden og den hørlige alarm
deaktiveret, men objektet vises stadig som farligt på
skærmen.
2 Vælg Område.
3 Vælg en afstand for radius for sikkerhedszonen omkring dit
fartøj.
4 Vælg Tid til.
5 Vælg et tidspunkt, hvor alarmen skal lyde, hvis et mål
forventes at komme ind i sikkerhedszonen.
Hvis du f.eks. vil have besked om en kommende krydsning,
10 minutter før den forventes, skal du indstille Tid til til 10.
Alarmen lyder i så fald, 10 minutter før fartøjet kommer ind i
sikkerhedszonen.
AIS-nødsignaler
Uafhængige AIS-nødsignalenheder sender
nødpositionsrapporter, når de aktiveres. Plotteren kan modtage
SART-signaler (Search and Rescue Transmitters), EPIRBsignaler (Emergency Position Indicating Radio Beacons) og
andre MOB-signaler (Mand over bord). Udsendelser af
nødsignaler er forskellige fra AIS-standardudsendelser, og
derfor vises de på en anden måde på plotteren. I stedet for at
spore et nødsignal for at undgå kollision kan du spore et
nødsignal for at finde og hjælpe et fartøj eller en person.
Navigation til et nødsignal
Når du modtager et nødsignal, vises der en nødsignalalarm.
Vælg Gennemse > Gå til for at begynde navigationen til
udsendelsen.
Målsymboler for AIS-nødsignalenhed
Symbol Beskrivelse
Udsendelse fra AIS-nødsignalenhed. Vælg for at se flere
oplysninger om udsendelsen og begynde navigationen.
Udsendelse tabt.
Udsendelsestest tabt.
Aktivering af AIS-udsendelsestestadvarsler
For at undgå et stort antal testadvarsler og -symboler i områder
med mange både, f.eks. marinaer, kan du vælge at modtage
eller ignorere AIS-testmeddelelser. For at teste en AISnødenhed skal du aktivere plotteren til at modtage testadvarsler.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > AIS.
2 Vælg en funktion:
• For at modtage eller ignorere EPIRB-testsignaler
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) skal du
vælge AIS-EPIRB-test.
• For at modtage eller ignorere MOB-testsignaler (Mand
over bord) skal du vælge AIS-MOB-test.
• For at modtage eller ignorere SART-testsignaler (Search
and Rescue Transponder) skal du vælge AIS SART Test.
Deaktivering af AIS-modtagelse
AIS-signalmodtagelse er aktiveret som standard.
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer > AIS > Sluk.
Alle AIS-funktioner på alle kort og 3D-kortvisninger
deaktiveres. Dette inkluderer AIS-fartøjs-målsporing og
sporing, kollisionsalarmer, der stammer fra AIS-fartøjsmålsporing, og visningen af oplysninger om AIS-fartøjer.
AIS hjælpemidler til navigation
Et AIS hjælpemiddel til navigation (ATON) er enhver form for
navigationshjælp, der sendes via AIS radioen. ATON'er vises på
kortene og har identifikationsoplysninger, f.eks. position og type.
Der er tre hovedtyper af AIS ATON'er. Ægte ATON'er findes
fysisk og sender deres identifikations- og positionsoplysninger
fra deres faktiske position. Syntetiske ATON'er findes fysisk, og
deres identifikations- og positionsoplysninger sendes fra en
anden position. Virtuelle ATON'er findes ikke fysisk, og deres
identifikations- og positionsoplysninger sendes fra en anden
position.
Du kan få vist AIS ATON'er på kortet, når plotteren er tilsluttet
en kompatibel AIS radio. Hvis du vil have vist AIS ATON'er, skal
du fra et kort vælge Menu > Lag > Kort > Sømærke >
ATON'er. Du kan få vist flere oplysninger om en ATON, hvis du
vælger ATON'en på kortet.
Symbol
Betydning
Ægte eller syntetisk ATON
Ægte eller syntetisk ATON: Nordligt topmærke
Ægte eller syntetisk ATON: Sydligt topmærke
Ægte eller syntetisk ATON: Østligt topmærke
Ægte eller syntetisk ATON: Vestligt topmærke
Ægte eller syntetisk ATON: Special-topmærke
Ægte eller syntetisk ATON: Sikker-topmærke
Ægte eller syntetisk ATON: Fare-topmærke
Virtuel ATON
Virtuel ATON: Nordligt topmærke
Virtuel ATON: Sydligt topmærke
Virtuel ATON: Østligt topmærke
Virtuel ATON: Vestligt topmærke
Kort og 3D-kortvisninger
7
Symbol
Betydning
Virtuel ATON: Special-topmærke
Virtuel ATON: Sikker-topmærke
Virtuel ATON: Fare-topmærke
Kort menu
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kortvisninger.
Nogle indstillinger kræver højkvalitetskort eller tilsluttet tilbehør.
BEMÆRK: Menuerne kan indeholde indstillinger, der ikke
understøttes af dine installerede kort eller din aktuelle position.
Hvis du foretager ændringer i disse indstillinger, vil ændringerne
ikke påvirke kortvisningen.
Disse indstillinger gælder for kortvisningerne undtagen Fish Eye
3D (Indstillinger for Fish Eye 3D, side 9).
På et kort skal du vælge Menu.
Lag: Tilpasser udseendet af de forskellige elementer på kortene
(Lagindstillinger for kort, side 8).
Waypoints og spor: Ændrer, hvordan waypoints og ruter vises
(Lagindstillinger for brugerdata, side 8).
Quickdraw Contours: Aktiverer bundkonturtegning og giver dig
mulighed for at oprette fiskekortetiketter (Garmin Quickdraw
Contours kortlægning, side 9).
Kort opsætning: Justerer retningen og detaljeniveauet, der
vises på kortet, og justerer de data, der vises på skærmen.
Kortlag
Du kan slå kortlag til og fra og tilpasse funktionerne i kortene.
Hver indstilling er specifik for det kort eller den kortvisning, der
anvendes.
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort og
plottermodeller. Nogle indstillinger kræver højkvalitetskort eller
tilsluttet tilbehør.
BEMÆRK: Menuerne kan indeholde indstillinger, som ikke
understøttes af dine indstallerede kort eller din aktuelle position.
Hvis du foretager ændringer i disse indstillinger, vil ændringerne
ikke påvirke kortvisningen.
På et kort skal du vælge Menu > Lag.
Kort: Viser og skjuler kortrelaterede elementer.
Mit fartøj: Viser og skjuler elementer relateret til båden
(Lagindstillinger for mit fartøj, side 8).
Brugerdata: Viser og skjuler brugerdata, såsom waypoints,
grænser og spor, og åbner brugerdatalister (Lagindstillinger
for brugerdata, side 8).
Andre fartøjer: Tilpasser, hvordan andre fartøjer vises
(Lagindstillinger for andre fartøjer, side 9).
Vand: Viser og skjuler dybdeelementer (Lagindstillinger for
vand, side 9).
Quickdraw Contours: Viser og skjuler Garmin
QuickdrawKonturdata (Garmin Quickdraw Contoursindstillinger, side 11).
Lagindstillinger for kort
På et kort skal du vælge Menu > Lag > Kort.
Satellitfotos: Viser satellitbilleder i høj kvalitet oven over
landområderne eller både land- og havområderne på
navigationskortet, når du benytter visse højkvalitetskort
(Visning af satellitbilleder på navigationskortet, side 6).
BEMÆRK: Denne indstilling skal være aktiveret for at få vist
Standard Mapping kort.
Tidevand og strømforhold: Viser strøm- og
tidevandsindikatorer på kortet og aktiverer tidevands- og
strømskyderen, som indstiller det tidspunkt, hvor tidevand og
strømforhold registreres på kortet.
POI'er på land: Viser interessepunkter på land.
8
Sømærke: Viser navigationshjælpemidler, f.eks. ATON'er og
blinkende lys, på kortet. Giver dig mulighed for at vælge
navigationshjælpemidlerne NOAA eller IALA.
Servicepunkter: Viser positioner for marineservice.
Dybde: Justerer elementer på dybdelaget.
Afspærrede områder: Viser oplysninger om afspærrede
områder på kortet.
Fotopunkter: Viser kameraikoner for luftfotos (Visning af
luftfotos af landmærker, side 6).
Lagindstillinger for mit fartøj
På et kort skal du vælge Menu > Lag > Mit fartøj.
Kurslinje: Viser og justerer kurslinjen, som er en linje på kortet,
der tegnes fra bådens forstavn i sejlretningen (Indstilling af
kurslinje og vinkelmarkører, side 5).
Laylines: Justerer laylines i sejletilstand (Indstillinger for
laylines, side 8).
Roser: Giver dig mulighed for at vise roser på kortet. Vindroser
viser en visuel gengivelse af vindvinkel eller -retning, der
leveres fra den tilsluttede vindsensor. Kompasrosen indikerer
kompasretningen i forhold til bådens retning.
Fartøjsikon: Angiver det ikon, der udgør din aktuelle position på
kortet.
Indstillinger for laylines
For at kunne bruge layline-funktionerne skal du slutte en
vindsensor til plotteren.
I (Indstilling af fartøjets type, side 2) kan du få vist laylines på
navigationskortet. Laylines er især nyttige ved kapsejlads.
På navigationskortet skal du vælge Menu > Lag > Mit fartøj >
Laylines > Opsætning.
Skærm: Justerer, hvordan laylines og fartøj vises på kortet og
justerer længden af laylines.
Sejlvinkel: Giver dig mulighed for at vælge, hvordan enheden
beregner laylines. Indstillingen Aktuel beregner laylines vha.
den målte vindvinkel fra vindsensoren. Indstillingen Manuel
beregner laylines vha. manuelt indtastede værdier for vinkel
mod vinden og afdriftsvinkel.
Vinkel mod vinden: Giver dig mulighed for at indstille en layline
baseret på sejlvinkel mod vinden.
Afdriftsvinkel: Giver dig mulighed for at indstille en layline
baseret på afdriftssejlvinklen.
Korrektion af tidevand: Korrigerer laylines baseret på
tidevandet.
Filter tidskonstant: Filtrerer laylinedata ud fra det tidsinterval,
hvor de blev indtastet. Hvis du vil have en jævnere layline,
som filtrerer nogle af ændringerne i bådens kurs eller den
sande vindvinkel, skal du angive et højere tal. Hvis du vil
have laylines, som viser en højere følsomhed for ændringer i
bådens kurs eller den sande vindvinkel, skal du angive et
lavere tal.
Lagindstillinger for brugerdata
Du kan få vist brugerdata, såsom waypoints, grænser og spor
på kortene.
Kort og 3D-kortvisninger
På et kort skal du vælge Menu > Lag > Brugerdata.
Waypoints: Viser waypoints på kortet, og åbner listen med
waypoints.
Grænser: Viser grænserne på kortet, og åbner listen med
grænser.
Spor: Viser spor på kortet.
Lagindstillinger for andre fartøjer
BEMÆRK: Disse indstillinger kræver tilsluttet tilbehør, f.eks. en
AIS-modtager, radar eller en VHF-radio.
På et kort skal du vælge Menu > Lag > Andre fartøjer.
DSC: Angiver, hvordan DSC-fartøjer og ruter vises på kortet, og
viser DSC-listen.
AIS: Angiver, hvordan AIS-fartøjer og ruter vises på kortet, og
viser AIS-listen.
Oplysninger: Viser andre fartøjsoplysninger på kortet.
Beregnet kurs: Angiver den beregnede tid for kurs for AISaktiverede og MARPA-markerede fartøjer.
AIS-alarm: Indstiller en kollisionsalarm for en sikkerhedszone
(Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone, side 7).
Lagindstillinger for vand
På et kort skal du vælge Menu > Lag > Vand.
BEMÆRK: Menuen kan indeholde indstillinger, som ikke
understøttes af dine indstallerede kort eller din aktuelle position.
Hvis du foretager ændringer i disse indstillinger, vil ændringerne
ikke påvirke kortvisningen.
Dybdevisning: Angiver en øvre og nedre dybde, der skal
skyggelægges imellem.
Skyggelægning af lavt vand: Indstiller skygger fra kystlinjen til
en angivet dybde.
Spotdybder: Aktiverer spotdybder og angiver en farlig dybde.
Spotdybder, der svarer til eller er lavere end den farlige
dybde, angives med rødt.
Fiskerikonturer: Indstiller zoomniveauet til en detaljeret visning
af bundkonturer og dybdeforhold og forenkler kortvisningen til
optimal brug under fiskeri.
Skyggerelief: Viser bundens hældning med skygger. Denne
funktion fås kun til nogle premium-kort.
Ekkolodbillede: Viser ekkolodbilledet, så du kan få vist
bundens tæthed. Denne funktion fås kun til nogle premiumkort.
Søniveau: Indstiller det aktuelle vandniveau i søen. Denne
funktion fås kun til nogle premium-kort.
Skyggelægning i dybdeområde
Du kan angive farveområder på kortet for at vise vanddybder,
hvor dine målfisk bider i øjeblikket. Du kan indstille dybere
områder for at følge, hvor hurtigt bunddybden ændres inden for
et bestemt dybdeområde. Du kan oprette op til ti
dybdeintervaller. For ferskvandsfiskeri kan et maksimum på fem
dybdeintervaller hjælpe med at reducere kortrod.
Dybdeområderne gælder for alle kort og alle vandområder.
Nogle Garmin LakeVü™ og supplerende premium-kort har flere
dybdeområdeskygger som standard.
Garmin Quickdraw Contours kortlægning
Rød
Fra 0 til 1,5 m (fra 0 til 5 ft.)
Orange
Fra 1,5 til 3 m (fra 5 til 10 ft.)
Gul
Fra 3 til 4,5 m (fra 10 til 15 ft.)
Grøn
Fra 4,5 til 7,6 m (fra 15 til 25 ft.)
Indstillinger for Fish Eye 3D
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
I kortvisningen Fish Eye 3D skal du vælge Menu.
Vis: Angiver 3D-kortvisningens perspektiv.
Spor: Vis spor.
Ekkolods kegle: Viser en kegle, der angiver det område, som
er dækket af transduceren.
Fiskesymbol: Viser ikke-bundfaste mål.
Understøttede kort
For at hjælpe dig med at have en sikker og fornøjelig tid på
vandet understøtter Garmin enheder kun officielle kort, som er
produceret af Garmin eller en godkendt tredjepartsproducent.
Du kan købe kort fra Garmin. Hvis du købe kort fra en anden
forhandler end Garmin, skal du undersøge forhandleren før
købet. Vær særligt forsigtig med internetbutikker. Hvis du har
købt et kort, som ikke understøttes, skal du returnere det til
forhandleren.
Garmin Quickdraw Contours
kortlægning
ADVARSEL
Kortlægningsfunktionen Garmin Quickdraw Contours giver
brugerne mulighed for at generere kort. Garmin fremsætter
ingen påstande eller garantierklæringer om nøjagtigheden,
pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af de kort,
der genereres af tredjeparter. Enhver brug af eller tillid til kort,
der er genereres af tredjepart, sker på eget ansvar.
Kortlægningsfunktionen Garmin Quickdraw Contours giver dig
mulighed for at oprette kort med konturer og
dybdeafmærkninger for ethvert vandområde.
Når Garmin Quickdraw Contours registrerer data, er
fartøjsikonet omgivet af en farvet cirkel. Denne cirkel
repræsenterer det omtrentlige område for det kort, som
scannes, hver gang du passerer.
En grøn cirkel angiver god dybde og GPS-position og en
hastighed under 16 km/t (10 miles/t). En gul cirkel angiver god
dybde og GPS-position og en hastighed under 16 og 32 km/t (10
og 20 miles/t). En rød cirkel angiver ringe dybde og GPSposition og en hastighed over 32 km/t (20 miles/t).
Du kan se Garmin Quickdraw Contours på et
kombinationsskærmbillede eller som separat visning på kortet.
Mængden af gemte data afhænger af hukommelseskortets
størrelse, ekkolodskilden og bådens hastighed, når du
registrerer data. Du kan registrere i længere tid, hvis du bruger
et ekkolod med enkelt stråle. Det anslås, at du muligvis kan
registrere omkring 1.500 timers data på 2 GB hukommelseskort.
9
Når du optager data på et hukommelseskort i plotteren, tilføjes
de nye data til dit eksisterende Garmin Quickdraw Contours og
gemmes på hukommelseskortet. Når du indsætter et nyt
hukommelseskort, overføres de eksisterende data ikke til det
nye kort.
Kortlægning af et vandområde ved hjælp af
funktionen Garmin Quickdraw Contours
Før du kan bruge funktionen Garmin Quickdraw Contours, skal
du have ekkolodsdybden, din GPS-position og et
hukommelseskort med ledig plads.
1 Fra en kortvisning skal du vælge Menu > Quickdraw
Contours > Start registrering.
2 Når optagelsen er færdig, skal du vælge Menu > Quickdraw
Contours > Stop registrering.
Vælg
Administrer > Navn, og angiv et navn til mappen.
3
Tilføjelse af en etiket til et Garmin Quickdraw
Contours kort
Du kan tilføje etiketter til et Garmin Quickdraw Contours kort for
at markere farer eller interessepunkter.
1 Vælg en position på navigationskortet.
2 Vælg Tilføj Quickdraw etiket.
3 Indtast tekst for etiketten, og vælg Fuldført.
Garmin Quickdraw fællesskabet
Garmin Quickdraw fællesskabet er et gratis, offentligt
fællesskab, som giver dig mulighed for at dele dine Garmin
Quickdraw Contours-kort med andre. Du kan også downloade
kort, andre brugere har oprettet.
Hvis din enhed har Wi‑Fi teknologi, kan du bruge ActiveCaptain
appen til at få adgang til Garmin Quickdraw fællesskabet
(Oprettelse af forbindelse til Garmin Quickdraw fællesskabet
vha. ActiveCaptain, side 10).
Hvis din enhed ikke har Wi‑Fi teknologi, kan du bruge Garmin
Connect™ webstedet til at få adgang til Garmin Quickdraw
fællesskabet (Oprettelse af forbindelse til Garmin Quickdraw
fællesskabet vha. Garmin Connect, side 10).
6 Vælg Download område.
Næste gang du opretter forbindelse til ActiveCaptain appen fra
ECHOMAP Ultra enheden, bliver de downloadede konturer
automatisk overført til enheden.
Deling af Garmin Quickdraw Contours-kort med Garmin
Quickdraw fællesskabet vha. ActiveCaptain
Du kan dele Garmin Quickdraw Contours-kort, du har oprettet,
med andre i Garmin Quickdraw fællesskabet.
Når du deler et konturkort, er det kun konturkortet, som deles.
Dine waypoints deles ikke.
Da du konfigurerede din ActiveCaptain app, valgte du muligvis
automatisk at dele dine konturer med fællesskabet. Hvis det ikke
er tilfældet, kan du følge disse trin for at aktivere deling.
Vælg Quickdraw Community fra ActiveCaptain appen på
din mobile enhed.
Næste gang du forbinder ActiveCaptain appen med ECHOMAP
Ultra enheden, bliver dine konturkort automatisk overført til
fællesskabet.
Oprettelse af forbindelse til Garmin Quickdraw
fællesskabet vha. Garmin Connect
1 Gå til connect.garmin.com.
2 Vælg Sådan kommer du i gang > Quickdraw Community
> Sådan kommer du i gang.
3 Hvis du ikke har en Garmin Connect konto, skal du oprette
en.
4 Log på din Garmin Connect konto.
5 Vælg Marine i det øverste højre hjørne for at åbne en
Garmin Quickdraw widget.
TIP: Sørg for, at du har et hukommelseskort i din computer for at
dele Garmin Quickdraw Contours-kort.
forbindelse til ECHOMAP Ultra enheden (Sådan kommer du i
gang med ActiveCaptain appen, side 2).
2 Vælg Quickdraw Community fra appen.
Du kan downloade konturer fra andre medlemmer af
fællesskabet (Download af kort fra Garmin Quickdraw
fællesskabet vha. ActiveCaptain, side 10) og dele konturer,
som du har oprettet (Deling af Garmin Quickdraw Contours-kort
med Garmin Quickdraw fællesskabet vha. ActiveCaptain,
side 10).
Deling af Garmin Quickdraw Contours-kort med Garmin
Quickdraw fællesskabet vha. Garmin Connect
Du kan dele Garmin Quickdraw Contours-kort, du har oprettet,
med andre i Garmin Quickdraw fællesskabet.
Når du deler et konturkort, er det kun konturkortet, som deles.
Dine waypoints deles ikke.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren (Isætning af
hukommelseskort, side 1).
2 Sæt hukommelseskortet i din computer.
3 Gå ind på Garmin Quickdraw fællesskabet (Oprettelse af
forbindelse til Garmin Quickdraw fællesskabet vha. Garmin
Connect, side 10).
4 Vælg Del dine konturer.
5 Find hukommelseskortet, og vælg mappen Garmin.
6 Åbn Quickdraw-mappen, og vælg filen ContoursLog.svy.
Når filen er overført, skal du slette ContoursLog.svy-filen fra
hukommelseskortet for at undgå problemer med fremtidige
overførsler. Dine data vil ikke gå tabt.
Download af kort fra Garmin Quickdraw fællesskabet vha.
ActiveCaptain
Du kan downloade Garmin Quickdraw Contours-kort, du har
oprettet og delt med andre i Garmin Quickdraw fællesskabet.
1 Fra ActiveCaptain appen på din mobile enhed skal du vælge
Quickdraw Community > Søg efter konturer.
2 Brug kort- og søgefunktionerne til at finde et område at
downloade.
De røde prikker repræsenterer Garmin Quickdraw Contourskort, som er blevet delt for det pågældende område.
3 Vælg Vælg downloadområde.
4 Træk i boksen for at vælge det område, du vil downloade.
5 Træk i hjørnerne for at ændre downloadområdet.
Download af kort fra Garmin Quickdraw fællesskabet vha.
Garmin Connect
Du kan downloade Garmin Quickdraw Contours-kort, du har
oprettet og delt med andre i Garmin Quickdraw fællesskabet.
Hvis din enhed ikke har Wi‑Fi teknologi, kan du få adgang til
Garmin Quickdraw fællesskabet via Garmin Connect webstedet.
Hvis din enhed har Wi‑Fi teknologi, skal du få adgang til Garmin
Quickdraw fællesskabet vha. ActiveCaptain appen (Oprettelse
af forbindelse til Garmin Quickdraw fællesskabet vha.
ActiveCaptain, side 10).
1 Sæt hukommelseskortet i din computer.
2 Gå ind på Garmin Quickdraw fællesskabet (Oprettelse af
forbindelse til Garmin Quickdraw fællesskabet vha. Garmin
Connect, side 10).
Oprettelse af forbindelse til Garmin Quickdraw
fællesskabet vha. ActiveCaptain
1 Åbn ActiveCaptain appen på mobilenheden, og opret
10
Garmin Quickdraw Contours kortlægning
3 Vælg Søg efter konturer.
4 Brug kort- og søgefunktionerne til at finde et område at
downloade.
De røde prikker repræsenterer Garmin Quickdraw Contourskort, som er blevet delt for det område.
5 Vælg Vælg et område, du vil downloade.
6 Træk i kanterne af boksen for at vælge det område, du vil
downloade.
7 Vælg Start download.
8 Gem filerne på hukommelseskortet.
TIP: Hvis du ikke kan finde filerne, kan du se i mappen
"Downloads". Browseren har muligvis gemt filerne der.
9 Fjern hukommelseskortet fra computeren.
10 Isæt hukommelseskortet i kortlæseren (Isætning af
hukommelseskort, side 1).
Plotteren genkender automatisk konturkortene. Det kan tage
plotteren et par minutter at indlæse kortene.
Garmin Quickdraw Contours-indstillinger
På et kort skal du vælge Menu > Quickdraw Contours >
Indstillinger.
Registrerer forskydning: Indstiller afstanden mellem
ekkolodsdybden og kontur registreringsdybden. Hvis
vandniveauet har ændret sig siden din seneste registrering,
skal du justere denne indstilling, så registreringsdybden er
den samme for begge registreringer.
Hvis du ved din seneste registrering havde en ekkolodsdybde
på 3,1 m (10,5 fod) og ekkolodsdybden nu er 3,6 m (12 fod),
skal du angive -0,5 m (-1,5 fod) for værdien Registrerer
forskydning.
Bruger Display Offset: Indstiller forskelle i konturdybder og
dybdeafmærkninger på dine egne konturkort for at
kompensere for ændringer i vandniveauet for et vandområde
eller dybdefejl på registrerede kort.
Community Display offset: Indstiller forskelle i konturdybder og
dybdeafmærkninger på fællesskabets konturkort for at
kompensere for ændringer i vandniveauet for et vandområde
eller dybdefejl på registrerede kort.
Farver for undersøgelse: Indstiller farven for Garmin
Quickdraw Contours-displayet. Når denne indstilling er
aktiveret, angiver farverne kvaliteten af optagelsen. Når
denne indstilling er deaktiveret, anvender konturområderne
standardkortfarver.
Grøn angiver god dybde og GPS-position og en hastighed
under 16 km/t (10 miles/t). Gul angiver god dybde og GPSposition og en hastighed under 16 og 32 km/t (10 og 20
miles/t). Rød angiver ringe dybde og GPS-position og en
hastighed over 32 km/t (20 miles/t).
Navigation med en plotter
ADVARSEL
Alle rute- og navigationslinjer, der vises på plotteren, er kun
beregnet til at give generel rutevejledning eller identificere
relevante kanaler og er ikke beregnet til at blive fulgt nøjagtigt.
Vær altid opmærksom på de navigationssymboler og forholdene
på vandet ved navigering for at undgå grundstødninger eller
hazarder, der kan medføre beskadigelse af fartøjet,
personskade eller dødsfald.
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Navigation med en plotter
Når du bruger Gå til, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
FORSIGTIG
Hvis dit fartøj har autopilotsystem, skal der installeres et
dedikeret autopilotstyredisplay ved hvert ror, hvor
autopilotsystemet kan deaktiveres.
BEMÆRK: Visse kortvisninger er tilgængelige på
højkvalitetskort i visse områder.
For at navigere skal du vælge en destination, angive en kurs
eller oprette en rute og følge kursen eller ruten. Du kan følge
kursen eller ruten på navigationskortet, fiskekortet, Perspective
3D- eller Mariner's Eye 3D-kortvisningen.
Du kan indstille og følge en kurs til en destination ved hjælp af
en af tre metoder: Gå til, Lav rute til eller Auto Guidance.
Gå til: Fører dig direkte til destinationen. Dette er
standardindstillingen for at navigere til en destination.
Plotteren opretter en kurs på en lige linje eller en
navigationslinje til destinationen. Ruten kan føre over land og
andre hindringer.
Lav rute til: Opretter en rute fra din position til en destination og
giver dig mulighed for at tilføje drejninger til ruten. Denne
mulighed giver en kurs på en lige linje til destinationen, men
du har mulighed for at tilføje sving på ruten, der undgår land
og andre hindringer.
Auto Guidance: Bruger de specifikke oplysninger om fartøj og
kortdata til at bestemme den bedste rute til din destination.
Muligheden er kun tilgængelig, hvis du bruger et kompatibelt
højkvalitetskort i en kompatibel plotter. Den giver en svingfor-sving-navigationsrute til destinationen, som undgår land
og andre forhindringer (Auto Guidance, side 14).
Når du bruger en kompatibel Garmin autopilot, som er sluttet
til plotteren vha. NMEA 2000, følger autopiloten Auto
Guidance-ruten.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Grundlæggende spørgsmål om navigation
Spørgsmål
Svar
Hvordan får jeg plotteren til
at pege i den ønskede
retning (pejling)?
Naviger ved hjælp af Go To (Sådan
indstiller og følger du en direkte kurs ved
hjælp af Go To, side 12).
Hvordan får jeg enheden til
at guide mig langs en lige
linje (ved at minimere
krydsspor) til en position
ved hjælp af den korteste
afstand fra den nuværende
position?
Lav en rute med ét ben, og naviger ved
hjælp af Lav rute til (Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende
position, side 13).
Hvordan får jeg enheden til Lav en rute med ét ben, og naviger ved
at guide mig til en position, hjælp af Lav rute til (Oprettelse og naviså jeg undgår forhindringer? gering af en rute fra din nuværende
position, side 13).
Hvordan får jeg enheden til
at styre min automatiske
pilot?
Naviger ved hjælp af Lav rute til (Oprettelse og navigering af en rute fra din
nuværende position, side 13).
Kan enheden oprette en vej Hvis du har premium-kort, der underfor mig?
støtter Auto Guidance, og befinder dig i
et område, der er dækket af Auto
Guidance, kan du navigere ved hjælp af
Auto Guidance (Sådan opretter og følger
du en Auto Guidance rute, side 14).
Hvordan ændrer jeg indstillingerne for Auto Guidance
for min båd?
Se (Auto Guidance, side 14).
11
Destinationer
Waypoints
Du kan vælge destinationer vha. forskellige kort og 3Dkortvisninger eller vha. listerne.
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej
hen, eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om
positionen, f.eks. navn, højde og dybde.
Søgning efter en destination efter navn
Du kan søge efter gemte waypoints, gemte ruter, gemte spor og
marineservicedestinationer efter navn.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Søg efter navn.
2 Indtast som minimum en del af navnet på din destination.
3 Vælg evt. Fuldført.
De 50 nærmeste destinationer, som indeholder dine
søgekriterier, vises.
4 Vælg destinationen.
Valg af en destination vha. navigationskortet
Vælg en destination på navigationskortet.
Søgning efter en marineservicedestination
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Plotteren indeholder oplysninger om tusindvis af destinationer,
der tilbyder marineservice.
1 Vælg Navigationsoplysninger.
2 Vælg Offshore service eller Service på land.
3 Om nødvendigt skal du vælge en marineservicekategori.
Plotteren viser en liste over de nærmeste positioner samt
afstand og pejling hen til dem.
4 Vælg en destination.
Du kan vælge eller for at få vist yderligere oplysninger
eller for at få vist positionen på et kort.
Sådan indstiller og følger du en direkte kurs ved
hjælp af Go To
ADVARSEL
Når du bruger Gå til, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
Du kan indstille og følge en direkte kurs fra din nuværende
position til en valgt destination.
1 Vælg en destination (Destinationer, side 12).
2 Vælg Naviger til > Gå til.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.
3 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
4 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).
Du kan også bruge den orange kurspil, der viser en foreslået
venderadius for at føre båden tilbage på kursen.
ADVARSEL
Gennemse kursen for forhindringer, før du foretager svinget.
Hvis kursen er usikker, skal du mindske bådens fart og
fastlægge en sikker vej tilbage til kursen.
Afbrydelse af navigation
Vælg Menu > Stop navigation fra navigationskortet eller
fiskekortet.
12
Markering af din nuværende position som et waypoint
Vælg Mark fra et hvilket som helst skærmbillede.
Oprettelse af et waypoint på en anden position
1 Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints > Nyt
waypoint.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Indtast koordinater, og angiv koordinaterne for at
oprette et waypoint ved angivelse af positionskoordinater.
• Vælg Brug kort, vælg positionen, og vælg Select
Position for at oprette et waypoint via et kort.
• Vælg Indtast område/retning for at oprette et waypoint
vha. en afstand og en pejling, og indtast oplysningerne.
Markering af en MOB-position
Vælg Mark > Mand over bord.
Et internationalt mand-over-bord-symbol (MOB) markerer det
aktive MOB-punkt, og plotteren sætter en direkte kurs til den
markerede position.
Projicering af et waypoint
Du kan oprette et nyt waypoint ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en anden position. Dette kan være nyttigt, når der
oprettes start- og mållinjer til kapsejladser.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints > Nyt
waypoint > Indtast område/retning.
2 Vælg om nødvendigt et referencepunkt på kortet.
3 Vælg Indtast område/retning.
4 Indtast distance, og vælg Fuldført.
5 Indtast pejlingen, og vælg Fuldført.
6 Vælg Position.
Visning af en liste over alle waypoints
Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints.
Redigering af et gemt waypoint
1 Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Gennemse > Rediger waypoint.
4 Vælg en funktion:
•
•
•
•
Tilføj et navn ved at vælge Navn, og indtast et navn.
Skift symbol ved at vælge Symbol.
Rediger dybde ved at vælge Dybde.
Rediger vandtemperaturen ved at vælge
Vandtemperatur.
• Rediger kommentaren ved at vælge Kommentar.
• Flyt waypointets placering ved at vælge Flyt.
Flytning af et gemt waypoint
1 Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Gennemse > Flyt.
4 Angiv en ny position for waypointet:
• Flyt waypointet under kortvisning ved at vælge Brug kort,
vælg et nyt sted på kortet, og vælg Flyt.
• Flyt waypointet ved brug af koordinater ved at vælge
Indtast koordinater, og indtast de nye koordinater.
Navigation med en plotter
• Vælg Indtast område/retning for at flytte et waypoint vha.
et område (afstand) eller en pejling, og indtast
oplysningerne.
5 Gentages eventuelt for at tilføje drej, idet du arbejder dig
Sådan finder du et gemt waypoint og navigerer til det
ADVARSEL
Alle rute- og navigationslinjer, der vises på plotteren, er kun
beregnet til at give generel rutevejledning eller identificere
relevante kanaler og er ikke beregnet til at blive fulgt nøjagtigt.
Vær altid opmærksom på de navigationssymboler og forholdene
på vandet ved navigering for at undgå grundstødninger eller
hazarder, der kan medføre beskadigelse af fartøjet,
personskade eller dødsfald.
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Gå til, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Før du kan navigere til et waypoint, skal du oprette et waypoint.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Gå til for at navigere direkte til positionen.
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen
inklusive drej.
• Vælg Auto Guidance for at bruge automatisk guidning
(Auto Guidance).
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.
6 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Sletning af et waypoint eller MOB
1 Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints.
2 Vælg et waypoint eller MOB.
3 Vælg Gennemse > Slet.
Sådan sletter du alle waypoints
Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data > Ryd
bruger data > Waypoints > Alle.
Ruter
En rute er en sti fra én placering til en eller flere destinationer.
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende
position
Du kan oprette og umiddelbart efter navigere en rute på
navigations- eller fiskekortet. Med denne metode gemmes ruten
eller waypoint-dataene ikke.
1 Vælg en destination fra navigationskortet eller fiskekortet.
2 Vælg Naviger til > Lav rute til.
3 Vælg positionen for det sidste drej inden destinationen.
4 Vælg Tilføj drej.
Navigation med en plotter
6
7
8
9
baglæns fra destinationen til fartøjets nuværende position.
Det sidste drej, du tilføjer, skal være det første drej, du
foretager ud fra din nuværende position. Det skal være drejet
tættest på dit fartøj.
Vælg Menu, hvis det er nødvendigt.
Vælg Fuldført.
Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Sådan opretter og gemmer du en rute
Denne fremgangsmåde gemmer ruten og alle de tilhørende
waypoints. Startpunktet kan være din nuværende position eller
en anden position.
Du kan tilføje op til 250 waypoints eller drej på én rute.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter > Ny > Ruter.
2 Vælg rutens startposition.
3 Vælg Tilføj drej.
4 Vælg positionen på det næste drej på kortet.
5 Vælg Tilføj drej.
Plotteren markerer drejets position med et waypoint.
6 Gentag eventuelt trin 4 og 5 for at tilføje yderligere drej.
7 Vælg den endelige destination.
Visning af en liste over ruter og Auto Guidance ruter
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter.
2 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Filter for kun at få vist
ruter eller Auto Guidance ruter.
Redigering af en gemt rute
Du kan ændre navnet på en rute eller ændre de drej, som ruten
indeholder.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Gennemse > Rediger rute.
4 Vælg en funktion:
• Rediger navnet ved at vælge Navn og indtaste navnet.
• Vælg et waypoint på drejlisten ved at vælge Rediger drej
> Brug drejliste, og vælg et waypoint på listen.
• Du kan vælge et drej ved hjælp af kortet ved at vælge
Rediger drej > Brug kort og vælge en position på kortet.
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af
dem, skal du oprette og gemme mindst én rute.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der
blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere ruten fra det
destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
6 Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten,
så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre
forhindringer.
13
7 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).
Sådan finder og navigerer du parallelt med en gemt
rute
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af
dem, skal du oprette og gemme mindst én rute.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg Forskydning for at navigere parallelt med ruten,
forskudt fra den af en specifik afstand.
5 Angiv, hvordan ruten skal navigeres:
• Vælg Forlæns - Bagbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til venstre
for den oprindelige rute.
• Vælg Forlæns - Styrbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til højre
for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Bagbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til venstre
for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Styrbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til højre
for den oprindelige rute.
6 Vælg evt. Fuldført.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.
7 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
8 Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten,
så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre
forhindringer.
9 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).
Sletning af en gemt rute
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Gennemse > Slet.
Sletning af alle gemte ruter
Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data > Ryd
bruger data > Ruter.
Auto Guidance
ADVARSEL
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Alle rute- og navigationslinjer, der vises på plotteren, er kun
beregnet til at give generel rutevejledning eller identificere
relevante kanaler og er ikke beregnet til at blive fulgt nøjagtigt.
Vær altid opmærksom på de navigationssymboler og forholdene
på vandet ved navigering for at undgå grundstødninger eller
hazarder, der kan medføre beskadigelse af fartøjet,
personskade eller dødsfald.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
14
Du kan bruge Auto Guidance til at registrere den bedste vej til
din destination. Auto Guidance bruger plotteren til at scanne
kortdata, f.eks. vanddybde og kendte forhindringer, for at
beregne en foreslået rute. Du kan justere ruten under sejlads
langs ruten.
Sådan opretter og følger du en Auto Guidance rute
1 Vælg en destination (Destinationer, side 12).
2 Vælg Naviger til > Auto Guidance.
3 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
4 Vælg Start navigation.
5 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.
Sådan opretter og gemmer du en Auto Guidance rute
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter > Ny > Auto
Guidance.
2 Vælg et startsted, og vælg Næste.
3 Vælg en destination, og vælg Næste.
4 Vælg en funktion:
• For at få vist en fare og tilpasse stien i nærheden af en
fare skal du vælge Farevurdering.
• For at tilpasse ruten skal du vælge Juster rute og følge
anvisningerne på skærmen.
• For at slette stien skal du vælge Slet.
• For at gemme stien skal du vælge Fuldført.
Justering af en Auto Guidance rute
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter.
2 Vælg en rute, og vælg Gennemse > Rediger > Juster rute.
3
4
5
6
TIP: Når du navigerer efter en Auto Guidance rute, skal du
vælge ruten på navigationskortet og vælge Juster rute.
Vælg en position på ruten.
Træk punktet til en ny position.
Hvis det er nødvendigt, skal du vælge et punkt og vælge
Fjern.
Vælg Fuldført.
Annullering af en Auto Guidance beregning, som er
under udførsel
Vælg Menu > Annuller på navigationskortet.
TIP: Du kan vælge Back for hurtigt at annullere beregningen.
Indstilling af tidsbestemt ankomst
Du kan anvende denne funktion eller en Auto Guidance rute for
at få feedback om, hvornår du anslås at ankomme til et valgt
punkt. Dette giver dig mulighed for at ankomme til en position på
et forudbestemt tidspunkt, som f.eks. en broåbning eller
startlinjen i en kapsejlads.
1 Vælg Menu på navigationskortet.
2 Vælg Tidsbestemt ankomst.
TIP: Du kan hurtigt åbne menuen for Tidsbestemt ankomst
ved at vælge et punkt på stien eller ruten.
Konfigurationer af Auto Guidance rute
FORSIGTIG
Indstillingerne for Foretrukken dybde og Fri højde påvirker,
hvordan plotteren beregner en Auto Guidance rute. Hvis et
område har en ukendt vanddybde eller en ukendt højde på
forhindringer, bliver Auto Guidance ruten ikke beregnet i det
Navigation med en plotter
pågældende område. Hvis et område i starten eller slutningen af
en Auto Guidance rute har mindre dybde end Foretrukken
dybde eller er lavere end indstillingerne for Fri højde, bliver Auto
Guidance ruten muligvis ikke beregnet i det pågældende
område, afhængigt af kortdata. Kursen igennem disse områder
vises som en grå linje eller en stribet magentarød og grå linje på
kortet. Når din båd kommer ind i et af disse områder, vises en
advarselsmeddelelse.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort.
Du kan indstille de parametre, som plotteren bruger ved
beregning af en Auto Guidance rute.
Foretrukken dybde: Angiver den minimale vanddybde baseret
på dybdedata på kort, som båden kan sejle sikkert over.
BEMÆRK: Minimum vanddybde for højkvalitetskort (lavet før
2016) er 1 meter (3 fod). Hvis du indtaster en værdi på
mindre end 1 meter (3 fod), kan kortene kun bruge dybder på
1 meter (3 fod) til Auto Guidance-ruteberegninger.
Fri højde: Angiver den minimale højde for en bro eller
forhindring, som båden kan sejle sikkert under.
Afstand til kystlinje: Angiver, hvor tæt på kysten du ønsker, at
Auto Guidance ruten skal placeres. Linjen til Auto Guidance
ruten kan muligvis flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling
under navigationen. De tilgængelige værdier for denne
indstilling er relative, ikke absolutte. Hvis du vil sikre, at den
automatiske guidelinje er placeret i passende afstand fra
kysten, kan du vurdere placeringen af Auto Guidance ruten
ved hjælp af en eller flere velkendte destinationer, der kræver
navigation igennem et smalt sejlbart farvand (Indstilling af
afstand fra kysten, side 15).
Indstilling af afstand fra kysten
Indstillingen Afstand til kystlinje angiver, hvor tæt på kysten du
ønsker, at Auto Guidance skal placeres. Linjen til Auto Guidance
kan muligvis flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling under
navigationen. De tilgængelige værdier for indstillingen Afstand til
kystlinje er relative, ikke absolutte. Hvis du vil sikre, at linjen til
Auto Guidance er placeret i passende afstand fra kysten, kan du
vurdere placeringen af linjen til Auto Guidance ved hjælp af en
eller flere velkendte destinationer, der kræver navigation
igennem et smalt sejlbart farvand.
1 Læg båden i havn, eller kast anker.
2 Vælg Indstillinger > Navigation > Auto Guidance >
Afstand til kystlinje > Normal.
3 Vælg en destination, som du tidligere har navigeret til.
4 Vælg Naviger til > Auto Guidance.
5 Gennemgå placeringen af linjen for auto guidning, og
bestem, om linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer,
og om drej giver en effektiv sejlads.
6 Vælg en funktion:
• Hvis placering af automatisk guidelinje er tilfredsstillende
vælges Menu > Stop navigation og der fortsættes til trin
10.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte
forhindringer vælges Indstillinger > Navigation > Auto
Guidance > Afstand til kystlinje > Lang.
• Hvis drejene i den automatiske guidelinje er for brede
vælges Indstillinger > Navigation > Auto Guidance >
Afstand til kystlinje > Nær.
7 Hvis du valgte Nær eller Lang i trin 6 skal du gennemse
placeringen af den automatiske guidelinje og bestemme, om
linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer, og om drej
giver en effektiv sejlads.
Auto Guidance bevarer en stor afstand til forhindringer i
åbent vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til
Navigation med en plotter
kystlinje til Nær eller Nærmest. Som resultat deraf ændrer
plotteren muligvis ikke Auto Guidance linjen, medmindre den
destination, der er valgt, kræver navigering igennem et smalt
sejlbart farvand.
8 Vælg en funktion:
• Hvis placering af automatisk guidelinje er tilfredsstillende
vælges Menu > Stop navigation og der fortsættes til trin
10.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte
forhindringer, skal du vælge Indstillinger > Navigation >
Auto Guidance > Afstand til kystlinje > Længst.
• Hvis drejene i den automatiske guidelinje er for brede
vælges Indstillinger > Navigation > Auto Guidance >
Afstand til kystlinje > Nærmest.
9 Hvis du valgte Nærmest eller Længst i trin 8, skal du
gennemse placeringen af Auto Guidance ruten, og
bestemme, om linjen på sikker vis undgår kendte
forhindringer, og om drej giver en effektiv sejlads.
Auto Guidance bevarer en stor afstand til forhindringer i
åbent vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til
kystlinje til Nær eller Nærmest. Som resultat deraf anbringer
plotteren muligvis ikke linjen til Auto Guidance igen,
medmindre den destination, der er valgt, kræver navigering
igennem et smalt sejlbart farvand.
10 Gentag trin 3–9 mindst én gang mere ved brug af en
forskellig destination hver gang, indtil du er bekendt med
funktionaliteten for indstillingen Afstand til kystlinje.
Spor
Et spor er en registrering af bådens vej. Det spor, der aktuelt
registreres, kaldes det aktive spor, og det kan gemmes. Du kan
få vist spor i hvert kort eller i hver 3D-kortvisning.
Visning af spor
1 På et kort skal du vælgeMenu > Lag > Brugerdata > Spor.
2 Marker de spor, der skal vises.
En stilinje på kortet viser dit spor.
Indstilling af farven på det aktive spor
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Aktive spor valg >
Spor farve.
2 Vælg en sporfarve.
Sådan gemmer du det aktive spor
Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Gem aktivt spor.
2 Vælg en funktion:
• Vælg tidspunktet for, hvornår det aktive spor begyndte.
• Vælg Hele log.
3 Vælg Gem.
Visning af en liste over gemte spor
Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Gemte spor.
Redigering af et gemt spor
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Gennemse > Rediger spor.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Navn, og indtast derefter navnet.
• Vælg Spor farve, og vælg en farve.
Sådan gemmer du sporet som en rute
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
15
3 Vælg Gennemse > Rediger spor > Gem som > Gem som
rute.
Sådan finder og navigerer du et registreret spor
Før du kan gennemse en liste over spor og navigere dem, skal
du registrere og gemme mindst ét spor (Spor, side 15).
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Følg spor.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Forlæns for at navigere sporet fra det startpunkt,
der blev brugt, da sporet blev oprettet
• Vælg Baglæns for at navigere sporet fra det
destinationspunkt, der blev brugt, da sporet blev oprettet.
5 Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.
6 Følg linjen, der er på hvert ben af ruten, så du undgår at styre
mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Sletning af et gemt spor
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Gennemse > Slet.
Sletning af alle gemte spor
Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data > Ryd
bruger data > Gemte spor.
Sådan følger du det aktive spor tilbage igen
Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Følg aktivt spor.
2 Vælg en funktion:
• Vælg tidspunktet for, hvornår det aktive spor begyndte.
• Vælg Hele log.
3 Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.
4 Følg den farvede linje, så du undgår at styre mod land, lavt
vand og andre forhindringer.
Rydning af det aktive spor
Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data > Spor >
Ryd aktivt spor.
Sporhukommelsen ryddes, og det aktive spor registreres
fortsat.
Håndtering af sporloghukommelsen under
registrering
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Aktive spor valg.
2 Vælg Optage metode.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Fyld for at registrere en sporlog, indtil
sporhukommelsen er fuld.
• Vælg Forfra for hele tiden at registrere en sporlog, idet du
overskriver de ældste spordata med nye data.
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval
Du kan angive hyppigheden for, hvor tit sporloggen bliver
registreret. Hyppig registrering giver mere nøjagtige resultater,
men det fylder hurtigere sporloggen op. Intervallet Opløsning
anbefales for mest effektiv udnyttelse af hukommelsen.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Aktive spor valg >
Optage interval.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Interval > Distance > Skift, og indtast afstanden for
at registrere sporet baseret på en afstand mellem punkter.
• Vælg Interval > Tid > Skift, og indtast tidsintervallet for at
registrere sporet baseret på et tidsinterval.
16
• Vælg Interval > Opløsning > Skift, og den maksimale
afvigelse, der er tilladt fra den sande kurs, inden
registrering af et sporpunkt for at registrere sporloggen
baseret på en varians fra din kurs. Dette er den
anbefalede indstilling for registrering.
Grænser
Grænser giver dig mulighed for at undgå eller forblive inden for
udpegede områder i et vandområde. Du kan indstille en alarm til
at give dig besked, når du krydser en grænse på vej ind eller ud
af området.
Du kan oprette grænseområder, -linjer og -cirkler ved hjælp af
kortet. Du kan også konvertere gemte spor og ruter til
grænselinjer. Du kan oprette grænseområde ved hjælp af
waypoints ved at oprette en rute ud fra waypoints og konvertere
ruten til en grænselinje.
Du kan vælge en grænse til at fungere som den aktive grænse.
Du kan tilføje data om den aktive grænse til datafelterne på
kortet.
Oprettelse af en grænse
1 Vælg Navigationsoplysninger > Grænser > Ny.
2 Vælg en grænseform.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Konvertering af en rute til en grænse
Før du kan konvertere en rute til en grænse, skal du oprette og
gemme mindst én rute (Sådan opretter og gemmer du en rute,
side 13).
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Gennemse > Rediger rute > Gem som grænse.
Konvertering af et spor til en grænse
Før du kan konvertere et spor til en grænse, skal du oprette og
gemme mindst ét spor (Sådan gemmer du det aktive spor,
side 15).
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Gennemse > Rediger spor > Gem som > Gem som
grænse.
Redigering af en grænse
1 Vælg Navigationsoplysninger > Grænser.
2 Vælg en grænse.
3 Vælg Gennemse > Rediger grænse.
4 Vælg en funktion:
• Du kan redigere grænsens udseende på kortet ved at
vælge Skærmindstillinger.
• Du kan ændre grænselinjer eller -navne ved at vælge
Rediger grænse.
• Du kan redigere grænsealarmen ved at vælge Alarm.
Indstilling af en grænsealarm
Grænsealarmer underretter dig, når du er inden for en angivet
afstand fra en bestemt grænse. Dette kan være nyttigt, når du
forsøger at undgå bestemte områder, eller når du skal være
meget opmærksom i visse områder, f.eks. skibsruter.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Grænser.
2 Vælg en grænse.
3 Vælg Gennemse > Alarm > Til.
4 Vælg en funktion.
• Hvis du vil indstille en alarm til at blive aktiveret, når båden
er i en bestemt afstand fra grænsen, skal du vælge
Advarselsafstand, indtaste en afstand og vælge
Fuldført.
Navigation med en plotter
• For at indstille en alarm, når du indtaster grænsen, skal du
vælge Område > Går ind > Forlader.
• For at indstille en alarm, når du forlader grænsen, skal du
vælge Område > Forlader.
Sletning af en grænse
1 Vælg Navigationsoplysninger > Grænser.
2 Vælg en grænse.
3 Vælg Gennemse > Rediger grænse > Slet.
Sletning af alle waypoints, ruter og spor
Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data > Ryd
bruger data > Alle > OK.
Fishfinder ekkolod
Når du tilslutter din plotter til en kompatibel transducer, kan din
plotter bruges som fishfinder.
Du kan få mere at vide om, hvilken transducer der passer bedst
til dine behov, på garmin.com/transducers.
Forskellige ekkolodsvisninger kan hjælpe dig med at se fiskene i
området. De tilgængelige ekkolodsvisninger varierer alt efter,
hvilken type transducer og ekkolodsmodul der er tilsluttet til
plotteren. Du kan for eksempel kun få se bestemte Panoptix
ekkolodsskærmbilleder, hvis du har tilsluttet en kompatibel
Panoptix transducer.
Der er fire grundlæggende ekkolodsvisninger tilgængelige: En
visning på fuld skærm, en visning på delt skærm, som
kombinerer to eller flere visninger, en splitfrekvensvisning, som
viser to forskellige frekvenser. Du kan tilpasse indstillingerne for
hver visning på skærmen. Hvis du f.eks. er i
splitfrekvensvisningen, kan du indstille gain for hver frekvens.
Hvis du ikke finde en opsætning af ekkolodsvisninger, som
passer til dine behov, kan du oprette et tilpasset
kombinationsskærmbillede (Oprettelse af ny kombinationsside
med ECHOMAP Ultra, side 2).
Dybdeoplysninger
Ikke-bundfaste mål eller fisk
Bund af vandområde
Ekkolodsvisning med splitfrekvens
I ekkolodsvisningen med split frekvens viser de to sider af
skærmen en graf i fuld visning med ekkolodsdata med
forskellige frekvenser.
BEMÆRK: Ekkolodsvisningen med split frekvens kræver brug
af en transducer med dobbeltfrekvens.
Ekkolodsvisning med split zoom
Ekkolodsvisningen med opdelt zoom viser en graf i fuld visning
af ekkolodsaflæsninger og en forstørret del af grafen på den
samme skærm.
Garmin ClearVü Ekkolodsvisning
BEMÆRK: For at modtage Garmin ClearVü scanningsekkolod,
skal du have en kompatibel plotter eller fishfinder og en
kompatibel transducer. Gå til garmin.com/transducers for at se
oplysninger om kompatible transducere.
Garmin ClearVü ekkolod med høj frekvens leverer et detaljeret
billede af fiskeforholdene rundt om båden i en detaljeret visning
af de strukturer, som båden sejler hen over.
Stop udsendelsen af ekkolodssignaler
• For at deaktivere det aktive ekkolod på
ekkolodsskærmbilledet skal du vælge Menu >
Ekkolodsoverførsel.
• For at deaktivere alle ekkolodsudsendelser skal du trykke på
og vælge Deaktiver ekkolod.
Ændring af ekkolodsvisning
1 Fra et kombinationsskærmbillede med ekkolod skal du vælge
Menu > Konfigurer kombination > Rediger kombination.
Traditionelle transducere udsender en kegleformet stråle.
Garmin ClearVü scanningsekkolodsteknologien udsender to
smalle stråler, der minder om formen på strålen i en
kopimaskine. Disse stråler giver et klarere, fotolignende billede
af, hvordan området under båden ser ud.
2 Vælg det vindue, der skal ændres.
3 Vælg en ekkolodsvisning.
Traditionel ekkolodsvisning
Der er flere tilgængelige visninger på fuld skærm, afhængigt af
den tilsluttede transducer.
Den Traditionel ekkolodsvisning på fuld skærm viser et større
billede af ekkolodsaflæsningerne fra en transducer.
Rækkevidden for dybdeskalaen langs højre side af skærmen
viser dybden af de fundne objekter, når skærmen ruller fra højre
mod venstre.
SideVü Ekkolodsvisning
BEMÆRK: For at modtage SideVü scanningsekkolod skal du
have en kompatibel SideVü transducer. Gå til garmin.com
/transducers for at se oplysninger om kompatible transducere.
Fishfinder ekkolod
17
SideVü scanningsekkolodsteknologien viser et billede af, hvad
der ligger ved siden af båden. Du kan bruge det som et
søgeværktøj til at finde strukturer og fisk.
Panoptix nedadrettet visningshistorik i rullende ekkolodsvisning
Båd
Venstre side af båden
Område
Højre side af båden
Spor
Transduceren på fartøjet
Drop shot-rig
Træer
Bund
Gamle dæk
Træstykker
Afstand fra bådens side
Vand mellem fartøjet og bunden
LiveVü Fremadrettet ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver et todimensionelt billede af, hvad
der befinder sig foran båden, og kan bruges til at se
fødefiskestimer og fisk.
SideVü scanningsteknologi
I stedet for en mere almindelig kegleformet stråle anvender
SideVü transduceren en flad stråle til at scanne vandet og
bunden på begge sider af båden.
Båd
Område
Fisk
Spor
Bund
RealVü 3D fremadrettet ekkolodsvisning
Panoptix Ekkolodsvisninger
Du skal have en kompatibel transducer for at kunne modtage
Panoptix ekkolod.
Panoptix ekkolodsvisninger giver dig mulighed for at se hele
vejen rundt om båden i realtid. Du kan også se dine fødefisk
under vandet og stimer af fødefisk foran eller under båden.
LiveVü ekkolodsvisningerne viser bevægelse foran eller under
båden. Skærmen opdateres meget hurtigt og skaber
ekkolodsvisninger, der ligner live-video.
RealVü 3D ekkolodsvisningerne giver tredimensionelle visninger
af det, der befinder sig foran eller under båden. Skærmen
opdateres, hver gang transduceren foretager en fejebevægelse.
For at se alle fem Panoptix ekkolodsvisninger skal du have én
transducer, som viser de nedadrettede visninger, og en anden
transducer, som viser de fremadrettede visninger.
For at få adgang til Panoptix ekkolodsvisningerne skal du vælge
Ekkolod og vælge en visning.
Denne ekkolodsvisning giver en tredimensionel visning af, hvad
der er foran transduceren. Denne visning kan bruges, når du
ligger stille, og du har brug for at se bunden og de fisk, der
nærmer sig båden.
Farveforklaring
Båd
LiveVü Nedadrettet ekkolodsvisning
Ping-indikator
Denne ekkolodsvisning viser, hvad der befinder sig under
båden, og kan bruges til at se fødefiskestimer og fisk.
Fisk
18
Fishfinder ekkolod
Bund
Område
RealVü 3D Down ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver en tredimensionel visning af, hvad
der er under transduceren, og kan bruges, når du ligger stille og
vil se, hvad der er rundt om båden.
Panoptix LiveScope Ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver et livebillede af, hvad der befinder
sig foran eller under båden, og kan bruges til at se fisk og
strukturer.
Farveforklaring
Båd
Ekkolodsstråle
Område
Fisk
Bund
RealVü 3D historisk ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver en tredimensionel visning af, hvad
der er bag båden, når den er i bevægelse, og viser hele
vandsøjlen i 3D fra bunden til vandoverfladen. Denne visning
bruges til at finde fisk.
Dybdeoplysninger
Ikke-bundfaste mål eller fisk
Bund af vandområde
Blinkvisning
Blinkfunktionen viser ekkolodsoplysninger på en cirkulær
dybdeskala, som angiver, hvad der befinder sig under båden.
Den er organiseret som en ring, der starter i toppen og
fortsætter med uret rundt. Dybden angives af skalaen inden i
ringen. Ekkolodsoplysninger blinker på ringen, når de registreres
på den angivne dybde.
De fremtrædende farver angiver de forskellige styrker af
ekkoloddets returdata. Standardfarveskemaet følger en
traditionel farvepalet for ekkolod, hvor gul angiver det stærkeste
retursignal, orange angiver et stærkt signal, rød angiver et
svagere signal, blå angiver det svageste signal, og hvid angiver
intet signal.
Vælg Blinkfunktion.
Farveforklaring
Båd
Område
Bund
Struktur
Fisk
FrontVü Ekkolodvisning
Panoptix FrontVü ekkolodsvisningen øger din opmærksomhed
på situationen ved at vise forhindringer under vandet, op til
91 meter (300 fod) foran båden.
Muligheden for effektivt at undgå fremadrettede kollisioner med
FrontVü ekkoloddet reduceres, hvis hastigheden overstiger 8
knob.
For at se FrontVü ekkolodsvisningen skal du installere og
tilslutte en kompatibel transducer, f.eks. en PS21 transducer. Du
skal muligvis opdatere transducersoftwaren.
A-scope, indzoomet visning af højre side
A-scope med optegnet zoomområde
Dybdeskala
Dybde på nuværende position
Vinkel og spændevide for transducerkeglen ved den nuværende
frekvens
Genveje på siden Blinkfunktion
På enheder med berøringsskærm kan du interagere med
blinkfunktionen og a-scopes.
Fishfinder ekkolod
19
3 Vælg Kalibrer kompas.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Valg af ekkolodskilde
Vælg for at justere rækkevidden.
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Hvis du bruger mere end én kilde til ekkolodsdata til en bestemt
ekkolodsvisning, kan du vælge, hvilken kilde der skal anvendes
til denne ekkolodsvisning. Hvis du f.eks. har to kilder til Garmin
ClearVü, kan du vælge den kilde, der skal bruges fra Garmin
ClearVü ekkolodsvisningen.
1 Åbn ekkolodsvisningen, som du vil ændre kilden for.
2 Vælg Menu > Ekkolods opsætning > Kilde.
3 Vælg kilden til denne ekkolodsvisning.
Vælg for at justere frekvensen.
Sådan omdøbes en ekkolodskilde
Vælg for at justere gain.
Du kan omdøbe en ekkolodskilde, så det bliver let at identificere
den. Du kan f.eks. bruge "Forstavn" som navn på transduceren i
bådens forstavn.
For at omdøbe en kilde skal du være i den pågældende kildes
ekkolodsvisning. Hvis du f.eks. vil omdøbe Garmin ClearVü
ekkolodskilden, skal du åbne Garmin ClearVü
ekkolodsvisningen.
1 Fra ekkolodsvisningen skal du vælge Menu > Ekkolods
opsætning > Kilde > Omdøb kilder.
2 Indtast navnet.
Træk op og ned for at flytte zoomområdet.
Vælg for at justere strålebredden.
Træk zoomvinduet for at flytte zoomområdet på venstre A-scope.
Spred to fingre for at zoome ind.
Klem to fingre sammen for at zoome ud.
Valg af transducertype
Før du kan vælge transducertype, skal du vide, hvilken slags
transducer du har.
Denne plotter er kompatibel med en række ekstra transducere,
herunder Garmin ClearVü™ transducere, der findes på
garmin.com/transducers.
Hvis du vil tilslutte en transducer, som ikke fulgte med plotteren,
skal du muligvis indstille transducertypen, for at ekkoloddet kan
fungere korrekt.
1 I en ekkolodsvisning skal du vælge Menu > Ekkolods
opsætning > Installation > Transducertype.
2 Vælg den transducer, der skal ændres.
3 Vælg en funktion:
• Hvis transduceren findes på listen, vælges den.
• Hvis du har en 200/77 kHz transducer med dobbeltstråle,
skal du vælge Dual stråle (200/77 kHz).
• Hvis du har en 200/50 kHz transducer med
dobbeltfrekvens, skal du vælge Dual frekvens (200/50
kHz).
Kalibrering af kompas
Før du kan kalibrere kompasset, skal transduceren være
installeret på akslen langt nok væk fra elmotoren til at undgå
magnetisk interferens, og den skal være nedsænket i vandet.
Kalibreringen skal være af en sådan kvalitet, at det interne
kompas aktiveres.
BEMÆRK: Hvis du vil bruge kompasset, skal du montere
transduceren på hækken eller elmotorakslen. Kompasset
fungerer muligvis ikke, når du monterer transduceren på
motoren.
BEMÆRK: Det bedste resultat opnås ved at bruge en
kurssensor, såsom SteadyCast™ kurssensoren.
Retningssensoren viser retningen, som transduceren peger, i
forhold til båden.
BEMÆRK: Kompaskalibrering er kun tilgængelig for
transducere med et indbygget kompas som f.eks. PS21-TR
transduceren.
Du kan begynde at dreje båden, før kalibreringen, men du skal
rotere båden 1,5 gang under kalibreringen.
1 Fra en aktuel ekkolodsvisning skal du vælge Menu >
Ekkolods opsætning > Installation.
2 Vælg om nødvendigt Brug AHRS for at tænde for AHRSsensoren.
20
Oprettelse af et waypoint på skærmen
Ekkolod
1 Fra en ekkolodsvisning skal du trække skærmbilledet eller
vælge .
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Rediger eventuelt waypointoplysningerne.
Pause i ekkolodsvisningen
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge Menu > .
Måling af afstand på skærmen Ekkolod
Du kan måle afstanden mellem to punkter på SideVü
ekkolodsvisningen.
1 Fra en SideVü ekkolodsvisning skal du vælge .
2 Vælg en position på skærmen.
3 Vælg .
Der vises en knappenål på skærmen på den valgte position.
4 Vælg en anden position.
Afstanden og vinklen fra knappenålen er vist i øverste
venstre hjørne.
TIP: Hvis du vil nulstille knappenålen og måle fra nålens aktuelle
position, skal du vælge Indstil reference.
Visning af ekkolodshistorik
Du kan rulle i ekkolodsvisningen for at se historiske
ekkolodsdata.
BEMÆRK: Ikke alle transducere gemmer historiske
ekkolodsdata.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du trække skærmbilledet til
højre.
2 Vælg Back for at forlade historikken.
Deling af ekkolod
Du kan få vist ekkolodsdata fra andre kompatible ECHOMAP
Ultra modeller og ECHOMAP Plus 7 og ECHOMAP Plus 9
modeller på Garmin marinenetværket.
Fishfinder ekkolod
Hver plotter på netværket kan vise ekkolodsdata fra enhver
kompatibel transducer på netværket, uanset hvor plotterne og
transducerne er monteret på båden. For eksempel kan du fra en
ECHOMAP Plus 93sv enhed, som er monteret bagerst på
båden, få vist ekkolodsdata via en anden ECHOMAP Ultra
enhed og Garmin ClearVü transducer, der er monteret forrest på
båden.
Når du deler ekkolodsdata, vil værdierne for nogle
ekkolodsindstillinger, f.eks. Område og Gain, blive synkroniseret
på tværs af alle enhederne på netværket. Værdierne for andre
ekkolodsindstillinger, f.eks. indstillingerne for Udseende,
synkroniseres ikke og skal konfigureres på hver enkelt enhed.
Desuden synkroniseres rullehastigheden for de forskellige
traditionelle og Garmin ClearVü ekkolodsvisninger for at gøre de
opdelte skærme mere sammenhængende.
BEMÆRK: Når man bruger flere transducere samtidig, kan det
skabe krydstale. Dette kan fjernes ved at justere
ekkolodsindstillingen for Interferens.
Justering af detaljeniveauet
Du kan kontrollere, hvor mange detaljer og hvor meget støj, der
vises på ekkolodsskærmen, enten ved at justere gain for
traditionelle transducere eller ved at justere lysstyrken for
Garmin ClearVü transducere.
Hvis du vil have vist et signal med højeste intensitet på
skærmen, kan du mindske gain eller lysstyrke for at fjerne støj
og signaler med mindre intensitet. Hvis du vil have vist alle
signaloplysninger, kan du øge gain eller lysstyrke for at se flere
oplysninger på skærmen. Dette øger også støjen og kan gøre
det sværere at genkende faktiske signaler.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge Menu.
2 Vælg Gain eller Lysstyrke.
3 Vælg en funktion:
• Forøg eller reducer gain eller lysstyrke manuelt ved at
vælge Op eller Ned.
• Vælg en automatisk valgmulighed for at lade plotteren
justere gain eller lysstyrke automatisk.
Justering af farveintensiteten
Du kan justere farveintensiteten og fremhæve interesseområder
på ekkolodsskærmen ved at justere farve-gain for traditionelle
transducere eller kontrasten for Garmin ClearVü og SideVü/
ClearVü transducere. Denne indstilling fungerer bedst, efter du
har justeret det detaljeniveau, der vises på skærmen, vha.
indstillingerne for gain eller lysstyrke.
Hvis du vil fremhæve mindre fiskemål eller vise et mål med
højere intensitet, kan du øge indstillingen for farve-gain eller
kontrast. Dette medfører mindre differentiering for signaler med
høj intensitet på bunden. Hvis du vil reducere signalets
intensitet, kan du reducere farve-gain eller kontrasten.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge Menu.
2 Vælg en mulighed:
• Mens du er i Garmin ClearVü eller SideVü
ekkolodsvisningen, skal du vælge Kontrast.
• Mens du er i en Panoptix LiveVü ekkolodsvisning, skal du
vælge Farve-gain.
• Mens du er i en anden ekkolodsvisning, skal du vælge
Ekkolods opsætning > Udseende > Farve-gain.
3 Vælg en mulighed:
• Forøg eller reducer farveintensiteten manuelt ved at
vælge Op eller Ned.
• Hvis du vil bruge standardindstillingen, skal du vælge
Standard.
Fishfinder ekkolod
Ekkolodsregistreringer
Registrering af ekkolodsvisningen
1 Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren.
2 Vælg Menu > Ekkolods opsætning >
Ekkolodsregistrering > Registrer ekkolod fra en
ekkolodsvisning.
15 minutters ekkolodsregistrering bruger ca. 200 MB plads
på det isatte hukommelseskort. En individuel optagelse
slutter automatisk, når den når en størrelse på 4 GB. Du kan
registrere ekkolodsdata, indtil kortet er fyldt op.
Stop ekkolodsregistrering
Før du kan stoppe ekkolodsregistrering, skal du have sat den i
gang (Registrering af ekkolodsvisningen, side 21).
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge Menu > Ekkolods
opsætning > Ekkolodsregistrering > Stop registrering.
Sådan slettes en ekkolodsregistrering
1 Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren.
2 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge Menu > Ekkolods
opsætning > Ekkolodsregistreringer > Vis optagelser.
3 Vælg en registrering.
4 Vælg Gennemse > Slet.
Afspilning af ekkolodsregistreringer
Før du kan afspille ekkolodsregistreringer, skal du downloade og
installere HomePort™ programmet og registrere ekkolodsdata på
et hukommelseskort.
1 Fjern hukommelseskortet fra enheden.
2 Sæt hukommelseskortet i en kortlæser, der er tilsluttet en
computer.
3 Åbn HomePort programmet.
4 Vælg en ekkolodsregistrering fra din enhedsliste.
5 Højreklik på ekkolodsregistreringen i den nederste rude.
6 Vælg "Afspilning".
Traditionel Garmin ClearVüopsætning og
SideVü ekkolodsopsætning
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller, ekkolodsmoduler og transducere.
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge Menu > Ekkolods
opsætning.
Dybde linje: Viser en dybdelinje til hurtig reference.
Rullehastighed: Du kan indstille hastigheden, hvormed
ekkoloddet ruller fra højre til venstre.
På lavt vand kan det være en god idé at mindske
rullehastigheden for at få oplysningerne til at stå på skærmen
i længere tid. På dybere vand kan du øge rullehastigheden.
Betjening på skærmen: Indstiller funktioner for knapperne på
ekkolodsskærmen. Denne funktion er tilgængelig på enheder
med berøringsskærm.
Områdelinjer: Viser de lodrette linjer, som angiver afstanden til
højre og til venstre for båden. Denne indstilling er tilgængelig
for SideVü ekkolodsvisning.
Farveskala: Angiver farveskemaet for ekkolodsvisningen.
Denne indstilling kan være tilgængelig i menuen Udseende.
Farveskemaet med høj kontrast tildeler mørkere farver til
signaler med svag intensitet. Farveskemaet med lav kontrast
tildeler signaler med lav intensitet farver, som svarer til
baggrundsfarven.
Udseende: Se Indstillinger for ekkolods udseende, side 22.
Datafelter: Indstiller de data, der vises på skærmen Ekkolod.
Avanceret: Se Avancerede ekkolodsindstillinger, side 22.
21
Installation: Gendanner ekkoloddets standardindstillinger.
Indstilling af zoomniveauet på visningen på ekkolodsskærmen
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge Menu > Zoom.
2 Vælg en mulighed:
• Angiv dybde og zoom automatisk ved at vælge
Automatisk.
TIP: Du kan vælge
for at få flere muligheder.
• Du kan indstille dybdeområdet for det forstørrede område
manuelt ved at vælge Manuel >
, vælge Vis opad eller
Vis nedad for at indstille dybdeområdet for det forstørrede
område, og vælge Zoom ind eller Zoom ud for at øge
eller mindske forstørrelsen af det forstørrede område.
• Hvis du vil forstørre et bestemt område af skærmen, skal
du vælge Forstør.
TIP: Du kan trække forstørrelsesboksen til en ny placering
på skærmen.
• Du kan zoome ind på ekkolodsdata fra bunddybden ved at
vælge Bundlås.
Hvis du vil annullere zoom, skal du fjerne markeringen af
indstillingen.
Indstilling af rullehastigheden
Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkolodsbilledet bevæger
sig hen over skærmen. En højere rullehastighed viser flere
detaljer, indtil der ikke er flere detaljer at vise, hvorefter den
begynder at udvide de eksisterende detaljer. Dette kan være
nyttigt ved bevægelse eller trolling, eller når du befinder dig i
meget dybt vand, hvor ekkoloddet lodder meget langsomt. En
lavere rullehastighed viser ekkolodoplysninger på skærmen i
længere tid.
I de fleste situationer giver indstillingen Standard en god
balance mellem en hurtig billedrulning og mål, der er mindre
forvrængede.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge Menu > Ekkolods
opsætning > Rullehastighed.
2 Vælg en funktion:
• Du kan justere rullehastigheden automatisk ved hjælp af
hastighed over grunden eller fart gennem vand ved at
vælge Automatisk.
Indstillingen Automatisk vælger en rullehastighed, der
passer til bådens hastighed, så mål i vandet tegnes i det
korrekte formatforhold og ser mindre forvrængede ud. Når
du ser Garmin ClearVü eller SideVü ekkolodsvisninger
eller leder efter strukturer, anbefales det at bruge
indstillingen Automatisk.
• Hvis du vil rulle hurtigere, skal du vælgeOp.
• Rul langsommere ved at vælge Ned.
Justering af området for dybde- eller breddeskala
Du kan justere området for dybdeskalaen for traditionelle og
Garmin ClearVüekkolodsvisninger og området for
breddeskalaen for SideVüekkolodsvisningen.
Når enheden får tilladelse til at justere området automatisk,
holdes bunden inden for den nedre eller yderste tredjedel af
ekkolodsskærmen. Det kan være nyttigt ved registrering af en
bund, som har minimale eller moderate terrænændringer.
En manuel justering af området giver dig mulighed for at se et
bestemt område, hvilket kan være nyttigt ved registrering af en
bund, som har store terrænændringer, f.eks. huller eller klipper.
Bunden vises på skærmen, så længe den er inden for det
område, du har indstillet.
1 Vælg Menu > Område fra en ekkolodsvisning.
2 Vælg en funktion:
22
• Vælg Automatisk, hvis plotteren skal justere området
automatisk.
• Vælg Op eller Ned for at øge eller reducere områdets
rækkevidde manuelt.
TIP: Fra skærmen Ekkolod kan du vælge eller for
manuelt at justere områdets rækkevidde.
TIP: Når du får vist flere ekkolodsskærme, kan du vælge
Select Position for at vælge det aktive skærmbillede.
Indstillinger for ekkolods udseende
Vælg Menu > Ekkolods opsætning > Udseende fra en
ekkolodsvisning.
Farveskala: Indstiller farveskalaen.
A-Scope: Viser et lodret blinklys langs højre side af skærmen,
der med det samme viser rækkevidden til mål langs en skala.
Edge: Du kan fremhæve det stærkeste signal fra bunden for at
få hjælp til at definere signalets hårdhed eller blødhed.
Fiskesymbol: Angiver, hvordan ekkoloddet skal fortolke ikkebundfaste mål.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler og baggrundsoplysninger fra ekkolod.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med information om
måldybde og baggrundsoplysninger fra ekkolod.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med oplysninger om
måldybde.
Ekkolodsalarmer
BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige på alle
transducere.
Fra en aktuel ekkolodsvisning skal du vælge Menu > Ekkolods
opsætning > Alarmer.
Du kan også åbne ekkolodsalarmer ved at vælge Indstillinger >
Alarmer > Ekkolod.
Lavt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
mindre end den angivne værdi.
Dybvand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
større end den angivne værdi.
FrontVü alarm: Indstiller afgivelse af en alarm, når dybden
foran fartøjet er mindre end den angivne værdi, hvilket kan
hjælpe dig med at undgå at gå på grund (Indstilling afFrontVü
dybdealarm, side 24). Alarmen er kun tilgængelig med
Panoptix FrontVü transducere.
Vandtemperatur: Indstiller en alarm til at lyde, når transduceren
rapporterer en temperatur, der er 2 °F (1,1 °C) over eller
under den angivne temperatur.
Fisk
Fisk: Indstiller en alarm til at lyde, når enheden registrerer et
ikke-bundfast mål.
•
indstiller alarmen til at lyde, når fisk i alle størrelser
registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når middelstore og
store fisk registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når store fisk
registreres.
Avancerede ekkolodsindstillinger
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller og transducere.
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge Menu > Ekkolods
opsætning > Avanceret.
Interferens: Justerer følsomheden med henblik på at reducere
effekterne fra interferens fra støjkilder i nærheden.
Fishfinder ekkolod
Du bør bruge den laveste interferensindstilling, som opnår
den ønskede forbedring, for at fjerne interferens fra
skærmen. Den bedste metode til at eliminere interferens er at
løse de installationsproblemer, som forårsager støj.
Overflade støj: Skjuler overfladestøj for at undgå rod. Bredere
strålebredder (lavere frekvenser) kan vise flere mål, men kan
generere mere overfladestøj.
Farve-gain: Se Justering af detaljeniveauet, side 21.
TVG: Justerer udseendet af signaler for at kompensere for
svage ekkolodssignaler på dybere vand og reducerer
fremkomsten af støj tæt på overfladen. Når værdien af denne
indstilling øges, bliver de farver, som er tilknyttet
lavniveaustøj og fiskemål, mere ensartede gennem
forskellige vanddybder. Denne indstilling reducerer også
støjen tæt på vandets overflade.
Transducerinstallationsindstillinger
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller og transducere.
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge Menu > Ekkolods
opsætning > Installation.
Gendan fabriksindstillinger for ekkolod: Gendanner
standardfabriksindstillingerne for ekkolodsvisningen.
Transducertype: Giver dig mulighed for at vælge hvilken type
transducer, der er tilsluttet til enheden.
Vip til venstre/højre: Ændrer retningen for SideVü
ekkolodsvisningen, når transduceren er installeret bagvendt.
Vippet: Indstiller Panoptix ekkolodsvisningens retning, når
transduceren er installeret med kablerne pegende mod
bådens side.
Strålebredde: Indstiller Panoptix transducerstrålens bredde.
Smalle strålebredder gør, at du kan se dybere og længere
væk. Bredere strålebredder gør, at du kan se et større
dækningsområde.
Brug AHRS: Giver de interne AHRS (Attitude Heading
Reference System) sensorer mulighed for at registrere
installationsvinklen for Panoptix transduceren. Når denne
indstilling er slået fra, forudsættes det, at transduceren er
installeret i en vinkel på 45 grader.
Ekkolodfrekvenser
BEMÆRK: De tilgængelige frekvenser afhænger af, hvilken
enhed og transducer der anvendes.
Justering af frekvensen hjælper med at tilpasse ekkoloddet til dit
bestemte formål og den aktuelle vanddybde.
Højere frekvenser bruger smalle strålebredder og er bedre til
anvendelse ved høje hastigheder og urolige havforhold.
Bunddefinition og springlagsdefinition kan blive bedre ved en
højere frekvens.
Lavere frekvenser bruger bredere strålebredder, der gør det
muligt for fiskeren at se flere mål, men det kan også generere
mere overfladestøj og reducere kontinuiteten på bundsignalet
ved barske havforhold. Bredere strålebredder genererer større
ekkostyrke for fiskebuer, hvilket er ideelt ved lokalisering af fisk.
Bredere strålebredder er også bedre ved store vanddybder, da
den lave frekvens trænger bedre ned på større dybder.
CHIRP-frekvenser giver dig mulighed for at løbe igennem en
række frekvenser, hvilket resulterer i en bedre målseparation på
dybt vand. CHIRP kan bruges til tydelig identificering af mål,
f.eks. individuelle fisk i en stime, og til anvendelser på dybt
vand. CHIRP giver generelt et bedre resultat end ved brug af
enkeltfrekvenser. Da nogle fiskemål kan være tydeligere ved
brug af en fast frekvens, bør du overveje dine mål og
vandforholdene, når du bruger CHIRP-frekvenser.
Nogle transducere giver også mulighed for at tilpasse
forudindstillede frekvenser for hvert transducerelement, hvilket
gør det muligt at ændre frekvensen hurtigt vha.
Fishfinder ekkolod
forudindstillingerne, efterhånden som vandet og dine mål
ændrer sig.
Samtidig visning af to frekvenser med split frekvens-visningen
gør det muligt for dig at se dybere med den lave frekvens og
samtidig se flere detaljer med den høje frekvens.
BEMÆRK
Vær altid opmærksom på lokale regler angående
ekkolodsfrekvenser. For eksempel i forbindelse med beskyttelse
af spækhuggerflokke kan det være forbudt at anvende
frekvenser mellem 50 til 80 khz inden for en afstand af ½ mil til
spækhuggerflokken. Det er dit ansvar, at du anvender enheden i
overensstemmelse med alle gældende love og vedtægter.
Valg af transducerfrekvens
BEMÆRK: Du kan ikke justere frekvensen for alle
ekkolodsvisninger og transducere.
Du kan vælge, hvilke frekvenser der skal vises på
ekkolodsskærmen.
BEMÆRK
Vær altid opmærksom på lokale regler om ekkolodsfrekvenser.
For eksempel i forbindelse med beskyttelse af
spækhuggerflokke kan det være forbudt at anvende frekvenser
mellem 50 til 80 khz inden for en afstand af ½ mil til
spækhuggerflokken. Det er dit ansvar, at du anvender enheden i
overensstemmelse med alle gældende love og vedtægter.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge Menu > Frekvens.
2 Vælg en frekvens, som passer til dine behov og vanddybden.
Du kan få flere oplysninger under Ekkolodfrekvenser,
side 23.
Sådan forudindstiller du en frekvens
BEMÆRK: Ikke tilgængeligt på alle transducere.
Du kan oprette en forudindstilling for at gemme en specifik
ekkolodsfrekvens, hvilket gør det muligt at ændre frekvens
hurtigt.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge Menu > Frekvens.
2 Vælg Tilføj.
3 Angiv en frekvens.
Aktivering af A-Scope
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig i
ekkolodsvisningerne Traditionel.
A-scope er en lodret blinkfunktion i højre side af visningen, som
viser, hvad der lige nu befinder sig under transduceren. Du kan
bruge a-scope til at identificere målresultater, som du kunne
være gået glip af, når ekkolodsdataene hurtigt løber hen over
skærmen, som når båden f.eks. bevæger sig med høj
hastighed. Den kan også være nyttig ved registrering af fisk tæt
på havbunden.
Ovenstående a-scope viser registrering af fisk
og registrering
af en blød bund .
Vælg Menu > Ekkolods opsætning > Udseende > AScope fra en ekkolodsvisning.
23
Panoptix ekkolodsopsætning
Justering af RealVü visningsvinkel og zoomniveau
Du kan ændre visningsvinklen for RealVü ekkolodsvisningerne.
Du kan også zoome ind på og ud fra visningen.
Vælg en indstilling fra en RealVü ekkolodsvisning:
• Vælg
for at justere visningsvinklen diagonalt.
• Vælg for at justere visningsvinklen vandret.
• Vælg for at justere visningsvinklen lodret.
• Stryg i enhver retning på skærmen for at justere
visningsvinklen.
• Spred to fingre for at zoome ind.
• Klem to fingre sammen for at zoome ud.
Justering af RealVü gennemløbshastigheden
Du kan opdatere, hvor hurtigt transduceren fejer frem og tilbage.
En hurtigere gennemløbshastighed giver et mindre detaljeret
billede, men skærmen opdateres hurtigere. En langsommere
gennemløbshastighed giver et mere detaljeret billede, men
skærmen opdateres langsommere.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for
ekkolodsvisningen RealVü 3D historisk.
1 Fra en RealVü ekkolodsvisning skal du vælge Menu >
Gennemløbshastighed.
2 Vælg en funktion.
LiveVü Fremadrettet og FrontVü ekkolodsmenu
Fra LiveVü fremadrettet eller FrontVü ekkolodsvisning skal du
vælge Menu.
Gain: Styrer detaljerings- og støjniveauet, som vises på
ekkolodsskærmbilledet.
Hvis du vil se et signal med højeste intensitet på skærmen,
kan du mindske gain for at fjerne støj og signaler med mindre
intensitet. Hvis du vil se alle signaloplysninger, kan du øge
gain for at se flere oplysninger på skærmen. Dette øger også
støjen og kan gøre det sværere at genkende faktiske
signaler.
Dybdeområde: Justerer området for dybdeskalaen.
Når enheden får tilladelse til at justere området automatisk,
holdes bunden inden for den nedre del af ekkolodsskærmen.
Det kan være nyttigt ved registrering af en bund, som har
minimale eller moderate terrænændringer.
En manuel justering af området giver dig mulighed for at se
et bestemt område, hvilket kan være nyttigt ved registrering
af en bund, som har store terrænændringer, f.eks. huller eller
klipper. Bunden vises på skærmen, så længe den er inden
for det område, du har indstillet.
Fremadrettet område: Justerer det fremadrettede
skalaområde.
Gør enheden i stand til automatisk at justere det
fremadrettede skalaområde i forhold til dybden. Ved manuelt
at justere området kan du få vist et bestemt område. Bunden
vises på skærmen, så længe den er inden for det område, du
har indstillet. Ved manuelt at reducere denne valgmulighed
kan effektiviteten af FrontVü alarm mindskes og således
reducere din reaktionstid i forhold til målinger af lav dybde.
Sendevinkel: Regulerer transducerens fokus i bagbord eller
styrbord side. Denne funktion er kun tilgængelig med RealVü
kompatible Panoptix transducere, som f.eks. PS30, PS31 og
PS60.
Ekkolodsoverførsel: Stopper sendingen fra den aktive
transducer.
FrontVü alarm: Indstiller afgivelse af en alarm, når dybden
foran fartøjet er mindre end den angivne værdi (Indstilling
afFrontVü dybdealarm, side 24). Den er kun tilgængelig
med Panoptix FrontVü transducere.
24
Ekkolods opsætning: Justerer opsætningen af transduceren
og ekkolodsresultaternes udseende.
Indstilling af transducerens sendevinkel for LiveVü og
FrontVü
Denne funktion er kun tilgængelig med RealVü kompatible
Panoptix transducere, som f.eks. PS30, PS31 og PS60.
Du kan ændre transducerens sendevinkel for at rette
transduceren mod et bestemt interesseområde. Du kan f.eks.
justere transduceren til at følge en fødefiskestime eller fokusere
på et træ, når du passerer det.
1 Fra en LiveVü eller FrontVü ekkolodsvisning skal du vælge
Menu > Sendevinkel.
2 Vælg en mulighed.
Indstilling afFrontVü dybdealarm
ADVARSEL
FrontVü dybdealarmen er kun et værktøj til
situationsfornemmelse og forhindrer ikke grundstødning under
alle forhold. Fartøjsoperatøren har en forpligtelse til at garantere
sikker drift af fartøjet.
Alarmen er kun tilgængelig med Panoptix FrontVü transducere.
Du kan indstille en alarm til at lyde, når dybden er under et
angivet niveau. For at opnå de bedste resultater skal du indstille
stævnens offset ved at bruge en frontkollisionsalarm (Indstilling
af stævn offset, side 25).
1 Fra FrontVü ekkolodsvisningen skal du vælge Menu >
FrontVü alarm.
Vælg
Til.
2
3 Indtast den dybde, fra hvilken alarmen skal udløses, og vælg
Fuldført.
På FrontVü skærmbilledet viser en dybdelinje den dybde, som
alarmen er indstillet til. Linjen er grøn, når du befinder dig på
sikker dybde. Linjen bliver gul, når du sejler hurtigere, end det
fremadrettede område giver dig tid til at reagere på (10
sekunder). Den bliver rød og afgiver en alarm, når systemet
registrerer en forhindring, eller hvis dybden er mindre end den
indtastede værdi.
FORSIGTIG
Muligheden for effektivt at undgå at støde på grund med
FrontVü ekkoloddet reduceres, hvis hastigheden overstiger 8
knob.
Indstillinger for LiveVü og FrontVü udseende
Fra en LiveVü eller FrontVü Panoptix ekkolodsvisning kan du
vælge Menu > Ekkolods opsætning > Udseende.
Farveskala: Indstiller farvepaletten.
Farve-gain: Justerer intensiteten af de farver, der vises på
skærmen.
Du kan vælge en højere farve-gain-værdi for at se mål højere
oppe i vandsøjlen. En højere farve-gain-værdi giver dig
samtidig mulighed for at skelne mellem lave
intensitetsresultater højere oppe i vandsøjlen, men det kan
medføre tab i skelnen af resultater i bunden. Du kan vælge
en lavere farve-gain-værdi, når målene er nær bunden, for at
få hjælp til at skelne mellem mål og resultater med høj
intensitet såsom sand, sten og mudder.
Stier: Indstiller, hvor længe sporet vises på skærmen. Sporet
viser målets bevægelse.
Bundfyld: Farver bunden brun for at kunne kende den fra
vandresultaterne.
Gitter overlay: Viser et gitter af rækkeviddelinjer.
Rul gennem historik: Viser ekkolodshistorikken i en traditionel
ekkolodsvisning.
Fishfinder ekkolod
Indstillinger for RealVü udseende
Fra en RealVü ekkolodsvisning skal du vælge Menu >
Ekkolods opsætning > Udseende.
Punktfarver: Angiver en anden farvepalette for
ekkolodsresultatpunkterne.
Bundfarver: Indstiller farveskalaen for bunden.
Bunddesign: Indstiller layoutet af bunden. Når du er på dybt
vand, kan du markere valgmuligheden Punkter og manuelt
indstille rækkevidden til en lavere værdi.
Farvetast: Viser en farveforklaring med de dybder, som
farverne repræsenterer.
Funktionen gælder for Panoptix transducere i FrontVü, LiveVü
Fremadrettede og RealVü 3D Fremadrettede ekkolodsvisninger.
1 Måler den vandrette afstand fra transduceren til stævnen.
Panoptix transducerinstallationsindstillinger
Fra en Panoptix ekkolodsvisning skal du vælge Menu >
Ekkolods opsætning > Installation.
Installationsdybde: Indstiller den dybde under vandlinjen, hvor
Panoptix transduceren er monteret. Ved at indtaste den
faktiske dybde, hvor transduceren er monteret, kan du opnå
en mere nøjagtig visuel præsentation af, hvad der er i vandet.
Stævn offset: Angiver afstanden mellem stævn- og fremadrettet
visning på Panoptix transducerens monteringssted. Dermed
kan du se den fremadrettede afstand fra stævnen i stedet for
fra transducerplaceringen.
Dette gælder for Panoptix transducere i FrontVü, LiveVü
Fremadrettet og RealVü 3D Fremadrettet ekkolodsvisninger.
Strålebredde: Angiver Panoptix transducerstrålens bredde i
nedadrettet visning. Smalle strålebredder gør, at du kan se
dybere og længere væk. Bredere strålebredder gør, at du
kan se et større dækningsområde.
Dette gælder for Panoptix transducere i FrontVü, LiveVü
Nedadrettede og LiveVü Fremadrettede ekkolodsvisninger.
Brug AHRS: Giver de interne AHRS (Attitude Heading
Reference System) sensorer mulighed for at registrere
installationsvinklen for Panoptix transduceren automatisk.
Når indstillingen er deaktiveret, kan du indstille den specifikke
installationsvinkel for transduceren ved hjælp af indstillingen
Hældningvinkel. Mange fremadrettede transducere er
installeret ved en 45 graders vinkel, og de nedadrettede
transducere er installeret ved nul graders vinkel.
Vippet: Indstiller Panoptix ekkolodsvisningens retning, når den
nedadrettede transducer er installeret med kablerne pegende
mod bådens side.
Dette gælder for Panoptix transducere i LiveVü Nedadrettet,
RealVü 3D Nedadrettet og RealVü 3D Historisk
ekkolodsvisninger.
Kalibrer kompas: Kalibrerer det interne kompas i Panoptix
transduceren (Transducerinstallationsindstillinger, side 23).
Dette gælder for Panoptix transducere med et internt
kompas, såsom PS21-TR transduceren.
Retning: Styrer, om transduceren er i nedadgående eller
fremadgående installationstilstand. Indstillingen Automatisk
bruger AHRS-sensoren til at bestemme retningen.
Dette gælder for PS22 og LiveScope transducere.
Fokus: Justerer radarvisningen, så der kompenseres for lydens
hastighed i vand. Indstillingen Automatisk bruger vandets
temperatur til at beregne lydens hastighed.
Dette gælder for LiveScope transducere.
Gendan fabriksindstillinger for ekkolod: Gendanner
ekkolodsindstillingen til fabriksindstillingsværdierne.
2 Fra en aktuel ekkolodsvisning skal du vælge Menu >
Ekkolods opsætning > Installation > Stævn offset.
3 Indtast den målte afstand, og vælg Fuldført.
På den aktuelle ekkolodsvisning skifter det fremadrettede
område den afstand, du har indtastet.
Autopilot
ADVARSEL
Du kan kun bruge autopilotfunktionen ved en station, der er
installeret ved siden af en manøvrepult, et gashåndtag og en
manøvrebetjeningsenhed.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der øger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af
din båd.
Lær at betjene autopiloten på roligt og åbent vand uden
faremomenter.
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
Autopilotsystemet justerer løbende styringen af din båd for at
fastholde en konstant kurs (Hold kursen). Systemet giver også
mulighed for manuel styring og en lang række tilstande med
automatiske styrefunktioner og -mønstre.
Når plotteren har forbindelse til et kompatibelt Garmin
autopilotsystem, kan du aktivere og styre autopiloten fra
plotteren.
For at få oplysninger om kompatible Garmin autopilotsystemer
kan du gå til garmin.com.
Indstilling af stævn offset
For Panoptix transducere med fremadrettet visning kan du
indtaste et stævn offset for at kompensere for målingerne af
fremadrettet afstand ved transducerens monteringssted. Det gør
dig i stand til at få vist den fremadrettede afstand fra stævnen i
stedet for fra transducerens monteringssted.
Autopilot
25
Skærmbilledet Autopilot
Styremønstre
ADVARSEL
Du er ansvarlig for sikker betjening af din båd. Påbegynd ikke et
mønster, før du er sikker på, at vandet er frit for forhindringer.
Autopiloten kan styre båden i forudindstillede mønstre til fiskeri,
og den kan også udføre andre specialmanøvrer såsom Udrejninger og Williamson's turn.
Sådan følger du U-svingsmønstret
Faktisk kurs
Tilsigtet kurs (kursen, autopiloten styrer mod)
Faktisk kurs (i standbyfunktion)
Tilsigtet kurs (aktiveret)
Indikator for rorposition (denne funktion er kun tilgængelig, når en
rorsensor er tilsluttet).
Justering af trinstyringstrin
1 På skærmbilledet Autopilot skal du vælge Menu >
Konfiguration af autopilot > Størrelse på trin i drejning.
2 Vælg et trin.
Indstilling af strømsparer
Du kan justeret niveauet af roraktivitet.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælg Menu >
Konfiguration af autopilot > Opsætning af strømtilstand >
Strømsparer.
2 Vælg en procentdel.
Valg af en højere procentdel reducerer roraktiviteten og kurs
nøjagtigheden. Jo højere procentdel des mere afviger
kursen, før autopiloten korrigerer den.
TIP: Ved omskiftelige havforhold ved lav hastighed vil en
forøgelse af procentdelen for Strømsparer reducere
roraktiviteten.
Valg af foretrukken kilde til kurs
BEMÆRK
For at opnå det bedste resultat skal du bruge autopilot-CCU’ens
interne kompas som kilde til kurs. Anvendes et tredjeparts GPSkompas, kan data blive leveret uregelmæssigt og forårsage
store forsinkelser. Autopiloten har brug for rettidige oplysninger
og kan derfor sjældent bruge tredjeparts GPS-kompasdata til
GPS-position eller -hastighed. Hvis der anvendes et tredjeparts
GPS-kompas, vil autopiloten sandsynligvis jævnligt rapportere
tab af navigationsdata og hastighedskilde.
Du kan vælge din foretrukne kilde, hvis du har mere end én kilde
til kurs. Kilden kan være et kompatibelt GPS-kompas eller en
magnetisk kurssensor.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge Menu >
Konfiguration af autopilot > Foretrukne kilder
2 Vælg en kilde.
Hvis den valgte kilde til kurs er utilgængelig, viser
autopilotskærmbilledet ingen data.
Aktivering af autopiloten
Når du aktiverer autopiloten, tager autopiloten kontrollen over
roret og styrer båden for at fastholde din kurs.
På et hvilket som helst skærmbillede skal du vælge Slå til.
Din tilsigtede kurs vises i midten af skærmen Autopilot.
26
Du kan bruge u-svingsmønstret til at vende båden 180 grader
og opretholde den nye kurs.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge Menu >
Mønsterstyring > U-drejning.
2 Vælg Slå Bagbord til eller Slå Styrbord til.
Sådan indstilles og følges cirkelmønstre
Du kan bruge cirkelmønstre til at styre båden i en konstant
cirkel, i en specificeret retning og efter et specificeret
tidsinterval.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge Menu >
Mønsterstyring > Cirkler.
2 Hvis det er nødvendigt, vælg Tid, og vælg et det tidsrum,
hvor autopiloten skal styre en hel cirkel.
3 Vælg Slå Bagbord til eller Slå Styrbord til.
Sådan indstilles og følges zigzagmønstre
Du kan bruge zigzagmønster til at styre båden fra bagbord til
styrbord og tilbage inden for et specificeret tidsrum og vinkel på
tværs af din aktuelle kurs.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge Menu >
Mønsterstyring > Zigzag.
2 Hvis det er nødvendigt, vælg Amplitude, og vælg en grad.
3 Hvis det er nødvendigt, vælg Periode, og vælg tidslængde.
4 Vælg Slå Zigzag til.
Sådan følger du mønsteret for Williamson's turn
Du kan buge mønstret Williamson's turn til at dreje båden
omkring med henblik på at sejle langs det sted, hvor mønstret
for Williamson's turn blev påbegyndt. Mønstret for Williamson's
kan anvendes i situationer med mand over bord.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge Menu >
Mønsterstyring > Williamson's turn.
2 Vælg Slå Bagbord til eller Slå Styrbord til.
Reactor™ autopilotens fjernbetjening
ADVARSEL
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der øger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Du kan trådløst tilslutte en Reactor fjernbetjening til autopilot til
plotteren for at styre det kompatible Reactor autopilotsystem.
Der er flere oplysninger angående brug af fjernbetjeningen
under Reactor instruktioner til autopilotens fjernbetjening på
garmin.com
Parring af Reactor fjernbetjening til autopilot med en
plotter
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder
> Fjernbetjening til autopilot.
2 Vælg Aktivér, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Ny forbindelse.
4 Vælg > Pair with MFD på fjernbetjeningen.
Autopilot
Plotteren bipper og viser en bekræftelsesmeddelelse.
5 Vælg Ja på plotteren for at afslutte parringsprocessen.
Ændring af handlingstasternes funktioner for Reactor
autopilotens fjernbetjening
Du kan ændre de mønstre eller handlinger, der er tildelt Reactor
handlingstasterne til autopilotens fjernbetjening.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder
> Fjernbetjening til autopilot > Knappen Handlinger.
2 Vælg en handlingstast, der skal ændres.
3 Vælg et mønster eller en handling, der skal tildeles en
handlingstast.
Sejlfunktioner
Indstilling af fartøjets type
• For at skifte mærkernes position i bagbords- og
styrbordsside, efter du har angivet dem, skal du vælge
Skift mellem bagbord & styrbord.
Sådan anvendes Startlinje guide
Du kan bruge startlinje guide-funktionen til at hjælpe dig med at
krydse startlinjen ved den mest optimale hastighed under en
kapsejlads.
1 Marker startlinjen (Sådan angives startlinjen, side 27).
2 Fra sejlads menupunktet skal du vælge Menu >
Målhastighed, og vælge målhastigheden, når startlinjen
krydses.
3 Vælg Tidsmål, og angiv det måltidspunkt, hvor startlinjen
skal krydses.
4 Vælg Back.
5 Start stopuret til kapsejlad (Brug af stopuret til kapsejlads,
side 27).
Du kan vælge bådtype til konfigurering af plotterindstillinger og
for at bruge de funktioner, der er tilpasset din bådtype.
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Fartøjets type.
2 Vælg en funktion.
Brug af stopuret til kapsejlads
1 Fra sejlads menupunktet skal du vælge
Kapsejlads
Sådan indstilles afstanden mellem stævnen og GPSantennen
Du kan bruge enheden til at øge sandsynligheden for, at båden
krydser startlinjen på præcis det tidspunkt, hvor kapsejladsen
begynder. Når du synkroniserer stopuret til kapsejlads med den
officielle nedtællingstimer for kapsejladsen, advares du med ét
minuts mellemrum, når starten på kapsejladsen nærmer sig. Når
du kombinerer stopuret til kapsejlads med den virtuelle startlinje,
måler enheden din hastighed, pejling og den resterende tid på
nedtællingstimeren. Enheden bruger disse data til at indikere,
om båden vil krydse startlinjen før, efter eller præcist på
tidspunktet for starten på kapsejladsen.
Startlinje guide
Startlinje guide til sejlads er en visuel fremstilling af de
oplysninger, du har brug for, til at krydse startlinjen på det mest
optimale tidspunkt og ved den mest optimale hastighed.
Når du har angivet startlinjeflagene i styrbords- og bagbordsside
samt målhastighed og -tidspunkt, og efter du har startet stopuret
til kapsejlads, vises en forudsigelseslinje. Forudsigelseslinjen
strækker sig fra din aktuelle position og hen imod startlinjen og
de pejlelinjer, der strækker sig ud fra hvert af flagene.
Slutpunktet og farven på forudsigelseslinjen angiver, hvor båden
vil befinde sig, når timertiden udløber, baseret på den aktuelle
sejlhastighed.
Hvis slutpunktet ligger før startlinjen, er linjen hvid. Det betyder,
at båden skal øge hastigheden for at ramme startlinjen rettidigt.
Hvis slutpunktet ligger efter startlinjen, er linjen rød. Det betyder,
at båden skal sænke hastigheden for at undgå en straf for at
ramme startlinjen, før timertiden udløber.
Hvis slutpunktet ligger på selve startlinjen, er linjen hvid. Det
betyder, at båden bevæger sig med den optimale hastigheden til
at ramme startlinjen, når timertiden udløber.
Startlinje guide-vinduet og stopur til kapsejlads-vinduet bliver
vist på kombinationsskærmbilledet Kapsejlads.
Sådan angives startlinjen
1 Fra sejlads menupunktet skal du vælge Menu > Startlinje.
2 Vælg en funktion:
• For at angive mærkerne for startlinjen i bagbords- og
styrbordsside, når du sejler forbi dem, skal du vælge Ping
mærker.
• For at angive mærkerne for startlinjen i bagbords- og
styrbordsside ved at indtaste deres koordinater skal du
vælge Indtast koordinater.
Sejlfunktioner
indstille stopuret.
2 Vælg Select for at starte og stoppe uret.
eller
for at
Du kan indtaste afstanden mellem bådens stævn og din GPSantennes position. Det er med til at sikre, at bådens stævn
krydser startlinjen præcis på starttidspunktet.
1 Fra startlinje guide-måleren skal du vælge Menu > Startlinje
> GPS stævn offset.
2 Indtast afstanden.
3 Vælg Fuldført.
Indstillinger for laylines
For at kunne bruge layline-funktionerne skal du slutte en
vindsensor til plotteren.
I (Indstilling af fartøjets type, side 2) kan du få vist laylines på
navigationskortet. Laylines er især nyttige ved kapsejlads.
På navigationskortet skal du vælge Menu > Lag > Mit fartøj >
Laylines > Opsætning.
Skærm: Justerer, hvordan laylines og fartøj vises på kortet og
justerer længden af laylines.
Sejlvinkel: Giver dig mulighed for at vælge, hvordan enheden
beregner laylines. Indstillingen Aktuel beregner laylines vha.
den målte vindvinkel fra vindsensoren. Indstillingen Manuel
beregner laylines vha. manuelt indtastede værdier for vinkel
mod vinden og afdriftsvinkel.
Vinkel mod vinden: Giver dig mulighed for at indstille en layline
baseret på sejlvinkel mod vinden.
Afdriftsvinkel: Giver dig mulighed for at indstille en layline
baseret på afdriftssejlvinklen.
Korrektion af tidevand: Korrigerer laylines baseret på
tidevandet.
27
Filter tidskonstant: Filtrerer laylinedata ud fra det tidsinterval,
hvor de blev indtastet. Hvis du vil have en jævnere layline,
som filtrerer nogle af ændringerne i bådens kurs eller den
sande vindvinkel, skal du angive et højere tal. Hvis du vil
have laylines, som viser en højere følsomhed for ændringer i
bådens kurs eller den sande vindvinkel, skal du angive et
lavere tal.
Indstilling af køl offset
Du kan indtaste et køl offset for at kompensere
vanddybdemålingen for transducerens monteringsplacering.
Dermed kan man alt efter behov se vanddybden under kølen
eller den sande vanddybde.
Hvis du vil kende vanddybden under kølen eller det laveste
punkt under båden, og transduceren er placeret i vandlinjen eller
et sted over enden af kølen, skal du måle afstanden fra
transducerens placering til bådens køl.
Hvis du vil kende den sande vanddybde, og transduceren er
placeret over vandlinjen, skal du måle afstanden fra bunden af
transduceren og op til vandlinjen.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når du har
gyldige dybdedata.
1 Måling af afstanden:
• Hvis transduceren er monteret i vandlinjen
eller et sted
over enden af kølen, skal du måle afstanden fra
transducerens placering til bådens køl. Angiv denne værdi
som et positivt tal.
• Hvis transduceren er monteret i bunden af kølen , og du
vil kende den sande vanddybde, skal du måle afstanden
fra transduceren til vandlinjen. Angiv denne værdi som et
negativt tal.
Vindstyring
Du kan indstille autopiloten til at fastholde den aktuelle
vindvinkel. Din enhed skal være tilsluttet en NMEA 2000 eller
NMEA 0183 kompatibel vindsensor, før den kan styre med en
fast vindvinkel eller foretage en vending eller bomning.
®
Indstilling af vindstyringstypen
Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Der findes yderligere oplysninger om avanceret konfiguration af
autopiloten i de installationsinstruktioner, der medfølger til din
autopilot.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge Menu >
Konfiguration af autopilot > Vindstyringstype.
2 Vælg Relativ eller Sand.
Aktivering af vindstyring
Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Hvis autopiloten er i standbyfunktion, skal du vælge
Vindstyring.
Sådan aktiveres Vindstyring fra Hold kursen
Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Når hold kursen er aktiveret, skal du vælge Menu >
Vindstyring.
Justering af vinklen for vindstyring med autopiloten
Du kan justere vinklen for vindstyring på autopiloten, når
vindstyring er aktiveret.
• For at justere vinklen for vindstyring i trin à 1° skal du vælge
eller .
• For at justere vinklen for vindstyring i trin à 10° skal du holde
eller inde.
Vende og bomme
Du kan få autopiloten til at udføre en vending eller bomning,
mens Hold kurs eller Vindstyring er aktiveret.
Vending og bomning fra kompasstyring
1 Aktiver kompasstyring (Aktivering af autopiloten, side 26).
2 Vælg Menu.
3 Vælg en funktion.
Autopiloten styrer båden via vending eller bomning.
2 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Køl offset.
3 Vælg , hvis transduceren er placeret i vandlinjen, eller vælg
, hvis transduceren er placeret i bunden af kølen.
4 Angiv den afstand, der blev målt i trin 1.
Autopilotdrift til sejlbåde
FORSIGTIG
Når autopiloten er aktiveret, kontrollerer den alene roret. Du og
dit mandskab forbliver ansvarlige for sejlene, mens autopiloten
er aktiveret.
Udover funktionen Hold kursen kan du også bruge autopiloten til
at fastholde en vindvinkel. Du kan også bruge autopiloten til at
kontrollere roret ved en vending eller bomning.
28
Vending og bomning fra vindstyring
Før du kan aktivere vindstyring, skal du have installeret en
vindsensor.
1 Aktiver vindstyring (Aktivering af vindstyring, side 28).
2 Vælg Menu.
3 Vælg en funktion.
Autopiloten styrer båden igennem en vending eller bomning,
og der vises oplysninger om forløbet af vendingen eller
bomningen på skærmen.
Indstilling af forsinket vending og bomning
Forsinket vending og bomning gør det muligt at forsinke
styringen af en vending og bomning, efter du indleder
manøvren.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge Menu >
Konfiguration af autopilot > Konfiguration af sejlads >
Forsinket vending/bomning.
2 Vælg forsinkelsens varighed.
3 Vælg evt. Fuldført.
Aktivere spærring af bomning
BEMÆRK: Spærring af bomning forhindrer dig ikke i manuelt at
udføre en bomning ved brug af roret eller trinstyring.
Sejlfunktioner
Spærring af bomning forhindrer autopiloten i at udføre en
bomning.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge Menu >
Konfiguration af autopilot > Konfiguration af sejlads >
Bomme spærring.
2 Vælg Aktiveret.
Betjening af Force™ elmotor
ADVARSEL
Lad ikke motoren køre, når skruen ikke er under vand. Kontakt
med den roterende skrue kan medføre alvorlig personskade.
Brug ikke motoren i områder, hvor du eller andre personer i
vandet kan komme i kontakt med den roterende skrue.
Kobl altid motoren fra batteriet før rengøring eller
vedligeholdelse af skruen for at undgå personskade.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der øger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Lær at betjene autopiloten på roligt og åbent vand uden
faremomenter.
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
FORSIGTIG
Når du bruger autopilotfunktionerne, skal du være forberedt på
pludselige stop, acceleration og sving.
Ved flytning eller anvendelse af motoren skal du være
opmærksom på risikoen for at hænge fast eller komme i klemme
i bevægelige dele, hvilket kan medføre personskade.
Ved flytning eller anvendelse af motoren skal du være
opmærksom på glatte overflader omkring motoren. Hvis du
falder under flytning eller anvendelse af motoren, kan det
medføre personskade.
Du kan tilslutte Force elmotoren til plotteren for at se og styre
motoren ved hjælp af plotteren.
Tilslutning til en elmotor
Du kan tilslutte plotteren trådløst til en kompatibel Garmin Force
elmotor på din båd for at styre elmotoren fra plotteren
1 Tænd plotteren og elmotoren.
2 Aktiver Wi‑Fi netværket på plotteren (Opsætning af det Wi‑Fi
trådløse netværk, side 38).
3 Sørg for, at denne plotter er vært for netværket .
4 På plotteren vælger du Indstillinger > Kommunikation >
Trådløse enheder > Garmin elmotor.
5 På elmotorens display skal du trykke på tre gange for at
åbne parringstilstand.
på elmotorens display lyser blåt, når der søges efter
forbindelse til plotteren, og skifter til grønt, når forbindelsen er
oprettet.
Når plotteren og elmotoren er forbundet korrekt, skal du aktivere
elmotoroverlaylinjen for at styre motoren (Tilføjelse af
elmotorens betjeningselementer til skærmbilleder, side 29).
Tilføjelse af elmotorens betjeningselementer
til skærmbilleder
Når du har tilsluttet plotteren til elmotoren, skal du tilføje Force
elmotorbjælken til de forskellige skærme for at betjene
elmotoren.
1 Åbn en skærm, hvorfra du vil styre elmotoren.
Betjening af Force™ elmotor
2 Vælg en mulighed:
• Fra en kombinationsside eller SmartMode™ layout, skal du
vælge Menu > Rediger > Datafelter.
• Fra et fuldt skærmbillede, skal du vælge Menu > xxx.
3 VælgØverste bjælke eller Nederste bjælke.
4 Vælg Elmotorbetjeningspanel.
Gentag disse trin for at tilføje elmotorens betjeningselementer til
alle de skærme, hvorfra du vil styre elmotoren.
Elmotorens betjeningsbjælke
Elmotorens betjeningsbjælke giver dig mulighed for at styre en
Force elmotor og se status for motoren.
Vælg et element for at aktivere det. Knappen lyser, når den er
valgt. Vælg elementet igen for at deaktivere det.
Batteristatus for elmotoren.
Tænder og slukker skruen.
Reducerer hastigheden.
Hastighedsindikator.
Øger hastigheden.
Aktiverer fartpiloten og holder den ved den aktuelle hastighed
over jorden (SOG).
Aktiverer skruen med fuld hastighed.
Status for elmotoren.
Aktiverer ankerlåsen, som bruger elmotoren til at holde din
position.
Styrer elmotoren.
Skubber i ankerlås ankerlåsens position frem, tilbage, til venstre
eller til højre.
Aktiverer Hold kursen (sæt og oprethold den aktuelle kurs).
Når elmotoren er i Hold kursen, vises en autopilotbjælke i elmotorbjælken.
Åbner indstillingerne for elmotoren.
Elmotorens indstillinger
Fra elmotorbjælken skal du vælge
.
Kalibrer: Kalibrerer elmotorens kompas (Kalibrering af
elmotorens kompas, side 30) og indstiller elmotorens
stævn-offset (Indstilling af stævn offset, side 30).
Ankerforstærkning: Indstiller elmotorens reaktion i
ankerlåstilstand. Hvis du vil have elmotoren til at være mere
sensitivt og bevæge sig hurtigere, skal du øge værdien. Hvis
motoren bevæger sig for meget, skal du mindske værdien.
Navigationsfølsomhed: Indstiller elmotorens reaktion under
navigation. Hvis du vil have elmotoren til at være mere
sensitivt og bevæge sig hurtigere, skal du øge værdien. Hvis
motoren bevæger sig for meget, skal du mindske værdien.
Hold kurs-tilstand: Indstiller Hold kurs-tilstanden. Indstillingen
Justering af fartøj forsøger at holde båden i samme retning.
Indstillingen Naviger til forsøger at navigere i en lige linje i
den ønskede retning.
Autotænd: Tænder for elmotoren, når du sætter strøm til
systemet.
Prop.opbev.side: Indstiller, til hvilken side af elmotoren, skruen
drejer, når elmotoren opbevares. Dette er nyttigt, når du
opbevarer andre ting i nærheden af den opbevarede skrue.
Genvejstaster: Giver mulighed for, at genvejstasterne på
elmotorens fjernbetjening kan arbejde sammen med denne
bestemte plotter. Tasterne fungerer kun med én plotter ad
gangen.
Gendan standardindstillinger: Gendanner elmotorens
indstillinger til fabriksindstillingsværdierne.
29
Tildeling af en genvej til genvejstasterne på
elmotorens fjernbetjening
Du kan hurtigt åbne almindeligt brugte skærme ved at tildele
dem en genvejstast på elmotorens fjernbetjening. Du kan
oprette en genvej til skærme såsom ekkolodsskærme og kort.
1 Åbn et skærmbillede.
2 Hold en genvejstast nede.
TIP: Genvejen gemmes også i kategorien Ofte benyttet med
nummeret på genvejstasten.
Kalibrering af elmotorens kompas
Du skal kalibrere kompasset i elmotoren, før du kan bruge
autopilotfunktionerne.
1 Før båden til et åbent område med roligt vand.
> Kalibrer >
2 Fra elmotorbjælken skal du vælge
Kalibrering af kompas.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
• Du kan nulstille den maksimale fartudlæsning ved at
vælge Nulstil maksimumhastighed.
• Du kan nulstille afstandsmåleren ved at vælge Nulstil
kilometertæller.
• Du kan nulstille alle udlæsninger ved at vælge Nulstil alt.
Visning af motor- og brændstofmålere
Før du kan få vist motor- og brændstofmålere, skal du have
oprettet tilslutning til et NMEA 2000 netværk, der er i stand til at
registrere motor- og brændstofdata. Se
installationsinstruktionerne for at få yderligere oplysninger.
Vælg Målere > Motor.
Indstilling af stævn offset
Afhængigt af installationsvinklen flugter elmotoren muligvis ikke
med bådens midterlinje. For at opnå de bedste resultater bør du
indstille stævn offset.
1 Juster elmotorens vinkel , så den flugter med bådens
midterlinje
og peger lige frem.
Valg af antallet af motorer, der vises i målere
Du kan få vist oplysninger for op til fire motorer.
1 På skærmen Motormålere skal du vælge Menu >
Måleropsætning > Motorvalg > Antal motorer.
Vælg
en funktion:
2
• Vælg antallet af motorer.
• Vælg Automatisk konfiguration for automatisk at
registrere antallet af motorer.
Tilpasning af motorer, der vises i målere
Før du kan tilpasse, hvordan motorerne vises i målerne, skal du
manuelt vælge antallet af motorer (Valg af antallet af motorer,
der vises i målere, side 30).
1 På motormålerskærmbilledet skal du vælge Menu >
Måleropsætning > Motorvalg > Antal motorer.
2 Vælg Første motor.
3 Vælg den motor, der skal vises i den første måler.
4 Gentag for de tilbageværende motorer.
2 Fra elmotorbjælken skal du vælge
offset.
> Kalibrer > Stævn
Målere og grafer
Målerne og graferne giver forskellige oplysninger om motoren
og omgivelserne. Du skal tilslutte en kompatibel transducer eller
sensor til netværket for at få vist oplysningerne.
Visning af kompasset
Du kan få vist oplysninger om din pejling, kurs og rute ved brug
af kompasset.
Vælg Målere > Kompas.
Visning af turmålere
Turmålere viser oplysninger om triptæller, hastighed, tid og
brændstof for din aktuelle tur.
Vælg Målere > Trip.
Nulstilling af turmålere
1 Vælg Målere > Trip > Menu.
2 Vælg en funktion:
• Du kan nulstille alle udlæsninger fra det aktuelle trip ved at
vælge Nulstil triptæller.
30
Aktivering af statusalarmer for motormålere
Du kan lade kortplotteren vise statusalarmer for motormålere.
På skærmen Motormålere skal du vælge Menu >
Måleropsætning > Statusalarmer > Til.
Når en motoralarm udløses, vises der en alarmmeddelelse for
målerstatus, og måleren bliver muligvis rød afhængigt af
alarmtypen.
Aktivering af visse statusalarmer for motormåler
1 På skærmen Motormålere skal du vælge Menu >
Måleropsætning > Statusalarmer > Brugerdefineret.
2 Vælg en eller flere motormåleralarmer, som du vil slå til eller
fra.
Indstilling af brændstofalarmen
Før du kan indstille en brændstofniveaualarm, skal der være
sluttet en kompatibel brændstofflow-sensor til plotteren.
Du kan indstille en alarm til at udløses, når den totale mængde
brændstof ombord når det niveau, du angiver.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > Brændstof > Indstil total
brændstof ombord > Til.
2 Angiv den resterende mængde brændstof, der udløser
alarmen, og vælg Fuldført.
Indstilling af brændstofkapacitet for fartøjet
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Brændstofkapacitet.
Målere og grafer
2 Indtast den samlede kombinerede kapacitet for
brændstoftankene.
Synkronisering af brændstofdata med faktisk
mængde brændstof i fartøjet
Du kan synkronisere brændstofniveauerne i plotteren med den
faktiske mængde brændstof i fartøjet, når du tanker fartøjet op.
1 Vælg Målere > Motor > Menu.
2 Vælg en funktion:
• Når du har påfyldt alle fartøjets brændstoftanke, skal du
vælge Fyld alle tanke. Brændstofniveauet bliver nulstillet
til den maksimale kapacitet.
• Når du har tanket mindre end en hel tank brændstof, skal
du vælge Kom brændstof på båden, og indtaste den
påfyldte mængde.
• Du kan angive den samlede mængde brændstof i fartøjets
tanke ved at vælge Indstil total brændstof ombord og
indtaste den samlede mængde brændstof i tankene.
Visning af vindmålere
Før du kan få vist vindoplysninger, skal du slutte en vindmåler til
kortplotteren.
Vælg Målere > Vind.
Konfiguration af sejladsvindmåleren
Du kan konfigurere sejladsvindmåleren til at vise sand eller
relativ vindhastighed og -vinkel.
1 Fra vindmåleren vælger du Menu > Sejladsvindmåler.
2 Vælg en funktion:
• For at få vist sand eller relativ vindvinkel skal du vælge
Nål og vælge en funktion.
• For at få vist sand eller relativ vindhastighed skal du
vælge Vindhastighed og vælge en funktion.
Konfiguration af hastighedskilde
Du kan angive, om fartøjets hastighedsdata som vist på måleren
og anvendt til vindberegninger skal være baseret på
vandhastigheden eller GPS-hastigheden.
1 Fra vindmåleren vælger du Menu > Kompasmåler >
Hastighedsvisning.
2 Vælg en funktion:
• Du kan beregne fartøjets hastighed på baggrund af
dataene fra vandhastighedssensoren ved at vælge Fart
gennem vandet.
• Du kan beregne fartøjets hastighed på baggrund af GPSdata ved at vælge GPS-fart.
Konfiguration af vindmålerens kilde til kurs
Du kan angive den kilde til kurs, der skal vises på vindmåleren.
Magnetisk kurs er de kursdata, der modtages fra en kurssensor,
og GPS-kursdata beregnes af din plotter-GPS (kurs over
grunden).
1 Fra vindmåleren vælger du Menu > Kompasmåler > Kilde
til kurs.
2 Vælg GPS-kurs eller Magnetisk.
BEMÆRK: Når fartøjet bevæger sig ved lav hastighed eller
ligger stille, er den magnetiske kompaskilde mere nøjagtig
end GPS-kilden.
Tilpasning af vindmåleren til sejlads tæt ved vinden
Du kan angive området for vindmåleren både ved sejlads på
kryds og læns.
1 Fra vindmåleren vælger du Menu > Kompasmåler > Angiv
målertype > Sejlads tæt ved vinden.
2 Vælg en funktion:
Digitalt skift
• Angiv de maksimum og minimum værdier, der skal vises
på vindmåleren, når der sejles mod vinden, ved at vælge
Skift skala for modvind og indstille vinklerne.
• Angiv de maksimum og minimum værdier, der skal vises
på vindmåleren når der sejles med vinden, ved at vælge
Skift skala for medvind og indstille vinklerne.
• Du kan få vist sand eller relativ vind ved at vælge Vind og
vælge en funktion.
Digitalt skift
Din plotter kan bruges til at overvåge og styre kredsløb, når et
kompatibelt system er tilsluttet.
Du kan f.eks. styre fartøjets indvendige lys og navigationslys. Du
kan også overvåge bassinkredsløb.
Hvis du vil have adgang til digital switching-betjening, skal du
vælge Switching.
Du kan få flere oplysninger om køb og konfiguration af et digitalt
skiftsystem ved at kontakte din Garmin forhandler.
Tilføjelse og redigering af en digital
switching-side
Du kan tilføje og tilpasse digital switching-sider til plotteren.
1 Vælg Switching > Menu.
2 Vælg Tilføj side eller vælg en side, der skal redigeres. .
3 Sæt siden op efter behov:
• For at indtaste et navn på siden skal du vælge Navn.
• For at opsætte switchene, skal du vælge Rediger
Switches.
Oplysninger om tidevand,
strømforhold og himmellegemer
Oplysninger om tidevandsstation
Du kan se oplysninger om en tidevandsstation for en bestemt
dato og et bestemt tidspunkt, inklusive højden på tidevandet og
tidspunktet for næste høj- og lavvande. Som standard viser
plotteren oplysninger for den senest viste tidevandsstation, dags
dato og seneste time.
Vælg Navigationsoplysninger > Tidevand og strømforhold >
Tidevand.
Oplysninger om strømforholdsstation
BEMÆRK: Oplysninger om strømforholdsstationer er
tilgængelige sammen med visse detaljerede kort.
Du kan få vist oplysninger om en strømforholdsstation for en
specifik dato og et specifikt klokkeslæt, herunder den aktuelle
hastighed og det aktuelle strømniveau. Som standard viser
plotteren strømoplysninger for den senest viste
strømforholdsstation og for den aktuelle dato og det aktuelle
tidspunkt.
Vælg Navigationsoplysninger > Tidevand og strømforhold >
Strøm.
Oplysninger om himmellegemer
Du kan få vist oplysninger om solopgang, solnedgang,
måneopgang, månenedgang, månefaser og den omtrentlige
position for solen og månen på himlen. Skærmens midte
repræsenterer himlen over det aktuelle sted, og de yderste ringe
repræsenterer horisonten. Som standard viser plotteren
oplysninger om himmellegemer for den aktuelle dato og det
aktuelle tidspunkt.
Vælg Navigationsoplysninger > Tidevand og strømforhold >
Himmel.
31
Visning af tidevandsstation, strømstation
eller oplysninger om himmellegemer for en
anden dato
1 Vælg Navigationsoplysninger > Tidevand og
strømforhold.
2 Vælg Tidevand, Strøm eller Himmel.
3 Vælg en funktion:
• Du kan få vist oplysninger for en anden dato ved at vælge
Skift dato > Manuel, og indtast en dato.
• Du kan få vist oplysninger for i dag ved at vælge Skift
dato > Brug aktuel dato.
• Hvis funktionen til visning af oplysninger for dagen efter
den viste dato, skal du vælge Næste dag.
• Hvis funktionen til visning af oplysninger for dagen før den
viste dato, skal du vælge Forrige dag.
Visning af oplysninger for en anden
tidevands- eller strømstation
1 Vælg Navigationsoplysninger > Tidevand og
strømforhold.
Vælg
Tidevand eller Strøm.
2
3 Vælg Tætteste station.
4 Vælg en station.
Digitalt selektivt opkald
Plotter og NMEA 0183 VHF-radiofunktionalitet
Når din plotter er sluttet til en NMEA 0183 VHF-radio, er disse
funktioner aktiveret.
• Plotteren kan overføre din GPS-position til din radio. Hvis din
radio er kompatibel, overføres GPS-positionsoplysningerne
sammen med DSC-opkald.
• Plotteren kan modtage DSC-nødopkald og
positionsoplysninger fra radioen.
• Plotteren kan spore positionen for fartøjer, der udsender
positionsrapporter.
Aktivering af DSC
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer > DSC.
DSC-liste
DSC-listen er en log over de seneste DSC-opkald og øvrige
DSC-kontakter, du har indtastet. DSC-listen kan indeholde op til
100 poster. DSC-listen viser de seneste opkald fra en båd. Hvis
der modtages et andet opkald fra samme båd, erstatter det det
første opkald i opkaldslisten.
Visning af DSC-listen
Før du kan få vist DSC-listen, skal plotteren være tilsluttet en
VHF-radio, der understøtter DSC.
Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
Tilføjelse af en DSC-kontakt
Du kan tilføje et fartøj til din DSC-liste. Du kan foretage opkald til
en DSC-kontakt fra plotteren.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSC-liste
> Tilføj kontaktperson.
Angiv
fartøjets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
2
3 Angiv navnet på fartøjet.
32
Indgående nødopkald
Hvis din kompatible plotter og VHF-radio er tilsluttet via NMEA
0183, advarer din plotter dig, når din VHF-radio modtager et
DSC-nødopkald. Hvis der er blevet sendt positionsoplysninger
sammen med nødopkaldet, vil disse oplysninger også være
tilgængelige og optages sammen med opkaldet.
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs
position på navigationskortet på det tidspunkt, hvor DSCnødopkaldet blev sendt.
Navigering til et fartøj i nød
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs
position på navigationskortet, når et DSC-nødopkald sendes.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg Gå til eller Lav rute til.
Positionssporing
Når du slutter plotteren til en VHF-radio ved hjælp af NMEA
0183, kan du spore fartøjer, der sender positionsrapporter.
Denne funktion er også tilgængelig på NMEA 2000, forudsat at
fartøjet sender de korrekte PGN-data (PGN 129808, DSCopkaldsoplysninger).
Hvert enkelt positionsrapportopkald, der modtages, logges på
DSC-listen (DSC-liste, side 32).
Visning af en positionsrapport
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSC-
liste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil vise positionsrapportoplysninger, skal du vælge
.
• Hvis du vil vise et kort, der markerer positionen, skal du
vælge .
Navigering til et sporet fartøj
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg Gå til eller Lav rute til.
Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet
fartøj
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Opret waypoint.
Redigering af oplysninger i en positionsrapport
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSC-
liste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Rediger.
• Indtast navnet på fartøjet ved at vælge Navn.
• Vælg et nyt symbol ved at vælge Symbol, hvis det er
tilgængeligt.
• Indtast en kommentar ved at vælge Kommentar.
• Du kan få vist en stilinje for fartøjet, hvis din radio sporer
fartøjets position, ved at vælge Sti.
• Vælg en farve til stilinjen ved at vælge Stilinje.
Digitalt selektivt opkald
Sletning af et positionsrapportopkald
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSC-
liste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Rediger > Ryd rapport.
Visning af fartøjsstier på navigationskortet
Du kan se stier for alle sporede fartøjer på visse kort. Som
standard viser en sort linje, som indikerer fartøjets rute, en sort
prik for hver tidligere rapporteret position for et sporet fartøj,
mens et blåt flag indikerer den sidst rapporterede position for
fartøjet.
1 Fra kort- eller 3D-kortvisning skal du vælge Menu > Lag >
Andre fartøjer > DSC > DSC-spor.
2 Tryk på antallet af timer for at få vist sporede fartøjer på
kortet.
Hvis du f.eks. vælger 4 timer, vises alle stipunkter, der er
mindre end fire timer gamle, for alle sporede fartøjer.
Individuelle rutineopkald
Når du slutter plotteren til en Garmin VHF-radio kan du bruge
plottergrænsefladen til at konfigurere et individuelt rutineopkald.
Når du konfigurerer et individuelt rutineopkald fra din plotter, kan
du vælge den DSC-kanal, som du vil kommunikere på. Radioen
sender denne forespørgsel sammen med dit opkald.
Valg af en DSC-kanal
BEMÆRK: Udvalget af DSC-kanaler er begrænset til de
kanaler, der er tilgængelige på alle frekvensbånd.
Standardkanalen er 72. Hvis du vælger en anden kanal,
anvender plotteren denne kanal til efterfølgende opkald, indtil du
ringer ved brug af en anden kanal.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.
3 Vælg Opkald med radio > Kanal.
4 Vælg en tilgængelig kanal.
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald
BEMÆRK: Når du iværksætter et opkald fra plotteren, modtager
radioen ikke oplysninger om opkaldet, hvis ikke radioen er kodet
med et MMSI-nummer.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.
3 Vælg Opkald med radio.
4 Vælg evt. Kanal, og vælg en ny kanal.
5 Vælg Send.
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.
6 Afslut opkaldet på Garmin VHF-radioen.
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et
AIS-mål
1 Vælg et AIS-mål fra en kort- eller 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib > Opkald med radio.
3 Vælg evt. Kanal, og vælg en ny kanal.
4 Vælg Send.
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.
5 Afslut opkaldet på Garmin VHF-radioen.
Medieafspiller
BEMÆRK: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle tilsluttede
medieafspillere.
Hvis du har et kompatibelt stereoanlæg tilsluttet til NMEA 2000
netværket, kan du betjene stereoanlægget ved hjælp af
plotteren. Plotteren bør automatisk registrere medieafspilleren,
når den tilsluttes første gang.
Du kan afspille medier fra kilder, som er tilsluttet
medieafspilleren, og kilder, som er tilsluttet NMEA 2000
netværket.
Sådan åbner du medieafspilleren
Før du kan åbne medieafspilleren, skal du tilslutte en kompatibel
enhed til plotteren.
Vælg Medier.
Ikoner
BEMÆRK: Ikke alle enheder har disse ikoner.
Ikon
Beskrivelse
Gemmer eller sletter en kanal som forudindstilling
Gentager alle sange
Gentager én sang
Scanner efter stationer
Søger stationer eller springer sange over
Blander
Valg af mediekilde
Når du har flere medieenheder tilsluttet et netværk, f.eks. NMEA
2000 netværket, kan du vælge den mediekilde, du gerne vil
styre fra din plotter.
BEMÆRK: Du kan kun afspille medier fra kilder, der er tilsluttet
denne enhed.
BEMÆRK: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle
mediekilder.
1 I skærmbilledet Medier vælger du Menu > Kilde.
BEMÆRK: Kildemenuen vises kun for enheder, der
understøtter flere mediekilder.
2 Vælg en kilde.
Afspilning af musik
Sådan finder du musik
1 I skærmbilledet Medier vælger du Gennemse eller Menu >
Gennemse.
2 Vælg Select Position eller vælg en indstilling.
Sådan aktiverer du alfabetisk søgning
Du kan aktivere alfabetisk søgning, så du kan finde en sang
eller et album i en lang liste.
I skærmbilledet Medier vælger du Menu > Installation >
Alpha-søgning.
Sådan indstiller du sange til gentagelse
1 Mens du afspiller en sang vælger du Menu > Gentag.
2 Hvis det kræves, vælger du Enkelt.
Sådan indstiller du alle sange til Gentag
I medieskærmbilledet skal du vælge Menu > Gentag > Alle.
Sådan indstiller du sange til Bland
1 I medieskærmbilledet skal du vælge Menu > Bland.
2 Vælg om nødvendigt en indstilling.
BEMÆRK: Mediefunktionen er ikke kompatibel med alle
plottermodeller.
Medieafspiller
33
Justering af lydstyrken
Aktivering og deaktivering af zoner
Hvis du har opdelt fartøjets højttalere i zoner, kan du aktivere
ønskede zoner og deaktivere andre.
1 I skærmbilledet Medier vælger du Menu > Audio niveau >
Aktiver/deaktiver zoner.
2 Vælg en zone.
Slå lyd fra for medie
1 I skærmbilledet Medier skal du vælge .
2 Hvis det kræves, kan du vælge Select Position.
VHF-radio
Scanning efter VHF-kanaler
Før du kan scanne VHF-kanaler, skal du indstille kilden til VHF.
Du kan overvåge aktivitet på VHF-kanaler, der er gemt som
forudindstillinger, og automatisk skifte til en aktiv kanal.
Fra VHF-medieskærmen skal du vælge Menu > Scan.
Justering af VHF-squelch
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på nogle stereoanlæg
med en VHF-modtager.
1 Fra siden VHF-kilde vælger du Menu > Squelch.
2 Brug bjælken til at justere VHF-squelch.
Radio
Hvis du gerne vil lytte til AM- eller FM-radio, skal du have en
passende AM/FM-antenne til maritimt brug, der er korrekt
tilsluttet til stereoanlægget, og sørge for, at den er inden for
rækkevidden af en radiostation. Se installationsvejledningen til
stereoanlægget for instruktioner om tilslutning af en AM/FMantenne.
Hvis du vil lytte til DAB-stationer, skal du have det relevante
udstyr (DAB-afspilning, side 34). Du kan finde instruktioner for
tilslutning af en DAB-adapter og antenne i de
installationsinstruktioner, der fulgte med adapteren og antennen.
Sådan indstiller du tunerregion
1 I skærmbilledet Medier vælger du Menu > Installation >
Tunerregion.
2 Vælg en funktion.
Ændring af radiostation
1 På medieskærmbilledet skal du vælge en relevant kilde,
f.eks. FM.
eller
for at stille ind på en station.
Sådan skiftes tuningstilstand
Du kan ændre måden, hvorpå du vælger en station for nogle
medietyper, f.eks. FM- eller AM-radio.
BEMÆRK: Ikke alle tuningstilstande er tilgængelige for alle
mediekilder.
1 I skærmbilledet Medier vælger du Menu > Tuningtilstand.
2 Vælg en funktion.
3 Hvis det kræves, kan du vælge Select Position.
Forudindstillinger
Du kan gemme dine foretrukne AM- og FM-stationer som
forudindstillinger for nem adgang.
Du kan gemme dine foretrukne DAB-stationer, hvis du har
forbindelse til en DAB-antenne (ekstraudstyr).
34
Sådan fjerner du en forudindstilling
1 På det relevante medieskærmbillede skal du vælge
Forudindstillinger.
2 Vælg en forudindstilling på listen.
3 Vælg Fjern aktuel kanal.
DAB-afspilning
Når du tilslutter et kompatibelt DAB-modul (Digital Audio
Broadcasting) og en antenne, f.eks. FUSION MS-DAB100A til
et kompatibelt stereoanlæg, kan du stille ind på og afspille DABstationer
For at kunne bruge DAB-kilden skal du befinde dig i et område,
hvor DAB er tilgængeligt og vælge denne tunerregion (Sådan
indstiller du DAB-tunerregion, side 34).
®
BEMÆRK: Disse funktioner er tilgængelige på nogle
stereoanlæg med en VHF-modtager.
2 Vælg
Sådan gemmer du en station som forudindstilling
1 Fra det relevante medieskærmbillede skal du stille ind på
stationen for at gemme den som en forudindstilling.
Vælg
Forudindstillinger > Tilføj aktuel kanal.
2
Sådan indstiller du DAB-tunerregion
Du skal vælge den, region du er i, for at modtage DAB-stationer
korrekt.
1 I skærmbilledet Medier vælger du Menu > Installation >
Tunerregion.
2 Vælg den, region du er i.
Scanning efter DAB-stationer
Før du scanner efter DAB-stationer, skal du tilslutte et
kompatibelt DAB-modul og antenne (medfølger ikke) til
stereoanlægget. Da DAB-signaler kun udsendes i udvalgte
lande, skal du også angive tunerregionen til et område, hvor
DAB-signaler udsendes.
1 Vælg DAB-kilde.
2 Vælg Scan for at scanne efter tilgængelige DAB-stationer.
Når scanningen er gennemført, begynder den første station i
den fundne kategori at spille.
BEMÆRK: Når den første scanning er gennemført, kan du
vælge Scan igen for at gen-scanne efter DAB-stationer. Når
gen-scanningen er gennemført, begynder systemet at afspille
den første station i den kategori, du lyttede til, da du startede
gen-scanningen.
Ændring af DAB-stationer
1 Vælg DAB-kilde.
2 Vælg om nødvendigt Scan for at scanne efter lokale DAB-
stationer.
3 Vælg eller for at skifte stationen.
Når du når til enden af den aktuelle kategori, skifter
stereoanlægget til den første tilgængelige station i den næste
kategori.
TIP: Du kan holde
eller
nede for at ændre kategorien.
Sådan vælger du en DAB-station på en liste
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Stationer.
2 Vælg en station på listen.
Sådan vælger du en DAB-station fra en kategori
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Kategorier.
2 Vælg en kategori på listen.
3 Vælg en station på listen.
DAB-forudindstillinger
Du kan gemme dine foretrukne DAB-stationer som
forudindstillinger for nem adgang.
Du kan gemme op til 15 forudindstilinger for DAB-stationer.
Medieafspiller
Sådan gemmer du en DAB-station som forudindstilling
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge stationen for at
gemme den som en forudindstilling.
2 Vælg Gennemse > Forudindstillinger > Gem aktuel.
Sådan vælger du en DAB-forudindstilling på en liste
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Forudindstillinger > Vis forudindstillinger.
2 Vælg en forudindstilling på listen.
Fjerne DAB-forudindstillinger
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Forudindstillinger.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil fjerne en forudindstilling, skal du vælge Fjern
forudindstilling og derefter vælge forudindstillingen.
• Hvis du vil fjerne alle forudindstillinger, skal du vælge
Fjern alle forudindstillinger.
SiriusXM Satellitradio
®
Når du har et FUSION-Link™ kompatibelt stereoanlæg og
SiriusXM Connect Tuner installeret og tilsluttet til plotteren, har
du muligvis også adgang til SiriusXM satellitradio, afhængigt af
dit abonnement.
Lokalisering af et SiriusXM radio-ID
Før du aktiverer dit SiriusXM abonnement, skal du kende dit
radio-ID til SiriusXM Connect Tuner.
Du kan lokalisere dit SiriusXM radio-ID på bagsiden af SiriusXM
Connect Tuner, på bagsiden af emballagen eller ved at indstille
plotteren til kanal 0.
1 Vælg Medier > Kilde > SiriusXM.
2 Stil ind på kanal 0.
SiriusXM radio-ID indeholder ikke bogstaverne I, O, S, eller
F.
Aktivering af et SiriusXM abonnement
1 Med SiriusXM kilden valgt skal du stille ind på kanal 1.
2
3
4
5
Du bør kunne høre eksempelkanalen. Hvis ikke, skal du
kontrollere installation og tilslutninger for SiriusXM Connect
Tuner og antennen og prøve igen.
Stil ind på kanal 0 for at finde dit radio-ID.
Kontakt SiriusXM kundeservice telefonisk på (866) 635-2349,
eller gå ind på www.siriusxm.com/activatenow for at
abonnere i USA. Ring på SiriusXM (877) 438-9677, eller gå
ind på www.siriusxm.ca/activatexm for at abonnere i Canada.
Angiv dit radio-ID.
Aktiveringsprocessen tager normalt 10 til 15 minutter, men
kan tage op til en time. Hvis SiriusXM Connect Tuner skal
modtage aktiveringsmeddelelsen, skal den være tændt og
modtage SiriusXM signalet.
Hvis denne service ikke aktiveres inden for en time, skal du
gå ind på http://care.siriusxm.com/refresh eller kontakte
SiriusXM kundeservice telefonisk på 1-866-635-2349.
Tilpasning af kanalguiden
SiriusXM kanaler er inddelt i kategorier. Du kan vælge de
kanalkategorier, der vises i kanalguiden.
Vælg en funktion:
• Hvis medieenheden er et FUSION-Link kompatibelt
stereoanlæg, skal du vælge Medier > Gennemse >
Kanal.
• Hvis medieenheden er en GXM™ antenne, skal du vælge
Medier > Menu > Kategori.
Lagring af en SiriusXM kanal på listen forudindstillede kanaler
Du kan gemme dine foretrukne kanaler på listen over
forudindstillede kanaler.
1 Vælg Medier.
2 Vælg den kanal, der skal gemmes som en forudindstillet
kanal.
Vælg
en funktion:
3
• Hvis medieenheden er et FUSION-Link kompatibelt
stereoanlæg, skal du vælge Gennemse >
Forudindstillinger.
• Hvis medieenheden er en GXMantenne, skal du vælge
Menu > Forudindstillinger > Tilføj aktuel kanal.
Oplåsning af SiriusXM Forældrekontrol
1 På skærmbilledet medier vælger du Gennemse > Forældre
> Lås op.
2 Indtast din adgangskode.
Standardadgangskoden er 0000.
Indstillinger af forældrekontrol på SiriusXM Radiokanaler
Før du kan indstille forældrekontrol, skal forældrekontrollen
låses op.
Funktionen Forældrekontrol giver dig mulighed for at begrænse
adgangen til alle SiriusXM kanaler, hvilket indbefatter kanaler
med voksenindhold. Når funktionen Forældrekontrol er aktiveret,
skal du indtaste en adgangskode for at kunne vælge de låste
kanaler.
Vælg Gennemse > Forældre > Lås/lås op.
Der vises en liste over kanaler. En afkrydsning markerer en
låst kanal.
BEMÆRK: Når kanalerne vises efter indstilling af
forældrekontrollen, ændres displayet:
•
angiver en låst kanal.
•
angiver en ulåst kanal.
Ændring en adgangskode til forældrekontrol på en SiriusXM
radio
Før du kan ændre adgangskoden, skal forældrekontrollen være
låst op.
1 I skærmbilledet vælger du Gennemse > Forældre > Skift
PIN-kode.
2 Indtast din adgangskode, og vælg Fuldført.
3 Indtast en ny adgangskode.
4 Bekræft den nye adgangskode.
Gendannelse af standardværdier for indstillinger af forældrekontrol
Denne procedure sletter alle de indstillingsoplysninger, du har
indtastet. Når du gendanner indstillingerne til forældrekontrollen
til standardværdierne, nulstilles adgangskodens værdi til 0000.
1 I mediemenuen vælges Installation > Fabriksindstillinger.
2 Vælg Ja.
Ryd alle låste kanaler på en SiriusXM radio
Før du kan rydde alle låste kanaler, skal forældrekontrollen
være låst op.
1 I skærmbilledet Medier vælger du Gennemse > Forældre >
Ryd alle låste.
2 Indtast din adgangskode.
Indstilling af enhedsnavnet
1 I skærmbilledet Medier vælger du Menu > Installation >
Angiv enhedsnavn.
2 Indtast et enhedsnavn.
3 Vælg Select Position eller Fuldført.
Medieafspiller
35
Opdatering af medieafspillersoftware
Du kan opdatere softwaren på kompatible tilsluttede
stereoanlæg og tilbehør.
1 Gå til www.fusionentertainment.com/marine, og download
softwareopdateringen til et USB-flashdrev.
Softwareopdateringer og instruktioner er tilgængelige på
enhedens produktside.
2 Isæt USB-flashdrevet i USB-porten på stereoanlægget.
3 På plotterens medieskærmbillede skal du vælge Menu >
Installation > Opdatér software.
4 Vælg det element, der skal opdateres.
Enhedskonfiguration
Automatisk aktivering af plotteren
Du kan indstille plotteren til at tænde automatisk, når der
tændes for strømmen. Ellers skal du selv tænde for plotteren
ved at trykke på .
Vælg Indstillinger > System > Auto tænding.
BEMÆRK: Hvis Auto tænding er slået Til, og der slukkes for
plotteren ved hjælp af , og der slukkes og tændes for
strømmen i løbet af mindre end to minutter, skal du muligvis
trykke på for at starte plotteren igen.
Systemindstillinger
Vælg Indstillinger > System.
Skærm: Ændrer baggrundslysstyrken og farveskalaen.
Signaltone: Aktiverer og deaktiverer den tone, der lyder for
alarmer og valg.
GPS: Viser oplysninger om GPS-satellitindstillinger og forbindelse.
Auto tænding: Tænder automatisk for enheden, når strømmen
tilsluttes (Automatisk aktivering af plotteren, side 36 ).
Tastaturopsætning: Indstiller tastaturet til et alfabetisk layout
eller computertastaturlayout.
Sprog: Indstiller tekstsproget på skærmen.
Kilder til hastighed: Indstiller kilden for de hastighedsdata, der
benyttes til at beregne den sande vindhastighed eller
brændstoføkonomien. Fart gennem vandet er
hastighedsaflæsningen fra en vandhastighedssensor, og
GPS-hastigheden er beregnet ud fra din GPS-position.
Systemoplysninger: Leverer oplysninger om enheden og
softwareversionen.
Simulator: Tænder simulatoren og tillader indstilling af
hastighed og simuleret position.
Displayindstillinger
Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige på alle modeller.
Vælg Indstillinger > System > Skærm.
Baggrundslys: Indstiller niveauet for baggrundsbelysningen.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Gem screenshot: Gør enheden i stand til at gemme billeder af
skærmen.
Visning af menulinje: Viser eller skjuler automatisk menulinjen,
når der ikke er brug for den.
Baggrund: Indstiller enheden til at vise baggrundsbillede eller farve.
GPS-indstillinger
Vælg Indstillinger > System > GPS.
Satellitvisning: Viser de relative positioner for GPS-satellitter
på himlen.
36
GLONASS: Aktiverer eller deaktiverer GLONASS-data (det
russiske satellitsystem). Når systemet benyttes i situationer
med dårlig udsigt til himlen, kan GLONASS-data benyttes
sammen med GPS til at give mere nøjagtige
positionsoplysninger.
WAAS/EGNOS: Aktiverer eller deaktiverer WAAS-data (i
Nordamerika) eller EGNOS-data (i Europa), som kan give
mere nøjagtige GPS-positionsoplysninger. Når WAAS- eller
EGNOS-data anvendes, kan enheden være længere tid om
at oprette satellitforbindelse.
Galileo: Aktiverer eller deaktiverer Galileo-data (den
Europæiske Unions satellitsystem). Når systemet benyttes i
situationer med dårlig udsigt til himlen, kan Galileo-data
benyttes sammen med GPS til at give mere nøjagtige
positionsoplysninger.
Fartfilter: Beregner en gennemsnitshastighed for fartøjet over
en kort periode, hvilket giver jævnere hastighedsværdier.
Kilde: Giver dig mulighed for at vælge den foretrukne kilde til
GPS-data.
Visning af hændelsesloggen
Hændelsesloggen viser en liste over systemhændelser.
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Hændelseslog.
Visning af oplysninger om systemsoftware
Du kan se softwareversionen, baggrundskortversionen,
eventuelle supplerende kortoplysninger, softwareversionen for
en Garmin radar, hvis en sådan er installeret, og enhedens IDnummer. Du skal muligvis bruge disse oplysninger for at kunne
opdatere systemsoftwaren eller købe supplerende kortdata.
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Softwareoplysninger.
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label
Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger. Ikke tilgængeligt på alle modeller.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg System.
3 Vælg Lovgivningsmæssige oplysninger.
Indstillinger for Mit fartøj
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere kort eller hardware.
Vælg Indstillinger > Mit fartøj.
Køl offset: Kompenserer udlæsning af dybden fra
havoverfladen med størrelsen af kølen, så du kan måle
dybden fra bunden af kølen i stedet for at måle den fra
transducerens placering (Indstilling af køl offset, side 28).
Temperatur offset: Kompenserer for
vandtemperaturaflæsningen fra en NMEA 0183vandtemperatursensor eller en transducer, der kan måle
temperatur (Indstilling af vandtemperatur offset, side 37).
Juster fart gennem vandet: Kalibrerer den
hastighedskompatible transducer eller sensor (Kalibrering af
en vandhastighedsenhed, side 37).
Fartøjets type: Aktiverer visse plotterfunktioner baseret på
bådtypen.
Brændstofkapacitet: Indstiller den kombinerede
brændstofkapacitet for alle brændstoftanke på dit fartøj
(Indstilling af brændstofkapacitet for fartøjet, side 30).
Fyld alle tanke: Indstiller tankniveauerne til fulde
(Synkronisering af brændstofdata med faktisk mængde
brændstof i fartøjet, side 31).
Enhedskonfiguration
Kom brændstof på båden: Giver dig mulighed for at indtaste
den mængde brændstof, du har fyldt på tanken, hvis du ikke
har fyldt tanken helt op (Synkronisering af brændstofdata
med faktisk mængde brændstof i fartøjet, side 31).
Indstil total brændstof ombord: Indstiller din kombinerede
mængde af brændstof i alle brændstoftanke på dit skib
(Synkronisering af brændstofdata med faktisk mængde
brændstof i fartøjet, side 31).
Indstil målergrænser: Indstiller de øvre og nedre grænser for
diverse målere (Tilpasning af grænser for motor- og
brændstofmålere, side 37).
CZone™: Indstiller de digitale skiftkredsløb.
SeaStar-forekomst: Indstiller de digitale skiftkredsløb.
Skrog-ID: Giver dig mulighed for at indtaste skrogets
identifikationsnummer (HIN). HIN-nummeret kan være
permanent fastgjort øverst på styrbords side af hækken eller
på den udvendige side.
Indstilling af køl offset
Du kan indtaste et køl offset for at kompensere
vanddybdemålingen for transducerens monteringsplacering.
Dermed kan man alt efter behov se vanddybden under kølen
eller den sande vanddybde.
Hvis du vil kende vanddybden under kølen eller det laveste
punkt under båden, og transduceren er placeret i vandlinjen eller
et sted over enden af kølen, skal du måle afstanden fra
transducerens placering til bådens køl.
Hvis du vil kende den sande vanddybde, og transduceren er
placeret over vandlinjen, skal du måle afstanden fra bunden af
transduceren og op til vandlinjen.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når du har
gyldige dybdedata.
1 Måling af afstanden:
• Hvis transduceren er monteret i vandlinjen
eller et sted
over enden af kølen, skal du måle afstanden fra
transducerens placering til bådens køl. Angiv denne værdi
som et positivt tal.
• Hvis transduceren er monteret i bunden af kølen , og du
vil kende den sande vanddybde, skal du måle afstanden
fra transduceren til vandlinjen. Angiv denne værdi som et
negativt tal.
Indstilling af vandtemperatur offset
Før du kan indstille vandtemperatur offset, skal du have en
NMEA 0183-vandtemperatursensor eller en transducer, der kan
måle temperaturer, for at måle vandtemperaturen.
Temperatur offset kompenserer for temperaturaflæsningen fra
en temperatursensor.
1 Mål vandtemperaturen ved hjælp af temperatursensoren eller
en transducer, der kan måle temperatur, og som er tilsluttet
plotteren.
2 Mål vandtemperaturen ved hjælp af en anden
temperatursensor eller et termometer, som du ved måler
nøjagtigt.
3 Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den
vandtemperatur, du målte i trin 2.
Dette er tallet for temperatur offset. Angiv denne værdi i trin 5
som et positivt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet plotteren,
måler vandtemperaturen til at være koldere, end den egentlig
er. Angiv denne værdi i trin 5 som et negativt tal, hvis
sensoren, som er tilsluttet plotteren, måler vandtemperaturen
til at være varmere, end den egentlig er.
4 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Temperatur offset.
5 Angiv den temperatur offset, der blev beregnet i trin 3.
Kalibrering af en vandhastighedsenhed
Hvis du har en hastighedskompatibel transducer tilsluttet til
plotteren, kan du kalibrere den hastighedskompatible enhed for
at forbedre nøjagtigheden af vandhastighedsdata, der vises af
plotteren.
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Juster fart gennem
vandet.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Hvis båden ikke bevæger sig hurtigt nok, eller
hastighedssensoren ikke registrerer hastigheden, vises en
besked.
3 Vælg OK, og øg forsigtigt bådens fart.
4 Hvis beskeden vises igen, skal du standse båden og sikre
dig, at hjulet på hastighedssensoren ikke sidder fast.
5 Hvis hjulet kan dreje rundt uden modstand, skal du
kontrollere kabelforbindelsen.
6 Hvis denne besked vises igen, skal du kontakte Garmin
produktsupport.
Indstilling af brændstofkapacitet for fartøjet
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Brændstofkapacitet.
2 Indtast den samlede kombinerede kapacitet for
brændstoftankene.
Synkronisering af brændstofdata med faktisk
mængde brændstof i fartøjet
2 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Køl offset.
3 Vælg , hvis transduceren er placeret i vandlinjen, eller vælg
, hvis transduceren er placeret i bunden af kølen.
Angiv
den afstand, der blev målt i trin 1.
4
Du kan synkronisere brændstofniveauerne i plotteren med den
faktiske mængde brændstof i fartøjet, når du tanker fartøjet op.
1 Vælg Målere > Motor > Menu.
2 Vælg en funktion:
• Når du har påfyldt alle fartøjets brændstoftanke, skal du
vælge Fyld alle tanke. Brændstofniveauet bliver nulstillet
til den maksimale kapacitet.
• Når du har tanket mindre end en hel tank brændstof, skal
du vælge Kom brændstof på båden, og indtaste den
påfyldte mængde.
• Du kan angive den samlede mængde brændstof i fartøjets
tanke ved at vælge Indstil total brændstof ombord og
indtaste den samlede mængde brændstof i tankene.
Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmålere
Du kan konfigurere de øvre og nedre grænser samt området for
den ønskede standarddrift for en måler.
Enhedskonfiguration
37
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle målere.
1 Fra et relevant målerskærmbillede skal du vælge Menu >
Måleropsætning > Indstil målergrænser.
2 Vælg en måler, du vil tilpasse.
3 Vælg Målergrænser > Brugerdefineret.
4 Vælg en funktion:
• Indstil minimumsværdien for standarddriftsområdet ved at
vælge Arbejdsminimum.
• Indstil maksimumværdien for standarddriftsområdet ved at
vælge Arbejdsmaksimum.
• Du kan angive den nedre grænse for måleren til en værdi,
der ligger under det nominelle minimum ved at vælge
Skalaminimum.
• Du kan angive den øvre grænse for måleren til en værdi,
der ligger over det nominelle maksimum ved at vælge
Skalamaksimum.
5 Angiv grænseværdien.
6 Gentag trin 4 og 5 for at indstille flere målergrænser.
Kommunikationsindstillinger
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere kort eller hardware.
Vælg Indstillinger > Kommunikation.
Seriel port: Angiver det input-/outputformat, som den serielle
port skal bruge, når plotteren sluttes til eksterne NMEA
enheder, computere eller andre Garmin enheder.
NMEA 0183-opsætning: Angiver, hvordan plotteren sender
NMEA 0183-sætninger, hvor mange cifre til højre for
decimaltegnet der sendes i NMEA-output, og hvor mange
waypoints der identificeres (NMEA 0183 indstillinger,
side 38).
NMEA 2000-opsætning: Gør det muligt at få vist og navngive
enhederne på NMEA 2000 netværket (NMEA 2000
Indstillinger, side 38).
Marinenetværk: Giver dig mulighed for at se de enheder, som
du deler kort, ekkolod eller radar med. Ikke tilgængeligt på
alle plottermodeller.
BEMÆRK: Du kan kun få vist netværksdata på en model,
der understøtter disse data. Du kan for eksempel ikke få vist
netværksradaren på en model, der ikke understøtter radar.
Trådløse enheder: Giver dig mulighed for at konfigurere
trådløse enheder (Opsætning af det Wi‑Fi trådløse netværk,
side 38). Ikke tilgængeligt på alle plottermodeller.
Wi-Fi-netværk: Giver dig mulighed for at konfigurere Wi‑Fi
netværket (Opsætning af det Wi‑Fi trådløse netværk,
side 38).
NMEA 0183
Plotterne understøtter NMEA 0183-standarden, som bruges til at
tilslutte forskellige NMEA 0183-enheder, for eksempel VHFradioer, NMEA instrumenter, autopiloter, vindsensorer og
kurssensorer.
Hvis du vil slutte plotteren til valgfri NMEA 0183-enheder, skal
du se i installationsvejledningen til plotteren.
De godkendte NMEA 0183-sætninger for plotteren er GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE og de
Garmin-navnebeskyttede sætninger PGRME, PGRMM og
PGRMZ.
Denne plotter inkluderer også support til WPL-sætning, DSC og
ekkolods- NMEA 0183-input med support af sætningerne DPT
(dybde) eller DBT, MTW (vandtemperatur) og VHW
(vandtemperatur, hastighed og kurs).
38
NMEA 0183 indstillinger
Vælg Indstillinger > Kommunikation > NMEA 0183opsætning.
Ekkolod: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for et eventuelt
ekkolod.
Rute: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for ruter.
System: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for
systemoplysninger.
Garmin: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for Garmin
navnebeskyttede sætninger.
Posisitonsnøjagtighed: Justerer antallet af cifre til højre for
kommaet ved overførsel af NMEA output.
Waypoint ID'er: Angiver den enhed, der skal overføre waypointnavne eller -numre via NMEA 0183 under navigation. Brug af
numre kan løse kompatibilitetsproblemer med ældre NMEA
0183 autopiloter.
Diagnostik: Viser NMEA diagnostiske oplysninger for 0183.
Standard: Gendanner NMEA 0183 indstillingerne til de
oprindelige fabriksindstillinger.
NMEA 2000 Indstillinger
Vælg Indstillinger > Kommunikation > NMEA 2000opsætning.
Enhedsliste: Viser enhederne, der er forbundet til netværket.
Etiketenheder: Ændrer etiketter for tilgængelige tilsluttede
enheder.
Navngivning af enheder og sensorer på netværket
Du kan navngive enheder og sensorer, som er tilsluttet til
Garmin Marine Network og NMEA 2000 netværket.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation.
2 Vælg Marinenetværk eller NMEA 2000-opsætning >
Enhedsliste.
3 Vælg en enhed på listen til venstre.
4 Vælg Skift navn.
5 Indtast navnet, og vælg Fuldført.
Wi‑Fi netværk
Opsætning af det Wi‑Fi trådløse netværk
Plotterne kan oprette et Wi‑Fi netværk, som du kan forbinde
trådløse enheder til. Første gang du åbner indstillingerne for
trådløst netværk, bliver du bedt om at konfigurere netværket.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder
> Wi-Fi-netværk > Wi-Fi > Til > OK.
Om
nødvendigt skal du indtaste et navn på dette trådløse
2
netværk.
3 Indtast en adgangskode.
Du skal bruge denne adgangskode til at opnå adgang til det
trådløse netværk fra en trådløs enhed. Adgangskoden
skelner mellem små og store bogstaver.
Tilslutning af en trådløs enhed til plotteren
Før du kan forbinde en trådløs enhed til plotterens trådløse
netværk, skal du konfigurere plotterens trådløse netværk
(Opsætning af det Wi‑Fi trådløse netværk, side 38).
Du kan forbinde flere trådløse enheder til plotteren for at dele
data.
1 Fra den trådløse enhed skal du aktivere Wi‑Fi teknologien og
søge efter trådløse netværk.
2 Vælg navnet på din plotters trådløse netværk (Opsætning af
det Wi‑Fi trådløse netværk, side 38).
Indtast
adgangskoden til plotteren.
3
Enhedskonfiguration
Sådan ændrer du den trådløse kanal
Du kan ændre den trådløse kanal, hvis du har problemer med at
finde eller oprette forbindelse til en enhed, eller hvis du oplever
interferens.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Wi-Fi-netværk >
Avanceret > Kanal.
2 Angiv en ny kanal.
Du behøver ikke at ændre trådløs kanal på nogen af de
enheder, der er tilsluttet til dette netværk.
Indstilling af alarmer
Navigationsalarmer
Vælg Indstillinger > Alarmer > Navigation.
Ankomst: Indstiller en alarm til at lyde, når du er inden for en
specificeret afstand eller tid til et drej eller en destination.
Anker vagt: Indstiller en alarm til at lyde, når du overskrider en
specificeret afdriftsdistance, mens du ligger for anker.
Afvigelse: Indstiller en alarm til at lyde, når du når en
kursafvigelse på en specificeret afstand.
Systemalarmer
Alarm: Indstiller et alarmur.
Enhedsspænding: Indstiller en alarm til at blive udløst, når
batteriet når en specificeret lav spænding.
GPS-nøjagtighed: Indstiller en alarm til at blive udløst, når
GPS-positionens nøjagtighed falder uden for den
brugerdefinerede værdi.
Ekkolodsalarmer
BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige på alle
transducere.
Fra en aktuel ekkolodsvisning skal du vælge Menu > Ekkolods
opsætning > Alarmer.
Du kan også åbne ekkolodsalarmer ved at vælge Indstillinger >
Alarmer > Ekkolod.
Lavt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
mindre end den angivne værdi.
Dybvand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
større end den angivne værdi.
FrontVü alarm: Indstiller afgivelse af en alarm, når dybden
foran fartøjet er mindre end den angivne værdi, hvilket kan
hjælpe dig med at undgå at gå på grund (Indstilling afFrontVü
dybdealarm, side 24). Alarmen er kun tilgængelig med
Panoptix FrontVü transducere.
Vandtemperatur: Indstiller en alarm til at lyde, når transduceren
rapporterer en temperatur, der er 2 °F (1,1 °C) over eller
under den angivne temperatur.
Fisk
Fisk: Indstiller en alarm til at lyde, når enheden registrerer et
ikke-bundfast mål.
•
indstiller alarmen til at lyde, når fisk i alle størrelser
registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når middelstore og
store fisk registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når store fisk
registreres.
Indstilling af brændstofalarmen
Før du kan indstille en brændstofniveaualarm, skal der være
sluttet en kompatibel brændstofflow-sensor til plotteren.
Du kan indstille en alarm til at udløses, når den totale mængde
brændstof ombord når det niveau, du angiver.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > Brændstof > Indstil total
brændstof ombord > Til.
Enhedskonfiguration
2 Angiv den resterende mængde brændstof, der udløser
alarmen, og vælg Fuldført.
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Før du kan indstille en kollisionsalarm, skal du have en
kompatibel plotter sluttet til en AIS-enhed.
Kollisionsalarmen i sikker zone bruges kun med AIS. Den sikre
zone bruges til at undgå kollisioner og kan tilpasses.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > AIS > AIS-alarm > Til.
En besked vises, og alarmen udløses, når et AIS-aktiveret
fartøj kommer ind i sikkerhedszonen (området rundt om
båden). Objektet bliver også angivet som farligt på skærmen.
Når alarmen er slået fra, er beskeden og den hørlige alarm
deaktiveret, men objektet vises stadig som farligt på
skærmen.
2 Vælg Område.
3 Vælg en afstand for radius for sikkerhedszonen omkring dit
fartøj.
4 Vælg Tid til.
5 Vælg et tidspunkt, hvor alarmen skal lyde, hvis et mål
forventes at komme ind i sikkerhedszonen.
Hvis du f.eks. vil have besked om en kommende krydsning,
10 minutter før den forventes, skal du indstille Tid til til 10.
Alarmen lyder i så fald, 10 minutter før fartøjet kommer ind i
sikkerhedszonen.
Enhedsindstillinger
Vælg Indstillinger > Enheder.
Systemenheder: Angiver enhedsformatet til enheden.
Varians: Indstiller den magnetiske deklination, vinklen mellem
magnetisk nord og geografisk nord, for din aktuelle position.
Nordreference: Angiver de retningsreferencer, der benyttes til
at beregne kursoplysninger. Sand vælger geografisk nord
som nordreference. Gitter vælger gitternord som
nordreference (000º). Magnetisk vælger magnetisk nord som
nordreference.
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i. Du må ikke ændre denne indstilling,
medmindre du bruger et kort eller søkort, der angiver et
andet positionsformat.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i. Du må ikke ændre denne indstilling,
medmindre du anvender et kort, der angiver en anden
kortdatum.
Trykreferencetid: Angiver den referencetid, der benyttes til at
beregne barometertendensen. Tendensen angives i
barometerfeltet.
Tidsformat: Angiver tidsformatet til 12 timer, 24 timer eller UTC.
Tidszone: Angiver tidszonen eller muliggør automatisk valg
baseret på GPS-position.
Navigationsindstillinger
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere kort eller hardware.
Vælg Indstillinger > Navigation.
Ruteetiketter: Du kan vælge typen af etiketter, der vises med
rutedrej på kortet.
Auto Guidance: Indstiller de parametre, som plotteren bruger
ved beregning af en Auto Guidance rute, når du benytter
visse højkvalitetskort.
Aktivering af drejningsovergang: Indstiller den
drejningsovergang, der skal beregnes, ud fra tid eller afstand.
Tid til drej: Indstiller, hvor mange minutter før et drej, du skifter
til det næste ruteben, når Tid er valgt for indstillingen
39
Aktivering af drejningsovergang. Du kan forøge denne værdi
for at forbedre autopilotens præcision, når du navigerer en
rute eller en Auto Guidance rute med mange sving eller ved
høj hastighed. Det kan forbedre autopilotens præcision at
sænke denne værdi på mere lige ruter eller ved lavere
hastigheder.
Distance til drej.: Indstiller, hvor mange minutter før et drej, du
skifter til det næste ruteben, når Distance er valgt for
indstillingen Aktivering af drejningsovergang. Du kan forøge
denne værdi for at forbedre autopilotens præcision, når du
navigerer en rute eller en Auto Guidance rute med mange
sving eller ved høj hastighed. Det kan forbedre autopilotens
præcision at sænke denne værdi på mere lige ruter eller ved
lavere hastigheder.
Start på rute: Vælger et startsted for rutenavigering.
Indstillinger for andre fartøjer
Når din kompatible plotter er sluttet til en AIS-enhed eller VHFradio, kan du indstille, hvordan andre fartøjer skal vises på
plotteren.
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer.
AIS: Aktiverer og deaktiverer AIS-signalmodtagelse.
DSC: Aktiverer og deaktiverer DSC (digitalt selektivt kald).
AIS-alarm: Indstiller kollisionsalarmen (Indstilling af
kollisionsalarm i sikker zone, side 7 og Aktivering af AISudsendelsestestadvarsler, side 7).
Gendannelse af plotterens oprindelige
fabriksindstillinger
BEMÆRK: Dette påvirker alle enheder på netværket.
1 Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Nulstil.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til
fabriksindstillingerne, skal du vælge Nulstil
standardindstillinger. Dette gendanner
standardindstillingerne for konfiguration, men fjerner ikke
gemte brugerdata, kort eller softwareopdateringer.
• Du kan rydde gemte data, f.eks. waypoints og ruter, ved at
vælge Slet brugerdata. Dette påvirker ikke kort eller
softwareopdateringer.
• Hvis du vil rydde gemte data og nulstille
enhedsindstillinger til fabriksindstillingerne, skal du
frakoble plotteren fra Garmin marinenetværket og vælge
Slet data og nulstil indstillingerne. Dette påvirker ikke
kort eller softwareopdateringer.
Deling og håndtering af brugerdata
Du kan dele data mellem kompatible enheder.
• Du kan dele data på tværs af Garmin marinenetværket.
• Du kan dele og håndtere brugerdata vha. et
hukommelseskort. Der skal være installeret et
hukommelseskort i enheden. Denne enhed understøtter et
hukommelseskort med op til 32 GB , som er formateret til
FAT32.
Tilslutning til en Garmin enhed til deling af
brugerdata
Du kan forbinde ECHOMAP Ultra enheden til en kompatibel
Garmin enhed for at dele brugerdata, såsom waypoints. Hvis
enhederne er monteret tæt på hinanden, kan du forbinde den
blå og den brune ledning. Hvis enhederne er monteret for langt
fra hinanden, til at kablerne kan nå, kan du forbinde enhederne
ved at bruge et kabel til deling af brugerdata (010-12234-06).
40
1 Kontrollér, at begge enheder er tilsluttet det samme stel.
2 Fuldfør en handling:
• Hvis enhederne er monteret tæt på hinanden, skal du
forbinde den blå ledning fra første enhed med den brune
ledning fra den anden enhed, og forbinde den brune
ledning fra den første enhed med den blå ledning til den
anden enhed.
• Hvis ikke enhederne er monteret tæt på hinanden, skal du
bruge et kabel til deling af brugerdata (010-12234-06) og
oprette forbindelse mellem enhederne ved at følge de
instruktioner, der følger med kablet.
Vælg
Navigationsoplysninger > Håndter data > Deling af
3
brugerdata.
Brugerdata deles mellem de forbundne enheder. Hvis du vælger
Ryd bruger data, slettes data fra begge de forbundne enheder.
Valg af filtype til waypoints og ruter fra
tredjepart
Du kan importere og eksportere waypoints og ruter fra enheder
fra tredjepart.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren.
2 Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data >
Dataoverførsel > Filtype.
3 Vælg GPX.
Hvis du vil overføre data med Garmin enheder igen, skal du
vælge filtypen ADM.
Kopiering af brugerdata fra et hukommelseskort
Du kan overføre brugerdata fra andre enheder ved hjælp af et
hukommelseskort. Brugerdata inkluderer waypoints, ruter, Auto
Guidance-stier, spor og grænser.
BEMÆRK: Kun grænsefiler med filtypenavnet .adm
understøttes.
1 Isæt et hukommelseskort i en kortlæser.
2 Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data >
Dataoverførsel.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge det hukommelseskort,
der skal kopieres data til.
4 Vælg en funktion:
• Overfør data fra hukommelseskortet til plotteren, og
kombiner dem med eksisterende brugerdata ved at vælge
Hent fra kassette.
• Overfør data fra hukommelseskortet til plotteren, og
overskriv eksisterende brugerdata ved at vælge Erstat fra
hukommelseskort.
Vælg
filnavnet.
5
Kopiering af brugerdata til et hukommelseskort
Du kan gemme brugerdata på et hukommelseskort for at
overføre dem til andre enheder. Brugerdata inkluderer
waypoints, ruter, Auto Guidance-stier, spor og grænser.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren.
2 Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data >
Dataoverførsel > Gem på hukommelseskort.
3 Vælg om nødvendigt det hukommelseskort, som dataene
skal kopieres til.
4 Vælg en funktion:
• Opret en ny fil ved at vælge Tilføj ny fil, og indtast et
navn.
Deling og håndtering af brugerdata
• Hvis du vil føje yderligere oplysninger til en eksisterende
fil, skal du vælge filen på listen og vælge Gem på
hukommelseskort.
Kopiering af indbyggede kort til et hukommelseskort
Du kan kopiere kort fra plotteren til et hukommelseskort til brug
med HomePort.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data >
Dataoverførsel.
3 Vælg Kopier indbygget kort.
Kopiering af waypoints, ruter og spor fra
HomePort til en plotter
Før du kan kopiere data til plotteren, skal du have den nyeste
version af softwareprogrammet HomePort indlæst på din
computer samt et hukommelseskort isat i plotteren.
Kopier dataene fra HomePort til det forberedte
hukommelseskort.
Der findes yderligere oplysninger i HomePort hjælpefilen.
Sikkerhedskopiering af data til en pc
1 Indsæt et hukommelseskort i kort slotten.
2 Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data >
Dataoverførsel > Gem på hukommelseskort.
3 Vælg et filnavn på listen, eller vælg Tilføj ny fil.
4 Vælg Gem på hukommelseskort.
5 Fjern hukommelseskortet, og sæt det i en kortlæser, der er
tilsluttet en computer.
6 Åbn mappen Garmin\UserData på hukommelseskortet.
7 Kopier den pågældende sikkerhedskopifil på kortet, og sæt
den ind et sted på computeren.
Gendannelse af sikkerhedskopidata til en
plotter
1 Indsæt hukommelseskortet i en kortlæser, der er tilsluttet din
computer.
2 Kopier en sikkerhedskopifil fra computeren til
hukommelseskortet til en mappe med navnet Garmin
\UserData.
3 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
4 Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data >
Dataoverførsel > Erstat fra hukommelseskort.
Lagring af systeminformation på et hukommelseskort
Du kan gemme systeminformation på et hukommelseskort som
et fejlfindingsværktøj. En repræsentant fra produktsupport vil
muligvis bede dig om at bruge denne information til at hente
data om netværket.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Garmin-enheder > Gem på hukommelseskort.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge det hukommelseskort,
der skal gemmes systemoplysninger til.
4 Fjern hukommelseskortet.
Rydning af gemte data
Du kan slette gemte brugerdata fra enhedens hukommelse.
Brugerdata inkluderer waypoints, ruter, Auto Guidance-ruter,
spor og grænser.
Appendiks
1 Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data > Ryd
bruger data.
2 Vælg en funktion.
BEMÆRK
Hvis du vælger Alle, slettes alle data, som du har gemt,
undtagen Garmin Quickdraw konturdata.
Appendiks
Registrering af din enhed med Garmin
Express
BEMÆRK: Du skal bruge ActiveCaptain appen for at registrere
enheden (Sådan kommer du i gang med ActiveCaptain appen,
side 2).
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren (Isætning af
hukommelseskort, side 1).
2 Vent et øjeblik.
Plotteren åbner siden til håndtering af kort og opretter filen
GarminDevice.xml i mappen Garmin på hukommelseskortet.
3 Fjern hukommelseskortet.
4 Sæt hukommelseskortet i din computer.
5 Gå til garmin.com/express på din computer.
6 Følg instruktionerne på skærmen for at downloade, installere
og åbne Garmin Express appen.
7 Vælg > Tilføj en enhed.
8 Mens appen søger, skal du vælge Log på ved siden af Har
du søkort eller marineenheder? nederst på skærmen.
Opret,
eller log på din Garmin konto.
9
10 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere dit fartøj.
11 Vælg > Tilføj.
Garmin Express appen søger på hukommelseskortet efter
oplysninger om enheden.
12 Vælg Tilføj enhed for at registrere enheden.
Når opdateringen er fuldført, søger Garmin Express appen
efter yderligere kort og kortopdateringer til din enhed.
Når du tilføjer enheder til dit plotternetværk, skal du gentage
disse trin for at registrere de nye enheder.
Softwareopdatering
BEMÆRK: Du kan bruge ActiveCaptain appen til at opdatere
enhedens software (Opdatering af software med ActiveCaptain
appen, side 3).
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til
32 GB, som er formateret til FAT32.
Inden du opdaterer softwaren, kan du kontrollere den
softwareversion, der er installeret på din enhed (Visning af
oplysninger om systemsoftware, side 36). Derefter kan du gå til
garmin.com/support/software/marine.html, vælge Se alle
enheder i denne pakke og sammenligne den installerede
softwareversion med den softwareversion, der er angivet for dit
produkt.
Hvis softwaren på din enhed er ældre end den, som er angivet
på webstedet, skal du følge trinnene for at indlæse softwaren på
et hukommelseskort (Indlæsning af nyt software på et
hukommelseskort, side 42) og derefter opdatere enhedens
software (Opdatering af enhedens software, side 42).
41
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort
ved hjælp af en computer, der kører Windows software.
BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin kundesupport for at bestille
et forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har en
computer med Windows software.
1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
2 Gå til garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg echoMAP serie med SD-kort.
4 Vælg Download ud for echoMAP serie med SD-kort.
5 Læs og accepter betingelserne.
6 Vælg Download.
7 Vælg en placering, og vælg Gem.
8 Dobbeltklik på den downloadede fil.
En Garmin mappe, der indeholder softwareopdateringen,
oprettes på den valgte placering. En dialogboks åbnes for at
hjælpe med at overføre softwareopdateringen til et
hukommelseskort.
9 Vælg Næste.
10 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
En Garmin mappe, der indeholder softwareopdateringen,
oprettes på hukommelseskortet. Det kan tage flere minutter at
indlæse softwareopdateringen på hukommelseskortet.
®
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse den
nyeste software til et hukommelseskort (Indlæsning af nyt
software på et hukommelseskort, side 42).
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Rengøring af skærmen
BEMÆRK
Rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, skader antirefleks-laget.
Enhedens skærm er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er
meget følsomt over for voks og skuremidler.
1 Anvend en brillerens, der er angivet som værende sikker til
rengøring af anti-refleks-flader.
2 Tør skærmen forsigtigt af med en blød, ren og fnugfri klud.
Skærmprint
Du kan optage et skærmprint af et hvilket som helst
skærmbillede på din kortplotter og gemme det som en .png-fil
Derefter kan du overføre dit skærmprint til din computer. Du kan
også se skærmprintet i billedfremviseren.
42
Optagelse af screenshot
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Gem screenshot
> Til.
3 Gå til det skærmbillede, du vil optage.
4 Tryk på Home i mindst seks sekunder.
Kopiering af screenshots til en computer
1 Fjern hukommelseskortet fra plotteren, og sæt det i en
kortlæser, der er sluttet til en computer.
2 Fra Windows Explorer kan du åbne mappen Garmin\scrn på
hukommelseskortet.
3 Kopier en .bmp-fil fra kortet, og indsæt den på en vilkårlig
placering på computeren.
Fejlfinding
Enheden modtager ikke GPS-signaler
Hvis enheden ikke modtager satellitsignaler, kan der være
forskellige årsager. Hvis enheden er blevet flyttet langt væk,
siden den sidst modtog satellitter, eller den har været slukket i
længere tid end et par uger eller måneder, modtager enheden
muligvis ikke satellitterne korrekt.
• Sørg for, at enheden bruger den nyeste software. Hvis det
ikke er tilfældet, skal du opdatere enhedssoftwaren
(Opdatering af enhedens software, side 42).
• Sørg for, at enheden har frit udsyn til himlen, så antennen
kan modtage GPS-signalet. Hvis enheden er monteret inde i
en kabine, skal den være tæt på et vindue, så den kan
modtage GPS-signalet.
Enheden kan ikke tændes eller bliver ved med at
slukke
Enheder, som tænder og slukker på utilregnelig vis, kan indikere
et problem med strømtilførslen til enheden. Kontroller disse
punkter for at forsøge at finde frem til årsagen til
strømproblemet.
• Sørg for, at strømkilden genererer strøm.
Det kan du undersøge på flere måder. Du kan f.eks.
undersøge, om andre enheder, som stømforsynes fra samme
kilde, fungerer.
• Kontroller sikringen i strømkablet.
Sikringen bør være placeret i en holder, der er en del af den
røde ledning i strømkablet. Kontroller, at den rigtige størrelse
sikring er installeret. Se mærkaten på kablet eller
installationsvejledningen for oplysninger om, hvilken størrelse
sikring der er nødvendig. Kontroller sikringen for at sikre, at
der stadig er forbindelse inde i sikringen. Du kan teste
sikringen med et multimeter. Hvis sikringen fungerer, skal
multimeteret vise 0 ohm.
• Kontroller, at enheden modtager mindst 10 V, men den
anbefalede værdi er 12 V.
For at kontrollere spændingen skal du måle en DC spænding
på strømkablets hunstik. Hvis spændingen er under 10 V,
kan enheden ikke tændes.
• Sørg for, at enheden sidder godt fast i holderen. Hvis
modellen benytter et låsebeslag, skal du sikre dig, at
beslaget er lukket fast. Der lyder et hørbart klik, når enheden
eller låsebeslaget er installeret korrekt. Hvis enheden ikke er
fastgjort korrekt, kan den miste strømmen. Enheden kan
også falde ud af holderen og blive beskadiget, hvis den ikke
er fastgjort korrekt.
• Hvis enheden modtager tilstrækkelig strøm, men ikke kan
tændes, skal du kontakte Garmin produktsupport på
support.garmin.com.
Appendiks
Udskiftning af sikringen i strømkablet
.
1 Åbn sikringshuset
2 Drej og træk i sikringen for at fjerne den
3 Isæt en ny 8 A fast-blow-sikring.
4 Luk sikringshuset.
.
Mit ekkolod virker ikke
• Sørg for, at låseringen på ekkolodskablets stik er fastgjort.
• Tryk på , og kontrollér, at ekkolod er aktiveret.
• Vælg den korrekte transducertype (Valg af transducertype,
side 20).
Enheden opretter ikke waypoints på den rigtige
position
Du kan indtaste en waypointposition manuelt for at overføre og
dele data fra en enhed til en anden. Hvis du har indtastet et
waypoint manuelt vha. koordinater, og punktets position ikke
vises på det sted, hvor det burde være, er enhedens
kortdatums- og positionsformat muligvis ikke det samme som
det kortdatums- og positionsformat, der oprindeligt blev brugt til
at markere waypointet.
Positionsformatet er den måde, GPS-modtagerens position
vises på skærmen. Det vises normalt som længde-/
breddegrader i grader og minutter med mulighed for at få vist
grader, minutter og sekunder, kun grader eller en af flere
forskellige gitterformater.
Kortdatum er en matematisk model, som afbilder en del af
jordens overflade. Længde- og breddegradslinjer på et papirkort
refererer til et specifikt kortdatum.
1 Find ud af, hvilket kortdatums- og positionsformat der blev
brugt, da det oprindelige waypoint blev oprettet.
Hvis det oprindelige waypoint stammede fra et kort, burde
der være en forklaring på kortet, der angiver det kortdatumsog positionsformat, der blev brugt til at oprette det
pågældende kort. Denne forklaring er ofte placeret tæt på
kortnøglen.
2 Vælg Indstillinger > Enheder.
3 Vælg de rigtige indstillinger for kortdatums- og
positionsformat.
4 Opret waypointet igen.
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt
Klokkeslættet indstilles efter GPS-position og indstillingen for
tidszone.
1 Vælg Indstillinger > Enheder > Tidszone.
2 Sørg for, at enheden har et GPS-signal.
Specifikationer
Alle modeller
Specifikation
Mål
Materiale
Polycarbonatplast
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7
Enheden tåler hændelig udsættelse for
vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du
kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Temperaturområde
Fra -15° til 55°C (fra 5° til 131°F)
Indgangsspænding
Fra 9 til 18 Vdc
Appendiks
Specifikation
Mål
Sikring
8A
Sikkerhedsafstand for
kompas
65 cm (25,6 tommer)
Afstand til nærmeste forhindring
150 mm (6")
NMEA 2000 LEN ved 9 V
DC
1
NMEA 2000 Forbrug
39 mA maks.
Skærmopløsning
WXGA, 1280 x 800 pixel
Hukommelseskort
2 microSD kortlæsere; maks. størrelse:
32 GB
Maks. antal waypoints
5.000
Maks. antal ruter
100
Maks. antal aktive sporpunkter
50.000 punkter; 50 gemte ruter
10 tommer modeller
Specifikation
Mål
Mål (B x H x D)
29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6 x 7,7 x 3,9
tommer)
Displaystørrelse (B x H)
21,7 x 13,6 cm (8,5 x 5,4 tommer)
25,4 cm (10 tommer) diagonalt
Vægt
1,8 kg (4,0 lb.)
Maks. strømforbrug
26 W
Typisk strømforbrug ved 12 V
DC (RMS)
3A
Maks. strømforbrug ved 12 V
DC (RMS)
6A
Trådløse frekvenser og protokoller
Wi‑Fi, 2,4 GHz ved 17,2 dBm
nominelt
ANT , 2,4 GHz ved 3,1 dBm nominelt
Bluetooth, 2,4 GHz ved 1,2 dBm
nominelt
®
12 tommer modeller
Specifikation
Mål
Mål (B x H x D)
34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4 x 9 x 3,9
tommer)
Displaystørrelse (B x H)
26,1 x 16,3 cm (10,3 x 6,4 tommer)
30,7 cm (12,1 tommer) diagonalt
Vægt
2,5 kg (5,5 lb.)
Maks. strømforbrug
26 W
Typisk strømforbrug ved 12 V
DC (RMS)
3,3 A
Maks. strømforbrug ved 12 V
DC (RMS)
6,1 A
Trådløse frekvenser og protokoller
Wi‑Fi, 2,4 GHz ved 18,5 dBm
nominelt
ANT, 2,4 GHz ved 1,2 dBm nominelt
Bluetooth, 2,4 GHz ved 1,0 dBm
nominelt
43
Specifikationer for ekkolodmodeller
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Send og modtag
Specifikation
Mål
Ekkolodsfrekvenser1
Traditionel: 50, 77, 83 eller 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 eller
800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455, 800 eller
1.100 kHz
PGN
Ekkolodsendestyrke
(RMS)2
600 W
126208 NMEA: kommando, anmodning og anerkendelse af gruppefunktion
Ekkolodsdybde3
701 m (2300 fod) ved 77 kHz
126996 Produktoplysninger
Beskrivelse
059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
127250 Fartøjsretning
NMEA 0183 oplysninger
128259 Hastighed: i forhold til vand
Send
128267 Vanddybde
Sætning
Beskrivelse
129539 GNSS DOP'er
GPAPB
APB: Kurs/sporkontrol (autopilot) sætning "B"
129799 Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
130306 Vinddata
GPBWC
BWC: Pejling og afstand til waypoint
130312 Temperatur
GPGGA
GGA: Global Positioning System-positionsdata
GPGLL
GLL: Geografisk position (breddegrad/længdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
PGN
Beskrivelse
GSV: Synlige GNSS-satelliter
126464
Send og modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
RMB: Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
127258
Magnetisk variation
RMC: Anbefalet minimum for specifikke GNSS-data
129025
Position: hurtig opdatering
RTE: Ruter
129026
COG/SOG: hurtig opdatering
VTG: Kurs og fart over grunden
129029
GNSS-positionsdata
WPL: Waypointposition
129283
Cross Track-fejl
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
129284
Navigationsdata
PGRME
E: Estimeret fejl
129285
Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
PGRMM
M: Kortdatum
129540
GNSS kan ses
PGRMZ
Z: Højde
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
SDDPT
DPT: Dybde
PGN
Beskrivelse
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
127245
Ror
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
127250
Fartøjsretning
127488
Motorparametre: hurtig opdatering
Modtag
127489
Motorparametre: dynamiske
Sætning
Beskrivelse
127493
Gearparametre: dynamiske
Dybde
127498
Motorparametre: statiske
Dybde under transducer
127505
Væskeniveau
Vandtemperatur
129038
AIS Klasse A - positionsrapport
VHW
Fart gennem vand og kurs
129039
AIS Klasse B - positionsrapport
WPL
Waypointposition
129040
AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt opkald
129794
AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
129798
AIS SAR flyposition
HDG
Kurs, afvigelse og variation
128000
Nautisk afdriftsvinkel
HDM
Kurs, magnetisk
129802
AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
MWD
Vindretning og -hastighed
129808
DSC-opkaldsoplysninger
MDA
Meteorologisk composite
130310
Miljøparametre
Vindhastighed og -vinkel
130311
Miljøparametre (forældet)
AIS VHF datalink-besked
130313
Fugtighed
130314
Faktisk tryk
130576
Status som lille fartøj
GPGSV
GPRMB
GPRMC
GPRTE
GPVTG
GPWPL
DPT
DBT
MTW
MWV
VDM
Du kan købe samtlige oplysninger om NMEA-format og sætninger (National Marine Electronics Association) hos: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
1
2
3
44
Send
Modtag
Disse data er kun gældende for NMEA 2000 kompatible
produkter.
Afhængigt af transduceren.
Afhængigt af transducerens nominelle effekt og dybden.
Afhænger af transduceren, vandets saltindhold, bundtypen og andre vandforhold.
Appendiks
Indeks
A
ActiveCaptain 2
opdatere kort 3
opdatering af software 3
quickdraw 10
smart-notifikationer 3
afstand til kystlinje 15
AIS 6, 7, 9
aktivere 40
alarm 7, 39
ATON'er 7
nødsignalenhed 7
SART 7
sporing 6, 7
trusler 7
alarmer 16, 39
ankervagt 39
ankomst 39
brændstof 30, 39
dybt vand 22, 39
ekkolod 22, 39
kollision 7, 39
kursafvigelse 39
lavt vand 22, 39
motor 30
målere 30
navigation 39
vandtemperatur 22, 39
AM 34
andre fartøjer
AIS 9
stier 9
animerede strømforhold, tidevand 5
ankervagt alarm 39
ankomstalarm 39
antenne, GPS 2
Auto Guidance 11, 14, 39
afstand til kystlinje 15
ruter 14
autopilot 25, 26
aktivering 26
cirkelmønster 26
mønster for Williamson's turn 26
mønsterstyring 26
reducer roraktivitet 26
styremønstre 26
Styringstrin 26
u-svingsmønster 26
zigzag-mønster 26
B
Baggrund 2
baggrundslys 2
baner 11
bomning. Se vending og bomning
brugerdata, slette 17, 41
brændstofkapacitet 30, 36, 37
brændstofmålere 30, 37
statusalarm 30, 39
synkronisering med faktisk brændstof 31,
37
D
DAB 34, 35
data
kopiere 40
rydde 41
sikkerhedskopier 41
styring 40
dele data 40
destinationer
navigationskort 12
vælge 12
digital switching 31
digitalt selektivt kald 32
aktivere 32, 40
individuelt rutineopkald 33
Indeks
kanaler 33
kontakter 32
displayindstillinger 36
DSC. Se digitalt selektivt kald
dybdevisning 9
E
EGNOS 36
ekkolod 17, 20
a-scope 19, 22, 23
alarmer 22, 39
blinkfunktion 19
bundlås 22
deling 20
dybde 22
dybdelinje 21
dybdeskala 22
farve-gain 21
farveafvisning 22
frekvenser 23
FrontVü 19
gain 21
Garmin ClearVü 17
ikke-bundfaste mål 22
interferens 22
kegle 9
kilde 20
måle afstande 20
optage 21
overfladestøj 22
overlaynumre 21
Panoptix 18, 19, 24, 25
rullehastighed 21
SideVü 17
støj 21, 22
udseende 22
visninger 17
waypoint 20
whiteline 22
zoom 22
elmotor 29
kompas 30
stævn-offset 30
enhed
registrering 41
rengøring 42
taster 1
enheds-ID 36
EPIRB 7
F
fabriksindstillinger 40
ekkolod 23
fartøjsstier 9, 33
farvevalg 2
fejlfinding 42, 43
Fish Eye 3D
ekkolodskegle 9
ikke-bundfaste mål 9
spor 9
fishfinder. Se ekkolod
fiskekort 4
fjernbetjening 26
FM 34
Force elmotor 29, 30
foretrukken datakilde 26
forudindstillinger 34
DAB 35
fotos, luft 6
G
Garmin ClearVü 17
Garmin Marine Network 38
Garmin Marinenetværk 38
Garmin produktsupport. Se produktsupport
gendanne 40
genveje 1, 30
GLONASS 36
Go To 11, 12
GPS 42
EGNOS 36
GLONASS 36
kilde 2
signaler 1
WAAS 36
GPS-nøjagtighed 39
grænselinje 16, 17
grænselinjer 16
grænser
kopiere 40
vise 8
H
hjælp. Se produktsupport
hukommelseskort 40, 41
detaljerede kort 41
installere 1
kortlæser 1
hændelseslog 36
højkvalitetskort
Fish Eye 3D 9
luftfotos 6
I
ikke-bundfaste mål 9
indstillinger 11, 36, 39
systeminformation 36
K
kollisionsalarm 7, 39
kombinationer 2
kompas 30
rose 8
kort 3, 6, 8–10. Se kort
detaljer 4
fiske 4
indstillinger 8
lag 8, 9
måling af afstand 4
navigation 4, 6
opdatere 3
quickdraw 9, 10
symboler 4
udseende 8, 9
kredsløb 31
kurs
hold 26
hold kursen 28
linje 5
kursafvigelsesalarm 39
køl offset 28, 36, 37
L
Lav rute til 11
luftfotos 6
M
mand over bord 12, 26
marineservice 12
marker position 12
MARPA, navigationskort 9
medieafspiller 33–36
alfabetisk søgning 33
blanding 33
DAB 34
dæmpe 34
enhedsnavn 35
forudindstilling 34
FUSION-Link 33
gentagelse 33
kilde 33
radio 35
SiriusXM Satellitradio 35
tunerregion 34
tuningtilstand 34
VHF 34
zoner 34
MOB, enhed 7
motorbåd 2, 27
45
motormålere 30, 37
konfiguration 30
statusalarmer 30
musikafspiller 33, 35. Se medieafspiller
måleenheder 39
målere
brændstof 30, 31, 37
grænser 37
motor 30
statusalarmer 30
trip 30
tur 30
vind 31
måling af afstand 20
kort 4
N
naviads 7
navigationsalarmer 39
navigationskort 4, 6, 12
ATON'er 7
fartøjsstier 9, 33
marineservicepunkter 12
MARPA 9
opsætte 39
navigationssymboler 5
NMEA 0183 32, 38, 44
NMEA 2000 38, 44
notifikationer 3
nulstille 40
indstillinger 35
nødopkald 32
nødsignalenhed 7
nøjagtighed, måling 32
O
områderinge 8
opdatere
kort 3
software 3
opdateringer, software 41, 42
oplysninger om himmellegemer 31, 32
overlaylinje 29
P
Panoptix 25
porte 1
positionsrapport 32, 33
premium-kort 5, 6
indikatorer for tidevand og strøm 5
produktregistrering 41
produktsupport 1
Q
sejler 8, 27
startlinje 27
stopur til kapsejlads 27
set bagfra 1
SideVü 17
sikker zone kollisionsalarm 7, 39
SiriusXM, Satellitradio 35
SiriusXM Satellitradio 35
skærm, lysstyrke 2
skærmprint 42
slette
alle brugerdata 17
brugerdata 41
smart-notifikationer 3
software
opdatere 3, 41, 42
opdateringer 36, 42
spor 15, 16
gemme 15
gemme som rute 15
kopiere 40, 41
liste 15
navigering 16
optage 16
redigere 15
registrere 16
rydde 16
slette 16
vise 8, 15
sprog 36
spænding 39
startskærm, tilpasse 2
stik 1
strømforholdsstationer 31, 32
indikatorer 6
support. Se produktsupport
symboler 6
systeminformation 36, 41
U
ur 39
alarm 39
V
vand
hastighed 37
temperatur offset 37
vending og bomning 28
kompasstyring 28
vindstyring 28
VHF-radio 32
DSC-kanal 33
individuelt rutineopkald 33
nødopkald 32
opkald til et AIS-mål 33
vind, rose 8
vindmålere 31
vindstyring 28
tilpasse 28
SART 7
satellitbilleder 6
satellitsignaler, opfange 1
screenshots, optage 42
sejladsmålere 31
sejlbåd 2, 27
46
zoom
ekkolod 22
kort 4
tidevandsstationer 5, 31, 32
indikatorer 6
transducer 17, 20, 23, 25
trådløse enheder 38
netværkskonfiguration 38, 39
tilslutning af en trådløs enhed 38
tilslutning til en trådløs enhed 2
turmålere 30
tænd/sluk-knap 1, 36
R
S
Z
T
quickdraw 10
radio 34
AM 34
FM 34
SiriusXM 35
registrere enheden 41
ruter 11, 13, 16
deling 40
kopiere 40, 41
navigere parallelt med 14
navigering 13
oprette 13
redigere 13
slette 14
vise liste over 13
waypoints 40
slette 13
sporet fartøj 32
vise 8
vise liste over 12
Wi‑Fi 2
Wi‑Fi teknologi 38
WAAS 36
W
waypoints 12, 43
deling 40
ekkolod 20
kopiere 40
mand over bord 12
navigere til 13
oprette 4, 12
projicering 12
redigere 12
Indeks
support.garmin.com
August 2019
190-02536-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising