Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer คำแนะนำการติดตั้ง

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer คำแนะนำการติดตั้ง
ECHOMAP™ ULTRA 100/120
SERIES
คำแนะนำการติดตั้ง
ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในคู่มือ ข้อมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ในกล่องผลิตภัณฑ์
เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ ห้ามถอดตัวยึดฟิวส์ในสาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑ์เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้หรือความร้อนสูง ต้องติด
ตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นอกจาก
นั้น การเชื่อมต่อสายไฟโดยไม่ติดตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมจะทำให้การรับ
ประกันผลิตภัณฑ์ของคุณสิ้นสุดลง
ข้อควรระวัง
สวมแว่นตานิภัย อุปกรณ์ป้องกันหู และหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อขุด
เจาะ ตัด หรือขัด
ประกาศ
เมื่อเจาะหรือตัด ให้ตรวจสอบเสมอว่าด้านตรงข้ามพื้นผิวมีสิ่งใดอยู่
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิด
กับเรือของคุณ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตามคำแนะนำต่อไปนี้
อ่านคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดก่อนดำเนินการติดตั้ง หากคุณพบปัญหา
ยุ่งยากระหว่างการติดตั้ง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Garmin
®
เครื่องมือที่จำเป็น
• สว่าน
• ดอกสว่าน
◦ จุดยึด: ดอกสว่านและสกรูที่เหมาะสมสำหรับพื้นผิวและฮาร์ดแวร์
◦ การติดตั้งแบบฝัง: ดอกสว่าน 3.2 มม. (1/8 นิ้ว) และ 9.5 มม.
(3/8 นิ้ว)
• ไขควงปากแฉก #2
• เลื่อยหรือเครื่องมือแบบหมุน
• ตะไบและกระดาษทราย
• สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเล (ไม่บังคับ)
การพิจารณาการติดตั้ง
คุณสามารถติดตั้งแบบฝังอุปกรณ์ในแผงหน้าปัดหรือติดตั้งจุดยึดบนแผง
หน้าปัด
เมื่อเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้ง ให้ทำการพิจารณาเหล่านี้
• ตำแหน่งติดตั้งต้องให้มุมมองที่ชัดเจนของหน้าจอและสามารถเข้าถึง
ปุ่มบนอุปกรณ์ที่สะดวก
• ตำแหน่งที่ตั้งต้องมั่นคงเพื่อรองรับอุปกรณ์ที่ยึดไว้
• สายต้องมีความยาวพอที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ระหว่างกันและต่อเข้ากับ
แหล่งจ่ายไฟได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนเข็มทิศแม่เหล็ก ต้องไม่ยึดอุปกรณ์ใกล้กับ
เข็มทิศเกินค่าระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศที่แสดงอยู่ในข้อมูล
จำเพาะของผลิตภัณฑ์
การติดตั้งจุดยึดอุปกรณ์
ประกาศ
3
4
5
6
7
ใช้ดอกสว่านที่เหมาะสมสำหรับฮาร์ดแวร์ติดตั้งเพื่อเจาะรูนำร่อง 4 รู
โดยใช้ฮาร์ดแวร์ติดตั้ง ยึดขาตั้งกับพื้นผิว
ถอดฝาครอบออกจากขั้วต่อ
วางแท่นวาง
ในขาจุดยึด และขันปุ่มจุดยึด
เชื่อมต่อสายที่จำเป็นทั้งหมดกับแท่นวาง และหมุนแหวนล็อคตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อล็อคสายกับแท่นวาง
คำแนะนำ: ในการป้องกันการกัดกร่อนของหน้าสัมผัสโลหะ ให้ปิดขั้ว
ต่อที่ไม่ได้ใช้ด้วยฝาครอบที่ติดอยู่
การติดตั้งแบบฝังอุปกรณ์
ประกาศ
ใช้ความระมัดระวังเมื่อตัดช่องเพื่อยึดอุปกรณ์แบบฝัง มีระยะห่างระหว่าง
โครงเครื่องและช่องติดตั้งเพียงเล็กน้อย และการตัดช่องใหญ่เกินไปอาจ
ทำให้เสถียรภาพของอุปกรณ์หลังได้รับการติดตั้งลดต่ำลง
การใช้เครื่องมืองัดโลหะ เช่น ไขควง อาจทำให้เกิดความเสียหายกับฝา
ขอบแต่งและอุปกรณ์ ใช้เครื่องมืองัดพลาสติกงัดเมื่อเป็นไปได้
คุณสามารถยึดอุปกรณ์ในแดชบอร์ดของคุณโดยใช้แม่แบบการติดตั้ง
แบบฝังและฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม
1 ตัดแต่งแม่แบบและตรวจสอบว่าพอดีกับตำแหน่งที่คุณต้องการติดตั้ง
อุปกรณ์
2 ยึดแม่แบบกับตำแหน่งการติดตั้งให้แน่น
3 ใช้ดอกสว่าน 13 มม. (1/2 นิ้ว) เจาะหนึ่งรูขึ้นไปด้านในมุมของเส้นทึบ
บนแม่แบบหรือเตรียมพื้นผิวติดตั้งสำหรับการตัด
4 โดยใช้เลื่อยหรือเครื่องมือตัดแบบหมุน ให้ตัดพื้นผิวติดตั้งตามเส้น
ด้านในเส้นทึบที่ระบุบนแม่แบบ
วางอุปกรณ์ในช่องตัดเพื่อทดสอบความพอดี
5
6 หากจำเป็น ให้ใช้ตะไบและกระดาษทรายเพื่อปรับขนาดของรู
7 ใช้เครื่องมืองัด เช่น แผ่นพลาสติกแบนหรือไขควง เพื่องัดมุมของฝา
ขอบแต่ง และถอดฝาขอบแต่งออก
8 ตรวจสอบว่ารูติดตั้งบนอุปกรณ์ตรงกับรูเจาะนำร่องบนแม่แบบ
9 หากรูติดตั้งบนอุปกรณ์ไม่ตรงกับรูเจาะนำร่องบนแม่แบบ ให้ทำ
เครื่องหมายตำแหน่งรูเจาะนำร่องใหม่บนแม่แบบของคุณ
10 ใช้ดอกสว่าน 3.2 มม. (1/8 นิ้ว) เพื่อเจาะรูนำร่อง
11 ถอดแม่แบบออกจากพื้นผิวติดตั้ง
12 การวางอุปกรณ์ในแท่นวาง
13 ติดตั้งปะเก็นยาง ที่ด้านหลังของอุปกรณ์
ปะเก็นยางมีกาวที่ด้านหลัง ตรวจสอบว่าคุณถอดปลอกป้องกันก่อนติด
ตั้งบนอุปกรณ์
หากคุณกำลังติดตั้งขาตั้งบนไฟเบอร์กลาสด้วยสกรู ขอแนะนำให้ใช้ดอก
สว่านแบบดอกเจาะผายเพื่อเจาะคว้านรูให้ห่างขึ้นผ่านชั้นเจลเคลือบด้าน
บนสุดเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการแตกร้าวในชั้นเจลเคลือบเมื่อขัน
สกรูให้แน่น
1 เลือกฮาร์ดแวร์ติดตั้งที่เหมาะสมกับพื้นผิวและขาจุดยึด
2 โดยใช้ขาจุดยึด เป็นแม่แบบ ให้ทำเครื่องหมายรูเจาะนำผ่านรูเจาะ
มีนาคม 2019
190-02536-02_0A
การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับหัวโซน่าร์
ไปที่ www.garmin.com/transducers หรือติดต่อผู้จำหน่าย Garmin
ในท้องถิ่นของคุณเพื่อพิจารณาประเภทหัวโซน่าร์ที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของคุณ
1 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้กับหัวโซน่าร์ของคุณเพื่อติดตั้งบนเรือ
อย่างถูกต้อง
2 เดินสายหัวโซน่าร์ไปยังด้านหลังอุปกรณ์ของคุณ ให้ห่างจากแหล่ง
ของการรบกวนทางไฟฟ้า
3 เชื่อมต่อสายหัวโซน่าร์กับพอร์ตที่เหมาะสมบนแท่นวาง
การติดตั้งอุปกรณ์ในแท่นวาง
14 เชื่อมต่อสายที่จำเป็นทั้งหมด และหมุนแหวนล็อคตามเข็มนาฬิกาเพื่อ
ยึดสายกับแท่นวางก่อนวางลงในช่องตัด
คำแนะนำ: ในการป้องกันการกัดกร่อนของหน้าสัมผัสโลหะ ให้ปิดขั้ว
ต่อที่ไม่ได้ใช้ด้วยฝาครอบ
15 วางอุปกรณ์ลงในช่องตัด
16 ยึดอุปกรณ์กับพื้นผิวติดตั้งโดยใช้สกรูที่ให้มาด้วย
17 ติดตั้งฝาขอบแต่งโดยติดรอบขอบของอุปกรณ์
หลังจากเชื่อมต่อสายกับแท่นวาง คุณสามารถวางอุปกรณ์ในแท่นวางได้
ทันที
1 วางฐานของอุปกรณ์ที่ด้านล่างของแท่นวาง
2 เอียงด้านบนของอุปกรณ์เข้าหาแท่นวาง
การติดตั้งสายและขั้วต่อ
การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
คำเตือน
เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ ห้ามถอดตัวยึดฟิวส์ในสาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑ์เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้หรือความร้อนสูง ต้องติด
ตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นอกจาก
นั้น การเชื่อมต่อสายไฟโดยไม่ติดตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมจะทำให้การรับ
ประกันผลิตภัณฑ์ของคุณสิ้นสุดลง
1 เดินสายสายไฟไปยังแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์
2 หากจำเป็น ให้ต่อสายโดยใช้สาย 1.31 mm2 (16 AWG) หรือใหญ่
กว่า
3 เชื่อมต่อสายสีแดงกับแบตเตอรี่ขั้วบวก (+) และเชื่อมต่อสายสีดำกับ
แบตเตอรี่ขั้วลบ (-)
4 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ และหมุนแหวนล็อคตามเข็มนาฬิกา
เพื่อทำให้แน่น
ชุดสายไฟ
• ชุดสายไฟใช้สำหรับอุปกรณ์ NMEA 0183 และเพื่อแบ่งปันข้อมูล
เส้นทางและเวย์พอยท์
• ชุดสายไฟเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ NMEA
0183
• อุปกรณ์มีพอร์ต NMEA 0183 พอร์ตเดียวที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่
ตรงตาม NMEA 0183
• หากมีความจำเป็นในการต่อขยายสายไฟและสายดิน คุณต้องใช้สาย
ขนาด 1.31 mm2 (16 AWG) หรือใหญ่กว่า
• หากมีความจำเป็นต้องขยายสาย NMEA 0183 หรือการเตือน คุณจะ
ต้องใช้สาย .33 มม.2 (22 AWG)
®
รายการ
2
ฟังก์ชันของสาย
สีของสาย
NMEA พอร์ตภายใน 0183 RX (เข้า)
น้ำตาล
NMEA พอร์ตภายใน 0183 TX (ออก)
น้ำเงิน
กราวด์ (จ่ายไฟและ NMEA 0183)
ดำ
จ่ายไฟ
แดง
3 กดปุ่มบนคันโยกปล่อย และกดคันโยกปล่อยลงจนกว่าอุปกรณ์จะเข้า
ที่และมีเสียงคลิก
การถอดอุปกรณ์ออกจากแท่นวาง
1 กดปุ่มบนคันโยกปล่อยบนแท่นวาง และดึงคันโยกขึ้น
2 เอียงอุปกรณ์ไปด้านหน้า และยกอุปกรณ์ออกจากแท่นวาง
การพิจารณา NMEA 2000
®
ประกาศ
หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีอยู่ NMEA 2000 ให้ระบุ NMEA
2000 สายไฟ ต้องการ NMEA 2000 สายไฟเพียงสายเดียวเท่านั้นเพื่อ
ให้ NMEA 2000 เครือข่ายทำงานทำงานอย่างถูกต้อง
ควรใช้ NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) ในการติดตั้ง
ซึ่งไม่ทราบผู้ผลิตเครือข่าย NMEA 2000 เดิม
หากคุณกำลังติดตั้งสายไฟ NMEA 2000 คุณต้องเชื่อมต่อสายไฟกับ
สวิตช์กุญแจของเรือ หรือผ่านทางสวิตช์อินไลน์อื่นอุปกรณ์ NMEA
2000 จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่จนหมด หากเชื่อมต่อสายไฟ NMEA 2000
กับแบตเตอรี่โดยตรง
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย NMEA 2000 บนเรือ
ของคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลจากอุปกรณ์ NMEA 2000 ที่ใช้ร่วมกันได้เช่น
เซนเซอร์ หรือวิทยุ VHF สายและขั้วต่อ NMEA 2000 ที่จำเป็นจำหน่าย
แยกต่างหาก
หากคุณไม่คุ้นเคยกับ NMEA 2000 คุณควรอ่านบท “NMEA 2000
Network Fundamentals” ของ Technical Reference for NMEA
2000 Products ในการดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ ให้ไปที่
www.garmin.com และเลือก คู่มือ บนหน้าผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์
ของคุณ
พอร์ตชื่อ NMEA 2000 บนแท่นวางจะถูกใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือ
ข่าย NMEA 2000 มาตรฐาน
รุน
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
NMEA 2000 LEN
1
NMEA 2000 ดึง
39 mA สูงสุด
ความละเอียดหน้าจอ
1280 x 800 พิกเซล
การ์ดหน่วยความจำ
2 ช่องการ์ด microSD ; ขนาดการ์ด
สูงสุด 32 GB
เวย์พอยท์สูงสุด
5,000
เส้นทางสูงสุด
100
จุดแทร็คที่ใช้งานสูงสุด
50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
ประเภทหน้าจอ
WXGA
ระยะห่างถึงสิ่งกีดขวาง
ใกล้สุด
150 มม. (6 นิ้ว)
รุ่นโซน่าร์ ความถี่
รายการ
คำอธิบาย
อุปกรณ์ ECHOMAP Ultra
สายดรอป NMEA 2000
กำลังส่ง
600 W
ความลึกสูงสุด
701 ม. (2,300 ฟุต) ที่ 77 kHz
1ขึ้นอยู่กับหัวโซน่าร์
สวิตช์สตาร์ทหรืออินไลน์
2อุปกรณ์กันน้ำได้สูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน 30 นาที สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม ให้ไปที่ www.garmin.com/waterrating
ข้อมูล NMEA 2000 PGN
เทอร์มิเนเตอร์หรือสายแกนหลัก NMEA 2000
ส่งและรับสัญญาณ
ขั้วต่อรูปตัวที NMEA 2000
เทอร์มิเนเตอร์หรือสายแกนหลัก NMEA 2000
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น 10 นิ้ว ขนาด (W x H x D)
การวัด
295 x 195 x 98 มม.
x 39/10 นิ้ว)
(113/
5
x
77/
10
PGN
คำอธิบาย
059392
การรับรอง ISO
059904
คำขอ ISO
060928
การอ้างสิทธิ์เลขที่อยู่ ISO
126208
NMEA: ฟังก์ชันกลุ่มคำสั่ง คำขอ และการรับรอง
126996
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
127250
ทิศมุ่งหน้าของเรือ
น้ำหนัก
2.35 กก. (5.25 ปอนด์)
128259
ความเร็ว: น่านน้ำอ้างอิง
ขนาดจอแสดงผล (W x H)
217 x 136 มม. (81/2 x 52/5 นิ้ว)
128267
ความลึกของน้ำ
การดึงไฟฟ้าสูงสุด1
26 W
129539
GNSS DOPs
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc (RMS)1
3A
129799
ความถี่วิทยุ, โหมด และกำลัง
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่
12 Vdc (RMS)1
6A
130306
ข้อมูลลม
130312
อุณหภูมิ
ความถี่ไร้สายและโปรโตคอล Wi‑Fi , 2.4 GHz @ 17.2 dBm ปกติ
ANT , 2.4 GHz @ 3.1 dBm ปกติ
Bluetooth , 2.4 GHz @ 1.2 dBm
ปกติ
®
®
®
รุ่น 12 นิ้ว ขนาด (W x H x D)
341 x 229 x 98 มม. (132/5 x 9 x
39/10 นิ้ว)
น้ำหนัก
3.05 กก. (6.75 ปอนด์)
ขนาดจอแสดงผล (W x H)
261 x 163 มม. (103/10 x 62/5 นิ้ว)
การดึงไฟฟ้าสูงสุด1
26 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc (RMS)1
3.3 A
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่
12 Vdc (RMS)1
6.1 A
ความถี่ไร้สายและโปรโตคอล Wi‑Fi, 2.4 GHz @ 18.5 dBm ปกติ
ANT, 2.4 GHz @ 1.2 dBm ปกติ
Bluetooth, 2.4 GHz @ 1.0 dBm
ปกติ
ทุกรุ่น
ทั่วไป: 50, 77, 83 หรือ 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260,
455, หรือ 800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455, 800,
หรือ 1,100 kHz
สายไฟ NMEA 2000
แหล่งจ่ายไฟ 12 Vdc
รุ่น
®
ส่ง
PGN
คำอธิบาย
126464
ส่งและรับฟังก์ชันกลุ่มรายการ PGN
127258
ความแปรปรวนทางแม่เหล็ก
129025
ตำแหน่ง: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
129026
COG และ SOG: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
129029
ข้อมูลตำแหน่ง GNSS
129283
ข้อผิดพลาดครอสแทร็ค
129284
ข้อมูลนำทาง
129285
เส้นทางการนำทางและข้อมูลเวย์พอยท์
129540
สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
รับ
PGN
คำอธิบาย
127245
หางเสือ
ทิศมุ่งหน้าของเรือ
วัสดุ
พลาสติกโพลีคาร์บอเนต
ระดับการกันน้ำ2
IEC 60529 IPX7
127250
ช่วงอุณหภูมิ
ตั้งแต่ -15° ถึง 55°C (ตั้งแต่ 5° ถึง
131°F)
127488
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
127489
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: ไดนามิก
แรงดันไฟฟ้าอินพุต
ตั้งแต่ 9 ถึง 18 Vdc
127493
พารามิเตอร์การส่ง: ไดนามิก
ฟิวส์
8A
127498
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: สแตติก
127505
ระดับของเหลว
ระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศ 65 ซม. (25.6 นิ้ว)
3
PGN
คำอธิบาย
129038
รายงานตำแหน่ง AIS คลาส A
129039
รายงานตำแหน่ง AIS คลาส B
129040
รายงานตำแหน่งที่ขยาย AIS คลาส B
129794
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอยู่กับที่และการเดินทาง AIS คลาส A
129798
รายงานตำแหน่งเครื่องบิน AIS SAR
128000
องศา Leeway ทางทะเล
129802
ข้อความออกอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัย AIS
129808
ข้อมูลการโทร DSC
130310
พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม
130311
พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม (ล้าสมัย)
130313
ความชื้น
130314
ความดันจริง
130576
สถานะเรือขนาดเล็ก
© 2019 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
Garmin และโลโก้ Garmin เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ ECHOMAP™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Garmin
®
เครื่องหมายคำและโลโก้ BLUETOOTH เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่ องหมายดัง
กล่าวโดย Garmin อยูภ่ ายใต้สิทธิ์การอนุญาตใช้งาน NMEA , NMEA 2000 และโลโก้ NMEA 2000 และ
NMEA เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ National Marine Electronics Association microSD
และโลโก้ microSD เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ SD-3C, LLC.Wi‑Fi เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ WiFi Alliance Corporation
®
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising