Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Kasutusjuhend (PDF-fail)

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Kasutusjuhend (PDF-fail)
ECHOMAP ULTRA SEERIA
™
Kasutusjuhend
© 2019 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
Garmin , Garmin logo, ActiveCaptain , BlueChart ja FUSION on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teises riikides.
ECHOMAP™, FUSION-Link™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin LakeVü™, Garmin Quickdraw™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, Panoptix™, Reactor™ ja
SteadyCast™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.
®
®
®
®
Sõnamärk BLUETOOTH ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. NMEA , NMEA 2000 NMEA 2000 logo on ettevõtte National Marine Electronics
Association registreeritud kaubamärgid. microSD ja microSD logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärgid. SiriusXM on ettevõtte SiriusXM Radio Inc registreeritud kaubamärk. Standard
Mapping on ettevõtte Standard Mapping Service, LLC kaubamärk.Wi‑Fi on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk. Windows on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv
kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad vastavatele omanikele.
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisukord
Sissejuhatus ................................................................... 1
Vaade eest ..................................................................................1
Konnektori vaade ................................................................... 1
Otseteeklahvi määramine ...................................................... 1
Soovitused ja otseteed ............................................................... 1
Kasutusjuhendite allalaadimine veebist ...................................... 1
Ettevõtte Garmin tugikeskus ....................................................... 1
Mälukaartide sisestamine ........................................................... 1
GPS-satelliitsignaalide hankimine .............................................. 1
GPS-allika valimine ................................................................ 2
Kaardiplotteri kohandamine.......................................... 2
Avakuva kohandamine ............................................................... 2
Lehtede kohandamine ................................................................ 2
ECHOMAP Ultra ekraaniga uue kombinatsioonlehe
loomine .................................................................................. 2
Aluse tüübi seadistamine ............................................................ 2
Taustvalguse seadistamine ........................................................ 2
Värvirežiimi seadistamine ........................................................... 2
Taustakujutise muutmine ............................................................ 2
Rakendus ActiveCaptain ............................................... 2
ActiveCaptain rollid ..................................................................... 2
Rakenduse ActiveCaptain kasutamise alustamine ..................... 2
Nutiteavituste lubamine .............................................................. 3
Tarkvara uuendamine rakendusega ActiveCaptain .................... 3
Kaartide uuendamine rakendusega ActiveCaptain .................... 3
Kaardid ja 3D kaardivaated ........................................... 3
Navigatsioonikaart ja kalastuskaart ............................................ 4
Kaardil sisse ja välja suumimine ............................................ 4
Kaardi sümbolid ..................................................................... 4
Vahemaa mõõtmine kaardil ................................................... 4
Kaardil vahepunkti loomine .................................................... 4
Kaardil olevasse punkti navigeerimine .................................. 4
Kaardil asukoha ja objekti teabe vaatamine .......................... 4
Navigatsioonimärkide üksikasjad ........................................... 4
Suunajoon ja nurgamarkerid .................................................. 4
Preemiumkaardid ........................................................................ 5
Loodete jaama teabe vaatamine ........................................... 5
Sateliitkujutiste kuvamine navigatsioonikaardil ...................... 5
Maamärkide aerofotode vaatamine ....................................... 6
Automaatne tuvastussüsteem .................................................... 6
AIS sihtimise sümbolid ........................................................... 6
Aktiveeritud AIS-sihtmärkide suund ja plaaniline kurss ......... 6
AIS alusele sihtmärgi aktiveerimine ....................................... 6
AIS-ohtude loendi kuvamine .................................................. 6
Turvatsooni kokkupõrkehoiatuse seadistamine ..................... 6
AIS hädakutsungi signaalid ................................................... 7
AIS vastuvõtu väljalülitamine ................................................. 7
AIS navigatsiooniabi .............................................................. 7
Kaardi menüü ............................................................................. 7
Kaardikihid ............................................................................. 7
Fish Eye 3D seaded ............................................................... 9
Toetatud kaardid ......................................................................... 9
Garmin Quickdraw kontuurikaardid............................. 9
Veekogu kaardistamine rakenduse Garmin Quickdraw
kontuuride funktsiooniga ............................................................. 9
Garmin Quickdraw kontuurikaartidele siltide lisamine ................ 9
Garmin Quickdraw kogukond ..................................................... 9
Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine rakenduses
ActiveCaptain ......................................................................... 9
Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine rakenduses
Garmin Connect ................................................................... 10
Garmin Quickdraw kontuuri seaded ......................................... 10
Sisukord
Kaardiplotteriga navigeerimine ................................... 10
Tavalised navigatsiooniküsimused ........................................... 11
Sihtkohad .................................................................................. 11
Sihtkoha otsimine nime alusel ............................................. 11
Navigatsioonikaardilt sihtkoha valimine ............................... 11
Sadamateenuste sihtkoha otsimine ..................................... 11
Otsekursi seadistamine ja järgimine funktsiooniga Mine ..... 11
Navigatsiooni katkestamine ................................................. 11
Vahepunktid .............................................................................. 12
Praeguse asukoha tähistamine vahepunktina ..................... 12
Teise asukohta vahepunkti loomine .................................... 12
MOB asukoha märkimine ..................................................... 12
Vahepunkti kavandamine .................................................... 12
Kõikide vahepunktide loendi kuvamine ................................ 12
Salvestatud vahepunkti muutmine ....................................... 12
Salvestatud vahepunkti liigutamine ..................................... 12
Salvestatud vahepunktide sirvimine ja navigeerimine ......... 12
Vahepunkti või MOB kustutamine ........................................ 12
Kõikide vahepunktide kustutamine ...................................... 12
Teekonnad ................................................................................ 12
Praeguses asukohas teekonna loomine ja sellel
navigeerimine ....................................................................... 12
Teekonna loomine ja salvestamine ..................................... 13
Teekondade ja automaatnavigatsiooni radade loendi
vaatamine ............................................................................ 13
Salvestatud teekonna muutmine ......................................... 13
Salvestatud teekonna sirvimine ja sellel navigeerimine ....... 13
Salvestatud teekonna sirvimine ja sellega paralleelselt
laevatamine .......................................................................... 13
Salvestatud teekonna kustutamine ...................................... 13
Kõikide salvestatud marsruutide kustutamine ..................... 13
Automaatnavigatsioon .............................................................. 13
Autom. navig. seadistamine ja järgimine ............................. 13
Autom. navig. raja loomine ja salvestamine ........................ 14
Automaatnavigatsiooni tee muutmine .................................. 14
Pooleli oleva Autom. navig. arvutuse tühistamine ............... 14
Ajastatud saabumise määramine ......................................... 14
Automaatnavigatsiooni tee seadistused .............................. 14
Rajad ........................................................................................ 15
Radade kuvamine ................................................................ 15
Aktiivse raja värvi määramine .............................................. 15
Aktiivse raja salvestamine .................................................... 15
Salvestatud radade loendi kuvamine ................................... 15
Salvestatud raja muutmine .................................................. 15
Raja salvestamine teekonnana ............................................ 15
Salvestatud raja sirvimine ja sellel navigeerimine ............... 15
Salvestatud raja kustutamine ............................................... 15
Kõikide salvestatud radade kustutamine ............................. 15
Aktiivse raja järgimine .......................................................... 15
Aktiivse raja kustutamine ..................................................... 15
Rajalogi haldamine salvestamise ajal .................................. 15
Rajalogi salvestusintervalli konfigureerimine ....................... 15
Piirid .......................................................................................... 15
Piiri loomine ......................................................................... 15
Teekonna teisendamine piiriks ............................................ 16
Raja teisendamine piiriks ..................................................... 16
Piiri muutmine ...................................................................... 16
Piirihoiatuse määramine ...................................................... 16
Piiri kustutamine ................................................................... 16
Kõigi salvestatud vahepunktide, teekondade ja radade
kustutamine .............................................................................. 16
Sonar-kalaleidja............................................................ 16
Sonarisignaalide edastamise peatamine .................................. 16
Sonarivaate muutmine .............................................................. 16
Tavaline sonarivaade ................................................................ 16
Poolitatud sagedusega sonarivaade .................................... 16
i
Poolitatud suumiga sonarivaade .......................................... 16
Garmin ClearVü sonarivaade ................................................... 16
SideVü sonarivaade ................................................................. 17
SideVü skannimistehnoloogia .............................................. 17
Panoptix sonarikuvad ............................................................... 17
LiveVü sonari allavaade ....................................................... 17
LiveVü edasisuunaline sonarivaade .................................... 17
RealVü 3D sonari ettevaade ................................................ 18
RealVü 3D alla sonarikuva ................................................... 18
RealVü 3D sonarikuva ajalugu ............................................ 18
FrontVü sonarivaade ............................................................ 18
Panoptix LiveScope sonarivaade ........................................ 18
Plinkeri vaade ........................................................................... 18
Plinkeri lehe otseteed ........................................................... 19
Anduri tüübi valimine ................................................................ 19
Kompassi kalibreerimine ...................................................... 19
Sonari allika valimine ................................................................ 19
Sonari allika ümbernimetamine ............................................ 19
Vahepunkti loomine sonarikuval ............................................... 19
Sonarikuva peatamine .............................................................. 19
Sonari ekraanil vahemaa mõõtmine ......................................... 19
Sonari ajaloo kuvamine ............................................................ 19
Sonari jagamine ........................................................................ 20
Üksikasjade taseme seadistamine ........................................... 20
Värvide intensiivsuse muutmine ............................................... 20
Sonari salvestused ................................................................... 20
Sonari kuva salvestamine .................................................... 20
Sonariga salvestamise katkestamine ................................... 20
Sonari salvestuse kustutamine ............................................ 20
Sonari salvestuste esitamine ............................................... 20
TavaliseGarmin ClearVü ja SideVü sonari seadistamine ......... 20
Suumi taseme määramine sonarikuval ................................ 20
Kuvamiskiiruse seadistamine ............................................... 21
Sügavus- või laiusskaala ulatuse seadistamine .................. 21
Sonari välimuse seaded ....................................................... 21
Sonari hoiatused .................................................................. 21
Täpsemad sonari seaded .................................................... 21
Anduri installimisseaded ...................................................... 21
Sonari sagedused ................................................................ 22
A-piirkonna sisselülitamine .................................................. 22
Panoptix sonari seadistus ......................................................... 22
RealVü vaatenurga ja suumitaseme seadistamine .............. 22
RealVü laotuskiiruse seadistamine ...................................... 22
LiveVü Forward ja FrontVü sonari menüü ........................... 22
LiveVü ja FrontVü välimuse seaded .................................... 23
RealVü välimuse seaded ..................................................... 23
Panoptix anduri installimisseaded ....................................... 23
Autopiloot......................................................................24
Autopiloodi kuva ....................................................................... 24
Roolimissammu muutmine ................................................... 24
Voolusäästja seadistamine .................................................. 24
Eelistatud suunaallika valimine ............................................ 24
Autopiloodi sisselülitamine ........................................................ 24
Tüürimismustrid ........................................................................ 24
U-pöörde mustri järgimine .................................................... 24
Ringmustrite seadistamine ja järgimine ............................... 25
Siksakmustrite seadistamine ja järgimine ............................ 25
Williamsoni pöördemustri järgimine ..................................... 25
Reactor™ Autopiloodi kaugjuhtimine ....................................... 25
Reactor Autopiloodi kaugjuhtimise sidumine
kaardiplotteriga .................................................................... 25
Reactor autopiloodi kaugjuhtpuldi toiminguklahvide
funktsioonide muutmine ....................................................... 25
Purjetamisfunktsioonid............................................... 25
Aluse tüübi seadistamine .......................................................... 25
Purjetamine ............................................................................... 25
ii
Startjoone navigatsioon ....................................................... 25
Võistlustaimeri kasutamine .................................................. 25
Vööri ja GPS-antenni vahelise kauguse määramine ........... 25
Leeliinide seaded ...................................................................... 26
Kiilu nihke määramine .............................................................. 26
Purjepaadi autopiloodi kasutamine ........................................... 26
Tuule säilitamine .................................................................. 26
Pautimine ja halssimine ....................................................... 26
Force™ veomootori juhtimine.................................... 27
Veomootoriga ühendamine ...................................................... 27
Ekraanile veomootori juhtnuppude lisamine ............................. 27
Veomootori juhtriba .............................................................. 27
Veomootori seaded ................................................................... 27
Veomootori kaugjuhtimissüsteemi otseteeklahvidele otsetee
määramine ........................................................................... 28
Veomootori kompassi kalibreerimine ................................... 28
Paadinina nihe ..................................................................... 28
Näidikud ja graafikad................................................... 28
Kompassi vaatamine ................................................................ 28
Teekonnanäidikute kuvamine ................................................... 28
Teekonnanäidikute lähtestamine ......................................... 28
Mootori- ja kütusenäidikute vaatamine ..................................... 28
Näidikutel kuvatavate mootorite valimine ............................ 28
Näidikutel kuvatavate mootoriandmete kohandamine ......... 28
Mootorinäidikute olekuhoiatuste lubamine ........................... 28
Mootorinäidiku teatud olekuhoiatuste lubamine ................... 28
Kütusehoiatuse määramine ...................................................... 29
Veesõiduki kütusekoguse seadistamine .............................. 29
Kütuseandmete sünkroonimine aluse tegeliku
kütusekogusega ................................................................... 29
Tuulenäidikute vaatamine ......................................................... 29
Purjetamise tuulenäidiku konfigureerimine .......................... 29
Kiirusallika konfigureerimine ................................................ 29
Tuulenäidiku kursiallika konfigureerimine ............................ 29
Tihttuules sõitja tuulemõõdik ................................................ 29
Digitaalne lülitus........................................................... 29
Digitaalse lülituskuva lisamine ja muutmine ............................. 29
Loodete, hoovuse ja taevakehade teave.................... 29
Mareograafi teave ..................................................................... 29
Hoovusejaama teave ................................................................ 29
Taevateave ............................................................................... 29
Loodete, hoovuste jaamade või taevakehade teabe vaatamine
erinevatel kuupäevadel ............................................................. 29
Loodete ja hoovuste erineva mõõtejaama teabe kuvamine ..... 30
Digitaalne selektiivne helistamine.............................. 30
Kaardiplotteri NMEA 0183 VHF-raadiosaatja funktsioonid ....... 30
DSC sisselülitamine .................................................................. 30
DSC loend ................................................................................ 30
DSC loendi vaatamine ......................................................... 30
DSC kontakti lisamine .......................................................... 30
Saabuvad hädaabikutsungid .................................................... 30
Hädas oleva aluse juurde navigeerimine ............................. 30
Asukoha jälgimine ..................................................................... 30
Asukoha aruande vaatamine ............................................... 30
Jälgitud aluse juurde navigeerimine .................................... 30
Vahepunkti loomine jälgitava veesõiduki asukohas ............. 30
Asukoha aruande teabe muutmine ...................................... 30
Asukoha aruandekõne kustutamine .................................... 30
Aluse jälgede vaatamine kaardil .......................................... 30
Individuaalsed rutiinsed kutsungid ............................................ 31
DSC kanali valimine ............................................................. 31
Individuaalse kõne tegemine ............................................... 31
Individuaalse kõne tegemine AIS sihtmärki ......................... 31
Meediumipleier............................................................. 31
Sisukord
Meediumipleieri avamine .......................................................... 31
Ikoonid ................................................................................. 31
Meediumiallika valimine ............................................................ 31
Muusika esitamine .................................................................... 31
Muusika sirvimine ................................................................ 31
Loo kordamine ..................................................................... 31
Kõikide palade kordamine ................................................... 31
Palade seadmine juhujärjekorda ......................................... 31
Helitugevuse reguleerimine ...................................................... 31
Tsoonide lubamine ja keelamine ......................................... 31
Meediumi heli vaigistamine .................................................. 31
VHF-raadio ............................................................................... 31
VHF-kanalite skannimine ..................................................... 31
VHF summutuse seadistamine ............................................ 32
Raadio ...................................................................................... 32
Tuuneri regiooni seadistamine ............................................. 32
Raadiojaama vahetamine .................................................... 32
Häälestusrežiimi muutmine .................................................. 32
Eelsätted .............................................................................. 32
DAB taasesitus ......................................................................... 32
DAB tuuneri regiooni seadistamine ..................................... 32
DAB jaamade otsimine ........................................................ 32
DAB jaamade vahetamine ................................................... 32
DAB-jaamade eelsätted ....................................................... 32
SiriusXM® satelliitraadio ........................................................... 32
SiriusXM raadio tunnuskoodi leidmine ................................. 32
SiriusXM tellimuse aktiveerimine ......................................... 32
Jaamajuhi kohandamine ...................................................... 33
SiriusXM kanali salvestamine eelsätete loendisse .............. 33
SiriusXM vanemlike õiguste avamine .................................. 33
Seadmele nime andmine .......................................................... 33
Meediumipleieri tarkvara uuendamine ...................................... 33
Seadme konfiguratsioon ............................................. 33
Kaardiplotteri automaatne sisselülitamine ................................ 33
Süsteemiseaded ....................................................................... 33
Ekraaniseaded ..................................................................... 33
GPS-seaded ........................................................................ 34
Sündmuste logi vaatamine ................................................... 34
Süsteemitarkvara teabe kuvamine ....................................... 34
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine ..................... 34
Minu alus seaded ...................................................................... 34
Kiilu nihke määramine .......................................................... 34
Veetemperatuuri nihke seadistamine .................................. 35
Veekiirusseadme kalibreerimine .......................................... 35
Veesõiduki kütusekoguse seadistamine .............................. 35
Kütuseandmete sünkroonimine aluse tegeliku
kütusekogusega ................................................................... 35
Mootorinäidiku ja kütusenäidiku piiride kohandamine ......... 35
Sideseaded ............................................................................... 35
NMEA 0183 .......................................................................... 35
NMEA 2000 seaded ............................................................. 36
Wi‑Fi võrk ............................................................................. 36
Hoiatuse seadistamine ............................................................. 36
Navigatsioonihoiatused ........................................................ 36
Süsteemihoiatused .............................................................. 36
Sonari hoiatused .................................................................. 36
Kütusehoiatuse määramine ................................................. 36
Turvatsooni kokkupõrkehoiatuse seadistamine ................... 36
Ühikute seaded ......................................................................... 36
Navigatsiooniseaded ................................................................ 37
Muude veesõidukite seaded ..................................................... 37
Kaardiplotteri tehaseseadete taastamine ................................. 37
Failitüübi valimine muu tootja vahepunktidele ja
marsruutidele ............................................................................ 37
Kasutajaandmete kopeerimine mälukaardilt ............................. 37
Kasutajaandmete kopeerimine mälukaardile ............................ 38
Sisseehitatud kaartide kopeerimine mälukaardile .................... 38
Vahepunktide, marsruutide ja radade kopeerimine rakendusest
HomePort kaardiplotterisse ...................................................... 38
Andmete varundamine arvutisse .............................................. 38
Kaardiplotteri varundatud andmete taastamine ........................ 38
Süsteemiteabe salvestamine mälukaardile .............................. 38
Salvestatud andmete kustutamine ........................................... 38
Lisa................................................................................ 38
Seadme registreerimine Garmin Express-ga ............................ 38
Tarkvara uuendamine ............................................................... 38
Uue tarkvara laadimine mälukaardile ................................... 39
Seadme tarkvara uuendamine ............................................. 39
Ekraani puhastamine ................................................................ 39
Ekraanipildid ............................................................................. 39
Ekraanipiltide salvestamine ................................................. 39
Ekraanipiltide kopeerimine arvutisse ................................... 39
Tõrkeotsing ............................................................................... 39
Mu seade ei leia GPS-signaale ........................................... 39
Mu seade ei lülitu sisse või lülitub iseenesest välja ............. 39
Mu sonar ei tööta ................................................................. 40
Mu seade ei loo vahepunkte õigesse kohta ......................... 40
Mu seade ei näita õiget kellaaega ....................................... 40
Tehnilised andmed ................................................................... 40
Kõik mudelid ........................................................................ 40
10-tollised mudelid ............................................................... 40
12-tollised mudelid ............................................................... 40
Sonarimudelite spetsifikatsioonid ........................................ 40
NMEA 0183 teave ................................................................ 40
NMEA 2000 parameetri rühmanumbri teave ....................... 41
Indeks............................................................................ 42
Kasutajaandmete jagamine ja haldamine.................. 37
Ettevõtte Garmin seadme ühendamine kasutajaandmete
jagamiseks ................................................................................ 37
Sisukord
iii
Sissejuhatus
• Kui oled lõpetanud, vali menüü sulgemiseks Menu.
• Lisavalikute avamiseks vajuta ja seadista taustavalgust või
puuteekraani lukustust.
• Vajuta ja vali Toide > Lülita seade välja või hoia nuppu
alla, kuni riba Lülita seade välja täitub ja kaardiplotter välja
lülitub.
• Vajuta ja vali Toide > Lülita unerežiimi, et kaardiplotter
ooterežiimi viia.
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
Vaade eest
Kasutusjuhendite allalaadimine veebist
Uusima kasutusjuhendi ning kasutusjuhendite tõlked leiad
veebisaidilt Garmin . Kasutusjuhend sisaldab seadme
funktsioonide kasutamise ja normatiivteabe leidmise juhiseid.
1 Ava veebiaadress garmin.com/manuals/echomap_ultra.
2 Laadi kasutusjuhend alla.
®
Ettevõtte Garmin tugikeskus
Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod,
tarkvaravärskendused ja klienditugi) saamiseks ava veebisait
support.garmin.com.
Automaatne taustvalguse andur
Toitenupp
Mälukaartide sisestamine
Suuminupud
Saad kaardiplotteris kasutada täiendavaid mälukaarte. Kaardid
võimaldavad vaadata sadamate, jahisadamate ja muude
huvipunktide suure eraldusvõimega satelliitkujutisi ja
aerofotosid. Saad kasutada tühje mälukaarte Garmin
Quickdraw™ kontuurikaartide, sonarisalvestiste (ühilduva
anduriga) salvestamiseks ning näiteks vahepunktide ja
teekondade edastamiseks teise ühilduvasse kaardiplotterisse
või arvutisse ning kasutada rakendust ActiveCaptain .
Seade toetab kuni 32 GB microSD FAT32 vormingus mälukaarti
Vajalik on kiirusklass 4 või suurem.
1 Ava kaardiplotteri esiküljel luuk .
Otseteeklahvid
Puuteekraan
2 microSD mälukaardipesa; kaardi max mälumaht 32 GB
®
Konnektori vaade
POWER
®
Energiaväljund
12 PIN XDCR 12-viiguga muundur
LVS XDCR
Panoptix™ LiveScope™ LVS12 12-viiguga muundur
NMEA 2000
NMEA 2000 võrk
NETWORK
ECHOMAP võrk
®
2 Sisesta mälukaart .
3 Vajuta kaarti, kuni see paika klõpsatab.
4 Sulge luuk.
Maanduskruvi
Otseteeklahvi määramine
Otseteeklahvi abil saad sagedasti kasutatavad kuvad kiiresti
avada. Otseteeklahvi saad määrata näiteks sonarikuvadele ja
kaartidele.
1 Ava leht.
2 Hoia otseteeklahvi all ja vali OK.
GPS-satelliitsignaalide hankimine
Soovitused ja otseteed
• Kaardiplotteri sisselülitamiseks vajuta .
• Vajuta suvalisel kuval korduvalt ja vali sobiv heleduse tase
Aitab kaasa, kui heledus on nii nõrk, et kuval pole midagi
näha.
• Ekraanile otsetee loomiseks hoia numbriklahvi all.
• Avakuvale naasmiseks vali suvalisel kuval Home.
• Selle kuva lisasätete avamiseks vali Menu.
Sissejuhatus
.
Satelliitsignaalide hankimiseks vajab seade varjamata vaadet
taevasse. Kellaaeg ja kuupäev määratakse GPS-asukoha alusel
automaatselt.
1 Lülita seade sisse.
2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
Satelliitsignaalide hankimisele võib kuluda 30 kuni 60
sekundit.
Kui seade võtab satelliitsignaalid vastu, ilmub avakuvale
.
Kui seade kaotab satelliitsignaalid, kaob avakuvalt
ning
kaardile ilmub märgi kohale küsimärk.
1
Lisateavet GPS-i kohta vaata aadressilt garmin.com/aboutGPS.
Satelliitsignaalide hankimise kohta abi saamiseks vt (Mu seade
ei leia GPS-signaale, lehekülg 39).
GPS-allika valimine
Kui kasutad rohkem kui üht GPS-allikat, saad valida eelistatud
GPS-allika.
1 Vali Seaded > Süsteem > GPS > Allikas.
2 Vali GPS-andmete allikas.
Kaardiplotteri kohandamine
Värvirežiimi seadistamine
1 Vali Seaded > Süsteem > Ekraan > Värvirežiim.
VIHJE: värvirežiimi seadete avamiseks vali suvalisel kuval
> Värvirežiim.
2 Vali suvand.
Taustakujutise muutmine
1 Vali avakuval Menu > Taust.
VIHJE: sätet saab seadistada ka menüüs Seaded >
Süsteem > Ekraan > Taust.
2 Vali kujutis.
Avakuva kohandamine
Rakendus ActiveCaptain
Võid avakuvale lisada üksuseid ja nende järjekorda muuta.
1 Vali avakuval olles Kohanda kodu.
2 Tee valik:
• Üksuse järjekorra muutmiseks vali Järjesta ümber, vali
teisaldamiseks üksus ja vali uus asukoht.
• Avakuvale üksuse lisamiseks vali Lisa ja vali uus üksus.
• Avakuvale lisatud üksuste eemaldamiseks vali Eemalda
ja vali üksus.
• Avakuva tausta kujutise muutmiseks vali Taust ja seejärel
kujutis.
Lehtede kohandamine
ECHOMAP Ultra ekraaniga uue kombinatsioonlehe
loomine
Saad luua enda vajadustele vastava kohandatud
kombinatsioonlehe.
1 Vali Kombod > Kohanda > Lisa.
2 Vali paigutus.
ETTEVAATUST
See rakendus võimaldab kasutajatel teavet saata. Garmin ei
vastuta kasutajate avaldatud teabe täpsuse, terviklikkuse või
õigeaegsuse eest. Kasutad seda teavet üksnes enda vastutusel.
Rakendus ActiveCaptain loob parema paadisõidukogemuse
pakkumiseks ühenduse seadme ECHOMAP Ultra, kaartide ja
kogukonnaga.
Rakendusega ActiveCaptain mobiilseadmes saab alla laadida,
osta ja uuendada kaarte. Võid rakenduse abil hõlpsalt ja kiiresti
edastada kasutajaandmeid (nt vahepunkte ja marsruute), luua
ühenduse Garmin Quickdraw kontuuride kogukonnaga ja
uuendada seadme tarkvara. Võid teekonda planeerida ka
rakenduses.
Sadamate ja muude huvipunktide ajakohase teabe saamiseks
võid kasutada ActiveCaptain kogukonda. Pärast sidumist võib
rakendus kaardiplotterisse edastada nutiteavitusi (nt kõned ja
tekstsõnumid).
ActiveCaptain rollid
Sinu suhtlemise tase seadmega ECHOMAP Ultra rakenduse
ActiveCaptain vahendusel oleneb sinu rollist.
3 Vali ala.
4 Vali alale funktsioon.
5 Korda samme lehe igal alal.
6 Ala suuruse muutmiseks lohista nooli.
7 Ala ümberpaigutamiseks hoia seda all.
8 Uute andmete valimiseks hoia andmevälja all.
9 Kui oled lehe kohandamise lõpetanud, vali Valmis.
10 Sisesta lehele nimi ja vali Valmis.
Aluse tüübi seadistamine
Kaardiplotteri seadete konfigureerimiseks ning paadi tüübi jaoks
kohandatud funktsioonide kasutamiseks saad valida paadi tüübi.
1 Vali Seaded > Minu alus > Aluse tüüp.
2 Vali suvand.
Taustvalguse seadistamine
1 Vali Seaded > Süsteem > Ekraan > Taustvalgus.
2 Seadista taustvalgust.
VIHJE: vajuta suvalisel kuval korduvalt ja vali sobiv
heleduse tase. Aitab kaasa, kui heledus on nii nõrk, et kuval
pole midagi näha.
2
Funktsioon
Omanik Külaline
Registreeri seade, sisse-ehitatud kaardid ja lisakaardid kontoga
Jah
Ei
Uuenda tarkvara
Jah
Jah
Edasta allalaaditud või loodud Garmin Quickdraw
kontuurid automaatselt
Jah
Ei
Tõuketeavitused
Jah
Jah
Alusta navigeerimist kindlasse vahepunkti või
kindlal teekonnal
Jah
Jah
Sünkrooni vahepunkte ja teekondi ECHOMAP Ultra Jah
seadmega käsitsi
Jah
Rakenduse ActiveCaptain kasutamise
alustamine
Võid rakenduse ActiveCaptain abil ühendada oma
mobiilseadme seadmega ECHOMAP Ultra. Rakendus annab
kiire ja lihtsa võimaluse ECHOMAP Ultra seadme kasutamiseks,
sh andmete jagamine, registreerimine, seadme tarkvara
uuendamine ja mobiilseadme teavituste vastuvõtmine.
1 Sisesta mälukaart ECHOMAP Ultra seadme ühte
kaardipesasse (Mälukaartide sisestamine, lehekülg 1).
Kaart peab olema sisestatud iga kord, kui soovid kasutada
rakendust ActiveCaptain.
2 Vali ActiveCaptain > Loo ActiveCaptain mälukaart.
TEATIS
Sul võidakse paluda mälukaart vormindada. Kaardi
vormindamisel kustutatakse kaardile salvestatud kõik
andmed. Siia kuuluvad salvestatud kasutajaandmed, nt
Kaardiplotteri kohandamine
vahepunktid. Kaardi vormindamine on soovituslik, mitte
kohustuslik. Enne kaardi vormindamist salvesta andmed
mälukaardilt seadme sisemällu (Kasutajaandmete
kopeerimine mälukaardilt, lehekülg 37). Pärast rakenduse
ActiveCaptain jaoks kaardi vormindamist saad
kasutajaandmed tagasi kaardile edastada (Kasutajaandmete
kopeerimine mälukaardile, lehekülg 38).
3 Lehel ActiveCaptain vali Menu > Wi-Fi seadistus > Wi-Fi4
5
6
7
võrk > Wi-Fi > Sees.
Sisesta võrgu nimi ja parool.
Installi rakendus ActiveCaptain mobiilseadme rakenduste
poest ja ava rakendus.
Mobiilseade jaECHOMAPECHOMAP Ultra peavad
teineteisest asuma kuni raadiuses 32 m (105 ft).
Ava mobiilseadmes Wi‑Fi ühenduste lehekülg ja loo
ühendus Garmin seadmega, kasutades seadmes sisestatud
nime ja parooli.
®
Nutiteavituste lubamine
HOIATUS
Ära loe ega vasta teavitustele veesõiduki juhtimisel. Kui vees
toimuvale ei pöörata tähelepanu, võib tulemuseks olla
kehavigastused, surm või veesõiduki kahjustamine.
Enne kui seade ECHOMAP Ultra saab teavitusi vastu võtta,
tuleb see ühendada mobiilseadme ja rakendusega
ActiveCaptain.
1 Vali seadmes ECHOMAP Ultra ActiveCaptain >
Nutiteavitused > Luba teavitused.
2 Lülita mobiilseadme sätetes sisse Bluetooth .
3 Seadmed peavad asuma kuni 10 m (33 ft) kaugusel.
4 Vali mobiilseadme rakenduses ActiveCaptain Nutiteavitused
> Pair with Chartplotter.
5 Bluetooth ühenduse abil rakenduse sidumiseks seadmega
ECHOMAP Ultra järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
6 Vastava teate ilmumisel sisesta mobiilseadmes parool.
7 Vajadusel seadista saabuvaid teavitusi mobiilseadme
sätetes.
®
Tarkvara uuendamine rakendusega
ActiveCaptain
Kui seade kasutab Wi‑Fi-tehnoloogiat, saad rakendusega
ActiveCaptain laadida seadmesse tarkvarauuendused ja need
installida.
TEATIS
Tarkvarauuendused võivad vajada mahukate failide
allalaadimiseks rakendust. Rakenduvad tavalised Internetipakkuja andmesidelepinguga määratud tasud.
Andmekasutuspiirangute ja tasude teada saamiseks pöördu
oma Interneti teenusepakkuja poole.
Installimisele võib kuluda mitu minutit.
1 Ühenda oma mobiilseade ECHOMAP Ultra seadmega
(Rakenduse ActiveCaptain kasutamise alustamine,
lehekülg 2).
2 Kui tarkvarauuendus on saadaval ja sul on mobiilseadmes
loodud Interneti-ühendus, vali Tarkvarauuendused > Laadi
alla.
Rakendus ActiveCaptain laadib uuendused
mobiilseadmesse. Kui ühendad rakenduse ECHOMAP Ultra
seadmega, edastatakse uuendused seadmesse. Kui
edastamine on lõpetatud, palutakse sul uuendus installida.
3 Kui seade ECHOMAP Ultra seda palub, vali suvand
uuenduse installimiseks.
Kaardid ja 3D kaardivaated
• Tarkvara kohe uuendamiseks vali OK.
• Uuendamise viivitamiseks vali Tühista. Kui oled valmis
uuenduse installima, vali ActiveCaptain >
Tarkvarauuendused > Installi kohe.
Kaartide uuendamine rakendusega
ActiveCaptain
Kaardiuuenduste allalaadimiseks ja seadmesse edastamiseks
võid kasutada rakendust ActiveCaptain. Mobiilseadme
mäluruumi ja rakenduse ActiveCaptain mälukaardi mälumahu
säästmiseks ning allalaadimiseks kuluva aja vähendamiseks
võid rakendusega ActiveCaptain laadida alla üksnes
vajaminevad kaardialad.
Kui laadid alla kogu kaardi, võid rakenduse Garmin Express™
abil laadida kaardi mälukaardile. Garmin Express laadib
rakendusega ActiveCaptain võrreldes suuri kaarte palju
kiiremini. Lisateavet vt veebiaadressilt garmin.com/express.
TEATIS
Kaardiuuendused võivad suurte failide allalaadimiseks vajada
rakendust. Rakenduvad tavalised Interneti-teenusepakkuja
andmesidelepinguga määratud tasud. Andmekasutuspiirangute
ja tasude teadasaamiseks pöördu oma Interneti-teenusepakkuja
poole.
1 Ühenda mobiilseade seadmega ECHOMAP Ultra
2
3
4
5
(Rakenduse ActiveCaptain kasutamise alustamine,
lehekülg 2).
Kui kaardiuuendus on saadaval ja mobiilseadmel on
Interneti-juurdepääs, vali OneChart > My Charts.
Vali uuendamiseks kaart.
Vali allalaaditav ala.
Vali Laadi alla.
Rakendus ActiveCaptain laadib uuenduse mobiilseadmesse.
Kui ühendad rakenduse uuesti seadmega ECHOMAP Ultra,
laaditakse uuendus seadmesse. Edastuse lõppedes on
uuendatud kaardid kasutamiseks valmis.
Kaardid ja 3D kaardivaated
Kaardid ja 3D kaardivaated olenevad kasutatavates
kaardiandmetest ja tarvikutest.
MÄRKUS. 3D-kaardikuvad on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
Kaartide ja 3D kaardivaadete avamiseks vali Kaardid.
Navigatsioonikaart: kuvab eellaaditud kaartidel ning
lisakaartidel olevad navigatsiooniandmed. Andmete hulka
kuuluvad poid, majakad, kaablid, sügavused, jahisadamad ja
loodete jaamad ülaltvaates.
Kalastuskaart: annab üksikasjaliku vaate põhja kontuuridest ja
põhja kajaloodist. Sellel kaardil pole navigatsiooniandmeid
ning sel esitatakse batümeetrilised andmed ja täpsemad
põhjakontuurid. Kaart toimib hästi avamerel kalastamiseks.
MÄRKUS. kalastuskaart on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
Perspective 3D: kuvab vaate paadi kohalt ja tagant (vastavalt
kursile) ning pakub visuaalset navigatsiooniabi. Vaade on
abiks madalikel, karide vahel, sildade ja kanalitega
veekogudes navigeerimisel ning aitab tuvastada tundmatute
sadamate või ankurkohtade sissepääsu- ja väljapääsuteid.
Mariner's Eye 3D: kuvab üksikasjaliku kolmemõõtmelise vaate
paadi kohalt ja tagant (vastavalt kursile) ning pakub
visuaalset navigatsiooniabi. Vaade on abiks madalikel, karide
vahel, sildade ja kanalitega veekogudes navigeerimisel ning
aitab tuvastada tundmatute sadamate või ankurkohtade
sissepääsu- ja väljapääsuteid.
3
Fish Eye 3D: annab veealuse kaardivaate koos merepõhjaga.
Kui ühendatud on sonari andur, märgitakse hõljuvad
sihtmärgid (nt kalad) punase, rohelise ja kollase värviga.
Punane märgib suurimaid sihtmärke, roheline kõige
väiksemaid.
Navigatsioonikaart ja kalastuskaart
MÄRKUS. kalastuskaart on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
Navigatsioonikaart on mõeldud optimaalseks navigeerimiseks.
Saad määrata kursi, vaadata kaarditeavet ja kasutada seda
navigatsiooniabina. Navigatsioonikaart avamiseks vali Kaardid
> Navigatsioonikaart.
Kalastuskaart pakub üksikasjalikku teavet põhja andmete ja
kalastussisu kohta. Seda kaarti kasutatakse kalastamisel.
Kalastuskaart avamiseks vali Kaardid > Kalastuskaart.
Kaardil sisse ja välja suumimine
Suumi taset märgib kaardi allservas olev skaalanumber.
Skaalanumbri all olev riba märgib vahemaad kaardil.
• Välja suumimiseks vali või näpista kaks sõrme
puuteekraanil kokku.
• Sisse suumimiseks vali või liiguta kaks sõrme
puuteekraanil lahku.
Kaardi sümbolid
Selles tabelis on toodud mõned levinud sümbolid, mida võid
üksikasjalikel kaartidel märgata.
Ikoon
Kirjeldus
Poi
Teave
Sadamateenused
Loodete mõõtmine
Hoovuse mõõtmine
Saadaval on ülafoto
Saadaval on perspektiivfoto
Kaartide muude levinud funktsioonide hulgas on sügavuse
kontuurjooned, tõusu/mõõna alad, sügavus (nagu kujutatud
algsetel paberkaartidel), navigatsiooniabid ja -sümbolid,
takistused ja kaablitega alad.
Vahemaa mõõtmine kaardil
1 Vali kaardilt asukoht.
2 Vali Mõõda kaugust.
Su praeguses asukohas kuvatakse tähis. Nurgas kuvatakse
kaugus ja nurk tähisest.
VIHJE: tähise lähtestamiseks ja mõõtmiseks kursori praegusest
asukohast vali Määra viide.
Kaardil vahepunkti loomine
1 Vali kaardil või 3D kaardivaates asukoht või objekt.
2 Vali Loo vahepunkt või .
4
Kaardil olevasse punkti navigeerimine
HOIATUS
Kõik teekonnad ja navigatsiooniliinid kuvatakse kaardiplotteril
ning need on mõeldud pakkuma üldist teekonnajuhendamist ja
õigete kanalite tuvastamist ning pole mõeldud täpseks
järgimiseks. Kehavigastuste, surma või veesõiduki
kahjustamisega kaasneva madalikulesõidu või muude ohtude
vältimiseks pööra alati tähelepanu navigatsiooniseadme teabele
ja tegelikele veeoludele.
Automaatnavigatsiooni funktsioon põhineb elektroonilisel
kaarditeabel. See teave ei taga ohutu kauguse takistustest ja
põhjast. Võrdle kurssi kõikide visuaalsete märkidega ning vältida
maismaad, madalikku ja muid teele jäävaid takistusi.
Funktsiooni Mine kasutamisel võib otsekurss ja parandatud
kurss läbida maismaad või madalikku. Vaata visuaalseid märke
ja juhi veesõidukit maismaa, madaliku ja muude ohtlike
objektide vältimiseks.
MÄRKUS. kalastuskaart on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
MÄRKUS. automaatnavigatsioon on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
1 Vali navigatsioonikaardil või kalastuskaardil asukoht.
2 Vajadusel vali Navigeeri kohta:.
3 Tee valik:
• Otse asukohta navigeerimiseks vali Mine.
• Marsruudi loomiseks asukohta koos pööretega vali
Teekond.
• Automaatnavigatsiooni kasutamiseks vali Autom. navig..
4 Vaata punase joonega tähistatud kurssi.
MÄRKUS. automaatnavigatsiooni kasutamisel tähistab
punase joone mis tahes hall osa, et automaatnavigatsioon ei
saa selle osa arvutada. Selle põhjuseks võib olla minimaalne
ohutu sügavus või kõrgus.
5 Järgi punast joont, samal ajal roolides, et vältida maismaad,
madalikku ja muid takistusi.
Kaardil asukoha ja objekti teabe vaatamine
Võid navigatsiooni- või kalastuskaardil vaadata asukoha või
objektiga seotud teavet, nt tõusu, hoovust, taevakehasid,
kaardimärkmeid või asukohateenuseid.
1 Vali navigatsiooni- või kalastuskaardil asukoht või objekt.
Kaardi ülaosas kuvatakse suvandite loend. Kuvatavad
suvandid olenevad valitud asukohast või objektist.
2 Vajadusel vali .
3 Vali Teave.
Navigatsioonimärkide üksikasjad
Navigatsioonikaardil, kalastuskaardil, kuval Perspective 3D või
meremehe 3D-kaardil saab vaadata eri navigatsioonimärkide
üksikasju (sh poid, majakad ja takistused).
MÄRKUS. kalastuskaart on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
MÄRKUS. 3D-kaardikuvad on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
1 Vali kaardilt või 3D-kaardikuvalt navigatsioonimärk.
2 Vali navigatsioonimärgi nimetus.
Suunajoon ja nurgamarkerid
Suunajoon on kaardil paadi vöörist liikumissuunas tõmmatud
pikendus. Nurgamarkerid näitavad suuna või kursi suhtelist
asendit, mis aitab omakorda kaasa õnge heitmisele või
viitepunktide leidmisele.
Kaardid ja 3D kaardivaated
Suunajoone ja nurgamarkerite määramine
Suunajoon on kaardil paadi vöörist liikumissuunas tõmmatud
pikendus. Nurgamarkerid näitavad suuna või kursi suhtelist
asendit, mis aitab omakorda kaasa õnge heitmisele või
viitepunktide leidmisele.
Saad kuvada suunajoone ja kursi kaardi maajoonel (COG).
COG märgib liikumissuunda. Kui suunaandur on ühendatud,
märgib suund paadi vööri.
1 Vali kaardil Menu > Kihid > Minu alus > Kursiliin.
2 Nurgamarkerid
3 Vajadusel vali Allikas ning seejärel suvand.
• Saadaoleva allika automaatseks kasutamiseks vali Auto.
• COG jaoks GPS-antenni suuna kasutamiseks vali GPS-i
kurss (COG).
• Ühendatud suunaanduri andmete kasutamiseks vali
Kurss.
• Nii ühendatud suunaanduri kui GPS-antenni andmete
kasutamiseks vali COG and suund.
Kaardil kuvatakse nii suunajoon kui COG-joon.
4 Vali Ekraan nin seejärel suvand.
• Vali Vahemaa > Vahemaa ning sisesta kaardil kuvatava
joone pikkus.
• Vali Kellaaeg > Kellaaeg ning sisesta aeg, mida
kasutatakse paadiga läbitava vahemaa arvutamiseks, kui
paat liigub ettenähtud kiirusel.
Nurgamarkerite pööramine
Saad kaardil olevale kursile lisada nurgamarkerid.
Nurgamarkerid on abiks kalastamisel lantimisel.
1 Määra suunajoon (Suunajoone ja nurgamarkerite
määramine, lehekülg 5).
2 Vali Nurgamarkerid.
Preemiumkaardid
HOIATUS
Kõik teekonnad ja navigatsiooniliinid kuvatakse kaardiplotteril
ning need on mõeldud pakkuma üldist teekonnajuhendamist ja
õigete kanalite tuvastamist ning pole mõeldud täpseks
järgimiseks. Kehavigastuste, surma või veesõiduki
kahjustamisega kaasneva madalikulesõidu või muude ohtude
vältimiseks pööra alati tähelepanu navigatsiooniseadme teabele
ja tegelikele veeoludele.
Automaatnavigatsiooni funktsioon põhineb elektroonilisel
kaarditeabel. See teave ei taga ohutu kauguse takistustest ja
põhjast. Võrdle kurssi kõikide visuaalsete märkidega ning vältida
maismaad, madalikku ja muid teele jäävaid takistusi.
MÄRKUS. kõik mudelid ei toeta kõiki kaarte.
Valikulised preemiumkaardid, nagu BlueChart g3 Vision
võimaldavad kaardiplotterit efektiivsemalt kasutada. Lisaks
üksikasjalikele merekaartidele võivad preemiumkaardid
sisaldada teatud piirkondades kasutatavaid lisafunktsioone.
Mariner’s Eye 3D: annab kolmemõõtmelise vaate paadi kohalt
ja tagant.
Fish Eye 3D: annab kolmemõõtmelise veealuse kaardivaate
koos merepõhjaga.
Kalastuskaardid: kuvab täpsema põhjakontuuriga ning
navigatsiooniandmeteta kaardi. Kaart toimib hästi avamerel
kalastamiseks.
Suure eraldusvõimega satelliitkujutised: esitab
navigatsioonikaardil maismaast ja veest suure
eraldusvõimega sateliitkujutised (Sateliitkujutiste kuvamine
navigatsioonikaardil, lehekülg 5).
®
Kaardid ja 3D kaardivaated
Aerofotod: kuvab ümbruse paremaks visualiseerimiseks
jahisadamate ja muude navigeerimiseks oluliste kohtade
aerofotod (Maamärkide aerofotode vaatamine, lehekülg 6).
Üksikasjalikud teed ja POI andmed: kuvab üksikasjalikud
teede ja huvipunktide (POI) andmed, mille hulka kuuluvad ka
rannikuteed ja huvipunktid, nagu restoranid, majutus ja
kohalikud atraktsioonid.
Autom. navig.: kasutab sihtkohta parima teekonna
määramiseks aluse- ja kaardiandmeid.
Loodete jaama teabe vaatamine
märgib kaardil loodete jaama. Saad vaadata loodete jaama
üksikasjalikku graafikut, et ennustada eri kellaaegade või
päevade loodeid.
MÄRKUS. see funktsioon on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
1 Vali navigatsioonikaardil või kalastuskaardil loodete jaam.
Loodete suund ja tase kuvatakse kõrval.
2 Vali jaama nimi.
Animeeritud loodete ja hoovuste indikaatorid
MÄRKUS. see funktsioon on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
Animeeritud loodete ja hoovuste indikaatoreid saad vaadata
navigatsioonikaardil või kalastuskaardil. Pead animeeritud
ikoonid lubama ka kaardiseadetes (Loodete ja hoovuste
indikaatorite kuvamine, lehekülg 5).
Loodete indikaator ilmub kaardile vertikaalse noolega varustatud
ribana. Punane alla suunatud nool märgib mõõna, sinine üles
suunatud nool aga tõusu. Kursorit loodete indikaatoril liigutades
kuvatakse sellele loodete kõrgus.
Hoovuste suund märgitakse kaardil nooltega. Iga noole suund
märgib hoovuse suunda kaardi antud punktis. Hoovuse noole
värv märgib hoovuse kiirust selles asukohas. Kursorit hoovuste
indikaatoril liigutades kuvatakse sellele hoovuse kiirus.
Värv
Kehtiv kiirusvahemik
Kollane
0 kuni 1 sõlm
Oranž
1 kuni 2 sõlme
Punane
2 või rohkem sõlme
Loodete ja hoovuste indikaatorite kuvamine
MÄRKUS. see funktsioon on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
Staatiliste või animeeritud loodete ja hoovuste indikaatoreid
saad vaadata navigatsioonikaardil või kalastuskaardil.
1 Vali navigatsiooni- või kalastuskaardil Menu > Kihid > Kaart
> Looded ja hoovused.
2 Tee valik:
• Kaardil hoovuse ja loodete jaamade animeeritud
indikaatorite kuvamiseks vali Animeeritud.
• Lubab loodete ja hoovuste liuguri, mis määrab aja, millal
looded ja hoovused kaardil esitatakse; selleks vali Slider.
Sateliitkujutiste kuvamine navigatsioonikaardil
MÄRKUS. see funktsioon on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
Saad paigutada suure eraldusvõimega satelliitkujutised
navigatsioonikaardil asuvale maismaale või maismaale ja
merele.
MÄRKUS. kui see on lubatud, esitatakse kõrge eraldusvõimega
satelliitkujutisi ainult madalal suumitasemel. Kui sa ei näe
valikulisel kaardialal suure eraldusvõimega kujutisi, vali
sissesuumimiseks . Üksikasjade taseme saad määrata
kõrgemaks ka kaardi suumitaset muutes.
1 Vali navigatsioonikaardil Menu > Kihid > Kaart >
Satelliitfotod.
5
2 Tee valik:
• Et kuvada veel tavaline kaarditeave ning maismaa kohal
fotod, vali Ainult maa.
MÄRKUS. see säte tuleb Standard Mapping kaartide
nägemiseks lubada.
• Et kuvada fotod nii vee kui maismaa kohal, vali
Fotokaardi sulatus. Reguleeri foto läbipaistmatust. Mida
kõrgem on määratud protsent, seda rohkem satelliitfotod
nii maismaad kui vett katavad.
®
Maamärkide aerofotode vaatamine
Enne, kui navigatsioonikaardil aerofotosid vaadata saad, pead
kaardi seadetes valiku Fotopunktid sisse lülitama.
MÄRKUS. see funktsioon on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
Maamärkide, jahisadamate ja sadamate aerofotosid saad
kasutada ümbruskonnas orienteerumiseks ning jahisadama või
sadamaga tutvumiseks enne sinna saabumist.
1 Vali navigatsioonikaardil kaamera ikoon.
• Ülaltvaates foto nägemiseks vali
.
• Perspektiivfoto nägemiseks vali
. Foto tehti kaamera
asukohas koonuse osutatud suunas.
2 Vali Foto.
Automaatne tuvastussüsteem
Automaatne tuvastussüsteem (AIS) võimaldab teisi aluseid
tuvastada ja jälgida ning hoiatab liikluse eest. Kui kaardiplotter
on ühendatud välise AIS-seadmega, võib see kuvada ulatusse
jäävate ning transponderiga varustatud ja aktiivselt AIS-teavet
edastavate aluste kohta teatud AIS-teavet.
Iga aluse kohta esitatav teave sisaldab laevanduse mobiilteenus
tunnust (MMSI), asukohta, GPS-kiirust, GPS-kurssi ning aja, mis
on möödunud aluse viimati teatatud asukohast, lähima
lähenemiskursi ning aja lähima lähenemiskursini.
Mõned kaardiplotteri mudelid toetavad ka Blue Force
jälgimisrakendust. Blue Force jälgimisrakendusega jälgitavad
alused esitatakse kaardiplotteril sinirohelise värviga.
AIS sihtimise sümbolid
Sümbol Kirjeldus
AIS alus. Alus edastab AIS teavet. Kolmnurga teravik näitab
AIS aluse liikumise suunda.
Aktiveeritud AIS-sihtmärkide suund ja plaaniline
kurss
Kui aktiveeritud AIS-sihtmärk edastab suuna- ja kursiteavet,
ilmub kaardil sihtmärgi suund AIS-sihtmärgi sümboliga
ühendatud pidevjoonena. Suunajoon ei ilmu 3D-kaardikuval.
Aktiveeritud AIS-sihtmärgi plaaniline kurss ilmub kaardil või 3Dkaardikuval punktiirjoonena. Plaaniline kursi pikkus põhineb
plaanilise kursi sätte väärtusel. Kui aktiveeritud AIS-sihtmärk ei
edasta kiiruseteavet või kui veesõiduk ei liigu, siis plaanilise
kursi joont ei ilmu. Veesõiduki edastatav kiiruse-, kursi- või
pöördeteave võib mõjutada plaanilise kursi joont.
Kui aktiveeritud AIS-sihtmärk edastab suuna-, kursi- ja
pöördeteavet, siis arvutatakse sihtmärgi plaaniline kurss kiiruse
ja pöörde põhjal. Pöörde suunda (põhineb ka pööramiskiirusel)
tähistatakse suunajoone otsas oleva konksuga. Konksu pikkus
ei muutu.
Kui aktiveeritud AIS-sihtmärk edastab kursi- ja suunateavet, aga
mitte pöördeteavet, siis arvutatakse sihtmärgi plaaniline kurss
kursiteabe põhjal.
AIS alusele sihtmärgi aktiveerimine
1 Vali kaardi või 3D kaardivaates AIS alus.
2 Vali AIS alus > Aktiveeri sihtmärk.
Sihitud AIS aluse teabe vaatamine
Saad vaadata sihitud AIS aluse AIS signaali olekut, MMSI-d,
GPS-kiirust, GPS-suunda ja muud esitatavat teavet.
1 Vali kaardi või 3D kaardivaates AIS alus.
2 Vali AIS alus.
AIS-veesõiduki sihtmärgi desaktiveerimine
1 Vali kaardilt või 3D-kaardikuvalt AIS-veesõiduk.
2 Vali AIS alus > Desaktiveeri sihtmärk.
AIS-ohtude loendi kuvamine
Vali kaardilt või 3D-kaardikuvalt Menu > Muud alused > AIS
loend.
Sihtmärk on valitud.
Turvatsooni kokkupõrkehoiatuse seadistamine
Sihtmärk on aktiivne. Sihtmärk kuvatakse kaardil suuremana.
Sihtmärgiga ühendatud roheline joon märgib sihtmärgi kurssi.
MMSI, kiirus ja aluse liikumissuund ilmuvad sihtmärgi alla, kui
üksikasjade sätteks on Kuva. Kui aluse AIS edastus katkeb,
ilmub teateriba.
Enne turvatsooni kokkupõrkehoiatuse määramist pead ühilduva
kaardiplotteri AIS-seadmega ühendama.
Turvatsooni kokkupõrkehoiatust kasutatakse ainult AIS-iga.
Turvatsooni kasutatakse kokkupõrgete vältimiseks ja seda saab
kohandada.
1 Vali Seaded > Hoiatused > AIS > AIS alarm > Sees.
Kui AIS-aktiveeritud alus siseneb sinu paadi turvatsooni,
kuvatakse teade ja kostab helisignaal. Ekraanil märgitakse
objekt ohtlikuks. Kui hoiatus on välja lülitatud, teadet ja helilist
hoiatust ei esitata, aga objekt märgitakse ekraanil ikkagi
ohtlikuks.
2 Vali Ulatus.
3 Vali alust ümbritseva turvatsooni suurus.
4 Vali Aeg:.
5 Vali aeg, millal sihtmärk eeldatavalt turvatsooni piiri ületab.
Näiteks, kui soovid saada hoiatuse 10 minutit enne
eeldatavat piiri rikkumist, määra suvandi Aeg: sätteks 10 ning
hoiatus antakse 10 minutit enne seda, kui alus turvatsooni
piiri ületab.
Sihtmärk on kadunud. Roheline X märgib, et aluse AIS
edastus on katkenud ja kaardiplotter kuvab teateriba, kus
küsitakse, kas soovid aluse jälgimist jätkata. Kui aluse
jälgimise katkestad, kadunud sihtmärgi sümbol kaob kaardilt
või 3D kaardivaatest.
Ohtlik sihtmärk läheduses. Sihtmärk vilgub, kostab helisignaal
ja ilmub teateriba. Kui hoiatuse kinnitamist ilmub punane
kolmnurk ja punane joon, mis märgib sihtmärgi asukohta ja
kurssi. Kui turvatsooni kokkupõrkehoiatus on välja lülitatud,
sihtmärk vilgub, aga helilist hoiatust ei anta ning hoiatusriba ei
kuvata. Kui aluse AIS edastus katkeb, ilmub teateriba.
Ohtlik sihtmärk kaotatud. Punane X märgib, et aluse AIS
edastus on katkenud ja kaardiplotter kuvab teateriba, kus
küsitakse, kas soovid aluse jälgimist jätkata. Kui aluse
jälgimise katkestad, kadunud sihtmärgi sümbol kaob ekraanilt
3D kaardivaatest.
Sümboli asukoht märgib lähimat lähenemispunkti ohtlikule
sihtmärgile, sümboli juures olevad numbrid märgivad aega
sihtmärgi lähima lähenemispunktini.
6
MÄRKUS. blue Force jälgimisfunktsiooniga jälgitavad alused
tähistatakse olekust sõltumatult sinirohelise värviga.
Kaardid ja 3D kaardivaated
AIS hädakutsungi signaalid
AIS hädakutsungi signaaliseadmed edastavad aktiveerimisel
hädaabi asukoha aruande. Kaardiplotter võtab vastu signaale
otsingu- ja päästesaatjatel (SART), hädaabi raadiomajakatelt
(EPIRB) ja muid üle parda kukkunud isiku signaale.
Hädakutsungi signaaliedastused erinevad tavalistest AIS
edastustest, mistõttu esitatakse need kaardiplotteril teisiti. Selle
asemel, et jälgida hädakutsungi signaali kokkupõrke vältimiseks,
jälgitakse hädakutsungi signaali, et alus või isik leida ja teda
abistada.
Hädaabisignaali edastajani navigeerimine
Kui võtad vastu hädaabisignaali, ilmub selle hoiatus.
Vali Vaade > Mine ja hakka signaali edastaja suunas liikuma.
Sümbol
Tähendus
Tegelik või sünteetiline ATON: tippmärk ida
Tegelik või sünteetiline ATON: tippmärk lääs
Tegelik või sünteetiline ATON: tippmärk eriline
Tegelik või sünteetiline ATON: tippmärk ohutu
Tegelik või sünteetiline ATON: tippmärk oht
Virtuaalne ATON
Virtuaalne ATON: tippmärk põhi
Virtuaalne ATON: tippmärk lõuna
AIS hädakutsungi signaalseadme sihtimissümbolid
Virtuaalne ATON: tippmärk ida
Sümbol Kirjeldus
Virtuaalne ATON: tippmärk lääs
AIS hädakutsungi signaali edastamine. Vali, et näha rohkem
teavet signaali edastamise kohta ning alustada navigeerimist.
Virtuaalne ATON: tippmärk eriline
Edastamine katkes.
Virtuaalne ATON: tippmärk ohutu
Edastamistest. Ilmub, kui alus käivitab hädakutsungi signaalseadme testi, mis ei märgi hädaolukorda.
Virtuaalne ATON: tippmärk oht
Edastamistest katkes.
AIS edastustesti hoiatuste lubamine
Rahvarohketes piirkondades, nagu jahisadamad suure hulga
testhoiatuste vältimiseks võid valida, kas võtta AIS testi teated
vastu või neid eirata. AIS hädakutsungi seadme testimiseks
tuleb kaardiplotter testi hoiatuste vastuvõtmiseks lubada.
1 Vali Seaded > Hoiatused > AIS.
2 Tee valik:
• Hädakutsungimajaka (EPRIB) testsignaalide
vastuvõtmiseks või eiramiseks vali AIS-EPIRB test.
• Üle parda kukkunust (MOB) teavitava testsignaali
vastuvõtmiseks või eiramiseks vali AIS-MOB test.
• Otsingu- ja päästetransponderi (SART) testsignaalide
vastuvõtmiseks või eiramiseks vali AIS-SART test.
AIS vastuvõtu väljalülitamine
AIS-signaali vastuvõtt on vaikimisi välja lülitatud.
ValiSeaded > Muud alused > AIS > Väljas.
AIS-funktsionaalsus lülitatakse kõikidel kaartidel ja 3D
kaardivaadetes välja. Nende funktsioonide hulka kuuluvad ka
AIS aluse sihtimine ja jälgimine AIS aluse sihtimisest ja
jälgimisest tulenevad kokkupõrkehoiatused ning AIS aluste
teabe kuvamine.
AIS navigatsiooniabi
AIS navigatsiooniabi (ATON) on suvaline navigatsiooniabi, mida
edastatakse AIS raadio kaudu. ATON-id kuvatakse kaartidel
ning need omavad tuvastusteavet, nagu asukoht ja tüüp.
Saadaval on kolm peamist tüüpi AIS ATON-e. Tegelikud ATONid on füüsiliselt olemas ning need saadavad tuvastus- ja
asukohateavet oma tegelikust asukohast. Sünteetilised ATON-id
on füüsiliselt olemas ning need saadavad tuvastus- ja
asukohateavet muust asukohast. Virtuaalsed ATON-id pole
füüsiliselt olemas ning need saadavad tuvastus- ja
asukohateavet muust asukohast.
ATON-e saad kaardil vaadata, kui kaardiplotter on ühendatud
ühilduva AIS raadioga. AIS ATON-ide kaardil kuvamiseks vali
Menu > Kihid > Kaart > Navigatsioonimärk > ATON-id.
ATON-i kohta saab lisateavet, kui valid kaardil ATON-i.
Sümbol
Tähendus
Tegelik või sünteetiline ATON
Tegelik või sünteetiline ATON: tippmärk põhi
Tegelik või sünteetiline ATON: tippmärk lõuna
Kaardid ja 3D kaardivaated
Kaardi menüü
MÄRKUS. teatud seaded kõigile kaardivaadetele ei kehti.
Teatud suvandid nõuavad preemiumkaarte või ühendatud
tarvikuid.
MÄRKUS. menüüd võivad sisaldada seadeid, mida sinu
paigaldatud kaardid või hetke asukoht ei toeta. Nende seadete
muutmine kaardivaadet ei mõjuta.
Need seaded rakenduvad kaardivaadetele, v.a Fish Eye 3D
(Fish Eye 3D seaded, lehekülg 9).
Vali kaardilt Menu.
Kihid: kohandab eri elementide välimust kaartidel (Kaardikihi
sätted, lehekülg 8).
Vahepunktid ja rajad: määrab, kuidas vahepunktid ja rajad
kuvatakse (Kasutajaandmete kihtide seaded, lehekülg 8).
Quickdraw kontuurid: lülitab põhjakontuuride joonistamise
sisse ja võimaldab luua kalastuskaardi märgiseid (Garmin
Quickdraw kontuurikaardid, lehekülg 9).
Kaardi seadistus: kohandab kaardil kuvatava elemendi suunda
ja taset ning kohandab ekraanil kuvatavaid andmeid.
Kaardikihid
Saad kaardikihid sisse ja välja lülitada ning kaardiomadusi
kohandada. Iga säte on kaardi või kaardivaate spetsiifiline.
MÄRKUS. kõik sätted ei rakendu kõikidele kaarditele ja
kaardiplotteri mudelitele. Teatud suvandid nõuavad
preemiumkaarte või ühendatud tarvikuid.
MÄRKUS. menüüd võivad sisaldada seadeid, mida sinu
paigaldatud kaardid või hetke asukoht ei toeta. Nende seadete
muutmine kaardivaadet ei mõjuta.
Vali kaardil Menu > Kihid.
Kaart: kuvab ja peidab kaartidega seotud üksused.
Minu alus: kuvab ja peidab alusega seotud üksused (Minu
aluse kihi sätted, lehekülg 8).
Kasutaja andmed: kuvab ja peidab kasutajaandmed, nagu
vahepunktid, piirid ja rajad ning avab kasutajaandmete
loendid (Kasutajaandmete kihtide seaded, lehekülg 8).
Muud alused: määrab, kuidas kuvatakse teised alused (Muude
aluste kihi sättedOther Vessels Layer Settings, lehekülg 8).
Vesi: kuvab ja peidab sügavuse üksused (Vee kihi sätted,
lehekülg 8).
Quickdraw kontuurid: kuvab ja peidab Garmin
Quickdrawkontuuride andmed (Garmin Quickdraw kontuuri
seaded, lehekülg 10).
7
Kaardikihi sätted
Vali kaardil Menu > Kihid > Kaart.
Satelliitfotod: kuvab navigatsioonikaardi maismaaosa või
maismaa- ja mereosa kõrgeraldusega satelliitkujutisi (teatud
preemiumkaartide kasutamisel) (Sateliitkujutiste kuvamine
navigatsioonikaardil, lehekülg 5).
MÄRKUS. see säte tuleb Standard Mapping kaartide
nägemiseks lubada.
Looded ja hoovused: kuvab kaardil mareograafi tähised ning
aktiveerib loodete ja hoovuste liuguri, mis määrab kaardil
loodete ja hoovuste kuvamise aja.
Maa huvipunktid: kuvab maismaa huvipunktid.
Navigatsioonimärk: kuvab kaardil navigatsiooniabid, nagu
ATON-id ja majakad. Võimaldab valida NOAA või IALA
navigatsiooniabi tüübid.
Teeninduspunktid: kuvab mereteeninduspunktide asukohad.
Sügavus: seadistab sügavuskihi üksused.
Piiratud alad: kuvab kaardil keelatud alade teabe.
Fotopunktid: kuvab aerofotode kaamera ikoonid (Maamärkide
aerofotode vaatamine, lehekülg 6).
Minu aluse kihi sätted
Vali kaardil Menu > Kihid > Minu alus.
Kursiliin: kuvab ja seadistab suunajoont, mis tõmmatakse
kaardil aluse vöörist liikumissuunas (Suunajoone ja
nurgamarkerite määramine, lehekülg 5).
Leeliinid: seadistab leeliinid purjetamisrežiimis (Leeliinide
seaded, lehekülg 8).
Roosid: võimaldab kuvada kaardil roosid. Tuuleroosid esitavad
tuulenurka või -suunda ühendatud anduri abil. Kompassiroos
märgib aluse liikumissuuna kompassisuunda.
Aluse ikoon: määrab ikooni, mis märgib kaardil sinu asukohta.
Leeliinide seaded
Leeliinide kasitamiseks peab tuuleanduri kaardiplotteriga
ühendama.
Purjetamisrežiimis (Aluse tüübi seadistamine, lehekülg 2) saad
leeliinid navigatsioonikaardile kuvada. Leeliinid on abiks
purjevõistlustel.
Vali navigatsioonikaardil Menu > Kihid > Minu alus > Leeliinid
> Seadistus.
Ekraan: siin saab määrata leeliinide ja aluse kuvamise kaardil
ning leeliinide pikkuse.
Purjetamisnurk: võimaldab määrata selle, kuidas seade leeliine
arvutab. Valik Tegelik arvutab leeliinid tuuleanduriga
mõõdetud tuulenurga alusel. Valik Käsitsi arvutab leeliinid
käistsi sisestatud luhvarti ja leinurga alusel.
Tuulepoolne nurk: võimaldab määrata leeliini luhvarti nurga
alusel.
Allatuule nurk: võimaldab määrata leeliini leinurga alusel.
Loodeparandus: korrigeerib leeliine loode alusel.
Filtri ajakonstant: filtreerib sisestatud ajaintervalli põhinevad
leeliini andmed. Sujuvamate, paadi mõningaid kursimuutusi
8
või tuulenurka välja filtreerivate leeliinide saamiseks sisesta
suurem numbriline väärtus. Paadi kursimuutuste või
tuulenurga suuremat tundlikkust kuvavate leeliinide
saamiseks sisesta väiksem numbriline väärtus.
Kasutajaandmete kihtide seaded
Saad kaartidel kasutajaandmeid (nagu vahepunktid, piirid ja
rajad) kuvada.
Vali kaardil Menu > Kihid > Kasutaja andmed.
Vahepunktid: kuvab kaardil vahepunktid ja avab vahepunktide
loendi.
Piirid: kuvab kaardil piirid ja avab piiride loendi.
Rajad: kuvab kaardil rajad.
Muude aluste kihi sättedOther Vessels Layer Settings
MÄRKUS. nimetatud suvandid vajavad ühendatud
lisaseadmeid, nt AIS-vastuvõtjat, radarit või VHF-raadiosaatjat.
Vali kaardil Menu > Kihid > Muud alused.
DSC: määrab, kuidas kuvatakse kaardil DSC alused ja nende
jäljed ning kuvab DSC loendi.
AIS: määrab, kuidas kuvatakse kaardil AIS alused ja nende
jäljed ning kuvab AIS loendi.
Üksikasjad: kuvab kaardil muu aluse üksikasjad.
Eeldatav kurss: määrab projitseeritud suunaaja AISaktiveeritud ja MARPA sildiga alustele.
AIS alarm: seadistab ohutu ala kokkupõrkealarmi ( (Turvatsooni
kokkupõrkehoiatuse seadistamine, lehekülg 6)).
Vee kihi sätted
Vali kaardil Menu > Kihid > Vesi.
MÄRKUS. menüü võib sisaldada seadeid, mida sinu
paigaldatud kaardid või hetke asukoht ei toeta. Nende seadete
muutmine kaardivaadet ei mõjuta.
Sügavuse varjutus: määrab sügavusvarjutuse ülemise ja
alumise piiri.
Madaliku varjutus: varjutab rannajoone määratud sügavusele.
Punktsügavused: lülitab sisse punktkajaloodi ja määrab
ohtlikud sügavused. Punktsügavused, mis on ohtlikust
sügavusest madalamad või sama sügavad, esitatakse
punase tekstiga.
Kalapüügi kontuurid: määrab suumi taseme põhjakontuuride ja
sügavuskaja üksikasjalikuks esitamiseks ning lihtsustab
kaardi esitlemist kalastamisel optimaalseks kasutamiseks.
Varjualune: kuvab põhja kallaku varjutusega. See funktsioon on
saadaval vaid teatud preemiumkaartidega.
Sonari kujutised: sonari kujutised aitavad kuvada põhja
tihedust. See funktsioon on saadaval vaid teatud
preemiumkaartidega.
Järve tase: määrab järve praeguse veetaseme. See funktsioon
on saadaval vaid teatud preemiumkaartidega.
Sügavusulatuse varjutus
Saad määrata kaardil värvivahemikud, mis tähistavad vee
sügavust seal, kus kala parasjagu näkkab. Saad määrata ka
sügavamad ulatused, et seirata, kui kiiresti põhjasügavus teatud
ulatuse jooksul muutub. Kokku saad luua kuni kümme
sügavusulatust. Sisemaal kalastamisel vähendavad kaardimüra
kuni viis sügavusulatust. Sügavusvahemikud rakenduvad kõigile
kaartidele ja veekogudele.
Mõnel Garmin LakeVü™ ja preemium lisakaardil on mitu
sügavusvahemikku vaikimisi esitatud.
Kaardid ja 3D kaardivaated
Garmin Quickdraw kontuure saad vaadata kombinatsioonkuval
või kaardil üksiku vaatena.
Salvestatud andmete kogus oleneb mälukaardi mälumahust,
sonariallikast ning andmete salvestamisel paadi
liikumiskiirusest. Ühe kiirega sonarit kasutades saad andmeid
kauem salvestada. Hinnanguliselt saad 2 GB mälukaardile
salvestada ligikaudu 1500 tundi andmeid.
Kui salvestad andmeid kaardiplotteri mälukaardile, lisatakse
uued andmed olemas olevatele Garmin Quickdraw
kontuurikaartidele ning need salvestatakse mälukaardile. Uue
mälukaardi sisestamisel ei kanta olemas olevaid andmeid uuele
kaardile üle.
Punane
0 kuni 1,5 m (0 kuni 5 ft)
Oranž
1,5 kuni 3 m (5 kuni 10 ft)
Kollane
3 kuni 4,5 m (10 kuni 15 ft)
Roheline
4,5 kuni 7,6 m (15 kuni 25 ft)
Fish Eye 3D seaded
MÄRKUS. see funktsioon on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
Vali Fish Eye 3D kaardivaates Menu.
Vaata: määrab 3D kaardi vaatenurga.
Rajad: kuvab rajad.
Sonari koonus: kuvab anduriga kaetud piirkonna.
Kala sümbolid: kuvab hõljuvad sihtmärgid.
Toetatud kaardid
Veekogul turvalise ja nauditava kogemuse pakkumiseks
toetavad Garmin seadmed ainult Garmin toodetud või kolmanda
osapoole heakskiiduga ametlikke kaarte.
Kaarte saad osta ettevõttest Garmin. Kui ostad kaarte muult
pakkujalt kui Garmin, kontrolli müüja tausta enne ostu tegemist.
Võrgus müüjate puhul ole äärmiselt ettevaatlik. Kui oled ostnud
toetuseta kaardi, tagasta see müüjale.
Garmin Quickdraw kontuurikaardid
HOIATUS
Garmin Quickdraw kontuurikaartide funktsioon lubab kasutajatel
kaarte luua. Garmin ei taga kolmandate osapoolte loodud
kaartide täpsust, usaldusväärsust, terviklikkust ega ajakohasust.
Kolmandate osapoolte loodud kaartide usaldamine jääb sinu
vastutusele.
Garmin Quickdraw kontuurikaartide funktsioon võimaldab luua
suvalise veekogu kaarte põhjakontuuride ja sügavusmärgistega.
Kui Garmin Quickdraw kontuurikaardid salvestavad andmeid,
ümbritsetakse aluse ikoon värvilise ringiga. Ring tähistab
ligikaudset ala, mis iga käiguga skannitakse.
Roheline ring märgib head sügavust ja GPS-asendit ning
aeglasemat liikumiskiirust kui 16 km/h (10 mph). Kollane ring
märgib head sügavust ja GPS-asendit ning liikumiskiirust
vahemikus 16 kuni 32 km/h (10 kuni 20 mph). Punane ring
märgib kehva sügavust ja GPS-asendit ning suuremat
liikumiskiirust kui 32 km/h (20 mph).
Garmin Quickdraw kontuurikaardid
Veekogu kaardistamine rakenduse Garmin
Quickdraw kontuuride funktsiooniga
Enne rakenduse Garmin Quickdraw kontuuride funktsiooni
kasutamist läheb tarvis sonari sügavuse teavet, GPS-asukohta
ja vaba ruumiga mälukaarti.
1 Vali kaardikuval Menu > Quickdraw kontuurid > Alusta
salvestamist.
2 Kui salvestamine on lõpule viidud, vali Menu > Quickdraw
kontuurid > Peata salvestamine.
Vali
Halda > Nimi ja anna kaardile nimi.
3
Garmin Quickdraw kontuurikaartidele siltide
lisamine
Saad ohtude või huvipunktide märkimiseks lisada Garmin
Quickdraw kontuurikaartidele sildid.
1 Vali navigatsioonikaardil asukoht.
2 Vali Lisa Quickdraw silt.
3 Sisesta sildi tekst ja vali Valmis.
Garmin Quickdraw kogukond
Garmin Quickdraw kogukond on tasuta, avalik siduskogukond,
mis võimaldab jagada Garmin Quickdraw kontuurikaarte. Lisaks
saad laadida alla teiste kasutajate loodud kaarte.
Kui su seade toetab Wi‑Fi tehnoloogiat, võid Garmin Quickdraw
kogukonnale juurdepääsuks kasutada rakendust ActiveCaptain
(Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine rakenduses
ActiveCaptain, lehekülg 9).
Kui su seade ei toeta Wi‑Fi tehnoloogiat, võid Garmin
Quickdraw kogukonnale juurdepääsuks kasutada veebisaiti
Garmin Connect™ (Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine
rakenduses Garmin Connect, lehekülg 10).
Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine
rakenduses ActiveCaptain
1 Ava mobiilseadmes rakendus ActiveCaptain ja loo ühendus
seadmega ECHOMAP Ultra (Rakenduse ActiveCaptain
kasutamise alustamine, lehekülg 2).
2 Vali rakenduses Quickdraw kogukond.
Võid laadida alla teiste liikmete kontuure (Garmin Quickdraw
kogukonna kaartide allalaadimine rakendusega ActiveCaptain,
lehekülg 9) ja jagada enda loodud kontuure (Garmin
Quickdraw Kontuurikaartide jagamine Garmin Quickdraw
kogukonnaga ActiveCaptain abil, lehekülg 10).
Garmin Quickdraw kogukonna kaartide allalaadimine
rakendusega ActiveCaptain
Võid alla laadida Garmin Quickdraw kontuurikaarte, mida teised
kasutajad on loonud ja Garmin Quickdraw kogukonnas jagavad.
1 Vali mobiilseadme rakenduses ActiveCaptain suvand
Quickdraw kogukond > Search for Contours.
Kasuta
kaarti ja otsingufunktsioone, et leida allalaadimiseks
2
ala.
9
Punased täpid tähistavad Garmin Quickdraw kontuurikaarte,
mida vastava ala jaoks jagatakse.
3 Vali Select Download Region.
4 Allalaaditava ala valimiseks lohista ruutu.
5 Allalaaditava ala muutmiseks lohista nurkasid.
6 Vali Download Area.
Rakenduse ActiveCaptain järgmisel ühendamisel ECHOMAP
Ultra seadmega edastatakse allalaaditud kontuurid seadmesse
automaatselt.
Garmin Quickdraw Kontuurikaartide jagamine Garmin
Quickdraw kogukonnaga ActiveCaptain abil
Saad jagada oma Garmin Quickdraw kontuurikaarte teistega
Garmin Quickdraw kogukonnas
Kontuurikaardi jagamisel jagatakse ainult seda. Vahepunkte ei
jagata.
Kui seadistad rakenduse ActiveCaptain, võisid automaatselt
valida kontuurikaartide jagamise kogukonnaga. Vastasel juhul
soorita jagamise lubamiseks järgmised sammud.
Vali mobiilseadmes rakenduses ActiveCaptain suvand
Quickdraw kogukond.
Järgmine kord, kui rakenduse ActiveCaptain seadmega
ECHOMAP Ultra ühendad, edastatakse sinu kontuurikaardid
automaatselt kogukonda.
Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine
rakenduses Garmin Connect
1 Ava veebiaadress connect.garmin.com.
2 Vali Alustamine > Quickdraw kogukond > Alustamine.
3 Kui sul pole Garmin Connect kontot, loo see.
4 Logi sisse oma Garmin Connect kontosse.
5 Vali paremas ülaservas Laevandus ja ava vidin Garmin
Quickdraw.
VIHJE: veendu, et arvutiga on ühendatud mälukaart, et saaksid
Garmin Quickdraw kontuurikaarte jagada.
Rakenduse Garmin Quickdraw kontuurikaartide jagamine
Garmin Quickdraw kogukonnaga rakenduses Garmin
Connect
Võid jagada rakenduses Garmin Quickdraw loodud
kontuurikaarte Garmin Quickdraw kogukonna liikmetega.
Jagatakse üksnes kontuurikaarti. Vahepunkte ei jagata.
1 Sisesta mälukaart pessa (Mälukaartide sisestamine,
lehekülg 1).
2 Sisesta mälukaart arvutisse.
3 Sisene Garmin Quickdraw kogukonda (Garmin Quickdraw
kogukonnaga liitumine rakenduses Garmin Connect,
lehekülg 10).
4 Vali Jaga oma kontuure.
5 Sirvi mälukaarti ja vali kaust Garmin.
6 Ava kaust Quickdraw ja vali fail ContoursLog.svy.
Kui fail on üles laaditud, kustuta fail ContoursLog.svy
mälukaardilt, et vältida tulevikus üleslaadimisega seotud
probleeme. Andmed ei lähe kaduma.
Garmin Quickdraw kogukonna kaartide allalaadimine
rakendusega Garmin Connect
Võid alla laadida Garmin Quickdraw kontuurikaarte, mida teised
kasutajad on loonud ja Garmin Quickdraw kogukonnas jagavad.
Kui seade ei toeta Wi‑Fi ühendust, võid Garmin Quickdraw
kogukonnale juurdepääsuks avada Garmin Connect veebisaidi.
Kui seade toetab Wi‑Fi ühendust, siis kasuta Garmin Quickdraw
kogukonnale juurdepääsuks rakendust ActiveCaptain (Garmin
Quickdraw kogukonnaga liitumine rakenduses ActiveCaptain,
lehekülg 9).
10
1 Sisesta mälukaart arvutisse.
2 Sisene Garmin Quickdraw kogukonda (Garmin Quickdraw
kogukonnaga liitumine rakenduses Garmin Connect,
lehekülg 10).
Vali
Otsi kontuure.
3
4 Kasuta kaarti ja otsingufunktsioone, et leida allalaadimiseks
ala.
Punased täpid tähistavad Garmin Quickdraw kontuurikaarte,
mida vastava ala jaoks jagatakse.
5 Vali Vali allalaadimiseks ala.
6 Allalaaditava ala valimiseks lohista ruudu servi.
7 Vali Alusta allalaadimist.
8 Salvesta fail mälukaardile.
VIHJE: kui sa ei leia faili, otsi kaustast "Allalaaditud failid".
Brauser võis faili sinna salvestada.
9 Eemalda mälukaart arvutist.
10 Sisesta mälukaart pessa (Mälukaartide sisestamine,
lehekülg 1).
Kaardiplotter tuvastab kontuuride kaardi automaatselt.
Kaartide laadimiseks võib kuluda mõni minut.
Garmin Quickdraw kontuuri seaded
Vali kaardil Menu > Quickdraw kontuurid > Seaded.
Salvestan nihet: määrab sonari sügavuse ja kontuuri
salvestussügavuse vahelise kauguse. Kui veetase on pärast
viimast salvestamist muutunud, kohanda seadistust nii, et
salvestussügavus on mõlema salvestuse puhul sama.
Näiteks, kui viimati salvestati sonari sügavuseks 3,1 m (10.5
ft) ja täna on sonari sügavuseks 3,6 m (12 ft), sisesta valiku
Salvestan nihet väärtuseks -0,5 m (-1.5 ft).
Kasutaja kuva nihe: määrab kontuuri sügavuste ja
sügavussiltide erinevused sinu kontuurikaartidele, et
kompenseerida veetaseme muutuseid või salvestatud
kaartide sügavusvigasid.
Sidekuva nihe: määrab kontuuri sügavuste ja sügavussiltide
erinevused kogukonna kontuurikaartidele, et kompenseerida
veetaseme muutuseid või salvestatud kaartide
sügavusvigasid.
Uuringu värvus: määrab Garmin Quickdraw kontuuridele
värvid. Kui seade on sisse lülitatud, märgivad värvid
salvestuse kvaliteeti. Kui seade on sisse lülitatud, kasutavad
kontuurialad standardseid kaardivärve.
Roheline märgib head sügavust ja GPS-asendit ning
aeglasemat liikumiskiirust kui 16 km/h (10 mph). Kollane
märgib head sügavust ja GPS-asendit ning liikumiskiirust
vahemikus 16 kuni 32 km/h (10 ja 20 mph). Punane märgib
kehva sügavust ja GPS-asendit ning suuremat liikumiskiirust
kui 32 km/h (20 mph).
Kaardiplotteriga navigeerimine
HOIATUS
Kõik teekonnad ja navigatsiooniliinid kuvatakse kaardiplotteril
ning need on mõeldud pakkuma üldist teekonnajuhendamist ja
õigete kanalite tuvastamist ning pole mõeldud täpseks
järgimiseks. Kehavigastuste, surma või veesõiduki
kahjustamisega kaasneva madalikulesõidu või muude ohtude
vältimiseks pööra alati tähelepanu navigatsiooniseadme teabele
ja tegelikele veeoludele.
Automaatnavigatsiooni funktsioon põhineb elektroonilisel
kaarditeabel. See teave ei taga ohutu kauguse takistustest ja
põhjast. Võrdle kurssi kõikide visuaalsete märkidega ning vältida
maismaad, madalikku ja muid teele jäävaid takistusi.
Kaardiplotteriga navigeerimine
Funktsiooni Mine kasutamisel võib otsekurss ja parandatud
kurss läbida maismaad või madalikku. Vaata visuaalseid märke
ja juhi veesõidukit maismaa, madaliku ja muude ohtlike
objektide vältimiseks.
Sihtkohad
ETTEVAATUST
Kui veesõidukil on autopiloodisüsteem, tuleb selle
blokeerimiseks roolisüsteemi juurde paigaldada autopiloodi
juhtekraan.
Saad otsida salvestatud vahepunkte, salvestatud teekondi,
salvestatud radasid ja mereteenuste sihtkohti nime alusel.
1 Vali Nav. teave > Otsi nime järgi.
2 Sisesta vähemalt osa sihtkoha nimest.
3 Vajadusel vali Valmis.
Kuvatakse 50 lähimat otsingukriteeriumi osale vastavat
sihtkohta.
4 Vali sihtkoht.
MÄRKUS. teatud piirkondades on mõned kaardikuvad saadaval
preemiumkaartidega.
Navigeerimiseks tuleb valida sihtkoht, määrata kurss või luua
marsruut ja järgida kurssi või marsruuti. Võid kurssi või marsruuti
järgida navigatsioonikaardil, kalastuskaardil, kuval Perspective
3D või meremehe 3D-kaardi kuval.
Sihtkohta saabumise kursi määramiseks ja järgimiseks võid
kasutada ühte kolmest meetodist: Mine, Teekond või Autom.
navig..
Mine: viib sind otse sihtkohta. See on sihtkohta navigeerimise
standardvalik. Kaardiplotter loob sihtkohani sirgjoonelise
kursi või navigeerimisraja. Rada võib viia üle maa või muude
takistuste.
Teekond: loob marsruudi su asukohast sihtkohani, võimaldades
pöörete lisamist. See suvand loob sihtkohta jõudmiseks
sirgjoonelise kursi, kuid võimaldab maismaa ja muude
takistuste vältimiseks lisada marsruudile pöördeid.
Autom. navig.: kasutab veesõiduki vastavat teavet ja
kaardiandmeid, et luua sihtkohta jõudmiseks parim marsruut.
See suvand on kasutatav üksnes preemiumkaardi ja ühilduva
kaardiplotteri olemasolul. See võimaldab maismaa ja muude
takistuste vältimiseks kasutada üksikasjalike juhistega
marsruuti (Automaatnavigatsioon, lehekülg 13).
Kui sul on NMEA 2000 kasutava kaardiplotteriga ühendatud
ühilduv Garmin autopiloot, siis järgib autopiloot
automaatnavigatsiooni marsruuti.
MÄRKUS. automaatnavigatsioon on teatud kohtades
saadaval preemiumkaartidega.
Tavalised navigatsiooniküsimused
Küsimus
Vastus
Kuidas panna kaardiplotter Navigeeri valikuga Mine (Otsekursi seadisosutama mind suunda,
tamine ja järgimine funktsiooniga Mine,
kuhu soovin minna
lehekülg 11).
(suund)?
Kuidas panna seade
juhendama mind mööda
sirgjoont (ristiraja minimeerimine) asukohta
mööda lühimat teed?
Koosta ühe etapiga teekond ja navigeeri
valikugaTeekond (Praeguses asukohas
teekonna loomine ja sellel navigeerimine,
lehekülg 12).
Kuidas panna seade
juhendama mind asukohta
kaardistatud takistusi
vältides?
Koosta mitme etapiga teekond ja navigeeri
valikugaTeekond (Praeguses asukohas
teekonna loomine ja sellel navigeerimine,
lehekülg 12).
Kuidas panna seade auto- Navigeeri valikuga Teekond (Praeguses
pilooti kasutama?
asukohas teekonna loomine ja sellel navigeerimine, lehekülg 12).
Kas seada saab teekonna Kui sa kasutad preemiumkaarti, mis toetab
minu eest luua?
automaatset navigatsiooni ja asud piirkonnas, mis on automaatse navigatsiooniga kaetud, navigeeri valikuga Autom.
navigatsioon (Autom. navig. seadistamine
ja järgimine, lehekülg 13).
Kuidas muuta paadi automaatse navigatsiooni
seadeid?
Vt teemat (Automaatnavigatsioon,
lehekülg 13).
Kaardiplotteriga navigeerimine
Võid eri kaartide ja 3D-kaardikuvade või loendite abil sihtkohti
valida.
Sihtkoha otsimine nime alusel
Navigatsioonikaardilt sihtkoha valimine
Vali navigatsioonikaardil sihtkoht.
Sadamateenuste sihtkoha otsimine
MÄRKUS. see funktsioon on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
Kaardiplotter sisaldab sadamateenuseid pakkuvate tuhandete
sihtkohtade teavet.
1 Vali Nav. teave.
2 Vali Avamere teenused või Maateenused.
3 Vajaduse korral vali sadamateenuse kategooria.
Kaardiplotter kuvab lähimate sihtkohtade loendi ning nende
kauguse ja suuna.
4 Vali sihtkoht.
Lisateabe nägemiseks või asukoha kaardil kuvamiseks võid
vajutada nuppu või .
Otsekursi seadistamine ja järgimine funktsiooniga
Mine
HOIATUS
Funktsiooni Mine kasutamisel võib otsekurss ja parandatud
kurss läbida maismaad või madalikku. Vaata visuaalseid märke
ja juhi veesõidukit maismaa, madaliku ja muude ohtlike
objektide vältimiseks.
Võid seadistada otsekursi ja järgida seda praegusest asukohast
kuni valitud sihtkohani.
1 Vali sihtkoht (Sihtkohad, lehekülg 11).
2 Vali Navigeeri kohta: > Mine.
Ilmub punane joon. Punase joone sees on õhuke lilla joon,
mis tähistab parandatud kurssi praegusest asukohast kuni
sihtkohani. Parandatud kurss on dünaamiline ja see liigub
koos paadiga, kui kaldud kursilt kõrvale.
3 Järgi punast joont, samal ajal roolides, et vältida maismaad,
madalikku ja muid takistusi.
4 Kursilt kõrvale kaldudes järgi sihtkohta navigeerimiseks lillat
joont (parandatud kurssi) või rooli tagasi punase joone juurde
(otsekurss).
Võid kasutada ka oranži roolitava kursi noolt, mis näitab
soovituslikku pöörderaadiust, et paati uuesti kursile juhtida.
HOIATUS
Enne pööramist veendu, et teel pole takistusi. Kui tee pole
ohutu, vähenda paadi kiirust ja leia ohutu tee kursile
naasmiseks.
Navigatsiooni katkestamine
Vali navigatsiooni- või kalastuskaardil olles Menu > Lõpeta
navigeerimine.
11
Vahepunktid
Salvestatud vahepunktide sirvimine ja navigeerimine
Vahepunktid on seadmesse salvestatud asukohad. Vahepunktid
võivad tähistada su asukohta, sihtkohta või läbitud kohta. Võid
lisada asukoha üksikasju, nt nime, kõrguse ja sügavuse.
HOIATUS
Kõik teekonnad ja navigatsiooniliinid kuvatakse kaardiplotteril
ning need on mõeldud pakkuma üldist teekonnajuhendamist ja
õigete kanalite tuvastamist ning pole mõeldud täpseks
järgimiseks. Kehavigastuste, surma või veesõiduki
kahjustamisega kaasneva madalikulesõidu või muude ohtude
vältimiseks pööra alati tähelepanu navigatsiooniseadme teabele
ja tegelikele veeoludele.
Praeguse asukoha tähistamine vahepunktina
Vali mis tahes kuval olles Mark.
Teise asukohta vahepunkti loomine
1 Vali Nav. teave > Vahepunktid > Uus vahepunkt.
2 Tee valik:
• Asukoha koordinaatide alusel vahepunkti loomiseks vali
Sisesta koordinaadid ja sisesta koordinaadid.
• Kaardi abil vahepunkti loomiseks vali Kasuta kaarti, vali
asukoht ja seejärel Select Position.
• Vahepunkti loomiseks kauguse (vahemaa) ja suuna põhjal
vali Sisesta vahemik/suund ning sisesta teave.
MOB asukoha märkimine
Vali Mark > Inimene üle parda.
Rahvusvaheline üle parda kukkunud inimest tähistav sümbol
(MOB) märgib MOB asukoha ja kaardiplotter määrab otsekursi
märgitud asukohta.
Vahepunkti kavandamine
Võid uue vahepunkti luua erineva asukoha vahemaa ja suuna
põhjal. See on kasulik purjetamise stardi- ja finišijoone loomisel.
1 Vali Nav. teave > Vahepunktid > Uus vahepunkt > Sisesta
vahemik/suund.
2 Vajaduse korral vali kaardil viitepunkt.
3 Vali Sisesta vahemik/suund.
4 Sisesta vahemaa ja vali Valmis.
5 Sisesta suund ja vali Valmis.
6 Vali Asukoht.
Kõikide vahepunktide loendi kuvamine
Vali Nav. teave > Vahepunktid.
Salvestatud vahepunkti muutmine
1 Vali Nav. teave > Vahepunktid.
2 Vali vahepunkt.
3 Vali Vaade > Muuda vahepunkti.
4 Tee valik:
•
•
•
•
•
•
Nime lisamiseks vali Nimi ja sisesta nimi.
Sümboli muutmiseks vali Sümbol.
Sügavuse muutmiseks vali Sügavus.
Veetemperatuuri muutmiseks vali Veetemp..
Kommentaari muutmiseks vali Kommentaar.
Vahepunkti asukoha liigutamiseks vali Liiguta.
Salvestatud vahepunkti liigutamine
1 Vali Nav. teave > Vahepunktid.
2 Vali vahepunkt.
3 Vali Vaade > Liiguta.
4 Märgi vahepunkti uus asukoht.
• Kaardi kasutamisel vahepunkti liigutamiseks vali Kasuta
kaarti, vali kaardil uus asukoht ja vali Liiguta.
• Koordinaatide alusel vahepunkti liigutamiseks vali Sisesta
koordinaadid ja sisesta uued koordinaadid.
• Vahepunkti liigutamiseks kauguse (vahemaa) ja suuna
põhjal vali Sisesta vahemik/suund ning sisesta teave.
12
Automaatnavigatsiooni funktsioon põhineb elektroonilisel
kaarditeabel. See teave ei taga ohutu kauguse takistustest ja
põhjast. Võrdle kurssi kõikide visuaalsete märkidega ning vältida
maismaad, madalikku ja muid teele jäävaid takistusi.
Funktsiooni Mine kasutamisel võib otsekurss ja parandatud
kurss läbida maismaad või madalikku. Vaata visuaalseid märke
ja juhi veesõidukit maismaa, madaliku ja muude ohtlike
objektide vältimiseks.
MÄRKUS. automaatnavigatsioon on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
Enne vahepunktini navigeerimist tuleb vahepunkt luua.
1 Vali Nav. teave > Vahepunktid.
2 Vali vahepunkt.
3 Vali Navigeeri kohta:.
4 Tee valik:
• Otse asukohta navigeerimiseks vali Mine.
• Marsruudi loomiseks asukohta koos pööretega vali
Teekond.
• Automaatnavigatsiooni kasutamiseks vali Autom. navig..
5 Vaata punase joonega tähistatud kurssi.
MÄRKUS. automaatnavigatsiooni kasutamisel tähistab
punase joone mis tahes hall osa, et automaatnavigatsioon ei
saa selle osa arvutada. Selle põhjuseks võib olla minimaalne
ohutu sügavus või kõrgus.
6 Järgi punast joont, samal ajal roolides, et vältida maismaad,
madalikku ja muid takistusi.
Vahepunkti või MOB kustutamine
1 Vali Nav. teave > Vahepunktid.
2 Vali vahepunkt või MOB.
3 Vali Vaade > Kustuta.
Kõikide vahepunktide kustutamine
Vali Nav. teave > Halda andmeid > Nulli kasutaja andmed
> Vahepunktid > Kõik.
Teekonnad
Teekond on rada ühest asukohast vähemalt ühte sihtkohta.
Praeguses asukohas teekonna loomine ja sellel
navigeerimine
Navigatsioonikaardil või kalastuskaardil saad luua teekonna ja
sellel kohe navigeerima asuda. See meetod ei salvesta
teekonda ega vahepunkte.
1 Vali navigatsioonikaardil või kalastuskaardil sihtkoht.
2 Vali Navigeeri kohta: > Teekond.
3 Vali enne sihtkohta viimase pöörde asukoht.
4 Vali Lisa pööre.
5 Vajadusel korda pöörete lisamist, liikudes sihtkohast tagasi
aluse praegusesse asukohta.
Viimane lisatava pööre peab olema esimete tehtav pööre.
See peaks olema alusele kõige lähem pööre.
6 Vajadusel vali Menu.
7 Vali Valmis.
Kaardiplotteriga navigeerimine
8 Vaata punase joonega tähistatud kurssi.
9 Järgi punast joont, samal ajal roolides, et vältida maismaad,
madalikku ja muid takistusi.
Teekonna loomine ja salvestamine
Selle toiminguga salvestad teekonna ja kõik selles sisalduvad
vahepunktid. Alguspunktiks saab määrata praeguse asukoha või
mõne muu asukoha.
Ühele teekonnale saad lisada kuni 250 vahepunkti või pööret.
1 Vali Nav. teave > Teekonnad > Uus > Teekonnad.
2 Vali teekonna alguspunkt.
3 Vali Lisa pööre.
4 Vali kaardil järgmise pöörde asukoht.
5 Vali Lisa pööre.
Kaardiplotter märgib pöörde asukoha vahepunktina.
Vajadusel
korda samme 4 ja 5 ning lisa pöördeid.
6
7 Vali lõplik sihtkoht.
Teekondade ja automaatnavigatsiooni radade loendi
vaatamine
1 Vali Nav. teave > Teekonnad.
2 Vajadusel vali ainult teekondade või automaatnavigatsiooni
radade nägemiseks Filter.
Salvestatud teekonna muutmine
Saad muuta teekonna nime või teekonnas sisalduvaid pöördeid.
1 Vali Nav. teave > Teekonnad.
2 Vali teekond.
3 Vali Vaade > Muuda teekonda.
4 Tee valik:
• Nime muutmiseks vali Nimi ja sisesta nimi.
• Pöörete loendist vahepunkti valimiseks vali Muuda
pöördeid > Kasuta pöörete loendit ja vali loendist
vahepunkt.
• Kaardilt pöörde valimiseks vali Muuda pöördeid >
Kasuta kaarti ja vali kaardilt asukoht.
Salvestatud teekonna sirvimine ja sellel
navigeerimine
Enne teekondade loendi sirvimist ja ühel nendest laevatamist
pead looma ja salvestama vähemalt ühe teekonna.
1 Vali Nav. teave > Teekonnad.
2 Vali teekond.
3 Vali Navigeeri kohta:.
4 Tee valik:
• Et hakata navigeerima teekonna loomisel kasutatud
alguspunktist, vali Edasta.
• Et hakata navigeerima teekonna loomisel kasutatud lõpppunktist, vali Tagasi.
Ilmub punane joon. Punase joone keskel on peenem lilla
joon, mis märgib korrigeeritud kurssi praegusest asukohast
sihtkohta. Parandatud kurss on dünaamiline ja see liigub
koos paadiga, kui kaldud kursilt kõrvale.
5 Vaata punase joonega tähistatud kurssi.
6 Järgi punast joont teekonna igas etapis, maa, madalike ja
muude takistuste vältimiseks tüürimisel.
7 Kursilt kõrvale kaldudes järgi sihtkohta navigeerimiseks lillat
joont (parandatud kurssi) või rooli tagasi punase joone juurde
(otsekurss).
Salvestatud teekonna sirvimine ja sellega
paralleelselt laevatamine
Enne teekondade loendi sirvimist ja ühel nendest laevatamist
pead looma ja salvestama vähemalt ühe teekonna.
Kaardiplotteriga navigeerimine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vali Nav. teave > Teekonnad.
Vali teekond.
Vali Navigeeri kohta:.
Vali Nihe, et laevatada teekonnaga paralleelselt, paiknedes
sellest kindlaks määratud kaugusel.
Märgi, kuidas teekonnal laevatada
• Teekonna loomisel kasutatud alguspunktist algsest
teekonnast vasakul laevatamiseks vali Edasta pakpoord.
• Teekonna loomisel kasutatud alguspunktist algsest
teekonnast paremal laevatamiseks vali Edasta tüürpoord.
• Teekonna loomisel kasutatud alguspunktist algsest
teekonnast vasakul laevatamiseks vali Tagasi pakpoord.
• Teekonna loomisel kasutatud alguspunktist algsest
teekonnast vasakul laevatamiseks vali Tagasi tüürpoord.
Vajadusel vali Valmis.
Ilmub punane joon. Punase joone keskel on peenem lilla
joon, mis märgib korrigeeritud kurssi praegusest asukohast
sihtkohta. Parandatud kurss on dünaamiline ja see liigub
koos paadiga, kui kaldud kursilt kõrvale.
Vaata punase joonega tähistatud kurssi.
Järgi punast joont teekonna igas etapis, maa, madalike ja
muude takistuste vältimiseks tüürimisel.
Kursilt kõrvale kaldudes järgi sihtkohta navigeerimiseks lillat
joont (parandatud kurssi) või rooli tagasi punase joone juurde
(otsekurss).
Salvestatud teekonna kustutamine
1 Vali Nav. teave > Teekonnad.
2 Vali teekond.
3 Vali Vaade > Kustuta.
Kõikide salvestatud marsruutide kustutamine
Vali Nav. teave > Halda andmeid > Nulli kasutaja andmed
> Teekonnad.
Automaatnavigatsioon
HOIATUS
Automaatnavigatsiooni funktsioon põhineb elektroonilisel
kaarditeabel. See teave ei taga ohutu kauguse takistustest ja
põhjast. Võrdle kurssi kõikide visuaalsete märkidega ning vältida
maismaad, madalikku ja muid teele jäävaid takistusi.
Kõik teekonnad ja navigatsiooniliinid kuvatakse kaardiplotteril
ning need on mõeldud pakkuma üldist teekonnajuhendamist ja
õigete kanalite tuvastamist ning pole mõeldud täpseks
järgimiseks. Kehavigastuste, surma või veesõiduki
kahjustamisega kaasneva madalikulesõidu või muude ohtude
vältimiseks pööra alati tähelepanu navigatsiooniseadme teabele
ja tegelikele veeoludele.
MÄRKUS. automaatnavigatsioon on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
Automaatset navigatsiooni kasutatakse parima teekonna
arvutamiseks sihtkohta. Automaatne navigatsioon kasutab
kaardiandmete, nt veesügavuse ja teada olevate takistuste
skannimiseks ja pakutud teekonna arvutamiseks kaardiplotterit.
Teekonda saad navigatsiooni ajal muuta.
Autom. navig. seadistamine ja järgimine
1 Vali sihtkoht (Sihtkohad, lehekülg 11).
2 Vali Navigeeri kohta: > Autom. navig..
3 Vaata punase joonega märgitud rada üle.
13
4 Vali Käivita navigatsioon.
5 Järgi punast joont, samal ajal roolides, et vältida maismaad,
madalikku ja muid takistusi.
MÄRKUS. automaatnavigatsiooni kasutamisel tähistab
punase joone mis tahes hall osa, et automaatnavigatsioon ei
saa selle osa arvutada. Selle põhjuseks võib olla minimaalne
ohutu sügavus või kõrgus.
Autom. navig. raja loomine ja salvestamine
1 Vali Nav. teave > Teekonnad > Uus > Autom. navig..
2 Vali alguspunkt ja seejärel Järgmine.
3 Vali sihtkoht ja seejärel Järgmine.
4 Tee valik:
• Ohtude nägemiseks ja ohu lähedal raja seadistamiseks
vali Ohu ülevaade.
• Raja seadistamiseks vali Seadista rada ja järgi
kuvatavaid juhiseid.
• Raja kustutamiseks vali Kustuta.
• Raja salvestamiseks vali Valmis.
Automaatnavigatsiooni tee muutmine
1 Vali Nav. teave > Teekonnad.
2 Vali rada ja Vaade > Redigeeri > Seadista rada.
3
4
5
6
VIHJE: Autom. navig. rajal liikudes vali rada
navigatsioonikaardil ja vali Seadista rada.
Vali raja asukoht.
Lohista punkt uude asukohta.
Vajadusel vali punkt ja Eemalda.
Vali Valmis.
Pooleli oleva Autom. navig. arvutuse tühistamine
Vali navigatsioonikaardil Menu > Tühista.
VIHJE: arvutamise kiireks tühistamiseks võid valida Back.
Ajastatud saabumise määramine
Kasuta funktsiooni teekonnal või Autom. navig., et saada
tagasisidet valitud punkti jõudmise kohta. See võimaldab
asukohta saabumise, nt silla avanemiseks või võistluse
startjoonele jõudmise ajastada.
1 Vali navigatsioonikaardil Menu.
2 Vali Ajastatud saabumine.
VIHJE: kui valid rajal või teekonnal punkti, saad menüü
Ajastatud saabumine kiiresti avada.
Automaatnavigatsiooni tee seadistused
ETTEVAATUST
Eelistatud sügavus ja Vertikaalne kliirens määravad selle,
kuidas kaardiplotter arvutab Autom. navig. tee. Kui ala
veesügavus pole teada või seal on tundmatu kõrgusega
takistus, siis Autom. navig. teed selles alas ei arvutata. Kui ala
Autom. navig. tee alguses või lõpus on Eelistatud sügavus
madalam või Vertikaalne kliirens sättest allpool, siis
kaardiandmetest sõltuvalt ei pruugi Autom. navig. tee arvutamist
selles alas toimuda. Kaardil kuvatakse neid alasid läbiv kurss
halli joonena või hallide triipudega punase joonena. Kui paat
siseneb sellisesse alasse, ilmub hoiatusteade.
MÄRKUS. automaatnavigatsioon on teatud kohtades saadaval
preemiumkaartidega.
MÄRKUS. kõik seaded ei kehti kõikidele kaartidele.
Võid seadistada parameetrit, mida kaardiplotter kasutab Autom.
navig. tee arvutamisel.
Eelistatud sügavus: määrab kaardi sügavuseandmete põhjal
vee minimaalse sügavuse, mida su paat ohutult läbida
suudab.
14
MÄRKUS. preemiumkaartide (koostatud enne 2016. aastat)
minimaalne veesügavus on 3 jalga. Kui sisestad 3 jalast
väiksema väärtuse, kasutavad kaardid Autom. navig. tee
arvutamiseks üksnes 3 jala sügavust.
Vertikaalne kliirens: määrab kaardiandmete põhjal silla või
takistuse minimaalse kõrguse, mille alt su paat ohutult läbi
sõita saab.
Kaugus rannajooneni: määrab, kui lähedale rannajoonele
Autom. navig. tee paigutatakse. Kui muudad seda sätet
navigatsiooni ajal, võib Autom. navig. tee muutuda. Selle
sätte saadaolevad väärtused on suhtelised, mitte
absoluutsed. Võid kasutada kitsa veeteega tuttavat sihtkohta,
et kontrollida, kas Autom. navig. tee paigutatakse
rannajoonest sobivasse kaugusesse (Kaldast kauguse
seadistamine, lehekülg 14).
Kaldast kauguse seadistamine
Säte Kaugus rannajooneni märgib, kui lähedale soovid, et
Autom. navig. rannajoonele paigutatakse. Autom. navig. võib
liikuda, kui muudad seda sätet navigeerimise ajal. Sätte Kaugus
rannajooneni väärtused on suhtelised, mitte absoluutsed. Et
tagada, et Autom. navig. asetatakse rannast sobivale
kaugusele, saad hinnata Autom. navig. paigutust ühe või
rohkema tuttava sihtkoha abil, mis nõuavad kitsal veeteel
navigeerimist.
1 Jää alusega ankrusse.
2 Vali Seaded > Navigeerimine > Autom. navig. > Kaugus
rannajooneni > Norm..
3 Vali sihtkoht, kuhu oled varem navigeerinud.
4 Vali Navigeeri kohta: > Autom. navig..
5 Vaata automaatse navigatsioonijoone paigutus üle ja tee
kindlaks, kas see väldib teada olevaid takistusi ja pöörded on
võimalikud.
6 Tee valik:
• Kui automaatse navigatsioonijoone paigutus on rahuldav,
vali Menu > Lõpeta navigeerimine ja liigu edasi
kümnenda sammu juurde.
• Kui automaatne navigatsioonijoon on teada olevale
takistusele liiga lähedal, vali Seaded > Navigeerimine >
Autom. navig. > Kaugus rannajooneni > Kaugel.
• Kui pöörded automaatsel navigatsioonijoonel on liiga
laiad, vali Seaded > Navigeerimine > Autom. navig. >
Kaugus rannajooneni > Lähedal.
7 Kui valisid kuuendas sammus Lähedal või Kaugel, vaata
automaatse navigatsioonijoone paigutus üle ja tee kindlaks,
kas see väldib teada olevaid takistusi ja pöörded on
võimalikud.
Autom. navig. säilitab avatud veel takistustes piisavat
kaugust, kui sätte Kaugus rannajooneni seadeks on Lähedal
või Lähim. Selle tulemusel ei pruugi kaardiplotter Autom.
navig. ümber paigutada, kui sihtkoht ei vaja kitsal veeteel
navigeerimist.
8 Tee valik:
• Kui automaatse navigatsioonijoone paigutus on rahuldav,
vali Menu > Lõpeta navigeerimine ja liigu edasi
kümnenda sammu juurde.
• Kui automaatne navigatsioonijoon on teada olevale
takistusele liiga lähedal, vali Seaded > Navigeerimine >
Autom. navig. > Kaugus rannajooneni > Kaugeim.
• Kui pöörded automaatsel navigatsioonijoonel on liiga
laiad, vali Seaded > Navigeerimine > Autom. navig. >
Kaugus rannajooneni > Lähim.
9 Kui valisid kaheksandas sammus Lähim või Kaugeim, vaata
Autom. navig. paigutus üle ja tee kindlaks, kas see väldib
teada olevaid takistusi ja pöörded on võimalikud.
Kaardiplotteriga navigeerimine
Autom. navig. säilitab avatud veel takistustes piisavat
kaugust, kui sätte Kaugus rannajooneni seadeks on Lähedal
või Lähim. Selle tulemusel ei pruugi kaardiplotter Autom.
navig. ümber paigutada, kui sihtkoht ei vaja kitsal veeteel
navigeerimist.
10 Korda samme kolm kuni üheksa vähemalt veel korra,
kasutades iga kord uut sihtkohta, kuni oled sätte Kaugus
rannajooneni kasutamise selgeks saanud.
Rajad
Rada on paadi liikumistee salvestus. Jäädvustatavad rada
nimetatakse aktiivseks rajaks ning selle saab salvestada.
Radasid saad kuvada igal kaardil või 3D kaardivaates.
Radade kuvamine
1 Vali kaardil Menu > Kihid > Kasutaja andmed > Rajad.
2 Vali kuvatavad rajad.
Kaardil olev joon tähistab su rada.
Aktiivse raja värvi määramine
1 Vali Nav. teave > Rajad > Aktiivse jälje valikud >
Teekonna värv.
2 Vali raja värv.
Aktiivse raja salvestamine
Salvestatavat rada nimetatakse aktiivseks rajaks.
1 Vali Nav. teave > Rajad > Salvesta aktiivne jälg.
2 Tee valik:
• Vali aeg, millal aktiivset rada alustati.
• Vali Terve logi.
3 Vali Salvesta.
Salvestatud radade loendi kuvamine
Vali Nav. teave > Rajad > Salvestatud rajad.
Salvestatud raja muutmine
1 Vali Nav. teave > Rajad > Salvestatud rajad.
2 Vali rada.
3 Vali Vaade > Muuda rada.
4 Tee valik:
• Vali Nimi ja sisesta uus nimi.
• Vali Teekonna värv ja vali värv.
Raja salvestamine teekonnana
1 Vali Nav. teave > Rajad > Salvestatud rajad.
2 Vali rada.
3 Vali Vaade > Muuda rada > Salvesta kui > Salvesta
teekonnana.
Salvestatud raja sirvimine ja sellel navigeerimine
Enne radade loendi sirvimist ja nendel navigeerimist pead
salvestama vähemalt ühe raja (Rajad, lehekülg 15).
1 Vali Nav. teave > Rajad > Salvestatud rajad.
2 Vali rada.
3 Vali Järgi rada.
4 Tee valik:
• Et hakata navigeerima raja loomisel kasutatud
alguspunktist, vali Edasta.
• Et hakata navigeerima raja loomisel kasutatud
sihtpunktist, vali Tagasi.
Vaata
värvilise joonega märgitud kurss üle.
5
6 Järgi joont teekonna igas etapis tüürimisel maa, madalike ja
muude takistuste vältimiseks.
Kaardiplotteriga navigeerimine
Salvestatud raja kustutamine
1 Vali Nav. teave > Rajad > Salvestatud rajad.
2 Vali rada.
3 Vali Vaade > Kustuta.
Kõikide salvestatud radade kustutamine
Vali Nav. teave > Halda andmeid > Nulli kasutaja andmed
> Salvestatud rajad.
Aktiivse raja järgimine
Salvestatavat rada nimetatakse aktiivseks rajaks.
1 Vali Nav. teave > Rajad > Järgi aktiivset rada.
2 Tee valik:
• Vali aeg, millal aktiivset rada alustati.
• Vali Terve logi.
3 Vaata värvilise joonega märgitud kurss üle.
4 Järgi värvilist joont maa, madalike ja muude takistuste
vältimiseks tüürimisel.
Aktiivse raja kustutamine
Vali Nav. teave > Halda andmeid > Rajad > Nulli aktiivne
jälg.
Radade mälu kustutatakse ja aktiivse raja salvestamine
jätkub.
Rajalogi haldamine salvestamise ajal
1 Vali Nav. teave > Rajad > Aktiivse jälje valikud.
2 Vali Salvestusrežiim.
3 Tee valik:
• Kuni mälu täitumiseni rajalogi salvestamiseks vali Täida.
• Rajalogi pidevaks salvestamiseks ning vanemate
rajaandmete ülekirjutamiseks vali Mähi.
Rajalogi salvestusintervalli konfigureerimine
Saad määrata raja salvestamise sageduse. Sagedamate
punktide salvestamine annab täpsema, aga kiiremini täituva logi.
Mälu efektiivsemaks kasutamiseks soovitame kasutada
lahendusintervalli.
1 Vali Nav. teave > Rajad > Aktiivse jälje valikud >
Salvestusintervall.
2 Tee valik:
• Punktide vahelise kauguse alusel raja salvestamiseks vali
Intervall > Vahemaa > Muuda ja sisesta kaugus.
• Ajaintervalli alusel raja salvestamiseks vali Intervall >
Kellaaeg > Muuda ja sisesta ajaintervall.
• Kursilt kaldumise alusel põhineva raja salvestamiseks vali
Intervall > Eraldusvõime > Muuda ja sisesta
maksimaalne kursilt kaldumise lubatud viga enne, kui
rajapunkt salvestatakse. See on soovitatud salvestusvalik.
Piirid
Piirid aitavad vältida veel teatud piirkondi või neis püsida. Saad
määrata hoiatuse, mis esitatakse, kui piiri ületad.
Saad kaarti kasutades luua piirialad, -jooned ja -sõõrid. Lisaks
saad salvestatud rajad ja teekonnad piirijoonteks teisendada.
Piiriala loomiseks saad kasutada vahepunkte, milleks loo
vahepunktidest teekond ning teisenda teekond piirijooneks.
Saad määrata piiri aktiivseks piiriks. Aktiivse piiri andmed saad
lisada kaardi andmeväljadele.
Piiri loomine
1 Vali Nav. teave > Piirid > Uus.
2 Vali piiri kuju.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
15
Teekonna teisendamine piiriks
Enne, kui saad teekonna piiriks teisendada, pead salvestama
vähemalt ühe teekonna (Teekonna loomine ja salvestamine,
lehekülg 13).
1 Vali Nav. teave > Teekonnad.
2 Vali teekond.
3 Vali Vaade > Muuda teekonda > Salvesta piirina.
Raja teisendamine piiriks
Enne, kui saad raja piiriks teisendada, pead salvestama
vähemalt ühe raja (Aktiivse raja salvestamine, lehekülg 15).
1 Vali Nav. teave > Rajad > Salvestatud rajad.
2 Vali rada.
3 Vali Vaade > Muuda rada > Salvesta kui > Salvesta
piirina.
Piiri muutmine
1 Vali Nav. teave > Piirid.
2 Vali piir.
3 Vali Vaade > Muuda piiri.
4 Tee valik:
• Kaardil esitatava piiri muutmiseks vali Ekraanivalikud.
• Piiri joonte või nime muutmiseks vali Muuda piiri.
• Piirihoiatuse muutmiseks vali Hoiatus.
Piirihoiatuse määramine
Piirihoiatus annab teada, kui asud määratud piirist teatud
kaugusel. See on abiks teatud piirkondade vältimisel või kui
pead olema väga tähelepanelik, nt laevateedel.
1 Vali Nav. teave > Piirid.
2 Vali piir.
3 Vali Vaade > Hoiatus > Sees.
4 Vali suvand.
• Hoiatuse määramiseks, kui alus on piirist määratud
kaugusel, vali Hoiatuskaugus, sisesta kaugus ja vali
Valmis.
• Hoiatuse määramiseks, kui sisened piirile, vali Ala >
Sisenen > Väljun.
• Hoiatuse määramiseks, kui väljud piirilt, vali Ala > Väljun.
sagedust. Iga vaate seadeid saab kohandada. Näiteks, kui
kasutada poolitatud sagedusvaadet, saad iga sageduse
võimendust eraldi seadistada.
Kui sa ei näe vajadustele sobivat sonarivaadet, saad luua
kohandatud kombinatsioonkuva (ECHOMAP Ultra ekraaniga
uue kombinatsioonlehe loomine, lehekülg 2).
Sonarisignaalide edastamise peatamine
• Aktiivse sonari väljalülitamiseks val sonari kuval Menu >
Sonari edastus.
• Kõigi sonariedastuste väljalülitamiseks vajuta ja vali Keela
sonar.
Sonarivaate muutmine
1 Sonari liitkuval vali Menu > Konfigureeri kombinatsioon >
Muuda kombinatsiooni.
2 Muutmiseks vali aken.
3 Vali sonarivaade.
Tavaline sonarivaade
Saadaval on mitu täisekraani vaadet, mis olenevad ühendatud
andurist.
Täisekraani Tavaline sonarivaade kuvab anduri edastatud
sonarinäitudest suure kujutise. Ekraani paremas servas olev
ulatusskaala kuvab tuvastatud objektide sügavuse, kui kuva
paremalt vasakule kerib.
Sügavuse teave
Hõljuvad sihtmärgid või kala
Veekogu põhi
Poolitatud sagedusega sonarivaade
Piiri kustutamine
1 Vali Nav. teave > Piirid.
2 Vali piir.
3 Vali Vaade > Muuda piiri > Kustuta.
Poolitatud sagedusega sonarivaates näitavad ekraani mõlemad
osad eri sageduste sonariandmete täisgraafikut.
MÄRKUS. poolitatud sagedusega sonarivaade vajab
kaksiksagedusega anduri kasutamist.
Kõigi salvestatud vahepunktide, teekondade
ja radade kustutamine
Poolitatud suumiga sonarivaade kuvab sonari näidute graafika
täisvaates ning osa graafikast suurendatult ühel ja samal kuval.
Vali Nav. teave > Halda andmeid > Nulli kasutaja andmed
> Kõik > OK.
Sonar-kalaleidja
Kui seade on korralikult ühilduva anduriga ühendatud, saab
kaardiplotterit kalaleidjana kasutada.
Lisateavet sobivaima anduri kohta leiad aadressilt garmin.com
/transducers.
Piirkonna olevaid kalu aitavad leida erinevad sonarivaated.
Kasutatavad sonarivaated olenevad anduri tüübist ja
kaardiplotteriga ühendatud sonarimoodulist. Näiteks saad
vaadata teatud Panoptix sonarikuvasid ainult siis, kui ühendatud
on ühilduv Panoptix andur.
Kasutada saab nelja põhilist sonarivaadet: täisekraanvaade,
kahte või enamat vaadet ühildav poolitatud vaade, poolitatud
suumivaade ja poolitatud sagedusvaade, kus kuvatakse kaks
16
Poolitatud suumiga sonarivaade
Garmin ClearVü sonarivaade
MÄRKUS. Garmin ClearVü skannimissonari kasutamiseks vajad
ühilduvat kaardiplotterit või kalaleidjat ja ühilduvat andurit.
Lisateavet ühilduvate andurite kohta leiadaadressilt garmin.com
/transducers.
Garmin ClearVü kõrgsageduslik sonar annab üksikasjaliku pildi
kalaparvedest paadi ümbruses ning üksikasjaliku ülevaate
paadiga ületavatest struktuuridest.
Sonar-kalaleidja
Tavalised andurid kasutavad koonusekujulist kiirt. Garmin
ClearVü skannimissonari tehnoloogia saadab välja kaks kitsast
kiirt, mis sarnanevad koopiamasina kiirele. Need kiired annavad
paadi alla jäävast selgema kujutise.
Panoptix sonarikuvad
Panoptix sonari kasutamiseks peab sul olema ühilduv andur.
Panoptix sonarikuvad võimaldavad reaalajas jälgida paadi
ümbrust. Võid vaadata ka veealuseid ja eespool olevaid
söötasid.
LiveVü sonarikuvad näitavad paadi ees või all toimuvat liikumist
reaalajas. Ekraanikuva uuendamine toimub väga kiiresti,
mistõttu sarnaneb kuva reaalajavideoga.
RealVü 3D-sonarikuvad näitavad paadi ette- või allapoole
jäävast alast kolmemõõtmelist vaadet. Ekraanikuva uuendamine
toimub anduri tööetapiga.
Panoptix kõigi viie sonarikuva nägemiseks läheb tarvis üht
andurit allakuva näitamiseks ja teist andurit ettekuva
näitamiseks.
Panoptix sonarikuvadele juurdepääsuks vali Sonar ja seejärel
vaade.
LiveVü sonari allavaade
SideVü sonarivaade
See sonarivaade kuvab kahemõõtmelise vaate paadi alla
jäävast ning seda kasutatakse söödapalli ja kalade vaatamiseks.
MÄRKUS. sideVü skannimissonari kasutamiseks peab sul
olema ühilduv SideVü andur. Lisateavet ühilduvate andurite
kohta leiadaadressilt garmin.com/transducers.
SideVü sonaritehnoloogia esitab pildi paadi külgede jäävast.
Võid kasutada seda otsinguvahendina struktuuride ja kalade
leidmiseks.
Panoptix allavaate ajalugu sonarivaates
Paat
Ulatus
Rajad
Paadi vasak külg
Põhjapüünis
Paadi parem külg
Põhi
Aluse andur
Puud
Vanad rehvid
Palgid
LiveVü edasisuunaline sonarivaade
See sonarivaade näitab paadi eespool asuva ala
kahemõõtmelist kuva, mida saab kasutada söödapalli ja kala
nägemiseks.
Kaugus paadi küljelt
Aluse ja põhja vahele jääv vesi.
SideVü skannimistehnoloogia
Tavalise koonuskiire asemel kasutab SideVü andur paadi
külgedele jääva vee ja põhja skannimiseks lamekiirt.
Paat
Vahemik
Kala
Rada
Põhi
Sonar-kalaleidja
17
RealVü 3D sonari ettevaade
See sonarivaade kuvab anduri ette jäävast kolmemõõtmelise
vaate. Vaadet saab kasutada, kui seisad paigal ning pead
nägema põhja ja paadile lähenevaid kalasid.
Värvi legend
Paat
Ulatus
Põhi
Struktuur
Kala
FrontVü sonarivaade
Värvi legend
Paat
Rakenduse Panoptix FrontVü sonarivaade annab ümbrusest
parema ülevaate, näidates paadist kuni 91 meetrit (300 jalga)
eespool asuvaid veealuseid takistusi.
FrontVü sonari abil otsasõidu vältimise efektiivsus väheneb
kiirusel üle 8 sõlme.
FrontVü sonarivaate nägemiseks tuleb paigaldada ja ühendada
ühilduv andur, nt PS21 andur. Võib-olla pead uuendama anduri
tarkvara.
Kaja indikaator
Kala
Põhi
Ulatus
RealVü 3D alla sonarikuva
See sonarikuva näitab andurist allapoole jääva ala
kolmemõõtmelist vaadet. Seda saab kasutada paigalseisul, kui
soovid näha paadi ümbrust.
Panoptix LiveScope sonarivaade
See sonarivaade näitab paadi ees või all olevat ala reaalajas
ning seda võib kasutada kalade või struktuuride vaatamiseks.
Värvi legend
Paat
Sügavuse teave
Sonarikiir
Hõljuvad sihtmärgid või kala
Vahemik
Veekogu põhi
Kala
Põhi
RealVü 3D sonarikuva ajalugu
See sonarivaade esitab liikudes paadi taha jäävast
kolmemõõtmelise vaate ning kuvab kogu veemassiivi
kolmemõõtmelisena põhjast veepinnani. Seda vaadet
kasutatakse kalade leidmiseks.
18
Plinkeri vaade
Plinker kuvab sonari teabe ringikujulisel sügavusskaalal,
näidates nii paadi alla jäävat ala. See koosneb ülevalt algavast
ja päripäeva kulgevast ringist. Sügavust märgib skaala ringi
sees. Sonari teave vilgub ringil, kui see teave saadakse
näidatud sügavuselt.
Värvid märgivad plinkeri tagastuse signaalitugevusi. Värvi
vaikeskeem järgib traditsionaalset sonari värvipaletti, kus
kollane on tugevaim tagastussignaal, oranž tugev
tagastussignaal, punane nõrgem ja sinine nõrgim
tagastussignaal, valge märgib, et tagastussignaal puudub.
Vali Plinker.
Sonar-kalaleidja
A-piirkond, parema külje suurendatud vaade
Näidatud suumialaga a-piirkond
Sügavusskaala
Sügavus praeguses asukohas
Anduri koonuse nurk ja ulatus valitud sagedusel
Plinkeri lehe otseteed
Puuteekraaniga seadmetel saad kasutada plinkerit ja apiirkonda.
ning see vette suunata. Kalibreerimine peab olema kvaliteetne,
et tagada sisemise kompassi töö.
MÄRKUS. kompassi kasutamiseks pead anduri paigaldama
ahtrile või veomootori võllile. Kompass ei pruugi toimida, kui
paigaldad anduri mootori külge.
MÄRKUS. parima tulemuse saavutamiseks tuleks kasutada
suunaandurit, nt SteadyCast™ suunaandurit. Suunaandur kuvab
suuna, mida andur paadi suhtes näitab.
MÄRKUS. kompassi kalibreerimine on saadaval vaid sisemise
kompassiga anduritele, näiteks PS21-TR andur.
Paati võib keerata ka enne kalibreerimist, aga kalibreerimise ajal
tuleb paati 1,5 korda täielikult ümber telje keerata.
1 Vali kasutatava sonari vaates Menu > Sonari seadistus >
Installi.
Vajadusel
vali AHRS-anduri sisselülitamiseks valik Kasuta
2
AHRS-i.
3 Vali Kalibreeri kompass.
4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Sonari allika valimine
See funktsioon ei pruugi olla saadaval kõikidel mudelitel.
Kui kasutad sonarivaatel mitut sonariandmete allikat, võid valida
sonarivaate allika. Nt kui sul on seadmele Garmin ClearVü kaks
allikat, võid kasutatava allika valida seadme Garmin ClearVü
sonarikuvalt.
1 Ava muudetava allika sonarivaade.
2 Vali Menu > Sonari seadistus > Allikas.
3 Vali selle sonarivaate allikas.
Sonari allika ümbernimetamine
Piirkonna suumimiseks lohista üles ja alla.
Vali ulatuse reguleerimiseks.
Vali sageduse reguleerimiseks.
Vali võimenduse reguleerimiseks.
Vali kiirelaiuse reguleerimiseks.
Vasaku a-piirkonna suumiala liiigutamiseks lohista suumiakent.
Suurendamiseks libista sõrmi teineteisest eemale.
Vähendamiseks libista ekraanil kahte sõrme teineteise poole.
Anduri tüübi valimine
Enne anduri tüübi valimist pead teadma, milline andur sul on.
See kaardiplotter ühildub paljude lisaanduritega, sh Garmin
ClearVü™ anduritega, mis on saadaval aadressil garmin.com
/transducers.
Kui ühendad anduri, mis ei kuulunud kaardiplotteri komplekti,
pead sonari õigeks toimimiseks määrama anduri tüübi.
1 Vali sonarivaates Menu > Sonari seadistus > Installi >
Muunduri tüüp.
2 Muutmiseks vali andur.
3 Tee valik:
• Kui andur on loendis, siis vali see loendist.
• Kui kasutad 200/77 kHz kahe kiirega andurit, vali
Topeltkiir (200/77 kHz).
• Kui kasutad 200/50 kHz kahesageduslikku andurit, vali
Topeltsagedus (200/50 kHz).
Kompassi kalibreerimine
Enne kompassi kalibreerimist tuleb võllile, magnethäirete
vältimiseks veomootorist piisavalt kaugele paigaldada andur
Sonar-kalaleidja
Saad sonari allikale selle lihtsaks tuvastamiseks uue nime anda.
Näiteks nimeta paadi vööris olev andur „Vööriks“.
Allika ümbernimetamiseks pead olema allika rakendatavas
sonari vaates. Selleks, et anda Garmin ClearVü sonari allikale
uus nimi, pead avama Garmin ClearVü sonari vaate.
1 Vali sonari vaates Menu > Sonari seadistus > Allikas >
Muuda ressursi nime.
2 Sisesta nimi.
Vahepunkti loomine sonarikuval
1
2
3
4
Sonarivaates lohista ekraanil või vali .
Vali asukoht.
Vali .
Vajadusel muuda vahepunkti teavet.
Sonarikuva peatamine
Vali sonarikuval Menu > .
Sonari ekraanil vahemaa mõõtmine
Saad SideVü sonarikuval mõõta kahe punkti vahelise kauguse.
1 Vali SideVü sonarikuval .
2 Vali ekraanil asukoht.
3 Vali .
Valitud asukohas kuvatakse tähis.
4 Vali muu asukoht.
Ülemises vasakus nurgas kuvatakse kaugus ja nurk tähisest.
VIHJE: tähise lähtestamiseks ja mõõtmiseks tähise praegusest
asukohast vali Määra viide.
Sonari ajaloo kuvamine
Sonari ajalooandmete nägemiseks võid sirvida sonarikuva.
MÄRKUS. kõik andurid ei salvesta sonari ajalooandmeid.
19
1 Lohista sonarivaates kuva paremale.
2 Ajaloost väljumiseks vali Back.
Sonari jagamine
Saad vaadata sonariandmeid muust ühilduvast ECHOMAP Ultra
mudelist ja ECHOMAP Plus 7 ja ECHOMAP Plus 9 mudelitest,
mis on ühendatud Garmin merevõrku.
Iga võrgus olev kaardiplotter võib kuvada kõigi võrgus olevate
ühilduvate andurite andmeid, hoolimata sellest, kuhu
kaardiplotterid ja andurid sinu paadil paigaldatud on. Näiteks
ühest aluse ahtrisse kinnitatud ECHOMAP Plus 93sv seadmest
saad vaadata sonariandmeid teisest ECHOMAP Ultra seadmest
ja Garmin ClearVü andurist, mis on ühendatud aluse vööri.
Sonariandmete jagamisel sünkroonitakse teatud sonari seaded,
nt Ulatus ja Võimendus võrgus olevate seadmetega. Muude
sonariseadete väärtuseid, nt Nähtav seadeid ei sünkroonita ja
need tuleb igas seadmes eraldi konfigureerida. Lisaks
sünkroonitakse paljude tavaliste ja Garmin ClearVü
sonarivaadete sirvimismäärad, mis muudab poolitatud vaated
arusaadavamaks.
MÄRKUS. kasutades korraga mitut andurit, saad luua
ristvestluse, mille eemaldamiseks seadista sonari sätet Häire.
Üksikasjade taseme seadistamine
Saad määrata sonari kuval näidatud üksikasjade taseme ja
mürataseme, milleks seadista tavaliste andurite võimendust või
Garmin ClearVü andurite heledust.
Kui soovid näha ekraanil kõrgeima intensiivsusega
signaalitagastusi, seadista võimendus või heledus madalamaks,
et kõrvaldada madalama intensiivsusega tagastused ja müra.
Kui soovid näha kogu tagastusteavet, suurenda võimendust või
heledust. Sellega suureneb ka müra ning tegelike tagastuste
tuvastamine võib muutuda keerulisemaks.
1 Vali sonari vaates Menu.
2 Vali Võimendus või Heledus.
3 Tee valik:
• Võimenduse või heleduse käsitsi suurendamiseks või
vähendamiseks vali Üles või Alla.
• Et kaardiplotter võimendust või heledust automaatselt
seadistaks, vali automaatvalik.
Värvide intensiivsuse muutmine
Sonarisüsteemi värvide intensiivsuse muutmiseks ja
huvipakkuvate alade esiletõstmiseks võid muuta tavaandurite
värvivõimendust ning Garmin ClearVü ja SideVü/ClearVü
andurite kontrasti. See seade toimib kõige paremini pärast
võimenduse või heleduse abil kuva üksikasjade taseme
muutmist.
Kui soovid esile tuua väikseid kalu või luua sihtmärgile
intensiivsem tähis, võid suurendada värvivõimenduse või
kontrastsuse sätet. See põhjustab põhjas kõrge intensiivsusega
tagastuste diferentatsiooni kadu. Kui soovid vähendada
tagastuse intensiivsust, võid vähendada värvivõimendust või
kontrasti.
1 Vali sonarikuval olles Menu.
2 Tee valik:
• Vali Garmin ClearVü või SideVü sonarikuval Kontrast.
• Vali Panoptix LiveVü sonarikuval Värvivõimendus.
• Vali muul sonarikuval Sonari seadistus > Nähtav >
Värvivõimendus.
Tee
valik:
3
• Värvide intensiivsuse käsitsi suurendamiseks või
vähendamiseks vali Üles või Alla.
• Vaikeseade kasutamiseks vali Vaikevalik.
20
Sonari salvestused
Sonari kuva salvestamine
1 Sisesta mälukaart pessa.
2 Sonari vaates vali Menu > Sonari seadistus > Sonari
salvestus > Salvestussonar.
15 minuti pikkune sonari salvestus kasutab mälukaardil
ligikaudu 200 MB mälumahtu. 4 GB suuruse saavutamisel
lõpeb konkreetne salvestamine automaatselt. Sonari
andmeid saad salvestada, kuni mälukaart saab täis.
Sonariga salvestamise katkestamine
Enne sonariga salvestamise katkestamist peab salvestamine
olema käivitatud (Sonari kuva salvestamine, lehekülg 20).
Vali sonarikuval Menu > Sonari seadistus > Sonari
salvestus > Peata salvestamine.
Sonari salvestuse kustutamine
1 Sisesta mälukaart pessa.
2 Vali sonari vaates Menu > Sonari seadistus > Sonari
salvestused > View Recordings.
3 Vali salvestus.
4 Vali Vaade > Kustuta.
Sonari salvestuste esitamine
Enne sonari salvestuste esitamist pead laadima alla ja installima
rakenduse HomePort™ ning sonari andmed mälukaardile
salvestama.
1 Eemalda mälukaart seadmest.
2 Sisesta mälukaart arvuti mälukaardipessa.
3 Ava rakendus HomePort.
4 Vali seadme loendist sonari salvestus.
5 Paremklõpsa alumisel paanil sonari salvestusel.
6 Vali Esitamine.
TavaliseGarmin ClearVü ja SideVü sonari
seadistamine
MÄRKUS. kõik suvandid ja seaded ei rakendu kõikidele
mudelitele, sonarimoodulitele ja anduritele.
Vali sonari vaates Menu > Sonari seadistus.
Sügavuse joon: kuvab kiirviiteks sügavusjoone.
Kerimiskiirus: määrab kiiruse, millel sonar paremalt vasakule
kerib.
Madalas vees kasuta aeglasemat kerimiskiirust, et pikendada
aega, mille jooksul teavet ekraanil esitatakse. Sügavamas
vees võid kerimiskiirust suurendada.
Ekraani juhtseadmedOn: määrab sonarikuva nuppude
funktsioonid. Saadaval puuteekraaniga seadmetel.
Ulatuse jooned: kuvab paadist paremale ja vasakule jäävad
kaugust märkivad vertikaalsed jooned. Säte on saadaval
SideVü sonarivaates.
Värviskeem: määrab sonarivaate värviskeemi. Säte võib olla
saadaval menüüs Nähtav.
Suure kontrastiga värviskeem tagab madalama
intensiivsusega tagasustele tumedamad värvid. Madala
kontrastiga värviskeem tagab madala intensiivsusega
tagastustele taustavärviga sarnase värviskeemi.
Nähtav: vt Sonari välimuse seaded, lehekülg 21.
Ülekihi numbrid: määrab sonari ekraanil kuvatavad andmed.
Täpsemad: vt Täpsemad sonari seaded, lehekülg 21.
Installi: taastab sonari vaikesätted.
Suumi taseme määramine sonarikuval
1 Vali sonarikuval Menu > Suum.
Sonar-kalaleidja
2 Tee valik:
• Sügavuse ja suumi taseme automaatseks määramiseks
vali Auto.
VIHJE: lisasuvandite nägemiseks võid valida
.
• Suurendatud ala sügavusulatuse käsitsi määramiseks vali
Käsitsi >
, suurendatud ala sügavusulatuse
määramiseks Vaata üles või Vaata alla ning suurendatud
alal sisse või välja suumimiseks vali Suurenda või
Vähenda.
• Ekraanil konkreetse ala suurendamiseks vali Suurenda.
VIHJE: võid suurendusruudu ekraanil uude kohta
lohistada.
• Põhjast edastavate sonariandmete suurendamiseks vali
Põhjalukk.
Suumimise katkestamiseks tühista suvandi valik.
Kuvamiskiiruse seadistamine
Võid muuta sonarikujutiste ekraanil liikumise kiirust. Kiirem
kuvamiskiirus esitab rohkem üksikasju, kuni enam pole rohkem
andmeid esitada, mis järel hakatakse olemas olevaid andmeid
venitama. See on kasulik liikumisel või lantimisel või oled väga
sügavas vees, kus sonari pingimine on väga aeglane.
Aeglasema kuvamiskiiruse korral näidatakse sonariteavet
ekraani kauem.
Enamikel juhtudel pakub Vaikevalik head tasakaalu kiirete
kujutise esitamise ja vähem moonutatud sihtide vahel.
1 Vali sonarikuval Menu > Sonari seadistus > Kerimiskiirus.
2 Tee valik:
• Kuvamiskiiruse automaatseks muutmiseks vastavalt
kiiruseandmetele vali Auto.
Auto vali kuvamiskiiruse paadi liikumiskiiruse järgi,
mistõttu ilmuvad vees olevad objektid õige kuvasuhtega ja
väiksemate moonutustega. Garmin ClearVü või SideVü
sonarivaadete vaatamisel või struktuuri otsimisel
soovitame kasutada Auto.
• Kiiremaks kerimiseks vali Üles.
• Aeglasemaks kerimiseks vali Alla.
Sügavus- või laiusskaala ulatuse seadistamine
Saad muuta tavalise ja Garmin ClearVü anduri vaadete
sügavusskaala ulatust ning SideVü anduri vaate laiusskaala
ulatust.
Kui lubad seadmel ulatust automaatselt seadistada, hoitakse
põhi sonari alumisel või alumise kolmandiku kuval ning see aitab
minimaalsete või keskmiste pinnasemuutustega põhja lihtsamalt
jälgida.
Ulatuse käsitsi muutmine võimaldab jälgida kindlat ulatust ning
see aitab jälgida suuremate pinnasemuutustega põhja, nt
sügavikke või järsakuid. Põhi kuvatakse ekraanil seni, kuni see
jääb määratud ulatusse.
1 Vali sonari vaates Menu > Ulatus.
2 Tee valik:
• Et kaardiplotter ulatust automaatselt muudaks, vali Auto.
• Ulatuse käsitsi suurendamiseks või vähendamiseks vali
Üles või Alla.
VIHJE: ulatuse käsitsi seadistamiseks vali sonari ekraanil
või .
VIHJE: kui vaatad korraga mitut sonari kuva, saad aktiivse
kuva vaatamiseks valida Select Position.
Sonari välimuse seaded
Sonari vaates vali Menu > Sonari seadistus > Nähtav.
Värviskeem: määrab värviskeemi.
Ankrukett: kuvab ekraani paremas servas vertikaalse vilkuri,
mis kuvab skaalal kauguse sihtmärkideni.
Sonar-kalaleidja
Edge: tõstab kõige tugevama signaali põhjast esile ning aitab
määrata signaali tugevuse või pehmuse.
Kala sümbolid: määrab, kuidas sonar hõljuvaid sihtmärke
tõlgendab.
Kuvab hõljuvad sihtmärgid sümbolina koos sonari taustateabega.
Kuvab hõljuvad sihtmärgid sümbolina koos sihtsügavuse teabe
ja sonari taustateabega.
Kuvab hõljuvad sihtmärgid sümbolina.
Kuvab hõljuvad sihtmärgid sümbolina koos sihtmärgi sügavuse
teabega.
Sonari hoiatused
MÄRKUS. kõik suvandid pole kõikidel anduritel kasutatavad.
Vali kasutatava sonari vaates Menu > Sonari seadistus >
Hoiatused.
Sonari hoiatused saada avada ka valides Seaded > Hoiatused
> Sonar.
Madal vesi: hoiatus kostab, kui sügavus on määratud
väärtusest väiksem.
Sügav vesi: hoiatus kostab, kui sügavus on määratud
väärtusest suurem.
FrontVü hoiatus: seadistab hoiatuse, mis esitatakse, kui paadi
ette jääv sügavus on määratud väärtusest väiksem (aitab
vältida madalikule sõitmist) (FrontVü sügavushoiatuse
seadistamine, lehekülg 23). See hoiatus on saadaval vaid
Panoptix FrontVü anduritega.
Veetemp.: hoiatus kostab, kui anduri tuvastatud veetemperatuur
on 1,1 °C määratud temperatuurist üle või alla.
Kala
Kala: hoiatus kostab, kui seade tuvastab hõljuva sihtmärgi.
•
määrab hoiatuse igas suuruses kala tuvastamisel.
•
määrab hoiatuse keskmise või suurema kala
tuvastamisel.
•
määrab hoiatuse ainult suurte kalade tuvastamisel.
Täpsemad sonari seaded
MÄRKUS. Kõik suvandid ja seaded ei rakendu kõikidele
mudelitele ja anduritele.
Vali sonari vaates Menu > Sonari seadistus > Täpsemad.
Häire: kohandab tundlikkust, et vähendada läheduses olevate
müraallikate häirete mõju.
Ekraanilt häirete eemaldamiseks kasutage madalaimat
häirete sätet, mis annab soovitud tulemuse.
Paigaldusprobleemide lahendamine võib aidata kõrvaldada
müra.
Pinnamüra: peidab risu vähendamiseks pinnamüra. Laiemad
kiired (madalam sagedus) kuvavad rohkem sihtmärke, aga
võivad luua rohkem pinnamüra.
Värvivõimendus: vt Üksikasjade taseme seadistamine,
lehekülg 20.
TVG: kohandab tagastusi, et kompenseerida nõrgenenud
sonarisignaale sügavamas vees ja vähendab
pinnaselähedast müra. Väärtuse suurendamisel esitatakse
madala tasemega müra ja kaladega seotud värve erinevates
sügavustes ühtlasemalt. Säte vähendab ka pinnaselähedast
müra.
Anduri installimisseaded
MÄRKUS. kõik suvandid ja seaded ei rakendu kõikidele
mudelitele ja anduritele.
Vali sonari vaates Menu > Sonari seadistus > Installi.
Taasta sonari vaikeseaded: taastab sonarivaate tehasesätted.
21
Muunduri tüüp: võimaldab valida seadmega ühendatud anduri
tüübi.
Pööra vasakule/paremale: muudab SideVü sonarivaate
orientatsiooni, kui andur on tagurpidi paigaldatud.
Pööratud: muudab Panoptix sonarivaate orientatsiooni, kui
andur on paigaldatud kaablitega, mis on suunatud paadi
pakpoordi.
Poomi laius: määrab Panoptix anduri kiire laiuse.
Kitsas kiir võimaldab näha sügavamale ja kaugemale. Laiem
kiir võimaldab näha suuremat ala.
Kasuta AHRS-i: võimaldab kasutada sisemise kursi- ja
viitesüsteemi (AHRS) andureid ning tuvastada Panoptix
anduri paigaldusnurk. Kui see seade on välja lülitatud,
eeldatakse, et andur on paigaldatud 45-kraadise nurga alla.
Sonari sagedused
MÄRKUS. kasutatavad sagedused olenevad kasutatavast
seadmes ja anduritest.
Sageduse muutmine aitab kohandada sonarit vastavalt
konkreetsele eesmärgile ja veesügavusele.
Kõrged sagedused kasutavad kitsamat kiirtekimpu ja sobivad
paremini kiire töö ja raskete mereolude jaoks. Kõrge sageduse
kasutamisel võib paraneda põhja ja termokliini kujutamine.
Madalad sagedused kasutavad laiemat kiirtekimpu, mis aitab
kaluritel märgata rohkem sihtmärke, kuid rasketes mereoludes
loob rohkem pinnamüra ja vähendab põhja signaalipidevust. Lai
kiirtekimp loob kalapüügi jaoks laiema kaare, mis on kalade
leidmiseks ideaalne. Lai kiirtekimp toimib paremini ka sügavas
vees, sest madalad sagedused läbivad sügavat vett paremini.
CHIRP-i sagedused võimaldab iga impulsiga kasutada eri
sagedusi, mis aitab sügavas vees sihtmärke paremini eristada.
CHIRP-i saab kasutada sihtmärkide selgeks tuvastamiseks (nt
erinevad kalad) ja sügavas vee sõitmisel. Enamasti toimib
CHIRP paremini kui ühe sageduse kasutamine. Kuna mõned
kalad võivad konkreetse sageduse kasutamisel paremini
eristuda, tuleks CHIRP-i kasutamisel pöörata tähelepanu
eesmärkidele ja veeoludele.
Mõned andurid võimaldavad iga mõõteelemendi eelseadistatud
sageduste kohandamist, mistõttu saab veeolude ja eesmärkide
muutudes kiiresti muuta sageduse eelsätet.
Jaotatud sageduse kuva abil kahe sageduse samaaegne
kuvamine lubab madala sagedusega näha sügavamale ja
kõrgema sagedusega näha rohkem detaile.
TEATIS
Järgige kohalikke sonarisageduse piiranguid. Näiteks
mõõkvaala karjade kaitsemiseks võidakse keelata
sagedusvahemiku 50 kuni 80 khz kasutamine ½ miili raadiuses
mõõkvaala karjast. Seadme kasutamine vastavuses
rakenduvate seaduste ja regulatsioonidega jääb sinu
vastutusele.
Anduri sageduse valimine
MÄRKUS. võid muuta kõikide sonarikuvade ja andurite
sagedusi.
Võid valida, millised sagedused sonarikuval ilmuvad.
TEATIS
Järgige kohalikke sonarisageduse piiranguid. Näiteks
mõõkvaala karjade kaitsemiseks võidakse keelata
sagedusvahemiku 50 kuni 80 khz kasutamine ½ miili raadiuses
mõõkvaala karjast. Seadme kasutamine vastavuses
rakenduvate seaduste ja regulatsioonidega jääb sinu
vastutusele.
1 Vali sonari vaates Menu > Sagedus.
2 Vali oma vajadustele ja veesügavusele vastav sagedus.
22
Sageduste kohta leiad lisateavet jaotisest Sonari sagedused,
lehekülg 22.
Sageduse eelsätte loomine
MÄRKUS. pole kõikide anduritega kasutatav.
Saad luua eelsätte, et salvestada selle alla kindel
sonarisagedus, mis võimaldab sagedusi kiiremini vahetada.
1 Vali sonari vaates Menu > Sagedus.
2 Vali Lisa.
3 Sisesta sagedus.
A-piirkonna sisselülitamine
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval Tavaline sonarikuvadel.
A-piirkond on vertikaalne ala kuva parempoolsel küljel, mis
näitab anduri all olevaid objekte. Võid a-piirkonna abil tuvastada
objekte, mis sonariandmete kiirel liikumisel ekraanil võivad
märkamata jääda (nt paadiga kiiresti sõites). Seda saab
kasutada ka põhja lähedal olevate kalade tuvastamiseks.
Eeltoodud a-piirkond näitab kalu
ja põhja .
Vali sonarikuval Menu > Sonari seadistus > Nähtav >
Ankrukett.
Panoptix sonari seadistus
RealVü vaatenurga ja suumitaseme seadistamine
Saad muuta RealVü sonari vaadete vaatenurka. Lisaks saate
vaates sisse või välja suumida.
Vali RealVü sonari vaates suvand.
• Vaatenurga diagonaalseks seadistamiseks vali
.
• Vaatenurga horisontaalseks seadistamiseks vali .
• Vaatenurga vertikaalseks seadistamiseks vali .
• Vaatenurga seadistamiseks nipsa ekraanil suvalises
suunas.
• Suurendamiseks aja kahte sõrme laiali.
• Vähendamiseks tõmba kahte sõrme kokku.
RealVü laotuskiiruse seadistamine
Saad määrata, kui kiiresti andur alal edasi ja tagasi liigub. Kiirem
laotuskiirus loob vähemate üksikasjadega pildi, kuid kuva
värskendatakse kiiremini. Aeglasem laotuskiirus loob suuremate
üksikasjadega pildi, kuid kuva värskendatakse aeglasemini.
MÄRKUS. see funktsioon pole saadaval RealVü 3D ajalugu
sonarivaates.
1 Vali RealVü sonarivaates Menu > Radari kiirus.
2 Vali suvand.
LiveVü Forward ja FrontVü sonari menüü
Vali LiveVü Forward või FrontVü sonari vaates Menu.
Võimendus: määrab sonarikuval esitatava üksikasjade ja müra
taseme.
Kui soovid näha ekraanil kõrgeima intensiivsusega
signaalitagastusi, seadista võimendus madalamaks, et
kõrvaldada madalama intensiivsusega tagastused ja müra.
Kui soovid näha kogu tagastusteavet, suurenda võimendust.
Sellega suureneb ka müra ning tegelike tagastuste
tuvastamine võib muutuda keerulisemaks.
Sonar-kalaleidja
Sügavuse ulatus: seadistab sügavusskaala ulatuse.
Kui lubad seadmel ulatust automaatselt seadistada, hoitakse
põhi sonari alumisel või kuva alumisel osal ning see aitab
minimaalsete või keskmiste pinnasemuutustega põhja
lihtsamalt jälgida.
Ulatuse käsitsi muutmine võimaldab jälgida kindlat ulatust
ning see aitab jälgida suuremate pinnasemuutustega põhja,
nt sügavikke või järsakuid. Põhi kuvatakse ekraanil seni, kuni
see jääb määratud ulatusse.
Edatusulatus: seadistab edastusskaala ulatuse.
Lubab seadmel ulatust edastusskaalal sügavusega võrreldes
automaatselt seadistada. Ulatuse käsitsi seadistamisel
võimaldab vaadata teatud kaugusele. Põhi kuvatakse
ekraanil seni, kuni see jääb määratud ulatusse. Väärtuse
käsitsi vähendamine vähendab FrontVü hoiatus efektiivsust,
vähendades reaktsiooniaega madala sügavuse näitudele.
Saatmisnurk: seadistab anduri fookuse pak- või tüürpoordi. See
funktsioon on saadaval vaid RealVü võimekusega Panoptix
anduritel, nagu PS30, PS31 ja PS60.
Sonari edastus: peatab aktiivse anduri andmete saatmise.
FrontVü hoiatus: seadistab hoiatuse, mis esitatakse, kui paadi
ette jääv sügavus on määratud väärtusest väiksem (FrontVü
sügavushoiatuse seadistamine, lehekülg 23). See
funktsioon on saadaval vaid Panoptix FrontVü anduritel.
Sonari seadistus: muudab anduri seadistust ja sonari
tagastuste välimust.
LiveVü ja FrontVü anduri edastusnurga seadistamine
See funktsioon on saadaval vaid RealVü võimekusega Panoptix
anduritel, nagu PS30, PS31 ja PS60.
Saad muuta anduri edastusnurka ja suunata selle huvipakkuvale
alale. Näiteks võid soovida suunata anduri jälgima söödapalli või
puuronti, millest parasjagu möödud.
1 Vali LiveVü või FrontVü sonarivaates Menu > Saatmisnurk.
2 Vali suvand.
FrontVü sügavushoiatuse seadistamine
HOIATUS
FrontVü sügavushoiatus on vahend tähelepanu püüdmiseks ja
ei pruugi kõikides oludes madalikele sattumist vältida. Aluse
ohutu kasutamise eest vastutab aluse kasutaja.
See hoiatus on saadaval vaid Panoptix FrontVü anduritega.
Saad määrata hoiatuse kõlama, kui sügavus on määratud
tasemest väiksem Parima tulemuse saavutamiseks peaksid
eesmise kokkupõrkehoiatuse määramiseks seadistama ka vööri
nihke (Paadinina nihe, lehekülg 24).
1 Vali FrontVü sonarivaates Menu > FrontVü hoiatus.
2 Vali Sees.
3 Sisesta sügavus, mille peale hoiatus käivitub ning vali
Valmis.
FrontVü kuval on toodud sügavus, mis hoiatuse käivitab. Kui
asud ohutul sügavusel, on joon roheline. Kui liigud kiiremini, kui
andur aega reageerimiseks annab, muutub joon kollaseks (10
sekundit). Kui süsteem tuvastab takistuse või sisestatud
väärtusest väiksema sügavuse, muutub joon punaseks.
ETTEVAATUST
Madalikule sõitmise efektiivseks vältimiseks vähendab FrontVü
sonar liikumiskiirust, kui see ületab 8 sõlme.
LiveVü ja FrontVü välimuse seaded
Vali LiveVü või FrontVü Panoptix sonarivaates Menu > Sonari
seadistus > Nähtav.
Värviskeem: määrab värvipaleti.
Värvivõimendus: muudab ekraanil esitatavate värvide
intensiivsust.
Sonar-kalaleidja
Veesambas kõrgemal olevate sihtmärkide nägemiseks vali
suurem värvivõimendus. Suurem värvivõimenduse väärtus
võimaldab eristada madalamat intensiivsustagastust
kõrgemal veesambas, aga see põhjustab põhjatagastuste
eristamise kadu. Kui sihtmärgid on põhjale lähemal, kasuta
madalamat värvivõimenduse väärtust, et eristada sihtmärke
ja suurema intensiivsusega tagastusi, nagu liiv, kivid ja muda.
Teed: määrab, kui pikalt rada ekraanil esitatakse. Rajad
märgivad sihtmärgi liikumist.
Põhi täidetud: värvib põhja pruuniks, et eristada seda
veetagastusest.
Koordinaadikiht: kuvav koordinaatjoonestiku.
Keri ajalugu: kuvab tavalises sonarivaates sonari ajaloo.
RealVü välimuse seaded
RealVü sonari vaates vali Menu > Sonari seadistus > Nähtav.
Punkti värvid: määrab sonari tagastuspunktidele värvipaleti.
Põhjavärvid: määrab põhjale värviskeemi.
Põhja stiil: määrab põhjale stiili. Kui oled sügavas vees, saad
valida suvandi Punktid ja madalamale väärtusele käsitsi
ulatuse määrata.
Värvivõti: kuvab värvide esitatava sügavuse legendi.
Panoptix anduri installimisseaded
Vali Panoptix sonarivaates Menu > Sonari seadistus > Installi.
Installimissügavus: määrab veepiiri aluse sügavuse, kuhu
Panoptix andur on paigaldatud. Kui sisestad anduri
paiknemise tegeliku sügavuse, esitatakse vees olevat
täpsemalt.
Vööri nihe: määrab vööri ja Panoptix anduri paigutuse ettevaate
kauguse. Võimaldab näha ette vöörist, mitte anduri
asukohast.
Rakendub Panoptix anduritele FrontVü, LiveVü ette ja
RealVü 3D ette sonarivaates.
Poomi laius: määrab Panoptix anduri kiire allavaate laiuse.
Kitsas kiir võimaldab näha sügavamale ja kaugemale. Laiem
kiir võimaldab näha suuremat ala.
Rakendub Panoptix anduritele FrontVü, LiveVü alla ja LiveVü
ette sonarivaates.
Kasuta AHRS-i: võimaldab kasutada sisemise kursi- ja
viitesüsteemi (AHRS) andureid ning tuvastada Panoptix
anduri paigaldusnurga automaatselt. Kui see säte on välja
lülitatud, saad sisestada anduri paigaldusnurga suvandiga
Õõtsumisnurk. Paljud ette vaatavad andurid on paigaldatud
45-kraadise nurga all, alla vaatavad andurid nullkraadise
nurga all.
Pööratud: muudab Panoptix sonarivaate orientatsiooni, kui alla
vaatav andur on paigaldatud kaablitega, mis on suunatud
paadi pakpoordi.
Rakendub Panoptix anduritele LiveVü alla, RealVü 3D alla ja
RealVü 3D ajaloo sonarivaates.
Kalibreeri kompass: kalibreerib Panoptix anduri sisemise
kompassi (Anduri installimisseaded, lehekülg 21).
Rakendub Panoptix sisemise kompassiga anduritele, nagu
PS21-TR andur.
Orientatsioon: määrab, kas muundur on alla- või ülespoole
suunatud režiimis. Seade Auto määrab AHRS-anduri abil
suuna.
See kehtib PS22 ja LiveScope andurite puhul.
Fookus: Kohandab sonarivaadet, et kompenseerida helikiirust
vees Seade Auto arvutab veetemperatuuri abil helikiiruse.
See kehtib LiveScope andurite puhul.
Taasta sonari vaikeseaded: taastab sonari tehasesätted.
23
Paadinina nihe
Panoptix ettesuunaga anduri kasutamisel võid sisestada
paadinina nihke, et kompenseerida ettesuuna näitu anduri
paigalduskohas. Nii saad vaadata ettesuunda paadininas, mitte
anduri paigalduskohas.
See funktsioon kehtibPanoptix anduritele FrontVü, LiveVü
ettesuuna ja RealVü 3D-ettesuuna sonarikuvadel.
1 Mõõda horisontaalkaugus andurist paadininani.
Tegelik kurss
Ettenähtud kurss (kurss, millel autopiloot tüürib)
Tegelik kurss (ooterežiimis)
Ettenähtud kurss (rakendatud)
Tüüri asendi indikaator (see funktsioon on saadaval vaid siis, kui
ühendatud on tüüri andur.)
Roolimissammu muutmine
1 Vali autopiloodi kuval Menu > Autopiloodi seadistus >
Sammu pöörde suurus.
Vali
samm.
2
Voolusäästja seadistamine
Saad määrata tüüri aktiivsuse taseme.
1 Vali autopiloodi kuval Menu > Autopiloodi seadistus >
Võimsurežiimi seadistus > Võimsussäästja.
2 Vali protsent.
Kõrgema protsendi valimine vähendab tüüri aktiivsust ja
suuna jõudlust. Mida kõrgem on protsent, seda rohkem paat
kursilt enne autopiloodi rakendumist kõrvale kaldub.
VIHJE: muutlikes oludes ja aeglasel kiirusel valiku
Võimsussäästja protsendi suurendamisel tüürimisaktiivsus
väheneb.
Eelistatud suunaallika valimine
2 Vali vastaval sonarikuval Menu > Sonari seadistus > Installi
> Vööri nihe.
3 Sisesta mõõdetud vahemaa ja vali Valmis.
Vastaval sonarikuval nihkub ettesuund sisestatud vahemaa
võrra.
Autopiloot
HOIATUS
Autopiloodi funktsiooni saab kasutada, kui jaam on paigaldatud
tüüri, gaasi ja tüüri juhtseadme kõrvale.
Sõiduki ohutu ja mõistliku kasutamise eest vastutab juht.
Autopiloot on vahend, mis hõlbustab paadi juhtimist. See ei
vabasta kohustusest paati ohutult juhtida. Väldi
navigeerimisohte ja ära jäta rooliratast järelvalveta.
Olge alati valmis paadi käsijuhtimist üle võtma.
Õpi autopilooti kasutama rahulikul ja ohutul veel.
Autopiloodi kasutamisel ohtlikes piirkondades ole äärmiselt
ettevaatlik.
Autopiloodi süsteem tüürib paati pidevalt, et hoida määratud
suunda (suunahoid). Süsteem võimaldab ka käsitsi tüürida ning
sisaldab mitut automaattüürimisfunktsiooni ja -mustrit.
Kui ühilduva Garmin autopiloodiga on ühendatud kaardiplotter,
saad autopiloodi rakendada ja seda juhtida kaardiplotteri kaudu.
Lisateavet ühilduvate Garmin autopilootide kohta leiad aadressilt
garmin.com.
Autopiloodi kuva
TEATIS
Parimate tulemuste saavutamiseks kasuta suunaallika jaoks
autopiloodi CCU sisemist kompassi. Kolmanda osapoole GPSkompassi kasutamisel võidakse andmeid esitada kõikuvalt ning
tulemuseks võivad olla liiga pikad viivitused. Autopiloot vajab
õigeaegset teavet ning ei saa seetõttu tihti GPS-asukoha või kiiruse määramiseks kolmanda osapoole GPS-kompassi
andmeid kasutada. Kui kasutad kolmanda osapoole GPSkompassi, teatab autopiloot tõenäoliselt perioodiliselt
navigatsiooniandmete ja kiirusallika kadumisest.
Kui sul on võrgus rohkem kui üks suunaallikas, vali eelistatud
allikas. Allikaks võib olla ühilduv GPS-kompass või magentiline
suunaandur.
1 Autopiloodi kuval vali Menu > Autopiloodi seadistus >
Eelistatud allikad
2 Vali allikas.
Kui valitud suunaallikas pole kasutatav, ei kuva autopiloodi
ekraan teavet.
Autopiloodi sisselülitamine
Autopiloodi sisselülitamisel võtab tüürimise ja kursi hoidmise üle
autopiloot.
Vali suvalisel kuval Rakenda.
Ettenähtud kurss kuvatakse autopiloodi kuval.
Tüürimismustrid
HOIATUS
Paadi ohutu kasutamise eest vastutad sina. Ära käivita mustrit
enne, kui oled kindel, et vees pole takistusi.
Autopiloot võib kalastimisel paati eelseadistatud mustri alusel
tüürida ning erimanöövreid sooritada, nt U-pöörded ja
silmuspöörded.
U-pöörde mustri järgimine
Kasuta u-pööret paadiga 180 kraadi pöörde tegemiseks ja uue
suuna hoidmiseks.
1 Vali autopiloodi kuval Menu > Musterjuhtimine > U-pööre.
2 Vali Rakenda pakpoord või Rakenda tüürpoord.
24
Autopiloot
Ringmustrite seadistamine ja järgimine
Paati lakkamatus, kindlas suunas ja kindla ajaintervalliga ringis
tüürimiseks saad määrata ringmustrid.
1 Vali autopiloodi kuval Menu > Musterjuhtimine > Ringid.
2 Vajadusel vali Kellaaeg ja määra aeg, mille jooksul
autopiloot ühe täisringi teeb.
3 Vali Rakenda pakpoord või Rakenda tüürpoord.
Siksakmustrite seadistamine ja järgimine
Eelseadistatud suunas kindlaks määratud aja jooksul ja nurga
all paadi pak- ja tüürpoordi ning tagasi tüürimiseks saad
kasutada siksakmustrit.
1 Vali autopiloodi kuval Menu > Musterjuhtimine > Siksak.
2 Vajadusel vali Amplituud ning seejärel kraadid.
3 Vajadusel vali Periood ning seejärel aeg.
4 Vali Rakenda siksak.
Williamsoni pöördemustri järgimine
Võid Williamsoni pöördemustri abil teha tagasipöörde ja liikuda
tagasi kohta, kus Williamsoni pöördemuster algatati. Williamsoni
pöördemustrit saab kasutada üle parda kukkumisel.
1 Vali autopiloodi kuval olles Menu > Musterjuhtimine >
Williamsoni pööre.
2 Vali Rakenda pakpoord või Rakenda tüürpoord.
Reactor™ Autopiloodi kaugjuhtimine
HOIATUS
Sõiduki ohutu ja mõistliku kasutamise eest vastutab juht.
Autopiloot on vahend, mis hõlbustab paadi juhtimist. See ei
vabasta kohustusest paati ohutult juhtida. Väldi
navigeerimisohte ja ära jäta rooliratast järelvalveta.
Saad Reactor autopiloodi kaugjuhtimise kaardiplotteriga
juhtmevabalt ühendada ja ühilduvat Reactor
autopiloodisüsteemi kasutada.
Lisateavet kaugjuhtimise kasutamise kohta leiad Reactor
autopiloodi kaugjuhtimise juhistest aadressil garmin.com
Reactor Autopiloodi kaugjuhtimise sidumine kaardiplotteriga
1 Vali Seaded > Side > Juhtmeta seadmed > Autopiloodi
kaugjuhtimine.
2 Vajadusel vali Luba.
3 Vali Uus ühendus.
4 Kaugjuhtimisseadmes vali
> Pair with MFD.
Kaardiplotter piiksub ja kuvab kinnitusteate.
5 Vali kaardiplotteril Jah, et sidumine lõpetada.
Reactor autopiloodi kaugjuhtpuldi toiminguklahvide
funktsioonide muutmine
Saad muuta Reactor autopiloodi kaugjuhtpuldi
toiminguklahvidele määratud mustreid või toiminguid.
1 Vali Seaded > Side > Juhtmeta seadmed > Autopiloodi
kaugjuhtimine > Nuputoimingud.
2 Vali toiminguklahv, mida soovid muuta.
3 Vali toiminguklahvile määratav muster või toiming.
Purjetamisfunktsioonid
Aluse tüübi seadistamine
Kaardiplotteri seadete konfigureerimiseks ning paadi tüübi jaoks
kohandatud funktsioonide kasutamiseks saad valida paadi tüübi.
1 Vali Seaded > Minu alus > Aluse tüüp.
Purjetamisfunktsioonid
2 Vali suvand.
Purjetamine
Võid seadme abil suurendada tõenäosust, et paat ületab
stardijoone täpselt sõidu alguses. Kui sünkroonid
purjetamistaimeri ametliku taimeriga, teavitatakse sind
purjetamise alguse lähenemisest üheminutilise intervalliga. Kui
kombineerid purjetamistaimeri virtuaalse stardijoonega, mõõdab
seade kiirust, suunda ja järelejäänud aega. Nende andmete
põhjal määrab seade, kas paat ületab stardijoone enne või
pärast õiget stardiaega või õigel ajal.
Startjoone navigatsioon
Purjetamise startjoone navigatsioon on teave, mida vajad, et
startjoon optimaalsel ajal ja kiirusel ületada.
Kui oled tüür- ja pakpoordi startjoone märgid, sihtkiiruse ja aja
paika pannud ning võistluskella käivitanud, ilmub ennustusjoon.
Ennustusjoon ulatub praegusest asukohast startjooneni ja igast
märgist välja ulatuvate leeliinideni.
Ennustusjoone lõpp-punkt ja värv märgivad, kus paat aja täis
saades on (seda arvutatakse praeguse liikumiskiiruse alusel).
Kui lõpp-punkt asub enne startjoont, on joon valge. See
tähendab, et paat peab õigel ajal startjoonele jõudmiseks kiirust
suurendama.
Kui lõpp-punkt asub pärast startjoont, on joon punane. See
tähendab, et paat peab enne aja täis saamist startjoone
ületamise ja trahvi saamise vältimiseks kiirust vähendama.
Kui lõpp-punkt asub startjoonel, on joon valge. See tähendab, et
paat liigub optimaalsel kiirusel ja jõuab startjoonele täpselt õigel
ajal.
Vaikimisi kuvatakse startjoone navigatsiooniaken ja võistluskell
purjevõistluse kombinatsioonkuval.
Stardijoone seadistamine
1 Vali stardijoone näidikukuval Menu > Startjoon.
2 Tee valik:
• Tüür- ja pakpoordi stardijoonemärkide tähistamiseks vali
Pingimärgid.
• Tüür- ja pakpoordi stardijoonemärkide koordinaatide
sisestamiseks vali Sisesta koordinaadid.
• Tüür- ja pakpoordi stardijoonemärkide ümberlülitamiseks
pärast nende seadistamist vali Vaheta pak- ja
tüürpoordi.
Startjoone navigatsiooni kasutamine
Startjoone navigatsioonifunktsioon aitab purjetamisvõistlusel
startjoone optimaalsel kiirusel ületada.
1 Märgi startjoon (Stardijoone seadistamine, lehekülg 25).
2 Vali startjoone navigatsiooninäidikul Menu > Sihtkiirus ja
startjoone ületamise sihtkiirus.
3 Vali Sihtaeg ning startjoone ületamise sihtaeg.
4 Vali Back.
5 Käivita võistluskell (Võistlustaimeri kasutamine,
lehekülg 25).
Võistlustaimeri kasutamine
1 Taimeri seadistamiseks vali stardijoone näidikukuval
.
2 Taimeri käivitamiseks ja peatamiseks vali Select.
või
Vööri ja GPS-antenni vahelise kauguse määramine
Saad sisestada paadi vööri ja GPS-antenni vahelise kauguse.
Nii aitate tagada, et paadi vöör ületab startjoone täpselt stardi
ajal.
1 Vali startjoone navigatsiooninäidikult Menu > Startjoon >
GPS vööri nihe.
2 Sisesta kaugus.
25
3 Vali Valmis.
Leeliinide seaded
Leeliinide kasitamiseks peab tuuleanduri kaardiplotteriga
ühendama.
Purjetamisrežiimis (Aluse tüübi seadistamine, lehekülg 2) saad
leeliinid navigatsioonikaardile kuvada. Leeliinid on abiks
purjevõistlustel.
2 Vali Seaded > Minu alus > Kiilu nihe.
3 Vali , kui andur on paigaldatud veepiirile või
Vali navigatsioonikaardil Menu > Kihid > Minu alus > Leeliinid
> Seadistus.
Ekraan: siin saab määrata leeliinide ja aluse kuvamise kaardil
ning leeliinide pikkuse.
Purjetamisnurk: võimaldab määrata selle, kuidas seade leeliine
arvutab. Valik Tegelik arvutab leeliinid tuuleanduriga
mõõdetud tuulenurga alusel. Valik Käsitsi arvutab leeliinid
käistsi sisestatud luhvarti ja leinurga alusel.
Tuulepoolne nurk: võimaldab määrata leeliini luhvarti nurga
alusel.
Allatuule nurk: võimaldab määrata leeliini leinurga alusel.
Loodeparandus: korrigeerib leeliine loode alusel.
Filtri ajakonstant: filtreerib sisestatud ajaintervalli põhinevad
leeliini andmed. Sujuvamate, paadi mõningaid kursimuutusi
või tuulenurka välja filtreerivate leeliinide saamiseks sisesta
suurem numbriline väärtus. Paadi kursimuutuste või
tuulenurga suuremat tundlikkust kuvavate leeliinide
saamiseks sisesta väiksem numbriline väärtus.
Kiilu nihke määramine
Saad sisestada kiilu nihke, et kompenseerida anduri esitatavat
sügavusnäitu. See võimaldab olenevalt sinu vajadusest vaadata
kiilu alla jääva vee sügavust või tõelist vee sügavust.
Kui soovid teada, kui sügav on vesi kiilu või paadi kõige
madalama punkti all ning andur on paigaldatud veepiirile või
kuhugi kiilu kohale, mõõda kaugus andurist paadi kiiluni.
Kui soovid teada tõelist vee sügavust ja andur on paigaldatud
veepiirist allapoole, mõõda kaugus anduri põhjast veepiirini.
MÄRKUS. see suvand on kasutatav, kui sul on kehtivad
sügavusandmed.
1 Mõõda kaugus.
• Kui andur paigaldati veepiirile
või kiilust kõrgemale,
mõõda kaugus andurist paadi kiiluni. Sisesta see väärtus
positiivse arvuna.
• Kui andur paigaldati kiilu põhja
ja soovid teada tõelise
vee sügavuse, mõõda kaugus andurist veepiirini. Sisesta
see väärtus negatiivse arvuna.
paigaldati kiilu põhja.
4 Sisesta esimeses sammus saadud väärtus.
, kui andur
Purjepaadi autopiloodi kasutamine
ETTEVAATUST
Kui see on rakendatud, kontrollib autopiloot ainult tüüri. Kui
autopiloot on rakendatud, vastutad sina ja su meeskond purjede
eest.
Lisaks suuna hoidmisele saad määrata autopiloodi hoidma ka
tuulehoidu. Autopilooti saab kasutada tüüri kontrollimiseks ka
loovimisel ja halssimisel.
Tuule säilitamine
Võid seadistada autopiloodi säilitama kurssi seoses praeguse
tuulesuunaga. Tuulesuuna säilitamiseks või halssimiseks peab
seade olema ühendatud NMEA 2000 või NMEA 0183 ühilduva
tuuleanduriga.
®
Tuulehoiu tüübi seadistamine
Enne tuulehoiu rakendamist pead autopiloodiga ühendama
NMEA 2000 või NMEA 0183 tuuleanduri.
Autopiloodi täpsemaks konfigureerimiseks uuri autopiloodi
paigaldusjuhiseid.
1 Vali autopiloodi kuval Menu > Autopiloodi seadistus >
Tuule tüüp.
2 Vali Ilmne või Tõene.
Tuulehoiu rakendamine
Enne tuulehoiu rakendamist pead autopiloodiga ühendama
NMEA 2000 või NMEA 0183 tuuleanduri.
Kui autopiloot on ooterežiimis, vali Wind Hold.
Suunahoius tuulehoiu rakendamine
Enne tuulehoiu rakendamist pead autopiloodiga ühendama
NMEA 2000 või NMEA 0183 tuuleanduri.
Kui suunahoid on rakendatud, vali Menu > Wind Hold.
Tuulehoiu nurga seadistamine autopiloodiga
Autopiloodi tuulehoiu nurka saad seadistada, kui tuulehoid on
aktiivne.
• 1° sammudena tuulehoiu nurga seadistamiseks vali või .
• 10° sammudena tuulehoiu nurga seadistamiseks vali või
.
Pautimine ja halssimine
Kui suuna või tuule hoidmine on sisse lülitatud, võib
automaatpiloodi abil sooritada pautimise või halssimise.
26
Purjetamisfunktsioonid
Loovimine ja halssimine suunahoius
1 Rakenda suunahoid (Autopiloodi sisselülitamine,
lehekülg 24).
Vali
Menu.
2
3 Vali suvand.
Autopiloot loovib või halsib paati.
Loovimine ja halssimine tuulehoius
Enne tuulehoiu rakendamist pead paigaldama tuuleanduri.
1 Rakenda tuulehoid (Tuulehoiu rakendamine, lehekülg 26).
2 Vali Menu.
3 Vali suvand.
Autopiloot juhib paati loovimisel või halssimisel ning ekraanil
kuvatakse loovimise või halssimise edenemisteave.
Loovimise ja halssimine viivituse määramine
Loovimise ja halssimise viivitus võimaldab pärast manöövri
alustamist loovimist või halssimist viivitada.
1 Vali autopiloodi kuval Menu > Autopiloodi seadistus >
Purjetamise seadistus > Halsi viivitus.
2 Vali viivituse pikkus.
3 Vajadusel vali Valmis.
Halsiblokeerija lubamine
MÄRKUS. halsiblokeerija ei takista tüüri abil käsitsi halssimist
või järsku tüürimist.
Halsiblokeerija takistab autopiloodil halssimist.
1 Vali autopiloodi kuval Menu > Autopiloodi seadistus >
Purjetamise seadistus > Gybe blokeerija.
2 Vali Lubatud.
Force™ veomootori juhtimine
HOIATUS
Ära käita mootorit, kui propeller asub veest väljas. Kokkupuude
pöörleva propelleriga võib põhjustada raske kehavigastuse.
Ära kasuta mootorit kohas, kus sul või mõnel teisel isikul võib
olla kokkupuude pöörleva propelleriga.
Kehavigastuse vältimiseks tuleb enne propelleri puhastamist või
hooldamist alati eraldada akutoide.
Sõiduki ohutu ja mõistliku kasutamise eest vastutab juht.
Autopiloot on vahend, mis hõlbustab paadi juhtimist. See ei
vabasta kohustusest paati ohutult juhtida. Väldi
navigeerimisohte ja ära jäta rooliratast järelvalveta.
Õpi autopilooti kasutama rahulikul ja ohutul veel.
Autopiloodi kasutamisel ohtlikes piirkondades ole äärmiselt
ettevaatlik.
ETTEVAATUST
Autopiloodi funktsioonide kasutamisel ole valmis ootamatuks
peatumiseks, kiirendamiseks ja pööramiseks.
Mootori hoiuasendisse või sealt välja liigutamisel on kinnijäämisvõi muljumisoht, millega võib kaasneda kehavigastus.
Mootori hoiuasendisse või sealt välja liigutamisel pööra
tähelepanu mootori ümber olevatele libedatele pindadele.
Libisemine mootori hoiuasendisse või sealt välja liigutamisel
võib põhjustada kehavigastuse.
Võid Force veomootori ühendada kaardiplotteriga ning
kaardiplotteri abil mootorit kuvada ja juhtida.
Veomootoriga ühendamine
Võid kaardiplotteri juhtmevabalt ühendada ühilduva Garmin
Force veomootoriga ning kaadriplotteri abil veomootorit juhtida.
1 Lülita sisse kaardiplotter ja veomootor.
Force™ veomootori juhtimine
2 Luba kaardiplotteris Wi‑Fi võrk (Wi‑Fi juhtmevaba võrgu
seadistamine, lehekülg 36).
3 Veendu, et kaardiplotter on võrgu hostseade.
4 Vali kaardiplotteris Seaded > Side > Juhtmeta seadmed >
Garmin-veomootor.
5 Sidumisrežiimi sisenemiseks vajuta veomootori kuvapaneelil
kolm korda .
on veomootori kuvapaneelil kaardiplotteri otsimise ajal
sinine ja eduka ühendamise järel roheline.
Kui kaardiplotter ja veomootor on edukalt ühendatud, siis
mootori juhtimiseks luba veomootori ülekatteriba (Ekraanile
veomootori juhtnuppude lisamine, lehekülg 27).
Ekraanile veomootori juhtnuppude lisamine
Kui oled kaardiplotteri ühendanud Force veomootoriga, pead
veomootori juhtimiseks lisama ekraanile veomootori juhtriba.
1 Ava vaade, mida soovid kasutada veomootori juhtimiseks.
2 Tee valik:
• Vali kombinatsioonlehel või SmartMode™ vaates Menu >
Redigeeri > Ülekihi numbrid.
• Vali täisekraanivaates Menu > xxx.
3 Vali Ülemine riba või Alumine riba.
4 Vali Veomootori riba.
Korda neid samme, et soovi korral lisada veomootori juhtnupud
kõikidele vastavatele kuvadele.
Veomootori juhtriba
Veomootori juhtriba võimaldab Force veomootori juhtimist ja
mootori oleku jälgimist.
Vali soovitud üksus. Valitud nupp süttib. Väljalülitamiseks vali
üksus uuesti.
Veomootori aku olek.
Lülitab propelleri sisse ja välja.
Vähendab kiirust.
Kiiruseindikaator
Suurendab kiirust.
Aktiveerib püsikiirushoidja praeguse kiiruse juures.
Aktiveerib propelleri täiskiiruse.
Veomootori olek.
Aktiveerib ankruluku, mis kasutab asukoha säilitamiseks veomootorit.
Roolib veomootoriga.
Ankruluku kasutamisel liigutatakse ankruluku asukohta edasi,
tagasi, vasakule või paremale.
Aktiveerib suuna säilitamise (praeguse kursi määramine ja säilitamine).
Kui veomootor säilitab kurssi, ilmub veomootori ribal autopiloodi
riba.
Avab veomootori sätted.
Veomootori seaded
Vali veomootori ribalt .
Kalibreeri: kalibreerib veomootori kompassi (Veomootori
kompassi kalibreerimine, lehekülg 28) ning seadistab
veomootori ja nina nihke (Paadinina nihe, lehekülg 28).
Anchor Gain: seadistab veomootori reageeringu ankruluku
režiimis olles. Kui veomootor peab reageerima ja liikuma
kiiremini, siis suurenda väärtust. Kui mootor liigub liiga palju,
vähenda väärtust.
27
Navigation Gain: seadistab veomootori reageeringu
navigeerimise ajal. Kui veomootor peab reageerima ja
liikuma kiiremini, siis suurenda väärtust. Kui mootor liigub
liiga palju, vähenda väärtust.
Suuna säilitamise režiim: seadistab suuna säilitamise režiimi.
Suvand Veesõiduki joondus üritab säilitada veesõiduki
suunda. Suvand Navigeeri kohta: üritab otsejoones
navigeerida soovitud asukohta.
Toite autom. sisselülitus: lülitab veomootori sisse, kui süsteem
pingestatakse.
Propelleri hoiupool: seadistab veomootori propelleri
liikumissuuna veomootori hoiuasendi valimisel. See on
kasulik, kui hoiuasendis propelleri lähedal on teisi esemeid.
Otseteeklahvid: võimaldab veomootori kaugjuhtimissüsteemi
otseteeklahvide toimimist vastava kaardiplotteriga. Klahvid
toimivad korraga vaid ühe kaardiplotteriga.
Taasta algseaded: taastab veomootori seadete
tehaseväärtused.
Veomootori kaugjuhtimissüsteemi otseteeklahvidele
otsetee määramine
Kui määrad veomootori kaugjuhtimissüsteemile otseteeklahvi,
saad kiiresti avada sageli kasutatavaid kuvasid. Otsetee saad
määrata näiteks sonarikuvadele ja kaartidele.
1 Ava kuva.
2 Hoia all otseteeklahvi.
VIHJE: otseteeklahv salvestatakse numbrina ka
kategooriasse Sagedasti kasutusel.
Kompassi vaatamine
Võid kompassi abil vaadata oma suunda ja marsruuti.
Vali Näidikud > Kompass.
Teekonnanäidikute kuvamine
Teekonnanäidikud kuvavad praeguse teekonnaga seotud
odomeetri-, kiiruse-, aja- ja kütusenäidu.
Vali Näidikud > Reis.
Teekonnanäidikute lähtestamine
1 Vali Näidikud > Reis > Menu.
2 Tee valik:
•
•
•
•
Praeguse teekonna näitude nullimiseks vali Nulli reis.
Maksimumkiiruse näidu nullimiseks vali Nulli max kiirus.
Odomeetrinäidu nullimiseks vali Nulli odomeeter.
Kõikide näitude nullimiseks vali Lähtesta kõik.
Mootori- ja kütusenäidikute vaatamine
Enne mootori- ja kütusenäidikute vaatamist pead looma
ühenduse mootori- ja kütuseandmeid tuvastavaNMEA 2000
võrguga. Lisateavet leiad installijuhistest.
Vali Näidikud > Mootor.
Veomootori kompassi kalibreerimine
Enne autopiloodi funktsioonide kasutamist tuleb kalibreerida
veomootori kompass.
1 Kui ilm on rahulik, siis sõida kaldast jms eemale.
> Kalibreeri > Kompassi kal..
2 Vali veomootori ribalt
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Paadinina nihe
Paigaldusnurgast sõltuvalt ei pruugi veomootor joonduda paadi
keskjoonega. Parimate tulemuste saavutamiseks tuleks
seadistada paadinina nihe.
1 Reguleeri veomootori nurka nii, et see joondub paadi
keskjoonega , osutades ettepoole.
Näidikutel kuvatavate mootorite valimine
Saad kuvada kuni nelja mootori teabe.
1 Vali mootorinäidikute kuval Menu > Näidiku seadistus >
Mootori valik > Mootorite arv.
2 Tee valik:
• Vali mootorite arv.
• Mootorite automaatselt tuvastamiseks vali Autom.
konfiguratsioon.
Näidikutel kuvatavate mootoriandmete kohandamine
Enne näidikutel kuvatavate mootoriandmete kohandamist tuleb
käsitsi valida mootorite arv (Näidikutel kuvatavate mootorite
valimine, lehekülg 28).
1 Vali mootorinäidikute kuval Menu > Näidiku seadistus >
Mootori valik > Mootorite arv.
2 Vali Esimene mootor.
3 Vali esimesel näidikul kuvatav mootor.
4 Korda toimingut ülejäänud mootoritulpadel.
Mootorinäidikute olekuhoiatuste lubamine
Saad määrata kaardiplotteri kuvama mootori olekuhoiatusi.
Vali mootorinäidikute kuval Menu > Näidiku seadistus >
Olekuhoiatused > Sees.
Mootorihoiatuse rakendudes ilmub näidiku olekuhoiatus ning
olenevalt hoiatuse tüübist võib näidik punaseks muutuda.
2 Vali veomootori ribalt
> Kalibreeri > Vööri nihe.
Näidikud ja graafikad
Näidikud ja graafikad esitavad teavet mootori ja keskkonna
kohta. Teabe vaatamiseks tuleb võrguga ühendada ühilduv
andur.
28
Mootorinäidiku teatud olekuhoiatuste lubamine
1 Vali mootorinäidikute kuval Menu > Näidiku seadistus >
Olekuhoiatused > Kohandatud.
2 Vali vähemalt üks mootorinäidiku hoiatus, mis sisse või välja
lülitada.
Näidikud ja graafikad
Kütusehoiatuse määramine
Enne kütuse hoiatustaseme määramist tuleb kaardiplotteriga
ühendada ühilduv kütuse vooluandur.
Saad määrata hoiatuse, mis kostab, kui pardal olev kütusekogus
saavutab sinu määratud taseme.
1 Vali Seaded > Hoiatused > Kütus > Määra pardal olev
kütus > Sees.
2 Sisesta kütuse kogus, mis vallandab hoiatuse ja vali Valmis.
Veesõiduki kütusekoguse seadistamine
1 Vali Seaded > Minu alus > Kütusekogus.
2 Sisesta kütusepaakide kombineeritud kogumaht.
Kütuseandmete sünkroonimine aluse tegeliku
kütusekogusega
Saad kütuse lisamisel kaardiplotteris kütusetasemeid aluses
oleva tegeliku kütusekogusega sünkroonida.
1 Vali Näidikud > Mootor > Menu.
2 Tee valik:
• Kui oled aluse kõik kütusepaagid täitnud, vali Täida kõik
paagid. Kütusetase lähtestatakse maksimaalsele
kogusele.
• Kui sa paaki päris täis ei tankinud, vali Lisa paati kütust
ning sisesta lisatud kogus.
• Aluse paakides oleva kogu kütusekoguse täpsustamiseks
vali Määra pardal olev kütus ning sisesta paakides olev
kütuse kogus.
Tuulenäidikute vaatamine
Enne tuuleteabe vaatamist pead tuuleandurid kaardiplotteriga
ühendama.
Vali Näidikud > Tuul.
Purjetamise tuulenäidiku konfigureerimine
Purjetamise tuulenäidiku saad konfigureerida kuvama tõelist või
ilmset tuulekiirust ja -nurka.
1 Vali tuulenäidikul Menu > Purjetamistuule näidik.
2 Tee valik:
• Tõelise või ilmse tuulenurga kuvamiseks vali Nõel ja tee
valik.
• Tõelise või ilmse tuulekiiruse kuvamiseks vali Tuulekiirus
ja tee valik.
Kiirusallika konfigureerimine
Saad määrata, kas aluse kiiruseandmed kuvatakse näidikul
tuule arvutamiseks veekiiruse või GPS-kiiruse alusel.
1 Vali tuulenäidikul Menu > Kompassinäidik > Speed
Display.
Tee
valik:
2
• Et arvutada aluse liikumiskiirus veekiiruse anduri alusel,
vali Veekiirus.
• Et arvutada aluse liikumiskiirus GPS-andmete alusel, vali
GPS-i kiirus.
Tuulenäidiku kursiallika konfigureerimine
Saad määrata tuulenäidikul kuvatava kursi allika. Magentkurss
on kursiandurilt vastuvõetud kursiandmed, GPS-kurss
aruvatakse kaardiplotteri GPS-i järgi (kurss maapinnal).
1 Vali tuulenäidikul Menu > Kompassinäidik > Kursi allikas.
2 Vali GPS-i suund või Magnetic.
MÄRKUS. aeglasel kiirusel liikudes või paigal seistes on
magnetkompass täpsem kui GPS-allikas.
Tihttuules sõitja tuulemõõdik
Võid vastu- või pärituule jaoks määrata tihttuules sõitva paadi
tuulemõõdiku vahemiku.
Digitaalne lülitus
1 Vali tuulemõõdiku kuval Menu > Kompassinäidik > Määra
näidiku tüüp > Tihttuule mõõdik.
2 Tee valik:
• Vastusuunalises tihttuules sõitja tuulemõõdiku maksimumja miinimumväärtuste seadistamiseks vali Muuda
vastutuule skaalat ja määra nurgad.
• Pärisuunalises tihttuules sõitja tuulemõõdiku maksimumja miinimumväärtuste seadistamiseks vali Muuda
allatuule skaalat ja määra nurgad.
• Tegeliku või näilise tuule kuvamiseks vali Tuul ja seejärel
soovitud suvand.
Digitaalne lülitus
Kaardiplotteri abil saab ühilduva süsteemiga ühendamise järel
süsteemi jälgida ja juhtida.
Nt võid juhtida veesõiduki sisevalgustust ja navigeerimistulesid.
Võid jälgida süsteeme ka reaalajas.
Digitaallülituse juhtnuppudele juurdepääsuks vali Lülitamine.
Digitaalse lülitussüsteemi ostmise ja seadistamise kohta küsi
lisateavet ettevõtte Garmin edasimüüjalt.
Digitaalse lülituskuva lisamine ja muutmine
Võid lisada ja redigeerida kaardiplotteri digitaalseid
lülituskuvasid.
1 Vali Lülitamine > Menu.
2 Vali Lisa leht või vali muutmiseks lehekülg. .
3 Seadista lehekülg vastavalt soovile.
• Lehekülje nime sisestamiseks vali Nimi.
• Lülitite seadistamiseks vali Muuda lüliteid.
Loodete, hoovuse ja taevakehade
teave
Mareograafi teave
Võid vaadata mareograafi konkreetse kuupäeva ja kellaaja
teavet, sh loodete kõrgus ning järgmine tõus ja mõõn. Vaikimisi
kuvab kaardiplotter hiljuti kuvatud mareograafi, praeguse
kuupäeva ja viimase tunni tõusuteavet.
Vali Nav. teave > Looded ja hoovused > Looded.
Hoovusejaama teave
MÄRKUS. hoovusejaama teave on saadaval teatud
üksikasjalikel kaartidel.
Saad vaadata valitud kindla kuupäeva ja kellaaja teavet, sh
liikumiskiirust ja hoovuse taset. Vaikimisi kuvab kaardiplotter
viimati vaadatud jaama tänase kuupäeva ja kellaaja
hoovuseteavet.
Vali Nav. teave > Looded ja hoovused > Hoovused.
Taevateave
Saad vaadata teavet päikesetõusu, -loojangu, kuutõusu, loojangu, kuufaaside ja nende ligikaudse asukohta kohta taevas.
Ekraani keskosa esitab otse üles jäävat taevast, välimised ringid
esitavad horisonti. Kaardiplotter kuvab vaikimisi taevateavet
tänase kuupäeva ja kellaaja kohta.
Vali Nav. teave > Looded ja hoovused > Taevas.
Loodete, hoovuste jaamade või taevakehade
teabe vaatamine erinevatel kuupäevadel
1 Vali Nav. teave > Looded ja hoovused.
2 Vali Looded, Hoovused või Taevas.
29
3 Tee valik:
• Muu kuupäeva teabe vaatamiseks vali Muuda kuupäeva
> Käsitsi ja sisesta kuupäev.
• Tänase päeva teabe vaatamiseks vali Muuda kuupäeva
> Kasuta kehtivat kuupäeva.
• Kui see on saadaval, saad vaadata teavet kuvatava päeva
järgse päeva kohta, kui valid Järgmine päev.
• Kui see on saadaval, saad vaadata teavet kuvatava päeva
eelse päeva kohta, kui valid Eelmine päev.
Loodete ja hoovuste erineva mõõtejaama
teabe kuvamine
1
2
3
4
Vali Nav. teave > Looded ja hoovused.
Vali Looded või Hoovused.
Vali Läheduses olevad jaamad.
Vali jaam.
Digitaalne selektiivne helistamine
Kaardiplotteri NMEA 0183 VHF-raadiosaatja
funktsioonid
Kui kaardiplotter on ühendatud NMEA 0183 VHFraadiosaatjaga, lülitatakse sisse järgmised funktsioonid.
• Kaardiplotter saab edastada su GPS-asukoha raadiosaatjale.
GPS-asukoha teave edastatakse DSC-kõnedega (kui
raadiosaatja seda toetab).
• Kaardiplotter võtab raadiosaatjalt vastu digitaalsete
valikkutsungite (DSC) häda- ja asukohateavet.
• Kaardiplotter jälgib asukohateavet edastavate veesõidukite
asukohta.
DSC sisselülitamine
Vali Seaded > Muud alused > DSC.
DSC loend
DSC loend on logi viimastest DSC kõnedest ja muudest
sisestatud DSC kontaktidest. DSC loendisse saab sisestada
kuni 100 kirjet. DSC loend kuvab viimati paadist tehtud kõned.
Kui samalt paadilt võetakse vastu järgmine kõne, vahetab see
loendis esimese kõne välja.
DSC loendi vaatamine
Enne DSC loendi vaatamist tuleb kaardiplotter ühendada DSC-i
toetava VHF-raadioga.
Vali Nav. teave > Muud alused > DSC loend.
DSC kontakti lisamine
Saad oma DSC loendisse aluse lisada. DSC kontaktile saad
helistada kaardiplotteri kaudu.
1 Vali Nav. teave > Muud alused > DSC loend > Lisa
kontakt.
2 Sisesta aluse laevanduse mobiilteenuse tunnus (MMSI).
3 Sisesta aluse nimi.
Saabuvad hädaabikutsungid
Kui ühilduv kaardiplotter ja VHF-raadiosaatja on ühendatud
NMEA 0183 abil, siis VHF-raadiosaatjale DSC-hädaabikutsungi
saabudes annab kaardiplotter hoiatuse. Kui hädaabikutsungiga
koos saadeti asukoha teave, siis salvestatakse kutsungiga ka
see teave.
tähendab DSC-kõnede loendis hädaabikutsungit ja tähistab
navigatsioonikaardil veesõiduki asukohta DSC-hädaabikutsungi
edastamise hetkel.
30
Hädas oleva aluse juurde navigeerimine
märgib DSC loendis hädaabikõnet ning märgib aluse asukoha
navigatsioonikaardil DSC hädaabikõne saabumise ajal.
1 Vali Nav. teave > Muud alused > DSC loend.
2 Vali asukoha aruandekõne.
3 Vali Navigeeri kohta:.
4 Vali Mine või Teekond.
Asukoha jälgimine
Kui ühendad kaardiplotteri NMEA 0183 abil VHF-raadioga, saad
jälgida asukohaaruandeid saatvaid aluseid.
Funktsioon on saadaval ka seadmes NMEA 2000, kui alus
saadab õiged PGN-andmed (PGN 129808; DSC kõneteave).
Iga vastuvõetud asukohaaruanne logitakse DSC loendisse
(DSC loend, lehekülg 30).
Asukoha aruande vaatamine
1 Vali Nav. teave > Muud alused > DSC loend.
2 Vali asukoha teadaande kutsung.
3 Tee valik:
• Asukoha aruande üksikasjade nägemiseks vali .
• Asukohta märkiva kaardi vaatamiseks vali .
Jälgitud aluse juurde navigeerimine
1 Vali Nav. teave > Muud alused > DSC loend.
2 Vali asukoha aruandekõne.
3 Vali Navigeeri kohta:.
4 Vali Mine või Teekond.
Vahepunkti loomine jälgitava veesõiduki asukohas
1 Vali Nav. teave > Muud alused > DSC loend.
2 Vali asukoha teadaande kutsung.
3 Vali Loo vahepunkt.
Asukoha aruande teabe muutmine
1 Vali Nav. teave > Muud alused > DSC loend.
2 Vali asukoha aruandekõne.
3 Vali Redigeeri.
• Aluse nime sisestamiseks vali Nimi.
• Uue sümboli valimiseks vali Sümbol, kui see on
kohaldatav.
• Kommentaari sisestamiseks vali Kommentaar.
• Kui raadio jälgib alust ja soovid aluse jäljejoone kuvada,
vali Tee.
• Jäljejoonele värvi valimiseks vali Teejoon.
Asukoha aruandekõne kustutamine
1 Vali Nav. teave > Muud alused > DSC loend.
2 Vali asukoha aruandekõne.
3 Vali Redigeeri > Nulli aruanne.
Aluse jälgede vaatamine kaardil
Teatud kaardivaadetes saad vaadata kõikide jälgitavate aluste
jälgi. Vaikimisi märgivad mustad jooned aluse teekonda, mustad
punktid märgivad jälgitava aluse viimatisi asukohti, sinine lipp
aga aluse viimast asukohta.
1 Vali kaardil või 3D kaardivaates Menu > Kihid > Muud
alused > DSC > DSC rajad.
2 Vali tundide arv, mille jooksul kuvatakse kaardil jälgitavad
alused.
Näiteks, kui valid 4 tundi, kuvatakse kõikide jälgitavate aluste
jäljepunktid, mis on nooremad kui neli tundi.
Digitaalne selektiivne helistamine
Individuaalsed rutiinsed kutsungid
Kui kaardiplotter on ühendatud ettevõtte Garmin VHFraadiosaatjaga, võid kaardiplotteri liideses seadistada
individuaalse rutiinse kutsungi.
Kaardiplotteris individuaalse rutiinse kutsungi seadistamisel võid
valida DSC-kanali, mida soovid sideks kasutada. Raadiosaatja
edastab selle taotluse koos kutsungiga.
DSC kanali valimine
MÄRKUS. dSC kanalid on piiratud kõikidel sagedusaladel
olevate kanalitega. Vaikimisi määratud kanal on 72. Kui valid
muu kanali, kasutab kaardiplotter kõnede tegemiseks seda
kanalit, kui määrad uue kanali.
1 Vali Nav. teave > Muud alused > DSC loend.
2 Vali helistamiseks alus või jaam.
3 Vali Kõne raadioga > Kanal.
4 Vali olemasolev kanal.
Individuaalse kõne tegemine
MÄRKUS. kaardiplotterilt kõne algatamisel, kui raadiosse pole
MMSI numbrit programmeeritud, ei võta raadio kõneteavet
vastu.
1 ValiNav. teave > Muud alused > DSC loend.
2 Vali helistamiseks alus või jaam.
3 Vali Kõne raadioga.
4 Vajadusel vali Kanal ja seejärel uus kanal.
5 Vali Saada.
Kaardiplotter saadab kõneteabe raadiosse.
Lõpeta
Garmin VHF-raadiosaatja abil kõne.
6
ikoonid
Kirjeldus
Kordab üht lugu
Otsib jaamu
Otsib jaamu või jätab lugusid vahele
Juhuesitus
Meediumiallika valimine
Kui võrku, nt NMEA 2000 võrku on ühendatud mitu
meediumiseadet, saad valida kaardiplotterilt juhitava
meediumiallika.
MÄRKUS. saad esitada ainult seadmega ühendatud allikatest.
MÄRKUS. kõik funktsioonid pole kõigil meediumiallikatel
kasutatavad.
1 Vali meediumikuval Menu > Allikas.
MÄRKUS. allikamenüü ilmub ainult seadmetes, mis toetavad
mitme meediumiallika kasutamist.
2 Vali allikas.
Muusika esitamine
Muusika sirvimine
1 Vali meediumikuval Sirvi või Menu > Sirvi.
2 Vali Select Position või vali suvand.
Tähestikulise otsingu lubamine
Suuremast loendist palade või albumite leidmiseks saad
kasutada tähestikulist otsingut.
Vali meediumival Menu > Installi > Alpha otsing.
Individuaalse kõne tegemine AIS sihtmärki
1 Vali kaardil või 3D kaardivaates AIS sihtmärk.
2 Vali AIS alus > Kõne raadioga.
3 Vajadusel vali Kanal ja seejärel uus kanal.
4 Vali Saada.
Loo kordamine
1 Vali loo esitamise ajal Menu > Korda.
2 Vajaduse korral vali Üksik.
Kaardiplotter saadab kõneteabe raadiosse.
5 Lõpeta Garmin VHF-raadiosaatja abil kõne.
Palade seadmine juhujärjekorda
1 Vali meediumikuval Menu > Juhujärjestus.
2 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
Meediumipleier
MÄRKUS. meediumipleieri funktsioon ei ühildu kaardiplotteri
kõikide mudelitega.
MÄRKUS. kõik funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad kõikide
meediumipleieritega.
Kui NMEA 2000 võrku on ühendatud ühilduv stereoseade, saab
stereoseadet juhtida kaardiplotteriga. Kaardiplotter peaks
esmakordsel ühendamisel meediumipleieri automaatselt
tuvastama.
Võid esitada meediumipleieri ja NMEA 2000 võrguga ühendatud
allikate meediumifaile.
Meediumipleieri avamine
Kõikide palade kordamine
Vali meediumikuval Menu > Korda > Kõik.
Helitugevuse reguleerimine
Tsoonide lubamine ja keelamine
Kui ühendasid aluse kõlarid tsoonideks, saab vajalikud tsoonid
lubada ja ebavajalikud keelata.
1 Vali meediumiekraanil Menu > Heli tasmed > Luba/keela
tsoonid.
Vali
tsoon.
2
Meediumi heli vaigistamine
1 Vali meediumikuval .
2 Vajaduse korral vali Select Position.
Enne meediumipleieri avamist tuleb kaardiplotteriga ühendada
ühilduv seade.
Vali Kandja.
VHF-raadio
Ikoonid
VHF-kanalite skannimine
MÄRKUS. kõikidel seadmete ei pruugi neid ikoone olla.
Enne VHF-kanalite skannimist tuleb allikaks määrata VHF.
Saad seirata eelsäteteks salvestatud VHF-kanaleid ning
automaatselt aktiivsele kanalile lülituda.
Vali VHF meediumikuvak Menu > Skanni.
ikoonid
Kirjeldus
Salvestab või kustutab eelseadistatud kanali
MÄRKUS. need funktsioonid on kasutatavad teatud VHFvastuvõtjaga raadiotel.
Kordab kõiki lugusid
Meediumipleier
31
VHF summutuse seadistamine
MÄRKUS. see funktsioon on saadaval mõnedes VHFvastuvõtjaga stereosüsteemis.
1 Vali VHF allika lehel Menu > Summutaja.
2 Reguleeri VHF summutust.
Raadio
AM- või FM-raadio kuulamiseks läheb tarvis raadioga õigesti
ühendatud sobivat AM-/FM-mereantenn ja raadiosignaale
edastatavat raadiojaama. AM/FM-antenni ühendamisjuhiseid vt
raadio paigaldusjuhendist.
DAB-jaamade kuulamiseks peavad sul olema vastavad
seadmed (DAB taasesitus, lehekülg 32). DAB-adapteri ja
antenni ühendamise juhiseid vt adapteri ja antenni
müügikomplekti kuuluvast paigaldusjuhendist.
Tuuneri regiooni seadistamine
1 Vali meediumikuval Menu > Installi > Tuuneri regioon.
2 Vali suvand.
Raadiojaama vahetamine
1 Vali meediumiekraanil kasutatav allikas, näiteks FM.
2 Vali või ja seejärel kuulatav jaam.
Häälestusrežiimi muutmine
Võid määrata kuidas jaama teatud meediumitüüpidel valitakse,
nt FM- või AM-raadio kuulamisel.
MÄRKUS. kõik häälestusrežiimid pole saadaval kõikide
meediumitüüpide jaoks.
1 Vali meediumikuval Menu > Häälestusrežiim.
2 Vali suvand.
3 Vajaduse korral vali Select Position.
Eelsätted
Võid AM- ja FM-lemmikjaamad kiireks juurdepääsuks mällu
salvestada.
Ühenduse olemasolul valikulise DAB-antenniga võid salvestada
DAB-lemmikjaamu.
Jaama salvestamine eelsättena
1 Vali meediumikuval eelsättena salvestatav jaam.
2 Vali Eelsätted > Lisa praegune kanal.
Eelsätete eemaldamine
1 Vali rakenduval meediumikuval Eelsätted.
2 Vali loendist eelsäte.
3 Vali Eemalda valitud kanal.
DAB taasesitus
Kui ühendad ühilduva digitaalse heliedastuse (DAB) mooduli ja
antenni, nagu FUSION MS-DAB100A ühilduva raadioga, saad
valida ja esitada DAB jaamasid.
DAB allika kasutamiseks pead asuma regioonis, kus DAB on
saadaval ja valima tuuneri regiooni (DAB tuuneri regiooni
seadistamine, lehekülg 32).
®
DAB tuuneri regiooni seadistamine
Õigete DAB seadete saamiseks pead määrama regiooni, kus
asud.
1 Vali meediumikuval Menu > Installi > Tuuneri regioon.
2 Vali regioon, kus asud.
DAB jaamade otsimine
Enne DAB jaamade otsimist peab ühendama ühilduva DAB
mooduli ja antenni (ei kuulu komplekti) stereopistikusse. Kuna
DAB signaale edastatakse ainult teatud riikides, pead ka tuuneri
häälestama piirkonnale, kus DAB signaale edastatakse.
32
1 Vali DAB allikas.
2 Vali Skanni ja otsi olemasolevaid DAB jaamasid.
Kui otsimine on lõpetatud, hakatakse esitama esimese leitud
komplekti esimest saada olevat jaama.
MÄRKUS. kui esimene otsimine on lõpetatud, vali Skanni ja
otsi DAB jaamu uuesti. Kui ka uuesti otsimine on lõpetatud,
hakkab süsteem esitama selle komplekti esimest jaama,
mida kuulasid siis, kui otsingu uuesti käivitasid.
DAB jaamade vahetamine
1 Vali DAB allikas.
2 Vajadusel vali Skanni ja otsi kohalikke DAB jaamasid.
3 Vali või , et jaama vahetada.
Kui oled jõudnud valitud kogumiku lõppu, valib raadio
järgmises kogumikus oleva esimese jaama automaatselt.
VIHJE: kogumiku vahetamiseks hoia all nuppu
või .
Loendist DAB jaama valimine
1 Vali DAB kuval Sirvi > Jaamad.
2 Vali loendist jaam.
DAB-jaama valimine kategooriast
1 Vali DAB-i meediumikuvalt Sirvi > Kategooriad.
2 Vali loendist kategooria.
3 Vali loendist jaam.
DAB-jaamade eelsätted
Hõlpsaks juurdepääsuks võid soovitud DAB-jaamad salvestada.
Mällu saab salvestada kuni 15 DAB-jaama.
DAB jaama salvestamine eelsättena
1 Vali DAB meediumikuval eelsättena salvestatav jaam.
2 Vali Sirvi > Eelsätted > Salvesta kehtiv.
DAB-eelsätte valimine loendist
1 Vali DAB-i meediumikuvalt Sirvi > Eelsätted > Vaata
eelsätteid.
2 Vali loendist eelsäte.
DAB eelsätete eemaldamine
1 Vali DAB kuval Sirvi > Eelsätted.
2 Tee valik:
• Ühe eelsätte eemaldamiseks vali Eemalda eelsäte ja vali
eelsäte.
• Kõigi eelsätete eemaldamiseks vali Eemalda kõik
eelsätted.
SiriusXM satelliitraadio
®
Kui installitud ja kaardiplotteriga on ühendatud FUSION-Link™
raadio ja SiriusXM Connect Tuner, võib sul tellimusest olenevalt
olla ligipääs SiriusXM satelliitraadiole.
SiriusXM raadio tunnuskoodi leidmine
Enne oma SiriusXM tellimuse aktiveerimist peab sul olema
SiriusXM Connect tüüneri raadio tunnuskood.
SiriusXM raadio tunnuskoodi leidmiseks vaata SiriusXM tüüneri
või selle pakendi taha või häälesta kaardiplotter kanalile 0.
1 Vali Kandja > Allikas > SiriusXM.
2 Häälesta kanalile 0.
SiriusXM raadio tunnuskood ei sisalda tähte I, O, S ja F.
SiriusXM tellimuse aktiveerimine
1 Kui valitud on allikas SiriusXM, vali kanal 1.
Peaksid kuulma kontrollkanalit. Vastasel juhul kontrolli
SiriusXM Connect tuunerit ja antenni paigaldust ning
ühendusi ja proovi uuesti.
2 Vali kanal 0, et leida raadio ID.
Meediumipleier
3 Võta ühendust SiriusXM kuulajatoega telefoninumbril (866)
635-2349 või ava aadress www.siriusxm.com/activatenow, et
see Ühendriikides tellida. Võta ühendust SiriusXM
telefoninumbril (877) 438-9677 või ava aadress
www.siriusxm.ca/activatexm, et see Kanadas tellida.
4 Esita raadio ID.
Aktiveerimisele kulub tavaliselt 10 kuni 15 minutit, aga sellele
võib kuluda ka kuni tund. Et SiriusXM Connect tuuner võtaks
aktiveerimisteate vastu, peab see olema sisse lülitatud ja
võtma vastu SiriusXM signaale.
5 Kui teenust tunni jooksul ei aktiveerita, ava aadress
http://care.siriusxm.com/refresh või võta ühendust SiriusXM
kuulajatoega telefoninumbril 1-866-635-2349.
Jaamajuhi kohandamine
SiriusXM raadiojaamad on jaotatud kategooriatesse. Võid valida
jaamajuhis ilmuvate jaamade kategooriad.
Tee valik:
• Kui meediumiseade on stereotoega FUSION-Link, vali
Kandja > Sirvi > Kanal.
• Kui meediumiseade on GXM™ antenn, vali Kandja >
Menu > Kategooria.
SiriusXM kanali salvestamine eelsätete loendisse
Saad oma lemmikkanalid eelsätete loendisse salvestada.
1 Vali Kandja.
2 Vali eelsättena salvestatav kanal.
3 Tee valik:
• Kui meediumiseade on FUSION-Link stereovõimekusega,
vali Sirvi > Eelsätted.
• Kui tegemist on GXM antenniga, vali Menu > Eelsätted >
Lisa praegune kanal.
SiriusXM vanemlike õiguste avamine
1 Vali meediumikuval Sirvi > Vanemlik > Ava.
2 Sisesta pääsukood.
Vaikimisi määratud pääsukood on 0000.
Vanemlike õiguste määramine SiriusXM raadiokanalitele
Enne vanemlike õiguste määramist tuleb need avada.
Vanemlikud õigused võimaldavad piirata ligipääsu SiriusXM
kanalitelel, sh täiskasvanutele mõeldud sisule. Kui funktsioon on
lubatud, pead lukustatud kanalite avamiseks sisestama
pääsukoodi.
Vali Sirvi > Vanemlik > Lukusta/ava lukust.
Kuvatakse kanalite loend. Lukustatud kanalid on märgistatud.
MÄRKUS. kui vaatad kanaleid pärast vanemlike õiguste
määramist, ekraanipilt muutub:
•
märgib lukustatud kanalit.
•
märgib avatud kanalit.
Vanemliku järelevalve parooli muutmine SiriusXM raadios
Enne parooli muutmist tuleb avada lukust vanemlik järelevalve.
1 Vali meediumikuval Sirvi > Vanemlik > Muuda PIN.
2 Sisesta parool ja vali Valmis.
3 Sisesta uus parool.
4 Kinnita uus parool.
Vanemlike õiguste vaikeväärtuste taastamine
Selle toiminguga kustutatakse kõik tehtud seadistused. Kui
taastad vanemlikud õigused vaikeväärtustele, lähtestub ka
pääsukood väärtusele 0000.
1 Vali meediumimenüüs Installi > Tehase vaikesätted.
2 Vali Jah.
Seadme konfiguratsioon
Kõikide lukus kanalite kustutamine SiriusXM raadios
Enne kõikide lukus kanalite kustutamist tuleb avada vanemlik
järelevalve.
1 Vali meediumikuval Sirvi > Vanemlik > Nulli kõik
lukustatud.
2 Sisesta parool.
Seadmele nime andmine
1 Vali meediumikuval Menu > Installi > Määra seadme nimi.
2 Sisesta seadme nimi.
3 Vali Select Position või Valmis.
Meediumipleieri tarkvara uuendamine
Võid uuendada ühendatud ühilduvate stereoseadmete ja
tarvikute tarkvara.
1 Ava veebiaadress www.fusionentertainment.com/marine ja
laadi tarkvarauuendus USB-välkmällu.
Tarkvarauuendused ja juhised asuvad seadme tootelehel.
2 Sisesta USB-välkmälu stereoseadme USB-pessa.
3 Vali kaardiplotteri meediumikuval Menu > Installi > Uuenda
tarkvara.
4 Vali uuendamiseks üksus.
Seadme konfiguratsioon
Kaardiplotteri automaatne sisselülitamine
Saad seada kaardiplotteri toite sisselülitamisel automaatselt
sisse lülituma. Vastasel juhul pead kaardiplotteri
sisselülitamiseks vajutama nuppu .
Vali Seaded > Süsteem > Autom. toide.
MÄRKUS. kui Autom. toide on Sees ja kaardiplotter
lülitatakse nupust välja ning süsteem lülitatakse välja ja
vähem kui kahe minuti jooksul uuesti sisse, pead
kaardiplotteri taaskäivitamiseks vajutama nuppu .
Süsteemiseaded
Vali Seaded > Süsteem.
Ekraan: võimaldab seadistada taustvalguse heledust ja
värviskeemi.
Piipar: võimaldab hoiatuste andmisel ja valikute tegemisel
esitatava helisignaali sisse ja välja lülitada.
GPS: Annab teavet GPS-satelliitide seadete ja paranduste
kohta.
Autom. toide: Lülitab seadme voolu saamisel automaatselt
sisse (Kaardiplotteri automaatne sisselülitamine,
lehekülg 33 ).
Klaviatuuri paigutus: Võimaldab kasutada tähestikulist või
arvuti klaviatuuri.
Keel: Võimaldab määrata ekraanikeele.
Kiiruse allikad: Määrab tuulekiiruse või kütusekulu
arvutamiseks kasutatavate kiirusandmete allika. Veekiirus on
kiiruse näit veekiiruse andurist, GPS-kiirus arvutatakse GPSasukoha alusel.
Süsteemiteave: annab teavet seadme ja tarkvaraversiooni
kohta.
Simulaator: Lülitab simulaatori sisse ja võimaldab määrata
kiiruse ja simuleeritud asukoha.
Ekraaniseaded
Kõik mudelid ei toeta kõiki suvandeid.
Vali Seaded > Süsteem > Ekraan.
Taustvalgus: seadistab taustvalguse taseme.
33
Värvirežiim: seadistab seadme päeva- või öövärvid.
Kuvatõmmis: võimaldab seadmel ekraanikujutisi salvestada.
Menüüriba kuva: kuvab menüüriba või selle mittevajamisel
peidab riba automaatselt.
Taust: seadistab seadme taustakujutise või värvi.
GPS-seaded
Vali Seaded > Süsteem > GPS.
Taevavaade: näitab taevas asuvate GPS-satelliitide suhtelist
asukohta.
GLONASS: lülitab GLONASS-i (Venemaa satelliitsüsteem)
andmed sisse või välja. Kui süsteemi kasutamisel on taeva
nähtavus halb, võib GLONASS-i andmeid kasutada koos
GPS-iga, et pakkuda täpsemat asukohateavet.
WAAS/EGNOS: lülitab WAAS-i andmed (Põhja-Ameerikas) või
EGNOS-i andmed (Euroopas) sisse või välja, mis võib
tagada täpsema GPS-asukohateabe. WAAS-i või EGNOS-i
andmete kasutamisel võib satelliitide leidmiseks kuluda
rohkem aega.
Galileo: lülitab Galileo (Euroopa Liidu satelliitsüsteem) andmed
sisse või välja. Kui süsteemi kasutamisel on taeva nähtavus
halb, võib Galileo andmeid kasutada koos GPS-iga, et
pakkuda täpsemat asukohateavet.
Kiiruse filter: sujuvama kiiruseväärtuse saamiseks arvutab
veesõiduki kiiruse lühiajalise keskmise.
Allikas: võimaldab valida GPS-i andmete eelistusliku allika.
Sündmuste logi vaatamine
Sündmuste logi näitab süsteemisündmuste loendit.
Vali Seaded > Süsteem > Süsteemiteave > Sündmuste
logi.
Süsteemitarkvara teabe kuvamine
Võid vaadata tarkvara versiooni, algkaardi versiooni, kõikide
lisakaartide teavet (olemasolul), ettevõtte Garmin valikulise
radari tarkvara versiooni (olemasolul) ja seadme tunnuskoodi.
Seda teavet võib vaja minna süsteemitarkvara uuendamisel või
lisakaartide ostmisel.
Vali Seaded > Süsteem > Süsteemiteave > Tarkvarateave.
E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine
Selle seadme silt esitatakse elektrooniliselt. E-sildil võib olla
kirjas regulatiivteave, nagu FCC esitatud
identifitseerimisnumbrid või piirkondlikud vastavustähised ning
kohaldatav toote- ja litsentsimisteave. Ei ole kõigi mudelite puhul
saadaval.
1 Vali Seaded.
2 Vali Süsteem.
3 Vali Regulatiivteave.
Kütusekogus: seadistab veesõiduki kõikide kütusepaakide
kombineeritud kütusekoguse (Veesõiduki kütusekoguse
seadistamine, lehekülg 29).
Täida kõik paagid: seadistab paagid täis tasemele
(Kütuseandmete sünkroonimine aluse tegeliku
kütusekogusega, lehekülg 29).
Lisa paati kütust: võimaldab sisestada tangitud kütuse koguse
(kui paaki ei tangitud täis) (Kütuseandmete sünkroonimine
aluse tegeliku kütusekogusega, lehekülg 29).
Määra pardal olev kütus: seadistab veesõiduki kõikides
kütusepaakides oleva kombineeritud kütusekoguse
(Kütuseandmete sünkroonimine aluse tegeliku
kütusekogusega, lehekülg 29).
Määra näidiku piirid: määrab eri näidikute ülemise ja alumise
piirväärtuse (Mootorinäidiku ja kütusenäidiku piiride
kohandamine, lehekülg 35).
CZone™: seadistab digitaalsed lülitussüsteemid.
Seadme SeaStar juhtum: seadistab digitaalsed
lülitussüsteemid.
Laevakere tunnus: võimaldab sisestada laevakere
tunnusnumbri (HIN). HIN võib olla püsivalt kinnitatud ahtri
ülemisele paremale poolele või väljapoole.
Kiilu nihke määramine
Saad sisestada kiilu nihke, et kompenseerida anduri esitatavat
sügavusnäitu. See võimaldab olenevalt sinu vajadusest vaadata
kiilu alla jääva vee sügavust või tõelist vee sügavust.
Kui soovid teada, kui sügav on vesi kiilu või paadi kõige
madalama punkti all ning andur on paigaldatud veepiirile või
kuhugi kiilu kohale, mõõda kaugus andurist paadi kiiluni.
Kui soovid teada tõelist vee sügavust ja andur on paigaldatud
veepiirist allapoole, mõõda kaugus anduri põhjast veepiirini.
MÄRKUS. see suvand on kasutatav, kui sul on kehtivad
sügavusandmed.
1 Mõõda kaugus.
• Kui andur paigaldati veepiirile
või kiilust kõrgemale,
mõõda kaugus andurist paadi kiiluni. Sisesta see väärtus
positiivse arvuna.
• Kui andur paigaldati kiilu põhja
ja soovid teada tõelise
vee sügavuse, mõõda kaugus andurist veepiirini. Sisesta
see väärtus negatiivse arvuna.
Minu alus seaded
MÄRKUS. mõned seaded ja suvandid vajavad lisakaarte või riistvara.
Vali Seaded > Minu alus.
Kiilu nihe: muudab kiilu sügavuse pinnanäitu, võimaldades
anduri asukoha asemel mõõta sügavust kiilu alt (Kiilu nihke
määramine, lehekülg 26).
Temp. nihe: kompenseerib seadme NMEA 0183
veetemperatuuri anduri või temperatuuritundliku
mõõtemuunduri veetemperatuuri näitu (Veetemperatuuri
nihke seadistamine, lehekülg 35).
Kalibreeri vee kiirus: kalibreerib kiirustundliku mõõtemuunduri
või anduri (Veekiirusseadme kalibreerimine, lehekülg 35).
Aluse tüüp: lubab paadi tüübist sõltuvalt kaardiplotteri mõned
funktsioonid.
34
2 Vali Seaded > Minu alus > Kiilu nihe.
3 Vali , kui andur on paigaldatud veepiirile või
paigaldati kiilu põhja.
4 Sisesta esimeses sammus saadud väärtus.
, kui andur
Seadme konfiguratsioon
Veetemperatuuri nihke seadistamine
Enne veetemperatuuri nihke seadistamist peab sul olema NMEA
0183 veetemperatuuri andur või veetemperatuuri mõõtmise
võimalusega muundur.
Temperatuurinihe kompenseerib temperatuurianduri
temperatuurinäitu.
1 Mõõda veetemperatuuri kaardiplotteriga ühendatud
temperatuurianduri või temperatuuri mõõtmise võimalusega
muunduri abil.
2 Mõõda veetemperatuuri erineva teadaolevalt täpse
temperatuurianduri või termomeetriga.
3 Lahuta 1. etapis mõõdetud veetemperatuur 2. etapis
mõõdetud veetemperatuurist.
See on temperatuurinihe. Sisesta see väärtus etapis 5
positiivse arvuna, kui kaardiplotteriga ühendatud andur
mõõdab veetemperatuuri tegelikust külmemana. Sisesta see
väärtus etapis 5 negatiivse arvuna, kui kaardiplotteriga
ühendatud andur mõõdab veetemperatuuri tegelikust
soojemana.
Vali
Seaded > Minu alus > Temp. nihe.
4
5 Sisesta etapis 3 arvutatud temperatuurinihe.
Veekiirusseadme kalibreerimine
Kui kaardiplotteriga on ühendatud kiirusandur, saad seda
kalibreerida kaardiplotteril esitatavate veekiiruse andmete
täpsuse parandamiseks.
1 Vali Seaded > Minu alus > Kalibreeri vee kiirus.
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui paat ei liigu piisavalt kiiresti või kiirusandur ei registreeri
kiirust, kuvatakse vastav teade.
3 Vali OK ja suurenda paadi ohutut liikumiskiirust.
4 Kui teade kuvatakse uuesti, peata paat ja veendu, et
kiirusandur pole kinni kiilunud.
Kui
see pöörleb vabalt, kontrolli kaabliühendusi.
5
6 Kui teade kuvatakse ikka, võta ühendust Garmin
klienditoega.
Veesõiduki kütusekoguse seadistamine
1 Vali Seaded > Minu alus > Kütusekogus.
2 Sisesta kütusepaakide kombineeritud kogumaht.
Kütuseandmete sünkroonimine aluse tegeliku
kütusekogusega
Saad kütuse lisamisel kaardiplotteris kütusetasemeid aluses
oleva tegeliku kütusekogusega sünkroonida.
1 Vali Näidikud > Mootor > Menu.
2 Tee valik:
• Kui oled aluse kõik kütusepaagid täitnud, vali Täida kõik
paagid. Kütusetase lähtestatakse maksimaalsele
kogusele.
• Kui sa paaki päris täis ei tankinud, vali Lisa paati kütust
ning sisesta lisatud kogus.
• Aluse paakides oleva kogu kütusekoguse täpsustamiseks
vali Määra pardal olev kütus ning sisesta paakides olev
kütuse kogus.
Mootorinäidiku ja kütusenäidiku piiride kohandamine
Saad konfigureerida näidiku ülemise ja alumise piiri ning
soovitud standardse töö.
MÄRKUS. kõik suvandid pole kõigi näidikute jaoks saadaval.
1 Vali kasutatavate näidikute kuval Menu > Näidiku seadistus
> Määra näidiku piirid.
2 Vali kohandatav näidik.
3 Vali Näidiku piirid > Kohandatud.
4 Tee valik:
Seadme konfiguratsioon
• Standardse töövahemiku minimaalse väärtuse
määramiseks vali Hinnanguline min..
• Standardse töövahemiku maksimaalse väärtuse
määramiseks vali Hinnanguline max..
• Et näidiku alumine piir määratud miinimumist väiksemaks
seada, vali Min. kaal.
• Et näidiku alumine piir määratud maksimumist suuremaks
seada, vali Max. kaal.
5 Vali piirväärtus.
6 Lisanäidikute piiride määramiseks korda samme 4 ja 5.
Sideseaded
MÄRKUS. mõned seaded ka suvandid vajavad täiendavaid
kaarte või riistvara.
Vali Seaded > Side.
Jadaport: määrab jadapordi sisend-/väljundvormingu, kui
ühendad kaardiplotteri väliste NMEA seadmete, arvutite või
muude Garmin seadmetega.
NMEA 0183 seadistus: määrab kaardiplotteri edastatavad
NMEA 0183 laused, mitu komakohta NMEA väljundis
edastatakse ning mitu vahepunkti tuvastatakse (NMEA 0183
seaded, lehekülg 35).
NMEA 2000 seadistus: võimaldab vaadata ja märkida seadmed
NMEA 2000 võrgus (NMEA 2000 seaded, lehekülg 36).
Merevõrk: võimaldab vaadata kaarte, sonarit või radarit
jagavaid seadmeid. Pole kõigil kaardiplotteri mudelitel
kasutatav.
MÄRKUS. saad vaadata võrguandmeid ainult mudelil, mis
neid andmeid toetab. Näiteks ei saa sa vaadata
võrguühendusega radarit mudelis, mis ei toeta radari
kasutamist.
Juhtmeta seadmed: võimaldab seadistada juhtmevabad
seadmed (Wi‑Fi juhtmevaba võrgu seadistamine,
lehekülg 36). Pole kõigil kaardiplotteri mudelitel kasutatav.
Wi-Fi-võrk: võimaldab seadistada Wi‑Fi võrgu (Wi‑Fi
juhtmevaba võrgu seadistamine, lehekülg 36).
NMEA 0183
Kaardiplotterid toetavad NMEA 0183 standardit, mida
kasutatakse erinevate NMEA 0183 seadmete ühendamiseks, nt
VHF-raadiod, NMEA vahendid, autopiloodid, tuuleandurid ja
suunaandurid.
Et ühendada kaardiplotter valikulise NMEA 0183 seadmega,
uuri kaardiplotteri paigaldusjuhiseid.
Kaardiplotteri jaoks heaks kiidetud NMEA 0183 laused on
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE ja
Garmini omandlaused PGRME, PGRMM ja PGRMZ.
See kaardiplotter toetab ka WPL lauset, DSC-i ja sonari NMEA
0183 sisendit, mist toetab DPT-d (sügavus) või DBT-d, MTW-d
(veetemperatuur), ja VHW-d (veetemperatuuri, kiiruse ja suuna)
lauseid.
NMEA 0183 seaded
Vali Seaded > Side > NMEA 0183 seadistus.
Kajalood: lubab kajaloodile NMEA 0183 väljundlaused (kui
kohaldatav).
Teekond: lubab teekonnale NMEA 0183 väljundlaused.
Süsteem: lubab süsteemiteabele NMEA 0183 väljundlaused.
Garmin: lubab NMEA 0183 väljundlaused Garmin
omandilausetele.
Asuk. täpsus: määrab komakohast paremale jäävate numbrite
arvu NMEA väljundi edastamiseks.
Vahepunkti ID-d: lülitab laevatamise ajal seadme edastama
vahepunkti nimesid või numbreid NMEA 0183 vahendusel.
35
Numbrite kasutamine võib lahendada ühilduvusprobleemid
vanemate NMEA 0183 autopilootidega.
Diagnostika: kuvab NMEA 0183 diagnostikateabe.
Vaikevalikud: taastab NMEA 0183 tehasesätted.
NMEA 2000 seaded
Vali Seaded > Side > NMEA 2000 seadistus.
Seadme loend: kuvab võrku ühendatud seadmed.
Sildista seadmed: muudab saada olevate ühendatud seadmete
sildid.
Võrgus olevate seadmete ja andurite nimetamine
Saad anda nimed Garmin laevandusvõrku ja NMEA 2000 võrku
ühendatud seadmetele ja anduritele.
1 Vali Seaded > Side.
2 Vali Merevõrk või NMEA 2000 seadistus > Seadme loend.
3 Vali vasakule jäävast loendist seade.
4 Vali Muuda nime.
5 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Wi‑Fi võrk
Wi‑Fi juhtmevaba võrgu seadistamine
Kaardiplotterid saavad luua Wi‑Fi võrgu, kuhu saad ühendada
juhtmevabad seadmed. Juhtmevaba võrgu seadete
esmakordsel avamisel palutakse võrk seadistada.
1 Vali Seaded > Side > Juhtmeta seadmed > Wi-Fi-võrk >
Wi-Fi > Sees > OK.
2 Vajadusel anna juhtmevabale võrgule nimi.
3 Sisesta parool.
Parooli vajad juhtmevabas seadmes juhtmevaba võrgu
avamiseks. Parool on tõstutundlik.
Traadita seadme ühendamine kaardiplotteriga
Enne traadita seadme ühendamist kaardiplotteri traadita võrku
tuleb kaardiplotteri traadita võrk seadistada (Wi‑Fi juhtmevaba
võrgu seadistamine, lehekülg 36).
Andmete jagamiseks võib kaardiplotteriga ühendada mitu
traadita seadet.
1 Lülita traadita seadmes sisse Wi‑Fi funktsioon ja otsi traadita
võrke.
2 Vali oma kaardiplotteri traadita võrgu nimi (Wi‑Fi juhtmevaba
võrgu seadistamine, lehekülg 36).
3 Sisesta kaardiplotteri parool.
Traadita võrgu kanali muutmine
Kui sul on probleeme oma seadme leidmisel või sellega
ühendamisel või ilmneb häireid, võid muuta traadita võrgu
kanalit.
1 Vali Seaded > Side > Wi-Fi-võrk > Täpsemad > Kanal.
2 Vali uus kanal.
Sa ei pea selle võrguga ühendatud seadmete traadita kanalit
muutma.
Hoiatuse seadistamine
Navigatsioonihoiatused
Vali Seaded > Hoiatused > Navigeerimine.
Saabumine: pöörde või sihtkohaga seotud vastava kauguse või
ajaväärtuse saavutamisel kostab helisignaal.
Ankru lohisemine: seadistatud triivikauguse ületamisel
ankrusoleku ajal kostab helisignaal.
Kursist kõrval: kui kaldud vastava vahemaa võrra kursist
kõrvale, kostab helisignaal.
Süsteemihoiatused
Äratuskell: seadistab äratuskella.
36
Seadme pinge: seadistab seadme liiga madala pinge hoiatuse.
GPS-i täpsus: seadistab hoiatuse, kui GPS-asukoha täpsus
peaks langema allapoole kasutaja määratud väärtust.
Sonari hoiatused
MÄRKUS. kõik suvandid pole kõikidel anduritel kasutatavad.
Vali kasutatava sonari vaates Menu > Sonari seadistus >
Hoiatused.
Sonari hoiatused saada avada ka valides Seaded > Hoiatused
> Sonar.
Madal vesi: hoiatus kostab, kui sügavus on määratud
väärtusest väiksem.
Sügav vesi: hoiatus kostab, kui sügavus on määratud
väärtusest suurem.
FrontVü hoiatus: seadistab hoiatuse, mis esitatakse, kui paadi
ette jääv sügavus on määratud väärtusest väiksem (aitab
vältida madalikule sõitmist) (FrontVü sügavushoiatuse
seadistamine, lehekülg 23). See hoiatus on saadaval vaid
Panoptix FrontVü anduritega.
Veetemp.: hoiatus kostab, kui anduri tuvastatud veetemperatuur
on 1,1 °C määratud temperatuurist üle või alla.
Kala
Kala: hoiatus kostab, kui seade tuvastab hõljuva sihtmärgi.
•
määrab hoiatuse igas suuruses kala tuvastamisel.
•
määrab hoiatuse keskmise või suurema kala
tuvastamisel.
•
määrab hoiatuse ainult suurte kalade tuvastamisel.
Kütusehoiatuse määramine
Enne kütuse hoiatustaseme määramist tuleb kaardiplotteriga
ühendada ühilduv kütuse vooluandur.
Saad määrata hoiatuse, mis kostab, kui pardal olev kütusekogus
saavutab sinu määratud taseme.
1 Vali Seaded > Hoiatused > Kütus > Määra pardal olev
kütus > Sees.
2 Sisesta kütuse kogus, mis vallandab hoiatuse ja vali Valmis.
Turvatsooni kokkupõrkehoiatuse seadistamine
Enne turvatsooni kokkupõrkehoiatuse määramist pead ühilduva
kaardiplotteri AIS-seadmega ühendama.
Turvatsooni kokkupõrkehoiatust kasutatakse ainult AIS-iga.
Turvatsooni kasutatakse kokkupõrgete vältimiseks ja seda saab
kohandada.
1 Vali Seaded > Hoiatused > AIS > AIS alarm > Sees.
Kui AIS-aktiveeritud alus siseneb sinu paadi turvatsooni,
kuvatakse teade ja kostab helisignaal. Ekraanil märgitakse
objekt ohtlikuks. Kui hoiatus on välja lülitatud, teadet ja helilist
hoiatust ei esitata, aga objekt märgitakse ekraanil ikkagi
ohtlikuks.
2 Vali Ulatus.
3 Vali alust ümbritseva turvatsooni suurus.
4 Vali Aeg:.
5 Vali aeg, millal sihtmärk eeldatavalt turvatsooni piiri ületab.
Näiteks, kui soovid saada hoiatuse 10 minutit enne
eeldatavat piiri rikkumist, määra suvandi Aeg: sätteks 10 ning
hoiatus antakse 10 minutit enne seda, kui alus turvatsooni
piiri ületab.
Ühikute seaded
Vali Seaded > Ühikud.
Süsteemiühikud: seadistab seadme ühikute formaadi.
Muutuv: seadistab magnetilise deklinatsiooni ehk su praeguse
asukoha magnetilise põhjasuuna ja tegeliku põhjasuuna
nurga.
Seadme konfiguratsioon
Põhja viide: seadistab suunateabe arvutamisel kasutatavad
suunaviited. Tõene määrab põhjasuuna viitena geograafilise
põhjasuuna. Koordinaadistik määrab põhjasuuna viitena
võrgustiku põhjasuuna (000º). Magnetic määrab põhjasuuna
viitena magnetilise põhjasuuna.
Asukoha vorming: määrab paigutuse vormingu, mida
kasutatakse vastava asukohanäidu kuvamisel. Ära muuda
seda seadet, v.a erineva paigutusevorminguga kaardi
kasutamisel
Nullsügavus: määrab kaardistruktuuri koordinaatsüsteemi. Ära
muuda seda seadet, v.a erinevate andmetega kaardi
kasutamisel
Rõhu viiteaeg: määrab baromeetri suuna arvutamisel
kasutatava viiteaja. Suunda näidatakse baromeetri väljal.
Ajavorming: määrab 12- või 24-tunnise või UTC-ajavormingu
(koordineeritud universaalaeg).
Ajavöönd: määrab ajavööndi või võimaldab GPS-asukoha
põhjal automaatset valimist.
Navigatsiooniseaded
MÄRKUS. mõned seaded ja suvandid vajavad lisakaarte või riistvara.
Vali Seaded > Navigeerimine.
Teekonna sildid: Seadistab kaardil marsruudi pööretega
kuvatavate siltide tüübi.
Autom. navig.: seadistab parameetrid, mida kaardiplotter
kasutab Autom. navig. tee arvutamisel (teatud
preemiumkaartide korral).
Pöörde siire aktiivne: seadistab aja või vahemaa põhjal
arvutatava pöördesiirde.
Pöörde siirde aeg: kui Kellaaeg on valitud suvandi Pöörde siire
aktiivne sätteks, siis valitakse pöördesiirde minutid.
Marsruudil navigeerides või paljude pööretega või kiirel
Autom. navig. teel võib väärtuse suurendamine aidata
parandada automaatpiloodi täpsust. Sirge marsruudi või
aeglase kiiruse korral võib väiksem väärtus autopiloodi
täpsust parandada.
Pöörde siirde kaugus: kui Vahemaa on valitud suvandi Pöörde
siire aktiivne sätteks, siis valitakse pöördesiirde kaugus.
Marsruudil navigeerides või paljude pööretega või kiirel
Autom. navig. teel võib väärtuse suurendamine aidata
parandada automaatpiloodi täpsust. Sirge marsruudi või
aeglase kiiruse korral võib väiksem väärtus autopiloodi
täpsust parandada.
Teekonna algus: valib marsruudil navigeerimise algpunkti.
Muude veesõidukite seaded
Kui ühilduv kaardiplotter on ühendatud AIS-seadme või VHFraadiosaatjaga, võid seadistada kaardiplotteris muude
veesõidukite kuvamise.
Vali Seaded > Muud alused.
AIS: lubab ja keelab AIS-signaali vastuvõtu.
DSC: lubab ja keelab digitaalse valikkutsungi (DSC).
AIS alarm: seadistab kokkupõrkealarmi (Turvatsooni
kokkupõrkehoiatuse seadistamine, lehekülg 6 ja AIS
edastustesti hoiatuste lubamine, lehekülg 7).
Kaardiplotteri tehaseseadete taastamine
MÄRKUS. mõjutab kõiki võrgus olevaid seadmeid.
1 Vali Seaded > Süsteem > Süsteemiteave > Lähtesta.
2 Tee valik:
• Seadme tehaseseadete taastamiseks vali Taasta
vaikeseaded. Sellega taastatakse konfiguratsiooni
Kasutajaandmete jagamine ja haldamine
vaikesätted, aga salvestatud kasutajaandmeid, kaarte või
tarkvarauuendusi ei eemaldata.
• Salvestatud andmete, nagu vahepunktid ja teekonnad,
kustutamiseks vali Delete User Data. Kaarte ja
tarkvarauuendusi ei mõjutata.
• Salvestatud andmete kustutamiseks ja seadme
tehaseseadete taastamiseks eraldage kaardiplotter
Garmin Merevõrgust ja vali Kustuta andmed ja lähtesta
seaded. Kaarte ja tarkvarauuendusi ei mõjutata.
Kasutajaandmete jagamine ja
haldamine
Saad jagada andmeid ühilduvate seadmete vahel.
• Saad jagada andmeid Garmin merevõrgus.
• Võid kasutajaandmeid jagada ja hallata mälukaardi abil.
Seadmesse peab olema paigaldatud mälukaart. Seade
toetab FAT32 vormingus kuni 32 GB suurust mälukaarti.
Ettevõtte Garmin seadme ühendamine kasutajaandmete jagamiseks
Võid andmete jagamiseks (nt vahepunktid) ühendada
ECHOMAP Ultra seadme ühilduva Garmin seadmega. Kui
seadmed paigaldatakse teineteise lähedusse, võib ühendada
sinise ja pruuni juhtme. Kui seadmed paigaldatakse teineteisest
kaugele ja juhtmeid ei saa kasutada, võid seadmed ühendada
kasutajaandmete jagamiskaabliga (010-12234-06).
1 Veendu, et mõlemad seadmed ühendatakse sama
massiühenduse alla.
2 Lõpeta toiming:
• Kui seadmed paigaldatakse teineteise lähedusse, ühenda
esimese seadme sinine juhe teise seadme pruuni
juhtmega ning esimese seadme pruun juhe teise seadme
sinise juhtmega.
• Kui seadmed ei paigaldata teineteise lähedusse, hangi
kasutajaandmete jagamiskaabel (010-12234-06) ja
ühenda seadmed kaabli müügikomplekti kuuluvate juhiste
järgi.
3 Vali mõlemas seadmes Nav. teave > Halda andmeid >
Kasutaja andmete jagamine.
Kasutajaandmeid jagatakse mõlema ühendatud seadme vahel.
Kui valid Nulli kasutaja andmed, siis eemaldatakse andmed
mõlemast ühendatud seadmest.
Failitüübi valimine muu tootja
vahepunktidele ja marsruutidele
Võid importida ja eksportida muu tootja seadmete vahepunkte.
1 Sisesta mälukaart pessa.
2 Vali Nav. teave > Halda andmeid > Andmeedastus > Faili
tüüp.
3 Vali GPX.
Garmin seadmetega andmete uuesti edastamiseks vali failitüüp
ADM.
Kasutajaandmete kopeerimine mälukaardilt
Võid kopeerida mälukaardile salvestatud muude seadmete
kasutajaandmed. Kasutajaandmete hulka kuuluvad vahepunktid,
marsruudid, automaatnavigatsiooni teed, rajad ja piirid.
MÄRKUS. toetatakse üksnes .adm laiendiga piirifaile.
1 Sisesta mälukaart kaardipessa.
2 Vali Nav. teave > Halda andmeid > Andmeedastus.
3 Vajadusel vali mälukaart, kuhu andmed kopeerida.
37
4 Tee valik:
• Mälukaardil olevate andmete kopeerimiseks
kaardiplotterisse ja nende kombineerimiseks
olemasolevate andmetega vali Liida kaardilt.
• Mälukaardil olevate andmete kopeerimiseks
kaardiplotterisse ja olemasolevate andmete
ülekirjutamiseks vali Asenda kaardilt.
5 Vali failinimi.
Kasutajaandmete kopeerimine mälukaardile
Võid kasutajaandmed mälukaardile salvestada ja need teise
seadmesse kopeerida. Kasutajaandmete hulka kuuluvad
vahepunktid, marsruudid, automaatnavigatsiooni teed, rajad ja
piirid.
1 Sisesta mälukaart pessa.
2 Vali Nav. teave > Halda andmeid > Andmeedastus >
Salvesta kaardile.
3 Vajadusel vali mälukaart, kuhu andmed kopeerida.
4 Tee valik:
• Uue faili loomiseks vali Lisa uus fail ja sisesta nimi.
• Teabe lisamiseks olemasolevasse faili vali fail loendist ja
vali Salvesta kaardile.
Sisseehitatud kaartide kopeerimine
mälukaardile
Võid kaardiplotteri kaardid mälukaardile kopeerida, et neid
rakenduses HomePort kasutada.
1 Sisesta mälukaart kaardipessa.
2 Vali Nav. teave > Halda andmeid > Andmeedastus.
3 Vali Kopeeri sisse-ehitatud kaart.
Vahepunktide, marsruutide ja radade
kopeerimine rakendusest HomePort kaardiplotterisse
Enne andmete kopeerimist kaardiplotterisse tuleb arvutisse
installida tarkvararakenduse HomePort uusim versioon ja
kaardiplotterisse sisestada mälukaart.
Kopeeri rakenduses HomePort olevad andmed
ettevalmistatud mälukaardile.
Lisateavet vt rakenduse HomePort spikrifailist.
Andmete varundamine arvutisse
1 Sisesta mälukaart pessa.
2 Vali Nav. teave > Halda andmeid > Andmeedastus >
Salvesta kaardile.
3 Vali loendist failinimi või vali Lisa uus fail.
4 Vali Salvesta kaardile.
5 Eemalda mälukaart ja sisesta see arvutiga ühendatud
kaardilugerisse.
Ava
mälukaardil kaust Garmin\UserData.
6
7 Kopeeri varundusfail kaardile ja kleebi see arvutis mis tahes
kohta.
Kaardiplotteri varundatud andmete
taastamine
1 Sisesta arvutiga ühendatud kaardilugerisse mälukaart.
2 Kopeeri varundusfail arvutist mälukaardile (kausta Garmin
\UserData).
3 Sisesta mälukaart pessa.
4 Vali Nav. teave > Halda andmeid > Andmeedastus >
Asenda kaardilt.
38
Süsteemiteabe salvestamine mälukaardile
Võid süsteemiteabe tõrkeotsingu abivahendina mälukaardile
salvestada. Klienditugi võib paluda sul seda teavet kasutada
andmete hankimisel võrgust.
1 Sisesta mälukaart kaardipessa.
2 Vali Seaded > Süsteem > Süsteemiteave > Garmini
seadmed > Salvesta kaardile.
3 Vajaduse korral vali mälukaart, kuhu süsteemiteave
salvestada.
Eemalda
mälukaart.
4
Salvestatud andmete kustutamine
Võid salvestatud kasutajaandmed seadme mälust eemaldada.
Kasutajaandmete hulka kuuluvad vahepunktid, marsruudid,
automaatnavigatsiooni teed, rajad ja piirid.
1 Vali Nav. teave > Halda andmeid > Nulli kasutaja andmed.
2 Vali suvand.
TEATIS
Kui valid Kõik, kustutatakse kõik salvestatud andmed, v.a
rakenduse Garmin Quickdraw kontuuride andmed.
Lisa
Seadme registreerimine Garmin Express-ga
MÄRKUS. kasuta rakendust ActiveCaptain seadme
registreerimiseks (Rakenduse ActiveCaptain kasutamise
alustamine, lehekülg 2).
Võrgus registreerudes aitad meil pakkuda sulle paremat
klienditeenindust. Hoia ostutšekk või selle koopia kindlas kohas.
1 Sisesta mälukaart pessa (Mälukaartide sisestamine,
lehekülg 1).
2 Oota mõni hetk.
Kaardiplotter avab kaardihalduse lehekülje ja loob mälukaardi
kausta Garmin faili GarminDevice.xml.
3 Eemalda mälukaart.
4 Sisesta mälukaart arvutisse.
5 Ava arvutis aadress garmin.com/express.
6 Rakenduse Garmin Express allalaadimiseks, installimiseks ja
avamiseks järgi ekraanijuhiseid.
7 Vali > Lisa seade.
8 Kui rakendus otsib, vali ekraani allosast Logi sisse suvandi
On sul merekaarte või -seadmeid? kõrval .
9 Loo Garmin konto või logi sisse.
10 Veesõiduki seadistamiseks järgi ekraanijuhiseid.
11 Vali > Lisa.
Rakendus Garmin Express otsib mälukaardilt seadme teavet.
12 Seadme registreerimiseks vali Lisa seade.
Pärast registreerimise lõpuleviimist otsib rakendus Garmin
Express seadmele lisakaarte või kaardiuuendusi.
Kui lisad seadmeid kaardiplotteri võrku, korda eeltoodud etappe
uute seadmete registreerimiseks.
Tarkvara uuendamine
MÄRKUS. saad kasutada rakendust ActiveCaptain seadme
tarkvara uuendamiseks (Tarkvara uuendamine rakendusega
ActiveCaptain, lehekülg 3).
Seadme paigaldamisel või selle tarviku lisamisel tuleb võib-olla
uuendada seadme tarkvara.
Seade toetab FAT32 vormingus kuni 32 GB suurust mälukaarti.
Lisa
Enne tarkvara uuendamist võib kontrollida seadmesse installitud
tarkvara versiooni (Süsteemitarkvara teabe kuvamine,
lehekülg 34). Seejärel võid avada veebiaadressi garmin.com
/support/software/marine.html, valida Vaata selle komplekti kõiki
seadmeid ja võrrelda installitud tarkvara versiooni loendis oleva
tarkvara versiooniga.
Kui su seadme tarkvara on veebisaidil toodust vanem, järgi
tarkvara mälukaardile laadimiseks juhiseid (Uue tarkvara
laadimine mälukaardile, lehekülg 39) ja seejärel uuenda
seadme tarkvara (Seadme tarkvara uuendamine, lehekülg 39).
Uue tarkvara laadimine mälukaardile
Pead kopeerima tarkvaravärskenduse mälukaardile
opsüsteemiga Windows arvutis.
MÄRKUS. kui sul pole opsüsteemiga Windows arvutit, võid
tarkvaraga eellaetud värskenduskaardi tellimiseks võtta
ühendust ettevõtte Garmin klienditeenindusega.
1 Sisesta mälukaart arvuti kaardipilusse.
2 Ava aadress garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vali SD-kaardiga echoMAP Series.
4 Vali Laadi alla valiku SD-kaardiga echoMAP Series kõrval.
5 Loe läbi ja nõustu tingimustega.
6 Vali Laadi alla.
7 Vali asukoht ja vali Salvesta.
8 Topeltklõpsa allalaaditud faili.
Valitud asukohta luuakse tarkvaravärskendusega kaust
Garmin. Avaneb dialoogiboks, mis aitab tarkvaravärskendust
mälukaardile edastada.
9 Vali Edasi.
10 Vali mälukaardiga seotud draiv ja seejärel Edasi > Lõpp.
Mälukaardil luuakse tarkvaravärskendust sisaldav kaust Garmin.
Tarkvaravärskenduse laadimiseks mälukaardile võib kuluda mitu
minutit.
®
Seadme tarkvara uuendamine
Enne seadme tarkvara uuendamist tuleb hankida
tarkvarauuendusega mälukaart või laadida mälukaardile uusim
tarkvara (Uue tarkvara laadimine mälukaardile, lehekülg 39).
1 Lülita kaardiplotter sisse.
2 Pärast avakuva ilmumist sisesta kaardipilusse mälukaart.
MÄRKUS. tarkvarauuenduse juhiste kuvamiseks peab seade
olema enne kaardi sisestamist teinud täieliku alglaadimise.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4 Tarkvara uuendamise lõpuleviimiseks tuleb oodata mitu
minutit.
5 Vastava teate ilmumisel jäta mälukaart seadmesse ja
taaskäivita kaardiplotter käsitsi.
6 Eemalda mälukaart.
MÄRKUS. kui mälukaart eemaldatakse enne seadme
täielikku taaskäivitamist, siis ei viida tarkvara uuendamist
lõpule.
Ekraani puhastamine
TEATIS
Puhastusvahendid sisaldavad ammoniaaki, mis võib
peegeldumisvastast katet kahjustada.
Seadmel on spetsiaalne peegeldumisvastane kate, mis on vaha
ja abrasiivsete puhastusvahendite suhtes väga tundlik.
1 Kanna lapile prilliklaaside puhastusvahendit, mis on
peegeldumisvastase katte jaoks ohutu.
2 Pühi ekraani pehme puhta ebevaba lapiga ettevaatlikult.
Lisa
Ekraanipildid
Võid kaardiplotteri mis tahes kuva ekraanipildi salvestada
rasterkujutisena (.png). Ekraanipilti saab arvutisse edastada.
Ekraanipilte saad vaadata ka kujutisvaaturis.
Ekraanipiltide salvestamine
1 Sisesta mälukaart kaardipessa.
2 Vali Seaded > Süsteem > Ekraan > Kuvatõmmis > Sees.
3 Ava kuva, mida soovid salvestada.
4 Hoia vähemalt kuus sekundit all nuppu Home.
Ekraanipiltide kopeerimine arvutisse
1 Eemalda mälukaart kaardiplotterist ja sisesta see arvutiga
ühendatud kaardilugerisse.
2 Ava rakenduses Windows Explorer mälukaardil olev kaust
Garmin\scrn.
3 Kopeeri mälukaardil olev.bmp fail ja kleebi see arvutisse.
Tõrkeotsing
Mu seade ei leia GPS-signaale
Kui seade ei leia satelliidisignaale, võib põhjuseid olla mitu. Kui
seadmega on satelliitide viimase tuvastamise hetkest alates
läbitud pikk vahemaa või seade on mitu nädalat või kuud olnud
välja lülitatud, siis ei pruugi seade satelliite korralikult üles leida.
• Veendu, et seade kasutab uusimat tarkvara. Kui ei kasuta,
uuenda seadme tarkvara (Seadme tarkvara uuendamine,
lehekülg 39).
• Veendu, et GPS-signaali vastuvõtmiseks pole seadme kohal
ühtegi takistust. Kui seade asub kabiinis, peaks see GPSsignaali vastuvõtmiseks asuma akna läheduses.
Mu seade ei lülitu sisse või lülitub iseenesest välja
Kui seade ei lülitu sisse või lülitub ootamatult välja, võib
põhjuseks olla halb toide. Toiteprobleemi põhjuse leidmiseks vt
alltoodud juhiseid.
• Veendu, et toiteallikas toimib.
Selle kontrollimiseks on mitu võimalust. Nt võid kontrollida,
kas toiteallikas toimib teiste seadmetega.
• Kontrolli toitejuhtme kaitset.
Kaitse peaks asuma punase toitejuhtme hoidikus. Veendu, et
paigaldatud on õige suurusega kaitse. Kaitsme õige suuruse
teadasaamiseks vt kaabli küljes olevat silti või
paigaldusjuhiseid. Kaitsmesisese ühenduse kontrollimiseks
vaata kaitset. Kaitset saab testida multimeetriga. Kui kaitse
on korras, näitab multimeeter 0 oomi.
• Veendu, et seadme pinge on vähemalt 10 V (soovituslik on
12 V).
Pinge kontrollimiseks mõõda toitekaabli toitepesa ja
massipesa vahelist alalispinget. Kui pinge on alla 10 V, ei
lülitu seade sisse.
• Veendu, et seade on hoidikus kindlalt paigal. Kui mudelil on
lukustatav kronstein, veendu, et kronstein on kindlalt suletud.
Seadme või lukustuskronsteini õigel paigaldusel kostab
klõpsatus. Kui seade on valesti kinnitatud, võib toide katkeda.
Lisaks võib seade halva paigalduse korral hoidikust välja
kukkuda ja viga saada.
• Kui toiteprobleeme pole, aga seade ei lülitu sisse, võta
ühendust ettevõtte Garmin klienditoega veebiaadressil
support.garmin.com.
Sõiduki toitejuhtme kaitsme vahetamine
.
1 Ava kaitsmehoidik
39
2 Kaitsme eemaldamiseks vääna seda ja tõmba välja
3 Paigalda uus 8 A sulavkaitse.
4 Sulge kaitsmehoidik.
.
Mu sonar ei tööta
• Veendu, et sonari kaabli konnektori lukustusrõngas on
kinnitatud.
• Vajuta nuppu ja veendu, et sonar on sisse lülitatud.
• Vali anduri õige tüüp (Anduri tüübi valimine, lehekülg 19).
Mu seade ei loo vahepunkte õigesse kohta
Võid vahepunktide teavet käsitsi sisestada, et andmeid teiste
seadmetega jagada. Kui sisestasid vahepunkti koordinaatide
abil käsitsi ja punkti asukohta ei kuvata õigesti, ei pruugi
kaardiandmed ja asukoha vorming ühtida vahepunkti märkimisel
kasutatud algsete kaardiandmete ja asukoha vorminguga.
Asukoha vorming on formaat, mida kasutatakse GPS-vastuvõtja
asukoha kuvamiseks ekraanil. Tavaliselt kuvatakse seda laius-/
pikkuskraadina (kraadid ja minutid), mille valikute hulka
kuuluvad kraadid, minutid ja sekundid, ainult kraadid või üks
mitmest koordinaatide vormingust.
Kaardiandmete all mõeldakse matemaatilist mudelit, mis kujutab
maakera pinnaosa. Laius- ja pikkusjooned paberkaardil viitavad
konkreetsetele kaardiandmetele.
1 Uuri, milliseid kaardiandmeid ja asukoha vormingut algse
vahepunkti loomisel kasutati.
Kui algne vahepunkt võeti kaardilt, peaks kaardil olema
legend, mis näitab kaardi loomisel kasutatud andmeid ja
asukoha vormingut. Enamasti asub see kaardilegendi
lähedal.
2 Vali Seaded > Ühikud.
3 Vali õiged kaardiandmed ja asukoha vormingu seaded.
4 Loo vahepunkt uuesti.
Mu seade ei näita õiget kellaaega
Kellaaeg määratakse GPS-asukoha ja ajavööndi sättega.
1 Vali Seaded > Ühikud > Ajavöönd.
2 Veendu, et seade võtab vastu GPS-signaali.
10-tollised mudelid
Spetsifikatsioon
Väärtus
Mõõtmed (L x K x S)
29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6 x 7,7 x
3,9 tolli)
Ekraani suurus (L x K)
21,7 x 13,6 cm (8,5 x 5,4 tolli)
25,4 cm (10 tolli) diagonaal
Kaal
1,8 kg (4,0 naela)
Max voolutarve
26 W
Tüüpiline voolutarve 12 Vdc
juures (RMS)
3A
Max voolutarve 12 Vdc juures
(RMS)
6A
Traadita ühenduse sagedused ja Wi‑Fi, 2,4 GHz 17,2 dBm juures
protokollid
(nominaalne)
ANT , 2,4 GHz 3,1 dBm juures
(nominaalne)
Bluetooth, 2,4 GHz 1,2 dBm juures
(nominaalne)
®
12-tollised mudelid
Spetsifikatsioon
Väärtus
Mõõtmed (L x K x S)
34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4 x 9 x
3,9 tolli)
Ekraani suurus (L x K)
26,1 x 16,3 cm (10,3 x 6,4 tolli)
30,7 cm (12,1 tolli) diagonaal
Kaal
2,5 kg (5,5 naela)
Max voolutarve
26 W
Tüüpiline voolutarve 12 Vdc
juures (RMS)
3,3 A
Max voolutarve 12 Vdc juures
(RMS)
6,1 A
Traadita ühenduse sagedused ja Wi‑Fi, 2,4 GHz 18,5 dBm juures
protokollid
(nominaalne)
ANT, 2,4 GHz 1,2 dBm juures
(nominaalne)
Bluetooth, 2,4 GHz 1,0 dBm juures
(nominaalne)
Sonarimudelite spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
Kõik mudelid
Spetsifikatsioon
Mõõtmine
Materjal
Polükarbonaatplastik
Veekindluse tase
IEC 60529 IPX7
* Seade võib olla kuni 30 minutit 1 meetri
sügavuses vees. Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.
Spetsifikatsioon
Väärtus
Sonari sagedused1
Tavaline: 50, 77, 83 või 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 või
800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455, 800 või
1100 kHz
Sonari edastusvõimsus
(RMS)2
600 W
Sonari sügavus3
701 m (2300 jalga) 77 kHz juures
Temperatuurivahemik
-15° kuni 55 °C (5° kuni 131 °F)
Sisendpinge
9 kuni 18 Vdc
NMEA 0183 teave
Kaitse
8A
Edastus
Kompassi-kindel vahemaa
65 cm (25,6 tolli)
Vahemaa lähima takistusi
150 mm (6 tolli)
Lause
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc
1
NMEA 2000 tõmme
39 mA max.
Ekraani resolutsioon
WXGA, 1280 x 800 pikslit
Mälukaart
2 microSD kaardipesa; kaardi max.
suurus 32 Gb
Max. teepunkte
5000
Max teekondasid
100
Max aktiivseid jälgimispunkte 50 000 punkti, 50 salvestatud rada
1
2
3
40
Kirjeldus
GPAPB APB: suuna või raja juhtüksuse (autopiloodi) lause "B"
GPBOD BOD: suund (algpunktist sihtkohani)
GPBWC BWC: suund ja kaugus vahepunktist
GPGGA GGA: globaalse positsioneerimissüsteemi parandusandmed
GPGLL
GLL: geograafiline asukoht (laius- ja pikkuskraad)
GPGSA GSA: GNSS DOP ja aktiivsed satelliidid
GPGSV GSV: vaateulatuses GNSS-satelliidid
GPRMB RMB: soovituslik minimaalne navigatsiooniteave
Sõltub andurist.
Sõltub anduri klassist ja sügavusest.
Sõltub andurist, vee soolasusest, põhja tüübist ja muudest veeoludest.
Lisa
Lause
Kirjeldus
Parameetri
rühmanumber
Kirjeldus
GPRMC RMC: soovituslikud minimaalsed konkreetsed GNSS-andmed
GPRTE RTE:marsruudid
129283
Ristsuunaline viga
GPVTG VTG: kurss üle maapinna ja liikumiskiirus
129284
Navigatsiooniandmed
GPWPL WPL: vahepunkti asukoht
129285
Navigatsiooni marsruudi ja vahepunkti teave
GPXTE XTE: ristsuunaline viga
129540
Vaateulatuses GNSS-satelliidid
PGRME E: hinnanguline viga
PGRMM M: kaardiandmed
PGRMZ Z: kõrgus
SDDBT DBT: sügavus anduri all
SDDPT DPT: sügavus
SDMTW MTW: veetemperatuur
SDVHW VHW: vee kiirus ja suund
Vastuvõtt
Vastuvõtt
Parameetri
rühmanumber
Kirjeldus
127245
Tüür
127250
Veesõiduki suund
127488
Mootori parameetrid: kiiruuendus
127489
Mootori parameetrid: dünaamiline
127493
Edastuse parameetrid: dünaamiline
127498
Mootori parameetrid: staatiline
127505
Vedeliku tase
129038
AIS-i klassi A asukohaaruanne
129039
AIS-i klassi B asukohaaruanne
129040
AIS-i klassi B laiendatud asukohaaruanne
129794
AIS-i klassi A staatilised ja laevasõiduga
seotud andmed
129798
AIS-i päästeotstarbelise õhusõiduki asukohaaruanne
Lause
Kirjeldus
DPT
Sügavus
DBT
Sügavus anduri all
MTW
Veetemperatuur
VHW
Vee kiirus ja suund
WPL
Vahepunkti asukoht
DSC
Digitaalse valikkutsungi teave
DSE
Laiendatud digitaalne valikkutsung
HDG
Suund, kõrvalekalle ja variatsioon
128000
Triivinurk
Suund, magnetiline
129802
AIS-i ohutusalane edastusteade
MWD
Tuule kiirus ja suund
129808
DSC-kutsungi teave
MDA
Meteoroloogiline komposiit
130310
Keskkonnaparameetrid
MWV
Tuule kiirus ja nurk
130311
Keskkonnaparameetrid (aegunud)
VDM
AIS VHF andmelingi sõnum
130313
Niiskus
130314
Tegelik rõhk
130576
Väikelaeva olek
HDM
NMEA (National Marine Electronics Association) formaadi ja
lausete tervikteabe saab osta aadressilt: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
NMEA 2000 parameetri rühmanumbri teave
Need andmed kehtivad üksnes NMEA 2000 ühildusega
toodetele.
Edastus ja vastuvõtt
Parameetri rühmanumber Kirjeldus
059392
ISO kinnitus
059904
ISO päring
060928
ISO aadressinõue
126208
NMEA: käsu, taotluse ja kinnituse rühmafunktsioon
126996
Tooteteave
127250
Veesõiduki suund
128259
Kiirus: vee viide
128267
Vee sügavus
129539
GNSS DOP-d
129799
Raadiosaatja sagedus, režiim ja võimsus
130306
Tuuleandmed
130312
Temperatuur
Edastus
Parameetri
rühmanumber
Kirjeldus
126464
Parameetri rühmanumbri loendi rühmafunktsiooni edastus ja vastuvõtt
127258
Magnetiline hälve
129025
Asukoht: kiiruuendus
129026
COG ja SOG: kiiruuendus
129029
GNSS-i asukoha andmed
Lisa
41
Indeks
A
abi. Vt tootetugi
ActiveCaptain 2
kaartide uuendamine 3
nutiteavitused 3
quickdraw 9, 10
tarkvara uuendamine 3
aerofotod 6
AIS 6–8
ATON-id 7
hoiatus 6, 36
hädakutsungi signaalseade 7
ohud 6
pööramine sees 37
SART 7
siht 6
sihtimine 6, 7
sihtmärk 6
AM 32
andmed
haldus 37
kopeerimine 37
kustutamine 38
varundamine 38
varundus 38
andmete jagamine 37
andur 16, 19, 21, 23
animeeritud hoovused, looded 5
ankru lohisemise hoiatus 36
antenn, GPS 2
asukoha aruanne 30
asukoha märkimine 12
asukoht, jälgimine 30
Autom. navigatsioon 11, 14
kaugus rannajooneni 14
Automaatnavigatsioon 10, 13, 14, 37
teed 14
autopiloot 24, 25
musterjuhtimine 24
ringmustrid 25
roolimissamm 24
siksakmuster 25
tüüri aktiivsuse vähendamine 24
tüürimismustrid 24
u-pöörde muster 24
Williamsoni pöördemuster 25
Autopiloot, sisselülitamine 24
avakuva, kohandamine 2
D
DAB 32
digitaalne lülitus 29
digitaalne selektiivne helistamine 30
kanalid 31
kontaktid 30
sisselülitamine 30
digitaalne valikkutsung 30
individuaalne rutiinne kutsung 31
pööramine sees 37
DSC. Vt digitaalne selektiivne helistamine
E
eelistatud andmeallikas 24
eelsätted 32
DAB 32
EGNOS 34
ekraan, heledus 2
ekraanipildid, salvestamine 39
ekraanipilt 39
salvestamine 39
ekraaniseaded 33
EPIRB 7
Ettevõtte Garmin tootetugi. Vt tootetugi
F
Fish Eye 3D
hõljuvad sihtmärgid 9
rajad 9
42
sonari koonus 9
FM 32
Force veomootor 27, 28
foto, aero 6
kütusenäidikud 28, 29, 35
olekuhoiatused 29, 36
tegeliku kütusekogusega sünkroonimine
29, 35
G
L
Garmin ClearVü 16
Garmin merevõrk 36
Garmin Merevõrk 35
GLONASS 34
GPS 39
allikas 2
EGNOS 34
GLONASS 34
signaalid 1
WAAS 34
GPS-i täpsus 36
loodete jaamad 5
loodete mõõtejaam 29, 30
indikaatorid 5
loovimine ja halssimine 27
suunahoid 27
tuulehoid 26
lähtestamine, seaded 33
H
halssimine. Vt pautimine ja halssimine
hoiatused 16, 36
ankru lohisemine 36
kokkupõrge 6, 36
kursist kõrvalekalle 36
kütus 29, 36
madal vesi 21, 36
mootor 28
navigeerimine 36
näidikud 28
saabumine 36
sonar 21, 36
sügav vesi 21, 36
veetemperatuur 21, 36
hoovusejaamad 29
hoovuste mõõtejaam 29, 30
indikaatorid 5
hõljuvad sihtmärgid 9
hädaabikutsung 30
hädaabikõne 30
hädakutsungi signaalseade 7
K
kaardid 3, 5, 8, 9. Vt kaardid
kalastus 4
kihid 7, 8
navigeerimine 4, 5
quickdraw 9, 10
seaded 7
sümbolid 4
uuendamine 3
vahemaa mõõtmine 4
välimus 7, 8
üksikasjad 4
kaart
kihid 8
seaded 8
kalaleidja. Vt sonar
kalastuskaart 4
kasutajaandmed, kustutamine 16, 38
kaugjuhtimine 25
kaugus rannajooneni 14
keel 33
kell 36
hoiatus 36
kiilu nihe 26, 34
kokkupõrkehoiatus 6, 36
kombinatsioonid 2
kompass 28
roos 8
konnektorid 1
kursid 10
kursilt kõrvalekaldumise hoiatus 36
kurss
hoidmine 24
joon 5
suunahoid 26
kustutamine
kasutajaandmed 38
kõik kasutaja andmed 16
kütusekogus 29, 34, 35
M
mareograafid 29
MARPA, navigatsioonikaart 8
marsruudid 16
jagamine 37
kopeerimine 37, 38
kustutamine 13
loendi vaatamine 13
loomine 12, 13
muutmine 13
navigeerimine 13
paralleelselt laevatamine 13
vahepunktid 37
Marsruut sihtkohta 10
meediumipleier 31–33
allikas 31
DAB 32
eelsäte 32
FUSION-Link 31
häälestusrežiim 32
juhujärjekord 31
kordamine 31
raadio 32, 33
seadme nimi 33
SiriusXM satelliitraadio 32
tsoonid 31
tuuneri regioon 32
tähestikuline otsing 31
vaigistamine 31
VHF 31, 32
mees üle parda 12, 25
Mine 11
MOB, seade 7
mootorinäidikud 28, 35
konfigureerimine 28
olekuhoiatused 28
seadistamine 28
mootorpaat 2, 25
muud veesõidukid
AIS 8
rajad 8
muusikamängija 32
muusikapleier. Vt meediumipleier
mõõtühikud 36
mälukaart 38
paigaldamine 1
pesa 1
üksikasjalikud kaardid 38
N
navigatsiooniabid 7
navigatsioonihoiatused 36
navigatsioonikaart 4, 5, 11
ATON-id 7
MARPA 8
sadamateenuse punktid 11
seadistus 37
veesõidukite rajad 8, 30
navigatsioonimärgid 4
NMEA 0183 30, 35, 40
NMEA 2000 36, 41
nulli 37
nutiteavitused 3
näidikud
kütus 28, 29, 35
mootor 28
Indeks
olekuhoiatused 28
piirid 35
reis 28
teekond 28
tuul 29
quickdraw 9, 10
Panoptix 17, 18, 22, 23
pinnamüra 21
plinker 18, 19
põhjalukk 20
sagedused 22
salvestamine 20
SideVü 17
suum 20
sügavus 20
sügavuse joon 20
sügavusskaala 21
vaated 16
vaated: 16
vahemaade mõõtmine 19
vahepunkt 19
whiteline 21
võimendus 20
välimus 21
värvikeeld 21
värvivõimendus 20
ülekihi arvud 20
Sonar
salvestamine 20
vaated 16
suum
kaart 4
sonar 20
sügavuse varjutus 8
sümbolid 6
sündmuste logi 34
süsteemid 29
süsteemiteave 34, 38
R
T
O
otseteed 1, 28
P
Panoptix 23
pautimine. Vt pautimine ja halssimine
pautimine ja halssimine 26
piirid
kopeerimine 38
kuvamine 8
piirijoon 15, 16
piirjooned 15
pinge 36
pordid 1
preemiumkaardid 5
aerofotod 6
Fish Eye 3D 9
loodete ja hoovuste indikaatorid 5
purjepaat 2, 25
purjetamine 8, 25, 26
stardijoon 25
startjoon 25
võistlustaimer 25
purjetamisnäidikud 29
Q
raadio 32
AM 32
FM 32
SiriusXM 32, 33
rajad 15, 16
kopeerimine 38
kustutamine 15
kuvamine 8, 15
loend 15
muutmine 15
navigeerimine 15
salvestamine 15
teekonnana salvestamine 15
S
saabumishoiatus 36
sadamateenused 11
SART 7
satelliitkujutised 5
satelliitsignaalid, vastuvõtt 1
seade
klahvid 1
puhastamine 39
registreerimine 38
seaded 10, 33, 34, 36, 37
süsteemiteave 34
seadme ID 34
seadme registreerimine 38
SideVü 17
sihtkohad
navigatsioonikaart 11
valimine 11
SiriusXM, satelliitraadio 32
SiriusXM satelliitraadio 32, 33
sonar 16, 19
a-piirkond 18, 19, 21, 22
allikas 19, 20
FrontVü 18
Garmin ClearVü 16
hoiatused 21, 36
hõljuvad sihtmärgid 21
häire 21
jagamine 19, 20
kerimiskiirus 20
koonus 9
müra 20, 21
Indeks
jälgitud alus 30
kavandamine 12
kopeerimine 37, 38
kustutamine 12
kuvamine 8
loendi vaatamine 12
loomine 4, 12
mees üle parda 12
muutmine 12
navigeerimine sihtkohta 12
sonar 19
veesõidukite rajad 8, 30
veomootor 27
kompass 28
paadinina nihe 28
vesi
kiirus 35
temperatuuri nihe 35
VHF-raadio
DSC kanal 31
hädaabikõned 30
VHF-raadiosaatja 30
AIS sihtmärgile helistamine 31
hädaabikutsung 30
individuaalne rutiinne kutsung 31
värvirežiim 2
W
WAAS 34
Wi‑Fi 2
taasta 37
taevateave 29
tarkvara
uuendamine 3, 38, 39
uuendused 33, 39
taust 2
taustvalgus 2
teavitused 3
Teekond 11
teekonnad 11, 12
teekonnanäidikud 28
tehaseseaded 37
tehasesätted, sonar 21
Tehnoloogia Wi‑Fi 35, 36
toitenupp 1, 33
Toitenupp 1
toote registreerimine 38
tootetugi 1
traadita seadmed 36
traadita seadme ühendamine 36
traadita seadmega ühendamine 2
võrgu seadistamine 36
tugiteenused. Vt tootetugi
turvatsooni kokkupõrkehoiatus 6, 36
tuul, roos 8
tuule säilitamine 26
tuulehoid 26, 27
seadistamine 26
tuulemõõdikud 29
tuulenäidikud 29
tõrkeotsing 39, 40
U
ulatuse ringid 7
uuendamine
kaardid 3
tarkvara 3
uuendused, tarkvara 38, 39
V
vaade tagant 1
vahemaa mõõtmine 19
kaardid 4
vahepunktid 12, 40
jagamine 37
jälgitav veesõiduk 30
43
support.garmin.com
August 2019
190-02536-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising