Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Naudotojo vadovas

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Naudotojo vadovas
ECHOMAP ULTRA SERIJA
™
Naudotojo vadovas
© 2019 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo
gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl
šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin , „Garmin“ logotipas, ActiveCaptain , BlueChart ir FUSION yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. ECHOMAP™, FUSIONLink™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin LakeVü™, Garmin Quickdraw™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, Panoptix™, Reactor™ ir SteadyCast™ yra „Garmin Ltd.“
arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.
®
®
®
®
Žodinis prekių ženklas BLUETOOTH ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, ir „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. NMEA , NMEA 2000 ir NMEA 2000 logotipai yra
Nacionalinės jūrinės elektronikos asociacijos logotipai. microSD ir „microSD“ logotipai yra SD-3C, LLC prekių ženklai. SiriusXM yra registruotasis „SiriusXM Radio Inc.“ prekių ženklas. Standard
Mapping yra „Standard Mapping Service, LLC“ prekių ženklas.Wi‑Fi yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas. Windows yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių
ženklas JAV ir kitose šalyse. Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
®
®
®
®
®
®
®
®
Turinys
Įžanga.............................................................................. 1
Priekinis vaizdas ......................................................................... 1
Jungties vaizdas .................................................................... 1
Sparčiojo klavišo priskyrimas ................................................. 1
Patarimai ir spartieji klavišai ....................................................... 1
Vadovų atsisiuntimas iš žiniatinklio ............................................. 1
Garmin palaikymo centras .......................................................... 1
Atminties kortelių įdėjimas .......................................................... 1
GPS palydovo signalų gavimas .................................................. 1
GPS šaltinio pasirinkimas ...................................................... 2
Kartploterio tinkinimas.................................................. 2
Pradžios ekrano tinkinimas ......................................................... 2
Puslapių tinkinimas ..................................................................... 2
Naujo sujungto puslapio kūrimas naudojant ECHOMAP
Ultra ....................................................................................... 2
Laivo tipo nustatymas ................................................................. 2
Foninio apšvietimo koregavimas ................................................ 2
Spalvų režimo koregavimas ........................................................ 2
Foninio vaizdo keitimas .............................................................. 2
ActiveCaptain programa................................................ 2
ActiveCaptain statusas ............................................................... 2
Darbo su ActiveCaptain programa pradžia ................................. 3
Išmaniųjų pranešimų įgalinimas .................................................. 3
Programinės įrangos naujinimas naudojant ActiveCaptain
programą .................................................................................... 3
Jūrlapių naujinimas naudojant ActiveCaptain ............................. 3
Jūrlapiai ir jūrlapių 3D rodiniai...................................... 3
Navigacijos ir žvejybos jūrlapiai .................................................. 4
Jūrlapio vaizdo priartinimas ir nutolinimas ............................. 4
Jūrlapio simboliai ................................................................... 4
Atstumo matavimas jūrlapyje ................................................. 4
Kelio taško kūrimas jūrlapyje ................................................. 4
Navigavimas į jūrlapio tašką .................................................. 4
Vietos ir objekto informacijos peržiūra jūrlapyje ..................... 5
Pagalbinių navigacijos įrenginių informacijos peržiūra .......... 5
Krypties linija iri kampo žymekliai .......................................... 5
„Premium“ jūrlapiai ...................................................................... 5
Potvynių stebėjimo stoties informacijos peržiūra ................... 5
Palydovo vaizdų rodymas navigacijos jūrlapyje ..................... 6
Orientyrų aeronuotraukų peržiūra .......................................... 6
Automatinė identifikavimo sistema ............................................. 6
AIS objektų simboliai .............................................................. 6
Suaktyvintų AIS objektų kryptis ir projektuojamas kursas ..... 6
AIS laivo kaip objekto suaktyvinimas ..................................... 7
AIS grėsmių sąrašo peržiūra .................................................. 7
Susidūrimo ir saugos zonos pažeidimo pavojaus signalo
nustatymas ............................................................................. 7
AIS nelaimės signalai ............................................................. 7
AIS signalų priėmimo išjungimas ........................................... 7
AIS navigacijos pagalba ......................................................... 7
Jūrlapių meniu ............................................................................ 8
Jūrlapio sluoksniai .................................................................. 8
„Fish Eye 3D“ nustatymai ....................................................... 9
Palaikomi žemėlapiai .................................................................. 9
„ Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių
kūrimas............................................................................ 9
Vandens telkinio žemėlapio kūrimas naudojant funkciją „Garmin
Quickdraw Contours“ ................................................................ 10
Etiketės pridėjimas prie „Garmin Quickdraw Contours“
žemėlapio ................................................................................. 10
Garmin Quickdraw bendruomenė ............................................. 10
Prisijungimas prie Garmin Quickdraw bendruomenės
naudojant ActiveCaptain ...................................................... 10
Prisijungimas prie Garmin Quickdraw bendruomenės
naudojant Garmin Connect .................................................. 10
„ Garmin Quickdraw Contours“ nustatymai ............................... 11
Navigavimas naudojant kartploterį ............................. 11
Pagrindiniai klausimai apie navigaciją ...................................... 12
Kelionės tikslai .......................................................................... 12
Kelionės tikslo paieška pagal pavadinimą ........................... 12
Kelionės tikslo pasirinkimas naudojant navigacijos jūrlapį ... 12
Jūrų paslaugų vietų paieška ................................................ 12
Nustatykite tiesioginį kursą ir juo plaukite naudodami funkciją
„Vykti į“ ................................................................................. 12
Navigacijos sustabdymas .................................................... 12
Kelio taškai ............................................................................... 12
Esamos vietos kaip kelio taško žymėjimas .......................... 12
Kelio taško kūrimas kitoje vietoje ......................................... 12
Žmogaus už borto (MOB) vietos žymėjimas ........................ 12
Kelio taško projektavimas .................................................... 12
Visų kelio taškų sąrašo peržiūra .......................................... 12
Išsaugoto kelio taško redagavimas ...................................... 13
Išsaugoto kelio taško perkėlimas ......................................... 13
Išsaugoto kelio taško paieška ir navigavimas į jį ................. 13
Kelio taško arba MOB šalinimas .......................................... 13
Visų kelio taškų šalinimas .................................................... 13
Maršrutai ................................................................................... 13
Maršruto iš esamos vietos kūrimas ir navigavimas juo ........ 13
Maršruto kūrimas ir išsaugojimas ........................................ 13
Maršrutų ir automatinės nuorodos kelių sąrašo peržiūra ..... 13
Išsaugoto maršruto redagavimas ......................................... 13
Išsaugoto maršruto paieška ir navigavimas pagal jį ............ 14
Maršruto, lygiagretaus išsaugotam maršrutui, paieška ir
navigavimas pagal jį ............................................................. 14
Išsaugoto maršruto šalinimas .............................................. 14
Visų išsaugotų maršrutų pašalinimas .................................. 14
Automatinė nuoroda ................................................................. 14
Kaip nustatyti ir sekti Aut. nuoroda kelią .............................. 14
Aut. nuoroda kelio kūrimas ir išsaugojimas .......................... 14
Automatinės nuorodos kelio koregavimas ........................... 14
Vykdomo Aut. nuoroda apskaičiavimo atšaukimas ............. 15
Suplanuoto atvykimo nustatymas ........................................ 15
Automatinės nuorodos kelio konfigūravimas ....................... 15
Pėdsakai ................................................................................... 15
Pėdsakų rodymas ................................................................ 15
Aktyvaus pėdsako spalvos nustatymas ............................... 15
Aktyvaus pėdsako išsaugojimas .......................................... 16
Išsaugotų pėdsakų sąrašo peržiūra ..................................... 16
Išsaugoto pėdsako redagavimas ......................................... 16
Kaip pėdsaką išsaugoti kaip maršrutą ................................. 16
Įrašyto pėdsako paieška ir navigavimas pagal jį .................. 16
Išsaugoto pėdsako pašalinimas ........................................... 16
Visų išsaugotų pėdsakų pašalinimas ................................... 16
Aktyvaus pėdsako atsekimas ............................................... 16
Aktyvaus pėdsako išvalymas ............................................... 16
Pėdsakų žurnalo tvarkymas įrašant ..................................... 16
Pėdsako žurnalo įrašymo intervalo konfigūravimas ............. 16
Ribos .........................................................................................16
Ribos kūrimas ...................................................................... 16
Maršruto konvertavimas į ribą .............................................. 16
Pėdsako konvertavimas į ribą .............................................. 16
Ribos redagavimas .............................................................. 17
Ribos pavojaus signalo nustatymas .................................... 17
Ribos šalinimas .................................................................... 17
Visų kelio taškų, maršrutų ir pėdsakų ištrynimas ...................... 17
Žuvų sonaras................................................................ 17
Sonaro signalų perdavimo sustabdymas .................................. 17
Turinys
i
Sonaro rodinio pakeitimas ........................................................ 17
Įprastinis sonaro rodinys ........................................................... 17
Skirtingų dažnių sonaro rodinys ........................................... 17
Skirtingai priartintų segmentų sonaro rodinys ...................... 17
Garmin ClearVü sonaro rodinys ............................................... 17
SideVü sonaro rodinys .............................................................. 18
SideVü nuskaitymo technologija .......................................... 18
Panoptix sonaro rodiniai ........................................................... 18
LiveVü sonaro apačios rodinys ............................................ 18
LiveVü priekinis sonaro vaizdas ........................................... 18
RealVü Sonaro priekinis 3D rodinys .................................... 19
„RealVü“ 3D vaizdas po vandeniu sonaro rodinys ............... 19
RealVü „3D Historical“ sonaro rodinys ................................. 19
FrontVü sonaro rodinys ........................................................ 19
Panoptix LiveScope sonaro rodinys .................................... 19
Šviesos signalizatoriaus rodinys ............................................... 19
Šviesos signalizatoriaus puslapio nuorodos ........................ 20
Keitiklio tipo pasirinkimas .......................................................... 20
Kompaso kalibravimas ......................................................... 20
Sonaro šaltinio pasirinkimas ..................................................... 20
Sonaro šaltinio pervardijimas ............................................... 20
Kelio taško kūrimas sonaro ekrane .......................................... 20
Sonaro rodinio pristabdymas .................................................... 20
Atstumo matavimas sonaro ekrane .......................................... 20
Sonaro istorijos peržiūra ........................................................... 21
Sonaro duomenų bendrinimas ................................................. 21
Detalumo lygio reguliavimas ..................................................... 21
Spalvų intensyvumo reguliavimas ............................................ 21
Sonaro įrašai ............................................................................. 21
Sonaro rodinio įrašymas ...................................................... 21
Sonaro įrašymo stabdymas ................................................. 21
Sonaro įrašo šalinimas ......................................................... 21
Sonaro įrašų leidimas .......................................................... 21
Įprastinė, Garmin ClearVü ir SideVü sonaro sąranka ............... 21
Priartinimo lygio nustatymas sonaro ekrane ........................ 22
Slinkimo greičio nustatymas ................................................ 22
Gylio arba pločio skalės diapazono reguliavimas ................ 22
Sonaro vaizdo nustatymai .................................................... 22
Sonaro pavojaus signalai ..................................................... 22
Išplėstiniai sonaro nustatymai .............................................. 23
Keitiklio įdiegimo nustatymai ................................................ 23
Sonaro dažniai ..................................................................... 23
Radiolokacinio indikatoriaus („A-Scope“) įjungimas ............ 23
Panoptix sonaro sąranka .......................................................... 24
Kaip reguliuoti RealVü stebėjimo kampą ir priartinimo lygį .. 24
Kaip reguliuoti RealVü apžvalgos greitį ............................... 24
„LiveVü Forward“ ir FrontVü sonaro meniu .......................... 24
LiveVü ir FrontVü vaizdo nustatymai ................................... 24
RealVü išvaizdos nustatymai ............................................... 25
Panoptix keitiklio įdiegimo nustatymai ................................. 25
Autopilotas.................................................................... 25
Autopiloto ekranas .................................................................... 26
Vairavimo žingsnio dydžio koregavimas .............................. 26
Energijos taupymo nustatymas ............................................ 26
Pageidaujamo krypties šaltinio pasirinkimas ....................... 26
Autopiloto suaktyvinimas .......................................................... 26
Vairavimo režimai ..................................................................... 26
Apgręžimo manevro atlikimas .............................................. 26
Plaukimo ratais modelio nustatymas ir vykdymas ............... 26
Plaukimo zigzagais modelio nustatymas ir vykdymas ......... 26
Williamsono posūkio manevro atlikimas .............................. 26
Reactor™ autopiloto nuotolinio valdymo įrenginys ................... 26
Reactor autopiloto nuotolinio valdymo įrenginio susiejimas su
kartploteriu ........................................................................... 27
Reactor Autopiloto nuotolinio valdymo pulto veiksmo mygtukų
funkcijų keitimas ................................................................... 27
ii
Buriavimo funkcijos..................................................... 27
Laivo tipo nustatymas ............................................................... 27
Jachtų lenktynės ....................................................................... 27
Starto linijos nuoroda ........................................................... 27
Lenktynių laikmačio naudojimas .......................................... 27
Atstumo tarp laivapriekio ir GPS antenos nustatymas ......... 27
Kurso linijų nustatymas ............................................................. 27
Kilio nuokrypio nustatymas ....................................................... 28
Burlaivio autopiloto veikimas .................................................... 28
Krypties išlaikymas pagal vėją ............................................. 28
Halsas ir burės perkėlimas ................................................... 28
Force™ variklio valdymas........................................... 29
Prijungimas prie variklio ............................................................ 29
Variklio valdiklių įtraukimas į ekranus ....................................... 29
Variklio valdymo juosta ........................................................ 29
Variklio nustatymai .................................................................... 29
Sparčiosios nuorodos priskyrimas variklio nuotolinio valdymo
pulto spartiesiems klavišams ............................................... 30
Variklio kompaso kalibravimas ............................................. 30
Laivapriekio nuokrypio nustatymas ...................................... 30
Matuokliai ir grafikai..................................................... 30
Kompaso peržiūra ..................................................................... 30
Kelionės matuoklių peržiūra ...................................................... 30
Kelionės matuoklių nustatymas iš naujo .............................. 30
Variklio ir degalų matuoklių peržiūra ......................................... 30
Matuokliuose rodomų variklių skaičiaus pasirinkimas .......... 30
Matuoklių ekrane rodomų variklių tinkinimas ....................... 30
Variklio matuoklių būsenos pavojaus signalų įjungimas ...... 30
Kai kurių variklio matuoklio būsenos pavojaus signalų
įgalinimas ............................................................................. 30
Degalų pavojaus signalo nustatymas ....................................... 30
Laivo degalų talpos nustatymas .......................................... 31
Degalų duomenų sinchronizavimas su tikruoju laivo degalų
kiekiu .................................................................................... 31
Vėjo matuoklių peržiūra ............................................................ 31
Buriavimo vėjo matuoklio konfigūravimas ............................ 31
Greičio šaltinio konfigūravimas ............................................ 31
Vėjo matuoklio rodomos krypties šaltinio konfigūravimas ... 31
Stataus beidevindo matuoklis .............................................. 31
Skaitmeninis perjungimas........................................... 31
Skaitmeninio perjungimo puslapio pridėjimas ir redagavimas .. 31
Potvynių, atoslūgių, srovių ir dangaus kūnų stebėjimo
informacija.................................................................... 31
Potvynių stebėjimo stoties informacija ...................................... 31
Srovių stebėjimo stoties informacija ......................................... 31
Dangaus kūnų informacija ........................................................ 32
Kitos dienos potvynių stebėjimo stočių, srovių stebėjimo stočių
ar dangaus kūnų informacijos peržiūra ..................................... 32
Įvairių potvynių ir srovių stebėjimo stočių informacijos
peržiūra ..................................................................................... 32
Skaitmeninis atrankinis šaukinys............................... 32
Kartploterio ir NMEA 0183 VHF radijo funkcijos ....................... 32
DSC įjungimas .......................................................................... 32
DSC sąrašas ............................................................................. 32
DSC sąrašo peržiūra ............................................................ 32
DSC kontakto pridėjimas ..................................................... 32
Įeinantys nelaimės šaukiniai ..................................................... 32
Navigavimas link nelaimę patyrusio laivo ............................ 32
Padėties stebėjimas .................................................................. 32
Padėties ataskaitos peržiūra ................................................ 32
Navigavimas link stebimo laivo ............................................ 32
Kelio taško kūrimas stebimo laivo vietoje ............................ 32
Informacijos redagavimas padėties ataskaitoje ................... 32
Padėties ataskaitos šaukinio pašalinimas ........................... 33
Turinys
Laivo pėdsakų peržiūra jūrlapyje ......................................... 33
Atskiri įprastiniai šaukiniai ......................................................... 33
DSC kanalo pasirinkimas ..................................................... 33
Atskiras įprastinis šaukinys .................................................. 33
Atskiro įprastinio šaukinio siuntimas AIS objektui ................ 33
Medijos leistuvas.......................................................... 33
Medijos leistuvo atidarymas ...................................................... 33
Piktogramos ......................................................................... 33
Medijos šaltinio pasirinkimas .................................................... 33
Muzikos leidimas ...................................................................... 33
Muzikos paieška .................................................................. 33
Dainos kartojimo nustatymas ............................................... 33
Nustatymas, kad visos dainos būtų kartojamos ................... 34
Dainų maišymas .................................................................. 34
Garsumo reguliavimas .............................................................. 34
Zonų įjungimas ir išjungimas ................................................ 34
Medijos leistuvo nutildymas ................................................. 34
VHF radijas ............................................................................... 34
VHF kanalų nuskaitymas ..................................................... 34
VHF triukšmo slopinimo reguliavimas .................................. 34
Radijas ...................................................................................... 34
Imtuvinio derintuvo regiono nustatymas .............................. 34
Radijo stoties keitimas ......................................................... 34
Derinimo režimo keitimas ..................................................... 34
Išankstiniai nustatymai ......................................................... 34
DAB įrašų perklausa ................................................................. 34
DAB imtuvinio derintuvo regiono nustatymas ...................... 34
DAB stočių paieška .............................................................. 34
DAB stočių keitimas ............................................................. 34
DAB išankstiniai nustatymai ................................................. 34
SiriusXM® palydovinis radijas .................................................. 35
Kur ieškoti SiriusXM radijo ID .............................................. 35
Kaip suaktyvinti SiriusXM prenumeratą ............................... 35
Kanalų vedlio tinkinimas ...................................................... 35
Kaip išsaugoti SiriusXM kanalą iš anksto nustatytųjų
sąraše .................................................................................. 35
Kaip atrakinti SiriusXM tėvų kontrolės užraktą ..................... 35
Įrenginio pavadinimo nustatymas ............................................. 35
Medijos leistuvo programinės įrangos atnaujinimas ................. 36
Įrenginio konfigūracija................................................. 36
Automatinis kartploterio įjungimas ............................................ 36
Sistemos nustatymai ................................................................. 36
Ekrano nustatymai ............................................................... 36
GPS nustatymai ................................................................... 36
Įvykių žurnalo peržiūra ......................................................... 36
Sistemos programinės įrangos informacijos peržiūra .......... 36
Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties
informacija. ........................................................................... 36
Mano laivas nustatymai ............................................................ 36
Kilio nuokrypio nustatymas .................................................. 37
Vandens temperatūros korekcijos nustatymas .................... 37
Vandens greičio matavimo įrenginio kalibravimas ............... 37
Laivo degalų talpos nustatymas .......................................... 37
Degalų duomenų sinchronizavimas su tikruoju laivo degalų
kiekiu .................................................................................... 37
Variklio ir degalų matuoklio apribojimų tinkinimas ............... 37
Ryšio nustatymai ...................................................................... 38
NMEA 0183 .......................................................................... 38
NMEA 2000 nustatymai ....................................................... 38
Wi‑Fi tinklas ......................................................................... 38
Pavojaus signalų nustatymas ................................................... 39
Navigacijos signalai ............................................................. 39
Sistemos pavojaus signalai .................................................. 39
Sonaro pavojaus signalai ..................................................... 39
Degalų pavojaus signalo nustatymas .................................. 39
Turinys
Susidūrimo ir saugos zonos pažeidimo pavojaus signalo
nustatymas ........................................................................... 39
Matavimo vienetų nustatymai ................................................... 39
Navigacijos nustatymai ............................................................. 39
Kiti laivo nustatymai .................................................................. 40
Pirminių kartploterio gamyklinių nustatymų atkūrimas .............. 40
Naudotojo duomenų bendrinimas ir tvarkymas........ 40
Prisijungimas prie Garmin įrenginio siekiant bendrinti naudotojo
duomenis .................................................................................. 40
Failo tipo parinkimas trečiųjų šalių kelio taškams ir
maršrutams ............................................................................... 40
Naudotojo duomenų kopijavimas iš atminties kortelės ............. 40
Naudotojo duomenų kopijavimas į atminties kortelę ................ 40
Integruotų žemėlapių kopijavimas į atminties kortelę ............... 41
Kelio taškų, maršrutų ir pėdsakų kopijavimas iš HomePort į
kartploterį .................................................................................. 41
Duomenų atsarginių kopijų išsaugojimas kompiuteryje ............ 41
Atsarginių duomenų kopijų atkūrimas kartploteryje .................. 41
Sistemos informacijos išsaugojimas atminties kortelėje ........... 41
Išsaugotų duomenų išvalymas ................................................. 41
Priedas.......................................................................... 41
Įrenginio registravimas naudojant Garmin Express .................. 41
Programinės įrangos naujinimas .............................................. 41
Naujos programinės įrangos įkėlimas į atminties kortelę ..... 42
Įrenginio programinės įrangos naujinimas ........................... 42
Ekrano valymas ........................................................................ 42
Ekrano kopijos .......................................................................... 42
Ekrano kopijų fiksavimas ..................................................... 42
Ekrano nuotraukų kopijavimas į kompiuterį ......................... 42
Trikčių šalinimas ....................................................................... 42
Mano įrenginys neužfiksuoja GPS signalų .......................... 42
Įrenginys neįsijungia arba nuolat išsijungia ......................... 42
Neveikia sonaras ................................................................. 43
Mano įrenginys nekuria kelio taškų tinkamoje vietoje .......... 43
Įrenginys rodo neteisingą laiką ............................................ 43
Specifikacijos ............................................................................ 43
Visi modeliai ......................................................................... 43
10 colių modeliai .................................................................. 43
12 colių modeliai .................................................................. 43
Sonaro modelių specifikacijos .............................................. 44
NMEA 0183 informacija ....................................................... 44
NMEA 2000 PGN informacija .............................................. 44
Rodyklė......................................................................... 45
iii
Įžanga
ĮSPĖJIMAS
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
Priekinis vaizdas
• Bet kuriame ekrane pasirinkite Home, kad grįžtumėte į
pradžios ekraną.
• Pasirinkite Menu, kad atidarytumėte papildomus ekrano
nustatymus.
• Pasirinkite Menu, kad baigę uždarytumėte MENIU.
• Paspauskite , kad atidarytumėte papildomas parinktis, pvz.,
foninio apšvietimo reguliavimą ir jutiklinio ekrano užrakinimą.
• Jei norite išjungti kartploterį, paspauskite ir pasirinkite
Maitinimas > Išjungti įrenginį arba palaikykite , kol
užsipildys juosta Išjungti įrenginį.
• Jei kartploteryje norite įjungti budėjimo režimą, paspauskite
ir pasirinkite Maitinimas > Miego rež. įreng..
Vadovų atsisiuntimas iš žiniatinklio
Garmin svetainėje galite rasti naujausių naudotojo vadovų ir jų
vertimų. Naudotojo vadove pateiktos instrukcijos, kaip naudotis
įrenginio funkcijomis ir pasiekti teisinio reglamentavimo
informaciją.
1 Eikite į garmin.com/manuals/echomap_ultra.
2 Atsisiųskite vadovą.
®
Automatinio apšvietimo jutiklis
Maitinimo mygtukas
Garmin palaikymo centras
Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų,
dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų, programinės įrangos
naujinių ir pagalbos klientams, eikite adresu
support.garmin.com.
Mastelio keitimo mygtukai
Spartieji klavišai
Jutiklinis ekranas
2 microSD atminties kortelių lizdai; maksimali kortelė talpa 32 GB
®
Atminties kortelių įdėjimas
Su kartploteriu galite naudoti pasirinktines atminties korteles.
Naudodami žemėlapio korteles galite peržiūrėti didelės skyros
palydovo vaizdus ir uostų, prieplaukų ir kitų lankytinų vietų
aeronuotraukas. Tuščias atminties korteles galite naudoti, kad
įrašytumėte „Garmin Quickdraw™ Contours“ žemėlapius, sonaro
duomenis (su tinkamu keitikliu), perkeliamus duomenis, pvz., į
kitą suderinamą kartploterį ar kompiuterį perkeliamus kelio
taškus ir maršrutus, taip pat naudodamiesi programa
ActiveCaptain .
Šiame įrenginyje palaikoma iki 32 GB microSD atminties kortelė
ir jos formatavimas FAT32. Reikia 4 arba dar aukštesnės greičio
klasės.
1 Kartploterio priekyje atidarykite prieigos plokštę ar sklendę
.
Jungties vaizdas
®
POWER
Galia
12 PIN XDCR 12 adatėlių keitiklis
LVS XDCR
Panoptix™ LiveScope™ LVS12 12 adatėlių keitiklis
NMEA 2000
NMEA 2000 tinklas
NETWORK
ECHOMAP tinklas
®
Įžeminimo varžtas
Sparčiojo klavišo priskyrimas
Įprastinius ekranus galite sparčiai atidaryti priskirdami spartųjį
klavišą. Galite sukurti nuorodas į įvairius ekranus, pvz., sonaro
ekranus ir jūrlapius.
1 Atidarykite puslapį.
2 Laikykite spartųjį klavišą nuspaudę ir pasirinkite Gerai.
Patarimai ir spartieji klavišai
• Jei norite įjungti kartploterį, paspauskite .
• Bet kokiame ekrane kelis kartus paspauskite ir galėsite
slinkti per ryškumo lygius. Tai gali būti naudinga, kai
ryškumas toks mažas, kad ekrano nesimato.
• Palaikykite mygtuką su skaičiaus ženklu, kad sukurtumėte
spartųjį klavišą, įjungiantį ekraną.
Įžanga
2 Įdėkite atminties kortelę .
3 Spauskite kortelę, kol ji užsifiksuos.
4 Uždarykite sklendę.
GPS palydovo signalų gavimas
Norint gauti palydovo signalus, įrenginiui gali reikėti giedro
dangaus vaizdo. Laikas ir data nustatomi automatiškai, pagal
GPS padėtį.
1 Įjunkite įrenginį.
1
2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
Kol bus gauti palydovo signalai, gali trukti nuo 30 iki 60
sekundžių.
Įrenginiui gavus palydovo signalus, pradžios ekrane rodoma
piktograma
.
Jei iš įrenginio palydovo signalai dingsta, piktograma
išnyksta ir jūrlapyje virš rodomas žybsintis klaustukas.
Daugiau informacijos apie GPS žr. garmin.com/aboutGPS. Jei
norite gauti pagalbos dėl palydovo signalo gavimo, žr. (Mano
įrenginys neužfiksuoja GPS signalų, 42 psl.).
GPS šaltinio pasirinkimas
Jei turite daugiau kaip vieną GPS šaltinį, galite pasirinkti norimą
GPS duomenų šaltinį.
1 Pasirinkite Nustatymai > Sistema > GPS > Šaltinis.
2 Pasirinkite GPS duomenų šaltinį.
Kartploterio tinkinimas
Pradžios ekrano tinkinimas
Pradžios ekrane galite pridėti elementų ir juos perkelti į kitą
vietą.
1 Pradžios ekrane pasirinkite Tinkinti namų vietą.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite perkelti elementą į kitą vietą, pasirinkite
Pertvarkyti, pasirinkite norimą perkelti elementą ir naują
vietą.
• Jei prie pradžios ekrano norite pridėti elementą, pasirinkite
Pridėti ir naują elementą.
• Jei iš pradžios ekrano norite pašalinti pridėtą elementą,
pasirinkite Šalinti ir pasirinkite elementą.
• Jei norite pakeisti pradžios ekrano foninį vaizdą,
pasirinkite Fonas ir pasirinkite vaizdą.
Puslapių tinkinimas
Naujo sujungto puslapio kūrimas naudojant
ECHOMAP Ultra
Galite sukurti tinkintą sujungtą puslapį, atitinkantį jūsų poreikius.
1 Pasirinkite Deriniai > Pritaikykite > Pridėti.
2 Pasirinkite išdėstymą.
1 Pasirinkite Nustatymai > Mano laivas > Laivo tipas.
2 Pasirinkite nustatymą.
Foninio apšvietimo koregavimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Ekranas >
Apšvietimas.
2 Koreguokite foninį apšvietimą.
PATARIMAS: bet kokiame ekrane kelis kartus paspauskite
ir galėsite slinkti per ryškumo lygius. Tai gali būti naudinga,
kai ryškumas toks mažas, kad ekrano nesimato.
Spalvų režimo koregavimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Ekranas > Spalvų
tipas.
PATARIMAS: jei spalvų nustatymus norite pasiekti iš bet
kurio ekrano, pasirinkite > Spalvų tipas.
2 Pasirinkite nustatymą.
Foninio vaizdo keitimas
1 Pradžios ekrane pasirinkite Menu > Fonas.
PATARIMAS: ši nustatymą taip pat galite pakoreguoti nuėję į
Nustatymai > Sistema > Ekranas > Fonas.
2 Pasirinkite vaizdą.
ActiveCaptain programa
PERSPĖJIMAS
Ši funkcija leidžia naudotojams pateikti informaciją. Garmin
neteikia jokių garantijų dėl naudotojų pateiktos informacijos
tikslumo, išsamumo ar savalaikiškumo. Už bet kokį naudotojų
pateiktos informacijos naudojimą ar rėmimąsi ja atsakomybę
prisiimate jūs.
ActiveCaptain programa užtikrina ryšį su ECHOMAP Ultra
įrenginiu, jūrlapiais, žemėlapiais ir bendruomene, kuri dalijasi
plaukiojimo patirtimi.
Naudodami mobilųjį įrenginį su ActiveCaptain programa galite
atsisiųsti, įsigyti ir atnaujinti žemėlapius bei jūrlapius.
Naudodami programą galite lengvai ir greitai perkelti naudotojo
duomenis, pvz., kelio taškus ir maršrutus, prisijungti prie
„Garmin Quickdraw Contours“ bendruomenės ir atnaujinti
įrenginio programinę įrangą. Naudodami programą galite ir
planuoti kelionę.
Galite prisijungti prie ActiveCaptain bendruomenės, kad
gautumėte naujausios informacijos apie prieplaukas ir kitas
lankytinas vietas. Susieta su kartploteriu programa į kartploterio
programą gali persiųsti išmaniuosius pranešimus, pvz.,
skambučius ir žinutes.
ActiveCaptain statusas
3
4
5
6
7
8
Pasirinkite zoną.
Zonai parinkite funkciją.
Pakartokite šiuos veiksmus kiekvienai puslapio zonai.
Jei norite pakeisti zonų dydį, vilkite rodykles.
Jei norite pertvarkyti zoną, palaikykite ją.
Jei norite pasirinkti naujų duomenų, palaikykite duomenų
laukelį.
9 Baigę tinkinti puslapį pasirinkite Baig..
10 Įveskite puslapio pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Laivo tipo nustatymas
Sąveikos su ECHOMAP Ultra įrenginiu naudojant programą
ActiveCaptain lygis priklauso nuo jūsų statuso.
Funkcija
Savininkas Svečias
Priregistruoti įrenginį, įtaisytus žemėlapius ir
papildomas žemėlapio korteles prie paskyros
Taip
Ne
Atnaujinti programinę įrangą
Taip
Taip
Automatiškai perkelti atsisiųstus ar sukurtus
Garmin Quickdraw kontūrus
Taip
Ne
Siųsti išmaniuosius pranešimus
Taip
Taip
Naviguoti į konkretų kelio tašką ar konkrečiu
maršrutu
Taip
Taip
Rankiniu būdu sinchronizuoti kelio taškus ir
maršrutus su ECHOMAP Ultra įrenginiu
Taip
Taip
Galite pasirinkti laivo tipą, kad sukonfigūruotumėte kartploterio
nustatymus ir naudotumėte laivo tipui tinkintas funkcijas.
2
Kartploterio tinkinimas
Darbo su ActiveCaptain programa pradžia
Mobilųjį įrenginį prie ECHOMAP Ultra įrenginio galite prijungti
naudodami programą ActiveCaptain. Programa leidžia greitai ir
paprastai sąveikauti su ECHOMAP Ultra įrenginiu ir atlikti
įvairias funkcijas, pvz., bendrinti duomenis, registruoti, atnaujinti
įrenginio programinę įrangą ir gauti mobiliojo įrenginio
pranešimus.
1 Atminties kortelę įdėkite į vieną ECHOMAP Ultra įrenginio
kortelės lizdų (Atminties kortelių įdėjimas, 1 psl.).
Kiekvieną kartą, kai norite naudoti ActiveCaptain funkciją,
įsitikinkite, kad įdėta kortelė.
2 Pasirinkite ActiveCaptain > Sukurti „ActiveCaptain“
atminties kortelę.
PRANEŠIMAS
Gali būti pateiktas raginimas suformatuoti atminties kortelę.
Formatuojant kortelę pašalinama visa kortelėje išsaugota
informacija. Tai taikoma visiems išsaugotiems naudotojo
duomenims, pvz., kelio taškams. Kortelę suformatuoti
rekomenduojama, bet nebūtina. Prieš formatuodami kortelę
turėtumėte išsaugoti atminties kortelės duomenis įrenginio
vidinėje atmintyje (Naudotojo duomenų kopijavimas iš
atminties kortelės, 40 psl.). Suformatavę kortelę
ActiveCaptain programoje, galite perkelti naudotojo duomenis
atgal į kortelę (Naudotojo duomenų kopijavimas į atminties
kortelę, 40 psl.).
3 ActiveCaptain puslapyje pasirinkite Menu > „Wi-Fi“
4
5
6
7
sąranka > „Wi-Fi“ tinklas > Wi-Fi > Įjungta.
Įveskite šio tinklo pavadinimą ir slaptažodį.
Iš mobiliajame įrenginyje esančios programų parduotuvės
įdiekite programą ActiveCaptain ir ją atidarykite.
Mobilųjį įrenginį laikykite 32 m (105 pėd.) atstumu nuo
ECHOMAP Ultra įrenginio.
Mobiliojo įrenginio nustatymuose atidarykite Wi‑Fi ryšių
puslapį ir prisijunkite prie Garmin įrenginio naudodami įvestą
pavadinimą ir slaptažodį.
®
Išmaniųjų pranešimų įgalinimas
ĮSPĖJIMAS
Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate
laivą. Jei neatsižvelgsite į sąlygas vandens telkinyje, gali būti
padaryta žala laivui, gali būti sužeisti ar žūti žmonės.
Kad ECHOMAP Ultra įrenginys gautų pranešimus, jį turite
prijungti prie mobiliojo įrenginio ir ActiveCaptain taikomosios
programos.
1 Įrenginyje ECHOMAP Ultra pasirinkite ActiveCaptain >
Išmanieji pranešimai > Įgalinti pranešimus.
2 Mobiliojo įrenginio nustatymuose įjunkite Bluetooth
technologiją.
3 Įrenginius padėkite 10 m (33 pėd.) atstumu vieną nuo kito.
4 Mobiliajame įrenginyje esančioje programoje ActiveCaptain
pasirinkite Išmanieji pranešimai > Pair with Chartplotter.
5 Jei norite programą susieti su ECHOMAP Ultra įrenginiu
naudodami Bluetooth technologiją, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
6 Gavę raginimą, mobiliajame įrenginyje įveskite raktą.
7 Jei reikia, gaunamus pranešimus pakoreguokite mobiliojo
įrenginio nustatymuose.
®
Programinės įrangos naujinimas naudojant
ActiveCaptain programą
Jei įrenginyje yra Wi‑Fi technologija, galite naudoti
ActiveCaptain programą, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte
paskutinius įrenginio programinės įrangos naujinimus.
Jūrlapiai ir jūrlapių 3D rodiniai
PRANEŠIMAS
Atnaujinant programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti
didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti
įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte
daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su
savo interneto paslaugų teikėju.
Diegimas gali užtrukti keletą minučių.
1 Mobilųjį įrenginį prijunkite prie ECHOMAP Ultra įrenginio
(Darbo su ActiveCaptain programa pradžia, 3 psl.).
2 Jei galimas programinės įrangos naujinimas ir mobiliajame
įrenginyje turite interneto prieigą, pasirinkite Programinės
įrangos naujiniai > Atsisiųsti.
Programa ActiveCaptain naujinimą atsiunčia į mobilųjį
įrenginį. Kai programą vėl prijungsite prie ECHOMAP Ultra
įrenginio, naujinimas bus perkeltas į įrenginį. Baigus
perkėlimą būsite paraginti įdiegti naujinimą.
Kai
gausite ECHOMAP Ultra įrenginio raginimą, pasirinkite
3
naujinimo diegimą.
• Jei programinę įrangą norite atnaujinti iš karto, pasirinkite
Gerai.
• Jei norite naujinimą atidėti, pasirinkite Atšaukti. Kai būsite
pasiruošę įdiegti naujinimą, pasirinkite ActiveCaptain >
Progr. įrang. naujiniai > Įdiegti dabar.
Jūrlapių naujinimas naudojant ActiveCaptain
Naudodamiesi ActiveCaptain programa į įrenginį galite atsisiųsti
ir perkelti paskutinius jūrlapių naujinius. Kad išnaudotumėte
mažiau vietos mobiliajame įrenginyje, ActiveCaptain kortelėje ir
sutrumpintumėte atsisiuntimo laiką, pamėginkite naudodami
ActiveCaptain programą atsisiųsti tik reikalingas žemėlapio
zonas.
Jei atsisiunčiate visą jūrlapį, galite naudoti Garmin Express™
programą, kad žemėlapį atsisiųstumėte į atminties kortelę.
Garmin Express programa didelius jūrlapius atsisiunčia sparčiau
nei ActiveCaptain programa. Jei norite sužinoti daugiau, eikite
adresu garmin.com/express.
PRANEŠIMAS
Atnaujinant jūrlapius gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus.
Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai
duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau
apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo
interneto paslaugų teikėju.
1 Mobilųjį įrenginį prijunkite prie ECHOMAP Ultra įrenginio
2
3
4
5
(Darbo su ActiveCaptain programa pradžia, 3 psl.).
Jei galimas jūrlapio naujinimas ir mobiliajame įrenginyje turite
interneto prieigą, pasirinkite OneChart > My Charts.
Pasirinkite žemėlapį, kurį norėtumėte atnaujinti.
Pasirinkite zoną, kurią norėtumėte atsisiųsti.
Pasirinkite Atsisiųsti
Programa ActiveCaptain naujinį atsiunčia į mobilųjį įrenginį.
Kai programą vėl prijungsite prie ECHOMAP Ultra įrenginio,
naujinys bus perkeltas į įrenginį. Baigus perkėlimą atnaujintus
žemėlapius bus galima naudoti.
Jūrlapiai ir jūrlapių 3D rodiniai
Jūrlapių ir jūrlapių 3D rodinių pasiekiamumas priklauso nuo
naudojamų žemėlapio duomenų ir priedų.
PASTABA: tam tikruose regionuose jūrlapio 3D rodiniai siūlomi
su „premium“ jūrlapiais.
Jūrlapius ir jūrlapių 3D rodinius galite pasiekti pasirinkę Jūrlapiai.
Navigacijos jūrlapis: rodomi iš anksto įkeltuose ir
papildomuose (jei yra) žemėlapiuose pateikti navigacijos
duomenys. Šie duomenys yra iš viršaus rodomi plūdurai,
3
švyturiai, kabeliai, gylio echolotai, prieplaukos ir potvynių
stebėjimo stotys.
Žvejybos jūrlapis: pateikiamas išsamus dugno kontūrų ir gylio
echoloto duomenų vaizdas jūrlapyje. Šis jūrlapis pašalina
navigacijos duomenis iš jūrlapio, pateikia išsamius
batimetrinius duomenis ir padidina dugno kontūrus, kad būtų
galima geriau atpažinti gelmių vaizdą. Šis jūrlapis
naudingiausias žvejojant jūroje, giliose vietose.
PASTABA: tam tikruose regionuose Žvejybos jūrlapis
siūlomas su „premium“ jūrlapiais.
Perspective 3D: pateikiamas vaizdas iš viršaus ir laivo galo
(atsižvelgiant į kursą) bei vaizdinė navigacijos pagalba. Šis
rodinys padeda naviguojant pro klaidžias seklumas, rifus,
tiltus ar kanalus ir yra naudingas ieškant įplaukimo ir
išplaukimo maršrutų nepažįstamuose uostuose ar
inkarvietėse.
Mariner's Eye 3D: pateikiamas išsamus trimatis vaizdas iš
viršaus ir laivo galo (atsižvelgiant į kursą) bei vaizdinė
navigacijos pagalba. Šis rodinys padeda naviguojant pro
klaidžias seklumas, rifus, tiltus ar kanalus ir ieškant įplaukimo
ir išplaukimo maršrutų nepažįstamuose uostuose ar
inkarvietėse.
Fish Eye 3D: pateikiamas vaizdas po vandeniu – jūros dugnas
pagal jūrlapio informaciją. Prijungus sonaro keitiklį, raudoni,
žali ir geltoni skrituliai nurodo objektus po vandeniu (pvz.,
žuvis). Raudoni skrituliai reiškia didžiausius objektus, žali –
mažiausius.
Navigacijos ir žvejybos jūrlapiai
PASTABA: tam tikruose regionuose Žvejybos jūrlapis siūlomas
su „premium“ jūrlapiais.
Navigacijos jūrlapis optimizuotas navigacijai. Galite planuoti
kursą, peržiūrėti jūrlapio informaciją ir naudoti jūrlapį kaip
navigacijos priemonę. Kad atidarytumėte Navigacijos jūrlapis,
pasirinkite Jūrlapiai > Navigacijos jūrlapis.
Žvejybos jūrlapis pateikiamas išsamesnis dugno vaizdas ir
žvejybos turinys. Šis jūrlapis pritaikytas naudoti žvejojant. Kad
atidarytumėte Žvejybos jūrlapis, pasirinkite Jūrlapiai >
Žvejybos jūrlapis.
Jūrlapio vaizdo priartinimas ir nutolinimas
Mastelio lygį nurodo jūrlapio apačioje pateiktas skalės skaičius.
Juosta po skalės skaičiumi reiškia tą atstumą jūrlapyje.
• Jei norite nutolinti, pasirinkite arba ant jutiklinio ekrano
sugnybkite du pirštus.
• Jei norite priartinti, pasirinkite arba ant jutiklinio ekrano
išskėskite du pirštus.
Jūrlapio simboliai
Šioje lentelėje yra tam tikri įprastiniai simboliai, kuriuos galite
matyti išsamiuose žemėlapiuose.
Piktograma
Aprašas
Plūduras
Informacija
Jūrų paslaugos
Piktograma
Aprašas
Srovių stebėjimo stotis
Galima nuotrauka iš viršaus
Galima perspektyvinė nuotrauka
Kiti elementai, įprastai pateikiami daugumoje jūrlapių, yra gylio
kontūro linijos, potvynių zonos, konkrečių vietų echoloto
duomenys (pateikiami originaliuose popieriniuose jūrlapiuose),
pagalbinės navigacijos priemonės ir simboliai, kliūtys ir kabelių
zonos.
Atstumo matavimas jūrlapyje
1 Jūrlapyje pasirinkite vietą.
2 Pasirinkite Matuoti atstumą.
Ekrane ties esama vieta pasirodo smeigtukas. Atstumas nuo
smeigtuko ir kampas nurodyti kampe.
PATARIMAS: jei norite iš naujo nustatyti smeigtuką ir matuoti
nuo esamos žymeklio vietos, pasirinkite Nustatyti atskaitą.
Kelio taško kūrimas jūrlapyje
1 Jūrlapio arba 3D jūrlapio rodinyje pasirinkite vietą arba
objektą.
2 Pasirinkite Sukurti kelio tašką arba
.
Navigavimas į jūrlapio tašką
ĮSPĖJIMAS
Visos kartploteryje rodomos maršrutų ir navigacijos linijos yra tik
orientacinės ar pateikiamos siekiant nustatyti tinkamus kanalus,
jos nesukurtos tam, kad jomis būti tiksliai vadovaujamasi.
Visada vadovaukitės navigacijos įrenginių parodymais ir
vandens sąlygomis, kad išvengtumėte seklumų ir pavojų, dėl
kurių gali būti padaryta žala laivui, gali būti sužeisti ar žūti
žmonės.
Automatinės nuorodos funkcija pagrįsta elektroninio jūrlapio
informacija. Šie duomenys neužtikrina, kad išvengsite kliūčių ir
seklumos. Atidžiai lyginkite kursą su visais matomais objektais ir
kelyje venkite sausumos, seklumų ar kitų galimų kliūčių.
Naudojant funkciją „Vykti į“, tiesioginis ir pakoreguotas kursas
gali eiti per sausumą ar seklumą. Stebėkite matomus objektus ir
vairuodami venkite sausumos, seklumų ir kitų pavojingų objektų.
PASTABA: tam tikruose regionuose Žvejybos jūrlapis siūlomas
su „premium“ jūrlapiais.
PASTABA: tam tikruose regionuose automatinės nuorodos
siūlomos su „premium“ jūrlapiais.
1 Navigacijos arba žvejybos jūrlapyje pasirinkite vietą.
2 Jei reikia, pasirinkite Naviguoti į.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite naviguoti tiesiai į vietą, pasirinkite Eiti į.
• Jei norite sukurti maršrutą į vietą, įskaitant posūkius,
pasirinkite Maršrutas į.
• Jei norite naudoti automatinę nuorodą Aut. nuoroda.
4 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo rausva linija.
PASTABA: jei naudojate automatines nuorodas, pilkas
segmentas bet kurioje rausvos linijos atkarpoje rodo, kad
automatinės nuorodos funkcija negali apskaičiuoti
automatinės nuorodos linijos dalies. Taip nutinka dėl
minimalaus saugaus vandens gylio ir minimalaus saugaus
aukščio iki kliūties nustatymų.
5 Sekite rausvą liniją vengdami sausumos, seklumos ir kitų
kliūčių.
Potvynių stebėjimo stotis
4
Jūrlapiai ir jūrlapių 3D rodiniai
Vietos ir objekto informacijos peržiūra jūrlapyje
„Premium“ jūrlapiai
Navigacijos arba žvejybos jūrlapyje galite peržiūrėti informaciją
apie bangas, sroves, dangaus kūnus, jūrlapį, vietines paslaugas,
vietą ar objektą.
1 Navigacijos arba žvejybos jūrlapyje pasirinkite vietą arba
objektą.
Jūrlapio viršuje rodomas parinkčių sąrašas. Rodomos
parinktys priklauso nuo pasirinktos vietos ar objekto.
2 Jei reikia, pasirinkite .
3 Pasirinkite Informacija.
ĮSPĖJIMAS
Visos kartploteryje rodomos maršrutų ir navigacijos linijos yra tik
orientacinės ar pateikiamos siekiant nustatyti tinkamus kanalus,
jos nesukurtos tam, kad jomis būti tiksliai vadovaujamasi.
Visada vadovaukitės navigacijos įrenginių parodymais ir
vandens sąlygomis, kad išvengtumėte seklumų ir pavojų, dėl
kurių gali būti padaryta žala laivui, gali būti sužeisti ar žūti
žmonės.
Pagalbinių navigacijos įrenginių informacijos peržiūra
Navigacijos ar žvejybos jūrlapyje arba „Perspective 3D“ ar
„Mariner’s Eye 3D“ jūrlapio rodinyje galite peržiūrėti informaciją
apie įvairių tipų pagalbinius navigacijos įrenginius (įskaitant
radijo švyturius ir įprastinius švyturius) ir kliūtis.
PASTABA: tam tikruose regionuose Žvejybos jūrlapis siūlomas
su „premium“ jūrlapiais.
PASTABA: tam tikruose regionuose jūrlapio 3D rodiniai siūlomi
su „premium“ jūrlapiais.
1 Jūrlapio arba jūrlapio 3D rodinyje pasirinkite pagalbinį
navigacijos įrenginį.
2 Pasirinkite pagalbinio navigacijos įrenginio pavadinimą.
Krypties linija iri kampo žymekliai
Krypties linija yra projekcija, žemėlapyje brėžiama nuo
laivapriekio kelionės kryptimi. Kampo žymekliai parodo
santykinę padėtį palyginti su kryptimi ar sausuma; tai padeda
apskaičiuoti ar rasti orientacinius taškus.
Krypties linijos ir kampo žymeklių nustatymas
Krypties linija yra projekcija, žemėlapyje brėžiama nuo
laivapriekio kelionės kryptimi. Kampo žymekliai parodo
santykinę padėtį palyginti su kryptimi ar sausuma; tai padeda
apskaičiuoti ar rasti orientacinius taškus.
Jūrlapyje galite rodyti krypties ir kurso pagal sausumą (angl.
COG) linijas.
COG yra judėjimo kryptis. Kryptis yra laivapriekio kryptis,
nustatoma prijungus krypties jutiklį.
1 Jūrlapyje pasirinkite Menu > Sluoksniai > Mano laivas >
Krypties linija.
2 Kampo žymekliai
3 Jei reikia, pasirinkite Šaltinis ir parinktį:
• Jei norite automatiškai naudoti pasiekiamą šaltinį,
pasirinkite Automatinis.
• Jei COG kryptį norite nustatyti pagal GPS antenos kryptį,
pasirinkite GPS kryptis (COG).
• Jei norite naudoti prijungto krypties jutiklio duomenis,
pasirinkite Kryptis.
• Jei norite naudoti duomenis iš prijungto krypties jutiklio ir
GPS antenos, pasirinkite COG ir kryptis.
Tai atlikus jūrlapyje rodoma ir krypties linija, ir COG linija.
4 Pasirinkite Ekranas ir parinktį:
• Pasirinkite Atstumas > Atstumas ir įveskite jūrlapyje
rodomos linijos ilgį.
• Pasirinkite Laikas > Laikas ir įveskite laiką, reikalingą
norint apskaičiuoti atstumą, kurį laivas nuplauks per
nurodytą laiką esamu greičiu.
Kampo žymeklių įjungimas
Žemėlapyje šalia krypties linijos galite pridėti kampo žymeklių.
Kampo žymekliai gali būti naudingi užmetant meškerę ar tinklus.
1 Nustatykite krypties liniją (Krypties linijos ir kampo žymeklių
nustatymas, 5 psl.).
2 Pasirinkite Kampo žymos.
Jūrlapiai ir jūrlapių 3D rodiniai
Automatinės nuorodos funkcija pagrįsta elektroninio jūrlapio
informacija. Šie duomenys neužtikrina, kad išvengsite kliūčių ir
seklumos. Atidžiai lyginkite kursą su visais matomais objektais ir
kelyje venkite sausumos, seklumų ar kitų galimų kliūčių.
PASTABA: kai kuriuose modeliuose kai kurie jūrlapiai
nepalaikomi.
Naudodami pasirinktinius „premium“ jūrlapius, pvz., BlueChart
g3 Vision, galite pasinaudoti visomis kartploterio galimybėmis.
Be išsamių jūrinių žemėlapių „premium“ jūrlapiuose gali būti
toliau nurodytos funkcijos, kurios veikia kai kuriose zonose.
Mariner’s Eye 3D: užtikrinama trimatė navigacijos pagalba –
vaizdas iš viršaus ir laivo galo.
Fish Eye 3D: pateikiamas trimatis vaizdas po vandeniu – jūros
dugnas pagal jūrlapio informaciją.
Jūrlapiai: rodomas jūrlapis su paryškintais dugno kontūrais, be
navigacijos duomenų. Šis jūrlapis naudingas žvejojant
atviroje jūroje, giliuose vandenyse.
Didelės skyros palydoviniai vaizdai: didelės skyros
palydoviniai vaizdai – navigacijos jūrlapyje pateikiami
realistiški sausumos ir vandens plotų vaizdai (Palydovo
vaizdų rodymas navigacijos jūrlapyje, 6 psl.).
Aeronuotraukos: parodomos prieplaukų ir kitų navigacijai
svarbių vietų aeronuotraukos, padedančios vizualizuoti
aplinką (Orientyrų aeronuotraukų peržiūra, 6 psl.).
Išsami kelių ir LV informacija: rodoma išsami kelių ir lankytinų
vietų (LV) informacija, kurią sudaro labai detalūs pakrantės
keliai ir LV, pvz., restoranai, nakvynės vietos ir vietinės
pramogos.
Aut. nuoroda: naudojama konkreti informacija apie jūsų laivą ir
jūrlapio duomenis, siekiant nustatyti geriausią maršrutą iki
kelionės tikslo.
®
Potvynių stebėjimo stoties informacijos peržiūra
jūrlapyje reiškia potvynių stebėjimo stotį. Gali peržiūrėti
išsamų potvynių stebėjimo stoties grafiką, kad galėtumėte
prognozuoti potvynio lygį atitinkamu paros metu ar dienomis.
PASTABA: tam tikruose regionuose ši funkcija siūloma su
„premium“ jūrlapiais.
1 Navigacijos arba žvejybos jūrlapyje pasirinkite potvynių
stebėjimo stotį.
Potvynio krypties ir lygio informacija rodoma šalia .
2 Pasirinkite stoties pavadinimą.
Animuoti potvynių ir srovių indikatoriai
PASTABA: tam tikruose regionuose ši funkcija siūloma su
„premium“ jūrlapiais.
Navigacijos ar žvejybos jūrlapyje galite peržiūrėti animuotus
potvynių stebėjimo stočių ir srovės krypties indikatorius. Jūrlapio
nustatymuose taip pat turite įgalinti animuotas piktogramas
(Potvynių ir atoslūgių bei srovių indikatorių rodymas, 6 psl.).
Potvynių stebėjimo stočių indikatoriai jūrlapyje rodomi kaip
vertikalių juostų diagramos su rodykle. Raudona žemyn
nukreipta rodyklė reiškia atslūgstantį potvynį, o mėlyna aukštyn
nukreipta rodyklė reiškia kylantį potvynį. Jei žymeklį užvesite ant
potvynių stebėjimo stoties indikatoriaus, virš stoties indikatoriaus
pasirodys potvynio aukštis ties stotimi.
5
Srovės krypties indikatoriai jūrlapyje rodomi kaip rodyklės.
Kiekvienos rodyklės kryptis rodo srovės kryptį konkrečioje
jūrlapio vietoje. Srovės rodyklės spalva rodo srovės greičio
diapazoną toje vietoje. Jei žymeklį užvesite ant srovės krypties
indikatoriaus, virš krypties indikatoriaus pasirodys konkretus
srovės greitis ties atitinkama vieta.
Spalva
Srovės greičio diapazonas
Geltona
Nuo 0 iki 1 mazgo
Oranžinė
Nuo 1 iki 2 mazgų
Raudona
2 ar daugiau mazgų
Potvynių ir atoslūgių bei srovių indikatorių rodymas
PASTABA: tam tikruose regionuose ši funkcija siūloma su
„premium“ jūrlapiais.
Navigacijos ar žvejybos jūrlapyje galite peržiūrėti statiškus ar
animuotus potvynių ir atoslūgių bei srovių stebėjimo stočių
indikatorius.
1 Navigacijos ar žvejybos jūrlapyje pasirinkite Menu >
Sluoksniai > Jūrlapis > Potvyniai, atoslg. ir srovės.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei jūrlapyje norite rodyti animuotus potvynių ir atoslūgių
stebėjimo stočių ir srovių krypties indikatorius, pasirinkite
Animuota.
• Jei norite įgalinti potvynių ir atoslūgių bei srovių slankiklį,
kuris nustato potvynių ir atoslūgių bei srovių rodymo
žemėlapyje laiką, pasirinkite Slider.
Palydovo vaizdų rodymas navigacijos jūrlapyje
PASTABA: tam tikruose regionuose ši funkcija siūloma su
„premium“ jūrlapiais.
Navigacijos jūrlapyje galite rodyti palydovo užfiksuotų didelės
skyros sausumos arba sausumos ir jūros vaizdų perdangas.
PASTABA: įgalinus didelės skyros palydovo vaizdus, jie rodomi
mažiau priartinti. Jei pasirinktame jūrlapio regione didelės skyros
vaizdų nematote, pasirinkite , kad priartintumėte. Didesnį
detalumą taip pat galite nustatyti pakeisdami žemėlapio
priartinimo lygį.
1 Navigacijos jūrlapyje pasirinkite Menu > Sluoksniai >
Jūrlapis > Palydovo nuotraukos.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite rodyti standartinį jūrlapį su vandens telkinių
informacija ir sausumos nuotraukų perdangomis,
pasirinkite Tik sausuma.
PASTABA: šį nustatymą turite įgalinti, jei norite peržiūrėti
Standard Mapping jūrlapius.
• Jei nuotraukas norite rodyti ant vandens ir sausumos
(nustatytu dengiamumo lygiu), pasirinkite Mišrus
žemėlapis su nuotr.. Norėdami reguliuoti dengiamumą,
naudokite slankiklio juostą. Kuo didesnį procentą
nustatysite, tuo labiau palydovo nuotraukos dengs
sausumą ir vandenį.
2 Pasirinkite Nuotraukos.
Automatinė identifikavimo sistema
Automatinė identifikavimo sistema (AIS) leidžia identifikuoti ir
stebėti kitus laivus, taip pat perspėja apie eismą atitinkamoje
zonoje. Kartploterį prijungus prie išorinio AIS įrenginio,
kartploteris gali rodyti tam tikrą AIS informaciją apie kitus laivus,
kurie pasiekiami radijo ryšiu, kuriuose įrengti siųstuvai ir kurie
aktyviai perduoda AIS informaciją.
Perduodama tokia kiekvieno laivo informacija: jūrų mobiliųjų
paslaugų tapatybės numeris (MMSI), vieta, GPS greitis, GPS
kryptis, laikas, praėjęs nuo paskutinės praneštos laivo padėties,
artimiausio priplaukimo vieta, laikas iki artimiausio priplaukimo.
Kai kuriuose kartploterių modeliuose taip pat palaikoma funkcija
„Blue Force Tracking“. Laivai, stebimi naudojant „Blue Force
Tracking“, kartploteryje rodomi mėlyna ir žalia spalva.
AIS objektų simboliai
Simbolis Aprašas
AIS laivas. Laivas praneša AIS informaciją. Trikampio kryptis
nurodo AIS laivo judėjimo kryptį.
Objektas pasirinktas.
Objektas suaktyvintas. Objektas jūrlapyje atrodo didesnis.
Prie objekto pridėta žalia linija reiškia objekto kryptį. Jei
nustatytas išsamios informacijos rodymas, po objektu rodomi
laivo MMSI, greitis ir kryptis. Jei AIS signalas iš laivo dingsta,
rodoma pranešimo juosta.
Objektas dingo. Žalias X simbolis rodo, kad AIS signalas iš
laivo dingo, ir kartploteris rodo pranešimo juostą, kurioje
klausiama, ar norite toliau stebėti laivą. Jei nutraukiate laivo
stebėjimą, iš jūrlapio ar jūrlapio 3D rodinio dingusio objekto
simbolis pašalinamas.
Netoli pavojingas objektas. Objektas žybsi, girdimas
pavojaus signalas ir rodoma pranešimo juosta. Jei pavojaus
signalas patvirtinamas, objekto vietą ir kryptį nurodo ryškus
raudonas trikampis su raudona linija. Jei susidūrimo
pavojaus signalas išjungiamas, objektas žybsi, bet garsinis
pavojaus signalas išjungiamas ir pavojaus signalo juosta
nerodo. Jei AIS signalas iš laivo dingsta, rodoma pranešimo
juosta.
Pavojingas objektas dingo. Raudonas X simbolis rodo, kad
AIS signalas iš laivo dingo, ir kartploteris rodo pranešimo
juostą, kurioje klausiama, ar norite toliau stebėti laivą. Jei
nutraukiate laivo stebėjimą, iš jūrlapio ar jūrlapio 3D rodinio
dingusio pavojingo objekto simbolis pašalinamas.
Šio simbolio vieta nurodo artimiausią pavojingo objekto priartėjimo tašką, o skaičiai šalia simbolio reiškia laiką iki artimiausią objekto priartėjimo taško.
®
Orientyrų aeronuotraukų peržiūra
Jei navigacijos jūrlapyje norite peržiūrėti aeronuotraukas,
jūrlapių sąrankoje turite įjungti nustatymą Nuotraukos taškai.
PASTABA: tam tikruose regionuose ši funkcija siūloma su
„premium“ jūrlapiais.
Jei norite susiorientuoti aplinkoje ar prieš atvykdami susipažinti
su prieplauka ar uostu, galite naudoti orientyrų, prieplaukų ar
uostų aeronuotraukas.
1 Navigacijos jūrlapyje pasirinkite fotoaparato piktogramą:
• Jei norite peržiūrėti nuotrauką iš viršaus, pasirinkite
.
• Jei norite peržiūrėti perspektyvinę nuotrauką, pasirinkite
. Nuotrauka padaryta iš fotoaparato, kuris nukreiptas
spindulių pluošto kryptimi, vietos.
6
PASTABA: laivai, stebimi naudojant funkciją „Blue Force
Tracking“, nurodomi mėlyna ir žalia spalvomis, nepaisant jų
statuso.
Suaktyvintų AIS objektų kryptis ir projektuojamas
kursas
Kai suaktyvintas AIS objektas pateikia krypties ir kurso pagal
sausumą informaciją, objekto kryptis jūrlapyje rodoma kaip stora
linija, sujungta su AIS objekto simboliu. Krypties linija jūrlapio 3D
rodinyje nerodoma.
AIS objekto projektuojamas kursas jūrlapyje arba jūrlapio 3D
rodinyje pateikiamas kaip punktyrinė linija. Projektuojamo kurso
linijos ilgis pagrįstas projektuojamos krypties nustatymo verte.
Jei suaktyvintas AIS objektas neperduoda greičio informacijos
arba jei laivas nejuda, projektuojamo kurso linija nerodoma.
Laivo perduodamo greičio, kurso pagal sausumą, sukimosi
greičio informacijos pokyčiai gali paveikti projektuojamo kurso
linijos apskaičiavimą.
Jei suaktyvintas AIS objektas perduoda kurso pagal sausumą,
krypties ir sukimosi greičio informaciją, objekto projektuojamas
kursas apskaičiuojamas pagal kurso pagal sausumą ir sukimosi
greičio informaciją. Objekto sukimosi kryptį, kuri taip pat pagrįsta
Jūrlapiai ir jūrlapių 3D rodiniai
sukimosi greičio informacija, nurodo krypties linijos pabaigoje
esanti strėlytė. Strėlytės ilgis nesikeičia.
Jei norite pradėti navigavimą į nelaimės signalo vietą,
pasirinkite Peržiūrėti > Eiti į.
AIS nelaimės signalo įrenginio objektų simboliai
Simbolis Aprašas
Jei suaktyvintas AIS objektas perduoda kurso pagal sausumą ir
krypties informaciją, bet neperduoda sukimosi greičio
informacijos, objekto projektuojamas kursas apskaičiuojamas
pagal kurso pagal sausumą informaciją.
AIS laivo kaip objekto suaktyvinimas
1 Jūrlapio arba 3D jūrlapio rodinyje pasirinkite AIS laivą.
2 Pasirinkite AIS laivas > Aktyvinti objektą.
Informacijos apie stebimo AIS laivo peržiūra
Galite peržiūrėti AIS signalo būseną, MMSI, GPS spartą, GPS
kryptį ir kitą stebimo AIS laivo informaciją.
1 Jūrlapio arba 3D jūrlapio rodinyje pasirinkite AIS laivą.
2 Pasirinkite AIS laivas.
AIS laivo kaip objekto pasyvinimas
1 Jūrlapio arba 3D jūrlapio rodinyje pasirinkite AIS laivą.
2 Pasirinkite AIS laivas > Išaktyvinti objektą.
AIS grėsmių sąrašo peržiūra
Jūrlapio arba 3D jūrlapio rodinyje pasirinkite Menu > Kiti
laivai > AIS sąrašas.
Susidūrimo ir saugos zonos pažeidimo pavojaus
signalo nustatymas
Kad galėtumėte nustatyti susidūrimo ir saugos zonos pažeidimo
pavojaus signalą, turite turėti suderinamą kartploterį, kuris turi
būti prijungtas prie AIS įrenginio.
Susidūrimo ir saugos zonos pažeidimo pavojaus signalas
naudojamas tik su AIS sistema. Siekiant išvengti susidūrimų
naudojama saugos zonos funkcija, kuri gali būti tinkinama.
1 Pasirinkite Nustatymai > Pavojaus signalai > AIS > AIS
pavojaus signalas > Įjungta.
Kai laivas, kuriame veikia AIS sistema, įplaukia į saugos zoną
šalia jūsų laivo, rodoma pranešimo juosta ir skamba pavojaus
signalas. Ekrane objektas įvardijamas kaip pavojingas. Kai
pavojaus signalas išjungtas, pranešimo juosta ir garsinis
pavojaus signalas neveikia, bet ekrane objektas vis tiek
įvardijamas kaip pavojingas.
2 Pasirinkite Diapazonas.
3 Pasirinkite saugos zonos spindulio aplink jūsų laivą ilgį.
4 Pasirinkite Laikas iki.
5 Pasirinkite laiką, kada pavojaus signalas turi skambėti, jei
objektas įplaukia į saugos zoną.
Pavyzdžiui, jei norite gauti pranešimą apie galimą įplaukimą į
saugos zoną iki jo likus 10 minučių, nustatykite parinkties
Laikas iki vertę „10“ ir pavojaus signalas skambės likus 10
minučių iki kito laivo įplaukimo į saugos zoną.
AIS nelaimės signalai
Atskiri AIS nelaimės signalo įrenginiai siunčia pranešimus apie
nelaimės vietą, kai jie suaktyvinami. Kartploteris gali gauti
signalus iš paieškos ir pagalbos siųstuvų (SART), nelaimės
vietos žymėjimo radijo švyturių (EPIRB) ir kitus „žmogus už
borto“ tipo signalus. Nelaimės signalų perdavimas yra kitoks nei
standartinių AIS pranešimų, taigi kartploteryje jie atrodo kitaip.
Užuot nelaimės signalo perdavimą stebėję siekdami išvengti
susidūrimo, perdavimą stebite siekdami aptikti laivą ar asmenį ir
jam padėti.
Navigavimas į nelaimės signalo vietą
Kai gaunate nelaimės signalą, rodomas nelaimės signalo
įspėjimas.
Jūrlapiai ir jūrlapių 3D rodiniai
AIS nelaimės signalo įrenginio ryšys. Pasirinkite, jei norite
matyti daugiau informacijos apie ryšį ir pradėti naviguoti.
Ryšys dingo.
Ryšio bandymas. Rodoma, kai laivas pradeda nelaimės
signalo įrenginio bandymą ir nepraneša apie tikrą pavojų.
Ryšio bandymas nepavyko.
AIS ryšio bandomųjų įspėjimų įgalinimas
Jei vietose, kuriose daug laivų, pvz., prieplaukose, norite
išvengti didelio skaičiaus bandomųjų įspėjimų ir simbolių, galite
pasirinkti – gauti ar ignoruoti AIS bandomuosius įspėjimus. Jei
norite išbandyti AIS avarinį įrenginį, kartploteryje turite įgalinti
bandomųjų įspėjimų gavimą.
1 Pasirinkite Nustatymai > Pavojaus signalai > AIS.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite gauti arba ignoruoti nelaimės vietos žymėjimo
radijo švyturio (angl. EPRIB) bandomuosius signalus,
pasirinkite AIS–EPIRB bandymas.
• Jei norite gauti arba ignoruoti žmogaus už borto (angl.
MOB) bandomuosius signalus, pasirinkite AIS–MOB
bandymas.
• Jei norite gauti arba ignoruoti paieškos ir pagalbos
siųstuvo (angl. SART) bandomuosius signalus, pasirinkite
AIS–SART bandymas.
AIS signalų priėmimo išjungimas
AIS signalo priėmimas yra įjungtas pagal numatytąjį nustatymą.
Pasirinkite Nustatymai > Kiti laivai > AIS > Išjungta.
Visos AIS funkcijos visuose jūrlapiuose ir jūrlapių 3D
rodiniuose išjungiamos. Tai apima AIS laivų paiešką ir
stebėjimą, su tuo susijusius susidūrimo pavojaus signalus ir
informacijos apie AIS laivus rodymą.
AIS navigacijos pagalba
AIS navigacijos pagalba (ATON) yra bet kokia navigacijos
pagalba, perduodama per AIS radiją. ATON rodomi jūrlapiuose,
juose pateikta identifikavimo informacija, pvz., padėtis ir tipas.
Yra trys pagrindiniai AIS ATON tipai. Realieji ATON egzistuoja
fiziškai ir siunčia savo identifikavimo ir vietos informaciją iš
esamos vietos. Sintetiniai ATON egzistuoja fiziškai ir siunčia
savo identifikavimo ir vietos informaciją iš kitos vietos. Virtualieji
ATON fiziškai neegzistuoja ir siunčia savo identifikavimo ir vietos
informaciją iš kitos vietos.
AIS ATON galima peržiūrėti jūrlapyje, kai kartploteris prijungtas
prie suderinamo AIS radijo. Jei norite peržiūrėti AIS ATON,
jūrlapyje pasirinkite Menu > Sluoksniai > Jūrlapis > „Navaid“
> ATON. Jei jūrlapyje pasirinksite ATON, galite peržiūrėti
daugiau informacijos.
Simbolis Reikšmė
Realusis ar sintetinis ATON
Realusis ar sintetinis ATON: topinis ženklas „šiaurė“
Realusis ar sintetinis ATON: topinis ženklas „pietūs“
Realusis ar sintetinis ATON: topinis ženklas „rytai“
Realusis ar sintetinis ATON: topinis ženklas „vakarai“
Realusis ar sintetinis ATON: topinis ženklas „specialus“
Realusis ar sintetinis ATON: topinis ženklas „saugu“
Realusis ar sintetinis ATON: topinis ženklas „pavojus“
7
Simbolis Reikšmė
Virtualusis ATON
Virtualusis ATON: topinis ženklas „šiaurė“
Virtualusis ATON: topinis ženklas „pietūs“
Virtualusis ATON: topinis ženklas „rytai“
Virtualusis ATON: topinis ženklas „vakarai“
Virtualusis ATON: topinis ženklas „specialus“
Virtualusis ATON: topinis ženklas „saugu“
Virtualusis ATON: topinis ženklas „pavojus“
Jūrlapių meniu
PASTABA: kai kuriuose jūrlapio rodiniuose tam tikri nustatymai
nepasiekiami. Norint naudoti kai kurias parinktis, reikia
„premium“ žemėlapių ar susijusių priedų.
PASTABA: meniu gal būti keli nustatymai, kurių nepalaiko
įdiegti jūrlapiai arba kurie nepalaikomi esamoje vietoje. Jei
pakeisite šiuos nustatymus, šie pakeitimai nepaveiks jūrlapio
rodinio.
Šie nustatymai taikomi jūrlapių rodiniams, išskyrus „Fish Eye
3D“ („Fish Eye 3D“ nustatymai, 9 psl.).
Jūrlapyje pasirinkite Menu.
Sluoksniai: reguliuojamas įvairių elementų vaizdas jūrlapiuose
(Jūrlapio sluoksnių nustatymai, 8 psl.).
Kelio taškai ir trasos: reguliuojamas kelio taškų ir pėdsakų
rodymas (Naudotojo duomenų sluoksnių nustatymas,
9 psl.).
Quickdraw Contours: įjungiamas dugno kontūrų braižymas ir
leidžiama kurti žvejybos jūrlapio etiketes („ Garmin Quickdraw
Contours“ žemėlapių kūrimas, 9 psl.).
Jūrlapio sąranka: reguliuojama jūrlapio orientacija ir detalumo
lygis, taip pat duomenų rodymas ekrane.
Jūrlapio sluoksniai
Galite įjungti ir išjungti jūrlapio sluoksnius ir tinkinti funkcijas.
Kiekvienas nustatymas priklauso nuo naudojamo jūrlapio ar
jūrlapio rodinio.
PASTABA: kai kurie nustatymai kai kuriems jūrlapiams ir
kartploteriams netaikomi. Norint naudoti kai kurias parinktis,
reikia „premium“ žemėlapių ar susijusių priedų.
PASTABA: meniu gal būti keli nustatymai, kurių nepalaiko
įdiegti jūrlapiai arba kurie nepalaikomi esamoje vietoje. Jei
pakeisite šiuos nustatymus, šie pakeitimai nepaveiks jūrlapio
rodinio.
Jūrlapyje pasirinkite Menu > Sluoksniai.
Jūrlapis: rodomi ir slepiami su jūrlapiu susiję elementai.
Mano laivas: rodomi ir slepiami su laivu susiję elementai (Laivo
sluoksnių nustatymai, 8 psl.).
Naudotojo duomenys: rodomi ir slepiami naudotojo duomenys,
pvz., kelio taškai, ribos ir pėdsakai, ir atidaromi naudotojo
duomenų sąrašai (Naudotojo duomenų sluoksnių
nustatymas, 9 psl.).
Kiti laivai: reguliuojamas kitų laivų rodymas (Kitų laivų sluoksnių
nustatymai, 9 psl.).
Vanduo: rodomi ir slepiami gylio elementai (Vandens sluoksnių
nustatymai, 9 psl.).
Quickdraw Contours: rodomi ir slepiami „Garmin Quickdraw
Countours“ duomenys („ Garmin Quickdraw Contours“
nustatymai, 11 psl.).
Jūrlapio sluoksnių nustatymai
Jūrlapyje pasirinkite Menu > Sluoksniai > Jūrlapis.
8
Palydovo nuotraukos: naudojant tam tikrus „premium“
žemėlapius, rodomi palydovo užfiksuoti didelės skyros
vaizdai ant navigacijos jūrlapio sausumos arba sausumos ir
jūros regionų (Palydovo vaizdų rodymas navigacijos
jūrlapyje, 6 psl.).
PASTABA: šį nustatymą turite įgalinti, jei norite peržiūrėti
Standard Mapping jūrlapius.
Potvyniai, atoslg. ir srovės: jūrlapyje rodomi srovių ir potvynių
stebėjimo stočių indikatoriai ir įgalinamas potvynių bei srovių
slankiklis, kuris nustato pranešimų apie potvynius ir sroves
pateikimo žemėlapyje laiką.
LV sausumoje: rodomos lankytinos vietos sausumoje.
„Navaid“: jūrlapyje rodomi navigacijos ženklai, pvz., ATON ir
žybsinčios šviesos. Leidžiama pasirinkti navigacijos ženklų
tipą NOAA arba IALA.
Aptarnavimo taškai: rodomos vietos, kuriose teikiamos jūrinės
paslaugos.
Gylis: koreguojami elementai gylio sluoksnyje.
Apribotos zonos: jūrlapyje rodoma apribotų zonų informacija.
Nuotraukos taškai: rodomos kameros piktogramos, kurios
reiškia aeronuotraukas (Orientyrų aeronuotraukų peržiūra,
6 psl.).
Laivo sluoksnių nustatymai
Jūrlapyje pasirinkite Menu > Sluoksniai > Mano laivas.
Krypties linija: rodoma ir koreguojama krypties linija. Tai
žemėlapio linija, brėžiama nuo laivapriekio kelionės tikslo
kryptimi (Krypties linijos ir kampo žymeklių nustatymas,
5 psl.).
Nustatyti kursai: koreguojamos kurso linijos veikiant buriavimo
režimui (Kurso linijų nustatymas, 8 psl.).
Rožinė: leidžiama jūrlapyje rodyti rožės tipo grafikus. Vėjų rožės
rodo prijungto vėjo jutiklio pateiktą vėjo kampą ar kryptį.
Kompaso rožė rodo kompaso kryptį atsižvelgiant į laivo
kryptį.
Laivo piktograma: nustatoma piktograma, rodanti jūsų esamą
vietą jūrlapyje.
Kurso linijų nustatymas
Jei norite naudoti kurso linijų funkcijas, prie kartploterio turite
prijungti vėjo jutiklį.
Įjungę buriavimo režimą (Laivo tipo nustatymas, 2 psl.),
navigacijos žemėlapyje galite rodyti kurso linijas. Kurso linijos
gali būti labai naudingos lenktynėse.
Navigacijos jūrlapyje pasirinkite Menu > Sluoksniai > Mano
laivas > Nustatyti kursai > Sąranka.
Ekranas: nustatoma, kaip kurso linijos ir laivas rodomas
jūrlapyje ir kurso linijų ilgis.
Buriavimo kampas: leidžiama pasirinkti, kaip įrenginys
apskaičiuos kurso linijas. Esant parinkčiai Faktinis kurso
linijos apskaičiuojamos naudojant vėjo jutiklio išmatuotą vėjo
kampą. Esant parinkčiai Rankinis kurso linijos
apskaičiuojamos naudojant rankiniu būdu įvestus priešvėjinį
ir pavėjinį kampus.
Jūrlapiai ir jūrlapių 3D rodiniai
Priešvėjinis kampas: leidžiama nustatyti kurso liniją pagal
priešvėjinį buriavimo kampą.
Pavėjinis kampas: leidžiama nustatyti kurso liniją pagal pavėjinį
buriavimo kampą.
Potvynių ir atoslg. korekcija: kurso linijos koreguojamos pagal
potvynius ir atoslūgius.
Filtruoti laiko konstantą: kurso linijos duomenys filtruojami
pagal įvestą laiko intervalą. Jei norite, kad linija būtų lygesnė
(būtų išfiltruoti kai kurie laivo krypties ar faktinio vėjo kampo
pokyčiai), įveskite didesnį skaičių. Jei norite, kad linija jautriau
reaguotų į laivo krypties ar faktinio vėjo kampo pokyčius,
įveskite mažesnį skaičių.
Gylio diapazono atspalviai
Žemėlapio spalvų diapazoną galite nustatyti taip, kad būtų
rodomas gylis, kur šiuo metu kimba jūsų gaudomos žuvys. Jei
norite stebėti, kaip greitai atitinkamame gylio diapazone keičiasi
atstumas iki dugno, galite nustatyti didesnio gylio diapazonų.
Galite sukurti iki dešimties gylio diapazonų. Jei žvejojate vidaus
vandenyse, naudokite ne daugiau kaip penkis gylio diapazonus,
taip žemėlapio vaizdas bus aiškesnis. Gylio diapazonai taikomi
visiems žemėlapiams ir vandens telkiniams.
Kai kuriuose Garmin LakeVü™ ir „premium“ jūrlapiuose pagal
numatytuosius nustatymus rodomi keli gylio diapazonai, žymimi
skirtingomis spalvomis.
Naudotojo duomenų sluoksnių nustatymas
Jūrlapiuose galite rodyti naudotojo duomenis, pvz., kelio taškus,
ribas ir pėdsakus.
Jūrlapyje pasirinkite Menu > Sluoksniai > Naudotojo
duomenys.
Kelio taškai: rodomi kelio taškai jūrlapyje ir atidaromas kelio
taškų sąrašas.
Ribos: rodomos ribos jūrlapyje ir atidaromas kelio taškų
sąrašas.
Trasos: rodomi pėdsakai jūrlapyje.
Kitų laivų sluoksnių nustatymai
PASTABA: norint naudoti šias parinktis, reikia prijungti priedų,
pvz, AIS imtuvą, radarą arba VHF radiją.
Jūrlapyje pasirinkite Menu > Sluoksniai > Kiti laivai.
DSC: nustatoma, kaip DSC laivai ir trasos rodomi jūrlapyje, ir
rodomas DSC sąrašas.
AIS: nustatoma, kaip AIS laivai ir trasos rodomi jūrlapyje, ir
rodomas AIS sąrašas.
Išsami informacija: jūrlapyje rodoma kitų laivų informacija.
Suprojektuota kryptis: nustatomas laivų, kuriuose suaktyvinta
AIS ir kurie pažymėti kaip MARPA laivai, projektuojamos
krypties laikas.
AIS pavojaus signalas: nustatomas susidūrimo saugos zonoje
pavojaus signalas (Susidūrimo ir saugos zonos pažeidimo
pavojaus signalo nustatymas, 7 psl.).
Vandens sluoksnių nustatymai
Jūrlapyje pasirinkite Menu > Sluoksniai > Vanduo.
PASTABA: meniu gal būti keli nustatymai, kurių nepalaiko
įdiegti jūrlapiai arba kurie nepalaikomi esamoje vietoje. Jei
pakeisite šiuos nustatymus, šie pakeitimai nepaveiks jūrlapio
rodinio.
Gylio atspalviai: nurodomas viršutinis ir apatinis gylis
(diapazoną nurodo viduryje esantis atspalvis).
Seklumos atspalviai: nustatomi atspalviai nuo pakrantės iki
nurodyto gylio.
Vietų gylis: įjungiama vietų echolokacija ir nustatomas
pavojingas gylis. Atitinkantis seklumą ar dar mažesnis vietų
gylis nurodomas raudonu tekstu.
Žvejybos kontūrai: nustatomas dugno kontūrų ir gelmės garsų
priartinimo bei sustiprinimo lygis ir supaprastinamas
žemėlapio pateikimas, kad jį būtų galima patogu naudoti
žvejojant.
Reljefo atspalviai: rodomas dugno gradientas naudojant
atspalvius. Ši funkcija galima tik naudojant kai kuriuos
„premium“ žemėlapius.
Sonaro vaizdai: rodomi sonaro vaizdai, kuriuose išsamiau
pateikiamas dugno tankis. Ši funkcija galima tik naudojant kai
kuriuos „premium“ žemėlapius.
Ežero lygis: nustatomas esamas ežero vandens lygis. Ši
funkcija galima tik naudojant kai kuriuos „premium“
žemėlapius.
„ Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių kūrimas
Raudona
Nuo 0 iki 1,5 m (nuo 0 iki 5 pėd.)
Oranžinė
Nuo 1,5 iki 3 m (nuo 5 iki 10 pėd.)
Geltona
Nuo 3 iki 4,5 m (nuo 10 iki 15 pėd.)
Žalia
Nuo 4,5 iki 7,6 m (nuo 15 iki 25 pėd.)
„Fish Eye 3D“ nustatymai
PASTABA: tam tikruose regionuose ši funkcija siūloma su
„premium“ jūrlapiais.
„Fish Eye 3D“ jūrlapio rodinyje pasirinkite Menu.
Rodyti: nustatoma 3D jūrlapio rodinio perspektyva.
Trasos: rodomi pėdsakai.
Sonaro pluoštas: rodomas spindulių pluoštas, kuris reiškia
keitiklio aprėpiamą plotą.
Žuvų simboliai: rodomi objektai po vandeniu.
Palaikomi žemėlapiai
Siekiant, kad plaukiojimas būtų saugus ir malonus, Garmin
įrenginiuose palaikomi tik oficialūs Garmin pagaminti žemėlapiai
arba patvirtinto trečiosios šalies gamintojo žemėlapiai.
Galite įsigyti žemėlapių iš Garmin. Jei iš pardavėjo įsigyjate ne
Garmin žemėlapių, prieš įsigydami pasidomėkite pardavėju.
Būkite ypatingai atsargūs pirkdami internete. Jei įsigijote
nepalaikomą žemėlapį, grąžinkite jį pardavėjui.
„ Garmin Quickdraw Contours“
žemėlapių kūrimas
ĮSPĖJIMAS
„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių kūrimo funkcija
naudotojams leidžia generuoti žemėlapius. Garmin neteikia jokių
garantijų dėl trečiųjų šalių sugeneruotų žemėlapių tikslumo,
patikimumo, išsamumo ar savalaikiškumo. Už bet kokį trečiųjų
šalių žemėlapių naudojimą ar rėmimąsi jais atsakomybę
prisiimate jūs.
„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių funkcija leidžia greitai
kurti bet kokių vandens telkinių žemėlapius su kontūrais ir gylio
etiketėmis.
Kai „Garmin Quickdraw Contours“ įrašo duomenis, laivo
piktograma rodoma spalvotame apskritime. Šis apskritimas
9
reiškia apytikrę vietą žemėlapyje, kuri yra nuskaitoma kiekvienu
judesiu.
Žalias apskritimas reiškia tinkamą gylį ir GPS padėtį bei mažesnį
nei 16 km/val. (10 myl./val.) greitį. Geltonas apskritimas reiškia
tinkamą gylį ir GPS padėtį bei 16–32 km/val. (10–20 myl./val.)
greitį. Raudonas apskritimas reiškia netinkamą gylį ar GPS
padėtį bei didesnį nei 32 km/val. (20 myl./val.) greitį.
„Garmin Quickdraw Contours“ galite peržiūrėti sujungtame
ekrane arba viename žemėlapio rodinyje.
Įrašant duomenis išsaugotų duomenų kiekis priklauso nuo
atminties kortelės dydžio, sonaro šaltinio ir laivo greičio. Jei
naudojate vieno spindulio sonarą, įrašinėti galite ilgiau.
Apskaičiuota, kad į 2 GB atminties kortelę galite įrašyti apie 1
500 valandų duomenų.
Kai duomenis įrašote į kartploterio duomenų kortelę, nauji
duomenys pridedami prie esamo „Garmin Quickdraw Contours“
žemėlapio ir išsaugomi atminties kortelėje. Įdėjus naują
atminties kortelę esami duomenys į naują kortelę neperkeliami.
Vandens telkinio žemėlapio kūrimas
naudojant funkciją „Garmin Quickdraw
Contours“
Kad galėtumėte naudoti funkciją „Garmin Quickdraw Contours“,
privalote žinoti sonaro gylį, savo GPS padėtį ir turėti atminties
kortelę (kurioje turi būti laisvos vietos).
1 Jūrlapio rodinyje pasirinkite Menu > Quickdraw Contours >
Pradėti iš įrašymą.
2 Baigę įrašymą pasirinkite Menu > Quickdraw Contours >
Sustabdyti įrašymą.
3 Pasirinkite Tvarkyti > Pavadinimas ir įveskite žemėlapio
pavadinimą.
Etiketės pridėjimas prie „Garmin Quickdraw
Contours“ žemėlapio
Jei norite pažymėti pavojingas ar lankytinas vietas, galite pridėti
etikečių prie „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapio.
1 Navigacijos jūrlapyje pasirinkite vietą.
2 Pasirinkite Pridėti „Quickdraw“ etiketę.
3 Įveskite etiketės tekstą ir pasirinkite Baig..
Garmin Quickdraw bendruomenė
Garmin Quickdraw bendruomenė yra nemokama, vieša,
internetinė bendruomenė, kurioje galite bendrinti „Garmin
Quickdraw Contours“ žemėlapius su kitais. Taip pat galite
atsisiųsti žemėlapius, kuriuos sukūrė kiti naudotojai.
Jei įrenginyje yra Wi‑Fi technologija, galite prisijungti prie
ActiveCaptain bendruomenės naudodami Garmin Quickdraw
programą (Prisijungimas prie Garmin Quickdraw bendruomenės
naudojant ActiveCaptain, 10 psl.).
Jei įrenginyje nėra Wi‑Fi technologijos, galite prisijungti prie
Garmin Connect™ bendruomenės naudodami Garmin Quickdraw
svetainę (Prisijungimas prie Garmin Quickdraw bendruomenės
naudojant Garmin Connect, 10 psl.).
10
Prisijungimas prie Garmin Quickdraw bendruomenės
naudojant ActiveCaptain
1 Mobiliajame įrenginyje atidarykite ActiveCaptain programą ir
prijunkite prie ECHOMAP Ultra įrenginio (Darbo su
ActiveCaptain programa pradžia, 3 psl.).
2 Programoje pasirinkite „Quickdraw“ bendruomenė.
Iš bendruomenės narių galite atsisiųsti kontūrų (Kaip atsisiųsti
Garmin Quickdraw bendruomenės žemėlapius naudojant
ActiveCaptain, 10 psl.) ir bendrinti savo sukurtus kontūrus
(„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių bendrinimas su
Garmin Quickdraw bendruomene naudojant ActiveCaptain,
10 psl.).
Kaip atsisiųsti Garmin Quickdraw bendruomenės
žemėlapius naudojant ActiveCaptain
Galite atsisiųsti „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius, kurie
buvo sukurti kitų ir bendrinti su Garmin Quickdraw
bendruomene.
1 Mobiliajame įrenginyje, programoje ActiveCaptain pasirinkite
„Quickdraw“ bendruomenė > Search for Contours.
2 Naudodami žemėlapio ir paieškos funkcijas raskite zoną,
kurią norite atsisiųsti.
Raudoni taškai reiškia atitinkamos zonos bendrintus „Garmin
Quickdraw Contours“ žemėlapius.
3 Pasirinkite Select Download Region.
4 Vilkite langą, kad pasirinktumėte norimą atsisiųsti zoną.
5 Vilkite kampus, kad pakeistumėte norimą atsisiųsti zoną.
6 Pasirinkite Download Area.
Kai kitą kartą programą ActiveCaptain prijungsite prie
ECHOMAP Ultra įrenginio, atsisiųsti kontūriniai žemėlapiai į
įrenginį bus perkelti automatiškai.
„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių bendrinimas su
Garmin Quickdraw bendruomene naudojant ActiveCaptain
Galite bendrinti „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius,
kuriuos sukūrėte su kitais Garmin Quickdraw bendruomenėje.
Jei bendrinate kontūrinį žemėlapį, bendrinamas tik kontūrinis
žemėlapis. Kelio taškai nebendrinami.
Nustatydami ActiveCaptain programą galite pasirinkti
automatiškai bendrinti kontūrus su bendruomene. Jei to
nepadarėte, bendrinimą galite įgalinti vadovaudamiesi toliau
nurodytais veiksmais.
Mobiliojo įrenginio programoje ActiveCaptain pasirinkite
„Quickdraw“ bendruomenė.
Kai kitą kartą programą ActiveCaptain prijungsite prie
ECHOMAP Ultra įrenginio, kontūriniai žemėlapiai bendruomenei
bus perduoti automatiškai.
Prisijungimas prie Garmin Quickdraw bendruomenės
naudojant Garmin Connect
1 Eikite į connect.garmin.com.
2 Pasirinkite Pradžia > „Quickdraw“ bendruomenė >
Pradžia.
3 Jei neturite Garmin Connect paskyros, ją sukurkite.
4 Prisijunkite prie Garmin Connect paskyros.
5 Viršuje dešinėje pasirinkite Jūrų, kad atidarytumėte Garmin
Quickdraw valdiklį.
PATARIMAS: įsitikinkite, kad kompiuteryje įdėta atminties
kortelė, kad galėtumėte bendrinti „Garmin Quickdraw Contours“
žemėlapius.
„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių bendrinimas su
Garmin Quickdraw bendruomene naudojant Garmin
Connect
Galite bendrinti „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius,
kuriuos sukūrėte su kitais Garmin Quickdraw bendruomenėje.
„ Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių kūrimas
Jei bendrinate kontūrinį žemėlapį, bendrinamas tik kontūrinis
žemėlapis. Kelio taškai nebendrinami.
1 Atminties kortelę įdėkite į kortelių lizdą (Atminties kortelių
įdėjimas, 1 psl.).
Į
2 kompiuterį įstatykite atminties kortelę.
3 Prisijunkite prie Garmin Quickdraw bendruomenės
(Prisijungimas prie Garmin Quickdraw bendruomenės
naudojant Garmin Connect, 10 psl.).
4 Pasirinkite Bendrinti kontūrus.
5 Atminties kortelėje raskite ir pasirinkite Garmin aplanką.
6 Atidarykite Quickdraw aplanką ir pasirinkite failą
ContoursLog.svy.
Įkėlę failą pašalinkite failą ContoursLog.svy iš atminties kortelės,
kad ateityje įkeldami išvengtumėte problemų. Duomenys nebus
prarasti.
Bendruomenės rodinio poslinkis: pašalinami kontūro gylių ir
gylių etikečių skirtumai bendruomenės kontūrų
žemėlapiuose, siekiant kompensuoti vandens masės lygio
pokyčius arba įrašytų žemėlapių gylio klaidas.
Tyrimo spalvos: nustatomos „Garmin Quickdraw Contours“
rodinio spalvos. Įjungus šį nustatymą spalvos rodo įrašymo
kokybę. Išjungus šį nustatymą kontūro zonos rodomos
standartinėmis žemėlapio spalvomis.
Žalia spalva reiškia tinkamą gylį ir GPS padėtį bei mažesnį
nei 16 km/val. (10 myl./val.) greitį. Geltona spalva reiškia
tinkamą gylį ir GPS padėtį bei 16–32 km/val. (10–20 myl./
val.) greitį. Raudona spalva reiškia netinkamą gylį ar GPS
padėtį bei didesnį nei 32 km/val. (20 myl./val.) greitį.
Kaip atsisiųsti Garmin Quickdraw bendruomenės
žemėlapius naudojant Garmin Connect
Galite atsisiųsti „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius, kurie
buvo sukurti kitų ir bendrinti su Garmin Quickdraw
bendruomene.
Jei įrenginyje nėra Wi‑Fi technologijos, galite prisijungti prie
Garmin Quickdraw bendruomenės naudodami Garmin Connect
svetainę.
Jei įrenginyje yra Wi‑Fi technologija, turėtumėte prisijungti prie
Garmin Quickdraw bendruomenės naudodami ActiveCaptain
programą (Prisijungimas prie Garmin Quickdraw bendruomenės
naudojant ActiveCaptain, 10 psl.).
1 Į kompiuterį įstatykite atminties kortelę.
2 Prisijunkite prie Garmin Quickdraw bendruomenės
(Prisijungimas prie Garmin Quickdraw bendruomenės
naudojant Garmin Connect, 10 psl.).
3 Pasirinkite Ieškoti kontūrų.
4 Naudodami žemėlapio ir paieškos funkcijas raskite zoną,
kurią norite atsisiųsti.
Raudoni taškai reiškia atitinkamo regiono bendrintus „Garmin
Quickdraw Contours“ žemėlapius.
5 Pasirinkite Pasirinkite zoną, kurią norėtumėte atsisiųsti.
6 Vilkite lango kraštus, kad pasirinktumėte norimą atsisiųsti
zoną.
7 Pasirinkite Pradėti atsisiuntimą.
8 Failą išsaugokite atminties kortelėje.
PATARIMAS: jei nerandate failo, peržiūrėkite aplanką
„Atsisiuntimai“. Naršyklė failą galėjo išsaugoti ten.
9 Atminties kortelę išimkite iš kompiuterio.
10 Atminties kortelę įdėkite į kortelių lizdą (Atminties kortelių
įdėjimas, 1 psl.).
Kartploteris automatiškai atpažins kontūrinius žemėlapius.
Žemėlapių įkėlimas į kartploterį gali trukti kelias minutes.
ĮSPĖJIMAS
Visos kartploteryje rodomos maršrutų ir navigacijos linijos yra tik
orientacinės ar pateikiamos siekiant nustatyti tinkamus kanalus,
jos nesukurtos tam, kad jomis būti tiksliai vadovaujamasi.
Visada vadovaukitės navigacijos įrenginių parodymais ir
vandens sąlygomis, kad išvengtumėte seklumų ir pavojų, dėl
kurių gali būti padaryta žala laivui, gali būti sužeisti ar žūti
žmonės.
„ Garmin Quickdraw Contours“ nustatymai
Jūrlapyje pasirinkite Menu > Quickdraw Contours >
Nustatymai.
Įrašomas nuokrypis: nustatomas atstumas tarp sonaro gylio ir
kontūrų įrašymo gylio. Jei vandens lygis po paskutinio
įrašymo pasikeitė, pakoreguokite šį nustatymą
suvienodindami abiejų įrašų gylį.
Pavyzdžiui, jei per paskutinį įrašymą sonaro gylis buvo 3,1 m
(10,5 pėd.), o šiandien sonaro gylis – 3,6 m (12 pėd.),
įveskite –0,5 m (–1,5 pėd.) Įrašomas nuokrypis vertę.
Naudotojo rodinio poslinkis: pašalinami kontūro gylių ir gylių
etikečių skirtumai jūsų kontūrų žemėlapiuose, siekiant
kompensuoti vandens masės lygio pokyčius arba įrašytų
žemėlapių gylio klaidas.
Navigavimas naudojant kartploterį
Navigavimas naudojant kartploterį
Automatinės nuorodos funkcija pagrįsta elektroninio jūrlapio
informacija. Šie duomenys neužtikrina, kad išvengsite kliūčių ir
seklumos. Atidžiai lyginkite kursą su visais matomais objektais ir
kelyje venkite sausumos, seklumų ar kitų galimų kliūčių.
Naudojant funkciją „Vykti į“, tiesioginis ir pakoreguotas kursas
gali eiti per sausumą ar seklumą. Stebėkite matomus objektus ir
vairuodami venkite sausumos, seklumų ir kitų pavojingų objektų.
PERSPĖJIMAS
Jei laive yra autopiloto sistema, prie kiekvieno šturvalo turi būti
įrengtas specialus autopiloto valdymo ekranas, kad būtų galima
išjungti autopiloto sistemą.
PASTABA: kai kurie jūrlapių rodiniai galimi su „premium“
jūrlapiais, tam tikrose zonose.
Jei norite naviguoti, turite pasirinkti kelionės tikslą, nustatyti
kursą arba sudaryti maršrutą ir juo plaukti. Kursu ar maršrutu
galite plaukti naudodami navigacijos ar žvejybos jūrlapį,
„Perspective 3D“ jūrlapio rodinį arba „Mariner’s Eye 3D“ jūrlapio
rodinį.
Kursą į kelionės tikslą galite nustatyti ir sekti naudodami vieną iš
šių trijų būdų: Eiti į, Maršrutas į arba Aut. nuoroda.
Eiti į: naviguojama tiesiai į kelionės tikslą. Tai standartinis
navigavimo į kelionės tikslą būdas. Kartploteris sukuria
tiesios linijos kursą arba navigacijos liniją į kelionės tikslą.
Kelias gali vesti per sausumą ir kitas kliūtis.
Maršrutas į: sukuriamas maršrutas iš jūsų vietos iki kelionės
tikslo; visame kelyje galima pridėti posūkių. Šia parinktimi
sukuriamas tiesios linijos kursas iki kelionės tikslo, bet
leidžiama prie maršruto pridėti posūkių, kuriais išvengiama
sausumos ir kitų kliūčių.
Aut. nuoroda: naudojama konkreti informacija apie jūsų laivą ir
jūrlapio duomenis, siekiant nustatyti geriausią maršrutą iki
kelionės tikslo. Ši parinktis galima tik tuo atveju, jei naudojate
su kartploteriu suderinamą „premium“ jūrlapį. Nurodomas
„posūkis po posūkio“ tipo navigacijos kelias, kuriuos
vengiama sausumos ir kitų kliūčių (Automatinė nuoroda,
14 psl.).
Jei naudojate suderinamą Garmin autopilotą, prijungtą prie
kartploterio naudojant NMEA 2000, autopilotas laikosi
automatinės nuorodos maršruto.
PASTABA: tam tikruose regionuose automatinės nuorodos
siūlomos su „premium“ jūrlapiais.
11
Pagrindiniai klausimai apie navigaciją
Klausimas
Atsakymas
Kaip padaryti, kad kartplo- Naviguokite naudodami funkciją „Vykti į“
teris nurodytų kryptį, kuria (Nustatykite tiesioginį kursą ir juo plaukite
noriu plaukti (pelengą)?
naudodami funkciją „Vykti į“, 12 psl.).
Kaip padaryti, kad
įrenginys iš esamos vietos
į norimą vietą naviguotų
tiesia linija (kad pėdsakai
nesusikirstų), trumpiausiu
atstumu?
Sukurkite maršrutą iš vienos atkarpos ir
naviguokite juo naudodami funkciją „Vykti
maršrutu į“ (Maršruto iš esamos vietos
kūrimas ir navigavimas juo, 13 psl.).
Kaip padaryti, kad
įrenginys naviguotų į vietą
vengdamas jūrlapyje
nurodytų kliūčių?
Sukurkite maršrutą iš kelių atkarpų ir naviguokite juo naudodami funkciją „Vykti
maršrutu į“ (Maršruto iš esamos vietos
kūrimas ir navigavimas juo, 13 psl.).
Kaip padaryti, kad
įrenginys vairuotų autopilotu?
Naviguokite naudodami funkciją „Vykti
maršrutu į“ (Maršruto iš esamos vietos
kūrimas ir navigavimas juo, 13 psl.).
Ar įrenginys gali sukurti
kelią?
Jei turite „premium“ žemėlapių, kurie
palaiko automatines nuorodas ir esate
automatinės nuorodos zonoje, naviguokite
naudodami automatinę nuorodą (Kaip
nustatyti ir sekti Aut. nuoroda kelią,
14 psl.).
Kaip pakeisti laivo automa- Žr. (Automatinė nuoroda, 14 psl.).
tinės nuorodos nustatymus?
Galite nustatyti tiesioginį kursą iš esamos vietos į pasirinktą
kelionės tikslą ir juo plaukti.
1 Pasirinkite kelionės tikslą (Kelionės tikslai, 12 psl.).
2 Pasirinkite Naviguoti į > Eiti į.
Rodoma rausva linija. Rausvos linijos viduryje yra plonesnė
violetinė linija, kuri reiškia pakoreguotą kursą nuo esamos
vietos iki kelionės tikslo. Koreguojamas kursas yra dinaminis
ir jis juda kartu su laivu, kai nukrypstate nuo kurso.
3 Sekite rausvą liniją vengdami sausumos, seklumos ir kitų
kliūčių.
4 Jei nukrypstate nuo kurso, sekite violetinę liniją
(koreguojamas kursas), kad vėl plauktumėte link kelionės
tikslo, arba grįžkite atgal prie rausvos linijos (tiesus kursas).
Galite naudoti oranžinę vairo rodyklę, kuri rodo siūlomą
posūkio kampą, kuris sugrąžintų tinkamą laivo kursą.
ĮSPĖJIMAS
Prieš derindami posūkį, peržiūrėkite, ar kelyje nėra kliūčių.
Jei kelias nesaugus, sumažinkite laivo greitį ir nustatykite
saugų grįžimą į kursą.
Navigacijos sustabdymas
Navigacijos arba žvejybos jūrlapyje pasirinkite Menu >
Sustabdyti navigaciją.
Kelio taškai
Kelionės tikslus galite pasirinkti naudodami įvairius jūrlapius,
jūrlapių 3D rodinius ir sąrašus.
Kelio taškai yra vietos, kurias galite įrašyti į įrenginį ir saugoti.
Kelio taškai parodo, kur esate, kur vykstate ar kur buvote. Galite
pridėti informaciją apie vietą, pvz., pavadinimą, aukštį virš jūros
lygio ir gylį.
Kelionės tikslo paieška pagal pavadinimą
Esamos vietos kaip kelio taško žymėjimas
Kelionės tikslai
Išsaugotų kelio taškų, maršrutų, pėdsakų ir jūrinių paslaugų
galite ieškoti pagal pavadinimą.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Ieškoti pagal
pavadinimą.
2 Įveskite bent dalį kelionės tikslo pavadinimo.
3 Jei reikia, pasirinkite Baig..
Rodomi 50 artimiausių kelionės tikslų, kuriuose yra jūsų
paieškos tikslai.
4 Pasirinkite kelionės tikslą.
Kelionės tikslo pasirinkimas naudojant navigacijos
jūrlapį
Navigacijos jūrlapyje pasirinkite kelionės tikslą.
Bet kuriame ekrane pasirinkite Mark.
Kelio taško kūrimas kitoje vietoje
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kelio taškai > Naujas
kelio taškas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei kelio tašką norite sukurti įvesdami padėties
koordinates, pasirinkite Įvesti koordinates ir įveskite
koordinates.
• Jei kelio tašką norite sukurti naudodami jūrlapį, pasirinkite
Naudoti jūrlapį, pasirinkite vietą ir Select Position.
• Jei kelio tašką norite įvesti naudodami atstumą ir kryptį,
pasirinkite Įvesti atstumą / kryptį ir įveskite informaciją.
Jūrų paslaugų vietų paieška
Žmogaus už borto (MOB) vietos žymėjimas
PASTABA: tam tikruose regionuose ši funkcija siūloma su
„premium“ jūrlapiais.
Kartploteryje yra informacijos apie tūkstančius vietų, kuriose
teikiamos jūrų paslaugos.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija.
2 Pasirinkite Operacijos jūroje arba Antžeminės paslaugos.
3 Jei reikia, pasirinkite jūrų paslaugų kategoriją.
Kartploteryje rodomas artimiausių vietų sąrašas ir atitinkami
atstumai bei kryptis.
4 Pasirinkite kelionės tikslą.
Galite pasirinkti arba , jei norite peržiūrėti papildomos
informacijos arba vietą rodyti jūrlapyje.
Pasirinkite Mark > Žmogus už borto.
Tarptautinis simbolis „žmogus už borto“ (MOB) rodo aktyvų
MOB tašką ir kartploteris nustato tiesioginį kursą link pažymėtos
vietos.
Nustatykite tiesioginį kursą ir juo plaukite naudodami
funkciją „Vykti į“
ĮSPĖJIMAS
Naudojant funkciją „Vykti į“, tiesioginis ir pakoreguotas kursas
gali eiti per sausumą ar seklumą. Stebėkite matomus objektus ir
vairuodami venkite sausumos, seklumų ir kitų pavojingų objektų.
12
Kelio taško projektavimas
Galite sukurti naują kelio tašką, iš kitos vietos suprojektuodami
atstumą ir azimutą. Tai gali būti naudinga kuriant buriavimo
lenktynių starto ir finišo linijas.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kelio taškai > Naujas
kelio taškas > Įvesti atstumą / kryptį.
2 Jei reikia, jūrlapyje pasirinkite atskaitos tašką.
3 Pasirinkite Įvesti atstumą / kryptį.
4 Įveskite atstumą ir pasirinkite Baig..
5 Įveskite azimutą ir pasirinkite Baig..
6 Pasirinkite nustatymą Pozicija.
Visų kelio taškų sąrašo peržiūra
Pasirinkite Navigacijos informacija > Kelio taškai.
Navigavimas naudojant kartploterį
Išsaugoto kelio taško redagavimas
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kelio taškai.
2 Pasirinkite kelio tašką.
3 Pasirinkite Peržiūrėti > Redaguoti kelio tašką.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pridėti pavadinimą, pasirinkite Pavadinimas ir
įveskite pavadinimą.
• Jei norite pakeisti simbolį, pasirinkite Simbolis.
• Jei norite pakeisti gylį, pasirinkite Gylis.
• Jei norite pakeisti vandens temperatūrą, pasirinkite
Vandens temp..
• Jei norite pakeisti komentarą, pasirinkite Komentaras.
• Jei norite pakeisti kelio taško padėtį, pasirinkite Perkelti.
Išsaugoto kelio taško perkėlimas
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kelio taškai.
2 Pasirinkite kelio tašką.
3 Pasirinkite Peržiūrėti > Perkelti.
4 Nurodykite naują kelio taško vietą.
• Jei kelio tašką norite perkelti naudodami jūrlapį, pasirinkite
Naudoti jūrlapį, pasirinkite vietą ir Perkelti.
• Jei kelio tašką norite perkelti naudodami koordinates,
pasirinkite Įvesti koordinates ir įveskite naujas
koordinates.
• Jei kelio tašką norite perkelti naudodami atstumą ir kryptį,
pasirinkite Įvesti atstumą / kryptį ir įveskite informaciją.
Išsaugoto kelio taško paieška ir navigavimas į jį
ĮSPĖJIMAS
Visos kartploteryje rodomos maršrutų ir navigacijos linijos yra tik
orientacinės ar pateikiamos siekiant nustatyti tinkamus kanalus,
jos nesukurtos tam, kad jomis būti tiksliai vadovaujamasi.
Visada vadovaukitės navigacijos įrenginių parodymais ir
vandens sąlygomis, kad išvengtumėte seklumų ir pavojų, dėl
kurių gali būti padaryta žala laivui, gali būti sužeisti ar žūti
žmonės.
Automatinės nuorodos funkcija pagrįsta elektroninio jūrlapio
informacija. Šie duomenys neužtikrina, kad išvengsite kliūčių ir
seklumos. Atidžiai lyginkite kursą su visais matomais objektais ir
kelyje venkite sausumos, seklumų ar kitų galimų kliūčių.
Naudojant funkciją „Vykti į“, tiesioginis ir pakoreguotas kursas
gali eiti per sausumą ar seklumą. Stebėkite matomus objektus ir
vairuodami venkite sausumos, seklumų ir kitų pavojingų objektų.
PASTABA: tam tikruose regionuose automatinės nuorodos
siūlomos su „premium“ jūrlapiais.
Kad galėtumėte naviguoti į kelio tašką, turite jį sukurti.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kelio taškai.
2 Pasirinkite kelio tašką.
3 Pasirinkite Naviguoti į.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite naviguoti tiesiai į vietą, pasirinkite Eiti į.
• Jei norite sukurti maršrutą į vietą, įskaitant posūkius,
pasirinkite Maršrutas į.
• Jei norite naudoti automatinę nuorodą Aut. nuoroda.
5 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo rausva linija.
PASTABA: jei naudojate automatines nuorodas, pilkas
segmentas bet kurioje rausvos linijos atkarpoje rodo, kad
automatinės nuorodos funkcija negali apskaičiuoti
automatinės nuorodos linijos dalies. Taip nutinka dėl
minimalaus saugaus vandens gylio ir minimalaus saugaus
aukščio iki kliūties nustatymų.
Navigavimas naudojant kartploterį
6 Sekite rausvą liniją vengdami sausumos, seklumos ir kitų
kliūčių.
Kelio taško arba MOB šalinimas
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kelio taškai.
2 Pasirinkite kelio tašką arba MOB.
3 Pasirinkite Peržiūrėti > Pašalinti.
Visų kelio taškų šalinimas
Pasirinkite Navigacijos informacija > Tvarkyti duomenis >
Išvalyti naudotojo duomenis > Kelio taškai > Visi.
Maršrutai
Maršrutas yra kelias iš vienos vietos į kitą vietą ar kelias
paskirties vietas.
Maršruto iš esamos vietos kūrimas ir navigavimas juo
Navigacijos arba žvejybos jūrlapyje galite sukurti maršrutą ir juo
iš karto naviguoti. Naudojant šį metodą maršrutas arba kelio
taškų duomenys neišsaugomi.
1 Navigacijos arba žvejybos jūrlapyje pasirinkite kelionės tikslą.
2 Pasirinkite Naviguoti į > Maršrutas į.
3 Pasirinkite paskutinio posūkio prieš kelionės tikslą vietą.
4 Pasirinkite Pridėti posūkį.
5 Jei norite pridėti daugiau posūkių, pakartokite veiksmus
judėdami atgal nuo kelionės tikslo link esamos laivo vietos.
Paskutinis pridedamas posūkis turi būti pirmasis posūkis, kurį
atliksite plaukdami iš esamos vietos. Šis posūkis turi būti
arčiausiai šalia laivo esantis posūkis.
6 Jei reikia, pasirinkite Menu.
7 Pasirinkite Baig..
8 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo rausva linija.
9 Sekite rausvą liniją vengdami sausumos, seklumos ir kitų
kliūčių.
Maršruto kūrimas ir išsaugojimas
Šis veiksmas išsaugo maršrutą ir visus jame esančius kelio
taškus. Pradžios taškas gali būti esama ar kita vieta.
Į vieną maršrutą galite pridėti iki 250 kelio taškų ar posūkių.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Maršrutai > Nauja >
Maršrutai.
2 Pasirinkite maršruto pradžios vietą.
3 Pasirinkite Pridėti posūkį.
4 Jūrlapyje pasirinkite kito posūkio vietą.
5 Pasirinkite Pridėti posūkį.
Kartploteris pažymi posūkio vietą kelio tašku.
6 Jei norite pridėti daugiau posūkių, pakartokite 4 ir 5
veiksmus.
7 Pasirinkite galutinį kelionės tikslą.
Maršrutų ir automatinės nuorodos kelių sąrašo
peržiūra
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Maršrutai.
2 Jei norite rodyti tik maršrutus ar tik automatinės nuorodos
kelius, pasirinkite Filtruoti.
Išsaugoto maršruto redagavimas
Galite pakeisti maršruto pavadinimą arba jo posūkius.
Pasirinkite Navigacijos informacija > Maršrutai.
Pasirinkite maršrutą.
Pasirinkite Peržiūrėti > Redaguoti maršrutą.
Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pakeisti pavadinimą, pasirinkite Pavadinimas ir
įveskite pavadinimą.
1
2
3
4
13
• Jei posūkių sąraše norite pasirinkti kelio tašką, pasirinkite
Redaguoti posūkius > Naudoti posūkių sąrašą ir
sąraše pasirinkite kelio tašką.
• Jei norite pasirinkti posūkį naudodami jūrlapį, pasirinkite
Redaguoti posūkius > Naudoti jūrlapį ir jūrlapyje
pasirinkite vietą.
Išsaugoto maršruto paieška ir navigavimas pagal jį
Kad galėtumėte ieškoti maršrutų sąrašo ir pagal juos naviguoti,
turite sukurti ir išsaugoti bent vieną maršrutą.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Maršrutai.
2 Pasirinkite maršrutą.
3 Pasirinkite Naviguoti į.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite naviguoti maršrutu nuo pradžios vietos,
naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, pasirinkite
Pirmyn.
• Jei norite naviguoti maršrutu į pradžios vietą, naudotą, kai
maršrutas buvo sukurtas, pasirinkite Atgal.
Rodoma rausva linija. Rausvos linijos viduryje yra plonesnė
violetinė linija, kuri reiškia pakoreguotą kursą nuo esamos
vietos iki kelionės tikslo. Koreguojamas kursas yra dinaminis
ir jis juda kartu su laivu, kai nukrypstate nuo kurso.
5 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo rausva linija.
6 Sekite rausvą liniją kiekvienoje maršruto atkarpoje vengdami
sausumos, seklumos ir kitų kliūčių.
7 Jei nukrypstate nuo kurso, sekite violetinę liniją
(koreguojamas kursas), kad vėl plauktumėte link kelionės
tikslo, arba grįžkite atgal prie rausvos linijos (tiesus kursas).
Maršruto, lygiagretaus išsaugotam maršrutui, paieška
ir navigavimas pagal jį
Kad galėtumėte ieškoti maršrutų sąrašo ir pagal juos naviguoti,
turite sukurti ir išsaugoti bent vieną maršrutą.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Maršrutai.
2 Pasirinkite maršrutą.
3 Pasirinkite Naviguoti į.
4 Jei norite naviguoti lygiagrečiai maršrutui konkrečiu atstumu
nuo jo, pasirinkite Nuokrypis.
5 Nurodykite, kaip naviguoti maršrutu:
• Jei norite naviguoti maršrutu nuo pradžios vietos,
naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, į kairę nuo
pradinio maršruto, pasirinkite Pirmyn – kairysis bortas.
• Jei norite naviguoti maršrutu nuo pradžios vietos,
naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, į dešinę nuo
pradinio maršruto, pasirinkite Pirmyn – dešinysis bortas.
• Jei norite naviguoti maršrutu nuo kelionės tikslo vietos,
naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, į kairę nuo
pradinio maršruto, pasirinkite Atgal – kairysis bortas.
• Jei norite naviguoti maršrutu nuo kelionės tikslo vietos,
naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, į dešinę nuo
pradinio maršruto, pasirinkite Atgal – dešinysis bortas.
6 Jei reikia, pasirinkite Baig..
Rodoma rausva linija. Rausvos linijos viduryje yra plonesnė
violetinė linija, kuri reiškia pakoreguotą kursą nuo esamos
vietos iki kelionės tikslo. Koreguojamas kursas yra dinaminis
ir jis juda kartu su laivu, kai nukrypstate nuo kurso.
7 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo rausva linija.
8 Sekite rausvą liniją kiekvienoje maršruto atkarpoje vengdami
sausumos, seklumos ir kitų kliūčių.
Jei
nukrypstate nuo kurso, sekite violetinę liniją
9
(koreguojamas kursas), kad vėl plauktumėte link kelionės
tikslo, arba grįžkite atgal prie rausvos linijos (tiesus kursas).
14
Išsaugoto maršruto šalinimas
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Maršrutai.
2 Pasirinkite maršrutą.
3 Pasirinkite Peržiūrėti > Pašalinti.
Visų išsaugotų maršrutų pašalinimas
Pasirinkite Navigacijos informacija > Tvarkyti duomenis >
Išvalyti naudotojo duomenis > Maršrutai.
Automatinė nuoroda
ĮSPĖJIMAS
Automatinės nuorodos funkcija pagrįsta elektroninio jūrlapio
informacija. Šie duomenys neužtikrina, kad išvengsite kliūčių ir
seklumos. Atidžiai lyginkite kursą su visais matomais objektais ir
kelyje venkite sausumos, seklumų ar kitų galimų kliūčių.
Visos kartploteryje rodomos maršrutų ir navigacijos linijos yra tik
orientacinės ar pateikiamos siekiant nustatyti tinkamus kanalus,
jos nesukurtos tam, kad jomis būti tiksliai vadovaujamasi.
Visada vadovaukitės navigacijos įrenginių parodymais ir
vandens sąlygomis, kad išvengtumėte seklumų ir pavojų, dėl
kurių gali būti padaryta žala laivui, gali būti sužeisti ar žūti
žmonės.
PASTABA: tam tikruose regionuose automatinės nuorodos
siūlomos su „premium“ jūrlapiais.
Galite naudoti automatinę nuorodą, kad suplanuotumėte
geriausią kelią iki kelionės tikslo. Automatinės nuorodos funkcija
naudoja kartploterį jūrlapio duomenims, pvz., vandens gyliui ir
žinomoms kliūtims, nuskaityti ir siūlomam keliui apskaičiuoti.
Naviguodami kelią galite koreguoti.
Kaip nustatyti ir sekti Aut. nuoroda kelią
1 Pasirinkite kelionės tikslą (Kelionės tikslai, 12 psl.).
2 Pasirinkite Naviguoti į > Aut. nuoroda.
3 Peržiūrėkite kelią, kurį nurodo rausva linija.
4 Pasirinkite Pradėti navigaciją.
5 Sekite rausvą liniją vengdami sausumos, seklumos ir kitų
kliūčių.
PASTABA: jei naudojate automatines nuorodas, pilkas
segmentas bet kurioje rausvos linijos atkarpoje rodo, kad
automatinės nuorodos funkcija negali apskaičiuoti
automatinės nuorodos linijos dalies. Taip nutinka dėl
minimalaus saugaus vandens gylio ir minimalaus saugaus
aukščio iki kliūties nustatymų.
Aut. nuoroda kelio kūrimas ir išsaugojimas
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Maršrutai > Nauja >
Aut. nuoroda.
2 Pasirinkite pradžios tašką, tada pasirinkite Kitas.
3 Pasirinkite kelionės tikslą, tada pasirinkite Kitas.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti pavojų ir pakoreguoti kelią šalia
pavojaus, pasirinkite Pavojų apžvalga.
• Jei norite pakoreguoti kelią, pasirinkite Koreguoti kelią ir
vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
• Jei norite ištrinti kelią, pasirinkite Pašalinti.
• Jei norite išsaugoti kelią, pasirinkite Baig..
Automatinės nuorodos kelio koregavimas
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Maršrutai.
2 Pasirinkite kelią ir pasirinkite Peržiūrėti > Redaguoti >
Koreguoti kelią.
PATARIMAS: naviguodami Aut. nuoroda keliu, navigacijos
jūrlapyje pasirinkite kelią ir pasirinkite Koreguoti kelią.
3 Kelyje pasirinkite vietą.
Navigavimas naudojant kartploterį
4 Nuvilkite tašką į naują vietą.
5 Jei reikia, pasirinkite tašką ir Šalinti.
6 Pasirinkite Baig..
Vykdomo Aut. nuoroda apskaičiavimo atšaukimas
Navigacijos jūrlapyje pasirinkite Menu > Atšaukti.
PATARIMAS: jei norite greitai atšaukti apskaičiavimą, galite
pasirinkti Back.
Suplanuoto atvykimo nustatymas
Galite naudoti šią funkciją plaukdami maršrutu arba Aut.
nuoroda keliu, jei norite gauti informacijos apie tai, kada
turėtumėte atvykti į pasirinktą tašką. Ši funkcija leidžia planuoti
atvykimo į vietą, pvz., atidaromą tiltą arba lenktynių starto liniją,
laiką.
1 Navigacijos jūrlapyje pasirinkite Menu.
2 Pasirinkite Atvykimas tam tikru laiku.
PATARIMAS: galite greitai atidaryti meniu Atvykimas tam
tikru laiku, kelyje ar maršrute pasirinkdami tašką.
Automatinės nuorodos kelio konfigūravimas
PERSPĖJIMAS
Pageidaujamas gylis ir Vertikalus tarpas nustatymai paveikia tai,
kaip kartploteris apskaičiuoja Aut. nuoroda kelią. Jei zonoje
vandens gylis nežinomas arba nežinomas kliūties aukštis,
atitinkamos zonos Aut. nuoroda kelias neapskaičiuojamas. Jei
Aut. nuoroda kelyje esanti zona yra seklesnė nei
Pageidaujamas gylis arba žemesnė nei Vertikalus tarpas, šioje
zonoje Aut. nuoroda kelias gali būti neapskaičiuotas,
priklausomai nuo žemėlapio duomenų. Jūrlapyje kursas per šias
zonas rodomas kaip pilka linija arba pilkų ir rausvų punktyrų
linija. Kai laivas įplaukia į vieną šių zonų, pasirodo įspėjimo
signalas.
PASTABA: tam tikruose regionuose automatinės nuorodos
siūlomos su „premium“ jūrlapiais.
PASTABA: kai kuriems žemėlapiams taikomi ne visi nustatymai.
Apskaičiuodami Aut. nuoroda kelią galite nustatyti kartploterio
naudojamus parametrus.
Pageidaujamas gylis: nustatomas minimalus vandens gylis
(atsižvelgiant į jūrlapio gylio duomenis), kuriuo laivas gali
saugiai plaukti.
PASTABA: „Premium“ jūrlapiuose (išleistuose iki 2016 m.)
minimalus vandens gylis yra 3 pėdos (apie 91 cm). Jei įvesite
vertę, kuri mažesnė už 3 pėdas, apskaičiuodami Aut.
nuoroda kelius jūrlapiai naudos tik 3 pėdų gylį.
Vertikalus tarpas: nustatomas minimalus tilto ar kliūties aukštis
(atsižvelgiant į jūrlapio duomenis), po kuriuo laivas gali
saugiai praplaukti.
Atstumas iki kranto linijos: nustatomas Aut. nuoroda kelio
atstumas iki kranto linijos. Aut. nuoroda kelias gali pasislinkti,
jei naviguodami šį nustatymą pakeisite. Galimos šio
nustatymo vertės yra santykinės, ne absoliučios. Siekdami
užtikrinti, kad automatinės nuorodos linija būtų nustatyta
tinkamu atstumu nuo kranto, galite įvertinti Aut. nuoroda kelio
nustatymą naudodami vieną ar daugiau žinomų kelionės
tikslų, į kuriuos reikia naviguoti siauru vandens keliu (Atstumo
iki kranto koregavimas, 15 psl.).
Atstumo iki kranto koregavimas
Atstumas iki kranto linijos nustatymas rodo, kaip arti prie kranto
nustatėte Aut. nuoroda liniją. Aut. nuoroda linija gali pasislinkti,
jei naviguodami šį nustatymą pakeisite. Galimos nustatymo
Atstumas iki kranto linijos vertės yra santykinės, ne absoliučios.
Siekdami užtikrinti, kad Aut. nuoroda linija būtų nustatyta
tinkamu atstumu nuo kranto, galite įvertinti Aut. nuoroda linijos
nustatymą naudodami vieną ar daugiau žinomų kelionės tikslų, į
kuriuos reikia naviguoti siauru vandens keliu.
Navigavimas naudojant kartploterį
1 Laivo įplukdymas į doką arba inkaro išmetimas.
2 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Aut. nuoroda >
Atstumas iki kranto linijos > Įprast..
3 Pasirinkite kelionės tikslą, į kurį navigavote anksčiau.
4 Pasirinkite Naviguoti į > Aut. nuoroda.
5 Peržiūrėkite automatinės nuorodos linijos padėtį ir
nuspręskite, ar ties linija nėra žinomų kliūčių ir ar posūkiai
užtikrina efektyvią kelionę.
6 Pasirinkite nustatymą:
• Jei automatinės nuorodos linijos padėtis tinka, pasirinkite
Menu > Sustabdyti navigaciją ir pereikite į 10 veiksmą.
• Jei automatinės nuorodos linija yra per arti žinomų kliūčių,
pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Aut. nuoroda >
Atstumas iki kranto linijos > Tolimas.
• Jei posūkiai automatinės nuorodos linijoje yra per dideli,
pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Aut. nuoroda >
Atstumas iki kranto linijos > Šalia.
7 Jei 6 veiksme pasirinkote Šalia arba Tolimas, peržiūrėkite
automatinės nuorodos linijos padėtį ir nuspręskite, ar ties
linija nėra žinomų kliūčių ir ar posūkiai užtikrina efektyvią
kelionę.
Aut. nuoroda išlaiko didelį atstumą nuo kliūčių atviruose
vandenyse, net jei atstumą iki kranto linijos nustatėte Šalia
arba Artimiausi. Dėl to kartploteris gali iš naujo nenustatyti
Aut. nuoroda linijos, nebent norint pasiekti pasirinktą kelionės
tikslą reikia naviguoti per siaurą vandens kelią.
8 Pasirinkite nustatymą:
• Jei automatinės nuorodos linijos padėtis tinka, pasirinkite
Menu > Sustabdyti navigaciją ir pereikite į 10 veiksmą.
• Jei automatinės nuorodos linija yra per arti žinomų kliūčių,
pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Aut. nuoroda >
Atstumas iki kranto linijos > Tolimiausias.
• Jei posūkiai automatinės nuorodos linijoje yra per dideli,
pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Aut. nuoroda >
Atstumas iki kranto linijos > Artimiausi.
9 Jei 8 veiksme pasirinkote Artimiausi arba Tolimiausias,
peržiūrėkite Aut. nuoroda linijos padėtį ir nuspręskite, ar ties
linija nėra žinomų kliūčių ir ar posūkiai užtikrina efektyvią
kelionę.
Aut. nuoroda išlaiko didelį atstumą nuo kliūčių atviruose
vandenyse, net jei atstumą iki kranto linijos nustatėte Šalia
arba Artimiausi. Dėl to kartploteris gali iš naujo nenustatyti
Aut. nuoroda linijos, nebent norint pasiekti pasirinktą kelionės
tikslą reikia naviguoti per siaurą vandens kelią.
10 Mažiausiai dar vieną kartą pakartokite 3–9 veiksmus
naudodami kitą kelionės tikslą, kol gerai susipažinsite su
atstumo iki kranto linijos nustatymo funkcija.
Pėdsakai
Pėdsakas yra jūsų laivo kelio įrašas. Esamu metu įrašomas
pėdsakas vadinamas aktyviu pėdsaku ir jį galima išsaugoti.
Pėdsakus galite rodyti kiekviename jūrlapyje arba jūrlapio 3D
rodinyje.
Pėdsakų rodymas
1 Jūrlapyje pasirinkite Menu > Sluoksniai > Naudotojo
duomenys > Trasos.
2 Pasirinkite pėdsakus, kuriuos norėtumėte rodyti.
Pėdsaką žymi jūrlapyje besidriekianti linija.
Aktyvaus pėdsako spalvos nustatymas
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Trasos > Aktyvių
trasų parinktys > Maršruto spalva.
2 Pasirinkite pėdsako spalvą.
15
Aktyvaus pėdsako išsaugojimas
Esamu metu įrašomas pėdsakas vadinamas aktyviu pėdsaku.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Trasos > Išsaugoti
aktyvią trasą.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite laiką, kada prasidėjo aktyvus pėdsakas.
• Pasirinkite Visas įrašas.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Išsaugotų pėdsakų sąrašo peržiūra
Pasirinkite Navigacijos informacija > Trasos > Išsaugotos
trasos.
Išsaugoto pėdsako redagavimas
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Trasos > Išsaugotos
trasos.
2 Pasirinkite pėdsaką.
3 Pasirinkite Peržiūrėti > Redaguoti trasą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pavadinimas ir įveskite naują pavadinimą.
• Pasirinkite Maršruto spalva, tada pasirinkite spalvą.
Kaip pėdsaką išsaugoti kaip maršrutą
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Trasos > Išsaugotos
trasos.
2 Pasirinkite pėdsaką.
3 Pasirinkite Peržiūrėti > Redaguoti trasą > Išsaugoti kaip >
Išsaugoti kaip maršrutą.
Įrašyto pėdsako paieška ir navigavimas pagal jį
Kad galėtumėte ieškoti pėdsakų sąrašo ir pagal juos naviguoti,
turite įrašyti ir išsaugoti bent vieną pėdsaką (Pėdsakai, 15 psl.).
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Trasos > Išsaugotos
trasos.
2 Pasirinkite pėdsaką.
3 Pasirinkite Plaukti pagal trasą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite naviguoti pėdsaku nuo pradžios vietos,
naudotos, kai pėdsakas buvo sukurtas, pasirinkite
Pirmyn.
• Jei norite naviguoti pėdsaku į pradžios vietą, naudotą, kai
pėdsakas buvo sukurtas, pasirinkite Atgal.
5 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo spalvota linija.
6 Sekite liniją kiekvienoje maršruto atkarpoje vengdami
sausumos, seklumos ir kitų kliūčių.
Išsaugoto pėdsako pašalinimas
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Trasos > Išsaugotos
trasos.
2 Pasirinkite pėdsaką.
3 Pasirinkite Peržiūrėti > Pašalinti.
Visų išsaugotų pėdsakų pašalinimas
Pasirinkite Navigacijos informacija > Tvarkyti duomenis >
Išvalyti naudotojo duomenis > Išsaugotos trasos.
Aktyvaus pėdsako atsekimas
Esamu metu įrašomas pėdsakas vadinamas aktyviu pėdsaku.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Trasos > Plaukti
pagal aktyvią trasą.
Pasirinkite
nustatymą:
2
• Pasirinkite laiką, kada prasidėjo aktyvus pėdsakas.
• Pasirinkite Visas įrašas.
3 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo spalvota linija.
16
4 Sekite spalvotą liniją vengdami sausumos, seklumos ir kitų
kliūčių.
Aktyvaus pėdsako išvalymas
Pasirinkite Navigacijos informacija > Tvarkyti duomenis >
Trasos > Išvalyti aktyvią trasą.
Pėdsako atmintis išvalyta ir aktyvus pėdsakas toliau
įrašomas.
Pėdsakų žurnalo tvarkymas įrašant
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Trasos > Aktyvių
trasų parinktys.
Pasirinkite
Įrašymo režimas.
2
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įrašyti pėdsakų žurnalą, kol yra pėdsakams
skirtos atminties, pasirinkite Užpildyti.
• Jei norite nuolat įrašinėti pėdsakų žurnalą, keičiant senus
duomenis naujais, pasirinkite Apgaubti.
Pėdsako žurnalo įrašymo intervalo konfigūravimas
Galite nurodyti dažnį, kuriuo įrašoma pėdsako linija. Dažnesnis
linijų įrašymas yra tikslesnis, bet pėdsako žurnalas užpildomas
greičiau. Siekiant efektyviai naudoti atmintį rekomenduojamas
naudoti skyros intervalą.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Trasos > Aktyvių
trasų parinktys > Įrašo intervalas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įrašyti pėdsaką pagal atstumą tarp taškų,
pasirinkite Intervalas > Atstumas > Keisti ir įveskite
atstumą.
• Jei norite įrašyti pėdsaką pagal laiko intervalą, pasirinkite
Intervalas > Laikas > Keisti ir įveskite laiko intervalą.
• Jei norite įrašyti pėdsako liniją pagal kurso kitimą,
pasirinkite Intervalas > Skyra > Keisti ir prieš įrašydami
pėdsako tašką įveskite maksimalų nukrypimų nuo tikro
kurso skaičių. Tai rekomenduojama įrašymo parinktis.
Ribos
Ribos leidžia išvengti nustatytų vandens telkinių zonų arba jose
likti. Galite nustatyti pavojaus signalą, kuris įspės į atitinkamą
zoną įplaukiant ar iš jos išplaukiant.
Ribomis pažymėtas zonas, linijas ir apskritimus galite kurti
naudodami žemėlapį. Be to, išsaugotus pėdsakus ir maršrutus
galite konvertuoti į ribos linijas. Ribomis pažymėtą zoną galite
sukurti naudodami kelio taškus – iš kelio taškų sukurkite
maršrutą, o maršrutą konvertuokite į ribos liniją.
Ribą galite nustatyti kaip aktyvią. Prie jūrlapio duomenų laukų
galite pridėti aktyvios ribos duomenis.
Ribos kūrimas
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Ribos > Nauja.
2 Pasirinkite ribos formą.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Maršruto konvertavimas į ribą
Kad maršrutą galėtumėte konvertuoti į ribą, turite įrašyti ir
išsaugoti bent vieną maršrutą (Maršruto kūrimas ir išsaugojimas,
13 psl.).
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Maršrutai.
2 Pasirinkite maršrutą.
3 Pasirinkite Peržiūrėti > Redaguoti maršrutą > Išsaugoti
kaip ribą.
Pėdsako konvertavimas į ribą
Kad pėdsaką galėtumėte konvertuoti į ribą, turite įrašyti ir
išsaugoti bent vieną pėdsaką (Aktyvaus pėdsako išsaugojimas,
16 psl.).
Navigavimas naudojant kartploterį
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Trasos > Išsaugotos
trasos.
2 Pasirinkite pėdsaką.
3 Pasirinkite Peržiūrėti > Redaguoti trasą > Išsaugoti kaip >
Išsaugoti kaip ribą.
Ribos redagavimas
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Ribos.
2 Pasirinkite ribą.
3 Pasirinkite Peržiūrėti > Redaguoti ribą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite redaguoti ribos vaizdą jūrlapyje, pasirinkite
Rodinio parinktys.
• Jei norite pakeisti ribos linijas ar pavadinimą, pasirinkite
Redaguoti ribą.
• Jei norite redaguoti ribos pavojaus signalą, pasirinkite
Įspėjimo signalas.
Ribos pavojaus signalo nustatymas
Ribos pavojaus signalas įspėja, kai esate tam tikru atstumu nuo
nustatytos ribos. Tai gali būti naudinga bandant išvengti tam
tikrų zonų arba kai tam tikrose zonose turite būti itin atsargūs,
pvz., laivybos trasose.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Ribos.
2 Pasirinkite ribą.
3 Pasirinkite Peržiūrėti > Įspėjimo signalas > Įjungta.
4 Pasirinkite nustatymą.
• Jei norite nustatyti, kad būtų leidžiamas pavojaus
signalas, kai laivas tam tikru atstumu priartėja prie ribos,
pasirinkite Atstum., kuriam pateik. įspėj., įveskite
atstumą ir pasirinkite Baig..
• Jei norite nustatyti, kad įplaukiant į zoną būtų leidžiamas
pavojaus signalas, pasirinkiteZona > Įplaukiama >
Išplaukiama.
• Jei norite nustatyti, kad išplaukiant iš zonos būtų
leidžiamas pavojaus signalas, pasirinkite Zona >
Išplaukiama.
Jei tinkamo sonaro rodinio nėra, galite sukurti tinkintą sujungtą
ekraną (Naujo sujungto puslapio kūrimas naudojant ECHOMAP
Ultra, 2 psl.).
Sonaro signalų perdavimo sustabdymas
• Jei norite išjungti aktyvaus sonaro ekraną, pasirinkite Menu >
Sonaro perdavimas.
• Jei norite išjungti visus sonaro perdavimus, paspauskite ir
pasirinkite Išjungti sonarą.
Sonaro rodinio pakeitimas
1 Sujungtame ekrane su sonaru pasirinkite Menu >
Konfigūruoti derinį > Redaguoti derinį.
2 Pasirinkite langą, kurį norite pakeisti.
3 Pasirinkite sonaro rodinį.
Įprastinis sonaro rodinys
Priklausomai nuo prijungto keitiklio, galimi keli viso ekrano
rodiniai.
Viso ekrano Įprastinis sonaro rodinyje pateikiamas didelis
sonaro duomenų iš keitiklio vaizdas. Dešinėje ekrano pusėje
esanti atstumo skalė rodo gylį, kuriame yra aptikti objektai
(ekranui slenkant iš dešinės į kairę).
Gylio informacija
Objektai po vandeniu ar žuvys
Vandens masės dugnas
Skirtingų dažnių sonaro rodinys
Ribos šalinimas
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Ribos.
2 Pasirinkite ribą.
3 Pasirinkite Peržiūrėti > Redaguoti ribą > Pašalinti.
Skirtingų dažnių sonaro rodinyje dviejose ekrano pusėse
rodoma skirtingų dažnių sonaro duomenų diagrama.
PASTABA: norint naudoti skirtingų dažnių sonaro rodinį reikia
dviejų dažnių keitiklio.
Visų kelio taškų, maršrutų ir pėdsakų
ištrynimas
Skirtingai priartintų segmentų sonaro rodinyje pateikiama išsami
sonaro rodmenų diagrama ir padidinta tos diagramos dalis
(viename ekrane).
Pasirinkite Navigacijos informacija > Tvarkyti duomenis >
Išvalyti naudotojo duomenis > Visi > Gerai.
Žuvų sonaras
Jei prie kartploterio tinkamai prijungsite suderinamą keitiklį,
kartploterį galite naudoti kaip žuvų sonarą.
Daugiau informacijos apie jums reikalingą keitiklį rasite adresu
garmin.com/transducers.
Įvairūs sonaro rodiniai gali padėti matyti atitinkamoje zonoje
esančias žuvis. Galimi sonaro rodiniai priklauso nuo keitiklio tipo
ir prie kartploterio prijungto echoloto modulio. Pavyzdžiui, tam
tikrus Panoptix sonaro ekranus galite peržiūrėti, tik jei prijungtas
suderinamas Panoptix keitiklis.
Yra keturių tipų sonaro rodiniai: viso ekrano rodinys, į dvi dalis
padalyto ekrano rodinys, priartintas padalyto ekrano rodinys ir
du skirtingus dažnius rodantis padalyto dažnio rodinys. Galite
tinkinti kiekvieno rodinio nustatymus. Pavyzdžiui, jei peržiūrite
padalyto dažnio rodinį, galite atskirai reguliuoti kiekvieno dažnio
stiprumą.
Žuvų sonaras
Skirtingai priartintų segmentų sonaro rodinys
Garmin ClearVü sonaro rodinys
PASTABA: jei norite gauti Garmin ClearVü skenavimo sonaro
duomenis, reikalingas suderinamas kartploteris ar žuvų
echolotas ir suderinamas keitiklis. Jei norite gauti informacijos
apie suderinamus keitiklius, eikite adresu garmin.com
/transducers.
Garmin ClearVü didelio dažnio sonaras teikia išsamų laivo
žvejybinės aplinkos vaizdą – išsamiai atkuriamos struktūros, pro
kurias laivas praplaukia.
17
Įprastiniai keitikliai skleidžia kūgišką šviesos pluoštą. Garmin
ClearVü skenavimo sonaro technologija skleidžia du siaurus
spindulius, kurie savo forma panašūs į kopijavimo aparato
spindulį. Naudojant šiuos spindulius gaunamas aiškesnis,
nuotrauką primenantis po laivu esančių objektų vaizdas.
Panoptix sonaro rodiniai
SideVü sonaro rodinys
PASTABA: jei norite gauti SideVü skenavimo sonarą,
reikalingas suderinamas SideVü keitiklis. Jei norite gauti
informacijos apie suderinamus keitiklius, apsilankykite adresu
garmin.com/transducers.
SideVü skenavimo sonaro technologija rodo laivo aplinkos
vaizdą. Šią funkciją galima naudoti ieškant povandeninių objektų
ir žuvų.
Jei norite gauti Panoptix sonarą, reikalingas suderinamas
keitiklis.
Panoptix sonaro rodiniai leidžia realiuoju metu matyti visą laivo
aplinką. Taip pat galite stebėti po vandeniu esantį masalą ir
prieš laivą ar po juo esančius žuvų būrius.
LiveVü sonaro rodiniuose tiesiogiai pateikiamas judėjimas prieš
laivą ar po juo. Ekranas atnaujinamas labai greitai, pateikdamas
į tiesioginę vaizdo transliaciją panašius sonaro rodinius.
RealVü sonaro 3D rodiniuose tiesiogiai pateikiamas trimatis
vaizdas prieš laivą ar po juo. Ekranas atnaujinamas kiekvienu
keitikliu apsisukimu.
Norint matyti visus Panoptix sonaro rodinius, reikia turėti vieną
keitiklį, kuris generuotų apačios vaizdą, ir kitą keitiklį, kuris
generuotų priekio vaizdą.
Jei norite pasiekti Panoptix sonaro rodinius, pasirinkite Sonaras,
tada pasirinkite rodinį.
LiveVü sonaro apačios rodinys
Šiame sonaro rodinyje pateikiamas dvimatis vaizdas po laivu; jį
galite naudoti, jei norite pamatyti masalą ar žuvis.
Kairė laivo pusė
Dešinė laivo pusė
Laivo keitiklis
Medžiai
Senos padangos
Rąstai
Atstumas nuo laivo borto
Vanduo tarp laivo ir dugno
Panoptix sonaro apačios rodinio istorija slenkančiame vaizde
Laivas
Diapazonas
SideVü nuskaitymo technologija
Trasos
Nuskaitydamas vandenį ir dugną į šonus nuo laivo SideVü
keitiklis naudoja ne įprastinį kūgišką, o plokščią spindulį.
„Drop shot“ sistemos montažas
Dugnas
LiveVü priekinis sonaro vaizdas
Šiame sonaro rodinyje pateikiamas dvimatis vaizdas prieš laivą;
jį galite naudoti, jei norite pamatyti masalą ar žuvis.
18
Žuvų sonaras
RealVü „3D Historical“ sonaro rodinys
Šis sonaro rodinys laivui judant pateikia aplinkos po laivu rodinį
ir rodo visą vandens stulpelį 3D formatu, nuo dugno iki vandens
paviršiaus. Šis rodinys naudojamas žuvims rasti.
Laivas
Diapazonas
Žuvys
Pėdsakai
Spalvų reikšmės
Dugnas
Laivas
RealVü Sonaro priekinis 3D rodinys
Šis sonaro rodinys rodo trimatį vaizdą, esantį prieš keitiklį. Šį
rodinį galite naudoti, kai laivai neplaukia ir norite matyti dugną
bei prie laivo artėjančias žuvis.
Diapazonas
Dugnas
Struktūra
Žuvys
FrontVü sonaro rodinys
Panoptix FrontVü sonaro rodinys leidžia geriau suprasti aplinką
rodydamas kliūtis vandenyje, kurios yra daugiausiai už 91 metro
(300 pėdų) nuo laivapriekio.
Greitį padidinus 8 mazgais, gebėjimas efektyviai išvengti
priekinių susidūrimų naudojant FrontVü sonarą sumažėja.
Jei norite matyti FrontVü sonaro rodinį, turite sumontuoti ir
prijungti suderinamą keitiklį, pvz., keitiklį PS21. Gali reikėti
atnaujinti keitiklio programinę įrangą.
Spalvos reikšmė
Laivas
Garsinio impulso indikatorius
Žuvys
Dugnas
Diapazonas
„RealVü“ 3D vaizdas po vandeniu sonaro rodinys
Šiame sonaro rodinyje pateikiamas trimatis vaizdas po keitikliu;
jį galite naudoti, jei laivas stovi ir norite matyti, kas yra aplink
laivą.
Panoptix LiveScope sonaro rodinys
Šiame sonaro rodinys pateikiamas tiesioginis vaizdas prieš laivą
ar po juo; jį galite naudoti, jei norite pamatyti žuvis ir struktūras.
Gylio informacija
Objektai po vandeniu ar žuvys
Spalvų reikšmės
Vandens telkinio dugnas
Laivas
Sonaro spindulys
Šviesos signalizatoriaus rodinys
Diapazonas
Šviesos signalizatorius rodo sonaro informaciją skritulinėje gylio
skalėje, nurodydamas po laivu esančius objektus. Jis rodomas
kaip žiedas, kuris prasideda viršuje ir tęsiasi pagal laikrodžio
rodyklę. Gylį nurodo skalė žiedo viduje. Gauta sonaro
informacija sublyksi žiede, nurodytame gylyje.
Žuvys
Dugnas
Žuvų sonaras
19
Šviesos signalizatoriaus spalvos reiškia skirtingą sonaro
duomenų stiprumą. Numatytoji spalvų schema atitinka tradicinę
sonaro spalvų paletę, kurioje geltona reiškia stipriausią
grįžtamąjį signalą, oranžinė – stiprų signalą, raudona – silpnesnį
signalą, mėlyna – silpniausią signalą, balta – jokio signalo.
Pasirinkite Šviesos signalizatorius.
Radiolokacinis indikatorius („A-scope“), priartintas dešiniosios
pusės vaizdas
Radiolokacinis indikatorius („A-scope“) su nurodytu priartinimo plotu
Gylio skalė
Gylis esamoje vietoje
Keitiklio spindulių pluošto kampas ir ilgis esant dabartiniam dažniui
Šviesos signalizatoriaus puslapio nuorodos
Įrenginiuose su jutikliniais ekranais galite sąveikauti su šviesos
signalizatoriumi ir radiolokaciniais indikatoriais („A-scopes“).
• Jei turite 200/77 kHz dvigubo spindulio keitiklį, pasirinkite
Dvigubas šviesos pluoštas (200/77 kHz).
• Jei turite 200/50 kHz dvigubo dažnio keitiklį, pasirinkite
Dvigubas dažnis (200/50 kHz).
Kompaso kalibravimas
Kad galėtumėte sukalibruoti kompasą, keitiklis turi būti
sumontuotas prie veleno, pakankamai toli nuo variklio, siekiant
išvengti magnetinių trikdžių ir panardinimo į vandenį.
Kalibravimas turi būti tokios kokybės, kad įgalintų vidinį
kompasą.
PASTABA: jei norite naudoti kompasą, prie tranco ar variklio
veleno turite pritvirtinti keitiklį. Kompasas gali neveikti, jei keitiklį
pritvirtinsite prie variklio.
PASTABA: jei norite geriausių rezultatų, turite naudoti krypties
jutiklį, pvz., SteadyCast™. Krypties jutiklis rodo keitiklio kryptį
laivo atžvilgiu.
PASTABA: kompaso kalibravimą galima atlikti tik keitikliams su
vidiniu kompasu, pvz., keitikliams PS21-TR.
Laivą sukti galite pradėti prieš kalibravimą, bet kalibravimo metu
laivą turite visiškai apsukti 1,5 karto.
1 Tinkamame sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro
sąranka > Diegimas.
2 Jei reikia, pasirinkite Naudoti AHRS, kad įjungtumėte AHRS
jutiklį.
3 Pasirinkite Kalibruoti kompasą.
4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Sonaro šaltinio pasirinkimas
Ši funkcija veikia ne visuose produkto modeliuose.
Jei konkrečiam sonaro rodiniui naudojate daugiau kaip vieną
sonaro duomenų šaltinį, galite pasirinkti šaltinį, kurį naudosite
atitinkamame sonaro rodinyje. Pavyzdžiui, jei turite du Garmin
ClearVü sonaro šaltinius, galite pasirinkti šaltinį, kurį naudosite
Garmin ClearVü sonaro rodinyje.
1 Atidarykite sonaro rodinį, kuriame norite pakeisti šaltinį.
2 Pasirinkite Menu > Sonaro sąranka > Šaltinis.
3 Pasirinkite šio sonaro rodinio šaltinį.
Sonaro šaltinio pervardijimas
Vilkite į viršų ir apačią, jei norite paslinkti priartintą zoną.
Pasirinkite, jei norite sureguliuoti intervalą.
Pasirinkite, jei norite sureguliuoti dažnį.
Pasirinkite, jei norite sureguliuoti stiprumą.
Pasirinkite, jei norite sureguliuoti spindulio plotį.
Vilkite priartinimo langą, kad priartinimo zoną perkeltumėte į kairįjį
radiolokacinį indikatorių („A-scope“).
Išskleiskite du pirštus, kad padidintumėte vaizdą.
Suglauskite du pirštus, kad sumažintumėte vaizdą.
Keitiklio tipo pasirinkimas
Kad galėtumėte pasirinkti keitiklio tipą, turite žinoti, kokį keitiklį
turite.
Šis kartploteris suderinamas su įvairiais papildomais keitikliais,
įskaitant Garmin ClearVü™ keitiklius, kurių sąrašas pateiktas
adresu garmin.com/transducers.
Jei prijungiate prie kartploterio nepridėtą keitiklį, gali reikėti
nustatyti keitiklio tipą, kad sonaras veiktų tinkamai.
1 Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro sąranka >
Diegimas > Keitiklio tipas.
2 Pasirinkite keitiklį, kurį norite pakeisti.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei keitiklis yra sąraše, pasirinkite jį iš sąrašo.
20
Jei norite lengvai identifikuoti sonaro šaltinį, galite jį pervardyti.
Pavyzdžiui, laivapriekyje sumontuotą keitiklį galite pavadinti
„Laivapriekis“.
Jei norite pervardyti šaltinį, turite būti atitinkamo šaltinio sonaro
rodinyje. Pavyzdžiui, jei norite pervardyti Garmin ClearVü
sonaro šaltinį, turite atidaryti Garmin ClearVü sonaro rodinį.
1 Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro sąranka >
Šaltinis > Pervardyti šaltinius.
2 Įveskite pavadinimą.
Kelio taško kūrimas sonaro ekrane
1
2
3
4
Sonaro rodinyje tempkite ekraną arba pasirinkite .
Pasirinkite vietą.
Pasirinkite .
Jei reikia, redaguokite kelio taškų informaciją.
Sonaro rodinio pristabdymas
Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > .
Atstumo matavimas sonaro ekrane
Galite išmatuoti atstumą tarp dviejų taškų, pateikiamų SideVü
sonaro rodinyje.
1 SideVü sonaro rodinyje pasirinkite .
2 Pasirinkite vietą ekrane.
Žuvų sonaras
3 Pasirinkite
.
Ekrane ties pasirinkta vieta pasirodo smeigtukas.
4 Pasirinkite kitą vietą.
Atstumas ir kampas nuo smeigtuko nurodyti viršutiniame
kairiajame kampe.
PATARIMAS: jei norite iš naujo nustatyti smeigtuką ir matuoti
nuo esamos smeigtuko vietos, pasirinkite Nustatyti atskaitą.
Sonaro istorijos peržiūra
Slinkdami sonaro rodiniu galite peržiūrėti istorinius sonaro
duomenis.
PASTABA: ne visi keitikliai išsaugo istorinius sonaro duomenis.
1 Sonaro rodinyje ekraną slinkite dešinėn.
2 Jei norite išeiti iš istorijos, pasirinkite Back.
Sonaro duomenų bendrinimas
Galite peržiūrėti sonaro duomenis iš kitų suderinamų
ECHOMAP Ultra modelių ir ECHOMAP Plus 7 bei ECHOMAP
Plus 9 modelių, prijungtų prie „Garmin Marine“ tinklo.
Kiekvienas tinkle esantis kartploteris gali rodyti sonaro duomenis
iš kiekvieno tinkle esančio suderinamo keitiklio, nepaisant to, kur
kartploteriai ir keitikliai sumontuoti laive. Pavyzdžiui, viename
ECHOMAP Plus 93sv įrenginyje, sumontuotame laivo gale,
galite peržiūrėti sonaro duomenis iš ECHOMAP Ultra įrenginio ir
Garmin ClearVü keitiklio, sumontuoto laivo priekyje.
Kai bendrinate sonaro duomenis, kai kurių sonaro nustatymų,
pvz., Diapazonas ir Stiprinimas, vertės sinchronizuojamos
visuose tinklo įrenginiuose. Kitų sonaro nustatymų, pvz.,
Išvaizda, vertės nėra sinchronizuojamos ir turi būti
sukonfigūruotos kiekvienam įrenginiui. Be to, įvairių įprastinių ir
Garmin ClearVü sonaro rodinių slinkimo greičiai
sinchronizuojami siekiant, kad padalyto ekrano vaizdai būtų
labiau suderinti.
PASTABA: jei naudosite kelis keitiklius vienu metu, gali atsirasti
trukdžių, kuriuos galite pašalinti naudodami sonaro nustatymą
Trukdžiai.
Detalumo lygio reguliavimas
Detalumo ir triukšmo sonaro ekrane lygį galite kontroliuoti
reguliuodami įprastinių keitiklių stiprumą arba Garmin ClearVü
keitiklių ryškumą.
Jei ekrane norite rodyti didžiausio intensyvumo signalus, galite
sumažinti stiprumą ir ryškumą, kad pašalintumėte mažesnio
intensyvumo duomenis ir triukšmą. Jei norite matyti visą
stebėjimo informaciją, galite padidinti stiprumą ar ryškumą. Dėl
to padidėja triukšmas ir gali tapti sudėtingiau atpažinti tikrus
duomenis.
1 Sonaro rodinyje pasirinkite Menu.
2 Pasirinkite Stiprinimas arba Ryškumas.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite padidinti ar sumažinti stiprumą ar ryškumą,
pasirinkite Į viršų arba Į apačią.
• Jei norite, kad kartploteris stiprumą ar ryškumą reguliuotų
automatiškai, pasirinkite automatinio reguliavimo parinktį.
Spalvų intensyvumo reguliavimas
Galite reguliuoti spalvų intensyvumą ir sonaro ekrane paryškinti
dominančias vietas reguliuodami spalvų stiprumą esant
įprastiniams keitikliams, o kontrastą – esant Garmin ClearVü ir
SideVü/ClearVü keitikliams. Šį nustatymą geriausia taikyti po to,
kai naudodami stiprumo ar ryškumo nustatymus pakoregavote
ekrano detalumo lygį.
Jei norite paryškinti mažesnes žuvis arba sukurti didesnio
intensyvumo objekto rodinį, galite padidinti spalvų stiprumą arba
kontrastą. Dėl to sunkiau atskirti didelio intensyvumo dugno
Žuvų sonaras
duomenis. Jei norite sumažinti duomenų intensyvumą, galite
sumažinti spalvų stiprumą arba kontrastą.
1 Sonaro rodinyje pasirinkite Menu.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Garmin ClearVü arba SideVü sonaro rodinyje pasirinkite
Kontrastas.
• Panoptix LiveVü sonaro rodinyje pasirinkite Spalvos
stiprinimas.
• Kitame sonaro rodinyje pasirinkite Sonaro sąranka >
Išvaizda > Spalvos stiprinimas.
Pasirinkite
nustatymą:
3
• Jei norite rankiniu būdu padidinti ar sumažinti spalvų
intensyvumą, pasirinkite Į viršų arba Į apačią.
• Jei norite naudoti numatytąjį nustatymą, pasirinkite
Numatytasis nustatymas.
Sonaro įrašai
Sonaro rodinio įrašymas
1 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
2 Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro sąranka >
Sonaro įrašas > Įrašyti sonarą.
15 minučių trukmės sonaro įrašas užima apytikriai 200 MB
įstatytos atminties kortelės vietos. Atskiras įrašymas
automatiškai nutraukiamas, kai pasiekiamas 4 GB dydis.
Sonaro duomenis galite įrašyti tol, kol bus pasiekta kortelės
talpos riba.
Sonaro įrašymo stabdymas
Kad galėtumėte sustabdyti sonaro įrašymą, turite pradėti
įrašymą (Sonaro rodinio įrašymas, 21 psl.).
Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro sąranka >
Sonaro įrašas > Sustabdyti įrašymą.
Sonaro įrašo šalinimas
1 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
2 Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro sąranka >
Sonaro įrašai > View Recordings.
3 Pasirinkite įrašą.
4 Pasirinkite Peržiūrėti > Pašalinti.
Sonaro įrašų leidimas
Jei norite atkurti sonaro įrašus, turite atsisiųsti ir įdiegti
HomePort™ programą ir sonaro duomenis įrašyti į atminties
kortelę.
1 Atminties kortelę išimkite iš įrenginio.
2 Atminties kortelę įdėkite į kompiuterio kortelių skaitytuvą.
3 Atidarykite HomePort programą.
4 Įrenginio sąraše pasirinkite sonaro įrašą.
5 Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite apatiniame langelyje
esantį sonaro įrašą.
6 Pasirinkite Atkūrimas.
Įprastinė, Garmin ClearVü ir SideVü sonaro
sąranka
PASTABA: kai kuriems modeliams, echoloto moduliams ir
keitikliams taikomos ne visos parinktys ir nustatymai.
Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro sąranka.
Gylio linija: rodoma vienodo gylio kreivės trumpa nuoroda.
Slinkimo greitis: nustatomas greitis, kuriuo sonaras slenka iš
dešinės į kairę.
Negiliame vandenyje galite sulėtinti slinkimo greitį, kad
pailgintumėte informacijos rodymo ekrane laiką. Giliame
vandenyje galite padidinti slinkimo greitį.
21
Valdymas ekrane: nustatomas sonaro ekrano valdiklio mygtukų
veikimas. Ši funkcija galima jutikliniuose įrenginiuose.
Diapazono linijos: rodomos vertikalios linijos, nurodančios
atstumą iki laivo dešinės ir kairės pusės. Šis nustatymas
galimas SideVü sonaro rodinyje.
Spalvų schema: nustatomas sonaro rodinio spalvų derinys. Šis
nustatymas galimas Išvaizda meniu.
Didelio kontrasto spalvų deriniai suteikia tamsesnių spalvų
mažo spalvinio intensyvumo duomenims. Mažo kontrasto
spalvų deriniai suteikia spalvų mažo spalvinio intensyvumo
duomenims, kurie yra panašūs į fono spalvą.
Išvaizda: peržiūrėkite Sonaro vaizdo nustatymai, 22 psl.
(sonaro vaizdo nustatymai).
Perdangos numeris: nustatoma, kokie duomenys rodomi
sonaro ekrane.
Išplėstiniai: peržiūrėkite Išplėstiniai sonaro nustatymai, 23 psl.
(išplėstiniai sonaro nustatymai).
Diegimas: atkuriami numatytieji sonaro nustatymai.
Priartinimo lygio nustatymas sonaro ekrane
1 Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Kst ms.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei gylį ir priartinimą norite nustatyti automatiškai,
pasirinkite Automatinis.
PATARIMAS: jei reikia daugiau parinkčių, pasirinkite
.
• Jei norite nustatyti priartintos zonos gylio diapazoną
rankiniu būdu, pasirinkite Rankinis >
, pasirinkdami
Peržiūrėti viršuje arba Peržiūrėti apačioje nustatykite
priartintos zonos gylio diapazoną ir pasirinkdami Didinti
arba Mažinti padidinkite arba sumažinkite priartintą zoną.
• Jei norite priartinti vieną konkrečią ekrano zoną,
pasirinkite Padidinti.
PATARIMAS: galite nutempti priartinimo laukelį į naują
vietą ekrane.
• Jei norite priartinti dugno lygio sonaro duomenis,
pasirinkite Dugno užrakinimas.
Jei norite atšaukti priartinimą, panaikinkite parinkties
pasirinkimą.
Slinkimo greičio nustatymas
Galite nustatyti greitį, kuriuo sonaro vaizdas juda ekranu. Esant
didesniam slinkimo greičiui, rodoma daugiau informacijos, kol
jos nelieka; tada pradedama ištempti esama informacija. Tai gali
būti naudinga judant ar blizgiaujant arba esant dideliam gyliui,
kai sonaras siunčia signalą labai lėtai. Esant mažesniam greičiui
sonaro informacija ekrane rodoma ilgiau.
Dažniausiai Numatytasis nustatymas nustatymas užtikrina
tinkamą balansą tarp greitai slenkančio vaizdo ir mažiau
iškreiptų objektų.
1 Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro sąranka >
Slinkimo greitis.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei slinkimo greitį norite koreguoti automatiškai,
naudodami greičio pagal dugną arba vandens greičio
duomenis, pasirinkite Automatinis.
Esant nustatymui Automatinis slinkimo greitis
pasirenkamas pagal laivo greitį, kad objektai vandenyje
būtų fiksuojami taikant tinkamą formato santykį ir būtų
rodomi mažiau iškreipti. Peržiūrint Garmin ClearVü arba
SideVü sonaro rodinius arba ieškant struktūrų
rekomenduojama naudoti nustatymą Automatinis.
• Jei norite slinkti greičiau, pasirinkite Į viršų.
• Jei norite slinkti lėčiau, pasirinkite Į apačią.
22
Gylio arba pločio skalės diapazono reguliavimas
Galite reguliuoti gylio skalės diapazoną įprastiniame ir Garmin
ClearVü sonaro rodiniuose bei pločio skalės diapazoną SideVü
sonaro rodinyje.
Jei įrenginį nustatote automatiškai reguliuoti diapazoną, dugnas
rodomas žemesniajame ar išoriniame sonaro ekrano trečdalyje;
tai gali būti naudinga norint stebėti dugną, kurio reljefas keičiasi
minimaliai ar vidutiniškai.
Rankiniu būdu reguliuodami diapazoną galite peržiūrėti
nustatytą diapazoną; tai gali būti naudinga stebint dugną, kurio
reljefas labai keičiasi, pvz., yra nuolydžių ar uolų. Dugnas gali
būti rodomas ekrane tol, kol jis patenka į nustatytą diapazoną.
1 Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Diapazonas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad kartploteris diapazoną reguliuotų
automatiškai, pasirinkite Automatinis.
• Jei norite rankiniu būdu padidinti ar sumažinti diapazoną,
pasirinkite Į viršų arba Į apačią.
PATARIMAS: jei norite rankiniu būdu reguliuoti diapazoną,
sonaro ekrane galite pasirinkti arba .
PATARIMAS: jei žiūrite kelis sonaro ekranus ir norite
pasirinkti aktyvų ekraną, galite pasirinkti Select Position.
Sonaro vaizdo nustatymai
Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro sąranka >
Išvaizda.
Spalvų schema: nustatomas spalvų derinys.
A-Scope: ekrano dešinėje pusėje rodomas vertikalus signalas,
kuris skalėje iš karto parodo atstumą iki objektų.
Edge: sustiprinamas stipriausias signalas iš dugno, kad padėtų
nustatyti signalo stiprumą ar silpnumą.
Žuvų simboliai: nustatoma, kaip sonaras interpretuoja objektus
po vandeniu.
Objektai po vandeniu rodomi kaip simboliai su sonaro aplinkos
informacija.
Objektai po vandeniu rodomi kaip simboliai su objekto gylio
informacija ir sonaro aplinkos informacija.
Objektai po vandeniu rodomi kaip simboliai.
Objektai po vandeniu rodomi kaip simboliai su gylio, kuriame
yra objektai, informacija.
Sonaro pavojaus signalai
PASTABA: kai kuriems keitikliams kai kurios parinktys
negalimos.
Tinkamame sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro
sąranka > Pavojaus signalai.
Sonaro pavojaus signalus taip pat galite atidaryti pasirinkę
Nustatymai > Pavojaus signalai > Sonaras.
Seklus vanduo: nustatoma, kad pavojaus signalas skambėtų,
kai gylis mažesnis nei nustatyta vertė.
Gilus vanduo: nustatoma, kad pavojaus signalas skambėtų, kai
gylis didesnis nei nustatyta vertė.
„FrontVü“ įspėj. signalas: nustatoma, kad pavojaus signalas
skambėtų, kai gylis priekyje mažesnis nei nustatyta vertė –
tai gali padėti išvengti seklumos (FrontVü gylio pavojaus
signalo nustatymas, 24 psl.). Šis pavojaus signalas galimas
tik naudojant Panoptix FrontVü keitiklius.
Vandens temp.: nustatoma, kad signalas skambėtų, kai keitiklis
praneša, kad temperatūra yra 1,1 °C (2 °F) didesnė ar
mažesnė už nustatytą temperatūrą.
Žuvys
Žuvys: nustatoma, kad signalas skambėtų, kai įrenginys po
vandeniu aptinka objektą.
Žuvų sonaras
•
nustatoma, kad signalas skambėtų, kai aptinkamos
bet kokio dydžio žuvys.
•
nustatoma, kad signalas skambėtų, tik kai aptinkamos
vidutinio dydžio ar didelės žuvys.
•
nustatoma, kad signalas skambėtų, tik kai aptinkamos
didelės žuvys.
Išplėstiniai sonaro nustatymai
PASTABA: Kai kuriems modeliams ir keitikliams taikomos ne
visos parinktys ir nustatymai.
Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro sąranka >
Išplėstiniai.
Trukdžiai: reguliuojamas jautrumas siekiant sumažinti netoliese
esančių triukšmo šaltinių trukdžių poveikį.
Siekiant pašalinti ekrano trukdžius, turi būti naudojamas
žemiausias trukdžių nustatymas, kuriuo pasiekiamas norimas
rezultatas. Geriausias būdas pašalinti trukdžius – išspręsti
diegimo problemas.
Paviršiaus triukšmas: sumažinamas paviršiaus triukšmas
siekiant sklandesnio pateikimo. Didesnio pločio (mažesnio
dažnio) spinduliai gali rodyti daugiau objektų, bet tada
paviršiaus triukšmas būna didesnis.
Spalvos stiprinimas: žr. Detalumo lygio reguliavimas, 21 psl..
TVG: koreguojamas duomenų rodymas siekiant kompensuoti
silpnesnius sonaro signalus giliame vandenyje ir
sumažinamas triukšmas arti paviršiaus. Padidinus šio
nustatymo vertę, su žemo lygio triukšmu ir žuvimis siejamos
spalvos įvairiame gylyje matomos kaip labiau atitinkančios
tikrąsias. Šiuo nustatymu taip pat sumažinamas triukšmas
arti vandens paviršiaus.
Keitiklio įdiegimo nustatymai
PASTABA: kai kuriems modeliams ir keitikliams taikomos ne
visos parinktys ir nustatymai.
Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro sąranka >
Diegimas.
Atkurti sonaro numatytąsias nuostatas: atkuriami sonaro
rodinio gamykliniai numatytieji nustatymai.
Keitiklio tipas: leidžiama pasirinkti prie įrenginio prijungto
keitiklio tipą.
Paversti kairėn/dešinėn: pakeičiama SideVü sonaro rodinio
kryptis, kai keitiklis sumontuojamas priešinga kryptimi.
Apversta: nustatoma Panoptix sonaro rodinio kryptis, kai
sumontavus keitiklį laidai būna nukreipti į laivo kairįjį bortą.
Šviesos pluošto plotis: nustatomas Panoptix keitiklio spindulio
plotis.
Siauresni spinduliai leidžia pamatyti giliau ir toliau. Platesni
spinduliai leidžia pamatyti didesnį plotą.
Naudoti AHRS: leidžiama vidinei padėties ir krypties nuorodų
sistemai (AHRS) aptikti Panoptix keitiklio įdiegimo kampą. Kai
šis nustatymas išjungtas, laikoma, kad keitiklis įdiegtas 45
laipsnių kampu.
Sonaro dažniai
PASTABA: pasiekiami dažniai priklauso nuo įrenginio ir
naudojamų keitiklių.
Koreguojant dažnį sonarą galima suderinti su jūsų konkrečiais
tikslais ir esamu vandens gyliu.
Taikant aukštesnį dažnį naudojamas siauro pločio spindulys,
kuris yra tinkamesnis plaukiant dideliu greičiu ir audringoje
jūroje. Stebėti dugną ir termokliną geriau naudojant aukštesnį
dažnį.
Taikant žemesnį dažnį naudojamas didesnio pločio spindulys,
kuris žvejui leidžia matyti daugiau objektų, bet gali būti
generuojama daugiau paviršiaus triukšmo ir esant audringai
jūrai atsirasti dugno signalų pertrūkių. Naudojant didesnio pločio
Žuvų sonaras
spindulį generuojami didesni lankai, skirti žuvų duomenimis,
todėl šis spindulys puikiai tinka žuvims aptikti. Didesnio pločio
spinduliai taip pat tinkamesni giliame vandenyje, nes žemesnis
dažnis geriau skverbiasi per vandenį.
CHIRP dažniai leidžia peržiūrėti kiekvieną dažnių diapazono
impulsą, todėl geriau atskiriami giliame vandenyje esantys
objektai. CHIRP sistema gali būti naudojama siekiant tiksliai
identifikuoti objektus, pvz., atskiras žuvis būryje, ir giliame
vandenyje. CHIRP paprastai funkcionuoja geriau nei vieno
dažnio įrenginiai. Kadangi kai kurios žuvys gali būti rodomos
geriau naudojant fiksuotą dažnį, naudodami CHIRP dažnius
turėtumėte atsižvelgti į savo tikslus ir vandens sąlygas.
Kai kurių keitiklių atveju taip pat galima tinkinti kiekvieno keitiklio
elemento iš anksto nustatytus dažnius; tai leidžia greitai pakeisti
dažnį naudojant išankstinius nustatymus, kai keičiasi vandens
sąlygos ir tikslai.
Peržiūrint du dažnius vienu metu, naudojant padalytą dažnių
rodinį, galite matyti gilesnius vandenis naudodami žemesnį
dažnį ir tuo pačiu metu matyti išsamesnį vaizdą naudodami
aukštesnio dažnio duomenis.
PRANEŠIMAS
Visada žinokite apie vietines teisės aktų nuostatas dėl sonaro
dažnių. Pavyzdžiui, siekiant apsaugoti orkų būrius, gali būti
draudžiama naudoti 50-80 khz dažnius pusės mylios atstumu
nuo orkų būrio. Esate atsakingi už įrenginio naudojimą laikantis
visų taikytinų įstatymų ir potvarkių.
Keitiklio dažnio pasirinkimas
PASTABA: jokių sonaro rodinių ir keitiklių dažnio koreguoti
negalite.
Galite pasirinkti, kuriuos dažnius rodyti sonaro ekrane.
PRANEŠIMAS
Visada žinokite apie vietines teisės aktų nuostatas dėl sonaro
dažnių. Pavyzdžiui, siekiant apsaugoti orkų būrius, gali būti
draudžiama naudoti 50-80 khz dažnius pusės mylios atstumu
nuo orkų būrio. Esate atsakingi už įrenginio naudojimą laikantis
visų taikytinų įstatymų ir potvarkių.
1 Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Dažnis.
2 Pasirinkite dažnį, pritaikytą jūsų poreikiams ir vandens gyliui.
Daugiau informacijos apie dažnius žr. Sonaro dažniai,
23 psl..
Išankstinio dažnio nustatymo sukūrimas
PASTABA: naudojant kai kuriuos keitiklius ši funkcija negalima.
Galite sukurti išankstinį nustatymą, jei norite išsaugoti konkretų
sonarų dažnį – tai leidžia greitai keisti dažnius.
1 Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Dažnis.
2 Pasirinkite Pridėti.
3 Įveskite dažnį.
Radiolokacinio indikatoriaus („A-Scope“) įjungimas
PASTABA: ši funkcija prieinama Įprastinis sonaro rodiniuose.
Radiolokacinis indikatorius yra vertikalus mirkseklis, esantis
išilgai rodinio dešinės pusės, rodantis vaizdą po keitikliu esamu
metu. Radiolokacinį indikatorių galite naudoti, jei norite nustatyti
duomenis, kurie gali būti praleisti greitai slenkant ekrano
rodiniui, pvz., kai laivas juda dideliu greičiu. Jis taip pat gali būti
naudingas aptinkant arti dugno esančias žuvis.
23
Radiolokacinis indikatorius viršuje rodo žuvų duomenis
ir
minkšto dugno duomenis .
Sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro sąranka >
Išvaizda > A-Scope.
Panoptix sonaro sąranka
Kaip reguliuoti RealVü stebėjimo kampą ir priartinimo
lygį
Galite pakeisti RealVü sonaro rodinių stebėjimo kampą. Taip pat
galite priartinti ir nutolinti rodinį.
RealVü sonaro rodinyje pasirinkite parinktį:
• Jei norite įstrižai pakoreguoti matymo kampą, pasirinkite
.
• Jei norite horizontaliai pakoreguoti matymo kampą,
pasirinkite .
• Jei norite vertikaliai pakoreguoti matymo kampą,
pasirinkite .
• Jei norite vertikaliai matymo kampą, braukite per ekraną
bet kuria kryptimi.
• Jei norite priartinti, išskėskite du pirštus.
• Jei norite nutolinti, suglauskite du pirštus.
Kaip reguliuoti RealVü apžvalgos greitį
Galite pakeisti keitiklio judėjimo pirmyn ir atgal greitį. Kai
apžvalgos greitis didesnis, sukuriamas mažiau detalus vaizdas,
bet ekranas greičiau atnaujinamas. Kai apžvalgos greitis
mažesnis, sukuriamas detalesnis, bet ekranas lėčiau
atnaujinamas.
PASTABA: ši funkcija negalima „RealVü“ 3D istorija sonaro
rodinyje.
1 Sonaro rodinyje RealVü pasirinkite Menu > Tralo greitis.
2 Pasirinkite nustatymą.
„LiveVü Forward“ ir FrontVü sonaro meniu
„LiveVü Forward“ arba FrontVü sonaro rodinyje pasirinkite
Menu.
Stiprinimas: kontroliuojamas detalumo ir triukšmo lygis sonaro
ekrane.
Jei ekrane norite matyti didžiausio intensyvumo signalus,
galite sumažinti stiprumą, kad pašalintumėte mažesnio
intensyvumo duomenis ir triukšmą. Jei norite matyti visą
stebėjimo informaciją, galite padidinti stiprumą. Dėl to
padidėja triukšmas ir gali tapti sudėtingiau atpažinti tikrus
duomenis.
Gylio diapazonas: reguliuojamas gylio skalės diapazonas.
Jei įrenginį nustatote automatiškai reguliuoti diapazoną,
dugnas rodomas žemesniojoje ekrano dalyje; tai gali būti
naudinga norint stebėti dugną, kurio reljefas keičiasi
minimaliai ar vidutiniškai.
Rankiniu būdu reguliuodami diapazoną galite peržiūrėti
nustatytą diapazoną; tai gali būti naudinga stebint dugną,
kurio reljefas labai keičiasi, pvz., yra nuolydžių ar uolų.
Dugnas gali būti rodomas ekrane tol, kol jis patenka į
nustatytą diapazoną.
Eiga pirmyn: reguliuojamas priekyje esančios zonos
diapazonas.
24
Įrenginiui leidžiant automatiškai reguliuoti diapazoną
reguliuojama priekyje esančios zonos skalė (gylio požiūriu).
Rankiniu būdu reguliuodami diapazoną galite peržiūrėti
nustatytą diapazoną. Dugnas gali būti rodomas ekrane tol,
kol jis patenka į nustatytą diapazoną. Rankiniu būdu
mažinant šios parinkties vertę galima sumažinti „FrontVü“
įspėj. signalas efektyvumą; tokiu būdu sumažės reakcijos į
dideliame gylyje esančius rodmenis laikas.
Perduoti inf. apie kampą: reguliuojama keitiklio kryptis – į
kairiojo ir dešiniojo borto pusę. Ši parinktis galima tik su
RealVü funkcijoms pritaikytais Panoptix keitikliais, pvz.,
PS30, PS31 ir PS60.
Sonaro perdavimas: sustabdomas aktyvaus keitiklio vykdomas
perdavimas.
„FrontVü“ įspėj. signalas: nustatoma, kad pavojaus signalas
skambėtų, kai gylis priekyje mažesnis nei nustatyta vertė
(FrontVü gylio pavojaus signalo nustatymas, 24 psl.). Šis
pavojaus signalas galimas tik naudojant Panoptix FrontVü
keitiklius.
Sonaro sąranka: koreguojama keitiklio sąranka ir sonaro
duomenų vaizdas.
Kaip nustatyti LiveVü ir FrontVü keitiklio perdavimo kampą
Ši funkcija galima tik su RealVü funkcijoms pritaikytais Panoptix
keitikliais, pvz., PS30, PS31 ir PS60.
Galite pakeisti keitiklio perdavimo kampą, kad jį nukreiptumėte į
konkrečią dominančią zoną. Pavyzdžiui, keitiklį galite nukreipti,
kad jis sektų masalą arba būtų fokusuotas į medį, pro kurį
praplaukiate.
1 Iš LiveVü arba FrontVü sonaro rodinio pasirinkite Menu >
Perduoti inf. apie kampą.
2 Pasirinkite nustatymą.
FrontVü gylio pavojaus signalo nustatymas
ĮSPĖJIMAS
FrontVü gylio pavojaus signalas yra įrankis, kuris yra skirtas tik
padėti suprasti padėtį ir kuris nebūtinai visada padės išvengti
užplaukimo ant seklumos. Laivo operatorius privalo užtikrinti
saugų laivo veikimą.
Šis pavojaus signalas galimas tik naudojant Panoptix FrontVü ir
keitiklius.
Galite nustatyti, kad pavojaus signalas skambėtų, kai gylis yra
mažesnis už nustatytą lygį. Kad rezultatai būtų geriausi,
turėtumėte nustatyti laivapriekio nuokrypį naudodami susidūrimo
pavojaus signalą (Laivapriekio nuokrypio nustatymas, 25 psl.).
1 FrontVü sonaro rodinyje pasirinkite Menu > „FrontVü“ įspėj.
signalas.
2 Pasirinkite Įjungta.
3 Įveskite gylį, kuriam esant pavojaus signalas suaktyvinamas
ir pasirinkite Baig..
FrontVü ekrane gylio linija rodo gylį, kuriam nustatomas
pavojaus signalas. Linija būna žalia, kai plaukiate saugiame
gylyje. Kai plaukiate greičiau, nei zonos prieš laivą nuskaitymo
laukas leidžia sureaguoti (10 sekundžių), linija pasidaro geltona.
Jei sistema aptinka kliūtį ar gylis tampa mažesnis už įvestą
vertę, linija tampa raudona ir skamba pavojaus signalas.
PERSPĖJIMAS
Greitį padidinus 8 mazgais, galimybė efektyviai išvengti
užplaukimo ant seklumos naudojant FrontVü sonarą sumažėja.
LiveVü ir FrontVü vaizdo nustatymai
LiveVü arba FrontVü Panoptix sonaro rodinyje pasirinkite Menu
> Sonaro sąranka > Išvaizda.
Spalvų schema: nustatoma spalvų paletė.
Spalvos stiprinimas: koreguoja ekrane rodomų spalvų
intensyvumą.
Žuvų sonaras
Jei norite matyti objektus, kurie vandens stulpelyje yra
aukščiau, galite pasirinkti didesnę spalvų stiprumo vertę.
Didesnė spalvų stiprumo vertė taip pat leidžia diferencijuoti
žemo intensyvumo duomenis, kurie vandens stulpelyje yra
aukščiau, bet mažiau diferencijuojami dugno duomenys. Jei
objektai yra prie dugno, galite pasirinkti mažesnę spalvų
stiprumo vertę, kad geriau atskirtumėte objektus ir didelio
intensyvumo duomenis, pvz., smėlį, uolas ir dumblą.
Trajektorijos: nustato, kaip ilgai trasos rodomos ekrane. Trasos
rodo objekto judėjimą.
Užpildymas iš apačios: dugnas nuspalvinamas rudai, kad jį
būtų galima atskirti nuo vandens duomenų.
Tinklelio perdanga: rodomas atstumo linijų tinklelis.
Slinkti per istoriją: įprastiniame sonaro rodinyje rodoma sonaro
istorija.
RealVü išvaizdos nustatymai
RealVü sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro sąranka >
Išvaizda.
Taško spalvos: sonaro duomenų taškams nustatoma kita
spalvų paletė.
Pagrindo spalvos: nustatomas dugno spalvų derinys.
Pagrindo stilius: nustatomas dugno stilius. Plaukdami giliame
vandenyje galite pasirinkti Taškai ir rankiniu būdu nustatyti
atstumą iki seklesnės vietos.
Spalvos reikšmė: rodomas gylio, kurį reiškia atitinkama spalva,
aprašas.
Orientacija: nustatomas keitiklio įdiegimo režimas „Žemyn“ arba
„Pirmyn“. Įjungus Automatinis nustatymą, krypčiai nustatyti
naudojamas AHRS jutiklis.
Tai taikoma PS22 ir LiveScope keitikliams.
Fokusas: Koreguojamas sonaro rodinys siekiant kompensuoti
garso greitį vandenyje. Įjungus Automatinis nustatymą, garso
greičiui apskaičiuoti naudojama vandens temperatūra.
Tai taikoma ir LiveScope keitikliams.
Atkurti sonaro numatytąsias nuostatas: atkuriami numatytieji
gamykliniai sonaro nustatymai.
Laivapriekio nuokrypio nustatymas
Priekinio vaizdo Panoptix keitiklių atveju galite įvesti laivapriekio
nuokrypį, kad kompensuotumėte priekyje esančios zonos ilgio
rodmenis atsižvelgiant į keitiklio sumontavimo vietą. Tai leidžia
peržiūrėti zoną į priekį nuo laivapriekio, o ne keitiklio
sumontavimo zoną.
Ši funkcija taikoma Panoptix keitikliams, pateikiantiems FrontVü,
„LiveVü Forward“ ir „RealVü 3D Forward“ sonaro rodinius.
1 Išmatuokite horizontalų atstumą nuo keitiklio iki
laivapriekio.
Panoptix keitiklio įdiegimo nustatymai
Panoptix sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro sąranka >
Diegimas.
Įdiegti gylį: nustatomas gylis žemiau vaterlinijos, kur
montuojamas Panoptix keitiklis. Įvedus tikrąjį gylį, kuriame
montuojamas keitiklis, gaunamas tikslesnis po vandeniu
esančių objektų vaizdas.
Pirmagalio nuokrypis: nustatomas atstumas tarp laivapriekio ir
priekinį vaizdą pateikiančio Panoptix keitiklio sumontavimo
vietos. Tai leidžia matyti zoną į priekį nuo laivapriekio, o ne
keitiklio sumontavimo zoną.
Tai taikoma Panoptix keitikliams, pateikiantiems FrontVü,
„LiveVü Forward“ ir „RealVü 3D Forward“ sonaro rodinius.
Šviesos pluošto plotis: nustatomas Panoptix keitiklio spindulio,
nuskaitančio vaizdą apačioje, plotis. Siauresni spinduliai
leidžia pamatyti giliau ir toliau. Platesni spinduliai leidžia
pamatyti didesnį plotą.
Tai taikoma Panoptix keitikliams, pateikiantiems FrontVü,
„LiveVü Down“ ir LiveVü Forward“ sonaro rodinius.
Naudoti AHRS: vidinei pozicijos krypties ir nuorodų sistema
(AHRS) įgalinama automatiškai aptikti Panoptix keitiklio
įdiegimo kampą. Kai šis nustatymas išjungtas, galite įvesti
specialų keitiklio montavimo kampą naudodami nustatymą
Kylio supimo kampas. Daug priekinio vaizdo keitiklių
montuojami 45 laipsnių kampu, o apačios vaizdo keitikliai
montuojami nulio laipsnių kampu.
Apversta: nustatoma Panoptix sonaro rodinio orientacija, kai
apačios vaizdo keitiklis sumontuojamas su laidais,
nukreiptais į laivo dešinįjį bortą.
Tai taikoma Panoptix keitikliams, pateikiantiems „LiveVü
Down“, „RealVü 3D Down“ ir „RealVü 3D Historical“ sonaro
rodinius.
Kalibruoti kompasą: sukalibruojamas vidinis kompasas
Panoptix keitiklyje (Keitiklio įdiegimo nustatymai, 23 psl.).
Tai taikoma Panoptix keitikliams, kuriuose sumontuotas
vidinis kompasas, pvz., PS21-TR keitikliams.
Autopilotas
2 Tinkamame sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro
sąranka > Diegimas > Pirmagalio nuokrypis.
3 Įveskite išmatuotą atstumą ir pasirinkite Baig..
Atitinkamame sonaro rodinyje priekyje esančios zonos ilgis
tampa toks, kokį įvedėte.
Autopilotas
ĮSPĖJIMAS
Autopiloto funkciją galite naudoti tik stotelėje, sumontuotoje šalia
šturvalo, droselio ir šturvalo valdymo įrenginio.
Esate atsakingi už tai, kad jūsų laivu būtų naudojamasi saugiai ir
protingai. Autopilotas yra priemonė, kuri palengvins naudojimąsi
laivu. Jis nepanaikina jūsų atsakomybės saugiai naudotis laivu.
Naviguodami venkite pavojų ir niekada nepalikite šturvalo be
priežiūros.
Visada būkite pasirengę imtis laivo rankinio valdymo.
Išmokite naudoti autopilotą ramiuose ir nepavojinguose
atviruose vandens telkiniuose.
Netoli pavojingų vietų vandenyje, pvz., dokų, polių ir kitų laivų,
autopilotu naudokitės atsargiai.
Autopiloto sistema nuolat koreguoja laivo vairavimą, kad būtų
išlaikyta pastovi kryptis. Sistemoje taip pat galimas rankinis
vairavimas ir keletas automatinio vairavimo funkcijų režimų ir
modelių.
25
Kartploterį prijungę prie suderinamos Garmin autopiloto
sistemos, autopilotą galite įjungti ir valdyti iš kartploterio.
Jei norite sužinoti daugiau apie suderinamas Garmin autopiloto
sistemas, eikite adresu garmin.com.
Autopiloto ekranas
Nustatyta kryptis rodoma autopiloto ekrano viduryje.
Vairavimo režimai
ĮSPĖJIMAS
Esate atsakingi už tai, kad jūsų laivu būtų naudojamas saugiai.
Nesuaktyvinkite modelio, kol nesate tikri, kad vandenyje nėra
kliūčių.
Autopilotas laivą gali vairuoti pagal nustatytą režimą žvejojant,
taip pat gali vykdyti kitus specialius manevrus, pvz., apgręžimo ir
Williamsono posūkius.
Apgręžimo manevro atlikimas
Faktinė kryptis
Numatyta kryptis (kryptis kuria vairuoja autopilotas)
Faktinė kryptis (budėjimo režimu)
Numatyta kryptis (suaktyvinus)
Vairo padėties indikatorius (ši funkcija galima tik prijungus vairo
jutiklį).
Vairavimo žingsnio dydžio koregavimas
1 Autopiloto ekrane pasirinkite Menu > Autopiloto sąranka >
Posūkio su žingsniu dydis.
2 Pasirinkite žingsnio dydį.
Energijos taupymo nustatymas
Galite reguliuoti vairo aktyvumo lygį.
1 Autopiloto ekrane pasirinkite Menu > Autopiloto sąranka >
Maitinimo režimo sąranka > Energijos taupymas.
2 Pasirinkite procentinę dalį.
Pasirinkus didesnę procentinę dalį sumažėja vairo aktyvumas
ir krypties išlaikymas. Kuo didesnė procentinė dalis, tuo
daugiau nukrypstama nuo kurso prieš autopilotui jį
koreguojant.
PATARIMAS: esant trumpoms, stačioms bangoms ir mažam
greičiui padidinus Energijos taupymas procentinę dalį
sumažinamas vairo aktyvumas.
Pageidaujamo krypties šaltinio pasirinkimas
PRANEŠIMAS
Kad rezultatai būtų geriausi, kaip krypties šaltinį naudokite
autopiloto CCU vidinį kompasą. Naudojant trečiosios šalies GPS
kompasą, duomenys gali būti pateikiami klaidingai, duomenų
pateikimas gali užtrukti. Autopilotui informacija turi būti
pateikiama laiku, todėl nustatant GPS vietą ar greitį negalima
dažnai naudoti trečiosios šalies GPS kompaso duomenų. Jei
naudosite trečiosios šalies GPS kompasą, yra didelė tikimybė,
kad autopilotas periodiškai praneš apie navigacijos duomenų ir
greičio šaltinio praradimą.
Jei tinkle turite daugiau kaip vieną krypties šaltinį, galite
pasirinkti norimą šaltinį. Šaltinis gali būti suderinamas GPS
kompasas arba magnetinis krypties jutiklis.
1 Autopiloto ekrane pasirinkite Menu > Autopiloto sąranka >
Pageidaujami šaltiniai
2 Pasirinkite šaltinį.
Jei pasirinktas krypties šaltinis nepasiekiamas, autopiloto
ekrane nerodomi jokie duomenys.
Galite naudoti apgręžimo manevrą, kad laivą apsuktumėte 180
laipsnių ir nustatytumėte naują kryptį.
1 Autopiloto ekrane pasirinkite Menu > Vairavimas pagal
modelį > Apgręžimas.
2 Pasirinkite Įjungti kairįjį bortą arba Įjungti dešinįjį bortą.
Plaukimo ratais modelio nustatymas ir vykdymas
Galite naudoti plaukimo ratais modelį, jei laivą norite vairuoti
nuolatiniu ratu, nustatyta kryptimi ir nustatytu laiko intervalu.
1 Autopiloto ekrane pasirinkite Menu > Vairavimas pagal
modelį > Plaukimai ratu.
2 Jei reikia, pasirinkite Laikas ir nustatykite laiką, per kurį
autopilotas turi baigti vieną visą ratą.
3 Pasirinkite Įjungti kairįjį bortą arba Įjungti dešinįjį bortą.
Plaukimo zigzagais modelio nustatymas ir vykdymas
Nustačius zigzago modelį galima tam tikrą laiką ir tam tikru
kampu, išlaikant esamą kryptį, laivą vairuoti nuo kairiojo link
dešiniojo borto ir atgal.
1 Autopiloto ekrane pasirinkite Menu > Vairavimas pagal
modelį > Zigzagas.
2 Jei reikia, pasirinkite Amplitudė ir pasirinkite laipsnį.
3 Jei reikia, pasirinkite Periodas ir pasirinkite trukmę.
4 Pasirinkite Įjungti zigzagą.
Williamsono posūkio manevro atlikimas
Galite naudoti Williamsono posūkio manevrą, jei laivą norite
vesti aplink, siekdami plaukti palei vietą, kurioje pradėtas
Williamsono posūkio manevras. Williamsono posūkio manevras
gali būti naudojamas, kai žmogus atsiduria už borto.
1 Autopiloto ekrane pasirinkite Menu > Vairavimas pagal
modelį > Williamsono posūkis.
2 Pasirinkite Įjungti kairįjį bortą arba Įjungti dešinįjį bortą.
Reactor™ autopiloto nuotolinio valdymo
įrenginys
ĮSPĖJIMAS
Esate atsakingi už tai, kad jūsų laivu būtų naudojamasi saugiai ir
protingai. Autopilotas yra priemonė, kuri palengvins naudojimąsi
laivu. Jis nepanaikina jūsų atsakomybės saugiai naudotis laivu.
Naviguodami venkite pavojų ir niekada nepalikite šturvalo be
priežiūros.
Galite belaidžiu būdu prijungti Reactor autopiloto nuotolinio
valdymo įrenginį ir valdyti suderinamą Reactor autopiloto
sistemą.
Daugiau informacijos apie nuotolinio valdymo įrenginio
naudojimą pateikta Reactor autopiloto nuotolinio valdymo
įrenginio instrukcijose, adresu garmin.com
Autopiloto suaktyvinimas
Suaktyvinus autopilotą, jis pradeda valdyti šturvalą ir vairuoja
laivą išlaikydamas nustatytą kryptį.
Bet kuriame ekrane pasirinkite Įjungti.
26
Autopilotas
Reactor autopiloto nuotolinio valdymo įrenginio
susiejimas su kartploteriu
1 Pasirinkite Nustatymai > Komunikacijos > Belaidžiai
2
3
4
5
įrenginiai > Autopiloto nuotolinis valdymas.
Jei reikia, pasirinkite Įjungti.
Pasirinkite Naujas prisijungimas.
Nuotolinio valdymo įrenginyje pasirinkite > Pair with MFD.
Kartploteris supypsi ir pateikia patvirtinimo pranešimą.
Kad baigtumėte susiejimą, kartploteryje pasirinkite Taip.
Reactor Autopiloto nuotolinio valdymo pulto veiksmo
mygtukų funkcijų keitimas
Galite pakeisti Reactor autopiloto nuotolinio valdymo pulto
veiksmo mygtukams priskirtus modelius ar veiksmus.
1 Pasirinkite Nustatymai > Komunikacijos > Belaidžiai
įrenginiai > Autopiloto nuotolinis valdymas > Mygtuko
veiksmai.
2 Pasirinkite veiksmo mygtuką, kurį norite pakeisti.
3 Pasirinkite modelį ar veiksmą, kurį norite priskirti veiksmo
mygtukui.
Buriavimo funkcijos
Laivo tipo nustatymas
Galite pasirinkti laivo tipą, kad sukonfigūruotumėte kartploterio
nustatymus ir naudotumėte laivo tipui tinkintas funkcijas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Mano laivas > Laivo tipas.
2 Pasirinkite nustatymą.
Jachtų lenktynės
Galite naudoti prietaisą, kad padidintumėte tikimybę, kad jūsų
laivas kirs starto liniją tiksliai prasidėjus lenktynėms. Kai
lenktynių laikmatį sinchronizuosite su oficialiu atvirkštiniu
lenktynių laikmačiu, artėjant lenktynių startui apie jį būsite
įspėjami kas minutę. Lenktynių laikmatį suderinus su virtualia
starto linija, įrenginys matuoja greitį, kryptį ir atvirkštiniame
laikmatyje likusį laiką. Įrenginys naudoja šiuos duomenis, kad
nustatytų, ar laivas starto liniją kirs prieš startą, po starto ar
tiksliu starto metu.
Starto linijos nuoroda
Buriavimo starto linijos nuoroda yra vaizdinė informacija,
reikalinga norint kirsti starto liniją optimaliu laiku ir greičiu.
Nustačius starto linijos smeigtukus už dešiniojo ir kairiojo bortų,
objekto greitį ir laiką ir įjungus lenktynių laikmatį pasirodo
prognozuojama linija. Prognozuojama linija tęsiasi nuo esamos
vietos link starto linijos ir kurso linijų, kurios tęsiasi nuo kiekvieno
smeigtuko.
Galinis taškas ir prognozuojamos linijos spalva rodo, kur,
atsižvelgiant į esamą laivo greitį, bus laivas, kai baigsis
laikmačio laikas.
Jei galinis taškas yra prieš starto liniją, linija balta. Tai rodo, kad
laivas turi padidinti greitį, jog laiku pasiektų starto liniją.
Jei galinis taškas yra už starto linijos, linija raudona. Tai rodo,
kad laivas turi sumažinti greitį, jog išvengtų nuobaudos už starto
linijos kirtimą prieš baigiantis laikmačio laikui.
Jei galinis taškas yra ant starto linijos, linija balta. Tai rodo, kad
laivas juda optimaliu greičiu ir pasieks starto liniją pasibaigus
laikmačio laikui.
Pagal numatytąjį nustatymą pradžios linijos nuorodos langas ir
lenktynių laikmačio langas pasirodo sujungtame burlaivių
lenktynių ekrane.
Buriavimo funkcijos
Starto linijos nustatymas
1 Starto linijos nuorodos matuoklyje pasirinkite Menu >
Pradžios linija.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pažymėti starto linijos žymes kairėje ir dešinėje
borto pusėse tuo metu, kai pro jas plaukiate, pasirinkite
Povandeninio jutiklio žymės.
• Jei norite pažymėti starto linijos žymes kairėje ir dešinėje
borto pusėse įvesdami koordinates, pasirinkite Įvesti
koordinates.
• Jei, nustatę žymių kairėje ir dešinėje borto pusėse vietas,
norite jas sukeisti, pasirinkite Sukeisti kairiojo ir
dešiniojo borto kryptis.
Starto linijos nuorodos naudojimas
Pradžios linijos nuorodos funkcija gali padėti starto liniją per
buriavimo lenktynes kirsti optimaliu greičiu.
1 Pažymėkite starto liniją (Starto linijos nustatymas, 27 psl.).
2 Starto linijos nuorodos matuoklyje pasirinkite Menu >
Tikslinis greitis ir pasirinkite tikslinį greitį kertant starto liniją.
Pasirinkite
Tikslinis laikas ir pasirinkite tikslinį laiką kertant
3
starto liniją.
4 Pasirinkite Back.
5 Paleiskite lenktynių laikmatį (Lenktynių laikmačio naudojimas,
27 psl.).
Lenktynių laikmačio naudojimas
1 Jei norite nustatyti laikmatį, starto linijos nuorodos matuoklyje
pasirinkite
arba
.
2 Jei norite paleisti ir sustabdyti laikmatį, pasirinkite Select.
Atstumo tarp laivapriekio ir GPS antenos nustatymas
Galite įvesti atstumą tarp laivapriekio ir GPS antenos vietos. Tai
padeda užtikrinti, kad laivapriekis starto liniją kirstų tiksliu starto
laiku.
1 Starto nuorodos matuoklyje pasirinkite Menu > Pradžios
linija > GPS pirmagalio nuokrypis.
2 Įveskite atstumą.
3 Pasirinkite Baig..
Kurso linijų nustatymas
Jei norite naudoti kurso linijų funkcijas, prie kartploterio turite
prijungti vėjo jutiklį.
Įjungę buriavimo režimą (Laivo tipo nustatymas, 2 psl.),
navigacijos žemėlapyje galite rodyti kurso linijas. Kurso linijos
gali būti labai naudingos lenktynėse.
Navigacijos jūrlapyje pasirinkite Menu > Sluoksniai > Mano
laivas > Nustatyti kursai > Sąranka.
Ekranas: nustatoma, kaip kurso linijos ir laivas rodomas
jūrlapyje ir kurso linijų ilgis.
Buriavimo kampas: leidžiama pasirinkti, kaip įrenginys
apskaičiuos kurso linijas. Esant parinkčiai Faktinis kurso
linijos apskaičiuojamos naudojant vėjo jutiklio išmatuotą vėjo
kampą. Esant parinkčiai Rankinis kurso linijos
27
apskaičiuojamos naudojant rankiniu būdu įvestus priešvėjinį
ir pavėjinį kampus.
Priešvėjinis kampas: leidžiama nustatyti kurso liniją pagal
priešvėjinį buriavimo kampą.
Pavėjinis kampas: leidžiama nustatyti kurso liniją pagal pavėjinį
buriavimo kampą.
Potvynių ir atoslg. korekcija: kurso linijos koreguojamos pagal
potvynius ir atoslūgius.
Filtruoti laiko konstantą: kurso linijos duomenys filtruojami
pagal įvestą laiko intervalą. Jei norite, kad linija būtų lygesnė
(būtų išfiltruoti kai kurie laivo krypties ar faktinio vėjo kampo
pokyčiai), įveskite didesnį skaičių. Jei norite, kad linija jautriau
reaguotų į laivo krypties ar faktinio vėjo kampo pokyčius,
įveskite mažesnį skaičių.
Kilio nuokrypio nustatymas
Galite įvesti kilio nuokrypį, kad kompensuotumėte vandens gylio
rodmenį (dėl keitiklio įrengimo vietos). Tai leidžia matyti vandens
gylį po kiliu arba tikrą vandens gylį, priklausomai nuo jūsų
poreikių.
Jei norite žinoti vandens gylį po kiliu ar žemiausiu laivo tašku ir
keitiklis sumontuotas ties vaterlinija arba bet kur virš kilio galo,
išmatuokite atstumą nuo keitiklio vietos iki laivo kilio.
Jei norite žinoti tikrą vandens gylį ir keitiklis sumontuotas po
vaterlinija, išmatuokite atstumą nuo keitiklio apačios iki
vaterlinijos.
PASTABA: ši parinktis galima, tik jei turite patikimus gylio
duomenis.
1 Išmatuokite atstumą:
• Jei keitiklis sumontuotas ties vaterlinija
arba bet kur virš
kilio galo, išmatuokite atstumą nuo keitiklio vietos iki laivo
kilio. Įveskite šią vertę kaip teigiamą skaičių.
• Jei keitiklis sumontuotas kilio apačioje
ir norite žinoti
tikrą vandens gylį, išmatuokite atstumą nuo keitiklio iki
vaterlinijos. Įveskite šią vertę kaip neigiamą skaičių.
Autopilotas gali ne tik išlaikyti kryptį, bet ir išlaikyti kryptį pagal
vėją. Autopilotą vairui valdyti galite naudoti ir atlikdami halsą ir
burės perkėlimą.
Krypties išlaikymas pagal vėją
Galite nustatyti, kad autopilotas išlaikytų konkretų kursą pagal
esamo vėjo kampą. Įrenginys turi būti prijungtas prie vėjo jutiklio,
suderinamo su NMEA 2000 arba NMEA 0183, kad atliktumėte
išlaikymo pagal vėją manevrą, halsą arba burės perkėlimą pagal
vėją.
®
Krypties išlaikymo pagal vėją tipo nustatymas
Kad įgalintumėte krypties išlaikymo pagal vėją tipą, prie
autopiloto turite prijungti NMEA 2000 arba NMEA 0183 vėjo
jutiklį.
Informacija apie išplėstinę autopiloto konfigūraciją pateikta
autopiloto montavimo instrukcijose.
1 Autopiloto ekrane pasirinkite Menu > Autopiloto sąranka >
Vėjo pasiprieš. tipas.
2 Pasirinkite Tariamasis arba Teisingai.
Krypties išlaikymo pagal vėją funkcijos įjungimas
Kad įgalintumėte krypties išlaikymo pagal vėją tipą, prie
autopiloto turite prijungti NMEA 2000 arba NMEA 0183 vėjo
jutiklį.
Autopilotui veikiant budėjimo režimu pasirinkite Wind Hold.
Krypties išlaikymo pagal vėją funkcijos įjungimas išlaikant
kryptį
Kad įgalintumėte krypties išlaikymo pagal vėją tipą, prie
autopiloto turite prijungti NMEA 2000 arba NMEA 0183 vėjo
jutiklį.
Įjungę krypties išlaikymą pasirinkite Menu > Wind Hold.
Krypties išlaikymo pagal vėją kampo koregavimas
autopilotu
Suaktyvinus krypties išlaikymo pagal vėją funkciją, krypties
išlaikymo pagal vėją kampą galite koreguoti autopilotu.
• Jei norite koreguoti krypties išlaikymo pagal vėją kampą
didėjant nuo 1°, pasirinkite arba .
• Jei norite koreguoti krypties išlaikymo pagal vėją kampą
didėjant nuo 10°, išlaikykite arba .
Halsas ir burės perkėlimas
Galite nustatyti, kad autopilotas atliktų halsą arba burės
perkėlimą išlaikant kryptį arba išlaikant kryptį pagal vėją.
Halsas ir burės perkėlimas išlaikant kryptį
1 Įjunkite krypties išlaikymą (Autopiloto suaktyvinimas, 26 psl.).
2 Pasirinkite Menu.
3 Pasirinkite nustatymą.
Autopilotas laivą vairuoja esant halsui ir burės perkėlimui.
2 Pasirinkite Nustatymai > Mano laivas > Kilio nuokrypis.
3 Pasirinkite , jei keitiklis sumontuotas vaterlinijos lygyje, arba
, jei keitiklis sumontuotas kilio apačioje.
4 Įveskite atstumą, nustatytą 1 veiksme.
Burlaivio autopiloto veikimas
PERSPĖJIMAS
Suaktyvintas autopilotas valdo tik vairą. Veikiant autopilotui jūs ir
įgulos nariai yra atsakingi už bures.
28
Halsas ir burės perkėlimas išlaikant kryptį pagal vėją
Kad galėtumėte įjungti krypties išlaikymo pagal vėją funkciją, turi
būti įdiegtas vėjo jutiklis
1 Įjungti krypties išlaikymo pagal vėją funkciją (Krypties
išlaikymo pagal vėją funkcijos įjungimas, 28 psl.).
2 Pasirinkite Menu.
3 Pasirinkite nustatymą.
Autopilotas laivą vairuoja per halsą ar burės perkėlimą, o
informacija apie šių veiksmų vykdymą rodoma ekrane.
Halso ir burės perkėlimo atidėjimo nustatymas
Halso ir burės perkėlimo atidėjimo funkcija leidžia atidėti halsą ir
burės perkėlimą po manevro pradėjimo.
1 Autopiloto ekrane pasirinkite Menu > Autopiloto sąranka >
Buriavimo sąranka > Halso keitimo / perkėlimas prie kito
borto delsa.
2 Pasirinkite atidėjimo trukmę.
Buriavimo funkcijos
3 Jei reikia, pasirinkite Baig..
Burės perkėlimo stabdiklio įgalinimas
PASTABA: burės perkėlimo stabdiklis netrukdo rankiniu būdu
atlikti burių perkėlimo naudojant šturvalą arba vairo sukimą
žingsniais.
Burės perkėlimo stabdiklis neleidžia autopilotui atlikti burių
perkėlimo.
1 Autopiloto ekrane pasirinkite Menu > Autopiloto sąranka >
Buriavimo sąranka > Perkėl. prie kt. laiv. borto aktyv..
2 Pasirinkite Įjungta.
Force™ variklio valdymas
ĮSPĖJIMAS
Neleiskite varikliui veikti, kai sraigtas ištrauktas iš vandens.
Palietę besisukantį sraigtą galite sunkiai susižeisti.
Nenaudokite variklio vietose, kuriose jūs ar kiti vandenyje
esantys žmonės gali paliesti besisukantį sraigtą.
Būtinai atjunkite variklį nuo akumuliatoriaus prieš valydami
sraigtą ar atlikdami jo priežiūros darbus, kad nesusižeistumėte.
Esate atsakingi už tai, kad jūsų laivu būtų naudojamasi saugiai ir
protingai. Autopilotas yra priemonė, kuri palengvins naudojimąsi
laivu. Jis nepanaikina jūsų atsakomybės saugiai naudotis laivu.
Naviguodami venkite pavojų ir niekada nepalikite šturvalo be
priežiūros.
Išmokite naudoti autopilotą ramiuose ir nepavojinguose
atviruose vandens telkiniuose.
Netoli pavojingų vietų vandenyje, pvz., dokų, polių ir kitų laivų,
autopilotu naudokitės atsargiai.
PERSPĖJIMAS
Kai naudojatės autopiloto funkcijomis, būkite pasiruošę staigiam
stabdymui, greičio didinimui ir posūkiams.
Išimdami arba įdėdami variklį saugokitės suspaudimo ir
sutraiškymo pavojų, kuriuos kelia judančios dalys, nes galite
susižeisti.
Išimdami arba įdėdami variklį saugokitės slidžių paviršių šalia
variklio. Jei išimdami arba įdėdami variklį paslysite, galite
susižeisti.
Galite prijungti Force variklį prie kartploterio, jei norite matyti ir
valdyti variklį naudodamiesi kartploteriu.
Prijungimas prie variklio
Galite belaidžiu ryšiu prijungti kartploterį prie suderinamo
Garmin Force variklio savo laive ir valdyti variklį iš kartploterio.
1 Įjunkite kartploterį ir variklį.
2 Įjunkite Wi‑Fi tinklą kartploteryje (Kaip nustatyti Wi‑Fi belaidį
tinklą, 38 psl.).
3 Įsitikinkite, kad šis kartploteris yra pagrindinis tinklo mazgas.
4 Kartploteryje pasirinkite Nustatymai > Komunikacijos >
Belaidžiai įrenginiai > „Garmin“ valties motoras.
5 Variklio ekrano skydelyje tris kartus paspausdami įjunkite
susiejimo režimą.
Simbolis variklio ekrano skydelyje yra mėlynas, kai
ieškoma ryšio su kartploteriu, ir žalias, kai ryšys sėkmingai
užmezgamas.
Kai kartploteris ir variklis sėkmingai sujungiami, suaktyvinkite
variklio perdangos juostą, kad galėtumėte valdyti variklį (Variklio
valdiklių įtraukimas į ekranus, 29 psl.).
Variklio valdiklių įtraukimas į ekranus
Kai prijungiate kartploterį prie Force variklio, reikia įtraukti į
ekranus variklio valdymo juostą, kad galėtumėte valdyti variklį.
Force™ variklio valdymas
1 Atidarykite ekraną, kuriame norite valdyti variklį.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Sujungtame puslapyje arba SmartMode™ išdėstyme
pasirinkite Menu > Redaguoti > Perdangos numeris.
• Viso ekrano režimu pasirinkite Menu > xxx.
3 Pasirinkite Viršutinė juosta arba Apatinė juosta.
4 Pasirinkite Velkamojo variklio juosta.
Kartodami šiuos veiksmus įtraukite variklio valdiklius į visus
ekranus, kuriuose norite valdyti variklį.
Variklio valdymo juosta
Variklio valdymo juostoje galima valdyti Force variklį ir peržiūrėti
jo būseną.
Jei norite suaktyvinti elementą, pasirinkite jį. Pasirinkus,
mygtukas užsidega. Pasirinkdami elementą dar kartą išjunkite jį.
Variklio akumuliatoriaus būsena.
Įjungiamas ir išjungiamas sraigtas.
Sumažinamas greitis.
Greičio indikatorius.
Padidinamas greitis.
Įjungiamas pastovaus greičio palaikymas dabartiniu absoliučiuoju
greičiu (SOG).
Sraigtas įjungiamas visu greičiu.
Variklio būsena.
Įjungiamas inkaro užraktas, kai variklis naudojamas padėčiai
išlaikyti.
Variklio pasukimas.
Jei naudojamas inkaro užraktas, jo padėtis perjungiama į priekį,
atgal, į kairę arba į dešinę.
Leidžia išlaikyti kryptį (nustatyti ir palaikyti dabartinę kryptį).
Kai variklis veikia krypties išlaikymo režimu, variklio juostoje
atsiranda autopiloto juosta.
Atidaromi variklio nustatymai.
Variklio nustatymai
Variklio juostoje pasirinkite .
Patikrinti: kalibruojamas variklio kompasas (Variklio kompaso
kalibravimas, 30 psl.) ir nustatomas variklio laivapriekio
nuokrypis (Laivapriekio nuokrypio nustatymas, 30 psl.).
Anchor Gain: nustatoma variklio reakcija inkaro užrakto režimu.
Jei reikia, kad variklis būtų jautresnis ir judėtų greičiau,
padidinkite vertę. Jei variklis juda per daug, sumažinkite
vertę.
Navigation Gain: nustatoma variklio reakcija plaukiant. Jei
reikia, kad variklis būtų jautresnis ir judėtų greičiau,
padidinkite vertę. Jei variklis juda per daug, sumažinkite
vertę.
Kurso laikymosi režimas: nustatomas krypties išlaikymo
režimas. Parinktis Laivo sulygiavimas stengiasi užtikrinti, kad
laivas būtų nukreiptas ta pačia kryptimi. Parinktis Naviguoti į
stengiasi užtikrinti, kad laivas plauktų tiesia linija nurodyta
kryptimi.
Automatinis įjungimas: variklis įjungiamas, kai įjungiate
sistemos maitinimą.
Tink. pakrovimo pusė: nustatoma, į kurią pusę sukasi variklio
sraigtas, kai variklis padedamas į laikymo vietą. Tai
naudinga, jei šalia variklio laikysite kitus daiktus.
Spartieji klavišai: leidžia spartiesiems klavišams variklio
nuotolinio valdymo pulte veikti su šiuo konkrečiu kartploteriu.
Vienu metu klavišai veikia tik su vienu kartploteriu.
29
Atkurti numatytuosius nustatymus: atkuriamos gamyklinės
numatytosios variklio nustatymų vertės.
Sparčiosios nuorodos priskyrimas variklio nuotolinio
valdymo pulto spartiesiems klavišams
Dažnai naudojamus ekranus galima greitai atidaryti priskyrus
spartųjį klavišą variklio nuotolinio valdymo pulte. Galite sukurti
sparčiąsias nuorodas į įvairius ekranus, pvz., sonaro ir jūrlapių
ekranus.
1 Atidarykite ekraną.
2 Palaikykite paspaudę spartųjį klavišą.
PATARIMAS: sparčioji nuoroda taip pat išsaugoma
kategorijoje Dažnai naudojamas nurodant sparčiojo klavišo
numerį.
Variklio kompaso kalibravimas
Norint naudotis autopiloto funkcijomis, reikia kalibruoti variklyje
esantį kompasą.
1 Nuplukdykite laivą į atvirą ramaus vandens vietą.
> Patikrinti > Kompaso kal..
2 Variklio juostoje pasirinkite
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad visų esamos kelionės rodmenų vertė būti
nulis, pasirinkite Iš naujo nustatyti kelionę.
• Jei norite, kad maksimalaus greičio rodmens vertė būtų
nulis, pasirinkite Iš naujo nustatyti maksimalų greitį.
• Jei norite, kad odometro rodmens vertė būtų nulis,
pasirinkite Nustatyti odometrą iš naujo.
• Jei norite, kad visų rodmenų vertė būtų nulis, pasirinkite
Viską nustatyti iš naujo.
Variklio ir degalų matuoklių peržiūra
Jei norite peržiūrėti variklio ir degalų matuoklius, turite prisijungti
prie NMEA 2000 tinklo, kuris gali aptikti variklio ir degalų
duomenis. Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. įdiegimo
instrukcijas.
Pasirinkite Matuokliai > Variklis.
Laivapriekio nuokrypio nustatymas
Priklausomai nuo montavimo kampo, variklis gali būti
nesulygiuotas su jūsų laivo vidurio linija. Siekdami geriausių
rezultatų nustatykite laivapriekio nuokrypį.
1 Reguliuokite variklio kampą, kad jis sutaptų su laivo
vidurio linija , nukreipta tiesiai pirmyn.
Matuokliuose rodomų variklių skaičiaus pasirinkimas
Galite rodyti iki keturių variklių informaciją.
1 Variklio matuoklių ekrane pasirinkiteMenu > Matuoklio
sąranka > Variklio pasirinkimas > Variklių skaičius.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite variklių skaičių.
• Jei norite automatiškai nustatyti variklių skaičių, pasirinkite
Automatiškai konfigūruoti.
Matuoklių ekrane rodomų variklių tinkinimas
Kad galėtumėte tinkinti variklių rodymą matuoklių ekrane, turite
rankiniu būdu nustatyti variklių skaičių (Matuokliuose rodomų
variklių skaičiaus pasirinkimas, 30 psl.).
1 Variklio matuoklių ekrane pasirinkite Menu > Matuoklio
sąranka > Variklio pasirinkimas > Variklių skaičius.
2 Pasirinkite Pirmas variklis.
3 Pasirinkite variklį, kurį norite rodyti pirmojo matuoklio ekrane.
4 Šiuos veiksmus pakartokite su likusiomis variklio juostomis.
2 Variklio juostoje pasirinkite
nuokrypis.
> Patikrinti > Pirmagalio
Matuokliai ir grafikai
Matuokliai ir grafikai pateikia įvairios informacijos apie variklį ir
aplinką. Jei norite peržiūrėti informaciją, prie tinklo turi būti
prijungtas suderinamas keitiklis arba jutiklis.
Kompaso peržiūra
Variklio matuoklių būsenos pavojaus signalų
įjungimas
Kartploteryje galite įgalinti variklio būsenos pavojaus signalus,
kurie bus rodomi.
Variklio matuoklių ekrane pasirinkiteMenu > Matuoklio
sąranka > Būsenos įspėjimo signalai > Įjungta.
Kai variklio pavojaus signalas suaktyvinamas, rodomas būsenos
pavojaus signalo pranešimas ir matuoklis gali tapti raudonas,
priklausomai nuo pavojaus signalo tipo.
Naudodami kompasą galite peržiūrėti informaciją apie savo
pelengą, kryptį ir maršrutą.
Pasirinkite Matuokliai > Kompasas.
Kai kurių variklio matuoklio būsenos pavojaus
signalų įgalinimas
1 Variklio matuoklių ekrane pasirinkiteMenu > Matuoklio
Kelionės matuoklių peržiūra
2 Pasirinkite vieną ar daugiau variklio matuoklio pavojaus
sąranka > Būsenos įspėjimo signalai > Tinkintas.
signalų ir juos įjunkite arba išjunkite.
Kelionės matuokliai rodo esamos kelionės odometro, greičio,
laiko ir degalų informaciją.
Pasirinkite Matuokliai > Kelionė.
Degalų pavojaus signalo nustatymas
Kelionės matuoklių nustatymas iš naujo
1 Pasirinkite Matuokliai > Kelionė > Menu.
Jei norite nustatyti degalų lygio pavojaus signalą, prie
kartploterio turi būti prijungtas suderinamas degalų srovės
jutiklis.
30
Matuokliai ir grafikai
Galite nustatyti, kad pavojaus signalas skambėtų, kai bendras
laive likęs degalų kiekis pasieks jūsų nurodytą lygį.
1 Pasirinkite Nustatymai > Pavojaus signalai > Degalai >
Nustatyti visą laive esančių degalų kiekį > Įjungta.
2 Įveskite likusį degalų kiekį, kuriam esant suveikia pavojaus
signalas, ir pasirinkite Baig..
Laivo degalų talpos nustatymas
1 Pasirinkite Nustatymai > Mano laivas > Degalų bako talpa.
2 Įveskite bendrą degalų bakų talpą.
Degalų duomenų sinchronizavimas su tikruoju laivo
degalų kiekiu
Kai į laivą įpilate degalų, galite sinchronizuoti kartploteryje
rodomą degalų lygį su tikruoju laivo degalų kiekiu.
1 Pasirinkite Matuokliai > Variklis > Menu.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Užpildę visus laivo degalų bakus pasirinkite Užpildyti
visus bakus. Degalų lygis iš naujo nustatomas į
maksimalų.
• Jei įpylėte mažiau nei visą baką degalų, pasirinkite Į laivą
įpilti degalų ir įveskite įpiltą kiekį.
• Jei norite nurodyti visą laivo bakuose esantį degalų kiekį,
pasirinkite Nustatyti visą laive esančių degalų kiekį ir
įveskite visą bakuose esantį degalų kiekį.
Vėjo matuoklių peržiūra
Jei norite peržiūrėti vėjo informaciją, prie kartploterio turi būti
prijungtas vėjo jutiklis.
Pasirinkite Matuokliai > Vėjas.
Buriavimo vėjo matuoklio konfigūravimas
Galite sukonfigūruoti buriavimo vėjo matuoklį siekiant rodyti
faktinį arba tariamąjį vėjo greitį ir kampą.
1 Vėjo matuoklyje pasirinkite Menu > Buriavimo vėjo
matuoklis.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite matyti faktinį arba tariamąjį vėjo kampą,
pasirinkite Adata ir pasirinkite parinktį.
• Jei norite matyti faktinį arba tariamąjį vėjo greitį, pasirinkite
Vėjo greitis ir pasirinkite parinktį.
Stataus beidevindo matuoklis
Stataus beidevindo matuoklio diapazoną galite nustatyti
taikydami ir priešvėjinę, ir pavėjinę skalę.
1 Vėjo matuoklyje pasirinkite Menu > Kompasas > Nustatyti
matuoklio tipą > Uždaryti traukomatį.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite nustatyti didžiausias ir mažiausias vertes,
rodomas pasirodžius priešvėjinio stataus beidevindo
matuokliui, pasirinkite Keisti priešvėjinę skalę ir
nustatykite kampus.
• Jei norite nustatyti didžiausias ir mažiausias vertes,
rodomas pasirodžius pavėjinio stataus beidevindo
matuokliui, pasirinkite Keisti pavėjinę skalę ir nustatykite
kampus.
• Jei norite matyti faktinį arba tariamąjį vėjo greitį, pasirinkite
Vėjas ir nustatymą.
Skaitmeninis perjungimas
Naudodamiesi kartploteriu galite stebėti ir valdyti grandines, kai
prijungta suderinama sistema.
Pavyzdžiui, galite valdyti laivo vidinius žibintus ir navigacijos
žibintus. Taip pat galite stebėti veikiančias kokpito grandines.
Jei norite pasiekti skaitmeninio perjungimo valdiklius, pasirinkite
Perjungiama.
Daugiau informacijos apie skaitmeninio perjungimo sistemos
įsigijimą ir konfigūravimą teiraukitės Garmin prekybos atstovo.
Skaitmeninio perjungimo puslapio
pridėjimas ir redagavimas
Prie kartploterio galite pridėti skaitmeninio perjungimo puslapių ir
juos tinkinti.
1 Pasirinkite Perjungiama > Menu.
2 Pasirinkite Pridėti puslapį arba pasirinkite puslapį, kurį
redaguosite. .
3 Pagal poreikius nustatykite puslapį:
• Jei norite įvesti puslapio pavadinimą, pasirinkite
Pavadinimas.
• Jei norite nustatyti jungiklius, pasirinkite Redaguoti
jungiklius.
Greičio šaltinio konfigūravimas
Galite nustatyti, ar matuoklyje rodomas laivo greitis, naudojamas
vėjo greičiui apskaičiuoti, bus nustatomas pagal vandens greitį
ar GPS greitį.
1 Vėjo matuoklyje pasirinkite Menu > Kompasas > Greičio
rodinys.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei laivo greitį norite apskaičiuoti pagal vandens greičio
jutiklio duomenis, pasirinkite Vandens greitis.
• Jei laivo greitį norite apskaičiuoti pagal GPS duomenis,
pasirinkite GPS greitis.
Vėjo matuoklio rodomos krypties šaltinio
konfigūravimas
Galite nurodyti vėjo matuoklio rodomos krypties šaltinį.
Magnetinė kryptis – tai kryptis pagal krypties jutiklio duomenis, o
GPS kryptį apskaičiuoja kartploterio GPS (kursas pagal
sausumą).
1 Vėjo matuoklyje pasirinkite Menu > Kompasas > Krypties
šaltinis.
2 Pasirinkite GPS kryptis arba Magnetinis.
PASTABA: jei laivas juda lėtai arba nejuda, magnetinio
kompaso šaltinis yra tikslesnis nei GPS šaltinis.
Skaitmeninis perjungimas
Potvynių, atoslūgių, srovių ir dangaus
kūnų stebėjimo informacija
Potvynių stebėjimo stoties informacija
Galite peržiūrėti konkrečios datos ir laiko potvynių stebėjimo
stoties informaciją, įskaitant potvynio aukštį ir prognozuojamą
kitų potvynių ir atoslūgių laiką. Pagal numatytąją nuostatą
kartploteris rodo pastarąjį kartą žiūrėtos potvynių stebėjimo
stoties esamos dienos ir pastarosios valandos informaciją.
Pasirinkite Navigacijos informacija > Potvyniai, atoslg. ir
srovės > Potvyniai ir atoslūgiai.
Srovių stebėjimo stoties informacija
PASTABA: srovių stebėjimo stočių informacija yra prieinama
naudojant tam tikrus išsamius žemėlapius.
Galite peržiūrėti konkrečios datos ir laiko srovių stebėjimo
stoties informaciją, įskaitant srovės greitį ir lygį. Pagal
numatytąją nuostatą kartploteris rodo pastarąjį kartą žiūrėtos
srovių stebėjimo stoties esamos dienos ir laiko informaciją.
Pasirinkite Navigacijos informacija > Potvyniai, atoslg. ir
srovės > Srovės.
31
Dangaus kūnų informacija
Galite peržiūrėti informaciją apie saulėtekius, saulėlydžius,
mėnulio tekėjimus, nusileidimus ir fazes bei apytikrę saulės ir
mėnulio vietą dangaus vaizde. Ekrano vidurys reiškia virš galvos
esantį dangų, o tolimiausi žiedai – horizontą. Pagal numatytąją
nuostatą kartploteris rodo esamos datos ir laiko dangaus kūnų
informaciją.
Pasirinkite Navigacijos informacija > Potvyniai, atoslg. ir
srovės > Dangaus spalva.
Kitos dienos potvynių stebėjimo stočių,
srovių stebėjimo stočių ar dangaus kūnų
informacijos peržiūra
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Potvyniai, atoslg. ir
srovės.
2 Pasirinkite Potvyniai ir atoslūgiai, Srovės arba Dangaus
spalva.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti kitos dienos informaciją, pasirinkite
Keisti datą > Rankinis ir įveskite datą.
• Jei norite peržiūrėti šios dienos informaciją, pasirinkite
Keisti datą > Naudoti esamą datą.
• Jei norite peržiūrėti dienos, einančios po rodomos datos,
informaciją, pasirinkite Kita diena.
• Jei norite peržiūrėti dienos, einančios prieš rodomą datą,
informaciją, pasirinkite Ankstesnė diena.
Įvairių potvynių ir srovių stebėjimo stočių
informacijos peržiūra
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Potvyniai, atoslg. ir
srovės.
2 Pasirinkite Potvyniai ir atoslūgiai arba Srovės.
3 Pasirinkite Netoliese esančios stotys.
4 Pasirinkite stotį.
Skaitmeninis atrankinis šaukinys
Kartploterio ir NMEA 0183 VHF radijo
funkcijos
Kartploterį prijungus prie NMEA 0183 VHF radijo šios funkcijos
įgalinamos.
• Kartploteris gali perduoti GPS padėtį į radiją. Jei radijas turi
atitinkamas funkcijas, GPS padėties informacija perduodama
DSC šaukiniais.
• Kartploteris gali priimti skaitmeniniais atrankiniais šaukiniais
(DSC) perduodamą nelaimės ir padėties informaciją iš radijo.
• Kartploteris gali stebėti laivų padėtis siųsdamas padėties
ataskaitas.
DSC įjungimas
Pasirinkite Nustatymai > Kiti laivai > DSC.
DSC sąrašas
DSC sąrašas yra paskutinių DSC šaukinių ir kitų jūsų įvestų
DSC kontaktų žurnalas. DSC sąraše gali būti iki 100 įvesčių.
DSC sąraše pateikiamas paskutinis šaukinys iš laivo. Jei iš to
paties laivo gaunamas antras šaukinys, jis sąraše pakeičia
pirmąjį šaukinį.
DSC sąrašo peržiūra
Kad galėtumėte peržiūrėti DSC sąrašą, kartploteris turi būti
prijungtas prie VHF radijo, kuriame palaikomas DSC.
Pasirinkite Navigacijos informacija > Kiti laivai > DSC
sąrašas.
DSC kontakto pridėjimas
Prie DSC sąrašo galite pridėti laivą. DSC kontaktui galite siųsti
šaukinius iš kartploterio.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kiti laivai > DSC
sąrašas > Pridėti kontaktą.
2 Įveskite laivo jūrų mobiliųjų paslaugų tapatybės (MMSI)
numerį.
3 Įveskite laivo pavadinimą.
Įeinantys nelaimės šaukiniai
Jei suderinamas kartploteris ir VHF radijas prijungti naudojant
„NMEA 0183“, kartploteris įspėja, kai VHF radijas gauna DSC
nelaimės signalą. Jei su nelaimės šaukiniu išsiųsta padėties
informacija, ši informacija taip pat pasiekiama ir įrašoma kartu su
šaukiniu.
Gavus DSC nelaimės šaukinį, nustato nelaimės šaukinį DSC
sąraše ir navigacijos jūrlapyje pažymi laivo padėtį.
Navigavimas link nelaimę patyrusio laivo
Gavus DSC nelaimės šaukinį, nustato nelaimės šaukinį DSC
sąraše ir navigacijos jūrlapyje pažymi laivo padėtį.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kiti laivai > DSC
sąrašas.
2 Pasirinkite padėties ataskaitos šaukinį.
3 Pasirinkite Naviguoti į.
4 Pasirinkite Eiti į arba Maršrutas į.
Padėties stebėjimas
Kai kartploterį prijungiate prie VHF radijo naudodami NMEA
0183, galite stebėti laivus, kurie siunčia padėties ataskaitas.
Ši funkcija taip pat galima naudojant NMEA 2000, kai laivas
siunčia tinkamus PGN duomenis (PGN 129808; DSC šaukinio
informacija).
Kiekvienas gautas padėties ataskaitos šaukinys įrašomas DSC
sąraše (DSC sąrašas, 32 psl.).
Padėties ataskaitos peržiūra
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kiti laivai > DSC
sąrašas.
2 Pasirinkite padėties ataskaitos šaukinį.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti padėties ataskaitos informaciją,
pasirinkite
• Jei norite peržiūrėti jūrlapį, kuriame pažymėta vieta,
pasirinkite .
Navigavimas link stebimo laivo
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kiti laivai > DSC
sąrašas.
2 Pasirinkite padėties ataskaitos šaukinį.
3 Pasirinkite Naviguoti į.
4 Pasirinkite Eiti į arba Maršrutas į.
Kelio taško kūrimas stebimo laivo vietoje
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kiti laivai > DSC
sąrašas.
2 Pasirinkite padėties ataskaitos šaukinį.
3 Pasirinkite Sukurti kelio tašką.
Informacijos redagavimas padėties ataskaitoje
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kiti laivai > DSC
sąrašas.
2 Pasirinkite padėties ataskaitos šaukinį.
32
Skaitmeninis atrankinis šaukinys
3 Pasirinkite Redaguoti.
• Jei norite įvesti laivo pavadinimą, pasirinkite
Pavadinimas.
• Jei norite pasirinkti naują simbolį, pasirinkite Simbolis, jei
pasiekiamas.
• Jei norite įvesti komentarą, pasirinkite Komentaras.
• Jei norite rodyti per radiją stebimo laivo trasos liniją,
pasirinkite Trajektorija.
• Jei norite pasirinkti trasos linijos spalvą, pasirinkite
Trajektorijos linija.
Padėties ataskaitos šaukinio pašalinimas
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kiti laivai > DSC
sąrašas.
2 Pasirinkite padėties ataskaitos šaukinį.
3 Pasirinkite Redaguoti > Išvalyti ataskaitą.
Laivo pėdsakų peržiūra jūrlapyje
Kai kurių jūrlapio rodiniuose galite peržiūrėti visų stebimų laivų
pėdsakus. Pagal numatytąjį nustatymą juoda linija rodo laivo
kelią, juodas taškas reiškia kiekvieną anksčiau praneštą stebimo
laivo padėtį, o mėlyna vėliava reiškia paskutinę praneštą laivo
padėtį.
1 Jūrlapio arba 3D jūrlapio rodinyje pasirinkite Menu >
Sluoksniai > Kiti laivai > DSC > DSC trajektorijos.
2 Pasirinkite laivų stebėjimo jūrlapyje valandas, kurias
norėtumėte rodyti.
Pavyzdžiui, jei pasirinksite 4 val., bus rodomi visų stebimų
laivų visi pėdsakų taškai, kurie pasirodė ne anksčiau kaip
prieš keturias valandas.
3 Jei reikia, pasirinkite Kanalas ir pasirinkite naują kanalą.
4 Pasirinkite Siųsti.
Kartploteris informaciją apie šaukinį išsiunčia į radiją.
5 Garmin VHF radijuje baikite šaukinį.
Medijos leistuvas
PASTABA: medijos leistuvo funkcija suderinama ne su visais
kartploterio modeliais.
PASTABA: kai kuriuose prijungtuose medijos leistuvuose
galimos ne visos funkcijos.
Jei turite suderinamą muzikos leistuvą, prijungtą prie NMEA
2000 tinklo, muzikos leistuvą galite valdyti naudodami
kartploterį. Kartploteris turėtų automatiškai aptikti medijos
leistuvą, kai jis pirmą kartą prijungiamas.
Medijos failus galite leisti iš šaltinių, kurie prijungti prie medijos
leistuvo, ir šaltinių, kurie prijungti prie NMEA 2000 tinklo.
Medijos leistuvo atidarymas
Kad galėtumėte atidaryti medijos leistuvą, prie kartploterio turite
prijungti suderinamą įrenginį.
Pasirinkite Grotuvas.
Piktogramos
PASTABA: ne visuose įrenginiuose yra šios piktogramos.
piktogramos Aprašas
Kanalas išsaugomas kaip iš anksto nustatytas arba jis
yra pašalinamas
Kartojamos visos dainos
Atskiri įprastiniai šaukiniai
Kartojama viena daina
Kai kartploterį prijungiate prie Garmin VHF radijo, naudodami
kartploterio sąsają galite nustatyti atskirą įprastinį šaukinį.
Kai atskirą įprastinį šaukinį nustatote kartploteryje, galite
pasirinkti DSC kanalą, kuriuo norite palaikyti ryšį. Šią užklausą
radijas perduoda kartu su šaukiniu.
Ieškoma stočių
DSC kanalo pasirinkimas
PASTABA: galima pasirinkti tik tuos DSC kanalus, kurie
pasiekiami visų dažnių juostose. Numatytasis kanalas yra 72.
Jei pasirinksite kitą kanalą, kartploteris tą kanalą naudos
tolesniems šaukiniams atlikti, kol atliksite šaukinį per kitą kanalą.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kiti laivai > DSC
sąrašas.
2 Pasirinkite laivą ar stotį, į kuriuos norite kreiptis.
3 Pasirinkite Išsiųsti šaukinį naudojant radiją > Kanalas.
4 Pasirinkite pasiekiamą kanalą.
Atskiras įprastinis šaukinys
PASTABA: jei šaukinį inicijuojate iš kartploterio, o radijuje nėra
užprogramuoto MMSI numerio, šaukinio informacijos radijas
negaus.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Kiti laivai > DSC
sąrašas.
Pasirinkite
laivą ar stotį, į kuriuos norite kreiptis.
2
3 Pasirinkite Išsiųsti šaukinį naudojant radiją.
4 Jei reikia, pasirinkite Kanalas ir pasirinkite naują kanalą.
5 Pasirinkite Siųsti.
Kartploteris informaciją apie šaukinį išsiunčia į radiją.
6 Garmin VHF radijuje baikite šaukinį.
Atskiro įprastinio šaukinio siuntimas AIS objektui
1 Jūrlapio arba 3D jūrlapio rodinyje pasirinkite AIS objektą.
2 Pasirinkite AIS laivas > Išsiųsti šaukinį naudojant radiją.
Medijos leistuvas
Ieškoma stočių arba praleidžiamos dainos
Sumaišoma
Medijos šaltinio pasirinkimas
Jei prie tinklo, pvz., NMEA 2000 tinklo, prijungėte kelis medijos
įrenginius, galite pasirinkti medijos šaltinį, kurį norite valdyti iš
kartploterio.
PASTABA: medijos failus galite leisti tik iš šaltinių, kurie prijungti
prie įrenginio.
PASTABA: kai kuriuose medijos šaltiniuose galimos ne visos
funkcijos.
1 Medijos ekrane pasirinkite Menu > Šaltinis.
PASTABA: šaltinio meniu rodomas tik įrenginiuose, kuriuose
palaikomi keli medijos šaltiniai.
2 Pasirinkite šaltinį.
Muzikos leidimas
Muzikos paieška
1 Medijos ekrane pasirinkite Naršyti arba Menu > Naršyti.
2 Pasirinkite Select Position arba parinktį.
Abėcėlinės paieškos įgalinimas
Jei dainą ar albumą norite rasti dideliame sąraše, galite įgalinti
abėcėlinę paiešką.
Medijos ekrane pasirinkite Menu > Diegimas > „Alpha“
paieška.
Dainos kartojimo nustatymas
1 Leisdami dainą pasirinkite Menu > Kartoti.
2 Jei reikia, pasirinkite Vienas.
33
Nustatymas, kad visos dainos būtų kartojamos
Medijos ekrane pasirinkite Menu > Kartoti > Visi.
Dainų maišymas
1 Medijos ekrane pasirinkite Menu > Maišyti.
2 Jei reikia, pasirinkite parinktį.
Garsumo reguliavimas
Zonų įjungimas ir išjungimas
Jei laivo garsiakalbius suskirstėte į zonas, galite įgalinti
reikalingas zonas ir išjungti nenaudojamas zonas.
1 Medijos ekrane pasirinkite Menu > Garso lygiai > Įgalinti /
išjungti zonas.
2 Pasirinkite zoną.
Medijos leistuvo nutildymas
1 Medijos ekrane pasirinkite .
2 Jei reikia, pasirinkite Select Position.
Išankstiniai nustatymai
Mėgstamas AM ir FM stotis galite išsaugoti kaip išankstinius
nustatymus, kad jas lengvai pasiektumėte.
Galite išsaugoti mėgstamas DAB stotis, jei esate prisijungę prie
pasirinktos DAB antenos.
Iš anksto nustatytos stoties išsaugojimas
1 Atitinkamame medijos ekrane nustatykite stotį, kurią
norėtumėte išsaugoti kaip iš anksto nustatytą.
2 Pasirinkite Išankst. nustat. > Pridėti esamą kanalą.
Išankstinio nustatymo pašalinimas
1 Atitinkamame medijos ekrane pasirinkite Išankst. nustat..
2 Pasirinkite išankstinį nustatymą iš sąrašo.
3 Pasirinkite Pašalinti esamą kanalą.
DAB įrašų perklausa
PASTABA: šios funkcijos galimos kai kuriuose stereofoniniuose
leistuvuose su VHF imtuvu.
Kai prie suderinamo leistuvo prijungiate suderinamą
skaitmeninio garso transliavimo (DAB) modulį ir anteną, pvz.,
FUSION MS-DAB100A, galite jį įjungti ir leisti DAB stotis.
Jei norite naudoti DAB šaltinį, turite būti regione, kuriame
pasiekiamas DAB, ir pasirinkti imtuvinio derintuvo regioną (DAB
imtuvinio derintuvo regiono nustatymas, 34 psl.).
VHF kanalų nuskaitymas
DAB imtuvinio derintuvo regiono nustatymas
®
VHF radijas
Kad galėtumėte nuskaityti VHF kanalus, VHF turite nustatyti
šaltinį.
Galite sekti VHF kanalus, kurie išsaugoti kaip išankstiniai
nustatymai, ir automatiškai įjungti aktyvų kanalą.
VHF medijos ekrane pasirinkite Menu > Ieškoti.
Jei norite tinkamai priimti DAB stotis, turite pasirinkti regioną,
kuriame esate.
1 Medijos ekrane pasirinkite Menu > Diegimas > Derintuvo
regionas.
Pasirinkite
regioną, kuriame esate.
2
VHF triukšmo slopinimo reguliavimas
DAB stočių paieška
PASTABA: ši funkcija prieinama kai kuriuose grotuvuose su
VHF imtuvu.
1 VHF šaltinio puslapyje pasirinkite Menu > Triukšmo
slopinimas.
2 Norėdami reguliuoti VHF triukšmo slopinimą, naudokite
slankiklio juostą.
Radijas
Jei norite klausytis AM arba FM radijo, turite turėti tinkamą jūrinę
AM/FM anteną, tinkamai prijungtą prie medijos leistuvo ir
pasiekiamą transliuojančios stoties. Nurodymai, kaip prijungti
AM/FM anteną, pateikti medijos leistuvo įrengimo instrukcijose.
Jei norite klausytis DAB stočių, turite turėti tinkamą įrangą (DAB
įrašų perklausa, 34 psl.). Nurodymai, kaip prijungti DAB
adapterį ir anteną, pateikti adapterio ir antenos įrengimo
instrukcijose.
Imtuvinio derintuvo regiono nustatymas
1 Medijos ekrane pasirinkite Menu > Diegimas > Derintuvo
regionas.
2 Pasirinkite nustatymą.
Radijo stoties keitimas
1 Medijos ekrane pasirinkite tinkamą šaltinį, pvz., FM.
2 Pasirinkite arba , kad nustatytumėte stotį.
Derinimo režimo keitimas
Galite pakeisti būdą, kaip kai kurių tipų medijoje, pvz., FM ar AM
radijuje, pasirinksite stotis.
PASTABA: kai kuriuose medijos šaltiniuose galimi ne visi
derinimo režimai.
1 Medijos ekrane pasirinkite Menu > Derinimo režimas.
2 Pasirinkite nustatymą.
3 Jei reikia, pasirinkite Select Position.
34
Kad galėtumėte ieškoti DAB stočių, prie medijos leistuvo turite
prijungti suderinamą DAB modulį ir anteną (nepridėta).. Kadangi
DAB signalai transliuojami tik tam tikrose šalyse, turite nustatyti
tokį imtuvinio derintuvo regioną, kuriame transliuojami DAB
signalai.
1 Pasirinkite DAB šaltinį.
2 Jei norite ieškoti pasiekiamų DAB stočių, pasirinkite Ieškoti.
Pasibaigus paieškai pradedama leisti pirmoji pasiekiama
rinkinio stotis.
PASTABA: pasibaigus pirmajai paieškai galite vėl pasirinkti
Ieškoti, kad iš naujo ieškotumėte DAB stočių. Pasibaigus
pakartotinei paieškai sistema pradeda leisti pirmąją rinkinio
stotį, kurios klausėtės, kai pradėjote pakartotinę paiešką.
DAB stočių keitimas
1 Pasirinkite DAB šaltinį.
2 Jei norite ieškoti vietinių DAB stočių, pasirinkite Ieškoti.
3 Pasirinkite arba , kad pakeistumėte stotį.
Jei pasieksite esamo rinkinio pabaigą, medijos leistuvas
automatiškai įjungs pirmą pasiekiamą kito rinkinio stotį.
PATARIMAS: jei norite pakeisti rinkinį, palaikykite
arba
.
DAB stoties pasirinkimas iš sąrašo
1 DAB medijos ekrane pasirinkite Naršyti > Stotys.
2 Pasirinkite stotį iš sąrašo.
DAB stoties pasirinkimas iš kategorijos
1 DAB medijos ekrane pasirinkite Naršyti > Kategorijos.
2 Pasirinkite kategoriją iš sąrašo.
3 Pasirinkite stotį iš sąrašo.
DAB išankstiniai nustatymai
Mėgstamas DAB stotis galite išsaugoti kaip išankstinius
nustatymus, kad jas lengvai pasiektumėte.
Medijos leistuvas
Galite išsaugoti iki 15 iš anksto nustatytų DAB stočių.
DAB stoties kaip iš anksto nustatytosios išsaugojimas
1 DAB medijos ekrane pasirinkite stotį, kurią norėtumėte
išsaugoti kaip iš anksto nustatytą.
2 Pasirinkite Naršyti > Išankst. nustat. > Išsaugoti srovę.
DAB išankstinio nustatymo pasirinkimas iš sąrašo
1 DAB medijos ekrane pasirinkite Naršyti > Išankst. nustat. >
Peržiūrėti išankstinius nustatymus.
2 Pasirinkite išankstinį nustatymą iš sąrašo.
DAB išankstinių nustatymų šalinimas
1 DAB medijos ekrane pasirinkite Naršyti > Išankst. nustat..
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pašalinti vieną išankstinį nustatymą, pasirinkite
Pašalinti išankstinį nustatymą ir jį pašalinkite.
• Jei norite pašalinti visus išankstinius nustatymus,
pasirinkite Pašalinti visus išankstinius nustatymus.
SiriusXM palydovinis radijas
®
Jei turite muzikos leistuvą su FUSION-Link™ funkcija ir
sumontuotą bei prie kartploterio prijungtą „SiriusXM Connect“
imtuvinį derintuvą, galite pasiekti SiriusXM palydovinį radiją (jei
turite prenumeratą).
Kur ieškoti SiriusXM radijo ID
Kad galėtumėte suaktyvinti SiriusXM prenumeratą, turite turėti
„SiriusXM Connect“ imtuvinio derintuvo ID.
Radijo ID galite rasti SiriusXM ant „SiriusXM Connect“ imtuvinio
derintuvo nugarėlės, ant pakuotės nugarėlės arba kartploteryje
nustatę kanalą 0.
1 Pasirinkite Grotuvas > Šaltinis > SiriusXM.
2 Pasirinkite kanalą 0.
SiriusXM radijo ID nėra raidžių I, O, S ir F.
Kaip suaktyvinti SiriusXM prenumeratą
1 Naudodami pasirinktą SiriusXM šaltinį nustatykite 1 kanalą.
2
3
4
5
Turite girdėti apžvalginį kanalą. Jei negirdite, patikrinkite
„SiriusXM Connect“ imtuvinio derintuvo ir antenos įrengimą
bei jungtis ir bandykite dar kartą.
Nustatykite 0 kanalą ir raskite radijo ID.
Jei norite prenumeruoti JAV, susisiekite su SiriusXM
klausytojų aptarnavimo centru telefonu (866) 635-2349 arba
eikite adresu www.siriusxm.com/activatenow. Jei norite
prenumeruoti Kanadoje, susisiekite su SiriusXM telefonu
(877) 438-9677 arba eikite adresu www.siriusxm.ca
/activatexm.
Pateikite radijo ID.
Suaktyvinimas paprastai trunka 10–15 min., bet gali trukti ir
iki valandos. Kad „SiriusXM Connect“ imtuvinis derintuvas
gautų suaktyvinimo pranešimą, jis turi būti įjungtas ir priimti
SiriusXM signalą.
Jei paslauga per valandą nesuaktyvinama, eikite adresu
http://care.siriusxm.com/refresh arba susisiekite su SiriusXM
telefonu 1-866-635-2349.
Kanalų vedlio tinkinimas
SiriusXM radijo kanalai suskirstyti į kategorijas. Galite pasirinkti
kanalų kategorijas, kurios rodomos kanalų vedlyje.
Pasirinkite nustatymą:
• Jei medijos įrenginys yra muzikos leistuvas su FUSIONLink funkcija, pasirinkite Grotuvas > Naršyti > Kanalas.
• Jei medijos įrenginys yra GXM™ antena, pasirinkite Menu
> Grotuvas > Kategorija.
Medijos leistuvas
Kaip išsaugoti SiriusXM kanalą iš anksto nustatytųjų
sąraše
Mėgstamus kanalus galite išsaugoti iš anksto nustatytųjų
sąraše.
1 Pasirinkite Grotuvas.
2 Pasirinkite kanalą, kurį norėtumėte išsaugoti kaip iš anksto
nustatytą.
Pasirinkite
nustatymą:
3
• Jei medijos įrenginys yra stereofoninis muzikos leistuvas
su FUSION-Link funkcija, pasirinkite Naršyti > Išankst.
nustat..
• Jei medijos įrenginys yra GXM antena, pasirinkite Menu >
Išankst. nustat. > Pridėti esamą kanalą.
Kaip atrakinti SiriusXM tėvų kontrolės užraktą
1 Medijos ekrane pasirinkite Naršyti > Pirminis > Atrakinti.
2 Įveskite slaptažodį.
Numatytasis slaptažodis yra 0000.
Tėvų kontrolės nustatymas SiriusXM radijo kanalams
Kad galėtumėte nustatyti tėvų kontrolę, ši funkcija turi būti
atrakinta.
Tėvų kontrolės funkcija leidžia apriboti prieigą prie visų SiriusXM
kanalų, įskaitant kanalus, kuriais transliuojamas suaugusiesiems
skirtas turinys. Įgalinę tėvų kontrolės funkciją, norėdami įjungti
užrakintus kanalus, turėsite įvesti slaptažodį.
Pasirinkite Naršyti > Pirminis > Užrakinti / atrakinti.
Atsiras kanalų sąrašas. Užrakintas kanalas pažymimas
varnele.
PASTABA: kai kanalus žiūrite nustatę tėvų kontrolę, rodinys
pasikeičia:
•
reiškia užrakintą kanalą;
•
reiškia neužrakintą kanalą.
Tėvų kontrolės slaptažodžio keitimas SiriusXM radijuje
Kad galėtumėte pakeisti slaptažodį, tėvų kontrolės funkcija turi
būti atrakinta.
1 Medijos ekrane pasirinkite Naršyti > Pirminis > Keisti PIN.
2 Įveskite slaptažodį ir pasirinkite Baig..
3 Įveskite naują slaptažodį.
4 Patvirtinkite naują slaptažodį.
Numatytųjų tėvų kontrolės nustatymų verčių atkūrimas
Šiuo veiksmu pašalinama visa įvesta nustatymų informacija.
Atkuriant numatytųjų tėvų kontrolės nustatymų vertes
slaptažodis perjungiamas į 0000.
1 Medijos meniu pasirinkite Diegimas > Numatytieji
gamykliniai nustatymai.
2 Pasirinkite Taip.
Visų užrakintų kanalų išvalymas SiriusXM radijuje
Kad galėtumėte išvalyti visus užrakintus kanalus, tėvų kontrolė
turi būti atrakinta.
1 Medijos ekrane pasirinkite Naršyti > Pirminis > Išvalyti
visus užrakintus.
2 Įveskite slaptažodį.
Įrenginio pavadinimo nustatymas
1 Medijos ekrane pasirinkite Menu > Diegimas > Nustatyti
įrenginio pavadinimą.
2 Įveskite įrenginio pavadinimą.
3 Pasirinkite Select Position arba Baig..
35
Medijos leistuvo programinės įrangos
atnaujinimas
Galite atnaujinti suderinamų prijungtų medijos leistuvų ir priedų
programinę įrangą.
1 Eikite adresu www.fusionentertainment.com/marine ir į USB
atmintinę atsisiųskite programinės įrangos naujinį.
Programinės įrangos naujiniai ir instrukcijos pateikti įrenginio
produkto puslapyje.
2 USB atmintinę įdėkite į medijos leistuvo USB prievadą.
3 Kartploterio medijos ekrane pasirinkite Menu > Diegimas >
Atnaujinti programinę įrangą.
4 Pasirinkite elementą, kurį norite atnaujinti.
Įrenginio konfigūracija
Automatinis kartploterio įjungimas
Galite nustatyti, kad įjungus maitinimą kartploteris būtų
įjungiamas automatiškai. Kitu atveju turite įjungti kartploterį
paspausdami .
Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Automatinis
maitinimas.
PASTABA: kai Automatinis maitinimas yra Įjungta, o
kartploteris išjungtas naudojant , ir maitinimas išjungiamas
ir vėl įjungiamas per trumpiau nei dvi minutes, gali reikėti
paspausti , kad iš naujo paleistumėte kartploterį.
Sistemos nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Sistema.
Ekranas: reguliuojamas foninio apšvietimo ryškumas ir spalvų
derinys.
Garsinės signalizacijos įrenginys: įjungiamas ir išjungiamas
tonas, kuris naudojamas pavojaus signalams ir parinktims.
GPS: Teikiama informacija apie GPS palydovo nustatymus ir
pataisas.
Automatinis maitinimas: Įrenginys automatiškai įjungiamas
įjungus maitinimą (Automatinis kartploterio įjungimas,
36 psl. ).
Klaviatūros išdėstymas: Nustatomas klaviatūros išdėstymas
pagal abėcėlę arba kompiuterio klaviatūros išdėstymą.
Kalba: Nustatoma ekrano teksto kalba.
Greičio šaltiniai: Nustatomas greičio duomenų šaltinis,
naudojamas apskaičiuojant faktinį vėjo greitį arba degalų
taupymą. Vandens greitis yra vandens greičio jutiklio greičio
rodmuo, o GPS greitis apskaičiuojamas pagal jūsų GPS
padėtį.
Sistemos informacija: teikiama informacija apie įrenginį ir
programinės įrangos versiją.
Imitatorius: Įjungiamas imitatorius ir leidžiama nustatyti greitį
bei imituojamą vietą.
Ekrano nustatymai
Kai kuriuose modeliuose galimos ne visos parinktys.
Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Ekranas.
Apšvietimas: nustatomas foninio apšvietimo lygis.
Spalvų režimas: nustatomas dienai arba nakčiai pritaikytų
spalvų rodymas.
Ekrano kopijos fiksavimas: įrenginiui leidžiama išsaugoti
ekrano vaizdus.
Meniu juostos rodinys: rodoma meniu juosta arba
automatiškai paslepiama, kai jos nereikia.
Fonas: nustatoma, kad įrenginyje būtų rodomas foninis vaizdas
ar spalva.
36
GPS nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Sistema > GPS.
Aerovaizdas: rodoma santykinė GPS palydovų padėtis
danguje.
GLONASS: įjungia arba išjungia GLONASS duomenis (Rusijos
palydovų sistema). Kai sistema naudojama esant prastam
dangaus matomumui, GLONASS duomenis galima naudoti
su GPS, kad padėties informacija būtų dar tikslesnė.
WAAS/EGNOS: įjungia arba išjungia WAAS (Šiaurės Amerikoje)
arba EGNOS (Europoje) duomenis, todėl gali būti teikiama
tikslesnė GPS padėties informacija. Naudojant WAAS arba
EGNOS duomenis gali užtrukti ilgiau, kol įrenginys užfiksuos
palydovus.
Galileo: įjungia arba išjungia „Galileo“ duomenis (Europos
Sąjungos palydovų sistema). Kai sistema naudojama esant
prastam dangaus matomumui, „Galileo“ duomenis galima
naudoti su GPS, kad padėties informacija būtų dar tikslesnė.
Greičio filtras: nurodomas vidutinis laivo greitis per trumpą
laikotarpį, kad būtų galima sklandžiau įvertinti greičio vertes.
Šaltinis: leidžiama pasirinkti norimą GPS duomenų šaltinį.
Įvykių žurnalo peržiūra
Įvykių žurnale rodomas sistemos įvykių sąrašas.
Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Sistemos informacija
> Įvykių žurnalas.
Sistemos programinės įrangos informacijos peržiūra
Galite peržiūrėti programinės įrangos versiją, bazinę žemėlapio
versiją, visą papildomų žemėlapių informaciją (jei taikytina),
pasirinktinio Garmin radaro programinės įrangos versiją (jei
taikytina) ir įrenginio ID numerį. Šios informacijos jums gali
reikėti, kai naujinate sistemos programinę įrangą ar įsigyjate
papildomų žemėlapio duomenų.
Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Sistemos informacija
> Programinės įrangos informacija.
Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties
informacija.
Šio įrenginio etiketė pateikta elektroniniu būdu. El. etiketėje gali
būti pateikta reguliavimo informacija, pvz., FCC pateikti
identifikavimo numeriai ar regioninės atitikties žymos, taip pat
taikytina produkto ir licencijavimo informacija. Veikia ne visuose
modeliuose.
1 Pasirinkite Nustatymai.
2 Pasirinkite Sistema.
3 Pasirinkite Reguliavimo informacija.
Mano laivas nustatymai
PASTABA: norint naudoti tam tikrus nustatymus ir parinktis,
reikia papildomų jūrlapių ar aparatūros.
Pasirinkite Nustatymai > Mano laivas.
Kilio nuokrypis: koreguojami gylio rodmenys pagal kilio gylį;
dėl to galima matuoti gylį nuo kilio apačios, o ne nuo keitiklio
vietos (Kilio nuokrypio nustatymas, 28 psl.).
Temp. nuokrypis: kompensuojami NMEA 0183 vandens
temperatūros jutiklio arba temperatūrą matuojančio keitiklio
vandens temperatūros rodmenys (Vandens temperatūros
korekcijos nustatymas, 37 psl.).
Kalibruoti vandens greitį: kalibruojamas greitį nustatantis
keitiklis arba jutiklis (Vandens greičio matavimo įrenginio
kalibravimas, 37 psl.).
Laivo tipas: įgalinamos tam tikros kartploterio funkcijos pagal
laivo tipą.
Degalų bako talpa: nustatoma bendra visų laivo degalų bakų
talpa (Laivo degalų talpos nustatymas, 31 psl.).
Įrenginio konfigūracija
Užpildyti visus bakus: nustatomas visiškas bakų užpildymas
degalais (Degalų duomenų sinchronizavimas su tikruoju laivo
degalų kiekiu, 31 psl.).
Į laivą įpilti degalų: leidžiama įvesti į baką įpiltų degalų kiekį, jei
baką užpildote ne iki galo (Degalų duomenų
sinchronizavimas su tikruoju laivo degalų kiekiu, 31 psl.).
Nustatyti visą laive esančių degalų kiekį: nustatomas
bendras visuose laivo bakuose esančių degalų kiekis (Degalų
duomenų sinchronizavimas su tikruoju laivo degalų kiekiu,
31 psl.).
Nustatyti matuoklio apribojimus: nustatomos įvairių matuoklių
viršutinės ir apatinės ribos (Variklio ir degalų matuoklio
apribojimų tinkinimas, 37 psl.).
CZone™: nustatomos skaitmeninio perjungimo grandinės.
„SeaStar“ pavyzdys: nustatomos skaitmeninio perjungimo
grandinės.
Korpuso ID: galima įvesti korpuso identifikavimo numerį (HIN).
HIN gali būti pritvirtintas prie viršutinės dešiniosios tranco
pusės arba užbortinėje pusėje.
Kilio nuokrypio nustatymas
Galite įvesti kilio nuokrypį, kad kompensuotumėte vandens gylio
rodmenį (dėl keitiklio įrengimo vietos). Tai leidžia matyti vandens
gylį po kiliu arba tikrą vandens gylį, priklausomai nuo jūsų
poreikių.
Jei norite žinoti vandens gylį po kiliu ar žemiausiu laivo tašku ir
keitiklis sumontuotas ties vaterlinija arba bet kur virš kilio galo,
išmatuokite atstumą nuo keitiklio vietos iki laivo kilio.
Jei norite žinoti tikrą vandens gylį ir keitiklis sumontuotas po
vaterlinija, išmatuokite atstumą nuo keitiklio apačios iki
vaterlinijos.
PASTABA: ši parinktis galima, tik jei turite patikimus gylio
duomenis.
1 Išmatuokite atstumą:
• Jei keitiklis sumontuotas ties vaterlinija
arba bet kur virš
kilio galo, išmatuokite atstumą nuo keitiklio vietos iki laivo
kilio. Įveskite šią vertę kaip teigiamą skaičių.
• Jei keitiklis sumontuotas kilio apačioje
ir norite žinoti
tikrą vandens gylį, išmatuokite atstumą nuo keitiklio iki
vaterlinijos. Įveskite šią vertę kaip neigiamą skaičių.
Vandens temperatūros korekcijos nustatymas
Kad galėtumėte nustatyti vandens temperatūros korekciją, turite
turėti „NMEA 0183“ vandens temperatūros jutiklį arba
temperatūrą matuojantį keitiklį.
Temperatūros korekcija kompensuoja temperatūros jutiklio
rodmenis.
1 Išmatuokite vandens temperatūrą naudodami temperatūros
jutiklį arba temperatūrą matuojantį keitiklį, prijungtą prie
kartploterio.
2 Išmatuokite vandens temperatūrą naudodami kitą
temperatūros jutiklį arba patikrintą tikslų termometrą.
3 1 veiksme išmatuotą temperatūrą atimkite iš 2 veiksme
išmatuotos temperatūros.
Tai bus temperatūros korekcija. Atlikdami 5 veiksmą šią vertę
įveskite kaip teigiamą skaičių, jei prie kartploterio prijungtas
jutiklis nustato žemesnę nei iš tikrųjų temperatūrą. Atlikdami
5 veiksmą šią vertę įveskite kaip neigiamą skaičių, jei prie
kartploterio prijungtas jutiklis nustato aukštesnę nei iš tikrųjų
temperatūrą.
4 Pasirinkite Nustatymai > Mano laivas > Temp. nuokrypis.
5 Įveskite temperatūros korekciją, apskaičiuotą 3 veiksme.
Vandens greičio matavimo įrenginio kalibravimas
Jei prie kartploterio prijungtas greitį fiksuojantis keitiklis, galite
sukalibruoti greičio jutiklį, kad pagerintumėte kartploterio rodomų
vandens greičio duomenų tikslumą.
1 Pasirinkite Nustatymai > Mano laivas > Kalibruoti vandens
greitį.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Jei laivas juda nepakankamai greitai arba jei greičio jutiklis
neregistruoja greičio, rodomas pranešimas.
3 Pasirinkite Gerai ir saugiai padidinkite laivo greitį.
4 Jei pranešimas rodomas dar kartą, sustabdykite laivą ir
patikrinkite, ar neužstrigęs greičio matavimo ratukas..
5 Jei ratukas sukasi laisvai, patikrinkite laido jungtis.
6 Jei pranešimą vis tiek gaunate, susisiekite su Garmin
palaikymo darbuotoju.
Laivo degalų talpos nustatymas
1 Pasirinkite Nustatymai > Mano laivas > Degalų bako talpa.
2 Įveskite bendrą degalų bakų talpą.
Degalų duomenų sinchronizavimas su tikruoju laivo
degalų kiekiu
Kai į laivą įpilate degalų, galite sinchronizuoti kartploteryje
rodomą degalų lygį su tikruoju laivo degalų kiekiu.
1 Pasirinkite Matuokliai > Variklis > Menu.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Užpildę visus laivo degalų bakus pasirinkite Užpildyti
visus bakus. Degalų lygis iš naujo nustatomas į
maksimalų.
• Jei įpylėte mažiau nei visą baką degalų, pasirinkite Į laivą
įpilti degalų ir įveskite įpiltą kiekį.
• Jei norite nurodyti visą laivo bakuose esantį degalų kiekį,
pasirinkite Nustatyti visą laive esančių degalų kiekį ir
įveskite visą bakuose esantį degalų kiekį.
2 Pasirinkite Nustatymai > Mano laivas > Kilio nuokrypis.
3 Pasirinkite , jei keitiklis sumontuotas vaterlinijos lygyje, arba
, jei keitiklis sumontuotas kilio apačioje.
4 Įveskite atstumą, nustatytą 1 veiksme.
Įrenginio konfigūracija
Variklio ir degalų matuoklio apribojimų tinkinimas
Galite konfigūruoti norimo standartinio matuoklio veikimo
viršutines ir apatines ribas.
PASTABA: kai kuriems matuokliams galimos ne visos parinktys.
1 Atitinkamo matuoklio ekrane pasirinkite Menu > Matuoklio
sąranka > Nustatyti matuoklio apribojimus.
2 Pasirinkite matuoklį, kuri norite tinkinti.
3 Pasirinkite Matuoklio apribojimai > Tinkintas.
37
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite nustatyti standartinio veikimo diapazono
minimalią vertę, pasirinkite Min. įvert..
• Jei norite nustatyti standartinio veikimo diapazono
maksimalią vertę, pasirinkite Maks. įvert..
• Jei norite nustatyti apatinę matuoklio ribą, žemesnę už
minimalią vertę, pasirinkite Min. mastelis.
• Jei norite nustatyti viršutinę matuoklio ribą, aukštesnę už
minimalią vertę, pasirinkite Maks. mastelis.
5 Pasirinkite ribinę vertę.
6 Jei norite nustatyti papildomų matuoklių apribojimų,
pakartokite 4 ir 5 veiksmus.
Ryšio nustatymai
PASTABA: norint naudoti kai kuriuos nustatymus ir parinktis
reikia papildomų jūrlapių ar aparatūros.
Pasirinkite Nustatymai > Komunikacijos.
Nuoseklusis prievadas: nustatomas įvesties / išvesties
formatas nuosekliajam prievadui prijungiant kartploterį prie
išorinių NMEA įrenginių, kompiuterių ar kitų Garmin įrenginių.
NMEA 0183 sąranka: nustatomi kartploterio perduodami NMEA
0183 sakiniai, kiek skaitmenų, esančių į dešinę nuo
dešimtainės trupmenos taško, perduodami į NMEA išvestį ir
kaip kelio taškai identifikuojami (NMEA 0183 nustatymai,
38 psl.).
NMEA 2000 sąranka: leidžiama peržiūrėti NMEA 2000 tinkle
esančius įrenginius ir jiems suteikti etiketes (NMEA 2000
nustatymai, 38 psl.).
Jūrų tinklas: leidžiama peržiūrėti įrenginius, su kuriais
bendrinate žemėlapius, sonaro ar radaro duomenis. Ši
funkcija veikia ne visuose kartploterių modeliuose.
PASTABA: tinklo duomenis galite peržiūrėti tik modelyje,
kuriame tie duomenys palaikomi. Pavyzdžiui, negalite
peržiūrėti tinkle esančio radaro modelyje, kuriame
nepalaikomas radaras.
Belaidžiai įrenginiai: leidžiama nustatyti belaidžius įrenginius
(Kaip nustatyti Wi‑Fi belaidį tinklą, 38 psl.). Ši funkcija veikia
ne visuose kartploterių modeliuose.
„Wi-Fi“ tinklas: leidžiama nustatyti Wi‑Fi tinklą (Kaip nustatyti
Wi‑Fi belaidį tinklą, 38 psl.).
NMEA 0183
Kartploteriuose palaikomas NMEA 0183 standartas, kuris
naudojamas prijungti įvairiems NMEA 0183 įrenginiams, pvz.,
VHF radijui, NMEA įrankiams, autopilotams, vėjo ir krypties
jutikliams.
Jei kartploterį norite prijungti prie pasirinktinių NMEA 0183
įrenginių, peržiūrėkite kartploterio įdiegimo instrukcijas.
Patvirtinti kartploteriui skirti NMEA 0183 sakiniai yra GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE ir
„Garmin“ nuosavybiniai sakiniai PGRME, PGRMM ir PGRMZ.
Šiame kartploteryje taip pat palaikomas WPL sakinys, DSC ir
sonaro NMEA 0183 įvestis, įskaitant DPT (gylio) arba DBT,
MTW (vandens temperatūros) ir VHW (vandens temperatūros,
greičio ir krypties) sakinius.
NMEA 0183 nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Komunikacijos > NMEA 0183
sąranka.
Klopferis: įgalinami NMEA 0183 išvesties sakiniai echolotui (jei
taikytina).
Maršrutas: įgalina NMEA 0183 išvesties sakinius maršrutams.
Sistema: įgalinami NMEA 0183 išvesties sakiniai sistemos
informacijai.
38
Garmin: įgalinami NMEA 0183 išvesties sakiniai Garmin
nuosavybiniams sakiniams.
Pozicijos tikslumas: koreguojamas skaitmenų, esančių į
dešinę nuo dešimtainės trupmenos kablelio, skaičius
perduodant NMEA išvestį.
Kelio taško ID: naviguojant įrenginyje nustatomas kelio taškų
pavadinimų arba numerių perdavimas per NMEA 0183.
Naudojant numerius galima išspręsti suderinamumo
problemas, kylančias dėl senesnių NMEA 0183 autopilotų.
Diagnostika: rodoma NMEA 0183 diagnostinė informacija.
Numatytieji nustatymai: atkuriami NMEA 0183 pradiniai
numatytieji gamykliniai nustatymai.
NMEA 2000 nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Komunikacijos > NMEA 2000
sąranka.
Įrenginių sąrašas: rodomi prie tinklo prijungti įrenginiai.
Pavadinti įrenginius: suteikiamos etiketės prijungtiems
įrenginiams.
Pavadinimų suteikimas tinklo įrenginiams ir jutikliams
Įrenginiams ir jutikliams, prijungtiems prie „Garmin Marine“ tinklo
ir NMEA 2000 tinklo, galite suteikti pavadinimus.
1 Pasirinkite Nustatymai > Komunikacijos.
2 Pasirinkite Jūrų tinklas arba NMEA 2000 sąranka >
Įrenginių sąrašas.
3 Kairėje esančiame sąraše pasirinkite įrenginį.
4 Pasirinkite Keisti pavadinimą.
5 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Wi‑Fi tinklas
Kaip nustatyti Wi‑Fi belaidį tinklą
Kartploteriai gali sukurti Wi‑Fi tinklą, prie kurio galima prijungti
belaidžius įrenginius. Pirmą kartą prisijungus prie belaidžio tinklo
nustatymų, pateikiamas raginimas nustatyti tinklą.
1 Pasirinkite Nustatymai > Komunikacijos > Belaidžiai
įrenginiai > „Wi-Fi“ tinklas > Wi-Fi > Įjungta > Gerai.
2 Jei reikia, įveskite šio belaidžio tinklo pavadinimą.
3 Įveskite slaptažodį.
Šio slaptažodžio jums reikės norint prisijungti prie belaidžio
tinklo iš belaidžio įrenginio. Slaptažodyje paisoma didžiųjų ir
mažųjų raidžių.
Belaidžio įrenginio prijungimas prie kartploterio
Kad belaidį įrenginį galėtumėte prijungti prie kartploterio
belaidžio tinklo, turite sukonfigūruoti kartploterio belaidį tinklą
(Kaip nustatyti Wi‑Fi belaidį tinklą, 38 psl.).
Prie kartploterio galite prijungti kelis belaidžius įrenginius, jei
duomenis norite bendrinti.
1 Belaidžiame įrenginyje įjunkite Wi‑Fi technologiją ir ieškokite
belaidžių tinklų.
Pasirinkite
kartploterio belaidžio tinklo pavadinimą ( (Kaip
2
nustatyti Wi‑Fi belaidį tinklą, 38 psl.)).
3 Įveskite kartploterio slaptažodį.
Belaidžio kanalo keitimas
Jei nepavyksta rasti ar prisijungti prie įrenginio arba jei kliudo
trukdžiai, galite pakeisti belaidį kanalą.
1 Pasirinkite Nustatymai > Komunikacijos > „Wi-Fi“ tinklas
> Išplėstiniai > Kanalas.
2 Įveskite naujo kanalo pavadinimą.
Prie šio tinklo prijungtų įrenginių belaidžio kanalo keisti nereikia.
Įrenginio konfigūracija
Pavojaus signalų nustatymas
1 Pasirinkite Nustatymai > Pavojaus signalai > AIS > AIS
Navigacijos signalai
Pasirinkite Nustatymai > Pavojaus signalai > Navigacija.
Atvykimas: nustatoma, kad signalas skambėtų, kai esate
nurodytu atstumu ar laiku nuo posūkio arba kelionės tikslo.
Inkaro įtraukimas: nustatoma, kad signalas skambėtų, kai
laivas su išmestu inkaru viršija nurodytą dreifavimo atstumą.
Nuo kurso: nustatoma, kad signalas skambėtų, kai nurodytu
atstumu nukrypstate nuo kurso.
Sistemos pavojaus signalai
Žadintuvas: nustatomas žadintuvas.
Įrenginio įtampa: nustatomas signalas skambėti, kai baterijos
įtampa pasiekia nustatytą žemą lygį.
GPS tikslumas: nustatomas signalas skambėti, kai GPS vietos
tikslumas neatitinka naudotojo nustatytos vertės.
Sonaro pavojaus signalai
PASTABA: kai kuriems keitikliams kai kurios parinktys
negalimos.
Tinkamame sonaro rodinyje pasirinkite Menu > Sonaro
sąranka > Pavojaus signalai.
Sonaro pavojaus signalus taip pat galite atidaryti pasirinkę
Nustatymai > Pavojaus signalai > Sonaras.
Seklus vanduo: nustatoma, kad pavojaus signalas skambėtų,
kai gylis mažesnis nei nustatyta vertė.
Gilus vanduo: nustatoma, kad pavojaus signalas skambėtų, kai
gylis didesnis nei nustatyta vertė.
„FrontVü“ įspėj. signalas: nustatoma, kad pavojaus signalas
skambėtų, kai gylis priekyje mažesnis nei nustatyta vertė –
tai gali padėti išvengti seklumos (FrontVü gylio pavojaus
signalo nustatymas, 24 psl.). Šis pavojaus signalas galimas
tik naudojant Panoptix FrontVü keitiklius.
Vandens temp.: nustatoma, kad signalas skambėtų, kai keitiklis
praneša, kad temperatūra yra 1,1 °C (2 °F) didesnė ar
mažesnė už nustatytą temperatūrą.
Žuvys
Žuvys: nustatoma, kad signalas skambėtų, kai įrenginys po
vandeniu aptinka objektą.
•
nustatoma, kad signalas skambėtų, kai aptinkamos
bet kokio dydžio žuvys.
•
nustatoma, kad signalas skambėtų, tik kai aptinkamos
vidutinio dydžio ar didelės žuvys.
•
nustatoma, kad signalas skambėtų, tik kai aptinkamos
didelės žuvys.
Degalų pavojaus signalo nustatymas
Jei norite nustatyti degalų lygio pavojaus signalą, prie
kartploterio turi būti prijungtas suderinamas degalų srovės
jutiklis.
Galite nustatyti, kad pavojaus signalas skambėtų, kai bendras
laive likęs degalų kiekis pasieks jūsų nurodytą lygį.
1 Pasirinkite Nustatymai > Pavojaus signalai > Degalai >
Nustatyti visą laive esančių degalų kiekį > Įjungta.
2 Įveskite likusį degalų kiekį, kuriam esant suveikia pavojaus
signalas, ir pasirinkite Baig..
Susidūrimo ir saugos zonos pažeidimo pavojaus
signalo nustatymas
Kad galėtumėte nustatyti susidūrimo ir saugos zonos pažeidimo
pavojaus signalą, turite turėti suderinamą kartploterį, kuris turi
būti prijungtas prie AIS įrenginio.
Susidūrimo ir saugos zonos pažeidimo pavojaus signalas
naudojamas tik su AIS sistema. Siekiant išvengti susidūrimų
naudojama saugos zonos funkcija, kuri gali būti tinkinama.
Įrenginio konfigūracija
2
3
4
5
pavojaus signalas > Įjungta.
Kai laivas, kuriame veikia AIS sistema, įplaukia į saugos zoną
šalia jūsų laivo, rodoma pranešimo juosta ir skamba pavojaus
signalas. Ekrane objektas įvardijamas kaip pavojingas. Kai
pavojaus signalas išjungtas, pranešimo juosta ir garsinis
pavojaus signalas neveikia, bet ekrane objektas vis tiek
įvardijamas kaip pavojingas.
Pasirinkite Diapazonas.
Pasirinkite saugos zonos spindulio aplink jūsų laivą ilgį.
Pasirinkite Laikas iki.
Pasirinkite laiką, kada pavojaus signalas turi skambėti, jei
objektas įplaukia į saugos zoną.
Pavyzdžiui, jei norite gauti pranešimą apie galimą įplaukimą į
saugos zoną iki jo likus 10 minučių, nustatykite parinkties
Laikas iki vertę „10“ ir pavojaus signalas skambės likus 10
minučių iki kito laivo įplaukimo į saugos zoną.
Matavimo vienetų nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Vienetai.
Sistemos vienetai: nustatomas įrenginyje naudojamų vienetų
formatas.
Variantai: nustatomas magnetinis nuokrypis, kampas tarp
magnetinės šiaurės ir tikros šiaurės, siekiant nustatyti esamą
padėtį.
Šiaurės nuoroda: nustatomos krypties nuorodos, naudojamos
apskaičiuojant krypties informaciją. Teisingai – nustatoma
geografinė šiaurė kaip šiaurės nuoroda. Tinklelis – nustatoma
koordinačių plokštumos šiaurė kaip šiaurės nuoroda (000º).
Magnetinis – nustatoma magnetinė šiaurė kaip šiaurės
nuoroda.
Padėties formatas: nustatomas padėties formatas, kuriuo
pateikiamas atitinkamos padėties rodmuo. Nekeiskite šio
nustatymo, nebent naudojate žemėlapį ar jūrlapį, kuriame
naudojamas kitas padėties formatas.
Koordinačių sistema: nustatoma koordinačių sistema, kurioje
struktūruojamas žemėlapis. Nekeiskite šio nustatymo, nebent
naudojate žemėlapį ar jūrlapį, kuriame naudojamas kita
koordinačių sistema.
Slėgio atskaitos laikas: nustatomas nuorodos laikas,
naudojamas barometro tendencijoms apskaičiuoti.
Tendencija rodoma barometro lauke.
Laiko formatas: nustatomas 12 valandų, 24 valandų ar UTC
laiko formatas.
Laiko zona: nustatoma laiko zona arba įgalinama automatinė
parinktis pagal GPS vietą.
Navigacijos nustatymai
PASTABA: norint naudoti kai kuriuos nustatymus ir parinktis,
reikia papildomų jūrlapių ar aparatūros.
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
Maršruto etiketės: Nustatomas etikečių, rodomų žemėlapyje
ties maršruto posūkiais, tipas.
Aut. nuoroda: nustatomi parametrai, kuriuos kartploteris
naudoja apskaičiuodamas Aut. nuoroda kelią, kai naudojate
kai kuriuos „premium“ žemėlapius.
Perėjimas į posūkį suakt.: nustatoma, kad būtų
apskaičiuojamas perėjimo į posūkį laikas arba atstumas.
Perėjimo į posūkį laikas: nustatoma, kiek minučių liko iki
perėjimo į posūkį (kitą atkarpą), kai parinktis Laikas yra
pasirinkta nustačius Perėjimas į posūkį suakt.. Šią vertę
galite padidinti, jei norite pagerinti autopiloto tikslumą
naviguodami maršrutu arba pagal Aut. nuoroda kelią,
kuriame yra daug dažnų posūkių arba greičio keitimų. Jei
39
maršrutas tiesesnis ar lėtesnis, sumažinus šią vertę galima
pagerinti autopiloto tikslumą.
Perėjimo į posūkį atst.: nustatoma, koks atstumas liko iki
perėjimo į posūkį (kitą atkarpą), kai parinktis Atstumas yra
pasirinkta nustačius Perėjimas į posūkį suakt.. Šią vertę
galite padidinti, jei norite pagerinti autopiloto tikslumą
naviguodami maršrutu arba pagal Aut. nuoroda kelią,
kuriame yra daug dažnų posūkių arba greičio keitimų. Jei
maršrutas tiesesnis ar lėtesnis, sumažinus šią vertę galima
pagerinti autopiloto tikslumą.
Maršruto pradžia: pasirenkamas pradžios taškas navigacijos
maršrutui.
Kiti laivo nustatymai
Suderinamą kartploterį prijungę prie AIS įrenginio arba VHF
radijo galite nustatyti, kaip kiti laivai turėtų būti rodomi
kartploteryje.
Pasirinkite Nustatymai > Kiti laivai.
AIS: įjungiamas ir išjungiamas AIS signalo priėmimas.
DSC: įjungiamas ir išjungiamas skaitmeninis atrankinis šaukinys
(DSC).
AIS pavojaus signalas: nustatomas susidūrimo pavojaus
signalas (Susidūrimo ir saugos zonos pažeidimo pavojaus
signalo nustatymas, 7 psl. and AIS ryšio bandomųjų įspėjimų
įgalinimas, 7 psl.).
Pirminių kartploterio gamyklinių nustatymų
atkūrimas
PASTABA: tai liečia visus tinklo įrenginiius.
1 Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Sistemos informacija
> Nustatyti iš naujo.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite atkurti įrenginio numatytuosius nustatymus,
pasirinkite Atkurti numatytuosius nustatymus. Šiuo
veiksmu atkursite numatytuosius konfigūracijos
nustatymus, bet nepašalinsite išsaugotų naudotojo
duomenų, žemėlapių ar programinės įrangos naujinių.
• Jei norite išvalyti išsaugotus duomenis, pasirinkite Delete
User Data. Tai nepaveiks žemėlapių ar programinės
įrangos naujinių.
• Kad išvalytumėte išsaugotus duomenis ir atkurtumėte
numatytąsias gamyklines vertes, atjunkite kartploterį nuo
„Garmin Marine Network“ ir pasirinkite Šalinti duomenis
ir atkurti nustatymus. Tai nepaveiks žemėlapių ar
programinės įrangos naujinių.
Naudotojo duomenų bendrinimas ir
tvarkymas
Galite bendrinti duomenis su suderinamais įrenginiais.
• Galite bendrinti duomenis tinkle „Garmin Marine Network“.
• Naudotojo duomenis galite bendrinti ir tvarkyti naudodami
atminties kortelę. Įrenginyje turi būti atminties kortelė. Šiame
įrenginyje palaikoma iki 32 GB atminties kortelė ir jos
formatavimas FAT32.
Prisijungimas prie Garmin įrenginio siekiant
bendrinti naudotojo duomenis
Galite prijungti ECHOMAP Ultra įrenginį prie suderinamo Garmin
įrenginio ir bendrinti naudotojo duomenis, pvz., kelio taškus. Jei
įrenginiai sumontuoti vienas šalia kito, galite prijungti mėlynus ir
rudus laidus. Jei įrenginiai per toli vienas nuo kito, kad būtų
galima prijungti laidus, įrenginius galite sujungti naudodami
naudotojo duomenų bendrinimo laidą (010-12234-06).
1 Įsitikinkite, kad abu įrenginiai prijungti prie to paties įžemiklio.
40
2 Baikite veiksmą:
• Jei įrenginiai sumontuoti vienas šalia kito, pirmojo
įrenginio mėlyną laidą sujunkite su antrojo įrenginio rudu
laidu, o pirmojo įrenginio rudą laidą sujunkite su antrojo
įrenginio mėlynu laidu.
• Jei įrenginiai sumontuoti ne vienas šalia kito, įsigykite
naudotojo duomenų bendrinimo laidą (010-12234-06) ir
sujunkite įrenginius vadovaudamiesi prie laido pateiktomis
instrukcijomis.
3 Abiejuose įrenginiuose pasirinkite Navigacijos informacija >
Tvarkyti duomenis > Naudotojo duomenų bendrinimas.
Naudotojo duomenys bendrinami sujungtuose įrenginiuose. Jei
pasirinksite Išvalyti naudotojo duomenis, duomenys bus
pašalinti iš abiejų sujungtų įrenginių.
Failo tipo parinkimas trečiųjų šalių kelio
taškams ir maršrutams
Galite importuoti kelio taškus ir maršrutus iš trečiųjų šalių
įrenginių ir juos ten eksportuoti.
1 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
2 Pasirinkite Navigacijos informacija > Tvarkyti duomenis >
Duomenų perdavimas > Failo tipas.
3 Pasirinkite GPX.
Jei norite dar kartą perduoti duomenis naudodami Garmin
įrenginius, pasirinkite failo tipą ADM.
Naudotojo duomenų kopijavimas iš
atminties kortelės
Naudotojo duomenis galite perkelti iš atminties kortelės į į kitus
įrenginius. Naudotojo duomenis sudaro kelio taškai, maršrutai,
automatinės nuorodos keliai, pėdsakai ir ribos.
PASTABA: palaikomi tik tie ribų failai, kurių plėtinys yra .adm.
1 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
2 Pasirinkite Navigacijos informacija > Tvarkyti duomenis >
Duomenų perdavimas.
3 Jei reikia, pasirinkite atminties kortelę, į kurią kopijuosite
duomenis.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite perkelti duomenis iš atminties kortelės į
kartploterį ir juos pridėti prie esamų naudotojo duomenų,
pasirinkite Sujungti iš kortelės.
• Jei norite perkelti duomenis iš atminties kortelės į
kartploterį ir jais pakeisti esamus naudotojo duomenis,
pasirinkite Pakeisti iš kortelės.
5 Pasirinkite failo pavadinimą.
Naudotojo duomenų kopijavimas į atminties
kortelę
Naudotojo duomenis galite išsaugoti atminties kortelėje ir
perkelti į kitus įrenginius. Naudotojo duomenis sudaro kelio
taškai, maršrutai, automatinės nuorodos keliai, pėdsakai ir ribos.
1 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
2 Pasirinkite Navigacijos informacija > Tvarkyti duomenis >
Duomenų perdavimas > Išsaugoti kortelėje.
3 Jei reikia, pasirinkite atminties kortelę, į kurią kopijuosite
duomenis.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite sukurti naują failą, pasirinkite Pridėti naują failą
ir įveskite pavadinimą.
• Jei prie esamo failo norite pridėti informacijos, sąraše
pasirinkite failą, tada pasirinkite Išsaugoti kortelėje.
Naudotojo duomenų bendrinimas ir tvarkymas
Integruotų žemėlapių kopijavimas į atminties
kortelę
Žemėlapius iš kartploterio galite kopijuoti į atminties kortelę, kad
juos galėtumėte naudoti su HomePort.
1 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
2 Pasirinkite Navigacijos informacija > Tvarkyti duomenis >
Duomenų perdavimas.
3 Pasirinkite Kopijuoti integruotą žemėlapį.
Kelio taškų, maršrutų ir pėdsakų
kopijavimas iš HomePort į kartploterį
Kad galėtumėte kopijuoti duomenis į kartploterį, kompiuteryje
turite turėti naujausią HomePort programinės įrangos versiją, o
kartploteryje turi būti įdėta atminties kortelė.
Kopijuokite duomenis iš HomePort į paruoštą atminties
kortelę.
Jei norite sužinoti daugiau, peržiūrėkite HomePort žinyno
failą.
Duomenų atsarginių kopijų išsaugojimas
kompiuteryje
1 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
2 Pasirinkite Navigacijos informacija > Tvarkyti duomenis >
3
4
5
6
7
Duomenų perdavimas > Išsaugoti kortelėje.
Sąraše pasirinkite failo pavadinimą arba Pridėti naują failą.
Pasirinkite Išsaugoti kortelėje.
Pašalinkite atminties kortelę ir ją įdėkite į prie kompiuterio
prijungto kortelių skaitytuvą.
Atidarykite Garmin\UserData aplanką, esantį atminties
kortelėje.
Iš kortelės nukopijuokite atsarginės kopijos failą ir jį įklijuokite
bet kurioje kompiuterio vietoje.
Atsarginių duomenų kopijų atkūrimas
kartploteryje
1 Atminties kortelę įdėkite į prie kompiuterio prijungtą kortelių
skaitytuvą.
2 Iš kompiuterio atsarginį failą nukopijuokite į atminties kortelę,
į aplanką pavadinimu Garmin\UserData.
Atminties
kortelę įdėkite į lizdą.
3
4 Pasirinkite Navigacijos informacija > Tvarkyti duomenis >
Duomenų perdavimas > Pakeisti iš kortelės.
Sistemos informacijos išsaugojimas
atminties kortelėje
Sistemos informaciją galite išsaugoti atminties kortelėje kaip
trikčių šalinimo įrankį. Produkto palaikymo komandos atstovas
gali jūsų paprašyti naudoti šią informaciją gaunant tinklo
duomenis.
1 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
2 Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Sistemos informacija
> „Garmin“ įrenginiai > Išsaugoti kortelėje.
3 Jei reikia, pasirinkite atminties kortelę, kurioje išsaugosite
sistemos informaciją.
4 Išimkite atminties kortelę.
Išsaugotų duomenų išvalymas
Iš įrenginio atminties galite pašalinti išsaugoti naudotus
duomenis. Naudotojo duomenis sudaro kelio taškai, maršrutai,
automatinės nuorodos keliai, pėdsakai ir ribos.
1 Pasirinkite Navigacijos informacija > Tvarkyti duomenis >
Išvalyti naudotojo duomenis.
Priedas
2 Pasirinkite nustatymą.
PRANEŠIMAS
Jei pasirinksite Visi, visi išsaugoti duomenys bus pašalinti,
išskyrus „Garmin Quickdraw Contours“ duomenis.
Priedas
Įrenginio registravimas naudojant Garmin
Express
PASTABA: turėtumėte naudoti programą ActiveCaptain, kad
priregistruotumėte įrenginį (Darbo su ActiveCaptain programa
pradžia, 3 psl.).
Padėkite mums teikti geresnį palaikymą užpildydami internetinės
registracijos formą šiandien. Saugiai laikykite pardavimo kvito
originalą arba jo nuotrauką.
1 Atminties kortelę įdėkite į kortelių lizdą (Atminties kortelių
įdėjimas, 1 psl.).
2 Kelias sekundes palaukite.
Kartploteryje atidaromas kortelių tvarkymo puslapis ir
atminties kortelės Garmin aplanke sukuriamas failas
pavadinimu GarminDevice.xml.
Išimkite
atminties kortelę.
3
4 Į kompiuterį įstatykite atminties kortelę.
5 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.
6 Atsisiųsdami, įdiegdami ir atidarydami Garmin Express
programą vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
7 Pasirinkite > Pridėti įrenginį.
8 Kol programa ieško, pasirinkite parinktį Prisijungti, esančią
šalia parinkties Turite jūrlapių ar įrenginių? netoli ekrano
apačios.
9 Sukurkite Garmin paskyrą arba prisijunkite prie jos.
10 Nustatydami laivo duomenis vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
11 Pasirinkite > Pridėti.
Garmin Express programa atminties kortelėje ieško įrenginio
informacijos.
12 Jei norite užregistruoti įrenginį, pasirinkite Pridėti įrenginį.
Baigus registraciją Garmin Express programa ieško įrenginiui
skirtų papildomų jūrlapių ir jų naujinių.
Pridėję įrenginių prie kartploterio tinklo pakartokite šiuos
veiksmus, jei norite registruoti naujų įrenginių.
Programinės įrangos naujinimas
PASTABA: galite naudoti programą ActiveCaptain, kad
atnaujintumėte programinę įrangą (Programinės įrangos
naujinimas naudojant ActiveCaptain programą, 3 psl.).
Montuojant įrenginį arba jo priedą gali reikėti atnaujinti įrenginio
programinę įrangą.
Šiame įrenginyje palaikoma iki 32 GB atminties kortelė ir jos
formatavimas FAT32.
Prieš atnaujindami programinę įrangą galite patikrinti įrenginyje
įdiegtą programinės įrangos versiją (Sistemos programinės
įrangos informacijos peržiūra, 36 psl.). Tada eikite adresu
garmin.com/support/software/marine.html, pasirinkite Peržiūrėti
visus įrenginius šiame komplekte ir palyginkite įdiegtą
programinės įrangos versiją bei nurodytą jūsų produkto
programinės įrangos versiją.
Jei įrenginyje įdiegta programinė įranga yra senesnė nei
svetainėje nurodyta programinė įranga, vadovaukitės
programinės įrangos įkėlimo į atminties kortelę veiksmais
(Naujos programinės įrangos įkėlimas į atminties kortelę,
41
42 psl.) ir tada atnaujinkite įrenginio programinę įrangą
(Įrenginio programinės įrangos naujinimas, 42 psl.).
Naujos programinės įrangos įkėlimas į atminties
kortelę
Turite nukopijuoti programinės įrangos naujinį į atminties kortelę
naudodami kompiuterį, kuriame veikia Windows programinė
įranga.
PASTABA: galite susisiekti su Garmin klientų aptarnavimo
komanda ir užsakyti iš anksto įkeltos programinės įrangos
atnaujinimo kortelę, jei neturite kompiuterio su Windows
programine įranga.
1 Atminties kortelę įdėkite į kompiuterio kortelių lizdą.
2 Eikite adresu garmin.com/support/software/marine.html.
3 Pasirinkite „echoMAP“ serija su SD kortele.
4 Pasirinkite Atsisiųsti šalia parinkties „echoMAP“ serija su
SD kortele.
5 Perskaičiau ir sutinku su sąlygomis.
6 Pasirinkite Atsisiųsti.
7 Pasirinkite vietą ir Išsaugoti.
8 Du kartus spustelėkite atsisiųstą failą.
Pasirinktoje vietoje sukuriamas Garmin aplankas su
programinės įrangos naujiniu. Atsidaro langas, padedantis
perkelti programinės įrangos naujinį į atminties kortelę.
9 Pasirinkite Kitas.
10 Pasirinkite su atminties kortele susietą talpyklą, tada
pasirinkite Kitas > Baigti.
Atminties kortelėje sukuriamas Garmin aplankas su programinės
įrangos naujiniu. Programinės įrangos naujinio įkėlimas į
atminties kortelę gali trukti kelias minutes.
®
Įrenginio programinės įrangos naujinimas
Kad galėtumėte atnaujinti programinę įrangą, turite gauti
atminties kortelę su programinės įrangos naujiniu arba naujausią
programinę įrangą įkelti į atminties kortelę (Naujos programinės
įrangos įkėlimas į atminties kortelę, 42 psl.).
1 Įjunkite kartploterį.
2 Pasirodžius pradžios ekranui į kortelių lizdą įdėkite atminties
kortelę.
PASTABA: jei norite, kad būtų rodomos programinės įrangos
naujinimo instrukcijos, prie įdedant kortelę įrenginys turi būti
visiškai paleistas.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
4 Kelias minutes palaukite, kol baigsis programinės įrangos
atnaujinimo procesas.
Gavę
raginimą palikite atminties kortelę lizde ir rankiniu būdu
5
iš naujo paleiskite kartploterį.
6 Išimkite atminties kortelę.
PASTABA: jei atminties kortelė pašalinama prieš visiškai iš
naujo paleidžiant kartploterį, programinės įrangos naujinimas
bus nebaigtas.
Ekrano valymas
PRANEŠIMAS
Valikliai, kuriuose yra amoniako, pažeis antirefleksinę dangą.
Įrenginys padengtas specialia antirefleksine danga, kuri labai
jautriai reaguoja į vaškinius ir abrazyvinius valiklius.
1 Naudokite akinių lęšių valiklį (su šluoste), jei nurodyta, kad
juo saugu valyti antirefleksines dangas.
2 Ekraną atsargiai valykite minkšta, švaria, nepūkuota šluoste.
42
Ekrano kopijos
Galite padaryti bet kurio kartploterio ekrano, kuris rodomas kaip
png failas, nuotrauką. Ekrano nuotrauką gali perkelti į
kompiuterį. Ekrano nuotrauką taip pat galite peržiūrėti vaizdų
žiūryklėje.
Ekrano kopijų fiksavimas
1 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
2 Pasirinkite Nustatymai > Sistema > Ekranas > Ekrano
kopijos fiksavimas > Įjungta.
3 Eikite į ekraną, kurį norite užfiksuoti.
4 Bent šešias sekundes palaikykite nuspaudę Home.
Ekrano nuotraukų kopijavimas į kompiuterį
1 Atminties kortelę išimkite iš kompiuterio ir įdėkite į prie
kompiuterio prijungtą kortelių skaitytuvą.
2 Naudodami „Windows Explorer“ atidarykite „Garmin\scrn“
aplanką, esantį atminties kortelėje.
3 Iš kortelės nukopijuokite .bmp failą ir jį įklijuokite bet kurioje
kompiuterio vietoje.
Trikčių šalinimas
Mano įrenginys neužfiksuoja GPS signalų
Jei įrenginys neužfiksuoja palydovo signalų, tai gali vykti dėl
kelių priežasčių. Jei įrenginys nuo paskutinio palydovų
užfiksavimo nukeliavo didelį atstumą arba jei jis buvo išjungtas
ilgiau nei kelias savaites ar mėnesius, jis gali tinkamai
neužfiksuoti palydovų.
• Įsitikinkite, kad įrenginyje naudojama naujausia programinė
įranga. Jei programinė įranga ne naujausia, atnaujinkite ją
(Įrenginio programinės įrangos naujinimas, 42 psl.).
• Įsitikinkite, kad įrenginys laikomas po atviru dangumi, kad
antena galėtų priimti GPS signalą. Jei įrenginys sumontuotas
kabinoje, jis turėtų būti netoli lango, kad galėtų priimti GPS
signalą.
Įrenginys neįsijungia arba nuolat išsijungia
Jei įrenginiai nenumatytai išsijungia arba neįsijungia, tai gali
reikšti įrenginio maitinimo problemą. Siekdami išspręsti
maitinimo problemą patikrinkite toliau išvardytus aspektus.
• Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis generuoja energiją.
Tai galite patikrinti keliais būdais. Pavyzdžiui, galite patikrinti,
ar veikia kiti prie atitinkamo šaltinio prijungti įrenginiai.
• Patikrinkite maitinimo kabelyje esantį saugiklį.
Saugiklis turi būti laikiklyje, prijungtame prie maitinimo
kabelio raudono laido. Patikrinkite, ar įdėtas tinkamo dydžio
saugiklis. Kokio tiksliai dydžio saugiklio reikia, nurodyta ant
kabelio etiketės arba montavimo instrukcijoje. Patikrinkite ar
saugiklio viduje veikia jungtis. Saugiklį galite patikrinti
multimetru. Jei saugiklis tinkamas, multimetras turi rodyti 0
ohm.
• Patikrinkite, ar įrenginiui tiekiama bent 10 V įtampa
(rekomenduojama įtampa – 12 V).
Jei norite patikrinti įtampą, išmatuokite maitinimo ir įžeminimo
lizdų maitinimo kabelių DC įtampą. Jei įtampa žemesnė nei
10 V, įrenginys neįsijungs.
• Įsitikinkite, kad įrenginys tvirtai įdėtas į laikiklį. Jei modelyje
naudojamas fiksatorius, įsitikinkite, kad fiksatorius tvirtai
užfiksuotas. Įrenginys ar fiksatorius sumontuotas tinkamai, jei
užfiksuojant pasigirsta trakštelėjimas. Jei įrenginys
įrengiamas netvirtai, gali nutrūkti maitinimas. Nepritvirtintas
įrenginys taip pat gali iškristi iš dėklo ir sugesti.
• Jei įrenginio maitinimas tinkamas, bet jis neįsijungia,
susisiekite su Garmin produkto palaikymo komanda adresu
support.garmin.com.
Priedas
Maitinimo laide esančio saugiklio keitimas
1 Atidarykite saugiklio dėklą .
Specifikacija
Matavimas
Saugiklis
8A
Saugus atstumas iki
kompaso
65 cm (25.6 col.)
Tarpas iki artimiausios
kliūties
150 mm (6 col.)
2 Pasukite ir ištraukite saugiklį .
3 Įdėkite naują 8 A greitaveikį saugiklį.
4 Uždarykite saugiklio dėklą.
NMEA 2000 LEN @ 9 V
nuolatinės srovėa
1
NMEA 2000 traukti
39 mA maks.
Neveikia sonaras
Ekrano skiriamoji geba
WXGA, 1280 x 800 pikselių
Atminties kortelė
2 microSD kortelių lizdai; maksimali
kortelės talpa 32 GB
Maks. kelio taškų skaičius
5 000
Maks. maršrutų skaičius
100
• Patikrinkite, ar pritvirtintas sonaro laido fiksatorius.
• Paspauskite ir įsitikinkite, kad sonaras įgalintas.
• Pasirinkite tinkamą keitiklio tipą (Keitiklio tipo pasirinkimas,
20 psl.).
Mano įrenginys nekuria kelio taškų tinkamoje vietoje
Maks. aktyvių maršruto taškų 50 000 taškų, 50 išsaugotų maršrutų
skaičius
Galite rankiniu būdu įvesti kelio taško vietą ir perkelti bei
bendrinti duomenis iš vieno įrenginio į kitą. Jei rankiniu būdu
įvedėte kelio tašką naudodami koordinates, bet taškas
nerodomas ten, kur turėtų būti, gali būti, kad žemėlapio
koordinačių sistema ir padėties formatas nesutampa su
koordinačių sistema ir padėties formatu, kurie buvo pradžioje
naudojami pažyminti kelio tašką.
Padėties formatas yra būdas, kuriuo GPS imtuvo padėtis
rodoma ekrane. Paprastai ji rodoma kaip platuma / ilguma
laipsniais, naudojant laipsnių, minučių ir sekundžių arba tik
laipsnių parinktis ir vieną iš kelių tinklelio formatų.
Žemėlapio koordinačių sistema yra matematinis modelis, kuris
apibūdina dalį Žemės paviršiaus. Platumos ir ilgumos linijos
popieriniame žemėlapyje nurodo konkrečią žemėlapio
koordinačių sistemą.
1 Sužinokite, kokia žemėlapio koordinačių sistema ir padėties
formatas buvo naudoti, kai buvo sukurtas pirminis kelio
taškas.
Jei pirminis kelio taškas paimtas iš žemėlapio, žemėlapyje
turėtų būti pateiktas žemėlapio koordinačių sistemą
pažymintis ženklas ir padėties formatas, naudotas kuriant
žemėlapį. Ši informacija dažniausiai pateikiama šalia
sutartinių ženklų paaiškinimo.
2 Pasirinkite Nustatymai > Vienetai.
3 Pasirinkite tinkamą žemėlapio koordinačių sistemą ir padėties
formato nustatymus.
4 Dar kartą sukurkite kelio tašką.
10 colių modeliai
Specifikacija
Vertė
Matmenys (P x A x G)
29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6 x 7,7 x
3,9 col.)
Ekrano dydis (P x A)
21,7 x 13,6 cm (8,5 x 5,4 col.)
25,4 cm (10 col.) įstrižainė
Svoris
1,8 kg (4,0 svar.)
Maks. tiekiamoji galia
26 W
Tipinė tiekiamoji srovė esant 12 V 3 A
NS (RMS)
Maks. tiekiamoji srovė esant 12 V 6 A
NS (RMS)
Belaidžio ryšio dažniai ir protokolai
Wi‑Fi, 2,4 GHz esant 17,2 dBm,
vardinė vertė
ANT , 2,4 GHz esant 3,1 dBm,
vardinė vertė
Bluetooth, 2,4 GHz esant 1,2 dBm,
vardinė vertė
®
12 colių modeliai
Specifikacija
Vertė
Matmenys (P x A x G)
34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4 x 9 x
3,9 col.)
Ekrano dydis (P x A)
26,1 x 16,3 cm (10,3 x 6,4 col.)
30,7 cm (12,1 col.) įstrižainė
Svoris
2,5 kg (5,5 svar.)
Įrenginys rodo neteisingą laiką
Maks. tiekiamoji galia
26 W
Laikas nustatomas pagal GPS padėtį ir laiko juostą.
Tipinė tiekiamoji srovė esant 12 V 3,3 A
NS (RMS)
1 Pasirinkite Nustatymai > Vienetai > Laiko zona.
2 Įsitikinkite, kad įrenginyje veikia GPS pataisa.
Belaidžio ryšio dažniai ir protokolai
Specifikacijos
Visi modeliai
Specifikacija
Matavimas
Medžiaga
Polykarbonato plastikas
Pralaidumo vandeniui klasė
IEC 60529 IPX7
* Įrenginys išlieka nesugadintas iki
30 min. atsitiktinai jį panardinus
vandenyje iki 1 m gylyje. Daugiau informacijos pateikta adresu
www.garmin.com/waterrating.
Temperatūros intervalas
Nuo –15° iki 55 °C (nuo 5° iki 131 °F)
Įvesties įtampa
Nuo 9 iki 18 V nuolatinės srovės
Priedas
Maks. tiekiamoji srovė esant 12 V 6,1 A
NS (RMS)
Wi‑Fi, 2,4 GHz esant 18,5 dBm,
vardinė vertė
ANT, 2,4 GHz esant 1,2 dBm,
vardinė vertė
Bluetooth, 2,4 GHz esant 1,0 dBm,
vardinė vertė
43
Sonaro modelių specifikacijos
NMEA 2000 PGN informacija
Perdavimas ir priėmimas
Specifikacija
Vertė
Sonaro dažniai1
Tradiciniai: 50, 77, 83 arba 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 arba
800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455, 800 arba
1100 kHz
PGN
Sonaro perduodamo
signalo lygis (RMS)2
600 W
126208 NMEA: valdykite ir patvirtinkite grupės funkciją bei teikite
užklausą dėl jo
Sonaro gylis3
701 m (2300 pėdų) esant 77 kHz
126996 Produkto informacija
Aprašas
059392 ISO patvirtinimas
059904 ISO užklausa
060928 ISO adreso paraiška
127250 Laivo kryptis
NMEA 0183 informacija
128259 Greitis: pagal vandenį
Perdavimas
128267 Vandens gylis
Sakinys Aprašas
129539 GNSS DOP
GPAPB APB: krypties ar pėdsakų valdiklio (autopiloto) sakinys „B“
129799 Radijo dažnis, režimas ir maitinimas
GPBOD BOD: pelengas (iš pradžios taško į kelionės tikslą)
130306 Vėjo duomenys
GPBWC BWC: pelengas ir atstumas iki kelio taško
130312 Temperatūra
GPGGA GGA: globalinės padėties nustatymo sistemos koregavimo
duomenys
Perdavimas
GPGLL
GLL: geografinė padėtis (platuma ir ilguma)
PGN
Aprašas
GPGSA GSA: GNSS DOP ir aktyvūs palydovai
126464
Perduokite ir priimkite PGN sąrašo grupės funkciją
GPGSV GSV: GNSS palydovų vaizdas
127258
Magnetinės variacijos
GPRMB RMB: rekomenduojama minimali navigacijos informacija
129025
Padėtis: spartus atnaujinimas
GPRMC RMC: rekomenduojami minimalūs konkreti GNSS duomenys
129026
COG ir SOG: spartus atnaujinimas
GPRTE RTE: maršrutai
129029
GNSS padėties duomenys
GPVTG VTG: kursas pagal sausumą ir greitis pagal sausumą
129283
Kryžminio pėdsako klaida
GPWPL WPL: kelio taško vieta
129284
Navigacijos duomenys
GPXTE XTE: kryžminio pėdsako klaida
129285
Navigacijos maršrutų ir kelio taškų informacija
PGRME E: apskaičiuota klaida
129540
GNSS palydovų vaizdas
PGRMM M: žemėlapio koordinačių sistema
PGRMZ Z: aukščio taškas
Priimti
SDDBT DBT: gylis po keitikliu
PGN
Aprašas
SDDPT DPT: gylis
127245
Vairas
SDMTW MTW: vandens temperatūra
127250
Laivo kryptis
SDVHW VHW: vandens greitis ir kryptis
127488
Variklio parametrai: spartus atnaujinimas
127489
Variklio parametrai: dinaminiai
127493
Transmisijos parametrai: dinaminiai
Priimti
Sakinys
Aprašas
127498
Variklio parametrai: statiniai
DPT
Gylis
127505
Skysčių lygis
DBT
Gylis po keitikliu
129038
AIS klasės A padėties ataskaita
MTW
Vandens temperatūra
129039
AIS klasės B padėties ataskaita
VHW
Vandens greitis ir kryptis
129040
AIS klasės B išplėstinės padėties ataskaita
WPL
Kelio taško vieta
129794
AIS klasės A statiniai ir su kelione susiję duomenys
DSC
Skaitmeninio atrankinio šaukinio informacija
129798
AIS SAR orlaivio padėties ataskaita
DSE
Išplėstinis skaitmeninis atrankinis šaukinys
128000
Jūrinis pavėjinis kampas
HDG
Kryptis, nuokrypis ir variantai
129802
AIS su saugumu susijęs transliuotas pranešimas
HDM
Kryptis, magnetinė
129808
DSC šaukinio informacija
MWD
Vėjo kryptis ir greitis
130310
Aplinkos parametrai
MDA
Meteorologinės informacijos rinkinys
130311
Aplinkos parametrai (nereikalingi)
MWV
Vėjo greitis ir kampas
130313
Drėgmė
VDM
AIS VHF duomenų nuorodos pranešimas
130314
Faktinis slėgis
130576
Nedidelio laivo būsena
Išsamios informacijos apie Nacionalinės jūrų elektronikos
asociacijos (NMEA) formatą ir sakinius galite įsigyti adresu:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
1
2
3
44
Šie duomenys taikomi tik su NMEA 2000 suderinamiems
produktams.
Priklauso nuo keitiklio.
Priklauso nuo keitiklio klasės ir gylio.
Priklauso nuo keitiklio, vandens druskingumo, dugno tipo ir kitų vandens sąlygų.
Priedas
Rodyklė
A
ActiveCaptain 2, 3
išmanieji pranešimai 3
jūrlapių naujinimas 3
programinės įrangos naujinimas 3
quickdraw 10
aeronuotraukos 6
AIS 6, 7, 9
ATON 7
grėsmės 7
įjungimas 40
nelaimės signalo įrenginys 7
objektai 6, 7
pavojaus signalas 7, 39
SART 7
stebėjimas 7
AM 34
animuotos srovės, potvyniai 5
antena, GPS 2
atkurti 40
atminties kortelė 40, 41
įdėjimas 1
išsamūs žemėlapiai 41
lizdas 1
atstumas iki kranto linijos 15
atstumo matavimas 20
jūrlapiai 4
atstumo žiedai 8
atvykimo signalas 39
Automatinė nuoroda 11, 12, 14, 15, 39
atstumas iki kranto linijos 15
keliai 14
autopilotas 25, 26
apgręžimo manevras 26
plaukimo ratais modelis 26
suaktyvinimas 26
vairavimas pagal režimą 26
vairavimo režimai 26
vairavimo žingsnis 26
vairo aktyvumo sumažinimas 26
Williamsono posūkio manevras 26
zigzago modelis 26
B
belaidžiai įrenginiai 38
belaidžio įrenginio prijungimas 38
prijungimas prie belaidžio įrenginio 3
tinklo konfigūracija 38
burės perkėlimas. Žr. halsas ir burės
perkėlimas
burės perkėlimus. Žr. halsas ir burės
perkėlimas
buriavimas 8, 27
lenktynių laikmatis 27
starto linija 27
buriavimo matuokliai 31
burlaivis 2, 27
D
DAB 34, 35
dangaus kūnų informacija 32
degalų matuokliai 30, 31, 37
būsenos pavojaus signalas 30, 39
sinchronizavimas su tikruoju laivo degalų
kiekiu 31, 37
degalų talpa 31, 36, 37
deriniai 2
DSC. Žr. skaitmeninis atrankinis šaukinys
duomenys
atsarginė kopija 41
išvalymas 41
kopijavimas 40
tvarkymas 40
duomenų bendrinimas 40
E
EGNOS 36
ekranas, ryškumas 2
Rodyklė
ekrano kopijos, fiksavimas 42
ekrano nuotraukos 42
ekrano nustatymai 36
EPIRB 7
F
Fish Eye 3D
objektai po vandeniu 9
pėdsakai 9
sonaro spindulių pluoštas 9
FM 34
fonas 2
foninis apšvietimas 2
Force variklis 29, 30
G
galinis vaizdas 1
gamykliniai nustatymai 40
sonaras 23
Garmin ClearVü 17
Garmin produkto palaikymas. Žr. produkto
palaikymas
gylio atspalviai 9
GLONASS 36
GPS 42
EGNOS 36
GLONASS 36
signalai 1
šaltinis 2
WAAS 36
GPS tikslumas 39
grandinės 31
H
halsas ir burės perkėlimas 28, 29
krypties išlaikymas 28
krypties išlaikymas pagal vėją 28
I
išankstiniai nustatymai 34
DAB 35
išmanieji pranešimai 3
išskirtiniai jūrlapiai, aeronuotraukos 6
J
jungtys 1
jūrlapiai 3, 6, 9, 10
atstumo matavimas 4
išsami informacija 5
naujinimas 3
navigacija 4, 6
nustatymai 8
quickdraw 9–11
simboliai 4
sluoksniai 8, 9
vaizdas 8, 9
žvejyba 4
jūrlapis, sluoksniai 8, 9
Jūrlapis
nustatymai 8
sluoksniai 8
jūrų paslaugos 12
K
kalba 36
keitiklis 17, 20, 23, 25
kelio taškai 12, 43
bendrinimas 40
kopijavimas 40
kūrimas 4, 12
navigavimas į 13
pašalinimas 13
projektavimas 12
redagavimas 13
rodymas 9
sąrašo peržiūra 12
sonaras 20
stebimas laivas 32
žmogus už borto 12
kelionės matuokliai 30
kelionės tikslai
navigacijos jūrlapis 12
pasirinkimas 12
kilio korekcija 36
kilio nuokrypis 28, 37
kiti laivai
AIS 9
trasos 9
kompasas 30
ciferblatas 8
krypties išlaikymas pagal vėją 28
koregavimas 28
Krypties išlaikymas pagal vėją 28
kryptis
išlaikymas 26
krypties išlaikymas 28
linija 5
kursai 11
L
laikrodis 39
pavojaus signalas 39
laivo trasos 9, 33
M
maitinimo mygtukas 1, 36
MARPA, navigacijos jūrlapis 9
maršrutai 12, 13, 16
bendrinimas 40
kelio taškai 40
kopijavimas 40, 41
kūrimas 13
navigavimas 14
Navigavimas lygiagrečiai 14
pašalinimas 14
redagavimas 13
sąrašo peržiūra 13
mastelio keitimas
jūrlapis 4
sonaras 22
matavimo vienetai 39
matuokliai
apribojimai 37
būsenos pavojaus signalai 30
degalai 30, 31, 37
kelionė 30
variklis 30
vėjas 31
medijos leistuvas 33–36
abėcėlinė paieška 33
DAB 34
derinimo režimas 34
FUSION-Link 33
imtuvinio derintuvo regionas 34
Imtuvinio derintuvo regionas 34
įrenginio pavadinimas 35
išankstinis nustatymas 34
kartojimas 33, 34
maišymas 34
nutildymas 34
radijas 35
SiriusXM palydovo radijas 35
šaltinis 33
VHF 34
zonos 34
MOB, įrenginys 7
muzikos leistuvas 33, 35. Žr. medijos leistuvas
N
naudotojo duomenys, pašalinimas 17, 41
naujiniai, programinė įranga 41, 42
naujinimas
jūrlapiai 3
programinė įranga 3
navigacijos jūrlapis 4, 6, 12
ATON 7
jūros paslaugų vietos 12
laivo trasos 9, 33
MARPA 9
sąranka 39
45
Navigacijos pagalba 7
navigacijos signalai 39
nelaimės signalo įrenginys 7
nelaimės šaukinys 32
NMEA 0183 32, 38, 44
NMEA 2000 38, 44
nuorodos 1
nuotolinio valdymo įrenginys 26
nuotraukos, oro 6
nustatymai 11, 36, 39
sistemos informacija 36
nustatymas iš naujo, nustatymai 35
nustatyti iš naujo 40
O
objektai po vandeniu 9
P
padėties ataskaita 32, 33
padėtis, stebėjimas 32
pagalbiniai navigacijos įrenginiai 5
pageidaujamas duomenų šaltinis 26
palaikymas. Žr. produkto palaikymas
palydovo signalai, gavimas 1
palydovo vaizdai 6
Panoptix 25
pašalinimas
naudotojo duomenys 41
visi naudotojo duomenys 17
pavojaus signalai 39
atvykimas 39
degalai 30, 39
gilus vanduo 22, 39
inkaro įtraukimas 39
matuokliai 30
navigacija 39
nuo kurso 39
seklus vanduo 22, 39
sonaras 22, 39
susidūrimas 7, 39
vandens temperatūra 22, 39
variklis 30
pėdsakai 15, 16
įrašymas 16
išsaugojimas 16
išsaugoti kaip maršrutą 16
išvalymas 16
kopijavimas 40, 41
navigavimas 16
pašalinimas 16
redagavimas 16
rodymas 9, 15
sąrašas 16
perdangos juosta 29
Potvynių ir atoslūgių stebėjimo
stotys, indikatoriai 6
potvynių stebėjimo stotys 5, 31, 32
pradžios ekranas, tinkinimas 2
pranešimai 3
prievadai 1
produkto palaikymas 1
produktų registravimas 41
programinė įranga
naujiniai 36, 42
naujinimas 3, 41, 42
Q
quickdraw 10, 11
R
radijas 34
AM 34
FM 34
SiriusXM 35
ribos
kopijavimas 40
rodymas 9
ribos linija 16, 17
ribų linijos 16
46
S
W
SART 7
SideVü 18
signalas apie inkaro įtraukimą 39
signalas apie nukrypimą nuo kurso 39
simboliai 6
SiriusXM, Palydovo radijas 35
SiriusXM palydovinis radijas 35
SiriusXM palydovo radijas 35
sistemos informacija 36, 41
skaitmeninis atrankinis šaukinys 32
atskiras įprastinis šaukinys 33
įjungimas 32, 40
kanalai 33
kontaktai 32
skaitmeninis perjungimas 31
sonaras 17, 20, 21
atstumų matavimas 20
balta linija 22
bendrinimas 20, 21
dažniai 23
dugno stebėjimas 22
FrontVü 19
Garmin ClearVü 17
gylio skalė 22
gylis 22
įrašymas 21
kelio taškas 20
mastelio keitimas 22
objektai po vandeniu 22
Panoptix 18, 19, 24, 25
paviršiaus triukšmas 23
pavojaus signalai 22, 39
perdangų skaičius 21
radiolokacinis indikatorius 19, 20, 22, 23
rodiniai 17
SideVü 18
slinkimo greitis 21
spalvų atmetimai 22
spalvų stiprumas 21
spindulių pluoštas 9
stiprumas 21
šaltinis 20, 21
šviesos signalizatorius 19, 20
triukšmas 21, 23
trukdžiai 23
vaizdas 22
vienodo gylio kreivė 21
spalvų režimas 2
sparčiosios nuorodos 30
srovių stebėjimo stotys 31, 32
indikatoriai 6
susidūrimo ir saugos zonos pažeidimo
pavojaus signalas 7, 39
susidūrimo pavojaus signalas 7, 39
WAAS 36
Wi‑Fi 3
Wi‑Fi technologija 38
T
trikčių šalinimas 42, 43
V
vanduo
greitis 37
temperatūros korekcija 37
variklinis laivas 2, 27
variklio matuokliai 30, 37
būsenos pavojaus signalai 30
konfigūravimas 30
variklis 29
kompasas 30
laivapriekio nuokrypis 30
vėjas, ciferblatas 8
vėjo matuokliai 31
VHF radijas 32
atskiras įprastinis šaukinys 33
DSC kanalas 33
nelaimės šaukiniai 32
šaukinio siuntimas AIS objektui 33
Vykti į 12
Vykti maršrutu į 11, 12
Rodyklė
support.garmin.com
Rugpjūtis 2019
190-02536-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising