Garmin | GPSMAP® 1022 | Garmin GPSMAP® 1022 คู่มือสำหรับเจ้าของ

Garmin GPSMAP® 1022 คู่มือสำหรับเจ้าของ
GPSMAP 10X2/12X2 SERIES
®
คูมือสำหรับเจาของ
© 2019 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
สงวนลิขสิ ทธิ์ ตามกฏหมายลิขสิ ทธิ์ ห้ามทําสําเนาคู่มือนี้ไม่วา่ จะบางส่ วนหรื อทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก Garmin Garmin ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งแก้ไขเนื้อหาของคู่มือนี้โดยไม่จาํ เป็ น
ต้องแจ้งให้บุคคลหรื อหน่วยงานใดทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรื อการปรับปรุ งดังกล่าว ไปที่ www.garmin.com สําหรับการปรับปรุ งปั จจุบนั และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ี
Garmin , โลโก้ Garmin, ActiveCaptain , ANT , BlueChart , FUSION , GPSMAP , inReach , Ultrascroll , และ VIRB เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ
ActiveCaptain , Apollo™, Connect IQ™, ECHOMAP™, Fantom™, FUSION-Link™, FUSION PartyBus™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Nautix™, Garmin
Quickdraw™, GC™, GCV™, GMM™, GMR™, GRID™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, MotionScope™, OneChart™, OneHelm™, Panoptix™, Reactor™, Shadow Drive™, SmartMode™, และ
SteadyCast™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา เครื่ องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนําไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Garmin
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Apple เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Android™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Google™ Inc. เครื่ องหมายคําและโลโก้ BLUETOOTH เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้
เครื่ องหมายดังกล่าวโดย Garmin อยูภ่ ายใต้สิทธิ์การอนุญาตใช้งาน CZone™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Power Products, LLC. FLIR เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ FLIR Systems, Inc. NMEA , NMEA 2000 และโลโก้ NMEA
2000 เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ National Marine Electronics Association SD และโลโก้ SDHC เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ SD-3C, LLC. SiriusXM เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi
เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance Corporation Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Yamaha , โลโก้ Yamaha, Command Link Plus และ
Helm Master เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ YAMAHA Motor Co., LTD. เครื่ องหมายการค้า และลิขสิ ทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็ นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
สารบัญ
บทนำ ................................................................................. 1
ภาพรวมอุปกรณ ............................................................................ 1
ปุม ........................................................................................... 1
มุมมองขั้วตอ ............................................................................ 1
คำแนะนำและปุมลัด (รุน MFD) ....................................................... 1
การเขาถึงคูมือสำหรับเจาของบนชารตพล็อตเตอร ............................. 1
การดาวนโหลดคูมือจากเว็บไซต ...................................................... 1
ศูนยสนับสนุน Garmin ................................................................... 2
การใสการดหนวยความจำ .............................................................. 2
การรับสัญญาณดาวเทียม GPS ....................................................... 2
การเลือกที่มาของ GPS ............................................................. 2
การปรับแตงชารตพล็อตเตอร ................................................ 2
หนาจอหลัก ................................................................................... 2
การเพิ่มรายการในหนาจอรายการที่ใชประจำ .............................. 2
การปรับแตงหนาจอรายการที่ใชประจำ ....................................... 2
การปรับแตงหนา ........................................................................... 2
การปรับแตงแผนผัง SmartMode หรือหนารวม ........................... 2
การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง .............................................................. 3
การปรับแตงหนาจอเริ่มตน ......................................................... 3
ขนาดของภาพเปดเครื่องที่แนะนำ .......................................... 3
การเพิ่มแผนผัง SmartMode ..................................................... 3
การสรางหนาการรวมใหม .......................................................... 3
การลบหนาการรวม ................................................................... 3
การปรับแตงโอเวอรเลยขอมูล ..................................................... 3
การรีเซ็ตแผนผังสถานี ............................................................... 4
การกำหนดปุมทางลัด ..................................................................... 4
คาที่ตั้งลวงหนา ............................................................................. 4
การบันทึกคาที่ตั้งลวงหนาใหม .................................................... 4
จัดการคาที่ตั้งลวงหนา ............................................................... 4
การตั้งคาประเภทของเรือ ................................................................ 4
การปรับไฟหนาจอ ......................................................................... 4
การปรับโหมดสี ............................................................................. 4
การเปดชารตพล็อตเตอรโดยอัตโนมัติ .............................................. 4
การปดระบบโดยอัตโนมัติ ............................................................... 4
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain .............................................. 4
บทบาท ActiveCaptain .................................................................. 4
เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ...................................... 4
การเปดใชงานการแจงเตือนอัจฉริยะ ............................................... 5
การรับการแจงเตือน .................................................................. 5
การจัดการการแจงเตือน ............................................................ 5
การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ..................... 5
การอัปเดตแผนที่ดวย ActiveCaptain .............................................. 5
การติดตอสื่อสารกับอุปกรณไรสาย ........................................ 6
เครือขาย Wi‑Fi ............................................................................. 6
การตั้งคาเครือขายไรสาย Wi‑Fi ................................................. 6
การเชื่อมตออุปกรณไรสายกับชารตพล็อตเตอร ............................ 6
การเปลี่ยนชองสัญญาณไรสาย .................................................. 6
การเปลี่ยนโฮสต Wi‑Fi .............................................................. 6
รีโมทคอนโทรลไรสาย .................................................................... 6
การจับคูรีโมทคอนโทรลไรสายกับชารตพล็อตเตอร ...................... 6
การเปดและปดไฟหนาจอรีโมท ................................................... 6
การยกเลิกการเชื่อมตอรีโมทจากชารตพล็อตเตอรทั้งหมด .............. 6
เซนเซอรลมไรสาย ......................................................................... 6
การเชื่อมตอเซนเซอรไรสายกับชารตพล็อตเตอร .......................... 6
การปรับแนวของเซนเซอรลม ..................................................... 6
การดูขอมูลเรือบนนาฬิกา Garmin ................................................... 7
การดูขอมูลเรือบนอุปกรณ Garmin Nautix™ ................................... 7
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ............................................... 7
แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลา ............................................. 7
สัญลักษณบนแผนที่ .................................................................. 7
การเลือกรายการในแผนที่โดยใชปุมอุปกรณ ............................... 7
การวัดระยะทางบนแผนที่ ........................................................... 7
การสรางเวยพอยทบนแผนที่ ...................................................... 7
สารบัญ
การดูขอมูลตำแหนงและวัตถุบนแผนที่ ......................................... 7
การดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Navaids ............................................. 8
การนำทางไปยังจุดบนแผนที่ ...................................................... 8
แผนที่แบบพรีเมียม ......................................................................... 8
มุมมองแผนที่ Fish Eye 3D ....................................................... 8
การดูขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ ............................................. 8
เครื่องหมายระดับน้ำและกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว ................... 8
การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ .................................... 9
การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง ..................... 9
การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ ................................. 9
ระบบการระบุอัตโนมัติ .................................................................... 9
สัญลักษณเปาหมาย AIS ............................................................ 9
ทิศมุงหนาและเสนทางคาดเดาของเปาหมายที่มีการเปดใชงาน
AIS ......................................................................................... 9
การติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS ......................................... 10
การดูขอมูลเกี่ยวกับเรือ AIS เปาหมาย .................................. 10
การยกเลิกการติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS ..................... 10
ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA ........................ 10
การตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน ............................... 10
AIS Aids to Navigation ......................................................... 10
สัญญาณขอความชวยเหลือ AIS ............................................... 10
การนำทางไปยังสัญญาณขอขอความชวยเหลือ ..................... 10
สัญลักษณเปาหมายอุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS .. 10
การเปดใชงานการเตือนการทดสอบสัญญาณ AIS ................. 10
การปดการรับสัญญาณ AIS ..................................................... 10
เมนูแผนที่ ................................................................................... 11
ชั้นแผนที่ ............................................................................... 11
การตั้งคาชั้นแผนที่ ............................................................. 11
การตั้งคาชั้นความลึก .......................................................... 11
การตั้งคาชั้นของเรือของฉัน ................................................ 11
การตั้งคา Layline .............................................................. 11
การตั้งคาชั้นขอมูลผูใช ....................................................... 11
การตั้งคาแผนผังเรือลำอื่น ................................................... 12
การตั้งคาชั้นน้ำ .................................................................. 12
สีของระยะความลึก ............................................................. 12
การตั้งคาชั้นสภาพอากาศ ................................................... 12
การตั้งคาโอเวอรเลยเรดาร .................................................. 12
การตั้งคาแผนที่ ...................................................................... 12
การตั้งคา Fish Eye 3D ........................................................... 12
แผนที่ที่รองรับ ............................................................................. 13
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours............................ 13
การสรางแผนที่แหลงน้ำโดยใชคุณสมบัติ Garmin Quickdraw
Contours ................................................................................... 13
การเพิ่มเลเบลในแผนที่ Garmin Quickdraw Contours .................. 13
ชุมชน Garmin Quickdraw .......................................................... 13
การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย
ActiveCaptain ....................................................................... 13
การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช
ActiveCaptain .................................................................. 13
การแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain .............. 13
การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin
Connect ................................................................................ 14
การแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช Garmin Connect .......... 14
การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช
Garmin Connect .............................................................. 14
การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours ...................................... 14
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร .......................................... 14
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนำทาง .................................................... 15
จุดหมาย ..................................................................................... 15
คนหาจุดหมายโดยใชชื่อ ......................................................... 15
เลือกจุดหมายโดยใชแผนที่เดินเรือนำทาง ................................. 15
การคนหาจุดบริการทางทะเล .................................................... 15
การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัวเลือกไปที่ ..... 15
การหยุดการนำทาง ................................................................. 15
i
เวยพอยท .................................................................................... 15
บันทึกตำแหนงปจจุบันของคุณใหเปนเวยพอยท ......................... 15
การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงอื่น ............................................... 15
การทำเครื่องหมายตำแหนง SOS ............................................. 15
การฉายเวยพอยท ................................................................... 16
การดูรายการเวยพอยททั้งหมด ................................................. 16
การแกไขเวยพอยทที่บันทึกไว .................................................. 16
การเลื่อนตำแหนงเวยพอยทที่บันทึกไว ...................................... 16
การเรียกดูและการนำทางไปยังเวยพอยทที่บันทึกไว ................... 16
การลบเวยพอยทหรือ MOB ..................................................... 16
การลบเวยพอยททั้งหมด .......................................................... 16
เสนทาง ...................................................................................... 16
การสรางเสนทางและการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ ....... 16
การสรางและการบันทึกเสนทาง ................................................ 16
การดูรายการของเสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ ........... 16
การแกไขเสนทางที่บันทึก ........................................................ 17
การเรียกดูและการนำทางไปยังเสนทางที่บันทึกไว ...................... 17
การเรียกดูและการนำทางคูขนานกับเสนทางที่บันทึกไว ............... 17
เริ่มรูปแบบการคนหา ............................................................... 17
การลบเสนทางที่บันทึก ............................................................ 17
การลบเสนทางที่บันทึกทั้งหมด .................................................. 17
การแนะนำอัตโนมัติ ..................................................................... 17
การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ .......... 17
การสรางและการบันทึกเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ................... 18
การปรับเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ที่บันทึกไว ........................ 18
ยกเลิการคำนวณ การแนะนำอัตโนมัติ ที่กำลังทำงานอยู .............. 18
การตั้งคาถึงตามเวลา ............................................................... 18
การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ ................................. 18
การปรับระยะหางจากชายฝง ............................................... 18
แทร็ค ......................................................................................... 19
การแสดงแทร็ค ....................................................................... 19
การตั้งคาสีใหกับแทร็คที่ใชงาน ................................................ 19
การบันทึกแทร็คที่ใชงาน ......................................................... 19
การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว ........................................... 19
การแกไขแทร็คที่บันทึกไว ....................................................... 19
การบันทึกแทร็คเปนเสนทาง ..................................................... 19
การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว ......................... 19
การลบแทร็คที่บันทึกไว ........................................................... 19
ลบแทร็คที่บันทึกไวทั้งหมด ....................................................... 19
การยอนรอยแทร็คที่ใชงาน ...................................................... 19
การลบแทร็คที่ใชงาน .............................................................. 19
การจัดการหนวยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการ
บันทึก .................................................................................... 19
การตั้งคาชวงการบันทึกของบันทึกแทร็ค ................................... 19
ขอบเขต ...................................................................................... 19
การสรางขอบเขต .................................................................... 20
การเแปลงเสนทางเปนขอบเขต ................................................. 20
การแปลงแทร็คเปนขอบเขต ..................................................... 20
การแกไขขอบเขต ................................................................... 20
การเชื่อมโยงขอบเขตกับแผนผัง SmartMode ........................... 20
การตั้งคาการเตือนขอบเขต ...................................................... 20
การลบขอบเขต ....................................................................... 20
การลบเวยพอยท, เสนทาง และแทร็คที่บันทึกไวทั้งหมด .................... 20
คุณลักษณะการแลนเรือ ...................................................... 20
การตั้งคาประเภทของเรือ .............................................................. 20
การแขงขันเรือใบ ........................................................................ 20
การแนะนำเสนเริ่มตน .............................................................. 20
การตั้งคาเสนเริ่มตน ............................................................ 20
การใชการแนะนำเสนเริ่มตน ............................................... 20
การเริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน .................................................. 21
การหยุดตัวนับเวลาการแขงขัน ................................................. 21
การตั้งระยะหางระหวางหัวเรือและเสาอากาศ GPS ..................... 21
การตั้งคา Layline ........................................................................ 21
การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ ................................................... 21
การดำเนินการระบบออโตไพลอตของเรือใบ ................................... 21
รักษาทิศทางลม ...................................................................... 21
ii
การตั้งชนิดการรักษาทิศทางลม ........................................... 21
การใชการรักษาทิศทางลม .................................................. 21
การใชการรักษาทิศทางลมจากการรักษาทิศมุงหนา ............... 22
การปรับมุมการรักษาทิศทางลมดวยออโตไพลอต ................... 22
Tack และ Gybe ..................................................................... 22
การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศมุงหนา ...................... 22
การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศทางลม ...................... 22
การตั้งการหนวงการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทางเรือ ....... 22
การเปดใชตัวยับยั้ง Gybe ................................................... 22
การปรับการตอบสนองของออโตไพลอต .................................... 22
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม .............................................. 22
การตั้งคาเสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม ............................ 22
Fishfinder โซนาร........................................................... 22
การหยุดการสงสัญญาณโซนาร ..................................................... 22
การเปลี่ยนมุมมองโซนาร .............................................................. 22
มุมมองโซนาร ดั้งเดิม ................................................................... 22
มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ ............................................ 23
มุมมองของโซนารแบบแยกซูม ................................................. 23
มุมมองโซนาร .............................................................................. 23
มุมมองโซนาร SideVü ................................................................. 23
เทคโนโลยีการสแกน SideVü .................................................. 23
การวัดระยะทางบนจอโซนาร ................................................... 23
มุมมองโซนาร Panoptix ............................................................... 23
มุมมองโซนารดานลาง LiveVü ................................................. 24
มุมมองโซนารดานหนา LiveVü ................................................ 24
RealVü มุมมองโซนารดานหนาแบบ 3D ................................... 24
มุมมองโซนาร กวาดดานลาง .................................................... 24
RealVü มุมมองโซนารแบบประวัติ 3D ...................................... 24
มุมมองของโซนาร FrontVü ..................................................... 25
มุมมองโซนาร Panoptix LiveScope™ .................................... 25
การเลือกชนิดของหัวโซนาร ......................................................... 25
การเลือกที่มาของโซนาร .............................................................. 25
การเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนาร ................................................... 25
การสรางเวยพอยทบนหนาจอโซนาร ............................................. 25
การหยุดจอแสดงผลโซนารชั่วขณะ ................................................ 25
การดูประวัติของโซนาร ................................................................ 25
การแบงปนโซนาร ....................................................................... 25
การปรับระดับของรายละเอียด ....................................................... 25
การปรับชวง เกน และความสวางดวยปุมหมุน .................................. 26
การปรับความเขมของสี ................................................................ 26
การบันทึกโซนาร ......................................................................... 26
การบันทึกหนาจอของโซนาร ................................................... 26
การหยุดการบันทึกโซนาร ........................................................ 26
การลบการบันทึกโซนาร .......................................................... 26
การเลนการบันทึกโซนาร ......................................................... 26
การตั้งคาโซนารทั่วไป, Garmin ClearVü และ SideVü ................... 26
การตั้งคาระดับการซูมบนหนาจอโซนาร .................................... 26
การตั้งคาความเร็วการเลื่อน ..................................................... 26
การปรับชวงระยะของมาตราสวนความลึกหรือความกวาง ............ 27
การตั้งคาการตัดคารบกวนโซนาร ............................................. 27
การตั้งคาลักษณะโซนาร .......................................................... 27
เสียงเตือนโซนาร .................................................................... 27
การตั้งคาหัวโซนารขั้นสูง ......................................................... 28
การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร ดั้งเดิม, Garmin ClearVü และ
SideVü ................................................................................. 28
ความถี่โซนาร ......................................................................... 28
การเลือกความถี่ของหัวโซนาร ............................................. 28
การสรางการตั้งคาความถี่ลวงหนา ....................................... 28
การเปดใช A-Scope ............................................................... 28
การตั้งคาโซนาร Panoptix ........................................................... 28
การปรับความเร็วในการกวาด RealVü ...................................... 28
เมนูโซนาร LiveVü ดานหนาและ FrontVü ................................ 29
การตั้งคามุมสงสัญญาณหัวโซนาร LiveVü และ FrontVü ....... 29
การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü ................................... 29
การตั้งคาลักษณะ LiveVü และ FrontVü ................................... 29
การตั้งคาลักษณะ RealVü ....................................................... 29
สารบัญ
การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix .................................... 29
การตั้งคาชดเชยหัวเรือ ....................................................... 30
การปรับเข็มทิศ .................................................................. 30
เรดาร ............................................................................... 30
การแปลความหมายเรดาร ............................................................. 30
โอเวอรเลยเรดาร .................................................................... 30
โอเวอรเลยเรดารและการปรับขอมูลแผนที่ใหสอดคลองกัน .......... 30
การสงสัญญาณเรดาร .................................................................. 30
การหยุดการสงสัญญาณเรดาร ................................................. 31
การตั้งคาโหมดการสงตามกำหนดเวลา ...................................... 31
การเปดใชและการปรับโซนที่ไมมีการสงเรดาร ........................... 31
การปรับชวงเรดาร ....................................................................... 31
คำแนะนำในการเลือกชวงเรดาร ............................................... 31
เทคโนโลยีดอปเปลอรเรดาร MotionScope™ ................................ 31
การเปดใชงานโซนคุมกัน ............................................................. 31
การกำหนดโซนคุมกันเปนวงกลม .............................................. 31
การกำหนดโซนคุมกันบางสวน ................................................. 31
MARPA ..................................................................................... 31
สัญลักษณเปาหมาย MARPA ................................................... 32
การกำหนดแท็ก MARPA ใหกับวัตถุ ........................................ 32
การลบแท็ก MARPA จากวัตถุเปาหมาย .................................... 32
การดูขอมูลเกี่ยวกับวัตถุที่ติดแท็ก MARPA ................................ 32
ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA ........................ 32
การแสดงเรือ AIS บนหนาจอเรดาร ........................................... 32
VRM และ EBL ...................................................................... 32
การแสดงและการปรับ VRM และ EBL ................................. 32
การวัดระยะและทิศทางไปยังวัตถุเปาหมาย ............................ 32
รอยทางเสียงสะทอน ..................................................................... 32
การเปดรอยทางเสียงสะทอน ..................................................... 32
การปรับระยะเวลารอยทางเสียงสะทอน ...................................... 32
การลบรอยทางเสียงสะทอน ...................................................... 32
การปรับการแสดงผลเรดารที่ดีที่สุด ................................................ 32
เกนเรดารและสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ ............................... 33
การปรับตั้งเกนบนหนาจอเรดารโดยอัตโนมัติ ......................... 33
การปรับเกนบนหนาจอเรดารดวยตนเอง ............................... 33
การลดการรบกวนของวัตถุขนาดใหญในระยะใกล ................. 33
การลดการรบกวนของภาพสะทอนแบบเสนบนหนาจอเรดาร ... 33
การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลบนหนาจอเรดาร
โดยอัตโนมัติ ...................................................................... 33
การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลบนหนาจอเรดาร
ดวยตนเอง ......................................................................... 33
การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนบนหนาจอ
เรดาร ............................................................................... 33
การลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ Cross Talk บนหนาจอ
เรดาร ............................................................................... 33
เมนูตัวเลือกเรดาร ................................................................... 33
เมนูการตั้งคาเรดาร ................................................................. 34
การตั้งคาลักษณะเรดาร ........................................................... 34
การตั้งคาการติดตั้งเรดาร ......................................................... 34
คาชดเชยดานหนาเรือ ........................................................ 34
การตั้งคาตำแหนงพักที่กำหนดเอง ........................................ 34
การเลือกที่มาเรดารอื่น ................................................................. 34
การเปลี่ยนโหมดเรดาร ................................................................. 34
ออโตไพลอต..................................................................... 34
การเปดหนาจอออโตไพลอต ......................................................... 35
หนาจอออโตไพลอต ..................................................................... 35
การปรับการเพิ่มการควบคุมพวงมาลัยทีละขั้น ............................. 35
การตั้งคาประหยัดพลังงาน ....................................................... 35
การเปดใชงาน Shadow Drive™ ............................................. 35
การเลือกที่มาทิศมุงหนาที่ตองการ ............................................. 35
แถบโอเวอรเลยออโตไพลอต ......................................................... 35
การใชออโตไพลอต ..................................................................... 35
การปรับทิศมุงหนาดวยพวงมาลัยเรือ ......................................... 35
การปรับทิศมุงหนาดวยออโตไพลอตในโหมดควบคุมพวงมาลัยเปน
ขั้น ........................................................................................ 35
รูปแบบการบังคับเลี้ยว .................................................................. 35
สารบัญ
การขับตามรูปแบบยูเทิรน ........................................................ 35
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบวงกลม ..................................... 35
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบซิกแซก .................................... 36
การขับตามรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน ................................ 36
การขับตามรูปแบบวงโคจร ....................................................... 36
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบใบโคลเวอร .............................. 36
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบการคนหา ................................ 36
การยกเลิกรูปแบบการบังคับเลี้ยว .............................................. 36
การเปดใชงานการควบคุมออโตไพลอตบนนาฬิกา Garmin .............. 36
การปรับแตงการดำเนินการของปุมออโตไพลอต ......................... 36
รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor™ ....................................... 36
การจับคูรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor กับชารตพล็อต
เตอร ...................................................................................... 36
การเปลี่ยนคุณสมบัติของปุมดำเนินการของรีโมทคอนโทรลออโต
ไพลอต Reactor ..................................................................... 36
การอัปเดตซอฟตแวรรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ........ 36
แถบทรอลิ่งมอเตอร Force™.............................................. 37
กำลังเชื่อมตอกับทรอลิ่งมอเตอร ..................................................... 37
การเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ .................................. 37
แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอร ....................................................... 37
การตั้งคาทรอลิ่งมอเตอร ............................................................... 37
การกำหนดทางลัดใหกับปุมลัดของรีโมทคอนโทรลทรอลิ่งมอ
เตอร ...................................................................................... 37
การปรับเทียบเข็มทิศทรอลิ่งมอเตอร .......................................... 38
การตั้งคาชดเชยหัวเรือ ............................................................ 38
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล............................... 38
ฟงกชันการทำงานของชารตพล็อตเตอรและวิทยุ VHF ในเครือขาย .. 38
เปดใชงาน DSC .......................................................................... 38
รายการ DSC .............................................................................. 38
การดูรายการ DSC ................................................................. 38
การเพิ่มที่ติดตอ DSC .............................................................. 38
สัญญาณแจงเหตุรายเรียกเขา ....................................................... 38
การนำทางไปยังเรือเมื่อมีเหตุราย .............................................. 38
สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard ที่เริ่มตนจากวิทยุ VHF ... 38
สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard และ SOS ที่เริ่มตนจา
กชารตพล็อตเตอร ................................................................... 38
การติดตามตำแหนง ..................................................................... 38
การดูรายงานตำแหนง ............................................................. 39
การนำทางไปยังเรือที่ติดตาม .................................................... 39
การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงของเรือที่ติดตาม ........................... 39
การแกไขขอมูลในรายงานตำแหนง .......................................... 39
การลบการเรียกรายงานตำแหนง .............................................. 39
การดูรอยทางของเรือบนแผนที่ ................................................. 39
การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง ........................................... 39
การเลือกชอง DSC ................................................................. 39
การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง .......................... 39
การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งไปยังเปาหมาย
AIS ....................................................................................... 39
ตัววัดและกราฟ................................................................. 39
การดูตัววัด .................................................................................. 39
การเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในตัววัด .............................................. 39
การปรับแตงตัววัด ................................................................... 39
การปรับแตงขีดจำกัดตัววัดเครื่องยนตและตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง .... 40
การเลือกจำนวนเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด ............................... 40
การกำหนดคาเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด .................................. 40
เปดใชงานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนต ...................... 40
เปดใชงานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนตบางรายการ ..... 40
ตัววัดเครื่องยนต Yamaha® ......................................................... 40
ไอคอนสภาพเครื่องยนต .......................................................... 40
ไอคอนการเตือนเครื่องยนต ...................................................... 40
การตั้งคาตัววัด ....................................................................... 41
การกำหนดคาจำนวนเครื่องยนต .......................................... 41
การกำหนดคาเซนเซอรระดับถัง ........................................... 41
การเปลี่ยนขอมูลที่แสดง ...................................................... 41
การตั้งคาขอมูลเครื่องยนต Yamaha .................................... 41
iii
การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง ................................................. 41
การตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ ..................................... 41
การซิงโครไนซขอมูลน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือตาม
จริง ....................................................................................... 41
การดูตัววัดลม .............................................................................. 41
การกำหนดคาตัววัดลมการแลนเรือ ........................................... 41
การกำหนดคาที่มาขอมูลความเร็ว ............................................. 41
การกำหนดคาที่มาขอมูลทิศมุงหนาของตัววัดลม ......................... 41
การกำหนดคาตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่ ................................. 41
การดูตัววัดการเดินทาง ................................................................. 41
การรีเซ็ตตัววัดการเดินทาง ...................................................... 41
การจัดการแบตเตอรี่ ..................................................................... 42
การตั้งคาหนาการจัดการแบตเตอรี่ ............................................ 42
การดูกราฟ .................................................................................. 42
การตั้งคาชวงกราฟและสเกลเวลา ............................................. 42
การสลับสายแบบดิจิตอล..................................................... 42
การเพิ่มและการแกไขหนาสวิตชดิจิตอล ......................................... 42
ระดับน้ำ กระแสน้ำ และขอมูลเกี่ยวกับทองฟา ........................ 42
ขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ ....................................................... 42
ขอมูลสถานีกระแสน้ำ ................................................................... 42
ขอมูลเกี่ยวกับทองฟา ................................................................... 42
การดูสถานีระดับน้ำ, สถานีกระแสน้ำ หรือขอมูลทองฟาสำหรับวันเดือนป
ที่ตางกัน ..................................................................................... 42
การดูขอมูลสำหรับระดับน้ำที่ตางกันหรือสถานีกระแสน้ำ .................. 42
การดูขอมูลสถิติจากแผนที่เดินเรือนำทาง ........................................ 42
ตัวจัดการคำเตือน.............................................................. 42
การดูขอความ .............................................................................. 42
การจัดเรียงและคัดกรองขอความ ................................................... 43
การบันทึกขอความไปที่การดหนวยความจำ .................................... 43
การลางขอความทั้งหมด ................................................................ 43
Media Player................................................................. 43
การเปด Media Player ................................................................. 43
ไอคอน .................................................................................. 43
การเลือกอุปกรณสื่อและที่มา ......................................................... 43
การเลนเพลง ............................................................................... 43
เรียกดูเพลง ............................................................................ 43
การเปดใชงานคนหาดวยตัวอักษรและตัวเลข ........................ 43
การตั้งคาเพลงเพื่อเลนซ้ำ ......................................................... 43
การตั้งคาใหเลนซ้ำทุกเพลง ...................................................... 43
การตั้งคาใหเลนเพลงแบบสับเปลี่ยน .......................................... 43
การเขารวมเครือขาย FUSION PartyBus™ ............................. 43
การปรับระดับเสียง ....................................................................... 43
การปดเสียงสื่อ ........................................................................ 43
การเปดและปดใชงานโซน ....................................................... 43
วิทยุ VHF ................................................................................... 43
การสแกนชอง VHF ................................................................ 43
การปรับสเควลซของ VHF ....................................................... 43
วิทยุ ........................................................................................... 43
การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ ........................................................... 44
การเปลี่ยนสถานีวิทยุ ............................................................... 44
การเปลี่ยนโหมดการปรับ ......................................................... 44
คาที่ตั้งลวงหนา ....................................................................... 44
การบันทึกสถานีเปนคาที่ตั้งลวงหนา ..................................... 44
การเลือกคาที่ตั้งลวงหนา ..................................................... 44
การลบคาที่ตั้งลวงหนา ........................................................ 44
การเลน DAB .............................................................................. 44
การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ DAB ................................................... 44
การสแกนสถานี DAB .............................................................. 44
การเปลี่ยนสถานี DAB ............................................................. 44
การเลือกสถานี DAB จากรายการ ........................................ 44
การเลือกสถานี DAB จากหมวดหมู ...................................... 44
คา DAB ที่ตั้งลวงหนา ............................................................. 44
การบันทึกสถานี DAB เปนคาที่ตั้งลวงหนา ............................ 44
การเลือกคา DAB ที่ตั้งลวงหนาจากรายการ .......................... 44
การลบคา DAB ที่ตั้งลวงหนา .............................................. 44
iv
วิทยุดาวเทียม SiriusXM ............................................................... 44
การหา ID วิทยุ SiriusXM ........................................................ 44
การเปดใชงานการสมัครสมาชิก SiriusXM ................................ 44
การปรับแตงแนะนำชอง ........................................................... 45
การบันทึกชอง SiriusXM ในคาที่ตั้งลวงหนา ............................. 45
การปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครอง SiriusXM ....................... 45
การตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองบนชองวิทยุ SiriusXM ...... 45
การเปลี่ยนรหัสผานการควบคุมโดยผูปกครองในวิทยุ
SiriusXM .......................................................................... 45
การเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนของการควบคุมโดยผูปกครอง ..... 45
การลางชองที่ล็อคทั้งหมดในวิทยุ SiriusXM .......................... 45
การตั้งชื่ออุปกรณ ........................................................................ 45
การอัปเดตซอฟตแวร Media Player ............................................. 45
สภาพอากาศ SiriusXM..................................................... 45
ขอกำหนดของอุปกรณ SiriusXM และการสมัครสมาชิก ................... 45
การแพรสัญญาณขอมูลสภาพอากาศ ............................................. 45
การแจงเตือนสภาพอากาศและรายงานสภาพอากาศ ........................ 45
การเปลี่ยนแปลงแผนที่สภาพอากาศ ............................................... 46
การดูขอมูลหยาดน้ำฟา ................................................................ 46
ขอมูลเซลลพายุฝนฟาคะนองและฟาผา ...................................... 46
ขอมูลพายุเฮอริเคน ................................................................. 46
ขอมูลการพยากรณอากาศ ............................................................ 46
การดูพยากรณอากาศทางทะเลหรือพยากรณอากาศนอกชายฝง .. 46
การดูขอมูลการพยากรณอากาศสำหรับชวงเวลาอื่นๆ .................. 46
ศูนยกลางความกดอากาศและแนวปะทะของสภาพอากาศ ............ 46
พยากรณอากาศในเมือง .......................................................... 46
การดูขอมูลแผนที่ตกปลา .............................................................. 46
การดูสภาพทะเล .......................................................................... 46
ลมที่ผิวน้ำ .............................................................................. 46
ความสูงของคลื่น, ชวงเวลาของคลื่น และทิศทางของคลื่น ............ 47
การดูขอมูลสภาพทะเลที่พยากรณไวสำหรับชวงเวลาอื่นๆ ............ 47
การดูขอมูลอุณหภูมิทะเล .............................................................. 47
ขอมูลความกดอากาศที่พื้นผิวและอุณหภูมิน้ำ ............................. 47
การเปลี่ยนชวงสีของอุณหภูมิผิวทะเล ........................................ 47
ขอมูลทัศนวิสัย ............................................................................ 47
การดูขอมูลทัศนวิสัยที่พยากรณไวสำหรับชวงเวลาอื่น ................. 47
การดูรายงานเรื่องทุน ................................................................... 47
การดูขอมูลสภาพอากาศทองถิ่นใกลทุน ..................................... 47
โอเวอรเลยสภาพอากาศ ............................................................... 47
การดูขอมูลการสมัครสมาชิกสภาพอากาศ ....................................... 47
การดูวิดีโอ ........................................................................ 47
การเลือกที่มาของวิดีโอ ................................................................. 47
สลับไปมาระหวางที่มาของวิดีโอหลายแหลง ............................... 47
อุปกรณวิดีโอแบบเครือขาย ........................................................... 48
การใชการคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือ
ขาย ....................................................................................... 48
การบันทึกคาวิดีโอที่ตั้งไวลวงหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือ
ขาย .................................................................................. 48
การตั้งชื่อคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือขาย .... 48
การเปดใชงานคาที่ตั้งลวงหนาของวิดีโอบนกลองวิดีโอเครือ
ขาย .................................................................................. 48
การตั้งคากลอง ....................................................................... 48
การตั้งคาวิดีโอ ........................................................................ 48
การเชื่อมโยงกลองกับที่มาวิดีโอ ................................................ 48
การควบคุมการเคลื่อนไหวของกลองวิดีโอ ................................. 48
การควบคุมกลองวิดีโอโดยใชการควบคุมบนหนาจอ ............... 48
การกำหนดคาลักษณะของวิดีโอ .................................................... 48
กลองแอ็คชัน Garmin VIRB® ...................................................... 48
การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360 ........................................ 49
การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB ............................................... 49
การควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ดวยชารตพล็อตเตอร ................. 49
การควบคุมการเลนวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB .................. 49
การลบวิดีโอ VIRB VIRB .................................................... 49
การเริ่มเลนภาพสไลดวิดีโอ VIRB ........................................ 49
การตั้งคากลองแอ็คชัน VIRB .............................................. 49
การตั้งคาวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB ................................ 49
สารบัญ
การเพิ่มการควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ในหนาจอื่นๆ ................. 50
การจับคูกลอง GC™ 100 กับชารตพล็อตเตอร Garmin ................... 50
การกำหนดคาอุปกรณ ........................................................ 50
การตั้งคาระบบ ............................................................................ 50
การตั้งคาเสียงและการแสดงผล ................................................. 50
การตั้งคา GPS ....................................................................... 50
การตั้งคาสถานี ....................................................................... 50
การดูขอมูลซอฟตแวรของระบบ ................................................ 50
การดูล็อกกิจกรรม .............................................................. 50
การดูขอกำหนดของฉลากอิเล็กทรอนิกสและขอมูลที่เปนไปตามขอ
กำหนด .................................................................................. 50
การตั้งคาการกำหนดคา ................................................................ 50
การตั้งคาหนวยวัด ................................................................... 50
การตั้งคาการนำทาง ................................................................ 51
การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ ............................ 51
การปรับระยะหางจากชายฝง ............................................... 51
การตั้งคาการติดตอสื่อสาร ............................................................ 51
NMEA การตั้งคา 0183 ........................................................... 51
การกำหนดคาประโยคเอาตพุต NMEA 0183 ........................ 52
การตั้งคารูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับแตละพอรต NMEA
0183 ................................................................................ 52
การตั้งคา NMEA 2000 ........................................................... 52
การตั้งชื่ออุปกรณและเซนเซอรในเครือขาย .......................... 52
Marine Network .................................................................... 52
การตั้งคาการเตือน ....................................................................... 52
การเตือนการนำทาง ................................................................ 52
การตั้งคาการเตือนการลากสมอ ........................................... 52
การเตือนระบบ ........................................................................ 52
เสียงเตือนโซนาร .................................................................... 52
การตั้งคาการเตือนสภาพอากาศ ............................................... 52
การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง ............................................. 52
การตั้งคาเรือของฉัน .................................................................... 53
การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ .............................................. 53
การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ ..................................................... 53
การปรับตั้งคาอุปกรณวัดความเร็วน้ำ ......................................... 53
การตงคาเรือลำอื่น ................................................................... 53
การตั้งคาที่ซิงคใน Garmin Marine Network ................................ 54
การเรียกคืนการตั้งคาชารตพล็อตเตอรเดิมจากโรงงาน .................... 54
อุปกรณของฉันเปดไมไดหรือเครื่องปดอยูตลอดเวลา ................... 57
อุปกรณของฉันไมสรางเวยพอยทในตำแหนงที่ถูกตอง ................ 57
การติดตอฝายสนับสนุน Garmin ................................................... 57
ขอมูลจำเพาะ .............................................................................. 57
GPSMAP ขอมูลจำเพาะ 10x2 ................................................ 57
GPSMAP ขอมูลจำเพาะ 12x2 ................................................ 57
ขอมูลจำเพาะรุนโซนาร ........................................................... 58
ขอมูล NMEA 2000 PGN ....................................................... 58
NMEA ขอมูล 0183 ................................................................ 58
ดัชนี................................................................................. 60
การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช ................................... 54
การคัดลอกเวยพอยท, เสนทาง และแทร็คจาก HomePort ไปยังชารต
พล็อตเตอร .................................................................................. 54
การเลือกประเภทไฟลสำหรับเวยพอยทและเสนทางของบุคคลที่สาม ... 54
การคัดลอกขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำ ................................ 54
การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำ .............................. 55
การคัดลอกแผนที่ในตัวไปยังการดหนวยความจำ ............................ 55
การอัปเดตแผนที่ในตัวดวยการดหนวยความจำและ
Garmin Express ........................................................................ 55
การสำรองขอมูลลงในคอมพิวเตอร ................................................ 55
การเรียกคืนขอมูลสำรองไปยังชารตพล็อตเตอร ............................... 55
การบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำ ............................... 55
ภาคผนวก......................................................................... 55
การลงทะเบียนอุปกรณของคุณดวย Garmin Express ..................... 55
การอัปเดตซอฟตแวร ................................................................... 55
การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำ ..................... 56
การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ ................................................... 56
การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจากชารตพล็อตเตอร ..... 56
การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจากอุปกรณ GRID ... 56
การหมุนอุปกรณปอนขอมูลระยะไกล GRID ............................... 56
การทำความสะอาดหนาจอ ............................................................ 56
การดูภาพบนการดหนวยความจำ .................................................. 56
ภาพหนาจอ ................................................................................. 56
การจับภาพหนาจอ .................................................................. 56
การคัดลอกภาพหนาจอไปยังคอมพิวเตอร .................................. 56
การแกไขปญหา .......................................................................... 57
อุปกรณของฉันไมรับสัญญาณ GPS ......................................... 57
สารบัญ
v
บทนำ
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลสำคัญอื่นๆ ในคูมือ ขอมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและขอมูลของผลิตภัณฑ ในกลองผลิตภัณฑ
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
หมายเหตุ: คุณลักษณะบางอยางอาจไมมีในบางรุน
เว็บไซต Garmin ที่ support.garmin.com จะแสดงขอมูลลาสุดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑของคุณ หนาชวยเหลือสนับสนุนจะมีคำตอบสำหรับคำถามที่
พบบอยให และคุณยังสามารถดาวนโหลดอัปเดตซอฟตแวรและแผนที่
เดินเรือไดอีกดวย อีกทั้งยังมีขอมูลการติดตอกับฝายสนับสนุน Garmin
ในกรณีที่คุณมีคำถามอื่นๆ อีกดวย
มุมมองขั้วตอ
ขั้วตอและตำแหนงอาจแตกตางกันในแตละรุน ในรูปคือ GPSMAP รุน
1212xsv
®
ภาพรวมอุปกรณ
12-PIN XDCR*
หัวโซนาร 12 พิน
POWER
จายไฟ
สกรูกราวด
CVBS IN
ชองตอเขา Composite Video
ETHERNET
Garmin Marine Network
NMEA 2000
เครือขาย NMEA 2000
®
*ไมพรอมใชสำหรับบางรุน
คำแนะนำและปุมลัด (รุน MFD)
ปุม Power
ปุมหมุน
ปุมอุปกรณ
ปุมลูกศร
ปุมทางลัด
ปุม
• กด เพื่อเปดชารตพล็อตเตอร
• จากหนาจอใดก็ได ใหกด ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับตางๆ ของความ
สวางหากมี ฟงกชันนี้จะมีประโยชนเมื่อความสวางต่ำมากจนคุณไม
สามารถมองเห็นหนาจอได
• หมุนปุมเพื่อไฮไลตตัวเลือก
• หมุนปุมเพื่อซูมหนาจอเขาหรือออก
• กดปุมตัวเลขคางไวเพื่อสรางทางลัดไปยังหนาจอ
• เลือก HOME จากหนาจอใดก็ไดเพื่อกลับไปยังหนาแรก
• เลือก MENU เพื่อเปดการตั้งคาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาจอนี้
• เลือก MENU เพื่อปดเมนูเมื่อเสร็จสิ้น
• กด เพื่อเปดตัวเลือกเพิ่มเติม เชนการล็อคหนาจอสัมผัส
• กด และเลือก เปด ปด > ปดระบบ หรือกด คางไวจนแถบ ปด
ระบบ เต็มเพื่อปดชารตพล็อตเตอรเมื่อสามารถใชได
• กด และเลือก เปด ปด > สถานีเขาสูโหมดสลีป เพื่อตั้งคาชารต
พล็อตเตอรเขาสูโหมดสแตนดบายเมื่อสามารถใชได
• ในบางปุมเมนู ใหเลือกปุม
เพื่อเปดใชงานตัวเลือก
กดคางเพื่อเปดและปดอุปกรณ
กดซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับตางๆ ของความสวางของแบ็คไลท
ปุมหมุน
หมุนเพื่อซูมมุมมองเขาหรือออก
หมุนเพื่อไฮไลตตัวเลือกในเมนู
กดเพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลต
HOME
กดเพื่อกลับไปยังหนาจอหลัก
MENU
กดเพื่อเปดหรือปดเมนูของตัวเลือกสำหรับหนา
FOCUS
กดเพื่อยายไฮไลตไปยังสวนอื่นของหนา
กดเพื่อยายไฮไลตไปยังฟงกชันหรือหนาตางอื่นบนหนาการรวม
กดเพื่อแพนบนหนาจอแผนที่หรือโซนาร
กดเพื่อเลื่อนเคอรเซอร
กดเพื่อไฮไลตตัวเลือกในเมนู
BACK
กดเพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนา
SELECT
กดเพื่อรับทราบขอความและเลือกตัวเลือก
NAV INFO
กดเพื่อแสดงขอมูลการนำทาง เชน จุดสนใจ ขอมูลผูใช
และกราฟ
MARK/SOS กดเพื่อบันทึกตำแหนงปจจุบันเปนเวยพอยท
กดคางหนึ่งวินาทีเพื่อทำเครื่องหมายตำแหนง SOS และเริ่มตน­
เสนทางกลับไปยังตำแหนงดังกลาว
ปุมทางลัด
บทนำ
กดคางเพื่อสรางทางลัดไปยังฟงกชันที่เลือก
กดเพื่อเปดทางลัดไปยังฟงกชันที่เลือก
ไฟสีเขียวที่ตัวเลือกระบุวาตัวเลือกเปดใชงาน
• เมื่อใชได ใหเลือกลูกศร
เพื่อเปดเมนู
การเขาถึงคูมือสำหรับเจาของบนชารตพล็อตเตอร
1 เลือก NAV INFO > คูมือสำหรับเจาของ
2 เลือกคูมือ
3 เลือก เปด
การดาวนโหลดคูมือจากเว็บไซต
คุณสามารถหาคูมือสำหรับเจาของฉบับลาสุด พรอมคำแปลไดจาก
เว็บไซต Garmin
1 ไปที่ garmin.com/manuals/gpsmap10x2-12x2
2 ดาวนโหลดคูมือ
1
ศูนยสนับสนุน Garmin
ไปที่ support.garmin.com สำหรับความชวยเหลือและขอมูล เชน คูมือ
ผลิตภัณฑ คำถามที่พบบอย วิดีโอ การอัปเดตซอฟตแวร และการให
บริการลูกคา
การใสการดหนวยความจำ
คุณสามารถใชการดหนวยความจำเสริมกับชารตพล็อตเตอรได การด
แผนที่ทำใหคุณสามารถดูภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูง และ
ภาพถายอางอิงทางอากาศของทาเรือน้ำลึก ทาเรือ ทาจอดเรือ และจุดสน
ใจอื่นๆ ได คุณสามารถใชการดหนวยความจำเปลาเพื่อบันทึกแผนที่
Garmin Quickdraw™ Contours, บันทึกโซนาร (ดวยหัวโซนารที่ใช
รวมกันได), ถายโอนขอมูล เชน เวยพอยทและเสนทางไปยังชารตพล็อต
เตอรเครื่องอื่นหรือคอมพิวเตอร และใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
ได
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB microSD ฟอรแมต
เปน FAT32 ตองมีความเร็วคลาส 4 หรือสูงกวา
1 เปดฝาชองเสียบการด ที่อยูดานหนาของชารตพล็อตเตอร
®
®
2 ใสการดหนวยความจำ เขาไป
3 กดการดลงไปจนมีเสียงคลิ๊ก
4 ปดฝา
การรับสัญญาณดาวเทียม GPS
อุปกรณอาจตองมีมุมมองที่ชัดเจนของทองฟาเพื่อรับสัญญาณดาวเทียม
เวลาและวันที่จะไดรับการตั้งคาโดยอัตโนมัติโดยอางอิงจากตำแหนง
GPS
1 เปดอุปกรณ
2 โปรดรอสักครูในขณะที่อุปกรณคนหาดาวเทียม
อาจใชเวลา 30 ถึง 60 วินาทีในการรับสัญญาณดาวเทียม
เมื่ออุปกรณไดรับสัญญาณดาวเทียมแลว
จะปรากฏขึ้นที่ดานบนของ
หนาจอหลัก
หากอุปกรณสูญเสียสัญญาณดาวเทียมไป
จะหายไป และจะมี
เครื่องหมายคำถามกระพริบอยูเหนือ บนแผนที่
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPS ใหไปที่ garmin.com/aboutGPS
สำหรับความชวยเหลือในการรับสัญญาณดาวเทียม โปรดดู อุปกรณของ
ฉันไมรับสัญญาณ GPS, หนา 57
การเลือกที่มาของ GPS
คุณสามารถเลือกที่มาที่ของขอมูล GPS ที่ตองการได หากคุณมีที่มาของ
GPS มากกวาหนึ่ง
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > GPS > ที่มา
2 เลือกที่มาของขอมูล GPS
การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
หนาจอหลัก
หนาจอหลักของชารตพล็อตเตอรสามารถเขาถึงคุณสมบัติทั้งหมดใน
ชารตพล็อตเตอรได คุณสมบัติจะขึ้นอยูกับอุปกรณเสริมที่คุณไดเชื่อมตอ
กับชารตพล็อตเตอรไวดวย คุณอาจจะไมมีตัวเลือกและคุณสมบัติบาง
อยางที่ไดกลาวไวในคูมือฉบับนี้
ในขณะที่กำลังดูหนาอื่นอยู คุณสามารถกลับไปที่หนาจอหลักไดโดยการ
เลือก HOME
2
แถบสถานะ
ปุมหนา
แถบหมวดหมู
แถบเมนู
หมวดหมูที่เรียงอยูดานขวามือของหนาจอจะชวยใหสามารถเขาถึง
คุณสมบัติหลักของชารตพล็อตเตอรของคุณไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน
หมวดหมู โซนาร จะแสดงมุมมองและหนาที่เกี่ยวของกับการใชงานโซนา
ร คุณสามารถบันทึกรายการที่คุณใชเปนประจำไวที่หมวดหมู รายการ
โปรด
คำแนะนำ: หากหนาจอหลักของคุณไดรับการปรับแตงโดยผูผลิตเรือ คุณ
สามารถเปดแท็บหมวดหมูหนาหลักเดิมไดโดยการลากแถบทางดานขวา
ของหนาจอไปทางดานซาย
รายการ SmartMode™ จะถูกปรับเขาหากิจกรรม เชนการลองเรือ หรือ
การเขาเทียบทา เมื่อปุม SmartMode ถูกเลือกจากหนาจอหลัก จอแสดง
ผลแตละตัวในสถานีจะสามารถแสดงขอมูลแตกตางกันได ตัวอยางเชน
เมื่อ การลองเรือ ถูกเลือกจากหนาจอหลัก จอแสดงผลตัวหนึ่งจะแสดง
แผนที่เดินเรือนำทาง และจอแสดงผลอีกตัวหนึ่งจะสามารถแสดงหนาจอ
เรดารได
ตัวเลือกที่อยูดานลางของหนาจอหลักทั้งหมดสามารถมองเห็นไดจาก
หนาจออื่นทุกหนาจอยกเวนปุม ตั้งคา ปุม ตั้งคา จะถูกเรียกใชงานไดจาก
หนาจอหลักเทานั้น
เมื่อมีการติดตั้งจอแสดงผลหลายตัวลงบน Garmin Marine Network
คุณสามารถรวมกลุมเขาไวในสถานีเดียวกันได สถานีจะทำใหจอแสดง
ผลตางๆ ทำงานรวมกัน แทนที่จะแสดงผลแยกกัน คุณสามารถปรับแตง
แผนผังของหนาบนจอแสดงผลแตละตัวได ซึ่งจะทำใหแตละหนาแตก
ตางกันบนจอแสดงผลแตละตัว เมื่อคุณเปลี่ยนแผนผังของหนาในหนา
จอแสดงผลตัวหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะปรากฏที่จอแสดงผลตัวนั้น
เทานั้น เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณของแผนผัง การเปลี่ยนแปลงนั้น
จะปรากฏในจอแสดงผลทั้งหมดในสถานี เพื่อใหไดการแสดงลักษณะที่
เหมือนกัน
การเพิ่มรายการในหนาจอรายการที่ใชประจำ
คุณสามารถเพิ่มรายการ เชน แผนที่ หนาจอคอมโบ หรือตัววัดในหนาจอ
รายการที่ใชประจำของคุณได
ไฮไลตรายการ และกด SELECT คางไว
รายการที่เลือกจะปรากฏบนหนาจอรายการที่ใชประจำของคุณ
การปรับแตงหนาจอรายการที่ใชประจำ
คุณสามารถเพิ่มรายการและจัดเรียงรายการใหมบนหนาจอรายการที่ใช
ประจำได
1 จากหนาจอรายการที่ใชประจำ ใหเลือก MENU
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการจัดเรียงรายการใหม ใหเลือก เรียงลำดับใหม และใชปุมลูก
ศรเพื่อเลือกตำแหนงใหม
• ในการลบรายการที่คุณเพิ่มในหนาจอรายการที่ใชประจำ ให
เลือก ลบรายการที่ใชประจำ, ไฮไลตรายการ และเลือก SELECT
การปรับแตงหนา
การปรับแตงแผนผัง SmartMode หรือหนารวม
คุณสามารถปรับแตงแผนผังและขอมูลที่แสดงในหนารวมและแผนผัง
SmartMode เมื่อคุณเปลี่ยนแผนผังของหนาในการแสดงผลที่คุณกำลัง
โตตอบอยู การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะปรากฏเฉพาะในการแสดงผลนั้น
ยกเวนชื่อและสัญลักษณ SmartMode เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อหรือสัญลักษณ
SmartMode สำหรับแผนผัง ชื่อหรือสัญลักษณใหมจะปรากฏในการ
แสดงผลทั้งหมดในสถานีนั้น
การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
1
2
3
4
เปดหนาขึ้นมาเพื่อปรับแตง
เลือก MENU
เลือก แกไขเคาโครง หรือ แกไขคอมโบ
เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อ หรือ ชื่อและสัญลักษณ > ชื่อ ปอน
ชื่อใหม และเลือก เสร็จ
• ในการเปลี่ยนสัญลักษณ SmartMode ใหเลือก ชื่อและสัญลักษณ
> สัญลักษณ และเลือกสัญลักษณใหม
• ในการเปลี่ยนจำนวนฟงกชันที่แสดงและแผนผังหนาจอ ใหเลือก
แผนผัง และเลือกตัวเลือก
• ในการเปลี่ยนฟงกชันบนหนาจอเปนบางสวน ใหเลือกหนาตางที่
ตองการเปลี่ยน และเลือกฟงกชันจากรายการทางดานขวา
• ในการเปลี่ยนลักษณะการแยกหนาจอ ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือก
ตำแหนงใหม
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในหนาและแถบขอมูลเพิ่มเติม ใหเลือก
โอเวอรเลย และเลือกตัวเลือก
• ในการกำหนดคาที่ตั้งลวงหนาไปยังบางสวนของหนาจอ
SmartMode ใหเลือก คาที่ตั้งลวงหนา > รวม และเลือกคาที่ตั้ง
ลวงหนาจากรายการทางดานขวา
• ในการเปลี่ยนลักษณะการแยกหนาจอ ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือก
ตำแหนงใหม
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในหนาและแถบขอมูลเพิ่มเติม ใหเลือก
โอเวอรเลย และเลือกตัวเลือก
• ในการกำหนดคาที่ตั้งลวงหนาไปยังบางสวนของหนาจอ
SmartMode ใหเลือก คาที่ตั้งลวงหนา > รวม และเลือกคาที่ตั้ง
ลวงหนาจากรายการทางดานขวา
การสรางหนาการรวมใหม
คุณสามารถสรางหนาการรวมแบบกำหนดเองเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของคุณได
1 เลือก คอมโบ > MENU > เพิ่มคอมโบ
2 เลือกหนาตาง
3 เลือกฟงกชันสำหรับหนาตาง
4 ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้สำหรับแตละหนาตางของหนา
5 ลากลูกศรเพื่อปรับขนาดหนาตาง
6 แตะหนาตางคางไวเพื่อจัดเรียงใหม
7 แตะฟลดขอมูลคางไวเพื่อเลือกขอมูลใหม
8 เลือก แผนผัง และเลือกแผนผัง
การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง
1 จากหนาจอหลัก เลือก MENU > พื้นหลัง
คำแนะนำ: คุณสามารถปรับการตั้งคาจากตั้งคา > ระบบ > เสียงและ
การแสดงผล > พื้นหลัง
2 เลือกภาพ
การปรับแตงหนาจอเริ่มตน
คุณปรับแตงภาพที่แสดงเมื่อเปดชารตพล็อตเตอร เพื่อใหไดขนาดที่พอดี
ที่สุด ภาพควรมีขนาดไมเกิน 50 MB และเปนไปตามขนาด (ขนาดของ
ภาพเปดเครื่องที่แนะนำ, หนา 3)
1 ใสการดหนวยความจำที่มีภาพที่คุณตองการใช
2 เลือก ตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > ภาพเปดเครื่อง >
เลือกภาพ
3 เลือกชองการดหนวยความจำ
4 เลือกภาพ
5 เลือก ตั้งคาเปนภาพเปดเครื่อง
ภาพใหมจะปรากฏขึ้นแลวจึงเปดชารตพล็อตเตอร
9 เลือก ชื่อ ปอนชื่อสำหรับหนา และเลือก เสร็จ
10 เลือก โอเวอรเลย และเลือกขอมูลที่จะแสดง
11 เลือก เสร็จ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับแตงหนา
การลบหนาการรวม
1 เลือก คอมโบ > MENU > ลบคอมโบ
2 เลือกการรวม
การปรับแตงโอเวอรเลยขอมูล
คุณสามารถปรับแตงขอมูลในโอเวอรเลยขอมูลที่ถูกแสดงบนหนาจอได
ขนาดของภาพเปดเครื่องที่แนะนำ
เพื่อใหไดขนาดภาพเปดเครื่องที่พอดี โปรดใชภาพที่มีขนาดตอไปนี้ใน
หนวยพิกเซล
ความละเอียดหนาจอ
ความกวางของภาพ
ความสูงของภาพ
WVGA
680
200
WSVGA
880
270
WXGA
1080
350
HD
1240
450
WUXGA
1700
650
การเพิ่มแผนผัง SmartMode
คุณสามารถเพิ่มแผนผัง SmartMode ตามที่คุณตองการได การปรับแตง
แตละครั้งที่ดำเนินการกับแผนผัง SmartMode หนึ่งสำหรับหนาจอหลัก
ในสถานีจะไปปรากฏในการแสดงผลในสถานีนั้น
1 จากหนาจอหลัก ใหเลือก SmartMode™ > MENU > เพิ่มแผนผัง
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อและสัญลักษณ > ชื่อ ปอนชื่อใหม
และเลือก เสร็จ
• ในการเปลี่ยนสัญลักษณ SmartMode ใหเลือก ชื่อและสัญลักษณ
> สัญลักษณ และเลือกสัญลักษณใหม
• ในการเปลี่ยนจำนวนฟงกชันที่แสดงและแผนผังหนาจอ ใหเลือก
แผนผัง และเลือกตัวเลือก
• ในการเปลี่ยนฟงกชันบนหนาจอเปนบางสวน ใหเลือกหนาตางที่
ตองการเปลี่ยน และเลือกฟงกชันจากรายการทางดานขวา
การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
1 เลือกตัวเลือกตามประเภทหนาจอที่คุณกำลังดูอยู:
• จากมุมมองเต็มหนาจอ ใหเลือก MENU > แกไขโอเวอรเลย
• จากหนาจอรวม ใหเลือก MENU > แกไขคอมโบ > โอเวอรเลย
• จากหนาจอ SmartMode ใหเลือก MENU > แกไขเคาโครง > โอ
เวอรเลย
คำแนะนำ: ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในกลองโอเวอรเลยอยาง
รวดเร็ว ใหกดกลองโอเวอรเลยคางไว
2 เลือกรายการเพื่อปรับแตงขอมูลและแถบขอมูล:
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในกลองโอเวอรเลย ใหเลือกกลองโอ
เวอรเลย เลือกขอมูลใหมที่ตองการแสดง แลวเลือก BACK
• ในการเลือกตำแหนงและแผนผังของแถบขอมูลโอเวอรเลย ให
เลือก ขอมูล แลวเลือกตัวเลือก
• ในการปรับแตงขอมูลที่แสดงในระหวางการนำทาง ใหเลือก
การนำทาง แลวเลือกตัวเลือก
3
• ในการเปดแถบขอมูล เชน ตัวควบคุมสื่อ ใหเลือก แถบบนสุด หรือ
แถบลางสุด แลวเลือกตัวเลือกที่จำเปน
3 เลือก เสร็จ
การรีเซ็ตแผนผังสถานี
คุณสามารถกูคืนแผนผังในสถานีนี้ใหกลับไปเปนการตั้งคาเริ่มตนจาก
โรงงานได
เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลสถานี > รีเซ็ตแผนผัง
การกำหนดปุมทางลัด
คุณสามารถเปดหนาจอที่ใชบอยอยางรวดเร็วไดโดยการกำหนดปุมทาง
ลัด คุณสามารถสรางทางลัดไปยังหนาจอตางๆ เชน หนาจอโซนารและ
แผนที่
1 เปดหนาจอ
2 กดปุมทางลัดคางไว และเลือก ตกลง
คำแนะนำ: ทางลัดจะถูกบันทึกในหมวดหมู รายการโปรด ดวย พรอม
กับหมายเลขปุมทางลัด
คาที่ตั้งลวงหนา
คาที่ตั้งลวงหนาคือชุดการตั้งคาที่ปรับใหเหมาะสมกับหนาจอหรือมุมมอง
คุณสามารถใชคาที่ตั้งลวงหนาเฉพาะตัวเพื่อปรับกลุมของการตั้งคาให
เหมาะสมกับกิจกรรมของคุณได ตัวอยางเชน การตั้งคาบางตัวอาจจะ
เหมาะสำหรับเวลาที่คุณตกปลา และอีกตัวอาจจะเหมาะสำหรับเวลาที่คุณ
ลองเรือ คาที่ตั้งลวงหนาจะมีใหเลือกบนบางหนาจอเทานั้น เชน แผนที่
มุมมองโซนาร และมุมมองเรดาร
ในการเลือกคาที่ตั้งลวงสำหรับหนาจอที่ใชรวมกันได ใหเลือก MENU >
แลวเลือกคาที่ตั้งลวงหนา
ในขณะที่คุณกำลังใชคาที่ตั้งลวงหนา แลวคุณทำการเปลี่ยนแปลงการตั้ง
คาหรือมุมมอง คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงนั้นในคาที่ตั้งลวงหนา
หรือสรางคาที่ตั้งลวงหนาใหมตามการปรับแตงใหมได
การบันทึกคาที่ตั้งลวงหนาใหม
หลังจากที่คุณไดปรับแตงการตั้งคาและมุมมองของหนาจอไปแลว คุณ
สามารถบันทึกการปรับแตงนั้นเปนคาที่ตั้งลวงหนาใหมได
1 จากหนาจอที่ใชรวมกันได ใหเปลี่ยนการตั้งคาและมุมมอง
> บันทึก > ใหม
2 เลือก MENU >
3 ปอนชื่อ และเลือก เสร็จ
จัดการคาที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถปรับแตงคาที่ตั้งลวงหนาที่โหลดไวลวงหนา และแกไขคาที่
ตั้งลวงหนาที่คุณสรางขึ้นมาได
> จัดการ
1 จากหนาจอที่ใชรวมกันได ใหเลือก MENU >
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนา
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อคาที่ตั้งลวงหนา ใหเลือก เปลี่ยนชื่อ ปอนชื่อลง
ไป แลวเลือก เสร็จ
• ในการแกไขคาที่ตั้งลวงหนา ใหเลือก แกไข แลวอัปเดตคาที่ตั้ง
ลวงหนา
• ในการลบคาที่ตั้งลวงหนา ใหเลือก ลบ
• ในการรีเซ็ตคาที่ตั้งลวงหนาทั้งหมดเปนการตั้งคาจากโรงงาน ให
เลือก รีเซตทั้งหมด
การตั้งคาประเภทของเรือ
คุณสามารถเลือกประเภทเรือของคุณเพื่อกำหนดคาชารตพล็อตเตอร
และเพื่อใชคุณสมบัติที่ปรับแตงมาสำหรับเรือประเภทของคุณโดยเฉพาะ
ได
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ประเภทเรือ
2 เลือกตัวเลือก
การปรับไฟหนาจอ
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > การแสดงผล > ไฟหนาจอ
2 การปรับไฟหนาจอ
4
คำแนะนำ: จากหนาจอใดก็ได ใหกด ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับ
ตางๆ ของความสวาง ฟงกชันนี้จะมีประโยชนเมื่อความสวางต่ำมาก
จนคุณไมสามารถมองเห็นหนาจอได
การปรับโหมดสี
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > โหมดสี
คำแนะนำ: เลือก
สี
2 เลือกตัวเลือก
> โหมดสี จากหนาจอใดก็ไดเพื่อเขาใชการตั้งคา
การเปดชารตพล็อตเตอรโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชารตพล็อตเตอรใหเปดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจายไฟ
ไมเชนนั้น คุณตองเปดชารตพล็อตเตอรโดยการกด
เลือก ตั้งคา > ระบบ > เปดเครื่องอัตโนมัติ
หมายเหตุ: เมื่อ เปดเครื่องอัตโนมัติ ตั้งไวที่ เปด และชารตพล็อตเตอร
ถูกปดเครื่องโดยใช และแหลงจายไฟถูกถอดออกและมีการจายไฟ
ใหมภายในระยะเวลานอยกวาสองนาที คุณอาจตองกด เพื่อเริ่มตน
การทำงานของชารตพล็อตเตอรอีกครั้ง
การปดระบบโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชารตพล็อตเตอรและทั้งระบบใหปดโดยอัตโนมัติหลัง
จากเขาสูโหมดสลีปเปนระยะเวลาที่เลือก หรือคุณตองกด คางไวเพื่อ
ปดระบบดวยตัวเอง
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ปดอัตโนมัติ
2 เลือกตัวเลือก
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
ขอควรระวัง
คุณสมบัตินี้ทำใหผูใชสามารถสงขอมูล Garmin ไมสามารถรับรองความ
แมนยำ ความสมบูรณ หรือความทันสมัยของขอมูลที่สงโดยผูใช การใช
งานหรือการเชื่อถือขอมูลที่สงโดยผูใชถือเปนความเสี่ยงของคุณเอง
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain ใหการเชื่อมตอกับอุปกรณ GPSMAP
ของคุณ แผนที่ และชุมชนเพื่อประสบการณการแลนเรือที่เชื่อมตอกัน
บนอุปกรณมือถือที่มีแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถ
ดาวนโหลด ซื้อ และอัปเดตแผนที่ได คุณสามารถใชแอปพลิเคชันเพื่อ
ถายโอนขอมูลผูใชไดอยางงายดายและรวดเร็ว เชน เวยพอยทและเสน
ทาง เชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw Contours และอัปเดต
ซอฟตแวรอุปกรณ คุณยังสามารถวางแผนการเดินทาง และดูและควบคุม
อุปกรณ GPSMAP ไดจากแอปพลิเคชัน
คุณสามารถเชื่อมตอกับชุมชน ActiveCaptain สำหรับความคิดเห็นที่ทัน
สมัยเกี่ยวกับทาจอดเรือและจุดสนใจอื่นๆ แอปพลิเคชันสามารถพุชการ
แจงเตือนอัจฉริยะ เชน การโทรและขอความ ไปยังจอแสดงผลชารต
พล็อตเตอรเมื่อทำการจับคูแลว
บทบาท ActiveCaptain
ระดับการโตตอบของคุณกับอุปกรณ GPSMAP โดยใชแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain ขึ้นอยูกับบทบาทของคุณ
คุณสมบัติ
เจาของ ผูมาเยือน
ลงทะเบียนอุปกรณ แผนที่ในตัว และการดแผนที่ในตัวกับ­
แอคเคาท
ใช
ไม
อัปเดตซอฟตแวร
ใช
ใช
ถายโอน Garmin Quickdraw Contours ทั้งหมดที่คุณ­
ดาวนโหลดหรือสรางโดยอัตโนมัติ
ใช
ไม
พุชการแจงเตือนอัจฉริยะ
ใช
ใช
ถายโอนขอมูลผูใชโดยอัตโนมัติ เชน เวยพอยทและเสนทาง ใช
ไม
เริ่มตนการนำทางไปยังเวยพอยทที่ระบุหรือนำทางเสนทาง­
ที่ระบุ และสงเวยพอยทหรือเสนทางดังกลาวไปยังอุปกรณ
GPSMAP
ใช
ใช
เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณมือถือเขากับอุปกรณ GPSMAP โดยใช
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain แอปพลิเคชันดังกลาวจะใหวิธีที่งายและ
รวดเร็วในการโตตอบกับ GPSMAP ของคุณ และทำงานตางๆ เชน การ
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
แบงปนขอมูล, การลงทะเบียน, การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ และการรับ
การแจงเตือนจากอุปกรณมือถือ
1 จากอุปกรณ GPSMAP เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม >
ActiveCaptain
2 จากหนา ActiveCaptain ใหเลือก เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด
3 ปอนชื่อและรหัสผานสำหรับเครือขายนี้
4 ใสการดหนวยความจำในอุปกรณ GPSMAP ที่ชองใสการด (การใส
การดหนวยความจำ, หนา 2)
5 เลือก ตั้งคาการด ActiveCaptain
ประกาศ
คุณอาจไดรับแจงใหฟอรแมตการดหนวยความจำ การฟอรแมตการด
จะลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในการด ซึ่งรวมถึงขอมูลผูใชใดๆ ที่
บันทึกไว เชน เวยพอยท เราแนะนำใหฟอรแมตการด แตไมจำเปน
ตองทำก็ได กอนที่จะฟอรแมตการด คุณควรบันทึกขอมูลจากการด
หนวยความจำลงในหนวยความจำภายในของอุปกรณ (การคัดลอก
ขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำ, หนา 54) หลังจากฟอรแมต
การดสำหรับแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถถายโอน
ขอมูลผูใชกลับสูการดได (การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวย
ความจำ, หนา 55)
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเสียบการดแลวในแตละครั้งที่ตองการใช
คุณสมบัติ ActiveCaptain
6 จากรานคาแอปพลิเคชันในอุปกรณมือถือของคุณ ใหติดตั้งและเปด
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
7 นำอุปกรณมือถือเขาสูระยะ 32 ม. (105 ฟุต) จากอุปกรณ GPSMAP
8 จากการตั้งคาของอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดหนาการเชื่อมตอ
Wi‑Fi และเชื่อมตอกับอุปกรณ Garmin โดยใชชื่อและรหัสผานที่
คุณไดปอนลงในอุปกรณ Garmin
®
การเปดใชงานการแจงเตือนอัจฉริยะ
คำเตือน
ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอ
สภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการ
เสียชีวิต
กอนที่อุปกรณ GPSMAP จะรับการแจงเตือนได คุณตองเชื่อมตอกับ
อุปกรณมือถือและแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
1 จากอุปกรณ GPSMAP ใหเลือก ActiveCaptain > การแจง Smart
> เปดใชงานการแจง
2 เปดเทคโนโลยี Bluetooth ในการตั้งคาอุปกรณมือถือ
3 นำอุปกรณเขาสูระยะ 10 ม. (33 ฟุต) จากกันและกัน
4 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือ ใหเลือก Smart
Notifications > Pair with Chartplotter
5 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อจับคูแอปพลิเคชันกับอุปกรณ
GPSMAP โดยใชเทคโนโลยี Bluetooth
6 เมื่อมีขอความแจง ปอนคียบนอุปกรณมือถือของคุณ
7 หากจำเปน ใหปรับการแจงเตือนที่คุณจะไดรับในการตั้งคาอุปกรณ
มือถือของคุณ
®
การรับการแจงเตือน
คำเตือน
ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอ
สภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการ
เสียชีวิต
กอนที่อุปกรณ GPSMAP จะรับการแจงเตือนได คุณตองเชื่อมตอกับ
อุปกรณมือถือและเปดใชงานคุณสมบัติ การแจง Smart (การเปดใช
งานการแจงเตือนอัจฉริยะ, หนา 5)
เมื่อเปดใชงานคุณสมบัติ การแจง Smart และอุปกรณมือถือไดรับการ
แจงเตือน ปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏบนหนาจอ GPSMAP ชั่วขณะ
หมายเหตุ: การดำเนินการที่ใชไดขึ้นอยูกับประเภทของการแจงเตือน
และระบบปฏิบัติของโทรศัพท
• ในการรับสายที่โทรศัพท ใหเลือก รับสาย
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
•
•
•
•
คำแนะนำ: เตรียมโทรศัพทไวใกลๆ โทรศัพทมือถือจะรับสาย ไมใช
ชารตพล็อตเตอร
ในการไมรับสาย ใหเลือก ปฏิเสธ
ในการดูขอความทั้งหมด ใหเลือก ทบทวน
ในการปดปอปอัพการแจงเตือน ใหเลือก ตกลง หรือรอใหการแจง
เตือนปดโดยอัตโนมัติ
ในการลบการแจงเตือนออกจากชารตพล็อตเตอรและอุปกรณมือถือ
ของคุณ ใหเลือก เคลียร
การจัดการการแจงเตือน
คำเตือน
ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอ
สภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการ
เสียชีวิต
กอนที่คุณจะจัดการการแจงเตือนได คุณตองเปดใชงานคุณสมบัติ การ
แจง Smart (การเปดใชงานการแจงเตือนอัจฉริยะ, หนา 5)
เมื่อเปดใชงานคุณสมบัติ การแจง Smart และอุปกรณมือถือไดรับการ
แจงเตือน ปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏบนหนาจอ GPSMAP ชั่วขณะ
คุณสามารถเขาถึงและจัดการการแจงเตือนไดจากหนาจอ
ActiveCaptain
1 เลือก ActiveCaptain > การแจง Smart > ขอความ
รายการการแจงเตือนจะปรากฏขึ้น
2 เลือกการแจงเตือน
3 เลือกตัวเลือก:
หมายเหตุ: ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับอุปกรณมือถือ
ของคุณและประเภทการแจงเตือน
• ในการปดและลบการแจงเตือนออกจากชารตพล็อตเตอรและ
อุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก เคลียร หรือ ลบ
หมายเหตุ: ซึ่งจะไมลบขอความออกจากอุปกรณมือถือของคุณ
เพียงแคปดและลบการแจงเตือนเทานั้น
• ในการโทรกลับหาหมายเลขโทรศัพทนั้น ใหเลือก Call Back
หรือ โทร
การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain
หากอุปรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟตแวรลาสุด
สำหรับอุปกรณของคุณ
ประกาศ
การอัปเดตซอฟตแวรอาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟล
ขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูลจากผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณสำหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูล
กระบวนการติดตั้งอาจใชเวลาหลายนาที
1 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ GPSMAP (เริ่มตนใชงาน
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 4)
เมื
2 ่อมีการอัปเดตซอฟตแวรและคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบน
อุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก Software Updates > Download
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปกับอุปกรณ GPSMAP อีกครั้ง การอัปเด
ตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณ หลังจากการถายโอนเสร็จสิ้น
คุณจะไดรับแจงใหติดตั้งการอัปเดต
3 เมื่อคุณไดรับแจงโดยอุปกรณ GPSMAP ใหเลือกตัวเลือกสำหรับติด
ตั้งอัปเดต
• ในการอัปเดตซอฟตแวรโดยทันที ใหเลือก ตกลง
• ในการเลื่อนการอัปเดตออกไป ใหเลือก ยกเลิก เมื่อคุณพรอมติด
ตั้งการอัปเดต ใหเลือก ActiveCaptain > อัปเดตซอฟทแวร >
ติดตั้งทันที
การอัปเดตแผนที่ดวย ActiveCaptain
คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและถาย
โอนการอัปเดตแผนที่ลาสุดสำหรับอุปกรณของคุณ ในการประหยัดพื้นที่
5
ในอุปกรณมือถือของคุณ พื้นที่ในการด ActiveCaptain และเวลา
ดาวนโหลด ใหพิจารณาการใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อ
ดาวนโหลดเฉพาะพื้นที่ของแผนที่ที่คุณตองการ
หากคุณกำลังดาวนโหลดทั้งแผนที่ คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน Garmin
Express™ เพื่อดาวนโหลดแผนที่ลงในการดหนวยความจำ
แอปพลิเคชัน Garmin Express จะดาวนโหลดแผนที่ขนาดใหญไดเร็ว
กวาแอปพลิเคชัน ActiveCaptain สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
garmin.com/express
ประกาศ
การอัปเดตแผนที่อาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟล
ขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูลทั่วไปจากผูให
บริการอินเทอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดและคาใชจายในการใชขอมูล
1 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ GPSMAP (เริ่มตนใชงาน
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 4)
2 เมื่อมีการอัปเดตแผนที่ และคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนอุปกรณ
มือถือของคุณ ใหเลือก OneChart > My Charts
3 เลือกแผนที่ที่คุณตองการอัปเดต
4 เลือกพื้นที่ที่ตองการดาวนโหลด
5 เลือก Download
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปพลิเคชันกับอุปกรณ GPSMAP อีกครั้ง
การอัปเดตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณ หลังจากการถายโอน
เสร็จสิ้น แผนที่ที่อัปเดตแลวจะพรอมใชงาน
การติดตอสื่อสารกับอุปกรณไรสาย
ชารตพล็อตเตอรสามารถสรางเครือขายไรสายที่คุณสามารถเชื่อมตอ
อุปกรณไรสายได
การเชื่อมตออุปกรณไรสายชวยใหคุณสามารถใชงานแอปพลิเคชัน
Garmin เชน ActiveCaptain
เครือขาย Wi‑Fi
การตั้งคาเครือขายไรสาย Wi‑Fi
ชารตพล็อตเตอรสามารถสรางเครือขาย Wi‑Fi ที่คุณสามารถเชื่อมตอ
อุปกรณไรสายได ในครั้งแรกที่คุณเขาถึงการตั้งคาเครือขายไรสาย คุณ
จะไดรับขอความใหตั้งคาเครือขาย
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด > ตกลง
2 ปอนชื่อเครือขายไรสายนี้ หากจำเปน
3 ปอนรหัสผาน
คุณจะตองใชรหัสผานนี้ในการเขาถึงเครือขายไรสายจากอุปกรณไร
สาย รหัสผานตองตรงตามตัวพิมพใหญ-เล็ก
การเชื่อมตออุปกรณไรสายกับชารตพล็อตเตอร
คุณตองกำหนดคาเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะ
สามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายกับเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอร
ได (การตั้งคาเครือขายไรสาย Wi‑Fi, หนา 6)
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายหลายรายการกับชารตพล็อตเตอร
เพื่อแชรขอมูล
1 จากอุปกรณไรสาย ใหเปดใชเทคโนโลยี Wi‑Fi และคนหาเครือขาย
ไรสาย
2 เลือกชื่อของเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือ
ขายไรสาย Wi‑Fi, หนา 6)
3 ปอนรหัสผานชารตพล็อตเตอร
การเปลี่ยนชองสัญญาณไรสาย
คุณสามารถเปลี่ยนชองสัญญาณไรสายได หากคุณมีปญหาในการคนหา
หรือเชื่อมตอกับอุปกรณ หรือหากคุณพบวามีการรบกวน
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > ขั้นสูง > ชอง
สัญญาณ
2 ปอนชองสัญญาณใหม
คุณไมจำเปนตองเปลี่ยนชองสัญญาณไรสายของอุปกรณที่เชื่อมตอกับ
เครือขายนี้
6
การเปลี่ยนโฮสต Wi‑Fi
คุณสามารถเปลี่ยนชารตพล็อตเตอรที่ทำหนาที่เปนโฮสตWi‑Fi ได ซึ่ง
เปนประโยชนหากคุณกำลังมีปญหากับการติดตอสื่อสารผาน Wi‑Fi การ
เปลี่ยนโฮสต Wi‑Fi ชวยใหคุณสามารถเลือกชารตพล็อตเตอรที่อยูใกล
กับอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณมากกวาในทางกายภาพได
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > ขั้นสูง > โฮสต Wi-Fi
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
รีโมทคอนโทรลไรสาย
ขั้นตอนเหลานี้ไมสามารถใชไดกับอุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล
GRID™ (การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจากชารตพล็อต
เตอร, หนา 56)
การจับคูรีโมทคอนโทรลไรสายกับชารตพล็อตเตอร
คุณตองจับคูรีโมทกับชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะสามารถใช
รีโมทคอนโทรลไรสายกับชารตพล็อตเตอรได
คุณสามารถเชื่อมตอรีโมทเพียงเครื่องเดียวกับหลายพล็อตเตอร แลวกด
ปุมจับคูเพื่อสลับระหวางชารตพล็อตเตอรได
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท
GPSMAP®
2 เลือก การเชื่อมตอใหม
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การเปดและปดไฟหนาจอรีโมท
การปดไฟหนาจอรีโมทสามารถเพิ่มระยะเวลาการใชงานแบตเตอรี่ได
อยางมาก
1 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย >
รีโมทไรสาย > รีโมท GPSMAP® > ไฟหนาจอ
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การยกเลิกการเชื่อมตอรีโมทจากชารตพล็อตเตอรทั้งหมด
1 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย >
รีโมทไรสาย > รีโมท GPSMAP® > ยกเลิกการเชื่อมตอทั้งหมด
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
เซนเซอรลมไรสาย
การเชื่อมตอเซนเซอรไรสายกับชารตพล็อตเตอร
คุณสามารถดูขอมูลไดจากเซนเซอรไรสายที่ใชรวมกันไดในชารตพล็อต
เตอร
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย
2 เลือกเซนเซอรลม
3 เลือก เปดใชงาน
ชารตพล็อตเตอรจะเริ่มการคนหาและการเชื่อมตอกับเซนเซอรไรสาย
ในการดูขอมูลจากเซนเซอร ใหเพิ่มขอมูลลงในฟลดและตัววัดขอมูล
การปรับแนวของเซนเซอรลม
คุณควรปรับการตั้งคานี้ หากเซนเซอรไมไดหันไปทางดานหนาเรือและ
ขนานกับแนวกึ่งกลางพอดี
หมายเหตุ: ชองที่สายเคเบิลเชื่อมตอกับเสาจะแสดงตำแหนงดานหนา
ของเซนเซอร
1 ประมาณขนาดของมุมในหนวยองศาตามเข็มนาฬิการอบๆ เสา โดย
เซนเซอรหันออกจากกึ่งกลางของหนาเรือ
• หากเซนเซอรหันไปทางกราบขวา ควรทำมุมระหวาง 1 และ 180
องศา
• หากเซนเซอรหันไปทางพอรต ควรทำมุมระหวาง -1 และ -180
องศา
2 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย
3 เลือกเซนเซอรลม
4 เลือก คาชดเชยมุมลม
5 ปอนมุมที่วัดไดในขั้นตอนที่ 1
6 เลือก เสร็จ
การติดตอสื่อสารกับอุปกรณไรสาย
การดูขอมูลเรือบนนาฬิกา Garmin
คุณสามารถเชื่อมตอนาฬิกา Garmin ที่ใชรวมกันไดกับชารตพล็อตเตอร
ที่ใชรวมกันได เพื่อดูขอมูลจากชารตพล็อตเตอร
1 ใหนาฬิกา Garmin อยูในระยะ (3 ม.) ของชารตพล็อตเตอร
2 จากหนาจอนาฬิกาของนาฬิกา ใหเลือก START > Boat Data >
START
หมายเหตุ: หากคุณเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรไวอยูแลว และ
ตองการเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรเครื่องอื่น ใหเปดหนาจอ Boat
Data กดปุม UP คางไว และเลือก Pair new
3 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > แอพ
Connect IQ™ > ขอมูลเรือ > เปดใชงาน > การเชื่อมตอใหม
ชารตพล็อตเตอรจะเริ่มตนคนหาและเชื่อมตอกับอุปกรณแบบสวมใส
หลังจากอุปกรณจับคูแลว จะเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่องและอยู
ในระยะ
ปลา) จะถูกแสดงออกมาเปนวงกลมสีแดง เขียว และเหลือง สีแดง
หมายถึงเปาหมายที่ใหญที่สุด และสีเขียวหมายถึงเปาหมายที่เล็กที่สุด
โอเวอรเลยเรดาร: ซอนขอมูลเรดารบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือตกปลา
เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับเรดาร คุณสมบัตินี้อาจไมมีในบางรุน
แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลา
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
แผนที่เดินเรือนำทาง ไดรับการปรับใหเหมาะกับการนำทาง คุณสามารถ
วางแผนเสนทาง ดูขอมูลแผนที่ และใชแผนที่เปนตัวชวยในการนำทาง
ในการเปด แผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก แผนที่เดินเรือ > แผนที่เดินเรือ
นำทาง
การดูขอมูลเรือบนอุปกรณ Garmin Nautix™
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ Garmin Nautix กับชารตพล็อตเตอรเพื่อดู
ขอมูลชารตพล็อตเตอรบนอุปกรณ Garmin Nautix ได
หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ Garmin Nautix กับอุปกรณที่
ใชรวมกันไดหลายๆ รุน เพื่อความครอบคลุมที่ดียิ่งขึ้นในเรือขนาดใหญ
1 ใหอุปกรณ Garmin Nautix อยูในระยะ (3 ม.) ของชารตพล็อตเตอร
อุปกรณจะคนหาอุปกรณที่ใชรวมกันไดทั้งหมดที่อยูในระยะโดย
อัตโนมัติ
2 หากจำเปน จากเมนูอุปกรณสวมใส ใหเลือก Device Connections
> Pair New Device
3 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย >
แอพ Connect IQ™ > ขอมูลเรือ > เปดใชงานการเชื่อมตอ > การ
เชื่อมตอใหม
ชารตพล็อตเตอรจะเริ่มตนคนหาและเชื่อมตอกับอุปกรณแบบสวมใส
หลังจากอุปกรณจับคูแลว จะเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่องและอยู
ในระยะ
แผนที่ตกปลา มอบมุมมองโดยละเอียด พรอมดวยรายละเอียดทองน้ำและ
เนื้อหาการตกปลาเพิ่มเติม แผนที่นี้ไดรับการปรับใหเหมาะสมสำหรับใช
งานเมื่อตกปลา ในการเปด แผนที่ตกปลา ใหเลือก แผนที่เดินเรือ >
แผนที่ตกปลา
สัญลักษณบนแผนที่
ตารางนี้ประกอบดวยสัญลักษณทั่วไปที่คุณอาจพบไดบนแผนที่ราย
ละเอียด
ไอคอน
ทุน
ขอมูล
จุดบริการทางทะเล
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติที่มีใหเลือกจะขึ้นอยูกับขอมูลแผนที่และ
อุปกรณเสริมที่ใช
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่ 3 มิติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมใน
บางพื้นที่
คุณสามารถเขาถึงแผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติไดโดยการเลือก แผนที่
เดินเรือ
แผนที่เดินเรือนำทาง: แสดงขอมูลการนำทางที่มีอยูบนแผนที่ที่โหลดไว
ลวงหนาของคุณ และจากแผนที่สวนเพิ่ม หากมี ขอมูลประกอบไปดวย
ทุน ไฟสัญญาณ สายเคเบิล การหยั่งความลึก ทาจอดเรือ และสถานี
พยากรณระดับน้ำในแบบภาพมุมสูง
แผนที่ตกปลา: ใหมุมมองเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึก
แบบละเอียดบนแผนที่ แผนที่นี้จะเอาขอมูลการนำทางออกจากแผนที่
โดยจะใหขอมูลความลึกน้ำแบบละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพของ
เสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำเพื่อใหรับรูถึงความลึกที่แมนยำได แผนที่นี้
เหมาะสำหรับการทำประมงน้ำลึกนอกชายฝง
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมใน
บางพื้นที่
มุมมอง 3 มิติ: ใหมุมมองจากดานบนและดานหลังของเรือ (ตามเสนทาง
ของคุณ) และใหภาพเพื่อชวยใหการนำทาง มุมมองแบบนี้จะชวยได
มากในการแลนเรือผานเขตน้ำตื้น หินโสโครก สะพาน หรือชองแคบ
และยังมีประโยชนในตอนที่ตองพยายามหาทางเสนทางเขาและออก
จากทาเรือ หรือจุดทอดสมอที่ไมคุนเคยอีกดวย
แผนที่ 3 มิติ: ใหมุมมองแบบสามมิติอยางละเอียดจากดานบนและดาน
หลังของเรือ (ตามเสนทางของคุณ) และใหภาพเพื่อชวยใหการ
นำทาง มุมมองแบบนี้จะชวยไดมากในการแลนเรือผานเขตน้ำตื้น หิน
โสโครก สะพาน หรือชองแคบ และในตอนที่ตองพยายามหาทางเสน
ทางเขาและออกจากทาเรือ หรือจุดทอดสมอที่ไมคุนเคยอีกดวย
Fish Eye 3D: ใหมุมมองใตน้ำที่ที่แสดงใหเห็นภาพพื้นทะเลตามขอมูลที่
อยูในแผนที่ เมื่อมีการเชื่อมตอหัวโซนาร เปาหมายที่ถูกพัก (เชน
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
คำอธิบาย
สถานีพยากรณระดับน้ำ
สถานีกระแสน้ำ
เลือกภาพมุมสูงได
เลือกภาพแนวระนาบได
คุณสมบัติอื่นๆ ที่พบไดในแผนที่สวนใหญประกอบไปดวยเสนชั้นความ
ลึก, โซนน้ำขึ้นน้ำลง, การหยั่งความลึก (ตามที่ปรากฏในแผนที่กระดาษ
แบบดั้งเดิม), เครื่องชวยนำทางและสัญลักษณ; สิ่งกีดขวาง และพื้นที่สาย
เคเบิลใตน้ำ
การเลือกรายการในแผนที่โดยใชปุมอุปกรณ
1 จากมุมมองแผนที่หรือแผนที่ 3 มิติ ใหเลือก , ,
เคอรเซอร
2 เลือก SELECT
หรือ
เพื่อเลื่อน
การวัดระยะทางบนแผนที่
1 จากแผนที่ ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก วัด...
หมุดจะปรากฏบนหนาจอที่ตำแหนงปจจุบันของคุณ ระยะทางและมุม
จากหมุดจะแสดงที่มุม
คำแนะนำ: ในการรีเซ็ตหมุดและวัดจากตำแหนงปจจุบันของเคอรเซอร
ใหเลือก กำหนดจุดอางอิง
การสรางเวยพอยทบนแผนที่
1 จากแผนที่ ใหเลือกตำแหนงหรือวัตถุ
2 เลือก สรางจุดหักเลี้ยว
การดูขอมูลตำแหนงและวัตถุบนแผนที่
คุณสามารถดูขอมูล เชน ระดับน้ำ กระแสน้ำ ทองฟา หมายเหตุของ
แผนที่ บริการในพื้นที่เกี่ยวกับตำแหนงและวัตถุบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หรือแผนที่ตกปลาได
7
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกตำแหนงหรือ
วัตถุ
รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้นที่ดานบนของแผนที่ ตัวเลือกจะแตกตาง
กันออกไปตามตำแหนงหรือวัตถุที่คุณเลือก
2 เลือก สารสนเทศ
การดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Navaids
จากแผนที่เดินเรือนำทาง แผนที่ตกปลา มุมมองแผนที่ Perspective 3D
หรือมุมมองแผนที่ Mariner’s Eye 3D คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่องชวยนำทางประเภทตางๆ ได ซึ่งรวมถึงแนวเตือน แสงไฟ และสิ่ง
กีดขวาง
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่ 3 มิติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมใน
บางพื้นที่
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ ใหเลือก Navaid
2 เลือกชื่อของ Navaid
การนำทางไปยังจุดบนแผนที่
คำเตือน
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกตำแหนง
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก นำทางไปยัง
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางไปยังตำแหนงโดยตรง ใหเลือก ไปที่ หรือ
• ในการสรางเสนทางไปยังตำแหนง ซึ่งรวมถึงการเลี้ยว ใหเลือก
เสนทางไปยัง หรือ
• ในการใชการแนะนำอัตโนมัติ ใหเลือก การแนะนำอัตโนมัติ หรือ
4 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
หมายเหตุ: เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด
5 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
แผนที่แบบพรีเมียม
คำเตือน
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
8
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑบางรุนไมรับรองแผนที่บางประเภท
แผนที่แบบพรีเมียมเพิ่มเติม เชน BlueChart g3 Vision จะชวยใหคุณ
สามารถใชชารตพล็อตเตอรของคุณไดเกิดประโยชนสูงสุด นอกเหนือ
จากแผนที่ทางทะเลแบบละเอียดแลว แผนที่แบบพรีเมียมอาจจะมี
คุณสมบัติเหลานี้อีกดวย ซึ่งสามารถใชงานไดในบางพื้นที่
Mariner’s Eye 3D: ใหมุมมองจากดานบน และดานหลังของเรือเพื่อ
สรางระบบนำทางแบบสามมิติ
Fish Eye 3D: ใหมุมมองใตน้ำแบบสามมิติที่แสดงใหเห็นภาพพื้นทะเล
ตามขอมูลที่อยูในแผนที่
แผนที่ตกปลา: แสดงแผนที่ที่มีเสนชั้นความสูงของพื้นใตน้ำ และไมมี
ขอมูลการนำทาง แผนที่นี้เหมาะสำหรับการทำประมงน้ำลึกนอก
ชายฝง
ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูง: ใหภาพจากดาวเทียมความละเอียด
สูงเพื่อมุมมองที่สมจริงของพื้นดินและพื้นน้ำบนแผนที่เดินเรือนำทาง
(การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง, หนา 9)
ภาพถายทางอากาศ: แสดงภาพถายทางอากาศของทาจอดเรือและสิ่ง
สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวของการการนำทางที่จะชวยใหคุณเห็นภาพสิ่งที่อยู
รอบตัว (การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หนา 9)
ถนนและขอมูล POI แบบละเอียด: แสดงถนนและขอมูลจุดสนใจ (POI)
แบบละเอียด ซึ่งรวมถึงถนนเลียบชายฝงแบบละเอียด และ POI เชน
รานอาหาร ที่พัก และสถานที่นาสนใจในพื้นที่
การแนะนำอัตโนมัต:ิ ใชขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับเรือของคุณและขอมูล
แผนที่เพื่อกำหนดเสนทางที่ดีที่สุดในการไปสูจุดหมายของคุณ
®
มุมมองแผนที่ Fish Eye 3D
การใชเสนชั้นความลึกของแผนที่ระดับพรีเมี่ยม เชน BlueChart g3
Vision มุมมองแผนที่ Fish Eye 3D ใหมุมมองใตน้ำของพื้นทะเลและกน
ทะเลสาบ
เปาหมายที่ถูกพัก เชน ปลา จะถูกแสดงออกมาเปนวงกลมสีแดง เขียว
และเหลือง สีแดงหมายถึงเปาหมายที่ใหญที่สุด และสีเขียวหมายถึงเปา
หมายที่เล็กที่สุด
การดูขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ
บนแผนที่แสดงถึงสถานีพยากรณระดับน้ำ คุณสามารถดูกราฟแบบ
ละเอียดของสถานีพยากรณระดับน้ำเพื่อชวยในการคาดการณระดับน้ำ
ในแตละเวลาหรือในแตละวันได
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกสถานีพยากรณ
ระดับน้ำ
ขอมูลทิศทางของคลื่นและระดับน้ำจะแสดงอยูใกลกับ
2 เลือกชื่อสถานี
เครื่องหมายระดับน้ำและกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถดูเครื่องหมายสำหรับสถานีพยากรณระดับน้ำและทิศทางของ
กระแสน้ำแบบเคลื่อนไหวบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลาได
คุณจะตองเปดใชงานไอคอนเคลื่อนไหวในการตั้งคาแผนที่ดวย (การ
แสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ, หนา 9)
เครื่องหมายสำหรับสถานีพยากรณระดับน้ำจะแสดงบนแผนที่เปนกราฟ
แทงแนวตั้งพรอมลูกศร ลูกศรสีแดงชี้ลงแสดงถึงระดับน้ำที่กำลังลดลง
และลูกศรสีน้ำเงินชี้ขึ้นแสดงถึงระดับน้ำที่กำลังเพิ่มขึ้น เมื่อคุณเลื่อน
เคอรเซอรมาอยูบนเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำแลว ความสูงของ
ระดับน้ำที่สถานีจะปรากฏขึ้นดานบนของเครื่องหมายสถานี
เครื่องหมายทิศทางกระแสน้ำจะแสดงเปนลูกศรบนแผนที่ ทิศทางของลูก
ศรแตละตัวแสดงถึงทิศทางของกระแสน้ำที่ตำแหนงนั้นบนแผนที่ สีของ
ลูกศรปจจุบันแสดงถึงชวงความเร็วของกระแสน้ำที่ตำแหนงนั้น เมื่อคุณ
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
เลื่อนเคอรเซอรมาอยูบนเครื่องหมายทิศทางกระแสน้ำ ความเร็วกระแส
น้ำที่ตำแหนงนั้นจะปรากฏขึ้นดานบนเครื่องหมายทิศทาง
พื้นหนา
ชวงความเร็วของกระแสน้ำ
เหลือง
0 ถึง 1 น็อต
สม
1 ถึง 2 น็อต
แดง
มากกวา 2 น็อต
การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำและกระแสน้ำแบบ
ภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลาได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือก MENU > ชั้น >
แผนที่เดินเรือ > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำแบบเคลื่อนไหว
และเครื่องหมายสถานีกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหวบนแผนที่ ใหเลือก
ที่เคลื่อนไหว
• ในการเปดการใชงานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำซึ่งทำ
หนาที่ระบุวาจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำบนแผนที่ใน
ชวงเวลาใด ใหเลือก แถบเลื่อน
การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถโอเวอรเลยภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงในสวนพื้นดิน
หรือทั้งพื้นดินและทะเลของแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหตุ: เมื่อเปดใชงาน ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงจะปรากฏที่
การซุมระดับต่ำเทานั้น ในกรณีที่คุณไมสามารถมองเห็นภาพความ
ละเอียดสูงในภูมิภาคแผนที่เสริมของคุณ คุณสามารถเลือก เพื่อ
ทำการซูมเขาได คุณยังสามารถตั้งคาระดับรายละเอียดใหสูงขึ้นไดโดย
การเปลี่ยนรายละเอียดการซูมแผนที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกMENU > ชั้น > แผนที่เดินเรือ >
ภาพถายดาวเทียม
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือก พื้นดินเทานั้น เพื่อแสดงขอมูลแผนที่มาตรฐานบนพื้นน้ำ
พรอมดวยภาพถายที่ทับสวนพื้นดิน
หมายเหตุ: ตองเปดใชการตั้งคานี้เพื่อดูแผนที่ Standard
Mapping
• เลือก แผนที่ภาพ เพื่อแสดงภาพถายบนทั้งพื้นน้ำและพื้นดินตาม
ความทึบที่ระบุ ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับความทึบของภาพถาย ยิ่งคุณ
ตั้งคาเปอรเซ็นตสูงเทาไหร ภาพถายจากดาวเทียมก็จะยิ่ง
ครอบคลุมทั้งพื้นดินและพื้นน้ำมากขึ้นเทานั้น
®
การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ
กอนที่คุณจะสามารถดูภาพถายทางอากาศบนแผนที่เดินเรือนำทางได
คุณตองเปดการตั้งคา จุดถายภาพในการตั้งคาแผนที่กอน
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถใชภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ ทาจอดเรือ และ
ทาเรือเพื่อชวยใหคุณคุนเคยกับสิ่งที่อยูรอบตัวคุณ หรือเพื่อเตรียมตัวลวง
หนากอนที่จะไปถึงทาจอดเรือ หรือทาเรือปลายทาง
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกไอคอนกลอง
• ในการดูภาพมุมสูง ใหเลือก
• ในการดูภาพแนวระนาบ ใหเลือก
ภาพจะถูกถายจาก
ตำแหนงของกลองโดยชี้ไปที่ในทิศทางของรูปกรวย
2 เลือก ภาพทางอากาศ
ขอมูลที่จะถูกรายงานออกมาสำหรับเรือแตละลำจะประกอบไปดวยขอมูล
ประจำตัวทางทะเล (Maritime Mobile Service Identity - MMSI),
ตำแหนง, ความเร็ว GPS, ทิศทาง GPS, เวลานับจากการสงสัญญาณ
ตำแหนงของเรือครั้งสุดทาย, จุดเฉียดใกลที่สุด และเวลาที่ตองใชในการ
ไปจุดเฉียดใกลที่สุด
ชารตพล็อตเตอรบางรุนยังรองรับการติดตามแบบ Blue Force Tracking
ดวย เรือที่ถูกติดตามโดย Blue Force Tracking จะแสดงบนชารตพล็อต
เตอรเปนสีเขียวฟา
สัญลักษณเปาหมาย AIS
สัญลักษณ คำอธิบาย
เรือ AIS เรือกำลังรายงานขอมูล AIS ทิศทางที่สามเหลี่ยมชี้ไปแสดง­
ถึงทิศทางที่เรือ AIS กำลังมุงไป
เปาหมายถูกเลือก
เปาหมายถูกเปดใชงาน เปาหมายจะดูใหญกวาบนแผนที่ เสนสีเขียว­
ที่ติดอยูกับเปาหมายแสดงถึงทิศทางที่เปาหมายกำลังมุงไป คา
MMSI ความเร็ว และทิศทางของเรือจะปรากฏอยูดานลางเปาหมาย
ในกรณีที่รายละเอียดถูกตั้งคาเปนแสดง ในกรณีที่การสงสัญญาณ
AIS จากเรือลำนั้นหายไป จะมีปายขอความแสดงขึ้นมา
เปาหมายหายไปแลว สัญลักษณ X สีเขียวหมายความวาการสง­
สัญญาณ AIS จากเรือลำนั้นหายไปแลว และชารตพล็อตเตอรก็จะ­
แสดงปายขอความขึ้นมาถามวาจะใหติดตามเรือลำดังกลาวตอ­
หรือไม หากคุณหยุดการติดตามเรือลำนั้น สัญลักษณเปาหมายหาย­
ไปก็จะหายไปจากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ
เปาหมายอันตรายอยูในระยะ เปาหมายจะกะพริบพรอมกับมีการสง­
เสียงสัญญาณเตือน และมีปายขอความแสดงขึ้นมา หลังจากที่รับ­
ทราบถึงสัญญาณเตือนแลว สามเหลี่ยมทึบสีแดง พรอมดวยเสนสี­
แดงที่ติดกันจะแสดงใหทราบถึงตำแหนง และทิศทางที่เปาหมาย­
กำลังมุงไป หากมีการตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชนให­
เปนปด เปาหมายจะยังคงกะพริบอยู แตจะไมมีเสียงเตือนดังขึ้นมา
และก็จะไมมีการแสดงปายเตือนดวย ในกรณีที่การสงสัญญาณ AIS
จากเรือลำนั้นหายไป จะมีปายขอความแสดงขึ้นมา
เปาหมายอันตรายหายไปแลว สัญลักษณ X สีแดงหมายความวาการ­
สงสัญญาณ AIS จากเรือลำนั้นหายไปแลว และชารตพล็อตเตอรก็­
จะแสดงปายขอความขึ้นมาถามวาจะใหติดตามเรือลำดังกลาวตอ­
หรือไม หากคุณหยุดการติดตามเรือลำนั้น สัญลักษณเปาหมาย­
อันตรายหายไปก็จะหายไปจากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ
ตำแหนงของสัญลักษณนี้แสดงถึงจุดหมายที่ใกลที่สุดไปยังเปา­
หมายอันตราย และตัวเลขที่อยูใกลกับสัญลักษณแสดงถึงเวลาที่ตอง­
ใชจากจุดหมายที่ใกลที่สุดไปยังเปาหมาย
หมายเหตุ: เรือที่ถูกติดตามโดย Blue Force Tracking จะแสดงบนชารต
พล็อตเตอรเปนสีเขียวฟาไมวาจะอยูในสถานะใดก็ตาม
ทิศมุงหนาและเสนทางคาดเดาของเปาหมายที่มีการเปดใชงาน
AIS
เมื่อมีการใหขอมูลทิศมุงหนา และเสนทางบนพื้นดินโดยเปาหมายที่มีการ
เปดใชงาน AIS ทิศมุงหนาของเปาหมายจะปรากฏบนแผนที่เปนเสนทึบ
ติดกับสัญลักษณของเปาหมาย AIS เสนทิศมุงหนาจะไมปรากฏบนมุม
มองแผนที่แบบ 3 มิติ
เสนทางคาดเดาของเปาหมายที่มีการเปดใชงาน AIS จะแสดงเปนเสน
ประบนแผนที่ หรือบนมุมมองแผนที่แบบ 3 มิติ ความยาวของเสนแสดง
เสนทางคาดเดาขึ้นอยูกับการตั้งคาการคาดเดาทิศมุงหนา ในกรณีที่เปา
หมายที่มีการเปดใชงาน AIS ไมไดสงขอมูลความเร็วมา หรือเรือเปา
หมายไมมีการเคลื่อนไหว เสนแสดงเสนทางคาดเดาจะไมปรากฏขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงของความเร็ว เสนทางบนพื้น หรือขอมูลอัตราการเลี้ยวของ
เรืออาจจะกระทบกับการคำนวณเสนแสดงเสนทางคาดเดา
ในกรณีที่เสนทางบนพื้น ทิศมุงหนา และขอมูลอัตราการเลี้ยวของเรือถูก
สงมาโดยเปาหมายที่มีการเปดใชงาน AIS เสนทางคาดเดาจะถูกคำนวณ
จากเสนทางบนพื้น และอัตราการเลี้ยวของเรือ ทิศทางที่เปาหมายเลี้ยว
ไป ซึ่งขึ้นอยูกับขออัตราการเลี้ยวของเรือจะถูกแสดงเปนทิศทางรูปตะขอ
ที่ปลายของเสนทิศมุงหนา ความยาวของตะขอจะไมเปลี่ยนแปลง
ระบบการระบุอัตโนมัติ
ระบบการระบุอัตโนมัติ (Automatic Identification System - AIS) จะ
ชวยใหคุณสามารถระบุ และติดตามเรือลำอื่นได และยังชวยเตือนคุณให
ทราบถึงการจราจรในบริเวณนั้นดวย เมื่อมีการเชื่อมตอกับอุปกรณ AIS
ภายนอก ชารตพล็อตเตอรจะสามารถแสดงขอมูล AIS บางชนิดเกี่ยวกับ
เรือลำอื่นที่อยูในระยะได ซึ่งตองเปนเรือที่มีการติดตั้งเครื่องรับสง
สัญญาณ และมีการสงขอมูล AIS อยูเปนระยะดวย
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
เมื่อมีการใหขอมูลทิศมุงหนา และเสนทางบนพื้นดินโดยเปาหมายที่มีการ
เปดใชงาน AIS แตไมมีการใหขอมูลอัตราการเลี้ยว เสนทางคาดเดาจะ
ถูกคำนวณจากขอมูลเสนทางบนพื้นเทานั้น
9
การติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือ AIS > เปดใชงานเปาหมาย
การดูขอมูลเกี่ยวกับเรือ AIS เปาหมาย
คุณสามารถดูสถานะสัญญาณ AIS, MMSI, ความเร็ว GPS, ทิศมุงหนา
GPS และขอมูลอื่นๆ ที่ถูกรายงานเกี่ยวกับเรือ AIS เปาหมายได
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือ AIS
การยกเลิกการติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือ AIS > ยกเลิกการใชงาน
ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA
1 จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > เรือลำอื่นๆ > รายการ > แสดง
2 เลือกประเภทของภัยคุกคามที่ตองการใหรวมอยูในรายการ
การตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการเตือนการชน คุณจะตองมีชารตพล็อต
เตอรที่รองรับการใชงานที่เชื่อมตอกับอุปกรณ AIS หรือเรดาร
การเตือนระยะปลอดภัยในการชนจะถูกใชกับ AIS และ MARPA เทานั้น
ระบบของ MARPA ทำงานรวมกับเรดาห ระยะปลอดภัยใชเพื่อหลีกเลี่ยง
การชน และสามารถตั้งคาตามตองการได
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > การเตือนการชน > เปด
ปายขอความจะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีวัตถุที่ถูกติดดวย MARPA หรือ
เรือที่มีการเปดใช AIS เขามาในระยะปลอดภัยรอบๆ เรือของคุณ วัตถุ
นั้นจะยังถูกติดเลเบลอันตรายบนหนาจอดวย เมื่อสัญญาณเตือนถูก
ปดแลว ปายขอความ และเสียงเตือนจะหยุดไป และวัตถุนั้นจะยังคง
ถูกติดเลเบลสถานะอันตรายบนหนาจออยู
2 เลือก ชวงระยะ และเลือกระยะสำหรับรัศมีปลอดภัยรอบเรือของคุณ
3 เลือก เวลาถึง และเลือกเวลาที่สัญญาณเตือนจะดังขึ้นถาเปาหมายถูก
คำนวณวาจะเขามาในระยะปลอดภัย
ตัวอยางเชน ตองการไดรับการเตือนถึงโอกาสที่อาจจะเกิดการชน
ลวงหนา 10 นาทีกอนที่จะเกิดขึ้นจริง ตั้งคา เวลาถึง เปน 10 แลว
สัญญาณเตือนภัยจะดังลวงหนาเปนเวลา 10 นาทีกอนที่เรือจะเขามา
ในระยะปลอดภัย
4 เลือก MARPA Alarm และเลือกตัวเลือกสำหรับสงเสียงการเตือน
สำหรับวัตถุที่ติดแท็ก MARPA
AIS Aids to Navigation
AIS Aid to Navigation (ATON) เปนตัวชวยการนำทางใดๆ ก็ไดที่สง
ผานวิทยุ AIS ATON จะแสดงบนแผนที่และมีขอมูลการระบุเชนตำแหนง
และประเภท
มี AIS ATON หลักๆ อยู 3 ประเภท ATON แทจะมีอยูแบบจับตองไดและ
จะสงขอมูลการระบุและตำแหนงจากตำแหนงตามจริง ATON สังเคราะห
จะมีอยูแบบจับตองได และขอมูลการระบุและตำแหนงจะถูกสงมาจาก
ตำแหนงอื่น ATON เสมือนไมมีอยูจริง และขอมูลการระบุและตำแหนงจะ
ถูกสงมาจากตำแหนงอื่น
คุณสามารถดู AIS ATON บนแผนที่เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับ
วิทยุ AIS ที่เขากันได ในการแสดง AIS ATON จากแผนที่ใหเลือก
MENU > ชั้น > แผนที่เดินเรือ > ทุนเดินเรือ > ATON คุณสามารถดู
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATON หากคุณเลือก ATON บนแผนที่
สัญลักษณ
ความหมาย
ATON แทหรือสังเคราะห
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศเหนือ
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศใต
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศตะวันออก
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศตะวันตก
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดพิเศษ
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดปลอดภัย
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดอันตราย
10
สัญลักษณ
ความหมาย
ATON เสมือน
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศเหนือ
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศใต
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศตะวันออก
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศตะวันตก
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดพิเศษ
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดปลอดภัย
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดอันตราย
สัญญาณขอความชวยเหลือ AIS
อุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS ที่ทำงานดวยตัวเองจะสง
รายงานแจงตำแหนงฉุกเฉินเมื่อถูกเปดใชงาน ชารตพล็อตเตอรสามารถ
รับสัญาณจากตัวสงสัญญาณของหนวยกูภัย (Search and Rescue
Transmitters - SART), วิทยุแจงตำแหนงฉุกเฉิน (Emergency
Position Indicating Radio Beacons - EPIRB) และสัญญาณขอความ
ชวยเหลือรูปแบบอื่นๆ ได การสงสัญญาณขอความชวยเหลือมีความแตก
ตางจากการสงสัญญาณแบบมาตรฐานของ AIS ดังนั้นสัญญาณนี้จึง
แสดงออกมาแตกตางกันในชารตพล็อตเตอร คุณจะติดตามการสง
สัญญาณขอความชวยเหลือเพื่อหาตำแหนง และใหความชวยเหลือเรือ
หรือคน แทนที่จะติดตามการสงสัญญาณขอความชวยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยง
การชน
การนำทางไปยังสัญญาณขอขอความชวยเหลือ
เมื่อคุณไดรับสัญญาณขอความชวยเหลือ สัญญาณเตือนการขอความ
ชวยเหลือจะปรากฏขึ้น
เลือก ทบทวน > ไปที่ เพื่อเริ่มการนำทางไปยังตนสัญญาณ
สัญลักษณเปาหมายอุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS
สัญลักษณ คำอธิบาย
การสงสัญญาณของอุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS เลือก­
เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณ และเริ่มตนการนำทาง
สัญญาณขาดหาย
การทดสอบสัญญาณ ปรากฏขึ้นตอนที่เรือเริ่มการทดสอบอุปกรณ­
สัญญาณขอความชวยเหลือ และไมไดแสดงถึงเหตุฉุกเฉินจริง
การทดสอบสัญญาณขาดหาย
การเปดใชงานการเตือนการทดสอบสัญญาณ AIS
เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการทดสอบ และสัญลักษณการเตือนจำนวนมากใน
บริเวณที่มีเรือหนาแนนเชนทาจอดเรือ คุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม
รับขอความทดสอบ AIS ได ในการทดสอบอุปกรณฉุกเฉิน AIS คุณตอง
เปดใชงานชารตพล็อตเตอรใหพรอมรับการทดสอบสัญญาณเตือน
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > AIS
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของวิทยุแจงตำแหนง
ฉุกเฉิน (Emergency Position Indicating Radio Beacons EPIRB) ใหเลือก การทดสอบ AIS-EPIRB
• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของสัญญาณขอความชวย
เหลือ (Man Overboard - MOB) ใหเลือก การทดสอบ AISMOB
• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของตัวสงสัญญาณของ
หนวยกูภัย (Search and Rescue Transmitters - SART) ให
เลือก ทดสอบ AIS-SART
การปดการรับสัญญาณ AIS
การรับสัญญาณ AIS จะถูกตั้งคาใหเปนเปดตามมาตรฐาน
เลือก ตั้งคา > เรือลำอื่นๆ > AIS > ปด
ระบบการทำงานของ AIS ทั้งหมดบนแผนที่ และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
จะถูกปดการใชงาน การกระทำนี้รวมถึงการตั้งเปา และการติดตาม
เรือ AIS การเตือนการชนที่เปนผลจากการตั้งเปา และการติดตามเรือ
AIS และการแสดงขอมูลเกี่ยวกับเรือ AIS ดวย
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
เมนูแผนที่
หมายเหตุ: การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท ตัว
เลือกบางอยางจำเปนตองมีแผนที่พรีเมียม หรืออุปกรณเสริม เชน เรดาร
หมายเหตุ: เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือ
ตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้งคาเหลานั้น การ
เปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก MENU
ชั้น: ปรับลักษณะของรายการที่แตกตางกันบนแผนที่ (ชั้นแผนที,่
หนา 11)
Quickdraw Contours: เปดการวาดเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำ และ
ทำใหคุณสามารถสรางเลเบลแผนที่ตกปลาได (แผนที่ Garmin
Quickdraw Contours, หนา 13)
ตั้งคา: ปรับการตั้งคาแผนที่ (การตั้งคาแผนที่, หนา 12)
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย
ขอมูล, หนา 3)
ชั้นแผนที่
คุณสามารถเปดหรือปดชั้นแผนที่และคุณสมบัติที่ปรับแตงไดของแผนที่
การตั้งคาแตละอันจะใชเฉพาะกับแผนที่และมุมมองแผนที่ที่กำลังถูกใช
งานอยูเทานั้น
หมายเหตุ: การตั้งคาบางอยางไมสามารถใชกับแผนที่และรุนชารต
พล็อตเตอรทั้งหมดได ตัวเลือกบางอยางจำเปนตองมีแผนที่พรีเมียม หรือ
อุปกรณเสริม
หมายเหตุ: เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือ
ตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้งคาเหลานั้น การ
เปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น
แผนที่เดินเรือ: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับแผนที่ (การตั้งคาชั้น
แผนที,่ หนา 11)
เรือของฉัน: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับเรือ (การตั้งคาชั้นของ
เรือของฉัน, หนา 11)
ขอมูลผูใช: แสดงและซอนขอมูลผูใช เชน เวยพอยท ขอบเขต และแทร็ค
และเปดรายการขอมูลผูใช (การตั้งคาชั้นขอมูลผูใช, หนา 11)
เรือลำอื่นๆ: ปรับวิธีการแสดงเรือลำอื่น (การตั้งคาแผนผังเรือลำอื่น,
หนา 12)
น้ำ: แสดงและซอนรายการความลึก (การตั้งคาชั้นน้ำ, หนา 12)
Quickdraw Contours: แสดงและซอนขอมูล Garmin Quickdraw
Contours (การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours, หนา 14)
สภาพอากาศ: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับสภาพอากาศ (การตั้ง
คาชั้นสภาพอากาศ, หนา 12)
การตั้งคาชั้นแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > แผนที่เดินเรือ
ภาพถายดาวเทียม: แสดงภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงบนบก หรือ
ทั้งบนบกและสวนที่เปนน้ำของแผนที่เดินเรือนำทางเมื่อใชแผนที่แบบ
พรีเมียมเฉพาะตัว (การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือ
นำทาง, หนา 9)
หมายเหตุ: ตองเปดใชการตั้งคานี้เพื่อดูแผนที่ Standard Mapping
กระแสน้ำขึ้น/ลง: แสดงตัวบงชี้สถานีกระแสน้ำ และตัวบงชี้สถานี
พยากรณระดับน้ำบนแผนที่ (การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ,
หนา 9) และเปดการใชงานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำซึ่งทำ
หนาที่ระบุวาจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำบนแผนที่ในชวง
เวลาใด
POI พื้นดิน: แสดงจุดสนใจบนแผนดิน
ทุนเดินเรือ: แสดงเครื่องชวยนำทางเชน ATON หรือไฟกะพริบบนแผนที่
ใหคุณเลือกประเภท navaid NOAA หรือ IALA
จุดใหบริการ: แสดงตำแหนงสำหรับบริการทางทะเล
ต่ำสุด: ปรับรายการบนชั้นความลึก (การตั้งคาชั้นความลึก, หนา 11)
เขตที่จำกัด: แสดงขอมูลเกี่ยวกับเขตที่จำกัดบนแผนที่
จุดถายภาพ: แสดงไอคอนกลองสำหรับภาพถายทางอากาศ (การดู
ภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หนา 9)
การตั้งคาชั้นความลึก
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > แผนที่เดินเรือ > ต่ำสุด
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
ระยะเฉดความลึก: ระบุถึงความลึกชั้นบนและชั้นลางเพื่อแบงแยกดวย
เฉดสี
ระยะเฉดความตื้น: ตั้งระดับสีตั้งแตแนวชายฝงไปจนถึงระดับความลึกที่
ตองการ
บอกจุดที่ลึก: เปดการหยั่งความลึก และตั้งคาระดับความลึกที่อันตราย
การหยั่งความลึกที่มีคาเทากับหรือตื้นกวาระดับความลึกที่อันตรายจะ
แสดงออกมาเปนขอความสีแดง
ชั้นความสูงตกปลา: ตั้งคาระดับการซูมสำหรับมุมมองรายละเอียดของชั้น
ความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึก และทำใหการแสดงแผนที่งาย
ขึ้นสำหรับการใชงานที่เหมาะสมขณะตกปลา
การตั้งคาชั้นของเรือของฉัน
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > เรือของฉัน
เสนทิศมุงหนา: แสดงและปรับเสนทิศมุงหนา ซึ่งก็คือเสนที่ลากบนแผนที่
จากจุดหัวเรือไปในทิศทางที่กำลังเดินทางไป (การตั้งคาเสนทิศทางที่
กำลังมุงไปและจุดวัดมุม, หนา 22)
แทร็กที่ใชงานอยู: แสดงแทร็คที่ใชงานบนแผนที่ และเปดเมนู ตัวเลือก
แทร็กที่ใชงานอยู
ผังลม: แสดงภาพของของมุมหรือทิศทางลมที่ไดจากเซนเซอรลมที่เชื่อม
ตอและตั้งคาที่มาลม
วงกลมแสดงทิศ: แสดงปลายหัวเข็มทิศรอบๆ เรือของคุณ แสดงทิศทาง
ของเข็มทิศโดยยึดเอาทิศมุงหนาของเรือเปนหลัก การเปดใชงานตัว
เลือกนี้จะปดใชงานตัวเลือก ผังลม
ไอคอนรูปเรือ: ตั้งคาไอคอนที่แสดงตำแหนงปจจุบันของคุณบนแผนที่
การตั้งคา Layline
ในการใชคุณสมบัติ Layline คุณจะตองเชื่อมตอเซนเซอรรับลมเขากับ
ชารตพล็อตเตอร
เมื่ออยูในโหมดการแลนเรือ (การตั้งคาประเภทของเรือ, หนา 4) คุณ
สามารถแสดง Layline บนแผนที่เดินเรือนำทางได Layline จะมี
ประโยชนมากในเวลาทำการแขงขัน
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU > ชั้น > เรือของฉัน >
Layline > ตั้งคาอื่น ๆ
การแสดงผล: ตั้งคาวาจะให Layline และเรือปรากฏบนแผนที่ในรูปแบบ
ใด และกำหนดความยาวของ Layline
มุมแลนเรือ: ทำใหคุณสามารถเลือกวิธีการที่อุปกรณใชในการคำนวณ
Layline ตัวเลือก จริง จะทำการคำนวณ Layline โดยใชมุมการพัด
ของลมที่ไดมากจากเซนเซอรรับลม ตัวเลือก แมนนวล จะทำการ
คำนวณ Layline โดยใชการใสมุมตานลม และทิศทางลมดวยตัวเอง
มุม Windward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Windward
มุม Leeward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Leeward
การปรับแกระดับน้ำ: ปรับความถูกตองของ Layline ตามระดับน้ำ
ตัวกรอง Layline: กรองขอมูล Layline ตามชวงเวลาที่ปอน สำหรับ
Layline ที่ราบรื่นขึ้นซึ่งกรองการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือ
หรือมุมลมจริงออก ใหปอนจำนวนที่สูงขึ้น สำหรับ Layline ที่แสดง
ความไวตอการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือหรือมุมลมจริงสูงขึ้น
ใหปอนจำนวนที่ต่ำลง
การตั้งคาชั้นขอมูลผูใช
คุณสามารถแสดงขอมูลผูใช เชน เวยพอยท ขอบเขต และแทร็คบน
แผนที่ได
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > ขอมูลผูใช
จุดเดินทาง: แสดงเวยพอยทบนแผนที่ และเปดรายการเวยพอยท
ขอบเขต: แสดงขอบเขตบนแผนที่ และเปดรายการขอบเขต
11
การติดตามเปา: แสดงแทร็คบนแผนที่
การตั้งคาแผนผังเรือลำอื่น
หมายเหตุ: ตัวเลือกเหลานี้จำเปนตองมีอุปกรณเสริม เชน เครื่องรับ
สัญญาณ AIS, เรดาร หรือวิทยุ VHF
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > เรือลำอื่นๆ
DSC: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือ DSC และรายทางบนแผนที่ และแสดง
รายการ DSC
AIS: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือ AIS และรายทางบนแผนที่ และแสดง
รายการ AIS
รายละเอียด: แสดงรายละเอียดเรือลำอื่นบนแผนที่
คาดการณ: ตั้งคาเวลาทิศมุงหนาที่คาดการณไวสำหรับเรือที่เปดใชงาน
AIS และติดแท็ก MARPA
การเตือนการชน: ตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน (การตั้งคา
การเตือนระยะปลอดภัยในการชน, หนา 10)
การตั้งคาชั้นน้ำ
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > น้ำ
หมายเหตุ: เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือ
ตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้งคาเหลานั้น การ
เปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
ระยะเฉดความลึก: ระบุถึงความลึกชั้นบนและชั้นลางเพื่อแบงแยกดวย
เฉดสี
ระยะเฉดความตื้น: ตั้งระดับสีตั้งแตแนวชายฝงไปจนถึงระดับความลึกที่
ตองการ
บอกจุดที่ลึก: เปดการหยั่งความลึก และตั้งคาระดับความลึกที่อันตราย
การหยั่งความลึกที่มีคาเทากับหรือตื้นกวาระดับความลึกที่อันตรายจะ
แสดงออกมาเปนขอความสีแดง
ชั้นความสูงตกปลา: ตั้งคาระดับการซูมสำหรับมุมมองรายละเอียดของชั้น
ความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึก และทำใหการแสดงแผนที่งาย
ขึ้นสำหรับการใชงานที่เหมาะสมขณะตกปลา
เฉดสีความสูงต่ำ: แสดงความลาดชันของพื้นใตดวยเฉดสี การใชงานนี้มี
เฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น
ภาพโซนาร: แสดงภาพโซนารเพื่อชวยแสดงความหนาแนนของพื้นใต
น้ำ การใชงานนี้มีเฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น
ระดับทะเลสาบ: ตั้งคาระดับน้ำปจจุบันของทะเลสาบ การใชงานนี้มี
เฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น
สีของระยะความลึก
คุณสามารถตั้งคาชวงสีบนแผนที่ของคุณเพื่อแสดงความลึกของน้ำใน
ตำแหนงที่ปลาที่เปนเปาหมายของคุณกำลังกินเหยื่อในขณะนั้นๆ คุณ
สามารถตั้งคาชวงที่ลึกกวาได เพื่อตรวจดูวาความลึกต่ำสุดเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วแคไหนภายในชวงความลึกเฉพาะ คุณสามารถสรางชวงความลึก
ไดสิบชวง สำหรับการตกปลาบนฝง ชวงความลึกสูงสุดหาชวงสามารถ
ชวยลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนแผนที่ได ชวงความลึกใชไดกับ
ทุกแผนที่และพื้นน้ำทุกแบบ
บาง Garmin LakeVü™ และแผนที่พรีเมียมเสริมมีชวงความลึกดวยเฉด
ตามปกติ
การตั้งคาชั้นสภาพอากาศ
จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือก MENU > ชั้น >
แผนที่เดินเรือ > สภาพอากาศ >
จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือก MENU > ชั้น > แผนที่เดินเรือ > สภาพ
อากาศ
ชั้นตรวจวัด: ตั้งคารายการสภาพอากาศที่ตรวจวัดที่จะแสดง สภาพ
อากาศที่ตรวจวัดคือสภาพอากาศปจจุบันที่มองเห็นไดในขณะนี้
ชั้นพยากรณอากาศ: ตั้งคารายการสภาพอากาศที่พยากรณที่จะแสดง
โหมดชั้น: แสดงขอมูลสภาพอากาศที่พยากรณหรือตรวจวัด
วนซ้ำ: แสดงการวนซ้ำขอมูลสภาพอากาศที่พยากรณหรือตรวจวัด
คำอธิบาย: แสดงคำอธิบายสภาพอากาศ พรอมความรุนแรงของสภาพที่
เพิ่มขึ้นจากซายไปขวา
การสมัครสมาชิกสภาพอากาศ: แสดงขอมูลการสมัครสมาชิกสภาพ
อากาศ
เรียกคาเริ่มตน: รีเซ็ตการตั้งคาสภาพอากาศเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย
ขอมูล, หนา 3)
การตั้งคาโอเวอรเลยเรดาร
จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือก MENU > ชั้น >
เรดาร >
จากหนาจอเรดาร ใหเลือก MENU
เรดารเขาสูสแตนดบาย: หยุดการสงสัญญาณเรดาร
เพิ่ม: ปรับเกน (การปรับตั้งเกนบนหนาจอเรดารโดยอัตโนมัต,ิ หนา 33)
Clutter จากทะเล: ปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเล (การปรับ
ตั้งเกนบนหนาจอเรดารโดยอัตโนมัติ, หนา 33)
ตัวเลือกเรดาร: เปดเมนูตัวเลือกเรดาร (เมนูตัวเลือกเรดาร, หนา 33)
เรือลำอื่นๆ: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือลำอื่นบนมุมมองเรดาร (การตั้งคา
แผนผังเรือลำอื่น, หนา 12)
การตั้งคาเรดาร: เปดการตั้งคาการแสดงผลเรดาร (เมนูการตั้งคาเรดาร,
หนา 34)
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย
ขอมูล, หนา 3)
การตั้งคาแผนที่
หมายเหตุ: การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่ และมุมมอง
แผนที่ 3 มิติบางประเภท การตั้งคาบางประเภทตองใชอุปกรณเสริม
ภายนอก หรือแผนที่พรีเมียมที่รองรับ
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ตั้งคา
ปฐมนิเทศ: ตั้งคามุมมองของแผนที่
รายละเอียด: ปรับจำนวนรายละเอียดที่แสดงบนแผนที่ในแตละระดับการ
ซูม
ขนาดตาราง: ตั้งคาขนาดของตารางที่จะแสดง
แผนที่โลก: เลือกใชระหวางแผนที่โลกมาตรฐาน หรือแผนที่แบงระดับ
ดวยเฉดสีบนแผนที่ของคุณ จะมองเห็นความแตกตางเหลานี้ไดก็ตอ
เมื่อซูมออกไกลเกินจนไมสามารถเห็นแผนที่แบบละเอียดได
เสนเริ่มตน: ตั้งคาเสนเริ่มตนสำหรับการแขงขันแลนเรือการตั้งคาเสนเริ่ม
ตน, หนา 20
แผนที่แทรก: แสดงแผนที่ขนาดเล็กโดยจับจุดศูนยกลางที่ตำแหนง
ปจจุบันของคุณ
การตั้งคา Fish Eye 3D
แดง
จาก 0 ถึง 1.5 ม. (จาก 0 ถึง 5 ฟุต)
สม
จาก 1.5 ถึง 3 ม. (จาก 5 ถึง 10 ฟุต)
เหลือง
จาก 3 ถึง 4.5 ม. (จาก 10 ถึง 15 ฟุต)
เขียว
จาก 4.5 ถึง 7.6 ม. (จาก 15 ถึง 25 ฟุต)
12
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
จากมุมมองแผนที่แบบ Fish Eye 3D เลือก MENU
ดู: ตั้งคามุมมองของแผนที่ 3 มิติ
การติดตามเปา: แสดงแทร็ค
กรวยโซนาร: แสดงกรวยที่ระบุถึงบริเวณที่ถูกครอบคลุมโดยหัวโซนาร
สัญลักษณปลา: แสดงเปาหมายที่ถูกพัก
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
แผนที่ที่รองรับ
เพื่อชวยใหคุณใชเวลาบนผืนน้ำไดอยางปลอดภัยและเพลิดเพลิน
อุปกรณ Garmin สนับสนุนเฉพาะแผนที่ทางการที่จัดทำโดย Garmin
หรือผูผลิตภายนอกที่ไดรับการอนุมัติ
คุณสามารถซื้อแผนที่จาก Garmin หากคุณซื้อแผนที่จากผูจำหนายนอก
เหนือจาก Garmin ใหตรวจสอบผูจำหนายกอนซื้อ ใหระมัดระวังเปน
พิเศษสำหรับผูจำหนายออนไลน หากคุณไดซื้อแผนที่ที่ระบบไมรองรับ
มาแลว ใหคืนแผนที่สูผูจำหนาย
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
คำเตือน
คุณสมบัติแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ใหผูใชสามารถสราง
แผนที่ได Garmin จะไมรับรองใดๆ ตอความถูกตอง ความเชื่อถือได
ความสมบูรณ หรือความทันการณของแผนที่ที่สรางโดยบุคคลที่สาม การ
ใชงานหรือการเชื่อถือแผนที่ที่สรางโดยบุคคลที่สามถือเปนความเสี่ยง
ของคุณเอง
คุณสมบัติแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ทำใหคุณสามารถ
สรางแผนที่ที่มีทั้งเลเบลเสนชั้นความสูงและความลึกของแหลงน้ำทุก
ประเภทไดทันที
เมื่อ Garmin Quickdraw Contours บันทึกขอมูล จะมีวงกลมสีขึ้นมา
รอบๆ ไอคอนเรือ วงกลมนี้แสดงถึงพื้นที่โดยประมาณของแผนที่ที่ถูกเก็บ
ขอมูลในแตละรอบ
วงกลมสีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำ
กวา 16 กม./ชม. (10 ไมล/ชม.) วงกลมสีเหลืองหมายถึงความลึกและ
ตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วอยูระหวาง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง
20 ไมล/ชม.) วงกลมสีแดงหมายถึงความลึกหรือตำแหนง GPS ที่ไมดี
และความเร็วสูงกวา 32 กม./ชม. (20 ไมล/ชม.)
คุณสามารถดู Garmin Quickdraw Contours ในหนาจอรวม หรือดูเปน
มุมมองเดี่ยวบนแผนที่ก็ได
ปริมาณของขอมูลที่บันทึกไดจะขึ้นอยูกับขนาดของการดหนวยความจำ
ของคุณ ที่มาโซนารของคุณ และความเร็วของเรือของคุณในขณะที่
กำลังบันทึกขอมูล คุณสามารถบันทึกไดนานขึ้นถาคุณใชโซนารแบบลำ
คลื่นเดี่ยว โดยเฉลี่ยแลวคุณสามารถบันทึกขอมูลเปนเวลา 1,500 ชั่วโมง
ไดโดยใชการดหนวยความจำขนาด 2 GB
ตอนที่คุณบันทึกขอมูลของคุณลงบนการดหนวยความจำในชารตพล็อต
เตอรของคุณ ขอมูลใหมจะถูกเพิ่มลงไปในแผนที่ Garmin Quickdraw
Contours และจะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจำ ในกรณีที่คุณ
เปลี่ยนการดหนวยความจำใหม ขอมูลเดิมจะไมถูกถายโอนไปที่การด
ใหมนั้น
การสรางแผนที่แหลงน้ำโดยใชคุณสมบัติ Garmin
Quickdraw Contours
กอนที่คุณจะสามารถใชคุณสมบัติ Garmin Quickdraw Contours คุณ
จะตองมีความลึกของโซนาร ตำแหนง GPS ของคุณ และการดหนวย
ความจำที่มีพื้นที่สำหรับเก็บขอมูลเพียงพอ
1 จากหนามุมมองแผนที่ เลือก MENU > Quickdraw Contours >
เริ่มการบันทึก
2 เมื่อการบันทึกเสร็จสมบูรณ เลือก MENU > Quickdraw Contours
> หยุดการบันทึก
3 เลือก จัดการ > ชื่อ แลวใสชื่อใหแผนที่นั้น
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
การเพิ่มเลเบลในแผนที่ Garmin Quickdraw
Contours
คุณสามารถเพิ่มเลเบลใหกับแผนที่ Garmin Quickdraw Contours เพื่อ
ระบุถึงจุดอันตราย หรือจุดนาสนใจตางๆ ได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก Quickdraw Lbl.
3 ใสขอความสำหรับเลเบล แลวเลือก เสร็จ
ชุมชน Garmin Quickdraw
ชุมชน Garmin Quickdraw เปนชุมชนออนไลนสาธารณะแบบไมมีคา
ใชจายซึ่งใหคุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours
ของคุณกับคนอื่นๆ ได คุณยังสามารถดาวนโหลดแผนที่ที่ผูใชอื่นสราง
ขึ้นไดดวย
หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain เพื่อเขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain, หนา 13)
หากอุปกรณของคุณไมมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใชเว็บไซต
Garmin Connect™ เพื่อเขาถึง Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 14)
การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย
ActiveCaptain
1 จากอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดแอปพลิเคชัน ActiveCaptain และ
เชื่อมตอกับอุปกรณ GPSMAP (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain, หนา 4)
2 จากแอปพลิเคชัน ใหเลือก Quickdraw Community
คุณสามารถดาวนโหลดเสนชั้นความสูงจากผูอื่นในชุมชน (การ
ดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain,
หนา 13) และแบงปนเสนชั้นความสูงที่คุณสรางไว (การแบงปนแผนที่
Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน Garmin Quickdraw
โดยใช ActiveCaptain, หนา 13)
การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช
ActiveCaptain
คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่ผูใช
อื่นสรางขึ้นและแบงปนกับชุมชน Garmin Quickdraw
1 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก
Quickdraw Community > Search for Contours
2 ใชแผนที่และคุณสมบัติคนหาเพื่อคนหาพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบงปน
สำหรับพื้นที่ดังกลาว
3 เลือก Select Download Region
4 ลากกลองเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
5 ลากมุมเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ดาวนโหลด
6 เลือก Download Area
ครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ
GPSMAP เสนชั้นความสูงที่ดาวนโหลดไวจะไดรับการถายโอนไปยัง
อุปกรณโดยอัตโนมัติ
การแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน
Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain
คุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสราง
ขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได
เมื่อคุณแบงปนแผนที่ชั้นความสูง จะแบงปนเฉพาะแผนที่ชั้นความสูง
เทานั้น เวยพอยทของคุณจะไมถูกแบงปน
เมื่อคุณตั้งคาแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ของคุณ คุณอาจเลือกที่จะ
แบงปนชั้นความสูงของคุณกับชุมชนโดยอัตโนมัติ หากไม ใหทำตามขั้น
ตอนตอไปนี้เพื่อเปดใชงานการแบงปน
จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก
Quickdraw Community
ครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ
GPSMAP แผนที่ชั้นความสูงของคุณจะไดรับการถายโอนไปยังชุมชน
โดยอัตโนมัติ
13
การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin
Connect
1 ไปที่ connect.garmin.com
2 เลือก เริ่มตนใชงาน > ชุมชน Quickdraw > เริ่มตนใชงาน
3 หากคุณไมมีแอคเคาท Garmin Connect ใหสรางใหม
4 ลงชื่อเขาใชแอคเคาท Garmin Connect ของคุณ
5 เลือก เรือ ที่มุมบนขวาเพื่อเปดวิดเจ็ต Garmin Quickdraw
คำแนะนำ: ตรวจสอบวาคุณมีการดหนวยความจำในคอมพิวเตอรเพื่อ
แบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours
การแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน
Garmin Quickdraw โดยใช Garmin Connect
คุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสราง
ขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได
เมื่อคุณแบงปนแผนที่ชั้นความสูง จะแบงปนเฉพาะแผนที่ชั้นความสูง
เทานั้น เวยพอยทของคุณจะไมถูกแบงปน
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด (การใสการดหนวยความ
จำ, หนา 2)
2 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
3 เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin
Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 14)
4 เลือก แบงปนชั้นความสูงของคุณ
5 เรียกดูการดหนวยความจำของคุณและเลือกโฟลเดอร /Garmin
6 เปดโฟลเดอร Quickdraw และเลือกไฟลชื่อ ContoursLog.svy
หลังจากอัปโหลดไฟล ใหลบไฟล ContoursLog.svy ออกจากการด
หนวยความจำของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงปญหากับการอัปโหลดในอนาคต
ขอมูลของคุณจะไมสูญหาย
การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช Garmin
Connect
คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่ผูใช
อื่นสรางขึ้นและแบงปนกับชุมชน Garmin Quickdraw
หากอุปกรณของคุณไมมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถเขาสูชุมชน
Garmin Quickdraw ไดโดยการใชเว็บไซต Garmin Connect
หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรเขาสูชุมชน Garmin
Quickdraw โดยใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain, หนา 13)
1 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
2 เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin
Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 14)
3 เลือก คนหาชั้นความสูง
4 ใชแผนที่และคุณสมบัติคนหาเพื่อคนหาพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบงปน
สำหรับพื้นที่ดังกลาว
5 เลือก เลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
6 ลากขอบของกลองเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
7 เลือก เริ่มดาวนโหลด
8 บันทึกไฟลในการดหนวยความจำของคุณ
คำแนะนำ: หากคุณไมพบไฟล ใหมองหาในโฟลเดอร "Downloads"
เบราวเซอรอาจบันทึกไฟลไวที่นั่น
9 ถอดการดหนวยความจำออกจากคอมพิวเตอร
10 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนเครื่องอานการด (การใส
การดหนวยความจำ, หนา 2)
ชารตพล็อตเตอรจะรูจักแผนที่ชั้นความสูงโดยอัตโนมัติ ชารตพล็อต
เตอรอาจใชเวลาสองสามนาทีเพื่อโหลดแผนที่
การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours
จากแผนที่ ใหเลือก MENU > Quickdraw Contours > ตั้งคา
บันทึกซอน: ตั้งคาระยะทางระหวางความลึกของโซนารกับความลึกของ
การบันทึกเสนชั้นความสูง หากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงหลังจากการ
บันทึกลาสุดของคุณ ใหปรับการตั้งคานี้เพื่อใหความลึกของการ
บันทึกเหมือนกันทั้งสองการบันทึก
14
ตัวอยางเชน หากเวลาลาสุดที่คุณบันทึกมีความลึกโซนารเทากับ 3.1
ม. (10.5 ฟุต) และความลึกโซนารของวันนี้เทากับ 3.6 ม. (12 ฟุต)
ใหปอน -0.5 ม. (-1.5 ฟุต) สำหรับคา บันทึกซอน
คาชดเชยแสดงผูใช: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของเสนชั้นความสูง
และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของคุณเองเพื่อชดเชยการ
เปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชยคาความผิด
พลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก
คาชดเชยแสดงชุมชน: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของเสนชั้นความ
สูง และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของชุมชนเพื่อชดเชยการ
เปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชยคาความผิด
พลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก
การสำรวจสี: ตั้งคาสีของการแสดงผล Garmin Quickdraw Contours
เมื่อเปดการตั้งคานี้ สีจะแสดงคุณภาพของการบันทึก เมื่อปดการตั้งคา
นี้ บริเวณเสนชั้นความสูงจะใชสีมาตรฐานของแผนที่
สีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำกวา
16 กม./ชม. (10 ไมล/ชม.) สีเหลืองหมายถึงความลึกและตำแหนง
GPS ที่ดี และความเร็วอยูระหวาง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง 20
ไมล/ชม.) สีแดงหมายถึงความลึกหรือตำแหนง GPS ที่ไมดี และ
ความเร็วสูงกวา 32 กม./ชม. (20 ไมล/ชม.)
ระยะเฉดความลึก: ระบุความลึกต่ำสุดและสูงสุดของชวงความลึกและสี
สำหรับชวงความลึกนั้น
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
คำเตือน
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
ขอควรระวัง
หากเรือของคุณมีระบบออโตไพลอต หนาจอการควบคุมระบบออโต
ไพลอตโดยเฉพาะตองไดรับการติดตั้งที่แตละพวงมาลัยเรือเพื่อปดใช
งานระบบโตไพลอต
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่บางอันมีเฉพาะในแผนที่แบบพรีเมียมในบาง
บริเวณเทานั้น
ในการใหนำทาง คุณจะตองเลือกจุดหมาย กำหนดเสนทาง หรือสรางเสน
ทางขึ้นมา แลวเดินทางตามเสนทางนั้น คุณสามารถเดินทางตามเสนทาง
บนแผนที่เดินเรือนำทาง แผนที่ตกปลา มุมมองแผนที่ Perspective 3D
หรือมุมมองแผนที่ Mariner’s Eye 3D ได
คุณสามารถกำหนด และเดินทางตามเสนทางไปยังจุดหมายไดโดยใชวิธี
การหนึ่งในสามวิธีการตอไปนี้: ไปที่, เสนทางไปยัง หรือ การแนะนำ
อัตโนมัติ
ไปที่: นำคุณตรงไปยังจุดหมายโดยตรง วิธีการนี้คือตัวเลือกมาตรฐาน
ของการนำทางไปยังจุดหมาย ชารตพล็อตเตอรสรางเสนทางแบบเสน
ตรงหรือเสนนำทางไปยังจุดหมาย เสนทางอาจจะวิ่งผานพื้นดิน และ
สิ่งกีดขวางอื่นๆ
เสนทางไปยัง: สรางเสนทางจากตำแหนงของคุณไปยังจุดหมาย โดย
อนุญาตใหคุณเพิ่มเลี้ยวระหวางทางได ตัวเลือกนี้จะมอบเสนทางแบบ
เสนตรงไปยังจุดหมายให แตจะอนุญาตใหคุณสามารถเพิ่มเลี้ยวลงไป
ในเสนทางเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ได
การแนะนำอัตโนมัต:ิ ใชขอมูลเฉพาะของเรือของคุณประกอบกับขอมูล
แผนที่เพื่อเลือกเสนทางที่ดีที่สุดในการไปยังจุดหมายของคุณ ตัว
เลือกนี้มีเฉพาะเมื่อคุณใชแผนที่แบบพรีเมียมที่รองรับในชารตพล็อต
เตอรที่รองรับการใชงานดวย ตัวเลือกนี้จะนำทางแบบบอกราย
ละเอียดทุกจุดไปสูจุดหมาย โดยจะหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวาง
อื่น (การแนะนำอัตโนมัต,ิ หนา 17)
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
ในกรณีที่คุณใชออโตไพลอต Garmin ที่รองรับเชื่อมตอกับชารต
พล็อตเตอรที่ใช NMEA 2000 ออโตไพลอตจะเดินทางตามเสนทาง
ของการแนะนำอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่
ยมในบางพื้นที่
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนำทาง
คำถาม
คำตอบ
ฉันจะทำใหชารตพล็อตเตอร­
นำทางโดยใชตัวเลือก ไปที่ (การตั้งคาและ­
นำทางฉันไปในทิศทางที่ฉัน­
การเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัว­
ตองการไปไดอยางไร (ทิศทาง)? เลือกไปที่, หนา 15)
ฉันจะทำใหอุปกรณแนะนำเสน­
ทางใหเปนเสนตรง (ลดการเลี้ยว­
ใหเหลือนอยที่สุด) ไปยังจุด­
หมายโดยใชระยะทางที่สั้นที่สุด­
จากตำแหนงปจจุบันไดอยางไร?
สรางเสนทางแบบขาเดียว และนำทางโดยใช­
ตัวเลือก เสนทางไปยัง (การสรางเสนทาง­
และการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ,
หนา 16)
ฉันจะทำใหอุปกรณแนะนำเสน­
ทางไปยังจุดหมายโดยหลีกเลี่ยง­
สิ่งกีดขวางที่มีอยูในแผนที่ได­
อยางไร?
สรางเสนทางแบบหลายขา และนำทางโดย­
ใชตัวเลือก เสนทางไปยัง (การสรางเสนทาง­
และการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ,
หนา 16)
ฉันจะใชใหอุปกรณนี้บังคับ­
ระบบออโตไพลอตของฉันได­
อยางไร?
นำทางโดยใชตัวเลือกเสนทางไปยัง
(การสรางเสนทางและการนำทางจาก­
ตำแหนงปจจุบันของคุณ, หนา 16)
อุปกรณนี้สามารถสรางเสนทาง­
ใหฉันไดหรือไม?
ในกรณีที่คุณมีแผนที่พรีเมียมที่รองรับการ­
แนะนำอัตโนมัติ และคุณอยูในบริเวณที่การ­
แนะนำอัตโนมัติครอบคลุมถึง ใหคุณใช­
การนำทางโดยใชตัวเลือกการแนะนำ­
อัตโนมัติ (การตั้งคาและการเดินทางตาม­
เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ, หนา 17)
ฉันจะเปลี่ยนการตั้งคาการ­
แนะนำอัตโนมัติสำหรับเรือของ­
ฉันไดอยางไร?
โปรดดู การกำหนดคาเสนทางการแนะนำ­
อัตโนมัติ, หนา 18
จุดหมาย
คุณสามารถเลือกจุดหมายโดยใชแผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติไดหลาย
ชนิด หรือใชเลือกจากรายการก็ได
คนหาจุดหมายโดยใชชื่อ
คุณสามารถคนหาเวยพอยทที่บันทึกไว เสนทางที่บันทึกไว แทร็คที่บันทึก
ไว และจุดบริการทางทะเลโดยใชชื่อในการคนหาได
1 เลือก NAV INFO > บริการ > คนหาตามรายชื่อ
2 ใสชื่อจุดหมายของคุณใหไดบางสวนเปนอยางนอย
3 ในกรณีที่จำเปน เลือก เสร็จ
จุดหมาย 50 แหงที่ใกลที่สุดที่อยูในขอกำหนดการคนหาของคุณจะ
ปรากฏขึ้นมา
4 เลือกจุดหมาย
เลือกจุดหมายโดยใชแผนที่เดินเรือนำทาง
จากแผนที่เดินเรือนำทาง เลือกจุดหมาย
การคนหาจุดบริการทางทะเล
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
ชารตพล็อตเตอรมีขอมูลจุดบริการทางทะเลอยูหลายพันแหง
1 เลือก NAV INFO > บริการ
2 เลือก บริการนอกชายฝง หรือบริการภายในประเทศ
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกประเภทของการบริการทางทะเล
ชารตพล็อตเตอรจะแสดงรายการสถานที่ที่ใกลที่สุด และระยะทาง
พรอมทิศทางสำหรับแตละที่
4 เลือกจุดหมาย
คุณสามารถเลือก หนาถัดไป หรือ หนากอนหนา เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม
หรือเพื่อแสดงตำแหนงที่ตั้งบนแผนที่ได
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัวเลือกไปที่
คำเตือน
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
คุณสามารถตั้งคา และการเดินทางตามเสนทางตรงจากตำแหนงปจจุบัน
ของคุณไปยังจุดหมายที่เลือกได
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หนา 15)
2 เลือก นำทางไปยัง > ไปที่
เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสี
มวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไขจากตำแหนง
ปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเสนทาง
เดิ
3 นทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
4 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการ
แกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสีมวงแดง (เสน
ทางหลัก)
คุณยังสามารถใชลูกศร course-to-steer สีสม ซึ่งแสดงรัศมีการเลี้ยว
ที่เสนอเพื่อนำเรือของคุณกลับไปยังเสนทาง
คำเตือน
ตรวจดูเสนทางสำหรับสิ่งกีดขวางกอนเลี้ยว หากเสนทางไมปลอดภัย
ใหลดความเร็วของเรือของคุณและกำหนดเสนทางที่ปลอดภัยกลับไป
หาเสนทาง
การหยุดการนำทาง
ในขณะที่กำลังทำการนำทาง จากแผนที่เดินเรือนำทางที่มี เลือกตัว
เลือก
• เลือก MENU > หยุดการเดินเรือ
• ในขณะที่กำลังทำการนำทางดวยการแนะนำอัตโนมัติ เลือก
MENU > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ
เวยพอยท
เวยพอยทคือตำแหนงที่คุณบันทึกและจัดเก็บไวในอุปกรณ Waypoint
สามารถทำเครื่องหมายไดวาคุณอยูที่ใด คุณกำลังจะไปที่ใด และคุณได
ไปที่ใดมาแลวบาง คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหนง เชน ชื่อ
ความสูง และความลึกได
บันทึกตำแหนงปจจุบันของคุณใหเปนเวยพอยท
จากหนาจอใดก็ได เลือก MARK/SOS
การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงอื่น
1 เลือก NAV INFO > จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการสรางเวยพอยทโดยใชการใสพิกัดตำแหนง ใหเลือก ใส
พิกัด แลวปอนพิกัดลงไป
• ในการสรางเวยพอยทโดยใชแผนที่ ใหเลือก ใชแผนภูมิ เลือก
ตำแหนงแลวเลือก SELECT
• ในการสรางเวยพอยทโดยใชระยะ (ระยะทาง) และทิศทาง ให
เลือก ปอนระยะ/ทิศทาง และปอนขอมูล
การทำเครื่องหมายตำแหนง SOS
คุณสามารถทำเครื่องหมายตำแหนง SOS หรือ MOB (Man
Overboard)
1 กด MARK/SOS คางไวหนึ่งวินาที
2 เลือกประเภทของ SOS
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ตกลง เพื่อนำทางไปยังตำแหนง Man
Overboard
ในกรณีที่คุณเลือกตกลง ชารตพล็อตเตอรจะกำหนดเสนทางตรงกลับที่
ตำแหนงนั้น ในกรณีที่คุณเลือก SOS ประเภทอื่น รายละเอียดการขอ
ความชวยเหลือจะถูกสงไปที่วิทยุ VHF คุณตองสงสัญญาณขอความชวย
เหลือโดยใชวิทยุ
15
การฉายเวยพอยท
คุณสามารถสรางเวยพอยทใหมโดยการฉายระยะทางและทิศทางจาก
ตำแหนงอื่นได ซึ่งเปนประโยชนเมื่อสรางเสนเริ่มตนและสิ้นสุดการ
แขงขันแลนเรือ
1 เลือก NAV INFO > จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม > ปอนระยะ/
ทิศทาง
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกจุดอางอิงบนแผนที่
3 เลือก ปอนระยะ/ทิศทาง
4 ปอนระยะ และเลือก เสร็จ
5 ปอนทิศทง และเลือก เสร็จ
6 เลือกสรางจุดหักเลี้ยว
การดูรายการเวยพอยททั้งหมด
เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
การแกไขเวยพอยทที่บันทึกไว
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก ทบทวน > แกไข
4 เลือกตัวเลือก:
•
•
•
•
•
•
ในการเพิ่มชื่อ ใหเลือก ชื่อ แลวปอนชื่อลงไป
ในการเปลี่ยนสัญลักษณ ใหเลือก สัญลักษณ
ในการเปลี่ยนความลึก ใหเลือก ต่ำสุด
ในการเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำ ใหเลือก อุณหภูมิน้ำ
ในการเปลี่ยนความเห็น ใหเลือก ขอคิดเห็น
ในการเลื่อนตำแหนงของเวยพอยท ใหเลือก ตำแหนง
การเลื่อนตำแหนงเวยพอยทที่บันทึกไว
1 เลือก จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก ทบทวน > เลื่อน
4 กำหนดตำแหนงใหมใหเวยพอยท
• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชแผนที่ ใหเลือก ใชแผนภูมิ แลว
เลือกตำแหนงใหมบนแผนที่ และเลือก เลื่อน
• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชพิกัด ใหเลือก ใสพิกัด แลวปอนพิกัด
ใหมลงไป
• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชระยะ (ระยะทาง) และทิศทาง ให
เลือก ปอนระยะ/ทิศทาง และปอนขอมูล
การเรียกดูและการนำทางไปยังเวยพอยทที่บันทึกไว
คำเตือน
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
กอนที่คุณจะสามารถนำทางไปยังเวยพอยท คุณจะตองสรางเวยพอยท
ขึ้นมากอน
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางไปยังตำแหนงโดยตรงเลย ใหเลือก ไปที่
16
• ในการสรางเสนทางไปยังตำแหนงเฉพาะที่รวมถึงการเลี้ยวดวย
ใหเลือก เสนทางไปยัง
• ในการใชการแนะนำอัตโนมัติ ใหเลือก การแนะนำอัตโนมัติ
5 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
หมายเหตุ: เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด
6 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
การลบเวยพอยทหรือ MOB
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยทหรือ MOB
3 เลือก ทบทวน > ลบ
การลบเวยพอยททั้งหมด
เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > จุดเดินทาง >
ทั้งหมด
เสนทาง
เสนทางคือเสนทางจากตำแหนงหนึ่งไปยังจุดหมายอยางนอยหนึ่งจุด
การสรางเสนทางและการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ
คุณสามารถสรางเสนทาง และใชเสนทางนั้นนำทางไดทันทีบนแผนที่เดิน
เรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา วิธีนี้จะไมบันทึกขอมูลเสนทาง หรือขอมูล
เวยพอยท
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา เลือกจุดหมาย
2 เลือก SELECT > นำทางไปยัง > เสนทางไปยัง
3 เลือกตำแหนงของการเลี้ยวครั้งสุดทายกอนถึงจุดหมาย
4 เลือก SELECT > เพิ่มทางโคง
5 ในกรณีที่จำเปน ใหทำซ้ำเพื่อเพิ่มเลี้ยว โดยถอยหลังจากจุดหมายก
ลับมาที่ตำแหนงปจจุบันของเรือของคุณ
เลี้ยวสุดทายที่คุณเพิ่มเขาไปควรเปนจุดแรกที่คุณเลี้ยวโดยเริ่มจาก
ตำแหนงปจจุบันของคุณ จุดนั้นควรจะเปนเลี้ยวที่ใกลกับเรือของคุณ
ที่สุด
6 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก MENU
7 เลือก SELECT > เสร็จ
8 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
9 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
การสรางและการบันทึกเสนทาง
ขั้นตอนนี้จะบันทึกเสนทางและเวยพอยททุกอันในเสนทางไวดวย จุดเริ่ม
ตนอาจจะเปนตำแหนงปจจุบันของคุณหรือเปนตำแหนงอื่นก็ได
คุณสามารถเพิ่มเวยพอยทหรือเลี้ยวในหนึ่งเสนทางไดสูงสุด 250
รายการ
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำ
อัตโนมัติ > ใหม > เสนทางที่ใชบนแผนที่
2 เลือกจุดเริ่มตนของเสนทาง
3 เลือก เพิ่มทางโคง
4 เลือกตำแหนงของเลี้ยวถัดไปบนแผนที่
5 เลือก เพิ่มทางโคง
ชารตพล็อตเตอรจะบันทึกตำแหนงของการเลี้ยวดวยเวยพอยท
6 ในกรณีที่จำเปน ใหทำขั้นตอน 4 และ 5 ซ้ำเพื่อเพิ่มเลี้ยว
7 เลือกจุดหมายสุดทาย
การดูรายการของเสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำ
อัตโนมัติ
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ตัวกรอง เพื่อดูเสนทางอยางเดียว หรือเเส
นทางการแนะนำอัตโนมัติอยางเดียว
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
การแกไขเสนทางที่บันทึก
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของเสนทาง หรือเปลี่ยนเลี้ยวที่อยูในเสนทางได
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำ
อัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ทบทวน > แกไขเสนทาง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อ แลวปอนชื่อลงไป
• ในการเลือกเวยพอยทจากรายการเลี้ยว ใหเลือก แกไขเสนทาง
โคง > ใชบัญชีรายการทางโคง แลวเลือกเวยพอยทจากรายการ
นั้น
• ในการเลือกเลี้ยวโดยใชแผนที่ ใหเลือก แกไขเสนทางโคง > ใช
แผนภูมิ แลวเลือกตำแหนงบนแผนที่
การเรียกดูและการนำทางไปยังเสนทางที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเสนทาง และนำทางไปสูเสนทางเหลา
นั้นได คุณจะตองสราง และบันทึกเสนทางขึ้นมาอยางนอยหนึ่งเสนทาง
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใชเสนทางและเสนทางการแนะนำ
อัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา ให
เลือก ดานหนาของเรือ
• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา ให
เลือก ยอนกลับ
เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสี
มวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไขจากตำแหนง
ปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเสนทาง
5 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
6 เดินทางไปตามเสนสีมวงแดงในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
7 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการ
แกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสีมวงแดง (เสน
ทางหลัก)
การเรียกดูและการนำทางคูขนานกับเสนทางที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเสนทาง และนำทางไปสูเสนทางเหลา
นั้นได คุณจะตองสราง และบันทึกเสนทางขึ้นมาอยางนอยหนึ่งเสนทาง
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำ
อัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือก ออฟเซ็ต เพื่อนำทางคูขนานไปกับเสนทาง โดยเวนชวงจากเสน
ทางจริงเปนระยะหางตามที่กำหนด
5 แสดงวิธีการนำทางในเสนทาง:
• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา
โดยใหอยูทางดานซายมือของเสนทางเดิม ใหเลือก ดานหนา
กราบซาย
• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา
โดยใหอยูทางดานขวามือของเสนทางเดิม ใหเลือก ดานหนา
กราบขวา
• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา โดย
ใหอยูทางดานซายมือของเสนทางเดิม ใหเลือก ยอนกลับ - ทาเรือ
• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา โดย
ใหอยูทางดานขวามือของเสนทางเดิม ใหเลือก ยอนกลับ - กราบ
เรือ
6 ในกรณีที่จำเปน เลือก เสร็จ
เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสี
มวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไขจากตำแหนง
ปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการ
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
เคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเสนทาง
7 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
8 เดินทางไปตามเสนสีมวงแดงในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
9 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการ
แกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสีมวงแดง (เสน
ทางหลัก)
เริ่มรูปแบบการคนหา
คุณสามารถเริ่มรูปแบบการคนหาในบริเวณคนหาได รูปแบบที่ตางกัน
เหมาะกวากับสถานการณการคนหาที่ตางกัน
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำ
อัตโนมัติ > ใหม > เสนทางที่ใชรูปแบบ SAR
2 เลือกรูปแบบ:
• เลือก การคนหาแบบกรวย เมื่อคอนขางทราบตำแหนงของวัตถุ
บริเวณการคนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองมีการคนหาอยาง
ละเอียด
• เลือก สี่เหลี่ยมขยาย เมื่อไมแนใจถึงตำแหนงของวัตถุ บริเวณการ
คนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองมีการคนหาอยางละเอียด
• เลือก เสนคดเคี้ยว/ขนาน เมื่อทราบตำแหนงของวัตถุคราวๆ
บริเวณการคนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองคนหาอยางตอเนื่อง
3 ปอนพารามิเตอรการคนหา
4 เลือก เสร็จ
5 หากจำเปน ใหเลือก เปดใชงาน
การลบเสนทางที่บันทึก
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำ
อัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ทบทวน > ลบ
การลบเสนทางที่บันทึกทั้งหมด
เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > เสนทางและเสน
ทางการแนะนำอัตโนมัติ
การแนะนำอัตโนมัติ
คำเตือน
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
คุณสามารถใชการแนะนำอัตโนมัติเพื่อรางเสนทางที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุด
หมายของคุณ การแนะนำอัตโนมัติจะใชชารตพล็อตเตอรของคุณในการ
เก็บขอมูลแผนที่ เชน ระดับความลึกของน้ำ และสิ่งกีดขวางที่มีบันทึกไว
เพื่อทำการคำนวณเสนทางแนะนำ คุณสามารถปรับเปลี่ยนเสนทางไดใน
ระหวางการนำทาง
การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หนา 15)
2 เลือก นำทางไปยัง > การแนะนำอัตโนมัติ
3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสีมวงแดง
4 เลือก เริ่มตนการนำทาง
5 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
หมายเหตุ: เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
17
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด
การสรางและการบันทึกเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำ
อัตโนมัติ > ใหม > การแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกจุดเริ่มตน แลวเลือก ถัดไป
3 เลือกจุดหมาย แลวเลือก ถัดไป
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูภัยอันตราย และปรับเปลี่ยนเสนทางที่อยูใกลภัยอันตราย
ใหเลือก ตรวจดูอันตราย
• ในการปรับเปลี่ยนเสนทาง ใหเลือก ปรับเสนทาง แลวทำตามคำ
แนะนำบนหนาจอ
• ในการลบเสนทาง ใหเลือก ยกเลิกการแนะนำอัตโนมัติ
• ในการบันทึกเสนทาง ใหเลือก เสร็จ
การปรับเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ที่บันทึกไว
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำ
2
3
4
5
6
อัตโนมัติ
เลือกเสนทาง แลวเลือก ทบทวน > แกไข > ปรับเสนทาง
คำแนะนำ: ในขณะที่กำลังนำทางโดยใช การแนะนำอัตโนมัติ ให
เลือกเสนทางบนแผนที่เดินเรือนำทาง แลวเลือก ปรับเสนทาง
เลือกตำแหนงบนเสนทาง
ใชปุมลูกศรเพื่อยายจุดไปยังตำแหนงใหม
ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกจุด และเลือก ลบทิ้ง
เลือก เสร็จ
ยกเลิการคำนวณ การแนะนำอัตโนมัติ ที่กำลังทำงานอยู
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU > ยกเลิก
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือก BACK เพื่อยกเลิกการคำนวณทันที
อยางรวดเร็วได
การตั้งคาถึงตามเวลา
คุณสามารถใชคุณสมบัตินี้บนเสนทาง หรือบนเสนทาง การแนะนำ
อัตโนมัติ เพื่อดูผลลัพธวาคุณจะไปถึงจุดที่เลือกไวในเวลาใด ตัวเลือกนี้
ทำใหคุณสามารถกำหนดเวลาที่คุณจะไปถึงตำแหนงนั้นได เชน การเปด
สะพาน หรือเสนเริ่มตนการแขงขัน
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU
2 เลือก ตัวเลือกการนำทาง > เวลาที่มาถึง
คำแนะนำ: คุณสามารถเปดเมนู เวลาที่มาถึง ไดอยางรวดเร็วโดยการ
เลือกจุดบนเสนทาง
การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
ขอควรระวัง
การตั้งคา ความลึกที่ตองการ และ ระยะหางแนวตั้ง จะสงผลตอวิธีการที่
ชารตพล็อตเตอรจะคำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ในกรณีที่
บริเวณนั้นมีระดับความลึกของน้ำที่ยังไมเคยมีขอมูล หรือมีสิ่งกีดขวางที่
ไมมีขอมูลความสูง เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ในบริเวณนั้นจะไมถูก
คำนวณ ในกรณีที่จุดเริ่มตน และจุดจบของเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
มีความตื้นกวาคา ความลึกที่ตองการ หรือต่ำกวาระยะหางแนวตั้ง เสน
ทาง การแนะนำอัตโนมัติ อาจจะไมถูกคำนวณในบริเวณนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับขอมูลแผนที่ เสนทางที่ผานบริเวณเหลานั้นจะเสนออกมาเปนเสนสีเทา
หรือเสนสีมวงแดงคาดเทาบนแผนที่ เมื่อเรือของคุณเขาสูบริเวณเหลานั้น
จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้นมา
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
หมายเหตุ: การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท
คุณสามารถตั้งพารามิเตอรที่ชารตพล็อตเตอรใชในตอนที่คำนวณเสน
ทาง การแนะนำอัตโนมัติ ได
ความลึกที่ตองการ: กำหนดคาความลึกต่ำสุดโดยยึดจากขอมูลความลึก
ของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถแลนผานไดอยางปลอดภัย
หมายเหตุ: คาความลึกต่ำสุดของแผนที่แบบพรีเมียม (ที่ผลิตกอนป
2016) คือ 3 ฟุต หากคุณใสคาที่นอยกวา 3 ฟุต แผนที่จะใชความลึก
ที่ 3 ฟุตเทานั้นสำหรับการคำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
18
ระยะหางแนวตั้ง: กำหนดคาความสูงต่ำสุดของสะพาน หรือสิ่งกีดขวาง
ยึดจากขอมูลของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถลอดผานไดอยาง
ปลอดภัย
ระยะหางแนวชายฝง: กำหนดวาคุณตองการใหเสนทาง การแนะนำ
อัตโนมัติ อยูใกลแนวชายฝงแคไหน เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
อาจจะเลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง
คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคาตัวนี้จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคาตายตัว
เพื่อใหแนใจวาเสนการแนะนำอัตโนมัติจะถูกวางหางจากชายฝงใน
ระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสนทาง
การแนะนำอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบ (การปรับระยะหางจากชายฝง, หนา 18)
การปรับระยะหางจากชายฝง
การตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะระบุวาคุณตองการวางเสน การแนะนำ
อัตโนมัติ ใกลกับชายฝงมากแคไหน เสน การแนะนำอัตโนมัติ อาจจะ
เลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไป
ไดสำหรับการตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคา
ตายตัว เพื่อใหแนใจวาเสน การแนะนำอัตโนมัติ จะถูกวางหางจาก
ชายฝงในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสน
การแนะนำอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบได
1 จอดเรือของคุณ หรือทอดสมอ
2 เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ >
ระยะหางแนวชายฝง > ปกติ
3 เลือกจุดหมายที่คุณเคยเดินทางไปมากอนหนานี้แลว
4 เลือก นำทางไปยัง > การแนะนำอัตโนมัติ
5 ตรวจทานตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสน
ทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำให
เกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
6 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให
เลือก MENU > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลว
ดำเนินการตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การกำหนดคา >
การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหางแนวชายฝง > ไกล
• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา >
การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหาง
แนวชายฝง > ใกล
7 ในกรณีที่คุณเลือก ใกล หรือ ไกล ในขั้นตอนที่ 6 ใหตรวจทาน
ตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสนทางนี้ได
หลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การแนะนำอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวาง
ไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคาระยะหางแนวชายฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด
ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถ
เปลี่ยนตำแหนงเสน การแนะนำอัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือก
จำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ
8 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให
เลือก MENU > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลว
ดำเนินการตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การกำหนดคา >
การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหางแนวชายฝง > ไกล
ที่สุด
• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา >
การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหาง
แนวชายฝง > ใกลที่สุด
9 ในกรณีที่คุณเลือก ใกลที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที่ 8 ใหตรวจ
ทานตำแหนงการวางเสน การแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสนทางนี้
ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การแนะนำอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวาง
ไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคาระยะหางแนวชายฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด
ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถ
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
เปลี่ยนตำแหนงเสน การแนะนำอัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือก
จำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ
10 ทำขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 9 ซ้ำอยางนอยอีกหนึ่งรอบ โดยใชจุด
หมายที่แตกตางกันออกไปในแตละครั้งจนกระทั่งคุณคุนเคยกับการ
ทำงานของการตั้งคาระยะหางแนวชายฝง
แทร็ค
แทร็คคือการบันทึกเสนทางการเดินเรือของคุณ แทร็คที่กำลังถูกบันทึก
อยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน และสามารถบันทึกเก็บไวได คุณสามารถแส
ดงแทร็คในแผนที่ หรือมุมมองแผน 3 มิติแตละอันได
การแสดงแทร็ค
1 จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา
2 เลือกแทร็คที่จะแสดง
เสนรอยทางบนแผนที่ระบุถึงแทร็คของคุณ
การลบแทร็คที่บันทึกไว
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการ
ติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ลบ
ลบแทร็คที่บันทึกไวทั้งหมด
เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > บันทึกการติดตาม
การยอนรอยแทร็คที่ใชงาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ติดตามแทร็กที่
ใชงานอยู
2 เลือกตัวเลือก:
2 เลือกสีแทร็ค
• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ
3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
4 เดินทางตามเสนสี บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวา
งอื่นๆ
การบันทึกแทร็คที่ใชงาน
การลบแทร็คที่ใชงาน
การตั้งคาสีใหกับแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่
ใชงานอยู > สีเปาที่ติดตาม
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการ
ติดตามปจจุบัน
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ
3 เลือก บันทึก
การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว
เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการ
ติดตาม
การแกไขแทร็คที่บันทึกไว
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการ
ติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ทบทวน > แกไขการติดตามเปา
4 เลือกตัวเลือก:
• เลือก ชื่อ แลวปอนชื่อใหมลงไป
• เลือก สีเปาที่ติดตาม แลวเลือกสี
การบันทึกแทร็คเปนเสนทาง
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการ
ติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก SELECT > แกไขการติดตามเปา > บันทึกเปนเสนทาง
การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการแทร็คและนำทางไปสูแทร็คเหลานั้น
ได คุณจะตองสรางและบันทึกแทร็คขึ้นมาอยางนอยหนึ่งแทร็ค (แทร็ค,
หนา 19)
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการ
ติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ติดตามแทร็ค
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางแทร็คจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ให
เลือก ดานหนาของเรือ
• ในการนำทางแทร็คจากจากจุดหมายตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ให
เลือก ยอนกลับ
5 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
6 เดินทางไปตามเสนในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อหลีกเลี่ยง
พื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ลบแทร็กที่ใช
งานอยู
หนวยความจำแทร็คจะถูกลบออก และแทร็คที่ใชงานจะถูกบันทึกตอ
ไป
การจัดการหนวยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการ­
บันทึก
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่
ใชงานอยู
2 เลือก โหมดบันทึก
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการบันทึกแทร็คจนกระทั่งหนวยความจำเต็ม ใหเลือก เติม
• ในการบันทึกแทร็คอยางตอเนื่อง โดยใหแทนขอมูลที่เกาที่สุดดวย
ขอมูลใหม ใหเลือก หอ
การตั้งคาชวงการบันทึกของบันทึกแทร็ค
คุณสามารถระบุความถี่ที่จุดแทร็คจะถูกบันทึกได การบันทึกจุดใหถี่ขึ้น
จะใหความแมนยำที่มากกวา แตก็จะทำใหบันทึกแทร็คเต็มเร็วขึ้นดวย
ขอแนะนำใหใชการบันทึกแบบเปนชวงเพื่อใหใชหนวยความจำไดเกิด
ประโยชนสูงสุด
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่
ใชงานอยู > อันตรภาค
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการบันทึกแทร็คโดยใชระยะทางระหวางจุดเปนเกณฑ ใหเลือก
อันตรภาค > ระยะทาง > เปลี่ยน แลวปอนระยะทางลงไป
• ในการบันทึกแทร็คโดยใชชวงระยะเวลาเปนเกณฑ ใหเลือก
อันตรภาค > เวลา > เปลี่ยน แลวปอนชวงเวลาลงไป
• ในการบันทึกจุดแทร็คโดยใชตัวแปรจากเสนทางของคุณ ใหเลือก
อันตรภาค > ความละเอียด > เปลี่ยน แลวปอนจำนวนครั้งความ
ผิดพลาดสูงสุดที่อนุญาตใหเกิดขึ้นไดจากเสนทางจริงลงไปกอนที่
จะทำการบันทึกจุดแทร็ค นี่คือตัวเลือกการบันทึกที่แนะนำ
ขอบเขต
ขอบเขตจะทำใหคุณสามารถหลีกเลี่ยงการออกนอกเขต หรืออยูภายใน
บริเวณนานน้ำที่กำหนดไวได คุณสามารถตั้งใหมีการเตือนในกรณีที่คุณ
เขา หรือออกจากขอบเขตได
คุณสามารถสรางขอบเขตอาณาบริเวณ เสนขอบเขต หรือวงกลม
ขอบเขตไดโดยการใชแผนที่ คุณยังสามารถแปลงแทร็ค และเสนทางที่
บันทึกไวใหกลายเปนเสนขอบเขตไดดวย คุณสามารถสรางขอบเขต
อาณาบริเวณโดยใชเวยพอยทไดโดยการสรางเสนทางจากเวยพอยท
แลวแปลงเสนทางเปนเสนขอบเขต
คุณสามารถเลือกขอบเขตใหทำหนาที่เปนขอบเขตปจจุบันได คุณ
สามารถเพิ่มขอมูลขอบเขตปจจุบันลงในชองขอมูลบนแผนที่ได
19
การสรางขอบเขต
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > ขอบเขต > ใหม
2 เลือกรูปรางของขอบเขต
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การเแปลงเสนทางเปนขอบเขต
กอนที่คุณจะสามารถแปลงเสนทางเปนขอบเขตได คุณจะตองสรางและ
บันทึกเสนทางขึ้นมาอยางนอยหนึ่งเสนทาง (การสรางและการบันทึกเสน
ทาง, หนา 16)
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำ
อัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ทบทวน > แกไขเสนทาง > บันทึกเปนขอบเขต
การแปลงแทร็คเปนขอบเขต
กอนที่คุณจะสามารถแปลงแทร็คเปนขอบเขตได คุณจะตองสรางและบัน
ทึกแทร็คขึ้นมาอยางนอยหนึ่งแทร็ค (การบันทึกแทร็คที่ใชงาน, หนา 19)
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการ
ติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก แกไขการติดตามเปา > บันทึกเปนขอบเขต
การแกไขขอบเขต
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ทบทวน > แกไขเขตแดน
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการแกไขลักษณะของขอบเขตบนผนที่ ใหเลือก ตัวเลือกการ
แสดงผล
• ในการเปลี่ยนเสนขอบเขตหรือชื่อขอบเขต ใหเลือก แกไข
เขตแดน
• ในการแกไขการเตือนขอบเขต ใหลือก เตือน
การเชื่อมโยงขอบเขตกับแผนผัง SmartMode
คุณสามารถเชื่อมโยงขอบเขตกับแผนผัง SmartMode เพื่อเปดแผนผัง
โดยอัตโนมัติเมื่อเขาหรือออกจากขอบเขต ตัวอยางเชน คุณสามารถตั้ง
คาขอบเขตรอบทาจอดเรือของคุณ และเปดแผนผัง ด็อกกิ้ง โดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเขาใกลทาจอดเรือ
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ทบทวน > เชื่อมโยง SmartMode™ > SmartMode™
4 การเลือก การเขาสู และเลือกแผนผัง
5 เลือก การออก และเลือกแผนผัง
การตั้งคาการเตือนขอบเขต
การเตือนขอบเขตจะเตือนคุณเมื่อคุณเขาไปในระยะที่ใกลกับขอบเขตที่
กำหนดไว ซึ่งเปนประโยชนในการหลีกเลี่ยงบริเวณเฉพาะหรือเมื่อคุณ
ควรไดนับการแจงเตือนอยางมากในบางบริเวณ เชนเสนทางเดินเรือ
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ทบทวน > เตือน > เปด
4 เลือกตัวเลือก
• ในการตั้งการแจงเตือนเมื่อเรืออยูหางจากขอบเขตที่กำหนดไว ให
เลือกระยะหางคำเตือน ปอนระยะทาง และเลือกเสร็จ
• ในการตั้งคาการแจงเตือนเมื่อคุณเขาไปในขอบเขต ใหเลือก
พื้นที่ > การเขาสู > การออก
• ในการตั้งคาการแจงเตือนเมื่อคุณออกจากขอบเขต ใหเลือก พื้นที่
> การออก
การลบขอบเขต
1 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ทบทวน > แกไขเขตแดน > ลบ
20
การลบเวยพอยท, เสนทาง และแทร็คที่บันทึกไว­
ทั้งหมด
เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > ทั้งหมด > ตกลง
คุณลักษณะการแลนเรือ
การตั้งคาประเภทของเรือ
คุณสามารถเลือกประเภทเรือของคุณเพื่อกำหนดคาชารตพล็อตเตอร
และเพื่อใชคุณสมบัติที่ปรับแตงมาสำหรับเรือประเภทของคุณโดยเฉพาะ
ได
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ประเภทเรือ
2 เลือกตัวเลือก
การแขงขันเรือใบ
คุณสามารถใชอุปกรณเพื่อเพิ่มโอกาสที่เรือของคุณจะขามเสนเริ่มตนได
ทันทีเมื่อการแขงขันเริ่มตน เมื่อคุณซิงโครไนซตัวนับเวลาการแขงขันกับ
ตัวนับเวลาถอยหลังอยางเปนทางการของการแขงขัน คุณจะไดรับการ
เตือนในชวงเวลาหนึ่งนาทีกอนการแขงขันเริ่มตน เมื่อคุณรวมตัวนับเวลา
การแขงขันกับเสนเริ่มตนเสมือน อุปกรณจะวัดความเร็ว ทิศทาง และเวลา
ที่เหลือบนตัวนับเวลาถอยหลัง อุปกรณใชขอมูลเพื่อระบุวาเรือของคุณจะ
ขามเสนเริ่มตนกอน หลัง หรือตรงตามเวลาเริ่มตนการแขงขันที่ถูกตอง
การแนะนำเสนเริ่มตน
การแนะนำเสนเริ่มตนการแลนเรือเปนรูปแทนของขอมูลที่คุณจำเปนตอง
ใชในการขามเสนเริ่มตน ณ เวลาและความเร็วที่เหมาะสม
หลังจากที่คุณตั้งหมุดเสนเริ่มตนดานขวาและซาย และความเร็วและเวลา
ที่เปนเปาหมาย และหลังจากที่คุณเริ่มตัวนับเวลาการแขงขันแลว เสน
คาดการณจะปรากฏขึ้น เสนคาดการณจะขยายออกจากตำแหนงปจจุบัน
ของคุณไปสูเสนเริ่มตน และเสนที่ขยายออกจากแตละหมุด
จุดสิ้นสุดและสีของเสนคาดการณระบุสถานที่ที่เรือจะไปถึงเมื่อตัวจับเวลา
จะหมดเวลา โดยอิงตามความเร็วของเรือในปจจุบันของคุณ
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูกอนเสนเริ่มตน เสนจะเปนสีขาว ซึ่งจะระบุวาตองเพิ่ม
ความเร็วเรือเพื่อใหไปถึงเสนเริ่มตนไดทันเวลา
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูหลังเสนเริ่มตน เสนจะเปนสีแดง ซึ่งจะระบุวาตองลด
ความเร็วเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษสำหรับการไปถึงเสนเริ่มตนกอนที่
ตัวจับเวลาจะหมดเวลา
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูที่เสนเริ่มตน เสนจะเปนสีขาว ซึ่งจะระบุวาเรือกำลัง
เคลื่อนที่ดวยความเร็วที่เหมาะสมเพื่อใหไปถึงเสนเริ่มตนเมื่อตัวจับเวลา
หมดเวลาพอดี
โดยคาเริ่มตนแลว หนาตางการแนะนำเสนเริ่มตนและตัวนับเวลาการ
แขงขันจะปรากฏในหนาจอรวมการแขงขันเดินเรือ
การตั้งคาเสนเริ่มตน
หนาตางการแนะนำเสนเริ่มตนจะถูกเพิ่มไปที่หนาจอรวมการแขงขันแลน
เรือโดยปริยาย
1 จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก MENU > การแนะนำ
เสนเริ่มตน > เสนเริ่มตน
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการทำเครื่องหมายเสนเริ่มตนดานซายและขวาในขณะที่คุณ
เดินเรือผาน ใหเลือก Ping เครื่องหมาย
• ในการทำเครื่องหมายเสนเริ่มตนดานซายและขวาโดยใสพิกัด ให
เลือก ใสพิกัด
• ในการสลับตำแหนงของเครื่องหมายดานซายและขวาหลังจากที่
คุณตั้งแลว ใหเลือก สลับกราบซายและขวา
การใชการแนะนำเสนเริ่มตน
คุณสามารถใชคุณลักษณะการแนะนำเสนเริ่มตนเพื่อชวยใหคุณขามเสน
เริ่มตนไดที่ความเร็วที่เหมาะสมระหวางการแขงขันแลนเรือ
1 ทำเครื่องหมายเสนเริ่มตน (การตั้งคาเสนเริ่มตน, หนา 20)
2 จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก MENU > การแนะนำ
เสนเริ่มตน > เร็วเปาหมาย และเลือกความเร็วเปาหมายเมื่อขามเสน
เริ่มตน
3 เลือก เวลาเปาหมาย และเลือกเวลาเปาหมายในการขามเสนเริ่มตน
4 เลือก BACK
คุณลักษณะการแลนเรือ
5 เริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน (การเริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน,
หนา 21)
การเริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน
ตัวนับเวลาการแขงขันจะถูกเพิ่มไปที่หนาจอรวมการแขงขันแลนเรือโดย
ปริยาย
1 จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก เริ่ม
หมายเหตุ: คุณยังสามารถเขาถึงไดจากหนา การแลนใบ
SmartMode และแผนที่เดินเรือนำทาง
2 เมื่อจำเปน ใหเลือก ซิงค เพื่อซิงโครไนซกับตัวนับเวลาการแขงขัน
ของกรรมการ
การหยุดตัวนับเวลาการแขงขัน
จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก หยุด
หากคุณตองการทราบความลึกของน้ำดานลางทองเรือหรือจุดต่ำสุดของ
เรือของคุณและหัวโซนารติดตั้งที่เสนน้ำหรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทองเรือ
ใหวัดระยะทางจากตำแหนงหัวโซนารไปยังทองเรือ
หากคุณตองการความลึกจริงของน้ำและหัวโซนารติดตั้งต่ำกวาเสนน้ำ
ใหวัดระยะทางจากดานลางของหัวโซนารขึ้นไปยังเสนน้ำ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใชไดเมื่อคุณมีขอมูลความลึกที่ถูกตองเทานั้น
1 วัดระยะทาง:
• หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ
หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทอง
เรือ ใหวัดระยะหางจากตำแหนงหัวโซนารถึงทองเรือของเรือ ปอน
คานี้เปนตัวเลขที่เปนบวก
• หากหัวโซนารถูกติดตั้งอยูที่ดานลางของทองเรือ
และคุณ
ตองการทราบความลึกจริงของน้ำ ใหวัดระยะทางจากหัวโซนาร
ไปยังเสนน้ำ ปอนคานี้เปนจำนวนลบ
การตั้งระยะหางระหวางหัวเรือและเสาอากาศ GPS
คุณสามารถใสระยะหางระหวางหัวเรือของคุณและตำแหนงเสาสัญญาณ
GPS ของคุณ นี่จะชวยใหคุณมั่นใจวาหัวเรือขามเสนเริ่มตน ณ เวลาเริ่ม
ตนที่เที่ยงตรง
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU > การแลนใบ > เสนเริ่ม
ตน > คาชดเชยหัวเรือ GPS
2 ปอนระยะทาง
3 เลือก เสร็จ
การตั้งคา Layline
ในการใชคุณสมบัติ Layline คุณจะตองเชื่อมตอเซนเซอรรับลมเขากับ
ชารตพล็อตเตอร
เมื่ออยูในโหมดการแลนเรือ (การตั้งคาประเภทของเรือ, หนา 4) คุณ
สามารถแสดง Layline บนแผนที่เดินเรือนำทางได Layline จะมี
ประโยชนมากในเวลาทำการแขงขัน
2 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ความลึกและการทอดสมอ > คาชดเชย
ความลึกทองเรือ
หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ หรือเลือก หากหัวโซนาร
ถูกติดตั้งที่ดานลางของทองเรือ
4 ใชปุมลูกศรเพื่อปอนคาชดเชยความลึกทองเรือที่วัดในขั้นตอนที่ 1
3 เลือก
การดำเนินการระบบออโตไพลอตของเรือใบ
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก MENU > ชั้น > เรือของฉัน >
Layline > ตั้งคาอื่น ๆ
การแสดงผล: ตั้งคาวาจะให Layline และเรือปรากฏบนแผนที่ในรูปแบบ
ใด และกำหนดความยาวของ Layline
มุมแลนเรือ: ทำใหคุณสามารถเลือกวิธีการที่อุปกรณใชในการคำนวณ
Layline ตัวเลือก จริง จะทำการคำนวณ Layline โดยใชมุมการพัด
ของลมที่ไดมากจากเซนเซอรรับลม ตัวเลือก แมนนวล จะทำการ
คำนวณ Layline โดยใชการใสมุมตานลม และทิศทางลมดวยตัวเอง
มุม Windward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Windward
มุม Leeward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Leeward
การปรับแกระดับน้ำ: ปรับความถูกตองของ Layline ตามระดับน้ำ
ตัวกรอง Layline: กรองขอมูล Layline ตามชวงเวลาที่ปอน สำหรับ
Layline ที่ราบรื่นขึ้นซึ่งกรองการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือ
หรือมุมลมจริงออก ใหปอนจำนวนที่สูงขึ้น สำหรับ Layline ที่แสดง
ความไวตอการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือหรือมุมลมจริงสูงขึ้น
ใหปอนจำนวนที่ต่ำลง
การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ
คุณสามารถปอนคาชดเชยความลึกทองเรือเพื่อชดเชยการอานคาความ
ลึกของน้ำสำหรับตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร ซึ่งใหคุณดูความลึกของ
น้ำดานลางทองเรือหรือความลึกจริงของน้ำ ขึ้นอยูกับความตองการของ
คุณ
คุณลักษณะการแลนเรือ
ขอควรระวัง
เมื่อใช ระบบออโตไพลอตจะควบคุมเฉพาะหางเสือเทานั้น คุณและลูกเรือ
ของคุณยังคงตองควบคุมใบเรือเมื่อใชออโตไพลอต
นอกเหนือจากการรักษาทิศมุงหนาแลว คุณยังสามารถใชระบบออโต
ไพลอตเพื่อรักษาทิศทางลมได คุณยังสามารถใชระบบออโตไพลอตเพื่อ
ควบคุมหางเสือในขณะ Tack และ Gybe
รักษาทิศทางลม
คุณสามารถตั้งใหระบบออโตไพลอตรักษาทิศทางที่กำหนดที่สัมพันธกับ
มุมลมในปจจุบัน ตองเชื่อมตออุปกรณของคุณกับเซนเซอรลม NMEA
2000 หรือ NMEA 0183 ที่ทำงานรวมกันไดเพื่อรักษาทิศทางลมหรือ
ปรับใบเรือหรือปรับทิศทางเรือตามลม
®
การตั้งชนิดการรักษาทิศทางลม
กอนที่คุณจะเปดใชชนิดการรักษาทิศทางลม คุณตองเชื่อมตอเซนเซอร
ลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 เขากับระบบออโตไพลอต
สำหรับการกำหนดคาระบบออโตไพลอตขั้นสูง ดูวิธีการติดตั้งที่มากับ
ระบบออโตไพลอตของคุณ
1 จากหนาออโตไพลอต ใหเลือก MENU > ตั้งคา Autopilot > ชนิด
ลมปะทะ
2 เลือก ที่ปรากฏ หรือ จริง
การใชการรักษาทิศทางลม
กอนที่คุณจะเปดใชชนิดการรักษาทิศทางลม คุณตองเชื่อมตอเซนเซอร
ลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 เขากับระบบออโตไพลอต
เมื่อระบบออโตไพลอตอยูในโหมดเตรียมพรอม ใหเลือก รักษาทิศทาง
ลม
21
การใชการรักษาทิศทางลมจากการรักษาทิศมุงหนา
กอนที่คุณจะเปดใชชนิดการรักษาทิศทางลม คุณตองเชื่อมตอเซนเซอร
ลม NMEA 2000 หรือ NMEA 0183 เขากับระบบออโตไพลอต
เมื่อใชการรักษาทิศมุงหนา ใหเลือก MENU > รักษาทิศทางลม
การปรับมุมการรักษาทิศทางลมดวยออโตไพลอต
คุณสามารถปรับมุมการรักษาทิศทางลมบนระบบออโตไพลอตเมื่อใช
งานการรักษาทิศทางลม
• ในการปรับมุมการรักษาทิศทางลมเพิ่ม 1° ใหเลือก หรือ
• ในการปรับมุมการรักษาทิศทางลมเพิ่ม 10° ใหกด หรือ คางไว
Tack และ Gybe
คุณสามารถตั้งออโตไพลอตใหทำการ Tack และ Gybe ในขณะที่ใช
การรักษาทิศมุงหนาหรือทิศทางลม
การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศมุงหนา
1 ใชการรักษาทิศมุงหนา (การใชออโตไพลอต, หนา 35)
2 เลือก MENU
3 เลือกตัวเลือก
ออโตไพลอตจะบังคับเรือของคุณผานการ Tack และ Gybe
การ Tack และ Gybe จากการรักษาทิศทางลม
กอนที่คุณจะใชการรักษาทิศทางลมได คุณตองมีเซนเซอรลมติดตั้งอยู
1 ใชการรักษาทิศทางลม (การใชการรักษาทิศทางลม, หนา 21)
2 เลือก MENU
3 เลือกตัวเลือก
ออโตไพลอตจะบังคับเรือของคุณทางการปรับใบเรือและการเปลี่ยน
ทิศทางเรือและขอมูลเกี่ยวกับการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทาง
เรือจะปรากฏบนหนาจอ
การตั้งการหนวงการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทางเรือ
การหนวงการปรับใบเรือและการเปลี่ยนทิศทางเรือจะใหคุณหนวงเวลา
การบังคับปรับใบเรือและเปลี่ยนทิศทางเรือหลังจากที่คุณเริ่มใช
1 จากหนาออโตไพลอต ใหเลือก MENU > ตั้งคา Autopilot > การตั้ง
คาใบ > ความลาชา Tack
2 เลือกระยะเวลาการหนวง
3 ถาจำเปน ใหเลือก เสร็จ
การเปดใชตัวยับยั้ง Gybe
หมายเหตุ: ตัวยับยั้ง Gybe ไมไดขัดขวางไมใหคุณทำการ Gybe เอง
ดวยพังงาหรือการบังคับดวยเทา
ตัวยับยั้ง Gybe จะขัดขวางไมใหออโตไพลอตทำการ Gybe
1 จากหนาตัวยับยั้ง ใหเลือก MENU > ตั้งคา Autopilot > การตั้งคา
ใบ > ตัวยับยั้ง Gybe
2 เลือก เปด
การปรับการตอบสนองของออโตไพลอต
เมื่ออยูในโหมดเรือใบการตั้งคา การตอบสนอง ชวยใหคุณปรับเกนหาง
เสือไดอยางรวดเร็วเพื่อใหสัมพันธกับสภาพลมที่หลากหลาย
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก MENU > การตอบสนอง
2 ปรับการตอบสนองของหางเสือ
หากคุณตองการใหหางเสือตอบสนองมากขึ้น และเคลื่อนไหวเร็วขึ้น
ใหเพิ่มคา หากหางเสือเคลื่อนไหวมากเกินไป ใหลดคา
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปคือเสนที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือ
กำลังเดินทางไป จุดวัดมุมแสดงถึงตำแหนงตางๆ ที่วัดจากเสนทางที่กำลัง
มุงไปหรือจากเสนทางบนพื้น ซึ่งมีประโยชนสำหรับการสรางหรือการหา
จุดอางอิง
การตั้งคาเสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปคือเสนที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือ
กำลังเดินทางไป จุดวัดมุมแสดงถึงตำแหนงตางๆ ที่วัดจากเสนทางที่กำลัง
มุงไปหรือจากเสนทางบนพื้น ซึ่งมีประโยชนสำหรับการสรางหรือการหา
จุดอางอิง
คุณสามารถแสดงเสนทิศมุงหนาและเสนทางบนพื้น (COG) บนแผนที่ได
22
COG คือทิศทางการเคลื่อนที่ของคุณ ทิศมุงหนาคือทิศที่เรือหันหัวไป
เมื่อมีการเชื่อมตอเซนเซอรทิศมุงหนา
1 จากแผนที่ ใหเลือก MENU > ชั้น > เรือของฉัน > เสนทิศมุงหนา
2 จุดวัดมุม
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ที่มา แลวเลือกตัวเลือก
• ในการใชที่มาที่มีอยู ใหเลือก อัตโนมัติ
• ในการใชเสนทิศมุงหนาของเสา GPS สำหรับ COG ใหเลือก ทิศ
หัวเรือจีพีเอส
• ในการใชขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตอ ใหเลือก
อางอิงทิศเหนือ
• ในการใชขอมูลจากทั้งเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตอ และจากเสา
GPS ใหเลือก COG และ มุงหนา
ตัวเลือกนี้จะแสดงทั้งเสนทิศมุงหนา และเสน COG บนแผนที่
4 เลือก การแสดงผล แลวเลือกตัวเลือก
• เลือก ระยะทาง > ระยะทาง แลวปอนความยาวของเสนที่แสดงบน
แผนที่
• เลือก เวลา > เวลา แลวปอนเวลาที่ใชในการคำนวณระยะทางที่
เรือของคุณจะตองเดินทางภายในชวงเวลาที่กำหนดที่ความเร็ว
ปจจุบันของคุณ
Fishfinder โซนาร
เมื่อเชื่อมตออยางถูกตองกับหัวโซนารที่ใชรวมกันได จะสามารถใช
เครื่องเปน Fishfinder ได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวโซนารที่ดีที่สุดสำหรับความตองการของ
คุณ ใหไปที่ garmin.com/transducers
มุมมองโซนารที่ตางกันจะชวยใหคุณดูปลาในพื้นที่ได มุมมองโซนารจะ
พรอมใชตางกันไปตามชนิดของหัวโซนารและโมดูลวัดความลึกที่เชื่อม
ตอกับชารตพล็อตเตอร ตัวอยางเชน คุณสามารถดูหนาจอโซนาร
Panoptix™ บางอยางไดเมื่อคุณมีโมดูลหัวโซนาร Panoptix ที่ใชรวมกัน
ไดเทานั้น
มุมมองโซนารพื้นฐานมีอยูสี่แบบคือ มุมมองแบบเต็มจอ, มุมมองแบบแยก
จอที่ผสานมุมมองสองมุมขึ้นไป, มุมมองแบบแยกซูม และมุมมองแบบแยก
ความถี่ที่แสดงความถี่ที่ตางกันสองความถี่ คุณสามารถปรับแตงการตั้งคา
สำหรับแตละมุมมองในหนาจอ ตัวอยางเชน ถาคุณกำลังดูมุมมองแบบ
แยกความถี่ คุณสามารถปรับเกนสำหรับความถี่แตละตัวได
หากคุณไมเห็นการจัดเรียงมุมมองโซนารที่ตรงกับความตองการของคุณ
คุณสามารถสรางหนาจอรวมที่กำหนดเอง (การสรางหนาการรวมใหม,
หนา 3) หรือแผนผัง SmartMode ได (การเพิ่มแผนผัง SmartMode,
หนา 3)
การหยุดการสงสัญญาณโซนาร
• ในการปดใชงานโซนารที่ทำงานอยู จากหนาจอโซนาร ใหเลือก
MENU > สงสัญญาณ
• ในการปดใชงานการสงสัญญาณโซนารทั้งหมด ใหกด และเลือก
ปดใชงานหัวโซนารทั้งหมด
การเปลี่ยนมุมมองโซนาร
1 จากหนาจอรวมหรือแผนผัง SmartMode ที่มีโซนาร ใหเลือก
หนาตางเพื่อเปลี่ยนแปลง
2 เลือก MENU > เปลี่ยนโซนาร
3 เลือกมุมมองโซนาร
มุมมองโซนาร ดั้งเดิม
มีมุมมองแบบเต็มจอพรอมใชอยูหลายมุมมองขึ้นอยูกับหัวโซนารที่เชื่อม
ตอ
มุมมองโซนารเต็มจอแบบ ดั้งเดิม แสดงภาพขนาดใหญของคาโซนารที่
อานไดจากหัวโซนาร มาตราสวนชวงระยะทางดานขวาของจอจะแสดง
ความลึกของวัตถุที่ตรวจจับไดขณะที่หนาจอเลื่อนจากขวาไปซาย
Fishfinder โซนาร
เทคโนโลยีโซนารแบบสแกน SideVü จะแสดงภาพของสิ่งที่อยูดานขาง
ของเรือใหคุณเห็น คุณสามารถใชสิ่งนี้เปนเครื่องมือคนหาในการคนหา
โครงสรางและปลาได
ขอมูลความลึก
เปาหมายหรือปลาที่หยุดนิ่ง
พื้นใตน้ำ
มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่
ในมุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ สองดานของหนาจอจะแสดงกราฟ
ขอมูลโซนารแบบเต็มของความถี่ที่แตกตางกัน
หมายเหตุ: มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ตองใชหัวโซนารชนิด
ความถี่คู
มุมมองของโซนารแบบแยกซูม
ดานซายของเรือ
ดานขวาของเรือ
หัวโซนารบนเรือของคุณ
ตนไม
มุมมองของโซนารแบบแยกซูมจะแสดงกราฟเต็มของคาโซนารที่อานได
และสวนที่ขยายของกราฟนั้นบนหนาจอเดียวกัน
ยางเกา
มุมมองโซนาร
ระยะหางจากดานขางของเรือ
หมายเหตุ: ในการรับโซนารแบบสแกน Garmin ClearVü คุณจำเปน
ตองมีชารตพล็อตเตอรหรือ Fishfinder และหัวโซนารที่ทำงานรวมกันได
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับหัวโซนารที่ใชรวมกันได ใหไปที่ garmin.com
/transducers
โซนารความถี่สูง Garmin ClearVü จะใหภาพที่มีรายละเอียดของสภาพ
แวดลอมการตกปลารอบๆ เรือในการแสดงโครงสรางที่เรือแลนผานโดย
ละเอียด
ทอนไม
น้ำระหวางเรือและพื้น
เทคโนโลยีการสแกน SideVü
แทนที่จะใชลำคลื่นรูปกรวยทั่วไป หัวโซนาร SideVü จะใชลำคลื่นแบบ
แบนในการสแกนน้ำและดานใตจนถึงดานขางของเรือของคุณ
หัวโซนารแบบทั่วไปจะปลอยลำคลื่นรูปกรวย เทคโนโลยีโซนารแบบ
สแกน Garmin ClearVü จะปลอยสองลำคลื่นแนวแคบออกมา ซึ่งคลาย
กับรูปรางของลำคลื่นในเครื่องถายเอกสาร ลำคลื่นเหลานี้จะใหภาพที่
เหมือนรูปภาพของสิ่งที่อยูใตเรือไดชัดเจนกวา
การวัดระยะทางบนจอโซนาร
คุณสามารถวัดวัดระยะทางระหวางจุดสองจุดบนมุมมองโซนาร SideVü
ได
1 จากมุมมองโซนาร SideVü ใหเลือก
2 เลือกตำแหนงบนหนาจอ
3 เลือก วัด...
หมุดจะปรากฏบนจอ ณ ตำแหนงที่เลือก
4 เลือกตำแหนงอื่น
ระยะทางและทิศทางจากหมุดจะแสดงที่มุมบนซาย
คำแนะนำ: ในการรีเซ็ตหมุดและวัดจากตำแหนงปจจุบันของหมุด ให
เลือก กำหนดจุดอางอิง
มุมมองโซนาร SideVü
หมายเหตุ: อุปกรณบางรุนไมรองรับโซนาร SideVü ในตัว หากรุนของ
คุณไมมีโซนาร SideVü ในตัว คุณจำเปนตองมีโมดูลวัดความลึกและหัว
โซนาร SideVü ที่ใชรวมกันได
หากรุนของคุณมีโซนาร SideVü ในตัว คุณจำเปนตองมีหัวโซนาร
SideVü ที่ใชรวมกันได
Fishfinder โซนาร
มุมมองโซนาร Panoptix
ในการรับโซนาร Panoptix คุณจำเปนตองมีหัวโซนารที่ใชรวมกันได
มุมมองโซนาร Panoptix จะใหคุณดูรอบๆ เรือไดแบบเรียลไทม คุณยัง
สามารถดูเหยื่อของคุณใตน้ำและฝูงปลารอบเหยื่อดานหนาหรือดานใต
เรือของคุณ
มุมมองโซนาร LiveVü จะใหคุณดูภาพเคลื่อนไหวสดของดานหนาหรือ
ดานใตเรือของคุณอยางใดอยางหนึ่ง หนาจอจะอัปเดตเร็วมากซึ่งจะให
ภาพโซนารที่ดูเหมือนวิดีโอสด
23
มุมมองโซนารแบบ 3D RealVü จะใหภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหนา
หรือดานใตเรือของคุณอยางใดอยางหนึ่ง หนาจอจะอัปเดตในแตละการ
คนหาของหัวโซนาร
ในการดูมุมมองโซนาร Panoptix ทั้งหามุมมอง คุณจำเปนตองมีหัวโซนา
รหนึ่งตัวเพื่อแสดงมุมมองดานลาง และหัวโซนารตัวที่สองเพื่อแสดงมุม
มองดานหนา
ในการเขาใชมุมมองโซนาร Panoptix ใหเลือก โซนาร และเลือกมุมมอง
มุมมองโซนารดานลาง LiveVü
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสองมิติของสิ่งที่อยูใตเรือ และสามารถใช
เพื่อดูฝูงปลาและปลาได
คำอธิบายสี
เรือ
ตัวระบุ Ping
ปลา
พื้น
ชวงระยะ
มุมมองโซนาร กวาดดานลาง
ประวัติมุมมองดานลาง Panoptix ในมุมมองโซนารแบบเลื่อน
เรือ
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสามมิติของสิ่งที่อยูขางใตหัวโซนาร และ
สามารถใชเมื่อคุณไมเคลื่อนที่และตองการดูสิ่งที่อยูรอบๆ เรือของคุณ
ชวงระยะ
รอยทาง
ดรอปชอตริก
พื้น
มุมมองโซนารดานหนา LiveVü
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสองมิติของสิ่งที่อยูดานหนาเรือ และ
สามารถใชเพื่อดูฝูงปลาและปลาได
คำอธิบายสี
เรือ
ลำแสงโซนาร
ชวงระยะ
ปลา
พื้น
RealVü มุมมองโซนารแบบประวัติ 3D
เรือ
มุมมองโซนารนี้ใหภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหลังเรือของคุณในขณะที่
เรือกำลังเคลื่อนที่ และแสดงหวงน้ำทั้งหมดใน 3D ตั้งแตขางใตจนถึง
ดานบนสุดของน้ำ ใชมุมมองนี้สำหรับคนหาปลา
ชวงระยะ
ปลา
รอยทาง
พื้น
RealVü มุมมองโซนารดานหนาแบบ 3D
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหนาของหัวโซนาร
สามารถใชมุมมองนี้เมื่อคุณไมเคลื่อนที่ และจำเปนตองเห็นขางใตและ
ปลาที่เขามาที่เรือ
คำอธิบายสี
เรือ
ชวงระยะ
พื้น
24
Fishfinder โซนาร
3 เลือกที่มาสำหรับมุมมองโซนารนี้
โครงสราง
การเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนาร
ปลา
มุมมองของโซนาร FrontVü
มุมมองของโซนาร Panoptix FrontVü ชวยเพิ่มการรับรูสถานการณ
ดวยการแสดงสิ่งกีดขวางที่อยูใตน้ำดานหนาเรือในระยะสูงสุด 91 เมตร
(300 ฟุต)
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงการชนดานหนาอยางมีประสิทธิภาพดวย
โซนาร FrontVü จะลดลงเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเกิน 8 น็อต
ในการดูมุมมองของโซนาร FrontVü คุณตองติดตั้งและเชื่อมตอหัวโซนา
รที่ใชรวมกันได เชน หัวโซนาร PS21 ทั้งนี้คุณอาจตองอัปเดต
ซอฟตแวรหัวโซนาร
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนารเพื่อใหระบุที่มานั้นไดงาย ตัวอยาง
เชน คุณใช "Bow" เปนชื่อของหัวโซนารบนหัวเรือของคุณ
ในการเปลี่ยนชื่อที่มา คุณตองอยูในมุมมองโซนารที่เกี่ยวของสำหรับ
ที่มา ตัวอยางเชน ในการเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนาร Garmin ClearVü
คุณตองเปดมุมมองโซนาร Garmin ClearVü
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ที่มา >
เปลี่ยนชื่อที่มา
2 ปอนชื่อ
การสรางเวยพอยทบนหนาจอโซนาร
1
2
3
4
จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU >
เลือกตำแหนง
เลือก เวยพอยทใหม
หากจำเปนใหแกไขขอมูลเวยพอยท
การหยุดจอแสดงผลโซนารชั่วขณะ
จากมุมมองโซนาร ใหเลือก
มุมมองโซนาร Panoptix LiveScope
™
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสดของสิ่งที่อยูดานหนาหรือดานลางเรือ
และสามารถใชเพื่อดูปลาและปลาและสิ่งกอสรางได
การดูประวัติของโซนาร
คุณสามารถเลื่อนการแสดงผลโซนารเพื่อดูประวัติขอมูลโซนารได
หมายเหตุ: หัวโซนารบางตัวไมบันทึกประวัติขอมูลโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหกด คางเพื่อเลื่อนผานประวัติ
2 เลือก BACK เพื่อออกจากประวัติ
การแบงปนโซนาร
ขอมูลความลึก
เปาหมายหรือปลาที่หยุดนิ่ง
พื้นใตน้ำ
การเลือกชนิดของหัวโซนาร
กอนที่คุณจะเลือกชนิดของหัวโซนารได คุณตองทราบวาคุณมีหัวโซนาร
ชนิดใดอยูกอน
ชารตพล็อตเตอรนี้ใชงานรวมกันไดกับหัวโซนารอุปกรณเสริมตางๆ รวม
ถึงหัวโซนาร Garmin ClearVü™ ซึ่งมีอยูที่ garmin.com/transducers
ถาคุณกำลังเชื่อมตอกับหัวโซนารที่ไมมีในชารตพล็อตเตอรคุณอาจตอง
ตั้งชนิดของหัวโซนารเพื่อทำใหโซนารทำงานไดอยางถูกตอง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การติดตั้ง
โซนาร > รุนตัวแปลงสัญญาณ
2 เลือกหัวโซนารเพื่อเปลี่ยนแปลง
3 เลือกตัวเลือก:
• หากหัวโซนารของคุณอยูในรายการ ใหเลือกจากรายการ
• หากคุณมีหัวโซนารลำคลื่นคู 200/77 kHz ใหเลือก ลำแสงคู
(200/77 kHz)
• หากคุณมีหัวโซนารความถี่คู 200/50 kHz ใหเลือก ความถี่คู
(200/50 kHz)
การเลือกที่มาของโซนาร
คุณลักษณะบางตัวอาจใชไมไดในทุกรุน
เมื่อคุณกำลังใชที่มาของโซนารสำหรับมุมมองโซนารนั้นมากกวาหนึ่ง
แหลง คุณสามารถเลือกที่มาเพื่อใชสำหรับมุมมองโซนารนั้นได ตัวอยาง
เชน หากคุณมีที่มาสองที่สำหรับ Garmin ClearVü คุณสามารถเลือก
ที่มาเพื่อใชจากมุมมองโซนาร Garmin ClearVü ได
1 เปดมุมมองโซนารซึ่งคุณจะเปลี่ยนที่มา
2 เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ที่มา
Fishfinder โซนาร
คุณสามารถดูขอมูลโซนารจากที่มาที่ใชรวมกันไดบน Garmin Marine
Network คุณสามารถดูขอมูลโซนารจากโมดูลโซนารภายนอกที่ใชรวม
กันได เชน โมดูลโซนาร GCV™ นอกจากนี้คุณสามารถดูขอมูลโซนารจา
กชารตพล็อตเตอรอื่นๆ ที่มีโมดูลโซนารในตัว
ชารตพล็อตเตอรแตละเครื่องบนเครือขายสามารถแสดงขอมูลโซนารจาก
โมดูลโซนารและหัวโซนารที่ใชรวมกันไดทุกตัวบนเครือขาย ไมวาชารต
พล็อตเตอรและหัวโซนารจะติดตั้งที่ใดบนเรือของคุณก็ตาม ตัวอยางเชน
จากอุปกรณ 1022 ติดตั้งที่ดานหลังเรือ คุณสามารถดูขอมูลโซนารจาก
อุปกรณ GPSMAP และหัวโซนาร Garmin ClearVü อื่นที่ติดตั้งดาน
หนาเรือ
เมื่อแบงปนขอมูลโซนาร คาการตั้งคาโซนารบางคาเชน ชวงระยะ และ
เพิ่ม จะไดรับการซิงโครไนซทั่วทั้งอุปกรณบนเครือขาย คาการตั้งคาโซ
นารอื่นๆ เชน การตั้งคา การปรากฏตัว จะไมไดรับการซิงโครไนซ และ
ควรไดรับการกำหนดคาบนอุปกรณรายอุปกรณแตละตัว นอกจากนี้อัตรา
การเลื่อนของมุมมองโซนารแบบทั่วไปและ Garmin ClearVü จะไดรับ
การซิงโครไนซเพื่อทำใหมุมมองแบบแยกมีความสอดคลองกันมากขึ้น
หมายเหตุ: การใชหัวโซนารหลายตัวพรอมกันสามารถสรางการแทรก
สัญญาณขามซึ่งสามารถขจัดไดโดยการปรับ การรบกวน ในการตั้งคา
โซนาร
การปรับระดับของรายละเอียด
คุณสามารถควบคุมระดับของรายละเอียดและเสียงรบกวนที่ปรากฏบน
หนาจอโซนารไดโดยการปรับเกนสำหรับหัวโซนารดั้งเดิมหรือโดยการ
ปรับความสวางสำหรับหัวโซนาร Garmin ClearVü อยางใดอยางหนึ่ง
ถาคุณตองการดูการกลับคืนของสัญญาณที่ความเขมขนสูงสุดบนหนาจอ
คุณสามารถลดเกนหรือความสวางเพื่อขจัดเสียงรบกวนและการกลับคืน
ความเขมขนต่ำ ถาคุณตองการดูขอมูลการกลับคืนทั้งหมด คุณสามารถ
เพิ่มเกนหรือความสวางเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมบนหนาจอ ซึ่งยังจะเพิ่มเสียง
รบกวน และทำใหจำแนกการกลับคืนจริงไดยากขึ้น
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU
2 เลือก เพิ่ม หรือ ความสวาง
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเพิ่มหรือลดเกนหรือความสวางเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
• ในการอนุญาตใหชารตพล็อตเตอรปรับเกนหรือความสวาง
อัตโนมัติ ใหเลือกตัวเลือกอัตโนมัติ
25
การปรับชวง เกน และความสวางดวยปุมหมุน
ในมุมมองโซนาร ดั้งเดิม คุณสามารถปรับเกนและระยะโดยใชปุมหมุน
ในมุมมองโซนาร ClearVü และ SideVü คุณสามารถปรับความสวางและ
ระยะโดยใชปุมหมุน
1 จากมุมมองโซนาร ใหกดปุมหมุนเพื่อสลับระหวาง ชวงระยะ และ เพิ่ม
หรือ ความสวาง
ภาพของปุมหมุนบนหนาจอจะแสดงการตั้งคาที่คุณกำลังปรับและคา
ปจจุบัน
2 หมุนปุมเพื่อปรับชวง เกน หรือความสวาง
3 กดปุมหมุนคางไวเพื่อกลับไปที่โหมด อัตโนมัติ
การปรับความเขมของสี
คุณสามารถปรับความเขมของสีและเนนพื้นที่ที่นาสนใจบนจอโซนารได
โดยการปรับเกนของสีสำหรับหัวโซนารดั้งเดิมหรือความเปรียบตาง
สำหรับหัวโซนาร Garmin ClearVü และ SideVü/ClearVü การตั้งคานี้
จะทำงานไดดีที่สุดหลังจากที่คุณไดปรับระดับของรายละเอียดที่แสดงบน
จอดวยการตั้งคาเกนหรือความสวาง
ถาคุณตองการเนนเปาหมายเปนปลาที่มีขนาดเล็กหรือสรางการแสดงผล
เปาหมายที่เขมขนขึ้น คุณสามารถเพิ่มเกนของสีหรือการตั้งคาความ
เปรียบตางได ซึ่งจะทำใหเกิดการสูญเสียการเปลี่ยนสภาพของการกลับ
คืนความเขมขนสูงที่ขางใต ถาคุณตองการลดความเขมขนของการกลับ
คืน คุณสามารถลดเกนของสีหรือความปรับตางได
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU
2 เลือกตัวเลือก:
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร Garmin ClearVü หรือ SideVü ให
เลือก คอนทราสต
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร Panoptix LiveVü ใหเลือก เกนสี
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร ใหเลือก การตั้งคาโซนาร > การ
ปรากฏตัว > เกนสี
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเพิ่มหรือลดความเขมของสีเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
• ในการใชการตั้งคาเริ่มตน ใหเลือก คาเริ่มตน
การบันทึกโซนาร
การบันทึกหนาจอของโซนาร
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การ
บันทึกโซนาร > บันทึกโซนาร
การบันทึกโซนาร 15 นาทีใชพื้นที่วางในการดหนวยความจำที่เสียบ
อยูประมาณ 200 MB แตละการบันทึกจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลังจาก
มีขนาดถึง 4 GB คุณสามารถบันทึกขอมูลโซนารไดจนเต็มความจุ
การด
การหยุดการบันทึกโซนาร
กอนที่คุณจะหยุดการบันทึกโซนาร คุณตองเริ่มการบันทึก (การบันทึก
หนาจอของโซนาร, หนา 26)
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การ
บันทึกโซนาร > หยุดการบันทึก
การลบการบันทึกโซนาร
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การ
บันทึกโซนาร > ดูการบันทึก
3 เลือกการบันทึก
4 เลือก ทบทวน > ลบ
การเลนการบันทึกโซนาร
กอนที่คุณจะเลนการบันทึกโซนาร คุณตองดาวนโหลดและติดตั้ง
แอปพลิเคชัน HomePort™ และบันทึกขอมูลโซนารลงในการดหนวย
ความจำ
1 ถอดการดหนวยความจำออกจากอุปกรณ
2 ใสการดหนวยความจำในเครื่องอานการดของคอมพิวเตอร
3 เปดแอปพลิเคชัน HomePort
26
4 เลือกการบันทึกโซนารจากรายการอุปกรณของคุณ
5 คลิกขวาที่การบันทึกโซนารในหนาตางดานลาง
6 เลือก การเลน
การตั้งคาโซนารทั่วไป, Garmin ClearVü และ
SideVü
หมายเหตุ: แตละรุนเรดารและหัวโซนารมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตาง
กัน
หมายเหตุ: การตั้งคานี้ไมใชกับหัวโซนาร Panoptix
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร
เลื่อนความเร็ว: ตั้งคาอัตราการเลื่อนโซนารจากขวาไปซาย (การตั้งคา
ความเร็วการเลื่อน, หนา 26)
ในน้ำตื้น คุณสามารถเลือกความเร็วการเลื่อนใหชาลงเพื่อขยายเวลา
ในการแสดงขอมูลบนหนาจอ ในน้ำลึก คุณสามารถเลือกความเร็ว
การเลื่อนใหเร็วขึ้นได ความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติจะปรับความเร็ว
การเลื่อนไปที่ความเร็วของเรือที่แลน
ตัดการรบกวน: ลดการรบกวนและสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่แสดง
บนหนาจอโซนาร (การตั้งคาการตัดคารบกวนโซนาร, หนา 27)
การปรากฏตัว: กำหนดคาลักษณะหนาจอโซนาร (การตั้งคาลักษณะโซ
นาร, หนา 27)
สัญญาณเตือน: ตั้งคาเสียงเตือนโซนาร (เสียงเตือนโซนาร, หนา 27)
ขั้นสูง: กำหนดคาหนาจอโซนารและการตั้งคาแหลงขอมูล (การตั้งคาหัว
โซนารขั้นสูง, หนา 28) ไมสามารถใชไดกับมุมมองโซนาร Garmin
ClearVü หรือ SideVü
การติดตั้งโซนาร: กำหนดคาหัวโซนาร (การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร
ดั้งเดิม, Garmin ClearVü และ SideVü, หนา 28)
การตั้งคาระดับการซูมบนหนาจอโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ซูม >
2 เลือกตัวเลือก:
> โหมด
• ในการตั้งความลึกและการซูมอัตโนมัติ ใหเลือก อัตโนมัติ
หากจำเปนใหเลือก กำหนดการซูม เพื่อแกไขการตั้งคาซูม เลือก
มุมมองบน หรือ มุมมองลาง เพื่อตั้งชวงความลึกของพื้นที่ที่ขยาย
และเลือก ซูมเขา หรือ ซูมออก เพื่อเพิ่มหรือลดการขยายของพื้นที่
ที่ขยาย
• ในการตั้งชวงความลึกของพื้นที่ที่ขยายดวยตนเอง ใหเลือก แมน
นวล
หากจำเปนใหเลือก กำหนดการซูม เพื่อแกไขการตั้งคาซูม เลือก
มุมมองบน หรือ มุมมองลาง เพื่อตั้งชวงความลึกของพื้นที่ที่ขยาย
และเลือก ซูมเขา หรือ ซูมออก เพื่อเพิ่มหรือลดการขยายของพื้นที่
ที่ขยาย
• เพื่อขยายพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งบนหนาจอ ใหเลือก ขยาย
หากจำเปน ใหเลือกขยาย เพื่อเพิ่มหรือลดระดับการขยาย
คำแนะนำ: คุณสามารถลากกลองการขยายไปยังตำแหนงใหมบน
หนาจอได
• ในการซูมเขาขอมูลโซนารจากความลึกสวนลึก ใหเลือก ปุมล็อก
ดานลาง
หากจำเปน ใหเลือก ชวงของขอมูล เพื่อปรับความลึกและตำแหนง
ของพื้นที่ล็อคดานลาง
ในการยกเลิกการซูม ใหยกเลิกการเลือกตัวเลือกซูม
การตั้งคาความเร็วการเลื่อน
คุณสามารถตั้งอัตราความเร็วที่ภาพโซนารจะเคลื่อนที่ผานหนาจอ
ความเร็วการเลื่อนที่มากขึ้นจะแสดงรายละเอียดจนกวาจะไมมีราย
ละเอียดเพิ่มเติมใหแสดง ซึ่งเปนจุดที่มีการเริ่มขยายรายละเอียดที่มีอยู
ออก ซึ่งเปนประโยชนใจขณะเคลื่อนที่หรือทรอลิ่ง หรือเมื่อคุณอยูในน้ำ
ลึกที่โซนารสงเสียงชามาก การใชความเร็วการเลื่อนต่ำลงจะแสดงขอมูล
โซนารบนหนาจอไดนานขึ้น
ในสถานการณสวนใหญ การตั้งคา คาเริ่มตน ใหสมดุลที่ดีระหวางการ
เลื่อนภาพที่รวดเร็วและเปาหมายที่บิดเบือนนอยลง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > เลื่อน
ความเร็ว
Fishfinder โซนาร
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการปรับความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติดวยขอมูลความเร็วเหนือ
พื้นหรือความเร็วน้ำ ใหเลือก อัตโนมัติ
การตั้งคาอัตโนมัตจ
ิ ะเลือกความเร็วการเลื่อนที่ตรงกับความเร็วเรือ
เปาหมายในน้ำจึงถูกดึงเขามาดวยอัตราสวนลักษณะที่ถูกตองและ
มีความบิดเบือนนอยลง เมื่อดูมุมมองโซนาร Garmin ClearVü
หรือ SideVü หรือคนหาโครงสราง ขอแนะนำใหใชการตั้งคา
อัตโนมัติ
• ในการเลื่อนใหเร็วขึ้น ใหเลือกขึ้น
• ในการเลื่อนภาพใหชาลง ใหเลือก ลาง
การปรับชวงระยะของมาตราสวนความลึกหรือความกวาง
คุณสามารถปรับชวงระยะของมุมมองมาตราสวนความลึกดั้งเดิมและมุม
มองโซนาร Garmin ClearVü และชวงระยะของมาตราสวนความกวาง
สำหรับมุมมองโซนาร SideVü
การอนุญาตใหอุปกรณปรับชวงระยะอัตโนมัติจะรักษาสวนลึกไวภายใน
สวนลางหรือสามสวนดานนอกหนาจอโซนารและใชเพื่อติดตามสวนลึกที่
มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศนอยหรือปานกลาง
การปรับชวงระยะเองจะทำใหคุณดูชวงระยะที่กำหนดได ซึ่งใชเพื่อ
ติดตามสวนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศขนาดใหญเชน ทาง
ชันหรือหนาผาได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏ
ภายในชวงระยะที่คุณตั้ง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ชวงระยะ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการอนุญาตใหชารตพล็อตเตอรปรับชวงระยะอัตโนมัติ ให
เลือก อัตโนมัติ
• ในการเพิ่มหรือลดชวงระยะเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
คำแนะนำ: จากหนาจอโซนาร คุณสามารถเลือก หรือ ปรับชวง
ระยะเองได
คำแนะนำ: เมื่อดูหนาจอโซนารหลายจอ คุณสามารถเลือก SELECT
เพื่อเลือกหนาจอที่ทำงานอยูได
การตั้งคาการตัดคารบกวนโซนาร
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ตัดการ
รบกวน
การรบกวน: ปรับความไวในการลดผลกระทบของการรบกวนจากที่มาคา
รบกวนที่อยูใกล
ใชการตั้งคาการรบกวนต่ำที่สุดที่ปรับตามตองการเพื่อตัดการรบกวน
จากหนาจอ การแกไขปญหาการติดตั้งที่เกิดจากคารบกวนเปนวิธีที่ดี
ที่สุดในการกำจัดการรบกวน
ขีดจำกัดสี: ซอนสวนตัวเลือกสีเพื่อชวยกำจัดสัญญาณสะทอนที่ไม
ตองการที่เกิดขึ้น
เมื่อตั้งคาขีดจำกัดสีไปที่สีของการตอบกลับที่ไมตองการ คุณจะ
สามารถกำจัดการแสดงการตอบกลับที่ไมตองการบนหนาจอได
การทำใหเรียบ: กำจัดคารบกวนที่ไมไดเกิดจากการสะทอนกลับโซนาร
ตามปกติ และปรับลักษณะการสะทอนกลับ เชน พื้น
เมื่อตั้งคาการทำใหเรียบไปที่สูง คารบกวนระดับต่ำจำนวนมากจะยัง
คงอยูเมื่อใชการควบคุมการรบกวน แตคารบกวนจะลดลงเนื่องจาก
ถูกเฉลี่ยออกไป การทำใหเรียบจะชวยลดจุดจากทองน้ำ การทำให
เรียบและการรบกวนทำงานรวมกันไดเพื่อกำจัดคารบกวนระดับต่ำ
คุณสามารถปรับเพิ่มการตั้งคาการทำใหเรียบและการรบกวนทีละนอย
ไดเพื่อกำจัดคารบกวนที่ไมตองการออกจากหนาจอ
คารบกวนบนผิวน้ำ: ซอนคารบกวนบนผิวน้ำเพื่อลดสัญญาณสะทอนที่ไม
ตองการ ลำคลื่นที่กวาง (ความถี่ต่ำ) จะแสดงเปาหมายไดมากขึ้นแต
จะสรางคารบกวนบนผิวน้ำมากขึ้นดวย
TVG: ปรับเกนที่แตกตางกันตามเวลาซึ่งสามารถชวยลดคารบกวนได
การควบคุมนี้ใชไดดีที่สุดในสถานการณที่คุณตองการควบคุมและลด
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการหรือคารบกวนใกลผิวน้ำ นอกจากนี้ ยัง
ชวยใหสามารถแสดงเปาหมายที่อยูใกลผิวน้ำซึ่งถูกซอนหรือปดบัง
โดยคารบกวนบนผิวน้ำ
การตั้งคาลักษณะโซนาร
จากมุมมองของโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การปรากฏ
ตัว
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
Fishfinder โซนาร
เกนสี: ปรับความเขมสี (การปรับความเขมของสี, หนา 26)
ขอบเขต A: แสดงไฟฉายแนวตั้งตามแนวดานขวาของหนาจอที่แสดง
ชวงถึงเปาหมายตามสเกลทันที
เสนความลึก: แสดงเสนความลึกที่อางอิงทันที
ชายขอบ: เนนสัญญาณที่แรงที่สุดจากดานลางเพื่อชวยกำหนดความแรง
หรือความออนของสัญญาณ
สัญลักษณปลา: ตั้งคาการแปลสัญญาณโซนารจากเปาหมายที่ถูกพัก
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณและขอมูลโซนารพื้นหลัง
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณพรอมขอมูลความลึกเปาหมาย­
และขอมูลโซนารพื้นหลัง
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณ
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณพรอมขอมูลความลึกเปาหมาย
ยืดเสียงสะทอน: ปรับขนาดการสะทอนบนหนาจอเพื่อใหมองเห็นการ
ตอบกลับที่แยกกันบนหนาจอไดงายขึ้น
เมื่อเปาหมายมองเห็นไดยาก
ระยะสะทอนจะทำใหการตอบกลับ
ของเปาหมายชัดเจนขึ้นและมองเห็นไดงายขึ้นบนหนาจอ หากคา
ระยะสะทอนสูงเกินไป เปาหมายจะปะปนกัน หากคาต่ำเกินไป
เปา
หมายอาจเล็กและมองเห็นไดยาก
คุณสามารถใชระยะสะทอนและความกวางตัวกรองเพื่อเพิ่มความ
ละเอียดที่ตองการและลดคารบกวน เมื่อตั้งคาระยะสะทอนและความ
กวางตัวกรองต่ำ หนาจอจะแสดงที่ความละเอียดสูงสุดแตจะมีคา
รบกวนมากที่สุด เมื่อตั้งคาระยะสะทอนสูงและความกวางตัวกรองต่ำ
หนาจอจะแสดงที่ความละเอียดต่ำแตจะมีเปาหมายที่กวางขึ้น เมื่อตั้ง
คาระยะสะทอนและความกวางตัวกรองสูง หนาจอจะแสดงที่ความ
ละเอียดต่ำที่สุดแตจะมีคารบกวนนอยที่สุด ขอแนะนำใหตั้งคาระยะ
สะทอนต่ำและตั้งคาความกวางตัวกรองสูง
ขอมูลโอเวอรเลย: ตั้งคาขอมูลที่แสดงบนหนาจอโซนาร
เสียงเตือนโซนาร
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไมมีในหัวโซนารบางรุน
จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร >
สัญญาณเตือน
คุณยังสามารถเปดเสียงเตือนโซนารไดโดยเลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน
> โซนาร
น้ำตื้น: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกนอยกวาคาที่ระบุ
น้ำลึก: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกมากกวาคาที่ระบุ
เตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือนอย
กวาคาที่ระบุ ซึ่งสามารถชวยคุณหลีกเลี่ยงการเกยตื้นได (การตั้งคา
การเตือนความลึก FrontVü, หนา 29) การเตือนนี้มีใหสำหรับหัวโซ
นาร Panoptix FrontVü เทานั้น
อุณหภูมิน้ำ: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารแจงอุณหภูมิที่ 2°F
(1.1°C) ที่สูงหรือต่ำกวาอุณหภูมิที่ระบุ
เสนชั้นความสูง: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารตรวจจับเปาหมาย
ที่ถูกพักในระยะความลึกที่กำหนดจากพื้นผิวน้ำและจากทองน้ำ
ปลา
ปลา: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่ออุปกรณตรวจพบเปนเปาหมายที่ถูกพัก
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาด
กลางหรือใหญเทานั้น
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญ
เทานั้น
27
การตั้งคาหัวโซนารขั้นสูง
จากมุมมองโซนาร ดั้งเดิม ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > ขั้นสูง
เลื่อน: ตั้งคาระยะความลึกในการเล็งเปาโซนาร เพื่อใหคุณซูมที่ความ
ละเอียดสูงขึ้นที่ความลึกที่เล็งเปาไว
เมื่อใชการเลื่อน การติดตามดานลางอาจทำงานไมเต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากโซนารจะคนหาขอมูลภายในระยะความลึกของพื้นที่ที่เล็ง
เปาไว ซึ่งอาจไมรวมดานลาง นอกจากนี้เมื่อใชการเลื่อน จะสงผลกระ
ทบตอความเร็วในการเลื่อย เนื่องจากขอมูลที่อยูนอกชวงความลึก
ของพื้นที่ที่เล็งเปาไวจะไมถูกประมวลผล ซึ่งจะลดระยะเวลาที่ตองใช
ในการรับและแสดงผลขอมูล คุณสามารถซูมระยะใกลเพื่อดูพื้นที่ที่
เล็งเปา เพื่อใหคุณประเมินการตอบกลับของเปาหมายไดใกลชิดมาก
ขึ้นที่ความละเอียดสูงกวาเพียงแคการซูมเทานั้น
ขีดจำกัดคนหาพื้นน้ำ: จำกัดการคนหาพื้นใตน้ำตามความลึกที่เลือกเมื่อ
การตั้งคา ชวงระยะ ถูกตั้งคาเปน อัตโนมัติ ในการลดระยะเวลาที่ใช
คนหาพื้นใตน้ำ คุณสามารถเลือกความลึกเพื่อจำกัดการคนหาพื้นใต
น้ำได อุปกรณจะไมคนหาพื้นใตน้ำที่ลึกกวาความลึกที่เลือก
การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร ดั้งเดิม, Garmin ClearVü และ
SideVü
จากมุมมองโซนาร ดั้งเดิม, Garmin ClearVü หรือ SideVü ใหเลือก
MENU > การตั้งคาโซนาร > การติดตั้งโซนาร
อัตราสง: ตั้งคาระยะเวลาระหวางคลื่นโซนาร เมื่อเพิ่มอัตราการสง
ความเร็วในการเลื่อนจะเพิ่มขึ้น แตอาจทำใหเกิดการรบกวนตัวเอง
เพิ่มขึ้นดวย
เมื่อลดอัตราการสง ระยะระหวางสัญญาณพัลสสงจะเพิ่มขึ้นและอาจ
แกไขปญหาการรบกวนดวยตัวเองได ตัวเลือกนี้ใชไดในมุมมองโซ
นาร ดั้งเดิม เทานั้น
กำลังสง: ลดเสียงหัวโซนารที่ดังใกลพื้นผิว คากำลังสงที่ต่ำจะลดเสียงหัว
โซนาร ขณะเดียวกันจะลดความแรงที่สงกลับดวย ตัวเลือกนี้ใชไดใน
มุมมองโซนาร ดั้งเดิม เทานั้น
ความกวางของตัวกรอง: กำหนดขอบเปาหมาย ตัวกรองที่สั้นจะกำหนด
ขอบเปาหมายไดชัดเจนมากกวาแตอาจมีคารบกวนมาก ตัวกรองที่
ยาวจะสรางขอบเปาหมายที่ออนกวาและลดคารบกวนดวย ตัวเลือกนี้
ใชไดในมุมมองโซนาร ดั้งเดิม เทานั้น
พลิกซาย/ขวา: สลับทิศทางมุมมอง SideVü จากซายไปขวา ตัวเลือกนี้
ใชไดในมุมมองโซนาร SideVü เทานั้น
เรียกคาเริ่มตนโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาโซนารเปนคาเริ่มตนจาก
โรงงาน
การวินิจฉัยหัวโซนาร: แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหัวโซนาร
ประกาศ
โปรดทราบเกี่ยวกับขอบังคับทองถิ่นที่เกี่ยวกับความถี่โซนารอยูเสมอ
ตัวอยางเชน เพื่อปกปองฝูงวาฬเพชฌฆาต คุณอาจถูกหามไมใหใช
ความถี่ระหวาง 50 ถึง 80 khz ภายในระยะ ½ ไมล จากฝูงวาฬ
เพชฌฆาต คุณมีหนาที่รับผิดชอบในการใชอุปกรณใหเปนไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใชทั้งหมด
การเลือกความถี่ของหัวโซนาร
หมายเหตุ: คุณไมสามารถปรับความถี่สำหรับมุมมองโซนารและหัวโซนา
รทุกตัวได
คุณสามารถเลือกวาจะใหความถี่ใดปรากฏบนหนาจอโซนารได
ประกาศ
โปรดทราบเกี่ยวกับขอบังคับทองถิ่นที่เกี่ยวกับความถี่โซนารอยูเสมอ
ตัวอยางเชน เพื่อปกปองฝูงวาฬเพชฌฆาต คุณอาจถูกหามไมใหใช
ความถี่ระหวาง 50 ถึง 80 khz ภายในระยะ ½ ไมล จากฝูงวาฬ
เพชฌฆาต คุณมีหนาที่รับผิดชอบในการใชอุปกรณใหเปนไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใชทั้งหมด
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ความถี่
2 เลือกความถี่ที่เหมาะกับความตองการของคุณและความลึกของน้ำ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี่ ใหดู (ความถี่โซนาร, หนา 28)
การสรางการตั้งคาความถี่ลวงหนา
หมายเหตุ: ใชงานกับหัวโซนารบางตัวไมได
คุณสามารถสรางการตั้งคาลวงหนาเพื่อบันทึกความถี่โซนารที่กำหนด
ซึ่งใหคุณเปลี่ยนความถี่ไดอยางรวดเร็ว
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก MENU > ความถี่
2 เลือก จัดการความถี่ > คาที่ตั้งลวงหนาใหม
3 ปอนความถี่
การเปดใช A-Scope
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใชไดในมุมมองโซนาร ดั้งเดิม เทานั้น
A-Scope เปน Flasher แนวตั้งตามแนวดานขวาของมุมมอง โดยแสดง
สิ่งที่อยูใตหัวโซนารในขณะนี้ คุณสามารถใช A-Scope เพื่อระบุการ
ตอบกลับของเปาหมายที่อาจพลาดไปเมื่อขอมูลโซนารเลื่อนอยางรวดเร็ว
บนหนาจอ เชน เมื่อเรือของคุณเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง นอกจากนี้ยังมี
ประโยชนในการตรวจหาปลาที่อยูใกลกับพื้นไดดวย
ความถี่โซนาร
หมายเหตุ: ความถี่ที่ใชไดจะขึ้นอยูกับอุปกรณและหัวโซนารที่กำลังใช
การปรับความถี่จะชวยปรับโซนารใหเหมาะกับเปาหมายเฉพาะของคุณ
และความลึกปจจุบันของน้ำ
ความถี่ที่สูงจะใชลำคลื่นที่แคบ และเหมาะสำหรับการดำเนินการความเร็ว
สูง และสภาวะที่มีพายุรุนแรง คำอธิบายสวนลึกและชั้นความรอนกลางจะ
ดีกวาเมื่อใชความถี่ที่สูงกวา
ความถี่ที่ต่ำจะใชลำคลื่นกวาง ซึ่งทำใหชาวประมงมองเห็นเปาหมายได
มากขึ้น แตจะทำใหเกิดการรบกวนที่พื้นผิวมากขึ้นและลดความตอเนื่อง
ของสัญญาณสวนลึกระหวางสภาวะที่มีพายุรุนแรง ลำคลื่นที่กวางจะ
สรางสวนโคงที่ใหญขึ้นสำหรับผลคืนปลาเปาหมายทำใหเหมาะสมมาก
สำหรับคนหาปลา ลำคลื่นที่กวางยังทำงานไดดีกวาในน้ำลึก เนื่องจาก
ความถี่ต่ำมีการทะลุทะลวงน้ำที่ดีกวา
ความถี่ CHIRP จะอนุญาตใหคุณกวาดพัลสแตละพัลสผานทางชวง
ความถี่ ทำใหแบงแยกเปาหมายในน้ำลึกไดดีกวา สามรรถใช CHIRP
เพื่อระบุเปาหมายอยางชัดเจนอยางเชนปลาในฝูงปลา และการใชงานใน
น้ำลึก โดยปกติแลว CHIRP ทำงานไดดีกวาการใชงานความถี่เดียว
เนื่องจากปลาเปาหมายบางตัวอาจจะเห็นไดชัดกวาดวยความถี่ตายตัว
คุณจึงควรพิจารณาถึงเปาหมายและสภาพน้ำเมื่อใชความถี่ CHIRP
หัวโซนารบางตัวยังใหความสามารถในการปรับแตงความถี่ที่ตั้งลวงหนา
สำหรับองคประกอบหัวโซนารแตละองคประกอบ ซึ่งทำใหคุณเปลี่ยน
ความถี่ไดอยางรวดเร็วดวยการตั้งคาลวงหนาขณะที่น้ำและเปาหมายมี
การเปลี่ยนแปลง
การดูความถี่สองความถี่รวมกันดวยมุมมองแบบแยกความถี่จะใหคุณมอง
เห็นไดลึกขึ้นดวยผลคืนความถี่ต่ำ และเห็นรายละเอียดจากผลคืนความถี่
สูงไดละเอียดขึ้นในเวลาเดียวกัน
28
A-Scope ดานบนแสดงการตอบกลับของปลา
และการตอบกลับของ
พื้นนุม
1 จากมุมมองโซนาร เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว
> ขอบเขต A > เปด
2 เลือกเวลาคาง
คุณสามารถเพิ่มเวลาคางเพื่อเพิ่มระยะเวลาที่แสดงสัญญาณสะทอน
กลับของโซนาร
การตั้งคาโซนาร Panoptix
การปรับความเร็วในการกวาด RealVü
คุณสามารถอัปเดตความเร็วในการกวาดของหัวโซนารได อัตราการก
วาดที่เร็วจะสรางภาพที่มีรายละเอียดนอยแตหนาจอจะกะพริบเร็วขึ้น
อัตราการกวาดที่ชาจะสรางภาพที่มีรายละเอียดมากแตหนาจอจะกะพริบ
ชามาก
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไมมีอยูในมุมมองโซนาร น้ำตก
1 จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือก MENU > ความเร็วในการก
วาด
2 เลือกตัวเลือก
Fishfinder โซนาร
เมนูโซนาร LiveVü ดานหนาและ FrontVü
จากมุมมองโซนาร LiveVü ดานหนา หรือ FrontVü ใหเลือก MENU
เพิ่ม: ควบคุมระดับของรายละเอียดและสัญญาณรบกวนที่แสดงบนหนา
จอโซนาร
ถาคุณตองการดูสัญญาณสะทอนกลับที่ความเขมขนสูงสุดบนหนาจอ
คุณสามารถลดเกนเพื่อขจัดเสียงรบกวนและสัญญาณสะทอนกลับ
ความเขมขนต่ำ ถาคุณตองการดูขอมูลการกลับคืนทั้งหมด คุณ
สามารถเพิ่มเกนเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมบนหนาจอ ซึ่งยังจะเพิ่มเสียง
รบกวน และทำใหจำแนกการกลับคืนจริงไดยากขึ้น
ระยะลึก: ปรับชวงของสเกลความลึก
การอนุญาตใหอุปกรณปรับชวงระยะอัตโนมัติจะรักษาสวนลึกไว
ภายในสวนลางของหนาจอโซนารและใชเพื่อติดตามสวนลึกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศนอยหรือปานกลาง
การปรับชวงระยะเองจะทำใหคุณดูชวงระยะที่กำหนดได ซึ่งใชเพื่อ
ติดตามสวนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศขนาดใหญเชน
ทางชันหรือหนาผาได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่
ปรากฏภายในชวงระยะที่คุณตั้ง
ระยะดานหนา: ปรับระยะของสเกลดานหนา
อนุญาตใหอุปกรณปรับระยะโดยอัตโนมัติ ปรับสเกลดานหนาสัมพันธ
กับความลึก การปรับระยะดวยตัวเองทำใหคุณสามารถดูชวงเฉพาะ
ได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏภายในชวง
ระยะที่คุณตั้ง การลดตัวเลือกนี่ดวยตัวเองจะสามารถลดประสิทธิภาพ
ของ เตือน FrontVü ซึ่งเปนการลดเวลาการตอบสนองการอานคา
ความลึกต่ำ
มุมสงสัญญาณ: ปรับการโฟกัสของหัวโซนารไปดานซายหรือดานขวา
คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีความสามารถ RealVü
บางรุนเทานั้น เชน PS30, PS31 และ PS60
สงสัญญาณ: หยุดการสงจากหัวโซนารที่ทำงานอยู
เตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือนอย
กวาคาที่ระบุ (การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü, หนา 29)
สามารถใชไดกับหัวโซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น
การตั้งคาโซนาร: ปรับการตั้งคาของหัวโซนารและภาพปรากฏของ
สัญญาณสะทอนกลับของโซนาร
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย
ขอมูล, หนา 3)
การตั้งคามุมสงสัญญาณหัวโซนาร LiveVü และ FrontVü
คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีความสามารถ RealVü บาง
รุนเทานั้น เชน PS30, PS31 และ PS60
คุณสามารถเปลี่ยนมุมสงสัญญาณหัวโซนารเพื่อเล็งหัวโซนารไปยังเปา
หมายที่ตองการได เชน คุณอาจเล็งหัวโซนารใหติดตามลูกบอลที่ผูกติด
กับเหยื่อหรือเล็งเปาไปที่ตนไมระหวางทางที่ผาน
1 จากมุมมองโซนาร LiveVü หรือ FrontVü เลือก MENU > มุมสง
สัญญาณ
2 เลือกตัวเลือก
การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü
คำเตือน
การเตือนความลึก FrontVü คือเครื่องมือสำหรับการรับรูสถานการณ
เทานั้น และอาจไมสามารถปองกันการเกยตื้นทุกกรณี เปนความรับผิด
ชอบของผูควบคุมเรือที่จะตรวจสอบวาการดำเนินการตางๆ ของเรือเปน
ไปอยางปลอดภัย
การเตือนนี้มีใหสำหรับหัวโซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น
คุณสามารถตั้งการเตือนดังขึ้นเมื่อความลึกต่ำกวาระดับที่ระบุ เพื่อ
ผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรตั้งคาชดเชยหัวเรือเมื่อใชการเตือนการชนดาน
หนา (การตั้งคาชดเชยหัวเรือ, หนา 30)
1 จากมุมมองของโซนาร FrontVü เลือก MENU > เตือน FrontVü
2 เลือก เปด
3 ปอนความลึกที่เสียงเตือนจะดังขึ้น แลวเลือก เสร็จ
บนหนาจอ FrontVü เสนความลึกจะแสดงความลึกที่ตั้งเสียงเตือน เสนจะ
เปนสีเขียวเมื่อคุณอยูที่ความลึกปลอดภัย เสนจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองเมื่อ
คุณเดินทางดวยความเร็วกวาระยะดานหนาที่เผื่อเวลาการตอบสนองให
คุณ (10 วินาที) เสนจะเปลี่ยนเปนสีแดงและเปดเสียงเตือนเมื่อระบบ
สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวาง หรือความลึกที่นอยกวาคาที่ปอน
Fishfinder โซนาร
ขอควรระวัง
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงการเกยตื้นอยางมีประสิทธิภาพดวยโซนา
ร FrontVü จะลดลงเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเกิน 8 น็อต
การตั้งคาลักษณะ LiveVü และ FrontVü
จากมุมมองของโซนาร LiveVü หรือ FrontVü Panoptix เลือก MENU
> การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
เกนสี: ปรับความเขมสีที่แสดงบนจอภาพ
คุณสามารถเลือกคาเกนสีสูงขึ้นเพื่อดูเปาหมายที่อยูสูงขึ้นในคอลัมน
น้ำ คาเกนสีที่สูงขึ้น ยังทำใหคุณสามารถจำแนกสัญญาณสะทอนกลับ
ต่ำในคอลัมนน้ำที่สูงขึ้น แตนี่ทำใหสูญเสียการจำแนกสัญญาณ
สะทอนกลับของพื้นใตน้ำ คุณสามารถเลือกคาเกนสีต่ำกวาเมื่อเปา
หมายอยูใกลพื้นน้ำ เพื่อชวยใหคุณจำแนกระหวางเปาหมายที่มี
สัญญาณตอบกลับความเขมสูง เชน ทราย หิน และโคลน
ทดลองความเร็ว: กำหนดระยะเวลาแสดงรอยทางบนหนาจอ รอยทาง
แสดงการเคลื่อนที่ของเปาหมาย
เติมดานลาง: เติมสีน้ำตาลดานลางเพื่อแยกระดับน้ำ
ซอนทับตาราง: แสดงกริดเสนชวง
เลื่อนภาพเกา: แสดงประวัติโซนารในมุมมองโซนารเดิม
การตั้งคาลักษณะ RealVü
จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร > การ
ปรากฏตัว
จุดสี: ตั้งคาตัวเลือกสีที่แตกตางกันสำหรับจุดตอบกลับโซนาร
สีดานลาง: ตั้งคาสีทองน้ำ
รูปแบบดานลาง: ตั้งคารูปแบบทองน้ำ เมื่ออยูในน้ำลึก คุณสามารถเลือก
ตัวเลือก จุด และตั้งคาระยะน้ำตื้นดวยตนเอง
ปุมสี: แสดงคำอธิบายความลึกตามสีที่แสดง
การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix
จากมุมมองของโซนาร Panoptix เลือก MENU > การตั้งคาโซนาร >
การติดตั้งโซนาร
ติดตั้งความลึก: กำหนดคาความลึกใตเสนน้ำที่จะติดตั้งหัวโซนาร
Panoptix การปอนความลึกที่แทจริงที่จะติดตั้งหัวโซนารจะสงผล
ใหการแสดงภาพสิ่งที่อยูในน้ำถูกตองแมนยำมากขึ้น
คาชดเชยหัวเรือ: ตั้งระยะระหวางหัวเรือและตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร
Panoptix มุมมองไปขางหนา นี่จะทำใหคุณสามารถดูระยะหางดาน
หนาจากหัวเรือแทนตำแหนงหัวโซนาร
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü LiveVü
ดานหนา และ RealVü ดานหนาแบบ 3D
ความกวางลำคลื่น: ตั้งคาความกวางของลำคลื่นหัวโซนาร Panoptix มุม
มองดานลาง ระยะลำคลื่นที่แคบจะชวยใหคุณมองเห็นไดลึกขึ้นและ
ไกลขึ้น ระยะลำคลื่นที่กวางจะชวยใหคุณมองเห็นครอบคลุมพื้นที่ได
มากขึ้น
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü LiveVü
ดานลาง และ LiveVü ดานหนา
ใชงาน AHRS: เปดใชเซนเซอรระบบอางอิงตำแหนงและทิศมุงหนา
(Attitude and Heading Reference System - AHRS) ภายในเพื่อ
ตรวจจับมุมการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix โดยอัตโนมัติ เมื่อปดการ
ตั้งคานี้ คุณสามารถปอนมุมติดตั้งหัวโซนารที่เจาะจงไดโดยใชการตั้ง
คา มุมทางตั้ง หัวโซนารมุมมองไปขางหนาสวนใหญจะติดตั้งที่มุม 45
องศาและหัวโซนารมุมมองดานลางจะติดตั้งที่มุม 0 องศา
กลับ180องศา: กำหนดทิศทางมุมมองของโซนาร Panoptix เมื่อติดตั้งหัว
โซนารในมุมมองดานลางโดยใหสายเคเบิลชี้ไปทางดานทาเรือ
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร LiveVü ดานลาง,
RealVü ดานลางแบบ 3D และ RealVü แบบประวัติ 3D
ปรับเทียบเข็มทิศ: ปรับเข็มทิศภายในในหัวโซนาร Panoptix (การปรับ
เข็มทิศ, หนา 30)
นี่ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีเข็มทิศภายใน เชน หัวโซนาร
PS21-TR
ปฐมนิเทศ: ควบคุมวาหัวโซนารอยูในโหมดการติดตั้งดานลางหรือดาน
หนา การตั้งคา อัตโนมัติ ใชเซนเซอร AHRS เพื่อระบุแนว
นี่ใชไดกับหัวโซนาร PS22 และ LiveScope
29
โฟกัส: ปรับมุมมองโซนารเพื่อชดเชยสำหรับความเร็วของเสียงในน้ำ
การตั้งคา อัตโนมัติ ใชอุณหภูมิของน้ำเพื่อคำนวณความเร็วของเสียง
นี่ใชไดกับหัวโซนาร LiveScope
เรียกคาเริ่มตนโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาโซนารเปนคาเริ่มตนจาก
โรงงาน
การตั้งคาชดเชยหัวเรือ
สำหรับหัวโซนาร Panoptix แบบมุมมองดานหนา คุณสามารถปอนคา
ชดเชยหัวเรือเพื่อชดเชยการอานระยะดานหนาเพื่อหาตำแหนงการติดตั้ง
หัวโซนาร นี่จะทำใหคุณสามารถดูระยะหางดานหนาจากหัวเรือแทน
ตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร
คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü,
LiveVü ดานหนา และ RealVü ดานหนาแบบ 3D
1 วัดระยะแนวราบ จากหัวโซนารไปจนถึงหัวเรือ
ขณะเรดารกำลังสงสัญญาณ อยาจองสายอากาศโดยตรงในระยะใกล
เนื่องจากตาคือสวนของรางกายที่ไวตอพลังงานแมเหล็กไฟฟาที่สุด
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดกับเรดารเรือ Garmin
เสริม เชน เรดาร GMR™ Fantom™ 6 หรือ GMR 24 xHD คุณจะ
สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของคุณได
เรดารจะสงลำคลื่นพลังงานไมโครเวฟแบบแคบเนื่องจากจะหมุนแบบ
360° เมื่อพลังงานที่สงสัมผัสกับเปาหมาย พลังงานบางสวนจะสะทอน
กลับไปที่เรดาร
การแปลความหมายเรดาร
การอานและการแปลความหมายการแสดงผลเรดารตองใชการฝกฝน ยิ่ง
คุณใชเรดารมากเทาใด คุณก็จะใชเรดารไดเกงขึ้นเทานั้นเมื่อคุณ
ตองการใช
เรดารอาจมีประโยชนในหลายสถานการณ เชน เลี่ยงการชนเมื่อคุณมี
ทัศนวิสัยจำกัด ตัวอยาง เชน เมื่อมืด หรือมีหมอกลง เมื่อติดตามสภาพ
อากาศ ดูวามีอะไรอยูขางหนาคุณ และการคนหานกหรือปลา
คุณสมบัติโอเวอรเลยเรดารสามารถชวยคุณแปลความหมายการแสดงผล
เรดารไดงายขึ้น เพราะวาจะแสดงผลโอเวอรเลยสัญญาณสะทอนกลับ
ของเรดารบนแผนที่ นี่จะชวยคุณระบุความแตกตางระหวางสัญญาณ
สะทอนกลับของเรดารของพื้นดิน สะพาน หรือเมฆฝน การแสดงเรือ AIS
บนโอเวอรเลยเรดารยังสามารถชวยคุณระบุรายละเอียดตางๆ บนการ
แสดงผลเรดารได
ในบันทึกหนาจอดานลาง โอเวอรเลยเรดารนั้นเปดอยู หนาจอนี้ยังแสดงวิ
ดีโอฟด เราสามารถระบุรายละเอียด 2 - 3 อยางบนหนาจอเรดารได
2 จากมุมมองโซนารที่ใชได ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร >
การติดตั้งโซนาร > คาชดเชยหัวเรือ
3 ปอนระยะที่วัดได และเลือก เสร็จ
พื้นดิน
ที่มุมมองโซนารที่ใชได ระยะดานหนาจะเปลี่ยนตามระยะที่คุณปอน
การปรับเข็มทิศ
กอนที่คุณจะปรับเข็มทิศได ตองติดตั้งหัวโซนารบนคานใหหางจากทรอล
ลิ่งมอเตอรเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแมเหล็ก และหยอนลงในน้ำ การ
ปรับเทียบตองมีคุณภาพที่เพียงพอเพื่อเปดใชเข็มทิศภายใน
หมายเหตุ: ในการใชเข็มทิศ คุณตองติดตั้งหัวโซนารบนทายเรือหรือ
กานทรอลิ่งมอเตอร เข็มทิศอาจไมทำงานเมื่อคุณติดตั้งหัวโซนารบน
มอเตอร
หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรใชเซนเซอรทิศมุงหนา เชน
เซนเซอรทิศมุงหนา SteadyCast™ เซนเซอรทิศมุงหนาแสดงทิศทางที่
หัวโซนารชี้โดยสัมพันธกับเรือ
หมายเหตุ: จะใชงานการปรับเทียบเข็มทิศไดกับหัวโซนารที่มีเข็มทิศ
ภายในเทานั้น เชน หัวโซนาร PS21-TR
คุณสามารถเริ่มเลี้ยวเรือของคุณกอนการปรับเทียบได แตคุณตองหมุน
เรือของคุณเต็มที่ 1.5 ครั้งระหวางการปรับเทียบ
1 จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร >
การติดตั้งโซนาร
2 หากจำเปน ใหเลือก ใชงาน AHRS เพื่อเปดเซนเซอร AHRS
3 เลือก ปรับเทียบเข็มทิศ
4 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
เรดาร
คำเตือน
เรดารเรือจะสงพลังงานไมโครเวฟที่อาจเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว
กอนเริ่มสงเรดาร ตรวจสอบวาพื้นที่โดยรอบเรดารไมมีสิ่งกีดขวาง เรดาร
จะสงลำคลื่นประมาณ 12° สูงกวาและต่ำกวาเสนแนวนอนจากศูนยกลาง
เรดาร
30
เรือ
โอเวอรเลยเรดาร
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับอุปกรณเสริมGarminเรดารของเรือ
คุณสามารถใชขอมูลโอเวอรเลยเรดารบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือบน
แผนที่ตกปลาได
ขอมูลที่แสดงบนโอเวอรเลยเรดารมาจากโหมดเรดารที่ใชลาสุด และการ
กำหนดคาทั้งหมดที่ใชกับโอเวอรเลยเรดารจะถูกใชกับโหมดเรดารที่ใช
ลาสุดดวย
โอเวอรเลยเรดารและการปรับขอมูลแผนที่ใหสอดคลองกัน
เมื่อใชโอเวอรเลยเรดาร ชารตพล็อตเตอรจะปรับขอมูลเรดารให
สอดคลองกับขอมูลแผนที่ตามทิศมุงหนาของเรือ ซึ่งมาจากคาเริ่มตนของ
ขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาแมเหล็กที่ตอโดยใช NMEA 0183 หรือ
เครือขาย NMEA 2000 หากไมมีเซนเซอรทิศมุงหนา การเดินเรือจะใช
ขอมูลเสนทาง GPS
ขอมูลเสนทาง GPS ระบุทิศทางที่เรือเคลื่อนที่ ไมใชทิศทางที่เรือกำลังมุง
หนาไป หากเรือกำลังลอยถอยหลังหรือเขาดานขางเนื่องจากกระแสน้ำ
หรือลม โอเวอรเลยเรดารอาจไมสามารถปรับใหสอดคลองกับขอมูล
แผนที่ไดโดยสมบูรณ ควรหลีกเลี่ยงสถานการณนี้โดยใชขอมูลทิศมุง
หนาของเรือจากเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส
หากทิศมุงหนาของเรือมาจากขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาแมเหล็กหรือ
การนำทางอัตโนมัติ ขอมูลทิศมุงหนาอาจไมถูกตองเนื่องจากการตั้งคา
ไมถูกตอง ความผิดปกติทางกล การรบกวนแมเหล็ก หรือปจจัยอื่นๆ หาก
ขอมูลทิศมุงหนาไมถูกตอง โอเวอรเลยเรดารอาจไมสามารถปรับให
สอดคลองกับขอมูลแผนที่ไดโดยสมบูรณ
การสงสัญญาณเรดาร
หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัย เรดารจะเขาสูโหมดสแตนดบายหลังจาก
อุนเครื่อง เพื่อใหคุณตรวจสอบวาพื้นที่โดยรอบเรดารไมมีสิ่งกีดขวาง
กอนเริ่มสงเรดาร
เรดาร
1 เมื่อปดใชงานชารตพล็อตเตอร เชื่อมตอเรดารของคุณตามที่อธิบาย
2
3
4
5
ไวในคำแนะนำการติดตั้งเรดาร
เปดชารตพล็อตเตอร
ถาจำเปน เรดารจะอุนเครื่องและนับถอยหลังเพื่อเตือนคุณเมื่อเรดาร
พรอมทำงาน
เลือก เรดาร
เลือกโหมดเรดาร
ขอความนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นขณะที่เรดารกำลังเริ่มทำงาน
เลือก MENU > สงสัญญาณเรดาร
การหยุดการสงสัญญาณเรดาร
จากหนาจอเรดาร เลือก MENU > เรดารเขาสูสแตนดบาย
คำแนะนำ: กด > เรดารเขาสูสแตนดบาย จากหนาจอใดๆ เพื่อหยุด
การสงเรดารอยางรวดเร็ว
เปลอรเปนการเปลี่ยนความถี่ในการสะทอนของเรดาร เนื่องจากการ
เคลื่อนไหวที่เกี่ยวของของเปาหมาย ซึ่งจะชวยใหสามารถตรวจจับเปา
หมายที่มีการเคลื่อนที่เขาหาหรือออกจากเรดารไดอยางทันที
คุณสมบัติ MotionScope จะไฮไลตเปาหมายเคลื่อนที่ในการแสดงผล
เรดาร เพื่อชวยคุณนำทางขณะที่มีเรือลำอื่นหรืออยูในสภาพอากาศเลว
ราย หรือนำทางเขาหาจุดตกปลาที่มีนกกำลังหาอาหารบริเวณผิวน้ำ
เปาหมายเคลื่อนที่จะมีการกำหนดรหัสสี เพื่อใหคุณบอกไดอยางรวดเร็ว
วาเปาหมายใดที่กำลังเคลื่อนที่มาทางคุณหรือออกไปจากคุณ สำหรับรูป
แบบสีสวนใหญ สีเขียวแสดงวาเปาหมายกำลังเคลื่อนที่ออกไปจากคุณ
และสีแดงแสดงวาเปาหมายกำลังเคลื่อนที่เขามาหาคุณ
ในบางรุน คุณยังสามารถปรับการตั้งคา ความไว M-Scope เพื่อเปลี่ยน
เกณฑความเร็วสำหรับการเนนเปาหมายไดดวย การตั้งคาสูงขึ้นจะเนน
เปาหมายที่ชาลง และการตั้งคาต่ำลงจะเนนเปาหมายที่เร็วขึ้นเทานั้น
การตั้งคาโหมดการสงตามกำหนดเวลา
เพื่อชวยประหยัดพลังงาน คุณสามารถตั้งคาชวงเวลาที่เรดารจะสงและไม
สงสัญญาณ (สแตนดบาย)
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไมมีอยูในโหมดเรดารคู
1 จากหนาจอเรดาร เลือก MENU > ตัวเลือกเรดาร > การสงตาม
กำหนดเวลา
2 เลือก การสงตามกำหนดเวลา เพื่อเปดใชตัวเลือก
3 เลือก เวลาสแตนดบาย ปอนชวงเวลาระหวางการสงสัญญาณเรดาร
และเลือกเสร็จ
4 เลือก ระยะเวลาสง ปอนระยะเวลาสงสัญญาณเรดารแตละครั้ง แลว
เลือก เสร็จ
คุณสามารถเปดใชโซนคุมกันเพื่อแจงเตือนคุณเมื่อมีบางสิ่งเขามาใน
ระยะที่กำหนดรอบเรือของคุณ
จากหนาจอเรดาร เลือก MENU > ตัวเลือกเรดาร > โซนคุมกัน
การเปดใชและการปรับโซนที่ไมมีการสงเรดาร
การกำหนดโซนคุมกันเปนวงกลม
คุณสามารถระบุพื้นที่ที่เครื่องสแกนเรดารไมสงสัญญาณได
หมายเหตุ: รุนเรดาร GMR Fantom และ xHD2 สนับสนุน 2 โซนไมสง
สัญญาณ รุนเรดาร GMR อื่นสวนใหญสนับสนุน 1 โซนไมสงสัญญาณ
GMR รุนเรดาร HD 18+ ไมรองรับโซนที่ไมมีการสงสัญญาณ
1 จากหนาจอเรดาร เลือก MENU > การตั้งคาเรดาร > การติดตั้ง
โซนาร > โซนไมสงสัญญาณ
เปดใชงานโซนไมสงสัญญาณระบุโดยพื้นที่แรเงาบนหนาจอเรดาร
2 เลือกมุม 1 และเลือกตำแหนงใหมสำหรับมุมแรก
3 เลือกมุม 2 และเลือกตำแหนงใหมสำหรับมุมที่สอง
4 เลือก เสร็จ
5 ในกรณีที่จำเปน ใหทำซ้ำสำหรับโซนที่สอง
การปรับชวงเรดาร
ชวงสัญญาณเรดารจะแจงระยะสัญญาณพัลสที่สงและไดรับโดยเรดาร
เนื่องจากชวงเพิ่มขึ้น เรดารจะสงพัลสยาวกวาเพื่อเขาถึงเปาหมายระยะ
ไกล เปาหมายที่ใกลกวาโดยเฉพาะฝนและคลื่นจะสะทอนพัลสที่ยาวกวา
ซึ่งจะเพิ่มคารบกวนบนหนาจอเรดาร การดูขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายชวงที่
ยาวกวาจะชวยลดพื้นที่บนหนาจอเรดารในการดูเปาหมายในชวงสั้น
• หมุนปุมเพื่อเพิ่มหรือลดชวง
การเปดใชงานโซนคุมกัน
กอนที่คุณจะกำหนดขอบเขตของโซนคุมกัน คุณตองเปดใชงานโซนคุม
กัน (การเปดใชงานโซนคุมกัน, หนา 31)
คุณสามารถกำหนดโซนคุมกันเปนวงกลมรอบเรือของคุณ
1 จากหนาจอเรดาร ใหเลือก MENU > ตัวเลือกเรดาร > โซนคุมกัน >
> วงกลม.
2 เลือกตำแหนงวงกลมโซนคุมกันรอบนอก
3 เลือกตำแหนงวงกลมโซนคุมกันรอบในเพื่อกำหนดความกวางของ
โซนคุมกัน
การกำหนดโซนคุมกันบางสวน
กอนที่คุณจะกำหนดขอบเขตของโซนคุมกัน คุณตองเปดใชงานโซนคุม
กัน (การเปดใชงานโซนคุมกัน, หนา 31)
คุณสามารถกำหนดขอบเขตของโซนคุมกันเพียงบางสวนรอบเรือของ
คุณ
1 จากหนาจอเรดาร เลือก MENU > ตัวเลือกเรดาร > โซนคุมกัน >
> มุม 1
2 แตะแลวลากตำแหนงของมุมโซนคุมกันรอบนอก
คำแนะนำในการเลือกชวงเรดาร
• กำหนดขอมูลที่คุณตองดูบนหนาจอเรดาร
เชน หากคุณตองการขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ เปาหมายหรือการ
จราจรที่อยูใกล หรือคุณกังวลกับสภาพอากาศระยะไกล
• ประเมินสภาพแวดลอมภายในระยะเรดาร
โดยเฉพาะในสภาพอากาศรายแรง สัญญาณเรดารชวงยาวจะเพิ่ม
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนหนาจอเรดารและทำใหดูขอมูลวัตถุ
ในชวงสั้นไดยาก ขณะฝนตก สัญญาณเรดารชวงสั้นจะชวยใหคุณดู
ขอมูลเกี่ยวกับวัตถุที่อยูใกลไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถากำหนดการ
ตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนไวอยางเหมาะสม
• เลือกชวงที่มีผลที่สั้นที่สุด เพื่อใชเรดารและสภาพแวดลอมในปจจุบัน
เทคโนโลยีดอปเปลอรเรดาร MotionScope™
เรดาร GMR Fantom ใชเอฟเฟกตดอปเปลอรในการตรวจจับและ
ไฮไลตเปาหมายเคลื่อนที่ เพื่อชวยใหคุณหลีกเลี่ยงการชนที่อาจเกิดขึ้น
คนหาฝูงนก และติดตามการกอตัวของสภาพอากาศตางๆ เอฟเฟกตดอป
เรดาร
3 เลือก มุม 2
4 เลือกตำแหนงวงกลมโซนคุมกันรอบใน
ของโซนคุมกัน
5 เลือก เสร็จ
เพื่อกำหนดความกวาง
MARPA
อุปกรณชวยรางเรดาหแบบอัตโนมัติขนาดเล็ก (Mini Automatic Radar
Plotting Aid - MARPA) จะชวยใหคุณระบุและติดตามเปาหมายและใช
เพื่อหลีกเลี่ยงการชนเปนหลัก ในการใช MARPA คุณจะกำหนดแท็ก
MARPA ใหกับเปาหมาย ระบบเรดารจะติดตามวัตถุที่ติดแท็กโดย
31
อัตโนมัติ และแจงขอมูลเกี่ยวกับวัตถุใหคุณทราบ รวมถึงระยะ ทิศทาง
ความเร็ว ทิศมุงหนาของ GPS จุดเฉียดใกลที่สุด และเวลาถึงจุดเฉียด
ใกลที่สุด MARPA ระบุสถานะวัตถุที่ติดแท็ก (การคนหา หายไป การ
ติดตามหรือที่เปนอันตราย) และชารตพล็อตเตอรจะสงเสียงเตือนการชน
ถาวัตถุเขามาในโซนปลอดภัย
สัญลักษณเปาหมาย MARPA
การคนหาเปาหมาย วงแหวนสีเขียวเสนประเนนจะแผพลังงานคลื่นจาก­
เปาหมายขณะที่เรดารกำลังจับเปาหมาย
เปาหมายจะถูกคนพบ วงแหวนสีเขียวทึบแสดงตำแหนงเปาหมายที่เรดาร­
จับเปาหมายได เสนประสีเขียวที่ตอกับวงกลมแสดงเสนทางบนพื้นที่คาด­
การณไวหรือทิศมุงหนาของ GPS ของเปาหมาย
เปาหมายอันตรายอยูภายในชวง วงแหวนสีแดงจะกะพริบจากเปาหมาย­
ขณะที่เสียงเตือนจะดังขึ้นและขอความจะปรากฏขึ้น หลังจากรับทราบ­
เสียงเตือน จุดสีแดงทึบและเสนประสีแดงที่ตอกันแสดงตำแหนงและเสน­
ทางบนพื้นที่คาดการณไวหรือทิศมุงหนาของ GPS ของเปาหมาย หากปด­
เสียงเตือนการชนในโซนปลอดภัย เปาหมายจะกะพริบ เสียงเตือนจะไมสง­
เสียง และขอความเตือนจะไมปรากฏ
เปาหมายหายไป วงแหวนสีเขียวทึบพรอมเครื่องหมาย X บนวงแหวน­
แสดงวาเรดารไมสามารถจับเปาหมายได
จุดที่ใกลที่สุดที่เขาถึงและเวลาที่เขาถึงจุดที่ใกลกับเปาหมายที่เปน­
อันตรายมากที่สุด
การกำหนดแท็ก MARPA ใหกับวัตถุ
กอนที่คุณจะใช MARPA คุณตองมีเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตออยูและ
เปดใชสัญญาณ GPS เซนเซอรทิศมุงหนาตองมีหมายเลขกลุม
พารามิเตอร NMEA 2000 (PGN) 127250 หรือ NMEA 0183 HDM
หรือขอความ HDG
1 จากหนาจอเรดาร เลือกวัตถุหรือตำแหนง
2 เลือก คนหาเปาหมาย > เปาหมาย MARPA
จอเรดาร VRM จะปรากฏเปนวงกลมที่อยูตรงกลางตำแหนงปจจุบันของ
เรือ และ EBL จะปรากฏเปนเสนที่เริ่มจากตำแหนงปจจุบันของเรือและตัด
กับ VRM จุดตัดคือพิกัด VRM และ EBL
การแสดงและการปรับ VRM และ EBL
คุณสามารถปรับเสนผานศูนยกลางของ VRM และมุม EBL ซึ่งจะเลื่อน
จุดตัดของ VRM และ EBL คา VRM และ EBL ที่กำหนดคาในโหมด
หนึ่งจะถูกใชกับโหมดเรดารอื่นๆ ทั้งหมด
1 จากหนาจอเรดาร เลือก MENU > ตัวเลือกเรดาร > VRM/EBL
2 ในการปรับ VRM/EBL ใหเลือกลูกศรบนปุม VRM/EBL
3 เลือกตำแหนงใหมของจุดตัด VRM และ EBL
4 เลือก เสร็จ
การวัดระยะและทิศทางไปยังวัตถุเปาหมาย
กอนที่คุณจะปรับ VRM และ EBL คุณตองแสดงบนหนาจอเรดาร (การ
แสดงและการปรับ VRM และ EBL, หนา 32)
1 จากหนาจอเรดาร เลือกตำแหนงเปาหมาย
2 เลือก วัด
ระยะและทิศทางไปยังตำแหนงเปาหมายจะปรากฏที่มุมซายบนของ
หนาจอ
รอยทางเสียงสะทอน
คุณสมบัติรอยทางเสียงสะทอนชวยใหคุณติดตามการเคลื่อนที่ของเรือบน
หนาจอเรดาร ขณะที่เรือเคลื่อนที่ คุณจะเห็นรอยจางๆ
ตามแนวการ
เคลื่อนที่ของเรือ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่แสดงรอยทางได
การลบแท็ก MARPA จากวัตถุเปาหมาย
1 จากหนาจอเรดาร เลือกเปาหมาย MARPA
2 เลือก เปาหมาย MARPA > ลบทิ้ง
การดูขอมูลเกี่ยวกับวัตถุที่ติดแท็ก MARPA
คุณสามารถดูระยะ ทิศทาง ความเร็วและขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับวัตถุที่ติด
แท็ก MARPA
1 จากหนาจอเรดาร เลือกวัตถุเปาหมาย
2 เลือก เปาหมาย MARPA
ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA
จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร คุณสามารถดูและปรับแตงการ
แสดงรายการภัยคุกคาม AIS และ MARPA ได
1 จากหนาจอเรดาร เลือก MENU > ชั้น > เรือลำอื่นๆ > รายการ >
แสดง
2 เลือกประเภทของภัยคุกคามที่ตองการใหรวมอยูในรายการ
การแสดงเรือ AIS บนหนาจอเรดาร
AIS ตองใชอุปกรณ AIS ภายนอกและสัญญาณจากเครื่องรับสงเรดารที่
ใชงานจากเรือลำอื่น
คุณสามารถกำหนดคาการแสดงเรือลำอื่นบนหนาจอเรดารได หากมีการ
กำหนดคาใดๆ (ยกเวนชวงการแสดง AIS) ในโหมดเรดารหนึ่ง การตั้ง
คานั้นจะถูกใชกับโหมดเรดารอื่นๆ ทั้งหมด รายละเอียดและการตั้งคาทิศ
มุงหนาที่คาดการณไวที่กำหนดคาไวในโหมดเรดารหนึ่งจะถูกใชกับ
โหมดเรดารอื่นๆ ทั้งหมดและใชกับโอเวอรเลยเรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก MENU > เรือลำอื่นๆ >
AIS
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการระบุระยะทางจากตำแหนงของคุณซึ่งเรือ AIS จะปรากฏอยู
ภายในระยะดังกลาว ใหเลือก ชวงแสดงผล และเลือกระยะทาง
• หากตองการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรือที่เปดใชงาน AIS เลือก
รายละเอียด > แสดง
• หากตองการตั้งคาเวลาทิศมุงหนาที่คาดการณไวสำหรับเรือที่เปด
ใชงาน AIS เลือก คาดการณ และปอนเวลา
VRM และ EBL
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งคาที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเรดารอื่นๆ หรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใชงานไมไดในรุน xHD Open Array หรือ
HD/HD+ Radome
การเปดรอยทางเสียงสะทอน
จากหนาจอเรดาร เลือกMENU > ตัวเลือกเรดาร > รอยทางเสียง
สะทอน > การแสดงผล
การปรับระยะเวลารอยทางเสียงสะทอน
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก MENU > ตัวเลือก
เรดาร > รอยทางเสียงสะทอน > เวลา
2 เลือกระยะเวลารอยทาง
การลบรอยทางเสียงสะทอน
คุณสามารถลบรอยทางเสียงสะทอนออกจากหนาจอเรดารได เพื่อลด
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนหนาจอ
จากหนาจอเรดาร ใหเลือก MENU > ตัวเลือกเรดาร > รอยทางเสียง
สะทอน > ลางรอยทาง
การปรับการแสดงผลเรดารที่ดีที่สุด
คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลเรดารเพื่อลดสัญญาณสะทอนที่
ไมตองการและเพิ่มความถูกตองแมนยำยิ่งขึ้น
หมายเหตุ: คุณสามารถปรับการแสดงผลเรดารไดในแตละโหมดเรดาร
1 เลือกชวงเรดาร (การปรับชวงเรดาร, หนา 31)
2 เรียกคืนคาเริ่มตนของการตั้งเกน (การปรับตั้งเกนบนหนาจอเรดาร
โดยอัตโนมัติ, หนา 33)
3 ปรับการตั้งเกนดวยตนเอง (การปรับเกนบนหนาจอเรดารดวยตนเอง,
หนา 33)
เครื่องหมายระยะผันแปร (VRM) และเสนทิศทางอิเล็กทรอนิกส (EBL)
ใชวัดระยะทางและทิศทางจากเรือของคุณไปยังวัตถุเปาหมาย บนหนา
32
เรดาร
เกนเรดารและสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ
การปรับตั้งเกนบนหนาจอเรดารโดยอัตโนมัติ
การตั้งคาเกนอัตโนมัติสำหรับโหมดเรดารแตละโหมดไดรับการปรับมา
ใหเหมาะกับโหมดนั้นๆ และอาจแตกตางไปจากการตั้งคาเกนอัตโนมัติที่
ใชสำหรับโหมดอื่น
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไมมีในเรดารบางรุน
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร ใหเลือก MENU > เพิ่ม
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการปรับตั้งเกนอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนสภาพ ใหเลือก ต่ำ
อัตโนมัติ หรือ สูงอัตโนมัติ
• ในการปรับตั้งเกนอัตโนมัติเพื่อใหแสดงนกที่อยูเหนือผิวน้ำ ให
เลือก นกอัตโนมัติ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไมมีในรุน xHD Open Array หรือ HD/HD+
Radome
การปรับเกนบนหนาจอเรดารดวยตนเอง
เพื่อใหเรดารทำงานเต็มประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับเกนไดดวยตนเอง
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก MENU > เพิ่ม
2 เลือก ขึ้น เพื่อเพิ่มเกน จนกวาจะมีจุดสวางปรากฏบนหนาจอเรดาร
ขอมูลบนหนาจอเรดารจะไดรับการรีเฟรชทุกสองสามวินาที ดังนั้น
การปรับเกนดวยตนเองอาจยังไมปรากฏขึ้นในทันที ปรับเกนชาๆ
3 เลือก ลาง เพื่อลดเกนจนกวาจุดจะหายไป
4 หากมีเรือ ผืนดินหรือเปาหมายอื่นๆ อยูภายในระยะ เลือก ลาง เพื่อลด
เกนจนกวาเปาหมายจะเริ่มกะพริบ
5 เลือก ขึ้น เพื่อเพิ่มเกนจนกวาเรือ ผืนดินหรือเปาหมายอื่นๆ จะปรากฏ
ติดสวางนิ่งบนหนาจอเรดาร
6 ลดการแสดงวัตถุขนาดใหญที่อยูใกล หากจำเปน
7 ลดการแสดงภาพสะทอนแบบเสน หากจำเปน
การลดการรบกวนของวัตถุขนาดใหญในระยะใกล
เปาหมายที่มีขนาดใหญที่อยูในระยะใกล เชน เขื่อนกันคลื่น อาจทำให
ภาพเปาหมายที่ปรากฏบนหนาจอเรดารสวางมาก ภาพนี้อาจปดบังเปา
หมายที่เล็กกวาที่อยูในระยะใกล
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก MENU > เพิ่ม
2 เลือก ลาง เพื่อลดเกนจนกวาเปาหมายที่เล็กกวาจะปรากฏอยาง
ชัดเจนบนหนาจอเรดาร
การลดเกนเพื่อกำจัดการรบกวนของวัตถุขนาดใหญที่อยูในระยะใกล
อาจทำใหเปาหมายที่เล็กกวาหรือที่อยูไกลกวากะพริบหรือหายไปจาก
หนาจอเรดาร
การลดการรบกวนของภาพสะทอนแบบเสนบนหนาจอเรดาร
การรบกวนของภาพสะทอนแบบเสนอาจปรากฏเปนเสนออกจากเปา
หมายในรูปแบบครึ่งวงกลม คุณสามารถลดภาพสะทอนแบบเสนไดโดย
ลดเกนหรือลดระยะของเรดาร
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก MENU > เพิ่ม
2 เลือก ลาง เพื่อลดเกนจนกวารูปแบบเสนครึ่งวงกลมจะหายไปจากหนา
จอเรดาร
การลดเกนเพื่อลดการรบกวนของภาพสะทอนแบบเสนอาจทำใหเปา
หมายที่เล็กกวาหรือที่อยูไกลกวากะพริบหรือหายไปจากหนาจอเรดาร
การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลบนหนาจอเรดารโดย­
อัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชารตพล็อตเตอรเพื่อปรับการแสดงสัญญาณสะทอนที่
ไมตองการที่เกิดจากสภาพทะเลที่มีคลื่นมากโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใช การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ
จากทะเลที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับ
โหมดเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลยเรดาร
หมายเหตุ: เรดารและชารตพล็อตเตอรแตละรุนมีตัวเลือกและการตั้งคาที่
แตกตางกัน
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก MENU > Clutter
จากทะเล
2 เลือก คาที่ตั้งลวงหนา หรือ อัตโนมัติ
3 เลือกการตั้งคาที่แสดงสภาพทะเลปจจุบัน
เมื่อใชเรดารรุนที่เขากันได ชารตพล็อตเตอรจะปรับสัญญาณสะทอนที่ไม
ตองการจากทะเลตามสภาพทะเลโดยอัตโนมัติ
การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลบนหนาจอเรดารดวย­
ตนเอง
คุณสามารถปรับการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากสภาพ
ทะเลที่มีคลื่นมาก การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลจะสง
ผลตอการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการและเปาหมายในระยะใกล
มากกวาการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการและเปาหมายระยะไกล
การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลที่อยูในระดับสูงจะลด
การแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากคลื่นที่อยูในระยะใกล
แตอาจลดหรือไมแสดงเปาหมายในระยะใกล
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใช การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ
จากทะเลที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับ
โหมดเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลยเรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก MENU > Clutter
จากทะเล
2 เลือก ขึ้น หรือ ลาง เพื่อปรับการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ
จากทะเลจนกวาเปาหมายอื่นๆ จะปรากฏบนหนาจอเรดารอยาง
ชัดเจน
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากสภาพทะเลอาจยังคงปรากฏ
อยู
การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนบนหนาจอเรดาร
คุณสามารถปรับการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝน การลด
ระยะเรดารอาจชวยลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝน (การปรับ
ชวงเรดาร, หนา 31)
การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนจะสงผลตอการแสดง
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนและเปาหมายในระยะใกลมากกวา
การแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนและเปาหมายในระยะไกล
การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนที่สูงจะชวยลดการแสดง
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนในระยะใกล แตอาจลดหรือไมแสดง
เปาหมายในระยะไกล
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใช การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ
จากฝนที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับ
โหมดเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลยเรดาร
1 จากหนาจอเรดาร เลือก MENU > ตัวเลือกเรดาร > Clutter จากฝน
2 เลือก ขึ้น หรือ ลาง เพื่อเพิ่มหรือลดการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไม
ตองการจากฝนในระยะใกลจนกวาเปาหมายอื่นๆ จะปรากฏบนหนา
จอเรดารอยางชัดเจน
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนอาจยังคงปรากฏอยู
การลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ Cross Talk บนหนาจอเรดาร
คุณสามารถลดการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากการ
รบกวนจากที่มาเรดารใกลเคียง เมื่อเปดการตั้งคาปฏิเสธ Cross Talk
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งคาปฏิเสธ Cross Talk ที่
กำหนดคาสำหรับใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมด
เรดารอื่นหรือโอเวอรเลยเรดาร
จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร ใหเลือก MENU > การตั้งคา
เรดาร > Crosstalk Rej.
เมนูตัวเลือกเรดาร
จากหนาจอเรดาร ใหเลือก MENU > ตัวเลือกเรดาร
MotionScope™: ใช Doppler ตรวจจับและเนนเปาหมายที่เคลื่อนที่
เพื่อชวยหลีกเลี่ยงการชนที่อาจเกิดขึ้น คนหาฝูงนก และติดตามการ
เรดาร
33
กอตัวของสภาพอากาศ (เทคโนโลยีดอปเปลอรเรดาร
MotionScope™, หนา 31) ตัวเลือกนี้มีเฉพาะในรุน Fantom
การขยายหวงคลื่น: เพิ่มระยะสัญญาณพัลสสงที่จะเพิ่มกำลังสูงสุดไปยัง
เปาหมายโดยตรง ซึ่งจะชวยเพิ่มการตรวจจับและการระบุเปาหมาย
ตัวเลือกนี้มีเฉพาะในรุน xHD Radome และ xHD2 Open Array
ขนาดเปาหมาย: ปรับขนาดเปาหมาย ดวยการปรับการประมวลผลการ
บีบอัดพัลส เลือกเปาหมายที่เล็กลงเพื่อใหไดภาพคมชัด ความละเอียด
สูง เลือกเปาหมายที่ใหญขึ้นเพื่อใหไดภาพสะทอนที่ใหญขึ้นสำหรับ
เปาหมายขนาดเล็ก เชน เรือ หรือทุน ตัวเลือกนี้มีเฉพาะในรุน
Fantom
รอยทางเสียงสะทอน: ใหคุณติดตามการเคลื่อนที่ของเรือบนหนาจอ
เรดาร ตัวเลือกนี้ไมมีในรุน xHD Open Array หรือ HD/HD+
Radome
Clutter จากฝน: ลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากฝน (การ
ปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนบนหนาจอเรดาร, หนา 33)
VRM/EBL: แสดงวงกลมเครื่องหมายระยะผันแปร (VRM) และเสน
ทิศทางอิเล็กทรอนิกส (EBL) เพื่อใหคุณวัดระยะทางและทิศทางจาก
เรือของคุณถึงวัตถุเปาหมาย (VRM และ EBL, หนา 32)
โซนคุมกัน: ตั้งคาโซนที่ปลอดภัยโดยรอบเรือของคุณและสงเสียงเตือน
เมื่อมีสิ่งใดเขามาในโซน (การเปดใชงานโซนคุมกัน, หนา 31)
การสงตามกำหนดเวลา: ประหยัดพลังงานโดยสงสัญญาณเรดารในชวง
ที่กำหนด
เมนูการตั้งคาเรดาร
จากหนาจอเรดาร ใหเลือก MENU > การตั้งคาเรดาร
ที่มา: เลือกที่มาเรดารเมื่อเชื่อมตอเรดารมากกวาหนึ่งกับเครือขาย
แสดงแผนภูมิ: แสดงแผนที่ใตภาพเรดาร เมื่อเปดใชงาน เมนู ชั้น จะ
ปรากฏขึ้น
ปฐมนิเทศ: ตั้งคามุมมองของการแสดงผลเรดาร
Crosstalk Rej.: ลดการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจาก
การรบกวนจากที่มาเรดารใกลเคียง
ความเร็วหมุน: ตั้งคาความเร็วการหมุนที่ตองการของเรดาร ตัวเลือก
ความเร็วสูง สามารถใชเพื่อเพิ่มอัตรารีเฟรชได ในบางสถานการณ
เรดารจะหมุนโดยอัตโนมัติดวยความเร็วปกติเพื่อปรับปรุงการตรวจจับ
ตัวอยางเชน เมื่อเลือกระยะไกลหรือเมื่อใช MotionScope หรือชวงคู
การปรากฏตัว: ตั้งคารูปแบบสี ความเร็ว Look-ahead และลักษณะ
การนำทาง
การติดตั้งโซนาร: ใหคุณกำหนดคาเรดารสำหรับการติดตั้ง เชน การตั้ง
คาดานหนาเรือและตำแหนงพักเสาอากาศ
การตั้งคาลักษณะเรดาร
จากหนาจอเรดาร เลือก MENU > การตั้งคาเรดาร > การปรากฏตัว
หมายเหตุ: การตั้งคานี้ไมมีผลใชกับโอเวอรเลยเรดาร
สีพื้นหลัง: ตั้งคาสีพื้นหลัง
สีพื้นหนา: ตั้งคารูปแบบสีสำหรับการกลับมาของเรดาร
ความเร็ว Look-Ahead: เปลี่ยนตำแหนงปจจุบันของคุณไปที่ดานลาง
ของหนาจอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มความเร็ว ปอนความเร็วสูงสุดเพื่อ
ใหไดผลดีที่สุด
เสนทิศมุงหนา: แสดงการขยายจากจากหัวเรือในทิศทางบนหนาจอ
เรดาร
วงวัดระยะ: แสดงวงแหวนชวงที่ชวยใหคุณแสดงระยะทางบนหนาจอ
เรดาร
วงแหวนทิศทาง: แสดงทิศทางที่สัมพันธกับทิศมุงหนาหรือตามจุดอางอิง
ทิศเหนือเพื่อชวยใหคุณกำหนดทิศทางไปยังวัตถุที่แสดงบนหนาจอ
เรดาร
เสนนำทาง: แสดงเสนทางที่ระบุที่คุณตั้งคาโดยใช เสนทางไปยัง การ
แนะนำอัตโนมัติ หรือ ไปที่
จุดเดินทาง: แสดงเวยพอยทบนหนาจอเรดาร
การตั้งคาการติดตั้งเรดาร
หนาเรือ: ชดเชยตำแหนงจริงของเรดารเมื่อไมอยูบนแนวเรือ (คาชดเชย
ดานหนาเรือ, หนา 34)
การกำหนดคาเสาอากาศ: ตั้งคาขนาดเสาอากาศเรดารและตั้งคา
ตำแหนงที่เรดารหยุด (การตั้งคาตำแหนงพักที่กำหนดเอง, หนา 34)
34
โซนไมสงสัญญาณ: ตั้งคาพื้นที่ที่เรดารไมสงสัญญาณ (การเปดใชและ
การปรับโซนที่ไมมีการสงเรดาร, หนา 31)
คาชดเชยดานหนาเรือ
คาชดเชยดานหนาเรือจะชดเชยตำแหนงจริงของเครื่องสแกนเรดารบน
เรือ ถาเครื่องสแกนนเรดารไมสอดคลองกับแนวหัวเรือ-ทายเรือ
การวัดคาชดเชยดานหนาเรือที่จำเปน
คาชดเชยดานหนาเรือจะชดเชยตำแหนงจริงของเครื่องสแกนเรดารบน
เรือ ถาเครื่องสแกนนเรดารไมสอดคลองกับแนวหัวเรือ-ทายเรือ
1 ใชเข็มทิศแมเหล็กตรวจจับทิศทางแบบแสงของเปาหมายที่อยูกับที่
ภายในชวงที่มองเห็นได
2 วัดทิศทางเปาหมายบนเรดาร
3 ถาทิศทางผันผวนมากกวา +/- 1° ใหตั้งคาชดเชยดานหนาเรือ
การตั้งคาชดเชยดานหนาเรือ
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาชดเชยดานหนาเรือ คุณตองวัดคาชดเชยดาน
หนาเรือที่จำเปน
การตั้งคาการชดเชยดานหนาเรือที่กำหนดคาไวใชในโหมดเรดารหนึ่ง
จะถูกใชกับโหมดเรดารอื่นทั้งหมดและกับโอเวอรเลยเรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก MENU > การตั้งคา
เรดาร > การติดตั้งโซนาร > หนาเรือ
2 เลือก ขึ้น หรือ ลาง เพื่อปรับคาชดเชย
การตั้งคาตำแหนงพักที่กำหนดเอง
โดยคาเริ่มตน เสาอากาศจะหยุดในแนวตั้งฉากกับทางเดินเมื่อไมไดกำลัง
หมุน คุณสามารถปรับตำแหนงนี้ได
1 จากหนาจอเรดาร เลือก MENU > การตั้งคาเรดาร > การติดตั้ง
โซนาร > การกำหนดคาเสาอากาศ > ตำแหนงจอด
2 ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับตำแหนงเสาอากาศเมื่อหยุด แลวเลือก BACK
การเลือกที่มาเรดารอื่น
1 เลือกตัวเลือก:
• จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก MENU > การตั้งคา
เรดาร > ที่มา
• เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > แหลงที่ตองการ > เรดาร
2 เลือกที่มาเรดาร
การเปลี่ยนโหมดเรดาร
1 จากหนาจอรวมหรือแผนผัง SmartMode พรอมเรดาร เลือก MENU
> เปลี่ยนเรดาร
2 เลือกโหมดเรดาร
ออโตไพลอต
คำเตือน
คุณสามารถใชคุณสมบัติออโตไพลอตไดเฉพาะในสถานีที่ติดตั้งใกลกับ
พวงมาลัยเรือ ลิ้นปกผีเสื้อและอุปกรณควบคุมพวงมาลัยเรือเทานั้น
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและ
รอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุม
เรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยา
ปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม
เตรียมพรอมเสมอสำหรับกรณีที่ตองควบคุมเรือดวยตนเองอยางกะทันหัน
เรียนรูการใชออโตไพลอตบนผืนน้ำเปดที่สงบและไมมีอันตราย
ใชความระมัดระวังเมื่อใชออโตไพลอตใกลอันตรายในน้ำ เชน ทาเรือ
สิ่งปลูกสราง และเรือลำอื่น
ระบบออโตไพลอตจะปรับการควบคุมเรือของคุณอยางตอเนื่องเพื่อรักษา
ทิศมุงหนาอยางตอเนื่อง (รักษาทิศมุงหนา) นอกจากนี้ระบบจะควบคุม
พวงมาลัยและโหมดการทำงานและรูปแบบการควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติ
อื่นๆ ดวย
เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับระบบออโตไพลอต Garmin ที่สามารถ
ใชรวมกันได คุณจะสามารถสั่งการและควบคุมออโตไพลอตไดจากชารต
พล็อตเตอร
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับระบบออโตไพลอต Garmin ที่สามารถใชรวมกันได
ใหไปที่ garmin.com
ออโตไพลอต
การเปดหนาจอออโตไพลอต
กอนที่คุณจะเปดหนาจอออโตไพลอต คุณตองติดตั้งและกำหนดคาออโต
ไพลอต Garmin ที่ใชรวมกันได
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
แถบโอเวอรเลยออโตไพลอต
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไมมีในออโตไพลอตบางรุน
หนาจอออโตไพลอต
โหมดออโตไพลอต
เปดใชการรักษาทิศมุงหนา
เลี้ยวซาย
ทิศมุงหนาจริง
ตัวแสดงตำแหนงหางเสือ (มีเฉพาะเมื่อเชื่อมตอเซนเซอรหางเสือเทานั้น)
ทิศมุงหนาที่ตองการ (ทิศมุงหนาที่ออโตไพลอตบังคับทิศทาง)
เลี้ยวขวา
ทิศมุงหนาจริง
ใชงานรูปแบบการบังคับเลี้ยว
ทิศมุงหนาที่ตองการ (ทิศมุงหนาที่ออโตไพลอตบังคับทิศทาง)
เปดหนาจอและเมนูออโตไพลอตทั้งหมด
ทิศมุงหนาจริง (เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย)
ทิศมุงหนาที่ตองการ (เมื่อใช)
ตัวแสดงตำแหนงหางเสือ (ฟงกชันนี้มีเฉพาะเมื่อเชื่อมตอเซนเซอรหางเสือ­
เทานั้น)
การปรับการเพิ่มการควบคุมพวงมาลัยทีละขั้น
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก MENU > ตั้งคา Autopilot > ขนาด
ระดับเลี้ยว
2 เลือกเพิ่ม
การตั้งคาประหยัดพลังงาน
คุณสามารถปรับระดับการใชหางเสือ
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก MENU > ตั้งคา Autopilot > การตั้ง
คาดหมดพาวเวอร > ประหยัดพลังงาน
2 เลือกเปอรเซ็นต
เมื่อเลือกคาเปอรเซ็นตสูง การใชหางเสือและทิศมุงหนาจะลดลง ยิ่งตั้ง
คาเปอรเซ็นตสูง ระยะจะเบี่ยงเบนมากกอนที่ออโตไพลอตจะทำการ
แกไข
คำแนะนำ: ในสภาพที่มีคลื่นมากที่ความเร็วต่ำ การเพิ่มเปอรเซ็นต
ประหยัดพลังงาน จะลดการใชหางเสือ
การเปดใชงาน Shadow Drive™
หมายเหตุ: คุณสมบัติ Shadow Drive อาจไมมีในรุนออโตไพลอตบาง
รุน
จากหนาจอออโตไพลอต เลือก MENU > ตั้งคา Autopilot >
Shadow Drive > เปด
การเลือกที่มาทิศมุงหนาที่ตองการ
ประกาศ
เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหใชเข็มทิศภายในของ CCU ออโตไพลอต
สำหรับทิศมุงหนา ใชเข็มทิศ GPS ของบุคคลที่สามสามารถทำใหขอมูล
ที่สงมาไมสม่ำเสมอและอาจทำใหเกิดความลาชาอยางมาก ออโตไพลอต
ตองการขอมูลตามชวงเวลา และไมสามารถใชขอมูลเข็มทิศ GPS บุคคล
ที่สามสำหรับตำแหนง GPS หรือความเร็ว หากใชงานเข็มทิศ GPS
บุคคลที่สาม ออโตไพลอตจะรายงานสูญเสียขอมูลการนำทางและที่มา
ความเร็วเปนระยะ
หากคุณมีที่มาทิศมุงหนามากกวาหนึ่งที่ในเครือขาย คุณสามารถเลือก
ที่มาที่คุณตองการได ที่มาสามารถทำงานรวมกับเข็มทิศ GPS หรือ
เซนเซอรทิศมุงหนาแมเหล็กได
1 จากหนาออโตไพลอต ใหเลือก MENU > ตั้งคา Autopilot > แหลง
ที่ตองการ
2 เลือกที่มา
หากที่มาทิศมุงหนาที่เลือกใชงานไมได หนาออโตไพลอตจะไมแสดง
ขอมูลใดๆ
ออโตไพลอต
การใชออโตไพลอต
เมื่อคุณใชออโตไพลอต ออโตไพลอตจะควบคุมพวงมาลัยเรือและบังคับ
เลี้ยวเรือเพื่อรักษาทิศมุงหนาของคุณ
จากหนาจอ เลือก เปดใชงาน
ทิศมุงหนาที่ตองการจะแสดงตรงกลางหนาจอออโตไพลอต
การปรับทิศมุงหนาดวยพวงมาลัยเรือ
หมายเหตุ: คุณตองเปดใชคุณสมบัติ Shadow Drive กอนที่คุณจะปรับ
การเดินหนาโดยใชพวงมาลัยเรือ (การเปดใชงาน Shadow Drive™,
หนา 35)
เมื่อใชออโตไพลอต ใหควบคุมเรือดวยตนเอง
ออโตไพลอตจะเปดใชโหมด Shadow Drive
เมื่อคุณปลอยพวงมาลัยเรือและรักษาทิศมุงหนาดวยตนเองสองสาม
วินาที ออโตไพลอตจะเริ่มการรักษาทิศมุงหนาตอที่ทิศมุงหนาใหม
การปรับทิศมุงหนาดวยออโตไพลอตในโหมดควบคุมพวงมาลัย­
เปนขั้น
กอนที่คุณจะควบคุมเรือของคุณโดยใชปุมตางๆ ที่ดานลางของหนาจอออ
โตไพลอต คุณตองใชออโตไพลอต การใชออโตไพลอต, หนา 35)
• เลือก <1° หรือ 1°> เพื่อเริ่มเลี้ยว 1° หนึ่งครั้ง
• เลือก <<10° หรือ 10°>> เพื่อเริ่มเลี้ยว 10° หนึ่งครั้ง
• กดคาง <1° หรือ 1°> เพื่อเริ่มเลี้ยวแบบควบคุมอัตรา
เรือจะยังเลี้ยวจนกวาคุณจะปลอยปุม
• กดคาง <<10° หรือ 10°>> เพื่อเริ่มการเลี้ยวจนถึง 10°
รูปแบบการบังคับเลี้ยว
คำเตือน
คุณมีหนาที่รับผิดชอบตอการทำงานที่ปลอดภัยบนเรือของคุณ หามเริ่ม
รูปแบบการควบคุมพวงมาลัยจนกวาคุณจะมั่นใจวาไมมีสิ่งกีดขวางในน้ำ
ออโตไพลอตจะควบคุมเรือตามรูปแบบที่กำหนดไวลวงหนาสำหรับการ
จับปลา และอาจควบคุมในกรณีพิเศษ เชน การเลี้ยวกลับและการเลี้ยว
แบบ Williamson
การขับตามรูปแบบยูเทิรน
คุณสามารถใชรูปแบบยูเทิรนเพื่อเลี้ยวเรือประมาณ 180 องศา และรักษา
ทิศมุงหนาใหม
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา >
การกลับลำ
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบวงกลม
คุณสามารถใชรูปแบบวงกลมเพื่อบังคับเรือเปนวงกลมตอเนื่องในทิศทาง
ที่ระบุ และภายในชวงเวลาที่ระบุ
35
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา >
วงกลม
2 หากจำเปน ใหเลือก เวลา และเลือกเวลาเพื่อใหระบบออโตไพลอต
บังคับเลี้ยวจนครบหนึ่งรอบ
3 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบซิกแซก
คุณสามารถใชรูปแบบซิกแซกเพื่อบังคับเรือจากพอรตไปยังกราบขวา
และดานหลังในชวงเวลาและมุมที่ระบุไปตามทิศทางมุงหนาปจจุบันของ
คุณ
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา >
ซิกแซ็ก
2 หากจำเปน ใหเลือก แอมปลิจูด และเลือกองศา
3 หากจำเปน ใหเลือก ชวงเวลา และเลือกระยะเวลา
4 เลือก ใชซิกแซ็ก
การขับตามรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน
คุณสามารถใชรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสันเพื่อบังคับเรือไปรอบๆ
โดยตั้งใจแลนเรือไปตามดานขางของตำแหนงที่เริ่มตนรูปแบบการเลี้ยว
ของวิลเลียมสัน รูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสันสามารถใชในสถานะ
การณ Man Overboard
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา >
การเลี้ยววิลเลียมสัน
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
การขับตามรูปแบบวงโคจร
การเปดใชงานการควบคุมออโตไพลอตบนนาฬิกา
Garmin
คุณสามารถควบคุมออโตไพลอต Garmin ดวยนาฬิกา Garmin ที่ใชรวม
กันได ไปที่ garmin.com สำหรับรายการนาฬิกา Garmin ที่ใชรวมกัน
ได
หมายเหตุ: การแจงเตือนอัจฉริยะจะใชบนนาฬิกาไมไดเมื่อเปดใชงาน
รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต
1 เลือก การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > แอพ Connect IQ™ > การ
ควบคุมออโตไพลอต > เปดใชงาน > การเชื่อมตอใหม
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การปรับแตงการดำเนินการของปุมออโตไพลอต
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการดำเนินการของปุมออโตไพลอต คุณตอง
ติดตั้งและกำหนดคาออโตไพลอต Garmin ที่ใชรวมกันได
คุณสามารถเลือกการดำเนินการออโตไพลอตที่นาฬิกา Garmin จะ
ดำเนินการไดสูงสุดสามรายการ
หมายเหตุ: การดำเนินการออโตไพลอตที่ใชไดจะขึ้นอยูกับออโตไพลอต
ที่ติดตั้ง
1 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > แอพ
Connect IQ™ > การควบคุมออโตไพลอต > การดำเนินการของปุม
2 เลือกปุม
3 เลือกการดำเนินการ
รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor™
คุณสามารถใชรูปแบบวงโคจรเพื่อบังคับเรือในทิศทางวงกลมตอเนื่อง
รอบๆ เวยพอยทที่ใชงาน ขนาดของรอบถูกกำหนดโดยระยะทางของคุณ
จากเวยพอยทที่ใชงานเมื่อคุณเริ่มตนรูปแบบวงโคจร
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา >
วงโคจร
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
คำเตือน
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและ
รอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุม
เรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยา
ปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบใบโคลเวอร
คุณสามารถเชื่อมตอรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ไปยังชารต
พล็อตเตอรแบบไรสายเพื่อควบคุมระบบออโตไพลอต Reactor ที่
สามารถทำงานรวมกันได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชงานรีโมท โปรดดูคำแนะนำ
รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ที่ garmin.com
คุณสามารถใชรูปแบบใบโคลเวอรเพื่อบังคับเรือผานเวยพอยทที่ใชงาน
ซ้ำๆ เมื่อคุณเริ่มตนรูปแบบใบโคลเวอร ระบบออโตไพลอตจะขับเรือไป
ทางเวยพอยทที่ใชงานและเริ่มตนรูปแบบใบโคลเวอร
คุณสามารถปรับระยะทางระหวางเวยพอยทและตำแหนงที่ระบบออโต
ไพลอตจะเลี้ยวเรือเพื่อขับผาน เวยพอยท อีกครั้ง การตั้งคาเริ่มตนจะ
เลี้ยวเรือที่ระยะทาง 1000 ฟุต (300 ม.) จากเวยพอยทที่ใชงาน
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา >
Cloverleaf
2 หากจำเปน ใหเลือก ความยาวและเลือกระยะทาง
3 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบการคนหา
คุณสามารถใชรูปแบบการคนหาเพื่อบังคับเรือเปนวงกลมที่ขยายออก
มากขึ้นเรื่อยๆ จากเวยพอยทที่ใชงาน ซึ่งทำใหเกิดรูปแบบเกลียว เมื่อ
คุณเริ่มตนรูปแบบการคนหา ระบบออโตไพลอตจะขับเรือไปยังเวยพอยท
ที่ใชงานและเริ่มตนรูปแบบ
คุณสามารถปรับระยะทางระหวางวงกลมแตละวงในเกลียวได ระยะทาง
เริ่มตนระหวางวงกลมคือ 50 ฟุต (20 ม.)
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก MENU > รูปแบบการหมุนพังงา >
คนหา
2 หากจำเปน ใหเลือก พื้นที่คนหา และเลือกระยะทาง
3 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
การยกเลิกรูปแบบการบังคับเลี้ยว
• การบังคับเรือดวยตนเอง
หมายเหตุ: Shadow Drive ตองเปดใชงานเพื่อยกเลิกรูปแบบการ
บังคับเลี้ยวโดยการบังคับเรือดวยตนเอง
• เลือก หรือ เพื่อยกเลิกรูปแบบโดยใชโหมดการบังคับเลี้ยวแบบ
เปนขั้น
• เลือก สแตนดบาย
36
การจับคูรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor
กับชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท
2
3
4
5
ออโตไพลอต
หากจำเปน ใหเลือก เปดใชงาน
เลือก การเชื่อมตอใหม
บนรีโมทคอนโทรล ใหเลือก > Pair with MFD
ชารตพล็อตเตอรจะสงเสียงและแสดงขอความยืนยัน
บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ใช เพื่อทำกระบวนการจับคูใหเสร็จสิ้น
การเปลี่ยนคุณสมบัติของปุมดำเนินการของรีโมทคอนโทรลออ­
โตไพลอต Reactor
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือการดำเนินการที่ถูกกำหนดไวในปุม
ดำเนินการของรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ได
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท
ออโตไพลอต > การดำเนินการของปุม
2 เลือกปุมดำเนินการที่ตองการเปลี่ยน
3 เลือกรูปแบบหรือการดำเนินการเพื่อกำหนดลงในปุมดำเนินการ
การอัปเดตซอฟตแวรรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor
คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor
โดยใชชารตพล็อตเตอรได
1 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนคอมพิวเตอร
2 ไปที่ buy.garmin.com/p/636376 และเลือก ซอฟตแวร
3 เลือก ดาวนโหลด
4 อานและยอมรับเงื่อนไข
5 เลือก ดาวนโหลด
ออโตไพลอต
6 เลือกตำแหนง และเลือก บันทึก
7 ดับเบิลคลิกไฟลที่ดาวนโหลด
8 เลือก ถัดไป
9 เลือกไดรฟที่เปนของการดหนวยความจำ แลวเลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น
10 บนชารตพล็อตเตอร ใหใสการดหนวยความจำลงไปในชองเสียบ
การด
11 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท
ออโตไพลอต > อัปเดตซอฟตแวร
แถบทรอลิ่งมอเตอร Force
™
คำเตือน
อยาเดินเครื่องมอเตอรในขณะที่ใบพัดไมไดอยูใตน้ำ การสัมผัสกับใบพัด
ที่กำลังหมุนอยูอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงได
อยาใชมอเตอรในบริเวณที่คุณหรือบุคคลอื่นในน้ำอาจสัมผัสโดนใบพัดที่
กำลังหมุนอยู
ถอดมอเตอรออกจากแบตเตอรี่ทุกครั้งกอนทำความสะอาดหรือทำการ
บำรุงรักษาใบพัดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและ
รอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุม
เรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยา
ปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม
เรียนรูการใชออโตไพลอตบนผืนน้ำเปดที่สงบและไมมีอันตราย
ใชความระมัดระวังเมื่อใชออโตไพลอตใกลอันตรายในน้ำ เชน ทาเรือ
สิ่งปลูกสราง และเรือลำอื่น
ขอควรระวัง
ขณะที่ใชคุณสมบัติออโตไพลอต ใหเตรียมพรอมที่จะหยุด เรงขึ้น หรือ
เลี้ยวอยางกะทันหัน
เมื่อจะเก็บหรือจะใชงานมอเตอร ใหตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะติดหรือถูก
บีบจากชิ้นสวนที่กำลังขยับอยู ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บได
เมื่อจะเก็บหรือจะใชงานมอเตอร ใหตระหนักถึงพื้นผิวที่ลื่นรอบมอเตอร
การลื่นไถลขณะกำลังเก็บหรือใชงานมอเตอรอาจสงผลใหเกิดการบาด
เจ็บได
คุณสามารถเชื่อมตอทรอลิ่งมอเตอร Force เขากับชารตพล็อตเตอรเพื่อดู
และควบคุมมอเตอรโดยใชชารตพล็อตเตอร
กำลังเชื่อมตอกับทรอลิ่งมอเตอร
คุณสามารถเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรแบบไรสายเขากับทรอลิ่งมอเตอร
Garmin Force ที่ใชรวมกันไดบนเรือของคุณเพื่อควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
จากชารตพล็อตเตอร
1 เปดชารตพล็อตเตอรและทรอลิ่งมอเตอร
2 เปดใชงานเครือขาย Wi‑Fi บนชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือขาย
ไรสาย Wi‑Fi, หนา 6)
ตรวจสอบให
แนใจวาชารตพล็อตเตอรนี้เปนโฮสตของเครือขาย (การ
3
เปลี่ยนโฮสต Wi‑Fi, หนา 6)
4 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย >
ทรอลิ่งมอเตอรของ Garmin
5 บนแผงจอแสดงผลทรอลิ่งมอเตอร ใหกด สามครั้งเพื่อเขาสูโหมด
จับคู
บนแผงจอแสดงผลทรอลิ่งมอเตอรจะเปนสีน้ำเงินทึบในขณะคนหา
การเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร และจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อการ
เชื่อมตอสำเร็จ
หลังจากที่ชารตพล็อตเตอรและทรอลิ่งมอเตอรเชื่อมตอสำเร็จแลว ใหเปด
ใชแถบโอเวอรเลยของทรอลิ่งมอเตอรเพื่อควบคุมมอเตอร (การเพิ่มการ
ควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ, หนา 37)
การเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ
หลังจากที่คุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรเขากับทรอลิ่งมอเตอร Force
แลว คุณตองเพิ่มแถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอรเขากับหนาจอเพื่อควบคุม
ทรอลิ่งมอเตอร
1 เปดหนาจอที่คุณตองการควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
แถบทรอลิ่งมอเตอร Force™
2 เลือกตัวเลือก:
• จากหนารวมหรือแผนผัง SmartMode ใหเลือก MENU > แกไข
> โอเวอรเลย
• จากเต็มหนาจอ ใหเลือก MENU > แกไขโอเวอรเลย
3 เลือกแถบบนสุดหรือแถบลางสุด
4 เลือกแถบทรอลิ่งมอเตอร
ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้เพื่อเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ
ทั้งหมดที่คุณตองการควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอรชวยใหคุณสามารถควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
Force และดูสถานะของมอเตอร
เลือกรายการเพื่อใช ปุมจะสวางขึ้นเมื่อถูกเลือก เลือกรายการอีกครั้งเพื่อ
เลิกใช
สถานะแบตเตอรี่ของทรอลิ่งมอเตอร
เปดและปดใบพัด
ลดความเร็ว
มาตรวัดความเร็ว
เพิ่มความเร็ว
เปดใชงานการควบคุมการลองเรือที่ความเร็วเหนือพื้น (SOG) ปจจุบัน
ใชใบพัดดวยความเร็วสูงสุด
สถานะทรอลิ่งมอเตอร
เปดใชงานล็อคสมอ ซึ่งใชทรอลิ่งมอเตอรในการรักษาตำแหนงของคุณ
บังคับเลี้ยวทรอลิ่งมอเตอร
เมื่อล็อคสมออยู ใหเลื่อนตำแหนงตัวล็อคไปขางหนาถอยหลังซายหรือขวา
เปดใชงานการรักษาทิศมุงหนา (ตั้งคาและรักษาทิศมุงหนาปจจุบัน)
เมื่อทรอลิ่งมอเตอรอยูในการรักษาทิศมุงหนา แถบออโตไพลอตจะปรากฏ­
ขึ้นในแถบทรอลิ่งมอเตอร
เปดการตั้งคาทรอลิ่งมอเตอร
การตั้งคาทรอลิ่งมอเตอร
จากแถบทรอลิ่งมอเตอร เลือก
ปรับตั้ง: ปรับเข็มทิศของทรอลิ่งมอเตอร (การปรับเทียบเข็มทิศทรอลิ่งมอ
เตอร, หนา 38) และตั้งคาชดเชยหัวเรือของทรอลิ่งมอเตอร (การตั้ง
คาชดเชยหัวเรือ, หนา 38)
เกนสมอ: ตั้งคาการตอบสนองของทรอลิ่งมอเตอรเมื่ออยูในโหมดล็อค
สมอ หากคุณตองการใหทรอลิ่งมอเตอรตอบสนองมากขึ้น และ
เคลื่อนไหวเร็วขึ้น ใหเพิ่มคา หากมอเตอรเคลื่อนไหวมากเกินไป ให
ลดคา
การนำทางที่ได: ตั้งคาการตอบสนองของทรอลิ่งมอเตอรเมื่อนำทาง หาก
คุณตองการใหทรอลิ่งมอเตอรตอบสนองมากขึ้น และเคลื่อนไหวเร็ว
ขึ้น ใหเพิ่มคา หากมอเตอรเคลื่อนไหวมากเกินไป ใหลดคา
โหมดรักษาทิศมุงหนา: ตั้งคาโหมดรักษาทิศมุงหนา ตัวเลือกจัดแนวเรือ
จะพยายามรักษาใหเรือมุงหนาไปในทิศทางเดียวกัน ตัวเลือกไปที่จะ
พยายามนำทางเปนเสนตรงในทิศทางที่รองขอ
เปดเครื่องอัตโนมัต:ิ เปดทรอลิ่งมอเตอรเมื่อคุณจายไฟไปยังระบบ
ดานที่เก็บใบพัด: ตั้งคาดานของทรอลิ่งมอเตอรที่ใบพัดหมุนในขณะเก็บ
ทรอลิ่งมอเตอร ซึ่งจะเปนประโยชนเมื่อคุณจัดเก็บรายการอื่นๆ ใกล
กับใบพัดที่เก็บไว
ปุมลัด: เปดใชงานปุมลัดบนรีโมทคอนโทรลของทรอลิ่งมอเตอรเพื่อ
ทำงานรวมกับชารตพล็อตเตอรนี้โดยเฉพาะ ปุมจะทำงานรวมกับ
ชารตพล็อตเตอรไดครั้งละหนึ่งตัวเทานั้น
เรียกคาเริ่มตน: รีเซ็ตการตั้งคาทรอลิ่งมอเตอรเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
การกำหนดทางลัดใหกับปุมลัดของรีโมทคอนโทรลทรอลิ่งมอ­
เตอร
คุณสามารถเปดหนาจอที่ใชบอยอยางรวดเร็วไดโดยการกำหนดปุมทาง
ลัดบนรีโมทคอนโทรลทรอลิ่งมอเตอร คุณสามารถสรางทางลัดไปยังหนา
จอตางๆ เชน หนาจอโซนารและแผนที่
1 เปดหนาจอ
37
2 กดปุมลัดคางไว
คำแนะนำ: ทางลัดจะถูกบันทึกในหมวดหมู รายการโปรด พรอมกับ
หมายเลขปุมทางลัด
การปรับเทียบเข็มทิศทรอลิ่งมอเตอร
คุณตองปรับตั้งเข็มทิศในทรอลิ่งมอเตอรกอนที่คุณจะสามารถใช
คุณสมบัติของออโตไพลอตได
1 เดินเรือไปยังพื้นที่เปดของน้ำนิ่ง
> ปรับตั้ง > ปรับคาเข็มทิศ
2 จากแถบทรอลิ่งมอเตอร ใหเลือก
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การตั้งคาชดเชยหัวเรือ
ทรอลิ่งมอเตอรอาจไมอยูในแนวเดียวกับแนวกึ่งกลางของเรือของคุณ ขึ้น
อยูกับมุมในการติดตั้ง เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรตั้งคาชดเชยหัว
เรือ
1 ปรับมุมของทรอลิ่งมอเตอร เพื่อใหอยูในแนวเดียวกับแนวกึ่งกลาง
ของเรือ
ของคุณโดยชี้ไปขางหนา
รายการ DSC
รายการ DSC คือบันทึกการเรียก DSCลาสุด และที่ติดตอ DSC อื่นๆ ที่
คุณปอน รายการ DSC สามารถมีรายการยอยไดถึง 100 รายการ
รายการ DSC แสดงการเรียกลาสุดจากเรือ หากการเรียกครั้งที่สองไดรับ
จากเรือลำเดียวกัน การเรียกนี้จะแทนที่การเรียกครั้งแรกในรายการเรียก
การดูรายการ DSC
ชารตพล็อตเตอรตองไดรับการเชื่อมตอกับวิทยุ VHF ที่สนับสนุน DSC
กอนคุณจึงจะสามารถดูรายการ DSC ได
เลือก NAV INFO > บัญชีรายการ DSC
การเพิ่มที่ติดตอ DSC
คุณสามารถเพิ่มเรือในรายการ DSC ของคุณได คุณสามารถเรียกที่
ติดตอ DSC จากชารตพล็อตเตอร
1 เลือก NAV INFO > บัญชีรายการ DSC > เพิ่มรายชื่อ
2 ปอนหมายเลขรหัสกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (MMSI) ของเรือ
3 ปอนชื่อเรือ
สัญญาณแจงเหตุรายเรียกเขา
หากชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดและวิทยุ VHF ไดรับการเชื่อมตอ
โดยใช NMEA 0183 หรือ NMEA 2000 ชารตพล็อตเตอรจะแจงเตือน
คุณเมื่อวิทยุ VHF ของคุณไดรับสัญญาณแจงเหตุราย DSC หากขอมูล
ตำแหนงถูกสงมาพรอมกับสัญญาณแจงเหตุราย ขอมูลดังกลาวยังพรอม
ใชงานและไดรับการบันทึกรวมกับการเรียกดวย
จะระบุสัญญาณแจงเหตุรายในรายการ DSC และทำเครื่องหมาย
ตำแหนงของเรือบนแผนที่เดินเรือนำทาง ณ เวลาของสัญญาณแจงเหตุ
ราย
การนำทางไปยังเรือเมื่อมีเหตุราย
2 จากแถบทรอลิ่งมอเตอร ใหเลือก
> ปรับตั้ง > คาชดเชยหัวเรือ
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
ฟงกชันการทำงานของชารตพล็อตเตอรและวิทยุ VHF
ในเครือขาย
หากคุณมีวิทยุ NMEA 0183 VHFหรือวิทยุ NMEA 2000 VHF ที่เชื่อม
ตอกับชารตพล็อตเตอรของคุณ คุณสมบัติเหลานี้จะไดรับการเปดใชงาน
• ชารตพล็อตเตอรสามารถถายโอนตำแหนง GPS ไปยังวิทยุของคุณ
ได หากวิทยุของคุณสามารถใชงานดังกลาวได ขอมูลตำแหนง GPS
จะถูกสงดวยการเรียกระบบ DSC
• ชารตพล็อตเตอรสามารถรับขอมูลเหตุรายและตำแหนงของระบบการ
เรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล (DSC) จากวิทยุ
• ชารตพล็อตเตอรสามารถติดตามตำแหนงของเรือที่สงรายงาน
ตำแหนงได
หากคุณมีวิทยุ Garmin NMEA 2000 VHF ที่เชื่อมตอกับชารตพล็อต
เตอรของคุณ คุณสมบัติเหลานี้ไดรับการเปดใชงานเชนกัน
• ชารตพล็อตเตอรทำใหคุณสามารถตั้งคาและสงรายละเอียดการเรียก
ที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งไปยังวิทยุ Garmin VHF ของคุณได
• เมื่อคุณเริ่มตนสัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard จากวิทยุของ
คุณ ชารตพล็อตเตอรจะแสดงหนาจอ Man-Overboard และแจงให
คุณนำทางไปยังจุด Man-Overboard
• เมื่อคุณเริ่มตนสัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard จากชารต
พล็อตเตอรของคุณ วิทยุจะแสดงหนาสัญญาณแจงเหตุรายเพื่อเริ่มตน
สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard
เปดใชงาน DSC
เลือก ตั้งคา > เรือลำอื่นๆ > DSC
38
จะระบุสัญญาณแจงเหตุรายในรายการ DSC และทำเครื่องหมาย
ตำแหนงของเรือบนแผนที่เดินเรือนำทาง ณ เวลาของสัญญาณแจงเหตุ
ราย
1 เลือก NAV INFO > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน > นำทางไปยัง
4 เลือก ไปที่ หรือ เสนทางไปยัง
สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard ที่เริ่มตนจากวิทยุ VHF
เมื่อชารตพล็อตเตอรไดรับการเชื่อมตอกับวิทยุ VHF ที่ใชรวมกันไดกับ
NMEA 2000 และคุณเริ่มตนสัญญาณแจงเหตุราย DSC สำหรับ ManOverboard จากวิทยุ ชารตพล็อตเตอรจะแสดงหนาจอ ManOverboard และแจงใหคุณนำทางไปยังจุด Man-Overboard หากคุณมี
ระบบออโตไพลอตที่ใชรวมกันไดซึ่งเชื่อมตอกับเครือขาย ชารตพล็อต
เตอรจะแจงเตือนใหคุณเริ่มการเลี้ยวของวิลเลียมสันไปยังจุด ManOverboard
หากคุณยกเลิกสัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard บนวิทยุ หนาจอ
ชารตพล็อตเตอรที่แจงเตือนใหคุณเปดใชงานการนำทางไปยังตำแหนง
Man-Overboard จะหายไป
สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard และ SOS ที่เริ่มตนจา­
กชารตพล็อตเตอร
เมื่อชารตพล็อตเตอรของคุณไดรับการเชื่อมตอกับวิทยุ Garmin NMEA
2000 ที่ใชรวมกันได และคุณทำเครื่องหมายตำแหนง SOS หรือ ManOverboard วิทยุจะแสดงหนาสัญญาณแจงเหตุรายเพื่อที่คุณจะสามารถ
เริ่มตนสัญญาณแจงเหตุรายไดอยางรวดเร็ว
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการสงสัญญาณแจงเหตุรายจากวิทยุของคุณ โปรด
ดูคูมือผูใชวิทยุ VHF สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการทำเครื่องหมายตำแหนง
MOB หรือ SOS โปรดดู การทำเครื่องหมายตำแหนง SOS, หนา 15
การติดตามตำแหนง
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับวิทยุ VHF โดยใช NMEA 0183
คุณสามารถติดตามเรือที่สงรายงานตำแหนงมาได
คุณสมบัตินี้ยังมีใหใชงานรวมกับ NMEA 2000 เมื่อเรือสงขอมูล PGN ที่
ถูกตอง (PGN 129808; ขอมูลการเรียก DSC)
การเรียกรายงานตำแหนงทั้งหมดที่ไดรับจะถูกบันทึกในรายการ DSC
(รายการ DSC, หนา 38)
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
การดูรายงานตำแหนง
1 เลือก NAV INFO > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูรายละเอียดของรายงานตำแหนง ใหเลือก
• ในดูแผนทีเ่ ดินเรือที่ทำเครื่องหมายตำแหนง ใหเลือก
การนำทางไปยังเรือที่ติดตาม
1 เลือก NAV INFO > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน > นำทางไปยัง
4 เลือก ไปที่ หรือ เสนทางไปยัง
การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงของเรือที่ติดตาม
1 เลือก NAV INFO > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน > สรางจุดหักเลี้ยว
การแกไขขอมูลในรายงานตำแหนง
1 เลือก NAV INFO > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน > แกไข
ในการปอนชื่อของเรือ ใหเลือก ชื่อ
ในการเลือกสัญลักษณใหม ใหเลือก สัญลักษณ หากมี
ในการปอนความเห็น ใหเลือก ขอคิดเห็น
ในการแสดงเสนทางเดินสำหรับเรือ หากวิทยุของคุณกำลังติดตาม
ตำแหนงของเรืออยู ใหเลือก การทดลอง
• ในการเลือกสีสำหรับเสนทางเดิน ใหเลือก เสนรอยทาง
•
•
•
•
การลบการเรียกรายงานตำแหนง
1 เลือก NAV INFO > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน > ลบรายงาน
การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง
หมายเหตุ: เมื่อเริ่มตนการเรียกจากชารตพล็อตเตอร หากวิทยุไมไดติด
ตั้งโปรแกรมตัวเลข MMSI ไว วิทยุจะไมไดรับขอมูลการเรียก
1 เลือก NAV INFO > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกเรือหรือสถานีที่จะเรียก
3 เลือก ทบทวน > โทรดวยคลื่นวิทยุ
4 หากจำเปน ใหเลือก ชองสัญญาณ และเลือกชองใหม
5 เลือก สง
ชารตพล็อตเตอรสงขอมูลเกี่ยวกับการเรียกไปยังวิทยุ
6 บนวิทยุ Garmin VHF ใหทำการเรียกใหเสร็จสมบูรณ
การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งไปยังเปาหมาย
AIS
1 จากมุมมองแผนที่เดินเรือหรือแผนที่เดินเรือ 3 มิติ ใหเลือกเปาหมาย
AIS
2 เลือก เรือ AIS > โทรดวยคลื่นวิทยุ
3 หากจำเปน ใหเลือก ชองสัญญาณ และเลือกชองใหม
4 เลือก สง
ชารตพล็อตเตอรสงขอมูลเกี่ยวกับการเรียกไปยังวิทยุ
5 บนวิทยุ Garmin VHF ใหทำการเรียกใหเสร็จสมบูรณ
ตัววัดและกราฟ
ตัววัดและกราฟใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเครื่องยนตและสภาพแวดลอม
หากตองการดูขอมูล ตองเชื่อมตอหัวโซนารหรือเซนเซอรที่ใชรวมกันได
เขากับเครือขาย ในการดูขอมูล ตองเชื่อมตอหัวโซนารหรือเซนเซอรที่
ใชรวมกันไดเขากับเครือขาย
การดูตัววัด
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม
2 เลือกตัววัด
การดูรอยทางของเรือบนแผนที่
คุณสามารถดูรอยทางของเรือสำหรับเรือที่ติดตามทั้งหมดไดบนมุมมอง
แผนที่บางมุมมอง ตามคาเริ่มตน เสนสีดำจะระบุเสนทางของเรือ จุดสีดำ
จะระบุตำแหนงที่รายงานกอนหนานี้แตละตำแหนงของเรือที่ติดตาม และ
ธงสีฟาจะระบุตำแหนงของเรือที่รายงาน
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ ใหเลือก MENU > ชั้น > เรือลำ
อื่นๆ > DSC > ติดตาม DSC
2 เลือกจำนวนชั่วโมงที่จะแสดงเรือที่ติดตามบนแผนที่เดินเรือ
ตัวอยางเชน หากคุณเลือก 4 ชั่วโมง จุดรอยทางทั้งหมดที่เกิดขึ้นมา
นอยกวาสี่ชั่วโมงจะปรากฏขึ้นสำหรับเรือที่ติดตามทั้งหมด
การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับวิทยุ Garmin VHF คุณสามารถใช
อินเตอรเฟซของชารตพล็อตเตอรในการตั้งคาการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบ
หนึ่งตอหนึ่ง
เมื่อการตั้งคาการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งจากชารตพล็อตเตอร
ของคุณ คุณสามารถเลือกชอง DSC ที่คุณตองการติดตอสื่อสารดวย
วิทยุจะสงคำขอนี้พรอมกับการเรียกของคุณ
การเลือกชอง DSC
หมายเหตุ: การเลือกชอง DSC ถูกจำกัดไวเฉพาะชองตางๆ ที่มีใหใช
งานในทุกคลื่นความถี่ ชองเริ่มตนคือ 72 หากคุณเลือกชองอื่น ชารต
พล็อตเตอรจะใชชองนั้นสำหรับการเรียกตอๆ มาจนกวาคุณจะเรียกโดย
ใชอีกชองหนึ่ง
1 เลือก NAV INFO > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกเรือหรือสถานีที่จะเรียก
3 เลือก ทบทวน > โทรดวยคลื่นวิทยุ > ชองสัญญาณ
4 เลือกชองที่มีใหใชงาน
ตัววัดและกราฟ
3 เลือก
หรือ
เพื่อดูหนาตัววัดอื่น
การเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในตัววัด
1 จากหนาจอตัววัด ใหเลือกตัววัดคางไว
2 เลือก แทนที่ขอมูล
3 เลือกประเภทขอมูล
4 เลือกขอมูลที่ตองการแสดง
การปรับแตงตัววัด
คุณสามารถเปลี่ยนแผนผังของหนาตัววัด ลักษณะการแสดงหนาตัววัด
ตลอดจนขอมูลในตัววัดแตละตัวได
1 เปดหนาตัววัด
2 เลือก MENU > แกไขหนาตัววัด
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในตัววัด ใหเลือกตัววัดที่ตองการ
• ในการเปลี่ยนแผนผังตัววัดในหนา ใหเลือก เปลี่ยนเคาโครง
• ในการเพิ่มหนาลงในหนาตัววัดชุดนี้ ใหเลือก เพิ่มหนา
• ในการเปลี่ยนลำดับของหนาในหนาตัววัดชุดนี้ ใหเลือก ยายหนา
ไปทางซาย หรือ ยายหนาไปทางขวา
• ในการเรียกคืนหนานี้กลับเปนมุมมองแบบเดิม ใหเลือก เรียกคืน
มุมมองเริ่มตน
39
การปรับแตงขีดจำกัดตัววัดเครื่องยนตและตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง
คุณสามารถกำหนดคาขีดจำกัดบนและลาง รวมถึงชวงการทำงาน
มาตรฐานที่ตองการของตัววัด
หมายเหตุ: ตัวเลือกบางตัวอาจไมพรอมใชงานสำหรับตัววัดบางตัว
1 จากหนาจอตัววัดที่เกี่ยวของ ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร >
ตั้งคาขีดจำกัดเกจวัด
2 เลือกตัววัดที่ตองการปรับแตง
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งคาต่ำสุดของชวงการทำงานมาตรฐาน ใหเลือก คาต่ำสุด
• ในการตั้งคาสูงสุดของชวงการทำงานมาตรฐาน ใหเลือก คาสูงสุด
• ในการตั้งคาขีดจำกัดลางของตัววัดที่ต่ำกวาคาพิกัดต่ำสุด ให
เลือก สเกลต่ำสุด
• ในการตั้งคาขีดจำกัดบนของตัววัดที่สูงกวาคาพิกัดสูงสุด ใหเลือก
สเกลสูงสุด
4 เลือกคาขีดจำกัด
5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อตั้งคาขีดจำกัดตัววัดเพิ่มเติม
การเลือกจำนวนเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด
คุณสามารถแสดงขอมูลเครื่องยนตไดสูงสุดสี่รายการ
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร >
การเลือกเครื่องยนต > จำนวนเครื่อง
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกจำนวนเครื่องยนต
• เลือก กำหนดคาอัตโนมัติ เพื่อตรวจหาจำนวนเครื่องยนตโดย
อัตโนมัติ
การกำหนดคาเครื่องยนตที่แสดงในตัววัด
คุณตองเลือกจำนวนของเครื่องยนตดวยตนเองกอนจึงจะสามารถกำหนด
คาวิธีการแสดงเครื่องยนตในตัววัดได (การเลือกจำนวนเครื่องยนตที่
แสดงในตัววัด, หนา 40)
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร >
การเลือกเครื่องยนต > จำนวนเครื่อง
2 เลือก เครื่องยนตแรก
3 เลือกเครื่องยนตที่จะแสดงในตัววัดแรก
4 ทำซ้ำสำหรับแถบเครื่องยนตที่เหลือ
เปดใชงานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนต
คุณสามารถเปดใชงานชารตพล็อตเตอรเพื่อแสดงการเตือนสถานะของ
เครื่องยนตได
จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร >
การเตือนสถานะ > เปด
เมื่อมีการเรียกการเตือนเครื่องยนต ขอความแจงเตือนสถานะของตัววัด
จะปรากฏขึ้น และตัววัดจะกลายเปนสีแดงโดยขึ้นอยูกับประเภทของการ
เตือน
เปดใชงานการเตือนสถานะสำหรับตัววัดเครื่งยนตบางรายการ
1 จากหนาจอตัววัดเครื่องยนต ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร >
การเตือนสถานะ > กำหนดเอง
2 เลือกการเตือนตัววัดเครื่องยนตอยางนอยหนึ่งรายการเพื่อเปดหรือปด
การเตือน
ตัววัดเครื่องยนต Yamaha
®
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > YAMAHA เพื่อดูตัววัดเครื่องยนต
Yamaha หนาจอนี้จะแตกตางกันไปตามเครือขายเครื่องยนตและตัว
ควบคุมลิ้นปกผีเสื้อ
ฟลดขอมูล
แตะคางไวเพื่อแทนที่ขอมูล
เวลาปจจุบัน
แตะคางไวเพื่อดูขอมูลการเดินทาง
กดเพื่อตั้งคาฟงกชันตั้งคาจุดของปุมคันบังคับ (Helm Master )
®
ขอมูลระดับถัง
แตะที่ถังคางไวเพื่อดูขอมูลเซนเซอรระดับถังอยางละเอียด
ความแรงของสัญญาณ GPS
เลือกเพื่อตั้งคาขีดจำกัด RPM สูงจุดตกปลา (Helm Master)
เลือกเพื่อตั้งคาความเร็วทรอลิ่ง (Command Link Plus )
®
ฟลดขอมูล
แตะคางไวเพื่อแทนที่ขอมูล
ตำแหนงเกียร
เครื่องวัดความเร็วและมุมทริม
แตะคางไวเพื่อเปลี่ยนพื้นหลัง
ขอมูลเครื่องยนต
แตะคางไวเพื่อแทนที่ขอมูลและเปลี่ยนลักษณะของตัววัด
ไอคอนสภาพเครื่องยนต
ไอคอนสีสมระบุสภาพเครื่องยนต
ระบบความปลอดภัย Yamaha เปดอยู
เครื่องยนตอยูภายใตการควบคุมการซิงโครไนซ
เครื่องยนตกำลังอุนเครื่อง
ไอคอนการเตือนเครื่องยนต
ไอคอนสีแดงระบุความผิดปกติของเครื่องยนต
ประกาศ
ปรึกษาตัวแทนจำหนาย Yamaha ของคุณหากไมสามารถระบุและแก
ปญหาได
แรงดันน้ำหลอเย็นต่ำ
แรงดันน้ำมันต่ำ
ดับเครื่องยนต ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และเพิ่มน้ำมันหากจำเปน
ประกาศ
หามใชเครื่องยนตตอหากไฟนี้ติดอยู เพราะอาจทำใหเครื่องยนตเกิด­
ความเสียหายรายแรง
เครื่องยนตความรอนสูงเกินไป
ดับเครื่องยนตทันที ตรวจสอบทางเขาน้ำหลอเย็น และแกไขหากอุดตัน
ประกาศ
หามใชเครื่องยนตตอหากไฟนี้ติดอยู เพราะอาจทำใหเครื่องยนตเกิด­
ความเสียหายรายแรง
แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ต่ำ
ตรวจสอบแบตเตอรี่และการเชื่อมตอเชื่อมตอ และขันการเชื่อมตอ­
แบตเตอรี่ที่หลวมทั้งหมดใหแนน
กลับไปยังทาเรือโดยเร็วหากการขันการเชื่อมตอแบตเตอรี่ใหแนนไมเพิ่ม­
แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ ปรึกษาตัวแทนจำหนาย Yamaha ของคุณทันที
หมายเหตุ: หามดับเครื่องยนตเมื่อการเตือนนี้เปดอยู หากคุณทำเชนนั้น
คุณอาจไมสามารถสตารทเครื่องยนตอีกครั้งได
น้ำในเชื้อเพลิง
น้ำถูกเก็บรวบรวมไวในกรองเชื้อเพลิง (อุปกรณแยกเชื้อเพลิง)
ดับเครื่องยนตทันทีและปรึกษาคูมือเครื่องยนตในการระบายน้ำออกจาก­
กรองเชื้อเพลิง
หมายเหตุ: น้ำมันเบนซินที่ผสมกับน้ำอาจทำใหเครื่องยนตเกิดความเสีย­
หายได
การเตือนตรวจสอบเครื่องยนต/การซอมบำรุง
ปรึกษาตัวแทนจำหนาย Yamaha ของคุณทันที การเตือนตรวจสอบ­
เครื่องยนตยังปรากฏขึ้นเมื่อผานไปมากกวา 100 ชั่วโมงทำงานนับตั้งแต­
การซอมบำรุงกอนหนา
การแจงการเตือนของเครื่องยนต (Helm Master)
ปญหาไอเสียของเครื่องยนต
40
ตัววัดและกราฟ
การตั้งคาตัววัด
การกำหนดคาจำนวนเครื่องยนต
1 จากหนาจอตัววัด ใหเลือก MENU > จำนวนเครื่อง
2 เลือกจำนวนเครื่องยนต
การกำหนดคาเซนเซอรระดับถัง
จากหนาจอตัววัด ใหเลือก MENU > คาที่ตั้งลวงหนาของถัง
เลือกเซนเซอรระดับถังที่จะกำหนดคา
เลือก ชื่อ ปอนชื่อ และเลือก เสร็จ.
เลือก ประเภท และเลือกประเภทของเซนเซอร
เลือก รูปแบบ และเลือกสไตลของเซนเซอร
เลือก ความจุถัง ปอนความจุของถัง และเลือก เสร็จ
เลือก การปรับตั้งคา และทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อปรับระดับถัง
หากคุณไมปรับระดับถัง ระบบจะใชการตั้งคาเริ่มตนสำหรับระดับถัง
1
2
3
4
5
6
7
การเปลี่ยนขอมูลที่แสดง
1 จากหนาจอขอมูล ใหแตะรายการที่ปรับแตงไดคางไว
2 เลือกประเภทขอมูล
3 เลือกขอมูลที่ตองการแสดง
การตั้งคาขอมูลเครื่องยนต Yamaha
จากหนาจอเครื่องยนต Yamaha ใหเลือก MENU
การเดินทาง: แสดงขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางของคุณ เชน ระยะทางและ
ชั่วโมง และใหคุณสามารถรีเซ็ตคาเหลานี้ได
เตือนการซอมบำรุง: แสดงขอมูลการซอมบำรุง และชวยใหคุณสามารถ
ตั้งคาชวงเวลาการซอมบำรุง และรีเซ็ตเวลาที่ผานไปนับตั้งแตการ
ซอมบำรุงกอนหนา
คาที่ตั้งลวงหนาของถัง: ตั้งคาชื่อถัง ประเภทของเหลว สไตลเซนเซอร
และความจุถัง และปรับเซนเซอร
คาชดเชยการไหลของเชื้อเพลิง: ตั้งคาชดเชยสำหรับขอมูลการไหลของ
เชื้อเพลิง
ตัวตั้งเวลาปด: ปดระบบหนึ่งชั่วโมงหลังจากดับเครื่องยนต ใชไดในระบบ
Helm Master
การตั้งคาศูนยทริม: ชวยใหคุณสามารถเริ่มตนมุมทริมเปนศูนยเมื่อ
มอเตอรทั้งหมดทริมลงเต็มที่
จำนวนถังน้ำมันเชื้อเพลิง: แสดงขอมูลเซนเซอรระดับถังอยางละเอียด
การปรับใบเรือ: แสดงมุมทริมของเครื่องยนต
การเตือนที่ทำงานอยู: แสดงการเตือนที่ทำงานอยูสำหรับเครื่องยนต
รหัสปญหา: แสดงรหัสปญหาที่เกี่ยวของสำหรับการเตือนของเครื่องยนต
ที่ทำงานอยู ใหขอมูลนี้กับตัวแทนจำหนาย Yamaha
การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง
เซนเซอรการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชรวมกันไดตองเชื่อมตอกับ
ชารตพล็อตเตอรกอน คุณจึงจะสามารถตั้งคาการเตือนระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงได
คุณสามารถตั้งคาการเตือนใหสงเสียงเมื่อปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เหลือในตัวเครื่องถึงระดับที่คุณระบุ
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > น้ำมันเชื้อเพลิง > ตั้งคาน้ำมันเชื้อ
เพลิงที่มีบนเรือ > เปด
2 ปอนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือที่จะเรียกการเตือน และเลือก เสร็จ
การตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ความจุเชื้อเพลิง
2 ปอนความจุทั้งหมดของถังน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกัน
การซิงโครไนซขอมูลน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ­
ตามจริง
คุณสามารถซิงโครไนซระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในชารตพล็อตเตอรกับ
น้ำมันเชื้อเพลิงตามจริงในเรือเมื่อคุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในเรือของคุณ
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > เครื่องยนต > MENU
2 เลือกตัวเลือก:
• หลักจากที่คุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนเต็มทุกถังบนเรือของคุณแลว
ใหเลือก เติมทุกถังใหเต็ม ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกรีเซ็ตเปน
ความจุสูงสุด
ตัววัดและกราฟ
• หลักจากที่คุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไมเต็มถัง ใหเลือก เติมน้ำมัน
ใสเรือ และปอนปริมาณที่คุณเติมลงไป
• ในการระบุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมในถังของเรือ ใหเลือก ตั้งคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีบนเรือ และปอนปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
การดูตัววัดลม
คุณตองมีเซนเซอรวัดลมที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะสามารถ
ดูขอมูลลมได
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > ลม
การกำหนดคาตัววัดลมการแลนเรือ
คุณสามารถกำหนดคาตัววัดลมการแลนเรือเพื่อแสดงความเร็วและมุม
ของลมจริงหรือที่ปรากฏ
1 จากตัววัดลม ใหเลือก MENU > ตัววัดลมแลนเรือ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการแสดงมุมการพัดของลมจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก เข็ม และ
เลือกตัวเลือก
• ในการแสดงความเร็วลมจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก ความเร็วลม
และเลือกตัวเลือก
การกำหนดคาที่มาขอมูลความเร็ว
คุณสามารถระบุวาขอมูลความเร็วเรือที่แสดงบนตัววัดและที่ใชสำหรับ
การคำนวณความเร็วลมจะยึดตามความเร็วน้ำหรือความเร็ว GPS
1 จากตัววัดลม ใหเลือก MENU > เกจวัดเข็มทิศ > แสดงความเร็ว
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการคำนวณความเร็วเรือโดยยึดขอมูลจากเซนเซอรวัด
ความเร็วน้ำ ใหเลือก ความเร็วน้ำ
• ในการคำนวณความเร็วเรือโดยยึดขอมูล GPS ใหเลือก ความเร็ว
GPS
การกำหนดคาที่มาขอมูลทิศมุงหนาของตัววัดลม
คุณสามารถระบุที่มาขอมูลของทิศมุงหนาที่แสดงบนตัววัดลมได ทิศมุง
หนาของแมเหล็กคือขอมูลทิศมุงหนาที่ไดรับจากเซนเซอรทิศมุงหนา และ
ทิศมุงหนาของ GPS ถูกคำนวณโดย GPS ของชารตพล็อตเตอร (เสน
ทางบนพื้น)
1 จากตัววัดลม ใหเลือก MENU > เกจวัดเข็มทิศ > ที่มาทิศมุงหนา
2 เลือก GPS หรือ แมเหล็ก
หมายเหตุ: เมื่อแลนเรือดวยความเร็วต่ำหรือจอดนิ่งกับที่ ที่มาขอมูล
เข็มทิศแมเหล็กมีความแมนยำมากกวาที่มาขอมูล GPS
การกำหนดคาตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่
คุณสามารถระบุชวงของตัววัดลมเมื่อกางใบเรือเต็มที่สำหรับทั้งสเกลตาน
ลมและสเกลตามทิศทางลม
1 จากตัววัดลม ใหเลือก MENU > เกจวัดเข็มทิศ > ชนิดเกจวัด > ตัววัด
ทวนลม
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งคาสูงสุดและต่ำสุดที่ปรากฏเมื่อมีตัววัดลมเมื่อกางใบเรือ
เต็มที่ในทิศตานลม ใหเลือก เปลี่ยนเสกลสูงขึ้น และตั้งคามุมองศา
ลม
• ในการตั้งคาสูงสุดและต่ำสุดที่ปรากฏเมื่อมีตัววัดลมเมื่อกางใบเรือ
เต็มที่ตามทิศทางลม ใหเลือก เปลี่ยนสเกลต่ำลง และตั้งคามุมองศา
ลม
• ในการดูลมตามจริงหรือที่ปรากฏ ใหเลือก ลม และเลือกตัวเลือก
การดูตัววัดการเดินทาง
ตัววัดการเดินทางจะแสดงขอมูลสำหรับเครื่องมือวัดระยะทางที่ผาน
ความเร็ว เวลา และน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางในปจจุบันของคุณ
เลือก NAV INFO > การเดินทางและกราฟ > การเดินทาง
การรีเซ็ตตัววัดการเดินทาง
1 เลือก NAV INFO > การเดินทางและกราฟ > การเดินทาง
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งคาคาที่อานไดทั้งหมดสำหรับการเดินทางในปจจุบันให
เปนศูนย ใหเลือก รีเซ็ตการเดินทาง
41
• ในการตั้งคาคาความเร็วสูงสุดที่อานไดใหเปนศูนย ใหเลือก รีเซ็ต
ความเร็วสูงสุด
• ในการตั้งคาคาเครื่องมือวัดระยะทางที่ผานที่อานไดใหเปนศูนย
ใหเลือก รีเซทมาตรวัดระยะ
• ในการตั้งคาคาที่อานไดทั้งหมดใหเปนศูนย ใหเลือก รีเซตทั้งหมด
การจัดการแบตเตอรี่
คุณสามารถดูแบตเตอรี่และที่มาจายไฟอื่นๆ รวมถึงอุปกรณที่ใชแหลง
จายไฟเหลานั้น
แบตเตอรี่จะแสดงรายการอยูที่ดานบนของหนาจอ แหลงจายไฟอื่นๆ เชน
โซลารเซลล เครื่องกำเนิดไฟฟาสลับ เครื่องแปลงไฟฟา และกังหันลมจะ
แสดงรายการอยูทางดานซาย สวนรายการที่แสดงทางดานขวาของหนา
จอจะเปนอุปกรณที่ใชแบตเตอรี่และแหลงจายไฟอื่นๆ
การตั้งคาหนาการจัดการแบตเตอรี่
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > การจัดการแบตเตอรี่ > MENU >
2
3
4
5
6
แกไขอุปกรณ
เลือกรายการ
เลือก อุปกรณ และเลือกหนึ่งขอมูลจากรายการ
หากจำเปน ใหเลือก ชื่อ ปอนชื่อสำหรับอุปกรณเครื่องนี้ และเลือก
เสร็จ
หากจำเปน ใหเลือก เปลี่ยนไอคอน เลือกสัญลักษณใหม และเลือก
เสร็จ
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 สำหรับอุปกรณแตละเครื่อง
การดูกราฟ
กอนที่คุณจะสามารถดูกราฟการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตางๆ เชน
อุณหภูมิ ความลึก และลม คุณตองมีหัวโซนารหรือเซนเซอรที่เหมาะสม
ซึ่งเชื่อมตอกับเครือขาย
เลือก NAV INFO > การเดินทางและกราฟ > กราฟ
การตั้งคาชวงกราฟและสเกลเวลา
คุณสามารถระบุจำนวนเวลาและชวงความลึกที่ปรากฏในกราฟความลึก
และอุณหภูมิน้ำ
1 จากกราฟ ใหเลือก ตั้งคากราฟ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งคาสเกลเวลาที่ใช เลือก ชวงเวลา การตั้งคาเริ่มตนคือ
10 นาที การเพิ่มสเกลเวลาที่ใชชวยใหคุณสามารถดูรูปแบบขอมูล
ตลอดชวงเวลาที่ผานมาไดยาวนานยิ่งขึ้น การลดสเกลเวลาที่ใช
ชวยใหคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตลอดชวงเวลาที่ผานมา
ไมนานได
• ในการตั้งคาสเกลของกราฟ เลือก สเกล การเพิ่มสเกลชวยใหคุณ
สามารถดูรูปแบบขอมูลในคาที่อานไดมากขึ้น การลดสเกลชวยให
คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบขอมูลไดมากขึ้น
การสลับสายแบบดิจิตอล
คุณสามารถใชชารตพล็อตเตอรในการตรวจสอบและควบคุมวงจรเมื่อมี
การเชื่อมตอระบบที่ใชรวมกันได
ตัวอยางเชน คุณสามารถควบคุมแสงภายในและแสงนำทางของเรือได
คุณยังสามารถตรวจสอบวงจรของบอพักปลาไดดวย
ในการเขาถึงการควบคุมการสลับสายแบบดิจิตอล ใหเลือก A/V, ตัววัด,
การควบคุม > การสลับ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและการกำหนดคาระบบการสลับ
สายแบบดิจิตอล โปรดติดตอตัวแทนจำหนาย Garmin ของคุณ
การเพิ่มและการแกไขหนาสวิตชดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มและปรับแตงหนาสวิตชดิจิตอลไปยังชารตพล็อตเตอรได
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > การสลับ > MENU > ตั้งคาอื่น ๆ
2 เลือก เพิ่มหนา หรือ แกไขหนา
3 ตั้งคาหนาตามตองการ:
• ในการปอนชื่อของหนา ใหเลือก ชื่อ
• ในการตั้งคาสวิตช ใหเลือก แกไขสวิตช
• ในการเพิ่มภาพของเรือ ใหเลือก เพิ่มภาพ BoatView
42
หมายเหตุ: คุณสามารถโหลดภาพเรือของคุณลงในอุปกรณเพื่อ
ใชเปนภาพ หรือใชภาพเริ่มตนได คุณยังสามารถปรับมุมมองและ
ตำแหนงการวางของภาพไดดวย
ระดับน้ำ กระแสน้ำ และขอมูลเกี่ยวกับทองฟา
ขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีพยากรณระดับน้ำสำหรับวันที่และเวลา
เฉพาะ รวมถึงความสูงของระดับน้ำ และเวลาที่จะเกิดระดับน้ำขึ้นและลง
ครั้งถัดไป ตามคาเริ่มตน ชารตพล็อตเตอรจะแสดงขอมูลระดับน้ำสำหรับ
สถานีพยากรณระดับน้ำ วันที่ปจจุบัน ชั่วโมงกอน ที่ดูลาสุด
เลือก NAV INFO > กระแสน้ำขึ้น/ลง > น้ำขึ้นน้ำลง
ขอมูลสถานีกระแสน้ำ
หมายเหตุ: ขอมูลสถานีกระแสน้ำมีใหใชงานรวมกับแผนที่โดยละเอียด
บางแผนที่
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีกระแสน้ำสำหรับวันที่และเวลาเฉพาะ
รวมถึงความเร็วกระแสน้ำ และระดับของกระแสน้ำ ตามคาเริ่มตน ชารต
พล็อตเตอรจะแสดงขอมูลกระแสน้ำสำหรับสถานีกระแสน้ำที่ดูครั้งลาสุด
และขอมูลสำหรับวันที่และเวลาปจจุบัน
เลือก NAV INFO > กระแสน้ำขึ้น/ลง > กระแสน้ำ
ขอมูลเกี่ยวกับทองฟา
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับพระอาทิตยขึ้น พระอาทิตยตกดิน พระจันทร
ขึ้น พระจันทรตกดิน ขางขึ้นขางแรม และตำแหนงการดูทองฟาที่ใกล
เคียงของพระอาทิตยและพระจันทร กึ่งกลางของหนาจอแสดงถึงทองฟา
เหนือศีรษะ และวงแหวนรอบนอกสุดแสดงถึงเสนขอบฟา ตามคาเริ่มตน
ชารตพล็อตเตอรแสดงขอมูลเกี่ยวกับทองฟาสำหรับวันที่และเวลาปจจุบัน
เลือก NAV INFO > กระแสน้ำขึ้น/ลง > ทองฟา
การดูสถานีระดับน้ำ, สถานีกระแสน้ำ หรือขอมูล­
ทองฟาสำหรับวันเดือนปที่ตางกัน
1 เลือก NAV INFO > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือก น้ำขึ้นน้ำลง, กระแสน้ำ หรือ ทองฟา
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูขอมูลสำหรับวันเดือนปที่ตางกัน ใหเลือก เปลี่ยนวันที่ >
แมนนวล และใสวันเดือนป
• ในการดูขอมูลสำหรับวันนี้ ใหเลือก เปลี่ยนวันที่ > กระแสไฟฟา
• หากมีอยู ในการดูขอมูลสำหรับวันหลังจากวันเดือนปที่แสดง ให
เลือก วันถัดไป
• หากมีอยู ในการดูขอมูลสำหรับวันหลังจากวันเดือนปที่แสดง ให
เลือก วันกอนหนา
การดูขอมูลสำหรับระดับน้ำที่ตางกันหรือสถานี­
กระแสน้ำ
1
2
3
4
เลือก NAV INFO > กระแสน้ำขึ้น/ลง
เลือก น้ำขึ้นน้ำลง หรือ กระแสน้ำ
เลือก สถานีใกลๆ
เลือกสถานี
การดูขอมูลสถิติจากแผนที่เดินเรือนำทาง
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3D ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก สารสนเทศ
3 เลือก น้ำขึ้นน้ำลง, กระแสน้ำ หรือ ทองฟา
ตัวจัดการคำเตือน
การดูขอความ
1 เลือก NAV INFO > ตัวจัดการคำเตือน
2 เลือกขอความ
3 เลือก ทบทวน
การสลับสายแบบดิจิตอล
การจัดเรียงและคัดกรองขอความ
1 เลือก NAV INFO > ตัวจัดการคำเตือน > เรียง/กรอง
2 เลือกตัวเลือกเพื่อจัดเรียงหรือคัดกรองรายการขอความ
การบันทึกขอความไปที่การดหนวยความจำ
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก NAV INFO > ตัวจัดการคำเตือน > บันทึกไปที่การด
การลางขอความทั้งหมด
เลือก NAV INFO > ตัวจัดการคำเตือน > ลางตัวจัดการคำเตือน
Media Player
จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร > คนหาอักษร
เลข
การตั้งคาเพลงเพื่อเลนซ้ำ
1 ในขณะที่เลนเพลง ใหเลือก MENU > ซ้ำ
2 ถาจำเปน ใหเลือก เดี่ยว
การตั้งคาใหเลนซ้ำทุกเพลง
จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > ซ้ำ > ทั้งหมด
การตั้งคาใหเลนเพลงแบบสับเปลี่ยน
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > สับเปลี่ยน
2 หากจำเปน ใหเลือกตัวเลือก
การเขารวมเครือขาย FUSION PartyBus™
กอนที่คุณจะเปด Media Player ได คุณตองเชื่อมตออุปกรณที่ใชกันได
กับชารตพล็อตเตอร
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > สื่อ
คุณสามารถเลนเพลงจากสเตอริโอที่ใชรวมกันไดอื่นๆ ที่เชื่อมตอกับเครือ
ขาย FUSION PartyBus สเตอริโอ FUSION PartyBus เครื่องหนึ่งตอง
เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรโดยใชเครือขาย NMEA 2000
หมายเหตุ: สเตอริโอโซน FUSION PartyBus เชน สเตอริโอโซน
Apollo™ SRX400 ไมสามารถสตรีมที่มาไปยังอุปกรณ FUSION
PartyBus อื่นบนเครือขายได ดวยสาเหตุนี้ สเตอริโอโซนจะไมปรากฏ
เปนที่มาที่ใชไดในชารตพล็อตเตอร
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก ที่มา
หมายเหตุ: หลังจากสักครู สเตอริโอ FUSION PartyBus ที่ใชรวม
กันไดจะปรากฏเปนที่มา
2 เลือกสเตอริโอ FUSION PartyBus
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ที่มา และเลือกที่มาอื่นที่เชื่อมตอกับ
สเตอริโอ FUSION PartyBus
ในการออกจากเครือขาย FUSION PartyBus คุณสามารถเลือก ที่มา >
ออกจาก PartyBus
ไอคอน
การปรับระดับเสียง
หมายเหตุ: คุณลักษณะ Media Player ใชไมไดกับชารตพล็อตเตอรบาง
รุน
หมายเหตุ: คุณสมบัติบางอยางจะใชไมไดใน Media Player ที่เชื่อมตอ
บางรุน
หากคุณมีสเตอริโอที่ใชรวมกันเชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 หรือ
Garmin Marine Network คุณสามารถควบคุมสเตอริโอนั้นดวยชารต
พล็อตเตอรได ชารตพล็อตเตอรจะตรวจพบ Media Player โดยอัตโนมัติ
เมื่อเชื่อมตอ
คุณสามารถเลนสื่อจากที่มาที่เชื่อมตอกับ Media Player และที่มาที่เชื่อม
ตอกับเครือขาย
การเปด Media Player
หมายเหตุ: อุปกรณบางรุนจะไมมีไอคอนเหลานี้
ไอคอน
คำอธิบาย
บันทึกหรือลบชองเปนการตั้งคาลวงหนา
เลนซ้ำทุกเพลง
เลนซ้ำเพลงเดียว
คนหาสถานีหรือขามเพลง
สับเปลี่ยน
การเลือกอุปกรณสื่อและที่มา
คุณสามารถเลือกที่มาของสื่อที่เชื่อมตอกับสเตอริโอ เมื่อคุณมีสเตอริโอ
หรืออุปกรณสื่อที่เชื่อมตอกับเครือขายหลายตัว คุณสามารถเลือกอุปกรณ
จากอุปกรณที่คุณตองการเลนเพลงได
หมายเหตุ: คุณสามารถเลนสื่อไดจากที่มาที่เชื่อมตอกับสเตอริโอเทานั้น
หมายเหตุ: คุณลักษณะบางตัวไมพรอมใชบนอุปกรณและที่มาของสื่อ
ทั้งหมด
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก อุปกรณและเลือกสเตอริโอ
2 จากหนาสื่อ ใหเลือก ที่มาและเลือกที่มาของสื่อ
หมายเหตุ: ปุม อุปกรณ จะปรากฏเมื่อมีอุปกรณสื่อที่เชื่อมตอกับเครือ
ขายมากกวาหนึ่งอุปกรณ
หมายเหตุ: ปุม ที่มา จะปรากฏขึ้นสำหรับอุปกรณที่รองรับที่มาของสื่อ
หลายแหลงเทานั้น
การเลนเพลง
เรียกดูเพลง
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เรียกดู หรือ MENU > เรียกดู
2 เลือก SELECT หรือเลือกตัวเลือก
การเปดใชงานคนหาดวยตัวอักษรและตัวเลข
คุณสามารถเปดใชคุณลักษณะการคนหาดวยตัวอักษรและตัวเลขเพื่อ
คนหาเพลงหรืออัลบั้มในรายการขนาดใหญ
Media Player
การปดเสียงสื่อ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก
2 หากจำเปน ใหเลือก SELECT
การเปดและปดใชงานโซน
ถาคุณไดตอสายลำโพงของเรือของคุณลงในโซน คุณสามารถเปดใช
โซนที่ตองการและเปดโซนที่ไมใชได
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก MENU > ระดับเสียง > เปด/ปดใชงานโซน
2 เลือกโซน
วิทยุ VHF
หมายเหตุ: คุณสมบัติเหลานี้ใชไดกับสเตอริโอที่มีเครื่องรับสัญญาณ
VHF บางรุน
การสแกนชอง VHF
กอนที่คุณจะสแกนชอง VHF ไดคุณตองตั้งแลงที่มาเปน VHF กอน
คุณสามารถตรวจดูชอง VHF ที่บันทึกไวเปนการตั้งคาลวงหนาสำหรับ
กิจกรรม และสลับไปชองที่ใชงานอยูอัตโนมัติ
จากหนาสื่อ VHF ใหเลือก สแกน
การปรับสเควลซของ VHF
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใชไดในกับสเตอริโอที่มีเครื่องรับสัญญาณ VHF
บางรุน
1 จากหนาที่มา VHF ใหเลือก MENU > สเควลซ
2 ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับสเควลซของ VHF
วิทยุ
ในการฟงวิทยุ AM หรือ FM คุณตองเชื่อมตอเสาอากาศ AM/FM ทาง
ทะเลที่เหมาะสมเขากับสเตอริโออยางถูกตอง และอยูในระยะของสถานี
ออกอากาศ สำหรับวิธีเชื่อมตอเสาอากาศ AM/FM ใหดูที่วิธีการติดตั้ง
สเตอริโอ
ในการฟงวิทยุ SiriusXM คุณตองมีอุปกรณและการสมัครสมาชิกที่
เหมาะสม (วิทยุดาวเทียม SiriusXM, หนา 44) สำหรับวิธีเชื่อมตอ
SiriusXM Connect Vehicle Tuner ใหดูที่วิธีการติดตั้งสเตอริโอ
®
43
ในการฟงสถานี DAB คุณตองมีอุปกรณที่เหมาะสม (การเลน DAB,
หนา 44) สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมตออะแดปเตอร DAB และ
เสาอากาศ โปรดดูคำแนะนำการติดตั้งที่มาพรอมกับอะแดปเตอรและเสา
อากาศของคุณ
การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร > พื้นที่เครื่องรับ
2 เลือกตัวเลือก
การเปลี่ยนสถานีวิทยุ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือกที่มาที่เกี่ยวของ เชน FM
2 เลือก หรือ เพื่อปรับหาสถานี
การเปลี่ยนโหมดการปรับ
หมายเหตุ: หลังจากสแกนครั้งแรกแลว คุณสามารถเลือก สแกน อีก
ครั้งเพื่อสแกนสถานี DAB อีกครั้ง เมื่อสแกนอีกครั้งเสร็จแลว ระบบจะ
เริ่มเลนสถานีแรกในชุดที่คุณกำลังฟงอยูขณะเริ่มการสแกนอีกครั้ง
การเปลี่ยนสถานี DAB
1 เลือกที่มา DAB
2 ถาจำเปน ใหเลือก สแกน เพื่อสแกนสถานี DAB ทองถิ่น
3 เลือก หรือ เพื่อเปลี่ยนสถานี
เมื่อเลนถึงสถานีสุดทายของชุด สเตอริโอจะเปลี่ยนไปเลนสถานีแนกที่
พรอมเลนในชุดสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ
คำแนะนำ: คุณสามารถกด
หรือ
คางไวเพื่อเปลี่ยนชุดสถานี
การเลือกสถานี DAB จากรายการ
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > สถานี
2 เลือกสถานีจากรายการ
คูณสามารถเปลี่ยนวิธีเลือกสถานีสำหรับสื่อบางชนิดเชน วิทยุ FM หรือ
AM ได
หมายเหตุ: โหมดการปรับบางโหมดใชไมไดกับที่มาสื่อทุกแหลง
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก MENU > โหมดการปรับ
2 เลือกตัวเลือก
3 หากจำเปน ใหเลือก SELECT
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > หมวดหมู
2 เลือกหมวดหมูจากรายการ
3 เลือกสถานีจากรายการ
คาที่ตั้งลวงหนา
คา DAB ที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกสถานี AM และ FM ที่คุณชื่นชอบเปนคาที่ตั้งลวงหนา
ไดเพื่อใหเปดหาไดงาย
คุณสามารถบันทึกสถานี SiriusXM ที่คุณชื่นชอบถาคุณเชื่อมตอกับ
เครื่องรับ SiriusXM เสริมและเสาอากาศ
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB ที่คุณชื่นชอบไดหากคุณเชื่อมตอกับเสา
อากาศ DAB เสริม
การบันทึกสถานีเปนคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อที่เกี่ยวของ ใหปรับหาสถานีเพื่อบันทึกเปนคาที่ตั้งลวง
การเลือกสถานี DAB จากหมวดหมู
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB ที่คุณชื่นชอบเปนคาที่ตั้งลวงหนาเพื่อให
เปดหาไดงาย
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB เปนคาที่ตั้งลวงหนาไดถึง 15 สถานี
การบันทึกสถานี DAB เปนคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือกสถานีที่ตองการบันทึกเปนคาที่ตั้งลวง
หนา
2 เลือก เรียกดู > คาที่ตั้งลวงหนา > บันทึกปจจุบัน
การเลือกคา DAB ที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
หนา
2 เลือก คาที่ตั้งลวงหนา > เพิ่มชองปจจุบัน
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > คาที่ตั้งลวงหนา > ดูคาที่ตั้ง
การเลือกคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อที่เกี่ยวของ ใหเลือก คาที่ตั้งลวงหนา
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
3 เลือก ปรับหาชอง
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
การลบคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อที่เกี่ยวของ ใหเลือก คาที่ตั้งลวงหนา
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
3 เลือก ลบชองปจจุบัน
เมื่อคุณเชื่อมตอโมดูลและเสาอากาศ Digital Audio Broadcasting
(DAB) ที่ใชรวมกันได เชน FUSION MS-DAB100A เขากับสเตอริโอ
ที่ใชรวมกันไดคุณก็สามารถจูนหาและเลนสถานี DAB ได
ในการใชที่มา DAB คุณตองอยูในพื้นที่ที่สามารถใช DAB ได และเลือก
พื้นที่ของเครื่องรับ (การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ DAB, หนา 44)
®
การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ DAB
คุณตองเลือกพื้นที่ที่คุณอยูเพื่อรับสัญญาณสถานี DAB อยางถูกตอง
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร > พื้นที่เครื่องรับ
2 เลือกพื้นที่ที่คุณอยู
กอนที่คุณจะสแกนสถานี DAB ได คุณตองเชื่อมตอกับโมดูลและเสา
อากาศ DAB ที่ใชรวมกันได (ไมมีให) เขากับสเตอริโอ เนื่องจากมีการ
ออกอากาศสัญญาณ DAB ในประเทศที่เลือกเทานั้น คุณจึงตองตั้งพื้นที่
เครื่องรับเปนตำแหนงที่มีการออกอากาศสัญญาณ DAB
1 เลือกที่มา DAB
2 เลือก สแกน เพื่อสแกนสถานี DAB ที่มีอยู
เมื่อสแกนเสร็จแลว จะเริ่มเลนสถานีแรกที่พรอมเลนในชุดสถานีแรกที่
พบ
44
การลบคา DAB ที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > คาที่ตั้งลวงหนา.
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการลบคาที่ตั้งลวงหนาหนึ่งคา ใหเลือก ลบคาที่ตั้งลวงหนา
และเลือกคาที่ตั้งลวงหนา
• ในการลบคาที่ตั้งลวงหนาทั้งหมด ใหเลือก ลบคาที่ตั้งลวงหนา
ทั้งหมด
วิทยุดาวเทียม SiriusXM
การเลน DAB
การสแกนสถานี DAB
ลวงหนา
เมื่อคุณติดตั้งและเชื่อมตอสเตอริโอ FUSION-Link™ และ SiriusXM
Connect Tuner เขากับชารตพล็อตเตอรคุณอาจใชวิทยุดาวเทียม
SiriusXM ไดโดยขึ้นอยูกับการสมัครสมาชิกของคุณ
การหา ID วิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะเปดใชการสมัครสมาชิก SiriusXM ของคุณได คุณตองมี ID
วิทยุของ SiriusXM Connect Tuner กอน
คุณสามารถหา ID วิทยุ SiriusXM ไดที่ดานหลังของ SiriusXM
Connect Tuner, ดานหลังของบรรจุภัณฑ หรือเปลี่ยนชองชารตพล็อต
เตอรไปที่ชอง 0
1 เลือก สื่อ > ที่มา > SiriusXM
2 เปลี่ยนไปชอง 0
ID วิทยุ SiriusXM ไมมีตัวอักษร I, O, S, หรือ F
การเปดใชงานการสมัครสมาชิก SiriusXM
1 เมื่อเลือกที่มา SiriusXM แลว ใหปรับไปชอง 1
คุณควรไดยินชองตัวอยาง ถาไมไดยิน ใหตรวจสอบการติดตั้ง
SiriusXM Connect Tuner และเสาอากาศ และการเชื่อมตอ แลวจึง
ลองอีกครั้ง
2 เปลี่ยนเปนชอง 0 เพื่อหา ID วิทยุ
3 ติดตอฝายดูแลผูฟง SiriusXM ทางโทรศัพทไดที่ (866) 635-2349
หรือไปที่ www.siriusxm.com/activatenow เพื่อสมัครสมาชิกใน
สหรัฐอเมริกา ติดตอ SiriusXM ทางโทรศัพทไดที่ (877) 438-9677
Media Player
หรือไปที่ www.siriusxm.ca/activatexm เพื่อสมัครสมาชิกใน
แคนาดา
4 แจง ID วิทยุ
โดยปกติแลวขั้นตอนการเปดใชงานจะใชเวลา 10 ถึง 15 นาที แตก็
อาจใชเวลาถึงชั่วโมงได ในการให SiriusXM Connect Tuner รับ
ขอความเปดใชงาน ตองเปดเครื่องและรับสัญญาณ SiriusXM
5 หากไมเปดใชงานบริการภายในหนึ่งชั่วโมง ใหไปที่
http://care.siriusxm.com/refresh หรือติดตอฝายดูแลผูฟง
SiriusXM ทางโทรศัพทที่ 1-866-635-2349
การปรับแตงแนะนำชอง
ชองวิทยุ SiriusXM จะไดรับการจัดเปนหมวดหมู คุณสามารถเลือกหมวด
หมูชองที่ปรากฏบนแนะนำชองได
เลือกตัวเลือก:
• ถาอุปกรณสื่อเปนสเตอริโอ FUSION-Link ใหเลือก สื่อ > เรียกดู
> ชองสัญญาณ
• ถาอุปกรณสื่อเปนเสาอากาศ GXM™ ใหเลือก สื่อ > ประเภท
การบันทึกชอง SiriusXM ในคาที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกชองที่คุณชื่นชอบไปที่คาที่ตั้งลวงหนาได
1 เลือก สื่อ
2 เลือกชองรายการเพื่อบันทึกเปนรายการที่ตั้งลวงหนา
3 เลือกตัวเลือก:
• หากอุปกรณสื่อเปนสเตอริโอ FUSION-Link ใหเลือก เรียกดู >
คาที่ตั้งลวงหนา
• หากถาอุปกรณสื่อเปนเสาอากาศ GXM ใหเลือก MENU > คาที่
ตั้งลวงหนา > เพิ่มชองปจจุบัน
การปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครอง SiriusXM
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เรียกดู > ผูปกครอง > ปลดล็อค
2 ปอนรหัสผานของคุณ
รหัสผานเริ่มตนคือ 0000
การตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองบนชองวิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองไดนั้นตองทำการปลดล็อค
การควบคุมโดยผูปกครองกอน
คุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครองจะอนุญาตใหคุณจำกัดการเขาถึง
ชอง SiriusXM ใดๆ รวมถึงชองที่มีเนื้อหาสำหรับผูบรรลุนิติภาวะ เมื่อ
เปดใช คุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครองจะใหคุณใสรหัสผานใน
การปรับไปที่ชองที่ล็อคไว
เลือก เรียกดู > ผูปกครอง > ล็อค/ปลดล็อค
รายชื่อชองจะปรากฏขึ้น เครื่องหมายถูกจะระบุวาเปนชองที่ล็อคอยู
หมายเหตุ: เมื่อคุณดูชองหลังจากตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครอง
หนาจอจะเปลี่ยนไป:
•
ระบุวาเปนชองที่ล็อคอยู
•
ระบุวาเปนชองที่ปลดล็อค
การเปลี่ยนรหัสผานการควบคุมโดยผูปกครองในวิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะเปลี่ยนรหัสผาน ตองปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครองกอน
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก เรียกดู > ผูปกครอง > เปลี่ยนรหัส PIN
2 ปอนรหัสผานของคุณแลวเลือก เสร็จ
3 ปอนรหัสผานใหม
4 ยืนยันรหัสผานใหม
การเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนของการควบคุมโดยผูปกครอง
กระบวนการนี้จะลบขอมูลการตั้งคาทั้งหมดที่คุณไดปอนไว เมื่อคุณเรียก
คืนการตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองไปเปนคาเริ่มตน รหัสผานจะถูก
รีเซ็ตเปน 0000
1 จากเมนูสื่อ ใหเลือก การติดตั้งโซนาร > คาเริ่มตนจากโรงงาน
2 เลือก ใช
การลางชองที่ล็อคทั้งหมดในวิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะลางชองที่ล็อคทั้งหมดได ตองปลดล็อคการควบคุมโดยผู
ปกครองกอน
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก เรียกดู > ผูปกครอง > ลางการล็อคทั้งหมด
2 ปอนรหัสผานของคุณ
สภาพอากาศ SiriusXM
การตั้งชื่ออุปกรณ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร > ตั้งคาชื่อ
อุปกรณ
2 ปอนชื่ออุปกรณ
3 เลือก SELECT หรือ เสร็จ
การอัปเดตซอฟตแวร Media Player
คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรในสเตอริโอและอุปกรณเสริมที่เชื่อมตออยู
ซึ่งใชรวมกันได
1 ไปที่ www.fusionentertainment.com/marine และดาวนโหลดกา
รอัปเดตซอฟตแวรลงในแฟลชไดรฟ USB
การอัปเดตซอฟตแวรและคำแนะนำจะอยูในหนาผลิตภัณฑของ
อุปกรณ
2 เสียบแฟลชไดรฟ USB ในพอรต USB ของสเตอริโอ
3 ในหนาสื่อของชารตพล็อตเตอร ใหเลือก MENU > การติดตั้งโซนาร
> อัปเดตซอฟตแวร
4 เลือกรายการที่คุณตองการอัปเดต
สภาพอากาศ SiriusXM
คำเตือน
ขอมูลสภาพอากาศที่มีใหผานผลิตภัณฑนี้อาจมีการหยุดชะงักในการให
บริการ และอาจมีขอผิดพลาด ความไมถูกตอง หรือขอมูลลาสมัย ดังนั้น
จึงไมควรอาศัยเฉพาะขอมูลเหลานี้เพียงอยางเดียว ใชสามัญสำนึกขณะ
นำทาง และตรวจสอบที่มาขอมูลสภาพอากาศอื่นกอนทำการตัดสินใจที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัยทุกครั้ง คุณรับทราบและยินยอมวาคุณเปน
ผูรับผิดชอบตอการใชขอมูลสภาพอากาศและการตัดสินใจทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับการนำทางในสภาพอากาศแตเพียงผูเดียว Garmin จะไมรับ
ผิดชอบตอผลจากการใชขอมูลสภาพอากาศ SiriusXM
หมายเหตุ: ขอมูล SiriusXM อาจไมสามารถใหบริการไดในบางภูมิภาค
เครื่องรับสภาพอากาศทางดาวเทียม Garmin SiriusXM และเสาอากาศ
จะรับขอมูลสภาพอากาศทางดาวเทียม และแสดงขอมูลขึ้นบนอุปกรณ
Garmin รวมถึงแผนที่เดินเรือนำทางบนชารตพล็อตเตอรที่ทำงานรวมกัน
ได ขอมูลสภาพอากาศสำหรับแตละคุณลักษณะจะมาจากศูนยขอมูล
สภาพอากาศที่มีชื่อเสียงเชน สำนักงานบริการดานภูมิอากาศแหงชาติ
(National Weather Service) และศูนยพยากรณภัยพิบัติที่เกิดจาก
สภาพอากาศหรือน้ำ (Hydrometeorological Prediction Center)
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่ www.siriusxm.com/sxmmarine
ขอกำหนดของอุปกรณ SiriusXM และการสมัคร­
สมาชิก
ในการใชสภาพอากาศทางดาวเทียม คุณตองมีเครื่องรับสภาพอากาศ
ทางดาวเทียมที่ทำงานรวมกันได ในการใชวิทยุทางดาวเทียม SiriusXM
คุณตองมีเครื่องรับสภาพอากาศทางดาวเทียมที่ทำงานรวมกันได ไปที่
www.garmin.com สำหรับขอมูลเพิ่มเติม คุณยังตองมีการสมัครสมาชิก
ที่ถูกตองในการรับสภาพอากาศและวิทยุทางดาวเทียม สำหรับขอมูลเพิ่ม
เติม กรุณาดูวิธีใชสำหรับอุปกรณรับสภาพอากาศและวิทยุทางดาวเทียม
ของคุณ
การแพรสัญญาณขอมูลสภาพอากาศ
ขอมูลสภาพอากาศจะไดรับการแพรสัญญาณ ณ ชวงเวลาที่ตางกันไป
สำหรับคุณลักษณะสภาพอากาศแตละคุณลักษณะ ตัวอยางเชน เรดารจะ
ไดรับการแพรสัญญาณที่ชวงเวลาทุก 5 นาที เมื่อเปดเครื่องรับ Garmin
ไวหรือเมื่อเลือกคุณลักษณะสภาพอากาศที่ตางกันไป เครื่องรับตองไดรับ
ขอมูลใหมกอนที่จะแสดงขึ้นมา คุณอาจพบความลาชากอนที่ขอมูลสภาพ
อากาศหรือคุณลักษณะที่ตางกันจะแสดงขึ้นบนแผนที่
หมายเหตุ: คุณลักษณะสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงทางภาพลักษณ
ไดหากแหลงขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
การแจงเตือนสภาพอากาศและรายงานสภาพอากาศ
เมื่อมีการประกาศแจงเตือนสภาพอากาศทางทะเล, การเฝาระวังสภาพ
อากาศ, คำแนะนำสภาพอากาศ, รายงานสภาพอากาศ หรือแถลงการณ
สภาพอากาศอื่นๆ การแรเงาจะระบุถึงพื้นที่ที่ใชขอมูลนั้น เสนสีน้ำทะเล
บนแผนที่จะระบุถึงขอบเขตของการพยากรณอากาศทางทะเล, การ
พยากรณอากาศชายฝง และการพยากรณนอกชายฝง รายงานสภาพ
45
อากาศอาจประกอบดวยการเฝาระวังสภาพอากาศหรือคำแนะนำสภาพ
อากาศอยางใดอยางหนึ่ง
ในการดูขอมูลเกี่ยวกับการแจงเตือนหรือการรายงาน ใหเลือกพื้นที่ที่
แรเงา
ศูนยกลางความกดอากาศและแนวปะทะของสภาพอากาศ
แนวปะทะของสภาพอากาศจะปรากฏเปนเสนที่ระบุถึงขอบนำของ
มวลอากาศ
สัญลักษณแนวปะทะ
คำอธิบาย
สี
กลุมสภาพอากาศทางทะเล
แนวปะทะอากาศเย็น
ฟาอมเขียว
น้ำทวมฉับพลัน
แนวปะทะอากาศรอน
น้ำเงิน
น้ำทวม
แนวปะทะคงที่
แดง
ทะเล
แนวปะทะปด
เหลือง
พายุฟาคะนอง
รองความกดอากาศต่ำ
แดง
พายุทอรนาโด
การเปลี่ยนแปลงแผนที่สภาพอากาศ
1 จากหนาจอรวมหรือแผนผัง SmartMode ที่มีแผนที่สภาพอากาศ ให
เลือก MENU > เมนูสภาพอากาศ > เปลี่ยนสภาพอากาศ
2 เลือกแผนที่สภาพอากาศ
สัญลักษณศูนยกลางความกดอากาศมักปรากฏใกลกับแนวปะทะของ
สภาพอากาศ
สัญลักษณ­
คำอธิบาย
ศูนยกลางความกด­
อากาศ
ระบุถึงศูนยกลางความกดอากาศต่ำซึ่งเปนภูมิภาคที่ความ­
กดอากาศต่ำกวาคอนขางมาก การขยับออกจากศูนยกลาง­
ความกดอากาศต่ำจะทำใหความกดอากาศเพิ่มสูงขึ้น
ลมจะพัดทวนเข็มนาฬิการอบๆ ศูนยกลางความกดอากาศ­
ต่ำในซีกโลกทางเหนือ
การดูขอมูลหยาดน้ำฟา
หยาดน้ำฟาที่เปนตั้งแตฝนตกและหิมะตกเบาๆ ไปจนถึงพายุฝนฟา
คะนองจะถูกแสดงในสีและเฉดสีที่ตางกันไป หยาดน้ำฟาจะถูกแสดงทั้ง
แบบแยกตางหากหรือแสดงรวมกับขอมูลสภาพอากาศอื่นๆ
เลือก แผนที่เดินเรือ > หยาดน้ำฟา
เวลาที่แสดงในมุมบนซายของหนาจอจะระบุถึงเวลาลวงผานที่ผูให
บริการขอมูลสภาพอากาศไดอัปเดตขอมูลลาสุด
ขอมูลเซลลพายุฝนฟาคะนองและฟาผา
เซลลพายุฝนฟาคะนองจะถูกแสดงโดย
บนแผนที่หยาดน้ำฟาสภาพ
อากาศ โดยจะระบุทั้งตำแหนงปจจุบันของพายุและเสนทางของพายุที่
คาดในอนาคตอันใกล
กรวยสีแดงจะปรากฏขึ้นพรอมไอคอนเซลลพายุ และสวนที่กวางที่สุดของ
แตละกรวยจะชี้ไปทิศทางของเสนทางของเซลลพายุที่คาด เสนสีแดงใน
แตละกรวยจะระบุที่ที่พายุจะเดินทางไปในอนาคตอันใกล เสนแตละเสน
จะแสดงแทน 15 นาที
ฟาผาจะถูกแสดงโดย ฟาผาจะปรากฏบนแผนที่หยาดน้ำฟาสภาพ
อากาศหากตรวจพบฟาผาภายในเจ็ดนาทีที่ผานมา เครือขายตรวจจับ
ฟาผาทางพื้นดินจะตรวจจับฟาผาจากทองฟาสูพื้นดินเทานั้น
หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ไมพรอมใชงานในทุกอุปกรณและทุกการสมัคร
สมาชิก
ขอมูลพายุเฮอริเคน
แผนที่หยาดน้ำฟาสภาพอากาศสามารถแสดงตำแหนงปจจุบันของพายุ
เฮอริเคน , พายุโซนรอน หรือดีเปรสชันโซนรอน เสนสีแดงที่ออกมา
จากไอคอนพายุเฮอริเคนจะระบุถึงเสนทางของพายุเฮอริเคนที่คาด จุดสี
เขมบนเสนสีแดงจะระบุถึงตำแหนงที่คาดวาพายุเฮอริเคนจะเดินทางผาน
ตามที่ไดรับขอมูลจากผูใหบริการขอมูลสภาพอากาศ
ขอมูลการพยากรณอากาศ
แผนที่การพยากรณอากาศจะแสดงการพยากรณอากาศในเมือง, การ
พยากรณอากาศทางทะเล, METARS, การแจงเตือนระดับจังหวัด, ศูนย
ความกดอากาศและแนวปะทะของสภาพอากาศ, ความกดอากาศของพื้น
ผิว และทุนตรวจสภาพอากาศ
การดูพยากรณอากาศทางทะเลหรือพยากรณอากาศนอกชายฝง
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > พยากรณอากาศ
2 เลื่อนแผนที่ไปที่ตำแหนงนอกชายฝง
ตัวเลือกพยากรณอากาศทางทะเลหรือพยากรณอากาศนอกชายฝงจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อขอมูลการพยากรณอากาศพรอมใช
3 เลือก พยากรณทางทะเล หรือ พยากรณนอกชายฝง
การดูขอมูลการพยากรณอากาศสำหรับชวงเวลาอื่นๆ
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > พยากรณอากาศ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูการพยากรณอากาศสำหรับในอีก 48 ชั่วโมงถัดไปใน
เวลาเพิ่มเติม 12 ชั่วโมง ใหเลือก
หลายครั้ง
• ในการดูการพยากรณอากาศสำหรับในอีก 48ในเวลาเพิ่มเติม 12
ชั่วโมง ใหเลือก
หลายครั้ง
46
ระบุถึงศูนยกลางความกดอากาศสูงซึ่งเปนภูมิภาคที่ความ­
กดอากาศสูงกวาคอนขางมาก การขยับออกจากศูนยกลาง­
ความกดอากาศสูงจะทำใหความกดอากาศลดลง ลมจะพัด­
ตามเข็มนาฬิการอบๆ ศูนยกลางความกดอากาศสูงในซีก­
โลกทางเหนือ
พยากรณอากาศในเมือง
พยากรณอากาศในเมืองจะแสดงเปนสัญลักษณสภาพอากาศ จะดู
พยากรณอากาศในชวงเพิ่ม 12 ชั่วโมง
สัญลักษณ สภาพอากาศ
สัญลักษณ สภาพอากาศ
มีเมฆบางสวน
แจมใส (มีแดด, รอน, ปลอดโปรง)
เมฆมาก
ฝนตก (ฝนละออง, ฝนลูกเห็บ,
ฝนไลชาง)
ลมแรง
มีหมอก
พายุฝนฟาคะนอง
หิมะ (หิมะตกหนัก, หิมะปรอย,
พายุหิมะ, หิมะฟุง, ลูกเห็บ,
ฝนเยือกแข็ง, ฝนละอองเยือกแข็ง)
ควัน (ฝุน, หมอก)
การดูขอมูลแผนที่ตกปลา
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไมมีในทุกผลิตภัณฑหรือการสมัครสมาชิก
แผนที่สภาพอากาศ แผนที่ตกปลา จะแสดงขอมูลที่สามารถชวยคุณ
คนหาสายพันธุปลาได
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > แผนที่ตกปลา
2 หากจำเปน ใหเลือก MENU > ชั้น จากนั้นเปดและปดขอมูล
การดูสภาพทะเล
คุณลักษณะ สภาพทะเล จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับสภาพผิวน้ำรวมถึงกระแส
ลม, ความสูงของคลื่น, ชวงเวลาของคลื่น และทิศทางของคลื่น
เลือก แผนที่เดินเรือ > สภาพทะเล
ลมที่ผิวน้ำ
เวกเตอรของลมที่ผิวน้ำที่ปรากฏขึ้นบนแผนที่สภาพทะเลดวยเครื่องหมาย
วัดลมที่ระบุทิศทางจากทางที่ลมพัด เครื่องหมายวัดลมจะเปนวงกลมทีมี
หาง เสนหรือเครื่องหมายที่ติดกับหางของเครื่องหมายวัดลมจะระบุ
ความเร็วลม เสนสั้นจะแทน 5 นอต เสนยาวจะแทน 10 นอต และสี่เหลี่ยม
จะแทน 50 นอต
เครื่องหมายวัดลม
ความเร็วลม
เครื่องหมายวัดลม
ความเร็วลม
สงบนิ่ง
20 นอต
5 นอต
50 นอต
10 นอต
65 นอต
15 นอต
สภาพอากาศ SiriusXM
ความสูงของคลื่น, ชวงเวลาของคลื่น และทิศทางของคลื่น
ความสูงของคลื่นสำหรับพื้นที่จะปรากฏเปนสีตางๆ ที่แปรผันไป สีที่ตาง
กันจะระบุความสูงของคลื่นที่ตางกันดังที่แสดงอยูในสัญลักษณ
ชวงเวลาของคลื่นจะระบุเวลา (เปนวินาที) ระหวางคลื่นที่ตามมา เสนชวง
เวลาของคลื่นจะระบุพื้นที่ที่มีชวงเวลาของคลื่นเดียวกัน
ทิศทางของคลื่นจะปรากฏในแผนที่โดยใชลูกศรสีแดง ทิศทางของลูกศร
แตละตัวจะระบุทิศทางที่คลื่นกำลังเคลื่อนที่
การดูขอมูลสภาพทะเลที่พยากรณไวสำหรับชวงเวลาอื่นๆ
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > สภาพทะเล
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูขอมูลสภาพทะเลที่พยากรณไวสำหรับ 36 ชั่วโมงถัดไป
ในเวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก
หลายครั้ง
• ในการดูขอมูลสภาพทะเลที่พยากรณไวสำหรับ 36 ชั่วโมงกอน
หนาในเวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก
หลายครั้ง
การดูขอมูลอุณหภูมิทะเล
แผนที่สภาพอากาศ อุณหภูมิทะเล แสดงอุณหภูมิของน้ำปจจุบันและ
สภาพแรงดันผิวน้ำปจจุบัน
เลือก แผนที่เดินเรือ > อุณหภูมิทะเล
ขอมูลความกดอากาศที่พื้นผิวและอุณหภูมิน้ำ
ขอมูลความกดอากาศที่พื้นผิวจะแสดงเปนไอโซบารความกดอากาศและ
ศูนยกลางความกดอากาศ ไอโซบารจะเชื่อมจุดความกดอากาศที่เทากัน
การอานคาความกดอากาศสามารถชวยกำหนดสภาพอากาศและลมได
โดยปกติแลวพื้นที่ที่มีความกดอากาศสูงจะมีสภาพอากาศแจมใส โดย
ปกติแลวพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำจะมีเมฆปกคลุมและมีโอกาสเกิด
หยาดน้ำฟา ไอโซบารที่อยูใกลชิดกันแสดงถึงความชันของความกด
อากาศที่มาก ความชันของความกดอากาศที่มากจะเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ที่มี
ลมแรง
หนวยของความกดอากาศจะแสดงในมิลลิบาร (mb), นิ้วปรอท (inHg)
หรือเฮกโตปาสคาล (hPa)
เฉดสีจะระบุอุณหภูมิผิวน้ำ ดังที่ปรากฏในสัญลักษณที่มุมจอแสดงผล
การเปลี่ยนชวงสีของอุณหภูมิผิวทะเล
คุณสามารถเปลี่ยนชวงสีไดตลอดเพื่อดูการอานคาอุณหภูมิผิวทะเลที่มี
ความละเอียดสูงขึ้น
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > อุณหภูมิทะเล > MENU > อุณหภูมิทะเล
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการอนุญาตให Chartplotter ปรับชวงอุณหภูมิอัตโนมัติ ให
เลือก กำหนดคาอัตโนมัติ
Chartplotter จะคนหาขีดจำกัดลางและบนสำหรับหนาจอปจจุบัน
โดยอัตโนมัติ และอัปเดตมาตราสวนอุณหภูมิตอสี
• ในการใสขีดจำกัดลางและบนสำหรับชวงอุณหภูมิ ใหเลือก ขีด
จำกัดชวงลาง หรือ ขีดจำกัดชวงบน และใสขีดจำกัดลางหรือบน
ขอมูลทัศนวิสัย
ทัศนวิสัยคือการพยากรณระยะแนวราบสูงสุดที่สามารถมองเห็นไดที่พื้น
ผิว ดังที่ปรากฏในสัญลักษณทางดานซายของหนาจอ ความแปรผันของ
เฉดสีของทัศนวิสัยจะแสดงความเปลี่ยนแปลงที่พยากรณไวในทัศนวิสัยที่
พื้นผิว
หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ไมพรอมใชงานในทุกอุปกรณและทุกการสมัคร
สมาชิก
เลือก แผนที่เดินเรือ > ทัศนวิสัย
การดูขอมูลทัศนวิสัยที่พยากรณไวสำหรับชวงเวลาอื่น
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > ทัศนวิสัย
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูการพยากรณทัศนวิสัยสำหรับ 36 ชั่วโมงถัดไป ในเวลาที่
เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก
หลายครั้ง
• ในการดูการพยากรณทัศนวิสัยสำหรับ 36 ชั่วโมงกอนหนา ใน
เวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก
หลายครั้ง
ความสูงและชวงคลื่น, ทิศทางและความเร็วลม, ทัศนวิสัย และความกด
ของอากาศ
1 จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือก
2 เลือก ทุน
การดูขอมูลสภาพอากาศทองถิ่นใกลทุน
คุณสามารถเลือกพื้นที่ใกลทุนเพื่อดูขอมูลพยากรณอากาศได
1 จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือกตำแหนงบนแผนที่
2 เลือก อากาศทองถิ่น
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูสภาพอากาศในปจจุบันจากบริการขอมูลสภาพอากาศ
ทองถิ่น ใหเลือก เงื่อนไขปจจุบัน
• ในการดูพยากรณอากาศทองถิ่น ใหเลือก พยากรณอากาศ
• ในการดูลมพื้นผิวและขอมูลความกดของอากาศ ใหเลือก ผิวน้ำ
ทะเล
• ในการดูขอมูลลมและคลื่น ใหเลือก รายงานขาวการเรือเดินทะเล
โอเวอรเลยสภาพอากาศ
โอเวอรเลยสภาพอากาศจะซอนทับสภาพอากาศและขอมูลที่เกี่ยวของกับ
สภาพอากาศบนแผนที่เดินเรือนำทาง, แผนที่ตกปลา และมุมมองแผนที่
Perspective 3D แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลาสามารถแสดง
เรดารสภาพอากาศ, ความสูงของยอดเมฆ, ฟาผา, ทุนสภาพอากาศ, การ
แจงเตือนระดับจังหวัด และการแจงเตือนพายุเฮอรริเคน มุมมองแผนที่
Perspective 3D สามารถแสดงเรดารสภาพอากาศได
การตั้งคาโอเวอรเลยสภาพอากาศที่กำหนดคาไวสำหรับแผนที่หนึ่งจะไม
สามารถปรับใชกับแผนที่อื่นได การตั้งคาโอเวอรเลยสภาพอากาศสำหรับ
แตละแผนที่ตองไดรับการตั้งคาตางหาก
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
การดูขอมูลการสมัครสมาชิกสภาพอากาศ
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับบริการสภาพอากาศที่คุณไดสมัครสมาชิกไว
และเวลาผานไปกี่นาทีนับตั้งแตมีการอัปเดตขอมูลของแตละบริการ
จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือกMENU > การสมัครสมาชิก
การดูวิดีโอ
คำเตือน
หามดูวิดีโอหรือภาพถายขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอสภาพบน
น้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต
กอนที่คุณจะดูวิดีโอได คุณตองเชื่อมตอกับแหลงขอมูลที่ทำงานรวมกัน
ไดกอน
อุปกรณที่ทำงานรวมกันไดมีอุปกรณวิดีโอที่เชื่อมตอกับพอรตบนชารต
พล็อตเตอรหรือตอกับ Garmin Marine Network เชนเดียวกับกลอง
วิดีโอเครือขายที่รองรับ (แบบ IP), เครื่องเขารหัส และกลองถายภาพ
ความรอน
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > วิดีโอ
การเลือกที่มาของวิดีโอ
1 จากหนาวิดีโอใหเลือก MENU > ที่มา
2 เลือกที่มาของวิดีโอฟด
สลับไปมาระหวางที่มาของวิดีโอหลายแหลง
ถาคุณมีที่มาของวิดีโอสองแหงขึ้นไป คุณสามารถสลับไปดวยชวงเวลาที่
กำหนดได
1 จากหนาวิดีโอ ใหเลือก MENU > ที่มา > สลับ
2 เลือก เวลา และเลือกระยะเวลาที่วิดีโอแตละวิดีโอจะปรากฏ
3 เลือก ที่มาและเลือกที่มาของวิดีโอเพื่อเพิ่มไปที่ลำกับการสลับ
การดูรายงานเรื่องทุน
คารายงานที่อานจะรับจากทุนและสถานีสังเกตการณชายฝง คาที่อานได
นี้จะถูกใชเพื่อกำหนดอุณหภูมิอากาศ, จุดน้ำคาง, อุณหภูมิน้ำ, ระดับน้ำ,
การดูวิดีโอ
47
อุปกรณวิดีโอแบบเครือขาย
ประกาศ
ตองใช Garmin Power over Ethernet (PoE) Isolation Coupler
(P/N 010-10580-10) เมื่อเชื่อมตออุปกรณ POE เชน กลอง FLIR กับ
Garmin Marine Network การเชื่อมตออุปกรณ PoE โดยตรงเขากับ
ชารตพล็อตเตอร Garmin Marine Network จะทำใหชารตพล็อตเตอร
Garmin เสียหาย และอาจทำใหอุปกรณ PoE เสียหาย
®
จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือก MENU > การตั้งคาวิดีโอ
กำหนดอินพุต: เชื่อมโยงกลองกับที่มาวิดีโอ
กระจก: กลับภาพเหมือนดูจากกระจกมองหลัง
สแตนดบาย: กำหนดใหกลองอยูในโหมดสแตนดบายเพื่อประหยัด
พลังงานและปกปองเลนสเมื่อไมใชงาน
ตำแหนงหนาหลัก: ตั้งคาตำแหนงหลักของกลอง
ความเร็วสแกน: ตั้งคาความเร็วในการเคลื่อนกลองระหวางการสแกน
ความกวางสแกน: ตั้งคาความกวางของภาพที่จับโดยกลองระหวางการ
สแกน
ชื่อ: ทำใหคุณสามารถปอนชื่อใหมสำหรับกลองตัวนี้
เมนู FLIR™: ใหการเขาถึงการตั้งคากลอง
กอนที่คุณจะดูและควบคุมอุปกรณวิดีโอเชน กลอง IP, เครื่องถอดรหัส
และกลองถายภาพความรอนดวยชารตพล็อตเตอรของคุณได คุณตองมี
อุปกรณวิดีโอที่ทำงานรวมกันไดเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรของคุณ
กอนและคุณตองมีสายเคเบิลเครือขายทางทะเลแบบ Power over
Ethernet (PoE) Isolation Coupler ไปที่ garmin.com สำหรับรายชื่อ
อุปกรณที่ทำงานรวมกันไดหรือเพื่อซื้อ PoE Isolation Coupler
คุณสามาถเชื่อมตอกลองวิดีโอที่รองรับไดหลายตัว และตอเครื่องเขารหัส
ไดสูงสุด 2 เครื่องเขากับ Garmin Marine Network คุณสามารถเลือก
และดูที่มาของวิดีโอไดถึงสี่แหลงในครั้งเดียว ชารตพล็อตเตอรที่มีอินพุต
วิดีโอในตัวหลายสวนสามารถแสดงอินพุตวิดีโอในตัวไดอินพุตเดียว
เทานั้น เมื่อเชื่อมตอกลองแลว เครือขายจะตรวจหาโดยอัตโนมัติและ
แสดงกลองในรายการที่มา
คุณอาจตองการเชื่อมโยงกลองกับที่มาวิดีโอ
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือก MENU > ที่มา
2 เลือกกลอง
3 เลือก การตั้งคาวิดีโอ > กำหนดอินพุต
4 เลือกอินพุตวิดีโอ
การใชการคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือขาย
การควบคุมการเคลื่อนไหวของกลองวิดีโอ
การบันทึกคาวิดีโอที่ตั้งไวลวงหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือขาย
อยาเล็งกลองไปทางดวงอาทิตยหรือวัตถุที่มีแสงจามาก เพราะอาจทำให
เลนสเกิดความเสียหาย
ใชการควบคุมหรือปุมของชารตพล็อตเตอรเพื่อแพนและเอียงกลองทุก
ครั้ง อยาขยับอุปกรณกลองดวยตนเอง การขยับกลองดวยตนเองอาจ
ทำใหกลองเสียหายได
คุณสามารถบันทึก ตั้งชื่อ และเปดใชวิดีโอสำหรับที่มาของวิดีโอแบบ
เครือขายแตละแหลง
1 จากหนาวิดีโอ ใหแตะหนาจอ
ตัวควบคุมวิดีโอจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
2 กดปุมคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาคางไว
ไฟสีเขียวระบุวาไดบันทึกการตั้งคาแลว
การตั้งชื่อคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือขาย
1 จากหนาวิดีโอ ใหเลือก MENU > การตั้งคาวิดีโอ > คาที่ตั้งลวงหนา
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนา
3 เลือก เปลี่ยนชื่อ
4 ปอนชื่อคาที่ตั้งลวงหนา
การเปดใชงานคาที่ตั้งลวงหนาของวิดีโอบนกลองวิดีโอเครือขาย
คุณสามารถคืนคากลองเครือขายกลับไปเปนคาที่ตั้งลวงหนาไดอยาง
รวดเร็ว
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหแตะหนาจอ
การควบคุมวิดีโอจะปรากฏบนหนาจอ
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาของวิดีโอ
กลองจะเรียกคืนการตั้งคาวิดีโอที่บันทึกไวสำหรับคาที่ตั้งลวงหนา
คำแนะนำ: คุณยังสามารถบันทึกและเปดใชงานคาที่ตั้งลวงหนาโดย
ใชเมนูวิดีโอ
การตั้งคากลอง
กลองบางรุนมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการควบคุมมุมมองกลอง
หมายเหตุ: ตัวเลือกทั้งหมดมีใหใชงานในกลองและชารตพล็อตเตอรบาง
รุน โปรดดูรายการคุณสมบัติที่มีใหใชงานจากคูมือกลอง คุณอาจตอ
งอัปเดตซอฟตแวรกลองเพื่อใชคุณสมบัตินี้
จากหนาจอกลองวิดีโออินฟาเรด ใหเลือก MENU
IR/มองเห็นได: แสดงภาพจากกลองอินฟาเรดหรือภาพจากกลองที่มอง
เห็นได
สแกน: สำรวจพื้นที่โดยรอบ
แชแข็ง: หยุดภาพจากกลองชั่วคราว
เปลี่ยนสี: เลือกรูปแบบสีของภาพอินฟาเรด
เปลี่ยนฉาก: เลือกโหมดภาพอินฟาเรด เชน กลางวัน กลางคืน, MOB
หรือด็อกกิ้ง
การตั้งคาวิดีโอ: เปดตัวเลือกวิดีโอเพิ่มเติม
การตั้งคาวิดีโอ
กลองบางรุนมีตัวเลือกการตั้งคาเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ตัวเลือกทั้งหมดมีใหใชงานในกลองและชารตพล็อตเตอรบาง
รุน คุณอาจตองอัปเดตซอฟตแวรกลองเพื่อใชคุณสมบัตินี้
48
การเชื่อมโยงกลองกับที่มาวิดีโอ
ประกาศ
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้พรอมใชงานก็ตอเมื่อมีการเชื่อมตอกลองที่ใชรวม
กันไดเทานั้น คุณอาจตองอัปเดตซอฟตแวรกลองเพื่อใชคุณสมบัตินี้
คุณสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกลองวิดีโอที่เชื่อมตอซึ่งรองรับ
การแพน การเอียง และการซูม
การควบคุมกลองวิดีโอโดยใชการควบคุมบนหนาจอ
การควบคุมบนหนาจอชวยใหคุณสามารถแพน-เอียง-ซูม (PTZ) กลอง
โปรดดูรายการคุณสมบัติที่มีใหใชงานจากคูมือกลอง
จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือกตัวเลือก:
• ในการซูมเขาและออก ใหหมุนปุม
• ในการแพนหรือเอียงกลอง ใหใชปุมลูกศร
การกำหนดคาลักษณะของวิดีโอ
หมายเหตุ: ตัวเลือกทั้งหมดมีใหใชงานในกลองและชารตพล็อตเตอรบาง
รุน
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือก MENU > การตั้งคาวิดีโอ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการแสดงวิดีโอโดยใชอัตราสวนกวางยาวที่ยืดขยาย ใหเลือก
กวางยาว > ยืด วิดีโอไมสามารถยืดขยายเกินกวาขนาดที่ระบุโดย
อุปกรณวิดีโอที่เชื่อมตอ และอาจจะขยายไดไมเต็มทั้งหนาจอ
• ในการแสดงวิดีโอโดยใชอัตราสวนกวางยาวมาตรฐาน ใหเลือก
กวางยาว > มาตรฐาน
• ในการปรับแสงสวาง ใหเลือก ความสวาง และเลือก ขึ้น ลาง หรือ
อัตโนมัติ
• ในการปรับความเขมของสี ใหเลือก ความอิ่มตัว และเลือก ขึ้น
ลาง หรือ อัตโนมัติ
• ในการปรับความคมชัด ใหเลือก คอนทราสต และเลือก ขึ้น ลาง
หรือ อัตโนมัติ
• ในการใหชารตพล็อตเตอรสามารถเลือกรูปแบบที่มาไดโดย
อัตโนมัติ ใหเลือก มาตรฐาน > อัตโนมัติ
กลองแอ็คชัน Garmin VIRB
®
คำเตือน
หามดูวิดีโอหรือภาพถายขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอสภาพบน
น้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต
การดูวิดีโอ
กลองแอ็คชัน VIRB สวนใหญเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรจากเมนูกลอง
(การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB, หนา 49)
กลอง VIRB 360 เชื่อมตอโดยใช WPS (การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน
VIRB 360, หนา 49)
ในคูมือนี้ คำวา "กลองแอ็คชัน VIRB" หมายถึงทุกรุน ยกเวนในคำ
แนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอ ในกรณีดังกลาว ตามทางดานบน คำวา
"กลอง VIRB 360" หมายถึงรุน 360 เทานั้น
การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360
คุณสามารถเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360 กับชารตพล็อตเตอรโดย
ใช WPS หากคุณกำลังเชื่อมตอกลอง VIRB ใหเชื่อมตอผานการตั้งคา
กลอง (การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB, หนา 49)
1 ตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi ของชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือขายไร
สาย Wi‑Fi, หนา 6)
2 นำกลองไปใกลชารตพล็อตเตอร
3 บนเมนูหลักกลอง VIRB 360 ใหเลือก ไรสาย > Wi-Fi
4 หากจำเปน ใหเปด Wi-Fi เพื่อเปดใชงานเทคโนโลยี Wi‑Fi
5 กด เพื่อเลือก WPS และกด OK
6 บนชารตพล็อตเตอร เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB® >
กลองคนหาเครือขาย Wi‑Fi และเชื่อมตอ
คุณสามารถควบคุมกลองโดยใชชารตพล็อตเตอร
การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB
คุณสามารถเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB กับชารตพล็อตเตอรไดโดยใช
การตั้งคากลอง หากคุณกำลังเชื่อมตอกลอง VIRB 360 ใหเชื่อมตอผาน
แอปพลิเคชัน VIRB (การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360, หนา 49)
1 ตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi ของชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือขายไร
สาย Wi‑Fi, หนา 6)
2 จากเมนูหลักกลอง VIRB ใหเลือก ไรสาย > Wi-Fi > สถานะ เพื่อเปด
เทคโนโลยีไรสาย Wi‑Fi
3 เลือก โหมด > เชื่อมตอ
4 เลือก เพิ่ม
กลองจะคนหาเครือขาย Wi‑Fi ใกลเคียง
5 เลือกเครือขาย Wi‑Fi ของชารตพล็อตเตอรและปอนรหัสผานเครือ
ขาย
แอปพลิเคชันและกลองจะเชื่อมตอกับเครือขาย Wi‑Fi ของชารต
พล็อตเตอร
คุณสามารถควบคุมกลองโดยใชชารตพล็อตเตอร
การควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ดวยชารตพล็อตเตอร
ในการควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ดวยชารตพล็อตเตอรนั้น คุณตอง
เชื่อมตออุปกรณโดยใชการเชื่อมตอไรสายกอน
คุณสามารถเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB กับชารตพล็อตเตอรไดสูงสุด 5
ตัว
หลังจากที่คุณเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB กับชารตพล็อตเตอรแลว ตัว
เลือกใหมก็จะเพิ่มไปยัง A/V, ตัววัด, การควบคุม คุณสามารถเริ่มหรือ
หยุดการบันทึกในกลองแอ็คชัน VIRB ไดโดยใชชารตพล็อตเตอร
หมายเหตุ: ภาพ VIRB ที่แสดงในชารตพล็อตเตอรจะมีความละเอียดต่ำ
กวาที่กลองแอ็คชัน VIRB บันทึกไว ในการดูวิดีโอที่ความละเอียดสูง ให
ดูวิดีโอบนคอมพิวเตอรหรือโทรทัศน
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB®
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการถายภาพนิ่ง ใหเลือก
• ในการเริ่มการบันทึก ใหเลือก
ขณะที่บันทึกจะมีหนวยความจำในการบันทึกที่เหลืออยูปรากฏขึ้น
มา
• ในการหยุดการบันทึก ใหเลือก อีกครั้ง
• หากคุณเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB มากกวาหนึ่งกลอง ใหใชลูก
ศรในการเลือกกลองแอ็คชันเครื่องอื่นที่ตองการควบคุม
• ในการดูวิดีโอหรือภาพที่จัดเก็บไว ใหเลือก
• ในการแพนหรือเอียง VIRB 360 ใหใชปุมลูกศร
• ในการนำมุมมอง VIRB 360 กลับไปยังตำแหนงหลัก ใหเลือก
การดูวิดีโอ
การควบคุมการเลนวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB
คุณสามารถดูวิดีโอและภาพจากกลองแอ็คชัน VIRB ไดโดยใชชารต
พล็อตเตอร
หมายเหตุ: การเลน VIRB บนชารตพล็อตเตอรจะแสดงดวยคุณภาพ
เทากับมุมมองจริงของชารตพล็อตเตอร ในการดูวิดีโอที่ความละเอียดสูง
ใหดูวิดีโอบนคอมพิวเตอรหรือโทรทัศน
1 จากหนาจอ VIRB® ใหเลือก
2 รอใหภาพขนาดยอโหลดสักสองสามวินาที
3 เลือกวิดีโอหรือภาพ
4 ควบคุมการเลนโดยใชปุมบนหนาจอหรือตัวเลือกเมนูดังนี้
• ในการหยุดเลนวิดีโอ ใหเลือก
• ในการหยุดเลนวิดีโอชั่วคราว ใหเลือก
• ในการเลนวิดีโอซ้ำ ใหเลือก
• ในการเลนวิดีโอ ใหเลือก
การลบวิดีโอ VIRB VIRB
คุณสามารถลบวิดีโอหรือภาพจากกลองแอ็คชัน VIRB
1 เปดวิดีโอหรือภาพ VIRB ที่ตองการลบ
2 เลือก MENU > ลบไฟล
การเริ่มเลนภาพสไลดวิดีโอ VIRB
คุณสามารถดูภาพสไลดของวิดีโอและภาพไดในกลองแอ็คชัน VIRB
1 จากหนาจอ VIRB® ใหเลือก
2 รอสักครูเพื่อโหลดภาพขนาดเล็ก
3 เลือกวิดีโอหรือภาพ
4 เลือก MENU > เริ่มเลนภาพสไลด
ในการหยุดเลนภาพสไลด ใหเลือก MENU > หยุดภาพสไลด
การตั้งคากลองแอ็คชัน VIRB
หมายเหตุ: กลองแตละรุนมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตางกัน
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB® > MENU
ชื่อ: ทำใหคุณสามารถปอนชื่อใหมสำหรับกลองแอ็คชัน VIRB ได
กำลังบันทึก: เริ่มและหยุดการบันทึก
ถายภาพ: ถายภาพนิ่ง
การเลน: ทำใหคุณสามารถดูการบันทึกวิดีโอและภาพถายได
แชแข็ง: หยุดภาพจากกลองชั่วคราว
สลีป: ตั้งคากลองแอ็คชัน VIRB เปนโหมดพลังงานต่ำเพื่อประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่ ใชไมไดในกลอง VIRB 360
การตั้งคาวิดีโอ: ตั้งคาวิดีโอ (การตั้งคาวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB,
หนา 49)
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย
ขอมูล, หนา 3)
การตั้งคาวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB
หมายเหตุ: กลองแตละรุนมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตางกัน
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB® > MENU > การตั้งคาวิดีโอ
กวางยาว: ตั้งคาอัตราสวนกวางยาวของวิดีโอ
โหมดวิดีโอ: ตั้งคาโหมดวิดีโอ ตัวอยางเชน คุณสามารถเลือกตัวเลือก
Slow-Mo เพื่อถายวิดีโอแบบสโลวโมชัน
ขนาดวิดีโอ: ตั้งคาขนาดหรือขนาดพิกเซลของวิดีโอ
FPS วิดีโอ: ตั้งคาเฟรมตอวินาที
เวลาวิดีโอ: เพิ่มวันและเวลาที่บันทึกวิดีโอ
เวลาภาพถาย: เพิ่มวันและเวลาที่ถายภาพ
ขนาดภาพ: ตั้งคาขนาดหรือขนาดพิกเซลของภาพ
ขอบเขตภาพ: ตั้งคาระดับการซูม
โหมดเลนส: ตั้งคาเลนสที่กลองจะใชขณะถายวิดีโอ
กระจก: อนุญาตใหคุณกลับดานหรือจำลองวิดีโอ
การหมุน: อนุญาตใหคุณหมุนมุมกลอง
49
การเพิ่มการควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ในหนาจอื่นๆ
กอนที่คุณจะสามารถควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ดวยชารตพล็อตเตอร
คุณตองเชื่อมตออุปกรณโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย (การเชื่อมตอ
อุปกรณไรสายกับชารตพล็อตเตอร, หนา 6)
คุณสามารถเพิ่มแถบควบคุมของกลองแอ็คชัน VIRB ในหนาจออื่นๆ ได
วิธีนี้ทำใหคุณสามารถเริ่มและหยุดการบันทึกจากฟงกชันอื่นๆ ในชารต
พล็อตเตอรได
1 เปดหนาจอที่คุณตองการเพิ่มแถบควบคุมของกลองแอ็คชัน VIRB
2 เลือก MENU > แกไขโอเวอรเลย > แถบลางสุด > แถบ VIRB
เมื่อดูหนาจอที่มีการควบคุมของกลองแอ็คชัน VIRB คุณสามารถเลือก
เพื่อเปดมุมมองของกลองแอ็คชัน VIRB แบบเต็มหนาจอได
การจับคูก
 ลอง GC™ 100 กับชารตพล็อตเตอร
Garmin
คุณตองกำหนดคาเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะ
สามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายกับเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอร
ได
1 เมื่อกลองอยูภายในระยะ 76 ม. (250 ฟุต) จากชารตพล็อตเตอรโดย
ไมมีสิ่งกีดขวาง ใหกด อยางรวดเร็วสามครั้ง
2 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย >
กลอง Garmin > เริ่ม
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การกำหนดคาอุปกรณ
การตั้งคาระบบ
เลือก ตั้งคา > ระบบ
เสียงและการแสดงผล: ปรับการตั้งคาการแสดงผลและเสียง
GPS: ใหขอมูลเกี่ยวกับดาวเทียม GPS และการตั้งคา
ขอมูลระบบ: ใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณในเครือขายและเวอรชัน
ซอฟตแวร
ขอมูลสถานี: ปรับการตั้งคาสถานี
เปดเครื่องอัตโนมัติ: ควบคุมอุปกรณที่ตองการใหเปดโดยอัตโนมัติเมื่อมี
การจายไฟฟา
ปดอัตโนมัติ: ปดระบบโดยอัตโนมัติหลังจากเขาสูโหมดสลีปเปนระยะ
เวลาที่เลือก
เครื่องจำลอง: เปดหรือปดเครื่องจำลอง และชวยใหคุณสามารถตั้งเวลา
วันที่ ความเร็ว และตำแหนงจำลอง
การตั้งคาเสียงและการแสดงผล
เลือก ตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล
สัญญาณเตือน: เปดและปดเสียงที่ดังสำหรับการเตือนและการเลือก
ไฟหนาจอ: ตั้งคาความสวางของไฟหนาจอ คุณสามารถเลือกตัวเลือก
อัตโนมัติ เพื่อปรับความสวางของไฟหนาจอโดยอัตโนมัติตามแสง
ภายนอกได
ซิงคแบ็คไลท: ซิงโครไนซความสวางของไฟหนาจอของชารตพล็อต
เตอรอื่นในสถานี
โหมดสี: ตั้งคาใหอุปกรณแสดงสีกลางวันหรือกลางคืน คุณสามารถเลือก
ตัวเลือก อัตโนมัติ เพื่อใหอุปกรณตั้งคาสีกลางวันหรือกลางคืนโดย
อัตโนมัติตามเวลาของวัน
พื้นหลัง: ตั้งคาภาพพื้นหลัง
ภาพเปดเครื่อง: ตั้งคาภาพที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปดอุปกรณ
การตั้งคา GPS
เลือก ตั้งคา > ระบบ > GPS
ภาพบนทองฟา: แสดงตำแหนงของดาวเทียม GPS บนทองฟา
GLONASS: เปดหรือปดขอมูล GLONASS (ระบบดาวเทียมของรัสเซีย)
เมื่อใชระบบในสถานการณที่การมองเห็นทองฟาไมดี สามารถใช
ขอมูล GLONASS รวมกับ GPS เพื่อใหขอมูลตำแหนงที่แมนยำมาก
ขึ้น
WAAS/EGNOS: เปดหรือปดขอมูล WAAS (ในอเมริกาเหนือ) หรือ
ขอมูล EGNOS (ในยุโรป) สามารถสามารถใหขอมูลตำแหนง GPS
50
ที่แมนยำมากกวา เมื่อใชขอมูล WAAS หรือ EGNOS อุปกรณอาจ
ใชเวลาในการรับสัญญาณดาวเทียมนานขึ้น
Galileo: เปดหรือปดขอมูล Galileo (ระบบดาวเทียมสหภาพยุโรป) เมื่อ
ใชระบบในสถานการณที่การมองเห็นทองฟาไมดี สามารถใชขอมูล
Galileo รวมกับ GPS เพื่อใหขอมูลตำแหนงที่แมนยำมากขึ้น
ตัวกรองความเร็ว: คาเฉลี่ยความเร็วเรือของคุณในชวงเวลาสั้นๆ สำหรับ
คาความเร็วที่ราบรื่นขึ้น
ที่มา: ชวยใหคุณเลือกแหลงขอมูลที่ตองการสำหรับขอมูล GPS
การตั้งคาสถานี
เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลสถานี
เปลี่ยนสถานี: ตั้งคาทั้งสถานีเปนชุดคาเริ่มตนใหมโดยยึดตามตำแหนง
ของสถานีนี้ คุณยังสามารถเลือกใชหนาจอนี้เปนสแตนดอโลน หนา
จอเดียว แทนที่จะจัดกลุมหนาจอกับหนาจออื่นๆ เพื่อสรางเปนสถานี
ได
การจับคู GRID™: ทำใหคุณสามารถจับคูอุปกรณปอนขอมูลจากระยะ
ไกล GRID กับสถานีนี้ได
ลำดับหนาจอ: กำหนดลำดับของหนาจอ ซึ่งมีความสำคัญเมื่อใชงาน
อุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID
เปดออโตไพลอตอยู: ชวยใหคุณควบคุมออโตไพลอตจากอุปกรณนี้
รีเซ็ตแผนผัง: รีเซ็ตแผนผังในสถานีนี้เปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน
รีเซ็ตการตั้งคาสถานี: รีเซ็ตการตั้งคาสถานีทั้งหมดบนอุปกรณทั้งหมดที่
เชื่อมตอในสถานีเปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน และจะตองมีการตั้ง
คาสถานีครั้งแรก
การดูขอมูลซอฟตแวรของระบบ
คุณสามารถดูเวอรชันซอฟตแวร เวอรชันแผนที่ฐาน ขอมูลแผนที่เพิ่มเติม
ทั้งหมด (หากมี) เวอรชันซอฟตแวรสำหรับเรดาร Garmin เสริม (หากมี)
และหมายเลข ID เครื่อง คุณอาจตองใชขอมูลนี้เพื่ออัปเดตซอฟตแวร
ระบบ หรือซื้อขอมูลแผนที่เพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > ขอมูลซอฟทแวร
การดูล็อกกิจกรรม
ล็อกกิจกรรมจะแสดงรายการกิจกรรมของระบบ
เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > บันทึกเหตุการณ
การดูขอกำหนดของฉลากอิเล็กทรอนิกสและขอมูลที่เปนไปตาม­
ขอกำหนด
ฉลากสำหรับอุปกรณนี้มาพรอมกับอุปกรณในแบบอิเล็กทรอนิกส ฉลาก
อิเล็กทรอนิกสจะใหขอมูลของขอกำหนด เชน หมายเลขประจำตัวเครื่อง
ที่จัดหาโดย FCC หรือเครื่องหมายที่เปนไปตามภูมิภาค รวมทั้ง
ผลิตภัณฑที่ใชไดและขอมูลการใหอนุญาต ไมพรอมใชสำหรับบางรุน
1 เลือก ตั้งคา
2 เลือก ระบบ
3 เลือก ขอมูลขอกำหนด
การตั้งคาการกำหนดคา
เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา
หนวยวัด: ตั้งคาหนวยวัด
ภาษา: ตั้งคาภาษาของขอความบนหนาจอ
การนำทาง: ตั้งคาการกำหนดลักษณะการนำทาง
แผนผังแปนพิมพ: จัดเรียงปุมบนแปนพิมพบนหนาจอ
จับภาพหนาจอ: ทำใหอุปกรณสามารถบันทึกภาพของหนาจอได
การแสดงแถบเมนู: แสดงหรือซอนแถบเมนูโดยอัตโนมัติเมื่อไมจำเปน
ตองใชแถบเมนู
การตั้งคาหนวยวัด
เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > หนวยวัด
หนวยระบบ: ตั้งคารูปแบบหนวยสำหรับอุปกรณ
ความแปรปรวน: ตั้งคามุมบายเบนแมเหล็กโลก มุมระหวางทิศเหนือของ
เข็มทิศและทิศเหนือจริง สำหรับตำแหนงปจจุบันของคุณ
อางอิงทิศเหนือ: ตั้งคาการอางอิงทิศทางที่ใชในการคำนวณขอมูลทิศมุง
หนา จริง ตั้งคาทิศเหนือทางภูมิศาสตรเปนการอางอิงทิศเหนือ ตาราง
สี ตั้งคาทิศเหนือกริดเปนการอางอิงทิศเหนือ (000º) แมเหล็ก ตั้งคา
ทิศเหนือแมเหล็กเปนการอางอิงทิศเหนือ
การกำหนดคาอุปกรณ
รูปแบบตำแหนง: ตั้งคารูปแบบตำแหนงที่การอานตำแหนงที่ระบุจะ
ปรากฏ อยาเปลี่ยนการตั้งคานี้ เวนแตคุณกำลังใชแผนที่หรือแผนที่
เดินเรือที่ระบุรูปแบบตำแหนงอื่น
ตัวเลขสถิติบนแผนที:่ ตั้งคาระบบพิกัดที่แผนที่ถูกวางโครงสราง อยา
เปลี่ยนการตั้งคานี้ เวนแตคุณกำลังใชแผนที่หรือแผนที่เดินเรือที่ระบุ
ขอมูลแผนที่อื่น
เวลา: ตั้งคารูปแบบเวลา โซนเวลา และเวลา Daylight Saving
การตั้งคาการนำทาง
หมายเหตุ: การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือ
ฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง
ปายเสนทาง: ตั้งคาประเภทเลเบลที่แสดงพรอมกับการเลี้ยวในเสนทางบน
แผนที่
เปลี่ยนการเลี้ยว: ปรับวิธีที่ชารตพล็อตเตอรเปลี่ยนการเลี้ยว เที่ยว หรือ
เสนทาง คุณสามารถตั้งคาการเปลี่ยนใหยึดตามเวลาหรือระยะทาง
กอนการเลี้ยวได คุณสามารถเพิ่มคาของเวลาหรือระยะทางเพื่อชวย
ปรับปรุงความแมนยำของระบบออโตไพลอตเมื่อนำทางตามเสนทาง
หรือเสนการแนะนำอัตโนมัติที่มีการเลี้ยวถี่ๆ หลายครั้งหรือมีความเร็ว
สูง สำหรับเสนทางที่เปนเสนตรงมากกวาหรือมีความเร็วต่ำกวา การ
ลดคานี้สามารถปรับปรุงความแมนยำของระบบออโตไพลอตได
แหลงความเร็ว: ตั้งคาแหลงขอมูลสำหรับการอานความเร็ว
การแนะนำอัตโนมัต:ิ ตั้งคาการวัดสำหรับ ความลึกที่ตองการ ระยะหาง
แนวตั้ง และระยะหางแนวชายฝง เมื่อคุณใชงานแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
บางแผนที่
เริ่มตนเสนทาง: เลือกจุดเริ่มตนสำหรับการนำทางเสนทาง
การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
ขอควรระวัง
การตั้งคา ความลึกที่ตองการ และ ระยะหางแนวตั้ง จะสงผลตอวิธีการที่
ชารตพล็อตเตอรจะคำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ในกรณีที่
บริเวณนั้นมีระดับความลึกของน้ำที่ยังไมเคยมีขอมูล หรือมีสิ่งกีดขวางที่
ไมมีขอมูลความสูง เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ในบริเวณนั้นจะไมถูก
คำนวณ ในกรณีที่จุดเริ่มตน และจุดจบของเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
มีความตื้นกวาคา ความลึกที่ตองการ หรือต่ำกวาระยะหางแนวตั้ง เสน
ทาง การแนะนำอัตโนมัติ อาจจะไมถูกคำนวณในบริเวณนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับขอมูลแผนที่ เสนทางที่ผานบริเวณเหลานั้นจะเสนออกมาเปนเสนสีเทา
หรือเสนสีมวงแดงคาดเทาบนแผนที่ เมื่อเรือของคุณเขาสูบริเวณเหลานั้น
จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้นมา
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
หมายเหตุ: การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท
คุณสามารถตั้งพารามิเตอรที่ชารตพล็อตเตอรใชในตอนที่คำนวณเสน
ทาง การแนะนำอัตโนมัติ ได
ความลึกที่ตองการ: กำหนดคาความลึกต่ำสุดโดยยึดจากขอมูลความลึก
ของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถแลนผานไดอยางปลอดภัย
หมายเหตุ: คาความลึกต่ำสุดของแผนที่แบบพรีเมียม (ที่ผลิตกอนป
2016) คือ 3 ฟุต หากคุณใสคาที่นอยกวา 3 ฟุต แผนที่จะใชความลึก
ที่ 3 ฟุตเทานั้นสำหรับการคำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
ระยะหางแนวตั้ง: กำหนดคาความสูงต่ำสุดของสะพาน หรือสิ่งกีดขวาง
ยึดจากขอมูลของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถลอดผานไดอยาง
ปลอดภัย
ระยะหางแนวชายฝง: กำหนดวาคุณตองการใหเสนทาง การแนะนำ
อัตโนมัติ อยูใกลแนวชายฝงแคไหน เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
อาจจะเลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง
คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคาตัวนี้จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคาตายตัว
เพื่อใหแนใจวาเสนการแนะนำอัตโนมัติจะถูกวางหางจากชายฝงใน
ระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสนทาง
การแนะนำอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบ (การปรับระยะหางจากชายฝง, หนา 18)
การปรับระยะหางจากชายฝง
การตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะระบุวาคุณตองการวางเสน การแนะนำ
อัตโนมัติ ใกลกับชายฝงมากแคไหน เสน การแนะนำอัตโนมัติ อาจจะ
เลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไป
ไดสำหรับการตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคา
ตายตัว เพื่อใหแนใจวาเสน การแนะนำอัตโนมัติ จะถูกวางหางจาก
การกำหนดคาอุปกรณ
ชายฝงในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสน
การแนะนำอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบได
1 จอดเรือของคุณ หรือทอดสมอ
2 เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ >
ระยะหางแนวชายฝง > ปกติ
3 เลือกจุดหมายที่คุณเคยเดินทางไปมากอนหนานี้แลว
4 เลือก นำทางไปยัง > การแนะนำอัตโนมัติ
5 ตรวจทานตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสน
ทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำให
เกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
6 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให
เลือก MENU > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลว
ดำเนินการตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การกำหนดคา >
การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหางแนวชายฝง > ไกล
• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา >
การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหาง
แนวชายฝง > ใกล
7 ในกรณีที่คุณเลือก ใกล หรือ ไกล ในขั้นตอนที่ 6 ใหตรวจทาน
ตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสนทางนี้ได
หลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การแนะนำอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวาง
ไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคาระยะหางแนวชายฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด
ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถ
เปลี่ยนตำแหนงเสน การแนะนำอัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือก
จำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ
8 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให
เลือก MENU > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลว
ดำเนินการตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การกำหนดคา >
การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหางแนวชายฝง > ไกล
ที่สุด
• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา >
การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหาง
แนวชายฝง > ใกลที่สุด
9 ในกรณีที่คุณเลือก ใกลที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที่ 8 ใหตรวจ
ทานตำแหนงการวางเสน การแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสนทางนี้
ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การแนะนำอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวาง
ไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคาระยะหางแนวชายฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด
ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถ
เปลี่ยนตำแหนงเสน การแนะนำอัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือก
จำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ
10 ทำขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 9 ซ้ำอยางนอยอีกหนึ่งรอบ โดยใชจุด
หมายที่แตกตางกันออกไปในแตละครั้งจนกระทั่งคุณคุนเคยกับการ
ทำงานของการตั้งคาระยะหางแนวชายฝง
การตั้งคาการติดตอสื่อสาร
NMEA การตั้งคา 0183
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การตั้งคา NMEA 0183
ประเภทพอรต: โปรดดู การตั้งคารูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับแตละ
พอรต NMEA 0183, หนา 52
ประโยคเอาตพุต: โปรดดู การกำหนดคาประโยคเอาตพุต NMEA 0183,
หนา 52
ความแมนยำตำแหนง: ปรับจำนวนหลักตัวเลขไปทางดานขวาของ
จุดทศนิยมสำหรับการสงเอาตพุต NMEA
51
XTE Precision: ปรับจำนวนหลักตัวเลขไปทางดานขวาของจุดทศนิยม
สำหรับเอาตพุตขอผิดพลาด NMEA Crosstalk
จุดเดินทาง: ตั้งคาอุปกรณใหสงชื่อหรือหมายเลขเวยพอยทผาน NMEA
0183 ขณะนำทาง การใชหมายเลขอาจแกไขปญหาการใชงานรวม
กันกับระบบออโตไพลอต NMEA 0183 ที่เกากวา
เรียกคาเริ่มตน: เรียกคืนการตั้งคา NMEA 0183 เปนคาเริ่มตนเดิมจาก
โรงงาน
การวินิจฉัย: แสดงขอมูลการวินิจฉัย NMEA 0183
การกำหนดคาประโยคเอาตพุต NMEA 0183
คุณสามารถเปดใชงานและปดใชงานประโยคเอาตพุต NMEA 0183 ได
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การตั้งคา NMEA 0183 > ประโยค
เอาตพุต
2 เลือกตัวเลือก
3 เลือกประโยคเอาตพุต NMEA 0183 อยางนอยหนึ่งประโยค และ
เลือก BACK
4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานประโยค
เอาตพุตเพิ่มเติม
การตั้งคารูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับแตละพอรต NMEA 0183
คุณสามารถกำหนดคารูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับพอรต NMEA
0183 ภายในแตละพอรตเมื่อเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรของคุณกับ
อุปกรณ NMEA 0183 ภายนอก คอมพิวเตอร หรืออุปกรณ Garmin อื่นๆ
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การตั้งคา NMEA 0183 > ประเภทพอรต
2 เลือกพอรตอินพุตหรือเอาตพุต
3 เลือกรูปแบบ:
• เพื่อสนับสนุนอินพุตหรือเอาตพุตของขอมูล NMEA 0183
มาตรฐาน, DSC และอินพุต NMEA ของโซนารที่สนับสนุน
สำหรับประโยค DPT, MTW และ VHW ใหเลือก มาตรฐาน
NMEA
• เพื่อสนับสนุนอินพุตหรือเอาตพุตของขอมูล NMEA 0183
มาตรฐานสำหรับตัวรับสัญญาณ AIS สวนใหญ ใหเลือก ความเร็ว
สูงของ NMEA
• เพื่อสนับสนุนอินพุตหรือเอาตพุตของขอมูลกรรมสิทธิ์ Garmin
สำหรับการอินเตอรเฟซกับซอฟตแวร Garmin ใหเลือก Garmin
4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2–3 เพื่อกำหนดคาพอรตอินพุตหรือเอาตพุตเพิ่มเติม
การตั้งคา NMEA 2000
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000
บัญชีรายชื่ออุปกรณ: แสดงอุปกรณที่เชื่อมตอกับเครือขาย
ปดปายชื่ออุปกรณ: เปลี่ยนเลเบลสำหรับอุปกรณที่เชื่อมตอที่พรอมใช
งาน
การตั้งชื่ออุปกรณและเซนเซอรในเครือขาย
คุณสามารถตั้งชื่ออุปกรณและเซนเซอรที่เชื่อมตออยูกับเครือขายทาง
ทะเล Garmin และเครือขาย NMEA 2000
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร
2 เลือก เครือขายทางทะเล หรือ การติดตั้ง NMEA 2000 > บัญชีราย
ชื่ออุปกรณ
3 เลือกอุปกรณจากรายการทางดานซาย
4 เลือก เปลี่ยนชื่อ
5 ปอนชื่อ และเลือก เสร็จ
Marine Network
Marine Network ชวยใหคุณสามารถใชขอมูลรวมกันจากอุปกรณตอ
พวง Garmin กับชารตพล็อตเตอรไดอยางรวดเร็วและงายดาย คุณ
สามารถเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับ Marine Network เพื่อรับขอมูลและ
แบงปนขอมูลกับอุปกรณและชารตพล็อตเตอรอื่นๆ ที่ใชรวมกันไดกับ
Marine Network
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขายทางทะเล
การตั้งคาการเตือน
การเตือนการนำทาง
เวลาถึง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณอยูภายในระยะทางหรือเวลาที่
ระบุจากการเลี้ยวหรือปลายทาง
การลากสมอ: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกระยะการลอยที่ระบุ
เมื่อทอดสมอ
ออกนอกเสนทาง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกเสนทางตาม
ระยะทางที่ระบุ
การตั้งคาการเตือนการลากสมอ
คุณสามารถตั้งการเตือนใหสงเสียงหากคุณเคลื่อนที่ไปไกลกวาระยะทาง
ที่อนุญาต วิธีนี้มีประโยชนมากเมื่อทอดสมอขามคืน
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > การนำทาง > การลากสมอ
2 เลือก เตือน เพื่อเปดการเตือน
3 เลือก กำหนดรัศมี และเลือกระยะทางบนแผนที่เดินเรือ
4 เลือก BACK
การเตือนระบบ
นาฬิกาปลุก: ตั้งนาฬิกาปลุก
แรงดันไฟฟาเครื่อง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อแบตเตอรี่มีความดัน
ไฟฟาต่ำตามที่ระบุ
ความแมนยำGPS: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อความแมนยำของตำแหนง
GPS อยูนอกคาที่ผูใชกำหนด
เสียงเตือนโซนาร
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไมมีในหัวโซนารบางรุน
จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก MENU > การตั้งคาโซนาร >
สัญญาณเตือน
คุณยังสามารถเปดเสียงเตือนโซนารไดโดยเลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน
> โซนาร
น้ำตื้น: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกนอยกวาคาที่ระบุ
น้ำลึก: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกมากกวาคาที่ระบุ
เตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือนอย
กวาคาที่ระบุ ซึ่งสามารถชวยคุณหลีกเลี่ยงการเกยตื้นได (การตั้งคา
การเตือนความลึก FrontVü, หนา 29) การเตือนนี้มีใหสำหรับหัวโซ
นาร Panoptix FrontVü เทานั้น
อุณหภูมิน้ำ: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารแจงอุณหภูมิที่ 2°F
(1.1°C) ที่สูงหรือต่ำกวาอุณหภูมิที่ระบุ
เสนชั้นความสูง: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารตรวจจับเปาหมาย
ที่ถูกพักในระยะความลึกที่กำหนดจากพื้นผิวน้ำและจากทองน้ำ
ปลา
ปลา: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่ออุปกรณตรวจพบเปนเปาหมายที่ถูกพัก
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาด
กลางหรือใหญเทานั้น
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญ
เทานั้น
การตั้งคาการเตือนสภาพอากาศ
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการเตือนสภาพอากาศได คุณตองมีชารต
พล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดซึ่งเชื่อมตอกับอุปกรณวัดสภาพอากาศ เชน
อุปกรณ GXM และมีการสมัครรับขอมูลสภาพอากาศที่ถูกตอง
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > สภาพอากาศ
2 เปดใชงานการเตือนสำหรับเหตุการณสภาพอากาศเฉพาะ
การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง
เซนเซอรการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชรวมกันไดตองเชื่อมตอกับ
ชารตพล็อตเตอรกอน คุณจึงจะสามารถตั้งคาการเตือนระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงได
คุณสามารถตั้งคาการเตือนใหสงเสียงเมื่อปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เหลือในตัวเครื่องถึงระดับที่คุณระบุ
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > น้ำมันเชื้อเพลิง > ตั้งคาน้ำมันเชื้อ
เพลิงที่มีบนเรือ > เปด
2 ปอนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือที่จะเรียกการเตือน และเลือก เสร็จ
เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > การนำทาง
52
การกำหนดคาอุปกรณ
การตั้งคาเรือของฉัน
หมายเหตุ: การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือ
ฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน
ความลึกและการทอดสมอ: ชวยใหคุณสามารถปอนขอมูลเกี่ยวกับทอง
เรือ (การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ, หนา 21) และสมอ
คา ความสูงของสมอ คือความสูงของสมอเหนือเสนน้ำ คา ความยาว
เชือกสมอ คืออัตราสวนของความยาวเชือกสมอที่กำลังใชงานกับ
ระยะหางแนวตั้งจากหัวเรือไปจนถึงพื้นใตน้ำ การตั้งคาสมอเหลานี้ใช
เพื่อคำนวณหาฟลดวันที่ เชือกสมอเปาหมาย
ชดเชยอุณหภูมิ: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาชดเชย เพื่อชดเชยการอานคา
อุณหภูมิน้ำจากเซนเซอรวัดอุณหภูมิน้ำ NMEA 0183 หรือหัวโซนาร
ที่สามารถวัดอุณหภูมิได (การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ, หนา 53)
สอบเทียบความเร็วของน้ำ: ปรับตั้งคาหัวโซนารหรือเซนเซอรวัด
ความเร็ว (การปรับตั้งคาอุปกรณวัดความเร็วน้ำ, หนา 53)
ความจุเชื้อเพลิง: ตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงรวมของถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ทั้งหมดบนเรือของคุณ (การตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ,
หนา 41)
ประเภทเรือ: เปดใชงานคุณสมบัติชารตพล็อตเตอรตามประเภทเรือ
CZone™: ตั้งคาวงจรการสลับแบบดิจิตอล
อินสแตนซ SeaStar: ตั้งคาวงจรการสลับแบบดิจิตอล
โปรไฟลระบบ: ชวยใหคุณสามารถบันทึกโปรไฟลระบบลงในการดหนวย
ความจำและอิมปอรตการตั้งคาโปรไฟลระบบจากหนวยความจำได
ซึ่งสามารถเปนประโยชนสำหรับสัญญาเชาเรือหรือกลุมเรือ และ
สำหรับการใชขอมูลการตั้งคาของคุณรวมกับเพื่อน
หมายเลข ID ตัวเรือ: ชวยใหคุณสามารถปอนหมายเลขประจำตัวเรือ
(HIN) โดย HIN จะติดอยูกับดานกราบขวาของทายเรือสวนบนหรือ
ไดสวนปลายอาจติดไวถาวรที่ดานบนของทายเรือหรือทายเรือดาน
นอก
การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ
คุณสามารถปอนคาชดเชยความลึกทองเรือเพื่อชดเชยการอานคาความ
ลึกของน้ำสำหรับตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร ซึ่งใหคุณดูความลึกของ
น้ำดานลางทองเรือหรือความลึกจริงของน้ำ ขึ้นอยูกับความตองการของ
คุณ
หากคุณตองการทราบความลึกของน้ำดานลางทองเรือหรือจุดต่ำสุดของ
เรือของคุณและหัวโซนารติดตั้งที่เสนน้ำหรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทองเรือ
ใหวัดระยะทางจากตำแหนงหัวโซนารไปยังทองเรือ
หากคุณตองการความลึกจริงของน้ำและหัวโซนารติดตั้งต่ำกวาเสนน้ำ
ใหวัดระยะทางจากดานลางของหัวโซนารขึ้นไปยังเสนน้ำ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใชไดเมื่อคุณมีขอมูลความลึกที่ถูกตองเทานั้น
1 วัดระยะทาง:
• หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ
หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทอง
เรือ ใหวัดระยะหางจากตำแหนงหัวโซนารถึงทองเรือของเรือ ปอน
คานี้เปนตัวเลขที่เปนบวก
• หากหัวโซนารถูกติดตั้งอยูที่ดานลางของทองเรือ
และคุณ
ตองการทราบความลึกจริงของน้ำ ใหวัดระยะทางจากหัวโซนาร
ไปยังเสนน้ำ ปอนคานี้เปนจำนวนลบ
2 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ความลึกและการทอดสมอ > คาชดเชย
ความลึกทองเรือ
หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ หรือเลือก หากหัวโซนาร
ถูกติดตั้งที่ดานลางของทองเรือ
4 ใชปุมลูกศรเพื่อปอนคาชดเชยความลึกทองเรือที่วัดในขั้นตอนที่ 1
3 เลือก
การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ
คุณตองมีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิน้ำ NMEA 0183 หรือหัวโซนารที่สามารถ
วัดอุณหภูมิไดเพื่อวัดอุณหภูมิน้ำกอนจึงจะสามารถตั้งคาชดเชยอุณหภูมิ
น้ำได
คาชดเชยอุณหภูมิจะชดเชยการอานคาอุณหภูมิจากเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
1 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหรือหัวโซนารที่สามารถวัด
อุณหภูมิไดซึ่งเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร
2 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิด
อื่นที่มีความแมนยำ
3 ลบอุณหภูมิของน้ำที่วัดไดในขั้นตอนที่ 1 ออกจากอุณหภูมิของน้ำที่
วัดไดในขั้นตอนที่ 2
นี่คือคาชดเชยอุณหภูมิ ปอนคานี้ในขั้นตอนที่ 5 เปนจำนวนบวก หาก
เซ็นเซอรที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรวัดอุณหภูมิของน้ำแลวพบวา
เย็นกวาที่เปนจริง ปอนคานี้ในขั้นตอนที่ 5 เปนจำนวนลบ หาก
เซ็นเซอรที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรวัดอุณหภูมิของน้ำแลวพบวา
อุนกวาที่เปนจริง
4 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ชดเชยอุณหภูมิ
5 ปอนคาชดเชยอุณหภูมิที่คำนวณในขั้นตอนที่ 3
การปรับตั้งคาอุปกรณวัดความเร็วน้ำ
หากคุณมีหัวโซนารตรวจจับความเร็วที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร คุณ
สามารถปรับตั้งคาอุปกรณตรวจจับความเร็วดังกลาวเพื่อปรับปรุงความ
แมนยำของขอมูลความเร็วน้ำที่แสดงโดยชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > สอบเทียบความเร็วของน้ำ
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
หากเรือแลนไมเร็วพอหรือเซ็นเซอรวัดความเร็วไมลงทะเบียน
ความเร็ว ขอความจะปรากฏขึ้น
3 เลือก ตกลง และเพิ่มความเร็วของเรืออยางปลอดภัย
4 หากขอความปรากฏขึ้นอีกครั้ง ใหหยุดเรือ และตรวจสอบใหแนใจวา
เซ็นเซอรวัดความเร็วไมติดกับอะไร
5 หากพวงมาลัยหมุนไดอยางอิสระ ใหตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิล
6 หากคุณยังไดรับขอความอยู ใหติดตอฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ
Garmin
การตงคาเรือลำอื่น
เมื่อชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดเชื่อมตอกับอุปกรณ AIS หรือวิทยุ
VHF คุณสามารถตั้งคาวิธีการแสดงเรือลำอื่นบนชารตพล็อตเตอรได
เลือก ตั้งคา > เรือลำอื่นๆ
AIS: เปดและปดใชงานการรับสัญญาณ AIS
การกำหนดคาอุปกรณ
53
DSC: เปดและปดใชงานระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
(DSC)
การเตือนการชน: ตั้งคาการเตือนการชน (การตั้งคาการเตือนระยะ
ปลอดภัยในการชน, หนา 10)
การทดสอบ AIS-EPIRB: เปดใชงานสัญญาณทดสอบจากเครื่องสง
สัญญาณวิทยุแจงตำแหนงฉุกเฉิน (EPRIB).
การทดสอบ AIS-MOB: เปดใชงานสัญญาณทดสอบจากอุปกรณ Man
Overboard (MOB)
ทดสอบ AIS-SART: เปดใชงานการสงสัญญาณทดสอบจากชองรับสง
ผานสัญญาณการคนหาและชวยเหลือ (SART)
การตั้งคาที่ซิงคใน Garmin Marine Network
อุปกรณตอไปนี้ซิงคการตั้งคาบางอยางเมื่อเชื่อมตอกับ Garmin Marine
Network
• ECHOMAP™ 70 Series
• GPSMAP 507 Series (เวอรชันซอฟตแวร 3.0 หรือสูงกวา)
• GPSMAP 701 Series (เวอรชันซอฟตแวร 3.0 หรือสูงกวา)
• GPSMAP 702 Series
• GPSMAP 800 Series
• GPSMAP 902 Series
• GPSMAP 1000 Series
• GPSMAP 1002 Series
• GPSMAP 1202 Series
• GPSMAP 7400/7600 Series
• GPSMAP 8400/8600/8700 Series
การตั้งคาตอไปนี้จะถูกซิงคกับอุปกรณ หากเกี่ยวของ
การตั้งคาการเตือน (ซิงคการรับทราบการเตือนดวย):
• เวลาถึง
• การลากสมอ
• ออกนอกเสนทาง
• ความแมนยำGPS
• น้ำตื้น
• น้ำลึก (ไมมีใน GPSMAP 8400/8600 Series)
• อุณหภูมิน้ำ
• เสนชั้นความสูง (ไมมีใน echoMAP 70s และ GPSMAP 507/701
Series)
• ปลา
• การเตือนการชน
การตั้งคาทั่วไป:
• การแนะนำอัตโนมัติ ความลึกที่ตองการ
• การแนะนำอัตโนมัติ ระยะหางแนวตั้ง
• สัญญาณเตือน
• โหมดสี
• แผนผังแปนพิมพ
• ภาษา
• ตัวเลขสถิติบนแผนที่
• อางอิงทิศเหนือ
• รูปแบบตำแหนง
• หนวยระบบ
• สอบเทียบความเร็วของน้ำ
• ขนาดเสาอากาศเรดาร
การตั้งคาแผนที่:
• ขอบเขตแผนที่เดินเรือ
• สีอันตราย
• เสนทิศมุงหนา
• POI พื้นดิน
• กลุมแสงไฟ
54
•
•
•
•
•
•
•
ขนาดทุน
ประเภททุน
จุดถายภาพ
ความลึกที่ตองการ
ระยะเฉดความตื้น
จุดใหบริการ
ไอคอนรูปเรือ (ไมสามารถซิงคระหวางบางรุนได)
การเรียกคืนการตั้งคาชารตพล็อตเตอรเดิมจาก­
โรงงาน
หมายเหตุ: การตั้งคานี้สงผลกับอุปกรณบนเครือขายทั้งหมด
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > รีเซ็ต
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน ใหเลือก รีเซ็ตการ
ตั้งคาเริ่มตน การตั้งคานี้จะเรียกคืนการกำหนดคาเริ่มตน แตจะไม
ลบขอมูลผูใชที่บันทึกไว แผนที่ หรือการอัปเดตซอฟตแวร
• เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดในอุปกรณทั้งหมดในสถานีเปนคาเริ่ม
ตนจากโรงงาน ใหเลือก รีเซ็ตการตั้งคาสถานี การตั้งคานี้จะเรียก
คืนการกำหนดคาเริ่มตน แตจะไมลบขอมูลผูใชที่บันทึกไว แผนที่
หรือการอัปเดตซอฟตแวร
• เพื่อลางขอมูลที่บันทึกไว เชน เวยพอยทและเสนทาง ใหเลือก ลบ
ขอมูลผูใช การตั้งคานี้ไมสงผลกับแผนที่หรือการอัปเดต
ซอฟตแวร
• ในการลางขอมูลที่บันทึกและรีเซ็ตการตั้งคาอุปกรณเปนคาเริ่มตน
จากโรงงาน ใหยกเลิกการเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรจาก Garmin
Marine Network และเลือก ลบขอมูลและรีเซ็ตการตั้งคา การตั้ง
คานี้ไมสงผลกับแผนที่หรือการอัปเดตซอฟตแวร
การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช
คุณสามารถแบงปนขอมูลระหวางอุปกรณที่ใชรวมกันได
• คุณสามารถแบงปนขอมูลภายใน Garmin Marine Network
• คุณสามารถแบงปนและจัดการขอมูลผูใชดวยการดหนวยความจำ
คุณตองติดตั้งการดหนวยความจำไวในอุปกรณ อุปกรณนี้รองรับ
การดหนวยความจำสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32
การคัดลอกเวยพอยท, เสนทาง และแทร็คจาก
HomePort ไปยังชารตพล็อตเตอร
กอนที่คุณจะสามารถคัดลอกขอมูลไปยังชารตพล็อตเตอรได คุณตอง
โหลดโปรแกรมซอฟตแวร HomePort เวอรชันลาสุดไวบนคอมพิวเตอร
และติดตั้งการดหนวยความจำไวในชารตพล็อตเตอร
คัดลอกขอมูลจาก HomePort ไปยังการดหนวยความจำที่เตรียมไว
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูไฟลวิธีใช HomePort
การเลือกประเภทไฟลสำหรับเวยพอยทและเสนทาง­
ของบุคคลที่สาม
คุณสามารถอิมปอรตและเอ็กซปอรตเวยพอยทและเสนทางจากอุปกรณ
ของบุคคลที่สาม
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > ประเภทไฟล
3 เลือก GPX
ในการถายโอนขอมูลดวยอุปกรณ Garmin อีกครั้ง ใหเลือกประเภทไฟล
ADM
การคัดลอกขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำ
คุณสามารถโอนยายขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำเพื่อโอนยายจาก
อุปกรณอื่นๆ ขอมูลผูใชประกอบดวยเวยพอยท เสนทาง เสนทางการ
นำทางอัตโนมัติ แทร็ค และขอบเขต
หมายเหตุ: สนับสนุนไฟลขอบเขตที่มีนามสกุล .adm เทานั้น
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล
การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช
3 เลือกวาจะคัดลอกขอมูลไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 เลือกตัวเลือก:
7 คัดลอกไฟลสำรองบนการด และวางลงในตำแหนงที่ตั้งใดๆ บน
• ในการถายโอนขอมูลจากการดหนวยความจำไปยังชารตพล็อต
เตอร และรวมกับขอมูลผูใชที่มีอยู ใหเลือก ผนวกเขาดวยกันจาก
การด
• ในการถายโอนขอมูลจากการดหนวยความจำไปยังชารตพล็อต
เตอร และเขียนทับขอมูลผูใชที่มีอยู ใหเลือก แทนที่จากการด
5 เลือกชื่อไฟล
การเรียกคืนขอมูลสำรองไปยังชารตพล็อตเตอร
การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถบันทึกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำเพื่อโอนยายไปยัง
อุปกรณอื่นๆ ขอมูลผูใชประกอบดวยเวยพอยท เสนทาง เสนทางการ
นำทางอัตโนมัติ แทร็ค และขอบเขต
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > บันทึกไปที่
การด
3 เลือกวาจะคัดลอกขอมูลไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการสรางไฟลใหม ใหเลือก เพิ่มไฟลใหม และปอนชื่อ
• ในการเพิ่มขอมูลลงในไฟลที่มีอยู ใหเลือกไฟลจากรายการ และ
เลือก บันทึกไปที่การด
การคัดลอกแผนที่ในตัวไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถคัดลอกแผนที่จากชารตพล็อตเตอรไปยังการดหนวยความจำ
สำหรับการใชงานกับ HomePort
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > คัดลอกแผนที่ติดตั้งในตัว
การอัปเดตแผนที่ในตัวดวยการดหนวยความจำและ
Garmin Express
คุณสามารถอัปเดตแผนที่ในตัวโดยใช Garmin Express และการด
หนวยความจำ
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการดของคอมพิวเตอร
2 เปดแอปพลิเคชัน Garmin Express
หากคุณไมมีแอปพลิเคชัน Garmin Express ติดตั้งอยูใน
คอมพิวเตอรของคุณ คุณสามารถดาวนโหลดไดจาก garmin.com
/express
3 หากจำเปน ใหลงทะเบียนอุปกรณของคุณ (การลงทะเบียนอุปกรณ
ของคุณดวย Garmin Express, หนา 55)
4 คลิก เรือ > ดูรายละเอียด
5 คลิก ดาวนโหลด ใกลกับแผนที่เพื่ออัปเดต
6 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดาวนโหลดใหเสร็จสมบูรณ
7 รอขณะที่ดาวนโหลดการอัปเดต
การอัปเดตอาจใชระยะเวลานาน
8 หลังจากดาวนโหลดเสร็จสมบูรณ ใหถอดการดออกจากคอมพิวเตอร
9 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนเครื่องอานการด (การใส
การดหนวยความจำ, หนา 2)
10 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > อัปเดต
แผนที่ที่ติดตั้งในตัว
แผนที่ที่อัปเดตแลวจะปรากฏขึ้นบนชารตพล็อตเตอรของคุณ
การสำรองขอมูลลงในคอมพิวเตอร
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > บันทึกไปที่
การด
3 เลือกชื่อไฟลจากรายการ หรือเลือก เพิ่มไฟลใหม
4 เลือก บันทึกไปที่การด
5 ถอดการดหนวยความจำออก และเสียบลงในเครื่องอานการดที่ตอกับ
คอมพิวเตอร
6 เปดโฟลเดอร Garmin\UserData บนการดหนวยความจำ
ภาคผนวก
คอมพิวเตอร
1 เสียบการดหนวยความจำลงในเครื่องอานการดที่ตอกับคอมพิวเตอร
2 คัดลอกไฟลสำรองจากคอมพิวเตอรไปยังการดหนวยความจำใน
โฟลเดอรที่ชื่อ Garmin\UserData
3 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
4 เลือก NAV INFO > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > แทนที่จาก
การด
การบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำเปนเครื่องมือการ
แกไขปญหา ตัวแทนฝายสนับสนุนผลิตภัณฑอาจขอใหคุณใชขอมูลนี้
เพื่อดึงขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > อุปกรณ Garmin > บันทึกไปที่
การด
3 เลือกวาจะบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 ถอดการดหนวยความจำออก
ภาคผนวก
การลงทะเบียนอุปกรณของคุณดวย Garmin
Express
หมายเหตุ: คุณควรใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อลงทะเบียน
อุปกรณ (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 4)
คุณสามารถชวยเราในการสนับสนุนคุณไดดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลนวันนี้ โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือ
สำเนาไวในที่ปลอดภัย
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด (การใสการดหนวยความ
จำ, หนา 2)
2 รอสักครู
ชารตพล็อตเตอรจะเปดหนาการจัดการการดและสรางไฟลชื่อ
GarminDevice.xml ในโฟลเดอร Garmin บนการดหนวยความจำ
3 ถอดการดหนวยความจำออก
4 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
5 ไปที่ garmin.com/express ในคอมพิวเตอรของคุณ
6 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดาวนโหลด ติดตั้ง และเปด
แอปพลิเคชัน Garmin Express
7 เลือก > เพิ่มอุปกรณ
8 ขณะที่แอปพลิเคชันคนหา ใหเลือก ลงชื่อเขาใช ถัดจาก มีแผนที่เดิน
เรือหรืออุปกรณ? ใกลดานลางของหนาจอ
9 สรางหรือลงชื่อเขาใชแอคเคาท Garmin ของคุณ
10 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อตั้งคาเรือของคุณ
11 เลือก > เพิ่ม
แอปพลิเคชัน Garmin Express จะคนหาการดหนวยความจำสำหรับ
ขอมูลอุปกรณ
12 เลือก เพิ่มอุปกรณ เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ
เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ แอปพลิเคชัน Garmin Express จะ
คนหาแผนที่และการอัปเดตแผนที่เพิ่มสำหรับอุปกรณของคุณ
เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณในเครือขายชารตพล็อตเตอร ใหทำซ้ำขั้นตอนเหลา
นี้เพื่อลงทะเบียนอุปกรณใหม
การอัปเดตซอฟตแวร
หมายเหตุ: คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่ออัปเดต
ซอฟตแวรอุปกรณ (การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain, หนา 5)
คุณอาจจะตองอัปเดตซอฟตแวรของอุปกรณตอนที่คุณติดตั้งอุปกรณ
หรือเพิ่มอุปกรณเสริมใหกับอุปกรณของคุณ
55
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32
กอนที่คุณจะอัปเดตซอฟตแวร คุณสามารถตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวร
ที่ติดตั้งในอุปกรณของคุณได (การดูขอมูลซอฟตแวรของระบบ,
หนา 50) จากนั้น คุณสามารถไปที่ garmin.com/support/software
/marine.html เลือก ดูอุปกรณทั้งหมดในชุดนี้ และเปรียบเทียบเวอรชัน
ซอฟตแวรที่ติดตั้งกับเวอรชันซอฟตแวรในรายการสำหรับผลิตภัณฑของ
คุณ
หากซอฟตแวรในอุปกรณของคุณเกากวาที่แสดงในเว็บไซต ใหทำตาม
ขั้นตอนเพื่อโหลดซอฟตแวรในการดหนวยความจำ (การโหลด
ซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำ, หนา 56) แลวอัปเดต
ซอฟตแวรอุปกรณ (การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ, หนา 56)
การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำ
คุณตองคัดลอกการอัปเดตซอฟตแวรไปยังการดหนวยความจำโดยใช
คอมพิวเตอรที่ใชซอฟตแวร Windows
หมายเหตุ: คุณสมารถติดตอฝายบริการลูกคา Garmin เพื่อสั่งซื้อการด
อัปเดตซอฟตที่โหลดลวงหนาหากคุณไมมีคอมพิวเตอรที่มีซอฟตแวร
Windows
1 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนคอมพิวเตอร
2 ไปที่ garmin.com/support/software/marine.html
คำแนะนำ: คุณยังสามารถดาวนโหลดคูมือสำหรับเจาของที่อัปเดต
เพื่อโหลดในชารตพล็อตเตอรไดจากหนาเว็บนี้
3 เลือก GPSMAP Series ที่มีการด SD
4 เลือก ดาวนโหลด ที่อยูถัดจาก GPSMAP Series ที่มีการด SD
5 อานและยอมรับเงื่อนไข
6 เลือก ดาวนโหลด
7 เลือกตำแหนง และเลือก บันทึก
8 ดับเบิลคลิกไฟลที่ดาวนโหลด
โฟลเดอร Garmin มีการอัปเดตซอฟตแวรที่สรางในตำแหนงที่เลือก
กลองขอความจะเปดเพื่อชวยเหลือในการถายโอนการอัปเดต
ซอฟตแวรไปยังการดหนวยความจำ
9 เลือก ถัดไป
10 เลือกไดรฟที่เปนของการดหนวยความจำ แลวเลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น
โฟลเดอร Garmin มีการอัปเดตซอฟตแวรที่สรางในการดหนวยความจำ
การอัปเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาทีเพื่อโหลดลงในการดหนวย
ความจำ
®
การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ
กอนที่คุณจะสามารถอัปเดตซอฟตแวร คุณจะตองมีการดหนวยความจำ
สำหรับการอัปเดตซอฟตแวรกอน หรือทำการโหลดซอฟตแวรลาสุดมาไว
บนการดหนวยความจำ (การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความ
จำ, หนา 56)
1 เปดชารตพล็อตเตอร
2 หลังจากหนาจอหลักปรากฏขึ้นแลว ใหใสการดหนวยความจำลงไป
ในชองเสียบการด
หมายเหตุ: เพื่อใหขั้นตอนการอัปเดตซอฟตแวรปรากฏขึ้น อุปกรณ
จะตองไดรับการเปดเครื่องใหสมบูรณกอนที่จะใสการดลงไป
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
4 รอประมาณสามถึงสี่นาทีใหกระบวนการอัปเดตซอฟตแวรเสร็จ
สมบูรณ
5 เมื่อเสร็จสมบูรณแลว ใหคงการดหนวยความจำไวที่เดิม และเริ่มการ
ทำงานของชารตพล็อตเตอรอีกครั้งดวยตนเอง
6 ถอดการดหนวยความจำออก
หมายเหตุ: หากการดหนวยความจำถูกถอดออกกอนที่อุปกรณจะเริ่ม
การทำงานอีกครั้งเสร็จสมบูรณ การอัปเดตซอฟตแวรจะไมสมบูรณ
การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจา­
กชารตพล็อตเตอร
หมายเหตุ: ขั้นตอนเหลานี้ใชไดทั้งอุปกรณ GRID และอุปกรณ GRID
20
กอนที่คุณจะสามารถจับคูอุปกรณ GRID 20 กับชารตพล็อตเตอรเพื่อ
ทำการเชื่อมตอขอมูลได คุณตองจายไฟดวยแบตเตอรี่ สายไฟที่มีให
หรือการเชื่อมตอเครือขาย NMEA 2000
56
กอนที่คุณจะสามารถจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรได คุณตอง
เชื่อมตอกับ Garmin Marine Network
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลสถานี > การจับคู GRID™ > เพิ่ม
2 เลือกการดำเนินการ:
• บนอุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID ใหกด SELECT
• บนอุปกรณปอนขอมูลระยะไกล GRID 20 ใหกด และ จน
รีโมทคอนโทรลสงเสียงเตือน 3 ครั้ง
การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจากอุปกรณ GRID
หมายเหตุ: การจับคูนี้ใชไมไดกับอุปกรณ GRID 20
1 บนอุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID ใหกด + และ HOME
พรอมกัน
หนาการเลือกจะเปดขึ้นบนชารตพล็อตเตอรทุกเครื่องบน Garmin
Marine Network
2 หมุนวงลออุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID เพื่อไฮไลต
SELECT บนชารตพล็อตเตอรที่คุณตองการควบคุมดวยอุปกรณปอน
ขอมูลจากระยะไกล GRID
3 กด SELECT
การหมุนอุปกรณปอนขอมูลระยะไกล GRID
สำหรับการติดตั้งในบางสถานการณ คุณสามารถหมุนการวางแนวของ
อุปกรณ GRID ได
หมายเหตุ: การติดตั้งแบบนี้ใชไมไดกับอุปกรณ GRID 20
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขายทางทะเล
2 เลือกอุปกรณ GRID
การทำความสะอาดหนาจอ
ประกาศ
สารความสะอาดที่มีแอมโมเนียจะเปนอันตรายตอสารเคลือบผิวปองกัน
แสงสะทอน
อุปกรณมีการเคลือบดวยสารเคลือบผิวปองกันแสงสะทอนชนิดพิเศษที่มี
ความไวสูงตอขี้ผึ้ง และสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน
1 ใชสารความสะอาดเลนสแวนตาที่ระบุวาปลอดภัยสำหรับสารเคลือบ
ผิวปองกันแสงสะทอนรวมกับผา
2 เช็ดหนาจอเบาๆ ดวยผานุมที่สะอาดและไมเปนขุย
การดูภาพบนการดหนวยความจำ
คุณสามารถดูภาพที่บันทึกไวบนการดหนวยความจำได คุณสามารถดู
ไฟล .jpg, .png และ .bmp
1 เสียบการดหนวยความจำที่มีไฟลภาพลงในชองเสียบการด
2 เลือก NAV INFO > โปรแกรมดูภาพ
3 เลือกโฟลเดอรที่มีภาพ
4 รอใหภาพขนาดยอโหลดสักสองสามวินาที
5 เลือกภาพ
6 ใชลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามภาพตางๆ
7 หากจำเปน ใหเลือก MENU > เริ่มเลนภาพสไลด
ภาพหนาจอ
คุณสามารถจับภาพหนาจอของหนาจอใดๆ ที่แสดงบนชารตพล็อตเตอร
เปนไฟล .png คุณสามารถถายโอนภาพหนาจอไปยังคอมพิวเตอรของ
คุณได นอกจากนี้คุณยังสามารถดูภาพหนาจอไดในโปรแกรมดูภาพ
(การดูภาพบนการดหนวยความจำ, หนา 56)
การจับภาพหนาจอ
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > จับภาพหนาจอ > เปด
3 ไปยังหนาจอที่คุณตองการจับภาพ
4 กด HOME คางไวอยางนอยหกวินาที
การคัดลอกภาพหนาจอไปยังคอมพิวเตอร
1 ถอดการดหนวยความจำออกจากชารตพล็อตเตอร และเสียบลงใน
เครื่องอานการดที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
ภาคผนวก
2 จาก Windows Explorer ใหเปดโฟลเดอร Garmin\scrn บนการด
หนวยความจำ
3 คัดลอกไฟล .bmp จากการดและวางไฟลลงในตำแหนงที่ตั้งใดๆ บน
คอมพิวเตอร
การแกไขปญหา
อุปกรณของฉันไมรับสัญญาณ GPS
หากอุปกรณไมรับสัญญาณดาวเทียม อาจมีสาเหตุสองสามขอ หากมีการ
เคลื่อนยายอุปกรณเปนระยะทางไกลตั้งแตครั้งลาสุดที่อุปกรณนี้ไดรับ
สัญญาณดาวเทียม หรือมีการปดเครื่องเปนเวลานานกวาสองสามสัปดาห
หรือสองสามเดือน อุปกรณอาจไมสามารถรับสัญญาณดาวเทียมไดอยาง
ถูกตอง
• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณกำลังใชงานซอฟตแวรลาสุด หากไมใช
ใหอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ
• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอยูในตำแหนงที่โลงทองฟาโปรง เพื่อ
ใหเสาอากาศสามารถรับสัญญาณ GPS ได หากมีการติดตั้งไว
ภายในหองของเรือ อุปกรณนี้ควรอยูใกลกับหนาตาง เพื่อใหสามารถ
รับสัญญาณ GPS ได
อุปกรณของฉันเปดไมไดหรือเครื่องปดอยูตลอดเวลา
อุปกรณที่ปดหรือเปดไมไดอาจระบุถึงปญหาที่เกิดกับไฟที่จายเขา
อุปกรณ ตรวจสอบรายการเหลานี้เพื่อทำการแกไขสาเหตุของปญหาดาน
พลังงานไฟฟา
• ตรวจสอบวาที่มาจายไฟกำลังผลิตพลังงานไฟฟา
คุณสามารถตรวจสอบไดหลายวิธี ตัวอยางเชน คุณสามารถตรวจสอบ
วาอุปกรณอื่นๆ ที่ไดรับพลังงานจากที่มาจายไฟกำลังทำงานอยูหรือ
ไม
• ตรวจสอบฟวสในสายไฟ
ฟวสควรอยูในชองใสที่เปนสวนหนึ่งของสายสีแดงของสายไฟ ตรวจ
สอบวามีการติดตั้งฟวสที่มีขนาดเหมาะสม อางอิงฉลากบนสายไฟหรือ
คำแนะนำในการติดตั้งเพื่อดูขนาดฟวสที่จำเปนตองใช ตรวจสอบ
ฟวสเพื่อใหมั่นใจวายังคงเชื่อมตอภายในฟวส คุณสามารถทดสอบ
ฟวสโดยใชมัลติมิเตอร หากฟวสมีสภาพปกติ มัลติมิเตอรจะอานคาได
0 โอหม
• ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณไดรับไฟฟาอยางนอย 10 V แตขอ
แนะนำที่ 12 V
ในการตรวจสอบแรงดันไฟฟา ใหวัดเตารับไฟฟาตัวเมียและเตารับ
สายดินของสายไฟสำหรับแรงดันไฟฟากระแสตรง หากแรงดันไฟฟา
ต่ำกวา 10 V อุปกรณจะเปดไมติด
• หากอุปกรณไดรับไฟเลี้ยงที่เพียงพอแลว แตเปดเครื่องไมได ให
ติดตอฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ Garmin
อุปกรณของฉันไมสรางเวยพอยทในตำแหนงที่ถูกตอง
คุณสามารถปอนตำแหนงเวยพอยทดวยตนเองเพื่อถายโอนและใชขอมูล
รวมกันจากอุปกรณเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องถัดไปได หากคุณไดปอนตำ
แหนงเวยพอยทโดยใชพิกัดดวยตนเอง และตำแหนงของจุดไมปรากฏใน
ที่ที่ควรมี ขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงของอุปกรณอาจไมตรงกับ
ขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงเดิมที่ใชทำเครื่องหมาย เวยพอยท ไว
รูปแบบตำแหนงคือวิธีที่ตำแหนงของตัวรับสัญญาณ GPS ปรากฏบน
หนาจอ โดยทั่วไปแลวจะแสดงเปนละติจูด/ลองจิจูดในรูปแบบองศาและ
นาที โดยมีใหเลือกเปนองศา นาทีและวินาที องศาเทานั้น หรือรูปแบบ
ตารางรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ขอมูลแผนที่คือโมเดลทางคณิตศาสตรที่อธิบายใหเห็นสวนหนึ่งของพื้น
ผิวโลก เสนละติจูดและลองจิจูดบนแผนที่แบบกระดาษถูกใชอางอิงกับ
ขอมูลแผนที่เฉพาะ
1 ดูวาขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงใดที่ใชเมื่อเวยพอยทเดิมถูก
สรางขึ้น
หากเวยพอยทเดิมถูกนำมาจากแผนที่ ควรมีคำอธิบายบนแผนที่ที่
แสดงรายการขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงที่ใชในการสราง
แผนที่นั้น ซึ่งสวนใหญแลวมักจะพบใกลกับปุมแผนที่
2 เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > หนวยวัด
3 เลือกการตั้งคาขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงที่ถูกตอง
4 สรางเวยพอยทอีกครั้ง
การติดตอฝายสนับสนุน Garmin
• ไปที่ support.garmin.com สำหรับความชวยเหลือและขอมูล เชน
คูมือผลิตภัณฑ คำถามที่พบบอย วิดีโอ และการใหบริการลูกคา
• ในสหรัฐอเมริกา โทร 913-397-8200 หรือ 1-800-800-1020
• ในสหราชอาณาจักร โทร 0808 238 0000
• ในยุโรป โทร +44 (0) 870 850 1241
ขอมูลจำเพาะ
GPSMAP ขอมูลจำเพาะ 10x2
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
ขนาด (W x H x D)
31.8 x 18.5 x 6.9 ซม. (12.5 x 7.3 x
2.7 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W x H)
22.4 x 12.5 ซม. (8.8 x 4.9 นิ้ว), แนวทแยง
10.1 นิ้ว
ความละเอียดหนาจอ
WSVGA 1024 x 600 พิกเซล
น้ำหนัก
1.85 กก. (4.1 ปอนด)
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ
65 ซม. (25.5 นิ้ว)
ชวงอุณหภูมิ
ตั้งแต -15° ถึง 50°C (ตั้งแต 5° ถึง 122°F)
วัสดุ
พลาสติกโพลีคารบอเนตและอะลูมิเนียมหลอ­
ขึ้นรูป
ระดับการกันน้ำ
IEC 60529 IPX7
อุปกรณกันน้ำไดสูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน
30 นาที สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
www.garmin.com/waterrating
ฟวส
6 A, 125 V fast-acting
แรงดันไฟฟาอินพุต
ตั้งแต 10 ถึง 32 Vdc
การใชกำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc
32.4 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
1.9 A
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc 2.7 A
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc
2
NMEA 2000 ดึง
75 mA สูง
เวยพอยทสูงสุด
5,000
เสนทางสูงสุด
100
จุดแทร็คที่ใชงานสูงสุด
50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
การดหนวยความจำ
2 ชองการด SD ; ขนาดการดสูงสุด 32 GB
ความถี่ไรสายและโปรโตคอล
Wi‑Fi, ANT และเทคโนโลยี Bluetooth
2.4 GHz @ 15.26 dBm ปกติ
®
®
GPSMAP ขอมูลจำเพาะ 12x2
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
ขนาด (W x H x D)
35.8 x 22.6 x 6.9 ซม. (14.1 x 8.9 x
2.7 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W x H)
26.2 × 16.3 ซม. (10.3 × 6.4 นิ้ว)
แนวทแยง 12.1 นิ้ว
ความละเอียดหนาจอ
WXGA 1024 x 800 พิกเซล
น้ำหนัก
2.34 กก. (5.2 ปอนด)
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ
65 ซม. (25.5 นิ้ว)
ชวงอุณหภูมิ
ตั้งแต -15° ถึง 50°C (ตั้งแต 5° ถึง 122°F)
วัสดุ
พลาสติกโพลีคารบอเนตและอะลูมิเนียมหลอ­
ขึ้นรูป
ระดับการกันน้ำ
IEC 60529 IPX7
อุปกรณกันน้ำไดสูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน
30 นาที สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
www.garmin.com/waterrating
ฟวส
6 A, 125 V fast-acting
แรงดันไฟฟาอินพุต
ตั้งแต 10 ถึง 32 Vdc
การใชกำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc
34.8 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
2.2 A
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc 2.9 A
ภาคผนวก
57
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
สง
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc
2
NMEA 2000 ดึง
75 mA สูง
PGN
คำอธิบาย
เวยพอยทสูงสุด
126464
สงและรับฟงกชันกลุมรายการ PGN
5,000
เสนทางสูงสุด
126984
การตอบสนองการเตือน
100
จุดแทร็คที่ใชงานสูงสุด
50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
127497
พารามิเตอรการเดินทาง: เครื่องยนต
การดหนวยความจำ
2 ชองการด SD; ขนาดการดสูงสุด 32 GB
รับ
ความถี่ไรสายและโปรโตคอล
Wi‑Fi, ANT และเทคโนโลยี Bluetooth
2.4 GHz @ 15.26 dBm ปกติ
PGN
คำอธิบาย
065030
Generator Average Basic AC Quantities (GAAC)
126983
เตือน
126985
ขอความเตือน
126987
เกณฑการเตือน
126988
คาการเตือน
126992
เวลาระบบ
CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü และ SideVü CHIRP: 500 W
127251
อัตราการเลี้ยว
127257
ทาทาง
5,000 ฟุตที่ 1 kW
127498
พารามิเตอรเครื่องยนต: สแตติก
127503
สถานะอินพุต AC (ลาสมัย)
127504
สถานะเอาตพุต AC (ลาสมัย)
127506
สถานะรายละเอียด DC
ขอมูลจำเพาะรุนโซนาร
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
ความถี่โซนาร1
ทั่วไป: 50/200, 77/200, 83/200 kHz
Single Channel CHIRP: จาก 40 ถึง 240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP: 260/455/800 kHz
กำลังสงโซนาร
(RMS)2
ความลึกโซนาร3
ขอมูล NMEA 2000 PGN
สงและรับสัญญาณ
PGN
คำอธิบาย
127507
สถานะเครื่องชารจ
059392
การรับรอง ISO
127509
สถานะอินเวอรเตอร
คำขอ ISO
128000
องศา Leeway ทางทะเล
โปรโตคอลการถายโอน ISO: การถายโอนขอมูล
128275
บันทึกระยะทาง
โปรโตคอลการถายโอน ISO: การจัดการการเชื่อมตอ
129038
รายงานตำแหนง AIS คลาส A
การอางสิทธิ์เลขที่อยู ISO
129039
รายงานตำแหนง AIS คลาส B
ที่อยูคำสั่ง
129040
รายงานตำแหนงที่ขยาย AIS คลาส B
ฟงกชันกลุมคำขอ
129044
Datum
126996
ขอมูลผลิตภัณฑ
129285
การนำทาง: ขอมูลเสนทาง, เวยพอยท
126998
ขอมูลการกำหนดคา
129794
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการอยูกับที่และการเดินทาง AIS คลาส A
127237
ควบคุมทิศมุงหนา/แทร็ค
129798
รายงานตำแหนงเครื่องบิน AIS SAR
127245
หางเสือ
129799
ความถี่วิทยุ/โหมด/กำลัง
127250
ทิศมุงหนาของเรือ
129802
ขอความออกอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัย AIS
127258
ความแปรปรวนทางแมเหล็ก
129808
ขอมูลการโทร DSC
127488
พารามิเตอรเครื่องยนต: การอัปเดตอยางรวดเร็ว
129809
รายงานขอมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, สวน A
127489
พารามิเตอรเครื่องยนต: ไดนามิก
129810
รายงานขอมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, สวน B
127493
พารามิเตอรการสง: ไดนามิก
130313
ความชื้น
127505
ระดับของเหลว
130314
ความดันจริง
สถานะแบตเตอรี่
130316
อุณหภูมิ: ชวงขยาย
ความเร็ว: นานน้ำอางอิง
130576
สถานะทริมแท็บ
128267
ความลึกของน้ำ
130577
ขอมูลทิศทาง
129025
ตำแหนง: การอัปเดตอยางรวดเร็ว
129026
COG และ SOG: การอัปเดตอยางรวดเร็ว
129029
ขอมูลตำแหนง GNSS
129283
ขอผิดพลาดครอสแทร็ค
ประโยค
คำอธิบาย
129284
ขอมูลนำทาง
GPAPB
APB: ทิศมุงหนาหรือตัวควบคุมแทร็ค (ออโตไพลอต) ประโยค "B"
129539
GNSS DOPs
GPBOD BOD: ทิศทาง (จุดเริ่มตนไปยังที่หมาย)
129540
สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
GPBWC BWC: ทิศทางและระยะทางถึงเวยพอยท
130060
เลเบล
GPGGA GGA: ขอมูลคงที่ของ Global Positioning System
130306
ขอมูลลม
GPGLL
130310
พารามิเตอรทางสภาพแวดลอม (ลาสมัย)
GPGSA GSA: GNSS DOP และดาวเทียมที่ใชงาน
130311
พารามิเตอรทางสภาพแวดลอม (ลาสมัย)
GPGSV GSV: สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
130312
อุณหภูมิ (ลาสมัย)
GPRMB RMB: ขอมูลนำทางขั้นต่ำที่แนะนำ
059904
060160
060416
060928
065240
126208
127508
128259
NMEA ขอมูล 0183
สง
GLL: ตำแหนงทางภูมิศาสตร (ละติจูดและลองจิจูด)
GPRMC RMC: ขอมูลเฉพาะ GNSS ขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRTE
1
2
3
58
RTE: เสนทาง
ขึ้นอยูกับหัวโซนาร
ขึ้นอยูกับระดับของหัวโซนารและความลึก
ขึ้นอยูกับหัวโซนาร ความเค็มของน้ำ ชนิดของพื้นใตน้ำ และสภาพอื่นๆ ของน้ำ
ภาคผนวก
ประโยค
คำอธิบาย
GPVTG
VTG: เสนทางบนพื้นและความเร็วภาคพื้น
GPWPL WPL: ตำแหนงเวยพอยท
GPXTE
XTE: ขอผิดพลาดครอสแทร็ค
PGRME E: ขอผิดพลาดโดยประมาณ
PGRMM M: ขอมูลแผนที่
PGRMZ Z: ระดับความสูง
SDDBT
DBT: ความลึกใตหัวโซนาร
SDDPT
DPT: ความลึก
SDMTW MTW: อุณหภูมิน้ำ
SDVHW VHW: ความเร็วและทิศมุงหนาของน้ำ
รับ
ประโยค
คำอธิบาย
DPT
ความลึก
DBT
ความลึกใตหัวโซนาร
MTW
อุณหภูมิน้ำ
VHW
ความเร็วและทิศมุงหนาของน้ำ
WPL
ตำแหนงเวยพอยท
DSC
ขอมูลระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
DSE
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอลที่ขยายเพิ่ม
HDG
ทิศมุงหนา ความคลาดเคลื่อน คาแปรผัน
HDM
ทิศมุงหนา, แมเหล็ก
MWD
ทิศทางและความเร็วลม
MDA
องคประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
MWV
ความเร็วและมุมของลม
VDM
ขอความลิงคขอมูล AIS VHF
คุณสามารถซื้อขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบและประโยคของ Marine
Electronics Association (NMEA) จาก: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
ภาคผนวก
59
ดัชนี
A
ActiveCaptain 4
quickdraw 13
การแจงเตือนอัจฉริยะ 5
การปรับปรุงซอฟตแวร 5
การอัปเดตแผนที่ 5
AIS 9, 10, 12
ATON 10
SART 10
การเปด 53
เปาหมาย 9, 10
ภัยคุกคาม 10, 32
เรดาร 32
อุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ 10
AM 43, 44
N
navaids 8
naviads 10
NMEA 0183 38, 51
NMEA 2000 38, 52
P
Panoptix 29
Perspective 3D 47
Q
quickdraw 13, 14
S
D
SART 10
Shadow Drive, การเปดใชงาน 35
SideVü 23
SiriusXM 43–45
วิทยุดาวเทียม 44
SOS 15, 38
DAB 43, 44
DSC. ดู ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
V
E
EBL 32
การวัด 32
การแสดง 32
EGNOS 50
EPIRB 10
F
Fish Eye 3D 8
กรวยโซนาร 12
แทร็ค 12
เปาหมายที่ถูกพัก 12
Fishfinder. ดู โซนาร
FM 43, 44
Force ทรอลิ่งมอเตอร 38
FUSION PartyBus 43
G
Garmin ClearVü 23
Garmin Marine Network 52
GLONASS 50
GPS 57
EGNOS 50
GLONASS 50
WAAS 50
ที่มา 2
สัญญาณ 2
GRID 56
I
ID เครื่อง 50
M
Man Overboard 15, 36, 38
MARPA
เปาหมาย 31, 32
แผนที่เดินเรือนำทาง 12
ภัยคุกคาม 10, 32
วัตถุที่ติดแท็ก 32
media player 43–45
DAB 44
FUSION-Link 43
VHF 43
การปดเสียง 43
การเลนซ้ำ 43
คนหาดวยตัวอักษรและตัวเลข 43
คาที่ตั้งลวงหนา 44, 48
ชื่ออุปกรณ 45
โซน 43
ที่มา 43
พื้นที่เครื่องรับ 44
วิทยุ 44, 45
วิทยุดาวเทียม SiriusXM 44
สเตอริโอ 43
สับเปลี่ยน 43
โหมดการปรับ 44
MOB, อุปกรณ 10
60
VRM 32
การวัด 32
การแสดง 32
W
WAAS 50
Wi‑Fi 4
ก
กระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว, ระดับน้ำ 8
กราฟ
การกำหนดคา 42
ความดันบรรยากาศ 42
ความเร็วลม 42
ความลึก 42
มุมลม 42
อุณหภูมิน้ำ 42
อุณหภูมิในอากาศ 42
กราฟความเร็วลม 42
กราฟมุมลม 42
กลอง 49
การกำหนดคา 48
การควบคุม 48–50
การหยุดชั่วคราว 48
ตำแหนงหลัก 48
สแตนดบาย 48
กลอง VIRB 49
การ gybe. ดู การ tack และ gybe
การ jib. ดู การ tack และ gybe
การ tack และ gybe 22
รักษาทิศทางลม 21
รักษาทิศมุงหนา 22
การแกไขปญหา 57
การจับคู GRID 50, 56
การแจง 5
การแจงเตือนอัจฉริยะ 5
การดหนวยความจำ 55
การติดตั้ง 2
แผนที่รายละเอียด 55
การตั้งคา 14, 50, 51
การแสดงผลเรดาร 34
ขอมูลระบบ 50
การตั้งคาจากโรงงาน 54
สถานี 4
การเตือน 20, 52
การชน 10, 53
การนำทาง 52
การลากสมอ 52
เครื่องยนต 40
โซนาร 27, 52
ตัววัด 40
น้ำตื้น 27, 52
น้ำมันเชื้อเพลิง 41, 52
น้ำลึก 27, 52
มาถึง 52
สภาพอากาศ 52
ออกนอกเสนทาง 52
อุณหภูมิน้ำ 27, 52
การเตือนการชน 10, 53
การเตือนการชนในพื้นที่ปลอดภัย 53
การเตือนการนำทาง 52
การเตือนการลากสมอ 52
การเตือนมาถึง 52
การเตือนระยะปลอดภัยในการชน 10
การเตือนออกนอกเสนทาง 52
การแทรกการนำทาง 3
การแนะนำอัตโนมัติ 14, 15, 17, 18, 51
ระยะหางแนวชายฝง 18, 51
เสนทาง 18
การแบงปนขอมูล 54
การรวม 3
การรีเซ็ต
การตั้งคา 45
แผนผังสถานี 4
การเรียกคืน 54
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ 55
การลงทะเบียนอุปกรณ 55
การลบ, ขอมูลผูใชทั้งหมด 20
การแลนเรือ 11, 21, 22
ตัวนับเวลาการแขงขัน 21
เสนเริ่มตน 20
การแลนเรือใบ 20
การแลนเรือเสนเริ่มตน 20
การวัดระยะทาง 23
แผนที่ 7
การสนับสนุน. ดู ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ
การสลับสายแบบดิจิตอล 42
การแสดงความลึกดวยเฉดสี 11, 12
การอัปเดต
ซอฟตแวร 5, 55, 56
แผนที่ 5
ข
ขอบเขต
การคัดลอก 55
การเชื่อมโยงกับแผนผัง SmartMode 20
การแสดง 11
ขอมูล
การคัดลอก 54
การจัดการ 54
การสำรองขอมูล 55
ขอมูลเกี่ยวกับทองฟา 42
ขอมูลทองฟา 42
ขอมูลผูใช, การลบ 20
ขอมูลระบบ 50, 55
ขั้วตอ 1
ค
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 41
ความแมนยำของ GPS 52
ความลึกที่ปลอดภัย 51
ความสูงที่ปลอดภัย 51
คันบังคับ 56
คาชดเชย:, ดานหนาเรือ 34
คาชดเชยความลึกทองเรือ 21, 53
คาที่ตั้งลวงหนา 4, 44
DAB 44
จ
จุดบริการทางทะเล 15
จุดหมาย
การเลือก 15
แผนที่เดินเรือนำทาง 15
ช
ชวงระยะ, โซนาร 26
ซ
ซอฟตแวร, การอัปเดต 5, 45, 55, 56
ซูม, โซนาร 26
ต
ตัวจัดการคำเตือน 42
ขอความ 42, 43
ตัววัด 39, 41
การเดินทาง 41
การเตือนสถานะ 40
ขีดจำกัด 40
เครื่องยนต 39, 40
น้ำมันเชื้อเพลิง 39, 41
ดัชนี
ลม 41
ตัววัดการเดินทาง 41
ตัววัดการแลนเรือ 41
ตัววัดเครื่องยนต 39, 40
การกำหนดคา 40
การเตือนสถานะ 40
กำลังกำหนดคา 40
ตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง 39–41
การซิงโครไนซน้ำมันเชื้อเพลิงตามจริง 41
การเตือนสถานะ 41, 52
ตัววัดลม 41
ตำแหนง, การติดตาม 38
ท
ทรอลิ่งมอเตอร 37
เข็มทิศ 38
คาชดเชยหัวเรือ 38
ทรอลิ่งมอเตอร Force 37, 38
ทางลัด 4, 37
ทำเครื่องหมายตำแหนง 15
ทิศมุงหนา 35
Shadow Drive 35
การปรับ 35
การรักษา 35
รักษาทิศมุงหนา 22
เสน 11, 22
ที่มาขอมูลที่ตองการ 34, 35
น
นาฬิกา 52
การเดินเรือ 36
การเตือน 52
น้ำ
ความเร็ว 53
คาชดเชยอุณหภูมิ 53
ล็อกอุณหภูมิ 42
ป
ปด 4
ปุม power 1, 4
ปุม Power 4
ฝ
ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ 2, 57
ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ Garmin. ดู ฝายสนับสนุน
ผลิตภัณฑ
พ
พอรต 1
พื้นหลัง 3
ภ
ภาพ 3, 56
ภาพจากดาวเทียม 9
ภาพถาย, ทางอากาศ 9
ภาพถายทางอากาศ 9
ภาพหนาจอ 56
การจับภาพ 56
ภาษา 50
ม
มุมมองดานหลัง 1
ร
รอยทางของเรือ 12, 39
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล 38, 39
การเปด 38, 53
การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง 39
ชอง 39
ที่ติดตอ 38
ระยะของวงแหวน 11
ระยะหางแนวชายฝง 18, 51
รักษาทิศทางลม 21, 22
การปรับ 22
รายการที่ใชประจำ 2
รายงานตำแหนง 39
รายงานเรื่องทุน 47
รีเซ็ต 54
รีโมทคอนโทรล 6, 36
การยกเลิกการเชื่อมตอ 6
ดัชนี
ล
ลม, ปลายหัว
ล็อกกิจกรรม
ล็อกความลึก
ล็อกอุณหภูมิ
11
50
42
42
ว
วงจร 42
วิดีโอ 47–50
การกำหนดคา 48
กำลังกำหนดคา 48
ดู 48
ที่มา 47, 48
วิทยุ 44
AM 43
FM 43
SiriusXM 44, 45
วิทยุ VHF 38
การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง 39
การเรียกเปาหมาย AIS 39
ชอง DSC 39
สัญญาณแจงเหตุราย 38
วิทยุดาวเทียม SiriusXM 44, 45
วิธีใช. ดู ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ
อุปกรณ
การทำความสะอาด 56
การลงทะเบียน 55
ปุม 7
อุปกรณไรสาย 6, 49, 50
การกำหนดคาเครือขาย 6
การเชื่อมตอกับอุปกรณไรสาย 4
การเชื่อมตออุปกรณไรสาย 6, 7
อุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ 10
ส
สถานี 2
การจัดลำดับหนาจอ 50
การปรับแตงหนาจอหลักของ 3
การเปลี่ยนสถานี 50
เรียกคืนแผนผัง 4, 50
สถานีกระแสน้ำ 42
เครื่องหมาย 9
สถานีพยากรณระดับน้ำ 8, 42
เครื่องหมาย 9
สถานีระดับน้ำ 42
สภาพอากาศ 45, 46
การตกปลา 46
การเตือน 52
การแพรสัญญาณ 45
การสมัครสมาชิก 45, 47
ขอมูลคลื่น 47
ความกดอากาศที่พื้นผิว 47
ทัศนวิสัย 47
แผนที่ 12, 46
พยากรณอากาศ 45–47
ลม 46
สภาพทะเล 46, 47
หยาดน้ำฟา 46
อุณหภูมิน้ำ 47
โอเวอรเลย 47
สมอ 52
สัญญาณแจงเหตุราย 38
สัญญาณดาวเทียม, การรับ 2
สัญลักษณ 9
สายอากาศ, GPS 2
ห
หนวยวัด 50
หนาจอ, ความสวาง 4
หนาจอหลัก 2
การปรับแตง 2, 3
หมายเลขโอเวอรเลย 3
หัวโซนาร 22, 25, 28, 29
อ
ออโตไพลอต 22, 34–36
Shadow Drive 35
การขับตามรูปแบบวงกลม 35
การใช 35
การบังคับเลี้ยวตามรูปแบบ 36
การปรับทิศมุงหนา 35
การเพิ่มการควบคุม 35
รูปแบบการคนหา 36
รูปแบบการบังคับเลี้ยว 35, 36
รูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน 36
รูปแบบซิกแซก 36
รูปแบบใบโคลเวอร 36
รูปแบบยูเทิรน 35
รูปแบบวงโคจร 36
ลดการใชหางเสือ 35
61
support.garmin.com
กรกฎาคม 2019
190-02145-10_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising