Garmin | GPSMAP® 1022 | Garmin GPSMAP® 1022 Installeringsinstruksjoner

Garmin GPSMAP® 1022 Installeringsinstruksjoner
5 Velg Last ned.
6 Velg Løp.
7 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
GPSMAP® 1000/1200-SERIEN
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Denne enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formatert til
FAT32.
Laste inn ny programvare på et minnekort
Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
Velg Last ned ved siden av GPSMAP-serie med SD-kort.
Les og godta vilkårene.
1
2
3
4
Januar 2017
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Nødvendige verktøy
• Bor
◦ Bøylemontering: borbits som egner seg for overflaten og
festeanordningene
◦ Innebygging: 14 mm (9/16 tomme), 6 mm (1/4 tomme) og
3,6 mm (9/64 tomme) (med mutterplate), eller borbits på
3,2 mm (1/8 tomme) (uten mutterplate)
• Stjerneskrutrekker #2
• Løvsag eller universalverktøy
• Fil og sandpapir
• Maritim tetningsmasse (anbefales)
Hensyn ved montering
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener båten.
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til alle grensesnitt på
enheten, for eksempel tastatur, berøringsskjerm og kortleser,
hvis det er aktuelt.
• Monteringsstedet må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekk og tilkoblinger.
• Kan ikke monteres på en flat, vannrett overflate. Må
monteres på en loddrett overflate.
Plasseringen og visningsvinkelen bør testes før du monterer
enheten. Høye visningsvinkler fra over og under skjermen
kan forårsake et dårlig bilde.
Trykt i Taiwan
190-02145-78_0A
Bøylemontere enheten
LES DETTE
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber. Det anbefales å påføre et smøremiddel mot rust på
skruene før de monteres.
Du kan bruke en bøylemonteringsbrakett (følger ikke med) til å
bøylemontere enheten på en flat overflate.
1 Bruk bøylemonteringsbraketten À som mal, og marker
styrehullene.
2 Bor styrehullene.
3 Bruk passende monteringsskruer (følger ikke med), og fest
bøylemonteringsbraketten til monteringsoverflaten.
4 Fest bøylebrakettknottene Á på sidene av enheten.
5 Plasser enheten i bøylemonteringsbraketten, og stram til
8 Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at
monteringshullene på enheten er på linje med de større
hullene på 6 mm (1/4 tommer) på malen.
9 Hvis monteringshullene på enheten ikke er på linje, merker
du av plasseringen for de nye hullene.
10 Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en mutterplate, borer du et hull på 6 mm
(1/4 tomme) på plasseringen for større hull.
• Hvis du ikke bruker en mutterplate, borer du hull på
3,2 mm (1/8 tomme) på plasseringen for større hull.
11 Begynn i et hjørne av malen, og plasser en mutterplate À
over det større hullet Á du boret i forrige trinn.
Hvis du bruker en mutterplate, skal det mindre hullet  på
mutterplaten være på linje med det mindre hullet på malen.
12 Hvis det mindre hullet på mutterplaten ikke er på linje med
det mindre hullet på malen, merker du av plasseringen for det
nye hullet.
13 Hvis du bruker en mutterplate, borer du et hull på 3,6 mm
(9/64 tomme) på plasseringen for mindre hull.
14 Gjenta fremgangsmåten for å bekrefte plasseringen av de
gjenværende mutterplatene og hullene på malen.
15 Fjern malen fra monteringsoverflaten.
16 Begynn i et hjørne av monteringsplasseringen, og plasser en
mutterplate à på baksiden av monteringsoverflaten, slik at de
større og de mindre hullene står på linje.
Den uthevede delen av mutterplaten skal passe inn i det
større hullet.
knottene.
Bygge inn enheten
LES DETTE
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innebygge enheten. Det
er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis
du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet
når den er montert.
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å
bygge enheten inn i dashbordet.
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å montere enheten.
2 Fest malen til monteringsstedet.
3 Bruk en borbits på 14 mm (9/16 tommer) til å bore ett eller
flere av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt på
malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
4 Bruk en løvsag eller et universalverktøy, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av streken på malen.
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
6 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på
utsnittet.
7 Bruk et verktøy, for eksempel en flat plastbit eller en
skrutrekker, til å presse opp hjørnene på kantstykkene, og før
verktøyet mot midten for å fjerne kantstykkene.
LES DETTE
Bruk verktøy av plast så langt det er mulig. Bruk av
metallverktøy, for eksempel en skrutrekker, kan skade
kantstykkene og enheten.
17 Fest mutterplatene til monteringsoverflaten ved å feste de
M3-skruene Ä i de mindre hullene på 3,6 mm (9/64 tommer).
18 Installer skumpakningen Å på baksiden av enheten.
Delene på skumpakningen har lim på baksiden. Husk å fjerne
beskyttelsespapiret før de festes på enheten.
19 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.
LES DETTE
Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende værdekslene for
å forhindre korrosjon i metallkontaktene.
20 Påfør maritim tetningsmasse mellom monteringsoverflaten og
enheten for å tette skikkelig og forhindre lekkasje bak
dashbordet.
2
21 Hvis du skal ha tilgang til baksiden av enheten, bruk maritim
tetningsmasse rundt utskjæringen.
22 Plasser enheten i utsnittet.
23 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende M4-skruene Æ.
24 Tørk vekk all overflødig tetningsmasse.
25 Monter kantstykkene ved å klikke dem på plass rundt kanten
av enheten.
jordingsskruen på huset til å koble enheten til båtens jord for
vann for å unngå forstyrrelsen.
Kabel- og tilkoblingshensyn
• Kablene kan ha blitt pakket uten påmonterte låseringer. I så
fall bør du trekke kablene før du fester låseringene.
• Når en låsering er festet på en kabel, må du kontrollere at
ringen er godt festet, og at O-ringen er på plass, slik at
tilkoblingen forblir sikker.
Hensyn ved Garmin Marine Network
LES DETTE
Du må bruke en PoE-isoleringskopler (Power over Ethernet) fra
Garmin (P/N 010-10580-10) når du kobler til en
tredjepartsenhet, for eksempel et kamera fra FLIR , til et Garmin
Marine Network. Det er skadelig for Garmin kartplotteren å koble
en PoE-enhet direkte til en Marine Network-kartplotter fra
Garmin, og det kan skade PoE-enheten. Garmin enhetene får
en avvikende atferd hvis du kobler en tredjepartsenhet direkte til
en kartplotter i et Garmin Marine Network. Du vil for eksempel
ikke kunne slå av enhetene, og programvaren fungerer ikke som
normalt.
®
Strømkabel / NMEA 0183-kabel
®
• Kabelklemmen kobler enheten til strøm, NMEA 0183 enheter
og en lampe eller et signalhorn for synlige varsler eller
lydvarsler.
• Hvis det er nødvendig å forlenge NMEA 0183 ledningene
eller alarmledningene, skal du bruke en ledning på 22 AWG
(0,33 mm²).
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Kraft
Svart
Jord (strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 TXA
Brun
NMEA 0183 RXA
Grå
NMEA 0183 TXB
Fiolett
NMEA 0183 RXB
Oransje
Tilbehør på
Gul
Alarm, lav spenning
Koble kabelklemmen til en strømkilde
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
1 Før kabelklemmen til strømkilden og til enheten.
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
3 Installer låseringen og O-ringen på enden av kabelklemmen
om nødvendig.
4 Sett kabelen inn i strømkontakten POWER på baksiden av
enheten, og trykk den godt på plass.
5 Vri låseringen med klokken for å feste kabelen til enheten.
Flere jordingshensyn
Dette hensynet gjelder bare enheter som har en jordingsskrue.
Ikke alle modeller har en jordingsskrue.
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner. Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke
Denne enheten kan kobles til flere enheter med Garmin Marine
Network for å dele data som radar, ekkolodd og detaljerte kart.
Når du kobler enheter med Garmin Marine Network til denne
enheten, bør du tenke over følgende.
• Alle enheter som er koblet til Garmin Marine Network, må
kobles til samme jord.
• Du må bruke en kabel for Garmin Marine Network for alle
tilkoblinger med Garmin Marine Network.
◦ Du kan ikke bruke tredjeparts CAT5-kabler eller RJ45kontakter for tilkoblinger til Garmin Marine Network.
◦ Du kan få tak i flere kabler for Garmin Marine Network og
kontakter hos Garmin forhandlere.
• Hver av portene på enheten som er merket ETHERNET
fungerer som en nettverkssvitsj. Alle kompatible enheter kan
kobles til alle ETHERNET porter for å dele data med alle
enheter på båten som er tilkoblet med en kabel for Garmin
Marine Network.
Hensyn for NMEA 2000
®
LES DETTE
Hvis du kobler denne enheten til et eksisterende NMEA 2000
nettverk, skal NMEA 2000 nettverket allerede være koblet til
strøm. Ikke koble NMEA 2000 strømkabelen til et eksisterende
NMEA 2000 nettverk. Det skal bare være koblet én strømkilde til
et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du kobler dette nettverket til et eksisterende NMEA 2000
nettverk eller et motornettverk fra en annen produsent, må du
montere en NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) mellom
det eksisterende nettverket og Garmin enhetene.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Denne enheten kan kobles til et nettverk av typen NMEA 2000
på båten for å dele data fra enheter som er kompatible med
NMEA 2000, som en GPS-antenne eller en VHF-radio. De
medfølgende kablene og kontaktene for NMEA 2000 lar deg
koble enheten til det eksisterende NMEA 2000 nettverket. Hvis
du ikke har et eksisterende NMEA 2000 nettverk, kan du
opprette et grunnleggende nettverk ved hjelp av kabler fra
Garmin.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Du finner dokumentet under koblingen
3
Brukerveiledninger på produktsiden for enheten på
www.garmin.com.
Du bruker porten som er merket NMEA 2000 til å koble enheten
til et standard nettverk av typen NMEA 2000.
NMEA 0183-enhetstilkoblinger
Dette diagrammet illustrerer toveistilkoblinger som både sender
og mottar data. Du kan også bruke dette diagrammet for
enveiskommunikasjon. Se elementene Ê, Ë, Ì og Í når du
kobler til Garmin enheten, for å motta informasjon fra en NMEA
0183-enhet. Se elementene Ê, Ë, Î og Ï når du kobler til
Garmin enheten, for å sende informasjon til en NMEA 0183enhet.
Element
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenne
Element
Beskrivelse
Strømkilde
Strømkabel / NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhet
Ledningsfunksjon Garmin
Ledningsfarge
Garmin
NMEA
Funksjon for
0183-ledning
Kraft
Rød
Kraft
Jording for
strøm
Svart
Jording for
strøm
RXA
Brun
TXA
RXB
Fiolett
TXB
TXA
Blå
RXA
TXB
Grå
RXB
Tenningsbryter eller innebygd bryter
NMEA 2000 strømkabel
Droppkabel for NMEA 2000
Ê
Ë
Strømkilde på 12 VDC
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
NMEA 2000 T-kontakt
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling
• Det er én intern NMEA 0183-inndataport (RX-port) og to
interne NMEA 0183-utdataporter (TX-porter) på den
medfølgende NMEA 0183-datakabelen. Du kan koble én
NMEA 0183-enhet til den interne RX-porten for å lese inn
data til denne Garmin enheten, og du kan koble til opptil tre
NMEA 0183-enheter parallelt til den interne TX-porten for å
motta utdata fra denne Garmin enheten.
• Se i installeringsinstruksjonene for NMEA 0183-enheten for å
finne frem til sendekablene (TX) og mottakskablene (RX).
• Enheten har én TX-port og én RX-port. Hver interne port har
to kabler, merket A og B i henhold til NMEA 0183konvensjonen. Koble de tilsvarende kablene A og B for hver
port til kablene A og B til enheten som samsvarer med NMEA
0183.
• Du må bruke et skjermet, snodd 28 AWG-ledningspar ved
forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene, og forsegle
dem med varmekrymperør.
• Ikke koble NMEA 0183-datakablene fra denne enheten til
jordingen for strøm.
• Strømkabelen fra denne enheten og NMEA 0183-enhetene
må kobles til en felles jording for strøm.
• For toveiskommunikasjon med en NMEA 0183-enhet er de
interne portene på NMEA 0183-datakabelen ikke forbundet.
Hvis inndataene for NMEA 0183-enheten for eksempel er
koblet til TXA på datakabelen, kan du koble utdataporten på
NMEA 0183-enheten til den interne porten på kabelklemmen.
• Du finner en liste over godkjente NMEA 0183-setninger som
sendes til og leses av denne enheten, i Informasjon om
NMEA 0183, side 6.
• De interne NMEA 0183-portene og
kommunikasjonsprotokollene er konfigurert på den tilkoblede
enheten fra Garmin. Se i NMEA 0183-delen av kartplotterens
brukerveiledning hvis du vil ha mer informasjon.
4
À
Á
Â
Ì
Í
Î
Ï
Enkle NMEA 0183-enhetstilkoblinger
Element
À
Á
Â
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Beskrivelse
Strømkilde
Strømkabel / NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhet
Ledningsfunksjon Garmin
Ledningsfarge
Garmin
NMEA
Funksjon for
0183-ledning
Kraft
Rød
Kraft
Jording for
strøm
Svart
Jording for
strøm
RXB
Fiolett
Ikke aktuelt
RXA
Brun
TX
TXA
Blå
RX
TXB
Grå
I/T
• Hvis NMEA 0183-enheten bare har én inngangsledning
(mottak, RX) (ingen A, B, + eller -), skal du ikke koble til TXBkabelen.
• Hvis NMEA 0183-enheten bare har én utgangsledning
(sende, TX) (ingen A, B, + eller -), må du koble RXB-kabelen
til jord.
NMEA 0183-enhet koblet til én enkelt mottakerledning
I dette eksemplet mottar NMEA 0183-enheten data fra
kartplotteren.
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
Jording (skjerming)
Svart
VIN
Rød
Pinnenummer
Á
Å
Tilkoblinger for lampe og signalhorn
Element
Beskrivelse
Strømkilde
À
Á
Â
Strømkabel / NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhet
Element Ledningsfunksjon Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Enheten kan brukes sammen med en lampe, et signalhorn eller
begge deler for å avgi signaler med lyd eller lys når kartplotteren
viser en melding. Dette er valgfritt, og alarmledningen er ikke
nødvendig for at enheten skal fungere som normalt. Tenk over
følgende når du kobler enheten til en lampe eller et signalhorn.
• Alarmkretsen går over i en lavspenningstilstand når alarmen
går.
• Maksimal strømstyrke er på 1 A, og det er nødvendig med et
relé for å begrense strømmen fra kartplotteren til 1 A.
• Hvis du vil veksle mellom lys- og lydvarsler manuelt, kan du
installere enpolede brytere med én strømretning.
Ledningsfarge
Garmin
NMEA Funksjon for
0183-ledning
Kraft
Rød
Kraft
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
TXA
Blå
RXA
TXB
Grå
Ikke aktuelt
NMEA 0183-enhet koblet til én enkelt senderledning
I dette eksemplet sender NMEA 0183-enheten data til
kartplotteren.
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Strømkilde
Ê
Ë
Ì
Í
Signalhorn
Lampe
Relé (1 A coilstrøm)
Brytere til å aktivere og deaktivere lampe- eller signalhornvarsler
Ê
Ë
Ì
Strømkabel / NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhet
Element Ledningsfunksjon Garmin
Strømkabel
Element
Beskrivelse
À
Á
Â
Strømkilde
Ledningsfarge
Garmin
NMEA Funksjon for
0183-ledning
Kraft
Rød
Kraft
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
RXB
Fiolett
Ikke aktuelt
RXA
Brun
TXA
NMEA 0183- og strømkabelpinner
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Kraft
Svart
Jord
Gul
Alarm
Hensyn å ta med komposittvideo
Denne kartplotteren tillater videoinndata fra komposittvideokilder
via porten som er merket med CVBS IN. Når du kobler til
komposittvideo, bør du tenke over følgende hensyn.
• CVBS IN-porten bruker en BNC-kontakt. Du kan bruke en
BNC til RCA-adapter for å koble en komposittvideokilde med
RCA-kontakter til CVBS IN-porten.
• Video deles over Garmin Marine Network, men deles ikke
over NMEA 2000 nettverket.
Spesifikasjoner
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
NMEA RXA
Brun
NMEA TXA
Blå
NMEA RXB
Fiolett
NMEA TXB
Grå
Alarm
Gul
Tilbehør på
Oransje
Pinnenummer
Â
Ã
Æ
À
Ä
Ç
Modell
Spesifikasjon Mål
Modeller på
10 tommer
Mål (B x H x D) 316,8 x 185,2 x 68,5 mm
(12 1/2 x 7 5/16 x 2 11/16 tommer)
Skjermstørrelse (B x H)
Modeller på
12 tommer
Alle modeller
222,7 x 125,3 mm
(8 3/4 x 4 15/16 tommer)
Mål (B x H x D) 358,8 x 226,8 x 68,5 mm
(14 1/8 x 8 15/16 x 2 11/16 tommer)
Skjermstørrelse (B x H)
262,1 x 164,2 mm
(10 5/16 x 6 7/16 tommer)
Frekvenser
Tradisjonell: 77, 83 eller 200 kHz
CHIRP: fra 40 til 75, fra 10 til 160, fra
130 til 240, 260, 455 eller 800 kHz
5
Spesifikasjon Mål
Informasjon om NMEA 0183
Sendeeffekt
(RMS)*
Type
Setning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot) setning "B"
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted
til mål
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til
veipunkt
GPGGA
GGA: Faste data for globalt posisjoneringssystem
*Avhengig av svingerkapasitet og dybde.
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon
(breddegrad og lengdegrad)
NMEA 2000 PGN-informasjon
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive
satellitter
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
126208 NMEA: Gruppefunksjon for kommando,
forespørsel og bekreftelse
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
126464 Gruppefunksjon for å sende og motta PGNliste
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet
127250 Fartøykurs
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
128259 Fart: Vannreferanse
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
128267 Vanndybde
PGRME
E: Beregnet feil
129025 Posisjon: Rask oppdatering
PGRMM
M: Kartdatum
129026 COG og SOG: Rask oppdatering
PGRMZ
Z: Høyde
129029 GNSS-posisjonsdata
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
SDDPT
DPT: Dybde
130306 Vinddata
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
130312 Temperatur
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
DPT
Dybde
129283 Kryssrutefeil
DBT
Dybde under svinger
129284 Navigasjonsdata
MTW
Vanntemperatur
129285 Navigasjonsrute- og veipunktinformasjon
VHW
Fart og retning i vann
065030 Generatorens gjennomsnittlige vekselstrømmengde (GAAC)
WPL
Veipunktposisjon
DSC
Informasjon om Digital Selective
Calling (digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
127493 Sendeparametere: Dynamiske
HDG
Kurs, avvik og variasjon
127504 Status for vekselstrøm
HDM
Magnetisk kurs
127505 Væskenivå
MWD
Vindretning og vindstyrke
127508 Batteristatus
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
MWV
Vindstyrke og -vinkel
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
Modell
CHIRP: 1000 W
CHIRP Garmin ClearVü og SideVü:
500 W
Inngangseffekt Fra 10 til 32 VDC
Type
Temperaturområde
Fra -15 til 50°C (fra 5 til 122°F)
Vanlig strømforbruk på
10 VDC
3,5 A
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
126996 Produktinformasjon
Sende
Motta
127258 Magnetisk variasjon
Motta
126992 Systemtid
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
127489 Motorparametere: Dynamiske
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129539 GNSS DOPer
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet (National
Marine Electronics Association) og tilhørende setninger fra: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129809 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del
A
129810 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del
B
130310 Miljøparametere
130311 Miljøparametere (foreldet)
130313 Luftfuktighet
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin®, Garmin-logoen og GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
NMEA 2000® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Marine
Electronics Association. FLIR® er et registrert varemerke for FLIR Systems, Inc.
SDHC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.
130314 Faktisk trykk
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising