Garmin | GPSMAP® 1022 | Garmin GPSMAP® 1022 Installationsinstruktioner

Garmin GPSMAP® 1022 Installationsinstruktioner
5 Välj Hämta.
6 Välj Löpning.
7 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
GPSMAP® 1000/1200-SERIEN
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin support
• Hjälp och information finns på support.garmin.com, till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Den här enheten stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå in på www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj Hämta bredvid GPSMAP serien med SD-kort.
4 Läs och godkänn villkoren.
Januari 2017
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
Ta
bort minneskortet.
6
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Verktyg som behövs
• Borrmaskin
◦ Bygelfäste: borrar för respektive yta samt verktyg
◦ Infälld montering: borrspets på 14 mm (9/16 tum), 6 mm
(1/4 tum) och 3,6 mm (9/64 tum) (med mutterplatta) eller
3,2 mm (1/8 tum) (utan mutterplatta)
• Kryssmejsel nr 2
• Sticksåg eller multiverktyg
• Fil och sandpapper
• Marint tätningsmedel (rekommenderas)
Viktigt vid montering
OBS!
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Platsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.
• Det ska vara lätt att komma åt alla enhetsgränssnitt såsom
knappsats, pekskärm och kortläsare (i förekommande fall).
• Platsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera enhetens
vikt och skydda den från kraftiga vibrationer och stötar.
• För att förhindra störningar mot en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Se till att du har tillräckligt med utrymme på
installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.
• Platsen måste inte vara en plan, horisontell yta. Platsen bör
vara i en vertikal vinkel.
Platsen och betraktningsvinkeln bör testas innan du
installerar enheten. Höga betraktningsvinklar uppifrån och
nedifrån displayen kan resultera i en dålig bild.
Tryckt i Taiwan
190-02145-79_0A
Montera enheten med bygelfäste
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt. Vi rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.
Du kan använda bygelfästet (medföljer ej) om du vill montera
enheten med bygelfäste på en plan yta.
1 Använd bygelfästet À som mall och märk ut rikthålen.
2 Borra rikthålen.
3 Med hjälp av lämpliga monteringsskruvar (medföljer ej) fäster
du bygelfästet på monteringsytan.
9 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.
10 Välj ett alternativ:
• Om du använder en mutterplatta borrar du ett hål på 6 mm
(1/4 tum) på platsen för det större hålet.
• Om du inte använder en mutterplatta borrar du hål på
3,2 mm (1/8 tum) på platserna för de större hålen.
11 Börja i ett hörn av mallen och placera en mutterplatta À över
det större hålet Á du borrade i det tidigare steget.
Om du använder en mutterplatta ska det mindre hålet  på
mutterplattan ligga över det mindre hålet på mallen.
12 Om det mindre hålet på mutterplattan inte ligger i linje med
det mindre hålet på mallen ska den nya hålplaceringen
märkas upp.
Om
du använder en mutterplatta borrar du ett hål på 3,6 mm
13
(9/64 tum) på platsen för det mindre hålet.
14 Upprepa för att kontrollera placeringen av återstående
mutterplattor och hål på mallen.
15 Ta bort mallen från monteringsytan.
16 Börja i ett hörn av monteringsplatsen och placera en
mutterplatta à på baksidan av monteringsytan så att de stora
och små hålen ligger i linje med varandra.
Den upphöjda delen av mutterplattan ska passa in i det större
hålet.
4 Montera rattarna till bygelfästet Á på enhetens sidor.
5 Placera enheten i bygelfästet och dra åt rattarna.
Montera enheten infälld
OBS!
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan
användas för att montera den infälld i instrumentpanelen.
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.
2 Fäst mallen på monteringsplatsen.
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en
borrspets på 14 mm (9/16 tum).
4 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg
längs med insidan av linjen på mallen.
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.
7 Med hjälp av ett verktyg, t.ex. en platt plastbit eller en
skruvmejsel, kan du försiktigt bända upp hörnen på
dekorkanterna. För verktyget mot mitten för att ta bort
dekorkanterna.
17 Fäst mutterplattorna på monteringsytan genom att skruva
fast de medföljande M3-skruvarna Ä genom de mindre hålen
på 3,6 mm (9/64 tum).
18 Montera skumpackningen Å på enhetens baksida.
Skumpackningens delar har självhäftande fästen på
baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras
på enheten.
19 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.
OBS!
Använd om möjligt ett plastverktyg. Om du använder ett
metallverktyg, t.ex. en skruvmejsel, kan det skada
dekorkanterna och enheten.
OBS!
För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska du
täcka över anslutningar som inte används med de
medföljande väderskydden.
8 När enheten har passats in i utskärningen ska du se till att
20 Applicera marint tätningsmedel mellan monteringsytan och
monteringshålen på enheten ligger i linje med de större hålen
på 6 mm (1/4 tum) på mallen.
2
enheten för korrekt tätning samt för att förhindra läckage
bakom instrumentbrädan.
21 Om du kommer åt enhetens baksida applicerar du marint
tätningsmedel runt utskärningen.
22 Placera enheten i utskärningen.
23 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande M4skruvarna Æ.
24 Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.
25 Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt
kanten på enheten.
Viktigt vid anslutning av kablar
Viktigt beträffande Garmin marina nätverk
• Kablarna kan ha paketerats utan att låsringarna är
monterade. I så fall drar du kablarna innan du monterar
låsringarna.
• Kontrollera efter montering av låsringen att ringen sitter
ordentligt fast och att O-ringen sitter på plats, så att
anslutningen förblir säker.
OBS!
En Garmin PoE-isoleringskoppling (Power over Ethernet, P/N
010-10580-10) måste användas när du ansluter en
tredjepartsenhet, t.ex. en FLIR kamera, till ett Garmin marint
nätverk. Anslutning av en PoE-enhet direkt till ett Garmin marint
nätverks plotter skadar Garmin plottern och kan skada PoEenheten. Att ansluta en tredjepartsenhet direkt till ett Garmin
marint nätverks plotter kan orsaka en onormalt beteende på
Garmin enheterna, däribland att enheterna inte stängs av
korrekt eller att programvaran slutar fungera.
Ström/NMEA 0183 kabel
®
• Kabelstammen ansluter enheten till ström, NMEA 0183
enheter och en lampa eller ett signalhorn för visuella larm
eller ljudlarm.
• Om du måste förlänga NMEA 0183 eller larmkablarna måste
du använda en 22 AWG-kabel (0,33 mm²).
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
®
Den här enheten kan anslutas till fler Garmin marina nätverk för
att dela data såsom radar, ekolod och detaljerade kartor. Tänk
på följande när du ansluter Garmin marina nätverksenheter till
enheten.
• Alla enheter anslutna till Garmin marina nätverk måste
anslutas till samma jord.
• En Garmin marin nätverkskabel måste användas för alla
Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Tredje parts CAT5-kablar och RJ45-kopplingar får inte
användas för Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Extra Garmin marina nätverkskablar och kontakter finns
hos din Garmin återförsäljare.
• ETHERNET portarna på enheten kan vardera fungera som
en nätverksswitch. Alla kompatibla enheter kan anslutas till
valfri ETHERNET-port för att dela data med alla enheter på
båten som är anslutna via en Garmin marin nätverkskabel.
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord (ström och NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 TXA
Brun
NMEA 0183 RXA
Grå
NMEA 0183 TXB
NMEA 2000 – viktigt att tänka på
Lila
NMEA 0183 RXB
Orange
Tillbehör på
Gul
Larm, låg nivå
OBS!
Om du ansluter enheten till ett befintligt NMEA 2000 nätverk
NMEA 2000 ska nätverket redan vara anslutet till en strömkälla.
Anslut inte NMEA 2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eftersom endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA
2000 nätverk.
Om du ansluter den här enheten till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eller motornätverk från en annan tillverkare bör du
installera en NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) mellan
befintliga nätverk och Garmin enheterna.
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Ansluta kabelstammen till strömmen
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
1 Dra kabelstammen till strömkällan och till enheten.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
3 Om det behövs installerar du låsringen och O-ringen i änden
av kabelstammen.
4 Anslut kabeln i POWER-kontakten på baksidan av enheten
och tryck ordentligt.
5 Vrid låsringen medurs för att fästa kabeln till enheten.
Ytterligare att tänka på vid jordning
Detta gäller endast för enheter som har en jordningsskruv. Alla
modeller har inte en jordningsskruv.
Den här enheten ska inte behöva några extra chassijordningar i
de flesta installationssituationer. Om du upplever störningar kan
du använda jordningsskruven på höljet för att koppla enheten till
vattenjordningen och på så sätt motverka störningen.
®
Den här enheten kan anslutas till ett NMEA 2000 nätverk på din
båt för att dela data från NMEA 2000 kompatibla enheter såsom
en GPS-antenn eller VHF-radio. Med de medföljande NMEA
2000 kablarna och kontakterna kan du ansluta enheten till ditt
befintliga NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt
NMEA 2000 nätverk kan du skapa ett grundläggande nätverk
med kablar från Garmin.
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens
för NMEA 2000 produkter. Du kan hitta det här dokumentet via
länken ”Manuals” (handböcker) på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.
Porten som är märkt NMEA 2000 används för att ansluta
enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.
3
NMEA 0183 enhetsanslutningar
Det här schemat visar tvåvägsanslutningar för att både skicka
och ta emot data. Du kan också använda den här tabellen för
envägskommunikation. Ta emot information från en NMEA 0183
enhet genom att hänvisa till objekt Ê, Ë, Ì och Í när Garmin
enheten ansluts. Skicka information till en NMEA 0183 enhet
genom att hänvisa till objekt Ê, Ë, Î och Ï när Garmin enheten
ansluts.
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivning
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenn
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
NMEA 2000 strömkabel
NMEA 2000 droppkabel
À
Á
Â
Objekt
Likströmskälla, 12 VDC
Beskrivning
Strömförsörjning
Ström/NMEA 0183 kabel
NMEA 0183 enhet
Garmin
ledningsfunktion
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183
enhetsledningens
funktion
Ström
Rött
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
RXA
Brun
TXA
RXB
Lila
TXB
TXA
Blå
RXA
TXB
Grå
RXB
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
• Det finns en intern NMEA 0183 ingående port (RX-port) och
en intern NMEA 0183 utgående port (TX-port) på den
medföljande NMEA 0183 datakabeln. Du kan ansluta en
NMEA 0183 enhet per intern RX-port för att ta emot data i
den här Garmin enheten och du kan ansluta upp till tre
NMEA 0183 enheter parallellt till varje intern TX-port för att
skicka data från Garmin enheten.
• Se installationsinstruktionerna till NMEA 0183 enheten om
hur du identifierar de sändande (TX) ledningarna och de
mottagande (RX) ledningarna.
• Enheten ger en TX-port och en RX-port. Varje intern port har
två ledningar som är märkta A och B i överensstämmelse
med NMEA 0183 konventionen. Anslut A- och B-ledningen
för respektive port till A (+)- och B (-)-ledningarna på den
NMEA 0183 enheten.
• Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa
kabellängder. Löd alla kontakter och täta dem med
krympslang.
• Anslut inte NMEA 0183 datakablarna från den här enheten till
strömjord.
• Strömkabeln från den här enheten och NMEA 0183
enheterna måste anslutas till en gemensam strömjord.
• Vid tvåvägskommunikation med en NMEA 0183 enhet är de
interna portarna på NMEA 0183 datakabeln inte
sammankopplade. Om du till exempel ansluter ingången på
NMEA 0183 enheten till TXA på datakabeln, så kan du
ansluta den utgående porten på NMEA 0183 enheten till en
valfri ingående port på kabelhärvan.
• På NMEA 0183-information, sidan 6 finns en lista över
godkända NMEA 0183 meningar för data till och från
enheten.
• De interna NMEA 0183 portarna och
kommunikationsprotokollen konfigureras på den anslutna
Garmin enheten. Mer information finns i NMEA 0183 avsnittet
i plotterns användarhandbok.
4
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Envägs NMEA 0183 enhetsanslutningar
Objekt
À
Á
Â
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Beskrivning
Strömförsörjning
Ström/NMEA 0183 kabel
NMEA 0183 enhet
Garmin
ledningsfunktion
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183
enhetsledningens
funktion
Ström
Rött
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
RXB
Lila
Ej tillämpligt
RXA
Brun
TX
TXA
Blå
RX
TXB
Grå
Ej tillämpligt
• Om NMEA 0183 enheten bara har en ingående (RX) ledning
(ingen A, B, + eller -) ansluter du inte TXB ledningen.
• Om NMEA 0183 enheten bara har en utgående (TX) ledning
(ingen A, B, + eller -) måste du ansluta RXB ledningen till
jord.
NMEA 0183 enhet ansluten med en mottagningskabel
I det här exemplet tar NMEA 0183 enheten emot data från
plottern.
Objekt
Beskrivning
Strömförsörjning
À
Á
Â
Ström/NMEA 0183 kabel
NMEA 0183 enhet
Objekt Garmin
ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
plottern visar ett meddelande. Det här är ett valfritt tillägg och
larmkabeln är inte nödvändig för att enheten ska fungera
normalt. Tänk på följande om du ansluter enheten till en lampa
eller ett signalhorn.
• Larmkretsen växlar till ett lågspänningsläge när larmet
utlöses.
• Maximal ström är 1 A och ett relä behövs för att begränsa
strömmen från plottern till 1 A.
• Om du vill växla manuellt mellan visuella larm och ljudlarm
kan du montera enpoliga envägsomkopplare.
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183 enhetsledningens funktion
Ström
Rött
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
TXA
Blå
RXA
TXB
Grå
Ej tillämpligt
Objekt
NMEA 0183 enhet ansluten med en sändningskabel
I det här exemplet sänder NMEA 0183 enheten data till plottern.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Beskrivning
Strömförsörjning
Strömkabel
Signalhorn
Lampa
Relä (1 A spolström)
Växlar mellan larmsignal från lampan eller signalhornet
Objekt
Objekt
Beskrivning
Strömförsörjning
À
Á
Â
Ström/NMEA 0183 kabel
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183 enhetsledningens funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
RXB
Lila
Ej tillämpligt
RXA
Brun
TXA
NMEA 0183 och strömkabelstift
Kabelfunktion
Ledningsfärg
NMEA RXA
Brun
NMEA TXA
Blå
NMEA RXB
Lila
NMEA TXB
Grå
Larm
Gul
Tillbehör på
Orange
Jord (skärmad)
Svart
Chassinummer
Röd
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord
Gul
Larm
Att tänka på vid kompositvideo
NMEA 0183 enhet
Objekt Garmin
ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Ê
Ë
Ì
Ledningsfärg
Den här plottern tillåter videomottagning från
kompositvideokällor som använder porten märkt CVBS IN. Vid
anslutning av kompositvideo bör du observera detta.
• Porten CVBS IN använder en BNC-kontakt. Du kan använda
en adapter från BNC till RCA för att ansluta en
kompositvideokälla med RCA-kontakter till CVBS INportarna.
• Video delas över det Garmin marina nätverket, men delas
inte över NMEA 2000 nätverket.
Specifikationer
Stiftnummer
Â
Ã
Æ
À
Ä
Ç
Á
Å
Modell
Specifikation
Mått
Tiotumsmodeller
Mått (B x H x D)
316,8 x 185,2 x 68,5 mm (12 1/2 x
7 5/16 x 2 11/16 tum)
Skärmstorlek
(B x H)
222,7 x 125,3 mm (8 3/4 x 4
15/ tum)
16
Modeller på 12 Mått (B x H x D)
tum
Skärmstorlek
(B x H)
Alla modeller
358,8 x 226,8 x 68,5 mm (14 1/8 ×
8 15/16 × 2 11/16 tum)
262,1 x 164,2 mm (10 5/16 x 6
16 tum)
7/
Frekvenser
Traditionellt: 77, 83 eller 200 kHz
CHIRP: från 40 till 75, från 10 till
160, från 130 till 240, 260, 455
eller 800 kHz
Sändningseffekt
(RMS)*
CHIRP: 1 000 W
CHIRP Garmin ClearVü och
SideVü: 500 W
Spänningsmatning Från 10 till 32 V likström
Anslutning av lampa och signalhorn
Den här enheten kan användas tillsammans med en lampa, ett
signalhorn eller både och för att avge en ljud- eller ljussignal när
5
Modell
Specifikation
Mått
Temperaturområde Från -15 till 50 °C (från 5 till
122 °F)
NMEA 0183-information
Typ
Sats
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs eller spårstyrning
(autopilot) mening "B"
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till
destination)
* Beroende på givarens kapacitet och djup.
GPBWC
NMEA 2000 PGN-information
BWC: Riktning och avstånd till
waypoint
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
Typ
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud
och longitud)
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva
satelliter
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB
RMB: Rekommenderad minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum
för specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
VTG: Kurs över mark och markhastighet
128267 Vattendjup
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
129025 Position snabb uppdatering
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
129026 COG och SOG: Snabb uppdatering
PGRME
E: Beräknat fel
129029 GNSS-positionsdata
PGRMM
M: Kartdatum
129540 GNSS-satelliter i vy
PGRMZ
Z: Höjd
130306 Vinddata
SDDBT
DBT: Djup under givare
130312 Temperatur
SDDPT
DPT: Djup
127258 Magnetisk variation
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
129283 Avvikelse från utlagd kurs
SDVHW
VHW - Fart genom vattnet och
kurs
Typisk strömförbrukning vid 10 V
DC
PGN
3,5 A
Beskrivning
Sända och ta emot 059392 ISO-erkännande
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA: Gruppfunktion för kommando,
begära och godkänna
126464 Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996 Produktinformation
127250 Fartygets kurs
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
Sända
129284 Navigationsdata
DPT
Djup
065030 Generatorns vanliga grundläggande ACkvantiteter (GAAC)
DBT
Djup under omvandlare
MTW
Vattentemperatur
126992 Systemtid
VHW
Fart genom vattnet och kurs
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
WPL
Waypointens plats
127489 Motorparametrar: Dynamiska
DSC
Digital selektiv anropsinformation
127493 Transmissionsparametrar: Dynamiska
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
127504 AC-utgångsstatus
HDG
Kurs, avvikelse och variation
127505 Vätskenivå
HDM
Kurs, magnetisk
127508 Batteristatus
MWD
Vindriktning och -hastighet
129038 AIS klass A positionsrapport
MDA
Meteorologisk sammansättning
129039 AIS klass B positionsrapport
MWV
Vindhastighet och vinkel
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
129285 Navigationsrutt och Waypointinformation
Ta emot
129539 GNSS DOP:er
129794 AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129809 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del A
129810 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del B
130310 Miljöparametrar
130311 Miljöparametrar (används inte längre)
130313 Luftfuktighet
130314 Faktiskt tryck
Ta emot
Du kan köpa fullständig information om National Marine Electronics
Association (NMEA) format och meningar från: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin®, Garmin logotypen och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. De här varumärkena får
inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
NMEA 2000® och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör
National Marine Electronics Association. FLIR® är ett registrerat varumärke som tillhör
FLIR Systems, Inc.
SDHC logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising