Garmin | GPSMAP® 1022 | Garmin GPSMAP® 1022 คำแนะนำการติดตั้ง

Garmin GPSMAP® 1022 คำแนะนำการติดตั้ง
การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์
ก่อนที่คุณจะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะต้องมีการ์ดหน่วยความจำ
สำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อน หรือทำการโหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดมาไว้
บนการ์ดหน่วยความจำ
1 เปิดชาร์ตพล็อตเตอร์
2 หลังจากหน้าจอหลักปรากฏขึ้นแล้ว ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำลงไป
ในช่องเสียบการ์ด
หมายเหตุ: เพื่อให้ขั้นตอนการอัปเดตซอฟต์แวร์ปรากฏขึ้น อุปกรณ์จะ
ต้องได้รับการเปิดเครื่องให้สมบูรณ์ก่อนที่จะใส่การ์ดลงไป
3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
4 รอประมาณสามถึงสี่นาทีให้กระบวนการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จ
สมบูรณ์
5 เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คงการ์ดหน่วยความจำไว้ที่เดิม และเริ่มการ
ทำงานของชาร์ตพล็อตเตอร์อีกครั้งด้วยตนเอง
6 ถอดการ์ดหน่วยความจำออก
หมายเหตุ: หากการ์ดหน่วยความจำถูกถอดออกก่อนที่อุปกรณ์จะเริ่ม
การทำงานอีกครั้งเสร็จสมบูรณ์ การอัปเดตซอฟต์แวร์จะไม่สมบูรณ์
GPSMAP® 1000/1200
SERIES
คำแนะนำการติดตั้ง
ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในคู่มือ ข้อมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ในกล่องผลิตภัณฑ์
เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ ห้ามถอดตัวยึดฟิวส์ในสาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑ์เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้หรือความร้อนสูง ต้องติด
ตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นอกจาก
นั้น การเชื่อมต่อสายไฟโดยไม่ติดตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมจะทำให้การรับ
ประกันผลิตภัณฑ์ของคุณสิ้นสุดลง
ข้อควรระวัง
สวมแว่นตานิภัย อุปกรณ์ป้องกันหู และหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อขุด
เจาะ ตัด หรือขัด
ประกาศ
การพิจารณาการติดตั้ง
เมื่อเจาะหรือตัด ให้ตรวจสอบเสมอว่าด้านตรงข้ามพื้นผิวมีสิ่งใดอยู่
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิด
กับเรือของคุณ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตามคำแนะนำต่อไปนี้
อ่านคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดก่อนดำเนินการติดตั้ง หากคุณพบปัญหา
ยุ่งยากระหว่างการติดตั้ง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Garmin
®
การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถช่วยเราในการสนับสนุนคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลน์วันนี้
• ไปที่ my.garmin.com
• โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือสำเนาไว้ในที่ปลอดภัย
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน Garmin
• ไปที่ support.garmin.com สำหรับความช่วยเหลือและข้อมูล เช่น
คู่มือผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย วิดีโอ และการให้บริการลูกค้า
• ในสหรัฐอเมริกา โทร 913-397-8200 หรือ 1-800-800-1020
• ในสหราชอาณาจักร โทร 0808 238 0000
• ในยุโรป โทร +44 (0) 870 850 1241
การอัปเดตซอฟต์แวร์
คุณอาจจะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ตอนที่คุณติดตั้งอุปกรณ์
หรือเพิ่มอุปกรณ์เสริมให้กับอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์นี้รองรับการ์ดหน่วยความจำสูงสุด 32 GB ฟอร์แมตเป็น FAT32
การโหลดซอฟต์แวร์ใหม่ลงบนการ์ดหน่วยความจำ
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่การ์ดบนคอมพิวเตอร์
2 ไปที่ www.garmin.com/support/software/marine.html
3 เลือก ดาวน์โหลด ที่อยู่ถัดจาก GPSMAP Series ที่มีการ์ด SD
4 อ่านและยอมรับเงื่อนไข
5 เลือก ดาวน์โหลด
6 เลือก เรียกใช้
7 เลือกไดรฟ์ที่เป็นของการ์ดหน่วยความจำ แล้วเลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น
มกราคม 2017
เครื่องมือที่จำเป็น
• สว่าน
◦ จุดยึด: ดอกสว่านที่เหมาะสมสำหรับพื้นผิวและฮาร์ดแวร์
◦ ติดตั้งแบบฝัง: ดอกสว่าน 14 มม. (9/16 นิ้ว), 6 มม. (1/4 นิ้ว) และ
3.6 มม. (9/64 นิ้ว) (มีแผ่นน็อต) หรือ 3.2 มม. (1/8 นิ้ว) (ไม่มีแผ่น
น็อต)
• ไขควงปากแฉก #2
• เลื่อยหรือเครื่องมือแบบหมุน
• ตะไบและกระดาษทราย
• สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเล (แนะนำ)
ประกาศ
ควรติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่ไม่ได้รับอุณหภูมิหรือสภาพที่ร้อนจัด
หรือเย็นจัด ช่วงอุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์นี้แสดงรายการอยู่ในข้อมูล
จำเพาะของผลิตภัณฑ์ การได้รับอุณหภูมิเป็นเวลานานเกินกว่าช่วง
อุณหภูมิที่ระบุในสภาพที่จัดเก็บหรือสภาพที่ทำงานอาจทำให้อุปกรณ์ล้ม
เหลว การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิร้อน
จัดหรือเย็นจัดและผลที่เกี่ยวข้องตามมา
เมื่อเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้ง คุณควรทำการพิจารณาเหล่านี้
• ตำแหน่งที่ควรจะให้มุมมองที่เหมาะสมขณะที่คุณควบคุมเรือ
• ตำแหน่งควรให้คุณเข้าถึงอินเตอร์เฟซอุปกรณ์ทั้งหมดได้อย่างสะดวก
เช่น แผงปุ่มกด หน้าจอสัมผัส และเครื่องอ่านการ์ด หากเป็นไปได้
• ตำแหน่งที่ต้องแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์และปกป้อง
จากการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก
• เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนเข็มทิศแม่เหล็ก ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ใกล้กับ
เข็มทิศเกินค่าระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศที่แสดงอยู่ในข้อมูล
จำเพาะของผลิตภัณฑ์
• ตำแหน่งที่ต้องมีพื้นที่สำหรับการเดินสายและการเชื่อมต่อสายทั้งหมด
• ตำแหน่งต้องไม่เป็นพื้นผิวพื้นผิวเรียบแนวนอน ตำแหน่งควรอยู่ในมุม
แนวตั้ง
ตำแหน่งและมุมการดูควรได้รับการทดสอบก่อนที่คุณจะติดตั้งอุปกรณ์
มุมการดูสูงจากด้านบนและด้านล่างจอแสดงผลอาจทำให้ภาพไม่ชัด
การติดตั้งจุดยึดอุปกรณ์
ประกาศ
หากคุณกำลังติดตั้งขาตั้งบนไฟเบอร์กลาสด้วยสกรู ขอแนะนำให้ใช้ดอก
สว่านแบบดอกเจาะผายเพื่อเจาะคว้านรูให้ห่างขึ้นผ่านชั้นเจลเคลือบด้าน
บนสุดเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการแตกร้าวในชั้นเจลเคลือบเมื่อขัน
สกรูให้แน่น
สกรูแบบสแตนเลสสตีลอาจติดเมื่อขันสกรูลงในไฟเบอร์กลาสและขันจน
แน่นเกินไป ขอแนะนำให้ทาสารหล่อลื่นกันการยึดติดบนสกรูก่อนทำการ
ติดตั้ง
คุณสามารถใช้ขาจุดยึด (ไม่ได้ให้มาด้วย) เพื่อติดตั้งจุดยึดอุปกรณ์บน
พื้นผิวเรียบได้
พิมพในไตหวัน
190-02145-83_0A
1 โดยใช้ขาจุดยึด À เป็นแม่แบบ ให้ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูเจาะนำ
12 หากรูเล็กบนแผ่นน็อตไม่ตรงกับรูเล็กบนแม่แบบ ให้ทำเครื่องหมาย
ตำแหน่งรูใหม่
13 หากคุณกำลังใช้แผ่นน็อต ให้เจาะรู 3.6 มม.(9/64 นิ้ว) ในตำแหน่งรู
เล็ก
14 ทำซ้ำเพื่อตรวจสอบการวางตำแหน่งของแผ่นน็อตและรูที่เหลือบนแม่
แบบ
15 ถอดแม่แบบออกจากพื้นผิวติดตั้ง
16 เริ่มต้นที่มุมหนึ่งของตำแหน่งติดตั้ง วางแผ่นน็อต Ã ที่ด้านหลังของ
พื้นผิวติดตั้ง ให้ตรงกับรูขนาดใหญ่และเล็ก
ส่วนที่ยกขึ้นของแผ่นน็อตควรพอดีในรูใหญ่
2 เจาะรูเจาะนำ
3 โดยใช้สกรูยึดที่เหมาะสม (ไม่ได้ให้มาด้วย) ให้ยึดขาจุดยึดกับพื้นผิว
ติดตั้ง
4 ติดตั้งปุ่มจุดยึด Á ที่ด้านข้างของอุปกรณ์
5 ใส่อุปกรณ์ในขาจุดยึด และขันปุ่มจุดยึด
การติดตั้งแบบฝังอุปกรณ์
ประกาศ
ใช้ความระมัดระวังเมื่อตัดช่องเพื่อยึดอุปกรณ์แบบฝัง มีระยะห่างระหว่าง
โครงเครื่องและช่องติดตั้งเพียงเล็กน้อย และการตัดช่องใหญ่เกินไปอาจ
ทำให้เสถียรภาพของอุปกรณ์หลังได้รับการติดตั้งลดต่ำลง
แม่แบบและฮาร์ดแวร์ที่ให้มาด้วยสามารถใช้ติดตั้งแบบฝังอุปกรณ์ในแผง
หน้าปัดของคุณได้
1 ตัดแต่งแม่แบบและตรวจสอบว่าพอดีกับตำแหน่งที่คุณต้องการติดตั้ง
อุปกรณ์
2 ยึดแม่แบบกับตำแหน่งการติดตั้งให้แน่น
3 ใช้ดอกสว่าน 14 มม.(9/16 นิ้ว) เจาะหนึ่งรูขึ้นไปด้านในมุมของเส้นทึบ
บนแม่แบบหรือเตรียมพื้นผิวติดตั้งสำหรับการตัด
4 โดยใช้เลื่อยหรือเครื่องมือแบบหมุน ให้ตัดพื้นผิวติดตั้งตามเส้นด้าน
ในบนแม่แบบ
5 ใส่อุปกรณ์ในช่องตัดเพื่อทดสอบความพอดี
6 หากจำเป็น ให้ใช้ตะไบและกระดาษทรายเพื่อปรับขนาดของช่องตัด
7 ใช้เครื่องมืองัด เช่น แผ่นพลาสติกแบนหรือไขควง เพื่องัดมุมของฝา
ขอบแต่ง เลื่อนเครื่องงัดไปที่ตรงกลางและถอดฝาขอบแต่งออก
ประกาศ
ใช้เครื่องมืองัดพลาสติกงัดเมื่อเป็นไปได้ การใช้เครื่องมืองัดโลหะ
เช่น ไขควง อาจทำให้เกิดความเสียหายกับฝาขอบแต่งและอุปกรณ์
8 หลังจากที่อุปกรณ์พอดีกับช่องตัดแล้ว ตรวจสอบว่ารูบนอุปกรณ์ตรง
กับรูใหญ่ 6 มม.(1/4 นิ้ว) บนแม่แบบ
9 ถ้ารูยึดบนอุปกรณ์ไม่ตรง ให้ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูใหม่
10 เลือกตัวเลือก:
• หากคุณกำลังใช้แผ่นน็อต ให้เจาะรู 6 มม.(1/4 นิ้ว) ในตำแหน่งรู
ใหญ่
• หากคุณไม่ได้ใช้แผ่นน็อต ให้เจาะรู 3.2 มม.(1/8 นิ้ว) ในตำแหน่ง
รูใหญ่
11 เริ่มต้นที่มุมหนึ่งของแม่แบบ ให้วางแผ่นน็อต À ผ่านรูใหญ่ Á ซึ่ง
เจาะไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า
หากคุณกำลังใช้แผ่นน็อต รูเล็ก Â แผ่นน็อตควรตรงกับรูเล็กบนแม่
แบบ
2
17 ยึดแผ่นน็อตกับพื้นผิวติดตั้งให้แน่นโดยการขัน สกรู M3 Ä ที่ให้มา
ด้วยผ่านรูเล็ก 3.6 มม.(9/64 นิ้ว)
18 ติดตั้งปะเก็นโฟม Å ที่ด้านหลังของอุปกรณ์
ชิ้นปะเก็นโฟมมีกาวที่ด้านหลัง ตรวจสอบว่าคุณถอดปลอกป้องกัน
ก่อนติดตั้งบนอุปกรณ์
19 หากคุณจะไม่สามารถเข้าถึงด้านหลังของอุปกรณ์ได้หลังจากติดตั้ง
ให้เชื่อมต่อสายที่จำเป็นทั้งหมดกับอุปกรณ์ก่อนวางลงในช่องตัด
ประกาศ
ในการป้องกันการกัดกร่อนของหน้าสัมผัสโลหะ ให้ปิดขั้วต่อที่ไม่ได้
ใช้ด้วยฝาครอบที่ติดอยู่
20 ใช้สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลระหว่างพื้นผิวติดตั้งและอุปกรณ์เพื่อ
ปิดผนึกและป้องกันการรั่วซึมด้านหลังแผงหน้าปัดอย่างเหมาะสม
21 หากคุณจะสามารถเข้าถึงด้านหลังของอุปกรณ์ได้ ให้ใช้สารกันรั่ว
ชนิดใช้งานในทะเลรอบๆ ช่องตัด
วางอุปกรณ์ลงในช่องตัด
22
23 ยึดอุปกรณ์กับพื้นผิวติดตั้งโดยใช้สกรู M4 Æ ที่ให้มาด้วย
24 เช็ดสารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลส่วนเกินทั้งหมดออก
25 ติดตั้งฝาขอบแต่งโดยติดรอบขอบของอุปกรณ์
การพิจารณาสายและการเชื่อมต่อ
• สายอาจถูกรวมไว้โดยไม่ติดตั้งแหวนล็อค ในกรณีดังกล่าว คุณควร
เดินสายก่อนที่คุณจะติดตั้งแหวนล็อค
• หลังจากเชื่อมต่อแหวนล็อคกับสาย ให้ตรวจสอบว่าแหวนเชื่อมต่อ
แน่นและโอริงอยู่ในตำแหน่งเพื่อให้การเชื่อมต่อยังคงแน่นอยู่
สายไฟ/NMEA 0183
®
• ชุดสายจะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟ, อุปกรณ์ NMEA 0183
และหลอดไฟหรือแตรสำหรับไฟหรือเสียงแจ้งเตือน
• หากมีความจำเป็นต้องขยายสาย NMEA 0183 หรือการเตือน คุณจะ
ต้องใช้สาย 22 AWG (.33 มม.²)
รายการ
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
สีของสาย
ฟังก์ชันของสาย
แดง
จ่ายไฟ
ดำ
กราวด์ (จ่ายไฟและ NMEA 0183)
น้ำเงิน
NMEA 0183 TXA
น้ำตาล
NMEA 0183 RXA
เทา
NMEA 0183 TXB
ม่วง
NMEA 0183 RXB
ส้ม
เปิดอุปกรณ์เสริม
เหลือง
การเตือนต่ำ
การเชื่อมต่อชุดสายกับแหล่งจ่ายไฟ
คำเตือน
เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ ห้ามถอดตัวยึดฟิวส์ในสาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑ์เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้หรือความร้อนสูง ต้องติด
ตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นอกจาก
นั้น การเชื่อมต่อสายไฟโดยไม่ติดตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมจะทำให้การรับ
ประกันผลิตภัณฑ์ของคุณสิ้นสุดลง
1 เดินสายชุดสายไปยังแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์
2 เชื่อมต่อสายสีแดงกับแบตเตอรี่ขั้วบวก (+) และเชื่อมต่อสายสีดำกับ
แบตเตอรี่ขั้วลบ (-)
3 หากจำเป็น ให้ติดตั้งแหวนล็อคและโอริงที่ปลายของชุดสาย
4 เสียบสายเข้ากับขั้วต่อ POWER ที่ด้านหลังอุปกรณ์ กดให้แน่น
5 หมุนแหวนล็อคตามเข็มนาฬิกาเพื่อเชื่อมต่อสายกับอุปกรณ์
การพิจารณากราวด์เพิ่มเติม
การพิจารณานี้จะใช้ได้กับอุปกรณ์ที่มีสกรูกราวด์เท่านั้น บางรุ่นจะไม่มี
สกรูกราวด์
อุปกรณ์นี้ไม่ควรต้องกราวด์ตัวเครื่องเพิ่มเติมในสถานการณ์การติดตั้ง
ส่วนใหญ่ หากคุณประสบปัญหาการรบกวน สามารถใช้สกรูกราวด์ที่ตัว
เครื่องเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับกราวด์น้ำของเรือเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการ
รบกวน
• ต้องใช้สาย Garmin Marine Network สำหรับการเชื่อมต่อ Garmin
Marine Network ทั้งหมด
◦ ต้องไม่ใช้สาย CAT5 และขั้วต่อ RJ45 ของบุคคลที่สามสำหรับ
การเชื่อมต่อ Garmin Marine Network
◦ สายและขั้วต่อ Garmin Marine Network เพิ่มเติมมีอยู่ที่ตัวแทน
จำหน่าย Garmin ของคุณ
• พอร์ต ETHERNET บนอุปกรณ์แต่ละตัวทำหน้าที่เป็นสวิตช์เครือข่าย
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต ETHERNET เพื่อ
แบ่งปันข้อมูลกับอุปกรณ์ทั้งหมดบนเรือเชื่อมต่อกันด้วยสาย Garmin
Marine Network
การพิจารณา NMEA 2000
®
ประกาศ
หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับเครือข่าย NMEA 2000 ที่มีอยู่ เครือ
ข่าย NMEA 2000 ควรเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้ว อย่าเชื่อมต่อสาย
ไฟ NMEA 2000 กับเครือข่าย NMEA 2000 ที่มีอยู่ เนื่องจากควรเชื่อม
ต่อที่มาจ่ายไฟกับเครือข่าย NMEA 2000 เพียงที่มาเดียวเท่านั้น
หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับเครือข่าย NMEA 2000 ที่มีอยู่ หรือ
เครือข่ายเครื่องยนต์โดยผู้ผลิตรายอื่น คุณควรติดตั้ง NMEA 2000
Power Isolator (010-11580-00) ระหว่างเครือข่ายที่มีอยู่และอุปกรณ์
Garmin
หากคุณกำลังติดตั้งสายไฟ NMEA 2000 คุณต้องเชื่อมต่อสายไฟกับ
สวิตช์กุญแจของเรือ หรือผ่านทางสวิตช์อินไลน์อื่นอุปกรณ์ NMEA
2000 จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่จนหมด หากเชื่อมต่อสายไฟ NMEA 2000
กับแบตเตอรี่โดยตรง
อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 บนเรือของคุณเพื่อ
แบ่งปันข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ NMEA 2000 ได้ เช่น เสา GPS
หรือวิทยุ VHF สายและขั้วต่อ NMEA 2000 ที่ให้มาด้วยให้คุณเชื่อมต่อ
อุปกรณ์กับเครือข่าย NMEA 2000 ของคุณที่มีอยู่แล้วได้ หากคุณไม่มี
เครือข่าย NMEA 2000 คุณสามารถสร้างเครือข่ายพื้นฐานได้โดยใช้
สายจาก Garmin
หากคุณไม่คุ้นเคยกับ NMEA 2000 คุณควรอ่านบท “NMEA 2000
Network Fundamentals” ของ Technical Reference for NMEA
2000 Products คุณสามารถค้นหาเอกสารนี้โดยใช้ลิงค์ “คู่มือ” ในหน้า
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ของคุณที่ www.garmin.com
พอร์ตชื่อ NMEA 2000 จะถูกใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย NMEA
2000 มาตรฐาน
การพิจารณา Garmin Marine Network
ประกาศ
ต้องใช้ Garmin Power over Ethernet (PoE) Isolation Coupler
(P/N 010-10580-10) เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม เช่น กล้อง
FLIR กับ Garmin Marine Network การเชื่อมต่ออุปกรณ์ PoE
โดยตรงเข้ากับชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin Marine Network จะทำให้
ชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin เสียหาย และอาจทำให้อุปกรณ์ PoE เสียหาย
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของบุคคลที่สามโดยตรงไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์
Garmin Marine Network จะทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติบนอุปกรณ์
Garmin รวมทั้งอุปกรณ์ที่ปิดเครื่องไม่ถูกต้องหรือซอฟต์แวร์ไม่สามารถ
ทำงานได้
รายการ
®
อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Garmin Marine Network เพิ่ม
เติมเพื่อแบ่งปันข้อมูล เช่น เรดาร์, โซน่าร์ และแผนที่รายละเอียด เมื่อ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Garmin Marine Network กับอุปกรณ์นี้ ให้ทำการ
พิจารณาเหล่านี้
• อุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ Garmin Marine Network ต้องเชื่อมต่อ
กับกราวด์เดียวกัน
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
คำอธิบาย
อุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกับ NMEA 2000 ได้
เสา GPS
สวิตช์สตาร์ทหรืออินไลน์
สายไฟ NMEA 2000
สายดรอป NMEA 2000
แหล่งจ่ายไฟ 12 Vdc
เทอร์มิเนเตอร์หรือสายแกนหลัก NMEA 2000
ขั้วต่อรูปตัวที NMEA 2000
เทอร์มิเนเตอร์หรือสายแกนหลัก NMEA 2000
3
การพิจารณาการเชื่อมต่อ NMEA 0183
• มีพอร์ตอินพุต NMEA 0183 ภายในหนึ่งพอร์ต (พอร์ต RX) และ
พอร์ตเอาต์พุต NMEA 0183 ภายในหนึ่งพอร์ต (พอร์ต TX) ในสาย
ข้อมูล NMEA 0183 ที่มาพร้อมกัน คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์
NMEA 0183 หนึ่งเครื่องกับพอร์ต RX ภายในเพื่ออินพุตข้อมูลใน
อุปกรณ์ Garmin นี้ และคุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ NMEA 0183
สามเครื่องแบบขนานกับพอร์ต TX ภายในเพื่อรับเอาต์พุตข้อมูลโดย
อุปกรณ์ Garmin นี้ได้
• ดูคำแนะนำการติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ NMEA 0183 เพื่อระบุสายส่ง
(TX) และรับ (RX)
• อุปกรณ์มีพอร์ต TX หนึ่งพอร์ตและพอร์ต RX หนึ่งพอร์ต แต่ละพอร์ต
ภายในมี 2 สายชื่อ A และ B ตามรูปแบบ NMEA 0183 สาย A และ
B ของแต่ละพอร์ตภายในควรจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับสาย A (+) และ B
(-) ของอุปกรณ์ NMEA 0183
• คุณต้องใช้สายเกลียวคู่หุ้มฉนวน 28 AWG สำหรับเพื่อขยายการเดิน
สาย บัดกรีการเชื่อมต่อทั้งหมดและซีลด้วยท่อหด
• ห้ามเชื่อมต่อสายข้อมูล NMEA 0183 จากอุปกรณ์นี้ไปยังกราวด์
• สายไฟจากอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์ NMEA 0183 ต้องเชื่อมต่อกับกราว
ด์ร่วมกัน
• สำหรับการสื่อสารแบบสองทางกับอุปกรณ์ NMEA 0183 พอร์ต
ภายในที่สายข้อมูล NMEA 0183 สายข้อมูลจะไม่เชื่อมโยงกัน
ตัวอย่างเช่น หากอินพุตของอุปกรณ์ NMEA 0183 เชื่อมต่อกับ TXA
บนสายข้อมูล คุณสามารถเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุตของอุปกรณ์ NMEA
0183 ของคุณกับพอร์ตอินพุตบนชุดสายได้
• โปรดดู NMEA ข้อมูล 0183, หน้า 6 สำหรับรายการของ NMEA
0183 sentences ที่อนุมัติซึ่งเป็นเอาต์พุตและอินพุตของอุปกรณ์นี้
• พอร์ต NMEA 0183 ภายในและโปรโตคอลการสื่อสารจะได้รับการ
กำหนดค่าในอุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อ โปรดดูส่วน NMEA 0183
ของคู่มือสำหรับเจ้าของชาร์ตพล็อตเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ NMEA 0183
แผนภาพนี้แสดงถึงการเชื่อมต่อแบบสองทางสำหรับทั้งการส่งและรับ
ข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แผนภาพนี้สำหรับการเชื่อมต่อแบบ
ทางเดียวได้ด้วย ในการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ NMEA 0183 โปรดดู
รายการ Ê, Ë, Ì และ Í เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Garmin ในการส่งผ่าน
ข้อมูลไปยังอุปกรณ์ NMEA 0183 โปรดดูรายการ Ê, Ë, Î และ Ï เมื่อ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Garmin
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ NMEA 0183 ด้านเดียว
รายการ
คำอธิบาย
แหล่งจ่ายไฟ
À
Á
Â
สายไฟ/NMEA 0183
อุปกรณ์ NMEA 0183
รายการ
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
รายการ
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
แดง
จ่ายไฟ
กราวด์
ดำ
กราวด์
RXB
ม่วง
ไม่ใช้
RXA
น้ำตาล
TX
TXA
น้ำเงิน
RX
TXB
เทา
N/A
คำอธิบาย
แหล่งจ่ายไฟ
สายไฟ/NMEA 0183
อุปกรณ์ NMEA 0183
รายการ ฟังก์ชันของสาย
Garmin
คำอธิบาย
แหล่งจ่ายไฟ
สายไฟ/NMEA 0183
อุปกรณ์ NMEA 0183
ฟังก์ชันของสาย
Garmin
สีของสาย Garmin ฟังก์ชันสายของ
อุปกรณ์ NMEA
0183
จ่ายไฟ
แดง
จ่ายไฟ
กราวด์
ดำ
กราวด์
RXA
น้ำตาล
TXA
RXB
ม่วง
TXB
TXA
น้ำเงิน
RXA
TXB
เทา
RXB
Ê
Ë
Ì
Í
สีของสาย
Garmin
ฟังก์ชันสายของอุปกรณ์
NMEA 0183
จ่ายไฟ
แดง
จ่ายไฟ
กราวด์
ดำ
กราวด์
TXA
น้ำเงิน
RXA
TXB
เทา
ไม่ใช้
อุปกรณ์ NMEA 0183 เชื่อมต่อกับสายส่งเดียว
ในตัวอย่างนี้ อุปกรณ์ NMEA 0183 จะส่งข้อมูลไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์
รายการ
À
Á
Â
4
จ่ายไฟ
อุปกรณ์ NMEA 0183 เชื่อมต่อกับสายรับเดียว
ในตัวอย่างนี้ อุปกรณ์ NMEA 0183 จะรับข้อมูลจากชาร์ตพล็อตเตอร์
À
Á
Â
À
Á
Â
สีของสาย Garmin ฟังก์ชันสายของ
อุปกรณ์ NMEA
0183
• หากอุปกรณ์ NMEA 0183 มีสายอินพุตเดียว (รับ, RX) (ไม่มี A, B, +
หรือ -) คุณไม่ต้องเชื่อมต่อสาย TXB
• หากอุปกรณ์ NMEA 0183 มีสายเอาต์พุตเดียว (ส่ง, TX) (ไม่มี A, B,
+ หรือ -) คุณต้องเชื่อมต่อสาย RXB ไปยังกราวด์
รายการ
รายการ
ฟังก์ชันของสาย
Garmin
คำอธิบาย
แหล่งจ่ายไฟ
สายไฟ/NMEA 0183
อุปกรณ์ NMEA 0183
รายการ ฟังก์ชันของสาย
Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
สีของสาย
Garmin
ฟังก์ชันสายของอุปกรณ์
NMEA 0183
จ่ายไฟ
แดง
จ่ายไฟ
กราวด์
ดำ
กราวด์
RXB
ม่วง
ไม่ใช้
RXA
น้ำตาล
TXA
ตำแหน่งพินสาย NMEA 0183 และสายไฟ
• พอร์ต CVBS IN ใช้ขั้วต่อ BNC คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ BNC
to RCA เพื่อเชื่อมต่อแหล่ง Composite Video ที่มีขั้วต่อ RCA กับ
พอร์ต CVBS IN ได้
• วิดีโอจะถูกแบ่งปันใน Garmin Marine Network แต่จะไม่แบ่งปันใน
เครือข่าย NMEA 2000
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น
ข้อมูลจำเพาะ
การวัด
รุ่นสิบนิ้ว
ขนาด (W x H x D)
316.8 x 185.2 x 68.5 มม. (12 1/2
x 7 5/16 x 2 11/16 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W x H)
รุ่นสิบสองนิ้ว ขนาด (W x H x D)
ฟังก์ชันของสาย
สีของสาย
NMEA RXA
น้ำตาล
NMEA TXA
น้ำเงิน
NMEA RXB
ม่วง
NMEA TXB
เทา
การเตือน
เหลือง
เปิดอุปกรณ์เสริม
ส้ม
กราวด์ (หุ้มฉนวน)
ดำ
VIN
แดง
หมายเลขพิน
ทุกรุ่น
Â
Ã
Æ
À
Ä
Ç
Á
Å
การเชื่อมต่อหลอดไฟและแตร
อุปกรณ์สามารถใช้กับหลอดไฟ แตร หรือทั้งสองอย่างเพื่อส่งเสียงหรือ
กะพริบแจ้งเตือนเมื่อชาร์ตพล็อตเตอร์แสดงข้อความ ขั้นตอนนี้เป็นตัว
เลือก และสายการเตือนสายไม่จำเป็นสำหรับการทำงานของอุปกรณ์ตาม
ปกติ เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับหลอดไฟหรือแตร ให้ทำการพิจารณาเหล่า
นี้
• วงจรการเตือนสลับเป็นสถานะแรงดันไฟฟ้าต่ำเมื่อส่งเสียงเตือน
• กระแสไฟสูงสุดคือ 1 A และต้องมีรีเลย์เพื่อจำกัดกระแสไฟจากชาร์ต
พล็อตเตอร์ให้เท่ากับ 1 A
• ในการสลับไฟและเสียงแจ้งเตือนด้วยตนเอง คุณสามารถติดตั้งสวิตช์
แบบ Single-Pole, Single-Throw
222.7 x 125.3 มม. (8 3/4 x 4 15/16
นิ้ว)
358.8 x 226.8 x 68.5 มม. (14 1/8
x 8 15/16 x 2 11/16 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W x H)
262.1 x 164.2 มม. (10 5/16 x 6
7/ นิ้ว)
16
ความถี่
ทั่วไป: 77, 83 หรือ 200 kHz
CHIRP: ตั้งแต่ 40 ถึง 75, ตั้งแต่ 10
ถึง 160, ตั้งแต่ 130 ถึง 240, 260,
455 หรือ 800 kHz
กำลังส่ง (RMS)*
CHIRP: 1000 W
CHIRP Garmin ClearVü และ
SideVü: 500 W
กำลังไฟอินพุต
ตั้งแต่ 10 ถึง 32 Vdc
ช่วงอุณหภูมิ
ตั้งแต่ -15° ถึง 50°C (ตั้งแต่ 5° ถึง
122°F)
การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 3.5 A
10 Vdc
* ขึ้นอยู่กับระดับของหัวโซน่าร์และความลึก
ข้อมูล NMEA 2000 PGN
ประเภท
PGN
คำอธิบาย
ส่งและรับสัญญาณ 059392 การรับรอง ISO
059904 คำขอ ISO
060928 การอ้างสิทธิ์เลขที่อยู่ ISO
126208 NMEA: ฟังก์ชันกลุ่มคำสั่ง คำขอ และการรับรอง
126464 ส่งและรับฟังก์ชันกลุ่มรายการ PGN
126996 ข้อมูลผลิตภัณฑ์
127250 ทิศมุ่งหน้าของเรือ
128259 ความเร็ว: น่านน้ำอ้างอิง
128267 ความลึกของน้ำ
129025 ตำแหน่ง: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
129026 COG และ SOG: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
129029 ข้อมูลตำแหน่ง GNSS
129540 สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
รายการ
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
รายการ
Ê
Ë
Ì
130306 ข้อมูลลม
คำอธิบาย
130312 อุณหภูมิ
แหล่งจ่ายไฟ
ส่ง
สายไฟ
127258 ความแปรปรวนทางแม่เหล็ก
129283 ข้อผิดพลาดครอสแทร็ค
แตร
129284 ข้อมูลนำทาง
หลอดไฟ
129285 เส้นทางการนำทางและข้อมูลเวย์พอยท์
รีเลย์ (กระแสไฟขดลวด 1 A)
สลับสวิตช์เพื่อเปิดและปิดใช้งานหลอดไฟหรือแตรแจ้งเตือน
สีของสาย
ฟังก์ชันของสาย
แดง
จ่ายไฟ
ดำ
กราวด์
เหลือง
การเตือน
รับ
065030 Generator Average Basic AC Quantities
(GAAC)
126992 เวลาระบบ
127488 พารามิเตอร์เครื่องยนต์: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
127489 พารามิเตอร์เครื่องยนต์: ไดนามิก
127493 พารามิเตอร์การส่ง: ไดนามิก
127504 สถานะเอาต์พุต AC
การพิจารณา Composite Video
127505 ระดับของเหลว
ชาร์ตพล็อตเตอร์นี้ใช้อินพุตวิดีโอจากแหล่ง Composite Video ได้โดย
ใช้พอร์ตชื่อ CVBS IN เมื่อเชื่อมต่อ Composite Video คุณควรทำการ
พิจารณาเหล่านี้
129038 รายงานตำแหน่ง AIS คลาส A
127508 สถานะแบตเตอรี่
5
ประเภท
PGN
คำอธิบาย
129039 รายงานตำแหน่ง AIS คลาส B
129040 รายงานตำแหน่งที่ขยาย AIS คลาส B
129539 GNSS DOPs
129794 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอยู่กับที่และการเดินทาง
AIS คลาส A
129809 รายงานข้อมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, ส่วน A
129810 รายงานข้อมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, ส่วน B
130310 พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม
130311 พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม (ล้าสมัย)
130313 ความชื้น
130314 ความดันจริง
ประเภท
ประโยค
คำอธิบาย
VDM
ข้อความลิงค์ข้อมูล AIS VHF
คุณสามารถซื้อข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบและประโยคของ Marine
Electronics Association (NMEA) จาก: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
Garmin®, โลโก้ Garmin และ GPSMAP® เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก
Garmin
NMEA 2000® และโลโก้ NMEA 2000 เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ National Marine
Electronics Association FLIR® เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ FLIR Systems, Inc.
โลโก้ SDHC เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ SD-3C, LLC.
NMEA ข้อมูล 0183
ประเภท
ประโยค
คำอธิบาย
ส่ง
GPAPB
APB: ทิศมุ่งหน้าหรือตัวควบคุมแทร็ค
(ออโตไพลอต) ประโยค "B"
GPBOD
BOD: ทิศทาง (จุดเริ่มต้นไปยังที่หมาย)
GPBWC
BWC: ทิศทางและระยะทางถึงเวย์พอยท์
GPGGA
GGA: ข้อมูลคงที่ของ Global
Positioning System
GPGLL
GLL: ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
(ละติจูดและลองจิจูด)
GPGSA
GSA: GNSS DOP
และดาวเทียมที่ใช้งาน
GPGSV
GSV: สัญญาณดาวเทียม GNSS
ในมุมมอง
GPRMB
RMB: ข้อมูลนำทางขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRMC
RMC: ข้อมูลเฉพาะ GNSS
ขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRTE
RTE: เส้นทาง
GPVTG
VTG: เส้นทางบนพื้นและความเร็ว
ภาคพื้น
GPWPL
WPL: ตำแหน่งเวย์พอยท์
GPXTE
XTE: ข้อผิดพลาดครอสแทร็ค
PGRME
E: ข้อผิดพลาดโดยประมาณ
PGRMM
M: ข้อมูลแผนที่
PGRMZ
Z: ระดับความสูง
SDDBT
DBT: ความลึกใต้หัวโซน่าร์
SDDPT
DPT: ความลึก
SDMTW
MTW: อุณหภูมิน้ำ
SDVHW
VHW: ความเร็วและทิศมุ่งหน้าของน้ำ
DPT
ความลึก
DBT
ความลึกใต้หัวโซน่าร์
MTW
อุณหภูมิน้ำ
VHW
ความเร็วและทิศมุ่งหน้าของน้ำ
WPL
ตำแหน่งเวย์พอยท์
DSC
ข้อมูลระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบ
ดิจิตอล
DSE
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบ­
ดิจิตอลที่ขยายเพิ่ม
HDG
ทิศมุ่งหน้า ความคลาดเคลื่อน ค่าแปรผัน
HDM
ทิศมุ่งหน้า, แม่เหล็ก
MWD
ทิศทางและความเร็วลม
MDA
องค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
MWV
ความเร็วและมุมของลม
รับ
© 2017 Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising