Garmin | GPSMAP® 1222xsv Touch | Garmin GPSMAP® 1222xsv Touch Installeringsinstruksjoner

Garmin GPSMAP® 1222xsv Touch Installeringsinstruksjoner
1 Fra GPSMAP-enheten velger du ActiveCaptain.
2 Fra ActiveCaptain-siden velger du Wi-Fi-nettverk > Wi-Fi >
På.
3 Angi et navn og et passord for dette nettverket.
4 Sett inn et minnekort i GPSMAP-enhetens kortspor.
5 Velg Opprett ActiveCaptain-minnekort.
GPSMAP® 1222/1242 Touch
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
LES DETTE
Du blir kanskje bedt om å formatere minnekortet.
Formatering av kortet sletter all informasjon som er lagret på
kortet. Dette omfatter alle lagrede brukerdata, for eksempel
veipunkter. Formatering av kortet anbefales, men er ikke
nødvendig. Før du formaterer kortet, bør du lagre data fra
minnekortet på enhetens interne minne.
Kontroller at kortet er satt inn hver gang du skal bruke
ActiveCaptain-funksjonen.
6 Installer og åpne ActiveCaptain appen fra appbutikken på
mobilenheten din.
7 Sørg for at mobilenheten er innenfor 32 m (105 fot) av
GPSMAP-enheten.
8 Gå til innstillingene på mobilenheten, åpne siden for Wi‑Fi
tilkoblinger, og koble til Garmin enheten med navnet og
passordet du angav på Garmin enheten.
Du finner mer informasjon om ActiveCaptain appen og
funksjoner i brukerveiledningen på www.garmin.com/manuals
/GPSMAP1222-1242 eller se en video på www.garmin.com
/ActiveCaptainVideo.
Oppdatere programvare med ActiveCaptain appen
Hvis enheten har Wi‑Fi teknologien, kan du bruke ActiveCaptain
appen til å laste ned og installere den nyeste programvaren for
enheten.
LES DETTE
Programvareoppdateringer kan kreve at appen laster ned store
filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk
fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internettleverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger
eller kostnader ved databruk.
Installeringsprosessen kan ta flere minutter.
®
Kontakte Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Programvareoppdatering
MERK: Du kan bruke ActiveCaptain™ appen til å oppdatere
enhetsprogramvaren (Oppdatere programvare med
ActiveCaptain appen, side 1).
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Denne enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formatert til
FAT32.
Komme i gang med ActiveCaptain appen
MERK: ActiveCaptain funksjonen er bare tilgjengelig på
modeller som har Wi‑Fi teknologi.
Du kan koble en mobilenhet til GPSMAP-enheten ved hjelp av
ActiveCaptain appen. Appen gjør det enkelt for deg å
samhandle raskt med kartplotteren og fullføre oppgaver som
deling av data, registrering og oppdatering av programvare og
kart og mottak av varsler på mobilenheten.
®
1 Koble mobilenheten til GPSMAP-enheten (Komme i gang
med ActiveCaptain appen, side 1).
2 Når en programvareoppdatering er tilgjengelig og du har
tilgang til Internett på mobilenheten, velger du Software
Updates > Download.
ActiveCaptain appen laster ned oppdateringen til
mobilenheten. Når du kobler appen til GPSMAP-enheten blir
oppdateringen overført til enheten. Etter at overføringen er
fullført, blir du bedt om å installere oppdateringen.
3 Når du får beskjed fra GPSMAP-enheten, velger du et
alternativ for å installere oppdateringen.
• Hvis du vil oppdatere programvaren med én gang, velger
du OK.
• Hvis du vil utsette oppdateringen, velger du Avbryt. Når
du er klar til å installere oppdateringen, velger du
ActiveCaptain > Programvareoppd. > Installer nå.
Nødvendige verktøy
• Boremaskin og borbits
◦ Bøylemontering: borbits som egner seg for overflaten og
festeanordningene
◦ Innbygging: borbits på 13 mm (1/2 tommer), 6 mm
(1/4 tommer) og 3,6 mm (9/64 tommer) (med mutterplate)
eller 3,2 mm (1/8 tommer) (uten mutterplate)
• Stjerneskrutrekker #2
Januar 2018
190-02393-78_0A
• Løvsag eller universalverktøy
• Fil og sandpapir
• Maritim tetningsmasse (anbefales)
Hensyn ved montering
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener båten.
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til alle grensesnitt på
enheten, for eksempel tastatur, berøringsskjerm og kortleser,
hvis det er aktuelt.
• Monteringsstedet må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekk og tilkoblinger.
• Kan ikke monteres på en flat, vannrett overflate. Må
monteres på en loddrett overflate.
Plasseringen og visningsvinkelen bør testes før du monterer
enheten. Høye visningsvinkler fra over og under skjermen
kan forårsake et dårlig bilde.
Bøylemontere enheten
LES DETTE
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
Festeanordningene (skruene eller mutterne, skivene og boltene)
følger ikke med. Bøylemonteringsbraketten følger med enkelte
modeller. Før du kan bøylemontere enheten, må du om
nødvendig kjøpe en bøylemonteringsbrakett. Du må også kjøpe
festeanordninger som passer til hullene i
bøylemonteringsbraketten, og som fester den til den aktuelle
monteringsoverflaten på best mulig måte. Størrelsen på de
nødvendige styrehullene er avhengig av festeanordningene du
kjøper.
1 Bruk bøylemonteringsbraketten À som mal, og merk av de
fire styrehullene Á.
2 Bor styrehullene med en borbits som egner seg for
festeanordningene.
3 Fest bøylemonteringsbraketten til overflaten ved hjelp av
festeanordningene Â.
4 Fest bøylebrakettknottene à på sidene av enheten.
5 Plasser enheten i bøylemonteringsbraketten, og stram til
knottene.
Bygge inn enheten
LES DETTE
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innebygge enheten. Det
er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis
du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet
når den er montert.
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å
bygge enheten inn i dashbordet. Det finnes tre typer materialer
på monteringsoverflatene.
• Du kan bore styrehull og bruke treskruer.
• Du kan bore hull og bruke mutterplater og maskinskruer.
Mutterplatene kan gi stabilitet til tynne overflater.
• Du kan trykke inn hullene og bruke maskinskruer.
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å montere enheten.
2 Fest malen til monteringsstedet.
3 Bruk en borbits på 13 mm (1/2 tommer) til å bore ett eller flere
av hullene innenfor hjørnene på streken som er angitt på
malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
4 Bruk en løvsag eller et universalverktøy, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av streken på malen.
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
6 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på
utsnittet.
7 Fjern kantstykkene om nødvendig.
LES DETTE
Bruk verktøy av plast så langt det er mulig. Bruk av
metallverktøy, for eksempel en skrutrekker, kan skade
kantstykkene og enheten.
8 Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at
monteringshullene på enheten er på linje med de større
hullene på malen.
9 Hvis monteringshullene på enheten ikke er på linje, merker
du av plasseringen for de nye hullene.
10 Avhengig av monteringsoverflaten må du bore eller trykke inn
de større hullene:
• Hvis du skal bruke treskurer, bor hull på 3,2 mm
(1/8 tommer) og gå til trinn 18.
• Hvis du skal bruke mutterplater og maskinskruer, bor hull
på 6 mm (1/4 tommer) på plasseringene for større hull.
• Hvis du skal bruke maskinskruer uten mutterplate, trykk
inn M4-hull og gå til trinn 18.
11 Hvis du bruker en mutterplate, begynner du i et hjørne av
malen og plasserer en mutterplate À over det større hullet Á
du boret i det forrige trinnet.
Det mindre hullet  på mutterplaten skal være på linje med
det mindre hullet på malen.
2
12 Hvis det mindre hullet på mutterplaten ikke er på linje med
det mindre hullet på malen, merker du av plasseringen for det
nye hullet.
13 Hvis du bruker en mutterplate, borer du et hull på 3,6 mm
(9/64 tommer) på plasseringen for mindre hull.
14 Gjenta fremgangsmåten for å bekrefte plasseringen av de
gjenværende mutterplatene og hullene på malen.
15 Fjern malen fra monteringsoverflaten.
16 Begynn i et hjørne av monteringsplasseringen, og plasser en
mutterplate à på baksiden av monteringsoverflaten, slik at de
større og de mindre hullene står på linje.
Den uthevede delen av mutterplaten skal passe inn i det
større hullet.
• Hvis det er nødvendig å forlenge NMEA 0183 ledningene
eller alarmledningene, skal du bruke en ledning på 22 AWG
(0,33 mm²).
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Kraft
Svart
Jord (strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 TXA
Brun
NMEA 0183 RXA
Grå
NMEA 0183 TXB
Fiolett
NMEA 0183 RXB
Oransje
Tilbehør på
Gul
Alarm, lav spenning
Koble kabelklemmen til en strømkilde
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
17 Fest mutterplatene til monteringsoverflaten ved å feste de
mindre maskinskruene Ä i de mindre hullene.
18 Installer skumpakningen Å på baksiden av enheten.
Delene på skumpakningen har lim på baksiden. Husk å fjerne
beskyttelsespapiret før de festes på enheten.
19 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.
LES DETTE
Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende værdekslene for
å forhindre korrosjon i metallkontaktene.
20 Påfør maritim tetningsmasse mellom monteringsoverflaten og
enheten for å tette skikkelig og forhindre lekkasje bak
dashbordet.
21 Hvis du skal ha tilgang til baksiden av enheten, bruk maritim
tetningsmasse rundt utskjæringen.
22 Plasser enheten i utsnittet.
23 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de større
maskinskruene Æ eller de medfølgende treskruene.
24 Tørk vekk all overflødig tetningsmasse.
25 Monter kantstykkene ved å klikke dem på plass rundt kanten
av enheten.
Kabel- og tilkoblingshensyn
• Kablene kan ha blitt pakket uten påmonterte låseringer. I så
fall bør du trekke kablene før du fester låseringene.
• Når en låsering er festet på en kabel, må du kontrollere at
ringen er godt festet, og at O-ringen er på plass, slik at
tilkoblingen forblir sikker.
Strømkabel / NMEA 0183-kabel
®
• Kabelklemmen kobler enheten til strøm, NMEA 0183 enheter
og en lampe eller et signalhorn for synlige varsler eller
lydvarsler.
1 Før kabelklemmen til strømkilden og til enheten.
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
3 Installer låseringen og O-ringen på enden av kabelklemmen
om nødvendig.
4 Sett kabelen inn i strømkontakten POWER på baksiden av
enheten, og trykk den godt på plass.
Vri
låseringen med klokken for å feste kabelen til enheten.
5
Flere jordingshensyn
Dette hensynet gjelder bare enheter som har en jordingsskrue.
Ikke alle modeller har en jordingsskrue.
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner. Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke
jordingsskruen på huset til å koble enheten til båtens jord for
vann for å unngå forstyrrelsen.
Hensyn ved Garmin Marine Network
LES DETTE
Du må bruke en PoE-isoleringskopler (Power over Ethernet) fra
Garmin (P/N 010-10580-10) når du kobler til en
tredjepartsenhet, for eksempel et kamera fra FLIR , til et Garmin
Marine Network. Det er skadelig for Garmin kartplotteren å koble
en PoE-enhet direkte til en Marine Network-kartplotter fra
Garmin, og det kan skade PoE-enheten. Garmin enhetene får
en avvikende atferd hvis du kobler en tredjepartsenhet direkte til
en kartplotter i et Garmin Marine Network. Du vil for eksempel
®
3
ikke kunne slå av enhetene, og programvaren fungerer ikke som
normalt.
Denne enheten kan kobles til flere enheter med Garmin Marine
Network for å dele data som radar, ekkolodd og detaljerte kart.
Når du kobler enheter med Garmin Marine Network til denne
enheten, bør du tenke over følgende.
• Alle enheter som er koblet til Garmin Marine Network, må
kobles til samme jord.
• Du må bruke en kabel for Garmin Marine Network for alle
tilkoblinger med Garmin Marine Network.
◦ Du kan ikke bruke tredjeparts CAT5-kabler eller RJ45kontakter for tilkoblinger til Garmin Marine Network.
◦ Du kan få tak i flere kabler for Garmin Marine Network og
kontakter hos Garmin forhandlere.
• Hver av portene på enheten som er merket NETWORK
fungerer som en nettverkssvitsj. Alle kompatible enheter kan
kobles til alle NETWORK porter for å dele data med alle
enheter på båten som er tilkoblet med en kabel for Garmin
Marine Network.
Hensyn for NMEA 2000
®
LES DETTE
Hvis du kobler denne enheten til et eksisterende NMEA 2000
nettverk, skal NMEA 2000 nettverket allerede være koblet til
strøm. Ikke koble NMEA 2000 strømkabelen til et eksisterende
NMEA 2000 nettverk. Det skal bare være koblet én strømkilde til
et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du kobler dette nettverket til et eksisterende NMEA 2000
nettverk eller et motornettverk fra en annen produsent, må du
montere en NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) mellom
det eksisterende nettverket og Garmin enhetene.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Denne enheten kan kobles til et nettverk av typen NMEA 2000
på båten for å dele data fra enheter som er kompatible med
NMEA 2000, som en GPS-antenne eller en VHF-radio. De
medfølgende kablene og kontaktene for NMEA 2000 lar deg
koble enheten til det eksisterende NMEA 2000 nettverket. Hvis
du ikke har et eksisterende NMEA 2000 nettverk, kan du
opprette et grunnleggende nettverk ved hjelp av kabler fra
Garmin.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Du finner dokumentet under koblingen
Brukerveiledninger på produktsiden for enheten på
www.garmin.com.
Du bruker porten som er merket NMEA 2000 til å koble enheten
til et standard nettverk av typen NMEA 2000.
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenne
Tenningsbryter eller innebygd bryter
NMEA 2000 strømkabel
Droppkabel for NMEA 2000
Strømkilde på 12 VDC
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
NMEA 2000 T-kontakt
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling
• Det er én intern NMEA 0183-inndataport (RX-port) og to
interne NMEA 0183-utdataporter (TX-porter) på den
medfølgende NMEA 0183-datakabelen. Du kan koble én
NMEA 0183-enhet til den interne RX-porten for å lese inn
data til denne Garmin enheten, og du kan koble til opptil tre
NMEA 0183-enheter parallelt til den interne TX-porten for å
motta utdata fra denne Garmin enheten.
• Se i installeringsinstruksjonene for NMEA 0183-enheten for å
finne frem til sendekablene (TX) og mottakskablene (RX).
• Enheten har én TX-port og én RX-port. Hver interne port har
to kabler, merket A og B i henhold til NMEA 0183konvensjonen. Koble de tilsvarende kablene A og B for hver
port til kablene A og B til enheten som samsvarer med NMEA
0183.
• Du må bruke et skjermet, snodd 28 AWG-ledningspar ved
forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene, og forsegle
dem med varmekrymperør.
• Ikke koble NMEA 0183-datakablene fra denne enheten til
jordingen for strøm.
• Strømkabelen fra denne enheten og NMEA 0183-enhetene
må kobles til en felles jording for strøm.
• Du finner en liste over godkjente NMEA 0183-setninger som
sendes til og leses av denne enheten, i Informasjon om
NMEA 0183, side 6.
• De interne NMEA 0183-portene og
kommunikasjonsprotokollene er konfigurert på den tilkoblede
enheten fra Garmin. Se i NMEA 0183-delen av kartplotterens
brukerveiledning hvis du vil ha mer informasjon.
NMEA 0183 – tilkoblingsdiagram
+
Element
Beskrivelse
Strømkilde på 12 V likestrøm
À
Á
Â
Kabelklemme
NMEA 0183-kompatibel enhet
Element Ledningsfunksjon Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Î
-
Ledningsfarge
Garmin
NMEA Funksjon for
0183-ledning
Kraft
Rød
Kraft
Jord
Svart
Datajord
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Jord
Tilkoblinger for lampe og signalhorn
Enheten kan brukes sammen med en lampe, et signalhorn eller
begge deler for å avgi signaler med lyd eller lys når kartplotteren
viser en melding. Dette er valgfritt, og alarmledningen er ikke
4
nødvendig for at enheten skal fungere som normalt. Tenk over
følgende når du kobler enheten til en lampe eller et signalhorn.
• Alarmkretsen går over i en lavspenningstilstand når alarmen
går.
• Maksimal strømstyrke er på 100 mA, og det er nødvendig
med et relé for å begrense strømmen fra kartplotteren til
100 mA.
• Hvis du vil veksle mellom lys- og lydvarsler manuelt, kan du
installere enpolede brytere med én strømretning.
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Ê
Ë
Ì
Strømkilde
Strømkabel
Signalhorn
Lampe
Relé (100 mA coilstrøm)
Brytere til å aktivere og deaktivere lampe- eller signalhornvarsler
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Kraft
Svart
Jord
Gul
Alarm
• CVBS IN-porten bruker en BNC-kontakt. Du kan bruke en
BNC til RCA-adapter for å koble en komposittvideokilde med
RCA-kontakter til CVBS IN-porten.
• Video deles over Garmin Marine Network, men deles ikke
over NMEA 2000 nettverket.
Hensyn ved tilkobling av J1939-motornettverket
LES DETTE
Du må bruke en Garmin GPSMAP J1939-tilbehørskabel når du
kobler kartplotteren til J1939-motornettverket, slik at du kan
forhindre korrosjon grunnet fukt. Hvis du bruker en annen kabel,
blir garantien din ugyldig.
Hvis du har et eksisterende motornettverk på båten, skal det
allerede være koblet til strøm. Ikke legg til en ekstra
strømforsyning.
Denne kartplotteren kan kobles til et motornettverk på båten din
for å lese av data fra kompatible enheter, for eksempel enkelte
motorer. Motornettverket følger en standard og bruker egne
meldinger.
Du bør bare koble én kartplotter til ett motornettverk. Hvis du
kobler mer enn én kartplotter til samme motornettverk, kan dette
føre til uventet atferd.
Porten merket J1939 brukes til å koble enheten til det
eksisterende motornettverket. Du må føre kabelen innenfor
6 meter (20 fot) fra basismotornettverket.
Garmin GPSMAP J1939-tilbehørskabelen må være koblet til en
strømkilde og riktig utgang. Du finner mer informasjon om
tilkobling til motornettverket i produsentens
motordokumentasjon.
Hensyn å ta ved filming med HDMI utgangen
LES DETTE
Bruk Garmin GPSMAP tilbehørskablene når du kobler
kartplotteren til skjermen, slik at du kan forhindre korrosjon fra
fuktighet. Hvis du bruker andre kabler, blir garantien din ugyldig.
Du kan duplisere kartplotterskjermen til en annen enhet, for
eksempel en TV eller monitor, via HDMI OUT-porten.
Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskabelen er 4,5 m (15 fot) lang.
Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en aktiv
HDMI kabel. Du må ha en HDMI kopler for å koble til de to HDMI
kablene.
Du må koble til alle kabler i tørre omgivelser.
Ã
À
Á
Â
Ã
Ä
Ledningsfarge
Beskrivelse
Uisolert
Beskyttelse
Rød
Spenning, positiv
Svart
Spenning, negativ
Hvit
CAN høy
Blå
CAN lav
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Mål (B × H × D)
330 × 226 × 79 mm
(13 × 8,9 × 3,1 tommer)
Avstand til nærmeste
hindring
95 mm (33/4 tommer)
Vekt
2,72 kg (6 pund)
Skjermstørrelse (B × H)
262 × 163 mm (10,3 × 6,4 tommer)
Skjermtype
WXGA-skjerm
Skjermoppløsning
1280 x 800 piksler
Kartplotter i GPSMAP 1222/1242 Touch-seriene
Materiale
Støpt aluminium og polykarbonatplast
GPSMAP HDMI kabel (HDMI OUT)
Vanntetthetsvurdering*
IEC 60529 IPX7
Vis med en HDMI IN-port, for eksempel en datamaskin eller
TV
Temperaturområde
Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
Inngangsspenning
Fra 10 til 32 VDC
Tørre omgivelser, beskyttet mot fukt
Vanlig strømforbruk på
10 VDC
3,5 A
Maksimalt strømforbruk på
10 VDC
36 W
Maksimalt strømforbruk på
12 VDC
3,0 A
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Pinne
Hensyn å ta med komposittvideo
Denne kartplotteren tillater videoinndata fra komposittvideokilder
via porten som er merket med CVBS IN. Når du kobler til
komposittvideo, bør du tenke over følgende hensyn.
5
Spesifikasjon
Mål
Motta
Sikring
6 A, 125 V hurtigsikring
PGN
NMEA 2000 LEN
2
065030 Generatorens gjennomsnittlige vekselstrømmengde (GAAC)
NMEA 2000 strømforbruk
Maksimalt 75 mA
126992 Systemtid
Trygg avstand fra et
kompass
65 cm (25,6 tommer)
127251 Svingegrad
Trådløse frekvenser og
protokoller
Wi‑Fi, ANT og Bluetooth
2,4 GHz ved 15,26 dBm nominell
Minnekort
2 SD kortspor, 32 GB maksimal kortstørrelse
127503 AC inngangsstatus (foreldet)
Maks. antall veipunkter
5 000
127506 Detaljert status om DC
Maks. antall ruter
100
127507 Laderstatus
Maks. antall aktive punkter i
sporlogg
50 000 punkter; 50 lagrede spor
127509 Vekselretterstatus
®
®
®
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
NMEA 2000 PGN-informasjon
Send og motta
Beskrivelse
127257 Stilling
127498 Motorparametere: Statiske
127504 AC utgangsstatus (foreldet)
128275 Avstandslogg
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129044 Datum
129285 Navigasjon: rute-/veipunktsinformasjon
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
PGN
Beskrivelse
129798 AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
059392
ISO-bekreftelse
129799 Radiofrekvens / modus / av/på
059904
ISO-forespørsel
129802 AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
060160
ISO-sendingsprotokoll: dataoverføring
129808 Informasjon om DSC-anrop
060416
ISO-sendingsprotokoll: administrasjon av tilkobling
129809 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del A
060928
ISO-adresse krevd
129810 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del B
065240
Forvalgt adresse
130313 Luftfuktighet
126208
Be om gruppefunksjon
130314 Faktisk trykk
126996
Produktinformasjon
130316 Temperatur: utvidet område
126998
Informasjon om konfigurasjon
130576 Status på tilstandsfane
127237
Overskrift/sporkontroll
130577 Retningsdata
127250
Fartøykurs
127258
Magnetisk variasjon
127488
Motorparametere: Rask oppdatering
127489
Motorparametere: Dynamiske
127493
Sendeparametere: Dynamiske
127505
Væskenivå
127508
Batteristatus
128259
Fart: Vannreferanse
128267
Vanndybde
129025
Posisjon: Rask oppdatering
129026
COG og SOG: Rask oppdatering
129029
GNSS-posisjonsdata
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
129539
GNSS DOPer
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130306
Vinddata
130310
Miljøparametere (foreldet)
130311
Miljøparametere (foreldet)
130312
Temperatur (foreldet)
Informasjon om NMEA 0183
Type
Setning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot) setning "B"
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted
til mål
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til
veipunkt
GPGGA
GGA: Faste data for globalt posisjoneringssystem
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon
(breddegrad og lengdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive
satellitter
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
PGRME
E: Beregnet feil
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Høyde
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
SDDPT
DPT: Dybde
Sende
PGN
Beskrivelse
126464
Gruppefunksjon for å sende og motta PGN-liste
127497
Turparametere: motor
6
Type
Motta
Setning
Beskrivelse
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
DPT
Dybde
DBT
Dybde under svinger
MTW
Vanntemperatur
VHW
Fart og retning i vann
WPL
Veipunktposisjon
DSC
Informasjon om Digital Selective
Calling (digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
HDG
Kurs, avvik og variasjon
HDM
Magnetisk kurs
MWD
Vindretning og vindstyrke
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
MWV
Vindstyrke og -vinkel
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet (National
Marine Electronics Association) og tilhørende setninger fra: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN-informasjon
Kartplotteren kan motta J1939 PGN-setninger. Kartplotteren kan
ikke overføre via J1939 -nettverket.
Setning
Beskrivelse
61443
Elektronisk motorstyring 2
61444
Elektronisk motorstyring 1
65031
Utblåsningstemperatur
65172
Tilleggskjølevæske til motoren
65252
Avslåing
65253
Motortimer og -omdreininger
65262
Motortemperatur 1
65263
Motorens væskenivå eller trykk 1
65270
Inntaks- eller utblåsningsforhold 1
65271
Kjøretøyets elektriske strøm
65279
Vann i drivstoff-indikator
65272
Girolje 1
65248
Avstanden til kjøretøy
65266
Drivstofføkonomi (væske)
65276
Instrumenter på dashbordet
65226
Problemkoder for aktiv diagnostikk
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin , Garmin-logoen og GPSMAP er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National
Marine Electronics Association. HDMI er et registrert varemerke for HDMI Licensing,
LLC. SDHC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC. Wi‑Fi er et registrert varemerke for
Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising