Garmin | GPSMAP® 1222xsv Touch | Garmin GPSMAP® 1222xsv Touch Installationsinstruktioner

Garmin GPSMAP® 1222xsv Touch Installationsinstruktioner
1
2
3
4
5
GPSMAP® 1222/1242 Touch
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Kontakta Garmin support
• Hjälp och information finns på support.garmin.com, till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Programuppdatering
Obs! Du kan använda ActiveCaptain™ appen för att uppdatera
enhetens programvara (Uppdatera programvara med
ActiveCaptain appen, sidan 1).
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Den här enheten stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
Komma igång med ActiveCaptain appen
Obs! Funktionen ActiveCaptain är endast tillgänglig på modeller
som har Wi‑Fi teknik.
Du kan ansluta en mobil enhet till GPSMAP enheten med
ActiveCaptain appen. Appen ger dig ett snabbt och enkelt sätt
att interagera med plottern och slutföra uppgifter såsom att dela
data, registrera och uppdatera enhetens programvara och ta
emot aviseringar på den mobila enheten.
®
Från GPSMAP enheten väljer du ActiveCaptain.
Från ActiveCaptain väljer du Wi-Fi-nätverk > Wi-Fi > På.
Ange namn och lösenord för det här nätverket.
Sätt i ett minneskort i GPSMAP enhetens kortplats.
Välj Skapa ActiveCaptain-minneskort.
OBS!
Du kan uppmanas att formatera minneskortet. Formatering
tar bort all information som sparats på kortet. Detta omfattar
även eventuella sparade användardata, t.ex. waypoints. Vi
rekommenderar att du formaterar kortet, men det är inget
krav. Innan du formaterar kortet bör du spara data från
minneskortet i enhetens internminne.
Se till att kortet sätts in varje gång du vill använda
ActiveCaptain funktionen.
6 Installera och öppna ActiveCaptain appen från
applikationsbutiken på din mobila enhet.
7 Håll den mobila enheten inom 32 m (105 fot) från GPSMAP
enheten.
8 Från din mobila enhets inställningar öppnar du sidan för
Wi‑Fi anslutningar och ansluter till Garmin enheten genom att
ange det namn och lösenord som du angav i Garmin
enheten.
För mer information om ActiveCaptain appen och dess
funktioner, se användarhandboken på www.garmin.com
/manuals/GPSMAP1222-1242 eller titta på en video på
www.garmin.com/ActiveCaptainVideo.
Uppdatera programvara med ActiveCaptain appen
Om enheten har Wi‑Fi teknik kan du använda ActiveCaptain
appen för att hämta och installera de senaste
programvaruuppdateringarna för din enhet.
OBS!
Programvaruuppdateringar kan kräva att appen hämtar stora
filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören
gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om
gränser eller avgifter.
Installationsprocessen kan ta flera minuter.
1 Anslut mobilenheten till GPSMAP enheten (Komma igång
med ActiveCaptain appen, sidan 1).
2 När en programuppdatering finns tillgänglig och du har
tillgång till internet på din mobila enhet väljer du Software
Updates > Download.
ActiveCaptain appen hämtar uppdateringarna till den mobila
enheten. När du återansluter appen till GPSMAP enheten
överförs uppdateringen till enheten. När överföringen är
slutförd uppmanas du att installera uppdateringen.
3 När du uppmanas av GPSMAP enheten väljer du ett
alternativ för att installera uppdateringen.
• Om du vill uppgradera programvaran omedelbart väljer du
OK.
• Om du vill fördröja uppdateringen väljer du Stoppa. När
du är redo att installera uppdateringen väljer du
ActiveCaptain > Programvaruuppdat. > Installera nu.
Verktyg som behövs
• Borrmaskin och borrar
◦ Bygelfäste: borrar för respektive yta samt verktyg
◦ Infälld montering: borrspets på 13 mm (1/2 tum), 6 mm
(1/4 tum) och 3,6 mm (9/64 tum) (med mutterplatta) eller
3,2 mm (1/8 tum) (utan mutterplatta)
• stjärnmejsel PH2
• Sticksåg eller multiverktyg
• Fil och sandpapper
Januari 2018
190-02393-79_0A
• Marint tätningsmedel (rekommenderas)
Viktigt vid montering
OBS!
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Platsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.
• Det ska vara lätt att komma åt alla enhetsgränssnitt såsom
knappsats, pekskärm och kortläsare (i förekommande fall).
• Platsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera enhetens
vikt och skydda den från kraftiga vibrationer och stötar.
• För att förhindra störningar mot en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Se till att du har tillräckligt med utrymme på
installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.
• Platsen måste inte vara en plan, horisontell yta. Platsen bör
vara i en vertikal vinkel.
Platsen och betraktningsvinkeln bör testas innan du
installerar enheten. Höga betraktningsvinklar uppifrån och
nedifrån displayen kan resultera i en dålig bild.
Montera enheten med bygelfäste
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
Monteringsmaterialet för bygelfästet (skruvar och brickor, eller
muttrar, brickor och bultar) medföljer inte. Bygelfästet ingår i
vissa modeller. Innan du kan montera enheten måste du vid
behov köpa ett bygelfäste. Du måste även köpa
monteringsmaterial som passar hålen i bygelfästet och som
fäster enheten på ett säkert sätt på monteringsytan. Storleken
på rikthålen beror på vilket monteringsmaterial du köper.
1 Använd bygelfästet À som mall och märk ut platserna för de
fyra rikthålen Á.
2 Använd en borrspets som passar monteringsmaterialet och
borra rikthålen.
3 Fäst bygelfästet på ytan med monteringsmaterialet Â.
2
4 Montera rattarna till bygelfästet à på enhetens sidor.
5 Placera enheten i bygelfästet och dra åt rattarna.
Montera enheten infälld
OBS!
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan
användas för att montera den infälld i instrumentpanelen. Det
finns tre alternativ för monteringsmaterialet beroende på
monteringsytan.
• Du kan borra styrhål och använda träskruvarna.
• Du kan borra hål och använda mutterplattor och
maskinskruvar. Mutterplattorna kan ge stabilitet till tunnare
ytor.
• Du kan stansa och gänga hål och använda maskinskruvarna.
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.
2 Fäst mallen på monteringsplatsen.
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en
borrspets på 13 mm (1/2 tum.).
4 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg
längs med insidan av linjen på mallen.
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.
7 Ta bort dekorkanterna om det behövs.
OBS!
Använd om möjligt ett plastverktyg. Om du använder ett
metallverktyg, t.ex. en skruvmejsel, kan det skada
dekorkanterna och enheten.
8 När enheten har passats in i utskärningen måste du se till att
monteringshålen på enheten ligger i linje med de större hålen
på mallen.
9 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.
10 Beroende på monteringsytan borrar eller stansar och gängar
du de större hålen:
• Borra 3,2 mm (1/8 tum.) hål för träskruvarna och gå vidare
till steg 18.
• För mutterplattan och maskinskruvarna borrar du hål på
6 mm (1/4 tum.) där du har måttat de större hålen.
• För maskinskruvarna utan mutterplatta stansar och
gängar du hål till M4 och går vidare till steg 18.
11 Om du använder mutterplattan börjar du i ett hörn av mallen
och placerar en mutterplatta À över det större hålet Á du
borrade i föregående steg.
Det mindre hålet  på mutterplattan ligger över det mindre
hålet på mallen.
12 Om det mindre hålet på mutterplattan inte ligger i linje med
det mindre hålet på mallen ska den nya hålplaceringen
märkas upp.
13 Om du använder en mutterplatta borrar du ett hål på 3,6 mm
(9/64 tum) på platsen för det mindre hålet.
14 Upprepa för att kontrollera placeringen av återstående
mutterplattor och hål på mallen.
15 Ta bort mallen från monteringsytan.
16 Börja i ett hörn av monteringsplatsen och placera en
mutterplatta à på baksidan av monteringsytan så att de stora
och små hålen ligger i linje med varandra.
Den upphöjda delen av mutterplattan ska passa in i det större
hålet.
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord (ström och NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 TXA
Brun
NMEA 0183 RXA
Grå
NMEA 0183 TXB
Lila
NMEA 0183 RXB
Orange
Tillbehör på
Gul
Larm, låg nivå
Ansluta kabelstammen till strömmen
17 Fäst mutterplattan på monteringsytan genom att skruva fast
de mindre maskinskruvarna Ä genom de mindre hålen.
18 Montera skumpackningen Å på enhetens baksida.
Skumpackningens delar har självhäftande fästen på
baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras
på enheten.
19 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.
OBS!
För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska du
täcka över anslutningar som inte används med de
medföljande väderskydden.
20 Applicera marint tätningsmedel mellan monteringsytan och
enheten för korrekt tätning samt för att förhindra läckage
bakom instrumentbrädan.
21 Om du kommer åt enhetens baksida applicerar du marint
tätningsmedel runt utskärningen.
22 Placera enheten i utskärningen.
23 Fäst enheten på monteringsytan med de större
maskinskruvarna Æ eller de medföljande träskruvarna.
24 Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.
25 Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt
kanten på enheten.
Viktigt vid anslutning av kablar
• Kablarna kan ha paketerats utan att låsringarna är
monterade. I så fall drar du kablarna innan du monterar
låsringarna.
• Kontrollera efter montering av låsringen att ringen sitter
ordentligt fast och att O-ringen sitter på plats, så att
anslutningen förblir säker.
Ström/NMEA 0183 kabel
®
• Kabelstammen ansluter enheten till ström, NMEA 0183
enheter och en lampa eller ett signalhorn för visuella larm
eller ljudlarm.
• Om du måste förlänga NMEA 0183 eller larmkablarna måste
du använda en 22 AWG-kabel (0,33 mm²).
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
1 Dra kabelstammen till strömkällan och till enheten.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
3 Om det behövs installerar du låsringen och O-ringen i änden
av kabelstammen.
4 Anslut kabeln i POWER-kontakten på baksidan av enheten
och tryck ordentligt.
5 Vrid låsringen medurs för att fästa kabeln till enheten.
Ytterligare att tänka på vid jordning
Detta gäller endast för enheter som har en jordningsskruv. Alla
modeller har inte en jordningsskruv.
Den här enheten ska inte behöva några extra chassijordningar i
de flesta installationssituationer. Om du upplever störningar kan
du använda jordningsskruven på höljet för att koppla enheten till
vattenjordningen och på så sätt motverka störningen.
Viktigt beträffande Garmin marina nätverk
OBS!
En Garmin PoE-isoleringskoppling (Power over Ethernet, P/N
010-10580-10) måste användas när du ansluter en
tredjepartsenhet, t.ex. en FLIR kamera, till ett Garmin marint
nätverk. Anslutning av en PoE-enhet direkt till ett Garmin marint
nätverks plotter skadar Garmin plottern och kan skada PoEenheten. Att ansluta en tredjepartsenhet direkt till ett Garmin
marint nätverks plotter kan orsaka en onormalt beteende på
Garmin enheterna, däribland att enheterna inte stängs av
korrekt eller att programvaran slutar fungera.
®
Den här enheten kan anslutas till fler Garmin marina nätverk för
att dela data såsom radar, ekolod och detaljerade kartor. Tänk
3
på följande när du ansluter Garmin marina nätverksenheter till
enheten.
• Alla enheter anslutna till Garmin marina nätverk måste
anslutas till samma jord.
• En Garmin marin nätverkskabel måste användas för alla
Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Tredje parts CAT5-kablar och RJ45-kopplingar får inte
användas för Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Extra Garmin marina nätverkskablar och kontakter finns
hos din Garmin återförsäljare.
• NETWORK portarna på enheten kan vardera fungera som
en nätverksswitch. Alla kompatibla enheter kan anslutas till
valfri NETWORK-port för att dela data med alla enheter på
båten som är anslutna via en Garmin marin nätverkskabel.
NMEA 2000 – viktigt att tänka på
®
OBS!
Om du ansluter enheten till ett befintligt NMEA 2000 nätverk
NMEA 2000 ska nätverket redan vara anslutet till en strömkälla.
Anslut inte NMEA 2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eftersom endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA
2000 nätverk.
Om du ansluter den här enheten till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eller motornätverk från en annan tillverkare bör du
installera en NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) mellan
befintliga nätverk och Garmin enheterna.
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Den här enheten kan anslutas till ett NMEA 2000 nätverk på din
båt för att dela data från NMEA 2000 kompatibla enheter såsom
en GPS-antenn eller VHF-radio. Med de medföljande NMEA
2000 kablarna och kontakterna kan du ansluta enheten till ditt
befintliga NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt
NMEA 2000 nätverk kan du skapa ett grundläggande nätverk
med kablar från Garmin.
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens
för NMEA 2000 produkter. Du kan hitta det här dokumentet via
länken ”Manuals” (handböcker) på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.
Porten som är märkt NMEA 2000 används för att ansluta
enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.
Objekt
Beskrivning
NMEA 2000 droppkabel
Ä
Å
Æ
Ç
È
Likströmskälla, 12 VDC
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
• Det finns en intern NMEA 0183 ingående port (RX-port) och
en intern NMEA 0183 utgående port (TX-port) på den
medföljande NMEA 0183 datakabeln. Du kan ansluta en
NMEA 0183 enhet per intern RX-port för att ta emot data i
den här Garmin enheten och du kan ansluta upp till tre
NMEA 0183 enheter parallellt till varje intern TX-port för att
skicka data från Garmin enheten.
• Se installationsinstruktionerna till NMEA 0183 enheten om
hur du identifierar de sändande (TX) ledningarna och de
mottagande (RX) ledningarna.
• Enheten ger en TX-port och en RX-port. Varje intern port har
två ledningar som är märkta A och B i överensstämmelse
med NMEA 0183 konventionen. Anslut A- och B-ledningen
för respektive port till A (+)- och B (-)-ledningarna på den
NMEA 0183 enheten.
• Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa
kabellängder. Löd alla kontakter och täta dem med
krympslang.
• Anslut inte NMEA 0183 datakablarna från den här enheten till
strömjord.
• Strömkabeln från den här enheten och NMEA 0183
enheterna måste anslutas till en gemensam strömjord.
• På NMEA 0183-information, sidan 6 finns en lista över
godkända NMEA 0183 meningar för data till och från
enheten.
• De interna NMEA 0183 portarna och
kommunikationsprotokollen konfigureras på den anslutna
Garmin enheten. Mer information finns i NMEA 0183 avsnittet
i plotterns användarhandbok.
NMEA 0183 anslutningsschema
+
Objekt
Beskrivning
12 V-likströmskälla
À
Á
Â
Kabelstam
NMEA 0183 kompatibel enhet
Objekt Garmin
ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Objekt
À
Á
Â
Ã
4
Beskrivning
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenn
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
NMEA 2000 strömkabel
-
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183 enhetsledningens funktion
Ström
Röd
Ström
Jord
Svart
Datajord
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Jord
Anslutning av lampa och signalhorn
Den här enheten kan användas tillsammans med en lampa, ett
signalhorn eller både och för att avge en ljud- eller ljussignal när
plottern visar ett meddelande. Det här är ett valfritt tillägg och
larmkabeln är inte nödvändig för att enheten ska fungera
normalt. Tänk på följande om du ansluter enheten till en lampa
eller ett signalhorn.
• Larmkretsen växlar till ett lågspänningsläge när larmet
utlöses.
• Maximal ström är 100 mA och ett relä behövs för att
begränsa strömmen från plottern till 100 mA.
• Om du vill växla manuellt mellan visuella larm och ljudlarm
kan du montera enpoliga envägsomkopplare.
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Objekt
Ê
Ë
Ì
Beskrivning
Strömförsörjning
Strömkabel
Signalhorn
Lampa
Relä (100 mA spolström)
Växlar mellan larmsignal från lampan eller signalhornet
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord
Gul
Larm
• Video delas över det Garmin marina nätverket, men delas
inte över NMEA 2000 nätverket.
Att tänka på vid anslutning av J1939 motornätverk
OBS!
Du måste använda en Garmin GPSMAP J1939 tillbehörskabel
när du ansluter plottern till J1939 motornätverket för att förhindra
korrosion till följd av fukt. Använder du en annan kabel
ogiltigförklaras garantin.
Om du har ett befintligt motornätverk på båten bör det redan
vara anslutet till strömförsörjningen. Lägg inte till extra
strömförsörjning.
Den här plottern kan anslutas till ett motornätverk på båten för
att läsa data från kompatibla enheter, t.ex. vissa motorer.
Motornätverket följer en standard och använder egna
meddelanden.
Du ska bara ansluta en plotter till ett motornätverk. Att ansluta
fler än en plotter till ett motornätverk kan resultera i oväntade
beteenden.
Porten som är märkt J1939 används för att ansluta enheten till
ett befintligt motornätverk. Du måste dra kabeln inom 6 m (20
fot) från motornätverkets stamnät.
Garmin GPSMAP J1939 tillbehörskabel kräver anslutning till en
strömkälla och korrekt terminering. Mer information om hur du
ansluter till motornätverket finns i tillverkarens dokumentation för
motorn.
HDMI videoutgång, avvägningar
OBS!
För att förhindra korrosion på grund av fukt måste du använda
Garmin GPSMAP tillbehörskablar när du ansluter plottern till
videoskärmen. Använder du andra kablar ogiltigförklaras
garantin.
Via HDMI OUT-porten kan du duplicera plotterskärmen på en
annan enhet, som en tv eller bildskärm.
Garmin GPSMAP HDMI tillbehörskabeln är 4,5 m (15 fot) lång.
Om du behöver en längre kabel bör du bara använda en aktiv
HDMI kabel. Du behöver en HDMI koppling för att ansluta de två
HDMI kablarna.
Du måste göra alla kabelanslutningar i en torr miljö.
Objekt
À
Á
Â
Ã
Stift
À
Á
Â
Ã
Ä
Ledningsfärg
Beskrivning
Bar
Skärm
Rött
Ström, positiv
Svart
Ström, negativ
Vit
CAN, hög
Blå
CAN, låg
Specifikationer
Specifikationer
Specifikation
Mått
Mått (B × H × D)
330 × 226 × 79 mm (13 × 8,9 ×
3,1 tum)
Avstånd till närmaste hinder
95 mm (33/4 tum)
Vikt
2,72 kg (6 lbs)
Skärmstorlek (B × H)
262 × 163 mm (10,3 × 6,4 tum)
Skärmtyp
WXGA-skärm
Displayens upplösning
1 280 x 800 bildpunkter
Material
Gjutet hölje i aluminium och polykarbonatplast
GPSMAP HDMI kabel (HDMI OUT)
Vattenklassning*
IEC 60529 IPX7
Bildskärm med en HDMI In port, som en dator eller tv
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (från 5 till 131 °F)
Torr miljö, skyddad mot fukt
Inspänning
Från 10 till 32 V likström
Beskrivning
GPSMAP 1222/1242 Touch plotter
Att tänka på vid kompositvideo
Den här plottern tillåter videomottagning från
kompositvideokällor som använder porten märkt CVBS IN. Vid
anslutning av kompositvideo bör du observera detta.
• Porten CVBS IN använder en BNC-kontakt. Du kan använda
en adapter från BNC till RCA för att ansluta en
kompositvideokälla med RCA-kontakter till CVBS INportarna.
Typisk strömförbrukning vid 10 V 3,5 A
DC
Maximal effektförbrukning vid 10 36 W
V DC
Maximal strömförbrukning på 12
V DC
3,0 A
Säkring
6 A, 125 V snabbverkande
NMEA 2000 LEN
2
5
Specifikation
Mått
PGN
NMEA 2000 förbrukning
Max. 75 mA
127498 Motorparametrar: statiska
Säkerhetsavstånd till kompass
65 cm (25,6 tum)
Trådlös frekvens och protokoll
Wi‑Fi, ANT och Bluetooth teknik
2,4 GHz vid 15,26 dBm
127504 AC-utgångsstatus (används inte längre)
Minneskort
2 SD kortplatser, 32 GB max.
kortstorlek
127507 Laddarstatus
Max. waypoints
5 000
Max. rutter
100
Max. aktiva spårpunkter
50 000 punkter, 50 sparade spår
®
Beskrivning
127503 AC-ingångsstatus (används inte längre)
®
®
127506 Detaljerad status om likström
127509 Omformarstatus
128275 Distanslogg
129038 AIS klass A positionsrapport
129039 AIS klass B positionsrapport
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
NMEA 2000 PGN-information
129794 AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
Sända och ta emot
PGN
Beskrivning
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060160
ISO-transportprotokoll: Dataöverföring
060416
ISO-transportprotokoll: Anslutningshantering
060928
Begärd ISO-adress
065240
Begärd adress
126208
Begär gruppfunktion
126996
Produktinformation
126998
Konfigurationsinformation
127237
Kurs/spårstyrning
127250
Fartygets kurs
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametrar: Snabb uppdatering
127489
Motorparametrar: Dynamiska
127493
Transmissionsparametrar: Dynamiska
127505
Vätskenivå
127508
Batteristatus
128259
129044 Datum
129285 Navigering: Rutt-/waypointinformation
129798 AIS SAR, rapport om flygplansposition
129799 Radiofrekvens/läge/ström
129802 AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129808 DSC-samtalsinformation
129809 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del A
129810 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del B
130313 Luftfuktighet
130314 Faktiskt tryck
130316 Temperatur: Utökat intervall
130576 Trimplansstatus
130577 Riktningsdata
NMEA 0183-information
Typ
Sats
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs eller spårstyrning
(autopilot) mening "B"
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till
destination)
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till
waypoint
Hastighet: I förhållande till vattnet
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
128267
Vattendjup
GPGLL
129025
Position snabb uppdatering
GLL: Geografisk position (latitud
och longitud)
129026
COG och SOG: Snabb uppdatering
GPGSA
129029
GNSS-positionsdata
GSA: GNSS, DOP och aktiva
satelliter
129283
Avvikelse från utlagd kurs
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
129284
Navigationsdata
GPRMB
RMB: Rekommenderad minimiinformation för navigering
129539
GNSS DOP:er
GPRMC
129540
GNSS-satelliter i vy
RMC: Rekommenderat minimum
för specifika GNSS-data
130306
Vinddata
GPRTE
RTE: Rutter
130310
Miljöparametrar (används inte längre)
GPVTG
130311
Miljöparametrar (används inte längre)
VTG: Kurs över mark och markhastighet
130312
Temperatur (används inte längre)
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGRME
E: Beräknat fel
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Höjd
SDDBT
DBT: Djup under givare
SDDPT
DPT: Djup
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
SDVHW
VHW - Fart genom vattnet och
kurs
Sända
PGN
Beskrivning
126464
Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
127497
Reseparametrar: Motor
Ta emot
PGN
Beskrivning
065030 Generatorns vanliga grundläggande AC-kvantiteter (GAAC)
DPT
Djup
126992 Systemtid
DBT
Djup under omvandlare
127251 Girvinkel
MTW
Vattentemperatur
127257 Läge
VHW
Fart genom vattnet och kurs
6
Ta emot
Typ
Sats
Beskrivning
WPL
Waypointens plats
DSC
Digital selektiv anropsinformation
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
HDG
Kurs, avvikelse och variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindriktning och -hastighet
MDA
Meteorologisk sammansättning
MWV
Vindhastighet och vinkel
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
Du kan köpa fullständig information om National Marine Electronics
Association (NMEA) format och meningar från: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN-information
Plottern kan ta emot J1939 PGN-meningar. Plottern kan inte
sända över J1939 nätverket.
Mening
Beskrivning
61443
Elektroniskt motorreglage 2
61444
Elektroniskt motorreglage 1
65031
Avgastemperatur
65172
Extra motorkylning
65252
Stäng
65253
Motortimmar och varv
65262
Motortemperatur 1
65263
Motorns vätskenivå eller tryck 1
65270
Tillstånd för inlopp och utlopp 1
65271
Elektrisk fordonskraft
65279
Indikator för vatten i bränslet
65272
Växellådsoljor 1
65248
Fordonsavstånd
65266
Bränsleekonomi (flytande)
65276
Färdvisning
65226
Aktiva diagnostiska felkoder
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin , Garmin logotypen och GPSMAP är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. De här varumärkena får
inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör
National Marine Electronics Association. HDMI är ett registrerat varumärke som tillhör
HDMI Licensing, LLC. Logotypen SDH är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Wi‑Fi
är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising