Garmin | GPSMAP® 722xs | Garmin GPSMAP® 722xs Installationsinstruktioner

Garmin GPSMAP® 722xs Installationsinstruktioner
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Du kan registrera din enhet med en av
två metoder.
• Använd ActiveCaptain appen.
• Gå till my.garmin.com/registration och logga in med ditt
Garmin konto för att registrera enheten.
Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe. När
du har lagt till enheter till plotterns nätverk registrerar du de nya
enheterna.
GPSMAP 702/902-SERIEN
INSTALLATIONSINSTRUKTION
ER
®
Verktyg som behövs
• Borrmaskin
• Borrar lämpade för enheten och monteringssättet
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Kontakta Garmin support
• Hjälp och information finns på support.garmin.com, till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till nätverket. Du
kan använda en av två metoder när du uppdaterar
programvaran.
• Använd ActiveCaptain™ appen.
• Hämta uppdateringen från www.garmin.com/support/software
/marine.html med ett 32 GB minneskort och en dator med ett
Windows operativsystem.
Mer information finns i användarhandboken på www.garmin.com
/manuals/GPSMAP702-902.
®
Typ av montering
Borrstorlekar
Bygel med medföljande M4-träskruvar
3,2 mm (1/8 tum.)
Infällning
13 mm (1/2 tum.)
Infällning med medföljande M3,5-träskruvar (702- 2 mm (5/64 tum.)
serien)
Infällning med medföljande M4-träskruvar (902serien)
3,2 mm (1/8 tum.)
Infällning med medföljande maskinskruvarna och 6 mm (1/4 tum.)
mutterplattor
4 mm (3/16 tum.)
•
•
•
•
Infällning med medföljande M3,5-maskinskruvar
och gängade hål (702-serien)
M3,5-plugg
Infällning med medföljande M4-maskinskruvar
och gängade hål (902-serien)
M4-plugg
stjärnmejsel PH2
Sticksåg eller multiverktyg
Fil och sandpapper
Marint tätningsmedel (rekommenderas)
Viktigt vid montering
OBS!
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Platsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.
• Det ska vara lätt att komma åt alla enhetsgränssnitt såsom
knappsats, pekskärm och kortläsare (i förekommande fall).
• Platsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera enhetens
vikt och skydda den från kraftiga vibrationer och stötar.
• För att förhindra störningar mot en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Se till att du har tillräckligt med utrymme på
installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.
• Platsen måste inte vara en plan, horisontell yta. Platsen bör
vara i en vertikal vinkel.
Platsen och betraktningsvinkeln bör testas innan du
installerar enheten. Höga betraktningsvinklar uppifrån och
nedifrån displayen kan resultera i en dålig bild.
Oktober 2018
190-02141-02_0D
Montera enheten med bygelfäste
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
Du kan använda det medföljande fästet om du vill montera
enheten med bygelfäste på en plan yta.
1 Använd bygelfästet À som mall och märk ut rikthålen Á.
2 Använd en borrspets på 3,2 mm (1/8 tum.) och borra
rikthålen.
3 Fäst bygelfästet i ytan med de medföljande M4-träskruvarna
Â.
4 Montera rattarna till bygelfästet à på enhetens sidor.
5 Placera enheten i bygelfästet och dra åt rattarna.
6 Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt
OBS!
Använd om möjligt ett plastverktyg. Om du använder ett
metallverktyg, t.ex. en skruvmejsel, kan det skada
dekorkanterna och enheten.
8 När enheten har passats in i utskärningen måste du se till att
monteringshålen på enheten ligger i linje med de större hålen
på mallen.
9 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.
10 Beroende på monteringsytan måttar, borrar eller stansar och
gängar du de större hålen:
• För de medföljande träskruvarna på 702-modellerna
borrar du hål på 2 mm (5/64 tum.) och går vidare till steg
18.
• För de medföljande träskruvarna på 902-modellerna
borrar du hål på 3,2 mm (1/8 tum.) och går vidare till steg
18.
• För den medföljande mutterplattan och maskinskruvarna
borrar du hål på 6 mm (1/4 tum.) där du har måttat de
större hålen.
• För de medföljande maskinskruvarna utan mutterplatta på
702-modellerna, stansar och gängar du hål till M3,5 och
går vidare till steg 18.
• För de medföljande maskinskruvarna utan mutterplatta på
902-modellerna, stansar och gängar du hål till M4 och går
vidare till steg 18.
11 Om du använder mutterplattan börjar du i ett hörn av mallen
och placerar en mutterplatta À över det större hålet Á du
borrade i föregående steg.
kanten på enheten.
Montera enheten infälld
OBS!
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan
användas för att montera den infälld i instrumentpanelen. Det
finns tre alternativ för monteringsmaterialet beroende på
monteringsytan.
• Du kan borra styrhål och använda de medföljande
träskruvarna.
• Du kan borra hål och använda de medföljande
mutterplattorna och maskinskruvarna. Mutterplattorna kan ge
tunnare ytor stabilitet.
• Du kan stansa och gänga hål och använda de medföljande
maskinskruvarna.
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.
2 Fäst mallen på monteringsplatsen.
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en
borrspets på 13 mm (1/2 tum.).
4 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg
längs med insidan av linjen på mallen.
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.
7 Ta bort dekorkanterna om det behövs.
2
Det mindre hålet  på mutterplattan ligger över det mindre
hålet på mallen.
12 Om det mindre hålet på mutterplattan inte ligger i linje med
det mindre hålet på mallen ska den nya hålplaceringen
märkas upp.
13 Om du använder en mutterplatta borrar du ett hål på 4 mm
(3/16 tum.) på platsen för det mindre hålet.
14 Upprepa för att kontrollera placeringen av återstående
mutterplattor och hål på mallen.
15 Ta bort mallen från monteringsytan.
16 Börja i ett hörn av monteringsplatsen och placera en
mutterplatta à på baksidan av monteringsytan så att de stora
och små hålen ligger i linje med varandra.
Den upphöjda delen av mutterplattan ska passa in i det större
hålet.
17 Fäst mutterplattan på monteringsytan genom att skruva fast
de mindre maskinskruvarna Ä genom de mindre hålen.
18 Montera skumpackningen Å på enhetens baksida.
Skumpackningens delar har självhäftande fästen på
baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras
på enheten.
19 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.
OBS!
För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska du
täcka över anslutningar som inte används med de
medföljande väderskydden.
20 Applicera marint tätningsmedel mellan monteringsytan och
enheten för korrekt tätning samt för att förhindra läckage
bakom instrumentbrädan.
21 Om du kommer åt enhetens baksida applicerar du marint
tätningsmedel runt utskärningen.
22 Placera enheten i utskärningen.
23 Fäst enheten på monteringsytan med de större
maskinskruvarna Æ eller de medföljande träskruvarna.
24 Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.
25 Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt
kanten på enheten.
Ansluta kabelstammen till strömmen
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
1 Dra kabelstammen till strömkällan och till enheten.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
3 Om det behövs installerar du låsringen och O-ringen i änden
av kabelstammen.
4 Anslut kabeln i POWER-kontakten på baksidan av enheten
och tryck ordentligt.
5 Vrid låsringen medurs för att fästa kabeln till enheten.
Ytterligare att tänka på vid jordning
Detta gäller endast för enheter som har en jordningsskruv. Alla
modeller har inte en jordningsskruv.
Den här enheten ska inte behöva några extra chassijordningar i
de flesta installationssituationer. Om du upplever störningar kan
du använda jordningsskruven på höljet för att koppla enheten till
vattenjordningen och på så sätt motverka störningen.
Viktigt vid anslutning av kablar
• Kablarna kan ha paketerats utan att låsringarna är
monterade. I så fall drar du kablarna innan du monterar
låsringarna.
• Kontrollera efter montering av låsringen att ringen sitter
ordentligt fast och att O-ringen sitter på plats, så att
anslutningen förblir säker.
Ström/NMEA 0183 kabel
Viktigt beträffande Garmin marina nätverk
®
• Kabelstammen ansluter enheten till ström, NMEA 0183
enheter och en lampa eller ett signalhorn för visuella larm
eller ljudlarm.
• Om du måste förlänga NMEA 0183 eller larmkablarna måste
du använda en 22 AWG-kabel (0,33 mm²).
• Kabeln har differentialport NMEA 0183 för ingång och
utgång.
Objekt
Ê
Ë
Ì
Î
Í
Ï
Ð
Ñ
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord (ström och NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 TxA (ut +)
Grå
NMEA 0183 TxB (ut -)
Brun
NMEA 0183 RxA (in +)
Lila
NMEA 0183 RxB (in -)
Orange
Tillbehör på
Gul
Larm, låg nivå
OBS!
En Garmin PoE-isoleringskoppling (Power over Ethernet, P/N
010-10580-10) måste användas när du ansluter en
tredjepartsenhet, t.ex. en FLIR kamera, till ett Garmin marint
nätverk. Anslutning av en PoE-enhet direkt till ett Garmin marint
nätverks plotter skadar Garmin plottern och kan skada PoEenheten. Att ansluta en tredjepartsenhet direkt till ett Garmin
marint nätverks plotter kan orsaka en onormalt beteende på
Garmin enheterna, däribland att enheterna inte stängs av
korrekt eller att programvaran slutar fungera.
®
Den här enheten kan anslutas till fler Garmin marina nätverk för
att dela data såsom radar, ekolod och detaljerade kartor. Tänk
på följande när du ansluter Garmin marina nätverksenheter till
enheten.
• Alla enheter anslutna till Garmin marina nätverk måste
anslutas till samma jord.
• En Garmin marin nätverkskabel måste användas för alla
Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Tredje parts CAT5-kablar och RJ45-kopplingar får inte
användas för Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Extra Garmin marina nätverkskablar och kontakter finns
hos din Garmin återförsäljare.
• ETHERNET portarna på enheten kan vardera fungera som
en nätverksswitch. Alla kompatibla enheter kan anslutas till
valfri ETHERNET-port för att dela data med alla enheter på
båten som är anslutna via en Garmin marin nätverkskabel.
NMEA 2000 – viktigt att tänka på
®
OBS!
Om du ansluter till ett befintligt NMEA 2000 nätverk, hitta
NMEA 2000 strömkabeln. Du behöver bara en NMEA 2000
strömkabel för att NMEA 2000 nätverket ska fungera ordentligt.
3
Om du ansluter den här enheten till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eller motornätverk från en annan tillverkare bör du
installera en NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) mellan
befintliga nätverk och Garmin enheterna.
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Den här enheten kan anslutas till ett NMEA 2000 nätverk på din
båt för att dela data från NMEA 2000 kompatibla enheter såsom
en GPS-antenn eller VHF-radio. Med de medföljande NMEA
2000 kablarna och kontakterna kan du ansluta enheten till ditt
befintliga NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt
NMEA 2000 nätverk kan du skapa ett grundläggande nätverk
med kablar från Garmin.
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens
för NMEA 2000 produkter. Du kan hitta det här dokumentet via
länken ”Manuals” (handböcker) på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.
Porten som är märkt NMEA 2000 används för att ansluta
enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.
• Anslut inte NMEA 0183 datakablarna från den här enheten till
strömjord.
• Strömkabeln från plottern och NMEA 0183 enheterna måste
anslutas till en gemensam strömjord.
• De interna NMEA 0183 portarna och
kommunikationsprotokollen konfigureras på plottern. Mer
information finns i NMEA 0183 avsnittet i plotterns
användarhandbok.
• Läs plotterns ägarhandbok för en lista över godkända NMEA
0183 meningar som plottern har stöd för.
NMEA 0183 enhetsanslutningar
Det här schemat visar tvåvägsanslutningar för att både skicka
och ta emot data. Du kan också använda den här tabellen för
envägskommunikation. Ta emot information från en NMEA 0183
enhet genom att hänvisa till objekt Ê, Ë, Ì och Í när Garmin
enheten ansluts. Skicka information till en NMEA 0183 enhet
genom att hänvisa till objekt Ê, Ë, Î och Ï när Garmin enheten
ansluts.
Objekt
À
Á
Â
Objekt
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivning
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenn
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
NMEA 2000 strömkabel
NMEA 2000 droppkabel
Likströmskälla, 12 VDC
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beskrivning
Strömförsörjning
Ström/NMEA 0183 kabel
NMEA 0183 enhet
Garmin
ledningsfunk­
tion
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183
enhetsled­
ningens
funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Datajord
RXA
Brun
TXA
RXB
Lila
TXB
TXA
Blå
RXA
TXB
Grå
RXB
Envägs NMEA 0183 enhetsanslutningar
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
• Plottern har en Tx-port (sänd) och en Rx-port (ta emot).
• Varje port har två ledningar som är märkta A och B i
överensstämmelse med NMEA 0183 konventionen. Anslut Aoch B-ledningen för respektive port till A (+)- och B (-)ledningarna på den NMEA 0183 enheten.
• Du kan ansluta en NMEA 0183 enhet per Rx-port för att ta
emot data i plottern och du kan ansluta upp till tre NMEA
0183 enheter parallellt till Tx-porten för att ta emot data från
plottern.
• Se instruktionerna för installation av NMEA 0183 enheten för
att identifiera sändningsledningar (Tx) och
mottagningsledningar (Rx).
• Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa
kabellängder. Löd alla kontakter och täta dem med
krympslang.
4
Objekt
À
Á
Â
Objekt
Ê
Ë
Ì
Beskrivning
Strömförsörjning
Ström/NMEA 0183 kabel
NMEA 0183 enhet
Garmin
ledningsfunk­
tion
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183
enhetsled­
ningens
funktion
Ström
Rött
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
RXB
Lila
Ej tillämpligt
Objekt
Í
Î
Ï
Garmin
ledningsfunk­
tion
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183
enhetsled­
ningens
funktion
RXA
Brun
TX
TXA
Blå
RX
TXB
Grå
Ej tillämpligt
• Om NMEA 0183 enheten bara har en ingående (RX) ledning
(ingen A, B, + eller -) ansluter du inte TXB ledningen.
• Om NMEA 0183 enheten bara har en utgående (TX) ledning
(ingen A, B, + eller -) måste du ansluta RXB ledningen till
jord.
NMEA 0183 enhet ansluten med en mottagningskabel
I det här exemplet tar NMEA 0183 enheten emot data från
plottern.
NMEA 0183 och strömkabelstift
Stiftnummer
Kabelfunktion
Ledningsfärg
Â
NMEA 0183 Tx/A (ut
+)
Blå
Ã
NMEA 0183 Rx/A (in
+)
Brun
NMEA 0183 Tx/B (ut -) Grå
À
Æ
Ä
Ç
Á
Å
Objekt
Strömförsörjning
Ström/NMEA 0183 kabel
NMEA 0183 enhet
Objekt Garmin
ledningsfunk­
tion
Ê
Ë
Ì
Í
Larm
Gul
Tillbehör på
Orange
Jord (skärmad)
Svart
Chassinummer
Röd
Anslutning av lampa och signalhorn
Beskrivning
À
Á
Â
NMEA 0183 Rx/B (in -) Lila
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183 enhets­
ledningens funktion
Ström
Rött
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
TXA
Blå
RXA
TXB
Grå
Ej tillämpligt
Den här enheten kan användas tillsammans med en lampa, ett
signalhorn eller både och för att avge en ljud- eller ljussignal när
plottern visar ett meddelande. Det här är ett valfritt tillägg och
larmkabeln är inte nödvändig för att enheten ska fungera
normalt. Tänk på följande om du ansluter enheten till en lampa
eller ett signalhorn.
• Larmkretsen växlar till ett lågspänningsläge när larmet
utlöses.
• Maximal ström är 1 A och ett relä behövs för att begränsa
strömmen från plottern till 1 A.
• Om du vill växla manuellt mellan visuella larm och ljudlarm
kan du montera enpoliga envägsomkopplare.
NMEA 0183 enhet ansluten med en sändningskabel
I det här exemplet sänder NMEA 0183 enheten data till plottern.
Objekt
Objekt
Beskrivning
Strömförsörjning
À
Á
Â
Ström/NMEA 0183 kabel
NMEA 0183 enhet
Objekt Garmin
ledningsfunk­
tion
Ê
Ë
Ì
Í
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183 enhets­
ledningens funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
RXB
Lila
Ej tillämpligt
RXA
Brun
TXA
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Objekt
Ê
Ë
Ì
Beskrivning
Strömförsörjning
Strömkabel
Signalhorn
Lampa
Relä (1 A spolström)
Växlar mellan larmsignal från lampan eller signalhornet
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord
Gul
Larm
Att tänka på vid kompositvideo
Den här plottern tillåter videomottagning från
kompositvideokällor som använder porten märkt CVBS IN. Vid
anslutning av kompositvideo bör du observera detta.
• Porten CVBS IN använder en BNC-kontakt. Du kan använda
en adapter från BNC till RCA för att ansluta en
5
2Beroende
kompositvideokälla med RCA-kontakter till CVBS INportarna.
• Video delas över det Garmin marina nätverket, men delas
inte över NMEA 2000 nätverket.
på givare.
på givarens kapacitet och djup.
4Beroende på givare, vattnets salthalt, bottentyp och andra
vattenförhållanden.
3Beroende
NMEA 2000 PGN­information
Specifikationer
Sända och ta emot
Enhet
Specifikation
Mått
Alla modeller
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (från 5 till
131 °F)
PGN
Beskrivning
059392
ISO-erkännande
Polykarbonatplast och gjutet
hölje i aluminium
059904
ISO-begäran
060160
ISO-transportprotokoll: Dataöverföring
060416
ISO-transportprotokoll: Anslutningshantering
060928
Begärd ISO-adress
065240
Begärd adress
126208
Begär gruppfunktion
126996
Produktinformation
5 000
126998
Konfigurationsinformation
100
127237
Kurs/spårstyrning
Max. aktiva
spårpunkter
50 000 punkter, 50 sparade
spår
127245
Roder
127250
Fartygets kurs
Minneskort
2 SD kortplatser, 32 GB max.
kortstorlek
127258
Magnetisk variation
Wi‑Fi , ANT och Bluetooth
teknik
2,4 GHz vid 17,6 dBm
nominell
127488
Motorparametrar: Snabb uppdatering
127489
Motorparametrar: Dynamiska
127493
Transmissionsparametrar: Dynamiska
127505
Vätskenivå
224 × 142,5 × 53,9 mm
(8 13/16 × 5 5/8 × 2 1/8 tum)
127508
Batteristatus
128259
Hastighet: I förhållande till vattnet
Skärmstorlek (B × H)
154 × 86 mm (6,1 × 3,4 tum)
128267
Vattendjup
Vikt
0,86 kg (1,9 lb.)
129025
Position snabb uppdatering
Säkerhetsavstånd till
kompass
71 cm (28 tum)
129026
COG och SOG: Snabb uppdatering
129029
GNSS-positionsdata
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129284
Navigationsdata
129539
GNSS DOP:er
Maximal strömförbruk- 2,0 A
ning på 12 V DC
129540
GNSS-satelliter i vy
Mått (B × H × D)
130060
Etikett
130306
Vinddata
130310
Miljöparametrar (används inte längre)
130311
Miljöparametrar (används inte längre)
130312
Temperatur (används inte längre)
Material
Vattenklassning1
IEC 60529 IPX7
Inspänning
Från 10 till 32 V likström
Säkring
6 A, 125 V snabbverkande
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000
förbrukning
Max. 75 mA
Max. waypoints
Max. rutter
Trådlös frekvens och
protokoll
Modeller på 7
tum
Mått (B × H × D)
®
®
®
®
Maximal ströman24 W
vändning vid 10 V DC
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC
Modeller på 9
tum
1,5 A
256,4 x 162,3 × 52,5 mm
(10 1/8 × 6 3/8 × 2 1/16 tum)
Skärmstorlek (B × H)
197 × 114 mm (7,74 × 4,49
tum)
Vikt
1,14 kg (2,5 lb.)
Säkerhetsavstånd till
kompass
76 cm (30 tum)
Maximal ströman27 W
vändning vid 10 V DC
PGN
Beskrivning
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC
126464
Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126984
Larmsvar
127497
Reseparametrar: Motor
1,3 A
Maximal strömförbruk- 2,3 A
ning på 12 V DC
Ekolodsmodeller
Sända
Frekvenser2
Traditionell: 50/200, 77/200,
83/200 kHz
CHIRP med enkel kanal: från
40 till 240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP:
260/455/800 kHz
(beroende på givare)
Sändningseffekt
(RMS)3
CHIRP: 1 000 W
Garmin ClearVü och SideVü
CHIRP: 500 W
Djup4
5 000 fot vid 1 kW
Ta emot
PGN
Beskrivning
065030 Generatorns vanliga grundläggande AC-kvantiteter (GAAC)
126983 Varning
126985 Varningstext
126987 Tröskelvärde för varning
126988 Varningsvärde
126992 Systemtid
127251 Girvinkel
127257 Läge
1Enheten
tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
6
127498 Motorparametrar: statiska
127503 AC-ingångsstatus (används inte längre)
PGN
Mening
Beskrivning
127504 AC-utgångsstatus (används inte längre)
Beskrivning
HDG
Kurs, avvikelse och variation
127506 Detaljerad status om likström
HDM
Kurs, magnetisk
127507 Laddarstatus
MWD
Vindens riktning och hastighet
127509 Omformarstatus
MDA
Meteorologisk sammansättning
128000 Nautisk avdriftsvinkel
MWV
Vindens hastighet och vinkel
128275 Distanslogg
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
129038 AIS klass A positionsrapport
129039 AIS klass B positionsrapport
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
129044 Datum
129285 Navigering: Rutt-/waypointinformation
129794 AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129798 AIS SAR, rapport om flygplansposition
129799 Radiofrekvens/läge/ström
129802 AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129808 DSC-samtalsinformation
129809 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del A
Du kan köpa fullständig information om National Marine
Electronics Associations (NMEA:s) format och meningar från:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin , Garmin logotypen och GPSMAP är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. De här varumärkena får
inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000-logotypen är registrerade varumärken som tillhör
National Marine Electronics Association. HDMI är ett registrerat varumärke som tillhör
HDMI Licensing, LLC.
®
®
®
129810 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del B
130313 Luftfuktighet
130314 Faktiskt tryck
130316 Temperatur: Utökat intervall
130576 Trimplansstatus
130577 Riktningsdata
NMEA 0183 information
Sända
Mening
Beskrivning
GPAPB
APB: Kurs eller spårstyrning (autopilot), mening ”B”
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till destination)
GPBWC BWC: Riktning och avstånd till waypoint
GPGGA GGA: GPS-fixdata
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud och longitud)
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva satelliter
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB RMB: Rekommenderad minimiinformation för navigering
GPRMC RMC: Rekommenderat minimum för specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
VTG: Kurs över grund och fart över grund
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGRME E: Beräknat fel
PGRMM M: Kartreferens
PGRMZ
Z: Höjd
SDDBT
DBT: Djup under givare
SDDPT
DPT: Djup
SDMTW MTW: Vattentemperatur
SDVHW VHW: Fart genom vattnet och kurs
Ta emot
Mening
Beskrivning
DPT
Djup
DBT
Djup under givare
MTW
Vattentemperatur
VHW
Fart genom vattnet och kurs
WPL
Waypointens plats
DSC
Digital selektiv anropsinformation
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising