Garmin | GPSMAP® 722xs | Garmin GPSMAP® 722xs Installeringsinstruksjoner

Garmin GPSMAP® 722xs Installeringsinstruksjoner
• Gå til my.garmin.com/registration og logge deg på Garmin
kontoen for å registrere enheten.
Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et
trygt sted. Når du har lagt til enheter i kartplotternettverket, må
du registrere de nye enhetene.
Nødvendige verktøy
• Bor
• Riktig borbits til enheten og monteringsstilen
GPSMAP 702/902-SERIEN
INSTALLERINGSINSTRUKSJO
NER
®
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
®
Kontakte Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Oppdatere programvaren på enheten
Det kan hende du må oppdatere enhetens programvare når du
installerer denne enheten eller legger til et tilbehør i nettverket.
Du kan oppdatere programvaren på to måter.
• Bruke ActiveCaptain™ appen.
• Laste ned oppdateringen fra www.garmin.com/support
/software/marine.html ved hjelp av et 32 GB-kort og en
datamaskin som kjører Windows operativsystemet.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen på
www.garmin.com/manuals/GPSMAP702-902.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Du kan registrere enheten på to måter.
• Bruke ActiveCaptain appen.
Monteringsstil
Størrelse på borbits
Bøyle med medfølgende M4-treskruer
3,2 mm (1/8 tommer)
Flush
13 mm (1/2 tommer)
Innbygd med medfølgende M3,5-treskruer
(702-serien)
2 mm (5/64 tommer)
Innbygd med medfølgende M4-treskruer
(902-serien)
3,2 mm (1/8 tommer)
Innbygd med medfølgende maskinskruer og
mutterplater
6 mm (1/4 tommer)
4 mm (3/16 tommer)
Innbygd med medfølgende M3,5-maskinskruer og hull med gjenger (702-serien)
M3.5-gjengetapp
Innbygd med medfølgende M4-maskinskruer M4-gjengetapp
og hull med gjenger (902-serien)
•
•
•
•
Stjerneskrutrekker #2
Løvsag eller universalverktøy
Fil og sandpapir
Maritim tetningsmasse (anbefales)
Hensyn ved montering
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener båten.
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til alle grensesnitt på
enheten, for eksempel tastatur, berøringsskjerm og kortleser,
hvis det er aktuelt.
• Monteringsstedet må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekk og tilkoblinger.
• Kan ikke monteres på en flat, vannrett overflate. Må
monteres på en loddrett overflate.
Plasseringen og visningsvinkelen bør testes før du monterer
enheten. Høye visningsvinkler fra over og under skjermen
kan forårsake et dårlig bilde.
Bøylemontere enheten
LES DETTE
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
Du kan bruke den medfølgende braketten til å montere
bøylemontere enheten på en flat overflate.
Oktober 2018
190-02141-02_0D
1 Bruk bøylemonteringsbraketten À som mal, og marker
styrehullene Á.
• Bor hull på 2 mm (5/64 tommer) til de medfølgende
treskruene på 702-modellene, og hopp til trinn 18.
• Bor hull på 3,2 mm (1/8 tommer) til de medfølgende
treskruene på 902-modellene, og hopp til trinn 18.
• Bor hull på 6 mm (1/4 tommer) til de medfølgende
mutterplatene og maskinskruene på plasseringen for
større hull.
• Trykk inn M3.5-hull til de medfølgende maskinskruene
uten mutterplate på 702-modellene, og hopp til trinn 18.
• Trykk inn M4-hull til de medfølgende maskinskruene uten
mutterplate på 902-modellene, og hopp til trinn 18.
11 Hvis du bruker en mutterplate, begynner du i et hjørne av
malen og plasserer en mutterplate À over det større hullet Á
du boret i det forrige trinnet.
2 Bruk en borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) til å bore
styrehullene.
3 Fest bøylemonteringsbraketten til overflaten ved hjelp av de
medfølgende M4-treskruene Â.
4 Fest bøylebrakettknottene à på sidene av enheten.
5 Plasser enheten i bøylemonteringsbraketten, og stram til
knottene.
6 Monter kantstykkene ved å klikke dem på plass rundt kanten
av enheten.
Bygge inn enheten
LES DETTE
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innebygge enheten. Det
er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis
du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet
når den er montert.
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å
bygge enheten inn i dashbordet. Det finnes tre typer materialer
på monteringsoverflatene.
• Du kan bore styrehull og bruke de medfølgende treskruene.
• Du kan bore hull og bruke de medfølgende mutterplatene og
maskinskruene. Mutterplatene kan gi stabilitet til tynne
overflater.
• Du kan trykke inn hullene og bruke de medfølgende
maskinskruene.
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å montere enheten.
2 Fest malen til monteringsstedet.
3 Bruk en borbits på 13 mm (1/2 tommer) til å bore ett eller flere
av hullene innenfor hjørnene på streken som er angitt på
malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
4 Bruk en løvsag eller et universalverktøy, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av streken på malen.
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
6 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på
utsnittet.
7 Fjern kantstykkene om nødvendig.
LES DETTE
Bruk verktøy av plast så langt det er mulig. Bruk av
metallverktøy, for eksempel en skrutrekker, kan skade
kantstykkene og enheten.
8 Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at
monteringshullene på enheten er på linje med de større
hullene på malen.
9 Hvis monteringshullene på enheten ikke er på linje, merker
du av plasseringen for de nye hullene.
10 Du må bore eller trykke inn de større hullene, avhengig av
monteringsoverflaten og modellen:
2
Det mindre hullet  på mutterplaten skal være på linje med
det mindre hullet på malen.
12 Hvis det mindre hullet på mutterplaten ikke er på linje med
det mindre hullet på malen, merker du av plasseringen for det
nye hullet.
13 Hvis du bruker en mutterplate, borer du et hull på 4 mm
(3/16 tommer) på plasseringen for mindre hull.
14 Gjenta fremgangsmåten for å bekrefte plasseringen av de
gjenværende mutterplatene og hullene på malen.
15 Fjern malen fra monteringsoverflaten.
16 Begynn i et hjørne av monteringsplasseringen, og plasser en
mutterplate à på baksiden av monteringsoverflaten, slik at de
større og de mindre hullene står på linje.
Den uthevede delen av mutterplaten skal passe inn i det
større hullet.
17 Fest mutterplatene til monteringsoverflaten ved å feste de
mindre maskinskruene Ä i de mindre hullene.
18 Installer skumpakningen Å på baksiden av enheten.
Delene på skumpakningen har lim på baksiden. Husk å fjerne
beskyttelsespapiret før de festes på enheten.
19 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.
LES DETTE
Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende værdekslene for
å forhindre korrosjon i metallkontaktene.
20 Påfør maritim tetningsmasse mellom monteringsoverflaten og
enheten for å tette skikkelig og forhindre lekkasje bak
dashbordet.
21 Hvis du skal ha tilgang til baksiden av enheten, bruk maritim
tetningsmasse rundt utskjæringen.
22 Plasser enheten i utsnittet.
23 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de større
maskinskruene Æ eller de medfølgende treskruene.
24 Tørk vekk all overflødig tetningsmasse.
25 Monter kantstykkene ved å klikke dem på plass rundt kanten
av enheten.
Flere jordingshensyn
Dette hensynet gjelder bare enheter som har en jordingsskrue.
Ikke alle modeller har en jordingsskrue.
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner. Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke
jordingsskruen på huset til å koble enheten til båtens jord for
vann for å unngå forstyrrelsen.
Kabel- og tilkoblingshensyn
• Kablene kan ha blitt pakket uten påmonterte låseringer. I så
fall bør du trekke kablene før du fester låseringene.
• Når en låsering er festet på en kabel, må du kontrollere at
ringen er godt festet, og at O-ringen er på plass, slik at
tilkoblingen forblir sikker.
Strømkabel / NMEA 0183-kabel
®
• Kabelklemmen kobler enheten til strøm, NMEA 0183 enheter
og en lampe eller et signalhorn for synlige varsler eller
lydvarsler.
• Hvis det er nødvendig å forlenge NMEA 0183 ledningene
eller alarmledningene, skal du bruke en ledning på 22 AWG
(0,33 mm²).
• Denne kabelen har én differensiell NMEA 0183-inngangs- og
utgangsport.
Element
Ê
Ë
Ì
Î
Í
Ï
Ð
Ñ
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Kraft
Svart
Jord (strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 TxA (ut +)
Grå
NMEA 0183 TxB (ut -)
Brun
NMEA 0183 RxA (inn +)
Fiolett
NMEA 0183 RxB (inn -)
Oransje
Tilbehør på
Gul
Alarm, lav spenning
Koble kabelklemmen til en strømkilde
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
1 Før kabelklemmen til strømkilden og til enheten.
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
3 Installer låseringen og O-ringen på enden av kabelklemmen
om nødvendig.
4 Sett kabelen inn i strømkontakten POWER på baksiden av
enheten, og trykk den godt på plass.
5 Vri låseringen med klokken for å feste kabelen til enheten.
Hensyn ved Garmin Marine Network
LES DETTE
Du må bruke en PoE-isoleringskopler (Power over Ethernet) fra
Garmin (P/N 010-10580-10) når du kobler til en
tredjepartsenhet, for eksempel et kamera fra FLIR , til et Garmin
Marine Network. Det er skadelig for Garmin kartplotteren å koble
en PoE-enhet direkte til en Marine Network-kartplotter fra
Garmin, og det kan skade PoE-enheten. Garmin enhetene får
en avvikende atferd hvis du kobler en tredjepartsenhet direkte til
en kartplotter i et Garmin Marine Network. Du vil for eksempel
ikke kunne slå av enhetene, og programvaren fungerer ikke som
normalt.
®
Denne enheten kan kobles til flere enheter med Garmin Marine
Network for å dele data som radar, ekkolodd og detaljerte kart.
Når du kobler enheter med Garmin Marine Network til denne
enheten, bør du tenke over følgende.
• Alle enheter som er koblet til Garmin Marine Network, må
kobles til samme jord.
• Du må bruke en kabel for Garmin Marine Network for alle
tilkoblinger med Garmin Marine Network.
◦ Du kan ikke bruke tredjeparts CAT5-kabler eller RJ45kontakter for tilkoblinger til Garmin Marine Network.
◦ Du kan få tak i flere kabler for Garmin Marine Network og
kontakter hos Garmin forhandlere.
• Hver av portene på enheten som er merket ETHERNET
fungerer som en nettverkssvitsj. Alle kompatible enheter kan
kobles til alle ETHERNET porter for å dele data med alle
enheter på båten som er tilkoblet med en kabel for Garmin
Marine Network.
Hensyn for NMEA 2000
®
LES DETTE
Hvis du kobler til et eksisterende NMEA 2000 nettverk, finner
du frem NMEA 2000 strømkabelen. Det kreves kun én NMEA
2000 strømkabel for at NMEA 2000 nettverket skal fungere som
det skal.
Hvis du kobler dette nettverket til et eksisterende NMEA 2000
nettverk eller et motornettverk fra en annen produsent, må du
montere en NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) mellom
det eksisterende nettverket og Garmin enhetene.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Denne enheten kan kobles til et nettverk av typen NMEA 2000
på båten for å dele data fra enheter som er kompatible med
NMEA 2000, som en GPS-antenne eller en VHF-radio. De
medfølgende kablene og kontaktene for NMEA 2000 lar deg
koble enheten til det eksisterende NMEA 2000 nettverket. Hvis
du ikke har et eksisterende NMEA 2000 nettverk, kan du
3
opprette et grunnleggende nettverk ved hjelp av kabler fra
Garmin.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Du finner dokumentet under koblingen
Brukerveiledninger på produktsiden for enheten på
www.garmin.com.
Du bruker porten som er merket NMEA 2000 til å koble enheten
til et standard nettverk av typen NMEA 2000.
enveiskommunikasjon. Se elementene Ê, Ë, Ì og Í når du
kobler til Garmin enheten, for å motta informasjon fra en NMEA
0183-enhet. Se elementene Ê, Ë, Î og Ï når du kobler til
Garmin enheten, for å sende informasjon til en NMEA 0183enhet.
Element
À
Á
Â
Element
Ê
Ë
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenne
Tenningsbryter eller innebygd bryter
NMEA 2000 strømkabel
Droppkabel for NMEA 2000
Strømkilde på 12 VDC
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beskrivelse
Strømkilde
Strømkabel / NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhet
Ledningsfunksjon Garmin
Ledningsfarge
Garmin
NMEA
Funksjon for
0183-ledning
Kraft
Rød
Kraft
Jording for
strøm
Svart
Jording for
strøm
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Datajord
RXA
Brun
TXA
RXB
Fiolett
TXB
TXA
Blå
RXA
TXB
Grå
RXB
Enkle NMEA 0183-enhetstilkoblinger
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
NMEA 2000 T-kontakt
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling
• Kartplotteren har én TX-port (sending) og én RX-port
(mottak).
• Hver port har to kabler, merket A og B i henhold til NMEA
0183-konvensjonen. Koble de tilsvarende kablene A og B for
hver port til kablene A og B til enheten som samsvarer med
NMEA 0183.
• Du kan koble én NMEA 0183-enhet til RX-porten for å lese
inn data til denne kartplotteren, og du kan koble opptil tre
NMEA 0183-enheter parallelt til TX-porten for å motta utdata
fra denne kartplotteren.
• Se NMEA 0183-enhetens installeringsinstruksjoner for å
identifisere sendekablene (TX) og mottakskablene (RX).
• Du må bruke et skjermet, snodd 28 AWG-ledningspar ved
forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene, og forsegle
dem med varmekrymperør.
• Ikke koble NMEA 0183-datakablene fra denne enheten til
jordingen for strøm.
• Strømkabelen fra kartplotteren og NMEA 0183-enhetene må
kobles til en felles jording for strøm.
• De interne NMEA 0183-portene og
kommunikasjonsprotokollene er konfigurert på kartplotteren.
Se i NMEA 0183-delen av kartplotterens brukerveiledning
hvis du vil ha mer informasjon.
• Se brukerveiledningen for kartplotteren for å få en liste over
godkjente NMEA 0183-setninger kartplotteren støtter.
• Hvis NMEA 0183-enheten bare har én inngangsledning
(mottak, RX) (ingen A, B, + eller -), skal du ikke koble til TXBkabelen.
• Hvis NMEA 0183-enheten bare har én utgangsledning
(sende, TX) (ingen A, B, + eller -), må du koble RXB-kabelen
til jord.
NMEA 0183-enhetstilkoblinger
Dette diagrammet illustrerer toveistilkoblinger som både sender
og mottar data. Du kan også bruke dette diagrammet for
NMEA 0183-enhet koblet til én enkelt mottakerledning
I dette eksemplet mottar NMEA 0183-enheten data fra
kartplotteren.
4
Element
À
Á
Â
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Beskrivelse
Strømkilde
Strømkabel / NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhet
Ledningsfunksjon Garmin
Ledningsfarge
Garmin
NMEA
Funksjon for
0183-ledning
Kraft
Rød
Kraft
Jording for
strøm
Svart
Jording for
strøm
RXB
Fiolett
Ikke aktuelt
RXA
Brun
TX
TXA
Blå
RX
TXB
Grå
I/T
Pinnenummer
Ç
Á
Å
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
Tilbehør på
Oransje
Jording (skjerming)
Svart
VIN
Rød
Tilkoblinger for lampe og signalhorn
Element
Beskrivelse
Strømkilde
À
Á
Â
Strømkabel / NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhet
Element Ledningsfunksjon Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Ledningsfarge
Garmin
NMEA Funksjon for
0183-ledning
Kraft
Rød
Kraft
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
TXA
Blå
RXA
TXB
Grå
Ikke aktuelt
Enheten kan brukes sammen med en lampe, et signalhorn eller
begge deler for å avgi signaler med lyd eller lys når kartplotteren
viser en melding. Dette er valgfritt, og alarmledningen er ikke
nødvendig for at enheten skal fungere som normalt. Tenk over
følgende når du kobler enheten til en lampe eller et signalhorn.
• Alarmkretsen går over i en lavspenningstilstand når alarmen
går.
• Maksimal strømstyrke er på 1 A, og det er nødvendig med et
relé for å begrense strømmen fra kartplotteren til 1 A.
• Hvis du vil veksle mellom lys- og lydvarsler manuelt, kan du
installere enpolede brytere med én strømretning.
NMEA 0183-enhet koblet til én enkelt senderledning
I dette eksemplet sender NMEA 0183-enheten data til
kartplotteren.
Element Beskrivelse
Element
Beskrivelse
Strømkilde
À
Á
Â
Strømkabel / NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhet
Element Ledningsfunksjon Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Strømkilde
Strømkabel
Signalhorn
Lampe
Relé (1 A coilstrøm)
Brytere til å aktivere og deaktivere lampe- eller signalhornvarsler
Element
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Kraft
Svart
Jord
Gul
Alarm
Ledningsfarge
Garmin
NMEA Funksjon for
0183-ledning
Kraft
Rød
Kraft
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
RXB
Fiolett
Ikke aktuelt
Hensyn å ta med komposittvideo
RXA
Brun
TXA
Denne kartplotteren tillater videoinndata fra komposittvideokilder
via porten som er merket med CVBS IN. Når du kobler til
komposittvideo, bør du tenke over følgende hensyn.
• CVBS IN-porten bruker en BNC-kontakt. Du kan bruke en
BNC til RCA-adapter for å koble en komposittvideokilde med
RCA-kontakter til CVBS IN-porten.
• Video deles over Garmin Marine Network, men deles ikke
over NMEA 2000 nettverket.
NMEA 0183- og strømkabelpinner
Ê
Ë
Ì
Spesifikasjoner
Enhet
Spesifikasjon
Mål
Alle modeller
Temperaturområde
Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
Materiale
Polykarbonatplast og støpt
aluminium
Kapslingsgrad1
IEC 60529 IPX7
NMEA 0183 Rx/A (inn Brun
+)
Inngangsspenning
Fra 10 til 32 VDC
NMEA 0183 Tx/B (ut -) Grå
Sikring
6 A, 125 V hurtigsikring
NMEA 0183 Rx/B (inn Fiolett
-)
NMEA 2000 LEN 2
Pinnenummer
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
Â
NMEA 0183 Tx/A (ut
+)
Blå
Ã
À
Æ
Ä
Alarm
Gul
NMEA 2000
strømforbruk
Maksimalt 75 mA
5
Enhet
Modeller på
syv tommer
Spesifikasjon
Mål
PGN
Beskrivelse
Maks. antall
veipunkter
5 000
060160
ISO-sendingsprotokoll: dataoverføring
060416
ISO-sendingsprotokoll: administrasjon av tilkobling
Maks. antall ruter 100
060928
ISO-adresse krevd
Maks. antall
aktive punkter i
sporlogg
50 000 punkter; 50 lagrede spor
065240
Forvalgt adresse
126208
Be om gruppefunksjon
Minnekort
2 SD kortspor, 32 GB maksimal
kortstørrelse
126996
Produktinformasjon
126998
Informasjon om konfigurasjon
Trådløse
frekvenser og
protokoller
Wi‑Fi , ANT og Bluetooth
2,4 GHz ved 17,6 dBm nominell
127237
Overskrift/sporkontroll
127245
Ror
Mål (B × H × D)
224 x 142,5 x 53,9 mm
(8 13/16 x 5 5/8 x 2 1/8 tommer)
127250
Fartøykurs
127258
Magnetisk variasjon
Skjermstørrelse
(B × H)
154 × 86 mm (6,1 × 3,4 tommer)
127488
Motorparametere: Rask oppdatering
127489
Motorparametere: Dynamiske
Vekt
0,86 kg (1,9 lb.)
127493
Sendeparametere: Dynamiske
127505
Væskenivå
127508
Batteristatus
128259
Fart: Vannreferanse
128267
Vanndybde
129025
Posisjon: Rask oppdatering
129026
COG og SOG: Rask oppdatering
129029
GNSS-posisjonsdata
129283
Kryssrutefeil
Navigasjonsdata
®
®
®
®
Trygg avstand fra 71 cm (28 tommer)
et kompass
Maksimalt strøm- 24 W
forbruk på
10 VDC
Vanlig strømforbruk på 12 VDC
1,5 A
Maksimalt strøm- 2,0 A
forbruk på
12 VDC
Modeller på
9 tommer
Mål (B × H × D)
256,4 x 162,3 x 52,5 mm
(10 1/8 x 6 3/8 x 2 1/16 tommer)
129284
129539
GNSS DOPer
Skjermstørrelse
(B × H)
197 × 114 mm (7,74 × 4,49 tommer)
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130060
Merke
Vekt
1,14 kg (2,5 lb.)
130306
Vinddata
Trygg avstand fra 76 cm (30 tommer)
et kompass
130310
Miljøparametere (foreldet)
Maksimalt strøm- 27 W
forbruk på
10 VDC
130311
Miljøparametere (foreldet)
130312
Temperatur (foreldet)
Vanlig strømforbruk på 12 VDC
1,3 A
Maksimalt strøm- 2,3 A
forbruk på
12 VDC
Ekkoloddmodeller
Frekvenser2
Tradisjonell: 50/200, 77/200,
83/200 kHz
Enkeltkanals CHIRP: fra 40 til
240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP:
260/455/800 kHz
(avhengig av svinger)
Sendereffekt
(RMS)3
CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü og SideVü CHIRP:
500 W
Dybde4
5000 fot ved 1 kW
1Enheten
Sende
PGN
Beskrivelse
126464
Gruppefunksjon for å sende og motta PGN-liste
126984
Varselsvar
127497
Turparametere: motor
Motta
PGN
Beskrivelse
065030 Generatorens gjennomsnittlige vekselstrømmengde (GAAC)
126983 Varsel
126985 Varseltekst
126987 Varselgrense
126988 Varselverdi
126992 Systemtid
tåler kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
2Avhengig av svingeren.
3Avhengig av svingerkapasitet og dybde.
4Avhengig av svingeren, vannets saltinnhold, bunntype og andre
vannforhold.
127251 Svingegrad
NMEA 2000 PGN-informasjon
127509 Vekselretterstatus
Send og motta
128000 Nautisk avdriftsvinkel
PGN
Beskrivelse
128275 Avstandslogg
059392
ISO-bekreftelse
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
059904
ISO-forespørsel
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
6
127257 Stilling
127498 Motorparametere: Statiske
127503 AC inngangsstatus (foreldet)
127504 AC utgangsstatus (foreldet)
127506 Detaljert status om DC
127507 Laderstatus
PGN
Beskrivelse
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129044 Datum
129285 Navigasjon: rute-/veipunktsinformasjon
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129798 AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129799 Radiofrekvens / modus / av/på
129802 AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
setninger fra: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146, USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin , Garmin logoen og GPSMAP er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 , og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National
Marine Electronics Association. HDMI er et registrert varemerke for HDMI Licensing,
LLC.
®
®
®
129808 Informasjon om DSC-anrop
129809 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del A
129810 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del B
130313 Luftfuktighet
130314 Faktisk trykk
130316 Temperatur: utvidet område
130576 Status på tilstandsfane
130577 Retningsdata
NMEA Informasjon om 0183
Sende
Setning Beskrivelse
GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller (autopilot), setning "B"
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted til mål
GPBWC BWC: Peiling og avstand til veipunkt
GPGGA GGA: Faste data for globalt posisjoneringssystem
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon (breddegrad og lengdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
GPRMB RMB: Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
GPRMC RMC: Anbefalt minimum spesifikke GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
PGRME E: Beregnet feil
PGRMM M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Høyde
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW MTW: Vanntemperatur
SDVHW VHW: Fart og retning i vann
Motta
Setning Beskrivelse
DPT
Dybde
DBT
Dybde under svinger
MTW
Vanntemperatur
VHW
Fart og retning i vann
WPL
Veipunktposisjon
DSC
Informasjon om Digital Selective Calling (digitalt selektivt
anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop)
HDG
Kurs, avvik og variasjon
HDM
Magnetisk kurs
MWD
Vindretning og vindstyrke
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
MWV
Vindstyrke og -vinkel
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet
(National Marine Electronics Association) og tilhørende
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising