Garmin | GPSMAP® 722xs | Installation guide | Garmin GPSMAP® 722xs Instrukcja instalacji

Garmin GPSMAP® 722xs Instrukcja instalacji
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika na
stronie www.garmin.com/manuals/GPSMAP702-902.
Rejestrowanie urządzenia
GPSMAP SERIA 702/902
INSTRUKCJA INSTALACJI
®
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Urządzenie możesz zarejestrować na dwa sposoby.
• Użyj aplikacji ActiveCaptain.
• Przejdź na stronę my.garmin.com/registration i zaloguj się do
konta Garmin, aby zarejestrować urządzenie.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu. Po dodaniu urządzenia do sieci plotera
nawigacyjnego zarejestruj nowe urządzenia.
Niezbędne narzędzia
• Wiertarka
• Wiertła dostosowane do urządzenia i rodzaju montażu
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin .
®
Kontakt z działem pomocy technicznej Garmin
• Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu akcesorium do sieci
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia. Można użyć jednej z tych dwóch metod, aby
zaktualizować oprogramowanie.
• Użyj aplikacji ActiveCaptain™.
• Pobierz aktualizację ze strony www.garmin.com/support
/software/marine.html przy użyciu karty 32 GB i komputera
z systemem operacyjnym Windows .
®
•
•
•
•
Rodzaj montażu
Rozmiary wierteł
Na uchwycie pałąkowym z użyciem dostarczonych wkrętów M4 do drewna
3,2 mm (1/8 cala)
Wpuszczany
13 mm (1/2 cala)
Wpuszczany z użyciem dostarczonych wkrętów
M3.5 do drewna (seria 702)
2 mm (5/64 cala)
Wpuszczany z użyciem dostarczonych wkrętów
M4 do drewna (seria 902)
3,2 mm (1/8 cala)
Wpuszczany z użyciem dostarczonych wkrętów
do metalu i podkładek
6 mm (1/4 cala)
4 mm (3/16 cala)
Wpuszczany z użyciem dostarczonych wkrętów
M3.5 do metalu i gwintowanych otworów (seria
702)
Gwint M3.5
Wpuszczany z użyciem dostarczonych wkrętów
M4 do metalu i gwintowanych otworów (seria
902)
Gwint M4
Wkrętak krzyżowy nr 2
Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
Pilnik i papier ścierny
Środek uszczelniający do zastosowań morskich (zalecany)
Uwagi dotyczące montażu
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
• Miejsce montażu powinno umożliwić wygodną obsługę
urządzenia podczas podróży łodzią.
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
wszystkich interfejsów urządzenia, takich jak klawiatura,
ekran dotykowy i czytnik kart, jeśli są używane.
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić je przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
Październik 2018
190-02141-02_0D
• Miejsce to musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie
wszystkich przewodów.
• Miejsce nie może znajdować się na płaskiej, poziomej
powierzchni. Musi być ono usytuowane pod kątem
pionowym.
Wybrane miejsce i kąt widzenia powinny być sprawdzone
przed zainstalowaniem urządzenia. Wysokie kąty widzenia
z góry i z dołu mogą skutkować obrazem o niskiej jakości.
Montaż urządzenia na uchwycie pałąkowym
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Można użyć dołączonego wspornika, aby zamontować
urządzenie na uchwycie pałąkowym na płaskiej powierzchni.
1 Używając wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym À
jako szablonu, oznacz otwory prowadzące Á.
2 Używając wiertła o średnicy 3,2 mm (1/8 cala) wywierć otwory
3
4
5
6
prowadzące.
Przymocuj uchwyt pałąkowy do powierzchni przy użyciu
dostarczonych wkrętów M4 do drewna Â.
Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym Ã.
Umieść urządzenie we wsporniku do montażu na uchwycie
pałąkowym i dokręć pokrętła.
Zamocuj nakładki dekoracyjne, zatrzaskując je wokół
krawędzi urządzenia.
2 Zamocuj szablon w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić
3
4
5
6
7
montaż.
Używając wiertła o średnicy 13 mm (1/2 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
Za pomocą wyrzynarki lub narzędzia obrotowego przetnij
powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej linii na
szablonie.
Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.
W razie potrzeby wyjmij nakładki dekoracyjne.
NOTYFIKACJA
Jeśli to możliwe, należy używać plastikowego narzędzia do
podważania. Używanie metalowego narzędzia do
podważania, np. śrubokręta, może uszkodzić nakładki
dekoracyjne i urządzenie.
8 Po dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że
otwory montażowe urządzenia są wyrównane z większymi
otworami na szablonie.
9 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów.
W
10 zależności od podłoża montażowego odwzoruj, wywierć
lub przebij, a następnie nagwintuj większe otwory:
• W przypadku wkrętów do drewna dostarczonych
z modelem 702 wywierć otwory o średnicy 2 mm
(5/64 cala) i przejdź do kroku 18.
• W przypadku wkrętów do drewna dostarczonych
z modelem 902 wywierć otwory o średnicy 3,2 mm
(1/8 cala) i przejdź do kroku 18.
• W przypadku dostarczonych podkładek i wkrętów do
metalu wywierć otwory o średnicy 6 mm (1/4 cala)
w miejscu większych otworów.
• W przypadku wkrętów do metalu (bez podkładek)
dostarczonych z modelem 702 wywierć i nagwintuj otwory
pod wkręty M3.5, po czym przejdź do kroku 18.
• W przypadku wkrętów do metalu (bez podkładek)
dostarczonych z modelem 902 wywierć i nagwintuj otwory
pod wkręty M4, po czym przejdź do kroku 18.
Jeśli
używasz podkładki, zaczynając od jednego rogu
11
szablonu, umieść podkładkę À nad większym otworem Á
wywierconym w poprzednim kroku.
Montaż wpuszczany urządzenia
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż
urządzenia na desce rozdzielczej. Istnieją trzy sposoby
zamontowania sprzętu w zależności od materiału powierzchni
montażowej.
• Możesz też wywiercić otwory prowadzące i użyć załączonych
wkrętów do drewna.
• Możesz wywiercić otwory, a następnie użyć załączonych
podkładek i wkrętów do metalu. Podkładki zapewnią
stabilność na cieńszym podłożu.
• Możesz przebić otwory, nagwintować je i użyć dołączonych
wkrętów do metalu.
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
2
Mniejszy otwór  na podkładce powinien być wyrównany
z mniejszym otworem na szablonie.
Jeśli
mniejszy otwór na podkładce nie jest wyrównany
12
z mniejszym otworem na szablonie, zaznacz nowe położenie
otworu.
13 Jeśli używasz podkładki, wywierć otwór o średnicy 4 mm
(3/16 cala) w miejscu mniejszego otworu.
14 Powtórz te czynności, aby sprawdzić umiejscowienie
pozostałych podkładek i otworów na szablonie.
15 Usuń szablon z powierzchni montażowej.
16 Zaczynając od jednego rogu powierzchni montażowej,
umieść podkładkę Ã z tyłu powierzchni montażowej,
wyrównując duży i mały otwór.
Wysunięta część podkładki powinna pasować do większego
otworu.
Element
17 Przymocuj podkładki do powierzchni montażowej, wkręcając
mniejsze wkręty do metalu Ä w mniejsze otwory.
18 Zamocuj piankową uszczelkę Å z tyłu urządzenia.
Piankowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.
19 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy zasłonić
nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych zatyczek
ochronnych.
20 Wypełnij przestrzeń między urządzeniem a powierzchnią
montażową środkiem uszczelniającym do zastosowań
morskich, aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie
i zapobiec wyciekom pod deską rozdzielczą.
21 Jeśli po zamontowaniu urządzenia będzie można uzyskać
dostępu do jego tylnej części, nałóż środek uszczelniający do
zastosowań morskich wokół wycięcia.
22 Umieść urządzenie w wycięciu.
23 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu większych wkrętów do metalu Æ lub dostarczonych
wkrętów do drewna.
24 Wytrzyj nadmiar środka uszczelniającego.
25 Zamocuj nakładki dekoracyjne, zatrzaskując je wokół
krawędzi urządzenia.
Uwagi dotyczące przewodów i połączeń
• Dołączone do opakowania przewody mogą nie mieć
założonych pierścieni blokujących. W takim przypadku należy
najpierw poprowadzić przewody, a potem zainstalować
pierścienie blokujące.
• Po podłączeniu pierścienia blokującego do przewodu należy
upewnić się, że kółko jest prawidłowo podłączone, a także że
obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia
bezpieczeństwa połączenia.
Ê
Ë
Ì
Î
Í
Ï
Ð
Ñ
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czerwony
Moc
Czarny
Uziemienie (zasilanie i NMEA 0183)
Niebieski
NMEA 0183 TxA (wyj. +)
Szary
NMEA 0183 TxB (wyj. -)
Brązowy
NMEA 0183 RxA (wej. +)
Fioletowy
NMEA 0183 RxB (wej. -)
Pomarańczowy
Akcesorium włączone
Żółty
Alarm niskiego poziomu zasilania
Podłączanie wiązki przewodów do zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
1 Poprowadź wiązkę przewodów do źródła zasilania i do
urządzenia.
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.
3 W razie potrzeby zamocuj pierścień blokujący i okrągłą
uszczelkę na końcu wiązki przewodów.
4 Podłącz przewód do gniazda POWER z tyłu urządzenia,
mocno go dociskając.
5 Obróć pierścień blokujący w prawo, aby przymocować
przewód do urządzenia.
Dodatkowa uwaga dotycząca uziemienia
Ta uwaga dotyczy wyłącznie urządzeń wyposażonych w śrubę
uziemiającą. Nie wszystkie urządzenia są wyposażone w śrubę
uziemiającą.
W przypadku większości sposobów instalacji to urządzenie nie
wymaga dodatkowego uziemienia obudowy. Jeśli występują
zakłócenia, można użyć śruby uziemienia na obudowie, aby
podłączyć urządzenie do wodnego uziemienia łodzi
i wyeliminować zakłócenia.
Przewód zasilający/NMEA 0183
®
• Wiązka przewodów łączy urządzenie z zasilaniem,
urządzeniami NMEA 0183 oraz lampą lub brzęczykiem
emitującymi alerty wizualne lub dźwiękowe.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów NMEA 0183 lub
alarmowego, użyj przewodu 22 AWG (0,33 mm²).
• Urządzenie ma jeden port wejściowy i jeden wyjściowy
NMEA 0183.
Uwagi dotyczące sieci Garmin Marine Network
NOTYFIKACJA
Do podłączenia zewnętrznego urządzenia, np. kamery FLIR , do
sieci Garmin Marine Network trzeba użyć złączki izolacji układu
PoE (Power over Ethernet) firmy Garmin (P/N 010-10580-10).
Podłączenie urządzenia PoE bezpośrednio do sieci Garmin
Marine Network spowoduje uszkodzenie plotera nawigacyjnego
®
3
Garmin i może też spowodować uszkodzenie urządzenia PoE.
Podłączanie zewnętrznego urządzenia bezpośrednio do plotera
nawigacyjnego w sieci Garmin Marine Network może
spowodować nietypowe działanie urządzeń Garmin, takie jak
nieprawidłowe wyłączanie się urządzenia lub zawieszanie się
oprogramowania.
To urządzenie można podłączyć do dodatkowych urządzeń sieci
morskiej Garmin Marine Network w celu udostępniania danych,
takich jak radar, sonar i szczegółowe mapy. Podczas
podłączania urządzeń sieci Garmin Marine Network do tego
urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Wszystkie urządzenia podłączone do sieci Garmin Marine
Network muszą być podłączone do tego samego uziemienia.
• Przewód sieciowy Garmin Marine Network musi być używany
dla wszystkich połączeń sieci Garmin Marine Network.
◦ Dla połączeń sieci Garmin Marine Network nie należy
używać przewodów CAT5 i złączy RJ45 innych firm.
◦ Dodatkowe przewody i złącza sieci Garmin Marine
Network są dostępne u dealera firmy Garmin.
• Porty ETHERNET urządzenia działają jako przełączniki
sieciowe. Wszystkie zgodne urządzenia można podłączyć do
dowolnego portu ETHERNET w celu udostępniania danych
dla wszystkich urządzeń na łodzi, które są połączone
przewodem sieciowym Garmin Marine Network.
Uwagi dotyczące sieci
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu do istniejącej sieci NMEA 2000 należy określić
typ przewodu zasilającego NMEA 2000. Tylko jeden przewód
zasilający NMEA 2000 jest wymagany do prawidłowego
działania sieci NMEA 2000.
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000 lub
sieci silników innego producenta, należy zainstalować odłącznik
NMEA 2000 (010-11580-00) pomiędzy istniejącą siecią
a urządzeniami Garmin.
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik.Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Opis
Urządzenie firmy Garmin zgodne z siecią NMEA 2000
Antena GPS
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Przewód zasilający sieci NMEA 2000
Kabel podłączeniowy NMEA 2000
Źródło zasilania 12 V DC
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Trójnik NMEA 2000
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
®
To urządzenie można podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi,
aby udostępniać dane z urządzeń zgodnych z siecią NMEA
2000, takich jak antena GPS lub radio VHF. Dołączone
przewody i złącza NMEA 2000 umożliwiają podłączenie
urządzenia do istniejącej sieci NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie
jest jeszcze dostępna sieć NMEA 2000, można utworzyć
podstawową sieć za pomocą przewodów Garmin.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „Podstawowe informacje
dotyczące sieci NMEA 2000” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Dokument można
znaleźć po kliknięciu łącze „Podręczniki” na stronie urządzenia
w serwisie www.garmin.com.
Port oznaczony jako NMEA 2000 służy do podłączania
urządzenia do standardowej sieci NMEA 2000.
NMEA 0183 — uwagi dotyczące połączeń
• Ploter nawigacyjny ma jeden port Tx (przesyłowy) i jeden port
Rx (odbiorczy).
• Każdy port ma dwa przewody oznaczone jako A i B zgodnie
z konwencją standardu NMEA 0183. Odpowiednie przewody
A i B poszczególnych portów wewnętrznych należy
podłączyć do przewodów A (+) i B (-) urządzenia
z interfejsem NMEA 0183.
• Do portu Rx można podłączyć jedno urządzenie NMEA 0183
w celu przesyłania danych do plotera nawigacyjnego. Do
portu Tx można podłączyć równolegle do trzech urządzeń
NMEA 0183 w celu odbierania danych przesyłanych przez
ploter nawigacyjny.
• Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia NMEA 0183,
aby zidentyfikować przewody przesyłowe (Tx) i przewody
odbiorcze (Rx).
• Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć
ekranowanej skrętki 28 AWG. Zlutuj wszystkie połączenia
i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją.
• Nie podłączaj przewodów danych NMEA 0183 tego
urządzenia do uziemienia zasilania.
• Przewód zasilający tego plotera nawigacyjnego i urządzeń
NMEA 0183 muszą być podłączone do jednego uziemienia
zasilania.
• Wewnętrzne porty interfejsu NMEA 0183 i protokoły
komunikacji są konfigurowane na ploterze nawigacyjnym.
Więcej informacji zawiera część NMEA 0183 w podręczniku
użytkownika plotera nawigacyjnego.
• W podręczniku użytkownika znajduje się lista zatwierdzonych
sentencji NMEA 0183 obsługiwanych przez ploter
nawigacyjny.
Połączenia dla urządzenia NMEA 0183
Ten schemat przedstawia dwukierunkowe połączenia zarówno
do wysyłania, jak i odbierania danych. Można go także używać
do komunikacji jednokierunkowej. Aby odbierać informacje
z urządzenia NMEA 0183, zapoznaj się z elementami Ê, Ë, Ì
oraz Í podczas podłączania urządzenia firmy Garmin. Aby
przesyłać informacje do urządzenia NMEA 0183, zapoznaj się
4
z elementami Ê, Ë, Î oraz Ï podczas podłączania urządzenia
firmy Garmin.
Element
À
Á
Â
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Urządzenie NMEA 0183 podłączone pojedynczym
przewodem odbiorczym
W tym przykładzie urządzenie NMEA 0183 odbiera dane
z plotera nawigacyjnego.
Opis
Źródło zasilania
Przewód zasilający/NMEA 0183
Element
Urządzenie NMEA 0183
Funkcja
przewodu
Garmin
Kolor
przewodu
Garmin
NMEA Funkcja
przewodu
urządzenia
zgodnego
z interfejsem
NMEA 0183
Moc
Czerwone
Moc
Uziemienie
zasilania
Czarny
Uziemienie
zasilania
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Uziemienie
danych
RXA
Brązowy
TXA
RXB
Fioletowy
TXB
TXA
Niebieski
RXA
TXB
Szary
RXB
Opis
Źródło zasilania
À
Á
Â
Przewód zasilający/NMEA 0183
Urządzenie NMEA 0183
Element Funkcja
przewodu
Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Kolor
przewodu
Garmin
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA
0183
Moc
Czerwone
Moc
Uziemienie
zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
TXA
Niebieski
RXA
TXB
Szary
Nie dotyczy
Urządzenie NMEA 0183 podłączone pojedynczym
przewodem przesyłowym
W tym przykładzie urządzenie NMEA 0183 przesyła dane do
plotera nawigacyjnego.
Połączenia z urządzeniem z jednostronnym interfejsem
NMEA 0183
Element
Element
À
Á
Â
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Opis
Przewód zasilający/NMEA 0183
Urządzenie NMEA 0183
Kolor
przewodu
Garmin
Źródło zasilania
À
Á
Â
Źródło zasilania
Funkcja
przewodu
Garmin
Opis
Funkcja
przewodu
urządzenia
zgodnego
z interfejsem
NMEA 0183
Moc
Czerwone
Moc
Uziemienie
zasilania
Czarny
Uziemienie
zasilania
RXB
Fioletowy
Nie dotyczy
RXA
Brązowy
TX
TXA
Niebieski
RX
TXB
Szary
niedostępne
Przewód zasilający/NMEA 0183
Urządzenie NMEA 0183
Element Funkcja
przewodu
Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Kolor
przewodu
Garmin
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA
0183
Moc
Czerwone
Moc
Uziemienie
zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
RXB
Fioletowy
Nie dotyczy
RXA
Brązowy
TXA
NMEA 0183 i schemat połączeń przewodu zasilającego
• Jeśli urządzenie NMEA 0183 ma tylko jeden przewód
wejściowy (odbieranie, RX) (bez A, B, + lub -), nie podłączaj
przewodu TXB.
• Jeśli urządzenie NMEA 0183 ma tylko jeden przewód
wyjściowy (przesyłanie, TX) (bez A, B, + lub -), podłącz
przewód RXB do uziemienia.
5
Numer styku
Funkcja przewodu
Â
NMEA 0183 Tx/A (wyj. Niebieski
+)
Kolor przewodu
Ã
NMEA 0183 Rx/A
(wej. +)
À
NMEA 0183 Tx/B (wyj. Szary
-)
Æ
NMEA 0183 Rx/B
(wej. -)
Ä
Ç
Á
Å
Brązowy
Dane techniczne
Urządzenie
Dane techniczne
Wszystkie modele Zakres temperatur
Wielkość
Od -15°C do 55°C (od 5°F
do 131°F)
Materiał
Tworzywo poliwęglanowe
i odlewane ciśnieniowo
aluminium
Fioletowy
Klasa wodoszczelności1
IEC 60529 IPX7
Alarm
Żółty
Napięcie wejściowe
Od 10 do 32 V DC
Akcesorium włączone
Pomarańczowy
Bezpiecznik
6 A, 125 V szybkodziałający
Uziemienie (ekran)
Czarny
2
VIN
Czerwony
NMEA 2000 – liczba
LEN
NMEA 2000 – pobór
prądu
75 mA maks.
Połączenia lampy i brzęczyka
Urządzenie może być używane z lampą lub brzęczykiem (bądź
z obydwoma urządzeniami jednocześnie) w celu emitowania
alertu dźwiękowego lub świetlnego, kiedy ploter nawigacyjny
wyświetla komunikat. Jest to opcjonalne, a przewód alarmu nie
jest konieczny do prawidłowego działania urządzenia. Podczas
podłączania lampy lub brzęczyka do tego urządzenia należy
zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Obwód alarmu przełącza się do stanu niskiego napięcia
podczas emitowania sygnału dźwiękowego alarmu.
• Maksymalne natężenie wynosi 1 A; wymagany jest
przekaźnik w celu ograniczenia natężenia z plotera
nawigacyjnego do 1 A.
• Aby ręcznie przełączać alerty dźwiękowe i świetlne, można
zainstalować jednobiegunowe przełączniki jednokrotne.
Maks. liczba punktów 5000
trasy
Modele siedmiocalowe
Maks. liczba tras
100
Maks. liczba
aktywnych punktów
śladu
50 000 punktów, 50
zapisanych tras
Karta pamięci
2 gniazda karty SD ; maks.
rozmiar karty 32 GB
Częstotliwość
i protokoły bezprzewodowe
Technologie Wi‑Fi , ANT
i Bluetooth
2,4 GHz przy 17,6 dBm
(nominalna)
®
®
®
®
Wymiary (szer. × wys. 224 × 142,5 × 53,9 mm
× gł.)
(8 13/16 × 5 5/8 × 2 1/8 cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)
154 × 86 mm (6,1 ×
3,4 cala)
Masa
0,86 kg (1,9 funta)
Bezpieczny dystans
dla kompasu
71 cm (28 cala)
Maks. zużycie energii 24 W
przy 10 V DC
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Ê
Ë
Ì
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
1,5 A
Maks. pobór prądu
przy 12 V DC
2,0 A
Modele dziesięcio- Wymiary (szer. × wys. 256,4 × 162,3 × 52,5 mm
calowe
× gł.)
(10 1/8 × 6 3/8 × 2 1/16 cala)
Źródło zasilania
Przewód zasilający
Brzęczyk
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)
197 × 114 mm (7,74 ×
4,49 cala)
Lampa
Masa
1,14 kg (2,5 funta)
Przekaźnik (natężenie cewki 1 A)
Bezpieczny dystans
dla kompasu
76 cm (30 cala)
Przełączniki do włączania i wyłączania alertów lampy lub
brzęczyka
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czerwone
Moc
Czarny
Uziemienie
Żółty
Alarm
Maks. zużycie energii 27 W
przy 10 V DC
Modele sonarów
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
1,3 A
Maks. pobór prądu
przy 12 V DC
2,3 A
Częstotliwości2
Tradycyjny: 50/200, 77/200,
83/200 kHz
Jednokanałowy CHIRP: od
40 do 240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP:
260/455/800 kHz
(zależnie od przetwornika)
Moc transmisji
(RMS)3
CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü i SideVü
CHIRP: 500 W
Głębokość4
5000 stóp przy 1 kW
Uwagi dotyczące kompozytowego sygnału wideo
Ten ploter nawigacyjny umożliwia przesyłanie sygnału wideo ze
źródeł kompozytowego sygnału wideo przy użyciu gniazda
oznaczonego jako CVBS IN. Doprowadzając kompozytowy
sygnał wideo, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Gniazdo CVBS IN wykorzystuje złącze BNC. Aby podłączyć
źródło kompozytowego sygnału wideo wyposażone w złącza
RCA do gniazda CVBS IN, można użyć adaptera BNC–RCA.
• Obraz jest udostępniany w sieci Garmin Marine Network, ale
nie w sieci NMEA 2000.
1Urządzenie
jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie
na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
6
2
Zależnie od przetwornika.
Zależnie od wartości znamionowej przetwornika i głębokości.
4 Zależnie od przetwornika, stopnia zasolenia wody, typu dna
i innych warunków wodnych.
PGN
Opis
3
127504
Stan wyjścia AC (zdezaktualizowane)
127506
Szczegółowy stan DC
127507
Stan ładowarki
NMEA 2000Informacje o PGN
127509
Stan falownika
128000
Rejsowy kąt dryfu
128275
Dziennik dystansu
129038
Raport pozycji A klasy AIS
129039
Raport pozycji B klasy AIS
129040
Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
129044
Układ odniesienia
129285
Nawigacja: informacje o trasie i punktach trasy
129794
Dane statyczne i związane z podróżą AIS klasy A
129798
Lotniczy raport pozycji AIS SAR
129799
Częstotliwość/tryb/moc radia
129802
Komunikat związany z bezpieczeństwem AIS
129808
Informacja o wywołaniu DSC
129809
Raport danych statycznych „CS” B klasy AIS, część A
129810
Raport danych statycznych „CS” B klasy AIS, część B
130313
Wilgotność
130314
Rzeczywiste ciśnienie
130316
Temperatura: rozszerzony zakres
130576
Stan klapy trymującej
130577
Dane dotyczące kierunku
Transmisja i odbiór
PGN
Opis
059392
Potwierdzenie ISO
059904
Żądanie ISO
060160
Protokół transportowy ISO: przesyłanie danych
060416
Protokół transportowy ISO: zarządzenie połączeniami
060928
Uzyskano adres ISO
065240
Uzyskany adres
126208
Żądanie funkcji grupowej
126996
Informacje o produkcie
126998
Informacje na temat konfiguracji
127237
Kontrola kursu/śladu
127245
Ster
127250
Kierunek jednostki
127258
Deklinacja magnetyczna
127488
Parametry silnika: szybka aktualizacja
127489
Parametry silnika: Dynamiczne
127493
Parametry transmisji: Dynamiczne
127505
Poziom płynu
127508
Stan naładowania baterii
128259
Prędkość względem wody
128267
Głębokość wody
129025
Pozycja: szybka aktualizacja
129026
COG i PND: Szybka aktualizacja
129029
Dane pozycji GNSS
129283
Błąd zejścia z trasy
129284
Dane nawigacji
129539
GNSS DOP
129540
Widoczne satelity GNSS
130060
Etykieta
130306
Dane o wietrze
130310
Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130311
Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130312
Temperatura (zdezaktualizowane)
Transmituj
NMEA 0183 — informacje
Transmituj
Sentencja Opis
GPAPB
APB: Sentencja „B” kontrolera kierunku lub trasy
(autopilota)
GPBOD
BOD: Namiar (początek do celu)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu GPS
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna (szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne satelity
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne informacje dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne dane specyficzne dla satelitów
GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
PGN
Opis
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
126464
Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN
PGRME
E: Szacowany błąd
126984
Odpowiedź na alarm
PGRMM
M: Układ odniesienia
127497
Parametry podróży: silnik
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
SDDPT
DPT: Głębokość
Opis
SDMTW
MTW: Temperatura wody
065030
Generator średniej podstawowej ilości AC (GAAC)
SDVHW
VHW: Prędkość po wodzie i kierunek
126983
podczas nurkowania na bezdechu
126985
Tekst alarmu
Odbiór
126987
Próg alarmu
Sentencja
Opis
126988
Wartość alarmu
DPT
Głębokość
126992
Godzina systemowa
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
127251
Prędkość zwrotu
MTW
Temperatura wody
127257
Orientacja w przestrzeni
VHW
Prędkość po wodzie i kierunek
127498
Parametry silnika: statyczne
WPL
Pozycja punktu
127503
Stan wejścia AC (zdezaktualizowane)
DSC
Informacje cyfrowego wywołania selektywnego
Odbiór
PGN
7
Sentencja
Opis
DSE
Rozszerzone cyfrowe wywołanie selektywne
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS VHF
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz
sentencjach organizacji National Marine Electronics Association
(NMEA): NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin , logo Garmin oraz GPSMAP są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi
organizacji National Marine Electronics Association. HDMI jest zastrzeżonym znakiem
towarowym HDMI Licensing, LLC.
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising