Garmin | GPSMAP® 7407 | Garmin GPSMAP® 7407 Installationsinstruktioner

Garmin GPSMAP® 7407 Installationsinstruktioner
GPSMAP 7400/7600
serien
®
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin support
• Hjälp och information finns på support.garmin.com, till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Den här enheten stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
Januari 2017
2
3
4
5
6
7
Gå in på www.garmin.com/support/software/marine.html.
Välj Hämta bredvid GPSMAP serien med SD-kort.
Läs och godkänn villkoren.
Välj Hämta.
Välj Löpning.
Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
Ta
bort minneskortet.
6
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Verktyg som behövs
• Borrmaskin och borrar
◦ Bygelfäste: borrar för respektive yta samt verktyg
◦ Infälld montering: 13 mm (1/2 tum) borr, 7,2 mm (5/16 tum),
och 3,5 mm (1/8 tum) borr
• Stjärnmejsel PH2
• Sticksåg eller multiverktyg
• Fil och sandpapper
• Marint tätningsmedel (rekommenderas)
Viktigt vid montering
OBS!
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Platsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.
• Det ska vara lätt att komma åt alla enhetsgränssnitt såsom
knappsats, pekskärm och kortläsare (i förekommande fall).
• Platsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera enhetens
vikt och skydda den från kraftiga vibrationer och stötar.
• För att förhindra störningar mot en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Se till att du har tillräckligt med utrymme på
installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.
• Platsen måste inte vara en plan, horisontell yta. Platsen bör
vara i en vertikal vinkel.
Platsen och betraktningsvinkeln bör testas innan du
installerar enheten. Höga betraktningsvinklar uppifrån och
nedifrån displayen kan resultera i en dålig bild.
Tryckt i Taiwan
190-02071-79_0C
Montera enheten med bygelfäste
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
Monteringsmaterialet för bygelfästet (skruvar och brickor, eller
muttrar, brickor och bultar) medföljer inte. Bygelfästet ingår i
vissa modeller. Innan du kan montera enheten måste du vid
behov köpa ett bygelfäste. Du måste även köpa
monteringsmaterial som passar hålen i bygelfästet och som
fäster enheten på ett säkert sätt på monteringsytan. Storleken
på rikthålen beror på vilket monteringsmaterial du köper.
1 Använd bygelfästet À som mall och märk ut platserna för de
fyra rikthålen Á.
Det mindre hålet  på mutterplattan, på 3,5 mm (1/8 tum),
ska ligga i linje med det mindre hålet på mallen.
11 Om det mindre hålet på 3,5 mm (1/8 tum) på mutterplattan
inte ligger i linje med det mindre hålet på mallen ska den nya
hålplaceringen märkas upp.
12 Upprepa steg 10 och 11 för att kontrollera placeringen av
återstående mutterplattor och hål på mallen.
13 Använd en borrspets på 3,5 mm (1/8 tum) och borra de
mindre hålen.
Ta
14 bort mallen från monteringsytan.
15 Börja i ett hörn av monteringsplatsen och placera en
mutterplatta à på baksidan av monteringsytan så att de stora
och små hålen ligger i linje med varandra.
Den upphöjda delen av mutterplattan ska passa in i det större
hålet.
2 Använd en borrspets som passar monteringsmaterialet och
borra rikthålen.
3 Fäst bygelfästet på ytan med monteringsmaterialet Â.
4 Montera rattarna till bygelfästet à på enhetens sidor.
5 Placera enheten i bygelfästet och dra åt rattarna.
Montera enheten infälld
OBS!
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan
användas för att montera den infälld i instrumentpanelen.
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.
2 Fäst mallen på den valda platsen.
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en
borrspets på 13 mm (1/2 tum).
4 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg
längs med insidan av linjen på mallen.
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.
7 När enheten har passats in i utskärningen ska du se till att
monteringshålen på enheten ligger i linje med de större hålen
på 7,2 mm (5/16 tum) på mallen.
8 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.
9 Använd en borrspets på 7,2 mm (5/16 tum) och borra de
större hålen.
10 Börja i ett hörn av mallen och placera en mutterplatta À över
det större hålet Á du borrade i steg 9.
2
16 Fäst mutterplattan på monteringsytan genom att skruva fast
en medföljande M3-skruv Ä genom det mindre hålet på
3,5 mm (1/8 tum).
17 Upprepa steg 15–16 för att fästa återstående mutterplattor på
monteringsytan.
Montera
gummipackningen Å på enhetens baksida.
18
Gummipackningens delar har självhäftande fästen på
baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras
på enheten.
19 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.
Obs! För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska
du täcka över anslutningar som inte används med de
medföljande väderskydden.
Applicera
marint tätningsmedel mellan monteringsytan och
20
enheten för korrekt tätning samt för att förhindra läckage
bakom instrumentbrädan.
21 Om du kommer åt enhetens baksida applicerar du marint
tätningsmedel runt utskärningen.
Placera
enheten i utskärningen.
22
23 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande M4skruvarna Æ.
24 Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.
25 Installera dekorationsringen genom att knäppa den på plats
runt kanten på enheten.
Viktigt vid anslutning av kablar
• Kablarna kan ha paketerats utan att låsringarna är
monterade. I så fall drar du kablarna innan du monterar
låsringarna.
• Kontrollera efter montering av låsringen att ringen sitter
ordentligt fast och att O-ringen sitter på plats, så att
anslutningen förblir säker.
Ström/NMEA 0183 kabel
®
• Kabelstammen ansluter enheten till ström, NMEA 0183
enheter och en lampa eller ett signalhorn för visuella larm
eller ljudlarm.
• Om du måste förlänga NMEA 0183 eller larmkablarna måste
du använda en 22 AWG-kabel (0,33 mm²).
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord (ström och NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 intern port 1 Tx (ut)
Brun
NMEA 0183 intern port 1 Rx (in)
Grå
NMEA 0183 intern port 2 Tx (ut)
Lila
NMEA 0183 intern port 2 Rx (in)
Orange
Tillbehör på
Gul
Larm, låg nivå
Ansluta kabelstammen till strömmen
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
1 Dra kabelstammen till strömkällan och till enheten.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
3 Om det behövs installerar du låsringen och O-ringen i änden
av kabelstammen.
4 Anslut kabeln i POWER-kontakten på baksidan av enheten
och tryck ordentligt.
5 Vrid låsringen medurs för att fästa kabeln till enheten.
Ytterligare att tänka på vid jordning
Detta gäller endast för enheter som har en jordningsskruv. Alla
modeller har inte en jordningsskruv.
Den här enheten ska inte behöva några extra chassijordningar i
de flesta installationssituationer. Om du upplever störningar kan
du använda jordningsskruven på höljet för att koppla enheten till
vattenjordningen och på så sätt motverka störningen.
Viktigt beträffande Garmin marina nätverk
OBS!
En Garmin PoE-isoleringskoppling (Power over Ethernet, P/N
010-10580-10) måste användas när du ansluter en
tredjepartsenhet, t.ex. en FLIR kamera, till ett Garmin marint
nätverk. Anslutning av en PoE-enhet direkt till ett Garmin marint
nätverks plotter skadar Garmin plottern och kan skada PoEenheten. Att ansluta en tredjepartsenhet direkt till ett Garmin
marint nätverks plotter kan orsaka en onormalt beteende på
Garmin enheterna, däribland att enheterna inte stängs av
korrekt eller att programvaran slutar fungera.
®
Den här enheten kan anslutas till fler Garmin marina nätverk för
att dela data såsom radar, ekolod och detaljerade kartor. Tänk
på följande när du ansluter Garmin marina nätverksenheter till
enheten.
• Alla enheter anslutna till Garmin marina nätverk måste
anslutas till samma jord.
• En Garmin marin nätverkskabel måste användas för alla
Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Tredje parts CAT5-kablar och RJ45-kopplingar får inte
användas för Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Extra Garmin marina nätverkskablar och kontakter finns
hos din Garmin återförsäljare.
• NETWORK portarna på enheten kan vardera fungera som
en nätverksswitch. Alla kompatibla enheter kan anslutas till
valfri NETWORK-port för att dela data med alla enheter på
båten som är anslutna via en Garmin marin nätverkskabel.
NMEA 2000 – viktigt att tänka på
®
OBS!
Om du ansluter enheten till ett befintligt NMEA 2000 nätverk
NMEA 2000 ska nätverket redan vara anslutet till en strömkälla.
Anslut inte NMEA 2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eftersom endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA
2000 nätverk.
Om du ansluter den här enheten till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eller motornätverk från en annan tillverkare bör du
installera en NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) mellan
befintliga nätverk och Garmin enheterna.
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Den här enheten kan anslutas till ett NMEA 2000 nätverk på din
båt för att dela data från NMEA 2000 kompatibla enheter såsom
en GPS-antenn eller VHF-radio. Med de medföljande NMEA
2000 kablarna och kontakterna kan du ansluta enheten till ditt
befintliga NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt
NMEA 2000 nätverk kan du skapa ett grundläggande nätverk
med kablar från Garmin.
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens
för NMEA 2000 produkter. Du kan hitta det här dokumentet via
länken ”Manuals” (handböcker) på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.
Porten som är märkt NMEA 2000 används för att ansluta
enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.
3
portar) på den medföljande NMEA 0183 datakabeln. Du kan
ansluta en NMEA 0183 enhet per intern Rx-port för att ta
emot data i din Garmin enhet och du kan ansluta upp till tre
NMEA 0183 enheter parallellt till varje intern Tx-port för att
skicka data från din Garmin enhet.
NMEA 0183 anslutningsschema
+
Objekt
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivning
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenn
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
NMEA 2000 droppkabel
Likströmskälla, 12 VDC
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
Likströmskälla, 12 VDC
Kabelstam
NMEA 0183 kompatibel enhet
Objekt Garmin
ledningens
funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Garmin
NMEA 0183 enhetsledledningens färg ningens funktion
Ström
Röd
Ström
Jord
Svart
Datajord
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
• I installationsinstruktionerna till NMEA 0183 enheten finns
uppgifter om hur du identifierar de sändande (Tx) ledningarna
A (+) och B (-) samt de mottagande (Rx) ledningarna A (+)
och B (-).
• Varje Rx- och Tx-port har två ledningar som är märkta A (+)
och B (-) i överensstämmelse med NMEA 0183
konventionen. Anslut A (+)- och B (-)-ledningen för respektive
port till A (+)- och B (-)-ledningarna på den NMEA 0183
enheten. Studera tabellen och kabelschemana när du
ansluter datakabeln till NMEA 0183 enheter.
• Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa
kabellängder. Löd alla kontakter och täta dem med
krympslang.
• På NMEA 0183-information, sidan 6 finns en lista över
godkända NMEA 0183 meningar för data till och från
enheten.
• De interna NMEA 0183 portarna och
kommunikationsprotokollen konfigureras på den anslutna
Garmin enheten. Mer information finns i NMEA 0183 avsnittet
i plotterns användarhandbok.
• Jordledningarna på NMEA 0183 datakabeln och NMEA 0183
enheten ska båda anslutas till jord.
• När du ansluter NMEA 0183 enheter med två sändnings- och
två mottagningsledningar måste inte NMEA 0183 enheterna
anslutas till gemensam jord.
• När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx) eller endast en mottagningsledning
(Rx), måste NMEA 0183 enheterna anslutas till gemensam
jord.
• Vid tvåvägskommunikation med en NMEA 0183 enhet är de
interna portarna på NMEA 0183 datakabeln inte
sammankopplade. Om du till exempel ansluter ingången på
NMEA 0183 enheten till den interna utgående porten 1 på
datakabeln, så kan du ansluta den utgående porten på
NMEA 0183 enheten till en valfri ingående port (port 1, port 2,
port 3 eller port 4) på kabelhärvan.
• Det finns fyra interna NMEA 0183 ingående portar (Rxportar) och två interna NMEA 0183 utgående portar (Tx4
Beskrivning
À
Á
Â
NMEA 2000 strömkabel
-
Anslutning av lampa eller signalhorn
Den här enheten kan användas tillsammans med en lampa, ett
signalhorn eller både och för att avge en ljud- eller ljussignal när
plottern visar ett meddelande. Det här är ett valfritt tillägg och
larmkabeln är inte nödvändig för att enheten ska fungera
normalt. Tänk på följande om du ansluter enheten till en lampa
eller ett signalhorn.
• Larmkretsen växlar till ett lågspänningsläge när larmet
utlöses.
• Maximal ström är 100 mA och ett relä behövs för att
begränsa strömmen från plottern till 100 mA.
• Om du vill växla manuellt mellan visuella larm och ljudlarm
kan du montera enpoliga envägsomkopplare.
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Objekt
Ê
Ë
Ì
Beskrivning
Strömförsörjning
Strömkabel
Signalhorn
Lampa
Relä (100 mA spolström)
Växlar mellan larmsignal från lampan eller signalhornet
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord
Gul
Larm
Viktigt beträffande video-indata och -utdata
Den här enheten kan ta emot bildsignaler från
kompositvideokällor och skicka bildsignaler till en bildskärm,
beroende på modell. Tänk på följande när du ansluter källor för
video-indata och -utdata.
• Plottern kan ha en port för kompositvideoingång märkt CVBS
IN eller två kompositvideoingångar märkta VIDEO 1 och
VIDEO 2.
◦ Till kompositvideoportarna används BNC-kontakter. Du
kan använda en adapter från BNC till RCA för att ansluta
en kompositvideokälla med RCA-kontakter till dessa
portar.
◦ Video från källor som är anslutna till dessa portar kan
endast visas på enheten eller på en extern monitor som
ansluts till enheten. Komposit-video delas inte i Garmin
marina nätverk eller NMEA 2000 nätverk.
• Plottern kan ha en DVI-D-port för videoutgång. Du kan
ansluta en DVI-D- eller DVI-I-kabel till porten och spegla
visningen på en datorskärm eller HD-tv.
◦ Om din enhet har en DVI-kabelkontakt medföljer en
gummipackning. Packningen ska monteras mellan DVIporten och -kabelkontakten för att förhindra skador på
kontakterna.
Stift
À
Á
Â
Ã
Ä
Ledningsfärg
Beskrivning
Bar
Skärm
Rött
Ström, positiv
Svart
Ström, negativ
Vit
CAN, hög
Blå
CAN, låg
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Enhet
Specifikation
Mått
Alla modeller
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (5° till
131 °F)
Material
Gjutet hölje i aluminium och
polykarbonatplast
Vattenklassning*
IEC 60529 IPX7
Mått (B × H × D)
222 × 142 × 66 mm (8,75 ×
5,6 × 2,6 tum)
Modeller på 7 tum
Skärmstorlek (B × H) 155 × 86 mm (6,1 × 3,4 tum)
Modeller på 8 tum
Vikt
1,13 kg (2,5 lbs)
Mått (B × H × D)
244 × 160 × 76 mm (9,6 ×
6,3 × 3,0 tum)
Skärmstorlek (B × H) 178 × 102 mm (7,0 ×
4,0 tum)
Tiotumsmodeller
◦ Vid behov kan du använda en adapter från DVI-D till
HDMI för att ansluta till en HD-tv eller annan HDMI
kompatibel bildskärm.
◦ Vi rekommenderar att du använder DVI-kablar som säljs
av Garmin, men det är även möjligt att använda tredje
parts DVI-kablar av hög kvalitet. Du bör ansluta enheten
och testa DVI-kabeln innan kabeldragningen görs.
OBS!
Du måste använda en Garmin GPSMAP J1939 tillbehörskabel
när du ansluter plottern till J1939 motornätverket för att förhindra
korrosion till följd av fukt. Använder du en annan kabel
ogiltigförklaras garantin.
Om du har ett befintligt motornätverk på båten bör det redan
vara anslutet till strömförsörjningen. Lägg inte till extra
strömförsörjning.
Den här plottern kan anslutas till ett motornätverk på båten för
att läsa data från kompatibla enheter, t.ex. vissa motorer.
Motornätverket följer en standard och använder egna
meddelanden.
Du ska bara ansluta en plotter till ett motornätverk. Att ansluta
fler än en plotter till ett motornätverk kan resultera i oväntade
beteenden.
Porten som är märkt J1939 används för att ansluta enheten till
ett befintligt motornätverk. Du måste dra kabeln inom 6 m (20
fot) från motornätverkets stamnät.
Garmin GPSMAP J1939 tillbehörskabel kräver anslutning till en
strömkälla och korrekt terminering. Mer information om hur du
ansluter till motornätverket finns i tillverkarens dokumentation för
motorn.
1,41 kg (3,1 lbs)
Mått (B × H × D)
290 × 206 × 79 mm (11,4 ×
8,1 × 3,1 tum)
Skärmstorlek (B × H) 218 × 135 mm (8,6 ×
5,3 tum)
®
Att tänka på vid anslutning av J1939 motornätverk
Vikt
Modeller på 12
tum
Vikt
2,36 kg (5,2 lbs)
Mått (B × H × D)
330 × 226 × 79 mm (13,0 ×
8,9 × 3,1 tum)
Skärmstorlek (B × H) 262 × 163 mm (10,3 ×
6,4 tum)
Modeller på 16
tum
Vikt
2,72 kg (6,0 lbs)
Mått (B × H × D)
426 × 275 × 88 mm (16,76 ×
10,81 × 3,45 tum)
Skärmstorlek (B × H) 344 × 193 mm (13,55 × 7,62
tum)
Vikt
4,3 kg (9,5 lbs)
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Elektriska specifikationer
Enhet
Specifikation
Mått
Alla modeller
Ineffekt
Från 10 till 32 V
likström
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 förbrukning
Max. 75 mA
Modeller på 7 tum
Maximal strömanvändning vid 24 W
10 V DC
Typisk strömförbrukning vid
12 V DC
1,5 A
Maximal strömförbrukning på
12 V DC
2,0 A
Säkring
6 A, 125 V snabbverkande
Säkerhetsavstånd till kompass 800 mm (31,5
tum)
Modeller på 8 tum
Maximal strömanvändning vid 27 W
10 V DC
Typisk strömförbrukning vid
12 V DC
1,8 A
5
Enhet
Specifikation
Mått
Maximal strömförbrukning på
12 V DC
2,3 A
Säkring
6 A, 125 V snabbverkande
Typ
127489 Motorparametrar: Dynamiska
127493 Transmissionsparametrar: Dynamiska
127504 AC-utgångsstatus
127505 Vätskenivå
Maximal strömanvändning vid 30 W
10 V DC
127508 Batteristatus
Typisk strömförbrukning vid
12 V DC
1,95 A
129039 AIS klass B positionsrapport
Maximal strömförbrukning på
12 V DC
2,5 A
Säkring
6 A, 125 V snabbverkande
129038 AIS klass A positionsrapport
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
129539 GNSS DOP:er
129794 AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129809 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del A
Säkerhetsavstånd till kompass 650 mm
(25,6 tum)
129810 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del B
130310 Miljöparametrar
Modeller på 12 tum Maximal strömanvändning vid 36 W
10 V DC
Typisk strömförbrukning vid
12 V DC
2,5 A
Maximal strömförbrukning på
12 V DC
3,0 A
Säkring
6 A, 125 V snabbverkande
Säkerhetsavstånd till kompass 650 mm
(25,6 tum)
130311 Miljöparametrar (används inte längre)
130313 Luftfuktighet
130314 Faktiskt tryck
NMEA 0183-information
Typ
Sats
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs eller spårstyrning
(autopilot) mening "B"
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till
destination)
Modeller på 16 tum Maximal strömanvändning vid 57,2 W
10 V DC
Typisk strömförbrukning vid
12 V DC
3,82 A
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till
waypoint
Maximal strömförbrukning på
12 V DC
5,24 A
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
Säkring
8 A, 125 V snabbverkande
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud
och longitud)
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva
satelliter
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB
RMB: Rekommenderad minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum
för specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
126208 NMEA: Gruppfunktion för kommando,
begära och godkänna
VTG: Kurs över mark och markhastighet
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
126464 Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGRME
E: Beräknat fel
126996 Produktinformation
PGRMM
M: Kartdatum
127250 Fartygets kurs
PGRMZ
Z: Höjd
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
SDDBT
DBT: Djup under givare
128267 Vattendjup
SDDPT
DPT: Djup
129025 Position snabb uppdatering
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
129026 COG och SOG: Snabb uppdatering
SDVHW
VHW - Fart genom vattnet och
kurs
DPT
Djup
DBT
Djup under omvandlare
MTW
Vattentemperatur
VHW
Fart genom vattnet och kurs
WPL
Waypointens plats
DSC
Digital selektiv anropsinformation
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
HDG
Kurs, avvikelse och variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindriktning och -hastighet
Säkerhetsavstånd till kompass 850 mm (33,5
tum)
NMEA 2000 PGN-information
Typ
PGN
Beskrivning
Sända och ta emot 059392 ISO-erkännande
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
129029 GNSS-positionsdata
129540 GNSS-satelliter i vy
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Sända
127258 Magnetisk variation
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
129285 Navigationsrutt och Waypointinformation
Ta emot
065030 Generatorns vanliga grundläggande ACkvantiteter (GAAC)
126992 Systemtid
6
Beskrivning
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
Säkerhetsavstånd till kompass 700 mm (27,6
tum)
Tiotumsmodeller
PGN
Ta emot
Typ
Sats
Beskrivning
MDA
Meteorologisk sammansättning
MWV
Vindhastighet och vinkel
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
Du kan köpa fullständig information om National Marine Electronics
Association (NMEA) format och meningar från: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN-information
Plottern kan ta emot J1939 PGN-meningar. Plottern kan inte
sända över J1939 nätverket.
Mening
Beskrivning
61443
Elektroniskt motorreglage 2
61444
Elektroniskt motorreglage 1
65031
Avgastemperatur
65172
Extra motorkylning
65252
Stäng
65253
Motortimmar och varv
65262
Motortemperatur 1
65263
Motorns vätskenivå eller tryck 1
65270
Tillstånd för inlopp och utlopp 1
65271
Elektrisk fordonskraft
65279
Indikator för vatten i bränslet
65272
Växellådsoljor 1
65248
Fordonsavstånd
65266
Bränsleekonomi (flytande)
65276
Färdvisning
65226
Aktiva diagnostiska felkoder
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin , Garmin logotypen och GPSMAP är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. De här varumärkena får
inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000-logotypen är registrerade varumärken som tillhör
National Marine Electronics Association. HDMI är ett registrerat varumärke som tillhör
HDMI Licensing, LLC.
®
®
®
7
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising