Garmin | GPSMAP® 7407 | Garmin GPSMAP® 7407 Installeringsinstruksjoner

Garmin GPSMAP® 7407 Installeringsinstruksjoner
GPSMAP 7400/7600serien
®
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Denne enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formatert til
FAT32.
2
3
4
5
6
7
Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
Velg Last ned ved siden av GPSMAP-serie med SD-kort.
Les og godta vilkårene.
Velg Last ned.
Velg Løp.
Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Nødvendige verktøy
• Boremaskin og borbits
◦ Bøylemontering: borbits som egner seg for overflaten og
festeanordningene
◦ Innbygging: borbits på 13 mm (1/2 tommer), 7,2 mm
(5/16 tommer) og 3,5 mm (1/8 tommer)
• Stjerneskrutrekker nr. 2
• Løvsag eller universalverktøy
• Fil og sandpapir
• Maritim tetningsmasse (anbefales)
Hensyn ved montering
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener båten.
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til alle grensesnitt på
enheten, for eksempel tastatur, berøringsskjerm og kortleser,
hvis det er aktuelt.
• Monteringsstedet må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekk og tilkoblinger.
• Kan ikke monteres på en flat, vannrett overflate. Må
monteres på en loddrett overflate.
Laste inn ny programvare på et minnekort
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
Januar 2017
Trykt i Taiwan
190-02071-78_0C
Plasseringen og visningsvinkelen bør testes før du monterer
enheten. Høye visningsvinkler fra over og under skjermen
kan forårsake et dårlig bilde.
Bøylemontere enheten
LES DETTE
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
Festeanordningene (skruene eller mutterne, skivene og boltene)
følger ikke med. Bøylemonteringsbraketten følger med enkelte
modeller. Før du kan bøylemontere enheten, må du om
nødvendig kjøpe en bøylemonteringsbrakett. Du må også kjøpe
festeanordninger som passer til hullene i
bøylemonteringsbraketten, og som fester den til den aktuelle
monteringsoverflaten på best mulig måte. Størrelsen på de
nødvendige styrehullene er avhengig av festeanordningene du
kjøper.
1 Bruk bøylemonteringsbraketten À som mal, og merk av de
fire styrehullene Á.
7 Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at
monteringshullene på enheten er på linje med de større
hullene på 7,2 mm (5/16 tomme) på malen.
8 Hvis monteringshullene på enheten ikke er på linje, merker
du av plasseringen for de nye hullene.
9 Bruk en borbits på 7,2 mm (5/16 tomme) til å bore de større
hullene.
10 Begynn i et hjørne av malen, og plasser en mutterplate À
over det større hullet Á du boret i trinn 9.
Det mindre hullet på 3,5 mm (1/8 tomme) Â på mutterplaten
skal være på linje med det mindre hullet på malen.
11 Hvis det mindre hullet på 3,5 mm (1/8 tomme) på mutterplaten
ikke er på linje med det mindre hullet på malen, merker du av
plasseringen for det nye hullet.
Gjenta
trinn 10 og 11 for å bekrefte plasseringen av de
12
gjenværende mutterplatene og hullene på malen.
13 Bruk en borbits på 3,5 mm (1/8 tomme) til å bore de mindre
hullene.
14 Fjern malen fra monteringsoverflaten.
15 Begynn i et hjørne av monteringsplasseringen, og plasser en
mutterplate à på baksiden av monteringsoverflaten, slik at de
større og de mindre hullene står på linje.
Den uthevede delen av mutterplaten skal passe inn i det
større hullet.
2 Bor styrehullene med en borbits som egner seg for
festeanordningene.
3 Fest bøylemonteringsbraketten til overflaten ved hjelp av
festeanordningene Â.
4 Fest bøylebrakettknottene à på sidene av enheten.
5 Plasser enheten i bøylemonteringsbraketten, og stram til
knottene.
Bygge inn enheten
LES DETTE
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innebygge enheten. Det
er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis
du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet
når den er montert.
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å
bygge enheten inn i dashbordet.
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å montere enheten.
2 Fest malen til det utvalgte stedet.
3 Bruk en borbits på 13 mm (1/2 tomme) til å bore ett eller flere
av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt på
malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
4 Bruk en løvsag eller et universalverktøy, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av streken på malen.
Plasser
enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
5
6 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på
utsnittet.
2
16 Fest mutterplaten til monteringsoverflaten ved å feste en M3skrue Ä i det mindre hullet på 3,5 mm (1/8 tomme).
17 Gjenta trinn 15–16 for å feste de gjenværende mutterplatene
til monteringsoverflaten.
Installer
gummipakningen Å på baksiden av enheten.
18
Delene på gummipakningen har lim på baksiden. Husk å
fjerne beskyttelsespapiret før de festes på enheten.
Hvis
du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
19
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.
MERK: Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende
værdekslene for å forhindre korrosjon i metallkontaktene.
20 Påfør maritim tetningsmasse mellom monteringsoverflaten og
enheten for å tette skikkelig og forhindre lekkasje bak
dashbordet.
21 Hvis du skal ha tilgang til baksiden av enheten, bruk maritim
tetningsmasse rundt utskjæringen.
22 Plasser enheten i utsnittet.
23 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende M4-skruene Æ.
24 Tørk vekk all overflødig tetningsmasse.
25 Monter den dekorative kanten ved å klikke den på plass rundt
kanten av enheten.
Kabel- og tilkoblingshensyn
• Kablene kan ha blitt pakket uten påmonterte låseringer. I så
fall bør du trekke kablene før du fester låseringene.
• Når en låsering er festet på en kabel, må du kontrollere at
ringen er godt festet, og at O-ringen er på plass, slik at
tilkoblingen forblir sikker.
Hensyn ved Garmin Marine Network
LES DETTE
Du må bruke en PoE-isoleringskopler (Power over Ethernet) fra
Garmin (P/N 010-10580-10) når du kobler til en
tredjepartsenhet, for eksempel et kamera fra FLIR , til et Garmin
Marine Network. Det er skadelig for Garmin kartplotteren å koble
en PoE-enhet direkte til en Marine Network-kartplotter fra
Garmin, og det kan skade PoE-enheten. Garmin enhetene får
en avvikende atferd hvis du kobler en tredjepartsenhet direkte til
en kartplotter i et Garmin Marine Network. Du vil for eksempel
ikke kunne slå av enhetene, og programvaren fungerer ikke som
normalt.
®
Strømkabel / NMEA 0183-kabel
®
• Kabelklemmen kobler enheten til strøm, NMEA 0183 enheter
og en lampe eller et signalhorn for synlige varsler eller
lydvarsler.
• Hvis det er nødvendig å forlenge NMEA 0183 ledningene
eller alarmledningene, skal du bruke en ledning på 22 AWG
(0,33 mm²).
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Kraft
Svart
Jord (strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 internport 1 Tx (ut)
Brun
NMEA 0183 internport 1 Rx (inn)
Grå
NMEA 0183 internport 2 Tx (ut)
Fiolett
NMEA 0183 internport 2 Rx (inn)
Oransje
Tilbehør på
Gul
Alarm, lav spenning
Koble kabelklemmen til en strømkilde
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
1 Før kabelklemmen til strømkilden og til enheten.
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
3 Installer låseringen og O-ringen på enden av kabelklemmen
om nødvendig.
4 Sett kabelen inn i strømkontakten POWER på baksiden av
enheten, og trykk den godt på plass.
5 Vri låseringen med klokken for å feste kabelen til enheten.
Flere jordingshensyn
Dette hensynet gjelder bare enheter som har en jordingsskrue.
Ikke alle modeller har en jordingsskrue.
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner. Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke
jordingsskruen på huset til å koble enheten til båtens jord for
vann for å unngå forstyrrelsen.
Denne enheten kan kobles til flere enheter med Garmin Marine
Network for å dele data som radar, ekkolodd og detaljerte kart.
Når du kobler enheter med Garmin Marine Network til denne
enheten, bør du tenke over følgende.
• Alle enheter som er koblet til Garmin Marine Network, må
kobles til samme jord.
• Du må bruke en kabel for Garmin Marine Network for alle
tilkoblinger med Garmin Marine Network.
◦ Du kan ikke bruke tredjeparts CAT5-kabler eller RJ45kontakter for tilkoblinger til Garmin Marine Network.
◦ Du kan få tak i flere kabler for Garmin Marine Network og
kontakter hos Garmin forhandlere.
• Hver av portene på enheten som er merket NETWORK
fungerer som en nettverkssvitsj. Alle kompatible enheter kan
kobles til alle NETWORK porter for å dele data med alle
enheter på båten som er tilkoblet med en kabel for Garmin
Marine Network.
Hensyn for NMEA 2000
®
LES DETTE
Hvis du kobler denne enheten til et eksisterende NMEA 2000
nettverk, skal NMEA 2000 nettverket allerede være koblet til
strøm. Ikke koble NMEA 2000 strømkabelen til et eksisterende
NMEA 2000 nettverk. Det skal bare være koblet én strømkilde til
et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du kobler dette nettverket til et eksisterende NMEA 2000
nettverk eller et motornettverk fra en annen produsent, må du
montere en NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) mellom
det eksisterende nettverket og Garmin enhetene.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Denne enheten kan kobles til et nettverk av typen NMEA 2000
på båten for å dele data fra enheter som er kompatible med
NMEA 2000, som en GPS-antenne eller en VHF-radio. De
medfølgende kablene og kontaktene for NMEA 2000 lar deg
koble enheten til det eksisterende NMEA 2000 nettverket. Hvis
du ikke har et eksisterende NMEA 2000 nettverk, kan du
opprette et grunnleggende nettverk ved hjelp av kabler fra
Garmin.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Du finner dokumentet under koblingen
Brukerveiledninger på produktsiden for enheten på
www.garmin.com.
3
Du bruker porten som er merket NMEA 2000 til å koble enheten
til et standard nettverk av typen NMEA 2000.
• Det er fire interne NMEA 0183-inndataporter (Rx-porter) og to
interne NMEA 0183-utdataporter (Tx-porter) på den
medfølgende NMEA 0183-datakabelen. Du kan koble én
NMEA 0183-enhet per interne Rx-port for å lese inn data på
enheten fra Garmin. Du kan koble til opptil tre NMEA 0183enheter parallelt til hver interne Tx-port for å motta data fra
enheten fra Garmin.
NMEA 0183 – tilkoblingsdiagram
+
Element
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenne
Tenningsbryter eller innebygd bryter
NMEA 2000 strømkabel
Droppkabel for NMEA 2000
Strømkilde på 12 VDC
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
NMEA 2000 T-kontakt
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling
• Se i installeringsinstruksjonene for NMEA 0183-enheten for å
finne frem til sendekablene (Tx) A (+) og B (-) og
mottakskablene (Rx) A (+) og B (-).
• Hver interne Rx- og Tx-port har to kabler, merket A (+) og B
(-) i henhold til NMEA 0183-konvensjonen. Koble de
tilsvarende kablene A (+) og B (-) for hver port til kablene A
(+) og B (-) til enheten som samsvarer med NMEA 0183. Se
tabellen og tilkoblingsdiagrammene når du kobler
datakabelen til NMEA 0183-enheter.
• Du må bruke et skjermet, snodd 28 AWG-ledningspar ved
forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene, og forsegle
dem med varmekrymperør.
• Du finner en liste over godkjente NMEA 0183-setninger som
sendes til og leses av enheten, på Informasjon om NMEA
0183, side 6.
• De interne NMEA 0183-portene og
kommunikasjonsprotokollene er konfigurert på den tilkoblede
enheten fra Garmin. Se i NMEA 0183-delen av kartplotterens
brukerveiledning hvis du vil ha mer informasjon.
• Jordledningene på NMEA 0183-datakabelen og NMEA 0183enheten må begge være jordet.
• Når du kobler til NMEA 0183-enheter med to utgående og to
inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 0183enheten å være koblet til felles jord.
• Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én utgående
(Tx) eller én inngående (Rx) ledning, må NMEA 0183enhetene være koblet til felles jord.
• For toveiskommunikasjon med en NMEA 0183-enhet er de
interne portene på NMEA 0183-datakabelen ikke forbundet.
Hvis inndataene for NMEA 0183-enheten for eksempel er
koblet til intern utdataport 1 på datakabelen, kan du koble
utdataporten på NMEA 0183-enheten til alle de interne
portene for inndata (port 1, port 2, port 3 eller port 4) på
kabelklemmen.
4
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
À
Á
Â
Kabelklemme
NMEA 0183-kompatibel enhet
Element Garmin
ledningsfunksjon
Ê
Ë
Ì
Í
Î
-
Garmin
ledningsfarge
NMEA Funksjon for
0183-ledning
Strøm
Rød
Strøm
Jord
Svart
Datajord
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Tilkoblinger for lampe eller signalhorn
Enheten kan brukes sammen med en lampe, et signalhorn eller
begge deler for å avgi signaler med lyd eller lys når kartplotteren
viser en melding. Dette er valgfritt, og alarmledningen er ikke
nødvendig for at enheten skal fungere som normalt. Tenk over
følgende når du kobler enheten til en lampe eller et signalhorn.
• Alarmkretsen går over i en lavspenningstilstand når alarmen
går.
• Maksimal strømstyrke er på 100 mA, og det er nødvendig
med et relé for å begrense strømmen fra kartplotteren til
100 mA.
• Hvis du vil veksle mellom lys- og lydvarsler manuelt, kan du
installere enpolede brytere med én strømretning.
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Ê
Ë
Ì
Strømkilde
Strømkabel
Signalhorn
Lampe
Relé (100 mA coilstrøm)
Brytere til å aktivere og deaktivere lampe- eller signalhornvarsler
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Strøm
Svart
Jord
Gul
Alarm
Hensyn for videoinndata og -utdata
Pinne
Denne enheten tillater videoinndata fra komposittvideokilder og
videoutdata til en skjerm, avhengig av modell. Tenk over
følgende når du kobler til kilder for videoinndata og -utdata.
• Kartplotteren kan ha en komposittvideoinngang merket CVBS
IN eller to komposittvideoinnganger merket VIDEO 1 og
VIDEO 2.
◦ Komposittvideoportene bruker BNC-kontakter. Du kan
bruke en BNC til RCA-adapter for å koble en
komposittvideokilde med RCA-kontakter til disse portene.
◦ Videoen fra kildene som er koblet til disse portene, kan
bare vises på enheten eller på en ekstra skjerm som er
koblet til enheten. Komposittvideo deles ikke over Garmin
Marine Network eller nettverk av typen NMEA 2000.
• Kartplotteren kan ha én DVI-D-videoutgang. Du kan koble en
DVI-D- eller DVI-I-kabel til porten for å vise et gjenspeilet
bilde av skjermen på en dataskjerm eller HD TV.
◦ Hvis enheten har en DVI-kabelkontakt, følger det med en
gummipakning. Pakningen må installeres mellom DVIporten og kabelkontakten for å unngå skade på kontakten.
À
Á
Â
Ã
Ä
Ledningsfarge
Beskrivelse
Uisolert
Beskyttelse
Rød
Spenning, positiv
Svart
Spenning, negativ
Hvit
CAN høy
Blå
CAN lav
Spesifikasjoner
Fysiske spesifikasjoner
Enhet
Spesifikasjon
Alle modeller
Temperaturom- Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
råde
Materiale
Mål
Støpt aluminium og polykarbonatplast
Vanntetthetsvur- IEC 60529 IPX7
dering*
Modeller på syv Mål (B × H × D) 222 × 142 × 66 mm
tommer
(8,75 × 5,6 × 2,6 tommer)
Skjermstørrelse 155 × 86 mm (6,1 × 3,4 tommer)
(B × H)
Vekt
Modeller på
8 tommer
1,13 kg (2,5 pund)
Mål (B × H × D) 244 × 160 × 76 mm
(9,6 × 6,3 × 3,0 tommer)
Skjermstørrelse 178 × 102 mm (7,0 × 4,0 tommer)
(B × H)
Vekt
◦ Du kan eventuelt bruke en DVI-D til HDMI adapter for å
koble til en HD TV eller en annen HDMI kompatibel
skjerm.
◦ Selv om vi anbefaler at du bruker DVI-kabler som selges
av Garmin, kan du også bruker tredjeparts DVI-kabler av
høy kvalitet. Du bør teste DVI-kabelen ved å koble
sammen enhetene før du trekker kabelen.
®
Modeller på 10
tommer
Skjermstørrelse 218 × 135 mm (8,6 × 5,3 tommer)
(B × H)
Vekt
Modeller på
12 tommer
Denne kartplotteren kan kobles til et motornettverk på båten din
for å lese av data fra kompatible enheter, for eksempel enkelte
motorer. Motornettverket følger en standard og bruker egne
meldinger.
Du bør bare koble én kartplotter til ett motornettverk. Hvis du
kobler mer enn én kartplotter til samme motornettverk, kan dette
føre til uventet atferd.
Porten merket J1939 brukes til å koble enheten til det
eksisterende motornettverket. Du må føre kabelen innenfor
6 meter (20 fot) fra basismotornettverket.
Garmin GPSMAP J1939-tilbehørskabelen må være koblet til en
strømkilde og riktig utgang. Du finner mer informasjon om
tilkobling til motornettverket i produsentens
motordokumentasjon.
2,36 kg (5,2 pund)
Mål (B × H × D) 330 × 226 × 79 mm
(13,0 × 8,9 × 3,1 tommer)
Skjermstørrelse 262 × 163 mm (10,3 × 6,4 tommer)
(B × H)
Hensyn ved tilkobling av J1939-motornettverket
LES DETTE
Du må bruke en Garmin GPSMAP J1939-tilbehørskabel når du
kobler kartplotteren til J1939-motornettverket, slik at du kan
forhindre korrosjon grunnet fukt. Hvis du bruker en annen kabel,
blir garantien din ugyldig.
Hvis du har et eksisterende motornettverk på båten, skal det
allerede være koblet til strøm. Ikke legg til en ekstra
strømforsyning.
1,41 kg (3,1 pund)
Mål (B × H × D) 290 × 206 × 79 mm
(11,4 × 8,1 × 3,1 tommer)
Vekt
Modeller på
16 tommer
2,72 kg (6,0 pund)
Mål (B × H × D) 426 × 275 × 88 mm
(16,76 × 10,81 × 3,45 tommer)
Skjermstørrelse 344 × 193 mm
(B × H)
(13,55 × 7,62 tommer)
Vekt
4,3 kg (9,5 pund)
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Elektriske spesifikasjoner
Enhet
Spesifikasjon
Mål
Alle modeller
Inngangseffekt
Fra 10 til 32 VDC
NMEA 2000 LEN
2
Strømforbruk for NMEA
2000
Maksimalt 75 mA
Maksimalt strømforbruk
på 10 VDC
24 W
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
1,5 A
Maksimalt strømforbruk
på 12 VDC
2,0 A
Sikring
6 A, 125 V hurtigsikring
Trygg avstand fra et
kompass
800 mm
(31,5 tommer)
Modeller på syv
tommer
Modeller på 8 tommer Maksimalt strømforbruk
på 10 VDC
27 W
5
Enhet
Modeller på 10
tommer
Modeller på
12 tommer
Spesifikasjon
Mål
Type
PGN
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
1,8 A
Motta
065030 Generatorens gjennomsnittlige vekselstrømmengde (GAAC)
Maksimalt strømforbruk
på 12 VDC
2,3 A
Sikring
6 A, 125 V hurtigsikring
127489 Motorparametere: Dynamiske
Trygg avstand fra et
kompass
700 mm
(27,6 tommer)
127504 Status for vekselstrøm
Maksimalt strømforbruk
på 10 VDC
30 W
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
1,95 A
Maksimalt strømforbruk
på 12 VDC
2,5 A
Sikring
6 A, 125 V hurtigsikring
Trygg avstand fra et
kompass
650 mm
(25,6 tommer)
129809 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del
A
Maksimalt strømforbruk
på 10 VDC
36 W
129810 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del
B
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
2,5 A
130310 Miljøparametere
Maksimalt strømforbruk
på 12 VDC
3,0 A
Sikring
6 A, 125 V hurtigsikring
Trygg avstand fra et
kompass
650 mm
(25,6 tommer)
Maksimalt strømforbruk
på 10 VDC
57,2 W
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
126992 Systemtid
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
127493 Sendeparametere: Dynamiske
127505 Væskenivå
127508 Batteristatus
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129539 GNSS DOPer
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
130311 Miljøparametere (foreldet)
130313 Luftfuktighet
130314 Faktisk trykk
Informasjon om NMEA 0183
Type
Setning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot) setning "B"
3,82 A
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted
til mål
Maksimalt strømforbruk
på 12 VDC
5,24 A
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til
veipunkt
Sikring
8 A, 125 V hurtigsikring
GPGGA
GGA: Faste data for globalt posisjoneringssystem
Trygg avstand fra et
kompass
850 mm
(33,5 tommer)
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon
(breddegrad og lengdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive
satellitter
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
060928 ISO-adressekrav
GPRMC
126208 NMEA: Gruppefunksjon for kommando,
forespørsel og bekreftelse
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
Modeller på
16 tommer
NMEA 2000 PGN-informasjon
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
GPRTE
RTE: Ruter
126464 Gruppefunksjon for å sende og motta PGNliste
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet
126996 Produktinformasjon
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
127250 Fartøykurs
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
128259 Fart: Vannreferanse
PGRME
E: Beregnet feil
128267 Vanndybde
PGRMM
M: Kartdatum
129025 Posisjon: Rask oppdatering
PGRMZ
Z: Høyde
129026 COG og SOG: Rask oppdatering
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
129029 GNSS-posisjonsdata
SDDPT
DPT: Dybde
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
130306 Vinddata
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
DPT
Dybde
127258 Magnetisk variasjon
DBT
Dybde under svinger
129283 Kryssrutefeil
MTW
Vanntemperatur
129284 Navigasjonsdata
VHW
Fart og retning i vann
129285 Navigasjonsrute- og veipunktinformasjon
WPL
Veipunktposisjon
130312 Temperatur
Sende
6
Beskrivelse
Motta
Type
Setning
Beskrivelse
DSC
Informasjon om Digital Selective
Calling (digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
HDG
Kurs, avvik og variasjon
HDM
Magnetisk kurs
MWD
Vindretning og vindstyrke
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
MWV
Vindstyrke og -vinkel
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet (National
Marine Electronics Association) og tilhørende setninger fra: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN-informasjon
Kartplotteren kan motta J1939 PGN-setninger. Kartplotteren kan
ikke overføre via J1939 -nettverket.
Setning
Beskrivelse
61443
Elektronisk motorstyring 2
61444
Elektronisk motorstyring 1
65031
Utblåsningstemperatur
65172
Tilleggskjølevæske til motoren
65252
Avslåing
65253
Motortimer og -omdreininger
65262
Motortemperatur 1
65263
Motorens væskenivå eller trykk 1
65270
Inntaks- eller utblåsningsforhold 1
65271
Kjøretøyets elektriske strøm
65279
Vann i drivstoff-indikator
65272
Girolje 1
65248
Avstanden til kjøretøy
65266
Drivstofføkonomi (væske)
65276
Instrumenter på dashbordet
65226
Problemkoder for aktiv diagnostikk
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin , Garmin logoen og GPSMAP er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 , og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National
Marine Electronics Association. HDMI er et registrert varemerke for HDMI Licensing,
LLC.
®
®
®
7
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising