Garmin | GPSMAP® 7408 | Installation guide | Garmin GPSMAP® 7408 Instrukcja instalacji

Garmin GPSMAP® 7408 Instrukcja instalacji
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Aktualizacja oprogramowania
GPSMAP 7400/7600
Series
®
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin .
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin działem pomocy technicznej
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
April 2015
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz opcję Pobierz obok pozycji Sieć Garmin Marine
Network z kartą SD.
4 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
5 Wybierz Pobierz.
6 Wybierz Bieg.
7 Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowania
urządzenie powróci do normalnej pracy.
5 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Niezbędne narzędzia
• Wiertarka i wiertła
◦ Uchwyt pałąkowy: wiertła dostosowane do powierzchni
montażowej i elementu montażowego
◦ Uchwyt do montażu wpuszczanego: wiertło o średnicy
13 mm (1/2 cala), wiertło o średnicy 7,2 mm (5/16 cala)
i wiertło o średnicy 3,5 mm (1/8 cala)
• Wkrętak krzyżowy nr 2
• Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
• Pilnik i papier ścierny
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich (zalecany)
Uwagi dotyczące montażu
UWAGA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Korzystając z dołączonego osprzętu i szablonu, urządzenie
można zamontować wykorzystując jedną z dwóch metod.
Printed in Taiwan
190-01841-80_0B
Można użyć dołączonego uchwytu i osprzętu, aby zamontować
urządzenie na uchwycie pałąkowym. Można także użyć
dołączonego szablonu i osprzętu do zamontowania urządzenia
na płasko na desce rozdzielczej.
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
• Miejsce montażu powinno umożliwić wygodną obsługę
urządzenia podczas podróży łodzią.
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
wszystkich interfejsów urządzenia, takich jak klawiatura,
ekran dotykowy i czytnik kart, jeśli są używane.
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić je przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
• Miejsce to musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie
wszystkich przewodów.
Montaż urządzenia na uchwycie pałąkowym
UWAGA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Osprzęt do montażu na uchwycie pałąkowym (śruby i podkładki
lub nakrętki, podkładki i sworznie) należy zakupić osobno.
Zanim będzie możliwe zamontowanie urządzenia na uchwycie
pałąkowym, należy wybrać osprzęt montażowy pasujący do
otworów we wsporniku i umożliwiający bezpieczne
przymocowanie do określonej powierzchni montażowej.
Wymagany rozmiar otworów prowadzących jest zależny od
wybranego osprzętu do montażu.
1 Używając dołączonego wspornika do montażu na uchwycie
pałąkowym À jako szablonu, zaznacz położenie czterech
otworów prowadzących Á.
2 Nawierć otwory prowadzące, używając wiertła
odpowiedniego do zastosowanego materiału.
3 Przymocuj wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym do
powierzchni przy użyciu osprzętu do montażu Â.
4 Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym Ã.
5 Umieść urządzenie we wsporniku do montażu na uchwycie
pałąkowym i dokręć pokrętła.
2
Płaski montaż urządzenia
UWAGA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż
urządzenia na desce rozdzielczej.
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
2 Zamocuj szablon w wybranym miejscu montażu.
3 Używając wiertła o średnicy 13 mm (1/2 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
4 Za pomocą wyrzynarki lub narzędzia obrotowego przetnij
powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej linii na
szablonie.
5 Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.
7 Po dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że
otwory montażowe urządzenia są wyrównane z większymi
otworami o średnicy 7,2 mm (5/16 cala) na szablonie.
8 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów.
9 Używając wiertła o średnicy 7,2 mm (5/16 cala), wywierć
większe otwory.
10 Zaczynając od jednego rogu szablonu, umieść podkładkę À
nad większym otworem Á wywierconym w kroku 9.
Mniejszy otwór o średnicy 3,5 mm (1/8 cala) Â na podkładce
powinien być wyrównany z mniejszym otworem na szablonie.
11 Jeśli mniejszy otwór o średnicy 3,5 mm (1/8 cala) na
podkładce nie jest wyrównany z mniejszym otworem na
szablonie, zaznacz nowe położenie otworów.
12 Powtórz kroki 10 i 11, aby sprawdzić umiejscowienie
pozostałych podkładek i otworów na szablonie.
13 Używając wiertła o średnicy 3,5 mm (1/8 cala), wywierć
mniejsze otwory.
Usuń
szablon z powierzchni montażowej.
14
15 Zaczynając od jednego rogu powierzchni montażowej,
umieść podkładkę Ã z tyłu powierzchni montażowej,
wyrównując duży i mały otwór.
Wysunięta część podkładki powinna pasować do większego
otworu.
Informacje o wiązce przewodów
16 Przymocuj podkładkę do powierzchni montażowej,
przykręcając dostarczoną śrubę M3 Ä przez mniejszy otwór
o średnicy 3,5 mm (1/8 cala).
17 Powtórz kroki 15–16, aby przymocować pozostałe podkładki
do powierzchni montażowej.
18 Zamocuj gumową uszczelkę Å z tyłu urządzenia.
Gumowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.
19 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.
UWAGA: Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy
zasłonić nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych
zatyczek ochronnych.
20 Wypełnij przestrzeń między urządzeniem a powierzchnią
montażową środkiem uszczelniającym do zastosowań
morskich, aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie
i zapobiec wyciekom pod deską rozdzielczą.
21 Jeśli po zamontowaniu urządzenia będzie można uzyskać
dostępu do jego tylnej części, nałóż środek uszczelniający do
zastosowań morskich wokół wycięcia.
22 Umieść urządzenie w wycięciu.
23 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych śrub M4 Æ.
24 Wytrzyj nadmiar środka uszczelniającego.
25 Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatrzaskując ją wokół krawędzi
urządzenia.
Uwagi dotyczące przewodów i połączeń
UWAGA
Jeśli model jest wyposażony w port DVI, do urządzenia
dołączona jest niebieska gumowa uszczelka. Uszczelkę należy
zamocować między portem DVI a złączem przewodu DVI w celu
uniknięcia uszkodzeń złączy.
• Aby ułatwić doprowadzenie, Garmin przewody sieciowe
Marine Network, przewody zasilające i NMEA 0183, a także
przewody przetwornika zostały dołączone bez
zainstalowanych kółek blokujących. Należy doprowadzić
kable przed zainstalowaniem kółek blokujących.
• Po podłączeniu kółka blokującego do kabla należy upewnić
się, że kółko jest prawidłowo podłączone, a także że obecna
jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia bezpieczeństwa
połączenia zasilania lub danych.
®
• Wiązka przewodów łączy urządzenie z zasilaniem,
urządzeniami NMEA 0183 oraz lampą lub brzęczykiem
emitującymi alerty wizualne lub dźwiękowe.
• Wiązka przewodów jest pakowana bez zainstalowanego
pierścienia blokującego. Przewód należy doprowadzić przed
zainstalowaniem pierścienia blokującego.
• Po podłączeniu pierścienia blokującego do wiązki przewodów
upewnij się, że pierścień jest prawidłowo podłączony, a także
że obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia
bezpieczeństwa połączenia.
• Urządzenie ma dwa wewnętrzne porty NMEA 0183 służące
do podłączenia zgodnych urządzeń NMEA 0183. Przy
podłączaniu urządzenia zarówno do przesyłania, jak
i odbierania, użyj przewodów z tego samego wewnętrznego
portu NMEA 0183.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów NMEA 0183 lub
alarmowego, użyj przewodu 22 AWG (0,33 mm²).
Element Kolor przewodu Funkcja przewodu
Czerwony
Zasilanie
Czarny
Uziemienie (zasilanie i NMEA 0183)
Niebieski
NMEA 0183 port wewnętrzny 1 Tx
(wyjście)
Ã
Brązowy
NMEA 0183 port wewnętrzny 1 Rx
(wejście)
Ä
Szary
NMEA 0183 port wewnętrzny 2 Tx
(wyjście)
Å
Fioletowy
NMEA 0183 port wewnętrzny 2 Rx
(wejście)
Pomarańczowy
Akcesorium włączone
Żółty
Alarm niskiego poziomu zasilania
À
Á
Â
Æ
Ç
Podłączanie wiązki przewodów do zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
1 Poprowadź wiązkę przewodów do źródła zasilania i do
urządzenia.
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.
3 Zamocuj kółko blokujące i okrągłą uszczelkę na końcu wiązki
przewodów.
4 Podłącz wiązkę przewodów do urządzenia poprzez
obrócenie kółka blokującego w prawo.
Przedłużanie przewodu zasilającego
W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy
użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do
wymaganej długości.
3
Uwagi dotyczące sieci
UWAGA
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć NMEA 2000 , powinna być
już podłączona do zasilania. Nie podłączaj przewodu
zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej już sieci NMEA
2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania powinno być
podłączone do sieci NMEA 2000.
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.
®
Element
Opis
Bezpiecznik
À
Á
Â
Bateria
1,8 m (6 stóp) bez przedłużacza
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Splot
• Przedłużacz 12 AWG (3,31 mm²), do 4,6 m (15 stóp)
• Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²), do 7 m (23 stóp)
• Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm²), do 11 m (36 stóp)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Maksymalna długość przedłużacza 11 m (36 stóp)
Dodatkowa uwaga dotycząca uziemienia
To urządzenie można podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi,
aby udostępniać dane z urządzeń zgodnych z siecią NMEA
2000, takich jak antena GPS lub radio VHF. Dołączone
przewody i złącza NMEA 2000 umożliwiają podłączenie
urządzenia do istniejącej sieci NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie
jest jeszcze dostępna sieć NMEA 2000, można utworzyć
podstawową sieć za pomocą przewodów Garmin.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „Podstawowe informacje
dotyczące sieci NMEA 2000” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Dokument można
znaleźć po kliknięciu łącze „Podręczniki” na stronie urządzenia
w serwisie www.garmin.com.
Port oznaczony jako NMEA 2000 służy do podłączania
urządzenia do standardowej sieci NMEA 2000.
Ta uwaga dotyczy wyłącznie urządzeń wyposażonych w śrubę
uziemiającą. Nie wszystkie urządzenia są wyposażone w śrubę
uziemiającą.
W przypadku większości sposobów instalacji to urządzenie nie
wymaga dodatkowego uziemienia obudowy. Jeśli występują
zakłócenia, można użyć śruby uziemienia na obudowie, aby
podłączyć urządzenie do wodnego uziemienia łodzi
i wyeliminować zakłócenia.
Element
Uwagi dotyczące sieci Garmin Marine Network
To urządzenie można podłączyć do dodatkowych urządzeń sieci
morskiej Garmin Marine Network w celu udostępniania danych,
takich jak radar, sonar i szczegółowe mapy. Podczas
podłączania urządzeń sieci Garmin Marine Network do tego
urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Przewód sieciowy Garmin Marine Network musi być używany
dla wszystkich połączeń sieci Garmin Marine Network.
◦ Dla połączeń sieci Garmin Marine Network nie należy
używać przewodów CAT5 i złączy RJ45 innych firm.
◦ Dodatkowe przewody i złącza sieci Garmin Marine
Network są dostępne u dealera firmy Garmin.
• Porty NETWORK urządzenia działają jako przełączniki
sieciowe. Wszystkie zgodne urządzenia można podłączyć do
dowolnego portu NETWORK w celu udostępniania danych
dla wszystkich urządzeń na łodzi, które są połączone
przewodem sieciowym Garmin Marine Network.
4
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Opis
Urządzenie firmy Garmin zgodne z siecią NMEA 2000
Antena GPS
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Przewód zasilający sieci NMEA 2000
Kabel podłączeniowy NMEA 2000
Źródło zasilania 12 V DC
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Trójnik NMEA 2000
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183
• Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym
z interfejsem NMEA 0183 urządzeniem powinna zawierać
informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu
przesyłowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (-).
• Podczas podłączania zgodnych z interfejsem NMEA 0183
urządzeń z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma
przewodami odbiorczymi, nie jest konieczne podłączanie
magistrali NMEA 2000 oraz urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
• Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA 0183
urządzenia z jednym przewodem przesyłowym (Tx) i jednym
przewodem odbiorczym (Rx), magistralę NMEA 2000 oraz
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 należy
podłączyć do wspólnego uziemienia.
Schemat połączeń interfejsu NMEA 0183
+
Pozycja
-
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
À
Á
Â
Wiązka przewodów
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Pozycja Funkcja
Kolor
przewodu firmy przewodu
Garmin
firmy Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA
0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie
Czarny
Uziemienie danych
Tx
Niebieski
Rx/A (+)
Rx
Brązowy
Tx/A (+)
wideo i wyjścia wideo należy zwrócić uwagę na następujące
kwestie.
• Ploter nawigacyjny może mieć jedno kompozytowe wejście
wideo oznaczone jako CVBS IN lub dwa kompozytowe
wejścia wideo oznaczone jako VIDEO 1 i VIDEO 2.
◦ Te porty kompozytowe wykorzystują złącza BNC. Aby
podłączyć źródło komponentowego sygnału wideo
wyposażone w złącza RCA, można użyć adaptera BNC–
RCA.
◦ Wideo ze źródeł podłączonych do tych portów można
wyświetlać tylko na tym urządzeniu lub dodatkowym
monitorze podłączonym do urządzenia. Kompozytowy
sygnał wideo nie jest udostępniany w ramach sieci Garmin
Marine Network lub sieci NMEA 2000.
• Ploter nawigacyjny może mieć jeden wyjściowy port wideo
DVI-D. Do tego portu można podłączyć przewód DVI-D lub
DVI-I w celu wyświetlania zdublowanego obrazu z ekranu na
monitorze komputerowym lub telewizorze HD.
◦ Jeśli urządzenie jest wyposażone w złącze przewodu DVI,
do urządzenia dołączona jest gumowa uszczelka.
Uszczelkę należy zamocować między portem DVI
a złączem przewodu w celu uniknięcia uszkodzenia
złącza.
Połączenia lampy lub brzęczyka
Urządzenie może być używane z lampą lub brzęczykiem (bądź
z obydwoma urządzeniami jednocześnie) w celu emitowania
alertu dźwiękowego lub świetlnego, kiedy ploter nawigacyjny
wyświetla komunikat. Jest to opcjonalne, a przewód alarmu nie
jest konieczny do prawidłowego działania urządzenia. Podczas
podłączania lampy lub brzęczyka do tego urządzenia należy
zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Obwód alarmu przełącza się do stanu niskiego napięcia
podczas emitowania sygnału dźwiękowego alarmu.
• Maksymalne natężenie wynosi 100 mA; wymagany jest
przekaźnik w celu ograniczenia natężenia z plotera
nawigacyjnego do 100 mA.
• Aby ręcznie przełączać alerty dźwiękowe i świetlne, można
zainstalować jednobiegunowe przełączniki jednokrotne.
◦ W razie potrzeby można użyć adaptera DVI-D do HDMI
w celu podłączenia telewizora HD lub innego
wyświetlacza zgodnego ze standardem HDMI.
◦ Zaleca się użycie przewodów DVI sprzedawanych przez
firmę Garmin, ale możliwe jest także użycie przewodów
DVI wysokiej jakości innych firm. Przed poprowadzeniem
przewodu DVI należy go przetestować poprzez połączenie
urządzeń.
®
Dane techniczne
Specyfikacja fizyczna
Urządzenie
Dane techniczne
Wielkość
Wszystkie modele
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od
5°F do 131°F)
Materiał
Odlewane ciśnieniowo
aluminium i tworzywo
poliwęglanowe
Klasa
wodoszczelności*
IEC 60529 IPX7
Wymiary (szer. × wys.
× gł.)
222 × 142 × 66 mm
(8,75 × 5,6 × 2,6 cala)
Rozmiar wyświetlacza
(szer. × wys.)
155 × 86 mm (6,1 ×
3,4 cala)
Masa
1,13 kg (2,5 funtów)
Wymiary (szer. × wys.
× gł.)
244 × 160 × 76 mm (9,6
× 6,3 × 3,0 cala)
Rozmiar wyświetlacza
(szer. × wys.)
178 × 102 mm (7,0 ×
4,0 cala)
Masa
1,41 kg (3,1 funtów)
Wymiary (szer. × wys.
× gł.)
290 × 206 × 79 mm
(11,4 × 8,1 × 3,1 cala)
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Ê
Ë
Ì
Źródło zasilania
Przewód zasilający
Brzęczyk
Lampa
Przekaźnik (natężenie cewki 100 mA)
Przełączniki do włączania i wyłączania alertów lampy lub
brzęczyka
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czerwony
Zasilanie
Czarny
Uziemienie
Żółty
Alarm
Modele
siedmiocalowe
Modele
ośmiocalowe
Uwagi dotyczące wejścia i wyjścia wideo
To urządzenie przyjmuje sygnał wideo ze źródeł sygnału
kompozytowego oraz — zależnie od modelu — wysyła sygnał
wideo do monitora. Podczas podłączania źródeł wejściowych
Modele
dziesięciocalowe
5
Urządzenie
Modele
dwunastocalowe
Modele
szesnastocalowe
Dane techniczne
Wielkość
Urządzenie
Dane techniczne
Wielkość
Rozmiar wyświetlacza
(szer. × wys.)
218 × 135 mm (8,6 ×
5,3 cala)
Modele
szesnastocalowe
Maks. zużycie energii
przy 10 V DC
57,2 W
Masa
2,36 kg (5,2 funtów)
330 × 226 × 79 mm
(13,0 × 8,9 × 3,1 cala)
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
3,82 A
Wymiary (szer. × wys.
× gł.)
Rozmiar wyświetlacza
(szer. × wys.)
262 × 163 mm (10,3 ×
6,4 cala)
Masa
2,72 kg (6,0 funtów)
Wymiary (szer. × wys.
× gł.)
426 × 275 × 88 mm
(16,76 × 10,81 ×
3,45 cala)
Rozmiar wyświetlacza
(szer. × wys.)
344 × 193 mm (13,55 ×
7,62 cala)
Masa
4,3 kg (9,6 funta)
Maks. pobór prądu przy 5,24 A
12 V DC
Bezpiecznik
8 A, 125 V
szybkodziałający
Bezpieczny dystans dla 300 mm (11,81 cala)
kompasu
Informacje o PGN NMEA 2000
Typ
PGN
Opis
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
059904 Żądanie ISO
Specyfikacja elektryczna
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
Urządzenie
Dane techniczne
Wielkość
126996 Informacje o produkcie
Wszystkie modele
Moc wejściowa
Od 10 do 32 V DC
129026 COG i PND: Szybka aktualizacja
NMEA 2000 — LEN
2
129029 Dane pozycji GNSS
NMEA 2000 — pobór
75 mA maks.
129540 Widoczne satelity GNSS
24 W
130306 Dane o wietrze
Modele siedmiocalowe Maks. zużycie energii
przy 10 V DC
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
1,5 A
130312 Temperatura
Transmisja
127258 Deklinacja magnetyczna
Maks. pobór prądu przy 2,0 A
12 V DC
Bezpiecznik
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
5 A, 125 V
szybkodziałający
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
Bezpieczny dystans dla 310 mm (12,2 cala)
kompasu
Modele ośmiocalowe
Maks. zużycie energii
przy 10 V DC
27 W
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
1,8 A
129285 Informacje o trasie i punktach
Odbiór
126992 Godzina systemowa
127250 Kierunek łodzi
Bezpiecznik
127493 Parametry transmisji: Dynamiczne
5 A, 125 V
szybkodziałający
127488 Parametry silnika: Szybka aktualizacja
127505 Poziom płynu
128259 Prędkość względem wody
Maks. zużycie energii
przy 10 V DC
30 W
128267 Głębokość wody
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
1,95 A
129038 Raport pozycji A klasy AIS
Bezpiecznik
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
129039 Raport pozycji B klasy AIS
5 A, 125 V
szybkodziałający
Bezpieczny dystans dla 460 mm (18,11 cala)
kompasu
Maks. zużycie energii
przy 10 V DC
36 W
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
2,5 A
129040 Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
129539 GNSS DOP
129794 Dane statyczne i związane z podróżą
A klasy AIS
129809 Raport danych statycznych „CS” B klasy
AIS, część A
129810 Raport danych statycznych „CS” B klasy
AIS, część B
130310 Parametry środowiskowe
Maks. pobór prądu przy 3,0 A
12 V DC
130311 Parametry środowiskowe
(zdezaktualizowane)
Bezpiecznik
130313 Wilgotność
5 A, 125 V
szybkodziałający
Bezpieczny dystans dla 460 mm (18,11 cala)
kompasu
6
129284 Dane nawigacji
127489 Parametry silnika: Dynamiczne
Maks. pobór prądu przy 2,5 A
12 V DC
Modele
dwunastocalowe
129283 Błąd zejścia z trasy
Maks. pobór prądu przy 2,3 A
12 V DC
Bezpieczny dystans dla 310 mm (12,2 cala)
kompasu
Modele
dziesięciocalowe
127250 Kierunek łodzi
130314 Rzeczywiste ciśnienie
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Typ
Sentencja
Opis
Transmisja
GPAPB
APB: Sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD
BOD: Namiar (początek do celu)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do
punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu
GPS
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne dane
specyficzne dla satelitów GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
PGRME
E: Szacowany błąd
PGRMM
M: Układ odniesienia
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej
przetwornika
SDDPT
DPT: Głębokość
SDMTW
MTW: Temperatura wody
SDVHW
VHW: Prędkość i kierunek wody
DPT
Głębokość
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
MTW
Temperatura wody
VHW
Prędkość i kierunek wody
WPL
Pozycja punktu
DSC
Informacje cyfrowego wywołania
selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe wywołanie
selektywne
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje
meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS
VHF
Odbiór
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz zdaniach
organizacji National Marine Electronics Association (NMEA): NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
7
Garmin , logo Garmin oraz GPSMAP są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej
zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association. HDMI jest zastrzeżonym znakiem towarowym HDMI Licensing, LLC.
®
®
© 2014 Garmin Ltd. or its subsidiaries
®
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising