Garmin | GPSMAP® 7408 | Garmin GPSMAP® 7408 Installationsinstruktioner

Garmin GPSMAP® 7408 Installationsinstruktioner
GPSMAP 7400/7600
Series
®
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
VARNING
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå in på www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj Hämta bredvid Garmins marina nätverk med SD-kort.
April 2015
4
5
6
7
Läs och godkänn villkoren.
Välj Hämta.
Välj Kör.
Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
OBS! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
Följ
instruktionerna på skärmen.
3
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
Enheten återgår till normalläget när programuppdateringen är
klar.
5 Ta bort minneskortet.
OBS! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Verktyg som behövs
• Borrmaskin och borrar
◦ Bygelfäste: borrar för respektive yta samt verktyg
◦ Infälld montering: 13 mm (1/2 tum) borr, 7,2 mm (5/16 tum),
och 3,5 mm (1/8 tum) borr
• Stjärnmejsel PH2
• Sticksåg eller multiverktyg
• Fil och sandpapper
• Marint tätningsmedel (rekommenderas)
Viktigt vid montering
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
Med hjälp av medföljande monteringsmaterial och mall kan du
montera enheten på två olika sätt. Du kan använda det
medföljande fästet och monteringsmaterialet för att montera
enheten med bygelfäste, eller använda den medföljande mallen
och monteringsmaterialet för infälld montering i
instrumentpanelen.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Platsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.
• Det ska vara lätt att komma åt alla enhetsgränssnitt såsom
knappsats, pekskärm och kortläsare (i förekommande fall).
• Platsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera enhetens
vikt och skydda den från kraftiga vibrationer och stötar.
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte monteras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Se till att du har tillräckligt med utrymme på
installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.
Printed in Taiwan
190-01841-79_0B
Montera enheten med bygelfäste
MEDDELANDE
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
Monteringsmaterialet för bygelfästet (skruvar och brickor, eller
muttrar, brickor och bultar) medföljer inte. Innan du kan montera
enheten med bygelfästet måste du välja monteringsmaterial
som passar för hålen i bygelfästet och som kan fästa enheten
säkert på din avsedda monteringsyta. Storleken på rikthålen
beror på vilket monteringsmaterial du använder.
1 Använd bygelfästet À som mall och märk ut platserna för de
fyra rikthålen Á.
10 Börja i ett hörn av mallen och placera en mutterplatta À över
det större hålet Á du borrade i steg 9.
Det mindre hålet  på mutterplattan, på 3,5 mm (1/8 tum),
ska ligga i linje med det mindre hålet på mallen.
11 Om det mindre hålet på 3,5 mm (1/8 tum) på mutterplattan
inte ligger i linje med det mindre hålet på mallen ska den nya
hålplaceringen märkas upp.
12 Upprepa steg 10 och 11 för att kontrollera placeringen av
återstående mutterplattor och hål på mallen.
13 Använd en borrspets på 3,5 mm (1/8 tum) och borra de
mindre hålen.
14 Ta bort mallen från monteringsytan.
15 Börja i ett hörn av monteringsplatsen och placera en
mutterplatta à på baksidan av monteringsytan så att de stora
och små hålen ligger i linje med varandra.
Den upphöjda delen av mutterplattan ska passa in i det större
hålet.
2 Använd en borrspets som passar monteringsmaterialet och
borra rikthålen.
3 Fäst bygelfästet på ytan med monteringsmaterialet Â.
4 Montera rattarna till bygelfästet à på enhetens sidor.
5 Placera enheten i bygelfästet och dra åt rattarna.
Montera enheten infälld
MEDDELANDE
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan
användas för att montera den infälld i instrumentpanelen.
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.
2 Fäst mallen på den valda platsen.
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en
borrspets på 13 mm (1/2 tum).
4 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg
längs med insidan av linjen på mallen.
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.
7 När enheten har passats in i utskärningen ska du se till att
monteringshålen på enheten ligger i linje med de större hålen
på 7,2 mm (5/16 tum) på mallen.
8 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.
9 Använd en borrspets på 7,2 mm (5/16 tum) och borra de
större hålen.
2
16 Fäst mutterplattan på monteringsytan genom att skruva fast
en medföljande M3-skruv Ä genom det mindre hålet på
3,5 mm (1/8 tum).
17 Upprepa steg 15–16 för att fästa återstående mutterplattor på
monteringsytan.
Montera
gummipackningen Å på enhetens baksida.
18
Gummipackningens delar har självhäftande fästen på
baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras
på enheten.
19 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.
OBS! För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska
du täcka över anslutningar som inte används med de
medföljande väderskydden.
Applicera
marint tätningsmedel mellan monteringsytan och
20
enheten för korrekt tätning samt för att förhindra läckage
bakom instrumentbrädan.
21 Om du kommer åt enhetens baksida applicerar du marint
tätningsmedel runt utskärningen.
Placera
enheten i utskärningen.
22
23 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande M4skruvarna Æ.
24 Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.
25 Installera dekorationsringen genom att knäppa den på plats
runt kanten på enheten.
Viktigt vid anslutning av kablar
MEDDELANDE
Om modellen har en DVI-port ingår en blå gummitätning.
Tätningen ska monteras mellan DVI-porten och DVIkabelkontakten för att förhindra skador på kontakterna.
• För enklare kabeldragning är Garmin kablarna för marint
nätverk, strömkablarna och NMEA 0183 kablarna samt
givarkabeln förpackade med låsringarna omonterade. Dra
kablarna innan du monterar låsringarna.
• Kontrollera efter montering av låsringen att ringen sitter
ordentligt fast och att O-ringen sitter på plats, så att strömeller datoranslutningen förblir säker.
®
Om kabelstammen
• Kabelstammen ansluter enheten till ström, NMEA 0183
enheter och en lampa eller ett signalhorn för visuella larm
eller ljudlarm.
• Kabelstammens låsring är inte monterad när den ligger i
förpackningen. Dra kabeln innan du monterar låsringen.
• När du har anslutit en låsring till kabelstammen bör du se till
att ringen är säkert ansluten och att O-ringen är på plats så
att anslutningen förblir säker.
• Enheten har två interna NMEA 0183 portar som används vid
anslutning till NMEA 0183 kompatibla enheter. När du
ansluter till en enhet för både sändning och mottagning
måste du se till att använda kablar från samma interna NMEA
0183 port.
• Om du måste förlänga NMEA 0183 eller larmkablarna måste
du använda en 22 AWG-kabel (0,33 mm²).
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
3 Installera låsringen och O-ringen i änden av kabelstammen.
4 Anslut kabelstammen till enheten genom att vrida låsringen
medurs.
Strömkabelförlängningar
Om det behövs kan du förlänga strömkabeln genom att använda
en lämplig ledningsdimension för förlängningen.
Objekt
Beskrivning
Säkring
À
Á
Â
Batteri
1,8 m (6 fot) utan förlängning
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Skarv
• 12 AWG (3,31 mm²) förlängningskabel, upp till 4,6 m (15 fot)
• 10 AWG (5,26 mm²) förlängningskabel, upp till 7 m (23 fot)
• 8 AWG (8,36 mm²) förlängningskabel, upp till 11 m (36 fot)
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
11 m (36 fot) max. förlängning
Ytterligare att tänka på vid jordning
Detta gäller endast för enheter som har en jordningsskruv. Alla
modeller har inte en jordningsskruv.
Den här enheten ska inte behöva några extra chassijordningar i
de flesta installationssituationer. Om du upplever störningar kan
du använda jordningsskruven på höljet för att koppla enheten till
vattenjordningen och på så sätt motverka störningen.
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord (ström och NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 intern port 1 Tx (ut)
Brun
NMEA 0183 intern port 1 Rx (in)
Grå
NMEA 0183 intern port 2 Tx (ut)
Lila
NMEA 0183 intern port 2 Rx (in)
Orange
Tillbehör på
Viktigt beträffande Garmin marina nätverk
Gul
Larm, låg nivå
Den här enheten kan anslutas till fler Garmin marina nätverk för
att dela data såsom radar, ekolod och detaljerade kartor. Tänk
på följande när du ansluter Garmin marina nätverksenheter till
enheten.
• En Garmin marin nätverkskabel måste användas för alla
Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Tredje parts CAT5-kablar och RJ45-kopplingar får inte
användas för Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Extra Garmin marina nätverkskablar och kontakter finns
hos din Garmin återförsäljare.
• NETWORK portarna på enheten kan vardera fungera som
en nätverksswitch. Alla kompatibla enheter kan anslutas till
valfri NETWORK-port för att dela data med alla enheter på
båten som är anslutna via en Garmin marin nätverkskabel.
Ansluta kabelstammen till strömmen
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
1 Dra kabelstammen till strömkällan och till enheten.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
3
NMEA 2000 – viktigt att tänka på
®
MEDDELANDE
Om du har ett befintligt NMEA 2000 nätverk på båten bör det
redan vara anslutet till strömförsörjningen. Anslut inte NMEA
2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000 nätverk eftersom
endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA 2000 nätverk.
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Den här enheten kan anslutas till ett NMEA 2000 nätverk på din
båt för att dela data från NMEA 2000 kompatibla enheter såsom
en GPS-antenn eller VHF-radio. Med de medföljande NMEA
2000 kablarna och kontakterna kan du ansluta enheten till ditt
befintliga NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt
NMEA 2000 nätverk kan du skapa ett grundläggande nätverk
med kablar från Garmin.
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens
för NMEA 2000 produkter. Du kan hitta det här dokumentet via
länken ”Manuals” (handböcker) på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.
Porten som är märkt NMEA 2000 används för att ansluta
enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
+
Objekt
Beskrivning
Likströmskälla, 12 V
À
Á
Â
Kabelstam
NMEA 0183-kompatibel enhet
Objekt Garmin
ledningens
funktion
Ê
Ë
Ì
Í
-
Garmin
ledningens
färg
NMEA 0183enhetsledningens
funktion
Ström
Röd
Ström
Jord
Svart
Datajord
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Anslutning av lampa eller signalhorn
Den här enheten kan användas tillsammans med en lampa, ett
signalhorn eller både och för att avge en ljud- eller ljussignal när
plottern visar ett meddelande. Det här är ett valfritt tillägg och
larmkabeln är inte nödvändig för att enheten ska fungera
normalt. Tänk på följande om du ansluter enheten till en lampa
eller ett signalhorn.
• Larmkretsen växlar till ett lågspänningsläge när larmet
utlöses.
• Maximal ström är 100 mA och ett relä behövs för att
begränsa strömmen från plottern till 100 mA.
• Om du vill växla manuellt mellan visuella larm och ljudlarm
kan du montera enpoliga envägsomkopplare.
Beskrivning
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenn
Objekt
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
NMEA 2000 strömkabel
NMEA 2000 droppkabel
Likströmskälla, 12 VDC
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA Att tänka på inför anslutning av 0183
• Installationsinstruktionerna som medföljer din NMEA 0183
kompatibla enhet ska innehålla den information som du
behöver för att identifiera ledningarna för sändning (Tx) och
mottagning (Rx) A (+) och B (-).
• När du ansluter NMEA 0183 enheter med två sändnings- och
två mottagningsledningar måste inte NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
• När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx) eller endast en mottagningsledning
(Rx), måste NMEA 2000 bussen och NMEA 0183 enheten
anslutas till gemensam jord.
4
NMEA Anslutningsschema för 0183
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Objekt
Ê
Ë
Ì
Beskrivning
Strömförsörjning
Strömkabel
Signalhorn
Lampa
Relä (100 mA spolström)
Växlar mellan larmsignal från lampan eller signalhornet
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord
Gul
Larm
Viktigt beträffande video-indata och -utdata
Den här enheten kan ta emot bildsignaler från
kompositvideokällor och skicka bildsignaler till en bildskärm,
beroende på modell. Tänk på följande när du ansluter källor för
video-indata och -utdata.
• Plottern kan ha en port för kompositvideoingång märkt CVBS
IN eller två kompositvideoingångar märkta VIDEO 1 och
VIDEO 2.
◦ Till kompositvideoportarna används BNC-kontakter. Du
kan använda en adapter från BNC till RCA för att ansluta
en kompositvideokälla med RCA-kontakter till dessa
portar.
◦ Video från källor som är anslutna till dessa portar kan
endast visas på enheten eller på en extern monitor som
ansluts till enheten. Komposit-video delas inte i Garmin
marina nätverk eller NMEA 2000 nätverk.
• Plottern kan ha en DVI-D-port för videoutgång. Du kan
ansluta en DVI-D- eller DVI-I-kabel till porten och spegla
visningen på en datorskärm eller HD-tv.
◦ Om din enhet har en DVI-kabelkontakt medföljer en
gummipackning. Packningen ska monteras mellan DVIporten och -kabelkontakten för att förhindra skador på
kontakterna.
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Elektriska specifikationer
Enhet
Specifikation
Mått
Alla modeller
Ineffekt
Från 10 till 32 V
likström
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000-förbrukning
Max. 75 mA
Maximal strömanvändning
vid 10 V DC
24 W
Typisk strömförbrukning vid
12 V DC
1,5 A
Maximal strömförbrukning
på 12 V DC
2,0 A
Säkring
5 A, 125 V
snabbverkande
Säkerhetsavstånd till
kompass
310 mm (12,2 tum)
Maximal strömanvändning
vid 10 V DC
27 W
Typisk strömförbrukning vid
12 V DC
1,8 A
Maximal strömförbrukning
på 12 V DC
2,3 A
Säkring
5 A, 125 V
snabbverkande
Säkerhetsavstånd till
kompass
310 mm (12,2 tum)
Maximal strömanvändning
vid 10 V DC
30 W
Specifikationer
Typisk strömförbrukning vid
12 V DC
1,95 A
Fysiska specifikationer
Maximal strömförbrukning
på 12 V DC
2,5 A
Säkring
5 A, 125 V
snabbverkande
Säkerhetsavstånd till
kompass
460 mm (18,11 tum)
Modeller på 7 tum
Modeller på 8 tum
◦ Vid behov kan du använda en adapter från DVI-D till
HDMI för att ansluta till en HD-tv eller annan HDMI
kompatibel bildskärm.
◦ Vi rekommenderar att du använder DVI-kablar som säljs
av Garmin, men det är även möjligt att använda tredje
parts DVI-kablar av hög kvalitet. Du bör ansluta enheten
och testa DVI-kabeln innan kabeldragningen görs.
®
Enhet
Specifikation
Mått
Alla modeller
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (5° till
131 °F)
Material
Gjutet hölje i aluminium och
polykarbonatplast
Vattenklassning*
IEC 60529 IPX7
Mått (B × H × D)
222 × 142 × 66 mm (8,75 ×
5,6 × 2,6 tum)
Modeller på 7 tum
Tiotumsmodeller
Modeller på 12 tum Maximal strömanvändning
vid 10 V DC
Skärmstorlek (B × H) 155 × 86 mm (6,1 × 3,4 tum)
Modeller på 8 tum
Vikt
1,13 kg (2,5 lbs)
Mått (B × H × D)
244 × 160 × 76 mm (9,6 ×
6,3 × 3,0 tum)
Skärmstorlek (B × H) 178 × 102 mm (7,0 ×
4,0 tum)
Tiotumsmodeller
Vikt
1,41 kg (3,1 lbs)
Mått (B × H × D)
290 × 206 × 79 mm (11,4 ×
8,1 × 3,1 tum)
Vikt
Modeller på 12 tum Mått (B × H × D)
2,36 kg (5,2 lbs)
330 × 226 × 79 mm (13,0 ×
8,9 × 3,1 tum)
Skärmstorlek (B × H) 262 × 163 mm (10,3 ×
6,4 tum)
Vikt
Modeller på 16 tum Mått (B × H × D)
2,5 A
Maximal strömförbrukning
på 12 V DC
3,0 A
Säkring
5 A, 125 V
snabbverkande
Säkerhetsavstånd till
kompass
460 mm (18,11 tum)
3,82 A
Maximal strömförbrukning
på 12 V DC
5,24 A
Säkring
8 A, 125 V
snabbverkande
Säkerhetsavstånd till
kompass
300 mm (11,81 tum)
NMEA 2000 PGN-information
426 × 275 × 88 mm (16,76 ×
10,81 × 3,45 tum)
Typ
PGN
Sända och
mottaga
059392 ISO-erkännande
4,3 kg (9,5 lbs)
57,2 W
Typisk strömförbrukning vid
12 V DC
2,72 kg (6,0 lbs)
Skärmstorlek (B × H) 344 × 193 mm (13,55 × 7,62
tum)
Vikt
Typisk strömförbrukning vid
12 V DC
Modeller på 16 tum Maximal strömanvändning
vid 10 V DC
Skärmstorlek (B × H) 218 × 135 mm (8,6 ×
5,3 tum)
36 W
Beskrivning
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
5
Typ
PGN
Beskrivning
Typ
Sats
Beskrivning
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud och
longitud)
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva
satelliter
129026 COG och SOG: Snabb uppdatering
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
129029 GNSS-positionsdata
GPRMB
RMB: Rekommenderad
minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum för
specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
VTG: Kurs över mark och
markhastighet
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
128267 Vattendjup
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
129025 Position snabb uppdatering
PGRME
E: Beräknat fel
129283 Avvikelse från utlagd kurs
PGRMM
M: Kartdatum
129284 Navigationsdata
PGRMZ
Z: Höjd
129285 Navigationsrutt och Waypointinformation
SDDBT
DBT: Djup under givare
126992 Systemtid
SDDPT
DPT: Djup
127250 Fartygets kurs
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
127489 Motorparametrar: Dynamiska
SDVHW
VHW - Fart genom vattnet och kurs
DPT
Djup
127493 Transmissionsparametrar: Dynamiska
DBT
Djup under omvandlare
127505 Vätskenivå
MTW
Vattentemperatur
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
VHW
Fart genom vattnet och kurs
128267 Vattendjup
WPL
Waypointens plats
129025 Position snabb uppdatering
DSC
Digital selektiv anropsinformation
129038 AIS klass A positionsrapport
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
129039 AIS klass B positionsrapport
HDG
Kurs, avvikelse och variation
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
HDM
Kurs, magnetisk
129539 GNSS DOP: Er
MWD
Vindriktning och -hastighet
129794 AIS klass A statiskt relaterade och
reserelaterade data
MDA
Meteorologisk sammansättning
129809 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del
A
MWV
Vindhastighet och vinkel
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
126208 NMEA: Gruppfunktion för kommando,
begära och godkänna
126464 Sända och ta emot PGN-lista med
gruppfunktion
126996 Produktinformation
129540 GNSS-satelliter i vy
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Sända
127250 Fartygets kurs
127258 Magnetisk variation
Ta emot
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
129810 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del
B
130310 Miljöparametrar
Ta emot
Du kan köpa fullständig information om National Marine Electronics
Association (NMEA) format och meningar från: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
130311 Miljöparametrar (används inte längre)
130313 Luftfuktighet
130314 Faktiskt tryck
NMEA 0183-information
Typ
Sats
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs eller spårstyrning
(autopilot) mening "B"
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till
destination)
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till
waypoint
Garmin , Garmin logotypen och GPSMAP är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd från Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000-logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association. HDMI är ett registrerat varumärke som tillhör HDMI Licensing, LLC.
®
®
© 2014 Garmin Ltd. or its subsidiaries
®
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising