Garmin | GPSMAP® 7408 | Garmin GPSMAP® 7408 Installeringsinstruksjoner

Garmin GPSMAP® 7408 Installeringsinstruksjoner
3 Velg Last ned ved siden av Garmin Marine Network med
GPSMAP 7400/7600
Series
®
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Laste inn ny programvare på et minnekort
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
April 2015
4
5
6
7
SD-kort.
Les og godta vilkårene.
Velg Last ned.
Velg Kjør.
Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er
fullført.
5 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Nødvendige verktøy
• Boremaskin og borbits
◦ Bøylemontering: borbits som egner seg for overflaten og
festeanordningene
◦ Innbygging: borbits på 13 mm (1/2 tommer), 7,2 mm
(5/16 tommer) og 3,5 mm (1/8 tommer)
• Stjerneskrutrekker nr. 2
• Løvsag eller universalverktøy
• Fil og sandpapir
• Maritim tetningsmasse (anbefales)
Hensyn ved montering
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
Med festeanordningene og malen som følger med, kan du
montere enheten på to ulike måter. Du kan bruke braketten og
festeanordningene som følger med, til å bøylemontere enheten,
eller du kan bruke malen og festeanordningene som følger med,
til å bygge enheten inn i dashbordet.
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener båten.
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til alle grensesnitt på
enheten, for eksempel tastatur, berøringsskjerm og kortleser,
hvis det er aktuelt.
• Monteringsstedet må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
Printed in Taiwan
190-01841-78_0B
• Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekk og tilkoblinger.
Bøylemontere enheten
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.
Festeanordningene (skruene eller mutterne, skivene og boltene)
følger ikke med. Før du kan bøylemontere enheten, må du velge
festeanordninger som er egnet for hullene på
bøylemonteringsbraketten, og som fester den til den valgte
monteringsoverflaten på en sikker måte. Størrelsen på de
nødvendige styrehullene er avhengig av festeanordningene du
velger.
1 Bruk den medfølgende bøylemonteringsbraketten À som
mal, og merk av de fire styrehullene Á.
8 Hvis monteringshullene på enheten ikke er på linje, merker
du av plasseringen for de nye hullene.
9 Bruk en borbits på 7,2 mm (5/16 tomme) til å bore de større
hullene.
10 Begynn i et hjørne av malen, og plasser en mutterplate À
over det større hullet Á du boret i trinn 9.
Det mindre hullet på 3,5 mm (1/8 tomme) Â på mutterplaten
skal være på linje med det mindre hullet på malen.
11 Hvis det mindre hullet på 3,5 mm (1/8 tomme) på mutterplaten
ikke er på linje med det mindre hullet på malen, merker du av
plasseringen for det nye hullet.
12 Gjenta trinn 10 og 11 for å bekrefte plasseringen av de
gjenværende mutterplatene og hullene på malen.
13 Bruk en borbits på 3,5 mm (1/8 tomme) til å bore de mindre
hullene.
14 Fjern malen fra monteringsoverflaten.
15 Begynn i et hjørne av monteringsplasseringen, og plasser en
mutterplate à på baksiden av monteringsoverflaten, slik at de
større og de mindre hullene står på linje.
Den uthevede delen av mutterplaten skal passe inn i det
større hullet.
2 Bor styrehullene med en borbits som egner seg for
festeanordningene.
3 Fest bøylemonteringsbraketten til overflaten ved hjelp av
festeanordningene Â.
4 Fest bøylebrakettknottene à på sidene av enheten.
5 Plasser enheten i bøylemonteringsbraketten, og stram til
knottene.
Bygge inn enheten
MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innbygge enheten. Det
er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis
du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet
når den er montert.
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å
bygge enheten inn i dashbordet.
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å montere enheten.
2 Fest malen til det utvalgte stedet.
3 Bruk en borbits på 13 mm (1/2 tomme) til å bore ett eller flere
av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt på
malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
4 Bruk en løvsag eller et universalverktøy, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av streken på malen.
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
6 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på
utsnittet.
7 Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at
monteringshullene på enheten er på linje med de større
hullene på 7,2 mm (5/16 tomme) på malen.
2
16 Fest mutterplaten til monteringsoverflaten ved å feste en M3skrue Ä i det mindre hullet på 3,5 mm (1/8 tomme).
17 Gjenta trinn 15–16 for å feste de gjenværende mutterplatene
til monteringsoverflaten.
Installer
gummipakningen Å på baksiden av enheten.
18
Delene på gummipakningen har lim på baksiden. Husk å
fjerne beskyttelsespapiret før de festes på enheten.
Hvis
du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
19
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.
MERK: Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende
værdekslene for å forhindre korrosjon i metallkontaktene.
20 Påfør maritim tetningsmasse mellom monteringsoverflaten og
enheten for å tette skikkelig og forhindre lekkasje bak
dashbordet.
21 Hvis du skal ha tilgang til baksiden av enheten, bruk maritim
tetningsmasse rundt utskjæringen.
Plasser
enheten i utsnittet.
22
23 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende M4-skruene Æ.
24 Tørk vekk all overflødig tetningsmasse.
25 Monter den dekorative kanten ved å klikke den på plass rundt
kanten av enheten.
Kabel- og tilkoblingshensyn
MERKNAD
Hvis modellen har en DVI-port, er en blå gummitetning inkludert.
Tetningen må installeres mellom DVI-porten og DVIkabelkontakten for å unngå skade på kontaktene.
• Garmin Marine Network-kablene, strømkabelen, NMEA 0183
kabelen og svingerkablene er pakket uten låseringene
installert for enklere kabelføring. Du bør trekke kablene før du
installerer låseringene.
• Når en låsering er festet på en kabel, må du kontrollere at
ringen er godt festet og at O-ringen er på plass, slik at strømeller datatilkoblingen forblir sikker.
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
3 Installer låseringen og O-ringen på enden av kabelklemmen.
4 Koble kabelklemmen til enheten ved å vri låseringen med
klokken.
Strømkabelforlengelser
Strømkabelen kan om nødvendig forlenges med en egnet
kabeldiameter for skjøtelengden.
®
Element
Beskrivelse
Sikring
À
Á
Â
Batteri
1,8 m (6 fot) uten skjøt
Om kabelklemmen
• Kabelklemmen kobler enheten til strøm, NMEA 0183 enheter
og en lampe eller et signalhorn for synlige varsler eller
lydvarsler.
• Kabelklemmen leveres uten låseringen installert. Du bør
trekke kabelen før du installerer låseringen.
• Når du har koblet en låsering til kabelklemmen, må du
kontrollere at ringen sitter godt, og at O-ringen er på plass
slik at tilkoblingen er trygg.
• Enheten har to interne NMEA 0183 porter som brukes til å
koble til NMEA 0183 kompatible enheter. Når du kobler til en
enhet for både sending og mottak, må du kontrollere at du
bruker ledninger fra den samme interne NMEA 0183 porten.
• Hvis det er nødvendig å forlenge NMEA 0183 ledningene
eller alarmledningene, skal du bruke en ledning på 22 AWG
(0,33 mm²).
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Skjøte
• Skjøteledning på 12 AWG (3,31 mm²), opptil 4,6 m (15 fot)
• Skjøteledning på 10 AWG (5,26 mm²), opptil 7 m (23 fot)
• Skjøteledning på 8 AWG (8,36 mm²), opptil 11 m (36 fot)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
11 m (36 fot) maksimal forlengelse
Flere jordingshensyn
Dette hensynet gjelder bare enheter som har en jordingsskrue.
Ikke alle modeller har en jordingsskrue.
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner. Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke
jordingsskruen på huset til å koble enheten til båtens jord for
vann for å unngå forstyrrelsen.
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Strøm
Svart
Jord (strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 internport 1 Tx (ut)
Brun
NMEA 0183 internport 1 Rx (inn)
Grå
NMEA 0183 internport 2 Tx (ut)
Fiolett
NMEA 0183 internport 2 Rx (inn)
Oransje
Tilbehør på
Gul
Alarm for lav spenning
Koble kabelklemmen til en strømkilde
Hensyn ved Garmin Marine Network
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
Denne enheten kan kobles til flere enheter med Garmin Marine
Network for å dele data som radar, ekkolodd og detaljerte kart.
Når du kobler enheter med Garmin Marine Network til denne
enheten, bør du tenke over følgende.
• Du må bruke en kabel for Garmin Marine Network for alle
tilkoblinger med Garmin Marine Network.
◦ Du kan ikke bruke tredjeparts CAT5-kabler eller RJ45kontakter for tilkoblinger til Garmin Marine Network.
◦ Du kan få tak i flere kabler for Garmin Marine Network og
kontakter hos Garmin forhandlere.
1 Før kabelklemmen til strømkilden og til enheten.
3
• Hver av portene på enheten som er merket NETWORK
fungerer som en nettverkssvitsj. Alle kompatible enheter kan
kobles til alle NETWORK porter for å dele data med alle
enheter på båten som er tilkoblet med en kabel for Garmin
Marine Network.
Hensyn for NMEA 2000
Denne enheten kan kobles til et nettverk av typen NMEA 2000
på båten for å dele data fra enheter som er kompatible med
NMEA 2000, som en GPS-antenne eller en VHF-radio. De
medfølgende kablene og kontaktene for NMEA 2000 lar deg
koble enheten til det eksisterende NMEA 2000 nettverket. Hvis
du ikke har et eksisterende NMEA 2000 nettverk, kan du
opprette et grunnleggende nettverk ved hjelp av kabler fra
Garmin.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Du finner dokumentet under koblingen
Brukerveiledninger på produktsiden for enheten på
www.garmin.com.
Du bruker porten som er merket NMEA 2000 til å koble enheten
til et standard nettverk av typen NMEA 2000.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenne
Tenningsbryter eller innebygd bryter
NMEA 2000 strømkabel
Droppkabel for NMEA 2000
Strømkilde på 12 VDC
+
Element
NMEA 2000 T-kontakt
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
• Installeringsinstruksjonene som fulgte med den NMEA 0183
kompatible enheten, skal inneholde informasjonen du trenger
for å finne frem til utgående (Tx) og inngående (Rx) A (+) og
B (-) ledninger.
• Når du kobler til NMEA 0183 enheter med to utgående og to
inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 2000
bussen og NMEA 0183 enheten å være koblet til felles jord.
Strømkilde på 12 VDC
Kabelklemme
NMEA 0183 kompatibel enhet
Element Garmin
ledningsfunksjon
Ê
Ë
Ì
Í
-
Beskrivelse
À
Á
Â
Garmin
ledningsfarge
Funksjon for
ledning for NMEA
0183
Strøm
Rød
Strøm
Jord
Svart
Datajord
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Tilkoblinger for lampe eller signalhorn
Enheten kan brukes sammen med en lampe, et signalhorn eller
begge deler for å avgi signaler med lyd eller lys når kartplotteren
viser en melding. Dette er valgfritt, og alarmledningen er ikke
nødvendig for at enheten skal fungere som normalt. Tenk over
følgende når du kobler enheten til en lampe eller et signalhorn.
• Alarmkretsen går over i en lavspenningstilstand når alarmen
går.
• Maksimal strømstyrke er på 100 mA, og det er nødvendig
med et relé for å begrense strømmen fra kartplotteren til
100 mA.
• Hvis du vil veksle mellom lys- og lydvarsler manuelt, kan du
installere enpolede brytere med én strømretning.
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183
4
0183 Tilkoblingsdiagram for NMEA 0183
®
MERKNAD
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, skal
det allerede være koblet til strøm. Ikke koble NMEA 2000
strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000 nettverk. Det skal
bare være koblet én strømkilde til et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batterinivået hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Element
• Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én utgående
(Tx) eller én inngående (Rx) ledning, må NMEA 2000 bussen
og NMEA 0183 enheten være koblet til felles jord.
Element
Ê
Ë
Ì
Strømkilde
Strømkabel
Signalhorn
Lampe
Relé (100 mA coilstrøm)
Brytere til å aktivere og deaktivere lampe- eller
signalhornvarsler
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Strøm
Svart
Jord
Gul
Alarm
Hensyn for videoinndata og -utdata
Denne enheten tillater videoinndata fra komposittvideokilder og
videoutdata til en skjerm, avhengig av modell. Tenk over
følgende når du kobler til kilder for videoinndata og -utdata.
• Kartplotteren kan ha en komposittvideoinngang merket CVBS
IN eller to komposittvideoinnganger merket VIDEO 1 og
VIDEO 2.
◦ Komposittvideoportene bruker BNC-kontakter. Du kan
bruke en BNC til RCA-adapter for å koble en
komposittvideokilde med RCA-kontakter til disse portene.
◦ Videoen fra kildene som er koblet til disse portene, kan
bare vises på enheten eller på en ekstra skjerm som er
koblet til enheten. Komposittvideo deles ikke over Garmin
Marine Network eller nettverk av typen NMEA 2000.
• Kartplotteren kan ha én DVI-D-videoutgang. Du kan koble en
DVI-D- eller DVI-I-kabel til porten for å vise et gjenspeilet
bilde av skjermen på en dataskjerm eller HD TV.
◦ Hvis enheten har en DVI-kabelkontakt, følger det med en
gummipakning. Pakningen må installeres mellom DVIporten og kabelkontakten for å unngå skade på kontakten.
Enhet
Spesifikasjon
Vekt
Elektriske spesifikasjoner
Enhet
Spesifikasjon
Mål
Alle modeller
Inngangseffekt
Fra 10 til 32 VDC
NMEA 2000 LEN
2
Strømforbruk for NMEA
2000
Maksimalt 75 mA
Maksimalt strømforbruk
på 10 VDC
24 W
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
1,5 A
Maksimalt strømforbruk
på 12 VDC
2,0 A
Sikring
5 A, 125 V
hurtigsikring
Trygg avstand fra et
kompass
310 mm
(12,2 tommer)
Maksimalt strømforbruk
på 10 VDC
27 W
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
1,8 A
Maksimalt strømforbruk
på 12 VDC
2,3 A
Sikring
5 A, 125 V
hurtigsikring
Trygg avstand fra et
kompass
310 mm
(12,2 tommer)
Maksimalt strømforbruk
på 10 VDC
30 W
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
1,95 A
Maksimalt strømforbruk
på 12 VDC
2,5 A
Sikring
5 A, 125 V
hurtigsikring
Trygg avstand fra et
kompass
460 mm
(18,11 tommer)
Maksimalt strømforbruk
på 10 VDC
36 W
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
2,5 A
Maksimalt strømforbruk
på 12 VDC
3,0 A
Sikring
5 A, 125 V
hurtigsikring
Trygg avstand fra et
kompass
460 mm
(18,11 tommer)
Maksimalt strømforbruk
på 10 VDC
57,2 W
Skjermstørrelse (B × H) 218 × 135 mm
(8,6 × 5,3 tommer)
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
3,82 A
Vekt
2,36 kg (5,2 pund)
330 × 226 × 79 mm
(13,0 × 8,9 × 3,1 tommer)
Maksimalt strømforbruk
på 12 VDC
5,24 A
Mål (B × H × D)
Sikring
8 A, 125 V
hurtigsikring
Trygg avstand fra et
kompass
300 mm
(11,81 tommer)
Modeller på syv
tommer
◦ Du kan eventuelt bruke en DVI-D til HDMI adapter for å
koble til en HD TV eller en annen HDMI kompatibel
skjerm.
◦ Selv om vi anbefaler at du bruker DVI-kabler som selges
av Garmin, kan du også bruker tredjeparts DVI-kabler av
høy kvalitet. Du bør teste DVI-kabelen ved å koble
sammen enhetene før du trekker kabelen.
®
Modeller på 10
tommer
Spesifikasjoner
Fysiske spesifikasjoner
Enhet
Spesifikasjon
Mål
Alle
modeller
Temperaturområde
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Materiale
Støpt aluminium og
polykarbonatplast
Vanntetthetsvurdering* IEC 60529 IPX7
Mål (B × H × D)
222 × 142 × 66 mm
(8,75 × 5,6 × 2,6 tommer)
Skjermstørrelse (B × H) 155 × 86 mm
(6,1 × 3,4 tommer)
Modeller på
8 tommer
Vekt
1,13 kg (2,5 pund)
Mål (B × H × D)
244 × 160 × 76 mm
(9,6 × 6,3 × 3,0 tommer)
Modeller på
12 tommer
Skjermstørrelse (B × H) 178 × 102 mm
(7,0 × 4,0 tommer)
Modeller på
10 tommer
Modeller på
12 tommer
Vekt
1,41 kg (3,1 pund)
Mål (B × H × D)
290 × 206 × 79 mm
(11,4 × 8,1 × 3,1 tommer)
Skjermstørrelse (B × H) 262 × 163 mm
(10,3 × 6,4 tommer)
Modeller på
16 tommer
4,3 kg (9,5 pund)
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Modeller på
8 tommer
Modeller på
syv tommer
Mål
Skjermstørrelse (B × H) 344 × 193 mm
(13,55 × 7,62 tommer)
Vekt
2,72 kg (6,0 pund)
Mål (B × H × D)
426 × 275 × 88 mm
(16,76 × 10,81 × 3,45 tommer)
Modeller på
16 tommer
5
NMEA 2000 PGN-informasjon
Informasjon om NMEA 0183
Type
Type
Setning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot) setning "B"
060928 ISO-adressekrav
GPBOD
126208 NMEA: Kommander, forespør og bekreft
gruppefunksjon
BOD: Peiling fra opprinnelsessted til
mål
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til veipunkt
126464 Send og motta gruppefunksjon for PGN-liste
GPGGA
GGA: Faste data for globalt
posisjoneringssystem
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon (breddegrad
og lengdegrad)
129029 GNSS-posisjonsdata
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal
navigasjonsinformasjon
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og
bakkehastighet
129283 Kryssrutefeil
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
129284 Navigasjonsdata
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
129285 Navigasjonsrute- og veipunktsinformasjon
PGRME
E: Beregnet feil
126992 Systemtid
PGRMM
M: Kartdatum
127250 Fartøykurs
PGRMZ
Z: Høyde
127489 Motorparametre: Dynamiske
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
127488 Motorparametre: Rask oppdatering
SDDPT
DPT: Dybde
127493 Sendeparametre: Dynamiske
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
127505 Væskenivå
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
DPT
Dybde
128267 Vanndybde
DBT
Dybde under svinger
129025 Posisjon: Rask oppdatering
MTW
Vanntemperatur
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
VHW
Fart og retning i vann
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
WPL
Veipunktposisjon
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
DSC
Informasjon om Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
DSE
129809 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del
A
Utvidet Digital Selective Calling (digitalt
selektivt anrop)
HDG
Kurs, avvik og variasjon
129810 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del
B
HDM
Magnetisk kurs
MWD
Vindretning og vindstyrke
130310 Miljøparametre
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
130311 Miljøparametre (foreldet)
MWV
Vindstyrke og -vinkel
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
126996 Produktinformasjon
129026 COG og SOG: Rask oppdatering
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
127250 Fartøykurs
127258 Magnetisk variasjon
128259 Fart: Vannreferanse
128267 Vanndybde
129025 Posisjon: Rask oppdatering
Motta
128259 Fart: Vannreferanse
Motta
129539 GNSS DOPer
130313 Luftfuktighet
130314 Faktisk trykk
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet (National
Marine Electronics Association) og tilhørende setninger fra: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin , Garmin logoen og GPSMAP er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 , og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association. HDMI er et registrert varemerke for HDMI Licensing, LLC.
®
®
© 2014 Garmin Ltd. or its subsidiaries
®
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising