Garmin | GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta | Garmin GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta คู่มือสำหรับเจ้าของ (86xx)

Garmin GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta คู่มือสำหรับเจ้าของ (86xx)
คูมือสำหรับเจาของ
VOLVO PENTA GLASS COCKPIT
© 2019 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
สงวนลิขสิ ทธิ์ ตามกฏหมายลิขสิ ทธิ์ ห้ามทําสําเนาคู่มือนี้ไม่วา่ จะบางส่ วนหรื อทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก Garmin Garmin ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งแก้ไขเนื้อหาของคู่มือนี้โดยไม่จาํ เป็ น
ต้องแจ้งให้บุคคลหรื อหน่วยงานใดทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรื อการปรับปรุ งดังกล่าว ไปที่ www.garmin.com สําหรับการปรับปรุ งปั จจุบนั และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ี
Garmin , โลโก้ Garmin, ActiveCaptain , ANT , BlueChart , FUSION , GPSMAP , inReach , Ultrascroll , และ VIRB เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ
ActiveCaptain , Apollo™, Connect IQ™, ECHOMAP™, Fantom™, FUSION-Link™, FUSION PartyBus™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Nautix™, Garmin
Quickdraw™, GC™, GCV™, GMM™, GMR™, GRID™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, MotionScope™, OneChart™, OneHelm™, Panoptix™, Reactor™, Shadow Drive™, SmartMode™, และ
SteadyCast™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา เครื่ องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนําไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Garmin
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Volvo Penta เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Volvo Trademark Holding AB
®
Apple เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Android™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Google™ Inc. เครื่ องหมายคําและโลโก้ BLUETOOTH เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้
เครื่ องหมายดังกล่าวโดย Garmin อยูภ่ ายใต้สิทธิ์การอนุญาตใช้งาน Blu-Ray™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Blu-ray Disc Association Chromecast™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc. CZone™ เป็ นเครื่ องหมายการค้า
ของ Power Products, LLC. FLIR เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ FLIR Systems, Inc. HDMI เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC. SD และโลโก้ SDHC เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ SD-3C, LLC.
SiriusXM เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance Corporation Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ใน
สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ เครื่ องหมายการค้า และลิขสิ ทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็ นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
®
®
®
®
®
®
®
®
สารบัญ
บทนำ ................................................................................. 1
ภาพรวมอุปกรณ ............................................................................ 1
การใชหนาจอสัมผัส .................................................................. 1
ปุมบนหนาจอ ............................................................................ 1
การล็อคและปลดล็อคหนาจอสัมผัส .............................................. 1
คำแนะนำและปุมลัด (รุน MFD) ....................................................... 1
ฝาครอบกันกระแทก ....................................................................... 2
การเขาถึงคูมือสำหรับเจาของบนชารตพล็อตเตอร ............................. 2
การดาวนโหลดคูมือจากเว็บไซต ...................................................... 2
ศูนยสนับสนุน Garmin ................................................................... 2
การดหนวยความจำ ....................................................................... 2
การใสการดหนวยความจำ (รุน 10, 12, และ 16 นิ้ว) .................... 2
การใสการดหนวยความจำ (รุน 17, 22, และ 24 นิ้ว และ 8700) ..... 2
การรับสัญญาณดาวเทียม GPS ....................................................... 2
การเลือกที่มาของ GPS ............................................................. 2
การปรับแตงชารตพล็อตเตอร ................................................ 2
หนาจอหลัก ................................................................................... 2
การเพิ่มรายการในรายการที่ใชประจำ ........................................ 3
การปรับแตงหนา ........................................................................... 3
การปรับแตงแผนผัง SmartMode หรือหนารวม ........................... 3
การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง .............................................................. 3
การปรับแตงหนาจอเริ่มตน ......................................................... 3
ขนาดของภาพเปดเครื่องที่แนะนำ .......................................... 3
การเพิ่มแผนผัง SmartMode ..................................................... 3
การสรางหนาการรวมใหม .......................................................... 3
การลบหนาการรวม ................................................................... 4
การปรับแตงโอเวอรเลยขอมูล ..................................................... 4
การเชื่อมโยงแผนผังเขากับปุมควบคุมและปุมคันบังคับ .................. 4
การรีเซ็ตแผนผังสถานี ............................................................... 4
คาที่ตั้งลวงหนา ............................................................................. 4
การบันทึกคาที่ตั้งลวงหนาใหม .................................................... 4
จัดการคาที่ตั้งลวงหนา ............................................................... 4
การตั้งคาประเภทของเรือ ................................................................ 4
การปรับไฟหนาจอ ......................................................................... 4
การปรับโหมดสี ............................................................................. 4
การเปดชารตพล็อตเตอรโดยอัตโนมัติ .............................................. 5
การปดระบบโดยอัตโนมัติ ............................................................... 5
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain .............................................. 5
บทบาท ActiveCaptain .................................................................. 5
เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ...................................... 5
การเปดใชงานการแจงเตือนอัจฉริยะ ............................................... 5
การรับการแจงเตือน .................................................................. 5
การจัดการการแจงเตือน ............................................................ 6
การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ..................... 6
การอัปเดตแผนที่ดวย ActiveCaptain .............................................. 6
การติดตอสื่อสารกับอุปกรณไรสาย ........................................ 6
เครือขาย Wi‑Fi ............................................................................. 6
การตั้งคาเครือขายไรสาย Wi‑Fi ................................................. 6
การเชื่อมตออุปกรณไรสายกับชารตพล็อตเตอร ............................ 6
การเปลี่ยนชองสัญญาณไรสาย .................................................. 6
การเปลี่ยนโฮสต Wi‑Fi .............................................................. 6
รีโมทคอนโทรลไรสาย .................................................................... 7
การจับคูรีโมทคอนโทรลไรสายกับชารตพล็อตเตอร ...................... 7
การเปดและปดไฟหนาจอรีโมท ................................................... 7
การยกเลิกการเชื่อมตอรีโมทจากชารตพล็อตเตอรทั้งหมด .............. 7
เซนเซอรลมไรสาย ......................................................................... 7
การเชื่อมตอเซนเซอรไรสายกับชารตพล็อตเตอร .......................... 7
การปรับแนวของเซนเซอรลม ..................................................... 7
การดูขอมูลเรือบนนาฬิกา Garmin ................................................... 7
การดูขอมูลเรือบนอุปกรณ Garmin Nautix™ ................................... 7
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ............................................... 7
แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลา ............................................. 7
การซูมเขาและซูมออกโดยการใชหนาจอสัมผัส ............................ 8
สารบัญ
สัญลักษณบนแผนที่ .................................................................. 8
การวัดระยะทางบนแผนที่ ........................................................... 8
การสรางเวยพอยทบนแผนที่ ...................................................... 8
การดูขอมูลตำแหนงและวัตถุบนแผนที่ ......................................... 8
การดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Navaids ............................................. 8
การนำทางไปยังจุดบนแผนที่ ...................................................... 8
แผนที่แบบพรีเมียม ......................................................................... 8
มุมมองแผนที่ Fish Eye 3D ....................................................... 9
การดูขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ ............................................. 9
เครื่องหมายระดับน้ำและกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว ................... 9
การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ .................................... 9
การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง ..................... 9
การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ ................................. 9
ระบบการระบุอัตโนมัติ .................................................................... 9
สัญลักษณเปาหมาย AIS .......................................................... 10
ทิศมุงหนาและเสนทางคาดเดาของเปาหมายที่มีการเปดใชงาน
AIS ....................................................................................... 10
การติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS ......................................... 10
การดูขอมูลเกี่ยวกับเรือ AIS เปาหมาย .................................. 10
การยกเลิกการติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS ..................... 10
ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA ........................ 10
การตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน ............................... 10
AIS Aids to Navigation ......................................................... 10
สัญญาณขอความชวยเหลือ AIS ............................................... 11
การนำทางไปยังสัญญาณขอขอความชวยเหลือ ..................... 11
สัญลักษณเปาหมายอุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS .. 11
การเปดใชงานการเตือนการทดสอบสัญญาณ AIS ................. 11
การปดการรับสัญญาณ AIS ..................................................... 11
เมนูแผนที่ ................................................................................... 11
ชั้นแผนที่ ............................................................................... 11
การตั้งคาชั้นแผนที่ ............................................................. 11
การตั้งคาชั้นความลึก .......................................................... 11
การตั้งคาชั้นของเรือของฉัน ................................................ 12
การตั้งคา Layline .............................................................. 12
การตั้งคาชั้นขอมูลผูใช ....................................................... 12
การตั้งคาแผนผังเรือลำอื่น ................................................... 12
การตั้งคาชั้นน้ำ .................................................................. 12
สีของระยะความลึก ............................................................. 12
การตั้งคาชั้นสภาพอากาศ ................................................... 12
การตั้งคาโอเวอรเลยเรดาร .................................................. 13
การตั้งคาแผนที่ ...................................................................... 13
การตั้งคา Fish Eye 3D ........................................................... 13
แผนที่ที่รองรับ ............................................................................. 13
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours............................ 13
การสรางแผนที่แหลงน้ำโดยใชคุณสมบัติ Garmin Quickdraw
Contours ................................................................................... 13
การเพิ่มเลเบลในแผนที่ Garmin Quickdraw Contours .................. 13
ชุมชน Garmin Quickdraw .......................................................... 13
การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย
ActiveCaptain ....................................................................... 14
การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช
ActiveCaptain .................................................................. 14
การแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain .............. 14
การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin
Connect ................................................................................ 14
การแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช Garmin Connect .......... 14
การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช
Garmin Connect .............................................................. 14
การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours ...................................... 14
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร .......................................... 15
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนำทาง .................................................... 15
จุดหมาย ..................................................................................... 15
คนหาจุดหมายโดยใชชื่อ ......................................................... 15
เลือกจุดหมายโดยใชแผนที่เดินเรือนำทาง ................................. 15
i
การคนหาจุดบริการทางทะเล .................................................... 15
การคนหาตัวแทนจำหนาย Volvo Penta ................................... 15
การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัวเลือกไปที่ ..... 15
การหยุดการนำทาง ................................................................. 16
เวยพอยท .................................................................................... 16
บันทึกตำแหนงปจจุบันของคุณใหเปนเวยพอยท ......................... 16
การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงอื่น ............................................... 16
การทำเครื่องหมายตำแหนง SOS ............................................. 16
การฉายเวยพอยท ................................................................... 16
การดูรายการเวยพอยททั้งหมด ................................................. 16
การแกไขเวยพอยทที่บันทึกไว .................................................. 16
การเลื่อนตำแหนงเวยพอยทที่บันทึกไว ...................................... 16
การเรียกดูและการนำทางไปยังเวยพอยทที่บันทึกไว ................... 16
การลบเวยพอยทหรือ MOB ..................................................... 16
การลบเวยพอยททั้งหมด .......................................................... 16
เสนทาง ...................................................................................... 16
การสรางเสนทางและการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ ....... 17
การสรางและการบันทึกเสนทาง ................................................ 17
การดูรายการของเสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ ........... 17
การแกไขเสนทางที่บันทึก ........................................................ 17
การเรียกดูและการนำทางไปยังเสนทางที่บันทึกไว ...................... 17
การเรียกดูและการนำทางคูขนานกับเสนทางที่บันทึกไว ............... 17
เริ่มรูปแบบการคนหา ............................................................... 17
การลบเสนทางที่บันทึก ............................................................ 18
การลบเสนทางที่บันทึกทั้งหมด .................................................. 18
การแนะนำอัตโนมัติ ..................................................................... 18
การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ .......... 18
การสรางและการบันทึกเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ................... 18
การปรับเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ที่บันทึกไว ........................ 18
ยกเลิการคำนวณ การแนะนำอัตโนมัติ ที่กำลังทำงานอยู .............. 18
การตั้งคาถึงตามเวลา ............................................................... 18
การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ ................................. 18
การปรับระยะหางจากชายฝง ............................................... 18
แทร็ค ......................................................................................... 19
การแสดงแทร็ค ....................................................................... 19
การตั้งคาสีใหกับแทร็คที่ใชงาน ................................................ 19
การบันทึกแทร็คที่ใชงาน ......................................................... 19
การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว ........................................... 19
การแกไขแทร็คที่บันทึกไว ....................................................... 19
การบันทึกแทร็คเปนเสนทาง ..................................................... 19
การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว ......................... 19
การลบแทร็คที่บันทึกไว ........................................................... 19
ลบแทร็คที่บันทึกไวทั้งหมด ....................................................... 19
การยอนรอยแทร็คที่ใชงาน ...................................................... 19
การลบแทร็คที่ใชงาน .............................................................. 19
การจัดการหนวยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการ
บันทึก .................................................................................... 19
การตั้งคาชวงการบันทึกของบันทึกแทร็ค ................................... 20
ขอบเขต ...................................................................................... 20
การสรางขอบเขต .................................................................... 20
การเแปลงเสนทางเปนขอบเขต ................................................. 20
การแปลงแทร็คเปนขอบเขต ..................................................... 20
การแกไขขอบเขต ................................................................... 20
การเชื่อมโยงขอบเขตกับแผนผัง SmartMode ........................... 20
การตั้งคาการเตือนขอบเขต ...................................................... 20
การลบขอบเขต ....................................................................... 20
การลบเวยพอยท, เสนทาง และแทร็คที่บันทึกไวทั้งหมด .................... 20
คุณลักษณะการแลนเรือ ...................................................... 20
การตั้งคาประเภทของเรือ .............................................................. 20
การแขงขันเรือใบ ........................................................................ 20
การแนะนำเสนเริ่มตน .............................................................. 20
การตั้งคาเสนเริ่มตน ............................................................ 21
การใชการแนะนำเสนเริ่มตน ............................................... 21
การเริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน .................................................. 21
การหยุดตัวนับเวลาการแขงขัน ................................................. 21
การตั้งระยะหางระหวางหัวเรือและเสาอากาศ GPS ..................... 21
ii
การตั้งคา Layline ........................................................................ 21
การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ ................................................... 21
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม .............................................. 21
การตั้งคาเสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม ............................ 21
การควบคุมกีฬาทางน้ำ ....................................................... 22
การสรางคาที่ตั้งลวงหนาของผูใชกีฬาทางน้ำ ................................. 22
การเปลี่ยนชื่อคาที่ตั้งลวงหนาของผูใช ...................................... 22
การตั้งคา RPM หรือความเร็วของเรือ ............................................ 22
การตั้งคาที่มาขอมูลความเร็ว .................................................... 22
การปรับทริมแท็บ ......................................................................... 22
การปรับเพาเวอรทริม ................................................................... 22
การปรับระดับถังอับเฉา ................................................................. 22
เคล็ดลับถังอับเฉา .................................................................... 22
การปรับเวลาระบายและเติมถังอับเฉา ........................................ 22
การเปดคุณสมบัติ ระบบชวยทริม ................................................... 22
การปรับ น้ำหนักบรรทุกของเรือ ..................................................... 22
Fishfinder โซนาร........................................................... 22
การหยุดการสงสัญญาณโซนาร ..................................................... 23
การเปลี่ยนมุมมองโซนาร .............................................................. 23
มุมมองโซนาร ดั้งเดิม ................................................................... 23
มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ ............................................ 23
มุมมองของโซนารแบบแยกซูม ................................................. 23
มุมมองโซนาร .............................................................................. 23
มุมมองโซนาร SideVü ................................................................. 23
เทคโนโลยีการสแกน SideVü .................................................. 23
การวัดระยะทางบนจอโซนาร ................................................... 24
มุมมองโซนาร Panoptix ............................................................... 24
มุมมองโซนารดานลาง LiveVü ................................................. 24
มุมมองโซนารดานหนา LiveVü ................................................ 24
RealVü มุมมองโซนารดานหนาแบบ 3D ................................... 24
มุมมองโซนาร กวาดดานลาง .................................................... 24
RealVü มุมมองโซนารแบบประวัติ 3D ...................................... 25
มุมมองของโซนาร FrontVü ..................................................... 25
มุมมองโซนาร Panoptix LiveScope™ .................................... 25
การเลือกชนิดของหัวโซนาร ......................................................... 25
การเลือกที่มาของโซนาร .............................................................. 25
การเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนาร ................................................... 25
การสรางเวยพอยทบนหนาจอโซนาร ............................................. 25
การหยุดจอแสดงผลโซนารชั่วขณะ ................................................ 25
การดูประวัติของโซนาร ................................................................ 25
การแบงปนโซนาร ....................................................................... 25
การปรับระดับของรายละเอียด ....................................................... 26
การปรับความเขมของสี ................................................................ 26
การบันทึกโซนาร ......................................................................... 26
การบันทึกหนาจอของโซนาร ................................................... 26
การหยุดการบันทึกโซนาร ........................................................ 26
การลบการบันทึกโซนาร .......................................................... 26
การเลนการบันทึกโซนาร ......................................................... 26
การตั้งคาโซนารทั่วไป, Garmin ClearVü และ SideVü ................... 26
การตั้งคาระดับการซูมบนหนาจอโซนาร .................................... 26
การตั้งคาความเร็วการเลื่อน ..................................................... 27
การปรับชวงระยะของมาตราสวนความลึกหรือความกวาง ............ 27
การตั้งคาการตัดคารบกวนโซนาร ............................................. 27
การตั้งคาลักษณะโซนาร .......................................................... 27
เสียงเตือนโซนาร .................................................................... 27
การตั้งคาหัวโซนารขั้นสูง ......................................................... 28
การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร ดั้งเดิม, Garmin ClearVü และ
SideVü ................................................................................. 28
ความถี่โซนาร ......................................................................... 28
การเลือกความถี่ของหัวโซนาร ............................................. 28
การสรางการตั้งคาความถี่ลวงหนา ....................................... 28
การเปดใช A-Scope ............................................................... 28
การตั้งคาโซนาร Panoptix ........................................................... 28
ซมเขามุมมองโซนาร Panoptix LiveVü หรือ LiveScope ........... 28
การปรับมุมการดู RealVü และระดับการซูม ............................... 29
การปรับความเร็วในการกวาด RealVü ...................................... 29
สารบัญ
เมนูโซนาร LiveVü ดานหนาและ FrontVü ................................ 29
การตั้งคามุมสงสัญญาณหัวโซนาร LiveVü และ FrontVü ....... 29
การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü ................................... 29
การตั้งคาลักษณะ LiveVü และ FrontVü ................................... 29
การตั้งคาลักษณะ RealVü ....................................................... 29
การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix .................................... 30
การตั้งคาชดเชยหัวเรือ ....................................................... 30
การปรับเข็มทิศ .................................................................. 30
เรดาร ............................................................................... 30
การแปลความหมายเรดาร ............................................................. 30
โอเวอรเลยเรดาร .................................................................... 31
โอเวอรเลยเรดารและการปรับขอมูลแผนที่ใหสอดคลองกัน .......... 31
การสงสัญญาณเรดาร .................................................................. 31
การหยุดการสงสัญญาณเรดาร ................................................. 31
การตั้งคาโหมดการสงตามกำหนดเวลา ...................................... 31
การเปดใชและการปรับโซนที่ไมมีการสงเรดาร ........................... 31
การปรับชวงเรดาร ....................................................................... 31
คำแนะนำในการเลือกชวงเรดาร ............................................... 31
เทคโนโลยีดอปเปลอรเรดาร MotionScope™ ................................ 31
การเปดใชงานโซนคุมกัน ............................................................. 31
การกำหนดโซนคุมกันเปนวงกลม .............................................. 31
การกำหนดโซนคุมกันบางสวน ................................................. 32
MARPA ..................................................................................... 32
สัญลักษณเปาหมาย MARPA ................................................... 32
การกำหนดแท็ก MARPA ใหกับวัตถุ ........................................ 32
การลบแท็ก MARPA จากวัตถุเปาหมาย .................................... 32
การดูขอมูลเกี่ยวกับวัตถุที่ติดแท็ก MARPA ................................ 32
ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA ........................ 32
การแสดงเรือ AIS บนหนาจอเรดาร ........................................... 32
VRM และ EBL ...................................................................... 32
การแสดงและการปรับ VRM และ EBL ................................. 32
การวัดระยะและทิศทางไปยังวัตถุเปาหมาย ............................ 32
รอยทางเสียงสะทอน ..................................................................... 32
การเปดรอยทางเสียงสะทอน ..................................................... 33
การปรับระยะเวลารอยทางเสียงสะทอน ...................................... 33
การลบรอยทางเสียงสะทอน ...................................................... 33
การปรับการแสดงผลเรดารที่ดีที่สุด ................................................ 33
เกนเรดารและสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ ............................... 33
การปรับตั้งเกนบนหนาจอเรดารโดยอัตโนมัติ ......................... 33
การปรับเกนบนหนาจอเรดารดวยตนเอง ............................... 33
การลดการรบกวนของวัตถุขนาดใหญในระยะใกล ................. 33
การลดการรบกวนของภาพสะทอนแบบเสนบนหนาจอเรดาร ... 33
การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลบนหนาจอเรดาร
โดยอัตโนมัติ ...................................................................... 33
การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลบนหนาจอเรดาร
ดวยตนเอง ......................................................................... 33
การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนบนหนาจอ
เรดาร ............................................................................... 34
การลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ Cross Talk บนหนาจอ
เรดาร ............................................................................... 34
เมนูตัวเลือกเรดาร ................................................................... 34
เมนูการตั้งคาเรดาร ................................................................. 34
การตั้งคาลักษณะเรดาร ........................................................... 34
การตั้งคาการติดตั้งเรดาร ......................................................... 34
คาชดเชยดานหนาเรือ ........................................................ 34
การตั้งคาตำแหนงพักที่กำหนดเอง ........................................ 34
การเลือกที่มาเรดารอื่น ................................................................. 35
การเปลี่ยนโหมดเรดาร ................................................................. 35
ออโตไพลอต..................................................................... 35
การกำหนดคาและการเริ่มใชงานออโตไพลอตครั้งแรก .................... 35
การเปดหนาจอออโตไพลอต ......................................................... 35
หนาจอออโตไพลอต ..................................................................... 35
การปรับการเพิ่มการควบคุมพวงมาลัยทีละขั้น ............................. 35
การตั้งคาประหยัดพลังงาน ....................................................... 35
การเปดใชงาน Shadow Drive™ ............................................. 35
การเลือกที่มาทิศมุงหนาที่ตองการ ............................................. 35
สารบัญ
แถบโอเวอรเลยออโตไพลอต ......................................................... 35
การใชออโตไพลอต ..................................................................... 36
การปรับทิศมุงหนาดวยพวงมาลัยเรือ ......................................... 36
การปรับทิศมุงหนาดวยออโตไพลอตในโหมดควบคุมพวงมาลัยเปน
ขั้น ........................................................................................ 36
รูปแบบการบังคับเลี้ยว .................................................................. 36
การขับตามรูปแบบยูเทิรน ........................................................ 36
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบวงกลม ..................................... 36
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบซิกแซก .................................... 36
การขับตามรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน ................................ 36
การขับตามรูปแบบวงโคจร ....................................................... 36
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบใบโคลเวอร .............................. 36
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบการคนหา ................................ 36
การยกเลิกรูปแบบการบังคับเลี้ยว .............................................. 36
การเปดใชงานการควบคุมออโตไพลอตบนนาฬิกา Garmin .............. 36
การปรับแตงการดำเนินการของปุมออโตไพลอต ......................... 36
รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor™ ....................................... 37
การจับคูรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor กับชารตพล็อต
เตอร ...................................................................................... 37
การเปลี่ยนคุณสมบัติของปุมดำเนินการของรีโมทคอนโทรลออโต
ไพลอต Reactor ..................................................................... 37
การอัปเดตซอฟตแวรรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ........ 37
แถบทรอลิ่งมอเตอร Force™.............................................. 37
กำลังเชื่อมตอกับทรอลิ่งมอเตอร ..................................................... 37
การเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ .................................. 37
แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอร ....................................................... 37
การตั้งคาทรอลิ่งมอเตอร ............................................................... 38
การกำหนดทางลัดใหกับปุมลัดของรีโมทคอนโทรลทรอลิ่งมอ
เตอร ...................................................................................... 38
การปรับเทียบเข็มทิศทรอลิ่งมอเตอร .......................................... 38
การตั้งคาชดเชยหัวเรือ ............................................................ 38
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล............................... 38
ฟงกชันการทำงานของชารตพล็อตเตอรและวิทยุ VHF ในเครือขาย .. 38
เปดใชงาน DSC .......................................................................... 38
รายการ DSC .............................................................................. 38
การดูรายการ DSC ................................................................. 38
การเพิ่มที่ติดตอ DSC .............................................................. 38
สัญญาณแจงเหตุรายเรียกเขา ....................................................... 39
การนำทางไปยังเรือเมื่อมีเหตุราย .............................................. 39
สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard ที่เริ่มตนจากวิทยุ VHF ... 39
สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard และ SOS ที่เริ่มตนจา
กชารตพล็อตเตอร ................................................................... 39
การติดตามตำแหนง ..................................................................... 39
การดูรายงานตำแหนง ............................................................. 39
การนำทางไปยังเรือที่ติดตาม .................................................... 39
การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงของเรือที่ติดตาม ........................... 39
การแกไขขอมูลในรายงานตำแหนง .......................................... 39
การลบการเรียกรายงานตำแหนง .............................................. 39
การดูรอยทางของเรือบนแผนที่ ................................................. 39
การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง ........................................... 39
การเลือกชอง DSC ................................................................. 39
การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง .......................... 39
การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งไปยังเปาหมาย
AIS ....................................................................................... 39
ตัววัดและกราฟ................................................................. 40
การดูตัววัด .................................................................................. 40
การเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในตัววัด .............................................. 40
การปรับแตงตัววัด ................................................................... 40
การปรับแตงขีดจำกัดตัววัดเครื่องยนตและตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง .... 40
การกำหนดคาเซนเซอรระดับถัง ................................................ 40
การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง ................................................. 40
การดูกราฟ .................................................................................. 40
การตั้งคาชวงกราฟและสเกลเวลา ............................................. 40
การปรับทริมที่ใชงาน ................................................................... 40
การปรับความไวทริมที่ใชงาน ................................................... 40
iii
การดูกราฟ .................................................................................. 41
การตั้งคาชวงกราฟและสเกลเวลา ............................................. 41
ขอมูลตัวเรือ ...................................................................... 41
ตัวชวยการบำรุงรักษา .................................................................. 41
ขอมูลระดับน้ำมัน ......................................................................... 41
ขอมูลระบบขับเคลื่อน ................................................................... 41
ขอมูลเครือขาย EVC ................................................................... 41
ขอความ inReach®.......................................................... 41
การเชื่อมตออุปกรณ inReach กับชารตพล็อตเตอร ......................... 41
การรับขอความ inReach ............................................................. 41
การสงขอความ inReach ที่ตั้งลวงหนา .......................................... 41
การตอบกลับขอความ inReach ..................................................... 41
การสลับสายแบบดิจิตอล..................................................... 41
การเพิ่มและการแกไขหนาสวิตชดิจิตอล ......................................... 41
ระดับน้ำ กระแสน้ำ และขอมูลเกี่ยวกับทองฟา ........................ 42
ขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ ....................................................... 42
ขอมูลสถานีกระแสน้ำ ................................................................... 42
ขอมูลเกี่ยวกับทองฟา ................................................................... 42
การดูสถานีระดับน้ำ, สถานีกระแสน้ำ หรือขอมูลทองฟาสำหรับวันเดือนป
ที่ตางกัน ..................................................................................... 42
การดูขอมูลสำหรับระดับน้ำที่ตางกันหรือสถานีกระแสน้ำ .................. 42
การดูขอมูลสถิติจากแผนที่เดินเรือนำทาง ........................................ 42
ตัวจัดการคำเตือน.............................................................. 42
การดูขอความ .............................................................................. 42
การจัดเรียงและคัดกรองขอความ ................................................... 42
การบันทึกขอความไปที่การดหนวยความจำ .................................... 42
การลางขอความทั้งหมด ................................................................ 42
Media Player................................................................. 42
การเปด Media Player ................................................................. 42
ไอคอน .................................................................................. 42
การเลือกอุปกรณสื่อและที่มา ......................................................... 42
การเลนเพลง ............................................................................... 42
เรียกดูเพลง ............................................................................ 42
การเปดใชงานคนหาดวยตัวอักษรและตัวเลข ........................ 42
การตั้งคาเพลงเพื่อเลนซ้ำ ......................................................... 43
การตั้งคาใหเลนซ้ำทุกเพลง ...................................................... 43
การตั้งคาใหเลนเพลงแบบสับเปลี่ยน .......................................... 43
การเขารวมเครือขาย FUSION PartyBus™ ............................. 43
การปรับระดับเสียง ....................................................................... 43
การปดเสียงสื่อ ........................................................................ 43
การเปดและปดใชงานโซน ....................................................... 43
วิทยุ VHF ................................................................................... 43
การสแกนชอง VHF ................................................................ 43
การปรับสเควลซของ VHF ....................................................... 43
วิทยุ ........................................................................................... 43
การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ ........................................................... 43
การเปลี่ยนสถานีวิทยุ ............................................................... 43
การเปลี่ยนโหมดการปรับ ......................................................... 43
คาที่ตั้งลวงหนา ....................................................................... 43
การบันทึกสถานีเปนคาที่ตั้งลวงหนา ..................................... 43
การเลือกคาที่ตั้งลวงหนา ..................................................... 43
การลบคาที่ตั้งลวงหนา ........................................................ 43
การเลน DAB .............................................................................. 43
การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ DAB ................................................... 43
การสแกนสถานี DAB .............................................................. 43
การเปลี่ยนสถานี DAB ............................................................. 44
การเลือกสถานี DAB จากรายการ ........................................ 44
การเลือกสถานี DAB จากหมวดหมู ...................................... 44
คา DAB ที่ตั้งลวงหนา ............................................................. 44
การบันทึกสถานี DAB เปนคาที่ตั้งลวงหนา ............................ 44
การเลือกคา DAB ที่ตั้งลวงหนาจากรายการ .......................... 44
การลบคา DAB ที่ตั้งลวงหนา .............................................. 44
วิทยุดาวเทียม SiriusXM ............................................................... 44
การหา ID วิทยุ SiriusXM ........................................................ 44
iv
การเปดใชงานการสมัครสมาชิก SiriusXM ................................ 44
การปรับแตงแนะนำชอง ........................................................... 44
การบันทึกชอง SiriusXM ในคาที่ตั้งลวงหนา ............................. 44
การปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครอง SiriusXM ....................... 44
การตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองบนชองวิทยุ SiriusXM ...... 44
การเปลี่ยนรหัสผานการควบคุมโดยผูปกครองในวิทยุ
SiriusXM .......................................................................... 44
การเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนของการควบคุมโดยผูปกครอง ..... 44
การลางชองที่ล็อคทั้งหมดในวิทยุ SiriusXM .......................... 44
การตั้งชื่ออุปกรณ ........................................................................ 45
การอัปเดตซอฟตแวร Media Player ............................................. 45
Audio Return Channel .............................................................. 45
สภาพอากาศ SiriusXM..................................................... 45
ขอกำหนดของอุปกรณ SiriusXM และการสมัครสมาชิก ................... 45
การแพรสัญญาณขอมูลสภาพอากาศ ............................................. 45
การแจงเตือนสภาพอากาศและรายงานสภาพอากาศ ........................ 45
การเปลี่ยนแปลงแผนที่สภาพอากาศ ............................................... 45
การดูขอมูลหยาดน้ำฟา ................................................................ 45
ขอมูลเซลลพายุฝนฟาคะนองและฟาผา ...................................... 45
ขอมูลพายุเฮอริเคน ................................................................. 45
ขอมูลการพยากรณอากาศ ............................................................ 45
การดูพยากรณอากาศทางทะเลหรือพยากรณอากาศนอกชายฝง .. 46
การดูขอมูลการพยากรณอากาศสำหรับชวงเวลาอื่นๆ .................. 46
ศูนยกลางความกดอากาศและแนวปะทะของสภาพอากาศ ............ 46
พยากรณอากาศในเมือง .......................................................... 46
การดูขอมูลแผนที่ตกปลา .............................................................. 46
การดูสภาพทะเล .......................................................................... 46
ลมที่ผิวน้ำ .............................................................................. 46
ความสูงของคลื่น, ชวงเวลาของคลื่น และทิศทางของคลื่น ............ 46
การดูขอมูลสภาพทะเลที่พยากรณไวสำหรับชวงเวลาอื่นๆ ............ 46
การดูขอมูลอุณหภูมิทะเล .............................................................. 46
ขอมูลความกดอากาศที่พื้นผิวและอุณหภูมิน้ำ ............................. 46
การเปลี่ยนชวงสีของอุณหภูมิผิวทะเล ........................................ 46
ขอมูลทัศนวิสัย ............................................................................ 46
การดูขอมูลทัศนวิสัยที่พยากรณไวสำหรับชวงเวลาอื่น ................. 47
การดูรายงานเรื่องทุน ................................................................... 47
การดูขอมูลสภาพอากาศทองถิ่นใกลทุน ..................................... 47
โอเวอรเลยสภาพอากาศ ............................................................... 47
การดูขอมูลการสมัครสมาชิกสภาพอากาศ ....................................... 47
การดูวิดีโอ ........................................................................ 47
การเลือกที่มาของวิดีโอ ................................................................. 47
สลับไปมาระหวางที่มาของวิดีโอหลายแหลง ............................... 47
อุปกรณวิดีโอแบบเครือขาย ........................................................... 47
การใชการคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือ
ขาย ....................................................................................... 47
การบันทึกคาวิดีโอที่ตั้งไวลวงหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือ
ขาย .................................................................................. 47
การตั้งชื่อคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือขาย .... 47
การเปดใชงานคาที่ตั้งลวงหนาของวิดีโอบนกลองวิดีโอเครือ
ขาย .................................................................................. 47
การตั้งคากลอง ....................................................................... 47
การตั้งคาวิดีโอ ........................................................................ 48
การเชื่อมโยงกลองกับที่มาวิดีโอ ................................................ 48
การควบคุมการเคลื่อนไหวของกลองวิดีโอ ................................. 48
การควบคุมกลองวิดีโอโดยใชการควบคุมบนหนาจอ ............... 48
การควบคุมกลองวิดีโอโดยใชทาทาง .................................... 48
การกำหนดคาลักษณะของวิดีโอ .................................................... 48
กลองแอ็คชัน Garmin VIRB® ...................................................... 48
การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360 ........................................ 48
การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB ............................................... 48
การควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ดวยชารตพล็อตเตอร ................. 49
การควบคุมการเลนวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB .................. 49
การลบวิดีโอ VIRB VIRB .................................................... 49
การเริ่มเลนภาพสไลดวิดีโอ VIRB ........................................ 49
การตั้งคากลองแอ็คชัน VIRB .............................................. 49
การตั้งคาวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB ................................ 49
สารบัญ
การเพิ่มการควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ในหนาจอื่นๆ ................. 49
การพิจารณาวิดีโอ HDMI ............................................................. 49
การควบคุมเสียง HDMI ................................................................ 50
การจับคูกลอง GC™ 100 กับชารตพล็อตเตอร Garmin ................... 50
การกำหนดคาอุปกรณ ........................................................ 50
การตั้งคาระบบ ............................................................................ 50
การตั้งคาเสียงและการแสดงผล ................................................. 50
การตั้งคาเสียง .................................................................... 50
การตั้งคา GPS ....................................................................... 50
การตั้งคาสถานี ....................................................................... 50
การดูขอมูลซอฟตแวรของระบบ ................................................ 51
การดูล็อกกิจกรรม .............................................................. 51
การดูขอกำหนดของฉลากอิเล็กทรอนิกสและขอมูลที่เปนไปตามขอ
กำหนด .................................................................................. 51
การตั้งคาการกำหนดคา ................................................................ 51
การตั้งคาหนวยวัด ................................................................... 51
การตั้งคาการนำทาง ................................................................ 51
การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ ............................ 51
การปรับระยะหางจากชายฝง ............................................... 51
การตั้งคาการติดตอสื่อสาร ............................................................ 52
NMEA การตั้งคา 0183 ........................................................... 52
การกำหนดคาประโยคเอาตพุต NMEA 0183 ........................ 52
การตั้งคารูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับแตละพอรต NMEA
0183 ................................................................................ 52
การตั้งคา NMEA 2000 ........................................................... 52
การตั้งชื่ออุปกรณและเซนเซอรในเครือขาย .......................... 52
Marine Network .................................................................... 52
เครือขาย EVC ....................................................................... 52
การตั้งคาการเตือน ....................................................................... 52
การเตือนการนำทาง ................................................................ 52
การตั้งคาการเตือนการลากสมอ ........................................... 52
การเตือนระบบ ........................................................................ 53
เสียงเตือนโซนาร .................................................................... 53
การตั้งคาการเตือนสภาพอากาศ ............................................... 53
การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง ............................................. 53
การตั้งคาเรือของฉัน .................................................................... 53
การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ .............................................. 53
การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ ..................................................... 53
การปรับตั้งคาอุปกรณวัดความเร็วน้ำ ......................................... 54
การเพิ่มปุม ............................................................................. 54
การตั้งคาปจจัยความเร็ว .......................................................... 54
การตั้งคาถังน้ำมันเชื้อเพลิง ...................................................... 54
การตั้งคาการติดตั้งเครื่องยนต Seven Marine ........................... 54
การตงคาเรือลำอื่น ................................................................... 54
การตั้งคาที่ซิงคใน Garmin Marine Network ................................ 54
การเรียกคืนการตั้งคาชารตพล็อตเตอรเดิมจากโรงงาน .................... 55
การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจากชารตพล็อตเตอร ..... 57
การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจากอุปกรณ GRID ... 57
การหมุนอุปกรณปอนขอมูลระยะไกล GRID ............................... 57
การทำความสะอาดหนาจอ ............................................................ 57
การดูภาพบนการดหนวยความจำ .................................................. 57
ภาพหนาจอ ................................................................................. 58
การจับภาพหนาจอ .................................................................. 58
การคัดลอกภาพหนาจอไปยังคอมพิวเตอร .................................. 58
การแกไขปญหา .......................................................................... 58
อุปกรณของฉันไมรับสัญญาณ GPS ......................................... 58
อุปกรณของฉันเปดไมไดหรือเครื่องปดอยูตลอดเวลา ................... 58
อุปกรณของฉันไมสรางเวยพอยทในตำแหนงที่ถูกตอง ................ 58
การติดตอฝายสนับสนุน Garmin ................................................... 58
ขอมูลจำเพาะ .............................................................................. 58
GLASS COCKPIT ขอมูลจำเพาะ 8x10 ................................... 58
GLASS COCKPIT ขอมูลจำเพาะ 8x12 ................................... 58
GLASS COCKPIT ขอมูลจำเพาะ 8x16 ................................... 59
GLASS COCKPIT ขอมูลจำเพาะ 8x17 ................................... 59
GLASS COCKPIT ขอมูลจำเพาะ 8x22 ................................... 59
GLASS COCKPIT ขอมูลจำเพาะ 8x24 ................................... 60
ขอมูล NMEA 2000 PGN ....................................................... 60
NMEA ขอมูล 0183 ................................................................ 60
ขอมูลเครื่องยนตที่สงผาน NMEA 2000 Bridge ......................... 61
ดัชนี ................................................................................. 62
การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช ................................... 55
การคัดลอกเวยพอยท, เสนทาง และแทร็คจาก HomePort ไปยังชารต
พล็อตเตอร .................................................................................. 55
การเลือกประเภทไฟลสำหรับเวยพอยทและเสนทางของบุคคลที่สาม ... 55
การคัดลอกขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำ ................................ 55
การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำ .............................. 55
การคัดลอกแผนที่ในตัวไปยังการดหนวยความจำ ............................ 55
การอัปเดตแผนที่ในตัวดวยการดหนวยความจำและ
Garmin Express ........................................................................ 55
การสำรองขอมูลลงในคอมพิวเตอร ................................................ 56
การเรียกคืนขอมูลสำรองไปยังชารตพล็อตเตอร ............................... 56
การบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำ ............................... 56
ภาคผนวก......................................................................... 56
การลงทะเบียนอุปกรณของคุณดวย Garmin Express ..................... 56
การอัปเดตซอฟตแวร ................................................................... 56
การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำ ..................... 56
การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ ................................................... 57
การควบคุมหนาจอสัมผัสสำหรับคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ (รุน MFD) .... 57
การควบคุมคอมพิวเตอรดวยชารตพล็อตเตอร ............................. 57
สารบัญ
v
บทนำ
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลสำคัญอื่นๆ ในคูมือ ขอมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและขอมูลของผลิตภัณฑ ในกลองผลิตภัณฑ
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
หมายเหตุ: คุณลักษณะบางอยางอาจไมมีในบางรุน
ดวยประสบการณที่มากกวา 100 ปในอุตสาหกรรมการเดินเรือสมุทร ชื่อ
ของ Volvo Penta ไดกลายเปนสัญลักษณที่แสดงถึงความนาเชื่อถือ
นวัตกรรมทางเทคนิค ประสิทธิภาพชั้นเลิศ และอายุการใชงานที่ยาวนาน
เราเชื่อวาคุณสมบัติเหลานี้ตอบสนองความตองการ และความคาดหวังที่
คุณมีตอผลิตภัณฑ Volvo Penta ไดเปนอยางดี
Volvo Penta Glass Cockpit ที่ไดรับการออกแบบโดยผสมผสาน
ระหวาง Volvo Penta และ Garmin มีอินเตอรเฟซผูใชแบบใหมที่รวม
ถึงเครื่องมือสำหรับการนำทาง และอุปกรณการสื่อสาร หนาจอถูกผสาน
เขากับระบบขับเคลื่อน Volvo Penta และเครื่องมืออื่นๆ ไดอยางครบ
วงจร
เพื่อใหคุณสามารถใชงานผลิตภัณฑไดอยางครบถวนตามความคาดหวัง
ของคุณ เราขอแนะนำใหคุณอานคูมือคำแนะนำใหละเอียดถี่ถวน และจด
บันทึกคำแนะนำของเราในเรื่องการใชงานกับเรือ และการบำรุงรักษาให
เรียบรอยกอนที่คุณจะทำการเดินทางครั้งแรก ใสใจคำแนะนำเรื่องความ
ปลอดภัยในคูมือ
เรายังยินดีตอนรับคุณเขาสูเครือขายตัวแทนผูจัดจำหนาย และศูนยซอม
ในจุดตางๆ ทั่วโลก ซึ่งสามารถชวยเหลือคุณในเรื่องคำแนะนำทาง
เทคนิค การบริการ และชิ้นสวนอะไหลตางๆ ได
เว็บไซต Garmin ที่ support.garmin.com จะแสดงขอมูลลาสุดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑของคุณ หนาชวยเหลือสนับสนุนจะมีคำตอบสำหรับคำถามที่
พบบอยให และคุณยังสามารถดาวนโหลดอัปเดตซอฟตแวรและแผนที่
เดินเรือไดอีกดวย อีกทั้งยังมีขอมูลการติดตอกับฝายสนับสนุน Garmin
ในกรณีที่คุณมีคำถามอื่นๆ อีกดวย
คุณสามารถหาตัวแทนจำหนาย Volvo Penta ที่ใกลที่สุดไดดวยเครื่อง
มือคนหาตัวแทนจำหนายใน Glass Cockpit หรือโดยการเขาไปที่
เว็บไซตของเราที่ www.volvopenta.com
ยินดีตอนรับขึ้นเรือ!
®
®
ภาพรวมอุปกรณ
แถบสถานะที่แสดงการเตือนที่เปดใชงาน และฟงกชันตางๆ
คำแนะนำ: ในการดูขอมูลเกี่ยวกับการแจงเตือนและฟงกชั่น โปรดเลือก
หรือลากแถบสถานะลง
ปุมบนหนาจอ
ปุมบนหนาจอเหลานี้อาจจะถูกแสดงอยูบนบางหนาจอ และบางฟงกชัน
การใชงานเทานั้น ปุมบางปุมอาจจะเขาถึงไดจากในหนารวมหรือแผนผัง
SmartMode™ หรือเมื่อเชื่อมตออุปกรณเสริม เชน เรดาร เทานั้น
ปุม
ฟงกชัน
ลางไอคอนบนหนาจอออก และดึงตำแหนงเรือใหกลับมาอยูที่กลางหนาจอ
เปดดูรายการแบบเต็มจอ
สรางเวยพอยท ใหม
สรางเสนทาง พรอมดวยการเลี้ยวไปยังจุดหมาย
เพิ่มการเลี้ยวใหกับเสนทางที่ตำแหนงที่เลือก
ลบการเลี้ยวครั้งลาสุดที่เพิ่มเขาไปในเสนทาง
สรางเสนทางตรงที่ไมมีการเลี้ยวไปยังจุดหมาย
สรางเสนทางการแนะนำอัตโนมัติไปยังจุดหมาย
เริ่มการนำทาง
จบการนำทาง
หยุดและเริ่มการสงสัญญาณเรดาร
เปดเมนูการปรับเกนของเรดาร
เปดเมนูการปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลของเรดาร
เปดเมนูการปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลเรดาร
เปดและปดรอยทางเสียงสะทอนของเรดาร
หาเปาหมายเรดารและเริ่มทำการติดตามเปาหมายนั้น
แสดงและตั้งคาเสน VRM/EBL
เปดเมนูสำหรับหนา หรือฟงกชัน
เปดเมนู สภาพอากาศ สำหรับหนาหรือฟงกชัน
เปดเมนู เรดาร สำหรับหนาหรือฟงกชัน
เปดเมนู คาที่ตั้งลวงหนา สำหรับหนาหรือฟงกชัน
การล็อคและปลดล็อคหนาจอสัมผัส
คุณสามารถล็อคหนาจอสัมผัสเพื่อปองกันการสัมผัสที่โดยไมไดตั้งใจได
1 เลือก > ล็อคหนาจอสัมผัส เพื่อล็อคหนาจอ
2 เลือก เพื่อปลดล็อคหนาจอ
คำแนะนำและปุมลัด (รุน MFD)
• กด เพื่อเปดชารตพล็อตเตอร
• จากหนาจอใดก็ได ใหกด ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับตางๆ ของความ
สวางหากมี ฟงกชันนี้จะมีประโยชนเมื่อความสวางต่ำมากจนคุณไม
สามารถมองเห็นหนาจอได
• เลือก หนาหลัก จากหนาจอใดก็ไดเพื่อกลับไปยังหนาแรก
• เลือก เมนู เพื่อเปดการตั้งคาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาจอนี้
• เลือก เมนู เพื่อปดเมนูเมื่อเสร็จสิ้น
• กด เพื่อเปดตัวเลือกเพิ่มเติม เชนการล็อคหนาจอสัมผัส
• กด และเลือก เปด ปด > ปดระบบ หรือกด คางไวจนแถบ ปด
ระบบ เต็มเพื่อปดชารตพล็อตเตอรเมื่อสามารถใชได
• กด และเลือก เปด ปด > สถานีเขาสูโหมดสลีป เพื่อตั้งคาชารต
พล็อตเตอรเขาสูโหมดสแตนดบายเมื่อสามารถใชได
• ในหนาจอหลักของบางรุน ใหปดขึ้นหรือลงบนปุมประเภททางดาน
ขวาของหนาจอเพื่อดูปุมเพิ่มเติม
ในบางรุน จะแสดงปุมประเภทเพียงบางสวน ลูกศรที่ดานบนหรือดาน
ลางของปุมแสดงวาไมไดแสดงปุมทั้งหมด
• ในบางปุมเมนู ใหเลือกปุม
เพื่อเปดใชงานตัวเลือก
ปุม Power
เซนเซอรไฟหนาจออัตโนมัติ
การใชหนาจอสัมผัส
•
•
•
•
แตะที่หนาจอเพื่อเลือกรายการ
ลากหรือปดนิ้วของคุณบนหนาจอเพื่อแพนหรือเลื่อน
เลื่อนสองนิ้วเขาหากันเพื่อซูมออก
แยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา
บทนำ
ไฟสีเขียวที่ตัวเลือกระบุวาตัวเลือกเปดใชงาน
• เมื่อใชได ใหเลือกลูกศร
เพื่อเปดเมนู
1
ฝาครอบกันกระแทก
ประกาศ
ถอดมานบังแสงแดดออกกอนที่จะทำการเคลื่อนที่เรือ การปลอยมานบัง
แสงแดดทิ้งไวในขณะที่เรือกำลังเคลื่อนที่อาจจะทำใหมานบังแสงแดด
หลุด และอาจจะสูญหาย หรือหลนลงไปในน้ำ
ฝาครอบกันกระแทกบางอันอาจมีแมเหล็กประกอบอยูดวย ภายใต
สถานการณบางอยาง แมเหล็กอาจทำใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสบางชนิด ซึ่งรวมถึงฮารดไดรฟในคอมพิวเตอรแล็ปท็อป
ใชความระมัดระวังเมื่อมานบังแสงแดดอยูใกลอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ฝาครอบกันกระแทกจะชวยปองกันหนาจอเมื่ออุปกรณไมไดใชงาน
ในการถอดฝาครอบออก ใหจับขอบไวและดึงไปขางหนา
2 ใสการดหนวยความจำ เขาไป
3 กดการดลงไปจนมีเสียงคลิ๊ก
4 กดปดฝาครอบใหแนนเพื่อปองกันการกัดกรอน
การใสการดหนวยความจำ (รุน 17, 22, และ 24 นิ้ว และ 8700)
หมายเหตุ: ชารตพล็อตเตอรจะไมมีเครื่องอานการดหนวยความจำมาให
แตมีจำหนายเปนอุปกรณเสริมแยกตางหาก คุณตองเชื่อมตอเครื่องอาน
การดหนวยความจำหรือรุนชารตพล็อตเตอรพรอมชองการดหนวยความ
จำในตัวเขากับ Garmin Marine Network
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB microSD ฟอรแมต
เปน FAT32 ตองมีความเร็วคลาส 4 หรือสูงกวา
1 เปดฝา ของเครื่องอานการดหนวยความจำ
การเขาถึงคูมือสำหรับเจาของบนชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ขอมูล > คูมือสำหรับเจาของ
2 เลือกคูมือ
3 เลือก เปด
การดาวนโหลดคูมือจากเว็บไซต
คุณสามารถหาคูมือสำหรับเจาของฉบับลาสุด พรอมคำแปลไดจาก
เว็บไซต Garmin
1 ไปที่ www.garmin.com/manuals/VolvoGlassCockpit8600
2 ดาวนโหลดคูมือ
2 เสียบการดหนวยความจำ โดยใหดานที่มีฉลากหันออกจากฝาปด
3 กดการดลงไปจนมีเสียงคลิ๊ก
4 ปดฝาเครื่องอานการดหนวยความจำ
ศูนยสนับสนุน Garmin
ไปที่ support.garmin.com สำหรับความชวยเหลือและขอมูล เชน คูมือ
ผลิตภัณฑ คำถามที่พบบอย วิดีโอ การอัปเดตซอฟตแวร และการให
บริการลูกคา
การดหนวยความจำ
คุณสามารถใชการดหนวยความจำเสริมกับชารตพล็อตเตอรได การด
แผนที่ทำใหคุณสามารถดูภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูง และ
ภาพถายอางอิงทางอากาศของทาเรือน้ำลึก ทาเรือ ทาจอดเรือ และจุดสน
ใจอื่นๆ ได คุณสามารถใชการดหนวยความจำเปลาเพื่อบันทึกแผนที่
Garmin Quickdraw™ Contours, บันทึกโซนาร (ดวยหัวโซนารที่ใช
รวมกันได), ถายโอนขอมูล เชน เวยพอยทและเสนทางไปยังชารตพล็อต
เตอรเครื่องอื่นหรือคอมพิวเตอร และใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
ได
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB microSD ฟอรแมต
เปน FAT32 ตองมีความเร็วคลาส 4 หรือสูงกวา
®
®
รุน
ตำแหนงการดหนวยความจำ
ประเภทการดหนวยความจำ
10 นิ้ว
ดานหลังอุปกรณ
microSD
12 นิ้ว
ดานหลังอุปกรณ
microSD
16 นิ้ว
ดานหลังอุปกรณ
microSD
17 นิ้ว
เครื่องอานการดภายนอก
SD
22 นิ้ว
เครื่องอานการดภายนอก
SD
24 นิ้ว
เครื่องอานการดภายนอก
SD
รุน 8700
เครื่องอานการดภายนอก
SD
®
การใสการดหนวยความจำ (รุน 10, 12, และ 16 นิ้ว)
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB microSD ฟอรแมต
เปน FAT32 ตองมีความเร็วคลาส 4 หรือสูงกวา
1 ดึงฝาครอบ ดานหลังชารตพล็อตเตอรลง
2
การรับสัญญาณดาวเทียม GPS
อุปกรณอาจตองมีมุมมองที่ชัดเจนของทองฟาเพื่อรับสัญญาณดาวเทียม
เวลาและวันที่จะไดรับการตั้งคาโดยอัตโนมัติโดยอางอิงจากตำแหนง
GPS
1 เปดอุปกรณ
2 โปรดรอสักครูในขณะที่อุปกรณคนหาดาวเทียม
อาจใชเวลา 30 ถึง 60 วินาทีในการรับสัญญาณดาวเทียม
เมื่ออุปกรณไดรับสัญญาณดาวเทียมแลว
จะปรากฏขึ้นที่ดานบนของ
หนาจอหลัก
หากอุปกรณสูญเสียสัญญาณดาวเทียมไป
จะหายไป และจะมี
เครื่องหมายคำถามกระพริบอยูเหนือ บนแผนที่
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPS ใหไปที่ garmin.com/aboutGPS
สำหรับความชวยเหลือในการรับสัญญาณดาวเทียม โปรดดู อุปกรณของ
ฉันไมรับสัญญาณ GPS, หนา 58
การเลือกที่มาของ GPS
คุณสามารถเลือกที่มาที่ของขอมูล GPS ที่ตองการได หากคุณมีที่มาของ
GPS มากกวาหนึ่ง
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > GPS > ที่มา
2 เลือกที่มาของขอมูล GPS
การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
หนาจอหลัก
หนาจอหลักของชารตพล็อตเตอรสามารถเขาถึงคุณสมบัติทั้งหมดใน
ชารตพล็อตเตอรได คุณสมบัติจะขึ้นอยูกับอุปกรณเสริมที่คุณไดเชื่อมตอ
กับชารตพล็อตเตอรไวดวย คุณอาจจะไมมีตัวเลือกและคุณสมบัติบาง
อยางที่ไดกลาวไวในคูมือฉบับนี้
ในขณะที่กำลังดูหนาอื่นอยู คุณสามารถกลับไปที่หนาจอหลักไดโดยการ
เลือก หนาหลัก
การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
แถบสถานะ
ปุมหนา
แถบหมวดหมู
แถบเมนู
หมวดหมูที่เรียงอยูดานขวามือของหนาจอจะชวยใหสามารถเขาถึง
คุณสมบัติหลักของชารตพล็อตเตอรของคุณไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน
หมวดหมู โซนาร จะแสดงมุมมองและหนาที่เกี่ยวของกับการใชงานโซนา
ร คุณสามารถบันทึกรายการที่คุณใชเปนประจำไวที่หมวดหมู รายการ
โปรด
คำแนะนำ: หากหนาจอหลักของคุณไดรับการปรับแตงโดยผูผลิตเรือ คุณ
สามารถเปดแท็บหมวดหมูหนาหลักเดิมไดโดยการลากแถบทางดานขวา
ของหนาจอไปทางดานซาย
รายการ SmartMode จะถูกปรับเขาหากิจกรรม เชนการลองเรือ หรือ
การเขาเทียบทา เมื่อปุม SmartMode ถูกเลือกจากหนาจอหลัก จอแสดง
ผลแตละตัวในสถานีจะสามารถแสดงขอมูลแตกตางกันได ตัวอยางเชน
เมื่อ การลองเรือ ถูกเลือกจากหนาจอหลัก จอแสดงผลตัวหนึ่งจะแสดง
แผนที่เดินเรือนำทาง และจอแสดงผลอีกตัวหนึ่งจะสามารถแสดงหนาจอ
เรดารได
ตัวเลือกที่อยูดานลางของหนาจอหลักทั้งหมดสามารถมองเห็นไดจาก
หนาจออื่นทุกหนาจอยกเวนปุม ตั้งคา ปุม ตั้งคา จะถูกเรียกใชงานไดจาก
หนาจอหลักเทานั้น
เมื่อมีการติดตั้งจอแสดงผลหลายตัวลงบน Garmin Marine Network
คุณสามารถรวมกลุมเขาไวในสถานีเดียวกันได สถานีจะทำใหจอแสดง
ผลตางๆ ทำงานรวมกัน แทนที่จะแสดงผลแยกกัน คุณสามารถปรับแตง
แผนผังของหนาบนจอแสดงผลแตละตัวได ซึ่งจะทำใหแตละหนาแตก
ตางกันบนจอแสดงผลแตละตัว เมื่อคุณเปลี่ยนแผนผังของหนาในหนา
จอแสดงผลตัวหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะปรากฏที่จอแสดงผลตัวนั้น
เทานั้น เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณของแผนผัง การเปลี่ยนแปลงนั้น
จะปรากฏในจอแสดงผลทั้งหมดในสถานี เพื่อใหไดการแสดงลักษณะที่
เหมือนกัน
การเพิ่มรายการในรายการที่ใชประจำ
1 จากหนาจอหลัก ใหเลือกหมวดหมูจากทางขวา
2 กดปุมทางซายคางไว
รายการนั้นจะถูกเพิ่มเขาไปในหมวดหมูหนาจอหลัก รายการโปรด
การปรับแตงหนา
การปรับแตงแผนผัง SmartMode หรือหนารวม
คุณสามารถปรับแตงแผนผังและขอมูลที่แสดงในหนารวมและแผนผัง
SmartMode เมื่อคุณเปลี่ยนแผนผังของหนาในการแสดงผลที่คุณกำลัง
โตตอบอยู การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะปรากฏเฉพาะในการแสดงผลนั้น
ยกเวนชื่อและสัญลักษณ SmartMode เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อหรือสัญลักษณ
SmartMode สำหรับแผนผัง ชื่อหรือสัญลักษณใหมจะปรากฏในการ
แสดงผลทั้งหมดในสถานีนั้น
1 เปดหนาขึ้นมาเพื่อปรับแตง
2 เลือก เมนู
3 เลือก แกไขเคาโครง หรือ แกไขคอมโบ
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อ หรือ ชื่อและสัญลักษณ > ชื่อ ปอน
ชื่อใหม และเลือก เสร็จ
• ในการเปลี่ยนสัญลักษณ SmartMode ใหเลือก ชื่อและสัญลักษณ
> สัญลักษณ และเลือกสัญลักษณใหม
• ในการเปลี่ยนจำนวนฟงกชันที่แสดงและแผนผังหนาจอ ใหเลือก
แผนผัง และเลือกตัวเลือก
การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
• ในการเปลี่ยนฟงกชันบนหนาจอเปนบางสวน ใหเลือกหนาตางที่
ตองการเปลี่ยน และเลือกฟงกชันจากรายการทางดานขวา
• ในการเปลี่ยนลักษณะการแยกหนาจอ ใหลากลูกศรไปยังตำแหนง
ใหม
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในหนาและแถบขอมูลเพิ่มเติม ใหเลือก
โอเวอรเลย และเลือกตัวเลือก
คำแนะนำ: ขณะที่ดูหนาจอดวยขอมูลโอเวอรเลย กดที่กลองโอ
เวอรเลยคางไวเพื่อเปลี่ยนขอมูลในกลองอยางรวดเร็ว
• ในการกำหนดคาที่ตั้งลวงหนาไปยังบางสวนของหนาจอ
SmartMode ใหเลือก คาที่ตั้งลวงหนา > รวม และเลือกคาที่ตั้ง
ลวงหนาจากรายการทางดานขวา
การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง
1 จากหนาจอหลัก เลือก เมนู > พื้นหลัง
คำแนะนำ: คุณสามารถปรับการตั้งคาจากตั้งคา > ระบบ > เสียงและ
การแสดงผล > พื้นหลัง
2 เลือกภาพ
การปรับแตงหนาจอเริ่มตน
คุณปรับแตงภาพที่แสดงเมื่อเปดชารตพล็อตเตอร เพื่อใหไดขนาดที่พอดี
ที่สุด ภาพควรมีขนาดไมเกิน 50 MB และเปนไปตามขนาด (ขนาดของ
ภาพเปดเครื่องที่แนะนำ, หนา 3)
1 ใสการดหนวยความจำที่มีภาพที่คุณตองการใช
2 เลือก ตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > ภาพเปดเครื่อง >
เลือกภาพ
3 เลือกชองการดหนวยความจำ
4 เลือกภาพ
5 เลือก ตั้งคาเปนภาพเปดเครื่อง
ภาพใหมจะปรากฏขึ้นแลวจึงเปดชารตพล็อตเตอร
ขนาดของภาพเปดเครื่องที่แนะนำ
เพื่อใหไดขนาดภาพเปดเครื่องที่พอดี โปรดใชภาพที่มีขนาดตอไปนี้ใน
หนวยพิกเซล
ความละเอียดหนาจอ
ความกวางของภาพ
ความสูงของภาพ
WVGA
800
480
WXGA
1280
800
HD
1920
1080
WUXGA
1920
1200
การเพิ่มแผนผัง SmartMode
คุณสามารถเพิ่มแผนผัง SmartMode ตามที่คุณตองการได การปรับแตง
แตละครั้งที่ดำเนินการกับแผนผัง SmartMode หนึ่งสำหรับหนาจอหลัก
ในสถานีจะไปปรากฏในการแสดงผลในสถานีนั้น
1 จากหนาจอหลัก ใหเลือก SmartMode™ > เมนู > เพิ่มแผนผัง
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อและสัญลักษณ > ชื่อ ปอนชื่อใหม
และเลือก เสร็จ
• ในการเปลี่ยนสัญลักษณ SmartMode ใหเลือก ชื่อและสัญลักษณ
> สัญลักษณ และเลือกสัญลักษณใหม
• ในการเปลี่ยนจำนวนฟงกชันที่แสดงและแผนผังหนาจอ ใหเลือก
แผนผัง และเลือกตัวเลือก
• ในการเปลี่ยนฟงกชันบนหนาจอเปนบางสวน ใหเลือกหนาตางที่
ตองการเปลี่ยน และเลือกฟงกชันจากรายการทางดานขวา
• ในการเปลี่ยนลักษณะการแยกหนาจอ ใหลากลูกศรไปยังตำแหนง
ใหม
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในหนาและแถบขอมูลเพิ่มเติม ใหเลือก
โอเวอรเลย และเลือกตัวเลือก
• ในการกำหนดคาที่ตั้งลวงหนาไปยังบางสวนของหนาจอ
SmartMode ใหเลือก คาที่ตั้งลวงหนา > รวม และเลือกคาที่ตั้ง
ลวงหนาจากรายการทางดานขวา
การสรางหนาการรวมใหม
คุณสามารถสรางหนาการรวมแบบกำหนดเองเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของคุณได
3
1
2
3
4
5
6
7
8
เลือก คอมโบ > เมนู > เพิ่มคอมโบ
เลือกหนาตาง
เลือกฟงกชันสำหรับหนาตาง
ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้สำหรับแตละหนาตางของหนา
ลากลูกศรเพื่อปรับขนาดหนาตาง
แตะหนาตางคางไวเพื่อจัดเรียงใหม
แตะฟลดขอมูลคางไวเพื่อเลือกขอมูลใหม
เลือก แผนผัง และเลือกแผนผัง
3 เลือก เลือกแผนผัง
4 เลือกแผนผังที่เพื่อเชื่อมโยงกับรายการหรือปุม
5 ในกรณีที่จำเปน ใหทำขั้นตอน 2–4 ซ้ำอีกรอบสำหรับปุมที่เหลืออยู
เมื่อคุณกดปุมที่กำหนดไวบนปุมควบคุมหรือคันบังคับ แผนผังที่กำหนดไว
จะเปดขึ้นมาบนหนาจอสถานี
การรีเซ็ตแผนผังสถานี
คุณสามารถกูคืนแผนผังในสถานีนี้ใหกลับไปเปนการตั้งคาเริ่มตนจาก
โรงงานได
เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลสถานี > รีเซ็ตแผนผัง
คาที่ตั้งลวงหนา
9 เลือก ชื่อ ปอนชื่อสำหรับหนา และเลือก เสร็จ
10 เลือก โอเวอรเลย และเลือกขอมูลที่จะแสดง
11 เลือก เสร็จ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับแตงหนา
การลบหนาการรวม
1 เลือก คอมโบ > เมนู > ลบคอมโบ
2 เลือกการรวม
การปรับแตงโอเวอรเลยขอมูล
คุณสามารถปรับแตงขอมูลในโอเวอรเลยขอมูลที่ถูกแสดงบนหนาจอได
คาที่ตั้งลวงหนาคือชุดการตั้งคาที่ปรับใหเหมาะสมกับหนาจอหรือมุมมอง
คุณสามารถใชคาที่ตั้งลวงหนาเฉพาะตัวเพื่อปรับกลุมของการตั้งคาให
เหมาะสมกับกิจกรรมของคุณได ตัวอยางเชน การตั้งคาบางตัวอาจจะ
เหมาะสำหรับเวลาที่คุณตกปลา และอีกตัวอาจจะเหมาะสำหรับเวลาที่คุณ
ลองเรือ คาที่ตั้งลวงหนาจะมีใหเลือกบนบางหนาจอเทานั้น เชน แผนที่
มุมมองโซนาร และมุมมองเรดาร
ในการเลือกคาที่ตั้งลวงสำหรับหนาจอที่ใชรวมกันได ใหเลือก เมนู >
แลวเลือกคาที่ตั้งลวงหนา
ในขณะที่คุณกำลังใชคาที่ตั้งลวงหนา แลวคุณทำการเปลี่ยนแปลงการตั้ง
คาหรือมุมมอง คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงนั้นในคาที่ตั้งลวงหนา
หรือสรางคาที่ตั้งลวงหนาใหมตามการปรับแตงใหมได
การบันทึกคาที่ตั้งลวงหนาใหม
หลังจากที่คุณไดปรับแตงการตั้งคาและมุมมองของหนาจอไปแลว คุณ
สามารถบันทึกการปรับแตงนั้นเปนคาที่ตั้งลวงหนาใหมได
1 จากหนาจอที่ใชรวมกันได ใหเปลี่ยนการตั้งคาและมุมมอง
> บันทึก > ใหม
2 เลือก เมนู >
3 ปอนชื่อ และเลือก เสร็จ
จัดการคาที่ตั้งลวงหนา
1 เลือกตัวเลือกตามประเภทหนาจอที่คุณกำลังดูอยู:
• จากมุมมองเต็มหนาจอ ใหเลือก เมนู > แกไขโอเวอรเลย
• จากหนาจอรวม ใหเลือก เมนู > แกไขคอมโบ > โอเวอรเลย
• จากหนาจอ SmartMode ใหเลือก เมนู > แกไขเคาโครง > โอ
เวอรเลย
คำแนะนำ: ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในกลองโอเวอรเลยอยาง
รวดเร็ว ใหกดกลองโอเวอรเลยคางไว
2 เลือกรายการเพื่อปรับแตงขอมูลและแถบขอมูล:
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในกลองโอเวอรเลย ใหเลือกกลองโอ
เวอรเลย เลือกขอมูลใหมที่ตองการแสดง แลวเลือก กลับ
• ในการเลือกตำแหนงและแผนผังของแถบขอมูลโอเวอรเลย ให
เลือก ขอมูล แลวเลือกตัวเลือก
• ในการปรับแตงขอมูลที่แสดงในระหวางการนำทาง ใหเลือก
การนำทาง แลวเลือกตัวเลือก
• ในการเปดแถบขอมูล เชน ตัวควบคุมสื่อ ใหเลือก แถบบนสุด หรือ
แถบลางสุด แลวเลือกตัวเลือกที่จำเปน
3 เลือก เสร็จ
การเชื่อมโยงแผนผังเขากับปุมควบคุมและปุมคันบังคับ
คุณสามารถเชื่อมโยงแผนผังเขากับปุมควบคุมและปุมคันบังคับได เมื่อ
คุณกดปุมที่กำหนดไว แผนผังที่ถูกเชื่อมโยงไวจะเปดขึ้นบนหนาจอ
สถานี
1 จากหนาจอหลัก ใหเลือก เมนู > เชื่อมโยงแผนผัง
2 เลือกรายการหรือชื่อปุม
4
คุณสามารถปรับแตงคาที่ตั้งลวงหนาที่โหลดไวลวงหนา และแกไขคาที่
ตั้งลวงหนาที่คุณสรางขึ้นมาได
> จัดการ
1 จากหนาจอที่ใชรวมกันได ใหเลือก เมนู >
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนา
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อคาที่ตั้งลวงหนา ใหเลือก เปลี่ยนชื่อ ปอนชื่อลง
ไป แลวเลือก เสร็จ
• ในการแกไขคาที่ตั้งลวงหนา ใหเลือก แกไข แลวอัปเดตคาที่ตั้ง
ลวงหนา
• ในการลบคาที่ตั้งลวงหนา ใหเลือก ลบ
• ในการรีเซ็ตคาที่ตั้งลวงหนาทั้งหมดเปนการตั้งคาจากโรงงาน ให
เลือก รีเซตทั้งหมด
การตั้งคาประเภทของเรือ
คุณสามารถเลือกประเภทเรือของคุณเพื่อกำหนดคาชารตพล็อตเตอร
และเพื่อใชคุณสมบัติที่ปรับแตงมาสำหรับเรือประเภทของคุณโดยเฉพาะ
ได
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ประเภทเรือ
2 เลือกตัวเลือก
การปรับไฟหนาจอ
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > การแสดงผล > ไฟหนาจอ
2 การปรับไฟหนาจอ
คำแนะนำ: จากหนาจอใดก็ได ใหกด ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผานระดับ
ตางๆ ของความสวาง ฟงกชันนี้จะมีประโยชนเมื่อความสวางต่ำมาก
จนคุณไมสามารถมองเห็นหนาจอได
การปรับโหมดสี
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > โหมดสี
คำแนะนำ: เลือก
สี
2 เลือกตัวเลือก
> โหมดสี จากหนาจอใดก็ไดเพื่อเขาใชการตั้งคา
การปรับแตงชารตพล็อตเตอร
การเปดชารตพล็อตเตอรโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชารตพล็อตเตอรใหเปดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจายไฟ
ไมเชนนั้น คุณตองเปดชารตพล็อตเตอรโดยการกด
เลือก ตั้งคา > ระบบ > เปดเครื่องอัตโนมัติ
หมายเหตุ: เมื่อ เปดเครื่องอัตโนมัติ ตั้งไวที่ เปด และชารตพล็อตเตอร
ถูกปดเครื่องโดยใช และแหลงจายไฟถูกถอดออกและมีการจายไฟ
ใหมภายในระยะเวลานอยกวาสองนาที คุณอาจตองกด เพื่อเริ่มตน
การทำงานของชารตพล็อตเตอรอีกครั้ง
การปดระบบโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชารตพล็อตเตอรและทั้งระบบใหปดโดยอัตโนมัติหลัง
จากเขาสูโหมดสลีปเปนระยะเวลาที่เลือก หรือคุณตองกด คางไวเพื่อ
ปดระบบดวยตัวเอง
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ปดอัตโนมัติ
2 เลือกตัวเลือก
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
ขอควรระวัง
คุณสมบัตินี้ทำใหผูใชสามารถสงขอมูล Garmin ไมสามารถรับรองความ
แมนยำ ความสมบูรณ หรือความทันสมัยของขอมูลที่สงโดยผูใช การใช
งานหรือการเชื่อถือขอมูลที่สงโดยผูใชถือเปนความเสี่ยงของคุณเอง
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain ใหการเชื่อมตอกับอุปกรณ GLASS
COCKPIT ของคุณ แผนที่ และชุมชนเพื่อประสบการณการแลนเรือที่
เชื่อมตอกัน
บนอุปกรณมือถือที่มีแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถ
ดาวนโหลด ซื้อ และอัปเดตแผนที่ได คุณสามารถใชแอปพลิเคชันเพื่อ
ถายโอนขอมูลผูใชไดอยางงายดายและรวดเร็ว เชน เวยพอยทและเสน
ทาง เชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw Contours และอัปเดต
ซอฟตแวรอุปกรณ คุณยังสามารถวางแผนการเดินทาง และดูและควบคุม
อุปกรณ GLASS COCKPIT ไดจากแอปพลิเคชัน
คุณสามารถเชื่อมตอกับชุมชน ActiveCaptain สำหรับความคิดเห็นที่ทัน
สมัยเกี่ยวกับทาจอดเรือและจุดสนใจอื่นๆ แอปพลิเคชันสามารถพุชการ
แจงเตือนอัจฉริยะ เชน การโทรและขอความ ไปยังจอแสดงผลชารต
พล็อตเตอรเมื่อทำการจับคูแลว
หมายเหตุ: เมื่อชารตพล็อตเตอรของคุณเชื่อมตอกับเครื่องยนต Volvo
Penta ที่ใชรวมกันไดที่รองรับคุณสมบัติกีฬาทางน้ำ คุณจะไมสามารถ
ควบคุมชารตพล็อตเตอรดวยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณ
มือถือได
บทบาท ActiveCaptain
ระดับการโตตอบของคุณกับอุปกรณ GLASS COCKPIT โดยใช
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain ขึ้นอยูกับบทบาทของคุณ
คุณสมบัติ
เจาของ ผูมาเยือน
ลงทะเบียนอุปกรณ แผนที่ในตัว และการดแผนที่ในตัวกับ­
แอคเคาท
ใช
ไม
อัปเดตซอฟตแวร
ใช
ใช
ถายโอน Garmin Quickdraw Contours ทั้งหมดที่คุณ­
ดาวนโหลดหรือสรางโดยอัตโนมัติ
ใช
ไม
พุชการแจงเตือนอัจฉริยะ
ใช
ใช
ถายโอนขอมูลผูใชโดยอัตโนมัติ เชน เวยพอยทและเสนทาง ใช
ไม
เริ่มตนการนำทางไปยังเวยพอยทที่ระบุหรือนำทางเสนทาง­
ที่ระบุ และสงเวยพอยทหรือเสนทางดังกลาวไปยังอุปกรณ
GLASS COCKPIT
ใช
ใช
เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณมือถือเขากับอุปกรณ GLASS COCKPIT
โดยใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain แอปพลิเคชันดังกลาวจะใหวิธีที่
งายและรวดเร็วในการโตตอบกับ GLASS COCKPIT ของคุณ และ
ทำงานตางๆ เชน การแบงปนขอมูล, การลงทะเบียน, การอัปเดต
ซอฟตแวรอุปกรณ และการรับการแจงเตือนจากอุปกรณมือถือ
1 จากอุปกรณ GLASS COCKPIT เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม >
ActiveCaptain
2 จากหนา ActiveCaptain ใหเลือก เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
3 ปอนชื่อและรหัสผานสำหรับเครือขายนี้
4 ใสการดหนวยความจำในอุปกรณ GLASS COCKPIT ที่ชองใส
การด (การดหนวยความจำ, หนา 2)
5 เลือก ตั้งคาการด ActiveCaptain
ประกาศ
คุณอาจไดรับแจงใหฟอรแมตการดหนวยความจำ การฟอรแมตการด
จะลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในการด ซึ่งรวมถึงขอมูลผูใชใดๆ ที่
บันทึกไว เชน เวยพอยท เราแนะนำใหฟอรแมตการด แตไมจำเปน
ตองทำก็ได กอนที่จะฟอรแมตการด คุณควรบันทึกขอมูลจากการด
หนวยความจำลงในหนวยความจำภายในของอุปกรณ (การคัดลอก
ขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำ, หนา 55) หลังจากฟอรแมต
การดสำหรับแอปพลิเคชัน ActiveCaptain คุณสามารถถายโอน
ขอมูลผูใชกลับสูการดได (การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวย
ความจำ, หนา 55)
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเสียบการดแลวในแตละครั้งที่ตองการใช
คุณสมบัติ ActiveCaptain
6 จากรานคาแอปพลิเคชันในอุปกรณมือถือของคุณ ใหติดตั้งและเปด
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
7 นำอุปกรณมือถือเขาสูระยะ 32 ม. (105 ฟุต) จากอุปกรณ GLASS
COCKPIT
8 จากการตั้งคาของอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดหนาการเชื่อมตอ
Wi‑Fi และเชื่อมตอกับอุปกรณ Garmin โดยใชชื่อและรหัสผานที่
คุณไดปอนลงในอุปกรณ Garmin
®
การเปดใชงานการแจงเตือนอัจฉริยะ
คำเตือน
ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอ
สภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการ
เสียชีวิต
กอนที่อุปกรณ GLASS COCKPIT จะรับการแจงเตือนได คุณตองเชื่อม
ตอกับอุปกรณมือถือและแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
1 จากอุปกรณ GLASS COCKPIT ใหเลือก ActiveCaptain > การ
แจง Smart > เปดใชงานการแจง
2 เปดเทคโนโลยี Bluetooth ในการตั้งคาอุปกรณมือถือ
3 นำอุปกรณเขาสูระยะ 10 ม. (33 ฟุต) จากกันและกัน
4 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือ ใหเลือก Smart
Notifications > Pair with Chartplotter
5 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อจับคูแอปพลิเคชันกับอุปกรณ
GLASS COCKPIT โดยใชเทคโนโลยี Bluetooth
6 เมื่อมีขอความแจง ปอนคียบนอุปกรณมือถือของคุณ
7 หากจำเปน ใหปรับการแจงเตือนที่คุณจะไดรับในการตั้งคาอุปกรณ
มือถือของคุณ
®
การรับการแจงเตือน
คำเตือน
ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอ
สภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการ
เสียชีวิต
กอนที่อุปกรณ GLASS COCKPIT จะรับการแจงเตือนได คุณตองเชื่อม
ตอกับอุปกรณมือถือและเปดใชงานคุณสมบัติ การแจง Smart (การเปด
ใชงานการแจงเตือนอัจฉริยะ, หนา 5)
เมื่อเปดใชงานคุณสมบัติ การแจง Smart และอุปกรณมือถือไดรับการ
แจงเตือน ปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏบนหนาจอ GLASS
COCKPIT ชั่วขณะ
หมายเหตุ: การดำเนินการที่ใชไดขึ้นอยูกับประเภทของการแจงเตือน
และระบบปฏิบัติของโทรศัพท
• ในการรับสายที่โทรศัพท ใหเลือก รับสาย
คำแนะนำ: เตรียมโทรศัพทไวใกลๆ โทรศัพทมือถือจะรับสาย ไมใช
ชารตพล็อตเตอร
• ในการไมรับสาย ใหเลือก ปฏิเสธ
• ในการดูขอความทั้งหมด ใหเลือก ทบทวน
5
• ในการปดปอปอัพการแจงเตือน ใหเลือก ตกลง หรือรอใหการแจง
เตือนปดโดยอัตโนมัติ
• ในการลบการแจงเตือนออกจากชารตพล็อตเตอรและอุปกรณมือถือ
ของคุณ ใหเลือก เคลียร
แอปพลิเคชัน Garmin Express จะดาวนโหลดแผนที่ขนาดใหญไดเร็ว
กวาแอปพลิเคชัน ActiveCaptain สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
garmin.com/express
การจัดการการแจงเตือน
การอัปเดตแผนที่อาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟล
ขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูลทั่วไปจากผูให
บริการอินเทอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดและคาใชจายในการใชขอมูล
คำเตือน
ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอ
สภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการ
เสียชีวิต
กอนที่คุณจะจัดการการแจงเตือนได คุณตองเปดใชงานคุณสมบัติ การ
แจง Smart (การเปดใชงานการแจงเตือนอัจฉริยะ, หนา 5)
เมื่อเปดใชงานคุณสมบัติ การแจง Smart และอุปกรณมือถือไดรับการ
แจงเตือน ปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏบนหนาจอ GLASS
COCKPIT ชั่วขณะ คุณสามารถเขาถึงและจัดการการแจงเตือนไดจาก
หนาจอ ActiveCaptain
1 เลือก ActiveCaptain > การแจง Smart > ขอความ
รายการการแจงเตือนจะปรากฏขึ้น
2 เลือกการแจงเตือน
3 เลือกตัวเลือก:
หมายเหตุ: ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับอุปกรณมือถือ
ของคุณและประเภทการแจงเตือน
• ในการปดและลบการแจงเตือนออกจากชารตพล็อตเตอรและ
อุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก เคลียร หรือ ลบ
หมายเหตุ: ซึ่งจะไมลบขอความออกจากอุปกรณมือถือของคุณ
เพียงแคปดและลบการแจงเตือนเทานั้น
• ในการโทรกลับหาหมายเลขโทรศัพทนั้น ใหเลือก Call Back
หรือ โทร
การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain
หากอุปรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟตแวรลาสุด
สำหรับอุปกรณของคุณ
ประกาศ
การอัปเดตซอฟตแวรอาจตองอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวนโหลดไฟล
ขนาดใหญ อาจมีขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูลจากผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตของคุณ ติดตอผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณสำหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดหรือคาใชจายในการใชขอมูล
กระบวนการติดตั้งอาจใชเวลาหลายนาที
1 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ GLASS COCKPIT (เริ่มตนใช
งานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 5)
2 เมื่อมีการอัปเดตซอฟตแวรและคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบน
อุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก Software Updates > Download
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปกับอุปกรณ GLASS COCKPIT อีกครั้ง
การอัปเดตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณ หลังจากการถายโอน
เสร็จสิ้น คุณจะไดรับแจงใหติดตั้งการอัปเดต
3 เมื่อคุณไดรับแจงโดยอุปกรณ GLASS COCKPIT ใหเลือกตัวเลือก
สำหรับติดตั้งอัปเดต
• ในการอัปเดตซอฟตแวรโดยทันที ใหเลือก ตกลง
• ในการเลื่อนการอัปเดตออกไป ใหเลือก ยกเลิก เมื่อคุณพรอมติด
ตั้งการอัปเดต ใหเลือก ActiveCaptain > อัปเดตซอฟทแวร >
ติดตั้งทันที
การอัปเดตแผนที่ดวย ActiveCaptain
คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อดาวนโหลดและถาย
โอนการอัปเดตแผนที่ลาสุดสำหรับอุปกรณของคุณ ในการประหยัดพื้นที่
ในอุปกรณมือถือของคุณ พื้นที่ในการด ActiveCaptain และเวลา
ดาวนโหลด ใหพิจารณาการใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อ
ดาวนโหลดเฉพาะพื้นที่ของแผนที่ที่คุณตองการ
หากคุณกำลังดาวนโหลดทั้งแผนที่ คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน Garmin
Express™ เพื่อดาวนโหลดแผนที่ลงในการดหนวยความจำ
6
ประกาศ
1 เชื่อมตออุปกรณมือถือกับอุปกรณ GLASS COCKPIT (เริ่มตนใช
2
3
4
5
งานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 5)
เมื่อมีการอัปเดตแผนที่ และคุณมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนอุปกรณ
มือถือของคุณ ใหเลือก OneChart > My Charts
เลือกแผนที่ที่คุณตองการอัปเดต
เลือกพื้นที่ที่ตองการดาวนโหลด
เลือก Download
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวนโหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมตอแอปพลิเคชันกับอุปกรณ GLASS COCKPIT
อีกครั้ง การอัปเดตจะไดรับการถายโอนมายังอุปกรณ หลังจากการ
ถายโอนเสร็จสิ้น แผนที่ที่อัปเดตแลวจะพรอมใชงาน
การติดตอสื่อสารกับอุปกรณไรสาย
ชารตพล็อตเตอรสามารถสรางเครือขายไรสายที่คุณสามารถเชื่อมตอ
อุปกรณไรสายได
การเชื่อมตออุปกรณไรสายชวยใหคุณสามารถใชงานแอปพลิเคชัน
Garmin เชน ActiveCaptain
เครือขาย Wi‑Fi
การตั้งคาเครือขายไรสาย Wi‑Fi
ชารตพล็อตเตอรสามารถสรางเครือขาย Wi‑Fi ที่คุณสามารถเชื่อมตอ
อุปกรณไรสายได ในครั้งแรกที่คุณเขาถึงการตั้งคาเครือขายไรสาย คุณ
จะไดรับขอความใหตั้งคาเครือขาย
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > Wi-Fi > เปด > ตกลง
2 ปอนชื่อเครือขายไรสายนี้ หากจำเปน
3 ปอนรหัสผาน
คุณจะตองใชรหัสผานนี้ในการเขาถึงเครือขายไรสายจากอุปกรณไร
สาย รหัสผานตองตรงตามตัวพิมพใหญ-เล็ก
การเชื่อมตออุปกรณไรสายกับชารตพล็อตเตอร
คุณตองกำหนดคาเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะ
สามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายกับเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอร
ได (การตั้งคาเครือขายไรสาย Wi‑Fi, หนา 6)
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายหลายรายการกับชารตพล็อตเตอร
เพื่อแชรขอมูล
1 จากอุปกรณไรสาย ใหเปดใชเทคโนโลยี Wi‑Fi และคนหาเครือขาย
ไรสาย
2 เลือกชื่อของเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือ
ขายไรสาย Wi‑Fi, หนา 6)
3 ปอนรหัสผานชารตพล็อตเตอร
การเปลี่ยนชองสัญญาณไรสาย
คุณสามารถเปลี่ยนชองสัญญาณไรสายได หากคุณมีปญหาในการคนหา
หรือเชื่อมตอกับอุปกรณ หรือหากคุณพบวามีการรบกวน
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > ขั้นสูง > ชอง
สัญญาณ
2 ปอนชองสัญญาณใหม
คุณไมจำเปนตองเปลี่ยนชองสัญญาณไรสายของอุปกรณที่เชื่อมตอกับ
เครือขายนี้
การเปลี่ยนโฮสต Wi‑Fi
คุณสามารถเปลี่ยนชารตพล็อตเตอรที่ทำหนาที่เปนโฮสตWi‑Fi ได ซึ่ง
เปนประโยชนหากคุณกำลังมีปญหากับการติดตอสื่อสารผาน Wi‑Fi การ
เปลี่ยนโฮสต Wi‑Fi ชวยใหคุณสามารถเลือกชารตพล็อตเตอรที่อยูใกล
กับอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณมากกวาในทางกายภาพได
การติดตอสื่อสารกับอุปกรณไรสาย
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขาย Wi-Fi > ขั้นสูง > โฮสต Wi-Fi
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
รีโมทคอนโทรลไรสาย
ขั้นตอนเหลานี้ไมสามารถใชไดกับอุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล
GRID™ (การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจากชารตพล็อต
เตอร, หนา 57)
การจับคูรีโมทคอนโทรลไรสายกับชารตพล็อตเตอร
คุณตองจับคูรีโมทกับชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะสามารถใช
รีโมทคอนโทรลไรสายกับชารตพล็อตเตอรได
คุณสามารถเชื่อมตอรีโมทเพียงเครื่องเดียวกับหลายพล็อตเตอร แลวกด
ปุมจับคูเพื่อสลับระหวางชารตพล็อตเตอรได
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท
GPSMAP®
2 เลือก การเชื่อมตอใหม
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การเปดและปดไฟหนาจอรีโมท
การปดไฟหนาจอรีโมทสามารถเพิ่มระยะเวลาการใชงานแบตเตอรี่ได
อยางมาก
1 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย >
รีโมทไรสาย > รีโมท GPSMAP® > ไฟหนาจอ
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การยกเลิกการเชื่อมตอรีโมทจากชารตพล็อตเตอรทั้งหมด
1 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย >
รีโมทไรสาย > รีโมท GPSMAP® > ยกเลิกการเชื่อมตอทั้งหมด
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
เซนเซอรลมไรสาย
การเชื่อมตอเซนเซอรไรสายกับชารตพล็อตเตอร
คุณสามารถดูขอมูลไดจากเซนเซอรไรสายที่ใชรวมกันไดในชารตพล็อต
เตอร
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย
2 เลือกเซนเซอรลม
3 เลือก เปดใชงาน
ชารตพล็อตเตอรจะเริ่มการคนหาและการเชื่อมตอกับเซนเซอรไรสาย
ในการดูขอมูลจากเซนเซอร ใหเพิ่มขอมูลลงในฟลดและตัววัดขอมูล
การปรับแนวของเซนเซอรลม
คุณควรปรับการตั้งคานี้ หากเซนเซอรไมไดหันไปทางดานหนาเรือและ
ขนานกับแนวกึ่งกลางพอดี
หมายเหตุ: ชองที่สายเคเบิลเชื่อมตอกับเสาจะแสดงตำแหนงดานหนา
ของเซนเซอร
1 ประมาณขนาดของมุมในหนวยองศาตามเข็มนาฬิการอบๆ เสา โดย
เซนเซอรหันออกจากกึ่งกลางของหนาเรือ
• หากเซนเซอรหันไปทางกราบขวา ควรทำมุมระหวาง 1 และ 180
องศา
• หากเซนเซอรหันไปทางพอรต ควรทำมุมระหวาง -1 และ -180
องศา
2 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย
3 เลือกเซนเซอรลม
4 เลือก คาชดเชยมุมลม
5 ปอนมุมที่วัดไดในขั้นตอนที่ 1
6 เลือก เสร็จ
การดูขอมูลเรือบนนาฬิกา Garmin
คุณสามารถเชื่อมตอนาฬิกา Garmin ที่ใชรวมกันไดกับชารตพล็อตเตอร
ที่ใชรวมกันได เพื่อดูขอมูลจากชารตพล็อตเตอร
1 ใหนาฬิกา Garmin อยูในระยะ (3 ม.) ของชารตพล็อตเตอร
2 จากหนาจอนาฬิกาของนาฬิกา ใหเลือก START > Boat Data >
START
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
หมายเหตุ: หากคุณเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรไวอยูแลว และ
ตองการเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรเครื่องอื่น ใหเปดหนาจอ Boat
Data กดปุม UP คางไว และเลือก Pair new
3 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > แอพ
Connect IQ™ > ขอมูลเรือ > เปดใชงาน > การเชื่อมตอใหม
ชารตพล็อตเตอรจะเริ่มตนคนหาและเชื่อมตอกับอุปกรณแบบสวมใส
หลังจากอุปกรณจับคูแลว จะเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่องและอยู
ในระยะ
การดูขอมูลเรือบนอุปกรณ Garmin Nautix™
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ Garmin Nautix กับชารตพล็อตเตอรเพื่อดู
ขอมูลชารตพล็อตเตอรบนอุปกรณ Garmin Nautix ได
หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ Garmin Nautix กับอุปกรณที่
ใชรวมกันไดหลายๆ รุน เพื่อความครอบคลุมที่ดียิ่งขึ้นในเรือขนาดใหญ
1 ใหอุปกรณ Garmin Nautix อยูในระยะ (3 ม.) ของชารตพล็อตเตอร
อุปกรณจะคนหาอุปกรณที่ใชรวมกันไดทั้งหมดที่อยูในระยะโดย
อัตโนมัติ
2 หากจำเปน จากเมนูอุปกรณสวมใส ใหเลือก Device Connections
> Pair New Device
3 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย >
แอพ Connect IQ™ > ขอมูลเรือ > เปดใชงานการเชื่อมตอ > การ
เชื่อมตอใหม
ชารตพล็อตเตอรจะเริ่มตนคนหาและเชื่อมตอกับอุปกรณแบบสวมใส
หลังจากอุปกรณจับคูแลว จะเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่องและอยู
ในระยะ
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติที่มีใหเลือกจะขึ้นอยูกับขอมูลแผนที่และ
อุปกรณเสริมที่ใช
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่ 3 มิติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมใน
บางพื้นที่
คุณสามารถเขาถึงแผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติไดโดยการเลือก แผนที่
เดินเรือ
แผนที่เดินเรือนำทาง: แสดงขอมูลการนำทางที่มีอยูบนแผนที่ที่โหลดไว
ลวงหนาของคุณ และจากแผนที่สวนเพิ่ม หากมี ขอมูลประกอบไปดวย
ทุน ไฟสัญญาณ สายเคเบิล การหยั่งความลึก ทาจอดเรือ และสถานี
พยากรณระดับน้ำในแบบภาพมุมสูง
แผนที่ตกปลา: ใหมุมมองเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึก
แบบละเอียดบนแผนที่ แผนที่นี้จะเอาขอมูลการนำทางออกจากแผนที่
โดยจะใหขอมูลความลึกน้ำแบบละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพของ
เสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำเพื่อใหรับรูถึงความลึกที่แมนยำได แผนที่นี้
เหมาะสำหรับการทำประมงน้ำลึกนอกชายฝง
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมใน
บางพื้นที่
มุมมอง 3 มิติ: ใหมุมมองจากดานบนและดานหลังของเรือ (ตามเสนทาง
ของคุณ) และใหภาพเพื่อชวยใหการนำทาง มุมมองแบบนี้จะชวยได
มากในการแลนเรือผานเขตน้ำตื้น หินโสโครก สะพาน หรือชองแคบ
และยังมีประโยชนในตอนที่ตองพยายามหาทางเสนทางเขาและออก
จากทาเรือ หรือจุดทอดสมอที่ไมคุนเคยอีกดวย
แผนที่ 3 มิติ: ใหมุมมองแบบสามมิติอยางละเอียดจากดานบนและดาน
หลังของเรือ (ตามเสนทางของคุณ) และใหภาพเพื่อชวยใหการ
นำทาง มุมมองแบบนี้จะชวยไดมากในการแลนเรือผานเขตน้ำตื้น หิน
โสโครก สะพาน หรือชองแคบ และในตอนที่ตองพยายามหาทางเสน
ทางเขาและออกจากทาเรือ หรือจุดทอดสมอที่ไมคุนเคยอีกดวย
Fish Eye 3D: ใหมุมมองใตน้ำที่ที่แสดงใหเห็นภาพพื้นทะเลตามขอมูลที่
อยูในแผนที่ เมื่อมีการเชื่อมตอหัวโซนาร เปาหมายที่ถูกพัก (เชน
ปลา) จะถูกแสดงออกมาเปนวงกลมสีแดง เขียว และเหลือง สีแดง
หมายถึงเปาหมายที่ใหญที่สุด และสีเขียวหมายถึงเปาหมายที่เล็กที่สุด
โอเวอรเลยเรดาร: ซอนขอมูลเรดารบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือตกปลา
เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับเรดาร คุณสมบัตินี้อาจไมมีในบางรุน
แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลา
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
7
แผนที่เดินเรือนำทาง ไดรับการปรับใหเหมาะกับการนำทาง คุณสามารถ
วางแผนเสนทาง ดูขอมูลแผนที่ และใชแผนที่เปนตัวชวยในการนำทาง
ในการเปด แผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก แผนที่เดินเรือ > แผนที่เดินเรือ
นำทาง
แผนที่ตกปลา มอบมุมมองโดยละเอียด พรอมดวยรายละเอียดทองน้ำและ
เนื้อหาการตกปลาเพิ่มเติม แผนที่นี้ไดรับการปรับใหเหมาะสมสำหรับใช
งานเมื่อตกปลา ในการเปด แผนที่ตกปลา ใหเลือก แผนที่เดินเรือ >
แผนที่ตกปลา
การซูมเขาและซูมออกโดยการใชหนาจอสัมผัส
คุณสามารถซูมเขาและซูมออกในหนาจอตางๆ ไดอยางรวดเร็ว เชน
แผนที่และมุมมองโซนาร
• เลื่อนสองนิ้วเขาหากันเพื่อซูมออก
• แยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา
สัญลักษณบนแผนที่
ตารางนี้ประกอบดวยสัญลักษณทั่วไปที่คุณอาจพบไดบนแผนที่ราย
ละเอียด
ไอคอน
คำอธิบาย
ทุน
ขอมูล
จุดบริการทางทะเล
สถานีพยากรณระดับน้ำ
สถานีกระแสน้ำ
เลือกภาพมุมสูงได
เลือกภาพแนวระนาบได
คุณสมบัติอื่นๆ ที่พบไดในแผนที่สวนใหญประกอบไปดวยเสนชั้นความ
ลึก, โซนน้ำขึ้นน้ำลง, การหยั่งความลึก (ตามที่ปรากฏในแผนที่กระดาษ
แบบดั้งเดิม), เครื่องชวยนำทางและสัญลักษณ; สิ่งกีดขวาง และพื้นที่สาย
เคเบิลใตน้ำ
การวัดระยะทางบนแผนที่
1 จากแผนที่ ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก วัด...
หมุดจะปรากฏบนหนาจอที่ตำแหนงปจจุบันของคุณ ระยะทางและมุม
จากหมุดจะแสดงที่มุม
คำแนะนำ: ในการรีเซ็ตหมุดและวัดจากตำแหนงปจจุบันของเคอรเซอร
ใหเลือก กำหนดจุดอางอิง
การสรางเวยพอยทบนแผนที่
1 จากแผนที่ ใหเลือกตำแหนงหรือวัตถุ
2 เลือก
การดูขอมูลตำแหนงและวัตถุบนแผนที่
คุณสามารถดูขอมูล เชน ระดับน้ำ กระแสน้ำ ทองฟา หมายเหตุของ
แผนที่ บริการในพื้นที่เกี่ยวกับตำแหนงและวัตถุบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หรือแผนที่ตกปลาได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกตำแหนงหรือ
วัตถุ
รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้นที่ดานบนของแผนที่ ตัวเลือกจะแตกตาง
กันออกไปตามตำแหนงหรือวัตถุที่คุณเลือก
2 หากจำเปน ใหเลือก
3 เลือก สารสนเทศ
8
การดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Navaids
จากแผนที่เดินเรือนำทาง แผนที่ตกปลา มุมมองแผนที่ Perspective 3D
หรือมุมมองแผนที่ Mariner’s Eye 3D คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่องชวยนำทางประเภทตางๆ ได ซึ่งรวมถึงแนวเตือน แสงไฟ และสิ่ง
กีดขวาง
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่ 3 มิติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมใน
บางพื้นที่
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ ใหเลือก Navaid
2 เลือกชื่อของ Navaid
การนำทางไปยังจุดบนแผนที่
คำเตือน
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกตำแหนง
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก นำทางไปยัง
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางไปยังตำแหนงโดยตรง ใหเลือก ไปที่ หรือ
• ในการสรางเสนทางไปยังตำแหนง ซึ่งรวมถึงการเลี้ยว ใหเลือก
เสนทางไปยัง หรือ
• ในการใชการแนะนำอัตโนมัติ ใหเลือก การแนะนำอัตโนมัติ หรือ
4 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
หมายเหตุ: เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด
5 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
แผนที่แบบพรีเมียม
คำเตือน
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑบางรุนไมรับรองแผนที่บางประเภท
แผนที่แบบพรีเมียมเพิ่มเติม เชน BlueChart g3 Vision จะชวยใหคุณ
สามารถใชชารตพล็อตเตอรของคุณไดเกิดประโยชนสูงสุด นอกเหนือ
จากแผนที่ทางทะเลแบบละเอียดแลว แผนที่แบบพรีเมียมอาจจะมี
คุณสมบัติเหลานี้อีกดวย ซึ่งสามารถใชงานไดในบางพื้นที่
®
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
Mariner’s Eye 3D: ใหมุมมองจากดานบน และดานหลังของเรือเพื่อ
สรางระบบนำทางแบบสามมิติ
Fish Eye 3D: ใหมุมมองใตน้ำแบบสามมิติที่แสดงใหเห็นภาพพื้นทะเล
ตามขอมูลที่อยูในแผนที่
แผนที่ตกปลา: แสดงแผนที่ที่มีเสนชั้นความสูงของพื้นใตน้ำ และไมมี
ขอมูลการนำทาง แผนที่นี้เหมาะสำหรับการทำประมงน้ำลึกนอก
ชายฝง
ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูง: ใหภาพจากดาวเทียมความละเอียด
สูงเพื่อมุมมองที่สมจริงของพื้นดินและพื้นน้ำบนแผนที่เดินเรือนำทาง
(การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง, หนา 9)
ภาพถายทางอากาศ: แสดงภาพถายทางอากาศของทาจอดเรือและสิ่ง
สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวของการการนำทางที่จะชวยใหคุณเห็นภาพสิ่งที่อยู
รอบตัว (การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หนา 9)
ถนนและขอมูล POI แบบละเอียด: แสดงถนนและขอมูลจุดสนใจ (POI)
แบบละเอียด ซึ่งรวมถึงถนนเลียบชายฝงแบบละเอียด และ POI เชน
รานอาหาร ที่พัก และสถานที่นาสนใจในพื้นที่
การแนะนำอัตโนมัติ: ใชขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับเรือของคุณและขอมูล
แผนที่เพื่อกำหนดเสนทางที่ดีที่สุดในการไปสูจุดหมายของคุณ
มุมมองแผนที่ Fish Eye 3D
การใชเสนชั้นความลึกของแผนที่ระดับพรีเมี่ยม เชน BlueChart g3
Vision มุมมองแผนที่ Fish Eye 3D ใหมุมมองใตน้ำของพื้นทะเลและกน
ทะเลสาบ
เปาหมายที่ถูกพัก เชน ปลา จะถูกแสดงออกมาเปนวงกลมสีแดง เขียว
และเหลือง สีแดงหมายถึงเปาหมายที่ใหญที่สุด และสีเขียวหมายถึงเปา
หมายที่เล็กที่สุด
การดูขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ
บนแผนที่แสดงถึงสถานีพยากรณระดับน้ำ คุณสามารถดูกราฟแบบ
ละเอียดของสถานีพยากรณระดับน้ำเพื่อชวยในการคาดการณระดับน้ำ
ในแตละเวลาหรือในแตละวันได
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือกสถานีพยากรณ
ระดับน้ำ
ขอมูลทิศทางของคลื่นและระดับน้ำจะแสดงอยูใกลกับ
2 เลือกชื่อสถานี
เครื่องหมายระดับน้ำและกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถดูเครื่องหมายสำหรับสถานีพยากรณระดับน้ำและทิศทางของ
กระแสน้ำแบบเคลื่อนไหวบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลาได
คุณจะตองเปดใชงานไอคอนเคลื่อนไหวในการตั้งคาแผนที่ดวย (การ
แสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ, หนา 9)
เครื่องหมายสำหรับสถานีพยากรณระดับน้ำจะแสดงบนแผนที่เปนกราฟ
แทงแนวตั้งพรอมลูกศร ลูกศรสีแดงชี้ลงแสดงถึงระดับน้ำที่กำลังลดลง
และลูกศรสีน้ำเงินชี้ขึ้นแสดงถึงระดับน้ำที่กำลังเพิ่มขึ้น เมื่อคุณเลื่อน
เคอรเซอรมาอยูบนเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำแลว ความสูงของ
ระดับน้ำที่สถานีจะปรากฏขึ้นดานบนของเครื่องหมายสถานี
เครื่องหมายทิศทางกระแสน้ำจะแสดงเปนลูกศรบนแผนที่ ทิศทางของลูก
ศรแตละตัวแสดงถึงทิศทางของกระแสน้ำที่ตำแหนงนั้นบนแผนที่ สีของ
ลูกศรปจจุบันแสดงถึงชวงความเร็วของกระแสน้ำที่ตำแหนงนั้น เมื่อคุณ
เลื่อนเคอรเซอรมาอยูบนเครื่องหมายทิศทางกระแสน้ำ ความเร็วกระแส
น้ำที่ตำแหนงนั้นจะปรากฏขึ้นดานบนเครื่องหมายทิศทาง
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
พื้นหนา
ชวงความเร็วของกระแสน้ำ
เหลือง
0 ถึง 1 น็อต
สม
1 ถึง 2 น็อต
แดง
มากกวา 2 น็อต
การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำและกระแสน้ำแบบ
ภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลาได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือก เมนู > ชั้น >
แผนที่เดินเรือ > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการแสดงเครื่องหมายสถานีพยากรณระดับน้ำแบบเคลื่อนไหว
และเครื่องหมายสถานีกระแสน้ำแบบเคลื่อนไหวบนแผนที่ ใหเลือก
ที่เคลื่อนไหว
• ในการเปดการใชงานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำซึ่งทำ
หนาที่ระบุวาจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำบนแผนที่ใน
ชวงเวลาใด ใหเลือก แถบเลื่อน
การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถโอเวอรเลยภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงในสวนพื้นดิน
หรือทั้งพื้นดินและทะเลของแผนที่เดินเรือนำทาง
หมายเหตุ: เมื่อเปดใชงาน ภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงจะปรากฏที่
การซุมระดับต่ำเทานั้น ในกรณีที่คุณไมสามารถมองเห็นภาพความ
ละเอียดสูงในภูมิภาคแผนที่เสริมของคุณ คุณสามารถเลือก เพื่อ
ทำการซูมเขาได คุณยังสามารถตั้งคาระดับรายละเอียดใหสูงขึ้นไดโดย
การเปลี่ยนรายละเอียดการซูมแผนที่
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกเมนู > ชั้น > แผนที่เดินเรือ >
ภาพถายดาวเทียม
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือก พื้นดินเทานั้น เพื่อแสดงขอมูลแผนที่มาตรฐานบนพื้นน้ำ
พรอมดวยภาพถายที่ทับสวนพื้นดิน
หมายเหตุ: ตองเปดใชการตั้งคานี้เพื่อดูแผนที่ Standard
Mapping
• เลือก แผนที่ภาพ เพื่อแสดงภาพถายบนทั้งพื้นน้ำและพื้นดินตาม
ความทึบที่ระบุ ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับความทึบของภาพถาย ยิ่งคุณ
ตั้งคาเปอรเซ็นตสูงเทาไหร ภาพถายจากดาวเทียมก็จะยิ่ง
ครอบคลุมทั้งพื้นดินและพื้นน้ำมากขึ้นเทานั้น
®
การดูภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ
กอนที่คุณจะสามารถดูภาพถายทางอากาศบนแผนที่เดินเรือนำทางได
คุณตองเปดการตั้งคา จุดถายภาพในการตั้งคาแผนที่กอน
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
คุณสามารถใชภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ ทาจอดเรือ และ
ทาเรือเพื่อชวยใหคุณคุนเคยกับสิ่งที่อยูรอบตัวคุณ หรือเพื่อเตรียมตัวลวง
หนากอนที่จะไปถึงทาจอดเรือ หรือทาเรือปลายทาง
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกไอคอนกลอง
• ในการดูภาพมุมสูง ใหเลือก
• ในการดูภาพแนวระนาบ ใหเลือก
ภาพจะถูกถายจาก
ตำแหนงของกลองโดยชี้ไปที่ในทิศทางของรูปกรวย
2 เลือก ภาพทางอากาศ
ระบบการระบุอัตโนมัติ
ระบบการระบุอัตโนมัติ (Automatic Identification System - AIS) จะ
ชวยใหคุณสามารถระบุ และติดตามเรือลำอื่นได และยังชวยเตือนคุณให
ทราบถึงการจราจรในบริเวณนั้นดวย เมื่อมีการเชื่อมตอกับอุปกรณ AIS
ภายนอก ชารตพล็อตเตอรจะสามารถแสดงขอมูล AIS บางชนิดเกี่ยวกับ
เรือลำอื่นที่อยูในระยะได ซึ่งตองเปนเรือที่มีการติดตั้งเครื่องรับสง
สัญญาณ และมีการสงขอมูล AIS อยูเปนระยะดวย
ขอมูลที่จะถูกรายงานออกมาสำหรับเรือแตละลำจะประกอบไปดวยขอมูล
ประจำตัวทางทะเล (Maritime Mobile Service Identity - MMSI),
9
ตำแหนง, ความเร็ว GPS, ทิศทาง GPS, เวลานับจากการสงสัญญาณ
ตำแหนงของเรือครั้งสุดทาย, จุดเฉียดใกลที่สุด และเวลาที่ตองใชในการ
ไปจุดเฉียดใกลที่สุด
ชารตพล็อตเตอรบางรุนยังรองรับการติดตามแบบ Blue Force Tracking
ดวย เรือที่ถูกติดตามโดย Blue Force Tracking จะแสดงบนชารตพล็อต
เตอรเปนสีเขียวฟา
สัญลักษณเปาหมาย AIS
สัญลักษณ คำอธิบาย
เรือ AIS เรือกำลังรายงานขอมูล AIS ทิศทางที่สามเหลี่ยมชี้ไปแสดง­
ถึงทิศทางที่เรือ AIS กำลังมุงไป
เปาหมายถูกเลือก
เปาหมายถูกเปดใชงาน เปาหมายจะดูใหญกวาบนแผนที่ เสนสีเขียว­
ที่ติดอยูกับเปาหมายแสดงถึงทิศทางที่เปาหมายกำลังมุงไป คา
MMSI ความเร็ว และทิศทางของเรือจะปรากฏอยูดานลางเปาหมาย
ในกรณีที่รายละเอียดถูกตั้งคาเปนแสดง ในกรณีที่การสงสัญญาณ
AIS จากเรือลำนั้นหายไป จะมีปายขอความแสดงขึ้นมา
เปาหมายหายไปแลว สัญลักษณ X สีเขียวหมายความวาการสง­
สัญญาณ AIS จากเรือลำนั้นหายไปแลว และชารตพล็อตเตอรก็จะ­
แสดงปายขอความขึ้นมาถามวาจะใหติดตามเรือลำดังกลาวตอ­
หรือไม หากคุณหยุดการติดตามเรือลำนั้น สัญลักษณเปาหมายหาย­
ไปก็จะหายไปจากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ
เปาหมายอันตรายอยูในระยะ เปาหมายจะกะพริบพรอมกับมีการสง­
เสียงสัญญาณเตือน และมีปายขอความแสดงขึ้นมา หลังจากที่รับ­
ทราบถึงสัญญาณเตือนแลว สามเหลี่ยมทึบสีแดง พรอมดวยเสนสี­
แดงที่ติดกันจะแสดงใหทราบถึงตำแหนง และทิศทางที่เปาหมาย­
กำลังมุงไป หากมีการตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชนให­
เปนปด เปาหมายจะยังคงกะพริบอยู แตจะไมมีเสียงเตือนดังขึ้นมา
และก็จะไมมีการแสดงปายเตือนดวย ในกรณีที่การสงสัญญาณ AIS
จากเรือลำนั้นหายไป จะมีปายขอความแสดงขึ้นมา
เปาหมายอันตรายหายไปแลว สัญลักษณ X สีแดงหมายความวาการ­
สงสัญญาณ AIS จากเรือลำนั้นหายไปแลว และชารตพล็อตเตอรก็­
จะแสดงปายขอความขึ้นมาถามวาจะใหติดตามเรือลำดังกลาวตอ­
หรือไม หากคุณหยุดการติดตามเรือลำนั้น สัญลักษณเปาหมาย­
อันตรายหายไปก็จะหายไปจากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ
ตำแหนงของสัญลักษณนี้แสดงถึงจุดหมายที่ใกลที่สุดไปยังเปา­
หมายอันตราย และตัวเลขที่อยูใกลกับสัญลักษณแสดงถึงเวลาที่ตอง­
ใชจากจุดหมายที่ใกลที่สุดไปยังเปาหมาย
หมายเหตุ: เรือที่ถูกติดตามโดย Blue Force Tracking จะแสดงบนชารต
พล็อตเตอรเปนสีเขียวฟาไมวาจะอยูในสถานะใดก็ตาม
ทิศมุงหนาและเสนทางคาดเดาของเปาหมายที่มีการเปดใชงาน
AIS
เมื่อมีการใหขอมูลทิศมุงหนา และเสนทางบนพื้นดินโดยเปาหมายที่มีการ
เปดใชงาน AIS ทิศมุงหนาของเปาหมายจะปรากฏบนแผนที่เปนเสนทึบ
ติดกับสัญลักษณของเปาหมาย AIS เสนทิศมุงหนาจะไมปรากฏบนมุม
มองแผนที่แบบ 3 มิติ
เสนทางคาดเดาของเปาหมายที่มีการเปดใชงาน AIS จะแสดงเปนเสน
ประบนแผนที่ หรือบนมุมมองแผนที่แบบ 3 มิติ ความยาวของเสนแสดง
เสนทางคาดเดาขึ้นอยูกับการตั้งคาการคาดเดาทิศมุงหนา ในกรณีที่เปา
หมายที่มีการเปดใชงาน AIS ไมไดสงขอมูลความเร็วมา หรือเรือเปา
หมายไมมีการเคลื่อนไหว เสนแสดงเสนทางคาดเดาจะไมปรากฏขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงของความเร็ว เสนทางบนพื้น หรือขอมูลอัตราการเลี้ยวของ
เรืออาจจะกระทบกับการคำนวณเสนแสดงเสนทางคาดเดา
ในกรณีที่เสนทางบนพื้น ทิศมุงหนา และขอมูลอัตราการเลี้ยวของเรือถูก
สงมาโดยเปาหมายที่มีการเปดใชงาน AIS เสนทางคาดเดาจะถูกคำนวณ
จากเสนทางบนพื้น และอัตราการเลี้ยวของเรือ ทิศทางที่เปาหมายเลี้ยว
ไป ซึ่งขึ้นอยูกับขออัตราการเลี้ยวของเรือจะถูกแสดงเปนทิศทางรูปตะขอ
ที่ปลายของเสนทิศมุงหนา ความยาวของตะขอจะไมเปลี่ยนแปลง
การดูขอมูลเกี่ยวกับเรือ AIS เปาหมาย
คุณสามารถดูสถานะสัญญาณ AIS, MMSI, ความเร็ว GPS, ทิศมุงหนา
GPS และขอมูลอื่นๆ ที่ถูกรายงานเกี่ยวกับเรือ AIS เปาหมายได
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือ AIS
การยกเลิกการติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือ AIS > ยกเลิกการใชงาน
ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA
1 จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > เรือลำอื่นๆ > รายการ > แสดง
2 เลือกประเภทของภัยคุกคามที่ตองการใหรวมอยูในรายการ
การตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการเตือนการชน คุณจะตองมีชารตพล็อต
เตอรที่รองรับการใชงานที่เชื่อมตอกับอุปกรณ AIS หรือเรดาร
การเตือนระยะปลอดภัยในการชนจะถูกใชกับ AIS และ MARPA เทานั้น
ระบบของ MARPA ทำงานรวมกับเรดาห ระยะปลอดภัยใชเพื่อหลีกเลี่ยง
การชน และสามารถตั้งคาตามตองการได
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > การเตือนการชน > เปด
ปายขอความจะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีวัตถุที่ถูกติดดวย MARPA หรือ
เรือที่มีการเปดใช AIS เขามาในระยะปลอดภัยรอบๆ เรือของคุณ วัตถุ
นั้นจะยังถูกติดเลเบลอันตรายบนหนาจอดวย เมื่อสัญญาณเตือนถูก
ปดแลว ปายขอความ และเสียงเตือนจะหยุดไป และวัตถุนั้นจะยังคง
ถูกติดเลเบลสถานะอันตรายบนหนาจออยู
เลื
2 อก ชวงระยะ และเลือกระยะสำหรับรัศมีปลอดภัยรอบเรือของคุณ
3 เลือก เวลาถึง และเลือกเวลาที่สัญญาณเตือนจะดังขึ้นถาเปาหมายถูก
คำนวณวาจะเขามาในระยะปลอดภัย
ตัวอยางเชน ตองการไดรับการเตือนถึงโอกาสที่อาจจะเกิดการชน
ลวงหนา 10 นาทีกอนที่จะเกิดขึ้นจริง ตั้งคา เวลาถึง เปน 10 แลว
สัญญาณเตือนภัยจะดังลวงหนาเปนเวลา 10 นาทีกอนที่เรือจะเขามา
ในระยะปลอดภัย
4 เลือก MARPA Alarm และเลือกตัวเลือกสำหรับสงเสียงการเตือน
สำหรับวัตถุที่ติดแท็ก MARPA
AIS Aids to Navigation
AIS Aid to Navigation (ATON) เปนตัวชวยการนำทางใดๆ ก็ไดที่สง
ผานวิทยุ AIS ATON จะแสดงบนแผนที่และมีขอมูลการระบุเชนตำแหนง
และประเภท
มี AIS ATON หลักๆ อยู 3 ประเภท ATON แทจะมีอยูแบบจับตองไดและ
จะสงขอมูลการระบุและตำแหนงจากตำแหนงตามจริง ATON สังเคราะห
จะมีอยูแบบจับตองได และขอมูลการระบุและตำแหนงจะถูกสงมาจาก
ตำแหนงอื่น ATON เสมือนไมมีอยูจริง และขอมูลการระบุและตำแหนงจะ
ถูกสงมาจากตำแหนงอื่น
คุณสามารถดู AIS ATON บนแผนที่เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับ
วิทยุ AIS ที่เขากันได ในการแสดง AIS ATON จากแผนที่ใหเลือก เมนู
> ชั้น > แผนที่เดินเรือ > ทุนเดินเรือ > ATON คุณสามารถดูขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับ ATON หากคุณเลือก ATON บนแผนที่
สัญลักษณ
ความหมาย
ATON แทหรือสังเคราะห
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศเหนือ
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศใต
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศตะวันออก
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดทิศตะวันตก
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดพิเศษ
เมื่อมีการใหขอมูลทิศมุงหนา และเสนทางบนพื้นดินโดยเปาหมายที่มีการ
เปดใชงาน AIS แตไมมีการใหขอมูลอัตราการเลี้ยว เสนทางคาดเดาจะ
ถูกคำนวณจากขอมูลเสนทางบนพื้นเทานั้น
การติดตามเปาหมายสำหรับเรือ AIS
1 จากแผนที่ หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ เลือกเรือ AIS
2 เลือก เรือ AIS > เปดใชงานเปาหมาย
10
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดปลอดภัย
ATON แทหรือสังเคราะห: เครื่องหมายยอดอันตราย
ATON เสมือน
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศเหนือ
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
สัญลักษณ
ความหมาย
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศใต
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศตะวันออก
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดทิศตะวันตก
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดพิเศษ
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดปลอดภัย
ATON เสมือน: เครื่องหมายยอดอันตราย
สัญญาณขอความชวยเหลือ AIS
อุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS ที่ทำงานดวยตัวเองจะสง
รายงานแจงตำแหนงฉุกเฉินเมื่อถูกเปดใชงาน ชารตพล็อตเตอรสามารถ
รับสัญาณจากตัวสงสัญญาณของหนวยกูภัย (Search and Rescue
Transmitters - SART), วิทยุแจงตำแหนงฉุกเฉิน (Emergency
Position Indicating Radio Beacons - EPIRB) และสัญญาณขอความ
ชวยเหลือรูปแบบอื่นๆ ได การสงสัญญาณขอความชวยเหลือมีความแตก
ตางจากการสงสัญญาณแบบมาตรฐานของ AIS ดังนั้นสัญญาณนี้จึง
แสดงออกมาแตกตางกันในชารตพล็อตเตอร คุณจะติดตามการสง
สัญญาณขอความชวยเหลือเพื่อหาตำแหนง และใหความชวยเหลือเรือ
หรือคน แทนที่จะติดตามการสงสัญญาณขอความชวยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยง
การชน
การนำทางไปยังสัญญาณขอขอความชวยเหลือ
เมื่อคุณไดรับสัญญาณขอความชวยเหลือ สัญญาณเตือนการขอความ
ชวยเหลือจะปรากฏขึ้น
เลือก ทบทวน > ไปที่ เพื่อเริ่มการนำทางไปยังตนสัญญาณ
สัญลักษณเปาหมายอุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS
สัญลักษณ คำอธิบาย
การสงสัญญาณของอุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ AIS เลือก­
เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณ และเริ่มตนการนำทาง
สัญญาณขาดหาย
การทดสอบสัญญาณ ปรากฏขึ้นตอนที่เรือเริ่มการทดสอบอุปกรณ­
สัญญาณขอความชวยเหลือ และไมไดแสดงถึงเหตุฉุกเฉินจริง
การทดสอบสัญญาณขาดหาย
การเปดใชงานการเตือนการทดสอบสัญญาณ AIS
เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการทดสอบ และสัญลักษณการเตือนจำนวนมากใน
บริเวณที่มีเรือหนาแนนเชนทาจอดเรือ คุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม
รับขอความทดสอบ AIS ได ในการทดสอบอุปกรณฉุกเฉิน AIS คุณตอง
เปดใชงานชารตพล็อตเตอรใหพรอมรับการทดสอบสัญญาณเตือน
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > AIS
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของวิทยุแจงตำแหนง
ฉุกเฉิน (Emergency Position Indicating Radio Beacons EPIRB) ใหเลือก การทดสอบ AIS-EPIRB
• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของสัญญาณขอความชวย
เหลือ (Man Overboard - MOB) ใหเลือก การทดสอบ AISMOB
• ในการรับหรือปฏิเสธสัญญาณทดสอบของตัวสงสัญญาณของ
หนวยกูภัย (Search and Rescue Transmitters - SART) ให
เลือก ทดสอบ AIS-SART
การปดการรับสัญญาณ AIS
การรับสัญญาณ AIS จะถูกตั้งคาใหเปนเปดตามมาตรฐาน
เลือก ตั้งคา > เรือลำอื่นๆ > AIS > ปด
ระบบการทำงานของ AIS ทั้งหมดบนแผนที่ และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
จะถูกปดการใชงาน การกระทำนี้รวมถึงการตั้งเปา และการติดตาม
เรือ AIS การเตือนการชนที่เปนผลจากการตั้งเปา และการติดตามเรือ
AIS และการแสดงขอมูลเกี่ยวกับเรือ AIS ดวย
เมนูแผนที่
หมายเหตุ: การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท ตัว
เลือกบางอยางจำเปนตองมีแผนที่พรีเมียม หรืออุปกรณเสริม เชน เรดาร
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
หมายเหตุ: เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือ
ตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้งคาเหลานั้น การ
เปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู
ชั้น: ปรับลักษณะของรายการที่แตกตางกันบนแผนที่ (ชั้นแผนที,่
หนา 11)
Quickdraw Contours: เปดการวาดเสนชั้นความสูงพื้นใตน้ำ และ
ทำใหคุณสามารถสรางเลเบลแผนที่ตกปลาได (แผนที่ Garmin
Quickdraw Contours, หนา 13)
ตั้งคา: ปรับการตั้งคาแผนที่ (การตั้งคาแผนที่, หนา 13)
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย
ขอมูล, หนา 4)
ชั้นแผนที่
คุณสามารถเปดหรือปดชั้นแผนที่และคุณสมบัติที่ปรับแตงไดของแผนที่
การตั้งคาแตละอันจะใชเฉพาะกับแผนที่และมุมมองแผนที่ที่กำลังถูกใช
งานอยูเทานั้น
หมายเหตุ: การตั้งคาบางอยางไมสามารถใชกับแผนที่และรุนชารต
พล็อตเตอรทั้งหมดได ตัวเลือกบางอยางจำเปนตองมีแผนที่พรีเมียม หรือ
อุปกรณเสริม
หมายเหตุ: เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือ
ตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้งคาเหลานั้น การ
เปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น
แผนที่เดินเรือ: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับแผนที่ (การตั้งคาชั้น
แผนที,่ หนา 11)
เรือของฉัน: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับเรือ (การตั้งคาชั้นของ
เรือของฉัน, หนา 12)
ขอมูลผูใช: แสดงและซอนขอมูลผูใช เชน เวยพอยท ขอบเขต และแทร็ค
และเปดรายการขอมูลผูใช (การตั้งคาชั้นขอมูลผูใช, หนา 12)
เรือลำอื่นๆ: ปรับวิธีการแสดงเรือลำอื่น (การตั้งคาแผนผังเรือลำอื่น,
หนา 12)
น้ำ: แสดงและซอนรายการความลึก (การตั้งคาชั้นน้ำ, หนา 12)
Quickdraw Contours: แสดงและซอนขอมูล Garmin Quickdraw
Contours (การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours, หนา 14)
สภาพอากาศ: แสดงและซอนรายการที่เกี่ยวของกับสภาพอากาศ (การตั้ง
คาชั้นสภาพอากาศ, หนา 12)
การตั้งคาชั้นแผนที่
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > แผนที่เดินเรือ
ภาพถายดาวเทียม: แสดงภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงบนบก หรือ
ทั้งบนบกและสวนที่เปนน้ำของแผนที่เดินเรือนำทางเมื่อใชแผนที่แบบ
พรีเมียมเฉพาะตัว (การแสดงภาพจากดาวเทียมบนแผนที่เดินเรือ
นำทาง, หนา 9)
หมายเหตุ: ตองเปดใชการตั้งคานี้เพื่อดูแผนที่ Standard Mapping
กระแสน้ำขึ้น/ลง: แสดงตัวบงชี้สถานีกระแสน้ำ และตัวบงชี้สถานี
พยากรณระดับน้ำบนแผนที่ (การแสดงเครื่องระดับน้ำและกระแสน้ำ,
หนา 9) และเปดการใชงานแถบเลื่อนน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำซึ่งทำ
หนาที่ระบุวาจะรายงานน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำบนแผนที่ในชวง
เวลาใด
POI พื้นดิน: แสดงจุดสนใจบนแผนดิน
ทุนเดินเรือ: แสดงเครื่องชวยนำทางเชน ATON หรือไฟกะพริบบนแผนที่
ใหคุณเลือกประเภท navaid NOAA หรือ IALA
จุดใหบริการ: แสดงตำแหนงสำหรับบริการทางทะเล
ต่ำสุด: ปรับรายการบนชั้นความลึก (การตั้งคาชั้นความลึก, หนา 11)
เขตที่จำกัด: แสดงขอมูลเกี่ยวกับเขตที่จำกัดบนแผนที่
จุดถายภาพ: แสดงไอคอนกลองสำหรับภาพถายทางอากาศ (การดู
ภาพถายทางอากาศของสถานที่สำคัญ, หนา 9)
การตั้งคาชั้นความลึก
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > แผนที่เดินเรือ > ต่ำสุด
ระยะเฉดความลึก: ระบุถึงความลึกชั้นบนและชั้นลางเพื่อแบงแยกดวย
เฉดสี
ระยะเฉดความตื้น: ตั้งระดับสีตั้งแตแนวชายฝงไปจนถึงระดับความลึกที่
ตองการ
11
บอกจุดที่ลึก: เปดการหยั่งความลึก และตั้งคาระดับความลึกที่อันตราย
การหยั่งความลึกที่มีคาเทากับหรือตื้นกวาระดับความลึกที่อันตรายจะ
แสดงออกมาเปนขอความสีแดง
ชั้นความสูงตกปลา: ตั้งคาระดับการซูมสำหรับมุมมองรายละเอียดของชั้น
ความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึก และทำใหการแสดงแผนที่งาย
ขึ้นสำหรับการใชงานที่เหมาะสมขณะตกปลา
การตั้งคาชั้นของเรือของฉัน
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > เรือของฉัน
เสนทิศมุงหนา: แสดงและปรับเสนทิศมุงหนา ซึ่งก็คือเสนที่ลากบนแผนที่
จากจุดหัวเรือไปในทิศทางที่กำลังเดินทางไป (การตั้งคาเสนทิศทางที่
กำลังมุงไปและจุดวัดมุม, หนา 21)
แทร็กที่ใชงานอยู: แสดงแทร็คที่ใชงานบนแผนที่ และเปดเมนู ตัวเลือก
แทร็กที่ใชงานอยู
ผังลม: แสดงภาพของของมุมหรือทิศทางลมที่ไดจากเซนเซอรลมที่เชื่อม
ตอและตั้งคาที่มาลม
วงกลมแสดงทิศ: แสดงปลายหัวเข็มทิศรอบๆ เรือของคุณ แสดงทิศทาง
ของเข็มทิศโดยยึดเอาทิศมุงหนาของเรือเปนหลัก การเปดใชงานตัว
เลือกนี้จะปดใชงานตัวเลือก ผังลม
ไอคอนรูปเรือ: ตั้งคาไอคอนที่แสดงตำแหนงปจจุบันของคุณบนแผนที่
การตั้งคา Layline
ในการใชคุณสมบัติ Layline คุณจะตองเชื่อมตอเซนเซอรรับลมเขากับ
ชารตพล็อตเตอร
เมื่ออยูในโหมดการแลนเรือ (การตั้งคาประเภทของเรือ, หนา 4) คุณ
สามารถแสดง Layline บนแผนที่เดินเรือนำทางได Layline จะมี
ประโยชนมากในเวลาทำการแขงขัน
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก เมนู > Layline
การแสดงผล: ตั้งคาวาจะให Layline และเรือปรากฏบนแผนที่ในรูปแบบ
ใด และกำหนดความยาวของ Layline
มุมแลนเรือ: ทำใหคุณสามารถเลือกวิธีการที่อุปกรณใชในการคำนวณ
Layline ตัวเลือก จริง จะทำการคำนวณ Layline โดยใชมุมการพัด
ของลมที่ไดมากจากเซนเซอรรับลม ตัวเลือก แมนนวล จะทำการ
คำนวณ Layline โดยใชการใสมุมตานลม และทิศทางลมดวยตัวเอง
มุม Windward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Windward
มุม Leeward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Leeward
การปรับแกระดับน้ำ: ปรับความถูกตองของ Layline ตามระดับน้ำ
ตัวกรอง Layline: กรองขอมูล Layline ตามชวงเวลาที่ปอน สำหรับ
Layline ที่ราบรื่นขึ้นซึ่งกรองการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือ
หรือมุมลมจริงออก ใหปอนจำนวนที่สูงขึ้น สำหรับ Layline ที่แสดง
ความไวตอการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือหรือมุมลมจริงสูงขึ้น
ใหปอนจำนวนที่ต่ำลง
การตั้งคาชั้นขอมูลผูใช
คุณสามารถแสดงขอมูลผูใช เชน เวยพอยท ขอบเขต และแทร็คบน
แผนที่ได
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > ขอมูลผูใช
จุดเดินทาง: แสดงเวยพอยทบนแผนที่ และเปดรายการเวยพอยท
ขอบเขต: แสดงขอบเขตบนแผนที่ และเปดรายการขอบเขต
การติดตามเปา: แสดงแทร็คบนแผนที่
การตั้งคาแผนผังเรือลำอื่น
หมายเหตุ: ตัวเลือกเหลานี้จำเปนตองมีอุปกรณเสริม เชน เครื่องรับ
สัญญาณ AIS, เรดาร หรือวิทยุ VHF
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > เรือลำอื่นๆ
DSC: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือ DSC และรายทางบนแผนที่ และแสดง
รายการ DSC
AIS: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือ AIS และรายทางบนแผนที่ และแสดง
รายการ AIS
รายละเอียด: แสดงรายละเอียดเรือลำอื่นบนแผนที่
คาดการณ: ตั้งคาเวลาทิศมุงหนาที่คาดการณไวสำหรับเรือที่เปดใชงาน
AIS และติดแท็ก MARPA
การเตือนการชน: ตั้งคาการเตือนระยะปลอดภัยในการชน (การตั้งคา
การเตือนระยะปลอดภัยในการชน, หนา 10)
12
การตั้งคาชั้นน้ำ
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > น้ำ
หมายเหตุ: เมนูอาจมีบางการตั้งคาที่ไมรองรับโดยแผนที่ที่คุณติดตั้งหรือ
ตำแหนงปจจุบันของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใชการตั้งคาเหลานั้น การ
เปลี่ยนแปลงการมีผลตอมุมมองแผนที่
ระยะเฉดความลึก: ระบุถึงความลึกชั้นบนและชั้นลางเพื่อแบงแยกดวย
เฉดสี
ระยะเฉดความตื้น: ตั้งระดับสีตั้งแตแนวชายฝงไปจนถึงระดับความลึกที่
ตองการ
บอกจุดที่ลึก: เปดการหยั่งความลึก และตั้งคาระดับความลึกที่อันตราย
การหยั่งความลึกที่มีคาเทากับหรือตื้นกวาระดับความลึกที่อันตรายจะ
แสดงออกมาเปนขอความสีแดง
ชั้นความสูงตกปลา: ตั้งคาระดับการซูมสำหรับมุมมองรายละเอียดของชั้น
ความสูงพื้นใตน้ำและการหยั่งความลึก และทำใหการแสดงแผนที่งาย
ขึ้นสำหรับการใชงานที่เหมาะสมขณะตกปลา
เฉดสีความสูงต่ำ: แสดงความลาดชันของพื้นใตดวยเฉดสี การใชงานนี้มี
เฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น
ภาพโซนาร: แสดงภาพโซนารเพื่อชวยแสดงความหนาแนนของพื้นใต
น้ำ การใชงานนี้มีเฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น
ระดับทะเลสาบ: ตั้งคาระดับน้ำปจจุบันของทะเลสาบ การใชงานนี้มี
เฉพาะในแผนที่พรีเมียมบางรุนเทานั้น
สีของระยะความลึก
คุณสามารถตั้งคาชวงสีบนแผนที่ของคุณเพื่อแสดงความลึกของน้ำใน
ตำแหนงที่ปลาที่เปนเปาหมายของคุณกำลังกินเหยื่อในขณะนั้นๆ คุณ
สามารถตั้งคาชวงที่ลึกกวาได เพื่อตรวจดูวาความลึกต่ำสุดเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วแคไหนภายในชวงความลึกเฉพาะ คุณสามารถสรางชวงความลึก
ไดสิบชวง สำหรับการตกปลาบนฝง ชวงความลึกสูงสุดหาชวงสามารถ
ชวยลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนแผนที่ได ชวงความลึกใชไดกับ
ทุกแผนที่และพื้นน้ำทุกแบบ
บาง Garmin LakeVü™ และแผนที่พรีเมียมเสริมมีชวงความลึกดวยเฉด
ตามปกติ
แดง
จาก 0 ถึง 1.5 ม. (จาก 0 ถึง 5 ฟุต)
สม
จาก 1.5 ถึง 3 ม. (จาก 5 ถึง 10 ฟุต)
เหลือง
จาก 3 ถึง 4.5 ม. (จาก 10 ถึง 15 ฟุต)
เขียว
จาก 4.5 ถึง 7.6 ม. (จาก 15 ถึง 25 ฟุต)
การตั้งคาชั้นสภาพอากาศ
จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือก เมนู > ชั้น > แผนที่
เดินเรือ > สภาพอากาศ >
จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือก เมนู > ชั้น > แผนที่เดินเรือ > สภาพ
อากาศ
ชั้นตรวจวัด: ตั้งคารายการสภาพอากาศที่ตรวจวัดที่จะแสดง สภาพ
อากาศที่ตรวจวัดคือสภาพอากาศปจจุบันที่มองเห็นไดในขณะนี้
ชั้นพยากรณอากาศ: ตั้งคารายการสภาพอากาศที่พยากรณที่จะแสดง
โหมดชั้น: แสดงขอมูลสภาพอากาศที่พยากรณหรือตรวจวัด
วนซ้ำ: แสดงการวนซ้ำขอมูลสภาพอากาศที่พยากรณหรือตรวจวัด
คำอธิบาย: แสดงคำอธิบายสภาพอากาศ พรอมความรุนแรงของสภาพที่
เพิ่มขึ้นจากซายไปขวา
การสมัครสมาชิกสภาพอากาศ: แสดงขอมูลการสมัครสมาชิกสภาพ
อากาศ
เรียกคาเริ่มตน: รีเซ็ตการตั้งคาสภาพอากาศเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
แผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติ
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย
ขอมูล, หนา 4)
การตั้งคาโอเวอรเลยเรดาร
จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา ใหเลือก เมนู > ชั้น > เรดาร
>
จากหนาจอเรดาร ใหเลือก เมนู
เรดารเขาสูสแตนดบาย: หยุดการสงสัญญาณเรดาร
เพิ่ม: ปรับเกน (การปรับตั้งเกนบนหนาจอเรดารโดยอัตโนมัต,ิ หนา 33)
Clutter จากทะเล: ปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเล (การปรับ
ตั้งเกนบนหนาจอเรดารโดยอัตโนมัติ, หนา 33)
ตัวเลือกเรดาร: เปดเมนูตัวเลือกเรดาร (เมนูตัวเลือกเรดาร, หนา 34)
เรือลำอื่นๆ: ตั้งคาวิธีการแสดงเรือลำอื่นบนมุมมองเรดาร (การตั้งคา
แผนผังเรือลำอื่น, หนา 12)
การตั้งคาเรดาร: เปดการตั้งคาการแสดงผลเรดาร (เมนูการตั้งคาเรดาร,
หนา 34)
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย
ขอมูล, หนา 4)
การตั้งคาแผนที่
หมายเหตุ: การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่ และมุมมอง
แผนที่ 3 มิติบางประเภท การตั้งคาบางประเภทตองใชอุปกรณเสริม
ภายนอก หรือแผนที่พรีเมียมที่รองรับ
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ตั้งคา
ปฐมนิเทศ: ตั้งคามุมมองของแผนที่
รายละเอียด: ปรับจำนวนรายละเอียดที่แสดงบนแผนที่ในแตละระดับการ
ซูม
ขนาดตาราง: ตั้งคาขนาดของตารางที่จะแสดง
แผนที่โลก: เลือกใชระหวางแผนที่โลกมาตรฐาน หรือแผนที่แบงระดับ
ดวยเฉดสีบนแผนที่ของคุณ จะมองเห็นความแตกตางเหลานี้ไดก็ตอ
เมื่อซูมออกไกลเกินจนไมสามารถเห็นแผนที่แบบละเอียดได
เสนเริ่มตน: ตั้งคาเสนเริ่มตนสำหรับการแขงขันแลนเรือการตั้งคาเสนเริ่ม
ตน, หนา 21
แผนที่แทรก: แสดงแผนที่ขนาดเล็กโดยจับจุดศูนยกลางที่ตำแหนง
ปจจุบันของคุณ
การตั้งคา Fish Eye 3D
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
จากมุมมองแผนที่แบบ Fish Eye 3D เลือก เมนู
ดู: ตั้งคามุมมองของแผนที่ 3 มิติ
การติดตามเปา: แสดงแทร็ค
กรวยโซนาร: แสดงกรวยที่ระบุถึงบริเวณที่ถูกครอบคลุมโดยหัวโซนาร
สัญลักษณปลา: แสดงเปาหมายที่ถูกพัก
แผนที่ที่รองรับ
เพื่อชวยใหคุณใชเวลาบนผืนน้ำไดอยางปลอดภัยและเพลิดเพลิน
อุปกรณ Garmin สนับสนุนเฉพาะแผนที่ทางการที่จัดทำโดย Garmin
หรือผูผลิตภายนอกที่ไดรับการอนุมัติ
คุณสามารถซื้อแผนที่จาก Garmin หากคุณซื้อแผนที่จากผูจำหนายนอก
เหนือจาก Garmin ใหตรวจสอบผูจำหนายกอนซื้อ ใหระมัดระวังเปน
พิเศษสำหรับผูจำหนายออนไลน หากคุณไดซื้อแผนที่ที่ระบบไมรองรับ
มาแลว ใหคืนแผนที่สูผูจำหนาย
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
คำเตือน
คุณสมบัติแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ใหผูใชสามารถสราง
แผนที่ได Garmin จะไมรับรองใดๆ ตอความถูกตอง ความเชื่อถือได
ความสมบูรณ หรือความทันการณของแผนที่ที่สรางโดยบุคคลที่สาม การ
ใชงานหรือการเชื่อถือแผนที่ที่สรางโดยบุคคลที่สามถือเปนความเสี่ยง
ของคุณเอง
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
คุณสมบัติแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ทำใหคุณสามารถ
สรางแผนที่ที่มีทั้งเลเบลเสนชั้นความสูงและความลึกของแหลงน้ำทุก
ประเภทไดทันที
เมื่อ Garmin Quickdraw Contours บันทึกขอมูล จะมีวงกลมสีขึ้นมา
รอบๆ ไอคอนเรือ วงกลมนี้แสดงถึงพื้นที่โดยประมาณของแผนที่ที่ถูกเก็บ
ขอมูลในแตละรอบ
วงกลมสีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำ
กวา 16 กม./ชม. (10 ไมล/ชม.) วงกลมสีเหลืองหมายถึงความลึกและ
ตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วอยูระหวาง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง
20 ไมล/ชม.) วงกลมสีแดงหมายถึงความลึกหรือตำแหนง GPS ที่ไมดี
และความเร็วสูงกวา 32 กม./ชม. (20 ไมล/ชม.)
คุณสามารถดู Garmin Quickdraw Contours ในหนาจอรวม หรือดูเปน
มุมมองเดี่ยวบนแผนที่ก็ได
ปริมาณของขอมูลที่บันทึกไดจะขึ้นอยูกับขนาดของการดหนวยความจำ
ของคุณ ที่มาโซนารของคุณ และความเร็วของเรือของคุณในขณะที่
กำลังบันทึกขอมูล คุณสามารถบันทึกไดนานขึ้นถาคุณใชโซนารแบบลำ
คลื่นเดี่ยว โดยเฉลี่ยแลวคุณสามารถบันทึกขอมูลเปนเวลา 1,500 ชั่วโมง
ไดโดยใชการดหนวยความจำขนาด 2 GB
ตอนที่คุณบันทึกขอมูลของคุณลงบนการดหนวยความจำในชารตพล็อต
เตอรของคุณ ขอมูลใหมจะถูกเพิ่มลงไปในแผนที่ Garmin Quickdraw
Contours และจะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจำ ในกรณีที่คุณ
เปลี่ยนการดหนวยความจำใหม ขอมูลเดิมจะไมถูกถายโอนไปที่การด
ใหมนั้น
การสรางแผนที่แหลงน้ำโดยใชคุณสมบัติ Garmin
Quickdraw Contours
กอนที่คุณจะสามารถใชคุณสมบัติ Garmin Quickdraw Contours คุณ
จะตองมีความลึกของโซนาร ตำแหนง GPS ของคุณ และการดหนวย
ความจำที่มีพื้นที่สำหรับเก็บขอมูลเพียงพอ
1 จากหนามุมมองแผนที่ เลือก เมนู > Quickdraw Contours > เริ่ม
การบันทึก
เมื
2 ่อการบันทึกเสร็จสมบูรณ เลือก เมนู > Quickdraw Contours >
หยุดการบันทึก
3 เลือก จัดการ > ชื่อ แลวใสชื่อใหแผนที่นั้น
การเพิ่มเลเบลในแผนที่ Garmin Quickdraw
Contours
คุณสามารถเพิ่มเลเบลใหกับแผนที่ Garmin Quickdraw Contours เพื่อ
ระบุถึงจุดอันตราย หรือจุดนาสนใจตางๆ ได
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก Quickdraw Lbl.
3 ใสขอความสำหรับเลเบล แลวเลือก เสร็จ
ชุมชน Garmin Quickdraw
ชุมชน Garmin Quickdraw เปนชุมชนออนไลนสาธารณะแบบไมมีคา
ใชจายซึ่งใหคุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours
ของคุณกับคนอื่นๆ ได คุณยังสามารถดาวนโหลดแผนที่ที่ผูใชอื่นสราง
ขึ้นไดดวย
หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain เพื่อเขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain, หนา 14)
หากอุปกรณของคุณไมมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใชเว็บไซต
Garmin Connect™ เพื่อเขาถึง Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 14)
13
การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย
ActiveCaptain
1 จากอุปกรณมือถือของคุณ ใหเปดแอปพลิเคชัน ActiveCaptain และ
เชื่อมตอกับอุปกรณ GLASS COCKPIT (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain, หนา 5)
2 จากแอปพลิเคชัน ใหเลือก Quickdraw Community
คุณสามารถดาวนโหลดเสนชั้นความสูงจากผูอื่นในชุมชน (การ
ดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain,
หนา 14) และแบงปนเสนชั้นความสูงที่คุณสรางไว (การแบงปนแผนที่
Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน Garmin Quickdraw
โดยใช ActiveCaptain, หนา 14)
การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช
ActiveCaptain
คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่ผูใช
อื่นสรางขึ้นและแบงปนกับชุมชน Garmin Quickdraw
1 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก
Quickdraw Community > Search for Contours
2 ใชแผนที่และคุณสมบัติคนหาเพื่อคนหาพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบงปน
สำหรับพื้นที่ดังกลาว
3 เลือก Select Download Region
4 ลากกลองเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
5 ลากมุมเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ดาวนโหลด
6 เลือก Download Area
ครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ
GLASS COCKPIT เสนชั้นความสูงที่ดาวนโหลดไวจะไดรับการถาย
โอนไปยังอุปกรณโดยอัตโนมัติ
การแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน
Garmin Quickdraw โดยใช ActiveCaptain
คุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสราง
ขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได
เมื่อคุณแบงปนแผนที่ชั้นความสูง จะแบงปนเฉพาะแผนที่ชั้นความสูง
เทานั้น เวยพอยทของคุณจะไมถูกแบงปน
เมื่อคุณตั้งคาแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ของคุณ คุณอาจเลือกที่จะ
แบงปนชั้นความสูงของคุณกับชุมชนโดยอัตโนมัติ หากไม ใหทำตามขั้น
ตอนตอไปนี้เพื่อเปดใชงานการแบงปน
จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณมือถือของคุณ ใหเลือก
Quickdraw Community
ครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ
GLASS COCKPIT แผนที่ชั้นความสูงของคุณจะไดรับการถายโอนไป
ยังชุมชนโดยอัตโนมัติ
การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin Quickdraw ดวย Garmin
Connect
1 ไปที่ connect.garmin.com
2 เลือก เริ่มตนใชงาน > ชุมชน Quickdraw > เริ่มตนใชงาน
3 หากคุณไมมีแอคเคาท Garmin Connect ใหสรางใหม
4 ลงชื่อเขาใชแอคเคาท Garmin Connect ของคุณ
5 เลือก เรือ ที่มุมบนขวาเพื่อเปดวิดเจ็ต Garmin Quickdraw
คำแนะนำ: ตรวจสอบวาคุณมีการดหนวยความจำในคอมพิวเตอรเพื่อ
แบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours
การแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน
Garmin Quickdraw โดยใช Garmin Connect
คุณสามารถแบงปนแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสราง
ขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได
เมื่อคุณแบงปนแผนที่ชั้นความสูง จะแบงปนเฉพาะแผนที่ชั้นความสูง
เทานั้น เวยพอยทของคุณจะไมถูกแบงปน
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด (การดหนวยความจำ,
หนา 2)
2 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
3 เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin
Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 14)
14
4 เลือก แบงปนชั้นความสูงของคุณ
5 เรียกดูการดหนวยความจำของคุณและเลือกโฟลเดอร /Garmin
6 เปดโฟลเดอร Quickdraw และเลือกไฟลชื่อ ContoursLog.svy
หลังจากอัปโหลดไฟล ใหลบไฟล ContoursLog.svy ออกจากการด
หนวยความจำของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงปญหากับการอัปโหลดในอนาคต
ขอมูลของคุณจะไมสูญหาย
การดาวนโหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช Garmin
Connect
คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่ผูใช
อื่นสรางขึ้นและแบงปนกับชุมชน Garmin Quickdraw
หากอุปกรณของคุณไมมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถเขาสูชุมชน
Garmin Quickdraw ไดโดยการใชเว็บไซต Garmin Connect
หากอุปกรณของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรเขาสูชุมชน Garmin
Quickdraw โดยใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain (การเชื่อมตอกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ดวย ActiveCaptain, หนา 14)
1 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
2 เขาถึงชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมตอกับชุมชน Garmin
Quickdraw ดวย Garmin Connect, หนา 14)
3 เลือก คนหาชั้นความสูง
4 ใชแผนที่และคุณสมบัติคนหาเพื่อคนหาพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบงปน
สำหรับพื้นที่ดังกลาว
5 เลือก เลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
6 ลากขอบของกลองเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวนโหลด
7 เลือก เริ่มดาวนโหลด
8 บันทึกไฟลในการดหนวยความจำของคุณ
คำแนะนำ: หากคุณไมพบไฟล ใหมองหาในโฟลเดอร "Downloads"
เบราวเซอรอาจบันทึกไฟลไวที่นั่น
9 ถอดการดหนวยความจำออกจากคอมพิวเตอร
10 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนเครื่องอานการด (การด
หนวยความจำ, หนา 2)
ชารตพล็อตเตอรจะรูจักแผนที่ชั้นความสูงโดยอัตโนมัติ ชารตพล็อต
เตอรอาจใชเวลาสองสามนาทีเพื่อโหลดแผนที่
การตั้งคา Garmin Quickdraw Contours
จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > Quickdraw Contours > ตั้งคา
บันทึกซอน: ตั้งคาระยะทางระหวางความลึกของโซนารกับความลึกของ
การบันทึกเสนชั้นความสูง หากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงหลังจากการ
บันทึกลาสุดของคุณ ใหปรับการตั้งคานี้เพื่อใหความลึกของการ
บันทึกเหมือนกันทั้งสองการบันทึก
ตัวอยางเชน หากเวลาลาสุดที่คุณบันทึกมีความลึกโซนารเทากับ 3.1
ม. (10.5 ฟุต) และความลึกโซนารของวันนี้เทากับ 3.6 ม. (12 ฟุต)
ใหปอน -0.5 ม. (-1.5 ฟุต) สำหรับคา บันทึกซอน
คาชดเชยแสดงผูใช: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของเสนชั้นความสูง
และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของคุณเองเพื่อชดเชยการ
เปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชยคาความผิด
พลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก
คาชดเชยแสดงชุมชน: ตั้งคาความแตกตางในความลึกของเสนชั้นความ
สูง และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของชุมชนเพื่อชดเชยการ
เปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหลงน้ำ หรือเพื่อชดเชยคาความผิด
พลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก
การสำรวจสี: ตั้งคาสีของการแสดงผล Garmin Quickdraw Contours
เมื่อเปดการตั้งคานี้ สีจะแสดงคุณภาพของการบันทึก เมื่อปดการตั้งคา
นี้ บริเวณเสนชั้นความสูงจะใชสีมาตรฐานของแผนที่
สีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหนง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำกวา
16 กม./ชม. (10 ไมล/ชม.) สีเหลืองหมายถึงความลึกและตำแหนง
GPS ที่ดี และความเร็วอยูระหวาง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง 20
ไมล/ชม.) สีแดงหมายถึงความลึกหรือตำแหนง GPS ที่ไมดี และ
ความเร็วสูงกวา 32 กม./ชม. (20 ไมล/ชม.)
ระยะเฉดความลึก: ระบุความลึกต่ำสุดและสูงสุดของชวงความลึกและสี
สำหรับชวงความลึกนั้น
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
คำเตือน
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
ขอควรระวัง
หากเรือของคุณมีระบบออโตไพลอต หนาจอการควบคุมระบบออโต
ไพลอตโดยเฉพาะตองไดรับการติดตั้งที่แตละพวงมาลัยเรือเพื่อปดใช
งานระบบโตไพลอต
หมายเหตุ: มุมมองแผนที่บางอันมีเฉพาะในแผนที่แบบพรีเมียมในบาง
บริเวณเทานั้น
ในการใหนำทาง คุณจะตองเลือกจุดหมาย กำหนดเสนทาง หรือสรางเสน
ทางขึ้นมา แลวเดินทางตามเสนทางนั้น คุณสามารถเดินทางตามเสนทาง
บนแผนที่เดินเรือนำทาง แผนที่ตกปลา มุมมองแผนที่ Perspective 3D
หรือมุมมองแผนที่ Mariner’s Eye 3D ได
คุณสามารถกำหนด และเดินทางตามเสนทางไปยังจุดหมายไดโดยใชวิธี
การหนึ่งในสามวิธีการตอไปนี้: ไปที่, เสนทางไปยัง หรือ การแนะนำ
อัตโนมัติ
ไปที่: นำคุณตรงไปยังจุดหมายโดยตรง วิธีการนี้คือตัวเลือกมาตรฐาน
ของการนำทางไปยังจุดหมาย ชารตพล็อตเตอรสรางเสนทางแบบเสน
ตรงหรือเสนนำทางไปยังจุดหมาย เสนทางอาจจะวิ่งผานพื้นดิน และ
สิ่งกีดขวางอื่นๆ
เสนทางไปยัง: สรางเสนทางจากตำแหนงของคุณไปยังจุดหมาย โดย
อนุญาตใหคุณเพิ่มเลี้ยวระหวางทางได ตัวเลือกนี้จะมอบเสนทางแบบ
เสนตรงไปยังจุดหมายให แตจะอนุญาตใหคุณสามารถเพิ่มเลี้ยวลงไป
ในเสนทางเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ได
การแนะนำอัตโนมัต:ิ ใชขอมูลเฉพาะของเรือของคุณประกอบกับขอมูล
แผนที่เพื่อเลือกเสนทางที่ดีที่สุดในการไปยังจุดหมายของคุณ ตัว
เลือกนี้มีเฉพาะเมื่อคุณใชแผนที่แบบพรีเมียมที่รองรับในชารตพล็อต
เตอรที่รองรับการใชงานดวย ตัวเลือกนี้จะนำทางแบบบอกราย
ละเอียดทุกจุดไปสูจุดหมาย โดยจะหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวาง
อื่น (การแนะนำอัตโนมัต,ิ หนา 18)
ในกรณีที่คุณใชออโตไพลอต Garmin ที่รองรับเชื่อมตอกับชารต
พล็อตเตอรที่ใช NMEA 2000 ออโตไพลอตจะเดินทางตามเสนทาง
ของการแนะนำอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่
ยมในบางพื้นที่
®
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนำทาง
คำถาม
คำตอบ
ฉันจะทำใหชารตพล็อตเตอร­
นำทางโดยใชตัวเลือก ไปที่ (การตั้งคาและ­
นำทางฉันไปในทิศทางที่ฉัน­
การเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัว­
ตองการไปไดอยางไร (ทิศทาง)? เลือกไปที่, หนา 15)
ฉันจะทำใหอุปกรณแนะนำเสน­
ทางใหเปนเสนตรง (ลดการเลี้ยว­
ใหเหลือนอยที่สุด) ไปยังจุด­
หมายโดยใชระยะทางที่สั้นที่สุด­
จากตำแหนงปจจุบันไดอยางไร?
สรางเสนทางแบบขาเดียว และนำทางโดยใช­
ตัวเลือก เสนทางไปยัง (การสรางเสนทาง­
และการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ,
หนา 17)
ฉันจะทำใหอุปกรณแนะนำเสน­
ทางไปยังจุดหมายโดยหลีกเลี่ยง­
สิ่งกีดขวางที่มีอยูในแผนที่ได­
อยางไร?
สรางเสนทางแบบหลายขา และนำทางโดย­
ใชตัวเลือก เสนทางไปยัง (การสรางเสนทาง­
และการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ,
หนา 17)
ฉันจะใชใหอุปกรณนี้บังคับ­
ระบบออโตไพลอตของฉันได­
อยางไร?
นำทางโดยใชตัวเลือกเสนทางไปยัง
(การสรางเสนทางและการนำทางจาก­
ตำแหนงปจจุบันของคุณ, หนา 17)
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
คำถาม
คำตอบ
อุปกรณนี้สามารถสรางเสนทาง­
ใหฉันไดหรือไม?
ในกรณีที่คุณมีแผนที่พรีเมียมที่รองรับการ­
แนะนำอัตโนมัติ และคุณอยูในบริเวณที่การ­
แนะนำอัตโนมัติครอบคลุมถึง ใหคุณใช­
การนำทางโดยใชตัวเลือกการแนะนำ­
อัตโนมัติ (การตั้งคาและการเดินทางตาม­
เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ, หนา 18)
ฉันจะเปลี่ยนการตั้งคาการ­
แนะนำอัตโนมัติสำหรับเรือของ­
ฉันไดอยางไร?
โปรดดู การกำหนดคาเสนทางการแนะนำ­
อัตโนมัติ, หนา 18
จุดหมาย
คุณสามารถเลือกจุดหมายโดยใชแผนที่และมุมมองแผนที่ 3 มิติไดหลาย
ชนิด หรือใชเลือกจากรายการก็ได
คนหาจุดหมายโดยใชชื่อ
คุณสามารถคนหาเวยพอยทที่บันทึกไว เสนทางที่บันทึกไว แทร็คที่บันทึก
ไว และจุดบริการทางทะเลโดยใชชื่อในการคนหาได
1 เลือก ขอมูล > บริการ > คนหาตามรายชื่อ
2 ใสชื่อจุดหมายของคุณใหไดบางสวนเปนอยางนอย
3 ในกรณีที่จำเปน เลือก เสร็จ
จุดหมาย 50 แหงที่ใกลที่สุดที่อยูในขอกำหนดการคนหาของคุณจะ
ปรากฏขึ้นมา
4 เลือกจุดหมาย
เลือกจุดหมายโดยใชแผนที่เดินเรือนำทาง
จากแผนที่เดินเรือนำทาง เลือกจุดหมาย
การคนหาจุดบริการทางทะเล
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
ชารตพล็อตเตอรมีขอมูลจุดบริการทางทะเลอยูหลายพันแหง
1 เลือก ขอมูล > บริการ
2 เลือก บริการนอกชายฝง หรือบริการภายในประเทศ
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกประเภทของการบริการทางทะเล
ชารตพล็อตเตอรจะแสดงรายการสถานที่ที่ใกลที่สุด และระยะทาง
พรอมทิศทางสำหรับแตละที่
4 เลือกจุดหมาย
คุณสามารถเลือก หนาถัดไป หรือ หนากอนหนา เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม
หรือเพื่อแสดงตำแหนงที่ตั้งบนแผนที่ได
การคนหาตัวแทนจำหนาย Volvo Penta
เลือก ขอมูล > บริการ > ตัวแทนจำหนาย Volvo
การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทางตรงโดยใชตัวเลือกไปที่
คำเตือน
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
คุณสามารถตั้งคา และการเดินทางตามเสนทางตรงจากตำแหนงปจจุบัน
ของคุณไปยังจุดหมายที่เลือกได
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หนา 15)
2 เลือก นำทางไปยัง > ไปที่
เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสี
มวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไขจากตำแหนง
ปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเสนทาง
3 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
4 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการ
แกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสีมวงแดง (เสน
ทางหลัก)
คุณยังสามารถใชลูกศร course-to-steer สีสม ซึ่งแสดงรัศมีการเลี้ยว
ที่เสนอเพื่อนำเรือของคุณกลับไปยังเสนทาง
15
คำเตือน
ตรวจดูเสนทางสำหรับสิ่งกีดขวางกอนเลี้ยว หากเสนทางไมปลอดภัย
ใหลดความเร็วของเรือของคุณและกำหนดเสนทางที่ปลอดภัยกลับไป
หาเสนทาง
การหยุดการนำทาง
ในขณะที่กำลังทำการนำทาง จากแผนที่เดินเรือนำทางที่มี เลือกตัว
เลือก
• เลือก เมนู > หยุดการเดินเรือ
• ในขณะที่กำลังทำการนำทางดวยการแนะนำอัตโนมัติ เลือก เมนู
> ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ
• เลือก
เวยพอยท
เวยพอยทคือตำแหนงที่คุณบันทึกและจัดเก็บไวในอุปกรณ Waypoint
สามารถทำเครื่องหมายไดวาคุณอยูที่ใด คุณกำลังจะไปที่ใด และคุณได
ไปที่ใดมาแลวบาง คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหนง เชน ชื่อ
ความสูง และความลึกได
บันทึกตำแหนงปจจุบันของคุณใหเปนเวยพอยท
จากหนาจอใดก็ได เลือก เครื่องหมาย
การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงอื่น
1 เลือก จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการสรางเวยพอยทโดยใชการใสพิกัดตำแหนง ใหเลือก ใส
พิกัด แลวปอนพิกัดลงไป
• ในการสรางเวยพอยทโดยใชแผนที่ ใหเลือก ใชแผนภูมิ เลือก
ตำแหนงแลวเลือก เลือก
• ในการสรางเวยพอยทโดยใชระยะ (ระยะทาง) และทิศทาง ให
เลือก ปอนระยะ/ทิศทาง และปอนขอมูล
การทำเครื่องหมายตำแหนง SOS
คุณสามารถทำเครื่องหมายตำแหนง SOS หรือ MOB (Man
Overboard)
1 กด SOS คางไวหนึ่งวินาที
2 เลือกประเภทของ SOS
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ตกลง เพื่อนำทางไปยังตำแหนง Man
Overboard
ในกรณีที่คุณเลือกตกลง ชารตพล็อตเตอรจะกำหนดเสนทางตรงกลับที่
ตำแหนงนั้น ในกรณีที่คุณเลือก SOS ประเภทอื่น รายละเอียดการขอ
ความชวยเหลือจะถูกสงไปที่วิทยุ VHF คุณตองสงสัญญาณขอความชวย
เหลือโดยใชวิทยุ
การฉายเวยพอยท
คุณสามารถสรางเวยพอยทใหมโดยการฉายระยะทางและทิศทางจาก
ตำแหนงอื่นได ซึ่งเปนประโยชนเมื่อสรางเสนเริ่มตนและสิ้นสุดการ
แขงขันแลนเรือ
1 เลือก จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม > ปอนระยะ/ทิศทาง
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกจุดอางอิงบนแผนที่
3 เลือก ปอนระยะ/ทิศทาง
4 ปอนระยะ และเลือก เสร็จ
5 ปอนทิศทง และเลือก เสร็จ
6 เลือกสรางจุดหักเลี้ยว
การดูรายการเวยพอยททั้งหมด
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
การแกไขเวยพอยทที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก ทบทวน > แกไข
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการเพิ่มชื่อ ใหเลือก ชื่อ แลวปอนชื่อลงไป
• ในการเปลีย
่ นสัญลักษณ ใหเลือก สัญลักษณ
16
•
•
•
•
ในการเปลี่ยนความลึก ใหเลือก ต่ำสุด
ในการเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำ ใหเลือก อุณหภูมิน้ำ
ในการเปลี่ยนความเห็น ใหเลือก ขอคิดเห็น
ในการเลื่อนตำแหนงของเวยพอยท ใหเลือก ตำแหนง
การเลื่อนตำแหนงเวยพอยทที่บันทึกไว
1 เลือก จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก ทบทวน > เลื่อน
4 กำหนดตำแหนงใหมใหเวยพอยท
• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชแผนที่ ใหเลือก ใชแผนภูมิ แลว
เลือกตำแหนงใหมบนแผนที่ และเลือก เลื่อน
• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชพิกัด ใหเลือก ใสพิกัด แลวปอนพิกัด
ใหมลงไป
• ในการเลื่อนเวยพอยทโดยใชระยะ (ระยะทาง) และทิศทาง ให
เลือก ปอนระยะ/ทิศทาง และปอนขอมูล
การเรียกดูและการนำทางไปยังเวยพอยทที่บันทึกไว
คำเตือน
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เมื่อใชไปที่ เสนทางตรงและเสนทางที่แกไขอาจขามผานแผนดินหรือน้ำ
ตื้น ใชการมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื่น และ
วัตถุอันตรายอื่นๆ
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
กอนที่คุณจะสามารถนำทางไปยังเวยพอยท คุณจะตองสรางเวยพอยท
ขึ้นมากอน
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยท
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางไปยังตำแหนงโดยตรงเลย ใหเลือก ไปที่
• ในการสรางเสนทางไปยังตำแหนงเฉพาะที่รวมถึงการเลี้ยวดวย
ใหเลือก เสนทางไปยัง
• ในการใชการแนะนำอัตโนมัติ ใหเลือก การแนะนำอัตโนมัติ
5 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
หมายเหตุ: เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด
6 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
การลบเวยพอยทหรือ MOB
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > จุดเดินทาง
2 เลือกเวยพอยทหรือ MOB
3 เลือก ทบทวน > ลบ
การลบเวยพอยททั้งหมด
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > จุดเดินทาง > ทั้งหมด
เสนทาง
เสนทางคือเสนทางจากตำแหนงหนึ่งไปยังจุดหมายอยางนอยหนึ่งจุด
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
การสรางเสนทางและการนำทางจากตำแหนงปจจุบันของคุณ
คุณสามารถสรางเสนทาง และใชเสนทางนั้นนำทางไดทันทีบนแผนที่เดิน
เรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา วิธีนี้จะไมบันทึกขอมูลเสนทาง หรือขอมูล
เวยพอยท
1 จากแผนที่เดินเรือนำทางหรือแผนที่ตกปลา เลือกจุดหมาย
2 เลือก นำทางไปยัง > เสนทางไปยัง
3 เลือกตำแหนงของการเลี้ยวครั้งสุดทายกอนถึงจุดหมาย
4 เลือก เพิ่มทางโคง
5 ในกรณีที่จำเปน ใหทำซ้ำเพื่อเพิ่มเลี้ยว โดยถอยหลังจากจุดหมายก
ลับมาที่ตำแหนงปจจุบันของเรือของคุณ
เลี้ยวสุดทายที่คุณเพิ่มเขาไปควรเปนจุดแรกที่คุณเลี้ยวโดยเริ่มจาก
ตำแหนงปจจุบันของคุณ จุดนั้นควรจะเปนเลี้ยวที่ใกลกับเรือของคุณ
ที่สุด
6 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก เมนู
7 เลือก เสร็จ
8 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
9 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
การสรางและการบันทึกเสนทาง
ขั้นตอนนี้จะบันทึกเสนทางและเวยพอยททุกอันในเสนทางไวดวย จุดเริ่ม
ตนอาจจะเปนตำแหนงปจจุบันของคุณหรือเปนตำแหนงอื่นก็ได
คุณสามารถเพิ่มเวยพอยทหรือเลี้ยวในหนึ่งเสนทางไดสูงสุด 250
รายการ
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
> ใหม > เสนทางที่ใชบนแผนที่
2 เลือกจุดเริ่มตนของเสนทาง
3 เลือก เพิ่มทางโคง
4 เลือกตำแหนงของเลี้ยวถัดไปบนแผนที่
5 เลือก เพิ่มทางโคง
ชารตพล็อตเตอรจะบันทึกตำแหนงของการเลี้ยวดวยเวยพอยท
6 ในกรณีที่จำเปน ใหทำขั้นตอน 4 และ 5 ซ้ำเพื่อเพิ่มเลี้ยว
7 เลือกจุดหมายสุดทาย
การดูรายการของเสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ตัวกรอง เพื่อดูเสนทางอยางเดียว หรือเเส
นทางการแนะนำอัตโนมัติอยางเดียว
การแกไขเสนทางที่บันทึก
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของเสนทาง หรือเปลี่ยนเลี้ยวที่อยูในเสนทางได
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ทบทวน > แกไขเสนทาง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก ชื่อ แลวปอนชื่อลงไป
• ในการเลือกเวยพอยทจากรายการเลี้ยว ใหเลือก แกไขเสนทาง
โคง > ใชบัญชีรายการทางโคง แลวเลือกเวยพอยทจากรายการ
นั้น
• ในการเลือกเลี้ยวโดยใชแผนที่ ใหเลือก แกไขเสนทางโคง > ใช
แผนภูมิ แลวเลือกตำแหนงบนแผนที่
การเรียกดูและการนำทางไปยังเสนทางที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเสนทาง และนำทางไปสูเสนทางเหลา
นั้นได คุณจะตองสราง และบันทึกเสนทางขึ้นมาอยางนอยหนึ่งเสนทาง
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใชเสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา ให
เลือก ดานหนาของเรือ
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา ให
เลือก ยอนกลับ
เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสี
มวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไขจากตำแหนง
ปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเสนทาง
5 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
6 เดินทางไปตามเสนสีมวงแดงในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
7 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการ
แกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสีมวงแดง (เสน
ทางหลัก)
การเรียกดูและการนำทางคูขนานกับเสนทางที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเสนทาง และนำทางไปสูเสนทางเหลา
นั้นได คุณจะตองสราง และบันทึกเสนทางขึ้นมาอยางนอยหนึ่งเสนทาง
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือก ออฟเซ็ต เพื่อนำทางคูขนานไปกับเสนทาง โดยเวนชวงจากเสน
ทางจริงเปนระยะหางตามที่กำหนด
5 แสดงวิธีการนำทางในเสนทาง:
• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา
โดยใหอยูทางดานซายมือของเสนทางเดิม ใหเลือก ดานหนา
กราบซาย
• ในการนำทางเสนทางจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา
โดยใหอยูทางดานขวามือของเสนทางเดิม ใหเลือก ดานหนา
กราบขวา
• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา โดย
ใหอยูทางดานซายมือของเสนทางเดิม ใหเลือก ยอนกลับ - ทาเรือ
• ในการนำทางเสนทางจากจุดหมายตอนที่สรางเสนทางขึ้นมา โดย
ใหอยูทางดานขวามือของเสนทางเดิม ใหเลือก ยอนกลับ - กราบ
เรือ
6 ในกรณีที่จำเปน เลือก เสร็จ
เสนสีมวงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเสนสีมวงแดงจะมีเสนสี
มวงที่บางกวาอยูซึ่งแสดงถึงเสนทางที่ไดรับการแกไขจากตำแหนง
ปจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เสนทางที่ไดรับการแกไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยูเสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเสนทาง
7 ตรวจดูเสนทางที่แสดงโดยเสนสีมวงแดง
8 เดินทางไปตามเสนสีมวงแดงในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
9 ในกรณีที่คุณออกนอกเสนทาง ใหตามเสนสีมวง (เสนทางที่ไดรับการ
แกไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเสนสีมวงแดง (เสน
ทางหลัก)
เริ่มรูปแบบการคนหา
คุณสามารถเริ่มรูปแบบการคนหาในบริเวณคนหาได รูปแบบที่ตางกัน
เหมาะกวากับสถานการณการคนหาที่ตางกัน
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
> ใหม > เสนทางที่ใชรูปแบบ SAR
2 เลือกรูปแบบ:
• เลือก การคนหาแบบกรวย เมื่อคอนขางทราบตำแหนงของวัตถุ
บริเวณการคนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองมีการคนหาอยาง
ละเอียด
• เลือก สี่เหลี่ยมขยาย เมื่อไมแนใจถึงตำแหนงของวัตถุ บริเวณการ
คนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองมีการคนหาอยางละเอียด
• เลือก เสนคดเคี้ยว/ขนาน เมื่อทราบตำแหนงของวัตถุคราวๆ
บริเวณการคนหามีขนาดเล็ก และจำเปนตองคนหาอยางตอเนื่อง
3 ปอนพารามิเตอรการคนหา
4 เลือก เสร็จ
5 หากจำเปน ใหเลือก เปดใชงาน
17
การลบเสนทางที่บันทึก
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ทบทวน > ลบ
ยกเลิการคำนวณ การแนะนำอัตโนมัติ ที่กำลังทำงานอยู
การลบเสนทางที่บันทึกทั้งหมด
การตั้งคาถึงตามเวลา
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการ
แนะนำอัตโนมัติ
การแนะนำอัตโนมัติ
คำเตือน
คุณสมบัติการแนะนำอัตโนมัติจะยึดขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส ขอมูลดัง
กลาวไมรับประกันในเรื่องสิ่งกีดขวางหรือระยะหางใตทองเรือ เปรียบ
เทียบเสนทางกับสิ่งที่มองเห็นอยางระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจขวางเสนทางของคุณ
เสนทางและเสนนำทางทั้งหมดที่ปรากฏบนชารตพล็อตเตอรมีไวเพื่อ
ใหการแนะนำเสนทางทั่วไปหรือเพื่อระบุรองน้ำที่เหมาะสมเทานั้น และ
ไมใชเพื่อไปตามอยางแมนยำ ปฏิบัติตาม Navaids และสภาพน้ำเสมอ
เมื่อนำทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเกยตื้นหรืออันตรายตางๆ ที่อาจทำใหเกิด
ความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
คุณสามารถใชการแนะนำอัตโนมัติเพื่อรางเสนทางที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุด
หมายของคุณ การแนะนำอัตโนมัติจะใชชารตพล็อตเตอรของคุณในการ
เก็บขอมูลแผนที่ เชน ระดับความลึกของน้ำ และสิ่งกีดขวางที่มีบันทึกไว
เพื่อทำการคำนวณเสนทางแนะนำ คุณสามารถปรับเปลี่ยนเสนทางไดใน
ระหวางการนำทาง
การตั้งคาและการเดินทางตามเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือกจุดหมาย (จุดหมาย, หนา 15)
2 เลือก นำทางไปยัง > การแนะนำอัตโนมัติ
3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสีมวงแดง
4 เลือก เริ่มตนการนำทาง
5 เดินทางตามเสนสีมวงแดง บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ
หมายเหตุ: เมื่อใชงานการแนะนำอัตโนมัติ เซกเมนตสีเทาภายในสวน
ใดๆ ของเสนสีมวงแดงระบุวาการแนะนำอัตโนมัติไมสามารถคำนวณ
สวนของเสนการแนะนำอัตโนมัติ ซึ่งเนื่องมาจากการตั้งคาสำหรับ
ความลึกของน้ำที่ปลอดภัยต่ำสุดและความสูงของสิ่งกีดขวางต่ำสุด
การสรางและการบันทึกเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
> ใหม > การแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกจุดเริ่มตน แลวเลือก ถัดไป
3 เลือกจุดหมาย แลวเลือก ถัดไป
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูภัยอันตราย และปรับเปลี่ยนเสนทางที่อยูใกลภัยอันตราย
ใหเลือก ตรวจดูอันตราย
• ในการปรับเปลี่ยนเสนทาง ใหเลือก ปรับเสนทาง แลวทำตามคำ
แนะนำบนหนาจอ
• ในการลบเสนทาง ใหเลือก ยกเลิกการแนะนำอัตโนมัติ
• ในการบันทึกเสนทาง ใหเลือก เสร็จ
การปรับเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง แลวเลือก ทบทวน > แกไข > ปรับเสนทาง
3
4
5
6
18
คำแนะนำ: ในขณะที่กำลังนำทางโดยใช การแนะนำอัตโนมัติ ให
เลือกเสนทางบนแผนที่เดินเรือนำทาง แลวเลือก ปรับเสนทาง
เลือกตำแหนงบนเสนทาง
ลากจุดไปยังตำแหนงใหม
ในกรณีที่จำเปน ใหเลือกจุด และเลือก ลบทิ้ง
เลือก เสร็จ
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก เมนู > ยกเลิก
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือก กลับ เพื่อยกเลิกการคำนวณทันทีอยาง
รวดเร็วได
คุณสามารถใชคุณสมบัตินี้บนเสนทาง หรือบนเสนทาง การแนะนำ
อัตโนมัติ เพื่อดูผลลัพธวาคุณจะไปถึงจุดที่เลือกไวในเวลาใด ตัวเลือกนี้
ทำใหคุณสามารถกำหนดเวลาที่คุณจะไปถึงตำแหนงนั้นได เชน การเปด
สะพาน หรือเสนเริ่มตนการแขงขัน
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก เมนู
2 เลือก ตัวเลือกการนำทาง > เวลาที่มาถึง
คำแนะนำ: คุณสามารถเปดเมนู เวลาที่มาถึง ไดอยางรวดเร็วโดยการ
เลือกจุดบนเสนทาง
การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
ขอควรระวัง
การตั้งคา ความลึกที่ตองการ และ ระยะหางแนวตั้ง จะสงผลตอวิธีการที่
ชารตพล็อตเตอรจะคำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ในกรณีที่
บริเวณนั้นมีระดับความลึกของน้ำที่ยังไมเคยมีขอมูล หรือมีสิ่งกีดขวางที่
ไมมีขอมูลความสูง เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ในบริเวณนั้นจะไมถูก
คำนวณ ในกรณีที่จุดเริ่มตน และจุดจบของเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
มีความตื้นกวาคา ความลึกที่ตองการ หรือต่ำกวาระยะหางแนวตั้ง เสน
ทาง การแนะนำอัตโนมัติ อาจจะไมถูกคำนวณในบริเวณนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับขอมูลแผนที่ เสนทางที่ผานบริเวณเหลานั้นจะเสนออกมาเปนเสนสีเทา
หรือเสนสีมวงแดงคาดเทาบนแผนที่ เมื่อเรือของคุณเขาสูบริเวณเหลานั้น
จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้นมา
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
หมายเหตุ: การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท
คุณสามารถตั้งพารามิเตอรที่ชารตพล็อตเตอรใชในตอนที่คำนวณเสน
ทาง การแนะนำอัตโนมัติ ได
ความลึกที่ตองการ: กำหนดคาความลึกต่ำสุดโดยยึดจากขอมูลความลึก
ของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถแลนผานไดอยางปลอดภัย
หมายเหตุ: คาความลึกต่ำสุดของแผนที่แบบพรีเมียม (ที่ผลิตกอนป
2016) คือ 3 ฟุต หากคุณใสคาที่นอยกวา 3 ฟุต แผนที่จะใชความลึก
ที่ 3 ฟุตเทานั้นสำหรับการคำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
ระยะหางแนวตั้ง: กำหนดคาความสูงต่ำสุดของสะพาน หรือสิ่งกีดขวาง
ยึดจากขอมูลของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถลอดผานไดอยาง
ปลอดภัย
ระยะหางแนวชายฝง: กำหนดวาคุณตองการใหเสนทาง การแนะนำ
อัตโนมัติ อยูใกลแนวชายฝงแคไหน เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
อาจจะเลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง
คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคาตัวนี้จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคาตายตัว
เพื่อใหแนใจวาเสนการแนะนำอัตโนมัติจะถูกวางหางจากชายฝงใน
ระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสนทาง
การแนะนำอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบ (การปรับระยะหางจากชายฝง, หนา 18)
การปรับระยะหางจากชายฝง
การตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะระบุวาคุณตองการวางเสน การแนะนำ
อัตโนมัติ ใกลกับชายฝงมากแคไหน เสน การแนะนำอัตโนมัติ อาจจะ
เลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไป
ไดสำหรับการตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคา
ตายตัว เพื่อใหแนใจวาเสน การแนะนำอัตโนมัติ จะถูกวางหางจาก
ชายฝงในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสน
การแนะนำอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบได
1 จอดเรือของคุณ หรือทอดสมอ
2 เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ >
ระยะหางแนวชายฝง > ปกติ
3 เลือกจุดหมายที่คุณเคยเดินทางไปมากอนหนานี้แลว
4 เลือก นำทางไปยัง > การแนะนำอัตโนมัติ
5 ตรวจทานตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสน
ทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำให
เกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
6 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให
เลือก เมนู > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนิน
การตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การกำหนดคา >
การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหางแนวชายฝง > ไกล
• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา >
การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหาง
แนวชายฝง > ใกล
7 ในกรณีที่คุณเลือก ใกล หรือ ไกล ในขั้นตอนที่ 6 ใหตรวจทาน
ตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสนทางนี้ได
หลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การแนะนำอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวาง
ไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคาระยะหางแนวชายฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด
ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถ
เปลี่ยนตำแหนงเสน การแนะนำอัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือก
จำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ
8 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให
เลือก เมนู > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนิน
การตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การกำหนดคา >
การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหางแนวชายฝง > ไกล
ที่สุด
• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา >
การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหาง
แนวชายฝง > ใกลที่สุด
9 ในกรณีที่คุณเลือก ใกลที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที่ 8 ใหตรวจ
ทานตำแหนงการวางเสน การแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสนทางนี้
ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การแนะนำอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวาง
ไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคาระยะหางแนวชายฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด
ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถ
เปลี่ยนตำแหนงเสน การแนะนำอัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือก
จำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ
10 ทำขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 9 ซ้ำอยางนอยอีกหนึ่งรอบ โดยใชจุด
หมายที่แตกตางกันออกไปในแตละครั้งจนกระทั่งคุณคุนเคยกับการ
ทำงานของการตั้งคาระยะหางแนวชายฝง
แทร็ค
แทร็คคือการบันทึกเสนทางการเดินเรือของคุณ แทร็คที่กำลังถูกบันทึก
อยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน และสามารถบันทึกเก็บไวได คุณสามารถแส
ดงแทร็คในแผนที่ หรือมุมมองแผน 3 มิติแตละอันได
การแสดงแทร็ค
1 จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา
2 เลือกแทร็คที่จะแสดง
เสนรอยทางบนแผนที่ระบุถึงแทร็คของคุณ
การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
การแกไขแทร็คที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ทบทวน > แกไขการติดตามเปา
4 เลือกตัวเลือก:
• เลือก ชื่อ แลวปอนชื่อใหมลงไป
• เลือก สีเปาที่ติดตาม แลวเลือกสี
การบันทึกแทร็คเปนเสนทาง
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก เลือก > แกไขการติดตามเปา > บันทึกเปนเสนทาง
การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว
กอนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการแทร็คและนำทางไปสูแทร็คเหลานั้น
ได คุณจะตองสรางและบันทึกแทร็คขึ้นมาอยางนอยหนึ่งแทร็ค (แทร็ค,
หนา 19)
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ติดตามแทร็ค
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางแทร็คจากจุดเริ่มตนตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ให
เลือก ดานหนาของเรือ
• ในการนำทางแทร็คจากจากจุดหมายตอนที่สรางแทร็คขึ้นมา ให
เลือก ยอนกลับ
5 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
6 เดินทางไปตามเสนในแตละชวงของเสนทาง บังคับเรือเพื่อหลีกเลี่ยง
พื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
การลบแทร็คที่บันทึกไว
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ลบ
ลบแทร็คที่บันทึกไวทั้งหมด
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > บันทึกการติดตาม
การยอนรอยแทร็คที่ใชงาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ติดตามแทร็กที่ใชงาน
อยู
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ
3 ตรวจดูเสนทางที่ถูกแสดงโดยเสนสี
4 เดินทางตามเสนสี บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผนดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวา
งอื่นๆ
การตั้งคาสีใหกับแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงาน
การลบแทร็คที่ใชงาน
การบันทึกแทร็คที่ใชงาน
การจัดการหนวยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการ­
บันทึก
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงาน
อยู > สีเปาที่ติดตาม
2 เลือกสีแทร็ค
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยูจะเรียกวาแทร็คที่ใชงาน
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
ปจจุบัน
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใชงานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ
3 เลือก บันทึก
การนำทางดวยชารตพล็อตเตอร
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ลบแทร็กที่ใชงานอยู
หนวยความจำแทร็คจะถูกลบออก และแทร็คที่ใชงานจะถูกบันทึกตอ
ไป
อยู
2 เลือก โหมดบันทึก
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการบันทึกแทร็คจนกระทั่งหนวยความจำเต็ม ใหเลือก เติม
19
• ในการบันทึกแทร็คอยางตอเนื่อง โดยใหแทนขอมูลที่เกาที่สุดดวย
ขอมูลใหม ใหเลือก หอ
การตั้งคาชวงการบันทึกของบันทึกแทร็ค
คุณสามารถระบุความถี่ที่จุดแทร็คจะถูกบันทึกได การบันทึกจุดใหถี่ขึ้น
จะใหความแมนยำที่มากกวา แตก็จะทำใหบันทึกแทร็คเต็มเร็วขึ้นดวย
ขอแนะนำใหใชการบันทึกแบบเปนชวงเพื่อใหใชหนวยความจำไดเกิด
ประโยชนสูงสุด
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > ตัวเลือกแทร็กที่ใชงาน
อยู > อันตรภาค
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการบันทึกแทร็คโดยใชระยะทางระหวางจุดเปนเกณฑ ใหเลือก
อันตรภาค > ระยะทาง > เปลี่ยน แลวปอนระยะทางลงไป
• ในการบันทึกแทร็คโดยใชชวงระยะเวลาเปนเกณฑ ใหเลือก
อันตรภาค > เวลา > เปลี่ยน แลวปอนชวงเวลาลงไป
• ในการบันทึกจุดแทร็คโดยใชตัวแปรจากเสนทางของคุณ ใหเลือก
อันตรภาค > ความละเอียด > เปลี่ยน แลวปอนจำนวนครั้งความ
ผิดพลาดสูงสุดที่อนุญาตใหเกิดขึ้นไดจากเสนทางจริงลงไปกอนที่
จะทำการบันทึกจุดแทร็ค นี่คือตัวเลือกการบันทึกที่แนะนำ
ขอบเขต
ขอบเขตจะทำใหคุณสามารถหลีกเลี่ยงการออกนอกเขต หรืออยูภายใน
บริเวณนานน้ำที่กำหนดไวได คุณสามารถตั้งใหมีการเตือนในกรณีที่คุณ
เขา หรือออกจากขอบเขตได
คุณสามารถสรางขอบเขตอาณาบริเวณ เสนขอบเขต หรือวงกลม
ขอบเขตไดโดยการใชแผนที่ คุณยังสามารถแปลงแทร็ค และเสนทางที่
บันทึกไวใหกลายเปนเสนขอบเขตไดดวย คุณสามารถสรางขอบเขต
อาณาบริเวณโดยใชเวยพอยทไดโดยการสรางเสนทางจากเวยพอยท
แลวแปลงเสนทางเปนเสนขอบเขต
คุณสามารถเลือกขอบเขตใหทำหนาที่เปนขอบเขตปจจุบันได คุณ
สามารถเพิ่มขอมูลขอบเขตปจจุบันลงในชองขอมูลบนแผนที่ได
การสรางขอบเขต
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ขอบเขต > ใหม
2 เลือกรูปรางของขอบเขต
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การเแปลงเสนทางเปนขอบเขต
กอนที่คุณจะสามารถแปลงเสนทางเปนขอบเขตได คุณจะตองสรางและ
บันทึกเสนทางขึ้นมาอยางนอยหนึ่งเสนทาง (การสรางและการบันทึกเสน
ทาง, หนา 17)
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > เสนทางและเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
2 เลือกเสนทาง
3 เลือก ทบทวน > แกไขเสนทาง > บันทึกเปนขอบเขต
การแปลงแทร็คเปนขอบเขต
กอนที่คุณจะสามารถแปลงแทร็คเปนขอบเขตได คุณจะตองสรางและบัน
ทึกแทร็คขึ้นมาอยางนอยหนึ่งแทร็ค (การบันทึกแทร็คที่ใชงาน, หนา 19)
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การติดตามเปา > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก แกไขการติดตามเปา > บันทึกเปนขอบเขต
การแกไขขอบเขต
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ทบทวน > แกไขเขตแดน
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการแกไขลักษณะของขอบเขตบนผนที่ ใหเลือก ตัวเลือกการ
แสดงผล
• ในการเปลี่ยนเสนขอบเขตหรือชื่อขอบเขต ใหเลือก แกไข
เขตแดน
• ในการแกไขการเตือนขอบเขต ใหลือก เตือน
การเชื่อมโยงขอบเขตกับแผนผัง SmartMode
คุณสามารถเชื่อมโยงขอบเขตกับแผนผัง SmartMode เพื่อเปดแผนผัง
โดยอัตโนมัติเมื่อเขาหรือออกจากขอบเขต ตัวอยางเชน คุณสามารถตั้ง
20
คาขอบเขตรอบทาจอดเรือของคุณ และเปดแผนผัง ด็อกกิ้ง โดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเขาใกลทาจอดเรือ
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ทบทวน > เชื่อมโยง SmartMode™ > SmartMode™
4 การเลือก การเขาสู และเลือกแผนผัง
5 เลือก การออก และเลือกแผนผัง
การตั้งคาการเตือนขอบเขต
การเตือนขอบเขตจะเตือนคุณเมื่อคุณเขาไปในระยะที่ใกลกับขอบเขตที่
กำหนดไว ซึ่งเปนประโยชนในการหลีกเลี่ยงบริเวณเฉพาะหรือเมื่อคุณ
ควรไดนับการแจงเตือนอยางมากในบางบริเวณ เชนเสนทางเดินเรือ
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ทบทวน > เตือน > เปด
4 เลือกตัวเลือก
• ในการตั้งการแจงเตือนเมื่อเรืออยูหางจากขอบเขตที่กำหนดไว ให
เลือกระยะหางคำเตือน ปอนระยะทาง และเลือกเสร็จ
• ในการตั้งคาการแจงเตือนเมื่อคุณเขาไปในขอบเขต ใหเลือก
พื้นที่ > การเขาสู > การออก
• ในการตั้งคาการแจงเตือนเมื่อคุณออกจากขอบเขต ใหเลือก พื้นที่
> การออก
การลบขอบเขต
1 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ขอบเขต
2 เลือกขอบเขต
3 เลือก ทบทวน > แกไขเขตแดน > ลบ
การลบเวยพอยท, เสนทาง และแทร็คที่บันทึกไว­
ทั้งหมด
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > ลบขอมูลผูใช > ทั้งหมด > ตกลง
คุณลักษณะการแลนเรือ
การตั้งคาประเภทของเรือ
คุณสามารถเลือกประเภทเรือของคุณเพื่อกำหนดคาชารตพล็อตเตอร
และเพื่อใชคุณสมบัติที่ปรับแตงมาสำหรับเรือประเภทของคุณโดยเฉพาะ
ได
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ประเภทเรือ
2 เลือกตัวเลือก
การแขงขันเรือใบ
คุณสามารถใชอุปกรณเพื่อเพิ่มโอกาสที่เรือของคุณจะขามเสนเริ่มตนได
ทันทีเมื่อการแขงขันเริ่มตน เมื่อคุณซิงโครไนซตัวนับเวลาการแขงขันกับ
ตัวนับเวลาถอยหลังอยางเปนทางการของการแขงขัน คุณจะไดรับการ
เตือนในชวงเวลาหนึ่งนาทีกอนการแขงขันเริ่มตน เมื่อคุณรวมตัวนับเวลา
การแขงขันกับเสนเริ่มตนเสมือน อุปกรณจะวัดความเร็ว ทิศทาง และเวลา
ที่เหลือบนตัวนับเวลาถอยหลัง อุปกรณใชขอมูลเพื่อระบุวาเรือของคุณจะ
ขามเสนเริ่มตนกอน หลัง หรือตรงตามเวลาเริ่มตนการแขงขันที่ถูกตอง
การแนะนำเสนเริ่มตน
การแนะนำเสนเริ่มตนการแลนเรือเปนรูปแทนของขอมูลที่คุณจำเปนตอง
ใชในการขามเสนเริ่มตน ณ เวลาและความเร็วที่เหมาะสม
หลังจากที่คุณตั้งหมุดเสนเริ่มตนดานขวาและซาย และความเร็วและเวลา
ที่เปนเปาหมาย และหลังจากที่คุณเริ่มตัวนับเวลาการแขงขันแลว เสน
คาดการณจะปรากฏขึ้น เสนคาดการณจะขยายออกจากตำแหนงปจจุบัน
ของคุณไปสูเสนเริ่มตน และเสนที่ขยายออกจากแตละหมุด
จุดสิ้นสุดและสีของเสนคาดการณระบุสถานที่ที่เรือจะไปถึงเมื่อตัวจับเวลา
จะหมดเวลา โดยอิงตามความเร็วของเรือในปจจุบันของคุณ
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูกอนเสนเริ่มตน เสนจะเปนสีขาว ซึ่งจะระบุวาตองเพิ่ม
ความเร็วเรือเพื่อใหไปถึงเสนเริ่มตนไดทันเวลา
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูหลังเสนเริ่มตน เสนจะเปนสีแดง ซึ่งจะระบุวาตองลด
ความเร็วเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษสำหรับการไปถึงเสนเริ่มตนกอนที่
ตัวจับเวลาจะหมดเวลา
คุณลักษณะการแลนเรือ
เมื่อจุดสิ้นสุดอยูที่เสนเริ่มตน เสนจะเปนสีขาว ซึ่งจะระบุวาเรือกำลัง
เคลื่อนที่ดวยความเร็วที่เหมาะสมเพื่อใหไปถึงเสนเริ่มตนเมื่อตัวจับเวลา
หมดเวลาพอดี
โดยคาเริ่มตนแลว หนาตางการแนะนำเสนเริ่มตนและตัวนับเวลาการ
แขงขันจะปรากฏในหนาจอรวมการแขงขันเดินเรือ
การตั้งคาเสนเริ่มตน
หนาตางการแนะนำเสนเริ่มตนจะถูกเพิ่มไปที่หนาจอรวมการแขงขันแลน
เรือโดยปริยาย
1 จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก เมนู > การแนะนำเสน
เริ่มตน > เสนเริ่มตน
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการทำเครื่องหมายเสนเริ่มตนดานซายและขวาในขณะที่คุณ
เดินเรือผาน ใหเลือก Ping เครื่องหมาย
• ในการทำเครื่องหมายเสนเริ่มตนดานซายและขวาโดยใสพิกัด ให
เลือก ใสพิกัด
• ในการสลับตำแหนงของเครื่องหมายดานซายและขวาหลังจากที่
คุณตั้งแลว ใหเลือก สลับกราบซายและขวา
การใชการแนะนำเสนเริ่มตน
คุณสามารถใชคุณลักษณะการแนะนำเสนเริ่มตนเพื่อชวยใหคุณขามเสน
เริ่มตนไดที่ความเร็วที่เหมาะสมระหวางการแขงขันแลนเรือ
1 ทำเครื่องหมายเสนเริ่มตน (การตั้งคาเสนเริ่มตน, หนา 21)
2 จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก เมนู > การแนะนำเสน
เริ่มตน > เร็วเปาหมาย และเลือกความเร็วเปาหมายเมื่อขามเสนเริ่ม
ตน
3 เลือก เวลาเปาหมาย และเลือกเวลาเปาหมายในการขามเสนเริ่มตน
4 เลือก กลับ
5 เริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน (การเริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน,
หนา 21)
มุม Leeward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Leeward
การปรับแกระดับน้ำ: ปรับความถูกตองของ Layline ตามระดับน้ำ
ตัวกรอง Layline: กรองขอมูล Layline ตามชวงเวลาที่ปอน สำหรับ
Layline ที่ราบรื่นขึ้นซึ่งกรองการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือ
หรือมุมลมจริงออก ใหปอนจำนวนที่สูงขึ้น สำหรับ Layline ที่แสดง
ความไวตอการเปลี่ยนแปลงในทิศมุงหนาของเรือหรือมุมลมจริงสูงขึ้น
ใหปอนจำนวนที่ต่ำลง
การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ
คุณสามารถปอนคาชดเชยความลึกทองเรือเพื่อชดเชยการอานคาความ
ลึกของน้ำสำหรับตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร ซึ่งใหคุณดูความลึกของ
น้ำดานลางทองเรือหรือความลึกจริงของน้ำ ขึ้นอยูกับความตองการของ
คุณ
หากคุณตองการทราบความลึกของน้ำดานลางทองเรือหรือจุดต่ำสุดของ
เรือของคุณและหัวโซนารติดตั้งที่เสนน้ำหรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทองเรือ
ใหวัดระยะทางจากตำแหนงหัวโซนารไปยังทองเรือ
หากคุณตองการความลึกจริงของน้ำและหัวโซนารติดตั้งต่ำกวาเสนน้ำ
ใหวัดระยะทางจากดานลางของหัวโซนารขึ้นไปยังเสนน้ำ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใชไดเมื่อคุณมีขอมูลความลึกที่ถูกตองเทานั้น
1 วัดระยะทาง:
• หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ
หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทอง
เรือ ใหวัดระยะหางจากตำแหนงหัวโซนารถึงทองเรือของเรือ ปอน
คานี้เปนตัวเลขที่เปนบวก
• หากหัวโซนารถูกติดตั้งอยูที่ดานลางของทองเรือ
และคุณ
ตองการทราบความลึกจริงของน้ำ ใหวัดระยะทางจากหัวโซนาร
ไปยังเสนน้ำ ปอนคานี้เปนจำนวนลบ
การเริ่มตัวนับเวลาการแขงขัน
ตัวนับเวลาการแขงขันจะถูกเพิ่มไปที่หนาจอรวมการแขงขันแลนเรือโดย
ปริยาย
1 จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก เริ่ม
หมายเหตุ: คุณยังสามารถเขาถึงไดจากหนา การแลนใบ
SmartMode และแผนที่เดินเรือนำทาง
2 เมื่อจำเปน ใหเลือก ซิงค เพื่อซิงโครไนซกับตัวนับเวลาการแขงขัน
ของกรรมการ
การหยุดตัวนับเวลาการแขงขัน
จากหนาจอรวมการแขงขันแลนเรือ ใหเลือก หยุด
การตั้งระยะหางระหวางหัวเรือและเสาอากาศ GPS
คุณสามารถใสระยะหางระหวางหัวเรือของคุณและตำแหนงเสาสัญญาณ
GPS ของคุณ นี่จะชวยใหคุณมั่นใจวาหัวเรือขามเสนเริ่มตน ณ เวลาเริ่ม
ตนที่เที่ยงตรง
1 จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก เมนู > การแลนใบ > เสนเริ่มตน >
คาชดเชยหัวเรือ GPS
2 ปอนระยะทาง
3 เลือก เสร็จ
การตั้งคา Layline
ในการใชคุณสมบัติ Layline คุณจะตองเชื่อมตอเซนเซอรรับลมเขากับ
ชารตพล็อตเตอร
เมื่ออยูในโหมดการแลนเรือ (การตั้งคาประเภทของเรือ, หนา 4) คุณ
สามารถแสดง Layline บนแผนที่เดินเรือนำทางได Layline จะมี
ประโยชนมากในเวลาทำการแขงขัน
จากแผนที่เดินเรือนำทาง ใหเลือก เมนู > Layline
การแสดงผล: ตั้งคาวาจะให Layline และเรือปรากฏบนแผนที่ในรูปแบบ
ใด และกำหนดความยาวของ Layline
มุมแลนเรือ: ทำใหคุณสามารถเลือกวิธีการที่อุปกรณใชในการคำนวณ
Layline ตัวเลือก จริง จะทำการคำนวณ Layline โดยใชมุมการพัด
ของลมที่ไดมากจากเซนเซอรรับลม ตัวเลือก แมนนวล จะทำการ
คำนวณ Layline โดยใชการใสมุมตานลม และทิศทางลมดวยตัวเอง
มุม Windward: ใหคุณตั้งคา Layline ตามมุมแลนเรือ Windward
คุณลักษณะการแลนเรือ
2 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ความลึกและการทอดสมอ > คาชดเชย
ความลึกทองเรือ
หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ หรือเลือก
ถูกติดตั้งที่ดานลางของทองเรือ
4 ใสระยะหางที่วัดไดในขั้นตอนที่ 1
3 เลือก
หากหัวโซนาร
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปคือเสนที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือ
กำลังเดินทางไป จุดวัดมุมแสดงถึงตำแหนงตางๆ ที่วัดจากเสนทางที่กำลัง
มุงไปหรือจากเสนทางบนพื้น ซึ่งมีประโยชนสำหรับการสรางหรือการหา
จุดอางอิง
การตั้งคาเสนทิศทางที่กำลังมุงไปและจุดวัดมุม
เสนทิศทางที่กำลังมุงไปคือเสนที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือ
กำลังเดินทางไป จุดวัดมุมแสดงถึงตำแหนงตางๆ ที่วัดจากเสนทางที่กำลัง
มุงไปหรือจากเสนทางบนพื้น ซึ่งมีประโยชนสำหรับการสรางหรือการหา
จุดอางอิง
คุณสามารถแสดงเสนทิศมุงหนาและเสนทางบนพื้น (COG) บนแผนที่ได
COG คือทิศทางการเคลื่อนที่ของคุณ ทิศมุงหนาคือทิศที่เรือหันหัวไป
เมื่อมีการเชื่อมตอเซนเซอรทิศมุงหนา
1 จากแผนที่ ใหเลือก เมนู > ชั้น > เรือของฉัน > เสนทิศมุงหนา
2 จุดวัดมุม
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ที่มา แลวเลือกตัวเลือก
• ในการใชที่มาที่มีอยู ใหเลือก อัตโนมัติ
• ในการใชเสนทิศมุงหนาของเสา GPS สำหรับ COG ใหเลือก ทิศ
หัวเรือจีพีเอส
• ในการใชขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตอ ใหเลือก
อางอิงทิศเหนือ
• ในการใชขอมูลจากทั้งเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตอ และจากเสา
GPS ใหเลือก COG และ มุงหนา
ตัวเลือกนี้จะแสดงทั้งเสนทิศมุงหนา และเสน COG บนแผนที่
21
4 เลือก การแสดงผล แลวเลือกตัวเลือก
• เลือก ระยะทาง > ระยะทาง แลวปอนความยาวของเสนที่แสดงบน
แผนที่
• เลือก เวลา > เวลา แลวปอนเวลาที่ใชในการคำนวณระยะทางที่
เรือของคุณจะตองเดินทางภายในชวงเวลาที่กำหนดที่ความเร็ว
ปจจุบันของคุณ
การควบคุมกีฬาทางน้ำ
เมื่อชารตพล็อตเตอรของคุณเชื่อมตอกับเครื่องยนต Volvo Penta ที่ใช
รวมกันไดที่รองรับคุณสมบัติกีฬาทางน้ำ แผนผัง กีฬาทางน้ำ จะใชเปน
แผนผัง SmartMode ได คุณสามารถปรับคาของแตละคุณสมบัติไดจาก
แผนผัง กีฬาทางน้ำ
ในการเปดแผนผัง กีฬาทางน้ำ ใหเลือก SmartMode™ > กีฬาทางน้ำ
คำแนะนำ: เลือก หรือ เพื่อดูคุณสมบัติกีฬาทางน้ำเพิ่มเติม
จากแผนผัง กีฬาทางน้ำ คุณสามารถตั้งคา RPM หรือความเร็ว,
ทริมแท็บ, เพาเวอรทริม และถังอับเฉาได เมื่อคุณตั้งคาคุณรายการ
เปนการตั้งคาที่คุณตองการแลว คุณสามารถกดปุมคาที่ตั้งลวงหนาของผู
ใชคางไวเพื่อบันทึกการตั้งคาปจจุบันได
หมายเหตุ: เมื่อชารตพล็อตเตอรของคุณเชื่อมตอกับเครื่องยนต Volvo
Penta ที่ใชรวมกันไดที่รองรับคุณสมบัติกีฬาทางน้ำ คุณจะไมสามารถ
ควบคุมชารตพล็อตเตอรดวยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณ
มือถือได
การสรางคาที่ตั้งลวงหนาของผูใชกีฬาทางน้ำ
คุณสามารถบันทึกการตั้งคากีฬาทางน้ำปจจุบันเปนคาที่ตั้งลวงหนาของผู
ใชเพื่อตั้งคาชารตพล็อตเตอรกลับเปนการตั้งคาที่ตองการไดอยาง
รวดเร็ว
จากหนากีฬาทางน้ำ ใหกดปุมคาที่ตั้งลวงหนาของผูใชคางไว
การเปลี่ยนชื่อคาที่ตั้งลวงหนาของผูใช
เมื่อคุณตั้งคาคุณสมบัติกีฬาทางน้ำเปนการตั้งคาที่คุณตองการแลว คุณ
สามารถกดปุมคาที่ตั้งลวงหนาของผูใชคางไวเพื่อบันทึกการตั้งคา
ปจจุบันของคุณได คุณสามารถเปลี่ยนชื่อปุมคาที่ตั้งลวงหนาของผูใช
ของคุณได
1 เลือก เมนู > กีฬาทางน้ำ > จัดการผูใช
2 เลือกผูใช
3 เลือก เปลี่ยนชื่อ และปอนชื่อ
การปรับเพาเวอรทริม
เพาเวอรทริมคือมุมเอียงของมอเตอรเรือของคุณในน้ำ คุณสามารถปรับ
เพาเวอรทริมเพื่อสรางรูปรางหรือขนาดคลื่นที่แตกตางกัน
1 จากหนาจอ กีฬาทางน้ำ ใหเลือก > ตั้งคาเพาเวอรทริม .
2 เลือก หรือ เพื่อปรับเพาเวอรทริม
การปรับระดับถังอับเฉา
คุณสามารถเติม ระบาย หรือปรับปริมาณน้ำในถังอับเฉาเพื่อสรางคลื่น
ใหญขึ้นหรือเล็กลงสำหรับกีฬาทางน้ำได น้ำหนักถังอับเฉาที่มากขึ้น จะ
สรางคลื่นใหญขึ้น
1 จากหนาจอ กีฬาทางน้ำ ใหเลือก การควบคุมถัง
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการเติมถังเฉพาะ ใหเลือก ขางถัง
• ในการระบายถังเฉพาะ ใหเลือก ขางถัง
• ในการเติมทุกถังใหเต็ม ใหเลือก เติมเต็มทั้งหมด
• ในการระบายทุกถังใหหมด ใหเลือก ระบายทั้งหมด
• ในการหยุดการระบายหรือเติม ใหเลือก หยุด
เคล็ดลับถังอับเฉา
• หากถังเติมไมเต็มหรือระบายไมหมด ใหเลือก หรือ เพื่อเติมหรือ
ระบายเพิ่มอีก 30 วินาที
• หามใชปมโดยไมมีน้ำ เพราะอาจเกิดความเสียหายได
• หากผูผลิตตั้งเวลาเติมไมถูกตอง คุณสามารถปรับเวลาเติมและระบาย
ได (การปรับเวลาระบายและเติมถังอับเฉา, หนา 22)
การปรับเวลาระบายและเติมถังอับเฉา
เวลาการเติมและระบายถังอับเฉาถูกกำหนดไวโดยผูผลิตเรือของคุณ แต
สามารถเสื่อมสภาพตามระยะเวลาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ
ของปม คุณสามารถปรับขอมูลสำหรับความถูกตองได
1 จากหนาจอ กีฬาทางน้ำ ใหเลือก เมนู > การติดตั้งโซนาร
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการปอนระยะเวลาที่ใชเติมถังอับเฉาที่วางเปลาจนเต็ม ใหเลือก
เวลาเติมเต็มถัง
• ในการปอนระยะเวลาที่ใชระบายถังอับเฉาที่เต็มจนวางเปลา ให
เลือก เวลาระบายถัง
การเปดคุณสมบัติ ระบบชวยทริม
การตั้งคา RPM หรือความเร็วของเรือ
คุณสมบัติ ระบบชวยทริม ปรับทริมแท็บไปยังตำแหนงที่เหมาะสมเพื่อให
เรือสามารถเพลนไดงายขึ้น เมื่อคุณอยูในโหมด เซิรฟซาย หรือ เซิรฟ
ขวา คุณสมบัติ ระบบชวยทริม จะปดใชงานโดยอัตโนมัติ
จากหนาจอ กีฬาทางน้ำ ใหเลือก เมนู > ระบบชวยทริม > เปด
การตั้งคาที่มาขอมูลความเร็ว
1 จากหนาจอ กีฬาทางน้ำ ใหเลือก เมนู > ที่มาความเร็ว
2 เลือก RPM หรือ ความเร็ว
การปรับ น้ำหนักบรรทุกของเรือ
จากหนาจอ กีฬาทางน้ำ ใหเลือก หรือ
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือก
เพื่อเปดใชงานเรือใหเรงไปยัง RPM
หรือความเร็วที่เลือกและคางไวที่ RPM หรือความเร็วนั้น
การปรับทริมแท็บ
ทริมแท็บจะยกและกดหัวเรือเพื่อควบคุมการเอียงของเรือที่สัมพันธกับ
ผิวน้ำ และเพื่อปรับแรงตานเพื่อใหเรือเพลนไดที่ความเร็วต่ำกวาที่
ออกแบบมาใหเพลน คุณสามารถขึ้นและลงทริมแท็บแยกกันไดเพื่อสราง
การเอียงมากขึ้นที่ดานหนึ่งของเรือสำหรับความเสถียรหรือสำหรับกีฬา
ทางน้ำ คุณสามารถปรับทริมแท็บของเรือเพื่อเพิ่มหรือลดแรงตาน เมื่อ
คุณเพิ่มแรงตานของเรือ คุณสามารถสรางคลื่นไดมากขึ้นสำหรับกีฬา
ทางน้ำ
จากหนาจอ กีฬาทางน้ำ ใหเลือกตัวเลือก:
• ในการปรับทริมแท็บสำหรับการเซิรฟที่ดานซายของเรือ ใหเลือก
เซิรฟซาย
• ในการปรับทริมแท็บทั้งสองดานของเรือไปยังตำแหนงขึ้น ให
เลือก ขึ้นทั้งหมด
• ในการปรับทริมแท็บสำหรับการเซิรฟที่ดานขวาของเรือ ใหเลือก
เซิรฟขวา
22
คุณสามารถใชคุณสมบัติ น้ำหนักบรรทุกของเรือ เมื่อเรือของคุณบรรทุก
หนัก และเรือเรงความเร็วไดเร็วไมเพียงพอเมื่ออยูในโหมด เซิรฟซาย
หรือ เซิรฟขวา
1 จากหนาจอ กีฬาทางน้ำ ใหเลือก เมนู > การควบคุมกีฬาทางน้ำ > น้ำ
หนักบรรทุกของเรือ
2 ปรับเปอรเซ็นตน้ำหนักบรรทุกของเรือ
Fishfinder โซนาร
เมื่อเชื่อมตออยางถูกตองกับหัวโซนารที่ใชรวมกันได จะสามารถใช
เครื่องเปน Fishfinder ได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวโซนารที่ดีที่สุดสำหรับความตองการของ
คุณ ใหไปที่ garmin.com/transducers
มุมมองโซนารที่ตางกันจะชวยใหคุณดูปลาในพื้นที่ได มุมมองโซนารจะ
พรอมใชตางกันไปตามชนิดของหัวโซนารและโมดูลวัดความลึกที่เชื่อม
ตอกับชารตพล็อตเตอร ตัวอยางเชน คุณสามารถดูหนาจอโซนาร
Panoptix™ บางอยางไดเมื่อคุณมีโมดูลหัวโซนาร Panoptix ที่ใชรวมกัน
ไดเทานั้น
มุมมองโซนารพื้นฐานมีอยูสี่แบบคือ มุมมองแบบเต็มจอ, มุมมองแบบแยก
จอที่ผสานมุมมองสองมุมขึ้นไป, มุมมองแบบแยกซูม และมุมมองแบบแยก
ความถี่ที่แสดงความถี่ที่ตางกันสองความถี่ คุณสามารถปรับแตงการตั้งคา
การควบคุมกีฬาทางน้ำ
สำหรับแตละมุมมองในหนาจอ ตัวอยางเชน ถาคุณกำลังดูมุมมองแบบ
แยกความถี่ คุณสามารถปรับเกนสำหรับความถี่แตละตัวได
หากคุณไมเห็นการจัดเรียงมุมมองโซนารที่ตรงกับความตองการของคุณ
คุณสามารถสรางหนาจอรวมที่กำหนดเอง (การสรางหนาการรวมใหม,
หนา 3) หรือแผนผัง SmartMode ได (การเพิ่มแผนผัง SmartMode,
หนา 3)
หัวโซนารแบบทั่วไปจะปลอยลำคลื่นรูปกรวย เทคโนโลยีโซนารแบบ
สแกน Garmin ClearVü จะปลอยสองลำคลื่นแนวแคบออกมา ซึ่งคลาย
กับรูปรางของลำคลื่นในเครื่องถายเอกสาร ลำคลื่นเหลานี้จะใหภาพที่
เหมือนรูปภาพของสิ่งที่อยูใตเรือไดชัดเจนกวา
การหยุดการสงสัญญาณโซนาร
• ในการปดใชงานโซนารที่ทำงานอยู จากหนาจอโซนาร ใหเลือก เมนู
> สงสัญญาณ
• ในการปดใชงานการสงสัญญาณโซนารทั้งหมด ใหกด และเลือก
ปดใชงานหัวโซนารทั้งหมด
การเปลี่ยนมุมมองโซนาร
1 จากหนาจอรวมหรือแผนผัง SmartMode ที่มีโซนาร ใหเลือก
หนาตางเพื่อเปลี่ยนแปลง
2 เลือก เมนู > เปลี่ยนโซนาร
3 เลือกมุมมองโซนาร
มุมมองโซนาร ดั้งเดิม
มีมุมมองแบบเต็มจอพรอมใชอยูหลายมุมมองขึ้นอยูกับหัวโซนารที่เชื่อม
ตอ
มุมมองโซนารเต็มจอแบบ ดั้งเดิม แสดงภาพขนาดใหญของคาโซนารที่
อานไดจากหัวโซนาร มาตราสวนชวงระยะทางดานขวาของจอจะแสดง
ความลึกของวัตถุที่ตรวจจับไดขณะที่หนาจอเลื่อนจากขวาไปซาย
มุมมองโซนาร SideVü
หมายเหตุ: อุปกรณบางรุนไมรองรับโซนาร SideVü ในตัว หากรุนของ
คุณไมมีโซนาร SideVü ในตัว คุณจำเปนตองมีโมดูลวัดความลึกและหัว
โซนาร SideVü ที่ใชรวมกันได
หากรุนของคุณมีโซนาร SideVü ในตัว คุณจำเปนตองมีหัวโซนาร
SideVü ที่ใชรวมกันได
เทคโนโลยีโซนารแบบสแกน SideVü จะแสดงภาพของสิ่งที่อยูดานขาง
ของเรือใหคุณเห็น คุณสามารถใชสิ่งนี้เปนเครื่องมือคนหาในการคนหา
โครงสรางและปลาได
ขอมูลความลึก
เปาหมายหรือปลาที่หยุดนิ่ง
พื้นใตน้ำ
มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่
ในมุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ สองดานของหนาจอจะแสดงกราฟ
ขอมูลโซนารแบบเต็มของความถี่ที่แตกตางกัน
หมายเหตุ: มุมมองของโซนารแบบแยกความถี่ตองใชหัวโซนารชนิด
ความถี่คู
มุมมองของโซนารแบบแยกซูม
ดานซายของเรือ
ดานขวาของเรือ
หัวโซนารบนเรือของคุณ
ตนไม
ยางเกา
มุมมองของโซนารแบบแยกซูมจะแสดงกราฟเต็มของคาโซนารที่อานได
และสวนที่ขยายของกราฟนั้นบนหนาจอเดียวกัน
ทอนไม
มุมมองโซนาร
น้ำระหวางเรือและพื้น
หมายเหตุ: ในการรับโซนารแบบสแกน Garmin ClearVü คุณจำเปน
ตองมีชารตพล็อตเตอรหรือ Fishfinder และหัวโซนารที่ทำงานรวมกันได
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับหัวโซนารที่ใชรวมกันได ใหไปที่ garmin.com
/transducers
โซนารความถี่สูง Garmin ClearVü จะใหภาพที่มีรายละเอียดของสภาพ
แวดลอมการตกปลารอบๆ เรือในการแสดงโครงสรางที่เรือแลนผานโดย
ละเอียด
Fishfinder โซนาร
ระยะหางจากดานขางของเรือ
เทคโนโลยีการสแกน SideVü
แทนที่จะใชลำคลื่นรูปกรวยทั่วไป หัวโซนาร SideVü จะใชลำคลื่นแบบ
แบนในการสแกนน้ำและดานใตจนถึงดานขางของเรือของคุณ
23
มุมมองโซนารดานหนา LiveVü
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสองมิติของสิ่งที่อยูดานหนาเรือ และ
สามารถใชเพื่อดูฝูงปลาและปลาได
การวัดระยะทางบนจอโซนาร
คุณสามารถวัดวัดระยะทางระหวางจุดสองจุดบนมุมมองโซนาร SideVü
ได
1 จากมุมมองโซนาร SideVü ใหเลือก
2 เลือกตำแหนงบนหนาจอ
3 เลือก วัด...
หมุดจะปรากฏบนจอ ณ ตำแหนงที่เลือก
4 เลือกตำแหนงอื่น
ระยะทางและทิศทางจากหมุดจะแสดงที่มุมบนซาย
คำแนะนำ: ในการรีเซ็ตหมุดและวัดจากตำแหนงปจจุบันของหมุด ให
เลือก กำหนดจุดอางอิง
เรือ
ชวงระยะ
ปลา
รอยทาง
พื้น
RealVü มุมมองโซนารดานหนาแบบ 3D
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหนาของหัวโซนาร
สามารถใชมุมมองนี้เมื่อคุณไมเคลื่อนที่ และจำเปนตองเห็นขางใตและ
ปลาที่เขามาที่เรือ
มุมมองโซนาร Panoptix
ในการรับโซนาร Panoptix คุณจำเปนตองมีหัวโซนารที่ใชรวมกันได
มุมมองโซนาร Panoptix จะใหคุณดูรอบๆ เรือไดแบบเรียลไทม คุณยัง
สามารถดูเหยื่อของคุณใตน้ำและฝูงปลารอบเหยื่อดานหนาหรือดานใต
เรือของคุณ
มุมมองโซนาร LiveVü จะใหคุณดูภาพเคลื่อนไหวสดของดานหนาหรือ
ดานใตเรือของคุณอยางใดอยางหนึ่ง หนาจอจะอัปเดตเร็วมากซึ่งจะให
ภาพโซนารที่ดูเหมือนวิดีโอสด
มุมมองโซนารแบบ 3D RealVü จะใหภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหนา
หรือดานใตเรือของคุณอยางใดอยางหนึ่ง หนาจอจะอัปเดตในแตละการ
คนหาของหัวโซนาร
ในการดูมุมมองโซนาร Panoptix ทั้งหามุมมอง คุณจำเปนตองมีหัวโซนา
รหนึ่งตัวเพื่อแสดงมุมมองดานลาง และหัวโซนารตัวที่สองเพื่อแสดงมุม
มองดานหนา
ในการเขาใชมุมมองโซนาร Panoptix ใหเลือก โซนาร และเลือกมุมมอง
มุมมองโซนารดานลาง LiveVü
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสองมิติของสิ่งที่อยูใตเรือ และสามารถใช
เพื่อดูฝูงปลาและปลาได
คำอธิบายสี
เรือ
ตัวระบุ Ping
ปลา
พื้น
ชวงระยะ
มุมมองโซนาร กวาดดานลาง
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสามมิติของสิ่งที่อยูขางใตหัวโซนาร และ
สามารถใชเมื่อคุณไมเคลื่อนที่และตองการดูสิ่งที่อยูรอบๆ เรือของคุณ
ประวัติมุมมองดานลาง Panoptix ในมุมมองโซนารแบบเลื่อน
เรือ
ชวงระยะ
รอยทาง
ดรอปชอตริก
พื้น
24
คำอธิบายสี
เรือ
ลำแสงโซนาร
ชวงระยะ
Fishfinder โซนาร
ปลา
พื้น
RealVü มุมมองโซนารแบบประวัติ 3D
มุมมองโซนารนี้ใหภาพสามมิติของสิ่งที่อยูดานหลังเรือของคุณในขณะที่
เรือกำลังเคลื่อนที่ และแสดงหวงน้ำทั้งหมดใน 3D ตั้งแตขางใตจนถึง
ดานบนสุดของน้ำ ใชมุมมองนี้สำหรับคนหาปลา
ชารตพล็อตเตอรนี้ใชงานรวมกันไดกับหัวโซนารอุปกรณเสริมตางๆ รวม
ถึงหัวโซนาร Garmin ClearVü™ ซึ่งมีอยูที่ garmin.com/transducers
ถาคุณกำลังเชื่อมตอกับหัวโซนารที่ไมมีในชารตพล็อตเตอรคุณอาจตอง
ตั้งชนิดของหัวโซนารเพื่อทำใหโซนารทำงานไดอยางถูกตอง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > การติดตั้ง
โซนาร > รุนตัวแปลงสัญญาณ
2 เลือกหัวโซนารเพื่อเปลี่ยนแปลง
3 เลือกตัวเลือก:
• หากหัวโซนารของคุณอยูในรายการ ใหเลือกจากรายการ
• หากคุณมีหัวโซนารลำคลื่นคู 200/77 kHz ใหเลือก ลำแสงคู
(200/77 kHz)
• หากคุณมีหัวโซนารความถี่คู 200/50 kHz ใหเลือก ความถี่คู
(200/50 kHz)
การเลือกที่มาของโซนาร
คำอธิบายสี
เรือ
ชวงระยะ
พื้น
โครงสราง
ปลา
มุมมองของโซนาร FrontVü
มุมมองของโซนาร Panoptix FrontVü ชวยเพิ่มการรับรูสถานการณ
ดวยการแสดงสิ่งกีดขวางที่อยูใตน้ำดานหนาเรือในระยะสูงสุด 91 เมตร
(300 ฟุต)
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงการชนดานหนาอยางมีประสิทธิภาพดวย
โซนาร FrontVü จะลดลงเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเกิน 8 น็อต
ในการดูมุมมองของโซนาร FrontVü คุณตองติดตั้งและเชื่อมตอหัวโซนา
รที่ใชรวมกันได เชน หัวโซนาร PS21 ทั้งนี้คุณอาจตองอัปเดต
ซอฟตแวรหัวโซนาร
คุณลักษณะบางตัวอาจใชไมไดในทุกรุน
เมื่อคุณกำลังใชที่มาของโซนารสำหรับมุมมองโซนารนั้นมากกวาหนึ่ง
แหลง คุณสามารถเลือกที่มาเพื่อใชสำหรับมุมมองโซนารนั้นได ตัวอยาง
เชน หากคุณมีที่มาสองที่สำหรับ Garmin ClearVü คุณสามารถเลือก
ที่มาเพื่อใชจากมุมมองโซนาร Garmin ClearVü ได
1 เปดมุมมองโซนารซึ่งคุณจะเปลี่ยนที่มา
2 เลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > ที่มา
3 เลือกที่มาสำหรับมุมมองโซนารนี้
การเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนาร
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนารเพื่อใหระบุที่มานั้นไดงาย ตัวอยาง
เชน คุณใช "Bow" เปนชื่อของหัวโซนารบนหัวเรือของคุณ
ในการเปลี่ยนชื่อที่มา คุณตองอยูในมุมมองโซนารที่เกี่ยวของสำหรับ
ที่มา ตัวอยางเชน ในการเปลี่ยนชื่อที่มาของโซนาร Garmin ClearVü
คุณตองเปดมุมมองโซนาร Garmin ClearVü
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > ที่มา > เปลี่ยน
ชื่อที่มา
2 ปอนชื่อ
การสรางเวยพอยทบนหนาจอโซนาร
1
2
3
4
จากมุมมองโซนาร ใหลากหนาจอหรือเลือก
เลือกตำแหนง
เลือก
หากจำเปนใหแกไขขอมูลเวยพอยท
การหยุดจอแสดงผลโซนารชั่วขณะ
จากมุมมองโซนาร ใหเลือก
มุมมองโซนาร Panoptix LiveScope™
มุมมองโซนารนี้จะแสดงภาพสดของสิ่งที่อยูดานหนาหรือดานลางเรือ
และสามารถใชเพื่อดูปลาและปลาและสิ่งกอสรางได
การดูประวัติของโซนาร
คุณสามารถเลื่อนการแสดงผลโซนารเพื่อดูประวัติขอมูลโซนารได
หมายเหตุ: หัวโซนารบางตัวไมบันทึกประวัติขอมูลโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหลากหนาจอไปทางขวา
2 เลือก กลับ เพื่อออกจากประวัติ
การแบงปนโซนาร
ขอมูลความลึก
เปาหมายหรือปลาที่หยุดนิ่ง
พื้นใตน้ำ
การเลือกชนิดของหัวโซนาร
กอนที่คุณจะเลือกชนิดของหัวโซนารได คุณตองทราบวาคุณมีหัวโซนาร
ชนิดใดอยูกอน
Fishfinder โซนาร
คุณสามารถดูขอมูลโซนารจากที่มาที่ใชรวมกันไดบน Garmin Marine
Network คุณสามารถดูขอมูลโซนารจากโมดูลโซนารภายนอกที่ใชรวม
กันได เชน โมดูลโซนาร GCV™ นอกจากนี้คุณสามารถดูขอมูลโซนารจา
กชารตพล็อตเตอรอื่นๆ ที่มีโมดูลโซนารในตัว
ชารตพล็อตเตอรแตละเครื่องบนเครือขายสามารถแสดงขอมูลโซนารจาก
โมดูลโซนารและหัวโซนารที่ใชรวมกันไดทุกตัวบนเครือขาย ไมวาชารต
พล็อตเตอรและหัวโซนารจะติดตั้งที่ใดบนเรือของคุณก็ตาม ตัวอยางเชน
จากอุปกรณ MFD 8622 ติดตั้งที่ดานหลังเรือ คุณสามารถดูขอมูลโซนาร
จากอุปกรณ GLASS COCKPIT และหัวโซนาร Garmin ClearVü อื่นที่
ติดตั้งดานหนาเรือ
เมื่อแบงปนขอมูลโซนาร คาการตั้งคาโซนารบางคาเชน ชวงระยะ และ
เพิ่ม จะไดรับการซิงโครไนซทั่วทั้งอุปกรณบนเครือขาย คาการตั้งคาโซ
นารอื่นๆ เชน การตั้งคา การปรากฏตัว จะไมไดรับการซิงโครไนซ และ
25
ควรไดรับการกำหนดคาบนอุปกรณรายอุปกรณแตละตัว นอกจากนี้อัตรา
การเลื่อนของมุมมองโซนารแบบทั่วไปและ Garmin ClearVü จะไดรับ
การซิงโครไนซเพื่อทำใหมุมมองแบบแยกมีความสอดคลองกันมากขึ้น
หมายเหตุ: การใชหัวโซนารหลายตัวพรอมกันสามารถสรางการแทรก
สัญญาณขามซึ่งสามารถขจัดไดโดยการปรับ การรบกวน ในการตั้งคา
โซนาร
การปรับระดับของรายละเอียด
คุณสามารถควบคุมระดับของรายละเอียดและเสียงรบกวนที่ปรากฏบน
หนาจอโซนารไดโดยการปรับเกนสำหรับหัวโซนารดั้งเดิมหรือโดยการ
ปรับความสวางสำหรับหัวโซนาร Garmin ClearVü อยางใดอยางหนึ่ง
ถาคุณตองการดูการกลับคืนของสัญญาณที่ความเขมขนสูงสุดบนหนาจอ
คุณสามารถลดเกนหรือความสวางเพื่อขจัดเสียงรบกวนและการกลับคืน
ความเขมขนต่ำ ถาคุณตองการดูขอมูลการกลับคืนทั้งหมด คุณสามารถ
เพิ่มเกนหรือความสวางเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมบนหนาจอ ซึ่งยังจะเพิ่มเสียง
รบกวน และทำใหจำแนกการกลับคืนจริงไดยากขึ้น
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมนู
2 เลือก เพิ่ม หรือ ความสวาง
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเพิ่มหรือลดเกนหรือความสวางเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
• ในการอนุญาตใหชารตพล็อตเตอรปรับเกนหรือความสวาง
อัตโนมัติ ใหเลือกตัวเลือกอัตโนมัติ
การปรับความเขมของสี
คุณสามารถปรับความเขมของสีและเนนพื้นที่ที่นาสนใจบนจอโซนารได
โดยการปรับเกนของสีสำหรับหัวโซนารดั้งเดิมหรือความเปรียบตาง
สำหรับหัวโซนาร Garmin ClearVü และ SideVü/ClearVü การตั้งคานี้
จะทำงานไดดีที่สุดหลังจากที่คุณไดปรับระดับของรายละเอียดที่แสดงบน
จอดวยการตั้งคาเกนหรือความสวาง
ถาคุณตองการเนนเปาหมายเปนปลาที่มีขนาดเล็กหรือสรางการแสดงผล
เปาหมายที่เขมขนขึ้น คุณสามารถเพิ่มเกนของสีหรือการตั้งคาความ
เปรียบตางได ซึ่งจะทำใหเกิดการสูญเสียการเปลี่ยนสภาพของการกลับ
คืนความเขมขนสูงที่ขางใต ถาคุณตองการลดความเขมขนของการกลับ
คืน คุณสามารถลดเกนของสีหรือความปรับตางได
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมนู
2 เลือกตัวเลือก:
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร Garmin ClearVü หรือ SideVü ให
เลือก คอนทราสต
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร Panoptix LiveVü ใหเลือก เกนสี
• ขณะที่อยูในมุมมองโซนาร ใหเลือก การตั้งคาโซนาร > การ
ปรากฏตัว > เกนสี
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเพิ่มหรือลดความเขมของสีเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
• ในการใชการตั้งคาเริ่มตน ใหเลือก คาเริ่มตน
การบันทึกโซนาร
การบันทึกหนาจอของโซนาร
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 จากมุมมองของโซนาร เลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > การบันทึก
โซนาร > บันทึกโซนาร
การบันทึกโซนาร 15 นาทีใชพื้นที่วางในการดหนวยความจำที่เสียบ
อยูประมาณ 200 MB แตละการบันทึกจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลังจาก
มีขนาดถึง 4 GB คุณสามารถบันทึกขอมูลโซนารไดจนเต็มความจุ
การด
การหยุดการบันทึกโซนาร
กอนที่คุณจะหยุดการบันทึกโซนาร คุณตองเริ่มการบันทึก (การบันทึก
หนาจอของโซนาร, หนา 26)
จากมุมมองของโซนาร เลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > การบันทึก
โซนาร > หยุดการบันทึก
การลบการบันทึกโซนาร
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
26
2 จากมุมมองของโซนาร เลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > การบันทึก
โซนาร > ดูการบันทึก
3 เลือกการบันทึก
4 เลือก ทบทวน > ลบ
การเลนการบันทึกโซนาร
กอนที่คุณจะเลนการบันทึกโซนาร คุณตองดาวนโหลดและติดตั้ง
แอปพลิเคชัน HomePort™ และบันทึกขอมูลโซนารลงในการดหนวย
ความจำ
1 ถอดการดหนวยความจำออกจากอุปกรณ
2 ใสการดหนวยความจำในเครื่องอานการดของคอมพิวเตอร
3 เปดแอปพลิเคชัน HomePort
4 เลือกการบันทึกโซนารจากรายการอุปกรณของคุณ
5 คลิกขวาที่การบันทึกโซนารในหนาตางดานลาง
6 เลือก การเลน
การตั้งคาโซนารทั่วไป, Garmin ClearVü และ
SideVü
หมายเหตุ: แตละรุนเรดารและหัวโซนารมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตาง
กัน
หมายเหตุ: การตั้งคานี้ไมใชกับหัวโซนาร Panoptix
จากมุมมองของโซนาร เลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร
เลื่อนความเร็ว: ตั้งคาอัตราการเลื่อนโซนารจากขวาไปซาย (การตั้งคา
ความเร็วการเลื่อน, หนา 27)
ในน้ำตื้น คุณสามารถเลือกความเร็วการเลื่อนใหชาลงเพื่อขยายเวลา
ในการแสดงขอมูลบนหนาจอ ในน้ำลึก คุณสามารถเลือกความเร็ว
การเลื่อนใหเร็วขึ้นได ความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติจะปรับความเร็ว
การเลื่อนไปที่ความเร็วของเรือที่แลน
ตัดการรบกวน: ลดการรบกวนและสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่แสดง
บนหนาจอโซนาร (การตั้งคาการตัดคารบกวนโซนาร, หนา 27)
การปรากฏตัว: กำหนดคาลักษณะหนาจอโซนาร (การตั้งคาลักษณะโซ
นาร, หนา 27)
สัญญาณเตือน: ตั้งคาเสียงเตือนโซนาร (เสียงเตือนโซนาร, หนา 27)
ขั้นสูง: กำหนดคาหนาจอโซนารและการตั้งคาแหลงขอมูล (การตั้งคาหัว
โซนารขั้นสูง, หนา 28) ไมสามารถใชไดกับมุมมองโซนาร Garmin
ClearVü หรือ SideVü
การติดตั้งโซนาร: กำหนดคาหัวโซนาร (การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร
ดั้งเดิม, Garmin ClearVü และ SideVü, หนา 28)
การตั้งคาระดับการซูมบนหนาจอโซนาร
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมนู > ซูม >
2 เลือกตัวเลือก:
> โหมด
• ในการตั้งความลึกและการซูมอัตโนมัติ ใหเลือก อัตโนมัติ
หากจำเปนใหเลือก กำหนดการซูม เพื่อแกไขการตั้งคาซูม เลือก
มุมมองบน หรือ มุมมองลาง เพื่อตั้งชวงความลึกของพื้นที่ที่ขยาย
และเลือก ซูมเขา หรือ ซูมออก เพื่อเพิ่มหรือลดการขยายของพื้นที่
ที่ขยาย
• ในการตั้งชวงความลึกของพื้นที่ที่ขยายดวยตนเอง ใหเลือก แมน
นวล
หากจำเปนใหเลือก กำหนดการซูม เพื่อแกไขการตั้งคาซูม เลือก
มุมมองบน หรือ มุมมองลาง เพื่อตั้งชวงความลึกของพื้นที่ที่ขยาย
และเลือก ซูมเขา หรือ ซูมออก เพื่อเพิ่มหรือลดการขยายของพื้นที่
ที่ขยาย
• เพื่อขยายพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งบนหนาจอ ใหเลือก ขยาย
หากจำเปน ใหเลือกขยาย เพื่อเพิ่มหรือลดระดับการขยาย
คำแนะนำ: คุณสามารถลากกลองการขยายไปยังตำแหนงใหมบน
หนาจอได
• ในการซูมเขาขอมูลโซนารจากความลึกสวนลึก ใหเลือก ปุมล็อก
ดานลาง
หากจำเปน ใหเลือก ชวงของขอมูล เพื่อปรับความลึกและตำแหนง
ของพื้นที่ล็อคดานลาง
ในการยกเลิกการซูม ใหยกเลิกการเลือกตัวเลือกซูม
Fishfinder โซนาร
การตั้งคาความเร็วการเลื่อน
คุณสามารถตั้งอัตราความเร็วที่ภาพโซนารจะเคลื่อนที่ผานหนาจอ
ความเร็วการเลื่อนที่มากขึ้นจะแสดงรายละเอียดจนกวาจะไมมีราย
ละเอียดเพิ่มเติมใหแสดง ซึ่งเปนจุดที่มีการเริ่มขยายรายละเอียดที่มีอยู
ออก ซึ่งเปนประโยชนใจขณะเคลื่อนที่หรือทรอลิ่ง หรือเมื่อคุณอยูในน้ำ
ลึกที่โซนารสงเสียงชามาก การใชความเร็วการเลื่อนต่ำลงจะแสดงขอมูล
โซนารบนหนาจอไดนานขึ้น
ในสถานการณสวนใหญ การตั้งคา คาเริ่มตน ใหสมดุลที่ดีระหวางการ
เลื่อนภาพที่รวดเร็วและเปาหมายที่บิดเบือนนอยลง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > เลื่อนความเร็ว
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการปรับความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติดวยขอมูลความเร็วเหนือ
พื้นหรือความเร็วน้ำ ใหเลือก อัตโนมัติ
การตั้งคาอัตโนมัติจะเลือกความเร็วการเลื่อนที่ตรงกับความเร็วเรือ
เปาหมายในน้ำจึงถูกดึงเขามาดวยอัตราสวนลักษณะที่ถูกตองและ
มีความบิดเบือนนอยลง เมื่อดูมุมมองโซนาร Garmin ClearVü
หรือ SideVü หรือคนหาโครงสราง ขอแนะนำใหใชการตั้งคา
อัตโนมัติ
• ในการเลื่อนใหเร็วขึ้น ใหเลือกขึ้น
• ในการเลื่อนภาพใหชาลง ใหเลือก ลาง
การปรับชวงระยะของมาตราสวนความลึกหรือความกวาง
คุณสามารถปรับชวงระยะของมุมมองมาตราสวนความลึกดั้งเดิมและมุม
มองโซนาร Garmin ClearVü และชวงระยะของมาตราสวนความกวาง
สำหรับมุมมองโซนาร SideVü
การอนุญาตใหอุปกรณปรับชวงระยะอัตโนมัติจะรักษาสวนลึกไวภายใน
สวนลางหรือสามสวนดานนอกหนาจอโซนารและใชเพื่อติดตามสวนลึกที่
มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศนอยหรือปานกลาง
การปรับชวงระยะเองจะทำใหคุณดูชวงระยะที่กำหนดได ซึ่งใชเพื่อ
ติดตามสวนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศขนาดใหญเชน ทาง
ชันหรือหนาผาได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏ
ภายในชวงระยะที่คุณตั้ง
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมนู > ชวงระยะ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการอนุญาตใหชารตพล็อตเตอรปรับชวงระยะอัตโนมัติ ให
เลือก อัตโนมัติ
• ในการเพิ่มหรือลดชวงระยะเอง ใหเลือก ขึ้น หรือ ลาง
คำแนะนำ: จากหนาจอโซนาร คุณสามารถเลือก หรือ ปรับชวง
ระยะเองได
คำแนะนำ: เมื่อดูหนาจอโซนารหลายจอ คุณสามารถเลือก เลือก เพื่อ
เลือกหนาจอที่ทำงานอยูได
การตั้งคาการตัดคารบกวนโซนาร
จากมุมมองของโซนาร เลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > ตัดการรบกวน
การรบกวน: ปรับความไวในการลดผลกระทบของการรบกวนจากที่มาคา
รบกวนที่อยูใกล
ใชการตั้งคาการรบกวนต่ำที่สุดที่ปรับตามตองการเพื่อตัดการรบกวน
จากหนาจอ การแกไขปญหาการติดตั้งที่เกิดจากคารบกวนเปนวิธีที่ดี
ที่สุดในการกำจัดการรบกวน
ขีดจำกัดสี: ซอนสวนตัวเลือกสีเพื่อชวยกำจัดสัญญาณสะทอนที่ไม
ตองการที่เกิดขึ้น
เมื่อตั้งคาขีดจำกัดสีไปที่สีของการตอบกลับที่ไมตองการ คุณจะ
สามารถกำจัดการแสดงการตอบกลับที่ไมตองการบนหนาจอได
การทำใหเรียบ: กำจัดคารบกวนที่ไมไดเกิดจากการสะทอนกลับโซนาร
ตามปกติ และปรับลักษณะการสะทอนกลับ เชน พื้น
เมื่อตั้งคาการทำใหเรียบไปที่สูง คารบกวนระดับต่ำจำนวนมากจะยัง
คงอยูเมื่อใชการควบคุมการรบกวน แตคารบกวนจะลดลงเนื่องจาก
ถูกเฉลี่ยออกไป การทำใหเรียบจะชวยลดจุดจากทองน้ำ การทำให
เรียบและการรบกวนทำงานรวมกันไดเพื่อกำจัดคารบกวนระดับต่ำ
คุณสามารถปรับเพิ่มการตั้งคาการทำใหเรียบและการรบกวนทีละนอย
ไดเพื่อกำจัดคารบกวนที่ไมตองการออกจากหนาจอ
คารบกวนบนผิวน้ำ: ซอนคารบกวนบนผิวน้ำเพื่อลดสัญญาณสะทอนที่ไม
ตองการ ลำคลื่นที่กวาง (ความถี่ต่ำ) จะแสดงเปาหมายไดมากขึ้นแต
จะสรางคารบกวนบนผิวน้ำมากขึ้นดวย
TVG: ปรับเกนที่แตกตางกันตามเวลาซึ่งสามารถชวยลดคารบกวนได
Fishfinder โซนาร
การควบคุมนี้ใชไดดีที่สุดในสถานการณที่คุณตองการควบคุมและลด
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการหรือคารบกวนใกลผิวน้ำ นอกจากนี้ ยัง
ชวยใหสามารถแสดงเปาหมายที่อยูใกลผิวน้ำซึ่งถูกซอนหรือปดบัง
โดยคารบกวนบนผิวน้ำ
การตั้งคาลักษณะโซนาร
จากมุมมองของโซนาร เลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
เกนสี: ปรับความเขมสี (การปรับความเขมของสี, หนา 26)
ขอบเขต A: แสดงไฟฉายแนวตั้งตามแนวดานขวาของหนาจอที่แสดง
ชวงถึงเปาหมายตามสเกลทันที
เสนความลึก: แสดงเสนความลึกที่อางอิงทันที
ชายขอบ: เนนสัญญาณที่แรงที่สุดจากดานลางเพื่อชวยกำหนดความแรง
หรือความออนของสัญญาณ
สัญลักษณปลา: ตั้งคาการแปลสัญญาณโซนารจากเปาหมายที่ถูกพัก
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณและขอมูลโซนารพื้นหลัง
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณพรอมขอมูลความลึกเปาหมาย­
และขอมูลโซนารพื้นหลัง
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณ
แสดงเปาหมายที่ถูกพักเปนสัญลักษณพรอมขอมูลความลึกเปาหมาย
ยืดเสียงสะทอน: ปรับขนาดการสะทอนบนหนาจอเพื่อใหมองเห็นการ
ตอบกลับที่แยกกันบนหนาจอไดงายขึ้น
เมื่อเปาหมายมองเห็นไดยาก
ระยะสะทอนจะทำใหการตอบกลับ
ของเปาหมายชัดเจนขึ้นและมองเห็นไดงายขึ้นบนหนาจอ หากคา
ระยะสะทอนสูงเกินไป เปาหมายจะปะปนกัน หากคาต่ำเกินไป
เปา
หมายอาจเล็กและมองเห็นไดยาก
คุณสามารถใชระยะสะทอนและความกวางตัวกรองเพื่อเพิ่มความ
ละเอียดที่ตองการและลดคารบกวน เมื่อตั้งคาระยะสะทอนและความ
กวางตัวกรองต่ำ หนาจอจะแสดงที่ความละเอียดสูงสุดแตจะมีคา
รบกวนมากที่สุด เมื่อตั้งคาระยะสะทอนสูงและความกวางตัวกรองต่ำ
หนาจอจะแสดงที่ความละเอียดต่ำแตจะมีเปาหมายที่กวางขึ้น เมื่อตั้ง
คาระยะสะทอนและความกวางตัวกรองสูง หนาจอจะแสดงที่ความ
ละเอียดต่ำที่สุดแตจะมีคารบกวนนอยที่สุด ขอแนะนำใหตั้งคาระยะ
สะทอนต่ำและตั้งคาความกวางตัวกรองสูง
ขอมูลโอเวอรเลย: ตั้งคาขอมูลที่แสดงบนหนาจอโซนาร
เสียงเตือนโซนาร
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไมมีในหัวโซนารบางรุน
จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร >
สัญญาณเตือน
คุณยังสามารถเปดเสียงเตือนโซนารไดโดยเลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน
> โซนาร
น้ำตื้น: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกนอยกวาคาที่ระบุ
น้ำลึก: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกมากกวาคาที่ระบุ
เตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือนอย
กวาคาที่ระบุ ซึ่งสามารถชวยคุณหลีกเลี่ยงการเกยตื้นได (การตั้งคา
การเตือนความลึก FrontVü, หนา 29) การเตือนนี้มีใหสำหรับหัวโซ
นาร Panoptix FrontVü เทานั้น
อุณหภูมิน้ำ: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารแจงอุณหภูมิที่ 2°F
(1.1°C) ที่สูงหรือต่ำกวาอุณหภูมิที่ระบุ
เสนชั้นความสูง: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารตรวจจับเปาหมาย
ที่ถูกพักในระยะความลึกที่กำหนดจากพื้นผิวน้ำและจากทองน้ำ
27
ปลา
ปลา: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่ออุปกรณตรวจพบเปนเปาหมายที่ถูกพัก
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาด
กลางหรือใหญเทานั้น
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญ
เทานั้น
การตั้งคาหัวโซนารขั้นสูง
จากมุมมองโซนาร ดั้งเดิม ใหเลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > ขั้นสูง
เลื่อน: ตั้งคาระยะความลึกในการเล็งเปาโซนาร เพื่อใหคุณซูมที่ความ
ละเอียดสูงขึ้นที่ความลึกที่เล็งเปาไว
เมื่อใชการเลื่อน การติดตามดานลางอาจทำงานไมเต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากโซนารจะคนหาขอมูลภายในระยะความลึกของพื้นที่ที่เล็ง
เปาไว ซึ่งอาจไมรวมดานลาง นอกจากนี้เมื่อใชการเลื่อน จะสงผลกระ
ทบตอความเร็วในการเลื่อย เนื่องจากขอมูลที่อยูนอกชวงความลึก
ของพื้นที่ที่เล็งเปาไวจะไมถูกประมวลผล ซึ่งจะลดระยะเวลาที่ตองใช
ในการรับและแสดงผลขอมูล คุณสามารถซูมระยะใกลเพื่อดูพื้นที่ที่
เล็งเปา เพื่อใหคุณประเมินการตอบกลับของเปาหมายไดใกลชิดมาก
ขึ้นที่ความละเอียดสูงกวาเพียงแคการซูมเทานั้น
ขีดจำกัดคนหาพื้นน้ำ: จำกัดการคนหาพื้นใตน้ำตามความลึกที่เลือกเมื่อ
การตั้งคา ชวงระยะ ถูกตั้งคาเปน อัตโนมัติ ในการลดระยะเวลาที่ใช
คนหาพื้นใตน้ำ คุณสามารถเลือกความลึกเพื่อจำกัดการคนหาพื้นใต
น้ำได อุปกรณจะไมคนหาพื้นใตน้ำที่ลึกกวาความลึกที่เลือก
การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร ดั้งเดิม, Garmin ClearVü และ
SideVü
จากมุมมองโซนาร ดั้งเดิม, Garmin ClearVü หรือ SideVü ใหเลือก เมนู
> การตั้งคาโซนาร > การติดตั้งโซนาร
อัตราสง: ตั้งคาระยะเวลาระหวางคลื่นโซนาร เมื่อเพิ่มอัตราการสง
ความเร็วในการเลื่อนจะเพิ่มขึ้น แตอาจทำใหเกิดการรบกวนตัวเอง
เพิ่มขึ้นดวย
เมื่อลดอัตราการสง ระยะระหวางสัญญาณพัลสสงจะเพิ่มขึ้นและอาจ
แกไขปญหาการรบกวนดวยตัวเองได ตัวเลือกนี้ใชไดในมุมมองโซ
นาร ดั้งเดิม เทานั้น
กำลังสง: ลดเสียงหัวโซนารที่ดังใกลพื้นผิว คากำลังสงที่ต่ำจะลดเสียงหัว
โซนาร ขณะเดียวกันจะลดความแรงที่สงกลับดวย ตัวเลือกนี้ใชไดใน
มุมมองโซนาร ดั้งเดิม เทานั้น
ความกวางของตัวกรอง: กำหนดขอบเปาหมาย ตัวกรองที่สั้นจะกำหนด
ขอบเปาหมายไดชัดเจนมากกวาแตอาจมีคารบกวนมาก ตัวกรองที่
ยาวจะสรางขอบเปาหมายที่ออนกวาและลดคารบกวนดวย ตัวเลือกนี้
ใชไดในมุมมองโซนาร ดั้งเดิม เทานั้น
พลิกซาย/ขวา: สลับทิศทางมุมมอง SideVü จากซายไปขวา ตัวเลือกนี้
ใชไดในมุมมองโซนาร SideVü เทานั้น
เรียกคาเริ่มตนโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาโซนารเปนคาเริ่มตนจาก
โรงงาน
การวินิจฉัยหัวโซนาร: แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหัวโซนาร
เนื่องจากปลาเปาหมายบางตัวอาจจะเห็นไดชัดกวาดวยความถี่ตายตัว
คุณจึงควรพิจารณาถึงเปาหมายและสภาพน้ำเมื่อใชความถี่ CHIRP
กลองดำโซนารและหัวโซนารบางตัวยังใหความสามารถในการปรับแตง
ความถี่ที่ตั้งลวงหนาสำหรับองคประกอบหัวโซนารแตละองคประกอบ ซึ่ง
ทำใหคุณเปลี่ยนความถี่ไดอยางรวดเร็วดวยการตั้งคาลวงหนาขณะที่น้ำ
และเปาหมายมีการเปลี่ยนแปลง
การดูความถี่สองความถี่รวมกันดวยมุมมองแบบแยกความถี่จะใหคุณมอง
เห็นไดลึกขึ้นดวยผลคืนความถี่ต่ำ และเห็นรายละเอียดจากผลคืนความถี่
สูงไดละเอียดขึ้นในเวลาเดียวกัน
การเลือกความถี่ของหัวโซนาร
หมายเหตุ: คุณไมสามารถปรับความถี่สำหรับมุมมองโซนารและหัวโซนา
รทุกตัวได
คุณสามารถเลือกวาจะใหความถี่ใดปรากฏบนหนาจอโซนารได
ประกาศ
โปรดทราบเกี่ยวกับขอบังคับทองถิ่นที่เกี่ยวกับความถี่โซนารอยูเสมอ
ตัวอยางเชน เพื่อปกปองฝูงวาฬเพชฌฆาต คุณอาจถูกหามไมใหใช
ความถี่ระหวาง 50 ถึง 80 khz ภายในระยะ ½ ไมล จากฝูงวาฬ
เพชฌฆาต คุณมีหนาที่รับผิดชอบในการใชอุปกรณใหเปนไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใชทั้งหมด
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมนู > ความถี่
2 เลือกความถี่ที่เหมาะกับความตองการของคุณและความลึกของน้ำ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี่ ใหดู (ความถี่โซนาร, หนา 28)
การสรางการตั้งคาความถี่ลวงหนา
หมายเหตุ: ใชงานกับหัวโซนารบางตัวไมได
คุณสามารถสรางการตั้งคาลวงหนาเพื่อบันทึกความถี่โซนารที่กำหนด
ซึ่งใหคุณเปลี่ยนความถี่ไดอยางรวดเร็ว
1 จากมุมมองโซนาร ใหเลือก เมนู > ความถี่
2 เลือก จัดการความถี่ > คาที่ตั้งลวงหนาใหม
3 ปอนความถี่
การเปดใช A-Scope
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใชไดในมุมมองโซนาร ดั้งเดิม เทานั้น
A-Scope เปน Flasher แนวตั้งตามแนวดานขวาของมุมมอง โดยแสดง
สิ่งที่อยูใตหัวโซนารในขณะนี้ คุณสามารถใช A-Scope เพื่อระบุการ
ตอบกลับของเปาหมายที่อาจพลาดไปเมื่อขอมูลโซนารเลื่อนอยางรวดเร็ว
บนหนาจอ เชน เมื่อเรือของคุณเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง นอกจากนี้ยังมี
ประโยชนในการตรวจหาปลาที่อยูใกลกับพื้นไดดวย
ความถี่โซนาร
หมายเหตุ: ความถี่ที่ใชไดจะขึ้นอยูกับชารตพล็อตเตอร, โมดูลวัดความ
ลึก และหัวโซนารที่กำลังใช
การปรับความถี่จะชวยปรับโซนารใหเหมาะกับเปาหมายเฉพาะของคุณ
และความลึกปจจุบันของน้ำ
ความถี่ที่สูงจะใชลำคลื่นที่แคบ และเหมาะสำหรับการดำเนินการความเร็ว
สูง และสภาวะที่มีพายุรุนแรง คำอธิบายสวนลึกและชั้นความรอนกลางจะ
ดีกวาเมื่อใชความถี่ที่สูงกวา
ความถี่ที่ต่ำจะใชลำคลื่นกวาง ซึ่งทำใหชาวประมงมองเห็นเปาหมายได
มากขึ้น แตจะทำใหเกิดการรบกวนที่พื้นผิวมากขึ้นและลดความตอเนื่อง
ของสัญญาณสวนลึกระหวางสภาวะที่มีพายุรุนแรง ลำคลื่นที่กวางจะ
สรางสวนโคงที่ใหญขึ้นสำหรับผลคืนปลาเปาหมายทำใหเหมาะสมมาก
สำหรับคนหาปลา ลำคลื่นที่กวางยังทำงานไดดีกวาในน้ำลึก เนื่องจาก
ความถี่ต่ำมีการทะลุทะลวงน้ำที่ดีกวา
ความถี่ CHIRP จะอนุญาตใหคุณกวาดพัลสแตละพัลสผานทางชวง
ความถี่ ทำใหแบงแยกเปาหมายในน้ำลึกไดดีกวา สามรรถใช CHIRP
เพื่อระบุเปาหมายอยางชัดเจนอยางเชนปลาในฝูงปลา และการใชงานใน
น้ำลึก โดยปกติแลว CHIRP ทำงานไดดีกวาการใชงานความถี่เดียว
28
A-Scope ดานบนแสดงการตอบกลับของปลา
และการตอบกลับของ
พื้นนุม
1 จากมุมมองโซนาร เลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว >
ขอบเขต A > เปด
2 เลือกเวลาคาง
คุณสามารถเพิ่มเวลาคางเพื่อเพิ่มระยะเวลาที่แสดงสัญญาณสะทอน
กลับของโซนาร
การตั้งคาโซนาร Panoptix
ซมเขามุมมองโซนาร Panoptix LiveVü หรือ LiveScope
คุณสามารถซูมเขามุมมองโซนาร Panoptix LiveVü และ LiveScope
2D
หมายเหตุ: ประวัติการเลื่อนจะถูกซอนในขณะที่หนาจออยูในโหมดซูม
1 จากมุมมองโซนาร Panoptix LiveVü หรือ LiveScope 2D ใหแยก
สองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขาไปยังพื้นที่
Fishfinder โซนาร
หนาตางแทรก
ปรากฏและแสดงภาพจากหนาจอเต็มในขนาดเล็ก
บริเวณลอมกรอบ
ในหนาตางแทรกจะแสดงตำแหนงของบริเวณที่
ซูม
2 หากจำเปน ใหแตะหรือลากบนหนาตางแทรกเพื่อดูบริเวณตางๆ ใน
มุมมองเต็มจอ
3 หากจำเปน แยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเขา
4 หากจำเปน เลื่อนสองนิ้วเขาหากันเพื่อซูมออก
ในการออกจากโหมดซูม ใหเลือกกลับหรือจีบนิ้วทั้งสองเขาหากันเพื่อซูม
ออกจนกวาหนาจอจะกลับเปนมุมมองเต็มจอ
การปรับมุมการดู RealVü และระดับการซูม
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมุมการดูของมุมมองของโซนาร RealVü
นอกจากนี้ คุณสามารถซูมระยะใกลและไกลได
จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือกตัวเลือก:
• เมื่อตองการปรับมุมการดูในแนวทแยง เลือก
• เมื่อตองการปรับมุมการดูในแนวนอน เลือก
• เมื่อตองการปรับมุมการดูในแนวตั้ง เลือก
• เมื่อตองการปรับมุมการดู ปดหนาจอไปในทิศทางหนึ่ง
• เมื่อตองการซูมระยะใกล แยกนิ้วออกจากกัน
• เมื่อตองการซูมระยะไกล จีบนิ้วเขาหากัน
การปรับความเร็วในการกวาด RealVü
คุณสามารถอัปเดตความเร็วในการกวาดของหัวโซนารได อัตราการก
วาดที่เร็วจะสรางภาพที่มีรายละเอียดนอยแตหนาจอจะกะพริบเร็วขึ้น
อัตราการกวาดที่ชาจะสรางภาพที่มีรายละเอียดมากแตหนาจอจะกะพริบ
ชามาก
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไมมีอยูในมุมมองโซนาร น้ำตก
1 จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือก เมนู > ความเร็วในการกวาด
2 เลือกตัวเลือก
เมนูโซนาร LiveVü ดานหนาและ FrontVü
จากมุมมองโซนาร LiveVü ดานหนา หรือ FrontVü ใหเลือก เมนู
เพิ่ม: ควบคุมระดับของรายละเอียดและสัญญาณรบกวนที่แสดงบนหนา
จอโซนาร
ถาคุณตองการดูสัญญาณสะทอนกลับที่ความเขมขนสูงสุดบนหนาจอ
คุณสามารถลดเกนเพื่อขจัดเสียงรบกวนและสัญญาณสะทอนกลับ
ความเขมขนต่ำ ถาคุณตองการดูขอมูลการกลับคืนทั้งหมด คุณ
สามารถเพิ่มเกนเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมบนหนาจอ ซึ่งยังจะเพิ่มเสียง
รบกวน และทำใหจำแนกการกลับคืนจริงไดยากขึ้น
ระยะลึก: ปรับชวงของสเกลความลึก
การอนุญาตใหอุปกรณปรับชวงระยะอัตโนมัติจะรักษาสวนลึกไว
ภายในสวนลางของหนาจอโซนารและใชเพื่อติดตามสวนลึกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศนอยหรือปานกลาง
การปรับชวงระยะเองจะทำใหคุณดูชวงระยะที่กำหนดได ซึ่งใชเพื่อ
ติดตามสวนลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศขนาดใหญเชน
ทางชันหรือหนาผาได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่
ปรากฏภายในชวงระยะที่คุณตั้ง
ระยะดานหนา: ปรับระยะของสเกลดานหนา
อนุญาตใหอุปกรณปรับระยะโดยอัตโนมัติ ปรับสเกลดานหนาสัมพันธ
กับความลึก การปรับระยะดวยตัวเองทำใหคุณสามารถดูชวงเฉพาะ
ได พื้นสามารถปรากฏบนหนาจอไดตราบใดที่ปรากฏภายในชวง
ระยะที่คุณตั้ง การลดตัวเลือกนี่ดวยตัวเองจะสามารถลดประสิทธิภาพ
ของ เตือน FrontVü ซึ่งเปนการลดเวลาการตอบสนองการอานคา
ความลึกต่ำ
Fishfinder โซนาร
มุมสงสัญญาณ: ปรับการโฟกัสของหัวโซนารไปดานซายหรือดานขวา
คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีความสามารถ RealVü
บางรุนเทานั้น เชน PS30, PS31 และ PS60
สงสัญญาณ: หยุดการสงจากหัวโซนารที่ทำงานอยู
เตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือนอย
กวาคาที่ระบุ (การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü, หนา 29)
สามารถใชไดกับหัวโซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น
การตั้งคาโซนาร: ปรับการตั้งคาของหัวโซนารและภาพปรากฏของ
สัญญาณสะทอนกลับของโซนาร
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย
ขอมูล, หนา 4)
การตั้งคามุมสงสัญญาณหัวโซนาร LiveVü และ FrontVü
คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีความสามารถ RealVü บาง
รุนเทานั้น เชน PS30, PS31 และ PS60
คุณสามารถเปลี่ยนมุมสงสัญญาณหัวโซนารเพื่อเล็งหัวโซนารไปยังเปา
หมายที่ตองการได เชน คุณอาจเล็งหัวโซนารใหติดตามลูกบอลที่ผูกติด
กับเหยื่อหรือเล็งเปาไปที่ตนไมระหวางทางที่ผาน
1 จากมุมมองโซนาร LiveVü หรือ FrontVü เลือก เมนู > มุมสง
สัญญาณ
2 เลือกตัวเลือก
การตั้งคาการเตือนความลึก FrontVü
คำเตือน
การเตือนความลึก FrontVü คือเครื่องมือสำหรับการรับรูสถานการณ
เทานั้น และอาจไมสามารถปองกันการเกยตื้นทุกกรณี เปนความรับผิด
ชอบของผูควบคุมเรือที่จะตรวจสอบวาการดำเนินการตางๆ ของเรือเปน
ไปอยางปลอดภัย
การเตือนนี้มีใหสำหรับหัวโซนาร Panoptix FrontVü เทานั้น
คุณสามารถตั้งการเตือนดังขึ้นเมื่อความลึกต่ำกวาระดับที่ระบุ เพื่อ
ผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรตั้งคาชดเชยหัวเรือเมื่อใชการเตือนการชนดาน
หนา (การตั้งคาชดเชยหัวเรือ, หนา 30)
1 จากมุมมองของโซนาร FrontVü เลือก เมนู > เตือน FrontVü
2 เลือก เปด
3 ปอนความลึกที่เสียงเตือนจะดังขึ้น แลวเลือก เสร็จ
บนหนาจอ FrontVü เสนความลึกจะแสดงความลึกที่ตั้งเสียงเตือน เสนจะ
เปนสีเขียวเมื่อคุณอยูที่ความลึกปลอดภัย เสนจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองเมื่อ
คุณเดินทางดวยความเร็วกวาระยะดานหนาที่เผื่อเวลาการตอบสนองให
คุณ (10 วินาที) เสนจะเปลี่ยนเปนสีแดงและเปดเสียงเตือนเมื่อระบบ
สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวาง หรือความลึกที่นอยกวาคาที่ปอน
ขอควรระวัง
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงการเกยตื้นอยางมีประสิทธิภาพดวยโซนา
ร FrontVü จะลดลงเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเกิน 8 น็อต
การตั้งคาลักษณะ LiveVü และ FrontVü
จากมุมมองของโซนาร LiveVü หรือ FrontVü Panoptix เลือก เมนู >
การตั้งคาโซนาร > การปรากฏตัว
การจัดผังสี: ตั้งคารูปแบบสี
เกนสี: ปรับความเขมสีที่แสดงบนจอภาพ
คุณสามารถเลือกคาเกนสีสูงขึ้นเพื่อดูเปาหมายที่อยูสูงขึ้นในคอลัมน
น้ำ คาเกนสีที่สูงขึ้น ยังทำใหคุณสามารถจำแนกสัญญาณสะทอนกลับ
ต่ำในคอลัมนน้ำที่สูงขึ้น แตนี่ทำใหสูญเสียการจำแนกสัญญาณ
สะทอนกลับของพื้นใตน้ำ คุณสามารถเลือกคาเกนสีต่ำกวาเมื่อเปา
หมายอยูใกลพื้นน้ำ เพื่อชวยใหคุณจำแนกระหวางเปาหมายที่มี
สัญญาณตอบกลับความเขมสูง เชน ทราย หิน และโคลน
ทดลองความเร็ว: กำหนดระยะเวลาแสดงรอยทางบนหนาจอ รอยทาง
แสดงการเคลื่อนที่ของเปาหมาย
เติมดานลาง: เติมสีน้ำตาลดานลางเพื่อแยกระดับน้ำ
ซอนทับตาราง: แสดงกริดเสนชวง
เลื่อนภาพเกา: แสดงประวัติโซนารในมุมมองโซนารเดิม
การตั้งคาลักษณะ RealVü
จากมุมมองของโซนาร RealVü เลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > การ
ปรากฏตัว
29
จุดสี: ตั้งคาตัวเลือกสีที่แตกตางกันสำหรับจุดตอบกลับโซนาร
สีดานลาง: ตั้งคาสีทองน้ำ
รูปแบบดานลาง: ตั้งคารูปแบบทองน้ำ เมื่ออยูในน้ำลึก คุณสามารถเลือก
ตัวเลือก จุด และตั้งคาระยะน้ำตื้นดวยตนเอง
ปุมสี: แสดงคำอธิบายความลึกตามสีที่แสดง
การตั้งคาการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix
จากมุมมองของโซนาร Panoptix เลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > การ
ติดตั้งโซนาร
ติดตั้งความลึก: กำหนดคาความลึกใตเสนน้ำที่จะติดตั้งหัวโซนาร
Panoptix การปอนความลึกที่แทจริงที่จะติดตั้งหัวโซนารจะสงผล
ใหการแสดงภาพสิ่งที่อยูในน้ำถูกตองแมนยำมากขึ้น
คาชดเชยหัวเรือ: ตั้งระยะระหวางหัวเรือและตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร
Panoptix มุมมองไปขางหนา นี่จะทำใหคุณสามารถดูระยะหางดาน
หนาจากหัวเรือแทนตำแหนงหัวโซนาร
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü LiveVü
ดานหนา และ RealVü ดานหนาแบบ 3D
ความกวางลำคลื่น: ตั้งคาความกวางของลำคลื่นหัวโซนาร Panoptix มุม
มองดานลาง ระยะลำคลื่นที่แคบจะชวยใหคุณมองเห็นไดลึกขึ้นและ
ไกลขึ้น ระยะลำคลื่นที่กวางจะชวยใหคุณมองเห็นครอบคลุมพื้นที่ได
มากขึ้น
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü LiveVü
ดานลาง และ LiveVü ดานหนา
ใชงาน AHRS: เปดใชเซนเซอรระบบอางอิงตำแหนงและทิศมุงหนา
(Attitude and Heading Reference System - AHRS) ภายในเพื่อ
ตรวจจับมุมการติดตั้งหัวโซนาร Panoptix โดยอัตโนมัติ เมื่อปดการ
ตั้งคานี้ คุณสามารถปอนมุมติดตั้งหัวโซนารที่เจาะจงไดโดยใชการตั้ง
คา มุมทางตั้ง หัวโซนารมุมมองไปขางหนาสวนใหญจะติดตั้งที่มุม 45
องศาและหัวโซนารมุมมองดานลางจะติดตั้งที่มุม 0 องศา
กลับ180องศา: กำหนดทิศทางมุมมองของโซนาร Panoptix เมื่อติดตั้งหัว
โซนารในมุมมองดานลางโดยใหสายเคเบิลชี้ไปทางดานทาเรือ
ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร LiveVü ดานลาง,
RealVü ดานลางแบบ 3D และ RealVü แบบประวัติ 3D
ปรับเทียบเข็มทิศ: ปรับเข็มทิศภายในในหัวโซนาร Panoptix (การปรับ
เข็มทิศ, หนา 30)
นี่ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ที่มีเข็มทิศภายใน เชน หัวโซนาร
PS21-TR
ปฐมนิเทศ: ควบคุมวาหัวโซนารอยูในโหมดการติดตั้งดานลางหรือดาน
หนา การตั้งคา อัตโนมัติ ใชเซนเซอร AHRS เพื่อระบุแนว
นี่ใชไดกับหัวโซนาร PS22 และ LiveScope
โฟกัส: ปรับมุมมองโซนารเพื่อชดเชยสำหรับความเร็วของเสียงในน้ำ
การตั้งคา อัตโนมัติ ใชอุณหภูมิของน้ำเพื่อคำนวณความเร็วของเสียง
นี่ใชไดกับหัวโซนาร LiveScope
เรียกคาเริ่มตนโซนาร: เรียกคืนการตั้งคาโซนารเปนคาเริ่มตนจาก
โรงงาน
การตั้งคาชดเชยหัวเรือ
สำหรับหัวโซนาร Panoptix แบบมุมมองดานหนา คุณสามารถปอนคา
ชดเชยหัวเรือเพื่อชดเชยการอานระยะดานหนาเพื่อหาตำแหนงการติดตั้ง
หัวโซนาร นี่จะทำใหคุณสามารถดูระยะหางดานหนาจากหัวเรือแทน
ตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร
คุณสมบัตินี้ใชไดกับหัวโซนาร Panoptix ในมุมมองโซนาร FrontVü,
LiveVü ดานหนา และ RealVü ดานหนาแบบ 3D
1 วัดระยะแนวราบ จากหัวโซนารไปจนถึงหัวเรือ
ที่มุมมองโซนารที่ใชได ระยะดานหนาจะเปลี่ยนตามระยะที่คุณปอน
การปรับเข็มทิศ
กอนที่คุณจะปรับเข็มทิศได ตองติดตั้งหัวโซนารบนคานใหหางจากทรอล
ลิ่งมอเตอรเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแมเหล็ก และหยอนลงในน้ำ การ
ปรับเทียบตองมีคุณภาพที่เพียงพอเพื่อเปดใชเข็มทิศภายใน
หมายเหตุ: ในการใชเข็มทิศ คุณตองติดตั้งหัวโซนารบนทายเรือหรือ
กานทรอลิ่งมอเตอร เข็มทิศอาจไมทำงานเมื่อคุณติดตั้งหัวโซนารบน
มอเตอร
หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรใชเซนเซอรทิศมุงหนา เชน
เซนเซอรทิศมุงหนา SteadyCast™ เซนเซอรทิศมุงหนาแสดงทิศทางที่
หัวโซนารชี้โดยสัมพันธกับเรือ
หมายเหตุ: จะใชงานการปรับเทียบเข็มทิศไดกับหัวโซนารที่มีเข็มทิศ
ภายในเทานั้น เชน หัวโซนาร PS21-TR
คุณสามารถเริ่มเลี้ยวเรือของคุณกอนการปรับเทียบได แตคุณตองหมุน
เรือของคุณเต็มที่ 1.5 ครั้งระหวางการปรับเทียบ
1 จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร >
การติดตั้งโซนาร
2 หากจำเปน ใหเลือก ใชงาน AHRS เพื่อเปดเซนเซอร AHRS
3 เลือก ปรับเทียบเข็มทิศ
4 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
เรดาร
คำเตือน
เรดารเรือจะสงพลังงานไมโครเวฟที่อาจเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว
กอนเริ่มสงเรดาร ตรวจสอบวาพื้นที่โดยรอบเรดารไมมีสิ่งกีดขวาง เรดาร
จะสงลำคลื่นประมาณ 12° สูงกวาและต่ำกวาเสนแนวนอนจากศูนยกลาง
เรดาร
ขณะเรดารกำลังสงสัญญาณ อยาจองสายอากาศโดยตรงในระยะใกล
เนื่องจากตาคือสวนของรางกายที่ไวตอพลังงานแมเหล็กไฟฟาที่สุด
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดกับเรดารเรือ Garmin
เสริม เชน เรดาร GMR™ Fantom™ 6 หรือ GMR 24 xHD คุณจะ
สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของคุณได
เรดารจะสงลำคลื่นพลังงานไมโครเวฟแบบแคบเนื่องจากจะหมุนแบบ
360° เมื่อพลังงานที่สงสัมผัสกับเปาหมาย พลังงานบางสวนจะสะทอน
กลับไปที่เรดาร
การแปลความหมายเรดาร
การอานและการแปลความหมายการแสดงผลเรดารตองใชการฝกฝน ยิ่ง
คุณใชเรดารมากเทาใด คุณก็จะใชเรดารไดเกงขึ้นเทานั้นเมื่อคุณ
ตองการใช
เรดารอาจมีประโยชนในหลายสถานการณ เชน เลี่ยงการชนเมื่อคุณมี
ทัศนวิสัยจำกัด ตัวอยาง เชน เมื่อมืด หรือมีหมอกลง เมื่อติดตามสภาพ
อากาศ ดูวามีอะไรอยูขางหนาคุณ และการคนหานกหรือปลา
คุณสมบัติโอเวอรเลยเรดารสามารถชวยคุณแปลความหมายการแสดงผล
เรดารไดงายขึ้น เพราะวาจะแสดงผลโอเวอรเลยสัญญาณสะทอนกลับ
ของเรดารบนแผนที่ นี่จะชวยคุณระบุความแตกตางระหวางสัญญาณ
สะทอนกลับของเรดารของพื้นดิน สะพาน หรือเมฆฝน การแสดงเรือ AIS
บนโอเวอรเลยเรดารยังสามารถชวยคุณระบุรายละเอียดตางๆ บนการ
แสดงผลเรดารได
ในบันทึกหนาจอดานลาง โอเวอรเลยเรดารนั้นเปดอยู หนาจอนี้ยังแสดงวิ
ดีโอฟด เราสามารถระบุรายละเอียด 2 - 3 อยางบนหนาจอเรดารได
2 จากมุมมองโซนารที่ใชได ใหเลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร > การติด
ตั้งโซนาร > คาชดเชยหัวเรือ
3 ปอนระยะที่วัดได และเลือก เสร็จ
30
เรดาร
1 จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > การตั้งคาเรดาร > การติดตั้งโซนาร >
พื้นดิน
เรือ
โอเวอรเลยเรดาร
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับอุปกรณเสริมGarminเรดารของเรือ
คุณสามารถใชขอมูลโอเวอรเลยเรดารบนแผนที่เดินเรือนำทางหรือบน
แผนที่ตกปลาได
ขอมูลที่แสดงบนโอเวอรเลยเรดารมาจากโหมดเรดารที่ใชลาสุด และการ
กำหนดคาทั้งหมดที่ใชกับโอเวอรเลยเรดารจะถูกใชกับโหมดเรดารที่ใช
ลาสุดดวย
โอเวอรเลยเรดารและการปรับขอมูลแผนที่ใหสอดคลองกัน
เมื่อใชโอเวอรเลยเรดาร ชารตพล็อตเตอรจะปรับขอมูลเรดารให
สอดคลองกับขอมูลแผนที่ตามทิศมุงหนาของเรือ ซึ่งมาจากคาเริ่มตนของ
ขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาแมเหล็กที่ตอโดยใช NMEA 0183 หรือ
เครือขาย NMEA 2000 หากไมมีเซนเซอรทิศมุงหนา การเดินเรือจะใช
ขอมูลเสนทาง GPS
ขอมูลเสนทาง GPS ระบุทิศทางที่เรือเคลื่อนที่ ไมใชทิศทางที่เรือกำลังมุง
หนาไป หากเรือกำลังลอยถอยหลังหรือเขาดานขางเนื่องจากกระแสน้ำ
หรือลม โอเวอรเลยเรดารอาจไมสามารถปรับใหสอดคลองกับขอมูล
แผนที่ไดโดยสมบูรณ ควรหลีกเลี่ยงสถานการณนี้โดยใชขอมูลทิศมุง
หนาของเรือจากเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส
หากทิศมุงหนาของเรือมาจากขอมูลจากเซนเซอรทิศมุงหนาแมเหล็กหรือ
การนำทางอัตโนมัติ ขอมูลทิศมุงหนาอาจไมถูกตองเนื่องจากการตั้งคา
ไมถูกตอง ความผิดปกติทางกล การรบกวนแมเหล็ก หรือปจจัยอื่นๆ หาก
ขอมูลทิศมุงหนาไมถูกตอง โอเวอรเลยเรดารอาจไมสามารถปรับให
สอดคลองกับขอมูลแผนที่ไดโดยสมบูรณ
®
การสงสัญญาณเรดาร
หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัย เรดารจะเขาสูโหมดสแตนดบายหลังจาก
อุนเครื่อง เพื่อใหคุณตรวจสอบวาพื้นที่โดยรอบเรดารไมมีสิ่งกีดขวาง
กอนเริ่มสงเรดาร
1 เมื่อปดใชงานชารตพล็อตเตอร เชื่อมตอเรดารของคุณตามที่อธิบาย
ไวในคำแนะนำการติดตั้งเรดาร
2 เปดชารตพล็อตเตอร
ถาจำเปน เรดารจะอุนเครื่องและนับถอยหลังเพื่อเตือนคุณเมื่อเรดาร
พรอมทำงาน
3 เลือก เรดาร
4 เลือกโหมดเรดาร
ขอความนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นขณะที่เรดารกำลังเริ่มทำงาน
5 เลือก เมนู > สงสัญญาณเรดาร
การหยุดการสงสัญญาณเรดาร
จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > เรดารเขาสูสแตนดบาย
คำแนะนำ: กด > เรดารเขาสูสแตนดบาย จากหนาจอใดๆ เพื่อหยุด
การสงเรดารอยางรวดเร็ว
2
3
4
5
โซนไมสงสัญญาณ
เปดใชงานโซนไมสงสัญญาณระบุโดยพื้นที่แรเงาบนหนาจอเรดาร
เลือกมุม 1 และเลือกตำแหนงใหมสำหรับมุมแรก
เลือกมุม 2 และเลือกตำแหนงใหมสำหรับมุมที่สอง
เลือก เสร็จ
ในกรณีที่จำเปน ใหทำซ้ำสำหรับโซนที่สอง
การปรับชวงเรดาร
ชวงสัญญาณเรดารจะแจงระยะสัญญาณพัลสที่สงและไดรับโดยเรดาร
เนื่องจากชวงเพิ่มขึ้น เรดารจะสงพัลสยาวกวาเพื่อเขาถึงเปาหมายระยะ
ไกล เปาหมายที่ใกลกวาโดยเฉพาะฝนและคลื่นจะสะทอนพัลสที่ยาวกวา
ซึ่งจะเพิ่มคารบกวนบนหนาจอเรดาร การดูขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายชวงที่
ยาวกวาจะชวยลดพื้นที่บนหนาจอเรดารในการดูเปาหมายในชวงสั้น
• เลือก เพื่อลดชวงระยะ
• เลือก เพื่อเพิ่มชวงระยะ
คำแนะนำในการเลือกชวงเรดาร
• กำหนดขอมูลที่คุณตองดูบนหนาจอเรดาร
เชน หากคุณตองการขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ เปาหมายหรือการ
จราจรที่อยูใกล หรือคุณกังวลกับสภาพอากาศระยะไกล
• ประเมินสภาพแวดลอมภายในระยะเรดาร
โดยเฉพาะในสภาพอากาศรายแรง สัญญาณเรดารชวงยาวจะเพิ่ม
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนหนาจอเรดารและทำใหดูขอมูลวัตถุ
ในชวงสั้นไดยาก ขณะฝนตก สัญญาณเรดารชวงสั้นจะชวยใหคุณดู
ขอมูลเกี่ยวกับวัตถุที่อยูใกลไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถากำหนดการ
ตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนไวอยางเหมาะสม
• เลือกชวงที่มีผลที่สั้นที่สุด เพื่อใชเรดารและสภาพแวดลอมในปจจุบัน
เทคโนโลยีดอปเปลอรเรดาร MotionScope™
เรดาร GMR Fantom ใชเอฟเฟกตดอปเปลอรในการตรวจจับและ
ไฮไลตเปาหมายเคลื่อนที่ เพื่อชวยใหคุณหลีกเลี่ยงการชนที่อาจเกิดขึ้น
คนหาฝูงนก และติดตามการกอตัวของสภาพอากาศตางๆ เอฟเฟกตดอป
เปลอรเปนการเปลี่ยนความถี่ในการสะทอนของเรดาร เนื่องจากการ
เคลื่อนไหวที่เกี่ยวของของเปาหมาย ซึ่งจะชวยใหสามารถตรวจจับเปา
หมายที่มีการเคลื่อนที่เขาหาหรือออกจากเรดารไดอยางทันที
คุณสมบัติ MotionScope จะไฮไลตเปาหมายเคลื่อนที่ในการแสดงผล
เรดาร เพื่อชวยคุณนำทางขณะที่มีเรือลำอื่นหรืออยูในสภาพอากาศเลว
ราย หรือนำทางเขาหาจุดตกปลาที่มีนกกำลังหาอาหารบริเวณผิวน้ำ
เปาหมายเคลื่อนที่จะมีการกำหนดรหัสสี เพื่อใหคุณบอกไดอยางรวดเร็ว
วาเปาหมายใดที่กำลังเคลื่อนที่มาทางคุณหรือออกไปจากคุณ สำหรับรูป
แบบสีสวนใหญ สีเขียวแสดงวาเปาหมายกำลังเคลื่อนที่ออกไปจากคุณ
และสีแดงแสดงวาเปาหมายกำลังเคลื่อนที่เขามาหาคุณ
ในบางรุน คุณยังสามารถปรับการตั้งคา ความไว M-Scope เพื่อเปลี่ยน
เกณฑความเร็วสำหรับการเนนเปาหมายไดดวย การตั้งคาสูงขึ้นจะเนน
เปาหมายที่ชาลง และการตั้งคาต่ำลงจะเนนเปาหมายที่เร็วขึ้นเทานั้น
การตั้งคาโหมดการสงตามกำหนดเวลา
เพื่อชวยประหยัดพลังงาน คุณสามารถตั้งคาชวงเวลาที่เรดารจะสงและไม
สงสัญญาณ (สแตนดบาย)
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไมมีอยูในโหมดเรดารคู
1 จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > การสงตามกำหนด
เวลา
2 เลือก การสงตามกำหนดเวลา เพื่อเปดใชตัวเลือก
3 เลือก เวลาสแตนดบาย ปอนชวงเวลาระหวางการสงสัญญาณเรดาร
และเลือกเสร็จ
4 เลือก ระยะเวลาสง ปอนระยะเวลาสงสัญญาณเรดารแตละครั้ง แลว
เลือก เสร็จ
การเปดใชและการปรับโซนที่ไมมีการสงเรดาร
คุณสามารถระบุพื้นที่ที่เครื่องสแกนเรดารไมสงสัญญาณได
หมายเหตุ: รุนเรดาร GMR Fantom และ xHD2 สนับสนุน 2 โซนไมสง
สัญญาณ รุนเรดาร GMR อื่นสวนใหญสนับสนุน 1 โซนไมสงสัญญาณ
GMR รุนเรดาร HD 18+ ไมรองรับโซนที่ไมมีการสงสัญญาณ
เรดาร
การเปดใชงานโซนคุมกัน
คุณสามารถเปดใชโซนคุมกันเพื่อแจงเตือนคุณเมื่อมีบางสิ่งเขามาใน
ระยะที่กำหนดรอบเรือของคุณ
จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > โซนคุมกัน
การกำหนดโซนคุมกันเปนวงกลม
กอนที่คุณจะกำหนดขอบเขตของโซนคุมกัน คุณตองเปดใชงานโซนคุม
กัน (การเปดใชงานโซนคุมกัน, หนา 31)
คุณสามารถกำหนดโซนคุมกันเปนวงกลมรอบเรือของคุณ
31
1 จากหนาจอเรดาร ใหเลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > โซนคุมกัน >
> วงกลม.
2 เลือกตำแหนงวงกลมโซนคุมกันรอบนอก
3 เลือกตำแหนงวงกลมโซนคุมกันรอบในเพื่อกำหนดความกวางของ
โซนคุมกัน
การกำหนดโซนคุมกันบางสวน
กอนที่คุณจะกำหนดขอบเขตของโซนคุมกัน คุณตองเปดใชงานโซนคุม
กัน (การเปดใชงานโซนคุมกัน, หนา 31)
คุณสามารถกำหนดขอบเขตของโซนคุมกันเพียงบางสวนรอบเรือของ
คุณ
>
1 จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > โซนคุมกัน >
มุม 1
2 แตะแลวลากตำแหนงของมุมโซนคุมกันรอบนอก
3 เลือก มุม 2
4 เลือกตำแหนงวงกลมโซนคุมกันรอบใน
ของโซนคุมกัน
5 เลือก เสร็จ
เพื่อกำหนดความกวาง
MARPA
อุปกรณชวยรางเรดาหแบบอัตโนมัติขนาดเล็ก (Mini Automatic Radar
Plotting Aid - MARPA) จะชวยใหคุณระบุและติดตามเปาหมายและใช
เพื่อหลีกเลี่ยงการชนเปนหลัก ในการใช MARPA คุณจะกำหนดแท็ก
MARPA ใหกับเปาหมาย ระบบเรดารจะติดตามวัตถุที่ติดแท็กโดย
อัตโนมัติ และแจงขอมูลเกี่ยวกับวัตถุใหคุณทราบ รวมถึงระยะ ทิศทาง
ความเร็ว ทิศมุงหนาของ GPS จุดเฉียดใกลที่สุด และเวลาถึงจุดเฉียด
ใกลที่สุด MARPA ระบุสถานะวัตถุที่ติดแท็ก (การคนหา หายไป การ
ติดตามหรือที่เปนอันตราย) และชารตพล็อตเตอรจะสงเสียงเตือนการชน
ถาวัตถุเขามาในโซนปลอดภัย
สัญลักษณเปาหมาย MARPA
การคนหาเปาหมาย วงแหวนสีเขียวเสนประเนนจะแผพลังงานคลื่นจาก­
เปาหมายขณะที่เรดารกำลังจับเปาหมาย
เปาหมายจะถูกคนพบ วงแหวนสีเขียวทึบแสดงตำแหนงเปาหมายที่เรดาร­
จับเปาหมายได เสนประสีเขียวที่ตอกับวงกลมแสดงเสนทางบนพื้นที่คาด­
การณไวหรือทิศมุงหนาของ GPS ของเปาหมาย
เปาหมายอันตรายอยูภายในชวง วงแหวนสีแดงจะกะพริบจากเปาหมาย­
ขณะที่เสียงเตือนจะดังขึ้นและขอความจะปรากฏขึ้น หลังจากรับทราบ­
เสียงเตือน จุดสีแดงทึบและเสนประสีแดงที่ตอกันแสดงตำแหนงและเสน­
ทางบนพื้นที่คาดการณไวหรือทิศมุงหนาของ GPS ของเปาหมาย หากปด­
เสียงเตือนการชนในโซนปลอดภัย เปาหมายจะกะพริบ เสียงเตือนจะไมสง­
เสียง และขอความเตือนจะไมปรากฏ
เปาหมายหายไป วงแหวนสีเขียวทึบพรอมเครื่องหมาย X บนวงแหวน­
แสดงวาเรดารไมสามารถจับเปาหมายได
จุดที่ใกลที่สุดที่เขาถึงและเวลาที่เขาถึงจุดที่ใกลกับเปาหมายที่เปน­
อันตรายมากที่สุด
การกำหนดแท็ก MARPA ใหกับวัตถุ
กอนที่คุณจะใช MARPA คุณตองมีเซนเซอรทิศมุงหนาที่เชื่อมตออยูและ
เปดใชสัญญาณ GPS เซนเซอรทิศมุงหนาตองมีหมายเลขกลุม
พารามิเตอร NMEA 2000 (PGN) 127250 หรือ NMEA 0183 HDM
หรือขอความ HDG
1 จากหนาจอเรดาร เลือกวัตถุหรือตำแหนง
2 เลือก คนหาเปาหมาย > เปาหมาย MARPA
2 เลือก เปาหมาย MARPA > ลบทิ้ง
การดูขอมูลเกี่ยวกับวัตถุที่ติดแท็ก MARPA
คุณสามารถดูระยะ ทิศทาง ความเร็วและขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับวัตถุที่ติด
แท็ก MARPA
1 จากหนาจอเรดาร เลือกวัตถุเปาหมาย
2 เลือก เปาหมาย MARPA
ดูรายการเตือนภัยคุกคามของ AIS และ MARPA
จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร คุณสามารถดูและปรับแตงการ
แสดงรายการภัยคุกคาม AIS และ MARPA ได
1 จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > ชั้น > เรือลำอื่นๆ > รายการ > แสดง
2 เลือกประเภทของภัยคุกคามที่ตองการใหรวมอยูในรายการ
การแสดงเรือ AIS บนหนาจอเรดาร
AIS ตองใชอุปกรณ AIS ภายนอกและสัญญาณจากเครื่องรับสงเรดารที่
ใชงานจากเรือลำอื่น
คุณสามารถกำหนดคาการแสดงเรือลำอื่นบนหนาจอเรดารได หากมีการ
กำหนดคาใดๆ (ยกเวนชวงการแสดง AIS) ในโหมดเรดารหนึ่ง การตั้ง
คานั้นจะถูกใชกับโหมดเรดารอื่นๆ ทั้งหมด รายละเอียดและการตั้งคาทิศ
มุงหนาที่คาดการณไวที่กำหนดคาไวในโหมดเรดารหนึ่งจะถูกใชกับ
โหมดเรดารอื่นๆ ทั้งหมดและใชกับโอเวอรเลยเรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมนู > เรือลำอื่นๆ >
AIS
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการระบุระยะทางจากตำแหนงของคุณซึ่งเรือ AIS จะปรากฏอยู
ภายในระยะดังกลาว ใหเลือก ชวงแสดงผล และเลือกระยะทาง
• หากตองการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรือที่เปดใชงาน AIS เลือก
รายละเอียด > แสดง
• หากตองการตั้งคาเวลาทิศมุงหนาที่คาดการณไวสำหรับเรือที่เปด
ใชงาน AIS เลือก คาดการณ และปอนเวลา
VRM และ EBL
เครื่องหมายระยะผันแปร (VRM) และเสนทิศทางอิเล็กทรอนิกส (EBL)
ใชวัดระยะทางและทิศทางจากเรือของคุณไปยังวัตถุเปาหมาย บนหนา
จอเรดาร VRM จะปรากฏเปนวงกลมที่อยูตรงกลางตำแหนงปจจุบันของ
เรือ และ EBL จะปรากฏเปนเสนที่เริ่มจากตำแหนงปจจุบันของเรือและตัด
กับ VRM จุดตัดคือพิกัด VRM และ EBL
การแสดงและการปรับ VRM และ EBL
คุณสามารถปรับเสนผานศูนยกลางของ VRM และมุม EBL ซึ่งจะเลื่อน
จุดตัดของ VRM และ EBL คา VRM และ EBL ที่กำหนดคาในโหมด
หนึ่งจะถูกใชกับโหมดเรดารอื่นๆ ทั้งหมด
1 จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > VRM/EBL
2 ในการปรับ VRM/EBL ใหเลือกลูกศรบนปุม VRM/EBL
3 เลือกตำแหนงใหมของจุดตัด VRM และ EBL
4 เลือก เสร็จ
การวัดระยะและทิศทางไปยังวัตถุเปาหมาย
กอนที่คุณจะปรับ VRM และ EBL คุณตองแสดงบนหนาจอเรดาร (การ
แสดงและการปรับ VRM และ EBL, หนา 32)
1 จากหนาจอเรดาร เลือกตำแหนงเปาหมาย
2 เลือก วัด
ระยะและทิศทางไปยังตำแหนงเปาหมายจะปรากฏที่มุมซายบนของ
หนาจอ
รอยทางเสียงสะทอน
คุณสมบัติรอยทางเสียงสะทอนชวยใหคุณติดตามการเคลื่อนที่ของเรือบน
หนาจอเรดาร ขณะที่เรือเคลื่อนที่ คุณจะเห็นรอยจางๆ
ตามแนวการ
เคลื่อนที่ของเรือ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่แสดงรอยทางได
การลบแท็ก MARPA จากวัตถุเปาหมาย
1 จากหนาจอเรดาร เลือกเปาหมาย MARPA
32
เรดาร
3
4
5
6
7
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งคาที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเรดารอื่นๆ หรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใชงานไมไดในรุน xHD Open Array หรือ
HD/HD+ Radome
การเปดรอยทางเสียงสะทอน
จากหนาจอเรดาร เลือกเมนู > ตัวเลือกเรดาร > รอยทางเสียงสะทอน
> การแสดงผล
การปรับระยะเวลารอยทางเสียงสะทอน
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร >
รอยทางเสียงสะทอน > เวลา
2 เลือกระยะเวลารอยทาง
การลบรอยทางเสียงสะทอน
คุณสามารถลบรอยทางเสียงสะทอนออกจากหนาจอเรดารได เพื่อลด
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการบนหนาจอ
จากหนาจอเรดาร ใหเลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > รอยทางเสียง
สะทอน > ลางรอยทาง
การปรับการแสดงผลเรดารที่ดีที่สุด
คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลเรดารเพื่อลดสัญญาณสะทอนที่
ไมตองการและเพิ่มความถูกตองแมนยำยิ่งขึ้น
หมายเหตุ: คุณสามารถปรับการแสดงผลเรดารไดในแตละโหมดเรดาร
1 เลือกชวงเรดาร (การปรับชวงเรดาร, หนา 31)
2 เรียกคืนคาเริ่มตนของการตั้งเกน (การปรับตั้งเกนบนหนาจอเรดาร
โดยอัตโนมัต,ิ หนา 33)
3 ปรับการตั้งเกนดวยตนเอง (การปรับเกนบนหนาจอเรดารดวยตนเอง,
หนา 33)
เกนเรดารและสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ
การปรับตั้งเกนบนหนาจอเรดารโดยอัตโนมัติ
การตั้งคาเกนอัตโนมัติสำหรับโหมดเรดารแตละโหมดไดรับการปรับมา
ใหเหมาะกับโหมดนั้นๆ และอาจแตกตางไปจากการตั้งคาเกนอัตโนมัติที่
ใชสำหรับโหมดอื่น
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไมมีในเรดารบางรุน
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร ใหเลือก เมนู > เพิ่ม
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการปรับตั้งเกนอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนสภาพ ใหเลือก ต่ำ
อัตโนมัติ หรือ สูงอัตโนมัติ
• ในการปรับตั้งเกนอัตโนมัติเพื่อใหแสดงนกที่อยูเหนือผิวน้ำ ให
เลือก นกอัตโนมัติ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไมมีในรุน xHD Open Array หรือ HD/HD+
Radome
การปรับเกนบนหนาจอเรดารดวยตนเอง
เพื่อใหเรดารทำงานเต็มประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับเกนไดดวยตนเอง
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมนู > เพิ่ม
2 เลือก ขึ้น เพื่อเพิ่มเกน จนกวาจะมีจุดสวางปรากฏบนหนาจอเรดาร
เรดาร
ขอมูลบนหนาจอเรดารจะไดรับการรีเฟรชทุกสองสามวินาที ดังนั้น
การปรับเกนดวยตนเองอาจยังไมปรากฏขึ้นในทันที ปรับเกนชาๆ
เลือก ลาง เพื่อลดเกนจนกวาจุดจะหายไป
หากมีเรือ ผืนดินหรือเปาหมายอื่นๆ อยูภายในระยะ เลือก ลาง เพื่อลด
เกนจนกวาเปาหมายจะเริ่มกะพริบ
เลือก ขึ้น เพื่อเพิ่มเกนจนกวาเรือ ผืนดินหรือเปาหมายอื่นๆ จะปรากฏ
ติดสวางนิ่งบนหนาจอเรดาร
ลดการแสดงวัตถุขนาดใหญที่อยูใกล หากจำเปน
ลดการแสดงภาพสะทอนแบบเสน หากจำเปน
การลดการรบกวนของวัตถุขนาดใหญในระยะใกล
เปาหมายที่มีขนาดใหญที่อยูในระยะใกล เชน เขื่อนกันคลื่น อาจทำให
ภาพเปาหมายที่ปรากฏบนหนาจอเรดารสวางมาก ภาพนี้อาจปดบังเปา
หมายที่เล็กกวาที่อยูในระยะใกล
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมนู > เพิ่ม
2 เลือก ลาง เพื่อลดเกนจนกวาเปาหมายที่เล็กกวาจะปรากฏอยาง
ชัดเจนบนหนาจอเรดาร
การลดเกนเพื่อกำจัดการรบกวนของวัตถุขนาดใหญที่อยูในระยะใกล
อาจทำใหเปาหมายที่เล็กกวาหรือที่อยูไกลกวากะพริบหรือหายไปจาก
หนาจอเรดาร
การลดการรบกวนของภาพสะทอนแบบเสนบนหนาจอเรดาร
การรบกวนของภาพสะทอนแบบเสนอาจปรากฏเปนเสนออกจากเปา
หมายในรูปแบบครึ่งวงกลม คุณสามารถลดภาพสะทอนแบบเสนไดโดย
ลดเกนหรือลดระยะของเรดาร
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งเกนที่กำหนดไวใชในโหมด
เรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมดเเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลย
เรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมนู > เพิ่ม
2 เลือก ลาง เพื่อลดเกนจนกวารูปแบบเสนครึ่งวงกลมจะหายไปจากหนา
จอเรดาร
การลดเกนเพื่อลดการรบกวนของภาพสะทอนแบบเสนอาจทำใหเปา
หมายที่เล็กกวาหรือที่อยูไกลกวากะพริบหรือหายไปจากหนาจอเรดาร
การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลบนหนาจอเรดารโดย­
อัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาชารตพล็อตเตอรเพื่อปรับการแสดงสัญญาณสะทอนที่
ไมตองการที่เกิดจากสภาพทะเลที่มีคลื่นมากโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใช การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ
จากทะเลที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับ
โหมดเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลยเรดาร
หมายเหตุ: เรดารและชารตพล็อตเตอรแตละรุนมีตัวเลือกและการตั้งคาที่
แตกตางกัน
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมนู > Clutter จาก
ทะเล
2 เลือก คาที่ตั้งลวงหนา หรือ อัตโนมัติ
3 เลือกการตั้งคาที่แสดงสภาพทะเลปจจุบัน
เมื่อใชเรดารรุนที่เขากันได ชารตพล็อตเตอรจะปรับสัญญาณสะทอนที่ไม
ตองการจากทะเลตามสภาพทะเลโดยอัตโนมัติ
การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลบนหนาจอเรดารดวย­
ตนเอง
คุณสามารถปรับการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากสภาพ
ทะเลที่มีคลื่นมาก การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลจะสง
ผลตอการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการและเปาหมายในระยะใกล
มากกวาการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการและเปาหมายระยะไกล
การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากทะเลที่อยูในระดับสูงจะลด
การแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากคลื่นที่อยูในระยะใกล
แตอาจลดหรือไมแสดงเปาหมายในระยะใกล
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใช การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ
จากทะเลที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับ
โหมดเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลยเรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมนู > Clutter จาก
ทะเล
33
2 เลือก ขึ้น หรือ ลาง เพื่อปรับการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ
จากทะเลจนกวาเปาหมายอื่นๆ จะปรากฏบนหนาจอเรดารอยาง
ชัดเจน
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากสภาพทะเลอาจยังคงปรากฏ
อยู
การปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนบนหนาจอเรดาร
คุณสามารถปรับการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝน การลด
ระยะเรดารอาจชวยลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝน (การปรับ
ชวงเรดาร, หนา 31)
การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนจะสงผลตอการแสดง
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนและเปาหมายในระยะใกลมากกวา
การแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนและเปาหมายในระยะไกล
การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนที่สูงจะชวยลดการแสดง
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนในระยะใกล แตอาจลดหรือไมแสดง
เปาหมายในระยะไกล
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใช การตั้งคาสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ
จากฝนที่กำหนดไวใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับ
โหมดเรดารอื่นหรือกับโอเวอรเลยเรดาร
1 จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร > Clutter จากฝน
2 เลือก ขึ้น หรือ ลาง เพื่อเพิ่มหรือลดการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไม
ตองการจากฝนในระยะใกลจนกวาเปาหมายอื่นๆ จะปรากฏบนหนา
จอเรดารอยางชัดเจน
สัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนอาจยังคงปรากฏอยู
การลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการ Cross Talk บนหนาจอเรดาร
คุณสามารถลดการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากการ
รบกวนจากที่มาเรดารใกลเคียง เมื่อเปดการตั้งคาปฏิเสธ Cross Talk
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับเรดารที่ใชงาน การตั้งคาปฏิเสธ Cross Talk ที่
กำหนดคาสำหรับใชในโหมดเรดารหนึ่งอาจถูกใชหรือไมถูกใชกับโหมด
เรดารอื่นหรือโอเวอรเลยเรดาร
จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร ใหเลือก เมนู > การตั้งคา
เรดาร > Crosstalk Rej.
เมนูตัวเลือกเรดาร
จากหนาจอเรดาร ใหเลือก เมนู > ตัวเลือกเรดาร
MotionScope™: ใช Doppler ตรวจจับและเนนเปาหมายที่เคลื่อนที่
เพื่อชวยหลีกเลี่ยงการชนที่อาจเกิดขึ้น คนหาฝูงนก และติดตามการ
กอตัวของสภาพอากาศ (เทคโนโลยีดอปเปลอรเรดาร
MotionScope™, หนา 31) ตัวเลือกนี้มีเฉพาะในรุน Fantom
การขยายหวงคลื่น: เพิ่มระยะสัญญาณพัลสสงที่จะเพิ่มกำลังสูงสุดไปยัง
เปาหมายโดยตรง ซึ่งจะชวยเพิ่มการตรวจจับและการระบุเปาหมาย
ตัวเลือกนี้มีเฉพาะในรุน xHD Radome และ xHD2 Open Array
ขนาดเปาหมาย: ปรับขนาดเปาหมาย ดวยการปรับการประมวลผลการ
บีบอัดพัลส เลือกเปาหมายที่เล็กลงเพื่อใหไดภาพคมชัด ความละเอียด
สูง เลือกเปาหมายที่ใหญขึ้นเพื่อใหไดภาพสะทอนที่ใหญขึ้นสำหรับ
เปาหมายขนาดเล็ก เชน เรือ หรือทุน ตัวเลือกนี้มีเฉพาะในรุน
Fantom
รอยทางเสียงสะทอน: ใหคุณติดตามการเคลื่อนที่ของเรือบนหนาจอ
เรดาร ตัวเลือกนี้ไมมีในรุน xHD Open Array หรือ HD/HD+
Radome
Clutter จากฝน: ลดสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจากฝน (การ
ปรับสัญญาณสะทอนที่ไมตองการจากฝนบนหนาจอเรดาร, หนา 34)
VRM/EBL: แสดงวงกลมเครื่องหมายระยะผันแปร (VRM) และเสน
ทิศทางอิเล็กทรอนิกส (EBL) เพื่อใหคุณวัดระยะทางและทิศทางจาก
เรือของคุณถึงวัตถุเปาหมาย (VRM และ EBL, หนา 32)
โซนคุมกัน: ตั้งคาโซนที่ปลอดภัยโดยรอบเรือของคุณและสงเสียงเตือน
เมื่อมีสิ่งใดเขามาในโซน (การเปดใชงานโซนคุมกัน, หนา 31)
การสงตามกำหนดเวลา: ประหยัดพลังงานโดยสงสัญญาณเรดารในชวง
ที่กำหนด
เมนูการตั้งคาเรดาร
จากหนาจอเรดาร ใหเลือก เมนู > การตั้งคาเรดาร
ที่มา: เลือกที่มาเรดารเมื่อเชื่อมตอเรดารมากกวาหนึ่งกับเครือขาย
แสดงแผนภูมิ: แสดงแผนที่ใตภาพเรดาร เมื่อเปดใชงาน เมนู ชั้น จะ
ปรากฏขึ้น
ปฐมนิเทศ: ตั้งคามุมมองของการแสดงผลเรดาร
34
Crosstalk Rej.: ลดการแสดงสัญญาณสะทอนที่ไมตองการที่เกิดจาก
การรบกวนจากที่มาเรดารใกลเคียง
ความเร็วหมุน: ตั้งคาความเร็วการหมุนที่ตองการของเรดาร ตัวเลือก
ความเร็วสูง สามารถใชเพื่อเพิ่มอัตรารีเฟรชได ในบางสถานการณ
เรดารจะหมุนโดยอัตโนมัติดวยความเร็วปกติเพื่อปรับปรุงการตรวจจับ
ตัวอยางเชน เมื่อเลือกระยะไกลหรือเมื่อใช MotionScope หรือชวงคู
การปรากฏตัว: ตั้งคารูปแบบสี ความเร็ว Look-ahead และลักษณะ
การนำทาง
การติดตั้งโซนาร: ใหคุณกำหนดคาเรดารสำหรับการติดตั้ง เชน การตั้ง
คาดานหนาเรือและตำแหนงพักเสาอากาศ
การตั้งคาลักษณะเรดาร
จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > การตั้งคาเรดาร > การปรากฏตัว
หมายเหตุ: การตั้งคานี้ไมมีผลใชกับโอเวอรเลยเรดาร
สีพื้นหลัง: ตั้งคาสีพื้นหลัง
สีพื้นหนา: ตั้งคารูปแบบสีสำหรับการกลับมาของเรดาร
ความเร็ว Look-Ahead: เปลี่ยนตำแหนงปจจุบันของคุณไปที่ดานลาง
ของหนาจอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มความเร็ว ปอนความเร็วสูงสุดเพื่อ
ใหไดผลดีที่สุด
เสนทิศมุงหนา: แสดงการขยายจากจากหัวเรือในทิศทางบนหนาจอ
เรดาร
วงวัดระยะ: แสดงวงแหวนชวงที่ชวยใหคุณแสดงระยะทางบนหนาจอ
เรดาร
วงแหวนทิศทาง: แสดงทิศทางที่สัมพันธกับทิศมุงหนาหรือตามจุดอางอิง
ทิศเหนือเพื่อชวยใหคุณกำหนดทิศทางไปยังวัตถุที่แสดงบนหนาจอ
เรดาร
เสนนำทาง: แสดงเสนทางที่ระบุที่คุณตั้งคาโดยใช เสนทางไปยัง การ
แนะนำอัตโนมัติ หรือ ไปที่
จุดเดินทาง: แสดงเวยพอยทบนหนาจอเรดาร
การตั้งคาการติดตั้งเรดาร
หนาเรือ: ชดเชยตำแหนงจริงของเรดารเมื่อไมอยูบนแนวเรือ (คาชดเชย
ดานหนาเรือ, หนา 34)
การกำหนดคาเสาอากาศ: ตั้งคาขนาดเสาอากาศเรดารและตั้งคา
ตำแหนงที่เรดารหยุด (การตั้งคาตำแหนงพักที่กำหนดเอง, หนา 34)
โซนไมสงสัญญาณ: ตั้งคาพื้นที่ที่เรดารไมสงสัญญาณ (การเปดใชและ
การปรับโซนที่ไมมีการสงเรดาร, หนา 31)
คาชดเชยดานหนาเรือ
คาชดเชยดานหนาเรือจะชดเชยตำแหนงจริงของเครื่องสแกนเรดารบน
เรือ ถาเครื่องสแกนนเรดารไมสอดคลองกับแนวหัวเรือ-ทายเรือ
การวัดคาชดเชยดานหนาเรือที่จำเปน
คาชดเชยดานหนาเรือจะชดเชยตำแหนงจริงของเครื่องสแกนเรดารบน
เรือ ถาเครื่องสแกนนเรดารไมสอดคลองกับแนวหัวเรือ-ทายเรือ
1 ใชเข็มทิศแมเหล็กตรวจจับทิศทางแบบแสงของเปาหมายที่อยูกับที่
ภายในชวงที่มองเห็นได
2 วัดทิศทางเปาหมายบนเรดาร
3 ถาทิศทางผันผวนมากกวา +/- 1° ใหตั้งคาชดเชยดานหนาเรือ
การตั้งคาชดเชยดานหนาเรือ
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาชดเชยดานหนาเรือ คุณตองวัดคาชดเชยดาน
หนาเรือที่จำเปน
การตั้งคาการชดเชยดานหนาเรือที่กำหนดคาไวใชในโหมดเรดารหนึ่ง
จะถูกใชกับโหมดเรดารอื่นทั้งหมดและกับโอเวอรเลยเรดาร
1 จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมนู > การตั้งคาเรดาร
> การติดตั้งโซนาร > หนาเรือ
2 เลือก ขึ้น หรือ ลาง เพื่อปรับคาชดเชย
การตั้งคาตำแหนงพักที่กำหนดเอง
โดยคาเริ่มตน เสาอากาศจะหยุดในแนวตั้งฉากกับทางเดินเมื่อไมไดกำลัง
หมุน คุณสามารถปรับตำแหนงนี้ได
1 จากหนาจอเรดาร เลือก เมนู > การตั้งคาเรดาร > การติดตั้งโซนาร >
การกำหนดคาเสาอากาศ > ตำแหนงจอด
2 ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับตำแหนงเสาอากาศเมื่อหยุด แลวเลือก กลับ
เรดาร
การเลือกที่มาเรดารอื่น
ทิศมุงหนาจริง (เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย)
ทิศมุงหนาที่ตองการ (เมื่อใช)
• จากหนาจอเรดารหรือโอเวอรเลยเรดาร เลือก เมนู > การตั้งคา
เรดาร > ที่มา
• เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > แหลงที่ตองการ > เรดาร
2 เลือกที่มาเรดาร
ตัวแสดงตำแหนงหางเสือ (ฟงกชันนี้มีเฉพาะเมื่อเชื่อมตอเซนเซอรหางเสือ­
เทานั้น)
การปรับการเพิ่มการควบคุมพวงมาลัยทีละขั้น
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก เมนู > ตั้งคา Autopilot > ขนาด
การเปลี่ยนโหมดเรดาร
2 เลือกเพิ่ม
1 เลือกตัวเลือก:
ระดับเลี้ยว
1 จากหนาจอรวมหรือแผนผัง SmartMode พรอมเรดาร เลือก เมนู >
เปลี่ยนเรดาร
2 เลือกโหมดเรดาร
ออโตไพลอต
คำเตือน
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและ
รอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุม
เรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยา
ปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม
เตรียมพรอมเสมอสำหรับกรณีที่ตองควบคุมเรือดวยตนเองอยางกะทันหัน
เรียนรูการใชออโตไพลอตบนผืนน้ำเปดที่สงบและไมมีอันตราย
ใชความระมัดระวังเมื่อใชออโตไพลอตใกลอันตรายในน้ำ เชน ทาเรือ
สิ่งปลูกสราง และเรือลำอื่น
ระบบออโตไพลอตจะปรับการควบคุมเรือของคุณอยางตอเนื่องเพื่อรักษา
ทิศมุงหนาอยางตอเนื่อง (รักษาทิศมุงหนา) นอกจากนี้ระบบจะควบคุม
พวงมาลัยและโหมดการทำงานและรูปแบบการควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติ
อื่นๆ ดวย
เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับระบบออโตไพลอต Garmin ที่สามารถ
ใชรวมกันได คุณจะสามารถสั่งการและควบคุมออโตไพลอตไดจากชารต
พล็อตเตอร
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับระบบออโตไพลอต Garmin ที่สามารถใชรวมกันได
ใหไปที่ garmin.com
การกำหนดคาและการเริ่มใชงานออโตไพลอต­
ครั้งแรก
ประกาศ
คุณสามารถใชคุณสมบัติออโตไพลอตไดเฉพาะที่สถานีที่ติดตั้งใกลกับ
พวงมาลัยเรือและลิ้นปกผีเสื้อเทานั้น
ใหตัวแทนจำหนาย Volvo Penta ติดตั้งและกำหนดคาออโตไพลอตและ
ชารตพล็อตเตอรของคุณ
การเปดหนาจอออโตไพลอต
การตั้งคาประหยัดพลังงาน
คุณสามารถปรับระดับการใชหางเสือ
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก เมนู > ตั้งคา Autopilot > การตั้งคา
ดหมดพาวเวอร > ประหยัดพลังงาน
2 เลือกเปอรเซ็นต
เมื่อเลือกคาเปอรเซ็นตสูง การใชหางเสือและทิศมุงหนาจะลดลง ยิ่งตั้ง
คาเปอรเซ็นตสูง ระยะจะเบี่ยงเบนมากกอนที่ออโตไพลอตจะทำการ
แกไข
คำแนะนำ: ในสภาพที่มีคลื่นมากที่ความเร็วต่ำ การเพิ่มเปอรเซ็นต
ประหยัดพลังงาน จะลดการใชหางเสือ
การเปดใชงาน Shadow Drive™
จากหนาจอออโตไพลอต เลือก เมนู > ตั้งคา Autopilot > Shadow
Drive > เปด
การเลือกที่มาทิศมุงหนาที่ตองการ
ประกาศ
เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหใชเข็มทิศภายในของ CCU ออโตไพลอต
สำหรับทิศมุงหนา ใชเข็มทิศ GPS ของบุคคลที่สามสามารถทำใหขอมูล
ที่สงมาไมสม่ำเสมอและอาจทำใหเกิดความลาชาอยางมาก ออโตไพลอต
ตองการขอมูลตามชวงเวลา และไมสามารถใชขอมูลเข็มทิศ GPS บุคคล
ที่สามสำหรับตำแหนง GPS หรือความเร็ว หากใชงานเข็มทิศ GPS
บุคคลที่สาม ออโตไพลอตจะรายงานสูญเสียขอมูลการนำทางและที่มา
ความเร็วเปนระยะ
หากคุณมีที่มาทิศมุงหนามากกวาหนึ่งที่ในเครือขาย คุณสามารถเลือก
ที่มาที่คุณตองการได ที่มาสามารถทำงานรวมกับเข็มทิศ GPS หรือ
เซนเซอรทิศมุงหนาแมเหล็กได
1 จากหนาออโตไพลอต ใหเลือก เมนู > ตั้งคา Autopilot > แหลงที่
ตองการ
2 เลือกที่มา
หากที่มาทิศมุงหนาที่เลือกใชงานไมได หนาออโตไพลอตจะไมแสดง
ขอมูลใดๆ
แถบโอเวอรเลยออโตไพลอต
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไมมีในออโตไพลอตบางรุน
กอนที่คุณจะเปดหนาจอออโตไพลอต คุณตองติดตั้งและกำหนดคาออโต
ไพลอต Garmin ที่ใชรวมกันได
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
หนาจอออโตไพลอต
โหมดออโตไพลอต
เปดใชการรักษาทิศมุงหนา
เลี้ยวซาย
ทิศมุงหนาจริง
ตัวแสดงตำแหนงหางเสือ (มีเฉพาะเมื่อเชื่อมตอเซนเซอรหางเสือเทานั้น)
ทิศมุงหนาที่ตองการ (ทิศมุงหนาที่ออโตไพลอตบังคับทิศทาง)
เลี้ยวขวา
ทิศมุงหนาจริง
ใชงานรูปแบบการบังคับเลี้ยว
ทิศมุงหนาที่ตองการ (ทิศมุงหนาที่ออโตไพลอตบังคับทิศทาง)
เปดหนาจอและเมนูออโตไพลอตทั้งหมด
ออโตไพลอต
35
การใชออโตไพลอต
เมื่อคุณใชออโตไพลอต ออโตไพลอตจะควบคุมพวงมาลัยเรือและบังคับ
เลี้ยวเรือเพื่อรักษาทิศมุงหนาของคุณ
จากหนาจอ เลือก เปดใชงาน
ทิศมุงหนาที่ตองการจะแสดงตรงกลางหนาจอออโตไพลอต
การปรับทิศมุงหนาดวยพวงมาลัยเรือ
หมายเหตุ: คุณตองเปดใชคุณสมบัติ Shadow Drive กอนที่คุณจะปรับ
การเดินหนาโดยใชพวงมาลัยเรือ (การเปดใชงาน Shadow Drive™,
หนา 35)
เมื่อใชออโตไพลอต ใหควบคุมเรือดวยตนเอง
ออโตไพลอตจะเปดใชโหมด Shadow Drive
เมื่อคุณปลอยพวงมาลัยเรือและรักษาทิศมุงหนาดวยตนเองสองสาม
วินาที ออโตไพลอตจะเริ่มการรักษาทิศมุงหนาตอที่ทิศมุงหนาใหม
การปรับทิศมุงหนาดวยออโตไพลอตในโหมดควบคุมพวงมาลัย­
เปนขั้น
กอนที่คุณจะควบคุมเรือของคุณโดยใชปุมตางๆ ที่ดานลางของหนาจอออ
โตไพลอต คุณตองใชออโตไพลอต การใชออโตไพลอต, หนา 36)
• เลือก <1° หรือ 1°> เพื่อเริ่มเลี้ยว 1° หนึ่งครั้ง
• เลือก <<10° หรือ 10°>> เพื่อเริ่มเลี้ยว 10° หนึ่งครั้ง
• กดคาง <1° หรือ 1°> เพื่อเริ่มเลี้ยวแบบควบคุมอัตรา
เรือจะยังเลี้ยวจนกวาคุณจะปลอยปุม
• กดคาง <<10° หรือ 10°>> เพื่อเริ่มการเลี้ยวจนถึง 10°
รูปแบบการบังคับเลี้ยว
คำเตือน
คุณมีหนาที่รับผิดชอบตอการทำงานที่ปลอดภัยบนเรือของคุณ หามเริ่ม
รูปแบบการควบคุมพวงมาลัยจนกวาคุณจะมั่นใจวาไมมีสิ่งกีดขวางในน้ำ
ออโตไพลอตจะควบคุมเรือตามรูปแบบที่กำหนดไวลวงหนาสำหรับการ
จับปลา และอาจควบคุมในกรณีพิเศษ เชน การเลี้ยวกลับและการเลี้ยว
แบบ Williamson
การขับตามรูปแบบยูเทิรน
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก เมนู > รูปแบบการหมุนพังงา >
การเลี้ยววิลเลียมสัน
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
การขับตามรูปแบบวงโคจร
คุณสามารถใชรูปแบบวงโคจรเพื่อบังคับเรือในทิศทางวงกลมตอเนื่อง
รอบๆ เวยพอยทที่ใชงาน ขนาดของรอบถูกกำหนดโดยระยะทางของคุณ
จากเวยพอยทที่ใชงานเมื่อคุณเริ่มตนรูปแบบวงโคจร
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก เมนู > รูปแบบการหมุนพังงา > วง
โคจร
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบใบโคลเวอร
คุณสามารถใชรูปแบบใบโคลเวอรเพื่อบังคับเรือผานเวยพอยทที่ใชงาน
ซ้ำๆ เมื่อคุณเริ่มตนรูปแบบใบโคลเวอร ระบบออโตไพลอตจะขับเรือไป
ทางเวยพอยทที่ใชงานและเริ่มตนรูปแบบใบโคลเวอร
คุณสามารถปรับระยะทางระหวางเวยพอยทและตำแหนงที่ระบบออโต
ไพลอตจะเลี้ยวเรือเพื่อขับผาน เวยพอยท อีกครั้ง การตั้งคาเริ่มตนจะ
เลี้ยวเรือที่ระยะทาง 1000 ฟุต (300 ม.) จากเวยพอยทที่ใชงาน
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก เมนู > รูปแบบการหมุนพังงา >
Cloverleaf
2 หากจำเปน ใหเลือก ความยาวและเลือกระยะทาง
3 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบการคนหา
คุณสามารถใชรูปแบบการคนหาเพื่อบังคับเรือเปนวงกลมที่ขยายออก
มากขึ้นเรื่อยๆ จากเวยพอยทที่ใชงาน ซึ่งทำใหเกิดรูปแบบเกลียว เมื่อ
คุณเริ่มตนรูปแบบการคนหา ระบบออโตไพลอตจะขับเรือไปยังเวยพอยท
ที่ใชงานและเริ่มตนรูปแบบ
คุณสามารถปรับระยะทางระหวางวงกลมแตละวงในเกลียวได ระยะทาง
เริ่มตนระหวางวงกลมคือ 50 ฟุต (20 ม.)
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก เมนู > รูปแบบการหมุนพังงา >
คนหา
2 หากจำเปน ใหเลือก พื้นที่คนหา และเลือกระยะทาง
3 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
การยกเลิกรูปแบบการบังคับเลี้ยว
คุณสามารถใชรูปแบบยูเทิรนเพื่อเลี้ยวเรือประมาณ 180 องศา และรักษา
ทิศมุงหนาใหม
1 จากหนาจอออโตไพลอต เลือก เมนู > รูปแบบการหมุนพังงา > การก
ลับลำ
2 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
• การบังคับเรือดวยตนเอง
• เลือก หรือ เพื่อยกเลิกรูปแบบโดยใชโหมดการบังคับเลี้ยวแบบ
เปนขั้น
• เลือก สแตนดบาย
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบวงกลม
การเปดใชงานการควบคุมออโตไพลอตบนนาฬิกา
Garmin
คุณสามารถใชรูปแบบวงกลมเพื่อบังคับเรือเปนวงกลมตอเนื่องในทิศทาง
ที่ระบุ และภายในชวงเวลาที่ระบุ
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก เมนู > รูปแบบการหมุนพังงา >
วงกลม
2 หากจำเปน ใหเลือก เวลา และเลือกเวลาเพื่อใหระบบออโตไพลอต
บังคับเลี้ยวจนครบหนึ่งรอบ
3 เลือก เขาสูทางซายเรือ หรือ เขาสูทางขวาเรือ
การตั้งคาและการขับตามรูปแบบซิกแซก
คุณสามารถใชรูปแบบซิกแซกเพื่อบังคับเรือจากพอรตไปยังกราบขวา
และดานหลังในชวงเวลาและมุมที่ระบุไปตามทิศทางมุงหนาปจจุบันของ
คุณ
1 จากหนาจอออโตไพลอต ใหเลือก เมนู > รูปแบบการหมุนพังงา >
ซิกแซ็ก
2 หากจำเปน ใหเลือก แอมปลิจูด และเลือกองศา
3 หากจำเปน ใหเลือก ชวงเวลา และเลือกระยะเวลา
4 เลือก ใชซิกแซ็ก
การขับตามรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน
คุณสามารถใชรูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสันเพื่อบังคับเรือไปรอบๆ
โดยตั้งใจแลนเรือไปตามดานขางของตำแหนงที่เริ่มตนรูปแบบการเลี้ยว
ของวิลเลียมสัน รูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสันสามารถใชในสถานะ
การณ Man Overboard
36
คุณสามารถควบคุมออโตไพลอต Garmin ดวยนาฬิกา Garmin ที่ใชรวม
กันได ไปที่ garmin.com สำหรับรายการนาฬิกา Garmin ที่ใชรวมกัน
ได
หมายเหตุ: การแจงเตือนอัจฉริยะจะใชบนนาฬิกาไมไดเมื่อเปดใชงาน
รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต
1 เลือก การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > แอพ Connect IQ™ > การ
ควบคุมออโตไพลอต > เปดใชงาน > การเชื่อมตอใหม
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การปรับแตงการดำเนินการของปุมออโตไพลอต
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการดำเนินการของปุมออโตไพลอต คุณตอง
ติดตั้งและกำหนดคาออโตไพลอต Garmin ที่ใชรวมกันได
คุณสามารถเลือกการดำเนินการออโตไพลอตที่นาฬิกา Garmin จะ
ดำเนินการไดสูงสุดสามรายการ
หมายเหตุ: การดำเนินการออโตไพลอตที่ใชไดจะขึ้นอยูกับออโตไพลอต
ที่ติดตั้ง
1 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > แอพ
Connect IQ™ > การควบคุมออโตไพลอต > การดำเนินการของปุม
2 เลือกปุม
3 เลือกการดำเนินการ
ออโตไพลอต
รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor™
คำเตือน
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและ
รอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุม
เรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยา
ปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม
คุณสามารถเชื่อมตอรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ไปยังชารต
พล็อตเตอรแบบไรสายเพื่อควบคุมระบบออโตไพลอต Reactor ที่
สามารถทำงานรวมกันได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชงานรีโมท โปรดดูคำแนะนำ
รีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ที่ garmin.com
การจับคูรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor
กับชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท
2
3
4
5
ออโตไพลอต
หากจำเปน ใหเลือก เปดใชงาน
เลือก การเชื่อมตอใหม
บนรีโมทคอนโทรล ใหเลือก > Pair with MFD
ชารตพล็อตเตอรจะสงเสียงและแสดงขอความยืนยัน
บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ใช เพื่อทำกระบวนการจับคูใหเสร็จสิ้น
การเปลี่ยนคุณสมบัติของปุมดำเนินการของรีโมทคอนโทรลออ­
โตไพลอต Reactor
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือการดำเนินการที่ถูกกำหนดไวในปุม
ดำเนินการของรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor ได
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท
ออโตไพลอต > การดำเนินการของปุม
2 เลือกปุมดำเนินการที่ตองการเปลี่ยน
3 เลือกรูปแบบหรือการดำเนินการเพื่อกำหนดลงในปุมดำเนินการ
การอัปเดตซอฟตแวรรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor
คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรรีโมทคอนโทรลออโตไพลอต Reactor
โดยใชชารตพล็อตเตอรได
1 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนคอมพิวเตอร
2 ไปที่ buy.garmin.com/p/636376 และเลือก ซอฟตแวร
3 เลือก ดาวนโหลด
4 อานและยอมรับเงื่อนไข
5 เลือก ดาวนโหลด
6 เลือกตำแหนง และเลือก บันทึก
7 ดับเบิลคลิกไฟลที่ดาวนโหลด
8 เลือก ถัดไป
9 เลือกไดรฟที่เปนของการดหนวยความจำ แลวเลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น
10 บนชารตพล็อตเตอร ใหใสการดหนวยความจำลงไปในชองเสียบ
การด
11 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย > รีโมทไรสาย > รีโมท
ออโตไพลอต > อัปเดตซอฟตแวร
แถบทรอลิ่งมอเตอร Force™
คำเตือน
อยาเดินเครื่องมอเตอรในขณะที่ใบพัดไมไดอยูใตน้ำ การสัมผัสกับใบพัด
ที่กำลังหมุนอยูอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงได
อยาใชมอเตอรในบริเวณที่คุณหรือบุคคลอื่นในน้ำอาจสัมผัสโดนใบพัดที่
กำลังหมุนอยู
ถอดมอเตอรออกจากแบตเตอรี่ทุกครั้งกอนทำความสะอาดหรือทำการ
บำรุงรักษาใบพัดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
คุณจะตองรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอยางปลอดภัยและ
รอบคอบ ออโตไพลอตเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมเรือของคุณ ซึ่งไมสามารถทดแทนความรับผิดชอบในการควบคุม
แถบทรอลิ่งมอเตอร Force™
เรืออยางปลอดภัยของคุณได หลีกเลี่ยงอันตรายในการนำทางและอยา
ปลอยหางเสือโดยไมมีการควบคุม
เรียนรูการใชออโตไพลอตบนผืนน้ำเปดที่สงบและไมมีอันตราย
ใชความระมัดระวังเมื่อใชออโตไพลอตใกลอันตรายในน้ำ เชน ทาเรือ
สิ่งปลูกสราง และเรือลำอื่น
ขอควรระวัง
ขณะที่ใชคุณสมบัติออโตไพลอต ใหเตรียมพรอมที่จะหยุด เรงขึ้น หรือ
เลี้ยวอยางกะทันหัน
เมื่อจะเก็บหรือจะใชงานมอเตอร ใหตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะติดหรือถูก
บีบจากชิ้นสวนที่กำลังขยับอยู ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บได
เมื่อจะเก็บหรือจะใชงานมอเตอร ใหตระหนักถึงพื้นผิวที่ลื่นรอบมอเตอร
การลื่นไถลขณะกำลังเก็บหรือใชงานมอเตอรอาจสงผลใหเกิดการบาด
เจ็บได
คุณสามารถเชื่อมตอทรอลิ่งมอเตอร Force เขากับชารตพล็อตเตอรเพื่อดู
และควบคุมมอเตอรโดยใชชารตพล็อตเตอร
กำลังเชื่อมตอกับทรอลิ่งมอเตอร
คุณสามารถเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรแบบไรสายเขากับทรอลิ่งมอเตอร
Garmin Force ที่ใชรวมกันไดบนเรือของคุณเพื่อควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
จากชารตพล็อตเตอร
1 เปดชารตพล็อตเตอรและทรอลิ่งมอเตอร
2 เปดใชงานเครือขาย Wi‑Fi บนชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือขาย
ไรสาย Wi‑Fi, หนา 6)
3 ตรวจสอบใหแนใจวาชารตพล็อตเตอรนี้เปนโฮสตของเครือขาย (การ
เปลี่ยนโฮสต Wi‑Fi, หนา 6)
4 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย >
ทรอลิ่งมอเตอรของ Garmin
5 บนแผงจอแสดงผลทรอลิ่งมอเตอร ใหกด สามครั้งเพื่อเขาสูโหมด
จับคู
บนแผงจอแสดงผลทรอลิ่งมอเตอรจะเปนสีน้ำเงินทึบในขณะคนหา
การเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร และจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อการ
เชื่อมตอสำเร็จ
หลังจากที่ชารตพล็อตเตอรและทรอลิ่งมอเตอรเชื่อมตอสำเร็จแลว ใหเปด
ใชแถบโอเวอรเลยของทรอลิ่งมอเตอรเพื่อควบคุมมอเตอร (การเพิ่มการ
ควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ, หนา 37)
การเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ
หลังจากที่คุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรเขากับทรอลิ่งมอเตอร Force
แลว คุณตองเพิ่มแถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอรเขากับหนาจอเพื่อควบคุม
ทรอลิ่งมอเตอร
1 เปดหนาจอที่คุณตองการควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
2 เลือกตัวเลือก:
• จากหนารวมหรือแผนผัง SmartMode ใหเลือก เมนู > แกไข >
โอเวอรเลย
• จากเต็มหนาจอ ใหเลือก เมนู > แกไขโอเวอรเลย
3 เลือกแถบบนสุดหรือแถบลางสุด
4 เลือกแถบทรอลิ่งมอเตอร
ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้เพื่อเพิ่มการควบคุมทรอลิ่งมอเตอรในหนาจอ
ทั้งหมดที่คุณตองการควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
แถบควบคุมทรอลิ่งมอเตอรชวยใหคุณสามารถควบคุมทรอลิ่งมอเตอร
Force และดูสถานะของมอเตอร
เลือกรายการเพื่อใช ปุมจะสวางขึ้นเมื่อถูกเลือก เลือกรายการอีกครั้งเพื่อ
เลิกใช
สถานะแบตเตอรี่ของทรอลิ่งมอเตอร
เปดและปดใบพัด
ลดความเร็ว
37
มาตรวัดความเร็ว
เพิ่มความเร็ว
เปดใชงานการควบคุมการลองเรือที่ความเร็วเหนือพื้น (SOG) ปจจุบัน
ใชใบพัดดวยความเร็วสูงสุด
สถานะทรอลิ่งมอเตอร
เปดใชงานล็อคสมอ ซึ่งใชทรอลิ่งมอเตอรในการรักษาตำแหนงของคุณ
บังคับเลี้ยวทรอลิ่งมอเตอร
เมื่อล็อคสมออยู ใหเลื่อนตำแหนงตัวล็อคไปขางหนาถอยหลังซายหรือขวา
เปดใชงานการรักษาทิศมุงหนา (ตั้งคาและรักษาทิศมุงหนาปจจุบัน)
เมื่อทรอลิ่งมอเตอรอยูในการรักษาทิศมุงหนา แถบออโตไพลอตจะปรากฏ­
ขึ้นในแถบทรอลิ่งมอเตอร
เปดการตั้งคาทรอลิ่งมอเตอร
การตั้งคาทรอลิ่งมอเตอร
จากแถบทรอลิ่งมอเตอร เลือก
ปรับตั้ง: ปรับเข็มทิศของทรอลิ่งมอเตอร (การปรับเทียบเข็มทิศทรอลิ่งมอ
เตอร, หนา 38) และตั้งคาชดเชยหัวเรือของทรอลิ่งมอเตอร (การตั้ง
คาชดเชยหัวเรือ, หนา 38)
เกนสมอ: ตั้งคาการตอบสนองของทรอลิ่งมอเตอรเมื่ออยูในโหมดล็อค
สมอ หากคุณตองการใหทรอลิ่งมอเตอรตอบสนองมากขึ้น และ
เคลื่อนไหวเร็วขึ้น ใหเพิ่มคา หากมอเตอรเคลื่อนไหวมากเกินไป ให
ลดคา
การนำทางที่ได: ตั้งคาการตอบสนองของทรอลิ่งมอเตอรเมื่อนำทาง หาก
คุณตองการใหทรอลิ่งมอเตอรตอบสนองมากขึ้น และเคลื่อนไหวเร็ว
ขึ้น ใหเพิ่มคา หากมอเตอรเคลื่อนไหวมากเกินไป ใหลดคา
โหมดรักษาทิศมุงหนา: ตั้งคาโหมดรักษาทิศมุงหนา ตัวเลือกจัดแนวเรือ
จะพยายามรักษาใหเรือมุงหนาไปในทิศทางเดียวกัน ตัวเลือกไปที่จะ
พยายามนำทางเปนเสนตรงในทิศทางที่รองขอ
เปดเครื่องอัตโนมัต:ิ เปดทรอลิ่งมอเตอรเมื่อคุณจายไฟไปยังระบบ
ดานที่เก็บใบพัด: ตั้งคาดานของทรอลิ่งมอเตอรที่ใบพัดหมุนในขณะเก็บ
ทรอลิ่งมอเตอร ซึ่งจะเปนประโยชนเมื่อคุณจัดเก็บรายการอื่นๆ ใกล
กับใบพัดที่เก็บไว
ปุมลัด: เปดใชงานปุมลัดบนรีโมทคอนโทรลของทรอลิ่งมอเตอรเพื่อ
ทำงานรวมกับชารตพล็อตเตอรนี้โดยเฉพาะ ปุมจะทำงานรวมกับ
ชารตพล็อตเตอรไดครั้งละหนึ่งตัวเทานั้น
เรียกคาเริ่มตน: รีเซ็ตการตั้งคาทรอลิ่งมอเตอรเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
การกำหนดทางลัดใหกับปุมลัดของรีโมทคอนโทรลทรอลิ่งมอ­
เตอร
คุณสามารถเปดหนาจอที่ใชบอยอยางรวดเร็วไดโดยการกำหนดปุมทาง
ลัดบนรีโมทคอนโทรลทรอลิ่งมอเตอร คุณสามารถสรางทางลัดไปยังหนา
จอตางๆ เชน หนาจอโซนารและแผนที่
1 เปดหนาจอ
2 กดปุมลัดคางไว
คำแนะนำ: ทางลัดจะถูกบันทึกในหมวดหมู รายการโปรด พรอมกับ
หมายเลขปุมทางลัด
การปรับเทียบเข็มทิศทรอลิ่งมอเตอร
คุณตองปรับตั้งเข็มทิศในทรอลิ่งมอเตอรกอนที่คุณจะสามารถใช
คุณสมบัติของออโตไพลอตได
1 เดินเรือไปยังพื้นที่เปดของน้ำนิ่ง
> ปรับตั้ง > ปรับคาเข็มทิศ
2 จากแถบทรอลิ่งมอเตอร ใหเลือก
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การตั้งคาชดเชยหัวเรือ
ทรอลิ่งมอเตอรอาจไมอยูในแนวเดียวกับแนวกึ่งกลางของเรือของคุณ ขึ้น
อยูกับมุมในการติดตั้ง เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด คุณควรตั้งคาชดเชยหัว
เรือ
1 ปรับมุมของทรอลิ่งมอเตอร เพื่อใหอยูในแนวเดียวกับแนวกึ่งกลาง
ของเรือ
ของคุณโดยชี้ไปขางหนา
38
2 จากแถบทรอลิ่งมอเตอร ใหเลือก
> ปรับตั้ง > คาชดเชยหัวเรือ
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
ฟงกชันการทำงานของชารตพล็อตเตอรและวิทยุ VHF
ในเครือขาย
หากคุณมีวิทยุ NMEA 0183 VHFหรือวิทยุ NMEA 2000 VHF ที่เชื่อม
ตอกับชารตพล็อตเตอรของคุณ คุณสมบัติเหลานี้จะไดรับการเปดใชงาน
• ชารตพล็อตเตอรสามารถถายโอนตำแหนง GPS ไปยังวิทยุของคุณ
ได หากวิทยุของคุณสามารถใชงานดังกลาวได ขอมูลตำแหนง GPS
จะถูกสงดวยการเรียกระบบ DSC
• ชารตพล็อตเตอรสามารถรับขอมูลเหตุรายและตำแหนงของระบบการ
เรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล (DSC) จากวิทยุ
• ชารตพล็อตเตอรสามารถติดตามตำแหนงของเรือที่สงรายงาน
ตำแหนงได
หากคุณมีวิทยุ Garmin NMEA 2000 VHF ที่เชื่อมตอกับชารตพล็อต
เตอรของคุณ คุณสมบัติเหลานี้ไดรับการเปดใชงานเชนกัน
• ชารตพล็อตเตอรทำใหคุณสามารถตั้งคาและสงรายละเอียดการเรียก
ที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งไปยังวิทยุ Garmin VHF ของคุณได
• เมื่อคุณเริ่มตนสัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard จากวิทยุของ
คุณ ชารตพล็อตเตอรจะแสดงหนาจอ Man-Overboard และแจงให
คุณนำทางไปยังจุด Man-Overboard
• เมื่อคุณเริ่มตนสัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard จากชารต
พล็อตเตอรของคุณ วิทยุจะแสดงหนาสัญญาณแจงเหตุรายเพื่อเริ่มตน
สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard
เปดใชงาน DSC
เลือก ตั้งคา > เรือลำอื่นๆ > DSC
รายการ DSC
รายการ DSC คือบันทึกการเรียก DSCลาสุด และที่ติดตอ DSC อื่นๆ ที่
คุณปอน รายการ DSC สามารถมีรายการยอยไดถึง 100 รายการ
รายการ DSC แสดงการเรียกลาสุดจากเรือ หากการเรียกครั้งที่สองไดรับ
จากเรือลำเดียวกัน การเรียกนี้จะแทนที่การเรียกครั้งแรกในรายการเรียก
การดูรายการ DSC
ชารตพล็อตเตอรตองไดรับการเชื่อมตอกับวิทยุ VHF ที่สนับสนุน DSC
กอนคุณจึงจะสามารถดูรายการ DSC ได
เลือก ขอมูล > บัญชีรายการ DSC
การเพิ่มที่ติดตอ DSC
คุณสามารถเพิ่มเรือในรายการ DSC ของคุณได คุณสามารถเรียกที่
ติดตอ DSC จากชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ขอมูล > บัญชีรายการ DSC > เพิ่มรายชื่อ
2 ปอนหมายเลขรหัสกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (MMSI) ของเรือ
3 ปอนชื่อเรือ
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
สัญญาณแจงเหตุรายเรียกเขา
หากชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดและวิทยุ VHF ไดรับการเชื่อมตอ
โดยใช NMEA 0183 หรือ NMEA 2000 ชารตพล็อตเตอรจะแจงเตือน
คุณเมื่อวิทยุ VHF ของคุณไดรับสัญญาณแจงเหตุราย DSC หากขอมูล
ตำแหนงถูกสงมาพรอมกับสัญญาณแจงเหตุราย ขอมูลดังกลาวยังพรอม
ใชงานและไดรับการบันทึกรวมกับการเรียกดวย
จะระบุสัญญาณแจงเหตุรายในรายการ DSC และทำเครื่องหมาย
ตำแหนงของเรือบนแผนที่เดินเรือนำทาง ณ เวลาของสัญญาณแจงเหตุ
ราย
การนำทางไปยังเรือเมื่อมีเหตุราย
3 เลือก ทบทวน > สรางจุดหักเลี้ยว
การแกไขขอมูลในรายงานตำแหนง
1 เลือก ขอมูล > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน > แกไข
ในการปอนชื่อของเรือ ใหเลือก ชื่อ
ในการเลือกสัญลักษณใหม ใหเลือก สัญลักษณ หากมี
ในการปอนความเห็น ใหเลือก ขอคิดเห็น
ในการแสดงเสนทางเดินสำหรับเรือ หากวิทยุของคุณกำลังติดตาม
ตำแหนงของเรืออยู ใหเลือก การทดลอง
• ในการเลือกสีสำหรับเสนทางเดิน ใหเลือก เสนรอยทาง
•
•
•
•
จะระบุสัญญาณแจงเหตุรายในรายการ DSC และทำเครื่องหมาย
ตำแหนงของเรือบนแผนที่เดินเรือนำทาง ณ เวลาของสัญญาณแจงเหตุ
ราย
1 เลือก ขอมูล > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน > นำทางไปยัง
4 เลือก ไปที่ หรือ เสนทางไปยัง
การลบการเรียกรายงานตำแหนง
1 เลือก ขอมูล > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน > ลบรายงาน
สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard ที่เริ่มตนจากวิทยุ VHF
การดูรอยทางของเรือบนแผนที่
เมื่อชารตพล็อตเตอรไดรับการเชื่อมตอกับวิทยุ VHF ที่ใชรวมกันไดกับ
NMEA 2000 และคุณเริ่มตนสัญญาณแจงเหตุราย DSC สำหรับ ManOverboard จากวิทยุ ชารตพล็อตเตอรจะแสดงหนาจอ ManOverboard และแจงใหคุณนำทางไปยังจุด Man-Overboard หากคุณมี
ระบบออโตไพลอตที่ใชรวมกันไดซึ่งเชื่อมตอกับเครือขาย ชารตพล็อต
เตอรจะแจงเตือนใหคุณเริ่มการเลี้ยวของวิลเลียมสันไปยังจุด ManOverboard
หากคุณยกเลิกสัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard บนวิทยุ หนาจอ
ชารตพล็อตเตอรที่แจงเตือนใหคุณเปดใชงานการนำทางไปยังตำแหนง
Man-Overboard จะหายไป
สัญญาณแจงเหตุราย Man-Overboard และ SOS ที่เริ่มตนจา­
กชารตพล็อตเตอร
เมื่อชารตพล็อตเตอรของคุณไดรับการเชื่อมตอกับวิทยุ Garmin NMEA
2000 ที่ใชรวมกันได และคุณทำเครื่องหมายตำแหนง SOS หรือ ManOverboard วิทยุจะแสดงหนาสัญญาณแจงเหตุรายเพื่อที่คุณจะสามารถ
เริ่มตนสัญญาณแจงเหตุรายไดอยางรวดเร็ว
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการสงสัญญาณแจงเหตุรายจากวิทยุของคุณ โปรด
ดูคูมือผูใชวิทยุ VHF สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการทำเครื่องหมายตำแหนง
MOB หรือ SOS โปรดดู การทำเครื่องหมายตำแหนง SOS, หนา 16
การติดตามตำแหนง
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับวิทยุ VHF โดยใช NMEA 0183
คุณสามารถติดตามเรือที่สงรายงานตำแหนงมาได
คุณสมบัตินี้ยังมีใหใชงานรวมกับ NMEA 2000 เมื่อเรือสงขอมูล PGN ที่
ถูกตอง (PGN 129808; ขอมูลการเรียก DSC)
การเรียกรายงานตำแหนงทั้งหมดที่ไดรับจะถูกบันทึกในรายการ DSC
(รายการ DSC, หนา 38)
การดูรายงานตำแหนง
1 เลือก ขอมูล > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูรายละเอียดของรายงานตำแหนง ใหเลือก
• ในดูแผนทีเ่ ดินเรือที่ทำเครื่องหมายตำแหนง ใหเลือก
การนำทางไปยังเรือที่ติดตาม
1 เลือก ขอมูล > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
3 เลือก ทบทวน > นำทางไปยัง
4 เลือก ไปที่ หรือ เสนทางไปยัง
การสรางเวยพอยทที่ตำแหนงของเรือที่ติดตาม
1 เลือก ขอมูล > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกการเรียกรายงานตำแหนง
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
คุณสามารถดูรอยทางของเรือสำหรับเรือที่ติดตามทั้งหมดไดบนมุมมอง
แผนที่บางมุมมอง ตามคาเริ่มตน เสนสีดำจะระบุเสนทางของเรือ จุดสีดำ
จะระบุตำแหนงที่รายงานกอนหนานี้แตละตำแหนงของเรือที่ติดตาม และ
ธงสีฟาจะระบุตำแหนงของเรือที่รายงาน
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3 มิติ ใหเลือก เมนู > ชั้น > เรือลำอื่นๆ
> DSC > ติดตาม DSC
2 เลือกจำนวนชั่วโมงที่จะแสดงเรือที่ติดตามบนแผนที่เดินเรือ
ตัวอยางเชน หากคุณเลือก 4 ชั่วโมง จุดรอยทางทั้งหมดที่เกิดขึ้นมา
นอยกวาสี่ชั่วโมงจะปรากฏขึ้นสำหรับเรือที่ติดตามทั้งหมด
การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง
เมื่อคุณเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับวิทยุ Garmin VHF คุณสามารถใช
อินเตอรเฟซของชารตพล็อตเตอรในการตั้งคาการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบ
หนึ่งตอหนึ่ง
เมื่อการตั้งคาการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งจากชารตพล็อตเตอร
ของคุณ คุณสามารถเลือกชอง DSC ที่คุณตองการติดตอสื่อสารดวย
วิทยุจะสงคำขอนี้พรอมกับการเรียกของคุณ
การเลือกชอง DSC
หมายเหตุ: การเลือกชอง DSC ถูกจำกัดไวเฉพาะชองตางๆ ที่มีใหใช
งานในทุกคลื่นความถี่ ชองเริ่มตนคือ 72 หากคุณเลือกชองอื่น ชารต
พล็อตเตอรจะใชชองนั้นสำหรับการเรียกตอๆ มาจนกวาคุณจะเรียกโดย
ใชอีกชองหนึ่ง
1 เลือก ขอมูล > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกเรือหรือสถานีที่จะเรียก
3 เลือก ทบทวน > โทรดวยคลื่นวิทยุ > ชองสัญญาณ
4 เลือกชองที่มีใหใชงาน
การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง
หมายเหตุ: เมื่อเริ่มตนการเรียกจากชารตพล็อตเตอร หากวิทยุไมไดติด
ตั้งโปรแกรมตัวเลข MMSI ไว วิทยุจะไมไดรับขอมูลการเรียก
1 เลือก ขอมูล > บัญชีรายการ DSC
2 เลือกเรือหรือสถานีที่จะเรียก
3 เลือก ทบทวน > โทรดวยคลื่นวิทยุ
4 หากจำเปน ใหเลือก ชองสัญญาณ และเลือกชองใหม
5 เลือก สง
ชารตพล็อตเตอรสงขอมูลเกี่ยวกับการเรียกไปยังวิทยุ
6 บนวิทยุ Garmin VHF ใหทำการเรียกใหเสร็จสมบูรณ
การสรางการเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่งไปยังเปาหมาย
AIS
1 จากมุมมองแผนที่เดินเรือหรือแผนที่เดินเรือ 3 มิติ ใหเลือกเปาหมาย
AIS
2 เลือก เรือ AIS > โทรดวยคลื่นวิทยุ
3 หากจำเปน ใหเลือก ชองสัญญาณ และเลือกชองใหม
39
4 เลือก สง
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > การติดตั้ง Seven Marine > คาที่ตั้งลวง
ชารตพล็อตเตอรสงขอมูลเกี่ยวกับการเรียกไปยังวิทยุ
5 บนวิทยุ Garmin VHF ใหทำการเรียกใหเสร็จสมบูรณ
ตัววัดและกราฟ
ตัววัดและกราฟใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเครื่องยนตและสภาพแวดลอม
หากตองการดูขอมูล ตองเชื่อมตอหัวโซนารหรือเซนเซอรที่ใชรวมกันได
เขากับเครือขาย ในการดูขอมูล ตองเชื่อมตอหัวโซนารหรือเซนเซอรที่
ใชรวมกันไดเขากับเครือขาย
การดูตัววัด
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม
2 เลือกตัววัด
2
3
4
5
6
7
หนาของถัง
เลือกเซนเซอรระดับถังที่จะกำหนดคา
เลือก ชื่อ ปอนชื่อ และเลือก เสร็จ.
เลือก ประเภท และเลือกประเภทของเซนเซอร
เลือก รูปแบบ และเลือกสไตลของเซนเซอร
เลือก ความจุถัง ปอนความจุของถัง และเลือก เสร็จ
เลือก การปรับตั้งคาและทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อปรับระดับถัง
หากคุณไมปรับระดับถัง ระบบจะใชการตั้งคาเริ่มตนสำหรับระดับถัง
การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง
คุณสามารถตั้งคาการเตือนใหสงเสียงเมื่อปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เหลือในตัวเครื่องถึงระดับที่คุณระบุ
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > น้ำมันเชื้อเพลิง
2 หากจำเปน ใหเลือกระบบขับเคลื่อน
3 เลือก เปด
4 ปอนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือที่จะเรียกการเตือน
5 หากจำเปน ใหทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4 สำหรับระบบขับเคลื่อนทั้งหมด
การดูกราฟ
3 เลือก
หรือ
เพื่อดูหนาตัววัดอื่น
การเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในตัววัด
1 จากหนาจอตัววัด ใหเลือกตัววัดคางไว
2 เลือก แทนที่ขอมูล
3 เลือกประเภทขอมูล
4 เลือกขอมูลที่ตองการแสดง
การปรับแตงตัววัด
คุณสามารถเปลี่ยนแผนผังของหนาตัววัด ลักษณะการแสดงหนาตัววัด
ตลอดจนขอมูลในตัววัดแตละตัวได
1 เปดหนาตัววัด
2 เลือก เมนู > แทนที่ขอมูลตัววัด
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนขอมูลที่แสดงในตัววัด ใหเลือกตัววัดที่ตองการ
• ในการเปลี่ยนแผนผังตัววัดในหนา มุมมองของฉัน ใหเลือก
เปลี่ยนเคาโครง
• ในการเรียกคืนหนานี้กลับเปนมุมมองแบบเดิม ใหเลือก เรียกคืน
มุมมองเริ่มตน
การปรับแตงขีดจำกัดตัววัดเครื่องยนตและตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง
คุณสามารถกำหนดคาขีดจำกัดบนและลาง รวมถึงชวงการทำงาน
มาตรฐานที่ตองการของตัววัด
หมายเหตุ: ตัวเลือกบางตัวอาจไมพรอมใชงานสำหรับตัววัดบางตัว
1 จากหนาจอตัววัดที่เกี่ยวของ ใหเลือก เมนู > ตั้งคาขีดจำกัดเกจวัด
2 เลือกตัววัดที่ตองการปรับแตง
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งคาต่ำสุดของชวงการทำงานมาตรฐาน ใหเลือก คาต่ำสุด
• ในการตั้งคาสูงสุดของชวงการทำงานมาตรฐาน ใหเลือก คาสูงสุด
• ในการตั้งคาขีดจำกัดลางของตัววัดที่ต่ำกวาคาพิกัดต่ำสุด ให
เลือก สเกลต่ำสุด
• ในการตั้งคาขีดจำกัดบนของตัววัดที่สูงกวาคาพิกัดสูงสุด ใหเลือก
สเกลสูงสุด
4 เลือกคาขีดจำกัด
5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อตั้งคาขีดจำกัดตัววัดเพิ่มเติม
การกำหนดคาเซนเซอรระดับถัง
ประกาศ
คุณตองเชื่อมตอเซนเซอรเชื้อเพลิงกับอินพุต 1, 2, 3 หรือ 4
40
กอนที่คุณจะสามารถดูกราฟการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตางๆ เชน
อุณหภูมิ ความลึก และลม คุณตองมีหัวโซนารหรือเซนเซอรที่เหมาะสม
ซึ่งเชื่อมตอกับเครือขาย
1 เลือก ขอมูล > กราฟ
2 เลือกกราฟ
การตั้งคาชวงกราฟและสเกลเวลา
คุณสามารถระบุจำนวนเวลาและชวงความลึกที่ปรากฏในกราฟความลึก
และอุณหภูมิน้ำ
1 จากกราฟ ใหเลือก ตั้งคากราฟ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งคาสเกลเวลาที่ใช เลือก ชวงเวลา การตั้งคาเริ่มตนคือ
10 นาที การเพิ่มสเกลเวลาที่ใชชวยใหคุณสามารถดูรูปแบบขอมูล
ตลอดชวงเวลาที่ผานมาไดยาวนานยิ่งขึ้น การลดสเกลเวลาที่ใช
ชวยใหคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตลอดชวงเวลาที่ผานมา
ไมนานได
• ในการตั้งคาสเกลของกราฟ เลือก สเกล การเพิ่มสเกลชวยใหคุณ
สามารถดูรูปแบบขอมูลในคาที่อานไดมากขึ้น การลดสเกลชวยให
คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบขอมูลไดมากขึ้น
การปรับทริมที่ใชงาน
ทริมที่ใชงานควบคุมระดับพิตชและโรลของเรือ พิตช
คือการเคลื่อนที่
ไปขางหนาและขางหลังของเรือบนแกนศูนยกลาง โดยสัมพันธกับพื้นผิว
ของน้ำ โรล
คือการเคลื่อนที่ทางดานขางของเรือบนแกนศูนยกลาง
คุณสามารถปรับทริมที่ใชงานเพื่อจำกัดระดับพิตชและโรลจากระดับทริม
ที่คุณตองการ
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > ทริมที่ใชงาน
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการปรับการเคลื่อนที่ไปขางหนาและขางหลัง ใหเลือก พิตชที่
ใชงาน
• ในการปรับการเคลื่อนที่ทางดานขาง ใหเลือก โรลที่ใชงาน
การปรับความไวทริมที่ใชงาน
คุณสามารถปรับความไวทริมที่ใชงานเพื่อจำกัดระดับพิตชและโรลจากระ
ดับทริมที่คุณตองการ
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > ทริมที่ใชงาน > เมนู > ความไวที่ใช
งาน
ตัววัดและกราฟ
2 ปรับระดับความไว
ในการเปดหนา InReach® ใหเลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม >
InReach®
การดูกราฟ
กอนที่คุณจะสามารถดูกราฟการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตางๆ เชน
อุณหภูมิ ความลึก และลม คุณตองมีหัวโซนารหรือเซนเซอรที่เหมาะสม
ซึ่งเชื่อมตอกับเครือขาย
เลือก ขอมูล > การเดินทางและกราฟ > กราฟ
การตั้งคาชวงกราฟและสเกลเวลา
คุณสามารถระบุจำนวนเวลาและชวงความลึกที่ปรากฏในกราฟความลึก
และอุณหภูมิน้ำ
1 จากกราฟ ใหเลือก ตั้งคากราฟ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการตั้งคาสเกลเวลาที่ใช เลือก ชวงเวลา การตั้งคาเริ่มตนคือ
10 นาที การเพิ่มสเกลเวลาที่ใชชวยใหคุณสามารถดูรูปแบบขอมูล
ตลอดชวงเวลาที่ผานมาไดยาวนานยิ่งขึ้น การลดสเกลเวลาที่ใช
ชวยใหคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตลอดชวงเวลาที่ผานมา
ไมนานได
• ในการตั้งคาสเกลของกราฟ เลือก สเกล การเพิ่มสเกลชวยใหคุณ
สามารถดูรูปแบบขอมูลในคาที่อานไดมากขึ้น การลดสเกลชวยให
คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบขอมูลไดมากขึ้น
ขอมูลตัวเรือ
เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับเครื่องยนต EVC 2.0 Volvo Penta ที่
เขากันได คุณจะสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต
เลือก ขอมูล > ขอมูลตัวเรือ
ตัวชวยการบำรุงรักษา
เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับเครื่องยนต Volvo Penta ที่เขากันได
คุณจะสามารถดูเวลาบริการซอมเครื่องยนตครั้งตอไป ในชั่วโมงหรือวัน
เครื่องยนตที่เหลือ
เลือก ขอมูล > ขอมูลตัวเรือ > ตัวชวยการบำรุงรักษา
หลังจากที่คุณซอมบำรุงเครื่องยนตแลว ใหเลือกเครื่องยนต และเลือก
รีเซ็ตการแจงเตือนการซอมบำรุง
ขอมูลระดับน้ำมัน
เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับเครื่องยนต Volvo Penta ที่และ
เซนเซอรระดับน้ำมันเครื่องหรือเซนเซอรระดับน้ำมันเกียรเขากันได คุณ
สามารถดูขอมูลเกี่ยวกับระดับน้ำมันเครื่องและระดับน้ำมันเกียร
เลือก ขอมูล > ขอมูลตัวเรือ > ระดับน้ำมัน
ขอมูลระบบขับเคลื่อน
เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับเครื่องยนต Volvo Penta ที่เขากันได
คุณจะสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับประเภทเครื่องยนต จำนวนระบบขับเคลื่อน
ประเภทการขับเคลื่อน อัตราเครื่องยนต ระบบไฟฟา และการสราง EVC
เลือก ขอมูล > ขอมูลตัวเรือ > ขอมูลระบบขับเคลื่อน
ขอมูลเครือขาย EVC
เมื่อชารตพล็อตเตอรเชื่อมตอกับเครื่องยนต Volvo Penta ที่เขากันได
คุณจะสามรถดูขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย EVC เชนคุณสมบัติ สวนประกอบ
เวอรชันซอฟตแวร และการปรับเทียบ
เลือก ขอมูล > ขอมูลตัวเรือ > เครือขาย EVC
ขอความ inReach
®
คำเตือน
ไมอานหรือตอบการแจงเตือนในขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอ
สภาพบนน้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการ
เสียชีวิต
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ inReach Mini กับชารตพล็อตเตอรเพื่อดู
ตอบ หรือสงขอความที่ตั้งลวงหนาจากชารตพล็อตเตอร
หมายเหตุ: อุปกรณ inReach Mini ตองเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรและ
รับสัญญาณดาวเทียมเพื่อสงและรับขอความโดยใชชารตพล็อตเตอร
ขอมูลตัวเรือ
การเชื่อมตออุปกรณ inReach กับชารตพล็อตเตอร
คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ inReach ที่ใชรวมกันไดกับชารตพล็อต
เตอรเพื่อจัดการขอความ
1 ใหอุปกรณ inReach อยูในระยะ 3 ม. (10 ฟุต) ของชารตพล็อตเตอร
2 จากเมนูหลักของอุปกรณ inReach ใหเลือก ตั้งคาอื่น ๆ > ANT+ >
สถานะ > เปด
3 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > InReach®
> เริ่มการจับคู
ชารตพล็อตเตอรจะเริ่มตนคนหาและเชื่อมตอกับอุปกรณ inReach
การดำเนินการนี้อาจใชเวลาถึง 60 วินาที
4 หากจำเปน ใหเปรียบเทียบรหัสบนอุปกรณ inReach กับชารตพล็อต
เตอรและเลือกตกลงหากตรงกัน
inReach และชารตพล็อตเตอรจะเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่ออยูภายใน
ระยะ
การรับขอความ inReach
เมื่ออุปกรณ inReach ไดรับขอความ ปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอ GLASS COCKPIT ชั่วขณะ
• ในการดูขอความทั้งหมด ใหเลือก ทบทวน
• ในการปดปอปอัพการแจงเตือน ใหเลือก ตกลง หรือรอใหการแจง
เตือนปดโดยอัตโนมัติ
การสงขอความ inReach ที่ตั้งลวงหนา
ขอความที่ตั้งลวงหนาคือขอความที่คุณสรางที่ explore.garmin.com
ขอความที่ตั้งลวงหนามีขอความตัวอักษรที่กำหนดไวลวงหนาและผูรับ
1 จากหนา InReach® ใหเลือก ขอความ > สง inReach ที่ตั้งลวงหนา
2 เลือกขอความที่ตั้งลวงหนา
3 เลือก สง
การตอบกลับขอความ inReach
คุณสามารถตอบกลับขอความ inReach ดวยขอความที่เขียนไวแลว
1 จากหนา InReach® เลือก ขอความ
รายการขอความที่สงและขอความที่ไดรับปรากฏขึ้น
2 เลือกขอความที่ไดรับ
3 เลือก ตอบกลับ
4 เลือกขอความ
5 เลือก สง
การสลับสายแบบดิจิตอล
คุณสามารถใชชารตพล็อตเตอรในการตรวจสอบและควบคุมวงจรเมื่อมี
การเชื่อมตอระบบที่ใชรวมกันได
ตัวอยางเชน คุณสามารถควบคุมแสงภายในและแสงนำทางของเรือได
คุณยังสามารถตรวจสอบวงจรของบอพักปลาไดดวย
ในการเขาถึงการควบคุมการสลับสายแบบดิจิตอล ใหเลือก A/V, ตัววัด,
การควบคุม > การสลับ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและการกำหนดคาระบบการสลับ
สายแบบดิจิตอล โปรดติดตอตัวแทนจำหนาย Garmin ของคุณ
การเพิ่มและการแกไขหนาสวิตชดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มและปรับแตงหนาสวิตชดิจิตอลไปยังชารตพล็อตเตอรได
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > การสลับ > เมนู > ตั้งคาอื่น ๆ
2 เลือก เพิ่มหนา หรือ แกไขหนา
3 ตั้งคาหนาตามตองการ:
• ในการปอนชื่อของหนา ใหเลือก ชื่อ
• ในการตั้งคาสวิตช ใหเลือก แกไขสวิตช
• ในการเพิ่มภาพของเรือ ใหเลือก เพิ่มภาพ BoatView
41
หมายเหตุ: คุณสามารถโหลดภาพเรือของคุณลงในอุปกรณเพื่อ
ใชเปนภาพ หรือใชภาพเริ่มตนได คุณยังสามารถปรับมุมมองและ
ตำแหนงการวางของภาพไดดวย
ระดับน้ำ กระแสน้ำ และขอมูลเกี่ยวกับทองฟา
ขอมูลสถานีพยากรณระดับน้ำ
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีพยากรณระดับน้ำสำหรับวันที่และเวลา
เฉพาะ รวมถึงความสูงของระดับน้ำ และเวลาที่จะเกิดระดับน้ำขึ้นและลง
ครั้งถัดไป ตามคาเริ่มตน ชารตพล็อตเตอรจะแสดงขอมูลระดับน้ำสำหรับ
สถานีพยากรณระดับน้ำ วันที่ปจจุบัน ชั่วโมงกอน ที่ดูลาสุด
เลือก ขอมูล > กระแสน้ำขึ้น/ลง > น้ำขึ้นน้ำลง
ขอมูลสถานีกระแสน้ำ
หมายเหตุ: ขอมูลสถานีกระแสน้ำมีใหใชงานรวมกับแผนที่โดยละเอียด
บางแผนที่
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีกระแสน้ำสำหรับวันที่และเวลาเฉพาะ
รวมถึงความเร็วกระแสน้ำ และระดับของกระแสน้ำ ตามคาเริ่มตน ชารต
พล็อตเตอรจะแสดงขอมูลกระแสน้ำสำหรับสถานีกระแสน้ำที่ดูครั้งลาสุด
และขอมูลสำหรับวันที่และเวลาปจจุบัน
เลือก ขอมูล > กระแสน้ำขึ้น/ลง > กระแสน้ำ
ขอมูลเกี่ยวกับทองฟา
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับพระอาทิตยขึ้น พระอาทิตยตกดิน พระจันทร
ขึ้น พระจันทรตกดิน ขางขึ้นขางแรม และตำแหนงการดูทองฟาที่ใกล
เคียงของพระอาทิตยและพระจันทร กึ่งกลางของหนาจอแสดงถึงทองฟา
เหนือศีรษะ และวงแหวนรอบนอกสุดแสดงถึงเสนขอบฟา ตามคาเริ่มตน
ชารตพล็อตเตอรแสดงขอมูลเกี่ยวกับทองฟาสำหรับวันที่และเวลาปจจุบัน
เลือก ขอมูล > กระแสน้ำขึ้น/ลง > ทองฟา
การดูสถานีระดับน้ำ, สถานีกระแสน้ำ หรือขอมูล­
ทองฟาสำหรับวันเดือนปที่ตางกัน
1 เลือก ขอมูล > กระแสน้ำขึ้น/ลง
2 เลือก น้ำขึ้นน้ำลง, กระแสน้ำ หรือ ทองฟา
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูขอมูลสำหรับวันเดือนปที่ตางกัน ใหเลือก เปลี่ยนวันที่ >
แมนนวล และใสวันเดือนป
• ในการดูขอมูลสำหรับวันนี้ ใหเลือก เปลี่ยนวันที่ > กระแสไฟฟา
• หากมีอยู ในการดูขอมูลสำหรับวันหลังจากวันเดือนปที่แสดง ให
เลือก วันถัดไป
• หากมีอยู ในการดูขอมูลสำหรับวันหลังจากวันเดือนปที่แสดง ให
เลือก วันกอนหนา
การดูขอมูลสำหรับระดับน้ำที่ตางกันหรือสถานี­
กระแสน้ำ
1
2
3
4
เลือก ขอมูล > กระแสน้ำขึ้น/ลง
เลือก น้ำขึ้นน้ำลง หรือ กระแสน้ำ
เลือก สถานีใกลๆ
เลือกสถานี
การดูขอมูลสถิติจากแผนที่เดินเรือนำทาง
1 จากแผนที่หรือมุมมองแผนที่ 3D ใหเลือกตำแหนง
2 เลือก สารสนเทศ
3 เลือก น้ำขึ้นน้ำลง, กระแสน้ำ หรือ ทองฟา
ตัวจัดการคำเตือน
การดูขอความ
1 เลือก ขอมูล > ตัวจัดการคำเตือน
2 เลือกขอความ
3 เลือก ทบทวน
42
การจัดเรียงและคัดกรองขอความ
1 เลือก ขอมูล > ตัวจัดการคำเตือน > เรียง/กรอง
2 เลือกตัวเลือกเพื่อจัดเรียงหรือคัดกรองรายการขอความ
การบันทึกขอความไปที่การดหนวยความจำ
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูล > ตัวจัดการคำเตือน > บันทึกไปที่การด
การลางขอความทั้งหมด
เลือก ขอมูล > ตัวจัดการคำเตือน > ลางตัวจัดการคำเตือน
Media Player
หมายเหตุ: คุณลักษณะ Media Player ใชไมไดกับชารตพล็อตเตอรบาง
รุน
หมายเหตุ: คุณสมบัติบางอยางจะใชไมไดใน Media Player ที่เชื่อมตอ
บางรุน
หากคุณมีสเตอริโอที่ใชรวมกันเชื่อมตอกับเครือขาย NMEA 2000 หรือ
Garmin Marine Network คุณสามารถควบคุมสเตอริโอนั้นดวยชารต
พล็อตเตอรได ชารตพล็อตเตอรจะตรวจพบ Media Player โดยอัตโนมัติ
เมื่อเชื่อมตอ
คุณสามารถเลนสื่อจากที่มาที่เชื่อมตอกับ Media Player และที่มาที่เชื่อม
ตอกับเครือขาย
การเปด Media Player
กอนที่คุณจะเปด Media Player ได คุณตองเชื่อมตออุปกรณที่ใชกันได
กับชารตพล็อตเตอร
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > สื่อ
ไอคอน
หมายเหตุ: อุปกรณบางรุนจะไมมีไอคอนเหลานี้
ไอคอน
คำอธิบาย
บันทึกหรือลบชองเปนการตั้งคาลวงหนา
เลนซ้ำทุกเพลง
เลนซ้ำเพลงเดียว
คนหาสถานีหรือขามเพลง
สับเปลี่ยน
การเลือกอุปกรณสื่อและที่มา
คุณสามารถเลือกที่มาของสื่อที่เชื่อมตอกับสเตอริโอ เมื่อคุณมีสเตอริโอ
หรืออุปกรณสื่อที่เชื่อมตอกับเครือขายหลายตัว คุณสามารถเลือกอุปกรณ
จากอุปกรณที่คุณตองการเลนเพลงได
หมายเหตุ: คุณสามารถเลนสื่อไดจากที่มาที่เชื่อมตอกับสเตอริโอเทานั้น
หมายเหตุ: คุณลักษณะบางตัวไมพรอมใชบนอุปกรณและที่มาของสื่อ
ทั้งหมด
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก อุปกรณและเลือกสเตอริโอ
2 จากหนาสื่อ ใหเลือก ที่มาและเลือกที่มาของสื่อ
หมายเหตุ: ปุม อุปกรณ จะปรากฏเมื่อมีอุปกรณสื่อที่เชื่อมตอกับเครือ
ขายมากกวาหนึ่งอุปกรณ
หมายเหตุ: ปุม ที่มา จะปรากฏขึ้นสำหรับอุปกรณที่รองรับที่มาของสื่อ
หลายแหลงเทานั้น
การเลนเพลง
เรียกดูเพลง
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เรียกดู หรือ เมนู > เรียกดู
2 เลือก เลือก หรือเลือกตัวเลือก
การเปดใชงานคนหาดวยตัวอักษรและตัวเลข
คุณสามารถเปดใชคุณลักษณะการคนหาดวยตัวอักษรและตัวเลขเพื่อ
คนหาเพลงหรืออัลบั้มในรายการขนาดใหญ
ระดับน้ำ กระแสน้ำ และขอมูลเกี่ยวกับทองฟา
จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เมนู > การติดตั้งโซนาร > คนหาอักษรเลข
การตั้งคาเพลงเพื่อเลนซ้ำ
1 ในขณะที่เลนเพลง ใหเลือก เมนู > ซ้ำ
2 ถาจำเปน ใหเลือก เดี่ยว
ในการฟงสถานี DAB คุณตองมีอุปกรณที่เหมาะสม (การเลน DAB,
หนา 43) สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมตออะแดปเตอร DAB และ
เสาอากาศ โปรดดูคำแนะนำการติดตั้งที่มาพรอมกับอะแดปเตอรและเสา
อากาศของคุณ
การตั้งคาใหเลนซ้ำทุกเพลง
การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เมนู > การติดตั้งโซนาร > พื้นที่เครื่องรับ
2 เลือกตัวเลือก
การตั้งคาใหเลนเพลงแบบสับเปลี่ยน
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เมนู > สับเปลี่ยน
2 หากจำเปน ใหเลือกตัวเลือก
การเปลี่ยนสถานีวิทยุ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือกที่มาที่เกี่ยวของ เชน FM
2 เลือก หรือ เพื่อปรับหาสถานี
จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เมนู > ซ้ำ > ทั้งหมด
การเขารวมเครือขาย FUSION PartyBus™
คุณสามารถเลนเพลงจากสเตอริโอที่ใชรวมกันไดอื่นๆ ที่เชื่อมตอกับเครือ
ขาย FUSION PartyBus สเตอริโอ FUSION PartyBus เครื่องหนึ่งตอง
เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรโดยใชเครือขาย NMEA 2000
หมายเหตุ: สเตอริโอโซน FUSION PartyBus เชน สเตอริโอโซน
Apollo™ SRX400 ไมสามารถสตรีมที่มาไปยังอุปกรณ FUSION
PartyBus อื่นบนเครือขายได ดวยสาเหตุนี้ สเตอริโอโซนจะไมปรากฏ
เปนที่มาที่ใชไดในชารตพล็อตเตอร
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก ที่มา
หมายเหตุ: หลังจากสักครู สเตอริโอ FUSION PartyBus ที่ใชรวม
กันไดจะปรากฏเปนที่มา
2 เลือกสเตอริโอ FUSION PartyBus
3 ในกรณีที่จำเปน ใหเลือก ที่มา และเลือกที่มาอื่นที่เชื่อมตอกับ
สเตอริโอ FUSION PartyBus
ในการออกจากเครือขาย FUSION PartyBus คุณสามารถเลือก ที่มา >
ออกจาก PartyBus
การปรับระดับเสียง
การปดเสียงสื่อ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก
2 หากจำเปน ใหเลือก เลือก
การเปดและปดใชงานโซน
ถาคุณไดตอสายลำโพงของเรือของคุณลงในโซน คุณสามารถเปดใช
โซนที่ตองการและเปดโซนที่ไมใชได
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก เมนู > ระดับเสียง > เปด/ปดใชงานโซน
2 เลือกโซน
วิทยุ VHF
หมายเหตุ: คุณสมบัติเหลานี้ใชไดกับสเตอริโอที่มีเครื่องรับสัญญาณ
VHF บางรุน
การสแกนชอง VHF
คาที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกสถานี AM และ FM ที่คุณชื่นชอบเปนคาที่ตั้งลวงหนา
ไดเพื่อใหเปดหาไดงาย
คุณสามารถบันทึกสถานี SiriusXM ที่คุณชื่นชอบถาคุณเชื่อมตอกับ
เครื่องรับ SiriusXM เสริมและเสาอากาศ
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB ที่คุณชื่นชอบไดหากคุณเชื่อมตอกับเสา
อากาศ DAB เสริม
การบันทึกสถานีเปนคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อที่เกี่ยวของ ใหปรับหาสถานีเพื่อบันทึกเปนคาที่ตั้งลวง
หนา
2 เลือก คาที่ตั้งลวงหนา > เพิ่มชองปจจุบัน
การเลือกคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อที่เกี่ยวของ ใหเลือก คาที่ตั้งลวงหนา
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
3 เลือก ปรับหาชอง
การลบคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อที่เกี่ยวของ ใหเลือก คาที่ตั้งลวงหนา
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
3 เลือก ลบชองปจจุบัน
การเลน DAB
เมื่อคุณเชื่อมตอโมดูลและเสาอากาศ Digital Audio Broadcasting
(DAB) ที่ใชรวมกันได เชน FUSION MS-DAB100A เขากับสเตอริโอ
ที่ใชรวมกันไดคุณก็สามารถจูนหาและเลนสถานี DAB ได
ในการใชที่มา DAB คุณตองอยูในพื้นที่ที่สามารถใช DAB ได และเลือก
พื้นที่ของเครื่องรับ (การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ DAB, หนา 43)
®
กอนที่คุณจะสแกนชอง VHF ไดคุณตองตั้งแลงที่มาเปน VHF กอน
คุณสามารถตรวจดูชอง VHF ที่บันทึกไวเปนการตั้งคาลวงหนาสำหรับ
กิจกรรม และสลับไปชองที่ใชงานอยูอัตโนมัติ
จากหนาสื่อ VHF ใหเลือก สแกน
การปรับสเควลซของ VHF
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใชไดในกับสเตอริโอที่มีเครื่องรับสัญญาณ VHF
บางรุน
1 จากหนาที่มา VHF ใหเลือก เมนู > สเควลซ
2 ใชแถบเลื่อนเพื่อปรับสเควลซของ VHF
วิทยุ
ในการฟงวิทยุ AM หรือ FM คุณตองเชื่อมตอเสาอากาศ AM/FM ทาง
ทะเลที่เหมาะสมเขากับสเตอริโออยางถูกตอง และอยูในระยะของสถานี
ออกอากาศ สำหรับวิธีเชื่อมตอเสาอากาศ AM/FM ใหดูที่วิธีการติดตั้ง
สเตอริโอ
ในการฟงวิทยุ SiriusXM คุณตองมีอุปกรณและการสมัครสมาชิกที่
เหมาะสม (วิทยุดาวเทียม SiriusXM, หนา 44) สำหรับวิธีเชื่อมตอ
SiriusXM Connect Vehicle Tuner ใหดูที่วิธีการติดตั้งสเตอริโอ
®
Media Player
การเปลี่ยนโหมดการปรับ
คูณสามารถเปลี่ยนวิธีเลือกสถานีสำหรับสื่อบางชนิดเชน วิทยุ FM หรือ
AM ได
หมายเหตุ: โหมดการปรับบางโหมดใชไมไดกับที่มาสื่อทุกแหลง
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก เมนู > โหมดการปรับ
2 เลือกตัวเลือก
3 หากจำเปน ใหเลือก เลือก
การตั้งคาพื้นที่เครื่องรับ DAB
คุณตองเลือกพื้นที่ที่คุณอยูเพื่อรับสัญญาณสถานี DAB อยางถูกตอง
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เมนู > การติดตั้งโซนาร > พื้นที่เครื่องรับ
2 เลือกพื้นที่ที่คุณอยู
การสแกนสถานี DAB
กอนที่คุณจะสแกนสถานี DAB ได คุณตองเชื่อมตอกับโมดูลและเสา
อากาศ DAB ที่ใชรวมกันได (ไมมีให) เขากับสเตอริโอ เนื่องจากมีการ
ออกอากาศสัญญาณ DAB ในประเทศที่เลือกเทานั้น คุณจึงตองตั้งพื้นที่
เครื่องรับเปนตำแหนงที่มีการออกอากาศสัญญาณ DAB
1 เลือกที่มา DAB
2 เลือก สแกน เพื่อสแกนสถานี DAB ที่มีอยู
เมื่อสแกนเสร็จแลว จะเริ่มเลนสถานีแรกที่พรอมเลนในชุดสถานีแรกที่
พบ
43
หมายเหตุ: หลังจากสแกนครั้งแรกแลว คุณสามารถเลือก สแกน อีก
ครั้งเพื่อสแกนสถานี DAB อีกครั้ง เมื่อสแกนอีกครั้งเสร็จแลว ระบบจะ
เริ่มเลนสถานีแรกในชุดที่คุณกำลังฟงอยูขณะเริ่มการสแกนอีกครั้ง
การเปลี่ยนสถานี DAB
1 เลือกที่มา DAB
2 ถาจำเปน ใหเลือก สแกน เพื่อสแกนสถานี DAB ทองถิ่น
3 เลือก หรือ เพื่อเปลี่ยนสถานี
เมื่อเลนถึงสถานีสุดทายของชุด สเตอริโอจะเปลี่ยนไปเลนสถานีแนกที่
พรอมเลนในชุดสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ
คำแนะนำ: คุณสามารถกด
หรือ
คางไวเพื่อเปลี่ยนชุดสถานี
การเลือกสถานี DAB จากรายการ
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > สถานี
2 เลือกสถานีจากรายการ
การเลือกสถานี DAB จากหมวดหมู
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > หมวดหมู
2 เลือกหมวดหมูจากรายการ
3 เลือกสถานีจากรายการ
คา DAB ที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB ที่คุณชื่นชอบเปนคาที่ตั้งลวงหนาเพื่อให
เปดหาไดงาย
คุณสามารถบันทึกสถานี DAB เปนคาที่ตั้งลวงหนาไดถึง 15 สถานี
การบันทึกสถานี DAB เปนคาที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือกสถานีที่ตองการบันทึกเปนคาที่ตั้งลวง
หนา
2 เลือก เรียกดู > คาที่ตั้งลวงหนา > บันทึกปจจุบัน
การเลือกคา DAB ที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > คาที่ตั้งลวงหนา > ดูคาที่ตั้ง
ลวงหนา
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาจากรายการ
การลบคา DAB ที่ตั้งลวงหนา
1 จากหนาจอสื่อ DAB ใหเลือก เรียกดู > คาที่ตั้งลวงหนา.
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการลบคาที่ตั้งลวงหนาหนึ่งคา ใหเลือก ลบคาที่ตั้งลวงหนา
และเลือกคาที่ตั้งลวงหนา
• ในการลบคาที่ตั้งลวงหนาทั้งหมด ใหเลือก ลบคาที่ตั้งลวงหนา
ทั้งหมด
วิทยุดาวเทียม SiriusXM
เมื่อคุณติดตั้งและเชื่อมตอสเตอริโอ FUSION-Link™ และ SiriusXM
Connect Tuner เขากับชารตพล็อตเตอรคุณอาจใชวิทยุดาวเทียม
SiriusXM ไดโดยขึ้นอยูกับการสมัครสมาชิกของคุณ
การหา ID วิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะเปดใชการสมัครสมาชิก SiriusXM ของคุณได คุณตองมี ID
วิทยุของ SiriusXM Connect Tuner กอน
คุณสามารถหา ID วิทยุ SiriusXM ไดที่ดานหลังของ SiriusXM
Connect Tuner, ดานหลังของบรรจุภัณฑ หรือเปลี่ยนชองชารตพล็อต
เตอรไปที่ชอง 0
1 เลือก สื่อ > ที่มา > SiriusXM
2 เปลี่ยนไปชอง 0
ID วิทยุ SiriusXM ไมมีตัวอักษร I, O, S, หรือ F
การเปดใชงานการสมัครสมาชิก SiriusXM
1 เมื่อเลือกที่มา SiriusXM แลว ใหปรับไปชอง 1
คุณควรไดยินชองตัวอยาง ถาไมไดยิน ใหตรวจสอบการติดตั้ง
SiriusXM Connect Tuner และเสาอากาศ และการเชื่อมตอ แลวจึง
ลองอีกครั้ง
2 เปลี่ยนเปนชอง 0 เพื่อหา ID วิทยุ
3 ติดตอฝายดูแลผูฟง SiriusXM ทางโทรศัพทไดที่ (866) 635-2349
หรือไปที่ www.siriusxm.com/activatenow เพื่อสมัครสมาชิกใน
สหรัฐอเมริกา ติดตอ SiriusXM ทางโทรศัพทไดที่ (877) 438-9677
44
หรือไปที่ www.siriusxm.ca/activatexm เพื่อสมัครสมาชิกใน
แคนาดา
4 แจง ID วิทยุ
โดยปกติแลวขั้นตอนการเปดใชงานจะใชเวลา 10 ถึง 15 นาที แตก็
อาจใชเวลาถึงชั่วโมงได ในการให SiriusXM Connect Tuner รับ
ขอความเปดใชงาน ตองเปดเครื่องและรับสัญญาณ SiriusXM
5 หากไมเปดใชงานบริการภายในหนึ่งชั่วโมง ใหไปที่
http://care.siriusxm.com/refresh หรือติดตอฝายดูแลผูฟง
SiriusXM ทางโทรศัพทที่ 1-866-635-2349
การปรับแตงแนะนำชอง
ชองวิทยุ SiriusXM จะไดรับการจัดเปนหมวดหมู คุณสามารถเลือกหมวด
หมูชองที่ปรากฏบนแนะนำชองได
เลือกตัวเลือก:
• ถาอุปกรณสื่อเปนสเตอริโอ FUSION-Link ใหเลือก สื่อ > เรียกดู
> ชองสัญญาณ
• ถาอุปกรณสื่อเปนเสาอากาศ GXM™ ใหเลือก สื่อ > ประเภท
การบันทึกชอง SiriusXM ในคาที่ตั้งลวงหนา
คุณสามารถบันทึกชองที่คุณชื่นชอบไปที่คาที่ตั้งลวงหนาได
1 เลือก สื่อ
2 เลือกชองรายการเพื่อบันทึกเปนรายการที่ตั้งลวงหนา
3 เลือกตัวเลือก:
• หากอุปกรณสื่อเปนสเตอริโอ FUSION-Link ใหเลือก เรียกดู >
คาที่ตั้งลวงหนา
• หากถาอุปกรณสื่อเปนเสาอากาศ GXM ใหเลือก เมนู > คาที่ตั้ง
ลวงหนา > เพิ่มชองปจจุบัน
การปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครอง SiriusXM
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เรียกดู > ผูปกครอง > ปลดล็อค
2 ปอนรหัสผานของคุณ
รหัสผานเริ่มตนคือ 0000
การตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองบนชองวิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองไดนั้นตองทำการปลดล็อค
การควบคุมโดยผูปกครองกอน
คุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครองจะอนุญาตใหคุณจำกัดการเขาถึง
ชอง SiriusXM ใดๆ รวมถึงชองที่มีเนื้อหาสำหรับผูบรรลุนิติภาวะ เมื่อ
เปดใช คุณลักษณะการควบคุมโดยผูปกครองจะใหคุณใสรหัสผานใน
การปรับไปที่ชองที่ล็อคไว
เลือก เรียกดู > ผูปกครอง > ล็อค/ปลดล็อค
รายชื่อชองจะปรากฏขึ้น เครื่องหมายถูกจะระบุวาเปนชองที่ล็อคอยู
หมายเหตุ: เมื่อคุณดูชองหลังจากตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครอง
หนาจอจะเปลี่ยนไป:
•
ระบุวาเปนชองที่ล็อคอยู
•
ระบุวาเปนชองที่ปลดล็อค
การเปลี่ยนรหัสผานการควบคุมโดยผูปกครองในวิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะเปลี่ยนรหัสผาน ตองปลดล็อคการควบคุมโดยผูปกครองกอน
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก เรียกดู > ผูปกครอง > เปลี่ยนรหัส PIN
2 ปอนรหัสผานของคุณแลวเลือก เสร็จ
3 ปอนรหัสผานใหม
4 ยืนยันรหัสผานใหม
การเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนของการควบคุมโดยผูปกครอง
กระบวนการนี้จะลบขอมูลการตั้งคาทั้งหมดที่คุณไดปอนไว เมื่อคุณเรียก
คืนการตั้งคาการควบคุมโดยผูปกครองไปเปนคาเริ่มตน รหัสผานจะถูก
รีเซ็ตเปน 0000
1 จากเมนูสื่อ ใหเลือก การติดตั้งโซนาร > คาเริ่มตนจากโรงงาน
2 เลือก ใช
การลางชองที่ล็อคทั้งหมดในวิทยุ SiriusXM
กอนที่คุณจะลางชองที่ล็อคทั้งหมดได ตองปลดล็อคการควบคุมโดยผู
ปกครองกอน
1 จากหนาสื่อ ใหเลือก เรียกดู > ผูปกครอง > ลางการล็อคทั้งหมด
2 ปอนรหัสผานของคุณ
Media Player
การตั้งชื่ออุปกรณ
1 จากหนาจอสื่อ ใหเลือก เมนู > การติดตั้งโซนาร > ตั้งคาชื่ออุปกรณ
2 ปอนชื่ออุปกรณ
3 เลือก เลือก หรือ เสร็จ
การอัปเดตซอฟตแวร Media Player
คุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรในสเตอริโอและอุปกรณเสริมที่เชื่อมตออยู
ซึ่งใชรวมกันได
1 ไปที่ www.fusionentertainment.com/marine และดาวนโหลดกา
รอัปเดตซอฟตแวรลงในแฟลชไดรฟ USB
การอัปเดตซอฟตแวรและคำแนะนำจะอยูในหนาผลิตภัณฑของ
อุปกรณ
2 เสียบแฟลชไดรฟ USB ในพอรต USB ของสเตอริโอ
3 ในหนาสื่อของชารตพล็อตเตอร ใหเลือก เมนู > การติดตั้งโซนาร >
อัปเดตซอฟตแวร
4 เลือกรายการที่คุณตองการอัปเดต
Audio Return Channel
HDMI Audio Return Channel (ARC) ชวยในการเลนเสียงจากชารต
พล็อตเตอรผานลำโพงระบบสเตอริโอ และเลนเสียง HDMI บนชารต
พล็อตเตอรโดยใชสาย HDMI เพียงเสนเดียว
ARC ทำใหคุณไมตองเชื่อมตอสายสัญญาณเสียงจากชารตพล็อตเตอร
ไปยังสเตอริโอแยกตางหาก โดยทั่วไปแลวในระบบที่ไมมี ARC คุณจะ
ตองมีสายเคเบิลแยกตางหาก จึงจะสามารถเลนเสียงจากชารตพล็อต
เตอรผานลำโพงระบบสเตอริโอได
สาย HDMI เวอรชัน 1.4 สนับสนุน ARC ในการวางแผนการติดตั้ง
สเตอริโอ คุณควรตรวจสอบวาอุปกรณของคุณสนับสนุน ARC หรือไม
ทั้งนี้ อุปกรณสวนใหญที่สนับสนุน ARC จะมีฉลาก ARC แจงวา
สนับสนุน ARC ติดอยูที่ชองเสียบ HDMI
หมายเหตุ: สเตอริโอ FUSION MS-AV750 สนับสนุน ARC คุณควร
ปรับปรุงสเตอริโอเพื่อใหใช ARC กับชารตพล็อตเตอรได
การแพรสัญญาณขอมูลสภาพอากาศ
ขอมูลสภาพอากาศจะไดรับการแพรสัญญาณ ณ ชวงเวลาที่ตางกันไป
สำหรับคุณลักษณะสภาพอากาศแตละคุณลักษณะ ตัวอยางเชน เรดารจะ
ไดรับการแพรสัญญาณที่ชวงเวลาทุก 5 นาที เมื่อเปดเครื่องรับ Garmin
ไวหรือเมื่อเลือกคุณลักษณะสภาพอากาศที่ตางกันไป เครื่องรับตองไดรับ
ขอมูลใหมกอนที่จะแสดงขึ้นมา คุณอาจพบความลาชากอนที่ขอมูลสภาพ
อากาศหรือคุณลักษณะที่ตางกันจะแสดงขึ้นบนแผนที่
หมายเหตุ: คุณลักษณะสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงทางภาพลักษณ
ไดหากแหลงขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
การแจงเตือนสภาพอากาศและรายงานสภาพอากาศ
เมื่อมีการประกาศแจงเตือนสภาพอากาศทางทะเล, การเฝาระวังสภาพ
อากาศ, คำแนะนำสภาพอากาศ, รายงานสภาพอากาศ หรือแถลงการณ
สภาพอากาศอื่นๆ การแรเงาจะระบุถึงพื้นที่ที่ใชขอมูลนั้น เสนสีน้ำทะเล
บนแผนที่จะระบุถึงขอบเขตของการพยากรณอากาศทางทะเล, การ
พยากรณอากาศชายฝง และการพยากรณนอกชายฝง รายงานสภาพ
อากาศอาจประกอบดวยการเฝาระวังสภาพอากาศหรือคำแนะนำสภาพ
อากาศอยางใดอยางหนึ่ง
ในการดูขอมูลเกี่ยวกับการแจงเตือนหรือการรายงาน ใหเลือกพื้นที่ที่
แรเงา
®
สภาพอากาศ SiriusXM
คำเตือน
ขอมูลสภาพอากาศที่มีใหผานผลิตภัณฑนี้อาจมีการหยุดชะงักในการให
บริการ และอาจมีขอผิดพลาด ความไมถูกตอง หรือขอมูลลาสมัย ดังนั้น
จึงไมควรอาศัยเฉพาะขอมูลเหลานี้เพียงอยางเดียว ใชสามัญสำนึกขณะ
นำทาง และตรวจสอบที่มาขอมูลสภาพอากาศอื่นกอนทำการตัดสินใจที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัยทุกครั้ง คุณรับทราบและยินยอมวาคุณเปน
ผูรับผิดชอบตอการใชขอมูลสภาพอากาศและการตัดสินใจทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับการนำทางในสภาพอากาศแตเพียงผูเดียว Garmin จะไมรับ
ผิดชอบตอผลจากการใชขอมูลสภาพอากาศ SiriusXM
หมายเหตุ: ขอมูล SiriusXM อาจไมสามารถใหบริการไดในบางภูมิภาค
เครื่องรับสภาพอากาศทางดาวเทียม Garmin SiriusXM และเสาอากาศ
จะรับขอมูลสภาพอากาศทางดาวเทียม และแสดงขอมูลขึ้นบนอุปกรณ
Garmin รวมถึงแผนที่เดินเรือนำทางบนชารตพล็อตเตอรที่ทำงานรวมกัน
ได ขอมูลสภาพอากาศสำหรับแตละคุณลักษณะจะมาจากศูนยขอมูล
สภาพอากาศที่มีชื่อเสียงเชน สำนักงานบริการดานภูมิอากาศแหงชาติ
(National Weather Service) และศูนยพยากรณภัยพิบัติที่เกิดจาก
สภาพอากาศหรือน้ำ (Hydrometeorological Prediction Center)
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่ www.siriusxm.com/sxmmarine
ขอกำหนดของอุปกรณ SiriusXM และการสมัคร­
สมาชิก
ในการใชสภาพอากาศทางดาวเทียม คุณตองมีเครื่องรับสภาพอากาศ
ทางดาวเทียมที่ทำงานรวมกันได ในการใชวิทยุทางดาวเทียม SiriusXM
คุณตองมีเครื่องรับสภาพอากาศทางดาวเทียมที่ทำงานรวมกันได ไปที่
www.garmin.com สำหรับขอมูลเพิ่มเติม คุณยังตองมีการสมัครสมาชิก
ที่ถูกตองในการรับสภาพอากาศและวิทยุทางดาวเทียม สำหรับขอมูลเพิ่ม
เติม กรุณาดูวิธีใชสำหรับอุปกรณรับสภาพอากาศและวิทยุทางดาวเทียม
ของคุณ
สภาพอากาศ SiriusXM
สี
กลุมสภาพอากาศทางทะเล
ฟาอมเขียว
น้ำทวมฉับพลัน
น้ำเงิน
น้ำทวม
แดง
ทะเล
เหลือง
พายุฟาคะนอง
แดง
พายุทอรนาโด
การเปลี่ยนแปลงแผนที่สภาพอากาศ
1 จากหนาจอรวมหรือแผนผัง SmartMode ที่มีแผนที่สภาพอากาศ ให
เลือก เมนู > เมนูสภาพอากาศ > เปลี่ยนสภาพอากาศ
2 เลือกแผนที่สภาพอากาศ
การดูขอมูลหยาดน้ำฟา
หยาดน้ำฟาที่เปนตั้งแตฝนตกและหิมะตกเบาๆ ไปจนถึงพายุฝนฟา
คะนองจะถูกแสดงในสีและเฉดสีที่ตางกันไป หยาดน้ำฟาจะถูกแสดงทั้ง
แบบแยกตางหากหรือแสดงรวมกับขอมูลสภาพอากาศอื่นๆ
เลือก แผนที่เดินเรือ > หยาดน้ำฟา
เวลาที่แสดงในมุมบนซายของหนาจอจะระบุถึงเวลาลวงผานที่ผูให
บริการขอมูลสภาพอากาศไดอัปเดตขอมูลลาสุด
ขอมูลเซลลพายุฝนฟาคะนองและฟาผา
เซลลพายุฝนฟาคะนองจะถูกแสดงโดย
บนแผนที่หยาดน้ำฟาสภาพ
อากาศ โดยจะระบุทั้งตำแหนงปจจุบันของพายุและเสนทางของพายุที่
คาดในอนาคตอันใกล
กรวยสีแดงจะปรากฏขึ้นพรอมไอคอนเซลลพายุ และสวนที่กวางที่สุดของ
แตละกรวยจะชี้ไปทิศทางของเสนทางของเซลลพายุที่คาด เสนสีแดงใน
แตละกรวยจะระบุที่ที่พายุจะเดินทางไปในอนาคตอันใกล เสนแตละเสน
จะแสดงแทน 15 นาที
ฟาผาจะถูกแสดงโดย ฟาผาจะปรากฏบนแผนที่หยาดน้ำฟาสภาพ
อากาศหากตรวจพบฟาผาภายในเจ็ดนาทีที่ผานมา เครือขายตรวจจับ
ฟาผาทางพื้นดินจะตรวจจับฟาผาจากทองฟาสูพื้นดินเทานั้น
หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ไมพรอมใชงานในทุกอุปกรณและทุกการสมัคร
สมาชิก
ขอมูลพายุเฮอริเคน
แผนที่หยาดน้ำฟาสภาพอากาศสามารถแสดงตำแหนงปจจุบันของพายุ
เฮอริเคน , พายุโซนรอน หรือดีเปรสชันโซนรอน เสนสีแดงที่ออกมา
จากไอคอนพายุเฮอริเคนจะระบุถึงเสนทางของพายุเฮอริเคนที่คาด จุดสี
เขมบนเสนสีแดงจะระบุถึงตำแหนงที่คาดวาพายุเฮอริเคนจะเดินทางผาน
ตามที่ไดรับขอมูลจากผูใหบริการขอมูลสภาพอากาศ
ขอมูลการพยากรณอากาศ
แผนที่การพยากรณอากาศจะแสดงการพยากรณอากาศในเมือง, การ
พยากรณอากาศทางทะเล, METARS, การแจงเตือนระดับจังหวัด, ศูนย
ความกดอากาศและแนวปะทะของสภาพอากาศ, ความกดอากาศของพื้น
ผิว และทุนตรวจสภาพอากาศ
45
การดูพยากรณอากาศทางทะเลหรือพยากรณอากาศนอกชายฝง
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > พยากรณอากาศ
2 เลื่อนแผนที่ไปที่ตำแหนงนอกชายฝง
ตัวเลือกพยากรณอากาศทางทะเลหรือพยากรณอากาศนอกชายฝงจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อขอมูลการพยากรณอากาศพรอมใช
3 เลือก พยากรณทางทะเล หรือ พยากรณนอกชายฝง
การดูขอมูลการพยากรณอากาศสำหรับชวงเวลาอื่นๆ
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > พยากรณอากาศ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูการพยากรณอากาศสำหรับในอีก 48 ชั่วโมงถัดไปใน
เวลาเพิ่มเติม 12 ชั่วโมง ใหเลือก
หลายครั้ง
• ในการดูการพยากรณอากาศสำหรับในอีก 48ในเวลาเพิ่มเติม 12
ชั่วโมง ใหเลือก
หลายครั้ง
ศูนยกลางความกดอากาศและแนวปะทะของสภาพอากาศ
แนวปะทะของสภาพอากาศจะปรากฏเปนเสนที่ระบุถึงขอบนำของ
มวลอากาศ
สัญลักษณแนวปะทะ
คำอธิบาย
แนวปะทะอากาศเย็น
แนวปะทะอากาศรอน
แนวปะทะคงที่
แนวปะทะปด
รองความกดอากาศต่ำ
สัญลักษณศูนยกลางความกดอากาศมักปรากฏใกลกับแนวปะทะของ
สภาพอากาศ
สัญลักษณ­
คำอธิบาย
ศูนยกลางความกด­
อากาศ
ระบุถึงศูนยกลางความกดอากาศต่ำซึ่งเปนภูมิภาคที่ความ­
กดอากาศต่ำกวาคอนขางมาก การขยับออกจากศูนยกลาง­
ความกดอากาศต่ำจะทำใหความกดอากาศเพิ่มสูงขึ้น
ลมจะพัดทวนเข็มนาฬิการอบๆ ศูนยกลางความกดอากาศ­
ต่ำในซีกโลกทางเหนือ
ระบุถึงศูนยกลางความกดอากาศสูงซึ่งเปนภูมิภาคที่ความ­
กดอากาศสูงกวาคอนขางมาก การขยับออกจากศูนยกลาง­
ความกดอากาศสูงจะทำใหความกดอากาศลดลง ลมจะพัด­
ตามเข็มนาฬิการอบๆ ศูนยกลางความกดอากาศสูงในซีก­
โลกทางเหนือ
พยากรณอากาศในเมือง
พยากรณอากาศในเมืองจะแสดงเปนสัญลักษณสภาพอากาศ จะดู
พยากรณอากาศในชวงเพิ่ม 12 ชั่วโมง
สัญลักษณ สภาพอากาศ
สัญลักษณ สภาพอากาศ
มีเมฆบางสวน
แจมใส (มีแดด, รอน, ปลอดโปรง)
เมฆมาก
ฝนตก (ฝนละออง, ฝนลูกเห็บ,
ฝนไลชาง)
ลมแรง
มีหมอก
พายุฝนฟาคะนอง
หิมะ (หิมะตกหนัก, หิมะปรอย,
พายุหิมะ, หิมะฟุง, ลูกเห็บ,
ฝนเยือกแข็ง, ฝนละอองเยือกแข็ง)
ควัน (ฝุน, หมอก)
การดูขอมูลแผนที่ตกปลา
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไมมีในทุกผลิตภัณฑหรือการสมัครสมาชิก
แผนที่สภาพอากาศ แผนที่ตกปลา จะแสดงขอมูลที่สามารถชวยคุณ
คนหาสายพันธุปลาได
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > แผนที่ตกปลา
2 หากจำเปน ใหเลือก เมนู > ชั้น จากนั้นเปดและปดขอมูล
การดูสภาพทะเล
คุณลักษณะ สภาพทะเล จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับสภาพผิวน้ำรวมถึงกระแส
ลม, ความสูงของคลื่น, ชวงเวลาของคลื่น และทิศทางของคลื่น
เลือก แผนที่เดินเรือ > สภาพทะเล
46
ลมที่ผิวน้ำ
เวกเตอรของลมที่ผิวน้ำที่ปรากฏขึ้นบนแผนที่สภาพทะเลดวยเครื่องหมาย
วัดลมที่ระบุทิศทางจากทางที่ลมพัด เครื่องหมายวัดลมจะเปนวงกลมทีมี
หาง เสนหรือเครื่องหมายที่ติดกับหางของเครื่องหมายวัดลมจะระบุ
ความเร็วลม เสนสั้นจะแทน 5 นอต เสนยาวจะแทน 10 นอต และสี่เหลี่ยม
จะแทน 50 นอต
เครื่องหมายวัดลม
ความเร็วลม
เครื่องหมายวัดลม
ความเร็วลม
สงบนิ่ง
20 นอต
5 นอต
50 นอต
10 นอต
65 นอต
15 นอต
ความสูงของคลื่น, ชวงเวลาของคลื่น และทิศทางของคลื่น
ความสูงของคลื่นสำหรับพื้นที่จะปรากฏเปนสีตางๆ ที่แปรผันไป สีที่ตาง
กันจะระบุความสูงของคลื่นที่ตางกันดังที่แสดงอยูในสัญลักษณ
ชวงเวลาของคลื่นจะระบุเวลา (เปนวินาที) ระหวางคลื่นที่ตามมา เสนชวง
เวลาของคลื่นจะระบุพื้นที่ที่มีชวงเวลาของคลื่นเดียวกัน
ทิศทางของคลื่นจะปรากฏในแผนที่โดยใชลูกศรสีแดง ทิศทางของลูกศร
แตละตัวจะระบุทิศทางที่คลื่นกำลังเคลื่อนที่
การดูขอมูลสภาพทะเลที่พยากรณไวสำหรับชวงเวลาอื่นๆ
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > สภาพทะเล
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูขอมูลสภาพทะเลที่พยากรณไวสำหรับ 36 ชั่วโมงถัดไป
ในเวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก
หลายครั้ง
• ในการดูขอมูลสภาพทะเลที่พยากรณไวสำหรับ 36 ชั่วโมงกอน
หนาในเวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก
หลายครั้ง
การดูขอมูลอุณหภูมิทะเล
แผนที่สภาพอากาศ อุณหภูมิทะเล แสดงอุณหภูมิของน้ำปจจุบันและ
สภาพแรงดันผิวน้ำปจจุบัน
เลือก แผนที่เดินเรือ > อุณหภูมิทะเล
ขอมูลความกดอากาศที่พื้นผิวและอุณหภูมิน้ำ
ขอมูลความกดอากาศที่พื้นผิวจะแสดงเปนไอโซบารความกดอากาศและ
ศูนยกลางความกดอากาศ ไอโซบารจะเชื่อมจุดความกดอากาศที่เทากัน
การอานคาความกดอากาศสามารถชวยกำหนดสภาพอากาศและลมได
โดยปกติแลวพื้นที่ที่มีความกดอากาศสูงจะมีสภาพอากาศแจมใส โดย
ปกติแลวพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำจะมีเมฆปกคลุมและมีโอกาสเกิด
หยาดน้ำฟา ไอโซบารที่อยูใกลชิดกันแสดงถึงความชันของความกด
อากาศที่มาก ความชันของความกดอากาศที่มากจะเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ที่มี
ลมแรง
หนวยของความกดอากาศจะแสดงในมิลลิบาร (mb), นิ้วปรอท (inHg)
หรือเฮกโตปาสคาล (hPa)
เฉดสีจะระบุอุณหภูมิผิวน้ำ ดังที่ปรากฏในสัญลักษณที่มุมจอแสดงผล
การเปลี่ยนชวงสีของอุณหภูมิผิวทะเล
คุณสามารถเปลี่ยนชวงสีไดตลอดเพื่อดูการอานคาอุณหภูมิผิวทะเลที่มี
ความละเอียดสูงขึ้น
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > อุณหภูมิทะเล > เมนู > อุณหภูมิทะเล
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการอนุญาตให Chartplotter ปรับชวงอุณหภูมิอัตโนมัติ ให
เลือก กำหนดคาอัตโนมัติ
Chartplotter จะคนหาขีดจำกัดลางและบนสำหรับหนาจอปจจุบัน
โดยอัตโนมัติ และอัปเดตมาตราสวนอุณหภูมิตอสี
• ในการใสขีดจำกัดลางและบนสำหรับชวงอุณหภูมิ ใหเลือก ขีด
จำกัดชวงลาง หรือ ขีดจำกัดชวงบน และใสขีดจำกัดลางหรือบน
ขอมูลทัศนวิสัย
ทัศนวิสัยคือการพยากรณระยะแนวราบสูงสุดที่สามารถมองเห็นไดที่พื้น
ผิว ดังที่ปรากฏในสัญลักษณทางดานซายของหนาจอ ความแปรผันของ
เฉดสีของทัศนวิสัยจะแสดงความเปลี่ยนแปลงที่พยากรณไวในทัศนวิสัยที่
พื้นผิว
สภาพอากาศ SiriusXM
หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ไมพรอมใชงานในทุกอุปกรณและทุกการสมัคร
สมาชิก
เลือก แผนที่เดินเรือ > ทัศนวิสัย
การดูขอมูลทัศนวิสัยที่พยากรณไวสำหรับชวงเวลาอื่น
1 เลือก แผนที่เดินเรือ > ทัศนวิสัย
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูการพยากรณทัศนวิสัยสำหรับ 36 ชั่วโมงถัดไป ในเวลาที่
เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก
หลายครั้ง
• ในการดูการพยากรณทัศนวิสัยสำหรับ 36 ชั่วโมงกอนหนา ใน
เวลาที่เพิ่มขึ้น 12 ชั่วโมง ใหเลือก
หลายครั้ง
การดูรายงานเรื่องทุน
คารายงานที่อานจะรับจากทุนและสถานีสังเกตการณชายฝง คาที่อานได
นี้จะถูกใชเพื่อกำหนดอุณหภูมิอากาศ, จุดน้ำคาง, อุณหภูมิน้ำ, ระดับน้ำ,
ความสูงและชวงคลื่น, ทิศทางและความเร็วลม, ทัศนวิสัย และความกด
ของอากาศ
1 จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือก
2 เลือก ทุน
การดูขอมูลสภาพอากาศทองถิ่นใกลทุน
คุณสามารถเลือกพื้นที่ใกลทุนเพื่อดูขอมูลพยากรณอากาศได
1 จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือกตำแหนงบนแผนที่
2 เลือก อากาศทองถิ่น
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการดูสภาพอากาศในปจจุบันจากบริการขอมูลสภาพอากาศ
ทองถิ่น ใหเลือก เงื่อนไขปจจุบัน
• ในการดูพยากรณอากาศทองถิ่น ใหเลือก พยากรณอากาศ
• ในการดูลมพื้นผิวและขอมูลความกดของอากาศ ใหเลือก ผิวน้ำ
ทะเล
• ในการดูขอมูลลมและคลื่น ใหเลือก รายงานขาวการเรือเดินทะเล
โอเวอรเลยสภาพอากาศ
โอเวอรเลยสภาพอากาศจะซอนทับสภาพอากาศและขอมูลที่เกี่ยวของกับ
สภาพอากาศบนแผนที่เดินเรือนำทาง, แผนที่ตกปลา และมุมมองแผนที่
Perspective 3D แผนที่เดินเรือนำทางและแผนที่ตกปลาสามารถแสดง
เรดารสภาพอากาศ, ความสูงของยอดเมฆ, ฟาผา, ทุนสภาพอากาศ, การ
แจงเตือนระดับจังหวัด และการแจงเตือนพายุเฮอรริเคน มุมมองแผนที่
Perspective 3D สามารถแสดงเรดารสภาพอากาศได
การตั้งคาโอเวอรเลยสภาพอากาศที่กำหนดคาไวสำหรับแผนที่หนึ่งจะไม
สามารถปรับใชกับแผนที่อื่นได การตั้งคาโอเวอรเลยสภาพอากาศสำหรับ
แตละแผนที่ตองไดรับการตั้งคาตางหาก
หมายเหตุ: แผนที่ตกปลามีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยมในบาง
พื้นที่
การดูขอมูลการสมัครสมาชิกสภาพอากาศ
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับบริการสภาพอากาศที่คุณไดสมัครสมาชิกไว
และเวลาผานไปกี่นาทีนับตั้งแตมีการอัปเดตขอมูลของแตละบริการ
จากแผนที่สภาพอากาศ ใหเลือกเมนู > การสมัครสมาชิก
การดูวิดีโอ
คำเตือน
หามดูวิดีโอหรือภาพถายขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอสภาพบน
น้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต
กอนที่คุณจะดูวิดีโอได คุณตองเชื่อมตอกับแหลงขอมูลที่ทำงานรวมกัน
ไดกอน
อุปกรณที่ทำงานรวมกันไดมีอุปกรณวิดีโอที่เชื่อมตอกับพอรตบนชารต
พล็อตเตอรหรือตอกับ Garmin Marine Network เชนเดียวกับกลอง
วิดีโอเครือขายที่รองรับ (แบบ IP), เครื่องเขารหัส และกลองถายภาพ
ความรอน ไมสามารถแชรเนื้อหา HDMI ที่ไดรับการปกปองหรือ HDCP
ในGarmin Marine Network ได
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > วิดีโอ
การดูวิดีโอ
การเลือกที่มาของวิดีโอ
1 จากหนาวิดีโอใหเลือก เมนู > ที่มา
2 เลือกที่มาของวิดีโอฟด
สลับไปมาระหวางที่มาของวิดีโอหลายแหลง
ถาคุณมีที่มาของวิดีโอสองแหงขึ้นไป คุณสามารถสลับไปดวยชวงเวลาที่
กำหนดได
1 จากหนาวิดีโอ ใหเลือก เมนู > ที่มา > สลับ
2 เลือก เวลา และเลือกระยะเวลาที่วิดีโอแตละวิดีโอจะปรากฏ
3 เลือก ที่มาและเลือกที่มาของวิดีโอเพื่อเพิ่มไปที่ลำกับการสลับ
อุปกรณวิดีโอแบบเครือขาย
ประกาศ
ตองใช Garmin Power over Ethernet (PoE) Isolation Coupler
(P/N 010-10580-10) เมื่อเชื่อมตออุปกรณ POE เชน กลอง FLIR กับ
Garmin Marine Network การเชื่อมตออุปกรณ PoE โดยตรงเขากับ
ชารตพล็อตเตอร Garmin Marine Network จะทำใหชารตพล็อตเตอร
Garmin เสียหาย และอาจทำใหอุปกรณ PoE เสียหาย
®
กอนที่คุณจะดูและควบคุมอุปกรณวิดีโอเชน กลอง IP, เครื่องถอดรหัส
และกลองถายภาพความรอนดวยชารตพล็อตเตอรของคุณได คุณตองมี
อุปกรณวิดีโอที่ทำงานรวมกันไดเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรของคุณ
กอนและคุณตองมีสายเคเบิลเครือขายทางทะเลแบบ Power over
Ethernet (PoE) Isolation Coupler ไปที่ garmin.com สำหรับรายชื่อ
อุปกรณที่ทำงานรวมกันไดหรือเพื่อซื้อ PoE Isolation Coupler
คุณสามาถเชื่อมตอกลองวิดีโอที่รองรับไดหลายตัว และตอเครื่องเขารหัส
ไดสูงสุด 2 เครื่องเขากับ Garmin Marine Network คุณสามารถเลือก
และดูที่มาของวิดีโอไดถึงสี่แหลงในครั้งเดียว ชารตพล็อตเตอรที่มีอินพุต
วิดีโอในตัวหลายสวนสามารถแสดงอินพุตวิดีโอในตัวไดอินพุตเดียว
เทานั้น เมื่อเชื่อมตอกลองแลว เครือขายจะตรวจหาโดยอัตโนมัติและ
แสดงกลองในรายการที่มา
การใชการคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือขาย
คุณสามารถบันทึก ตั้งชื่อ และเปดใชวิดีโอสำหรับที่มาของวิดีโอแบบ
เครือขายแตละแหลง
การบันทึกคาวิดีโอที่ตั้งไวลวงหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือขาย
1 จากหนาวิดีโอ ใหแตะหนาจอ
ตัวควบคุมวิดีโอจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
2 กดปุมคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาคางไว
ไฟสีเขียวระบุวาไดบันทึกการตั้งคาแลว
การตั้งชื่อคาวิดีโอที่ตั้งลวงหนาบนกลองวิดีโอแบบเครือขาย
1 จากหนาวิดีโอ ใหเลือก เมนู > การตั้งคาวิดีโอ > คาที่ตั้งลวงหนา
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนา
3 เลือก เปลี่ยนชื่อ
4 ปอนชื่อคาที่ตั้งลวงหนา
การเปดใชงานคาที่ตั้งลวงหนาของวิดีโอบนกลองวิดีโอเครือขาย
คุณสามารถคืนคากลองเครือขายกลับไปเปนคาที่ตั้งลวงหนาไดอยาง
รวดเร็ว
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหแตะหนาจอ
การควบคุมวิดีโอจะปรากฏบนหนาจอ
2 เลือกคาที่ตั้งลวงหนาของวิดีโอ
กลองจะเรียกคืนการตั้งคาวิดีโอที่บันทึกไวสำหรับคาที่ตั้งลวงหนา
คำแนะนำ: คุณยังสามารถบันทึกและเปดใชงานคาที่ตั้งลวงหนาโดย
ใชเมนูวิดีโอ
การตั้งคากลอง
กลองบางรุนมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการควบคุมมุมมองกลอง
หมายเหตุ: ตัวเลือกทั้งหมดมีใหใชงานในกลองและชารตพล็อตเตอรบาง
รุน โปรดดูรายการคุณสมบัติที่มีใหใชงานจากคูมือกลอง คุณอาจตอ
งอัปเดตซอฟตแวรกลองเพื่อใชคุณสมบัตินี้
จากหนาจอกลองวิดีโออินฟาเรด ใหเลือก เมนู
IR/มองเห็นได: แสดงภาพจากกลองอินฟาเรดหรือภาพจากกลองที่มอง
เห็นได
47
สแกน: สำรวจพื้นที่โดยรอบ
แชแข็ง: หยุดภาพจากกลองชั่วคราว
เปลี่ยนสี: เลือกรูปแบบสีของภาพอินฟาเรด
เปลี่ยนฉาก: เลือกโหมดภาพอินฟาเรด เชน กลางวัน กลางคืน, MOB
หรือด็อกกิ้ง
การตั้งคาวิดีโอ: เปดตัวเลือกวิดีโอเพิ่มเติม
การตั้งคาวิดีโอ
กลองบางรุนมีตัวเลือกการตั้งคาเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ตัวเลือกทั้งหมดมีใหใชงานในกลองและชารตพล็อตเตอรบาง
รุน คุณอาจตองอัปเดตซอฟตแวรกลองเพื่อใชคุณสมบัตินี้
จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือก เมนู > การตั้งคาวิดีโอ
กำหนดอินพุต: เชื่อมโยงกลองกับที่มาวิดีโอ
กระจก: กลับภาพเหมือนดูจากกระจกมองหลัง
สแตนดบาย: กำหนดใหกลองอยูในโหมดสแตนดบายเพื่อประหยัด
พลังงานและปกปองเลนสเมื่อไมใชงาน
ตำแหนงหนาหลัก: ตั้งคาตำแหนงหลักของกลอง
ความเร็วสแกน: ตั้งคาความเร็วในการเคลื่อนกลองระหวางการสแกน
ความกวางสแกน: ตั้งคาความกวางของภาพที่จับโดยกลองระหวางการ
สแกน
ชื่อ: ทำใหคุณสามารถปอนชื่อใหมสำหรับกลองตัวนี้
เมนู FLIR™: ใหการเขาถึงการตั้งคากลอง
การเชื่อมโยงกลองกับที่มาวิดีโอ
คุณอาจตองการเชื่อมโยงกลองกับที่มาวิดีโอ
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือก เมนู > ที่มา
2 เลือกกลอง
3 เลือก การตั้งคาวิดีโอ > กำหนดอินพุต
4 เลือกอินพุตวิดีโอ
การควบคุมการเคลื่อนไหวของกลองวิดีโอ
ประกาศ
อยาเล็งกลองไปทางดวงอาทิตยหรือวัตถุที่มีแสงจามาก เพราะอาจทำให
เลนสเกิดความเสียหาย
ใชการควบคุมหรือปุมของชารตพล็อตเตอรเพื่อแพนและเอียงกลองทุก
ครั้ง อยาขยับอุปกรณกลองดวยตนเอง การขยับกลองดวยตนเองอาจ
ทำใหกลองเสียหายได
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้พรอมใชงานก็ตอเมื่อมีการเชื่อมตอกลองที่ใชรวม
กันไดเทานั้น คุณอาจตองอัปเดตซอฟตแวรกลองเพื่อใชคุณสมบัตินี้
คุณสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกลองวิดีโอที่เชื่อมตอซึ่งรองรับ
การแพน การเอียง และการซูม
การควบคุมกลองวิดีโอโดยใชการควบคุมบนหนาจอ
การควบคุมบนหนาจอชวยใหคุณสามารถแพน-เอียง-ซูม (PTZ) กลอง
โปรดดูรายการคุณสมบัติที่มีใหใชงานจากคูมือกลอง
1 จากหนาวิดีโอ ใหแตะหนาจอ
ตัวควบคุมวิดีโอจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการซูมเขาและซูมออก ใหใชปุมซูม
• ในการแพนหรือเอียงกลอง ใหใชวงกลมแสดงทิศบนแผนที่
คำแนะนำ: กดในวงกลมแสดงทิศบนแผนที่คางไวเพื่อเลื่อนกลอง
ไปยังทิศทางที่ตองการ
การควบคุมกลองวิดีโอโดยใชทาทาง
เมื่อกลองวิดีโอเครือขายรองรับการตอบสนองดวยทาทาง คุณสามารถ
ควบคุมการแพน-เอียง-ซูมกลองไดโดยใชทาทางบนหนาจอชารตพล็อต
เตอรโดยตรง ตรวจดูรายการคุณสมบัติที่มีใหใชงานจากคูมือผูใชกลอง
ของคุณ
คำแนะนำ: การใชทาทางชวยใหสามารถควบคุมวิดีโอไดโดยไมตอง
แสดงการควบคุมวิดีโอ
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหแตะหนาจอ
2 เลือกตัวเลือก:
48
• ในการซูมเขาและซูมออกดวยกลอง ใหใชทาเลื่อนนิ้วเขาหากัน
และทาซูม
• ในการแพนหรือเอียงกลอง ใหปดหนาจอในทิศทางที่ตองการ
การกำหนดคาลักษณะของวิดีโอ
หมายเหตุ: ตัวเลือกทั้งหมดมีใหใชงานในกลองและชารตพล็อตเตอรบาง
รุน
1 จากหนาจอวิดีโอ ใหเลือก เมนู > การตั้งคาวิดีโอ
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการแสดงวิดีโอโดยใชอัตราสวนกวางยาวที่ยืดขยาย ใหเลือก
กวางยาว > ยืด วิดีโอไมสามารถยืดขยายเกินกวาขนาดที่ระบุโดย
อุปกรณวิดีโอที่เชื่อมตอ และอาจจะขยายไดไมเต็มทั้งหนาจอ
• ในการแสดงวิดีโอโดยใชอัตราสวนกวางยาวมาตรฐาน ใหเลือก
กวางยาว > มาตรฐาน
• ในการปรับแสงสวาง ใหเลือก ความสวาง และเลือก ขึ้น ลาง หรือ
อัตโนมัติ
• ในการปรับความเขมของสี ใหเลือก ความอิ่มตัว และเลือก ขึ้น
ลาง หรือ อัตโนมัติ
• ในการปรับความคมชัด ใหเลือก คอนทราสต และเลือก ขึ้น ลาง
หรือ อัตโนมัติ
• ในการใหชารตพล็อตเตอรสามารถเลือกรูปแบบที่มาไดโดย
อัตโนมัติ ใหเลือก มาตรฐาน > อัตโนมัติ
กลองแอ็คชัน Garmin VIRB
®
คำเตือน
หามดูวิดีโอหรือภาพถายขณะควบคุมเรือ การละเลยไมใสใจตอสภาพบน
น้ำอาจทำใหเกิดความเสียหายของเรือ การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต
กลองแอ็คชัน VIRB สวนใหญเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรจากเมนูกลอง
(การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB, หนา 48)
กลอง VIRB 360 เชื่อมตอโดยใช WPS (การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน
VIRB 360, หนา 48)
ในคูมือนี้ คำวา "กลองแอ็คชัน VIRB" หมายถึงทุกรุน ยกเวนในคำ
แนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอ ในกรณีดังกลาว ตามทางดานบน คำวา
"กลอง VIRB 360" หมายถึงรุน 360 เทานั้น
การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360
คุณสามารถเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360 กับชารตพล็อตเตอรโดย
ใช WPS หากคุณกำลังเชื่อมตอกลอง VIRB ใหเชื่อมตอผานการตั้งคา
กลอง (การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB, หนา 48)
1 ตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi ของชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือขายไร
สาย Wi‑Fi, หนา 6)
2 นำกลองไปใกลชารตพล็อตเตอร
3 บนเมนูหลักกลอง VIRB 360 ใหเลือก ไรสาย > Wi-Fi
4 หากจำเปน ใหเปด Wi-Fi เพื่อเปดใชงานเทคโนโลยี Wi‑Fi
5 กด เพื่อเลือก WPS และกด OK
6 บนชารตพล็อตเตอร เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB® >
กลองคนหาเครือขาย Wi‑Fi และเชื่อมตอ
คุณสามารถควบคุมกลองโดยใชชารตพล็อตเตอร
การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB
คุณสามารถเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB กับชารตพล็อตเตอรไดโดยใช
การตั้งคากลอง หากคุณกำลังเชื่อมตอกลอง VIRB 360 ใหเชื่อมตอผาน
แอปพลิเคชัน VIRB (การเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB 360, หนา 48)
1 ตั้งคาเครือขาย Wi‑Fi ของชารตพล็อตเตอร (การตั้งคาเครือขายไร
สาย Wi‑Fi, หนา 6)
2 จากเมนูหลักกลอง VIRB ใหเลือก ไรสาย > Wi-Fi > สถานะ เพื่อเปด
เทคโนโลยีไรสาย Wi‑Fi
3 เลือก โหมด > เชื่อมตอ
4 เลือก เพิ่ม
กลองจะคนหาเครือขาย Wi‑Fi ใกลเคียง
5 เลือกเครือขาย Wi‑Fi ของชารตพล็อตเตอรและปอนรหัสผานเครือ
ขาย
การดูวิดีโอ
แอปพลิเคชันและกลองจะเชื่อมตอกับเครือขาย Wi‑Fi ของชารต
พล็อตเตอร
คุณสามารถควบคุมกลองโดยใชชารตพล็อตเตอร
การควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ดวยชารตพล็อตเตอร
ในการควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ดวยชารตพล็อตเตอรนั้น คุณตอง
เชื่อมตออุปกรณโดยใชการเชื่อมตอไรสายกอน
คุณสามารถเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB กับชารตพล็อตเตอรไดสูงสุด 5
ตัว
หลังจากที่คุณเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB กับชารตพล็อตเตอรแลว ตัว
เลือกใหมก็จะเพิ่มไปยัง A/V, ตัววัด, การควบคุม คุณสามารถเริ่มหรือ
หยุดการบันทึกในกลองแอ็คชัน VIRB ไดโดยใชชารตพล็อตเตอร
หมายเหตุ: ภาพ VIRB ที่แสดงในชารตพล็อตเตอรจะมีความละเอียดต่ำ
กวาที่กลองแอ็คชัน VIRB บันทึกไว ในการดูวิดีโอที่ความละเอียดสูง ให
ดูวิดีโอบนคอมพิวเตอรหรือโทรทัศน
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB®
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการถายภาพนิ่ง ใหเลือก
• ในการเริ่มการบันทึก ใหเลือก
ขณะที่บันทึกจะมีหนวยความจำในการบันทึกที่เหลืออยูปรากฏขึ้น
มา
• ในการหยุดการบันทึก ใหเลือก อีกครั้ง
• หากคุณเชื่อมตอกลองแอ็คชัน VIRB มากกวาหนึ่งกลอง ใหใชลูก
ศรในการเลือกกลองแอ็คชันเครื่องอื่นที่ตองการควบคุม
• ในการดูวิดีโอหรือภาพที่จัดเก็บไว ใหเลือก
• ในการแพนและเอียง VIRB 360 ใหลากนิ้วบนหนาจอ
• ในการนำมุมมอง VIRB 360 กลับไปยังตำแหนงหลัก ใหเลือก
การควบคุมการเลนวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB
คุณสามารถดูวิดีโอและภาพจากกลองแอ็คชัน VIRB ไดโดยใชชารต
พล็อตเตอร
หมายเหตุ: การเลน VIRB บนชารตพล็อตเตอรจะแสดงดวยคุณภาพ
เทากับมุมมองจริงของชารตพล็อตเตอร ในการดูวิดีโอที่ความละเอียดสูง
ใหดูวิดีโอบนคอมพิวเตอรหรือโทรทัศน
1 จากหนาจอ VIRB® ใหเลือก
2 รอใหภาพขนาดยอโหลดสักสองสามวินาที
3 เลือกวิดีโอหรือภาพ
4 ควบคุมการเลนโดยใชปุมบนหนาจอหรือตัวเลือกเมนูดังนี้
• ในการหยุดเลนวิดีโอ ใหเลือก
• ในการหยุดเลนวิดีโอชั่วคราว ใหเลือก
• ในการเลนวิดีโอซ้ำ ใหเลือก
• ในการเลนวิดีโอ ใหเลือก
• ในการขามวิดีโอไปขางหนาหรือยอนกลับ ใหลากแถบเลื่อน
การลบวิดีโอ VIRB VIRB
คุณสามารถลบวิดีโอหรือภาพจากกลองแอ็คชัน VIRB
1 เปดวิดีโอหรือภาพ VIRB ที่ตองการลบ
2 เลือก เมนู > ลบไฟล
การเริ่มเลนภาพสไลดวิดีโอ VIRB
คุณสามารถดูภาพสไลดของวิดีโอและภาพไดในกลองแอ็คชัน VIRB
1 จากหนาจอ VIRB® ใหเลือก
2 รอสักครูเพื่อโหลดภาพขนาดเล็ก
3 เลือกวิดีโอหรือภาพ
4 เลือก เมนู > เริ่มเลนภาพสไลด
ในการหยุดเลนภาพสไลด ใหเลือก เมนู > หยุดภาพสไลด
การตั้งคากลองแอ็คชัน VIRB
หมายเหตุ: กลองแตละรุนมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตางกัน
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB® > เมนู
ชื่อ: ทำใหคุณสามารถปอนชื่อใหมสำหรับกลองแอ็คชัน VIRB ได
กำลังบันทึก: เริ่มและหยุดการบันทึก
ถายภาพ: ถายภาพนิ่ง
การดูวิดีโอ
การเลน: ทำใหคุณสามารถดูการบันทึกวิดีโอและภาพถายได
แชแข็ง: หยุดภาพจากกลองชั่วคราว
สลีป: ตั้งคากลองแอ็คชัน VIRB เปนโหมดพลังงานต่ำเพื่อประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่ ใชไมไดในกลอง VIRB 360
การตั้งคาวิดีโอ: ตั้งคาวิดีโอ (การตั้งคาวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB,
หนา 49)
แกไขโอเวอรเลย: ปรับขอมูลที่แสดงบนหนาจอ (การปรับแตงโอเวอรเลย
ขอมูล, หนา 4)
การตั้งคาวิดีโอของกลองแอ็คชัน VIRB
หมายเหตุ: กลองแตละรุนมีตัวเลือกและการตั้งคาแตกตางกัน
เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > VIRB® > เมนู > การตั้งคาวิดีโอ
กวางยาว: ตั้งคาอัตราสวนกวางยาวของวิดีโอ
โหมดวิดีโอ: ตั้งคาโหมดวิดีโอ ตัวอยางเชน คุณสามารถเลือกตัวเลือก
Slow-Mo เพื่อถายวิดีโอแบบสโลวโมชัน
ขนาดวิดีโอ: ตั้งคาขนาดหรือขนาดพิกเซลของวิดีโอ
FPS วิดีโอ: ตั้งคาเฟรมตอวินาที
เวลาวิดีโอ: เพิ่มวันและเวลาที่บันทึกวิดีโอ
เวลาภาพถาย: เพิ่มวันและเวลาที่ถายภาพ
ขนาดภาพ: ตั้งคาขนาดหรือขนาดพิกเซลของภาพ
ขอบเขตภาพ: ตั้งคาระดับการซูม
โหมดเลนส: ตั้งคาเลนสที่กลองจะใชขณะถายวิดีโอ
กระจก: อนุญาตใหคุณกลับดานหรือจำลองวิดีโอ
การหมุน: อนุญาตใหคุณหมุนมุมกลอง
การเพิ่มการควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ในหนาจอื่นๆ
กอนที่คุณจะสามารถควบคุมกลองแอ็คชัน VIRB ดวยชารตพล็อตเตอร
คุณตองเชื่อมตออุปกรณโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย (การเชื่อมตอ
อุปกรณไรสายกับชารตพล็อตเตอร, หนา 6)
คุณสามารถเพิ่มแถบควบคุมของกลองแอ็คชัน VIRB ในหนาจออื่นๆ ได
วิธีนี้ทำใหคุณสามารถเริ่มและหยุดการบันทึกจากฟงกชันอื่นๆ ในชารต
พล็อตเตอรได
1 เปดหนาจอที่คุณตองการเพิ่มแถบควบคุมของกลองแอ็คชัน VIRB
2 เลือก เมนู > แกไขโอเวอรเลย > แถบลางสุด > แถบ VIRB
เมื่อดูหนาจอที่มีการควบคุมของกลองแอ็คชัน VIRB คุณสามารถเลือก
เพื่อเปดมุมมองของกลองแอ็คชัน VIRB แบบเต็มหนาจอได
การพิจารณาวิดีโอ HDMI
ประกาศ
เพื่อปองกันการกัดกรอนเนื่องจากความชื้น คุณตองใชสายอุปกรณเสริม
Garmin GPSMAP เมื่อเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับที่มาวิดีโอหรือ
จอแสดงผลวิดีโอ อยาเชื่อมตอ Media Player Stick กับดานหลังของ
ชารตพล็อตเตอรโดยตรง การใชสายอื่นหรือเชื่อมตอ Media Player
Stick กับดานหลังของชารตพล็อตเตอรจะทำใหการรับประกันของคุณ
เปนโมฆะ
®
ชารตพล็อตเตอรเหลานี้อนุญาตอินพุตวิดีโอจากที่มาวิดีโอ HDMI เชน
อุปกรณ Chromecast™ คุณสามารถดูเนื้อหา HDMI ที่ปองกัน (เนื้อหา
HDCP) บนหนาจอชารตพล็อตเตอร MFD ยกเวนบนหนาจอภายนอก
คุณไมสามารถดูเนื้อหา HDCP บนหนาจอที่เชื่อมตอกับกลองดำ
GPSMAP 8700 ดูคูมือแหลงวิดีโอเพื่อตรวจสอบวา HDCP สามารถปด
ไดจากแหลง
วิดีโอ HDMI จะถูกแบงปนใน Garmin Marine Network แตจะไมแบง
ปนในเครือขาย NMEA 2000 เนื้อหา HDCP จะไมแบงปนใน Garmin
Marine Network
ดวยพอรต HDMI OUT คุณสามารถแสดงชารตพล็อตเตอรบนหนาจอ
ภายนอก เชน โทรทัศนหรือจอภาพ คุณไมสามารถดูเนื้อหา HDCP บน
หนาจอภายนอก
สายอุปกรณเสริม Garmin GPSMAP HDMI มีความยาว 4.5 ม.
(15 ฟุต) หากตองการสายยาวกวานี้ คุณควรใชสาย HDMI ที่ใชงาน
เทานั้น คุณตองใชตัวคูตอ HDMI เพื่อเชื่อมตอสาย HDMI สองสาย
คุณตองมีสายอะแดปเตอร Garmin GPSMAP USB OTG เพื่อจายไฟ
Media Player Stick พอรต USB สามารถจายไฟสูงสุด 2.5 W สำหรับ
Media Player Stick
49
คุณตองทำการเชื่อมตอสายทั้งหมดในสภาพแวดลอมที่แหง
รายการ อุปกรณหรือพอรต
สาย
แหลง HDMI เชนอุปกรณ
Chromecast
ชารตพล็อตเตอร
จอภาพ เชนคอมพิวเตอรหรือโทรทัศน
พอรต HDMI OUT ของแหลง HDMI
สาย Garmin HDMI
พอรต HDMI IN ของชารตพล็อตเตอร
พอรต HDMI OUT ของชารตพล็อต­
เตอร
สาย Garmin HDMI
พอรต HDMI ของจอภาพ
พอรต USB OTG/USB ของชารต­
พล็อตเตอร
พอรต USB ของแหลง HDMI
สายอะแดปเตอร GPSMAP
USB OTG สำหรับจาย­
ไฟที่มา HDMI หากมี (สูงสุด
2.5 W)
การควบคุมเสียง HDMI
คุณสามารถควบคุมเสียงสำหรับที่มาวิดีโอ HDMI
1 จากที่มาวิดีโอ HDMI ใหเลือก เมนู
2 เลือกตัวเลือก:
• หากตองการปดเสียง ใหเลือก ปด
ไอคอน จะปรากฏบนหนาจอวิดีโอ
• ในการเลนเสียง HDMI ใหเลือก เปด
ไอคอน
จะปรากฏบนหนาจอวิดีโอ
• หากตองการใหเลนเสียง HDMI เสมอ แมวาคุณจะไมไดดูวิดีโอ
HDMI ก็ตาม ใหเลือก เปดเสมอ
ไอคอน
จะปรากฏบนหนาจอวิดีโอ
การจับคูกลอง GC 100 กับชารตพล็อตเตอร
Garmin
™
คุณตองกำหนดคาเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอรกอนจึงจะ
สามารถเชื่อมตออุปกรณไรสายกับเครือขายไรสายของชารตพล็อตเตอร
ได
1 เมื่อกลองอยูภายในระยะ 76 ม. (250 ฟุต) จากชารตพล็อตเตอรโดย
ไมมีสิ่งกีดขวาง ใหกด อยางรวดเร็วสามครั้ง
2 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > อุปกรณไรสาย >
กลอง Garmin > เริ่ม
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
การกำหนดคาอุปกรณ
การตั้งคาระบบ
เลือก ตั้งคา > ระบบ
เสียงและการแสดงผล: ปรับการตั้งคาการแสดงผลและเสียง
GPS: ใหขอมูลเกี่ยวกับดาวเทียม GPS และการตั้งคา
ขอมูลระบบ: ใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณในเครือขายและเวอรชัน
ซอฟตแวร
ขอมูลสถานี: ปรับการตั้งคาสถานี
ปดอัตโนมัติ: ปดระบบโดยอัตโนมัติหลังจากเขาสูโหมดสลีปเปนระยะ
เวลาที่เลือก
เครื่องจำลอง: เปดหรือปดเครื่องจำลอง และชวยใหคุณสามารถตั้งเวลา
วันที่ ความเร็ว และตำแหนงจำลอง
50
การตั้งคาเสียงและการแสดงผล
เลือก ตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล
สัญญาณเตือน: เปดและปดเสียงที่ดังสำหรับการเตือนและการเลือก
การตั้งคาเสียง: ตั้งคาเอาตพุตเสียง
ไฟหนาจอ: ตั้งคาความสวางของไฟหนาจอ คุณสามารถเลือกตัวเลือก
อัตโนมัติ เพื่อปรับความสวางของไฟหนาจอโดยอัตโนมัติตามแสง
ภายนอกได
ซิงคแบ็คไลท: ซิงโครไนซความสวางของไฟหนาจอของชารตพล็อต
เตอรอื่นในสถานี
โหมดสี: ตั้งคาใหอุปกรณแสดงสีกลางวันหรือกลางคืน คุณสามารถเลือก
ตัวเลือก อัตโนมัติ เพื่อใหอุปกรณตั้งคาสีกลางวันหรือกลางคืนโดย
อัตโนมัติตามเวลาของวัน
ลักษณะวิดีโอเอาต: ตั้งคาอัตราสวนกวางยาวของวิดีโอ วิดีโอไมสามารถ
ยืดขยายเกินกวาขนาดที่ระบุโดยอุปกรณวิดีโอที่เชื่อมตอ และอาจจะ
ขยายไดไมเต็มทั้งหนาจอ
พื้นหลัง: ตั้งคาภาพพื้นหลัง
ภาพเปดเครื่อง: ตั้งคาภาพที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปดอุปกรณ
การตั้งคาเสียง
คุณสามารถปรับเสียงปลุก เสียงเตือน และเสียงคำเตือนตางๆ ที่สงออกมา
จากอุปกรณเสียงที่เชื่อมตอ เชน สเตอริโอ FUSION อุปกรณเสียง
สามารถเชื่อมตอโดยใช HDMI หรือ สายอุปกรณเสียง 0183 NMEA
เลือก ตั้งคา > ระบบ > เสียงและการแสดงผล > การตั้งคาเสียง
เอาตพุตเสียง: เปดเอาตพุตเสียงสำหรับการเตือนดวยเสียง และยังเปด
เอาตพุตเสียงสำหรับ HDMI วิดีโอ
การเตือนดวยเสียง: ตั้งคาเสียงปลุกและเสียงเตือนของระบบที่ตองการให
เลนผานทางอุปกรณเสียงที่ใชรวมกันได การเตือนจะระบุสถานการณ
ที่อาจเปนอันตรายตอผูโดยสารและตองมีการดำเนินการในทันที คำ
เตือนจะระบุสถานการณที่อาจเปนอันตรายตออุปกรณบนเรือหรือเปน
อันตรายตอเรือ และตองมีการดำเนินการในทันที ขอความและขอมูล
อื่นๆ ทั้งหมดจัดวาเปนการเตือน
ภาษาของการเตือนดวยเสียง: ตั้งคาภาษาที่ใชสำหรับการเตือน
อุปกรณการเตือนดวยเสียง: ตั้งคาอุปกรณใหควบคุมเวลาเลนเสียงเตือน
แหลงการเตือนดวยเสียง: สลับอุปกรณเสียงเปนที่มาที่เลือกเมื่อมีการเลน
เสียงเตือน
ระดับเสียงการเตือน: ควบคุมระดับเสียงการเตือน
การตั้งคา GPS
เลือก ตั้งคา > ระบบ > GPS
ภาพบนทองฟา: แสดงตำแหนงของดาวเทียม GPS บนทองฟา
GLONASS: เปดหรือปดขอมูล GLONASS (ระบบดาวเทียมของรัสเซีย)
เมื่อใชระบบในสถานการณที่การมองเห็นทองฟาไมดี สามารถใช
ขอมูล GLONASS รวมกับ GPS เพื่อใหขอมูลตำแหนงที่แมนยำมาก
ขึ้น
WAAS/EGNOS: เปดหรือปดขอมูล WAAS (ในอเมริกาเหนือ) หรือ
ขอมูล EGNOS (ในยุโรป) สามารถสามารถใหขอมูลตำแหนง GPS
ที่แมนยำมากกวา เมื่อใชขอมูล WAAS หรือ EGNOS อุปกรณอาจ
ใชเวลาในการรับสัญญาณดาวเทียมนานขึ้น
Galileo: เปดหรือปดขอมูล Galileo (ระบบดาวเทียมสหภาพยุโรป) เมื่อ
ใชระบบในสถานการณที่การมองเห็นทองฟาไมดี สามารถใชขอมูล
Galileo รวมกับ GPS เพื่อใหขอมูลตำแหนงที่แมนยำมากขึ้น
ตัวกรองความเร็ว: คาเฉลี่ยความเร็วเรือของคุณในชวงเวลาสั้นๆ สำหรับ
คาความเร็วที่ราบรื่นขึ้น
ที่มา: ชวยใหคุณเลือกแหลงขอมูลที่ตองการสำหรับขอมูล GPS
การตั้งคาสถานี
เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลสถานี
เปลี่ยนสถานี: ตั้งคาทั้งสถานีเปนชุดคาเริ่มตนใหมโดยยึดตามตำแหนง
ของสถานีนี้ คุณยังสามารถเลือกใชหนาจอนี้เปนสแตนดอโลน หนา
จอเดียว แทนที่จะจัดกลุมหนาจอกับหนาจออื่นๆ เพื่อสรางเปนสถานี
ได
การจับคู GRID™: ทำใหคุณสามารถจับคูอุปกรณปอนขอมูลจากระยะ
ไกล GRID กับสถานีนี้ได
ลำดับหนาจอ: กำหนดลำดับของหนาจอ ซึ่งมีความสำคัญเมื่อใชงาน
อุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID
การกำหนดคาอุปกรณ
เปดออโตไพลอตอยู: ชวยใหคุณควบคุมออโตไพลอตจากอุปกรณนี้
รีเซ็ตแผนผัง: รีเซ็ตแผนผังในสถานีนี้เปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน
รีเซ็ตการตั้งคาสถานี: รีเซ็ตการตั้งคาสถานีทั้งหมดบนอุปกรณทั้งหมดที่
เชื่อมตอในสถานีเปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน และจะตองมีการตั้ง
คาสถานีครั้งแรก
การดูขอมูลซอฟตแวรของระบบ
คุณสามารถดูเวอรชันซอฟตแวร เวอรชันแผนที่ฐาน ขอมูลแผนที่เพิ่มเติม
ทั้งหมด (หากมี) เวอรชันซอฟตแวรสำหรับเรดาร Garmin เสริม (หากมี)
และหมายเลข ID เครื่อง คุณอาจตองใชขอมูลนี้เพื่ออัปเดตซอฟตแวร
ระบบ หรือซื้อขอมูลแผนที่เพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > ขอมูลซอฟทแวร
การดูล็อกกิจกรรม
ล็อกกิจกรรมจะแสดงรายการกิจกรรมของระบบ
เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > บันทึกเหตุการณ
การดูขอกำหนดของฉลากอิเล็กทรอนิกสและขอมูลที่เปนไปตาม­
ขอกำหนด
ฉลากสำหรับอุปกรณนี้มาพรอมกับอุปกรณในแบบอิเล็กทรอนิกส ฉลาก
อิเล็กทรอนิกสจะใหขอมูลของขอกำหนด เชน หมายเลขประจำตัวเครื่อง
ที่จัดหาโดย FCC หรือเครื่องหมายที่เปนไปตามภูมิภาค รวมทั้ง
ผลิตภัณฑที่ใชไดและขอมูลการใหอนุญาต ไมพรอมใชสำหรับบางรุน
1 เลือก ตั้งคา
2 เลือก ระบบ
3 เลือก ขอมูลขอกำหนด
การตั้งคาการกำหนดคา
เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา
หนวยวัด: ตั้งคาหนวยวัด
ภาษา: ตั้งคาภาษาของขอความบนหนาจอ
การนำทาง: ตั้งคาการกำหนดลักษณะการนำทาง
แผนผังแปนพิมพ: จัดเรียงปุมบนแปนพิมพบนหนาจอ
จับภาพหนาจอ: ทำใหอุปกรณสามารถบันทึกภาพของหนาจอได
การแสดงแถบเมนู: แสดงหรือซอนแถบเมนูโดยอัตโนมัติเมื่อไมจำเปน
ตองใชแถบเมนู
การตั้งคาหนวยวัด
เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > หนวยวัด
หนวยระบบ: ตั้งคารูปแบบหนวยสำหรับอุปกรณ
ความแปรปรวน: ตั้งคามุมบายเบนแมเหล็กโลก มุมระหวางทิศเหนือของ
เข็มทิศและทิศเหนือจริง สำหรับตำแหนงปจจุบันของคุณ
อางอิงทิศเหนือ: ตั้งคาการอางอิงทิศทางที่ใชในการคำนวณขอมูลทิศมุง
หนา จริง ตั้งคาทิศเหนือทางภูมิศาสตรเปนการอางอิงทิศเหนือ ตาราง
สี ตั้งคาทิศเหนือกริดเปนการอางอิงทิศเหนือ (000º) แมเหล็ก ตั้งคา
ทิศเหนือแมเหล็กเปนการอางอิงทิศเหนือ
รูปแบบตำแหนง: ตั้งคารูปแบบตำแหนงที่การอานตำแหนงที่ระบุจะ
ปรากฏ อยาเปลี่ยนการตั้งคานี้ เวนแตคุณกำลังใชแผนที่หรือแผนที่
เดินเรือที่ระบุรูปแบบตำแหนงอื่น
ตัวเลขสถิติบนแผนที:่ ตั้งคาระบบพิกัดที่แผนที่ถูกวางโครงสราง อยา
เปลี่ยนการตั้งคานี้ เวนแตคุณกำลังใชแผนที่หรือแผนที่เดินเรือที่ระบุ
ขอมูลแผนที่อื่น
เวลา: ตั้งคารูปแบบเวลา โซนเวลา และเวลา Daylight Saving
การตั้งคาการนำทาง
หมายเหตุ: การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือ
ฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง
ปายเสนทาง: ตั้งคาประเภทเลเบลที่แสดงพรอมกับการเลี้ยวในเสนทางบน
แผนที่
เปลี่ยนการเลี้ยว: ปรับวิธีที่ชารตพล็อตเตอรเปลี่ยนการเลี้ยว เที่ยว หรือ
เสนทาง คุณสามารถตั้งคาการเปลี่ยนใหยึดตามเวลาหรือระยะทาง
กอนการเลี้ยวได คุณสามารถเพิ่มคาของเวลาหรือระยะทางเพื่อชวย
ปรับปรุงความแมนยำของระบบออโตไพลอตเมื่อนำทางตามเสนทาง
หรือเสนการแนะนำอัตโนมัติที่มีการเลี้ยวถี่ๆ หลายครั้งหรือมีความเร็ว
การกำหนดคาอุปกรณ
สูง สำหรับเสนทางที่เปนเสนตรงมากกวาหรือมีความเร็วต่ำกวา การ
ลดคานี้สามารถปรับปรุงความแมนยำของระบบออโตไพลอตได
แหลงความเร็ว: ตั้งคาแหลงขอมูลสำหรับการอานความเร็ว
การแนะนำอัตโนมัติ: ตั้งคาการวัดสำหรับ ความลึกที่ตองการ ระยะหาง
แนวตั้ง และระยะหางแนวชายฝง เมื่อคุณใชงานแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
บางแผนที่
เริ่มตนเสนทาง: เลือกจุดเริ่มตนสำหรับการนำทางเสนทาง
การกำหนดคาเสนทางการแนะนำอัตโนมัติ
ขอควรระวัง
การตั้งคา ความลึกที่ตองการ และ ระยะหางแนวตั้ง จะสงผลตอวิธีการที่
ชารตพล็อตเตอรจะคำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ในกรณีที่
บริเวณนั้นมีระดับความลึกของน้ำที่ยังไมเคยมีขอมูล หรือมีสิ่งกีดขวางที่
ไมมีขอมูลความสูง เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ ในบริเวณนั้นจะไมถูก
คำนวณ ในกรณีที่จุดเริ่มตน และจุดจบของเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
มีความตื้นกวาคา ความลึกที่ตองการ หรือต่ำกวาระยะหางแนวตั้ง เสน
ทาง การแนะนำอัตโนมัติ อาจจะไมถูกคำนวณในบริเวณนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับขอมูลแผนที่ เสนทางที่ผานบริเวณเหลานั้นจะเสนออกมาเปนเสนสีเทา
หรือเสนสีมวงแดงคาดเทาบนแผนที่ เมื่อเรือของคุณเขาสูบริเวณเหลานั้น
จะมีขอความเตือนปรากฏขึ้นมา
หมายเหตุ: การแนะนำอัตโนมัติมีใหใชงานรวมกับแผนที่ระดับพรีเมี่ยม
ในบางพื้นที่
หมายเหตุ: การตั้งคาบางประเภทไมสามารถใชกับแผนที่บางประเภท
คุณสามารถตั้งพารามิเตอรที่ชารตพล็อตเตอรใชในตอนที่คำนวณเสน
ทาง การแนะนำอัตโนมัติ ได
ความลึกที่ตองการ: กำหนดคาความลึกต่ำสุดโดยยึดจากขอมูลความลึก
ของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถแลนผานไดอยางปลอดภัย
หมายเหตุ: คาความลึกต่ำสุดของแผนที่แบบพรีเมียม (ที่ผลิตกอนป
2016) คือ 3 ฟุต หากคุณใสคาที่นอยกวา 3 ฟุต แผนที่จะใชความลึก
ที่ 3 ฟุตเทานั้นสำหรับการคำนวณเสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
ระยะหางแนวตั้ง: กำหนดคาความสูงต่ำสุดของสะพาน หรือสิ่งกีดขวาง
ยึดจากขอมูลของแผนที่ที่เรือของคุณจะสามารถลอดผานไดอยาง
ปลอดภัย
ระยะหางแนวชายฝง: กำหนดวาคุณตองการใหเสนทาง การแนะนำ
อัตโนมัติ อยูใกลแนวชายฝงแคไหน เสนทาง การแนะนำอัตโนมัติ
อาจจะเลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง
คาที่เปนไปไดสำหรับการตั้งคาตัวนี้จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคาตายตัว
เพื่อใหแนใจวาเสนการแนะนำอัตโนมัติจะถูกวางหางจากชายฝงใน
ระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสนทาง
การแนะนำอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบ (การปรับระยะหางจากชายฝง, หนา 18)
การปรับระยะหางจากชายฝง
การตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะระบุวาคุณตองการวางเสน การแนะนำ
อัตโนมัติ ใกลกับชายฝงมากแคไหน เสน การแนะนำอัตโนมัติ อาจจะ
เลื่อนไดหากคุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ในระหวางที่กำลังเดินทาง คาที่เปนไป
ไดสำหรับการตั้งคา ระยะหางแนวชายฝง จะเปนคาสัมพัทธ ไมใชคา
ตายตัว เพื่อใหแนใจวาเสน การแนะนำอัตโนมัติ จะถูกวางหางจาก
ชายฝงในระยะที่เหมาะสม คุณสามารถประเมินการวางตำแหนงของเสน
การแนะนำอัตโนมัติ โดยใชจุดหมายที่คุนเคยที่จำเปนตองใชการเดิน
ทางผานทางน้ำที่แคบได
1 จอดเรือของคุณ หรือทอดสมอ
2 เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ >
ระยะหางแนวชายฝง > ปกติ
3 เลือกจุดหมายที่คุณเคยเดินทางไปมากอนหนานี้แลว
4 เลือก นำทางไปยัง > การแนะนำอัตโนมัติ
5 ตรวจทานตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสน
ทางนี้ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำให
เกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
6 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให
เลือก เมนู > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนิน
การตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การกำหนดคา >
การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหางแนวชายฝง > ไกล
51
• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา >
การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหาง
แนวชายฝง > ใกล
7 ในกรณีที่คุณเลือก ใกล หรือ ไกล ในขั้นตอนที่ 6 ใหตรวจทาน
ตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสนทางนี้ได
หลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การแนะนำอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวาง
ไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคาระยะหางแนวชายฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด
ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถ
เปลี่ยนตำแหนงเสน การแนะนำอัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือก
จำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ
8 เลือกตัวเลือก:
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติเปนที่พอใจแลว ให
เลือก เมนู > ตัวเลือกการนำทาง > หยุดการเดินเรือ แลวดำเนิน
การตามขั้นตอนไปถึงขั้นตอนที่ 10
• หากตำแหนงการวางเสนการแนะนำอัตโนมัติอยูใกลสิ่งกีดขวางที่
มีขอมูลอยูแลวมากเกินไป ใหเลือก ตั้งคา > การกำหนดคา >
การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหางแนวชายฝง > ไกล
ที่สุด
• หากเลี้ยวของเสนการแนะนำอัตโนมัติกวางไป ใหเลือก ตั้งคา >
การกำหนดคา > การนำทาง > การแนะนำอัตโนมัติ > ระยะหาง
แนวชายฝง > ใกลที่สุด
9 ในกรณีที่คุณเลือก ใกลที่สุด หรือ ไกลที่สุด ในขั้นตอนที่ 8 ใหตรวจ
ทานตำแหนงการวางเสน การแนะนำอัตโนมัติ และยืนยันวาเสนทางนี้
ไดหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มีขอมูลอยูแลว และเลี้ยวทุกจุดทำใหเกิดการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การแนะนำอัตโนมัติ จะคงระยะหางจากสิ่งกีดขวางในนานน้ำใหกวาง
ไว ถึงแมวาคุณจะตั้งคาระยะหางแนวชายฝงเปน ใกล หรือ ใกลที่สุด
ก็ตาม ผลลัพธที่ตามมาก็คือ ชารตพล็อตเตอรอาจจะไมสามารถ
เปลี่ยนตำแหนงเสน การแนะนำอัตโนมัติ ยกเวนวาจุดหมายที่เลือก
จำเปนตองเดินทางผานทางน้ำที่แคบ
10 ทำขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 9 ซ้ำอยางนอยอีกหนึ่งรอบ โดยใชจุด
หมายที่แตกตางกันออกไปในแตละครั้งจนกระทั่งคุณคุนเคยกับการ
ทำงานของการตั้งคาระยะหางแนวชายฝง
การตั้งคารูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับแตละพอรต NMEA 0183
คุณสามารถกำหนดคารูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับพอรต NMEA
0183 ภายในแตละพอรตเมื่อเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรของคุณกับ
อุปกรณ NMEA 0183 ภายนอก คอมพิวเตอร หรืออุปกรณ Garmin อื่นๆ
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การตั้งคา NMEA 0183 > ประเภทพอรต
2 เลือกพอรตอินพุตหรือเอาตพุต
3 เลือกรูปแบบ:
• เพื่อสนับสนุนอินพุตหรือเอาตพุตของขอมูล NMEA 0183
มาตรฐาน, DSC และอินพุต NMEA ของโซนารที่สนับสนุน
สำหรับประโยค DPT, MTW และ VHW ใหเลือก มาตรฐาน
NMEA
• เพื่อสนับสนุนอินพุตหรือเอาตพุตของขอมูล NMEA 0183
มาตรฐานสำหรับตัวรับสัญญาณ AIS สวนใหญ ใหเลือก ความเร็ว
สูงของ NMEA
• เพื่อสนับสนุนอินพุตหรือเอาตพุตของขอมูลกรรมสิทธิ์ Garmin
สำหรับการอินเตอรเฟซกับซอฟตแวร Garmin ใหเลือก Garmin
ทำซ้
ำขั้นตอนที่ 2–3 เพื่อกำหนดคาพอรตอินพุตหรือเอาตพุตเพิ่มเติม
4
การตั้งคาการติดตอสื่อสาร
Marine Network ชวยใหคุณสามารถใชขอมูลรวมกันจากอุปกรณตอ
พวง Garmin กับชารตพล็อตเตอรไดอยางรวดเร็วและงายดาย คุณ
สามารถเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับ Marine Network เพื่อรับขอมูลและ
แบงปนขอมูลกับอุปกรณและชารตพล็อตเตอรอื่นๆ ที่ใชรวมกันไดกับ
Marine Network
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขายทางทะเล
NMEA การตั้งคา 0183
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การตั้งคา NMEA 0183
ประเภทพอรต: โปรดดู การตั้งคารูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับแตละ
พอรต NMEA 0183, หนา 52
ประโยคเอาตพุต: โปรดดู การกำหนดคาประโยคเอาตพุต NMEA 0183,
หนา 52
ความแมนยำตำแหนง: ปรับจำนวนหลักตัวเลขไปทางดานขวาของ
จุดทศนิยมสำหรับการสงเอาตพุต NMEA
XTE Precision: ปรับจำนวนหลักตัวเลขไปทางดานขวาของจุดทศนิยม
สำหรับเอาตพุตขอผิดพลาด NMEA Crosstalk
จุดเดินทาง: ตั้งคาอุปกรณใหสงชื่อหรือหมายเลขเวยพอยทผาน NMEA
0183 ขณะนำทาง การใชหมายเลขอาจแกไขปญหาการใชงานรวม
กันกับระบบออโตไพลอต NMEA 0183 ที่เกากวา
เรียกคาเริ่มตน: เรียกคืนการตั้งคา NMEA 0183 เปนคาเริ่มตนเดิมจาก
โรงงาน
การวินิจฉัย: แสดงขอมูลการวินิจฉัย NMEA 0183
การกำหนดคาประโยคเอาตพุต NMEA 0183
คุณสามารถเปดใชงานและปดใชงานประโยคเอาตพุต NMEA 0183 ได
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การตั้งคา NMEA 0183 > ประโยค
เอาตพุต
2 เลือกตัวเลือก
3 เลือกประโยคเอาตพุต NMEA 0183 อยางนอยหนึ่งประโยค และ
เลือก กลับ
4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานประโยค
เอาตพุตเพิ่มเติม
52
การตั้งคา NMEA 2000
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > การติดตั้ง NMEA 2000
บัญชีรายชื่ออุปกรณ: แสดงอุปกรณที่เชื่อมตอกับเครือขาย
ปดปายชื่ออุปกรณ: เปลี่ยนเลเบลสำหรับอุปกรณที่เชื่อมตอที่พรอมใช
งาน
การตั้งชื่ออุปกรณและเซนเซอรในเครือขาย
คุณสามารถตั้งชื่ออุปกรณและเซนเซอรที่เชื่อมตออยูกับเครือขายทาง
ทะเล Garmin และเครือขาย NMEA 2000
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร
2 เลือก เครือขายทางทะเล หรือ การติดตั้ง NMEA 2000 > บัญชีราย
ชื่ออุปกรณ
3 เลือกอุปกรณจากรายการทางดานซาย
4 เลือก เปลี่ยนชื่อ
5 ปอนชื่อ และเลือก เสร็จ
Marine Network
เครือขาย EVC
เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขาย EVC และเลือกระบบขับเคลื่อน
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือ Volvo Penta
คุณสมบัติ: แสดงรายการของคุณสมบัติ EVC ที่ติดตั้ง
สวนประกอบ: แสดงรายการของสวนประกอบฮารดแวรที่ติดตั้ง
ซอฟตแวร: แสดงรายการของเวอรชันซอฟตแวรสำหรับคุณสมบัติ EVC
ที่ติดตั้ง
การปรับตั้งคา: แสดงรายการของคุณสมบัติ EVC ที่ติดตั้งซึ่งสามารถ
ปรับตั้งคาได
การตั้งคาการเตือน
การเตือนการนำทาง
เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > การนำทาง
เวลาถึง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณอยูภายในระยะทางหรือเวลาที่
ระบุจากการเลี้ยวหรือปลายทาง
การลากสมอ: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกระยะการลอยที่ระบุ
เมื่อทอดสมอ
ออกนอกเสนทาง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อคุณออกนอกเสนทางตาม
ระยะทางที่ระบุ
การตั้งคาการเตือนการลากสมอ
คุณสามารถตั้งการเตือนใหสงเสียงหากคุณเคลื่อนที่ไปไกลกวาระยะทาง
ที่อนุญาต วิธีนี้มีประโยชนมากเมื่อทอดสมอขามคืน
การกำหนดคาอุปกรณ
1
2
3
4
เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > การนำทาง > การลากสมอ
เลือก เตือน เพื่อเปดการเตือน
เลือก กำหนดรัศมี และเลือกระยะทางบนแผนที่เดินเรือ
เลือก กลับ
การเตือนระบบ
นาฬิกาปลุก: ตั้งนาฬิกาปลุก
แรงดันไฟฟาเครื่อง: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อแบตเตอรี่มีความดัน
ไฟฟาต่ำตามที่ระบุ
ความแมนยำGPS: ตั้งการเตือนใหสงเสียงเมื่อความแมนยำของตำแหนง
GPS อยูนอกคาที่ผูใชกำหนด
เสียงเตือนโซนาร
หมายเหตุ: บางตัวเลือกอาจไมมีในหัวโซนารบางรุน
จากมุมมองโซนารที่เกี่ยวของ ใหเลือก เมนู > การตั้งคาโซนาร >
สัญญาณเตือน
คุณยังสามารถเปดเสียงเตือนโซนารไดโดยเลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน
> โซนาร
น้ำตื้น: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกนอยกวาคาที่ระบุ
น้ำลึก: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกมากกวาคาที่ระบุ
เตือน FrontVü: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อความลึกดานหนาเรือนอย
กวาคาที่ระบุ ซึ่งสามารถชวยคุณหลีกเลี่ยงการเกยตื้นได (การตั้งคา
การเตือนความลึก FrontVü, หนา 29) การเตือนนี้มีใหสำหรับหัวโซ
นาร Panoptix FrontVü เทานั้น
อุณหภูมิน้ำ: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารแจงอุณหภูมิที่ 2°F
(1.1°C) ที่สูงหรือต่ำกวาอุณหภูมิที่ระบุ
เสนชั้นความสูง: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อหัวโซนารตรวจจับเปาหมาย
ที่ถูกพักในระยะความลึกที่กำหนดจากพื้นผิวน้ำและจากทองน้ำ
ปลา
ปลา: ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่ออุปกรณตรวจพบเปนเปาหมายที่ถูกพัก
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาด
กลางหรือใหญเทานั้น
•
ตั้งเสียงเตือนใหสงเสียงเมื่อเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญ
เทานั้น
การตั้งคาการเตือนสภาพอากาศ
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาการเตือนสภาพอากาศได คุณตองมีชารต
พล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดซึ่งเชื่อมตอกับอุปกรณวัดสภาพอากาศ เชน
อุปกรณ GXM และมีการสมัครรับขอมูลสภาพอากาศที่ถูกตอง
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > สภาพอากาศ
2 เปดใชงานการเตือนสำหรับเหตุการณสภาพอากาศเฉพาะ
การตั้งคาการเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง
คุณสามารถตั้งคาการเตือนใหสงเสียงเมื่อปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เหลือในตัวเครื่องถึงระดับที่คุณระบุ
1 เลือก ตั้งคา > สัญญาณเตือน > น้ำมันเชื้อเพลิง
2 หากจำเปน ใหเลือกระบบขับเคลื่อน
3 เลือก เปด
4 ปอนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือที่จะเรียกการเตือน
5 หากจำเปน ใหทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4 สำหรับระบบขับเคลื่อนทั้งหมด
การตั้งคาเรือของฉัน
หมายเหตุ: การตั้งคาและตัวเลือกบางรายการตองใชแผนที่เดินเรือหรือ
ฮารดแวรเพิ่มเติม
เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือ Volvo Penta
ความลึกและการทอดสมอ: ชวยใหคุณสามารถปอนขอมูลเกี่ยวกับทอง
เรือ (การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ, หนา 21) และสมอ
คา ความสูงของสมอ คือความสูงของสมอเหนือเสนน้ำ คา ความยาว
เชือกสมอ คืออัตราสวนของความยาวเชือกสมอที่กำลังใชงานกับ
ระยะหางแนวตั้งจากหัวเรือไปจนถึงพื้นใตน้ำ การตั้งคาสมอเหลานี้ใช
เพื่อคำนวณหาฟลดวันที่ เชือกสมอเปาหมาย
การกำหนดคาอุปกรณ
ชดเชยอุณหภูมิ: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาชดเชย เพื่อชดเชยการอานคา
อุณหภูมิน้ำจากเซนเซอรวัดอุณหภูมิน้ำ NMEA 0183 หรือหัวโซนาร
ที่สามารถวัดอุณหภูมิได (การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ, หนา 53)
สอบเทียบความเร็วของน้ำ: ปรับตั้งคาหัวโซนารหรือเซนเซอรวัด
ความเร็ว (การปรับตั้งคาอุปกรณวัดความเร็วน้ำ, หนา 54)
ประเภทเรือ: เปดใชงานคุณสมบัติชารตพล็อตเตอรตามประเภทเรือ
CZone™: ตั้งคาวงจรการสลับแบบดิจิตอล
อินสแตนซ SeaStar: ตั้งคาวงจรการสลับแบบดิจิตอล
การจัดการ e-KEY: ชวยใหคุณสามารถจัดการกุญแจอิเล็กทรอนิกส (eKEY)
ประเภทการขับเคลื่อน: การเปลี่ยนแปลงการตั้งคานี้ควรดำเนินการโดย
เจาหนาที่ Volvo Penta ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
โหมด ACP: ตั้งคาโหมดการปองกัน ACP
มุมโท: การเปลี่ยนแปลงการตั้งคานี้ควรดำเนินการโดยเจาหนาที่ Volvo
Penta ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
ปจจัยความเร็ว: ปรับตั้งความเร็วเรือที่แสดง
การตั้งคา PTA: ชวยใหคุณสามารถปอนขีดจำกัดสูงสุดใหมสำหรับ
โหมด PTA
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง: ตั้งคาถังน้ำมันเชื้อเพลิง
การติดตั้ง Seven Marine: ตั้งคาการตั้งคาเครื่องยนต Seven Marine
หมายเลข ID ตัวเรือ: ชวยใหคุณสามารถปอนหมายเลขประจำตัวเรือ
(HIN) โดย HIN จะติดอยูกับดานกราบขวาของทายเรือสวนบนหรือ
ไดสวนปลายอาจติดไวถาวรที่ดานบนของทายเรือหรือทายเรือดาน
นอก
การตั้งคาชดเชยความลึกทองเรือ
คุณสามารถปอนคาชดเชยความลึกทองเรือเพื่อชดเชยการอานคาความ
ลึกของน้ำสำหรับตำแหนงการติดตั้งหัวโซนาร ซึ่งใหคุณดูความลึกของ
น้ำดานลางทองเรือหรือความลึกจริงของน้ำ ขึ้นอยูกับความตองการของ
คุณ
หากคุณตองการทราบความลึกของน้ำดานลางทองเรือหรือจุดต่ำสุดของ
เรือของคุณและหัวโซนารติดตั้งที่เสนน้ำหรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทองเรือ
ใหวัดระยะทางจากตำแหนงหัวโซนารไปยังทองเรือ
หากคุณตองการความลึกจริงของน้ำและหัวโซนารติดตั้งต่ำกวาเสนน้ำ
ใหวัดระยะทางจากดานลางของหัวโซนารขึ้นไปยังเสนน้ำ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใชไดเมื่อคุณมีขอมูลความลึกที่ถูกตองเทานั้น
1 วัดระยะทาง:
• หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ
หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดทอง
เรือ ใหวัดระยะหางจากตำแหนงหัวโซนารถึงทองเรือของเรือ ปอน
คานี้เปนตัวเลขที่เปนบวก
• หากหัวโซนารถูกติดตั้งอยูที่ดานลางของทองเรือ
และคุณ
ตองการทราบความลึกจริงของน้ำ ใหวัดระยะทางจากหัวโซนาร
ไปยังเสนน้ำ ปอนคานี้เปนจำนวนลบ
2 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ความลึกและการทอดสมอ > คาชดเชย
ความลึกทองเรือ
หากหัวโซนารถูกติดตั้งที่เสนน้ำ หรือเลือก
ถูกติดตั้งที่ดานลางของทองเรือ
4 ใสระยะหางที่วัดไดในขั้นตอนที่ 1
3 เลือก
หากหัวโซนาร
การตั้งคาชดเชยอุณหภูมิน้ำ
คุณตองมีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิน้ำ NMEA 0183 หรือหัวโซนารที่สามารถ
วัดอุณหภูมิไดเพื่อวัดอุณหภูมิน้ำกอนจึงจะสามารถตั้งคาชดเชยอุณหภูมิ
น้ำได
คาชดเชยอุณหภูมิจะชดเชยการอานคาอุณหภูมิจากเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
1 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหรือหัวโซนารที่สามารถวัด
อุณหภูมิไดซึ่งเชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร
53
2 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิด
อื่นที่มีความแมนยำ
3 ลบอุณหภูมิของน้ำที่วัดไดในขั้นตอนที่ 1 ออกจากอุณหภูมิของน้ำที่
วัดไดในขั้นตอนที่ 2
นี่คือคาชดเชยอุณหภูมิ ปอนคานี้ในขั้นตอนที่ 5 เปนจำนวนบวก หาก
เซ็นเซอรที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรวัดอุณหภูมิของน้ำแลวพบวา
เย็นกวาที่เปนจริง ปอนคานี้ในขั้นตอนที่ 5 เปนจำนวนลบ หาก
เซ็นเซอรที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอรวัดอุณหภูมิของน้ำแลวพบวา
อุนกวาที่เปนจริง
4 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ชดเชยอุณหภูมิ
5 ปอนคาชดเชยอุณหภูมิที่คำนวณในขั้นตอนที่ 3
การปรับตั้งคาอุปกรณวัดความเร็วน้ำ
หากคุณมีหัวโซนารตรวจจับความเร็วที่เชื่อมตอกับชารตพล็อตเตอร คุณ
สามารถปรับตั้งคาอุปกรณตรวจจับความเร็วดังกลาวเพื่อปรับปรุงความ
แมนยำของขอมูลความเร็วน้ำที่แสดงโดยชารตพล็อตเตอร
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > สอบเทียบความเร็วของน้ำ
2 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
หากเรือแลนไมเร็วพอหรือเซ็นเซอรวัดความเร็วไมลงทะเบียน
ความเร็ว ขอความจะปรากฏขึ้น
3 เลือก ตกลง และเพิ่มความเร็วของเรืออยางปลอดภัย
4 หากขอความปรากฏขึ้นอีกครั้ง ใหหยุดเรือ และตรวจสอบใหแนใจวา
เซ็นเซอรวัดความเร็วไมติดกับอะไร
5 หากพวงมาลัยหมุนไดอยางอิสระ ใหตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิล
6 หากคุณยังไดรับขอความอยู ใหติดตอฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ
Garmin
การเพิ่มปุม
คุณสามารถเพิ่มปุมในระบบ ระบบสามารถมีปุมไดสูงสุดสี่ปุม โดยจะมี
ตัวเลขตั้งแต 1 ถึง 4
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > การจัดการ e-KEY > เพิ่ม e-KEY
2 เมื่อมีขอความแจง ใหกดปุมใหมคางไวหนาแผงควบคุม
ระบบจะจัดเก็บ ID ของปุม
การตั้งคาปจจัยความเร็ว
คุณตองเทียบความเร็วเรือที่แสดงกับความเร็วจากที่มาขอมูลภายนอก
เชน GPS หรือเรือลำอื่นกอนจึงจะสามารถตั้งคาปจจัยความเร็วได
กอนที่คุณจะสามารถตั้งคาปจจัยความเร็วได เรือตองอยูระหวางเดินทาง
1 เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ปจจัยความเร็ว
2 ปอนผลตางระหวางความเร็วที่แสดงและขอมูลภายนอก
3 ตรวจสอบวาที่มาขอมูลความเร็วทั้งสองที่มาแสดงคาที่เหมือนกัน
การตั้งคาถังน้ำมันเชื้อเพลิง
เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > ถังน้ำมันเชื้อเพลิง และเลือกระบบขับเคลื่อน
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือ Volvo Penta
ปริมาณ: ตั้งคาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงของถังน้ำมันเชื้อเพลิงนี้บนเรือของ
คุณ
ถังวางเปลา: ปรับตั้งคาระดับถังเปลา
มัลติพอยท: ปรับตั้งคาระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับตางๆ ระหวางระดับ
ถังเปลาและเต็มถัง
การปรับตั้งคาเต็มถัง: ปรับตั้งคาระดับเต็มถัง
การตั้งคาการติดตั้งเครื่องยนต Seven Marine
เลือก ตั้งคา > เรือของฉัน > การติดตั้ง Seven Marine
ปุม DPS: ชวยใหคุณตั้งคาปุมคันบังคับในโหมด DPS
การตั้งคาศูนยทริม: ชวยใหคุณสามารถเริ่มตนมุมทริมเปนศูนยเมื่อ
มอเตอรทั้งหมดทริมลงเต็มที่
คาที่ตั้งลวงหนาของถัง: ตั้งคาชื่อถัง ประเภทของเหลว สไตลเซนเซอร
และความจุถัง และปรับเซนเซอร (การกำหนดคาเซนเซอรระดับถัง,
หนา 40)
การเปาลม: ชวยใหคุณไลลมจากระบบการบังคับเลี้ยวโดยใชปมบังคับ
เลี้ยว
54
เซนเซอรบังคับเลี้ยว: ปรับเครื่องยนตระบบการบังคับเลี้ยวโดยตัวหยุดที่
จุดปลายทางกายภาพ ตัวหยุดที่จุดปลายทางกายภาพคือจุดที่พวง
มาลัยหยุดเลี้ยวในทิศทางใด
แรงผลักของคันบังคับ: ชวยใหคุณตั้งคาระดับการทำงานของเครื่องผลัก
ดัน เรือที่ใหญกวาอาจจำเปนตองเลือกสูงสุดเพื่อใหเรือเคลื่อนที่ ขณะ
ที่เลือกสูงสุดแรงผลักของคันบังคับอาจทำใหเกิดแรงผลักที่มากเกินไป
สำหรับเรือที่เล็กกวา
ล็อค-ทู-ล็อค: ชวยใหคุณตั้งคาจำนวนครั้งในการเลี้ยวจาก Lock to
Lock
แรงเสียดทานบังคับเลี้ยว: ตั้งคาแรงเสียดทานบนพวงมาลัย แรงเสียด
ทานจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามความเร็วเครื่องยนต
ระยะหางของเครื่องยนต: ชวยใหคุณตั้งคาระยะหางระหวางระบบขับ
เคลื่อนเพื่อจำกัดมุมการบังคับเลี้ยวที่สามารถทำไดสำหรับระยะหาง
ของเครื่องยนต
การหมุนของอุปกรณ: ชวยใหคุณตั้งคาประเภทของกระปุกเฟองที่ทาย
เรือเพื่อกำหนดการเปลี่ยนทิศทางไปขางหนาหรือยอนกลับ
อัตราสวนอุปกรณ: ใหคุณสามารถตั้งอัตราสวนระหวางอัตราการหมุน
ของอุปกรณสุดทายและอุปกรณแรก
การตงคาเรือลำอื่น
เมื่อชารตพล็อตเตอรที่ใชรวมกันไดเชื่อมตอกับอุปกรณ AIS หรือวิทยุ
VHF คุณสามารถตั้งคาวิธีการแสดงเรือลำอื่นบนชารตพล็อตเตอรได
เลือก ตั้งคา > เรือลำอื่นๆ
AIS: เปดและปดใชงานการรับสัญญาณ AIS
DSC: เปดและปดใชงานระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
(DSC)
การเตือนการชน: ตั้งคาการเตือนการชน (การตั้งคาการเตือนระยะ
ปลอดภัยในการชน, หนา 10)
การทดสอบ AIS-EPIRB: เปดใชงานสัญญาณทดสอบจากเครื่องสง
สัญญาณวิทยุแจงตำแหนงฉุกเฉิน (EPRIB).
การทดสอบ AIS-MOB: เปดใชงานสัญญาณทดสอบจากอุปกรณ Man
Overboard (MOB)
ทดสอบ AIS-SART: เปดใชงานการสงสัญญาณทดสอบจากชองรับสง
ผานสัญญาณการคนหาและชวยเหลือ (SART)
การตั้งคาที่ซิงคใน Garmin Marine Network
อุปกรณตอไปนี้ซิงคการตั้งคาบางอยางเมื่อเชื่อมตอกับ Garmin Marine
Network
• ECHOMAP™ 70 Series
• GPSMAP 507 Series (เวอรชันซอฟตแวร 3.0 หรือสูงกวา)
• GPSMAP 701 Series (เวอรชันซอฟตแวร 3.0 หรือสูงกวา)
• GPSMAP 702 Series
• GPSMAP 800 Series
• GPSMAP 902 Series
• GPSMAP 1000 Series
• GPSMAP 1002 Series
• GPSMAP 1202 Series
• GPSMAP 7400/7600 Series
• GPSMAP 8400/8600/8700 Series
การตั้งคาตอไปนี้จะถูกซิงคกับอุปกรณ หากเกี่ยวของ
การตั้งคาการเตือน (ซิงคการรับทราบการเตือนดวย):
• เวลาถึง
• การลากสมอ
• ออกนอกเสนทาง
• ความแมนยำGPS
• น้ำตื้น
• น้ำลึก (ไมมีใน GPSMAP 8400/8600 Series)
• อุณหภูมิน้ำ
• เสนชั้นความสูง (ไมมีใน echoMAP 70s และ GPSMAP 507/701
Series)
การกำหนดคาอุปกรณ
• ปลา
• การเตือนการชน
การตั้งคาทั่วไป:
• การแนะนำอัตโนมัติ ความลึกที่ตองการ
• การแนะนำอัตโนมัติ ระยะหางแนวตั้ง
• สัญญาณเตือน
• โหมดสี
• แผนผังแปนพิมพ
• ภาษา
• ตัวเลขสถิติบนแผนที่
• อางอิงทิศเหนือ
• รูปแบบตำแหนง
• หนวยระบบ
• สอบเทียบความเร็วของน้ำ
• ขนาดเสาอากาศเรดาร
การตั้งคาแผนที:่
• ขอบเขตแผนที่เดินเรือ
• สีอันตราย
• เสนทิศมุงหนา
• POI พื้นดิน
• กลุมแสงไฟ
• ขนาดทุน
• ประเภททุน
• จุดถายภาพ
• ความลึกที่ตองการ
• ระยะเฉดความตื้น
• จุดใหบริการ
• ไอคอนรูปเรือ (ไมสามารถซิงคระหวางบางรุนได)
การเรียกคืนการตั้งคาชารตพล็อตเตอรเดิมจาก­
โรงงาน
หมายเหตุ: การตั้งคานี้สงผลกับอุปกรณบนเครือขายทั้งหมด
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > รีเซ็ต
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน ใหเลือก รีเซ็ตการ
ตั้งคาเริ่มตน การตั้งคานี้จะเรียกคืนการกำหนดคาเริ่มตน แตจะไม
ลบขอมูลผูใชที่บันทึกไว แผนที่ หรือการอัปเดตซอฟตแวร
• เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดในอุปกรณทั้งหมดในสถานีเปนคาเริ่ม
ตนจากโรงงาน ใหเลือก รีเซ็ตการตั้งคาสถานี การตั้งคานี้จะเรียก
คืนการกำหนดคาเริ่มตน แตจะไมลบขอมูลผูใชที่บันทึกไว แผนที่
หรือการอัปเดตซอฟตแวร
• เพื่อลางขอมูลที่บันทึกไว เชน เวยพอยทและเสนทาง ใหเลือก ลบ
ขอมูลผูใช การตั้งคานี้ไมสงผลกับแผนที่หรือการอัปเดต
ซอฟตแวร
• ในการลางขอมูลที่บันทึกและรีเซ็ตการตั้งคาอุปกรณเปนคาเริ่มตน
จากโรงงาน ใหยกเลิกการเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรจาก Garmin
Marine Network และเลือก ลบขอมูลและรีเซ็ตการตั้งคา การตั้ง
คานี้ไมสงผลกับแผนที่หรือการอัปเดตซอฟตแวร
การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช
คุณสามารถแบงปนขอมูลระหวางอุปกรณที่ใชรวมกันได
• คุณสามารถแบงปนขอมูลภายใน Garmin Marine Network
• คุณสามารถแบงปนและจัดการขอมูลผูใชดวยการดหนวยความจำ
คุณตองติดตั้งการดหนวยความจำไวในอุปกรณ อุปกรณนี้รองรับ
การดหนวยความจำสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32
การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช
การคัดลอกเวยพอยท, เสนทาง และแทร็คจาก
HomePort ไปยังชารตพล็อตเตอร
กอนที่คุณจะสามารถคัดลอกขอมูลไปยังชารตพล็อตเตอรได คุณตอง
โหลดโปรแกรมซอฟตแวร HomePort เวอรชันลาสุดไวบนคอมพิวเตอร
และติดตั้งการดหนวยความจำไวในชารตพล็อตเตอร
คัดลอกขอมูลจาก HomePort ไปยังการดหนวยความจำที่เตรียมไว
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูไฟลวิธีใช HomePort
การเลือกประเภทไฟลสำหรับเวยพอยทและเสนทาง­
ของบุคคลที่สาม
คุณสามารถอิมปอรตและเอ็กซปอรตเวยพอยทและเสนทางจากอุปกรณ
ของบุคคลที่สาม
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > ประเภทไฟล
3 เลือก GPX
ในการถายโอนขอมูลดวยอุปกรณ Garmin อีกครั้ง ใหเลือกประเภทไฟล
ADM
การคัดลอกขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำ
คุณสามารถโอนยายขอมูลผูใชจากการดหนวยความจำเพื่อโอนยายจาก
อุปกรณอื่นๆ ขอมูลผูใชประกอบดวยเวยพอยท เสนทาง เสนทางการ
นำทางอัตโนมัติ แทร็ค และขอบเขต
หมายเหตุ: สนับสนุนไฟลขอบเขตที่มีนามสกุล .adm เทานั้น
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล
3 เลือกวาจะคัดลอกขอมูลไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการถายโอนขอมูลจากการดหนวยความจำไปยังชารตพล็อต
เตอร และรวมกับขอมูลผูใชที่มีอยู ใหเลือก ผนวกเขาดวยกันจาก
การด
• ในการถายโอนขอมูลจากการดหนวยความจำไปยังชารตพล็อต
เตอร และเขียนทับขอมูลผูใชที่มีอยู ใหเลือก แทนที่จากการด
5 เลือกชื่อไฟล
การคัดลอกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถบันทึกขอมูลผูใชไปยังการดหนวยความจำเพื่อโอนยายไปยัง
อุปกรณอื่นๆ ขอมูลผูใชประกอบดวยเวยพอยท เสนทาง เสนทางการ
นำทางอัตโนมัติ แทร็ค และขอบเขต
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > บันทึกไปที่การด
3 เลือกวาจะคัดลอกขอมูลไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการสรางไฟลใหม ใหเลือก เพิ่มไฟลใหม และปอนชื่อ
• ในการเพิ่มขอมูลลงในไฟลที่มีอยู ใหเลือกไฟลจากรายการ และ
เลือก บันทึกไปที่การด
การคัดลอกแผนที่ในตัวไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถคัดลอกแผนที่จากชารตพล็อตเตอรไปยังการดหนวยความจำ
สำหรับการใชงานกับ HomePort
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด
2 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > คัดลอกแผนที่ติดตั้งในตัว
การอัปเดตแผนที่ในตัวดวยการดหนวยความจำและ
Garmin Express
คุณสามารถอัปเดตแผนที่ในตัวโดยใช Garmin Express และการด
หนวยความจำ
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการดของคอมพิวเตอร
2 เปดแอปพลิเคชัน Garmin Express
หากคุณไมมีแอปพลิเคชัน Garmin Express ติดตั้งอยูใน
คอมพิวเตอรของคุณ คุณสามารถดาวนโหลดไดจาก garmin.com
/express
55
3 หากจำเปน ใหลงทะเบียนอุปกรณของคุณ (การลงทะเบียนอุปกรณ
ของคุณดวย Garmin Express, หนา 56)
4 คลิก เรือ > ดูรายละเอียด
5 คลิก ดาวนโหลด ใกลกับแผนที่เพื่ออัปเดต
6 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดาวนโหลดใหเสร็จสมบูรณ
7 รอขณะที่ดาวนโหลดการอัปเดต
การอัปเดตอาจใชระยะเวลานาน
8 หลังจากดาวนโหลดเสร็จสมบูรณ ใหถอดการดออกจากคอมพิวเตอร
9 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนเครื่องอานการด (การด
หนวยความจำ, หนา 2)
10 บนชารตพล็อตเตอร ใหเลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > อัปเดต
แผนที่ที่ติดตั้งในตัว
แผนที่ที่อัปเดตแลวจะปรากฏขึ้นบนชารตพล็อตเตอรของคุณ
การสำรองขอมูลลงในคอมพิวเตอร
เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > บันทึกไปที่การด
เลือกชื่อไฟลจากรายการ หรือเลือก เพิ่มไฟลใหม
เลือก บันทึกไปที่การด
ถอดการดหนวยความจำออก และเสียบลงในเครื่องอานการดที่ตอกับ
คอมพิวเตอร
6 เปดโฟลเดอร Garmin\UserData บนการดหนวยความจำ
7 คัดลอกไฟลสำรองบนการด และวางลงในตำแหนงที่ตั้งใดๆ บน
คอมพิวเตอร
1
2
3
4
5
การเรียกคืนขอมูลสำรองไปยังชารตพล็อตเตอร
1 เสียบการดหนวยความจำลงในเครื่องอานการดที่ตอกับคอมพิวเตอร
2 คัดลอกไฟลสำรองจากคอมพิวเตอรไปยังการดหนวยความจำใน
โฟลเดอรที่ชื่อ Garmin\UserData
3 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
4 เลือก ขอมูล > ขอมูลผูใช > การถายโอนขอมูล > แทนที่จากการด
การบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำ
คุณสามารถบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำเปนเครื่องมือการ
แกไขปญหา ตัวแทนฝายสนับสนุนผลิตภัณฑอาจขอใหคุณใชขอมูลนี้
เพื่อดึงขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลระบบ > อุปกรณ Garmin > บันทึกไปที่
การด
3 เลือกวาจะบันทึกขอมูลระบบไปยังการดหนวยความจำใด หากจำเปน
4 ถอดการดหนวยความจำออก
ภาคผนวก
การลงทะเบียนอุปกรณของคุณดวย Garmin
Express
หมายเหตุ: คุณควรใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อลงทะเบียน
อุปกรณ (เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หนา 5)
คุณสามารถชวยเราในการสนับสนุนคุณไดดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลนวันนี้ โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือ
สำเนาไวในที่ปลอดภัย
1 ใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด (การดหนวยความจำ,
หนา 2)
2 รอสักครู
ชารตพล็อตเตอรจะเปดหนาการจัดการการดและสรางไฟลชื่อ
GarminDevice.xml ในโฟลเดอร Garmin บนการดหนวยความจำ
3 ถอดการดหนวยความจำออก
4 ใสการดหนวยความจำในคอมพิวเตอร
5 ไปที่ garmin.com/express ในคอมพิวเตอรของคุณ
56
6 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดาวนโหลด ติดตั้ง และเปด
แอปพลิเคชัน Garmin Express
7 เลือก > เพิ่มอุปกรณ
8 ขณะที่แอปพลิเคชันคนหา ใหเลือก ลงชื่อเขาใช ถัดจาก มีแผนที่เดิน
เรือหรืออุปกรณ? ใกลดานลางของหนาจอ
9 สรางหรือลงชื่อเขาใชแอคเคาท Garmin ของคุณ
10 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อตั้งคาเรือของคุณ
11 เลือก > เพิ่ม
แอปพลิเคชัน Garmin Express จะคนหาการดหนวยความจำสำหรับ
ขอมูลอุปกรณ
12 เลือก เพิ่มอุปกรณ เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ
เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ แอปพลิเคชัน Garmin Express จะ
คนหาแผนที่และการอัปเดตแผนที่เพิ่มสำหรับอุปกรณของคุณ
เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณในเครือขายชารตพล็อตเตอร ใหทำซ้ำขั้นตอนเหลา
นี้เพื่อลงทะเบียนอุปกรณใหม
การอัปเดตซอฟตแวร
หมายเหตุ: คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่ออัปเดต
ซอฟตแวรอุปกรณ (การอัปเดตซอฟตแวรดวยแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain, หนา 6)
คุณอาจจะตองอัปเดตซอฟตแวรของอุปกรณตอนที่คุณติดตั้งอุปกรณ
หรือเพิ่มอุปกรณเสริมใหกับอุปกรณของคุณ
การอัปเดตซอฟตแวรจะตองใชอุปกรณเสริมตัวอานการดหนวยความจำ
Garmin หรือชารตพล็อตเตอร Garmin อีกตัวที่เชื่อมตอกับ Garmin
Marine Network
อุปกรณเสริมตัวอานการดหนวยความจำ Garmin แยกขายตางหาก
อุปกรณนี้รองรับการดหนวยความจำสูงสุด 32 GB ฟอรแมตเปน FAT32
กอนที่คุณจะอัปเดตซอฟตแวร คุณสามารถตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวร
ที่ติดตั้งในอุปกรณของคุณได (การดูขอมูลซอฟตแวรของระบบ,
หนา 51) จากนั้น คุณสามารถไปที่ garmin.com/support/software
/marine.html เลือก ดูอุปกรณทั้งหมดในชุดนี้ และเปรียบเทียบเวอรชัน
ซอฟตแวรที่ติดตั้งกับเวอรชันซอฟตแวรในรายการสำหรับผลิตภัณฑของ
คุณ
หากซอฟตแวรในอุปกรณของคุณเกากวาที่แสดงในเว็บไซต ใหทำตาม
ขั้นตอนเพื่อโหลดซอฟตแวรในการดหนวยความจำ (การโหลด
ซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำ, หนา 56) แลวอัปเดต
ซอฟตแวรอุปกรณ (การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ, หนา 57)
การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความจำ
คุณตองคัดลอกการอัปเดตซอฟตแวรไปยังการดหนวยความจำโดยใช
คอมพิวเตอรที่ใชซอฟตแวร Windows
หมายเหตุ: คุณสมารถติดตอฝายบริการลูกคา Garmin เพื่อสั่งซื้อการด
อัปเดตซอฟตที่โหลดลวงหนาหากคุณไมมีคอมพิวเตอรที่มีซอฟตแวร
Windows
1 ใสการดหนวยความจำลงในชองใสการดบนคอมพิวเตอร
2 ไปที่ garmin.com/support/software/marine.html
คำแนะนำ: คุณยังสามารถดาวนโหลดคูมือสำหรับเจาของที่อัปเดต
เพื่อโหลดในชารตพล็อตเตอรไดจากหนาเว็บนี้
3 เลือก GPSMAP Series ที่มีการด SD
4 เลือก ดาวนโหลด ที่อยูถัดจาก GPSMAP Series ที่มีการด SD
5 อานและยอมรับเงื่อนไข
6 เลือก ดาวนโหลด
7 เลือกตำแหนง และเลือก บันทึก
8 ดับเบิลคลิกไฟลที่ดาวนโหลด
โฟลเดอร Garmin มีการอัปเดตซอฟตแวรที่สรางในตำแหนงที่เลือก
กลองขอความจะเปดเพื่อชวยเหลือในการถายโอนการอัปเดต
ซอฟตแวรไปยังการดหนวยความจำ
9 เลือก ถัดไป
10 เลือกไดรฟที่เปนของการดหนวยความจำ แลวเลือก ถัดไป > เสร็จสิ้น
โฟลเดอร Garmin มีการอัปเดตซอฟตแวรที่สรางในการดหนวยความจำ
การอัปเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาทีเพื่อโหลดลงในการดหนวย
ความจำ
®
ภาคผนวก
การอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ
กอนที่คุณจะสามารถอัปเดตซอฟตแวร คุณจะตองมีการดหนวยความจำ
สำหรับการอัปเดตซอฟตแวรกอน หรือทำการโหลดซอฟตแวรลาสุดมาไว
บนการดหนวยความจำ (การโหลดซอฟตแวรใหมลงบนการดหนวยความ
จำ, หนา 56)
1 เปดชารตพล็อตเตอร
2 หลังจากหนาจอหลักปรากฏขึ้นแลว ใหใสการดหนวยความจำลงไป
ในชองเสียบการด
หมายเหตุ: เพื่อใหขั้นตอนการอัปเดตซอฟตแวรปรากฏขึ้น อุปกรณ
จะตองไดรับการเปดเครื่องใหสมบูรณกอนที่จะใสการดลงไป
3 ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
4 รอประมาณสามถึงสี่นาทีใหกระบวนการอัปเดตซอฟตแวรเสร็จ
สมบูรณ
5 เมื่อเสร็จสมบูรณแลว ใหคงการดหนวยความจำไวที่เดิม และเริ่มการ
ทำงานของชารตพล็อตเตอรอีกครั้งดวยตนเอง
6 ถอดการดหนวยความจำออก
หมายเหตุ: หากการดหนวยความจำถูกถอดออกกอนที่อุปกรณจะเริ่ม
การทำงานอีกครั้งเสร็จสมบูรณ การอัปเดตซอฟตแวรจะไมสมบูรณ
การควบคุมหนาจอสัมผัสสำหรับคอมพิวเตอรที่­
เชื่อมตอ (รุน MFD)
ประกาศ
เพื่อปองกันการกัดกรอนเนื่องจากความชื้น คุณตองใชสายอุปกรณเสริม
Garmin GPSMAP เมื่อเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับคอมพิวเตอร การ
ใชสายอื่นจะทำใหการรับประกันของคุณเปนโมฆะ
คุณสามารถเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรกับคอมพิวเตอรเพื่อดูหนาจอ
คอมพิวเตอรบนชารตพล็อตเตอร และเพื่อควบคุมคอมพิวเตอรโดยใช
หนาจอสัมผัสของชารตพล็อตเตอร ในการดูหนาจอคอมพิวเตอร คุณตอง
เชื่อมตอคอมพิวเตอรกับพอรต HDMI IN ในการควบคุมคอมพิวเตอร คุณ
ตองเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับพอรต USB.
สายอุปกรณเสริม Garmin GPSMAP HDMI มีความยาว 4.5 ม.
(15 ฟุต) หากตองการสายยาวกวานี้ คุณควรใชสาย HDMI ที่ใชงาน
เทานั้น คุณตองใชตัวคูตอ HDMI เพื่อเชื่อมตอสาย HDMI สองสาย
สายอุปกรณเสริม Garmin GPSMAP USB มีความยาว 4.5 ม. (15 ฟุต)
หากตองการสายยาวกวานี้ คุณควรใชฮับ USB หรือสายตอพวงรีพีท
เตอร USB เทานั้น
คุณตองทำการเชื่อมตอสายทั้งหมดในสภาพแวดลอมที่แหง
ทีนี้คุณก็สามารถควบคุมคอมพิวเตอรของคุณโดยใชทาทางการสัมผัส
ดวยนิ้วสองนิ้วบนหนาจอชารตพล็อตเตอร
4 หากจำเปน ใหเลือก เมนู > เต็มหนาจอ เพื่อดูหนาจอคอมพิวเตอรใน
โหมดเต็มหนาจอ
คำแนะนำ: ในการออกจากโหมดเต็มหนาจอ ใหกด
การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจา­
กชารตพล็อตเตอร
หมายเหตุ: ขั้นตอนเหลานี้ใชไดทั้งอุปกรณ GRID และอุปกรณ GRID
20
กอนที่คุณจะสามารถจับคูอุปกรณ GRID 20 กับชารตพล็อตเตอรเพื่อ
ทำการเชื่อมตอขอมูลได คุณตองจายไฟดวยแบตเตอรี่ สายไฟที่มีให
หรือการเชื่อมตอเครือขาย NMEA 2000
กอนที่คุณจะสามารถจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรได คุณตอง
เชื่อมตอกับ Garmin Marine Network
1 เลือก ตั้งคา > ระบบ > ขอมูลสถานี > การจับคู GRID™ > เพิ่ม
2 เลือกการดำเนินการ:
• บนอุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID ใหกด SELECT
• บนอุปกรณปอนขอมูลระยะไกล GRID 20 ใหกด และ จน
รีโมทคอนโทรลสงเสียงเตือน 3 ครั้ง
การจับคูอุปกรณ GRID กับชารตพล็อตเตอรจากอุปกรณ GRID
หมายเหตุ: การจับคูนี้ใชไมไดกับอุปกรณ GRID 20
1 บนอุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID ใหกด + และ HOME
พรอมกัน
หนาการเลือกจะเปดขึ้นบนชารตพล็อตเตอรทุกเครื่องบน Garmin
Marine Network
2 หมุนวงลออุปกรณปอนขอมูลจากระยะไกล GRID เพื่อไฮไลต เลือก
บนชารตพล็อตเตอรที่คุณตองการควบคุมดวยอุปกรณปอนขอมูลจาก
ระยะไกล GRID
3 กด SELECT
การหมุนอุปกรณปอนขอมูลระยะไกล GRID
สำหรับการติดตั้งในบางสถานการณ คุณสามารถหมุนการวางแนวของ
อุปกรณ GRID ได
หมายเหตุ: การติดตั้งแบบนี้ใชไมไดกับอุปกรณ GRID 20
1 เลือก ตั้งคา > การสื่อสาร > เครือขายทางทะเล
2 เลือกอุปกรณ GRID
การทำความสะอาดหนาจอ
ประกาศ
สารความสะอาดที่มีแอมโมเนียจะเปนอันตรายตอสารเคลือบผิวปองกัน
แสงสะทอน
รายการ อุปกรณหรือพอรต
สาย
คอมพิวเตอร
ชารตพล็อตเตอร GLASS COCKPIT (MFD)
พอรต HDMI OUT ของคอมพิวเตอร
สาย Garmin HDMI
พอรต HDMI IN ของชารตพล็อตเตอร
พอรต USB ของคอมพิวเตอร
สาย Garmin USB
พอรต USB ของชารตพล็อตเตอร
การควบคุมคอมพิวเตอรดวยชารตพล็อตเตอร
คุณตองเชื่อมตอชารตพล็อตเตอรและคอมพิวเตอรอยางถูกตองกอนจึงจะ
สามารถควบคุมคอมพิวเตอรโดยใชชารตพล็อตเตอรได โปรดดูคำ
แนะนำในการติดตั้งชารตพล็อตเตอรสำหรับขอมูลการเชื่อมตอ
1 เลือก A/V, ตัววัด, การควบคุม > วิดีโอ
2 เลือกที่มา HDMI สำหรับคอมพิวเตอร
3 เลือก เมนู > USB Touch เอาต
ภาคผนวก
อุปกรณมีการเคลือบดวยสารเคลือบผิวปองกันแสงสะทอนชนิดพิเศษที่มี
ความไวสูงตอขี้ผึ้ง และสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน
1 ใชสารความสะอาดเลนสแวนตาที่ระบุวาปลอดภัยสำหรับสารเคลือบ
ผิวปองกันแสงสะทอนรวมกับผา
2 เช็ดหนาจอเบาๆ ดวยผานุมที่สะอาดและไมเปนขุย
การดูภาพบนการดหนวยความจำ
คุณสามารถดูภาพที่บันทึกไวบนการดหนวยความจำได คุณสามารถดู
ไฟล .jpg, .png และ .bmp
1 เสียบการดหนวยความจำที่มีไฟลภาพลงในชองเสียบการด
2 เลือก ขอมูล > โปรแกรมดูภาพ
3 เลือกโฟลเดอรที่มีภาพ
4 รอใหภาพขนาดยอโหลดสักสองสามวินาที
5 เลือกภาพ
6 ใชลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามภาพตางๆ
7 หากจำเปน ใหเลือก เมนู > เริ่มเลนภาพสไลด
57
ภาพหนาจอ
คุณสามารถจับภาพหนาจอของหนาจอใดๆ ที่แสดงบนชารตพล็อตเตอร
เปนไฟล .png คุณสามารถถายโอนภาพหนาจอไปยังคอมพิวเตอรของ
คุณได นอกจากนี้คุณยังสามารถดูภาพหนาจอไดในโปรแกรมดูภาพ
(การดูภาพบนการดหนวยความจำ, หนา 57)
การจับภาพหนาจอ
1 เสียบการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด
2 เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > จับภาพหนาจอ > เปด
3 ไปยังหนาจอที่คุณตองการจับภาพ
4 กด หนาหลัก คางไวอยางนอยหกวินาที
การคัดลอกภาพหนาจอไปยังคอมพิวเตอร
1 ถอดการดหนวยความจำออกจากชารตพล็อตเตอร และเสียบลงใน
เครื่องอานการดที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
2 จาก Windows Explorer ใหเปดโฟลเดอร Garmin\scrn บนการด
หนวยความจำ
3 คัดลอกไฟล .bmp จากการดและวางไฟลลงในตำแหนงที่ตั้งใดๆ บน
คอมพิวเตอร
การแกไขปญหา
อุปกรณของฉันไมรับสัญญาณ GPS
หากอุปกรณไมรับสัญญาณดาวเทียม อาจมีสาเหตุสองสามขอ หากมีการ
เคลื่อนยายอุปกรณเปนระยะทางไกลตั้งแตครั้งลาสุดที่อุปกรณนี้ไดรับ
สัญญาณดาวเทียม หรือมีการปดเครื่องเปนเวลานานกวาสองสามสัปดาห
หรือสองสามเดือน อุปกรณอาจไมสามารถรับสัญญาณดาวเทียมไดอยาง
ถูกตอง
• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณกำลังใชงานซอฟตแวรลาสุด หากไมใช
ใหอัปเดตซอฟตแวรอุปกรณ
• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอยูในตำแหนงที่โลงทองฟาโปรง เพื่อ
ใหเสาอากาศสามารถรับสัญญาณ GPS ได หากมีการติดตั้งไว
ภายในหองของเรือ อุปกรณนี้ควรอยูใกลกับหนาตาง เพื่อใหสามารถ
รับสัญญาณ GPS ได
อุปกรณของฉันเปดไมไดหรือเครื่องปดอยูตลอดเวลา
อุปกรณที่ปดหรือเปดไมไดอาจระบุถึงปญหาที่เกิดกับไฟที่จายเขา
อุปกรณ ตรวจสอบรายการเหลานี้เพื่อทำการแกไขสาเหตุของปญหาดาน
พลังงานไฟฟา
• ตรวจสอบวาที่มาจายไฟกำลังผลิตพลังงานไฟฟา
คุณสามารถตรวจสอบไดหลายวิธี ตัวอยางเชน คุณสามารถตรวจสอบ
วาอุปกรณอื่นๆ ที่ไดรับพลังงานจากที่มาจายไฟกำลังทำงานอยูหรือ
ไม
• ตรวจสอบฟวสในสายไฟ
ฟวสควรอยูในชองใสที่เปนสวนหนึ่งของสายสีแดงของสายไฟ ตรวจ
สอบวามีการติดตั้งฟวสที่มีขนาดเหมาะสม อางอิงฉลากบนสายไฟหรือ
คำแนะนำในการติดตั้งเพื่อดูขนาดฟวสที่จำเปนตองใช ตรวจสอบ
ฟวสเพื่อใหมั่นใจวายังคงเชื่อมตอภายในฟวส คุณสามารถทดสอบ
ฟวสโดยใชมัลติมิเตอร หากฟวสมีสภาพปกติ มัลติมิเตอรจะอานคาได
0 โอหม
• ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณไดรับไฟฟาอยางนอย 10 V แตขอ
แนะนำที่ 12 V
ในการตรวจสอบแรงดันไฟฟา ใหวัดเตารับไฟฟาตัวเมียและเตารับ
สายดินของสายไฟสำหรับแรงดันไฟฟากระแสตรง หากแรงดันไฟฟา
ต่ำกวา 10 V อุปกรณจะเปดไมติด
• หากอุปกรณไดรับไฟเลี้ยงที่เพียงพอแลว แตเปดเครื่องไมได ให
ติดตอฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ Garmin
อุปกรณของฉันไมสรางเวยพอยทในตำแหนงที่ถูกตอง
คุณสามารถปอนตำแหนงเวยพอยทดวยตนเองเพื่อถายโอนและใชขอมูล
รวมกันจากอุปกรณเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องถัดไปได หากคุณไดปอนตำ
แหนงเวยพอยทโดยใชพิกัดดวยตนเอง และตำแหนงของจุดไมปรากฏใน
ที่ที่ควรมี ขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงของอุปกรณอาจไมตรงกับ
ขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงเดิมที่ใชทำเครื่องหมาย เวยพอยท ไว
รูปแบบตำแหนงคือวิธีที่ตำแหนงของตัวรับสัญญาณ GPS ปรากฏบน
หนาจอ โดยทั่วไปแลวจะแสดงเปนละติจูด/ลองจิจูดในรูปแบบองศาและ
58
นาที โดยมีใหเลือกเปนองศา นาทีและวินาที องศาเทานั้น หรือรูปแบบ
ตารางรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ขอมูลแผนที่คือโมเดลทางคณิตศาสตรที่อธิบายใหเห็นสวนหนึ่งของพื้น
ผิวโลก เสนละติจูดและลองจิจูดบนแผนที่แบบกระดาษถูกใชอางอิงกับ
ขอมูลแผนที่เฉพาะ
1 ดูวาขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงใดที่ใชเมื่อเวยพอยทเดิมถูก
สรางขึ้น
หากเวยพอยทเดิมถูกนำมาจากแผนที่ ควรมีคำอธิบายบนแผนที่ที่
แสดงรายการขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงที่ใชในการสราง
แผนที่นั้น ซึ่งสวนใหญแลวมักจะพบใกลกับปุมแผนที่
2 เลือก ตั้งคา > การกำหนดคา > หนวยวัด
3 เลือกการตั้งคาขอมูลแผนที่และรูปแบบตำแหนงที่ถูกตอง
4 สรางเวยพอยทอีกครั้ง
การติดตอฝายสนับสนุน Garmin
• ไปที่ support.garmin.com สำหรับความชวยเหลือและขอมูล เชน
คูมือผลิตภัณฑ คำถามที่พบบอย วิดีโอ และการใหบริการลูกคา
• ในสหรัฐอเมริกา โทร 913-397-8200 หรือ 1-800-800-1020
• ในสหราชอาณาจักร โทร 0808 238 0000
• ในยุโรป โทร +44 (0) 870 850 1241
ขอมูลจำเพาะ
GLASS COCKPIT ขอมูลจำเพาะ 8x10
ขนาด (W × H × D)
25.9 × 20.5 × 7.5 ซม. (10.25 ×
8.0625 × 2.95 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W × H)
21.8 × 13.7 ซม. (8.6 × 5.4 นิ้ว)
แนวตั้ง 10 นิ้ว
ความละเอียดหนาจอ
WUXGA 1920 × 1080 พิกเซล
น้ำหนัก
2.4 กก. (5.2 ปอนด)
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ
45 ซม. (17.7 นิ้ว)
ระยะหางดานหลังอุปกรณที่ติด­ 11.1 ซม. (43/8 นิ้ว)
ตั้งแบบฝง
ชวงอุณหภูมิ
ตั้งแต -15° ถึง 55°C (ตั้งแต 5° ถึง 131°F)
วัสดุ
พลาสติกโพลีคารบอเนตและอะลูมิเนียมหลอ­
ขึ้นรูป
ระดับการกันน้ำ
IEC 60529 IPX7
อุปกรณกันน้ำไดสูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน
30 นาที สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
www.garmin.com/waterrating
ฟวส
10 A, 125 V fast-acting
แรงดันไฟฟาอินพุต
ตั้งแต 10 ถึง 32 Vdc
การใชกำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc 40.1 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
1.5 A
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่
12 Vdc
6.0 A
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc
2
NMEA 2000 ดึง
75 mA สูง
เวยพอยทสูงสุด
5,000
เสนทางสูงสุด
100 (250 เวยพอยทตอเสนทาง)
จุดแทร็คที่ใชงานสูงสุด
50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
การดหนวยความจำ
ชองการด microSD 2 ชองดานหลังของ­
อุปกรณ; ขนาดการดสูงสุด 32 GB
ความถี่ไรสายและโปรโตคอล
เทคโนโลยี Wi‑Fi และ ANT
2.4 GHz @ 12.3 dBm ปกติ
การทำงานรวมกับ HTML
ใชรวมกันไดกับการทำงานรวมกับ OneHelm™
®
GLASS COCKPIT ขอมูลจำเพาะ 8x12
ขนาด (W × H × D)
30.3 × 21.6 × 7.6 ซม. (11.9 × 8.5 × 3 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W × H)
25.7 × 14.5 มม. (10.1 × 5.7 นิ้ว)
แนวตั้ง 11.6 นิ้ว
ความละเอียดหนาจอ
FHD 1920 × 1080 พิกเซล
ภาคผนวก
น้ำหนัก
2.7 กก. (6.0 ปอนด)
GLASS COCKPIT ขอมูลจำเพาะ 8x17
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ
35 ซม. (13.8 นิ้ว)
ระยะหางดานหลังอุปกรณที่ติด­
ตั้งแบบฝง
11.1 ซม. (43/8 นิ้ว)
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
ขนาด (W × H × D)
ชวงอุณหภูมิ
ตั้งแต -15° ถึง 55°C (ตั้งแต 5° ถึง 131°F)
41.9 × 30.7 × 7.1 ซม. (16.5 × 12.1 ×
2.8 นิ้ว)
วัสดุ
พลาสติกโพลีคารบอเนตและอะลูมิเนียมหลอ­
ขึ้นรูป
ขนาดจอแสดงผล (W × H)
36.6 × 23.1 ซม. (14.4 × 9.1 นิ้ว)
ความละเอียดหนาจอ
WUXGA 1920 × 1200 พิกเซล
น้ำหนัก
5.2 กก. (11.48 ปอนด)
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ
อุปกรณ: 53.34 ซม. (21 นิ้ว)
อุปกรณและมานบังแสงแดด: 99.06 ซม.
(39 นิ้ว)
มานบังแสงแดด: 48.26 ซม. (19 นิ้ว)
ชวงอุณหภูมิ
ตั้งแต -15° ถึง 55°C (ตั้งแต 5° ถึง 131°F)
วัสดุ
พลาสติกโพลีคารบอเนตและอะลูมิเนียมหลอ­
ขึ้นรูป
ระดับการกันน้ำ
IEC 60529 IPX7
อุปกรณกันน้ำไดสูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน
30 นาที สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
www.garmin.com/waterrating
ระดับการกันน้ำ
IEC 60529 IPX7
อุปกรณกันน้ำไดสูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน
30 นาที สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
www.garmin.com/waterrating
ฟวส
10 A, 125 V fast-acting
แรงดันไฟฟาอินพุต
ตั้งแต 10 ถึง 32 Vdc
การใชกำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc
45 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
1.3 A
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc 6.0 A
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc
2
NMEA 2000 ดึง
75 mA สูง
ฟวส
15 A
เวยพอยทสูงสุด
5,000
แรงดันไฟฟาอินพุต
ตั้งแต 10 ถึง 35 Vdc
100 (250 เวยพอยทตอเสนทาง)
การใชกำลังไฟสูงสุด
40 W
จุดแทร็คที่ใชงานสูงสุด
50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
2.8 A
การดหนวยความจำ
ชองการด microSD 2 ชองดานหลังของ­
อุปกรณ; ขนาดการดสูงสุด 32 GB
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
เทคโนโลยี Wi‑Fi และ ANT
2.4 GHz @ 12.3 dBm ปกติ
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
24 Vdc
1.4 A
ความถี่ไรสายและโปรโตคอล
การดึงกระแสไฟสูงสุด
3.5 A
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc
2
NMEA 2000 Draw
75 mA สูง
เวยพอยทสูงสุด
5,000
100
เสนทางสูงสุด
การทำงานรวมกับ HTML
ใชรวมกันไดกับการทำงานรวมกับ OneHelm
GLASS COCKPIT ขอมูลจำเพาะ 8x16
ขนาด (W × H × D)
38.5 × 26.3 × 7.6 ซม. (15.1 × 10.3 ×
3 นิ้ว)
เสนทางสูงสุด
จุดแทร็คที่ใชงานสูงสุด
50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
ขนาดจอแสดงผล (W × H)
34.5 × 19.5 ซม. (13.6 × 7.7 นิ้ว)
แนวตั้ง 15.6 นิ้ว
ความถี่ไรสายและโปรโตคอล
Wi‑Fi, ANT และเทคโนโลยี Bluetooth
2.4 GHz @ 9.87 dBm ปกติ
ความละเอียดหนาจอ
FHD 1920 × 1080 พิกเซล
การทำงานรวมกับ HTML
ใชรวมกันไดกับการทำงานรวมกับ OneHelm
น้ำหนัก
4.4 กก. (9.6 ปอนด)
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ
11.1 ซม. (43/8 นิ้ว)
GLASS COCKPIT ขอมูลจำเพาะ 8x22
ระยะหางดานหลังอุปกรณที่ติด­
ตั้งแบบฝง
105 ซม. (41.3 นิ้ว)
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
ชวงอุณหภูมิ
ตั้งแต -15° ถึง 55°C (ตั้งแต 5° ถึง 131°F)
ขนาด (W × H × D)
52.8 × 35.1 × 7.1 ซม. (20.8 × 13.8 ×
2.8 นิ้ว)
วัสดุ
พลาสติกโพลีคารบอเนตและอะลูมิเนียมหลอ­
ขึ้นรูป
ขนาดจอแสดงผล (W × H)
47.8 × 27.0 ซม. (18.8 × 10.6 นิ้ว)
IEC 60529 IPX7
อุปกรณกันน้ำไดสูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน
30 นาที สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
www.garmin.com/waterrating
ความละเอียดหนาจอ
FHD 1920 × 1080 พิกเซล
น้ำหนัก
7.1 กก. (15.63 ปอนด)
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ
อุปกรณ: 68.58 ซม. (27 นิ้ว)
อุปกรณและมานบังแสงแดด: 111.76 ซม.
(44 นิ้ว)
มานบังแสงแดด: 43.18 ซม. (17 นิ้ว)
ชวงอุณหภูมิ
ตั้งแต -15° ถึง 55°C (ตั้งแต 5° ถึง 131°F)
วัสดุ
พลาสติกโพลีคารบอเนตและอะลูมิเนียมหลอ­
ขึ้นรูป
ระดับการกันน้ำ
IEC 60529 IPX7
อุปกรณกันน้ำไดสูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน
30 นาที สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
www.garmin.com/waterrating
ฟวส
15 A
แรงดันไฟฟาอินพุต
ตั้งแต 10 ถึง 35 Vdc
การใชกำลังไฟสูงสุด
59 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
3.9 A
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
24 Vdc
1.8 A
การดึงกระแสไฟสูงสุด
4.9 A
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc
2
NMEA 2000 Draw
75 mA สูง
ระดับการกันน้ำ
ฟวส
10 A, 125 V fast-acting
แรงดันไฟฟาอินพุต
ตั้งแต 10 ถึง 32 Vdc
การใชกำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc
52.1 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
1.3 A
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc 6.0 A
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc
2
NMEA 2000 ดึง
75 mA สูง
เวยพอยทสูงสุด
5,000
เสนทางสูงสุด
100 (250 เวยพอยทตอเสนทาง)
จุดแทร็คที่ใชงานสูงสุด
50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
การดหนวยความจำ
ชองการด microSD 2 ชองดานหลังของ­
อุปกรณ; ขนาดการดสูงสุด 32 GB
ความถี่ไรสายและโปรโตคอล
เทคโนโลยี Wi‑Fi และ ANT
2.4 GHz @ 12.3 dBm ปกติ
การทำงานรวมกับ HTML
ใชรวมกันไดกับการทำงานรวมกับ OneHelm
ภาคผนวก
59
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
PGN
คำอธิบาย
เวยพอยทสูงสุด
5,000
127505
ระดับของเหลว
เสนทางสูงสุด
100
130060
เลเบล
จุดแทร็คที่ใชงานสูงสุด
50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
ความถี่ไรสายและโปรโตคอล
Wi‑Fi, ANT และเทคโนโลยี Bluetooth
2.4 GHz @ 9.87 dBm ปกติ
การทำงานรวมกับ HTML
ใชรวมกันไดกับการทำงานรวมกับ OneHelm
GLASS COCKPIT ขอมูลจำเพาะ 8x24
สง
PGN
คำอธิบาย
126464
สงและรับฟงกชันกลุมรายการ PGN
126984
การตอบสนองการเตือน
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
รับ
ขนาด (W × H × D)
60.0 × 41.0 × 7.1 ซม. (22.8 × 16.1 ×
2.8 นิ้ว)
PGN
คำอธิบาย
065030
Generator Average Basic AC Quantities (GAAC)
126983
เตือน
126985
ขอความเตือน
126987
เกณฑการเตือน
126988
คาการเตือน
126992
เวลาระบบ
127251
อัตราการเลี้ยว
ขนาดจอแสดงผล (W × H)
51.8 × 32.5 ซม. (20.4 × 12.8 นิ้ว)
ความละเอียดหนาจอ
WUXGA 1920 × 1200 พิกเซล
น้ำหนัก
8.6 กก. (18.95 ปอนด)
ระยะหางปลอดภัยของเข็มทิศ
อุปกรณ: 73.66 ซม. (29 นิ้ว)
อุปกรณและมานบังแสงแดด: 124.46 ซม.
(49 นิ้ว)
มานบังแสงแดด: 43.18 ซม. (17 นิ้ว)
ชวงอุณหภูมิ
ตั้งแต -10° ถึง 55°C (ตั้งแต 14° ถึง 131°F)
127257
ทาทาง
วัสดุ
พลาสติกโพลีคารบอเนตและอะลูมิเนียมหลอ­
ขึ้นรูป
127498
พารามิเตอรเครื่องยนต: สแตติก
IEC 60529 IPX7
อุปกรณกันน้ำไดสูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน
30 นาที สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
www.garmin.com/waterrating
127503
สถานะอินพุต AC (ลาสมัย)
127504
สถานะเอาตพุต AC (ลาสมัย)
127506
สถานะรายละเอียด DC
127507
สถานะเครื่องชารจ
ระดับการกันน้ำ
ฟวส
15 A
127509
สถานะอินเวอรเตอร
แรงดันไฟฟาอินพุต
ตั้งแต 10 ถึง 35 Vdc
128000
องศา Leeway ทางทะเล
การใชกำลังไฟสูงสุด
87 W
128275
บันทึกระยะทาง
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
6.1 A
129038
รายงานตำแหนง AIS คลาส A
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
24 Vdc
2.8 A
129039
รายงานตำแหนง AIS คลาส B
129040
รายงานตำแหนงที่ขยาย AIS คลาส B
การดึงกระแสไฟสูงสุด
7.6 A
129044
Datum
NMEA 2000 LEN @ 9 Vdc
2
129285
การนำทาง: ขอมูลเสนทาง, เวยพอยท
NMEA 2000 Draw
75 mA สูง
129794
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการอยูกับที่และการเดินทาง AIS คลาส A
เวยพอยทสูงสุด
5,000
129798
รายงานตำแหนงเครื่องบิน AIS SAR
เสนทางสูงสุด
100
129799
ความถี่วิทยุ/โหมด/กำลัง
จุดแทร็คที่ใชงานสูงสุด
50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
129802
ขอความออกอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัย AIS
ความถี่ไรสายและโปรโตคอล
Wi‑Fi, ANT และเทคโนโลยี Bluetooth
2.4 GHz @ 9.87 dBm ปกติ
129808
ขอมูลการโทร DSC
129809
รายงานขอมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, สวน A
การทำงานรวมกับ HTML
ใชรวมกันไดกับการทำงานรวมกับ OneHelm
129810
รายงานขอมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, สวน B
130313
ความชื้น
130314
ความดันจริง
130316
อุณหภูมิ: ชวงขยาย
130576
สถานะทริมแท็บ
130577
ขอมูลทิศทาง
ขอมูล NMEA 2000 PGN
สงและรับสัญญาณ
PGN
คำอธิบาย
059392
การรับรอง ISO
059904
คำขอ ISO
060160
โปรโตคอลการถายโอน ISO: การถายโอนขอมูล
060416
โปรโตคอลการถายโอน ISO: การจัดการการเชื่อมตอ
060928
การอางสิทธิ์เลขที่อยู ISO
065240
ที่อยูคำสั่ง
126208
ฟงกชันกลุมคำขอ
126996
ขอมูลผลิตภัณฑ
126998
ขอมูลการกำหนดคา
127245
หางเสือ
127250
ทิศมุงหนาของเรือ
127258
ความแปรปรวนทางแมเหล็ก
127488
พารามิเตอรเครื่องยนต: การอัปเดตอยางรวดเร็ว
127489
พารามิเตอรเครื่องยนต: ไดนามิก
127493
พารามิเตอรการสง: ไดนามิก
60
NMEA ขอมูล 0183
สง
ประโยค
คำอธิบาย
GPAPB
APB: ทิศมุงหนาหรือตัวควบคุมแทร็ค (ออโตไพลอต) ประโยค "B"
GPBOD BOD: ทิศทาง (จุดเริ่มตนไปยังที่หมาย)
GPBWC BWC: ทิศทางและระยะทางถึงเวยพอยท
GPGGA GGA: ขอมูลคงที่ของ Global Positioning System
GPGLL
GLL: ตำแหนงทางภูมิศาสตร (ละติจูดและลองจิจูด)
GPGSA GSA: GNSS DOP และดาวเทียมที่ใชงาน
GPGSV GSV: สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
GPRMB RMB: ขอมูลนำทางขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRMC RMC: ขอมูลเฉพาะ GNSS ขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRTE
RTE: เสนทาง
ภาคผนวก
ประโยค
คำอธิบาย
GPVTG
VTG: เสนทางบนพื้นและความเร็วภาคพื้น
GPWPL WPL: ตำแหนงเวยพอยท
GPXTE
XTE: ขอผิดพลาดครอสแทร็ค
PGRME E: ขอผิดพลาดโดยประมาณ
PGRMM M: ขอมูลแผนที่
PGRMZ Z: ระดับความสูง
SDDBT
DBT: ความลึกใตหัวโซนาร
SDDPT
DPT: ความลึก
SDMTW MTW: อุณหภูมิน้ำ
SDVHW VHW: ความเร็วและทิศมุงหนาของน้ำ
รับ
ประโยค
คำอธิบาย
DPT
ความลึก
DBT
ความลึกใตหัวโซนาร
MTW
อุณหภูมิน้ำ
VHW
ความเร็วและทิศมุงหนาของน้ำ
WPL
ตำแหนงเวยพอยท
DSC
ขอมูลระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
DSE
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอลที่ขยายเพิ่ม
HDG
ทิศมุงหนา ความคลาดเคลื่อน คาแปรผัน
HDM
ทิศมุงหนา, แมเหล็ก
MWD
ทิศทางและความเร็วลม
MDA
องคประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
MWV
ความเร็วและมุมของลม
VDM
ขอความลิงคขอมูล AIS VHF
คุณสามารถซื้อขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบและประโยคของ Marine
Electronics Association (NMEA) จาก: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
ขอมูลเครื่องยนตที่สงผาน NMEA 2000 Bridge
ชารตพล็อตเตอรสามารถรับประโยค J1939 และสงประโยคเหลานั้นผาน
ทางเครือขาย NMEA 2000 ซึ่งจะชวยใหอุปกรณ NMEA 2000 อื่นๆ
สามารถแสดงขอมูลเครื่องยนต J1939 ได
ขอมูล EVC ที่ไดรับ
PGN เอาตพุต NMEA 2000
ความเร็วเครื่องยนต
แรงดันบูสตเครื่องยนต*
ตำแหนงเพาเวอรทริม*
127488: พารามิเตอรเครื่องยนต,
การอัปเดตอยางรวดเร็ว
แรงดันน้ำมันเครื่อง*
อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง*
อุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนต*
แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่
อัตราเชื้อเพลิงเครื่องยนต**
เวลารันเครื่องยนต
แรงดันน้ำหลอเย็นเครื่องยนต*
แรงดันการสงเชื้อเพลิงเครื่องยนต*
อุณหภูมิน้ำหลอเย็นสูง
แรงดันน้ำมันต่ำ
ระดับน้ำมันต่ำ
แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ต่ำ
ระดับน้ำหลอเย็นต่ำ
ตัวระบุวามีน้ำอยูในน้ำมันเชื้อเพลิง
127489: พารามิเตอรเครื่องยนต,
ไดนามิก
แรงดันน้ำมันเกียร*
อุณหภูมิน้ำมันเกียร*
เกียร
127493: พารามิเตอรเกียร, ไดนามิก
ระดับของเหลว: เชื้อเพลิง*
ระดับของเหลว: น้ำจืด*
127505: ระดับของเหลว
ตำแหนงหางเสือ*
127245: หางเสือ
* ใชไดเฉพาะเมื่อติดตั้งเซนเซอรที่ใชรวมกันได
**ใชไดเฉพาะเมื่อติดตั้งซอฟตแวรระบบคำนวณระยะทางที่ใชรวมกันได
ภาคผนวก
61
ดัชนี
A
ActiveCaptain 5
quickdraw 14
การแจงเตือนอัจฉริยะ 5, 6
การปรับปรุงซอฟตแวร 6
การอัปเดตแผนที่ 6
AIS 9–12
ATON 10
SART 11
การเปด 54
เปาหมาย 10, 11
ภัยคุกคาม 10, 32
เรดาร 32
อุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ 11
AM 43
audio return channel 50
D
DAB 43, 44
DSC. ดู ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
E
ชื่ออุปกรณ 45
โซน 43
ที่มา 42, 43
พื้นที่เครื่องรับ 43
วิทยุ 44
วิทยุดาวเทียม SiriusXM 44
สเตอริโอ 42
สับเปลี่ยน 43
โหมดการปรับ 43
MOB, อุปกรณ 11
N
navaids 8
naviads 10
NMEA 0183 38, 52
NMEA 2000 38, 52, 61
P
Panoptix 30
Perspective 3D 47
Q
quickdraw 14
S
EBL 32
การวัด 32
การแสดง 32
EGNOS 50
e-KEY 54
EPIRB 11
SART 11
Shadow Drive, การเปดใชงาน 35
SideVü 23
SiriusXM 43, 45
วิทยุดาวเทียม 44
SOS 16, 39
F
V
Fish Eye 3D 9
กรวยโซนาร 13
แทร็ค 13
เปาหมายที่ถูกพัก 13
Fishfinder. ดู โซนาร
FM 43
Force ทรอลิ่งมอเตอร 38
FUSION PartyBus 43
W
G
Garmin ClearVü 23
Garmin Marine Network 52
GLONASS 50
GPS 58
EGNOS 50
GLONASS 50
WAAS 50
ที่มา 2
สัญญาณ 2
GRID 57
H
hdmi 50
audio return channel 45
HDMI 50
I
ID เครื่อง 51
inReach 41
ขอความ 41
J
J1939 61
M
Man Overboard 16, 36, 39
MARPA
เปาหมาย 32
แผนที่เดินเรือนำทาง 12
ภัยคุกคาม 10, 32
วัตถุที่ติดแท็ก 32
media player 42–45
DAB 43, 44
FUSION-Link 42
VHF 43
การปดเสียง 43
การเลนซ้ำ 43
คนหาดวยตัวอักษรและตัวเลข 42
คาที่ตั้งลวงหนา 43, 47
62
VRM 32
การวัด 32
การแสดง 32
WAAS 50
Wi‑Fi 5
ก
กระแสน้ำแบบเคลื่อนไหว, ระดับน้ำ 9
กราฟ
การกำหนดคา 40, 41
ความดันบรรยากาศ 40, 41
ความเร็วลม 40, 41
ความลึก 40, 41
มุมลม 40, 41
อุณหภูมิน้ำ 40, 41
อุณหภูมิในอากาศ 40, 41
กราฟความเร็วลม 40, 41
กราฟมุมลม 40, 41
กลอง 49
การกำหนดคา 48
การควบคุม 47–49
การหยุดชั่วคราว 47
ตำแหนงหลัก 48
สแตนดบาย 48
กลอง VIRB 49
การแกไขปญหา 58
การจับคู GRID 50, 57
การแจง 5, 6
การแจงเตือนอัจฉริยะ 5, 6
การดหนวยความจำ 2, 55, 56
การติดตั้ง 2
แผนที่รายละเอียด 55
การตั้งคา 14, 50, 51, 54
การแสดงผลเรดาร 34
ขอมูลระบบ 51
การตั้งคาจากโรงงาน 55
สถานี 4
การเตือน 20, 50, 52, 53
การชน 10, 54
การนำทาง 52
การลากสมอ 52
โซนาร 27, 53
น้ำตื้น 27, 53
น้ำมันเชื้อเพลิง 40, 53
น้ำลึก 27, 53
มาถึง 52
สภาพอากาศ 53
ออกนอกเสนทาง 52
อุณหภูมิน้ำ 27, 53
การเตือนการชน 10, 54
การเตือนการชนในพื้นที่ปลอดภัย 54
การเตือนการนำทาง 52
การเตือนการลากสมอ 52
การเตือนน้ำมันเชื้อเพลิง 40, 53
การเตือนมาถึง 52
การเตือนระยะปลอดภัยในการชน 10
การเตือนออกนอกเสนทาง 52
การแทรกการนำทาง 4
การแนะนำอัตโนมัติ 15, 18, 51
ระยะหางแนวชายฝง 18, 51
เสนทาง 18
การแบงปนขอมูล 55
การปลดล็อค, หนาจอ 1
การรวม 3, 4
การรีเซ็ต
การตั้งคา 44
แผนผังสถานี 4
การเรียกคืน 55
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ 56
การลงทะเบียนอุปกรณ 56
การลบ, ขอมูลผูใชทั้งหมด 20
การล็อค, หนาจอ 1
การแลนเรือ 12, 21
ตัวนับเวลาการแขงขัน 21
เสนเริ่มตน 20, 21
การแลนเรือใบ 20
การแลนเรือเสนเริ่มตน 21
การวัดระยะทาง 24
แผนที่ 8
การสนับสนุน. ดู ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ
การสลับสายแบบดิจิตอล 41
การแสดงความลึกดวยเฉดสี 11, 12
การอัปเดต
ซอฟตแวร 6, 56, 57
แผนที่ 6
กีฬาทางน้ำ 22
ถังอับเฉา 22
ทริมที่ใชงาน 40
ทริมแท็บ 22
ข
ขอความ 41
ขอบเขต
การคัดลอก 55
การเชื่อมโยงกับแผนผัง SmartMode 20
การแสดง 12
ขอมูล
การคัดลอก 55
การจัดการ 55
การสำรองขอมูล 56
ขอมูลเกี่ยวกับทองฟา 42
ขอมูลความเร็ว 54
ขอมูลทองฟา 42
ขอมูลผูใช, การลบ 20
ขอมูลระบบ 51, 56
ค
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 54
ความแมนยำของ GPS 53
ความเร็วเรือ 54
ความลึกที่ปลอดภัย 51
ความสูงที่ปลอดภัย 51
คอมพิวเตอร 57
คันบังคับ 57
คาชดเชย:, ดานหนาเรือ 34
คาชดเชยความลึกทองเรือ 21, 53
คาที่ตั้งลวงหนา 4, 22, 43, 44
DAB 44
จ
จุดบริการทางทะเล 15
จุดหมาย
การเลือก 15
แผนที่เดินเรือนำทาง 15
ซ
ซอฟตแวร, การอัปเดต 6, 45, 56, 57
ดัชนี
ซูม
โซนาร 26
แผนที่ 8
ต
ตัวจัดการคำเตือน 42
ขอความ 42
ตัวแทนจำหนาย 15
ตัวแทนจำหนาย Volvo Penta 15
ตัววัด 40
ขีดจำกัด 40
เครื่องยนต 40
น้ำมันเชื้อเพลิง 40
ตัววัดเครื่องยนต 40
ตัววัดน้ำมันเชื้อเพลิง 40
การเตือนสถานะ 40, 53
ตำแหนง, การติดตาม 39
ท
ทรอลิ่งมอเตอร 37, 38
เข็มทิศ 38
คาชดเชยหัวเรือ 38
ทรอลิ่งมอเตอร Force 37, 38
ทริมที่ใชงาน 40
ทริมแท็บ 22
ทางลัด 38
ทำเครื่องหมายตำแหนง 16
ทิศมุงหนา 36
Shadow Drive 36
การปรับ 36
การรักษา 36
เสน 11, 21
ที่มาขอมูลที่ตองการ 35
น
นาฬิกา 53
การเดินเรือ 36
การเตือน 53
น้ำ
ความเร็ว 54
คาชดเชยอุณหภูมิ 53
ล็อกอุณหภูมิ 40, 41
ป
ปด 5
ปุม 54
ปุม power 1, 5
ปุม Power 5
ฝ
ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ 2, 58
ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ Garmin. ดู ฝายสนับสนุน
ผลิตภัณฑ
พ
พื้นหลัง 3
ภ
ภาพ 3, 57
ภาพจากดาวเทียม 9
ภาพถาย, ทางอากาศ 9
ภาพถายทางอากาศ 9
ภาพหนาจอ 58
การจับภาพ 58
ภาษา 50, 51
ร
รอยทางของเรือ 12, 39
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล 38, 39
การเปด 38, 54
การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง 39
ชอง 39
ที่ติดตอ 38
ระยะของวงแหวน 11
ระยะหางแนวชายฝง 18, 51
รายการที่ใชประจำ 3
รายงานตำแหนง 39
รายงานเรื่องทุน 47
รีเซ็ต 55
รีโมทคอนโทรล 7, 37
การยกเลิกการเชื่อมตอ 7
ดัชนี
ล
ลม, ปลายหัว
ล็อกกิจกรรม
ล็อกความลึก
ล็อกอุณหภูมิ
12
51
40, 41
40, 41
ว
วงจร 41
วิดีโอ 47–50
การกำหนดคา 48, 50
กำลังกำหนดคา 47
ดู 47, 48
ที่มา 47, 48
วิทยุ 43
AM 43
FM 43
SiriusXM 44
วิทยุ VHF 38
การเรียกที่เปนกิจวัตรแบบหนึ่งตอหนึ่ง 39
การเรียกเปาหมาย AIS 39
ชอง DSC 39
สัญญาณแจงเหตุราย 39
วิทยุดาวเทียม SiriusXM 43, 44
วิธีใช. ดู ฝายสนับสนุนผลิตภัณฑ
รูปแบบการเลี้ยวของวิลเลียมสัน 36
รูปแบบซิกแซก 36
รูปแบบใบโคลเวอร 36
รูปแบบยูเทิรน 36
รูปแบบวงโคจร 36
ลดการใชหางเสือ 35
อุปกรณ
การทำความสะอาด 57
การลงทะเบียน 56
อุปกรณไรสาย 6, 7, 41, 48, 49
การกำหนดคาเครือขาย 6
การเชื่อมตอกับอุปกรณไรสาย 5
การเชื่อมตออุปกรณไรสาย 6, 7
อุปกรณสัญญาณขอความชวยเหลือ 11
ส
สถานี 2
การจัดลำดับหนาจอ 50
การเชื่อมโยงกับปุม 4
การปรับแตงหนาจอหลักของ 3
การเปลี่ยนสถานี 50
เรียกคืนแผนผัง 4, 50
สถานีกระแสน้ำ 42
เครื่องหมาย 9
สถานีพยากรณระดับน้ำ 9, 42
เครื่องหมาย 9
สถานีระดับน้ำ 42
สภาพอากาศ 45, 46
การตกปลา 46
การเตือน 53
การแพรสัญญาณ 45
การสมัครสมาชิก 45, 47
ขอมูลคลื่น 46
ความกดอากาศที่พื้นผิว 46
ทัศนวิสัย 46, 47
แผนที่ 12, 45
พยากรณอากาศ 45–47
ลม 46
สภาพทะเล 46
หยาดน้ำฟา 45
อุณหภูมิน้ำ 46
โอเวอรเลย 47
สมอ 52
สัญญาณแจงเหตุราย 39
สัญญาณดาวเทียม, การรับ 2
สัญลักษณ 10
สายอากาศ, GPS 2
ห
หนวยวัด 51
หนาจอ
การปลดล็อค 1
การล็อค 1
ความสวาง 4
หนาจอสัมผัส 1
หนาจอหลัก 2
การปรับแตง 3
หมายเลขโอเวอรเลย 4
หัวโซนาร 22, 25, 28, 30
อ
ออโตไพลอต 35–37
Shadow Drive 35
การกำหนดคา 35
การขับตามรูปแบบวงกลม 36
การใช 36
การบังคับเลี้ยวตามรูปแบบ 36
การปรับทิศมุงหนา 36
การเพิ่มการควบคุม 35
รูปแบบการคนหา 36
รูปแบบการบังคับเลี้ยว 36
63
AB Volvo Penta
SE-405 08 Göteborg, Sweden
กรกฎาคม 2019
พิมพในสหราชอาณาจักร
190-01977-10_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising