Garmin | GPSMAP® 820xs | Garmin GPSMAP® 820xs Installationsinstruktioner

Garmin GPSMAP® 820xs Installationsinstruktioner
GPSMAP® 800 och 1000 serien –
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
VARNING
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.‍
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.‍
Registrera enheten
och monteringsmaterialet för infälld montering i
instrumentpanelen.‍
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.‍
• Platsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.‍
• Det ska vara lätt att komma åt alla enhetsgränssnitt såsom
knappsats, pekskärm och kortläsare (i förekommande fall).‍
• Platsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera enhetens
vikt och skydda den från kraftiga vibrationer och stötar.‍
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte monteras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.‍
• Se till att du har tillräckligt med utrymme på
installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.‍
Montera enheten med bygelfäste
MEDDELANDE
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet.‍ På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.‍
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt.‍ Garmin® rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.‍
Du kan använda det medföljande fästet om du vill montera
enheten med bygelfäste på en plan yta.‍
1 Använd bygelfästet À som mall och märk ut rikthålen Á.‍
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Kontakta Garmin produktsupport
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
Borrmaskin och borrar
Stjärnmejsel nr 2
Sticksåg eller multiverktyg
Fil och sandpapper
Marint tätningsmedel (valfritt)
2 Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra de tre
rikthålen.‍
3 Med hjälp av de medföljande skruvarna  ansluter du
bygelfästet på monteringsytan.‍
Viktigt vid montering
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden.‍ Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna.‍ Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten.‍ Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.‍
Med hjälp av medföljande monteringsmaterial och mall kan du
montera enheten på två olika sätt.‍ Du kan använda det
medföljande fästet och monteringsmaterialet för att montera
enheten med bygelfäste, eller använda den medföljande mallen
Januari 2014
4 Montera rattarna till bygelfästet à på enhetens sidor.‍
5 Placera enheten i bygelfästet och dra åt rattarna.‍
Montera enheten infälld
MEDDELANDE
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten.‍ Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen.‍ Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.‍
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet.‍ På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.‍
190-01658-79_0A
Tryckt i Taiwan
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt.‍ Garmin rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.‍
• Efter att en låsring till en kabel installerats bör du se till att
ringen är säkert ansluten och att O-ringen är på plats så att
ström- eller datoranslutningen förblir säker.‍
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan
användas för att montera den i din instrumentpanel.‍
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.‍
2 Ta bort skyddstejpen från baksidan av mallen och placera
den på platsen där du vill montera enheten.‍
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen.‍ Använd
en borrspets på 9,5 mm (3/8 tum).‍
4 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett
multiverktyg längs med insidan av linjen på mallen.‍
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.‍
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.‍
7 När enheten har passats in i utskärningen måste du se till att
monteringshålen på enheten ligger i linje med rikthålen på
mallen.‍
8 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.‍
9 Använd en borrspets på 3,2 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.‍
10 Ta bort mallen från monteringsytan.‍
11 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats, måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.‍
12 Om det behövs kan du täcka oanvända kopplingar med de
medföljande väderskydden för att förhindra korrosion av
metallkontakterna.‍
13 Montera skumpackningen À på enhetens baksida.‍
Gummipackningens delar har självhäftande fästen på
baksidan.‍ Se till att dra bort skyddstejpen innan de
installeras på enheten.‍
Om kabelstammen
• Kabelstammen ansluter enheten till ström, NMEA® 0183
enheter och en lampa eller ett signalhorn för visuella larm
eller ljudlarm.‍
• Kabelstammens låsring är inte monterad när den ligger i
förpackningen.‍ Dra kabeln innan du monterar låsringen.‍
• När du har anslutit en låsring till kabelstammen bör du se till
att ringen är säkert ansluten och att O-ringen är på plats så
att anslutningen förblir säker.‍
• Enheten har två interna NMEA 0183 portar som används vid
anslutning till NMEA 0183 kompatibla enheter.‍ När du
ansluter till en enhet för både sändning och mottagning
måste du försäkra dig om att använda kablar från samma
interna NMEA 0183 port.‍
• Om du måste förlänga ström- och jordkablarna måste du
använda en 16 AWG-kabel (1,31 mm²).‍
• Om du måste förlänga NMEA 0183 eller larmkablarna måste
du använda en 22 AWG-kabel (0,33 mm²).‍
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord (ström och NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 intern port 1 Tx (ut)
Brun
NMEA 0183 intern port 1 Rx (in)
Grå
NMEA 0183 intern port 2 Tx (ut)
Lila
NMEA 0183 intern port 2 Rx (in)
Orange
Tillbehör på
Gul
Larm lågt
Ansluta kabelstammen till strömmen
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
14 Placera enheten i utskärningen.‍
15 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande
skruvarna Á.‍
16 Installera dekorationsringen genom att snäppa den på plats
runt kanten på enheten.‍
Att tänka på vid anslutning
När du ansluter enheten till ström och till andra Garmin enheter
ska du vara uppmärksam på detta.‍
• Ström- och jordanslutningarna till batteriet måste kontrolleras
för att se till att de sitter fast och inte kan lossna.‍
• För enklare dragning är kablarna paketerade utan att
låsringarna är monterade.‍ Kablarna ska vara dragna innan
låsringarna monteras.‍
2
Om du måste förlänga ström- och jordkablarna måste du
använda en 18 AWG-kabel (0,82 mm²).‍
1 Dra kabelstammen till strömkällan och till enheten.‍
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).‍
3 Installera låsringen och O-ringen i änden av kabelstammen.‍
4 Anslut kabelstammen till enheten genom att vrida låsringen
medurs.‍
NMEA Att tänka på inför anslutning av 0183
• Installationsinstruktionerna som medföljer din NMEA 0183
kompatibla enhet ska innehålla den information som du
behöver för att identifiera ledningarna för sändning (Tx) och
mottagning (Rx) A (+) och B (-).‍
• När du ansluter NMEA 0183 enheter med två sändnings- och
två mottagningsledningar måste inte NMEA 2000® bussen
och NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.‍
• När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx) eller endast en mottagningsledning
(Rx), måste NMEA 2000 bussen och NMEA 0183 enheten
anslutas till gemensam jord.‍
NMEA Anslutningsschema för 0183
+
Objekt
Beskrivning
Ansluta enheten till en Garmin marinradar
Likströmskälla, 12 V
À
Á
Â
Kabelstam
NMEA 0183-kompatibel enhet
Objekt Garmin
ledningens
funktion
Ê
Ë
Ì
Í
-
Garmin
ledningens färg
NMEA 0183enhetsledningens funktion
Ström
Röd
Ström
Jord
Svart
Datajord
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Anslutning av lampa eller signalhorn
Den här enheten kan användas tillsammans med en lampa, ett
signalhorn eller både och för att avge en ljud- eller ljussignal när
plottern visar ett meddelande.‍ Det här är ett valfritt tillägg och
larmkabeln är inte nödvändig för att enheten ska fungera
normalt.‍ Tänk på följande om du ansluter enheten till en lampa
eller ett signalhorn.‍
• Larmkretsen växlar till ett lågspänningsläge när larmet
utlöses.‍
• Maximal ström är 100 mA och ett relä behövs för att
begränsa strömmen från plottern till 100 mA.‍
• Om du vill växla manuellt mellan visuella larm och ljudlarm
kan du montera enpoliga envägsomkopplare.‍
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Objekt
Ê
Ë
Ì
Ansluta enheten till en extern Garmin ekolodsmodul
Enheter som kan ta emot informationen från en extern Garmin
ekolodsmodul har en port märkt ETHERNET.‍ Gå till www.garmin.com eller kontakta din lokala Garmin återförsäljare
för att välja en lämplig typ av ekolod för dina behov.‍
1 Följ instruktionerna som följer med ekolodsmodulen så att du
monterar det korrekt på din båt.‍
2 Led den marina Garmin nätverkskabeln från ekolodet till
baksidan av enheten, bort från källor till elektriska störningar.‍
3 Anslut den marina Garmin nätverkskabeln till porten
ETHERNET på enheten.‍
Beskrivning
Strömförsörjning
Strömkabel
Signalhorn
Lampa
Relä (100 mA spolström)
Växlar mellan larmsignal från lampan eller signalhornet
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord
Gul
Larm
Ansluta enheten till en givare
Enheter som kan ta emot djupinformation från en Garmin givare
har en port märkt SONAR.‍ Gå till www.garmin.com eller
kontakta din lokala Garmin återförsäljare för att välja en lämplig
typ av givare för dina behov.‍
1 Följ instruktionerna som följer med givaren så att du
monterar den korrekt på din båt.‍
2 Led givarkabeln till baksidan av enheten, bort från källor till
elektriska störningar.‍
3 Anslut givarkabeln till porten SONAR på enheten.‍
Enheter som kan ta emot information från en Garmin radar har
en port märkt ETHERNET.‍ Gå till www.garmin.com eller
kontakta din lokala Garmin återförsäljare för att välja en lämplig
typ av radar för dina behov.‍
1 Följ instruktionerna som följer med Garmin radarn så att du
installerar den korrekt på din båt.‍
2 Led den marina Garmin nätverkskabeln från radarn till
baksidan av enheten, bort från källor till elektriska störningar.‍
Anslut
den marina Garmin nätverkskabeln till porten
3
ETHERNET på enheten.‍
Viktigt att tänka på när det gäller radar, ekolod och
kartdelning
Enheter som kan dela information om tilläggskartor och visa
data från en enda radar eller ett enda ekolod vid samma tid har
en port märkt ETHERNET.‍ Gå till www.garmin.com eller
kontakta din lokala Garmin återförsäljare för att välja lämpliga
typer av enheter för dina behov.‍
När du ansluter den här enheten till kompatibla ETHERNET
enheter ska du observera detta.‍
• Den här enheten är endast kompatibel med andra Garmin
ETHERNET enheter och delar inte data med Garmin marina
nätverksenheter, t.‍ex.‍ en enhet i serien GPSMAP 8000.‍
• Den här enheten är inte kompatibel med äldre Garmin
ekolodsmoduler som GSD™ 26.‍
• Om enheten tar emot ekolodsdata från en givare ansluten till
SONAR porten delar den inte ekolodsdata med andra
ETHERNET enheter.‍
• En Garmin marin nätverkskabel måste användas för alla
ETHERNET anslutningar.‍
◦ Tredje parts CAT5-kablar och RJ45-kopplingar får inte
användas för ETHERNET anslutningar.‍
◦ Extra Garmin marina nätverkskablar och kontakter finns
hos din Garmin återförsäljare.‍
• Om denna enhet har en enda ETHERNET port kan du
behöva använda en Garmin nätverksswitch, t.‍ex.‍ en GMS™
10 för att ansluta en radar eller ekolodsmodul till fler än en
ETHERNET enhet.‍
• Om denna enhet har både en RADAR port och en
ETHERNET port kan du ansluta en ETHERNET enhet till
någon av portarna.‍
• Vissa ekolodsmoduler, t.‍ex.‍ GCV™ 10 har mer än en
ETHERNET port och kan ansluta till flera ETHERNET
enheter utan en extra nätverksswitch.‍
Ansluta enheten till en fjärrmonterad GPS-antenn
Den här enheten har en intern GPS-mottagare, men vid vissa
monteringar – t.‍ex.‍ vid infälld montering – är kanske en siktlinje
mot himlen inte möjlig, vilket behövs för att beräkna din GPSposition.‍ I en sådan situation kan du installera en extern GPSantenn från Garmin och ansluta den till enheten för att
tillhandahålla GPS-information.‍
Enheter som kan ta emot information från en extern GPSantenn från Garmin har en port märkt med EXT GPS.‍
3
1 Följ instruktionerna som följer med den externa GPS-
antennen från Garmin så att du installerar den korrekt på din
båt.‍
2 Led antennkabeln till baksidan av enheten, bort från källor
med elektriska störningar.‍
Anslut
antennkabeln till porten EXT GPS på enheten.‍
3
Viktigt beträffande NMEA 2000
MEDDELANDE
Om du har ett befintligt NMEA 2000 nätverk på båten bör det
redan vara anslutet till strömförsörjningen.‍ Anslut inte NMEA
2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000 nätverk eftersom
endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA 2000 nätverk.‍
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare.‍ NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.‍
NMEA 2000 kompatibla modeller kan ansluta till ett NMEA 2000
nätverk på din båt för att dela data från NMEA 2000 kompatibla
enheter, exempelvis en VHF-radio.‍ De nödvändiga NMEA 2000
kablarna och -kontakterna säljs separat.‍
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens
för NMEA 2000 produkter.‍ Om du vill hämta dokumentet klickar
du på Handböcker på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.‍
Den port som är märkt NMEA 2000 på baksidan av enheten
används för att ansluta den till ett NMEA 2000 standardnätverk.‍
6 Välj Kör.‍
7 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.‍
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programvaruuppdatering eller läsa in den
senaste programvaran på ett minneskort.‍
1 Slå på plottern.‍
2 Sätt i minneskortet i kortfacket.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
4 Vänta i flera minuter medan programvaruuppdateringen
slutförs.‍
Enheten återgår till normalläget efter
programvaruuppdateringen är klar.‍
5 Ta bort minneskortet.‍
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Enhet
Specifikation
Modeller på 8 tum Mått (B × H × D)
Mått
294 mm (11,58 tum) × 188 mm
(7,4 tum) × 74 mm (2,91 tum)
Skärmstorlek (B × H) 162 mm (6,38 tum) × 121,5 mm
(4,78 tum)
Tiotumsmodeller
Vikt
1,6 kg (3,53 lb)
Mått (B × H × D)
360 mm (14,17 tum) × 236 mm
(9,29 tum) × 75 mm (2,95 tum)
Skärmstorlek (B × H) 211,2 mm (8,31 tum) × 158,4 mm
(6,24 tum)
Alla modeller
Vikt
2,2 kg (4,85 lb)
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (från 5 till 131 °F)
Material
Polykarbonatplast
Elektriska specifikationer
Enhet
Specifikation
Mått
Alla modeller
Ineffekt
10–32 V DC
Säkring
6 A, snabbverkande
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 förbrukning
Maximalt 100 mA
Säkerhetsavstånd till kompass
30 cm (11,8 tum)
Modeller på 8 tum Maximal strömanvändning vid 10 V DC 35 W
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Beskrivning
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
Tiotumsmodeller
1,5 A
Maximal strömförbrukning på 12 V DC
3,5 A
Maximal strömanvändning vid 10 V DC 40 W
NMEA 2000 droppkabel
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC
2,0 A
NMEA 2000 strömkabel
Maximal strömförbrukning på 12 V DC
4,0 A
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
Likströmskälla, 12 V
NMEA 2000 PGN-information
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Typ
NMEA 2000 T-koppling
Sända och ta emot 059392 ISO-erkännande
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Enheten kan innehålla ett minneskort för uppdatering av
programvaran.‍ Om så är fallet följer du instruktionerna som
medföljer kortet.‍ Om ett minneskort för programvaruuppdatering
inte medföljer måste du kopiera programvaruuppdateringen till
ett minneskort.‍
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.‍
2 Gå in på www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Välj Hämta bredvid "Garmin marint nätverk med SD-kort".‍
4 Läs och godkänn villkoren.‍
5 Välj Hämta.‍
PGN
Beskrivning
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
Läsa in den nya programvaran på ett
minneskort
4
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC
126208 NMEA: beordra/begära/godkänna gruppfunktion
126996 Produktinformation
127250 Fartygets kurs
128259 Hastighet: i förhållande till vattnet
128267 Vattendjup
129539 GNSS DOP:er
129799 Radiofrekvens, läge och ström
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Sända
126464 Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
127258 Magnetisk variation
129025 Position snabb uppdatering
129026 COG och SOG: snabb uppdatering
Typ
PGN
Beskrivning
129029 GNSS-positionsdata
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
129285 Navigeringsrutt och waypointinformation
Typ
Sats
Beskrivning
VDM
AIS VHF-datalänkmeddelande
Du kan köpa fullständig information om National Marine Electronics Association
(NMEA) format och meningar från: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park,
MD 21146 USA (www.nmea.org)
129540 GNSS-satelliter i vy
Ta emot
127245 Roder
127250 Fartygets kurs
127488 Motorparametrar: snabb uppdatering
127489 Motorparametrar: dynamiska
127493 Transmissionsparametrar: dynamiska
127498 Motorparametrar: statiska
127505 Vätskenivå
129038 AIS klass A positionsrapport
129039 AIS klass B positionsrapport
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
129794 AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade
data
129798 AIS SAR, rapport om flygplansposition
129802 AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129808 DSC-samtalsinformation
130310 Miljöparametrar
130311 Miljöparametrar (används inte längre)
130313 Fuktighet
130314 Faktiskt tryck
130576 Status för mindre farkost
Dessa data gäller endast för NMEA 2000 kompatibla produkter.‍
NMEA 0183-information
Typ
Sats
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs- eller spårstyrning (autopilot)
mening ”B”
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till destination)
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till waypoint
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud och
longitud)
GPGSA
GSA: GNSS DOP och aktiva satelliter
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB
RMB: Rekommenderad minimiinformation
för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum för
specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
VTG: Kurs över mark och markhastighet
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGRME
E: Beräknat fel
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Höjd
SDDBT
DBT: Djup under givare
SDDPT
DPT: Djup
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
SDVHW
VHW: Fart genom vattnet och kurs
DPT
Djup
DBT
Djup under givare
MTW
Vattentemperatur
VHW
Fart genom vattnet och kurs
WPL
Waypointens plats
DSC
Digital selektiv anropsinformation
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
HDG
Kurs, avvikelse och variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindriktning och -hastighet
MDA
Meteorologisk sammansatt
MWV
Vindhastighet och -vinkel
Ta emot
5
Garmin®, Garmin logotypen och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och
i andra länder. GCV™, GMS™ och GSD™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
NMEA®, NMEA 2000® och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising