Garmin | GPSMAP® 820xs | Garmin GPSMAP® 820xs Stručný návod k obsluze

Garmin GPSMAP® 820xs Stručný návod k obsluze
Řada GPSMAP 800/1000
®
Stručný návod k obsluze
Leden 2014
190-01658-61_0A
Vytištěno na Tchaj-wanu
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Přední pohled na zařízení
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Automatický snímač podsvícení
Zapínací tlačítko
Tlačítka zařízení
Číselná klávesnice (k dispozici pouze na 10palcových modelech)
Slot na paměťovou kartu SD
Programové klávesy
Tlačítka zařízení
Pokud je podržíte, zapíná a vypíná zařízení.‍
Rychlým stisknutím a uvolněním upravte podsvícení a režim barev.‍
Zmenšuje mapu nebo zobrazení.‍
Zvětšuje mapu nebo zobrazení.‍
Prochází, zvýrazňuje volby a přesunuje kurzor.‍
SELECT
Potvrzuje zprávy a vybírá volby.‍
BACK
Umožňuje návrat na předchozí obrazovku.‍
MARK
Uloží aktuální polohu jako trasový bod.‍
HOME
Umožňuje návrat na plochu.‍
MENU
Otevírá menu možností pro stránku, pokud je to vhodné.‍
Zavírá menu, pokud je to vhodné.‍
Vložení paměťových karet
V kresliči map lze používat volitelné paměťové karty.‍ Paměťové
karty s mapami vám umožní zobrazit satelitní snímky s vysokým
rozlišením a letecké referenční snímky přístavů a dalších bodů
zájmu.‍ Prázdné paměťové karty můžete použít k záznamu dat
sonaru a k přenášení dat, jako jsou například trasové body,
trasy a prošlé trasy do jiného kompatibilního kresliče map
Garmin® nebo do počítače.‍
1 Otevřete vstupní dvířka À na přední straně kresliče map.‍
1 Přejděte na stranu www.garmin.com/‍support.‍
2 Vyberte možnost Návody.‍
3 Pokud si chcete stáhnout návod pro svůj produkt, postupujte
podle pokynů na obrazovce.‍
Další informace
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se vašeho zařízení,
obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Garmin.‍
Webová stránka www.garmin.com/‍support nabízí mnoho
různých tipů na řešení problémů, které vám pomohou vyřešit
většinu potíží a zodpovědět většinu dotazů.‍
• Často kladené otázky
• Aktualizace softwaru
• Návod k obsluze a instalační příručka
• Upozornění služby
• Video
• Kontaktní čísla a adresy
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Zařízení může obsahovat paměťovou kartu s aktualizací
softwaru.‍ Pokud je tomu tak, postupujte podle pokynů
uvedených u karty.‍ Není-li součástí dodávky paměťová karta
s aktualizací softwaru, je nutné zkopírovat aktualizaci softwaru
na paměťovou kartu.‍
1 Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.‍
2 Přejděte na stránku www.garmin.com/‍support​/‍software
/‍marine​.html.‍
3 Vyberte možnost Stáhnout vedle možnosti „Námořní
síťGarmin s kartou SD.‍“
4 Přečtěte si a potvrďte podmínky.‍
5 Vyberte možnost Stáhnout.‍
6 Vyberte možnost Spustit.‍
7 Vyberte jednotku přiřazenou paměťové kartě a vyberte
možnost Další > Dokončit.‍
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.‍
1 Zapněte kreslič map.‍
2 Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.‍
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.‍
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
4 Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.‍
Po dokončení procesu aktualizace softwaru se zařízení vrátí
k normálnímu provozu.‍
5 Vyjměte paměťovou kartu.‍
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.‍
Satelitní signály systému GPS
2 Vložte paměťovou kartu Á tak, aby označení směřovalo
doprava.‍
3 Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.‍
4 Zavřete dvířka.‍
Když zapnete kreslič map, musí přijímač GPS shromáždit data
satelitů a stanovit aktuální polohu.‍ Jakmile kreslič map získá
satelitní signály, v horní části domovské obrazovky se zobrazí
ikona
.‍ Pokud kreslič map ztratí satelitní signály, ikona zmizí a nad ikonou na mapě se zobrazí otazník.‍
Další informace o systému GPS naleznete na stránce www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
Stažení návodů
Přizpůsobení domovské obrazovky
Nejnovější návod k obsluze a překlad návodů můžete získat
z webových stránek.‍
Na domovskou obrazovku můžete přidávat položky nebo je
uspořádat jinak.‍
2
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Přizpůsobit
menu Domů.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete změnit uspořádání položky, vyberte
možnost Změnit uspořádání, vyberte položku určenou
k přesunutí a zvolte pro ni nové umístění.‍
• Chcete-li přidat položku na domovskou obrazovku,
vyberte možnost Přidat a poté vyberte novou položku
určenou k přidání.‍
• Pokud chcete položku přidanou na domovskou obrazovku
odebrat, vyberte možnost Odebrat a zvolte položku.‍
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení.‍
Označení aktuální polohy jako trasový bod
Na libovolné obrazovce vyberte možnost MARK.‍
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze
1 Vyberte možnost Informace o navigaci > Trasové body >
Nový trasový bod.‍
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vytvořit trasový bod zadáním souřadnic polohy,
vyberte možnost Zadejte souřadnice a zadejte
souřadnice.‍
• Chcete-li vytvořit trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost Použít mapu, vyberte polohu a poté možnost
Vybrat.‍
Označení polohy Muž přes palubu (MOB) a spuštění
navigace do této polohy
Když zaznamenáváte trasový bod, můžete jej označit jako
polohu Muž přes palubu (MOB).‍
Vyberte možnost:
• Na libovolné obrazovce vyberte možnost MARK > Muž
přes palubu.‍
• Na libovolné obrazovce vyberte možnost Muž přes
palubu > Ano.‍
Mezinárodní symbol MOB označí aktivní bod MOB a kreslič
map nastaví přímý kurz zpět k označené poloze.‍
2 V případě potřeby zvolte možnost SELECT.‍
3 Vyberte možnost Navigovat k.‍
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat přímo na pozici, vyberte možnost
Přejít na.‍
• Chcete-li vytvořit trasu k pozici včetně odboček, vyberte
možnost Trasa do.‍
• Chcete-li použít funkci Auto Guidance, vyberte možnost
Navigovat.‍
5 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.‍
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance.‍ To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.‍
6 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.‍
Vytvoření a navigace trasy z aktuální pozice
Můžete vytvořit trasu a ihned ji navigovat na navigační mapě
nebo na rybářské mapě.‍ Při tomto postupu se neukládá trasa
ani údaje o trasových bodech.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.‍
1 Vyberte cíl na navigační mapě nebo na rybářské mapě.‍
2 Vyberte možnost Navigovat k > Trasa do.‍
3 Vyberte polohu poslední odbočky před cílem.‍
4 Vyberte možnost Přidat odbočku.‍
5 V případě potřeby přidejte další odbočky opakováním
kroků 3 a 4 – postupujte přitom zpět od cíle k aktuální poloze
svého plavidla.‍
Poslední přidaná odbočka by měla být ta, kterou uskutečníte
jako první po zahájení plavby z aktuální polohy.‍ Měla by to
být odbočka, která se nachází nejblíže k vašemu plavidlu.‍
6 V případě potřeby vyberte možnost MENU.‍
7 Vyberte možnost Navigovat trasu.‍
8 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.‍
9 Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.‍
Navigace pomocí kresliče map
UPOZORNĚNÍ
Pokud má vaše loď systém autopilota, musí být u každého
kormidla nainstalován ovládací displej, aby bylo možné tento
systém vypínat.‍
Funkce Auto Guidance se zakládá na elektronických mapových
informacích.‍ Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám.‍ Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými
vjemy a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech jsou u prémiových map
k dispozici zobrazení map Mariner's Eye 3D a Fish Eye 3D.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.‍
Chcete-li navigovat, je nutné zvolit cíl, nastavit kurz nebo
vytvořit trasu a sledovat kurz nebo trasu.‍ Kurz nebo trasu
můžete sledovat na navigační mapě, rybářské mapě, ve
zobrazení mapy Perspective 3D nebo Mariner’s Eye 3D.‍
Navigování k bodu na mapě
1 Vyberte polohu na navigační mapě nebo na rybářské mapě.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
Garmin®, logo společnosti Garmin GPSMAP® jsou ochranné známky
společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované
v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez
výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Logo SDHC logo je obchodní značka společnosti SD-3C, LLC.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tchaj-wan(R.O.C.)
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising