Garmin | GPSMAP® 820xs | User manual | Garmin GPSMAP® 820xs Brugervejledning

Garmin GPSMAP® 820xs Brugervejledning
GPSMAP 800/1000 serien
®
Brugervejledning
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, BlueChart , g2 Vision og MapSource er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. echoMAP™, GXM™ og
HomePort™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. iOS er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., der
bruges under licens af Apple Inc. microSD og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 , og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende
National Marine Electronics Association. SiriusXM er et registreret varemærke tilhørende SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Alle andre
varemærker og copyrights tilhører deres respektive ejere. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Enheden set forfra ...................................................................... 1
Enhedstaster .......................................................................... 1
Download manualer .................................................................... 1
Generelt om brugervejledningen ................................................ 1
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 1
Isættelse af hukommelseskort .................................................... 1
Softwareopdatering .....................................................................1
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort ............... 1
Opdatering af enhedens software .......................................... 1
GPS-satellitsignaler .................................................................... 2
Valg af GPS-kilde ................................................................... 2
Tilpasning af plotteren................................................... 2
Tilpasning af skærmen Hjem ...................................................... 2
Kombinationer ............................................................................. 2
Valg af en kombination .......................................................... 2
Tilpasning af en kombinationsskærm .................................... 2
Oprettelse af en brugerdefineret kombinationsskærm ........... 2
Sletning af en kombinationsskærm ........................................ 2
Indstilling af fartøjets type ........................................................... 2
Justering af baggrundslys ........................................................... 2
Justering af farvevalg .................................................................. 2
Tilpasning af overlaynumre ......................................................... 2
Kommunikation med trådløse enheder........................ 2
Opsætning af det Wi‑Fi® trådløse netværk ................................ 2
Tilslutning af en trådløs enhed til plotteren ................................. 3
Sådan ændrer du den trådløse kanal ......................................... 3
Brug af Garmin Helm app'en sammen med plotteren ................ 3
Kort og 3D-kortvisninger............................................... 3
Navigationskort og kort til dybhavsfiskeri .................................... 3
Zoom ind og ud på kortet ....................................................... 3
Sådan vælges et element på kortet vha. tasterne på
enheden ................................................................................. 3
Måling af en afstand på kortet ............................................... 3
Kortsymboler .......................................................................... 3
Navigation til en destination på kortet .................................... 4
Visning af positions- og objektinformation på et kort ............. 4
Visning af detaljer om navigationssymboler .......................... 4
Valg af et kort ......................................................................... 4
Kurslinje og vinkelmarkører ................................................... 4
Højkvalitetskort ........................................................................... 4
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer ........................ 5
Visning af satellitbilleder på navigationskortet ....................... 5
Visning af luftfotos af landmærker ......................................... 5
Automatisk identifikationssystem ................................................ 5
AIS-markeringssymboler ........................................................ 5
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål ....................... 6
Visning af AIS-fartøjer på et kort eller 3D-kortvisning ............ 6
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj ....................................... 6
Visning af en liste over AIS-trusler ......................................... 6
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone .............................. 6
AIS-nødsignaler ..................................................................... 6
Deaktivering af AIS-modtagelse ............................................ 7
Indstillinger for kort og 3D-kortvisning ........................................ 7
Opsætning af navigations- og fiskekort ................................. 7
Indstillinger for spor og waypoints på kort og
kortvisninger ........................................................................... 8
Indstillinger for laylines ........................................................... 8
Visning af et navigationsoversigtskort ................................... 8
Andre skibsindstillinger på kortene og kortvisninger .............. 8
Indstillinger for Fish Eye 3D ................................................... 9
Indstillinger for datafelter ........................................................ 9
Garmin Quickdraw™ Contours kortlægning............... 9
Indholdsfortegnelse
Kortlægning af et vandområde ved hjælp af funktionen Garmin
Quickdraw Contours ................................................................... 9
Tilføjelse af en etiket til et Garmin Quickdraw Contours kort ...... 9
Garmin Quickdraw fællesskabet ................................................. 9
Adgang til Garmin Quickdraw fællesskabet ........................... 9
Deling af Garmin Quickdraw Contours-kort med Garmin
Quickdraw fællesskabet ....................................................... 10
Download af kort fra Garmin Quickdraw fællesskabet ......... 10
Garmin Quickdraw Contours-indstillinger ................................. 10
Navigation med en plotter........................................... 10
Grundlæggende spørgsmål om navigation .............................. 11
Destinationer ............................................................................. 11
Søgning efter en destination efter navn ............................... 11
Valg af en destination vha. navigationskortet ...................... 11
Søgning efter en marineservicedestination ......................... 11
Waypoints ................................................................................. 11
Markering af din nuværende position som et waypoint ....... 11
Oprettelse af et waypoint på en anden position ................... 11
Markering og start af navigation til en MOB-position ........... 11
Visning af en liste over alle waypoints ................................. 11
Redigering af et gemt waypoint ........................................... 11
Flytning af et gemt waypoint ................................................ 11
Sådan finder du et gemt waypoint og navigerer til det ......... 11
Sletning af et waypoint eller MOB ........................................ 12
Sådan sletter du alle waypoints ........................................... 12
Sådan indstiller og følger du en direkte kurs ved hjælp af Go
To ......................................................................................... 12
Ruter ......................................................................................... 12
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende
position ................................................................................. 12
Sådan opretter og gemmer du en rute ................................. 12
Visning af en liste over ruter og Auto Guidance ruter .......... 12
Redigering af en gemt rute .................................................. 12
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den .................. 12
Sådan finder og navigerer du parallelt med en gemt rute .... 13
Sletning af en gemt rute ....................................................... 13
Sletning af alle gemte ruter .................................................. 13
Auto Guidance .......................................................................... 13
Sådan opretter og følger du en Auto guidning rute .............. 13
Sådan opretter og gemmer du en Auto guidning rute .......... 13
Justering af en Auto Guidance rute ..................................... 13
Annullering af en Auto guidning beregning, som er under
udførsel ................................................................................ 13
Indstilling af tidsbestemt ankomst ........................................ 13
Konfigurationer af Auto Guidance rute ................................ 13
Spor .......................................................................................... 14
Visning af spor ..................................................................... 14
Indstilling af farven på det aktive spor ................................. 14
Sådan gemmer du det aktive spor ....................................... 14
Visning af en liste over gemte spor ...................................... 14
Redigering af et gemt spor ................................................... 14
Sådan gemmer du sporet som en rute ................................ 14
Sådan finder og navigerer du et registreret spor ................. 14
Sletning af et gemt spor ....................................................... 15
Sletning af alle gemte spor .................................................. 15
Sådan følger du det aktive spor tilbage igen ....................... 15
Rydning af det aktive spor ................................................... 15
Håndtering af sporloghukommelsen under registrering ....... 15
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval ............... 15
Grænser .................................................................................... 15
Oprettelse af en grænse ...................................................... 15
Konvertering af en rute til en grænse .................................. 15
Konvertering af et spor til en grænse ................................... 15
Redigering af en grænse ..................................................... 15
Indstilling af en grænsealarm ............................................... 15
Sletning af en grænse .......................................................... 15
i
Afbrydelse af navigation ........................................................... 15
Synkronisering af brugerdata på Garmin Marine Network ....... 16
Sletning af alle waypoints, ruter og spor ................................... 16
Ekkolod ......................................................................... 16
Ekkolodsvisninger ..................................................................... 16
Traditionel ekkolodsvisning .................................................. 16
Garmin ClearVü Ekkolodsvisning ........................................ 16
SideVü Ekkolodvisning ........................................................ 16
Ekkolodsvisning på delt skærm ........................................... 17
Ekkolodsvisning med split zoom .......................................... 17
Ekkolodsvisning med splitfrekvens ...................................... 17
Panoptix Ekkolodsvisninger ................................................. 17
Ændring af ekkolodsvisning ................................................. 18
Valg af transducertype .............................................................. 18
Oprettelse af et waypoint på skærmen Ekkolod ....................... 18
Måling af afstand på skærmen Ekkolod ................................... 18
Pause i ekkolodsvisningen ....................................................... 18
Visning af ekkolodshistorik ....................................................... 18
Deling af ekkolod ...................................................................... 18
Valg af ekkolodskilde ........................................................... 18
Sådan omdøbes en ekkolodskilde ....................................... 18
Justering af detaljeniveauet ...................................................... 19
Justering af farveintensiteten .................................................... 19
Justering af området for dybde- eller breddeskala ................... 19
Indstilling af zoomniveauet på visningen på
ekkolodsskærmen ..................................................................... 19
Indstilling af rullehastigheden ................................................... 19
Ekkolodfrekvenser .................................................................... 19
Valg af frekvenser ................................................................ 20
Sådan forudindstiller du en frekvens ................................... 20
Tilpasning af Panoptix ekkolodsvisninger ................................. 20
Justering af udseendet for LiveVü ekkolodsvisninger .......... 20
Indstilling af LiveVü transducerens sendevinkel .................. 20
Justering af RealVü visningsvinkel og zoomniveau ............. 20
Justering af udseendet for RealVü ekkolodsvisninger ......... 20
Justering af RealVü gennemløbshastigheden ..................... 20
Kalibrering af kompas .......................................................... 20
Aktivering af A-Scope ............................................................... 20
Valg af transducertype .............................................................. 21
Ekkolodsopsætning .................................................................. 21
Ekkolodsindstillinger ............................................................ 21
RealVü Ekkolodsindstillinger ................................................ 21
LiveVü Ekkolodsindstillinger ................................................ 21
Indstillinger for ekkolods udseende ..................................... 21
Avancerede ekkolodsindstillinger ........................................ 21
Transducerinstallationsindstillinger ...................................... 22
Indstillinger for ekkolodsalarm ............................................. 22
Ekkolodsregistreringer .............................................................. 22
Registrering af ekkolodsvisningen ....................................... 22
Stop ekkolodsregistrering .................................................... 22
Sådan slettes en ekkolodsregistrering ................................. 22
Afspilning af ekkolodsregistreringer ..................................... 22
Grafer for dybde og vandtemperatur ........................................ 22
Instilling af område og tidsskalaer for dybde- og
vandtemperaturgraf .............................................................. 22
Sejlfunktioner............................................................... 22
Indstilling af fartøjets type ......................................................... 22
Kapsejlads ................................................................................ 22
Startlinje guide ..................................................................... 23
Sådan startes stopuret til kapsejlads ................................... 23
Sådan indstilles afstanden mellem stævnen og GPSantennen .............................................................................. 23
Indstillinger for laylines ............................................................. 23
Indstilling af køl offset ............................................................... 23
Radar ............................................................................. 24
ii
Radarvisningstilstande .............................................................. 24
Udsendelse af radarsignaler ..................................................... 24
Sådan indstilles radarområdet .................................................. 24
Tip til valg af radarrækkevidde ............................................. 24
Justering af zoomskalaen på skærmen Radar ......................... 24
Markering af et waypoint på skærmen Radar ........................... 24
Tilstanden Vagt ......................................................................... 24
Aktivering af tidsbestemt sending ........................................ 25
Indstilling af standby- og sendetider .................................... 25
Aktivering af en alarmzone .................................................. 25
Definition af en cirkulær alarmzone ..................................... 25
Definition af en delvis alarmzone ......................................... 25
Visning af en liste over AIS-trusler ....................................... 25
Visning af AIS-fartøjer på skærmen Radar .......................... 25
VRM og EBL ............................................................................. 25
Visning af VRM og EBL ....................................................... 25
Justering af VRM og EBL ..................................................... 25
Måling af rækkevidde og pejling til et målobjekt .................. 25
Radar Overlay ........................................................................... 25
Radar Overlay og justering af kortdata ................................ 25
Visning af Radar Overlay ..................................................... 26
Aktivering og justering af en send-ikke-zone for radar ............. 26
Stop udsendelsen af radarsignaler ........................................... 26
Optimering af radarvisningen .................................................... 26
Radar-gain og clutter ........................................................... 26
Ekkospor .............................................................................. 27
Indstillinger for radarvisning ................................................. 27
Indstillinger for radarvisning ................................................. 27
Forskydning på bådens stævn ............................................. 27
Oplysninger om målere og almanak........................... 28
Visning af målere ...................................................................... 28
Tilpasning af målerne ........................................................... 28
Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmålere ........ 28
Visning af kompasset ................................................................ 28
Visning af turmålere .................................................................. 28
Nulstilling af turmålere ......................................................... 28
Visning af motor- og brændstofmålere ..................................... 28
Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmålere ........ 28
Aktivering af statusalarmer for motormålere ........................ 28
Aktivering af visse statusalarmer for motormåler ................. 28
Valg af antallet af motorer, der vises i målere ..................... 29
Tilpasning af motorer, der vises i målere ............................. 29
Konfiguration af brændstofmålervisning .............................. 29
Indstilling af brændstofkapacitet for fartøjet ......................... 29
Synkronisering af brændstofdata med faktisk mængde
brændstof i fartøjet ............................................................... 29
Indstilling af brændstofalarmen ............................................ 29
Visning af vindmålere ............................................................... 29
Konfiguration af sejladsvindmåleren .................................... 29
Konfiguration af hastighedskilde .......................................... 29
Konfiguration af vindmålerens kilde til kurs ......................... 29
Tilpasning af vindmåleren til sejlads tæt ved vinden ........... 29
Visning af omgivelsesmålere .................................................... 29
Justering af vindmåleren ...................................................... 29
Konfiguration af omgivelsesmålerens kilde til kurs .............. 30
Indstilling af barometerreferencetid ..................................... 30
Oplysninger om tidevand, strømforhold og himmellegemer ..... 30
Oplysninger om tidevandsstation ......................................... 30
Oplysninger om strømforholdsstation .................................. 30
Oplysninger om himmellegemer .......................................... 30
Visning af tidevandsstation, strømstation eller oplysninger om
himmellegemer for en anden dato ....................................... 30
Visning af oplysninger for en anden tidevands- eller
strømstation ......................................................................... 30
Visning af almanakoplysninger fra navigationskort .............. 30
Digitalt selektivt opkald............................................... 30
Indholdsfortegnelse
Tilsluttet plotter og VHF-radiofunktionalitet ............................... 30
Aktivering af DSC ..................................................................... 30
DSC-liste ................................................................................... 30
Visning af DSC-listen ........................................................... 30
Tilføjelse af en DSC-kontakt ................................................ 30
Indgående nødopkald ............................................................... 31
Navigering til et fartøj i nød .................................................. 31
Mand over bord-nødopkald iværksat fra en VHF-radio ....... 31
Mand over bord-og SOS-nødopkald iværksat fra
plotteren ............................................................................... 31
Positionssporing ....................................................................... 31
Visning af en positionsrapport ............................................. 31
Navigering til et sporet fartøj ................................................ 31
Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet
fartøj ..................................................................................... 31
Redigering af oplysninger i en positionsrapport ................... 31
Sletning af et positionsrapportopkald ................................... 31
Visning af fartøjsstier på navigationskortet .......................... 31
Individuelle rutineopkald ........................................................... 31
Valg af en DSC-kanal .......................................................... 31
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald .................... 32
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et AISmål ....................................................................................... 32
Medieafspiller............................................................... 32
Sådan åbner du medieafspilleren ............................................. 32
Ikoner ................................................................................... 32
Valg af mediekilde .................................................................... 32
Sådan tilslutter du en Bluetooth® trådløs enhed til
medieafspilleren ................................................................... 32
Afspilning af musik .................................................................... 32
Sådan finder du musik ......................................................... 32
Sådan indstiller du sange til gentagelse .............................. 32
Sådan indstiller du alle sange til Gentag ............................. 32
Sådan indstiller du sange til Bland ....................................... 32
Sådan lytter du til radio ........................................................ 32
Sådan åbner du MTP-kilden ................................................ 33
Justering af lydstyrken .............................................................. 33
Aktivering og deaktivering af zoner ...................................... 33
Slå lyd fra for medie ............................................................. 33
VHF-radio ................................................................................. 33
Scanning efter VHF-kanaler ................................................. 33
Justering af VHF-squelch ..................................................... 33
Radio ........................................................................................ 33
Sådan indstiller du tunerregion ............................................ 33
Ændring af radiostation ........................................................ 33
Sådan skiftes tuningstilstand ............................................... 33
Forudindstillinger .................................................................. 33
DAB-afspilning .......................................................................... 33
Sådan indstiller du DAB-tunerregion ................................... 33
Scanning efter DAB-stationer .............................................. 33
Ændring af DAB-stationer .................................................... 33
DAB-forudindstillinger .......................................................... 34
SiriusXM Satellitradio ................................................................ 34
Lokalisering af et SiriusXM radio-ID ..................................... 34
Aktivering af et SiriusXM abonnement ................................. 34
Tilpasning af kanalguiden .................................................... 34
Lagring af en SiriusXM kanal på listen forudindstillede
kanaler ................................................................................. 34
Oplåsning af SiriusXM Forældrekontrol ............................... 34
Indstilling af enhedsnavnet ....................................................... 35
Opdatering af medieafspillersoftware ....................................... 35
VejrSiriusXM................................................................. 35
SiriusXM Krav til udstyr og abonnement .................................. 35
Vejrdataudsendelser ................................................................. 35
Visning af nedbørsoplysninger ................................................. 35
Nedbørsvisninger ................................................................. 35
Indholdsfortegnelse
Oplysninger om stormcelle og lyn ............................................. 35
Oplysninger om orkaner ........................................................... 35
Vejrvarslingerog vejrbulletiner .................................................. 35
Oplysninger om vejrudsigter ..................................................... 36
Visning af oplysninger om en vejrudsigt for en anden
periode ................................................................................. 36
Visning af en farvandsudsigt eller en offshore-vejrudsigt .... 36
Vejrfronter og trykcentre ...................................................... 36
Byudsigter ............................................................................ 36
Visning af Havforhold ................................................................ 36
Overfladevinde ..................................................................... 36
Bølgehøjde, bølgeperiode og bølgeretning ......................... 36
Visning af oplysninger om havforholdsudsigt for en anden
periode ................................................................................. 36
Visning af fiskeriinformation ...................................................... 36
Overfladetryk og vandtemperaturdata ................................. 36
Udsigt over fiskesteder ........................................................ 37
Skift af farveområde for havoverfladetemperatur ................ 37
Sigtbarhedsoplysninger ............................................................ 37
Visning af oplysninger om en sigtbarhedsudsigt for en anden
periode ................................................................................. 37
Visning af bøjerapporter ........................................................... 37
Visning af lokale vejroplysninger nær en bøje ..................... 37
Oprettelse af et waypoint på et vejrkort .................................... 37
Vejr-overlay ............................................................................... 37
Aktivering af vejr-overlay på et kort ...................................... 37
Indstillinger for vejr-overlay på navigationskortet ................. 37
Indstillingerne for vejr-overlay på fiskekortet ........................ 37
Visning af oplysninger om vejrabonnement .............................. 37
Enhedskonfiguration....................................................37
Automatisk aktivering af plotteren ............................................ 37
Systemindstillinger .................................................................... 38
Displayindstillinger ............................................................... 38
GPS-indstillinger .................................................................. 38
Visning af hændelsesloggen ................................................ 38
Visning af oplysninger om systemsoftware .......................... 38
Indstilinger for mit skib .............................................................. 38
Indstilling af køl offset .......................................................... 38
Indstilling af vandtemperatur offset ...................................... 39
Kalibrering af en vandhastighedsenhed .............................. 39
Kommunikationsindstillinger ..................................................... 39
Navngivning af enheder og sensorer på netværket ............. 39
NMEA 0183 .......................................................................... 39
NMEA 2000 Indstillinger ...................................................... 40
Indstilling af alarmer .................................................................. 40
Navigationsalarmer .............................................................. 40
Systemalarmer ..................................................................... 40
Indstilling af brændstofalarmen ............................................ 40
Indstilling af vejralarmer ....................................................... 40
Enhedsindstillinger .................................................................... 40
Navigationsindstillinger ............................................................. 40
Indstillinger for andre fartøjer .................................................... 40
Gendannelse af plotterens oprindelige fabriksindstillinger ....... 40
Styring af plotterdata ................................................... 41
Kopiering af waypoints, ruter og spor fra HomePort til en
plotter ........................................................................................ 41
Kopiering af data fra et hukommelseskort ................................ 41
Kopiering af waypoints, ruter og spor til et
hukommelseskort ...................................................................... 41
Valg af filtype til waypoints og ruter fra tredjepart ..................... 41
Kopiering af indbyggede kort til et hukommelseskort ............... 41
Sikkerhedskopiering af data til en pc ........................................ 41
Gendannelse af sikkerhedskopidata til en plotter ..................... 41
Lagring af systeminformation på et hukommelseskort ............. 41
Appendiks..................................................................... 41
iii
Registrering af din enhed ......................................................... 41
Rengøring af skærmen ............................................................. 41
Skærmprint ............................................................................... 41
Optagelse af screenshot ...................................................... 41
Kopiering af screenshots til en computer ............................. 42
Fejlfinding ................................................................................. 42
Gendannelse af plotterens oprindelige
fabriksindstillinger ................................................................ 42
Visning af oplysninger om systemsoftware .......................... 42
Enheden modtager ikke GPS-signaler ................................ 42
Enheden kan ikke tændes eller bliver ved med at slukke .... 42
Enheden opretter ikke waypoints på den rigtige position .... 42
NMEA 0183 oplysninger ........................................................... 42
NMEA 2000 PGN-oplysninger .................................................. 43
Software License Agreement ................................................ 0
Indeks............................................................................ 44
iv
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Enheden set forfra
Sådan får du flere oplysninger
Hvis du har spørgsmål angående din enhed, kan du kontakte
Garmin support.
Webstedet, support.garmin.com, tilbyder mange forskellige tip til
fejlfinding, som kan afhjælpe de fleste problemer og besvare de
fleste spørgsmål.
• Ofte stillede spørgsmål
• Softwareopdateringer
• Bruger- og installationsvejledninger
• Servicemeddelelser
• Video
• Kontaktoplysninger
®
Isættelse af hukommelseskort
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Automatisk belysningssensor
Tænd/sluk-knap
Enhedstaster
Taltaster (kun på 10 tommers modeller)
SD-hukommelseskortstik
Du kan bruge valgfrie hukommelseskort i plotteren. Kortene
giver dig mulighed for at se satellitbilleder i høj opløsning samt
luftfotos af havne, marinaer og andre bestemmelsessteder. Du
kan bruge tomme hukommelseskort for at overføre data, f.eks.
waypoints, ruter og spor til en anden kompatibel Garmin plotter
eller en computer.
1 Åbn lågen foran på plotteren.
2 Isæt hukommelseskort.
3 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.
Funktionstaster
Enhedstaster
Tænder og slukker enheden, når den holdes nede.
Tryk kort for at justere baggrundsbelysning og farvevalg.
Zoomer ud af et kort eller en visning.
Zoomer ind på et kort eller en visning.
Ruller, fremhæver funktioner og flytter markøren.
SELECT
Anerkender meddelelser og vælger funktioner.
BACK
Vender tilbage til forrige skærm.
MARK
Gemmer nuværende position som et waypoint.
HOME
Vender tilbage til skærmen Hjem.
MENU
Åbner en menu med funktioner for siden, hvor det er
relevant.
Lukker en menu, hvor det er relevant.
Download manualer
Du kan finde de nyeste brugervejledninger og oversættelser af
manualer på webstedet.
1 Gå til www.garmin.com/support.
2 Vælg Vejledninger.
3 Følg instruktionerne på skærmen for at downloade manualen
til dit produkt.
Generelt om brugervejledningen
I denne vejledning bruges ordet "vælg" til at beskrive følgende
handlinger.
• Bruge piletasterne til at markere et menupunkt og herefter
trykke på SELECT (kun til enheder med taster).
• Trykke på en tast, f.eks. SELECT eller MENU.
Når du bliver bedt om at vælge flere punkter i en rækkefølge,
vises små pile i teksten. For eksempel angiver "vælg MENU >
Tilføj," at du skal vælge punktet eller tasten MENU og herefter
vælge punktet Tilføj.
Billederne i denne brugervejledning gælder kun som referencer
og viser muligvis ikke din enhed helt nøjagtigt.
Introduktion
4 Luk lågen.
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til
32 GB, som er formateret til FAT32.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
1 Indsæt et hukommelseskort i kort slotten på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg Download ved siden af GPSMAP serie med SD-kort.
4 Læs og accepter betingelserne.
5 Vælg Download.
6 Vælg Løb.
7 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
1
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
GPS-satellitsignaler
Når du tænder for plotteren, skal GPS-modtageren indsamle
satellitdata og bestemme den nuværende position. Når plotteren
indsamler satellitsignaler, lyser
øverst på skærmen Hjem.
Når plotteren mister satellitsignaler, forsvinder
, og et
blinkende spørgsmålstegn vises over på kortet.
Der findes oplysninger om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.
Valg af GPS-kilde
Du kan vælge din foretrukne kilde til GPS-data, hvis du har mere
end én GPS-kilde.
1 Vælg Indstillinger > System > GPS > Kilde.
2 Vælg kilden til GPS-data.
Tilpasning af plotteren
Tilpasning af skærmen Hjem
Du kan tilføje og omarrangere emner fra skærmen Hjem.
1 Vælg fra skærmen Hjem Tilpas Hjem.
2 Vælg en funktion:
• For at omarrangere et element skal du vælge
Omarranger, vælge det element, der skal flyttes, og
vælge den nye placering.
• For at tilføje et element til skærmen Hjem skal du vælge
Tilføj og vælge det nye element.
• For at fjerne et element, du har tilføjet på skærmen Hjem,
skal du vælge Fjern og vælge elementet.
Kombinationer
Kombinationsskærmen viser en kombination af forskellige
skærme på samme tid. Antallet af muligheder på
kombinationsskærmen afhænger af de valgfri enheder, som du
har sluttet til din plotter, og af, om du bruger betalingskort.
Valg af en kombination
1 Vælg Kombinationer.
2 Vælg en kombination.
Tilpasning af en kombinationsskærm
1 Vælg Kombinationer.
2 Brug piletasterne til at fremhæve en kombinationsskærm.
3 Vælg Konfigurer.
4 Vælg en funktion:
• Rediger navnet ved at vælge Navn, og indtaste et nyt
navn.
• Hvis du vil ændre opsætningen af skærmbilledet, skal du
vælge Skift layout, og vælge et nyt layout.
• Hvis du vil ændre opsætningen af skærmbilledet, skal du
vælge Skift funktion, og vælge nye oplysninger.
• Du kan tilpasse de viste data ved at vælge Datafelter
(Indstillinger for datafelter, side 9).
• Hvis du vil ændre størrelsen på de informationsområder,
der vises på skærmen, skal du vælge Skift str f
kombination.
2
Oprettelse af en brugerdefineret kombinationsskærm
Du kan oprette en brugerdefineret kombinationsskærm, der
passer til dine behov.
1 Vælg Kombinationer > Tilføj.
2 Vælg et layout.
3 Vælg de oplysninger, der skal vises i kombinationen, og vælg
Udført.
4 Brug piletasterne til at justere skærmdelingen, og vælg
Udført.
5 Indtast et navn for kombinationen, og vælg Udført.
Sletning af en kombinationsskærm
1 Vælg Kombinationer.
2 Brug piletasterne til at fremhæve en kombination.
3 Vælg Fjern.
Indstilling af fartøjets type
Du kan vælge bådtype til konfigurering af plotterindstillinger og
for at bruge de funktioner, der er tilpasset din bådtype.
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Fartøjets type.
2 Vælg en funktion.
Justering af baggrundslys
1 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Baggrundslys.
TIP: Tryk på på et hvilket som helst skærmbillede for at
åbne indstillingerne for baggrundsbelysning.
2 Vælg en funktion:
• Juster niveauet for baggrundsbelysningen.
• Vælg Automatisk.
Justering af farvevalg
1 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Farvevalg.
TIP: Vælg > Farvevalg på et hvilken som helst
skærmbillede for at få adgang til farveindstillingerne.
2 Vælg en funktion.
Tilpasning af overlaynumre
Du kan tilpasse de data, der vises på skærmen.
1 På et relevant skærmbillede skal du vælge MENU >
Datafelter.
2 Om nødvendigt vælger du de numre, du vil tilpasse.
3 Vælg et element for at vise eller skjule det.
Kommunikation med trådløse enheder
Plotterne kan oprette et trådløst netværk, som du kan forbinde
trådløse enheder til.
Tilslutning af trådløse enheder giver dig mulighed for at bruge
Garmin apps, herunder BlueChart Mobile og Garmin Helm™. Se
www.garmin.com for at få flere oplysninger.
®
Opsætning af det Wi‑Fi trådløse netværk
®
Plotterne kan oprette et Wi‑Fi netværk, som du kan forbinde
trådløse enheder til. Første gang du åbner indstillingerne for
trådløst netværk, bliver du bedt om at konfigurere netværket.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder
> Wi-Fi® netværk > Wi-Fi® > Til > OK.
2 Om nødvendigt skal du indtaste et navn på dette trådløse
netværk.
3 Indtast en adgangskode.
Tilpasning af plotteren
Du skal bruge denne adgangskode til at opnå adgang til det
trådløse netværk fra en trådløs enhed. Adgangskoden
skelner mellem små og store bogstaver.
Tilslutning af en trådløs enhed til plotteren
Før du kan forbinde en trådløs enhed til plotterens trådløse
netværk, skal du konfigurere plotterens trådløse netværk
(Opsætning af det Wi‑Fi trådløse netværk, side 2).
Du kan forbinde flere trådløse enheder til plotteren for at dele
data.
1 Fra den trådløse enhed skal du aktivere Wi‑Fi teknologien og
søge efter trådløse netværk.
2 Vælg navnet på din plotters trådløse netværk (Opsætning af
det Wi‑Fi trådløse netværk, side 2).
3 Indtast adgangskoden til netværket.
®
®
Sådan ændrer du den trådløse kanal
Du kan ændre den trådløse kanal, hvis du har problemer med at
finde eller oprette forbindelse til en enhed, eller hvis du oplever
interferens.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder
> Wi-Fi® netværk > Avanceret > Wi-Fi® kanal.
2 Angiv en ny kanal.
Du behøver ikke at ændre trådløs kanal på nogen af de
enheder, der er tilsluttet til dette netværk.
Brug af Garmin Helm app'en sammen med
plotteren
Før du kan betjene plotteren med Garmin Helm app'en, skal du
downloade og installere programmet og slutte plotteren til en
mobil enhed (Tilslutning af en trådløs enhed til plotteren, side 3).
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder
> Helm app'en.
2 Vælg en funktion.
3 Brug programmet til at få vist og styre plotteren.
Kort og 3D-kortvisninger
Hvilke kort og 3D-kortvisninger, der er tilgængelige, afhænger af
kortdataene og det anvendte tilbehør.
Du kan få adgang til kortene og 3D-kortvisningerne ved at vælge
Kort.
Navigationskort: Viser navigationsdata, der er tilgængelige på
dine forudindlæste kort og fra eventuelle supplerende kort.
Dataene inkluderer bøjer, fyr, kabler, dybdespotninger,
marinaer og tidevandsstationer i visning ovenfra.
Perspective 3D: Giver en visning fra oven og bag din båd (i
henhold til din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp.
Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede
områder, rev, broer eller kanaler. Den er også nyttig, når du
skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne
og ankerpladser.
Mariner’s Eye 3D: Giver en visning fra oven og bag din båd (i
henhold til din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp.
Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede
områder, rev, broer eller kanaler. Den er også nyttig, når du
skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne
og ankerpladser.
BEMÆRK: Mariner's Eye 3D- og Fish Eye 3D-kortvisninger
er tilgængelige på højkvalitetskort i nogle områder.
Fish Eye 3D: Giver en undervandsvisning, der visuelt
repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne. Ved
tilslutning af en ekkolodstransducer vises ikke-bundfaste mål,
f.eks. fisk, med røde, grønne og gule kugler. Rød indikerer de
største mål, mens grøn indikerer de mindste.
Kort og 3D-kortvisninger
Fiskekort: Giver en detaljeret visning af bundkonturerne og
dybdespotningerne på kortet. Dette kort fjerner
navigationsdata fra kortet, giver detaljerede
dybhavsmålingsdata og forstærker bundkonturer, hvilket
letter dybdegenkendelsen. Dette kort er bedst til
dybhavsfiskeri på åbent hav.
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.
Radar Overlay: Lægger radaroplysninger oven over
navigationskortet eller fiskekortet, når plotteren er tilsluttet en
radar. Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Navigationskort og kort til dybhavsfiskeri
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.
Navigations- og fiskekortene gør det muligt at planlægge din
kurs, se kortoplysninger og følge en rute. Fiskekortet er til
dybhavsfiskeri.
For at åbne navigationskortet skal du vælge Kort >
Navigationskort.
For at åbne fiskekortet skal du vælge Kort > Fiskekort.
Zoom ind og ud på kortet
Zoomniveauet er angivet af skalatallet nederst på kortet. Linjen
under skalatallet angiver distancen på kortet.
• Vælg for at zoome ud.
• Vælg for at zoome ind.
Sådan vælges et element på kortet vha. tasterne på
enheden
1 Fra et kort eller en 3D-visning skal du vælge , , eller
for at flytte markøren.
2 Vælg SELECT.
Måling af en afstand på kortet
1 Vælg en position på et kort eller Radar Overlay.
2 Vælg Mål distance.
Der vises en knappenål på skærmen på din nuværende
position. Afstanden og vinklen fra knappenålen er vist i
hjørnet.
TIP: Hvis du vil nulstille knappenålen og måle fra markørens
aktuelle position, skal du vælge Vælg.
Kortsymboler
Denne tabel indeholder nogle af de almindelige symboler, du
kan få vist på de detaljerede kort.
Ikon
Beskrivelse
Bøje
Oplysninger
Marineservice
Tidevandsstation
Strømforholdsstation
Foto fra oven tilgængeligt
Perspektivfoto tilgængeligt
3
Andre funktioner, der er fælles for de fleste kort, omfatter
dybdekonturlinjer, tidevandszoner, spotdybde (som illustreret på
oprindelige papirkort), navigationshjælp og -symboler,
forhindringer og kabelområder.
Navigation til en destination på kortet
FORSIGTIG
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
1 Vælg en position fra navigationskortet eller fiskekortet.
2 Vælg SELECT, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Gå til for at navigere direkte til positionen.
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen
inklusive drej.
• Vælg Auto guidning for at bruge Auto Guidance.
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.
6 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Visning af positions- og objektinformation på et kort
Du kan få vist information om en position eller et objekt på
navigationskortet eller fiskekortet.
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.
1 Vælg en position eller et objekt på navigationskortet eller
fiskekortet.
En liste over muligheder vises i højre side af kortet. De
muligheder, der vises, varierer ud fra den position eller det
objekt, du har valgt.
2 Vælg en funktion:
• For at navigere til den valgte position skal du vælge
Naviger til.
• For at markere et waypoint ved markørpositionen skal du
vælge Nyt waypoint.
• For at få vist afstanden og pejlingen for objektet fra din
nuværende position skal du vælge Mål distance.
Distancen og pejlingen vises på skærmen. Vælg Vælg for
at måle fra en anden position end din nuværende position.
• For at få vist oplysninger om tidevand, strømforhold,
himmellegemer, kortnoter eller lokale tjenester i nærheden
af markøren skal du vælge Information.
Visning af detaljer om navigationssymboler
Fra navigationskortet, fiskekortet, Perspective 3D-kortvisningen
eller Mariner's Eye 3D-kortvisningen kan du få vist detaljer om
forskellige typer navigationssymboler, herunder signaler, fyr og
forhindringer.
4
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.
BEMÆRK: Mariner's Eye 3D- og Fish Eye 3D-kortvisninger er
tilgængelige på højkvalitetskort i nogle områder.
1 På et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge et
navigationssymbol.
2 Vælg et navn til navigationssymbolet.
Valg af et kort
Hvis dit produkt har både BlueChart g2- og Garmin LakeVü™
HD-indbyggede kort, kan du vælge, hvilket kort du vil bruge.
Ikke alle modeller har begge typer indbyggede kort.
1 På navigationskortet skal du vælge MENU > Indbygget kort.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du er på en sø, skal du vælge LakeVü™ HD.
• Hvis du er offshore, skal du vælge BlueChart® g2.
Kurslinje og vinkelmarkører
Kurslinjen er en forlængelse, der er tegnet på kortet fra bådens
bov i sejlretningen. Vinkelmarkører angiver relativ position i
forhold til kurs eller kurs over grunden, hvilket hjælper med at
kaste eller finde referencepunkter.
Sådan indstilles linjerne for kurs og kurs over grunden
Du kan få vist kurslinjen og linjen for kurs over grunden (COG)
på kortet.
COG er den retning, du bevæger dig i. Kursen er den retning,
bådens forstavn peger mod, når der er tilsluttet en kurssensor.
1 Fra en kortvisning skal du vælge MENU > Kort opsætning >
Kortets udseende > Kurslinje.
2 Vælg om nødvendigt Kilde, og vælg en indstilling:
• Hvis du automatisk vil bruge den tilgængelige kilde, skal
du vælge Automatisk.
• Hvis du vil bruge GPS-antenneretningen til COG, skal du
vælge GPS kurs (COG).
• Hvis du vil bruge data fra en tilsluttet kurssensor, skal du
vælge Kurs.
• Hvis du vil bruge data fra både en tilsluttet kurssensor og
GPS-antennen, skal du vælge COG og kurs.
Dette viser både kurslinjen og COG-linjen på kortet.
3 Vælg Skærm, og vælg en indstilling:
• Vælg Distance > Distance, og indtast længden af den
linje, der vises på kortet.
• Vælg Tid > Tid, og indtast den tid, der skal bruges til at
beregne den afstand, båden vil tilbagelægge i løbet af den
angivne tid med den aktuelle hastighed.
Aktivering af vinkelmarkører
Du kan tilføje vinkelmarkører til kortet sammen med kurslinjen.
Vinkelmarkører kan være nyttige ved kast, når du fisker.
1 Indstil kurslinjen (Sådan indstilles linjerne for kurs og kurs
over grunden, side 4).
2 Vælg Vinkelmarkører.
Højkvalitetskort
FORSIGTIG
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter alle kort.
Valgfrie højkvalitetskort som f.eks. BlueChart g2 Vision giver
dig mulighed for at få det optimale ud af din plotter. Ud over
®
Kort og 3D-kortvisninger
detaljeret marinekortlægning kan højkvalitetskort indeholde
disse funktioner, som er tilgængelige i nogle områder.
Mariner’s Eye 3D: Leverer en visning fra oven og bag din båd
som en tredimensionel navigationshjælp.
Fish Eye 3D: Giver en tredimensionel undervandsvisning, der
visuelt repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne.
Fiskekort: Viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden
navigationsdata. Dette kort er ideelt til dybhavsfiskeri på
åbent hav.
Satellitbilleder i høj opløsning: Giver satellitbilleder i høj
opløsning til en realistisk visning af land og vand på
navigationskortet (Visning af satellitbilleder på
navigationskortet, side 5).
Luftfotos: Viser marinaer og andre navigationsmæssigt vigtige
luftfotos for at hjælpe dig med at visualisere dine omgivelser
(Visning af luftfotos af landmærker, side 5).
Detaljerede data om veje og interessepunkter (POI): Viser
detaljerede data om veje og interessepunkter (POI), herunder
meget detaljerede kystveje og POI'er som f.eks. restauranter,
overnatningsmuligheder og lokale seværdigheder.
Auto guidning: Bruger specifikke oplysninger om fartøj og
kortdata til at bestemme den bedste rute til din destination.
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer
på kortet angiver en tidevandsstation. Du kan få vist en
detaljeret graf for en tidevandsstation som en hjælp til at
forudsige tidevandsniveauet på forskellige tidspunkter eller på
forskellige dage.
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
1 Vælg en tidevandsstation fra navigationskortet eller
fiskekortet.
Oplysningerne om tidevandsretningen og tidevandsniveauet
vises i nærheden af .
2 Vælg stationsnavn.
Animerede indikatorer for tidevand og strøm
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan få vist indikatorer for animeret tidevandsstation og
strømretning på navigationskortet eller fiskekortet. Du skal også
aktivere animerede ikoner i kortindstillingerne (Visning af
indikatorer for tidevand og strøm, side 5).
Der vises en indikator for en tidevandsstation på kortet som en
lodret søjlegraf med en pil. En rød pil, der peger nedad, angiver
faldende tidevand, og en blå pil, der peger opad, angiver
stigende tidevand. Når du flytter markøren hen over indikatoren
for tidevand, vises højden for tidevandet ved stationen oven
over indikatoren for tidevandsstationen.
Indikatorerne for strømretning vises som pile på kortet.
Retningen for hver pil angiver retningen for strømmen ved en
bestemt position på kortet. Farven på pilen angiver hastigheden
på strømmen for den pågældende position. Når du bevæger
markøren hen over indikatoren for strømretning, vises den
specifikke hastighed for strømmen ved positionen oven over
indikatoren for retning.
Farve
Aktuelt hastighedsområde
Gul
0 til 1 knob
Orange
1 til 2 knob
Rød
2 eller flere knob
Visning af indikatorer for tidevand og strøm
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan få vist statiske eller animerede indikatorer for tidevandsog strømforholdsstationer på navigations- eller fiskekortet.
Kort og 3D-kortvisninger
1 På navigations- eller fiskekortet skal du vælge MENU > Kort
opsætning > Tidevand og strømforh..
2 Vælg en funktion:
• For at få vist indikatorerne for strømforholds- og
tidevandsstationerne på kortet skal du vælge Til.
• For at få vist animerede indikatorer for tidevands- og
strømforholdsstationer skal du vælge Animeret.
Visning af satellitbilleder på navigationskortet
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan lægge satellitbilleder i høj kvalitet oven over
landområderne eller både land- og havområderne på
navigationskortet.
BEMÆRK: Når det er aktiveret, vises satellitbillederne i høj
opløsning kun ved lavere zoomniveauer. Hvis du ikke kan se
billederne i høj opløsning på din valgfrie kortregion, kan du
vælge for at zoome ind. Du kan også indstille en højere
detaljeringsgrad ved at ændre kortzoomdetaljerne.
1 På navigationskortet skal du vælge MENU > Kort
opsætning > Satellitfotos.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Kun land for at få vist standardkortoplysninger om
vandet med fotos, der er lagt oven over landområdet.
• Vælg Fotokortsblanding for at få vist fotos af både vand
og land ved en specificeret uklarhed. Brug bjælken til at
justere uklarheden for fotos. Jo højere du sætter
procenten, jo flere satellitfotos dækker både vand og land.
Visning af luftfotos af landmærker
Inden du kan se luftfotos på navigationskortet, skal du aktivere
indstillingen Satellitfotos i kortopsætningen.
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan bruge luftfotos af landemærker, marinaer og havne som
en hjælp til at orientere dig efter omgivelserne eller til at gøre dig
bekendt med en marina eller en havn, inden du ankommer.
1 Vælg et kameraikon på navigationskortet:
• Vælg
for at få vist et foto ovenfra.
• Vælg
for at få vist et perspektivfoto. Fotoet blev taget
fra kameraets placering og peger i retning af keglen.
2 Vælg Luftfoto.
Automatisk identifikationssystem
Det automatiske identifikationssystem (AIS) gør det muligt at
identificere og spore andre fartøjer og giver dig advarsler om
trafik i området. Når plotteren er tilsluttet en ekstern AIS-enhed,
kan den vise AIS-oplysninger om andre fartøjer, der er inden for
området, og som er udstyret med en transponder, og som aktivt
sender AIS-oplysninger.
De oplysninger, der rapporteres for hvert fartøj, inkluderer MMSI
(Maritime Mobile Service Identity), position, GPS-hastighed,
GPS-kurs, den tid, der er gået, siden den sidste position, hvor
fartøjet blev rapporteret, den nærmeste indsejling og tiden til
den nærmeste indsejling.
Nogle plottermodeller understøtter også Blue Force Tracking.
Fartøjer, som spores med Blue Force Tracking, er vist på
plotteren med en blågrøn farve.
AIS-markeringssymboler
Symbol Beskrivelse
AIS-fartøj. Fartøjet rapporterer AIS-oplysninger. Den retning,
som trekanten peger, angiver den retning, som AIS-fartøjet
bevæger sig i.
Mål er valgt.
5
Symbol Beskrivelse
Mål er aktiveret. Målet virker større på kortet. En grøn linje,
der er tilknyttet målet, angiver målets kurs. Fartøjets MMSI,
hastighed og retning vises under målet, hvis detaljeindstillingerne er blevet angivet til Vis. Hvis AIS-transmissionen fra
fartøjet går tabt, vises en besked.
Mål er tabt. Et grønt X angiver, at AIS-transmissionen fra
fartøjet er gået tabt, og plotteren viser en besked, der
spørger, om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder op
med at spore fartøjet, forsvinder symbolet for tabt mål fra
kortet eller 3D-kortvisningen.
Farligt mål inden for området. Målet blinker, mens en alarm
udløses, og en besked vises. Når alarmen er blevet
registreret, angives positionen og målets kurs af en helt rød
trekant med en rød linje tilknyttet. Hvis kollisionsalarmen i
sikker zone er blevet indstillet til Fra, blinker målet, men
lydalarmen udløses ikke, og alarmbeskeden vises ikke. Hvis
AIS-transmissionen fra fartøjet går tabt, vises en besked.
Farligt mål er tabt. Et rødt X angiver, at AIS-transmissionen
fra fartøjet er gået tabt, og plotteren viser en besked, der
spørger, om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder op
med at spore fartøjet, forsvinder symbolet for farligt mål fra
kortet eller 3D-kortvisningen.
Placeringen af dette symbol angiver det nærmeste indsejlingspunkt til et farligt mål, og tallet i nærheden af symbolet
angiver tiden til den nærmeste indsejling til det pågældende
mål.
BEMÆRK: Fartøjer, som spores med funktionen Blue Force
Tracking, vises med en blågrøn farve uanset status.
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål
Når oplysninger om kurs og kurs over grunden er angivet af et
aktiveret AIS-mål, vises kursen for målet på et kort som en linje,
der er knyttet til AIS-målsymbolet. En kurslinje vises ikke på en
3D-kortvisning.
Den beregnede kurs for et aktiveret AIS-mål vises som en stiplet
linje på et kort eller en 3D-kortvisning. Længden af den
beregnede kurslinje er baseret på værdien af den beregnede
kursindstilling. Hvis et aktiveret AIS-mål ikke sender oplysninger
om hastighed, eller hvis fartøjet ikke bevæger sig, vises der ikke
en beregnet kurslinje. Oplysninger om ændringer i hastighed,
kurs over grunden eller drejehastighed, der udsendes af fartøjet,
kan påvirke beregningen af den beregnede kurslinje.
Når oplysninger om kurs over grunden, kurs og drejehastighed
er angivet af et aktiveret AIS-mål, beregnes den beregnede kurs
for målet ud fra oplysninger om kurs over grunden samt
drejehastighed. Den retning, som målet drejer, som også er
baseret på oplysningerne om drejehastigheden, er angivet af
krogens retning for enden af kurslinjen. Længden af krogen
ændrer sig ikke.
Når oplysningerne om kurs over grunden og kurs er angivet af et
aktiveret AIS-mål, men der ikke er angivet oplysninger om
drejehastighed, er den beregnede kurs for målet beregnet ud fra
oplysninger om kurs over grunden.
Visning af AIS-fartøjer på et kort eller 3D-kortvisning
Før du kan bruge AIS, skal du tilslutte plotteren til en ekstern
AIS-enhed og modtage aktive transpondersignaler fra andre
fartøjer.
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på et kort eller
en 3D-kortvisning. Det visningsområde, der er konfigureret for ét
kort eller én 3D-kortvisning, gælder kun for det pågældende kort
eller den pågældende 3D-kortvisning. Detaljer, beregnet kurs og
stiindstillinger, der er konfigureret for ét kort eller én 3Dkortvisning, gælder for alle kort og alle 3D-kortvisninger.
6
1 Fra et kort eller en 3D-visning skal du vælge MENU > Andre
fartøjer > Opsætn. af AIS-display.
2 Vælg en funktion:
• For at indikere afstanden fra din position, hvor AIS-fartøjer
bliver vist, skal du vælge Visningsområde og vælge en
afstand.
• For at få vist oplysninger om AIS-aktiverede fartøjer skal
du vælge Oplysninger > Vis.
• For at indstille den beregnede tid for kurs for AISaktiverede fartøjer skal du vælge Beregnet kurs og
indtaste tiden.
• For at få vist sporene for AIS-fartøjer skal du vælge Stier
og vælge længden af viste spor vha. en sti.
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj
1 Vælg et AIS-fartøj fra et kort eller en 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib > Aktiver mål.
Visning af oplysninger om et AIS-skib, der er sat som mål
Du kan få vist AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighed, GPSkurs og andre oplysninger, der bliver rapporteret som et AISfartøj, der er sat som mål.
1 Vælg et AIS-fartøj på et kort eller en 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib.
Deaktivering af et mål for et AIS-skib
1 Vælg et AIS-fartøj fra et kort eller en 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib > Deaktiver mål.
Visning af en liste over AIS-trusler
Fra et kort eller en 3D-visning skal du vælge MENU > Andre
fartøjer > AIS-liste.
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Før du kan indstille en kollisionsalarm, skal du have en
kompatibel plotter sluttet til en AIS-enhed.
Kollisionsalarmen i sikker zone bruges kun med AIS. Den sikre
zone bruges til at undgå kollisioner og kan tilpasses.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > AIS > AIS-alarm > Til.
En besked vises, og alarmen udløses, når et AIS-aktiveret
fartøj kommer ind i sikkerhedszonen (området rundt om
båden). Objektet bliver også angivet som farligt på skærmen.
Når alarmen er slået fra, er beskeden og den hørlige alarm
deaktiveret, men objektet vises stadig som farligt på
skærmen.
2 Vælg Område.
3 Vælg en afstand for radius for sikkerhedszonen omkring dit
fartøj.
4 Vælg Tid til.
5 Vælg et tidspunkt, hvor alarmen skal lyde, hvis et mål
forventes at komme ind i sikkerhedszonen.
Hvis du f.eks. vil have besked om en kommende krydsning,
10 minutter før den forventes, skal du indstille Tid til til 10.
Alarmen lyder i så fald, 10 minutter før fartøjet kommer ind i
sikkerhedszonen.
AIS-nødsignaler
Uafhængige AIS-nødsignalenheder sender
nødpositionsrapporter, når de aktiveres. Plotteren kan modtage
SART-signaler (Search and Rescue Transmitters), EPIRBsignaler (Emergency Position Indicating Radio Beacons) og
andre MOB-signaler (Mand over bord). Udsendelser af
nødsignaler er forskellige fra AIS-standardudsendelser, og
derfor vises de på en anden måde på plotteren. I stedet for at
spore et nødsignal for at undgå kollision kan du spore et
nødsignal for at finde og hjælpe et fartøj eller en person.
Kort og 3D-kortvisninger
Navigation til et nødsignal
Når du modtager et nødsignal, vises der en nødsignalalarm.
Vælg Gennemse > Gå til for at begynde navigationen til
udsendelsen.
Målsymboler for AIS-nødsignalenhed
Symbol Beskrivelse
Udsendelse fra AIS-nødsignalenhed. Vælg for at se flere
oplysninger om udsendelsen og begynde navigationen.
Udsendelse tabt.
Udsendelsestest. Vises, når et fartøj starter en test af deres
nødsignalenhed, og det repræsenterer ikke en sand nødsituation.
Udsendelsestest tabt.
Aktivering af AIS-udsendelsestestadvarsler
For at undgå et stort antal testadvarsler og -symboler i områder
med mange både, f.eks. marinaer, kan du vælge at modtage
eller ignorere AIS-testmeddelelser. For at teste en AISnødenhed skal du aktivere plotteren til at modtage testadvarsler.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > AIS.
2 Vælg en funktion:
• For at modtage eller ignorere EPIRB-testsignaler
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) skal du
vælge AIS-EPIRB-test.
• For at modtage eller ignorere MOB-testsignaler (Mand
over bord) skal du vælge AIS-MOB-test.
• For at modtage eller ignorere SART-testsignaler (Search
and Rescue Transponder) skal du vælge AIS SART Test.
Deaktivering af AIS-modtagelse
AIS-signalmodtagelse er aktiveret som standard.
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer > AIS > Sluk.
Alle AIS-funktioner på alle kort og 3D-kortvisninger
deaktiveres. Dette inkluderer AIS-fartøjs-målsporing og
sporing, kollisionsalarmer, der stammer fra AIS-fartøjsmålsporing, og visningen af oplysninger om AIS-fartøjer.
Indstillinger for kort og 3D-kortvisning
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort og 3Dkortvisninger. Nogle indstillinger kræver højkvalitetskort eller
tilsluttet tilbehør som f.eks. en radar.
Disse indstillinger gælder for kortene og 3D-kortvisningerne
undtagen Radar Overlay og Fish Eye 3D (Indstillinger for Fish
Eye 3D, side 9).
Fra et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge MENU.
Waypoints og spor: Se Indstillinger for spor og waypoints på
kort og kortvisninger, side 8.
Andre fartøjer: Se Andre skibsindstillinger på kortene og
kortvisninger, side 8.
Quickdraw Contours: Aktiverer bundkonturtegning og giver dig
mulighed for at oprette fiskekortetiketter.
Overfladeradar: Viser overfladeradaroplysninger på
kortvisningerne Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Vejrradar: Viser vejrradarbilleder på kortvisningerne
Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Nav.punkter: Viser navigationshjælp på fiskekortet.
Sejlads: I sejletilstand: Justerer laylines (Indstillinger for
laylines, side 8) og startlinje guide.
Kort opsætning: Se Opsætning af navigations- og fiskekort,
side 7.
Datafelter: Se Indstillinger for datafelter, side 9. Dette kan
være vist i menuen Kort opsætning.
Kort og 3D-kortvisninger
Kortets udseende: Se Indstillinger for kortets udseende,
side 7. Dette kan være vist i menuen Kort opsætning.
Opsætning af navigations- og fiskekort
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort og 3Dkortvisninger. Nogle indstillinger kræver eksternt tilbehør eller
relevante højkvalitetskort.
På navigations- eller fiskekortet skal du vælge MENU > Kort
opsætning.
Satellitfotos: Viser satellitbilleder i høj kvalitet oven over
landområderne eller både land- og havområderne på
navigationskortet, når du benytter visse højkvalitetskort
(Visning af satellitbilleder på navigationskortet, side 5).
Vandoverlay: Giver mulighed for reliefskygning, der viser
bundens hældning med skygger, eller ekkolodsbilleder, som
er med til at identificere bundens densitet. Denne funktion fås
kun til nogle af de bedste kort.
Tidevand og strømforh.: Viser strøm- og tidevandsindikatorer
på kortet (Visning af indikatorer for tidevand og strøm, side 5)
og aktiverer tidevands- og strømskyderen, som indstiller det
tidspunkt, hvor tidevand og strømforhold registreres på
kortet.
Roser: Viser en kompasrose omkring din båd, som indikerer
kompasretningen i forhold til bådens retning. En indikator for
sand vindretning eller relativ vindretning vises, hvis plotteren
er tilsluttet en kompatibel marinevindsensor. I sejletilstand
vises sand og relativ vind på vindrosen.
Søniveau: Indstiller det aktuelle vandniveau i søen. Denne
funktion fås kun til nogle af de bedste kort.
Datafelter: Se Indstillinger for datafelter, side 9.
Vejr: Angiver, hvilke vejrelementer der skal vises på kortet, når
plotteren er tilsluttet en kompatibel vejrmodtager med et
aktivt abonnement. Kræver en kompatibel, tilsluttet antenne
og et gyldigt abonnement.
Kortets udseende: Se Indstillinger for kortets udseende,
side 7.
Indstillinger for kortets udseende
Du kan justere udseendet af de forskellige kort og 3Dkortvisninger. Hver indstilling er specifik for det kort eller den
kortvisning, der anvendes.
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort, 3Dkortvisninger og plottermodeller. Nogle indstillinger kræver
højkvalitetskort eller tilsluttet tilbehør.
Fra et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge MENU > Kort
opsætning > Kortets udseende.
Retning: Indstiller perspektivet for kortet.
Detalje: Justerer antallet af detaljer, der vises på kortet ved
forskellige zoomniveauer.
Kurslinje: Viser og justerer kurslinjen, som er en linje på kortet,
der tegnes fra bådens forstavn i sejlretningen, og indstiller
datakilden for kurslinjen.
Panoptix omr: Viser og skjuler det område, der scannes af
Panoptix™ transduceren. AHRS (Attitude Heading Reference
System) skal kalibreres ved hjælp af denne funktion
(Kalibrering af kompas, side 20).
Verdenskort: Bruger enten et grundlæggende verdenskort eller
et reliefkort med skyggelægning på kortet. Disse forskelle er
kun synlige, når der er zoomet så langt ud, at detaljerne ikke
kan ses.
Spotdybder: Aktiverer spotdybder og angiver en farlig dybde.
Spotdybder, der svarer til eller er lavere end den farlige
dybde, angives med rødt.
Skyggelægning af lavt vand: Indstiller skygger fra kystlinjen til
en angivet dybde.
7
Skyggelægning i dybdeområde: Angiver en øvre og nedre
dybde, der skal skyggelægges imellem.
Symboler: Viser og konfigurerer udseendet af forskellige
symboler på kortet som f.eks. fartøjsikonet, symboler for
navigationshjælp, interessepunkter på land og fyrvinkler.
Type: Indstiller, hvordan kortet vises over 3D-terræn.
Farefarver: Viser lavt vand og land med en farveskala. Blå
angiver dybt vand, gul angiver lavt vand, og rødt angiver
meget lavt vand.
Sikker dybde: Du kan indstille udseendet for en sikker dybde
for Mariner's Eye 3D-kortvisning.
BEMÆRK: Denne indstilling påvirker kun udseendet af
farefarver i Mariner's Eye 3D-kortvisning. Den påvirker ikke
Auto Guidance-indstillingen for sikker vanddybde eller
ekkolodsindstillingen for lavt vand.
Områderinge: Viser og konfigurerer udseendet af områderinge,
som hjælper dig med at visualisere afstande i visse
kortvisninger.
Rutebredde: Angiver bredden af navigationsruten, som er den
magentarøde linje på visse kort, der indikerer kursen til din
destination.
Sådan indstilles linjerne for kurs og kurs over grunden
Du kan få vist kurslinjen og linjen for kurs over grunden (COG)
på kortet.
COG er den retning, du bevæger dig i. Kursen er den retning,
bådens forstavn peger mod, når der er tilsluttet en kurssensor.
1 Fra en kortvisning skal du vælge MENU > Kort opsætning >
Kortets udseende > Kurslinje.
2 Vælg om nødvendigt Kilde, og vælg en indstilling:
• Hvis du automatisk vil bruge den tilgængelige kilde, skal
du vælge Automatisk.
• Hvis du vil bruge GPS-antenneretningen til COG, skal du
vælge GPS kurs (COG).
• Hvis du vil bruge data fra en tilsluttet kurssensor, skal du
vælge Kurs.
• Hvis du vil bruge data fra både en tilsluttet kurssensor og
GPS-antennen, skal du vælge COG og kurs.
Dette viser både kurslinjen og COG-linjen på kortet.
Vælg
Skærm, og vælg en indstilling:
3
• Vælg Distance > Distance, og indtast længden af den
linje, der vises på kortet.
• Vælg Tid > Tid, og indtast den tid, der skal bruges til at
beregne den afstand, båden vil tilbagelægge i løbet af den
angivne tid med den aktuelle hastighed.
Indstillinger for spor og waypoints på kort og
kortvisninger
Fra en kort- eller 3D-kortvisning skal du vælge MENU >
Waypoints og spor.
Spor: Viser spor på kortet eller 3D-kortvisningen.
Waypoints: Viser listen over waypoints (Visning af en liste over
alle waypoints, side 11).
Nyt waypoint: Opretter et nyt waypoint.
Waypoint-display: Angiver, hvordan waypoints vises på kortet.
Aktive spor: Viser menuen med indstillinger for aktive spor.
Gemte spor: Viser listen over gemte spor (Visning af en liste
over gemte spor, side 14).
Spor-display: Angiver, hvilke spor der skal vises på kortet,
baseret på sporfarve.
Indstillinger for laylines
For at kunne bruge layline-funktionerne skal du slutte en
vindsensor til plotteren.
8
I sejladstilstand (Indstilling af fartøjets type, side 2), kan du få
vist laylines på navigationskortet. Laylines er især nyttige ved
kapsejlads.
På navigationskortet skal du vælge MENU > Sejlads >
Laylines.
Skærm: Justerer, hvordan laylines og fartøj vises på kortet og
justerer længden af laylines.
Sejlvinkel: Giver dig mulighed for at vælge, hvordan enheden
beregner laylines. Indstillingen Aktuel beregner laylines vha.
den målte vindvinkel fra vindsensoren. Indstillingen Manuel
beregner laylines vha. manuelt indtastede værdier for vinkel
mod vinden og afdriftsvinkel.
Vnkel mod vind: Giver dig mulighed for at indstille en layline
baseret på sejlvinkel mod vinden.
Afdriftsvinkel: Giver dig mulighed for at indstille en layline
baseret på afdriftssejlvinklen.
Korrekt. tidev.: Korrigerer laylines baseret på tidevandet.
Layline-filter: Filtrerer laylinedata ud fra det tidsinterval, hvor de
blev indtastet. Hvis du vil have en jævnere layline, som
filtrerer nogle af ændringerne i bådens kurs eller den sande
vindvinkel, skal du angive et højere tal. Hvis du vil have
laylines, som viser en højere følsomhed for ændringer i
bådens kurs eller den sande vindvinkel, skal du angive et
lavere tal.
Visning af et navigationsoversigtskort
Du kan kontrollere, om et navigationsoversigskort skal vises på
visse kortvisninger. Navigationsoversigtskortet vises kun, når
båden navigerer til en destination.
1 Fra et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge MENU.
2 Om nødvendigt skal du vælge Kort opsætning.
3 Vælg Datafelter > Nav.oversigt > Automatisk.
4 Vælg Klarg. navig.overs.kort.
5 Fuldfør en handling:
• For at få vist waypoint VMG (Velocity Made Good) ved
navigation på en rute med mere end ét slag skal du vælge
Bestem ruteben > Til.
• For at få vist data om næste drejning baseret på afstand
skal du vælge Næste drej > Distance.
• For at få vist data om næste drejning baseret på tid skal
du vælge Næste drej > Tid.
• For at angive, hvordan destinationsdata vises, skal du
vælge Destination og vælge en indstilling.
Andre skibsindstillinger på kortene og kortvisninger
BEMÆRK: Disse indstillinger kræver tilsluttet tilbehør, f.eks. en
AIS-modtager eller en VHF-radio.
Fra et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge MENU > Andre
fartøjer.
AIS-liste: Viser AIS-listen (Visning af en liste over AIS-trusler,
side 6).
DSC-liste: Viser DSC-listen (DSC-liste, side 30).
Opsætn. af AIS-display: Se AIS-displayindstillinger, side 8.
DSC-spor: Viser sporene for DSC-fartøjer, og vælg en
sporlængde, der vises når sporet anvendes.
AIS-alarm: Indstiller en kollisionsalarm for en sikkerhedszone
(Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone, side 6).
AIS-displayindstillinger
BEMÆRK: AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive
transpondersignaler fra andre fartøjer.
Fra et kort eller en 3D-visning skal du vælge MENU > Andre
fartøjer > Opsætn. af AIS-display.
AIS Dist. Rk.vd.: Angiver den afstand fra din position, hvor AISfartøjer vises.
Kort og 3D-kortvisninger
Oplysninger: Viser oplysninger om AIS-aktiverede fartøjer.
Beregnet kurs: Angiver den beregnede tid for kurs for AISaktiverede fartøjer.
Stier: Viser sporene for AIS-fartøjer, og vælger en sporlængde,
der vises, når sporet anvendes.
Indstillinger for Fish Eye 3D
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
I kortvisningen Fish Eye 3D skal du vælge MENU.
Vis: Angiver 3D-kortvisningens perspektiv.
Spor: Vis spor.
Ekkolods kegle: Viser en kegle, der angiver det område, som
er dækket af transduceren.
Fiskesymbol: Viser ikke-bundfaste mål.
Indstillinger for datafelter
Fra et kort, 3D-kortvisning, radarskærmen eller en
kombinationsskærm skal du vælge MENU > Datafelter.
Rediger layout: Angiver layoutet for datafelterne. Du kan
vælge, hvilke data der skal vises i hvert enkelt datafelt.
Nav.oversigt: Viser navigationsoversigtskortet, når fartøjet
navigerer til en destination.
Klarg. navig.overs.kort: Giver dig mulighed for at konfigurere
navigationsoversigtskortet til at vise Bestem ruteben og
kontrollere, hvornår oversigtskortet vises før en drejning eller
destination.
Kompastape: Viser datafeltet for kompastape, når fartøjet
navigerer til en destination.
Redigering af datafelterne
Du kan ændre de data, som vises i datafelterne på kortene og
andre skærmbilleder.
1 På et skærmbillede, der understøtter datafelter, skal du
vælge MENU.
2 Om nødvendigt skal du vælge Kort opsætning.
3 Vælg Datafelter > Rediger layout.
4 Vælg et layout.
5 Vælg et datafelt.
6 Vælg den type data, der vises i feltet.
De tilgængelige datavalgmuligheder varierer afhængigt af
plotterens og netværkets konfiguration.
Garmin Quickdraw™ Contours
kortlægning
ADVARSEL
Kortlægningsfunktionen Garmin Quickdraw Contours giver
brugerne mulighed for at generere kort. Garmin fremsætter
ingen påstande eller garantierklæringer om nøjagtigheden,
pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af de kort,
der genereres af tredjeparter. Enhver brug af eller tillid til kort,
der er genereres af tredjepart, sker på eget ansvar.
Kortlægningsfunktionen Garmin Quickdraw Contours giver dig
mulighed for at oprette kort med konturer og
dybdeafmærkninger for ethvert vandområde.
Når Garmin Quickdraw Contours registrerer data, er
fartøjsikonet omgivet af en farvet cirkel. Denne cirkel
repræsenterer det omtrentlige område for det kort, som
scannes, hver gang du passerer.
Garmin Quickdraw™ Contours kortlægning
En grøn cirkel angiver god dybde og GPS-position og en
hastighed under 16 km/t (10 miles/t). En gul cirkel angiver god
dybde og GPS-position og en hastighed under 16 og 32 km/t (10
og 20 miles/t). En rød cirkel angiver ringe dybde og GPSposition og en hastighed over 32 km/t (20 miles/t).
Du kan se Garmin Quickdraw Contours på et
kombinationsskærmbillede eller som separat visning på kortet.
Mængden af gemte data afhænger af hukommelseskortets
størrelse, ekkolodskilden og bådens hastighed, når du
registrerer data. Du kan registrere i længere tid, hvis du bruger
et ekkolod med enkelt stråle. Det anslås, at du muligvis kan
registrere omkring 1.500 timers data på 2 GB hukommelseskort.
Når du optager data på et hukommelseskort i plotteren, tilføjes
de nye data til dit eksisterende Garmin Quickdraw Contours og
gemmes på hukommelseskortet. Når du indsætter et nyt
hukommelseskort, overføres de eksisterende data ikke til det
nye kort.
Kortlægning af et vandområde ved hjælp af
funktionen Garmin Quickdraw Contours
Før du kan bruge funktionen Garmin Quickdraw Contours, skal
du have en understøttet plotter med opgraderet software,
ekkolodsdybde, din GPS-position og et hukommelseskort med
ledig plads.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
1 Fra en kortvisning skal du vælge MENU > Quickdraw
Contours > Start registrering.
2 Når registreringen er udført, skal du vælge Stop
registrering.
Vælg
Administrer > Navn, og angiv et navn til mappen.
3
Tilføjelse af en etiket til et Garmin Quickdraw
Contours kort
Du kan tilføje etiketter til et Garmin Quickdraw Contours kort for
at markere farer eller interessepunkter.
1 Vælg en position på navigationskortet.
2 Vælg Tilføj Quickdraw etiket.
3 Indtast tekst for etiketten, og vælg Udført.
Garmin Quickdraw fællesskabet
Garmin Quickdraw fællesskabet er et gratis, offentligt
fællesskab, som giver dig mulighed for at dele dine Garmin
Quickdraw Contours-kort med andre. Du kan også downloade
kort, andre brugere har oprettet.
For at få adgang til Garmin Quickdraw fællesskabet skal du
logge på din Garmin Connect™ konto og derefter kan du
overføre og downloade kort ved hjælp af et hukommelseskort.
Adgang til Garmin Quickdraw fællesskabet
Du kan få adgang til Garmin Quickdraw fællesskabet via Garmin
Connect webstedet.
1 Gå til connect.garmin.com.
2 Vælg Kom i gang > Quickdraw Community > Kom i gang.
3 Hvis du ikke har en Garmin Connect konto, skal du oprette
en.
9
4 Log på din Garmin Connect konto.
5 Vælg Marine i det øverste højre hjørne for at åbne en
Garmin Quickdraw widget.
TIP: Sørg for, at du har et hukommelseskort i din computer for at
dele Garmin Quickdraw Contours-kort.
Deling af Garmin Quickdraw Contours-kort med
Garmin Quickdraw fællesskabet
Du kan dele Garmin Quickdraw Contours-kort, du har oprettet,
med andre i Garmin Quickdraw fællesskabet.
Når du deler et konturkort, er det kun konturkortet, som deles.
Dine waypoints deles ikke.
1 Fjern hukommelseskortet fra plotteren.
2 Sæt hukommelseskortet i din computer.
3 Gå ind på Garmin Quickdraw fællesskabet (Adgang til
Garmin Quickdraw fællesskabet, side 9).
4 Vælg Del dine konturer.
5 Find hukommelseskortet, og vælg mappen /Garmin.
6 Åbn Quickdraw-mappen, og vælg filen ContoursLog.svy.
Når filen er overført, skal du slette ContoursLog.svy-filen fra
hukommelseskortet for at undgå problemer med fremtidige
overførsler. Dine data vil ikke gå tabt.
Download af kort fra Garmin Quickdraw fællesskabet
Du kan downloade Garmin Quickdraw Contours-kort, du har
oprettet og delt med andre i Garmin Quickdraw fællesskabet.
1 Sæt hukommelseskortet i din computer.
2 Gå ind på Garmin Quickdraw fællesskabet (Adgang til
Garmin Quickdraw fællesskabet, side 9).
3 Vælg Søg efter konturer.
4 Brug kort- og søgefunktionerne til at finde et område at
downloade.
De røde prikker repræsenterer Garmin Quickdraw Contourskort, som er blevet delt for det område.
5 Vælg Vælg et område, du vil downloade.
6 Træk i kanterne af boksen for at vælge det område, du vil
downloade.
7 Vælg Start download.
8 Gem filerne på hukommelseskortet.
TIP: Hvis du ikke kan finde filerne, kan du se i mappen
"Downloads". Browseren har muligvis gemt filerne der.
9 Fjern hukommelseskortet fra computeren.
10 Isæt hukommelseskortet i plotteren.
Plotteren genkender automatisk konturkortene. Det kan tage
plotteren et par minutter at indlæse kortene.
Garmin Quickdraw Contours-indstillinger
På et kort skal du vælge MENU > Quickdraw Contours >
Indstillinger.
Display: Viser Garmin Quickdraw Contours. Indstillingen Bruger
dybdeområder viser dine egne Garmin Quickdraw Contourskort. Indstillingen Community Contours viser de kort, du har
downloadet fra Garmin Quickdraw fællesskabet.
Registrerer forskydning: Indstiller afstanden mellem
ekkolodsdybden og kontur registreringsdybden. Hvis
vandniveauet har ændret sig siden din seneste registrering,
skal du justere denne indstilling, så registreringsdybden er
den samme for begge registreringer.
Hvis du ved din seneste registrering havde en ekkolodsdybde
på 3,1 m (10,5 fod) og ekkolodsdybden nu er 3,6 m (12 fod),
skal du angive -0,5 m (-1,5 fod) for værdien Registrerer
forskydning.
10
Bruger Display Offset: Indstiller forskelle i konturdybder og
dybdeafmærkninger på dine egne konturkort for at
kompensere for ændringer i vandniveauet for et vandområde
eller dybdefejl på registrerede kort.
Community Display offset: Indstiller forskelle i konturdybder og
dybdeafmærkninger på fællesskabets konturkort for at
kompensere for ændringer i vandniveauet for et vandområde
eller dybdefejl på registrerede kort.
Farver for undersøgelse: Indstiller farven for Garmin
Quickdraw Contours-displayet. Når denne indstilling er
aktiveret, angiver farverne kvaliteten af optagelsen. Når
denne indstilling er deaktiveret, anvender konturområderne
standardkortfarver.
Grøn angiver god dybde og GPS-position og en hastighed
under 16 km/t (10 miles/t). Gul angiver god dybde og GPSposition og en hastighed under 16 og 32 km/t (10 og 20
miles/t). Rød angiver ringe dybde og GPS-position og en
hastighed over 32 km/t (20 miles/t).
Skyggelægning i dybdeområde: Angiver en øvre og nedre
grænse for et dybdeområde samt en farve for dette
dybdeområde.
Navigation med en plotter
FORSIGTIG
Hvis dit fartøj har autopilotsystem, skal der installeres et
dedikeret autopilotstyredisplay ved hvert ror, hvor
autopilotsystemet kan deaktiveres.
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
BEMÆRK: Visse kortvisninger er tilgængelige på
højkvalitetskort i visse områder.
For at navigere skal du vælge en destination, angive en kurs
eller oprette en rute og følge kursen eller ruten. Du kan følge
kursen eller ruten på navigationskortet, fiskekortet, Perspective
3D- eller Mariner's Eye 3D-kortvisningen.
Du kan indstille og følge en kurs til en destination ved hjælp af
en af tre metoder: Gå til, Lav rute til eller Auto guidning.
Gå til: Fører dig direkte til destinationen. Dette er
standardindstillingen for at navigere til en destination.
Plotteren opretter en kurs på en lige linje eller en
navigationslinje til destinationen. Ruten kan føre over land og
andre hindringer.
Lav rute til: Opretter en rute fra din position til en destination og
giver dig mulighed for at tilføje drejninger til ruten. Denne
mulighed giver en kurs på en lige linje til destinationen, men
du har mulighed for at tilføje sving på ruten, der undgår land
og andre hindringer.
Auto guidning: Bruger de specifikke oplysninger om fartøj og
kortdata til at bestemme den bedste rute til din destination.
Muligheden er kun tilgængelig, hvis du bruger et kompatibelt
højkvalitetskort i en kompatibel plotter. Den giver en svingfor-sving-navigationsrute til destinationen, som undgår land
og andre forhindringer (Auto Guidance, side 13).
Når du bruger en kompatibel Garmin autopilot, som er sluttet
til plotteren vha. NMEA 2000 , følger autopiloten Auto
Guidance-ruten.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
®
Navigation med en plotter
Grundlæggende spørgsmål om navigation
Spørgsmål
Svar
Hvordan får jeg plotteren til at Naviger ved hjælp af Go To. Se Sådan
pege i den ønskede retning
indstiller og følger du en direkte kurs
(pejling)?
ved hjælp af Go To, side 12.
Hvordan får jeg enheden til at
guide mig langs en lige linje
(ved at minimere krydsspor)
til en position ved hjælp af
den korteste afstand fra den
nuværende position?
Lav en rute med ét slag, og naviger ved
hjælp af Lav rute til. Se Oprettelse og
navigering af en rute fra din nuværende
position, side 12.
Hvordan får jeg enheden til at Lav en rute med flere slag, og naviger
guide mig til en position, så
ved hjælp af Lav rute til. Se Oprettelse
jeg undgår forhindringer?
og navigering af en rute fra din
nuværende position, side 12.
Hvordan får jeg enheden til at Naviger vha. Lav rute til. Se Oprettelse
styre min automatiske pilot? og navigering af en rute fra din
nuværende position, side 12.
Kan enheden oprette en vej
for mig?
Hvis du har højkvalitetskort, der understøtter Auto Guidance, og befinder dig i
et område, der er dækket af Auto
Guidance, kan du navigere vha. Auto
Guidance. Se Sådan opretter og følger
du en Auto guidning rute, side 13.
Hvordan ændrer jeg indstillin- Se Konfigurationer af Auto Guidance
gerne for Auto Guidance for rute, side 13.
min båd?
Destinationer
Du kan vælge destinationer vha. forskellige kort og 3Dkortvisninger eller vha. listerne.
Søgning efter en destination efter navn
Du kan søge efter gemte waypoints, gemte ruter, gemte spor og
marineservicedestinationer efter navn.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Søg efter navn.
2 Indtast som minimum en del af navnet på din destination.
3 Vælg evt. Udført.
De 50 nærmeste destinationer, som indeholder dine
søgekriterier, vises.
Vælg
destinationen.
4
Valg af en destination vha. navigationskortet
Vælg en destination på navigationskortet.
Søgning efter en marineservicedestination
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Plotteren indeholder oplysninger om tusindvis af destinationer,
der tilbyder marineservice.
1 Vælg Navigationsoplysninger.
2 Vælg Offshore service eller Service på land.
3 Om nødvendigt skal du vælge en marineservicekategori.
Plotteren viser en liste over de nærmeste positioner samt
afstand og pejling hen til dem.
4 Vælg en destination.
Du kan vælge eller for at få vist yderligere oplysninger
eller for at få vist positionen på et kort.
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden.
Markering af din nuværende position som et waypoint
Vælg MARK fra et hvilket som helst skærmbillede.
Navigation med en plotter
Oprettelse af et waypoint på en anden position
1 Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints > Nyt
waypoint.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Indtast koordinater, og angiv koordinaterne for at
oprette et waypoint ved angivelse af positionskoordinater.
• Vælg Brug kort, vælg positionen, og vælg Vælg for at
oprette et waypoint via et kort.
Markering og start af navigation til en MOB-position
Når du markerer et waypoint, kan du angive det som en MOBposition (Mand over bord).
Vælg en funktion:
• På et hvilket som helst skærmbillede kan du vælge MARK
> Mand over bord.
• På skærmen Hjem skal du vælge Mand over bord > Ja.
Et internationalt MOB-symbol markerer det aktive MOB-punkt,
og plotteren sætter en direkte kurs til den markerede position.
Visning af en liste over alle waypoints
Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints.
Redigering af et gemt waypoint
1 Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Rediger waypoint.
4 Vælg en funktion:
•
•
•
•
Tilføj et navn ved at vælge Navn, og indtast et navn.
Skift symbol ved at vælge Symbol.
Rediger dybde ved at vælge Dybde.
Rediger vandtemperaturen ved at vælge
Vandtemperatur.
• Rediger kommentaren ved at vælge Kommentar.
• Flyt waypointets placering ved at vælge Flyt.
Flytning af et gemt waypoint
1 Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Rediger waypoint > Flyt.
4 Angiv en ny position for waypointet:
• Flyt waypointet under kortvisning ved at vælge Brug kort,
vælg et nyt sted på kortet, og vælg Flyt waypoint.
• Flyt waypointet ved brug af koordinater ved at vælge
Indtast koordinater, og indtast de nye koordinater.
Sådan finder du et gemt waypoint og navigerer til det
FORSIGTIG
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Før du kan navigere til et waypoint, skal du oprette et waypoint.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Naviger til.
11
4 Vælg en funktion:
• Vælg Gå til for at navigere direkte til positionen.
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen
inklusive drej.
• Vælg Auto guidning for at bruge Auto Guidance.
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.
6 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Sletning af et waypoint eller MOB
1 Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints.
2 Vælg et waypoint eller MOB.
3 Vælg Slet.
Sådan sletter du alle waypoints
7 Vælg Naviger ruten.
8 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
9 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Sådan opretter og gemmer du en rute
Denne fremgangsmåde gemmer ruten og alle de tilhørende
waypoints. Startpunktet kan være din nuværende position eller
en anden position.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter og Auto Guidance
ruter > Ny rute > Ruteføring vha. kort.
2 Vælg rutens startposition.
3 Vælg Tilføj drej.
4 Vælg positionen på det næste drej på kortet.
5 Vælg Tilføj drej.
Plotteren markerer drejets position med et waypoint.
6 Gentag eventuelt trin 4 og 5 for at tilføje yderligere drej.
7 Vælg den endelige destination.
Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data > Ryd
bruger data > Waypoints > Alle.
Visning af en liste over ruter og Auto Guidance ruter
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter og Auto Guidance
Sådan indstiller og følger du en direkte kurs ved
hjælp af Go To
2 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Filter for kun at få vist
FORSIGTIG
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
Du kan indstille og følge en direkte kurs fra din nuværende
position til en valgt destination.
1 Vælg en destination (Destinationer, side 11).
2 Vælg Naviger til > Gå til.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.
3 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
4 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).
Ruter
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende
position
Du kan oprette og umiddelbart efter navigere en rute på
navigations- eller fiskekortet. Med denne fremgangsmåde
gemmes ruten eller waypoint-dataene ikke.
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.
1 Vælg en destination fra navigationskortet eller fiskekortet.
2 Vælg Naviger til > Lav rute til.
3 Vælg positionen for det sidste drej inden destinationen.
4 Vælg Tilføj drej.
5 Gentag eventuelt trin 3 og 4 for at tilføje yderligere drej, idet
du arbejder dig baglæns fra destinationen til fartøjets
nuværende position.
Det sidste drej, du tilføjer, skal være det første drej, du
foretager ud fra din nuværende position. Det skal være drejet
tættest på dit fartøj.
6 Vælg MENU, hvis det er nødvendigt.
12
ruter.
ruter eller Auto Guidance ruter.
Redigering af en gemt rute
Du kan ændre navnet på en rute eller ændre de drej, som ruten
indeholder.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter og Auto Guidance
ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Rediger rute.
4 Vælg en funktion:
• Rediger navnet ved at vælge Navn og indtaste navnet.
• Vælg et waypoint på drejlisten ved at vælge Rediger drej
> Brug drejliste, og vælg et waypoint på listen.
• Du kan vælge et drej ved hjælp af kortet ved at vælge
Rediger drej > Brug kort og vælge en position på kortet.
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af
dem, skal du oprette og gemme mindst én rute.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter og Auto Guidance
ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der
blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere ruten fra det
destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
6 Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten,
så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre
forhindringer.
7 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).
Navigation med en plotter
Sådan finder og navigerer du parallelt med en gemt
rute
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af
dem, skal du oprette og gemme mindst én rute.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter og Auto Guidance
ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg Forskydning for at navigere parallelt med ruten,
forskudt fra den af en specifik afstand.
5 Angiv, hvordan ruten skal navigeres:
• Vælg Forlæns - Bagbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til venstre
for den oprindelige rute.
• Vælg Forlæns - Styrbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til højre
for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Bagbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til venstre
for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Styrbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til højre
for den oprindelige rute.
6 Vælg evt. Udført.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.
7 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
8 Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten,
så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre
forhindringer.
9 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).
Sletning af en gemt rute
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter og Auto Guidance
ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Gennemse > Slet.
Sletning af alle gemte ruter
Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data > Ryd
bruger data > Ruter og Auto Guidance ruter.
Auto Guidance
FORSIGTIG
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan bruge Auto Guidance til at registrere den bedste vej til
din destination. Auto Guidance bruger plotteren til at scanne
kortdata, f.eks. vanddybde og kendte forhindringer, for at
beregne en foreslået rute. Du kan justere ruten under sejlads
langs ruten.
Sådan opretter og følger du en Auto guidning rute
1 Vælg en destination (Destinationer, side 11).
2 Vælg Naviger til > Auto guidning.
Navigation med en plotter
3 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
4 Vælg Start navigation.
5 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.
Sådan opretter og gemmer du en Auto guidning rute
1 Vælg Navigationsoplysninger > Ruter og Auto Guidance
ruter > Ny rute > Auto guidning.
2 Vælg et startsted, og vælg Næste.
3 Vælg en destination, og vælg Næste.
4 Vælg en funktion:
• For at få vist en fare og tilpasse stien i nærheden af en
fare skal du vælge Farevurdering.
• For at tilpasse ruten skal du vælge Juster rute og følge
anvisningerne på skærmen.
• For at slette stien skal du vælge Annuller Auto
Guidance.
• For at gemme stien skal du vælge Udført.
Justering af en Auto Guidance rute
1 Fra navigationskortet skal du følge vejledningen på skærmen
eller bruge piletasterne til at flytte destinationspunktet til en
ny position.
Vælg
Vælg > Flyt punkt.
2
3 Vælg BACK for at gå tilbage til navigationsskærmen.
Annullering af en Auto guidning beregning, som er
under udførsel
Vælg MENU > Annuller på navigationskortet.
TIP: Du kan vælge BACK for hurtigt at annullere
beregningen.
Indstilling af tidsbestemt ankomst
Du kan anvende denne funktion eller en Auto guidning rute for
at få feedback om, hvornår du anslås at ankomme til et valgt
punkt. Dette giver dig mulighed for at ankomme til en position på
et forudbestemt tidspunkt, som f.eks. en broåbning eller
startlinjen i en kapsejlads.
1 Vælg MENU på navigationskortet.
2 Vælg om nødvendigt Navigationsmuligheder.
3 Vælg Tidsbestemt ankomst.
TIP: Du kan hurtigt åbne menuen for Tidsbestemt ankomst
ved at vælge et punkt på stien eller ruten.
Konfigurationer af Auto Guidance rute
FORSIGTIG
Indstillingerne for Sikker dybde og Fri højde påvirker, hvordan
plotteren beregner en Auto guidning rute. Hvis et område har en
ukendt vanddybde eller en ukendt højde på forhindringer, bliver
Auto guidning ruten ikke beregnet i det pågældende område.
Hvis et område i starten eller slutningen af en Auto guidning rute
har mindre dybde end Sikker dybde eller er lavere end
indstillingerne for Fri højde, bliver Auto guidning ruten muligvis
ikke beregnet i det pågældende område, afhængigt af kortdata.
Kursen igennem disse områder vises som en grå linje eller en
stribet magentarød og grå linje på kortet. Når din båd kommer
ind i et af disse områder, vises en advarselsmeddelelse.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort.
13
Du kan indstille de parametre, som plotteren bruger ved
beregning af en Auto guidning rute.
Sikker dybde: Angiver den minimale vanddybde baseret på
dybdedata på kort, som båden kan sejle sikkert over.
BEMÆRK: Minimum vanddybde for højkvalitetskort (lavet før
2016) er 1 meter (3 fod). Hvis du indtaster en værdi på
mindre end 1 meter (3 fod), kan kortene kun bruge dybder på
1 meter (3 fod) til Auto guidning-ruteberegninger.
Fri højde: Angiver den minimale højde for en bro eller
forhindring, som båden kan sejle sikkert under.
Afstand til kystlinje: Angiver, hvor tæt på kysten du ønsker, at
Auto guidning ruten skal placeres. Linjen til Auto guidning
ruten kan muligvis flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling
under navigationen. De tilgængelige værdier for denne
indstilling er relative, ikke absolutte. Hvis du vil sikre, at den
automatiske guidelinje er placeret i passende afstand fra
kysten, kan du vurdere placeringen af Auto guidning ruten
ved hjælp af en eller flere velkendte destinationer, der kræver
navigation igennem et smalt sejlbart farvand (Indstilling af
afstand fra kysten, side 14).
Indstilling af afstand fra kysten
Indstillingen Afstand til kystlinje angiver, hvor tæt på kysten du
ønsker, at Auto guidning skal placeres. Linjen til Auto guidning
kan muligvis flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling under
navigationen. De tilgængelige værdier for indstillingen Afstand til
kystlinje er relative, ikke absolutte. Hvis du vil sikre, at linjen til
Auto guidning er placeret i passende afstand fra kysten, kan du
vurdere placeringen af linjen til Auto guidning ved hjælp af en
eller flere velkendte destinationer, der kræver navigation
igennem et smalt sejlbart farvand.
1 Læg båden i havn, eller kast anker.
2 Vælg Indstillinger > Navigation > Auto guidning >
Afstand til kystlinje > Normal.
3 Vælg en destination, som du tidligere har navigeret til.
4 Vælg Naviger til > Auto guidning.
5 Gennemgå placeringen af linjen for auto guidning, og
bestem, om linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer,
og om drej giver en effektiv sejlads.
6 Vælg en funktion:
• Hvis placering af automatisk guidelinje er tilfredsstillende
vælges MENU > Stop navigation og der fortsættes til trin
10.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte
forhindringer vælges Indstillinger > Navigation > Auto
guidning > Afstand til kystlinje > Lang.
• Hvis drejene i den automatiske guidelinje er for brede
vælges Indstillinger > Navigation > Auto guidning >
Afstand til kystlinje > Nær.
7 Hvis du valgte Nær eller Lang i trin 6 skal du gennemse
placeringen af den automatiske guidelinje og bestemme, om
linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer, og om drej
giver en effektiv sejlads.
Auto guidning bevarer en stor afstand til forhindringer i åbent
vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til kystlinje til
Nær eller Nærmest. Som resultat deraf ændrer plotteren
muligvis ikke Auto guidning linjen, medmindre den
destination, der er valgt, kræver navigering igennem et smalt
sejlbart farvand.
8 Vælg en funktion:
• Hvis placering af automatisk guidelinje er tilfredsstillende
vælges MENU > Stop navigation og der fortsættes til trin
10.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte
forhindringer, skal du vælge Indstillinger > Navigation >
Auto guidning > Afstand til kystlinje > Længst.
14
• Hvis drejene i den automatiske guidelinje er for brede
vælges Indstillinger > Navigation > Auto guidning >
Afstand til kystlinje > Nærmest.
9 Hvis du valgte Nærmest eller Længst i trin 8, skal du
gennemse placeringen af Auto guidning ruten, og
bestemme, om linjen på sikker vis undgår kendte
forhindringer, og om drej giver en effektiv sejlads.
Auto guidning bevarer en stor afstand til forhindringer i åbent
vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til kystlinje til
Nær eller Nærmest. Som resultat deraf anbringer plotteren
muligvis ikke linjen til Auto guidning igen, medmindre den
destination, der er valgt, kræver navigering igennem et smalt
sejlbart farvand.
10 Gentag trin 3–9 mindst én gang mere ved brug af en
forskellig destination hver gang, indtil du er bekendt med
funktionaliteten for indstillingen Afstand til kystlinje.
Spor
Et spor er en registrering af bådens vej. Det spor, der aktuelt
registreres, kaldes det aktive spor, og det kan gemmes. Du kan
få vist spor i hvert kort eller i hver 3D-kortvisning.
Visning af spor
Fra en kort- eller 3D-kortvisning skal du vælge MENU >
Waypoints og spor > Spor > Til.
En stilinje på kortet viser dit spor.
Indstilling af farven på det aktive spor
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Aktive spor valg >
Spor farve.
2 Vælg en sporfarve.
Sådan gemmer du det aktive spor
Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Gem aktivt spor.
2 Vælg en funktion:
• Vælg tidspunktet for, hvornår det aktive spor begyndte.
• Vælg Hele log.
3 Vælg Gem.
Visning af en liste over gemte spor
Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Gemte spor.
Redigering af et gemt spor
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Rediger spor.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Navn, og indtast derefter navnet.
• Vælg Spor farve, og vælg en farve.
Sådan gemmer du sporet som en rute
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Rediger spor > Gem rute.
Sådan finder og navigerer du et registreret spor
Før du kan gennemse en liste over spor og navigere dem, skal
du registrere og gemme mindst ét spor (Spor, side 14).
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Følg spor.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Forlæns for at navigere sporet fra det startpunkt,
der blev brugt, da sporet blev oprettet
Navigation med en plotter
• Vælg Baglæns for at navigere sporet fra det
destinationspunkt, der blev brugt, da sporet blev oprettet.
5 Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.
6 Følg linjen, der er på hvert ben af ruten, så du undgår at styre
mod land, lavt vand og andre forhindringer.
waypoints ved at oprette en rute ud fra waypoints og konvertere
ruten til en grænselinje.
Du kan vælge en grænse til at fungere som den aktive grænse.
Du kan tilføje data om den aktive grænse til datafelterne på
kortet.
Sletning af et gemt spor
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Slet.
Oprettelse af en grænse
1 Vælg Brugerdata > Grænser > Ny grænse.
2 Vælg en grænseform.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Sletning af alle gemte spor
Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data > Ryd
bruger data > Gemte spor.
Sådan følger du det aktive spor tilbage igen
Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Følg aktivt spor.
2 Vælg en funktion:
• Vælg tidspunktet for, hvornår det aktive spor begyndte.
• Vælg Hele log.
3 Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.
4 Følg den farvede linje, så du undgår at styre mod land, lavt
vand og andre forhindringer.
Rydning af det aktive spor
Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data > Spor >
Ryd aktivt spor.
Sporhukommelsen ryddes, og det aktive spor registreres
fortsat.
Håndtering af sporloghukommelsen under
registrering
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Aktive spor valg.
2 Vælg Optage metode.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Fyld for at registrere en sporlog, indtil
sporhukommelsen er fuld.
• Vælg Forfra for hele tiden at registrere en sporlog, idet du
overskriver de ældste spordata med nye data.
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval
Du kan angive hyppigheden for, hvor tit sporloggen bliver
registreret. Hyppig registrering giver mere nøjagtige resultater,
men det fylder hurtigere sporloggen op. Intervallet Opløsning
anbefales for mest effektiv udnyttelse af hukommelsen.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Spor > Aktive spor valg >
Optage interval > Interval.
Vælg
en funktion:
2
• Vælg Distance > Skift, og indtast afstanden for at
registrere sporet baseret på en afstand mellem punkter.
• Vælg Tid > Skift, og indtast tidsintervallet for at registrere
sporet baseret på et tidsinterval.
• Vælg Opløsning > Skift, og den maksimale afvigelse, der
er tilladt fra den sande kurs, inden registrering af et
sporpunkt for at registrere sporloggen baseret på en
varians fra din kurs.
Grænser
Grænser giver dig mulighed for at undgå eller forblive inden for
udpegede områder i et vandområde. Du kan indstille en alarm til
at give dig besked, når du krydser en grænse på vej ind eller ud
af området.
Du kan oprette grænseområder, -linjer og -cirkler ved hjælp af
kortet. Du kan også konvertere gemte spor og ruter til
grænselinjer. Du kan oprette grænseområde ved hjælp af
Navigation med en plotter
Konvertering af en rute til en grænse
Før du kan konvertere en rute til en grænse, skal du oprette og
gemme mindst én rute (Sådan opretter og gemmer du en rute,
side 12).
1 Vælg Brugerdata > Ruter og Auto Guidance ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Rediger rute > Gem som grænse.
Konvertering af et spor til en grænse
Før du kan konvertere et spor til en grænse, skal du oprette og
gemme mindst ét spor (Sådan gemmer du det aktive spor,
side 14).
1 Vælg Brugerdata > Spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Rediger spor > Gem som grænse.
Redigering af en grænse
1 Vælg Brugerdata > Grænser.
2 Vælg en grænse.
3 Vælg Rediger grænse.
4 Vælg en funktion:
• Du kan redigere grænsens udseende på kortet ved at
vælge Skærmindstillinger.
• Du kan ændre grænselinjer eller -navne ved at vælge
Rediger grænse.
• Du kan redigere grænsealarmen ved at vælge Alarm.
Indstilling af en grænsealarm
Grænsesalarmer underretter dig, når du er inden for en angivet
afstand fra en bestemt grænse.
1 Vælg Brugerdata > Grænser.
2 Vælg en grænse.
3 Vælg Alarm > Til.
4 Indtast en distance.
5 Vælg en funktion.
• Vælg Forlader for at indstille en alarm til at lyde, når
båden er inden for en angivet afstand fra grænsen for et
område, som du vil forblive inden for.
• Vælg Går ind for at indstille en alarm til at lyde, når båden
er inden for en angivet afstand fra grænsen for et område,
som du vil undgå.
Sletning af en grænse
1 Vælg Brugerdata > Grænser.
2 Vælg en grænse.
3 Vælg Rediger grænse > Slet.
Afbrydelse af navigation
Mens du navigerer kan du vælge en indstilling fra
navigations- eller fiskekortet:
• Vælg MENU > Stop navigation.
• Når du navigerer med Auto Guidance, skal du vælge
MENU > Navigationsmuligheder > Stop navigation.
15
Synkronisering af brugerdata på Garmin
Marine Network
BEMÆRK
Før du synkroniserer brugerdata på netværket, skal du
sikkerhedskopiere dine brugerdata for at undgå eventuelle tab af
data. Se Sikkerhedskopiering af data til en pc, side 41
Du kan automatisk dele waypoints, spor og ruter med alle
kompatible enheder, der er forbundet til Garmin Marine Network
(Ethernet).
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data > Deling af
brugerdata > Til.
Hvis der er foretaget en ændring af et waypoint, spor eller rute
på en chart-plotter, synkroniseres disse data automatisk på alle
chart-plotters på Ethernet-netværket.
À
Á
Â
Dybdeoplysninger
Ikke-bundfaste mål eller fisk
Bund af vandområde
Garmin ClearVü Ekkolodsvisning
BEMÆRK: For at modtage Garmin ClearVü scanningekkolod,
skal du have en kompatibel plotter eller fishfinder og en
kompatibel transducer.
Garmin ClearVü ekkolod med høj frekvens leverer et detaljeret
billede af fiskeforholdene rundt om båden i en detaljeret visning
af de strukturer, som båden sejler hen over.
Traditionelle transducere udsender en kegleformet stråle.
Garmin ClearVü scanningsekkolodsteknologien udsender to
smalle stråler, der minder om formen på strålen i en
kopimaskine. Disse stråler giver et klarere, fotolignende billede
af, hvordan området under båden ser ud.
Sletning af alle waypoints, ruter og spor
Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data > Ryd
bruger data > Alle > OK.
Ekkolod
Når du slutter din plotter til et Garmin ekkolodsmodul
(ekstraudstyr) og en transducer, kan den bruges som fishfinder.
Forskellige ekkolodsvisninger kan hjælpe dig med at se fiskene i
området.
De justeringer, du kan foretage for hver enkelt sonarvisning,
afhænger af hvilken visning, du er i, samt hvilken plotter-,
ekkolodsmodul- og transducermodel, du har tilsluttet.
Du kan få mere at vide om, hvilken transducer der passer bedst
til dine behov, på www.garmin.com/transducers.
Ekkolodsvisninger
De tilgængelige ekkolodsvisninger varierer alt efter hvilken type
transducer og ekkolodsmodul (ekstraudstyr), der er tilsluttet til
plotteren. Du kan for eksempel kun få vist splitfrekvensen, hvis
du har tilsluttet en transducer med dobbeltfrekvens.
Der er fire grundlæggende ekkolodsvisninger tilgængelige: En
visning på fuld skærm, en visning på delt skærm, som
kombinerer to eller flere visninger, en splitfrekvensvisning, som
viser to forskellige frekvenser. Du kan tilpasse indstillingerne for
hver visning på skærmen. Hvis du f.eks. er i
splitfrekvensvisningen, kan du indstille gain for hver frekvens.
Hvis du ikke finde en opsætning af ekkolodsvisninger, som
passer til dine behov, kan du oprette en tilpasset
kombinationsskærmOprettelse af en brugerdefineret
kombinationsskærm, side 2.
SideVü Ekkolodvisning
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter SideVü ekkolod og
scanningstransducere.
BEMÆRK: For at modtage SideVü scanningsekkolod skal du
bruge en kompatibel plotter, et kompatibelt ekkolodsmodul og
en kompatibel transducer.
SideVü scanningsekkolodsteknologien viser et billede af, hvad
der ligger ved siden af båden. Du kan bruge det som et
søgeværktøj til at finde strukturer og fisk.
Traditionel ekkolodsvisning
Der er flere tilgængelige visninger på fuld skærm, afhængigt af
det tilsluttede udstyr.
Den Traditionel ekkolodsvisning på fuld skærm viser et større
billede af ekkolodsaflæsningerne fra en transducer.
Rækkevidden for dybdeskalaen langs højre side af skærmen
viser dybden af de fundne objekter, når skærmen ruller fra højre
mod venstre.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Venstre side af båden
Højre side af båden
Transduceren på fartøjet
Træer
Gamle dæk
Træstykker
Afstand fra bådens side
Vand mellem fartøjet og bunden
SideVü scanningsteknologi
I stedet for en mere almindelig kegleformet stråle anvender
SideVü transduceren en flad stråle til at scanne vandet og
bunden på begge sider af båden.
16
Ekkolod
Ekkolodsvisning på delt skærm
Ekkolodsvisning på delt skærm giver dig mulighed for at se
forskellige kombinationer af ekkolodsdata samtidigt. Du kan for
eksempel se traditionel ekkolodsvisning og Garmin ClearVü
ekkolodsvisning på én skærm. Du kan redigere opsætningen af
ekkolodsvisning på delt skærm for at ændre størrelse på vinduet
og rykke rundt på data.
Rullehastighederne for traditionelle og Garmin ClearVü
ekkolodsvisninger synkroniseres for at gøre visningen på delt
skærm nemmere at aflæse.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Panoptix nedadrettet visningshistorik i rullende ekkolodsvisning
Båd
Område
Spor
Drop shot-rig
Bund
LiveVü Fremadrettet ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver et todimensionelt billede af, hvad
der befinder sig foran båden, og kan bruges til at se
fødefiskestimer og fisk.
Ekkolodsvisning med split zoom
Ekkolodsvisningen med opdelt zoom viser en graf i fuld visning
af ekkolodsaflæsninger og en forstørret del af grafen på den
samme skærm.
Ekkolodsvisning med splitfrekvens
I ekkolodsvisningen med split frekvens viser den ene side af
skærmen en graf i fuld visning med ekkolodsdata, mens den
anden side af skærmen viser en graf i fuld visning med
ekkolodsdata.
BEMÆRK: Ekkolodsvisningen med split frekvens kræver brug
af en transducer med dobbeltfrekvens.
Panoptix Ekkolodsvisninger
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter Panoptix
transducere.
For at modtage Panoptix ekkolod skal du have en kompatibel
plotter og en kompatibel transducer.
Panoptix ekkolodsvisninger giver dig mulighed for at se hele
vejen rundt om båden i realtid. Du kan også se dine fødefisk
under vandet og stimer af fødefisk foran eller under båden.
LiveVü ekkolodsvisningerne viser bevægelse foran eller under
båden. Skærmen opdateres meget hurtigt og skaber
ekkolodsvisninger, der ligner live-video.
RealVü 3D ekkolodsvisningerne giver tredimensionelle visninger
af det, der befinder sig foran eller under båden. Skærmen
opdateres, hver gang transduceren foretager en fejebevægelse.
For at se alle fem Panoptix ekkolodsvisninger skal du have én
transducer, som viser de nedadrettede visninger, og en anden
transducer, som viser de fremadrettede visninger.
For at få adgang til Panoptix ekkolodsvisningerne skal du vælge
Ekkolod og vælge en visning.
LiveVü Nedadrettet ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning viser, hvad der befinder sig under
båden, og kan bruges til at se fødefiskestimer og fisk.
Ekkolod
Båd
À
Á
Â
Ã
Ä
Område
Fisk
Spor
Bund
RealVü 3D fremadrettet ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver en tredimensionel visning af, hvad
der er foran transduceren. Denne visning kan bruges, når du
ligger stille, og du har brug for at se bunden og de fisk, der
nærmer sig båden.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Farveforklaring
Båd
Ping-indikator
Fisk
Bund
Område
17
RealVü 3D Down ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver en tredimensionel visning af, hvad
der er under transduceren, og kan bruges, når du ligger stille og
vil se, hvad der er rundt om båden.
RealVü 3D historisk ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver en tredimensionel visning af, hvad
der er bag båden, når den er i bevægelse, og viser hele
vandsøjlen i 3D fra bunden til vandoverfladen. Denne visning
bruges til at finde fisk.
Der vises en knappenål på skærmen på den valgte position.
3 Vælg en anden position.
Afstanden og vinklen fra knappenålen er vist i øverste
venstre hjørne.
TIP: Hvis du vil nulstille knappenålen og måle fra knappenålens
aktuelle position, skal du vælge .
Pause i ekkolodsvisningen
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Ekkolod
pause.
Visning af ekkolodshistorik
Du kan rulle i ekkolodsvisningen for at se historiske
ekkolodsdata.
BEMÆRK: Ikke all transducere gemmer historiske
ekkolodsdata.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Ekkolod
pause.
2 Brug piletasterne.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Farveforklaring
Båd
Område
Bund
Struktur
Fisk
Ændring af ekkolodsvisning
1 Fra et kombinationsskærmbillede med ekkolod skal du vælge
MENU > Rediger kombinationsenhed.
2 Vælg det vindue, der skal ændres.
3 Vælg en ekkolodsvisning.
Valg af transducertype
Før du kan vælge transducertypen, skal du vide, hvilken slags
transducer du har.
Hvis du vil tilslutte en transducer, som ikke fulgte med plotteren,
skal du muligvis indstille transducertypen, for at ekkoloddet kan
fungere korrekt. Hvis enheden automatisk registrerede din
transducer, vises denne mulighed ikke.
1 I en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Installation > Transducertype.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du har en 200/77 kHz transducer med dobbeltstråle,
skal du vælge Dual stråle (200/77 kHz).
• Hvis du har en 200/50 kHz transducer med
dobbeltfrekvens, skal du vælge Dual frekvens (200/50
kHz).
• Hvis du har en anden type transducer, skal du vælge den
på listen.
Oprettelse af et waypoint på skærmen
Ekkolod
1 Vælg en position fra en ekkolodsvisning.
2 Vælg .
3 Rediger eventuelt waypointoplysningerne.
Måling af afstand på skærmen Ekkolod
Du kan måle afstanden mellem to punkter på SideVü
ekkolodsvisningen.
1 Fra SideVü ekkolodsvisningen vælger du en position på
skærmen.
2 Vælg .
18
Deling af ekkolod
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle
plottermodeller.
Du kan få vist ekkolodsdata fra andre plottere med indbygget
ekkolodsmodul, som er sluttet til Garmin Marine Network.
Hver plotter på netværket kan finde ekkolodsdata fra ethvert
kompatibelt ekkolodsmodul og enhver kompatibel transducer på
netværket, uanset hvor plotterne og transducerne er monteret
på båden. For eksempel kan du fra en transducer med Garmin
ClearVü, som er monteret bagerst på båden, få vist
ekkolodsdata via en GPSMAP 1020xs, der er monteret forrest
på båden.
Når du deler ekkolodsdata, vil værdierne for nogle
ekkolodsindstillinger, f.eks. Område og Gain, blive synkroniseret
på tværs af alle enhederne på netværket. Værdierne for andre
ekkolodsindstillinger, f.eks. indstillingerne for Udseende,
synkroniseres ikke og skal konfigureres på hver enkelt enhed.
Desuden synkroniseres rullehastigheden for de forskellige
traditionelle og Garmin ClearVü ekkolodsvisninger for at gøre de
opdelte skærme mere sammenhængende.
BEMÆRK: Når man bruger flere transducere samtidig, kan det
skabe krydstale. Dette kan fjernes ved at justere
ekkolodsindstillingen for Interferens.
Valg af ekkolodskilde
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Hvis du bruger mere end én kilde til ekkolodsdata til en bestemt
ekkolodsvisning, kan du vælge, hvilken kilde der skal anvendes
til denne ekkolodsvisning. Hvis du f.eks. har to kilder til Garmin
ClearVü, kan du vælge den kilde, der skal bruges fra Garmin
ClearVü ekkolodsvisningen.
1 Åbn ekkolodsvisningen, som du vil ændre kilden for.
2 Vælg MENU > Ekkolodsopsætning > Kilde.
3 Vælg kilden til denne ekkolodsvisning.
Sådan omdøbes en ekkolodskilde
Du kan omdøbe en ekkolodskilde, så det bliver let at identificere
den. Du kan f.eks. bruge "Forstavn" som navn på transduceren i
bådens forstavn.
Kilden omdøbes kun i den aktuelle visning. Hvis du f.eks. vil
omdøbe Garmin ClearVü ekkolodskilden, skal du åbne Garmin
ClearVü ekkolodsvisningen.
1 Fra ekkolodsvisningen skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Kilde > Omdøb kilder.
Indtast
navnet.
2
Ekkolod
Justering af detaljeniveauet
Du kan kontrollere, hvor mange detaljer og hvor meget støj, der
vises på ekkolodsskærmen, enten ved at justere gain for
traditionelle transducere eller ved at justere lysstyrken for
Garmin ClearVü transducere.
Hvis du vil have vist et signal med højeste intensitet på
skærmen, kan du mindske gain eller lysstyrke for at fjerne støj
og signaler med mindre intensitet. Hvis du vil have vist alle
signaloplysninger, kan du øge gain eller lysstyrke for at se flere
oplysninger på skærmen. Dette øger også støjen og kan gøre
det sværere at genkende faktiske signaler.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU.
2 Vælg Gain eller Lysstyrke.
3 Vælg en funktion:
• Forøg eller reducer gain eller lysstyrke manuelt ved at
vælge Op eller Ned.
• Vælg en automatisk valgmulighed for at lade plotteren
justere gain eller lysstyrke automatisk.
Justering af farveintensiteten
Du kan justere farveintensiteten og fremhæve interesseområder
på ekkolodsskærmen ved at justere farve-gain for traditionelle
transducere eller kontrasten for Garmin ClearVü og SideVü/
ClearVü transducere. Denne indstilling fungerer bedst, efter du
har justeret det detaljeniveau, der vises på skærmen, vha.
indstillingerne for gain eller lysstyrke.
Hvis du vil fremhæve mindre fiskemål eller vise et mål med
højere intensitet, kan du øge indstillingen for farve-gain eller
kontrast. Dette medfører mindre differentiering for signaler med
høj intensitet på bunden. Hvis du vil reducere signalets
intensitet, kan du reducere farve-gain eller kontrasten.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU.
2 Vælg en funktion:
• Mens du er i Garmin ClearVü eller SideVü
ekkolodsvisningen, skal du vælge Kontrast.
• Mens du er i en Panoptix LiveVü ekkolodsvisning, skal du
vælge Farve-gain.
• Mens du er i en anden ekkolodsvisning, skal du vælge
Ekkolodsopsætning > Avanceret > Farve-gain.
3 Vælg en funktion:
• Forøg eller reducer farveintensiteten manuelt ved at
vælge Op eller Ned.
• Hvis du vil bruge standardindstillingen, skal du vælge
Standard.
Justering af området for dybde- eller
breddeskala
Du kan justere området for dybdeskalaen for traditionelle og
Garmin ClearVüekkolodsvisninger og området for
breddeskalaen for SideVüekkolodsvisningen.
Når enheden får tilladelse til at justere området automatisk,
holdes bunden inden for den nedre eller yderste tredjedel af
ekkolodsskærmen. Det kan være nyttigt ved registrering af en
bund, som har minimale eller moderate terrænændringer.
En manuel justering af området giver dig mulighed for at se et
bestemt område, hvilket kan være nyttigt ved registrering af en
bund, som har store terrænændringer, f.eks. huller eller klipper.
Bunden vises på skærmen, så længe den er inden for det
område, du har indstillet.
1 Vælg MENU > Område fra en ekkolodsvisning.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Automatisk, hvis plotteren skal justere området
automatisk.
Ekkolod
• Vælg Op eller Ned for at øge eller reducere områdets
rækkevidde manuelt.
TIP: Fra skærmen Ekkolod kan du vælge eller for
manuelt at justere områdets rækkevidde.
TIP: Når du får vist flere ekkolodsskærme, kan du vælge
Vælg for at vælge det aktive skærmbillede.
Indstilling af zoomniveauet på visningen på
ekkolodsskærmen
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Zoom.
2 Vælg en funktion:
• Du kan zoome ind på ekkolodsdata fra bunddybden ved at
vælge Bundlås.
• Du kan indstille dybdeområdet for det forstørrede område
manuelt ved at vælge Manuel, vælge Vis opad eller Vis
nedad for at indstille dybdeområdet for det forstørrede
område, og vælge Zoom ind eller Zoom ud for at øge
eller mindske forstørrelsen af det forstørrede område.
• Angiv dybde og zoom automatisk ved at vælge
Automatisk.
• Hvis du vil annullere zoom, skal du vælge Ingen zoom.
Indstilling af rullehastigheden
Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkolodsbilledet bevæger
sig hen over skærmen. Brug en højere rullehastigheden til at se
flere detaljer, især ved bevægelse eller trolling. En lavere
rullehastighed viser ekkolodoplysninger på skærmen i længere
tid. Indstilling af rullehastigheden på én ekkolodsvisning,
anvendes også på alle andre ekkolodsvisninger.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Rullehastighed.
2 Vælg en funktion:
• Du kan justere rullehastigheden automatisk ved hjælp af
hastighed over grunden eller fart gennem vand ved at
vælge Automatisk.
Indstillingen Auto vælger en rullehastighed, der passer til
bådens hastighed, så mål i vandet tegnes i det korrekte
formatforhold og ser mindre forvrængede ud. Når du får
vist Garmin ClearVü eller SideVü ekkolodsvisninger,
anbefales det at bruge indstillingen Auto.
• Hvis du ønsker en meget hurtig rullehastighed, skal du
vælge Ultrascroll®.
Indstillingen Ultrascroll ruller hurtigt igennem nye
ekkolodsdata, men med reduceret billedkvalitet. I de fleste
situationer giver den hurtige indstilling en god balance
mellem en hurtig billedrulning og mål, der er mindre
forvrængede.
Ekkolodfrekvenser
BEMÆRK: De tilgængelige frekvenser afhænger af hvilken type
plotter, ekkolodsmoduler og transducer, der bruges.
Justering af frekvensen hjælper med at tilpasse ekkoloddet til dit
bestemte formål og den aktuelle vanddybde.
Højere frekvenser bruger smalle strålebredder og er bedre til
anvendelse ved høje hastigheder og urolige havforhold.
Bunddefinition og springlagsdefinition kan blive bedre ved en
højere frekvens.
Lavere frekvenser bruger bredere strålebredder, der gør det
muligt for fiskeren at se flere mål, men det kan også generere
mere overfladestøj og reducere kontinuiteten på bundsignalet
ved barske havforhold. Bredere strålebredder genererer større
ekkostyrke for fiskebuer, hvilket er ideelt ved lokalisering af fisk.
Bredere strålebredder er også bedre ved store vanddybder, da
den lave frekvens trænger bedre ned på større dybder.
19
CHIRP-frekvenser giver dig mulighed for at løbe igennem en
række frekvenser, hvilket resulterer i en bedre målseparation på
dybt vand. CHIRP kan bruges til tydelig identificering af mål,
f.eks. individuelle fisk i en stime, og til anvendelser på dybt
vand. CHIRP giver generelt et bedre resultat end ved brug af
enkeltfrekvenser. Da nogle fiskemål kan være tydeligere ved
brug af en fast frekvens, bør du overveje dine mål og
vandforholdene, når du bruger CHIRP-frekvenser.
Nogle sorte ekkolodsbokse og transducere giver også mulighed
for at tilpasse forudindstillede frekvenser for hvert
transducerelement, hvilket gør det muligt at ændre frekvensen
hurtigt vha. forudindstillingerne, efterhånden som vandet og dine
mål ændrer sig.
Samtidig visning af to frekvenser med split frekvens-visningen
gør det muligt for dig at se dybere med den lave frekvens og
samtidig se flere detaljer med den høje frekvens.
Valg af frekvenser
BEMÆRK: Du kan ikke justere frekvensen for alle
ekkolodsvisninger og transducere.
Du kan angive, hvilke frekvenser der skal vises på
ekkolodsskærmen.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Frekvens.
2 Vælg en frekvens, som passer til dine behov og vanddybden.
Du kan få flere oplysninger ved at se Ekkolodfrekvenser,
side 19.
Sådan forudindstiller du en frekvens
BEMÆRK: Ikke tilgængeligt på alle transducere.
Du kan oprette en forudindstilling for at gemme en specifik
ekkolodsfrekvens, hvilket gør det muligt at ændre frekvens
hurtigt.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Frekvens.
2 Vælg Tilføj.
3 Angiv en frekvens.
Tilpasning af Panoptix ekkolodsvisninger
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter Panoptix
transducere.
Justering af udseendet for LiveVü ekkolodsvisninger
1 Fra en LiveVü ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil ændre farverne for ekkolodsvisningen, skal du
vælge Farveskala og vælge en indstilling.
• Hvis du vil justere længden af de spor, som viser
målbevægelse, skal du vælge Stier og vælge en
indstilling.
• Vælg Bundfyld for at skelne bunden fra vandet ved at
farve bunden brun.
• Du kan få vist eller skjule gitterlinjer for rækkevidde ved at
vælge Gitter overlay.
• Du kan få vist eller skjule historikken i siden af skærmen
ved at vælge Rul gn historik.
Indstilling af LiveVü transducerens sendevinkel
Du kan ændre LiveVü transducerens sendevinkel for at rette
transduceren mod et bestemt interesseområde. Du kan f.eks.
justere transduceren til at følge en fødefiskestime eller fokusere
på et træ, når du passerer det.
1 Fra en LiveVü ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Sendevinkel.
2 Vælg en funktion.
20
Justering af RealVü visningsvinkel og zoomniveau
Du kan ændre visningsvinklen for RealVü ekkolodsvisningerne.
Du kan også zoome ind på og ud fra visningen.
Vælg en indstilling fra en RealVü ekkolodsvisning:
• Vælg
for at justere visningsvinklen diagonalt.
• Vælg
for at justere visningsvinklen vandret.
• Vælg for at justere visningsvinklen lodret.
• Med piletasterne på kortet kan du justere visningsvinklen.
• Hvis du vil zoome ind og ud, skal du vælge og .
Justering af udseendet for RealVü ekkolodsvisninger
1 Fra en RealVü ekkolodsvisning skal du vælge MENU.
2 Vælg en funktion:
• Du kan justere den dybde, over hvilken farvepaletten
starter, ved at vælge Palettedybde og vælge en
indstilling.
• Du kan vælge en anden farvepalette for
ekkolodsresultatpunkter ved at vælge
Ekkolodsopsætning > Punktfarver og vælge en
indstilling.
• Du kan vælge en anden farvepalette for bunden ved at
vælge Ekkolodsopsætning > Bundfarver og vælge en
indstilling.
• Du kan vælge et andet design for bunden ved at vælge
Ekkolodsopsætning > Bunddesign og vælge en
indstilling.
• Du kan få vist eller skjule farveforklaringen i siden af
skærmen ved at vælge Ekkolodsopsætning > Farvetast.
Justering af RealVü gennemløbshastigheden
Du kan opdatere, hvor hurtigt transduceren fejer frem og tilbage.
En hurtigere gennemløbshastighed giver et mindre detaljeret
billede, men skærmen opdateres hurtigere. En langsommere
gennemløbshastighed giver et mere detaljeret billede, men
skærmen opdateres langsommere.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for
ekkolodsvisningen RealVü 3D historisk.
1 Fra en RealVü ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Gennemløbshastighed.
2 Vælg en funktion.
Kalibrering af kompas
Før du kan kalibrere kompasset, skal transduceren være
installeret på benet langt nok væk fra trollingmotoren til at undgå
magnetisk interferens, og den skal være nedsænket i vandet.
Kalibreringen skal være af en sådan kvalitet, at det interne
kompas aktiveres.
BEMÆRK: Hvis du vil bruge kompasset skal du montere
transduceren på benet. Kompasset fungerer ikke, når du
monterer transduceren på motoren.
BEMÆRK: Kompaskalibrering er kun tilgængelig for
transducere med et indbygget kompas.
Du kan begynde at dreje båden før kalibreringen, men du skal
rotere båden 1,5 gang under kalibreringen.
1 Fra en ForwardVü eller LiveVü Forward ekkolodsside skal du
vælge MENU > Ekkolods opsætning > Installation.
2 Vælg Brug AHRS, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Kalibrer kompas.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Aktivering af A-Scope
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle
ekkolodsvisninger.
A-scope er en lodret blinkfunktion langs højre side af
fuldskærmsvisningen af ekkolod. Visningen udvider de senest
Ekkolod
modtagne ekkolodsdata, så de bliver tydeligere. Den kan også
være nyttig ved registrering af fisk tæt på havbunden.
Vælg MENU > Ekkolodsopsætning > Udseende > AScope fra en ekkolodsvisning..
Valg af transducertype
Før du kan vælge transducertypen, skal du vide, hvilken slags
transducer du har.
Hvis du vil tilslutte en transducer, som ikke fulgte med plotteren,
skal du muligvis indstille transducertypen, for at ekkoloddet kan
fungere korrekt. Hvis enheden automatisk registrerede din
transducer, vises denne mulighed ikke.
1 I en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Installation > Transducertype.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du har en 200/77 kHz transducer med dobbeltstråle,
skal du vælge Dual stråle (200/77 kHz).
• Hvis du har en 200/50 kHz transducer med
dobbeltfrekvens, skal du vælge Dual frekvens (200/50
kHz).
• Hvis du har en anden type transducer, skal du vælge den
på listen.
Ekkolodsopsætning
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller, ekkolodsmoduler og transducere.
Ekkolodsindstillinger
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller, ekkolodsmoduler og transducere.
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning.
Dybde linje: Viser en dybdelinje til hurtig reference.
Rullehastighed: Du kan indstille hastigheden, hvormed
ekkoloddet ruller fra højre til venstre.
På lavt vand kan det være en god idé at mindske
rullehastigheden for at få oplysningerne til at stå på skærmen
i længere tid. På dybere vand kan du øge rullehastigheden.
Områdelinjer: Viser de lodrette linjer, som angiver afstanden til
højre og til venstre for båden. Denne indstilling er tilgængelig
for SideVü ekkolodsvisning.
Farveskala: Angiver farveskemaet for ekkolodsvisningen.
Denne indstilling kan være tilgængelig i menuen Udseende.
Farveskemaet med høj kontrast tildeler mørkere farver til
signaler med svag intensitet. Farveskemaet med lav kontrast
tildeler signaler med lav intensitet farver, som svarer til
baggrundsfarven.
Udseende: Se Indstillinger for ekkolods udseende, side 21.
Datafelter: Indstiller de data, der vises på skærmen Ekkolod.
Avanceret: Se Avancerede ekkolodsindstillinger, side 21.
Installation: Gendanner ekkoloddets standardindstillinger.
RealVü Ekkolodsindstillinger
Fra en RealVü ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning.
Punktfarver: Angiver en anden farvepalette for
ekkolodsresultatpunkterne.
Bunddesign: Indstiller layoutet af bunden. Når du er på dybt
vand, kan du angive denne indstilling til Punkter og manuelt
indstille rækkevidden lavere.
Bundfarver: Indstiller farveskalaen for bunden.
Farvetast: Viser en farveforklaring med de dybder, som
farverne repræsenterer.
Datafelter: Indstiller de data, der vises på skærmen Ekkolod.
Ekkolod
Installation: Konfigurerer transduceren
(Transducerinstallationsindstillinger, side 22).
LiveVü Ekkolodsindstillinger
Fra en LiveVü ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning.
Farveskala: Indstiller farvepaletten.
Bundfyld: Farver bunden brun for at kunne kende den fra
vandresultaterne.
Stier: Indstiller, hvor længe sporet vises på skærmen. Sporet
viser målets bevægelse.
Gitter overlay: Viser et gitter af rækkeviddelinjer.
Støjundertrykkelse: Reducerer interferens og mængden af støj
på ekkolodskærmen.
Rul gn historik: Viser ekkolodshistorikken i en traditionel
ekkolodsvisning.
Datafelter: Indstiller de data, der vises på
ekkolodsskærmbilledet (Tilpasning af overlaynumre, side 2).
Installation: Konfigurerer transduceren (Kalibrering af kompas,
side 20).
Indstillinger for ekkolods udseende
Vælg MENU > Ekkolodsopsætning > Udseende fra en
ekkolodsvisning.
Farveskala: Indstiller farveskalaen.
Edge: Du kan fremhæve det stærkeste signal fra bunden for at
få hjælp til at definere signalets hårdhed eller blødhed.
A-Scope: Viser et lodret blinklys langs højre side af skærmen,
der med det samme viser rækkevidden til mål langs en skala.
Billedfremf.: Gør det muligt at fremføre ekkolodsbillederne
hurtigere ved at trække mere end én datakolonne på
skærmen for hver kolonne med modtagne ekkolodsdata. Det
er specielt nyttigt, hvis du bruger ekkolod på dybt vand, fordi
ekkolodssignalet skal have længere tid til at bevæge sig til
havbunden og tilbage til transduceren.
Indstillingen 1/1 trækker en kolonne oplysninger på skærmen
pr. ekkolod. Indstillingen 2/1 trækker to kolonner oplysninger
til skærmen, og så fremdeles for indstillingerne 4/1 og 8/1.
Fiskesymbol: Angiver, hvordan ekkoloddet skal fortolke ikkebundfaste mål.
Avancerede ekkolodsindstillinger
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller, ekkolodsmoduler og transducere.
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Avanceret.
Interferens: Justerer følsomheden med henblik på at reducere
effekterne fra interferens fra støjkilder i nærheden.
Du bør bruge den laveste interferensindstilling, som opnår
den ønskede forbedring, for at fjerne interferens fra
skærmen. Den bedste metode til at eliminere interferens er at
løse de installationsproblemer, som forårsager støj.
Overflade støj: Skjuler overfladestøj for at undgå rod. Bredere
strålebredder (lavere frekvenser) kan vise flere mål, men kan
generere mere overfladestøj.
Farve-gain: Se Justering af detaljeniveauet, side 19.
TVG: Justerer udseendet af signaler for at kompensere for
svage ekkolodssignaler på dybere vand og reducerer
fremkomsten af støj tæt på overfladen. Når værdien af denne
indstilling øges, bliver de farver, som er tilknyttet
lavniveaustøj og fiskemål, mere ensartede gennem
forskellige vanddybder. Denne indstilling reducerer også
støjen tæt på vandets overflade.
21
Transducerinstallationsindstillinger
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller, ekkolodsmoduler og transducere.
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Installation.
Gend. fabriksindsl. ekklod: Gendanner
standardfabriksindstillingerne for ekkolodsvisningen.
Transducertype: Giver dig mulighed for at vælge hvilken type
transducer, der er tilsluttet til enheden.
Skift: Giver dig mulighed for at indstille det dybdeområde, som
ekkoloddet er fokuseret på. Dette giver dig mulighed for at
zoome ind på et område i den fokuserede dybde.
Vip til vstre/hjre: Ændrer retningen for SideVü
ekkolodsvisningen, når transduceren er installeret bagvendt.
Vippet: Indstiller Panoptix ekkolodsvisningens retning, når
transduceren er installeret med kablerne pegende mod
bådens side.
Strålebredde: Indstiller Panoptix transducerstrålens bredde.
Smalle strålebredder gør, at du kan se dybere og længere
væk. Bredere strålebredder gør, at du kan se et større
dækningsområde.
Brug AHRS: Giver de interne AHRS (Attitude Heading
Reference System) sensorer mulighed for at registrere
installationsvinklen for Panoptix transduceren. Når denne
indstilling er slået fra, forudsættes det, at transduceren er
installeret i en vinkel på 45 grader.
Indstillinger for ekkolodsalarm
BEMÆRK: Visse indstillinger kræver eksternt udstyr.
Vælg Indstillinger > Alarmer > Ekkolod.
Lavt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
mindre end den angivne værdi.
Dybvand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
større end den angivne værdi.
Vandtemperatur: Indstiller en alarm til at lyde, når transduceren
rapporterer en temperatur, der er 2 °F (1,1 °C) over eller
under den angivne temperatur.
Fisk: Indstiller en alarm til at lyde, når enheden registrerer et
ikke-bundfast mål.
•
indstiller alarmen til at lyde, når fisk i alle størrelser
registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når middelstore og
store fisk registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når store fisk
registreres.
Ekkolodsregistreringer
Registrering af ekkolodsvisningen
Sådan slettes en ekkolodsregistrering
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Ekkolodsregistreringer > Vis
optagelser.
3 Vælg en registrering.
4 Vælg Slet.
Afspilning af ekkolodsregistreringer
Før du kan afspille ekkolodsregistreringer, skal du downloade og
installere HomePort™ programmet og registrere ekkolodsdata på
et hukommelseskort.
1 Fjern hukommelseskortet fra enheden.
2 Sæt hukommelseskortet i en kortlæser, der er tilsluttet en
computer.
3 Åbn HomePort programmet.
4 Vælg en ekkolodsregistrering fra din enhedsliste.
5 Højreklik på ekkolodsregistreringen i den nederste rude.
6 Vælg "Afspilning".
Grafer for dybde og vandtemperatur
Hvis du bruger en transducer, der kan måle dybde, eller får vist
oplysninger om NMEA 0183 eller NMEA 2000, kan du få vist en
grafisk log over dybdeudlæsningerne over tid. Hvis du bruger en
transducer, der kan måle temperatur, eller får vist oplysninger
om NMEA 0183 eller NMEA 2000, kan du få vist en grafisk log
over temperaturudlæsningerne over tid.
Grafen ruller mod venstre, når der modtages oplysninger.
Vælg Ekkolod > Datagrafer.
®
Instilling af område og tidsskalaer for dybde- og
vandtemperaturgraf
Du kan angive tiden og dybdeområdet, der vises i loggen for
dybde, samt vandtemperaturgrafer.
1 Vælg Ekkolod > Datagrafer > MENU.
2 Vælg Indst. dybdegraf eller Indstillinger for
temperaturgrafik.
3 Vælg en funktion:
• Indstil en skala for forløbet tid ved at vælge Varighed.
Standardindstillingen er 10 minutter. Hvis du øger skalaen
for forløbet tid, har du mulighed for at se
temperaturvariationer over en længere periode. Hvis du
sænker skalaen for forløbet tid, har du mulighed for at se
flere detaljer over en kortere tid.
• Du kan indstille dybdeområdet eller skalaen for
temperaturområde ved at vælge Skala. Forøgelse af
skalaen viser dig flere oplysninger i udlæsninger. Hvis du
sænker skalaen, har du mulighed for at se flere detaljer i
variationen.
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter registrering af
ekkolodsvisningen.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg MENU > Ekkolodsopsætning >
Ekkolodsregistrering > Registrer ekkolod fra en
ekkolodsvisning.
15 minutters ekkolodsregistrering bruger ca. 200 MB plads
på det isatte hukommelseskort. Du kan registrere
ekkolodsdata, indtil kortet er fyldt op.
Du kan vælge bådtype til konfigurering af plotterindstillinger og
for at bruge de funktioner, der er tilpasset din bådtype.
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Fartøjets type.
2 Vælg en funktion.
Stop ekkolodsregistrering
Kapsejlads
Før du kan stoppe ekkolodsregistrering, skal du have sat den i
gang (Registrering af ekkolodsvisningen, side 22).
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Ekkolodsregistrering > Stop
registrering.
22
Sejlfunktioner
Indstilling af fartøjets type
Du kan bruge enheden til at øge sandsynligheden for, at båden
krydser startlinjen på præcis det tidspunkt, hvor kapsejladsen
begynder. Når du synkroniserer stopuret til kapsejlads med den
officielle nedtællingstimer for kapsejladsen, advares du med ét
minuts mellemrum, når starten på kapsejladsen nærmer sig. Når
Sejlfunktioner
du kombinerer stopuret til kapsejlads med den virtuelle startlinje,
måler enheden din hastighed, pejling og den resterende tid på
nedtællingstimeren. Enheden bruger disse data til at indikere,
om båden vil krydse startlinjen før, efter eller præcist på
tidspunktet for starten på kapsejladsen.
Startlinje guide
Startlinje guide til sejlads er en visuel fremstilling af de
oplysninger, du har brug for, til at krydse startlinjen på det mest
optimale tidspunkt og ved den mest optimale hastighed.
Når du har angivet startlinjeflagene i styrbords- og bagbordsside
samt målhastighed og -tidspunkt, og efter du har startet stopuret
til kapsejlads, vises en forudsigelseslinje. Forudsigelseslinjen
strækker sig fra din aktuelle position og hen imod startlinjen og
de pejlelinjer, der strækker sig ud fra hvert af flagene.
Slutpunktet og farven på forudsigelseslinjen angiver, hvor båden
vil befinde sig, når timertiden udløber, baseret på den aktuelle
sejlhastighed.
Hvis slutpunktet ligger før startlinjen, er linjen hvid. Det betyder,
at båden skal øge hastigheden for at ramme startlinjen rettidigt.
Hvis slutpunktet ligger efter startlinjen, er linjen rød. Det betyder,
at båden skal sænke hastigheden for at undgå en straf for at
ramme startlinjen, før timertiden udløber.
Hvis slutpunktet ligger på selve startlinjen, er linjen hvid. Det
betyder, at båden bevæger sig med den optimale hastigheden til
at ramme startlinjen, når timertiden udløber.
Startlinje guide-vinduet og stopur til kapsejlads-vinduet bliver
vist på kombinationsskærmbilledet Kapsejlads.
Åbning af Startlinje guide-måleren
Vælg Målere > Startlinje guide.
Sådan angives startlinjen
1 Fra Startlinje guide-måleren skal du vælge MENU >
Startlinje guide > Startlinje.
2 Vælg en funktion:
• For at registrere bagbords- og styrbords startlinje mærker,
når du sejler forbi dem, skal du vælge Ping mærker.
• For at angive mærkerne for startlinjen i bagbords- og
styrbordsside ved at indtaste deres koordinater skal du
vælge Indtast koordinater.
• For at skifte mærkernes position i bagbords- og
styrbordsside, efter du har angivet dem, skal du vælge
Skift mellem bagbord og styrbord Mærker.
Sådan anvendes Startlinje guide
Du kan bruge startlinje guide-funktionen til at hjælpe dig med at
krydse startlinjen ved den mest optimale hastighed under en
kapsejlads.
1 Marker startlinjen (Sådan angives startlinjen, side 23).
2 Fra sejlads menupunktet skal du vælge MENU >
Målhastighed, og vælge målhastigheden, når startlinjen
krydses.
3 Vælg Tidsmål, og angiv det måltidspunkt, hvor startlinjen
skal krydses.
4 Vælg BACK.
5 Start stopuret til kapsejlad (Sådan startes stopuret til
kapsejlads, side 23).
Sådan indstilles afstanden mellem stævnen og GPSantennen
Du kan indtaste afstanden mellem bådens stævn og din GPSantennes position. Det er med til at sikre, at bådens stævn
krydser startlinjen præcis på starttidspunktet.
1 Fra sejlads menupunktet skal du vælge MENU > Startlinje >
GPS stævn offset.
2 Indtast afstanden.
3 Vælg SELECT.
Indstillinger for laylines
For at kunne bruge layline-funktionerne skal du slutte en
vindsensor til plotteren.
I sejladstilstand (Indstilling af fartøjets type, side 2), kan du få
vist laylines på navigationskortet. Laylines er især nyttige ved
kapsejlads.
På navigationskortet skal du vælge MENU > Sejlads >
Laylines.
Skærm: Justerer, hvordan laylines og fartøj vises på kortet og
justerer længden af laylines.
Sejlvinkel: Giver dig mulighed for at vælge, hvordan enheden
beregner laylines. Indstillingen Aktuel beregner laylines vha.
den målte vindvinkel fra vindsensoren. Indstillingen Manuel
beregner laylines vha. manuelt indtastede værdier for vinkel
mod vinden og afdriftsvinkel.
Vnkel mod vind: Giver dig mulighed for at indstille en layline
baseret på sejlvinkel mod vinden.
Afdriftsvinkel: Giver dig mulighed for at indstille en layline
baseret på afdriftssejlvinklen.
Korrekt. tidev.: Korrigerer laylines baseret på tidevandet.
Layline-filter: Filtrerer laylinedata ud fra det tidsinterval, hvor de
blev indtastet. Hvis du vil have en jævnere layline, som
filtrerer nogle af ændringerne i bådens kurs eller den sande
vindvinkel, skal du angive et højere tal. Hvis du vil have
laylines, som viser en højere følsomhed for ændringer i
bådens kurs eller den sande vindvinkel, skal du angive et
lavere tal.
Indstilling af køl offset
Du kan angive en køl offset for at kompensere
overfladeaflæsningen for køldybden, så det bliver muligt at måle
dybden fra bunden af kølen i stedet for fra transducerens
placering. Indtast et positivt tal til køl offset. Du kan indtaste et
negativt tal, så du kan kompensere for et stort fartøj, der kan
trække flere meter vand.
1 Fuldfør en handling baseret på transducerens placering:
• Hvis transduceren er installeret ved vandlinjen À, skal du
måle afstanden fra transducerens placering til bådens køl.
Angiv denne værdi i trin 3 og 4 som et positivt tal.
• Hvis transduceren er installeret i bunden af kølen Á, skal
du måle afstanden fra transduceren til vandlinjen. Angiv
denne værdi i trin 3 og 4 som et negativt tal.
Sådan startes stopuret til kapsejlads
Du kan tilføje stopuret til kapsejlads til overlaynumrene på
mange skærmbilleder (Tilpasning af overlaynumre, side 2).
1 Fra Startlinje guide-måleren skal du vælge Start.
2 Om nødvendigt, kan du vælge Synkroniser for at
synkronisere stopuret med det officielle stopur til kapsejlads.
Sådan stoppes stopuret til kapsejlads
Fra Startlinje guide-måleren skal du vælge Stop.
Sejlfunktioner
23
Udsendelse af radarsignaler
BEMÆRK: Af sikkerhedsmæssige årsager skifter radaren til
standby-tilstand, når den er varmet op. Det giver dig tid til at
kontrollere, at området rundt om radaren er ryddet, før
radartransmissionen starter.
1 Tilslut radaren som beskrevet i radarinstallationsvejledningen
med plotteren slået fra.
Slå
plotteren til.
2
Hvis det er nødvendigt, varmer radaren op, og en nedtælling
alarmerer dig, når radaren er klar.
Vælg
Radar.
3
4 Vælg en radartilstand.
Der vises en nedtællingsmeddelelse, når radaren starter op.
5 Vælg MENU > Send radar.
Sådan indstilles radarområdet
2 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Køl offset.
3 Vælg eller , afhængigt af transducerens placering.
4 Angiv den afstand, der blev målt i trin 1.
Radar
ADVARSEL
Marineradaren udsender mikrobølgeenergi, der kan være
skadelig for mennesker og dyr. Før du starter
radartransmissionen, skal du kontrollere, at området omkring
radaren er ryddet. Radaren udsender en stråle ca. 12° over og
under en linje, der går vandret ud fra radarens midte.
Når radaren sender, må du ikke se direkte på den på tæt hold,
da øjnene er yderst følsomme over for elektromagnetisk energi.
Når du slutter din kompatible plotter til en valgfri Garmin
marineradar, f.eks. en GMR™ 1226 xHD2 radar eller en GMR 24
xHD, kan du få vist yderligere oplysninger om forholdene
omkring båden.
Radaren udsender en lille stråle af mikrobølgeenergi, når den
roterer, i et 360° mønster. Når den udsendte energi rammer et
mål, reflekteres noget af denne energi tilbage til radaren.
Radarvisningstilstande
BEMÆRK: Ikke alle modeller er tilgængelige med alle
radarenheder og alle kortplottere.
Vælg Radar.
Tilstanden Cruising: Der vises et billede i fuld skærm af de
indsamlede radaroplysninger.
Tilstanden Havn: Beregnet til brug i indvande. Denne tilstand
fungerer bedst med radarsignaler på kort distance (2 nm eller
mindre).
Tilstanden Offshore: Beregnet til brug i åbent vand. Denne
tilstand fungerer bedst med radarsignaler på lang distance.
Tilstanden Vagt: Giver dig mulighed for at få radaren i en
tilstand med tidsbestemt sending, hvor du kan konfigurere en
radarudsendelse og standbycyklus for at spare strøm. Du
kan også aktivere en alarmzone i tilstanden Vagt, der
derefter identificerer en sikkerhedszone omkring din båd.
Hvis du skifter fra tilstanden Vagt til en anden tilstand, skifter
radaren til fuldtids udsendelse og deaktiverer alle
alarmzoner.
Tilstanden Radar Overlay: Viser et billede i fuld størrelse af de
indsamlede radaroplysninger øverst i navigationskortet.
Radar overlay viser data baseret på den senest anvendte
radartilstand.
24
Radarsignalets rækkevidde angiver længden af det
impulssignal, der sendes og modtages af radaren. Efterhånden
som rækkevidden stiger, sender radaren længere impulser for at
kunne nå ud til fjerntliggende mål. Tættere mål, især regn og
bølger, afspejler også de længere impulser, som tilføjer støj på
skærmen Radar. Visning af oplysninger om mål med længere
rækkevidde kan også reducere den tilgængelige plads på
skærmen Radar til visning af oplysninger om mål med kortere
rækkevidde.
• Vælg for at mindske området.
• Vælg for at øge området.
Tip til valg af radarrækkevidde
• Bestem, hvilke oplysninger du skal kunne se på
radarskærmbilledet.
Har du f.eks. brug for oplysninger om vejrforholdene i
nærheden eller mål og trafik, eller er du mere bekymret for
vejrforholdene længere væk?
• Vurder de omgivende forhold, som radaren bruges under.
Især i barsk vejr kan radarsignaler med længere rækkevidde
øge støjen på skærmen Radar og gøre det vanskeligere at
se oplysninger om mål med kortere rækkevidde.
Radarsignaler med kortere rækkevidde kan give dig mulighed
for bedre at kunne se oplysninger om objekter i nærheden,
når det regner, hvis indstillingen for regn-clutter er
konfigureret optimalt.
• Vælg den korteste effektive rækkevidde ud fra din
begrundelse for at bruge radaren og de aktuelle omgivende
forhold.
Justering af zoomskalaen på skærmen
Radar
Radarzoomskalaen, også kaldet radarrækkevidde,
repræsenterer afstanden fra din position (midten) til den yderste
ring.
Vælg eller fra et radarskærmbillde.
Hver ring repræsenterer en lige opdeling af zoomskalaen.
Hvis zoomskalaen f.eks. er angivet til 3 miles, repræsenterer
hver ring 1 mile fra midten og ud.
Markering af et waypoint på skærmen Radar
1 Vælg et sted fra et radarskærmbilllede eller Radar Overlay.
2 Vælg Nyt waypoint.
Tilstanden Vagt
Tilstanden Vagt giver dig mulighed for at få radaren i en tilstand
med tidsbestemt sending, hvor du kan konfigurere en
radarudsendelse og standbycyklus for at spare strøm. Du kan
Radar
også aktivere en alarmzone i denne tilstand, som identificerer en
sikkerhedszone rundt om båden og aktiverer en alarm, når et
radarobjekt kommer ind i denne zone. Tilstanden Vagt fungerer
sammen med nogle Garmin GMR radarmodeller.
Aktivering af tidsbestemt sending
Fra skærmen Vagt skal du vælge MENU > Vagtopsætning >
Tidsb. send. > Til.
Indstilling af standby- og sendetider
Før du kan indstille standby- og sendetiderne, skal du aktivere
tidsbestemt sending (Aktivering af tidsbestemt sending, side 25).
For at spare strøm kan du angive radarens standbytid og
sendetid for at implementere periodiske radarsignaludsendelser
ved angivne intervaller.
1 Fra skærmen Vagt skal du vælge MENU > Vagtopsætning.
2 Vælg Standbytid.
3 Angiv tidsintervallet mellem radarsignaludsendelser.
4 Vælg Sendetid.
5 Angiv varigheden af hver radarsignaludsendelse.
Aktivering af en alarmzone
Fra skærmen Vagt skal du vælge MENU > Vagtopsætning >
Vis alarm zone.
Definition af en cirkulær alarmzone
Før du kan definere grænserne for alarmzonen, skal du aktivere
en alarmzoneAktivering af en alarmzone, side 25.
Du kan definere en cirkulær alarmzone, der helt omgiver din
båd.
1 Vælg MENU > Vagtopsætning > Tilpas alarmzone > Flyt
radaralarmzone > Cirkel fra skærmen Vagt.
2 Vælg positionen af den ydre cirkel for alarmzonen.
3 Vælg positionen for alarmzonens indre cirkel for at definere
bredden af alarmzonen.
Definition af en delvis alarmzone
Før du kan definere grænserne for alarmzonen, skal du aktivere
en alarmzoneAktivering af en alarmzone, side 25.
Du kan definere grænserne for en alarmzone, der ikke helt
omgiver din båd.
1 Vælg MENU > Vagtopsætning > Tilpas alarmzone > Flyt
radaralarmzone > Hjørne 1 fra skærmen Vagt.
2 Tryk og træk positionen for alarmzonens ydre hjørne À.
Visning af AIS-fartøjer på skærmen Radar
AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive
transpondersignaler fra andre fartøjer.
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på skærmen
Radar. Hvis en indstilling (undtagen AIS-displayområde)
konfigureres for én radartilstand, anvendes indstillingen også på
alle andre radartilstande. De detaljer og beregnede
kursindstillinger, der er konfigureret for én radartilstand, gælder
for alle andre radartilstande og for Radar Overlay.
1 Fra en radarvisning eller radar-overlay skal du vælge MENU
> Andre fartøjer > Opsætn. af AIS-display.
2 Vælg en funktion:
• For at indikere afstanden fra din position, hvor AIS-fartøjer
bliver vist, skal du vælge AIS Dist. Rk.vd. og vælge en
afstand.
• For at få vist oplysninger om AIS-aktiverede fartøjer skal
du vælge Oplysninger > Vis.
• For at indstille den beregnede tid for kurs for AISaktiverede fartøjer skal du vælge Beregnet kurs og
indtaste tiden.
• Du kan få få vist AIS-fartøjernes stier ved at vælge Stier
og vælge længden på det viste spor vha. en sti.
VRM og EBL
VRM (variable range marker) og EBL (electronic bearing line)
måler afstanden og pejlingen fra din båd til et målobjekt. På
skærmen Radar vises VRM som en cirkel, der er centreret på
din båds nuværende position, og EBL vises som en linje, der
starter ved din båds nuværende position og skærer VRM.
Skæringspunktet er målet for VRM og EBL.
Visning af VRM og EBL
Vælg MENU > Vis VRM/EBL fra et radarskærmbillede.
Justering af VRM og EBL
Før du kan justere VRM og EBL, skal du have dem vist på
radarskærmen (Visning af VRM og EBL, side 25).
Du kan justere diameteren for VRM og vinklen på EBL, der
flytter skæringspunktet for VRM og EBL. VRM og EBL, der er
konfigureret for én tilstand, gælder for alle andre radartilstande.
1 Vælg en ny placering for skæringspunktet for VRM og EBL
fra en radarskærm.
2 Vælg Drop VRM/EBL.
3 Vælg Stop panorering.
Måling af rækkevidde og pejling til et målobjekt
Før du kan justere VRM og EBL, skal du have dem vist på
radarskærmen (Visning af VRM og EBL, side 25).
1 Vælg målplaceringen fra et radarskærmbillede.
2 Vælg Mål distance.
Rækkevidden og pejlingen til målplaceringen vises i
skærmens øverste venstre hjørne.
Radar Overlay
3 Vælg Hjørne 2.
4 Tryk på positionen for alarmzonens indre hjørne Á for at
definere bredden af alarmzonen.
5 Vælg Udført.
Visning af en liste over AIS-trusler
Du kan få vist og tilpasse udseendet af en liste over AIS-trusler
fra en hvilken som helst radarvisning eller Radar Overlay.
Vælg MENU > Andre fartøjer > AIS-liste fra radarvisning
eller Radar Overlay.
Radar
Når du slutter plotteren til en valgfri Garmin marineradar, kan du
bruge overlejrede radaroplysninger på navigationskortet eller på
fiskekortet.
Data vises på radar overlay baseret på den senest anvendte
radartilstand, og alle indstillingskonfigurationer, der gælder for
radar overlay, gælder også for den senest anvendte
radartilstand.
Radar Overlay og justering af kortdata
Ved brug af Radar Overlay justerer plotteren radardata med
kortdata baseret på bådens kurs, der som standard er baseret
på data fra en magnetisk kurssensor, der er tilsluttet ved hjælp
af et netværk af typen NMEA 0183 eller NMEA 2000. Hvis ikke
25
en kurssensor er tilgængelig, bliver bådens kurs baseret på
GPS-sporingsdata.
GPS-sporingsdata angiver den retning, som båden bevæger sig
i, ikke den retning båden peger mod. Hvis båden driver tilbage
eller til siden på grund af strøm eller vind, er Radar Overlay
muligvis ikke justeret korrekt med kortdataene. Denne situation
kan undgås ved at anvende bådens kursdata fra et elektronisk
kompas.
Hvis bådens kurs er baseret på data fra en magnetisk
kurssensor eller en autopilot, kan kursdataene blive
kompromitteret på grund af forkert opsætning, mekanisk
funktionsfejl, magnetisk interferens eller andre faktorer. Hvis
kursdataene bliver kompromitteret, vises Radar Overlay muligvis
ikke korrekt på kortet.
Visning af Radar Overlay
Radar-overlay viser data baseret på den senest anvendte
radartilstand.
Vælg Kort > Radar Overlay.
Radarbilledet vises med orange og overføres til
navigationskortet.
Aktivering og justering af en send-ikke-zone
for radar
Du kan angive et område, hvor radarscanneren ikke sender
signaler.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle radar- og
plottermodeller.
1 Vælg MENU > Radaropsætning > Aktiver Send-ikke-zone
fra et radarskærmbillede.
Send ikke-zonen er angivet af et skyggeområde på
radarskærmen.
2 Vælg Tilpas "send ikke"-zone > Flyt Send-ikke-zone.
3 Vælg Vinkel 1, og vælg den nye placering for den første
vinkel.
4 Vælg Vinkel 2, og vælg den nye placering for den anden
vinkel.
5 Vælg Udført.
Stop udsendelsen af radarsignaler
Vælg MENU > Radar på standby fra en radarskærm.
TIP: Tryk på fra en hvilken som helst skærm for at standse
radartransmissionen.
Optimering af radarvisningen
Du kan justere indstillingerne for radarvisningen af hensyn til
reduceret radar-clutter og forøget nøjagtighed.
BEMÆRK: Du kan optimere radarvisningen for hver
radartilstand.
1 Vælg et radarområde (Sådan indstilles radarområdet,
side 24).
2 Gendan standardværdien for gain-indstillingen (Automatisk
justering af gain på skærmen Radar, side 26).
3 Juster gain-indstillingen manuelt (Manuel justering af gain på
skærmen Radar, side 26).
Radar-gain og clutter
Automatisk justering af gain på skærmen Radar
Den automatiske gain-indstilling for hver radartilstand er
optimeret til den pågældende tilstand og kan variere fra den
automatiske gain-indstilling, der bruges for en anden tilstand.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil den gainindstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, måske
eller måske ikke kunne anvendes for andre radartilstande eller
Radar overlay.
26
BEMÆRK: Ikke alle funktioner og indstillinger er tilgængelige på
alle radar- og plottermodeller.
1 Vælg MENU > Gain fra radarvisning eller Radar Overlay.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Auto lav eller Auto høj for at indstille gain
automatisk, hvis forholdene ændrer sig.
• Vælg Auto fugl for at indstille gain automatisk til at vise
fugle over vandoverfladen.
Manuel justering af gain på skærmen Radar
Du kan manuelt justere gain, så du opnår optimal radarydeevne.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil den gainindstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, måske
eller måske ikke kunne anvendes for andre radartilstande eller
Radar overlay.
1 Vælg MENU > Gain fra radarvisning eller Radar Overlay.
2 Vælg Op for at hæve gain, indtil lyspletter vises på tværs af
skærmen Radar.
Data på skærmen Radar opdateres med få sekunders
mellemrum. Som resultat deraf vises effekten fra den
manuelle justering af gain ikke med det samme. Juster gain
langsomt.
3 Vælg Ned for at sænke gain, indtil pletterne forsvinder.
4 Hvis både, land eller andre mål er inden for området, skal du
vælge Ned for at sænke gain, indtil målene begynder at
blinke.
5 Vælg Op for at hæve gain, indtil bådene, land eller andre mål
vises oplyst på skærmen Radar.
6 Minimer forekomsten af nærliggende, store objekter, hvis det
er nødvendigt.
7 Minimer forekomster af sidesløjfe-ekkoer, hvis det er
nødvendigt.
Minimering af interferens fra nærliggende, store objekter
Nærliggende mål af betydelig størrelse, som f.eks. moler, kan få
et meget klart billede af målet frem på skærmen Radar. Dette
billede kan skjule mindre objekter, der er i nærheden.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil den gainindstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, måske
eller måske ikke kunne anvendes for andre radartilstande eller
Radar overlay.
1 Vælg MENU > Gain fra radarvisning eller Radar Overlay.
2 Vælg Ned for at sænke gain, indtil de mindre mål er klart
synlige på skærmen Radar.
Hvis gain reduceres for at eliminere nærliggende store
objekter, kan interferens få mindre eller mere fjerntliggende
mål til at blinke eller forsvinde fra skærmen Radar.
Minimering af sidesløjfe-interferens på skærmen Radar
Sidesløjfe-interferens kan danne en stribe ud fra et mål i et
halvcirkelformet mønster. Sidesløjfe-effekter kan undgås ved at
reducere gain eller reducere radarrækkevidden.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil den gainindstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, måske
eller måske ikke kunne anvendes for andre radartilstande eller
Radar overlay.
1 Vælg MENU > Gain fra radarvisning eller Radar Overlay.
2 Vælg Ned for at sænke gain, indtil det halvcirkelformede,
stribede mønster forsvinder fra skærmen Radar.
Hvis gain reduceres for at eliminere sidesløjfe-interferens,
kan mindre eller mere fjerntliggende mål begynde at blinke
eller forsvinde fra skærmen Radar.
Automatisk justering af hav-clutter på skærmen Radar
Du kan indstille plotteren til automatisk justering af cluttervisning der er forårsaget af skiftende havforhold.
Radar
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil den havclutter-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand,
måske eller måske ikke kunne anvendes for andre
radartilstande eller radar-overlay.
BEMÆRK: Ikke alle funktioner og indstillinger er tilgængelige på
alle radar- og plottermodeller.
1 Vælg MENU > Støjundertrykkelse > Sø-clutter fra et
radarskærmbillede eller Radar Overlay.
2 Vælg Forudindstill. eller Automatisk.
3 Vælg en indstilling, der afspejler de aktuelle havforhold.
Ved brug af en kompatibel radarmodel, justerer plotteren
automatisk hav-clutter ifølge havforholdene.
Manuel justering af hav-clutter på skærmen Radar
Du kan justere clutterens forekomst, så den passer til
omskiftelige havforhold. Hav-clutter-indstillingen påvirker
forekomsten af nærliggende clutter og mål mere, end det
påvirker forekomsten af fjerntliggende clutter og mål. En højere
hav-clutter-indstilling reducerer forekomsten af clutter, der
skyldes nærliggende bølger, men den kan også reducere eller
eliminere forekomsten af nærliggende mål.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil den havclutter-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand,
måske eller måske ikke kunne anvendes for andre
radartilstande eller radar-overlay.
1 Vælg MENU > Støjundertrykkelse > Sø-clutter fra et
radarskærmbillede eller Radar Overlay.
2 Vælg Op eller Ned for at mindske eller øge forekomsten af
hav-clutter, indtil andre mål er klart synlige på
radarskærmbilledet.
Clutter, der skyldes havforhold, kan stadig være synligt.
Justering af regn-clutter på skærmen Radar
Du kan justere forekomsten af clutter, der skyldes regn.
Reduktion i radarområdet kan også minimere støj fra regn
(Justering af zoomskalaen på skærmen Radar, side 24).
Regn-clutter-indstillingen påvirker forekomsten af nærliggende
regn-clutter og mål mere, end det påvirker forekomsten af
fjerntliggende regn-clutter og mål. En højere regn-clutterindstilling reducerer forekomsten af clutter, der skyldes regn i
nærheden, men den kan også reducere eller eliminere visningen
af nærliggende mål.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar vil de regn-clutterindstillinger, der er konfigureret til brug i én radartilstand, måske
eller måske ikke kunne anvendes for andre radartilstande eller
radar-overlay.
1 Vælg MENU > Støjundertrykkelse > Regn-clutter fra et
radarskærmbillede.
2 Vælg Op eller Ned for at mindske eller øge forekomsten af
nærliggende regn-clutter, indtil andre mål er klart synlige på
radarskærmbilledet.
Clutter, der skyldes regn, kan stadig være synligt.
Reduktion af krydstale-clutter på skærmen Radar
Du kan reducere tilstedeværelsen af clutter, der forårsages af
interferens fra en anden radarkilde i nærheden, når indstillingen
Krydstaleundertrykkelse er aktiveret.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil den indstilling
for krydstaleundertrykkelse, der er konfigureret til brug i én
radartilstand, måske eller måske ikke kunne anvendes for andre
radartilstande eller Radar overlay.
Vælg MENU > Støjundertrykkelse > Krydstale u.tr. fra
radarskærm eller radar-overlay.
Ekkospor
Ekkospor-funktionen giver dig mulighed for at følge fartøjs
bevægelser på radarskærmen. Du kan ændre det tidsrum, hvor
sporet vises.
Radar
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil de indstillinger,
der er konfigureret til brug i én radartilstand, måske eller måske
ikke kunne anvendes for andre radartilstande eller radaroverlay.
BEMÆRK: Ikke alle funktioner og indstillinger er tilgængelige på
alle radar- og plottermodeller.
Aktivering af ekkospor
Vælg MENU > Radaropsætning > Ekkospor > Skærm fra
et radarskærmbillede.
Justering af længden på ekkospor
1 Vælg fra en radarskærm eller radaroverlay MENU >
Radaropsætning > Ekkospor > Tid.
2 Vælg sporets længde.
Rydde ekkospor
Du kan fjerne ekkosporene fra radarskærmen for at gøre
skærmen mindre rodet.
Vælg MENU > Radaropsætning > Ekkospor > Ryd spor fra
en radarskærm eller radar-overlay.
Indstillinger for radarvisning
Vælg MENU > Radaropsætning fra en hvilken som helst
radarvisning eller Radar Overlay.
Retning: Indstiller radardisplayets perspektiv.
Retningsindstillingen gælder for alle radartilstande. Denne
indstilling gælder ikke for Radar Overlay.
Udseende: Indstiller farveskema, hastighed fremad og
navigationskortets udseende.
Stævn på båd: Kompenserer for den fysiske placering af
radarscanneren på en båd, hvis radarscanneren ikke er
justeret med forstavn-hæk-aksen.
Indstillinger for radarvisning
Vælg MENU > Radaropsætning > Udseende fra en
radarskærm.
BEMÆRK: Disse indstillinger er ikke gældende for radaroverlay.
Baggr.farve: Indstiller farven for baggrunden.
Forgrundsfarve: Indstiller farveskalaen for radarresultater.
Hastighed fremad: Ændrer automatisk din nuværende position
ned mod bunden af skærmen når din hastighed øges. Indtast
din tophastighed for at få det bedste resultat.
Kurslinje: Du kan se en udvidelse fra bådens bov i sejlretningen
på radarskærmbilledet.
Områderinge: Viser områderinge, der kan hjælpe dig med at
visualisere afstande på skærmen Radar.
Pejlering: Viser en pejling i forhold til din kurs eller baseret på
en nordreference for at hjælpe dig med at bestemme
pejlingen til et objekt, der vises på radarskærmbilledet.
Nav.linjer: Viser den kurs, du har angivet, ved hjælp af Lav rute
til, Auto guidning eller Gå til.
Waypoints: Viser waypoints på radarskærmbilledet.
Forskydning på bådens stævn
Forskydning på bådens stævn kompenserer for den fysiske
placering af radarscanneren på en båd, hvis radarscanneren
ikke er justeret med forstavn-hæk-aksen.
Måling af den potentielle forskydning på bådens stævn
Forskydning på bådens stævn kompenserer for den fysiske
placering af radarscanneren på en båd, hvis radarscanneren
ikke er justeret med forstavn-hæk-aksen.
1 Brug et magnetisk kompas til at lave en optisk pejling på et
stationært mål inden for synlig rækkevidde.
2 Mål målpejlingen på radaren.
3 Hvis pejlingsafvigelsen er mere end +/- 1°, skal du indstille
forskydningen på bådens stævn.
27
Indstilling af forskydning på bådens stævn
Før du kan indstille forskydningen på bådens stævn, skal du
måle forskydningen på bådens stævn.
Indstillingen af forskydning på bådens stævn, der er konfigureret
til brug i én radartilstand, gælder for alle andre radartilstande og
Radar Overlay.
1 Vælg MENU > Radaropsætning > Installation > Stævn på
båd fra en radarskærm eller radar-overlay.
2 Vælg Op eller Ned nede for at justere forskydningen.
Oplysninger om målere og almanak
Målere leverer diverse oplysninger om trip, motor, omgivelser og
vind og er tilgængelige på alle kortplottermodeller. Tal-, kompasog tripmålere er tilgængelige på alle kortplottere. Vind- og
omgivelsesmålere kræver gyldige vinddata fra netværket NMEA
0183 eller NMEA 2000. Motormålere kræver tilslutning til
netværket NMEA 2000, så disse er ikke tilgængelige på alle
kortplottermodeller.
Kortplotteren leverer også almanakoplysninger om tidevand,
strøm, sol og måne såsom op- og nedgangssider.
Visning af målere
1 Vælg Målere.
2 Vælg en måler.
3 Vælg eller for at se en anden målerside.
Tilpasning af målerne
Du kan ændre målersidernes layout, visningen af målerne og de
data, der findes i hver måler.
1 Åbn en målerside.
2 Vælg MENU > Rediger målesider.
3 Vælg en funktion:
• Du kan ændre de data, der vises i en måler, ved at vælge
måleren.
• Du kan ændre målernes layout på siden ved at vælge
Skift layout.
• Du kan føje en side til dette sæt af målersider ved at
vælge Tilføj side.
• Du kan ændre placeringen af denne side i sættet af
målersider ved at vælge Flyt side til venstre eller Flyt
side til højre.
• Du kan gendanne den oprindelige visning af denne side
ved at vælge Gendan standardvisningen.
Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmålere
Du kan konfigurere de øvre og nedre grænser samt området for
den ønskede standarddrift for en måler.
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle målere.
1 Fra et relevant målerskærmbillede skal du vælge MENU >
Måleropsætning > Indstil målergrænser.
2 Vælg en måler, du vil tilpasse.
3 Vælg Målergrænser > Brugerdefineret > Rediger grænser.
4 Vælg en funktion:
• Indstil minimumsværdien for standarddriftsområdet ved at
vælge Arbejdsminimum.
• Indstil maksimumværdien for standarddriftsområdet ved at
vælge Arbejdsmaksimum.
• Du kan angive den nedre grænse for måleren til en værdi,
der ligger under det nominelle minimum ved at vælge
Skalaminimum.
• Du kan angive den øvre grænse for måleren til en værdi,
der ligger over det nominelle maksimum ved at vælge
Skalamaksimum.
28
5 Angiv grænseværdien.
6 Gentag trin 4 og 5 for at indstille flere målergrænser.
Visning af kompasset
Du kan få vist oplysninger om din pejling, kurs og rute ved brug
af kompasset.
Vælg Målere > Kompas.
Visning af turmålere
Turmålere viser oplysninger om triptæller, hastighed, tid og
brændstof for din aktuelle tur.
Vælg Målere > Trip.
Nulstilling af turmålere
1 Vælg Målere > Trip > MENU.
2 Vælg en funktion:
• Du kan nulstille alle udlæsninger fra det aktuelle trip ved at
vælge Nulstil triptæller.
• Du kan nulstille den maksimale fartudlæsning ved at
vælge Nulst. maks.hastighed.
• Du kan nulstille afstandsmåleren ved at vælge Nulstil
kilometertæller.
• Du kan nulstille alle udlæsninger ved at vælge Nulstil alt.
Visning af motor- og brændstofmålere
Før du kan få vist motor- og brændstofmålere, skal du have
oprettet tilslutning til et NMEA 2000 netværk, der er i stand til at
registrere motor- og brændstofdata. Se
installationinstruktionerne for at få yderligere oplysninger.
Vælg Målere > Motor.
Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmålere
Du kan konfigurere de øvre og nedre grænser samt området for
den ønskede standarddrift for en måler.
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle målere.
1 Fra et relevant målerskærmbillede skal du vælge MENU >
Måleropsætning > Indstil målergrænser.
2 Vælg en måler, du vil tilpasse.
3 Vælg Målergrænser > Brugerdefineret > Rediger grænser.
4 Vælg en funktion:
• Indstil minimumsværdien for standarddriftsområdet ved at
vælge Arbejdsminimum.
• Indstil maksimumværdien for standarddriftsområdet ved at
vælge Arbejdsmaksimum.
• Du kan angive den nedre grænse for måleren til en værdi,
der ligger under det nominelle minimum ved at vælge
Skalaminimum.
• Du kan angive den øvre grænse for måleren til en værdi,
der ligger over det nominelle maksimum ved at vælge
Skalamaksimum.
Angiv
grænseværdien.
5
6 Gentag trin 4 og 5 for at indstille flere målergrænser.
Aktivering af statusalarmer for motormålere
Du kan lade kortplotteren vise statusalarmer for motormålere.
På skærmen Motormålere skal du vælge MENU >
Måleropsætning > Statusalarmer > Til.
Når en motoralarm udløses, vises der en alarmmeddelelse for
målerstatus, og måleren bliver muligvis rød afhængigt af
alarmtypen.
Aktivering af visse statusalarmer for motormåler
1 På skærmen Motormålere skal du vælge MENU >
Måleropsætning > Statusalarmer > Brugerdefineret.
Oplysninger om målere og almanak
2 Vælg en eller flere motormåleralarmer, som du vil slå til eller
2 Angiv den resterende mængde brændstof, der udløser
Valg af antallet af motorer, der vises i målere
Visning af vindmålere
fra.
Du kan få vist oplysninger for op til fire motorer.
1 På skærmen Motormålere skal du vælge MENU >
Måleropsætning > Motorvalg > Antal motorer.
Vælg
en funktion:
2
• Vælg antallet af motorer.
• Vælg Automatisk konfiguration for automatisk at
registrere antallet af motorer.
Tilpasning af motorer, der vises i målere
Før du kan tilpasse, hvordan motorerne vises i målerne, skal du
manuelt vælge antallet af motorer (Valg af antallet af motorer,
der vises i målere, side 29).
1 På skærmen Motormålere skal du vælge MENU >
Måleropsætning > Motorvalg > Rediger motorer.
Vælg
Første motor.
2
3 Vælg den motor, der skal vises i den første måler.
4 Gentag for de tilbageværende motorer.
Konfiguration af brændstofmålervisning
Før du kan konfigurere og få vist brændstofniveauerne, skal der
være sluttet en kompatibel motor, brændstofflowsensor eller
tankniveausensor til NMEA 2000 netværket.
Du kan få vist den samlede mængde brændstof om bord som
enten en numerisk visning, der indikerer den samlede
mængende brændstof, eller som en frafisk visning, der viser
niveauet i hver tank.
1 Vælg Målere > Motor > MENU > Måleropsætning >
Brændstofvisning.
2 Vælg en funktion:
• Du kan få vist den samlede mængde brændstof i alle
tanke ved at vælge Brug ttl brst ombord.
• Du kan få vist mængden af brændstof i hver tank ved at
vælge Brug brndstoftankniv..
Indstilling af brændstofkapacitet for fartøjet
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Brændstofkapacitet.
2 Indtast den samlede kombinerede kapacitet for
brændstoftankene.
Synkronisering af brændstofdata med faktisk
mængde brændstof i fartøjet
Du kan synkronisere brændstofniveauerne i plotteren med den
faktiske mængde brændstof i fartøjet, når du tanker fartøjet op.
1 Vælg Målere > Motor > MENU.
2 Vælg en funktion:
• Når du har påfyldt alle fartøjets brændstoftanke, skal du
vælge Fyld alle tanke. Brændstofniveauet bliver nulstillet
til den maksimale kapacitet.
• Når du har tanket mindre end en hel tank brændstof, skal
du vælge Kom brændstof på båden, og indtaste den
påfyldte mængde.
• Du kan angive den samlede mængde brændstof i fartøjets
tanke ved at vælge Indstil tot. brændstof omb. og
indtaste den samlede mængde brændstof i tankene.
Indstilling af brændstofalarmen
Før du kan indstille en brændstofniveaualarm, skal være sluttet
en brændstofflow-sensor til NMEA 2000 netværket.
Du kan indstille en alarm til at udløses, når den totale mængde
brændstof ombord når det niveau, du angiver.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > Brændstof >
Brændstofalarm > Til.
Oplysninger om målere og almanak
alarmen.
Før du kan få vist vindoplysninger, skal du slutte en vindmåler til
kortplotteren.
Vælg Målere > Vind.
Konfiguration af sejladsvindmåleren
Du kan konfigurere sejladsvindmåleren til at vise sand eller
relativ vindhastighed og -vinkel.
1 Fra vindmåleren vælger du MENU > Sejladsvindmåler.
2 Vælg en funktion:
• For at få vist sand eller relativ vindvinkel skal du vælge
Nål og vælge en funktion.
• For at få vist sand eller relativ vindhastighed skal du
vælge Vindhastighed og vælge en funktion.
Konfiguration af hastighedskilde
Du kan angive, om fartøjets hastighedsdata som vist på måleren
og anvendt til vindberegninger skal være baseret på
vandhastigheden eller GPS-hastigheden.
1 Fra vindmåleren vælger du MENU > Kompasmåler >
Hastigh.visning.
2 Vælg en funktion:
• Du kan beregne fartøjets hastighed på baggrund af
dataene fra vandhastighedssensoren ved at vælge Fart
gn vand.
• Du kan beregne fartøjets hastighed på baggrund af GPSdata ved at vælge GPS-fart.
Konfiguration af vindmålerens kilde til kurs
Du kan angive den kilde til kurs, der skal vises på vindmåleren.
Magnetisk kurs er de kursdata, der modtages fra en kurssensor,
og GPS-kursdata beregnes af din plotter-GPS (kurs over
grunden).
1 Fra vindmåleren vælger du MENU > Kompasmåler > Kilde
til kurs.
2 Vælg GPS-kurs eller Magnetisk.
BEMÆRK: Når fartøjet bevæger sig ved lav hastighed eller
ligger stille, er den magnetiske kompaskilde mere nøjagtig
end GPS-kilden.
Tilpasning af vindmåleren til sejlads tæt ved vinden
Du kan angive området for vindmåleren både ved sejlads på
kryds og læns.
1 Fra vindmåleren vælger du MENU > Kompasmåler > Angiv
målertyp > Sejlads tæt ved vinden.
Vælg
en funktion:
2
• Angiv de maksimum og minimum værdier, der skal vises
på vindmåleren, når der sejles mod vinden, ved at vælge
Skift skala for modvind og indstille vinklerne.
• Angiv de maksimum og minimum værdier, der skal vises
på vindmåleren når der sejles med vinden, ved at vælge
Skift skala for medvind og indstille vinklerne.
• Du kan få vist sand eller relativ vind ved at vælge Vind og
vælge en funktion.
Visning af omgivelsesmålere
Vælg Målere > Omgivelser.
Justering af vindmåleren
Du kan angive justering af vindmåleren på omgivelsesmålerne.
1 Vælg Målere > Omgivelser > MENU > Justering.
29
2 Vælg en funktion:
• Du kan konfigurere den øverste del af en vindmåler til
kursen nord op ved at vælge Nord op.
• Du kan rotere måleren, således at den retning, du
bevæger dig i, befinder sig øverst, ved at vælge Kurs op.
Konfiguration af omgivelsesmålerens kilde til kurs
Du kan angive den kilde til kurs, der skal vises på miljømåleren.
Magnetisk kurs er de kursdata, der modtages fra en kurssensor,
og GPS-kursdata beregnes af din plotter-GPS (kurs over
grunden).
1 Vælg Målere > Omgivelser > MENU > Kilde til kurs.
2 Vælg GPS-kurs eller Magnetisk.
Indstilling af barometerreferencetid
Du kan angive den referencetid, der skal bruges til at beregne
barometertendensen. Tendensen angives i barometerfeltet.
1 Vælg Målere > Omgivelser > MENU > Trykreferencetid.
2 Vælg en funktion.
Oplysninger om tidevand, strømforhold og
himmellegemer
Oplysninger om tidevandsstation
Du kan få vist oplysninger om en tidevandsstation for en
bestemt dato og et bestemt tidspunkt, inklusive højden på
tidevandet og tidspunktet for næste høj- og lavvande. Som
standard viser plotteren oplysninger for den senest viste
tidevandsstation og for den aktuelle dato og det aktuelle
tidspunkt.
Vælg Navigationsoplysninger > Tidevand og strømforh. >
Tidevand.
Oplysninger om strømforholdsstation
BEMÆRK: Oplysninger om strømforholdsstationer er
tilgængelige sammen med visse detaljerede kort.
Du kan få vist oplysninger om en strømforholdsstation for en
specifik dato og et specifikt klokkeslæt, herunder den aktuelle
hastighed og det aktuelle strømniveau. Som standard viser
plotteren strømoplysninger for den senest viste
strømforholdsstation og for den aktuelle dato og det aktuelle
tidspunkt.
Vælg Navigationsoplysninger > Tidevand og strømforh. >
Strøm.
Oplysninger om himmellegemer
Du kan få vist oplysninger om solopgang, solnedgang,
måneopgang, månenedgang, månefaser og den omtrentlige
position for solen og månen på himlen. Skærmens midte
repræsenterer himlen over det aktuelle sted, og de yderste ringe
repræsenterer horisonten. Som standard viser plotteren
oplysninger om himmellegemer for den aktuelle dato og det
aktuelle tidspunkt.
Vælg Navigationsoplysninger > Tidevand og strømforh. >
Himmel.
Visning af tidevandsstation, strømstation eller
oplysninger om himmellegemer for en anden dato
1 Vælg Navigationsoplysninger > Tidevand og strømforh..
2 Vælg Tidevand, Strøm eller Himmel.
3 Vælg en funktion.
• Du kan få vist oplysninger for en anden dato ved at vælge
Skift dato > Manuel, og indtast en dato.
• Du kan få vist oplysninger for i dag ved at vælge Skift
dato > Aktuel.
• Hvis funktionen til visning af oplysninger for dagen efter
den viste dato, skal du vælge Næste dag.
30
• Hvis funktionen til visning af oplysninger for dagen før den
viste dato, skal du vælge Forrige dag.
Visning af oplysninger for en anden tidevands- eller
strømstation
1 Vælg Navigationsoplysninger > Tidevand og strømforh..
2 Vælg Tidevand eller Strøm.
3 Vælg Tætteste station.
4 Vælg en station.
Visning af almanakoplysninger fra navigationskort
1 På et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge en position.
2 Vælg Information.
3 Vælg Tidevand, Strøm eller Himmel.
Digitalt selektivt opkald
Tilsluttet plotter og VHF-radiofunktionalitet
Hvis du har en NMEA 0183 VHF-radio eller en NMEA 2000
VHF-radio tilsluttet din plotter, er disse funktioner aktiverede.
• Plotteren kan overføre din GPS-position til din radio. Hvis din
radio er kompatibel, overføres GPS-positionsoplysningerne
sammen med DSC-opkald.
• Plotteren kan modtage DSC-nødopkald og
positionsoplysninger fra radioen.
• Plotteren kan spore positionen for fartøjer, der udsender
positionsrapporter.
Hvis du har en Garmin NMEA 2000 VHF-radio tilsluttet
plotteren, er disse funktioner også aktiverede.
• Plotteren giver dig mulighed for hurtigt at konfigurere og
sende oplysninger om individuelle rutineopkald til din Garmin
VHF-radio.
• Når du iværksætter et mand over bord-nødopkald fra din
radio, viser plotteren skærmen for mand over bord og beder
dig navigere til mand over bord-punktet.
• Når du iværksætter et mand over bord-nødopkald fra
plotteren, viser radioen nødopkaldssiden for at iværksætte et
mand over bord-nødopkald.
Aktivering af DSC
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer > DSC.
DSC-liste
DSC-listen er en log over de seneste DSC-opkald og øvrige
DSC-kontakter, du har indtastet. DSC-listen kan indeholde op til
100 poster. DSC-listen viser de seneste opkald fra en båd. Hvis
der modtages et andet opkald fra samme båd, erstatter det det
første opkald i opkaldslisten.
Visning af DSC-listen
Før du kan få vist DSC-listen, skal plotteren være tilsluttet en
VHF-radio, der understøtter DSC.
Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
Tilføjelse af en DSC-kontakt
Du kan tilføje et fartøj til din DSC-liste. Du kan foretage opkald til
en DSC-kontakt fra plotteren.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSC-liste
> Tilføj kontakt.
2 Angiv fartøjets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
3 Angiv navnet på fartøjet.
Digitalt selektivt opkald
Indgående nødopkald
Hvis din kompatible plotter og VHF-radio er tilsluttet via NMEA
0183 eller NMEA 2000, advarer din plotter dig, når din VHFradio modtager et DSC-nødopkald. Hvis der er blevet sendt
positionsoplysninger sammen med nødopkaldet, vil disse
oplysninger også være tilgængelige og optages sammen med
opkaldet.
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs
position på navigationskortet på det tidspunkt, hvor DSCnødopkaldet blev sendt.
Navigering til et fartøj i nød
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs
position på navigationskortet, når et DSC-nødopkald sendes.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg Gå til eller Lav rute til.
Mand over bord-nødopkald iværksat fra en VHF-radio
Når din plotter er tilsluttet en kompatibel VHF-radio med NMEA
2000, og du iværksætter et mand over bord-DSC-nødopkald fra
radioen, viser plotteren skærmen for mand over bord og beder
dig navigere til mand over bord-punktet. Hvis du har et
kompatibelt autopilotsystem tilsluttet netværket, vil plotteren
bede dig om at iværksætte et Williamson's turn i forhold til mand
over bord-punktet.
Hvis du annullerer mand over bord-nødopkaldet på radioen, vil
plotteren ikke længere give dig besked om at aktivere navigation
til mand over bord-positionen.
Mand over bord-og SOS-nødopkald iværksat fra
plotteren
Når din plotter er tilsluttet en Garmin NMEA 2000 kompatibel
radio, og du markerer en SOS- eller en mand over bord-position,
viser radioen siden Nødopkald, så du hurtigt kan iværksætte et
nødopkald.
Der findes oplysninger om foretagelse af nødopkald fra din radio
i brugervejledningen til din VHF-radio. Der findes yderligere
oplysninger om markering af en MOB- eller SOS-position under
(Markering og start af navigation til en MOB-position, side 11).
Positionssporing
Når du slutter plotteren til en VHF-radio ved hjælp af NMEA
0183, kan du spore fartøjer, der sender positionsrapporter.
Denne funktion er også tilgængelig på NMEA 2000, forudsat at
fartøjet sender de korrekte PGN-data (PGN 129808, DSCopkaldsoplysninger).
Hvert enkelt positionsrapportopkald, der modtages, logges på
DSC-listen (DSC-liste, side 30).
Visning af en positionsrapport
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg en funktion:
• Vælg for at skifte til positionsrapportoplysninger.
• Skift til et navigationskort, der markerer positionen, ved at
vælge .
• Skift til et navigationskort, der markerer positionen, ved at
vælge Næste side.
• Hvis du vil vise positionsrapportoplysninger, skal du vælge
Forrige side.
Digitalt selektivt opkald
Navigering til et sporet fartøj
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSC-
liste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg Gå til eller Lav rute til.
Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet
fartøj
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Nyt waypoint.
Redigering af oplysninger i en positionsrapport
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Rediger.
• Indtast navnet på fartøjet ved at vælge Navn.
• Vælg et nyt symbol ved at vælge Symbol, hvis det er
tilgængeligt.
• Indtast en kommentar ved at vælge Kommentar.
• Du kan få vist en stilinje for fartøjet, hvis din radio sporer
fartøjets position, ved at vælge Sti.
• Vælg en farve til stilinjen ved at vælge Stilinje.
Sletning af et positionsrapportopkald
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Rediger > Ryd rapport.
Visning af fartøjsstier på navigationskortet
Du kan se stier for alle sporede fartøjer på visse kort. Som
standard viser en sort linje, som indikerer fartøjets rute, en sort
prik for hver tidligere rapporteret position for et sporet fartøj,
mens et blåt flag indikerer den sidst rapporterede position for
fartøjet.
1 Vælg MENU > Andre fartøjer > DSC-spor fra kort- eller 3Dkortvisning.
2 Tryk på antallet af timer for at få vist sporede fartøjer på
kortet.
Hvis du f.eks. vælger 4 timer, vises alle stipunkter, der er
mindre end fire timer gamle, for alle sporede fartøjer.
Individuelle rutineopkald
Når du slutter plotteren til en Garmin VHF-radio kan du bruge
plottergrænsefladen til at konfigurere et individuelt rutineopkald.
Når du konfigurerer et individuelt rutineopkald fra din plotter, kan
du vælge den DSC-kanal, som du vil kommunikere på. Radioen
sender denne forespørgsel sammen med dit opkald.
Valg af en DSC-kanal
BEMÆRK: Udvalget af DSC-kanaler er begrænset til de
kanaler, der er tilgængelige på alle frekvensbånd.
Standardkanalen er 72. Hvis du vælger en anden kanal,
anvender plotteren denne kanal til efterfølgende opkald, indtil du
ringer ved brug af en anden kanal.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
2 Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.
3 Vælg Opkald med radio > Kanal.
4 Vælg en tilgængelig kanal.
31
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald
BEMÆRK: Når du iværksætter et opkald fra plotteren, modtager
radioen ikke oplysninger om opkaldet, hvis ikke radioen er kodet
med et MMSI-nummer.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.
Vælg
et fartøj eller en station, du vil ringe til.
2
3 Vælg Opkald med radio.
4 Vælg evt. Kanal, og vælg en ny kanal.
5 Vælg Send.
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.
6 På Garmin VHF-radioen skal du vælge Opkald.
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et
AIS-mål
1 Vælg et AIS-mål fra en kort- eller 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib > Opkald med radio.
3 Vælg evt. Kanal, og vælg en ny kanal.
4 Vælg Send.
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.
5 På Garmin VHF-radioen skal du vælge Opkald.
Medieafspiller
BEMÆRK: Mediefunktionen er ikke kompatibel med alle
plottermodeller.
Hvis du har et FUSION-Link™ kompatibelt stereoanlæg tilsluttet
til NMEA 2000 netværket, kan du betjene stereoanlægget ved
hjælp af plotteren. Plotteren bør automatisk registrere
medieafspilleren, når den tilsluttes første gang.
Du kan afspille medie fra kilder, som er tilsluttet
medieafspilleren, og kilder, som er tilsluttet NMEA 2000
netværket. Din plotter og iPod kan tilsluttes ved hjælp af et
FUSION-Link kompatibelt stereoanlæg.
®
Sådan åbner du medieafspilleren
Før du kan åbne medieafspilleren, skal du tilslutte en kompatibel
enhed til plotteren.
Vælg Medier.
Ikoner
BEMÆRK: Ikke alle enheder har disse ikoner.
Ikon
Beskrivelse
Gemmer eller sletter en kanal som forudindstilling
Gentager alle sange
Gentager én sang
Scanner efter stationer
Søger stationer eller springer sange over
Blander
Valg af mediekilde
Når du har flere medieenheder tilsluttet et netværk, f.eks. NMEA
2000 netværket, kan du vælge den mediekilde, du gerne vil
styre fra din plotter.
BEMÆRK: Du kan kun afspille medier fra kilder, der er tilsluttet
denne enhed.
BEMÆRK: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle
mediekilder.
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Kilde.
32
BEMÆRK: Kildemenuen vises kun for enheder, der
understøtter flere mediekilder.
2 Vælg en kilde.
Sådan tilslutter du en Bluetooth trådløs enhed til
medieafspilleren
®
Du kan oprette trådløs forbindelse fra en Bluetooth enhed til en
kompatibel medieafspiller.
1 Placer Bluetooth enheden inden for 10 m (33 ft.) i forhold til
medieafspilleren.
2 I skærmbilledet Medier vælger du BT enheder eller
Bluetooth-enheder.
3 Aktiver tilstanden Kan findes på Bluetooth enheden.
Der vises en liste over enheder.
4 Vælg medieafspilleren i indstillingerne på din Bluetooth
enhed.
Afspilning af musik
Sådan finder du musik
1 I skærmbilledet Medier vælger du Gennemse eller MENU >
Gennemse.
2 Vælg Vælg eller vælg en indstilling.
Sådan aktiverer du alfabetisk søgning
Du kan aktivere alfabetisk søgning, så du kan finde en sang
eller et album i en lang liste.
I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Installation >
Alpha-søgning.
Sådan indstiller du sange til gentagelse
1 Mens du afspiller en sang vælger du MENU > Gentag.
2 Hvis det kræves, vælger du Enkelt.
Sådan indstiller du alle sange til Gentag
I medieskærmbilledet skal du vælge MENU > Gentag > Alle.
Sådan indstiller du sange til Bland
1 I medieskærmbilledet skal du vælge MENU > Bland.
2 Vælg om nødvendigt en indstilling.
Sådan lytter du til radio
Sådan gemmer du en kanal som forudindstilling
Du kan gemme op til 15 AM-stationer og 15 FM-stationer som
forudindstillinger.
1 På siden AM, FM eller VHF justerer du enheden ind på en
kanal.
2 Vælg MENU > Forudindstill. > Tilføj aktuel kanal.
Sådan fjerner du en forudindstillet kanal
1 Juster enheden ind på en kanal.
2 Vælg MENU > Forudindstill. > Fjern aktuel kanal.
Sådan skiftes tuningstilstand
Du kan ændre måden, hvorpå du vælger en station for nogle
medietyper, f.eks. FM- eller AM-radio.
BEMÆRK: Ikke alle tuningstilstande er tilgængelige for alle
mediekilder.
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Tuningtilstand.
2 Vælg en funktion.
3 Hvis det kræves, kan du vælge Vælg.
Sådan indstiller du tunerregion
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Installation >
Tunerregion.
2 Vælg en funktion.
Medieafspiller
Sådan åbner du MTP-kilden
Før du kan åbne MTP-kilden, skal du tilslutte din MTP-enhed til
en kompatibel medieenhed.
Du kan få adgang til musik på din MTP-enhed (Media Transfer
Protocol), f.eks. en Android™ enhed. Du kan også oplade din
telefon eller medieafspiller, mens den er tilsluttet og afspiller
musik.
1 Tilslut din MTP-kilde via USB, f.eks. stereoanlægget, det
eksterne USB-stik eller en ekstern dock.
2 I skærmbilledet medier vælger du MENU > Kilde > MTP.
Justering af lydstyrken
Aktivering og deaktivering af zoner
Hvis du har opdelt fartøjets højttalere i zoner, kan du aktivere
ønskede zoner og deaktivere andre.
1 I medieskærmbilledet vælger du MENU > Audio niveau >
Aktiver/deaktiver zoner.
2 Vælg en zone.
Slå lyd fra for medie
1 I skærmbilledet Medier skal du vælge .
2 Hvis det kræves, kan du vælge Vælg.
Scanning efter VHF-kanaler
Før du kan scanne VHF-kanaler, skal du indstille kilden til VHF.
Du kan overvåge aktivitet på VHF-kanaler, der er gemt som
forudindstillinger, og automatisk skifte til en aktiv kanal.
Fra VHF-medieskærmen skal du vælge MENU > Scan.
Justering af VHF-squelch
BEMÆRK: Din medieafspiller skal understøtte VHF-radio for at
anvende denne funktion.
1 Fra siden VHF-kilde vælger du MENU > Squelch.
2 Brug bjælken til at justere VHF-squelch.
Radio
Hvis du gerne vil lytte til AM- eller FM-radio, skal du have en
passende AM/FM-antenne til maritimt brug, der er korrekt
tilsluttet til stereoanlægget, og sørge for, at den er inden for
rækkevidden af en radiostation. Se installationsvejledningen til
stereoanlægget for instruktioner om tilslutning af en AM/FMantenne.
Hvis du vil lytte til SiriusXM radio, skal du have det rette udstyr
og de relevante abonnementer SiriusXM Satellitradio, side 34.
Se installationsvejledningen til stereoanlægget for instruktioner
om tilslutning af en SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
Hvis du vil lytte til DAB-stationer, skal du have det relevante
udstyrDAB-afspilning, side 33. Du kan finde instruktioner for
tilslutning af en DAB-adapter og antenne i de
installationsinstruktioner, der fulgte med adapteren og antennen.
®
Sådan indstiller du tunerregion
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Installation >
Tunerregion.
2 Vælg en funktion.
Ændring af radiostation
1 På medieskærmbilledet skal du vælge en relevant kilde,
for at stille ind på en station.
Sådan skiftes tuningstilstand
Du kan ændre måden, hvorpå du vælger en station for nogle
medietyper, f.eks. FM- eller AM-radio.
Medieafspiller
Forudindstillinger
Du kan gemme dine foretrukne AM- og FM-stationer som
forudindstillinger for nem adgang.
Du kan gemme dine foretrukne SiriusXM kanaler, hvis du er
tilsluttet en valgfri SiriusXM tuner og antenne.
Sådan gemmer du en station som forudindstilling
1 Fra det relevante medieskærmbillede skal du stille ind på
stationen for at gemme den som en forudindstilling.
2 Vælg Forudindstill. > Tilføj aktuel kanal.
Valg af en forudindstilling
1 På det relevante medieskærmbillede skal du vælge
Forudindstill..
2 Vælg en forudindstilling på listen.
3 Vælg Stil ind på kanal.
Sådan fjerner du en forudindstilling
1 På det relevante medieskærmbillede skal du vælge
Forudindstill..
VHF-radio
f.eks. FM.
2 Vælg eller
BEMÆRK: Ikke alle tuningstilstande er tilgængelige for alle
mediekilder.
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Tuningtilstand.
2 Vælg en funktion.
3 Hvis det kræves, kan du vælge Vælg.
2 Vælg en forudindstilling på listen.
3 Vælg Fjern aktuel kanal.
DAB-afspilning
Når du tilslutter et kompatibelt DAB-modul (Digital Audio
Broadcasting) og en antenne, f.eks. FUSION MS-DAB100A til
et kompatibelt stereoanlæg, kan du stille ind på og afspille DABstationer
For at kunne bruge DAB-kilden skal du befinde dig i et område,
hvor DAB er tilgængeligt og vælge denne tunerregion (Sådan
indstiller du DAB-tunerregion, side 33).
®
Sådan indstiller du DAB-tunerregion
Du skal vælge den, region du er i, for at modtage DAB-stationer
korrekt.
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Installation >
Tunerregion.
2 Vælg den, region du er i.
Scanning efter DAB-stationer
Før du scanner efter DAB-stationer, skal du tilslutte et
kompatibelt DAB-modul og antenne (medfølger ikke) til
stereoanlægget. Da DAB-signaler kun udsendes i udvalgte
lande, skal du også angive tunerregionen til et område, hvor
DAB-signaler udsendes.
1 Vælg DAB-kilde.
2 Vælg Scan for at scanne efter tilgængelige DAB-stationer.
Når scanningen er gennemført, begynder den første station i
den fundne kategori at spille.
BEMÆRK: Når den første scanning er gennemført, kan du
vælge Scan igen for at gen-scanne efter DAB-stationer. Når
gen-scanningen er gennemført, begynder systemet at afspille
den første station i den kategori, du lyttede til, da du startede
gen-scanningen.
Ændring af DAB-stationer
1 Vælg DAB-kilde.
2 Vælg om nødvendigt Scan for at scanne efter lokale DABstationer.
3 Vælg eller
for at skifte stationen.
33
Når du når til enden af den aktuelle kategori, skifter
stereoanlægget til den første tilgængelige station i den næste
kategori.
Sådan vælger du en DAB-station på en liste
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Stationer.
2 Vælg en station på listen.
Sådan vælger du en DAB-station fra en kategori
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Kategorier.
Vælg
en kategori på listen.
2
3 Vælg en station på listen.
DAB-forudindstillinger
Du kan gemme dine foretrukne DAB-stationer som
forudindstillinger for nem adgang.
Du kan gemme op til 15 forudindstilinger for DAB-stationer.
Sådan gemmer du en DAB-station som forudindstilling
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge stationen for at
gemme den som en forudindstilling.
2 Vælg Gennemse > Forudindstill. > Gem aktuel.
Sådan vælger du en DAB-forudindstilling på en liste
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Forudindstill. > Vis forudindstillinger.
2 Vælg en forudindstilling på listen.
Fjerne DAB-forudindstillinger
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Forudindstill..
Vælg
en funktion:
2
• Hvis du vil fjerne en forudindstilling, skal du vælge Fjern
forudindstilling og derefter vælge forudindstillingen.
• Hvis du vil fjerne alle forudindstillinger, skal du vælge
Fjern alle forudindstillinger.
SiriusXM Satellitradio
Når du har et FUSION-Link kompatibelt stereoanlæg og
SiriusXM Connect Tuner installeret og tilsluttet til plotteren, har
du muligvis også adgang til SiriusXM satellitradio, afhængigt af
dit abonnement.
Lokalisering af et SiriusXM radio-ID
Før du aktiverer dit SiriusXM abonnement, skal du kende dit
radio-ID til SiriusXM Connect Tuner.
Du kan lokalisere dit SiriusXM radio-ID på bagsiden af SiriusXM
Connect Tuner, på bagsiden af emballagen eller ved at indstille
plotteren til kanal 0.
1 Vælg Medier > Kilde > SiriusXM.
2 Stil ind på kanal 0.
SiriusXM radio-ID indeholder ikke bogstaverne I, O, S, eller
F.
Aktivering af et SiriusXM abonnement
Før du kan aktivere SiriusXM abonnementet, skal du kende dit
radio-ID (Lokalisering af et SiriusXM radio-ID, side 34).
1 Med SiriusXM kilden valgt skal du stille ind på kanal 1.
Du bør kunne høre eksempelkanalen. Hvis ikke, skal du
kontrollere installation og tilslutninger for SiriusXM Connect
Tuner og antennen og prøve igen.
2 Stil ind på kanal 0 for at finde dit radio-ID.
3 Kontakt SiriusXM kundeservice telefonisk på (866) 635-2349
eller gå ind på www.siriusxm.com/activatenow for at
abonnere i USA. Ring på SiriusXM (877) 438-9677 eller gå
ind på www.siriusxm.ca/activatexm for at abonnere i Canada.
34
4 Angiv dit radio-ID.
Aktiveringsprocessen tager normalt 10 til 15 minutter, men
kan tage op til en time. Hvis SiriusXM Connect Tuner skal
modtage aktiveringsmeddelelsen, skal den være tændt og
modtage SiriusXM signalet.
5 Hvis denne service ikke aktiveres inden for en time, skal du
gå ind på http://care.siriusxm.com/refresh eller kontakte
SiriusXM telefonisk på 1-855-MYREFRESH (697-3373).
Tilpasning af kanalguiden
SiriusXM kanaler er inddelt i kategorier. Du kan vælge de
kanalkategorier, der vises i kanalguiden.
Vælg en funktion:
• Hvis medieenheden er et FUSION-Link kompatibelt
stereoanlæg, skal du vælge Medier > Gennemse >
Kanal.
• Hvis medieenheden er en GXM™ antenne, skal du vælge
Medier > MENU > Kategori.
Lagring af en SiriusXM kanal på listen forudindstillede kanaler
Du kan gemme dine foretrukne kanaler på listen over
forudindstillede kanaler.
1 Vælg Medier.
2 Vælg den kanal, der skal gemmes som en forudindstillet
kanal.
3 Vælg en funktion:
• Hvis medieenheden er et FUSION-Link kompatibelt
stereoanlæg, skal du vælge Gennemse > Forudindstill..
• Hvis medieenheden er en GXMantenne, skal du vælge
MENU > Forudindstill. > Tilføj aktuel kanal.
Oplåsning af SiriusXM Forældrekontrol
1 På skærmbilledet medier vælger du Gennemse > Forældre
> Lås op.
2 Indtast din adgangskode.
Standardadgangskoden er 0000.
Indstillinger af forældrekontrol på SiriusXM Radiokanaler
Før du kan indstille forældrekontrol, skal forældrekontrollen
låses op.
Funktionen Forældrekontrol giver dig mulighed for at begrænse
adgangen til alle SiriusXM kanaler, hvilket indbefatter kanaler
med voksenindhold. Når funktionen Forældrekontrol er aktiveret,
skal du indtaste en adgangskode for at kunne vælge de låste
kanaler.
Vælg Gennemse > Forældre > Lås/lås op.
Der vises en liste over kanaler. En afkrydsning markerer en
låst kanal.
BEMÆRK: Når kanalerne vises efter indstilling af
forældrekontrollen, ændres displayet:
•
angiver en låst kanal.
•
angiver en ulåst kanal.
Ændring en adgangskode til forældrekontrol på en SiriusXM
radio
Før du kan ændre adgangskoden, skal forældrekontrollen være
låst op.
1 I skærmbilledet vælger du Gennemse > Forældre > Skift
PIN-kode.
2 Indtast din adgangskode, og vælg Udført.
3 Indtast en ny adgangskode.
4 Bekræft den nye adgangskode.
Medieafspiller
Gendannelse af standardværdier for indstillinger af forældrekontrol
Denne procedure sletter alle de indstillingsoplysninger, du har
indtastet. Når du gendanner indstillingerne til forældrekontrollen
til standardværdierne, nulstilles adgangskodens værdi til 0000.
1 I mediemenuen vælges Installation > Fabriksindstillinger.
2 Vælg Ja.
Ryd alle låste kanaler på en SiriusXM radio
Før du kan rydde alle låste kanaler, skal forældrekontrollen
være låst op.
1 I skærmbilledet Medier vælger du Gennemse > Forældre >
Ryd alle låste.
2 Indtast din adgangskode.
Indstilling af enhedsnavnet
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Installation >
Angiv enhedsnavn.
2 Indtast et enhedsnavn.
3 Vælg Vælg eller Udført.
Opdatering af medieafspillersoftware
Du kan opdatere softwaren på kompatible tilsluttede
stereoanlæg og tilbehør.
1 Gå til http://www.fusionentertainment.com/, og download
softwareopdateringen til et USB-flashdrev.
Softwareopdateringer og instruktioner er tilgængelige på
enhedens produktside.
2 Isæt USB-flashdrevet i USB-porten på stereoanlægget.
3 På plotterens medieskærmbillede skal du vælge MENU >
Installation > Opdatér software.
4 Vælg det element, der skal opdateres.
VejrSiriusXM
ADVARSEL
De vejroplysninger, der leveres via dette produkt, kan udsættes
for tjenesteafbrydelser og kan indeholde fejl, unøjagtigheder
eller forældede oplysninger. Og derfor skal man ikke
udelukkende basere sig på dette produkt. Brug altid din sunde
fornuft, når du navigerer, og tjek alternative kilder til
vejroplysninger, før du træffer sikkerhedsrelaterede
beslutninger. Du anerkender og accepterer, at du alene er
ansvarlig for brugen af vejroplysningerne og alle beslutninger,
du træffer i forbindelse med navigation under forskellige
vejrforhold. Garmin er ikke ansvarlig for nogen konsekvens af
brugen af SiriusXM vejroplysninger.
BEMÆRK: SiriusXM data er ikke tilgængelige i alle områder.
En Garmin SiriusXM satellitvejrmodtager og -antenne modtager
Satellite Weather-data og viser dem på diverse Garmin enheder,
herunder navigationskortet på en kompatibel plotter.
Vejrdataene for hver enkelt funktion kommer fra troværdige
vejrdatacentre som f.eks. National Weather Service og
Hydrometeorological Prediction Center. Der findes flere
oplysninger på www.siriusxm.com/sxmmarine.
SiriusXM Krav til udstyr og abonnement
Før du kan bruge Satellite Weather, skal du have en kompatibel
satellitvejrmodtager. Før du kan bruge en SiriusXM satellitradio,
skal du have en kompatibel satellitradiomodtager. Gå til
www.garmin.com for at få yderligere oplysninger. Du skal også
have et gyldigt abonnement, før du kan modtage satellitvejr og
radio. Der findes yderligere oplysninger i instruktionerne til dit
udstyr til satellitvejr og radiomodtagelse.
VejrSiriusXM
Vejrdataudsendelser
Vejrdata udsendes i forskellige intervaller for hvert vejrfænomen.
For eksempel udsendes radar i fem minutters intervaller. Når
Garmin modtageren er tændt, eller når der vælges en anden
vejrfunktion, skal modtageren modtage nye data, før den kan
vises. Du oplever muligvis en forsinkelse, før vejrdata eller en
anden værdi vises på kortet.
BEMÆRK: Et hvilket som helst vejrfænomen kan ændres i
visning, hvis den kilde, der leverer oplysningerne, ændres.
Visning af nedbørsoplysninger
Nedbør, der spænder fra støvregn og sne op til kraftigt
tordenvejr, vises i forskellige nuancer og farver. Nedbør vises
enten uafhængigt eller med øvrige vejroplysninger.
Vælg Vejr > Nedbør.
Tidsstemplet i det øverste venstre hjørne af skærmbilledet
angiver den tid, der er forløbet, siden vejrdataudbyderen sidst
opdaterede oplysningerne.
Nedbørsvisninger
Vælg MENU fra nedbørskortet.
Radarsløjfe: Du kan få vist nedbørsoplysninger som et billede
af den sidste opdatering eller som en animeret sløjfe
bestående af de seneste opdateringer. Tidsstemplingen
angiver den tid, der er forløbet, siden tjenesteudbyderen
genererede den vejrradarramme, der i øjeblikket vises på
skærmen.
Skydække: Viser data om skydække.
Waypoints: Vis waypoints.
Forklaring: Viser vejrforklaringen.
Oplysninger om stormcelle og lyn
Stormceller vises med
på nedbørskortet for vejret. De
angiver både den aktuelle position for en storm samt den
beregnede bane for stormen i den nærmeste fremtid.
Der vises røde kegler med et stormcelleikon, og den bredeste
del af hver kegle peger i retningen af stormcellens projekterede
bane. De røde linjer i hver kegle angiver, hvor stormen med
størst sandsynlighed vil befinde sig i nær fremtid. Hver linje
repræsenterer 15 minutter.
Lynnedslag gengives med . Lyn vises på nedbørskortet for
vejret, hvis der er registreret nedslag inden for de sidste 7
minutter. De jordbaserede lydregistreringsnetværk registrerer
kun sky til jord-nedslag.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle enheder
og i alle abonnementer.
Oplysninger om orkaner
Nedbørskortet for vejret kan vise den aktuelle position for en
orkan , en tropisk storm eller et tropisk lavtryk. En rød linje, der
udgår fra et orkanikon indikerer den projekterede bane for
orkanen. Mørke prikker på den røde linje indikerer de
projekterede positioner, som orkanen vil passere, og
oplysninger modtages fra vejrdataudbyderen.
Vejrvarslingerog vejrbulletiner
Når en marinevejrvarsling, vejrvarsling, vejrråd, vejrmeddelelse
eller øvrig vejrannoncering udsendes, angiver skyggelægning
det område, som oplysningerne er gældende for. De blå linjer på
kortet indikerer grænserne for marinevejrudsigter,
kystvejrudsigter og offshore-vejrudsigter. Vejrbulletiner kan
enten bestå af vejrvarsler eller vejrråd.
Du kan få vist oplysninger om advarslen eller meddelelsen ved
at vælge det skyggelagte område.
35
Farve
Marinevejrgruppe
Cyan
Kraftig oversvømmelse
Blå
Oversvømmelse
Rød
Marine
Gul
Kraftig storm
Rød
Tornado
Symbol Vejr
Vejrudsigt viser byvejrudsigter, marinevejrudsigter, advarsler,
orkanvarsler, METAR'er, områdevarsler, vejrfronter og
trykcentre, overfladetryk og vejrbøjer.
Visning af oplysninger om en vejrudsigt for en anden
periode
1 Vælg Vejr > Vejrudsigt.
2 Vælg en funktion:
• Du kan få vist vejrudsigten for de næste 48 timer i
intervaller à 12 timer ved at vælge Næste vejrudsigt eller
flere gange.
• Du kan få vist vejrudsigten for de forrige 48 timer i
intervaller à 12 timer ved at vælge Forrige vejrudsigt
eller flere gange.
Visning af en farvandsudsigt eller en offshorevejrudsigt
1 Vælg Vejr > Vejrudsigt.
2 Panorer kortet hen på en offshore-position.
Funktionerne Farvandsudsigt eller Offshore-vejrudsigt vises,
når oplysninger om vejrudsigter er tilgængelige.
3 Vælg Farvandsudsigt eller Offshore-vejrudsigt.
Vejrfronter og trykcentre
Vejrfronter vises som linjer, der indikerer en luftmasses ledende
kant.
Beskrivelse
Koldfront
Varmfront
Stationær front
Lukket front
Lavtryksudløber
Trykcentersymboler vises ofte i nærheden af vejrfronter.
Trykcentersymbol
Beskrivelse
Indikerer et lavtrykscentrum, der er et område med relativt
lavere tryk. Når man bevæger sig væk fra et lavtrykscenter, resulterer det i et forøget tryk. Vinden strømmer
mod uret omkring lavtrykscentre over den nordlige
halvkugle.
Indikerer et højtrykscentrum, der er et område med relativt
højere tryk. Når man bevæger sig væk fra et højtrykscenter, resulterer det i et reduceret tryk. Vinden strømmer
med uret omkring højtrykscentre over den nordlige
halvkugle.
Byudsigter
Byudsigter vises som vejrsymboler. Vejrudsigten vises i
intervaller à 12 trin.
Symbol Vejr
36
Tåget
Tordenvejr
Sne (snebyger, byger, snestorm,
snefygning, slud, frysende regn,
frysende finregn)
Røg (støvet, diset)
Oplysninger om vejrudsigter
Frontsymbol
Symbol Vejr
Blæsende
Symbol Vejr
Delvist skyet
Godt (solrigt, varmt, klart)
Skyet
Regn (finregn, slud, byger)
Visning af Havforhold
Funktionen Havforhold viser oplysninger om overfladeforhold,
herunder vind, bølgehøjde, bølgeperiode og bølgeretning.
Vælg Vejr > Havforhold.
Overfladevinde
Der vises overfladevindvektorer på kortet Havforhold ved brug af
vindkroge, som indikerer den retning, som vinden blæser i. En
vindkrog er en cirkel med en hale. Den linje eller det flag, der er
placeret på halen af en vindkrog, indikerer vindhastigheden. En
kort linje repræsenterer 5 knob, en lang linje repræsenterer 10
knob, og en trekant repræsenterer 50 knob.
Vindkrog
Vindhastighed
Vindkrog
Vindhastighed
Stille
20 knob
5 knob
50 knob
10 knob
65 knob
15 knob
Bølgehøjde, bølgeperiode og bølgeretning
Bølgehøjder for et område vises som farvevariationer.
Forskellige farver indikerer forskellige bølgehøjder som vist i
forklaringen.
Bølgeperioden indikerer tiden (i sekunder) imellem bølgerne.
Bølgeperiodelinjer indikerer områder, der har den samme
bølgeperiode.
Bølgeretninger vises på kortet ved brug af røde pile. Retningen
af hver enkelt pil indikerer den retning, som bølgen bevæger sig
i.
Visning af oplysninger om havforholdsudsigt for en
anden periode
1 Vælg Vejr > Havforhold.
2 Vælg en funktion:
• Du kan få vist havforholdsudsigten for de næste 36 timer i
intervaller à 12 timer ved at vælge Næste vejrudsigt eller
flere gange.
• Du kan få vist havforholdsudsigten for de forrige 36 timer i
intervaller à 12 timer ved at vælge Forrige vejrudsigt
eller flere gange.
Visning af fiskeriinformation
Kortet med vejroplysninger for fiskeri viser den aktuelle
vandtemperatur, de aktuelle overfladetrykforhold samt
fiskeriudsigter.
Vælg Vejr > Fisker.
Overfladetryk og vandtemperaturdata
Oplysninger om overfladetryk vises som trykisobarer og
trykcentre. Isobarer forbinder punkter med tilsvarende tryk.
Trykudlæsninger kan hjælpe med at bestemme vejr- og
vindforhold. Højtryksområder er generelt forbundet med godt
vejr. Lavtryksområder er generelt forbundet med skyer og
sandsynlighed for nedbør. Tætliggende isobarer viser en stærk
temperaturhældning. Stærke temperaturhældninger forbindelse
med områder med stærkere vinde.
Trykenheder vises i millibar (mb), tommer kviksølv (inHg) eller
hektopascal (hPa).
VejrSiriusXM
Farvet skyggelægning indikerer vandets overfladetemperatur
som vist i forklaringen i hjørnet af displayet.
Udsigt over fiskesteder
Du kan få vist områder, der indeholder optimale vejrforhold for
bestemte fiskearter.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle enheder
og i alle abonnementer.
1 Vælg Vejr > Fisker > MENU > Fiskearter fra kortet med
vejroplysninger for fiskeri.
2 Vælg en fiskeart.
3 Vælg Til.
4 Gentag trin 2 og 3 for at få vist områder med optimale
vejrforhold for yderligere fiskearter.
Områder med skygge indikerer optimale fiskeområder. Hvis
du har valgt mere end én fiskeart, kan du vælge et område
med skygge for at få vist de fiskearter, som er indeholdt i
området med skygge.
Skift af farveområde for havoverfladetemperatur
Du kan ændre farveområdet dynamisk for at få vist
havoverfladetemperaturen i højere opløsning.
1 Fra kortet med vejroplysninger for fiskeri skal du vælge
MENU > Havtemperatur.
2 Vælg en funktion:
• Hvis plotteren skal justere temperaturområdet automatisk,
skal du vælge Automatisk konfiguration.
Plotteren finder automatisk laveste og øverste
grænseværdier for det aktuelle skærmbillede og opdaterer
farveskalaen for temperaturen.
• Hvis du skal indtaste nedre eller øvre begrænsninger for
temperaturområdet, skal du vælge Nedre grænse eller
Øvre grænse, og indtaste nedre og øvre begrænsning.
Sigtbarhedsoplysninger
Sigtbarhed er den varslede makimale vandrette afstand, der kan
ses på overfladen, som vist i forklaringen i den venstre del af
skærmbilledet. Variationer i sigtbarhedsskyggelægning viser
udsigten til ændring i overfladesigtbarhed.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle enheder
og i alle abonnementer.
Vælg Vejr > Sigtbarhed.
Visning af oplysninger om en sigtbarhedsudsigt for
en anden periode
1 Vælg Vejr > Sigtbarhed.
2 Vælg en funktion:
• Du kan få vist sigtbarhedsudsigten for de næste 36 timer i
intervaller à 12 timer ved at vælge Næste vejrudsigt eller
flere gange.
• Du kan få vist sigtbarhedsudsigten for de forrige 36 timer i
intervaller à 12 timer ved at vælge Forrige vejrudsigt
eller flere gange.
Visning af bøjerapporter
Rapportudlæsninger tages fra bøjer og
kystobservationsstationer. Disse udlæsninger anvendes til at
bestemme lufttemperatur, dugpunkt, vandtemperatur, tidevand,
bølgehøjde og -periode, vindretning og -hastighed, sigtbarhed
samt barometrisk tryk.
1 Vælg fra et vejrkort.
2 Vælg Gennemse > Bøje.
Gennemse vises ikke, hvis markøren ikke er i nærheden af et
objekt. Hvis markøren kun er i nærheden af ét objekt, vises
navnet på bøjen.
Enhedskonfiguration
Visning af lokale vejroplysninger nær en bøje
Du kan vælge et område nær en bøje for at få vist oplysninger
om vejrudsigter.
1 Vælg en placering på kortet fra et vejrkort.
2 Vælg Lokalt vejr.
3 Vælg en funktion:
• Du kan få vist aktuelle vejrforhold fra en lokal vejrtjeneste
ved at vælge Aktuelle forhold.
• Du kan få vist en lokal vejrudsigt ved at vælge Vejrudsigt.
• Du kan få vist oplysninger om overfladevind og
barometrisk tryk ved at vælge Havoverflade.
• Du kan få vist oplysninger om vind og bølger ved at vælge
Farvandsbulletin.
Oprettelse af et waypoint på et vejrkort
1 Vælg et sted på et vejrkort.
2 Vælg Nyt waypoint.
Vejr-overlay
Vejr-overlay lægger vejr- og vejrrelaterede oplysninger ind på
navigationskortet, fiskekortet og kortvisningen Perspective 3D.
Navigationskortet og fiskekortet kan vise vejrradar, højde af
skytoppe, lyn, vejrbøjer, områdevarsler og orkanvarsler.
Kortvisningen Perspective 3D kan vise vejrradar.
Indstillinger for vejr-overlay konfigureret til brug på ét kort
anvendes ikke på øvrige kort. Indstillingerne for vejr-overlay skal
konfigureres separat.
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.
Aktivering af vejr-overlay på et kort
Vælg MENU > Kort opsætning > Vejr > Vejr > Til fra
navigationskortet eller fiskekortet.
Indstillinger for vejr-overlay på navigationskortet
På navigationskortet skal du vælge MENU > Kort opsætning >
Vejr.
Vejr: Aktiverer og deaktiverer vejr-overlay.
Nedbør: Viser nedbørsdata.
Skydække: Viser data om skydække.
Bøjedata: Viser vejrbøjer.
Forklaring: Viser vejrforklaringen.
Indstillingerne for vejr-overlay på fiskekortet
På fiskekortet, vælg MENU > Kort opsætning > Vejr.
Nedbør: Viser nedbørsradar.
Havtemperatur: Viser havtemperaturdata.
Bøjedata: Viser vejrbøjer.
Forklaring: Viser vejrforklaringen.
Visning af oplysninger om vejrabonnement
Du kan få vist oplysninger om de vejrtjenester, du har abonneret
på, samt hvor mange minutter der er gået, siden dataene for
hver tjeneste blev opdateret.
Vælg Vejr > Vejrabonnement.
Enhedskonfiguration
Automatisk aktivering af plotteren
Du kan indstille plotteren til at tænde automatisk, når der
tændes for strømmen. Ellers skal du selv tænde for plotteren
ved at trykke på .
Vælg Indstillinger > System > Auto tænding.
37
BEMÆRK: Hvis Auto tænding er slået Til, og der slukkes for
plotteren ved hjælp af , og der slukkes og tændes for
strømmen i løbet af mindre end to minutter, skal du muligvis
trykke på for at starte plotteren igen.
Systemindstillinger
Vælg Indstillinger > System.
Skærm: Ændrer baggrundslysstyrken og farveskalaen.
Signaltone: Aktiverer og deaktiverer den tone, der lyder for
alarmer og valg.
GPS: Viser oplysninger om GPS-satellitindstillinger og forbindelse.
Auto tænding: Tænder automatisk for enheden, når strømmen
tilsluttes (Automatisk aktivering af plotteren, side 37).
Sprog: Indstiller tekstsproget på skærmen.
Kilder til hastighed: Indstiller kilden for de hastighedsdata, der
benyttes til at beregne den sande vindhastighed eller
brændstoføkonomien. Fart gennem vandet er
hastighedsaflæsningen fra en vandhastighedssensor, og
GPS-hastigheden er beregnet ud fra din GPS-position.
Systemoplysninger: Leverer oplysninger om enheden og
softwareversionen.
Simulator: Tænder simulatoren og tillader indstilling af
hastighed og simuleret position.
Displayindstillinger
Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige på alle modeller.
Vælg Indstillinger > System > Skærm.
Baggrundslys: Indstiller niveauet for baggrundsbelysningen.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Gem screenshot: Gør enheden i stand til at gemme billeder af
skærmen.
GPS-indstillinger
Vælg Indstillinger > System > GPS.
Satellitvisning: Viser de relative positioner for GPS-satellitter
på himlen.
GLONASS: Aktiverer eller deaktiverer brug af GLONASS (det
russiske satellitsystem). Når systemet benyttes i situationer
med dårlig udsigt til himlen, kan denne konfiguration benyttes
sammen med GPS til at give mere nøjagtige
positionsoplysninger.
WAAS/EGNOS: Aktiverer eller deaktiverer WAAS (i
Nordamerika) eller EGNOS (i Europa), som kan give mere
nøjagtige GPS-positionsoplysninger. Når WAAS eller
EGNOS anvendes, kan enheden være længere tid om at
oprette satellitforbindelse.
Fartfilter: Beregner en gennemsnitshastighed for fartøjet over
en kort periode, hvilket giver jævnere hastighedsværdier.
Kilde: Giver dig mulighed for at vælge den foretrukne kilde til
GPS.
Indstilinger for mit skib
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere kort eller hardware.
Vælg Indstillinger > Mit fartøj.
Køl offset: Kompenserer udlæsning af dybden fra
havoverfladen med størrelsen af kølen af en køl, så du kan
måle dybden fra bunden af kølen i stedet for at måle den fra
transducerens placering (Indstilling af køl offset, side 23).
Temp. offset: Kompenserer for vandtemperaturaflæsningen fra
en NMEA 0183-vandtemperatursensor eller en transducer,
der kan måle temperatur (Indstilling af vandtemperatur offset,
side 39).
Juster fart gennem vandet: Kalibrerer den
hastighedskompatible transducer eller sensor (Kalibrering af
en vandhastighedsenhed, side 39).
Brændstofkapacitet: Angiver den samlede brændstofkapacitet
for alle brændstoftanke på fartøjet ( Indstilling af
brændstofkapacitet for fartøjet, side 29).
Fartøjets type: Aktiverer visse plotterfunktioner baseret på
bådtypen.
Fyld alle tanke: Angiver tankniveauerne til fuld (Synkronisering
af brændstofdata med faktisk mængde brændstof i fartøjet,
side 29).
Kom brændstof på båden: Giver dig mulighed for at indtaste
den mængde brændstof, du har fyldt på tanken, hvis du ikke
har fyldt tanken helt op (Synkronisering af brændstofdata
med faktisk mængde brændstof i fartøjet, side 29).
Indstil tot. brændstof omb.: Angiver den samlede
brændstofmængde i alle brændstoftanke på fartøjet
(Synkronisering af brændstofdata med faktisk mængde
brændstof i fartøjet, side 29).
Indstil målergrænser: Indstiller øvre og nedre grænser for
forskellige målere (Tilpasning af grænser for motor- og
brændstofmålere, side 28).
Indstilling af køl offset
Du kan angive en køl offset for at kompensere
overfladeaflæsningen for køldybden, så det bliver muligt at måle
dybden fra bunden af kølen i stedet for fra transducerens
placering. Indtast et positivt tal til køl offset. Du kan indtaste et
negativt tal, så du kan kompensere for et stort fartøj, der kan
trække flere meter vand.
1 Fuldfør en handling baseret på transducerens placering:
• Hvis transduceren er installeret ved vandlinjen À, skal du
måle afstanden fra transducerens placering til bådens køl.
Angiv denne værdi i trin 3 og 4 som et positivt tal.
• Hvis transduceren er installeret i bunden af kølen Á, skal
du måle afstanden fra transduceren til vandlinjen. Angiv
denne værdi i trin 3 og 4 som et negativt tal.
Visning af hændelsesloggen
Hændelsesloggen viser en liste over systemhændelser.
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Hændelseslog.
Visning af oplysninger om systemsoftware
Du kan se softwareversionen, baggrundskortversionen,
eventuelle supplerende kortoplysninger, softwareversionen for
en Garmin radar, hvis en sådan er installeret, og enhedens IDnummer. Du skal muligvis bruge disse oplysninger for at kunne
opdatere systemsoftwaren eller købe supplerende kortdata.
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Softwareoplysninger.
38
Enhedskonfiguration
Kommunikationsindstillinger
2 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Køl offset.
3 Vælg eller , afhængigt af transducerens placering.
4 Angiv den afstand, der blev målt i trin 1.
Indstilling af vandtemperatur offset
Før du kan indstille vandtemperatur offset, skal du have en
NMEA 0183-vandtemperatursensor eller en transducer, der kan
måle temperaturer, for at måle vandtemperaturen.
Temperatur offset kompenserer for temperaturaflæsningen fra
en temperatursensor.
1 Mål vandtemperaturen ved hjælp af temperatursensoren eller
en transducer, der kan måle temperatur, og som er tilsluttet
plotteren.
2 Mål vandtemperaturen ved hjælp af en anden
temperatursensor eller et termometer, som du ved måler
nøjagtigt.
3 Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den
vandtemperatur, du målte i trin 2.
Dette er tallet for temperatur offset. Angiv denne værdi i trin 5
som et positivt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet plotteren,
måler vandtemperaturen til at være koldere, end den egentlig
er. Angiv denne værdi i trin 5 som et negativt tal, hvis
sensoren, som er tilsluttet plotteren, måler vandtemperaturen
til at være varmere, end den egentlig er.
4 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Temp. offset.
5 Angiv den temperatur offset, der blev beregnet i trin 3.
Kalibrering af en vandhastighedsenhed
Hvis du har en hastighedskompatibel transducer tilsluttet til
plotteren, kan du kalibrere den hastighedskompatible enhed for
at forbedre nøjagtigheden af vandhastighedsdata, der vises af
plotteren.
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Juster fart gennem
vandet.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Hvis båden ikke bevæger sig hurtigt nok, eller
hastighedssensoren ikke registrerer hastigheden, vises en
besked.
3 Vælg OK, og øg forsigtigt bådens fart.
4 Hvis beskeden vises igen, skal du standse båden og sikre
dig, at hjulet på hastighedssensoren ikke sidder fast.
5 Hvis hjulet kan dreje rundt uden modstand, skal du
kontrollere kabelforbindelsen.
6 Hvis denne besked vises igen, skal du kontakte Garmin
produktsupport.
Enhedskonfiguration
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere kort eller hardware.
Vælg Indstillinger > Kommunikation.
Seriel port 1: Angiver det input-/outputformat, som port 1 skal
bruge, når plotteren sluttes til eksterne NMEA enheder,
computere eller andre Garmin enheder.
Seriel port 2: Angiver det input-/outputformat, som port 2 skal
bruge, når plotteren sluttes til eksterne NMEA enheder,
computere eller andre Garmin enheder.
NMEA 0183-opsætning: Angiver, hvordan NMEA plotteren
sender 0183-sætninger, hvor mange cifre til højre for
decimaltegnet der sendes i NMEA output, og hvor mange
waypoints der identificeres (NMEA 0183 indstillinger,
side 39).
NMEA 2000-opsætning: Gør det muligt at få vist og navngive
enhederne på NMEA 2000 netværket (NMEA 2000
Indstillinger, side 40).
Marinenetværk: Giver dig mulighed for at se de enheder, som
du deler kort, ekkolod eller radar med. Ikke tilgængeligt på
alle plottermodeller.
BEMÆRK: Du kan kun få vist netværksdata på en model,
der understøtter disse data. Du kan for eksempel ikke få vist
netværksradaren på en model, der ikke understøtter radar.
Wi-Fi® netværk: Giver dig mulighed for at konfigurere Wi‑Fi
netværket (Kommunikation med trådløse enheder, side 2).
Navngivning af enheder og sensorer på netværket
Du kan navngive enheder og sensorer, som er tilsluttet til
Garmin Marine Network og NMEA 2000 netværket.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation.
2 Vælg Marinenetværk eller NMEA 2000-opsætning >
Enhedsliste.
3 Vælg en enhed på listen til venstre.
4 Vælg Skift navn.
5 Indtast navnet, og vælg Udført.
NMEA 0183
Plotterne understøtter NMEA 0183-standarden, som bruges til at
tilslutte forskellige NMEA 0183-enheder, for eksempel VHFradioer, NMEA instrumenter, autopiloter, vindsensorer og
kurssensorer.
Hvis du vil slutte plotteren til valgfri NMEA 0183-enheder, skal
du se i installationsvejledningen til plotteren.
De godkendte NMEA 0183-sætninger for plotteren er GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE og de
Garmin-navnebeskyttede sætninger PGRME, PGRMM og
PGRMZ.
Denne plotter inkluderer også support til WPL-sætning, DSC og
ekkolods- NMEA 0183-input med support af sætningerne DPT
(dybde) eller DBT, MTW (vandtemperatur) og VHW
(vandtemperatur, hastighed og kurs).
NMEA 0183 indstillinger
Vælg Indstillinger > Kommunikation > NMEA 0183opsætning.
Ekkolod: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for et eventuelt
ekkolod.
Rute: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for ruter.
System: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for
systemoplysninger.
Garmin: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for Garmin
navnebeskyttede sætninger.
Posisitonsnøjagtighed: Justerer antallet af cifre til højre for
kommaet ved overførsel af NMEA output.
39
Waypoint ID'er: Angiver den enhed, der skal overføre waypointnavne eller -numre via NMEA 0183 under navigation. Brug af
numre kan løse kompatibilitetsproblemer med ældre NMEA
0183 autopiloter.
Diagnostik: Viser NMEA diagnostiske oplysninger for 0183.
Standard: Gendanner NMEA 0183 indstillingerne til de
oprindelige fabriksindstillinger.
NMEA 2000 Indstillinger
Vælg Indstillinger > Kommunikation > NMEA 2000opsætning.
Enhedsliste: Viser enhederne, der er forbundet til netværket.
Etiketenheder: Ændrer etiketter for tilgængelige tilsluttede
enheder.
Visning af en liste over NMEA 2000 netværksenheder
Du kan se de enheder, der er sluttet til NMEA 2000 netværket.
Vælg Indstillinger > Kommunikation > NMEA 2000opsætning > Enhedsliste.
Indstilling af alarmer
Navigationsalarmer
Vælg Indstillinger > Alarmer > Navigation.
Ankomst: Indstiller en alarm til at lyde, når du er inden for en
specificeret afstand eller tid til et drej eller en destination.
Anker vagt: Indstiller en alarm til at lyde, når du overskrider en
specificeret afdriftsdistance, mens du ligger for anker.
Afvigelse: Indstiller en alarm til at lyde, når du når en
kursafvigelse på en specificeret afstand.
Systemalarmer
Alarm: Indstiller et alarmur.
Enhedsspænding: Indstiller en alarm til at blive udløst, når
batteriet når en specificeret lav spænding.
GPS-nøjagtighed: Indstiller en alarm til at blive udløst, når
GPS-positionens nøjagtighed falder uden for den
brugerdefinerede værdi.
Indstilling af brændstofalarmen
Før du kan indstille en brændstofniveaualarm, skal være sluttet
en brændstofflow-sensor til NMEA 2000 netværket.
Du kan indstille en alarm til at udløses, når den totale mængde
brændstof ombord når det niveau, du angiver.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > Brændstof >
Brændstofalarm > Til.
2 Angiv den resterende mængde brændstof, der udløser
alarmen.
Indstilling af vejralarmer
Før du kan indstille vejralarmer, skal du have sluttet en
kompatibel plotter til en vejrenhed, for eksempel en GXM enhed,
og du skal have et gyldigt vejrabonnement.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > Vejr.
2 Aktiverer alarmer for specifikke vejrfænomener.
Enhedsindstillinger
Vælg Indstillinger > Enheder.
Systemenheder: Angiver enhedsformatet til enheden.
Varians: Indstiller den magnetiske deklination, vinklen mellem
magnetisk nord og geografisk nord, for din aktuelle position.
Nordreference: Angiver de retningsreferencer, der benyttes til
at beregne kursoplysninger. Sand vælger geografisk nord
som nordreference. Gitter vælger gitternord som
nordreference (000º). Magnetisk vælger magnetisk nord som
nordreference.
40
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i. Du må ikke ændre denne indstilling,
medmindre du bruger et kort eller søkort, der angiver et
andet positionsformat.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i. Du må ikke ændre denne indstilling,
medmindre du anvender et kort, der angiver en anden
kortdatum.
Trykreferencetid: Angiver den referencetid, der benyttes til at
beregne barometertendensen. Tendensen angives i
barometerfeltet.
Tidsformat: Angiver tidsformatet til 12 timer, 24 timer eller UTC.
Tidszone: Angiver tidszonen eller muliggør automatisk valg
baseret på GPS-position.
Navigationsindstillinger
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere kort eller hardware.
Vælg Indstillinger > Navigation.
Ruteetiketter: Du kan vælge typen af etiketter, der vises med
rutedrej på kortet.
Auto guidning: Indstiller de parametre, som plotteren bruger
ved beregning af en Auto guidning rute, når du benytter visse
højkvalitetskort.
Akt. af drejn.overgang: Indstiller den drejningsovergang, der
skal beregnes, ud fra tid eller afstand.
Tid til drej: Indstiller, hvor mange minutter før et drej, du skifter
til det næste ruteben, når Tid er valgt for indstillingen Akt. af
drejn.overgang. Du kan forøge denne værdi for at forbedre
autopilotens præcision, når du navigerer en rute eller en Auto
guidning rute med mange sving eller ved høj hastighed. Det
kan forbedre autopilotens præcision at sænke denne værdi
på mere lige ruter eller ved lavere hastigheder.
Distance til drej.: Indstiller, hvor mange minutter før et drej, du
skifter til det næste ruteben, når Distance er valgt for
indstillingen Akt. af drejn.overgang. Du kan forøge denne
værdi for at forbedre autopilotens præcision, når du navigerer
en rute eller en Auto guidning rute med mange sving eller
ved høj hastighed. Det kan forbedre autopilotens præcision
at sænke denne værdi på mere lige ruter eller ved lavere
hastigheder.
Start på rute: Vælger et startsted for rutenavigering.
Indstillinger for andre fartøjer
Når din kompatible plotter er sluttet til en AIS-enhed eller VHFradio, kan du indstille, hvordan andre fartøjer skal vises på
plotteren.
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer.
AIS: Aktiverer og deaktiverer AIS-signalmodtagelse.
DSC: Aktiverer og deaktiverer DSC (digitalt selektivt kald).
AIS-alarm: Indstiller kollisionsalarmen (Indstilling af
kollisionsalarm i sikker zone, side 6 og Aktivering af AISudsendelsestestadvarsler, side 7).
Gendannelse af plotterens oprindelige
fabriksindstillinger
BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de
indstillingsoplysninger, du har indtastet.
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Fabriks opsætning.
Enhedskonfiguration
Styring af plotterdata
Kopiering af waypoints, ruter og spor fra
HomePort til en plotter
Før du kan kopiere data til plotteren, skal du have den nyeste
version af softwareprogrammet HomePort indlæst på din
computer samt et hukommelseskort isat i plotteren.
Kopier dataene fra HomePort til det forberedte
hukommelseskort.
Der findes yderligere oplysninger i HomePort hjælpefilen.
Kopiering af data fra et hukommelseskort
1 Isæt et hukommelseskort i et kortstik.
2 Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data >
Dataoverførsel.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge det hukommelseskort,
der skal kopieres data til.
4 Vælg en funktion:
• Overfør data fra hukommelseskortet til plotteren, og
kombiner dem med eksisterende brugerdata ved at vælge
Hent fra kassette.
• Overfør data fra hukommelseskortet til plotteren, og
overskriv eksisterende brugerdata ved at vælge Erstat fra
hukommelseskort.
5 Vælg filnavnet.
Kopiering af waypoints, ruter og spor til et
hukommelseskort
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data >
Dataoverførsel > Gem på hukommelseskort.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge det hukommelseskort,
der skal kopieres data til.
4 Vælg en funktion:
• Opret en ny fil ved at vælge Tilføj ny fil, og indtast et
navn.
• Du kan føje yderligere oplysninger til en eksisterende fil
ved at vælge den på listen.
Valg af filtype til waypoints og ruter fra
tredjepart
Du kan importere og eksportere waypoints og ruter fra enheder
fra tredjepart.
1 Vælg Navigationsoplysninger > Brugerdata >
Dataoverførsel > Filtype.
2 Vælg GPX.
Hvis du vil overføre data med Garmin enheder igen, skal du
vælge filtypen ADM.
Kopiering af indbyggede kort til et hukommelseskort
Du kan kopiere kort fra plotteren til et hukommelseskort til brug
med HomePort.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data >
Dataoverførsel.
3 Vælg Kopier indbygget kort.
Sikkerhedskopiering af data til en pc
1 Indsæt et hukommelseskort i kort slotten.
2 Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data >
Dataoverførsel > Gem på hukommelseskort.
Styring af plotterdata
3 Vælg et filnavn på listen, eller vælg Tilføj ny fil.
4 Vælg Gem på hukommelseskort.
5 Fjern hukommelseskortet, og sæt det i en kortlæser, der er
tilsluttet en computer.
6 Åbn mappen Garmin\UserData på hukommelseskortet.
7 Kopier den pågældende sikkerhedskopifil på kortet, og sæt
den ind et sted på computeren.
Gendannelse af sikkerhedskopidata til en
plotter
1 Indsæt hukommelseskortet i en kortlæser, der er tilsluttet din
computer.
2 Kopier en sikkerhedskopifil fra computeren til
hukommelseskortet til en mappe med navnet Garmin
\UserData.
3 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
4 Vælg Navigationsoplysninger > Håndter data >
Dataoverførsel > Erstat fra hukommelseskort.
Lagring af systeminformation på et hukommelseskort
Du kan gemme systeminformation på et hukommelseskort som
et fejlfindingsværktøj. En repræsentant fra produktsupport vil
muligvis bede dig om at bruge denne information til at hente
data om netværket.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Garmin-enheder > Gem på hukommelseskort.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge det hukommelseskort,
der skal gemmes systemoplysninger til.
4 Fjern hukommelseskortet.
Appendiks
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com .
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Rengøring af skærmen
BEMÆRK
Rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, skader antirefleks-laget.
Enhedens skærm er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er
meget følsomt over for voks og skuremidler.
1 Anvend en brillerens, der er angivet som værende sikker til
rengøring af anti-refleks-flader.
2 Tør skærmen forsigtigt af med en blød, ren og fnugfri klud.
Skærmprint
Du kan optage et skærmprint af et hvilket som helst
skærmbillede på din kortplotter og gemme det som en bitmap-fil
(.bmp). Derefter kan du overføre dit skærmprint til din computer.
Optagelse af screenshot
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Gem screenshot
> Til.
3 Gå til det skærmbillede, du vil optage.
4 Tryk på HOME i mindst seks sekunder.
41
Kopiering af screenshots til en computer
1 Fjern hukommelseskortet fra plotteren, og sæt det i en
kortlæser, der er sluttet til en computer.
2 Fra Windows Explorer kan du åbne mappen Garmin\scrn på
hukommelseskortet.
Kopier
en .bmp-fil fra kortet, og indsæt den på en vilkårlig
3
placering på computeren.
®
Fejlfinding
Gendannelse af plotterens oprindelige fabriksindstillinger
BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de
indstillingsoplysninger, du har indtastet.
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Fabriks opsætning.
Visning af oplysninger om systemsoftware
Du kan se softwareversionen, baggrundskortversionen,
eventuelle supplerende kortoplysninger, softwareversionen for
en Garmin radar, hvis en sådan er installeret, og enhedens IDnummer. Du skal muligvis bruge disse oplysninger for at kunne
opdatere systemsoftwaren eller købe supplerende kortdata.
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Softwareoplysninger.
Enheden modtager ikke GPS-signaler
Hvis enheden ikke modtager satellitsignaler, kan der være
forskellige årsager. Hvis enheden er blevet flyttet langt væk,
siden den sidst modtog satellitter, eller den har været slukket i
længere tid end et par uger eller måneder, modtager enheden
muligvis ikke satellitterne korrekt.
• Sørg for, at enheden bruger den nyeste software. Hvis den
ikke gør, skal du opdatere enhedens software (Opdatering af
enhedens software, side 1).
• Sørg for, at enheden har frit udsyn til himlen, så antennen
kan modtage GPS-signalet. Hvis enheden er monteret inde i
en kabine, skal den være tæt på et vindue, så den kan
modtage GPS-signalet.
• Hvis enheden bruger en ekstern GPS-antenne, skal du sørge
for, at antennen er sluttet til plotteren eller NMEA netværket.
• Hvis enheden har mere end én GPS-antennekilde, skal du
vælge en anden kilde (Valg af GPS-kilde, side 2).
Enheden kan ikke tændes eller bliver ved med at
slukke
Enheder, som tænder og slukker på utilregnelig vis, kan indikere
et problem med strømtilførslen til enheden. Kontroller disse
punkter for at forsøge at finde frem til årsagen til
strømproblemet.
• Sørg for, at strømkilden genererer strøm.
Det kan du undersøge på flere måder. Du kan f.eks.
undersøge, om andre enheder, som får strøm fra samme
kilde, fungerer.
• Kontroller sikringen i strømkablet.
Sikringen bør være placeret i en holder, der er en del af den
røde ledning i strømkablet. Kontroller, at den rigtige størrelse
sikring er installeret. Se mærkaten på kablet eller
installationsvejledningen for oplysninger om, hvilken størrelse
sikring der er nødvendig. Kontroller sikringen for at sikre, at
der stadig er forbindelse inde i sikringen. Du kan teste
sikringen med et multimeter. Hvis sikringen fungerer, skal
multimeteret vise 0 ohm.
• Kontroller, at enheden modtager mindst 10 V, men den
anbefalede værdi er 12 V.
For at kontrollere spændingen skal du måle en DC spænding
på strømkablets hunstik. Hvis spændingen er under 10 V,
kan enheden ikke tændes.
• Hvis enheden modtager tilstrækkelig strøm, men ikke kan
tændes, skal du kontakte Garmin produktsupport på
www.garmin.com/support.
Enheden opretter ikke waypoints på den rigtige
position
Du kan indtaste en waypointposition manuelt for at overføre og
dele data fra en enhed til en anden. Hvis du har indtastet et
waypoint manuelt vha. koordinater, og punktets position ikke
vises på det sted, hvor det burde være, er enhedens
kortdatums- og positionsformat muligvis ikke det samme som
det kortdatums- og positionsformat, der oprindeligt blev brugt til
at markere waypointet.
Positionsformatet er den måde, GPS-modtagerens position
vises på skærmen. Det vises normalt som længde-/
breddegrader i grader og minutter med mulighed for at få vist
grader, minutter og sekunder, kun grader eller en af flere
forskellige gitterformater.
Kortdatum er en matematisk model, som afbilder en del af
jordens overflade. Længde- og breddegradslinjer på et papirkort
refererer til et specifikt kortdatum.
1 Find ud af, hvilket kortdatums- og positionsformat der blev
brugt, da det oprindelige waypoint blev oprettet.
Hvis det oprindelige waypoint stammede fra et kort, burde
der være en forklaring på kortet, der angiver det kortdatumsog positionsformat, der blev brugt til at oprette det
pågældende kort. Denne forklaring er ofte placeret tæt på
kortnøglen.
2 På plotteren skal du vælge Indstillinger > Enheder.
3 Vælg de rigtige indstillinger for kortdatums- og
positionsformat.
4 Opret waypointet igen.
NMEA 0183 oplysninger
Type
Sætning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Kurs/sporkontrol (autopilot)
sætning "B"
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
GPBWC
BWC: Pejling og afstand til waypoint
GPGGA
GGA: Global Positioning System-datarettelse
GPGLL
GLL: Geografisk position (breddegrad/
længdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: Synlige GNSS-satelliter
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for specifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs og fart over grunden
GPWPL
WPL: Waypointposition
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: Kortdatum
PGRMZ
Z: Højde
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
Modtag DPT
42
Dybde
Appendiks
Type
Sætning
Beskrivelse
DBT
Dybde under transducer
130313 Fugtighed
MTW
Vandtemperatur
130314 Faktisk tryk
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypointposition
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
MDA
Meteorologisk composite
MWV
Vindhastighed og -vinkel
VDM
AIS VHF datalink-besked
Type
PGN
Beskrivelse
130576 Status som lille fartøj
Disse data er kun gældende for NMEA 2000 kompatible produkter.
Du kan købe samtlige oplysninger om NMEA-format og sætninger (National Marine Electronics Association) hos:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Type
PGN
Beskrivelse
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: Kommando, anmodning og anerkendelse af gruppefunktion
126996 Produktoplysninger
127250 Fartøjsretning
128259 Hastighed: I forhold til vand
128267 Vanddybde
129539 GNSS DOP'er
129799 Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
126464 Send og modtag gruppefunktion for PGNoversigt
127258 Magnetisk variation
129025 Position, hurtig opdatering
129026 COG/SOG – hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
129540 GNSS kan ses
Modtag
127245 Ror
127250 Fartøjsretning
127488 Motorparametre: Hhurtig opdatering
127489 Motorparametre: Dynamiske
127493 Gearparametre: Dynamiske
127498 Motorparametre: Statiske
127505 Væskeniveau
129038 AIS Klasse A – positionsrapport
129039 AIS Klasse B – positionsrapport
129040 AIS Klasse B – udvidet positionsrapport
129794 AIS Klasse A – statiske og trafikrelaterede
data
129798 AIS SAR flyposition
129802 AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129808 DSC-opkaldsoplysninger
130310 Miljøparametre
130311 Miljøparametre (forældet)
Appendiks
43
Indeks
A
afstand til kystlinje 14
AIS 5, 7, 8
aktivere 40
alarm 6
fartøjer 6
nødsignalenhed 6, 7
radar 25
SART 7
sporing 5–7
trusler 6, 25
alarmer 15, 40
ankervagt 40
ankomst 40
dybt vand 22
ekkolod 22
kollision 6
kursafvigelse 40
lavt vand 22
motor 28
målere 28
navigation 40
vandtemperatur 22
vejr 40
AM 33
andre fartøjer
AIS 8
stier 8
animerede strømforhold, tidevand 5
ankervagt alarm 40
ankomstalarm 40
antenne, GPS 2
Auto Guidance 10, 13, 40
afstand til kystlinje 14
ruter 13
B
baggrundslys 2
Bluetooth enheder 32
brugerdata
slette 16
synkronisering 16
brændstofalarm 29, 40
brændstofkapacitet 29, 38
brændstofmålere 28, 29
konfiguration 29
statusalarm 29, 40
synkronisering med faktisk brændstof 29
bøjerapporter 37
D
DAB 33, 34
data
kopiere 41
sikkerhedskopier 41
datafelter 9
datahåndtering 41
destinationer
navigationskort 11
vælge 11
digitalt selektivt kald 30, 31
aktivere 30, 40
individuelt rutineopkald 31, 32
kanaler 31
kontakter 30
DSC. Se digitalt selektivt kald
E
EBL 25
justere 25
måle 25
vise 25
EGNOS 38
ekkolod 16–18
a-scope 20, 21
alarmer 22
bundlås 19
datafelter 21
44
deling 18
dybde 19
dybdelinje 21
dybdeskala 19
farve-gain 19
farveafvisning 21
frekvenser 19, 20
gain 19
Garmin ClearVü 16
ikke-bundfaste mål 21
interferens 21
kegle 9
kilde 18
måle afstande 18
numre 2
optage 22
overfladestøj 21
Panoptix 17, 18, 20, 21
rullehastighed 21
SideVü 16
støj 19, 21
udseende 21
visninger 16–18
waypoint 18
whiteline 21
zoom 19
enhed
registrering 41
rengøring 41
taster 1, 3
enheds-ID 38, 42
EPIRB 6
F
fabriksindstillinger 40, 42
ekkolod 22
farefarver 7
fartøjsstier 8, 31
farvevalg 2
fejlfinding 42
Fish Eye 3D
ekkolodskegle 9
ikke-bundfaste mål 9
spor 9
fiskekort 3, 37
grænselinje 7
opsætte 7
FM 33
forudindstillinger 33, 34
DAB 34
fotos, luft 5
G
Garmin ClearVü 16
Garmin Marine Network 16, 39
Garmin Marinenetværk 39
Garmin produktsupport. Se produktsupport
GLONASS 38
Go To 12
GPS 42
EGNOS 38
GLONASS 38
kilde 2
signaler 2
WAAS 38
GPS-nøjagtighed 40
grænselinje 15
grænselinjer 15
H
hjælp. Se produktsupport
hukommelseskort 41
detaljerede kort 41
installere 1
hændelseslog 38
højkvalitetskort 4, 5, 7
Fish Eye 3D 9
indikatorer for tidevand og strøm 5
luftfotos 5
I
ikke-bundfaste mål 9
indstillinger 10, 37, 38, 40
radarvisning 27
systeminformation 38, 42
K
kollisionsalarm 6
kombinationer 2
tilpasse 2
vælge 2
kompas 28
datafelt 2
rose 7
kort 3, 5, 8, 9. Se kort
detaljer 4
indbygget 4
kurs, linje 7
måling af afstand 3
navigation 4, 5
quickdraw 9, 10
symboler 3
udseende 7
vælge 4
kurs, linje 4, 8
kursafvigelsesalarm 40
køl offset 23, 38
L
Lav rute til 10
log for dybde 22
luftfotos 5
M
mand over bord 11, 31
marineservice 11
marker position 11
medieafspiller 32–35
alfabetisk søgning 32
Android enhed 33
blanding 32
DAB 33, 34
dæmpe 33
enhedsnavn 35
forudindstilling 32, 33
FUSION-Link 32, 33
gentagelse 32
iPod 32
kilde 32
MTP 33
radio 32, 34
SiriusXM Satellitradio 34
tunerregion 32, 33
tuningtilstand 32, 33
VHF 33
Windows telefon 33
zoner 33
MOB, enhed 6
motorbåd 2, 22
motormålere 28
konfiguration 29
statusalarmer 28
musikafspiller 32, 34, 35. Se medieafspiller
måleenheder 40
målere 23, 28
brændstof 28, 29
grænser 28
motor 28, 29
omgivelser 30
omgivelsesdata 29, 30
statusalarmer 28
tur 28
vind 29
måling af afstand 18
kort 3
N
navigationsalarmer 40
navigationskort 3, 5, 11, 37
fartøjsstier 8, 31
luftfotos 7
Indeks
marineservicepunkter 11
opsætte 7, 40
radar overlay 25, 26
navigationsoversigtskort 2, 8, 9
navigationssymboler 4
netværkssamarbejde. Se Marine Network
NMEA 0183 30, 39, 42
NMEA 2000 30, 39, 40, 43
nulstille, indstillinger 35
nødopkald 31
nødsignalenhed 6, 7
nøjagtighed, måling 31
O
offset, stævn på båd 27, 28
omgivelsesmålere 29, 30
områderinge 7
opdateringer, software 1
oplysninger om himmellegemer 30
overlaynumre 2
P
Perspective 3D 37
positionsrapport 31
produktregistrering 41
produktsupport 1
R
radar 24, 26
AIS 25
alarmzone 25
clutter 26, 27
ekkospor 27
farveskala 27
forskydning på bådens stævn 27
fugletilstand 26
gain 26
område 24
områderinge 27
optimere visning 26
sende 24
skærmen overlay 25, 26
spor, Fish Eye 3D 7
synsfelt 27
tidsbestemt sending 25
vagt tilstand 24, 25
waypoints 7, 24, 27
zoomskala 24
radar overlay 25
radio 33
AM 33
FM 33
SiriusXM 34, 35
registrering af enheden 41
rutebredde 7
ruter 10, 15
kopiere 41
navigere parallelt med 13
navigering 12
oprette 12
redigere 12
slette 13
synkronisering 16
vise liste over 12
waypoints 41
S
SART 6, 7
satellitbilleder 5
satellitsignaler, opfange 2
screenshots, optage 41
sejladsmålere 23, 29
sejlbåd 2, 22
sejler 8, 22, 23
startlinje 23
stopur til kapsejlads 23
SideVü 16
sikker zone kollisionsalarm 6
SiriusXM 33, 35
Satellitradio 34
SiriusXM Satellitradio 33–35
Indeks
skærm, lysstyrke 2
skærmindstillinger 38
skærmprint 42
optage 41
slette, alle brugerdata 16
software
opdatere 1
opdateringer 1, 35
software license agreement
SOS 11, 31
spor 14, 15
gemme 14
gemme som rute 14
kopiere 41
liste 14
navigering 14, 15
redigere 14
registrere 15
rydde 15
slette 15
vise 8, 14
sprog 38
spænding 40
startskærm, tilpasse 2
strømforholdsstationer 30
indikatorer 5
styreprogram 3
support. Se produktsupport
symboler 5
synkronisering, brugerdata 16
systeminformation 38, 41, 42
VRM 25
justere 25
måle 25
vise 25
W
waypoints 11, 42
ekkolod 18
kopiere 41
mand over bord 11
navigere til 11
oprette 11, 37
radar 24
redigere 11
slette 12
sporet fartøj 31
synkronisering 16
vejr 37
vise 8
vise liste over 11
Wi‑Fi teknologi 2, 39
WAAS 38
Z
zoom
ekkolod 19
kort 3
radar 24
T
taster 1
tænd/sluk 1
tidevandsstationer 5, 30
indikatorer 5
tilstanden Vagt, alarmzone 25
transducer 16, 18, 21, 22
trådløse enheder 2
Bluetooth enheder 32
netværkskonfiguration 2, 3
tilslutning af en trådløs enhed 3, 32
turmålere 28
tænd/sluk-knap 37
U
ur 40
alarm 40
V
vagt tilstand 24
tidsbestemt sending 25
vand
hastighed 39
temperatur offset 39
vandtemperaturlog 22
vejr 7, 35, 36
abonnement 35, 37
alarmer 40
bølgeoplysninger 36
fiske 36, 37
fiskekort 37
havforhold 36
kort 37
navigationskort 37
nedbør 35
overfladetryk 36
overlay 37
sigtbarhed 37
vandtemperatur 36, 37
vejrudsigt 35–37
vejrudsigter 35
vindforhold 36
VHF-radio 30
DSC-kanal 31
individuelt rutineopkald 31, 32
nødopkald 31
opkald til et AIS-mål 32
vindmålere 29
45
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Januar 2017
190-01658-36 _ 0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising