Garmin | GPSMAP® 820xs | User manual | Garmin GPSMAP® 820xs Brukerveiledning

Garmin GPSMAP® 820xs Brukerveiledning
GPSMAP 800/1000-serien
®
Brukerveiledning
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, BlueChart , g2 Vision og MapSource er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. echoMAP™, GXM™ og
HomePort™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. iOS er et registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. brukt
med lisens fra Apple Inc. microSD og microSDHC logoen er varemerker for SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics
Association. SiriusXM er et registrert varemerke for SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation. Alle andre varemerker og opphavsretter tilhører sine
respektive eiere. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Enheten sett forfra ...................................................................... 1
Taster på enheten .................................................................. 1
Laste ned veiledningene ............................................................. 1
Standarder for brukerveiledningen ............................................. 1
Få mer informasjon ..................................................................... 1
Sette inn minnekort ..................................................................... 1
Programvareoppdatering ............................................................ 1
Laste inn ny programvare på et minnekort ............................ 1
Oppdatere programvaren på enheten ................................... 1
GPS-satellittsignaler ................................................................... 2
Velge GPS-kilde ..................................................................... 2
Tilpasse kartplotteren.................................................... 2
Tilpasse skjermbildet Hjem ......................................................... 2
Kombinasjoner ............................................................................ 2
Velge en kombinasjon ............................................................ 2
Tilpasse et kombinasjonsskjermbilde .................................... 2
Opprette et tilpasset Kombinasjoner-skjermbilde .................. 2
Slette et kombinasjonsskjermbilde ......................................... 2
Konfigurere fartøytype ................................................................ 2
Justere bakgrunnslyset ............................................................... 2
Justere fargemodusen ................................................................ 2
Tilpasse overleggstallene ........................................................... 2
Kommunikasjon med trådløse enheter ........................ 2
Konfigurere det Wi‑Fi® trådløse nettverket ................................ 2
Koble en trådløs enhet til kartplotteren ....................................... 3
Endre den trådløse kanalen ....................................................... 3
Bruke Garmin Helm programmet med kartplotteren ................... 3
Kart- og 3D-kartvisninger .............................................. 3
Navigasjonskart og dyphavsfiskekart ......................................... 3
Zoome inn og ut på kartet ...................................................... 3
Velge et element på kartet ved hjelp av enhetstastene ......... 3
Måle avstand på kartet ........................................................... 3
Kartsymboler .......................................................................... 3
Navigere til et punkt på kartet ................................................ 4
Vise informasjon om posisjoner og objekter på et kart .......... 4
Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler .............................. 4
Velge et kart ........................................................................... 4
Kurspil og vinkelmarkører ...................................................... 4
Oppgraderte kart ......................................................................... 4
Vise informasjon om tidevannstasjon .................................... 5
Vise satellittbilder på navigasjonskartet ................................. 5
Vise luftfotografier av landemerker ........................................ 5
Automatisk identifikasjonssystem ............................................... 5
AIS-målsymboler .................................................................... 5
Styrekurs og projisert kurs for aktiverte AIS-mål .................... 6
Vise AIS-fartøy på et kart eller i en 3D-kartvisning ................ 6
Aktivere et mål for et AIS-fartøy ............................................. 6
Vise en liste over lagrede AIS-trusler ..................................... 6
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone ............................ 6
AIS-nødsignaler ..................................................................... 6
Slå av AIS-mottak .................................................................. 7
Innstillinger for kart- og 3D-kartvisning ....................................... 7
Oppsett for navigasjonskart og fiskekart ................................ 7
Innstillinger for veipunkter og spor på kart og
kartvisninger ........................................................................... 8
Innstillinger for kurslinjer ........................................................ 8
Vise innfelt navigasjon ........................................................... 8
Andre fartøysinnstillinger på kart og kartvisningene .............. 8
Innstillinger for Fish Eye 3D ................................................... 9
Innstillinger for overleggstall .................................................. 9
Garmin Quickdraw™ Contours-kartlegging................ 9
Innholdsfortegnelse
Kartlegge en vannmasse ved hjelp av funksjonen Garmin
Quickdraw Konturer .................................................................... 9
Legge til en etikett i et Garmin Quickdraw konturkart ................. 9
Garmin Quickdraw fellesskapet .................................................. 9
Tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet ............................. 9
Dele Garmin Quickdraw Contours-kart med Garmin
Quickdraw fellesskapet .......................................................... 9
Laste ned kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet .............. 10
Garmin Quickdraw Contours-innstillinger ................................. 10
Navigasjon med kartplotter......................................... 10
Grunnleggende spørsmål om navigasjon ................................. 10
Bestemmelsessteder ................................................................ 11
Søke etter et bestemmelsessted etter navn ........................ 11
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av
navigasjonskartet ................................................................. 11
Søke etter en maritim tjeneste ............................................. 11
Veipunkter .................................................................................11
Markere gjeldende posisjon som et veipunkt ....................... 11
Opprette et veipunkt et annet sted ....................................... 11
Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon .............. 11
Vise en liste over alle veipunkter ......................................... 11
Redigere et lagret veipunkt .................................................. 11
Flytte et lagret veipunkt ........................................................ 11
Finne og navigere til et lagret veipunkt ................................ 11
Slette et veipunkt eller en MOB ........................................... 12
Slette alle veipunkter ............................................................ 12
Stille inn og følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til ........... 12
Ruter ......................................................................................... 12
Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon ... 12
Opprette og lagre en rute ..................................................... 12
Vise en liste over ruter og autoveiledningsbaner ................. 12
Redigere en lagret rute ........................................................ 12
Finne og navigere etter en lagret rute .................................. 12
Finne og navigere parallelt med en lagret rute .................... 12
Slette en lagret rute .............................................................. 13
Slette alle lagrede ruter ........................................................ 13
Autoveiledning .......................................................................... 13
Konfigurere og lagre en Autoveiledning ............................... 13
Opprette og lagre en Autoveiledning ................................... 13
Justere en autoveiledningsbane .......................................... 13
Avbryte en pågående Autoveiledning-beregning ................. 13
Konfigurere en planlagt ankomst ......................................... 13
Konfigurasjoner for bane for autoveiledning ........................ 13
Spor .......................................................................................... 14
Vise spor .............................................................................. 14
Stille inn fargen på det aktive sporet .................................... 14
Lagre det aktive sporet ........................................................ 14
Vise en liste over lagrede spor ............................................. 14
Redigere et lagret spor ........................................................ 14
Lagre et spor som en rute .................................................... 14
Finne og navigere etter et registrert spor ............................. 14
Slette et lagret spor .............................................................. 14
Slette alle lagrede spor ........................................................ 15
Følge det aktive sporet på nytt ............................................. 15
Slette det aktive sporet ........................................................ 15
Behandle sporloggminnet under registrering ....................... 15
Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen .............. 15
Grenser ..................................................................................... 15
Opprette en grense .............................................................. 15
Konvertere en rute til en grense .......................................... 15
Konvertere et spor til en grense ........................................... 15
Redigere en grense ............................................................. 15
Angi en grensealarm ............................................................ 15
Slette en grense ................................................................... 15
Stoppe navigasjonen ................................................................ 15
Synkronisere brukerdata over maritimt nettverk fra Garmin ..... 15
i
Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor ............................. 16
Ekkolodd....................................................................... 16
Ekkoloddvisninger ..................................................................... 16
Tradisjonell ekkoloddvisning ................................................ 16
Garmin ClearVü Ekkoloddvisning ........................................ 16
SideVü Ekkoloddvisning ...................................................... 16
Ekkoloddvisninger med splittet skjermvisning ...................... 17
Ekkoloddvisning med splittet zoom ...................................... 17
Ekkoloddvisning med splittet frekvens ................................. 17
Panoptix ekkoloddvisninger ................................................. 17
Endre ekkoloddvisningen ..................................................... 18
Velge svingertype ..................................................................... 18
Opprette et veipunkt på ekkoloddskjermbildet .......................... 18
Måle avstand på ekkoloddskjermbildet ..................................... 18
Stoppe ekkoloddvisningen midlertidig ...................................... 18
Visning av ekkoloddhistorikken ................................................ 18
Deling av ekkolodd ................................................................... 18
Velge en ekkoloddkilde ........................................................ 18
Gi en ekkoloddkilde nytt navn .............................................. 18
Justere detaljnivået ................................................................... 18
Justere fargeintensitet .............................................................. 19
Justere dybde- eller breddeskalaen ......................................... 19
Angi zoomnivå på ekkoloddskjermbildet .................................. 19
Angi scroll-hastigheten ............................................................. 19
Ekkoloddfrekvenser .................................................................. 19
Valg av frekvenser ............................................................... 19
Oppretting av frekvensforhåndsinnstilling ............................ 20
Tilpasse Panoptix ekkoloddvisningene ..................................... 20
Justere utseendet for LiveVü ekkoloddvisningene .............. 20
Angi sendevinkelen for LiveVü svingeren ............................ 20
Justere visningsvinkel og zoomnivå for RealVü .................. 20
Justere utseendet for RealVü ekkoloddvisningene .............. 20
Justere pulseringshastigheten for RealVü ........................... 20
Kalibrere kompasset ............................................................ 20
Slå på A-skopet ........................................................................ 20
Velge svingertype ..................................................................... 20
Ekkoloddoppsett ....................................................................... 21
Ekkoloddinnstillinger ............................................................ 21
RealVü ekkoloddinnstillinger ................................................ 21
LiveVü ekkoloddinnstillinger ................................................ 21
Innstillinger for ekkoloddutseende ....................................... 21
Avanserte ekkoloddinnstillinger ........................................... 21
Installeringsinnstillinger for svinger ...................................... 21
Innstillinger for ekkoloddalarm ............................................. 22
Ekkoloddregistreringer .............................................................. 22
Ta opp ekkoloddvisningen ................................................... 22
Stoppe opptak av ekkolodd ................................................. 22
Slette en ekkoloddregistrering ............................................. 22
Spille av ekkoloddopptak ..................................................... 22
Grafer for dybde og vanntemperatur ........................................ 22
Angi avstands- og tidsskala i grafer for dybde og
vanntemperatur .................................................................... 22
Seilefunksjoner ............................................................. 22
Konfigurere fartøytype .............................................................. 22
Kappseiling ............................................................................... 22
Startlinjeveiledning ............................................................... 22
Starte tidtakeren for kappseiling .......................................... 23
Stille inn avstanden mellom baugen og GPS-antennen ...... 23
Innstillinger for kurslinjer ........................................................... 23
Stille inn kjølkalibreringen ......................................................... 23
Radar ............................................................................. 23
Radarvisningsmodi ................................................................... 23
Sende radarsignaler ................................................................. 24
Justere radarrekkevidden ......................................................... 24
Tips for å velge en radarrekkevidde .................................... 24
ii
Justere zoomskalaen på radarskjermbildet .............................. 24
Merke et veipunkt på radarskjermbildet .................................... 24
Vaktpost-modus ........................................................................ 24
Aktivere tidsbasert sending .................................................. 24
Angi standby- og sendetider ................................................ 24
Aktivere en vaktsone ............................................................ 24
Definere en sirkulær vaktsone ............................................. 24
Definere en delvis vaktsone ................................................. 24
Vise en liste over lagrede AIS-trusler ................................... 25
Vise AIS-fartøy på radarskjermbildet ................................... 25
VRM og EBL ............................................................................. 25
Vise VRM og EBL ................................................................ 25
Justere VRM og EBL ........................................................... 25
Måle rekkevidden og peilingen til et målobjekt .................... 25
Radaroverlegg .......................................................................... 25
Justering av radaroverlegg og kartdata ............................... 25
Vise radaroverlegget ............................................................ 25
Aktivere og justere en sendefri radarsone ................................ 25
Stoppe sendingen av radarsignaler .......................................... 25
Optimalisere radarvisningen ..................................................... 26
Radarforsterkning og -støy .................................................. 26
Ekkospor .............................................................................. 27
Radarvisningsinnstillinger .................................................... 27
Innstillinger for radarutseende ............................................. 27
Baugforskyvning .................................................................. 27
Informasjon om måleinstrumenter og almanakk...... 27
Vise måleinstrumentene ........................................................... 27
Tilpasser målere .................................................................. 27
Tilpasse grenseverdier for motor- og
drivstoffmåleinstrumenter ..................................................... 28
Vise kompasset ........................................................................ 28
Vise turmåleinstrumenter .......................................................... 28
Nullstille turmåleinstrumenter ............................................... 28
Vise motor- og drivstoffmåleinstrumenter ................................. 28
Tilpasse grenseverdier for motor- og
drivstoffmåleinstrumenter ..................................................... 28
Aktivere statusalarmer for motormåleinstrumenter .............. 28
Aktivere noen statusalarmer for motormåleinstrumenter ..... 28
Velge antallet motorer som skal vises i
måleinstrumentene .............................................................. 28
Tilpasse motorene som skal vises i måleinstrumentene ..... 28
Konfigurere visningen av drivstoffmåleinstrumentene ......... 28
Angi fartøyets drivstoffkapasitet ........................................... 29
Synkronisere drivstoffdataene med fartøyets reelle
drivstoff ................................................................................ 29
Angi drivstoffalarmen ........................................................... 29
Vise vindmålere ........................................................................ 29
Konfigurere vindmåleren for seiling ..................................... 29
Konfigurere hastighetskilden ............................................... 29
Konfigurere vindmålerens retningskilde ............................... 29
Tilpasse den analoge vindmåleren ...................................... 29
Vise miljømåleinstrumentene .................................................... 29
Konfigurere justeringen av vindmåleren .............................. 29
Konfigurere miljømålerens retningskilde .............................. 29
Stille inn barometerreferansetiden ....................................... 29
Informasjon om tidevann og strømninger og
stjerneinformasjon .................................................................... 29
Informasjon fra tidevannsstasjoner ...................................... 29
Informasjon fra strømningsstasjon ....................................... 30
Stjerneinformasjon ............................................................... 30
Vise tidevannsstasjon, strømningsstasjon eller
stjerneinformasjon for en annen dato .................................. 30
Vise informasjon for en annen tidevanns- eller
strømningsstasjon ................................................................ 30
Vise almanakkinformasjon fra navigasjonskartet ................. 30
DSC (Digital Selective Calling).................................... 30
Innholdsfortegnelse
Funksjoner for kartplotter og VHF-radio i nettverk .................... 30
Slå på DSC ............................................................................... 30
DSC-liste ................................................................................... 30
Vise DSC-listen .................................................................... 30
Legge til en DSC-kontakt ..................................................... 30
Innkommende nødanrop .......................................................... 30
Navigere til et fartøy i nød .................................................... 30
Mann over bord-nødanrop startet fra en VHF-radio ............ 30
Mann over bord- og SOS-nødanrop startet fra
kartplotteren ......................................................................... 30
Posisjonssporing ....................................................................... 31
Vise en posisjonsrapport ...................................................... 31
Navigere til et sporet fartøy .................................................. 31
Opprette et veipunkt på posisjonen til et sporet fartøy ........ 31
Redigere informasjon i en posisjonsrapport ........................ 31
Slette et posisjonsrapportanrop ........................................... 31
Vise fartøyspor på kartet ...................................................... 31
Individuelle rutineanrop ............................................................ 31
Velge en DSC-kanal ............................................................ 31
Foreta et individuelt rutineanrop .......................................... 31
Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål ..................... 31
Mediespiller................................................................... 31
Åpne mediespilleren ................................................................. 31
Ikoner ................................................................................... 31
Velge mediekilde ...................................................................... 32
Koble en trådløs Bluetooth® enhet til mediespilleren .......... 32
Spille av musikk ........................................................................ 32
Søke etter musikk ................................................................ 32
Angi at en sang skal gjentas ................................................ 32
Angi at alle sanger skal gjentas ........................................... 32
Angi at sanger skal spilles av i tilfeldig rekkefølge ............... 32
Høre på radio ....................................................................... 32
Åpne MTP-kilden ................................................................. 32
Justere volumet ........................................................................ 32
Aktivere og deaktivere soner ............................................... 32
Dempe medievolumet .......................................................... 32
VHF-radio ................................................................................. 32
Søke etter VHF-kanaler ....................................................... 32
Justere VHF-stumkobling ..................................................... 32
Radio ........................................................................................ 32
Angi mottakerregionen ......................................................... 33
Bytte radiostasjon ................................................................ 33
Endre søkemodus ................................................................ 33
Forhåndsinnstillinger ............................................................ 33
Spille av DAB ............................................................................ 33
Angi DAB-mottakerregionen ................................................ 33
Søke etter DAB-stasjoner .................................................... 33
Bytte DAB-kanaler ............................................................... 33
DAB-forhåndsinnstillinger .................................................... 33
SiriusXM satellittradio ............................................................... 33
Finne en SiriusXM radio-ID .................................................. 33
Aktivere et SiriusXM abonnement ........................................ 33
Tilpasse kanalguiden ........................................................... 34
Lagre en SiriusXM kanal til listen over
forhåndsinnstillinger ............................................................. 34
Låse opp SiriusXM foreldrekontroller ................................... 34
Angi enhetsnavn ....................................................................... 34
Oppdatere Media Player-programvaren ................................... 34
SiriusXM Vær................................................................ 34
SiriusXM utstyr og abonnementskrav ....................................... 34
Kringkasting av værdata ........................................................... 35
Vise informasjon om nedbør ..................................................... 35
Nedbørsvisninger ................................................................. 35
Informasjon om stormcelle og lyn ............................................. 35
Informasjon om orkan ............................................................... 35
Væradvarsler og værrapporter ................................................. 35
Innholdsfortegnelse
Værvarselinformasjon ............................................................... 35
Vise værvarselinformasjon for et annet tidsrom ................... 35
Vise et maritimt værvarsel eller et offshore-værvarsel ......... 35
Værfronter og trykksentre .................................................... 35
Værvarsler, by ...................................................................... 35
Vise sjøforhold .......................................................................... 36
Overflatevind ........................................................................ 36
Bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning ........................ 36
Vise værvarselinformasjon for sjøforhold for et annet
tidsrom ................................................................................. 36
Vise fiskeinformasjon ................................................................ 36
Data for overflatetrykk og vanntemperatur .......................... 36
Varsle fiskeplasser ............................................................... 36
Endre temperaturfargeskala for sjøoverflate ....................... 36
Siktinformasjon ......................................................................... 36
Vise varslet siktinformasjon for et annet tidsrom ................. 36
Vise bøyerapporter ................................................................... 36
Vise lokal værinformasjon i nærheten av en bøye ............... 36
Opprette et veipunkt på et værkart ........................................... 37
Væroverlegg ............................................................................. 37
Slå på væroverlegget på et kart ........................................... 37
Innstillinger for væroverlegg på navigasjonskartet .............. 37
Innstillinger for væroverlegg på fiskekartet .......................... 37
Vise informasjon om værabonnement ...................................... 37
Konfigurasjon av enheten........................................... 37
Slå kartplotteren på automatisk ................................................ 37
Systeminnstillinger .................................................................... 37
Skjerminnstillinger ................................................................ 37
GPS-innstillinger .................................................................. 37
Vise hendelsesloggen .......................................................... 37
Vise informasjon om systemprogramvare ............................ 37
Innstillinger for mitt fartøy ......................................................... 37
Stille inn kjølkalibreringen .................................................... 38
Stille inn vanntemperaturforskyvningen ............................... 38
Kalibrere en hastighetsvarsler ............................................. 38
Kommunikasjonsinnstillinger .................................................... 38
Gi navn til enheter og sensorer i nettverket ......................... 38
NMEA 0183 .......................................................................... 39
Innstillinger for NMEA 2000 ................................................. 39
Stille inn alarmer ....................................................................... 39
Navigasjonsalarmer ............................................................. 39
Systemalarmer ..................................................................... 39
Angi drivstoffalarmen ........................................................... 39
Stille inn væralarmer ............................................................ 39
Enhetsinnstillinger ..................................................................... 39
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 39
Andre fartøysinnstillinger .......................................................... 40
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for
kartplotteren .............................................................................. 40
Behandling av kartplotterdata..................................... 40
Kopiere veipunkter, ruter og spor fra HomePort til en
kartplotter .................................................................................. 40
Kopiere data fra et minnekort ................................................... 40
Kopiere veipunkter, ruter og spor til et minnekort ..................... 40
Velge en filtype for tredjeparts veipunkter og ruter ................... 40
Kopiere innebygde kart til et minnekort .................................... 40
Sikkerhetskopiere data til en datamaskin ................................. 40
Gjenopprette sikkerhetskopierte data til en kartplotter ............. 40
Lagre systeminformasjon på et minnekort ................................ 40
Tillegg............................................................................ 41
Registrere enheten ................................................................... 41
Rengjøre skjermen ................................................................... 41
Skjermbilder .............................................................................. 41
Ta skjermbilder .................................................................... 41
Kopiere skjermdumper til en datamaskin ............................. 41
iii
Feilsøking ................................................................................. 41
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for
kartplotteren ......................................................................... 41
Vise informasjon om systemprogramvare ............................ 41
Enheten innhenter ikke GPS-signaler .................................. 41
Enheten vil ikke slå seg på, eller den slår seg av ................ 41
Enheten oppretter ikke veipunkter på riktig sted .................. 41
NMEA Informasjon om NMEA 0183 ......................................... 42
NMEA 2000 PGN-informasjon .................................................. 42
Software License Agreement ................................................ 0
Indeks............................................................................ 43
iv
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Enheten sett forfra
Få mer informasjon
Hvis du har spørsmål om enheten din, kan du ta kontakt med
Garmin kundestøtte.
På nettstedet support.garmin.com finner du mange tips til
feilsøking som kan hjelpe deg med å løse de fleste problemer
og besvare de fleste spørsmål.
• Vanlige spørsmål (FAQ)
• Programvareoppdateringer
• Brukerveiledning og installeringsinstruksjoner
• Tjenestevarsler
• Video
• Kontaktinformasjon
®
Sette inn minnekort
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Automatisk sensor for bakgrunnslys
Av/på-tast
Taster på enheten
Numerisk tastatur (bare tilgjengelig på 10-tommers modeller)
SD-minnekortspor
Skjermtaster
Du kan bruke minnekort (tilleggsutstyr) i kartplotteren. Med
kartkort kan du vise satellittbilder og luftfotografier med høy
oppløsning av havner, havneområder, båthavner og andre
punkter av interesse. Du kan bruke tomme minnekort til å
registrere ekkolodddata og overføre data, for eksempel
veipunkter, ruter og spor, til en annen kompatibel Garmin
kartplotter eller datamaskin.
1 Åpne dekselet på forsiden av kartplotteren.
2 Sett inn minnekortet.
3 Skyv inn kortet til du hører et klikk.
Taster på enheten
Slår enheten av og på når den holdes inne.
Justerer bakgrunsbelysning og fargemodus når den trykkes
ned og slippes opp raskt.
Zoomer ut fra et kart eller en visning.
Zoomer inn på et kart eller en visning.
Blar, uthever alternativer og beveger markøren.
SELECT
Bekrefter meldinger og velger alternativer.
BACK
Går tilbake til det forrige skjermbildet.
MARK
Lagrer gjeldende posisjon som et veipunkt.
HOME
Går tilbake til skjermbildet Hjem.
MENU
Åpner en meny med alternativer for siden, der det er
aktuelt.
Lukker en meny, der det er aktuelt.
Laste ned veiledningene
Du kan få den nyeste brukerveiledningen og oversettelser av
veiledninger på Internett.
1 Gå til www.garmin.com/support.
2 Select Brukerveiledninger.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned veiledningen
for produktet.
4 Lukk dekselet.
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Denne enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formatert til
FAT32.
Laste inn ny programvare på et minnekort
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Velg Last ned ved siden av GPSMAP-serie med SD-kort.
4 Les og godta vilkårene.
5 Velg Last ned.
6 Velg Kjør.
7 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
Standarder for brukerveiledningen
Oppdatere programvaren på enheten
I denne brukerveiledningen bruker vi ordet "velg" for å beskrive
følgende handlinger:
• Bruke piltastene til å utheve et menyelement og deretter
trykke på SELECT (bare for enheter med fysiske taster).
• Trykke på en tast, for eksempel SELECT eller MENU.
Når du får beskjed om å velge flere elementer etter hverandre,
vises det små piler i teksten. Eksempel: velg MENU > Legg til.
Dette betyr at du må velge MENU eller trykke på menytasten og
deretter velge elementet Legg til.
Bildene i denne brukerveiledning er kun til referanse og
stemmer kanskje ikke overens med enheten din.
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Innledning
1
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
Ta
ut minnekortet.
6
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
GPS-satellittsignaler
Når du slår på kartplotteren, må GPS-mottakeren innhente
satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Når
kartplotteren innhenter satellittsignaler, vises
øverst i
skjermbildet Hjem. Når kartplotteren mister satellittsignaler,
forsvinner
, og det vises et blinkende spørsmålstegn over
på kartet.
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/aboutGPS.
Velge GPS-kilde
Hvis du har mer enn én GPS-kilde, kan du velge hvilken GPSdatakilde du foretrekker.
1 Velg Innstillinger > System > GPS > Kilde.
2 Velg en GPS-datakilde.
Tilpasse kartplotteren
Tilpasse skjermbildet Hjem
Du kan legge til elementer på og fjerne elementer fra
skjermbildet Hjem.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Tilpass Hjem.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre rekkefølge på et element, velger du
Omorganiser, velger elementet du vil flytte og velger en
ny plassering.
• Hvis du vil legge til et element på skjermbildet Hjem,
velger du Legg til, og velger det nye elementet du vil
legge til.
• Hvis du vil fjerne et element du har lagt til på skjermbildet
Hjem, velger du Fjern, og velger elementet du vil fjerne.
Kombinasjoner
Kombinasjonsskjermbildet viser en kombinasjon av flere
skjermbilder samtidig. Antallet tilgjengelige alternativer på
kombinasjonsskjermbildet avhenger av hvor mange
tilleggsenheter du har koblet til kartplotteren, og om du bruker
oppgraderte kart.
Velge en kombinasjon
1 Velg Kombinasjoner.
2 Velg en kombinasjon.
Tilpasse et kombinasjonsskjermbilde
1 Velg Kombinasjoner.
2 Bruk piltastene for å fremheve et kombinasjonsskjermbilde.
3 Velg Konfigurer.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre navnet, velger du Navn og skriver inn et
nytt navn.
• Hvis du vil endre oppsettet av informasjonen på skjermen,
velger du Endre oppsett og velger et nytt oppsett.
• Hvis du vil endre informasjonen som vises på skjermen,
velger du Endre funksjon og velger ny informasjon.
2
• Hvis du vil tilpasse dataene som vises på skjermen, velger
du Overleggstall (Innstillinger for overleggstall,
side 9).
• Hvis du vil endre størrelse på informasjonsområdene som
vises på skjermen, velger du Endre str. på kombo..
Opprette et tilpasset Kombinasjoner-skjermbilde
Du kan opprette et tilpasset Kombinasjoner-skjermbilde som
passer til behovene dine.
1 Velg Kombinasjoner > Legg til.
2 Velg et oppsett.
3 Velg informasjonen som skal vises i kombinasjonen, og velg
Ferdig.
4 Bruk piltastene til å justere skjermsplittingen, og velg Ferdig.
5 Angi et navn for kombinasjonen, og velg Ferdig.
Slette et kombinasjonsskjermbilde
1 Velg Kombinasjoner.
2 Bruk piltastene for å fremheve en kombinasjon.
3 Velg Fjern.
Konfigurere fartøytype
Du kan velge din båttype for å konfigurere kartplotterinnstillinger
og bruke funksjoner som er tilpasset båttypen.
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Fartøytype.
2 Velg et alternativ.
Justere bakgrunnslyset
1 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Bakgrunnslys.
TIPS: Trykk på fra et hvilket som helst skjermbilde for å
åpne innstillingene for bakgrunnslys.
2 Velg et alternativ:
• Juster nivået for bakgrunnslyset.
• Velg Automatisk.
Justere fargemodusen
1 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Fargemodus.
TIPS: Trykk på > Fargemodus fra et hvilket som helst
skjermbilde for å åpne innstillingene for farge.
2 Velg et alternativ.
Tilpasse overleggstallene
Du kan tilpasse dataene som vises på skjermbildet.
1 Gå til et aktuelt skjermbilde, og velg MENU > Overleggstall.
2 Velg eventuelt tallene du skal tilpasse.
3 Velg et element for å vise eller skjule det.
Kommunikasjon med trådløse enheter
Kartplotteren kan opprette et trådløst nettverk som du kan koble
trådløse enheter til.
Ved å koble til trådløse enheter kan du bruke programmene fra
Garmin, inkludert BlueChart Mobile og Garmin Helm™. Du
finner mer informasjon på www.garmin.com.
®
Konfigurere det Wi‑Fi trådløse nettverket
®
Kartplotteren kan opprette et Wi‑Fi nettverk som du kan koble
trådløse enheter til. Du blir spurt om å konfigurere det trådløse
nettverket første gangen du åpner innstillingene for nettverket.
1 Velg Innstillinger > Kommunikasjon > Trådløse enheter >
Wi-Fi®-nettverk > Wi-Fi® > På > OK.
2 Angi eventuelt et navn for dette trådløse nettverket.
Tilpasse kartplotteren
3 Angi et passord.
Du trenger dette passordet for å få tilgang til det trådløse
nettverket fra en trådløs enhet. Passordet skiller mellom små
og store bokstaver.
Koble en trådløs enhet til kartplotteren
Du må konfigurere kartplotterens trådløse nettverk før du kan
koble en trådløs enhet til nettverket (Konfigurere det Wi‑Fi
trådløse nettverket, side 2).
Du kan koble flere trådløse enheter til kartplotteren for å dele
data.
1 Slå på Wi‑Fi teknologi og søk etter trådløse nettverk med den
trådløse enheten.
2 Velg navnet til kartplotterens trådløse nettverk (Konfigurere
det Wi‑Fi trådløse nettverket, side 2).
3 Angi nettverkspassordet.
®
®
Endre den trådløse kanalen
Du kan endre den trådløse kanalen hvis du har problemer med
å finne eller koble til en enhet, eller hvis du opplever interferens.
1 Velg Innstillinger > Kommunikasjon > Trådløse enheter >
Wi-Fi®-nettverk > Avansert > Wi-Fi®-kanal.
2 Angi en ny kanal.
Du trenger ikke å endre den trådløse kanalen på enheter som er
koblet til dette nettverket.
Bruke Garmin Helm programmet med
kartplotteren
Før du kan styre kartplotteren med Garmin Helm programmet,
må du laste ned og installere programmet og koble kartplotteren
til en mobil enhet (Koble en trådløs enhet til kartplotteren,
side 3).
1 Velg Innstillinger > Kommunikasjon > Trådløse enheter >
Helm-program.
2 Velg et alternativ.
3 Bruk programmet til å vise og styre kartplotteren.
Kart- og 3D-kartvisninger
Kartene og 3D-kartvisningene som er tilgjengelige, avhenger av
kartdataene og tilbehøret som brukes.
Du får tilgang til kart og 3D-kartvisninger ved å velge Kart.
Navigasjonskart: Viser navigasjonsdata som er tilgjengelige på
forhåndslastede kart og fra ekstra kart, hvis tilgjengelig.
Dataene inkluderer bøyer, fyr, kabler, dybdeloddskudd,
båthavner og tidevannsstasjoner i en oversiktsvisning.
Perspective 3D: Viser båten sett ovenfra og bakfra (i henhold til
kursen) og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel. Denne
visningen er nyttig når du må ta hensyn til grunt farvann, rev,
broer eller kanaler når du navigerer, og hjelper deg med å
finne ruter inn og ut av ukjente havneområder eller
ankringsplasser.
Mariner's Eye 3D: Viser en detaljert tredimensjonal visning av
båten sett ovenfra og bakfra (i henhold til kursen) og er et
visuelt navigasjonshjelpemiddel. Denne visningen er nyttig
når du må navigere deg gjennom grunt farvann, rev, broer
eller kanaler, og den hjelper deg med å finne ruter inn til og ut
av ukjente havneområder eller ankringsplasser.
MERK: Kartvisningene Mariner's Eye 3D og Fish Eye 3D er
tilgjengelige med oppgraderte kart i enkelte områder.
Fish Eye 3D: Gir en undervannsvisning som fremstiller
sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen. Når en
ekkoloddsvinger er koblet til, angis objekter (som fisk) av
røde, grønne eller gule kuler. De største objektene vises i
rødt, og de minste objektene vises i grønt.
Kart- og 3D-kartvisninger
Fiskekart: Gir en detaljert visning av bunnkonturer og
dybdeloddskudd på kartet. Dette kartet fjerner
navigasjonsdata fra kartet, gir detaljerte batymetriske data og
viser bunnkonturer tydeligere, til hjelp i dybdegjenkjenning.
Dette kartet fungerer best ved dyphavsfiske.
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med
oppgraderte kart i enkelte områder.
Radaroverlegg: Legger til et lag med radarinformasjon på
navigasjonskartet eller på fiskekartet når kartplotteren er
koblet til en radar. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på
alle modeller.
Navigasjonskart og dyphavsfiskekart
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.
Med navigasjons- og fiskekartene kan du planlegge kursen, vise
kartinformasjon, og følge en rute. Fiskekartet passer til
dyphavsfiske.
Hvis du vil åpne navigasjonskartet, velger du Kart >
Navigasjonskart.
Hvis du vil åpne fiskekartet, velger du Kart > Fiskekart.
Zoome inn og ut på kartet
Zoomnivået angis av målestokken nederst på kartet. Linjen
under målestokken angir denne avstanden på kartet.
• Velg for å zoome ut.
• Velg for å zoome inn.
Velge et element på kartet ved hjelp av enhetstastene
1 Fra en kart- eller 3D-kartvisning velger du , , eller for å
flytte markøren.
2 Velg SELECT.
Måle avstand på kartet
1 Gå til et kart eller radaroverlegg, og velg en posisjon.
2 Velg Mål avstand.
Det vises en tegnestift på skjermen for gjeldende posisjon.
Avstanden og vinkelen fra tegnestiften vises i hjørnet.
TIPS: Hvis du vil flytte tegnestiften og måle fra markørens
gjeldende posisjon, velger du Velg.
Kartsymboler
Denne tabellen inneholder noen av de vanlige symbolene som
kan vises på detaljerte kart.
Ikon
Beskrivelse
Bøye
Informasjon
Maritime tjenester
Tidevannsstasjon
Strømstasjon
Luftfotografi tilgjengelig
Perspektivbilde tilgjengelig
Det er også vanlig å vise dybdekonturlinjer, tidevannssoner,
loddskudd (som vist på originalutgaven av kartet i papirformat),
3
navigasjonshjelp og -symboler, hindringer og kabelområder på
kartene.
Navigere til et punkt på kartet
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
1 Velg en posisjon på navigasjonskartet eller fiskekartet.
2 Velg eventuelt SELECT.
3 Velg Naviger til.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere direkte til posisjonen, velger du Gå til.
• Hvis du vil opprette en rute til posisjonen, inklusive
svinger, velger du Rute til.
• Hvis du vil bruke Auto Guidance, velger du
Autoveiledning.
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et
eller annet sted på den magentafargede linjen at
autoveiledning ikke kan beregne deler av
autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste
sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.
6 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.
Vise informasjon om posisjoner og objekter på et kart
Du kan vise informasjon om en posisjon eller et objekt på
navigasjonskartet eller fiskekartet.
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.
1 Velg en posisjon eller et objekt på navigasjonskartet eller
fiskekartet.
Det vises en liste over alternativer til høyre på kartet.
Alternativene som vises, er basert på posisjonen eller
objektet du valgte.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til den valgte posisjonen, velger du
Naviger til.
• Hvis du vil merke et veipunkt ved markørposisjonen,
velger du Nytt veipunkt.
• Hvis du vil vise avstanden og peilingen til objektet i forhold
til gjeldende posisjon, velger du Mål avstand.
Avstanden og kursen vises på skjermen. Velg Velg for å
måle fra en annen posisjon enn den gjeldende posisjonen.
• Hvis du vil vise informasjon om tidevann, strøm,
stjerneinformasjon, kartforklaringer eller lokale tjenester i
nærheten av markøren, velger du Informasjon.
Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler
På navigasjonskartet, fiskekartet, Perspective 3D-kartvisningen
eller Mariner's Eye 3D-kartvisningen kan du vise detaljer om
ulike typer navigasjonshjelpemidler, inkludert sjømerker, fyr og
hindringer.
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.
4
MERK: Kartvisningene Mariner's Eye 3D og Fish Eye 3D er
tilgjengelige med oppgraderte kart i enkelte områder.
1 Velg et navigasjonshjelpemiddel fra en kart- eller 3Dkartvisning.
2 Velg navnet på navigasjonshjelpemiddelet.
Velge et kart
Hvis produktet har både BlueChart g2 og Garmin LakeVü™
innebygde kart i HD, kan du velge det kartet du vil bruke. Ikke
alle modeller har begge typer innebygde kart.
1 Fra navigasjonskartet velger du MENU > Innebygd kart.
2 Velg et alternativ:
• Velg LakeVü™ HD når du befinner deg på en innsjø.
• Velg BlueChart® g2 når du er offshore.
Kurspil og vinkelmarkører
Kurspilen er en tegnet linje i kursretningen på kartet fra baugen
av båten. Vinkelmarkører indikerer den relative posisjonen fra
kursen eller kursen over bakken, noe som er nyttig ved kasting
eller når du skal finne referansepunkter.
Angi linjer for styrekurs og kurs over bakken (COG)
Du kan vise linje for styrekurs og COG på kartet.
COG er reiseretningen din. Styrekurs er retningen baugen peker
mot. Dette vises når det er koblet til en sensor for styrekurs.
1 Gå til en kartvisning, og velg MENU > Kartoppsett >
Kartutseende > Kurspil.
2 Velg eventuelt Kilde, og velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke tilgjengelig kilde automatisk, velger du
Automatisk.
• Hvis du vil bruke GPS-antenneretning for COG, velger du
GPS-retning (COG).
• Hvis du vil bruke data fra en tilkoblet sensor for styrekurs,
velger du Retning.
• Hvis du vil bruke data både fra en tilkoblet styrekurssensor
og GPS-antennen, velger du COG og retning.
Dette viser både linjen for styrekurs og COG-linjen på
kartet.
3 Velg Skjerm, og velg et alternativ:
• Velg Distanse > Distanse, og angi lengden på linjen som
vises på kartet.
• Velg Tid > Tid, og angi tiden som brukes til å beregne
avstanden båten bevger seg i løpet av angitt tid ved
gjeldende hastighet.
Slå på vinkelmarkører
Du kan legge til vinkelmarkører langs kurspilen i kartet.
Vinkelmarkører kan være nyttige for kasting når du fisker.
1 Angi kurspilen (Angi linjer for styrekurs og kurs over bakken
(COG), side 4).
2 Velg Vinkelmarkører.
Oppgraderte kart
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
MERK: Ikke alle modeller støtter alle kart.
Oppgraderte kart (tilleggsutstyr) som BlueChart g2 Vision , gjør
at du får mest mulig ut av kartplotteren. I tillegg til detaljerte
maritime kart kan oppgraderte kart inneholde følgende
funksjoner, som er tilgjengelige i noen områder.
®
Kart- og 3D-kartvisninger
Mariner's Eye 3D: Viser båten sett ovenfra og bakfra og er et
tredimensjonalt navigasjonshjelpemiddel.
Fish Eye 3D: Gir en tredimensjonal undervannsvisning som
fremstiller sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen.
Fiskekart: Viser kartet med tydeligere bunnkonturer og uten
navigasjonsdata. Dette kartet fungerer godt ved
dyphavsfiske.
Satellittbilder med høy oppløsning: Gir satellittbilder med høy
oppløsning, noe som gir en realistisk visning av land- og
vannområder på navigasjonskartet (Vise satellittbilder på
navigasjonskartet, side 5).
Luftfotografier: Viser båthavner og andre luftfotografier som er
viktige for navigasjonen, slik at du bedre kan danne deg et
bilde av omgivelsene (Vise luftfotografier av landemerker,
side 5).
Detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI): Viser
detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI), blant
annet svært detaljerte data om kystveier og POIer som
restauranter, overnattingssteder og lokale attraksjoner.
Autoveiledning: Bruker angitte opplysninger om fartøyet og
kartdata til å fastslå den beste banen til destinasjonen.
Vise informasjon om tidevannstasjon
på kartet viser tidevannsstasjoner. Du kan vise en detaljert
graf for en tidevannsstasjon for å hjelpe med å forutse
tidevannsnivået på ulike tider av døgnet eller for ulike dager.
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
1 Velg en tidevannsstasjon fra navigasjonskartet eller
fiskekartet.
Informasjon om tidevannsretning og -nivå vises ved siden av
.
2 Velg stasjonsnavnet.
Animasjonsindikatorer for tidevann og strøm
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan vise animerte indikatorer for tidevannsstasjoner og
strømretninger på navigasjonskartet eller fiskekartet. Du må
også aktivere animerte ikoner i kartinnstillingene (Vise
indikatorer for tidevann og strømninger, side 5).
En indikator for en tidevannsstasjon vises som en vertikal
feltgraf med en pil på kartet. En rød pil som peker nedover, angir
synkende tidevann, og en blå pil som peker oppover, angir
stigende tidevann. Når du flytter markøren over indikatoren for
tidevannsstasjonen, vises høyden på tidevannet ved stasjonen
over stasjonsindikatoren.
Indikatorer for strømretning vises som piler på kartet. Retningen
på hver pil angir retningen på strømmen i en bestemt posisjon
på kartet. Fargen på strømpilen angir hastighetsskalaen for
strømmen i den posisjonen. Når du flytter markøren over
indikatoren for strømretning, vises hastigheten for den bestemte
strømmen ved posisjonen over retningsindikatoren.
Farge
Gjeldende hastighetsskala
Gul
0 til 1 knop
Oransje
1 til 2 knop
Rød
2 knop eller mer
Vise indikatorer for tidevann og strømninger
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan vise statiske eller animerte indikatorer for tidevanns- og
strømstasjoner på navigasjonskartet eller fiskekartet.
1 Gå til navigasjonskartet eller fiskekartet, og velg MENU >
Kartoppsett > Tidev. og strømninger.
2 Velg et alternativ:
Kart- og 3D-kartvisninger
• Hvis du vil vise indikatorer for gjeldende stasjon og
tidevannsstasjon på kartet, velger du På.
• Hvis du vil vise animasjonsindikatorer for tidevannsstasjon
og animasjonsindikatorer for strømretning på kartet, velger
du Animert.
Vise satellittbilder på navigasjonskartet
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan legge satellittbilder med høy oppløsning over
navigasjonskartet for landområdene eller for land- og
sjøområdene.
MERK: Når dette alternativet aktiveres, vises satellittbilder med
høy oppløsning bare ved lave zoomnivåer. Hvis du ikke kan se
bildene med høy oppløsning i den valgfrie kartregionen, kan du
zoome inn ytterligere ved å velge . Du kan også angi et
høyere detaljnivå ved å endre kartets zoomdetaljer.
1 Gå til navigasjonskartet, og velg MENU > Kartoppsett >
Satellittbilder.
2 Velg et alternativ:
• Velg Bare land for å vise standard kartinformasjon for
vannområdet med overliggende bilder av landområdet på
kartet.
• Velg Bildekartblanding for å vise bilder på både vann og
land med en angitt tetthet. Bruk glidebryteren til å justere
bildetettheten. Jo høyere du setter prosenten, desto mer
dekker satellittbildene av både vann og land.
Vise luftfotografier av landemerker
Før du kan vise luftfotografier på navigasjonskartet, må du
aktivere Satellittbilder-innstillingen i kartoppsettet.
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan bruke luftfotografier av landemerker, båthavner og
havneområder til å orientere deg om omgivelsene eller gjøre
deg kjent med en båthavn eller et havneområde før ankomst.
1 Velg kameraikonet fra navigasjonskartet:
• Hvis du vil se et luftfotografi, velger du
.
• Hvis du vil se et perspektivbilde, velger du
. Bildet ble
tatt fra posisjonen til kameraet, i retning av kjeglen.
2 Velg Luftfoto.
Automatisk identifikasjonssystem
Du kan bruke AIS (Automatic Identification System) til å
identifisere og spore andre fartøy og motta varsler om trafikk i
området. Når kartplotteren er koblet til en ekstern AIS-enhet,
kan kartplotteren vise AIS-informasjon om andre fartøy som er
innenfor rekkevidde, som er utstyrt med en transponder, og som
aktivt overfører AIS-informasjon.
Informasjonen som rapporteres for hvert fartøy, inkluderer MMSI
(Maritime Mobile Service Identity), posisjon, GPS-hastighet,
GPS-styrekurs, tid som har gått siden fartøyets forrige posisjon
ble rapportert, nærmeste møtepunkt og tid til nærmeste
møtepunkt.
Enkelte kartplottermodeller støtter også Blue Force Tracking.
Fartøy som spores med Blue Force Tracking, vises på
kartplotteren med en blågrønn farge.
AIS-målsymboler
Symbol Beskrivelse
AIS-fartøy. Fartøyet rapporterer AIS-informasjon. Retningen
trekanten peker i, angir retningen som AIS-fartøyet beveger
seg i.
Målet er valgt.
5
Symbol Beskrivelse
Målet er aktivert. Målet vises større på kartet. En grønn linje
som er festet til målet, angir målets styrekurs. Fartøyets
MMSI, hastighet og retning vises under målet hvis detaljinnstillingen er angitt som Vis. Hvis AIS-sendingen fra fartøyet
går tapt, vises det en melding.
Målet er tapt. Et grønt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra
fartøyet er tapt, og kartplotteren viser en melding med
spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du avbryter
fartøysporingen, forsvinner symbolet for tapt mål fra kartet
eller 3D-kartvisningen.
Farlig mål innenfor rekkevidde. Objektet blinker, det utløses
en alarm, og det vises en melding. Etter at alarmen har blitt
bekreftet, angir et heldekkende rødt triangel med en tilknyttet
rød linje objektets posisjon og styrekurs. Hvis kollisjonsalarmen for den sikre sonen er deaktivert, blinker målet, men
alarmen utløses ikke, og alarmmeldingen vises heller ikke.
Hvis AIS-sendingen fra fartøyet går tapt, vises det en melding.
Farlig mål er tapt. Et rødt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra
fartøyet er tapt, og kartplotteren viser en melding med
spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du avbryter
fartøysporingen, forsvinner symbolet for det tapte farlige målet
fra kartet eller 3D-kartvisningen.
Posisjonen for dette symbolet angir det nærmeste
møtepunktet for et farlig mål, og tallene ved siden av symbolet
angir tiden til det nærmeste møtepunktet for dette målet.
MERK: Fartøy som spores med Blue Force Tracking, vises med
en blågrønn farge, uavhengig av statusen deres.
Styrekurs og projisert kurs for aktiverte AIS-mål
Når informasjon om styrekurs og kurs over land er oppgitt av et
aktivert AIS-mål, vises målets styrekurs på et kart som en
heldekkende linje som er knyttet til symbolet for AIS-målet. En
styrekurspil vises ikke i en 3D-kartvisning.
Den projiserte kursen for et aktivert AIS-mål vises som en stiplet
linje på et kart eller en 3D-kartvisning. Lengden på linjen for den
projiserte kursen er basert på verdien av innstillingen til den
projiserte styrekursen. Hvis et aktivert AIS-mål ikke overfører
hastighetsinformasjon, eller hvis fartøyet ikke beveger seg, vises
det ingen linje for projisert kurs. Endringer i hastigheten, kurs
over land, eller informasjon om svinghyppighet som overføres
av fartøyet, kan påvirke beregningen av linjen for den projiserte
kursen.
Når kurs over land, styrekurs og informasjon om svinghyppighet
oppgis av et aktivert AIS-objekt, beregnes den projiserte
styrekursen for objektet basert på kursen over land og
informasjonen om svinghyppighet. Retningen som målet svinger
i, som også er basert på informasjonen om svinghyppighet,
angis av retningen til haken på enden av styrekurspilen.
Lengden på haken endres ikke.
Når kurs over land og informasjon om styrekurs er oppgitt av et
aktivert AIS-mål, men informasjon om svinghyppighet ikke er
oppgitt, beregnes den projiserte styrekursen for målet basert på
informasjonen om kurs over land.
Vise AIS-fartøy på et kart eller i en 3D-kartvisning
Hvis du vil bruke AIS, må du først koble kartplotteren til en
ekstern AIS-enhet og motta aktive transpondersignaler fra andre
fartøy.
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på et kart eller i
en 3D-kartvisning. Visningsområdet som er konfigurert for ett
kart eller én 3D-kartvisning, brukes bare på det kartet eller i den
3D-kartvisningen. Innstillingene for detaljene, den projiserte
styrekursen og sporene som er konfigurert for ett kart eller én
3D-kartvisning, brukes for alle kart og for alle 3D-kartvisninger.
6
1 Gå til en kart- eller 3D-kartvisning, og velg MENU > Andre
fartøy > AIS-visningsoppsett.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi avstanden fra din posisjon der AISfartøyene vises, velger du Visningsskala og velger en
avstand.
• Hvis du vil vise detaljer om andre AIS-aktiverte fartøy,
velger du Detaljer > Vis.
• Hvis du vil angi projisert retningstid for AIS-aktiverte
fartøy, velger du Projisert retn. og angir tid.
• Hvis du vil vise sporene til AIS-fartøy, velger du Spor og
velger lengden på sporet som vises ved hjelp av en sti.
Aktivere et mål for et AIS-fartøy
1 Velg et AIS-fartøy på kartet eller 3D-kartvisningen.
2 Velg AIS-fartøy > Aktiver mål.
Vise informasjon om et AIS-målfartøy
Du kan vise AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighet, GPSstyrekurs og annen informasjon som rapporteres om et AISmålfartøy.
1 Velg et AIS-fartøy fra en kart- eller 3D-kartvisning.
2 Velg AIS-fartøy.
Deaktivere et mål for et AIS-fartøy
1 Velg et AIS-fartøy fra en kart- eller 3D-kartvisning.
2 Velg AIS-fartøy > Deaktiver mål.
Vise en liste over lagrede AIS-trusler
Fra en kart- eller 3D-kartvisning velger du MENU > Andre
fartøy > AIS-liste.
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone
Du må ha koblet en kompatibel kartplotter til en AIS-enhet før du
kan angi en kollisjonsalarm for sikker sone.
Kollisjonsalarmen for sikker sone brukes bare med AIS. Den
sikre sonen brukes til å unngå kollisjoner, og den kan tilpasses.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > AIS > AIS-alarm > På.
Det vises en melding, og en alarm utløses når et AIS-aktivert
fartøy kommer inn i den sikre sonen rundt båten din. Objektet
merkes også som farlig på skjermen. Når alarmen er avslått,
deaktiveres meldingen og alarmlyden. Objektet er fortsatt
markert som farlig på skjermen.
2 Velg Rekkevidde.
3 Velg en avstand for radiusen på den sikre sonen rundt båten
din.
4 Velg Tid til.
5 Velg et tidspunkt når alarmen skal utløses, hvis et mål anses
å ha trådd inn i den sikre sonen.
Hvis du for eksempel ønsker å bli varslet 10 minutter før det
er sannsynlig at sonen krysses, angir du Tid til som 10.
Alarmen utløses da 10 minutter før fartøyet krysser over den
sikre sonen.
AIS-nødsignaler
Selvstendige enheter for AIS-nødsignal sender rapporter om
nødposisjon når de aktiveres. Kartplotteren kan motta signaler
fra SART (Search and Rescue Transmitters), EPIRB
(Emergency Position Indicating Radio Beacons) og andre
signaler for mann over bord. Sendinger med nødsignal er
annerledes enn standard AIS-sendinger, derfor ser de
annerledes ut på kartplotteren. I stedet for å spore en sending
med nødsignal for unngå kollisjon, sporer du en sending med
nødsignal for å finne og hjelpe et fartøy eller en person.
Navigere til en sending med nødsignal
Når du mottar en sending med nødsignal, vises det en
nødsignalalarm.
Kart- og 3D-kartvisninger
Velg Se på > Gå til for å begynne å navigere til sendingen.
Målsymboler for enhet for AIS-nødsignal
Symbol Beskrivelse
Sending fra enhet for AIS-nødsignal. Velg dette for å vise mer
informasjon om sendingen og begynne navigeringen.
Sendingen er avbrutt.
Testsending. Vises når et fartøy starter en test av enheten for
nødsignal. Symbolet viser ikke en faktisk nødssituasjon.
Testsendingen er avbrutt.
Aktivere varsler for AIS-testsendinger
Hvis du vil unngå mange testvarsler og -symboler i travle
områder som småbåthavner, kan du velge om du vil motta eller
ignorere AIS-testmeldinger. Hvis du vil teste en AIS-nødenhet,
må du konfigurere kartplotteren for å kunne motta testvarsler.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > AIS.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil motta eller ignorere EPRIB-testsignaler
(Emergency Position Indicating Radio Beacon), velger du
AIS-EPIRB-test.
• Hvis du vil motta eller ignorere MOB-testsignaler (Mann
overbord), velger du AIS-MOB-test.
• Hvis du vil motta eller ignorere SART-testsignaler (Search
and Rescue Transponder), velger du AIS-SART-test.
Slå av AIS-mottak
Mottak av AIS-signaler er slått på som standard.
Velg Innstillinger > Andre fartøy > AIS > Av.
All AIS-funksjonalitet på alle kart og i alle 3D-kartvisninger
deaktiveres. Dette inkluderer AIS-fartøybestemmelser og sporing, kollisjonsalarmer som er et resultat av AISfartøybestemmelser og -sporing, og visningen av informasjon
om AIS-fartøy.
Innstillinger for kart- og 3D-kartvisning
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart- og 3Dkartvisninger. Noen av alternativene krever oppgraderte kart
eller tilkoblet tilbehør, for eksempel radar.
Disse innstillingene gjelder for kart- og 3D-kartvisninger, unntatt
radaroverlegg og Fish Eye 3D (Innstillinger for Fish Eye 3D,
side 9).
Gå til et kart eller en 3D-kartvisning, og velg MENU.
Veipunkter og spor: Se Innstillinger for veipunkter og spor på
kart og kartvisninger, side 8.
Andre fartøy: Se Andre fartøysinnstillinger på kart og
kartvisningene, side 8.
Quickdraw Contours: Bunnkonturtegning slås på, og det blir
mulig å opprette fiskekartetiketter.
Overflateradar: Viser detaljer fra overflateradar i visningene
Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Værradar: Viser bilder fra værradar i visningene Perspective 3D
eller Mariner's Eye 3D.
Nav.hjelp.: Viser navigasjonshjelpemidler på fiskekartet.
Seiling: Justerer kurslinjene (Innstillinger for kurslinjer,
side 8) og startlinjeveiledningen når du er i seilemodus.
Kartoppsett: Se Oppsett for navigasjonskart og fiskekart,
side 7.
Overleggstall: Se Innstillinger for overleggstall, side 9. Dette
kan vises på menyen Kartoppsett.
Kartutseende: Se Innstillinger for kartutseende, side 7. Dette
kan vises på menyen Kartoppsett.
Kart- og 3D-kartvisninger
Oppsett for navigasjonskart og fiskekart
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart- og 3Dkartvisninger. Enkelte innstillinger krever eksternt tilbehør eller
aktuelle oppgraderte kart.
Gå til navigasjonskartet eller fiskekartet, og velg MENU >
Kartoppsett.
Satellittbilder: Viser satellittbilder med høy oppløsning for land
eller både land- og sjøinndelingene av navigasjonskartet ved
bruk av enkelte premiumkart (Vise satellittbilder på
navigasjonskartet, side 5).
Vannoverlegg: Aktiverer skyggerelieff, som viser
stigningsgraden på bunnen med skyggelegging, eller
ekkoloddbilder, noe som bidrar til å fastslå bunntettheten.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig med enkelte
oppgraderte kart.
Tidev. og strømninger: Viser indikatorer for strømstasjoner og
tidevannsstasjoner på kartet (Vise indikatorer for tidevann og
strømninger, side 5) og aktiverer glidebryteren for tidevann
og strømninger, som angir tiden for hvilke tidevann og
strømninger som rapporteres på kartet.
Roser: Viser en kompassrose rundt båten som indikerer
kompassretningen i forhold til båtens styrekurs. En
vindretningsindikator for faktisk eller merkbar vindretning
vises hvis kartplotteren er koblet til en kompatibel, maritim
vindsensor. I seilemodus vises faktisk og relativ vindhastighet
på vindrosen.
Innsjønivå: Angir gjeldene vannivå for innsjøen. Denne
funksjonen er bare tilgjengelig med enkelte oppgraderte kart.
Overleggstall: Se Innstillinger for overleggstall, side 9.
Vær: Angir hvilke værelementer som vises på kartet, hvis
kartplotteren er koblet til en kompatibel mottaker for værdata
med et aktivt abonnement. Du trenger en kompatibel, tilkoblet
antenne og et aktivt abonnement.
Kartutseende: Se Innstillinger for kartutseende, side 7.
Innstillinger for kartutseende
Du kan justere utseendet for de forskjellige kart og 3Dkartvisningene. Hver innstilling er spesifikk for kartet eller
kartvisningen som brukes.
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart- og 3Dkartvisninger og alle kartplottermodeller. Noen av alternativene
krever oppgraderte kart eller tilkoblet tilbehør.
Gå til en kart- eller 3D-kartvisning, og velg MENU > Kartoppsett
> Kartutseende.
Orientering: Angir kartperspektivet.
Detaljnivå: Justerer hvor detaljert kartet skal vises på
forskjellige zoomnivåer.
Kurspil: Viser og justerer styrekurspilen, som er en tegnet linje i
kursretningen på kartet fra baugen av båten, og angir
datakilden for styrekurspilen.
Panoptix-omr.: Viser eller skjuler området som skannes av
Panoptix™ svingeren. Referansesystemet for høyde og kurs
(AHRS) må kalibreres med denne funksjonen (Kalibrere
kompasset, side 20).
Verdenskart: Bruker enten et grunnleggende verdenskart eller
et skyggerelieffkart på kartet. Disse forskjellene er bare
synlige når kartet zoomes langt nok ut til å se detaljene.
Dybdeloddsk.: Slår på loddskudd og angir en verdi for en farlig
dybde. Dybder som er like grunne eller grunnere enn den
farlige dybden, vises med rød tekst.
Grunn skyggelegging: Angir skyggene fra kystlinjen til den
angitte dybden.
Skyggelegging av dybdeområde: Spesifiserer en øvre og
nedre dybde å skygge mellom .
7
Symboler: Viser og konfigurerer visningen av forskjellige
symboler på kartet, for eksempel fartøyikonet, bøyesymboler,
POIer på land og fyrsektorer.
Stil: Angir hvordan kartet vises i et 3D-terreng.
Farefarger: Viser grunt vann og landområder med en
fargeskala. Blått viser dypt farvann, gult viser grunt farvann,
og rødt viser svært grunt farvann.
Sikker dybde: Angir hvordan en sikker dybde skal vises for
Mariner's Eye 3D-kartvisningen.
MERK: Denne innstillingen påvirker bare hvordan farefarger
vises i Mariner's Eye 3D-kartvisningen. Den påvirker ikke
innstillingen for autoveiledning for sikker vanndybde eller
ekkoloddets innstilling for alarm for grunt vann.
Avstandsringer: Viser og konfigurerer visningen av
avstandsringer. Disse gjør det enklere å visualisere
avstander i noen kartvisninger.
Feltbredde: Angir bredden på navigasjonsfeltet, som er den
magentafargede linjen i noen kartvisninger som viser kursen
mot bestemmelsesstedet.
Gå til navigasjonskartet, og velg MENU > Seiling > Kurslinjer.
Skjerm: Angir hvordan kurslinjene og fartøyet vises på kartet,
og angir lengden på kurslinjene.
Seilevinkel: Lar deg velge hvordan enheten beregner kurslinjer.
Alternativet Faktisk beregner kurslinjer ved hjelp av den
målte vindvinkelen fra vindsensoren. Alternativet Manuelt
beregner kurslinjer ved hjelp av vinkler mot og i le for vinden,
som er angitt manuelt.
Vindvinkel: Lar deg angi en kurslinje basert på seilevinkelen i
lo.
Vinkel i le: Lar deg angi en kurslinje basert på seilevinkelen i le.
Tidevannskorr.: Korriger kurslinjene basert på tidevannet.
Layline-filter: Filtrerer kurslinjedata basert på det angitte
tidsintervallet. Hvis du ønsker en jevnere kurslinje som
filtrerer vekk enkelte av endringene av båtens kurs eller den
sanne vindvinkelen, kan du angi et høyere tall. Hvis du
ønsker en kurslinje som viser en høyere følsomhet for
endringer av båtens kurs eller den sanne vindvinkelen, kan
du angi et lavere tall.
Angi linjer for styrekurs og kurs over bakken (COG)
Du kan vise linje for styrekurs og COG på kartet.
COG er reiseretningen din. Styrekurs er retningen baugen peker
mot. Dette vises når det er koblet til en sensor for styrekurs.
1 Gå til en kartvisning, og velg MENU > Kartoppsett >
Kartutseende > Kurspil.
2 Velg eventuelt Kilde, og velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke tilgjengelig kilde automatisk, velger du
Automatisk.
• Hvis du vil bruke GPS-antenneretning for COG, velger du
GPS-retning (COG).
• Hvis du vil bruke data fra en tilkoblet sensor for styrekurs,
velger du Retning.
• Hvis du vil bruke data både fra en tilkoblet styrekurssensor
og GPS-antennen, velger du COG og retning.
Dette viser både linjen for styrekurs og COG-linjen på
kartet.
3 Velg Skjerm, og velg et alternativ:
• Velg Distanse > Distanse, og angi lengden på linjen som
vises på kartet.
• Velg Tid > Tid, og angi tiden som brukes til å beregne
avstanden båten bevger seg i løpet av angitt tid ved
gjeldende hastighet.
Vise innfelt navigasjon
Innstillinger for veipunkter og spor på kart og
kartvisninger
Gå til et kart eller en 3D-kartvisning, og velg MENU >
Veipunkter og spor.
Spor: Viser spor på kartet eller 3D-kartvisningen.
Veipunkter: Viser listen over veipunkter (Vise en liste over alle
veipunkter, side 11).
Nytt veipunkt: Oppretter et nytt veipunkt.
Veipunktvisning: Angir hvordan veipunkter skal vises på kartet.
Aktive spor: Viser menyen for alternativer for aktivt spor.
Lagrede spor: Viser listen over lagrede spor (Vise en liste over
lagrede spor, side 14).
Sporvisning: Angir hvilke spor som skal vises på kartet, basert
på sporfarge.
Innstillinger for kurslinjer
Hvis du vil bruke kurslinjefunksjonene, må du koble en
vindsensor til kartplotteren.
I seilemodus (Konfigurere fartøytype, side 2) kan du vise
kurslinjer på navigasjonskartet. Kurslinjer kan være svært
nyttige ved kappseiling.
8
Du kan kontrollere om innfelt navigasjon vises eller ikke på
enkelte kartvisninger. Innfelt navigasjon vises bare når båten
navigerer til et bestemmelsessted.
1 Fra en kart- eller 3D-kartvisning velger du MENU.
2 Velg eventuelt Kartoppsett.
3 Velg Overleggstall > Innf. navigasjon > Automatisk.
4 Velg Oppsett innf. navig..
5 Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil vise VMG (Velocity Made Good) for veipunkt
når du navigerer etter en rute med flere etapper, velger du
Ruteetappeinfo > På.
• Hvis du vil vise data om neste sving basert på avstand,
velger du Neste sving > Distanse.
• Hvis du vil vise data om neste sving basert på tid, velger
du Neste sving > Tid.
• Hvis du vil angi hvordan data om bestemmelsessted skal
vises, velger du Destinasjon og velger et alternativ.
Andre fartøysinnstillinger på kart og kartvisningene
MERK: Disse alternativene krever tilkoblet tilbehør, for
eksempel en AIS-mottaker eller VHF-radio.
Gå til et kart eller 3D-kartvisning, og velg MENU > Andre fartøy.
AIS-liste: Viser AIS-listen (Vise en liste over lagrede AIS-trusler,
side 6).
DSC-liste: Viser DSC-listen (DSC-liste, side 30).
AIS-visningsoppsett: Se AIS-visningsinnstillinger, side 8.
DSC-spor: Viser sporene til DSC-fartøy og velger lengden på
sporet som vises ved hjelp av en sti.
AIS-alarm: Angir kollisjonsalarmen for sikker sone (Stille inn
kollisjonsalarmen for sikker sone, side 6).
AIS-visningsinnstillinger
MERK: AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive
transpondersignaler fra andre fartøy.
Gå til en kart- eller 3D-kartvisning, og velg MENU > Andre
fartøy > AIS-visningsoppsett.
Rekk. AIS-avst.: Viser avstanden fra din posisjon til der AISfartøy vises.
Detaljer: Viser detaljer om AIS-aktiverte fartøy.
Projisert retn.: Angir den projiserte retningstiden for AISaktiverte fartøy.
Spor: Viser sporene til AIS-fartøy og velger lengden på sporet
som vises ved hjelp av en sti.
Kart- og 3D-kartvisninger
Innstillinger for Fish Eye 3D
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Gå til kartvisningen Fish Eye 3D, og velg MENU.
Vis: Angir perspektivet på 3D-kartvisningen.
Spor: Viser spor.
Ekkoloddkjegle: Viser en kjegle som indikerer området som er
dekket av svingeren.
Fiskesymboler: Viser objekter.
Innstillinger for overleggstall
Gå til et kart, en 3D-kartvisning, radarvisningen eller et
kombinasjonsskjermbilde, og velg MENU > Overleggstall.
Rediger layout: Angir oppsett for dataoverlegg eller datafelt. Du
kan velge hva slags data som skal vises innenfor hvert
datafelt.
Innf. navigasjon: Viser innfelt navigasjon når fartøyet navigerer
til et bestemmelsessted.
Oppsett innf. navig.: Gjør at du kan konfigurere innfelt
navigasjon slik at den viser Ruteetappeinfo og kontrollere når
den vises før en sving eller et bestemmelsessted.
Kompassbånd: Viser datalinjen for kompassbånd når fartøyet
navigerer til et bestemmelsessted.
Redigere datafelter
Du kan endre dataene som vises i overleggstallene som vises
på kart og andre skjermbilder.
1 Velg MENU fra en skjerm som støtter overleggstall.
2 Velg eventuelt Kartoppsett.
3 Velg Overleggstall > Rediger layout.
4 Velg et oppsett.
5 Velg et datafelt.
6 Velg typen data som vises i feltet.
Hvilke dataalternativer som er tilgjengelige, kan variere med
kartplotteren og nettverkskonfigurasjonen.
Garmin Quickdraw™ Contourskartlegging
ADVARSEL
Funksjonen for Garmin Quickdraw Contours-kartlegging gjør det
mulig for brukere å generere kart. Garmin gir ingen fremstillinger
om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller
aktualiteten til kart som er generert av tredjeparter. All bruk av
eller tillit til kart som er generert av tredjeparter, skjer på egen
risiko.
Kartleggingsfunksjonen Garmin Quickdraw Contours gjør at du
umiddelbart kan opprette kart med konturer og dybdeetiketter for
alle vannmasser.
Når Garmin Quickdraw Contours registrerer data, vises en farget
sirkel rundt fartøysikonet. Sirkelen representerer omtrentlig
område av kartet som er skannet ved hver passering.
(10 og 20 mph). En rød sirkel indikerer dårlig dybde eller GPSposisjon og en hastighet over 32 km/t (20 mph).
Du kan vise Garmin Quickdraw Contours på et
kombinasjonsskjermbilde eller som en enkeltvisning på kartet.
Mengden lagrede data avhenger av størrelsen på minnekortet,
ekkoloddkilden og båtens hastighet når du registrerer data. Du
kan registrere lengre når du bruker et ekkolodd med
enkeltstråle. Det er beregnet at du kan registrere rundt
1500 timer med data på et minnekort på 2 GB.
Når du registrerer data på et minnekort i kartplotteren, legges de
nye dataene til på det eksisterende Garmin Quickdraw
Contours-kartet og lagres på minnekortet. Når du setter inn et
nytt minnekort, overføres ikke de eksisterende dataene til det
nye kortet.
Kartlegge en vannmasse ved hjelp av
funksjonen Garmin Quickdraw Konturer
Før du kan bruke funksjonen Garmin Quickdraw Konturer, må
du ha en støttet kartplotter med oppgradert programvare,
ekkoloddybde, GPS-posisjonen din og et minnekort med ledig
plass.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller.
1 Gå til en kartvisning, og velg MENU > Quickdraw Contours
> Start registrering.
2 Velg Stopp registrering når registreringen er fullført.
3 Velg Administrer > Navn, og angi et navn for kartet.
Legge til en etikett i et Garmin Quickdraw
konturkart
Du kan legge til etiketter i et Garmin Quickdraw konturkart for å
markere farer eller interessepunkter.
1 Velg en posisjon fra navigasjonskartet.
2 Velg Legg til Quickdraw-etikett.
3 Angi en tekst for etiketten, og velg Ferdig.
Garmin Quickdraw fellesskapet
Garmin Quickdraw fellesskapet er et gratis og offentlig
nettfellesskap som gir deg muligheten til å dele Garmin
Quickdraw Contours-kartene dine med andre. Du kan også laste
ned kart andre brukere har opprettet.
Du får tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet ved å logge deg
på Garmin Connect™ kontoen din, og deretter kan du laste opp
og laste ned kart ved hjelp av et minnekort.
Tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet
Du kan få tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet fra Garmin
Connect nettstedet.
1 Gå til connect.garmin.com.
2 Velg Kom i gang > Quickdraw Community > Kom i gang.
3 Hvis du ikke har en Garmin Connect konto, må du opprette
en.
4 Logg på Garmin Connect kontoen din.
5 Velg Maritim øverst til høyre for å åpne Garmin Quickdraw
widgeten.
TIPS: Sørg for at du har et minnekort i datamaskinen når du vil
dele Garmin Quickdraw Contours-kart.
Dele Garmin Quickdraw Contours-kart med Garmin
Quickdraw fellesskapet
En grønn sirkel indikerer god dybde og GPS-posisjon og en
hastighet under 16 km/t (10 mph). En gul sirkel indikerer god
dybde og GPS-posisjon og en hastighet mellom 16 og 32 km/t
Garmin Quickdraw™ Contours-kartlegging
Du kan dele Garmin Quickdraw Contours-kart du har opprettet,
med andre i Garmin Quickdraw fellesskapet.
Når du deler et konturkart, blir bare konturkartet delt.
Veipunktene dine deles ikke.
1 Fjern minnekortet fra kartplotteren.
9
2 Sett minnekortet inn i datamaskinen.
3 Tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet (Tilgang til Garmin
Quickdraw fellesskapet, side 9).
4 Velg Del konturene dine med andre.
5 Bla til minnekortet, og velg /Garmin-mappen.
6 Åpne Quickdraw-mappen, og velg filen med navnet
ContoursLog.svy.
Når filen er lastet opp, sletter du ContoursLog.svy-filen fra
minnekortet for å unngå problemer med fremtidige opplastinger.
Dataene går ikke tapt.
Laste ned kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet
Du kan laste ned Garmin Quickdraw Contours-kart som andre
brukere har opprettet og delt med Garmin Quickdraw
fellesskapet.
1 Sett minnekortet inn i datamaskinen.
2 Tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet (Tilgang til Garmin
Quickdraw fellesskapet, side 9).
3 Velg Søk etter konturer.
4 Bruk kartet og søkefunksjonene til å finne et område du vil
laste ned.
De røde prikkene representerer Garmin Quickdraw Contourskart som har blitt delt for den regionen.
5 Velg Velg et område du vil laste ned.
6 Dra i kantene av boksen for å velge området du vil laste ned.
7 Velg Start nedlasting.
8 Lagre filene på minnekortet.
TIPS: Hvis du ikke finner filen, kan du kikke i Nedlastingermappen. Nettleseren kan ha lagret filen der.
Fjern
minnekortet fra datamaskinen.
9
10 Sett inn et minnekort i kartplotteren.
Kartplotteren kjenner automatisk igjen konturkartene.
Kartplotteren kan bruke noen minutter på laste inn kartene.
Garmin Quickdraw Contours-innstillinger
Gå til et kart, og velg MENU > Quickdraw Contours > Innstillin
ger.
Skjerm: Viser Garmin Quickdraw Contours. Alternativet
Brukerkonturer viser dine egne Garmin Quickdraw Contourskart. Alternativet Fellesskapskonturer viser kartene du har
lastet ned fra Garmin Quickdraw fellesskapet.
Registrerer forskyvning: Angir avstanden mellom
ekkoloddybden og dybden for konturregistrering. Hvis
vannnivået er endret siden forrige registrering, kan du justere
denne innstillingen, slik at den registrerte dybden er den
sammen for begge registreringer.
Hvis for eksempel ekkoloddybden var 3,1 m (10,5 fot) forrige
gang du registrerte, og den i dag er 3,6 m (12 fot), angir du –
0,5 m (–1,5 fot) for Registrerer forskyvning-verdien.
Forskyvning av brukervisning: Angir forskjeller i konturdybder
og dybdeetiketter på dine egne konturkart for å kompensere
for endringer i vannivået i en vannmasse, eller for dybdefeil i
registrerte kart.
Forskyvning av fellesskapsvisning: Angir forskjeller i
konturdybder og dybdeetiketter på fellesskapskonturkart for å
kompensere for endringer i vannivået i en vannmasse, eller
for dybdefeil i registrerte kart.
Overvåkingsfargel.: Angir fargen på Garmin Quickdraw
Contours-visningen. Når denne innstillingen er slått på,
indikerer fargen kvaliteten på registreringen. Når denne
innstillingen er slått av, bruker konturområdene standard
kartfarger.
Grønn farge indikerer god dybde og GPS-posisjon og en
hastighet under 16 km/t (10 mph). Gul farge indikerer god
10
dybde og GPS-posisjon og en hastighet mellom 16 og
32 km/t (10 and 20 mph). Rød farge indikerer dårlig dybde
eller GPS-posisjon og en hastighet over 32 km/t (20 mph).
Skyggelegging av dybdeområde: Angir en øvre og nedre
grense for en dybderekkevidde og en farge for denne
dybderekkevidden.
Navigasjon med kartplotter
FORSIKTIG
Hvis fartøyet har et autopilotsystem, må du installere en egen
kontrollskjerm for autopilot ved hvert styrror for å kunne
deaktivere autopilotsystemet.
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.
MERK: Noen kartvisninger er tilgjengelige med oppgraderte kart
i noen områder.
Hvis du skal navigere, må du velge en destinasjon, angi en kurs
eller opprette en rute og så følge kursen eller ruten. Du kan
følge kursen eller ruten på navigasjonskartet, på fiskekartet,
med Perspective 3D-kartvisningen eller med Mariner's Eye 3Dkartvisningen.
Du kan angi og følge en kurs til en destinasjon ved hjelp av én
av tre metoder: Gå til, Rute til eller Autoveiledning.
Gå til: Navigerer direkte til destinasjonen. Dette er
standardalternativet for navigering til en destinasjon.
Kartplotteren oppretter en rett kurslinje eller navigasjonslinje
til destinasjonen. Linjen kan gå over land og andre
hindringer.
Rute til: Oppretter en rute fra gjeldende posisjon til en
destinasjon, og du kan legge til avstikkere underveis. Dette
alternativet gir en rett kurslinje til destinasjonen, men lar deg
legge til veipunkter i ruten slik at du unngår land og andre
hindringer.
Autoveiledning: Bruker angitte opplysninger om fartøyet og
kartdata til å fastslå den beste banen til destinasjonen. Dette
alternativet er bare tilgjengelig ved bruk av et kompatibelt
oppgradert kart i en kompatibel kartplotter. Her får du en
detaljert navigasjonsbane til destinasjonen, slik at du unngår
land og andre hindringer (Autoveiledning, side 13).
Når du bruker en kompatibel autopilot fra Garmin som er
koblet til kartplotteren ved hjelp av NMEA 2000 , følger
autopiloten ruten for autoveiledning.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
®
Grunnleggende spørsmål om navigasjon
Spørsmål
Svar
Hvordan får jeg autopiloten til Naviger med Gå til. Se Stille inn og følge
å styre i den retningen jeg
en direkte kurs ved hjelp av Gå til,
ønsker (peiling)?
side 12.
Hvordan får jeg enheten til å
veilede meg langs en rett
linje (med minimering av
kryssruter) til en posisjon
med korteste avstand fra
gjeldende posisjon?
Opprett en rute på én etappe, og
naviger etter den ved hjelp av Rute til.
Se Opprette og navigere etter en rute fra
gjeldende posisjon, side 12.
Hvordan får jeg enheten til å
veilede meg til en posisjon
uten at jeg støter på kartlagte
hindringer?
Opprett en rute på flere etapper, og
naviger etter den ved hjelp av Rute til.
Se Opprette og navigere etter en rute fra
gjeldende posisjon, side 12.
Navigasjon med kartplotter
Spørsmål
Svar
Hvordan får jeg enheten til å
styre autopiloten?
Naviger ved hjelp av Rute til. Se
Opprette og navigere etter en rute fra
gjeldende posisjon, side 12.
Kan enheten opprette en
bane for meg?
Hvis du har oppgraderte kart som støtter
Auto Guidance, og er i et område som
dekkes av Auto Guidance, kan du
navigere ved hjelp av Auto Guidance.
Se Konfigurere og lagre en Autoveiledning, side 13.
Hvordan endrer jeg innstillin- Se Konfigurasjoner for bane for autoveigene for Auto Guidance for
ledning, side 13.
båten min?
Bestemmelsessteder
Du kan velge bestemmelsessteder ved hjelp av ulike kart- og
3D-kartvisninger eller ved å bruke listene.
Søke etter et bestemmelsessted etter navn
Du kan søke etter lagrede veipunkter, lagrede ruter, lagrede
spor og maritime tjenester etter navn.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Søk etter navn.
2 Angi minst en del av navnet på bestemmelsesstedet.
3 Velg eventuelt Ferdig.
De 50 nærmeste bestemmelsesstedene som inneholder
søkekriteriet, vises.
4 Velg bestemmelsesstedet.
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av navigasjonskartet
Velg et bestemmelsessted på navigasjonskartet.
Søke etter en maritim tjeneste
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Kartplotteren inneholder informasjon om tusenvis av
bestemmelsessteder som tilbyr maritime tjenester.
1 Velg Navigasjonsinformasjon.
2 Velg Offshore-tjenester eller Innlandstjenester.
3 Velg eventuelt kategorien for maritime tjenester.
Kartplotteren viser en liste over de nærmeste stedene, med
avstand og peiling til hvert av dem.
4 Velg et bestemmelsessted.
Du kan velge eller for å se tilleggsinformasjon eller for å
vise posisjonen på et kart.
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten.
Markere gjeldende posisjon som et veipunkt
Velg MARK fra et hvilket som helst skjermbilde.
Opprette et veipunkt et annet sted
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Veipunkter > Nytt
veipunkt.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil opprette veipunktet ved å angi
posisjonskoordinater, velger du Angi koordinater og
angir koordinatene.
• Hvis du vil opprette veipunktet ved hjelp av et kart, velger
du Bruk kart, velger posisjonen og deretter Velg.
Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon
Når du markerer et veipunkt, kan du angi det som en MOBposisjon (mann over bord).
Velg et alternativ:
Navigasjon med kartplotter
• Velg MARK > Mann over bord fra et hvilket som helst
skjermbilde.
• Gå til skjermbildet Hjem, og velg Mann over bord > Ja.
Et internasjonalt MOB-symbol markerer det aktive MOB-punktet,
og kartplotteren oppretter en kurs direkte tilbake til den markerte
posisjonen.
Vise en liste over alle veipunkter
Velg Navigasjonsinformasjon > Veipunkter.
Redigere et lagret veipunkt
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg Rediger veipunkt.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til et navn, velger du Navn og legger til et
navn.
• Hvis du vil endre symbolet, velger du Symbol.
• Hvis du vil endre dybden, velger du Dybde.
• Hvis du vil endre vanntemperaturen, velger du
Vanntemperatur.
• Hvis du vil endre kommentaren, velger du Kommentar.
• Hvis du vil flytte posisjonen til veipunktet, velger du Flytt.
Flytte et lagret veipunkt
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg Rediger veipunkt > Flytt.
4 Angi en ny posisjon for veipunktet:
• Hvis du vil flytte veipunktet mens du bruker kartet, velger
du Bruk kart, velger en ny posisjon på kartet og velger
Flytt veipunkt.
• Hvis du vil flytte veipunktet ved hjelp av koordinater,
velger du Angi koordinater og angir nye koordinater.
Finne og navigere til et lagret veipunkt
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du må opprette et veipunkt før du kan navigere til det.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg Naviger til.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere direkte til posisjonen, velger du Gå til.
• Hvis du vil opprette en rute til posisjonen, inklusive
svinger, velger du Rute til.
• Hvis du vil bruke Auto Guidance, velger du
Autoveiledning.
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et
eller annet sted på den magentafargede linjen at
autoveiledning ikke kan beregne deler av
autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste
sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.
11
6 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.
Slette et veipunkt eller en MOB
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt eller en MOB.
3 Velg Slett.
Slette alle veipunkter
Velg Navigasjonsinformasjon > Administrer data > Fjern
brukerdata > Veipunkter > Alle.
Stille inn og følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til
FORSIKTIG
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.
Du kan angi og følge en direkte kurs fra den gjeldende
posisjonen til et valgt bestemmelsessted.
1 Velg et bestemmelsessted (Bestemmelsessteder, side 11).
2 Velg Naviger til > Gå til.
En magentafarget linje vises. I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
3 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.
4 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).
Ruter
Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende
posisjon
Du kan opprette og umiddelbart navigere etter en rute på
navigasjonskartet eller fiskekartet. Denne prosedyren lagrer ikke
rute- eller veipunktdata.
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.
1 Velg et bestemmelsessted fra navigasjonskartet eller
fiskekartet.
2 Velg Naviger til > Rute til.
3 Velg posisjonen for den siste svingen før
bestemmelsesstedet.
4 Velg Legg til veipunkt.
5 Gjenta eventuelt trinn 3 og 4 for å legge til flere svinger ved å
arbeide deg bakover fra bestemmelsesstedet til fartøyets
gjeldende posisjon.
Den siste svingen du legger til, skal være den første svingen
du utfører med utgangspunkt i gjeldende posisjon. Det skal
være svingen nærmest fartøyet.
6 Velg eventuelt MENU.
7 Velg Naviger rute.
8 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
9 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.
Opprette og lagre en rute
Denne prosedyren lagrer ruten og alle veipunktene den
inneholder. Startpunktet kan være gjeldende posisjon eller en
annen posisjon.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Ruter og
autoveiledningsbaner > Ny rute > Rute med kart.
12
2
3
4
5
Velg startposisjonen for ruten.
Velg Legg til veipunkt.
Velg posisjonen til neste sving på kartet.
Velg Legg til veipunkt.
Kartplotteren merker posisjonen for svingen med et veipunkt.
6 Gjenta eventuelt trinnene 4 og 5 for å legge til flere svinger.
7 Velg det endelige bestemmelsesstedet.
Vise en liste over ruter og autoveiledningsbaner
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Ruter og
autoveiledningsbaner.
2 Velg eventuelt Filtrer for å bare vise enten ruter eller
autoveiledningsbaner.
Redigere en lagret rute
Du kan endre navnet på en rute eller endre svingene som ruten
inneholder.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Ruter og
autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Rediger rute.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre navn, velger du Navn og angir et navn.
• Hvis du vil velge et veipunkt fra manøverlisten, velger du
Rediger svinger > Bruk manøverliste og velger et
veipunkt fra listen.
• Hvis du vil velge en sving med kartet, velger du Rediger
svinger > Bruk kart og velger en posisjon på kartet.
Finne og navigere etter en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en
av dem, må du opprette og lagre minst én rute.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Ruter og
autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Naviger til.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Fremover.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser.
En magentafarget linje vises. I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
6 Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og
sørg for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.
7 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).
Finne og navigere parallelt med en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en
av dem, må du opprette og lagre minst én rute.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Ruter og
autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Naviger til.
4 Velg Forskyvning for å navigere parallelt med ruten på en
angitt avstand fra denne.
Navigasjon med kartplotter
5 Angi hvordan du skal navigere etter ruten:
6
7
8
9
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Fremover –
babord til venstre for den opprinnelige ruten.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Fremover –
styrbord til høyre for den opprinnelige ruten.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser Babord til venstre for den opprinnelige ruten.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser Styrbord til høyre for den opprinnelige ruten.
Velg eventuelt Ferdig.
En magentafarget linje vises. I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og
sørg for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.
Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).
Slette en lagret rute
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Ruter og
autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Se på > Slett.
Slette alle lagrede ruter
Velg Navigasjonsinformasjon > Administrer data > Fjern
brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
Autoveiledning
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan bruke Autoveiledning til å plotte den beste ruten til
destinasjonen. Autoveiledning bruker kartplotteren til å skanne
kartdata (for eksempel vanndybde og kjente hindringer) for å
regne ut et forslag til rute. Du kan justere ruten mens du
navigerer.
Konfigurere og lagre en Autoveiledning
1 Velg et bestemmelsessted (Bestemmelsessteder, side 11).
2 Velg Naviger til > Autoveiledning.
3 Vurder banen som vises med den magentafargede linjen.
4 Velg Start navigasjon.
5 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.
MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et
eller annet sted på den magentafargede linjen at
autoveiledning ikke kan beregne deler av
autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste
sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.
Navigasjon med kartplotter
Opprette og lagre en Autoveiledning
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Ruter og
autoveiledningsbaner > Ny rute > Autoveiledning.
2 Velg startpunkt, og velg Neste.
3 Velg en destinasjon, og velg Neste.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise en fare og justere banen i nærheten av en
fare, velger du Fareevaluering.
• Hvis du vil justere banen, velger du Juster bane og følger
instruksjonene på skjermen.
• Hvis du vil slette banen, velger du Avbryt
Autoveiledning.
• Hvis du vil lagre banen, velger du Ferdig.
Justere en autoveiledningsbane
1 Følg instruksjonene på skjermbildet for navigasjonskartet,
eller bruk piltastene til å flytte destinasjonspunktet til den nye
posisjonen.
2 Velg Velg > Flytt punkt.
3 Velg BACK for å gå tilbake til navigasjonsskjermbildet.
Avbryte en pågående Autoveiledning-beregning
Gå til navigasjonskartet, og velg MENU > Avbryt.
TIPS: Du kan velge BACK for å avbryte beregningen raskt.
Konfigurere en planlagt ankomst
Du kan bruke denne funksjonen på en rute eller en
Autoveiledning for å få tilbakemelding om når du sannsynligvis
ankommer et valgt punkt. På denne måten kan du planlegge
ankomsten din til en posisjon, slik som en broåpning eller
startlinjen til et kappseilas.
1 Velg MENU fra navigasjonskartet.
2 Velg eventuelt Navigasjonsalternativer.
3 Velg Tidsstyrt ankomst.
TIPS: Du kan åpne Tidsstyrt ankomst-menyen, raskt, ved å
velge et punkt på banen eller ruten.
Konfigurasjoner for bane for autoveiledning
FORSIKTIG
Innstillingene for Sikker dybde og Vertikal klaring påvirker
hvordan kartplotteren beregner en bane for Autoveiledning. Hvis
et område har vann med ukjent dybde eller et hinder med ukjent
høyde, beregnes ikke banen for Autoveiledning for det området.
Hvis et område på starten eller ved slutten av en bane for
Autoveiledning er grunnere enn Sikker dybde eller lavere enn
innstillingen for Vertikal klaring, beregnes kanskje ikke banen for
Autoveiledning for det området, avhengig av kartdataene. På
kartet vises kursen gjennom slike områder som en grå linje eller
som en stripete linje i grått og magenta. Når båten kommer inn i
et slikt område, vises en advarselsmelding.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart.
Du kan angi parametrene som kartplotteren skal bruke ved
beregning av en bane for Autoveiledning.
Sikker dybde: Angir minimumsdybden som båten trygt kan
seile over, basert på kartdybdedata.
MERK: Minimumsdybden for oppgraderte kart (laget før
2016) er tre fot. Hvis du angir en verdi som er mindre enn tre
fot, bruker kartene bare dybder på tre fot for beregninger av
baner for Autoveiledning.
Vertikal klaring: Angir minimumshøyden for en bro eller
hindring som båten trygt kan seile under, basert på
kartdybdedata.
13
Strandlinjeavstand: Angir hvor nært stranden banen for
Autoveiledning skal plasseres. Banen for Autoveiledning kan
flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du
navigerer. De tilgjengelige verdiene for denne innstillingen er
relative, ikke absolutte. Hvis du vil forsikre deg om at banen
for autoveiledning er plassert i passende avstand fra kysten,
kan du vurdere plasseringen av banen for Autoveiledning ved
hjelp av en eller flere kjente destinasjoner der du må
navigere gjennom en smal vannpassasje (Justere avstanden
til strandlinjen, side 14).
Justere avstanden til strandlinjen
Innstillingen Strandlinjeavstand angir hvor nær stranden du vil at
linjen for Autoveiledning skal være. Linjen for Autoveiledning
kan flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du
navigerer. De tilgjengelige verdiene for Strandlinjeavstand er
relative, ikke absolutte. Hvis du vil forsikre deg om at linjen for
Autoveiledning er plassert ved egnet avstand fra strandlinjen,
kan du vurdere plasseringen på Autoveiledning ved hjelp av én
eller flere kjente destinasjoner der du må navigere gjennom en
smal vannpassasje.
1 Legg fartøyet til havn, eller kast ut ankeret.
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Normal.
3 Velg en destinasjon som du har navigert til tidligere.
4 Velg Naviger til > Autoveiledning.
5 Kontroller plasseringen til linjen for Autoveiledning, og finn ut
om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene
gir en effektiv reise.
6 Velg et alternativ:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen til linjen for
Autoveiledning, velger du MENU > Stopp navigasjon og
går til trinn 10.
• Hvis linjen for Autoveiledning er for nær kjente hindringer,
velger du Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Langt unna.
• Hvis svingene i linjen for Autoveiledning er for store,
velger du Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Nær.
7 Hvis du valgte Nær eller Langt unna i trinn 6, må du
kontrollere plasseringen til linjen for Autoveiledning og finne
ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om
svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent
farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til Nær eller
Nærmeste. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke
posisjonere linjen for Autoveiledning på nytt med mindre den
valgte destinasjonen krever navigasjon gjennom en smal
vannpassasje.
8 Velg et alternativ:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen til linjen for
Autoveiledning, velger du MENU > Stopp navigasjon og
går til trinn 10.
• Hvis linjen for Autoveiledning er for nær kjente hindringer,
velger du Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Lengst unna.
• Hvis svingene i linjen for Autoveiledning er for store,
velger du Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Nærmeste.
9 Hvis du valgte Nærmeste eller Lengst unna i trinn 8, må du
kontrollere plasseringen til linjen for Autoveiledning og finne
ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om
svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent
farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til Nær eller
Nærmeste. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke
posisjonere linjen for Autoveiledning på nytt med mindre den
14
valgte destinasjonen krever navigasjon gjennom en smal
vannpassasje.
10 Gjenta trinn 3–9 minst én gang til, med ulike destinasjoner
hver gang, til du er godt kjent med innstillingen
Strandlinjeavstand.
Spor
Et spor er en registrering av en bane båten har fulgt. Sporet som
registreres der og da, kalles det aktive sporet, og dette kan
lagres. Du kan vise spor i alle kartene og i 3D-kartvisning.
Vise spor
Gå til en kart- eller 3D-kartvisning, og velg MENU >
Veipunkter og spor > Spor > På.
Sporet ditt tegnes opp i form av en sporlinje.
Stille inn fargen på det aktive sporet
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Spor > Alternativer, aktivt
spor > Sporfarge.
2 Velg en sporfarge.
Lagre det aktive sporet
Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Spor > Lagre aktivt spor.
2 Velg et alternativ:
• Velg klokkeslettet da det aktive sporet startet.
• Velg Hele loggen.
3 Velg Lagre.
Vise en liste over lagrede spor
Velg Navigasjonsinformasjon > Spor > Lagrede spor.
Redigere et lagret spor
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Rediger spor.
4 Velg et alternativ:
• Velg Navn, og angi et nytt navn.
• Velg Sporfarge, og velg en farge.
Lagre et spor som en rute
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Rediger spor > Lagre rute.
Finne og navigere etter et registrert spor
Før du kan bla gjennom en liste over spor og navigere til dem,
må du registrere og lagre minst ett spor (Spor, side 14).
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Følg spor.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere etter sporet fra startpunktet som ble
brukt da sporet ble opprettet, velger du Fremover.
• Hvis du vil navigere etter sporet fra startpunktet som ble
brukt da sporet ble opprettet, velger du Reverser.
5 Vurder kursen som vises med den fargede linjen.
6 Følg linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna
land, grunt vann og andre hindringer.
Slette et lagret spor
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Slett.
Navigasjon med kartplotter
Slette alle lagrede spor
Velg Navigasjonsinformasjon > Administrer data > Fjern
brukerdata > Lagrede spor.
Følge det aktive sporet på nytt
Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Spor > Følg aktivt spor.
2 Velg et alternativ:
• Velg klokkeslettet da det aktive sporet startet.
• Velg Hele loggen.
3 Vurder kursen som vises med den fargede linjen.
4 Følg den fargede linjen samtidig som du styrer klar av land,
grunt vann og andre hindringer.
Slette det aktive sporet
Velg Navigasjonsinformasjon > Administrer data > Spor >
Fjern aktivt spor.
Sporminnet tømmes, og registreringen av det gjeldende
sporet fortsetter.
Behandle sporloggminnet under registrering
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Spor > Alternativer, aktivt
spor.
2 Velg Opptaksmodus.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere en sporlogg til sporminnet er fullt,
velger du Fyll.
• Hvis du vil registrere en sporlogg kontinuerlig, og
overskriver de eldste spordataene med nye data, velger
du Overskriv.
Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen
Konvertere en rute til en grense
Før du kan konvertere en rute til en grense, må du opprette og
lagre minst én rute (Opprette og lagre en rute, side 12).
1 Velg Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Rediger rute > Lagre som grense.
Konvertere et spor til en grense
Før du kan konvertere et spor til en grense, må du opprette og
lagre minst ett spor (Lagre det aktive sporet, side 14).
1 Velg Brukerdata > Spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Rediger spor > Lagre som grense.
Redigere en grense
1 Velg Brukerdata > Grenser.
2 Velg en grense.
3 Velg Rediger grense.
4 Velg et alternativ:
• For å redigere utseendet til en grense på kartet velger du
Visningsalternativer.
• For å endre grenselinjene eller navnet velger du Rediger
grense.
• For å redigere grensealarmen velger du Alarm.
Angi en grensealarm
Grensealarmer varsler deg når du befinner deg innenfor en
angitt avstand fra en angitt grense.
1 Velg Brukerdata > Grenser.
2 Velg en grense.
3 Velg Alarm > På.
4 Angi en distanse.
5 Velg et alternativ.
• Hvis du vil at det skal utløses en lydalarm når båten er en
angitt avstand fra grensen til et område som du vil holde
deg innenfor, velger du Forlater.
• Hvis du vil at det skal utløses en lydalarm når båten er en
angitt avstand fra grensen til et område som du vil holde
deg unna, velger du Går inn i.
Du kan angi hvor hyppig sporplottet skal registreres. En
hyppigere plottregistrering er mer nøyaktig, men fyller
sporloggen raskere. Oppløsningsintervall anbefales for å bruke
minnet mest mulig effektivt.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Spor > Alternativer, aktivt
spor > Reg.intervall > Intervall.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere sporet basert på en avstand mellom
punkter, velger du Distanse > Endre og angir avstanden.
• Hvis du vil registrere sporet basert på et tidsintervall,
velger du Tid > Endre og angir tidsintervallet.
• Hvis du vil registrere sporplottet ut fra avvik fra kursen,
velger du Oppløsning > Endre og angir maksimalt avvik
som tillates fra sann kurs før et sporpunkt registreres.
Slette en grense
1 Velg Brukerdata > Grenser.
2 Velg en grense.
3 Velg Rediger grense > Slett.
Grenser
Stoppe navigasjonen
Med grenselinjer kan du unngå eller forbli i angitte områder i en
vannmasse. Du kan angi en alarm som varsler deg når du
krysser en grense.
Du kan opprette grenseområder, -linjer og -sirkler ved hjelp av
kartet. Du kan også konvertere lagrede spor og ruter til
grenselinjer. Du kan opprette et grenseområde ved hjelp av
veipunkter ved å opprette en rute med veipunktene og
konvertere ruten til en grenselinje.
Du kan velge en grense som den aktive grensen. Du kan legge
til data for den aktive grensen i datafeltene på kartet.
Opprette en grense
1 Velg Brukerdata > Grenser > Ny grense.
2 Velg en grenseform.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Navigasjon med kartplotter
Gå til navigasjonskartet eller fiskekartet mens du navigerer,
og velg et alternativ:
• Velg MENU > Stopp navigasjon.
• Når du navigerer med Auto Guidance velger du MENU >
Navigasjonsalternativer > Stopp navigasjon.
Synkronisere brukerdata over maritimt
nettverk fra Garmin
LES DETTE
Før du kan synkronisere brukerdata over nettverket, bør du
sikkerhetskopiere brukerdataene dine for å unngå at de går tapt
dersom det oppstår feil. Se Sikkerhetskopiere data til en
datamaskin, side 40.
Du kan automatisk dele veipunkter, spor og ruter med alle
kompatible enheter som er tilkoblet maritimt nettverk fra Garmin
(Ethernet).
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller.
15
Velg Navigasjonsinformasjon > Administrer data > Deling
av brukerdata > På.
Hvis det gjøres en endring i et veipunkt, et spor eller en rute på
én kartplotter, synkroniseres de aktuelle dataene automatisk til
alle kartplotterne på Ethernet-nettverket.
Tradisjonelle svingere sender ut en konisk stråle. Garmin
ClearVü søkeekkoloddteknologien sender ut to smale stråler
med lignende form som strålen i en kopimaskin. Disse strålene
gir et tydeligere, fotografisk bilde av det som befinner seg under
båten.
Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor
Velg Navigasjonsinformasjon > Administrer data > Fjern
brukerdata > Alle > OK.
Ekkolodd
Når en kompatibel kartplotter er koblet til en Garmin
ekkoloddmodul (tilleggsutstyr) og en svinger, kan den brukes
som et fiskeekkolodd. Forskjellige ekkoloddvisninger som viser
fisk i området.
Justeringene du kan gjøre for hver ekkoloddvisning, varierer
avhengig av visningen du er i, i tillegg til kartplottermodellen,
ekkoloddmodellen og svingeren du har tilkoblet.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken svinger som er best
for deg, går du til www.garmin.com/transducers.
Ekkoloddvisninger
Hvilke ekkoloddvisninger som er tilgjengelige, varierer avhengig
av hvilken type svinger og valgfri ekkoloddmodul som er koblet
til kartplotteren. Du kan for eksempel bare vise splittet
frekvensvisningen hvis du har en dobbeltfrekvenssvinger
tilkoblet.
Det finnes fire grunnleggende stiler for ekkoloddvisninger: En
fullskjermvisning, en splittet skjermvisning som kombinerer to
eller flere visninger, en splittet zoom-visning og en splittet
frekvensvisning som viser to forskjellige frekvenser. Du kan
tilpasse innstillingene for hver av visningene på skjermen. I
splittet frekvensvisning kan du for eksempel justere
forsterkningen for hver av frekvensene separat.
Hvis du ikke ser et oppsett for ekkoloddvisninger som passer til
behovene dine, kan du opprette et tilpasset
kombinasjonsskjermbilde Opprette et tilpasset Kombinasjonerskjermbilde, side 2.
Tradisjonell ekkoloddvisning
Det finnes flere tilgjengelige fullskjermvisninger avhengig av
utstyret som er tilkoblet.
Fullskjermvisningen av Tradisjonell ekkolodd viser et stort bilde
med ekkoloddavlesninger fra en svinger. Avstandsskalaen på
høyre side av skjermbildet viser dybden til registrerte objekter
mens skjermbildet rulles fra høyre mot venstre.
SideVü Ekkoloddvisning
MERK: Ikke alle modeller støtter SideVü ekkolodd og svingere.
MERK: Hvis du vil motta SideVü søkeekkolodd, trenger du en
kompatibel kartplotter, en kompatibel ekkoloddmodul og en
kompatibel svinger.
SideVü søkeekkoloddteknologi viser deg et bilde av hva som
befinner seg på siden av båten. Du kan bruke dette som et
søkeverktøy for å finne strukturer og fisk.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Venstre side av båten
Høyre side av båten
Svingeren på fartøyet
Trær
Gamle dekk
Tømmerstokker
Avstand fra siden av båten
Vann mellom fartøyet og bunnen
SideVü søketeknologi
SideVü-svingeren bruker en flat stråle, i stedet for en standard
konisk stråle, til å søke i vannet og i bunnen til hver side for
båten.
À
Á
Â
Informasjon om dybde
Objekter eller fisk
Bunnen av vannet
Garmin ClearVü Ekkoloddvisning
MERK: Hvis du vil motta Garmin ClearVü søkeekkolodd, trenger
du en kompatibel kartplotter eller et kompatibelt ekkolodd og en
kompatibel svinger.
Garmin ClearVü ekkolodd med høy frekvens gir et detaljert bilde
av fiskemiljøet rundt båten med en utførlig representasjon av
strukturene som båten passerer over.
16
Ekkolodd
Ekkoloddvisninger med splittet skjermvisning
Ekkoloddvisningene med splittet skjermvisning gjør det mulig å
se på ulike kombinasjoner med ekkoloddata samtidig. Du kan
for eksempel vise tradisjonelt ekkolodd og Garmin ClearVü
ekkoloddvisninger på samme skjermbilde. Du kan redigere
oppsettet til en ekkoloddvisning med splittet skjermvisning for å
endre størrelse på vinduet og flytte rundt på dataene.
Scroll-hastighetene til tradisjonelle og Garmin ClearVü
ekkoloddvisninger synkroniseres for å gjøre det enklere å lese
av den splittede skjermvisningen.
LiveVü Forward-ekkoloddvisning
Denne ekkoloddvisningen viser en todimensjonal visning av det
som befinner seg foran båten, og den kan brukes til å se stimer
med små og store fisk.
Ekkoloddvisning med splittet zoom
Ekkoloddvisning med splittet zoom viser en graf med
ekkoloddavlesninger og en forstørret del av den grafen på
samme skjermbilde.
Ekkoloddvisning med splittet frekvens
Båt
I ekkoloddvisningen med splittet frekvens viser den ene siden av
skjermbildet en fullstendig graf med ekkoloddata med høy
frekvens, mens den andre siden viser en fullstendig graf med
ekkoloddata med lavere frekvens.
MERK: Ekkoloddvisningen med splittet frekvens krever at du
bruker en dobbelfrekvenssvinger.
À
Á
Â
Ã
Ä
Panoptix ekkoloddvisninger
RealVü 3D Forward-ekkoloddvisning
Denne ekkoloddvisningen gir en tredimensjonal visning av det
som befinner seg foran svingeren. Du kan bruke denne
visningen når du står stille og har behov for å se bunnen og fisk
som nærmer seg båten.
MERK: Ikke alle modeller støtter Panoptix svingere.
Hvis du vil motta Panoptix ekkolodd, trenger du en kompatibel
kartplotter og en kompatibel svinger.
Med Panoptix ekkoloddvisningen kan du se rundt båten i
sanntid. Du kan også følge med på agnet under vann og
fiskestimer foran eller under båten.
LiveVü ekkoloddvisningene viser deg bevegelser i sanntid,
enten foran eller under båten. Skjermbildet oppdateres svært
raskt, og dette gir deg ekkoloddvisninger som ligner en
videostrøm.
RealVü 3D-ekkoloddvisningen gir deg tredimensjonale visninger
av det som befinner seg foran eller under båten. Skjermbildet
oppdateres ved hver svingerpuls.
Hvis du vil se alle fem Panoptix ekkoloddvisningene, må du ha
en svinger som viser nedovervendte visninger og en svinger til
som viser forovervendte visninger.
Hvis du vil ha tilgang til Panoptix ekkoloddvisningene, velger du
Ekkolodd og en visning.
LiveVü Down-ekkoloddvisning
Denne ekkoloddvisningen viser en todimensjonal visning av det
som befinner seg under båten, og den kan brukes til å se stimer
med små og store fisk.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Rekkevidde
Fisk
Spor
Bunn
Fargeforklaring
Båt
Pingindikator
Fisk
Bunn
Rekkevidde
RealVü 3D Down-ekkoloddvisning
Denne ekkoloddvisningen gir en tredimensjonal visning av det
som befinner seg under svingeren, og den kan brukes når du
står stille og har behov for å se hva som befinner seg rundt
båten.
RealVü 3D Historical-ekkoloddvisning
Denne ekkoloddvisningen gir en tredimensjonal visning av det
som befinner seg bak båten mens du er i bevegelse, og den
viser hele vannsøylen i 3D, fra bunnen til vannoverflaten. Denne
visningen brukes til å finne fisk.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Historikk for Panoptix Down-visningen i en rullende ekkoloddvisning
Båt
Rekkevidde
Spor
Sluk
Bunn
Ekkolodd
17
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Fargeforklaring
Deling av ekkolodd
Båt
Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle
kartplottermodeller.
Du kan vise ekkoloddata fra andre kartplottere med en innebygd
ekkoloddmodul som er koblet til Garmin Marine Network.
Hver kartplotter på nettverket kan vise ekkoloddata fra alle
kompatible ekkoloddmoduler og svingere på nettverket, uansett
hvor kartplotterne og svingerne er montert på båten. Hvis du for
eksempel har en svinger med Garmin ClearVü montert bak på
båten, kan du vise ekkoloddata ved hjelp av GPSMAP 1020xs
som er montert foran på båten.
Når du deler ekkoloddata, synkroniseres verdiene av enkelte
ekkoloddinnstillinger, for eksempel Rekkevidde og Forsterkning,
på tvers av enhetene i nettverket. Verdiene for andre
ekkoloddinnstillinger, for eksempel innstillingene for Utseende,
synkroniseres ikke og må konfigureres på hver enhet. Scrollhastighetene til de forskjellige tradisjonelle og Garmin ClearVü
ekkoloddvisningene synkroniseres også, slik at den splittede
skjermvisningen blir mer sammenhengende.
MERK: Bruk av flere svingere samtidig kan føre til krysstale,
som du kan fjerne ved å justere ekkoloddinnstillingen for
Interferens.
Rekkevidde
Bunn
Struktur
Fisk
Endre ekkoloddvisningen
1 Fra en kombinasjonsskjerm med ekkolodd velger du MENU >
Rediger kombinasjon.
2 Velg vinduet du vil endre.
3 Velg en ekkoloddvisning.
Velge svingertype
Før du kan velge svingertype, må du vite hvilken type svinger du
har.
Hvis du kobler til en svinger som ikke fulgte med kartplotteren,
må du kanskje angi svingertypen for å være sikker på at
ekkoloddet fungerer som det skal. Hvis enheten registrerer
svingeren automatisk, vises ikke dette alternativet.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Installering > Svingertype.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du har en 200/77 kHz svinger med dobbel stråle,
velger du Dobbelt stråle (200/77kHz).
• Hvis du har en 200/50 kHz dobbelfrekvenssvinger, velger
du Dobbelfrekvens (200/50 kHz).
• Hvis du har en annen type svinger, velger du den fra
listen.
Opprette et veipunkt på ekkoloddskjermbildet
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg en posisjon.
2 Velg .
3 Rediger veipunktinformasjonen om nødvendig.
Måle avstand på ekkoloddskjermbildet
Du kan måle avstanden mellom to punkter på SideVü
ekkoloddvisningen.
1 Gå til SideVü ekkoloddvisningen, og velg en posisjon på
skjermbildet.
2 Velg .
Det vises en tegnestift på skjermen ved posisjonen du har
valgt.
3 Velg en annen posisjon.
Avstanden og vinkelen fra tegnestiften vises øverst til
venstre.
TIPS: Hvis du vil nullstille tegnestiften og måle fra stiftens
gjeldende posisjon, velger du .
Stoppe ekkoloddvisningen midlertidig
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Pause ekkolodd.
Visning av ekkoloddhistorikken
Du kan bla i ekkoloddvisningen for å se historisk ekkoloddata.
MERK: Ikke alle svingere kan lagre historiske ekkoloddata.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Pause ekkolodd.
2 Bruk piltastene.
18
Velge en ekkoloddkilde
Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.
Når du bruker mer enn én ekkolodddatakilde for en
ekkoloddvisning, kan du velge hvilken kilde du vil bruke for den
ekkoloddvisningen. Hvis du for eksempel har to kilder for
Garmin ClearVü, kan du velge hvilken kilde du vil bruke, fra
ekkoloddvisningen Garmin ClearVü.
1 Åpne ekkoloddvisningen du vil endre kilden for.
2 Velg MENU > Ekkoloddoppsett > Kilde.
3 Velg kilden for denne ekkoloddvisningen.
Gi en ekkoloddkilde nytt navn
Du kan gi ekkoloddkilder nytt navn, slik at du enkelt kan
identifisere de ulike kildene. Du kan for eksempel bruke "Baug"
som navn på svingeren på baugen på båten.
Kilden får bare nytt navn i den gjeldende visningen. Hvis du for
eksempel vil gi nytt navn til ekkoloddkilden for Garmin ClearVü,
må du åpne ekkoloddvisningen for Garmin ClearVü.
1 Gå til ekkoloddvisningen, og velg MENU > Ekkoloddoppsett
> Kilde > Gi kilder nytt navn.
2 Angi navnet.
Justere detaljnivået
Du kan kontrollere detaljnivået og støyen som vises på
ekkoloddskjermbildet enten ved å justere forsterkning for
tradisjonelle svingere eller ved å justere lysstyrken for Garmin
ClearVü-svingere.
Hvis du vil vise bunnskuddene med høyest intensitet på
skjermen, kan du redusere forsterkningen eller lysstyrken for å
fjerne bunnskudd og støy med lavere intensitet. Hvis du vil se
informasjon om alle bunnskudd, kan du øke forsterkningen eller
lysstyrken for å vise mer informasjon på skjermen. Dette øker
også støyen og kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne faktiske
bunnskudd.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU.
2 Velg Forsterkning eller Lysstyrke.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil øke eller redusere forsterkningen eller
lysstyrken manuelt, velger du Opp eller Ned.
• Hvis du vil at kartplotteren skal kunne justere
forsterkningen eller lysstyrken automatisk, velger du et
alternativ for automatisk justering.
Ekkolodd
Justere fargeintensitet
Du kan justere intensiteten til farger og høylys i områder av
interesse på ekkoloddskjermbildet ved å justere
fargeforsterkningen for tradisjonelle svingere eller kontrasten for
Garmin ClearVü og SideVü/ClearVü svingere. Denne
innstillingen fungerer best etter at du har justert detaljnivået som
vises på skjermbildet ved hjelp av innstillingene for forsterkning
eller lysstyrke.
Hvis du vil utheve mindre fiskeobjekter eller opprette en
objektvisning med høyere intensitet, kan du øke innstillingen for
fargeforsterkning eller kontrast. Dette forårsaker et tap i
forskjellen for bunnskudd med høy intensitet. Hvis du vil
redusere intensiteten til skuddet, kan du redusere
fargeforsterkningen eller kontrasten.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU.
2 Velg et alternativ:
• Når du er i ekkoloddvisningen Garmin ClearVü eller
SideVü, velger du Kontrast.
• Når du er i en Panoptix LiveVü ekkoloddvisning, velger du
Fargeforsterk..
• Når du er i en annen ekkoloddvisning, velger du
Ekkoloddoppsett > Avansert > Fargeforsterk..
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil øke eller redusere fargeintensiteten manuelt,
velger du Opp eller Ned.
• Hvis du vil bruke standardinnstillingen, velger du
Standard.
Justere dybde- eller breddeskalaen
Du kan justere området for dybdeskalaen for tradisjonelle
ekkoloddvisninger og Garmin ClearVü ekkoloddvisninger og
området for breddeskalaen for SideVü ekkoloddvisningen.
Hvis du lar enheten justere området automatisk, holder du
bunnen innenfor nedre eller ytre tredjedel av
ekkoloddskjermbildet. Dette kan være nyttig hvis du vil spore en
bunn som har minimale eller moderate endringer i terrenget.
Hvis du justerer området manuelt, kan du vise et bestemt
område. Dette kan være nyttig hvis du vil spore en bunn som
har store endringer i terrenget, for eksempel en stigning eller
skrent. Bunnen kan vises på skjermen så lenge den vises
innenfor området du har angitt.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Rekkevidde.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil at kartplotteren skal kunne justere området
automatisk, velger du Automatisk.
• Hvis du vil øke eller redusere området manuelt, velger du
Opp eller Ned.
TIPS: På ekkoloddskjermbildet kan du velge eller for å
justere området manuelt.
TIPS: Når du ser på flere ekkoloddskjermbilder, kan du velge
Velg for å velge den aktive skjermen.
Angi zoomnivå på ekkoloddskjermbildet
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Zoom.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil zoome inn på ekkoloddataene fra bunndybden,
velger du Bunnlås.
• Hvis du vil stille inn dybden for det forstørrede området
manuelt, velger du Manuelt, Vis opp eller Vis ned for å
angi dybden for det forstørrede området og Zoom inn
eller Zoom ut for å øke eller redusere forstørrelsen for det
forstørrede området.
• Hvis du vil angi dybde og zoom automatisk, velger du
Automatisk.
Ekkolodd
• Hvis du vil avbryte zoom, velger du Ingen zoom.
Angi scroll-hastigheten
Du kan angi hastigheten som ekkoloddet scroller med fra høyre
mot venstre. Bruk en høyere scroll-hastighet for å se flere
detaljer, spesielt mens båten er i bevegelse eller mens du
dorger. Bruk en lavere scroll-hastighet for å la
ekkoloddinformasjonen bli værende på skjermen over en lengre
periode. Når du angir scroll-hastigheten for én ekkoloddvisning,
gjelder denne hastigheten for alle ekkoloddvisningene.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Scroll-hastighet.
Velg
et alternativ:
2
• Hvis du vil justere scroll-hastigheten automatisk ved hjelp
av data for hastighet i luftlinje eller fart i vann, velger du
Automatisk.
Innstillingen Automatisk velger en scroll-hastighet som
passer til båtens hastighet slik at objekter i vannet tegnes
med riktig format og vises mindre forvridd. Når du viser
Garmin ClearVü eller SideVü ekkoloddvisninger, anbefaler
vi at du bruker innstillingen Automatisk.
• Hvis du vil bruke en veldig rask scroll-hastighet, velger du
Ultrascroll®.
Alternativet Ultrascroll ruller nye ekkoloddata raskt, men
med redusert bildekvalitet. I de fleste situasjoner vil
alternativet Hurtig gi en god balanse mellom et bilde som
ruller raskt, og objekter som er mindre forvridd.
Ekkoloddfrekvenser
MERK: Tilgjengelige frekvenser avhenger av kartplotteren,
ekkoloddmodulene og svingeren som brukes.
Justering av frekvensen bidrar til å tilpasse ekkoloddet til
spesifikke mål og gjeldende vanndybde.
Høyere frekvenser bruker smale strålebredder og er bedre for
betjening ved høy hastighet og i vanskelige sjøforhold.
Bunndefinering og termoklindefinering kan bli bedre ved bruk av
en høy frekvens.
Lavere frekvenser bruker bredere strålebredder, som gir
fiskeren mulighet til å se flere objekter. Dette kan imidlertid også
forårsake mer overflatestøy og redusere kontinuiteten til
bunnsignalet ved vanskelige sjøforhold. Bredere strålebredder
gir større buer for retursignaler for fiskeobjekt, derfor er de
perfekte for å finne fisk. Bredere strålebredder har også bedre
ytelse i dypt vann, fordi den lavere frekvensen har bedre
gjennomtrengning i dypt vann.
Med CHIRP-frekvenser kan du sveipe hver puls gjennom en
rekke frekvenser. Dette gir bedre målseperasjon i dypt vann. Du
kan bruke CHIRP til å identifisere mål, for eksempel enkeltfisk i
en stim, og for bruk i dypt vann. CHIRP yter generelt sett bedre
enn programmer med én frekvens. Ettersom enkelte fiskemål
kan vises bedre med en fast frekvens, bør du ta hensyn til
målsetninger og vannforhold når du bruker CHIRP-frekvenser.
Enkelte ekkoloddmoduler og svingere gir deg også muligheten
til å tilpasse forhåndsinnstilte frekvenser for hvert
svingerelement. Dermed har du muligheten til å endre
frekvensen raskt ved hjelp av forhåndsinnstillinger etter hvert
som vannet og målene endres.
Ved å vise to frekvenser samtidig i visningen for splittet frekvens
kan du se dypere med retursignaler for den lave frekvensen, og
bedre detaljer med retursignaler for den høye frekvensen.
Valg av frekvenser
MERK: Du kan ikke justere frekvensen for alle
ekkoloddvisninger og svingere.
Du kan indikere hvilke frekvenser som vises på
ekkoloddskjermbildet.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Frekvens.
19
2 Velg en frekvens som passer gjeldende behov og
vanndybde.
Hvis du vil ha mer informasjon om frekvenser, kan du se
Ekkoloddfrekvenser, side 19.
• Hvis du vil velge en annen stil for bunnen, velger du
Ekkoloddoppsett > Bunnstil og velger et alternativ.
• Hvis du vil skjule eller vise fargeforklaringen på siden av
skjermen, velger du Ekkoloddoppsett > Fargeforklaring.
Oppretting av frekvensforhåndsinnstilling
Justere pulseringshastigheten for RealVü
MERK: Ikke tilgjengelig med alle svingere.
Du kan opprette en forhåndsinnstilling for å lagre en bestemt
ekkoloddfrekvens. Dette gir deg muligheten til å endre
frekvenser raskt.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Frekvens.
2 Velg Legg til.
3 Angi en frekvens.
Du kan oppdatere hvor raskt svingeren skal pulsere frem og
tilbake. En raskere hastighet gir et mindre detaljert bilde, men
skjermbildet oppdateres raskere. En tregere hastighet gir et mer
detaljert bilde, men skjermbildet oppdateres tregere.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for
ekkoloddvisningen RealVü 3D Historical.
1 Gå til en RealVü ekkoloddvisning, og velg MENU >
Kurvehastighet.
Velg
et alternativ.
2
Tilpasse Panoptix ekkoloddvisningene
MERK: Ikke alle modeller støtter Panoptix svingere.
Justere utseendet for LiveVü ekkoloddvisningene
1 Gå til en LiveVü ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre fargene på ekkoloddvisningen, velger du
Fargevalg og velger et alternativ.
• Hvis du vil justere lengden på sporene som viser
målbevegelse, velger du Spor og et alternativ.
• Hvis du vil skille ut bunnen fra vannet ved å farge bunnen
brun, velger du Fyll bunnen.
• Hvis du vil vise eller skjule rutenettlinjene for rekkevidde,
velger du Rutenettover..
• Hvis du vil vise eller skjule historikken på siden av
skjermen, velger du Bla gj. historikk.
Angi sendevinkelen for LiveVü svingeren
Du kan endre sendevinkelen for LiveVü svingeren for å sikte
svingeren mot et bestemt område. Du kan for eksempel sikte
svingeren slik at den følger en fiskestim eller fokuserer på et tre
mens du passerer det.
1 Gå til en LiveVü ekkoloddvisning, og velg MENU > Overfør
vinkel.
2 Velg et alternativ.
Justere visningsvinkel og zoomnivå for RealVü
Du kan endre visningsvinkelen for RealVü ekkoloddvisningene.
Du kan også zoome inn og ut av visningen.
Gå til en RealVü ekkoloddvisning, og velg et alternativ:
• Hvis du vil justere visningsvinkelen diagonalt, velger du
.
• Hvis du vil justere visningsvinkelen horisontalt, velger du
.
• Hvis du vil justere visningsvinkelen vertikalt, velger du .
• Bruk piltastene for å justere visningsvinkelen.
• Hvis du vil zoome inn og ut, velger du og .
Justere utseendet for RealVü ekkoloddvisningene
1 Gå til en RealVü ekkoloddvisning, og velg MENU.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil justere dybden der fargepaletten starter på nytt,
velger du Palettdybde og velger et alternativ.
• Hvis du vil velge en annen fargepalett for ekkoloddets
returpunkter, velger du Ekkoloddoppsett > Punktfarger
og velger et alternativ.
• Hvis du vil velge en annen fargepalett for bunnen, velger
du Ekkoloddoppsett > Bunnfarger og velger et
alternativ.
20
Kalibrere kompasset
Før du kan kalibrere kompasset, må svingeren monteres på
akselen langt nok unna dorgemotoren til at du unngår
magnetiske forstyrrelser, og den må være på plass i vannet.
Kalibreringen må være av god nok kvalitet til å aktivere det
interne kompasset.
MERK: Du må montere svingeren på akselen for at du skal
kunne bruke kompasset. Kompasset fungerer ikke hvis du
monterer svingeren på motoren.
MERK: Kompasskalibrering er bare tilgjengelig for svingere som
har et internt kompass.
Du kan begynne å svinge båten rundt før du kalibrerer, men
båten må gjennomføre 1,5 komplett rotasjon under
kalibreringen.
1 Gå til en ForwardVü- eller LiveVü Forward-ekkoloddside, og
velg MENU > Ekkoloddoppsett > Installering.
2 Velg om nødvendig Bruk AHRS.
3 Velg Kalibrer kompass.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Slå på A-skopet
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle
ekkoloddvisninger.
A-skopet er et vertikalt skop langs høyre side av
fullskjermvisningen av ekkoloddet. Denne funksjonen utvider de
sist mottatte ekkoloddataene slik at de er mer oversiktelige. Den
kan også være til hjelp for å oppdage fisk nær bunnen.
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Utseende > A-skop.
Velge svingertype
Før du kan velge svingertype, må du vite hvilken type svinger du
har.
Hvis du kobler til en svinger som ikke fulgte med kartplotteren,
må du kanskje angi svingertypen for å være sikker på at
ekkoloddet fungerer som det skal. Hvis enheten registrerer
svingeren automatisk, vises ikke dette alternativet.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Installering > Svingertype.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du har en 200/77 kHz svinger med dobbel stråle,
velger du Dobbelt stråle (200/77kHz).
• Hvis du har en 200/50 kHz dobbelfrekvenssvinger, velger
du Dobbelfrekvens (200/50 kHz).
• Hvis du har en annen type svinger, velger du den fra
listen.
Ekkolodd
Ekkoloddoppsett
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller, ekkoloddmoduler og svingere.
Ekkoloddinnstillinger
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller, ekkoloddmoduler og svingere.
Gå til ekkoloddvisningen, og velg MENU > Ekkoloddoppsett.
Dybdelinje: Viser en dybdelinje med hurtigreferanse.
Scroll-hastighet: Angir rullehastigheten for ekkoloddet fra
høyre mot venstre.
I grunt vann bør du redusere scroll-hastigheten for å forlenge
tiden informasjonen vises på skjermen. I dypere vann kan du
øke scroll-hastigheten.
Områdelinjer: Viser vertikale linjer som viser avstand til høyre
og vestre for båten. Denne funksjonen er tilgjengelig for
SideVü ekkoloddvisning.
Fargevalg: Angir fargevalg for ekkoloddvisningen. Denne
innstillingen er kanskje tilgjengelig på menyen Utseende.
Fargevalgene med høy kontrast gir loddskudd med lav
intensitet mørkere farger. Fargevalgene med lav kontrast gir
loddskudd med lav intensitet farger som ligner
bakgrunnsfargen.
Utseende: Se Innstillinger for ekkoloddutseende, side 21.
Overleggstall: Angir dataene som vises på ekkoloddskjermen.
Avansert: Se Avanserte ekkoloddinnstillinger, side 21.
Installering: Gjenoppretter standardinnstillinger for ekkoloddet.
RealVü ekkoloddinnstillinger
Gå til en RealVü ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett.
Punktfarger: Angir en annen fargepalett for ekkoloddets
returpunkter.
Bunnstil: Angir stil for bunnen. Når du er på dypt vann, kan du
angi denne innstillingen som Punkter, og angi en grunnere
rekkevidde manuelt.
Bunnfarger: Angir fargetema for bunnen.
Fargeforklaring: Viser en forklaring av dybdene som fargene
representerer.
Overleggstall: Angir dataene som vises på ekkoloddskjermen.
Installering: Konfigurerer svingeren (Installeringsinnstillinger for
svinger, side 21).
LiveVü ekkoloddinnstillinger
Gå til en LiveVü ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett.
Fargevalg: Angir fargepaletten.
Fyll bunnen: Farger bunnen brun, slik at det blir lett å skille den
fra vannet.
Spor: Angir hvor lenge sporet skal vises på skjermen. Sporet
viser målets bevegelser.
Rutenettover.: Viser et rutenett med rekkeviddelinjer.
Støyavvisning: Reduserer interferens og mengden støy som
vises på ekkoloddskjermen.
Bla gj. historikk: Viser ekkoloddhistorikk i en tradisjonell
ekkoloddvisning.
Overleggstall: Angir dataene som vises på
ekkoloddskjermbildet (Tilpasse overleggstallene, side 2)
Installering: Konfigurerer svingeren (Kalibrere kompasset,
side 20).
Innstillinger for ekkoloddutseende
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Ekkoloddoppsett >
Utseende.
Ekkolodd
Fargevalg: Angir fargevalget.
Kant: Markerer det sterkeste signalet fra bunnen for å definere
hvor sterkt eller svakt signalet er.
A-skop: Viser et vertikalt skop langs høyre side av skjermbildet
som umiddelbart viser avstanden til objekter på en skala.
Bildebevegelse: Gjør det mulig for ekkoloddbildet å gå fortere
ved at det tegnes mer enn én datakolonne på skjermbildet for
hver kolonne ekkoloddata som mottas. Dette er spesielt
nyttig når du bruker loddet i dypt vann, fordi ekkoloddsignalet
bruker lengre tid på å bevege seg til bunnen av sjøen og
tilbake til svingeren.
I innstillingen 1/1 tegnes én informasjonskolonne på
skjermbildet for hvert ekkoloddsignal som kommer tilbake. I
innstillingen 2/1 tegnes to informasjonskolonner på
skjermbildet for hvert ekkoloddsignal som kommer tilbake, og
så videre for innstillingene 4/1 og 8/1.
Fiskesymboler: Angir hvordan ekkoloddet tolker objekter.
Avanserte ekkoloddinnstillinger
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller, ekkoloddmoduler og svingere.
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Ekkoloddoppsett >
Avansert.
Interferens: Justerer følsomheten for å redusere effekten av
interferens fra støykilder i nærheten.
Du bør bruke den laveste interferensinnstillingen som oppnår
ønsket forbedring, for å fjerne interferensen fra skjermbildet.
Oppretting av installeringsproblemer som forårsaker støy, er
den beste måten å fjerne interferens på.
Overflatestøy: Skjuler overflatestøy for å redusere forstyrrelser.
Bredere strålebredder (lavere frekvenser) kan vise flere
objekter, men kan skape mer overflatestøy.
Fargeforsterk.: Se Justere detaljnivået, side 18.
TVG: Justerer utseendet til bunnskudd for å kompensere for
svake ekkoloddskudd i dypt vann og reduserer utseendet til
støy i nærheten av overflaten. Når du øker verdien for denne
innstillingen, vises fargene som er knyttet til støyen med lavt
nivå og fiskeobjekter mer konsekvente på tvers av ulike
vanndybder. Denne innstillingen reduserer også støyen i
nærheten av vannoverflaten.
Installeringsinnstillinger for svinger
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller, ekkoloddmoduler og svingere.
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Ekkoloddoppsett >
Installering.
Gjenoppr. standardinnst.: Gjenoppretter fabrikkinnstillingene
for ekkoloddvisningen.
Svingertype: Gjør det mulig å velge svingertypen som er koblet
til enheten.
Skift: Lar deg stille inn dybdeområdet som ekkoloddet er
fokusert på. Slik kan du zoome inn på et område inne i den
fokuserte dybden.
Snu mot V/H: Endrer retningen på SideVü ekkoloddvisningen
når svingeren er installert bakoverrettet.
Snudd: Angir retningen til Panoptix ekkoloddvisningen når
svingeren er montert med kablene pekende mot babord side
av båten.
Strålebredde: Angir bredden på Panoptix svingerstrålen.
En smal strålebredde gjør det mulig å se dypere og lengre.
En bred strålebredde dekker et større område i bredden.
Bruk AHRS: Gir AHRS-sensorene (Attitude Heading and
Reference System) muligheten til å registrere
monteringsvinkelen til Panoptix svingeren. Når denne
innstillingen er slått av, antas det at svingeren er montert i en
vinkel på 45 grader.
21
Innstillinger for ekkoloddalarm
MERK: Enkelte innstillinger krever eksternt tilbehør.
Velg Innstillinger > Alarmer > Ekkolodd.
Grunt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er mindre
enn den angitte verdien.
Dypt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er større enn
den angitte verdien.
Vanntemperatur: Angir en alarm som varsler når svingeren
rapporterer en temperatur som er 2 °F (1,1 °C) over eller
under den angitte temperaturen.
Fisk: Stiller inn en alarm som utløses når enheten oppdager
objekter.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages fisk
av alle størrelser.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages
mellomstore eller store fisk.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages store
fisk.
Ekkoloddregistreringer
Grafene ruller mot venstre etter hvert som det kommer inn
informasjon.
Velg Ekkolodd > Datadiagrammer.
Angi avstands- og tidsskala i grafer for dybde og
vanntemperatur
Du kan angi tidsrommet og dybdeskalaen som skal vises i grafer
for dybde og vanntemperatur.
1 Velg Ekkolodd > Datadiagrammer > MENU.
2 Velg Innst. for dybdediag. eller Innst. for
temperaturdiagram.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi en skala for medgått tid, velger du
Varighet. Standardinnstillingen er 10 minutter. Hvis du
øker skalaen for medgått tid, kan du vise variasjoner over
en lengre tidsperiode. Hvis du reduserer skalaen for
medgått tid, kan du vise flere detaljer i et kortere tidsrom.
• Hvis du vil angi dybde- eller temperaturskala, velger du
Skala. Hvis du øker skalaen, kan du vise større variasjon i
avlesninger. Hvis du reduserer skalaen, kan du vise flere
detaljer i variasjonene.
Ta opp ekkoloddvisningen
MERK: Ikke alle modeller støtter opptak av ekkolodd.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Ekkoloddregistrering >
Ekkoloddopptak.
15 minutter med ekkoloddopptak bruker omtrent 200 MB med
plass på minnekortet. Du kan ta opp ekkolodd helt til kortet er
fullt.
Stoppe opptak av ekkolodd
Før du kan stoppe ekkoloddopptak, må du begynne opptaket
(Ta opp ekkoloddvisningen, side 22).
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Ekkoloddregistrering > Stopp
registrering.
Slette en ekkoloddregistrering
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Ekkoloddregistreringer > Vis opptak.
3 Velg en registrering.
4 Velg Slett.
Spille av ekkoloddopptak
Før du kan spille av ekkoloddopptak, må du laste ned og
installere programmet HomePort™ og lagre ekkoloddata på et
minnekort.
1 Fjern minnekortet fra enheten.
2 Sett minnekortet inn i en kortleser som er koblet til en
datamaskin.
3 Åpne programmet HomePort.
4 Velg et ekkoloddopptak fra enhetslisten.
5 Høyreklikk på ekkoloddopptaket i den nedre ruten.
6 Velg Avspilling.
Grafer for dybde og vanntemperatur
Hvis du bruker en svinger som kan måle dybde, eller mottar
informasjon om vanndybde via NMEA 0183 eller NMEA 2000,
kan du vise en grafisk logg over dybdeavlesningene over tid.
Hvis du bruker en svinger som kan måle temperatur, eller mottar
informasjon om vanntemperatur via NMEA 0183 eller NMEA
2000, kan du vise en grafisk logg over temperaturavlesningene
over tid.
®
22
Seilefunksjoner
Konfigurere fartøytype
Du kan velge din båttype for å konfigurere kartplotterinnstillinger
og bruke funksjoner som er tilpasset båttypen.
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Fartøytype.
2 Velg et alternativ.
Kappseiling
Du kan bruke enheten til å øke sannsynligheten for at båten
krysser startlinjen idet kappseilaset begynner. Hvis du
synkroniserer tidtakeren for kappseiling med den offisielle
nedtellingstidtakeren for kappseilaset, blir du varslet med
intervaller på ett minutt når starten på kappseilaset nærmer seg.
Hvis du synkroniserer tidtakeren for kappseiling med den
virtuelle startlinjen, måler enheten hastigheten, peilingen og
tiden som gjenstår på nedtellingstidtakeren. Enheten bruker
disse dataene til å angi om båten krysser startlinjen før, etter
eller akkurat når kappseilaset starter.
Startlinjeveiledning
Startlinjeveiledning for seiling er en visuell representasjon av
den informasjonen du trenger for å krysse startlinjen på optimalt
tidspunkt og med optimal hastighet.
Etter at du har angitt styrbord og babord startlinjepinner samt
målhastigheten og -tiden, og etter at du har startet tidtakeren,
vises en beregningslinje. Beregningslinjen strekker seg fra din
gjeldende posisjon mot startlinjen og kurslinjene som går ut fra
hver pinne.
Sluttpunktet og -fargen for beregningslinjen indikerer hvor båten
vil være når tidtakeren utløper, basert på båtens gjeldende
hastighet.
Når endepunktet er før startlinjen, er linjen hvit. Dette indikerer
at båten må øke hastigheten for å komme til startlinjen innen
tiden.
Når endepunktet er forbi startlinjen, er linjen rød. Dette indikerer
at båten må redusere hastigheten for å unngå straff for å nå
startlinjen før tidtakeren utløper.
Når endepunktet er på startlinjen, er linjen hvit. Dette indikerer at
båten beveger seg med optimal hastighet for å nå startlinjen idet
tidtakeren utløper.
Som standard vises vinduet for startlinjeveiledning og vinduet for
tidtakeren for kappseiling i kombinasjonsskjermen Kappseiling.
Seilefunksjoner
Åpne måleren for startlinjeveiledning
Velg Måleinstrumenter > Startlinjeveiledning.
Angi startlinjen
1 Gå til måleren for startlinjeveiledning, og velg MENU >
Startlinjeveiledning > Startlinje.
2 Velg et alternativ:
• For å merke babord og styrbord startlinjemerker når du
seiler forbi dem, velger du Ping-merker.
• Hvis du vil merke babord og styrbord startlinjemerker ved
å skrive dem inn, velger du Angi koordinater.
• Hvis du vil bytte om merkene på babord og styrbord side
etter at du har angitt dem, velger du Bytte babord og
styrbord Merker.
Bruke startlinjeveiledning
Du kan bruke funksjonen for startlinjeveiledning til å hjelpe deg
med å krysse startlinjen i optimal hastighet under en
kappseiling.
1 Merk startlinjen (Angi startlinjen, side 23).
2 Gå til måleren for startlinjeveiledning, og velg MENU >
Målhastighet, og velg hastigheten du vil ha når du krysser
startlinjen.
3 Velg Tid til mål, og velg ønsket tid å krysse startlinjen på.
4 Velg BACK.
5 Starte tidtakeren for kappseiling (Starte tidtakeren for
kappseiling, side 23).
Layline-filter: Filtrerer kurslinjedata basert på det angitte
tidsintervallet. Hvis du ønsker en jevnere kurslinje som
filtrerer vekk enkelte av endringene av båtens kurs eller den
sanne vindvinkelen, kan du angi et høyere tall. Hvis du
ønsker en kurslinje som viser en høyere følsomhet for
endringer av båtens kurs eller den sanne vindvinkelen, kan
du angi et lavere tall.
Stille inn kjølkalibreringen
Du kan angi en forskyvning av kjølen for å kompensere
overflateavlesningen for dybden på kjølen. Dermed kan du måle
dybden fra bunnen av kjølen i stedet for fra der svingeren er
plassert. Angi et positivt tall til å kompensere for kjølen. Du kan
angi et negativt tall for å kompensere for et stort fartøy som
ligger dypt i vannet.
1 Gjør følgende basert på plasseringen av svingeren:
• Hvis svingeren er installert i vannlinjen À, måler du
avstanden fra svingeren til båtens kjøl. Angi denne
verdien som et positivt tall i trinn 3 og 4.
• Hvis svingeren er installert ved bunnen av kjølen Á, måler
du avstanden fra svingeren til vannlinjen. Angi denne
verdien som et negativt tall i trinn 3 og 4.
Starte tidtakeren for kappseiling
Du kan legge til tidtakeren for kappseiling til overleggstallene på
en rekke skjermbilder (Tilpasse overleggstallene, side 2).
1 Gå til måleren for startlinjeveiledning, og velg Start.
2 Når det er nødvendig, velger du Synk. for å synkronisere
med den offisielle tidtakeren for kappseiling.
Stoppe tidtakeren for kappseiling
Gå til måleren for startlinjeveiledning, og velg Stopp.
Stille inn avstanden mellom baugen og GPS-antennen
Du kan angi avstanden mellom baugen på båten og
plasseringen av GPS-antennen. Dette bidrar til å sikre at
baugen på båten krysser startlinjen nøyaktig på starttiden.
1 Gå til måleren for startlinjeveiledning, og velg MENU >
Startlinje > GPS-baugforskyvning.
2 Angi avstanden.
3 Velg SELECT.
Innstillinger for kurslinjer
Hvis du vil bruke kurslinjefunksjonene, må du koble en
vindsensor til kartplotteren.
I seilemodus (Konfigurere fartøytype, side 2) kan du vise
kurslinjer på navigasjonskartet. Kurslinjer kan være svært
nyttige ved kappseiling.
Gå til navigasjonskartet, og velg MENU > Seiling > Kurslinjer.
Skjerm: Angir hvordan kurslinjene og fartøyet vises på kartet,
og angir lengden på kurslinjene.
Seilevinkel: Lar deg velge hvordan enheten beregner kurslinjer.
Alternativet Faktisk beregner kurslinjer ved hjelp av den
målte vindvinkelen fra vindsensoren. Alternativet Manuelt
beregner kurslinjer ved hjelp av vinkler mot og i le for vinden,
som er angitt manuelt.
Vindvinkel: Lar deg angi en kurslinje basert på seilevinkelen i
lo.
Vinkel i le: Lar deg angi en kurslinje basert på seilevinkelen i le.
Tidevannskorr.: Korriger kurslinjene basert på tidevannet.
Radar
2 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Forskyvning kjøl.
3 Velg eller avhengig av hvor svingeren er plassert.
4 Angi avstanden du regnet ut i trinn 1.
Radar
ADVARSEL
Den maritime radaren sender ut mikrobølgeenergi som kan
være skadelig for mennesker og dyr. Kontroller at området rundt
radaren er fritt for hindringer før du setter den i gang. Radaren
sender ut en stråle ca. 12° under og 12° over en tenkt horisontal
linje som skjærer gjennom senteret til radaren.
Ikke se direkte på radaren på nært hold når radaren sender
signaler, øynene er den delen av kroppen som er mest følsom
for elektromagnetisk energi.
Hvis du kobler en kompatibel kartplotter til en Garmin maritim
radar (tilleggsutstyr) fra, for eksempel GMR™ 1226 xHD2 eller
GMR 24 xHD, kan du vise mer informasjon om omgivelsene.
Radaren sender ut en smal stråle med mikrobølgeenergi mens
den roterer i et mønster på 360°. Når den utsendte energien
treffer et objekt, reflekteres noe av energien tilbake til radaren.
Radarvisningsmodi
MERK: Ikke alle modi er tilgjengelige med alle radarenheter og
alle kartplottere.
23
Velg Radar.
Cruise-modus: Viser et fullskjermbilde av den innsamlede
radarinformasjonen.
Havn-modus: Denne modusen er ment for bruk i indre farvann
og fungerer best med radarsignaler som har kort rekkevidde
(2 nm eller mindre).
Offshore-modus: Denne modusen er ment for bruk i åpent
farvann og fungerer best med radarsignaler som har lang
rekkevidde.
Vaktpost-modus: Gjør det mulig å sette radaren i modus for
tidsbasert sending, der du kan konfigurere en radarsending
og standbysyklus for å spare strøm. I denne modusen kan du
også aktivere en vaktsone som identifiserer en sikker sone
rundt båten. Hvis du bytter fra vaktpostmodus til en annen
modus, går radaren over til fulltidssending og deaktiverer alle
vaktsoner.
Radaroverlegg-modus: Viser et fullskjermbilde av den
innsamlede radarinformasjonen øverst på navigasjonskartet.
Radaroverlegget viser data basert på sist brukte radarmodus.
Sende radarsignaler
MERK: Av sikkerhetsmessige grunner settes radaren i
standbymodus når den er varmet opp. Det gir deg muligheten til
å kontrollere at radaren har fri sikt før du begynner å bruke den.
1 Slå av kartplotteren, og koble til radaren i henhold til
installeringsinstruksjonene for radar.
2 Slå på kartplotteren.
Hvis det kreves, varmes radaren opp, og det telles ned for å
varsle deg når radaren er klar.
3 Velg Radar.
4 Velg en radarmodus.
En nedtellingsmelding vises mens radaren starter opp.
5 Velg MENU > Slå på radar.
Justere radarrekkevidden
Rekkevidden av radarsignalene angir lengden på pulssignalet
som sendes og mottas av radaren. Etter hvert som rekkevidden
øker, sender radaren lengre pulssignaler for å kunne nå objekter
som er langt borte. Objekter som er nærmere, spesielt regn og
bølger, gjenspeiler også lengre pulssignaler, noe som kan føre
til støy på radarskjermbildet. Visning av informasjon om objekter
med lang rekkevidde kan også redusere hvor mye plass som er
tilgjengelig på radarskjermbildet for å vise informasjon om
objekter med kort rekkevidde.
• Velg for å redusere rekkevidden.
• Velg for å øke rekkevidden.
Tips for å velge en radarrekkevidde
• Definer hvilken type informasjon du vil se på
radarskjermbildet.
Trenger du for eksempel informasjon om værforhold, objekter
og trafikk i nærheten, eller er du mer opptatt av værforhold
langt borte?
• Vurder miljøforholdene der radaren skal brukes.
Radarsignaler med lang rekkevidde kan øke støyen på
radarskjermbildet, spesielt i dårlig vær, og dermed blir det
vanskeligere å vise informasjon om objekter med kort
rekkevidde. Når det regner, kan radarsignaler med kort
rekkevidde brukes for å vise informasjon om objekter i
nærheten på en mer effektiv måte, så lenge innstillingene for
regnstøy er konfigurert optimalt.
• Velg den korteste og mest effektive rekkevidden, basert på
årsaken til at du bruker radar, samt de rådende forholdene.
24
Justere zoomskalaen på radarskjermbildet
Radarzoomskalaen, også kalt rekkevidden for radarsignaler,
representerer avstanden fra din posisjon (midten) til den ytterste
ringen.
Velg eller på et radarskjermbilde.
Hver ring representerer like mye på zoomskalaen.
Hvis zoomskalaen for eksempel er stilt inn på tre kilometer,
representerer hver ring én kilometer ut fra midten.
Merke et veipunkt på radarskjermbildet
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg en
posisjon.
2 Velg Nytt veipunkt.
Vaktpost-modus
Med Vaktpost-modus kan du plassere radaren i modus for
tidsbasert sending, der du kan konfigurere en radarsending og
standbysyklus for å spare strøm. I denne modusen kan du også
aktivere en vaktsone som definerer en sikker sone rundt båten
og utløser en alarm når et radarobjekt kommer inn i sonen.
Vaktpostmodus fungerer med enkelte Garmin GMR
radarmodeller.
Aktivere tidsbasert sending
Gå til skjermbildet for vaktpost, og velg MENU > Vaktoppsett
> Tidsst. transm. > På.
Angi standby- og sendetider
Før du kan angi standby- og sendetider, må du aktivere
tidsbasert sending (Aktivere tidsbasert sending, side 24).
Du kan spare strøm ved å angi at standbytiden for radar og
sendetiden skal implementere periodiske radarsignalsendinger
ved faste intervaller.
1 Gå til siden for vaktpost, og velg MENU > Vaktoppsett.
2 Velg Standby-tid.
3 Skriv inn tidsintervallet mellom radarsignalsendinger.
4 Velg Sendetid.
5 Angi varigheten for hver radarsignalsending.
Aktivere en vaktsone
Gå til skjermbildet for vaktpost, og velg MENU > Vaktoppsett
> Aktiver vaktsone.
Definere en sirkulær vaktsone
Før du kan definere grenser for vaktsonen, må du aktivere en
vaktsoneAktivere en vaktsone, side 24.
Du kan definere en sirkulær vaktsone som omslutter båten
fullstendig.
1 Gå til skjermbildet for vaktpost, og velg MENU > Vaktoppsett
> Juster vaktsone > Flytt vaktsone for radar > Sirkel.
2 Velg plasseringen for den ytre vaktsonesirkelen.
3 Velg plasseringen for den indre vaktsonesirkelen for å
definere bredden på vaktsonen.
Definere en delvis vaktsone
Før du kan definere grenser for vaktsonen, må du aktivere en
vaktsoneAktivere en vaktsone, side 24.
Du kan definere grensene for en vaktsone som ikke omslutter
båten fullstendig.
1 Gå til skjermbildet for vaktpost, og velg MENU > Vaktoppsett
> Juster vaktsone > Flytt vaktsone for radar > Hjørne 1.
2 Trykk på og dra plasseringen for det ytre vaktsonehjørnet À.
Radar
3 Velg Stopp panorering.
Måle rekkevidden og peilingen til et målobjekt
Før du kan justere VRM og EBL, må du vise dem på
radarskjermbildet (Vise VRM og EBL, side 25).
1 Gå til et radarskjermbilde, og velg objektets posisjon.
2 Velg Mål avstand.
Rekkevidden og peilingen til objektposisjonen vises øverst til
venstre i skjermbildet.
Radaroverlegg
definere bredden på vaktsonen.
5 Velg Ferdig.
Når du kobler kartplotteren til en maritim radar (tilleggsutstyr) fra
Garmin, kan du bruke informasjon om radaroverlegget på
navigasjonskartet eller fiskekartet.
Data på radaroverlegget vises basert på sist brukte radarmodus,
og alle innstillingskonfigurasjoner som brukes på
radaroverlegget, blir også brukt på sist brukte radarmodus.
Vise en liste over lagrede AIS-trusler
Justering av radaroverlegg og kartdata
3 Velg Hjørne 2.
4 Trykk på plasseringen for det indre vaktsonehjørnet Á for å
Du kan vise og tilpasse hvordan en liste over AIS-trusler skal
vises, på et hvert radarskjermbilde eller radaroverlegg.
Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg MENU
> Andre fartøy > AIS-liste.
Vise AIS-fartøy på radarskjermbildet
AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive
transpondersignaler fra andre fartøy.
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på
radarskjermbildet. Hvis en av innstillingene (bortsett fra AISvisningsskalaen) konfigureres for én radarmodus, brukes
innstillingen for alle andre radarmodi. Innstillingene for detaljene
og den projiserte retningen som er konfigurert for én
radarmodus, brukes for alle andre radarmodi og for
radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg MENU
> Andre fartøy > AIS-visningsoppsett.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi avstanden fra din posisjon der AISfartøyene vises, velger du Rekk. AIS-avst. og velger en
avstand.
• Hvis du vil vise detaljer om andre AIS-aktiverte fartøy,
velger du Detaljer > Vis.
• Hvis du vil angi projisert retningstid for AIS-aktiverte
fartøy, velger du Projisert retn. og angir tid.
• Hvis du vil vise sporene til AIS-fartøy, velger du Spor og
angir lengden på sporet som vises.
VRM og EBL
VRM (Variable Range Marker) og EBL (Electronic Bearing Line)
måler avstanden og peilingen fra båten din til et målobjekt. På
radarskjermbildet vises VRM som en sirkel sentrert rundt båtens
nåværende posisjon, og EBL vises som en linje som starter ved
båtens nåværende posisjon og krysser VRM. Krysningspunktet
er objektet for VRM og EBL.
Vise VRM og EBL
Gå til et radarskjermbilde, og velg MENU > Vis VRM/EBL.
Justere VRM og EBL
Før du kan justere VRM og EBL, må du vise dem på
radarskjermbildet (Vise VRM og EBL, side 25).
Du kan justere diameteren på VRM og vinkelen på EBL, som
flytter krysningspunktet for VRM og EBL. VRM og EBL som er
konfigurert for én modus, brukes for alle andre radarmodi.
1 Gå til et radarskjermbilde, og velg en ny posisjon for
krysningspunktet for VRM og EBL.
2 Velg Plasser VRM/EBL.
Radar
Når du bruker radaroverlegget, justerer kartplotteren radardata i
forhold til kartdata basert på båtens retning. Retningen er som
standard basert på data fra et magnetisk kompass som er
tilkoblet ved hjelp av et NMEA 0183-nettverk eller et nettverk av
typen NMEA 2000. Hvis et kompass ikke er tilgjengelig, er
båtens retning basert på GPS-sporingsdata.
GPS-sporingsdata angir retningen som båten beveger seg i, og
ikke retningen som båten peker mot. Hvis båten driver bakover
eller sidelengs på grunn av strøm eller vind, er det ikke sikkert at
radaroverlegget kan justeres nøyaktig i forhold til kartdataene.
En slik situasjon kan unngås ved å bruke båtkursdata fra et
elektronisk kompass.
Hvis båtens retning er basert på data fra et magnetisk kompass
eller en autopilot, kan retningsdataene være feilaktige på grunn
av ugyldig oppsett, mekanisk feil, magnetisk interferens eller
andre faktorer. Hvis retningsdataene er feilaktige, er det ikke
sikkert at radaroverlegget kan justeres nøyaktig i forhold til
kartdataene.
Vise radaroverlegget
Radaroverlegget viser data basert på sist brukte radarmodus.
Velg Kart > Radar Overlay.
Radarbildet vises i oransje og legges oppå navigasjonskartet.
Aktivere og justere en sendefri radarsone
Du kan angi et område som radarskanneren ikke sender
signaler på.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle radar- og
kartplottermodeller.
1 Gå til et radarskjermbilde, og velg MENU > Radaroppsett >
Aktiver sendingsfri sone.
Den sendefrie sonen angis av et skyggelagt område på
radarskjermen.
2 Velg Juster sendingsfri sone > Flytt sendingsfri sone.
3 Velg Vinkel 1, og velg den nye posisjonen for den første
vinkelen.
4 Velg Vinkel 2, og velg den nye posisjonen for den andre
vinkelen.
5 Velg Ferdig.
Stoppe sendingen av radarsignaler
Gå til et radarskjermbilde, og velg MENU > Radar på
standby.
TIPS: Trykk på fra et hvilket som helst skjermbilde for å
stoppe radarsendingen raskt.
25
Optimalisere radarvisningen
Du kan justere radarvisningsinnstillingene for å redusere
forstyrrelser og få større nøyaktighet.
MERK: Du kan optimalisere radarvisningen for hver
radarmodus.
1 Velg en radarrekkevidde (Justere radarrekkevidden, side 24).
2 Gjenopprett standardverdien for forsterkningsinnstillingen
(Automatisk justering av forsterkning på radarskjermbildet,
side 26).
Juster
forsterkningsinnstillingen manuelt (Manuell justering
3
av forsterkning på radarskjermbildet, side 26).
Radarforsterkning og -støy
Automatisk justering av forsterkning på radarskjermbildet
Den automatiske forsterkningsinnstillingen for hver radarmodus
optimaliseres for den modusen, og den kan variere i forhold til
den automatiske forsterkningsinnstillingen som brukes for andre
modi.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for
radaroverlegget.
MERK: Alle alternativer og innstillinger er ikke tilgjengelige på
alle radar- og kartplotter-modeller.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegget, og velg
MENU > Forsterkning.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil justere forsterkningen automatisk etter
endrende forhold, velger du Auto lav eller Auto høy.
• Hvis du vil justere forsterkningen for å vise fugler over
vannoverflaten, velger du Automatisk fugl.
Manuell justering av forsterkning på radarskjermbildet
Du kan justere forsterkningen manuelt for å oppnå best mulig
radarytelse.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for
radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg MENU
> Forsterkning.
2 Velg Opp for å øke forsterkningen helt til det vises lysprikker
på radarskjermbildet.
Data på radarskjermbildet oppdateres med et par sekunders
mellomrom. Det fører til at effekten av manuell justering av
forsterkningen ikke alltid vises umiddelbart. Juster
forsterkningen gradvis.
3 Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til lysprikkene
forsvinner.
4 Hvis båter, land eller andre objekter er innen rekkevidde,
velger du Ned for å redusere forsterkningen helt til objektene
begynner å blinke.
Velg
Opp for å øke forsterkningen helt til båter, land eller
5
andre objekter lyser stabilt på radarskjermbildet.
6 Minimer eventuelt visningen av store objekter i nærheten.
7 Minimer eventuelt visningen av sidelobeekkosignaler.
Redusere interferens fra store objekter i nærheten
Store objekter i nærheten, for eksempel moloer, kan føre til at
det vises et veldig lyst bilde av objektet på radarskjermbildet.
Dette bildet kan skjule mindre objekter i nærheten.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for
radaroverlegget.
26
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg MENU
> Forsterkning.
2 Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til de mindre
objektene vises tydelig på radarskjermbildet.
Hvis du reduserer forsterkningen for å fjerne interferens fra
store objekter i nærheten, kan det føre til at mindre objekter
eller objekter et stykke unna blinker eller forsvinner fra
radarskjermbildet.
Redusere sidelobeinterferens på radarskjermbildet
Sidelobeinterferens vises kanskje som en strek ut fra et objekt i
et halvsirkelmønster. Sidelobeeffekter kan unngås ved å
redusere forsterkningen eller radarrekkevidden.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for
radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg MENU
> Forsterkning.
2 Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til det
halvsirkelformede strekmønstret forsvinner fra
radarskjermbildet.
Hvis du reduserer forsterkningen for å fjerne
sidelobeinterferens, kan det føre til at mindre objekter eller
objekter et stykke unna blinker eller forsvinner fra
radarskjermbildet.
Automatisk justering av sjøstøy på radarskjermbildet
Du kan angi at kartplotteren skal justere visningen av støy
forårsaket av krapp sjø automatisk.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
sjøstøyinnstillingen som er konfigurert for bruk i én radarmodus,
ikke kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.
MERK: Alle alternativer og innstillinger er ikke tilgjengelige på
alle radar- og kartplotter-modeller.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegget, og velg
MENU > Støyavvisning > Sjøstøy.
2 Velg Forh.innst. eller Automatisk.
3 Velg en innstilling som gjenspeiler rådende sjøforhold.
Ved bruk av en kompatibel radarmodell, justerer kartplotteren
sjøstøy automatisk basert på sjøforhold.
Manuell justering av sjøstøy på radarskjermbildet
Du kan justere visningen av støy som forårsakes av krapp sjø.
Sjøstøyinnstillingen påvirker visningen av støy og objekter i
nærheten mer enn den påvirker visningen av støy og objekter
som er langt borte. En høyere sjøstøyinnstilling reduserer
visningen av støy som forårsakes av bølger i nærheten, men
den kan også redusere eller eliminere visningen av objekter i
nærheten.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
sjøstøyinnstillingen som er konfigurert for bruk i én radarmodus,
ikke kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegget, og velg
MENU > Støyavvisning > Sjøstøy.
2 Velg Opp eller Ned for å justere visningen av sjøstøy helt til
andre objekter vises tydelig på radarskjermbildet.
Støy forårsaket av sjøforhold, vises kanskje fortsatt.
Justere regnstøy på radarskjermbildet
Du kan justere visningen av støy som forårsakes av regn. Du
kan også minimere regnstøy ved å redusere radarens
rekkevidde (Justere zoomskalaen på radarskjermbildet,
side 24).
Regnstøyinnstillingen påvirker visningen av regnstøy og objekter
i nærheten mer enn den påvirker visningen av regnstøy og
objekter langt borte. En høyere regnstøyinnstilling reduserer
visningen av støy som forårsakes av regn i nærheten, men den
Radar
kan også redusere eller eliminere visningen av objekter i
nærheten.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
regnstøyinnstillingene som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for
radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde, og velg MENU > Støyavvisning >
Regnstøy.
2 Velg Opp eller Ned for å redusere eller øke visningen av
regnstøy i nærheten helt til andre objekter vises tydelig på
radarskjermbildet.
Støy forårsaket av regn vises kanskje fortsatt.
Kurspil: Viser en utvidelse fra baugen av båten i reiseretningen
på radarskjermbildet.
Avstandsringer: Viser avstandsringene som brukes til å
visualisere avstander på radarskjermbildet.
Retningsring: Viser en retning som er relativ til kursen eller
basert på en nordreferanse, for å gjøre det lettere for deg å
fastslå hvilken retning et objekt som vises på skjermen,
beveger seg i.
Nav.linjer: Viser navigasjonslinjene som viser kursen du har
satt ved hjelp av Rute til, Autoveiledning eller Gå til.
Veipunkter: Viser veipunkter på radarskjermbildet.
Redusere krysstalestøy på radarskjermbildet
Når krysstaleavvisning er aktivert, kan du redusere visningen av
støy forårsaket av interferens fra en annen radarkilde i
nærheten.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
innstillingen for krysstaleavvisning som er konfigurert for bruk i
én radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for
radaroverlegget.
Gå til et radarskjermbilde eller Radar Overlay, og velg MENU
> Støyavvisning > Krysstaleavvis..
Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske
plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er plassert i
forhold til båtens akse mellom baug og akterende.
Ekkospor
Med funksjonen for ekkospor kan du spore bevegelsen til fartøy
på radarskjermen. Du kan endre hvor lenge sporet skal vises.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
innstillingen som er konfigurert for bruk i én radarmodus, ikke
kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.
MERK: Alle alternativer og innstillinger er ikke tilgjengelige på
alle radar- og kartplotter-modeller.
Slå på ekkospor
Gå til et radarskjermbilde, og velg MENU > Radaroppsett >
Ekkospor > Skjerm.
Justere lengden på ekkosporet
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegget, og velg
MENU > Radaroppsett > Ekkospor > Tid.
2 Velg lengden på sporet.
Slette ekkospor
Du kan fjerne ekkospor fra radarskjermbildet for å redusere støy
på skjermen.
Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegget, og velg
MENU > Radaroppsett > Ekkospor > Fjern spor.
Radarvisningsinnstillinger
Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg MENU >
Radaroppsett.
Orientering: Angir perspektivet for radarvisningen.
Orienteringsinnstillingen gjelder alle radarmodi. Denne
innstillingen gjelder ikke for radaroverlegget.
Utseende: Angir fargevalg, hastighet for foranvisning og
navigasjonsutseende.
Front på båt: Kompenserer for radarskannerens fysiske
plassering på en båt, hvis skanneren ikke er plassert i forhold
til båtens akse mellom baug og akterende.
Innstillinger for radarutseende
Gå til et radarskjermbilde, og velg MENU > Radaroppsett >
Utseende.
MERK: Disse innstillingene gjelder ikke for radaroverlegget.
Bakgr.farge: Angir bakgrunnsfargen.
Forgrunnsfarge: Angir fargetema for radarretursignalet.
Hastighet for foranvisning: Flytter automatisk nåværende
posisjon mot bunnen av skjermbildet når hastigheten øker.
Angi topphastigheten din for å få best mulig resultat.
Informasjon om måleinstrumenter og almanakk
Baugforskyvning
Måle den potensielle baugforskyvningen
Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske
plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er plassert i
forhold til båtens akse mellom baug og akterende.
1 Ved hjelp av et magnetisk kompass finner du den optiske
kompasskursen til et objekt som står stille innenfor
synsvidde.
2 Mål objektets peiling på radaren.
3 Hvis peilingsavviket er mer enn +/- 1°, må du angi
baugforskyvningen.
Angi baugforskyvningen
Før du kan angi baugforskyvningen, må du måle den potensielle
baugforskyvningen.
Innstillingen for baugforskyvning som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for alle andre radarmodi og for
radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg MENU
> Radaroppsett > Installering > Front på båt.
2 Velg Opp eller Ned for å justere forskyvningen.
Informasjon om måleinstrumenter og
almanakk
Måleinstrumenter viser forskjellig informasjon om turen,
motoren, miljøet og vinden og er tilgjengelige på alle
kartplottermodeller. Måleinstrumenter for tall, kompass og tur
finnes på alle kartplottere. Måleinstrumenter for vind og miljø
krever gyldige vinddata fra nettverk av typen NMEA 0183 eller
NMEA 2000. Motormåleinstrumenter krever en tilkobling til
nettverk av typen NMEA 2000, disse måleinstrumentene er ikke
tilgjengelig på alle kartplottermodeller.
Kartplotterne gir også almanakkinformasjon om tidevann,
strømninger og sol og måne, for eksempel klokkeslett for
soloppgang og solnedgang.
Vise måleinstrumentene
1 Velg Måleinstrumenter.
2 Velg en måler.
3 Velg eller for å vise en annen målerside.
Tilpasser målere
Du kan endre layouten til målersidene, hvordan målersidene
vises og dataene til hver måler.
1 Åpne en målerside.
2 Velg MENU > Rediger målersider.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre dataene som vises i en måler, velger du
måleren.
27
• Hvis du vil endre layouten til målerne på siden, velger du
Endre oppsett.
• Hvis du vil legge til en side til dette settet med målersider,
velger du Legg til side.
• Hvis du vil endre plasseringen av denne siden i settet med
målersider, velger du Flytt side til venstre eller Flytt side
til høyre.
• Hvis du vil gjenopprette denne siden til sin opprinnelige
visning, velger du Gjenopprett standardvisningen.
Tilpasse grenseverdier for motor- og drivstoffmåleinstrumenter
Du kan konfigurere øvre og nedre grenseverdier og området for
ønsket standarddrift for måleinstrumentet.
MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle
måleinstrumenter.
1 Gå til et aktuelt skjermbilde for et måleinstrument, og velg
MENU > Måleroppsett > Angi målergrenser.
2 Velg en måler du vil tilpasse.
3 Velg Målergrenser > Egendefinert > Rediger grenser.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi minstegrense for standard driftsområde,
velger du Minimumsverdi.
• Hvis du vil angi maksimumsgrense for standard
driftsområde, velger du Maksimumsverdi.
• Hvis du vil angi en nedre grense for måleinstrumentet som
er lavere enn minimumsverdien, velger du Minimal verdi
for skala.
• Hvis du vil angi en øvre grense for måleinstrumentet som
er høyere enn maksimumsverdien, velger du Maksimal
verdi for skala.
5 Velg grenseverdien.
6 Gjenta trinn 4 og 5 for å angi flere måleinstrumentgrenser.
Vise kompasset
Du kan vise informasjon om kurs, retning og rute ved hjelp av
kompasset.
Velg Måleinstrumenter > Kompass.
Vise turmåleinstrumenter
Turmåleinstrumenter viser informasjon om kilometerteller,
hastighet, tid og drivstoff for gjeldende tur.
Velg Måleinstrumenter > Tur.
Nullstille turmåleinstrumenter
1 Velg Måleinstrumenter > Tur > MENU.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil nullstille alle avlesningene for gjeldende tur,
velger du Nullstill tur.
• Hvis du vil nullstille avlesningen for maksimal hastighet,
velger du Nullstill maks. hastighet.
• Hvis du vil nullstille kilometertelleren, velger du Nullstill
kilometerteller.
• Hvis du vil nullstille alle avlesningene, velger du Nullstill
alle.
Vise motor- og drivstoffmåleinstrumenter
Før du kan vise motor- og drivstoffmåleinstrumenter, må du
være koblet til et nettverk av typen NMEA 2000 som kan
registrere motor- og drivstoffdata. Du finner mer informasjon i
installeringsinstruksjonene.
Velg Måleinstrumenter > Motor.
28
Tilpasse grenseverdier for motor- og drivstoffmåleinstrumenter
Du kan konfigurere øvre og nedre grenseverdier og området for
ønsket standarddrift for måleinstrumentet.
MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle
måleinstrumenter.
1 Gå til et aktuelt skjermbilde for et måleinstrument, og velg
MENU > Måleroppsett > Angi målergrenser.
2 Velg en måler du vil tilpasse.
3 Velg Målergrenser > Egendefinert > Rediger grenser.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi minstegrense for standard driftsområde,
velger du Minimumsverdi.
• Hvis du vil angi maksimumsgrense for standard
driftsområde, velger du Maksimumsverdi.
• Hvis du vil angi en nedre grense for måleinstrumentet som
er lavere enn minimumsverdien, velger du Minimal verdi
for skala.
• Hvis du vil angi en øvre grense for måleinstrumentet som
er høyere enn maksimumsverdien, velger du Maksimal
verdi for skala.
5 Velg grenseverdien.
6 Gjenta trinn 4 og 5 for å angi flere måleinstrumentgrenser.
Aktivere statusalarmer for motormåleinstrumenter
Du kan konfigurere kartplotteren til å vise statusalarmer for
motor.
Gå til skjermbildet for motormåleinstrumenter, og velg MENU
> Måleroppsett > Statusalarmer > På.
Når det utløses en motoralarm, vises det en melding om
målerstatusalarm, og måleinstrumentet kan bli rødt avhengig av
typen alarm.
Aktivere noen statusalarmer for motormåleinstrumenter
1 Gå til skjermbildet for motormåleinstrumenter, og velg MENU
> Måleroppsett > Statusalarmer > Egendefinert.
2 Velg én eller flere alarmer for motormåleinstrumenter som
skal slås av eller på.
Velge antallet motorer som skal vises i måleinstrumentene
Du kan vise informasjon for opptil fire motorer.
1 Gå til skjermbildet for motormåleinstrumenter, og velg MENU
> Måleroppsett > Motorvalg > Antall motorer.
2 Velg et alternativ:
• Velg antallet motorer.
• Velg Autokonfigurer for å registrere antallet motorer
automatisk.
Tilpasse motorene som skal vises i måleinstrumentene
Før du kan tilpasse hvordan motorene skal vises i
måleinstrumentene, må du velge antall motorer manuelt (Velge
antallet motorer som skal vises i måleinstrumentene, side 28).
1 Gå til skjermbildet for motormåleinstrumenter, og velg MENU
> Måleroppsett > Motorvalg > Rediger motorer.
2 Velg Første motor.
3 Velg motoren som skal vises i det første måleinstrumentet.
4 Gjenta for de gjenværende motorlinjene.
Konfigurere visningen av drivstoffmåleinstrumentene
Før du kan konfigurere og vise drivstoffnivåer, må du koble en
kompatibel motor, sensor for drivstoffstrøm eller sensor for
tanknivå til NMEA 2000 nettverket.
Informasjon om måleinstrumenter og almanakk
Du kan vise total drivstoffmengde om bord enten i en numerisk
visning som viser total drivstoffmengde, eller i en grafisk visning
som viser nivået i hver drivstofftank.
1 Velg Måleinstrumenter > Motor > MENU > Måleroppsett >
Drivstoffvisning.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise den totale drivstoffmengden i alle tankene,
velger du Bruk total drivst. om bord.
• Hvis du vil vise drivstoffmengden i hver tank, velger du
Bruk drivstofftanknivåer.
Angi fartøyets drivstoffkapasitet
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Drivstoffkapasitet.
2 Angi sammenlagt totalkapasitet for drivstofftankene.
Synkronisere drivstoffdataene med fartøyets reelle
drivstoff
Du kan synkronisere drivstoffnivåene i kartplotteren med det
reelle drivstoffet på fartøyet når du fyller på drivstoff på fartøyet.
1 Velg Måleinstrumenter > Motor > MENU.
2 Velg et alternativ:
• Når du har fylt opp alle drivstofftankene på fartøyet, velger
du Fyll opp alle tanker. Drivstoffnivået tilbakestilles til
maksimal kapasitet.
• Når du har fylt på mindre enn en full drivstofftank, velger
du Legg til drivstoff på båt og angir mengden som er
lagt til.
• Hvis du vil angi totalmengden med drivstoff i fartøyets
tanker, velger du Angi tot. drivstoff om bord og angir
total drivstoffmengde for tankene.
Angi drivstoffalarmen
Før du kan angi en alarm for drivstoffnivå, men du koble en
kompatibel sensor for drivstoffstrøm til et nettverk av typen
NMEA 2000.
Du kan angi at en alarm skal utløses når den totale
gjenværende drivstoffmengden om bord når det nivået du
fastsetter.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > Drivstoff > Drivstoffalarm >
På.
2 Angi gjenværende drivstoffmengde som skal utløse alarmen.
Vise vindmålere
Du må koble en vindsensor til kartplotteren før du kan vise
vindinformasjon.
Velg Måleinstrumenter > Vind.
Konfigurere vindmåleren for seiling
Du kan konfigurere vindmåleren for seiling til å vise faktisk eller
relativ vindstyrke og vindvinkel.
1 Gå til vindmåleren, og velg MENU > Vindmåler for seiling.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise faktisk eller relativ vindvinkel, velger du
Nål og et alternativ.
• Hvis du vil vise faktisk eller relativ vindstyrke, velger du
Vindstyrke og et alternativ.
Konfigurere hastighetskilden
Du kan angi om fartøyets hastighetsdata som vises på
måleinstrumentet og brukes til vindberegninger, skal baseres på
fart i vann eller GPS-hastighet.
1 Gå til vindmåleren, og velg MENU > Kompassmåler >
Hastigh.visning.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil beregne fartøyets hastighet ut fra data fra
sensoren for fart i vann, velger du Fart i vann.
Informasjon om måleinstrumenter og almanakk
• Hvis du vil beregne fartøyets hastighet ut fra GPS-data,
velger du GPS-hastighet.
Konfigurere vindmålerens retningskilde
Du kan angi kilden for retningen som vises på vindmåleren.
Magnetisk retning er retningsdataene fra en magnetisk
retningssensor, og GPS-retningsdata beregnes av kartplotterens
GPS (kurs over land).
1 Gå til vindmåleren, og velg MENU > Kompassmåler >
Retningskilde.
2 Velg GPS kurs eller Magnetisk.
MERK: Når du beveger deg ved treg hastighet eller står
stille, er den magnetiske kompasskilden mer nøyaktig enn
GPS-kilden.
Tilpasse den analoge vindmåleren
Du kan angi områdene for den analoge vindmåleren både for
motvind og medvind.
1 Gå til vindmåleren, og velg MENU > Kompassmåler > Angi
målertype > Måler for kloss til vind..
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi den største og minste verdien som vises
når den analoge vindmåleren for motvind vises, velger du
Endre motvindskala og angir vinklene.
• Hvis du vil angi den største og minste verdien som vises
når den analoge vindmåleren for medvind vises, velger du
Endre medvindskala og angir vinklene.
• Hvis du vil vise faktisk eller relativ vind, velger du Vind og
et alternativ.
Vise miljømåleinstrumentene
Velg Måleinstrumenter > Miljø.
Konfigurere justeringen av vindmåleren
Du kan angi justeringen av vindmåleren på
miljømåleinstrumentene.
1 Velg Måleinstrumenter > Miljø > MENU > Justering.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi at toppen av vindmåleren viser til en
nordlig retning, velger du Nord opp.
• Hvis du vil dreie måleren slik at retningen du beveger deg
i, vises øverst, velger du Vendt opp.
Konfigurere miljømålerens retningskilde
Du kan angi kilden for retningen som vises på miljømåleren.
Magnetisk retning er retningsdataene fra en magnetisk
retningssensor, og GPS-retningsdata beregnes av kartplotterens
GPS (kurs over land).
1 Velg Måleinstrumenter > Miljø > MENU > Retningskilde.
2 Velg GPS kurs eller Magnetisk.
Stille inn barometerreferansetiden
Du kan angi referansetiden som brukes til å beregne
barometertrenden. Trenden vises i barometerfeltet.
1 Velg Måleinstrumenter > Miljø > MENU > Tid for
trykkreferanse.
2 Velg et alternativ.
Informasjon om tidevann og strømninger og
stjerneinformasjon
Informasjon fra tidevannsstasjoner
Du kan vise informasjon om en tidevannsstasjon for angitt dato
og et bestemt klokkeslett, inkludert tidevannshøyde og
tidspunkter for neste høyvann og lavvann. Som standard viser
kartplotteren tidevannsinformasjon for sist viste tidevannsstasjon
og for nåværende dato og klokkeslett.
29
Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev. og strømninger >
Tidevann.
Informasjon fra strømningsstasjon
MERK: Informasjon fra strømningsstasjoner er tilgjengelig med
enkelte detaljerte kart.
Du kan også vise informasjon om en strømningsstasjon for en
bestemt dato og et bestemt klokkeslett, inkludert hastighet og
nivå for strømningen. Som standard viser kartplotteren
strømningsinformasjon for strømningsstasjonen du viste sist, og
for nåværende dato og klokkeslett.
Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev. og strømninger >
Strømninger.
Stjerneinformasjon
Du kan vise informasjon om når solen og månen står opp og går
ned, månefase og den omtrentlige stillingen til solen og månen
på himmelen. Midten av skjermen representerer himmelen rett
over deg, og de ytterste ringene representerer horisonten. Som
standard viser kartplotteren stjerneinformasjon for gjeldende
dato og klokkeslett.
Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev. og strømninger >
Stjerneinformasjon.
Vise tidevannsstasjon, strømningsstasjon eller stjerneinformasjon for en annen dato
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev. og strømninger.
2 Velg Tidevann, Strømninger eller Stjerneinformasjon.
3 Velg et alternativ.
• Hvis du vil vise informasjon for en annen dato, velger du
Endre dato > Manuelt og angir en dato.
• Hvis du vil vite informasjon for i dag, velger du Endre dato
> Gjeldende.
• Hvis du vil vise informasjon for dagen etter datoen som
vises, kan du velge Neste dag hvis dette er tilgjengelig.
• Hvis du vil vise informasjon for dagen før datoen som
vises, kan du velge Forrige dag hvis dette er tilgjengelig.
Vise informasjon for en annen tidevanns- eller strømningsstasjon
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev. og strømninger.
2 Velg Tidevann eller Strømninger.
3 Velg Stasjoner i nærheten.
4 Velg en stasjon.
Vise almanakkinformasjon fra navigasjonskartet
1 Velg en posisjon på en kart- eller 3D-kartvisning.
2 Velg Informasjon.
3 Velg Tidevann, Strømninger eller Stjerneinformasjon.
DSC (Digital Selective Calling)
Funksjoner for kartplotter og VHF-radio i
nettverk
Disse funksjonene er aktivert hvis du har en NMEA 0183 VHFradio eller en NMEA 2000 VHF-radio koblet til kartplotteren.
• Kartplotteren kan overføre GPS-posisjonen til radioen din.
Hvis radioen har disse funksjonene, overføres informasjon
om GPS-posisjonen med DSC-anropene.
• Kartplotteren kan motta DSC-nødanrop og
posisjonsinformasjon fra radioen.
• Kartplotteren kan spore posisjonene til fartøy som sender
posisjonsrapporter.
Disse funksjonene er også aktivert hvis du har en Garmin NMEA
2000 VHF-radio koblet til kartplotteren.
30
• Kartplotteren lar deg raskt stille inn og sende detaljer om
individuelle rutineanrop til Garmin VHF-radioen.
• Når du starter et nødanrop for mann over bord fra radioen,
viser kartplotteren skjermbildet for mann over bord og ber
deg om å navigere til punktet for mann over bord.
• Når du starter et nødanrop for mann over bord fra
kartplotteren, viser radioen siden for aktivering av nødanrop
for mann over bord.
Slå på DSC
Velg Innstillinger > Andre fartøy > DSC.
DSC-liste
DSC-listen er en logg over de siste DSC-anropene og andre
DSC-kontakter du har angitt. DSC-listen kan inneholde opptil
100 oppføringer. DSC-listen viser det siste anropet fra en båt.
Hvis det er mottatt to anrop fra samme båt, erstatter det siste
anropet det første anropet i anropslisten.
Vise DSC-listen
Før du kan vise DSC-listen, må du koble kartplotteren til en
VHF-radio som støtter DSC.
Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
Legge til en DSC-kontakt
Du kan legge til et fartøy på DSC-listen. Du kan anrope en DSCkontakt fra kartplotteren.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste
> Legg til kontakt.
2 Angi fartøyets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
3 Angi navnet på fartøyet.
Innkommende nødanrop
Hvis den kompatible kartplotteren og VHF-radioen er koblet
sammen ved hjelp av NMEA 0183 eller NMEA 2000, varsler
kartplotteren deg når VHF-radioen mottar et DSC-nødanrop.
Hvis posisjonsinformasjonen ble sendt med nødanropet, er
informasjonen også tilgjengelig og registrert med anropet.
angir et nødanrop i DSC-listen og markerer fartøyets posisjon
på navigasjonskartet på det tidspunkt DSC-nødanropet ble
sendt.
Navigere til et fartøy i nød
angir et nødanrop på DSC-listen og markerer posisjonen til et
fartøy på navigasjonskartet på det tidspunktet DSC-nødanropet
ble sendt.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Naviger til.
4 Velg Gå til eller Rute til.
Mann over bord-nødanrop startet fra en VHF-radio
Hvis kartplotteren er koblet til en kompatibel VHF-radio med
NMEA 2000, og du starter et DSC-nødanrop for mann over bord
fra radioen, viser kartplotteren skjermbildet for mann over bord
og ber deg om å navigere til punktet for mann over bord. Hvis du
har koblet et kompatibelt autopilotsystem til nettverket, ber
kartplotteren deg om å starte en Williamson-sving til punktet for
mann over bord.
Hvis du annullerer nødanropet for mann over bord på radioen,
vil kartplotterskjermbildet som ber deg om å aktivere
navigasjonen til mann over bord-posisjonen, ikke lenger vises.
Mann over bord- og SOS-nødanrop startet fra
kartplotteren
Hvis kartplotteren er koblet til en radio som er kompatibel med
Garmin NMEA 2000, og du markerer en posisjon for mann over
DSC (Digital Selective Calling)
bord eller SOS, viser radioen nødanropssiden slik at du raskt
kan starte et nødanrop.
Du finner informasjon om hvordan du foretar nødanrop fra
radioen, i brukerveiledningen for VHF-radioen. Du finner mer
informasjon om hvordan du markerer posisjon for MOB eller
SOS i (Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon,
side 11).
Posisjonssporing
Hvis du kobler kartplotteren til en VHF-radio ved hjelp av NMEA
0183, kan du spore fartøy som sender posisjonsrapporter.
Denne funksjonen er også tilgjengelig med NMEA 2000 når
fartøyet sender riktige PGN-data (PGN 129808, Informasjon om
DSC-anrop).
Alle posisjonsrapporter som mottas, logges i DSC-listen (DSCliste, side 30).
Vise en posisjonsrapport
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bytte til posisjonsrapportdetaljer, velger du .
• Hvis du vil bytte til et navigasjonskart som markerer
posisjonen, velger du .
• Hvis du vil bytte til et navigasjonskart som markerer
posisjonen, velger du Neste side.
• Hvis du vil vise posisjonsrapportdetaljene, velger du
Forrige side.
Navigere til et sporet fartøy
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Naviger til.
4 Velg Gå til eller Rute til.
Opprette et veipunkt på posisjonen til et sporet fartøy
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Nytt veipunkt.
Redigere informasjon i en posisjonsrapport
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Rediger.
• Hvis du vil skrive inn navnet på fartøyet, velger du Navn.
• Hvis du vil velge et nytt symbol, velger du Symbol, hvis
det er tilgjengelig.
• Hvis du vil skrive inn en kommentar, velger du
Kommentar.
• Hvis du vil vise en sporlinje for fartøyet når radioen sporer
fartøyets posisjon, velger du Spor.
• Hvis du vil angi en farge for sporlinjen, velger du
Sporlinje.
Slette et posisjonsrapportanrop
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Rediger > Fjern rapport.
Vise fartøyspor på kartet
I noen kartvisninger kan du vise spor for alle sporede verktøy.
Som standard angir en svart linje fartøyets bane, en svart prikk
angir hver av de tidligere rapporterte posisjonene til et sporet
fartøy, og et blått flagg angir sist rapporterte posisjon for
fartøyet.
Mediespiller
1 Gå til et kart eller en 3D-kartvisning, og velg MENU > Andre
fartøy > DSC-spor.
2 Velg hvor mange timer sporede fartøy skal vises på kartet.
Hvis du for eksempel velger 4 timer, vil alle sporpunkter som
er mindre enn fire timer gamle, vises for alle sporede fartøy.
Individuelle rutineanrop
Når du kobler Garmin-kartplotteren til en Garmin VHF-radio, kan
du bruke kartplottergrensesnittet til å konfigurere et individuelt
rutineanrop.
Når du konfigurerer et individuelt rutineanrop fra kartplotteren,
kan du velge DSC-kanalen du vil kommunisere på. Radioen
overfører denne forespørselen med ditt anrop.
Velge en DSC-kanal
MERK: Valget av en DSC-kanal er begrenset til de kanalene
som er tilgjengelige for alle frekvensbånd. Standardkanalen er
72. Hvis du velger en annen kanal, bruker kartplotteren den
kanalen for etterfølgende anrop til du foretar et anrop via en
annen kanal.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.
3 Velg Anrop med radio > Kanal.
4 Velg en tilgjengelig kanal.
Foreta et individuelt rutineanrop
MERK: Når du starter et anrop fra kartplotteren, vil ikke radioen
motta anropsinformasjon hvis den ikke har et MMSI-nummer
programmert.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.
2 Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.
3 Velg Anrop med radio.
4 Velg eventuelt Kanal og en ny kanal.
5 Velg Send.
Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.
6 Velg Ring på Garmin VHF-radioen.
Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål
1 Velg et AIS-mål fra et kart eller en 3D-kartvisning.
2 Velg AIS-fartøy > Anrop med radio.
3 Velg eventuelt Kanal og en ny kanal.
4 Velg Send.
Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.
5 Velg Ring på Garmin VHF-radioen.
Mediespiller
MERK: Funksjonen for medieavspilling er ikke kompatibel med
alle kartplottermodeller.
Hvis du har koblet en FUSION-Link™ kompatibel stereo til NMEA
2000 nettverket, kan du styre stereoen ved hjelp av
kartplotteren. Kartplotteren skal registrere mediespilleren
automatisk første gangen det kobles til.
Du kan spille av medier fra kilder som er koblet til mediespilleren
og NMEA 2000 nettverket. Kartplotteren og iPod kan kobles til
ved hjelp av en FUSION-Link kompatibel stereo.
®
Åpne mediespilleren
Før du kan åpne mediespilleren, må du koble en kompatibel
enhet til kartplotteren.
Velg Medier.
Ikoner
MERK: Disse ikonene er ikke tilgjengelige på alle enheter.
31
Ikon
Beskrivelse
Fjerne en forhåndsinnstilt kanal
Lagrer eller sletter en kanal som forhåndsinnstilt
1 Still inn en kanal på enheten.
2 Velg MENU > Forh.innst. > Fjern gjeldende kanal.
Gjentar alle sanger
Gjentar én sang
Søker etter stasjoner
Søker etter stasjoner eller hopper over sanger
Tilfeldig rekkefølge
Velge mediekilde
Når du har flere medieenheter koblet til et nettverk, for eksempel
NMEA 2000 nettverket, kan du velge mediekilden du vil styre fra
kartplotteren.
MERK: Du kan bare spille av medier fra kilder som er koblet til
enheten.
MERK: Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på alle mediekilder.
1 Gå til medieskjermen, og velg MENU > Kilde.
MERK: Kildemenyen vises bare for enheter som støtter flere
mediekilder.
2 Velg en kilde.
Koble en trådløs Bluetooth enhet til mediespilleren
®
Du kan koble en Bluetooth enhet trådløst til en kompatibel
mediespiller.
1 Plasser Bluetooth enheten innenfor rekkevidden til
mediespilleren – 10 m (33 fot).
2 Gå til medieskjermen, og velg BT-enheter eller Bluetoothenheter.
3 Sett Bluetooth enheten i synlig modus.
Det vises en liste over enheter.
4 Velg mediespilleren fra alternativene på Bluetooth enheten.
Spille av musikk
Søke etter musikk
1 Gå til medieskjermen, og velg Bla gjennom eller MENU >
Bla gjennom.
2 Velg Velg, eller velg et alternativ.
Aktivere alfabetisk søk
Du kan aktivere funksjonen for alfabetisk søk for å finne en sang
eller et album i en stor liste.
Gå til medieskjermen, og velg MENU > Installering >
Alfabetisk søk.
Angi at en sang skal gjentas
1 Mens du spiller av en sang, velger du MENU > Repeter.
2 Velg eventuelt Én.
Angi at alle sanger skal gjentas
Gå til medieskjermen, og velg MENU > Repeter > Alle.
Angi at sanger skal spilles av i tilfeldig rekkefølge
1 Gå til medieskjermen, og velg MENU > Tilfeldig rekkefølge.
2 Velg eventuelt et alternativ.
Høre på radio
Lagre en kanal som forhåndsinnstilt
Du kan lagre opptil 15 AM-stasjoner og 15 FM-stasjoner som
forhåndsinnstilte kanaler.
1 Gå til siden for AM, FM eller VHF, og still inn en kanal på
enheten.
2 Velg MENU > Forh.innst. > Legg til gjeldende kanal.
32
Endre søkemodus
Du kan endre hvordan du velger en stasjon for enkelte
medietyper, for eksempel FM- eller AM-radio.
MERK: Ikke alle søkemodi er tilgjengelige for alle mediekilder.
1 Gå til medieskjermbildet, og velg MENU > Mottaksmodus.
2 Velg et alternativ.
3 Velg eventuelt Velg.
Angi mottakerregionen
1 Gå til medieskjermen, og velg MENU > Installering >
Mottakerregion.
2 Velg et alternativ.
Åpne MTP-kilden
Du må koble MTP-enheten til en kompatibel medieenhet før du
kan åpne MTP-kilden.
Du kan få tilgang til musikk fra en MTP-enhet (Media Transfer
Protocol), for eksempel en Android™ enhet. Du kan også lade
opp telefonen eller mediespilleren mens den er koblet til og
spiller av musikk.
1 Koble til MTP-kilden via USB, for eksempel stereoen, den
eksterne USB-kontakten eller en ekstern dokkingstasjon.
2 Gå til medieskjermbildet, og velg MENU > Kilde > MTP.
Justere volumet
Aktivere og deaktivere soner
Hvis du har tildelt båtens høyttalere i soner, kan du aktivere
sonene du trenger og deaktivere soner du ikke bruker.
1 Gå til medieskjermen, og velg MENU > Lydnivåer > Aktiver/
deaktiver soner.
2 Velg en sone.
Dempe medievolumet
1 Gå til medieskjermen, og velg
2 Velg eventuelt Velg.
.
VHF-radio
Søke etter VHF-kanaler
Du må sette kilden til VHF før du kan skanne VHF-kanaler.
Du kan overvåke aktivitet på VHF-kanalene som er lagret som
forhåndsinnstillinger, og bytte automatisk til en aktiv kanal.
Gå til VHF-medieskjermen, og velg MENU > Skann.
Justere VHF-stumkobling
MERK: Mediespilleren må støtte VHF-radio for å kunne bruke
denne funksjonene.
1 Gå til siden for VHF-kilde, og velg MENU > Squelch.
2 Bruk glidebryteren til å justere VHF-stumkobling.
Radio
Hvis du vil høre på AM- eller FM-radio, må du ha en egnet,
maritim AM-/FM-antenne som er riktig koblet til stereoanlegget,
og være innenfor rekkevidden til en kringkastingsstasjon. Du
kan se instruksjoner for å koble til en AM-/FM-antenne i
installeringsinstruksjonene for stereoanlegget.
Hvis du vil høre på SiriusXM radio, må du ha riktig utstyr og de
rette abonnementene SiriusXM satellittradio, side 33. Du kan
se instruksjoner for å koble til en SiriusXM Connect Vehicle
Tuner i installeringsinstruksjonene for stereoanlegget.
Hvis du vil høre på DAB-stasjoner, må du ha riktig utstyrSpille av
DAB, side 33. Du finner instruksjoner om hvordan du kobler til
®
Mediespiller
en DAB-adapter og -antenne i installeringsinstruksjonene som
følger med adapteren og antennen.
Angi mottakerregionen
1 Gå til medieskjermen, og velg MENU > Installering >
Mottakerregion.
2 Velg et alternativ.
Bytte radiostasjon
1 Gå til medieskjermen, og velg en aktuell kilde, for eksempel
FM.
2 Velg
eller
for å stille inn en stasjon.
Endre søkemodus
Du kan endre hvordan du velger en stasjon for enkelte
medietyper, for eksempel FM- eller AM-radio.
MERK: Ikke alle søkemodi er tilgjengelige for alle mediekilder.
1 Gå til medieskjermbildet, og velg MENU > Mottaksmodus.
2 Velg et alternativ.
3 Velg eventuelt Velg.
Forhåndsinnstillinger
Du kan lagre AM- og FM-stasjonene du liker best for enkel
tilgang.
Du kan lagre SiriusXM kanalene du foretrekker, hvis du er koblet
til en SiriusXM tuner og antenne (tilleggsutstyr).
Lagre en stasjon som forhåndsinnstilt
1 Gå til en aktuell medieskjerm, og still inn stasjonen for å lagre
den som forhåndsinnstilt.
2 Velg Forh.innst. > Legg til gjeldende kanal.
Velge en forhåndsinnstilling
1 Gå til en aktuell medieskjerm, og velg Forh.innst..
2 Velg en forhåndsinnstilling fra listen.
3 Velg Velg kanalen.
Fjerne en forhåndsinnstilling
1 Gå til en aktuell medieskjerm, og velg Forh.innst..
2 Velg en forhåndsinnstilling fra listen.
3 Velg Fjern gjeldende kanal.
Spille av DAB
Hvis du kobler en kompatibel Digital Audio Broadcasting-modul
(DAB) og -antenne, for eksempel FUSION MS-DAB100A til et
kompatibelt stereoanlegg, kan du søke inn og spille av DABstasjoner
Hvis du vil bruke DAB-kilden, må du befinne deg i et område der
DAB er tilgjengelig, og velge mottakerregionen (Angi DABmottakerregionen, side 33).
®
Angi DAB-mottakerregionen
Du må velge området du befinner deg i for å motta DABstasjoner på riktig måte.
1 Gå til medieskjermen, og velg MENU > Installering >
Mottakerregion.
Velg
området du befinner deg i.
2
Søke etter DAB-stasjoner
Før du kan skanne etter DAB-stasjoner, må du koble en
kompatibel DAB-modul og -antenne (ikke inkludert) til stereoen.
Siden DAB-signaler bare sendes i utvalgte land, må du også
angi tunerregionen til der DAB-signalene sendes fra.
1 Velg DAB-kilden.
2 Velg Skann for å skanne etter tilgjengelige DAB-stasjoner.
Når skanningen er fullført, spiller enheten av den første
tilgjengelige stasjonen i den første kanalpakken.
Mediespiller
MERK: Når den første skanningen er fullført, kan du kan
velge Skann igjen for å skanne etter DAB-stasjoner på nytt.
Når den andre skanningen er fullført, spiller systemet av den
første stasjonen i kanalpakken som du lyttet til før du skannet
på nytt.
Bytte DAB-kanaler
1 Velg DAB-kilden.
2 Hvis det er nødvendig, kan du velge Skann for å skanne
etter lokale DAB-stasjoner.
eller
for å bytte kanal.
Når du når slutten av en kanalpakke, bytter stereoanlegget
automatisk til første tilgjengelige stasjon i neste kanalpakke.
3 Velg
Velge en DAB-stasjon fra en liste
1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Stasjoner.
2 Velg en stasjon fra listen.
Velge en DAB-stasjon fra en kategori
1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Kategorier.
2 Velg en kategori fra listen.
3 Velg en stasjon fra listen.
DAB-forhåndsinnstillinger
Du kan lagre DAB-stasjonene du liker best for enkel tilgang.
Du kan lagre opptil 15 forhåndsinnstilte DAB-stasjoner.
Lagre en DAB-stasjon som forhåndsinnstilt
1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg stasjonen som du vil
lagre som forhåndsinnstilt.
2 Velg Bla gjennom > Forh.innst. > Lagre gjeldende.
Velge en DAB-forhåndsinnstilling fra en liste
1 Gå til Dab-medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Forh.innst. > Vis forhåndsinnstillinger.
Velg
en forhåndsinnstilling fra listen.
2
Fjerne en DAB-forhåndsinnstilling
1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Forh.innst..
2 Velg et alternativ:
• Du fjerner én forhåndsinnstilling ved å velge Fjern
forhåndsinnstilling, og velge forhåndsinnstillingen du vil
fjerne.
• Du fjerner alle forhåndsinnstillinger ved å velge Fjern alle
forhåndsinnstillinger.
SiriusXM satellittradio
Når du har en FUSION-Link kompatibel stereo og installert og
koblet SiriusXM Connect Tuner til kartplotteren, kan du få tilgang
til SiriusXM satellittradio avhengig av abonnementet.
Finne en SiriusXM radio-ID
Før du kan aktivere SiriusXM abonnementet, må du ha radioIDen til SiriusXM Connect Tuner.
Du finner SiriusXM radio-IDen på baksiden av SiriusXM Connect
Tuner, på baksiden av emballasjen eller ved å stille kartplotteren
til kanal 0.
1 Velg Medier > Kilde > SiriusXM.
2 Velg kanal 0.
SiriusXM radio-IDen inkluderer ikke bokstavene I, O, S eller
F.
Aktivere et SiriusXM abonnement
Du må ha radio-ID-en før du kan aktivere SiriusXM
abonnementet (Finne en SiriusXM radio-ID, side 33).
1 Søk inn kanal 1 når du har valgt SiriusXM kilden.
33
2
3
4
5
Du skal kunne høre en forhåndsversjon av kanalen. Hvis ikke
kontrollerer du SiriusXM Connect Tuner, antennen og
tilkoblinger og prøver på nytt.
Søk inn kanal 0 for å finne radio-ID-en.
Kontakt SiriusXM lytterstøtte per telefon på (866) 635 2349,
eller gå til www.siriusxm.com/activatenow for å abonnere i
USA. Kontakt SiriusXM per telefon på (877) 438 9677, eller
gå til www.siriusxm.ca/activatexm for å abonnere i Canada.
Oppgi radio-ID-en.
Aktiveringen tar vanligvis 10 til 15 minutter, men kan ta opptil
en time. SiriusXM Connect Tuner må være slått på og motta
SiriusXM signalet for å kunne motta aktiveringsmeldingen.
Hvis tjenesten ikke aktiveres innen en time, går du til
http://care.siriusxm.com/refresh eller tar kontakt med
SiriusXM per telefon på 1 855 MYREFRESH (697 3373).
Gjenopprette standardverdier for foreldrekontrollinnstillingene
Dette sletter alle innstillingene du har angitt. Når du
gjenoppretter foreldrekontrollinnstillingene til standardverdiene,
nullstilles passordverdien til 0000.
1 Gå til medieskjermen, og velg Installering >
Fabrikkinnstillinger.
2 Velg Ja.
Fjerne alle låste kanaler på en SiriusXM radio
Foreldrekontrollene må være låst opp før du kan fjerne alle låste
kanaler.
1 Gå til medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Foreldrekontroll > Lås opp alle.
2 Angi passordet.
Tilpasse kanalguiden
Angi enhetsnavn
SiriusXM radiokanaler er gruppert i kategorier. Du kan velge
kategoriene med kanaler som vises i kanalguiden.
Velg et alternativ:
• Hvis medieenheten er en FUSION-Link kompatibel stereo,
velger du Medier > Bla gjennom > Kanal.
• Hvis medieenheten er en GXM™ antenne, velger du
Medier > MENU > Kategori.
1 Gå til medieskjermen, og velg MENU > Installering > Angi
Lagre en SiriusXM kanal til listen over forhåndsinnstillinger
Du kan lagre favorittkanaler til listen over forhåndsinnstillinger.
1 Velg Medier.
2 Velg kanalen du vil lagre som en forhåndsinnstilling.
3 Velg et alternativ:
• Hvis medieenheten er en FUSION-Link kompatibel stereo,
velger du Bla gjennom > Forh.innst..
• Hvis medieenheten er en GXM antenne, velger du MENU
> Forh.innst. > Legg til gjeldende kanal.
Låse opp SiriusXM foreldrekontroller
1 Gå til medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Foreldrekontroll > Lås opp.
2 Angi passordet.
Standardpassordet er 0000.
Angi foreldrekontroller på SiriusXM radiokanaler
Foreldrekontrollene må være låst opp før du kan angi
foreldrekontroller.
Du kan bruke foreldrekontrollfunksjonen til å begrense tilgang til
SiriusXM kanaler, inkludert kanaler med innhold for voksne. Når
foreldrekontrollfunksjonen er aktivert, må du angi et passord for
å kunne stille inn radioen til de låste kanalene.
Velg Bla gjennom > Foreldrekontroll > Lås / lås opp.
Det vises en liste over kanaler. Et hakemerke viser til en låst
kanal.
MERK: Når du viser kanalene etter å ha angitt
foreldrekontroller, endres visningen:
•
viser til en låst kanal.
•
viser til en ulåst kanal.
Endre passord for foreldrekontroll på en SiriusXM radio
Foreldrekontrollene må være låst opp før du kan endre
passordet.
1 Gå til medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Foreldrekontroll > Endre PIN-kode.
2 Angi passordet, og velg Ferdig.
3 Angi et nytt passord.
4 Bekreft det nye passordet.
34
enhetsnavn.
2 Angi et enhetsnavn.
3 Velg Velg eller Ferdig.
Oppdatere Media Player-programvaren
Du kan oppdatere programvaren på tilkoblete kompatible
stereoanlegg og tilbehør.
1 Gå til http://www.fusionentertainment.com/, og last ned
programvareoppdateringen på en USB-flashstasjon.
Programvareoppdateringer og instruksjoner finnes på
produktsiden for produktet.
2 Sett inn USB-flashstasjonen i USB-porten på stereoanlegget.
3 Gå til medieskjermen for kartplotteren, og velg MENU >
Installering > Oppdater programvare.
4 Velg elementet som skal oppdateres.
SiriusXM Vær
ADVARSEL
Værinformasjonen i dette produktet kan rammes av
tjenesteavbrudd og kan inneholde feil, unøyaktigheter eller
utdatert informasjon og bør derfor ikke brukes som eneste
grunnlag. Bruk alltid sunn fornuft ved navigering, og bruk
alternativ værinformasjon før du tar avgjørelser som har med
sikkerhet å gjøre. Du godtar og samtykker i at du er
eneansvarlig for bruk av værinformasjonen og alle avgjørelser
som tas med tanke på navigering under alle værforhold. Garmin
er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av bruk
av SiriusXM værinformasjon.
MERK: SiriusXM data er ikke tilgjengelig i alle regioner.
En Garmin SiriusXM satellittmottaker for værdata og -antenne
mottar satellitt værdata og viser dem på ulike Garmin enheter,
inkludert navigasjonskartet på en kompatibel kartplotter.
Værdataene for hver funksjon kommer fra vel ansette sentre for
værdata, for eksempel National Weather Service og
Hydrometerological Prediction Center. Du finner mer
informasjon på www.siriusxm.com/sxmmarine.
SiriusXM utstyr og abonnementskrav
Du må ha en kompatibel satellittmottaker for værdata for å
kunne bruke satellitt vær. Du må ha en kompatibel
satellittradiomottaker for å kunne bruke SiriusXM Satellite Radio.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com. Du må også ha
et gyldig abonnement for å kunne motta værdata og radio via
satellitt. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte
med satellittutstyret for værdata og radio.
SiriusXM Vær
Kringkasting av værdata
Farge
Maritim værgruppe
Værdata kringkastes ved ulike intervaller for hver værfunksjon.
Radar kringkastes for eksempel med fem minutters intervaller.
Når mottakeren for Garmin er slått på, eller en annen
værfunksjon er valgt, må mottakeren motta nye data før de kan
vises. Det kan oppstå en forsinkelse før værdataene eller en
annen funksjon vises på kartet.
MERK: Utseendet kan endres for alle værfunksjoner hvis kilden
som leverer informasjonen, endres.
Cyan
Springflo
Blå
Flom
Rød
Maritimt
Gul
Kraftig storm
Rød
Tornado
Vise informasjon om nedbør
Nedbør, fra veldig lett regn og snø og opptil kraftige
tordenbyger, vises i ulike skygger og farger. Nedbør vises enten
uavhengig eller sammen med annen værinformasjon.
Velg Vær > Nedbør.
Tidsstempelet øverst til venstre i skjermbildet viser hvor lang
tid det har gått siden leverandøren av værdata oppdaterte
informasjonen sist.
Nedbørsvisninger
Gå til værkartet for nedbør, og velg MENU.
Radarløkke: Viser nedbørsinformasjon som et bilde av den
nyeste oppdateringen, eller som en animert løkke med de
nyeste oppdateringene. Tidsstempelet viser hvor lang tid det
har gått siden tjenesteleverandøren genererte radarbildet
med værinformasjon som vises på skjermen.
Skydekke: Viser data om skydekke.
Veipunkter: Viser veipunkter.
Tegnforklaring: Viser værsymbolforklaringen.
Informasjon om stormcelle og lyn
Stormceller vises med
på værkartet for nedbør. De viser
både gjeldende posisjon for en storm og beregnet bane som
stormen vil bevege seg over i løpet av nærmeste fremtid.
Røde kjegler vises sammen med et stormcelleikon. Den
bredeste delen av hver kjegle peker i retning av stormcellens
beregnede bane. De røde linjene i hver kjegle indikerer hvor
stormen mest sannsynlig vil befinne seg i nærmeste fremtid.
Hver linje representerer 15 minutter.
Lynnedslag vises med . Lyn vises på værkartet for nedbør hvis
det er registrert lynnedslag i løpet av de siste syv minuttene. Det
landbaserte nettverket for registrering av lyn registrerer bare
sky-til-bakke-lyn.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle enheter
eller alle abonnement.
Værvarselinformasjon
Værvarselskartet viser værvarsler for by, maritime værvarsler,
advarsler, orkanvarsler, METARer, fylkesvarsler, værfronter og
trykksentre, overflatetrykk og værbøyer.
Vise værvarselinformasjon for et annet tidsrom
1 Velg Vær > Værvarsel.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarselet for de neste 48 timene i 12timers intervaller, velger du Neste værvarsel eller flere
ganger.
• Hvis du vil vise værvarselet for de forrige 48 timene i 12timers intervaller, velger du Forrige værvarsel eller flere
ganger.
Vise et maritimt værvarsel eller et offshore-værvarsel
1 Velg Vær > Værvarsel.
2 Panorer kartet til en offshore-posisjon.
Alternativene Maritimt værvarsel eller Offshore-værvarsel
vises når værvarselinformasjon er tilgjengelig.
3 Velg Maritimt værvarsel eller Offshore-værvarsel.
Værfronter og trykksentre
Værfronter vises som linjer som indikerer den ledende kanten
på en luftmasse.
Frontsymbol
Kaldfront
Varmfront
Stasjonær front
Okkludert front
Lavtrykk
Symboler for trykksenter vises ofte i nærheten av værfronter.
Symbol for
trykksenter
Informasjon om orkan
Når det sendes ut en maritim væradvarsel, værmelding,
forsiktighetsmelding, værrapport eller andre kunngjøringer om
været, angir skyggeleggingen området som informasjonen
gjelder for. Vannlinjene på kartet angir grensene for maritime
værmeldinger, værmeldinger for kysten og offshoreværmeldinger. Værrapporter kan bestå av enten værmeldinger
eller væradvarsler.
Velg det skyggelagte området for å se informasjon om
advarselen eller rapporten.
SiriusXM Vær
Beskrivelse
Indikerer et lavtrykksenter, som er et område med
relativt lavt trykk. Bevegelse vekk fra et lavtrykksenter
fører til økt trykk. Vinden strømmer mot klokken rundt
lavtrykksentre på den nordlige halvkule.
Værkartet for nedbør kan vise den nåværende posisjonen til en
orkan , en tropisk storm eller et tropisk lavtrykk. En rød linje ut
fra et orkanikon indikerer orkanens beregnede bane. Mørke
prikker på den røde linjen indikerer steder det er beregnet at
orkanen vil passere gjennom, som mottatt fra leverandøren av
værdata.
Væradvarsler og værrapporter
Beskrivelse
Indikerer et høytrykksenter, som er et område med
forholdsvis høyt trykk. Bevegelse vekk fra et
høytrykksenter fører til redusert trykk. Vinden
strømmer med klokken rundt høytrykksentre på den
nordlige halvkule.
Værvarsler, by
Værvarsler for by vises som værsymboler. Værvarselet vises i
12-timers intervaller.
Symbol Vær
Symbol Vær
Delvis skyet
Lettskyet (solskinn, varmt,
skyfritt)
Skyet
Regn (duskregn, slaps, byger)
Vindfullt
Tåkete
35
Symbol Vær
Varsle fiskeplasser
Symbol Vær
Tordenbyger
Snø (snøbyger, vindbyger,
snøstorm, snøvind, slaps,
underkjølt regn, underkjølt
duskregn)
Røyk (støvet, disig)
Vise sjøforhold
Funksjonen for Sjøforhold viser informasjon om overflateforhold,
inkludert vind, bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning.
Velg Vær > Sjøforhold.
Overflatevind
Retninger for overflatevind vises på kartet for sjøforhold ved
hjelp av vindpiler som indikerer retningen vinden blåser fra. En
vindpil er en sirkel med hale. Linjen eller flagget som er festet til
halen på vindpilen, indikerer vindstyrken. En kort linje
representerer 5 knop, en lang linje representerer 10 knop, og en
trekant representerer 50 knop.
Vindpil
Vindstyrke
Vindpil
Vindstyrke
Rolig
20 knop
5 knop
50 knop
10 knop
65 knop
15 knop
Bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning
Bølgehøydene for et område vises som fargevariasjoner. Ulike
farger angir forskjellige bølgehøyder, som vist i
symbolforklaringen.
Bølgeperioden indikerer tiden (i sekunder) mellom suksessive
bølger. Bølgeperiodelinjer angir områder med samme
bølgeperiode.
Bølgeretninger vises med røde piler på kartet. Retningen på
hver pilspiss indikerer retningen bølgen beveger seg i.
Vise værvarselinformasjon for sjøforhold for et annet
tidsrom
1 Velg Vær > Sjøforhold.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise varslet sjøforhold for de neste 36 timene i
12-timers intervaller, velger du Neste værvarsel eller
flere ganger.
• Hvis du vil vise varslet sjøforhold for de forrige 36 timene i
12-timers intervaller, velger du Forrige værvarsel eller
flere ganger.
Vise fiskeinformasjon
Værkartet for fiske viser gjeldende vanntemperatur, gjeldende
forhold for overflatetrykk og fiskevarsler.
Velg Vær > Fiske.
Data for overflatetrykk og vanntemperatur
Informasjon om overflatetrykk vises som trykkisobarer og
trykksentre. Isobarene kobler sammen punkter med likt trykk.
Trykkavlesninger gjør det enklere å beregne vær- og
vindforhold. Områder med høytrykk forbindes generelt med
lettskyet vær. Områder med lavtrykk forbindes generelt med
skyer og sjanse for nedbør. Isobarer som er pakket tett
sammen, viser en sterk trykkgradient. Sterke trykkgradienter
forbindes med områder med sterkere vind.
Trykkenheter vises i mb (millibar), inHG (tommer kvikksølv) eller
hPa (hektoPascal).
Fargelagt skyggelegging angir vannets overflatetemperatur, som
vist i symbolforklaringen i hjørnet av skjermbildet.
36
Du kan vise områder som har optimale værforhold for bestemte
fiskearter.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle enheter
eller alle abonnement.
1 Gå til fiskekartet med vær, og velg Vær > Fiske > MENU >
Fiskearter.
2 Velg en fiskeart.
3 Velg På.
4 Gjenta trinn 2 og 3 for å vise områder med optimale
værforhold for flere fiskearter.
Skyggelagte områder indikerer optimale fiskeplasser. Hvis du
har valgt mer enn én fiskeart, kan du velge et skyggelagt
område for å vise fiskeartene som inkluderes i det
skyggelagte området.
Endre temperaturfargeskala for sjøoverflate
Du kan endre fargeskalaen dynamisk slik at den viser
temperaturavlesninger ved sjøoverflaten i høyere oppløsning.
1 Gå til fiskekartet med vær, og velg MENU > Sjøtemperatur.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil at kartplotteren skal kunne justere
temperaturområdet automatisk, velger du
Autokonfigurer.
Kartplotteren finner automatisk øvre og nedre
grenseverdier for gjeldende skjermbilde og oppdaterer
temperaturfargeskalaen.
• Hvis du vil angi øvre og nedre grenseverdier for
temperaturskalaen, velger du Nedre grense eller Øvre
grense og angir nedre eller øvre grense.
Siktinformasjon
Sikt er den maksimale horisontale avstanden som kan ses på
overflaten, som vist i symbolforklaringen til venstre i
skjermbildet. Variasjoner i skyggeleggingen for sikt viser
endringen i overflatesikt i varselet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle enheter
eller alle abonnement.
Velg Vær > Sikt.
Vise varslet siktinformasjon for et annet tidsrom
1 Velg Vær > Sikt.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise varslet sikt for de neste 36 timene i 12timers intervaller, velger du Neste værvarsel eller flere
ganger.
• Hvis du vil vise varslet sikt for de forrige 36 timene i 12timers intervaller, velger du Forrige værvarsel eller flere
ganger.
Vise bøyerapporter
Avlesningene til disse rapportene fåes fra bøyer og
observasjonstasjoner på kysten. Disse avlesningene brukes til å
fastslå lufttemperatur, duggpunkt, vanntemperatur, tidevann,
bølgehøyde og -periode, vindretning og -styrke, sikt og
barometrisk trykk.
1 Gå til et værkart, og velg .
2 Velg Se på > Bøye.
Se på vises ikke hvis markøren ikke er i nærheten av et
objekt. Hvis markøren er i nærheten av bare ett objekt, vises
navnet på bøyen.
Vise lokal værinformasjon i nærheten av en bøye
Du kan velge et område i nærheten av en bøye for å vise
værvarselinformasjonen.
SiriusXM Vær
1 Gå til et værkart, og velg en posisjon på kartet.
2 Velg Lokalt vær.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise gjeldende værforhold fra en lokal
værtjenesten, velger du Gjeldende forhold.
• Hvis du vil vise et lokalt værvarsel, velger du Værvarsel.
• Hvis du vil vise overflatevind og informasjon om
barometrisk trykk, velger du Sjøoverflate.
• Hvis du vil vise informasjon om vind og bølger, velger du
Maritim rapport.
Opprette et veipunkt på et værkart
1 Gå til et værkart, og velg en posisjon.
2 Velg Nytt veipunkt.
Væroverlegg
Væroverlegget legger vær og værrelatert informasjon over
navigasjonskartet, fiskekartet og Perspective 3D-kartvisningen.
Navigasjonskartet og fiskekartet kan vise værradar, høyde på
skytopper, lyn, værbøyer, fylkesvarsler og orkanvarsler.
Perspective 3D-kartvisningen kan vise værradar.
Innstillingene for væroverlegg må konfigureres separat for hvert
kart. Du må konfigurere innstillingene for væroverlegg separat
for hvert kart.
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.
Slå på væroverlegget på et kart
Gå til navigasjonskartet eller fiskekartet, og velg MENU >
Kartoppsett > Vær > Vær > På.
Innstillinger for væroverlegg på navigasjonskartet
Gå til navigasjonskartet, og velg MENU > Kartoppsett > Vær.
Vær: Slår av og på væroverlegget.
Nedbør: Viser nedbørsdata.
Skydekke: Viser data om skydekke.
Bøyedata: Viser værbøyer.
Tegnforklaring: Viser værsymbolforklaringen.
Innstillinger for væroverlegg på fiskekartet
Gå til fiskekartet, og velg MENU > Kartoppsett > Vær.
Nedbør: Viser nedbørsradar.
Sjøtemperatur: Viser data om sjøtemperatur.
Bøyedata: Viser værbøyer.
Tegnforklaring: Viser værsymbolforklaringen.
Vise informasjon om værabonnement
Du kan vise informasjon om værtjenestene du abonnerer på, og
hvor mange minutter det har gått siden dataene for hver tjeneste
ble oppdatert.
Velg Vær > Værabonnement.
Konfigurasjon av enheten
Slå kartplotteren på automatisk
Du kan stille inn kartplotteren til å slå seg på automatisk når
strømmen slås på. Ellers må du slå på kartplotteren ved å trykke
på .
Velg Innstillinger > System > Automatisk på.
MERK: Hvis Automatisk på er slått På og kartplotteren slås
av ved hjelp av , og strømmen slås av og på igjen i løpet av
mindre enn to minutter, må ta kanskje trykke på for å starte
kartplotteren på nytt.
Konfigurasjon av enheten
Systeminnstillinger
Velg Innstillinger > System.
Skjerm: Justerer lysstyrken på bakgrunnslyset og fargevalg.
Toner: Slår toner for alarmer og valg av og på.
GPS: Gir informasjon om innstillingene og innlåsing av GPSsatellitter.
Automatisk på: Slår enheten automatisk på når den kobles til
strøm (Slå kartplotteren på automatisk, side 37).
Språk: Angir språket for teksten på skjermen.
Hastighetskilder: Angir kilden for hastighetsdataene som
brukes til å beregne faktisk vindstyrke eller drivstoffsparing.
Fart i vann er hastighetsavlesningen fra en fart i vann-sensor,
mens GPS-hastigheten beregnes ut fra GPS-posisjonen din.
Systeminformasjon: Gir informasjon om enheten og
programvareversjonen.
Simulator: Slår på simulatoren og gjør det mulig å angi
hastighet og simulert posisjon.
Skjerminnstillinger
Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle modeller.
Velg Innstillinger > System > Skjerm.
Bakgrunnslys: Angir nivået på bakgrunnslyset.
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Opptak av skjermbilde: Gjør det mulig å lagre skjermbilder på
enheten.
GPS-innstillinger
Velg Innstillinger > System > GPS.
Himmelvisning: Viser den relative posisjonen til GPS-satellitter
på himmelen.
GLONASS: Slår GLONASS av eller på (Russisk satellittsystem).
Når systemet brukes under forhold med dårlig sikt til
himmelen, kan denne konfigurasjonen brukes sammen med
GPS for å gi en mer nøyaktig posisjonsinformasjon.
WAAS/EGNOS: Slår av eller på WAAS (i Nord-Amerika) eller
EGNOS (i Europa), som kan gi en mer nøyaktig
posisjonsinformasjon for GPS. Når du bruker WAAS eller
EGNOS, bruker enheten lenger tid på å innhente satellitter.
Hastighetsfilter: Angir gjennomsnittsfarten til fartøyet over en
kort periode, slik at du får jevnere hastighetsverdier.
Kilde: Gjør det mulig å velge foretrukken kilde for GPS.
Vise hendelsesloggen
Hendelsesloggen viser en liste over systemhendelser.
Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Hendelseslogg.
Vise informasjon om systemprogramvare
Du kan vise programvareversjonen, basiskartversjonen, all
ekstra kartinformasjon (hvis aktuelt), programvareversjonen for
en valgfri radar fra Garmin (hvis aktuelt) og enhetens IDnummer. Du trenger denne informasjonen hvis du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe ekstra
kartdatainformasjon.
Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Programvareinformasjon.
Innstillinger for mitt fartøy
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever tilleggskart
eller ekstra maskinvare.
Velg Innstillinger > Mitt fartøy.
Forskyvning kjøl: Forskyver overflateavlesningen for dybden
på kjølen, slik at du kan måle dybden fra bunnen av kjølen i
stedet for fra svingerplasseringen (Stille inn kjølkalibreringen,
side 23).
37
Temp.forskyv.: Kompenserer for vanntemperaturavlesningen
fra en NMEA 0183 vanntemperatursensor eller en svinger
som kan måle temperatur (Stille inn
vanntemperaturforskyvningen, side 38).
Kalibrere fart i vann: Kalibrerer svingeren eller sensoren som
måler fart i vann (Kalibrere en hastighetsvarsler, side 38).
Drivstoffkapasitet: Angir sammenlagt drivstoffkapasitet for alle
drivstofftankene på fartøyet ( Angi fartøyets drivstoffkapasitet,
side 29).
Fartøytype: Aktiverer enkelte kartplotterfunksjoner basert på
båttypen.
Fyll opp alle tanker: Angir nivået som fullt (Synkronisere
drivstoffdataene med fartøyets reelle drivstoff, side 29).
Legg til drivstoff på båt: Gir deg mulighet til å angi mengden
drivstoff du har fylt på tanken, når du ikke har fylt tanken helt
opp (Synkronisere drivstoffdataene med fartøyets reelle
drivstoff, side 29).
Angi tot. drivstoff om bord: Angir sammenlagt
drivstoffbeholdning for alle drivstofftankene på fartøyet
(Synkronisere drivstoffdataene med fartøyets reelle drivstoff,
side 29).
Angi målergrenser: Angir de øvre og nedre grensene til ulike
måleinstrumenter (Tilpasse grenseverdier for motor- og
drivstoffmåleinstrumenter, side 28).
Stille inn kjølkalibreringen
Du kan angi en forskyvning av kjølen for å kompensere
overflateavlesningen for dybden på kjølen. Dermed kan du måle
dybden fra bunnen av kjølen i stedet for fra der svingeren er
plassert. Angi et positivt tall til å kompensere for kjølen. Du kan
angi et negativt tall for å kompensere for et stort fartøy som
ligger dypt i vannet.
1 Gjør følgende basert på plasseringen av svingeren:
• Hvis svingeren er installert i vannlinjen À, måler du
avstanden fra svingeren til båtens kjøl. Angi denne
verdien som et positivt tall i trinn 3 og 4.
• Hvis svingeren er installert ved bunnen av kjølen Á, måler
du avstanden fra svingeren til vannlinjen. Angi denne
verdien som et negativt tall i trinn 3 og 4.
2 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Forskyvning kjøl.
3 Velg eller avhengig av hvor svingeren er plassert.
4 Angi avstanden du regnet ut i trinn 1.
Stille inn vanntemperaturforskyvningen
Før du kan stille inn vanntemperaturforskyvningen, må du ha en
NMEA 0183 vanntemperatursensor eller en svinger som kan
måle temperatur, for å kunne måle vanntemperaturen.
38
Temperaturforskyvningen kompenserer for
temperaturavlesningen fra en temperatursensor.
1 Mål vanntemperaturen med temperatursensoren eller
svingeren med temperaturfunksjon som er koblet til
kartplotteren.
2 Mål vanntemperaturen med en annen temperatursensor eller
et termometer som du vet viser riktig temperatur.
3 Trekk vanntemperaturen målt i trinn 1, fra vanntemperaturen
målt i trinn 2.
Dette er temperaturforskyvningen. Angi denne verdien som
et positivt tall i trinn 5 hvis sensoren som er koblet til
kartplotteren, måler at vanntemperaturen er lavere enn den
faktisk er. Angi denne verdien som et negativt tall i trinn 5
hvis sensoren som er koblet til kartplotteren, måler at
vanntemperaturen er høyere enn den faktisk er.
4 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Temp.forskyv..
5 Angi temperaturforskyvningen du regnet ut i trinn 3.
Kalibrere en hastighetsvarsler
Hvis du har koblet en svinger som kan registrere hastighet, til
kartplotteren, kan du kalibrere denne hastighetsregistrerende
enheten til å forbedre nøyaktigheten på vannhastighetsdataene
som vises på kartplotteren.
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Kalibrere fart i vann.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Hvis båten ikke kjører raskt nok eller hvis fartsmåleren ikke
registrerer en hastighet, vises det en melding.
3 Velg OK, og øk båtens hastighet på en sikker måte.
4 Hvis meldingen vises på nytt, stopper du båten og
kontrollerer at hjulet på hastighetssensoren ikke har satt seg
fast.
5 Hvis hjulet spinner fritt, kontrollerer du kabelforbindelsene.
6 Hvis du får den samme meldingen på nytt, bør du kontakte
produktsupport for Garmin.
Kommunikasjonsinnstillinger
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever tilleggskart
eller ekstra maskinvare.
Velg Innstillinger > Kommunikasjon.
Seriell port 1: Angir formatet for inndata/utdata som port 1 skal
bruke når du kobler kartplotteren til eksterne enheter med
NMEA, datamaskiner eller andre Garmin enheter.
Seriell port 2: Angir formatet for inndata/utdata som port 2 skal
bruke når du kobler kartplotteren til eksterne enheter med
NMEA, datamaskiner eller andre Garmin enheter.
NMEA 0183-oppsett: Angir NMEA 0183 setningene som
kartplotteren sender, hvor mange siffer til høyre for
desimalpunktet som sendes i NMEA utdata, og hvordan
veipunkter identifiseres (NMEA 0183 innstillinger, side 39).
NMEA 2000-oppsett: Gjør det mulig å vise og merke enheter på
NMEA 2000 nettverket (Innstillinger for NMEA 2000,
side 39).
Maritimt nettverk: Gjør det mulig å vise enhetene som du deler
kart, ekkolodd eller radar med. Ikke tilgjengelig på alle
kartplottermodeller.
MERK: Du kan bare vise data i nettverk på en modell som
støtter disse dataene. Du kan for eksempel ikke vise radar i
nettverk på en modell som ikke støtter radar.
Wi-Fi®-nettverk: Gjør det mulig å konfigurere Wi‑Fi nettverket
(Kommunikasjon med trådløse enheter, side 2).
Gi navn til enheter og sensorer i nettverket
Du kan gi navn til enheter og sensorer som er koblet til Garmin
Marine Network og NMEA 2000 nettverket.
1 Velg Innstillinger > Kommunikasjon.
Konfigurasjon av enheten
2 Velg Maritimt nettverk eller NMEA 2000-oppsett >
Systemalarmer
NMEA 0183
Alarmklokke: Angir en alarmklokke.
Enhetsspenning: Angir at det skal utløses en alarm når
batteriet når et bestemt lavt spenningsnivå.
GPS-nøyaktighet: Angir at det skal utløses en alarm når GPSsystemets posisjonsnøyaktighet faller utenfor den
brukerangitte verdien.
Enhetsliste.
3 Velg en enhet fra listen til venstre.
4 Velg Endre navn.
5 Angi et navn, og velg Ferdig.
Kartplotterne støtter NMEA 0183 standarden, som brukes til å
koble til ulike NMEA 0183 enheter, blant annet VHF-radioer,
instrumenter med NMEA, autopiloter, vindsensorer og
retningssensorer.
Du finner informasjon om hvordan du kobler kartplotteren til
valgfrie NMEA 0183 enheter, i kartplotterens
installeringsinstruksjoner.
NMEA 0183 setningene som er godtkjente for kartplotteren, er:
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE og
Garmin setningene PGRME, PGRMM og PGRMZ.
Denne kartplotteren har også støtte for WPL-setningen, DSC og
NMEA 0183 inndata for ekkolodd med støtte for setningene DPT
(dybde) eller DBT, MTW (vanntemperatur) og VHW
(vanntemperatur, hastighet og retning).
NMEA 0183 innstillinger
Velg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 0183-oppsett.
Ekkolodd: Aktiverer NMEA 0183 utdatasetninger for ekkoloddet
(hvis aktuelt).
Rute: Aktiverer NMEA 0183 utdatasetninger for ruter.
System: Aktiverer NMEA 0183 utdatasetninger for
systeminformasjon.
Garmin: Aktiverer NMEA 0183 utdatasetninger for setninger fra
Garmin.
Posisjonspresisjon: Justerer antall sifre til høyre for
desimaltegnet for sending av utdata for NMEA.
Veipunkt-IDer: Angir enheten til å sende navn eller nummer for
veipunkter via NMEA 0183 under navigasjon. Bruk av
nummer kan løse kompatibilitetsproblemer med eldre NMEA
0183 autopiloter.
Diagnostikk: Viser diagnostikkinformasjon for NMEA 0183.
Standardinnstillinger: Gjenoppretter NMEA 0183 innstillingene
til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
Innstillinger for NMEA 2000
Velg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett.
Enhetsliste: Viser enhetene som er koblet til nettverket.
Merk enheter: Endrer merkene for tilgjengelige enheter som er
tilkoblet.
Vise en liste over nettverksenheter med NMEA 2000
Du kan vise enhetene som er koblet til nettverket med NMEA
2000.
Velg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 2000oppsett > Enhetsliste.
Stille inn alarmer
Navigasjonsalarmer
Velg Innstillinger > Alarmer > Navigasjon.
Ankomst: Stiller inn en alarm som utløses når du er innenfor en
bestemt avstand eller tid fra en sving eller et
bestemmelsessted.
Ankeret driver: Stiller inn en alarm som utløses når du
overskrider en angitt avdriftsavstands under forankring.
Ute av kurs: Stiller inn en alarm som utløses når du er ute av
kurs med en angitt avstand.
Konfigurasjon av enheten
Angi drivstoffalarmen
Før du kan angi en alarm for drivstoffnivå, men du koble en
kompatibel sensor for drivstoffstrøm til et nettverk av typen
NMEA 2000.
Du kan angi at en alarm skal utløses når den totale
gjenværende drivstoffmengden om bord når det nivået du
fastsetter.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > Drivstoff > Drivstoffalarm >
På.
2 Angi gjenværende drivstoffmengde som skal utløse alarmen.
Stille inn væralarmer
Før du kan stille inn væralarmer, må du ha koblet en kompatibel
kartplotter til en værenhet, for eksempel en GXM, og du må
også ha et gyldig værabonnement.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > Vær.
2 Slå på alarmer for bestemte værhendelser.
Enhetsinnstillinger
Velg Innstillinger > Enheter.
Systemenheter: Angir enhetsformat for enheten.
Varians: Angir magnetisk misvisning, vinkelen mellom
magnetisk nord og geografisk nord, for gjeldende posisjon.
Nordreferanse: Angir retningsreferansene som brukes under
beregning av retningsinformasjon. Faktisk angir geografisk
nord som nordreferansen. Rutenett angir nord for rutenett
som nordreferanse (000º). Magnetisk angir magnetisk nord
som nordreferansen.
Posisjonsformat: Angir posisjonsformatet som en gitt
posisjonsavlesning skal vises i. Du må ikke endre denne
innstillingen med mindre du bruker et kart som angir et annet
posisjonsformat.
Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter. Du må bare endre denne innstillingen hvis kartet du
bruker, angir et annet kartdatum.
Tid for trykkreferanse: Angir referansetiden som brukes til å
beregne barometertrenden. Trenden vises i barometerfeltet.
Tidsformat: Du kan velge mellom 12- og 24-timers tidsformat
eller UTC-tidsformat.
Tidssone: Angir tidssonen eller gir mulighet for automatisk valg
etter GPS-posisjon.
Navigasjonsinnstillinger
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever tilleggskart
eller ekstra maskinvare.
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Rutemerker: Angir typen merker som skal vises ved rutesvinger
på kartet.
Autoveiledning: Angir parametrene som kartplotteren skal
bruke ved beregning av en bane for Autoveiledning, ved bruk
av enkelte oppgraderte kart.
Aktiver, svingovergang: Angir at svingovergangen skal
beregnes basert på tid eller avstand.
Tid for svingovergang: Angir antall minutter før svingen før du
går over i neste etappe når du har valgt Tid for Aktiver,
svingovergang. Du kan øke denne verdien for å forbedre
nøyaktigheten til autopiloten når du navigerer etter en rute
39
eller en bane for Autoveiledning med mange svinger eller ved
høy hastighet. Hvis ruten er rettere eller hastigheten lavere,
kan du bedre nøyaktigheten til autopiloten ved å senke
denne verdien.
Avst., svingovergang: Angir avstanden før svingen før du går
over i neste etappe når du har valgt Distanse for Aktiver,
svingovergang. Du kan øke denne verdien for å forbedre
nøyaktigheten til autopiloten når du navigerer etter en rute
eller en bane for Autoveiledning med mange svinger eller ved
høy hastighet. Hvis ruten er rettere eller hastigheten lavere,
kan du bedre nøyaktigheten til autopiloten ved å senke
denne verdien.
Rutestart: Velger et utgangspunkt for rutenavigasjon.
Andre fartøysinnstillinger
Når den kompatible kartplotteren er koblet til en AIS-enhet eller
VHF-radio, kan du konfigurere hvordan andre fartøy skal vises
på kartplotteren.
Velg Innstillinger > Andre fartøy.
AIS: Aktiverer og deaktiverer mottak av AIS-signal.
DSC: Aktiverer og deaktiverer DSC (Digital Selective Calling).
AIS-alarm: Angir kollisjonsalarmen (Stille inn kollisjonsalarmen
for sikker sone, side 6 og Aktivere varsler for AIStestsendinger, side 7).
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for kartplotteren
MERK: Denne prosedyren sletter all informasjon om innstillinger
du har lagt inn.
Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Fabrikkinnstillinger.
Behandling av kartplotterdata
Kopiere veipunkter, ruter og spor fra
HomePort til en kartplotter
Før du kan kopiere data til kartplotteren, må du ha den nyeste
programvareversjonen til HomePort lastet inn på datamaskinen,
og et minnekort må være satt inn i kartplotteren.
Kopier dataene fra HomePort til det klargjorte minnekortet.
Du finner mer informasjon i hjelpefilen for HomePort.
Kopiere data fra et minnekort
1 Sett inn et minnekort i et kortspor.
2 Velg Navigasjonsinformasjon > Administrer data >
Dataoverføring.
3 Velg eventuelt minnekortet du skal kopiere data til.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil overføre data fra minnekortet til kartplotteren og
slå dem sammen med eksisterende brukerdata, velger du
Slå sammen fra kort.
• Hvis du vil overføre data fra minnekortet til kartplotteren og
overskrive eksisterende brukerdata, velger du Erstatt fra
kort.
5 Velg filnavnet.
Kopiere veipunkter, ruter og spor til et
minnekort
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil opprette en ny fil, velger du Legg til ny fil og
skriver inn et navn.
• Hvis du vil legge til informasjonen i en eksisterende fil,
velger du filen fra listen.
Velge en filtype for tredjeparts veipunkter og
ruter
Du kan importere og eksportere veipunkter og ruter fra
tredjeparts enheter.
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Brukerdata >
Dataoverføring > Filtype.
2 Velg GPX.
Velg filtypen ADM for å overføre data med enheter fra Garmin
igjen.
Kopiere innebygde kart til et minnekort
Du kan kopiere kart fra kartplotteren til et minnekort for bruk
med HomePort.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Velg Navigasjonsinformasjon > Administrer data >
Dataoverføring.
3 Velg Kopier innebygd kart.
Sikkerhetskopiere data til en datamaskin
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Velg Navigasjonsinformasjon > Administrer data >
3
4
5
6
7
Dataoverføring > Lagre på kort.
Velg et filnavn fra listen, eller velg Legg til ny fil.
Velg Lagre på kort.
Ta ut minnekortet, og sett det inn i en kortleser som er koblet
til en datamaskin.
Åpne mappen Garmin\UserData på minnekortet.
Kopier sikkerhetskopifilen på kortet, og lim den inn hvor som
helst på datamaskinen.
Gjenopprette sikkerhetskopierte data til en
kartplotter
1 Sett inn et minnekort i en kortleser som er koblet til
datamaskinen.
2 Kopier en sikkerhetskopifil fra datamaskinen til minnekortet,
og legg den i mappen som heter Garmin\UserData.
3 Sett inn et minnekort i kortsporet.
4 Velg Navigasjonsinformasjon > Administrer data >
Dataoverføring > Erstatt fra kort.
Lagre systeminformasjon på et minnekort
Du kan lagre systeminformasjon på et minnekort som et
feilsøkingsverktøy. En kundestøtterepresentant kan be deg om
å bruke denne informasjonen til å hente data om nettverket.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Garmin-enheter > Lagre på kort.
Velg
eventuelt minnekortet du skal lagre systeminformasjon
3
på.
4 Ta ut minnekortet.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Velg Navigasjonsinformasjon > Administrer data >
Dataoverføring > Lagre på kort.
3 Velg eventuelt minnekortet du skal kopiere data til.
40
Behandling av kartplotterdata
Tillegg
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com .
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Rengjøre skjermen
LES DETTE
Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, vil skade
belegget mot gjenskinn.
Enheten er belagt med et spesielt belegg mot gjenskinn som er
svært følsomt overfor voks og rengjøringsmidler med slipeeffekt.
1 Ha et brillerengjøringsmiddel som er spesifisert som trygt for
belegg mot gjenskinn, på kluten.
2 Tørk forsiktig av skjermen med en myk, ren og lofri klut.
Skjermbilder
Du kan ta et skjermbilde av et hvert skjermbilde som vises
kartplotteren, som en bitmap-fil (*.bmp). Du kan overføre
skjermbildet til datamaskinen.
Ta skjermbilder
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Opptak av
skjermbilde > På.
3 Gå til et skjermbilde som du vil ta en skjermdump av.
4 Hold inne HOME i minst seks sekunder.
Kopiere skjermdumper til en datamaskin
1 Ta ut minnekortet fra kartplotteren, og sett det inn i en
datakortleser som er koblet til en datamaskin.
2 Fra Windows Utforsker åpner du mappen Garmin\scrn på
minnekortet.
3 Kopier en .bmp-fil fra kortet, og lim den inn et sted på
datamaskinen.
®
Feilsøking
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for
kartplotteren
MERK: Denne prosedyren sletter all informasjon om innstillinger
du har lagt inn.
Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Fabrikkinnstillinger.
Vise informasjon om systemprogramvare
Du kan vise programvareversjonen, basiskartversjonen, all
ekstra kartinformasjon (hvis aktuelt), programvareversjonen for
en valgfri radar fra Garmin (hvis aktuelt) og enhetens IDnummer. Du trenger denne informasjonen hvis du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe ekstra
kartdatainformasjon.
Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Programvareinformasjon.
Enheten innhenter ikke GPS-signaler
Det kan være flere årsaker til at enheten ikke innhenter
satellittsignaler. Hvis enheten har blitt flyttet en betydelig
avstand siden forrige gang den innhentet satellittsignaler, eller
hvis den har vært avslått i mer enn noen uker eller måneder,
kan den kanskje ikke innhente satellittsignaler på riktig måte.
Tillegg
• Kontroller at enheten bruker den nyeste programvaren. Hvis
den ikke gjør det, må du oppdatere enhetsprogramvaren
(Oppdatere programvaren på enheten, side 1).
• Kontroller at enheten har klar sikt til himmelen, slik at
antennen kan motta GPS-signaler. Hvis den er montert inni
en kahytt, bør den være plassert i nærheten av et vindu, slik
at den kan motta GPS-signaler.
• Hvis enheten bruker en ekstern GPS-antenne, må du
kontrollere at antennen er koblet til kartplotteren eller NMEA
nettverket.
• Hvis enheten har mer enn én GPS-antennekilde, må du
velge en annen kilde (Velge GPS-kilde, side 2).
Enheten vil ikke slå seg på, eller den slår seg av
Enheter som uregelmessig slår seg av eller ikke vil slå seg på,
kan være tegn på et problem med enhetens strømforsyning.
Kontroller følgende for å feilsøke roten til strømproblemet:
• Kontroller at strømkilden genererer strøm.
Det er flere måter du kan sjekke dette på. Du kan for
eksempel se om andre enheter fungerer med samme
strømkilde.
• Kontroller sikringen i strømkabelen.
Sikringen skal være i en holder som er en del av den røde
ledningen i strømkabelen. Kontroller at det er installert sikring
av rett størrelse. Se på etiketten på kabelen eller i
installeringsinstruksjonene for å finne informasjon om
nødvendig størrelse på sikringen. Kontroller sikringen for å
sjekke om det fortsatt er en tilkobling inne i sikringen. Du kan
teste sikringen ved hjelp av et multimeter. Hvis sikringen er
god, skal multimeteret vise 0 ohm.
• Kontroller at enheten mottar minst 10 volt. 12 volt er anbefalt.
Du kontrollerer spenningen ved å måle DC-spenning i
hunnkontaktene og jordingskontaktene til strømkabelen. Hvis
spenningen er på mindre enn 10 volt, vil ikke enheten slå se
på.
• Hvis enheten mottar nok strøm, men fortsatt ikke vil slå seg
på, kan du kontakte Garmin produktsøtte på
www.garmin.com/support.
Enheten oppretter ikke veipunkter på riktig sted
Du kan angi en veipunktposisjon manuelt for å overføre og dele
data mellom to enheter. Hvis du har angitt et veipunkt manuelt
ved hjelp av koordinater, og posisjonen ikke vises der punktet
skal være, kan det hende at kartdatum og posisjonsformat for
enheten ikke samsvarer med kartdatum og posisjonsformat som
opprinnelig ble brukt til å merke veipunktet.
Posisjonsformat er måten GPS-mottakerens posisjon vises på
skjermen på. Vanligvis vises det som breddegrad/lengdegrad i
grader og minutter, med alternativer for grader, minutter og
sekunder, bare grader eller et av flere rutenettformater.
Kartdatum er en matematisk modell som viser en del av jordas
overflate. Breddegrad- og lengdegradslinjer på et papirkart
refereres mot et bestemt kartdatum.
1 Finn ut hvilket kartdatum og posisjonsformat som ble brukt da
det opprinnelige veipunktet ble opprettet.
Hvis det opprinnelige veipunktet ble tatt fra et kart, skal det
være en forklaring på kartet som viser hvilket kartdatum og
posisjonsformat som ble brukt til å opprette det opprinnelige
veipunktet. Vanligvis finner du det ved siden av
symbolforklaringen på kartet.
2 Velg Innstillinger > Enheter på kartplotteren.
3 Velg riktig innstillinger for kartdatum og posisjonsformat.
4 Opprett veipunktet på nytt.
41
NMEA Informasjon om NMEA 0183
Type Setning
Beskrivelse
Send GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot), setning "B"
Type
PGN
Beskrivelse
129799 Radiofrekvens, modus og strøm
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
126464 Gruppefunksjon for å sende og motta PGNliste
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted til mål
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til veipunkt
GPGGA
GGA: Faste data for globalt posisjoneringssystem
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon (breddegrad og
lengdegrad)
129026 COG og SOG: Rask oppdatering
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
129283 Kryssrutefeil
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
129284 Navigasjonsdata
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
127258 Magnetisk variasjon
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129029 GNSS-posisjonsdata
129285 Navigasjonsrute- og veipunktinformasjon
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
Motta
127245 Ror
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet
127489 Motorparametere: Dynamiske
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
127498 Motorparametere: Statiske
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
127505 Væskenivå
PGRME
E: Beregnet feil
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
PGRMM
M: Kartdatum
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
PGRMZ
Z: Høyde
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
SDDPT
DPT: Dybde
129798 AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
129802 AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
129808 Informasjon om DSC-anrop
Dybde
130310 Miljøparametere
DBT
Dybde under svinger
130311 Miljøparametere (foreldet)
MTW
Vanntemperatur
130313 Luftfuktighet
VHW
Fart og retning i vann
130314 Faktisk trykk
WPL
Veipunktposisjon
DSC
Informasjon om Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling (digitalt
selektivt anrop)
RETNING
Kurs, avvik og variasjon
HDM
Magnetisk kurs
MWD
Vindretning og vindstyrke
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
MWV
Vindstyrke og -vinkel
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
Motta DPT
127250 Fartøykurs
127493 Sendeparametere: Dynamiske
130576 Status for lite fartøy
Disse dataene gjelder bare for produkter som er kompatible med
NMEA 2000.
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet
(National Marine Electronics Association) og tilhørende
setninger fra: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146, USA (www.nmea.org)
NMEA 2000 PGN-informasjon
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: Gruppefunksjon for kommando,
forespørsel og bekreftelse
126996 Produktinformasjon
127250 Fartøykurs
128259 Fart: Vannreferanse
128267 Vanndybde
129539 GNSS DOPer
42
Tillegg
Indeks
Symboler
3D-perspektiv 37
A
AIS 5, 7, 8
aktivere 40
alarm 6
enhet for nødsignal 6, 7
farer 6, 25
fartøy 6
målbestemmelse 5–7
radar 25
SART 7
alarm, ankeret driver 39
alarmer 15, 39
ankeret driver 39
ankomst 39
dypt vann 22
ekkolodd 22
grunt vann 22
kollisjon 6
motor 28
måleinstrumenter 28
navigasjon 39
ute av kurs 39
vanntemperatur 22
vær 39
AM 32, 33
andre båter
AIS 8
spor 8
andre fartøy, AIS 8
animerte strømninger, tidevann 5
ankomstalarm 39
antenne, GPS 2
Autoveiledning 10, 13, 39
baner 13
strandlinjeavstand 14
av/på-tast 37
avstandsringer 7
B
bakgrunnslys 2
bestemmelsessteder
navigasjonskart 11
velge 11
bilder, luftfotografier 5
Bluetooth enheter 32
brukerdata
slette 16
synkronisere 15
bøyerapporter 36
D
DAB 32, 33
data
kopiere 40
sikkerhetskopiere 40
databehandling 40
datafelter 9
Digital Selective Calling (DSC) 30, 31
aktivere 30, 40
individuelt rutineanrop 31
kanaler 31
kontakter 30
drivstoffalarm 29, 39
drivstoffkapasitet 29, 37
drivstoffmåleinstrumenter 27–29
konfigurere 28
statusalarm 29, 39
synkronisere med reelt drivstoff 29
DSC. Du finner mer informasjon under Digital
Selective Calling (DSC)
dybdelogg 22
E
EBL 25
justere 25
Indeks
måle 25
vise 25
EGNOS 37
ekkolodd 16–18
a-skop 20, 21
alarmer 22
bunnlås 19
dele 18
dybde 19
dybdelinje 21
dybdeskala 19
fargeavvisning 21
fargeforsterkning 19
forsterkning 18
frekvenser 19, 20
Garmin ClearVü 16
interferens 21
kilde 18
kjegle 9
måle avstand 18
objekter 21
opptak 22
overflatestøy 21
overleggstall 21
Panoptix 17, 20, 21
scroll-hastighet 21
SideVü 16
støy 18, 19, 21
tall 2
utseende 21
veipunkt 18
visninger 16–18
whiteline 21
zoom 19
enhet
registrering 41
rengjøre 41
taster 1, 3
enhet for nødsignal 6
enhets-ID 37, 41
EPIRB 6
F
fabrikkinnstillinger 40, 41
ekkolodd 21
farefarger 7
fargemodus 2
fartøyspor 8, 31
feilsøking 41
feltbredde 7
Fish Eye 3D
ekkoloddkjegle 9
objekter 9
spor 9
fiskekart 3, 37
grenselinje 7
oppsett 7
FM 32, 33
forhåndsinnstillinger 33
DAB 33
forskyvning, baug 27
G
Garmin ClearVü 16
Garmin Marine Network 38
Garmin product support. Du finner mer
informasjon under produktsupport
GLONASS 37
GPS 41
EGNOS 37
GLONASS 37
kilde 2
signaler 2
WAAS 37
GPS-nøyaktighet 39
grenselinje 15
grenselinjer 15
Gå til 12
H
hendelseslogg 37
hjelp. Du finner mer informasjon under
produktsupport
hurtigbåt 2, 22
I
innfelt navigasjon 2, 8, 9
innstillinger 10, 37, 39
radarvisning 27
systeminformasjon 37, 41
K
kart 3, 5, 8, 9. Du finner mer informasjon under
kart
detaljer 4
innebygd 4
måle avstand 3
navigasjon 4, 5
quickdraw 9, 10
retning, linje 7
symboler 3
utseende 7
velge 4
kjølforskyvning 23, 37, 38
klokke 39
alarm 39
kollisjonsalarm 6
kollisjonsalarm for sikker sone 6
kombinasjoner 2
tilpasse 2
velge 2
kompass 28
datalinje 2
rose 7
L
luftfoto 5
løyper 10
M
mann over bord (MOB) 11, 30
maritime tjenester 11
maritimt nettverk fra Garmin 15, 38
markere posisjon 11
mediespiller 31–34
alfabetisk søk 32
DAB 33
dempe 32
enhet Android 32
enhetsnavn 34
forhåndsinnstilling 32, 33
FUSION-Link 31, 32
gjentakelse 32
iPod 31
kilde 32
mottakerregion 32, 33
mottaksmodus 32, 33
MTP 32
radio 32–34
SiriusXM satellittradio 33
soner 32
tilfeldig rekkefølge 32
VHF 32
Windows Phone 32
miljømåleinstrumenter 29
minnekort 40
detaljerte kart 40
montere 1
MOB, enhet 6
motormåleinstrumenter 27, 28
konfigurere 28
statusalarmer 28
musikkspiller 31, 33, 34. Du finner mer
informasjon under mediespiller
måle avstand 18
kart 3
måleenheter 39
måleinstrumenter
drivstoff 28, 29
miljø 29
43
motor 28
omgivelsesdata 29
statusalarmer 28
tur 28
vind 29
målere 23, 27
drivstoff 27
grenser 28
motor 27
N
navigasjonsalarmer 39
navigasjonshjelpemidler 4
navigasjonskart 3, 5, 11, 37
fartøyspor 8, 31
luftfoto 7
maritime servicepunkter 11
oppsett 7, 39
radaroverlegg 25
nettverk. Du finner mer informasjon under
maritimt nettverk fra
NMEA 0183 30, 38, 39, 42
NMEA 2000 30, 38, 39, 42
nullstille, innstillinger 34
nødanrop 30
O
objekter 9
oppdateringer, programvare 1
oppgraderte kart 4, 5, 7
Fish Eye 3D 9
indikatorer for tidevann og strøm 5
luftfoto 5
overleggstall 2, 9
P
posisjonsrapport 31
presisjon, registrering 31
produktregistrering 41
produktsupport 1
programvare
oppdatere 1
oppdateringer 1, 34
R
radar 23, 25, 26
AIS 25
avstandsringer 27
baugforskyvning 27
ekkospor 27
fargevalg 27
forsterkning 26
fuglemodus 26
optimalisere visningen 26
overleggsskjermbilde 25
sende 24
skala 24
spor, Fish Eye 3D 7
støy 26, 27
synsfelt 27
tidsbasert sending 24
vaktpost-modus 24
vaktpostmodus 24
vaktsone 24
veipunkter 7, 24, 27
zoomskala 24
radaroverlegg 25
radio 33
AM 32
FM 32
SiriusXM 33, 34
registrere enheten 41
retning, linje 4, 8
rorprogram 3
Rute til 10
ruter 15
kopiere 40
navigere 12
navigere parallelt med 12
opprette 12
redigere 12
44
slette 13
synkronisere 15
veipunkter 40
vise liste over 12
S
SART 6, 7
satellittbilder 5
satellittsignaler, innhente 2
seilbåt 2, 22
seilemålere 23, 29
seiling 8, 22, 23
startlinje 22, 23
tidtaker for kappseiling 23
SideVü 16
SiriusXM 32–34
Satellittradio 33
SiriusXM satellittradio 33, 34
skjerm, lysstyrke 2
skjermbilder 41
opptak 41
ta 41
skjermbildet hjem, tilpasse 2
slette, alle brukerdata 16
software license agreement
SOS 11, 30
spenning 39
spor 14, 15
fjerne 15
kopiere 40
lagre 14
lagre som rute 14
liste 14
navigere 14, 15
opptak 15
redigere 14
slette 14, 15
vise 8, 14
språk 37
stjerneinformasjon 30
strandlinjeavstand 14
strømningsstasjoner 30
indikatorer 5
støtte. Du finner mer informasjon under
produktsupport
svinger 16, 18, 20, 21
symboler 5
synkronisere, brukerdata 15
systeminformasjon 37, 40, 41
slette 12
sporet fartøy 31
synkronisere 15
vise 8
vise liste over 11
vær 37
VHF-radio 30
anrope et AIS-mål 31
DSC-kanal 31
individuelt rutineanrop 31
nødanrop 30
vindmålere 29
visningsinnstillinger 37
VRM 25
justere 25
måle 25
vise 25
vær 7, 34, 35
abonnement 34, 37
alarmer 39
bølgeinformasjon 36
fiske 36
fiskekart 37
kart 37
kringkastinger 35
navigasjonskart 37
nedbør 35
overflatetrykk 36
overlegg 37
sikt 36
sjøforhold 36
vanntemperatur 36
vind 36
værvarsel 35, 36
W
WAAS 37
Wi‑Fi teknologi 2, 38
Z
zoom
ekkolodd 19
kart 3
radar 24
T
taster 1
av/på 1
tidevannsstasjoner 5, 29, 30
indikatorer 5
trådløse enheter 2
Bluetooth enheter 32
koble til en trådløs enhet 3, 32
nettverkskonfigurasjon 2, 3
turmåleinstrumenter 28
U
ute av kurs-alarm 39
V
vaktpost-modus 24
vaktpostmodus
tidsbasert sending 24
vaktsone 24
vann
hastighet 38
temperaturforskyvning 38
vanntemperaturlogg 22
veipunkter 11, 41
ekkolodd 18
kopiere 40
mann over bord (MOB) 11
navigere til 11
opprette 11, 37
radar 24
redigere 11
Indeks
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Januar 2017
190-01658-38 _ 0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising