Garmin | GPSMAP® 820xs | User guide | Garmin GPSMAP® 820xs Podręcznik użytkownika

Garmin GPSMAP® 820xs Podręcznik użytkownika
GPSMAP serii 800/1000
®
Podręcznik użytkownika
© 2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, BlueChart , g2 Vision oraz MapSource są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
echoMAP™, GXM™ oraz HomePort™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. iOS jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Cisco
Systems, Inc. używanym przez firmę Apple Inc na podstawie udzielonej licencji. microSD i microSDHC są znakami handlowymi firmy SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000
są zastrzeżonymi znakami handlowymi organizacji National Marine Electronics Association. SiriusXM jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi jest zastrzeżonym
znakiem firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i prawa autorskie stanowią własność poszczególnych jednostek. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Widok urządzenia z przodu ........................................................ 1
Przyciski urządzenia .............................................................. 1
Pobieranie podręczników użytkownika ....................................... 1
Objaśnienia dotyczące obsługi ................................................... 1
Źródła dodatkowych informacji ................................................... 1
Wkładanie kart pamięci ............................................................... 1
Aktualizacja oprogramowania ..................................................... 1
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci ......... 1
Aktualizacja oprogramowania urządzenia ............................. 2
Sygnały satelitarne GPS ............................................................. 2
Wybór źródła GPS ................................................................. 2
Dostosowywanie plotera nawigacyjnego.................... 2
Dostosowywanie ekranu głównego ............................................ 2
Kombinacje ................................................................................. 2
Wybór kombinacji ................................................................... 2
Dostosowywanie ekranu Kombinacje .................................... 2
Tworzenie własnego ekranu kombinacji ................................ 2
Usuwanie ekranu Kombinacje ............................................... 2
Ustawianie typu jednostki ........................................................... 2
Regulowanie podświetlenia ........................................................ 2
Dostosowywanie schematu kolorów ........................................... 2
Dostosowywanie nakładek liczbowych ....................................... 2
Komunikacja z urządzeniami bezprzewodowymi........ 3
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wi‑Fi® ........................... 3
Podłączanie urządzenia bezprzewodowego do plotera
nawigacyjnego ............................................................................ 3
Zmiana kanału bezprzewodowego ............................................. 3
Korzystanie z aplikacji Garmin Helm w ploterze
nawigacyjnym ............................................................................. 3
Mapy i widoki map 3D.................................................... 3
Mapa nawigacyjna i morska mapa wędkarska ........................... 3
Powiększanie i pomniejszanie obszaru na mapie ................. 4
Wybieranie elementu na mapie z użyciem klawiszy
urządzenia ............................................................................. 4
Pomiar dystansu na mapie .................................................... 4
Symbole mapy ....................................................................... 4
Nawigacja do punktu na mapie .............................................. 4
Wyświetlanie na mapie informacji o pozycji i o obiekcie ........ 4
Wyświetlanie szczegółowych informacji o pomocach
nawigacyjnych ........................................................................ 4
Wybór mapy ........................................................................... 4
Linia kierunku i znaczniki kątów ............................................. 5
Płatne mapy ................................................................................ 5
Wyświetlanie informacji o stacjach pływów ............................ 5
Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej .......................................................................... 6
Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów orientacyjnych ......... 6
System automatycznej identyfikacji ............................................ 6
Symbole celów AIS ................................................................ 6
Kierunek i planowany kurs aktywowanych celów AIS ........... 6
Wyświetlanie statków AIS na mapie lub w widoku mapy
3D .......................................................................................... 7
Aktywacja celu dla statku AIS ................................................ 7
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS ............................................ 7
Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa ..................................................................... 7
Sygnały wzywania pomocy AIS ............................................. 7
Wyłączanie odbioru sygnału AIS ........................................... 7
Ustawienia mapy i widoku 3D mapy ........................................... 8
Ustawienia mapy nawigacyjnej i wędkarskiej ........................ 8
Ustawienia punktów i śladów na mapach i w widokach
mapy ...................................................................................... 9
Spis treści
Ustawienia layline .................................................................. 9
Wyświetlanie ramki nawigacji ................................................ 9
Ustawienia innych statków na mapach i widokach map ........ 9
Ustawienia widoku Fish Eye 3D ............................................. 9
Ustawienia nakładek liczbowych .......................................... 10
Garmin Quickdraw™ Contours — mapy.................... 10
Tworzenie mapy zbiornika wodnego za pomocą funkcji Garmin
Quickdraw Contours ................................................................. 10
Dodawanie etykiet do mapy Garmin Quickdraw Contours ....... 10
Społeczność Garmin Quickdraw ............................................... 10
Uzyskiwanie dostępu do społeczności Garmin
Quickdraw ............................................................................ 10
Udostępnianie map Garmin Quickdraw Contours
społeczności Garmin Quickdraw .......................................... 10
Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw ............... 11
Garmin Quickdraw Contours — ustawienia .............................. 11
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego............ 11
Pytania dotyczące podstawowej nawigacji ............................... 12
Cele .......................................................................................... 12
Wyszukiwanie celu według nazwy ....................................... 12
Wybieranie celu z użyciem mapy nawigacyjnej ................... 12
Wyszukiwanie celu z usługami morskimi ............................. 12
Punkty ....................................................................................... 12
Oznaczanie bieżącej pozycji jako punktu ............................ 12
Tworzenie punktu w innej pozycji ........................................ 12
Oznaczanie pozycji MOB i rozpoczynanie nawigowania do
niej ....................................................................................... 12
Wyświetlanie listy punktów .................................................. 12
Edytowanie zapisanego punktu ........................................... 12
Przenoszenie zapisanego punktu ........................................ 12
Przeglądanie zapisanego punktu i podróż do niego ............ 12
Usuwanie punktu lub pozycji MOB ...................................... 13
Usuwanie wszystkich punktów ............................................. 13
Ustawianie bezpośredniego kursu i podróż nim przy użyciu
funkcji Idź do ........................................................................ 13
Trasy ......................................................................................... 13
Tworzenie trasy rozpoczynającej się w bieżącej pozycji oraz
nawigacja nią ....................................................................... 13
Tworzenie i zapisywanie trasy ............................................. 13
Wyświetlanie listy tras i ścieżek funkcji nawigacji
automatycznej ...................................................................... 13
Edytowanie zapisanej trasy ................................................. 13
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż zapisaną trasą ......... 14
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż równolegle do niej ... 14
Usuwanie zapisanej trasy .................................................... 14
Usuwanie wszystkich zapisanych tras ................................. 14
Nawigacja automatyczna .......................................................... 14
Ustawianie ścieżki funkcji Nawigacja automatyczna
i podążanie nią ..................................................................... 14
Tworzenie i zapisywanie ścieżki funkcji Nawigacja
automatyczna ....................................................................... 14
Dostosowywanie ścieżki funkcji nawigacji automatycznej ... 14
Anulowanie trwającego obliczania Nawigacja
automatyczna ....................................................................... 15
Ustawianie zaplanowanego przybycia ................................. 15
Konfiguracje tras nawigacji automatycznej .......................... 15
Ślady ......................................................................................... 16
Wyświetlanie śladów ............................................................ 16
Ustawianie koloru aktywnego śladu ..................................... 16
Zapisywanie aktywnego śladu ............................................. 16
Wyświetlenie listy zapisanych śladów .................................. 16
Edytowanie zapisanego śladu ............................................. 16
Zapisywanie śladu jako trasy ............................................... 16
Przeglądanie zarejestrowanego śladu i podróż
zarejestrowanym śladem ..................................................... 16
Usuwanie zapisanego śladu ................................................ 16
i
Usuwanie wszystkich zapisanych śladów ............................ 16
Odtwarzanie aktywnego śladu ............................................. 16
Czyszczenie aktywnego śladu ............................................. 16
Zarządzanie pamięcią wykresów śladów podczas
rejestrowania ........................................................................ 16
Konfiguracja interwału rejestrowania dla wykresu śladu ..... 16
Granice ..................................................................................... 16
Tworzenie granicy ................................................................ 17
Konwersja trasy do granicy .................................................. 17
Konwersja śladu do granicy ................................................. 17
Edycja granicy ...................................................................... 17
Ustawianie alarmu granicy ................................................... 17
Usuwanie granicy ................................................................. 17
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą .................................. 17
Synchronizowanie danych użytkownika w sieci Garmin Marine
Network ..................................................................................... 17
Usuwanie wszystkich zapisanych punktów, tras i śladów ........ 17
Sonar............................................................................. 17
Widoki sonaru ........................................................................... 17
Widok sonaru Tradycyjny ..................................................... 17
Widok sonaru Garmin ClearVü ............................................ 18
SideVüWidok sonaru ........................................................... 18
Widok sonaru z podzielonym ekranem ................................ 18
Widok sonaru Podział powiększenia ................................... 18
Widok sonaru Podział częstotliwości ................................... 18
PanoptixWidoki sonaru ........................................................ 18
Zmiana widoku sonaru ......................................................... 19
Określanie typu przetwornika ................................................... 19
Tworzenie punktu na ekranie sonaru ....................................... 19
Pomiar dystansu na ekranie sonaru ......................................... 19
Wstrzymywanie wyświetlania sonaru ....................................... 20
Wyświetlanie historii sonaru ..................................................... 20
Udostępnianie sonaru ............................................................... 20
Wybór źródła sonaru ............................................................ 20
Zmiana nazwy źródła sonaru ............................................... 20
Dostosowywanie poziomu szczegółowości .............................. 20
Dostosowywanie intensywności kolorów .................................. 20
Regulowanie zasięgu dla skali głębokości lub szerokości ........ 20
Ustawianie stopnia powiększenia na ekranie sonaru ............... 21
Ustawianie prędkości przesuwu ............................................... 21
Częstotliwości sonaru ............................................................... 21
Wybór częstotliwości ............................................................ 21
Tworzenie predefiniowanej częstotliwości ........................... 21
Dostosowywanie widoków sonaru Panoptix ............................. 21
Dostosowywanie wyglądu widoków sonaru LiveVü ............. 21
Ustawianie kąta transmisji danych przetwornika LiveVü ..... 22
Dostosowywanie kąta widzenia i poziomu zoomu dla
urządzenia RealVü ............................................................... 22
Dostosowywanie wyglądu widoków sonaru RealVü ............ 22
Dostosowywanie prędkości przeszukiwania urządzenia
RealVü ................................................................................. 22
Kalibracja kompasu .............................................................. 22
Włączanie funkcji A-Scope ....................................................... 22
Określanie typu przetwornika ................................................... 22
Ustawienia sonaru .................................................................... 22
Ustawienia sonaru ............................................................... 22
Ustawienia sonaru RealVü ................................................... 23
LiveVüUstawienia sonaru .................................................... 23
Ustawienia wyglądu sonaru ................................................. 23
Zaawansowane ustawienia sonaru ...................................... 23
Ustawienia instalacyjne przetwornika .................................. 23
Ustawienia alarmów sonaru ................................................. 23
Zapisy danych sonaru ............................................................... 24
Rejestrowanie danych wyświetlanych przez sonar .............. 24
Przerywanie zapisu sonaru .................................................. 24
Usuwanie zapisów danych sonaru ...................................... 24
ii
Odtwarzanie zapisów danych sonaru .................................. 24
Wykresy głębokości i temperatury wody ................................... 24
Ustawianie zakresu i skali czasu dla wykresów głębokości
i temperatury wody ............................................................... 24
Funkcje żeglarskie....................................................... 24
Ustawianie typu jednostki ......................................................... 24
Regaty ...................................................................................... 24
Naprowadzanie na linię startu ............................................. 24
Uruchamianie stopera regatowego ...................................... 25
Ustawianie odległości między dziobem a anteną GPS ........ 25
Ustawienia layline ..................................................................... 25
Ustawianie przesunięcia kilu ..................................................... 25
Radar ............................................................................. 25
Tryby wyświetlania radaru ........................................................ 26
Przesyłanie sygnałów radarowych ............................................ 26
Regulacja zasięgu radaru ......................................................... 26
Wskazówki dotyczące wyboru zasięgu radaru .................... 26
Regulowanie skali powiększenia na ekranie radaru ................. 26
Oznaczanie punktu na ekranie sonaru ..................................... 26
Tryb czuwania ........................................................................... 26
Włączanie cyklu przesyłu ..................................................... 26
Ustawianie czasu gotowości i czasu transmisji .................... 26
Włączanie strefy strzeżonej ................................................. 26
Określanie okrągłej strefy strzeżonej ................................... 26
Określanie częściowej strefy strzeżonej .............................. 27
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS .......................................... 27
Wyświetlanie jednostek z systemem AIS na ekranie
radaru ................................................................................... 27
VRM i EBL ................................................................................ 27
Wyświetlanie VRM i EBL ..................................................... 27
Regulowanie VRM i EBL ...................................................... 27
Pomiar dystansu i namiaru do obiektu ................................. 27
Nakładki radaru ......................................................................... 27
Nakładki radaru i wyrównanie danych mapy ....................... 27
Wyświetlanie nakładki radaru .............................................. 27
Włączanie i regulowanie strefy bez transmisji radarowej ......... 28
Przerywanie przesyłania sygnałów radarowych ....................... 28
Optymalizowanie wyświetlania radaru ...................................... 28
Czułość radaru i zakłócenia ................................................. 28
Ślady echa ........................................................................... 29
Ustawienia wyświetlania radaru ........................................... 29
Ustawienia wyglądu radaru .................................................. 29
Przesuniecie na przedzie łodzi ............................................ 29
Informacje zapewniane przez wskaźniki
i almanach..................................................................... 30
Wyświetlanie wskaźników ......................................................... 30
Dostosowywanie wskaźników .............................................. 30
Dostosowywanie limitów dla wskaźnika silnika i wskaźnika
paliwa ................................................................................... 30
Wyświetlanie kompasu ............................................................. 30
Wyświetlanie wskaźników podróży ........................................... 30
Resetowanie wskaźników podróży ...................................... 30
Wyświetlanie wskaźników silnika i paliwa ................................. 30
Dostosowywanie limitów dla wskaźnika silnika i wskaźnika
paliwa ................................................................................... 30
Włączanie alarmów stanu dla wskaźników silnika ............... 31
Włączanie niektórych alarmów stanu dla wskaźników
silnika ................................................................................... 31
Wybór liczby silników wyświetlanych na wskaźnikach ......... 31
Dostosowywanie wyświetlania silników na wskaźnikach ..... 31
Konfigurowanie wyświetlania wskaźników paliwa ............... 31
Ustawianie pojemności paliwa jednostki .............................. 31
Synchronizowanie danych dotyczących paliwa z faktycznym
stanem paliwa ...................................................................... 31
Ustawianie alarmu paliwa .................................................... 31
Spis treści
Wyświetlanie wskaźników wiatru .............................................. 31
Ustawienie wskaźnika wiatru ............................................... 31
Konfigurowanie źródła prędkości ......................................... 31
Ustawienie źródła kierunku dla wskaźnika wiatru ................ 31
Ustawienie bajdewindu ostrego dla wskaźnika wiatru ......... 32
Wyświetlanie wskaźników środowiska ...................................... 32
Ustawienie wyrównania dla wskaźnika wiatru ..................... 32
Ustawienie źródła kierunku dla wskaźnika środowiska ....... 32
Ustawianie czasu odniesienia dla barometru ...................... 32
Pływy, prądy i informacje astronomiczne .................................. 32
Informacje o stacjach pływów .............................................. 32
Informacje o stacjach prądów .............................................. 32
Informacje astronomiczne .................................................... 32
Wyświetlanie stacji pływów i prądów oraz informacji
astronomicznych dla różnych dat ......................................... 32
Wyświetlanie informacji z różnych stacji pływów i prądów ... 32
Wyświetlanie informacji dostępnych w almanachu na mapie
nawigacyjnej ........................................................................ 32
Cyfrowe wywołanie selektywne .................................. 32
Funkcje sieciowego plotera nawigacyjnego oraz radia VHF .... 32
Włączanie DSC ......................................................................... 33
Lista DSC .................................................................................. 33
Wyświetlanie listy DSC ........................................................ 33
Dodawanie kontaktu DSC .................................................... 33
Sygnał wzywania pomocy ......................................................... 33
Nawigowanie do statku wzywającego pomocy .................... 33
Sygnał wzywania pomocy MOB wysłany z radia VHF ......... 33
Sygnały wzywania pomocy SOS i MOB (człowiek za burtą)
wysłane z plotera nawigacyjnego ........................................ 33
Śledzenie pozycji ...................................................................... 33
Wyświetlanie raportu pozycji ................................................ 33
Nawigowanie do śledzonego statku .................................... 33
Tworzenie punktu w pozycji śledzonego statku ................... 33
Edycja informacji w raporcie pozycji .................................... 33
Usuwanie wezwania pozycja-raport. .................................... 33
Wyświetlanie szlaków na mapie .......................................... 34
Indywidualne rutynowe wywołanie ........................................... 34
Wybór kanału DSC .............................................................. 34
Wykonywanie indywidualnego rutynowego wywołania ........ 34
Wysyłanie indywidualnego rutynowego wywołania do celu
AIS ....................................................................................... 34
Odtwarzacz multimedialny.......................................... 34
Otwieranie odtwarzacza multimedialnego ................................ 34
Ikony .................................................................................... 34
Wybór źródła multimedialnego ................................................. 34
Podłączanie urządzenia bezprzewodowego Bluetooth® do
odtwarzacza multimedialnego .............................................. 34
Odtwarzanie muzyki ................................................................. 35
Przeglądanie muzyki ............................................................ 35
Ustawianie utworu do powtarzania ...................................... 35
Ustawianie wszystkich utworów do powtarzania ................. 35
Ustawianie utworów do odtwarzania losowego ................... 35
Słuchanie radia .................................................................... 35
Otwieranie źródła MTP ........................................................ 35
Regulowanie głośności ............................................................. 35
Włączanie i wyłączanie stref ................................................ 35
Wyciszanie multimediów ...................................................... 35
Radio VHF ................................................................................ 35
Skanowanie kanałów UKF ................................................... 35
Dostosowywanie redukcji szumu UKF ................................. 35
Radio ........................................................................................ 35
Ustawianie regionu tunera ................................................... 35
Zmiana stacji radiowej ......................................................... 35
Zmiana trybu dostrajania ..................................................... 35
Zapamiętane ustawienia ...................................................... 36
Odtwarzanie w systemie DAB .................................................. 36
Spis treści
Ustawianie regionu tunera DAB ........................................... 36
Wyszukiwanie stacji DAB ..................................................... 36
Zmiana stacji DAB ............................................................... 36
Zapamiętane DAB ................................................................ 36
Radio satelitarne SiriusXM ....................................................... 36
Lokalizacja identyfikatora radia SiriusXM ............................ 36
Aktywowanie subskrypcji SiriusXM ...................................... 36
Dostosowywanie listy kanałów ............................................. 37
Zapisywanie SiriusXM kanału na predefiniowanej liście ...... 37
Odblokowywanie funkcji kontroli rodzicielskiej SiriusXM ..... 37
Ustawianie nazwy urządzenia .................................................. 37
Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza
multimedialnego ........................................................................ 37
Pogoda SiriusXM.......................................................... 37
Wymagania sprzętowe oraz niezbędne subskrypcje
SiriusXM ................................................................................... 37
Transmisje danych pogodowych .............................................. 38
Wyświetlanie informacji o opadach ........................................... 38
Widoki opadów ..................................................................... 38
Informacje o komórce burzowej i wyładowaniach
atmosferycznych ....................................................................... 38
Informacje o huraganie ............................................................. 38
Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne .............................. 38
Informacje o prognozie ............................................................. 38
Wyświetlanie prognozy pogody dla innego przedziału
czasowego ........................................................................... 38
Wyświetlanie prognozy morskiej lub prognozy dla
przybrzeża ........................................................................... 38
Fronty atmosferyczne oraz ośrodki ciśnienia ....................... 38
Prognozy dla miast .............................................................. 39
Wyświetlanie warunków morskich ............................................ 39
Wiatry powierzchniowe ........................................................ 39
Wysokość, częstotliwość i kierunek fali ............................... 39
Wyświetlanie prognozy warunków morskich dla innego
przedziału czasowego .......................................................... 39
Wyświetlanie informacji o wędkarstwie ..................................... 39
Ciśnienie na powierzchni oraz temperatura wody ............... 39
Prognozowanie rozmieszczenia ławic ryb ........................... 39
Zmiana zakresu kolorów dla temperatury powierzchni
morza ................................................................................... 39
Informacje o widoczności .......................................................... 40
Wyświetlanie prognozy widoczności dla innego przedziału
czasowego ........................................................................... 40
Wyświetlanie raportów z boi ..................................................... 40
Wyświetlanie lokalnych informacji o pogodzie w okolicach
boi. ....................................................................................... 40
Tworzenie punktu na mapie synoptycznej ................................ 40
Nakładka pogody ...................................................................... 40
Włączenie nakładki pogody na mapie ................................. 40
Ustawienia nakładki pogody dla mapy nawigacyjnej ........... 40
Ustawienia nakładki pogody dla mapy wędkarskiej ............. 40
Wyświetlanie informacji o subskrypcji pogody .......................... 40
Konfiguracja urządzenia.............................................. 40
Automatyczne włączanie plotera nawigacyjnego ..................... 40
Ustawienia systemowe ............................................................. 40
Ustawienia wyświetlania ...................................................... 41
Ustawienia GPS ................................................................... 41
Wyświetlanie dziennika zdarzeń .......................................... 41
Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu systemowym ... 41
Ustawienia Moja łódź ................................................................ 41
Ustawianie przesunięcia kilu ................................................ 41
Ustawianie przesunięcia temperatury wody ........................ 42
Kalibracja czujnika prędkości po wodzie ............................. 42
Ustawienia komunikacji ............................................................ 42
Nadawanie nazw urządzeniom i czujnikom w sieci ............. 42
NMEA 0183 .......................................................................... 42
iii
Ustawienia NMEA 2000 ....................................................... 42
Ustawianie alarmów .................................................................. 43
Alarmy nawigacji .................................................................. 43
Alarmy systemu ................................................................... 43
Ustawianie alarmu paliwa .................................................... 43
Ustawianie alarmów pogodowych ........................................ 43
Ustawienia jednostek ................................................................ 43
Ustawienia nawigacji ................................................................ 43
Ustawienia innych statków ........................................................ 43
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych plotera
nawigacyjnego .......................................................................... 43
Zarządzanie danymi plotera nawigacyjnego............. 44
Kopiowanie punktów trasy, tras i śladów z programu HomePort
do plotera nawigacyjnego ......................................................... 44
Kopiowanie danych z karty pamięci ......................................... 44
Kopiowanie punktów, tras i śladów na kartę pamięci ............... 44
Wybór typu pliku dla punktów trasy oraz tras z urządzeń innych
producentów ............................................................................. 44
Kopiowanie wbudowanych map na kartę pamięci .................... 44
Tworzenie kopii zapasowej danych w komputerze ................... 44
Przywracanie danych z kopii zapasowej do plotera
nawigacyjnego .......................................................................... 44
Zapisywanie informacji systemowych na karcie pamięci .......... 44
Załącznik....................................................................... 44
Rejestrowanie urządzenia ........................................................ 44
Czyszczenie ekranu .................................................................. 44
Zrzuty ekranowe ....................................................................... 44
Wykonywanie zrzutów ekranowych ..................................... 45
Kopiowanie zrzutów ekranowych do komputera .................. 45
Rozwiązywanie problemów ...................................................... 45
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych plotera
nawigacyjnego ..................................................................... 45
Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu systemowym ... 45
Urządzenie nie odbiera sygnałów GPS ............................... 45
Urządzenie nie włącza się lub stale się wyłącza ................. 45
Urządzenie nie tworzy punktów we właściwym miejscu ...... 45
NMEA 0183 — informacje ........................................................ 45
Informacje o PGN sieci NMEA 2000 ......................................... 46
Software License Agreement ................................................ 0
Indeks............................................................................ 47
iv
Spis treści
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
wybrać element MENU lub przycisk sprzętowy, a następnie
wybrać element Dodaj.
Grafiki w tej instrukcji służą tylko do celów informacyjnych
i mogą nie odpowiadać dokładnie Twojemu urządzeniu.
Źródła dodatkowych informacji
Jeśli masz pytania dotyczące posiadanego urządzenia,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin .
Strona internetowa support.garmin.com oferuje wiele
wskazówek pomagających przy rozwiązywaniu najczęstszych
problemów i zawiera odpowiedzi na większość pytań.
• Często zadawane pytania (FAQ)
• Aktualizacje oprogramowania
• Podręcznik właściciela i instrukcja instalacji
• Alerty serwisowe
• Wideo
• Informacje kontaktowe
®
Widok urządzenia z przodu
Wkładanie kart pamięci
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Automatyczny czujnik podświetlenia
Przycisk zasilania
Klawisze urządzenia
Klawiatura numeryczna (dostępna wyłącznie w modelach 10calowych)
Gniazdo karty pamięci SD
Klawisze funkcyjne
Przyciski urządzenia
Przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie
urządzenia.
Ten ploter nawigacyjny umożliwia korzystanie z opcjonalnych
kart pamięci. Karty z mapami umożliwiają przeglądanie zdjęć
satelitarnych i zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości
przedstawiających porty, zatoki, przystanie i inne punkty
szczególne. Puste karty pamięci mogą służyć do rejestrowania
danych z sonaru i do przesyłania danych, takich jak punkty,
trasy i ślady, do innego zgodnego plotera nawigacyjnego
Garmin lub do komputera.
1 Otwórz klapkę lub drzwiczki dostępowe z przodu plotera
nawigacyjnego.
2 Włóż kartę pamięci.
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Dostosowanie podświetlenia i schematu kolorów po
szybkim naciśnięciu i zwolnieniu.
Pomniejszenie mapy lub widoku.
Powiększenie mapy lub widoku.
Przewinięcie, podświetlenie opcji i zmiana pozycji kursora.
SELECT
Potwierdzenie komunikatu oraz wybór opcji.
BACK
Powrót do poprzedniego ekranu.
MARK
Zapis bieżącej pozycji jako punktu.
HOME
Powrót do ekranu głównego.
MENU
Otwarcie menu opcji dla strony (jeśli ma zastosowanie).
Zamknięcie menu (jeśli ma zastosowanie).
Pobieranie podręczników użytkownika
Najnowszą wersje podręczników użytkownika i ich tłumaczenia
można pobrać ze strony internetowej.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/support.
2 Wybierz Podręczniki użytkownika.
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby pobrać
podręcznik do urządzenia.
Objaśnienia dotyczące obsługi
W niniejszym podręczniku zwrot „wybierz” jest używany w celu
opisania następujących działań:
• Korzystanie z przycisków strzałek do zaznaczenia elementu
menu, a następnie naciśnięcie klawisza SELECT (tylko
w przypadku urządzeń z klawiszami sprzętowymi).
• Naciśnięcie przycisku, takiego jak SELECT lub MENU.
W przypadku instrukcji wymagającej wybrania wielu elementów
w tekście mogą pojawić się małe strzałki. Przykładowo
informacja „wybierz kolejno MENU > Dodaj” oznacza, że należy
Wstęp
4 Zamknij drzwiczki.
Aktualizacja oprogramowania
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB
w formacie FAT32.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz opcję Pobierz obok pozycji Seria GPSMAP z kartą
4
5
6
7
SD.
Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
Wybierz Pobierz.
Wybierz Bieg.
Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
1
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Sygnały satelitarne GPS
Po włączeniu plotera nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Gdy
ploter nawigacyjny zlokalizuje satelity, u góry ekranu głównego
pojawi się symbol
. Jeśli ploter nawigacyjny utraci sygnał
satelitarny, symbol
zniknie, a na mapie, nad ikoną , pojawi
się migający znak zapytania.
Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na
stronie www.garmin.com/aboutGPS.
Wybór źródła GPS
Jeśli dostępne jest więcej niż jedno źródło danych GPS, można
wybrać preferowane źródło.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > GPS > Źródło.
2 Wybierz źródło danych GPS.
Dostosowywanie plotera
nawigacyjnego
Dostosowywanie ekranu głównego
Istnieje możliwość dodawania elementów do ekranu głównego
i zmieniania ich położenia.
1 Na ekranie głównym wybierz Dostosuj ekran główny.
2 Wybierz opcję:
• Aby zmienić położenie elementu, wybierz Zmień
kolejność i zaznacz element, który chcesz przenieść,
a następnie wybierz nowe miejsce dla elementu.
• Aby dodać element do ekranu głównego, wybierz Dodaj,
a następnie wybierz nowy element, który chcesz dodać.
• Aby usunąć element dodany do ekranu głównego, wybierz
Usuń, a następnie wybierz element, który chcesz usunąć.
Kombinacje
Ekran Kombinacje wyświetla kilka różnych ekranów w tym
samym czasie. Liczba opcji dostępnych na ekranie Kombinacje
jest zależna od liczby opcjonalnych urządzeń podłączonych do
plotera nawigacyjnego i od korzystania z płatnych map.
Wybór kombinacji
1 Wybierz Kombinacje.
2 Wybierz kombinację.
3 Wybierz Konfiguracja.
4 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę, wybierz Nazwa i wpisz nową nazwę.
• Aby zmienić ustawienie informacji na ekranie, wybierz
Zmień układ, a następnie wybierz nowy układ.
• Aby zmienić typ informacji wyświetlanych na ekranie,
wybierz Zmień funkcję, a następnie wybierz nowy typ
informacji.
• Aby dostosować dane wyświetlane na ekranie, wybierz
Nakładki liczbowe (Ustawienia nakładek liczbowych,
strona 10).
• Aby zmienić rozmiar obszarów z danymi wyświetlanych na
ekranie, wybierz Zmień roz. okna komb.
Tworzenie własnego ekranu kombinacji
Można stworzyć własny ekran kombinacji, który będzie
dostosowany do potrzeb użytkownika.
1 Wybierz kolejno Kombinacje > Dodaj.
2 Wybierz układ.
3 Wybierz informacje, które mają być wyświetlane
w kombinacji, a następnie wybierz Gotowe.
4 Użyj przycisków strzałek, aby wyregulować podział ekranu,
a następnie wybierz Gotowe.
5 Wpisz nazwę kombinacji i wybierz Gotowe.
Usuwanie ekranu Kombinacje
1 Wybierz Kombinacje.
2 Użyj przycisków strzałek, aby podświetlić kombinację.
3 Wybierz Usuń.
Ustawianie typu jednostki
Użytkownik może wybrać typ łodzi, aby skonfigurować
ustawienia plotera nawigacyjnego i użyć funkcji dostosowanych
do posiadanego typu łodzi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Typ jednostki.
2 Wybierz opcję.
Regulowanie podświetlenia
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
Podświetlenie.
PORADA: Naciśnij przycisk na dowolnym ekranie, aby
otworzyć ustawienia podświetlenia.
2 Wybierz opcję:
• Dostosuj poziom podświetlenia.
• Wybierz Auto.
Dostosowywanie schematu kolorów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
Sch. kolorów.
PORADA: Aby uzyskać dostęp do ustawień kolorów, na
dowolnym ekranie wybierz kolejno > Sch. kolorów.
2 Wybierz opcję.
Dostosowywanie nakładek liczbowych
Można dostosować informacje wyświetlane na ekranie.
1 Na odpowiednim ekranie wybierz kolejno MENU > Nakładki
liczbowe.
2 W razie potrzeby wybierz liczby, które chcesz dostosować.
3 Wybierz element, który ma być wyświetlany lub ukryty.
Dostosowywanie ekranu Kombinacje
1 Wybierz Kombinacje.
2 Użyj przycisków strzałek, aby podświetlić ekran kombinacji.
2
Dostosowywanie plotera nawigacyjnego
Komunikacja z urządzeniami bezprze­
wodowymi
Plotery nawigacyjne mogą tworzyć sieć bezprzewodową, do
której można podłączać urządzenia bezprzewodowe.
Podłączanie urządzeń bezprzewodowych pozwala korzystać
z aplikacji Garmin, na przykład BlueChart Mobile czy Garmin
Helm™. Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.garmin.com.
®
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wi‑Fi
®
Plotery nawigacyjne mogą tworzyć sieć Wi‑Fi, do której można
podłączać urządzenia bezprzewodowe. Przy pierwszym wejściu
w ustawienia sieci bezprzewodowej zostanie wyświetlony monit
o skonfigurowanie sieci.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Urządzenia
bezprzewodowe > Sieć Wi­Fi® > Wi­Fi® > Włączony >
OK.
2 W razie potrzeby wpisz nazwę sieci bezprzewodowej.
3 Wpisz hasło.
Hasło to będzie potrzebne do połączenia urządzenia
bezprzewodowego z siecią bezprzewodową. W haśle
rozróżniane są wielkie i małe litery.
Podłączanie urządzenia bezprzewodowego
do plotera nawigacyjnego
Przed podłączeniem urządzenia bezprzewodowego do sieci
bezprzewodowej plotera nawigacyjnego, należy najpierw
skonfigurować tę sieć (Konfigurowanie sieci bezprzewodowej
Wi‑Fi , strona 3).
Do plotera nawigacyjnego można podłączyć wiele urządzeń
bezprzewodowych w celu udostępniania danych.
1 W urządzeniu bezprzewodowym włącz technologię Wi‑Fi
i wyszukaj sieci bezprzewodowe.
Wybierz
nazwę sieci bezprzewodowej, do której należy ploter
2
nawigacyjny (Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wi‑Fi ,
strona 3).
3 Wpisz hasło do sieci.
®
®
Zmiana kanału bezprzewodowego
Można zmienić kanał bezprzewodowy w przypadku problemów
z wyszukaniem lub połączeniem się z urządzeniem bądź gdy
występują zakłócenia.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Urządzenia
bezprzewodowe > Sieć Wi­Fi® > Zaawansowane > Kanał
Wi­Fi®.
2 Podaj nowy kanał.
Nie trzeba zmieniać kanału sieci bezprzewodowej
w urządzeniach podłączonych do tej sieci.
Mapy i widoki map 3D
Dostępne mapy i widoki 3D zależą od użytych danych map oraz
akcesoriów.
Aby uzyskać dostęp do map oraz widoków 3D mapy, wybierz
Mapy.
Mapa nawigacyjna: Wyświetla dane nawigacji dostępne
w ramach fabrycznie załadowanych map oraz w ramach map
uzupełniających, jeśli są one dostępne. Dane obejmują boje,
światła, kable, sondowania głębokości, przystanie oraz stacje
pływów w widoku z góry.
Perspective 3D: Zapewnia widok z góry i z tyłu łodzi
(odpowiednio do kursu) i stanowi wizualną pomoc
w nawigacji. Ten widok przydaje się podczas nawigacji
w pobliżu płycizn, raf, mostów i kanałów, a także podczas
określania tras umożliwiających wpłynięcie do nieznanych
portów i na kotwicowiska, a także wypłynięcie z nich.
Mariner’s Eye 3D: Zapewnia szczegółowy, trójwymiarowy widok
z góry i z tyłu łodzi (odpowiednio do kursu) i stanowi wizualną
pomoc w nawigacji. Ten widok przydaje się podczas
nawigacji w pobliżu płycizn, raf, mostów i kanałów, a także
podczas określania tras umożliwiających wpłynięcie do
nieznanych portów i na kotwicowiska, a także wypłynięcie
z nich.
UWAGA: Widoki map Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D są
dostępne wraz z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Fish Eye 3D: Zapewnia widok dna spod wody, przedstawiając
jego dokładny obraz na podstawie informacji o mapie. Po
podłączeniu przetwornika sonaru obiekty znajdujące się
w toni (np. ryby) zostaną oznaczone jako czerwone, zielone
i żółte obszary. Czerwony kolor oznacza największe cele,
a zielony — najmniejsze.
Mapa wędkarska: Wyświetlanie na mapie szczegółowych
izobat i sondowań głębin. Wybór powoduje usunięcie z mapy
danych nawigacji oraz wyświetlenie szczegółowych danych
barometrycznych i wzmocnionych izobat wykorzystywanych
do celów badania dna. Ta mapa nadaje się doskonale do
wędkowania głębinowego z dala od brzegu.
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Nakładki radaru: Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do
radaru pozwalają nałożyć informacje radarowe na mapę
nawigacyjną lub mapę wędkarską. Funkcja nie jest dostępna
we wszystkich modelach.
Mapa nawigacyjna i morska mapa wędkarska
Korzystanie z aplikacji Garmin Helm
w ploterze nawigacyjnym
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Mapy nawigacyjne i mapy wędkarskie umożliwiają zaplanowanie
kursu, wyświetlenie informacji o mapie oraz podróż trasą. Mapa
wędkarska stanowi przydatne narzędzie dla miłośników
wędkarstwa z dala od brzegu.
Aby otworzyć mapę nawigacyjną, wybierz kolejno Mapy > Mapa
nawigacyjna.
Aby móc sterować ploterem nawigacyjnym za pomocą aplikacji
Garmin Helm, trzeba pobrać i zainstalować tę aplikację oraz
podłączyć ploter nawigacyjny do urządzenia przenośnego
(Podłączanie urządzenia bezprzewodowego do plotera
nawigacyjnego, strona 3).
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Urządzenia
bezprzewodowe > Aplikacja Helm.
2 Wybierz opcję.
3 Aplikacji można używać do wyświetlania ekranu plotera
nawigacyjnego lub sterowania nim.
Aby otworzyć mapę wędkarską, wybierz kolejno Mapy > Mapa
wędkarska.
Komunikacja z urządzeniami bezprzewodowymi
3
Powiększanie i pomniejszanie obszaru na mapie
Skala u dołu mapy wskazuje poziom powiększenia. Pasek
poniżej oznaczenia skali oznacza dystans na mapie.
• Wybierz , aby pomniejszać.
• Wybierz , aby powiększać.
Wybieranie elementu na mapie z użyciem klawiszy
urządzenia
1 Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz , , lub , aby
przesunąć kursor.
2 Wybierz SELECT.
Pomiar dystansu na mapie
1 Na mapie lub nakładce radaru wybierz pozycję.
2 Wybierz Pomiar dystansu.
Na ekranie wyświetlony zostanie znacznik w miejscu
aktualnej pozycji. Dystans i kierunek od znacznika znajduje
się w rogu.
PORADA: Aby zresetować znacznik i zmierzyć dystans od
aktualnej pozycji kursora, wybierz Wybierz.
Symbole mapy
Ta tabela zawiera niektóre spośród najczęściej wyświetlanych
na szczegółowych mapach symboli.
Ikona
Opis
Boja
Informacje
Usługi morskie
Stacja pływów
Stacja prądów
Dostępne zdjęcie z góry
Dostępne zdjęcie w perspektywie
Inne elementy wspólne dla większości map obejmują izobaty,
strefy pływów, sondowania punktowe (w formie przedstawionej
na oryginalnej mapie papierowej), symbole i pomoce
nawigacyjne, przeszkody i okolice kabli.
• Aby utworzyć do pozycji trasę uwzględniającą zwroty,
wybierz opcję Trasa do.
• Aby skorzystać z funkcji Auto Guidance, wybierz opcję
Nawigacja automatyczna.
Przejrzyj
kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
5
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
Podążaj
wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
6
płytkiej i innych przeszkód.
Wyświetlanie na mapie informacji o pozycji i o
obiekcie
Na mapie nawigacyjnej lub mapie wędkarskiej można
wyświetlać informacje o pozycji lub o obiekcie.
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz pozycję lub
obiekt.
Wzdłuż prawej krawędzi mapy zostanie wyświetlona lista
opcji. Wyświetlane opcje różnią się w zależności od wybranej
pozycji lub obiektu.
2 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz
Nawiguj do.
• Aby oznaczyć punkt w pozycji kursora, wybierz Nowy
punkt.
• Aby wyświetlić dystans do obiektu i namiar na obiekt
z aktualnej pozycji, wybierz Pomiar dystansu.
Na ekranie zostanie wyświetlony dystans i namiar.
Wybierz opcję Wybierz, aby dokonać pomiaru z pozycji
innej niż aktualna pozycja.
• Aby wyświetlić informacje o pływie, prądzie, informacje
astronomiczne, notki do mapy lub informacje o lokalnych
usługach dostępnych w pobliżu kursora, wybierz
Informacja.
Nawigacja do punktu na mapie
Wyświetlanie szczegółowych informacji o pomocach
nawigacyjnych
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
Na mapie nawigacyjnej, mapie wędkarskiej, w widoku
Perspective 3D lub Mariner’s Eye 3D mapy można wyświetlić
szczegółowe informacje o różnego rodzaju pomocach
nawigacyjnych, w tym o pławach, światłach i przeszkodach.
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Widoki map Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D są
dostępne wraz z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
1 Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz pomoc
nawigacyjną.
2 Wybierz nazwę pomocy nawigacyjnej.
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
1 Wybierz pozycję na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej.
2 W razie potrzeby wybierz opcję SELECT.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż bezpośrednio do pozycji, wybierz
opcję Idź do.
4
Wybór mapy
Jeśli w urządzeniu wbudowane są zarówno mapy BlueChart g2
i Garmin LakeVü™ HD, można wybrać mapę, która ma być
używana. Nie wszystkie modele mają wbudowane obydwa typy
map.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Wgrana
mapa.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli znajdujesz się na jeziorze, wybierz LakeVü™ HD.
• Jeśli znajdujesz się na wodach przybrzeżnych, wybierz
BlueChart® g2.
Mapy i widoki map 3D
Linia kierunku i znaczniki kątów
Linia kierunku to linia rysowana na mapie prowadząca od dziobu
łodzi w kierunku podróży. Znaczniki kątów oznaczają pozycje
względne wobec kierunku lub kursu nad dnem, które są
pomocne podczas zarzucania lub wyszukiwania punktów
odniesienia.
Ustawianie linii kierunku i kursu nad dnem
Na mapie można wyświetlać linie kierunku i kursu nad dnem
(KDd).
KDd oznacza kierunek poruszania się. Kierunek to strona,
w którą zwrócony jest dziób łodzi, gdy podłączony jest czujnik
kierunku.
1 W widoku mapy wybierz kolejno MENU > Ustawienia mapy
> Wygląd mapy > Linia kierunku.
2 W razie potrzeby wybierz Źródło i wybierz opcję:
• Aby automatycznie korzystać z dostępnego źródła,
wybierz opcję Auto.
• Aby dla KDd użyć wskazania kierunku z anteny GPS,
wybierz Kierunek GPS (COG).
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku,
wybierz opcję Kurs kompasowy.
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku,
wybierz opcję KDd i kierunek.
Spowoduje to wyświetlenie na mapie linii kierunku oraz
linii KDd.
3 Wybierz Wyświetlanie, a następnie jedną z opcji:
• Wybierz Dystans > Dystans i podaj długość linii
wyświetlanej na mapie.
• Wybierz Czas > Czas i podaj czas potrzebny do
obliczenia dystansu, jaki łódź pokona w określonym
czasie, zachowując aktualną prędkość.
Włączanie znaczników kątów
Można dodać znaczniki kątów do mapy wzdłuż linii kierunku.
Znaczniki kątów ułatwiają zarzucanie podczas wędkowania.
1 Ustaw linię kierunku (Ustawianie linii kierunku i kursu nad
dnem, strona 5).
2 Wybierz Znaczniki kąta.
Płatne mapy
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują wszystkich map.
Opcjonalne płatne mapy, takie jak BlueChart g2 Vision ,
pozwalają optymalnie wykorzystać ploter nawigacyjny. Poza
szczegółowymi mapami morskimi, produkty te mogą zawierać
także poniższe funkcje, które są dostępne w niektórych
obszarach.
Mariner’s Eye 3D: Zapewnia widok z góry i z tyłu łodzi oraz
stanowi trójwymiarową pomoc w nawigacji.
Fish Eye 3D: Zapewnia trójwymiarowy widok dna spod wody,
przedstawiając na mapie jego dokładny obraz na podstawie
informacji o mapie.
Mapy wędkarskie: Umożliwiają wyświetlenie map ze
wzmocnionymi izobatami, bez danych nawigacyjnych. Te
mapy nadają się doskonale do wędkowania głębinowego
z dala od brzegu.
Zdjęcia satelitarne o wysokiej rozdzielczości: Zdjęcia
satelitarne o wysokiej rozdzielczości przedstawiają
realistyczny obraz lądu i wody na mapie nawigacyjnej
®
Mapy i widoki map 3D
(Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej, strona 6).
Zdjęcia lotnicze: Wyświetlanie zdjęć lotniczych przystani
i innych obiektów ważnych z punktu widzenia nawigacji, które
pozwalają wyobrazić sobie otoczenie (Wyświetlanie zdjęć
lotniczych punktów orientacyjnych, strona 6).
Szczegółowe dane dotyczące dróg i punktów szczególnych:
Wyświetlenie szczegółowych danych dotyczących dróg
i punktów szczególnych (POI), w tym bardzo szczegółowych
danych o drogach na wybrzeżu i punktach szczególnych
takich, jak restauracje, zakwaterowanie, lokalne atrakcje.
Nawigacja automatyczna: Wykorzystuje konkretne informacje
o jednostce pływającej i dane mapy do określenia najlepszej
ścieżki do celu.
Wyświetlanie informacji o stacjach pływów
Symbol na mapie oznacza stację pływów. Dla stacji pływów
można wyświetlić szczegółowy wykres, który pozwoli
przewidzieć poziom pływów dla różnych godzin i dni.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz stację
pływów.
W pobliżu symbolu zostaną wyświetlone informacje
o kierunku pływu i poziomie pływu.
2 Wybierz nazwę stacji.
Animowane wskaźniki pływów i prądów
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej można wyświetlać
animowane wskaźniki stacji pływów i kierunku podróży. Należy
także włączyć animowane ikony w ustawieniach mapy
(Wyświetlanie wskaźników pływów i prądów, strona 5).
Wskaźnik stacji pływów jest wyświetlany na mapie jako pionowy
wykres słupkowy ze strzałką. Czerwona strzałka skierowana
w dół oznacza odpływ, a niebieska strzałka skierowana w górę
oznacza przypływ. Po najechaniu kursorem na wskaźnik stacji
pływów powyżej wskaźnika stacji wyświetlona zostanie
wysokość pływu w stacji.
Wskaźniki kierunku prądu są wyświetlane na mapie w formie
strzałek. Kierunek każdej ze strzałek wskazuje kierunek prądu
w danej pozycji na mapie. Kolor strzałki wskazującej kierunek
prądu oznacza zakres prędkości prądu w danej pozycji. Po
najechaniu kursorem na wskaźnik kierunku prądu powyżej
wskaźnika kierunku wyświetlona zostanie prędkość prądu dla
danej pozycji.
Kolor
Zakres prędkości prądu
Żółty
0 do 1 węzła
Pomarańczowy
1 do 2 węzłów
Czerwony
2 lub więcej węzłów
Wyświetlanie wskaźników pływów i prądów
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Na mapie nawigacyjnej i wędkarskiej można wyświetlać
statyczne lub animowane wskaźniki stacji pływów lub prądów.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno
MENU > Ustawienia mapy > Pływy i prądy.
Wybierz
opcję:
2
• Aby wyświetlić na mapie wskaźniki stacji prądów
i wskaźniki stacji pływów, wybierz Włączony.
• Aby wyświetlać na mapie animowane wskaźniki stacji
pływów i animowane wskaźniki kierunku prądów, wybierz
Animowane.
5
Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Można nałożyć wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne na
części mapy nawigacyjnej obejmującej ląd oraz na części
obejmujące ląd i morze.
UWAGA: Po włączeniu wysokiej rozdzielczości zdjęcia
satelitarne są dostępne tylko dla mniejszych poziomów
powiększenia. Jeśli wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne
nie są wyświetlane dla regionu z mapy opcjonalnej, można
wybrać , aby powiększyć mapę. Można także zwiększyć
stopień szczegółowości, zmieniając poziom szczegółów dla
powiększania mapy.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Ustawienia
mapy > Zdjęcia satelit..
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko ląd, aby wyświetlić standardowe
informacje dotyczące wody i zdjęcia nałożone na obszar
lądu na mapie.
• Wybierz Złącz fotomapy, aby wyświetlać zdjęcia akwenu
i lądu z określonym poziomem przezroczystości.
Wyreguluj przezroczystość zdjęcia za pomocą suwaka. Im
wyższa wartość procentowa zostanie wybrana, w tym
większym stopniu zdjęcia będą zakrywać obszar wody
i lądu na mapie i tym lepiej będą widoczne.
Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów
orientacyjnych
Aby było możliwe wyświetlenie na mapie nawigacyjnej zdjęć
lotniczych, należy włączyć opcję Zdjęcia satelit. w ustawieniach
mapy.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Korzystając ze zdjęć lotniczych obiektów orientacyjnych,
przystani i portów, można w łatwiejszy sposób określić swoje
położenie i zapoznać się z układem przystani lub portu przed
dotarciem na miejsce.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz ikonę aparatu:
• Aby wyświetlić zdjęcie z góry, wybierz
.
• Aby wyświetlić zdjęcie w perspektywie, wybierz
.
Zdjęcie zostało wykonane z pozycji aparatu, który
podczas wykonywania zdjęcia był ustawiony w kierunku
wskazanym przez stożek.
2 Wybierz Zdjęcie lotnicze.
System automatycznej identyfikacji
System automatycznej identyfikacji (AIS) umożliwia identyfikację
oraz śledzenie innych statków oraz otrzymywanie ostrzeżeń
o innych jednostkach znajdujących się w pobliżu. Po
podłączeniu do zewnętrznego urządzenia AIS ploter
nawigacyjny może wyświetlać określone dane AIS dotyczące
innych statków znajdujących się w zasięgu, które są
wyposażone w transponder oraz które w aktywny sposób
przesyłają informacje AIS.
Informacje zgłaszane przez każdy statek obejmują numer
MMSI, pozycję, prędkość GPS, kierunek GPS, czas, jaki minął
od zgłoszenia przez statek ostatniej pozycji, najbliższe miejsce
zbliżenia oraz czas do miejsca zbliżenia.
Niektóre modele ploterów nawigacyjnych obsługują też system
BFT (Blue Force Tracking). Jednostki pływające śledzone za
pomocą systemu BFT (Blue Force Tracking) są oznaczone na
ploterze nawigacyjnym niebiesko-zielonym kolorem.
Symbole celów AIS
Symbol Opis
Statek AIS. Statek nadający sygnał AIS. Trójkąt wskazuje
kierunek, w którym porusza się statek AIS.
Wybór celu.
Aktywacja celu. Cel wydaje się większy na mapie. Zielona
linia prowadząca do celu wskazuje kierunek celu. Numer
MMSI, prędkość i kierunek statku są widoczne poniżej celu
(jeśli dla funkcji wyświetlania szczegółowych informacji
wybrano opcję Pokaż). W przypadku utraty sygnału AIS ze
statku zostanie wyświetlony baner komunikatu.
Utrata sygnału celu. Zielony symbol X oznacza utratę sygnału
AIS ze statku. W takim przypadku ploter nawigacyjny
wyświetla baner komunikatu z pytaniem, czy statek ma być
nadal śledzony. W przypadku rezygnacji z dalszego śledzenia
symbol utraconego sygnału statku zniknie z mapy lub
z widoku 3D mapy.
Niebezpieczny cel w zasięgu. Cel miga, włącza się alarm
i zostaje wyświetlony baner komunikatu. Po potwierdzeniu
alarmu zostanie wyświetlony nakreślony linią ciągłą czerwony
trójkąt z prowadzącą do niego czerwoną linią, który wskazuje
położenie oraz kierunek celu. Jeśli alarm kolizyjny dla strefy
bezpieczeństwa został wyłączony, cel zacznie migać, alarm
nie uruchomi się jednak i nie zostanie wyświetlony baner
alarmu. W przypadku utraty sygnału AIS ze statku zostanie
wyświetlony baner komunikatu.
Utrata sygnału niebezpiecznego celu. Czerwony symbol X
oznacza utratę sygnału AIS ze statku. W takim przypadku
ploter nawigacyjny wyświetla baner komunikatu z pytaniem,
czy statek ma być nadal śledzony. W przypadku rezygnacji
z dalszego śledzenia symbol utraconego sygnału niebezpiecznego celu zniknie z mapy lub z widoku 3D mapy.
Położenie tego symbolu wskazuje punkt największego
zbliżenia do niebezpiecznego celu. Liczby widoczne w pobliżu
symbolu wskazują czas do punktu największego zbliżenia do
tego celu.
UWAGA: Jednostki pływające śledzone za pomocą systemu
BFT (Blue Force Tracking) są oznaczone na ploterze
nawigacyjnym niebiesko-zielonym kolorem, niezależnie od ich
statusu.
Kierunek i planowany kurs aktywowanych celów AIS
W przypadku, gdy aktywowany cel AIS nadaje informacje
o kierunku i kursie nad dnem, kierunek celu jest widoczny na
mapie w postaci linii ciągłej prowadzącej do symbolu celu AIS.
Linia kierunku nie jest widoczna w widoku mapy 3D.
Planowany kurs aktywowanego celu AIS jest widoczny na mapie
lub w widoku mapy 3D jako linia przerywana. Długość
planowanego kursu zależy od wartości ustawienia planowanego
kierunku. Jeśli aktywowany cel AIS nie przesyła informacji
o prędkości lub jeśli statek nie porusza się, linia planowanego
kursu nie jest wyświetlana. Informacje o zmianach prędkości,
kursu nad dnem oraz prędkości jego zmiany nadawane przez
statek mogą wpłynąć na obliczenia pozwalające wyznaczyć linię
planowanego kursu.
Jeśli cel AIS nadaje informacje o kierunku, kursie nad dnem
oraz prędkości jego zmiany, planowany kurs celu jest obliczany
na podstawie informacji dotyczących kursu nad dnem
i prędkości jego zmiany. Kierunek, w jakim następuje zwrot celu,
także jest wyznaczany na podstawie informacji o prędkości
zmiany kursu i jest wskazywany przez końcowy element linii
kierunku. Długość elementu końcowego nie zmienia się.
Jeśli cel AIS nadaje informacje o kierunku i kursie nad dnem, nie
są jednak przesyłane informacje o prędkości zmiany kursu,
planowany kurs celu jest obliczany na podstawie informacji
dotyczących kursu nad dnem.
6
Mapy i widoki map 3D
Wyświetlanie statków AIS na mapie lub w widoku
mapy 3D
Aby rozpocząć korzystanie z systemu AIS, wymagane jest
podłączenie plotera nawigacyjnego do zewnętrznego
urządzenia AIS oraz odbiór sygnałów z innych statków.
Można określić, jak inne statki mają być wyświetlane na mapie
lub w widoku mapy 3D. Zasięg wyświetlania skonfigurowany dla
jednej mapy lub jednego widoku mapy 3D ma zastosowanie
wyłącznie do danej mapy lub danego widoku mapy 3D.
Szczegóły, planowany kierunek oraz ustawienia szlaków
wybrane dla jednej mapy lub jednego widoku mapy 3D mają
zastosowanie do wszystkich map i widoków mapy 3D.
1 Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz kolejno MENU >
Inne statki > Ust. wyświetlania AIS.
2 Wybierz opcję:
• Aby określić dystans od aktualnej pozycji, w której mają
być wykrywane statki AIS, wybierz Zasięg wyświetlania,
a następnie określ dystans.
• Aby wyświetlić szczegóły dotyczące statków z systemem
AIS, wybierz kolejno Szczegóły > Pokaż.
• Aby ustawić czas planowanego kierunku dla statków
z systemem AIS, wybierz Planow. kierun., a następnie
podaj czas.
• Aby wyświetlić ślady statków AIS, wybierz Szlaki,
a następnie wybierz długość śladu wyświetlanego
z użyciem szlaku.
Aktywacja celu dla statku AIS
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Aktywuj cel.
Wyświetlanie informacji o statku AIS ustawionym jako cel
Istnieje możliwość wyświetlenia stanu sygnału AIS, numeru
MMSI, prędkości GPS, kierunku GPS i innych zgłaszanych
informacji odnoszących się do statku ustawionego jako cel.
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz Statek AIS.
Dezaktywacja celu dla statku AIS
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Dezaktywuj cel.
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS
Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz kolejno MENU >
Inne statki > Lista AIS.
Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa
Zanim będzie możliwe ustawienie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa, konieczne jest podłączenie zgodnego plotera
nawigacyjnego do urządzenia AIS.
Alarm kolizyjny dla strefy bezpieczeństwa jest dostępny
wyłącznie w przypadku systemu AIS. Można dostosowywać
strefę bezpieczeństwa umożliwiającą uniknięcie kolizji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > AIS > Alarm AIS >
Włączony.
Gdy w strefie bezpieczeństwa wokół statku znajdzie się
statek z systemem AIS, wyświetlony zostanie baner
komunikatu. Obiekt również zostanie oznaczony na ekranie
jako niebezpieczny. Gdy alarm się wyłączy, baner
komunikatu zniknie, a alarm dźwiękowy zostanie wyłączony
— obiekt pozostanie jednak oznaczony na ekranie jako
niebezpieczny.
2 Wybierz Zasięg.
3 Określ promień dla strefy bezpieczeństwa wokół statku.
4 Wybierz Czas do.
Mapy i widoki map 3D
5 Określ czas, po którym zostanie włączony alarm w przypadku
stwierdzenia, że obiekt wpłynie do strefy bezpieczeństwa
statku.
Na przykład, aby otrzymać powiadomienie na 10 minut przed
zbliżającym się przecięciem linii strefy bezpieczeństwa,
wybierz dla opcji Czas do wartość 10. Spowoduje to również
włączenie się alarmu na 10 minut przed wpłynięciem statku
do strefy bezpieczeństwa.
Sygnały wzywania pomocy AIS
Wbudowane nadajniki sygnałów wzywania pomocy AIS to
wbudowane urządzenia, które po aktywacji przesyłają raporty
ratunkowe z informacją o pozycji. Ploter nawigacyjny może
odbierać sygnały z nadajników ratunkowych SART, radiopław
awaryjnych EPIRB i innych sygnałów „człowiek za burtą”.
Nadawane sygnały wzywania pomocy różnią się od
standardowych sygnałów przesyłanych przez system AIS,
w związku z czym są inaczej przedstawiane w ploterze
nawigacyjnym. Zamiast śledzenia sygnału wzywania pomocy
pozwalającego uniknąć kolizji ma miejsce śledzenie sygnału
wzywania pomocy w celu zlokalizowania statku lub osoby
i umożliwienia udzielenia pomocy.
Nawigacja do jednostki nadającej sygnał wzywania pomocy
Po odebraniu sygnału wzywania pomocy wyświetla się alarm
sygnału wzywania pomocy.
Wybierz kolejno Przejrzyj > Idź do, aby rozpocząć nawigację
do jednostki nadającej sygnał.
Symbole celów wykorzystywane w nadajniku sygnałów
wzywania pomocy AIS
Symbol Opis
Sygnał wzywania pomocy AIS nadawany przez statek.
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji na temat sygnału
i rozpocząć nawigację.
Utrata sygnału.
Test sygnału. Wyświetla się, gdy na statku zostanie
rozpoczęty test nadajnika sygnałów wzywania pomocy; nie
informuje o rzeczywistej sytuacji awaryjnej.
Utracono sygnał testowy.
Włączanie alertów testowych nadajnika AIS
Aby uniknąć dużej liczby symboli i alertów testowych
w zatłoczonych miejscach, takich jak przystanie, można wybrać
ustawienia pozwalające odbierać lub ignorować komunikaty
testowe AIS. Aby przetestować funkcję odbioru sygnałów
awaryjnych w urządzeniu AIS, należy włączyć ploter
nawigacyjny w celu umożliwienia odbioru alertów testowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > AIS.
2 Wybierz opcję:
• Aby odbierać lub ignorować sygnały testowe radiopławy
awaryjnej (EPRIB), wybierz Test AIS­EPIRB.
• Aby odbierać lub ignorować testowe sygnały „człowiek za
burtą” (MOB), wybierz Test AIS­MOB.
• Aby odbierać lub ignorować testowe sygnały ratunkowe
SART, wybierz Test AIS­SART.
Wyłączanie odbioru sygnału AIS
Odbiór sygnału AIS jest domyślnie wyłączony.
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki > AIS > Wył..
Wszystkie funkcje systemu AIS dla wszystkich map
i widoków mapy 3D są wyłączone. Dotyczy to również
ustawiania celów AIS i ich śledzenia, alarmów kolizyjnych,
które wynikają z ustawienia celów AIS i ich śledzenia, a także
wyświetlania informacji o statkach AIS.
7
Ustawienia mapy i widoku 3D mapy
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map i widoków 3D mapy. Niektóre opcje wymagają
wykupienia płatnych map lub podłączenia akcesoriów, np.
radaru.
Te ustawienia mają zastosowanie do map oraz widoków 3D
mapy; wyjątek stanowią opcje Nakładka radaru i Fish Eye 3D
(Ustawienia widoku Fish Eye 3D, strona 9).
Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz MENU.
Punkty i ślady: Patrz Ustawienia punktów i śladów na mapach
i w widokach mapy, strona 9.
Inne statki: Patrz Ustawienia innych statków na mapach
i widokach map, strona 9.
Quickdraw Contours: Umożliwia włączenie rysowania
konturów dna i tworzenie etykiet na mapach wędkarskich.
Radar powierz.: Wyświetlanie szczegółowych danych z radaru
powierzchniowego w widoku mapy Perspective 3D lub
Mariner's Eye 3D.
Radar pogod.: Wyświetlanie danych z radaru pogodowego
w widoku mapy Perspective 3D lub Mariner's Eye 3D.
Pomoce nawig.: Wyświetlanie pomocy nawigacyjnych na mapie
wędkarskiej.
Żegluga: W trybie żeglarstwa umożliwia dostosowanie funkcji
layline (Ustawienia layline, strona 9) i funkcji
naprowadzania na linię startu.
Ustawienia mapy: Patrz Ustawienia mapy nawigacyjnej
i wędkarskiej, strona 8.
Nakładki liczbowe: Patrz Ustawienia nakładek liczbowych,
strona 10. Pozycja może być dostępna w menu Ustawienia
mapy.
Wygląd mapy: Patrz Ustawienia wyglądu mapy, strona 8.
Pozycja może być dostępna w menu Ustawienia mapy.
Ustawienia mapy nawigacyjnej i wędkarskiej
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map i widoków 3D mapy. Niektóre ustawienia
wymagają użycia zewnętrznych akcesoriów lub odpowiednich
płatnych map.
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno MENU >
Ustawienia mapy.
Zdjęcia satelit.: Niektóre płatne mapy oferują zdjęcia satelitarne
o wysokiej rozdzielczości, które przedstawiają realistyczny
obraz lądu albo lądu i akwenu na mapie nawigacyjnej
( (Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej, strona 6)).
Nakładka wody: Pozwala na włączenie cieniowania
reliefowego, które umożliwia wyświetlanie gradientu dna
z cieniowaniem (obrazy sonarowe). Dzięki temu można
poznać gęstość dna. Ta funkcja jest dostępna tylko
w przypadku niektórych map płatnych.
Pływy i prądy: Pozwala na wyświetlanie wskaźników stacji
prognozy pływów na mapie ( (Wyświetlanie wskaźników
pływów i prądów, strona 5)), a także aktywuje suwak pływów
i prądów, który umożliwia określenie czasu zgłaszania
pływów i prądów na mapie.
Róże: Wyświetla różę kompasową wokół łodzi, wskazując
kierunek kompasu w odniesieniu do kierunku łodzi.
W przypadku podłączenia plotera nawigacyjnego do
zgodnego morskiego czujnika wiatru wyświetlany jest
kierunek wiatru rzeczywistego lub kierunek wiatru pozornego.
W trybie żeglarstwa wiatr rzeczywisty i pozorny są
wyświetlane na róży wiatrów.
Poziom jeziora: Umożliwia ustawienie bieżącego poziomu
wody w jeziorze. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
niektórych map płatnych.
8
Nakładki liczbowe: Patrz Ustawienia nakładek liczbowych,
strona 10.
Pogoda: W przypadku podłączenia plotera nawigacyjnego do
zgodnego odbiornika komunikatów pogodowych z aktywną
subskrypcją opcja pozwala określić, które spośród informacji
o pogodzie mają być wyświetlane na mapie. Wymagana jest
zgodna, podłączona antena oraz aktywna subskrypcja.
Wygląd mapy: Patrz Ustawienia wyglądu mapy, strona 8.
Ustawienia wyglądu mapy
Istnieje możliwość dostosowania wyglądu różnych map oraz
widoków 3D mapy. Każde ustawienie odnosi się do używanej
mapy lub widoku mapy.
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map i widoków 3D mapy oraz do wszystkich modeli
ploterów nawigacyjnych. Niektóre opcje wymagają wykupienia
płatnych map lub podłączenia akcesoriów.
Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz kolejno MENU >
Ustawienia mapy > Wygląd mapy.
Orientacja: Ustawianie perspektywy na mapie.
Szczegół: Dostosowanie stopnia szczegółowości mapy dla
różnych stopni powiększenia.
Linia kierunku: Wyświetlanie i dostosowywanie linii kierunku,
czyli linii na mapie prowadzącej od dziobu łodzi w kierunku
podróży, jak również źródła danych dla linii kierunku.
Obsz. Panoptix: Wyświetlanie i ukrywanie obszaru
skanowanego przez przetwornik Panoptix™. Aby móc
korzystać z tej funkcji, układ odniesienia i kursu (AHRS) musi
być skalibrowany (Kalibracja kompasu, strona 22).
Mapa świata: Można użyć podstawowej mapy świata lub mapy
z cieniowanym reliefem. Różnice są widoczne tylko
w przypadku pomniejszenia w zbyt dużym stopniu, aby było
możliwe wyświetlenie szczegółowej mapy.
Punkty głęb.: Włączenie sondowania punktowego oraz
ustawienie niebezpiecznej głębokości. Punkty głębokości,
które odpowiadają niebezpiecznym głębokościom lub są
położone na mniejszej głębokości od nich zostaną
oznaczone czerwonym tekstem.
Cieniowanie płycizny: Zmiana cieniowania z linii brzegowej na
określoną głębokość.
Cieniowanie zakresu głębokości: Określenie zakresu
wysokości, dla których ma zostać wyświetlone cieniowanie.
Symbole: Wyświetlanie i skonfigurowanie wyglądu różnych
symboli na mapie, takich jak ikona statku, symbole pomocy
nawigacyjnej, punkty POI na lądzie i sektory światła.
Styl: Ustawianie wyglądu mapy po nałożeniu na teren 3D.
Kolory zagroż.: Wyświetlanie wody płytkiej i lądu z użyciem
skali kolorów. Niebieski kolor oznacza wodę głęboką, żółty —
płytką, a czerwony — bardzo płytką.
Bezpieczna głębokość: Ustawianie wyglądu bezpiecznej
głębokości dla widoku mapy Mariner's Eye 3D.
UWAGA: To ustawienie ma zastosowanie wyłącznie do
wyglądu kolorów zagrożenia w widoku mapy Mariner's Eye
3D. Nie ma ono zastosowania do ustawienia bezpiecznej
głębokości funkcji Auto Guidance ani ustawienia alarmu
wody płytkiej sonaru.
Kręgi zasięgu: Wyświetlanie i konfigurowanie wyglądu kręgów
zasięgu, które pozwalają zwizualizować odległości
w niektórych widokach mapy.
Szerok. toru: Określanie szerokości toru nawigacji, który
w niektórych widokach mapy ma postać karmazynowej linii.
Tor wskazuje kurs do celu.
Ustawianie linii kierunku i kursu nad dnem
Na mapie można wyświetlać linie kierunku i kursu nad dnem
(KDd).
Mapy i widoki map 3D
KDd oznacza kierunek poruszania się. Kierunek to strona,
w którą zwrócony jest dziób łodzi, gdy podłączony jest czujnik
kierunku.
1 W widoku mapy wybierz kolejno MENU > Ustawienia mapy
> Wygląd mapy > Linia kierunku.
2 W razie potrzeby wybierz Źródło i wybierz opcję:
• Aby automatycznie korzystać z dostępnego źródła,
wybierz opcję Auto.
• Aby dla KDd użyć wskazania kierunku z anteny GPS,
wybierz Kierunek GPS (COG).
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku,
wybierz opcję Kurs kompasowy.
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku,
wybierz opcję KDd i kierunek.
Spowoduje to wyświetlenie na mapie linii kierunku oraz
linii KDd.
3 Wybierz Wyświetlanie, a następnie jedną z opcji:
• Wybierz Dystans > Dystans i podaj długość linii
wyświetlanej na mapie.
• Wybierz Czas > Czas i podaj czas potrzebny do
obliczenia dystansu, jaki łódź pokona w określonym
czasie, zachowując aktualną prędkość.
Ustawienia punktów i śladów na mapach i w
widokach mapy
Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz kolejno MENU >
Punkty i ślady.
Ślady: Wyświetlanie śladów na mapie lub w widoku 3D mapy.
Punkty: Wyświetla listę punktów (Wyświetlanie listy punktów,
strona 12).
Nowy punkt: Utworzenie nowego punktu.
Wyświetlanie punktów: Określenie, w jaki sposób punkty mają
być wyświetlane na mapie.
Aktywne ślady: Wyświetlanie menu opcji aktywnego śladu.
Zapisane ślady: Wyświetlanie listy zapisanych śladów
(Wyświetlenie listy zapisanych śladów, strona 16).
Wyświetlanie śladów: Określenie, które ślady mają być
wyświetlane na mapie, na podstawie koloru śladu.
Ustawienia layline
Aby móc korzystać z funkcji layline, trzeba podłączyć czujnik
wiatru do plotera nawigacyjnego.
W trybie żeglarstwa (Ustawianie typu jednostki, strona 2) na
mapie nawigacyjnej można wyświetlać layline. Linie layline
mogą być szczególnie przydatne podczas wyścigów.
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Żegluga >
Layline.
Wyświetlanie: Ustawianie sposobu wyświetlania layline
i jednostki na mapie oraz regulacja długości layline.
Kąt żeglow.: Pozwala określić, w jaki sposób urządzenie
oblicza layline. Opcja Bieżąc. pozwala obliczać layline na
podstawie kąta wiatru mierzonego przez czujnik wiatru.
Opcja Ręcznie pozwala obliczać layline na podstawie ręcznie
wprowadzonego kąta nawietrznej i zawietrznej.
Kąt natarcia: Umożliwia ustawienie layline na podstawie kąta
natarcia.
Zawietrz­ ­ kąt: Umożliwia ustawienie layline na podstawie kąta
zawietrznej.
Korekta pływów: Pozwala korygować layline na podstawie
pływów.
Filtr layline: Filtruje dane layline na podstawie podanego czasu
i interwału. Aby otrzymać płynniejszą layline poprzez
odfiltrowanie drobnych zmian kursu kompasowego lub kąta
wiatru rzeczywistego, wybierz wyższą wartość. Aby otrzymać
Mapy i widoki map 3D
layline o większej czułości na zmiany kursu kompasowego
lub kąta wiatru rzeczywistego, wybierz niższą wartość.
Wyświetlanie ramki nawigacji
W przypadku niektórych widoków mapy można określić, czy ma
być wyświetlana ramka nawigacji. Ramka nawigacji jest
wyświetlana tylko podczas nawigacji łodzią do celu.
1 Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz MENU.
2 W razie potrzeby wybierz Ustawienia mapy.
3 Wybierz kolejno Nakładki liczbowe > Ramka nawig. >
Auto.
4 Wybierz Ustaw. ramki nawigacji.
5 Wykonaj poniższe czynności:
• Aby wyświetlić prędkość wypadkową punktu (VMG)
podczas podróży trasą z więcej niż jednym etapem,
wybierz kolejno Szcz. etap.trasy > Włączony.
• Aby wyświetlić dane dotyczące następnego zwrotu oparte
na odległości, wybierz kolejno Następny zwrot >
Dystans.
• Aby wyświetlić dane dotyczące następnego zwrotu oparte
na czasie, wybierz kolejno Następny zwrot > Czas.
• Aby określić, jak mają być wyświetlane dane dotyczące
celu podróży, wybierz Cel, a następnie wybierz
odpowiednią opcję.
Ustawienia innych statków na mapach i widokach
map
UWAGA: Opcje te wymagają podłączenia akcesoriów, takich jak
odbiornik AIS oraz radio VHF.
W widoku mapy lub mapy 3D wybierz kolejno MENU > Inne
statki.
Lista AIS: Wyświetlanie listy AIS (Wyświetlanie listy zagrożeń
AIS, strona 7).
Lista DSC: Wyświetlanie listy DSC (Lista DSC, strona 33).
Ust. wyświetlania AIS: Patrz Ustawienia wyświetlania AIS,
strona 9.
Szlaki DSC: Wyświetlanie śladów statków DSC i wybór długości
śladu, który jest pokazywany przy wykorzystaniu szlaku.
Alarm AIS: Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa (Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa, strona 7).
Ustawienia wyświetlania AIS
UWAGA: System AIS wymaga użycia zewnętrznego urządzenia
AIS oraz dostępności sygnału transpondera z innych statków.
Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz kolejno MENU > Inne
statki > Ust. wyświetlania AIS.
Zas. wyś. AIS: Wskazuje dystans od aktualnej pozycji, w jakiej
mogą znajdować się wyświetlane statki AIS.
Szczegóły: Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji
dotyczących statków z systemem AIS.
Planow. kierun.: Umożliwia określenie czasu planowanego
kierunku dla statków z systemem AIS.
Szlaki: Wyświetla ślady statków AIS i umożliwia wybór długości
śladu wyświetlanego z użyciem szlaku.
Ustawienia widoku Fish Eye 3D
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
W widoku Fish Eye 3D mapy wybierz MENU.
Pokaż: Ustawianie perspektywy w widoku 3D mapy.
Ślady: Wyświetlanie śladów.
Stożek sonaru: Wyświetlanie stożka wskazującego obszar
działania przetwornika.
Symbole ryb: Wyświetlanie obiektów znajdujących się w toni.
9
Ustawienia nakładek liczbowych
Na mapie, w widoku mapy 3D lub na ekranie Radar albo
Kombinacje wybierz kolejno MENU > Nakładki liczbowe.
Edytuj schemat: Ustawianie układu nakładki danych lub pól
danych. Można wybrać dane, które mają być wyświetlane
w każdym z pól danych.
Ramka nawig.: Podczas podróży statkiem do miejsca
docelowego wyświetla ramkę nawigacji.
Ustaw. ramki nawigacji: Umożliwia ustawienie ramki nawigacji
w taki sposób, aby wyświetlane były Szcz. etap.trasy, a także
określenie, ile czasu przed zwrotem lub celem ma zostać
wyświetlona ramka nawigacji.
Taśm.kompasu: Wyświetlanie paska danych dotyczących typu
kompasu podczas podróży statkiem do celu.
Edytowanie pól danych
Można zmienić dane dostępne w ramach nakładek liczbowych
wyświetlanych na mapach i na innych ekranach.
1 Na ekranie, na którym obsługiwane są nakładki liczbowe,
wybierz MENU.
2 W razie potrzeby wybierz Ustawienia mapy.
3 Wybierz kolejno Nakładki liczbowe > Edytuj schemat.
4 Wybierz układ.
5 Wybierz pole danych.
6 Wybierz rodzaj danych wyświetlanych w polu.
Dostępne dane różnią się w zależności od konfiguracji sieci
i plotera nawigacyjnego.
rejestrowania. Szacunkowo na karcie pamięci o pojemności
2 GB można zarejestrować około 1500 godzin danych.
Podczas rejestrowania danych na karcie pamięci w ploterze
nawigacyjnym, nowe dane są dodawane do istniejącej mapy
Garmin Quickdraw Contours i zapisywane na karcie pamięci. Po
włożeniu nowej karty pamięci, istniejące dane nie są na nią
przesyłane.
Tworzenie mapy zbiornika wodnego za
pomocą funkcji Garmin Quickdraw Contours
Aby korzystać z funkcji Garmin Quickdraw Contours, trzeba
posiadać zgodny ploter nawigacyjny ze zaktualizowanym
oprogramowaniem, wolne miejsce na karcie pamięci oraz
informacje na temat głębokości z sonaru i pozycję GPS.
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich modelach.
1 W widoku mapy wybierz kolejno MENU > Quickdraw
Contours > Uruchom zapis.
2 Po zakończeniu zapisu wybierz Przerwij zapis.
3 Wybierz Zarządzaj > Nazwa i wprowadź nazwę mapy.
Dodawanie etykiet do mapy Garmin
Quickdraw Contours
Do mapy Garmin Quickdraw Contours można dodawać etykiety,
aby oznaczać niebezpieczne obszary lub punkty szczególne.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz miejsce.
2 Wybierz Dodaj etykietę Quickdraw.
3 Wpisz tekst na etykiecie i wybierz Gotowe.
Garmin Quickdraw™ Contours — mapy Społeczność Garmin Quickdraw
OSTRZEŻENIE
Funkcja Garmin Quickdraw Contours umożliwia użytkownikom
tworzenie map.Firma Garmin nie gwarantuje dokładności,
niezawodności, kompletności ani aktualności map tworzonych
przez strony trzecie. Użytkownik używa i polega na mapach
stron trzecich na własną odpowiedzialność.
Funkcja Garmin Quickdraw Contours pozwala na tworzenie map
z wykorzystaniem izobat i etykiet głębokości dla niemal każdego
akwenu.
Gdy funkcja Garmin Quickdraw Contours rejestruje dane, wokół
jednostki wyświetla się kolorowy okrąg. Przedstawia on obszar
mapy, który jest skanowany za każdym przejściem.
Zielony okrąg wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest mniejsza niż 16 km/h (10 mil/h).
Żółty okrąg wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest w zakresie od 16 do 32 km/h (od
10 do 20 mil/h). Czerwony okrąg wskazuje, że głębokość lub
pozycja GPS są nieodpowiednie, a prędkość przekracza
32 km/h (20 mil/h).
Dane Garmin Quickdraw Contours można przeglądać na
ekranie kombinacji widoków lub w pojedynczym widoku na
mapie.
Ilość zapisanych danych zależy od pojemności karty pamięci,
źródła sonaru i prędkości łodzi podczas rejestrowania danych.
Korzystanie z sonaru jednowiązkowego zapewnia dłuższy czas
10
Garmin Quickdraw to bezpłatna, publiczna, społeczność
internetowa umożliwiająca udostępnianie map Garmin
Quickdraw Contours innym użytkownikom. Możesz także
pobierać mapy utworzone przez innych użytkowników.
Aby uzyskać dostęp do społeczności Garmin Quickdraw, zaloguj
się do posiadanego konta Garmin Connect™. Następnie możesz
przesłać i pobrać mapy za pomocą karty pamięci.
Uzyskiwanie dostępu do społeczności Garmin
Quickdraw
Możesz uzyskać dostęp do społeczności Garmin Quickdraw
poprzez stronę Garmin Connect.
1 Otwórz stronę connect.garmin.com.
2 Wybierz kolejno Rozpocznij > Quickdraw Community >
Rozpocznij.
3 Utwórz konto Garmin Connect, jeśli jeszcze go nie masz.
4 Zaloguj się do konta Garmin Connect.
5 W prawym górnym rogu wybierz Morski, aby otworzyć widżet
Garmin Quickdraw.
PORADA: Aby móc udostępniać mapy Garmin Quickdraw
Contours, w czytniku kart komputera musi się znajdować karta
pamięci.
Udostępnianie map Garmin Quickdraw Contours
społeczności Garmin Quickdraw
Możesz udostępniać utworzone przez siebie mapy Garmin
Quickdraw Contours innym użytkownikom należącym do
społeczności Garmin Quickdraw.
Po udostępnieniu mapy izobat udostępniona zostaje wyłącznie
mapa izobat. Twoje punkty nie są udostępniane.
1 Wyjmij kartę pamięci z plotera nawigacyjnego.
2 Włóż kartę pamięci do komputera.
3 Uzyskaj dostęp do społeczności Garmin Quickdraw
(Uzyskiwanie dostępu do społeczności Garmin Quickdraw,
strona 10).
Garmin Quickdraw™ Contours — mapy
4 Wybierz Udostępnij swoje izobaty.
5 Przejdź do karty pamięci i wybierz folder /Garmin.
6 Otwórz folder Quickdraw i wybierz plik o nazwie
ContoursLog.svy.
Po przesłaniu pliku ContoursLog.svy usuń go z karty pamięci,
aby uniknąć problemów podczas kolejnego przesyłania. Twoje
dane nie zostaną utracone.
Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw
Możesz pobierać mapy Garmin Quickdraw Contours utworzone
przez innych użytkowników i udostępnione społeczności Garmin
Quickdraw.
1 Włóż kartę pamięci do komputera.
2 Uzyskaj dostęp do społeczności Garmin Quickdraw
(Uzyskiwanie dostępu do społeczności Garmin Quickdraw,
strona 10).
3 Wybierz Wyszukaj izobaty.
4 Użyj mapy i funkcji wyszukiwania, aby zlokalizować obszar
do pobrania.
Czerwone kropki przedstawiają mapy Garmin Quickdraw
Contours, które zostały udostępnione dla tego regionu.
5 Wybierz Wybierz obszar do pobrania.
6 Przeciągnij krawędzie zaznaczenia, aby wybrać obszar do
pobrania.
7 Wybierz Rozpocznij pobieranie.
8 Zapisz plik na karcie pamięci.
PORADA: Jeśli nie możesz znaleźć pliku, sprawdź folder
pobierania. Wyszukiwarka mogła zapisać plik właśnie tam.
9 Wyjmij kartę pamięci z komputera.
10 Włóż kartę pamięci do plotera nawigacyjnego.
Ploter nawigacyjny automatycznie rozpoznaje mapy izobat.
Ploter nawigacyjny może potrzebować kilku minut na
załadowanie map.
Garmin Quickdraw Contours — ustawienia
Na mapie wybierz kolejno MENU > Quickdraw Contours >
Ustawienia.
Wyświetlacz: Wyświetla funkcję Garmin Quickdraw Contours.
Opcja Obrysy użytkownika wyświetla Twoje mapy Garmin
Quickdraw Contours. Opcja Community Contours wyświetla
mapy pobrane z portalu społeczności Garmin Quickdraw.
Przesunięcie zapisu: Ustala dystans między głębokością
sonaru a głębokością zapisu izobat. Jeśli poziom wody się
zmienił od czasu ostatniego zapisu, dostosuj to ustawienie,
aby głębokość zapisu była taka sama dla obu zapisów.
Jeśli na przykład podczas ostatniego zapisu głębokość
sonaru wynosiła 3,1 m (10,5 stopy), a dzisiejsza głębokość
sonaru to 3,6 m (12 stóp), wpisz -0,5 m (-1,5 stopy) jako
wartość Przesunięcie zapisu.
Przesunięcie wyświetlania danych użytkownika: Ustala
różnice między głębokościami izobat a etykietami głębokości
na Twoich mapach izobat w celu wyrównania zmian
w poziomie wody lub błędów w zapisanych mapach.
Przesunięcie dla map społecznościowych: Ustala różnice
między głębokościami izobat a etykietami głębokości na
mapach izobat społeczności w celu wyrównania zmian
w poziomie wody lub błędów w zapisanych mapach.
Kolory pomiarów: Pozwala określić kolor wyświetlania danych
Garmin Quickdraw Contours. Jeśli to ustawienie jest
włączone, kolory wskazują jakość zapisu. Gdy ustawienie
jest wyłączone, izobaty są wyświetlane w standardowych
kolorach mapy.
Zielony kolor wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest mniejsza niż 16 km/h (10 mil/h).
Żółty kolor wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
odpowiednie, a prędkość jest w zakresie od 16 do 32 km/h
(od 10 do 20 mil/h). Kolor czerwony okrąg wskazuje, że
głębokość lub pozycja GPS są nieodpowiednie, a prędkość
przekracza 32 km/h (20 mil/h).
Cieniowanie zakresu głębokości: Pozwala określić górny
i dolny zakres głębokości oraz ich kolory.
Nawigacja z użyciem plotera
nawigacyjnego
PRZESTROGA
Jeśli jednostka jest wyposażona w system autopilota,
dedykowany wyświetlacz kontroli autopilota musi być
zainstalowany przy każdym sterze, aby możliwe było wyłączenie
systemu autopilota.
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
UWAGA: Niektóre widoki mapy są dostępne w przypadku
korzystania z płatnych map oraz na określonych obszarach.
Aby rozpocząć nawigację, należy wybrać cel podróży, ustawić
kurs lub utworzyć trasę, a następnie rozpocząć podróż kursem
lub trasą. Można rozpocząć podróż kursem lub trasą z poziomu
mapy nawigacyjnej, mapy wędkarskiej lub widoku Perspective
3D lub Mariner’s Eye 3D mapy.
Można ustawić kurs i podróżować nim do celu, korzystając
z jednej z trzech funkcji: Idź do, Trasa do lub Nawigacja
automatyczna.
Idź do: Nawigacja bezpośrednio do celu. To standardowa opcja,
aby nawigować do celu podróży. Ploter nawigacyjny
wyznacza prostą linię kursu lub linię nawigacyjną do celu.
Droga może prowadzić przez ląd i inne przeszkody.
Trasa do: Tworzenie trasy z bieżącej pozycji do celu
umożliwiającej dodawanie zwrotów wzdłuż trasy. Ta opcja
zapewnia prostą linię kursu do celu podróży, jednak
umożliwia dodawanie do trasy zwrotów, aby omijać ląd i inne
przeszkody.
Nawigacja automatyczna: Wykorzystuje konkretne informacje
o jednostce pływającej i dane mapy do określenia najlepszej
ścieżki do celu. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie
w przypadku korzystania ze zgodnej płatnej mapy
w zgodnym ploterze nawigacyjnym. Zapewnia szczegółową
ścieżkę do celu, unikając lądu oraz innych przeszkód
(Nawigacja automatyczna, strona 14).
W przypadku korzystania ze zgodnego autopilota Garmin
podłączonego do plotera nawigacyjnego za pomocą
magistrali NMEA 2000 , autopilot będzie podążał trasą
wyznaczoną przez funkcję nawigacji automatycznej.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna
wraz z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
®
11
Pytania dotyczące podstawowej nawigacji
Punkty
Pytanie
Odpowiedź
W jaki sposób ustawić ploter
nawigacyjny tak, aby
wskazywał kierunek,
w którym chcę nawigować
(namiar)?
Nawiguj, korzystając z opcji Idź do.
Patrz Ustawianie bezpośredniego kursu
i podróż nim przy użyciu funkcji Idź do,
strona 13.
Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika
w urządzeniu.
W jaki sposób ustawić
urządzenie tak, aby
prowadziło mnie wzdłuż linii
prostej (w celu zmniejszenia
ryzyka zejścia z trasy) do
pozycji najkrótszą trasą
z bieżącej pozycji?
Utwórz jednoetapową trasę i rozpocznij
podróż nią z użyciem funkcji Trasa do.
Patrz Tworzenie trasy rozpoczynającej
się w bieżącej pozycji oraz nawigacja
nią, strona 13.
Jak ustawić urządzenie w taki
sposób, aby poprowadziło
mnie do pozycji, unikając
przeszkód widocznych na
mapie?
Utwórz wieloetapową trasę i rozpocznij
podróż nią z użyciem funkcji Trasa do.
Patrz Tworzenie trasy rozpoczynającej
się w bieżącej pozycji oraz nawigacja
nią, strona 13.
Co zrobić, aby urządzenie
sterowało moim automatycznymi pilotem?
Nawiguj, korzystając z funkcji Trasa do.
Patrz Tworzenie trasy rozpoczynającej
się w bieżącej pozycji oraz nawigacja
nią, strona 13.
Czy urządzenie może
utworzyć dla mnie ścieżkę?
Jeśli posiadasz płatne mapy z obsługą
funkcji Auto Guidance oraz znajdujesz
się na obszarze objętym działaniem tej
funkcji, rozpocznij podróż z jej użyciem.
Patrz Ustawianie ścieżki funkcji
Nawigacja automatyczna i podążanie
nią, strona 14.
Jak zmienić ustawienia
funkcji Auto Guidance dla
łodzi?
Patrz Konfiguracje tras nawigacji auto­
matycznej, strona 15.
Oznaczanie bieżącej pozycji jako punktu
Na dowolnym ekranie wybierz opcję MARK.
Tworzenie punktu w innej pozycji
1 Wybierz kolejno opcje Informacje nawigacyjne > Punkty >
Nowy punkt.
2 Wybierz opcję:
• Aby utworzyć punkt, wprowadzając współrzędne
geograficzne, wybierz Podaj współrzędne i wprowadź
współrzędne.
• Aby utworzyć punkt korzystając z mapy, wybierz Użyj
mapy, wybierz pozycję, a następnie wybierz Wybierz.
Oznaczanie pozycji MOB i rozpoczynanie
nawigowania do niej
Po zaznaczeniu punktu można oznaczyć go jako pozycję MOB
(„Człowiek za burtą”).
Wybierz opcję:
• Na dowolnym ekranie wybierz kolejno MARK > Człowiek
za burtą.
• Na ekranie głównym wybierz kolejno Człowiek za burtą >
Tak.
Międzynarodowy symbol MOB oznacza aktywny punkt MOB;
ploter nawigacyjny wyznacza bezpośredni kurs do oznaczonej
pozycji.
Wyświetlanie listy punktów
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Punkty.
Cele
Można wybierać cele, korzystając z różnych map, widoków
mapy 3D oraz list.
Wyszukiwanie celu według nazwy
Można wyszukiwać według nazwy zapisane punkty, trasy i ślady
oraz miejsca z usługami morskimi.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Szukaj wg
nazwy.
2 Wpisz przynajmniej część nazwy celu podróży.
3 W razie potrzeby wybierz Gotowe.
Zostanie wyświetlonych 50 najbliższych celów, których
nazwa spełnia kryteria wyszukiwania.
4 Wybierz cel podróży.
Wybieranie celu z użyciem mapy nawigacyjnej
Na mapie nawigacyjnej wybierz cel.
Wyszukiwanie celu z usługami morskimi
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Ploter nawigacyjny zawiera informacje o tysiącach celów,
w których oferowane są usługi morskie.
1 Wybierz Informacje nawigacyjne.
2 Wybierz Usługi przybrzeżne lub Usługi śródlądowe.
3 W razie potrzeby wybierz kategorię usług morskich.
Ploter nawigacyjny wyświetli listę najbliższych pozycji wraz
z odległościami i namiarami.
4 Wybierz cel podróży.
Można wybrać lub , aby wyświetlić dodatkowe informacje
lub aby wyświetlić pozycję na mapie.
12
Edytowanie zapisanego punktu
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Punkty.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz Edytuj punkt.
4 Wybierz opcję:
• Aby dodać nazwę, wybierz Nazwa, a następnie wpisz
nazwę.
• Aby zmienić symbol, wybierz Symbol.
• Aby zmienić głębokość, wybierz Głębok..
• Aby zmienić temperaturę wody, wybierz Temperatura
wody.
• Aby zmienić komentarz, wybierz Komentarz.
• Aby przesunąć pozycję punktu, wybierz Przesuń.
Przenoszenie zapisanego punktu
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Punkty.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno Edytuj punkt > Przesuń.
4 Wskaż nową pozycję dla punktu:
• Aby przesunąć punkt podczas korzystania z mapy,
wybierz Użyj mapy, wybierz nową pozycję na mapie,
a następnie wybierz Przenieś punkt.
• Aby przenieść punkt, korzystając ze współrzędnych,
wybierz Podaj współrzędne, a następnie podaj nowe
współrzędne.
Przeglądanie zapisanego punktu i podróż do niego
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Aby móc nawigować do punktu, należy go najpierw utworzyć.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Punkty.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż bezpośrednio do pozycji, wybierz
Idź do.
• Aby utworzyć do pozycji trasę uwzględniającą zwroty,
wybierz Trasa do.
• Aby skorzystać z funkcji Auto Guidance, wybierz
Nawigacja automatyczna.
5 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
6 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
Usuwanie punktu lub pozycji MOB
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Punkty.
2 Wybierz punkt lub pozycję MOB.
3 Wybierz Usuń.
Usuwanie wszystkich punktów
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Usuń dane użytkownika > Punkty > Wszystko.
Ustawianie bezpośredniego kursu i podróż nim przy
użyciu funkcji Idź do
PRZESTROGA
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
Można ustawić bezpośredni kurs z aktualnej pozycji do
wybranego celu.
1 Wybierz cel podróży (Cele, strona 12).
2 Wybierz kolejno Nawiguj do > Idź do.
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu podróży. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny
i przesuwa się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
3 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
W
przypadku zejścia z kursu kieruj się fioletową linią
4
(skorygowany kurs), aby nawigować do celu podróży, lub
obierz kurs oznaczony przez karmazynową linię (bezpośredni
kurs).
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Trasy
Tworzenie trasy rozpoczynającej się w bieżącej
pozycji oraz nawigacja nią
Można utworzyć trasę na mapie nawigacyjnej lub mapie
wędkarskiej i natychmiast rozpocząć podróż nią. Taka
procedura nie powoduje zapisu danych dotyczących trasy ani
punktu.
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
1 Wybierz miejsce docelowe na mapie nawigacyjnej lub
wędkarskiej.
2 Wybierz kolejno opcje Nawiguj do > Trasa do.
3 Wybierz pozycję ostatniego zwrotu przed miejscem
docelowym.
4 Wybierz opcję Dodaj zwrot.
5 W razie potrzeby powtórz kroki 3 i 4, aby dodać dodatkowe
zwroty, rozpoczynając od miejsca docelowego, a kończąc na
bieżącej pozycji łodzi.
Ostatni dodany zwrot powinien być tym, który zostanie
wykonany jako pierwszy, zaczynając od bieżącej pozycji.
Zwrot powinien znajdować się najbliżej łodzi.
6 W razie potrzeby wybierz opcję MENU.
7 Wybierz opcję Podróżuj trasą.
8 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
9 Nawiguj, kierując się karmazynową linią, aby uniknąć lądu,
wody płytkiej i innych przeszkód.
Tworzenie i zapisywanie trasy
Ta procedura umożliwia zapisanie trasy oraz wszystkich
należących do niej punktów. Punktem startowym może być
aktualna lub inna pozycja.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy i ścieżki
nawig. autom. > Nowa trasa > Trasa na podstawie mapy.
Wybierz
pozycję startową.
2
3 Wybierz Dodaj zwrot.
4 Wybierz na mapie pozycję następnego zwrotu.
5 Wybierz Dodaj zwrot.
Ploter nawigacyjny oznaczy pozycję zwrotu jako punkt.
6 W razie potrzeby powtórz kroki 4 i 5, aby dodać więcej
zwrotów.
7 Wybierz cel podróży.
Wyświetlanie listy tras i ścieżek funkcji nawigacji
automatycznej
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy i ścieżki
nawig. autom..
2 W razie potrzeby wybierz Filtruj, aby wyświetlić tylko trasy
lub ścieżki nawigacji automatycznej.
Edytowanie zapisanej trasy
Istnieje możliwość zmiany nazwy trasy oraz zmiany zwrotów
należących do trasy.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy i ścieżki
nawig. autom..
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Edytuj trasę.
4 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę, wybierz Nazwa, a następnie wpisz
nazwę.
• Aby wybrać punkt z listy zwrotów, wybierz kolejno Edytuj
zwroty > Użyj listy zwrotów, a następnie wybierz punkt
z listy.
13
• Aby wybrać zwrot przy użyciu mapy, wybierz kolejno
Edytuj zwroty > Użyj mapy, a następnie wybierz pozycję
na mapie.
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż zapisaną trasą
Aby móc przeglądać listę tras oraz rozpocząć podróż jedną
z nich, należy utworzyć i zapisać co najmniej jedną trasę.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy i ścieżki
nawig. autom..
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz opcję:
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, wybierz Do przodu.
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, wybierz Wstecz.
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny i przesuwa
się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
5 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
6 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż karmazynowej
linii, unikając lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
7 W przypadku zejścia z kursu należy kierować się fioletową
linią (skorygowany kurs), aby nawigować do celu, lub obrać
kurs oznaczony karmazynową linią (bezpośredni kurs).
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż równolegle do
niej
Aby móc przeglądać listę tras oraz rozpocząć podróż jedną
z nich, należy utworzyć i zapisać co najmniej jedną trasę.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy i ścieżki
nawig. autom..
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz Przesunięcie, aby nawigować równolegle do trasy,
w określonej odległości od niej.
5 Określ, w jaki sposób ma przebiegać nawigacja trasą:
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, na lewo od oryginalnej trasy,
wybierz Do przodu — lewa burta.
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, na prawo od oryginalnej trasy,
wybierz Do przodu — prawa burta.
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, na lewo od oryginalnej trasy,
wybierz Wstecz ­ lewa burta.
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, na prawo od oryginalnej trasy,
wybierz Wstecz ­ prawa burta.
6 W razie potrzeby wybierz Gotowe.
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny i przesuwa
się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
Przejrzyj
kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
7
8 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż karmazynowej
linii, unikając lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
9 W przypadku zejścia z kursu należy kierować się fioletową
linią (skorygowany kurs), aby nawigować do celu, lub obrać
kurs oznaczony karmazynową linią (bezpośredni kurs).
14
Usuwanie zapisanej trasy
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy i ścieżki
nawig. autom..
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Usuń.
Usuwanie wszystkich zapisanych tras
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Usuń dane użytkownika > Trasy i ścieżki nawig.
autom..
Nawigacja automatyczna
PRZESTROGA
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Skorzystaj z funkcji nawigacji automatycznej, aby wyznaczyć
najlepszą trasę do celu podróży. Funkcja nawigacji
automatycznej wylicza proponowaną trasę, wykorzystując ploter
nawigacyjny do wyszukiwania danych mapy, takich jak
głębokość wody czy znane przeszkody. Trasę można
dostosować w trakcie żeglugi.
Ustawianie ścieżki funkcji Nawigacja automatyczna
i podążanie nią
1 Wybierz cel podróży (Cele, strona 12).
2 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawigacja automatyczna.
3 Przejrzyj ścieżkę wyznaczoną przez karmazynową linię.
4 Wybierz Rozpocznij nawigację.
5 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
Tworzenie i zapisywanie ścieżki funkcji Nawigacja
automatyczna
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Trasy i ścieżki
nawig. autom. > Nowa trasa > Nawigacja automatyczna.
2 Wybierz punkt startowy, a następnie wybierz Dalej.
3 Wybierz cel, a następnie wybierz Dalej.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić przeszkodę i dostosować ścieżkę w jej
pobliżu, wybierz Przegląd przeszkód.
• Aby dostosować ścieżkę, wybierz Dostosuj ścieżkę,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Aby usunąć ścieżkę, wybierz kolejno Anuluj funkcję
nawigacji automatycznej.
• Aby zapisać ścieżkę, wybierz Gotowe.
Dostosowywanie ścieżki funkcji nawigacji
automatycznej
1 Na mapie nawigacyjnej postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie lub przesuń punkt końcowy
w nowe miejsce, korzystając z przycisków strzałek.
2 Wybierz kolejno Wybierz > Przesuń punkt.
3 Wybierz BACK, aby wrócić do ekranu nawigacji.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Anulowanie trwającego obliczania Nawigacja
automatyczna
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Anuluj.
PORADA: Możesz też szybko anulować obliczanie,
wybierając BACK.
Ustawianie zaplanowanego przybycia
Funkcję tę można wykorzystać na trasie lub na ścieżce
wyznaczonej przez funkcję Nawigacja automatyczna, aby
uzyskać informacje na temat spodziewanego czasu przybycia
do wybranego miejsca. Umożliwia to zaplanowanie przybycia
w określone miejsce, np. na otwarcie mostu lub linię startu
regat.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz MENU.
2 W razie potrzeby wybierz Opcje nawigacji.
3 Wybierz Zaplanowane przybycie.
PORADA: Można szybko otworzyć menu funkcji
Zaplanowane przybycie, wybierając punkt na ścieżce lub
trasie.
Konfiguracje tras nawigacji automatycznej
PRZESTROGA
Ustawienia Bezpieczna głębokość i Prześwit pionowy mają
wpływ na to, jak ploter oblicza ścieżkę Nawigacja automatyczna.
Jeśli na danym obszarze głębokość wody lub wysokość
przeszkód jest nieznana, ścieżka Nawigacja automatyczna nie
jest tam obliczana. Jeśli w obszarze na początku bądź na końcu
ścieżki Nawigacja automatyczna głębokość wody jest mniejsza
niż Bezpieczna głębokość lub wysokość przeszkody jest
mniejsza niż ustawiony Prześwit pionowy, wtedy na tym
obszarze trasa Nawigacja automatyczna może nie być
obliczana (w zależności od mapy). Na mapie kurs przez takie
obszary wyświetlany jest jako szara linia lub purpurowo-szara
linia w paski. W przypadku gdy łódź wpłynie na taki obszar,
zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map.
Można skonfigurować parametry, z których korzysta ploter
nawigacyjny do obliczania ścieżki Nawigacja automatyczna.
Bezpieczna głębokość: W oparciu o dane głębokości
wskazane na mapie ustawia minimalną głębokość wody, po
której łódź może bezpiecznie przepłynąć.
UWAGA: Minimalna głębokość w przypadku płatnych map
(wykonanych przed 2016 r.) wynosi 0,9 m (3 stopy).
W przypadku wprowadzenia bezpiecznej głębokości
wynoszącej mniej niż 0,9 m (3 stopy), dla potrzeb
przeliczania ścieżki wyznaczonej przez funkcję Nawigacja
automatyczna wykresy będą wykorzystywać jedynie
głębokości równe 0,9 m (3 stopy).
Prześwit pionowy: W oparciu o dane mapy ustawia minimalną
wysokość mostu lub przeszkody, pod którymi łódź może
bezpiecznie przepłynąć.
Dystans od brzegu: Umożliwia określenie, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się ścieżka Nawigacja
automatyczna. Ścieżka Nawigacja automatyczna może
zostać przesunięta, jeśli ustawienie to zostanie zmienione
podczas nawigacji. Dostępne wartości dla tego ustawienia są
względne, nie bezwzględne. Aby upewnić się, że linia
nawigacji automatycznej została wytyczona w odpowiedniej
odległości od linii brzegowej, można ocenić położenie ścieżki
Nawigacja automatyczna przy pomocy jednego lub wielu
znajomych celów, które wymagają nawigacji przez wąskie
drogi wodne (Regulowanie dystansu od brzegu, strona 15).
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Regulowanie dystansu od brzegu
Ustawienie Dystans od brzegu wskazuje, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się Nawigacja automatyczna.
Nawigacja automatyczna może zostać przesunięta, jeśli
ustawienie to zostanie zmienione podczas nawigacji. Dostępne
wartości dla ustawienia Dystans od brzegu są względne, nie
bezwzględne. Aby upewnić się, że Nawigacja automatyczna
została wytyczona w odpowiedniej odległości od linii brzegowej,
można ocenić położenie Nawigacja automatyczna przy pomocy
jednego lub wielu znajomych celów, które wymagają nawigacji
przez wąskie drogi wodne.
1 Przybij jednostką do portu lub rzuć kotwicę.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Nawigacja
automatyczna > Dystans od brzegu > Normalna.
Wybierz
cel, do którego wcześniej nawigowano.
3
4 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawigacja automatyczna.
5 Oceń położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy
linia bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty
zapewniają efektywną podróż.
6 Wybierz opcję:
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno MENU > Przerwij
nawigację i przejdź do kroku 10.
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Nawigacja > Nawigacja automatyczna > Dystans od
brzegu > Daleko.
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Nawigacja automatyczna > Dystans od brzegu >
Blisko.
7 Jeśli w korku 6 wybrano ustawienie Blisko lub Daleko, oceń
położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy linia
bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty zapewniają
efektywną podróż.
Nawigacja automatyczna utrzymuje szeroki odstęp od
przeszkód na otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu
Dystans od brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliższe.
W rezultacie ploter nawigacyjny może nie przenieść linii
Nawigacja automatyczna, chyba że wybrany cel wymaga
nawigacji przez wąskie drogi wodne.
8 Wybierz opcję:
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno MENU > Przerwij
nawigację i przejdź do kroku 10.
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Nawigacja > Nawigacja automatyczna > Dystans od
brzegu > Najdalej.
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Nawigacja automatyczna > Dystans od brzegu >
Najbliższe.
9 Jeśli w kroku 8 wybrano ustawienie Najbliższe lub Najdalej,
oceń położenie linii Nawigacja automatyczna i określ, czy
linia bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty
zapewniają efektywną podróż.
Nawigacja automatyczna utrzymuje szeroki odstęp od
przeszkód na otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu
Dystans od brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliższe.
W rezultacie ploter nawigacyjny może nie przenieść linii
Nawigacja automatyczna, chyba że wybrany cel wymaga
nawigacji przez wąskie drogi wodne.
10 Co najmniej jeszcze jeden raz powtórz kroki 3–9, używając
za każdym razem innego celu, aż nauczysz się korzystać
z ustawienia dystansu od brzegu.
15
Ślady
3 Wybierz Usuń.
W ramach śladu rejestrowana jest droga pokonana łodzią.
Aktualnie rejestrowany ślad określa się mianem aktywnego
śladu i można go można zapisać. Ślady można wyświetlać na
każdej mapie i w każdym widoku mapy 3D.
Usuwanie wszystkich zapisanych śladów
Wyświetlanie śladów
Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz kolejno MENU >
Punkty i ślady > Ślady > Włączony.
Linia szlaku widoczna na mapie wskazuje ślad.
Ustawianie koloru aktywnego śladu
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady > Opcje
aktywn. śladu > Kolor śladu.
2 Wybierz kolor śladu.
Zapisywanie aktywnego śladu
Aktualnie rejestrowany ślad jest nazywany aktywnym śladem.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady > Zapisz
aktywny ślad.
2 Wybierz opcję:
• Określ czas rozpoczęcia aktywnego śladu.
• Wybierz Cały dziennik.
3 Wybierz Zapisz.
Wyświetlenie listy zapisanych śladów
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady >
Zapisane ślady.
Edytowanie zapisanego śladu
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Edytuj ślad.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa, a następnie wpisz nową nazwę.
• Wybierz Kolor śladu, a następnie wybierz kolor.
Zapisywanie śladu jako trasy
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Edytuj ślad > Zapisz trasę.
Przeglądanie zarejestrowanego śladu i podróż zare­
jestrowanym śladem
Aby móc przeglądać listę śladów oraz nawigować, korzystając
z nich, należy zarejestrować i zapisać co najmniej jeden ślad
(Ślady, strona 16).
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Podążaj śladem.
4 Wybierz opcję:
• Aby podróżować śladem od punktu startowego użytego
podczas tworzenia śladu, wybierz Do przodu.
• Aby podróżować śladem od punktu docelowego użytego
podczas tworzenia śladu, wybierz Wstecz.
5 Przejrzyj kurs oznaczony kolorową linią.
6 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż linii, unikając
lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
Usuwanie zapisanego śladu
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady >
Zapisane ślady.
Wybierz
ślad.
2
16
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Usuń dane użytkownika > Zapisane ślady.
Odtwarzanie aktywnego śladu
Aktualnie rejestrowany ślad jest nazywany aktywnym śladem.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady > Podąż.
akt. śladem.
Wybierz
opcję:
2
• Określ czas rozpoczęcia aktywnego śladu.
• Wybierz Cały dziennik.
3 Przejrzyj kurs oznaczony kolorową linią.
4 Nawiguj wzdłuż kolorowej linii, unikając lądu, wody płytkiej
i innych przeszkód.
Czyszczenie aktywnego śladu
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Ślady > Wyczyść aktywny ślad.
Pamięć śladów zostanie wyczyszczona. Aktywny ślad będzie
w dalszym ciągu rejestrowany.
Zarządzanie pamięcią wykresów śladów podczas
rejestrowania
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady > Opcje
aktywn. śladu.
2 Wybierz Tryb rejestracji.
3 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować wykres śladu do czasu zapełnienia
pamięci śladu, wybierz Wypełnij.
• Aby rejestrować wykres śladu w sposób ciągły, zastępując
stare dane śladu nowymi, wybierz Zawiń.
Konfiguracja interwału rejestrowania dla wykresu
śladu
Można określić częstotliwość, z jaką ma być rejestrowany
wykres śladu. Częstsze rejestrowanie pozwala uzyskać
dokładniejsze dane, powoduje jednak szybsze zapełnianie się
wykresu śladu. Zaleca się zastosowanie interwału rozdzielczości
w celu umożliwienia najefektywniejszego wykorzystania
pamięci.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Ślady > Opcje
aktywn. śladu > Interwał rejestr. > Interwał.
2 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować ślad na podstawie dystansu między
punktami, wybierz kolejno Dystans > Zmień, a następnie
podaj dystans.
• Aby rejestrować ślad na podstawie interwału czasu,
wybierz kolejno Czas > Zmień, a następnie podaj interwał
czasu.
• Aby rejestrować wykres śladu na podstawie zejścia
z kursu, wybierz kolejno Rozdzielczość > Zmień,
a następnie przed zarejestrowaniem punktu śladu podaj
maksymalny dozwolony błąd w stosunku do właściwego
kursu.
Granice
Granice pozwalają unikać wyznaczonego obszaru na terenie
akwenu lub pozostawać w jego obrębie. Można ustawić alarm
informujący o przekroczeniu granicy.
Tworzenie granic w postaci obszarów, linii i okręgów jest
możliwe z poziomu mapy. Można również przekształcać
zapisane ślady lub trasy w granice. Aby utworzyć obszar granicy
za pomocą punktów, utwórz trasę z użyciem punktów,
a następnie dokonaj jej konwersji do granicy.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Można ustawić granicę jako aktywną. Dane aktywnych granic
można dodać do pól danych na mapie.
Tworzenie granicy
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Granice > Nowa
granica.
2 Wybierz kształt granicy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Konwersja trasy do granicy
Przed rozpoczęciem konwersji trasy do granicy trzeba utworzyć
i zapisać co najmniej jedną trasę (Tworzenie i zapisywanie
trasy, strona 13).
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Trasy i ścieżki
nawig. autom..
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Edytuj trasę > Zapisz jako granicę.
Konwersja śladu do granicy
Przed rozpoczęciem konwersji śladu do granicy trzeba
zarejestrować i zapisać co najmniej jeden ślad (Zapisywanie
aktywnego śladu, strona 16).
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Edytuj ślad > Zapisz jako granicę.
Edycja granicy
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Granice.
2 Wybierz granicę
3 Wybierz Edytuj granicę.
4 Wybierz opcję:
• Aby edytować wygląd granicy na mapie, wybierz Opcje
wyświetlania.
• Aby zmienić linie granicy lub jej nazwę, wybierz Edytuj
granicę.
• Aby edytować alarm granicy, wybierz Alarm.
Ustawianie alarmu granicy
Alarmy granic informują o zbliżaniu się na określoną odległość
do ustawionych granic.
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Granice.
2 Wybierz granicę.
3 Wybierz kolejno Alarm > Włączony.
4 Podaj dystans.
5 Wybierz opcję.
• Aby ustawić sygnał dźwiękowy alarmu emitowany
w momencie zbliżania się łodzi na określoną odległość do
granicy obszaru, w obrębie którego chcesz przebywać,
wybierz Opuszcz..
• Aby ustawić sygnał dźwiękowy alarmu emitowany
w momencie zbliżania się łodzi na określoną odległość do
granicy obszaru, którego chcesz unikać, wybierz
Wpływan..
Usuwanie granicy
1 Wybierz kolejno Dane użytkownika > Granice.
2 Wybierz granicę.
3 Wybierz kolejno Edytuj granicę > Usuń.
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
Podczas podróży na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej
wybierz opcję:
• Wybierz kolejno MENU > Przerwij nawigację.
Sonar
• Podczas nawigacji z użyciem funkcji Auto Guidance
wybierz kolejno MENU > Opcje nawigacji > Przerwij
nawigację.
Synchronizowanie danych użytkownika
w sieci Garmin Marine Network
NOTYFIKACJA
Przed synchronizowaniem danych użytkownika w sieci należy
wykonać kopię zapasową danych, aby zapobiec ich
przypadkowej utracie. Patrz Tworzenie kopii zapasowej danych
w komputerze, strona 44.
Można automatycznie udostępniać punkty, ślady i trasy
wszystkim zgodnym urządzeniom podłączonym do sieci Garmin
Marine Network (Ethernet).
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich modelach.
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Udost. danych użytk. > Włączony.
Jeśli na ploterze nawigacyjnym zostanie wprowadzona zmiana
w punkcie, śladzie lub trasie, dane te będą automatycznie
synchronizowane ze wszystkimi ploterami nawigacyjnymi w sieci
Ethernet.
Usuwanie wszystkich zapisanych punktów,
tras i śladów
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Usuń dane użytkownika > Wszystko > OK.
Sonar
Po prawidłowym podłączeniu zgodnego plotera nawigacyjnego
do opcjonalnego modułu echosondy Garmin i przetwornika,
plotera można używać jako echosondy rybackiej. Różne widoki
sonaru ułatwiają wyświetlanie ryb na danym obszarze.
Zmiany, jakie można wprowadzać na poszczególnych widokach
sonaru różnią się w zależności od używanego widoku, modelu
plotera nawigacyjnego, modułu echosondy i podłączonego
przetwornika.
Więcej informacji na temat tego, który przetwornik najlepiej
spełnia określone potrzeby, można znaleźć na stronie
www.garmin.com/transducers.
Widoki sonaru
Dostępne widoki sonaru różnią się w zależności od typu
przetwornika i opcjonalnego modułu echosondy podłączonych
do plotera nawigacyjnego. Na przykład można wyświetlić widok
podziału częstotliwości tylko wtedy, gdy podłączony jest
dwuzakresowy przetwornik.
Dostępne są cztery podstawowe style widoków sonaru: widok
pełnoekranowy, widok z podzielonym ekranem, który stanowi
połączenie dwóch lub większej liczby widoków, widok Podział
powiększenia oraz widok Podział częstotliwości, w którym
wyświetlane są dwie różne częstotliwości. Można dostosować
ustawienia każdego widoku na ekranie. Na przykład podczas
wyświetlania widoku Podział częstotliwości można osobno
dostosować czułość dla każdej częstotliwości.
W przypadku braku widoku sonaru, który spełnia potrzeby
użytkownika, można stworzyć własny ekran kombinacji
(Tworzenie własnego ekranu kombinacji, strona 2).
Widok sonaru Tradycyjny
W zależności od podłączonych urządzeń dostępnych jest kilka
widoków pełnoekranowych.
W pełnoekranowym widoku sonaru Tradycyjny wyświetlany jest
duży obraz odczytów sonaru z przetwornika. Na skali zasięgu
widocznej po prawej stronie ekranu przedstawiona jest
głębokość wykrytych obiektów, gdy ekran przewija się od prawej
do lewej strony.
17
Æ
Ç
Odległość od burty łodzi
Odległość między statkiem a dnem
SideVüTechnologia skanująca
Zamiast wiązki stożkowej przetwornik SideVü wykorzystuje
płaską wiązkę do skanowania wody i dna po bokach łodzi.
À
Á
Â
Informacje o głębokości
Obiekty znajdujące się w toni lub ryby
Dno akwenu
Widok sonaru Garmin ClearVü
UWAGA: Aby odbierać sygnał sonaru Garmin ClearVü,
niezbędny jest zgodny ploter nawigacyjny lub echosonda
rybacka oraz zgodny przetwornik.
Sonar Garmin ClearVü o wysokiej częstotliwości zapewnia
dokładniejszy obraz okolicy pod łodzią, zapewniając bardziej
szczegółowy obraz mijanych przez łódź obiektów.
Tradycyjne przetworniki emitują wiązkę stożkową. Technologia
sonaru Garmin ClearVü emituje dwie wąskie wiązki podobne
kształtem do wiązki kopiarki. Zapewnia to wyraźniejszy,
przypominający zdjęcie obraz sytuacji pod łodzią.
Widok sonaru z podzielonym ekranem
Widok sonaru z podzielonym ekranem umożliwia jednoczesne
wyświetlanie różnych kombinacji danych sonaru. Można na
przykład wyświetlać na jednym ekranie tradycyjny widok sonaru
i widok sonaru Garmin ClearVü. Można edytować układ widoku
z podzielonym ekranem, zmieniając rozmiar okien i ułożenie
danych.
Wartości przesuwu widoków standardowych i Garmin ClearVü
sonaru są synchronizowane, aby podzielone widoki były bardziej
czytelne.
Widok sonaru Podział powiększenia
W widoku sonaru Podział powiększenia na tym samym ekranie
wyświetlany jest wykres odczytu sonaru i powiększony fragment
tego wykresu.
Widok sonaru Podział częstotliwości
SideVüWidok sonaru
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują sonaru SideVü
i przetworników skanujących.
UWAGA: Aby odbierać sygnał sonaru SideVü, niezbędny jest
zgodny ploter nawigacyjny, zgodny moduł echosondy oraz
zgodny przetwornik.
Technologia sonaru skanującego SideVü wyświetla obraz
obiektów znajdujących się po bokach łodzi. Można ją
wykorzystywać do wyszukiwania obiektów i ryb.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
18
Lewa strona łodzi
Prawa strona łodzi
Przetwornik na jednostce pływającej
Drzewa
Stare opony
W widoku sonaru Podział częstotliwości na jednej stronie ekranu
wyświetlany jest wykres danych sonarowych wysokiej
częstotliwości, a na drugiej stronie ekranu wyświetlany jest
wykres danych sonarowych niskiej częstotliwości.
UWAGA: Widok sonaru Podział częstotliwości wymaga użycia
dwuzakresowego przetwornika.
PanoptixWidoki sonaru
UWAGA: Nie wszystkie modele obsługują przetworniki
Panoptix.
Aby odbierać sygnał sonaru Panoptix, niezbędny jest zgodny
ploter nawigacyjny oraz zgodny przetwornik.
Widoki sonaru Panoptix umożliwiają wyświetlenie w czasie
rzeczywistym całego obszaru wokół łodzi. Można także
obserwować przynętę pod wodą oraz ławice znajdujące się
przed kadłubem lub pod nim.
Widoki sonaru LiveVü umożliwiają wyświetlanie na żywo
wszelkiej aktywności organizmów żywych przed kadłubem, jak
i pod nim. Bardzo wysoka częstotliwość odświeżania widoku
zapewnia obraz o płynności zbliżonej do obrazu z kamery.
Widoki 3D sonaru RealVü zapewniają trójwymiarowy widok
wszystkiego, co znajduje się przed kadłubem lub pod nim.
Każde przeszukanie tej przestrzeni przez przetwornik powoduje
zaktualizowanie obrazu na ekranie.
Aby wyświetlić wszystkie pięć widoków sonaru Panoptix, jeden
przetwornik musi zostać przypisany do widoków pod łodzią,
a drugi do widoków z przodu łodzi.
Aby uzyskać dostęp do widoków sonaru Panoptix, wybierz
Sonar, a następnie żądany widok.
Kłody
Sonar
LiveVüWidok pod kadłubem sonaru
Ten widok sonaru zapewnia dwuwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się pod kadłubem i może służyć do wyświetlenia
ławic lub większych ryb.
Ã
Ä
Å
Ryby
Dno
Zakres
Widok pod kadłubem sonaru RealVü 3D Down
Ten widok sonaru przedstawia trójwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się pod przetwornikiem i może służyć do
obserwacji obiektów znajdujących się wokół stojącej łodzi.
Widok sonaru RealVü 3D z trybem archiwalnym
Ten widok sonaru umożliwia uzyskanie trójwymiarowego obrazu
obiektów za poruszającą się łodzią w postaci trójwymiarowego
słupa wody, od dna do powierzchni. Widok ten służy do
znajdowania ryb.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Historia widoku pod kadłubem w postaci przewijanego widoku
sonaru Panoptix
Łódź
Zakres
Ślady
Przynęta
Dno
Widok przed kadłubem sonaru LiveVü
Ten widok sonaru zapewnia dwuwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się przed kadłubem i może służyć do wyświetlenia
ławic lub większych ryb.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kolorowa legenda
Łódź
Zakres
Dno
Obiekt
Ryby
Zmiana widoku sonaru
1 Na ekranie kombinacji z sonarem wybierz kolejno MENU >
Edytuj kombinację.
2 Wybierz okno do zmiany.
3 Wybierz widok sonaru.
Łódź
À
Á
Â
Ã
Ä
Zasięg
Ryby
Ślady
Dno
Widok 3D przed kadłubem sonaru RealVü
Ten widok sonaru zapewnia trójwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się przed przetwornikiem. Można go używać
w sytuacji, gdy łódź nie porusza się, w celu obserwacji dna oraz
ryb zbliżających się do łodzi.
Określanie typu przetwornika
Przed wybraniem typu przetwornika należy sprawdzić, jakiego
rodzaju przetwornik posiadasz.
W przypadku podłączenia przetwornika, który nie znajdował się
w zestawie z ploterem nawigacyjnym, może być konieczne
ustawienie typu przetwornika, aby sonar działał prawidłowo.
Jeśli urządzenie automatycznie wykryło przetwornik, ta opcja nie
zostanie wyświetlona.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Instalacja > Typ przetwornika.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli masz dwuwiązkowy przetwornik 200/77 kHz, wybierz
2 wiązki (200/77 kHz).
• Jeśli masz dwuzakresowy przetwornik 200/50 kHz,
wybierz 2 częstotliwości (200/50 kHz).
• W przypadku innego typu przetwornika wybierz go z listy.
Tworzenie punktu na ekranie sonaru
1 W widoku sonaru wybierz pozycję.
2 Wybierz .
3 W razie potrzeby edytuj informacje o punkcie.
À
Á
Â
Sonar
Kolorowa legenda
Pomiar dystansu na ekranie sonaru
Łódź
Można zmierzyć dystans między dwoma punktami w widoku
sonaru SideVü.
Wskaźnik sygnału sonaru
19
1 W widoku sonaru SideVü wybierz dowolną pozycję na
ekranie.
2 Wybierz .
Na ekranie wyświetlony zostanie znacznik w miejscu
wybranej pozycji.
3 Wybierz inną pozycję.
Dystans i kierunek od znacznika znajduje się w lewym
górnym rogu.
PORADA: Aby zresetować znacznik i zmierzyć dystans od
aktualnej pozycji znacznika, wybierz .
Wstrzymywanie wyświetlania sonaru
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Pauza sonaru.
Wyświetlanie historii sonaru
Można przewijać informacje na wyświetlaczu sonaru, aby
przeglądać archiwalne dane sonaru.
UWAGA: Nie wszystkie przetworniki przechowują archiwalne
dane sonaru.
1 W widoku sonaru wybierz MENU > Pauza sonaru.
2 Użyj klawiszy strzałek.
Udostępnianie sonaru
Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach plotera
nawigacyjnego.
Istnieje możliwość wyświetlania danych sonaru z innych
ploterów nawigacyjnych dzięki wbudowanemu modułowi sonaru
podłączonego do sieci Garmin Marine Network.
Każdy ploter nawigacyjny w sieci może wyświetlać dane sonaru
z dowolnego zgodnego modułu sonaru i przetwornika w sieci,
niezależnie od miejsca montażu ploterów nawigacyjnych
i przetworników na łodzi. Na przykład z przetwornika
z technologią Garmin ClearVü zamontowanego na rufie łodzi
można wyświetlić dane sonaru za pomocą urządzenia GPSMAP
1020xs zamontowanego na dziobie łodzi.
Podczas udostępniania danych sonaru wartości niektórych
ustawień sonaru, takich jak Zasięg czy Czułość, są
synchronizowane ze wszystkimi urządzeniami w sieci. Wartości
innych ustawień sonaru, takich jak ustawienia Wygląd, nie są
synchronizowane i powinny być konfigurowane
w poszczególnych urządzeniach. Ponadto wartości przesuwu
różnych widoków standardowych i Garmin ClearVü sonaru są
synchronizowane, aby podzielone widoki były bardziej spójne.
UWAGA: Jednoczesne korzystanie z wielu przetworników może
spowodować przesłuch, który można usunąć, regulując
ustawienie sonaru Zakłócenia.
Wybór źródła sonaru
Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.
Jeśli w danym widoku sonaru dostępne jest więcej niż jedno
źródło danych sonaru, można wybrać źródło do użycia w tym
widoku. Na przykład, jeśli dostępne są dwa źródła dla funkcji
Garmin ClearVü, można wybrać źródło do użycia w widoku
sonaru Garmin ClearVü.
1 Otwórz widok sonaru, którego źródło chcesz zmienić.
2 Wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru > Źródło.
3 Wybierz źródło dla tego widoku sonaru.
Zmiana nazwy źródła sonaru
Można zmienić nazwę źródła sonaru, aby móc łatwo
zidentyfikować to źródło. Na przykład można nadać nazwę
„Dziób” przetwornikowi znajdującemu się na dziobie łodzi.
Nazwa źródła zostanie zmieniona tylko w bieżącym widoku. Na
przykład, aby zmienić nazwę źródła sonaru Garmin ClearVü,
trzeba otworzyć widok sonaru Garmin ClearVü.
20
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Źródło > Zmień nazwy źródeł.
2 Podaj nazwę.
Dostosowywanie poziomu szczegółowości
Można wyregulować poziom szczegółowości i zakłóceń
wyświetlanych na ekranie sonaru poprzez dostosowanie
wzmocnienia w przypadku tradycyjnych przetworników lub
jasności w przypadku przetworników Garmin ClearVü.
Aby wyświetlać na ekranie echo o największej intensywności,
można zmniejszyć wzmocnienie lub jasność, aby pozbyć się
echa o mniejszej intensywności i zakłóceń. Aby wyświetlać na
ekranie wszystkie informacje, można zwiększyć wzmocnienie
lub jasność, aby wyświetlać więcej informacji na ekranie.
Spowoduje to jednak zwiększenie zakłóceń i może utrudnić
rozpoznawanie właściwego echa.
1 W widoku sonaru wybierz MENU.
2 Wybierz opcję Czułość lub Jasność.
3 Wybierz opcję:
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć wzmocnienie,
wybierz Do góry lub W dół.
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację wzmocnienia lub jasności, wybierz opcję
automatyczną.
Dostosowywanie intensywności kolorów
Można dostosować intensywność kolorów i podświetlić wybrane
obszary na ekranie sonaru poprzez wyregulowanie wzmocnienia
kolorów w przypadku tradycyjnych przetworników lub kontrastu
w przypadku przetworników Garmin ClearVü i SideVü/ClearVü.
To ustawienie działa najlepiej po dostosowaniu poziomu
szczegółowości informacji wyświetlanych na ekranie przy użyciu
ustawień wzmocnienia lub jasności.
Aby podświetlić mniejsze ławice ryb lub wyświetlić cel w bardziej
intensywny sposób, można zwiększyć wzmocnienie kolorów lub
kontrast. Spowoduje to utratę skutecznego rozróżniania
obiektów w przypadku echa o dużej intensywności przy dnie.
Aby zmniejszyć intensywność echa, można zmniejszyć
wzmocnienie kolorów lub kontrast.
1 W widoku sonaru wybierz MENU.
2 Wybierz opcję:
• W widoku sonaru Garmin ClearVü lub SideVü wybierz
Kontrast.
• W widoku sonaru Panoptix LiveVü wybierz Wzmocnienie
kolorów.
• W innym widoku sonaru wybierz kolejno Ustawienia
sonaru > Zaawansowane > Wzmocnienie kolorów.
3 Wybierz opcję:
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć intensywność
kolorów, wybierz Do góry lub W dół.
• Aby użyć domyślnego ustawienia, wybierz opcję
Domyślny.
Regulowanie zasięgu dla skali głębokości
lub szerokości
Można regulować zasięg dla skali głębokości w widoku
tradycyjnym i widoku sonaru Garmin ClearVü, a także zasięg dla
skali szerokości dla widoku sonaru SideVü.
Pozwolenie urządzeniu na automatyczne regulowanie zasięgu
powoduje, że dno jest wyświetlane w dolnej lub trzeciej części
ekranu sonaru. Taki widok może być przydatny podczas
monitorowania dna w przypadku minimalnych lub średnich
zmian w ukształtowaniu terenu.
Ręczna regulacja zasięgu umożliwia wyświetlanie określonego
zakresu, co może być przydatne podczas monitorowania dna
Sonar
w przypadku dużych zmian w ukształtowaniu terenu, takich jak
uskoki czy klify. Obraz dna jest wyświetlany na ekranie tak
długo, jak tylko znajduje się w ustalonym zakresie.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Zasięg.
2 Wybierz opcję:
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację zasięgu, wybierz Auto.
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć zakres, wybierz Do
góry lub W dół.
PORADA: Na ekranie sonaru można wybrać lub , aby
ręcznie dostosować zasięg.
PORADA: Gdy wyświetlanych jest wiele ekranów sonaru,
opcja Wybierz pozwala określić, który ekran ma być aktywny.
Ustawianie stopnia powiększenia na ekranie
sonaru
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Powiększenie.
2 Wybierz opcję:
• Aby powiększyć obraz danych z sonaru z głębokości dna,
wybierz Blokada dna.
• Aby ręcznie ustawić zakres głębokości na powiększonym
obszarze, wybierz Ręcznie, a następnie wybierz Pokaż
w górę lub Pokaż w dół, aby ustawić zakres głębokości
na powiększonym obszarze. Następnie wybierz Powiększ
lub Pomniejsz, aby zwiększyć lub zmniejszyć
powiększenie na powiększonym obszarze.
• Aby automatycznie ustawić głębokość i powiększenie,
wybierz Auto.
• Aby anulować powiększenie, wybierz Bez pow..
Ustawianie prędkości przesuwu
Można ustawić prędkość przesuwu obrazu sonaru na ekranie.
Większa prędkość przesuwu umożliwia zarejestrowanie
większej liczby szczegółów, zwłaszcza w przypadku
przemieszczania się lub trolingu. Mniejsza prędkość przesuwu
umożliwia dłuższe wyświetlanie na ekranie informacji z sonaru.
Ustawienie prędkości przesuwu w jednym widoku sonaru
obowiązuje we wszystkich widokach.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Prędkość przesuwu.
2 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie dostosować prędkość przesuwu,
korzystając z danych dotyczących prędkości nad dnem
lub prędkości po wodzie, wybierz Auto.
Ustawienie Auto wybiera wartość przesuwu
odpowiadającą prędkości łodzi, aby obiekty w wodzie były
wyświetlane we właściwych proporcjach i były mniej
zniekształcone. W przypadku wyświetlania widoku sonaru
Garmin ClearVü lub SideVü zalecane jest korzystanie
z ustawienia Auto.
• Aby korzystać z bardzo szybkiej prędkości przesuwu,
wybierz opcję Ultrascroll®.
Wybór opcji Ultrascroll powoduje szybkie przesuwanie
nowych danych sonaru, jednak obniża jakość obrazu.
W większości sytuacji opcja Szybko zapewnia dobrą
równowagę pomiędzy szybko przesuwającym się obrazem
a wyświetlaniem obiektów, które są mniej zniekształcone.
Częstotliwości sonaru
UWAGA: Dostępne częstotliwości zależą od używanego plotera
nawigacyjnego, modułów echosondy i przetwornika.
Regulacja częstotliwości pomaga dostosować sonar do
określonych celów i aktualnej głębokości wody.
Sonar
Wyższe częstotliwości korzystają z węższych wiązek i przydają
się przy dużych prędkościach i wzburzonym morzu. Wyższa
częstotliwość oznacza lepszą wyrazistość dna i termokliny.
Niższe częstotliwości korzystają z szerszych wiązek, które
pozwalają dostrzec więcej obiektów, ale generują zarazem
więcej zakłóceń powierzchniowych i ograniczają ciągłość echa
dna przy wzburzonym morzu. Szersze wiązki generują większe
łuki dla ech obiektów, dzięki czemu są idealne do lokalizowania
ryb. Szersze wiązki działają również lepiej na głębokiej wodzie,
ponieważ niższa częstotliwość oznacza lepszą penetrację
głębin.
Częstotliwości CHIRP pozwalają sprawdzić każdy impuls
w różnych częstotliwościach, co daje lepsze rozróżnianie
obiektów w głębinach. Technologia CHIRP może być używana
do wyraźnego identyfikowania obiektów, takich jak pojedyncze
ryby w ławicy oraz do różnych zastosowań na głębinach. Na
ogół działa lepiej niż zastosowanie pojedynczej częstotliwości.
Ponieważ niektóre ryby mogą być lepiej widoczne w przypadku
użycia stałej częstotliwości, należy wziąć pod uwagę cel
i warunki wodne podczas korzystania z częstotliwości CHIRP.
Niektóre sonary czarnej skrzynki i przetworniki umożliwiają
regulację wstępnie ustawionych częstotliwości dla każdego
elementu przetwornika. Umożliwia to szybką zmianę
częstotliwości przy użyciu wstępnie ustawionych wartości
w przypadku zmiany warunków w wodzie lub celów poszukiwań.
Przeglądanie dwóch częstotliwości jednocześnie przy
wykorzystaniu widoku podziału częstotliwości pozwala zajrzeć
w głębiny za pomocą echa o niższej częstotliwości, a także
wyświetlić więcej szczegółów z echa o wyższej częstotliwości.
Wybór częstotliwości
UWAGA: W przypadku niektórych widoków sonaru
i przetworników zmiana częstotliwości nie jest możliwa.
Można określić, które częstotliwości będą wyświetlane na
ekranie sonaru.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Częstotliwość.
2 Wybierz częstotliwość odpowiadającą Twoim potrzebom oraz
głębokość wody.
Więcej informacji na temat częstotliwości znajduje się
w sekcji Częstotliwości sonaru, strona 21.
Tworzenie predefiniowanej częstotliwości
UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna w przypadku niektórych
przetworników.
Można zapamiętać ustawienie, aby zapisać określoną
częstotliwość sonaru, co umożliwia szybkie zmiany
częstotliwości.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Częstotliwość.
2 Wybierz Dodaj.
3 Podaj częstotliwość.
Dostosowywanie widoków sonaru Panoptix
UWAGA: Nie wszystkie modele obsługują przetworniki
Panoptix.
Dostosowywanie wyglądu widoków sonaru LiveVü
1 W widoku sonaru LiveVü wybierz kolejno MENU >
Ustawienia sonaru.
2 Wybierz opcję:
• Aby zmienić kolory w widoku sonaru, wybierz Sch.
kolorów, a następnie odpowiednią opcję.
• W celu dostosowania długości śladów przedstawiających
ruch celu wybierz Szlaki, a następnie wybierz żądaną
opcję.
• Aby odróżnić wodę od dna, ustaw kolor dna na brązowy,
wybierając Wyp. dna.
21
• Aby wyświetlić lub ukryć siatkę linii zasięgu, wybierz Nakł.
na siatkę.
• Aby ukryć lub wyświetlić historię z boku ekranu, wybierz
Przew. historię.
Ustawianie kąta transmisji danych przetwornika
LiveVü
Można zmienić LiveVü kąt transmisji danych przetwornika, aby
skierować przetwornik na żądany obszar. Na przykład można go
skierować na ławicę ryb lub na mijane drzewa.
1 W widoku sonaru LiveVü wybierz kolejno MENU > Kąt
transmisji.
2 Wybierz opcję.
Dostosowywanie kąta widzenia i poziomu zoomu dla
urządzenia RealVü
Można zmienić kąt widzenia dla widoków sonaru RealVü.
Można także powiększyć lub pomniejszyć obraz widok.
W widoku sonaru RealVü wybierz opcję:
• Aby dostosować kąt widzenia po przekątnej, wybierz
.
• Aby dostosować kąt widzenia w poziomie, wybierz
.
• Aby dostosować kąt widzenia w pionie, wybierz .
• Dostosuj kąt widzenia za pomocą przycisków strzałek.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
Dostosowywanie wyglądu widoków sonaru RealVü
1 W widoku sonaru RealVü wybierz MENU.
2 Wybierz opcję:
• Aby dostosować głębokość, od jakiej ma się zaczynać
paleta kolorów, wybierz Głębia palety, a następnie
wybierz żądaną opcję.
• Aby wybrać inną paletę kolorów dla punktów echa sonaru,
wybierz kolejno Ustawienia sonaru > Kolory punktów,
a następnie żądaną opcję.
• Aby wybrać inną paletę kolorów dla dna, wybierz kolejno
Ustawienia sonaru > Kolory dna, a następnie żądaną
opcję.
• Aby wybrać inny styl wyświetlania dna, wybierz kolejno
Ustawienia sonaru > Styl dna, a następnie żądaną
opcję.
• Aby ukryć lub wyświetlić legendę kolorów z boku ekranu,
wybierz kolejno Ustawienia sonaru > Przyc. kolorów.
Dostosowywanie prędkości przeszukiwania
urządzenia RealVü
Można zmienić prędkość, z jaką przetwornik przeszukuje
obszar. Większa prędkość przeszukiwania przekłada się na
mniej szczegółowy obraz, ale też na szybsze odświeżanie
ekranu. Z kolei mniejsza prędkość przeszukiwania zapewnia
bardziej szczegółowy obraz, lecz wolniejsze odświeżanie
ekranu.
UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku widoku
sonaru RealVü 3D Historical.
1 W widoku sonaru RealVü wybierz kolejno MENU > Prędkość
przeszukiwania.
2 Wybierz opcję.
Kalibracja kompasu
Zanim skalibrujesz kompas, upewnij się, że przetwornik jest
zainstalowany na wale w odpowiedniej odległości od silnika
zaburtowego, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych oraz że
znajduje się on pod wodą. Uruchomienie wewnętrznego
kompasu wymaga wykonania odpowiednio dokładnej kalibracji.
UWAGA: Przetwornik należy zamontować na wale, aby móc
korzystać z kompasu. Kompas nie działa, gdy przetwornik jest
zamontowany na silniku.
22
UWAGA: Funkcja kalibracji kompasu jest dostępna wyłącznie
dla przetworników wyposażonych w kompas wewnętrzny.
Przed kalibracją możesz wykonać zwrot łodzią, ale pamiętaj, że
wtedy podczas procesu kalibracji musisz wykonać 1,5 pełnego
obrotu.
1 Na stronie sonaru ForwardVü lub LiveVü Forward wybierz
kolejno MENU > Ustawienia sonaru > Instalacja.
2 W razie potrzeby wybierz Użyj AHRS.
3 Wybierz Kalibruj kompas.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Włączanie funkcji A­Scope
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich widokach
sonaru.
A-Scope to pionowy ekran sonaru widoczny wzdłuż prawej
krawędzi pełnoekranowego widoku sonaru. Funkcja ta wyświetla
ostatnio odebrane dane z sonaru, dzięki czemu są one lepiej
widoczne. Funkcja przydaje się podczas wykrywania ryb
znajdujących się blisko dna.
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Wygląd > A­Scope.
Określanie typu przetwornika
Przed wybraniem typu przetwornika należy sprawdzić, jakiego
rodzaju przetwornik posiadasz.
W przypadku podłączenia przetwornika, który nie znajdował się
w zestawie z ploterem nawigacyjnym, może być konieczne
ustawienie typu przetwornika, aby sonar działał prawidłowo.
Jeśli urządzenie automatycznie wykryło przetwornik, ta opcja nie
zostanie wyświetlona.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Instalacja > Typ przetwornika.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli masz dwuwiązkowy przetwornik 200/77 kHz, wybierz
2 wiązki (200/77 kHz).
• Jeśli masz dwuzakresowy przetwornik 200/50 kHz,
wybierz 2 częstotliwości (200/50 kHz).
• W przypadku innego typu przetwornika wybierz go z listy.
Ustawienia sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli, modułów echosondy i przetworników.
Ustawienia sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli, modułów echosondy i przetworników.
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru.
Linia głębok.: Umożliwia wyświetlenie szybko działającej linii
głębokości.
Prędkość przesuwu: Umożliwia ustawienie prędkości przesuwu
ekranu sonaru od prawej do lewej strony.
Na płytkiej wodzie można zmniejszyć prędkość przesuwu
ekranu, aby wydłużyć czas wyświetlania informacji na
ekranie. Na głębszych wodach można zwiększyć prędkość
przesuwu ekranu.
Linie zasięgu: Wyświetla pionowe linie oznaczające odległość,
w prawą i lewą stronę od łodzi. To ustawienie jest dostępne
jedynie w widoku sonaru SideVü.
Sch. kolorów: Umożliwia ustawienie schematu kolorów na
widoku sonaru. To ustawienie może być dostępne w menu
Wygląd.
Schematy kolorów o dużym kontraście zapewniają
ciemniejsze kolory dla echa o niskiej intensywności.
Schematy kolorów o niskim kontraście zapewniają kolory,
Sonar
które są podobne do koloru tła, dla echa o niskiej
intensywności.
Wygląd: Patrz Ustawienia wyglądu sonaru, strona 23.
Nakładki liczbowe: Ustawianie danych wyświetlanych na
ekranie sonaru.
Zaawansowane: Patrz Zaawansowane ustawienia sonaru,
strona 23.
Instalacja: Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień
sonaru.
Ustawienia sonaru RealVü
W widoku sonaru RealVü wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru.
Kolory punktów: Umożliwia ustawienie innej palety kolorów
używanej do wyświetlania punktów echa sonaru.
Styl dna: Umożliwia ustawienie stylu wyświetlania dna. Będąc
na głębokiej wodzie, można użyć tego ustawienia dla opcji
Punkty i ręcznie ustawić płytszy zasięg.
Kolory dna: Umożliwia ustawienie schematu kolorów dla dna.
Przyc. kolorów: Wyświetla legendę głębokości, jakie
reprezentują poszczególne kolory.
Nakładki liczbowe: Ustawianie danych wyświetlanych na
ekranie sonaru.
Instalacja: Umożliwia konfigurację przetwornika (Ustawienia
instalacyjne przetwornika, strona 23).
LiveVüUstawienia sonaru
W widoku sonaru LiveVü wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru.
Sch. kolorów: Umożliwia ustawienie palety kolorów.
Wyp. dna: Zmienia kolor dna na brązowy, aby odróżnić je od
echa wody.
Szlaki: Pozwala określić, jak długo ślady mają być wyświetlane
na ekranie. Ślady przedstawiają ruch celu.
Nakł. na siatkę: Wyświetla siatkę linii symbolizujących zasięg.
Redukcja zakłóceń: Redukuje i zmniejsza ilość zakłóceń
wyświetlanych na ekranie sonaru.
Przew. historię: Wyświetla historię sonaru w widoku sonaru
tradycyjnego.
Nakładki liczbowe: Pozwala ustawić dane wyświetlane na
ekranie sonaru (Dostosowywanie nakładek liczbowych,
strona 2).
Instalacja: Umożliwia konfigurację przetwornika (Kalibracja
kompasu, strona 22).
Ustawienia wyglądu sonaru
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru
> Wygląd.
Sch. kolorów: Umożliwia ustawienie schematu kolorów.
Krawędź: Wyróżnia najsilniejszy sygnał z dna, aby pomóc
zdefiniować mocny lub słaby sygnał.
A­Scope: Wyświetla pionowy ekran wzdłuż prawej krawędzi
ekranu, który natychmiast wskazuje odległość do celów wraz
ze skalą.
Sekw. obrazów: Umożliwia szybsze przesuwanie się obrazu
sonaru poprzez rysowanie więcej niż jednej kolumny danych
na ekranie dla każdej kolumny danych otrzymywanych
z echosondy. Jest to szczególnie pomocne w przypadku
korzystania z echosondy na głębokiej wodzie, ponieważ
sygnał sonaru dłużej podróżuje wtedy do dna i z powrotem
do przetwornika.
Ustawienie 1/1 rysuje na ekranie jedną kolumnę informacji na
każde echo echosondy. Ustawienie 2/1 rysuje na ekranie
dwie kolumny informacji na każde echo echosondy. Sytuacja
przedstawia się analogicznie w przypadku ustawień 4/1 i 8/1.
Sonar
Symbole ryb: Umożliwia ustawienie, jak sonar interpretuje
obiekty w toni.
Zaawansowane ustawienia sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli, modułów echosondy i przetworników.
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru
> Zaawansowane.
Zakłócenia: Dostosowanie czułości w celu zmniejszenia
efektów zakłóceń z pobliskich źródeł szumu.
Aby usunąć zakłócenia z obrazu, należy użyć najniższego
ustawienia zakłóceń, które powoduje uzyskanie żądanej
poprawy. Najlepszym sposobem na wyeliminowanie
zakłóceń jest rozwiązanie problemów z instalacją, które
powodują zakłócenia.
Szum lustra: Ukrywanie zakłóceń powierzchniowych w celu
zmniejszenia zakłóceń. Szersze wiązki (niższe
częstotliwości) powodują wyświetlanie większej liczby
obiektów, ale generują więcej zakłóceń powierzchniowych.
Wzmocnienie kolorów: Patrz Dostosowywanie poziomu
szczegółowości, strona 20.
TVG: Umożliwia dostosowanie wyglądu echa, aby
zrekompensować osłabienie sygnałów sonaru na głębszej
wodzie, a także zmniejsza zakłócenia przy powierzchni.
W przypadku zwiększenia wartości tego ustawienia kolory
powiązane z zakłóceniami przy niższych częstotliwościach
i ławice ryb wyświetlane są w bardziej jednolity sposób na
różnych głębokościach. To ustawienie zmniejsza poziom
zakłóceń blisko lustra wody.
Ustawienia instalacyjne przetwornika
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli, modułów echosondy i przetworników.
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia sonaru
> Instalacja.
Przyw. domyś. ust. sonaru: Umożliwia przywrócenie
domyślnych ustawień fabrycznych sonaru.
Typ przetwornika: Umożliwia wybór typu przetwornika
podłączonego do urządzenia.
Przesuń: Umożliwia ustawienie zakresu głębokości, na jakiej
skupia się sonar. Opcja umożliwia uzyskanie powiększenia
obszaru na wybranej głębokości.
Przerzuć L/P: Umożliwia zmianę orientacji widoku sonaru
SideVü, jeśli przetwornik jest zainstalowany w kierunku do
tyłu.
Odwrócony: Określa orientację widoku sonaru Panoptix
w przypadku, gdy zainstalowany jest przetwornik
z przewodami skierowanymi do lewej burty.
Szerokość wiązki: Określa szerokość wiązki przetwornika
Panoptix.
Węższe wiązki zapewniają podgląd na większą głębokość
i większą odległość. Szersze wiązki pozwalają na podgląd
większego obszaru.
Użyj AHRS: Umożliwia wykrycie kąta montażu przetwornika
Panoptix przez czujniki układu odniesienia i kursu (AHRS).
Gdy to ustawienie jest wyłączone, zakłada się, że
przetwornik jest zamontowany pod kątem 45 stopni.
Ustawienia alarmów sonaru
UWAGA: Niektóre ustawienia wymagają użycia zewnętrznych
akcesoriów.
Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Sonar.
Woda płytka: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
mniejsza od podanej wartości.
Głębina: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
większa od podanej wartości.
23
Temperatura wody: Alarm jest uruchamiany, gdy przetwornik
informuje, że temperatura jest o 1,1°C (2°F) wyższa lub
niższa niż podana wartość temperatury.
Ryby: Ustawia alarm włączany, gdy sonar wykryje obiekt
zawieszony w toni.
•
ustawia włączenie alarmu po wykryciu ryby
o dowolnych rozmiarach.
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu średnich
lub dużych ryb.
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu dużych ryb.
Zapisy danych sonaru
2 Wybierz Ust. wykr. głębokości lub Ustawienia wykresu
temperatury.
3 Wybierz opcję:
• Aby ustawić skalę czasu, wybierz Czas. Ustawieniem
domyślnym jest 10 minut. Zwiększenie skali czasu
pozwala wyświetlić różnice występujące w dłuższym
czasie. Zmniejszenie skali czasu pozwala wyświetlić
bardziej szczegółowe informacje dla krótszego czasu.
• Aby ustawić skalę zakresu głębokości lub zakresu
temperatury, wybierz Skala. Zwiększenie skali pozwala
wyświetlić więcej różnic w odczytach. Zmniejszenie skali
pozwala wyświetlić zmiany w bardziej szczegółowy
sposób.
Rejestrowanie danych wyświetlanych przez sonar
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują zapisu sonaru.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Zapis sonaru > Zapis sonaru.
15 minut zapisu sonaru zajmuje około 200 MB na
umieszczonej w urządzeniu karcie pamięci. Można
zapisywać dane sonaru do czasu zapełnienia karty pamięci.
Przerywanie zapisu sonaru
Aby móc przerwać zapis sonaru, trzeba go najpierw rozpocząć
(Rejestrowanie danych wyświetlanych przez sonar, strona 24).
W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Zapis sonaru > Przerwij zapis.
Usuwanie zapisów danych sonaru
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 W widoku sonaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
sonaru > Zapisy danych sonaru > Pokaż zapisy.
3 Wybierz zapis danych.
4 Wybierz Usuń.
Odtwarzanie zapisów danych sonaru
Aby móc odtwarzać zapisy danych sonaru, trzeba pobrać
i zainstalować aplikację HomePort™ oraz zapisać dane sonaru
na karcie pamięci.
1 Wyjmij kartę pamięci z urządzenia.
2 Włóż kartę pamięci do czytnika kart podłączonego do
komputera.
3 Otwórz aplikację HomePort.
4 Wybierz zapis sonaru z listy urządzeń.
5 Kliknij zapis sonaru w dolnym okienku prawym przyciskiem
myszy.
6 Wybierz Odtwarzanie.
Funkcje żeglarskie
Ustawianie typu jednostki
Użytkownik może wybrać typ łodzi, aby skonfigurować
ustawienia plotera nawigacyjnego i użyć funkcji dostosowanych
do posiadanego typu łodzi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Typ jednostki.
2 Wybierz opcję.
Regaty
Można wykorzystać urządzenie, aby zwiększyć
prawdopodobieństwo, że łódź przekroczy linię startu dokładnie
w momencie rozpoczęcia regat. Po zsynchronizowaniu stopera
regatowego z oficjalnym stoperem odliczającym czas do
rozpoczęcia regat urządzenie co minutę zapewnia
powiadomienia o zbliżającym się rozpoczęciu wyścigu. Po
połączeniu stopera regatowego z wirtualną linią startu
urządzenie mierzy prędkość i kierunek łodzi oraz pozostały na
stoperze czas. Urządzenie wykorzystuje te dane do określenia,
czy łódź przekroczy linię startu przed, po, czy dokładnie
w momencie rozpoczęcia wyścigu.
Naprowadzanie na linię startu
Jeśli korzystasz z przetwornika do pomiaru głębokości lub
otrzymujesz informacje o głębokości wody z sieci NMEA 0183
lub NMEA 2000, możesz wyświetlić wykres odczytów głębokości
w czasie. Jeśli korzystasz z przetwornika do pomiaru
temperatury lub otrzymujesz informacje o temperaturze wody
z sieci NMEA 0183 lub NMEA 2000, możesz wyświetlić wykres
odczytów temperatury w czasie.
Po otrzymaniu informacji wykresy przewijają się od prawej do
lewej strony.
Wybierz kolejno Sonar > Wykresy graficzne.
Żeglowanie z naprowadzaniem na linię startu to wizualna
reprezentacja informacji potrzebnych do przekroczenia linii
startu z największą prędkością w najlepszym momencie.
Po ustawieniu szpilek prawej i lewej burty linii startu, docelowej
prędkości i czasu oraz po uruchomieniu stopera regatowego,
wyświetlona zostanie linia symulatora. Linia symulatora rozciąga
się od bieżącej pozycji w kierunku linii startu, a layline z każdej
szpilki.
Punkt końcowy oraz kolor linii symulatora wskazuje, gdzie łódź
będzie się znajdować po upłynięciu czasu stopera w oparciu
o bieżącą prędkość łodzi.
Gdy punkt końcowy znajduje się przed linią startu, linia jest
biała. Oznacza to, że łódź musi zwiększyć prędkość, aby na
czas dopłynąć do linii startu.
Gdy punkt końcowy znajduje się za linią startu, linia jest
czerwona. Oznacza to, że łódź musi zmniejszyć prędkość, aby
uniknąć kary za dopłynięcie do linii startu przed upłynięciem
czasu stopera.
Gdy punkt końcowy znajduje się na linii startu, linia jest biała.
Oznacza to, że łódź płynie z optymalną prędkością, aby
dopłynąć do linii startu, gdy upłynie czas stopera.
Domyślnie okno naprowadzania na linię startu oraz okno
stopera regatowego wyświetlane są na ekranie Regaty.
Ustawianie zakresu i skali czasu dla wykresów
głębokości i temperatury wody
Otwieranie wskaźnika naprowadzania na linię startu
Wybierz kolejno Wskaźniki > Linia startu ­wsk. nawig..
Można określić ilość czasu i zakres głębokości, które są
wyświetlane na wykresach głębokości i temperatury wody.
1 Wybierz kolejno Sonar > Wykresy graficzne > MENU.
1 Na ekranie wskaźnika naprowadzania na linię startu wybierz
Wykresy głębokości i temperatury wody
®
24
Ustawianie linii startu
kolejno MENU > Linia startu ­wsk. nawig. > Linia startu.
Funkcje żeglarskie
2 Wybierz opcję:
• Aby oznaczyć znaki lewej i prawej burty linii startu
podczas przepływania przez nie, wybierz Znaki sygnałów
sonaru.
• Aby oznaczyć znaki lewej i prawej burty linii startu przez
wprowadzenie ich współrzędnych geograficznych, wybierz
Podaj współrzędne.
• Aby zamienić pozycję lewej i prawej burty po ich
ustawieniu, wybierz Zamień lewą i prawą burtę Znaki.
Korzystanie z naprowadzania na linię startu
Korzystanie z funkcji naprowadzania na linię startu pomaga
podczas regat przekroczyć linię startu z największą prędkością.
1 Oznacz linię startu (Ustawianie linii startu, strona 24).
2 Na karcie wskaźnika naprowadzania na linię startu wybierz
kolejno MENU > Docel. pręd. i wybierz prędkość docelową
w momencie przecięcia linii startu.
3 Wybierz Docelowy czas, a następnie wybierz docelowy czas
przekraczania linii startu.
4 Wybierz BACK.
5 Uruchom stoper regatowy (Uruchamianie stopera
regatowego, strona 25).
Filtr layline: Filtruje dane layline na podstawie podanego czasu
i interwału. Aby otrzymać płynniejszą layline poprzez
odfiltrowanie drobnych zmian kursu kompasowego lub kąta
wiatru rzeczywistego, wybierz wyższą wartość. Aby otrzymać
layline o większej czułości na zmiany kursu kompasowego
lub kąta wiatru rzeczywistego, wybierz niższą wartość.
Ustawianie przesunięcia kilu
Można wprowadzić przesunięcie kilu, które kompensuje odczyt
głębokości kilu z lustra wody, umożliwiając pomiar głębokości ze
spodu kilu zamiast z pozycji przetwornika. Aby ustawić
przesunięcie kilu, wpisz liczbę dodatnią. Wpisanie liczby
ujemnej zapewnia kompensację w przypadku dużych statków,
które mogą nabrać kilka stóp wody.
1 Wykonaj odpowiednią czynność zależnie od położenia
przetwornika:
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej À,
odmierz odległość od przetwornika do kilu. Wprowadź
dodatnią wartość w krokach 3 i 4.
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na spodzie kilu Á,
odmierz odległość od przetwornika do linii wodnej.
Wprowadź ujemną wartość w krokach 3 i 4.
Uruchamianie stopera regatowego
Można dodać stoper regatowy do nakładek liczbowych na wielu
ekranach (Dostosowywanie nakładek liczbowych, strona 2).
1 Na ekranie wskaźnika naprowadzania na linię startu wybierz
Start.
2 W razie potrzeby wybierz Synchroniz., aby zsynchronizować
z oficjalnym stoperem regatowym.
Zatrzymywanie stopera regatowego
Na ekranie wskaźnika naprowadzania na linię startu wybierz
Stop.
Ustawianie odległości między dziobem a anteną GPS
Można wprowadzić odległość między dziobem łodzi a pozycją
anteny GPS. To pomoże zapewnić, że dziób łodzi przekroczy
linię startu dokładnie w momencie rozpoczęcia regat.
1 Na karcie wskaźnika naprowadzania na linię startu wybierz
kolejno MENU > Linia startu > Odległość GPS od dziobu.
2 Podaj dystans.
3 Wybierz SELECT.
Ustawienia layline
Aby móc korzystać z funkcji layline, trzeba podłączyć czujnik
wiatru do plotera nawigacyjnego.
W trybie żeglarstwa (Ustawianie typu jednostki, strona 2) na
mapie nawigacyjnej można wyświetlać layline. Linie layline
mogą być szczególnie przydatne podczas wyścigów.
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Żegluga >
Layline.
Wyświetlanie: Ustawianie sposobu wyświetlania layline
i jednostki na mapie oraz regulacja długości layline.
Kąt żeglow.: Pozwala określić, w jaki sposób urządzenie
oblicza layline. Opcja Bieżąc. pozwala obliczać layline na
podstawie kąta wiatru mierzonego przez czujnik wiatru.
Opcja Ręcznie pozwala obliczać layline na podstawie ręcznie
wprowadzonego kąta nawietrznej i zawietrznej.
Kąt natarcia: Umożliwia ustawienie layline na podstawie kąta
natarcia.
Zawietrz­ ­ kąt: Umożliwia ustawienie layline na podstawie kąta
zawietrznej.
Korekta pływów: Pozwala korygować layline na podstawie
pływów.
Radar
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Przesuniecie
kilu.
3 Wybierz lub zależnie od położenia przetwornika.
4 Podaj dystans określony w kroku 1.
Radar
OSTRZEŻENIE
Radar morski emituje energię mikrofalową, która potencjalnie
stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Przed rozpoczęciem
przesyłania sygnałów radarowych sprawdź, czy obszar wokół
radaru jest pusty. Radar emituje wiązkę w przybliżeniu 12°
powyżej i poniżej poziomej linii wychodzącej ze środka radaru.
Gdy radar przesyła dane, nie należy patrzeć z małej odległości
bezpośrednio na antenę — oczy są najwrażliwszą częścią ciała
i przez to najbardziej narażoną na energię elektromagnetyczną.
Po podłączeniu zgodnego plotera nawigacyjnego do
opcjonalnego radaru morskiego Garmin, takiego jak radar
GMR™ 1226 xHD2 lub GMR 24 xHD, można wyświetlać bardziej
szczegółowe informacje o otoczeniu.
Radar emituje wąską wiązkę energii mikrofalowej, która
wykonuje obrót o 360°. Gdy emitowana energia napotka jakiś
obiekt, część energii zostanie odbita z powrotem do radaru.
25
Tryby wyświetlania radaru
UWAGA: Nie wszystkie tryby są dostępne dla każdego radaru
i plotera nawigacyjnego.
Wybierz Radar.
Tryb pływania: Wyświetla pełnoekranowy obraz zebranych
informacji radarowych.
Tryb portowy: Ten tryb przeznaczony do używania na wodach
śródlądowych najlepiej działa z sygnałami o krótkim zasięgu
(2 mile morskie lub mniej).
Tryb przybrzeżny: Ten tryb przeznaczony do używania na
otwartych wodach najlepiej działa z sygnałami o długim
zasięgu.
Tryb czuwania: Umożliwia włączenie radaru w trybie transmisji
synchronizowanej, w którym można skonfigurować transmisję
sygnału radarowego i cykl gotowości, aby oszczędzać
energię. W tym trybie można również włączyć strefę
strzeżoną, która określa strefę bezpieczeństwa wokół łodzi.
W przypadku przełączenia radaru z trybu czuwania w inny
tryb, radar przełączy się na ciągłą transmisję i wyłączy
wszystkie strefy strzeżone.
Tryb nakładki radaru: Wyświetla pełnoekranowy obraz
zebranych informacji radarowych na mapie nawigacyjnej.
Nakładka radaru wyświetla dane na podstawie ostatnio
używanego trybu radaru.
Przesyłanie sygnałów radarowych
UWAGA: Jako funkcja bezpieczeństwa po rozgrzaniu radar
przechodzi w tryb gotowości. Umożliwia to zweryfikowanie, czy
obszar wokół radaru jest pusty, zanim zaczną być przesyłane
sygnały radarowe.
1 Gdy ploter nawigacyjny jest wyłączony, podłącz radar
zgodnie z instrukcjami jego instalacji.
2 Włącz ploter nawigacyjny.
Radar rozgrzewa się, a odliczanie informuje o tym, kiedy
radar będzie gotowy.
3 Wybierz Radar.
4 Wybierz tryb radaru.
Podczas uruchamiania radaru wyświetlany jest komunikat
o odliczaniu czasu.
5 Wybierz kolejno MENU > Transmisja radaru.
Regulacja zasięgu radaru
Zasięg sygnału radaru oznacza długość impulsu sygnału
emitowanego i odbieranego przez radar. Wraz ze wzrostem
zasięgu radar emituje dłuższe impulsy, aby dotrzeć do odległych
obiektów. Obiekty znajdujące się bliżej, zwłaszcza deszcz i fale,
również odbijają dłuższe impulsy, co może powodować
występowanie zakłóceń na ekranie radaru. Wyświetlanie
informacji o odległych obiektach może również zmniejszyć ilość
miejsca dostępnego na ekranie radaru na wyświetlanie
informacji o obiektach znajdujących się w mniejszej odległości.
• Wybierz , aby zmniejszyć zasięg.
• Wybierz , aby zwiększyć zasięg.
Wskazówki dotyczące wyboru zasięgu radaru
• Określ, jakie informacje chcesz oglądać na ekranie radaru.
Na przykład, czy potrzebne Ci informacje o pogodzie
w pobliżu, celach i ruchu jednostek, czy może interesują Cię
warunki pogodowe w bardziej odległych miejscach.
• Oceń warunki pogodowe w miejscu, w którym używany jest
radar.
Zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach pogodowych
sygnały radarowe o dłuższym zasięgu mogą zwiększyć
zakłócenia na ekranie radaru i spowodować, że oglądanie
informacji o obiektach znajdujących się bliżej będzie
26
utrudnione. W czasie deszczu sygnały radarowe o krótszym
zasięgu mogą umożliwić lepsze wyświetlanie informacji
o obiektach znajdujących się w pobliżu, jeśli ustawienie
zakłóceń od deszczu jest optymalnie skonfigurowane.
• Wybierz najkrótszy skuteczny zasięg w zależności od
powodu korzystania z radaru i aktualnych warunków
pogodowych.
Regulowanie skali powiększenia na ekranie
radaru
Skala powiększenia radaru, zwana także zasięgiem sygnału
radaru, przedstawia dystans od aktualnej pozycji (środek) do
najbardziej oddalonego kręgu.
Na ekranie radaru wybierz lub .
Każdy krąg oznacza równy podział skali powiększenia.
Na przykład, jeśli skala powiększenia ustawiona jest na 3
mile, każdy krąg oznacza 1 milę od środka w kierunku
zewnętrznym.
Oznaczanie punktu na ekranie sonaru
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz pozycję.
2 Wybierz Nowy punkt.
Tryb czuwania
Tryb czuwania umożliwia włączenie radaru w trybie transmisji
synchronizowanej, w którym można skonfigurować transmisję
sygnału radarowego i cykl gotowości, aby oszczędzać energię.
W tym trybie można również włączyć strefę strzeżoną, która
określa strefę bezpieczeństwa wokół łodzi i włącza alarm, gdy
obiekt wykryty przez radar pojawia się w strefie. Tryb czuwania
działa w niektórych modelach radarów Garmin GMR.
Włączanie cyklu przesyłu
Na ekranie czuwania wybierz kolejno MENU > Ustawienia
czuwania > Transm. synchr. > Włączony.
Ustawianie czasu gotowości i czasu transmisji
Aby móc ustawić czas gotowości i czas transmisji, trzeba
włączyć transmisję synchronizowaną (Włączanie cyklu przesyłu,
strona 26).
W celu oszczędzania energii można określić czas gotowości
radaru oraz czas transmisji, aby przesyłać sygnały radarowe
w ustalonych odstępach czasu.
1 Na ekranie czuwania wybierz kolejno MENU > Ustawienia
czuwania.
2 Wybierz Czas gotow..
3 Podaj wartość interwału pomiędzy przesyłaniem sygnałów
radarowych.
4 Wybierz Czas transmisji.
5 Podaj czas trwania każdej transmisji sygnałów radarowych.
Włączanie strefy strzeżonej
Na ekranie czuwania wybierz kolejno MENU > Ustawienia
czuwania > Włącz strefę strzeż..
Określanie okrągłej strefy strzeżonej
Zanim będzie można określić granice strefy strzeżonej,
konieczne jest włączenie funkcji strefy strzeżonejWłączanie
strefy strzeżonej, strona 26.
Można zdefiniować okrągłą strefę strzeżoną, która całkowicie
otacza łódź.
1 Na ekranie czuwania wybierz kolejno MENU > Ustawienia
czuwania > Dost. strefę strzeż. > Przen. str. strz.przez
radar > Kółko.
Wybierz
pozycję zewnętrznego koła strefy strzeżonej.
2
Radar
3 Wybierz pozycję wewnętrznego koła strefy strzeżonej, aby
określić szerokość strefy strzeżonej.
Określanie częściowej strefy strzeżonej
Zanim będzie można określić granice strefy strzeżonej,
konieczne jest włączenie funkcji strefy strzeżonejWłączanie
strefy strzeżonej, strona 26.
Można określić granice strefy strzeżonej, która nie otacza łodzi
w całości.
1 Na ekranie czuwania wybierz kolejno MENU > Ustawienia
czuwania > Dost. strefę strzeż. > Przen. str. strz.przez
radar > Róg 1.
2 Dotknij i przeciągnij pozycję zewnętrznego rogu À strefy
strzeżonej.
obiektu. Na ekranie radaru znacznik VRM wyświetlany jest jako
kółko, którego środek znajduje się w bieżącym położeniu łodzi,
a linia EBL wyświetlana jest jako linia zaczynająca się
w bieżącym położeniu łodzi i krzyżująca się ze znacznikiem
VRM. Miejsce ich przecięcia jest celem dla VRM i EBL.
Wyświetlanie VRM i EBL
Na ekranie radaru wybierz kolejno MENU > Pokaż VRM/
EBL.
Regulowanie VRM i EBL
Aby móc regulować ruchomy znacznik odległości (VRM)
i elektroniczną linię namiarową (EBL), trzeba wyświetlać je na
ekranie radaru (Wyświetlanie VRM i EBL, strona 27).
Można dostosować średnicę znacznika VRM oraz kąt
nachylenia linii EBL, co spowoduje przesunięcie miejsca
przecięcia VRM i EBL. Parametry VRM i EBL skonfigurowane
w jednym trybie są stosowane we wszystkich pozostałych
trybach radaru.
1 Ne ekranie radaru wybierz nowe miejsce przecięcia
znacznika VRM i linii EBL.
2 Wybierz Rozłącz VRM/EBL.
3 Wybierz Przerwij przesuwanie.
Pomiar dystansu i namiaru do obiektu
3 Wybierz Róg 2.
4 Dotknij pozycji wewnętrznego rogu Á strefy strzeżonej, aby
określić szerokość strefy strzeżonej.
5 Wybierz Gotowe.
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS
Na dowolnym ekranie radaru lub na nakładce radaru można
wyświetlić i dostosować sposób wyświetlania listy zagrożeń AIS.
Na ekranie radaru lub na nakładce radaru wybierz kolejno
MENU > Inne statki > Lista AIS.
Wyświetlanie jednostek z systemem AIS na ekranie
radaru
System AIS wymaga użycia zewnętrznego urządzenia AIS oraz
dostępności sygnału transpondera z innych statków.
Można skonfigurować sposób wyświetlania innych jednostek na
ekranie radaru. Jeśli ustawienie (oprócz zasięgu wyświetlania
AIS) jest skonfigurowane dla jednego trybu radaru, jest ono
stosowane do każdego innego trybu radaru. Szczegóły
i ustawienie planowanego kierunku skonfigurowane dla jednego
trybu radaru są stosowane do każdego innego trybu radaru oraz
do nakładki radaru.
1 Na ekranie radaru lub na nakładce radaru wybierz kolejno
MENU > Inne statki > Ust. wyświetlania AIS.
2 Wybierz opcję:
• Aby określić odległość od bieżącej pozycji, w której mają
być wykrywane statki AIS, wybierz Zas. wyś. AIS,
a następnie określ odległość.
• Aby wyświetlić szczegóły dotyczące statków z systemem
AIS, wybierz kolejno Szczegóły > Pokaż.
• Aby ustawić czas planowanego kierunku dla statków
z systemem AIS, wybierz Planow. kierun., a następnie
podaj czas.
• Aby wyświetlić ślady statków z systemem AIS, wybierz
Szlaki, a następnie podaj długość śladu, który jest
wyświetlany.
VRM i EBL
Ruchomy znacznik odległości (VRM) i elektroniczna linia
namiarowa (EBL) mierzą dystans i namiar od łodzi do żądanego
Radar
Aby móc regulować ruchomy znacznik odległości (VRM)
i elektroniczną linię namiarową (EBL), trzeba wyświetlać je na
ekranie radaru (Wyświetlanie VRM i EBL, strona 27).
1 Na ekranie radaru wybierz pozycję obiektu.
2 Wybierz Pomiar dystansu.
Dystans i namiar do obiektu zostaną wyświetlone w lewym
górnym rogu ekranu.
Nakładki radaru
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do opcjonalnego radaru
morskiego Garmin można nałożyć dane z nakładki radaru na
mapę nawigacyjną lub mapę wędkarską.
Dane wyświetlane są na nakładce radaru na podstawie ostatnio
używanego trybu radaru, a wszystkie konfiguracje ustawień
zastosowane w nakładce radaru są również zastosowane
w ostatnio używanym trybie radaru.
Nakładki radaru i wyrównanie danych mapy
W przypadku korzystania z nakładki radaru ploter nawigacyjny
wyrównuje dane radaru z danymi mapy na podstawie kierunku,
w jakim porusza się łódź, który domyślnie zależy od danych
z podłączonego czujnika kierunku magnetycznego
podłączonego do sieci NMEA 0183 lub NMEA 2000. Jeśli
czujnik kierunku nie jest zainstalowany, kierunek łodzi jest
ustalany na podstawie danych obserwacyjnych GPS.
Dane obserwacyjne GPS wskazują kierunek, w jakim porusza
się łódź, a nie kierunek, w który skierowany jest dziób łodzi. Jeśli
łódź dryfuje do tyłu lub w bok z powodu prądu lub wiatru,
nakładka radaru może być niezbyt dokładnie wyrównana
z danymi mapy. Takiej sytuacji można uniknąć dzięki
wykorzystaniu danych o kierunku łodzi z kompasu
elektronicznego.
Jeśli kierunek, w jakim porusza się łódź, jest obliczany na
podstawie danych z czujnika kierunku magnetycznego lub pilota
automatycznego, dane o kierunku mogą być błędne ze względu
na nieprawidłową konfigurację, awarię mechaniczną, zakłócenia
magnetyczne lub inne czynniki. Jeśli dane o kierunku są błędne,
nakładka radaru może być niezbyt dokładnie wyrównana
z danymi mapy.
Wyświetlanie nakładki radaru
Nakładka radaru wyświetla dane na podstawie ostatnio
używanego trybu radaru.
Wybierz kolejno Mapy > Nakładki radaru.
27
Obraz na radarze wyświetlany jest w kolorze
pomarańczowym i przykrywa mapę nawigacyjną.
Włączanie i regulowanie strefy bez transmisji
radarowej
Użytkownik może wskazać obszar, w obrębie którego antena
radarowa nie ma przesyłać sygnałów.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
radaru i plotera nawigacyjnego.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
radaru > Włącz strefę bez transmisji.
Strefa bez transmisji jest wyświetlana na radarze jako
zacieniowany obszar.
2 Wybierz kolejno Dostosuj strefę bez transmisji > Przenieś
strefę bez transmisji.
3 Wybierz Kąt 1 i wybierz nową lokalizację pierwszego kąta.
4 Wybierz Kąt 2 i wybierz nową lokalizację drugiego kąta.
5 Wybierz Gotowe.
Przerywanie przesyłania sygnałów
radarowych
Na ekranie radaru wybierz kolejno MENU > Radar w tryb
gotowości.
PORADA: Naciśnij na dowolnym ekranie, aby szybko
przerwać transmisję sygnału radaru.
Optymalizowanie wyświetlania radaru
Można dostosować ustawienia wyświetlania radaru, aby
zmniejszyć zakłócenia i poprawić dokładność.
UWAGA: Można zoptymalizować wyświetlanie radaru dla
każdego trybu radaru.
1 Wybierz zasięg radaru (Regulacja zasięgu radaru, strona 26).
2 Przywróć domyślną wartość dla ustawienia czułości
(Automatyczna regulacja czułości na ekranie radaru,
strona 28).
3 Ręcznie dostosuj ustawienie czułości (Ręczna regulacja
czułości na ekranie radaru, strona 28).
Czułość radaru i zakłócenia
Automatyczna regulacja czułości na ekranie radaru
Ustawienie automatycznej czułości dla każdego trybu radaru
jest zoptymalizowane dla każdego danego trybu i może różnić
się od ustawienia automatycznej czułości używanego dla innego
trybu.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
czułości skonfigurowane w jednym trybie radaru może być lub
nie być zastosowane w innych trybach radaru bądź w nakładce
radaru.
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia są dostępne we
wszystkich modelach radarów i ploterów nawigacyjnych.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno
MENU > Czułość.
2 Wybierz opcję:
• Aby czułość była regulowana automatycznie pod kątem
zmieniających się warunków, wybierz kolejno Auto ­
niskie lub Auto ­ wys..
• Aby czułość była regulowana automatycznie pod kątem
wyświetlania ptaków nad powierzchnią wody, wybierz
Auto ­ ptaki.
Ręczna regulacja czułości na ekranie radaru
Można ręcznie dostosować czułość, aby optymalnie
wykorzystać radar.
28
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
czułości skonfigurowane w jednym trybie radaru może być lub
nie być zastosowane w innych trybach radaru bądź w nakładce
radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno
MENU > Czułość.
Wybierz
Do góry, aby zwiększyć czułość do momentu
2
pojawienia się na ekranie radaru plamek światła.
Dane na ekranie radaru są odświeżane co kilka sekund.
W związku z tym efekty ręcznego ustawienia czułości mogą
nie być widoczne natychmiast. Ustawienie czułości należy
zmieniać powoli.
3 Wybierz W dół, aby zmniejszyć czułość do momentu
zniknięcia plamek światła.
4 Jeśli łodzie, ląd lub inne cele znajdują się w zasięgu, wybierz
W dół, aby zmniejszyć czułość do momentu, gdy cele zaczną
migać.
5 Wybierz Do góry, aby zwiększyć czułość do momentu, gdy
łodzie, ląd i inne cele będą stale świeciły na ekranie radaru.
6 W razie potrzeby zmniejsz do minimum widoczność dużych
obiektów w pobliżu.
W
razie potrzeby zmniejsz do minimum widoczność echa
7
bocznego.
Minimalizowanie zakłóceń od dużych obiektów w pobliżu
Obiekty o dużych rozmiarach w pobliżu, takie jak mola, mogą
powodować wyświetlanie bardzo jasnych obrazów obiektów na
ekranie radaru. Taki obraz może przesłonić mniejsze obiekty
znajdujące się w jego pobliżu.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
czułości skonfigurowane w jednym trybie radaru może być lub
nie być zastosowane w innych trybach radaru bądź w nakładce
radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno
MENU > Czułość.
2 Wybierz W dół, aby zmniejszyć czułość do momentu, gdy
mniejsze obiekty będą dobrze widoczne na ekranie radaru.
Zmniejszenie czułości w celu wyeliminowania zakłóceń
pochodzących od dużych obiektów w pobliżu może
spowodować, że mniejsze lub odległe obiekty będą migać lub
znikną z ekranu radaru.
Minimalizowanie zakłóceń bocznych na ekranie radaru
Zakłócenia boczne mogą się pojawić jako promienie
wypływające z obiektu w postaci półkolistych wzorów. Można je
wyeliminować przez zmniejszenie czułości lub zmniejszenie
zasięgu radaru.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
czułości skonfigurowane w jednym trybie radaru może być lub
nie być zastosowane w innych trybach radaru bądź w nakładce
radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno
MENU > Czułość.
2 Wybierz W dół, aby zmniejszyć czułość do momentu
zniknięcia półkolistych, promienistych wzorów z ekranu
radaru.
Zmniejszenie czułości w celu wyeliminowania zakłóceń
bocznych może spowodować, że mniejsze lub odległe
obiekty będą migać lub znikną z ekranu radaru.
Automatyczne korygowanie zakłóceń od wody na ekranie
radaru
Można tak skonfigurować ploter nawigacyjny, aby
automatycznie dostosowywał wyświetlanie zakłóceń
spowodowanych przez lekko wzburzone morze.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
zakłóceń od wody skonfigurowane do używania w jednym trybie
Radar
radaru może być lub nie być zastosowane w innych trybach
radaru bądź w nakładce radaru.
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia są dostępne we
wszystkich modelach radarów i ploterów nawigacyjnych.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno
MENU > Redukcja zakłóceń > Zakł. od wody.
2 Wybierz Nastawy lub Auto.
3 Wybierz ustawienie, które odpowiada aktualnym warunkom
morskim.
W przypadku korzystania ze zgodnego modelu radaru ploter
nawigacyjny automatycznie dostosowuje zakłócenia od wody
w oparciu o warunki panujące na morzu.
Ręczne korygowanie zakłóceń od wody na ekranie radaru
Można skorygować wyświetlanie zakłóceń spowodowanych
przez lekko wzburzone morze. Ustawienie zakłóceń od wody
wpływa bardziej na wyświetlanie pobliskich niż odległych
zakłóceń i celów. Wyższe ustawienie zakłóceń od wody
zmniejsza wyświetlanie zakłóceń spowodowanych przez fale
w pobliżu, jednak może również zmniejszyć lub wyeliminować
wyświetlanie celów w pobliżu.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
zakłóceń od wody skonfigurowane do używania w jednym trybie
radaru może być lub nie być zastosowane w innych trybach
radaru bądź w nakładce radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno
MENU > Redukcja zakłóceń > Zakł. od wody.
2 Wybierz Do góry lub W dół, aby dostosować wyświetlanie
zakłóceń od wody, aż do momentu, gdy inne cele będą
dobrze widoczne na ekranie radaru.
Zakłócenia spowodowane przez warunki panujące na morzu
mogą być nadal widoczne.
Korygowanie zakłóceń od deszczu na ekranie radaru
Można skorygować wyświetlanie zakłóceń spowodowanych
przez deszcz. Zmniejszenie zasięgu radaru może również
zmniejszyć zakłócenia od deszczu (Regulowanie skali
powiększenia na ekranie radaru, strona 26).
Ustawienie zakłóceń od deszczu wpływa bardziej na
wyświetlanie pobliskich niż odległych zakłóceń od deszczu
i celów. Wyższe ustawienie zakłóceń od deszczu zmniejsza
wyświetlanie zakłóceń spowodowanych przez deszcz w pobliżu,
jednak może również zmniejszyć lub wyeliminować wyświetlanie
bliskich celów.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
zakłóceń od deszczu, skonfigurowane do używania w jednym
trybie radaru, może (ale nie musi) być zastosowane w innych
trybach radaru bądź w nakładce radaru.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno MENU > Redukcja
zakłóceń > Zakłócenia od deszczu.
2 Wybierz Do góry lub W dół, aby zmniejszyć lub zwiększyć
wyświetlanie zakłóceń od deszczu w pobliżu, aż do
momentu, gdy inne cele będą dobrze widoczne na ekranie
radaru.
Zakłócenia spowodowane przez deszcz mogą być nadal
widoczne.
Zmniejszenie zakłóceń przesłuchowych na ekranie radaru
Włączenie ustawienia Redukcja przesłuchu pozwala zmniejszyć
występowanie zakłóceń spowodowanych przez inne radary
znajdujące się w pobliżu.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
Redukcja przesłuchu skonfigurowane w jednym trybie radaru
może być lub nie być zastosowane w innych trybach radaru
bądź w nakładce radaru.
Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno
MENU > Redukcja zakłóceń > Red. przesłuch..
Radar
Ślady echa
Funkcja śladów echa umożliwia śledzenie ruchu jednostek
pływających na ekranie radaru. Czas wyświetlania śladu można
zmienić.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
skonfigurowane do używania w jednym trybie radaru może (ale
nie musi) być zastosowane w innych trybach radaru bądź
w nakładce radaru.
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia są dostępne we
wszystkich modelach radarów i ploterów nawigacyjnych.
Włączanie śladów echa
Na ekranie radaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia
radaru > Ślady echa > Wyświetlanie.
Regulowanie długości śladów echa
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno
MENU > Ustawienia radaru > Ślady echa > Czas.
2 Wybierz długość śladu.
Usuwanie śladów echa
Z ekranu radaru można usunąć ślady echa w celu zwiększenia
czytelności ekranu.
Na ekranie radaru lub na nakładce radaru wybierz kolejno
MENU > Ustawienia radaru > Ślady echa > Wyczyść
szlaki.
Ustawienia wyświetlania radaru
Na dowolnym ekranie radaru lub na nakładce radaru wybierz
kolejno MENU > Ustawienia radaru.
Orientacja: Określa perspektywę, w jakiej wyświetlany jest
radar. Ustawienie orientacji jest stosowane do każdego trybu
radaru. Ustawienie to nie dotyczy nakładki radaru.
Wygląd: Umożliwia ustawienie schematu kolorów,
przewidywanej prędkości i wyglądu nawigacji.
Przód łodzi: Kompensuje fizyczne położenie anteny radarowej
na łodzi, jeśli antena radarowa nie znajduje się na osi dziób–
rufa.
Ustawienia wyglądu radaru
Na ekranie radaru wybierz kolejno MENU > Ustawienia radaru
> Wygląd.
UWAGA: Ustawienia te nie dotyczą nakładki radaru.
Kolor tła: Umożliwia ustawienie koloru tła.
Kolor 1. planu: Umożliwia ustawienie schematu kolorów dla
obrazów przekazywanych z radaru.
Przewidywana prędkość: Przenosi aktualną pozycję na dół
ekranu automatycznie wraz ze wzrostem prędkości. Podaj
maksymalną prędkość, aby uzyskać najlepsze wyniki.
Linia kierunku: Wyświetla na ekranie radaru przedłużenie od
dziobu łodzi w kierunku podróży.
Kręgi zasięgu: Wyświetla kręgi zasięgu, które ułatwiają
wizualizację dystansu na ekranie radaru.
Krąg namiaru: Pokazuje namiar w stosunku do kierunku lub
w oparciu o odniesienie północne, co pomaga określić
namiar na obiekt wyświetlany na ekranie radaru.
Linie nawig.: Wyświetla linie nawigacyjne, które wskazują kurs
ustawiony przy użyciu ustawienia Trasa do, Nawigacja
automatyczna lub Idź do.
Punkty: Wyświetla punkty na ekranie radaru.
Przesuniecie na przedzie łodzi
Przesuniecie na przedzie łodzi kompensuje fizyczne położenie
anteny radarowej na łodzi, jeśli nie znajduje się ona na osi
dziób–rufa.
29
Pomiar potencjalnego przesunięcia na przedzie łodzi
Przesuniecie na przedzie łodzi kompensuje fizyczne położenie
anteny radarowej na łodzi, jeśli nie znajduje się ona na osi
dziób–rufa.
1 Korzystając z kompasu magnetycznego, wyznacz optycznie
położenie nieruchomego obiektu znajdującego się w zasięgu
wzroku.
2 Wyznacz położenie celu za pomocą radaru.
3 Jeśli deklinacja namiaru wynosi więcej niż +/- 1°, skompensuj
przesunięcie na przedzie łodzi.
Ustawianie przesunięcia na przedzie łodzi
Aby móc ustawić przesunięcie na przedzie łodzi, trzeba
zmierzyć jego wartość potencjalną.
Ustawienie przesunięcia na przedzie łodzi skonfigurowane dla
jednego trybu radaru jest stosowane do wszystkich innych
trybów radaru oraz do nakładki radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno
MENU > Ustawienia radaru > Instalacja > Przód łodzi.
2 Wybierz Do góry lub W dół, aby dostosować przesunięcie.
Informacje zapewniane przez
wskaźniki i almanach
Wskaźniki zapewniają różne informacje o podróży, silniku,
środowisku i wietrze oraz są dostępne we wszystkich modelach
plotera. Wartości, kompas i wskaźniki podróży są dostępne we
wszystkich ploterach. Wskaźniki wiatru i środowiska wymagają
danych o wietrze z sieci NMEA 0183 lub NMEA 2000. Wskaźniki
silnika wymagają połączenia z siecią NMEA 2000, w związku
z czym nie są dostępne we wszystkich modelach ploterów.
Plotery zapewniają także informacje z almanachu dotyczące
pływów, prądów oraz słońca i księżyca (np. godziny wschodów
i zachodów).
Wyświetlanie wskaźników
1 Wybierz kolejno Wskaźniki.
2 Wybierz wskaźnik.
3 Wybierz lub , aby wybrać stronę innych wskaźników.
Dostosowywanie wskaźników
Można zmienić układ strony wskaźników, sposób wyświetlania
strony wskaźników i dane każdego wskaźnika.
1 Otwórz stronę wskaźnika.
2 Wybierz kolejno MENU > Edytuj strony wskaźników.
3 Wybierz opcję:
• Aby zmienić dane wyświetlane we wskaźniku, wybierz
wskaźnik.
• Aby zmienić układ wskaźników na stronie, wybierz Zmień
układ.
• Aby dodać stronę do tego zestawu stron wskaźników,
wybierz Dodaj stronę.
• Aby zmienić miejsce strony w zestawie stron wskaźników,
wybierz Przenieś stronę w lewo lub Przenieś stronę
w prawo.
• Aby przywrócić oryginalny widok tej strony, wybierz
Przywróć widok domyślny.
Dostosowywanie limitów dla wskaźnika silnika
i wskaźnika paliwa
Można skonfigurować górne i dolne limity oraz zakres żądanej
pracy standardowej dla wskaźnika.
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich
wskaźników.
30
1 Na ekranie stosownych wskaźników wybierz kolejno MENU >
2
3
4
5
6
Ustawienia miernika > Ustaw limity miernika.
Wybierz wskaźnik, który chcesz dostosować.
Wybierz kolejno Limity mierników > Własne > Edytuj
limity.
Wybierz opcję:
• Aby ustawić minimalną wartość zakresu pracy
standardowej, wybierz Minimalna wartość.
• Aby ustawić maksymalną wartość zakresu pracy
standardowej, wybierz Maksymalna wartość.
• Aby ustawić niższy limit niż minimalna wartość wskaźnika,
wybierz Minimalna skala.
• Aby ustawić wyższy limit niż maksymalna wartość
wskaźnika, wybierz Maksymalna skala.
Wybierz wartość limitu.
Powtórz kroki 4 i 5, aby ustawić dodatkowe limity dla
wskaźników.
Wyświetlanie kompasu
Kompas służy do wyświetlania informacji dotyczących namiaru,
kierunku i trasy.
Wybierz kolejno Wskaźniki > Kompas.
Wyświetlanie wskaźników podróży
Wskaźniki podróży pokazują informacje dotyczące licznika,
prędkości, czasu i paliwa dla bieżącej podróży.
Wybierz kolejno Wskaźniki > Podróż.
Resetowanie wskaźników podróży
1 Wybierz kolejno Wskaźniki > Podróż > MENU.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyzerować wszystkie wartości odczytów bieżącej
podróży, wybierz Zeruj podróż.
• Aby wyzerować wartość odczytu maksymalnej prędkości,
wybierz Zeruj maks. prędkość.
• Aby wyzerować wartość odczytu licznika, wybierz Zeruj
dystans.
• Aby wyzerować wartości wszystkich odczytów, wybierz
Zeruj wszystko.
Wyświetlanie wskaźników silnika i paliwa
Aby wyświetlić wskaźniki silnika i paliwa, należy najpierw
połączyć się z siecią NMEA 2000 umożliwiającą wykrywanie
danych silnika i paliwa. Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji instalacji.
Wybierz kolejno Wskaźniki > Silnik.
Dostosowywanie limitów dla wskaźnika silnika
i wskaźnika paliwa
Można skonfigurować górne i dolne limity oraz zakres żądanej
pracy standardowej dla wskaźnika.
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich
wskaźników.
1 Na ekranie stosownych wskaźników wybierz kolejno MENU >
Ustawienia miernika > Ustaw limity miernika.
2 Wybierz wskaźnik, który chcesz dostosować.
3 Wybierz kolejno Limity mierników > Własne > Edytuj
limity.
4 Wybierz opcję:
• Aby ustawić minimalną wartość zakresu pracy
standardowej, wybierz Minimalna wartość.
• Aby ustawić maksymalną wartość zakresu pracy
standardowej, wybierz Maksymalna wartość.
Informacje zapewniane przez wskaźniki i almanach
• Aby ustawić niższy limit niż minimalna wartość wskaźnika,
wybierz Minimalna skala.
• Aby ustawić wyższy limit niż maksymalna wartość
wskaźnika, wybierz Maksymalna skala.
Wybierz
wartość limitu.
5
6 Powtórz kroki 4 i 5, aby ustawić dodatkowe limity dla
wskaźników.
Włączanie alarmów stanu dla wskaźników silnika
Można włączyć ploter nawigacyjny, aby wyświetlać alarmy stanu
silnika.
Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno MENU >
Ustawienia miernika > Alarmy stanu > Włączony.
W przypadku włączenia się alarmu silnika komunikat alarmu
stanu jest wyświetlany na wskaźniku, który może zmienić kolor
na czerwony w zależności od typu alarmu.
Włączanie niektórych alarmów stanu dla wskaźników
silnika
1 Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno MENU >
Ustawienia miernika > Alarmy stanu > Własne.
2 Wybierz jeden lub więcej alarmów dla wskaźnika silnika,
które chcesz włączyć lub wyłączyć.
Wybór liczby silników wyświetlanych na wskaźnikach
Możliwe jest wyświetlanie informacji o maksymalnie czterech
silnikach.
1 Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno MENU >
Ustawienia miernika > Wybór silnika > Liczba silników.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz liczbę silników.
• Wybierz Autokonfiguracja, aby liczba silników została
wykryta automatycznie.
Dostosowywanie wyświetlania silników na
wskaźnikach
Przed dostosowaniem sposobu wyświetlania silników na
wskaźnikach należy ręcznie wybrać liczbę silników (Wybór
liczby silników wyświetlanych na wskaźnikach, strona 31).
1 Na ekranie wskaźników silnika wybierz kolejno MENU >
Ustawienia miernika > Wybór silnika > Edytuj silniki.
2 Wybierz Pierwszy silnik.
3 Wybierz silnik, który ma być wyświetlany na pierwszym
wskaźniku.
4 Powtórz te kroki dla pozostałych pasków silników.
Konfigurowanie wyświetlania wskaźników paliwa
Aby móc skonfigurować i wyświetlić poziomy paliwa, należy
podłączyć zgodny silnik, czujnik przepływu paliwa lub czujnik
poziomu w zbiorniku do sieci NMEA 2000.
Całkowita ilość pozostałego paliwa może być wyświetlana
w postaci liczbowej (dla całego paliwa) lub graficznej (dla
każdego zbiornika osobno).
1 Wybierz kolejno Wskaźniki > Silnik > MENU > Ustawienia
miernika > Wyświetlanie paliwa.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlana była całkowita ilość paliwa we wszystkich
zbiornikach, wybierz Użyj pozostałego paliwa.
• Aby wyświetlana była ilość paliwa w każdym zbiorniku,
wybierz Użyj poz. w zb. paliwa.
Ustawianie pojemności paliwa jednostki
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Pojemność
paliwa.
2 Podaj łączną pojemność zbiorników paliwa.
Informacje zapewniane przez wskaźniki i almanach
Synchronizowanie danych dotyczących paliwa
z faktycznym stanem paliwa
Po zatankowaniu jednostki można zsynchronizować poziomy
paliwa pokazywane w ploterze z faktycznym stanem paliwa
dostępnym w jednostce.
1 Wybierz kolejno Wskaźniki > Silnik > MENU.
2 Wybierz opcję:
• Po zatankowaniu do pełna wszystkich zbiorników paliwa
jednostki wybierz Zatankuj wszys. zbiorniki. Poziom
paliwa zostanie zresetowany do wartości maksymalnej.
• Po zatankowaniu nie do pełna zbiornika paliwa wybierz
Dodaj paliwo do łodzi i podaj ilość zatankowanego
paliwa.
• Aby określić całkowitą ilość paliwa znajdującą się
w zbiornikach jednostki, wybierz Ustaw ilość pozos.
paliwa i podaj całkowitą ilość paliwa w zbiornikach.
Ustawianie alarmu paliwa
Aby móc ustawić alarm paliwa, należy podłączyć zgodny czujnik
przepływu paliwa do sieci NMEA 2000.
Można ustawić alarm informujący o osiągnięciu zadanego
poziomu całkowitej ilości pozostałego paliwa.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Paliwo > Alarm
paliwa > Włączony.
2 Określ wartość pozostałego paliwa, która będzie uruchamiać
alarm.
Wyświetlanie wskaźników wiatru
Do wyświetlania informacji o wietrze konieczny jest czujnik
wiatru podłączony do plotera nawigacyjnego.
Wybierz kolejno Wskaźniki > Wiatr.
Ustawienie wskaźnika wiatru
Można ustawić wskaźnik wiatru tak, aby wyświetlał prędkość
i kąt wiatru rzeczywistego lub pozornego.
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno MENU >
Wskaźnik wiatru.
Wybierz
opcję:
2
• Aby wyświetlić kąt wiatru rzeczywistego lub pozornego,
wybierz Wskazówka, a następnie wybierz odpowiednią
opcję.
• Aby wyświetlić prędkość wiatru rzeczywistego lub
pozornego, wybierz Pręd. wiatru, a następnie wybierz
odpowiednią opcję.
Konfigurowanie źródła prędkości
Można określić, czy prędkość po wodzie czy też prędkość GPS
ma stanowić prędkość jednostki wyświetlaną na wskaźniku
i używaną do obliczeń związanych z wiatrem.
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno MENU >
Wskaźnik kompasu > Wyśw. pręd..
2 Wybierz opcję:
• Aby obliczać prędkość jednostki na podstawie danych
z czujnika prędkości po wodzie, wybierz Pr. po wodz..
• Aby obliczać prędkość jednostki na podstawie danych
GPS, wybierz Prędkość GPS.
Ustawienie źródła kierunku dla wskaźnika wiatru
Można określić źródło kierunku, które ma być wyświetlane na
wskaźniku wiatru. Kierunek magnetyczny to dane kierunku
odbierane z czujnika kierunku, natomiast kierunek GPS jest
obliczany przez ploter nawigacyjny GPS (kurs nad dnem).
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno MENU >
Wskaźnik kompasu > Źródło kierunku.
2 Wybierz Kier. GPS lub Magnetyczny.
31
UWAGA: Gdy użytkownik się nie porusza lub porusza się
z małą prędkością, źródło kompasu magnetycznego jest
dokładniejsze niż źródło GPS.
Ustawienie bajdewindu ostrego dla wskaźnika wiatru
Można określić zakres bajdewindu ostrego dla wskaźnika wiatru
dla skali pod wiatr i skali z wiatrem.
1 Na ekranie wskaźnika wiatru wybierz kolejno MENU >
Wskaźnik kompasu > Ust. typu wsk. > Wsk. ostr.
bajdewindu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawić minimalną i maksymalną wartość pojawiającą
się dla bajdewindu ostrego na wskaźniku wiatru dla skali
pod wiatr, wybierz Zmień skalę pod wiatr i ustaw kąty.
• Aby ustawić minimalną i maksymalną wartość pojawiającą
się dla bajdewindu ostrego na wskaźniku wiatru dla skali
z wiatrem, wybierz Zmień skalę z wiatrem i ustaw kąty.
• Aby wyświetlić wiatr rzeczywisty lub pozorny, wybierz
Wiatr, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
Wyświetlanie wskaźników środowiska
Wybierz kolejno Wskaźniki > Środowisko.
Ustawienie wyrównania dla wskaźnika wiatru
Można określić wyrównanie dla wskaźnika wiatru na
wskaźnikach środowiska.
1 Wybierz kolejno Wskaźniki > Środowisko > MENU >
Wyrównanie.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawić górną część wskaźnika wiatru jako kierunek
północny, wybierz Północ u góry.
• Aby ustawić górną część wskaźnika tak, by zwracała się
w stronę zgodną z kierunkiem ruchu, wybierz Kierunek
u góry.
Ustawienie źródła kierunku dla wskaźnika środowiska
Można określić źródło kierunku, które ma być wyświetlane na
wskaźniku środowiska. Kierunek magnetyczny to dane kierunku
odbierane z czujnika kierunku, natomiast kierunek GPS jest
obliczany przez ploter nawigacyjny GPS (kurs nad dnem).
1 Wybierz kolejno Wskaźniki > Środowisko > MENU >
Źródło kierunku.
2 Wybierz Kier. GPS lub Magnetyczny.
Ustawianie czasu odniesienia dla barometru
Można określić czas odniesienia, na podstawie którego
obliczany jest trend barometru. Trend podany jest w polu
barometru.
1 Wybierz kolejno Wskaźniki > Środowisko > MENU > Czas
odniesienia dla ciśnienia.
2 Wybierz opcję.
Pływy, prądy i informacje astronomiczne
Informacje o stacjach pływów
Można wyświetlać różne informacje, w tym wysokość pływu
i kiedy nadejdzie kolejny przypływ lub odpływ, z dowolnej stacji
pływów dla określonej daty i godziny. Domyślnie ploter
nawigacyjny pokazuje informacje o pływach dla ostatnio
wyświetlanej stacji pływów oraz dla aktualnej daty i godziny.
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy >
Pływy.
Informacje o stacjach prądów
UWAGA: Informacje o stacjach prądów są dostępne dla
określonych szczegółowych map.
Można wyświetlać różne informacje, w tym prędkość prądu
i głębokość jego występowania, z dowolnej stacji prądów dla
32
określonej daty i godziny. Domyślnie ploter nawigacyjny
pokazuje informacje o prądach dla ostatnio wyświetlanej stacji
prądów oraz dla aktualnej daty i godziny.
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy >
Prądy.
Informacje astronomiczne
Można wyświetlać takie informacje, jak wschód i zachód słońca,
wschód i zachód księżyca, faza księżyca oraz przybliżoną
pozycję słońca i księżyca na niebie. Środek ekranu stanowi
punkt nieba bezpośrednio nad użytkownikiem, a najbardziej
oddalone kręgi horyzont. Domyślnie ploter nawigacyjny
pokazuje informacje astronomiczne dla aktualnej daty i godziny.
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy >
Astronomiczne.
Wyświetlanie stacji pływów i prądów oraz informacji
astronomicznych dla różnych dat
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy.
2 Wybierz kolejno Pływy, Prądy lub Astronomiczne.
3 Wybierz opcję.
• Aby wyświetlić informacje dla innej daty, wybierz kolejno
Zmień datę > Ręcznie i podaj datę.
• Aby wyświetlić informacje dla obecnego dnia, wybierz
kolejno Zmień datę > Bieżący.
• Aby wyświetlić informacje dla kolejnych dni (jeśli są
dostępne), wybierz Następny dzień.
• Aby wyświetlić informacje dla wcześniejszych dni (jeśli są
dostępne), wybierz Poprzedni dzień.
Wyświetlanie informacji z różnych stacji pływów
i prądów
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Pływy i prądy.
2 Wybierz Pływy lub Prądy.
3 Wybierz Stacje w pobliżu.
4 Wybierz stację.
Wyświetlanie informacji dostępnych w almanachu na
mapie nawigacyjnej
1 Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz pozycję.
2 Wybierz Informacja.
3 Wybierz kolejno Pływy, Prądy lub Astronomiczne.
Cyfrowe wywołanie selektywne
Funkcje sieciowego plotera nawigacyjnego
oraz radia VHF
Jeżeli użytkownik ma radio VHF NMEA 0183 lub radio VHF
NMEA 2000 podłączone do plotera nawigacyjnego, poniższe
funkcje są dostępne.
• Ploter nawigacyjny może przesyłać dane o pozycji GPS do
radia. Jeżeli radio ma taką funkcję, informacje o pozycji GPS
są przesyłane za pomocą wywołań DSC.
• Ploter nawigacyjny może odbierać z radia informacje
o pozycji oraz sygnały wzywania pomocy cyfrowego
wywoływania selektywnego (DSC).
• Ploter nawigacyjny może śledzić pozycje statków
wysyłających raporty pozycji.
Jeżeli użytkownik ma radio VHF Garmin NMEA 2000
podłączone do plotera nawigacyjnego, dostępne są również
następujące funkcje.
• Ploter nawigacyjny pozwala na szybkie skonfigurowanie
i wysłanie szczegółów indywidualnego rutynowego
wywołania do radia VHF Garmin.
Cyfrowe wywołanie selektywne
• Kiedy przez radio zainicjowany zostanie sygnał wzywania
pomocy MOB, ploter nawigacyjny wyświetli ekran MOB
i wezwie do nawigowania w kierunku punktu MOB.
• Kiedy sygnał wzywania pomocy MOB zostanie wysłany
z plotera nawigacyjnego, radio wyświetli stronę sygnału
wzywania pomocy, aby zainicjować sygnał wzywania pomocy
MOB.
Włączanie DSC
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki > DSC.
Lista DSC
Lista DSC jest rejestrem ostatnich wywołań DSC oraz innych
kontaktów DSC wprowadzonych przez użytkownika. Lista DSC
może zawierać do 100 pozycji. Lista DSC przedstawia ostatnie
wywołania z łodzi. Jeżeli drugie wywołanie pochodzi z tej samej
łodzi, zastępuje ono pierwsze wywołanie na liście wywołań.
Wyświetlanie listy DSC
Zanim możliwe będzie wyświetlenie listy DSC, ploter
nawigacyjny musi zostać podłączony do radia VHF, które
obsługuje DSC.
Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
Dodawanie kontaktu DSC
Do listy DSC użytkownika można dodać statek. Za pomocą
plotera nawigacyjnego można nawiązywać połączenia
z kontaktem DSC.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC > Dodaj kontakt.
Wpisz
morski numer identyfikacyjny MMSI (Maritime Mobile
2
Service Identity) statku.
3 Wprowadź nazwę statku.
Sygnał wzywania pomocy
Jeśli zgodny ploter nawigacyjny i radio VHF są podłączone przy
użyciu NMEA 0183 lub NMEA 2000, ploter nawigacyjny
sygnalizuje, kiedy radio VHF odbiera sygnał wzywania pomocy
DSC. Jeśli informacja o pozycji została wysłana wraz
z sygnałem wzywania pomocy, informacja ta jest odbierana
i zapisywana wraz z sygnałem.
oznacza sygnał wzywania pomocy na liście DSC oraz
zaznacza pozycję statku na mapie nawigacyjnej w momencie
wysłania sygnału wzywania pomocy DSC.
Nawigowanie do statku wzywającego pomocy
oznacza sygnał wzywania pomocy na liście DSC oraz
zaznacza pozycję statku na mapie nawigacyjnej w momencie
wysłania sygnału wzywania pomocy DSC.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz Idź do lub Trasa do.
Sygnał wzywania pomocy MOB wysłany z radia VHF
Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego radia
VHF za pośrednictwem interfejsu NMEA 2000 i zainicjowany
zostanie przez radio sygnał wzywania pomocy MOB nadany na
DSC, ploter nawigacyjny wyświetli ekran MOB i wezwie do
nawigowania w kierunku punktu MOB. Jeśli do sieci podłączony
jest zgodny system autopilota, ploter nawigacyjny wzywa do
rozpoczęcia pętli Williamsona w kierunku punktu MOB.
Jeśli w radiu usunięty zostanie sygnał wzywania pomocy, ekran
plotera nawigacyjnego wzywający do rozpoczęcia nawigacji do
punktu MOB zniknie.
Cyfrowe wywołanie selektywne
Sygnały wzywania pomocy SOS i MOB (człowiek za
burtą) wysłane z plotera nawigacyjnego
Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego radia
Garmin NMEA 2000 i oznaczona zostanie lokalizacja sygnału
SOS lub MOB (człowiek za burtą), radio wyświetli stronę
sygnału wzywania pomocy, aby można było szybko wysłać taki
sygnał.
Informacje na temat nadawania sygnałów wzywania pomocy
przy pomocy radia zawarte są w podręczniku użytkownika radia
VHF. Więcej informacji na temat oznaczania pozycji MOB lub
SOS można znaleźć w części (Oznaczanie pozycji MOB
i rozpoczynanie nawigowania do niej, strona 12).
Śledzenie pozycji
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do radia VHF przy użyciu
NMEA 0183 można śledzić statki, które wysyłają raporty
o pozycji.
Funkcja ta jest również dostępna z NMEA 2000, kiedy statek
wysyła prawidłowe dane (PGN 129808; Informacje o wywołaniu
DSC).
Każdy otrzymany raport pozycji jest rejestrowany na liście DSC
(Lista DSC, strona 33).
Wyświetlanie raportu pozycji
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz , aby przejść do szczegółów raportu pozycji.
• Wybierz , aby przejść do zaznaczania lokalizacji na
mapie nawigacyjnej.
• Wybierz Następna strona , aby przejść do zaznaczania
lokalizacji na mapie nawigacyjnej.
• Wybierz Poprzednia strona.
Nawigowanie do śledzonego statku
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz Idź do lub Trasa do.
Tworzenie punktu w pozycji śledzonego statku
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz Nowy punkt.
Edycja informacji w raporcie pozycji
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz Edytuj.
• Wybierz Nazwa, aby wpisać nazwę statku.
• Jeśli ta opcja jest dostępna, wybierz Symbol, aby wybrać
nowy symbol.
• Wybierz Komentarz, aby wpisać komentarz.
• Jeśli radio śledzi pozycję statku, aby pokazać linię szlaku
dla statku, wybierz Szlak.
• Wybierz Linia szlaku, aby wybrać kolor linii szlaku.
Usuwanie wezwania pozycja­raport.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
33
Odtwarzacz multimedialny
3 Wybierz kolejno Edytuj > Wyczyść raport.
Wyświetlanie szlaków na mapie
Niektóre widoki map pozwalają na wyświetlenie szlaków dla
wszystkich śledzonych statków. Domyślnie czarna linia
wskazuje ścieżkę statku, czarny punkt wskazuje każdą
wcześniej zarejestrowaną pozycję śledzonego statku,
a niebieska flaga wskazuje ostatnio zarejestrowaną pozycję
statku.
1 W widoku mapy lub mapy 3D, wybierz kolejno MENU > Inne
statki > Szlaki DSC.
2 Wybierz liczbę godzin dla wyświetlania na mapie śledzonych
statków.
Dla przykładu, jeżeli wybrane zostaną 4 godziny, wszystkie
punkty szlaku z ostatnich czterech godzin pojawią się dla
każdego śledzonego statku.
Indywidualne rutynowe wywołanie
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do radia VHF Garmin,
można użyć interfejsu plotera nawigacyjnego do ustawienia
indywidualnego rutynowego wywołania.
Podczas ustawiania indywidualnego rutynowego wywołania
w ploterze nawigacyjnym można wybrać kanał DSC, przez który
użytkownik chce się komunikować. Radio transmituje tą prośbę
wraz z wywołaniem.
Wybór kanału DSC
UWAGA: Wybór kanału DSC jest ograniczony do tych kanałów,
które są dostępne we wszystkich pasmach częstotliwości.
Kanałem domyślnym jest kanał 72. Jeśli zostanie wybrany inny
kanał, ploter nawigacyjny używa tego kanału w następnych
komunikatach, dopóki kanał ten nie zostanie ponownie
zmieniony.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
Wybierz
statek lub stację, do której ma być wysłany
2
komunikat.
3 Wybierz kolejno Wywołaj przez radio > Kanał.
4 Wybierz dostępny kanał.
Wykonywanie indywidualnego rutynowego wywołania
UWAGA: W trakcie inicjowania wywołania przez ploter
nawigacyjny, jeżeli radio nie ma zaprogramowanego numeru
MMSI, radio nie otrzyma informacji o wywołaniu.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Inne statki >
Lista DSC.
2 Wybierz statek lub stację, do której ma być wysłany
komunikat.
3 Wybierz Wywołaj przez radio.
4 W razie konieczności wybierz Kanał, a następnie nowy
kanał.
5 Wybierz Wyślij.
Ploter nawigacyjny wysyła informację o wywołaniu do radia.
Na
swoim Garmin radiu VHF, wybierz Połącz.
6
Wysyłanie indywidualnego rutynowego wywołania do
celu AIS
1 W widoku mapy lub mapy 3D, wybierz cel AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Wywołaj przez radio.
3 W razie konieczności wybierz Kanał, a następnie nowy
kanał.
4 Wybierz Wyślij.
Ploter nawigacyjny wysyła informację o wywołaniu do radia.
5 Na swoim radiu VHF Garmin, wybierz Połącz.
34
UWAGA: Funkcja odtwarzacza multimedialnego nie jest
obsługiwana przez wszystkie modele ploterów nawigacyjnych.
Posiadacze odpowiedniego systemu stereofonicznego FUSIONLink™ podłączonego do sieci NMEA 2000 mogą sterować
systemem za pośrednictwem plotera nawigacyjnego. Ploter
nawigacyjny powinien automatycznie wykryć odtwarzacz
multimedialny po jego pierwszym podłączeniu.
Istnieje możliwość odtwarzania plików multimedialnych ze źródeł
podłączonych do odtwarzacza multimedialnego oraz źródeł
podłączonych do sieci NMEA 2000. Ploter nawigacyjny
i urządzenie iPod można połączyć za pomocą odpowiedniego
systemu stereofonicznego FUSION-Link.
®
Otwieranie odtwarzacza multimedialnego
Aby móc otworzyć odtwarzacz multimedialny, należy podłączyć
do plotera nawigacyjnego zgodne urządzenie.
Wybierz Multimedia.
Ikony
UWAGA: Nie we wszystkich urządzeniach wyświetlane są te
ikony.
Ikona
Opis
Zapisuje lub usuwa zapamiętany
Powtarza wszystkie utwory
Powtarza jeden utwór
Wyszukaj stacje
Wyszukuje stacje lub przechodzi do następnych utworów
Odtwarza losowo
Wybór źródła multimedialnego
W przypadku dostępności wielu urządzeń multimedialnych
podłączonych do sieci, takiej jak sieć NMEA 2000, można
wybrać źródło multimedialne, które ma być sterowane przy
użyciu plotera nawigacyjnego.
UWAGA: Pliki multimedialne można odtwarzać wyłącznie ze
źródeł podłączonych do urządzenia.
UWAGA: Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym źródle
multimediów.
1 Na ekranie multimediów wybierz MENU > Źródło.
UWAGA: Menu źródeł zostanie wyświetlone wyłącznie dla
urządzeń obsługujących wiele źródeł multimedialnych.
2 Wybierz źródło.
Podłączanie urządzenia bezprzewodowego Bluetooth
do odtwarzacza multimedialnego
®
Urządzenie Bluetooth można podłączyć bezprzewodowo do
odtwarzacza multimedialnego.
1 Umieść urządzenie Bluetooth w odległości 10 m (33 stóp) od
odtwarzacza multimedialnego.
2 Na ekranie multimediów wybierz Urządzenia BT lub
Urządzenia Bluetooth.
3 Zmień ustawienia w urządzeniu Bluetooth, aby było widoczne
dla innych urządzeń.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń.
4 Wybierz odtwarzacz multimedialny z opcji dostępnych
w urządzeniu Bluetooth.
Odtwarzacz multimedialny
Odtwarzanie muzyki
Regulowanie głośności
Przeglądanie muzyki
1 Na ekranie multimediów wybierz Przeglądaj lub MENU >
Włączanie i wyłączanie stref
Przeglądaj.
Wybierz
Wybierz lub wybierz opcję.
2
Włączanie wyszukiwania alfanumerycznego
Aby znaleźć utwór lub album na długiej liście, można skorzystać
z funkcji wyszukiwania alfabetycznego.
Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Instalacja
> Szukaj alfanumerycznie.
Ustawianie utworu do powtarzania
1 Podczas odtwarzania utworu wybierz kolejno MENU >
Powtórz.
W przypadku przewodowego połączenia głośników na łodzi
według określonych stref, można włączać potrzebne strefy
i wyłączać takie, które nie są wykorzystywane.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Poziomy
dźwięku > Włącz/wyłącz strefy.
2 Wybierz strefę.
Wyciszanie multimediów
1 Na ekranie multimediów wybierz .
2 W razie potrzeby wybierz opcję Wybierz.
Radio VHF
2 W razie potrzeby wybierz opcję Jeden.
Skanowanie kanałów UKF
Ustawianie wszystkich utworów do powtarzania
Przed rozpoczęciem skanowania kanałów UKF należy wybrać
jako źródło pozycję UKF.
Zapamiętane kanały UKF można monitorować pod kątem
aktywności i automatycznie przełączać na aktywny kanał.
Na ekranie multimediów UKF wybierz kolejno MENU >
Skanuj.
Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Powtórz >
Wszystko.
Ustawianie utworów do odtwarzania losowego
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Losowo.
2 W razie potrzeby wybierz opcję.
Słuchanie radia
Zapamiętywanie kanału
Można zapamiętać maksymalnie 15 stacji AM i 15 stacji FM.
1 Na stronie AM, FM lub UKF dostrój urządzenie do
odpowiedniego kanału.
2 Wybierz kolejno MENU > Nastawy > Dodaj bieżący kanał.
Usuwanie zapamiętanego kanału
1 Dostrój urządzenie do kanału.
2 Wybierz kolejno MENU > Nastawy > Usuń bieżący kanał.
Zmiana trybu dostrajania
Można zmienić sposób wybierania stacji w przypadku niektórych
rodzajów multimediów, np. radia FM lub AM.
UWAGA: Nie wszystkie tryby dostrajania są dostępne dla
wszystkich źródeł multimediów.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Tryb
dostrajania.
2 Wybierz opcję.
3 W razie potrzeby wybierz opcję Wybierz.
Ustawianie regionu tunera
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Instalacja
> Region tunera.
2 Wybierz opcję.
Otwieranie źródła MTP
Przed otwarciem źródła MTP należy podłączyć urządzenie MTP
do zgodnego urządzenia multimedialnego.
Możesz uzyskać dostęp do muzyki w urządzeniu
wykorzystującym protokół MTP (Media Transfer Protocol), takim
jak Android™. Możesz także ładować telefon lub odtwarzacz
multimedialny w czasie, gdy jest on podłączony i odtwarza
muzykę.
1 Podłącz źródło MTP, np. system stereo, zewnętrzny wtyk
USB lub zewnętrzną stację dokującą za pośrednictwem portu
USB.
2 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Źródło >
MTP.
Odtwarzacz multimedialny
Dostosowywanie redukcji szumu UKF
UWAGA: Korzystanie z tej funkcji jest możliwe wyłącznie
w przypadku odtwarzacza multimedialnego z obsługą radia
UKF.
1 Na stronie źródła UKF wybierz kolejno MENU > Squelch.
2 Wyreguluj redukcję szumu UKF za pomocą suwaka.
Radio
Aby móc słuchać radia AM lub FM, odpowiednia antena AM/FM
do zastosowań morskich musi być prawidłowo podłączona do
zestawu stereo i znajdować się w zasięgu stacji nadającej
informacje. Wskazówki dotyczące podłączania anteny AM/FM
można znaleźć w instrukcjach dotyczących instalacji zestawu
stereo.
Aby móc słuchać radia SiriusXM , trzeba mieć odpowiedni
sprzęt i wykupione subskrypcje na Radio satelitarne SiriusXM,
strona 36. Wskazówki dotyczące podłączania tunera
samochodowego SiriusXM Connect można znaleźć
w instrukcjach dotyczących instalacji zestawu stereo.
Aby móc słuchać stacji DAB, trzeba mieć odpowiedni sprzęt do
Odtwarzanie w systemie DAB, strona 36. Instrukcje
podłączenia adaptera DAB i anteny można znaleźć
w instrukcjach obsługi adaptera i anteny.
®
Ustawianie regionu tunera
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Instalacja
> Region tunera.
2 Wybierz opcję.
Zmiana stacji radiowej
1 Na ekranie multimediów wybierz odpowiednie źródło, na
przykład FM.
2 Wybierz lub
, aby dostroić stację.
Zmiana trybu dostrajania
Można zmienić sposób wybierania stacji w przypadku niektórych
rodzajów multimediów, np. radia FM lub AM.
UWAGA: Nie wszystkie tryby dostrajania są dostępne dla
wszystkich źródeł multimediów.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Tryb
dostrajania.
2 Wybierz opcję.
3 W razie potrzeby wybierz opcję Wybierz.
35
Zapamiętane ustawienia
Można zapamiętać ulubione stacje radiowe AM i FM, aby
zapewnić do nich łatwy dostęp.
Można zapisać ulubione kanały SiriusXM, jeśli urządzenie jest
podłączone do opcjonalnego tunera SiriusXM i anteny.
Wybieranie stacji DAB z kategorii
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Kategorie.
2 Wybierz kategorię z listy.
3 Wybierz stację z listy.
Zapamiętywanie stacji
1 Na odpowiednim ekranie multimediów ustaw stację, aby ją
zapamiętać.
2 Wybierz kolejno Nastawy > Dodaj bieżący kanał.
Można zapamiętać ulubione stacje radiowe DAB, aby zapewnić
do nich łatwy dostęp.
Można zapamiętać maksymalnie 15 stacji DAB.
Wybieranie zapamiętanych stacji
Zapamiętane DAB
1 Na odpowiednim ekranie multimediów wybierz Nastawy.
2 Wybierz ustawienie z listy.
3 Wybierz Włącz kanał.
Zapamiętywanie stacji DAB
1 Na ekranie multimediów DAB ustaw stację, aby ją
zapamiętać.
2 Wybierz kolejno Przeglądaj > Nastawy > Zapisz bieżący.
Usuwanie zapamiętanych stacji
1 Na odpowiednim ekranie multimediów wybierz Nastawy.
2 Wybierz ustawienie z listy.
3 Wybierz Usuń bieżący kanał.
Wybieranie zapamiętanych stacji DAB z listy
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Nastawy > Wyświetl zapamiętane.
2 Wybierz ustawienie z listy.
Odtwarzanie w systemie DAB
Po podłączeniu do zestawu stereo zgodnego modułu DAB
(Digital Audio Broadcasting) i anteny, np. FUSION MSDAB100A, można ustawiać i odtwarzać stacje DAB.
Aby skorzystać ze źródła DAB, należy przebywać w regionie,
w którym źródło DAB jest dostępne (Ustawianie regionu tunera
DAB, strona 36).
®
Ustawianie regionu tunera DAB
Wybierz region, w którym przebywasz, aby poprawnie odbierać
stacje DAB.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Instalacja
> Region tunera.
2 Wybierz region, w którym się znajdujesz.
Wyszukiwanie stacji DAB
Aby móc wyszukiwać stacje DAB, trzeba podłączyć do zestawu
stereo zgodny moduł DAB i antenę (do nabycia osobno).
Ponieważ sygnały DAB są nadawane tylko w niektórych krajach,
trzeba też ustawić taki region tunera, w którym te sygnały są
nadawane.
1 Wybierz źródło sygnału DAB.
2 Wybierz Skanuj, aby wyszukać dostępne stacje DAB.
Po zakończeniu wyszukiwania rozpocznie się odtwarzanie
stacji radiowej z pierwszego znalezionego zbioru.
UWAGA: Po zakończeniu pierwszego wyszukiwania możesz
ponownie wybrać Skanuj, aby uruchomić ponowne
wyszukiwanie stacji DAB. Po zakończeniu ponownego
wyszukiwania system zacznie odtwarzać pierwszą stację ze
zbioru, którego słuchano podczas rozpoczęcia ponownego
wyszukiwania.
Zmiana stacji DAB
1 Wybierz źródło sygnału DAB.
2 W razie potrzeby wybierz Skanuj, aby wyszukać lokalne
stacje DAB.
lub , aby zmienić stację.
Po dotarciu do końca bieżącego zbioru zestaw stereo
automatycznie przechodzi do pierwszej dostępnej stacji
w następnym zbiorze.
3 Wybierz
Wybieranie stacji DAB z listy
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Stacje.
2 Wybierz stację z listy.
36
Usuwanie zapamiętanych stacji DAB
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Nastawy.
Wybierz
opcję:
2
• Aby usunąć jedną zapamiętaną stację, wybierz Usuń
zapamiętany i wybierz zapamiętaną stację.
• Aby usunąć wszystkie zapamiętane stacje, wybierz Usuń
wszystkie zapamiętane.
Radio satelitarne SiriusXM
Jeśli do plotera nawigacyjnego podłączony jest i zainstalowany
odpowiedni system stereofoniczny FUSION-Link i tuner
SiriusXM Connect, w zależności od subskrypcji użytkownika,
możliwy jest dostęp do radia satelitarnego SiriusXM.
Lokalizacja identyfikatora radia SiriusXM
Aby móc aktywować subskrypcję SiriusXM, konieczne jest
posiadanie identyfikatora radia dla tunera SiriusXM Connect.
Identyfikator radia SiriusXM można znaleźć z tyłu tunera
SiriusXM Connect, z tyłu jego opakowania lub przez
przełączenie plotera nawigacyjnego na kanał 0.
1 Wybierz kolejno Multimedia > Źródło > SiriusXM.
2 Włącz kanał 0.
Identyfikator radia SiriusXM nie zawiera liter I, O, S ani F.
Aktywowanie subskrypcji SiriusXM
Do aktywowania subskrypcji SiriusXM konieczny jest
identyfikator radia (Lokalizacja identyfikatora radia SiriusXM,
strona 36).
1 Po wybraniu źródła SiriusXM włącz kanał 1.
W głośnikach powinien zabrzmieć dźwięk kanału
podglądowego. Jeśli tak się nie stanie, sprawdź tuner
SiriusXM Connect oraz sposób instalacji i podłączenia anteny
i spróbuj ponownie.
2 Włącz kanał 0, aby znaleźć identyfikator radia.
3 Skontaktuj się z działem obsługi słuchaczy SiriusXM,
dzwoniąc pod numer (866) 635-2349, lub odwiedź stronę
www.siriusxm.com/activatenow, aby wykupić subskrypcję
w Stanach Zjednoczonych. Skontaktuj się z firmą SiriusXM,
dzwoniąc pod numer (877) 438-9677, lub odwiedź stronę
www.siriusxm.ca/activatexm, aby wykupić subskrypcję
w Kanadzie.
4 Podaj identyfikator radia.
Procedura aktywacji trwa zwykle od 10 do 15 minut, ale
w niektórych przypadkach może zająć nawet godzinę. Aby
tuner SiriusXM Connect mógł otrzymać wiadomość
aktywacyjną, musi być włączony i odbierać sygnał SiriusXM.
Odtwarzacz multimedialny
5 Jeśli usługa nie zostanie aktywowana w ciągu godziny,
odwiedź stronę http://care.siriusxm.com/refresh lub
skontaktuj się z firmą SiriusXM, dzwoniąc pod numer 1-855MYREFRESH (697-3373).
Dostosowywanie listy kanałów
funkcji kontroli rodzicielskiej hasło zostanie zresetowane do
0000.
1 W menu multimediów wybierz kolejno Instalacja >
Ustawienia domyślne.
Wybierz
Tak.
2
Kanały radiowe SiriusXM są pogrupowane według kategorii.
Można wybrać kategorie kanałów, które mają pojawiać się na
liście kanałów.
Wybierz opcję:
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest system
stereofoniczny z funkcją FUSION-Link, wybierz kolejno
Multimedia > Przeglądaj > Kanał.
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest antena
GXM™, wybierz kolejno Multimedia > MENU > Kategoria.
Wyłączanie blokady wszystkich zablokowanych kanałów
w radiu SiriusXM
Aby móc wyłączyć blokadę wszystkich zablokowanych kanałów,
funkcja kontroli rodzicielskiej musi być odblokowana.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Usuń wszystkie blokady.
2 Podaj hasło.
Zapisywanie SiriusXM kanału na predefiniowanej
liście
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno MENU > Instalacja
Można zapisać swoje ulubione kanały na predefiniowanej liście.
1 Wybierz Multimedia.
2 Wybierz kanał, który chcesz zapisać jako predefiniowany.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest system
stereofoniczny z funkcją FUSION-Link, wybierz kolejno
Przeglądaj > Nastawy.
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest antena
GXM, wybierz kolejno MENU > Nastawy > Dodaj bieżący
kanał.
Odblokowywanie funkcji kontroli rodzicielskiej
SiriusXM
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Odblokuj.
2 Podaj hasło.
Hasło domyślne to 0000.
Ustawianie blokady rodzicielskiej dla kanałów radiowych
SiriusXM
Aby móc ustawić blokadę rodzicielską, funkcja kontroli
rodzicielskiej musi być odblokowana.
Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia ograniczenie dostępu
do dowolnych kanałów SiriusXM, również tych dla dorosłych. Po
włączeniu blokady rodzicielskiej trzeba wprowadzić hasło, aby
dostroić się do zablokowanych kanałów.
Wybierz kolejno Przeglądaj > Kontrola rodzicielska >
Zablokuj/odblokuj.
Zostanie wyświetlona lista kanałów. Znacznik oznacza
zablokowany kanał.
UWAGA: Podczas przeglądania kanałów po ustawieniu
blokady rodzicielskiej wyświetlacz wygląda inaczej:
•
oznacza zablokowany kanał.
•
oznacza odblokowany kanał.
Zmiana hasła funkcji kontroli rodzicielskiej w radiu
SiriusXM
Aby móc zmienić hasło, funkcja kontroli rodzicielskiej musi być
odblokowana.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Zmień PIN.
2 Wpisz hasło i wybierz Gotowe.
3 Wpisz nowe hasło.
4 Potwierdź nowe hasło.
Przywracanie domyślnych wartości ustawień kontroli
rodzicielskiej
Ta procedura spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych
ustawień. W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień
Pogoda SiriusXM
Ustawianie nazwy urządzenia
> Ustaw nazwę urządzenia.
2 Wpisz nazwę urządzenia.
3 Wybierz opcję Wybierz lub Gotowe.
Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza
multimedialnego
Możesz zaktualizować oprogramowanie na podłączonych
zgodnych zestawach stereo i akcesoriach.
1 Odwiedź stronę http://www.fusionentertainment.com/
i pobierz oprogramowanie na pamięć flash USB.
Aktualizacje oprogramowania i instrukcje są dostępne na
stronie posiadanego urządzenia.
2 Włóż pamięć flash USB do portu USB zestawu stereo.
3 Na ekranie plotera nawigacyjnego wybierz kolejno MENU >
Instalacja > Aktualizuj oprogramowanie.
4 Wybierz produkt do zaktualizowania.
Pogoda SiriusXM
OSTRZEŻENIE
Informacje o pogodzie udostępniane za pośrednictwem
omawianego urządzenia mogą być okresowo niedostępne lub
zawierać błędy, niedokładności lub nieaktualne informacje, a to
oznacza, że nie należy polegać wyłącznie na nich. Podczas
korzystania z nawigacji należy zawsze stosować zasady
zdrowego rozsądku. Przed podjęciem decyzji mogących
wpłynąć na bezpieczeństwo należy sprawdzić inne źródła
informacji o pogodzie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości
i zgadza się, że odpowiedzialność za używanie informacji
o pogodzie i za decyzje dotyczące korzystania z nawigacji
w określonych warunkach pogodowych spoczywa wyłącznie na
nim. GarminFirma nie odpowiada za żadne konsekwencje
wynikające z korzystania z informacji o pogodzie SiriusXM.
UWAGA: Dane SiriusXM nie są dostępne na wszystkich
obszarach.
Odbiornik oraz antena radaru pogodowego Garmin SiriusXM
odbierają satelitarne dane pogodowe i wyświetlają je na
poszczególnych urządzeniach Garmin; w zgodnym ploterze
nawigacyjnym wyświetlana jest także mapa nawigacyjna. Dane
meteorologiczne dla każdej funkcji pochodzą z uznanych
centrów meteorologicznych, takich jak National Weather Service
(Narodowa Służba Pogodowa) i Hydrometeorological Prediction
Center. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.siriusxm.com/sxmmarine.
Wymagania sprzętowe oraz niezbędne
subskrypcje SiriusXM
Aby możliwe było korzystanie z satelitarnego radaru
pogodowego, należy posiadać zgodny odbiornik radaru
37
pogodowego. Aby możliwe było korzystanie z radia
satelitarnego SiriusXM, należy posiadać kompatybilny odbiornik
radaru pogodowego. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com. Należy posiadać również ważną
subskrypcję na odbieranie radia satelitarnego oraz radaru
pogodowego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach
poszczególnych satelitarnych radiów i odbiorników radaru
pogodowego.
Transmisje danych pogodowych
Dane pogodowe są transmitowane w różnych odstępach dla
każdej funkcji pogodowej. Na przykład dane radarowe są
transmitowane co 5 minut. Kiedy odbiornik Garmin jest włączony
lub kiedy inna funkcja pogodowa jest wybrana, odbiornik musi
odebrać nowe dane przed ich wyświetleniem. Może dojść do
opóźnienia, zanim dane pogodowe lub inna funkcja pojawią się
na ekranie.
UWAGA: Wygląd każdej funkcji pogodowej może zmienić się na
skutek zmiany informacji dostarczanych przez źródło.
Wyświetlanie informacji o opadach
Opady, począwszy od przejściowych opadów po śnieżyce
i burze z piorunami są oznaczone przez różne kolory i odcienie.
Informacje o opadach pokazywane są samodzielnie lub wraz
z innymi informacjami o pogodzie.
Wybierz kolejno Pogoda > Opady.
Znacznik czasu w górnym lewym rogu ekranu wskazuje czas,
który upłyną od ostatniej aktualizacji danych przez dostawcę
usługi.
Widoki opadów
Na mapie opadów wybierz MENU.
Pętla radaru: Wyświetlanie informacji o opadach w postaci
ilustracji ostatniej aktualizacji lub w postaci animowanej pętli
ostatnich aktualizacji. Znacznik czasu wskazuje czas, który
upłynął od momentu, w którym dostawca usługi wygenerował
ramę radaru obecnie wyświetlaną na ekranie.
Zachmurzenie: Wyświetlanie danych o zachmurzeniu.
Punkty: Wyświetlanie punktów.
Legenda: Wyświetlanie legendy meteorologicznej.
Informacje o komórce burzowej i wyładowa­
niach atmosferycznych
Ikona
reprezentuje komórkę burzową na mapie opadów.
Wskazuje ona zarówno obecną lokalizację burzy, jak również
prognozowaną trajektorię burzy w najbliższej przyszłości.
Czerwone stożki pojawiają się wraz z ikoną komórki burzowej,
przy czym szerszy koniec stożka wskazuje kierunek
prognozowanej trajektorii komórki burzowej. Czerwone linie
w każdym stożku wskazują obszar, nad którym w najbliższej
przyszłości najprawdopodobniej znajdzie się burza. Każda linia
oznacz okres 15 minut.
Wyładowania atmosferyczne są oznaczane przez .
Wyładowanie atmosferyczne jest odzwierciedlane na mapie
opadów, jeśli zostało wykryte w ciągu ostatnich 7 minut.
Naziemny system detekcji wyładowań atmosferycznych
wykrywa wyłącznie wyładowania chmura-ziemia.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia i w ramach wszystkich subskrypcji.
Informacje o huraganie
Mapa opadów może pokazywać obecne położenie huraganu ,
burzy tropikalnej, bądź depresji tropikalnej. Czerwona linia
wychodząca z ikony huraganu wskazuje przewidywaną drogę
huraganu. Ciemne punkty na czerwonej linii oznaczają
przewidywane miejsca, przez które, według dostarczonych
danych pogodowych, przejdzie huragan.
38
Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne
Kiedy odbierane jest morskie ostrzeżenie meteorologiczne,
zalecenie dotyczące pogody, szczególna obserwacja warunków
pogodowych, komunikat meteorologiczny lub inna informacja
o warunkach pogodowych, cieniowanie wskazuje obszar,
którego dotyczy odebrana informacja. Turkusowe linie na mapie
wskazują linie odgraniczające prognozy morskie, brzegowe i dla
przybrzeża. Komunikaty meteorologiczne mogą zawierać
zarówno szczególne obserwacje warunków pogodowych, jak
i zalecenia dotyczące pogody.
Wybierz zacieniowany obszar, aby wyświetli informacje
o ostrzeżeniach i komunikatach.
Kolor
Morska grupa pogody
Cyjanowy
Gwałtowna powódź
Niebieski
Powódź
Czerwony
Warunki morskie
Żółty
Ostra burza
Czerwony
Tornado
Informacje o prognozie
Mapa prognozy przedstawia prognozę pogody dla miast,
morską prognozę pogody, ostrzeżenia, w tym ostrzeżenia
o huraganach, komunikaty o warunkach meteorologicznych,
lokalne ostrzeżenia, fronty atmosferyczne i ośrodki ciśnienia,
ciśnienie na powierzchni oraz boje pogodowe.
Wyświetlanie prognozy pogody dla innego przedziału
czasowego
1 Wybierz kolejno Pogoda > Prognoza.
2 Wybierz opcję:
• Aby zapoznać się z prognozą pogody na następne 48
godzin (w odstępach 12-godzinnych), wybierz wielokrotnie
Następna prognoza lub .
• Aby zapoznać się z prognozą pogody za poprzednie 48
godzin (w odstępach 12-godzinnych), wybierz wielokrotnie
Poprzednia prognoza lub .
Wyświetlanie prognozy morskiej lub prognozy dla
przybrzeża
1 Wybierz kolejno Pogoda > Prognoza.
2 Przesuń mapę na przybrzeże.
Opcje prognozy morskiej lub prognozy dla przybrzeża
pojawiają się kiedy dostępne są informacje o prognozie.
3 Wybierz kolejno Prognoza morska lub Prognoza dla
przybrzeża.
Fronty atmosferyczne oraz ośrodki ciśnienia
Fronty przyjmują postać linii wskazujących wiodącą krawędź
mas powietrza.
Symbol frontu
Opis
Zimny front
Ciepły front
Front stacjonarny
Front zokludowany
Niż
Symbole ośrodków ciśnienia często pojawiają się blisko frontów
atmosferycznych.
Pogoda SiriusXM
Symbol
ośrodka
ciśnienia
Opis
Wskazuje ośrodek niskiego ciśnienia, który jest
obszarem o relatywnie niskim ciśnieniu atmosferycznym. Wraz z oddalaniem się od ośrodka niskiego
ciśnienia, ciśnienie rośnie. Na półkuli północnej wokół
ośrodków niskiego ciśnienia wiatry wieją przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara.
Wskazuje ośrodek wysokiego ciśnienia, który jest
obszarem o relatywnie wysokim ciśnieniu atmosferycznym. Wraz z oddalaniem się od ośrodka wysokiego
ciśnienia, ciśnienie maleje. Na półkuli północnej wokół
ośrodków wysokiego ciśnienia wiatry wieją zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
Prognozy dla miast
Prognozy pogody dla miast są przedstawiane jako symbole
pogodowe. Prognoza jest wyświetlana w kolejnych 12godzinnych okresach.
Symbol Pogoda
Symbol Pogoda
Częściowe
zachmurzenie
Dobra pogoda (słonecznie,
ciepło, bezchmurnie)
Pełne zachmurzenie
Deszcz (mżawka, deszcz ze
śniegiem, przelotne opady)
Wietrznie
Mgła
Burze
Śnieg (przelotne opady śniegu,
gwałtowne śnieżyce, zamiecie,
zawieje, deszcz ze śniegiem,
marznący deszcz, marznąca
mżawka)
Dym (kurzawa,
mgła)
Funkcja Warunki morskie przedstawia informacje o warunkach
powierzchniowych, takich jak wiatr, wysokość fal, częstotliwość
fali oraz ich kierunek.
Wybierz kolejno Pogoda > Warunki morskie.
Wiatry powierzchniowe
Wektory wiatrów powierzchniowych pojawiają się na mapie
warunków morskich jako chorągiewki wiatru, które wskazują
z jakiego kierunku wieje wiatr. Chorągiewka wiatru ma postać
koła z ogonkiem. Linia lub trójkąt doczepione do ogonka
chorągiewki wiatru wskazują prędkość wiatru. Jedna krótka linia
oznacza 5 węzłów, długa 10 węzłów, a trójkąt 50 węzłów.
Prędkość
wiatru
Chorągiewka
wiatru
Prędkość
wiatru
Cisza
20 węzłów
5 węzłów
50 węzłów
10 węzłów
65 węzłów
15 węzłów
Wysokość, częstotliwość i kierunek fali
Wysokości fal dla danego obszaru zaznaczona jest różnymi
kolorami. Różne kolory oznaczają różne wysokości fal, tak jak
jest to przedstawione w legendzie.
Częstotliwość fal określana jest w sekundach, oznaczających
czas pomiędzy następującymi po sobie falami. Linie
częstotliwości fal wskazują fale o takiej samej częstotliwości.
Kierunki fal oznaczone są na mapie przy pomocy czerwonych
strzałek. Czubek każdej strzałki wskazuje kierunek, w którym
przemieszcza się fala.
Pogoda SiriusXM
• Aby zapoznać się z prognozą warunków morskich na
następne 36 godzin (w odstępach 12-godzinnych),
wybierz wielokrotnie Następna prognoza lub .
• Aby zapoznać się z prognozą warunków morskich za
poprzednie 36 godzin (w odstępach 12-godzinnych),
wybierz wielokrotnie Poprzednia prognoza lub .
Wyświetlanie informacji o wędkarstwie
Mapa synoptyczna wędkarska pokazuje aktualną temperaturę
wody, aktualne warunki ciśnieniowe oraz prognozę połowów.
Wybierz kolejno Pogoda > Wędkarstwo.
Ciśnienie na powierzchni oraz temperatura wody
Informacje o ciśnieniu na powierzchni przyjmują postać izobar
oraz ośrodków ciśnienia. Izobary łączą punkty o takim samym
ciśnieniu. Odczyty ciśnienia mogą pomóc w określeniu
warunków pogodowych i wiatru. Obszary o wysokim ciśnieniu są
zazwyczaj powiązane z dobrą pogodą. Obszary o niskim
ciśnieniu są zazwyczaj powiązane z chmurami i możliwymi
opadami. Izobary znajdujące się bardzo blisko siebie wskazują
wysoki gradient ciśnienia. Wysoki gradient ciśnienia powiązany
jest z obszarami, na których występują silne wiatry.
Wartości ciśnienia wyświetlane są w milibarach (mbar), calach
słupa rtęci (inHg) lub hektopaskalach (hPa).
Kolorowe cieniowanie wskazuje temperaturę wody na
powierzchni, według legendy umieszczonej w rogu
wyświetlacza.
Prognozowanie rozmieszczenia ławic ryb
Wyświetlanie warunków morskich
Chorągiewka
wiatru
Wyświetlanie prognozy warunków morskich dla
innego przedziału czasowego
1 Wybierz kolejno Pogoda > Warunki morskie.
2 Wybierz opcję:
Można wskazać obszary, na których panują optymalne warunki
atmosferyczne dla danego gatunku ryb.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia i w ramach wszystkich subskrypcji.
1 Na pogodowej mapie wędkarskiej wybierz kolejno Pogoda >
Wędkarstwo > MENU > Gatunki ryb.
2 Wybierz gatunek ryb.
3 Wybierz Włączony.
4 Powtórz kroki 2 i 3, aby wskazać obszary, na których panują
optymalne warunki atmosferyczne dla kolejnego gatunku ryb.
Zacieniowane obszary wskazują na obszary z optymalnymi
warunkami do wędkowania. Jeśli wybrano więcej niż jeden
gatunek ryb, można zaznaczyć zacieniowany obszar, aby
wyświetlić gatunek ryb, któremu odpowiada dany
zacieniowany obszar.
Zmiana zakresu kolorów dla temperatury powierzchni
morza
Możesz dynamicznie zmieniać zakres kolorów, aby odczyt
temperatury powierzchni morza wyświetlany był w wyższej
rozdzielczości.
1 Na pogodowej mapie wędkarskiej wybierz kolejno MENU >
Temperatura morza.
2 Wybierz opcję:
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację zakresu temperatury, wybierz
Autokonfiguracja.
Ploter nawigacyjny automatycznie odnajduje dolne i górne
ograniczenia dla bieżącego ekranu oraz aktualizuje
kolorową skalę temperatur.
• Aby przejść do dolnego oraz górnego ograniczenia
w zakresie temperatur, wybierz kolejno Dolny limit lub
39
Górny limit, a następnie wpisz wartości dolnego
i górnego limitu.
Informacje o widoczności
Widoczność jest to prognoza maksymalnej poziomej odległości
na jaką sięga wzrok, według wskazania w legendzie, znajdującej
się po lewej stronie ekranu. Różnorodność cieniowania
w przypadku widoczności pokazuje zmianę prognozy dotyczącej
widoczności na powierzchni.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia i w ramach wszystkich subskrypcji.
Wybierz kolejno Pogoda > Widoczność.
Wyświetlanie prognozy widoczności dla innego
przedziału czasowego
1 Wybierz kolejno Pogoda > Widoczność.
2 Wybierz opcję:
• Aby zapoznać się z prognozą widoczności na następne 36
godzin (w odstępach 12-godzinnych), wybierz wielokrotnie
Następna prognoza lub .
• Aby zapoznać się z prognozą widoczności za poprzednie
36 godzin (w odstępach 12-godzinnych), wybierz
wielokrotnie Poprzednia prognoza lub .
Wyświetlanie raportów z boi
Odczyty raportu są pobierane z boi oraz przybrzeżnych stacji
obserwacyjnych. Odczyty te są wykorzystywane do określenia
temperatury powietrza, punktu rosy, temperatury wody,
przypływu, wysokości i częstotliwości fali, widoczności oraz
ciśnienia atmosferycznego.
1 Na mapie pogody wybierz .
2 Wybierz kolejno Przejrzyj > Boja.
Opcja Przejrzyj nie jest widoczna w przypadku, gdy kursor
nie znajduje się w pobliżu obiektu. Jeśli kursor znajduje się
w pobliżu tylko jednego obiektu, pojawia się nazwa boi.
Wyświetlanie lokalnych informacji o pogodzie
w okolicach boi.
Można wybrać obszar wokół boi, dla którego chcemy wyświetlić
prognozę pogody.
1 Wybierz lokalizację na mapie synoptycznej.
2 Wybierz Lokalna pogoda.
3 Wybierz opcję:
• Wzbierz Aktualne warunki, aby wyświetlić informacje
o warunkach pogodowych dostarczane przez lokalne
służby meteorologiczne.
• Wybierz Prognoza, aby wyświetlić lokalną prognozę
pogody.
• Wybierz Powierzchnia morza, aby wyświetlić informację
o powierzchniowym wietrze oraz ciśnieniu
atmosferycznym.
• Wybierz Biuletyn morski, aby wyświetlić informacje
dotyczące wiatru i fal.
Tworzenie punktu na mapie synoptycznej
1 Wybierz lokalizację na mapie synoptycznej.
2 Wybierz Nowy punkt.
Nakładka pogody
Nakładka pogody nakłada informacje meteorologiczne
i związane z pogodą na widok mapy nawigacyjnej, mapy
wędkarskiej oraz mapy 3D. Mapa nawigacyjna oraz mapa
wędkarska mogą wyświetlać radar pogodowy, wysokość
wierzchołków chmur, wyładowania atmosferyczne, boje
40
pogodowe, ostrzeżenia lokalne oraz ostrzeżenia o huraganach.
W widoku Perspective 3D można wyświetlić radary pogodowe.
Ustawienia nakładki pogody skonfigurowane dla jednego
rodzaju mapy nie mają zastosowania do innego rodzaju mapy.
Ustawienia nakładki pogody muszą być oddzielnie
skonfigurowane dla każdej mapy.
UWAGA: Przybrzeżna mapa wędkarska jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Włączenie nakładki pogody na mapie
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno
MENU > Ustawienia mapy > Pogoda > Pogoda >
Włączony.
Ustawienia nakładki pogody dla mapy nawigacyjnej
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno MENU > Ustawienia
mapy > Pogoda.
Pogoda: Włączenie i wyłączenie nakładki pogody.
Opady: Wyświetlanie danych dotyczących opadów.
Zachmurzenie: Wyświetlanie danych o zachmurzeniu.
Dane boi: Wyświetlanie boi pogodowych.
Legenda: Wyświetlanie legendy meteorologicznej.
Ustawienia nakładki pogody dla mapy wędkarskiej
Na mapie wędkarskiej wybierz kolejno MENU > Ustawienia
mapy > Pogoda.
Opady: Wyświetlanie radaru opadów.
Temperatura morza: Wyświetlanie danych o temperaturze
morza.
Dane boi: Wyświetlanie boj pogodowych.
Legenda: Wyświetlanie legendy meteorologicznej.
Wyświetlanie informacji o subskrypcji
pogody
Można wyświetlić informację o usługach pogodowych, które
subskrybuje użytkownik oraz minuty od ostatniej aktualizacji
każdej takiej usługi.
Wybierz kolejno Pogoda > Subskrypcja pogody.
Konfiguracja urządzenia
Automatyczne włączanie plotera
nawigacyjnego
Ploter nawigacyjny można skonfigurować tak, aby włączał się
automatycznie po podłączeniu zasilania. W przeciwnym razie
ploter będzie trzeba włączyć przez naciśnięcie przycisku .
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Autozasilanie.
UWAGA: Jeśli dla funkcji Autozasilanie wybrano opcję
Włączony, a ploter nawigacyjny został wyłączony przez
naciśnięcie przycisku , po czym zasilanie zostało odłączone
i ponownie podłączone w ciągu mniej niż 2 minut, w celu
ponownego uruchomienia plotera może okazać się
konieczne naciśnięcie przycisku .
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Ustawienia > System.
Wyświetlanie: Dostosowanie jasności podświetlenia i schematu
kolorów.
Sygnał dźwiękowy: Włączanie i wyłączanie dźwięku alarmów
lub wybranych elementów.
GPS: Wyświetlanie informacji o ustawieniach satelitów GPS
i ustalonej pozycji.
Konfiguracja urządzenia
Autozasilanie: Automatyczne włączanie urządzenia po
podłączeniu zasilania (Automatyczne włączanie plotera
nawigacyjnego, strona 40).
Język: Ustawianie języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
Źródła prędkości: Określenie źródła danych prędkości
używanych do obliczania prędkości wiatru rzeczywistego lub
zużycia paliwa. Prędkość po wodzie jest odczytywana
z czujnika prędkości po wodzie, natomiast prędkość GPS jest
obliczana na podstawie pozycji GPS.
Informacje systemowe: Wyświetlanie informacji o urządzeniu
i o wersji oprogramowania.
Symulacja: Umożliwia włączenie symulatora oraz ustawienie
prędkości i symulowanej pozycji.
Ustawienia wyświetlania
Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich modelach.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie.
Podświetlenie: Ustawianie jasności podświetlania.
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu.
Wykonaj zrzut ekranowy: Umożliwia zapis obrazu z ekranu
urządzenia.
Ustawienia GPS
Wybierz kolejno Ustawienia > System > GPS.
Stan nadajnika: Wyświetla pozycję względną satelitów GPS na
niebie.
GLONASS: Włączanie i wyłączanie obsługi rosyjskiego systemu
nawigacji satelitarnej GLONASS. W sytuacji, gdy urządzenie
jest wykorzystywane w warunkach słabej widoczności nieba,
można skorzystać z połączenia tej konfiguracji i sygnałów
GPS, aby uzyskać dokładniejsze informacje o pozycji.
WAAS/EGNOS: Włączanie i wyłączanie funkcji WAAS (w
Ameryce Północnej) lub EGNOS (w Europie) dostarczającej
dokładniejsze dane o pozycji GPS. Podczas korzystania
z funkcji WAAS lub EGNOS odbiór sygnałów satelitarnych
może trwać dłużej niż zwykle.
Filtr prędkości: Uśrednia prędkość osiąganą przez jednostkę
w krótkim czasie w celu uzyskania płynniejszych wskazań
prędkości.
Źródło: Umożliwia wybór preferowanego źródła danych GPS.
Przesun. temp.: Kompensuje odczyt temperatury wody
z czujnika temperatury wody NMEA 0183 lub przetwornika
z funkcją pomiaru temperatury (Ustawianie przesunięcia
temperatury wody, strona 42).
Kalibruj prędkość po wodzie: Kalibracja przetwornika
z funkcją pomiaru prędkości lub czujnika (Kalibracja czujnika
prędkości po wodzie, strona 42).
Pojemność paliwa: Ustawianie łącznej pojemności wszystkich
zbiorników paliwa znajdujących się na łodzi ( Ustawianie
pojemności paliwa jednostki, strona 31).
Typ jednostki: Aktywuje niektóre funkcje plotera nawigacyjnego
w zależności od typu łodzi.
Zatankuj wszys. zbiorniki: Umożliwia ustawienie poziomów
zbiorników na pełne (Synchronizowanie danych dotyczących
paliwa z faktycznym stanem paliwa, strona 31).
Dodaj paliwo do łodzi: Umożliwia podanie ilości paliwa
dolanego do zbiornika w przypadku, gdy zbiornik nie został
całkowicie napełniony (Synchronizowanie danych
dotyczących paliwa z faktycznym stanem paliwa, strona 31).
Ustaw ilość pozos. paliwa: Ustawianie łącznej ilości paliwa we
wszystkich zbiornikach paliwa znajdujących się na łodzi
(Synchronizowanie danych dotyczących paliwa z faktycznym
stanem paliwa, strona 31).
Ustaw limity miernika: Umożliwia ustawienie górnych i dolnych
limitów dla różnych wskaźników (Dostosowywanie limitów dla
wskaźnika silnika i wskaźnika paliwa, strona 30).
Ustawianie przesunięcia kilu
Można wprowadzić przesunięcie kilu, które kompensuje odczyt
głębokości kilu z lustra wody, umożliwiając pomiar głębokości ze
spodu kilu zamiast z pozycji przetwornika. Aby ustawić
przesunięcie kilu, wpisz liczbę dodatnią. Wpisanie liczby
ujemnej zapewnia kompensację w przypadku dużych statków,
które mogą nabrać kilka stóp wody.
1 Wykonaj odpowiednią czynność zależnie od położenia
przetwornika:
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej À,
odmierz odległość od przetwornika do kilu. Wprowadź
dodatnią wartość w krokach 3 i 4.
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na spodzie kilu Á,
odmierz odległość od przetwornika do linii wodnej.
Wprowadź ujemną wartość w krokach 3 i 4.
Wyświetlanie dziennika zdarzeń
Dziennik zdarzeń zawiera listę zdarzeń w systemie.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Dziennik zdarzeń.
Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu
systemowym
Istnieje możliwość wyświetlenia wersji oprogramowania i mapy
bazowej, wszystkich informacji o mapie uzupełniającej (jeśli
dotyczy), wersji oprogramowania opcjonalnego radaru Garmin
(jeśli dotyczy) oraz identyfikatora (ID) urządzenia. Informacje te
mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania
systemu lub zakupu dodatkowych danych map.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Informacje o oprogramowaniu.
Ustawienia Moja łódź
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź.
Przesuniecie kilu: Kompensuje odczyt głębokości kilu z lustra
wody, umożliwiając pomiar głębokości ze spodu kilu zamiast
z pozycji przetwornika (Ustawianie przesunięcia kilu,
strona 25).
Konfiguracja urządzenia
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Przesuniecie
kilu.
3 Wybierz lub zależnie od położenia przetwornika.
4 Podaj dystans określony w kroku 1.
41
Ustawianie przesunięcia temperatury wody
Aby możliwe było ustawienie przesunięcia temperatury,
wymagany jest czujnik temperatury wody NMEA 0183 lub
przetwornik z funkcją pomiaru temperatury, który umożliwi
wykonywanie pomiarów temperatury wody.
Przesunięcie temperatury kompensuje odczyt temperatury
z czujnika temperatury.
1 Zmierz temperaturę wody za pomocą podłączonego do
plotera nawigacyjnego czujnika temperatury lub przetwornika
umożliwiającego pomiar temperatury.
2 Zmierz temperaturę wody za pomocą innego czujnika
temperatury lub termometru, pozwalającego uzyskać
dokładny pomiar.
3 Odejmij temperaturę wody otrzymaną w kroku 1 od
temperatury wody otrzymanej w kroku 2.
Otrzymana wartość to przesunięcie temperatury. Jeśli pomiar
z czujnika podłączonego do plotera nawigacyjnego wskazał
niższą temperaturę wody niż w rzeczywistości, wpisz tę
wartość w kroku 5 jako liczbę dodatnią. Jeśli pomiar
z czujnika podłączonego do plotera nawigacyjnego wskazał
wyższą temperaturę wody niż w rzeczywistości, wpisz tę
wartość w kroku 5 jako liczbę ujemną.
4 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Przesun. temp..
5 Podaj przesunięcie temperatury określone w kroku 3.
Kalibracja czujnika prędkości po wodzie
Jeśli do plotera nawigacyjnego podłączono przetwornik
z funkcją wykrywania prędkości, istnieje możliwość kalibracji
czujnika prędkości w celu zwiększenia dokładności wskazań
dotyczących prędkości po wodzie, które są wyświetlane przez
ploter nawigacyjny.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Kalibruj
prędkość po wodzie.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Jeśli łódź nie porusza się z wystarczająco szybko lub jeśli
czujnik prędkości nie rejestruje prędkości, wyświetlony
zostanie komunikat.
3 Wybierz OK, a następnie zwiększ w bezpieczny sposób
prędkość łodzi.
4 Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, zatrzymaj
łódź i upewnij się, że czujnik prędkości nie jest zablokowany.
5 Jeśli kółko porusza się swobodnie, sprawdź złącza
przewodów.
6 Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się
z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
Ustawienia komunikacji
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja.
Port szeregowy 1: Ustawienie formatu wejściowego/
wyjściowego w taki sposób, aby port 1 był wykorzystywany,
gdy ploter nawigacyjny zostanie podłączony do
zewnętrznego urządzenia NMEA, komputera lub innego
urządzenia firmy Garmin.
Port szeregowy 2: Ustawienie formatu wejściowego/
wyjściowego w taki sposób, aby port 2 był wykorzystywany,
gdy ploter nawigacyjny zostanie podłączony do
zewnętrznego urządzenia NMEA, komputera lub innego
urządzenia firmy Garmin.
Ustawienia NMEA 0183: Określa, jakie sentencje NMEA 0183
przesyła ploter nawigacyjny, ile cyfr po prawej stronie
przecinka w zapisie dziesiętnym jest przesyłanych w sygnale
wyjściowym NMEA oraz w jaki sposób identyfikowane są
punkty trasy (NMEA Ustawienia 0183, strona 42).
42
Ustawienia NMEA 2000: Umożliwia wyświetlenie urządzeń
w sieci NMEA 2000 (Ustawienia NMEA 2000, strona 42)
i nadanie im etykiet.
Sieć morska: Umożliwia wyświetlenie urządzeń, którym
udostępniane są mapy, sonar lub radar. Nie jest dostępne we
wszystkich modelach.
UWAGA: Dane sieciowe można wyświetlić jedynie
w modelach, które obsługują takie dane. Nie można, na
przykład wyświetlić radaru sieciowego w modelu, który nie
obsługuje radaru.
Sieć Wi­Fi®: Umożliwia konfigurowanie sieci Wi‑Fi
(Komunikacja z urządzeniami bezprzewodowymi, strona 3).
Nadawanie nazw urządzeniom i czujnikom w sieci
Urządzeniom i czujnikom podłączonym do sieci Garmin Marine
Network i sieci NMEA 2000 można nadawać nazwy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja.
2 Wybierz Sieć morska lub wybierz kolejno Ustawienia NMEA
2000 > Lista urządzeń.
Wybierz
urządzenie z listy po lewej stronie.
3
4 Wybierz Zmień nazwę.
5 Podaj nazwę i wybierz Gotowe.
NMEA 0183
Plotery nawigacyjne obsługują standard NMEA 0183
wykorzystywany do ustanawiania połączeń między różnymi
urządzeniami NMEA 0183, takimi jak radia VHF, instrumenty
NMEA, autopiloty czy czujniki wiatru i kierunku.
Informacje dotyczące podłączania plotera nawigacyjnego do
opcjonalnych urządzeń NMEA 0183 można znaleźć w instrukcji
instalacji plotera nawigacyjnego.
Przyjęte sentencje NMEA 0183 dla plotera: GPAPB, GPBOD,
GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB,
GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE; oraz zastrzeżone
sentencje firmy Garmin: PGRME, PGRMM i PGRMZ.
Ten ploter nawigacyjny obsługuje także sentencję WPL, sygnał
DSC oraz sygnał wejściowy sonaru NMEA 0183 z obsługą
sentencji DPT (głębokość) lub DBT, MTW (temperatura wody)
i VHW (temperatura wody, prędkość i kierunek).
NMEA Ustawienia 0183
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 0183.
Echosonda: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla
echosondy (jeśli dotyczy).
Trasa: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla tras.
System: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla
informacji systemowych.
Garmin: Włączanie sentencji wyjściowych NMEA 0183 dla
zastrzeżonych sentencji Garmin.
Dokładność pozycji: Określanie liczby cyfr po prawej stronie
przecinka w zapisie dziesiętnym, które są przesyłane
w sygnale wyjściowym NMEA.
Numery punktów: Ustawianie urządzenia w taki sposób, aby
podczas podroży przesyłało nazwy lub numery punktów
przez sieć NMEA 0183. Rozwiązaniem problemów ze
zgodnością, jakie występują w przypadku starszych
autopilotów NMEA 0183, może okazać się użycie cyfr.
Diagnostyka: Wyświetla dane diagnostyczne NMEA 0183.
Domyślne: Przywracanie domyślnych wartości ustawień NMEA
0183.
Ustawienia NMEA 2000
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 2000.
Lista urządzeń: Wyświetlenie listy urządzeń podłączonych do
sieci.
Konfiguracja urządzenia
Oznacz urządzenia: Zmiana etykiet dostępnych podłączonych
urządzeń.
Ustawianie alarmów
ustawienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia
innego układu odniesienia.
Czas odniesienia dla ciśnienia: Ustawianie czasu odniesienia,
na podstawie którego obliczany jest trend barometru. Trend
podany jest w polu barometru.
Format czasu: Umożliwia wybór formatu 12-, 24-godzinnego
lub formatu czasu UTC.
Strefa czasowa: Umożliwia ustawienie strefy czasowej lub
automatyczny wybór strefy w oparciu o pozycję GPS.
Alarmy nawigacji
Ustawienia nawigacji
Wyświetlanie listy urządzeń w sieci NMEA 2000
Istnieje możliwość wyświetlenia urządzeń podłączonych do sieci
NMEA 2000.
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 2000 > Lista urządzeń.
Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Nawigacja.
Przybycie: Alarm jest uruchamiany w określonej odległości od
miejsca docelowego lub określoną ilość czasu przed
dotarciem do niego.
Alarm kotwiczny: Alarm jest uruchamiany po pokonaniu
określonego dystansu z opuszczoną kotwicą.
Zejście z kursu: Alarm jest uruchamiany po zejściu z kursu na
określony dystans.
Alarmy systemu
Budzik: Umożliwia ustawienie budzika.
Napięcie urządzenia: Umożliwia ustawienie alarmu
informującego o niskim napięciu akumulatora.
Dokładność GPS: Umożliwia ustawienie alarmu informującego
o spadku dokładności GPS poniżej wartości określonej przez
użytkownika.
Ustawianie alarmu paliwa
Aby móc ustawić alarm paliwa, należy podłączyć zgodny czujnik
przepływu paliwa do sieci NMEA 2000.
Można ustawić alarm informujący o osiągnięciu zadanego
poziomu całkowitej ilości pozostałego paliwa.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Paliwo > Alarm
paliwa > Włączony.
2 Określ wartość pozostałego paliwa, która będzie uruchamiać
alarm.
Ustawianie alarmów pogodowych
Zanim będzie można ustawić alerty pogodowe, należy
podłączyć zgodny ploter nawigacyjny do odbiornika
komunikatów pogodowych, takiego jak GXM oraz posiadać
ważną subskrypcję pogody.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Pogoda.
2 Włącz alarmy dotyczące określonych zdarzeń pogodowych.
Ustawienia jednostek
Wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki.
Jednostki systemowe: Ustawianie formatu jednostki dla
urządzenia.
Deklinacja: Ustawiane dla obecnej pozycji deklinacji
magnetycznej — kąta pomiędzy północą magnetyczną
a rzeczywistą.
Odniesienie północne: Ustawianie punktów odniesienia
kierunku wykorzystanych do ustalania informacji
o kierunku.Ustawienie Rzeczywisty jako odniesienie
północne określa północ geograficzną.Ustawienie Siatka jako
odniesienie północne (000°) określa z kolei północ
topograficzną.Natomiast ustawienie Magnetyczny jako
odniesienie północne określa północ magnetyczną.
Format pozycji: Ustawianie formatu, w jakim będzie
wyświetlany odczyt danej pozycji. Nie należy zmieniać tego
ustawienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia
innego formatu pozycji.
Układ odniesienia: Ustawianie układu współrzędnych, na
którym oparta jest mapa. Nie należy zmieniać tego
Konfiguracja urządzenia
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Etykiety tras: Wybór rodzaju etykiet wyświetlanych przy
zwrotach na trasie widocznej na mapie.
Nawigacja automatyczna: Określa parametry, z których
korzysta ploter nawigacyjny do obliczania ścieżki Nawigacja
automatyczna, w przypadku korzystania z niektórych
płatnych map.
Aktyw. przejś. w zwrot: Ustawianie obliczania przejścia
w zwrot na podstawie czasu lub dystansu.
Czas do zwrotu: W przypadku wybrania ustawienia Czas dla
opcji Aktyw. przejś. w zwrot, liczba minut przed zwrotem jest
określana jako czas do następnego etapu. Wartość tę można
zwiększyć, aby poprawić dokładność autopilota podczas
podróży wyznaczoną trasą lub ścieżką Nawigacja
automatyczna z wieloma zwrotami lub przy większej
prędkości. Obniżenie tej wartości może zwiększyć
dokładność autopilota w przypadku tras prowadzących
prostszą drogą i podróży z mniejszą prędkością.
Dystans do zwrotu: W przypadku wybrania ustawienia Dystans
dla opcji Aktyw. przejś. w zwrot, liczba minut przed zwrotem
jest określana jako dystans do następnego etapu. Wartość tę
można zwiększyć, aby poprawić dokładność autopilota
podczas podróży wyznaczoną trasą lub ścieżką Nawigacja
automatyczna z wieloma zwrotami lub przy większej
prędkości. Obniżenie tej wartości może zwiększyć
dokładność autopilota w przypadku tras prowadzących
prostszą drogą i podróży z mniejszą prędkością.
Początek trasy: Wybór punktu startowego dla podróży trasą.
Ustawienia innych statków
Po podłączeniu zgodnego plotera nawigacyjnego do urządzenia
AIS lub radia VHF można określić, w jaki sposób ploter
nawigacyjny ma oznaczać inne statki.
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki.
AIS: Włączanie i wyłączanie odbioru sygnału AIS.
DSC: Włączanie i wyłączanie cyfrowego wywołania
selektywnego (DSC).
Alarm AIS: Ustawienie alarmu kolizyjnego (Ustawianie alarmu
kolizyjnego dla strefy bezpieczeństwa, strona 7 i Włączanie
alertów testowych nadajnika AIS, strona 7).
Przywracanie domyślnych ustawień
fabrycznych plotera nawigacyjnego
UWAGA: Ta procedura spowoduje usunięcie wszystkich
wprowadzonych ustawień.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Ustawienia fabryczne.
43
Zarządzanie danymi plotera
nawigacyjnego
Kopiowanie punktów trasy, tras i śladów
z programu HomePort do plotera
nawigacyjnego
Aby móc skopiować dane do plotera nawigacyjnego, trzeba
mieć na komputerze najnowszą wersję programu HomePort
oraz kartę pamięci zainstalowaną w ploterze nawigacyjnym.
Skopiuj dane z urządzenia HomePort na przygotowaną kartę
pamięci.
Więcej informacji można znaleźć w pliku pomocy HomePort.
Kopiowanie danych z karty pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Przesyłanie danych.
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na którą chcesz
skopiować dane.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesłać dane z karty pamięci do plotera
nawigacyjnego i połączyć je z istniejącymi danymi
użytkownika, wybierz Łącz z karty.
• Aby przesłać dane z karty pamięci do plotera
nawigacyjnego i zastąpić istniejące dane użytkownika,
wybierz Zastąp z karty.
Wybierz
nazwę pliku.
5
Kopiowanie punktów, tras i śladów na kartę
pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Przesyłanie danych > Zapisz na karcie.
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na którą chcesz
skopiować dane.
Tworzenie kopii zapasowej danych
w komputerze
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
3
4
5
6
7
danymi > Przesyłanie danych > Zapisz na karcie.
Wybierz nazwę pliku z listy lub wybierz Dodaj nowy plik.
Wybierz Zapisz na karcie.
Wyjmij kartę pamięci i włóż ją do czytnika kart podłączonego
do komputera.
Na karcie pamięci otwórz folder Garmin\UserData.
Skopiuj plik kopii zapasowej znajdujący się na karcie i wklej
go do dowolnie wybranego miejsca w komputerze.
Przywracanie danych z kopii zapasowej do
plotera nawigacyjnego
1 Włóż kartę pamięci do czytnika kart podłączonego do
komputera.
Skopiuj
plik kopii zapasowej z komputera na kartę pamięci,
2
do folderu o nazwie Garmin\UserData.
3 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
4 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Przesyłanie danych > Zastąp z karty.
Zapisywanie informacji systemowych na
karcie pamięci
Można zapisać informacje systemowe na karcie pamięci w razie
konieczności wykorzystania ich przy rozwiązywaniu problemów.
Przedstawiciel działu pomocy technicznej może poprosić
o użycie tych informacji w celu pobrania danych na temat sieci.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Urządzenia Garmin > Zapisz na karcie.
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na której chcesz
zapisać informacje systemowe.
4 Wyjmij kartę pamięci.
4 Wybierz opcję:
• Aby utworzyć nowy plik, wybierz Dodaj nowy plik i wpisz
nazwę.
• Aby dodać informacje do istniejącego pliku, wybierz plik
z listy.
Wybór typu pliku dla punktów trasy oraz tras
z urządzeń innych producentów
Punkty trasy oraz trasy można importować z urządzeń innych
producentów oraz eksportować na te urządzenia.
1 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Dane
użytkownika > Przesyłanie danych > Typ pliku.
2 Wybierz GPX.
Aby ponownie przesłać dane za pomocą urządzeń Garmin,
wybierz typ pliku ADM.
Kopiowanie wbudowanych map na kartę
pamięci
Można skopiować mapy z plotera nawigacyjnego na kartę
pamięci do używania z urządzeniem HomePort.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje nawigacyjne > Zarządzaj
danymi > Przesyłanie danych.
3 Wybierz Kopiuj wgraną mapę.
Załącznik
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com .
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Czyszczenie ekranu
NOTYFIKACJA
Środki czyszczące zawierające amoniak mogą uszkodzić
powłokę antyrefleksyjną.
Urządzenie jest pokryte specjalną antyrefleksyjną powłoką,
która jest bardzo wrażliwa na woski i środki czyszczące
o działaniu ściernym.
1 Nałóż na ściereczkę specjalny środek do czyszczenia
soczewek okularowych z powłoką antyrefleksyjną.
2 Delikatnie przetrzyj ekran miękką, czystą, niestrzępiącą się
ściereczką.
Zrzuty ekranowe
Można wykonać zrzut ekranowy dowolnego ekranu
wyświetlanego na ploterze nawigacyjnym i zapisać go jako plik
44
Zarządzanie danymi plotera nawigacyjnego
bitmapy (.bmp). Można następnie przesłać zrzut ekranowy na
komputer.
Wykonywanie zrzutów ekranowych
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
Wykonaj zrzut ekranowy > Włączony.
Przejdź
do ekranu, którego obraz ma zostać przechwycony.
3
4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez co najmniej 6
sekund.
Kopiowanie zrzutów ekranowych do komputera
1 Wyjmij kartę pamięci z plotera nawigacyjnego i włóż ją do
czytnika kart podłączonego do komputera.
2 Korzystając z eksploratora w systemie Windows otwórz
®
folder Garmin\scrn na karcie pamięci.
3 Skopiuj plik z rozszerzeniem .bmp z karty pamięci i wklej go
w dowolnej innej lokalizacji w komputerze.
Rozwiązywanie problemów
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych
plotera nawigacyjnego
UWAGA: Ta procedura spowoduje usunięcie wszystkich
wprowadzonych ustawień.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Ustawienia fabryczne.
Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu
systemowym
Istnieje możliwość wyświetlenia wersji oprogramowania i mapy
bazowej, wszystkich informacji o mapie uzupełniającej (jeśli
dotyczy), wersji oprogramowania opcjonalnego radaru Garmin
(jeśli dotyczy) oraz identyfikatora (ID) urządzenia. Informacje te
mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania
systemu lub zakupu dodatkowych danych map.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Informacje o oprogramowaniu.
Urządzenie nie odbiera sygnałów GPS
Urządzenie może nie odbierać sygnałów satelitów z kilku
powodów. Jeśli urządzenie przemieściło się na dużą odległość
od miejsca, w którym ostatni raz odbierało sygnały satelitów lub
było wyłączone dłużej niż przez kilka tygodni lub miesięcy, może
nie być w stanie prawidłowo odbierać sygnałów satelitów.
• Upewnij się, że w urządzeniu zainstalowano najnowszą
wersję oprogramowania. Jeśli nie, zaktualizuj
oprogramowanie urządzenia (Aktualizacja oprogramowania
urządzenia, strona 2).
• Sprawdź, czy urządzenie nie jest niczym zasłonięte, aby jego
antena mogła odbierać sygnał GPS. Jeśli urządzenie jest
zamontowane w kabinie, powinno się znajdować w pobliżu
okna, aby mogło odbierać sygnał GPS.
• Jeśli urządzenie korzysta z zewnętrznej anteny GPS, upewnij
się, że antena ta jest podłączona do plotera nawigacyjnego
lub sieci NMEA.
• Jeśli dla urządzenia dostępne jest więcej niż jedno źródło
sygnału GPS, wybierz inne źródło (Wybór źródła GPS,
strona 2).
Można to sprawdzić na kilka sposobów. Można na przykład
sprawdzić, czy działają inne urządzenia podłączone do tego
źródła zasilania.
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym.
Bezpiecznik powinien się znajdować w uchwycie będącym
częścią czerwonej żyły przewodu zasilającego. Sprawdź, czy
został zainstalowany bezpiecznik o właściwej wielkości.
Dokładne informacje na temat wielkości bezpieczników
można znaleźć na oznaczeniu przewodu lub w instrukcji
instalacji. Upewnij się, że połączenie w bezpieczniku nie jest
przerwane. Bezpiecznik można sprawdzić za pomocą
miernika. Jeśli bezpiecznik jest sprawny, na mierniku będzie
wyświetlana wartość 0 Ω.
• Sprawdź, czy urządzenie jest zasilanie prądem o napięciu co
najmniej 10 V, jednak zalecane jest 12 V.
Aby sprawdzić napięcie, zmierz napięcie prądu stałego
w gniazdach żeńskich (faza i uziemienie) przewodu
zasilającego. Jeśli napięcie jest niższe niż 10 V, urządzenie
nie włączy się.
• Jeśli urządzenie otrzymuje odpowiednią ilość energii, ale się
nie włącza, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Garmin,
korzystając ze strony www.garmin.com/support.
Urządzenie nie tworzy punktów we właściwym
miejscu
Można ręcznie wprowadzić pozycję punktu, aby przesyłać
i udostępniać dane pomiędzy dwoma urządzeniami. Jeśli punkt
został utworzony ręcznie przy użyciu współrzędnych, a jego
pozycja nie jest wyświetlana we właściwym miejscu, możliwe, że
układ odniesienia i format pozycji w urządzeniu nie są takie
same, jak układ odniesienia i format pozycji wykorzystane przy
oznaczaniu punktu.
Format pozycji to sposób wyświetlania pozycji odbiornika GPS
na ekranie. Zwykle wyświetlana jest ona jako szerokość/długość
geograficzna w minutach, czasami w stopniach, minutach
i sekundach, samych stopniach bądź jednym z kilku formatów
siatki topograficznej.
Układ odniesienia to model matematyczny, który przedstawia
część powierzchni ziemi. Linie szerokości i długości
geograficznej z papierowej mapy są przenoszone do
określonego układu odniesienia.
1 Dowiedz się, jaki układ odniesienia i format pozycji były
używane przy tworzeniu oryginalnego punktu.
Jeśli oryginalny punkt został przeniesiony z mapy, na mapie
powinny się znajdować informacje na temat układu
odniesienia i formatu pozycji wykorzystanych do jej
stworzenia. Najczęściej znajdują się one w pobliżu legendy.
2 W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Jednostki.
3 Wybierz właściwe ustawienia układu odniesienia i formatu
pozycji.
4 Ponownie utwórz punkt.
NMEA 0183 — informacje
Typ
Zdanie
Transmituj GPAPB
Opis
APB: Sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD
BOD: Namiar (początek do celu)
Urządzenie nie włącza się lub stale się wyłącza
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do punktu
Nieregularne wyłączanie się urządzenia lub brak możliwości
jego włączenia może wskazywać na problem z zasilaniem
doprowadzonym do urządzenia. Sprawdź następujące
elementy, aby spróbować rozwiązać problem z zasilaniem.
• Upewnij się, że źródło zasilania wytwarza prąd.
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu GPS
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
Załącznik
45
Typ
Odbiór
Zdanie
Opis
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne dane
specyficzne dla satelitów GNSS
Typ
PGN
Opis
129284 Dane nawigacji
129285 Informacje o trasie i punktach
129540 Widoczne satelity GNSS
Odbiór
127245 Ster
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
PGRME
E: Szacowany błąd
PGRMM
M: Układ odniesienia
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
SDDPT
DPT: Głębokość
129040 Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
SDMTW
MTW: Temperatura wody
SDVHW
VHW: Prędkość po wodzie
i kierunek
129794 Dane statyczne i związane z podróżą
A klasy AIS
GŁĘBOKOŚĆ
Głębokość
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
MTW
Temperatura wody
VHW
Prędkość po wodzie i kierunek
WPL
Pozycja punktu
DSC
Informacje cyfrowego wywołania
selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe wywołanie
selektywne
KIERUNEK
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS VHF
127250 Kierunek łodzi
127488 Parametry silnika: Szybka aktualizacja
127489 Parametry silnika: Dynamiczne
127493 Parametry transmisji: Dynamiczne
127498 Parametry silnika: Statyczne
127505 Poziom płynu
129038 Raport pozycji A klasy AIS
129039 Raport pozycji B klasy AIS
129798 Lotniczy raport pozycji AIS SAR
129802 Komunikat związany z bezpieczeństwem
AIS
129808 Informacja o wywołaniu DSC
130310 Parametry środowiskowe
130311 Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130313 Wilgotność
130314 Rzeczywiste ciśnienie
130576 Małe jednostki – status
Ta informacja odnosi się tylko do produktów zgodnych z NMEA 2000.
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych
oraz sentencjach organizacji National Marine Electronics
Association (NMEA): NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Informacje o PGN sieci NMEA 2000
Typ
PGN
Opis
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
126996 Informacje o produkcie
127250 Kierunek łodzi
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
129539 GNSS DOP
129799 Częstotliwość radiowa, tryb i moc
130306 Dane o wietrze
130312 Temperatura
Transmisja
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
127258 Deklinacja magnetyczna
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
129026 KDd i PND: Szybka aktualizacja
129029 Dane pozycji GNSS
129283 Błąd zejścia z trasy
46
Załącznik
Indeks
A
AIS 6, 7, 9
alarm 7
nadajnik sygnałów wzywania pomocy 7
radar 27
SART 7
statki 7
śledzenie celów 6, 7
włączanie 43
zagrożenia 7, 27
aktualizacje, oprogramowanie 1, 2
alarm kolizyjny 7
alarm kolizyjny dla strefy bezpieczeństwa 7
alarm kotwiczny 43
alarm paliwa 31, 43
alarm przybycia 43
alarm zejścia z kursu 43
alarmy 17, 43
alarm kotwiczny 43
głębina 23
kolizyjne 7
nawigacja 43
płycizna 23
pogoda 43
przybycie 43
silnik 31
sonar 23
temperatura wody 23
wskaźniki 31
zejście z kursu 43
alarmy nawigacji 43
animowane prądy, pływy 5
antena, GPS 2
aplikacja helm 3
C
cele
mapa nawigacyjna 12
wybór 12
cyfrowe wywołanie selektywne 32, 33
indywidualne rutynowe wywołanie 34
indywidualne rutynowe wzywanie 34
kanały 34
kontakty 33
włączanie 33, 43
człowiek za burtą 12, 33
D
DAB 35, 36
dane
kopia zapasowa 44
kopiowanie 44
dane użytkownika
synchronizowanie 17
usuwanie 17
Dokładność GPS 43
DSC. Patrz cyfrowe wywołanie selektywne
dystans od brzegu 15
dziennik zdarzeń 41
E
EBL 27
pokazywanie 27
pomiar 27
regulowanie 27
EGNOS 41
ekran, jasność 2
ekran główny, dostosowywanie 2
EPIRB 7
F
Fish Eye 3D
obiekty znajdujące się w toni 9
stożek sonaru 9
ślady 9
FM 35, 36
Indeks
G
O
Garmin ClearVü 18
Garmin Marine Network 17, 42
GLONASS 41
GPS 45
EGNOS 41
GLONASS 41
sygnały 2
WAAS 41
źródło 2
granica 17
granice 16
obiekty znajdujące się w toni 9
obrazy satelitarne 6
odtwarzacz audio 37
odtwarzacz multimedialny 34–37
DAB 36
FUSION-Link 34, 35
iPod 34
MTP 35
nazwa urządzenia 37
odtwarzanie losowe 35
powtarzanie 35
radio 35–37
Radio satelitarne SiriusXM 36
region tunera 35, 36
strefy 35
tryb dostrajania 35
UKF 35
urządzenie Android 35
Windows telefon 35
wyciszanie 35
wyszukiwanie alfabetyczne 35
zapamiętane 36
zapamiętany 35
źródło 34
odtwarzacz muzyki 34, 36. Patrz odtwarzacz
multimedialny
oprogramowanie
aktualizacje 1, 37
aktualizowanie 1, 2
I
identyfikator urządzenia 41, 45
Idź do 13
informacje astronomiczne 32
informacje systemowe 41, 44, 45
inne statki
AIS 9
szlaki 9
J
jednostki miary 43
język 40
K
karta pamięci 44
instalacja 1
mapy szczegółowe 44
kierunek, linia 5, 8
klawisz zasilania 40
kolory zagrożenia 8
kombinacje 2
dostosowywanie 2
wybór 2
kompas 30
pasek danych 2
róża 8
kręgi zasięgu 8
kursy 11
Ł
łódź motorowa 2, 24
łódź żaglowa 2, 24
M
mapa nawigacyjna 3, 6, 12, 40
konfiguracja 8, 43
morski punkt serwisowy 12
nakładka radaru 27
szlaki statków 9, 34
zdjęcia lotnicze 8
mapa wędkarska 3, 40
granica 8
konfiguracja 8
mapy 3, 5, 9, 10. Patrz mapy
kierunek, linia 8
nawigacja 4, 6
pomiar dystansu 4
quickdraw 10, 11
symbole 4
szczegóły 4
wbudowana 4
wybieranie 4
wygląd 8
MOB, urządzenie 7
N
nadajnik sygnałów wzywania pomocy 7
nakładka radaru 27
nakładki liczbowe 2, 10
napięcie 43
nawigacja automatyczna 14, 15
dystans od brzegu 15
ścieżki 14
Nawigacja automatyczna 11, 15, 43
NMEA 0183 32, 42, 45
NMEA 2000 32, 42, 43, 46
P
Perspective 3D 40
płatne mapy 5, 6, 8
Fish Eye 3D 9
wskaźniki pływów i prądów 5
zdjęcia lotnicze 6
podświetlenie 2
pogoda 8, 37, 38
alarmy 43
ciśnienie na powierzchni 39
informacje o fali 39
mapa nawigacyjna 40
mapa wędkarska 40
mapy 40
nakładka 40
opady 38
prognoza 38–40
subskrypcja 37, 40
temperatura wody 39
transmisje 38
warunki morskie 39
wędkarstwo 39
wiatr 39
widoczność 40
pojemność paliwa 31, 41
pola danych 10
pomiar dystansu 19
mapy 4
pomoc. Patrz pomoc techniczna
pomoc techniczna 1
pomoc techniczna Garmin. Patrz pomoc
techniczna
pomoce nawigacyjne 4
powiększanie
mapa 4
sonar 21
powiększenie, radar 26
pozycja, śledzenie 33
przesuniecie kilu 25, 41
przesunięcie, przód łodzi 30
przetwornik 17, 19, 22, 23
przyciski 1
zasilanie 1
punkty 12, 45
człowiek za burtą 12
edytowanie 12
kopiowanie 44
podróż do 12
pogoda 40
47
pokazywanie 9
radar 26
sonar 19
synchronizowanie 17
śledzony statek 33
tworzenie 12, 40
usuwanie 13
wyświetlanie listy 12
R
radar 25, 26, 28
AIS 27
cykl przesyłu 26
czułość 28
ekran nakładki 27
kręgi zasięgu 29
optymalizowanie wyświetlania 28
pole wyświetlania 29
przesuniecie na przedzie łodzi 29
przesyłanie 26
punkty 8, 26, 29
schemat kolorów 29
skala powiększenia 26
strefa strzeżona 26, 27
ślady, Fish Eye 3D 8
ślady echa 29
tryb czuwania 26
tryb ptaków 28
zakłócenia 28, 29
zakres 26
radio 35
FM 35
Rano 35
SiriusXM 36, 37
radio satelitarne SiriusXM 35
Radio satelitarne SiriusXM 36, 37
radio VHF 32
indywidualne rutynowe wywołanie 34
kanał DSC 34
sygnały wzywania pomocy 33
wywoływanie celu AIS 34
ramka nawigacji 2, 9, 10
Rano 35, 36
raport pozycji 33
raporty z boi 40
rejestracja produktu 44
rejestrowanie urządzenia 44
resetowanie, ustawienia 37
rozwiązywanie problemów 45
S
SART 7
schemat kolorów 2
SideVü 18
sieć. Patrz Marine Network
SiriusXM 35–37
Radio satelitarne 36
software license agreement
sonar 17, 18, 20
a-scope 22, 23
alarmy 23
biała linia 23
blokada dna 21
częstotliwości 21
czułość 20
Garmin ClearVü 18
głębokość 21
linia głębokości 22
nakładki liczbowe 22
obiekty znajdujące się w toni 23
Panoptix 18, 19, 21–23
pomiar dystansu 19
powiększanie 21
prędkość przesuwu 22
punkt 19
redukcja kolorów 23
rejestrowanie 24
SideVü 18
skala głębokości 20
stożek 9
48
szumy 20, 23
udostępnianie 20
wartości 2
widoki 17–19
wygląd 23
wzmocnienie kolorów 20
zakłócenia 23
zakłócenia powierzchniowe 23
źródło 20
SOS 12, 33
stacje pływów 5, 32
wskaźniki 5
stacje prądów 32
wskaźniki 5
sygnał wzywania pomocy 33
sygnały satelitarne, odbieranie 2
symbole 6
synchronizowanie, dane użytkownika 17
szerokość toru 8
szlaki statków 9, 34
Ś
ślady 16, 17
czyszczenie 16
edytowanie 16
kopiowanie 44
lista 16
nawigacja 16
pokazywanie 9, 16
rejestrowanie 16
usuwanie 16
zapisywanie 16
zapisywanie jako trasa 16
T
technologia Wi‑Fi 3, 42
Trasa do 11
trasy 17
edytowanie 13
kopiowanie 44
nawigacja 14
podróż równolegle do 14
punkty 44
synchronizowanie 17
tworzenie 13
usuwanie 14
wyświetlanie listy 13
tryb czuwania 26
cykl przesyłu 26
strefa strzeżona 26
transmisja synchronizowana 26
woda
prędkość 42
przesunięcie temperatury 42
wskaźniki 24, 30
alarmy stanu 31
dane środowiska 32
limity 30
paliwo 30, 31
podróż 30
silnik 30, 31
środowisko 32
wiatr 31, 32
wskaźniki paliwa 30, 31
alarm stanu 31, 43
konfigurowanie 31
synchronizowanie z faktycznym stanem
paliwa 31
wskaźniki podróży 30
wskaźniki silnika 30, 31
alarmy stanu 31
konfigurowanie 31
wskaźniki środowiska 32
wskaźniki wiatru 31, 32
wskaźniki żeglarskie 24, 31
wsparcie. Patrz pomoc techniczna
wykres głębokości 24
wykres temperatury wody 24
Z
zapamiętane ustawienia 36
DAB 36
zarządzanie danymi 44
zaznacz pozycję 12
zdjęcia, lotnicze 6
zdjęcia lotnicze 6
zegar 43
alarm 43
zrzuty ekranowe 45
wykonywanie 44, 45
Ż
żeglarstwo 9, 24, 25
linia startu 24, 25
stoper regatowy 25
U
urządzenia bezprzewodowe 3
konfiguracja sieci 3
podłączanie urządzenia
bezprzewodowego 3, 34
urządzenia Bluetooth 34
urządzenia Bluetooth 34
urządzenie
czyszczenie 44
klawisze 4
przyciski 1
rejestracja 44
usługi morskie 12
ustawienia 11, 40, 41, 43
informacje systemowe 41, 45
wyświetlanie radaru 29
ustawienia fabryczne 43, 45
sonar 23
ustawienia wyświetlania 41
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 17
V
VRM 27
pokazywanie 27
pomiar 27
regulowanie 27
W
WAAS 41
Indeks
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Styczeń 2017
190-01658-40 _ 0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising