Garmin | GPSMAP® 820xs | Garmin GPSMAP® 820xs Installeringsinstruksjoner

Garmin GPSMAP® 820xs Installeringsinstruksjoner
Installeringsinstruksjoner for
GPSMAP® 800- og 1000-serien
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.‍
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten før du begynner å bore eller skjære.‍
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.‍
• Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener båten.‍
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til alle grensesnitt på
enheten, for eksempel tastatur, berøringsskjerm og kortleser,
hvis det er aktuelt.‍
• Monteringsstedet må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.‍
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.‍
• Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekk og tilkoblinger.‍
Bøylemontere enheten
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg.‍ Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.‍
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber.‍ Garmin® anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på
skruene før de festes.‍
Du kan bruke den medfølgende braketten til å montere
bøylemontere enheten på en flat overflate.‍
1 Bruk bøylemonteringsbraketten À som mal, og marker
styrehullene Á.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
Boremaskin og borbits
Stjerneskrutrekker #2
Løvsag eller roterende verktøy
Fil og sandpapir
Maritim tetningsmasse (valgfritt)
2 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.‍
3 Bruk de medfølgende skruene Â, og fest
bøylemonteringsbraketten til monteringsoverflaten.‍
4 Fest bøylebrakettknottene à på sidene av enheten.‍
5 Plasser enheten i bøylemonteringsbraketten, og stram til
knottene.‍
Hensyn ved montering
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er eksponert
for ekstreme temperaturer eller forhold.‍ Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene.‍ Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten.‍ Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det, dekkes ikke av garantien.‍
Med festeanordningene og malen som følger med, kan du
montere enheten på to ulike måter.‍ Du kan bruke braketten og
festeanordningene som følger med, til å bøylemontere enheten,
eller du kan bruke malen og festeanordningene som følger med,
til å bygge enheten inn i dashbordet.‍
Januar 2014
Bygge inn enheten
MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innbygge enheten.‍ Det
er bare litt klarering mellom huset og monteringshullene, hvis du
skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet når
den er montert.‍
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg.‍ Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.‍
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber.‍ Garmin anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på
skruene før de festes.‍
190-01658-78_0A
Trykt i Taiwan
Malen og festeanordningene som følger med, kan brukes til å
montere enheten i dashbordet.‍
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å montere enheten.‍
2 Fjern beskyttelsespapiret på baksiden av malen, og fest den
på stedet der du skal montere enheten.‍
3 Bruk en borbits på 9,5 mm (3/8 tommer) til å bore ett eller
flere av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt
på malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.‍
4 Bruk en løvsag eller et roterende verktøy, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er angitt
på malen.‍
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.‍
6 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen
på utsnittet.‍
7 Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at
monteringshullene på enheten er på linje med styrehullene
på malen.‍
Hvis
monteringshullene ikke samsvarer, markerer du nye
8
styrehull.‍
9 Bruk en borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) til å bore
styrehullene.‍
10 Fjern malen fra monteringsoverflaten.‍
11 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.‍
12 Dekk eventuelt til kontakter som ikke brukes, med
medfølgende gummihetter for å forhindre korrosjon på
metallkontaktene.‍
13 Installer skumpakningen À på baksiden av enheten.‍
Delene på gummipakningen har lim på baksiden.‍ Husk å
fjerne beskyttelsespapiret før de festes på enheten.‍
Om kabelklemmen
• Kabelklemmen kobler enheten til strøm, NMEA® 0183
enheter og en lampe eller et signalhorn for synlige varsler
eller lydvarsler.‍
• Kabelklemmen leveres uten låseringen installert.‍ Du bør
trekke kabelen før du installerer låseringen.‍
• Når du har koblet en låsering til kabelklemmen, må du
kontrollere at ringen sitter godt, og at O-ringen er på plass
slik at tilkoblingen er trygg.‍
• Enheten har to interne NMEA 0183 porter som brukes til å
koble til NMEA 0183 kompatible enheter.‍ Når du kobler til en
enhet for både sending og mottak, må du kontrollere at du
bruker ledninger fra den samme interne NMEA 0183 porten.‍
• Hvis det er nødvendig å forlenge strømkablene og
jordkablene, skal du bruke en ledning på 16 AWG
(1,31 mm²).‍
• Hvis det er nødvendig å forlenge NMEA 0183 ledningene
eller alarmledningene, skal du bruke en ledning på 22 AWG
(0,33 mm²).‍
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Strøm
Svart
Jord (strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 internport 1 Tx (ut)
Brun
NMEA 0183 internport 1 Rx (inn)
Grå
NMEA 0183 internport 2 Tx (ut)
Fiolett
NMEA 0183 internport 2 Rx (inn)
Oransje
Tilbehør på
Gul
Lav alarm
Koble kabelklemmen til en strømkilde
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.‍
14 Plasser enheten i utsnittet.‍
15 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene Á.‍
16 Monter den dekorative kanten ved å klikke den på plass
rundt kanten av enheten.‍
Hensyn ved tilkobling
Når du kobler denne enheten til strøm og andre Garmin
enheter, bør du tenke over følgende hensyn.‍
• Du må kontrollere tilkoblingene til strøm og jord.‍ Påse at de
er festet godt slik at de ikke løsner.‍
• Kablene pakkes uten låseringene montert slik at de er
enklere å føre.‍ Kablene skal føres før du monterer
låseringene.‍
• Når du har festet en låsering på en kabel, må du kontrollere
at ringen sitter godt og at O-ringen er på plass slik at
tilkoblingen til strøm og data opprettholdes.‍
2
Hvis det er nødvendig å forlenge strømkablene og jordkablene,
skal du bruke en ledning på 18 AWG (0,82 mm²).‍
1 Før kabelklemmen til strømkilden og til enheten.‍
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.‍
3 Installer låseringen og O-ringen på enden av kabelklemmen.‍
4 Koble kabelklemmen til enheten ved å vri låseringen med
klokken.‍
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183
• Installeringsinstruksjonene som fulgte med den NMEA 0183
kompatible enheten, skal inneholde informasjonen du trenger
for å finne frem til utgående (Tx) og inngående (Rx) A (+) og
B (-) ledninger.‍
• Når du kobler til NMEA 0183 enheter med to utgående og to
inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 2000®
bussen og NMEA 0183 enheten å være koblet til felles jord.‍
• Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
utgående (Tx) eller én inngående (Rx) ledning, må NMEA
2000 bussen og NMEA 0183 enheten være koblet til felles
jord.‍
0183 Tilkoblingsdiagram for NMEA 0183
+
Element
-
Beskrivelse
Strømkilde på 12 VDC
À
Á
Â
Kabelklemme
NMEA 0183 kompatibel enhet
Element Garmin lednings- Garmin
funksjon
ledningsfarge
Ê
Ë
Ì
Í
Funksjon for ledning for
NMEA 0183
Strøm
Rød
Strøm
Jord
Svart
Datajord
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Tilkoblinger for lampe eller signalhorn
Enheten kan brukes sammen med en lampe, et signalhorn eller
begge deler for å avgi signaler med lyd eller lys når
kartplotteren viser en melding.‍ Dette er valgfritt, og
alarmledningen er ikke nødvendig for at enheten skal fungere
som normalt.‍ Tenk over følgende når du kobler enheten til en
lampe eller et signalhorn.‍
• Alarmkretsen går over i en lavspenningstilstand når alarmen
går.‍
• Maksimal strømstyrke er på 100 mA, og det er nødvendig
med et relé for å begrense strømmen fra kartplotteren til
100 mA.‍
• Hvis du vil veksle mellom lys- og lydvarsler manuelt, kan du
installere enpolede brytere med én strømretning.‍
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Ê
Ë
Ì
Beskrivelse
Strømkilde
Strømkabel
Signalhorn
Lampe
Relé (100 mA coilstrøm)
Brytere til å aktivere og deaktivere lampe- eller signalhornvarsler
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Strøm
Svart
Jord
Gul
Alarm
Koble enheten til en svinger
Enheter som kan motta dybdeinformasjon fra en Garmin svinger
har en port merket SONAR.‍ Du får mer informasjon om hva
slags svinger du trenger for dine behov, på www.garmin.com
eller ved å kontakte en lokal forhandler for Garmin.‍
1 Følg instruksjonene som fulgte med svingeren, for å
installere den på båten på riktig måte.‍
2 Før svingerkabelen til baksiden av enheten, og hold den
unna kilder for elektrisk interferens.‍
3 Koble svingerkabelen til porten SONAR på enheten.‍
Koble enheten til en ekstern Garmin ekkoloddmodul
Enheter som kan motta informasjon fra en ekstern Garmin
ekkoloddmodul, har en port merket ETHERNET.‍ Du får mer
informasjon om hva slags ekkoloddenhet du trenger for dine
behov, på www.garmin.com eller ved å kontakte en lokal
forhandler for Garmin.‍
1 Følg instruksjonene som fulgte med ekkoloddmodulen, for å
installere den på båten på riktig måte.‍
Før
kabelen for maritimt nettverk fra Garmin fra
2
ekkoloddmodulen til baksiden av enheten.‍ Hold den unna
kilder for elektrisk interferens.‍
3 Koble kabelen for maritimt nettverk fra Garmin til porten
ETHERNET på enheten.‍
Koble enheten til en maritim radar fra Garmin
Enheter som kan motta informasjon fra en Garmin radar har en
port merket ETHERNET.‍ Du får mer informasjon om hva slags
radar du trenger for dine behov, på www.garmin.com eller ved å
kontakte en lokal forhandler for Garmin.‍
1 Følg instruksjonene som fulgte med Garmin radaren, for å
installere den på riktig måte på båten.‍
2 Før kabelen for maritimt nettverk fra Garmin fra radaren til
baksiden av enheten.‍ Hold den unna kilder for elektrisk
interferens.‍
3 Koble kabelen for maritimt nettverk fra Garmin til porten
ETHERNET på enheten.‍
Hensyn for deling av radar, ekkolodd og kart
Enheter som kan dele ekstra kartinformasjon og vise data fra en
enkelt radar- eller ekkoloddmodul samtidig, har en port merket
ETHERNET.‍ Du får mer informasjon om hva slags enheter du
trenger for dine behov, på www.garmin.com eller ved å kontakte
en lokal forhandler for Garmin.‍
Når du kobler denne enheten til kompatible ETHERNET
enheter, må du tenke over følgende hensyn.‍
• Denne enheten er bare kompatibel med andre Garmin
ETHERNET enheter, og deler ikke data med enheter med
maritimt nettverk fra Garmin, for eksempel enheter i
GPSMAP 8000-serien.‍
• Denne enheten er ikke kompatibel med eldre Garmin
ekkoloddmoduler som GSD™ 26.‍
• Hvis enheten mottar ekkoloddata fra en svinger som er
koblet til porten SONAR, deler den ikke ekkoloddata med
andre ETHERNET enheter.‍
• Du må bruke en kabel for maritimt nettverk fra Garmin for
alle ETHERNET tilkoblinger.‍
◦ Du kan ikke bruke tredjeparts CAT5-kabler eller RJ45kontakter for ETHERNET tilkoblinger.‍
◦ Du kan få tak i flere kabler for maritimt nettverk fra Garmin
og kontakter hos Garmin og deres forhandlere.‍
• Hvis denne enheten har én ETHERNET port,trenger du
kanskje en Garmin nettverkssvitsj, for eksempel en GMS™
10, for å koble en radar- eller ekkoloddmodul til mer enn én
ETHERNET enhet.‍
• Hvis denne enheten har både en RADAR og en ETHERNET
port, kan du koble en ETHERNET enhet til begge portene.‍
• Enkelte ekkoloddmoduler, for eksempel GCV™ 10, har mer
enn én ETHERNET port og kan koble til flere ETHERNET
enheter uten en ekstra nettverkssvitsj.‍
Koble enheten til en ekstern GPS-antenne
Denne enheten har en intern GPS-mottaker, men med enkelte
installasjoner, for eksempel innebygd installasjon, er det mulig
at det ikke blir tilstrekkelig fri sikt mot himmelen til at enheten
kan beregne GPS-posisjonen.‍ I en slik situasjon kan du
montere en ekstern Garmin GPS-antenne, og koble den til
enheten for å levere GPS-informasjon.‍
3
Enheter som kan motta informasjon fra en ekstern Garmin
GPS-antenne har en port merket EXT GPS.‍
1 Følg instruksjonene som fulgte med den eksterne Garmin
GPS-antennen, for å installere den på båten på riktig måte.‍
2 Før antennekabelen til baksiden av enheten, og hold den
unna kilder for elektrisk interferens.‍
3 Koble antennekabelen til porten EXT GPS på enheten.‍
Hensyn for NMEA 2000
MERKNAD
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, skal
det allerede være koblet til strøm.‍ Ikke koble NMEA 2000
strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000 nettverk.‍ Det skal
bare være koblet én strømkilde til et NMEA 2000 nettverk.‍
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.‍
NMEA 2000 enheter tapper batterinivået hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.‍
Modeller som er kompatible med NMEA 2000, kan koble til et
NMEA 2000 nettverk på båten for å dele data fra enheter som
er kompatible med NMEA 2000, for eksempel en VHF-radio.‍
Nødvendige kabler og kontakter for NMEA 2000 selges separat.‍
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products.‍ Last ned dette dokumentet ved å velge
Veiledninger på produktsiden for enheten på www.garmin.com.‍
Porten som er merket NMEA 2000, på baksiden av enheten,
brukes til å koble enheten til et standard NMEA 2000 nettverk.‍
6 Velg Kjør.‍
7 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.‍
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.‍
1 Slå på kartplotteren.‍
2 Sett minnekortet inn i kortsporet.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.‍
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er
fullført.‍
5 Ta ut minnekortet.‍
Spesifikasjoner
Fysiske spesifikasjoner
Enhet
Spesifikasjon
Mål
Modeller på
8 tommer
Mål (B × H × D)
294 mm (11,58 tommer) × 188 mm
(7,4 tommer) × 74 mm
(2,91 tommer)
Skjermstørrelse (B × H) 162 mm (6,38 tommer) × 121,5 mm
(4,78 tommer)
Modeller på 10
tommer
Vekt
1,6 kg (3,53 pund)
Mål (B × H × D)
360 mm (14,17 tommer) × 236 mm
(9,29 tommer) × 75 mm
(2,95 tommer)
Skjermstørrelse (B × H) 211,2 mm
(8,31 tommer) × 158,4 mm
(6,24 tommer)
Alle modeller
Vekt
2,2 kg (4,85 pund)
Temperaturområde
Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
Materiale
Polykarbonatplast
Elektriske spesifikasjoner
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Beskrivelse
Spesifikasjon
Mål
Alle modeller
Inngangseffekt
10–32 VDC
Sikring
6 A, hurtigsikring
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 strømforbruk
Maksimalt 100 mA
Trygg kompassavstand
30 cm (11,8 tommer)
Maksimalt strømforbruk på
10 VDC
35 W
Vanlig strømforbruk på 12 VDC
1,5 A
Maksimalt strømforbruk på
12 VDC
3,5 A
Modeller på 10 tommer Maksimalt strømforbruk på
10 VDC
40 W
Modeller på 8 tommer
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
Droppkabel for NMEA 2000
NMEA 2000 strømkabel
Tenningsbryter eller innebygd bryter
Strømkilde på 12 VDC
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
Vanlig strømforbruk på 12 VDC
2,0 A
NMEA 2000 T-kontakt
Maksimalt strømforbruk på
12 VDC
4,0 A
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
Laste inn ny programvare på et minnekort
Enheten kan inneholde et minnekort for oppdatering av
programvare.‍ Hvis dette er tilfelle, følger du instruksjonene som
fulgte med kortet.‍ Hvis det ikke følger med et minnekort med
programvareoppdatering, må du kopiere
programvareoppdateringen til et minnekort.‍
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Velg Last ned ved siden av Garmin maritimt nettverk med
SD-kort.‍
4 Les og godta vilkårene.‍
5 Velg Last ned.‍
4
Enhet
NMEA 2000 PGN-informasjon
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: Gruppefunksjon for kommando, forespørsel og
bekreftelse
126996 Produktinformasjon
127250 Fartøykurs
128259 Fart: Vannreferanse
128267 Vanndybde
129539 GNSS DOPer
129799 Radiofrekvens, modus og strøm
130306 Vinddata
Type
Send
PGN
Setning
Beskrivelse
130312 Temperatur
Beskrivelse
HDM
Magnetisk kurs
126464 Gruppefunksjon for å sende og motta PGN-liste
MWD
Vindretning og vindstyrke
127258 Magnetisk variasjon
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
129025 Posisjon: Rask oppdatering
MWV
Vindstyrke og -vinkel
129026 COG og SOG: Rask oppdatering
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
129029 GNSS-posisjonsdata
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
Type
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet (National Marine
Electronics Association) og tilhørende setninger fra: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
129285 Navigasjonsrute- og veipunktinformasjon
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
Motta
127245 Ror
127250 Fartøykurs
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
127489 Motorparametere: Dynamiske
127493 Sendeparametere: Dynamiske
127498 Motorparametere: Statiske
127505 Væskenivå
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129798 AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129802 AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
129808 Informasjon om DSC-anrop
130310 Miljøparametere
130311 Miljøparametere (foreldet)
130313 Luftfuktighet
130314 Faktisk trykk
130576 Status for lite fartøy
Disse dataene gjelder bare for produkter som er kompatible med NMEA 2000.‍
Informasjon om NMEA 0183
Type
Setning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller (autopilot)
setning "B"
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted til mål
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til veipunkt
GPGGA
GGA: Faste data for globalt
posisjoneringssystem
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon (breddegrad og
lengdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal
navigasjonsinformasjon
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke GNSSdata
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
PGRME
E: Beregnet feil
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Høyde
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
DPT
Dybde
DBT
Dybde under svinger
MTW
Vanntemperatur
VHW
Fart og retning i vann
WPL
Veipunktposisjon
DSC
Informasjon om Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling (digitalt
selektivt anrop)
HDG
Kurs, avvik og variasjon
Motta
5
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin®, Garmin logoen og GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre
land. GCV™, GMS™ og GSD™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising