Garmin | GPSMAP® 820xs | Garmin GPSMAP® 820xs Hurtigveiledning

Garmin GPSMAP® 820xs Hurtigveiledning
GPSMAP 800/1000-serien
®
Hurtigstartveiledning
Januar 2014
190-01658-58_0A
Trykt i Taiwan
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Enheten sett forfra
2 Select Brukerveiledninger.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned veiledningen
for produktet.‍
Få mer informasjon
Hvis du har spørsmål om enheten, kan du ta kontakt med
Garmin Product Support.‍
Webområdet www.garmin.com/‍support tilbyr mange ulike tips
om feilsøking som kan hjelpe deg med å løse de fleste
problemer og besvare de fleste spørsmål.‍
• Vanlige spørsmål (FAQ)
• Programvareoppdateringer
• Brukerveiledning og installeringsinstruksjoner
• Tjenestevarsler
• Video
• Konktaktnumre og adresser
Laste inn ny programvare på et minnekort
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Automatisk sensor for bakgrunnslys
Av/på-tast
Taster på enheten
Numerisk tastatur (bare tilgjengelig på 10-tommers modeller)
SD-minnekortspor
Skjermtaster
Taster på enheten
Slår enheten av og på når den holdes inne.‍
Justerer bakgrunsbelysning og fargemodus når den trykkes ned og
slippes opp raskt.‍
Zoomer ut fra et kart eller en visning.‍
Zoomer inn på et kart eller en visning.‍
Blar, uthever alternativer og beveger markøren.‍
SELECT
Bekrefter meldinger og velger alternativer.‍
BACK
Går tilbake til det forrige skjermbildet.‍
MARK
Lagrer gjeldende posisjon som et veipunkt.‍
HOME
Går tilbake til skjermbildet Hjem.‍
MENU
Åpner en meny med alternativer for siden, der det er aktuelt.‍
Lukker en meny, der det er aktuelt.‍
Sette inn minnekort
Du kan bruke minnekort (tilleggsutstyr) i kartplotteren.‍ Med
kartkort kan du vise satellittbilder og luftfotografier med høy
oppløsning av havner, havneområder, båthavner og andre
punkter av interesse.‍ Du kan bruke tomme minnekort til å
registrere ekkolodddata og overføre data, for eksempel
veipunkter, ruter og spor, til en annen kompatibel Garmin®
kartplotter eller datamaskin.‍
1 Åpne dekselet À på forsiden av kartplotteren.‍
Enheten kan inneholde et minnekort for oppdatering av
programvare.‍ Hvis dette er tilfelle, følger du instruksjonene som
fulgte med kortet.‍ Hvis det ikke følger med et minnekort med
programvareoppdatering, må du kopiere
programvareoppdateringen til et minnekort.‍
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Velg Last ned ved siden av Garmin maritimt nettverk med
SD-kort.‍
4 Les og godta vilkårene.‍
5 Velg Last ned.‍
6 Velg Kjør.‍
7 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.‍
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.‍
1 Slå på kartplotteren.‍
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.‍
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet.‍ Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.‍
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er
fullført.‍
5 Ta ut minnekortet.‍
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.‍
GPS-satellittsignaler
2 Sett inn minnekortet Á med etiketten vendt mot høyre.‍
3 Skyv inn kortet til du hører et klikk.‍
4 Lukk dekselet.‍
Laste ned veiledningene
Du kan få den nyeste brukerveiledningen og oversettelser av
veiledninger på Internett.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍support.‍
2
Når du slår på kartplotteren, må GPS-mottakeren innhente
satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon.‍ Når
kartplotteren innhenter satellittsignaler, vises
øverst i
skjermbildet Hjem.‍ Når kartplotteren mister satellittsignaler,
forsvinner
, og det vises et blinkende spørsmålstegn over
på kartet.‍
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
Tilpasse skjermbildet Hjem
Du kan legge til elementer på og fjerne elementer fra
skjermbildet Hjem.‍
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Tilpass Hjem.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre rekkefølge på et element, velger du
Omorganiser, velger elementet du vil flytte og velger en
ny plassering.‍
• Hvis du vil legge til et element på skjermbildet Hjem,
velger du Legg til, og velger det nye elementet du vil
legge til.‍
• Hvis du vil fjerne et element du har lagt til på skjermbildet
Hjem, velger du Fjern, og velger elementet du vil fjerne.‍
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten.‍
Markere gjeldende posisjon som et veipunkt
Velg MARK fra et hvilket som helst skjermbilde.‍
Opprette et veipunkt et annet sted
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Veipunkter > Nytt
veipunkt.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil opprette veipunktet ved å angi
posisjonskoordinater, velger du Angi koordinater og
angir koordinatene.‍
• Hvis du vil opprette veipunktet ved hjelp av et kart, velger
du Bruk kart, velger posisjonen og deretter Velg.‍
Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon
Når du markerer et veipunkt, kan du angi det som en MOBposisjon (mann over bord).‍
Velg et alternativ:
• Velg MARK > Mann over bord fra et hvilket som helst
skjermbilde.‍
• Gå til skjermbildet Hjem, og velg Mann over bord > Ja.‍
Et internasjonalt MOB-symbol markerer det aktive MOBpunktet, og kartplotteren oppretter en kurs direkte tilbake til den
markerte posisjonen.‍
Navigasjon med kartplotter
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere direkte til posisjonen, velger du Gå til.‍
• Hvis du vil opprette en rute til posisjonen, inklusive
svinger, velger du Rute til.‍
• Hvis du vil bruke Auto Guidance, velger du Veiledning til.‍
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.‍
MERK: Ved bruk av Auto Guidance vil et grått segment et
eller annet sted på den magentafargede linjen angi at Auto
Guidance ikke kan beregne deler av linjen for Auto
Guidance.‍ Dette skyldes innstillingene for minste sikre
vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.‍
6 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.‍
Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende
posisjon
Du kan opprette og umiddelbart navigere etter en rute på
navigasjonskartet eller fiskekartet.‍ Denne prosedyren lagrer
ikke rute- eller veipunktdata.‍
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.‍
1 Velg et bestemmelsessted fra navigasjonskartet eller
fiskekartet.‍
Velg
Naviger til > Rute til.‍
2
3 Velg posisjonen for den siste svingen før
bestemmelsesstedet.‍
4 Velg Legg til veipunkt.‍
5 Gjenta eventuelt trinn 3 og 4 for å legge til flere svinger ved å
arbeide deg bakover fra bestemmelsesstedet til fartøyets
gjeldende posisjon.‍
Den siste svingen du legger til, skal være den første svingen
du utfører med utgangspunkt i gjeldende posisjon.‍ Det skal
være svingen nærmest fartøyet.‍
6 Velg eventuelt MENU.‍
7 Velg Naviger rute.‍
8 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.‍
9 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.‍
FORSIKTIG
Hvis fartøyet har et autopilotsystem, må du installere en egen
kontrollskjerm for autopilot ved hvert styrror for å kunne
deaktivere autopilotsystemet.‍
Funksjonen Auto Guidance baserer seg på elektronisk
kartinformasjon.‍ Denne informasjonen garanterer ikke mot
hindringer og grunner.‍ Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.‍
MERK: Auto Guidance er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
MERK: Kartvisningene Mariner's Eye 3D og Fish Eye 3D er
tilgjengelige med oppgraderte kart i enkelte områder.‍
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.‍
Hvis du skal navigere, må du velge et bestemmelsessted, angi
en kurs eller opprette en rute og så følge kursen eller ruten.‍ Du
kan følge kursen eller ruten på navigasjonskartet, på fiskekartet,
med Perspective 3D-kartvisningen eller med Mariner's Eye 3Dkartvisningen.‍
Navigere til et punkt på kartet
1 Velg en posisjon på navigasjonskartet eller fiskekartet.‍
2 Velg eventuelt SELECT.‍
3 Velg Naviger til.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
Garmin®, Garmin logoen og GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
SDHC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising