Garmin | GPSMAP® 820xs | User guide | Garmin GPSMAP® 820xs Användarhandbok

Garmin GPSMAP® 820xs Användarhandbok
GPSMAP 800/1000 serien
®
Användarhandbok
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, BlueChart , g2 Vision och MapSource är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. echoMAP™, GXM™
och HomePort™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
®
®
Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. iOS är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc.
och som används på licens av Apple Inc. microSD och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000 logotypen är registrerade
varumärken som tillhör National Maritime Electronics Association. SiriusXM är ett registrerat varumärke som tillhör SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi
Alliance Corporation. Alla övriga varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Enhetens framsida ...................................................................... 1
Enhetsknappar ....................................................................... 1
Hämta handböcker ..................................................................... 1
Konventioner för handboken ...................................................... 1
Mer information ........................................................................... 1
Installera minneskort ................................................................... 1
Programuppdatering ................................................................... 1
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort ................. 1
Uppdatera enhetsprogramvaran ............................................ 1
GPS-satellitsignaler .................................................................... 2
Välja GPS-källa ...................................................................... 2
Anpassa plottern............................................................ 2
Anpassa hemskärmen ................................................................ 2
Kombinationer ............................................................................. 2
Välja en kombination .............................................................. 2
Anpassa en kombinationsskärm ............................................ 2
Skapa en anpassad kombinationsskärm ............................... 2
Ta bort en kombinationsskärm ............................................... 2
Ställa in båttyp ............................................................................ 2
Justera belysningen .................................................................... 2
Justera färgläget ......................................................................... 2
Anpassa nummervisningen ........................................................ 2
Kommunikation med trådlösa enheter......................... 2
Ställa in det trådlösa Wi‑Fi® nätverket ....................................... 2
Ansluta en trådlös enhet till plottern ........................................... 3
Byta trådlös kanal ....................................................................... 3
Använda Garmin Helm appen med plottern ............................... 3
Sjökort och 3D-sjökortsvyer......................................... 3
Navigationssjökort och offshore-fiskekort ................................... 3
Zooma in och ut på sjökortet .................................................. 3
Välja ett objekt på kartan med enhetsknapparna .................. 3
Mäta ett avstånd på sjökortet ................................................. 3
Sjökortssymboler ................................................................... 3
Navigera till en punkt på sjökortet .......................................... 4
Visa positions- och objektinformation på ett sjökort ............... 4
Visa information om sjömärken .............................................. 4
Välja en karta ......................................................................... 4
Riktningslinje och fiskeplatsmarkeringar ................................ 4
Premiumsjökort ........................................................................... 4
Visa tidvattensstationsinformation ......................................... 5
Visa satellitbilder på navigationssjökortet .............................. 5
Visa flygfoton av landmärken ................................................. 5
AIS (Automatic Identification System) ........................................ 5
AIS-spårningssymboler .......................................................... 5
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt ............. 6
Visa AIS-fartyg på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy .............. 6
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost ..................................... 6
Visa en lista med AIS-hot ....................................................... 6
Ställa in kollisionslarm för säker zon ...................................... 6
AIS-nödanrop ......................................................................... 6
Stänga av AIS-mottagning ..................................................... 7
Inställningar för sjökort och 3D-sjökortsvyer ............................... 7
Inställning av navigationssjökort och fiskekort ....................... 7
Inställningar för waypoints och spår på sjökorten och
sjökortsvyerna ........................................................................ 8
Inställningar för layline-linjer .................................................. 8
Visa en infälld navigationsruta ............................................... 8
Inställningar för andra fartyg på sjökorten och
sjökortvyerna .......................................................................... 8
Inställningar för Fish Eye 3D .................................................. 9
Inställningar för nummervisning ............................................. 9
Garmin Quickdraw™ Contours – kartor ....................... 9
Innehållsförteckning
Kartera ett vattenområde med hjälp av funktionen Garmin
Quickdraw Contours ................................................................... 9
Lägga till en etikett på en Garmin Quickdraw Contours
karta ............................................................................................ 9
Garmin Quickdraw gruppen ........................................................ 9
Åtkomst till Garmin Quickdraw gruppen ................................. 9
Dela Garmin Quickdraw Contours kartor med Garmin
Quickdraw gruppen ................................................................ 9
Hämta kartor från Garmin Quickdraw gruppen .................... 10
Garmin Quickdraw Contours – inställningar ............................. 10
Navigera med en plotter.............................................. 10
Grundläggande frågor om navigering ....................................... 10
Destinationer ............................................................................. 11
Söka efter en destination via dess namn ............................. 11
Välja en destination med navigationssjökortet ..................... 11
Söka efter en marin servicedestination ................................ 11
Waypoints ................................................................................. 11
Markera din aktuella position som en waypoint ................... 11
Skapa en waypoint vid en annan position ........................... 11
Markera och börja navigera till en MÖB-plats ...................... 11
Visa en lista med alla waypoints .......................................... 11
Redigera en sparad waypoint .............................................. 11
Flytta en sparad waypoint .................................................... 11
Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint .............. 11
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats ............................... 12
Ta bort alla waypoints .......................................................... 12
Ange och följa en direkt kurs med hjälp av Gå till ................ 12
Rutter ........................................................................................ 12
Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella
position ................................................................................. 12
Skapa och spara en rutt ....................................................... 12
Visa en lista med rutter och automatiska
vägledningsrutter ................................................................. 12
Redigera en sparad rutt ....................................................... 12
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt .................. 12
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt ......... 12
Ta bort en sparad rutt .......................................................... 13
Ta bort alla sparade rutter .................................................... 13
Automatisk vägledning .............................................................. 13
Ange och följa en Automatisk vägledning ............................ 13
Skapa och spara en Automatisk vägledning ........................ 13
Justera en automatisk vägledningsrutt ................................ 13
Avbryta en pågående beräkning av Automatisk
vägledning ............................................................................13
Ställa in Tidsangiven ankomst ............................................. 13
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter .................. 13
Spår .......................................................................................... 14
Visa spår .............................................................................. 14
Ställa in färg för det aktiva spåret ........................................ 14
Spara det aktiva spåret ........................................................ 14
Visa en lista med sparade spår ............................................ 14
Redigera ett sparat spår ...................................................... 14
Spara ett spår som en rutt ................................................... 14
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår ................ 14
Ta bort ett sparat spår .......................................................... 14
Ta bort alla sparade spår ..................................................... 15
Följa det aktiva spåret .......................................................... 15
Rensa det aktiva spåret ....................................................... 15
Hantera spårminnet under inspelning .................................. 15
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen ................... 15
Gränser ..................................................................................... 15
Skapa en gräns .................................................................... 15
Omvandla en rutt till en gräns .............................................. 15
Omvandla ett spår till en gräns ............................................ 15
Ändra en gräns .................................................................... 15
Ställa in gränslarm ............................................................... 15
i
Ta bort en gräns ................................................................... 15
Avbryta navigering .................................................................... 15
Synkronisera användardata i Garmin marint nätverk ............... 15
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår ....................... 16
Ekolod........................................................................... 16
Ekolodssidor ............................................................................. 16
Vanliga ekolodssida ............................................................. 16
Garmin ClearVü ekolodssida ............................................... 16
SideVü Ekolodsbild .............................................................. 16
Ekolodssidor på delad skärm ............................................... 17
Delad zoombild av ekolodsvisningen ................................... 17
Delad frekvensbild som ekolodssida ................................... 17
Panoptix ekolodssidor .......................................................... 17
Ändra ekolodsbild ................................................................ 18
Välja givartyp ............................................................................ 18
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen ................................... 18
Mäta avstånd på ekolodsskärmen ............................................ 18
Pausa ekolodsvisningen ........................................................... 18
Visa ekolodshistorik .................................................................. 18
Ekolodsdelning ......................................................................... 18
Välja en ekolodskälla ........................................................... 18
Byta namn på en ekolodskälla ............................................. 18
Justera detaljnivån .................................................................... 18
Justera färgintensiteten ............................................................ 18
Justera djup- eller breddskalans mätområde ........................... 19
Ställa in zoomnivån för ekolodsskärmen .................................. 19
Ställa in bildhastigheten ............................................................ 19
Ekolodsfrekvenser .................................................................... 19
Välja frekvens ...................................................................... 19
Skapa en förinställd frekvens ............................................... 19
Anpassa Panoptix ekolodssidorna ........................................... 20
Justera utseendet för LiveVü ekolodssidorna ...................... 20
Ställa in LiveVü givarena sändningsvinkel ........................... 20
Justera RealVü betraktningsvinkeln och
zoomningsgraden ................................................................ 20
Justera utseendet för RealVü ekolodssidorna ..................... 20
Justera RealVü svephastigheten ......................................... 20
Kalibrera kompassen ........................................................... 20
Slå på realtidsvyn ..................................................................... 20
Välja givartyp ............................................................................ 20
Ekolodsinställningar .................................................................. 20
Ekolodsinställningar ............................................................. 20
RealVüEkolodsinställningar ................................................. 21
LiveVü ekolodsinställningar ................................................. 21
Inställningar för ekolodets utseende .................................... 21
Avancerade ekolodsinställningar ......................................... 21
Inställningar för givarinstallation ........................................... 21
Inställningar för ekolodets larm ............................................ 21
Ekolodsinspelningar .................................................................. 22
Spela in ekolodsvisningen ................................................... 22
Avbryta ekolodsinspelningen ............................................... 22
Ta bort en ekolodsinspelning ............................................... 22
Spela upp ekolodsinspelningar ............................................ 22
Diagram för djup och vattentemperatur .................................... 22
Ställa in område och tidsskalor för djup- och
vattentemperaturdiagram ..................................................... 22
Seglingsfunktioner....................................................... 22
Ställa in båttyp .......................................................................... 22
Seglingstävling ..........................................................................22
Vägledning för startlinje ....................................................... 22
Starta tävlingstiduret ............................................................ 23
Ställa in avståndet mellan bogen och GPS-antennen ......... 23
Inställningar för layline-linjer ..................................................... 23
Ställa in kölkompensation ......................................................... 23
Radar ............................................................................. 23
ii
Radarvisningslägen .................................................................. 23
Sända radarsignaler ................................................................. 24
Justera radarräckvidden ........................................................... 24
Tips för att välja radarräckvidd ............................................. 24
Justera zoomskalan på radarskärmen ..................................... 24
Markera en waypoint på radarskärmen .................................... 24
Vaktpostläge ............................................................................. 24
Aktivera tidsbegränsad sändning ......................................... 24
Ställa in vilo- och sändtider .................................................. 24
Aktivera en säkerhetszon ..................................................... 24
Definiera en rund säkerhetszon ........................................... 24
Definiera en partiell säkerhetszon ....................................... 24
Visa en lista med AIS-hot ..................................................... 24
Visa AIS-farkoster på radarskärmen .................................... 25
VRM och EBL ........................................................................... 25
Visa VRM och EBL .............................................................. 25
Justera VRM och EBL .......................................................... 25
Mäta avstånd och bäring till ett målobjekt ............................ 25
Överlagrad radarbild ................................................................. 25
Överlagrad radarbild och sjökortsdatajustering ................... 25
Visa överlagrad radarbild ..................................................... 25
Aktivera och justera en No-Xmit-zon för radar .......................... 25
Avbryta sändningen av radarsignaler ....................................... 25
Optimera radarvisningen .......................................................... 25
Radarkänslighet och radarklotter ......................................... 25
Ekospår ................................................................................ 26
Inställningar för radarvisning ................................................ 27
Inställningar för radarns utseende ....................................... 27
Kompensation för förstäven ................................................. 27
Mätare och almanacksinformation ............................. 27
Visa mätarna ............................................................................. 27
Anpassa mätarna ................................................................. 27
Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare .......... 27
Visa kompassen ....................................................................... 28
Visa trippmätare ........................................................................ 28
Återställa trippmätare ........................................................... 28
Visa Motor- och bränslemätare ................................................. 28
Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare .......... 28
Aktivera statuslarm för motormätare .................................... 28
Aktivera vissa mätarstatuslarm ............................................ 28
Välja antal motorer som visas som mätare .......................... 28
Anpassa vilka motorer som visas som mätare .................... 28
Konfigurera visning av bränslemätare ................................. 28
Ställa in båtens bränslekapacitet ......................................... 28
Synkronisera bränsledata med faktisk bränslemängd för
båten .................................................................................... 28
Ställa in bränslelarm ............................................................ 28
Visa vindmätare ........................................................................ 28
Konfigurera seglingsvindmätaren ........................................ 29
Konfigurera hastighetskällan ............................................... 29
Konfigurera riktningskällan för vindmätaren ........................ 29
Anpassa den högupplösta vindmätaren .............................. 29
Visa miljömätare ....................................................................... 29
Konfigurera justeringen för vindmätaren .............................. 29
Konfigurera riktningskällan för miljömätaren ........................ 29
Ställa in barometerns referenstid ......................................... 29
Information om tidvatten, strömmar och astronomi .................. 29
Tidvattensstationsinformation .............................................. 29
Strömstationsinformation ..................................................... 29
Astronomiinformation ........................................................... 29
Visa information om tidvattenstation, aktuell station eller
astronomiinformation för ett annat datum ............................ 29
Visa information för en annan tidvatten- eller
strömstation ......................................................................... 29
Visa almanacksinformation från sjökortet ............................ 29
DSC (Digital Selective Calling).................................... 30
Innehållsförteckning
Nätverksansluten plotter och VHF-radiofunktioner ................... 30
Aktivera DSC ............................................................................ 30
DSC-lista ................................................................................... 30
Visa DSC-listan .................................................................... 30
Lägga till en DSC-kontakt .................................................... 30
Inkommande nödanrop ............................................................. 30
Navigera till ett fartyg i nöd .................................................. 30
Man överbord-nödanrop initierade från en VHF-radio ......... 30
Man överbord- och SOS-nödanrop initierade från
plottern ................................................................................. 30
Positionsspårning ..................................................................... 30
Visa en positionsrapport ...................................................... 30
Navigera till en spårad farkost ............................................. 30
Skapa en waypoint vid positionen för en spårad farkost ..... 30
Redigera information i en positionsrapport .......................... 30
Ta bort ett positionsrapportanrop ......................................... 31
Visa farkostspår på navigationssjökortet ............................. 31
Individuella rutinanrop .............................................................. 31
Välja en DSC-kanal .............................................................. 31
Göra ett individuellt rutinanrop ............................................. 31
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt .................. 31
Mediespelare ................................................................. 31
Starta mediespelaren ................................................................ 31
Ikoner ................................................................................... 31
Välja mediekälla ........................................................................ 31
Ansluta en trådlös Bluetooth® enhet till mediespelaren ...... 31
Spela musik .............................................................................. 31
Söka efter musik .................................................................. 31
Ställa in upprepning av en låt .............................................. 32
Ställa in upprepning av alla låtar .......................................... 32
Ställa in att låtar ska blandas ............................................... 32
Lyssna på radio .................................................................... 32
Öppna MTP-källan ............................................................... 32
Ställa in volymen ....................................................................... 32
Aktivera och avaktivera zoner .............................................. 32
Stänga av ljudet för media ................................................... 32
VHF-radio ................................................................................. 32
Söka VHF-kanaler ................................................................ 32
Justera VHF-brusspärren ..................................................... 32
Radio ........................................................................................ 32
Ställa in mottagarregion ....................................................... 32
Byta radiokanal .................................................................... 32
Ändra kanalväljarläge .......................................................... 32
Förinställningar .................................................................... 32
DAB-uppspelning ...................................................................... 33
Ställa in DAB-mottagarregion .............................................. 33
Söka efter DAB-stationer ..................................................... 33
Ändra DAB-stationer ............................................................ 33
DAB-förinställningar ............................................................. 33
SiriusXM Satellite Radio ........................................................... 33
Hitta ett SiriusXM radio-id .................................................... 33
Aktivera ett abonnemang för SiriusXM ................................ 33
Anpassa kanalguiden .......................................................... 33
Spara en SiriusXM kanal i snabbvalslistan .......................... 33
Låsa upp föräldrakontroll för SiriusXM ................................. 33
Ställa in enhetsnamn ................................................................ 34
Uppdatera programvaran Media Player ................................... 34
Väder SiriusXM............................................................. 34
SiriusXM utrustnings- och abonnemangskrav .......................... 34
Väderdatasändningar ............................................................... 34
Visa nederbördsinformation ...................................................... 34
Nederbördsvyer ................................................................... 34
Information om stormcell och åskväder .................................... 34
Orkaninformation ...................................................................... 35
Vädervarningar och väderrapporter .......................................... 35
Prognosinformation ................................................................... 35
Innehållsförteckning
Visa prognosinformation för en annan tidsperiod ................ 35
Visa en marin väderprognos eller en offshoreväderprognos ....................................................................... 35
Väderfronter och tryckcentra ................................................ 35
Ortsprognoser ...................................................................... 35
Visa havsförhållanden .............................................................. 35
Ytvindar ................................................................................ 35
Våghöjd, vågperiod och vågriktning ..................................... 35
Visa prognosinformation för havsförhållanden för en annan
tidsperiod ............................................................................. 35
Visa fiskeinformation ................................................................. 36
Yttryck och vattentemperaturdata ........................................ 36
Prognoser för fiskeplatser .................................................... 36
Ändra färgintervall för vattenytans temperatur ..................... 36
Siktinformation .......................................................................... 36
Visa prognosens siktinformation för en annan tidsperiod .... 36
Visa bojrapporter ...................................................................... 36
Visa lokal väderinformation nära en boj ............................... 36
Skapa en waypoint på en väderkarta ....................................... 36
Överlagrade väderbilder ........................................................... 36
Slå på överlagrad väderbild för ett sjökort ........................... 36
Inställningar för överlagrade väderbilder på sjökortet .......... 36
Inställningar för överlagrade väderbilder på fiskekortet ....... 37
Visa information om väderprenumerationen ............................. 37
Enhetskonfiguration.....................................................37
Starta plottern automatiskt ........................................................ 37
Systeminställningar ................................................................... 37
Skärminställningar ............................................................... 37
GPS-inställningar ................................................................. 37
Visa händelseloggen ........................................................... 37
Visa systemprograminformation .......................................... 37
Mina farkostinställningar ........................................................... 37
Ställa in kölkompensation .................................................... 37
Ställa in vattentemperaturkompensationen ......................... 38
Kalibrera en givare för fart genom vatten ............................ 38
Kommunikationsinställningar .................................................... 38
Namnge enheter och givare i nätverket ............................... 38
NMEA 0183 .......................................................................... 38
NMEA 2000 inställningar ..................................................... 39
Ställa in larm ............................................................................. 39
Navigationslarm ................................................................... 39
Systemlarm .......................................................................... 39
Ställa in bränslelarm ............................................................ 39
Ställa in väderlekslarm ......................................................... 39
Enhetsinställningar ................................................................... 39
Navigeringsinställningar ............................................................ 39
Övriga farkostinställningar ........................................................ 39
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern ........ 39
Hantering av plotterdata.............................................. 40
Kopiera waypoints, rutter och spår från HomePort till en
plotter ........................................................................................ 40
Kopiera data från ett minneskort .............................................. 40
Kopiera waypoints, rutter och spår till ett minneskort ............... 40
Välja en filtyp för waypoints och rutter från tredje part ............. 40
Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort ............................... 40
Säkerhetskopiera data till en dator ........................................... 40
Återställa säkerhetskopierade data till en plotter ...................... 40
Spara systeminformation till ett minneskort .............................. 40
Bilaga............................................................................. 40
Registrera enheten ................................................................... 40
Rengöra skärmen ..................................................................... 40
Skärmbilder ............................................................................... 40
Ta skärmbilder ..................................................................... 40
Kopiera skärmbilder till en dator .......................................... 40
Felsökning ................................................................................ 41
iii
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern .... 41
Visa systemprograminformation .......................................... 41
Enheten tar inte emot GPS-signaler .................................... 41
Enheten slås inte på eller stängs av hela tiden ................... 41
Enheten skapar inte waypoints på rätt plats ........................ 41
NMEA 0183 information ............................................................ 41
NMEA 2000 PGN-information ................................................... 42
Software License Agreement ................................................ 0
Index.............................................................................. 43
iv
Innehållsförteckning
Introduktion
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Enhetens framsida
Mer information
Om du har frågor om din enhet kan du kontakta Garmin
supporten.
Webbplatsen support.garmin.com har många olika
felsökningstips som kan hjälpa dig att lösa de flesta problem och
svara på de flesta frågor.
• Vanliga frågor (FAQ)
• Programvaruuppdateringar
• Användar- och installationshandböcker
• Serviceaviseringar
• Video
• Kontaktinformation
®
Installera minneskort
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Automatisk sensor för belysning
Strömknapp
Enhetsknappar
Sifferknappsats (finns endast på 10-tumsmodeller)
SD-minneskortsplats
Du kan använda extra minneskort i plottern. Med hjälp av
minneskort med karta kan du visa högupplösta satellitbilder och
flygfoton av hamnar, marinor och andra intressanta platser.
Använd tomma minneskort om du vill registrera ekolodsdata och
överföra data som waypoints, rutter och spår till en annan
kompatibel Garmin plotter eller en dator.
1 Öppna fliken eller luckan på framsidan av plottern.
2 Sätt i minneskortet.
3 Tryck in kortet tills du hör ett klick.
Programknappar
Enhetsknappar
Sätta på och stänga av enheten när du håller i den.
Justerar bakgrundsbelysning och färgläge när den trycks
ner och släpps snabbt.
Zooma ut från ett sjökort eller en vy.
Zooma in i ett sjökort eller en vy.
Bläddra, framhäva alternativ och flytta pekaren.
SELECT
Bekräfta meddelanden och välja alternativ.
BACK
Återgå till föregående skärm.
MARK
Markera aktuell plats som en waypoint.
HOME
Återgå till hemskärmen.
MENU
Öppna en meny med alternativ för sidan, i tillämpliga fall.
Stänga en meny, i tillämpliga fall.
Hämta handböcker
Du kan hämta den senaste användarhandboken och översatta
handböcker från webbplatsen.
1 Gå till www.garmin.com/support.
2 Välj Handböcker.
3 Följ instruktionerna på skärmen för att hämta handboken för
din produkt.
Konventioner för handboken
I den här handboken används termen "välja" för att beskriva
följande åtgärder:
• Använda pilknapparna för att markera ett menyalternativ och
sedan trycka på SELECT (endast för enheter med knappar).
• Trycka på en knapp, som SELECT eller MENU.
Små pilar kan visas i texten när du uppmanas att välja flera
objekt i en serie. Exempel: "välj MENU > Lägg till", visar att du
måste välja alternativet MENU eller menyknappen och sedan
välja alternativet Lägg till.
Bilderna i den här användarhandboken används endast som
referens och kanske inte överensstämmer exakt med enheten.
Introduktion
4 Stäng luckan.
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Den här enheten stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå in på www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj Hämta bredvid GPSMAP serien med SD-kort.
4 Läs och godkänn villkoren.
5 Välj Hämta.
6 Välj Kör.
7 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
1
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
GPS-satellitsignaler
1 Välj Kombinationer > Lägg till.
2 Välj en layout.
3 Välj den information som ska visas i kombinationen och välj
Klar.
4 Använd piltangenterna för att justera den delade skärmen
och välj Klar.
5 Ange ett namn på kombinationen och välj Klar.
När du slår på plottern måste GPS-mottagaren samla in
satellitdata och fastställa den aktuella positionen. När plottern
hittar satellitsignaler visas
överst på hemskärmen. När
plottern förlorar satellitsignaler försvinner
och ett blinkande
frågetecken visas ovanför på sjökortet.
Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.
Ta bort en kombinationsskärm
1 Välj Kombinationer.
2 Använd piltangenterna för att markera en kombination.
3 Välj Ta bort.
Välja GPS-källa
Ställa in båttyp
Du kan välja önskad källa för GPS-data om det finns mer än en
GPS-källa.
1 Välj Inställningar > System > GPS > Källa.
2 Välj källa för GPS-data.
Du kan välja båttyp för att konfigurera plotterinställningarna och
använda funktioner som är anpassade efter din båttyp.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Typ av farkost.
2 Välj ett alternativ.
Anpassa plottern
Anpassa hemskärmen
Du kan lägga till och ändra ordning på objekt på hemskärmen.
1 På Hemskärmen väljer du Anpassa Hem.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra ordning på ett objekt väljer du Ändra
ordning, markerar objektet som ska flyttas och väljer en
ny plats.
• Om du vill lägga till ett objekt på hemskärmen väljer du
Lägg till och markerar det nya objektet.
• Om du vill ta bort ett objekt som du lagt till på
hemskärmen väljer du Ta bort och markerar objektet.
Kombinationer
På kombinationsskärmen visas en kombination av olika skärmar
samtidigt. Vilka alternativ som finns tillgängliga på
kombinationsskärmen beror på vilka tillbehör du har anslutit till
plottern och om du använder premiumkartor.
Välja en kombination
1 Välj Kombinationer.
2 Välj en kombination.
Anpassa en kombinationsskärm
1 Välj Kombinationer.
2 Använd piltangenterna för att markera en
kombinationsskärm.
3 Välj Konfigurering.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn och anger ett
nytt namn.
• För att ändra hur informationen visas på skärmen väljer du
Ändra layout och väljer en ny layout.
• För att ändra den information som visas på skärmen väljer
du Ändra funktion och väljer ny information.
• Om du vill anpassa data som visas på skärmen väljer du
Nummervisning (Inställningar för nummervisning,
sidan 9).
• Om du vill anpassa storleken på informationsfälten som
visas på skärmen väljer du Ändr stl på kombskärm.
Justera belysningen
1 Välj Inställningar > System > Skärm >
Bakgrundsbelysning.
TIPS: Tryck på på vilken skärm som helst för att öppna
inställningarna för bakgrundsbelysning.
2 Välj ett alternativ:
• Justera belysningsnivån.
• Välj Auto.
Justera färgläget
1 Välj Inställningar > System > Skärm > Färgläge.
TIPS: Välj > Färgläge från valfri skärm för att öppna
färginställningarna.
2 Välj ett alternativ.
Anpassa nummervisningen
Du kan anpassa informationen som visas på skärmen.
1 Från en passande skärm, välj MENU > Nummervisning.
2 Vid behov väljer du vilka nummer som ska anpassas.
3 Välj ett objekt för att visa eller dölja.
Kommunikation med trådlösa enheter
Plottrarna kan skapa ett trådlöst nätverk som du kan ansluta
trådlösa enheter till.
När du ansluter trådlösa enheter kan du använda Garmin appar,
inklusive BlueChart Mobile och Garmin Helm™. Mer information
finns på www.garmin.com.
®
Ställa in det trådlösa Wi‑Fi nätverket
®
Plottrarna kan skapa ett Wi‑Fi nätverk som du kan ansluta
trådlösa enheter till. Första gången som du visar inställningarna
för det trådlösa nätverket uppmanas du att ställa in nätverket.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter
> Wi-Fi®-nätverk > Wi-Fi® > På > OK.
2 Vid behov anger du ett namn på det här trådlösa nätverket.
3 Ange ett lösenord.
Du behöver det här lösenordet för att komma åt det trådlösa
nätverket från en trådlös enhet. Lösenordet är
skiftlägeskänsligt.
Skapa en anpassad kombinationsskärm
Du kan skapa en anpassad kombinationsskärm som passar
dina behov.
2
Anpassa plottern
Ansluta en trådlös enhet till plottern
Innan du kan ansluta en trådlös enhet till plotterns trådlösa
nätverk måste du först konfigurera plotterns trådlösa nätverk
(Ställa in det trådlösa Wi‑Fi nätverket, sidan 2).
Du kan ansluta flera trådlösa enheter till plottern för att dela
data.
1 Från den trådlösa enheten aktiverar du Wi‑Fi teknik och
söker efter trådlösa nätverk.
2 Välj namnet på din plotters trådlösa nätverk (Ställa in det
trådlösa Wi‑Fi nätverket, sidan 2).
3 Ange nätverkslösenord.
®
®
Byta trådlös kanal
Du kan ändra den trådlösa kanalen om du får svårigheter med
att hitta eller ansluta till en enhet, eller om du upplever
störningar.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter
> Wi-Fi®-nätverk > Avancerat > Wi-Fi®-kanal.
Ange
en ny kanal.
2
Du behöver inte ändra den trådlösa kanalen för enheter som är
anslutna till det här nätverket.
Använda Garmin Helm appen med plottern
Innan du kan styra plottern med Garmin Helm appen måste du
hämta och installera appen och ansluta plottern till en mobil
enhet (Ansluta en trådlös enhet till plottern, sidan 3).
1 Välj Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter
> Helm-appen.
2 Välj ett alternativ.
3 Använd appen för att visa eller styra plottern.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Vilka sjökort och 3D-sjökortsvyer som är tillgängliga beror på
vilka kartdata och tillbehör som används.
Du kommer åt sjökort och 3D-sjökortsvyer genom att välja
Sjökort.
Navigationssjökort: Visar navigationsdata som finns på
förladdade kartor och på tilläggskartor, om sådana finns.
Data inkluderar bojar, fyrar, kablar, djup, marinor och
tidvattenstationer i en översiktsvy.
Perspective 3D: Ger ett fågelperspektiv över och bakom båten
(baserat på din kurs) som ett visuellt navigationshjälpmedel.
Den här vyn är användbar när du navigerar över besvärliga
rev, under broar och i kanaler, och är dessutom användbar
när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta
hamnar.
Mariner’s Eye 3D: Visar en detaljerad, tredimensionell vy över
och bakom båten (baserat på din kurs) som ett visuellt
navigationshjälpmedel. Den här vyn är användbar när du
navigerar över besvärliga rev, under broar och i kanaler, och
är dessutom användbar när du försöker identifiera infarter
och utfarter i obekanta hamnar.
Obs! Korten Mariner's Eye 3D och Fish Eye 3D är tillgängliga
i vissa områden om du använder premiumsjökort.
Fish Eye 3D: Tillhandahåller en undervattensvy som visuellt
återger havsbotten utifrån sjökortets information. När en
ekolodsgivare är ansluten anges svävande mål (t.ex. fisk)
med röda, gröna och gula sfärer. Rött anger de största målen
och grönt anger de minsta.
Fiskekort: Ger en detaljerad vy av bottenkonturerna och djupen
på sjökortet. Det här kortet tar bort navigationsdata från
sjökortet, tillhandahåller detaljerade batymetriska data och
förstärker bottenkonturer för djupavläsning. Det här sjökortet
är bäst för djuphavsfiske.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa
områden om du använder premiumsjökort.
Överlagrad radarbild: Lägger radarinformation på
navigationssjökortet eller fiskekortet när plottern är ansluten
till en radar. Den här funktionen är inte tillgänglig med alla
modeller.
Navigationssjökort och offshore-fiskekort
Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.
Med navigationssjökort och fiskekort kan du planera din kurs,
visa kartinformation och följa en rutt. Fiskekortet är för offshorefiske.
Om du vill öppna navigationssjökortet väljer du Sjökort >
Navigationssjökort.
Om du vill öppna fiskekortet väljer du Sjökort > Fiskekort.
Zooma in och ut på sjökortet
Zoomnivån anges av skaltalet längst ned på sjökortet. Stapeln
under skaltalet betecknar det avståndet på sjökortet.
• Välj för att zooma ut.
• Välj för att zooma in.
Välja ett objekt på kartan med enhetsknapparna
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du , , eller
för att flytta markören.
2 Välj SELECT.
Mäta ett avstånd på sjökortet
1 På ett sjökort eller den överlagrade radarbilden väljer du en
plats.
2 Välj Mät distans.
En kartnål visas på skärmen på din aktuella plats. Avståndet
och vinkeln från nålen anges i hörnet.
TIPS: Om du vill återställa kartnålen och mäta från markörens
aktuella plats väljer du Välj.
Sjökortssymboler
Den här tabellen innehåller en del av de vanliga symboler som
visas på de detaljerade sjökorten.
Ikon
Beskrivning
Boj
Information
Marin service
Tidvattenstation
Strömstation
Foto ovanifrån finns
Perspektivfoto finns
Övriga funktioner som är gemensamma för de flesta sjökort är
djupkonturlinjer, tidvattenzoner, lodade djup (som de visas på
papperssjökortet), navigationshjälpmedel och -symboler,
undervattensstenar och kabelområden.
3
Navigera till en punkt på sjökortet
OBSERVERA
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.
1 Välj en plats på navigationssjökortet eller fiskekortet.
2 Om det behövs väljer du SELECT.
3 Välj Navigera till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera direkt till platsen väljer du Gå till.
• Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer
du Rutt till.
• Om du vill använda Auto Guidance väljer du Automatisk
vägledning.
5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Auto Guidance anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto
Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen.
Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och
minsta säkra höjd för hinder.
6 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Visa positions- och objektinformation på ett sjökort
Du kan visa information om en position eller ett objekt på
navigationssjökortet eller fiskekortet.
Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du en plats
eller ett objekt.
En lista med alternativ visas till höger på sjökortet. Visade
alternativ varierar beroende på den position eller det objekt
du valt.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera till den valda platsen väljer du
Navigera till.
• Om du vill markera en waypoint på markörens position
väljer du Ny waypoint.
• Om du vill visa objektets avstånd och bäring från aktuell
position väljer du Mät distans.
Avstånd och bäring visas på skärmen. Välj Välj för att
mäta från en annan position än din aktuella position.
• Om du vill visa information om tidvatten, strömmar,
astronomi, sjökortstext eller lokala tjänster nära markören
väljer du Information.
Visa information om sjömärken
Från navigationssjökortet, fiskekortet, sjökortsvyerna
Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D kan du visa information
om olika typer av navigationshjälpmedel, bland annat fasta
sjömärken, fyrar och hinder.
Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.
4
Obs! Korten Mariner's Eye 3D och Fish Eye 3D är tillgängliga i
vissa områden om du använder premiumsjökort.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du ett sjömärke.
2 Välj sjömärkets namn.
Välja en karta
Om produkten har både BlueChart g2 och Garmin LakeVü™ HD
inbyggda kartor kan du välja vilken karta du vill använda. Alla
modeller har inte dessa typer av inbyggda kartor.
1 Välj MENU > Inbyggd karta från sjökortet.
2 Välj ett alternativ:
• När du befinner dig på en insjö väljer du LakeVü™ HD.
• När du är offshore väljer du BlueChart® g2.
Riktningslinje och fiskeplatsmarkeringar
Riktningslinjen är en förlängning som ritas på kartan från båtens
för i färdriktningen. Fiskeplatsmarkeringar indikerar den relativa
positionen från stäven eller kurs över grund, vilket är användbart
för kastfiske och för att hitta referenspunkter.
Ställa in linjer för kurs och kurs över grund
Du kan visa kurslinje och linje för kurs över grund (COG) på
sjökortet.
COG är din rörelseriktning. Kurs är riktningen som båtens bog
pekar mot när en kurssensor är ansluten.
1 Från en sjökortsvy väljer du MENU > Sjökortsinställning >
Sjökortets utseende > Riktningslinje.
2 Vid behov väljer du Källa, och väljer ett alternativ:
• Om du vill använda tillgänglig källa automatiskt väljer du
Auto.
• Om du vill använda GPS-antennriktning för COG väljer du
GPS-kurs över grund.
• Om du vill använda uppgifter från en ansluten kurssensor
väljer du Riktning.
• Om du vill använda data från både en ansluten kurssensor
och GPS-antenn väljer du Kurs ö. grund och riktning.
Då visas både kurslinje och COG-linje på kartan.
3 Välj Skärm och välj ett alternativ:
• Välj Distans > Distans och ange längden på linjen som
visas på sjökortet.
• Välj Tid > Tid och ange den tid som ska användas för att
beräkna avståndet som din båt ska åka under angiven tid i
aktuell hastighet.
Sätta på fiskeplatsmarkeringar
Du kan lägga till fiskeplatsmarkeringar på kartan längs
riktningslinjen. Fiskeplatsmarkeringar kan vara användbara när
du kastfiskar.
1 Ställ in riktningslinjen (Ställa in linjer för kurs och kurs över
grund, sidan 4).
2 Välj Fiskeplatsmark..
Premiumsjökort
OBSERVERA
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
Obs! Kartor kan inte användas i alla modeller.
Med tillvalspremiumsjökort, t.ex. BlueChart g2 Vision , kan du få
ut mesta möjliga av din plotter. Förutom detaljerade marina
sjökort kan premiumsjökort innehålla följande funktioner, som är
tillgängliga i vissa områden.
®
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Mariner’s Eye 3D: Visar en vy över och bakom båten som ett
tredimensionellt navigationshjälpmedel.
Fish Eye 3D: Visar en undervattensvy i 3D som visuellt återger
havsbotten utifrån sjökortets information.
Fiskekort: Visar sjökortet med utökade bottenkonturer och utan
navigationsdata. Det här sjökortet fungerar bra för
djuphavsfiske.
Högupplösta satellitbilder: Högupplösta satellitbilder
tillhandahålls för en realistisk vy av land och vatten på
navigationssjökortet (Visa satellitbilder på
navigationssjökortet, sidan 5).
Flygfoton: Visar flygfoton på marinor och andra viktiga
navigationspunkter som hjälper dig att visualisera
omgivningen (Visa flygfoton av landmärken, sidan 5).
Detaljerade vägar och POI-data: Visar detaljerade data om
vägar och intressanta platser (POI). Dessa data innefattar
mycket detaljerade kustvägar och intressanta platser, t.ex.
restauranger, logi och lokala sevärdheter.
Automatisk vägledning: Använder angiven information om
båten och sjökortsdata för att bestämma den bästa vägen till
din destination.
Visa tidvattensstationsinformation
på sjökortet anger en tidvattenstation. Du kan visa ett
detaljerat diagram för en tidvattenstation, som hjälper dig att
förutsäga tidvattennivåer på olika tider eller olika dagar.
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du en
tidvattenstation.
Information om tidvattenriktning och tidvattennivå visas nära
.
2 Välj stationsnamnet.
Animerade indikatorer för tidvatten och strömmar
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan visa animerade indikatorer för tidvattenstation och
strömriktning på navigationssjökortet eller fiskekortet. Du måste
också aktivera animerade ikoner i sjökortsinställningarna
(Indikatorer som visar tidvatten och strömmar, sidan 5).
En indikator för en tidvattenstation visas på sjökortet som en
vertikal stapel med en pil. En röd pil som pekar nedåt anger
fallande tidvatten, och en blå pil som pekar uppåt anger
stigande tidvatten. När du för markören över indikatorn för
tidvattenstation visas tidvattnets höjd vid stationen över
stationsindikatorn.
Indikatorer för strömriktning visas som pilar på sjökortet. Varje
pils riktning anger strömmens riktning på en viss plats på
sjökortet. Strömpilens färg anger strömmens fartintervall på
platsen. När du för markören över indikatorn för strömriktning
visas strömmens specifika fart på platsen över
riktningsindikatorn.
Färg
Strömmens fartintervall
Gul
0 till 1 knop
Orange
1 till 2 knop
Röd
2 knop eller mer
Indikatorer som visar tidvatten och strömmar
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan visa statiska eller animerade indikatorer för tidvattenoch strömstationer på navigationssjökortet eller fiskekortet.
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du MENU >
Sjökortsinställning > Tidvatten och strömmar.
2 Välj ett alternativ:
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
• Om du vill visa indikatorer för strömstation och
tidvattenstation på sjökortet väljer du På.
• Om du vill visa animerade indikatorer för tidvattenstation
och animerade indikatorer för strömriktning på sjökortet
väljer du Animerad.
Visa satellitbilder på navigationssjökortet
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan lägga över högupplösta satellitbilder på landdelen, eller
på både land- och havsdelen av navigationssjökortet.
Obs! När den här funktionen är aktiverad är de högupplösta
satellitbilderna bara tillgängliga vid lägre zoomnivåer. Om du
inte kan visa högupplösta bilder i din extra sjökortsregion kan du
välja för att zooma in. Du kan också ställa in detaljnivån på ett
högre värde genom att ändra kartans zoomdetaljer.
1 På navigationssjökortet väljer du MENU >
Sjökortsinställning > Satellitfoton.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Endast land för att visa standardsjökortsinformation
på vatten med foton som läggs över land.
• Välj Fotokarta, bildmix för att visa foton på både vatten
och land med angiven genomskinlighet. Använd
skjutreglaget för att justera fotots genomskinlighet. Ju
högre procentvärde du anger, desto mer täcker
satellitfotona land och vatten.
Visa flygfoton av landmärken
Innan du kan visa flygfoton på navigationssjökortet måste du
aktivera inställningen Satellitfoton på sjökortet.
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan använda flygfoton av landmärken, marinor och hamnar
för att orientera dig efter omgivningarna eller för att bekanta dig
med en marina eller hamn innan du kommer dit.
1 På sjökortet väljer du en kameraikon:
• Om du vill visa ett foto ovanifrån väljer du
.
• Om du vill visa ett perspektivfoto väljer du
. Fotot togs
från kamerans plats, riktad i konens riktning.
2 Välj Flygfoto.
AIS (Automatic Identification System)
Med AIS (Automatic Identification System) kan du identifiera och
spåra andra fartyg samt få varningar om trafik i området. När
plottern är ansluten till en extern AIS-enhet kan den visa viss
AIS-information om andra fartyg som finns inom räckhåll, som är
utrustade med transponder och som aktivt sänder AISinformation.
Den information som rapporteras för varje fartyg inkluderar
MMSI (Maritime Mobile Service Identity), position, GPS-fart,
GPS-KÖG, tiden som förflutit sedan fartygets senaste position
rapporterades, närmaste ankomst och tiden för närmaste
ankomst.
Vissa plottermodeller kan användas med Blue Force Tracking.
Fartyg som spåras med Blue Force Tracking anges på plottern
med blågrön färg.
AIS-spårningssymboler
Symbol Beskrivning
AIS-fartyg. Fartyget rapporterar AIS-information. Riktningen
som triangeln pekar i anger den riktning som AIS-fartyget rör
sig i.
Målet har valts.
5
Symbol Beskrivning
Målet har aktiverats. Objektet visas större på sjökortet. En
grön linje fäst vid objektet anger dess kurs. Fartygets MMSI,
fart och riktning visas under objektet om detaljinställningen
ställts in på Visa. Om AIS-sändningen från fartyget försvinner
visas en meddelanderam.
Målet har försvunnit. Ett grönt X anger att AIS-sändningen
från fartyget försvunnit och plottern visar en meddelanderam
med frågan om fartyget ska fortsätta att spåras. Om du
avbryter fartygsspårningen försvinner symbolen för förlorat
objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Farligt objekt i området. Objektet blinkar medan en larmsignal
ljuder och en meddelanderam visas. Efter att larmet
bekräftats anger en röd triangel med en röd linje fäst vid den
objektets position och kurs. Om kollisionslarmet för säker zon
ställts in på Av blinkar objektet, men ljudlarmet hörs inte och
meddelanderamen visas inte. Om AIS-sändningen från
fartyget försvinner visas en meddelanderam.
Farligt mål har försvunnit. Ett rött X anger att AIS-sändningen
från fartyget försvunnit och plottern visar en meddelanderam
med frågan om fartyget ska fortsätta att spåras. Om du
avbryter fartygsspårningen försvinner symbolen för förlorat
farligt objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Den här symbolens position anger den närmaste ankomstpunkten till ett farligt objekt, och siffrorna i närheten av
symbolen anger tiden till den närmaste ankomstpunkten till
objektet.
Obs! Fartyg som spåras med funktionen Blue Force Tracking
anges med blågrön färg oavsett deras status.
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs och kurs
över grund visas objektets kurs på ett sjökort som en linje fäst
vid AIS-objektsymbolen. En riktningslinje visas inte på en 3Dsjökortsvy.
Den projekterade kursen för ett aktiverat AIS-objekt visas som
en streckad linje på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy. Längden
på den projekterade kurslinjen baseras på värdet på
inställningen för den projekterade kursen. Om ett aktiverat AISobjekt inte sänder fartinformation, eller om farkosten inte rör sig
visas ingen projekterad kurslinje. Ändringar i informationen om
fart, kurs över grund eller girvinkel som farkosten sänder kan
påverka beräkningen av den projekterade kurslinjen.
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över
grund, kurs och girvinkel beräknas den projekterade kursen för
objektet baserat på informationen om kurs över grund och
girvinkel. Riktningen som objektet girar i, som också baseras på
informationen om girvinkel, anges av hakens riktning i slutet av
kurslinjen. Hakens längd ändras inte.
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över
grund och kurs, men information om girvinkel inte anges
beräknas objektets projekterade kurs baserat på informationen
om kurs över grund.
Visa AIS-fartyg på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy
Innan du kan använda AIS måste du ansluta plottern till en
extern AIS-enhet och ta emot aktiva transpondersignaler från
andra fartyg.
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på ett sjökort eller
på en 3D-sjökortsvy. Inställningarna för visningsområde som
konfigurerats för ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas
endast på det sjökortet eller den 3D-sjökortsvyn. Inställningarna
för detaljer, projekterad kurs och spår som konfigurerats för ett
sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas på alla sjökort och alla
3D-sjökortsvyer.
6
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster > Inställning för AIS-visn..
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ange avståndet från din position där AISfartyget visas väljer du Visningsomr och väljer ett
avstånd.
• Om du vill visa detaljer om AIS-aktiverade fartyg väljer du
Information > Visa.
• Om du vill ställa in den projekterade kursens tid för AISaktiverade fartyg väljer du Proj. kurs och anger tiden.
• Om du vill visa spår från AIS-fartyg väljer du Spår och
väljer längden på det spår som visas med ett spår.
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
2 Välj AIS-fartyg > Aktivera objekt.
Visa information om en spårad AIS-farkost
Du kan visa AIS-signalstatus, MMSI, GPS-fart, GPS-KÖG och
annan information som rapporteras om en spårad AIS-farkost.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
2 Välj AIS-fartyg.
Avaktivera ett objekt för en AIS-farkost
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
2 Välj AIS-fartyg > Avaktivera objekt.
Visa en lista med AIS-hot
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster > AIS-lista.
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Innan du kan ställa in ett kollisionslarm för säker zon måste du
ha en kompatibel plotter som är ansluten till en AIS-enhet.
Kollisionslarmet för säker zon används endast med AIS. Den
säkra zonen används för att undvika kollisioner och kan
anpassas.
1 Välj Inställningar > Larm > AIS > AIS-larm > På.
En meddelanderam visas och en larmsignal avges när ett
AIS-aktiverat fartyg kommer in i säkerhetsområdet runt
båten. Objektet märks också som farligt på skärmen. När
larmet är av inaktiveras meddelanderamen och ljudlarmet,
men objektet är fortfarande märkt som farligt på skärmen.
2 Välj Djupintervall.
3 Välj ett avstånd för säkerhetsområdets radie kring din farkost.
4 Välj Tid till.
5 Välj en tid när larmet ljuder om ett mål upptäcks inom
säkerhetsområdet.
Om du till exempel vill få ett meddelande om ett mål som på
väg in i säkerhetsområdet 10 minuter innan det är sannolikt
att det inträffar, ställ in Tid till på 10 om du vill att larmet ska
ljuda 10 minuter innan farkosten hamnar inom
säkerhetsområdet.
AIS-nödanrop
Fristående AIS-nödanropsenheter sänder ut positionsrapporter
om nödsituationer när de är aktiverade. Plottern kan ta emot
signaler från räddningsgivaren (SART), EPIRB (Emergency
Position Indicating Radio Beacons) och andra signaler för man
över bord. Nödanropssändningar skiljer sig från standard-AISsändningar och visas därför annorlunda på plottern. Istället för
att spåra en nödanropssändning för att undvika kollisioner
spårar du den för att lokalisera och hjälpa en farkost.
Navigera till en nödanropssändning
När du tar emot en nödanropssändning visas ett larm för
nödanrop.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Välj Granska > Gå till för att börja navigera till
nödanropssändningen.
AIS-nödanropsenhetens spårningssymboler
Symbol Beskrivning
AIS-nödanropsenhetens sändning. Välj den här om du vill
visa mer information om sändningen och börja navigera.
Sändningen förlorades.
Sändningstest. Visas när ett fartyg initierar ett test av sin
nödanropsenhet och är inte tecken på en verklig nödsituation.
Sändningstestet förlorades.
Aktivera larm för AIS-sändningstest
Om du vill undvika ett stort antal testlarm och symboler i
områden där det finns många människor, t.ex. marinor, kan du
välja att ta emot eller ignorera AIS-testmeddelanden. Om du vill
testa en AIS-nödsituationsenhet måste du aktivera plottern för
att kunna ta emot testlarm.
1 Välj Inställningar > Larm > AIS.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ta emot eller ignorera EPRIB-testsignaler
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) väljer du
AIS-EPIRB-test.
• Om du vill ta emot eller ignorera MÖB-testsignaler (Man
överbord) väljer du AIS-MOB-test.
• Om du vill ta emot eller ignorera testsignaler för
räddningsgivare (SART) väljer du AIS-givartest.
Stänga av AIS-mottagning
AIS-signalmottagning är som standard påslagen.
Välj Inställningar > Andra farkoster > AIS > Av.
Alla AIS-funktioner på alla sjökort och 3D-sjökortsvyer
avaktiveras. Det inkluderar AIS-farkostspårning,
kollisionslarm som härrör från AIS-farkostspårning och
visning av information om AIS-farkoster.
Inställningar för sjökort och 3D-sjökortsvyer
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort och 3Dsjökortsvyer. För vissa alternativ krävs premiumkartor eller
anslutna tillbehör, t.ex. radar.
Dessa inställningar gäller för sjökort och 3D-sjökortsvyer,
förutom överlagrad radarbild och Fish Eye 3D (Inställningar för
Fish Eye 3D, sidan 9).
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU.
Waypoints och spår: Se Inställningar för waypoints och spår
på sjökorten och sjökortsvyerna, sidan 8.
Andra farkoster: Se Inställningar för andra fartyg på sjökorten
och sjökortvyerna, sidan 8.
Quickdraw Contours: Aktiverar ritning av bottenkonturer, och
låter dig skapa etiketter för fiskekartor.
Ytradar: Visar detaljer för ytradar på sjökortsvyerna Perspective
3D eller Mariner's Eye 3D.
Väderradar: Visar väderradarbilder på sjökortsvyerna
Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Sjömärken: Visar navigeringshjälpmedel på fiskekortet.
Segling: När du är i seglingsläget justeras layline-linjerna
(Inställningar för layline-linjer, sidan 8) och vägledning för
startlinje.
Sjökortsinställning: Se Inställning av navigationssjökort och
fiskekort, sidan 7.
Nummervisning: Se Inställningar för nummervisning,
sidan 9. Visas eventuellt på menyn Sjökortsinställning.
Sjökortets utseende: Se Inställningar för sjökortets utseende,
sidan 7. Visas eventuellt på menyn Sjökortsinställning.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Inställning av navigationssjökort och fiskekort
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort och 3Dsjökortsvyer. För vissa inställningar krävs externa tillbehör eller
tillämpliga premiumsjökort.
På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du MENU >
Sjökortsinställning.
Satellitfoton: Visar högupplösta satellitbilder på land eller över
både land och hav på navigationssjökortet när vissa
premiumkartor används (Visa satellitbilder på
navigationssjökortet, sidan 5).
Överl. vatt.bild: Aktiverar reliefskuggning, som visar bottens
lutning med skugga, eller ekolodsbilder, som hjälper dig
identifiera bottens densitet. Den här funktionen är endast
tillgänglig med vissa premiumkartor.
Tidvatten och strömmar: Visar indikatorer för strömstationer
och tidvattensstationer på sjökortet (Indikatorer som visar
tidvatten och strömmar, sidan 5) och aktiverar skjutreglaget
för tidvatten och strömmar, som ställer in tiden för när
tidvatten och strömmar visas på kartan.
Kompassros: Visar en kompassros runt båten som anger
kompassriktningen efter båtens riktning. En indikator för sann
vindriktning eller skenbar vindriktning visas om plottern är
ansluten till en kompatibel marin vindsensor. När du är i
seglingsläget visas faktisk och skenbar vind på vindrosen.
Sjönivå: Anger den aktuella vattennivån i sjön. Den här
funktionen är endast tillgänglig med vissa premiumkartor.
Nummervisning: Se Inställningar för nummervisning,
sidan 9.
Väder: Ställer in vilka väderobjekt som visas på sjökortet när
plottern är ansluten till en kompatibel vädermottagare med ett
aktivt abonnemang. Kräver en kompatibel, ansluten antenn
och en aktiv prenumeration.
Sjökortets utseende: Se Inställningar för sjökortets utseende,
sidan 7.
Inställningar för sjökortets utseende
Du kan justera visningen av de olika sjökorten och
sjökortsvyerna. Varje inställning är specifik för det sjökort eller
den sjökortsvy som används.
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort, 3D-sjökortsvyer
och plottermodeller. För vissa alternativ krävs premiumkartor
eller anslutna tillbehör.
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU >
Sjökortsinställning > Sjökortets utseende.
Orientering: Anger kartans perspektiv.
Detaljer: Justerar detaljnivån på kartan med olika zoomgrader.
Riktningslinje: Visar och justerar riktningslinjen, som är en linje
som ritas på kartan från båtens bog i färdriktningen, och
ställer in datakällan för riktningslinjen.
Panoptix-omr.: Visar och döljer området som skannas med
Panoptix™ givaren. AHRS-kurssensorn (Attitude Heading
Reference System) måste kalibreras med den här funktionen
(Kalibrera kompassen, sidan 20).
Världskarta: Använder antingen en vanlig världskarta eller en
skuggad reliefkarta på sjökortet. Dessa skillnader är endast
synliga vid så stor utzoomning att detaljer i sjökortet inte
syns.
Djupsiffror: Aktiverar lodade djup och ställer in farligt djup.
Djupsiffror som är lika med eller grundare än det farliga
djupet indikeras med röd text.
Skuggning för grund: Ställer in skuggor från kusten till angivet
djup.
Djupräckviddsskugga: Anger ett övre och nedre djup att visa
skuggor mellan.
7
Symboler: Visar och konfigurerar utseende på olika symboler
på sjökortet, t.ex. fartygsikonen, sjömärkessymboler,
intressanta platser på land samt fyrsektorer.
Format: Ställer in hur sjökortet visas över 3D-terräng.
Färg på faror: Visar grunt vatten och land med en färgskala.
Blått anger djupt vatten, gult anger grunt vatten och rött
anger mycket grunt vatten.
Säkert djup: Ställer in utseendet på ett säkert djup i sjökortsvyn
Mariner’s Eye 3D.
Obs! Den här inställningen påverkar endast utseendet för
färg på faror i sjökortsvyn Mariner’s Eye 3D. Det påverkar
inte inställningen av Auto Guidance för säkert vattendjup eller
ekolodsinställningen för grundvattenlarm.
Avståndsringar: Visar och konfigurerar utseendet på
avståndsringar, som hjälper dig att visualisera avstånd i vissa
sjökortsvyer.
Farledsbredd: Anger bredden på den skapade rutten, som är
den magentafärgade linjen i vissa sjökortsvyer och som
anger kursen till målet.
Ställa in linjer för kurs och kurs över grund
Du kan visa kurslinje och linje för kurs över grund (COG) på
sjökortet.
COG är din rörelseriktning. Kurs är riktningen som båtens bog
pekar mot när en kurssensor är ansluten.
1 Från en sjökortsvy väljer du MENU > Sjökortsinställning >
Sjökortets utseende > Riktningslinje.
2 Vid behov väljer du Källa, och väljer ett alternativ:
• Om du vill använda tillgänglig källa automatiskt väljer du
Auto.
• Om du vill använda GPS-antennriktning för COG väljer du
GPS-kurs över grund.
• Om du vill använda uppgifter från en ansluten kurssensor
väljer du Riktning.
• Om du vill använda data från både en ansluten kurssensor
och GPS-antenn väljer du Kurs ö. grund och riktning.
Då visas både kurslinje och COG-linje på kartan.
3 Välj Skärm och välj ett alternativ:
• Välj Distans > Distans och ange längden på linjen som
visas på sjökortet.
• Välj Tid > Tid och ange den tid som ska användas för att
beräkna avståndet som din båt ska åka under angiven tid i
aktuell hastighet.
Inställningar för waypoints och spår på sjökorten och
sjökortsvyerna
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU >
Waypoints och spår.
Spår: Visar spår på sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Waypoints: Visar waypointlistan (Visa en lista med alla
waypoints, sidan 11).
Ny waypoint: Skapar en ny waypoint.
Waypoint-visning: Anger hur waypoints ska visas på sjökortet.
Aktiva spår: Visar menyn med alternativ för aktivt spår.
Sparade spår: Visar listan med sparade spår (Visa en lista med
sparade spår, sidan 14).
Spårvisning: Anger vilka spår som ska visas på sjökortet
baserat på spårfärg.
Inställningar för layline-linjer
För att kunna använda layline-funktioner måste du ansluta en
vindgivare till plottern.
När du är i seglingsläget (Ställa in båttyp, sidan 2) kan du visa
layline-linjer på navigationssjökortet. Layline-linjer kan vara
mycket användbara vid tävling.
8
På navigationssjökortet väljer du MENU > Segling >
Riktningslinjer.
Skärm: Anger hur layline-linjer och båtar visas på sjökortet och
justerar layline-linjernas längd.
Seglingsvinkel: Här kan du välja hur enheten beräknar laylinelinjer. Alternativet Faktiska beräknar layline-linjer med hjälp
av den uppmätta vindvinkeln från vindsensorn. Alternativet
Manuell beräknar layline-linjer genom att använda manuellt
angivna lovarts- och läsidesvinklar.
Lovartvinkel: Ange en layline-linje baserat på lovartvinkeln vid
segling.
Läsidesvinkel: Ange en layline-linje baserat på läsidesvinkeln
vid segling.
Tidvattenskorr.: Korrigerar layline-linjer baserat på tidvattnet.
Filter för layline: Filtrerar layline-data baserat på det angivna
tidsintervallet. För en jämnare layline som filtrerar bort vissa
förändringar i båtens kurs eller faktisk vindvinkel anger du en
högre siffra. För layline-linjer som visar en högre känslighet
för förändringar i båtens kurs eller faktisk vindvinkel anger du
en lägre siffra.
Visa en infälld navigationsruta
Du kan styra om en infälld navigationsruta ska visas på vissa
sjökortsvyer. Den infällda navigationsrutan visas endast när
båten navigerar till en destination.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU.
2 Vid behov väljer du Sjökortsinställning.
3 Välj Nummervisning > Infällt nav.fält > Auto.
4 Välj Inst. för infällt nav.fält.
5 Slutför en åtgärd:
• Om du vill visa VMG (waypoint Velocity Made Good) när
du navigerar längs en rutt med fler än en sträcka väljer du
Ruttsträcksdet. > På.
• Om du vill visa data om nästa gir baserat på avstånd
väljer du Nästa sväng > Distans.
• Om du vill visa data om nästa gir baserat på tid väljer du
Nästa sväng > Tid.
• Om du vill ange hur destinationsdata visas väljer du
Destination och väljer ett alternativ.
Inställningar för andra fartyg på sjökorten och
sjökortvyerna
Obs! För de här alternativen krävs anslutna tillbehör som en
AIS-mottagare eller VHF-radio.
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster.
AIS-lista: Visar AIS-listan (Visa en lista med AIS-hot, sidan 6).
DSC-lista: Visar DSC-listan (DSC-lista, sidan 30).
Inställning för AIS-visn.: Se Inställningar för AIS-visning,
sidan 8.
DSC-spår: Visar spår från DSC-fartyg och väljer längden på det
spår som visas med ett spår.
AIS-larm: Ställer in kollisionslarm för säker zon (Ställa in
kollisionslarm för säker zon, sidan 6).
Inställningar för AIS-visning
Obs! AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva
transpondersignaler från andra farkoster.
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster > Inställning för AIS-visn..
AIS-visn., omr.: Indikerar inom vilket avstånd från din position
som AIS-fartyg ska visas.
Information: Visar detaljer om AIS-aktiverade fartyg.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Proj. kurs: Ställer in den projekterade kursens tid för AISaktiverade fartyg.
Spår: Visar spår från AIS-fartyg och väljer längden på det spår
som visas med ett spår.
Inställningar för Fish Eye 3D
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
På sjökortsvyn Fish Eye 3D väljer du MENU.
Visa: Ställer in 3D-sjökortsvyns perspektiv.
Spår: Visar spår.
Ekolodskon: Visar en kon som anger det område som täcks av
givaren.
Fisksymboler: Visar svävande mål.
Inställningar för nummervisning
På ett sjökort, en 3D-sjökortsvy, radarskärmen eller en
kombinationsskärm väljer du MENU > Nummervisning.
Ändra layout: Ställer in layouten på nummervisningen eller
datafälten. Du kan välja vilka data som ska visas i varje
datafält.
Infällt nav.fält: Visar den infällda navigationsrutan när fartyget
navigerar till en destination.
Inst. för infällt nav.fält: Här kan du konfigurera den infällda
navigationsrutan till att visa Ruttsträcksdet. och till att styra
när den infällda rutan visas före en gir eller destination.
Kompasstejp: Visar inforutan för kompassremsa när fartyget
navigerar till en destination.
Redigera datafälten
Du kan ändra data som visas i nummervisning på sjökort och
andra sidor.
1 På en sida som har funktioner för nummervisning väljer du
MENU.
2 Vid behov väljer du Sjökortsinställning.
3 Välj Nummervisning > Ändra layout.
4 Välj en layout.
5 Välj ett datafält.
6 Välj vilken typ av data som visas i fältet.
De tillgängliga dataalternativen varierar, beroende på plottern
och nätverkskonfigurationen.
Garmin Quickdraw™ Contours – kartor
VARNING
Med kartfunktionen Garmin Quickdraw Contours kan användare
skapa kartor. Garmin gör inga utfästelser rörande riktighet,
tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet för kartorna som
skapats av tredje part. All användning av eller tilltro till kartorna
som skapats av tredje part sker på egen risk.
Med kartfunktionen Garmin Quickdraw Contours kan du direkt
skapa kartor med konturer och djupmarkeringar i vilket
vattenområde som helst.
När Garmin Quickdraw Contours registrerar data syns en färgad
ring runt båtikonen. Ringen motsvarar det ungefärliga område
på kartan som skannas av varje gång.
En grön cirkel anger bra djup och GPS-position och en hastighet
under 9 knop (10 mph). En gul cirkel anger bra djup och GPSposition och en hastighet mellan 9 och 18 knop (10 och
20 mph). En röd cirkel anger dåligt djup eller dålig GPS-position
och en hastighet över 18 knop (20 mph).
Du kan visa Garmin Quickdraw Contours på en
kombinationsskärm eller som enskild vy på kartan.
Mängden sparade data beror på storleken på minneskortet,
ekolodskällan och båtens hastighet när du registrerar data. Du
kan registrera data under längre tid om du använder ett ekolod
med en stråle. Du ska kunna spela in cirka 1 500 timmar på ett
minneskort på 2 GB.
När du registrerar data på ett minneskort i plottern läggs nya
data till på din befintliga Garmin Quickdraw Contours karta och
sparas på minneskortet. När du sätter i ett nytt minneskort
överförs inte befintliga data till det nya kortet.
Kartera ett vattenområde med hjälp av
funktionen Garmin Quickdraw Contours
Innan du kan använda funktionen Garmin Quickdraw Contours
måste du ha en kompatibel plotter med uppgraderad
programvara, ekolodsdjup, din GPS-position och ett minneskort
med ledigt utrymme.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla modeller.
1 På en sjökortssida väljer du MENU > Quickdraw Contours >
Starta inspelning.
2 När inspelningen är klar väljer du Stoppa inspelning.
3 Välj Hantera > Namn och ange ett namn på kartan.
Lägga till en etikett på en Garmin Quickdraw
Contours karta
Du kan lägga till etiketter på en Garmin Quickdraw Contours
karta för att markera faror och intressanta platser.
1 Välj en plats på navigationssjökortet.
2 Välj Lägg till Quickdraw-etikett.
3 Ange text för etiketten och välj Klar.
Garmin Quickdraw gruppen
Garmin Quickdraw gruppen är en kostnadsfri, offentlig
onlinegrupp där du kan dela dina Garmin Quickdraw Contours
kartor med andra. Du kan också hämta kartor som andra
användare har skapat.
Logga in på ditt Garmin Connect™ konto för att få åtkomst till
Garmin Quickdraw gruppen. Därefter kan du överföra och hämta
kartor med ett minneskort.
Åtkomst till Garmin Quickdraw gruppen
Du får åtkomst till Garmin Quickdraw gruppen via Garmin
Connect webbplatsen.
1 Gå till connect.garmin.com.
2 Välj Sätt igång > Quickdraw Community > Sätt igång.
3 Om du inte redan har ett Garmin Connect konto skapar du ett
konto.
4 Logga in på ditt Garmin Connect konto.
5 Välj Marint längst upp till höger för att öppna Garmin
Quickdraw widgeten.
TIPS: Kontrollera att du har ett minneskort i datorn för att dela
Garmin Quickdraw Contours kartor.
Dela Garmin Quickdraw Contours kartor med Garmin
Quickdraw gruppen
Du kan dela Garmin Quickdraw Contours kartor som du har
skapat med andra i Garmin Quickdraw gruppen.
När du delar en konturkarta är det bara konturkartan som delas.
Dina waypoints delas inte.
Garmin Quickdraw™ Contours – kartor
9
1 Ta ut minneskortet från plottern.
2 Sätt in minneskortet i datorn.
3 Gå till Garmin Quickdraw gruppen (Åtkomst till Garmin
Quickdraw gruppen, sidan 9).
4 Välj Dela dina konturer.
5 Bläddra till minneskortet och välj mappen /Garmin.
6 Öppna mappen Quickdraw och välj filen ContoursLog.svy.
När filen har överförts tar du bort filen ContoursLog.svy från
minneskortet för att undvika problem med kommande
överföringar. Dina data går inte förlorade.
Hämta kartor från Garmin Quickdraw gruppen
Du kan hämta Garmin Quickdraw Contours kartor som andra
användare har skapat och delat med Garmin Quickdraw
gruppen.
1 Sätt in minneskortet i datorn.
2 Gå till Garmin Quickdraw gruppen (Åtkomst till Garmin
Quickdraw gruppen, sidan 9).
3 Välj Sök efter konturer.
4 Använd kart- och sökfunktioner för att hitta ett område att
hämta.
De röda punkterna representerar Garmin Quickdraw
Contours kartor som har delats för området.
5 Välj Välj det område du vill hämta.
6 Dra i rutans kanter för att välja det område som du vill hämta.
7 Välj Påbörja hämtningen.
8 Spara filen på minneskortet.
TIPS: Om du inte hittar filen letar du i mappen Hämtningar.
Webbläsaren kan ha sparat filen där.
9 Ta bort minneskortet från datorn.
10 Sätt in minneskortet i plottern.
Plottern identifierar automatiskt konturkartorna. Det kan ta
några minuter att läsa in kartorna.
Garmin Quickdraw Contours – inställningar
På ett sjökort väljer du MENU > Quickdraw Contours >
Inställningar.
Skärm: Visar Garmin Quickdraw Contours. Alternativet
Användarkonturer visar dina egna Garmin Quickdraw
Contours kartor. Alternativet Gruppkonturer visar de kartor
som du har hämtat från Garmin Quickdraw gruppen.
Inspelningskomp.: Ställer in avståndet mellan ekolodets djup
och konturregistreringens djup. Om vattennivån har ändrats
sedan den senaste inspelningen justerar du den här
inställningen så att inspelningsdjupet är detsamma för båda
inspelningarna.
Om den senaste inspelningen till exempel hade ett
ekolodsdjup på 3,1 m (10,5 fot) och dagens ekolodsdjup är
3,6 m (12 fot) anger du -0,5 m (-1,5 fot) för värdet
Inspelningskomp..
Användarvisningskompensation: Ställer in skillnader i
konturdjup och djupmarkeringar på dina egna konturkartor för
att kompensera för förändringar i en vattenmassas vattennivå
och djupfel på kartor med inspelade djup.
Visningskompensation för grupp: Ställer in skillnader i
konturdjup och djupmarkeringar på gruppkonturkartorna för
att kompensera för förändringar i en vattenmassas vattennivå
och djupfel på kartor med inspelade djup.
Kartläggningsfärger: Ställer in färgen på Garmin Quickdraw
Contours skärmen. När den här inställningen är aktiverad
anger färgerna kvaliteten på inspelningen. När inställningen
är inaktiverad har konturområdena kartans standardfärger.
Grönt anger bra djup och GPS-position och en hastighet
under 9 knop (10 mph). Gult anger bra djup och GPS10
position och en hastighet mellan 9 och 18 knop (10 och
20 mph). Rött anger dåligt djup eller dålig GPS-position och
en hastighet över 18 knop (20 mph).
Djupräckviddsskugga: Anger den övre och nedre gränsen för
ett djupområde samt vilken färg djupområdet har.
Navigera med en plotter
OBSERVERA
Om båten har ett autopilotsystem måste en särskild styrdisplay
för autopilot installeras vid varje styrplats om du vill avaktivera
autopilotsystemet.
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Obs! En del sjökortsvyer är tillgängliga med premiumsjökort i
vissa områden.
Om du vill navigera måste du välja en destination, ange en kurs
och skapa en rutt, och följa kursen eller rutten. Du kan följa
kursen eller rutten på navigationssjökortet, fiskekortet samt på
sjökortsvyerna Perspective 3D och Mariner’s Eye 3D.
Du kan ange och följa en kurs till en destination med någon av
de tre metoderna Gå till, Rutt till och Automatisk vägledning.
Gå till: Tar dig direkt till destinationen. Det här är
standardalternativet för att navigera till en destination.
Plottern skapar en rak kurs eller navigeringslinje till
destinationen. Färdvägen kan sträcka sig över land och
andra hinder.
Rutt till: Skapar en rutt från din plats till en destination, så att du
kan lägga till girar längs vägen. Det här alternativet ger en
rak kurs till destinationen, men du kan lägga till girar längs
rutten för att undvika land och andra hinder.
Automatisk vägledning: Använder angiven information om
båten och sjökortsdata för att bestämma den bästa vägen till
din destination. Det här alternativet är bara tillgängligt när du
använder ett kompatibelt premiumsjökort i en kompatibel
plotter. Det ger en turn-by-turn-navigeringsrutt till
destinationen och undviker land och andra hinder
(Automatisk vägledning, sidan 13).
När du använder en kompatibel Garmin autopilot ansluten till
plottern med NMEA 2000 följer autopiloten den automatiska
vägledningsrutten.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i
vissa områden.
®
Grundläggande frågor om navigering
Fråga
Svar
Hur får jag plottern att peka Navigera med Gå till. Se Ange och följa
ut den riktning som jag vill en direkt kurs med hjälp av Gå till,
färdas i (bäring)?
sidan 12.
Hur får jag enheten att
vägleda mig längs en rät
linje (minimera avvikelse)
till en position med hjälp av
den kortaste distansen från
aktuell position?
Bygg en rutt med endast en sträcka och
navigera längs den med hjälp av Rutt till.
Se Skapa och navigera längs en rutt från
din aktuella position, sidan 12.
Hur får jag enheten att
vägleda mig till en position
och samtidigt undvika
kartlagda hinder?
Bygg en rutt med flera sträckor och
navigera längs den med hjälp av Rutt till.
Se Skapa och navigera längs en rutt från
din aktuella position, sidan 12.
Navigera med en plotter
Fråga
Svar
Hur får jag enheten att
styra min autopilot?
Navigera med Rutt till. Se Skapa och
navigera längs en rutt från din aktuella
position, sidan 12.
Kan enheten skapa en
färdväg åt mig?
Om du har premiumsjökort med funktioner
för Auto Guidance och befinner dig i ett
område som täcks av Auto Guidance
navigerar du med hjälp av Auto Guidance.
Se Ange och följa en Automatisk
vägledning, sidan 13.
Hur ändrar jag inställningarna för Auto Guidance för
båten?
Se Konfiguration av automatiska vägledningsrutter, sidan 13.
Destinationer
Du kan välja destinationer med hjälp av olika sjökort och 3Dsjökortsvyer, eller med hjälp av listorna.
Söka efter en destination via dess namn
Du kan söka efter sparade waypoints, sparade rutter, sparade
spår och marina servicedestinationer per namn.
1 Välj Navigationsinformation > Sök efter namn.
2 Ange minst en del av destinationens namn.
3 Vid behov väljer du Klar.
De 50 närmaste destinationerna som innehåller dina
sökvillkor visas.
4 Välj destination.
Välja en destination med navigationssjökortet
Välj destination på navigationssjökortet.
Söka efter en marin servicedestination
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Plottern innehåller information för tusentals destinationer som
tillhandahåller marina tjänster.
1 Välj Navigationsinformation.
2 Välj Intressanta platser eller Inlandsservice.
3 Om det behövs väljer du den marina servicekategorin.
Plottern visar en lista med de närmaste platserna samt
avstånd och bäring till dem.
4 Välj ett mål.
Du kan välja eller om du vill visa mer information eller
visa platsen på ett sjökort.
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet.
Markera din aktuella position som en waypoint
Välj MARK från valfri skärm.
Skapa en waypoint vid en annan position
1 Välj Navigationsinformation > Waypoints > Ny waypoint.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill skapa en waypoint genom att ange koordinater
väljer du Ange koordinater och anger koordinaterna.
• Om du vill skapa en waypoint med hjälp av ett sjökort
väljer du Använd sjökort, markerar platsen och väljer
Välj.
Markera och börja navigera till en MÖB-plats
När du markerar en waypoint kan du ange att den ska vara en
MÖB-plats (man överbord).
Välj ett alternativ:
• På valfri skärm väljer du MARK > Man överbord.
Navigera med en plotter
• På hemskärmen väljer du Man överbord > Ja.
En internationell MÖB-symbol markerar den aktiva MÖBpunkten och plottern anger en direkt kurs tillbaka till den
markerade platsen.
Visa en lista med alla waypoints
Välj Navigationsinformation > Waypoints.
Redigera en sparad waypoint
1 Välj Navigationsinformation > Waypoints.
2 Välj en waypoint.
3 Välj Ändra waypoint.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ett namn väljer du Namn och anger
namnet.
• Om du vill ändra symbolen väljer du Symbol.
• Om du vill ändra djupet väljer du Djup.
• Om du vill ändra vattentemperaturen väljer du
Vattentemperatur.
• Om du vill ändra kommentaren väljer du Kommentar.
• Om du vill flytta positionen för waypointen väljer du Flytta.
Flytta en sparad waypoint
1 Välj Navigationsinformation > Waypoints.
2 Välj en waypoint.
3 Välj Ändra waypoint > Flytta.
4 Indikera en ny position för waypointen:
• Om du vill flytta waypointen när du använder ett sjökort
väljer du Använd sjökort, markerar en ny plats och väljer
Flytta waypoint.
• Om du vill flytta waypointen med koordinater väljer du
Ange koordinater och anger de nya koordinaterna.
Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint
OBSERVERA
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.
Innan du kan navigera till en waypoint måste du skapa en
waypoint.
1 Välj Navigationsinformation > Waypoints.
2 Välj en waypoint.
3 Välj Navigera till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera direkt till platsen väljer du Gå till.
• Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer
du Rutt till.
• Om du vill använda Auto Guidance väljer du Automatisk
vägledning.
Granska
kursen som visas med den magentafärgade linjen.
5
Obs! När du använder Auto Guidance anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto
Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen.
Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och
minsta säkra höjd för hinder.
11
6 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats
1 Välj Navigationsinformation > Waypoints.
2 Välj en waypoint eller en MÖB-plats.
3 Välj Ta bort.
Ta bort alla waypoints
Välj Navigationsinformation > Hantera data > Ta bort
användardata > Waypoints > Alla.
Ange och följa en direkt kurs med hjälp av Gå till
OBSERVERA
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Du kan ange och följa en direkt kurs från din nuvarande position
till en vald destination.
1 Välj en destination (Destinationer, sidan 11).
2 Välj Navigera till > Gå till.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från den aktuella platsen till destinationen.
Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas med båten
när du hamnar ur kurs.
3 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
4 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Rutter
Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella
position
Du kan skapa och omedelbart navigera längs en rutt på
navigationssjökortet eller fiskekortet. Med den här proceduren
sparas inte rutten eller waypointdata.
Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.
1 Välj en destination på navigationssjökortet eller fiskekortet.
2 Välj Navigera till > Rutt till.
3 Markera platsen för senaste gir före destinationen.
4 Välj Lägg till gir.
5 Om det behövs upprepar du steg 3 och 4 för att lägga till fler
girar, arbeta dig bakåt från destinationen till farkostens
nuvarande position.
Den sista giren du lägger till bör vara den första du gör, med
start från din aktuella position. Det bör vara den gir som är
närmast din farkost.
6 Vid behov väljer du MENU.
7 Välj Ruttnavigering.
8 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
9 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Skapa och spara en rutt
Med den här proceduren sparar du rutten och alla waypoints på
den. Startpunkten kan vara den aktuella positionen eller en
annan position.
1 Välj Navigationsinformation > Rutter och auto. vägledn.rutter > Ny rutt > Rutt med hjälp av sjökort.
2 Välj startplats för rutten.
12
3 Välj Lägg till gir.
4 Markera platsen för nästa gir på sjökortet.
5 Välj Lägg till gir.
Plottern markerar girens plats med en waypoint.
6 Om det behövs upprepar du steg 4 och 5 för att lägga till fler
girar.
7 Välj slutdestination.
Visa en lista med rutter och automatiska vägledningsrutter
1 Välj Navigationsinformation > Rutter och auto. vägledn.rutter.
2 Om det behövs väljer du Filtrera för att se endast rutter eller
endast automatiska vägledningsrutter.
Redigera en sparad rutt
Du kan ändra namn på en rutt eller ändra vilka girar en rutt
innehåller.
1 Välj Navigationsinformation > Rutter och auto. vägledn.rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Ändra i rutt.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn och anger
namnet.
• Om du vill välja en waypoint från girlistan väljer du Ändra
svängar > Använd girlista och väljer en waypoint från
listan.
• Om du vill välja en gir när du använder ett sjökort väljer du
Ändra svängar > Använd sjökort och välj en plats från
sjökortet.
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon
av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.
1 Välj Navigationsinformation > Rutter och auto. vägledn.rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Navigera till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera längs rutten från den startpunkt som
användes när rutten skapades väljer du Ursprunglig.
• Om du vill navigera längs rutten från den
destinationspunkt som användes när rutten skapades
väljer du Omvänd.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till
destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och
flyttas med båten när du hamnar ur kurs.
5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
6 Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och
styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
7 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon
av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.
1 Välj Navigationsinformation > Rutter och auto. vägledn.rutter.
Välj
en rutt.
2
3 Välj Navigera till.
Navigera med en plotter
4 Välj Kompensation för att navigera parallellt med rutten med
5
6
7
8
9
en förskjutning från den med ett visst avstånd.
Indikera hur du ska navigera längs rutten:
• Om du vill navigera längs rutten från startpunkten som
användes när rutten skapades och till vänster om den
väljer du Framåt - Babord.
• Om du vill navigera längs rutten från startpunkten som
användes när rutten skapades och till höger om den väljer
du Framåt - Styrbord.
• Om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten
som användes när rutten skapades och till vänster om den
väljer du Bakåt - Babord.
• Om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten
som användes när rutten skapades och till höger om den
väljer du Bakåt - Styrbord.
Vid behov väljer du Klar.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till
destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och
flyttas med båten när du hamnar ur kurs.
Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och
styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Ta bort en sparad rutt
1 Välj Navigationsinformation > Rutter och auto. vägledn.rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Granska > Ta bort.
Ta bort alla sparade rutter
Välj Navigationsinformation > Hantera data > Ta bort
användardata > Rutter och auto. vägledn.-rutter.
Automatisk vägledning
OBSERVERA
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan använda Automatisk vägledning för att plotta den bästa
färdvägen till din destination. I funktionen Automatisk vägledning
används din plotter för att söka igenom sjökortsdata, till exempel
vattendjup och kända hinder, och en föreslagen färdväg
beräknas. Du kan justera färdvägen under navigering.
Ange och följa en Automatisk vägledning
1 Välj en destination (Destinationer, sidan 11).
2 Välj Navigera till > Automatisk vägledning.
3 Granska rutten som visas med den magentafärgade linjen.
4 Välj Starta navigering.
5 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Obs! När du använder Auto Guidance anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto
Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen.
Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och
minsta säkra höjd för hinder.
Navigera med en plotter
Skapa och spara en Automatisk vägledning
1 Välj Navigationsinformation > Rutter och auto. vägledn.rutter > Ny rutt > Automatisk vägledning.
2 Välj en startpunkt och välj sedan Nästa.
3 Välj en destination och välj sedan Nästa.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa en fara och justera rutten i närheten av
faran väljer du Granskning av faror.
• Justera rutten genom att välja Justera sökväg och följa
instruktionerna på skärmen.
• Om du vill ta bort rutten väljer du Avbryt automatisk
vägledning.
• Om du vill spara rutten väljer du Klar.
Justera en automatisk vägledningsrutt
1 Från navigationssjökortet följer du instruktionerna som visas
på skärmen eller använder pilknapparna för att flytta
destinationspunkt till den nya platsen.
2 Välj Välj > Flytta punkt.
3 Välj BACK om du vill återgå till navigeringsskärmen.
Avbryta en pågående beräkning av Automatisk
vägledning
Välj MENU > Stoppa på sjökortet.
TIPS: Om du snabbt vill avbryta beräkningen kan du välja
BACK.
Ställa in Tidsangiven ankomst
Du kan använda den här funktionen på en rutt eller en
Automatisk vägledning för att få information om när du bör
ankomma en vald punkt. Det gör att du kan anpassa tiden för
din ankomst till en plats, t.ex. en broöppning eller en startlinje för
en tävling.
1 På navigationssjökortet väljer du MENU.
2 Om det behövs väljer du Navigeringsalternativ.
3 Välj Tidsangiven ankomst.
TIPS: Du kan snabbt öppna menyn för Tidsangiven ankomst
genom att välja en punkt på rutten.
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter
OBSERVERA
Inställningarna för Säkert djup och Vertikalt utrymme påverkar
hur plottern beräknar en Automatisk vägledning. Om ett område
har ett okänt vattendjup eller en okänd höjd till hinder, beräknas
inte någon Automatisk vägledning i det området. Om ett område
i början eller slutet av en Automatisk vägledning är grundare än
det Säkert djup eller lägre än det Vertikalt utrymme kommer den
Automatisk vägledning eventuellt inte att beräknas i det
området, beroende på kartdata. På sjökortet visas kursen
genom sådana områden som en grå linje eller en randig linje i
magenta och grått. När båten inträder i ett sådant område visas
ett varningsmeddelande.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla kartor.
Du kan ange vilka parametrar plottern ska använda vid
beräkning av Automatisk vägledning.
Säkert djup: Ställer in minsta vattendjup som din båt säkert kan
åka över, utifrån sjökortets djupdata.
Obs! Minsta vattendjup för premiumsjökorten (tillverkade
tidigare än 2016) är 3 fot. Om du anger ett värde på mindre
än 3 fot använder sjökorten endast djup på 3 fot för att
beräkna rutter med Automatisk vägledning.
Vertikalt utrymme: Ställer in minimihöjd för broar och hinder
som båten säkert kan åka under, utifrån sjökortets data.
13
Avstånd till kustlinje: Ställer in hur nära land du vill att den
Automatisk vägledning ska placeras. Den Automatisk
vägledning kan flyttas om du ändrar den här inställningen
medan du navigerar. De tillgängliga värdena för den här
inställningen är relativa, inte absoluta. Du kan kontrollera att
den Automatisk vägledning är placerad på lämpligt avstånd
från land med hjälp av en eller flera bekanta destinationer
som kräver navigering genom en smal vattenled (Justera
avstånd till kustlinje, sidan 14).
Justera avstånd till kustlinje
Inställningen Avstånd till kustlinje anger hur nära land du vill att
den Automatisk vägledning ska placeras. Den Automatisk
vägledning kan flyttas om du ändrar den här inställningen
medan du navigerar. De tillgängliga värdena för inställningen
Avstånd till kustlinje är relativa, inte absoluta. För att vara säker
på att den Automatisk vägledning är placerad på lämpligt
avstånd från land kan du kontrollera placeringen av den
Automatisk vägledning med hjälp av en eller flera bekanta
destinationer som kräver navigering genom en smal vattenled.
1 Förtöj fartyget eller kasta ankar.
2 Välj Inställningar > Navigation > Automatisk vägledning >
Avstånd till kustlinje > Normal.
3 Välj en destination som du har navigerat till tidigare.
4 Välj Navigera till > Automatisk vägledning.
5 Granska placeringen av den automatiska vägledningsrutten
och fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända
hinder och girarna möjliggör en effektiv färd.
6 Välj ett alternativ:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska
vägledningsrutten väljer du MENU > Stoppa navigering
och fortsätter till steg 10.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända
hinder väljer du Inställningar > Navigation > Automatisk
vägledning > Avstånd till kustlinje > Långt bort.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för
breda väljer du Inställningar > Navigation > Automatisk
vägledning > Avstånd till kustlinje > Nära.
7 Om du valde Nära eller Långt bort i steg 6 granskar du
placeringen av den automatiska vägledningsrutten och
fastställer om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder
och girarna möjliggör en effektiv färd.
Med Automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från
hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till
kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte
plottern positionerar om den Automatisk vägledning, såvida
inte den destination som valdes kräver navigering genom en
smal vattenled.
8 Välj ett alternativ:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska
vägledningsrutten väljer du MENU > Stoppa navigering
och fortsätter till steg 10.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända
hinder väljer du Inställningar > Navigation > Automatisk
vägledning > Avstånd till kustlinje > Längst bort.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för
breda väljer du Inställningar > Navigation > Automatisk
vägledning > Avstånd till kustlinje > Närmast.
9 Om du valde Närmast eller Längst bort i steg 8 granskar du
placeringen av den Automatisk vägledning och fastställer
om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och
girarna möjliggör en effektiv färd.
Med Automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från
hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till
kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte
plottern positionerar om den Automatisk vägledning, såvida
14
inte den destination som valdes kräver navigering genom en
smal vattenled.
10 Upprepa steg 3 till 9 minst en gång, med olika destinationer
varje gång, tills du känner till hur inställningen Avstånd till
kustlinje fungerar.
Spår
Ett spår är en inspelning av den väg som båten har färdats. Det
spår som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret och
kan sparas. Du kan visa spår på varje sjökort och 3D-vy.
Visa spår
Från ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU >
Waypoints och spår > Spår > På.
En spårlinje på sjökortet anger ditt spår.
Ställa in färg för det aktiva spåret
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Aktivt spår,
alternativ > Spårfärg.
2 Välj en spårfärg.
Spara det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Spara aktivt spår.
2 Välj ett alternativ:
• Välj tiden då det aktiva spåret började.
• Välj Hela registret.
3 Välj Spara.
Visa en lista med sparade spår
Välj Navigationsinformation > Spår > Sparade spår.
Redigera ett sparat spår
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Ändra i spår.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Namn och ange det nya namnet.
• Välj Spårfärg och välj en färg.
Spara ett spår som en rutt
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Ändra i spår > Spara rutt.
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår
Innan du kan bläddra i en lista med spår och navigera till dem,
måste du registrera och spara minst ett spår (Spår, sidan 14).
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Följ spår.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera längs spåret från den startpunkt som
användes när spåret skapades väljer du Ursprunglig.
• Om du vill navigera längs spåret från den
destinationspunkt som användes när spåret skapades
väljer du Omvänd.
5 Granska kursen som visas med den färgade linjen.
6 Följ linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Ta bort ett sparat spår
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Ta bort.
Navigera med en plotter
Ta bort alla sparade spår
Välj Navigationsinformation > Hantera data > Ta bort
användardata > Sparade spår.
Följa det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Följ aktivt spår.
2 Välj ett alternativ:
• Välj tiden då det aktiva spåret började.
• Välj Hela registret.
3 Granska kursen som visas med den färgade linjen.
4 Följ den färgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten
och andra hinder.
Rensa det aktiva spåret
Välj Navigationsinformation > Hantera data > Spår > Ta
bort aktivt spår.
Spårminnet rensas och det aktiva spåret fortsätter att spelas
in.
Hantera spårminnet under inspelning
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Aktivt spår,
alternativ.
2 Välj Reg.läge.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in ett spårregister tills minnet tar slut
väljer du Fyll.
• Om du kontinuerligt vill spela in ett spårregister och
ersätta äldsta spårdata med nya data väljer du Börja om.
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen
Omvandla en rutt till en gräns
Innan du kan omvandla en rutt till en gräns måste du skapa och
spara minst en rutt (Skapa och spara en rutt, sidan 12).
1 Välj Egna data > Rutter och auto. vägledn.-rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Ändra i rutt > Spara som gräns.
Omvandla ett spår till en gräns
Innan du kan omvandla ett spår till en gräns måste du spela in
och spara minst ett spår (Spara det aktiva spåret, sidan 14).
1 Välj Egna data > Spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Ändra i spår > Spara som gräns.
Ändra en gräns
1 Välj Egna data > Gränser.
2 Välj en gräns.
3 Välj Redigera gräns.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra utseende på gränsen på sjökortet väljer
du Visningsalternativ.
• Om du vill ändra gränslinjer eller namn väljer du Redigera
gräns.
• Om du vill ändra gränslarmet väljer du Alarm.
Ställa in gränslarm
Gränslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat
avstånd från en angiven gräns.
1 Välj Egna data > Gränser.
2 Välj en gräns.
3 Välj Alarm > På.
4 Ange ett avstånd.
5 Välj ett alternativ.
• Om du vill ställa in ett larm som ljuder när båten är ett
angivet avstånd från gränsen för ett område som du vill
hålla dig inom väljer du Lämnar.
• Om du vill ställa in ett larm som ljuder när båten är ett
angivet avstånd från gränsen för ett område som du vill
undvika väljer du Kom. in.
Du kan indikera den frekvens med vilken spårplottningen spelas
in. Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer exakt, men
fyller spårregistret snabbare. Upplösning rekommenderas då
den utnyttjar minnet på bästa sätt.
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Aktivt spår,
alternativ > Reg.intervall > Intervall.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in spåret baserat på ett avstånd mellan
punkter väljer du Distans > Ändra och anger avståndet.
• Om du vill spela in spåret baserat på ett tidsintervall väljer
du Tid > Ändra och anger tidsintervallet.
• Om du vill spela in spårplottningen baserat på en
missvisning från kursen väljer du Upplösning > Ändra
och anger det största fel som tillåts från den sanna kursen
innan en spårpunkt spelas in.
Ta bort en gräns
1 Välj Egna data > Gränser.
2 Välj en gräns.
3 Välj Redigera gräns > Ta bort.
Gränser
Avbryta navigering
Med gränser kan du undvika eller stanna kvar i angivna
vattenområden. Du kan ställa in ett larm som varnar dig när du
kommer in i eller lämnar en gräns.
Du kan skapa gränsområden, -linjer och -cirklar med hjälp av
kartan. Du kan också omvandla sparade spår och rutter till
gränslinjer. Du kan skapa ett gränsområde med waypoints
genom att skapa en rutt från waypoints och omvandla rutten till
en gränslinje.
Du kan välja en gräns som ska fungera som aktiv gräns. Du kan
lägga till information om den aktiva gränsen i datafälten på
sjökortet.
Skapa en gräns
1 Välj Egna data > Gränser > Ny gräns.
2 Välj en gränsform.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Navigera med en plotter
Medan du navigerar väljer du ett alternativ på
navigationssjökortet eller fiskekortet:
• Välj MENU > Stoppa navigering.
• När du navigerar med Automatisk vägledning väljer du
MENU > Navigeringsalternativ > Stoppa navigering.
Synkronisera användardata i Garmin marint
nätverk
OBS!
Innan du synkroniserar användardata i nätverket bör du
säkerhetskopiera dina användardata för att förhindra möjlig
dataförlust. Se Säkerhetskopiera data till en dator, sidan 40.
Du kan dela waypoints, spår och rutter för alla kompatibla
enheter som är anslutna till det Garmin marina nätverket
(Ethernet) automatiskt.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla modeller.
15
Välj Navigationsinformation > Hantera data > Delning av
användardata > På.
Om du gör en ändring av en waypoint, ett spår eller en rutt på
en plotter synkroniseras dessa data automatiskt i alla plottrar i
Ethernet-nätverket.
formen på strålen i en kopieringsmaskin. Strålarna ger en
tydligare, bildlik vy av det som finns under båten.
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och
spår
Välj Navigationsinformation > Hantera data > Ta bort
användardata > Alla > OK.
Ekolod
När din kompatibla plotter är rätt ansluten till en Garmin
ekolodsmodul (tillval) och en givare kan plottern användas som
fishfinder. Olika ekolodssidor kan hjälpa dig att visa fisken i
området.
Justeringarna du kan göra för varje ekolodssida varierar
beroende på vilken bild du är i och vilken plottermodell,
ekolodsmodul och givare du har anslutit.
Om du vill ha information om vilken givare som lämpar sig bäst
för dina behov, gå till www.garmin.com/transducers.
Ekolodssidor
Ekolodssidorna som finns tillgängliga varierar beroende på
vilken typ av givare och valfri ekolodsmodul som är ansluten till
plottern. Du kan till exempel bara visa den delade frekvenssidan
om en givare med två frekvenser är ansluten.
Det finns fyra grundläggande typer av ekolodssidor tillgängliga:
Helskärmsbild, delad skärmvy som kombinerar två eller flera
sidor, en delad zoombild och delad frekvenssida som visar två
olika frekvenser. Du kan anpassa inställningarna för varje sida
på skärmen. Om du till exempel visar delad frekvenssida kan du
justera känsligheten för varje frekvens separat.
Om placeringen av ekolodssidorna inte passar dina behov kan
du skapa en anpassad kombinationsskärmSkapa en anpassad
kombinationsskärm, sidan 2.
Vanliga ekolodssida
Det finns flera helskärmssidor tillgängliga, beroende på ansluten
utrustning.
Helskärmssidan av Vanligaekolodssida visar en stor bild av
ekolodsavläsningar från en givare. Mätområdesskalan till höger
på skärmen visar djupet för de identifierade objekten samtidigt
som skärmen rullar från höger till vänster.
SideVü Ekolodsbild
Obs! SideVü ekolod och givare för skanningsteknik kan inte
användas i alla modeller.
Obs! För att ta emot SideVü ekolod med skanningsteknik
behöver du en kompatibel plotter, en kompatibel ekolodsmodul
och en kompatibel givare.
SideVü ekolod med skanningsteknik visar en bild av vad som
finns vid sidorna av båten. Du kan använda detta som ett
sökverktyg för att hitta strukturer och fisk.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Vänster sida av båten
Höger sida av båten
Givaren på din båt
Träd
Gamla däck
Stockar
Avstånd från sidan av båten
Vatten mellan båten och botten
SideVü skanningsteknik
I stället för en vanlig konisk stråle använder SideVü givaren en
plan stråle för att söka av vattnet och botten vid sidorna av
båten.
À
Á
Â
Djupinformation
Svävande mål eller fisk
Vattenområdets botten
Garmin ClearVü ekolodssida
Obs! För att ta emot Garmin ClearVü ekolod med
skanningteknik behöver du en kompatibel plotter eller Fishfinder
och en kompatibel givare.
Garmin ClearVü ekolod med hög frekvens ger en tydlig bild av
båtens omgivande fiskevatten med en detaljerad återgivning av
strukturer som båten passerar över.
Traditionella givare avger en konisk stråle. Garmin ClearVü
ekolod med skanningteknik avger två smala strålar som liknar
16
Ekolod
Ekolodssidor på delad skärm
Med ekolodssidor på delad skärm kan du se olika kombinationer
av ekolodsdata samtidigt. Du kan till exempel visa traditionella
ekolodsbilder och Garmin ClearVü ekolodssidor på en och
samma skärm. Du kan ändra layouten på ekolodssidor på delad
skärm så att du kan ändra fönsterstorleken och ordna om data.
Bläddringshastigheten för traditionella ekolodsbilder och Garmin
ClearVü ekolodssidor är synkroniserad så att det ska vara
lättare att läsa de delade skärmbilderna.
LiveVü framåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tvådimensionell vy över vad som
finns framför båten och kan användas för att se en betesboll och
fisk.
Delad zoombild av ekolodsvisningen
Delad zoombild av ekolodsvisningen visar ett helskärmsdiagram
av ekolodsavläsningar och en förstorad del av diagrammet på
samma skärm.
Delad frekvensbild som ekolodssida
I den delade frekvensbilden som ekolodsida visas ett
helskärmsdiagram av högfrekvensekolodsdata på ena sidan av
skärmen och ett helskärmsdiagram av lågfrekvensekolodsdata
på den andra sidan av skärmen.
Obs! För delad frekvensbild som ekolodssida krävs att du
använder en givare med två frekvenser.
Panoptix ekolodssidor
Obs! Alla modeller har inte stöd för Panoptix givare.
För att ta emot Panoptix ekolod behöver du en kompatibel
plotter och en kompatibel givare.
Med Panoptix ekolodssidorna kan du se runt hela båten i realtid.
Du kan också se agn under vattnet och stim framför och under
båten.
Med LiveVü ekolodssidor får du en bild av rörelse antingen
framför eller under båten. Skärmen uppdateras mycket snabbt,
vilket innebär att ekolodssidorna mer ser ut som livevideo.
Med RealVü 3D ekolodssidor får du tredimensionella vyer över
antingen det som finns framför eller under båten. Skärmen
uppdateras med varje svep av givaren.
För att se alla fem Panoptix ekolodssidorna behöver du en
givare för att visa vyerna nedåt och en andra givare för att visa
vyerna framåt.
Du öppnar Panoptix ekolodssidorna genom att välja Ekolod och
välja en sida.
LiveVü nedåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tvådimensionell vy över vad som
finns under båten och kan användas för att se en betesboll och
fisk.
Båt
À
Á
Â
Ã
Ä
Räckvidd
Fisk
Spår
Botten
RealVü 3D framåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tredimensionell vy över vad som
finns framför givaren. Den här vyn kan användas när du står
stilla och du måste kunna se botten och den fisk som närmar sig
båten.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Färgkodning
Båt
Pingindikator
Fisk
Botten
Räckvidd
RealVü 3D nedåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tredimensionell vy över vad som
finns under givaren och kan användas när du står stilla och vill
se vad som finns runt båten.
RealVü 3D historik ekolodssida
Den här ekolodssidan ger en tredimensionell vy över vad som
finns bakom båten medan du rör dig och visar hela
vattenpelaren i 3D, från botten till vattenytan. Den här vyn
används för att hitta fisk.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Historik för Panoptix med vy nedåt på en bläddrande ekolodssida
Båt
Räckvidd
Spår
Drop shot rig
Botten
Ekolod
17
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Färgkodning
Båt
Räckvidd
Botten
Struktur
Fisk
Ändra ekolodsbild
1 På en kombinationsskärm med ekolod väljer du MENU >
Redigera kombination.
2 Välj det fönster som du vill ändra.
3 Välj en ekolodsbild.
Välja givartyp
Innan du kan välja givartyp måste du ta reda på vilken sorts
givare du har.
Om du ansluter en givare som inte medföljde plottern kan det
hända att du måste ange givartyp för att ekolodet ska fungera
på rätt sätt. Om enheten upptäckte givaren automatiskt visas
inte detta alternativ.
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Installation > Givartyp.
2 Välj ett alternativ:
• Om du har en givare med två strålar och 200/77 kHz väljer
du Två strålar (200/77 kHz).
• Om du har en givare med två frekvenser och 200/50 kHz
väljer du Två frekvenser (200/50 kHz).
• Om du har en annan typ av givare väljer du den i listan.
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen
1 Från en ekolodssida väljer du en plats.
2 Välj .
3 Om det behövs redigerar du waypointinformationen.
Mäta avstånd på ekolodsskärmen
Du kan mäta avståndet mellan två punkter på SideVü
ekolodssidan.
1 På SideVü ekolodssidan väljer du en plats på skärmen.
2 Välj .
En knappnål visas på skärmen på den valda platsen.
3 Välj en till plats.
Avståndet och vinkeln från knappnålen anges i det övre
vänstra hörnet.
TIPS: Om du vill återställa knappnålen och mäta från
knappnålens aktuella plats väljer du .
Pausa ekolodsvisningen
På en ekolodssida väljer du MENU > Pausa ekolod.
Visa ekolodshistorik
Du kan skrolla på ekolodsskärmen för att visa historiska
ekolodsdata.
Obs! Alla givare sparar inte historik över ekolodsdata.
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Pausa ekolod.
2 Använd piltangenterna.
Ekolodsdelning
Den här funktionen är kanske inte tillgänglig på alla
plottermodeller.
Du kan visa ekolodsdata från andra plottrar med inbyggd
ekolodsmodul ansluten till Garmin marint nätverk.
18
Varje plotter i nätverket kan visa ekolodsdata från varje
kompatibel ekolodsmodul och givare i nätverket, oavsett var på
båten plottrarna och givarna är monterade. Från exempelvis en
givare med Garmin ClearVü monterad längst bak på båten kan
du visa ekolodsdata med GPSMAP 1020xs monterad längst
fram på båten.
När du delar med dig av ekolodsdata kommer värdena för en del
ekolodsinställningar, t.ex. Djupintervall och Känslighet, att
synkroniseras mellan enheterna i nätverket. Värdena för andra
ekolodsinställningar, t.ex. inställningar för Utseende,
synkroniseras inte och ska konfigureras på varje enskild enhet.
Dessutom synkroniseras bildhastigheten för de olika traditionella
ekolodssidorna och Garmin ClearVü ekolodssidorna så att de
delade vyerna blir mer sammanhängande.
Obs! Om flera givare används samtidigt kan det skapa
störningar, vilka går att få bort genom att man justerar
ekolodsinställningen Störningar.
Välja en ekolodskälla
Den här funktionen är kanske inte tillgänglig på alla modeller.
När du använder mer än en ekolodsdatakälla för en viss
ekolodssida kan du välja vilken källa du vill använda för den
ekolodssidan. Om du till exempel har två källor för Garmin
ClearVü kan du välja vilken källa du vill använda på Garmin
ClearVü ekolodssidan.
1 Öppna den ekolodssida där du vill ändra källan.
2 Välj MENU > Ekolodsinställningar > Källa.
3 Välj källa för den här ekolodssidan.
Byta namn på en ekolodskälla
Du kan byta namn på en ekolodskälla för att enkelt kunna
identifiera källan. Du kan exempelvis använda "För" som namnet
på givaren i båtens för.
Källans namnbyte gäller endast aktuell vy. Om du till exempel
vill byta namn på Garmin ClearVü ekolodskällan måste du
öppna Garmin ClearVü ekolodssidan.
1 På ekolodssidan väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Källa > Byt namn på källor.
2 Ange namnet.
Justera detaljnivån
Du kan justera detaljnivån och störningar som visas på
ekolodsskärmen antingen genom att justera känsligheten för
traditionella givare eller genom att justera ljusstyrkan för Garmin
ClearVü givare.
Om du vill visa resultaten av signaler med högsta intensitet på
skärmen kan du minska känsligheten eller ljusstyrkan för att ta
bort resultat med lägre intensitet och störningar. Om du vill visa
all resultatinformation kan du öka känsligheten eller ljusstyrkan
för att visa mer information på skärmen. Detta ökar också
störningarna och kan göra det svårare att upptäcka faktiska
resultat.
1 På en ekolodssida väljer du MENU.
2 Välj Känslighet eller Ljusstyrka.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill öka eller minska känsligheten eller ljusstyrkan
manuellt väljer du Upp eller Nedåt.
• Om du vill att plottern justerar känsligheten eller
ljusstyrkan automatiskt väljer du ett automatiskt alternativ.
Justera färgintensiteten
Du kan justera intensitet på färgerna och markera intressanta
områden på ekolodsskärmen genom att justera färgmättnad för
traditionella givare eller kontrast för Garmin ClearVü och
SideVü/ClearVü givare. Den här inställningen fungerar bäst när
du har justerat detaljnivån som visas på skärmen med
inställningarna för känslighet eller ljusstyrka.
Ekolod
Om du vill markera mindre fiskmål eller skapa en visning av ett
mål med högre intensitet kan du öka inställningarna för
färgmättnad eller kontrast. Detta orsakar en förlust av
differentieringen av resultaten med hög intensitet längst ned.
Om du vill minska intensiteten för resultatet kan du minska
färgmättnad eller kontrast.
1 Från en ekolodssida väljer du MENU.
2 Välj ett alternativ:
• När du är på Garmin ClearVü eller SideVü ekolodssidan
väljer du Kontrast.
• När du är på en Panoptix LiveVü ekolodssida väljer du
Färgökning.
• Från en annan ekolodssida väljer du
Ekolodsinställningar > Avancerat > Färgökning.
Välj
ett alternativ:
3
• Om du vill öka färgintensiteten manuellt väljer du Upp eller
Nedåt.
• Om du vill använda standardinställningen väljer du
Standard.
Justera djup- eller breddskalans mätområde
Du kan justera djupskalans mätområde traditionellt och Garmin
ClearVü ekolodssidor samt breddskalans mätområde för SideVü
ekolodssidor.
Om enheten justerar området automatiskt hålls botten inom den
nedre tredjedelen av ekolodsskärmen och det kan vara
användbart för att spåra botten som har minimala eller måttliga
ändringar i terrängen.
Med manuell justering av området kan du visa ett visst område,
vilket kan vara användbart för att spåra en botten som har stora
ändringar i terrängen, t.ex. djupa kanter eller klippor. Botten kan
visas på skärmen så länge den visas inom det område som du
har ställt in.
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Djupintervall.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att plottern automatiskt ska justera området
väljer du Auto.
• Om du vill öka eller minska området manuellt väljer du
Upp eller Nedåt.
TIPS: Från ekolodsskärmen kan du välja eller om du
manuellt vill justera området.
TIPS: När du visar flera ekolodsskärmar kan du välja Välj för
att välja den aktiva skärmen.
Ställa in zoomnivån för ekolodsskärmen
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Zoom.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill zooma in på ekolodsdata från bottendjupet
väljer du Låst botten.
• Om du vill ställa in djupräckvidden på det förstorade
området manuellt väljer du Manuell, väljer Visning upp
eller Visning ned för att ställa in djupräckvidden på det
förstorade området och väljer Zooma in eller Zooma ut
för att öka eller minska förstoringen på det förstorade
området.
• Om du vill ställa in djup och zoomning automatiskt väljer
du Auto.
• För att avbryta zoomningen väljer du Ingen zoom.
Ställa in bildhastigheten
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodsbilden rör sig över
skärmen. En högre bildhastighet visar fler detaljer, speciellt när
du rör dig och vid trolling. En lägre bildhastighet visar
ekolodsinformation på skärmen längre. När du ställer in
Ekolod
bildhastigheten på en ekolodssida används den för alla
ekolodssidor.
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Bildhastighet.
Välj
ett alternativ:
2
• Om du vill att bildhastigheten justeras automatiskt med
hjälp av data om fart över grund eller fart genom vatten
väljer du Auto.
Inställningen Auto väljer en bildhastighet som motsvarar
båtens hastighet, så att mål i vattnet ritas med rätt
bildförhållande och ser mindre förvrängda ut. När du visar
Garmin ClearVü eller SideVü ekolodssidor bör du
använda inställningen Auto.
• Om du vill använda en mycket snabb bildhastighet väljer
du Ultrascroll®.
Alternativet Ultrascroll visar snabbt nya ekolodsdata, men
med lägre bildkvalitet. I de flesta fall ger alternativet Snabb
bra balans mellan en snabbt visad bild och mål som är
mindre förvrängda.
Ekolodsfrekvenser
Obs! Vilka frekvenser som är tillgängliga beror på plotter, ekolod
och givare som används.
Genom att justera frekvensen kan du anpassa ekolodet efter
dina särskilda mål och aktuellt vattendjup.
Högre frekvenser använder en smal konvinkel och är bättre vid
snabba hastigheter och hårda havsförhållanden. Bottendefinition
och termoklindefinition kan bli bättre när du använder en högre
frekvens.
Lägre frekvenser använder en bredare konvinkel som gör att
fiskaren kan se flera mål, men kan även skapa mer ytstörningar
och minska bottensignalens kontinuitet vid hårda
havsförhållanden. Bredare konvinkel skapar större bågar för
ekon från fiskmål, vilket gör dem perfekta för att hitta fisk. Med
bredare konvinkel blir dessutom prestandan bättre i djupt vatten,
eftersom en lägre frekvens går igenom djupt vatten bättre.
Med CHIRP frekvenser kan du svepa varje puls genom ett urval
frekvenser, vilket resulterar i bättre objektseparation i djupt
vatten. CHIRP kan användas för att exakt identifiera mål, t.ex.
enskilda fiskar i ett stim, och vid tillämpningar i djupt vatten.
CHIRP har i allmänhet bättre prestanda än en
frekvenstillämpning. Eftersom vissa fiskmål kan visas tydligare
med en fast frekvens bör du ta hänsyn till dina mål och
vattenförhållanden när du använder CHIRP frekvenser.
Vissa Black Box-ekolod och givare ger dig även möjlighet att
anpassa förinställda frekvenser för varje givarelement, vilket gör
att du kan ändra frekvensen snabbt med hjälp av förinställningar
när vattnet och dina mål ändras.
Om du visar två frekvenser samtidigt med bilden för delad
frekvens kan du se djupare med det lågfrekventa ekot och
samtidigt se fler detaljer från det högfrekventa ekot.
Välja frekvens
Obs! Det går inte att justera frekvensen för alla ekolodsbilder
och givare.
Du kan ange vilka frekvenser som ska visas på
ekolodsskärmen.
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Frekvens.
2 Välj en frekvens som passar dina behov och vattendjupet.
Mer information om frekvenser finns på Ekolodsfrekvenser,
sidan 19.
Skapa en förinställd frekvens
Obs! Inte tillgängligt med alla givare.
Du kan skapa en förinställning för att spara en specifik
ekolodsfrekvens som gör att du kan ändra frekvenser snabbt.
19
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Frekvens.
2 Välj Lägg till.
3 Ange en frekvens.
Anpassa Panoptix ekolodssidorna
Obs! Alla modeller har inte stöd för Panoptix givare.
Justera utseendet för LiveVü ekolodssidorna
1 På en LiveVü ekolodssida väljer du MENU >
Ekolodsinställningar.
2 Välj ett alternativ:
• Ändra färgerna på ekolodssidan genom att välja
Färgpalett och välja ett alternativ.
• Justera längden på de olika spår som visar målrörelser
genom att välja Spår och därefter ett alternativ.
• Om du vill kunna skilja på botten och vattnet genom att
färga botten brun väljer du Bottenfyllning.
• Visa eller dölj linjerna i intervallrutnätet genom att välja
Rutnätsöverlag..
• Dölj eller visa historik på sidan av skärmen genom att
välja Bläddra i hist..
Ställa in LiveVü givarena sändningsvinkel
Du kan ändra LiveVü givarens sändningsvinkel för att rikta
givaren mot ett särskilt intressant område. Du kan till exempel
rikta givaren för att följa en betesboll eller fokusera på ett träd
när du passerar det.
1 På en LiveVü ekolodssida väljer du MENU >
Sändningsvink..
2 Välj ett alternativ.
Justera RealVü betraktningsvinkeln och zoomningsgraden
Du kan ändra betraktningsvinkel för RealVü ekolodssidorna. Du
kan även zooma in och ut ur vyn.
På en RealVü ekolodssida väljer du ett alternativ:
• Justera betraktningsvinkeln diagonalt genom att välja
.
• Justera betraktningsvinkeln horisontellt genom att välja
.
• Justera betraktningsvinkeln vertikalt genom att välja .
• Justera betraktningsvinkeln genom att använda
piltangenterna.
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
Justera utseendet för RealVü ekolodssidorna
1 På en RealVü ekolodssida väljer du MENU.
2 Välj ett alternativ:
• För att justera djupet vid vilket färgpaletten börjar om
väljer du Palettdjup och ett alternativ.
• Välj en annan färgpalett för ekolodets ekopunkter genom
att välja Ekolodsinställningar > Punktfärger och ett
alternativ.
• Välj en annan färgpalett för botten genom att välja
Ekolodsinställningar > Bottenfärger och ett alternativ.
• Välj en annan stil för botten genom att välja
Ekolodsinställningar > Bottenformat och ett alternativ.
• Dölj eller visa färgförklaring på sidan av skärmen genom
att välja Ekolodsinställningar > Färgknapp.
Justera RealVü svephastigheten
Du kan uppdatera hur snabbt givaren sveper fram och tillbaka.
En högre svephastighet skapar en mindre detaljerad bild, men
skärmen uppdateras snabbare. En lägre svephastighet skapar
en mer detaljerad bild, men skärmen uppdateras långsammare.
20
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för RealVü 3D-historik
ekolodssidan.
1 På en RealVüekolodssida väljer du MENU > Svephastighet.
2 Välj ett alternativ.
Kalibrera kompassen
Innan du kan kalibrera kompassen måste givaren vara
installerad på skaftet tillräckligt långt från trollingmotorn för att
magnetiska störningar ska kunna undvikas, och givaren måste
vara placerad i vattnet. Kalibreringen måste vara av tillräckligt
hög kvalitet för att den inbyggda kompassen ska aktiveras.
Obs! Du måste montera givaren på skaftet för att kunna
använda kompassen. Kompassen fungerar inte om du monterar
givaren på motorn.
Obs! Kompasskalibrering är endast tillgänglig för givare med en
inbyggd kompass.
Du kan börja svänga båten innan du kalibrerar, men du måste
rotera båten helt 1,5 gånger under kalibreringen.
1 På ekolodssidan för ForwardVü eller LiveVü framåt väljer du
MENU > Ekolodsinställningar > Installation.
2 Om det behövs väljer du Använd AHRS.
3 Välj Kalibrera kompass.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Slå på realtidsvyn
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla ekolodssidor.
Realtid är en vertikal realtidsbild längs höger sida av
helskärmsbilden av ekolodningen. Den här funktionen utökar de
senast mottagna ekolodsdata så att de blir enklare att se. Den
kan även vara användbar för att upptäcka fisk som är nära
botten.
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Utseende > Realtid.
Välja givartyp
Innan du kan välja givartyp måste du ta reda på vilken sorts
givare du har.
Om du ansluter en givare som inte medföljde plottern kan det
hända att du måste ange givartyp för att ekolodet ska fungera
på rätt sätt. Om enheten upptäckte givaren automatiskt visas
inte detta alternativ.
1 På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Installation > Givartyp.
2 Välj ett alternativ:
• Om du har en givare med två strålar och 200/77 kHz väljer
du Två strålar (200/77 kHz).
• Om du har en givare med två frekvenser och 200/50 kHz
väljer du Två frekvenser (200/50 kHz).
• Om du har en annan typ av givare väljer du den i listan.
Ekolodsinställningar
Obs! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller,
ekolodsmoduler och givare.
Ekolodsinställningar
Obs! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller,
ekolodsmoduler och givare.
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar.
Djuplinje: Visar en djuplinje som snabbreferens.
Bildhastighet: Ställer in den takt med vilken ekolodet sveper
från höger till vänster.
På grunt vatten kanske du vill sakta ner bildhastigheten för
att förlänga den tid som informationen visas på skärmen. På
djupare vatten kan du öka bildhastigheten.
Ekolod
Djupintervallinj.: Visar de lodräta linjer som anger avståndet till
höger och vänster om båten. Den här inställningen är
tillgänglig för SideVü ekolodssida.
Färgpalett: Ställer in färgschema för ekolodsbilden. Den här
inställningen kan vara tillgänglig i menyn Utseende.
Färgscheman med hög kontrast ger mörkare färgtilldelningar
till returer med lägre intensitet. Färgscheman med låg
kontrast ger färgtilldelningar till returer med lägre intensitet
som liknar bakgrundsfärgen.
Utseende: Se Inställningar för ekolodets utseende, sidan 21.
Nummervisning: Ställer in de data som visas på
ekolodsskärmen.
Avancerat: Se Avancerade ekolodsinställningar, sidan 21.
Installation: Återställer ursprungliga ekolodsinställningar.
RealVüEkolodsinställningar
På en RealVü ekolodssida väljer du MENU >
Ekolodsinställningar.
Punktfärger: Ställer in en annan färgpalett för ekolodets
ekopunkter.
Bottenformat: Anger stil för botten. När du befinner dig på djupt
vatten kan du ange den här inställningen för Punkter och
manuellt ställa in djupintervallet grundare.
Bottenfärger: Anger färgpalett för botten.
Färgknapp: Visar en förklaring över vilka djup färgerna
motsvarar.
Nummervisning: Ställer in de data som visas på
ekolodsskärmen.
Installation: Konfigurerar givaren (Inställningar för
givarinstallation, sidan 21).
LiveVü ekolodsinställningar
På en LiveVü ekolodssida väljer du MENU >
Ekolodsinställningar.
Färgpalett: Ställer in färgpaletten.
Bottenfyllning: Färgar botten brun för att skilja den från
vattenekon.
Spår: Anger hur länge spåren visas på skärmen. Spåren visar
objektets rörelse.
Rutnätsöverlag.: Visar ett rutnät med intervallinjer.
Brusavvisning: Reducerar störningar och mängden eko som
visas på ekolodsskärmen.
Bläddra i hist.: Visar ekolodshistorik på en traditionell
ekolodssida.
Nummervisning: Ställer in de data som visas på
ekolodsskärmen (Anpassa nummervisningen, sidan 2).
Installation: Konfigurerar givaren (Kalibrera kompassen,
sidan 20).
Inställningar för ekolodets utseende
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Utseende.
Färgpalett: Ställer in färgpaletten.
Edge: Framhäver den starkaste signalen från botten för att
definiera signalens hårdhet eller mjukhet.
Realtid: Visar en vertikal realtidsbild längs skärmens högra sida
som direkt visar avståndet till objekt längs en skala.
Bildutveckling: Gör att ekolodsbilden avancerar snabbare
genom att rita mer än en datakolumn på skärmen för varje
kolumn med ekolodsdata som tas emot. Det här är särskilt
användbart när du använder ekolodet på djupt vatten
eftersom det tar längre tid för ekolodssignalen att färdas till
botten och tillbaka till givaren.
Med inställningen 1/1 ritas en kolumn med information på
skärmen per ekolodseko. Med inställningen 2/1 ritas två
Ekolod
kolumner med information på skärmen per ekolodseko och
så vidare för inställningarna 4/1 och 8/1.
Fisksymboler: Ställer in hur ekolodet tolkar svävande objekt.
Avancerade ekolodsinställningar
Obs! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller,
ekolodsmoduler och givare.
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Avancerat.
Störningar: Justerar känsligheten för att minska effekten av
störningar från bruskällor i närheten.
Den lägsta störningsinställningen som ger önskad förbättring
bör användas för att ta bort störningar från skärmen. Det
bästa sättet att eliminera störningar är att korrigera
installationsproblemen som orsakar störningar.
Ytstörningar: Döljer ytstörningar för att minska mängden klotter.
Bredare strålbredd (lägre frekvenser) kan visa fler mål, men
generera mer ytstörningar.
Färgökning: Se Justera detaljnivån, sidan 18.
TVG: Justerar presentationen av ekon för att kompensera för
försvagade ekolodssignaler på djupare vatten och minskar
visningen av störningar nära ytan. När värdet för den här
inställningen ökas visas färgerna som associeras med låga
störningsnivåer och fiskmål mer konsekvent genom olika
vattendjup. Den här inställningen minskar också störningar
nära vattenytan.
Inställningar för givarinstallation
Obs! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller,
ekolodsmoduler och givare.
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Installation.
Återst. stand.inst. ekolod: Återställer fabriksinställningarna för
ekolodssidan.
Givartyp: Du kan välja typen av givare som är ansluten till
enheten.
Skift: Här kan du ställa in djupområdet som ekolodet fokuserar
på. Det gör att du kan zooma in till ett område inom det
fokuserade djupet.
Rotera vä/hö: Ändrar riktningen för SideVü ekolodssidan när
givaren är installerad bakåt.
Vänd: Anger riktningen för Panoptix ekolodssidan när givaren är
installerad så att kablarna pekar mot babords sida av båten.
Konvinkel: Anger bredden på Panoptix givarens konvinkel.
Smala konvinklar gör att du kan se djupare och längre.
Bredare konvinklar gör att du kan se ett större
täckningsområde.
Använd AHRS: Gör det möjligt för det interna riktnings- och
referenssystemets (AHRS) sensorer att upptäcka Panoptix
givarens monteringsvinkel. Om den här inställningen är
avstängd förutsätts det att givaren är monterad i 45 graders
vinkel.
Inställningar för ekolodets larm
Obs! För vissa inställningar krävs externa tillbehör.
Välj Inställningar > Larm > Ekolod.
Grunt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är mindre
än det angivna värdet.
Djupt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är större
än det angivna värdet.
Vattentemperatur: Ställer in ett larm som ljuder när givaren
rapporterar en temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller
under den angivna temperaturen.
Fisk: Ställer in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett
svävande mål.
21
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder när fisk i alla
storlekar upptäcks.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder endast när
medelstora eller stora fiskar upptäcks.
• Med ställer du in larmet så att det ljuder endast när
stora fiskar upptäcks.
Ekolodsinspelningar
Seglingsfunktioner
Spela in ekolodsvisningen
Obs! Ekolodsinspelning kan inte användas i alla modeller.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Ekolodsinspelning > Spela in ekolod.
15 minuters ekolodsinspelning använder cirka 200 MB
diskutrymme på det isatta minneskortet. Du kan spela in
ekolod tills kortet nått sin kapacitet.
Avbryta ekolodsinspelningen
Innan du kan avbryta inspelningen av ekolod måste du börja
spela in den (Spela in ekolodsvisningen, sidan 22).
På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Ekolodsinspelning > Stoppa inspelning.
Ta bort en ekolodsinspelning
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 På en ekolodssida väljer du MENU > Ekolodsinställningar >
Ekolodsinspelningar > Visa inspelningar.
3 Välj en inspelning.
4 Välj Ta bort.
Spela upp ekolodsinspelningar
Innan du kan spela upp ekolodsinspelningar måste du hämta
och installera programmet HomePort™ och spela in ekolodsdata
på ett minneskort.
1 Ta ut minneskortet från enheten.
2 Sätt in minneskortet i en kortläsare som är ansluten till en
dator.
3 Öppna programmet HomePort.
4 Välj en ekolodsinspelning från enhetslistan.
5 Högerklicka på ekolodsinspelningen i den nedre rutan.
6 Välj Uppspelning.
Diagram för djup och vattentemperatur
Om du använder en givare med djupfunktion, eller tar emot
vattendjupsinformation över NMEA 0183 eller NMEA 2000, kan
du visa en grafisk logg över kronologiska djupavläsningar. Om
du använder en givare med temperaturfunktion, eller tar emot
vattentemperaturinformation över NMEA 0183 eller NMEA 2000,
kan du visa en grafisk logg över kronologiska
temperaturavläsningar.
Diagrammen rullar åt vänster när information tas emot.
Välj Ekolod > Datadiagram.
®
Ställa in område och tidsskalor för djup- och vattentemperaturdiagram
Du kan ange tidslängd och område för djup som visas i djupoch vattentemperaturdiagrammen.
1 Välj Ekolod > Datadiagram > MENU.
2 Välj Djupdiagramsinställn. eller
Temperaturdiagramsinställningar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in en skala för förfluten tid väljer du
Varaktighet. Standardinställningen är 10 minuter. Om du
ökar skalan för förfluten tid kan du visa variationer över en
22
längre tidsperiod. Om du minskar skalan för förfluten tid
kan du visa fler detaljer över en kortare tidsperiod.
• Om du vill ställa in skalan för djupområdet eller
temperaturområdet väljer du Skala. Om du ökar skalan
kan du visa större variation i avläsningar. Om du minskar
skalan kan du visa fler detaljer för variationen.
Ställa in båttyp
Du kan välja båttyp för att konfigurera plotterinställningarna och
använda funktioner som är anpassade efter din båttyp.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Typ av farkost.
2 Välj ett alternativ.
Seglingstävling
Du kan använda enheten för att öka chansen för att båten
korsar startlinjen för en seglingtävling exakt när den börjar. När
du synkroniserar tävlingstiduret med den officiella
nedräkningstimern för seglingstävlingen meddelas du med en
minuts intervall när loppets starttid närmar sig. När du
kombinerar tävlingstiduret med den virtuella startlinjen mäter
enheten hastighet, kurs och återstående tid på
nedräkningstimern. Enheten använder den här informationen för
att ange om båten kommer att korsa startlinjen före, efter eller
på rätt tid för seglingstävlingens start.
Vägledning för startlinje
Vägledning för seglingsstartlinje är en visuell återgivning av
information som du behöver för att korsa startlinjen vid optimal
tid och med optimal hastighet.
När du ställt in styrbords och babords startlinjemarkeringar,
målfart och -tid och när du startat tävlingstiduret visas en
förutsagd linje. Den förutsagda linjen sträcker sig från din
aktuella position mot startlinjen och layline-linjerna som sträcker
sig från vardera markeringen.
Slutpunkten och färgen på den förutsagda linjen anger var båten
kommer att befinna sig vid tidslutet, baserat på båtens
nuvarande hastighet.
När slutpunkten är före startlinjen är linjen vit. Det indikerar att
båtens hastighet måste öka för att nå startlinjen i tid.
När slutpunkten är förbi startlinjen är linjen röd. Det indikerar att
båtens hastighet måste minska för att undvika straff för att ha
nått startlinjen före tidslutet.
När slutpunkten är på startlinjen är linjen vit. Det indikerar att
båten rör sig med optimal hastighet för att nå startlinjen till
tidslutet.
Som standard visas fönstren för vägledning för startlinje och
tävlingstiduret på kombinationsskärmen Seglingstävling.
Öppna presentation av Vägledning för startlinje
Välj Mätare > Vägledning för startlinje.
Ställa in startlinje
1 På presentationen Vägledning för startlinje väljer du MENU >
Vägledning för startlinje > Startlinje.
2 Välj ett alternativ:
• Markera babords och styrbords startlinjemärken när du
seglar förbi dem genom att välja Pingmärken.
• Om du vill markera babords och styrbords startlinjemärken
genom att ange koordinater väljer du Ange koordinater.
• Om du vill växla position på babords och styrbords
märken efter att du har ställt in dem väljer du Byt babord
och styrbord Märken.
Seglingsfunktioner
Använda vägledning för startlinje
Du kan använda funktionen Vägledning för startlinje för att få
hjälp med att korsa startlinjen med optimal hastighet under en
seglingstävling.
1 Markera startlinjen (Ställa in startlinje, sidan 22).
2 På presentationen Vägledning för startlinje väljer du MENU >
Målfart och väljer din målfart när du korsar startlinjen.
3 Välj Måltid och välj måltid för att korsa startlinjen.
4 Välj BACK.
5 Starta tävlingstimern (Starta tävlingstiduret, sidan 23).
• Om givaren är installerad vid vattenytan À mäter du
avståndet från givarens position till båtens köl. Ange
värdet i steg 3 och 4 som ett positivt tal.
• Om givaren är installerad vid kölens nederdel Á mäter du
avståndet från givaren till vattenytan. Ange värdet i steg 3
och 4 som ett negativt tal.
Starta tävlingstiduret
Du kan lägga till tävlingtiduret till nummervisningen på många
skärmar (Anpassa nummervisningen, sidan 2).
1 På presentationen Vägledning för startlinje väljer du Start.
2 Vid behov väljer du Synka för att synkronisera med det
officiella tävlingstiduret.
Stoppa tävlingstiduret
På presentationen Vägledning för startlinje väljer du Stopp.
Ställa in avståndet mellan bogen och GPS-antennen
Du kan ange avståndet mellan båtens bog och GPS-antennens
plats. På så sätt säkerställer du att båtens bog korsar startlinjen
exakt på starttiden.
1 På presentationen Vägledning för startlinje väljer du MENU >
Startlinje > GPS-bogkompensation.
2 Ange avståndet.
3 Välj SELECT.
Inställningar för layline-linjer
För att kunna använda layline-funktioner måste du ansluta en
vindgivare till plottern.
När du är i seglingsläget (Ställa in båttyp, sidan 2) kan du visa
layline-linjer på navigationssjökortet. Layline-linjer kan vara
mycket användbara vid tävling.
På navigationssjökortet väljer du MENU > Segling >
Riktningslinjer.
Skärm: Anger hur layline-linjer och båtar visas på sjökortet och
justerar layline-linjernas längd.
Seglingsvinkel: Här kan du välja hur enheten beräknar laylinelinjer. Alternativet Faktiska beräknar layline-linjer med hjälp
av den uppmätta vindvinkeln från vindsensorn. Alternativet
Manuell beräknar layline-linjer genom att använda manuellt
angivna lovarts- och läsidesvinklar.
Lovartvinkel: Ange en layline-linje baserat på lovartvinkeln vid
segling.
Läsidesvinkel: Ange en layline-linje baserat på läsidesvinkeln
vid segling.
Tidvattenskorr.: Korrigerar layline-linjer baserat på tidvattnet.
Filter för layline: Filtrerar layline-data baserat på det angivna
tidsintervallet. För en jämnare layline som filtrerar bort vissa
förändringar i båtens kurs eller faktisk vindvinkel anger du en
högre siffra. För layline-linjer som visar en högre känslighet
för förändringar i båtens kurs eller faktisk vindvinkel anger du
en lägre siffra.
Ställa in kölkompensation
Du kan ange en kölkompensationen för att kompensera för
ytavläsningen för kölens djup så att du kan mäta djupet från
kölens spets istället för från givarens plats. Ange ett positivt
värde för kölkompensation. Du kan ange ett negativt värde för
att kompensera för en stor båt som går djupt.
1 Så här slutför du en åtgärd baserat på givarens plats:
Radar
2 Välj Inställningar > Min farkost > Kölkompensation.
3 Välj eller baserat på givarens plats.
4 Ange det avstånd som uppmättes i steg 1.
Radar
VARNING
Marinradarn sänder mikrovågsenergi som kan vara skadlig för
människor och djur. Kontrollera att området runt radarn är fritt
innan du påbörjar radarsändningen. Radarn sänder en stråle
cirka 12° över och 12° under en horisontell linje från radarns
mittpunkt.
Titta inte rakt mot antennen på nära håll när radarn sänder –
ögonen är den del av kroppen som är känsligast för
elektromagnetisk energi.
När du ansluter din kompatibla plotter till en Garminmarinradar
(tillval) som till exempel en GMR™ 1226 xHD2 radar eller en
GMR 24 xHD kan du få mer information om omgivningen.
Radarn sänder en smal stråle med mikrovågsenergi i ett 360°mönster. När strålen träffar ett mål reflekteras en del av energin
tillbaka till radarn.
Radarvisningslägen
Obs! Alla lägen är inte tillgängliga på alla radarenheter och alla
plottrar.
Välj Radar.
Navigationsläge: Visar en helskärmsbild av den samlade
radarinformationen.
Hamnläge: Det här läget är avsett att användas i inlandsvatten
och fungerar bäst med radarsignaler med kort räckvidd (2 nm
eller mindre).
Offshoreläge: Det här läget är avsett att användas i öppet
vatten och fungerar bäst med radarsignaler med lång
räckvidd.
Vaktpostläge: Gör att du kan ställa radarn i tidsbegränsat
sändningsläge där du kan konfigurera en radarsändningsoch vilolägescykel för att spara ström. Du kan också aktivera
en säkerhetszon i det här läget, som identifierar en säker zon
runt din båt. Om du växlar från vaktpostläge till annat läge
växlar radarn till heltidssändning och alla säkerhetszoner
avaktiveras.
23
Läge för överlagrad radarbild: Visar en helskärmsbild av den
samlade radarinformationen ovanpå navigationssjökortet.
Den överlagrade radarbilden visar data baserat på det senast
använda radarläget.
Sända radarsignaler
Obs! Som säkerhetsåtgärd sätts radarn i viloläge när den är
uppvärmd. På så sätt kan du kontrollera att området runt radarn
är fritt innan du påbörjar radarsändningen.
1 Stäng av plottern och anslut radarn så som beskrivs i
installationsanvisningarna för radarn.
Slå
på plottern.
2
Om det behövs värms radarn upp och en
nedräkningsmekanism anger när radarn är klar.
3 Välj Radar.
4 Välj ett radarläge.
Ett nedräkningsmeddelande visas medan radarn startar.
5 Välj MENU > Sänd radar.
Justera radarräckvidden
Räckvidden på radarsignalen anger längden på den pulserande
signal som sänds och tas emot av radarn. När räckvidden ökar
sänder radarn längre pulser för att nå avlägsna objekt. Mer
närbelägna objekt, speciellt regn och vågor, reflekterar också de
långa pulserna vilket kan lägga till brus på radarskärmen.
Visning av information om mål på större avstånd kan minska det
tillgängliga utrymmet på radarskärmen för visning av information
om mål på kortare avstånd.
• Välj för att minska räckvidden.
• Välj för att öka räckvidden.
Tips för att välja radarräckvidd
• Bestäm vilken information du behöver se på radarskärmen.
Behöver du exempelvis information om närbelägna
väderförhållanden eller objekt och trafik, eller är du mer
intresserad av väderförhållanden längre bort?
• Kontrollera de miljöförhållanden som radarn används i.
Speciellt vid hårt väder kan radarsignaler med längre
räckvidd öka radarklotter på radarskärmen och göra det svårt
att visa information om mer närliggande objekt. Vid regn kan
radarsignaler med kortare räckvidd göra det möjligt att på ett
effektivare sätt visa information om närliggande objekt, om
regnekoinställningen konfigurerats optimalt.
• Välj den kortaste effektiva räckvidden med utgångspunkt i din
anledning till att använda radarn och nuvarande
miljöförhållanden.
båten och som avger ett larm när ett radarobjekt kommer in i
zonen. Vaktpostläge fungerar för vissa Garmin GMR
radarmodeller.
Aktivera tidsbegränsad sändning
På vaktpostskärmen väljer du MENU > Vaktpostinställning
> Sändtid > På.
Ställa in vilo- och sändtider
Innan du kan ställa in vilo- och sändningstider måste du aktivera
tidsbegränsad sändning (Aktivera tidsbegränsad sändning,
sidan 24).
Om du vill spara ström kan du ange radarns vilolägestid och
sändningstid för att utföra periodiska radarsignalsändningar på
inställda intervall.
1 På radarskärmen väljer du MENU > Vaktpostinställning.
2 Välj Vilolägestid.
3 Ange tidsintervallet mellan radarsignalsändningar.
4 Välj Sändningstid.
5 Ange varaktigheten för varje radarsignalsändning.
Aktivera en säkerhetszon
På vaktpostskärmen väljer du MENU > Vaktpostinställning
> Aktivera säkerhetszon.
Definiera en rund säkerhetszon
Innan du kan definiera gränserna för säkerhetszonen måste du
aktivera en säkerhetszonAktivera en säkerhetszon, sidan 24.
Du kan definiera en rund säkerhetszon som omger hela båten.
1 På vaktpostskärmen väljer du MENU > Vaktpostinställning
> Justera säkerhetszon > Flytta radarlarmszon > Cirkel.
2 Välj positionen för säkerhetszonens yttre cirkel.
3 Välj positionen för säkerhetszonens inre cirkel för att
definiera säkerhetszonens bredd.
Definiera en partiell säkerhetszon
Innan du kan definiera gränserna för säkerhetszonen måste du
aktivera en säkerhetszonAktivera en säkerhetszon, sidan 24.
Du kan definiera gränserna för en säkerhetszon som inte omger
hela båten.
1 På vaktpostskärmen väljer du MENU > Vaktpostinställning
> Justera säkerhetszon > Flytta radarlarmszon > Hörn 1.
2 Tryck på och dra positionen för den yttre säkerhetszonens
hörn À.
Justera zoomskalan på radarskärmen
Radarns zoomskala, även kallad radarsignalens räckvidd, visar
avståndet från din position (mittpunkten) till den yttersta ringen.
På en radarskärm väljer du eller .
Varje ring motsvarar en heltalsmultipel av zoomskalan.
Om zoomskalan exempelvis har angetts till 3 mile motsvarar
varje ring 1 mile från mittpunkten utåt.
Markera en waypoint på radarskärmen
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
en position.
2 Välj Ny waypoint.
Vaktpostläge
Vaktpostläge gör att du kan ställa radarn i tidsbegränsat
sändningsläge där du kan konfigurera en radarsändnings- och
vilolägescykel för att spara ström. Du kan också aktivera en
säkerhetszon i det här läget som identifierar en säker zon runt
24
3 Välj Hörn 2.
4 Tryck på positionen för den inre säkerhetszonens hörn Á för
att definiera säkerhetszonens bredd.
5 Välj Klar.
Visa en lista med AIS-hot
Du kan visa och anpassa utseendet för en lista över AIS-hot från
valfri radarskärm eller överlagrad radarbild.
På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
MENU > Andra farkoster > AIS-lista.
Radar
Visa AIS-farkoster på radarskärmen
AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva
transpondersignaler från andra farkoster.
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på radarskärmen.
Om en inställning (förutom AIS-visningsområdet) har
konfigurerats för ett radarläge, tillämpas den inställningen på
alla andra radarlägen. De inställningar för detaljer och
projekterad kurs som konfigurerats för ett radarläge tillämpas på
alla andra radarlägen och på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
MENU > Andra farkoster > Inställning för AIS-visn..
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ange avståndet från din position där AISfartyget visas väljer du AIS-visn., omr. och väljer ett
avstånd.
• Om du vill visa detaljer om AIS-aktiverade fartyg väljer du
Information > Visa.
• Om du vill ställa in den projekterade kursens tid för AISaktiverade fartyg väljer du Proj. kurs och anger tiden.
• Om du vill visa spår från AIS-fartyg väljer du Spår och
väljer längden på det spår som visas.
VRM och EBL
Med VRM (Variable Range Marker) och EBL (Electronic Bearing
Line) mäter du avstånd och bäring från din båt till ett målobjekt.
På radarskärmen visas VRM som en cirkel med båtens aktuella
position som mittpunkt, och EBL visas som en linje som börjar
vid båtens aktuella position och som skär VRM.
Skärningspunkten är målet för VRM och EBL.
Visa VRM och EBL
På en radarskärm väljer du MENU > Visa VRM/EBL.
Justera VRM och EBL
Innan du kan justera VRM och EBL måste du visa dem på
radarskärmen (Visa VRM och EBL, sidan 25).
Du kan justera diametern för VRM och vinkeln för EBL, vilket
flyttar skärningspunkten för VRM och EBL. Den VRM och EBL
som konfigurerats för ett läge tillämpas på alla andra radarlägen.
1 På en radarskärm väljer du en ny position för
skärningspunkten för VRM och EBL.
Välj
Ange VRM/EBL.
2
3 Välj Avbryt panorering.
Mäta avstånd och bäring till ett målobjekt
Innan du kan justera VRM och EBL måste du visa dem på
radarskärmen (Visa VRM och EBL, sidan 25).
1 På en radarskärm väljer du målplatsen.
2 Välj Mät distans.
Avstånd och bäring till målplatsen visas uppe till vänster på
skärmen.
Överlagrad radarbild
När du ansluter plottern till en Garmin marinradar (tillval) kan du
använda den överlagrade radarinformationen på
navigationssjökortet eller fiskekortet.
Data som visas på överlagrad radarbild baseras på det senast
använda radarläget och alla inställningskonfigurationer som
tillämpats på den överlagrade radarbilden tillämpas också på det
senast använda radarläget.
Överlagrad radarbild och sjökortsdatajustering
När du använder överlagrad radarbild justerar plottern radardata
med sjökortsdata baserat på båtens kurs, vilken som standard
baseras på data från en magnetisk kurssensor ansluten med ett
NMEA 0183 eller NMEA 2000 nätverk. Om det inte finns någon
Radar
kurssensor tillgänglig baseras båtens kurs på GPSspårningsdata.
GPS-spårningsdata anger den riktning som båten rör sig i, inte
den riktning dit båten pekar. Om båten driver bakåt eller åt sidan
på grund av strömmar eller vind kan det hända att den
överlagrade radarbilden inte kan justeras perfekt med
sjökortsdata. Du bör undvika den här situationen genom att
använda båtkursdata från en elektronisk kompass.
Om båtens kurs baseras på data från en magnetisk kurssensor
eller en autopilot kan kursdata försämras på grund av felaktig
inställning, mekaniskt fel, magnetisk störning eller andra
faktorer. Om kursdatan försämras kan det hända att den
överlagrade radarbilden inte kan justeras perfekt med
sjökortsdata.
Visa överlagrad radarbild
Den överlagrade radarbilden visar data baserat på det senast
använda radarläget.
Välj Sjökort > Överlagr. radarb..
Radarbilden visas i orange ovanpå navigationssjökortet.
Aktivera och justera en No-Xmit-zon för
radar
Du kan ange ett område inom vilket radarn inte sänder ut
signaler.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla radar- eller
plottermodeller.
1 På en radarskärm väljer du MENU > Radarinställning >
Aktivera zon utan sändning.
Den sändningsfria zonen anges som ett skuggat område på
radarskärmen.
2 Välj Justera zon utan sändning > Flytta zon utan
sändning.
3 Välj Vinkel 1 och välj den nya platsen för den första vinkeln.
4 Välj Vinkel 2 och välj den nya platsen för den andra vinkeln.
5 Välj Klar.
Avbryta sändningen av radarsignaler
På en radarskärm väljer du MENU > Radar till standby.
TIPS: Tryck på på valfri skärm om du snabbt vill stoppa
radarsändningen.
Optimera radarvisningen
Du kan justera radarvisningsinställningarna för minskat klotter
och ökad träffsäkerhet.
Obs! Du kan optimera radarvisningen för varje radarläge.
1 Välj en radarskala (Justera radarräckvidden, sidan 24).
2 Återställ känslighetsinställningens standardvärde (Automatisk
justering av känslighet på radarskärmen, sidan 25).
3 Justera känslighetsinställningen manuellt (Manuell justering
av känslighet på radarskärmen, sidan 26).
Radarkänslighet och radarklotter
Automatisk justering av känslighet på radarskärmen
Den automatiska känslighetsinställningen för varje radarläge är
optimerad för det läget och kan skilja sig från den automatiska
känslighetsinställningen som används för ett annat läge.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den
känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på överlagrad radarbild.
Obs! Alla alternativ och inställningar är inte tillgängliga på alla
radar- och plottermodeller.
25
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
MENU > Känslighet.
2 Välj ett alternativ:
• Justera känsligheten automatiskt för ändrade förhållanden
genom att välja Auto låg eller Auto hög.
• Om du vill justera känsligheten automatiskt så att fåglar
över vattenytan visas väljer du Automatisk, fågel.
Manuell justering av känslighet på radarskärmen
För att få optimal radarprestanda kan du justera känsligheten
manuellt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den
känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
MENU > Känslighet.
2 Välj Upp för att öka känsligheten tills ljusfläckar syns på
radarskärmen.
Data på radarskärmen uppdateras med några få sekunders
intervall. Effekten av den manuellt justerade känsligheten
syns därför kanske inte direkt. Justera känsligheten
långsamt.
3 Välj Nedåt för att minska känsligheten tills fläckarna
försvinner.
4 Om båtar, land eller andra objekt finns inom räckhåll väljer du
Nedåt för att minska känsligheten tills objekten börjar blinka.
5 Välj Upp för att öka känsligheten tills båtar, land eller andra
objekt visas med fast sken på radarskärmen.
6 Minimera vid behov visningen av närliggande stora objekt.
7 Minimera vid behov visningen av sidlobsekon.
Minimera störning från närliggande stora objekt
Närliggande objekt av betydande storlek, som vågbrytare, kan
göra att en mycket ljus bild av objektet visas på radarskärmen.
Den här bilden kan dölja mindre objekt som ligger i dess närhet.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den
känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
MENU > Känslighet.
2 Välj Nedåt för att minska känsligheten tills de mindre
objekten syns tydligt på radarskärmen.
Att minska känsligheten för att få bort störningar från
närliggande stora objekt kan göra att mindre eller avlägsna
objekt börjar blinka eller försvinner från radarskärmen.
Minimera sidlobsstörningar på radarskärmen
Sidlobsstörningar kan se ut som strimmor som sträcker sig ut
från objektet i ett halvcirkelformigt mönster. Du kan undvika
sidlobseffekter genom att minska känsligheten eller minska
radarräckvidden.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den
känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
MENU > Känslighet.
2 Välj Nedåt för att minska känsligheten tills det
halvcirkelformiga, strimmiga mönstret försvinner från
radarskärmen.
Att minska känsligheten för att få bort sidlobsstörningar kan
göra att mindre eller avlägsna objekt börjar blinka eller
försvinner från radarskärmen.
26
Automatisk justering av sjöeko på radarskärmen
Du kan ställa in att plottern automatiskt ska justera visningen av
sjöklutter som orsakas av krabb sjö.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den
sjöekoinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på överlagrad radarbild.
Obs! Alla alternativ och inställningar är inte tillgängliga på alla
radar- och plottermodeller.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
MENU > Brusavvisning > Sjöeko.
2 Välj Förinställningar eller Auto.
3 Välj en inställning som speglar nuvarande havsförhållanden.
När du använder en kompatibel radarmodell justerar plottern
sjöekot automatiskt baserat på havsförhållandena.
Manuell justering av sjöeko på radarskärmen
Du kan justera visningen av sjöklutter som orsakas av krabb sjö.
Sjöklutterinställningen påverkar visningen av närliggande
sjöklutter och objekt mer än det påverkar visningen av avlägsna
sjöklutter och objekt. En högre sjöklutterinställning minskar
visningen av sjöklutter orsakade av närliggande vågor, men kan
också minska eller ta bort visningen av närliggande objekt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den
sjöklutterinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
MENU > Brusavvisning > Sjöeko.
2 Välj Upp eller Nedåt för att justera visningen av sjöklutter tills
övriga objekt syns tydligt på radarskärmen.
Sjöklutter som orsakas av havsförhållanden kan fortfarande
synas.
Justera regneko på radarskärmen
Du kan justera visningen av radarklotter som orsakas av regn.
Att minska radarräckvidden kan också minimera regneko
(Justera zoomskalan på radarskärmen, sidan 24).
Regnekoinställningen påverkar visningen av närliggande
regneko och objekt mer än det påverkar visningen av avlägsna
regneko och objekt. En högre regnekoinställning minskar
visningen av radarklotter orsakat av regn i närheten, men kan
också minska eller ta bort visningen av närliggande objekt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan de
regnekoinställningar som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på den överlagrade radarbilden.
1 På en radarskärm väljer du MENU > Brusavvisning >
Regneko.
2 Välj Upp eller Nedåt för att minska eller öka visningen av
närliggande regneko tills andra objekt syns tydligt på
radarskärmen.
Radarklotter som orsakas av regn kan fortfarande synas.
Minska störningsklutter på radarskärmen
Du kan minska visningen av sjöklutter som orsakas av
störningar från andra närliggande radarkällor när
avstörningsinställningen är på.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den
avstörningsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på överlagrad radarbild.
På en radarskärm eller på den överlagrade radarbilden väljer
du MENU > Brusavvisning > Störn.-avvisn..
Ekospår
Med funktionen för ekospår kan du spåra båtars förflyttning på
radarskärmen. Du kan ändra hur lång tid spåret visas.
Radar
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den inställning
som konfigurerats för användning i ett radarläge antingen
tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på
överlagrad radarbild.
Obs! Alla alternativ och inställningar är inte tillgängliga på alla
radar- och plottermodeller.
Slå på ekospår
På en radarskärm väljer du MENU > Radarinställning >
Ekospår > Skärm.
Ställa in kompensation för förstäven
Innan du kan ställa in kompensationen för förstäven måste du
mäta den potentiella kompensationen för förstäven.
Den kompensation för förstäven som konfigurerats för
användning i ett radarläge tillämpas på alla andra radarlägen
och på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
MENU > Radarinställning > Installation > Båtens för.
Välj
Upp eller Nedåt för att justera kompensationen.
2
Justera längden på ekospåren
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
Mätare och almanacksinformation
Rensa ekospåren
Du kan ta bort ekospåren från radarskärmen för att göra
skärmen mindre rörig.
På en radarskärm eller på den överlagrade radarbilden väljer
du MENU > Radarinställning > Ekospår > Rensa spår.
Mätare tillhandahåller olika typer av information om tripp, motor,
miljö och vind och de är tillgängliga för alla plottermodeller.
Nummer-, kompass- och trippmätare är tillgängliga för alla
plottermodeller. För vind- och miljömätare krävs giltiga vinddata
från NMEA 0183 eller NMEA 2000 nätverket. För motormätare
krävs anslutning till NMEA 2000 nätverket och de är därför inte
tillgängliga för alla plottermodeller.
Plottern ger också almanacksinformation om tidvatten, strömmar
och solen och månen, t.ex. upp- och nedgångstider.
MENU > Radarinställning > Ekospår > Tid.
2 Välj spårets längd.
Inställningar för radarvisning
På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
MENU > Radarinställning.
Orientering: Ställer in radarvisningens perspektiv.
Riktningsinställningen gäller för alla radarlägen. Den här
inställningen gäller inte för överlagrad radarbild.
Utseende: Ställer in utseende för färgpalett, radarfart och
navigation.
Båtens för: Kompenserar för radardomens fysiska placering på
båten om radardomen inte är justerad med längslinjen.
Inställningar för radarns utseende
På en radarskärm väljer du MENU > Radarinställning >
Utseende.
Obs! De här inställningarna gäller inte för överlagrad radarbild.
Bakgrundsfärg: Anger färg för bakgrunden.
Förgrundsfärg: Anger färgpalett för radarekon.
Radarfart: Flyttar automatiskt din nuvarande position i riktning
mot skärmens nederkant när farten ökar. Ange
topphastigheten för att få bäst resultat.
Riktningslinje: Visar en förlängning från båtens för i
färdriktningen på radarskärmen.
Avståndsringar: Visar avståndsringarna som hjälper till att
visualisera avstånd på radarskärmen.
Bäringsring: Visar en bäring relativ till din kurs eller baserat på
en nordlig referens som hjälper dig att avgöra bäringen till ett
föremål som visas på radarskärmen.
Navigat.-linjer: Visar navigationslinjerna som anger den kurs du
ställt in med Rutt till, Automatisk vägledning eller Gå till.
Waypoints: Visar waypoints på radarskärmen.
Kompensation för förstäven
Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens
fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad med
längslinjen.
Mäta potentiell kompensation för förstäven
Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens
fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad med
längslinjen.
1 Med hjälp av en magnetisk kompass tar du en optisk bäring
av ett fast mål som finns inom räckhåll.
2 Kontrollera målbäringen på radarn.
3 Om bäringen avviker mer än +/- 1° ställer du in
kompensationen för förstäven.
Mätare och almanacksinformation
Visa mätarna
1 Välj Mätare.
2 Välj en mätare.
3 Välj eller för att välja en annan mätarsida.
Anpassa mätarna
Du kan ändra layout på mätarsidorna, hur mätarsidorna visas
och data i varje mätare.
1 Öppna en mätarsida.
2 Välj MENU > Redigera mätarsidor.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra data som visas i en mätare väljer du
mätaren.
• Om du vill ändra layout på mätarna på sidan väljer du
Ändra layout.
• Om du vill lägga till en sida till den här uppsättningen
mätarsidor väljer du Lägg till sida.
• Om du vill ändra ordning och flytta den här sidan till en
annan plats i den här uppsättningen med mätarsidor väljer
du Flytta sida åt vänster eller Flytta sida åt höger.
• Om du vill återställa den här sidan till de ursprungliga
visningsinställningarna väljer du Återställ
standardvisning.
Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare
Du kan ställa in övre och nedre gränser och intervall för önskad
standarddrift för en mätare.
Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga för alla mätare.
1 På en lämplig mätarskärm väljer du MENU >
Mätarinställning > Ange gränser för mätare.
2 Välj den mätare du vill anpassa.
3 Välj Mätargränser > Egna > Ändra gränser.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in ett lägsta värde för
standarddriftintervall väljer du Nominellt minimum.
• Om du vill ställa in ett högsta värde för
standarddriftintervall väljer du Nominellt maximum.
• Om du vill ställa in ett lägre mätarvärde än nominellt min.
väljer du Skala min.
• Om du vill ställa in den övre gränsen för mätaren på ett
värde som är högre än det nominella maxvärdet väljer du
Skala max.
27
5 Välja gränsvärde.
6 Upprepa steg 4 och 5 om du vill ställa in ytterligare
mätargränsvärden.
Visa kompassen
Du kan visa information om bäring, kurs och rutt med hjälp av
kompassen.
Välj Mätare > Kompass.
Visa trippmätare
Trippmätarna visar information för sträcka, hastighet, tid och
bränsle för den aktuella trippen.
Välj Mätare > Tripp.
Återställa trippmätare
1 Välj Mätare > Tripp > MENU.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in alla avlästa värden för aktuell tripp på
noll väljer du Nollställ tripp.
• Om du vill ställa in värdet för maxfart på noll väljer du
Nollställ maximal fart.
• Om du vill ställa in trippmätaren på noll väljer du Nollställ
Tot. Distans.
• Om du vill ställa in alla värden på noll väljer du Nollställ
allt.
Visa Motor- och bränslemätare
Innan du kan visa motor- och bränslemätare måste du vara
ansluten till ett NMEA 2000 nätverk som kan läsa av motor- och
bränsledata. Se installationsinstruktionerna för detaljer.
Välj Mätare > Motor.
Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare
Du kan ställa in övre och nedre gränser och intervall för önskad
standarddrift för en mätare.
Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga för alla mätare.
1 På en lämplig mätarskärm väljer du MENU >
Mätarinställning > Ange gränser för mätare.
2 Välj den mätare du vill anpassa.
3 Välj Mätargränser > Egna > Ändra gränser.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in ett lägsta värde för
standarddriftintervall väljer du Nominellt minimum.
• Om du vill ställa in ett högsta värde för
standarddriftintervall väljer du Nominellt maximum.
• Om du vill ställa in ett lägre mätarvärde än nominellt min.
väljer du Skala min.
• Om du vill ställa in den övre gränsen för mätaren på ett
värde som är högre än det nominella maxvärdet väljer du
Skala max.
Välja
gränsvärde.
5
6 Upprepa steg 4 och 5 om du vill ställa in ytterligare
mätargränsvärden.
Aktivera statuslarm för motormätare
Du kan aktivera visning av motorstatuslarm på plottern.
På motormätarskärmen väljer du MENU > Mätarinställning
> Statuslarm > På.
När ett motorlarm utlöses visas ett larmmeddelande om
mätarstatus och mätaren kan bli röd, beroende på vilken typ av
larm det är.
Aktivera vissa mätarstatuslarm
1 På motormätarskärmen väljer du MENU > Mätarinställning
> Statuslarm > Egna.
28
2 Välj ett eller flera larm för motormätare som du vill inaktivera.
Välja antal motorer som visas som mätare
Du kan visa information om upp till fyra motorer.
1 På motormätarskärmen väljer du MENU > Mätarinställning
> Motorval > Ant. motorer.
2 Välj ett alternativ:
• Välj antal motorer.
• Välj Konfigurera automatiskt för att detektera antalet
motorer automatiskt.
Anpassa vilka motorer som visas som mätare
Innan du kan anpassa hur motorerna ska visas i mätarna måste
du välja antalet motorer manuellt (Välja antal motorer som visas
som mätare, sidan 28).
1 På motormätarskärmen väljer du MENU > Mätarinställning
> Motorval > Ändra motorer.
2 Välj Första motorn.
3 Välj motor som ska visas i den första mätaren.
4 Upprepa för resterande motorstaplar.
Konfigurera visning av bränslemätare
Innan du kan konfigurera och visa bränslenivåer måste du
ansluta en kompatibel motor, bränsleflödesgivare eller
tanknivågivare till NMEA 2000 nätverket.
Du kan visa total mängd bränsle på båten, antingen som ett
numeriskt värde som visar total bränslemängd eller som en
grafisk visning som visar nivå i varje bränsletank.
1 Välj Mätare > Motor > MENU > Mätarinställning >
Bränslevisning.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa total bränslenivå i alla tankar väljer du Anv
tot brsle ombord.
• Om du vill visa mängden bränsle i varje tank väljer du
Använd bränsletanknivå.
Ställa in båtens bränslekapacitet
1 Välj Inställningar > Min farkost > Bränslekapacitet.
2 Ange hur stor kapacitet bränsletankarna har tillsammans.
Synkronisera bränsledata med faktisk bränslemängd
för båten
Du kan synkronisera bränslenivåerna på plottern med aktuell
bränslemängd för båten när du fyller på båten med bränsle.
1 Välj Mätare > Motor > MENU.
2 Välj ett alternativ:
• När du har fyllt alla bränsletankar på båten väljer du Fyll
alla tankar. Bränslenivån återställs till maximal kapacitet.
• När du har fyllt på med bränsle utan att fylla hela tanken
väljer du Lägg till bränsle till båt och anger den mängd
du har fyllt på med.
• Om du vill ange hur mycket bränsle det finns totalt för alla
bränsletankar väljer du Ange tot. bränsle ombord och
anger total mängd bränsle i tankarna.
Ställa in bränslelarm
Innan du kan ställa in ett bränslenivålarm måste du ansluta en
kompatibel bränsleflödesgivare till NMEA 2000 nätverket.
Du kan ställa in ett larm att ljuda när den totala mängden
återstående bränsle ombord når en angiven gräns.
1 Välj Inställningar > Larm > Bränsle > Bränslelarm > På.
2 Ange mängd återstående bränsle som ska utlösa larmet.
Visa vindmätare
Innan du kan visa vindinformation måste du ansluta en
vindsensor till plottern.
Mätare och almanacksinformation
Välj Mätare > Vind.
2 Välj GPS-kurs eller Magnetisk.
Konfigurera seglingsvindmätaren
Ställa in barometerns referenstid
Du kan konfigurera seglingsvindmätaren så att den visar faktisk
eller skenbar vindhastighet och -vinkel.
1 På vindmätaren väljer du MENU > Seglingsvindmätare.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa faktisk eller skenbar vindvinkel väljer du
Visare och väljer ett alternativ.
• Om du vill visa faktisk eller skenbar vindhastighet väljer du
Vindhastighet och väljer ett alternativ.
Du kan ange den referenstid som ska användas för att beräkna
barometertrenden. Trenden beräknas i barometerfältet.
1 Välj Mätare > Miljö > MENU > Tryckreferenstid.
2 Välj ett alternativ.
Konfigurera hastighetskällan
Du kan ange om de hastighetsdata för båten som visas på
mätaren och används för att beräkna vind ska baseras på fart
genom vattnet eller GPS-hastighet.
1 På vindmätaren väljer du MENU > Kompassmätare >
Hastighetsvisn..
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill beräkna hastighet baserat på data från sensorn
för vattenhastighet väljer du Fart gen vat.
• Om du vill beräkna hastighet baserat på GPS-data väljer
du GPS-fart.
Konfigurera riktningskällan för vindmätaren
Du kan ange källa för den rubrik som visas på vindmätaren.
Magnetisk kurs är de kursdata som tas emot från en kurssensor
och GPS-kursdata beräknas i plotterns GPS (kurs över grund).
1 På vindmätaren väljer du MENU > Kompassmätare >
Riktningskälla.
2 Välj GPS-kurs eller Magnetisk.
Obs! Vid förflyttning i låg hastighet eller vid stillastående är
den magnetiska kompasskällan noggrannare än GPS-källan.
Anpassa den högupplösta vindmätaren
Du kan ange intervall för den högupplösta vindmätaren för både
motvindsskalan och medvindsskalan.
1 På vindmätaren väljer du MENU > Kompassmätare > Ange
mätartyp > Högupplöst vindmätare.
2 Välj ett alternativ:
• För att ställa in högsta och lägsta värden som visas när
den högupplösta vindmätaren för motvind visas ska du
välja Ändra motvindsskala och ange vinklarna.
• För att ställa in högsta och lägsta värden som visas när
den högupplösta vindmätaren för medvind visas ska du
välja Ändra medvindsskala och ange vinklarna.
• Om du vill visa faktisk eller skenbar vind väljer du Vind
och väljer ett alternativ.
Visa miljömätare
Välj Mätare > Miljö.
Konfigurera justeringen för vindmätaren
Du kan ange justering för vindmätaren i miljömätarna.
1 Välj Mätare > Miljö > MENU > Justering.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ange vindmätarens överkant som nordlig
riktning väljer du Norr upp.
• Om du vill rotera mätaren så att den riktning du rör dig i är
i vindmätarens överkant väljer du Stäv upp.
Konfigurera riktningskällan för miljömätaren
Du kan ange källa för den rubrik som visas på miljömätaren.
Magnetisk kurs är de kursdata som tas emot från en kurssensor
och GPS-kursdata beräknas i plotterns GPS (kurs över grund).
1 Välj Mätare > Miljö > MENU > Riktningskälla.
Mätare och almanacksinformation
Information om tidvatten, strömmar och
astronomi
Tidvattensstationsinformation
Du kan visa information om en tidvattenstation för ett visst
datum och klockslag, inklusive tidvattenhöjd och när nästa flod
och ebb inträffar. Som standard visar plottern
tidvatteninformation för den senast visade tidvattenstationen och
för aktuellt datum och klockslag.
Välj Navigationsinformation > Tidvatten och strömmar >
Tidvatteninformation.
Strömstationsinformation
Obs! Information för aktuell station visas med vissa detaljerade
kartor.
Du kan visa information om en aktuell station för ett visst datum
och klockslag, inklusive information om aktuell hastighet och
strömnivå. Som standard visar plottern ströminformation för den
senast visade strömstationen och för aktuellt datum och
klockslag.
Välj Navigationsinformation > Tidvatten och strömmar >
Strömmar.
Astronomiinformation
Du kan visa information om sol- och månuppgång/-nedgång,
månfas och ungefärlig himlavalvsplats för solen och månen.
Mitten av skärmen representerar himlen och de yttersta ringarna
representerar horisonten. Som standard visar plottern
astronomiinformation för aktuellt datum och klockslag.
Välj Navigationsinformation > Tidvatten och strömmar >
Astronomi.
Visa information om tidvattenstation, aktuell station
eller astronomiinformation för ett annat datum
1 Välj Navigationsinformation > Tidvatten och strömmar.
2 Välj Tidvatteninformation, Strömmar eller Astronomi.
3 Välj ett alternativ.
• Om du vill visa information för ett annat datum väljer du
Ändra datum > Manuell och anger ett datum.
• Om du vill visa information för idag väljer du Ändra datum
> Aktuellt.
• Om det är tillgängligt kan du välja Nästa dag för att visa
information om dagen efter.
• Om det är tillgängligt kan du välja Föregående dag för att
visa information om dagen innan.
Visa information för en annan tidvatten- eller
strömstation
1 Välj Navigationsinformation > Tidvatten och strömmar.
2 Välj Tidvatteninformation eller Strömmar.
3 Välj Närliggande stationer.
4 Välj en station.
Visa almanacksinformation från sjökortet
1 Välj en plats på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
2 Välj Information.
3 Välj Tidvatteninformation, Strömmar eller Astronomi.
29
DSC (Digital Selective Calling)
Nätverksansluten plotter och VHF-radiofunktioner
Om du har en NMEA 0183 VHF-radio eller en NMEA 2000 VHFradio ansluten till plottern, så är de här funktionerna aktiverade.
• Plottern kan överföra din GPS-position till radion. Om radion
har funktioner för det, överförs GPS-positionsinformation
tillsammans med DSC-anrop.
• Plottern kan ta emot DSC-anrop (Digital Selective Calling)
och positionsinformation från radion.
• Plottern kan spåra positionerna för farkoster som sänder ut
positionsrapporter.
Om du har en Garmin NMEA 2000 VHF-radio ansluten till
plottern, så är de här funktionerna också aktiverade.
• Med plottern kan du snabbt ställa in och skicka individuella
rutinanropsdetaljer till din Garmin VHF-radio.
• När du initierar ett man överbord-nödanrop från radion visar
plottern man överbord-skärmen och uppmanar dig att
navigera till man överbord-platsen.
• När du initierar ett man överbord-nödanrop från plottern visar
radion sidan Nödanrop för att initiera ett man överbordnödanrop.
Aktivera DSC
Välj Inställningar > Andra farkoster > DSC.
DSC-lista
DSC-listan är en logg med de senaste DSC-anropen och andra
DSC-kontakter som du har angett. DSC-listan kan innehålla upp
till 100 poster. DSC-listan visar de senaste anropen från en båt.
Om ett ytterligare anrop tas emot från samma båt ersätter det
första anropet i anropslistan.
Visa DSC-listan
Innan du kan visa DSC-listan måste plottern anslutas till en
VHF-radio som har funktioner för DSC.
Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
Lägga till en DSC-kontakt
Du kan lägga till en farkost i DSC-listan. Du kan göra anrop till
en DSC-kontakt från plottern.
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSC-lista
> Lägg till kontakt.
2 Ange MMSI (Maritime Mobile Service Identity) för farkosten.
3 Ange farkostens namn.
Inkommande nödanrop
Om din kompatibla plotter och VHF-radio har anslutits med
NMEA 0183 eller NMEA 2000 så meddelar plottern dig när VHFradion tar emot ett DSC-nödanrop. Om positionsinformation
skickades tillsammans med nödanropet, registreras den
informationen och blir tillgänglig med anropet.
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för
en farkost på navigationssjökortet vid tidpunkten för DSCnödanropet.
Navigera till ett fartyg i nöd
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för
en farkost på navigationssjökortet vid tidpunkten för DSCnödanropet.
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Navigera till.
30
4 Välj Gå till eller Rutt till.
Man överbord-nödanrop initierade från en VHF-radio
När plottern är ansluten till en VHF-radio som är kompatibel med
NMEA 2000 och du initierar ett man överbord DSC-nödanrop
från radion, visar plottern man överbord-skärmen och uppmanar
dig att navigera till man överbord-punkten. Om du har ett
kompatibelt Garmin autopilotsystem anslutet till nätverket,
uppmanar plottern dig att påbörja en Williamsons-sväng till man
överbord-punkten.
Om du avbryter man överbord-nödanropet på radion visas inte
längre skärmen som uppmanar dig att aktivera navigeringen till
man överbord-platsen.
Man överbord- och SOS-nödanrop initierade från
plottern
När plottern är ansluten till en radio som är kompatibel med
Garmin NMEA 2000 och du markerar en SOS- eller man
överbord-plats, så visar radion sidan Nödanrop där du snabbt
kan initiera ett nödanrop.
Information om hur man gör nödanrop från radion finns i
användarhandboken till VHF-radion. Mer information om
markering av en MÖB- eller SOS-plats finns i (Markera och börja
navigera till en MÖB-plats, sidan 11).
Positionsspårning
När du ansluter plottern till en VHF-radio med NMEA 0183, kan
du spåra farkoster som skickar positionsrapporter.
Den här funktionen är även tillgänglig med NMEA 2000, när
farkosten skickar rätt PGN-data (PGN 129808; DSCanropsinformation).
Alla positionsrapportanrop som tas emot loggas i DSC-listan
(DSC-lista, sidan 30).
Visa en positionsrapport
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj ett alternativ:
• Växla till detaljer för positionsrapporten genom att välja .
• Växla till ett sjökort där platsen är uppmärkt genom att
välja .
• Växla till ett sjökort där platsen är uppmärkt genom att
välja Nästa sida.
• Visa detaljer för positionsrapporten genom att välja
Föregående sida.
Navigera till en spårad farkost
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSC-
lista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Navigera till.
4 Välj Gå till eller Rutt till.
Skapa en waypoint vid positionen för en spårad
farkost
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSC-
lista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Ny waypoint.
Redigera information i en positionsrapport
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Ändra.
• Om du vill ange namnet på fartyget väljer du Namn.
DSC (Digital Selective Calling)
• Om du vill välja en ny symbol väljer du Symbol, om det
finns.
• Om du vill ange en kommentar väljer du Kommentar.
• Om du vill visa en spårlinje för farkosten, om radion spårar
farkostens position väljer du Spår.
• Om du vill välja en färg för spårlinjen väljer du Spårlinje.
Ta bort ett positionsrapportanrop
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSC-
lista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Ändra > Rensa rapport.
Visa farkostspår på navigationssjökortet
Du kan visa spår för alla spårade fartyg på vissa sjökortsvyer.
Som standard anger en svart linje fartygets bana, en svart punkt
varje tidigare rapporterad position för en spårad farkost och en
blå flagga farkostens senast rapporterade position.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du MENU > Andra
farkoster > DSC-spår.
2 Välj det antal timmar som spårade farkoster ska visas på
sjökortet.
Om du till exempel väljer 4 timmar visas alla spårpunkter som
är nyare än fyra timmar för alla spårade farkoster.
Individuella rutinanrop
När du ansluter plottern till en Garmin VHF-radio kan du
använda plotterns gränssnitt och ställa in ett individuellt
rutinanrop.
När du ställer in ett individuellt rutinanrop från plottern kan du
välja vilken DSC-kanal som du vill kommunicera på. Radion
sänder denna begäran med ditt anrop.
5 På din Garmin VHF-radio väljer du Ring.
Mediespelare
Obs! Mediespelarfunktionen är inte kompatibel med alla
plottermodeller.
Om du har en stereo med funktioner för FUSION-Link™ ansluten
till NMEA 2000 nätverket kan du styra stereon via plottern.
Plottern identifierar normalt mediespelaren när den ansluts för
första gången.
Du kan spela upp media från källor som är anslutna till
mediespelaren och källor som är anslutna till NMEA 2000
nätverket. Din plotter och iPod kan anslutas med hjälp av en
stereo med funktioner för FUSION-Link.
®
Starta mediespelaren
Innan du kan öppna mediespelaren måste du ansluta en
kompatibel enhet till plottern.
Välj Media.
Ikoner
Obs! Alla enheter har inte de här ikonerna.
Ikon
Beskrivning
Sparar eller tar bort en förinställd kanal
Upprepar alla låtar
Upprepar en låt
Söker efter kanaler
Söker efter kanaler eller hoppar över låtar
Blandar
Välja en DSC-kanal
Obs! Valet av DSC-kanal är begränsat till de kanaler som finns
tillgängliga i alla frekvensband. Standardkanalen är 72. Om du
väljer en annan kanal använder plottern den kanalen för
efterföljande anrop, tills du anropar med en annan kanal.
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj en farkost eller en station att anropa.
3 Välj Anrop med radio > Kanal.
4 Välj en tillgänglig kanal.
Göra ett individuellt rutinanrop
Obs! Om radion inte har ett MMSI-nummer programmerat tar
radion inte emot anropsinformation vid initiering av ett anrop från
en plotter.
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
Välj
en farkost eller en station att anropa.
2
3 Välj Anrop med radio.
4 Om det behövs väljer du Kanal, och väljer sedan en ny
kanal.
5 Välj Sänd.
Plottern skickar information om anropet till radion.
6 På din Garmin VHF-radio väljer du Ring.
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du ett AIS-objekt.
2 Välj AIS-fartyg > Anrop med radio.
3 Om det behövs väljer du Kanal, och väljer sedan en ny
kanal.
4 Välj Sänd.
Plottern skickar information om anropet till radion.
Mediespelare
Välja mediekälla
När du har flera medieenheter anslutna till ett nätverk, t.ex. ett
NMEA 2000 nätverk, kan du välja vilken mediekälla du vill styra
via plottern.
Obs! Du kan bara spela upp media från källor som är anslutna
till enheten.
Obs! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla mediekällor.
1 På medieskärmen väljer du MENU > Källa.
Obs! Källmenyn visas bara för enheter som har stöd för flera
mediekällor.
2 Välj en källa.
Ansluta en trådlös Bluetooth enhet till mediespelaren
®
Du kan trådlöst ansluta en Bluetooth enhet till en kompatibel
mediespelare.
1 Placera Bluetooth enheten inom 10 m (33 fot) från
mediespelaren.
2 På medieskärmen väljer du Bluetooth-enheter eller
Bluetooth-enheter.
Aktivera
synligt läge på Bluetooth enheten.
3
En lista med enheter visas.
4 Välj mediespelare bland alternativen på Bluetooth enheten.
Spela musik
Söka efter musik
1 På medieskärmen väljer du Bläddra eller MENU > Bläddra.
2 Välj Välj eller välj ett alternativ.
Aktivera alfabetisk sökning
Du kan aktivera den alfabetiska sökfunktionen för att hitta en låt
eller ett album i en stor lista.
31
På medieskärmen väljer du MENU > Installation >
Alfabetisk sökning.
Ställa in upprepning av en låt
1 När du spelar en låt väljer du MENU > Repetitioner.
2 Vid behov väljer du En låt.
Ställa in upprepning av alla låtar
På medieskärmen väljer du MENU > Repetitioner > Alla.
Ställa in att låtar ska blandas
1 På medieskärmen väljer du MENU > Blanda.
2 Välj ett alternativ om det behövs.
Lyssna på radio
Spara en kanal som förinställd kanal
Du kan spara upp till 15 förinställda AM-kanaler och 15
förinställda FM-kanaler.
1 Ställ in en kanal via AM-, FM- eller VHF-sidan på enheten.
2 Välj MENU > Förinställningar > Lägg till aktuell kanal.
Ta bort en förinställd kanal
1 Ställ in en kanal på enheten.
2 Välj MENU > Förinställningar > Ta bort aktuell kanal.
Ändra kanalväljarläge
Du kan ändra hur du väljer en kanal för vissa medietyper, t.ex.
FM- eller AM-radio.
Obs! Alla kanalväljarlägen är inte tillgängliga för alla
mediekällor.
1 På medieskärmen väljer du MENU > Mottagningsläge.
2 Välj ett alternativ.
3 Om det behövs väljer du Välj.
Ställa in mottagarregion
1 På medieskärmen väljer du MENU > Installation >
Mottagarregion.
2 Välj ett alternativ.
Öppna MTP-källan
Innan du kan öppna MTP-källan måste du ansluta MTP-enheten
till en kompatibel medieenhet.
Du kan komma åt musik på din MTP-enhet (Media Transfer
Protocol), t.ex. en Android™ enhet. Du kan också ladda din
telefon eller mediespelare medan den är ansluten och spelar
musik.
1 Anslut MTP-källan via USB, t.ex. via stereon, en extern USBkontakt eller en extern dockningsstation.
2 På medieskärmen väljer du MENU > Källa > MTP.
Ställa in volymen
Aktivera och avaktivera zoner
Om du har trådanslutit båtens högtalare i zoner kan du aktivera
zoner som behövs och avaktivera zoner som inte används.
1 På medieskärmen väljer du MENU > Ljudnivåer > Aktivera/
avaktivera zoner.
Välj
en zon.
2
Stänga av ljudet för media
1 På medieskärmen väljer du .
2 Om det behövs väljer du Välj.
VHF-radio
Söka VHF-kanaler
Du kan övervaka VHF-kanaler som har sparats som
förinställningar för att se när de blir aktiva och automatiskt växla
till aktiva kanaler.
På VHF-medieskärmen väljer du MENU > Skanna.
Justera VHF-brusspärren
Obs! Mediespelaren måste stödja VHF-radio för att kunna
använda den här funktionen.
1 På VHF-källsidan väljer du MENU > Squelch.
2 Justera VHF-brusspärren med hjälp av skjutreglaget.
Radio
För att lyssna på AM- eller FM-radio måste du ha en lämplig
marin AM/FM-antenn ordentligt ansluten till stereon och inom
räckhåll från en sändningsstation. Anvisningar om hur du
ansluter en AM/FM-antenn finns i stereons
installationsinstruktioner.
För att lyssna på SiriusXM radio måste du ha lämplig utrustning
och abonnemang SiriusXM Satellite Radio, sidan 33.
Anvisningar om hur du ansluter en SiriusXM Connect
fordonsmottagare finns i stereons installationsinstruktioner.
Om du vill lyssna på DAB-kanaler måste du ha lämplig
utrustningDAB-uppspelning, sidan 33. Instruktioner om hur du
ansluter en DAB-adapter och -antenn finns i
installationsinstruktionerna som medföljde adaptern och
antennen.
®
Ställa in mottagarregion
1 På medieskärmen väljer du MENU > Installation >
Mottagarregion.
2 Välj ett alternativ.
Byta radiokanal
1 På medieskärmen väljer du en lämplig källa, t.ex. FM.
2 Välj eller för att ställa in en kanal.
Ändra kanalväljarläge
Du kan ändra hur du väljer en kanal för vissa medietyper, t.ex.
FM- eller AM-radio.
Obs! Alla kanalväljarlägen är inte tillgängliga för alla
mediekällor.
1 På medieskärmen väljer du MENU > Mottagningsläge.
2 Välj ett alternativ.
3 Om det behövs väljer du Välj.
Förinställningar
Du kan spara dina AM/FM-favoritstationer som förinställningar
för enkel åtkomst.
Du kan spara dina favoritkanaler SiriusXM om du är ansluten till
en SiriusXM tillvalsmottagare och antenn.
Spara en kanal som förinställd
1 Från en lämplig medieskärm ställer du in den kanal som ska
sparas som förinställd.
2 Välj Förinställningar > Lägg till aktuell kanal.
Välj en förinställning
1 Välj Förinställningar från en lämplig medieskärm.
2 Välj en förinställning i listan.
3 Välj Ställ in kanal.
Ta bort en förinställning
1 Välj Förinställningar från en lämplig medieskärm.
2 Välj en förinställning i listan.
3 Välj Ta bort aktuell kanal.
Innan du kan söka efter VHF-kanaler måste du ställa in källan
på VHF.
32
Mediespelare
DAB-uppspelning
När du ansluter en kompatibel DAB-modul (Digital Audio
Broadcasting) och antenn, t.ex. FUSION MS-DAB100A till en
kompatibel stereo kan du ställa in och spela DAB-kanaler
Om du vill använda DAB-källan måste du befinna dig i en region
där DAB är tillgänglig och välja mottagarregionen (Ställa in DABmottagarregion, sidan 33).
• För att ta bort alla förinställningar väljer du Ta bort alla
förinställningar.
®
Ställa in DAB-mottagarregion
Du måste välja den region du befinner dig i för att ta emot DABstationer på rätt sätt.
1 På medieskärmen väljer du MENU > Installation >
Mottagarregion.
2 Välj den region du befinner dig i.
Söka efter DAB-stationer
Innan du kan söka efter DAB-kanaler måste du ansluta en
kompatibel DAB-modul och -antenn (medföljer inte) till stereon.
Eftersom DAB-signalerna endast sänds i utvalda länder måste
du även ställa in mottagarregionen på en plats där DAB-signaler
sänds.
1 Välj DAB-källa.
2 Välj Skanna för att söka efter tillgängliga DAB-stationer.
När sökningen är klar börjar den första tillgängliga stationen i
den första gruppen att spelas upp.
Obs! När den första sökningen är klar kan du välja Skanna
igen för att göra en omsökning efter DAB-kanaler. När
omsökningen är klar börjar systemet spela den första
stationen i gruppen du lyssnade på när du startade
omsökningen.
Ändra DAB-stationer
1 Välj DAB-källa.
2 Välj vid behov Skanna för att söka efter lokala DAB-stationer.
3 Välj eller för att ändra stationen.
När du når slutet av den aktuella ensemblen ändrar stereon
automatiskt till den första tillgängliga stationen i nästa
ensemble.
Välja DAB-kanal från en lista
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra > Stationer.
2 Välj en kanal i listan.
Välja en DAB-kanal från en kategori
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra > Kategorier.
2 Välj en kategori i listan.
3 Välj en kanal i listan.
SiriusXM Satellite Radio
När du har en stereo med funktioner för FUSION-Link och en
SiriusXM anslutningsmottagare installerad och ansluten till
plottern så kan du ha åtkomst till SiriusXM satellitradio,
beroende på vad du har för abonnemang.
Hitta ett SiriusXM radio-id
Innan du kan aktivera ditt abonnemang på SiriusXM måste du
ha tillgång till radio-id:t för din SiriusXM anslutningsmottagare.
Du hittar SiriusXM radio-id:t på baksidan av SiriusXM
anslutningsmottagaren, på baksidan av förpackningen eller
genom att ställa in kanal 0 för plottern.
1 Välj Media > Källa > SiriusXM.
2 Ställ in kanal 0.
SiriusXM radio-id:t innehåller inte bokstäverna I, O, S eller F.
Aktivera ett abonnemang för SiriusXM
Innan du kan aktivera SiriusXM abonnemanget måste du ha
tillgång till radio-id:t (Hitta ett SiriusXM radio-id, sidan 33).
1 När du har valt källan SiriusXM ställer du in kanal 1.
Du bör kunna höra presentationskanalen. Om inte
kontrollerar du SiriusXM anslutningsmottagarens och
antennens installation och anslutningar och försöker igen.
2 Välj kanal 0 för att hitta radio-id:t.
3 Kontakta kundtjänst för SiriusXM via telefon på nummer
(866) 635-2349 eller gå till www.siriusxm.com/activatenow
om du vill teckna ett abonnemang i USA. Kontakta SiriusXM
via telefon på nummer (877) 438-9677 eller gå till
www.siriusxm.ca/activatexm om du vill teckna ett
abonnemang i Kanada.
4 Ange radio-id:t.
Aktiveringsprocessen tar vanligtvis ungefär 10 till 15 minuter,
men kan ta upp till en timme. Om din SiriusXM
anslutningsmottagare ska kunna ta emot
aktiveringsmeddelandet måste den vara påslagen och ta
emot signalen för SiriusXM.
5 Om tjänsten inte aktiveras inom en timme går du till
http://care.siriusxm.com/refresh eller kontaktar SiriusXM via
telefon på nummer 1-855-MYREFRESH (697-3373).
Anpassa kanalguiden
Du kan spara dina DAB-favoritstationer som förinställningar för
enkel åtkomst.
Du kan spara upp till 15 förinställda DAB-stationer.
SiriusXM radiokanalerna är indelade i kategorier. Du kan välja
vilka kategorier med kanaler som visas i kanalguiden.
Välj ett alternativ:
• Om medieenheten är en stereo med funktioner för
FUSION-Link väljer du Media > Bläddra > Kanal.
• Om medieenheten är en GXM™ antenn, väljer du Media >
MENU > Kategori.
Spara en DAB-kanal som förinställd
Spara en SiriusXM kanal i snabbvalslistan
1 Från en DAB-medieskärmen väljer du den kanal som ska
Du kan spara dina favoritkanaler i snabbvalslistan.
1 Välj Media.
2 Välj en kanal som du vill spara som snabbval.
3 Välj ett alternativ:
• Om medieenheten är en stereo med funktioner för
FUSION-Link väljer du Bläddra > Förinställningar.
• Om medieenheten är en GXM antenn väljer du MENU >
Förinställningar > Lägg till aktuell kanal.
DAB-förinställningar
sparas som förinställd.
2 Välj Bläddra > Förinställningar > Spara aktuell.
Välja DAB-förinställning från en lista
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra >
Förinställningar > Visa förinställningar.
2 Välj en förinställning i listan.
Ta bort DAB-förinställningar
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra >
Förinställningar.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort en förinställning genom att välja Ta bort
förinställning och välja förinställningen.
Mediespelare
Låsa upp föräldrakontroll för SiriusXM
1 På medieskärmen väljer du Bläddra > Föräldrakontroll >
Lås upp.
2 Ange din kod.
33
Standardkoden är 0000.
Ställa in föräldrakontroll för radiokanaler på SiriusXM
Innan du kan ställa in föräldrakontroll måste du låsa upp
funktionen.
Med funktionen för föräldrakontroll kan du begränsa åtkomsten
till kanaler på SiriusXM, exempelvis sådana med olämpligt
material. När du har aktiverat funktionen måste du ange en kod
om du vill visa de låsta kanalerna.
Välj Bläddra > Föräldrakontroll > Lås/lås upp.
En lista med kanaler visas. Låsta kanaler visas med en
markering.
Obs! Listan med kanaler visas annorlunda när du har ställt in
föräldrakontroll:
•
anger en låst kanal.
•
anger en olåst kanal.
Ändra en kod för föräldrakontroll på en SiriusXM radio
Innan du kan ändra koden måste du låsa upp funktionen för
föräldrakontroll.
1 På medieskärmen väljer du Bläddra > Föräldrakontroll >
Byt PIN-kod.
2 Ange din kod och tryck på Klar.
3 Ange en ny kod.
4 Bekräfta den nya koden.
Återställa standardinställningarna för föräldrakontroll
Den här proceduren raderar alla inställningar du har angett. När
du återställer inställningarna för föräldrakontroll till
standardvärdena återställs kodvärdet till 0000.
1 På medieskärmen väljer du Installation >
Fabriksinställningar.
2 Välj Ja.
Rensa alla låsta kanaler på en SiriusXM Radio
Innan du kan rensa alla låsta kanaler måste du låsa upp
funktionen för föräldrakontroll.
1 På medieskärmen väljer du Bläddra > Föräldrakontroll > Ta
bort alla låsta.
2 Ange din kod.
Ställa in enhetsnamn
1 På medieskärmen väljer du MENU > Installation > Ange
enhetens namn.
2 Ange ett enhetsnamn.
3 Välj Välj eller Klar.
Uppdatera programvaran Media Player
Du kan uppdatera programvaran på kompatibla anslutna
stereoanläggningar och tillbehör.
1 Gå till http://www.fusionentertainment.com/ och hämta
uppdateringen av programvaran till en USB-flashenhet.
Programvaruuppdateringar och instruktioner finns på
produktsidan för enheten.
2 Sätt i USB-flashminnet i USB-porten på stereon.
3 På plotterns medieskärm väljer du MENU > Installation >
Uppdatera programvara.
4 Välj det objekt som ska uppdateras.
Väder SiriusXM
VARNING
Den väderinformation som tillhandahålls via den här produkten
kan råka ut för avbrott, innehålla felaktig eller gammal
information och du ska följaktligen inte lita helt på den. Använd
34
alltid sunt förnuft när du navigerar och kontrollera alternativa
källor till väderinformation innan du fattar beslut som kan
påverka säkerheten. Du godkänner att du är personligen
ansvarig för användning av väderinformationen och för alla dina
beslut vad gäller att navigera i det aktuella vädret. Garmin
ansvarar inte för några följder av användningen av SiriusXM
väderinformationen.
Obs! SiriusXM data är inte tillgängligt i alla områden.
En Garmin SiriusXM satellitvädermottagare och antenn tar emot
Satellite Weather-data och visar dem sedan på olika Garmin
enheter, inklusive sjökortet på en kompatibel plotter.
Väderinformationen för varje funktion kommer från
välrenommerade väderdatacentra, t.ex. National Weather
Service och Hydrometeorological Prediction Center. För mer
information, gå till www.siriusxm.com/sxmmarine.
SiriusXM utrustnings- och abonnemangskrav
För att använda Satellite Weather måste du ha en kompatibel
satellitvädermottagare. För att använda SiriusXM Satellite Radio
måste du ha en kompatibel satellitradiomottagare. Gå till
www.garmin.com om du vill ha mer information. Du måste också
ha ett giltigt abonnemang för mottagning av satellitväder och radio. Det finns mer information i instruktionerna för utrustningen
för satellitväder och -radio.
Väderdatasändningar
Väderinformation sänds vid olika intervall för varje
väderfunktion. Exempelvis sänds radar ut med
femminutersintervaller. När Garmin mottagaren är påslagen eller
när en annan väderfunktion väljs, måste mottagaren ta emot ny
information innan den kan visas. Du kan uppleva en fördröjning
innan väderinformation eller någon annan funktion visas på
sjökortet.
Obs! Utseendet på väderfunktioner kan ändras när du byter
informationskälla.
Visa nederbördsinformation
Nederbörd täcker in allt från väldigt lätt regn och snö upp till
kraftiga åskstormar, och de anges med olika skuggor och färger.
Nederbörd visas antingen enskilt eller tillsammans med annan
väderinformation.
Välj Väder > Nederbörd.
Tidsstämpeln i det övre vänstra hörnet på skärmen anger hur
lång tid som förflutit sedan leverantören av väderinformation
uppdaterade informationen.
Nederbördsvyer
På nederbördskartan väljer du MENU.
Radar-urval: Visar nederbördsinformation som en bild av den
senaste uppdateringen eller som en animerad slinga utifrån
de senaste uppdateringarna. Tidsstämpeln anger hur lång tid
som förflutit sedan leverantören genererade den
väderradarbild som visas på skärmen.
Molntäcke: Visar molntäckesinformation.
Waypoints: Visar waypoints.
Trafiktext: Visar väderbeskrivningen.
Information om stormcell och åskväder
Stormceller representeras av
på nederbördskartan. De anger
både den aktuella positionen för en storm och den projicerade
banan för den stormen för den närmaste framtiden.
Röda koner visas med en stormcellsikon och den bredaste
delen av varje kon pekar i stormcellens projicerade riktning. De
röda linjerna i varje kon anger var stormen mest sannolikt
kommer att befinna sig den närmaste tiden. Varje linje betecknar
15 minuter.
Väder SiriusXM
Blixtnedslag betecknas av . Blixtar visas på nederbördskartan
om nedslag registrerats under de senaste sju minuterna. Det
markbaserade nätverket för registrering av blixtnedslag
upptäcker bara blixtar som går från moln till mark.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla enheter eller i
alla abonnemang.
Tryckcentrumsymboler visas ofta nära väderfronter.
Orkaninformation
Tryckcentrumsymbol
Nederbördskartan kan visa den aktuella positionen för en orkan
, en tropisk storm eller ett tropiskt lågtryck. En röd linje som
sträcker sig ut ur en orkanikon anger den projicerade banan för
orkanen. Mörkare punkter på den röda linjen anger de
projicerade platser genom vilka orkanen kommer att passera,
utifrån den information som tagits emot från
väderdataleverantören.
Frontsymbol
Ocklusionsfront
Lågtrycksområde
Färg
Marin vädergrupp
Cyan
Flodvåg
Blå
Översvämning
Röd
På sjön
Gul
Allvarlig storm
Röd
Tornado
Anger ett högtryckscentrum, som är en region med
relativt högt tryck. När du flyttar dig bort från ett
högtryckscentrum faller trycket. Vindarna strömmar
medurs runt högtryckscentra på det norra halvklotet.
Symbol Väder
Symbol Väder
Delvis molnigt
Uppehåll (soligt, varmt, klart)
Molnigt
Regn (duggregn, snöblandat
regn, skurar)
Blåsigt
Dimma
Åska
Snö (snöbyar, byigt, snöstorm,
drivande snö, snöblandat regn,
underkylt regn, underkylt
duggregn)
Visa havsförhållanden
På prognoskartan visas ortsprognoser, marina väderprognoser,
varningar, orkanvarningar, METAR-rapporter, regionsvarningar,
väderfronter och tryckcentrum, yttryck och väderbojar.
Visa prognosinformation för en annan tidsperiod
1 Välj Väder > Väderprognos.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa väderprognosen för de kommande 48
timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du Nästa
väderprognos eller flera gånger.
• Om du vill visa väderprognosen för de föregående 48
timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du Föregående
väderprognos eller flera gånger.
Visa en marin väderprognos eller en offshoreväderprognos
1 Välj Väder > Väderprognos.
2 Panorera sjökortet till en offshore-plats.
Alternativen Marin väderprognos eller Offshore-väderprognos
visas när prognosinformation finns tillgänglig.
3 Välj Marin väderprognos eller Offshore-väderprognos.
Väderfronter och tryckcentra
Väderfronter visas som linjer som anger den främre kanten av
en luftmassa.
Beskrivning
Kallfront
Varmfront
Stillastående front
Väder SiriusXM
Ortsprognoser
Ortsprognoser visas som vädersymboler. Prognosen visas i 12timmarssteg.
Smog (dammigt,
disigt)
Prognosinformation
Frontsymbol
Beskrivning
Anger ett lågtryckscentrum, som är en region med
relativt lågt tryck. När du flyttar dig bort från ett
lågtryckscentrum ökar trycket. Vindarna strömmar
moturs runt lågtryckscentra på det norra halvklotet.
Vädervarningar och väderrapporter
När en sjövädervarning, väderbevakning,
väderrekommendation, väderrapport eller annan
väderinformation utfärdas, anger skuggningen det område som
informationen gäller. Vattenlinjerna på sjökortet anger gränserna
för marina sjöprognoser, kustprognoser och offshore-prognoser.
Väderrapporter kan bestå av antingen väderbevakningar eller
väderrekommendationer.
Om du vill visa information om varningen eller rapporten väljer
du det skuggade området.
Beskrivning
Med funktionen Havsförhållanden visas information om
ytförhållanden, inklusive vindar, våghöjd, vågperiod och
vågriktning.
Välj Väder > Havsförhållanden.
Ytvindar
Ytvindvektorer visas på sjökortet Havsförhållanden med
vindpilar som anger från vilken riktning vinden blåser. En vindpil
är en cirkel med en svans. Linjen eller flaggan ansluten till
svansen betecknar vindhastigheten. En kort linje betecknar 5
knop, en lång linje betecknar 10 knop och en triangel betecknar
50 knop.
Vindpil
Vindhastighet
Vindpil
Vindhastighet
Lugnt
20 knop
5 knop
50 knop
10 knop
65 knop
15 knop
Våghöjd, vågperiod och vågriktning
Våghöjder för ett område visas som variationer i färg. Olika
färger anger olika våghöjder, i enlighet med det som visas i
beskrivningen.
Vågperioden anger tiden (i sekunder) mellan närliggande vågor.
Vågperiodlinjer anger områden som har samma vågperiod.
Vågriktningar visas på sjökortet med röda pilar. Riktningen på
varje pil pekar i den riktning som en våg rör sig.
Visa prognosinformation för havsförhållanden för en
annan tidsperiod
1 Välj Väder > Havsförhållanden.
35
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa prognostiserade havsförhållanden för de
kommande 36 timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du
Nästa väderprognos eller flera gånger.
• Om du vill visa de prognostiserade havsförhållandena för
de föregående 36 timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du
Föregående väderprognos eller flera gånger.
Visa fiskeinformation
På väderfiskekortet visas den aktuella vattentemperaturen,
aktuella yttrycksförhållanden och fiskeprognoser.
Välj Väder > Fiske.
Yttryck och vattentemperaturdata
Information om yttryck visas som tryckisobarer och
tryckcentrum. Isobarer ansluter punkter med samma tryck.
Tryckavläsningar kan hjälpa dig fastställa väder- och
vindförhållanden. Högtrycksområden är vanligen associerade
med bra väder. Lågtrycksområden är vanligen associerade med
moln och risk för nederbörd. Isobarer som är packade nära
varandra visar på en kraftig tryckgradient. Kraftiga
tryckgradienter är associerade med områden av kraftiga vindar.
Tryckenheter visas i millibar (mb), tum kvicksilver (inHg) eller
hektopascal (hPa).
Färgade skuggor anger vattnets yttemperatur, på det sätt som
definieras i beskrivningen i hörnet av skärmen.
Prognoser för fiskeplatser
Du kan visa områden som har optimala väderförhållanden för
vissa fiskarter.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla enheter eller i
alla abonnemang.
1 På väderkartan för fiske väljer du Väder > Fiske > MENU >
Fiskearter.
2 Välj en fiskart.
3 Välj På.
4 Upprepa steg 2 och 3 för att visa områden med optimala
väderförhållanden för ytterligare fiskarter.
Skuggade områden anger optimala fiskeområden. Om du har
valt flera fiskarter kan du välja ett skuggat område för att visa
de fiskarter som ingår i det skuggade området.
Ändra färgintervall för vattenytans temperatur
Du kan byta färgintervall dynamiskt för att visa avläsningar av
vattenytans temperatur i högre upplösning.
1 På väderkartan för fiske väljer du MENU >
Vattentemperatur.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att plottern automatiskt ska justera
temperaturintervallet väljer du Konfigurera automatiskt.
Plottern hittar automatiskt det övre och undre gränserna
för den aktuella skärmen och uppdaterar temperatur-/
färgskalan.
• För att ange de övre och undre gränserna för
temperaturintervallet väljer du Nedre gräns eller Övre
gräns och anger nedre eller övre gräns.
Siktinformation
Sikten är prognosens maximala horisontella avstånd som du
kan se på ytan, så som visas i beskrivningen till vänster på
skärmen. Variationer i siktskuggningen visar prognosens
förändring i ytsikten.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla enheter eller i
alla abonnemang.
Välj Väder > Sikt.
36
Visa prognosens siktinformation för en annan
tidsperiod
1 Välj Väder > Sikt.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa siktprognosen för de kommande 36
timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du Nästa
väderprognos eller flera gånger.
• Om du vill visa siktprognosen för de föregående 36
timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du Föregående
väderprognos eller flera gånger.
Visa bojrapporter
Rapportavläsningarna tas från bojar och
kustobservationsstationer. Dessa avläsningar används för att
fastställa lufttemperatur, daggpunkt, vattentemperatur, tidvatten,
våghöjd och -period, vindriktning och -hastighet och
barometriskt tryck.
1 Välj från en väderkarta.
2 Välj Granska > Boj.
Granska visas inte om markören inte befinner sig nära ett
objekt. Om markören bara befinner sig nära ett enda objekt
visas bojens namn.
Visa lokal väderinformation nära en boj
Du kan välja ett område nära en boj om du vill visa
prognosinformation.
1 Välj en plats på en väderkarta.
2 Välj Lokalt väder.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa aktuella väderförhållanden från en lokal
vädertjänst väljer du Aktuella förhållanden.
• Om du vill visa en lokal väderprognos väljer du
Väderprognos.
• Om du vill visa information om ytvindar och barometriskt
tryck väljer du Havsyta.
• Om du vill visa vind- och våginformation väljer du Marin
rapport.
Skapa en waypoint på en väderkarta
1 Välj en plats från en väderkarta.
2 Välj Ny waypoint.
Överlagrade väderbilder
Den överlagrade väderbilden visar väderinformation och
väderrelaterad information på sjökortet, fiskekortet och
sjökortsvyn Perspective 3D. Sjökortet och fiskekortet kan visa
väderradar, höjden på molntoppar, blixtar, väderbojar,
regionsvarningar och orkanvarningar. Sjökortsvyn Perspective
3D kan visa väderradar.
Inställningar för överlagrad väderbild som konfigurerats för ett
sjökort används inte för andra sjökort. Inställningar för
överlagrad väderbild för varje sjökort måste konfigureras
separat.
Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden
om du använder premiumsjökort.
Slå på överlagrad väderbild för ett sjökort
Välj MENU > Sjökortsinställning > Väder > Väder > På från
navigationssjökortet eller fiskekortet.
Inställningar för överlagrade väderbilder på sjökortet
På navigationssjökortet väljer du MENU > Sjökortsinställning >
Väder.
Väder: Slår på och av väderbilder.
Nederbörd: Visar nederbördsdata.
Väder SiriusXM
Molntäcke: Visar molntäckesinformation.
Bojdata: Visar väderbojar.
Trafiktext: Visar väderbeskrivningen.
Inställningar för överlagrade väderbilder på
fiskekortet
På fiskekortet väljer du MENU > Sjökortsinställning > Väder.
Nederbörd: Visar nederbördsradar.
Vattentemperatur: Visar vattentemperaturdata.
Bojdata: Visar väderbojar.
Trafiktext: Visar väderbeskrivningen.
Visa information om väderprenumerationen
Du kan visa information om de vädertjänster du prenumererar
på och hur många minuter som förflutit sedan informationen för
varje tjänst uppdaterades.
Välj Väder > Väderprenumeration.
Enhetskonfiguration
Starta plottern automatiskt
Du kan ställa in plottern så att den startas automatiskt när
strömförsörjning finns. Annars måste du starta plottern genom
att trycka på .
Välj Inställningar > System > Autostart.
Obs! Om Autostart är På och plottern stängs av med , och
strömmen sedan slås av och på inom 2 minuter kan du
behöva trycka på för att starta om plottern.
Systeminställningar
Välj Inställningar > System.
Skärm: Justerar bakgrundsbelysning och färgpalett.
Summer: Aktiverar och inaktiverar signalen som hörs för larm
och val.
GPS: Tillhandahåller information om GPS-satellitinställningar
och fast position.
Autostart: Startar enheten automatiskt när den blir
strömförsörjd (Starta plottern automatiskt, sidan 37).
Språk: Inställning för att välja språk på skärmen.
Fartkällor: Ställer in källa för hastighetsdata som används för
att beräkna verklig vindstyrka och bränsleekonomi.
Vattenhastigheten är den hastighet som avläses från en
vattenhastighetssensor, och GPS-hastighet beräknas från
GPS-positionen.
Systeminformation: Tillhandahåller information om enheten
och programvaruversionen.
Simulator: Aktiverar simulatorn och gör det möjligt att ställa in
hastighet och simulerad plats.
Skärminställningar
Alla alternativ finns inte på alla modeller.
Välj Inställningar > System > Skärm.
Bakgrundsbelysning: Ställer in belysningsnivån.
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger.
Skärmbild, registrering: Gör att enheten kan spara bilder av
skärmen.
GPS-inställningar
Välj Inställningar > System > GPS.
Himlavalv: Visar GPS-satelliters relativa position på himlen.
GLONASS: Aktiverar eller inaktiverar användning av GLONASS
(ett ryskt satellitsystem). Om systemet används i situationer
Enhetskonfiguration
med dålig sikt på himlen kan inställningen användas
tillsammans med GPS för en mer noggrann
positionsinformation.
WAAS/EGNOS: Inaktiverar WAAS (i Nordamerika) eller EGNOS
(i Europa) vilket kan ge mer exakt GPS-positionsinformation.
När du använder WAAS eller EGNOS tar det dock längre tid
för enheten att hitta satelliter.
Fartfilter: Visar farkostens snitthastighet över en kort tidsperiod
för jämnare hastighetsvärden.
Källa: Här kan du välja källa för GPS.
Visa händelseloggen
I händelseloggen visas en lista med systemhändelser.
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Händelselogg.
Visa systemprograminformation
Du kan visa programvaruversion, baskartversion, all
tilläggskartinformation (om sådan finns), programvaruversion för
en Garmin radar (om sådan finns) och enhetens ID-nummer.
Den här informationen kan behövas om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartinformation.
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Programvaruinformation.
Mina farkostinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
plottrar eller maskinvara.
Välj Inställningar > Min farkost.
Kölkompensation: Kompenserar ytavläsningen för kölens djup
så att du kan mäta djupet från kölens spets istället för från
givarens plats (Ställa in kölkompensation, sidan 23).
Temp.-komp.: Kompenserar avläsningen av vattentemperatur
från en NMEA 0183 vattentemperaturgivare eller en givare
med temperaturfunktion (Ställa in
vattentemperaturkompensationen, sidan 38).
Kalibrera fart genom vatten: Kalibrerar hastighetsavkännande
givare eller sensor (Kalibrera en givare för fart genom vatten,
sidan 38).
Bränslekapacitet: Ställer in den sammanlagda
bränslekapaciteten på alla fartygets bränsletankar ( Ställa in
båtens bränslekapacitet, sidan 28).
Typ av farkost: Aktiverar vissa plotterfunktioner baserade på
båttyp.
Fyll alla tankar: Ställer in tanknivåer till full (Synkronisera
bränsledata med faktisk bränslemängd för båten, sidan 28).
Lägg till bränsle till båt: Du kan ange mängd bränsle som du
tankat när du inte har tankat en full tank (Synkronisera
bränsledata med faktisk bränslemängd för båten, sidan 28).
Ange tot. bränsle ombord: Anger den sammanlagda mängden
bränsle i alla bränsletankar på fartyget (Synkronisera
bränsledata med faktisk bränslemängd för båten, sidan 28).
Ange gränser för mätare: Ställer in de övre och nedre
gränserna för olika mätare (Anpassa gränsvärden för motoroch bränslemätare, sidan 27).
Ställa in kölkompensation
Du kan ange en kölkompensationen för att kompensera för
ytavläsningen för kölens djup så att du kan mäta djupet från
kölens spets istället för från givarens plats. Ange ett positivt
värde för kölkompensation. Du kan ange ett negativt värde för
att kompensera för en stor båt som går djupt.
1 Så här slutför du en åtgärd baserat på givarens plats:
• Om givaren är installerad vid vattenytan À mäter du
avståndet från givarens position till båtens köl. Ange
värdet i steg 3 och 4 som ett positivt tal.
37
• Om givaren är installerad vid kölens nederdel Á mäter du
avståndet från givaren till vattenytan. Ange värdet i steg 3
och 4 som ett negativt tal.
2 Välj Inställningar > Min farkost > Kölkompensation.
3 Välj eller baserat på givarens plats.
4 Ange det avstånd som uppmättes i steg 1.
Ställa in vattentemperaturkompensationen
Innan du kan ställa in vattentemperaturen måste du ha en
vattentemperatursensor för NMEA 0183 eller en givare med
temperaturfunktion för att mäta vattentemperaturen.
Temperaturkompensationen kompenserar för
temperaturavläsningen från en temperaturgivare.
1 Mät vattentemperaturen med den temperaturgivare eller
givare med temperaturfunktion som är ansluten till plottern.
2 Mät vattentemperaturen med en annan temperaturgivare
eller termometer som du vet mäter rätt.
3 Subtrahera vattentemperaturen som du mätte i steg 1 från
vattentemperaturen som du mätte i steg 2.
Det här är temperaturkompensationen. Ange värdet i steg 5
som ett positivt tal om givaren som är ansluten till plottern
mäter vattentemperaturen som kallare än den faktiskt är.
Ange värdet i steg 5 som ett negativt tal om givaren som är
ansluten till plottern mäter vattentemperaturen som varmare
än den faktiskt är.
4 Välj Inställningar > Min farkost > Temp.-komp..
5 Ange temperaturkompensationen som du beräknade i steg 3.
Kalibrera en givare för fart genom vatten
Om en hastighetsavkännande givare är ansluten till plottern kan
du kalibrera den för att förbättra noggrannheten för
vattenhastighetsdata som visas på plottern.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Kalibrera fart genom
vatten.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Om båten inte rör sig snabbt nog eller om fartgivaren inte
registrerar en hastighet visas ett meddelande om ”för låg
fart”.
3 Välj OK och öka båtens hastighet.
4 Om meddelandet visas igen stannar du båten och
kontrollerar att fartgivaren inte har fastnat.
5 Kontrollera kabelanslutningarna om hjulet snurrar fritt.
6 Kontakta Garmins Garmin produktsupport om problemet
kvarstår.
38
Kommunikationsinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
plottrar eller maskinvara.
Välj Inställningar > Kommunikationer.
Serieport 1: Konfigurerar indata-/utdataformat för port 1 som
ska användas när du ansluter plottern till externa NMEA
enheter, en dator eller andra Garmin enheter.
Serieport 2: Konfigurerar indata-/utdataformat för port 2 som
ska användas när du ansluter plottern till externa NMEA
enheter, en dator eller andra Garmin enheter.
NMEA 0183-inställning: Konfigurerar meningar från NMEA
0183 som plottern överför, hur många siffror till höger om
decimaltecknet som överförs i NMEA utdata och hur
waypoints identifieras (NMEA Inställningar för 0183,
sidan 38).
Ställa in NMEA 2000: Du kan visa och märka enheter i NMEA
2000 nätverket (NMEA 2000 inställningar, sidan 39).
Marint nätverk: Du kan visa enheter där du delar kartor, ekolod
eller radar. Finns inte på alla plottermodeller.
Obs! Du kan bara visa nätverksansluten data på en modell
som stöder dessa data. Du kan t.ex. inte visa
nätverksansluten radar på en modell som inte stöder radar.
Wi-Fi®-nätverk: Du kan konfigurera Wi‑Fi nätverket
(Kommunikation med trådlösa enheter, sidan 2).
Namnge enheter och givare i nätverket
Du kan namnge enheter och givare som är anslutna till Garmin
marina nätverk och NMEA 2000 nätverket.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer.
2 Välj Marint nätverk eller Ställa in NMEA 2000 >
Enhetslista.
3 Välj en enhet i listan till vänster.
4 Välj Byt namn.
5 Ange namnet och välj Klar.
NMEA 0183
Plottrarna stöder standard för NMEA 0183, som används för att
ansluta flera NMEA 0183 enheter, som t.ex. VHF-radio, NMEA
instrument, autopiloter, vindsensorer och riktningsgivare.
Om du vill ansluta plottern till tillvalsenheter för NMEA 0183 ska
du läsa installationsinstruktionerna för plottern.
De godkända NMEA 0183 satserna för plottern är GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE och
Garmins egna satser PGRME, PGRMM och PGRMZ.
Plottern hanterar även WPL-satsen, DSC och NMEA 0183
ekolodsdata med stöd för satser för DPT (djup) eller DBT, MTW
(vattentemperatur) och VHW (vattentemperatur, hastighet och
riktning).
NMEA Inställningar för 0183
Välj Inställningar > Kommunikationer > NMEA 0183inställning.
Ekolod: Aktiverar NMEA 0183 meningar för ekolodet (om
tillämpligt).
Rutt: Aktiverar NMEA 0183 meningar för rutter.
System: Aktiverar NMEA 0183 meningar för systeminformation.
Garmin: Aktiverar NMEA 0183 meningar för Garmin egna
satser.
Positionsnoggrannhet: Du kan justera antalet siffror till höger
om decimaltecknet för överföring av NMEA ut.
Waypoint-ID: Ställer in enheten så att den överför
waypointnamn eller nummer via NMEA 0183 när du
navigerar. Genom att använda nummer kan du lösa
kompatibilitetsproblem med äldre NMEA 0183 autopiloter.
Enhetskonfiguration
Diagnostik: Visar diagnostikinformation för NMEA 0183.
Förval: Återställer inställningarna för NMEA 0183 till de
ursprungliga fabriksinställningarna.
NMEA 2000 inställningar
Välj Inställningar > Kommunikationer > Ställa in NMEA 2000.
Enhetslista: Visar vilka enheter som är anslutna till nätverket.
Märk enheter: Ändrar namn på de anslutna enheter som är
tillgängliga.
Visa en lista med NMEA 2000 nätverksenheter
Du kan visa de enheter som är anslutna till NMEA 2000
nätverket.
Välj Inställningar > Kommunikationer > Ställa in NMEA
2000 > Enhetslista.
Ställa in larm
Navigationslarm
Välj Inställningar > Larm > Navigation.
Ankomst: Ställer in ett larm som avges när du kommer inom ett
visst avstånd eller tid från en gir eller en destination.
Ankringslarm: Ställer in ett larm som ska avges när du
överskrider ett angivet driftavstånd vid ankring.
Ur kurs: Ställ in ett larm som avges när du befinner dig ur kurs
med ett visst avstånd.
Systemlarm
Alarm: Ställer in ett klocklarm.
Enhetsspänning: Ställer in ett larm som ljuder när batteriet når
ett inställt lågspänningsvärde.
GPS-noggrannhet: Ställer in ett larm som ljuder när GPSpositionens noggrannhet hamnar utanför det
användardefinierade värdet.
Ställa in bränslelarm
Innan du kan ställa in ett bränslenivålarm måste du ansluta en
kompatibel bränsleflödesgivare till NMEA 2000 nätverket.
Du kan ställa in ett larm att ljuda när den totala mängden
återstående bränsle ombord når en angiven gräns.
1 Välj Inställningar > Larm > Bränsle > Bränslelarm > På.
2 Ange mängd återstående bränsle som ska utlösa larmet.
Ställa in väderlekslarm
Innan du kan ställa in väderlekslarm måste du ansluta en
kompatibel plotter till en väderenhet, t.ex. en GXM enhet och ha
en giltig väderprenumeration.
1 Välj Inställningar > Larm > Väder.
2 Aktivera larm för specifika väderhändelser.
Enhetsinställningar
Välj Inställningar > Enheter.
Systemenheter: Ställer in enhetsformat för enheten.
Variation: Anger den magnetiska missvisningen, vinkeln mellan
magnetisk norr och geografisk norr, för din aktuella plats.
Nordlig referens: Ställer in referens som används vid beräkning
av kursinformation. Faktisk anger geografisk norr som nordlig
referens. Rutnät anger norr i rutnätet som nordlig referens
(000º). Magnetisk anger den magnetiska nordpolen som
nordlig referens.
Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given
platsavläsning visas i. Ändra inte den här inställningen om du
inte använder en karta eller en plotter som anger ett annat
positionsformat.
Enhetskonfiguration
Kartreferenssystem: Ställer in koordinatsystemet för kartan.
Ändra inte den här inställningen om du inte använder en
karta eller en plotter med ett annat kartdatum.
Tryckreferenstid: Ställer in referenstid som ska användas för
att beräkna barometertrenden. Trenden beräknas i
barometerfältet.
Tidsformat: Väljer 12-timmars-, 24-timmars- eller UTCtidsformat.
Tidszon: Ställer in tidszon eller möjliggör automatiskt val
baserat på GPS-plats.
Navigeringsinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
plottrar eller maskinvara.
Välj Inställningar > Navigation.
Ruttetiketter: Ställer in vilken typ av etiketter som ska visas
med girar på kartan.
Automatisk vägledning: Ställer in parametrarna som plottern
använder vid beräkning av en rutt med Automatisk
vägledning när du använder vissa premiumkartor.
Girövergång aktiverad: Ställer in gir för övergång som ska
beräknas baserat på tid eller avstånd.
Gir för övergång, tid: Ställer in hur många minuter innan en gir
i en rutt som du övergår till nästa sträcka när Tid har valts för
inställningen Girövergång aktiverad. Du kan höja det här
värdet för att förbättra autopilotens noggrannhet vid
navigering längs en rutt eller Automatisk vägledning med
många girar eller vid högre hastigheter. Om du sänker det
här värdet kan det förbättra autopilotens noggrannhet vid
rakare rutter eller lägre hastigheter.
Gir för övergång, dist: Ställer in på vilket avstånd innan en gir i
en rutt som du övergår till nästa sträcka när Distans har valts
för inställningen Girövergång aktiverad. Du kan höja det här
värdet för att förbättra autopilotens noggrannhet vid
navigering längs en rutt eller Automatisk vägledning med
många girar eller vid högre hastigheter. Om du sänker det
här värdet kan det förbättra autopilotens noggrannhet vid
rakare rutter eller lägre hastigheter.
Start på rutt: Väljer en startpunkt för ruttnavigering.
Övriga farkostinställningar
När en kompatibel plotter är ansluten till en AIS-enhet eller VHFradio kan du konfigurera hur andra farkoster ska visas på
plottern.
Välj Inställningar > Andra farkoster.
AIS: Aktiverar och inaktiverar AIS-signalmottagning.
DSC: Aktiverar och inaktiverar DSC (Digital Selectiv Calling).
AIS-larm: Ställer in kollisionslarm (Ställa in kollisionslarm för
säker zon, sidan 6 och Aktivera larm för AIS-sändningstest,
sidan 7).
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern
Obs! Den här proceduren raderar all inställningsinformation som
du har angett.
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Fabriksinställning.
39
Hantering av plotterdata
Kopiera waypoints, rutter och spår från
HomePort till en plotter
Innan du kan kopiera data till plottern måste du ha den senaste
versionen av HomePort programmet inläst på datorn och ett
minneskort installerat i plottern.
Kopiera data från HomePort till det förberedda minneskortet.
Mer information finns i hjälpfilen till HomePort.
Kopiera data från ett minneskort
1 Sätt i ett minneskort i en kortplats.
2 Välj Navigationsinformation > Hantera data >
Dataöverföring.
3 Välj vid behov att kopiera data till minneskortet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill överföra data från minneskortet till plottern och
slå ihop dem med befintliga egna data väljer du Slå ihop
från minneskort.
• Om du vill överföra data från minneskortet till plottern och
skriva över befintliga egna data väljer du Byt ut från kort.
5 Välj filnamnet.
Kopiera waypoints, rutter och spår till ett
minneskort
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Navigationsinformation > Hantera data >
Dataöverföring > Spara till minneskort.
3 Välj vid behov att kopiera data till minneskortet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill skapa en ny fil väljer du Lägg till ny fil och
anger ett namn.
• Om du vill lägga till informationen i en befintlig fil väljer du
filen i listan.
Välja en filtyp för waypoints och rutter från
tredje part
Du kan importera och exportera waypoints och rutter från
enheter från tredje part.
1 Välj Navigationsinformation > Egna data > Dataöverföring
> Filtyp.
2 Välj GPX.
Om du vill överföra data med Garmin enheter igen väljer du
ADM filtypen.
Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort
Du kan kopiera kartor från plottern till ett minneskort för
användning med HomePort.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Navigationsinformation > Hantera data >
Dataöverföring.
3 Välj Kopiera inbyggd karta.
Säkerhetskopiera data till en dator
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Navigationsinformation > Hantera data >
Dataöverföring > Spara till minneskort.
3 Välj ett filnamn i listan eller välj Lägg till ny fil.
4 Välj Spara till minneskort.
5 Ta bort minneskortet och sätt in det i en kortläsare som är
ansluten till en dator.
40
6 Öppna mappen Garmin\UserData på minneskortet.
7 Kopiera säkerhetskopieringsfilen på kortet och klistra in det
på valfri plats i datorn.
Återställa säkerhetskopierade data till en
plotter
1 Sätt in ett minneskort i en kortläsare som är ansluten till
datorn.
2 Kopiera säkerhetskopieringsfilen från datorn till minneskortet,
till en mapp med namnet Garmin\UserData.
3 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
4 Välj Navigationsinformation > Hantera data >
Dataöverföring > Byt ut från kort.
Spara systeminformation till ett minneskort
Du kan spara systeminformation till ett minneskort som ett
felsökningsverktyg. En representant för produktsupport kan be
dig använda den här informationen för att hämta data om
nätverket.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Garmin-enheter > Spara till minneskort.
3 Välj vid behov att kopiera systeminformation till minneskortet.
4 Ta bort minneskortet.
Bilaga
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till http://my.garmin.com .
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Rengöra skärmen
OBS!
Rengöringsmedel som innehåller ammoniak kan skada det
reflexfria skiktet.
Enheten är täckt med ett särskilt reflexfritt skikt som är mycket
känsligt för vax och slipande rengöringsmedel.
1 Använd ett rengöringsmedel avsett för glasögon som
godkänts för reflexfria skikt på trasan.
2 Torka försiktigt av skärmen med en mjuk, ren och luddfri
trasa.
Skärmbilder
Du kan ta en skärmbild av alla skärmvyer som visas på plottern
som en bitmappfil (.BMP). Du kan sedan överföra skärmbilderna
till din dator.
Ta skärmbilder
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Inställningar > System > Skärm > Skärmbild,
registrering > På.
3 Gå till den skärm som du vill ta en bild av.
4 Håll ner HOME i minst sex sekunder.
Kopiera skärmbilder till en dator
1 Ta bort minneskortet från plottern och sätt in det i en
kortläsare som är ansluten till en dator.
2 Från Utforskaren i Windows öppnar du mappen Garmin\scrn
på minneskortet.
3 Kopiera en .bmp-fil från kortet och klistra in den på valfri plats
på datorn.
®
Hantering av plotterdata
Felsökning
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för
plottern
Obs! Den här proceduren raderar all inställningsinformation som
du har angett.
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Fabriksinställning.
Visa systemprograminformation
Du kan visa programvaruversion, baskartversion, all
tilläggskartinformation (om sådan finns), programvaruversion för
en Garmin radar (om sådan finns) och enhetens ID-nummer.
Den här informationen kan behövas om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartinformation.
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Programvaruinformation.
Enheten tar inte emot GPS-signaler
Det kan finnas flera orsaker till att enheten inte tar emot
satellitsignaler. Om enheten har flyttats ett stort avstånd sedan
senaste gången den tog emot satellitsignaler eller om den varit
avstängd mer än några veckor eller månader kan det hända att
enheten inte kan ta emot satellitsignaler korrekt.
• Kontrollera att enheten har den senaste programvaran. Om
inte, uppdatera enhetens programvara (Uppdatera
enhetsprogramvaran, sidan 1).
• Kontrollera att enheten har fri sikt mot himlen så att antennen
kan ta emot GPS-signalen. Om den är monterad i en hytt ska
den vara placerad nära ett fönster så att den kan ta emot
GPS-signalen.
• Om enheten använder en extern GPS-antenn kontrollerar du
att antennen är ansluten till plottern eller NMEA nätverket.
• Om enheten har mer än en GPS-antennkälla kan du välja en
annan källa (Välja GPS-källa, sidan 2).
Enheten slås inte på eller stängs av hela tiden
Om enheten slås av eller startar på ett oberäkneligt sätt kan det
tyda på problem med strömförsörjningen till enheten. Kontrollera
följande delar för att försöka hitta orsaken till strömproblemet.
• Kontrollera att strömkällan genererar ström.
Det finns flera sätt att kontrollera det här på. Du kan till
exempel kontrollera om andra enheter som drivs av källan
fungerar.
• Kontrollera säkringen i strömkabeln.
Säkringen ska finnas i en hållare som är en del av den röda
tråden i strömkabeln. Kontrollera att en säkring med rätt
storlek är installerad. Läs på etiketten på kabeln eller i
installationsinstruktionerna för att se exakt vilken
säkringsstorlek som krävs. Kontrollera säkringen att det
fortfarande finns en anslutning inuti säkringen. Du kan testa
säkringen med en multimeter. Om säkringen är hel visar
multimetern 0 ohm.
• Kontrollera att enheten tar emot minst 10 V. Vi
rekommenderar dock 12 V.
För att kontrollera spänningen mäter du likspänningen för
honkontakten och jord på strömkabeln. Om spänningen är
mindre än 10 V startar inte enheten.
• Om enheten får tillräckligt med ström men inte slås på
kontaktar du Garmin produktsupport på www.garmin.com
/support.
Enheten skapar inte waypoints på rätt plats
Du kan ange en waypointplats manuellt för att överföra och dela
med dig av data från en enhet till en annan. Om du har angett
en waypoint manuellt med hjälp av koordinater och platsen för
punkten inte visas där punkten ska vara kanske enhetens
kartreferenssystem och positionsformat inte stämmer överens
Bilaga
med det kartreferenssystem och positionsformat som
ursprungligen användes för att markera waypointen.
Positionsformat är det sätt på vilket GPS-mottagarens position
visas på skärmen. Visas vanligtvis som latitud/longitud i grader
och minuter med alternativ för grader, minuter och sekunder,
endast grader eller ett av flera rutnät.
Ett kartreferenssystem är en matematisk modell som avbildar en
del av jordens yta. Latitud- och longitudlinjer på en papperskarta
refererar till ett specifikt kartreferenssystem.
1 Ta reda på vilket kartreferenssystem och positionsformat som
använts när den ursprungliga waypointen skapades.
Om den ursprungliga waypointen togs från en karta bör det
finnas text på kartan som visar vilket kartreferenssystem och
positionsformat som använts för att skapa kartan. Oftast finns
det i närheten av kartnyckeln.
2 På plottern väljer du Inställningar > Enheter.
3 Välj rätt inställningar för kartreferenssystem och
positionsformat.
4 Skapa waypointen igen.
NMEA 0183 information
Typ
Mening
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs eller spårstyrning (autopilot),
mening ”B”
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till destination)
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till waypoint
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud och
longitud)
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva satelliter
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB
RMB: Rekommenderad minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum för
specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
VTG: Kurs över grund och fart över
grund
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGRME
E: Beräknat fel
PGRMM
M: Kartreferens
PGRMZ
Z: Höjd
SDDBT
DBT: Djup under givare
SDDPT
DPT: Djup
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
SDVHW
VHW: Fart genom vattnet och kurs
Ta emot DPT
Djup
DBT
Djup under givare
MTW
Vattentemperatur
VHW
Fart genom vattnet och kurs
WPL
Waypointens plats
DSC
Digital selektiv anropsinformation
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
HDG
Kurs, avvikelse och variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindens riktning och hastighet
MDA
Meteorologisk sammansättning
MWV
Vindens hastighet och vinkel
41
Typ
Mening
Beskrivning
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
Du kan köpa fullständig information om National Marine
Electronics Associations (NMEA:s) format och meningar från:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
NMEA 2000 PGN-information
Typ
PGN
Beskrivning
Sända och ta emot 059392 ISO-erkännande
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
126996 Produktinformation
127250 Fartygets kurs
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
128267 Vattendjup
129539 GNSS DOP: Er
129799 Radiofrekvens, läge och ström
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Sända
126464 Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
127258 Magnetisk variation
129025 Position snabb uppdatering
129026 COG och SOG: Snabb uppdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
129285 Navigeringsrutt och waypointinformation
129540 GNSS-satelliter i vy
Ta emot
127245 Roder
127250 Fartygets kurs
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
127489 Motorparametrar: Dynamiska
127493 Transmissionsparametrar: Dynamiska
127498 Motorparametrar: Statiska
127505 Vätskenivå
129038 AIS klass A positionsrapport
129039 AIS klass B positionsrapport
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
129794 AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129798 AIS SAR, rapport om flygplansposition
129802 AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129808 DSC-samtalsinformation
130310 Miljöparametrar
130311 Miljöparametrar (används inte längre)
130313 Fuktighet
130314 Faktiskt tryck
130576 Status för mindre farkost
Dessa data gäller endast för NMEA 2000 kompatibla produkter.
42
Bilaga
Index
A
AIS 5, 7, 8
aktivera 39
fartyg 6
hot 6, 24
larm 6
nödanropsenhet 6, 7
radar 25
räddningsgivare 7
spårning 5–7
alarm 15
djupt vatten 21
ekolod 21
grunt vatten 21
vattentemperatur 21
AM 32
andra båtar
AIS 8
spår 8
andra farkoster, AIS 8
animerade strömmar, tidvatten 5
ankomstlarm 39
ankringslarm 39
antenn, GPS 2
användardata
synkronisera 15
ta bort 16
astronomiinformation 29
Automatisk vägledning 10, 13, 39
avstånd till kustlinje 14
rutter 13
avstånd till kustlinje 14
avståndsringar 7
B
bakgrundsbelysning 2
Bluetooth enheter 31
bojrapporter 36
bränslekapacitet 28, 37
bränslelarm 28, 39
bränslemätare 27, 28
konfigurera 28
statuslarm 28, 39
synkronisera med faktisk bränslemängd 28
D
DAB 32, 33
data
alternativ 40
kopiera 40
datafält 9
datahantering 40
destinationer
navigationssjökort 11
välja 11
djuplogg 22
DSC. Se DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling) 30
aktivera 30, 39
individuellt rutinanrop 31
kanaler 31
kontakter 30
E
EBL 25
justera 25
mäta 25
visa 25
EGNOS 37
ekolod 16–18
alarm 21
bildhastighet 20
bottenlås 19
brus 18, 21
dela 18
djup 19
djuplinje 20
djupskala 19
Index
frekvenser 19
färgavvisning 21
färgmättnad 18
Garmin ClearVü 16
inspelning 22
kon 9
källa 18
känslighet 18
mäta avstånd 18
nummervisning 20
Panoptix 17, 20, 21
realtid 20, 21
SideVü 16
siffror 2
störningar 21
svävande mål 21
utseende 21
waypoint 18
whiteline 21
visning 17
vyer 16–18
ytstörningar 21
zoom 19
enhet
knappar 1, 3
registrering 40
rengöra 40
enhets-ID 37, 41
EPIRB 6
F
fabriksinställningar 39, 41
ekolod 21
farkostspår 8, 31
farledsbredd 7
felsökning 41
Fish Eye 3D
ekolodskon 9
spår 9
svävande mål 9
fiskekort 3, 36
gränslinje 7
inställning 7
flygfoton 5
FM 32
foton, flyg- 5
färg på faror 7
färgläge 2
förinställningar 32, 33
DAB 33
förskjutning, båtens för 27
G
Garmin ClearVü 16
Garmin marint nätverk 15, 38
Garmin produktsupport. Se produktsupport
givare 16, 18, 20, 21
GLONASS 37
GPS 41
EGNOS 37
GLONASS 37
källa 2
signaler 2
WAAS 37
GPS-noggrannhet 39
gränslinje 15
gränslinjer 15
Gå till 12
H
helm appen 3
hemskärm, anpassa 2
hjälp. Se produktsupport
händelselogg 37
I
indikatorer, miljö 29
infälld navigationsruta 2, 8, 9
inställningar 10, 37, 39
radarvisning 27
systeminformation 37, 41
K
kartor. Se sjökort
klocka 39
larm 39
knappar 1
på/av 1
kollisionslarm 6
kombinationer 2
anpassa 2
välja 2
kompass 28
inforuta 2
ros 7
kurs, linje 4, 8
kurser 10
kölkompensation 23, 37
L
larm 39
ankomst 39
ankringslarm 39
kollision 6
motor 28
mätare 28
navigering 39
ur kurs 39
väder 39
M
man överbord 11, 30
marin service 11
Markera plats 11
mediespelare 31–34
alfabetisk sökning 31
Android enhet 32
blanda 32
DAB 33
enhetsnamn 34
FUSION-Link 31, 32
förinställa 32
iPod 31
kanalväljarläge 32
källa 31
mottagarregion 32, 33
MTP 32
radio 32–34
SiriusXM Satellite Radio 33
stänga av ljud 32
upprepning 32
VHF 32
Windows telefon 32
zoner 32
miljömätare 29
minneskort 40
detaljerade kartor 40
montera 1
MOB, enhet 6
motorbåt 2, 22
motormätare 27, 28
konfigurera 28
statuslarm 28
musikspelare 31, 33, 34. Se mediespelare
måttenheter 39
mäta avstånd 18
sjökort 3
mätare 22, 27
bränsle 27, 28
gränser 27, 28
miljödata 29
motor 27, 28
statuslarm 28
tripp 28
vind 28, 29
N
navigationslarm 39
navigationssjökort 3, 5, 11
farkostspår 8, 31
flygfoton 7
inställning 7, 39
43
marina servicepunkter 11
överlagrad radarbild 25
NMEA 0183 30, 38, 41
NMEA 2000 30, 38, 39, 42
nummervisning 2, 9
nätverk. Se marint nätverk
nödanrop 30
nödanropsenhet 6
P
Perspective 3D 36
position, spåra 30
positionsrapport 30, 31
premiumsjökort 4, 5, 7
Fish Eye 3D 9
flygfoton 5
indikatorer för tidvatten och strömmar 5
produktregistrering 40
produktsupport 1
programvara
uppdatera 1
uppdateringar 1, 34
R
radar 23, 25
AIS 24, 25
avståndsringar 27
bird mode 25
ekospår 26, 27
färgpalett 27
klotter 26
kompensation för förstäven 27
känslighet 25, 26
optimera visningen 26
radarklotter 26
räckvidd 24
sjöklutter 26
spår, Fish Eye 3D 7
synfält 27
säkerhetszon 24
sända 24
tidsbegränsad sändning 24
vaktpostläge 24
waypoints 7, 24, 27
zoomskala 24
överlagringsskärm 25
radio 32
AM 32
FM 32
SiriusXM 33, 34
registrera enheten 40
Rutt till 10
rutter 15
kopiera 40
navigera 12
navigera parallellt med 12
redigera 12
skapa 12
synkronisera 15
ta bort 13
waypoints 40
visa lista med 12
räddningsgivare 6, 7
S
satellitbilder 5
satellitsignaler, söka 2
segelbåt 2, 22
segla 8, 22, 23
startlinje 22, 23
tävlingstidur 23
seglingsmätare 22, 29
SideVü 16
SiriusXM 32, 34
Satellitradio 33
SiriusXM Satellite Radio 33
SiriusXM satellitradio 32–34
sjökort 3, 5, 8, 9, 36
detaljer 4
inbyggd 4
44
kurs, linje 7
mäta avstånd 3
navigering 4, 5
quickdraw 9, 10
symboler 3
utseende 7
välja 4
sjömärken 4
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 40
registrera 40
ta 40
skärminställningar 37
software license agreement
SOS 11, 30
språk 37
spår 14, 15
inspelning 15
kopiera 40
lista 14
navigera 14, 15
redigera 14
rensa 15
spara 14
spara som rutt 14
ta bort 14, 15
visa 8, 14
spänning 39
strömknapp 37
strömstationer 29
indikatorer 5
support. Se produktsupport
svävande mål 9
symboler 5
synkronisera, användardata 15
systeminformation 37, 40, 41
säker zon, kollisionslarm för 6
sjökort 36
sändningar 34
vattentemperatur 36
vindar 35
våginformation 35
yttryck 36
överlagring 36, 37
överlägg 36
W
WAAS 37
waypoints 11, 41
ekolod 18
kopiera 40
man överbord 11
navigera till 11
radar 24
redigera 11
skapa 11, 36
spårad farkost 30
synkronisera 15
ta bort 12
visa 8
visa lista med 11
väder 36
Wi‑Fi teknik 2, 38
Z
zoom
ekolod 19
radar 24
sjökort 3
Å
återställa, inställningar 34
Ö
överlagrad radarbild 25
T
ta bort, alla användardata 16
temperaturlogg för vatten 22
tidvattenstationer 5, 29
indikatorer 5
trippmätare 28
trådlösa enheter 2
ansluta en trådlös enhet 3, 31
Bluetooth enheter 31
nätverkskonfiguration 2, 3
U
uppdateringar, programvara 1
ur kurs-larm 39
V
vaktpostläge 24
säkerhetszon 24
tidsbegränsad sändning 24
vatten
fart 38
temperaturkompensation 38
VHF-radio 30
anropa ett AIS-objekt 31
DSC-kanal 31
individuellt rutinanrop 31
nödanrop 30
vindmätare 28, 29
VRM 25
justera 25
mäta 25
visa 25
väder 7, 34, 35
abonnemang 34, 37
fiske 36
fiskekort 37
förhållanden till havs 35
larm 39
navigationssjökort 36
nederbörd 34, 35
prognos 35, 36
sikt 36
Index
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Januari 2017
190-01658-39 _ 0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising