Garmin | GPSMAP® 8410 | Garmin GPSMAP® 8410 คำแนะนำการติดตั้ง

Garmin GPSMAP® 8410 คำแนะนำการติดตั้ง
เครื่องมือที่จำเป็น
GPSMAP 8400/8600 SERIES
คำแนะนำการติดตั้ง
®
ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในคู่มือ ข้อมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ในกล่องผลิตภัณฑ์
เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ ห้ามถอดตัวยึดฟิวส์ในสาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑ์เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้หรือความร้อนสูง ต้องติด
ตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นอกจาก
นั้น การเชื่อมต่อสายไฟโดยไม่ติดตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมจะทำให้การรับ
ประกันผลิตภัณฑ์ของคุณสิ้นสุดลง
ข้อควรระวัง
สวมแว่นตานิภัย อุปกรณ์ป้องกันหู และหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อขุด
เจาะ ตัด หรือขัด
ประกาศ
เมื่อเจาะหรือตัด ให้ตรวจสอบเสมอว่าด้านตรงข้ามพื้นผิวมีสิ่งใดอยู่
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิด
กับเรือของคุณ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตามคำแนะนำต่อไปนี้
อ่านคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดก่อนดำเนินการติดตั้ง หากคุณพบปัญหา
ยุ่งยากระหว่างการติดตั้ง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Garmin
®
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน Garmin
• ไปที่ support.garmin.com สำหรับความช่วยเหลือและข้อมูล เช่น
คู่มือผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย วิดีโอ และการให้บริการลูกค้า
• ในสหรัฐอเมริกา โทร 913-397-8200 หรือ 1-800-800-1020
• ในสหราชอาณาจักร โทร 0808 238 0000
• ในยุโรป โทร +44 (0) 870 850 1241
การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์
คุณอาจจะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์นี้ หรือ
เพิ่มอุปกรณ์เสริมไปยังเครือข่าย คุณสามารถใช้หนึ่งในสองวิธีนี้ในกา
รอัปเดตซอฟต์แวร์
• ใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain™
• ดาวน์โหลดการอัปเดตจาก www.garmin.com/support/software
/marine.html โดยใช้การ์ด (สูงสุด 32 GB) และคอมพิวเตอร์ที่ใช้
งานระบบปฏิบัติการ Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูคู่มือสำหรับเจ้าของที่ www.garmin.com
/manuals/GPSMAP84xx-86xx
®
• สว่านและดอกสว่าน
◦ ดอกสว่านขนาด 3.0 มม. (1/8 นิ้ว) สำหรับการติดตั้งจุดยึด
◦ ดอกสว่านขนาด 14.6 มม. (9/16 นิ้ว) สำหรับการติดตั้งแบบฝัง
◦ ดอกสว่านขนาด 3.2 มม. (1/8 นิ้ว) สำหรับการติดตั้งแบบฝังด้วย
สกรูไม้
◦ ดอกสว่านขนาด 3.6 มม. (9/64 นิ้ว) สำหรับการติดตั้งแบบฝังด้วย
แผ่นน็อต
◦ ดอกสว่านขนาด 6.0 มม. (1/4 นิ้ว) สำหรับการติดตั้งแบบฝังด้วย
แผ่นน็อต
• ไขควงปากแฉก #2
• เลื่อยหรือเครื่องมือแบบหมุน
• ตะไบและกระดาษทราย
• สารกันรั่วเกรดใช้งานในทะเลที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้กับพลาสติก
(แนะนำ)
การพิจารณาการติดตั้ง
ประกาศ
ควรติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่ไม่ได้รับอุณหภูมิหรือสภาพที่ร้อนจัด
หรือเย็นจัด ช่วงอุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์นี้แสดงรายการอยู่ในข้อมูล
จำเพาะของผลิตภัณฑ์ การได้รับอุณหภูมิเป็นเวลานานเกินกว่าช่วง
อุณหภูมิที่ระบุในสภาพที่จัดเก็บหรือสภาพที่ทำงานอาจทำให้อุปกรณ์ล้ม
เหลว การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิร้อน
จัดหรือเย็นจัดและผลที่เกี่ยวข้องตามมา
คุณสามารถติดตั้งแบบฝังอุปกรณ์ในแผงหน้าปัดหรือติดตั้งจุดยึดบนแผง
หน้าปัด
เมื่อเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้ง ให้ทำการพิจารณาเหล่านี้
• คุณควรยึดอุปกรณ์เพื่อให้มุมการดูที่เหมาะสมเมื่อคุณควบคุมเรือ
• คุณต้องเลือกตำแหน่งที่แข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์
และปกป้องจากการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก
• เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนเข็มทิศแม่เหล็ก คุณจะต้องไม่ยึดอุปกรณ์
ใกล้กับเข็มทิศเกินค่าระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศที่แสดงอยู่ใน
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
• คุณต้องเลือกตำแหน่งที่มีพื้นที่สำหรับการเดินสายและการเชื่อมต่อ
สายทั้งหมด
• คุณต้องเลือกตำแหน่งที่ให้คุณเข้าถึงหน้าจอสัมผัสอุปกรณ์ได้อย่าง
สะดวก
• คุณต้องเลือกตำแหน่งที่ให้คุณเข้าถึงการ์ด microSD ที่ด้านหลังของ
อุปกรณ์ได้ หากตำแหน่งที่คุณเลือกไม่สามารถเข้าถึงได้ คุณต้องใส่
การ์ดหน่วยความจำก่อนการติดตั้ง
®
การติดตั้งจุดยึดอุปกรณ์
ประกาศ
หากคุณกำลังติดตั้งขาตั้งบนไฟเบอร์กลาสด้วยสกรู ขอแนะนำให้ใช้ดอก
สว่านแบบดอกเจาะผายเพื่อเจาะคว้านรูให้ห่างขึ้นผ่านชั้นเจลเคลือบด้าน
บนสุดเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการแตกร้าวในชั้นเจลเคลือบเมื่อขัน
สกรูให้แน่น
คุณสามารถใช้ขายึดเพื่อติดตั้งจุดยึดอุปกรณ์บนพื้นผิวเรียบได้ ขายึด
และฮาร์ดแวร์มีมาให้ในบางรุ่น
1 โดยใช้ขาจุดยึด เป็นแม่แบบ ให้ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูเจาะนำ
การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถช่วยเราในการสนับสนุนคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลน์วันนี้ คุณสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณโดย
ใช้หนึ่งในสองวิธีนี้
• ใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
• ไปที่ my.garmin.com/registration และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Garmin
ของคุณเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์
โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือสำเนาไว้ในที่ปลอดภัย หลังจาก
คุณเพิ่มอุปกรณ์ในเครือข่ายชาร์ตพล็อตเตอร์ ให้ลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่
มีนาคม 2019
190-02469-02_0A
• เจาะและทำรูเกลียว M4 สำหรับสกรูเกลียวที่ให้มาและข้ามไปขั้น
ตอนที่ 18
10 หากใช้แผ่นน็อต ให้เริ่มต้นที่มุมหนึ่งของแม่แบบ วางแผ่นน็อต
เหนือรูใหญ่
ที่เจาะในขั้นตอนที่ 9
2
3
4
5
6
ใช้ดอกสว่านขนาด 3 มม. (1/8 นิ้ว) เพื่อเจาะรูนำร่อง
ติดตั้งขาจุดยึดกับพื้นผิวให้แน่นโดยใช้แหวนและสกรูไม้
ติดตั้งปุ่มจุดยึด
ที่ด้านข้างของอุปกรณ์
ใส่อุปกรณ์ในขาจุดยึด และขันปุ่มจุดยึด
ติดตั้งฝาขอบแต่งโดยติดรอบขอบของอุปกรณ์
ที่ให้มา
รูเล็ก
บนแผ่นน็อตควรตรงกับรูเล็ก 3.6 มม. (9/64 นิ้ว) บนแม่แบบ
11 หากรูเล็กบนแผ่นน็อตไม่ตรงกับรูเล็กบนแม่แบบ ให้ทำเครื่องหมาย
ตำแหน่งรูใหม่
12 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 10 ถึง 11 สำหรับแผ่นน็อตแต่ละแผ่น
13 ใช้ดอกสว่านขนาด 3.6 มม. (9/64 นิ้ว) เพื่อเจาะรูเล็ก
14 ถอดแม่แบบออกจากพื้นผิวติดตั้ง
15 เริ่มต้นที่มุมหนึ่งของตำแหน่งติดตั้ง วางแผ่นน็อต ที่ด้านหลังของ
พื้นผิวติดตั้ง ให้ตรงกับรูขนาดใหญ่และเล็ก
ส่วนที่ยกขึ้นของแผ่นน็อตควรพอดีในรูใหญ่
การยึดอุปกรณ์
ประกาศ
ใช้ความระมัดระวังเมื่อตัดช่องเพื่อยึดอุปกรณ์แบบฝัง มีระยะห่างระหว่าง
โครงเครื่องและช่องติดตั้งเพียงเล็กน้อย และการตัดช่องใหญ่เกินไปอาจ
ทำให้เสถียรภาพของอุปกรณ์หลังได้รับการติดตั้งลดต่ำลง
ใช้เฉพาะฮาร์ดแวร์ที่มีให้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์นี้เท่านั้น การใช้ฮาร์ดแวร์
การติดตั้งที่ไม่ได้มาพร้อมกับอุปกรณ์อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายการเคลือบสีที่อาจเกิดขึ้น ให้ใช้เฉพาะสกรูที่
ให้มาในการยึดอุปกรณ์เท่านั้น การใช้สกรูนอกเหนือจากที่ให้มาจะ
ทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ
ห้ามถอดแผงยางกันกระแทกสีน้ำเงินออกจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสิ้น
แผงกันกระแทกจะช่วยป้องกันอุปกรณ์จากความเสียหายระหว่างการติด
ตั้ง
หากคุณจะไม่สามารถเข้าถึงด้านหลังของอุปกรและช่องการ์ดหน่วยความ
จำ microSD ได้หลักจากการติดตั้ง คุณควรติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ
microSD ก่อนการติดตั้ง
แม่แบบและฮาร์ดแวร์ที่ให้มาด้วยสามารถใช้ติดตั้งแบบฝังอุปกรณ์ในแผง
หน้าปัดของคุณได้ มีสามตัวเลือกสำหรับฮาร์ดแวร์ตามวัสดุพื้นผิวติดตั้ง
• คุณสามารถเจาะรูเจาะนำและใช้สกรูไม้ที่ให้มาด้วย
• คุณสามารถเจาะรูและใช้แผ่นน็อตและสกรูเกลียวที่ให้มาด้วย แผ่น
น็อตสามารถเพิ่มความมั่นคงให้กับพื้นผิวที่บางได้
• คุณสามารถเจาะรู ทำรูเกลียว M4 และใช้สกรูเกลียวที่ให้มา
1 ตัดแต่งแม่แบบและตรวจสอบว่าพอดีกับตำแหน่งที่คุณต้องการติดตั้ง
อุปกรณ์
2 ยึดแม่แบบกับตำแหน่งที่เลือกให้แน่น
3 ใช้ดอกสว่านขนาด 14.6 มม.(9/16 นิ้ว) เจาะหนึ่งรูขึ้นไปด้านในมุม
ของเส้นทึบบนแม่แบบหรือเตรียมพื้นผิวติดตั้งสำหรับการตัด
4 โดยใช้เลื่อยหรือเครื่องมือแบบหมุน ให้ตัดพื้นผิวติดตั้งตามเส้นด้าน
ในเส้นทึบบนแม่แบบ
5 ใส่อุปกรณ์ในช่องตัดเพื่อทดสอบความพอดี
6 หากจำเป็น ให้ใช้ตะไบและกระดาษทรายเพื่อปรับขนาดของช่องตัด
7 หลังจากที่อุปกรณ์พอดีกับช่องตัดแล้ว ตรวจสอบว่ารูบนอุปกรณ์ตรง
กับรูใหญ่ 6 มม.(1/4 นิ้ว) บนแม่แบบ
8 ถ้ารูยึดบนอุปกรณ์ไม่ตรง ให้ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูใหม่
9 ตามพื้นผิวติดตั้งของคุณ ให้เจาะรูหรือทำรูเกลียว:
• เจาะรูนำ 3.2 มม. (1/8 นิ้ว) สำหรับสกรูไม้ที่ให้มาด้วยและข้ามไป
ขั้นตอนที่ 18
• เจาะรู 6 มม. (1/4 นิ้ว) สำหรับแผ่นน็อตและสกรูเกลียวที่ให้มา
2
16 ยึดแผ่นน็อตกับพื้นผิวติดตั้งให้แน่นโดยการขัน สกรู M3
ที่ให้มา
ด้วยผ่านรูเล็ก 3.6 มม.(9/64 นิ้ว)
17 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 15 ถึง 16 สำหรับแผ่นน็อตแต่ละแผ่นทั้งด้านบนและ
ด้านล่างของอุปกรณ์
18 ติดตั้งปะเก็นโฟม ที่ด้านหลังของอุปกรณ์
ชิ้นปะเก็นโฟมมีกาวที่ด้านหลัง ตรวจสอบว่าคุณถอดปลอกป้องกัน
ก่อนติดตั้งบนอุปกรณ์
19 หากคุณจะไม่สามารถเข้าถึงด้านหลังของอุปกรณ์ได้หลังจากติดตั้ง
ให้เชื่อมต่อสายที่จำเป็นทั้งหมดและติดตั้งการ์ด microSD ที่ด้านหลัง
กับอุปกรณ์ก่อนวางลงในช่องตัด
หมายเหตุ: ในการป้องกันการกัดกร่อนของหน้าสัมผัสโลหะ ให้ปิดขั้ว
ต่อที่ไม่ได้ใช้ด้วยฝาครอบที่ติดอยู่
20 ใช้สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลระหว่างพื้นผิวติดตั้งและอุปกรณ์เพื่อ
ปิดผนึกและป้องกันการรั่วซึมด้านหลังแผงหน้าปัดอย่างเหมาะสม
21 หากคุณจะสามารถเข้าถึงด้านหลังของอุปกรณ์ได้ ให้ใช้สารกันรั่ว
ชนิดใช้งานในทะเลรอบๆ ช่องตัด
22 วางอุปกรณ์ลงในช่องตัด
23 ยึดอุปกรณ์กับพื้นผิวโดยใช้สกรู M4 ที่มีมาให้หรือสกรูไม้ ขึ้นอยู่
กับวิธีการยึด
24 ถอดแผงยางกันกระแทกออกอย่างระมัดระวัง
25 เช็ดสารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลส่วนเกินทั้งหมดออก
26 ติดตั้งฝาขอบแต่งโดยติดรอบขอบของอุปกรณ์
การพิจารณาการเชื่อมต่อ
เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟและกับอุปกรณ์ Garmin อื่นๆ คุณ
ควรทำการพิจารณาเหล่านี้
• การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและสายดินกับแบตเตอรี่ต้องได้รับการตรวจ
สอบเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยและไม่หลวม
• สายอาจรวมไว้โดยไม่ติดตั้งแหวนล็อค ควรเดินสายให้เสร็จก่อนการ
ติดตั้งแหวนล็อค
• หลังจากติดตั้งแหวนล็อคกับสาย ให้ตรวจสอบว่าแหวนเชื่อมต่อแน่น
และโอริงอยู่ในตำแหน่งเพื่อให้การเชื่อมต่อสายไฟและข้อมูลยังคง
แน่นอยู่
การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
คำเตือน
เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ ห้ามถอดตัวยึดฟิวส์ในสาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑ์เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้หรือความร้อนสูง ต้องติด
ตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นอกจาก
นั้น การเชื่อมต่อสายไฟโดยไม่ติดตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมจะทำให้การรับ
ประกันผลิตภัณฑ์ของคุณสิ้นสุดลง
1 เดินสายสายไฟไปยังแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์
2 เชื่อมต่อสายสีแดงกับแบตเตอรี่ขั้วบวก (+) และเชื่อมต่อสายสีดำกับ
แบตเตอรี่ขั้วลบ (-)
3 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ และหมุนแหวนล็อคตามเข็มนาฬิกา
เพื่อทำให้แน่น
การพิจารณากราวด์เพิ่มเติม
อุปกรณ์นี้ไม่ควรต้องกราวด์ตัวเครื่องเพิ่มเติมในสถานการณ์การติดตั้ง
ส่วนใหญ่ หากคุณประสบปัญหาการรบกวน คุณสามารถใช้สกรูกราวด์ที่
ตัวเครื่องเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับกราวด์น้ำของเรือเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการ
รบกวน
การต่อสายไฟ
หากจำเป็น สามารถต่อสายไฟได้โดยใช้สายที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับ
ความยาวของการต่อ
รายการ
คำอธิบาย
ฟิวส์
แบตเตอรี่
6 ฟุต (1.8 ม.) ไม่มีการต่อสาย
รายการ
คำอธิบาย
อุปกรณ์ต่อสาย
• สายต่อ 10 AWG (5.26 มม.²), สูงสุด 15 ฟุต (4.6 ม.)
• สายต่อ 8 AWG (8.36 มม.²), สูงสุด 23 ฟุต (7 ม.)
• สายต่อ 6 AWG (13.29 มม.²), สูงสุด 36 ฟุต (11 ม.)
ฟิวส์
8 นิ้ว (20.3 ซม.)
แบตเตอรี่
8 นิ้ว (20.3 ซม.)
36 ฟุต (11 ม.) ต่อสายสูงสุด
การพิจารณา Garmin Marine Network
ประกาศ
ต้องใช้ Garmin Power over Ethernet (PoE) Isolation Coupler
(P/N 010-10580-10) เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม เช่น กล้อง
FLIR กับ Garmin Marine Network การเชื่อมต่ออุปกรณ์ PoE
โดยตรงเข้ากับชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin Marine Network จะทำให้
ชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin เสียหาย และอาจทำให้อุปกรณ์ PoE เสียหาย
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของบุคคลที่สามโดยตรงไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์
Garmin Marine Network จะทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติบนอุปกรณ์
Garmin รวมทั้งอุปกรณ์ที่ปิดเครื่องไม่ถูกต้องหรือซอฟต์แวร์ไม่สามารถ
ทำงานได้
®
อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Garmin Marine Network เพิ่ม
เติมเพื่อแบ่งปันข้อมูล เช่น เรดาร์, โซน่าร์ และแผนที่รายละเอียด เมื่อ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Garmin Marine Network กับอุปกรณ์นี้ ให้ทำการ
พิจารณาเหล่านี้
• อุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ Garmin Marine Network ต้องเชื่อมต่อ
กับกราวด์เดียวกัน
• ต้องใช้สาย Garmin Marine Network สำหรับการเชื่อมต่อ Garmin
Marine Network ทั้งหมด
◦ ต้องไม่ใช้สาย CAT5 และขั้วต่อ RJ45 ของบุคคลที่สามสำหรับ
การเชื่อมต่อ Garmin Marine Network
◦ สายและขั้วต่อ Garmin Marine Network เพิ่มเติมมีอยู่ที่ตัวแทน
จำหน่าย Garmin ของคุณ
• พอร์ต NETWORK บนอุปกรณ์แต่ละตัวทำหน้าที่เป็นสวิตช์เครือข่าย
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต NETWORK เพื่อ
แบ่งปันข้อมูลกับอุปกรณ์ทั้งหมดบนเรือเชื่อมต่อกันด้วยสาย Garmin
Marine Network
การพิจารณาการเชื่อมต่อสถานี
อุปกรณ์นี้สามารติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้
ทำงานร่วมกันเป็นสถานี ในการวางแผนสถานีบนเรือของคุณ ให้ทำการ
พิจารณาเหล่านี้
• อุปกรณ์รุ่นเก่ากว่า GPSMAP 8000 Series และ GPSMAP 8500
Series ไม่สามารถใช้ในสถานีได้
• แม้ไม่มีความจำเป็น แต่ขอแนะนำให้คุณติดตั้งอุปกรณ์ที่คุณวางแผน
ว่าจะใช้ในสถานีไว้ให้ใกล้กัน
• ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อพิเศษในการสร้างสถานี ตราบเท่าที่
อุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่อกับ Garmin Marine Network (การพิจารณา
Garmin Marine Network, หน้า 3)
• สถานีจะถูกสร้างและแก้ไขด้วยอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ ดูคู่มือผู้ใช้ของที่
ให้มากับอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การพิจารณา NMEA 2000
®
ประกาศ
หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีอยู่ NMEA 2000 ให้ระบุ NMEA
2000 สายไฟ ต้องการ NMEA 2000 สายไฟเพียงสายเดียวเท่านั้นเพื่อ
ให้ NMEA 2000 เครือข่ายทำงานทำงานอย่างถูกต้อง
ควรใช้ NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) ในการติดตั้ง
ซึ่งไม่ทราบผู้ผลิตเครือข่าย NMEA 2000 เดิม
หากคุณกำลังติดตั้งสายไฟ NMEA 2000 คุณต้องเชื่อมต่อสายไฟกับ
สวิตช์กุญแจของเรือ หรือผ่านทางสวิตช์อินไลน์อื่นอุปกรณ์ NMEA
2000 จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่จนหมด หากเชื่อมต่อสายไฟ NMEA 2000
กับแบตเตอรี่โดยตรง
อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 บนเรือของคุณเพื่อ
แบ่งปันข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ NMEA 2000 ได้ เช่น เสา GPS
หรือวิทยุ VHF สายและขั้วต่อ NMEA 2000 ที่ให้มาด้วยให้คุณเชื่อมต่อ
อุปกรณ์กับเครือข่าย NMEA 2000 ของคุณที่มีอยู่แล้วได้ หากคุณไม่มี
เครือข่าย NMEA 2000 คุณสามารถสร้างเครือข่ายพื้นฐานได้โดยใช้
สายจาก Garmin
หากคุณไม่คุ้นเคยกับ NMEA 2000 คุณควรอ่านบท “NMEA 2000
Network Fundamentals” ของ Technical Reference for NMEA
2000 Products คุณสามารถค้นหาเอกสารนี้โดยใช้ลิงค์ “คู่มือ” ในหน้า
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ของคุณที่ www.garmin.com
พอร์ตชื่อ NMEA 2000 จะถูกใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย NMEA
2000 มาตรฐาน
3
พิน
สีของสาย
คำอธิบาย
ขาว
CAN สูง
น้ำเงิน
CAN ต่ำ
การพิจารณาวิดีโอ HDMI
®
ประกาศ
เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื่องจากความชื้น คุณต้องใช้สายอุปกรณ์เสริม
Garmin GPSMAP เมื่อเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับที่มาวิดีโอหรือจอแส
ดงผลวิดีโอ อย่าเชื่อมต่อ Media Player Stick กับด้านหลังของชาร์ต
พล็อตเตอร์โดยตรง การใช้สายอื่นหรือเชื่อมต่อ Media Player Stick กับ
ด้านหลังของชาร์ตพล็อตเตอร์จะทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ
รายการ
คำอธิบาย
อุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกับ NMEA 2000 ได้
เสา GPS
สวิตช์สตาร์ทหรืออินไลน์
สายไฟ NMEA 2000
สายดรอป NMEA 2000
แหล่งจ่ายไฟ 12 Vdc
เทอร์มิเนเตอร์หรือสายแกนหลัก NMEA 2000
ชาร์ตพล็อตเตอร์นี้อนุญาตอินพุตวิดีโอจากที่มาวิดีโอ HDMI เช่น
อุปกรณ์ Chromecast™ หรือเครื่องเล่น Blu-Ray™ คุณสามารถดูเนื้อหา
HDMI ที่ป้องกัน (เนื้อหา HDCP) บนหน้าจอชาร์ตพล็อตเตอร์วิดีโอ
HDMI จะถูกแบ่งปันใน Garmin Marine Network แต่จะไม่แบ่งปันใน
เครือข่าย NMEA 2000 เนื้อหา HDCP จะไม่แบ่งปันใน Garmin
Marine Network
ด้วยพอร์ต HDMI OUT คุณสามารถทำสำเนาหน้าจอชาร์ตพล็อตเตอร์
บนอุปกรณ์อื่น เช่น โทรทัศน์หรือจอภาพ คุณไม่สามารถดูเนื้อหา HDCP
บนหน้าจอสำเนา
สายอุปกรณ์เสริม Garmin GPSMAP HDMI มีความยาว 4.5 ม.
(15 ฟุต) หากต้องการสายยาวกว่านี้ คุณควรใช้สาย HDMI ที่ใช้งาน
เท่านั้น คุณต้องใช้ตัวคู่ต่อ HDMI เพื่อเชื่อมต่อสาย HDMI สองสาย
คุณต้องมีสายอะแดปเตอร์ Garmin GPSMAP USB OTG เพื่อจ่ายไฟ
Media Player Stick พอร์ต USB สามารถจ่ายไฟสูงสุด 2.5 W สำหรับ
Media Player Stick
คุณต้องทำการเชื่อมต่อสายทั้งหมดในสภาพแวดล้อมที่แห้ง
ขั้วต่อรูปตัวที NMEA 2000
เทอร์มิเนเตอร์หรือสายแกนหลัก NMEA 2000
การพิจารณาการเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องยนต์ J1939
ประกาศ
คุณต้องใช้สายอุปกรณ์เสริม Garmin GPSMAP J1939 เมื่อเชื่อมต่อ
ชาร์ตพล็อตเตอร์กับเครือข่ายเครื่องยนต์ J1939 เพื่อป้องกันการ
กัดกร่อนเนื่องจากความชื้น การใช้สายอื่นจะทำให้การรับประกันของคุณ
เป็นโมฆะ
หากคุณมีเครือข่ายเครื่องยนต์ที่มีอยู่แล้วในเรือของคุณ ซึ่งควรเชื่อมต่อ
กับแหล่งจ่ายไฟอยู่แล้ว อย่าเพิ่มแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติม
ชาร์ตพล็อตเตอร์นี้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเครื่องยนต์ในเรือของ
คุณเพื่ออ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น เครื่องยนต์บางรุ่น
เครือข่ายเครื่องยนต์ปฏิบัติตามมาตรฐานและใช้ข้อความที่มีกรรมสิทธิ์
คุณควรเชื่อมต่อหนึ่งชาร์ตพล็อตเตอร์กับหนึ่งเครือข่ายเครื่องยนต์เท่านั้น
การเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งชาร์ตพล็อตเตอร์กับหนึ่งเครือข่ายเครื่องยนต์
อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่คาดคิด
พอร์ตชื่อ J1939 ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายเครื่องยนต์ที่มีอยู่ คุณ
ต้องเดินสายภายใน 6 ม. (20 ฟุต) จากแกนหลักเครือข่ายเครื่องยนต์
สายอุปกรณ์เสริม Garmin GPSMAP J1939 ต้องมีการเชื่อมต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟและเข้าหัวสายอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายเครื่องยนต์ของคุณ โปรดดูเอกสารเครื่องยนต์ของผู้
ผลิต
พิน
4
สีของสาย
คำอธิบาย
เปลือย
หุ้มฉนวน
แดง
ไฟฟ้า, บวก
ดำ
ไฟฟ้า, ลบ
รายการ คำอธิบาย
GPSMAP 8400/8600ชาร์ตพล็อตเตอร์ GPSMAP 8400/8600
จอแสดงผลที่มีพอร์ต HDMI In เช่น คอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์
สาย GPSMAP HDMI (HDMI IN)
สายอะแดปเตอร์ GPSMAP USB OTG สำหรับจ่ายไฟที่มา HDMI
หากมี (สูงสุด 2.5 W)
สาย GPSMAP HDMI (HDMI OUT)
ที่มา HDMI เช่น เครื่องเล่น Blu-Ray หรืออุปกรณ์ Chromecast
สภาพแวดล้อมที่แห้ง ป้องกันความชื้น
การพิจารณา Composite Video
ชาร์ตพล็อตเตอร์นี้ใช้อินพุตวิดีโอจากแหล่ง Composite Video ได้โดย
ใช้พอร์ตชื่อ CVBS IN เมื่อเชื่อมต่อ Composite Video คุณควรทำการ
พิจารณาเหล่านี้
• พอร์ต CVBS IN ใช้ขั้วต่อ BNC คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ BNC
to RCA เพื่อเชื่อมต่อแหล่ง Composite Video ที่มีขั้วต่อ RCA กับ
พอร์ต CVBS IN ได้
• วิดีโอจะถูกแบ่งปันใน Garmin Marine Network แต่จะไม่แบ่งปันใน
เครือข่าย NMEA 2000
การควบคุมหน้าจอสัมผัสสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
พิน
ฟงกชันของสาย
สีของสาย
ประกาศ
เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื่องจากความชื้น คุณต้องใช้สายอุปกรณ์เสริม
Garmin GPSMAP เมื่อเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับคอมพิวเตอร์ การ
ใช้สายอื่นจะทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ
6
การเตือน
เหลือง
7
เปิดอุปกรณ์เสริม
ส้ม
8
กราวด์ (หุ้มฉนวน)
น้ำตาล
9
Audio Left Channel
ขาว
คุณสามารถเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับคอมพิวเตอร์เพื่อดูหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ และเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์โดยใช้หน้าจอสัมผัสของชาร์ต
พล็อตเตอร์ ในการดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ คุณต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
กับพอร์ต HDMI IN ในการควบคุมคอมพิวเตอร์โดยใช้หน้าจอสัมผัสของ
ชาร์ตพล็อตเตอร์ คุณต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับพอร์ต USB
สายอุปกรณ์เสริม Garmin GPSMAP HDMI มีความยาว 4.5 ม.
(15 ฟุต) หากต้องการสายยาวกว่านี้ คุณควรใช้สาย HDMI ที่ใช้งาน
เท่านั้น คุณต้องใช้ตัวคู่ต่อ HDMI เพื่อเชื่อมต่อสาย HDMI สองสาย คุณ
ต้องทำการเชื่อมต่อสายทั้งหมดในสภาพแวดล้อมที่แห้ง
สายอุปกรณ์เสริม Garmin GPSMAP USB มีความยาว 4.5 ม. (15 ฟุต)
หากต้องการสายยาวกว่านี้ คุณควรใช้ฮับ USB หรือสายต่อพ่วงรีพีท
เตอร์ USB เท่านั้น คุณควรทำการเชื่อมต่อสายทั้งหมดในสภาพแวดล้อม
ที่แห้ง
10
Audio Common
น้ำเงิน/แดง
11
Audio Right Channel
แดง
รายการ
คำอธิบาย
ชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin
คอมพิวเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสาย NMEA 0183 กับสายนี้ ดู
คำแนะนำสายที่ www.garmin.com/manuals/nmea0183_audio
_cable
NMEA การพิจารณาการเชื่อมต่อ NMEA 0183
• ชาร์ตพล็อตเตอร์มีพอร์ต Tx (ส่ง) หนึ่งพอร์ตและพอร์ต Rx (รับ) หนึ่ง
พอร์ต
• แต่ละพอร์ตมี 2 สายชื่อ A และ B ตามรูปแบบ NMEA 0183 สาย A
และ B ของแต่ละพอร์ตภายในควรจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับสาย A (+)
และ B (-) ของอุปกรณ์ NMEA 0183
• คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ NMEA 0183 หนึ่งเครื่องกับพอร์ต Rx
เพื่ออินพุตข้อมูลในชาร์ตพล็อตเตอร์ NMEA นี้ และคุณสามารถเชื่อม
ต่ออุปกรณ์ 0183 สามเครื่องแบบขนานกับพอร์ต Tx เพื่อรับเอาต์พุต
ข้อมูลโดยชาร์ตพล็อตนี้ได้
• ดู NMEA คำแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ 0183 เพื่อระบุสายส่ง (Tx)
และสายรับ (Rx)
• คุณต้องใช้สายเกลียวคู่หุ้มฉนวน 28 AWG สำหรับเพื่อขยายการเดิน
สาย บัดกรีการเชื่อมต่อทั้งหมดและซีลด้วยท่อหด
• ห้ามเชื่อมต่อสายข้อมูล NMEA 0183 จากอุปกรณ์นี้ไปยังกราวด์
• สายไฟจากชาร์ตพล็อตเตอร์นี้และอุปกรณ์ NMEA 0183 ต้องเชื่อม
ต่อกับกราวด์ร่วมกัน
• พอร์ต NMEA 0183 ภายในและโปรโตคอลการสื่อสารจะได้รับการ
กำหนดค่าในชาร์ตพล็อตเตอร์ที่เชื่อมต่อ โปรดดูส่วน NMEA 0183
ของคู่มือสำหรับเจ้าของชาร์ตพล็อตเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ดูคู่มือสำหรับเจ้าของชาร์ตพล็อตสำหรับรายการของประโยค NMEA
0183 ที่อนุมัติซึ่งชาร์ตพล็อตเตอร์รองรับ
สาย GPSMAP USB
ข้อมูลจำเพาะ
สภาพแวดล้อมที่แห้ง ป้องกันความชื้น
อุปกรณ์
ข้อมูลจำเพาะ
การวัด
สาย GPSMAP HDMI (HDMI IN)
ทุกรุ่น
ช่วงอุณหภูมิ
ตั้งแต่ -15° ถึง 55°C (ตั้งแต่ 5° ถึง
131°F)
วัสดุ
พลาสติกโพลีคาร์บอเนตและ
อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
ระดับการกันน้ำ1
IEC 60529 IPX7
แรงดันไฟฟ้าอินพุต
ตั้งแต่ 10 ถึง 32 Vdc
ฟิวส์
10 A, 125 V fast-acting
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 ดึง
75 mA สูง
เวย์พอยท์สูงสุด
5,000
เส้นทางสูงสุด
100 (250 เวย์พอยท์ต่อเส้นทาง)
จุดแทร็คที่ใช้งานสูงสุด
50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
การ์ดหน่วยความจำ
ช่องการ์ด microSD 2 ช่องด้านหลัง
ของอุปกรณ์; ขนาดการ์ดสูงสุด 32
GB
ความถี่ไร้สายและ
โปรโตคอล
เทคโนโลยี Wi‑Fi และ ANT
2.4 GHz @ 12.3 dBm ปกติ
การทำงานร่วมกับ HTML
ใช้ร่วมกันได้กับการทำงานร่วมกับ
OneHelm™
NMEA ตำแหน่งพินสาย 0183 และสายสัญญาณเสียง
®
สาย NMEA 0183 เสริมและสายสัญญาณเสียง (010-12852-00) รวม
สายเปลือยและขั้วต่อ RCA สำหรับการเชื่อมต่อออกไปยังสเตอริโอ รวม
ถึงสเตอริโอ FUSION สายนี้สามารถซื้อได้จาก garmin.com หรือ
ตัวแทนจำหน่าย Garmin ในท้องถิ่นของคุณ
หลังจากที่ติดตั้ง คุณสามารถเชื่อมต่อขั้วต่อ RCA ไปยังอินพุต AUX ของ
สเตอริโอ อินพุต HDMI เป็นเอาต์พุตของสเตอริโอ
สาย NMEA 0183 และสายสัญญาณเสียงมีพอร์ตอนุพันธ์อินพุตและ
เอาต์พุต NMEA 0183 หนึ่งพอร์ต
®
รุ่น 10 นิ้ว ขนาด (W × H × D)
พิน
ฟังก์ชันของสาย
สีของสาย
1
NMEA 0183 Rx/A (เข้า +)
ส้ม/ขาว
2
NMEA 0183 Rx/B (เข้า -)
ขาว
3
NMEA 0183 Tx/B (ออก -)
ชมพู
4
NMEA 0183 Tx/A (ออก +)
เทา
5
กราวด์
ดำ
®
®
259.9 × 205.1 × 75.1 มม. (101/4×
81/16× 215/16 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W × H)
136.9 × 218.4 มม. (53/8 × 85/8 นิ้ว)
น้ำหนัก
2.4 กก. (5.2 ปอนด์)
ระยะห่างด้านหลังอุปกรณ์ที่ 11.1 ซม. (43/8 นิ้ว)
ติดตั้งแบบฝัง
ระยะห่างปลอดภัยของ
เข็มทิศ
45 ซม. (17.7 นิ้ว)
5
อุปกรณ
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
PGN
คำอธิบาย
การใช้กำลังไฟสูงสุดที่
10 Vdc
40.1 W
065240
ที่อยู่คำสั่ง
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
126208
1.5 A
ฟังก์ชันกลุ่มคำขอ
126996
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่
12 Vdc
6.0 A
126998
ข้อมูลการกำหนดค่า
127237
ควบคุมทิศมุ่งหน้า/แทร็ค
302.8 × x 216.4 × 75.1 มม.
(1115/16 × 81/2 × 215/16 นิ้ว)
127245
หางเสือ
127250
ทิศมุ่งหน้าของเรือ
257.3 × 145.2 มม. (101/8 ×
511/16 นิ้ว)
127258
ความแปรปรวนทางแม่เหล็ก
127488
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
127489
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: ไดนามิก
127493
พารามิเตอร์การส่ง: ไดนามิก
ระดับของเหลว
รุ่น 12 นิ้ว ขนาด (W × H × D)
ขนาดจอแสดงผล (W × H)
น้ำหนัก
2.7 กก. (6.0 ปอนด์)
ระยะห่างด้านหลังอุปกรณ์ที่ 11.1 ซม. (43/8 นิ้ว)
ติดตั้งแบบฝัง
ระยะห่างปลอดภัยของ
เข็มทิศ
35 ซม. (13.8 นิ้ว)
127505
127508
สถานะแบตเตอรี่
การใช้กำลังไฟสูงสุดที่
10 Vdc
45 W
128259
ความเร็ว: น่านน้ำอ้างอิง
128267
ความลึกของน้ำ
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
1.3 A
129025
ตำแหน่ง: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่
12 Vdc
6.0 A
129026
COG และ SOG: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
129029
ข้อมูลตำแหน่ง GNSS
384.7 × 262.6 × 75.1 มม. (1518 ×
10516 × 2 15/16 นิ้ว)
129283
ข้อผิดพลาดครอสแทร็ค
129284
ข้อมูลนำทาง
345.2 × 194.6 มม. (139/16 ×
711/16 นิ้ว)
129539
GNSS DOPs
4.4 กก. (9.6 ปอนด์)
129540
สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
130060
เลเบล
130306
ข้อมูลลม
130310
พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม (ล้าสมัย)
รุ่น 16 นิ้ว ขนาด (W × H × D)
ขนาดจอแสดงผล (W × H)
น้ำหนัก
ระยะห่างด้านหลังอุปกรณ์ที่ 11.1 ซม. (43/8 นิ้ว)
ติดตั้งแบบฝัง
ระยะห่างปลอดภัยของ
เข็มทิศ
105 ซม. (41.3 นิ้ว)
130311
พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม (ล้าสมัย)
การใช้กำลังไฟสูงสุดที่
10 Vdc
52.1 W
130312
อุณหภูมิ (ล้าสมัย)
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
1.3 A
ส่ง
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่
12 Vdc
6.0 A
รุ่นโซน่าร์ ความถี่2
ทั่วไป: 50/200, 77/200, 83/200 kHz
Single Channel CHIRP: จาก 40 ถึง
240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP:
260/455/800 kHz
ความละเอียดสูงพิเศษ SideVü :
1,200 kHz, ช่วงระยะ CHIRP:
1,060 ถึง 1,170 kHz
(ขึ้นอยู่กับหัวโซน่าร์)
PGN
คำอธิบาย
126464
ส่งและรับฟังก์ชันกลุ่มรายการ PGN
126984
การตอบสนองการเตือน
127497
พารามิเตอร์การเดินทาง: เครื่องยนต์
รับ
PGN
คำอธิบาย
065030
Generator Average Basic AC Quantities (GAAC)
126983
เตือน
126985
ข้อความเตือน
126987
เกณฑ์การเตือน
126988
ค่าการเตือน
126992
เวลาระบบ
127251
อัตราการเลี้ยว
1 ม. นาน 30 นาที สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม ให้ไปที่ www.garmin.com/waterrating
2ขึ้นอยู่กับหัวโซน่าร์
3ขึ้นอยู่กับระดับของหัวโซน่าร์และความลึก
4ขึ้นอยู่กับหัวโซน่าร์ ความเค็มของน้ำ ชนิดของพื้นใต้น้ำ และสภาพอื่นๆ
ของน้ำ
127257
ท่าทาง
127498
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: สแตติก
127503
สถานะอินพุต AC (ล้าสมัย)
127504
สถานะเอาต์พุต AC (ล้าสมัย)
127506
สถานะรายละเอียด DC
127507
สถานะเครื่องชาร์จ
ข้อมูล NMEA 2000 PGN
127509
สถานะอินเวอร์เตอร์
128000
องศา Leeway ทางทะเล
128275
บันทึกระยะทาง
129038
รายงานตำแหน่ง AIS คลาส A
129039
รายงานตำแหน่ง AIS คลาส B
129040
รายงานตำแหน่งที่ขยาย AIS คลาส B
129044
Datum
129285
การนำทาง: ข้อมูลเส้นทาง, เวย์พอยท์
กำลังส่งโซน่าร์ (RMS)3
ความลึก4
CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü และ SideVü
CHIRP: 500 W
5,000 ฟุตที่ 1 kW
1อุปกรณ์กันน้ำได้สูงสุดที่ความลึก
ส่งและรับสัญญาณ
PGN
คำอธิบาย
059392
การรับรอง ISO
059904
คำขอ ISO
060160
โปรโตคอลการถ่ายโอน ISO: การถ่ายโอนข้อมูล
060416
โปรโตคอลการถ่ายโอน ISO: การจัดการการเชื่อมต่อ
060928
การอ้างสิทธิ์เลขที่อยู่ ISO
6
PGN
คำอธิบาย
129794
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอยู่กับที่และการเดินทาง AIS คลาส A
129798
รายงานตำแหน่งเครื่องบิน AIS SAR
129799
ความถี่วิทยุ/โหมด/กำลัง
129802
ข้อความออกอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัย AIS
129808
ข้อมูลการโทร DSC
129809
รายงานข้อมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, ส่วน A
129810
รายงานข้อมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, ส่วน B
130313
ความชื้น
130314
ความดันจริง
130316
อุณหภูมิ: ช่วงขยาย
130576
สถานะทริมแท็บ
130577
ข้อมูลทิศทาง
ข้อมูล J1939 PGN
ชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถรับประโยค J1939 PGN ชาร์ตพล็อตเตอร์ไม่
สามารถส่งผ่านเครือข่าย J1939
ประโยค
คำอธิบาย
61443
ตัวควบคุมเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ 2
61444
ตัวควบคุมเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ 1
65031
อุณหภูมิไอเสีย
65172
น้ำหล่อเย็นเสริมของเครื่องยนต์
65252
ปิดเครื่อง
65253
ชั่วโมงและรอบเครื่องยนต์
65262
อุณหภูมิเครื่องยนต์ 1
65263
ระดับหรือความดันของเหลวของเครื่องยนต์ 1
65270
สภาพลิ้นไอดีหรือลิ้นไอเสีย 1
65271
พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะ
65279
ตัวระบุว่ามีน้ำอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิง
65272
น้ำมันหล่อลื่นระบบเกียร์ 1
65248
ระยะทางของยานพาหนะ
65266
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ของเหลว)
65276
หน้าจอแผงควบคุม
65226
รหัสปัญหาการวินิจฉัยที่ใช้งาน
© 2019 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
Garmin , โลโก้ Garmin และ GPSMAP เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก
Garmin
®
®
HDMI เป็ นเครื่ องหมายการค้าของการจดทะเบียน HDMI Licensing, LLC. โลโก้ microSD เป็ น
เครื่ องหมายการค้าของ SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 , และโลโก้ NMEA 2000 เป็ น
เครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ National Marine Electronics Association
®
®
®
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising