Garmin | GPSMAP® 8410 | Garmin GPSMAP® 8410 Installeringsinstruksjoner

Garmin GPSMAP® 8410 Installeringsinstruksjoner
• Bruke ActiveCaptain appen.
• Gå til my.garmin.com/registration og logge deg på Garmin
kontoen for å registrere enheten.
Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et
trygt sted. Når du har lagt til enheter i kartplotternettverket, må
du registrere de nye enhetene.
Nødvendige verktøy
GPSMAP 8400/8600-SERIEN
®
INSTALLERINGSINSTRUKSJONER
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
®
Kontakte Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Oppdatere programvaren på enheten
• Boremaskin og borbits
◦ Borbits på 3,0 mm (1/8 tommer) til bøylemontering
◦ Borbits på 14,6 mm (9/16 tommer) til innebygd montering
◦ Borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) til innebygd montering ved
hjelp av treskruer
◦ Borbits på 3,6 mm (9/64 tommer) til innebygd montering
ved hjelp av mutterplaten
◦ Borbits på 6,0 mm (1/4 tommer) til innebygd montering ved
hjelp av mutterplaten
• Stjerneskrutrekker #2
• Løvsag eller universalverktøy
• Fil og sandpapir
• Maritim tetningsmasse som er godkjent for bruk på plast
(anbefales)
Hensyn ved montering
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
Du kan montere enheten innebygd i dashbordet,. Du kan også
bøylemontere enheten på dashbordet.
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Du bør montere enheten slik at du har en optimal
visningsvinkel når du styrer båten.
• Du må velge et monteringssted som er robust nok til å tåle
vekten av enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• For å unngå forstyrrelser med et magnetisk kompass må du
ikke montere enheten nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Du må velge et monteringssted som har plass til kabelstrekk
og tilkoblinger.
• Du bør velge et monteringssted som gir deg enkel tilgang til
enhetens berøringsskjerm.
• Du bør velge et monteringssted som gir deg tilgang til
microSD kortet på baksiden av enheten. Hvis du monterer
enheten på et sted du ikke har tilgang til, må du sette inn
minnekortene før du monterer enheten.
®
Det kan hende du må oppdatere enhetens programvare når du
installerer denne enheten eller legger til et tilbehør i nettverket.
Du kan oppdatere programvaren på to måter.
• Bruke ActiveCaptain™ appen.
• Laste ned oppdateringen fra www.garmin.com/support
/software/marine.html ved hjelp av et minnekort (maks.
32 GB) og en datamaskin som kjører Windows
operativsystemet.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen på
www.garmin.com/manuals/GPSMAP84xx-86xx.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Du kan registrere enheten på to måter.
Bøylemontere enheten
LES DETTE
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
Du kan bruke braketten til å bøylemontere enheten på en flat
overflate. Braketten og monteringsutstyret følger med enkelte
modeller.
Mars 2019
190-02469-02_0A
1 Bruk bøylemonteringsbraketten
styrehullene
.
som mal, og marker
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
6 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på
utsnittet.
7 Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at
2 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.
3 Fest bøylemonteringsbraketten til overflaten ved hjelp av de
medfølgende skivene og treskruene .
4 Fest bøylebrakettknottene på sidene av enheten.
5 Plasser enheten i bøylemonteringsbraketten, og stram til
knottene.
6 Monter kantstykkene ved å klikke dem på plass rundt kanten
av enheten.
Montere enheten
LES DETTE
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innebygge enheten. Det
er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis
du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet
når den er montert.
Ved montering av denne enheten må du bare bruke
festeanordningene som følger med. Bruk av festeanordninger
som ikke følger med enheten, kan skade enheten.
Bare bruk de medfølgende skruene når du skal montere
enheten, for å unngå potensielle skader på pulverlakkeringen.
Hvis du bruker andre skruer enn de som følger med, blir
garantien ugyldig.
Ikke fjern den blå beskyttende støtinnretningen av gummi før
enheten er ferdig montert. Støtinnretningen beskytter enheten
mot skade under montering.
Hvis du ikke kommer til å ha tilgang til baksiden av enheten og
microSD minnekortsporene etter monteringen, må du montere
microSD minnekortet før du monterer den.
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å
bygge enheten inn i dashbordet. Det finnes tre typer materialer
på monteringsoverflatene.
• Du kan bore styrehull og bruke de medfølgende treskruene.
• Du kan bore hull og bruke de medfølgende mutterplatene og
maskinskruene. Mutterplatene kan gi stabilitet til tynne
overflater.
• Du kan bore hull, trykke hullene inn på M4 og bruke de
medfølgende maskinskruene.
Skjær
til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
1
å montere enheten.
2 Fest malen til det utvalgte stedet.
3 Bruk en borbits på 14,6 mm (9/16 tommer) til å bore ett eller
flere av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt på
malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
4 Bruk en løvsag eller et roterende verktøy, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av streken på malen.
2
monteringshullene på enheten er på linje med de større
hullene på 6 mm (1/4 tommer) på malen.
8 Hvis monteringshullene på enheten ikke er på linje, merker
du av plasseringen for de nye hullene.
9 Avhengig av monteringsoverflaten må du bore eller trykke inn
de større hullene:
• Bor styrehull på 3,2 mm (1/8 tommer) til treskruene som
følger med, og hopp til trinn 18.
• Bor hull på 6 mm (1/4 tommer) til mutterplaten og
maskinskruene som følger med.
• Bor og trykk inn M4-hull til maskinskruene som følger
med, og hopp til trinn 18.
10 Hvis du bruker mutterplatene, begynner du i et hjørne av
malen og plasserer en mutterplate
over det større hullet
du boret i trinn 9.
Det mindre hullet
på mutterplaten skal være på linje med
det mindre hullet på 3,6 mm (9/64 tommer) på malen.
11 Hvis det mindre hullet på mutterplaten ikke er på linje med
det mindre hullet på malen, merker du av plasseringen for det
nye hullet.
12 Gjenta trinn 10 og 11 for hver mutterplate.
13 Bruk en borbits på 3,6 mm (9/64 tomme) til å bore de mindre
hullene.
14 Fjern malen fra monteringsoverflaten.
15 Begynn i et hjørne av monteringsstedet, og plasser en
mutterplate
på baksiden av monteringsoverflaten, slik at
de større og de mindre hullene står på linje.
Den uthevede delen av mutterplaten skal passe inn i det
større hullet.
16 Fest mutterplaten til monteringsoverflaten ved å feste en
medfølgende M3-skrue
i det mindre hullet på 3,6 mm
(9/64 tommer).
17 Gjenta trinn 15 og 16 for hver mutterplate øverst og nederst
på enheten.
18 Installer skumpakningen på baksiden av enheten.
Delene på skumpakningen har lim på baksiden. Husk å fjerne
beskyttelsespapiret før de festes på enheten.
19 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten og montere microSD kort på baksiden av enheten
før den plasseres i utsnittet.
MERK: Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende
værdekslene for å forhindre korrosjon i metallkontaktene.
20 Påfør maritim tetningsmasse mellom monteringsoverflaten og
enheten for å tette skikkelig og forhindre lekkasje bak
dashbordet.
21 Hvis du skal ha tilgang til baksiden av enheten, bruk maritim
tetningsmasse rundt utskjæringen.
Plasser
enheten i utsnittet.
22
23 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende M4-skruene
eller treskruene, avhengig av
monteringsmetode.
24 Fjern forsiktig og forkast den beskyttende støtinnretningen av
gummi.
25 Tørk vekk all overflødig tetningsmasse.
26 Monter kantstykkene ved å klikke dem på plass rundt kanten
av enheten.
Hensyn ved tilkobling
Når du kobler denne enheten til strøm og andre Garmin enheter,
bør du tenke over følgende hensyn.
• Du må kontrollere tilkoblingene til strøm og jord. Påse at de
er festet godt slik at de ikke løsner.
• Kablene kan være pakket uten påmonterte låseringer.
Kablene skal føres før du monterer låseringene.
• Når du har festet en låsering på en kabel, må du kontrollere
at ringen sitter godt og at O-ringen er på plass slik at
tilkoblingen til strøm og data opprettholdes.
Element
Beskrivelse
Sikring
Batteri
1,8 m (6 fot), ingen forlengelse
Element Beskrivelse
Skjøte
• Skjøteledning på 5,26 mm² (10 AWG), opptil 4.6 m (15 fot)
• Skjøteledning på 8,36 mm² (8 AWG), opptil 7 m (23 fot)
• Skjøteledning på 13,29 mm² (6 AWG), opptil 11 m (36 fot)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
11 m (36 fot), maksimal forlengelse
Hensyn ved Garmin Marine Network
LES DETTE
Du må bruke en PoE-isoleringskopler (Power over Ethernet) fra
Garmin (P/N 010-10580-10) når du kobler til en
tredjepartsenhet, for eksempel et kamera fra FLIR , til et Garmin
Marine Network. Det er skadelig for Garmin kartplotteren å koble
en PoE-enhet direkte til en Marine Network-kartplotter fra
Garmin, og det kan skade PoE-enheten. Garmin enhetene får
en avvikende atferd hvis du kobler en tredjepartsenhet direkte til
en kartplotter i et Garmin Marine Network. Du vil for eksempel
ikke kunne slå av enhetene, og programvaren fungerer ikke som
normalt.
®
Koble til strøm
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
1 Før strømkabelen til strømkilden og enheten.
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
3 Koble strømkabelen til enheten, og stram den ved å vri
låseringen med klokken.
Flere jordingshensyn
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner. Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke
jordingsskruen på huset til å koble enheten til båtens jord for
vann for å unngå forstyrrelsen.
Strømkabelforlengelser
Strømkabelen kan eventuelt forlenges med en egnet
kabeldiameter for skjøtelengden.
Denne enheten kan kobles til flere enheter med Garmin Marine
Network for å dele data som radar, ekkolodd og detaljerte kart.
Når du kobler enheter med Garmin Marine Network til denne
enheten, bør du tenke over følgende.
• Alle enheter som er koblet til Garmin Marine Network, må
kobles til samme jord.
• Du må bruke en kabel for Garmin Marine Network for alle
tilkoblinger med Garmin Marine Network.
◦ Du kan ikke bruke tredjeparts CAT5-kabler eller RJ45kontakter for tilkoblinger til Garmin Marine Network.
◦ Du kan få tak i flere kabler for Garmin Marine Network og
kontakter hos Garmin forhandlere.
• Hver av portene på enheten som er merket NETWORK
fungerer som en nettverkssvitsj. Alle kompatible enheter kan
kobles til alle NETWORK porter for å dele data med alle
enheter på båten som er tilkoblet med en kabel for Garmin
Marine Network.
Hensyn ved stasjonstilkobling
Denne enheten kan konfigureres sammen med andre
kompatible enheter fra Garmin for å fungere sammen som en
stasjon. Tenk over følgende når du planlegger stasjoner på
båten.
• Enheter som er eldre enn GPSMAP 8000-serien og
GPSMAP 8500-serien kan ikke brukes i en stasjon.
• Selv om det ikke er nødvendig, anbefaler vi at du installerer
alle enheten du planlegger å bruke i samme stasjon, i
nærheten av hverandre.
3
• Du trenger ingen spesielle tilkoblinger for å kunne opprette
en stasjon, så lenge alle enhetene er koblet til Garmin Marine
Network (Hensyn ved Garmin Marine Network, side 3).
• Du kan opprette og endre stasjoner ved hjelp av
enhetsprogramvaren. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen som fulgte med enheten.
Hensyn for NMEA 2000
®
LES DETTE
Hvis du kobler til et eksisterende NMEA 2000 nettverk, finner
du frem NMEA 2000 strømkabelen. Det kreves kun én NMEA
2000 strømkabel for at NMEA 2000 nettverket skal fungere som
det skal.
En NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) skal brukes i
monteringer der den eksisterende NMEA 2000
nettverksprodusenten er ukjent.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Denne enheten kan kobles til et nettverk av typen NMEA 2000
på båten for å dele data fra enheter som er kompatible med
NMEA 2000, som en GPS-antenne eller en VHF-radio. De
medfølgende kablene og kontaktene for NMEA 2000 lar deg
koble enheten til det eksisterende NMEA 2000 nettverket. Hvis
du ikke har et eksisterende NMEA 2000 nettverk, kan du
opprette et grunnleggende nettverk ved hjelp av kabler fra
Garmin.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Du finner dokumentet under koblingen
Brukerveiledninger på produktsiden for enheten på
www.garmin.com.
Du bruker porten som er merket NMEA 2000 til å koble enheten
til et standard nettverk av typen NMEA 2000.
Element
Beskrivelse
NMEA 2000 T-kontakt
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
Hensyn ved tilkobling av J1939-motornettverket
LES DETTE
Du må bruke en Garmin GPSMAP J1939-tilbehørskabel når du
kobler kartplotteren til J1939-motornettverket, slik at du kan
forhindre korrosjon grunnet fukt. Hvis du bruker en annen kabel,
blir garantien din ugyldig.
Hvis du har et eksisterende motornettverk på båten, skal det
allerede være koblet til strøm. Ikke legg til en ekstra
strømforsyning.
Denne kartplotteren kan kobles til et motornettverk på båten din
for å lese av data fra kompatible enheter, for eksempel enkelte
motorer. Motornettverket følger en standard og bruker egne
meldinger.
Du bør bare koble én kartplotter til ett motornettverk. Hvis du
kobler mer enn én kartplotter til samme motornettverk, kan dette
føre til uventet atferd.
Porten merket J1939 brukes til å koble enheten til det
eksisterende motornettverket. Du må føre kabelen innenfor
6 meter (20 fot) fra basismotornettverket.
Garmin GPSMAP J1939-tilbehørskabelen må være koblet til en
strømkilde og riktig utgang. Du finner mer informasjon om
tilkobling til motornettverket i produsentens
motordokumentasjon.
Pinne
Ledningsfarge
Beskrivelse
Uisolert
Beskyttelse
Rød
Spenning, positiv
Svart
Spenning, negativ
Hvit
CAN høy
Blå
CAN lav
Hensyn å ta med HDMI video
®
LES DETTE
Bruk Garmin GPSMAP tilbehørskabler når du kobler
kartplotteren til videokilden eller skjermen, slik at du kan
forhindre korrosjon. Du må ikke koble en mediespillerpinne
direkte til baksiden av kartplotteren. Hvis du bruker andre kabler
eller kobler mediespillerpinnen til baksiden av kartplotteren, blir
garantien din ugyldig.
Element
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenne
Tenningsbryter eller innebygd bryter
NMEA 2000 strømkabel
Droppkabel for NMEA 2000
Strømkilde på 12 VDC
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
4
Denne kartplotteren tillater videoinndata fra HDMI videokilder,
for eksempel fra en Chromecast™ enhet eller en Blu-Ray™
spiller. Du kan se beskyttet HDMI innhold (HDCP-innhold) på
skjermen til kartplotteren. HDMI video deles over Garmin Marine
Network, men deles ikke over NMEA 2000 nettverket. HDCPinnhold deles ikke over Garmin Marine Network.
Du kan duplisere kartplotterskjermen til en annen enhet, for
eksempel en TV eller monitor via HDMI OUT-porten. Du kan
ikke se HDCP-innhold på den dupliserte skjermen.
Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskabelen er 4,5 m (15 fot) lang.
Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en aktiv
HDMI kabel. Du må ha en HDMI kopler for å koble til de to HDMI
kablene.
Du må ha en Garmin GPSMAP USB OTG-adapterkabel for å
koble til en mediespillerpinne. USB-porten leverer opptil 2,5 W
strøm til en mediespillerpinne.
Du må koble til alle kabler i tørre omgivelser.
Element
Beskrivelse
Garmin kartplotter
Datamaskin
GPSMAP USB-kabel
Element Beskrivelse
GPSMAP 8400/8600-kartplotter
Tørre omgivelser, beskyttet mot fukt
Vis med en HDMI IN-port, for eksempel en datamaskin eller
TV
GPSMAP HDMI kabel (HDMI IN)
GPSMAP HDMI kabel (HDMI IN)
GPSMAP USB OTG-adapterkabel for å koble til HDMI kilden,
hvis det er mulig (maksimalt 2,5 W)
GPSMAP HDMI kabel (HDMI OUT)
HDMI kilde, for eksempel en Blu-Ray spiller eller en
Chromecast enhet
Tørre omgivelser, beskyttet mot fukt
Hensyn å ta med komposittvideo
Denne kartplotteren tillater videoinndata fra komposittvideokilder
via porten som er merket med CVBS IN. Når du kobler til
komposittvideo, bør du tenke over følgende hensyn.
• CVBS IN-porten bruker en BNC-kontakt. Du kan bruke en
BNC til RCA-adapter for å koble en komposittvideokilde med
RCA-kontakter til CVBS IN-porten.
• Video deles over Garmin Marine Network, men deles ikke
over NMEA 2000 nettverket.
NMEA 0183 med lydkabelpinner
®
NMEA 0183 med lydkabel (tilleggutstyr, 010-12852-00)
inkluderer uisolerte ledninger og en RCA-kontakt for en
lydutgang til en stereo, inkludert FUSION stereoer. Du kan
kjøpe denne kabelen på garmin.com eller hos din lokale Garmin
forhandler.
Når du er ferdig med monteringen, kan du koble RCA-kontakten
til stereoens AUX-inngang. HDMI inngang sendes til stereoen.
NMEA 0183 med lydkabel har en differensiell NMEA 0183inngangs- og utgangsport.
®
Berøringsskjermstyring for en tilkoblet datamaskin
LES DETTE
Bruk Garmin GPSMAP tilbehørskabler når du kobler
kartplotteren til datamaskinen, slik at du kan forhindre korrosjon
grunnet fukt. Hvis du bruker andre kabler, blir garantien din
ugyldig.
Pinne
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
1
NMEA 0183 Rx/A (inn +)
Oransje/hvit
2
NMEA 0183 Rx/B (inn -)
Hvit
3
NMEA 0183 Tx/B (ut -)
Rosa
4
NMEA 0183 Tx/A (ut +)
Grå
Du kan koble kartplotteren til en datamaskin for å se skjermen til
datamaskinen og for å styre datamaskinen med
berøringsskjermen til kartplotteren. Du må koble datamaskinen
til HDMI IN-porten for å se skjermen til datamaskinen. Du må
koble datamaskinen til USB-porten for å styre datamaskinen via
berøringsskjermen til kartplotteren.
Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskabelen er 4,5 m (15 fot) lang.
Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en aktiv
HDMI kabel. Du må ha en HDMI kopler for å koble til de to HDMI
kablene. Du må koble til alle kabler i tørre omgivelser.
Garmin GPSMAP USB-tilbehørskabelen er 4,5 m (15 fot) lang.
Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en USB-hub
eller en USB-skjøteledning. Du må koble til alle kablene i tørre
omgivelser.
5
Jord
Svart
6
Alarm
Gul
7
Tilbehør på
Oransje
8
Jording (skjerming)
Brun
9
Lyd, venstre kanal
Hvit
10
Lyd, standard
Blå/rød
11
Lyd, høyre kanal
Rød
Hvis du vil ha mer informasjon om kabling av NMEA 0183 med
denne kabelen, kan du se kabelinstruksjonene på
www.garmin.com/manuals/nmea0183_audio_cable.
NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling
• Kartplotteren har én TX-port (sending) og én RX-port
(mottak).
• Hver port har to kabler, merket A og B i henhold til NMEA
0183-konvensjonen. Koble de tilsvarende kablene A og B for
hver port til kablene A og B til enheten som samsvarer med
NMEA 0183.
5
• Du kan koble én NMEA 0183-enhet til RX-porten for å lese
inn data til denne kartplotteren, og du kan koble opptil tre
NMEA 0183-enheter parallelt til TX-porten for å motta utdata
fra denne kartplotteren.
• Se NMEA 0183-enhetens installeringsinstruksjoner for å
identifisere sendekablene (TX) og mottakskablene (RX).
• Du må bruke et skjermet, snodd 28 AWG-ledningspar ved
forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene, og forsegle
dem med varmekrymperør.
• Ikke koble NMEA 0183-datakablene fra denne enheten til
jordingen for strøm.
• Strømkabelen fra kartplotteren og NMEA 0183-enhetene må
kobles til en felles jording for strøm.
• De interne NMEA 0183-portene og
kommunikasjonsprotokollene er konfigurert på kartplotteren.
Se i NMEA 0183-delen av kartplotterens brukerveiledning
hvis du vil ha mer informasjon.
• Se brukerveiledningen for kartplotteren for å få en liste over
godkjente NMEA 0183-setninger kartplotteren støtter.
Enhet
Enhet
Spesifikasjon
Mål
Temperaturområde
Fra -15 til 55°C (fra 5 til
131°F)
Materiale
Polykarbonatplast og støpt
aluminium
Kapslingsgrad1
IEC 60529 IPX7
Inngangsspenning
Fra 10 til 32 VDC
Sikring
10 A, 125 V hurtigsikring
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 strømforbruk
Maksimalt 75 mA
Maks. antall
veipunkter
5 000
Maks. antall ruter
100 (250 veipunkter hver)
Maks. antall aktive
punkter i sporlogg
50 000 punkter; 50 lagrede
spor
Minnekort
To microSD kortspor på
baksiden av enheten; kortsstørrelse på maksimalt
32 GB
10-tommers
modeller
12-tommers
modeller
2,7 kg (6,0 lb.)
16-tommers
modeller
Trygg avstand fra et
kompass
35 cm (13,8 tommer)
Maksimalt strømforbruk på 10 VDC
45 W
Vanlig strømforbruk
på 12 VDC
1,3 A
Maksimalt strømforbruk på 12 VDC
6,0 A
Mål (B × H × D)
384,7 × 262,6 × 75,1 mm
(1518 × 10516 ×
2 15/16 tommer)
Skjermstørrelse
(B × H)
345,2 × 194,6 mm (139/16 ×
711/16 tommer)
Vekt
4,4 kg (9,6 lb.)
Klaring bak innebygd 11,1 cm (43/8 tommer)
enhet
Ekkoloddmodeller
Trygg avstand fra et
kompass
105 cm (41,3 tommer)
Maksimalt strømforbruk på 10 VDC
52,1 W
Vanlig strømforbruk
på 12 VDC
1,3 A
Maksimalt strømforbruk på 12 VDC
6,0 A
Frekvenser2
Tradisjonell: 50/200, 77/200,
83/200 kHz
Enkeltkanals CHIRP: fra 40 til
240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP:
260/455/800 kHz
Ultra High-Definition SideVü:
1200 kHz, CHIRP-frekvens:
1060 til 1170 kHz
(avhengig av svinger)
Sendereffekt (RMS)3 CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü og SideVü
CHIRP: 500 W
Dybde4
tåler kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
2Avhengig av svingeren.
3Avhengig av svingerkapasitet og dybde.
4Avhengig av svingeren, vannets saltinnhold, bunntype og andre
vannforhold.
Wi‑Fi og ANT teknologier
2,4 GHz ved 12,3 dBm
nominell
HTML-integrasjon
Kompatibel med OneHelm™
integrasjon
Mål (B × H × D)
259,9 × 205,1 × 75,1 mm
(101/4× 81/16× 215/16 tommer)
Skjermstørrelse
(B × H)
136,9 × 218,4 mm (53/8 ×
85/8 tommer)
NMEA 2000 PGN-informasjon
Vekt
2,4 kg (5,2 lb.)
Send og motta
®
®
5000 fot ved 1 kW
1Enheten
Trådløse frekvenser
og protokoller
Klaring bak innebygd 11,1 cm (43/8 tommer)
enhet
PGN
Beskrivelse
Trygg avstand fra et
kompass
45 cm (17,7 tommer)
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
Maksimalt strømforbruk på 10 VDC
40,1 W
060160
ISO-sendingsprotokoll: dataoverføring
060416
ISO-sendingsprotokoll: administrasjon av tilkobling
Vanlig strømforbruk
på 12 VDC
1,5 A
060928
ISO-adresse krevd
Maksimalt strømforbruk på 12 VDC
6,0 A
065240
Forvalgt adresse
126208
Be om gruppefunksjon
Mål (B × H × D)
302,8 × 216,4 × 75,1 mm
(1115/16 × 81/2 ×
215/16 tommer)
126996
Produktinformasjon
126998
Informasjon om konfigurasjon
257,3 × 145,2 mm (101/8 ×
511/16 tommer)
127237
Overskrift/sporkontroll
127245
Ror
Skjermstørrelse
(B × H)
6
Mål
Vekt
Klaring bak innebygd 11,1 cm (43/8 tommer)
enhet
Spesifikasjoner
Alle modeller
Spesifikasjon
PGN
Beskrivelse
PGN
127250
Fartøykurs
129810 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del B
127258
Magnetisk variasjon
130313 Luftfuktighet
127488
Motorparametere: Rask oppdatering
130314 Faktisk trykk
127489
Motorparametere: Dynamiske
130316 Temperatur: utvidet område
127493
Sendeparametere: Dynamiske
130576 Status på tilstandsfane
127505
Væskenivå
130577 Retningsdata
127508
Batteristatus
128259
Fart: Vannreferanse
128267
Vanndybde
129025
Posisjon: Rask oppdatering
129026
COG og SOG: Rask oppdatering
Setning
Beskrivelse
GNSS-posisjonsdata
61443
Elektronisk motorstyring 2
Kryssrutefeil
61444
Elektronisk motorstyring 1
Navigasjonsdata
65031
Utblåsningstemperatur
GNSS DOPer
65172
Tilleggskjølevæske til motoren
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
65252
Avslåing
130060
Merke
65253
Motortimer og -omdreininger
130306
Vinddata
65262
Motortemperatur 1
130310
Miljøparametere (foreldet)
65263
Motorens væskenivå eller trykk 1
130311
Miljøparametere (foreldet)
65270
Inntaks- eller utblåsningsforhold 1
130312
Temperatur (foreldet)
65271
Kjøretøyets elektriske strøm
65279
Vann i drivstoff-indikator
Sende
65272
Girolje 1
PGN
Beskrivelse
65248
Avstanden til kjøretøy
Gruppefunksjon for å sende og motta PGN-liste
65266
Drivstofføkonomi (væske)
Varselsvar
65276
Instrumenter på dashbordet
Turparametere: motor
65226
Problemkoder for aktiv diagnostikk
129029
129283
129284
129539
126464
126984
127497
Motta
PGN
Beskrivelse
J1939 PGN-informasjon
Kartplotteren kan motta J1939 PGN-setninger. Kartplotteren kan
ikke overføre via J1939 -nettverket.
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin , Garmin-logoen og GPSMAP er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
Beskrivelse
065030 Generatorens gjennomsnittlige vekselstrømmengde (GAAC)
126983 Varsel
126985 Varseltekst
126987 Varselgrense
®
HDMI er et registrert varemerke for HDMI Licensing, LLC. microSD logoen er et
varemerke for SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000-logoen er registrerte
varemerker for National Marine Electronics Association.
®
®
®
®
126988 Varselverdi
126992 Systemtid
127251 Svingegrad
127257 Stilling
127498 Motorparametere: Statiske
127503 AC inngangsstatus (foreldet)
127504 AC utgangsstatus (foreldet)
127506 Detaljert status om DC
127507 Laderstatus
127509 Vekselretterstatus
128000 Nautisk avdriftsvinkel
128275 Avstandslogg
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129044 Datum
129285 Navigasjon: rute-/veipunktsinformasjon
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129798 AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129799 Radiofrekvens / modus / av/på
129802 AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
129808 Informasjon om DSC-anrop
129809 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del A
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising