Garmin | GPSMAP® 8410 | Garmin GPSMAP® 8410 Installationsinstruktioner

Garmin GPSMAP® 8410 Installationsinstruktioner
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Du kan registrera din enhet med en av
två metoder.
• Använd ActiveCaptain appen.
• Gå till my.garmin.com/registration och logga in med ditt
Garmin konto för att registrera enheten.
Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe. När
du har lagt till enheter till plotterns nätverk registrerar du de nya
enheterna.
GPSMAP 8400/8600 SERIEN
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
®
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Kontakta Garmin support
• Hjälp och information finns på support.garmin.com, till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till nätverket. Du
kan använda en av två metoder när du uppdaterar
programvaran.
• Använd ActiveCaptain™ appen.
• Hämta uppdateringen från www.garmin.com/support/software
/marine.html med ett minneskort (max 32 GB) och en dator
med ett Windows operativsystem.
Mer information finns i användarhandboken på www.garmin.com
/manuals/GPSMAP84xx-86xx.
®
Verktyg som behövs
• Borrmaskin och borrar
◦ 3,0 mm (1/8 in.) borrspets för bygelfäste
◦ 14,6 mm (9/16 in.) borrspets för bygelfäste
◦ 3,2 mm (1/8 tum) borrspets för bygelfäste med träskruvar
◦ 3,6 mm (9/64 tum) borrspets för bygelfäste med
mutterplattan
◦ 6,0 mm (1/4 tum) borrspets för bygelfäste med
mutterplattan
• stjärnmejsel PH2
• Sticksåg eller multiverktyg
• Fil och sandpapper
• Tätningsmedel för marin användning, godkänt för plast
(rekommenderas)
Viktigt vid montering
OBS!
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
Du kan montera enheten infälld i instrumentbrädan, eller
montera enheten på instrumentbrädan.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Du bör montera enheten så att du får den bästa
visningsvinkeln när du manövrerar båten.
• Du måste välja en plats som är tillräckligt stadig för att
hantera enhetens vikt och skydda den från kraftiga
vibrationer och stötar.
• För att undvika störningar mot en magnetisk kompass ska
enheten inte monteras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Du måste se till att du har tillräckligt med utrymme på
installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.
• Du bör välja en plats där du enkelt kommer åt enhetens
pekskärm.
• Du bör välja en plats där du enkelt kommer åt microSD
kortet som sitter på baksidan av enheten. Om du inte
kommer åt kortet från platsen du valt måste du sätta in
minneskort innan du installerar enheten.
®
Montera enheten med bygelfäste
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
Mars 2019
190-02469-02_0A
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
Du kan använda fästet om du vill montera enheten med
bygelfäste på en plan yta. Fäste och tillbehör ingår i vissa
modeller.
1 Använd bygelfästet som mall och märk ut rikthålen .
2 Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
3 Fäst bygelfästet i ytan med de medföljande brickorna och
träskruvarna
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en
borrspets på 14,6 mm (9/16 tum).
4 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg
längs med insidan av linjen på mallen.
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.
7 När enheten har passats in i utskärningen ska du se till att
monteringshålen på enheten ligger i linje med de större hålen
på 6 mm (1/4 tum) på mallen.
8 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.
9 Beroende på monteringsytan borrar eller stansar och gängar
du de större hålen:
• Borra 3,2 mm (1/8 tum) styrhål för de medföljande
träskruvarna och gå vidare till steg 18.
• Borra 6 mm (1/4 tum) hål för den medföljande
mutterplattan och maskinskruvarna.
• Borra och gänga M4-hål för de medföljande
maskinskruvarna och gå till steg 18.
10 Om du använder mutterplattan börjar du i ett hörn av mallen
och placerar en mutterplatta
över det större hålet
du
borrade i steg 9.
.
4 Montera rattarna till bygelfästet på enhetens sidor.
5 Placera enheten i bygelfästet och dra åt rattarna.
6 Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt
kanten på enheten.
Montera enheten
OBS!
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
När du monterar enheten ska du bara använda det medföljande
materialet. Om du använder material som inte har levererats
tillsammans med enheten kan det skada enheten.
För att undvika potentiell skada på pulverbeläggningen ska du
bara använda de medföljande skruvarna för att montera
enheten. Använder du andra skruvar än de som följde med
ogiltigförklaras garantin.
Ta inte bort den skyddande blå gummistötfångaren förrän
installationen är klar. Stötfångaren hjälper till att skydda enheten
från skador under installationen.
Om du inte kommer åt baksidan av enheten och microSD
minneskortplatserna efter monteringen ska du sätta i microSD
minneskortet innan monteringen.
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan
användas för att montera den infälld i instrumentpanelen. Det
finns tre alternativ för monteringsmaterialet beroende på
monteringsytan.
• Du kan borra styrhål och använda de medföljande
träskruvarna.
• Du kan borra hål och använda de medföljande
mutterplattorna och maskinskruvarna. Mutterplattorna kan ge
stabilitet till tunnare ytor.
• Du kan borra hål, gänga dem till M4 och använda de
medföljande maskinskruvarna.
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.
2 Fäst mallen på den valda platsen.
2
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
Det mindre hålet
på mutterplattan ligger över det mindre
hålet på 3,6 mm (9/64 in.) på mallen.
11 Om det mindre hålet på mutterplattan inte ligger i linje med
det mindre hålet på mallen ska den nya hålplaceringen
märkas upp.
12 Upprepa steg 10 och 11 för varje mutterplatta.
13 Använd en borrspets på 3,6 mm (9/64 tum) och borra de
mindre hålen.
14 Ta bort mallen från monteringsytan.
15 Börja i ett hörn av monteringsplatsen och placera en
mutterplatta
på baksidan av monteringsytan så att de
stora och små hålen ligger i linje med varandra.
Den upphöjda delen av mutterplattan ska passa in i det större
hålet.
16 Fäst mutterplattan på monteringsytan genom att skruva fast
en medföljande M3-skruv
genom det mindre hålet på
3,6 mm (9/64 in.).
17 Upprepa stegen 15 och 16 för varje mutterplatta längs
enhetens övre och nedre del.
18 Montera skumpackningen
på enhetens baksida.
Skumpackningens delar har självhäftande fästen på
baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras
på enheten.
19 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar och sätta
i microSD korten på baksidan av enheten innan du placerar
den i utskärningen.
Obs! För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska
du täcka över anslutningar som inte används med de
medföljande väderskydden.
20 Applicera marint tätningsmedel mellan monteringsytan och
enheten för korrekt tätning samt för att förhindra läckage
bakom instrumentbrädan.
21 Om du kommer åt enhetens baksida applicerar du marint
tätningsmedel runt utskärningen.
22 Placera enheten i utskärningen.
23 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande M4skruvarna
eller träskruvar, beroende på monteringsmetod.
Ta
försiktigt
bort
och kassera den skyddande stötfångaren.
24
25 Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.
26 Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt
kanten på enheten.
Objekt
Beskrivning
Säkring
Batteri
1,8 m (6 fot) ingen förlängning
Objekt Beskrivning
Skarv
• 5,26 mm² (10 AWG) förlängningskabel, upp till 4,6 m (15 fot)
• 8,36 mm² (8 AWG) förlängningskabel, upp till 7 m (23 fot)
• 13,29 mm² (6 AWG) förlängningskabel, upp till 11 m (36 fot)
Säkring
Att tänka på vid anslutning
20,3 cm (8 tum)
När du ansluter enheten till ström och till andra Garmin enheter
ska du vara uppmärksam på detta.
• Det är viktigt att kontrollera ström- och jordanslutningarna till
batteriet och se till att de sitter fast och inte kan lossna.
• Kablarna kan ha paketerats utan att låsringarna är
monterade. Kablarna ska vara dragna innan låsringarna
monteras.
• Efter att en låsring till en kabel monterats bör du se till att
ringen är säkert ansluten och att O-ringen är på plats så att
ström- eller datoranslutningen förblir säker.
Batteri
Koppla till ström
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
1 Dra strömkabeln till strömkällan och till enheten.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
3 Anslut strömkabeln till enheten och vrid låsringen medurs för
att dra åt den.
Ytterligare att tänka på vid jordning
Den här enheten ska inte behöva några extra chassijordningar i
de flesta installationssituationer. Om du upplever störningar kan
du använda jordningsskruven på höljet för att koppla enheten till
vattenjordpunkten på båten och på så sätt motverka störningen.
Strömkabelförlängningar
Om det behövs kan du förlänga strömkabeln genom att använda
en lämplig ledningsdimension för förlängningen.
20,3 cm (8 tum)
11 m (36 fot) max. förlängning
Viktigt beträffande Garmin marina nätverk
OBS!
En Garmin PoE-isoleringskoppling (Power over Ethernet, P/N
010-10580-10) måste användas när du ansluter en
tredjepartsenhet, t.ex. en FLIR kamera, till ett Garmin marint
nätverk. Anslutning av en PoE-enhet direkt till ett Garmin marint
nätverks plotter skadar Garmin plottern och kan skada PoEenheten. Att ansluta en tredjepartsenhet direkt till ett Garmin
marint nätverks plotter kan orsaka en onormalt beteende på
Garmin enheterna, däribland att enheterna inte stängs av
korrekt eller att programvaran slutar fungera.
®
Den här enheten kan anslutas till fler Garmin marina nätverk för
att dela data såsom radar, ekolod och detaljerade kartor. Tänk
på följande när du ansluter Garmin marina nätverksenheter till
enheten.
• Alla enheter anslutna till Garmin marina nätverk måste
anslutas till samma jord.
• En Garmin marin nätverkskabel måste användas för alla
Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Tredje parts CAT5-kablar och RJ45-kopplingar får inte
användas för Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Extra Garmin marina nätverkskablar och kontakter finns
hos din Garmin återförsäljare.
• NETWORK portarna på enheten kan vardera fungera som
en nätverksswitch. Alla kompatibla enheter kan anslutas till
valfri NETWORK-port för att dela data med alla enheter på
båten som är anslutna via en Garmin marin nätverkskabel.
Viktigt vid anslutning av stationen
Denna enhet kan konfigureras tillsammans med andra
kompatibla Garmin enheter för att fungera tillsammans som en
station. Tänk på följande när du planerar stationer på din båt.
• Enheter som är äldre än GPSMAP 8000 serien och GPSMAP
8500 serien kan inte användas i en station.
3
• Även om det inte är nödvändigt, rekommenderar vi att du
installerar alla enheter som du planerar att använda i en
station nära varandra.
• Det behövs inga specialanslutningar för att skapa en station
förutsatt att alla enheter är anslutna till Garmin marina
nätverk (Viktigt beträffande Garmin marina nätverk, sidan 3).
• Du skapar och ändrar stationer genom att använda enhetens
programvara. Mer information finns i användarhandboken
som medföljer enheten.
NMEA 2000 – viktigt att tänka på
®
OBS!
Om du ansluter till ett befintligt NMEA 2000 nätverk, hitta
NMEA 2000 strömkabeln. Du behöver bara en NMEA 2000
strömkabel för att NMEA 2000 nätverket ska fungera ordentligt.
En NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) bör användas i
installationer där tillverkaren för det befintliga NMEA 2000
nätverket är okänd.
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Den här enheten kan anslutas till ett NMEA 2000 nätverk på din
båt för att dela data från NMEA 2000 kompatibla enheter såsom
en GPS-antenn eller VHF-radio. Med de medföljande NMEA
2000 kablarna och kontakterna kan du ansluta enheten till ditt
befintliga NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt
NMEA 2000 nätverk kan du skapa ett grundläggande nätverk
med kablar från Garmin.
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens
för NMEA 2000 produkter. Du kan hitta det här dokumentet via
länken ”Manuals” (handböcker) på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.
Porten som är märkt NMEA 2000 används för att ansluta
enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.
Objekt
Beskrivning
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Att tänka på vid anslutning av J1939 motornätverk
OBS!
Du måste använda en Garmin GPSMAP J1939 tillbehörskabel
när du ansluter plottern till J1939 motornätverket för att förhindra
korrosion till följd av fukt. Använder du en annan kabel
ogiltigförklaras garantin.
Om du har ett befintligt motornätverk på båten bör det redan
vara anslutet till strömförsörjningen. Lägg inte till extra
strömförsörjning.
Den här plottern kan anslutas till ett motornätverk på båten för
att läsa data från kompatibla enheter, t.ex. vissa motorer.
Motornätverket följer en standard och använder egna
meddelanden.
Du ska bara ansluta en plotter till ett motornätverk. Att ansluta
fler än en plotter till ett motornätverk kan resultera i oväntade
beteenden.
Porten som är märkt J1939 används för att ansluta enheten till
ett befintligt motornätverk. Du måste dra kabeln inom 6 m (20
fot) från motornätverkets stamnät.
Garmin GPSMAP J1939 tillbehörskabel kräver anslutning till en
strömkälla och korrekt terminering. Mer information om hur du
ansluter till motornätverket finns i tillverkarens dokumentation för
motorn.
Stift
Ledningsfärg
Beskrivning
Bar
Skärm
Rött
Ström, positiv
Svart
Ström, negativ
Vit
CAN, hög
Blå
CAN, låg
HDMI Att tänka på vid video
®
OBS!
För att förhindra korrosion på grund av fukt måste du använda
Garmin GPSMAP tillbehörskablar när du ansluter plottern till en
videokälla eller skärm. Anslut inte en mediespelarsticka direkt
på baksidan av plottern. Om du använder olika kablar eller
ansluter en mediespelarsticka på baksidan av plottern
ogiltigförklaras garantin.
Objekt
Beskrivning
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenn
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
NMEA 2000 strömkabel
NMEA 2000 droppkabel
Likströmskälla, 12 VDC
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
4
Den här plottern tillåter videoingång från HDMI videokällor, som
en Chromecast™ enhet eller en Blu-Ray™ spelare. Du kan visa
skyddat HDMI innehåll (HDCP-innehåll) på plotterskärmen.
HDMI video delas över det marina Garmin nätverket, men inte
över NMEA 2000 nätverket. HDCP-innehåll delas inte i det
marina Garmin nätverket.
Via HDMI OUT porten kan du duplicera plotterskärmen på en
annan enhet, som en tv eller bildskärm. Du kan inte visa HDCPinnehåll på den duplicerade skärmen.
Garmin GPSMAP HDMI tillbehörskabeln är 4,5 m (15 fot) lång.
Om du behöver en längre kabel bör du bara använda en aktiv
HDMI kabel. Du behöver en HDMI koppling för att ansluta de två
HDMI kablarna.
Du behöver en Garmin GPSMAP USB OTG-adapterkabel för att
ansluta till en mediespelarsticka. USB porten kan försörja upp till
2,5 W för att driva en mediespelarsticka.
Du måste göra alla kabelanslutningar i en torr miljö.
Objekt
Beskrivning
Garmin plotter
Dator
GPSMAP USB kabel
Objekt Beskrivning
GPSMAP 8400/8600 plotter
Torr miljö, skyddad mot fukt
Bildskärm med en HDMI In port, som en dator eller tv
GPSMAP HDMI kabel (HDMI IN)
GPSMAP HDMI kabel (HDMI IN)
GPSMAP USB OTG adapterkabel som strömkälla till HDMI
källan om det är möjligt (2,5 W maximalt)
GPSMAP HDMI kabel (HDMI OUT)
NMEA 0183 med ljudkabelstift
®
NMEA 0183 (tillval) med ljudkabel (010-12852-00) innehåller
oisolerade ledningar och en RCA-kontakt för en ljudutgång till en
stereo, som en FUSION stereoanläggning. Kabeln kan köpas
från garmin.com eller din lokala Garmin återförsäljare.
Efter installationen kan du ansluta RCA-kontakten till AUXingången på stereon. HDMI ingången är utgången till stereon.
NMEA 0183 med ljudkabeln har en differentialport NMEA 0183
för ingång och utgång.
®
HDMI källa, som en Blu-Ray spelare eller Chromecast enhet
Torr miljö, skyddad mot fukt
Att tänka på vid kompositvideo
Den här plottern tillåter videomottagning från
kompositvideokällor som använder porten märkt CVBS IN. Vid
anslutning av kompositvideo bör du observera detta.
• Porten CVBS IN använder en BNC-kontakt. Du kan använda
en adapter från BNC till RCA för att ansluta en
kompositvideokälla med RCA-kontakter till CVBS INportarna.
• Video delas över det Garmin marina nätverket, men delas
inte över NMEA 2000 nätverket.
Pekskärmskontroller för en ansluten dator
OBS!
Använd tillbehörskablarna till Garmin GPSMAP när du ansluter
en plotter till datorn för att undvika korrosion på grund av fukt.
Använder du andra kablar ogiltigförklaras garantin.
Du kan ansluta plottern till en dator för att se datorskärmen och
att styra datorn med hjälp av plotterns pekskärm. För att du ska
se datorskärmen måste datorn vara ansluten till HDMI INporten. För att styra datorn med hjälp av plotterns pekskärm
måste du ansluta datorn till USB-porten.
Garmin GPSMAP HDMI tillbehörskabeln är 4,5 m (15 fot) lång.
Om du behöver en längre kabel bör du bara använda en aktiv
HDMI kabel. Du behöver en HDMI koppling för att ansluta de två
HDMI kablarna. Du måste göra alla kabelanslutningar i en torr
miljö.
Garmin GPSMAP USB tillbehörskabeln är 4,5 m (15 fot) lång.
Om du behöver en längre kabel bör du endast använda en USBhubb- eller USB-repeaterförlängningskabel. Du bör göra alla
kabelanslutningar i en torr miljö.
Stift
Kabelfunktion
Ledningsfärg
1
NMEA 0183 Rx/A (in +)
Orange/vit
2
NMEA 0183 Rx/B (in -)
Vit
3
NMEA 0183 Tx/B (ut -)
Rosa
4
NMEA 0183 Tx/A (ut +)
Grå
5
Jord
Svart
6
Larm
Gul
7
Tillbehör på
Orange
8
Jord (skärmad)
Brun
9
Ljud vänster kanal
Vit
10
Ljud gemensam
Blå/röd
11
Ljud höger kanal
Röd
För mer information om NMEA 0183-kabeldragning med den här
kabeln, se kabelinstruktionerna på www.garmin.com/manuals
/nmea0183_audio_cable.
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
• Plottern har en Tx-port (sänd) och en Rx-port (ta emot).
• Varje port har två ledningar som är märkta A och B i
överensstämmelse med NMEA 0183 konventionen. Anslut Aoch B-ledningen för respektive port till A (+)- och B (-)ledningarna på den NMEA 0183 enheten.
• Du kan ansluta en NMEA 0183 enhet per Rx-port för att ta
emot data i plottern och du kan ansluta upp till tre NMEA
5
•
•
•
•
•
•
0183 enheter parallellt till Tx-porten för att ta emot data från
plottern.
Se instruktionerna för installation av NMEA 0183 enheten för
att identifiera sändningsledningar (Tx) och
mottagningsledningar (Rx).
Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa
kabellängder. Löd alla kontakter och täta dem med
krympslang.
Anslut inte NMEA 0183 datakablarna från den här enheten till
strömjord.
Strömkabeln från plottern och NMEA 0183 enheterna måste
anslutas till en gemensam strömjord.
De interna NMEA 0183 portarna och
kommunikationsprotokollen konfigureras på plottern. Mer
information finns i NMEA 0183 avsnittet i plotterns
användarhandbok.
Läs plotterns ägarhandbok för en lista över godkända NMEA
0183 meningar som plottern har stöd för.
Enhet
Specifikation
Mått
Säkerhetsavstånd till
kompass
35 cm (13,8 tum.)
Maximal strömanvänd- 45 W
ning vid 10 V DC
16-tumsmodeller
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC
1,3 A
Maximal strömförbrukning på 12 V DC
6,0 A
Mått (B × H × D)
384,7 × 262,6 × 75,1 mm
(1518 × 10516 × 2 15/16 in.)
Skärmstorlek (B × H)
345,2 × 194,6 mm (139/16 ×
711/16 tum.)
Vikt
4,4 kg (9,6 lb.)
Fritt utrymme bakom
den infällda enheten
11,1 cm (43/8 tum.)
Säkerhetsavstånd till
kompass
105 cm (41,3 tum.)
Maximal strömanvänd- 52,1 W
ning vid 10 V DC
Specifikationer
Specifikation
Mått
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC
1,3 A
Enhet
Alla modeller
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (från 5 till
131 °F)
Maximal strömförbrukning på 12 V DC
6,0 A
Material
Polykarbonatplast och gjutet
hölje i aluminium
Frekvenser2
Vattenklassning1
IEC 60529 IPX7
Inspänning
Från 10 till 32 V likström
Säkring
10 A, 125 V snabbverkande
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000
förbrukning
Max. 75 mA
Max. waypoints
5 000
Traditionell: 50/200, 77/200,
83/200 kHz
CHIRP med enkel kanal: från
40 till 240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP:
260/455/800 kHz
Ultra-HD SideVü: 1200 kHz,
CHIRP-räckvidd: 1060 till
1170 kHz
(beroende på givare)
Max. rutter
100 (250 waypoints vardera)
Sändningseffekt
(RMS)3
Max. aktiva
spårpunkter
50 000 punkter, 50 sparade
spår
CHIRP: 1 000 W
Garmin ClearVü och SideVü
CHIRP: 500 W
Djup4
5 000 fot vid 1 kW
Minneskort
2 microSD kortplatser på
baksidan av enheten,
kortstorlek max 32 GB
10-tumsmodeller
12-tumsmodeller
6
Ekolodsmodeller
1Enheten
tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
2Beroende på givare.
3Beroende på givarens kapacitet och djup.
4Beroende på givare, vattnets salthalt, bottentyp och andra
vattenförhållanden.
Trådlös frekvens och
protokoll
Wi‑Fi och ANT teknik
2,4 GHz vid 12,3 dBm
nominell
HTML-integrering
Kompatibel med OneHelm™
integrering
Mått (B × H × D)
259,9 × 205,1 × 75,1 mm
(101/4× 81/16× 215/16 in.)
Skärmstorlek (B × H)
136,9 × 218,4 mm (53/8 ×
85/8 in.)
Vikt
2,4 kg (5,2 lb.)
PGN
Beskrivning
Fritt utrymme bakom
den infällda enheten
11,1 cm (43/8 tum.)
059392
ISO-erkännande
Säkerhetsavstånd till
kompass
45 cm (17.7 tum.)
059904
ISO-begäran
060160
ISO-transportprotokoll: Dataöverföring
Maximal strömanvänd- 40,1 W
ning vid 10 V DC
060416
ISO-transportprotokoll: Anslutningshantering
060928
Begärd ISO-adress
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC
1,5 A
065240
Begärd adress
126208
Begär gruppfunktion
Maximal strömförbrukning på 12 V DC
6,0 A
126996
Produktinformation
Mått (B × H × D)
302,8 × x 216,4 × 75,1 mm
(1115/16 × 81/2 × 215/16 in.)
126998
Konfigurationsinformation
127237
Kurs/spårstyrning
Skärmstorlek (B × H)
257,3 × 145,2 mm (101/8 ×
511/16 in.)
127245
Roder
127250
Fartygets kurs
Vikt
2,7 kg (6,0 lb.)
127258
Magnetisk variation
Fritt utrymme bakom
den infällda enheten
11,1 cm (43/8 tum.)
127488
Motorparametrar: Snabb uppdatering
127489
Motorparametrar: Dynamiska
®
®
NMEA 2000 PGN-information
Sända och ta emot
PGN
Beskrivning
PGN
127493
Transmissionsparametrar: Dynamiska
130576 Trimplansstatus
127505
Vätskenivå
130577 Riktningsdata
127508
Batteristatus
128259
Hastighet: I förhållande till vattnet
128267
Vattendjup
129025
Position snabb uppdatering
129026
COG och SOG: Snabb uppdatering
Mening
Beskrivning
129029
GNSS-positionsdata
61443
Elektroniskt motorreglage 2
Avvikelse från utlagd kurs
61444
Elektroniskt motorreglage 1
Navigationsdata
65031
Avgastemperatur
GNSS DOP:er
65172
Extra motorkylning
GNSS-satelliter i vy
65252
Stäng
Etikett
65253
Motortimmar och varv
Vinddata
65262
Motortemperatur 1
Miljöparametrar (används inte längre)
65263
Motorns vätskenivå eller tryck 1
130311
Miljöparametrar (används inte längre)
65270
Tillstånd för inlopp och utlopp 1
130312
Temperatur (används inte längre)
65271
Elektrisk fordonskraft
65279
Indikator för vatten i bränslet
65272
Växellådsoljor 1
129283
129284
129539
129540
130060
130306
130310
Sända
Beskrivning
J1939 PGN-information
Plottern kan ta emot J1939 PGN-meningar. Plottern kan inte
sända över J1939 nätverket.
PGN
Beskrivning
65248
Fordonsavstånd
126464
Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
65266
Bränsleekonomi (flytande)
126984
Larmsvar
65276
Färdvisning
Reseparametrar: Motor
65226
Aktiva diagnostiska felkoder
127497
Ta emot
PGN
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin , Garmin logotypen och GPSMAP är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. De här varumärkena får
inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
Beskrivning
065030 Generatorns vanliga grundläggande AC-kvantiteter (GAAC)
126983 Varning
126985 Varningstext
126987 Tröskelvärde för varning
®
HDMI är ett registrerat varumärke som tillhör HDMI Licensing, LLC. microSD logotypen
är ett varumärke som tillhör SD-3C, LCC. NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics
Association.
®
®
®
®
126988 Varningsvärde
126992 Systemtid
127251 Girvinkel
127257 Läge
127498 Motorparametrar: statiska
127503 AC-ingångsstatus (används inte längre)
127504 AC-utgångsstatus (används inte längre)
127506 Detaljerad status om likström
127507 Laddarstatus
127509 Omformarstatus
128000 Nautisk avdriftsvinkel
128275 Distanslogg
129038 AIS klass A positionsrapport
129039 AIS klass B positionsrapport
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
129044 Datum
129285 Navigering: Rutt-/waypointinformation
129794 AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129798 AIS SAR, rapport om flygplansposition
129799 Radiofrekvens/läge/ström
129802 AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129808 DSC-samtalsinformation
129809 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del A
129810 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del B
130313 Luftfuktighet
130314 Faktiskt tryck
130316 Temperatur: Utökat intervall
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising