Garmin | GPSMAP® 8417 MFD | Installation guide | Garmin GPSMAP® 8417 MFD Instrukcja instalacji

Garmin GPSMAP® 8417 MFD Instrukcja instalacji
Aktualizacja oprogramowania
GPSMAP Seria
8400/8600
®
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
Aby zaktualizować oprogramowanie, potrzebny jest czytnik kart
pamięci, taki jak czytnik kart firmy Garmin lub inny ploter
nawigacyjny firmy Garmin z gniazdem kart pamięci, podłączony
do sieci Garmin Marine Network.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz opcję Pobierz obok pozycji Seria GPSMAP z kartą
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin .
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin działem pomocy technicznej
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Wrzesień 2016
4
5
6
7
SD.
Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
Wybierz Pobierz.
Wybierz Uruchom.
Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Niezbędne narzędzia
• Wiertarka i wiertła
◦ Wiertło 3,2 mm (1/8 cala) w przypadku zastosowania
drewnianych śrub
◦ Wiertło 3,6 mm (9/64 cala) w przypadku zastosowania
podkładki
◦ Wiertło 7,2 mm (9/32 cala) w przypadku zastosowania
podkładki
• Wkrętak krzyżowy nr 2
• Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
• Pilnik i papier ścierny
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich (zalecany)
Uwagi dotyczące montażu
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Wydrukowano na Tajwanie
190-01978-80_0B
Korzystając z dołączonego osprzętu i szablonu, można
przeprowadzić montaż wpuszczany urządzenia w desce
rozdzielczej.
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
• Miejsce montażu powinno umożliwić wygodną obsługę
urządzenia podczas podróży łodzią.
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
wszystkich interfejsów urządzenia, takich jak klawiatura,
ekran dotykowy i czytnik kart, jeśli są używane.
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić je przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
• Miejsce to musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie
wszystkich przewodów.
Montowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.
Aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia warstwy farby
proszkowej, do montażu urządzenia należy używać wyłącznie
dołączonych śrub. Użycie śrub innych niż dołączone spowoduje
unieważnienie gwarancji.
Nie usuwaj niebieskiej gumowej opaski ochronnej do czasu
zakończenia instalacji. Opaska pomaga chronić urządzenie
przed uszkodzeniem podczas instalacji.
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż
urządzenia na desce rozdzielczej. Istnieją trzy sposoby
zamontowania sprzętu w zależności od materiału powierzchni
montażowej.
• Możesz też wywiercić otwory prowadzące i użyć załączonych
drewnianych śrub.
• Możesz wywiercić otwory, a następnie użyć załączonych
podkładek i wkrętów do metalu. Podkładki zapewnią
stabilność na cieńszym podłożu.
• Możesz przebić otwory, naciąć je do rozmiaru śruby M4
i użyć dołączonych wkrętów do metalu.
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
2 Zamocuj szablon w wybranym miejscu montażu.
3 Używając wiertła o średnicy 3,6 mm (9/64 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
Za
pomocą wyrzynarki lub narzędzia obrotowego przetnij
4
powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii
ciągłej oznaczonej na szablonie.
5 Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.
7 Po dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że
otwory montażowe urządzenia są wyrównane z większymi
otworami o średnicy 7,2 mm (9/32 cala) na szablonie.
8 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów.
9 W zależności od podłoża montażowego wywierć lub przebij,
a następnie nagwintuj większe otwory:
2
• Wywierć otwory prowadzące 3,2 mm (1/8 cala) dla
dołączonych drewnianych śrub i przejdź do kroku 18.
• Wywierć otwory o średnicy 7,2 mm (9/32 cala) na
dołączone podkładki i wkręty do metalu.
• Przebij i nagwintuj otwory o rozmiarze M4 dla dołączonych
wkrętów do metalu i przejdź do kroku 18.
10 Jeśli używasz podkładek, zaczynając od jednego rogu
szablonu, umieść podkładkę À nad większym otworem Á
wywierconym w kroku 9.
Mniejszy otwór  na podkładce powinien być wyrównany
z mniejszym otworem na szablonie.
11 Jeśli mniejszy otwór o średnicy 3,6 mm (9/64 cala) na
podkładce nie jest wyrównany z mniejszym otworem na
szablonie, zaznacz nowe położenie.
12 Powtórz kroki 10 i 11 dla każdej nakrętki.
13 Używając wiertła o średnicy 3,6 mm (9/64 cala), wywierć
mniejsze otwory.
14 Usuń szablon z powierzchni montażowej.
15 Zaczynając od jednego rogu powierzchni montażowej,
umieść podkładkę Ã z tyłu powierzchni montażowej,
wyrównując duży i mały otwór.
Wysunięta część podkładki powinna pasować do większego
otworu.
16 Przymocuj podkładkę do powierzchni montażowej,
przykręcając dostarczoną śrubę M3 Ä przez mniejszy otwór
o średnicy 3,6 mm (9/64 cala).
17 Powtórz kroki 15 i 16 dla wszystkich podkładek wzdłuż górnej
i dolnej krawędzi urządzenia.
18 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.
UWAGA: Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy
zasłonić nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych
zatyczek ochronnych.
19 Umieść urządzenie w wycięciu.
20 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych wkrętów M4 Å lub drewnianych śrub,
w zależności od metody montażu.
21 Ostrożnie usuń gumową opaskę ochronną i wyrzuć ją.
22 Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatrzaskując ją wokół krawędzi
urządzenia.
Uwagi dotyczące podłączania
Podczas podłączania urządzania do zasilania oraz do innych
urządzeń firmy Garmin należy uwzględnić następujące kwestie.
• Należy upewnić się, że przewód zasilania i uziemienia są
odpowiednio zabezpieczone i nie poluzują się.
• Aby ułatwić doprowadzenie, przewody zostały dołączone bez
zainstalowanych kółek blokujących. Przewody należy
doprowadzić przed zainstalowaniem kółek blokujących.
• Po podłączeniu kółka blokującego do przewodu należy
upewnić się, że kółko jest prawidłowo podłączone, a także że
obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia
bezpieczeństwa połączenia zasilania lub danych.
Podłączanie zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
1 Poprowadź przewód zasilający do źródła zasilania
i urządzenia.
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.
3 Zamocuj kółko blokujące i okrągłą uszczelkę na końcu
przewodu zasilającego.
4 Podłącz przewód zasilający do urządzenia poprzez
obróćenie kółka blokującego w prawo.
Dodatkowa uwaga dotycząca uziemienia
W przypadku większości sposobów instalacji to urządzenie nie
wymaga dodatkowego uziemienia obudowy. Jeśli występują
zakłócenia, można użyć śruby uziemienia na obudowie, aby
podłączyć urządzenie do wodnego uziemienia łodzi
i wyeliminować zakłócenia.
Przedłużanie przewodu zasilającego
W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy
użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do
wymaganej długości.
Element
À
Á
Â
Opis
Bezpiecznik
Bateria
1,8 m (6 stóp) bez możliwości przedłużenia
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Splot
• Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²), do 4,6 m (15 stóp)
• Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm²), do 7 m (23 stóp)
• Przedłużacz 6 AWG (13,29 mm²), do 11 m (36 stóp)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Maksymalna długość przedłużacza 11 m (36 stóp)
Uwagi dotyczące połączeń stacji
To urządzenie można skonfigurować w połączeniu z innymi
zgodnymi urządzeniami firmy Garmin do wspólnej pracy jako
stacja. Podczas planowania stacji na łodzi należy zwrócić
uwagę na następujące kwestie.
• W stacji nie można używać urządzeń w wersji wcześniejszej
niż GPSMAP 8000 i GPSMAP 8500.
• Wprawdzie nie jest to wymagane, ale zaleca się instalację
obok siebie wszystkich urządzeń, które będą używane
w ramach jednej stacji.
• W celu utworzenia stacji nie są potrzebne żadne specjalne
połączenia pod warunkiem, że wszystkie urządzenia są
podłączone do sieci Garmin Marine Network (Uwagi
dotyczące sieci Garmin Marine Network, strona 3).
• Stacje są tworzone i modyfikowane przy użyciu
oprogramowania urządzeń. Więcej informacji zawiera
podręcznik użytkownika dołączony do urządzenia.
Uwagi dotyczące sieci Garmin Marine Network
NOTYFIKACJA
Do podłączenia zewnętrznego urządzenia, np. kamery FLIR , do
sieci Garmin Marine Network trzeba użyć złączki izolacji układu
PoE (Power over Ethernet) firmy Garmin (P/N 010-10580-10).
Podłączenie urządzenia PoE bezpośrednio do sieci Garmin
Marine Network spowoduje uszkodzenie plotera nawigacyjnego
Garmin i może też spowodować uszkodzenie urządzenia PoE.
Podłączanie zewnętrznego urządzenia bezpośrednio do plotera
nawigacyjnego w sieci Garmin Marine Network może
spowodować nietypowe działanie urządzeń Garmin, takie jak
nieprawidłowe wyłączanie się urządzenia lub zawieszanie się
oprogramowania.
®
To urządzenie można podłączyć do dodatkowych urządzeń sieci
morskiej Garmin Marine Network w celu udostępniania danych,
takich jak radar, sonar i szczegółowe mapy. Podczas
podłączania urządzeń sieci Garmin Marine Network do tego
urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Wszystkie urządzenia podłączone do sieci Garmin Marine
Network muszą być podłączone do tego samego uziemienia.
• Przewód sieciowy Garmin Marine Network musi być używany
dla wszystkich połączeń sieci Garmin Marine Network.
◦ Dla połączeń sieci Garmin Marine Network nie należy
używać przewodów CAT5 i złączy RJ45 innych firm.
◦ Dodatkowe przewody i złącza sieci Garmin Marine
Network są dostępne u dealera firmy Garmin.
• Porty NETWORK urządzenia działają jako przełączniki
sieciowe. Wszystkie zgodne urządzenia można podłączyć do
dowolnego portu NETWORK w celu udostępniania danych
dla wszystkich urządzeń na łodzi, które są połączone
przewodem sieciowym Garmin Marine Network.
3
Uwagi dotyczące sieci
NOTYFIKACJA
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000 ,
sieć NMEA 2000 powinna być już podłączona do zasilania. Nie
podłączaj przewodu zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej
już sieci NMEA 2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania
powinno być podłączone do sieci NMEA 2000.
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000 lub
sieci silników innego producenta, należy zainstalować odłącznik
NMEA 2000 (010-11580-00) pomiędzy istniejącą siecią
i urządzeniami Garmin.
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. NMEA
2000Urządzenia rozładują akumulator, jeśli ich przewody
zasilające NMEA 2000 zostaną podłączone bezpośrednio do
akumulatora.
®
To urządzenie można podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi,
aby udostępniać dane z urządzeń zgodnych z siecią NMEA
2000, takich jak antena GPS lub radio VHF. Dołączone
przewody i złącza NMEA 2000 umożliwiają podłączenie
urządzenia do istniejącej sieci NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie
jest jeszcze dostępna sieć NMEA 2000, można utworzyć
podstawową sieć za pomocą przewodów Garmin.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „Podstawowe informacje
dotyczące sieci NMEA 2000” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Dokument można
znaleźć po kliknięciu łącze „Podręczniki” na stronie urządzenia
w serwisie www.garmin.com.
Port oznaczony jako NMEA 2000 służy do podłączania
urządzenia do standardowej sieci NMEA 2000.
Element
Opis
Urządzenie firmy Garmin zgodne z siecią NMEA 2000
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Antena GPS
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
• Każdy wewnętrzny port Rx i Tx ma dwa przewody oznaczone
jako A (+) i B (-) zgodnie z konwencją standardu NMEA 0183.
Odpowiednie przewody A (+) i B (-) poszczególnych portów
wewnętrznych należy podłączyć do przewodów A (+) i B (-)
urządzenia z interfejsem NMEA 0183. Podczas podłączania
przewodów danych do urządzeń NMEA 0183 zapoznaj się
z tabelą i schematami połączeń.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć
ekranowanej skrętki 28 AWG. Zlutuj wszystkie połączenia
i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją.
• Sekcja Informacje o interfejsie NMEA 0183, strona 8
zawiera listę zatwierdzonych sentencji interfejsu NMEA 0183
przesyłanych z i do urządzenia.
• Wewnętrzne porty interfejsu NMEA 0183 i protokoły
komunikacji są konfigurowane na podłączonym urządzeniu
firmy Garmin. Więcej informacji zawiera sekcja NMEA 0183
w Podręczniku użytkownika plotera nawigacyjnego.
• Przewody uziemienia przewodu danych interfejsu NMEA
0183 i urządzenia NMEA 0183 muszą być podłączone do
uziemienia.
• Podczas podłączania urządzeń NMEA 0183 z dwoma
przewodami przesyłowymi i dwoma przewodami odbiorczymi,
nie jest konieczne podłączanie urządzeń NMEA 0183 do
wspólnego uziemienia.
• Podczas podłączania urządzenia NMEA 0183 z jednym
przewodem przesyłowym (Tx) i jednym przewodem
odbiorczym (Rx), urządzenia NMEA 0183 należy podłączyć
do wspólnego uziemienia.
• W przypadku dwukierunkowej komunikacji z urządzeniem
NMEA 0183 porty wewnętrzne na przewodzie danych
interfejsu NMEA 0183 nie zostają połączone. Jeśli na
przykład wejście urządzenia NMEA 0183 jest podłączone do
wewnętrznego portu wyjściowego 1 na przewodzie danych,
można podłączyć port wyjściowy urządzenia NMEA 0183 do
dowolnego wewnętrznego portu wejściowego (port 1, port 2,
port 3 lub port 4) w wiązce przewodów.
• Dostępne są cztery wewnętrzne porty wejściowe interfejsu
NMEA 0183 (porty Rx) i dwa wewnętrzne porty wyjściowe
interfejsu NMEA 0183 (porty Tx) na dołączonym przewodzie
danych interfejsu NMEA 0183. Do każdego wewnętrznego
portu Rx można podłączyć jedno urządzenie NMEA 0183
w celu przesyłania danych do urządzenia firmy Garmin. Do
każdego wewnętrznego portu Tx można podłączyć
równolegle do trzech urządzeń NMEA 0183 w celu
odbierania danych przesyłanych przez urządzenie firmy
Garmin.
Połączenia dla urządzenia NMEA 0183
Ten schemat przedstawia dwukierunkowe połączenia zarówno
do wysyłania, jak i odbierania danych. Można go także używać
do komunikacji jednokierunkowej. Aby odbierać informacje
z urządzenia NMEA 0183, zapoznaj się z elementami Ê, Ë, Ì,
Í, oraz Î podczas podłączania urządzenia firmy Garmin. Aby
przesyłać informacje do urządzenia NMEA 0183, zapoznaj się
z elementami Ê, Ë, Ì, Ï, oraz Ð podczas podłączania
urządzenia firmy Garmin.
Przewód zasilający sieci NMEA 2000
Kabel podłączeniowy NMEA 2000
Źródło zasilania 12 V DC
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Trójnik NMEA 2000
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
NMEA 0183 — uwagi dotyczące połączeń
®
• Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia NMEA 0183,
aby zidentyfikować przewody przesyłowe (Tx) A (+) i B (-)
oraz przewody odbiorcze (Rx) A (+) i B (-).
4
Element
À
Á
Opis
Źródło zasilania
Przewód zasilający
Element
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Opis
Urządzenie NMEA 0183
NMEA Przewód 0183
Funkcja
przewodu
Garmin
Kolor
Funkcja
przewodu
przewodu
modułu Garmin urządzenia
zgodnego
z interfejsem
NMEA 0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie
zasilania
Czarny
Uziemienie
zasilania
Uziemienie
danych
Czarny
Uziemienie
danych
RxA (+)
Biały
TxA (+)
RxB (-)
Pomarańczowy/ TxB (-)
biały
TxA (+)
Szary
RxA (+)
TxB (-)
Różowy
RxB (-)
Połączenia z urządzeniem z jednostronnym interfejsem
NMEA 0183
Element
Opis
Źródło zasilania
À
Á
Â
Ã
Przewód zasilający
Urządzenie NMEA 0183
NMEA Przewód 0183
Element Garmin Funkcja
przewodu
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Kolor
Funkcja przewodu
przewodu
urządzenia
modułu Garmin zgodnego z inter­
fejsem NMEA 0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie
zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
Uziemienie danych Czarny
Uziemienie danych
TxA (+)
Szary
RxA
TxB (-)
Różowy
niedostępne
Urządzenie NMEA 0183 podłączone pojedynczym
przewodem przesyłowym
W tym przykładzie urządzenie NMEA 0183 przesyła dane do
plotera nawigacyjnego.
Element
À
Á
Â
Ã
Element
Opis
Źródło zasilania
Przewód zasilający
NMEA Urządzenie 0183
NMEA Przewód 0183
Funkcja
przewodu
Garmin
Kolor
NMEA Funkcja
przewodu
przewodu
modułu Garmin urządzenia
zgodnego
z interfejsem
NMEA 0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie
zasilania
Czarny
Uziemienie
zasilania
Ì
Uziemienie
danych
Czarny
Uziemienie
danych
Í
RxB (-)
Pomarańczowy/ niedostępne
biały
RxA (+)
Biały
Tx
TxA (+)
Szary
Rx
TxB (-)
Różowy
niedostępne
Ê
Ë
Î
Ï
Ð
• Jeśli urządzenie NMEA 0183 ma tylko jeden przewód
wejściowy (odbieranie, Rx) (bez A, B, + lub -), nie podłączaj
różowego przewodu.
• Jeśli urządzenie NMEA 0183 ma tylko jeden przewód
wyjściowy (przesyłanie, Tx) (bez A, B, + lub -), podłącz
pomarańczowy/biały przewód do uziemienia.
Urządzenie 0183 podłączone pojedynczym przewodem
odbiorczym NMEA 0183
W tym przykładzie urządzenie NMEA 0183 odbiera dane
z plotera nawigacyjnego.
Element
Opis
Źródło zasilania
À
Á
Â
Ã
Przewód zasilający
Urządzenie 0183 NMEA
NMEA Przewód 0183
Element Garmin Funkcja
przewodu
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Kolor przewodu Funkcja przewodu
modułu Garmin urządzenia
zgodnego z inter­
fejsem NMEA 0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie
zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
Uziemienie danych Czarny
Uziemienie danych
RxB (-)
Pomarańczowy/
biały
niedostępne
RxA (+)
Biały
TxA (+)
NMEA Urządzenie 0183 ze schematem styków na
przewodzie audio
Urządzenie NMEA 0183 z przewodem audio obejmuje
nieizolowane przewody i złącze RCA do obsługi wyjściowego
sygnału audio do zestawu stereo, w tym FUSION . Informacje
zawarte w schemacie styków dotyczą urządzenia 0183 NMEA
z przewodem audio (010-12390-21). Ploter nawigacyjny jest
również zgodny z plecionymi przewodami 0183 NMEA, które nie
obsługują połączeń audio (010-11425-02 i 010-11425-05). Te
kable nie są sprzedawane z ploterem nawigacyjnym.
®
5
Element Opis
Port
Funkcja przewodu
Port wejściowy 1 RX/A (+)
RX/B (-)
Port wejściowy 2 RX/A (+)
RX/B (-)
Port wejściowy 3 RX/A (+)
RX/B (-)
Port wejściowy 4 RX/A (+)
RX/B (-)
Port wyjściowy 1 TX/A (+)
TX/B (-)
Port wyjściowy 2 TX/A (+)
Źródło zasilania
Biały
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Pomarańczowy/
biały
Element
Kolor przewodu Numer
styku
Brązowy
Brązowy/biały
Fioletowy
Fioletowy/biały
Czarny/biały
Czerwony/biały
Szary
Różowy
Niebieski
TX/B (-)
Niebieski/biały
niedostępne
Audio – kanał
wspólny
Niebieski/
czerwony
niedostępne
Audio – kanał prawy Czerwone
niedostępne
Audio – kanał lewy
Biały
niedostępne
Alarm
Żółty
niedostępne
Akcesorium
włączone
Pomarańczowy
niedostępne
Uziemienie (ekran)
Czarny
niedostępne
Zapasowy
niedostępne
Połączenia lampy lub brzęczyka
Urządzenie może być używane z lampą lub brzęczykiem (bądź
z obydwoma urządzeniami jednocześnie) w celu emitowania
alertu dźwiękowego lub świetlnego, kiedy ploter nawigacyjny
wyświetla komunikat. Jest to opcjonalne, a przewód alarmu nie
jest konieczny do prawidłowego działania urządzenia. Podczas
podłączania lampy lub brzęczyka do tego urządzenia należy
zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Obwód alarmu przełącza się do stanu niskiego napięcia
podczas emitowania sygnału dźwiękowego alarmu.
• Maksymalne natężenie wynosi 100 mA; wymagany jest
przekaźnik w celu ograniczenia natężenia z plotera
nawigacyjnego do 100 mA.
• Aby ręcznie przełączać alerty dźwiękowe i świetlne, można
zainstalować jednobiegunowe przełączniki jednokrotne.
Przewód zasilający
Brzęczyk
Lampa
NMEA Przewód 0183
Przekaźnik (natężenie cewki 100 mA)
Przełączniki do włączania i wyłączania alertów lampy lub
brzęczyka
Ê
Ë
Ì
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czerwony
Zasilanie
Czarny
Uziemienie
Żółty
Alarm
Uwagi dotyczące połączeń sieci silników J1939
NOTYFIKACJA
Do podłączenia plotera nawigacyjnego do sieci silników Garmin
GPSMAP J1939 należy użyć kabla J1939, aby uniknąć korozji
spowodowanej wilgocią. Użycie innego kabla może
spowodować unieważnienie gwarancji.
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć silników, powinna być już
podłączona do zasilania. Nie instaluj dodatkowego zasilania.
Ten ploter nawigacyjny można podłączyć do sieci silników na
łodzi, aby odczytywać dane ze zgodnych urządzeń, takich jak
niektóre modele silników. Sieć silników jest zgodna ze
standardami i korzysta z opatentowanych wiadomości.
Do jednej sieci silników można podłączyć tylko jeden ploter
nawigacyjny. Podłączenie więcej niż jednego plotera
nawigacyjnego do jednej sieci silników może spowodować
nietypowe działanie urządzeń.
Port oznaczony jako ENGINE/J1939 służy do podłączania
urządzenia do istniejącej sieci. Kabel powinien zostać
poprowadzony w odległości 6 m (20 stóp) od szkieletu sieci
silników.
Kabel Garmin GPSMAP J1939 wymaga podłączenia do źródła
zasilania i odpowiedniego zakończenia. Więcej informacji na
temat podłączenia do sieci silników znajduje się w dokumentacji
silnika dostarczonej przez producenta.
Pinezka
À
Á
Â
Ã
Ä
Kolor przewodu
Opis
Bez złącza
Osłona
Czerwone
Zasilanie, dodatni
Czarny
Zasilanie, ujemny
Biały
Magistrala CAN, wysoki
Niebieski
Magistrala CAN, niski
HDMI — uwagi dotyczące obrazu
®
NOTYFIKACJA
W celu uniknięcia korozji spowodowanej wilgocią podczas
podłączania plotera nawigacyjnego do źródła sygnału wideo lub
wyświetlacza należy użyć kabli Garmin GPSMAP. Nie wolno
podłączać odtwarzacza multimedialnego bezpośrednio do tylnej
części plotera nawigacyjnego. Użycie innych kabli lub
podłączenie odtwarzacza multimedialnego bezpośrednio do
tylnej części plotera nawigacyjnego spowoduje utratę gwarancji.
Ten ploter nawigacyjny przyjmuje sygnał wideo ze źródeł
sygnału wideo HDMI, takich jak urządzenie Chromecast™ lub
odtwarzacz Blu-Ray™. Na jego ekranie można również
6
wyświetlać chronione treści HDMI (treści HDCP).Obraz HDMI
jest udostępniany w sieci Marine Network Garmin, ale nie
w sieci NMEA 2000. Treści HDCP nie można udostępniać
w ramach sieci Marine Network Garmin.
Gniazdo HDMI OUT umożliwia powielenie ekranu plotera
nawigacyjnego na innym urządzeniu, np. na telewizorze lub
monitorze. Na powielonym ekranie nie można jednak wyświetlać
treści HDCP.
Długość opcjonalnego kabla Garmin GPSMAP HDMI wynosi
4,5 m (15 stóp). W razie konieczności użycia dłuższego
przewodu należy skorzystać wyłącznie z aktywnego przewodu
HDMI. Do połączenia dwóch kabli HDMI wymagana jest złączka
HDMI.
Aby podłączyć odtwarzacz multimedialny, wymagany jest
adapter USB OTG Garmin GPSMAP. Port USB może
dostarczyć do 2,5 W, aby zasilić odtwarzacz multimedialny.
Wszystkie połączenia przewodów należy wykonywać w suchym
otoczeniu.
plotera nawigacyjnego, komputer musi być podłączony do
gniazda USB.
Długość opcjonalnego kabla Garmin GPSMAP HDMI wynosi
4,5 m (15 stóp). W razie konieczności użycia dłuższego
przewodu należy użyć wyłącznie aktywnego przewodu HDMI.
Do połączenia dwóch kabli HDMI wymagana jest złączka HDMI.
Wszystkie połączenia przewodów należy wykonywać w suchym
otoczeniu.
Długość kabla Garmin GPSMAP USB wynosi 4,5 m (15 stóp).
W razie konieczności użycia dłuższego kabla należy użyć
koncentratora USB lub przedłużacza wzmacniającego USB.
Wszystkie połączenia przewodów należy wykonywać w suchym
otoczeniu.
Element
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ploter nawigacyjny GPSMAP 8400/8600
Wyświetlacz z gniazdem wejściowym HDMI, np. komputer
lub telewizor
Kabel GPSMAP HDMI (HDMI IN)
Adapter USB OTG GPSMAP do podłączenia źródła HDMI,
jeśli to możliwe (2,5 W maksymalnie)
Przewód GPSMAP HDMI (HDMI OUT)
Źródło HDMI, takie jak odtwarzacz Blu-Ray lub urządzenie
Chromecast
À
Á
Â
Ã
Ä
Ten ploter nawigacyjny umożliwia przesyłanie sygnału wideo ze
źródeł kompozytowego sygnału wideo przy użyciu gniazda
oznaczonego jako CVBS IN. Doprowadzając kompozytowy
sygnał wideo, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Gniazdo CVBS IN wykorzystuje złącze BNC. Aby podłączyć
źródło kompozytowego sygnału wideo wyposażone w złącza
RCA do gniazda CVBS IN, można użyć adaptera BNC–RCA.
• Obraz jest udostępniany w sieci Garmin Marine Network, ale
nie w sieci NMEA 2000.
Ploter nawigacyjny można podłączyć do komputera, aby mieć
pogląd ekranu komputera oraz aby sterować nim za pomocą
ekranu dotykowego plotera nawigacyjnego. Aby wyświetlić
ekran komputera, należy go podłączyć do gniazda HDMI IN.
Aby sterować komputerem za pomocą ekranu dotykowego
Komputer
Kabel GPSMAP USB
Suche, chronione przed wilgocią otoczenie
Kabel GPSMAP HDMI (HDMI IN)
Specyfikacja fizyczna
Urządzenie
Dane techniczne
Wielkość
Wszystkie
modele
Materiał
Odlewane ciśnieniowo
aluminium i tworzywo poliwęglanowe
Klasa wodoszczelności*
IEC 60529 IPX7
Wymiary (szer. ×
wys. × gł.)
419,3 × 307,7 × 69,2 mm (16
1/ × 12 1/ × 2 3/ cala)
2
8
4
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)
366,8 × 229,6 mm (14 7/16 × 9
1/ cala)
16
Masa
5,2 kg (11,48 funta)
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F do
131°F)
Wymiary (szer. ×
wys. × gł.)
528,9 × 349,9 × 69,2 mm (20
13/ × 13 3/ × 2 3/ cala)
16
4
4
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)
9/
Masa
7,1 kg (15,63 funta)
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F do
131°F)
Wymiary (szer. ×
wys. × gł.)
578,9 × 408,9 × 69,2 mm (22
13/ × 16 1/ × 2 3/ cala)
16
8
4
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)
519,4 × 325,0 mm (20 7/16 ×
12 13/16 cala)
Masa
8,6 kg (18,95 funta)
Zakres temperatur
Od -10°C do 55°C (od 14°F do
131°F)
8417/8617
8422/8622
Sterowanie podłączonym komputerem za pomocą
ekranu dotykowego
NOTYFIKACJA
W celu uniknięcia korozji spowodowanej wilgocią, podczas
podłączania plotera nawigacyjnego do komputera należy użyć
kabli Garmin GPSMAP. Użycie innych kabli może spowodować
unieważnienie gwarancji.
Ploter nawigacyjny GPSMAP 8400/8600
Dane techniczne
Suche, chronione przed wilgocią otoczenie
Uwagi dotyczące kompozytowego sygnału wideo
Opis
8424/8624
476,2 × 268,3 mm (18 3/4 × 10
16 cala)
7
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Typ
Wszystkie
modele
8417/8617
8422/8622
8424/8624
Dane techniczne
129029 Dane pozycji GNSS
129540 Widoczne satelity GNSS
130306 Dane o wietrze
130312 Temperatura
Wielkość
Transmisja
127250 Kierunek jednostki
Moc wejściowa
Od 10 do 35 V DC
Bezpiecznik
15 A
127258 Deklinacja magnetyczna
NMEA 2000 – liczba LEN
2
128259 Prędkość względem wody
NMEA 2000 – pobór prądu 75 mA maks.
128267 Głębokość wody
Maksymalne zużycie
energii
35 W
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
Typowy pobór prądu przy
12 V DC
2,8 A
Typowy pobór prądu przy
24 V DC
1,4 A
Maks. pobór prądu
3,5 A
Bezpieczny dystans dla
kompasu
Urządzenie: 53,34 cm
(21 cali)
Urządzenie i osłona
przeciwsłoneczna:
99,06 cm (39 cali)
Osłona przeciwsłoneczna: 48,26 cm
(19 cali)
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129285 Informacje o trasie i punktach
Odbiór
065030 Generator średniej podstawowej ilości AC
(GAAC)
126992 Godzina systemowa
127250 Kierunek jednostki
127489 Parametry silnika: Dynamiczne
127488 Parametry silnika: szybka aktualizacja
127493 Parametry transmisji: Dynamiczne
127504 Stan wyjścia AC
127505 Poziom płynu
Maksymalne zużycie
energii
49 W
Typowy pobór prądu przy
12 V DC
3,9 A
Typowy pobór prądu przy
24 V DC
1,8 A
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
Maks. pobór prądu
4,9 A
129039 Raport pozycji B klasy AIS
Bezpieczny dystans dla
kompasu
Urządzenie: 68,58 cm
(27 cali)
Urządzenie i osłona
przeciwsłoneczna:
111,76 cm (44 cali)
Osłona przeciwsłoneczna: 43,18 cm
(17 cali)
129040 Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
127508 Stan naładowania baterii
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
129038 Raport pozycji A klasy AIS
129539 GNSS DOP
129794 Dane statyczne i związane z podróżą
A klasy AIS
129809 Raport danych statycznych „CS” B klasy
AIS, część A
129810 Raport danych statycznych „CS” B klasy
AIS, część B
Maksymalne zużycie
energii
76 W
Typowy pobór prądu przy
12 V DC
6,1 A
130311 Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
Typowy pobór prądu przy
24 V DC
2,8 A
130313 Wilgotność
Maks. pobór prądu
7,6 A
Bezpieczny dystans dla
kompasu
Urządzenie: 73,66 cm
(29 cali)
Urządzenie i osłona
przeciwsłoneczna:
124,46 cm (49 cali)
Osłona przeciwsłoneczna: 43,18 cm
(17 cali)
130310 Parametry środowiskowe
130314 Rzeczywiste ciśnienie
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Typ
Sentencja
Opis
Transmisja
GPAPB
APB: Sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD
BOD: Namiar (początek do
celu)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do
punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu
GPS
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
060928 Uzyskanie adresu ISO
GPGSA
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
Informacje o PGN NMEA 2000
Typ
PGN
Opis
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
059904 Żądanie ISO
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
126996 Informacje o produkcie
8
Opis
129026 COG i PND: Szybka aktualizacja
Specyfikacja elektryczna
Urządzenie
PGN
Typ
Odbiór
Sentencja
Opis
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne
dane specyficzne dla satelitów
GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad
dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
PGRME
E: Szacowany błąd
PGRMM
M: Układ odniesienia
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
SDDPT
DPT: Głębokość
SDMTW
MTW: Temperatura wody
SDVHW
VHW: Prędkość i kierunek
wody
DPT
Głębokość
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
MTW
Temperatura wody
VHW
Prędkość i kierunek wody
WPL
Pozycja punktu
DSC
Informacje cyfrowego
wywołania selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe
wywołanie selektywne
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS
VHF
Garmin , logo Garmin oraz GPSMAP są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi
organizacji National Marine Electronics Association. HDMI jest zastrzeżonym znakiem
towarowym HDMI Licensing, LLC.
®
®
®
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz zdaniach
organizacji National Marine Electronics Association (NMEA): NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Informacje o numerach PGN sieci J1939
Ploter nawigacyjny może odbierać sentencje J1939 PGN. Ploter
nawigacyjny nie może transmitować danych poza sieć J1939.
Sentencja
Opis
61443
Elektroniczny kontroler silnika 2
61444
Elektroniczny kontroler silnika 1
65031
Temperatura spalin
65172
Pomocnicze chłodziwo silnika
65252
Zamknięcie
65253
Czas pracy i obroty silnika
65262
Temperatura silnika 1
65263
Poziom i ciśnienie płynów silnika 1
65270
Warunki wlotu lub spalin 1
65271
Zasilanie elektryczne pojazdu
65279
Wskaźnik wody w paliwie
65272
Płyny do przekładni 1
65248
Dystans do pojazdu
65266
Zużycie paliwa (płynnego)
65276
Wyświetlacz wbudowany w deskę rozdzielczą
65226
Aktywne kody diagnostyczne
9
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising