Garmin | GPSMAP® 8417 MFD | Garmin GPSMAP® 8417 MFD Installationsinstruktioner

Garmin GPSMAP® 8417 MFD Installationsinstruktioner
GPSMAP 8400/8600
serien
®
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Innan du kan uppdatera programvaran behöver du en separat
kortläsare, som en Garmin kortläsare eller en annan Garmin
plotter med en kortplats, ansluten till Garmin marinnätverket.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå in på www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj Hämta bredvid GPSMAP serien med SD-kort.
September 2016
4
5
6
7
Läs och godkänn villkoren.
Välj Hämta.
Välj Löpning.
Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
Följ
instruktionerna på skärmen.
3
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Verktyg som behövs
• Borrmaskin och borrar
◦ 3,2 mm (1/8 tum) borrspets, om du använder träskruvar
◦ 3,6 mm (9/64 tum) borrspets, om du använder
mutterplattan
◦ 7,2 mm (9/32 tum) borrspets, om du använder
mutterplattan
• Kryssmejsel nr 2
• Sticksåg eller multiverktyg
• Fil och sandpapper
• Marint tätningsmedel (rekommenderas)
Viktigt vid montering
OBS!
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
Med hjälp av det monteringsmaterial och den mall som
medföljer kan du montera enheten så att den fälls in i
instrumentpanelen.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Platsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.
• Det ska vara lätt att komma åt alla enhetsgränssnitt såsom
knappsats, pekskärm och kortläsare (i förekommande fall).
• Platsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera enhetens
vikt och skydda den från kraftiga vibrationer och stötar.
• För att förhindra störningar mot en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Se till att du har tillräckligt med utrymme på
installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.
Tryckt i Taiwan
190-01978-79_0B
Montera enheten
OBS!
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
För att undvika potentiell skada på pulverbeläggningen ska du
bara använda de medföljande skruvarna för att montera
enheten. Använder du andra skruvar än de som följde med
ogiltigförklaras garantin.
Ta inte bort den skyddande blå gummistötfångaren förrän
installationen är klar. Stötfångaren hjälper till att skydda enheten
från skador under installationen.
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan
användas för att montera den infälld i instrumentpanelen. Det
finns tre alternativ för monteringsmaterialet beroende på
monteringsytan.
• Du kan borra styrhål och använda de medföljande
träskruvarna.
• Du kan borra hål och använda de medföljande
mutterplattorna och maskinskruvarna. Mutterplattorna kan ge
tunnare ytor stabilitet.
• Du kan slå hål, gänga dem till M4 och använda de
medföljande maskinskruvarna.
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.
2 Fäst mallen på den valda platsen.
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en
borrspets på 3,6 mm (9/64 tum).
4 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg
längs med insidan av linjen på mallen.
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.
7 När enheten har passats in i utskärningen ska du se till att
monteringshålen på enheten ligger i linje med de större hålen
på 7,2 mm (9/32 tum) på mallen.
8 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.
9 Beroende på monteringsytan borrar eller stansar och gängar
du de större hålen:
• Borra 3,2 mm (1/8 tum) styrhål för de medföljande
träskruvarna och gå vidare till steg 18.
• Borra 7,2 mm (9/32 tum) hål för den medföljande
mutterplattan och maskinskruvarna.
• Stansa och gänga M4-hål för de medföljande
maskinskruvarna och gå till steg 18.
10 Om du använder mutterplattan börjar du i ett hörn av mallen
och placerar en mutterplatta À över det större hålet Á du
borrade i steg 9.
13 Använd en borrspets på 3,6 mm (9/64 tum) och borra de
mindre hålen.
14 Ta bort mallen från monteringsytan.
15 Börja i ett hörn av monteringsplatsen och placera en
mutterplatta à på baksidan av monteringsytan så att de stora
och små hålen ligger i linje med varandra.
Den upphöjda delen av mutterplattan ska passa in i det större
hålet.
16 Fäst mutterplattan på monteringsytan genom att skruva fast
en medföljande M3-skruv Ä genom det mindre hålet på
3,6 mm (9/64 tum).
17 Upprepa stegen 15 och 16 för varje mutterplatta längs
enhetens övre och nedre del.
18 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.
Obs! För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska
du täcka över anslutningar som inte används med de
medföljande väderskydden.
19 Placera enheten i utskärningen.
20 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande M4skruvarna Å eller träskruvar, beroende på monteringsmetod.
21 Ta försiktigt bort och kassera den skyddande stötfångaren.
22 Installera dekorationsringen genom att knäppa den på plats
runt kanten på enheten.
Att tänka på vid anslutning
När du ansluter enheten till ström och till andra Garmin enheter
ska du vara uppmärksam på detta.
• Det är viktigt att kontrollera ström- och jordanslutningarna till
batteriet och se till att de sitter fast och inte kan lossna.
• För enklare dragning kan kablarna vara paketerade utan att
låsringarna är monterade. Kablarna ska vara dragna innan
låsringarna monteras.
• Efter att en låsring till en kabel monterats bör du se till att
ringen är säkert ansluten och att O-ringen är på plats så att
ström- eller datoranslutningen förblir säker.
Koppla till ström
Det mindre hålet  på mutterplattan ligger över det mindre
hålet på mallen.
Om
det mindre hålet på 3,6 mm (9/64 tum) på mutterplattan
11
inte ligger i linje med det mindre hålet på mallen ska den nya
placeringen märkas upp.
12 Upprepa steg 10 och 11 för varje mutterplatta.
2
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
1 Dra strömkabeln till strömkällan och till enheten.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
Viktigt beträffande Garmin marina nätverk
Ytterligare att tänka på vid jordning
Den här enheten ska inte behöva några extra chassijordningar i
de flesta installationssituationer. Om du upplever störningar kan
du använda jordningsskruven på höljet för att koppla enheten till
vattenjordpunkten på båten och på så sätt motverka störningen.
OBS!
En Garmin PoE-isoleringskoppling (Power over Ethernet, P/N
010-10580-10) måste användas när du ansluter en
tredjepartsenhet, t.ex. en FLIR kamera, till ett Garmin marint
nätverk. Anslutning av en PoE-enhet direkt till ett Garmin marint
nätverks plotter skadar Garmin plottern och kan skada PoEenheten. Att ansluta en tredjepartsenhet direkt till ett Garmin
marint nätverks plotter kan orsaka en onormalt beteende på
Garmin enheterna, däribland att enheterna inte stängs av
korrekt eller att programvaran slutar fungera.
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
3 Installera låsringen och O-ringen i änden av strömkabeln.
4 Anslut strömkabeln till enheten genom att vrida låsringen
medurs.
Strömkabelförlängningar
Om det behövs kan du förlänga strömkabeln genom att använda
en lämplig ledningsdimension för förlängningen.
Objekt
Beskrivning
Säkring
À
Á
Â
Batteri
1,8 m (6 fot) ingen förlängning
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Skarv
• 5,26 mm² (10 AWG) förlängningskabel, upp till 4,6 m (15 fot)
• 8,36 mm² (8 AWG) förlängningskabel, upp till 7 m (23 fot)
• 13,29 mm² (6 AWG) förlängningskabel, upp till 11 m (36 fot)
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
11 m (36 fot) max. förlängning
Viktigt vid anslutning av stationen
Denna enhet kan konfigureras tillsammans med andra
kompatibla Garmin enheter för att fungera tillsammans som en
station. Tänk på följande när du planerar stationer på din båt.
• Enheter som är äldre än GPSMAP 8000 serien och GPSMAP
8500 serien kan inte användas i en station.
• Även om det inte är nödvändigt, rekommenderar vi att du
installerar alla enheter som du planerar att använda i en
station nära varandra.
• Det behövs inga specialanslutningar för att skapa en station
förutsatt att alla enheter är anslutna till Garmin marina
nätverk (Viktigt beträffande Garmin marina nätverk,
sidan 3).
• Du skapar och ändrar stationer genom att använda enhetens
programvara. Mer information finns i användarhandboken
som medföljer enheten.
®
Den här enheten kan anslutas till fler Garmin marina nätverk för
att dela data såsom radar, ekolod och detaljerade kartor. Tänk
på följande när du ansluter Garmin marina nätverksenheter till
enheten.
• Alla enheter anslutna till Garmin marina nätverk måste
anslutas till samma jord.
• En Garmin marin nätverkskabel måste användas för alla
Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Tredje parts CAT5-kablar och RJ45-kopplingar får inte
användas för Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Extra Garmin marina nätverkskablar och kontakter finns
hos din Garmin återförsäljare.
• NETWORK portarna på enheten kan vardera fungera som
en nätverksswitch. Alla kompatibla enheter kan anslutas till
valfri NETWORK-port för att dela data med alla enheter på
båten som är anslutna via en Garmin marin nätverkskabel.
NMEA 2000 – viktigt att tänka på
®
OBS!
Om du ansluter enheten till ett befintligt NMEA 2000 nätverk
NMEA 2000 ska nätverket redan vara anslutet till en strömkälla.
Anslut inte NMEA 2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eftersom endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA
2000 nätverk.
Om du ansluter den här enheten till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eller motornätverk från en annan tillverkare bör du
installera en NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) mellan
befintliga nätverk och Garmin enheterna.
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Den här enheten kan anslutas till ett NMEA 2000 nätverk på din
båt för att dela data från NMEA 2000 kompatibla enheter såsom
en GPS-antenn eller VHF-radio. Med de medföljande NMEA
2000 kablarna och kontakterna kan du ansluta enheten till ditt
befintliga NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt
NMEA 2000 nätverk kan du skapa ett grundläggande nätverk
med kablar från Garmin.
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens
för NMEA 2000 produkter. Du kan hitta det här dokumentet via
länken ”Manuals” (handböcker) på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.
Porten som är märkt NMEA 2000 används för att ansluta
enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.
3
NMEA 0183 enheten till en valfri ingående port (port 1, port 2,
port 3 eller port 4) på kabelhärvan.
• Det finns fyra interna NMEA 0183 ingående portar (Rxportar) och två interna NMEA 0183 utgående portar (Txportar) på den medföljande NMEA 0183 datakabeln. Du kan
ansluta en NMEA 0183 enhet per intern Rx-port för att ta
emot data i din Garmin enhet och du kan ansluta upp till tre
NMEA 0183 enheter parallellt till varje intern Tx-port för att
skicka data från din Garmin enhet.
NMEA 0183 enhetsanslutningar
Det här schemat visar tvåvägsanslutningar för att både skicka
och ta emot data. Du kan också använda den här tabellen för
envägskommunikation. Ta emot information från en NMEA 0183
enhet genom att hänvisa till objekt Ê, Ë, Ì, Í och Î när
Garmin enheten ansluts. Skicka information till en NMEA 0183
enhet genom att hänvisa till objekt Ê, Ë, Ì, Ï och Ð när
Garmin enheten ansluts.
Objekt
Beskrivning
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
GPS-antenn
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
NMEA 2000 strömkabel
NMEA 2000 droppkabel
Likströmskälla, 12 VDC
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Objekt
À
Á
Â
Ã
Beskrivning
Strömförsörjning
Strömkabel
NMEA 0183 enhet
NMEA 0183 kabel
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
®
• I installationsinstruktionerna till NMEA 0183 enheten finns
uppgifter om hur du identifierar de sändande (Tx) ledningarna
A (+) och B (-) samt de mottagande (Rx) ledningarna A (+)
och B (-).
• Varje Rx- och Tx-port har två ledningar som är märkta A (+)
och B (-) i överensstämmelse med NMEA 0183
konventionen. Anslut A (+)- och B (-)-ledningen för respektive
port till A (+)- och B (-)-ledningarna på den NMEA 0183
enheten. Studera tabellen och kabelschemana när du
ansluter datakabeln till NMEA 0183 enheter.
• Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa
kabellängder. Löd alla kontakter och täta dem med
krympslang.
• På NMEA 0183-information, sidan 8 finns en lista över
godkända NMEA 0183 meningar för data till och från
enheten.
• De interna NMEA 0183 portarna och
kommunikationsprotokollen konfigureras på den anslutna
Garmin enheten. Mer information finns i NMEA 0183 avsnittet
i plotterns användarhandbok.
• Jordledningarna på NMEA 0183 datakabeln och NMEA 0183
enheten ska båda anslutas till jord.
• När du ansluter NMEA 0183 enheter med två sändnings- och
två mottagningsledningar måste inte NMEA 0183 enheterna
anslutas till gemensam jord.
• När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx) eller endast en mottagningsledning
(Rx), måste NMEA 0183 enheterna anslutas till gemensam
jord.
• Vid tvåvägskommunikation med en NMEA 0183 enhet är de
interna portarna på NMEA 0183 datakabeln inte
sammankopplade. Om du till exempel ansluter ingången på
NMEA 0183 enheten till den interna utgående porten 1 på
datakabeln, så kan du ansluta den utgående porten på
4
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Garmin kabelfunktion
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183
enhetsledningens
funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
RxA (+)
Vit
TxA (+)
RxB (-)
Orange/vit
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Rosa
RxB (-)
Envägs NMEA 0183 enhetsanslutningar
Objekt
À
Á
Â
Ã
Objekt
Ê
Ë
Beskrivning
Strömförsörjning
Strömkabel
NMEA 0183 enhet
NMEA 0183 kabel
Garmin kabelfunktion
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183
enhetsledningens
funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Objekt
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Garmin kabelfunktion
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183
enhetsledningens
funktion
Datajord
Svart
Datajord
RxB (-)
Orange/vit
Ej tillämpligt
RxA (+)
Vit
Tx
TxA (+)
Grå
Rx
TxB (-)
Rosa
Ej tillämpligt
• Om NMEA 0183 enheten bara har en ingående (Rx) ledning
(ingen A, B, + eller -) ansluter du inte den rosa ledningen.
• Om NMEA 0183 enheten bara har en utgående (Tx) ledning
(ingen A, B, + eller -) måste du ansluta den orangefärgade/
vita ledningen till jord.
NMEA 0183 enhet ansluten med en mottagningskabel
I det här exemplet tar NMEA 0183 enheten emot data från
plottern.
NMEA 0183 med ljudkabelstift
NMEA 0183 med ljudkabel innehåller oisolerade ledningar och
en RCA-kontakt för en ljudutgång till en stereo, som en
FUSION stereoanläggning. Den här stiftinformationen gäller för
NMEA 0183 med en ljudkabel (010-12390-21). Plottern är även
kompatibel med gängade NMEA 0183 kablar som inte har
ljudanslutningar (010-11425-02 och 010-11425-05). Dessa
kablar medföljer inte plottern.
®
Port
Kabelfunktion
Ledningsfärg
Ingående port 1
RX/A (+)
Vit
RX/B (-)
Orange/vit
RX/A (+)
Brun
RX/B (-)
Brun/vit
RX/A (+)
Lila
RX/B (-)
Lila/vit
RX/A (+)
Svart/vit
RX/B (-)
Röd/vit
TX/A (+)
Grå
TX/B (-)
Rosa
TX/A (+)
Blå
TX/B (-)
Blå/vit
Ej tillämpligt
Ljud gemensam
Blå/röd
Ej tillämpligt
Ljud höger kanal
Rött
Ej tillämpligt
Ljud vänster kanal
Vit
Ej tillämpligt
Larm
Gul
Ej tillämpligt
Tillbehör på
Orange
Ej tillämpligt
Jord (skärmad)
Svart
Ej tillämpligt
Reserv
Ej tillämpligt
Ingående port 2
Ingående port 3
Ingående port 4
Objekt
Strömförsörjning
À
Á
Â
Ã
Strömkabel
Utgående port 2
NMEA 0183 enhet
NMEA 0183 kabel
Objekt Garmin kabelfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Utgående port 1
Beskrivning
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183 enhetsledningens funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
TxA (+)
Grå
RxA
TxB (-)
Rosa
Ej tillämpligt
NMEA 0183 enhet ansluten med en sändningskabel
I det här exemplet sänder NMEA 0183 enheten data till plottern.
Stiftnummer
Anslutning av lampa och signalhorn
Objekt
Beskrivning
Strömförsörjning
À
Á
Â
Ã
Strömkabel
NMEA 0183 enhet
NMEA 0183 kabel
Objekt Garmin kabelfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Den här enheten kan användas tillsammans med en lampa, ett
signalhorn eller både och för att avge en ljud- eller ljussignal när
plottern visar ett meddelande. Det här är ett valfritt tillägg och
larmkabeln är inte nödvändig för att enheten ska fungera
normalt. Tänk på följande om du ansluter enheten till en lampa
eller ett signalhorn.
• Larmkretsen växlar till ett lågspänningsläge när larmet
utlöses.
• Maximal ström är 100 mA och ett relä behövs för att
begränsa strömmen från plottern till 100 mA.
• Om du vill växla mellan visuella larm och ljudlarm manuellt
kan du montera enpoliga envägsomkopplare.
Garmin
Ledningsfärg
NMEA 0183 enhetsledningens funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
RxB (-)
Orange/vit
Ej tillämpligt
RxA (+)
Vit
TxA (+)
5
HDMI Att tänka på vid video
®
OBS!
För att förhindra korrosion på grund av fukt måste du använda
Garmin GPSMAP tillbehörskablar när du ansluter plottern till en
videokälla eller skärm. Anslut inte en mediespelarsticka direkt
på baksidan av plottern. Om du använder olika kablar eller
ansluter en mediespelarsticka på baksidan av plottern
ogiltigförklaras garantin.
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivning
Strömförsörjning
Strömkabel
Signalhorn
Lampa
NMEA 0183 kabel
Relä (100 mA spolström)
Växlar mellan larmsignal från lampan eller signalhornet
Objekt
Ê
Ë
Ì
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord
Gul
Larm
Den här plottern tillåter videoingång från HDMI videokällor, som
en Chromecast™ enhet eller en Blu-Ray™ spelare. Du kan visa
skyddat HDMI innehåll (HDCP-innehåll) på plotterskärmen.
HDMI video delas över det marina Garmin nätverket, men inte
över NMEA 2000 nätverket. HDCP-innehåll delas inte i det
marina Garmin nätverket.
Via HDMI OUT porten kan du duplicera plotterskärmen på en
annan enhet, som en tv eller bildskärm. Du kan inte visa HDCPinnehåll på den duplicerade skärmen.
Garmin GPSMAP HDMI tillbehörskabeln är 4,5 m (15 fot) lång.
Om du behöver en längre kabel bör du bara använda en aktiv
HDMI kabel. Du behöver en HDMI koppling för att ansluta de två
HDMI kablarna.
Du behöver en Garmin GPSMAP USB OTG-adapterkabel för att
ansluta till en mediespelarsticka. USB porten kan försörja upp till
2,5 W för att driva en mediespelarsticka.
Du måste göra alla kabelanslutningar i en torr miljö.
Att tänka på vid anslutning av J1939 motornätverk
OBS!
Du måste använda en Garmin GPSMAP J1939 tillbehörskabel
när du ansluter plottern till J1939 motornätverket för att förhindra
korrosion till följd av fukt. Använder du en annan kabel
ogiltigförklaras garantin.
Om du har ett befintligt motornätverk på båten bör det redan
vara anslutet till strömförsörjningen. Lägg inte till extra
strömförsörjning.
Den här plottern kan anslutas till ett motornätverk på båten för
att läsa data från kompatibla enheter, t.ex. vissa motorer.
Motornätverket följer en standard och använder egna
meddelanden.
Du ska bara ansluta en plotter till ett motornätverk. Att ansluta
fler än en plotter till ett motornätverk kan resultera i oväntade
beteenden.
Porten som är märkt ENGINE/J1939 används för att ansluta
enheten till ett befintligt motornätverk. Du måste dra kabeln inom
6 m (20 fot) från motornätverkets stamnät.
Garmin GPSMAP J1939 tillbehörskabel kräver anslutning till en
strömkälla och korrekt terminering. Mer information om hur du
ansluter till motornätverket finns i tillverkarens dokumentation för
motorn.
Stift
À
Á
Â
Ã
Ä
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
GPSMAP 8400/8600 plotter
Bildskärm med en HDMI In port, som en dator eller tv
GPSMAP HDMI kabel (HDMI IN)
GPSMAP USB OTG adapterkabel som strömkälla till HDMI
källan om det är möjligt (2,5 W maximalt)
GPSMAP HDMI kabel (HDMI OUT)
HDMI källa, som en Blu-Ray spelare eller Chromecast enhet
Torr miljö, skyddad mot fukt
Att tänka på vid kompositvideo
Den här plottern tillåter videomottagning från
kompositvideokällor som använder porten märkt CVBS IN. Vid
anslutning av kompositvideo bör du observera detta.
• Porten CVBS IN använder en BNC-kontakt. Du kan använda
en adapter från BNC till RCA för att ansluta en
kompositvideokälla med RCA-kontakter till CVBS INportarna.
• Video delas över det Garmin marina nätverket, men delas
inte över NMEA 2000 nätverket.
Ledningsfärg
Beskrivning
Bar
Skärm
Rött
Ström, positiv
Pekskärmskontroller för en ansluten dator
Svart
Ström, negativ
Vit
CAN, hög
Blå
CAN, låg
OBS!
Använd tillbehörskablarna till Garmin GPSMAP när du ansluter
en plotter till datorn för att undvika korrosion på grund av fukt.
Använder du andra kablar ogiltigförklaras garantin.
Du kan ansluta plottern till en dator för att se datorskärmen och
att styra datorn med hjälp av plotterns pekskärm. För att du ska
6
se datorskärmen måste datorn vara ansluten till HDMI INporten. För att styra datorn med hjälp av plotterns pekskärm
måste du ansluta datorn till USB-porten.
Tillbehörskabeln Garmin GPSMAP HDMI är 4,5 m (15 fot) lång.
Om du behöver en längre kabel bör du bara använda en aktiv
HDMI kabel. Du behöver en HDMI koppling för att ansluta de två
HDMI kablarna. Du måste göra alla kabelanslutningar i en torr
miljö.
Garmin GPSMAP USB tillbehörskabeln är 4,5 m (15 fot) lång.
Om du behöver en längre kabel bör du endast använda en USBhubb- eller USB-repeaterförlängningskabel. Du bör göra alla
kabelanslutningar i en torr miljö.
Elektriska specifikationer
Enhet
Specifikation
Mått
Alla modeller Ineffekt
8417/8617
Från 10 till 35 V likström
Säkring
15 A
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 förbrukning
Max. 75 mA
Maximal strömanvändning
35 W
Typisk strömförbrukning vid 12 2,8 A
V DC
Typisk strömförbrukning vid 24 1,4 A
V DC
8422/8622
Max. strömförbrukning
3,5 A
Säkerhetsavstånd till kompass
Enhet: 53,34 cm
(21 tum)
Enhet och solskydd:
99,06 cm (39 tum)
Solskydd: 48,26 cm
(19 tum)
Maximal strömanvändning
49 W
Typisk strömförbrukning vid 12 3,9 A
V DC
Typisk strömförbrukning vid 24 1,8 A
V DC
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Beskrivning
GPSMAP 8400/8600 plotter
8424/8624
Maximal strömanvändning
76 W
Torr miljö, skyddad mot fukt
GPSMAP HDMI kabel (HDMI IN)
Specifikation
Alla modeller Material
8422/8622
Enhet: 68,58 cm (27
tum)
Enhet och solskydd:
111,76 cm (44 tum)
Solskydd: 43,18 cm
(17 tum)
GPSMAP USB-kabel
8424/8624
Typisk strömförbrukning vid 12 6,1 A
V DC
Typisk strömförbrukning vid 24 2,8 A
V DC
Fysiska specifikationer
8417/8617
4,9 A
Säkerhetsavstånd till kompass
Dator
Specifikationer
Enhet
Max. strömförbrukning
Mått
Max. strömförbrukning
7,6 A
Säkerhetsavstånd till kompass
Enhet: 73,66 cm
(29 tum)
Enhet och solskydd:
124,46 cm (49 tum)
Solskydd: 43,18 cm
(17 tum)
Gjutet hölje i aluminium och polykarbonatplast
Vattenklassning*
IEC 60529 IPX7
Mått (B × H × D)
419,3 × 307,7 × 69,2 mm (16 1/2 ×
12 1/8 × 2 3/4 tum)
Skärmstorlek (B × H) 366,8 × 229,6 mm (14 7/16 × 9
1/ tum)
16
NMEA 2000 PGN-information
Vikt
5,2 kg (11,48 lbs)
Typ
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (5 till 131 °F)
Sända och ta emot 059392 ISO-erkännande
Mått (B × H × D)
528,9 × 349,9 × 69,2 mm (20 13/16
× 13 3/4 × 2 3/4 tum)
PGN
Beskrivning
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
Skärmstorlek (B × H) 476,2 × 268,3 mm (18 3/4 × 10
9/ tum)
16
126208 NMEA: Gruppfunktion för kommando,
begära och godkänna
Vikt
7,1 kg (15,63 tum)
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (5 till 131 °F)
126464 Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
Mått (B × H × D)
578,9 × 408,9 × 69,2 mm (22 13/16
× 16 1/8 × 2 3/4 tum)
126996 Produktinformation
129026 COG och SOG: Snabb uppdatering
Skärmstorlek (B × H) 519,4 × 325,0 mm (20 7/16 × 12
13/ tum)
16
Vikt
8,6 kg (18,95 tum)
Temperaturområde
Från -10 till 55 °C (14° till 131 °F)
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
129029 GNSS-positionsdata
129540 GNSS-satelliter i vy
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Sändning
127250 Fartygets kurs
127258 Magnetisk variation
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
128267 Vattendjup
129025 Position snabb uppdatering
129283 Avvikelse från utlagd kurs
7
Typ
PGN
Beskrivning
Typ
Sats
Beskrivning
SDVHW
VHW - Fart genom vattnet och
kurs
DPT
Djup
DBT
Djup under omvandlare
126992 Systemtid
MTW
Vattentemperatur
127250 Fartygets kurs
VHW
Fart genom vattnet och kurs
127489 Motorparametrar: Dynamiska
WPL
Waypointens plats
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
DSC
Digital selektiv anropsinformation
127493 Transmissionsparametrar: Dynamiska
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
127504 AC-utgångsstatus
HDG
Kurs, avvikelse och variation
127505 Vätskenivå
HDM
Kurs, magnetisk
127508 Batteristatus
MWD
Vindriktning och -hastighet
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
MDA
Meteorologisk sammansättning
128267 Vattendjup
MWV
Vindhastighet och vinkel
129025 Position snabb uppdatering
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
129284 Navigationsdata
129285 Navigationsrutt och Waypointinformation
Ta emot
065030 Generatorns vanliga grundläggande ACkvantiteter (GAAC)
129038 AIS klass A positionsrapport
129039 AIS klass B positionsrapport
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
129539 GNSS DOP:er
129794 AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129809 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del A
129810 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del B
130310 Miljöparametrar
130311 Miljöparametrar (används inte längre)
130313 Luftfuktighet
130314 Faktiskt tryck
NMEA 0183-information
Typ
Sats
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs eller spårstyrning
(autopilot) mening "B"
Ta emot
Du kan köpa fullständig information om National Marine Electronics
Association (NMEA) format och meningar från: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN-information
Plottern kan ta emot J1939 PGN-meningar. Plottern kan inte
sända över J1939 nätverket.
Mening
Beskrivning
61443
Elektroniskt motorreglage 2
61444
Elektroniskt motorreglage 1
65031
Avgastemperatur
65172
Extra motorkylning
65252
Stäng
65253
Motortimmar och varv
65262
Motortemperatur 1
65263
Motorns vätskenivå eller tryck 1
65270
Tillstånd för inlopp och utlopp 1
Elektrisk fordonskraft
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till
destination)
65271
65279
Indikator för vatten i bränslet
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till
waypoint
65272
Växellådsoljor 1
65248
Fordonsavstånd
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
65266
Bränsleekonomi (flytande)
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud
och longitud)
65276
Färdvisning
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva
satelliter
65226
Aktiva diagnostiska felkoder
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB
RMB: Rekommenderad minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum
för specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
VTG: Kurs över mark och markhastighet
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGRME
E: Beräknat fel
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Höjd
SDDBT
DBT: Djup under givare
SDDPT
DPT: Djup
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin , Garmin logotypen och GPSMAP är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. De här varumärkena får
inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000-logotypen är registrerade varumärken som tillhör
National Marine Electronics Association. HDMI är ett registrerat varumärke som tillhör
HDMI Licensing, LLC.
®
®
®
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising