Garmin | GPSMAP® 8417 MFD | Installation guide | Garmin GPSMAP® 8417 MFD Installationsvejledning

Garmin GPSMAP® 8417 MFD Installationsvejledning
GPSMAP 8400/8600
serien
®
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
2
3
4
5
6
7
Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
Vælg Download ved siden af GPSMAP serie med SD-kort.
Læs og accepter betingelserne.
Vælg Download.
Vælg Løb.
Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Nødvendigt værktøj
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
• Boremaskine og bor
◦ 3,2 mm (1/8 tomme) borehoved, hvis der anvendes
træskruer
◦ 3,6 mm (9/64 tomme) borehoved, hvis der anvendes
møtrikskive
◦ 7,2 mm (9/32 tomme) borehoved, hvis der anvendes
møtrikskive
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
• Stik- eller rundsav
• Fil og sandpapir
• Marineforsegler (anbefalet)
Registrering af din enhed
Overvejelser om montering
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
®
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.
Kontakt til Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Før du kan opdatere softwaren, skal du bruge en separat
kortlæser, såsom en Garmin kortlæser eller en anden Garmin
plotter med en kortlæser, der er tilsluttet Garmin Marine
Network.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
1 Indsæt et hukommelseskort i kort slotten på computeren.
September 2016
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
Enheden kan planmonteres i instrumentbrættet ved hjælp af den
medfølgende hardware og skabelon.
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående:
• Placeringen skal give optimal visning, mens du betjener
fartøjet.
• Placeringen skal give let adgang til alle enhedens
grænseflader, f.eks. tastatur, berøringsskærm og kortlæser,
hvis det er relevant.
• Placeringen skal være stærk nok til at understøtte enhedens
vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
Trykt i Taiwan
190-01978-76_0B
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
• Placeringen skal give plads til føring og tilslutning af alle
kabler.
Montering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden. Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.
Brug kun de medfølgende skruer til at montere enheden for at
undgå eventuel beskadigelse af pulverbelægningen. Hvis der
anvendes andre skruer end de medfølgende, bortfalder
garantien.
Fjern ikke den blå gummibeskyttelse, før monteringen er
fuldført. Gummibeskyttelsen forhindrer, at enheden beskadiges
under monteringen.
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til planmontering af enheden i instrumentbrættet. Der er
tre muligheder for hardware afhængigt af monteringsoverfladens
materiale.
• Du kan bore styrehuller og bruge de medfølgende træskruer.
• Du kan bore huller og bruge de medfølgende møtrikskiver og
maskinskruer. Møtrikskiverne kan gøre en tyndere overflade
mere stabil.
• Du kan udstanse huller, tilpasse dem til M4 og bruge de
medfølgende maskinskruer.
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal monteres.
2 Fastgør skabelonen til det valgte sted.
3 Brug et 3,6 mm (9/64 tommer) borehoved til at bore et eller
flere huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på
skabelonen for at forberede udskæringen af
monteringsoverfladen.
4 Brug en nedstryger eller et rotationsværktøj til at save
monteringsfladen langs indersiden af den fuldt optrukne linje
på skabelonen.
5 Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse
udskæringens størrelse.
7 Når enheden passer korrekt i udskæringen, skal du sikre, at
enhedens monteringshuller flugter med de større 7,2 mm
(9/32 tommer) huller på skabelonen.
8 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere de nye hulplaceringer.
9 Afhængigt af monteringsoverfladen kan du bore eller
udstanse og tilpasse de større huller:
• Bor 3,2 mm (1/8 tomme) forboringshuller til de
medfølgende træskruer, og spring til trin 18.
• Bor 7,2 mm (9/32 tommer) huller til den medfølgende
møtrikskive og maskinskruerne.
• Udstans og tilpas M4-huller til de medfølgende
maskinskruer, og spring over trin 18.
10 Hvis du bruger møtrikskiverne, skal du starte i et hjørne af
skabelonen og anbringe en møtrikskive À over det større hul
Á, du borede i trin 9.
Det lille hul  på møtrikskiven skal flugte med det lille hul i
skabelonen.
11 Hvis det mindre 3,6 mm (9/64 tommer) hul på møtrikskiven
ikke flugter med det mindre hul på skabelonen, skal den nye
placering markeres.
12 Gentag trin 10 og 11 for hver enkelt møtrikskive.
13 Brug et 3,6 mm (9/64 tommer) borehoved til at bore
styrehullerne.
14 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
15 Start i et hjørne af monteringsstedet, og anbring en
møtrikskive à bag på monteringsoverfladen, så den flugter
med de store og små huller.
Den hævede del af møtrikskiven skal passe ind i det større
hul.
16 Fastgør møtrikskiven til monteringsoverfladen ved at
fastspænde en medfølgende M3-skrue Ä gennem det mindre
3,6 mm (9/64 tommer) hul.
17 Gentag trinnene 15 og 16 for hver af møtrikskiverne langs
enhedens top og bund.
18 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.
BEMÆRK: For at forhindre korrosion på metalkontakterne
skal ubrugte stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.
19 Anbring enheden i det udskårne hul.
20 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende M4-skruer Å eller træskruer, afhængigt af
monteringsmetoden.
21 Fjern forsigtigt gummibeskyttelsen, og smid den ud.
22 Montér dekorationsrammen ved at trykke den på plads rundt
om enhedens hjørner.
Overvejelser ved tilslutning
Når du tilslutter denne enhed til en strømkilde og andre Garmin
enheder, skal du tage højde for disse overvejelser.
• Strøm- og jordingsforbindelserne til batteriet skal kontrolleres
for at sikre, at de sidder godt fast og ikke kan blive løse.
• For nemmere ledningsføring kan kablerne være pakket uden
låseringe. Kablerne bør trækkes, før låseringene monteres.
• Når du monterer en låsering på et kabel, skal du sikre, at
ringen er tilsluttet forsvarligt, og at o-ringen sidder på plads,
så strøm- og dataforbindelsen forbliver sikker.
Tilslutning af strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
2
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
1 Før strømkablet til en strømkilde og til enheden.
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
3 Montér låseringen og o-ringen på enden af strømkablet.
4 Tilslut strømkablet til enheden ved at dreje låseringen med
uret.
Yderligere overvejelser om jording
Enheden skulle ikke have behov for yderligere jording til stel i de
fleste installationer. Hvis der opleves interferens, kan du bruge
jordingsskruen på huset til at slutte enheden til bådens
vandjordingskredsløb for at undgå interferensen.
À
Á
Â
Â
Ã
Ä
Å
Æ
BEMÆRK
En Garmin Power over Ethernet (PoE) koblingsenhed til
isolering (P/N 010-10580-10) skal anvendes ved tilslutning af en
eventuel tredjepartsenhed, som f.eks. et FLIR kamera, til et
Garmin Marine Network. Tilslutning af en PoE-enhed direkte til
en Garmin Marine Network-plotter ødelægger Garmin plotteren
og kan ødelægge PoE-enheden. Hvis der tilsluttes en eventuel
tredjepartsenhed direkte til en Garmin marinenetværksplotter, vil
det forårsage unormal adfærd på Garmin enhederne, herunder
de enheder, der ikke slukker korrekt, eller softwaren bliver
ubrugelig.
®
Batteri
1,8 m (6 fod) ingen forlængelse
NMEA 2000 Overvejelser
Beskrivelse
Sikring
Punkt Beskrivelse
À
Á
Garmin Marine Network - overvejelser
Enheden kan tilsluttes til yderligere Garmin Marine Networkenheder, der deler data, f.eks. radar, sonar og detaljerede kort.
Når du tilslutter Garmin Marine Network-enheder til denne
enhed, skal du tage højde for nedenstående:
• Alle enheder, der er sluttet til Garmin Marine Network skal
sluttes til samme jordforbindelse.
• Der skal bruges et Garmin Marine Network-kabel til alle
Garmin Marine Network-tilslutninger.
◦ Der må ikke bruges CAT5-kabel og RJ45-stik fra
tredjepart til Garmin Marine Network-forbindelser.
◦ Du kan købe yderligere Garmin Marine Network-kabler og
-stik hos din Garmin forhandler.
• NETWORK portene på enheden, fungerer hver især som en
netværksswitch. En hvilken som helst kompatibel enhed kan
tilsluttes til en hvilken som helst NETWORK-port, så det er
muligt at dele data med alle enheder på båden, der er
tilsluttet med et Garmin Marine Network-kabel.
Strømkabelforlængelser
Strømkablet kan eventuelt forlænges ved hjælp af passende
ledningsmål til forlængelsen.
Punkt
Marine Network (Garmin Marine Network - overvejelser,
side 3).
• Stationer oprettes og ændres ved hjælp af enhedens
software. Se den brugervejledning, der fulgte med enheden,
for at få yderligere oplysninger.
Splejsning
• 10 AWG (5,26 mm²) forlængelsesledning op til 4,6 m (15 fod)
• 8 AWG (8,36 mm²) forlængelsesledning op til 7 m (23 fod)
• 6 AWG (13,29 mm²) forlængelsesledning op til 11 m (36 fod)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
11 m (36 fod) maksimal forlængelse
Overvejelser om stationsforbindelse
Denne enheden kan opsættes i forbindelse med andre
kompatible Garmin enheder, så den fungerer som en station.
Når du planlægger stationer, skal du tage højde for
nedenstående:
• Enheder tidligere end GPSMAP 8000 serien og GPSMAP
8500 serien kan ikke bruges i en station.
• Selv om det ikke er nødvendigt, anbefales det, at du
installerer alle de enheder, du planlægger at bruge i en
station, i nærheden af hinanden.
• Der kræves ingen specielle tilslutninger for at oprette en
station, så længe alle enhederne er forbundet til Garmin
®
BEMÆRK
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk, bør NMEA 2000 netværket allerede være tilsluttet
strømforsyningen. Du må ikke tilslutte NMEA 2000 strømkablet
til et eksisterende NMEA 2000 netværk, da der kun bør være
tilsluttet én strømkilde til et NMEA 2000 netværk.
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk eller motornetværk fra en anden bør du installere en
NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) mellem det
eksisterende netværk og Garmin enhederne.
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
Enheden kan tilsluttes til et NMEA 2000 netværk på din båd, så
den kan dele data fra NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en
GPS-antenne eller en VHF-radio. Brug det medfølgende NMEA
2000 kabel og stik til at slutte enheden til dit eksisterende NMEA
2000 netværk. Hvis du ikke har et eksisterende NMEA 2000
netværk, kan du oprette et grundlæggende et med kablerne fra
Garmin.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Du kan finde dette dokument ved
hjælp af linket "Manuals" (Vejledninger) på produktsiden til din
enhed på www.garmin.com.
Porten, der er mærket NMEA 2000, bruges til at tilslutte
enheden til et NMEA 2000 standardnetværk.
3
• Der er fire interne NMEA 0183-indgangsporte (Rx-porte) og
to interne NMEA 0183-udgangsporte (Tx-porte) på det
medfølgende NMEA 0183-datakabel. Du kan tilslutte én
NMEA 0183-enhed for hver intern Rx-port, så du kan sende
data til din Garmin enhed, og du kan tilslutte op til tre NMEA
0183-enheder parallelt til hver intern Tx-port, så de kan
modtage dataoutput fra din Garmin enhed.
NMEA 0183-enhedsforbindelser
Diagrammet viser tovejsforbindelser til både at sende og
modtage data. Du kan også bruge diagrammet til
envejskommunikation. For at modtage oplysninger fra en NMEA
0183-enhed, skal du følge punkterne Ê, Ë, Ì, Í, og Î for at
oprette forbindelse til Garmin enheden. For at sende oplysninger
til en NMEA 0183-enhed, skal du følge punkterne Ê, Ë, Ì, Ï,
og Ð for at oprette forbindelse til Garmin enheden.
Punkt
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhed
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
GPS-antenne
Tænding eller serieafbryder
NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 dropkabel
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 2000 T-stik
Punkt
À
Á
Â
Ã
Strømkilde
Strømkabel
NMEA 0183 enhed
NMEA 0183-kabel
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
Punkt
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
®
• Se installationsvejledningen til NMEA 0183-enheden for at
identificere sendeledningerne (Tx) A (+) og B (-) og
modtageledningerne (Rx) A (+) og B (-).
• Hver intern Rx- og Tx-port har to ledninger, med påskriften A
(+) og B (-) ifølge NMEA 0183-konventionen. De tilsvarende
ledninger A (+) og B (-) i hver intern port skal forbindes til
ledningerne A (+) og B (-) på NMEA 0183-enheden. Se
tabellen og ledningsdiagrammet, når du forbinder datakablet
til NMEA 0183-enheder.
• Du skal bruge 28-AWG-ledninger, der er skærmede og
snoede, hvis du behøver længere ledninger. Lod alle
forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
• Se NMEA 0183-oplysninger, side 8 for at få vist en liste
over de godkendte NMEA 0183-sætninger, der sendes fra og
til din enhed.
• De interne NMEA 0183-porte og kommunikationsprotokoller
konfigureres på den tilsluttede Garmin enhed. Se NMEA
0183-afsnittet i brugervejledningen til plotteren for at få flere
oplysninger.
• Jordledningerne på NMEA 0183-datakablet og din NMEA
0183-enhed skal begge være tilsluttet jord.
• Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendeledninger og
to modtagerledninger, er det ikke nødvendigt, at NMEA 0183enhederne er sluttet til fælles jord.
• Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
sendeledning (Tx) eller én modtagerledning (Rx), skal NMEA
0183-enhederne være tilsluttet fælles jord.
• Til 2-vejskommunikation med en NMEA 0183-enhed er de
interne porte på NMEA 0183-datakablet ikke kædet sammen.
Hvis indgangen på NMEA 0183-enheden er forbundet til den
interne udgangsport 1 på datakablet, kan du forbinde
udgangsporten på din NMEA 0183-enhed til de interne
indgangsporte (port 1, port 2, port 3 eller port 4) på
ledningsnettet.
4
Beskrivelse
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Garmin
ledningsfunktion
Garmin
ledningsfarve
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
Effekt
Rød
Effekt
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
RxA (+)
Hvid
TxA (+)
RxB (-)
Orange/hvid
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Lyserød
RxB (-)
Enkeltafsluttede NMEA 0183-enhedsforbindelser
Punkt
À
Á
Â
Ã
Punkt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Beskrivelse
Strømkilde
Strømkabel
NMEA 0183 enhed
NMEA 0183-kabel
Garmin
ledningsfunktion
Garmin
ledningsfarve
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
Effekt
Rød
Effekt
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
RxB (-)
Orange/hvid
Ikke relevant
RxA (+)
Hvid
Tx
Punkt
Ï
Ð
Garmin
ledningsfunktion
Garmin
ledningsfarve
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
TxA (+)
Grå
Rx
TxB (-)
Lyserød
Ikke relevant
• Hvis NMEA 0183-enheden kun har én indgangsledning
(modtage, Rx) (ingen A, B, + eller -), skal du ikke tilslutte den
lyserøde ledning.
• Hvis NMEA 0183-enheden kun har én udgangsledning
(sende, Tx) (ingen A, B, + eller -), skal du tilslutte den orange/
hvide ledning til jord.
NMEA 0183-enhed tilsluttet med en enkelt modtageledning
I dette eksempel modtager NMEA 0183-enheden data fra
plotteren.
FUSION stereoanlæg. Dette diagram gælder for NMEA 0183
med lydkabel (010-12390-21). Plotteren er også kompatibel med
NMEA 0183 kabler med gevind, der ikke har lydtilslutninger
(010-11425-02 og 010-11425-05). Disse kabler følger ikke med
plotteren.
®
Bagbord
Ledningsfunktion
Indgangsport 1 RX/A (+)
RX/B (-)
Indgangsport 2 RX/A (+)
RX/B (-)
Indgangsport 3 RX/A (+)
RX/B (-)
Punkt
Beskrivelse
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Brun
Brun/hvid
Violet
Violet/hvid
RX/B (-)
Rød/hvid
TX/A (+)
Tåget
TX/B (-)
Lyserød
TX/A (+)
Blå
TX/B (-)
Blå/hvid
Udgangsport 2
NMEA 0183-kabel
Punkt Garmin ledningsfunktion
Orange/hvid
Sort/hvid
Strømkabel
NMEA 0183 enhed
Hvid
Indgangsport 4 RX/A (+)
Udgangsport 1
Strømkilde
À
Á
Â
Ã
Ledningsfarve Ben-nummer
Garmin
ledningsfarve
NMEA 0183 Funktion af ledninger
Ikke relevant
Lyd samlet
Blå/rød
Effekt
Rød
Effekt
Ikke relevant
Lyd højre kanal
Rød
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
Ikke relevant
Lyd venstre kanal
Hvid
TxA (+)
Grå
RxA
Ikke relevant
Alarm
Gul
TxB (-)
Lyserød
Ikke relevant
Ikke relevant
Tilbehør til
Orange
Ikke relevant
Jord (afskærmning)
Sort
Ikke relevant
Ekstra
Ikke relevant
NMEA 0183-enhed tilsluttet med en enkelt sendeledning
I dette eksempel sender NMEA 0183-enheden data til plotteren.
Lampe- eller horntilslutninger
Punkt
Beskrivelse
Strømkilde
À
Á
Â
Ã
Strømkabel
NMEA 0183 enhed
NMEA 0183-kabel
Punkt Garmin ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Enheden kan bruges med en lampe, et horn eller begge dele for
at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en
meddelelse. Dette er valgfrit, og alarmledningen er ikke
nødvendig, for at enheden fungerer normalt. Når du tilslutter
enheden til en lampe eller et horn, skal du tage højde for
nedenstående:
• Alarmkredsløbet skifter til en tilstand med lav spænding, når
alarmen lyder.
• Den maksimale strøm er 100 mA, og der kræves et relæ for
at begrænse strømmen fra plotteren til 100 mA.
• Hvis du vil skifte manuelt mellem visuelle alarmer og
lydalarmer, kan du installere en-polede SPST-afbrydere.
Garmin
ledningsfarve
NMEA 0183 Funktion af ledninger
Effekt
Rød
Effekt
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
RxB (-)
Orange/hvid
Ikke relevant
RxA (+)
Hvid
TxA (+)
NMEA 0183 med lydkabeldiagram
NMEA 0183 med lydkabel inkluderer uisolerede ledninger og et
RCA-stik til lydudgangstilslutning til et stereoanlæg, herunder
5
Punkt Beskrivelse
Strømkilde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Strømkabel
Horn
Lampe
NMEA 0183-kabel
Relæ (100 mA spolestrøm)
Tænd og sluk kontakterne for at aktivere og deaktivere
advarsler med lampe eller horn
Punkt
Ê
Ë
Ì
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Effekt
Sort
Jord
Gul
Alarm
deles ikke på tværs af NMEA 2000 netværket. HDCP-indhold
deles ikke på tværs af Garmin Marine Network.
Via HDMI OUT porten kan du få vist det samme
plotterskærmbillede på en anden enhed, såsom et fjernsyn eller
en skærm. Du kan ikke få vist HDCP-indhold på den duplikerede
skærm.
Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskablet er 4,5 m (15 ft) langt.
Hvis du har brug for et længere kabel, må du kun anvende et
aktivt HDMI kabel. Du skal bruge en HDMI koblingsenhed for at
tilslutte de to HDMI kabler.
Du skal bruge et Garmin GPSMAP USB OTG-adapterkabel til at
give strøm til et medieafspillerstik. USB-porten kan give op til
2,5 W strøm til et medieafspillerstik.
Du skal sørge for, at alle kabeltilslutninger foretages i tørre
omgivelser.
Overvejelser om J1939 motornetværksforbindelse
BEMÆRK
Du skal bruge et Garmin GPSMAP J1939 tilbehørskabel, når du
slutter plotteren til J1939 motornetværket for at undgå korrosion
forårsaget af fugt. Hvis du bruger et andet kabel, bortfalder
garantien.
Hvis du har et eksisterende motornetværk på din båd, skulle det
allerede være tilsluttet strømforsyningen. Tilslut ikke yderligere
strømforsyning.
Denne plotter kan sluttes til et motornetværk på båden og læse
data fra kompatible enheder, som f.eks. bestemte motorer.
Motornetværket følger en standard og anvender ophavsretligt
beskyttede meddelelser.
Du bør kun slutte én plotter til et motornetværk. Hvis du slutter
mere end én plotter til et motornetværk, kan det medføre
uventet adfærd.
Porten, der er mærket ENGINE/J1939, bruges til at slutte
enheden til det eksisterende motornetværk. Du skal føre kablet
op til 6 m (20 fod) væk fra motornetværkets backbone.
Tilbehørskablet Garmin GPSMAP J1939 kræver forbindelse til
en strømkilde og korrekt afslutning. Der er yderligere
oplysninger om tilslutning af motornetværk i forhandlerens
motorvejledning.
Punkt Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
GPSMAP 8400/8600 plotter
Skærm med en HDMI In-port, som f.eks. en computer eller et
fjernsyn
GPSMAP HDMI kabel (HDMI IN)
GPSMAP USB OTG-adapterkabel til at strømforsyne HDMI
kilden, om muligt (2,5 W maksimum)
GPSMAP HDMI kabel (HDMI OUT)
HDMI kilde som f.eks. en Blu-Ray afspiller eller Chromecast
enhed
Tørre omgivelser, der er beskyttet mod fugt
Kompositvideoovervejelser
Ben
À
Á
Â
Ã
Ä
Ledningsfarve
Beskrivelse
Uisoleret
Afskærmning
Rød
Strøm, positiv
Sort
Strøm, negativ
Hvid
CAN High
Blå
CAN Low
HDMI videoovervejelser
®
BEMÆRK
Du skal bruge Garmin GPSMAP tilbehørskabler for at forebygge
korrosion forårsaget af fugt, når du slutter plotteren til
videokilden eller -skærmen. Tilslut ikke et medieafspillerstik
direkte bag på plotteren. Hvis du anvender et andet kabel eller
tilslutter et medieafspillerstik bag på plotteren, bortfalder
garantien.
Denne plotter tillader videoindgang fra HDMI videokilder som
f.eks. en Chromecast™ enhed eller Blu-Ray™ afspiller. Du kan få
vist beskyttet HDMI indhold (HDCP-indhold) på plotterskærmen.
HDMI video deles på tværs af Garmin Marine Network, men
6
Denne plotter tillader videoindgang fra kompositvideokilder ved
hjælp af porten, der er mærket CVBS IN. Når kompositvideo
tilsluttes, skal du følge disse overvejelser.
• CVBS IN porten anvender et BNC-stik. Du kan bruge en BNC
til RCA-adapter til at forbinde en kompositvideokilde med
RCA-stik til CVBS IN porten.
• Video deles på tværs af Garmin Marine Network, men deles
ikke på tværs af NMEA 2000 netværket.
Berøringsfølsomme betjeningsenheder til en tilsluttet
computer
BEMÆRK
Du skal bruge Garmin GPSMAP tilbehørskabler for at forebygge
korrosion forårsaget af fugt, når du slutter plotteren til
computeren. Hvis du bruger andre kabler, bortfalder garantien.
Du kan slutte plotteren til en computer for at anvende
computerskærmen og styre computeren ved hjælp af plotterens
berøringsfølsomme skærm. For at bruge computerskærmen skal
du slutte computeren til HDMI IN porten. For at styre
computerskærmen ved hjælp af plotterens berøringsfølsomme
skærm skal du slutte computeren til USB porten.
Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskablet er 4,5 m (15 ft) langt.
Hvis du har brug for et længere kabel, må du kun anvende et
aktivt HDMI kabel. Du skal bruge en HDMI koblingsenhed for at
tilslutte de to HDMI kabler. Du skal sørge for, at alle
kabeltilslutninger foretages i tørre omgivelser.
Garmin GPSMAP USB tilbehørskablet er 4,5 m (15 ft) langt.
Hvis du har brug for et længere kabel, må du kun anvende en
USB-hub eller et USB-forlængerkabel. Du bør sørge for, at alle
kabeltilslutninger foretages i tørre omgivelser.
Enhed
Specifikation
Mål
Typisk strømforbrug ved 24 V 1,4 A
DC
8422/8622
Maks. strømforbrug
3,5 A
Sikkerhedsafstand for
kompas
Enhed: 53,34 cm
(21 tommer)
Enhed og solafskærmning: 99,06 cm
(39 tommer)
Solafskærmning:
48,26 cm (19 tommer)
Maks. strømforbrug
49 W
Typisk strømforbrug ved 12 V 3,9 A
DC
Typisk strømforbrug ved 24 V 1,8 A
DC
Punkt
À
Á
Â
Ã
Ä
Beskrivelse
GPSMAP 8400/8600 plotter
Maks. strømforbrug
4,9 A
Sikkerhedsafstand for
kompas
Enhed: 68,58 cm
(27 tommer)
Enhed og solafskærmning: 111,76 cm
(44 tommer)
Solafskærmning:
43,18 cm (17 tommer)
Maks. strømforbrug
76 W
Computer
GPSMAP USB kabel
Tørre omgivelser, der er beskyttet mod fugt
GPSMAP HDMI kabel (HDMI IN)
8424/8624
Typisk strømforbrug ved 12 V 6,1 A
DC
Specifikationer
Typisk strømforbrug ved 24 V 2,8 A
DC
Fysiske specifikationer
Enhed
Specifikation
Alle modeller Materiale
8417/8617
Mål
Kabinet i trykstøbt aluminium og
polycarbonatplast
Vandtæthed*
IEC 60529 IPX7
Mål (B×H×D)
419,3 × 307,7 × 69,2 mm (16 1/2 ×
12 1/8 × 2 3/4 tommer)
366,8 × 229,6 mm (14 7/16 × 9
16 tommer)
Displaystørrelse
(B×H)
1/
Vægt
5,2 kg (11.48 lbs)
Temperaturområde Fra -15 til 55°C (5 til 131°F)
8422/8622
Mål (B×H×D)
528,9 × 349,9 × 69,2 mm (20 13/16 ×
13 3/4 × 2 3/4 tommer)
Displaystørrelse
(B×H)
476,2 × 268,3 mm (18 3/4 × 10
9/ tommer)
16
Vægt
7,1 kg (15.63 lbs)
Mål (B×H×D)
578,9 × 408,9 × 69,2 mm (22 13/16 ×
16 1/8 × 2 3/4 tommer)
Displaystørrelse
(B×H)
519,4 × 325,0 mm (20 7/16 × 12
13/ tommer)
16
Vægt
8,6 kg (18.95 lbs)
Type
Specifikation
Alle modeller Inputeffekt
8417/8617
PGN
Beskrivelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: kommando, anmodning og anerkendelse af gruppefunktion
126464 Send og modtag gruppefunktion for PGNoversigt
126996 Produktoplysninger
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129540 GNSS kan ses
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
127250 Fartøjsretning
127258 Magnetisk variation
Elektriske specifikationer
Enhed
Enhed: 73,66 cm
(29 tommer)
Enhed og solafskærmning: 124,46 cm
(49 tommer)
Solafskærmning:
43,18 cm (17 tommer)
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
Temperaturområde Fra -10° til 55 °C (14° til 131 °F)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
7,6 A
Sikkerhedsafstand for
kompas
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Temperaturområde Fra -15 til 55°C (5 til 131°F)
8424/8624
Maks. strømforbrug
128259 Hastighed: i forhold til vand
128267 Vanddybde
Mål
129025 Position: Hurtig opdatering
Fra 10 til 35 V DC
Sikring
15 A
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 Forbrug
75 mA maks.
Maks. strømforbrug
35 W
Typisk strømforbrug ved 12 V 2,8 A
DC
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
Modtag
065030 Gennemsnitligt vekselstrømsforbrug for
generator (GAAC)
126992 Systemtid
127250 Fartøjsretning
7
Type
PGN
Sætning
Beskrivelse
127489 Motorparametre: dynamiske
Beskrivelse
Type
VHW
Fart gennem vand og kurs
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
WPL
Waypoint-position
127493 Gearparametre: Dynamiske
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt
opkald
127505 Væskeniveau
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
127508 Batteristatus
HDG
Kurs, afvigelse og variation
128259 Hastighed: i forhold til vand
HDM
Kurs, magnetisk
128267 Vanddybde
MWD
Vindretning og -hastighed
129025 Position: Hurtig opdatering
MDA
Meteorologisk sammensat
129038 AIS Klasse A - positionsrapport
MWV
Vindhastighed og -vinkel
129039 AIS Klasse B - positionsrapport
VDM
AIS VHF datalink-besked
127504 Status for vekselstrømsoutput
129040 AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129539 GNSS DOP'er
129794 AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede
data
129809 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del
A
129810 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del
B
Du kan købe de komplette oplysninger om National Marine Electronics
Association-formatet (NMEA) og -sætninger hos: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN-oplysninger
Plotteren kan modtage J1939 PGN-sætninger. Plotteren kan
ikke sende via J1939 netværket.
Sætning
Beskrivelse
130310 Miljøparametre
61443
Elektronisk motorstyreenhed 2
130311 Miljøparametre (forældet)
61444
Elektronisk motorstyreenhed 1
130313 Fugtighed
65031
Udstødningstemperatur
130314 Faktisk tryk
65172
Motorkølemiddel
65252
Nedlukning
NMEA 0183-oplysninger
65253
Motortimer og -omdrejninger
Type
Sætning
Beskrivelse
65262
Motortemperatur 1
Send
GPAPB
APB: Kurs- eller sporkontrol
(autopilot) sætning "B"
65263
Motorvæskeniveau eller -tryk 1
65270
Indsugnings- og udstødningsbetingelser 1
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
65271
Køretøjets elektriske effekt
GPBWC
BWC: Pejling og distance til
waypoint
65279
Vand i brændstofindikator
65272
Transmissionsvæsker 1
GGA - Global Positioning Systemdatarettelse
65248
Køretøjets afstand
GLL: Geografisk position (breddeog længdegrad)
65266
Brændstoføkonomi (væske)
65276
Skærm i instrumentbordet
65226
Fejlkoder til aktiv fejlfinding
GPGGA
GPGLL
Modtag
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive
satellitter
GPGSV
GSV: GNSS kan ses
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for
specifikke GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG - Kurs over grunden og
grundhastighed
GPWPL
WPL: Waypoint-position
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: Kortdatum
PGRMZ
Z: Højde
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
DPT
Dybde
DBT
Dybde under transducer
MTW
Vandtemperatur
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin , Garmin logoet og GPSMAP er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende
National Marine Electronics Association. HDMI er et registreret varemærke tilhørende
HDMI Licensing, LLC.
®
®
®
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising