Garmin | GPSMAP® 8417 MFD | Garmin GPSMAP® 8417 MFD Installeringsinstruksjoner

Garmin GPSMAP® 8417 MFD Installeringsinstruksjoner
GPSMAP 8400/8600serien
®
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Du trenger en separat kortleser, for eksempel en Garmin
kortleser eller en annen Garmin kartplotter med et kortspor
koblet til et Garmin Marine Network, før du kan oppdatere
programvaren.
2
3
4
5
6
7
Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
Velg Last ned ved siden av GPSMAP-serie med SD-kort.
Les og godta vilkårene.
Velg Last ned.
Velg Løp.
Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Nødvendige verktøy
• Boremaskin og borbits
◦ Borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) ved bruk av treskruer
◦ Borbits på 3,6 mm (9/64 tommer) ved bruk av mutterplaten
◦ Borbits på 7,2 mm (9/32 tommer) ved bruk av mutterplaten
• Stjerneskrutrekker #2
• Løvsag eller universalverktøy
• Fil og sandpapir
• Maritim tetningsmasse (anbefales)
Hensyn ved montering
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
Med festeanordningene og malen som følger med, kan du
bygge enheten inn i dashbordet.
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener båten.
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til alle grensesnitt på
enheten, for eksempel tastatur, berøringsskjerm og kortleser,
hvis det er aktuelt.
• Monteringsstedet må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekk og tilkoblinger.
Laste inn ny programvare på et minnekort
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
September 2016
Trykt i Taiwan
190-01978-78_0B
Montere enheten
LES DETTE
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innebygge enheten. Det
er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis
du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet
når den er montert.
Bare bruk de medfølgende skruene når du skal montere
enheten, for å unngå potensielle skader på pulverlakkeringen.
Hvis du bruker andre skruer enn de som følger med, blir
garantien ugyldig.
Ikke fjern den blå beskyttende støtinnretningen av gummi før
enheten er ferdig montert. Støtinnretningen beskytter enheten
mot skade under montering.
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å
bygge enheten inn i dashbordet. Det finnes tre typer materialer
på monteringsoverflatene.
• Du kan bore styrehull og bruke de medfølgende treskruene.
• Du kan bore hull og bruke de medfølgende mutterplatene og
maskinskruene. Mutterplatene kan gi stabilitet til tynne
overflater.
• Du kan trykke inn hull, trykke hullene inn på M4 og bruke de
medfølgende maskinskruene.
1 Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker
å montere enheten.
2 Fest malen til det utvalgte stedet.
3 Bruk en borbits på 3,6 mm (9/64 tommer) til å bore ett eller
flere av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt på
malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
4 Bruk en løvsag eller et roterende verktøy, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er
angitt på malen.
5 Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
6 Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på
utsnittet.
7 Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at
monteringshullene på enheten er på linje med de større
hullene på 7,2 mm (9/32 tommer) på malen.
8 Hvis monteringshullene på enheten ikke er på linje, merker
du av plasseringen for de nye hullene.
9 Avhengig av monteringsoverflaten må du bore eller trykke inn
de større hullene:
• Bor styrehull på 3,2 mm (1/8 tommer) til treskruene som
følger med, og hopp til trinn 18.
• Bor hull på 7,2 mm (9/32 tommer) til mutterplaten og
maskinskruene som følger med.
• Trykk inn M4-hull til maskinskruene som følger med, og
hopp til trinn 18.
10 Hvis du bruker mutterplatene, begynner du i et hjørne av
malen og plasserer en mutterplate À over det større hullet Á
du boret i trinn 9.
13 Bruk en borbits på 3,6 mm (9/64 tomme) til å bore de mindre
hullene.
14 Fjern malen fra monteringsoverflaten.
15 Begynn i et hjørne av monteringsplasseringen, og plasser en
mutterplate à på baksiden av monteringsoverflaten, slik at de
større og de mindre hullene står på linje.
Den uthevede delen av mutterplaten skal passe inn i det
større hullet.
16 Fest mutterplaten til monteringsoverflaten ved å feste en M3skrue Ä i det mindre hullet på 3,6 mm (9/64 tommer).
17 Gjenta trinn 15 og 16 for hver mutterplate øverst og nederst
på enheten.
18 Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du
har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til
enheten før den plasseres i utsnittet.
MERK: Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende
værdekslene for å forhindre korrosjon i metallkontaktene.
19 Plasser enheten i utsnittet.
20 Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende M4-skruene Å eller treskruene, avhengig av
monteringsmetode.
21 Fjern forsiktig og forkast den beskyttende støtinnretningen av
gummi.
22 Monter den dekorative kanten ved å klikke den på plass rundt
kanten av enheten.
Hensyn ved tilkobling
Når du kobler denne enheten til strøm og andre Garmin enheter,
bør du tenke over følgende hensyn.
• Du må kontrollere tilkoblingene til strøm og jord. Påse at de
er festet godt slik at de ikke løsner.
• Kablene kan være pakket uten låseringene montert slik at de
er enklere å føre. Kablene skal føres før du monterer
låseringene.
• Når du har festet en låsering på en kabel, må du kontrollere
at ringen sitter godt og at O-ringen er på plass slik at
tilkoblingen til strøm og data opprettholdes.
Koble til strøm
Det mindre hullet  på mutterplaten skal være på linje med
det mindre hullet på malen.
11 Hvis det mindre hullet på 3,6 mm (9/64 tommer) på
mutterplaten ikke er på linje med det mindre hullet på malen,
merker du av den nye plasseringen.
12 Gjenta trinn 10 og 11 for hver mutterplate.
2
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
1 Før strømkabelen til strømkilden og enheten.
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
Hensyn ved Garmin Marine Network
Flere jordingshensyn
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner. Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke
jordingsskruen på huset til å koble enheten til båtens jord for
vann for å unngå forstyrrelsen.
LES DETTE
Du må bruke en PoE-isoleringskopler (Power over Ethernet) fra
Garmin (P/N 010-10580-10) når du kobler til en
tredjepartsenhet, for eksempel et kamera fra FLIR , til et Garmin
Marine Network. Det er skadelig for Garmin kartplotteren å koble
en PoE-enhet direkte til en Marine Network-kartplotter fra
Garmin, og det kan skade PoE-enheten. Garmin enhetene får
en avvikende atferd hvis du kobler en tredjepartsenhet direkte til
en kartplotter i et Garmin Marine Network. Du vil for eksempel
ikke kunne slå av enhetene, og programvaren fungerer ikke som
normalt.
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
3 Installer låseringen og O-ringen på enden av strømkabelen.
4 Koble strømkabelen til enheten ved å vri låseringen med
klokken.
Strømkabelforlengelser
Strømkabelen kan eventuelt forlenges med en egnet
kabeldiameter for skjøtelengden.
Element
Beskrivelse
Sikring
À
Á
Â
Batteri
1,8 m (6 fot), ingen forlengelse
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Skjøte
• Skjøteledning på 5,26 mm² (10 AWG), opptil 4.6 m (15 fot)
• Skjøteledning på 8,36 mm² (8 AWG), opptil 7 m (23 fot)
• Skjøteledning på 13,29 mm² (6 AWG), opptil 11 m (36 fot)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
11 m (36 fot), maksimal forlengelse
Hensyn ved stasjonstilkobling
Denne enheten kan konfigureres sammen med andre
kompatible enheter fra Garmin for å fungere sammen som en
stasjon. Tenk over følgende når du planlegger stasjoner på
båten.
• Enheter som er eldre enn GPSMAP 8000-serien og
GPSMAP 8500-serien kan ikke brukes i en stasjon.
• Selv om det ikke er nødvendig, anbefaler vi at du installerer
alle enheten du planlegger å bruke i samme stasjon, i
nærheten av hverandre.
• Du trenger ingen spesielle tilkoblinger for å kunne opprette
en stasjon, så lenge alle enhetene er koblet til Garmin Marine
Network (Hensyn ved Garmin Marine Network, side 3).
• Du kan opprette og endre stasjoner ved hjelp av
enhetsprogramvaren. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen som fulgte med enheten.
®
Denne enheten kan kobles til flere enheter med Garmin Marine
Network for å dele data som radar, ekkolodd og detaljerte kart.
Når du kobler enheter med Garmin Marine Network til denne
enheten, bør du tenke over følgende.
• Alle enheter som er koblet til Garmin Marine Network, må
kobles til samme jord.
• Du må bruke en kabel for Garmin Marine Network for alle
tilkoblinger med Garmin Marine Network.
◦ Du kan ikke bruke tredjeparts CAT5-kabler eller RJ45kontakter for tilkoblinger til Garmin Marine Network.
◦ Du kan få tak i flere kabler for Garmin Marine Network og
kontakter hos Garmin forhandlere.
• Hver av portene på enheten som er merket NETWORK
fungerer som en nettverkssvitsj. Alle kompatible enheter kan
kobles til alle NETWORK porter for å dele data med alle
enheter på båten som er tilkoblet med en kabel for Garmin
Marine Network.
Hensyn for NMEA 2000
®
LES DETTE
Hvis du kobler denne enheten til et eksisterende NMEA 2000
nettverk, skal NMEA 2000 nettverket allerede være koblet til
strøm. Ikke koble NMEA 2000 strømkabelen til et eksisterende
NMEA 2000 nettverk. Det skal bare være koblet én strømkilde til
et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du kobler dette nettverket til et eksisterende NMEA 2000
nettverk eller et motornettverk fra en annen produsent, må du
montere en NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) mellom
det eksisterende nettverket og Garmin enhetene.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Denne enheten kan kobles til et nettverk av typen NMEA 2000
på båten for å dele data fra enheter som er kompatible med
NMEA 2000, som en GPS-antenne eller en VHF-radio. De
medfølgende kablene og kontaktene for NMEA 2000 lar deg
koble enheten til det eksisterende NMEA 2000 nettverket. Hvis
du ikke har et eksisterende NMEA 2000 nettverk, kan du
opprette et grunnleggende nettverk ved hjelp av kabler fra
Garmin.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Du finner dokumentet under koblingen
Brukerveiledninger på produktsiden for enheten på
www.garmin.com.
Du bruker porten som er merket NMEA 2000 til å koble enheten
til et standard nettverk av typen NMEA 2000.
3
• Det er fire interne NMEA 0183-inndataporter (Rx-porter) og to
interne NMEA 0183-utdataporter (Tx-porter) på den
medfølgende NMEA 0183-datakabelen. Du kan koble én
NMEA 0183-enhet per interne Rx-port for å lese inn data på
enheten fra Garmin. Du kan koble til opptil tre NMEA 0183enheter parallelt til hver interne Tx-port for å motta data fra
enheten fra Garmin.
NMEA 0183-enhetsinstilkoblinger
Dette diagrammet illustrerer toveistilkoblinger som både sender
og mottar data. Du kan også bruke dette diagrammet for
enveiskommunikasjon. Se elementene Ê, Ë, Ì, Í og Î når du
kobler til Garmin enheten for å motta informasjon fra NMEA
0183-enheten. Se elementene Ê, Ë, Ì, Ï og Ð når du kobler til
Garmin enheten for å sende informasjon til NMEA 0183enheten.
Element
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
GPS-antenne
Tenningsbryter eller innebygd bryter
NMEA 2000 strømkabel
Droppkabel for NMEA 2000
Strømkilde på 12 VDC
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
NMEA 2000 T-kontakt
Element
Strømkilde
Strømkabel
NMEA 0183-enhet
NMEA 0183-kabel
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
Element
NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling
®
• Se i installeringsinstruksjonene for NMEA 0183-enheten for å
finne frem til sendekablene (Tx) A (+) og B (-) og
mottakskablene (Rx) A (+) og B (-).
• Hver interne Rx- og Tx-port har to kabler, merket A (+) og B
(-) i henhold til NMEA 0183-konvensjonen. Koble de
tilsvarende kablene A (+) og B (-) for hver port til kablene A
(+) og B (-) til enheten som samsvarer med NMEA 0183. Se
tabellen og tilkoblingsdiagrammene når du kobler
datakabelen til NMEA 0183-enheter.
• Du må bruke et skjermet, snodd 28 AWG-ledningspar ved
forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene, og forsegle
dem med varmekrymperør.
• Du finner en liste over godkjente NMEA 0183-setninger som
sendes til og leses av enheten, på Informasjon om NMEA
0183, side 8.
• De interne NMEA 0183-portene og
kommunikasjonsprotokollene er konfigurert på den tilkoblede
enheten fra Garmin. Se i NMEA 0183-delen av kartplotterens
brukerveiledning hvis du vil ha mer informasjon.
• Jordledningene på NMEA 0183-datakabelen og NMEA 0183enheten må begge være jordet.
• Når du kobler til NMEA 0183-enheter med to utgående og to
inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 0183enheten å være koblet til felles jord.
• Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én utgående
(Tx) eller én inngående (Rx) ledning, må NMEA 0183enhetene være koblet til felles jord.
• For toveiskommunikasjon med en NMEA 0183-enhet er de
interne portene på NMEA 0183-datakabelen ikke forbundet.
Hvis inndataene for NMEA 0183-enheten for eksempel er
koblet til intern utdataport 1 på datakabelen, kan du koble
utdataporten på NMEA 0183-enheten til alle de interne
portene for inndata (port 1, port 2, port 3 eller port 4) på
kabelklemmen.
4
Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Garmin
ledningsfunksjon
Ledningsfarge
for Garmin
NMEA
Funksjon for
0183-ledning
Strøm
Rød
Strøm
Jording for
strøm
Svart
Jording for
strøm
Datajord
Svart
Datajord
RxA (+)
Hvit
TxA (+)
RxB (-)
Oransje/hvit
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Rosa
RxB (-)
Enkle NMEA 0183-enhetstilkoblinger
Element
Beskrivelse
Strømkilde
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Strømkabel
NMEA 0183-enhet
NMEA 0183-kabel
Garmin
ledningsfunksjon
Ledningsfarge
for Garmin
NMEA
Funksjon for
0183-ledning
Strøm
Rød
Strøm
Jording for
strøm
Svart
Jording for
strøm
Datajord
Svart
Datajord
RxB (-)
Oransje/hvit
I/T
Element
Î
Ï
Ð
Garmin
ledningsfunksjon
Ledningsfarge
for Garmin
NMEA
Funksjon for
0183-ledning
RxA (+)
Hvit
Tx
TxA (+)
Grå
Rx
TxB (-)
Rosa
I/T
• Hvis NMEA 0183-enheten bare har én inngangsledning
(mottak, Rx) (ingen A, B, + eller -), må du ikke koble til den
rosa kabelen.
• Hvis NMEA 0183-enheten bare har én utgangsledning
(sende, Tx) (ingen A, B, + eller -), må du koble den oransje/
hvite kabelen til jord.
NMEA 0183-enhet koblet til én enkelt mottakerledning
I dette eksemplet mottar NMEA 0183-enheten data fra
kartplotteren.
NMEA 0183 med lydkabelpinner
NMEA 0183 med lydkabel inkluderer uisolerte ledninger og en
RCA-kontakt for en lydutgang til en stereo, inkludert FUSION
stereoer. Denne pinneinformasjonen er for NMEA 0183 med
lydkabel (010-12390-21). Kartplotteren er også kompatibel med
gjengede NMEA 0183-kabler som ikke har lydutganger
(010-11425-02 and 010-11425-05). Disse kablene følger ikke
med kartplotteren.
®
Port
Ledningsfunksjon
Inndataport 1 RX/A (+)
RX/B (-)
Inndataport 2 RX/A (+)
RX/B (-)
Inndataport 3 RX/A (+)
RX/B (-)
Inndataport 4 RX/A (+)
Element
Beskrivelse
Element Garmin ledningsfunksjon
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Brun
Brun/hvit
Fiolett
Fiolett/hvit
Svart/hvit
TX/A (+)
Grå
TX/B (-)
Rosa
TX/A (+)
Blå
TX/B (-)
Blå/hvit
I/T
Lyd, standard
Blå/rød
I/T
Lyd, høyre kanal
Rød
NMEA 0183-enhet
NMEA 0183-kabel
Oransje/hvit
Rød/hvit
Utdataport 1
Strømkabel
Utdataport 2
Ledningsfarge
for Garmin
NMEA Funksjon for
0183-ledning
Strøm
Rød
Strøm
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
Datajord
Svart
Datajord
TxA (+)
Grå
RxA
I/T
Lyd, venstre kanal
Hvit
TxB (-)
Rosa
I/T
I/T
Alarm
Gul
I/T
Tilbehør på
Oransje
I/T
Jording (skjerming)
Svart
I/T
Reserve
I/T
NMEA 0183-enhet koblet til én enkelt senderledning
I dette eksemplet sender NMEA 0183-enheten data til
kartplotteren.
Pinnenummer
Hvit
RX/B (-)
Strømkilde
À
Á
Â
Ã
Ledningsfarge
Tilkoblinger for lampe eller signalhorn
Element
Beskrivelse
Strømkilde
À
Á
Â
Ã
Strømkabel
NMEA 0183-enhet
NMEA 0183-kabel
Element Garmin lednings- Ledningsfarge
funksjon
for Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA Funksjon for
0183-ledning
Strøm
Rød
Strøm
Jording for strøm
Svart
Jording for strøm
Datajord
Svart
Datajord
RxB (-)
Oransje/hvit
I/T
RxA (+)
Hvit
TxA (+)
Enheten kan brukes sammen med en lampe, et signalhorn eller
begge deler for å avgi signaler med lyd eller lys når kartplotteren
viser en melding. Dette er valgfritt, og alarmledningen er ikke
nødvendig for at enheten skal fungere som normalt. Tenk over
følgende når du kobler enheten til en lampe eller et signalhorn.
• Alarmkretsen går over i en lavspenningstilstand når alarmen
går.
• Maksimal strømstyrke er på 100 mA, og det er nødvendig
med et relé for å begrense strømmen fra kartplotteren til
100 mA.
• Hvis du vil veksle mellom lys- og lydvarsler manuelt, kan du
installere enpolede brytere med én strømretning.
5
Hensyn å ta med HDMI video
®
LES DETTE
Bruk Garmin GPSMAP tilbehørskabler når du kobler
kartplotteren til videokilden eller skjermen, slik at du kan
forhindre korrosjon. Du må ikke koble en mediespillerpinne
direkte til baksiden av kartplotteren. Hvis du bruker andre kabler
eller kobler mediespillerpinnen til baksiden av kartplotteren, blir
garantien din ugyldig.
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
Ê
Ë
Ì
Strømkilde
Strømkabel
Signalhorn
Lampe
NMEA 0183-kabel
Relé (100 mA coilstrøm)
Brytere til å aktivere og deaktivere lampe- eller signalhornvarsler
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Rød
Strøm
Svart
Jord
Gul
Alarm
Denne kartplotteren tillater videoinndata fra HDMI videokilder,
for eksempel fra en Chromecast™ enhet eller en Blu-Ray™
spiller. Du kan se beskyttet HDMI innhold (HDCP-innhold) på
skjermen til kartplotteren. HDMI video deles over Garmin Marine
Network, men deles ikke over NMEA 2000 nettverket. HDCPinnhold deles ikke over Garmin Marine Network.
Du kan duplisere kartplotterskjermen til en annen enhet, for
eksempel en TV eller monitor via HDMI OUT-porten. Du kan
ikke se HDCP-innhold på den dupliserte skjermen.
Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskabelen er 4,5 m (15 fot) lang.
Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en aktiv
HDMI kabel. Du må ha en HDMI kopler for å koble til de to HDMI
kablene.
Du må ha en Garmin GPSMAP USB OTG-adapterkabel for å
koble til en mediespillerpinne. USB-porten leverer opptil 2,5 W
strøm til en mediespillerpinne.
Du må koble til alle kabler i tørre omgivelser.
Hensyn ved tilkobling av J1939-motornettverket
LES DETTE
Du må bruke en Garmin GPSMAP J1939-tilbehørskabel når du
kobler kartplotteren til J1939-motornettverket, slik at du kan
forhindre korrosjon grunnet fukt. Hvis du bruker en annen kabel,
blir garantien din ugyldig.
Hvis du har et eksisterende motornettverk på båten, skal det
allerede være koblet til strøm. Ikke legg til en ekstra
strømforsyning.
Denne kartplotteren kan kobles til et motornettverk på båten din
for å lese av data fra kompatible enheter, for eksempel enkelte
motorer. Motornettverket følger en standard og bruker egne
meldinger.
Du bør bare koble én kartplotter til ett motornettverk. Hvis du
kobler mer enn én kartplotter til samme motornettverk, kan dette
føre til uventet atferd.
Porten merket ENGINE/J1939 brukes til å koble enheten til det
eksisterende motornettverket. Du må føre kabelen innenfor
6 meter (20 fot) fra basismotornettverket.
Garmin GPSMAP J1939-tilbehørskabelen må være koblet til en
strømkilde og riktig utgang. Du finner mer informasjon om
tilkobling til motornettverket i produsentens
motordokumentasjon.
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
GPSMAP 8400/8600-kartplotter
Vis med en HDMI IN-port, for eksempel en datamaskin eller
TV
GPSMAP HDMI kabel (HDMI IN)
GPSMAP USB OTG-adapterkabel for å koble til HDMI kilden,
hvis det er mulig (maksimalt 2,5 W)
GPSMAP HDMI kabel (HDMI OUT)
HDMI kilde, for eksempel en Blu-Ray spiller eller en
Chromecast enhet
Tørre omgivelser, beskyttet mot fukt
Hensyn å ta med komposittvideo
Pinne
À
Á
Â
Ã
Ä
6
Ledningsfarge
Beskrivelse
Uisolert
Beskyttelse
Rød
Spenning, positiv
Svart
Spenning, negativ
Hvit
CAN høy
Blå
CAN lav
Denne kartplotteren tillater videoinndata fra komposittvideokilder
via porten som er merket med CVBS IN. Når du kobler til
komposittvideo, bør du tenke over følgende hensyn.
• CVBS IN-porten bruker en BNC-kontakt. Du kan bruke en
BNC til RCA-adapter for å koble en komposittvideokilde med
RCA-kontakter til CVBS IN-porten.
• Video deles over Garmin Marine Network, men deles ikke
over NMEA 2000 nettverket.
Berøringsskjermstyring for en tilkoblet datamaskin
LES DETTE
Bruk Garmin GPSMAP tilbehørskabler når du kobler
kartplotteren til datamaskinen, slik at du kan forhindre korrosjon.
Hvis du bruker andre kabler, blir garantien din ugyldig.
Du kan koble kartplotteren til en datamaskin for å se skjermen til
datamaskinen og for å styre datamaskinen med
berøringsskjermen til kartplotteren. Du må koble datamaskinen
til HDMI IN-porten for å se skjermen til datamaskinen. Du må
koble datamaskinen til USB-porten for å styre datamaskinen via
berøringsskjermen til kartplotteren.
Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskabelen er 4,5 m (15 fot) lang.
Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en aktiv
HDMI kabel. Du trenger en HDMI kopler for å koble til de to
HDMI kablene. Du må koble til alle kabler i tørre omgivelser.
Garmin GPSMAP USB-tilbehørskabelen er 4,5 m (15 fot) lang.
Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en USB-hub
eller en USB-skjøteledning. Du må koble til alle kablene i tørre
omgivelser.
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Elektriske spesifikasjoner
Enhet
À
Á
Â
Ã
Ä
15 A
2
NMEA 2000 strømforbruk
Maksimalt 75 mA
Maksimalt strømforbruk
35 W
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
2,8 A
Vanlig strømforbruk på
24 VDC
1,4 A
Maksimalt strømforbruk
3,5 A
Trygg avstand fra et
kompass
Enhet: 53,34 cm
(21 tommer)
Enhet og soldeksel:
99,06 cm (39 tommer)
Soldeksel: 48,26 cm
(19 tommer)
Maksimalt strømforbruk
49 W
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
3,9 A
Vanlig strømforbruk på
24 VDC
1,8 A
Maksimalt strømforbruk
4.9 A
Trygg avstand fra et
kompass
Device: 68.58 cm (27 in.)
Enhet og soldeksel:
111,76 cm (44 tommer)
Soldeksel: 43,18 cm
(17 tommer)
Maksimalt strømforbruk
76 W
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
6,1 A
Vanlig strømforbruk på
24 VDC
2,8 A
Mål
Maksimalt strømforbruk
7.6 A
Støpt aluminium og polykarbonatplast
Trygg avstand fra et
kompass
Enhet: 73,66 cm
(29 tommer)
Enhet og soldeksel:
124,46 cm (49 tommer)
Soldeksel: 43,18 cm
(17 tommer)
8417/8617
Beskrivelse
GPSMAP 8400/8600-kartplotter
Datamaskin
GPSMAP USB-kabel
Tørre omgivelser, beskyttet mot fukt
GPSMAP HDMI kabel (HDMI IN)
Spesifikasjoner
Fysiske spesifikasjoner
Spesifikasjon
Alle modeller Materiale
Vanntetthetsvurdering*
8417/8617
8422/8622
8424/8624
Mål (B × H × D)
Fra 10 til 35 VDC
NMEA 2000 LEN
8424/8624
Enhet
Mål
Sikring
8422/8622
Element
Spesifikasjon
Alle modeller Inngangseffekt
IEC 60529 IPX7
419,3 × 307,7 × 69,2 mm (16
1
3
2 × 12 /8 × 2 /4 tommer)
1/
Skjermstørrelse
(B × H)
366,8 × 229,6 mm (14 7/16 × 9
1/ tommer)
16
Vekt
5,2 kg (11,48 pund)
Type
Temperaturområde
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
Mål (B × H × D)
528,9 × 349,9 × 69,2 mm (20
13/ × 13 3/ × 2 3/ tommer)
16
4
4
Skjermstørrelse
(B × H)
476,2 × 268,3 mm (18 3/4 × 10
9/ tommer.)
16
Vekt
7,1 kg (15,63 pund)
126464 Gruppefunksjon for å sende og motta PGNliste
Temperaturområde
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
126996 Produktinformasjon
Mål (B × H × D)
578,9 × 408,9 × 69,2 mm (22
13/ × 16 1/ × 2 3/ tommer)
16
8
4
Skjermstørrelse
(B × H)
519,4 × 325,0 mm (20 7/16 × 12
13/ tommer)
16
Vekt
8,6 kg (18,95 pund)
Temperaturområde
NMEA 2000 PGN-informasjon
PGN
Beskrivelse
059904 ISO-forespørsel
Fra -10 til 55°C (14 til 131°F)
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: Gruppefunksjon for kommando,
forespørsel og bekreftelse
129026 COG og SOG: Rask oppdatering
129029 GNSS-posisjonsdata
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
127250 Fartøykurs
127258 Magnetisk variasjon
128259 Fart: Vannreferanse
7
Type
Motta
PGN
Setning
Beskrivelse
128267 Vanndybde
Beskrivelse
PGRMM
M: Kartdatum
129025 Posisjon: Rask oppdatering
PGRMZ
Z: Høyde
129283 Kryssrutefeil
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
129284 Navigasjonsdata
SDDPT
DPT: Dybde
129285 Navigasjonsrute- og veipunktinformasjon
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
065030 Generatorens gjennomsnittlige vekselstrømmengde (GAAC)
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
DPT
Dybde
DBT
Dybde under svinger
MTW
Vanntemperatur
VHW
Fart og retning i vann
WPL
Veipunktposisjon
DSC
Informasjon om Digital Selective
Calling (digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
128259 Fart: Vannreferanse
HDG
Kurs, avvik og variasjon
128267 Vanndybde
HDM
Magnetisk kurs
129025 Posisjon: Rask oppdatering
MWD
Vindretning og vindstyrke
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
MWV
Vindstyrke og -vinkel
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
126992 Systemtid
Type
Motta
127250 Fartøykurs
127489 Motorparametere: Dynamiske
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
127493 Sendeparametere: Dynamiske
127504 Status for vekselstrøm
127505 Væskenivå
127508 Batteristatus
129539 GNSS DOPer
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129809 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del
A
129810 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del
B
130310 Miljøparametere
130311 Miljøparametere (foreldet)
130313 Luftfuktighet
130314 Faktisk trykk
Informasjon om NMEA 0183
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet (National
Marine Electronics Association) og tilhørende setninger fra: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN-informasjon
Kartplotteren kan motta J1939 PGN-setninger. Kartplotteren kan
ikke overføre via J1939 -nettverket.
Setning
Beskrivelse
61443
Elektronisk motorstyring 2
61444
Elektronisk motorstyring 1
65031
Utblåsningstemperatur
65172
Tilleggskjølevæske til motoren
65252
Avslåing
65253
Motortimer og -omdreininger
Type
Setning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot) setning "B"
65262
Motortemperatur 1
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted
til mål
65263
Motorens væskenivå eller trykk 1
65270
Inntaks- eller utblåsningsforhold 1
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til
veipunkt
65271
Kjøretøyets elektriske strøm
65279
Vann i drivstoff-indikator
GGA: Faste data for globalt posisjoneringssystem
65272
Girolje 1
GLL: Geografisk posisjon
(breddegrad og lengdegrad)
65248
Avstanden til kjøretøy
65266
Drivstofføkonomi (væske)
65276
Instrumenter på dashbordet
65226
Problemkoder for aktiv diagnostikk
GPGGA
GPGLL
GPGSA
GPGSV
GPRMB
GSA: GNSS DOP og aktive
satellitter
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
RMB: Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
PGRME
E: Beregnet feil
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin , Garmin logoen og GPSMAP er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 , og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National
Marine Electronics Association. HDMI er et registrert varemerke for HDMI Licensing,
LLC.
®
®
®
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising