Garmin | GPSMAP® 8700 Black Box | Garmin GPSMAP® 8700 Black Box คำแนะนำการติดตั้ง

Garmin GPSMAP® 8700 Black Box คำแนะนำการติดตั้ง
POWER
GPSMAP 8700
คำแนะนำการติดตั้ง
®
HDMI IN
CVBS IN
®
ช่องต่อเข้า Composite Video
LED สถานะ
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในคู่มือ ข้อมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ในกล่องผลิตภัณฑ์
เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ ห้ามถอดตัวยึดฟิวส์ในสาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑ์เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้หรือความร้อนสูง ต้องติด
ตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นอกจาก
นั้น การเชื่อมต่อสายไฟโดยไม่ติดตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมจะทำให้การรับ
ประกันผลิตภัณฑ์ของคุณสิ้นสุดลง
ข้อควรระวัง
สวมแว่นตานิภัย อุปกรณ์ป้องกันหู และหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อขุด
เจาะ ตัด หรือขัด
ประกาศ
เมื่อเจาะหรือตัด ให้ตรวจสอบเสมอว่าด้านตรงข้ามพื้นผิวมีสิ่งใดอยู่
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิด
กับเรือของคุณ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตามคำแนะนำต่อไปนี้
อ่านคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดก่อนดำเนินการติดตั้ง หากคุณพบปัญหา
ยุ่งยากระหว่างการติดตั้ง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Garmin
®
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน Garmin
• ไปที่ support.garmin.com สำหรับความช่วยเหลือและข้อมูล เช่น
คู่มือผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย วิดีโอ และการให้บริการลูกค้า
• ในสหรัฐอเมริกา โทร 913-397-8200 หรือ 1-800-800-1020
• ในสหราชอาณาจักร โทร 0808 238 0000
• ในยุโรป โทร +44 (0) 870 850 1241
การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์
คุณอาจจะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์นี้ หรือ
เพิ่มอุปกรณ์เสริมไปยังเครือข่าย คุณสามารถใช้หนึ่งในสองวิธีนี้ในกา
รอัปเดตซอฟต์แวร์
• ใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
• ดาวน์โหลดการอัปเดตจาก www.garmin.com/support/software
/marine.html โดยใช้การ์ด (สูงสุด 32 GB) และคอมพิวเตอร์ที่ใช้
งานระบบปฏิบัติการ Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูคู่มือสำหรับเจ้าของที่ www.garmin.com
/manuals/GPSMAP8700
®
®
คุณสามารถช่วยเราในการสนับสนุนคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลน์วันนี้ คุณสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณโดย
ใช้หนึ่งในสองวิธีนี้
• ใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
• ไปที่ www.garmin.com/express และใช้แอปพลิเคชันเพื่อลง
ทะเบียนอุปกรณ์โดยใช้การ์ดหน่วยความจำ
โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือสำเนาไว้ในที่ปลอดภัย หลังจาก
คุณเพิ่มอุปกรณ์ในเครือข่ายชาร์ตพล็อตเตอร์ ให้ลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่
มุมมองขั้วต่อ
HDMI เข้า
HDMI OUT HDMI ออกเพื่อเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์เข้ากับจอภาพ จำเป็น
ต้องใช้เพื่อการทำงานของอุปกรณ์
ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ
การเชื่อมต่อสายไฟ
NETWORK Garmin Marine Network
กราวด์
ปุ่มเปิดปิด
NMEA 0183 NMEA 0183 และเสียงออก
®
USB HOST เอาต์พุตจอสัมผัสสำหรับการเชื่อมต่อจอภาพสัมผัส
USB OTG
อินพุตจอสัมผัสจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริม USB ที่รองรับ
NMEA 2000 เครือข่าย NMEA 2000
J1939
®
เครือข่าย J1939
เครื่องมือที่จำเป็น
• สว่าน
• ดอกสว่านที่เหมาะกับพื้นผิวและฮาร์ดแวร์ (3.2 มม. (1/8 นิ้ว) ดอก
สว่านสำหรับสกรูที่มีมาให้)
• ไขควงปากแฉก
• ดินสอ
การพิจารณาการติดตั้ง
ประกาศ
ควรติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่ไม่ได้รับอุณหภูมิหรือสภาพที่ร้อนจัด
หรือเย็นจัด ช่วงอุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์นี้แสดงรายการอยู่ในข้อมูล
จำเพาะของผลิตภัณฑ์ การได้รับอุณหภูมิเป็นเวลานานเกินกว่าช่วง
อุณหภูมิที่ระบุในสภาพที่จัดเก็บหรือสภาพที่ทำงานอาจทำให้อุปกรณ์ล้ม
เหลว การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิร้อน
จัดหรือเย็นจัดและผลที่เกี่ยวข้องตามมา
• คุณต้องยึดอุปกรณ์ในตำแหน่งที่จะไม่จมอยู่ใต้น้ำ
• คุณต้องยึดอุปกรณ์ในตำแหน่งที่ตั้งที่มีการระบายอากาศอย่างเพียง
พอ โดยไม่ได้รับอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
• คุณต้องยึดอุปกรณ์ห่างจากสายและแหล่งที่อาจรบกวนอื่นๆ อย่าง
น้อย 2.54 ซม. (1 นิ้ว)
• คุณต้องยึดอุปกรณ์ในตำแหน่งที่มีพื้นที่สำหรับการเดินสายและการ
เชื่อมต่อสายทั้งหมด
การติดตั้งอุปกรณ์ GPSMAP 8700
ประกาศ
หากคุณกำลังติดตั้งอุปกรณ์ในไฟเบอร์กลาส เมื่อเจาะรูนำร่อง ขอแนะนำ
ให้ใช้ดอกสว่านแบบดอกเจาะผายเพื่อเจาะคว้านรูให้ห่างขึ้นผ่านชั้นเจล
เคลือบด้านบนสุดเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการแตกร้าวในชั้นเจล
เคลือบเมื่อขันสกรูให้แน่น
หมายเหตุ: สกรูมาพร้อมกับอุปกรณ์ แต่สกรูอาจไม่เหมาะสมสำหรับพื้น
ผิวการติดตั้ง
ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ คุณต้องเลือกตำแหน่งติดตั้ง และระบุว่าต้องใช้สกรู
และฮาร์ดแวร์ติดตั้งใดที่จำเป็นสำหรับพื้นผิวนั้นๆ
1 วางอุปกรณ์ไว้ที่ตำแหน่งติดตั้ง และทำเครื่องหมายรูที่เจาะนำ
2 เจาะรูที่เจาะนำสำหรับมุมหนึ่งของอุปกรณ์
3 ยึดอุปกรณ์แบบหลวมๆ กับพื้นผิวติดตั้งด้วยมุมหนึ่ง และตรวจสอบ
เครื่องหมายของรูที่เจาะนำอีกสามรู
4 ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูที่เจาะนำใหม่หากจำเป็น และนำอุปกรณ์
ออกจากพื้นผิวติดตั้ง
5 เจาะรูเจาะนำที่เหลือ
6 ยึดอุปกรณ์กับตำแหน่งการติดตั้งให้แน่น
การพิจารณาการเชื่อมต่อ
เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟและกับอุปกรณ์ Garmin อื่นๆ คุณ
ควรทำการพิจารณาเหล่านี้
มีนาคม 2019
190-02469-94_0A
• การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและสายดินกับแบตเตอรี่ต้องได้รับการตรวจ
สอบเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยและไม่หลวม
• สายอาจรวมไว้โดยไม่ติดตั้งแหวนล็อค ควรเดินสายให้เสร็จก่อนการ
ติดตั้งแหวนล็อค
• หลังจากติดตั้งแหวนล็อคกับสาย ให้ตรวจสอบว่าแหวนเชื่อมต่อแน่น
และโอริงอยู่ในตำแหน่งเพื่อให้การเชื่อมต่อสายไฟและข้อมูลยังคง
แน่นอยู่
การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
คำเตือน
เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ ห้ามถอดตัวยึดฟิวส์ในสาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑ์เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้หรือความร้อนสูง ต้องติด
ตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นอกจาก
นั้น การเชื่อมต่อสายไฟโดยไม่ติดตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมจะทำให้การรับ
ประกันผลิตภัณฑ์ของคุณสิ้นสุดลง
1 เดินสายสายไฟไปยังแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์
2 เชื่อมต่อสายสีแดงกับแบตเตอรี่ขั้วบวก (+) และเชื่อมต่อสายสีดำกับ
แบตเตอรี่ขั้วลบ (-)
เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์
และหมุนแหวนล็อคตามเข็มนาฬิกา
3
เพื่อทำให้แน่น
การพิจารณากราวด์เพิ่มเติม
อุปกรณ์นี้ไม่ควรต้องกราวด์ตัวเครื่องเพิ่มเติมในสถานการณ์การติดตั้ง
ส่วนใหญ่ หากคุณประสบปัญหาการรบกวน คุณสามารถใช้สกรูกราวด์ที่
ตัวเครื่องเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับกราวด์น้ำของเรือเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการ
รบกวน
การต่อสายไฟ
หากจำเป็น สามารถต่อสายไฟได้โดยใช้สายที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับ
ความยาวของการต่อ
รายการ
คำอธิบาย
ฟิวส์
แบตเตอรี่
6 ฟุต (1.8 ม.) ไม่มีการต่อสาย
รายการ
คำอธิบาย
อุปกรณ์ต่อสาย
• สายต่อ 10 AWG (5.26 มม.²), สูงสุด 15 ฟุต (4.6 ม.)
• สายต่อ 8 AWG (8.36 มม.²), สูงสุด 23 ฟุต (7 ม.)
• สายต่อ 6 AWG (13.29 มม.²), สูงสุด 36 ฟุต (11 ม.)
ฟิวส์
8 นิ้ว (20.3 ซม.)
แบตเตอรี่
8 นิ้ว (20.3 ซม.)
36 ฟุต (11 ม.) ต่อสายสูงสุด
2
การประหยัดพลังงาน
ในขณะที่คุณสามารถเปิดปิดอุปกรณ์ด้วยปุ่ม Power ได้ อุปกรณ์อาจจะ
ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อทำเช่นนั้นได้อย่างง่ายดาย คุณควรพิจารณาการ
เชื่อมต่อสวิตช์หรือสิ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดและปิดอุปกรณ์ GPSMAP 8700
• อุปกรณ์ GRID™
หมายเหตุ: อุปกรณ์ GRID 20 จะไม่เปิดหรือปิดอุปกรณ์ GPSMAP
8700 การใช้ปุ่ม Power บนอุปกรณ์ GRID 20 จะทำให้อุปกรณ์
GPSMAP 8700 เข้าสู่โหมดสลีป
• ชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin อื่น
• จอภาพ GMM™
เมื่อมีการจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ GPSMAP 8700 อุปกรณ์จะเปิดขึ้น คุณ
ไม่สามารถปิดการใช้งานคุณสมบัติเปิดเครื่องอัตโนมัติได้
การพิจารณา Garmin Marine Network
ประกาศ
ต้องใช้ Garmin Marine Network PoE Isolation Coupler
(010-10580-10) เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม เช่น กล้อง FLIR
กับ Garmin Marine Network การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Power over
Ethernet (PoE) โดยตรงเข้ากับชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin Marine
Network จะทำให้ชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin เสียหาย และอาจทำให้
อุปกรณ์ PoE เสียหาย การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของบุคคลที่สามโดยตรงไป
ยังชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin Marine Network จะทำให้เกิดการทำงาน
ที่ไม่ปกติบนอุปกรณ์ Garmin รวมทั้งอุปกรณ์ที่ปิดเครื่องไม่ถูกต้องหรือ
ซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำงานได้
®
อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Garmin Marine Network เพิ่ม
เติมเพื่อแบ่งปันข้อมูล เช่น เรดาร์, โซน่าร์ และแผนที่รายละเอียด เมื่อ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Garmin Marine Network กับอุปกรณ์นี้ ให้ทำการ
พิจารณาเหล่านี้
• อุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ Garmin Marine Network ต้องเชื่อมต่อ
กับกราวด์เดียวกัน
• ต้องใช้สาย Garmin Marine Network สำหรับการเชื่อมต่อ Garmin
Marine Network ทั้งหมด
◦ ต้องไม่ใช้สาย CAT5 และขั้วต่อ RJ45 ของบุคคลที่สามสำหรับ
การเชื่อมต่อ Garmin Marine Network
◦ สายและขั้วต่อ Garmin Marine Network เพิ่มเติมมีอยู่ที่ตัวแทน
จำหน่าย Garmin ของคุณ
• พอร์ต NETWORK บนอุปกรณ์แต่ละตัวทำหน้าที่เป็นสวิตช์เครือข่าย
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต NETWORK เพื่อ
แบ่งปันข้อมูลกับอุปกรณ์ทั้งหมดบนเรือเชื่อมต่อกันด้วยสาย Garmin
Marine Network
การพิจารณาการเชื่อมต่อสถานี
อุปกรณ์นี้สามารติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้
ทำงานร่วมกันเป็นสถานี ในการวางแผนสถานีบนเรือของคุณ ให้ทำการ
พิจารณาเหล่านี้
• อุปกรณ์รุ่นเก่ากว่า GPSMAP 8000 Series และ GPSMAP 8500
Series ไม่สามารถใช้ในสถานีได้
• แม้ไม่มีความจำเป็น แต่ขอแนะนำให้คุณติดตั้งอุปกรณ์ที่คุณวางแผน
ว่าจะใช้ในสถานีไว้ให้ใกล้กัน
• ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อพิเศษในการสร้างสถานี ตราบเท่าที่
อุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่อกับ Garmin Marine Network (การพิจารณา
Garmin Marine Network, หน้า 2)
• สถานีจะถูกสร้างและแก้ไขด้วยอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ ดูคู่มือผู้ใช้ของที่
ให้มากับอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การพิจารณาเชื่อมต่อจอภาพ GMM
คุณสามารถใช้จอภาพ GMM เพื่อดูและควบคุม GPSMAP 8700 เมื่อ
เชื่อมต่อจอภาพ GMM กับอุปกรณ์ GPSMAP 8700 คุณต้องทำการ
พิจารณาเหล่านี้
• การทำงานของจอสัมผัสของจอภาพ GMM สามารถใช้ควบคุม
อุปกรณ์ GPSMAP 8700 หนึ่งเครื่อง
• แม้จะแนะนำให้ใช้สาย Garmin DVI-D แต่สาย DVI-D ของบุคคลที่
สามคุณภาพสูงก็อาจใช้ได้ ก่อนคุณจะเดินสาย DVI-D คุณควรเชื่อม
ต่อสายเข้ากับอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อทดสอบ
• ควรต้องใช้ HDMI กับสายหรืออะแดปเตอร์ DVI-D
• คุณต้องเชื่อมต่อจอภาพ GMM กับแหล่งพลังงานเดียวกันกับอุปกรณ์
GPSMAP 8700 หากไม่สามารถทำได้ คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ
สายกราวด์เดียวกัน
• คุณต้องเชื่อมต่อจอภาพ GMM กับพอร์ต NETWORK ในอุปกรณ์
GPSMAP 8700 หรือกับ Garmin Marine Network เดียวกันกับ
อุปกรณ์ GPSMAP 8700
• ข้อมูลการสัมผัสถูกส่งผ่าน Garmin Marine Network
รายการ อุปกรณ์หรือพอร์ต
อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 บนเรือของคุณเพื่อ
แบ่งปันข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ NMEA 2000 ได้ เช่น เสา GPS
หรือวิทยุ VHF สายและขั้วต่อ NMEA 2000 ที่ให้มาด้วยให้คุณเชื่อมต่อ
อุปกรณ์กับเครือข่าย NMEA 2000 ของคุณที่มีอยู่แล้วได้ หากคุณไม่มี
เครือข่าย NMEA 2000 คุณสามารถสร้างเครือข่ายพื้นฐานได้โดยใช้
สายจาก Garmin
หากคุณไม่คุ้นเคยกับ NMEA 2000 คุณควรอ่านบท “NMEA 2000
Network Fundamentals” ของ Technical Reference for NMEA
2000 Products คุณสามารถค้นหาเอกสารนี้โดยใช้ลิงค์ “คู่มือ” ในหน้า
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ของคุณที่ www.garmin.com
พอร์ตชื่อ NMEA 2000 จะถูกใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย NMEA
2000 มาตรฐาน
สาย
ชาร์ตพล็อตเตอร์
จอภาพสัมผัส GMM
พอร์ต HDMI OUT ของชาร์ตพล็อต
เตอร์
สาย DVI-D กับอะแดปเตอร์
HDMI
พอร์ต MAIN DVI VIDEO IN
ของจอภาพ GMM
พอร์ต GARMIN PROCESSOR BOX สาย Garmin Marine
ของจอภาพ GMM
Network
พอร์ต NETWORK หรือ Garmin
Marine Network ของชาร์ตพล็อตเตอร์
การพิจารณาการเชื่อมต่อจอสัมผัสบุคคลที่สาม
เมื่อเชื่อมต่อกับจอสัมผัสบุคคลที่สามเพื่อดูหรือควบคุมอุปกรณ์
GPSMAP 8700 คุณต้องทำการพิจารณาเหล่านี้
• ข้อมูลวิดีโอถูกส่งผ่านการเชื่อมต่อ HDMI
• ข้อมูลวิดีโอถูกส่งผ่านการเชื่อมต่อ USB
รายการ
คำอธิบาย
อุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกับ NMEA 2000 ได้
เสา GPS
สวิตช์สตาร์ทหรืออินไลน์
สายไฟ NMEA 2000
สายดรอป NMEA 2000
แหล่งจ่ายไฟ 12 Vdc
เทอร์มิเนเตอร์หรือสายแกนหลัก NMEA 2000
รายการ อุปกรณ์หรือพอร์ต
สาย
ชาร์ตพล็อตเตอร์
ขั้วต่อรูปตัวที NMEA 2000
เทอร์มิเนเตอร์หรือสายแกนหลัก NMEA 2000
จอภาพสัมผัสบุคคลที่สามThird-party
touchscreen monitor
พอร์ต HDMI OUT ของชาร์ตพล็อตเตอร์
สาย Garmin HDMI
พอร์ต HDMI IN ของจอภาพ
พอร์ต USB ของจอภาพ
พอร์ต USB HOST ของชาร์ตพล็อตเตอร์
สายอะแดปเตอร์ Garmin
OTG
หมายเหตุ: หากจอภาพไม่ได้เป็นจอสัมผัส คุณควรติดตั้งรีโมทคอนโทรล
GRID (ไม่ใช่รีโมทคอนโทรล GRID 20)
การพิจารณา NMEA 2000
ประกาศ
หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีอยู่ NMEA 2000 ให้ระบุ NMEA
2000 สายไฟ ต้องการ NMEA 2000 สายไฟเพียงสายเดียวเท่านั้นเพื่อ
ให้ NMEA 2000 เครือข่ายทำงานทำงานอย่างถูกต้อง
ควรใช้ NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) ในการติดตั้ง
ซึ่งไม่ทราบผู้ผลิตเครือข่าย NMEA 2000 เดิม
หากคุณกำลังติดตั้งสายไฟ NMEA 2000 คุณต้องเชื่อมต่อสายไฟกับ
สวิตช์กุญแจของเรือ หรือผ่านทางสวิตช์อินไลน์อื่นอุปกรณ์ NMEA
2000 จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่จนหมด หากเชื่อมต่อสายไฟ NMEA 2000
กับแบตเตอรี่โดยตรง
การพิจารณาการเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องยนต์ J1939
ประกาศ
คุณต้องใช้สายอุปกรณ์เสริม Garmin GPSMAP J1939 เมื่อเชื่อมต่อ
ชาร์ตพล็อตเตอร์กับเครือข่ายเครื่องยนต์ J1939 เพื่อป้องกันการ
กัดกร่อนเนื่องจากความชื้น การใช้สายอื่นจะทำให้การรับประกันของคุณ
เป็นโมฆะ
หากคุณมีเครือข่ายเครื่องยนต์ที่มีอยู่แล้วในเรือของคุณ ซึ่งควรเชื่อมต่อ
กับแหล่งจ่ายไฟอยู่แล้ว อย่าเพิ่มแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติม
ชาร์ตพล็อตเตอร์นี้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเครื่องยนต์ในเรือของ
คุณเพื่ออ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น เครื่องยนต์บางรุ่น
เครือข่ายเครื่องยนต์ปฏิบัติตามมาตรฐานและใช้ข้อความที่มีกรรมสิทธิ์
คุณควรเชื่อมต่อหนึ่งชาร์ตพล็อตเตอร์กับหนึ่งเครือข่ายเครื่องยนต์เท่านั้น
การเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งชาร์ตพล็อตเตอร์กับหนึ่งเครือข่ายเครื่องยนต์
อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่คาดคิด
พอร์ตชื่อ J1939 ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายเครื่องยนต์ที่มีอยู่ คุณ
ต้องเดินสายภายใน 6 ม. (20 ฟุต) จากแกนหลักเครือข่ายเครื่องยนต์
สายอุปกรณ์เสริม Garmin GPSMAP J1939 ต้องมีการเชื่อมต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟและเข้าหัวสายอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายเครื่องยนต์ของคุณ โปรดดูเอกสารเครื่องยนต์ของผู้
ผลิต
3
• พอร์ต CVBS IN ใช้ขั้วต่อ BNC คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ BNC
to RCA เพื่อเชื่อมต่อแหล่ง Composite Video ที่มีขั้วต่อ RCA กับ
พอร์ต CVBS IN ได้
• วิดีโอจะถูกแบ่งปันใน Garmin Marine Network แต่จะไม่แบ่งปันใน
เครือข่าย NMEA 2000
พิน
สีของสาย
คำอธิบาย
เปลือย
หุ้มฉนวน
แดง
ไฟฟ้า, บวก
ดำ
ไฟฟ้า, ลบ
ขาว
CAN สูง
น้ำเงิน
CAN ต่ำ
การพิจารณาวิดีโอ HDMI
ประกาศ
เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื่องจากความชื้น คุณต้องใช้สายอุปกรณ์เสริม
Garmin GPSMAP เมื่อเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับที่มาวิดีโอหรือจอแส
ดงผลวิดีโอ อย่าเชื่อมต่อ Media Player Stick กับด้านหลังของชาร์ต
พล็อตเตอร์โดยตรง การใช้สายอื่นหรือเชื่อมต่อ Media Player Stick กับ
ด้านหลังของชาร์ตพล็อตเตอร์จะทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ
ชาร์ตพล็อตเตอร์ GPSMAP 8700 อนุญาตอินพุตวิดีโอจากที่มาวิดีโอ
HDMI เช่น อุปกรณ์ Chromecast™ แต่คุณก็ไม่สามารถดูเนื้อหา HDMI
ที่ป้องกัน (เนื้อหา HDCP) ได้ ดูคู่มือแหล่งวิดีโอเพื่อตรวจสอบว่า HDCP
สามารถปิดได้จากแหล่ง
วิดีโอ HDMI จะถูกแบ่งปันใน Garmin Marine Network แต่จะไม่แบ่ง
ปันในเครือข่าย NMEA 2000
ด้วยพอร์ต HDMI OUT คุณสามารถแสดงวิดีโอบนหน้าจอ เช่น โทรทัศน์
หรือจอภาพ
สายอุปกรณ์เสริม Garmin GPSMAP HDMI มีความยาว 4.5 ม.
(15 ฟุต) หากต้องการสายยาวกว่านี้ คุณควรใช้สาย HDMI ที่ใช้งาน
เท่านั้น คุณต้องใช้ตัวคู่ต่อ HDMI เพื่อเชื่อมต่อสาย HDMI สองสาย
คุณต้องมีสายอะแดปเตอร์ Garmin GPSMAP USB OTG เพื่อจ่ายไฟ
Media Player Stick พอร์ต USB HOST สามารถจ่ายไฟสูงสุด 2.5 W
สำหรับ Media Player Stick
คุณต้องทำการเชื่อมต่อสายทั้งหมดในสภาพแวดล้อมที่แห้ง
การควบคุมหน้าจอสัมผัสสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
ประกาศ
เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื่องจากความชื้น คุณต้องใช้สายอุปกรณ์เสริม
Garmin GPSMAP เมื่อเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับคอมพิวเตอร์ การ
ใช้สายอื่นจะทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ
คุณสามารถเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับคอมพิวเตอร์เพื่อดูหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ และเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์โดยใช้หน้าจอสัมผัส ในการดู
หน้าจอคอมพิวเตอร์ คุณต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับพอร์ต HDMI IN
และเชื่อมต่อจอสัมผัสกับพอร์ต HDMI OUT ในการควบคุมคอมพิวเตอร์
ด้วยจอสัมผัสของชาร์ตพล็อตเตอร์ คุณต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ
พอร์ต USB OTG และเชื่อมต่อจอสัมผัสกับพอร์ต USB HOST
สาย HDMI (010-12390-20) มีความยาว 4.5 ม. (15 ฟุต) หากต้องการ
สายยาวกว่านี้ คุณควรใช้สาย HDMI ที่ใช้งานเท่านั้น คุณต้องใช้ตัวคู่ต่อ
HDMI เพื่อเชื่อมต่อสาย HDMI สองสาย
สายอะแดปเตอร์ Garmin OTG (010-12390-11) มีความยาว 1.8 ม.
(6 ฟุต) และสาย Garmin USB (010-12390-10) มีความยาว 4.5 ม.
(15 ฟุต) หากต้องการสายยาวกว่านี้ คุณควรใช้ฮับ USB หรือสายต่อ
พ่วงรีพีทเตอร์ USB เท่านั้น
คุณต้องทำการเชื่อมต่อสายทั้งหมดในสภาพแวดล้อมที่แห้ง
รายการ อุปกรณ์หรือพอร์ต
สาย
คอมพิวเตอร์
ชาร์ตพล็อตเตอร์
จอภาพสัมผัส
พอร์ต HDMI OUT ของคอมพิวเตอร์
สาย Garmin HDMI
พอร์ต HDMI IN ของชาร์ตพล็อตเตอร์
พอร์ต HDMI OUT ของชาร์ตพล็อต
เตอร์
สาย Garmin HDMI
พอร์ต HDMI ของจอภาพ
รายการ อุปกรณ์หรือพอร์ต
สาย
แหล่ง HDMI เช่นอุปกรณ์
Chromecast
พอร์ต USB HOST ของคอมพิวเตอร์
จอภาพ เช่นคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์
สาย Garmin HDMI
พอร์ต HDMI IN ของชาร์ตพล็อตเตอร์
พอร์ต HDMI OUT ของชาร์ตพล็อต
เตอร์
สาย Garmin HDMI
พอร์ต HDMI ของจอภาพ
พอร์ต USB OTG หรือ USB HOST
ของชาร์ตพล็อตเตอร์
พอร์ต USB HOST ของแหล่ง HDMI
สายอะแดปเตอร์ GPSMAP
USB OTG สำหรับจ่าย
ไฟที่มา HDMI หากมี (สูงสุด
2.5 W)
การพิจารณา Composite Video
ชาร์ตพล็อตเตอร์นี้ใช้อินพุตวิดีโอจากแหล่ง Composite Video ได้โดย
ใช้พอร์ตชื่อ CVBS IN เมื่อเชื่อมต่อ Composite Video คุณควรทำการ
พิจารณาเหล่านี้
4
พอร์ต USB HOST ของชาร์ตพล็อต
เตอร์
สายอะแดปเตอร์ Garmin
OTG
พอร์ต USB OTG ของชาร์ตพล็อตเตอร์ สาย Garmin USB
ชาร์ตพล็อตเตอร์
พอร์ต HDMI OUT ของแหล่ง HDMI
พอร์ต USB ของจอภาพ
NMEA ตำแหน่งพินสาย 0183 และสายสัญญาณเสียง
สาย NMEA 0183 และสายสัญญาณเสียง รวมสายเปลือยและขั้วต่อ
RCA สำหรับการเชื่อมต่อออกไปยังสเตอริโอ รวมถึงสเตอริโอ FUSION
หลังจากที่ติดตั้ง คุณสามารถเชื่อมต่อขั้วต่อ RCA ไปยังอินพุต AUX ของ
สเตอริโอ เพื่อให้อินพุต HDMI ของชาร์ตพล็อตเตอร์เป็นเอาต์พุต
สเตอริโอ
ข้อมูลตำแหน่งพินมีไว้สำหรับ NMEA 0183 พร้อมสายสัญญาณเสียง
®
ฟังก์ชันของสาย
สีของสาย
Rx/A (เข้า -)
ขาว
ส่งและรับสัญญาณ
Rx/B (เข้า +)
ขาว/ส้ม
PGN
คำอธิบาย
059392
การรับรอง ISO
059904
คำขอ ISO
พอร์ตเอาต์พุต 1
พอร์ตอินพุต 2
พอร์ตเอาต์พุต 2
พอร์ตอินพุต 3
Tx/A (ออก -)
เทา
Tx/B (ออก +)
ชมพู
060160
โปรโตคอลการถ่ายโอน ISO: การถ่ายโอนข้อมูล
Rx/A (เข้า -)
น้ำตาล
060416
โปรโตคอลการถ่ายโอน ISO: การจัดการการเชื่อมต่อ
Rx/B (เข้า +)
ขาว/น้ำตาล
060928
การอ้างสิทธิ์เลขที่อยู่ ISO
065240
ที่อยู่คำสั่ง
Tx/A (ออก -)
น้ำเงิน
126208
ฟังก์ชันกลุ่มคำขอ
126996
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
126998
ข้อมูลการกำหนดค่า
Tx/B (ออก +)
ขาว/น้ำเงิน
Rx/A (เข้า -)
ม่วง
127237
ควบคุมทิศมุ่งหน้า/แทร็ค
ขาว/ม่วง
127245
หางเสือ
Rx/A (เข้า -)
ขาว/ดำ
127250
ทิศมุ่งหน้าของเรือ
127258
ความแปรปรวนทางแม่เหล็ก
Rx/B (เข้า +)
แดง/ขาว
127488
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: ไดนามิก
Rx/B (เข้า +)
พอร์ตอินพุต 4
หมายเลขพิน
ข้อมูล NMEA 2000 PGN
พอร์ต
พอร์ตอินพุต 1
N/A
Audio Common
น้ำเงิน/แดง
127489
พารามิเตอร์การส่ง: ไดนามิก
N/A
Audio Right Channel
แดง
127493
127505
ระดับของเหลว
N/A
Audio Left Channel
ขาว
127508
สถานะแบตเตอรี่
128259
ความเร็ว: น่านน้ำอ้างอิง
128267
ความลึกของน้ำ
N/A
การเตือน
เหลือง
N/A
เปิดอุปกรณ์เสริม
ส้ม
129025
ตำแหน่ง: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
COG และ SOG: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
N/A
กราวด์ (หุ้มฉนวน)
ดำ
129026
N/A
สำรอง
129029
N/A
ข้อมูลตำแหน่ง GNSS
129283
ข้อผิดพลาดครอสแทร็ค
129284
ข้อมูลนำทาง
129539
GNSS DOPs
129540
สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
เลเบล
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
การวัด
ขนาด (W × H × D)
383.7× 198.0 × 47.2 มม. (151/8×
713/16× 17/8 นิ้ว)
130060
130306
ข้อมูลลม
ระยะห่างด้านหน้าของอุปกรณ์
86.0 มม.
130310
พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม (ล้าสมัย)
น้ำหนัก
1 39 กก. (3.06 ปอนด์)
130311
พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม (ล้าสมัย)
ช่วงอุณหภูมิ
ตั้งแต่ -15° ถึง 55°C (ตั้งแต่ 5° ถึง 131°F)
130312
อุณหภูมิ (ล้าสมัย)
วัสดุ
พลาสติกโพลีคาร์บอเนตและอะลูมิเนียม
หล่อขึ้นรูป
ส่ง
ระดับการกันน้ำ*
IEC 60529 IPX7
PGN
แรงดันไฟฟ้าอินพุต
ตั้งแต่ 10 ถึง 32 Vdc
คำอธิบาย
126464
ฟิวส์
ส่งและรับฟังก์ชันกลุ่มรายการ PGN
10 A, 42 V fast-acting
126984
ระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศ
2.54 ซม. (1 นิ้ว)
การตอบสนองการเตือน
127497
การใช้กำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc
พารามิเตอร์การเดินทาง: เครื่องยนต์
40.1 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่
12 Vdc
1.5 A
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc
6.0 A
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 ดึง
75 mA สูง
การทำงานร่วมกับ HTML
ใช้ร่วมกันได้กับการทำงานร่วมกับ
OneHelm™
(33/
8
นิ้ว)
รับ
PGN
คำอธิบาย
065030
Generator Average Basic AC Quantities (GAAC)
126983
เตือน
126985
ข้อความเตือน
126987
เกณฑ์การเตือน
126988
ค่าการเตือน
126992
เวลาระบบ
อัตราการเลี้ยว
เวย์พอยท์สูงสุด
5,000
เส้นทางสูงสุด
100 (250 เวย์พอยท์ต่อเส้นทาง)
จุดแทร็คที่ใช้งานสูงสุด
50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
127251
การ์ดหน่วยความจำ
ต้องมีเครื่องอ่านการ์ดภายนอก
(ไม่ได้ให้มาด้วย)
127257
ท่าทาง
127498
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: สแตติก
ความถี่ไร้สายและโปรโตคอล
เทคโนโลยี Wi‑Fi และ ANT
2.4 GHz @ 14.15 dBm ปกติ
127503
สถานะอินพุต AC (ล้าสมัย)
127504
สถานะเอาต์พุต AC (ล้าสมัย)
127506
สถานะรายละเอียด DC
127507
สถานะเครื่องชาร์จ
127509
สถานะอินเวอร์เตอร์
®
®
*อุปกรณ์กันน้ำได้สูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน 30 นาที สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม ให้ไปที่ www.garmin.com/waterrating
5
PGN
คำอธิบาย
LED สถานะ
128000
องศา Leeway ทางทะเล
128275
บันทึกระยะทาง
การทำงานของ LED
สถานะ
129038
รายงานตำแหน่ง AIS คลาส A
สีแดงสว่าง
อุปกรณ์เปิดอยู่
129039
รายงานตำแหน่ง AIS คลาส B
สีเขียวกะพริบ
อุปกรณ์ทำงานตามปกติ
129040
รายงานตำแหน่งที่ขยาย AIS คลาส B
สีส้มกะพริบ
ซอฟต์แวร์อุปกรณ์กำลังอัปเดต
129044
Datum
129285
การนำทาง: ข้อมูลเส้นทาง, เวย์พอยท์
129794
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอยู่กับที่และการเดินทาง AIS คลาส A
129798
รายงานตำแหน่งเครื่องบิน AIS SAR
129799
ความถี่วิทยุ/โหมด/กำลัง
129802
ข้อความออกอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัย AIS
129808
ข้อมูลการโทร DSC
129809
รายงานข้อมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, ส่วน A
129810
รายงานข้อมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, ส่วน B
130313
ความชื้น
130314
ความดันจริง
130316
อุณหภูมิ: ช่วงขยาย
130576
สถานะทริมแท็บ
130577
ข้อมูลทิศทาง
© 2019 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
Garmin , โลโก้ Garmin, ActiveCaptain , ANT , และ FUSION เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin
Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ GMM™, GRID™ และ OneHelm™ เป็ น
เครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับ
ความยินยอมจาก Garmin
®
®
®
®
FLIR เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ FLIR Systems, Inc. HDMI เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ HDMI Licensing, LLC. NMEA , NMEA 2000 , และโลโก้ NMEA 2000 เป็ นเครื่ องหมายการค้าจด
ทะเบียนของ National Marine Electronics Association Wi‑Fi เป็ นเครื่ องหมายจดทะเบียนของ Wi-Fi
Alliance Corporation Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ใน
สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ
®
®
®
®
®
®
ข้อมูล J1939
ชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถรับประโยค J1939 ชาร์ตพล็อตเตอร์ไม่สามารถ
ส่งผ่านเครือข่าย J1939
คำอธิบาย
PGN
SPN
โหลดเปอร์เซ็นต์เครื่องยนต์ที่ความเร็วปัจจุบัน
61443
92
ความเร็วเครื่องยนต์
61444
190
อุณหภูมิแก๊สท่อร่วมไอเสียเครื่อง - ท่อขวา
65031
2433
อุณหภูมิแก๊สท่อร่วมไอเสียเครื่อง - ท่อซ้าย
65031
2434
น้ำหล่อเย็นเสริมของเครื่องยนต์
65172
รหัสปัญหาการวินิจฉัยที่ใช้งาน
65226
ระยะทางของยานพาหนะ
65248
ตัวระบุว่ามีน้ำอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิง
65279
ไฟรอจนกว่าจะเริ่มของเครื่อง
65252
1081
การทดสอบความเร็วเกินของเครื่อง
65252
2812
สถานะคำสั่งวาล์วปิดกั้นอากาศของเครื่อง
65252
2813
สถานะคำสั่งเอาต์พุตการเตือนของเครื่อง
65252
2814
ชั่วโมงรวมในการทำงานของเครื่อง
65253
247
ความเร็วของยานพาหนะตามการนำทาง
65256
517
อุณหภูมิเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ 1
65262
174
อุณหภูมิน้ำมันเครื่องยนต์ 1
65262
175
แรงดันการส่งเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
65263
94
แรงดันน้ำมันเครื่อง
65263
100
แรงดันน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
65263
109
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
65263
110
ระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
65263
111
อัตราเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
65266
183
การประหยัดเชื้อเพลิงเฉลี่ยของเครื่องยนต์
65266
185
แรงดันท่อเข้า #1 ของเครื่อง
65270
102
ศักยภาพ / กระแสไฟเข้าของแบตเตอรี่ 1
65271
168
อุณหภูมิน้ำมันเกียร์
65272
177
แรงดันน้ำมันเกียร์
65272
127
ระดับน้ำมัน
65276
96
อุณหภูมิความต่างตัวกรองน้ำมันของเครื่อง
65276
969
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising