Garmin | GPSMAP® 8700 Black Box | Garmin GPSMAP® 8700 Black Box Installeringsinstruksjoner

Garmin GPSMAP® 8700 Black Box Installeringsinstruksjoner
Oversikt over kontakter
GPSMAP 8700
INSTALLERINGSINSTRUKSJONER
®
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
POWER
HDMI IN
CVBS IN
av/på-tast
NMEA 0183 NMEA 0183- og lydutgang
®
USB HOST Berøringsskjermutgang som brukes til å koble til en berøringsskjerm
J1939
Oppdatere programvaren på enheten
Det kan hende du må oppdatere enhetens programvare når du
installerer denne enheten eller legger til et tilbehør i nettverket.
Du kan oppdatere programvaren på to måter.
• Bruke ActiveCaptain appen.
• Laste ned oppdateringen fra www.garmin.com/support
/software/marine.html ved hjelp av et minnekort (maks.
32 GB) og en datamaskin som kjører Windows
operativsystemet.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen på
www.garmin.com/manuals/GPSMAP8700.
®
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Du kan registrere enheten på to måter.
• Bruke ActiveCaptain appen.
• Gå til www.garmin.com/express, og bruk appen til å
registrere enheten ved hjelp av et minnekort.
Oppbevar den originale kvitteringen eller en kopi av den på et
trygt sted. Når du har lagt til enheter i kartplotternettverket, må
du registrere de nye enhetene.
Komposittvideoinngang
Jording for strøm
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
• Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
®
LED-statuslampe
USB OTG
Kontakte Garmin Support
HDMI inngang
HDMI OUT HDMI utgang som brukes til å koble kartplotteren til en
skjerm. Kreves for enhetsfunksjonalitet.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
®
Strømkontakt
NETWORK Garmin Marine Network
Berøringsskjerminngang fra en datamaskin eller annet
støttet USB-tilbehør
NMEA 2000 NMEA 2000 nettverk
®
J1939-nettverk
Nødvendige verktøy
• Bor
• Borbits som passer til overflaten og monteringsutstyret
(borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) for medfølgende skruer)
• Stjerneskrutrekker
• Blyant
Forhold vedrørende montering
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
• Du må montere enheten på et sted der den ikke kan komme
under vann.
• Du må montere enheten på et sted med tilstrekkelig
ventilasjon der den ikke blir utsatt for ekstreme temperaturer.
• Du må montere enheten minst 2,54 cm (1 tomme) fra kabler
og andre mulige kilder til forstyrrelser.
• Du må montere enheten på et sted som har plass til
kabelstrekk og tilkoblinger.
Montering av enheten GPSMAP 8700
LES DETTE
Hvis du skal montere enheten i glassfiber, anbefales det at du
bruker et forsenkningsbor til å bore en klaringsforsenkning
gjennom bare det øverste laget med gelbelegg når du borer
styrehullene. Dette bidrar til å forhindre sprekker i
gelbelegglaget når skruene strammes.
MERK: Skruene leveres sammen med enheten, men det er ikke
sikkert at de er egnet til monteringsflaten.
Mars 2019
190-02469-94_0A
Før du monterer enheten, må du velge et egnet monteringssted
og fastslå hvilke skruer og andre monteringsdeler som trengs på
overflaten.
1 Plasser enheten på monteringsstedet og merk av
plasseringen for styrehullene.
2 Bor et styrehull for én av enhetens hjørnekanter.
3 Fest enheten løst til monteringsflaten ved én hjørnekant og
undersøk de tre resterende styrehullmerkene.
4 Merk eventuelt av nye styrehull og ta enheten vekk fra
monteringsflaten.
5 Bor resten av styrehullene.
6 Fest enheten til monteringsstedet.
Hensyn ved tilkobling
Når du kobler denne enheten til strøm og andre Garmin enheter,
bør du tenke over følgende hensyn.
• Du må kontrollere tilkoblingene til strøm og jord. Påse at de
er festet godt slik at de ikke løsner.
• Kablene kan være pakket uten påmonterte låseringer.
Kablene skal føres før du monterer låseringene.
• Når du har festet en låsering på en kabel, må du kontrollere
at ringen sitter godt og at O-ringen er på plass slik at
tilkoblingen til strøm og data opprettholdes.
Koble til strøm
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
1 Før strømkabelen til strømkilden og enheten.
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
3 Koble strømkabelen til enheten, og stram den ved å vri
låseringen med klokken.
Flere jordingshensyn
Denne enheten trenger ikke ekstra chassisjording i de fleste
installasjoner. Hvis du opplever forstyrrelser, kan du bruke
jordingsskruen på huset til å koble enheten til båtens jord for
vann for å unngå forstyrrelsen.
Strømkabelforlengelser
Strømkabelen kan eventuelt forlenges med en egnet
kabeldiameter for skjøtelengden.
Element
Beskrivelse
Sikring
Batteri
1,8 m (6 fot), ingen forlengelse
2
Element Beskrivelse
Skjøte
• Skjøteledning på 5,26 mm² (10 AWG), opptil 4.6 m (15 fot)
• Skjøteledning på 8,36 mm² (8 AWG), opptil 7 m (23 fot)
• Skjøteledning på 13,29 mm² (6 AWG), opptil 11 m (36 fot)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
11 m (36 fot), maksimal forlengelse
Strømhensyn
Selv om du kan slå enheten av og på med av/på-knappen,
kommer enheten sannsynligvis ikke til å være lett tilgjengelig.
Du bør vurdere å koble til en bryter eller noe av det følgende for
å slå GPSMAP 8700-enheten av og på:
• En GRID™ enhet
MERK: En GRID 20-enhet kan ikke slå GPSMAP 8700enheten av eller på. Hvis du bruker av/på-knappen på GRID
20-enheten, settes GPSMAP 8700-enheten i hvilemodus.
• En annen Garmin kartplotter
• En GMM™ skjerm
Når strømmen kobles til GPSMAP 8700-enheten, slås enheten
på. Du kan ikke deaktivere den automatiske
påslåingsfunksjonen.
Hensyn ved Garmin Marine Network
LES DETTE
Du må bruke en PoE-isoleringskopler fra Garmin Marine
Network (010-10580-10) når du kobler en tredjepartsenhet, for
eksempel et FLIR kamera, til Garmin Marine Network. Hvis du
kobler en PoE-enhet (Power over Ethernet) direkte til en Garmin
Marine Network-kartplotter, kan dette føre til skade på Garmin
kartplotteren. Det kan også skade PoE-enheten. Hvis du kobler
en tredjepartsenhet direkte til en kartplotter i et Garmin Marine
Network, kan Garmin enhetene få en avvikende atferd. Du
kommer for eksempel ikke til å kunne slå av enhetene, og
programvaren fungerer ikke som normalt.
®
Denne enheten kan kobles til flere enheter med Garmin Marine
Network for å dele data som radar, ekkolodd og detaljerte kart.
Når du kobler enheter med Garmin Marine Network til denne
enheten, bør du tenke over følgende.
• Alle enheter som er koblet til Garmin Marine Network, må
kobles til samme jording.
• Du må bruke en kabel for Garmin Marine Network for alle
tilkoblinger med Garmin Marine Network.
◦ Du kan ikke bruke tredjeparts CAT5-kabler eller RJ45kontakter for tilkoblinger til Garmin Marine Network.
◦ Du kan få tak i flere kabler for Garmin Marine Network og
kontakter hos Garmin forhandlere.
• Hver av portene på enheten som er merket NETWORK
fungerer som en nettverkssvitsj. Alle kompatible enheter kan
kobles til alle NETWORK porter for å dele data med alle
enheter på båten som er tilkoblet med en kabel for Garmin
Marine Network.
Hensyn ved stasjonstilkobling
Denne enheten kan konfigureres sammen med andre
kompatible enheter fra Garmin for å fungere sammen som en
stasjon. Tenk over følgende når du planlegger stasjoner på
båten.
• Enheter som er eldre enn GPSMAP 8000-serien og
GPSMAP 8500-serien kan ikke brukes i en stasjon.
• Selv om det ikke er nødvendig, anbefaler vi at du installerer
alle enheten du planlegger å bruke i samme stasjon, i
nærheten av hverandre.
• Du trenger ingen spesielle tilkoblinger for å kunne opprette
en stasjon, så lenge alle enhetene er koblet til Garmin Marine
Network (Hensyn ved Garmin Marine Network, side 2).
• Du kan opprette og endre stasjoner ved hjelp av
enhetsprogramvaren. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen som fulgte med enheten.
Hensyn ved tilkobling av GMM skjerm
Du kan bruke en GMM skjerm til å vise og styre GPSMAP 8700enheten. Når du kobler en GMM skjerm til GPSMAP 8700enheten, må du ta hensyn til følgende.
• Berøringsfunksjonaliteten på GMM skjermen kan brukes til å
styre én GPSMAP 8700-enhet.
• Selv om vi anbefaler at du bruker Garmin DVI-D-kabler, kan
du også bruke DVI-D-kabler av høy kvalitet fra tredjeparter.
Før du strekker en DVI-D-kabel, bør du koble alle enhetene
til den for å teste den.
• Du må bruke en HDMI til DVI-D-kabel eller -adapter.
• Du må koble GMM skjermen til samme strømkilde som
GPSMAP 8700-enheten. Hvis dette ikke er mulig, må du
koble enhetene til samme jording.
• Du må koble GMM skjermen til en NETWORK-port på
GPSMAP 8700-enheten eller til det samme Garmin Marine
Network som GPSMAP 8700-enheten.
• Berøringsdataene sendes via Garmin Marine Network.
Element Enhet eller port
Kabel
GPSMAP kartplotter
GMM berøringsskjerm
Kartplotterens HDMI OUT-port
GMM skjermens MAIN DVI VIDEO
IN-port
GMM skjermens GARMIN
PROCESSOR BOX-port
DVI-D-kabel med en
HDMI adapter
Element Enhet eller port
Kabel
GPSMAP kartplotter
Berøringsskjerm fra tredjepart
Kartplotterens HDMI OUT-port
Garmin HDMI kabel
Monitorens HDMI IN-port
Monitorens USB-port
Garmin OTG-adapterkabel
Kartplotterens USB HOST-port
MERK: Hvis skjermen ikke er en berøringsskjerm, bør du
installere en GRID fjernkontroll (ikke en GRID 20-fjernkontroll).
Hensyn for NMEA 2000
LES DETTE
Hvis du kobler til et eksisterende NMEA 2000 nettverk, finner
du frem NMEA 2000 strømkabelen. Det kreves kun én NMEA
2000 strømkabel for at NMEA 2000 nettverket skal fungere som
det skal.
En NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) skal brukes i
monteringer der den eksisterende NMEA 2000
nettverksprodusenten er ukjent.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Denne enheten kan kobles til et nettverk av typen NMEA 2000
på båten for å dele data fra enheter som er kompatible med
NMEA 2000, som en GPS-antenne eller en VHF-radio. De
medfølgende kablene og kontaktene for NMEA 2000 lar deg
koble enheten til det eksisterende NMEA 2000 nettverket. Hvis
du ikke har et eksisterende NMEA 2000 nettverk, kan du
opprette et grunnleggende nettverk ved hjelp av kabler fra
Garmin.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Du finner dokumentet under koblingen
Brukerveiledninger på produktsiden for enheten på
www.garmin.com.
Du bruker porten som er merket NMEA 2000 til å koble enheten
til et standard nettverk av typen NMEA 2000.
Garmin Marine
Network-kabel
Kartplotterens NETWORK-port eller
Garmin Marine Network
Forholdsregler ved tilkobling av berøringsskjerm fra
tredjepart
Når du kobler til en berøringsskjerm fra en tredjepart for å vise
og styre GPSMAP 8700-enheten, må du ta hensyn til det
nedennevnte.
• Videodataene sendes via HDMI tilkoblingen.
• Berøringsdataene sendes via USB-tilkoblingen.
3
Pinne
Ledningsfarge
Beskrivelse
Svart
Spenning, negativ
Hvit
CAN høy
Blå
CAN lav
Hensyn å ta med HDMI video
LES DETTE
Bruk Garmin GPSMAP tilbehørskabler når du kobler
kartplotteren til videokilden eller skjermen, slik at du kan
forhindre korrosjon. Du må ikke koble en mediespillerpinne
direkte til baksiden av kartplotteren. Hvis du bruker andre kabler
eller kobler mediespillerpinnen til baksiden av kartplotteren, blir
garantien din ugyldig.
Element
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenne
Tenningsbryter eller innebygd bryter
NMEA 2000 strømkabel
Droppkabel for NMEA 2000
Strømkilde på 12 VDC
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
NMEA 2000 T-kontakt
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
GPSMAP 8700-kartplotteren er kompatibel med videoinndata fra
HDMI videokilder, for eksempel en Chromecast™ enhet. Du kan
imidlertid ikke vise beskyttet HDMI innhold (HDCP-innhold). Les
videokildens brukerhåndbok for å se om HDCP kan slås av på
kilden.
HDMI video deles over Garmin Marine Network, men deles ikke
over NMEA 2000 nettverket.
Du kan vise videoinnholdet på en skjerm, for eksempel på en TV
eller en monitor, via HDMI OUT-porten.
Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskabelen er 4,5 m (15 fot) lang.
Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en aktiv
HDMI kabel. Du må ha en HDMI kopler for å koble til de to HDMI
kablene.
Du må ha en Garmin GPSMAP USB OTG-adapterkabel for å
koble til en mediespillerpinne. USB HOST-porten leverer opptil
2,5 W strøm til en mediespillerpinne.
Du må koble til alle kabler i tørre omgivelser.
Hensyn ved tilkobling av J1939-motornettverket
LES DETTE
Du må bruke en Garmin GPSMAP J1939-tilbehørskabel når du
kobler kartplotteren til J1939-motornettverket, slik at du kan
forhindre korrosjon grunnet fukt. Hvis du bruker en annen kabel,
blir garantien din ugyldig.
Hvis du har et eksisterende motornettverk på båten, skal det
allerede være koblet til strøm. Ikke legg til en ekstra
strømforsyning.
Denne kartplotteren kan kobles til et motornettverk på båten din
for å lese av data fra kompatible enheter, for eksempel enkelte
motorer. Motornettverket følger en standard og bruker egne
meldinger.
Du bør bare koble én kartplotter til ett motornettverk. Hvis du
kobler mer enn én kartplotter til samme motornettverk, kan dette
føre til uventet atferd.
Porten merket J1939 brukes til å koble enheten til det
eksisterende motornettverket. Du må føre kabelen innenfor
6 meter (20 fot) fra basismotornettverket.
Garmin GPSMAP J1939-tilbehørskabelen må være koblet til en
strømkilde og riktig utgang. Du finner mer informasjon om
tilkobling til motornettverket i produsentens
motordokumentasjon.
Pinne
4
Ledningsfarge
Beskrivelse
Uisolert
Beskyttelse
Rød
Spenning, positiv
Element Enhet eller port
Kabel
HDMI kilde, for eksempel en
Chromecast enhet
GPSMAP kartplotter
Skjerm, for eksempel en
datamaskin eller TV
HDMI kildens HDMI OUT-port Garmin HDMI kabel
Kartplotterens HDMI IN-port
Kartplotterens HDMI OUT-port Garmin HDMI kabel
Monitorens HDMI IN-port
Kartplotterens USB OTG eller GPSMAP USB OTG-adapterUSB HOST-port
kabel for å koble til HDMI
HDMI kildens USB HOST-port kilden, hvis det er mulig
(maksimalt 2,5 W)
Hensyn å ta med komposittvideo
Denne kartplotteren tillater videoinndata fra komposittvideokilder
via porten som er merket med CVBS IN. Når du kobler til
komposittvideo, bør du tenke over følgende hensyn.
• CVBS IN-porten bruker en BNC-kontakt. Du kan bruke en
BNC til RCA-adapter for å koble en komposittvideokilde med
RCA-kontakter til CVBS IN-porten.
• Video deles over Garmin Marine Network, men deles ikke
over NMEA 2000 nettverket.
Berøringsskjermstyring for en tilkoblet datamaskin
Port
LES DETTE
Bruk Garmin GPSMAP tilbehørskabler når du kobler
kartplotteren til datamaskinen, slik at du kan forhindre korrosjon
grunnet fukt. Hvis du bruker andre kabler, blir garantien din
ugyldig.
Du kan koble kartplotteren til en datamaskin for å se skjermen til
datamaskinen og for å styre datamaskinen med en
berøringsskjerm. Hvis du vil se skjermen til datamaskinen, må
du koble datamaskinen til HDMI IN-porten og koble
berøringsskjermen til HDMI OUT-porten. Hvis du vil styre
datamaskinen ved hjelp av berøringsskjermen på kartplotteren,
må du koble datamaskinen til USB OTG-porten og koble
berøringsskjermen til USB HOST-porten.
HDMI kabelen (010-12390-20) er 4,5 m (15 fot) lang. Hvis du
trenger en lengre kabel, må du bare bruke en aktiv HDMI kabel.
Du må ha en HDMI kopler for å koble til de to HDMI kablene.
Garmin OTG-adapterkabelen (010-12390-11) er 1,8 m (6 fot)
lang, og Garmin USB-kabelen (010-12390-10) er 4,5 m (15 fot)
lang. Hvis du trenger en lengre kabel, må du bare bruke en
USB-hub eller en USB-skjøteledning.
Du må koble til alle kabler i tørre omgivelser.
Element Enhet eller port
Kabel
Ledningsfunksjon
Inndataport 1 Rx/A (In -)
Utdataport 1
Pinnenummer
Hvit
Rx/B (In +)
Hvit/oransje
Tx/A (Out -)
Grå
Tx/B (Out +)
Rosa
Inndataport 2 Rx/A (In -)
Utdataport 2
Ledningsfarge
Brun
Rx/B (In +)
Hvit/brun
Tx/A (Out -)
Blå
Tx/B (Out +)
Hvit/blå
Inndataport 3 Rx/A (In -)
Fiolett
Rx/B (In +)
Hvit/fiolett
Inndataport 4 Rx/A (In -)
Hvit/svart
Rx/B (In +)
Rød/hvit
I/T
Lyd, standard
Blå/rød
I/T
Lyd, høyre kanal
Rød
I/T
Lyd, venstre kanal
Hvit
I/T
Alarm
Gul
I/T
Tilbehør på
Oransje
I/T
Jording (skjerming)
Svart
I/T
Reserve
I/T
Datamaskin
Spesifikasjoner
GPSMAP kartplotter
Spesifikasjon
Mål
Mål (B × H × D)
383,7 x 198,0 x 47,2 mm (151/8 × 713/16 ×
17/8 tommer)
Datamaskinens HDMI OUT-port Garmin HDMI kabel
Klaring foran på enheten
86,0 mm (33/8 tommer)
Kartplotterens HDMI IN-port
Vekt
1,39 kg (3,06 lb.)
Temperaturområde
Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
Materiale
Polykarbonatplast og støpt aluminium
Vanntetthetsvurdering*
IEC 60529 IPX7
Inngangsspenning
Fra 10 til 32 VDC
Kartplotterens USB HOST-port
Sikring
10 A, 42 V hurtigsikring
Kartplotterens USB OTG-port
Trygg avstand fra et
kompass
2,54 cm (1 tommer)
Berøringsskjerm
Kartplotterens HDMI OUT-port
Garmin HDMI kabel
Monitorens HDMI IN-port
Monitorens USB-port
Garmin OTG-adapterkabel
Garmin USB-kabel
Datamaskinens USB HOST-port
Maksimalt strømforbruk på 40,1 W
10 VDC
NMEA 0183 med lydkabelpinner
NMEA 0183 med lydkabel inkluderer uisolerte ledninger og en
RCA-kontakt for en lydutgang til en stereo, inkludert FUSION
stereoer.
Når du har montert enheten, kan du koble RCA-kontakten til
AUX-inngangen på stereoanlegget, slik at kartplotterens HDMI
inndata sendes til stereoanlegget.
Denne kabelpinneinformasjonen gjelder for NMEA 0183enheten med lydkabel.
®
Vanlig strømforbruk på
12 VDC
1,5 A
Maksimalt strømforbruk på 6,0 A
12 VDC
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 strømforbruk
Maksimalt 75 mA
HTML-integrasjon
Kompatibel med OneHelm™ integrasjon
Maks. antall veipunkter
5 000
Maks. antall ruter
100 (250 veipunkter hver)
Maks. antall aktive punkter 50 000 punkter; 50 lagrede spor
i sporlogg
Minnekort
Ekstern kortleser kreves (ikke inkludert)
Trådløse frekvenser og
protokoller
Wi‑Fi og ANT teknologier
2,4 GHz ved 14,15 dBm nominell
®
®
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
5
NMEA 2000 PGN-informasjon
PGN
Send og motta
128000 Nautisk avdriftsvinkel
PGN
Beskrivelse
128275 Avstandslogg
059392
ISO-bekreftelse
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
059904
ISO-forespørsel
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
060160
ISO-sendingsprotokoll: dataoverføring
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
060416
ISO-sendingsprotokoll: administrasjon av tilkobling
129044 Datum
060928
ISO-adresse krevd
129285 Navigasjon: rute-/veipunktsinformasjon
065240
Forvalgt adresse
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
126208
Be om gruppefunksjon
129798 AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
126996
Produktinformasjon
129799 Radiofrekvens / modus / av/på
126998
Informasjon om konfigurasjon
129802 AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
127237
Overskrift/sporkontroll
129808 Informasjon om DSC-anrop
127245
Ror
129809 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del A
127250
Fartøykurs
129810 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del B
127258
Magnetisk variasjon
130313 Luftfuktighet
127488
Motorparametere: Rask oppdatering
130314 Faktisk trykk
127489
Motorparametere: Dynamiske
130316 Temperatur: utvidet område
127493
Sendeparametere: Dynamiske
130576 Status på tilstandsfane
127505
Væskenivå
130577 Retningsdata
127508
Batteristatus
128259
Fart: Vannreferanse
128267
Vanndybde
129025
Posisjon: Rask oppdatering
129026
COG og SOG: Rask oppdatering
129029
GNSS-posisjonsdata
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
129539
GNSS DOPer
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130060
Merke
130306
Vinddata
130310
Miljøparametere (foreldet)
130311
Miljøparametere (foreldet)
130312
Temperatur (foreldet)
Sende
PGN
Beskrivelse
126464
Gruppefunksjon for å sende og motta PGN-liste
126984
Varselsvar
127497
Turparametere: motor
Motta
PGN
Beskrivelse
065030 Generatorens gjennomsnittlige vekselstrømmengde (GAAC)
126983 Varsel
126985 Varseltekst
126987 Varselgrense
126988 Varselverdi
126992 Systemtid
127251 Svingegrad
127257 Stilling
127498 Motorparametere: Statiske
127503 AC inngangsstatus (foreldet)
127504 AC utgangsstatus (foreldet)
127506 Detaljert status om DC
127507 Laderstatus
127509 Vekselretterstatus
6
Beskrivelse
J1939-informasjon
Kartplotteren kan motta J1939-setninger. Kartplotteren kan ikke
overføre via J1939-nettverket.
Beskrivelse
PGN
Motorprosentbelastning ved gjeldende hastighet
61443 92
SPN
Motorhastighet
61444 190
Eksostemperatur i motormanifold – høyre manifold
65031 2433
Eksostemperatur i motormanifold – venstre manifold
65031 2434
Tilleggskjølevæske til motoren
65172
Problemkoder for aktiv diagnostikk
65226
Avstanden til kjøretøy
65248
Vann i drivstoff-indikator
65279
Motorpause til startlampen
65252 1081
Test av overdreven motorhastighet
65252 2812
Status for motorens luftavstengningskommandoer
65252 2813
Status for motorens alarmutgangkommando
65252 2814
Motorens totale antall driftstimer
65253 247
Navigasjonsbasert fartøyhastighet
65256 517
Drivstofftemperatur for motor 1
65262 174
Oljetemperatur for motor 1
65262 175
Drivstoffleveringstrykk for motor
65263 94
Oljetrykk for motor
65263 100
Kjølevesketrykk for motor
65263 109
Kjølevæsketemperatur for motor
65263 110
Motorens kjølevæskenivå
65263 111
Drivstoffstrøm for motor
65266 183
Gjennomsnittlig drivstofføkonomi for motor
65266 185
Motorens inntaksmanifold #1 trykk
65270 102
Batterikapasitet / strøminntak 1
65271 168
Oljetemperatur for girkasse
65272 177
Oljetrykk for girkasse
65272 127
Drivstoffnivå
65276 96
Differensialtrykk for motoroljefilter
65276 969
LED-statuslampe
LED-aktivitet
Status
Kontinuerlig rød
Enhet slår seg på.
Blinker grønt
Enheten fungerer som normalt.
Blinker oransje
Programvaren på enheten oppdateres.
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin , Garmin logoen, ActiveCaptain , ANT og FUSION er varemerker for Garmin
Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GMM™,
GRID™ og OneHelm™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
FLIR er et registrert varemerke for FLIR Systems, Inc. HDMI er et registrert varemerke
for HDMI Licensing, LLC. NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000-logoen er registrerte
varemerker for National Marine Electronics Association. Wi‑Fi er et registrert merke for
Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og andre land.
®
®
®
®
®
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising