Garmin | Alpha® 50 | User manual | Garmin Alpha® 50 Brukerveiledning

Garmin Alpha® 50 Brukerveiledning
Alpha 50
®
Brukerveiledning
September 2016
190-02079-38_0A
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Alpha , BlueChart , City Navigator og TracBack er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er
registrert i USA og andre land. BaseCamp™ og chirp™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
microSD™ og microSD-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.
®
Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Konfigurere systemet .................................................................. 1
Oversikt over enhetene ............................................................... 1
Alpha 50 håndholdt enhet ...................................................... 1
Tastatur .................................................................................. 1
Halsbåndenhet ....................................................................... 1
Sette i batterier ........................................................................... 1
Lade hundehalsbåndenheten ..................................................... 1
Slå på enhetene ......................................................................... 2
Slå av enhetene .......................................................................... 2
Innhente satellittsignaler ............................................................. 2
Justere lysstyrken på bakgrunnslyset ......................................... 2
Tilpasse halsbåndet til hunden ................................................... 2
Bruke tastaturet på skjermen ...................................................... 2
Hundesporing................................................................. 2
Spore hunden på kartet .............................................................. 2
Navigere til hunden ..................................................................... 2
Vise hundestatus ................................................................... 2
Hundestatusikoner ................................................................. 3
Posisjonsvarsler .......................................................................... 3
Angi et geogjerdevarsel ......................................................... 3
Angi et radiusvarsel ............................................................... 3
Redigere posisjonsvarsler ...................................................... 3
Hundeinformasjon ....................................................................... 3
Jaktmålinger ........................................................................... 3
Nullstille hundestatistikk og -sporing ...................................... 3
Endre lengden på hundens spor ............................................ 3
Endre et hundenavn .............................................................. 3
Endre fargen på hundens spor .............................................. 3
Endre hundetype ....................................................................3
Angi hundevarsler .................................................................. 4
Fjerne en hund ....................................................................... 4
Parkoble et hundehalsbånd og Alpha enheten ........................... 4
Legge til en hund ved hjelp av sporings- og
kontrollkodene ........................................................................ 4
Tilordne en hunde-ID manuelt ............................................... 4
Endre oppdateringsfrekvensen .............................................. 4
Kommunikasjon med halsbåndet ............................................... 4
Sporing med BaseCamp™ BaseStation .................................... 4
Veipunkter, ruter og spor .............................................. 4
Veipunkter ...................................................................................4
Merke kjøretøysposisjonen .................................................... 5
Merke den gjeldende posisjonen ........................................... 5
Merke en flokk ........................................................................ 5
Merke et veipunkt ved hjelp av kartet .................................... 5
Navigere til et veipunkt ........................................................... 5
Redigere et veipunkt .............................................................. 5
Flytte et veipunkt på kartet ..................................................... 5
Flytte et veipunkt til gjeldende posisjon ................................. 5
Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon .................... 5
Projisere et veipunkt .............................................................. 5
Slette et veipunkt ................................................................... 5
Ruter ........................................................................................... 5
Opprette en rute ..................................................................... 5
Navigere i en lagret rute ......................................................... 5
Redigere en rute .................................................................... 5
Vise aktiv rute ........................................................................ 5
Reversere en rute .................................................................. 6
Slette en rute .......................................................................... 6
Slette alle ruter ....................................................................... 6
Spor ............................................................................................ 6
Registrere sporlogger ............................................................ 6
Vise et karts stigningsplott ..................................................... 6
Innholdsfortegnelse
Vise detaljer om sporet .......................................................... 6
Lagre det gjeldende sporet .................................................... 6
Merke en posisjon i et lagret spor .......................................... 6
Navigere til begynnelsen av et spor ....................................... 6
Arkivere et spor manuelt ........................................................ 6
Sende og motta data trådløst ..................................................... 6
Dele hundeinformasjon .......................................................... 6
Motta hundeinformasjon ........................................................ 6
Navigasjon...................................................................... 6
Kart ............................................................................................. 7
Aktivere kartdatafelter ............................................................ 7
Kompass ..................................................................................... 7
Kalibrere kompasset .............................................................. 7
Navigere med peilepekeren ................................................... 7
Kurspeker ............................................................................... 7
Menyen Hvor skal du? ................................................................ 7
Finne et veipunkt etter navn ................................................... 7
Navigere med Sight 'N Go .......................................................... 7
Vise stigningsplottet .................................................................... 7
Kalibrere den barometriske høydemåleren ............................ 7
Navigere til et punkt på plottet ............................................... 7
Endre plottype ........................................................................ 7
Tripcomputer ............................................................................... 7
Nullstille tripcomputeren ......................................................... 8
Bruksområder ................................................................. 8
Angi en nærhetsalarm ................................................................ 8
Beregne størrelsen på et område ............................................... 8
Vise kalenderen og almanakkene .............................................. 8
Stille inn en alarm ....................................................................... 8
Geocacher .................................................................................. 8
Laste ned geocacher ved hjelp av en datamaskin ................. 8
Finne en geocache ................................................................ 8
Filtrere listen over geocacher ................................................. 8
chirp™ .................................................................................... 8
Åpne stoppeklokken ................................................................... 9
Satellittsiden ............................................................................... 9
Endre satellittvisningen .......................................................... 9
Slå av GPS ............................................................................ 9
Simulere en posisjon .............................................................. 9
Deaktivere sending av hundedata .............................................. 9
Aktivere bjefferegistrering ........................................................... 9
Aktivere redningsmodus ............................................................. 9
VIRB® fjernkontroll ..................................................................... 9
Tilpasse enheten............................................................ 9
Tilpasse hovedmenyen ............................................................... 9
Tilpasse datafeltene .................................................................... 9
Profiler ........................................................................................ 9
Opprette en egendefinert profil .............................................. 9
Endre et profilnavn ................................................................. 9
Slette en profil ........................................................................ 9
Systeminnstillinger ...................................................................... 9
Hundeinnstillinger ..................................................................... 10
Skjerminnstillinger ..................................................................... 10
Angi enhetstoner .......................................................................10
Kartinnstillinger ......................................................................... 10
Avanserte kartinnstillinger .................................................... 10
Sporinnstillinger ........................................................................ 10
Endre måleenhetene ................................................................ 10
Tidsinnstillinger ......................................................................... 10
Innstillinger for posisjonsformat ................................................ 10
Innstillinger for retning .............................................................. 10
Innstillinger for høydemåleren .................................................. 10
Innstillinger for geocaching ....................................................... 11
Rutinginnstillinger ..................................................................... 11
Innstillinger for sjøkart ............................................................... 11
i
Konfigurere maritime alarmer .............................................. 11
Informasjon om enheten.............................................. 11
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 11
Støtte og oppdateringer ............................................................ 11
Støtte og oppdateringer ....................................................... 11
Oppdatere programvaren ..................................................... 11
Ta vare på enheten .................................................................. 11
Rengjøre enheten ................................................................ 11
Rengjøre skjermen ............................................................... 12
Alpha 50 håndholdt enhet – spesifikasjoner ............................. 12
Spesifikasjoner for T5 halsbåndenhet ...................................... 12
Spesifikasjoner for T5 mini halsbåndenhet ............................... 12
Batteriinformasjon ..................................................................... 12
Langvarig oppbevaring ........................................................ 12
Databehandling ........................................................................ 12
Filtyper ................................................................................. 12
Installere et minnekort .......................................................... 12
Koble den håndholdte enheten til en datamaskin ................ 13
Koble halsbåndet til en datamaskin ..................................... 13
Overføre hundespor til BaseCamp ...................................... 13
Slette filer ............................................................................. 13
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 13
Tillegg............................................................................ 13
Tilbehør og reservedeler ........................................................... 13
Kjøpe tilbehør ....................................................................... 13
Instruksjoner for utskiftning av batteri på hundeenhet ......... 14
Skifte batteri i T5 mini hundehandsbåndenheten ................ 14
Bytte halsbåndstroppen ....................................................... 15
Informasjon om VHF-radio ................................................... 15
Bytte ut VHF-antennen i den håndholdte enheten ............... 15
Bytte ut VHF-antennen i hundehalsbåndenheten ................ 15
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy ......................... 15
Datafelter .................................................................................. 15
Feilsøking ................................................................................. 16
Den håndholdte enheten svarer ikke ................................... 16
Hundehalsbåndenhetene mine har ID-er som er i konflikt ... 16
Den håndholdte enheten min rapporterer ikke bjeffing ........ 16
Få mer informasjon ................................................................... 17
Registrere enheten .............................................................. 17
Indeks ............................................................................ 18
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Konfigurere systemet
Du må konfigurere den håndholde enheten og halsbåndenheten
før du kan bruke enhetene.
1 Installer batteriene i den håndholdte enheten (Sette i
batterier, side 1).
2 Lad opp halsbåndenheten (Lade hundehalsbåndenheten,
side 1).
3 Slå på enhetene (Slå på enhetene, side 2).
4 Legg eventuelt til halsbåndenheten på den håndholdte
enheten (Parkoble et hundehalsbånd og Alpha enheten,
side 4).
5 Innhent satellittsignaler (Innhente satellittsignaler, side 2).
MENU Velg for å åpne menyen for den aktive siden.
Velg to ganger for å åpne hovedmenyen.
ENTER Velg for å velge alternativer og bekrefte meldinger.
BACK
Velg for å avbryte dataregistrering eller gå tilbake til forrige
meny eller side.
MARK
Velg for å merke gjeldende posisjon.
DOG
Velg for å vise hundesporingssiden.
Velg for å vise eller rulle gjennom alternativer og for å flytte
kartmarkøren.
Låse tastaturet
1 Velg .
2 Velg OUT.
Halsbåndenhet
MERK: Halsbåndenheten kan se annerledes ut enn på bildet.
Oversikt over enhetene
Alpha 50 håndholdt enhet
LES DETTE
Unngå å bruke en radio med høy effekt (mer enn 5 watt) nær
den håndholdte enheten. Det kan forårsake uopprettelig skade
på den håndholdte enheten.
À
Á
Â
Ã
VHF-antenne
GPS-antenne
Av/på-tast
LED-statuslampe og blinkende LED-signallys
Sette i batterier
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
GPS-antenne
VHF-antenne
Av/på-knapp
Skjerm
Den håndholdte enheten drives av to AA-batterier (medfølger
ikke). Det beste resultatet får du ved å bruke NiMH-batterier
eller lithiumbatterier.
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Sett inn to AA-batterier riktig vei.
Tastatur
USB-port (under gummihette)
kortspor for microSD™ (under batteridekselet)
Monteringsflate
D-ring på batteridekselet
Tastatur
3
4
5
6
Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.
Hold nede .
Velg Oppsett > System > Batteritype.
Velg Alkalisk, Lithium eller Oppladbart NiMH.
Lade hundehalsbåndenheten
LES DETTE
Tørk av kontaktene på halsbåndet og området rundt før du
kobler til ladeklemmen. Dette forhindrer korrosjon.
IN
Velg for å zoome inn på kartet.
OUT
Velg for å zoome ut på kartet.
MAP
Velg for å vise kartet.
Innledning
MERK: Halsbåndenheten kan se annerledes ut enn på bildet.
Du bør lade batteriet helt opp før du bruker enheten for første
gang. Det tar omtrent fem timer å lade opp et helt utladet batteri.
1 Klips ladeklemmen À på enheten Á.
1
2 Koble den minste enden av strømkabelen til mini-USB-porten
på ladeklemmekabelen.
3 Koble strømkabelen til en strømkilden.
Før du kan feste halsbåndet på hunden, må du parkoble den
håndholdte enheten og halsbåndet (Parkoble et hundehalsbånd
og Alpha enheten, side 4) og innhente satellittsignaler
(Innhente satellittsignaler, side 2).
1 Plasser halsbåndet med VHF-antennen pekende oppover,
GPS-antennen vendt oppover og LED-lampene vendt
forover.
2 Plasser halsbåndet rundt midten av hundens hals.
3 Stram til halsbåndet slik at det sitter godt rundt hundens hals.
MERK: Halsbåndet skal sitte stramt slik at det ikke snurrer
eller sklir rundt hundens hals. Hunden må kunne svelge mat
og vann som normalt. Du bør observere hundens atferd for å
bekrefte at halsbåndet ikke er for stramt.
LED-statuslampen lyser rødt når halsbåndet lader.
4 Når LED-statuslampen blir grønn, fjerner du ladeklemmen fra
halsbåndet.
Slå på enhetene
• Hold av/på-tasten på den håndholdte enheten til LCDskjermen slås på.
• Hold av/på-tasten på halsbåndenheten til LED-lampen for
status blinker og halsbåndet piper.
Slå av enhetene
• Hold av/på-knappen på kontrollenheten nede til LCDskjermen slås av.
• Hold av/på-knappen på hundehalsbåndenheten nede til LEDlampen blir rød.
Innhente satellittsignaler
Både halsbåndet og den håndholdte enheten må innhente
satellittsignaler før du setter halsbåndet på hunden. Det kan ta
et par minutter å innhente satellitter.
1 Gå utendørs til et åpent område.
2 Slå på begge enhetene (Slå på enhetene, side 2).
3 Velg av/på-knappen på den håndholdte enheten.
viser signalstyrken for GPS.
Når halsbåndet har innhentet satellittsignaler, blinker LEDstatuslampen et dobbeltblunk eller trippelblunk i grønt.
Justere lysstyrken på bakgrunnslyset
MERK: Lysstyrken på bakgrunnslyset kan være begrenset ved
lav batteristyrke.
Utstrakt bruk av bakgrunnslys på skjermen kan redusere
batterilevetiden betraktelig.
1 Velg .
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bytte mellom de forhåndsinnstilte
lysstyrkenivåene, velger du .
• Hvis du vil justere lysstyrkenivåene manuelt, velger du
eller .
3 Velg ENTER.
Tilpasse halsbåndet til hunden
FORSIKTIG
Ikke spray sterke kjemikalier på enheten eller halsbåndet,
inkludert, men ikke begrenset til, midler mot lopper og flått. Sørg
for alltid for at eventuelle midler mot lopper og flått har tørket
helt før du setter halsbåndet på hunden. Selv små mengder
sterke kjemikalier kan skade plastdelene og lamineringen på
halsbåndet.
2
4 Hvis halsbåndet er for langt, skjærer du av delen som er til
overs. La det være igjen minst 7,62 cm (3 tommer) ekstra.
Bruke tastaturet på skjermen
Det vises et tastatur når du angir tekst.
• Velg , , og for å velge et tegn, og velg ENTER.
• Velg for å slette mot venstre.
• Velg for blokkbokstaver.
• Velg IN eller OUT for å endre tegnmodusen på tastaturet.
• Velg Ferdig for å lagre teksten og lukke tastaturet.
Hundesporing
Du kan bruke den håndholdte enheten til å spore hunden din,
ved hjelp av sporingskomasset eller kartet. Kartet viser posisjon
og spor for deg og hunden. Kompasspekeren angir retningen til
hundens gjeldende posisjon.
Spore hunden på kartet
Før du kan spore en hund på kartet, må du legge den til på den
håndholdte enheten (Parkoble et hundehalsbånd og Alpha
enheten, side 4).
Du kan vise hundens posisjon på kartet.
1 Velg MAP.
2 Velg IN og OUT for å zoome inn og ut på kartet.
Navigere til hunden
1 Velg Hundeliste.
2 Velg hunden.
3 Velg Vis informasjon > Start.
Kartet åpnes.
4 Følg den magentafargede linjen til hunden.
Vise hundestatus
Du kan vise hundens status, for eksempel retning og avstand til
hunden fra den håndholdte enheten. Hvis du vil finne ut om
hunden bjeffer, må du aktivere bjefferegistrering (Aktivere
Hundesporing
bjefferegistrering, side 9) ( (Aktivere bjefferegistrering,
side 9)) (Aktivere bjefferegistrering, side 9).
1 Gå til hovedmenyen, og velg DOG for å vise
hundesporingssiden.
2 Hvis du har flere hunder, blar du gjennom listen for å finne
hunden.
Den håndholdte enheten kan spore opptil 20 hunder.
Velg
ENTER.
3
Hundestatusikoner
Sitter
Løper
Stand
Mot tre
Ukjent*
*Statusikonet Ukjent indikerer at halsbåndenheten ikke har
innhentet et satellittsignal, og at den håndholdte enheten ikke
kan fastslå posisjonen til hunden.
Posisjonsvarsler
Posisjonsvarsler gir deg beskjed hvis hundene dine går inn i
eller ut av en bestemt posisjon. Du kan opprette et egendefinert
geogjerde eller bruke en radius rundt den gjeldende posisjonen
din.
Et geogjerde er en usynlig grense rundt et område og opprettes
ved å bruke punkter på kartet. De virtuelle grensene til et
geogjerde er nøyaktige opptil ca. 3 m (10 fot.). Geogjerdene
fungerer best når de dekker et område som tilsvarer størrelsen
til en vanlig hage (omtrent 1 mål).
Angi et geogjerdevarsel
1 Velg Oppsett > Posisjonsvarsler > Legg til varsel >
Geogjerde.
2 Gå til kartet og velg et punkt for det første hjørnet av
geogjerdet, og velg ENTER.
3 Velg flere punkter for å definere geogjerdegrensen.
Du må velge minst 3 punkter, og du kan velge opptil 10
punkter.
4 Velg BACK.
Angi et radiusvarsel
Du kan motta et varsel når en hund eller en kontakt beveger seg
innenfor eller utenfor en angitt avstand fra deg.
1 Velg Oppsett > Posisjonsvarsler > Legg til varsel >
Radius.
2 Velg måleenheten.
3 Angi radiusavstanden, og velg Ferdig.
Redigere posisjonsvarsler
1 Velg Oppsett > Posisjonsvarsler.
2 Velg et varsel.
3 Velg et alternativ:
• Velg Deaktiver for å slå av meldingene for dette varselet.
• Velg Angi varselstype for å angi måten enheten gir deg
meldinger på for dette varselet.
• Velg Angi varselsmodus for å angi meldingen som skal
høres når noen går ut, inn eller begge deler.
• Velg Slett for å fjerne varselet.
Hundeinformasjon
Den håndholdte enheten angir navnet Hund som standard til
halsbåndenheten, hvis den fulgte med den håndholdte enheten.
Hundesporing
Jaktmålinger
Jaktmålinger gir en samling av data som hjelper deg å forstå
jaktmønsteret og adferden til hunden din. Jaktmålingene
tilbakestilles automatisk på begynnelsen av hver ny jakt.
Datafelter for
Avstand: Den totale avstanden hunden tilbakela.
Bjeff: Antall ganger hunden bjeffer under jakten. Bjeffevarsler
utløses ved bjeffing med lav intensitet. Dette datafeltet krever
bjefferegistrering for å bli aktivert (Aktivere bjefferegistrering,
side 9).
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Bjeff: Antall ganger hunden uler under jakten. Ulevarsler utløses
ved bjeffing med høy intensitet. Dette datafeltet krever
bjefferegistrering for å bli aktivert (Aktivere bjefferegistrering,
side 9).
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Hundens poengsum: En kombinasjon av målinger som viser
hvor godt en hund presterte på jakt.
Mot tre: Antall ganger og stedene der hunden jaget et bytte opp
i et tre under jakten.
Stand: Antall ganger og stedene der hunden markerte under
jakten.
Tid: Tiden hunden var borte.
Nullstille hundestatistikk og -sporing
Du vil kanskje nullstille hundestatistikk og -sporing før en ny jakt.
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon > Nullstill > Ja.
Endre lengden på hundens spor
Du kan justere hvor lenge hundens spor skal vises på kartet.
Hvis du reduserer varigheten for sporet, kan du redusere antall
elementer på kartet. Hvis kartet endres, påvirker det ikke
sporene som er lagret i den håndholdte enheten.
1 Velg Oppsett > Hunder > Hundesporlengde på kart.
2 Velg et alternativ.
3 Velg Kart.
Endre et hundenavn
1 Velg DOG > ENTER.
Hundeinformasjonen vises.
2 Velg navnefeltet.
Skjermtastaturet vises (Bruke tastaturet på skjermen, side 2).
3 Angi hundens navn.
Endre fargen på hundens spor
Du kan endre sporfargen for hunden. Det kan være nyttig å få
sporfargen til å samsvare med fargen på halsbåndet.
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon.
4 Velg fargeboksen ved siden av hundens navn.
5 Velg en farge.
Endre hundetype
Du må slå på halsbåndenheten og plassere den innenfor en
radius på 3 m (10 fot) fra den håndholdte enheten før du kan
endre hundetype.
Du kan angi en hundetype, slik at de riktige
hundestatussymbolene vises.
1 Velg DOG > ENTER > MENU.
2 Velg Endre hundetype.
3 Velg en type.
3
Angi hundevarsler
Du kan justere hvordan den håndholdte enheten varsler deg om
hva hunden gjør.
1 Velg Oppsett > Hunder > Hundevarsler.
2 Velg en handling.
3 Velg metoden som enheten bruker for å varsle deg for denne
handlingen.
4 Gjenta trinn 2 og 3 etter behov.
Fjerne en hund
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Fjern.
Parkoble et hundehalsbånd og Alpha
enheten
Før du kan parkoble enheter og den håndholdte enheten, må
den håndholdte enheten være nær nok til å kunne berøre
hundehalsbåndenheten.
Den håndholdte enheten kan spore opptil 20 hunder med
hundehalsbåndenheter. Hvis du kjøper flere
hundehalsbåndenheter, kan du koble dem til kontrollenheten.
1 Velg DOG.
2 Velg Legg til hund.
3 Slå av hundehalsbåndenheten.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Som standard får den nye hunden navnet Hund og et tilfeldig
ID-nummer.
Det vises en feilmelding hvis det er en konflikt med IDnummeret til en annen hund.
Når parkoblingen er fullført, kan du legge til
hundehalsbåndenheten som ekstra håndholdt enhet ved hjelp
av sporings- eller kontrollkoden til hundehalsbåndenheten.
Legge til en hund ved hjelp av sporings- og
kontrollkodene
MERK: Denne funksjonen varierer avhengig av typen
halsbåndenhet og funksjonens tilgjengelighet i området ditt.
Før du kan legge til en hund ved hjelp av sporings- og
kontrollkodene, må hundeeieren først finne sporings- og
kontrollkodene (Finne hunde-ID-en og sporings- og
kontrollkoder, side 4) og gi dem til deg.
Du kan bruke sporings- og kontrollkoder til å godkjenne en
håndholdt enhet for samhandling med hundehalsbåndenheten.
Hvis du ikke er i nærheten av hunden du ønsker å legge til, eller
ikke kan sette halsbåndet i parkoblingsmodus, kan du legge til
hunden ved hjelp av sporings- og kontrollkodene.
1 Velg DOG > Legg til hund.
2 Når du blir spurt om du er i nærheten av halsbåndet, velger
du Nei.
3 Når du blir spurt om du vet sporings- og kontrollkodene,
velger du Ja.
4 Angi sporings- eller kontrollkoden for halsbåndet, og velg
Ferdig.
Hundens sporingskode gjør det mulig å spore hunden.
Hundens kontrollkode gjør det mulig å både spore hunden og
få tilgang til halsbåndinnstillingene.
5 Angi navnet på hunden, og velg Ferdig > OK.
Finne hunde-ID-en og sporings- og kontrollkoder
Du kan dele sporingskoden til en hund, slik at en annen person
kan spore hunden. Du kan også dele kontrollkoden til en hund,
slik at en annen person kan spore hunden og få tilgang til
halsbåndinnstillingene.
4
1 Velg Hundeliste.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon.
Tilordne en hunde-ID manuelt
Du må slå på hundehalsbåndenheten og plassere den innenfor
en radius på 3 m (10 fot) fra den håndholdte enheten, før du kan
tilordne en hunde-ID manuelt. Du må tilordne et nytt ID-nummer
til hunden.
1 Velg DOG.
2 Velg en hund.
3 Velg Vis informasjon > MENU > Endre ID.
4 Velg en ID som ikke er tilordnet og i konflikt.
Endre oppdateringsfrekvensen
Du kan velge lengre varighet for oppdateringsfrekvensen for å
spare batterikapasitet. 30 sekunders og 2 minutters hastigheter
reduserer tapping av batteriet, men de registrerer mindre
detaljert hundesporing og mindre detaljerte statistikker.
1 Hold den håndholdte enheten innen én meter fra
halsbåndenheten.
2 Velg DOG.
3 Velg en hund.
4 Velg Vis informasjon > MENU > Endre
oppdateringsfrekvens.
5 Velg en oppdateringsfrekvens.
Kommunikasjon med halsbåndet
Det beste kommunikasjonssignalet får du ved å ha fri sikt
mellom den håndholdte enheten og halsbåndenheten. Hvis du
vil oppnå de beste siktlinjeforholdene, må du bevege deg til det
høyeste punktet i området (for eksempel toppen av en bakke).
Beste
Bra
Svakt
Sporing med BaseCamp™ BaseStation
Før du kan bruke BaseCamp til å spore hunder, må du laste ned
BaseCamp på datamaskinen (www.garmin.com/basecamp).
Med BaseStation-funksjonen på BaseCamp kan du spore
hunder i sanntid på en datamaskin. Hvis du vil ha mer
informasjon om bruk av BaseCamp, kan du se hjelpefilen i
programmet.
1 Velg Oppsett > System > BaseCamp Basestation >
Forespørsel.
2 Åpne BaseCamp.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Veipunkter, ruter og spor
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er,
hvor du skal, eller hvor du har vært. Du kan legge til informasjon
om posisjonen, for eksempel navn, høyde og dybde.
Veipunkter, ruter og spor
Merke kjøretøysposisjonen
Du kan merke kjøretøysposisjonen slik at du kan navigere
tilbake til bilen etter en jakt.
1 Velg MARK på hovedmenyen.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Merke den gjeldende posisjonen
1 Velg MARK.
2 Velg et alternativ:
• Velg Nytt.
• Velg et standard posisjonsnavn som Lastebil eller Leir.
3 Rediger posisjonsinformasjon (valgfritt).
4 Velg Ferdig.
Merke en flokk
Du kan merke en flokkposisjon og angi anslått antall fugler som
ble jaget ut, og hvor mange som ble tatt.
1 Velg MARK > Liten flokk.
2 Angi antall fugler som ble jaget ut, og antall fugler som ble
tatt, og velg OK.
3 Se gjennom og rediger posisjonsinformasjon (valgfritt).
4 Velg Ferdig.
Merke et veipunkt ved hjelp av kartet
1 Velg MAP.
2 Velg en posisjon på kartet.
3 Velg ENTER > MENU > Lagre som veipunkt.
Navigere til et veipunkt
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Hvor skal du? >
Veipunkter .
2 Velg et veipunkt.
3 Velg Start.
Redigere et veipunkt
Du må opprette et veipunkt før du kan redigere det.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Veipunktstyrer.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg elementet som skal redigeres, for eksempel navnet.
4 Angi den nye informasjonen.
Flytte et veipunkt på kartet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Veipunktstyrer.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg MENU > Flytt veipunkt.
4 Velg en posisjon på kartet.
5 Velg ENTER.
Flytte et veipunkt til gjeldende posisjon
Du kan endre posisjonen til et veipunkt. Hvis du for eksempel
flytter kjøretøyet ditt, kan du endre posisjonen til gjeldende
posisjon.
1 Velg Verktøy > Veipunktstyrer.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg MENU > Flytt hit.
Posisjonen for veipunktet endres til gjeldende posisjon.
Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon
Du kan finjustere posisjonen til et veipunkt for å oppnå bedre
nøyaktighet. Når du beregner gjennomsnittet, gjør enheten flere
avlesninger av samme posisjon og bruker gjennomsnittsverdien
for å gi bedre nøyaktighet.
1 Velg Verktøy > Veipunktstyrer.
2 Velg et veipunkt.
Veipunkter, ruter og spor
3
4
5
6
7
Velg MENU > Gjennomsnittsposisjon.
Flytt til veipunktposisjonen.
Velg Start.
Følg instruksjonene på skjermen.
Når statuslinjen for eksempelsikkerhet når 100 %, velger du
Lagre.
Du får best resultat hvis du samler fire til åtte eksempler for
veipunktet og venter minst 90 minutter mellom eksemplene.
Projisere et veipunkt
Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Veipunktstyrer.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg MENU > Projekter veipunkt.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre veipunktinformasjonen, velger du Lagre.
• Hvis du vil lagre og redigere veipunktinformasjonen,
velger du Lagre og redigere.
Slette et veipunkt
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Veipunktstyrer.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg MENU > Slett > Ja.
Ruter
En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg
til den endelige destinasjonen.
Opprette en rute
1 Velg Verktøy > Ruteplanlegger > Opprett rute > Velg
2
3
4
5
6
første punkt.
Velg en kategori.
Velg det første punktet på ruten.
Velg Bruk > Velg neste punkt.
Velg et punkt.
Gjenta trinn 3–5 for å legge til alle punktene på ruten.
Navigere i en lagret rute
1 Velg Verktøy > Ruteplanlegger.
2 Velg en rute.
3 Velg Se på kart > Start.
4 Naviger ved hjelp av kompasset (Navigere med
peilepekeren, side 7) eller kartet (Kart, side 7).
Redigere en rute
1 Velg Verktøy > Ruteplanlegger.
2 Velg en rute.
3 Velg Rediger rute.
4 Velg et punkt.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise punktet på kartet, velger du Se på.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på punktene på ruten, velger
du Flytt opp eller Flytt ned.
• Hvis du vil legge til et nytt punkt på ruten, velger du Sett
inn.
Det ekstra punktet settes inn før punktet du redigerer.
• Hvis du vil fjerne punktet fra ruten, velger du Fjern.
Vise aktiv rute
1 Velg Verktøy > Aktiv rute.
5
2 Velg et punkt på ruten for å vise flere detaljer.
Reversere en rute
1 Velg Verktøy > Ruteplanlegger.
2 Velg en rute.
3 Velg Reverser rute.
Slette en rute
1 Velg Verktøy > Ruteplanlegger.
2 Velg en rute.
3 Velg Slett rute > Ja.
Slette alle ruter
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Ruteplanlegger.
2 Velg MENU > Slett alle > Ja.
Spor
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen
inneholder informasjon om punkter langs den registrerte banen,
blant annet klokkeslett, posisjon og høyde for hvert punkt.
Registrere sporlogger
1 Velg Oppsett > Spor > Sporlogg fra hovedmenyen.
2 Velg Registrering, ikke vis eller Registrering, vis på kart.
Hvis du velger Registrering, vis på kart, vises sporet med en
linje på kartet.
3 Velg Registreringsmetode.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere sporene med varierende frekvens for
å opprette en optimal visning av sporene, velger du Auto.
• Hvis du vil registrere spor ved en angitt avstand, velger du
Avstand.
• Hvis du vil registrere spor på et angitt tidspunkt, velger du
Tid.
5 Velg Intervall.
6 Gjør ett av følgende:
• Hvis du har valgt Auto under Registreringsmetode,
velger du et alternativ for å registrere spor oftere eller
sjeldnere.
MERK: Hvis du bruker intervallet Oftest, får du med flest
spordetaljer, men enhetsminnet fylles opp fortere.
• Hvis du har valgt Avstand eller Tid under
Registreringsmetode, må du angi en verdi.
Det opprettes en sporlogg mens du beveger deg med enheten
slått på.
Vise et karts stigningsplott
1 Velg Verktøy > Sporstyrer.
2 Velg et spor.
3 Velg Stigningsplott.
Vise detaljer om sporet
1 Velg Verktøy > Sporstyrer.
2 Velg et spor.
3 Velg Se på kart.
Begynnelsen og slutten på sporet markeres med flagg.
4 Velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet.
Informasjon om sporet vises.
Lagre det gjeldende sporet
1 Velg Verktøy > Sporstyrer.
2 Velg et spor.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre hele sporet, velger du Lagre spor.
6
• Hvis du vil lagre en del av sporet, velger du Lagre del og
deretter delen du vil lagre.
Merke en posisjon i et lagret spor
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Sporstyrer.
2 Velg et spor.
3 Velg Se på kart.
4 Velg en posisjon på sporet.
5 Velg MARK > Nytt.
6 Rediger posisjonsinformasjon (valgfritt).
Navigere til begynnelsen av et spor
Du kan navigere tilbake til begynnelsen av sporet. Dette kan
være nyttig når du skal finne veien tilbake til leiren eller til
starten av stien.
1 Velg Verktøy > Sporstyrer > Gjeldende spor > Se på kart.
2 Velg TracBack.
Kartsiden åpnes med ruten markert med en magentafarget
linje.
3 Naviger ved hjelp av kartet (Kart, side 7) eller kompasset
(Navigere med peilepekeren, side 7).
Arkivere et spor manuelt
Du kan arkivere lagrede spor for å spare plass i minnet.
1 Velg Verktøy > Sporstyrer.
2 Velg et spor.
3 Velg Arkiv.
Arkivere spor automatisk
1 Velg Oppsett > Spor > Automatisk arkivering.
2 Velg et alternativ.
Sende og motta data trådløst
Du må være innenfor 3 m (10 fot) fra en kompatibel Garmin
enhet før du kan dele data trådløst.
Du kan dele veipunkter, geocacher, ruter og spor trådløst.
1 Velg Verktøy > Del trådløst.
2 Velg Send eller Motta.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
®
Dele hundeinformasjon
Før du kan dele hundeinformasjon med andre brukere med
håndholdte enheter, må brukeren aktivere den håndholdte
enheten til å motta trådløst og sørge for at den er innenfor
rekkevidden til enheten som sender og halsbåndenheten.
1 Velg DOG fra hundelistesiden.
2 Velg en hund.
3 Velg Del trådløst.
4 Velg et alternativ:
• Velg Kun sporing for å bare dele hundens spor.
• Velg Spor og kontroll for å dele hundens spor og
innstillingene for halsbåndet.
Enheten din sender hundens navn, enhets-ID og informasjon
om oppdateringshastigheten.
Motta hundeinformasjon
Velg DOG > MENU > Motta trådløst fra
hundesporingssiden.
Navigasjon
Du kan navigere til ruter og spor, til et veipunkt, en geocache
eller andre posisjoner som er lagret på enheten. Du kan bruke
kartet eller kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet.
Navigasjon
Kart
viser posisjonen din på kartet. Når du forflytter deg, beveger
ikonet seg og etterlater en sporlogg (sti). Veipunktnavn og symboler vises på kartet. Når du navigerer til en destinasjon, er
ruten markert med en magentafarget linje på kartet.
Når kartorienteringen er Spor opp, roterer objektene på kartet
rundt posisjonen din. Når du beveger deg, forandrer hele kartet
retning mot retningen du er vendt mot. Du kan stabilisere
objektene ved å angi orienteringen til Nord opp (Kartinnstillinger,
side 10.
Velg MAP for å åpne kartet.
Aktivere kartdatafelter
1 Velg MAP > MENU > Oppsett kart > Datafelt.
2 Velg et alternativ.
Kompass
Den håndholdte enheten har et kompass med tre akser og
vippekompensasjon. Du kan bruke en peilepeker eller en
kursmarkør til å navigere til bestemmelsesstedet.
Kalibrere kompasset
MERK: Du må kalibrere det elektroniske kompasset utendørs.
Ikke stå i nærheten av gjenstander som påvirker magnetiske
felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende
kraftlinjer.
Enheten har et kompass med tre akser. Du bør kalibrere
kompasset når du har reist lange avstander, etter
temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.
1 Velg DOG > MENU.
2 Velg Kalibrer kompass > Start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Navigere med peilepekeren
Når du navigerer til et bestemmelsessted, peker mot
bestemmelsesstedet uansett hvilken retning du beveger deg i.
1 Mens du navigerer til et bestemmelsessted, velger du
Verktøy > Kompass.
2 Snu deg til peker mot toppen av kompasset, og fortsett i
den retningen frem til bestemmelsesstedet.
Kurspeker
Kursmarkøren er spesielt nyttig hvis du navigerer på vann eller
steder der det ikke er noen store hindringer i banen. Den kan
også hjelpe deg med å unngå farer ved ruten, for eksempel
grunner eller skjær.
Hvis du vil aktivere kurspekeren på kompasset, velger du MENU
> Oppsett for retning > Gå til linje (peker).
og geocacher. Det vises flere kategorier hvis du har valgfrie,
kompatible detaljerte kart innlastet på enheten. Når du åpner en
kategori, inneholder listen elementer som er nær gjeldende
posisjon eller kartmarkøren (hvis den er aktiv).
Finne et veipunkt etter navn
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Hvor skal du? >
Veipunkter > MENU > Stav søk.
2 Angi navnet.
Treff vises etter hvert som du velger tegn i navnet.
3 Velg veipunktet.
Finne et veipunkt i nærheten av et annet veipunkt
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Veipunktstyrer.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg MENU > Finn nærmeste.
4 Velg en kategori.
Listen inneholder veipunkter nær det opprinnelige veipunktet.
Navigere med Sight 'N Go
Du kan peke enheten mot et objekt i det fjerne, låse retningen
og navigere til objektet.
1 Velg Verktøy > Sight 'N Go
2 Pek med enheten mot et objekt.
3 Velg Lås retning > Angi kurs.
4 Naviger ved hjelp av kompasset (Navigere med
peilepekeren, side 7) eller kartet (Kart, side 7).
Vise stigningsplottet
Som standard viser stigningsplottet stigningen for en medgått
tid. Du kan tilpasse plottet (Endre plottype, side 7) og
datafeltene (Tilpasse datafeltene, side 9).
Velg Verktøy > Stigningsplott.
Kalibrere den barometriske høydemåleren
Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt
dersom du vet den korrekte høyden eller det korrekte
barometriske trykket.
1 Plasser deg på et sted hvor du kjenner høyden over havet
eller det barometriske trykket.
2 Velg Verktøy > Stigningsplott > MENU > Høydemålerkalibrering.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Navigere til et punkt på plottet
1 Velg Verktøy > Stigningsplott.
2 Velg et punkt på plottet.
3
4
5
6
Detaljer om punktet vises øverst til venstre på plottet.
Velg MENU > Se på kart.
Velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet.
Velg Start.
Naviger ved hjelp av kompasset (Navigere med
peilepekeren, side 7) eller kartet (Kart, side 7).
Endre plottype
Kursmarkøren À angir hvor du er i forhold til kurslinjen som
fører til bestemmelsesstedet. Kursavviksindikatoren (CDI) Á gir
en indikasjon på avvik (høyre eller venstre) fra kursen. Skalaen
 viser til avstanden mellom prikkene à på
kursavviksindikatoren, som viser hvor stort avvik du har fra
kursen.
Menyen Hvor skal du?
Du kan bruke menyen Hvor skal du? til å søke etter veipunkter,
byer og koordinater. Du kan laste ned og navigere til bilder, spor
Navigasjon
Du kan endre stigningsplottet til å vise trykk og stigning over tid
eller avstand.
1 Velg Verktøy > Stigningsplott > MENU > Endre plottype.
2 Velg et alternativ.
Tripcomputer
Tripcomputeren viser gjeldende hastighet, gjennomsnittlig
hastighet, maksimal hastighet, tripteller og annen nyttig
statistikk. Du kan tilpasse layouten, dashbordet og datafeltene
for tripcomputeren (Tilpasse datafeltene, side 9).
7
Hvis du vil åpne tripcomputeren, velger du Verktøy >
Tripcomputer.
Nullstille tripcomputeren
Du kan nullstille tripinformasjonen før en tur for å få helt
nøyaktig tripinformasjon.
1 Velg Verktøy > Tripcomputer.
2 Velg MENU > Nullstill > Nullstill tripdata.
Bruksområder
Angi en nærhetsalarm
Nærhetsalarmer varsler deg når du eller hundene dine befinner
dere innenfor et angitt område fra en bestemt posisjon. Et signal
lyder når du kommer innenfor den angitte radiusen.
1 Velg Verktøy > Nærhetsalarmer.
2 Velg Opprett alarm.
3 Velg en kategori.
4 Velg en posisjon.
5 Velg Bruk.
6 Angi en radius.
Enheten lager en lyd når du går inn i et område med en
nærhetsalarm.
Beregne størrelsen på et område
1 Velg Verktøy > Områdeberegning > Start.
2 Gå rundt omkretsen av området du vil beregne.
3 Når du er ferdig, velger du Beregn.
Vise kalenderen og almanakkene
query-funksjonen til å laste en stor gruppe med geocacher til
enheten som en enkelt GPX-fil.
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.geocaching.com/play .
3 Opprett eventuelt en konto.
4 Logg på.
5 Følg instruksjonene på geocaching.com for å finne og laste
ned geocacher til enheten.
Finne en geocache
Du må ha lastet inn én eller flere geocacher på enheten før du
kan navigere til en geocache.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Geocacher.
2 Velg en geocache.
3 Velg Start.
Når en geocache blir funnet, merker den håndholdte enheten
cachen som funnet, logger en oppføring i kalenderen og viser
nærmeste cache.
Filtrere listen over geocacher
Du kan filtrere listen over geocacher etter visse faktorer, for
eksempel vanskelighetsgrad.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Hvor skal du? >
Geocacher > MENU > Bruk filter > Hurtigfilter.
2 Velg de elementene du vil filtrere.
3 Velg Søk.
Redigere et egendefinert geocache-filter
1 Velg Oppsett > Geocacher > Filteroppsett.
2 Velg et filter.
3 Velg et element for å redigere det.
Du kan vise enhetsaktivitet, for eksempel når et veipunkt ble
lagret, og informasjon om sol, måne, jakt og fiske.
1 Velg Verktøy.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise enhetsaktivitet for bestemte dager, velger
du Kalender.
• Hvis du vil vise tidspunkt for soloppgang, solnedgang,
måne opp og måne ned, velger du Sol og måne.
• Hvis du vil vise de antatte beste tidene for jakt og fiske,
velger du Jakt og fiske.
3 Velg eventuelt or for å vise en annen dag.
Opprette og lagre et geocache-filter
Du kan opprette og lagre egendefinerte filtre for geocacher
basert på bestemte faktorer. Når du har konfigurert filteret, kan
du bruke det på listen over geocacher.
1 Velg Oppsett > Geocacher > Filteroppsett > Opprett filter.
2 Velg de elementene du vil filtrere.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke filteret på listen over geocacher, velger
du Søk.
• Hvis du vil lagre filteret, velger du BACK. Filteret får
automatisk et navn etter at det er lagret. Du kan åpne det
egendefinerte filteret fra listen over geocacher.
Stille inn en alarm
chirp™
1
2
3
4
En chirp er et lite tilbehør fra Garmin som programmeres og
legges igjen i en geocache. Du kan bruke enheten til å finne en
chirp i en geocache. Du finner mer informasjon om chirp i
brukerveiledningen for chirp på www.garmin.com.
Geocacher
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Hvor skal du? >
Geocaching er en skattejaktaktivitet der spillerne gjemmer
cacher eller leter etter skjulte cacher ved hjelp av ledetråder og
GPS-koordinater.
2 Naviger til en geocache.
Velg Verktøy > Alarmklokke.
Angi klokkeslettet.
Velg Slå på alarm.
Velg et alternativ.
Alarmen lyder på det angitte tidspunktet. Hvis enheten er slått
av på tidspunktet for alarmen, slår enheten seg på og utløser
alarmen.
Laste ned geocacher ved hjelp av en datamaskin
Du kan laste geocacher manuelt til enheten din ved hjelp av en
datamaskin (Koble den håndholdte enheten til en datamaskin,
side 13). Du kan plassere geocachefilene i en GPX-fil og
importere dem til en GPX-mappe på enheten. Hvis du har et
premiummedlemskap på geocaching.com, kan du bruke pocket
8
Aktivere chirp søk
1 Velg Oppsett > Geocacher.
2 Velg chirp-søk > På.
Finne en geocache med en chirp
Geocacher > MENU > Vis chirp-detaljer > Start.
Når du er innenfor 10 m (33 fot) fra geocachen som
inneholder en chirp enhet, vises det detaljer om chirp
enheten.
3 Hvis Start er tilgjengelig, velger du dette for å navigere til
neste trinn av geocachen.
Bruksområder
Tilpasse enheten
Åpne stoppeklokken
Velg Verktøy > Stoppeklokke.
Satellittsiden
Satellittsiden viser gjeldende posisjon, GPS-nøyaktighet,
satellittposisjoner og signalstyrke.
Endre satellittvisningen
Standard satellittvisning viser nord øverst i skjermbildet. Du kan
endre retningen på satellittvisningen for å plassere gjeldende
spor øverst i skjermbildet.
1 Velg Verktøy > Satellitt.
2 Velg MENU > Spor opp.
Slå av GPS
1 Velg Verktøy > Satellitt.
2 Velg MENU > Bruk med GPS av.
Tilpasse hovedmenyen
Du kan flytte, legge til og slette elementer på hovedmenyen.
1 Gå til hovedmenyen, og velg MENU > Endre rekkefølge på
elementer.
2 Velg et menyelement.
3 Velg et alternativ:
• Velg Flytt for å endre rekkefølgen for elementet på listen.
• Velg Sett inn for å legge til en nytt element på listen.
• Velg Fjern for å slette et element fra listen.
Tilpasse datafeltene
Før du kan simulere en posisjon, må du slå av GPS.
1 Velg Verktøy > Satellitt.
2 Velg MENU > Angi posisjon på kart.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Bruk.
Du må aktivere datafeltene før du kan tilpasse dem på kartet
(Aktivere kartdatafelter, side 7).
Du kan tilpasse datafeltene eller dashbordene for kartet,
kompasset, stigningsplottet og tripcomputeren.
1 Åpne siden med datafeltene du vil endre.
2 Velg MENU > Endre datafelter.
3 Velg et datafelt du vil tilpasse.
4 Velg det nye datafeltet.
Du finner beskrivelser av datafeltene på Datafelter, side 15.
Deaktivere sending av hundedata
Profiler
Simulere en posisjon
Den håndholdte enheten sender hundedata til kompatible
enheter som standard. Du kan deaktivere sendingen av data for
å hindre at dataene vises på andre kompatible enheter. Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for den
kompatible enheten.
Velg Oppsett > Hunder > Kringkast hundedata > Av.
Aktivere bjefferegistrering
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Velg Oppsett > Hunder > Registrering av bjeffing.
Det vises et bjeffeikon på hundesporingssiden og kartsiden.
Når hundehalsbåndenheten er aktivert og festet på hunden
(Tilpasse halsbåndet til hunden, side 2), registrerer den bjeff
automatisk. Når registrering av bjeff er aktivert, kan du angi
bjeffevarsling (Angi hundevarsler, side 4).
Aktivere redningsmodus
Før du kan aktivere redningsmodus, må du slå på
hundehalsbåndenheten og holde den innenfor 3 m (10 fot) fra
den håndholdte enheten.
Hvis du er bekymret for at hunden kan gå seg bort og gå tom for
batteri, kan du aktivere redningsmodus. Redningsmodus
forlenger batterilevetiden for halsbåndet slik at du har bedre tid
til å finne hunden. Du kan spare batterilevetiden for
hundehalsbåndenheten ved å aktivere en batterisparingsmodus
med den håndholdte enheten. Dette reduserer hyppigheten for
posisjonsoppdateringene som halsbåndet sender til den
håndholdte enheten.
1 Gå til hundesporingssiden, og velg en hund.
Hundeinformasjonssiden vises.
2 Velg MENU > Redningsmodus.
3 Vent til bekreftelsesmeldingen vises før du slipper hunden.
VIRB fjernkontroll
®
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Tilpasse enheten
Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer enheten
etter hvordan du bruker den. Innstillingene og visningene er for
eksempel annerledes når du bruker enheten på jakt, enn når du
bruker den til geocaching.
Profiler er tilknyttet aktivitetskjermbildene, inkludert
startskjermen.
Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter eller
måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av
profilen.
Opprette en egendefinert profil
Du kan tilpasse innstillingene og datafeltene for en spesiell
aktivitet eller tur.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Profilendring.
2 Velg MENU > Profiloppsett > Opprett profil > OK.
3 Tilpass innstillingene ved behov.
4 Tilpass datafeltene ved behov.
Eventuelle endringer i innstillinger, dashbord og datafelt lagres
automatisk til den aktive profilen.
Endre et profilnavn
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Profilendring >
MENU > Profiloppsett.
2 Velg en profil.
3 Velg Rediger navn.
4 Angi det nye navnet.
Slette en profil
1 Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Profilendring >
MENU > Profiloppsett.
2 Velg en profil.
3 Velg Slett.
Systeminnstillinger
Velg Oppsett > System.
GPS: Stiller GPS til Normal, WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European Geostationary Navigation
Overlay Service) eller Demomodus (GPS slått av). Du finner
9
mer informasjon om WAAS på www.garmin.com/aboutGPS
/waas.html.
Språk: Angir tekstspråket på enheten.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Batteritype: Gjør det mulig å velge typen AA-batteri du bruker.
BaseCamp Basestation: Angir hvordan enheten kobles til
BaseCamp når enheten er koblet til datamaskinen.
Hundeinnstillinger
Velg Oppsett > Hunder.
Hundesporlengde på kart: Angir varigheten hundesporet vises
på kartet. Hvis du reduserer varigheten for sporet, kan du
redusere antall elementer på kartet.
Zoom kart til hunder: Zoomer automatisk kartet slik at det viser
posisjonene til alle hundene samt din egen posisjon med
mindre du panorerer kartet manuelt. Denne funksjonene gjør
det enklere å finne hundene raskt.
Kringkast hundedata: Sender automatisk hundedata til
kompatible enheter (Deaktivere sending av hundedata,
side 9).
Hundevarsler: Angir hvordan du blir varslet om bestemte
handlinger (Angi hundevarsler, side 4).
Registrering av bjeffing: Aktiverer bjefferegistrering på
enheten.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Skjerminnstillinger
Velg Oppsett > Visning.
Bakgrunnsbelysning, tidsavbrudd: Justerer hvor lang tid det
tar før bakgrunnslyset slås av.
Sparemodus for batteri: Sparer batteristrøm og forlenger
batterilevetiden ved å slå av skjermen når bakgrunnslyset
slås av.
Skjermlagring: Gjør det mulig å lagre bildet på enhetsskjermen.
Farger: Endrer utseendet for bakgrunnsfargen og markerte valg.
Angi enhetstoner
Du kan tilpasse toner for meldinger, taster, varsler og alarmer.
1 Velg Oppsett > Toner.
2 Velg en tone for hver hørbare type.
Kartinnstillinger
Velg Oppsett > Kart.
Orientering: Justerer hvordan kartet vises på siden. Nord opp
viser nord øverst på siden. Spor opp gir en visning fra øverst
til nederst der gjeldende reiseretning er øverst på siden.
Bilmodus viser en bilvisning i 3D med reiseretningen øverst.
Veiledningstekst: Angir når veiledningsteksten vises på kartet.
Datafelt: Tilpasser datafeltene eller dashbordene for kartet,
kompasset, stigningsplottet og tripcomputeren.
Kartinformasjon: Aktiverer eller deaktiverer kartene som er
lastet inn på enheten for øyeblikket.
Avanserte kartinnstillinger
Velg Oppsett > Kart > Avansert kartoppsett.
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk på kartet. Når Av er valgt, må du zoome inn eller
ut manuelt.
Zoomnivåer: Justerer hvilket zoomnivå kartelementer vises ved.
Kartelementene vil ikke vises når kartets zoomnivå er høyere
enn det valgte nivået.
Tekststørrelse: Velger tekststørrelsen for kartelementene.
10
Detalj: Velger antall detaljer som vises på kartet. Det tar lengre
tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.
Skyggerelieff: Viser relieff i detalj på kartet (hvis tilgjengelig)
eller slår av skyggelegging.
Sporinnstillinger
Velg Oppsett > Spor.
Sporlogg: Slår registrering av spor av eller på.
Registreringsmetode: Angir en metode for registrering av spor.
Auto registrerer sporene med varierende frekvens for å lage
en optimal visning av sporene.
Intervall: Velger en registreringsfrekvens for sporlogg. Hvis du
registrerer punkter oftere, blir sporene mer detaljerte, men
sporloggen fylles raskere.
Automatisk arkivering: Angir en automatisk arkiveringsmetode
for å organisere sporene dine. Sporene lagres og slettes
automatisk.
Farge: Endrer fargen på det aktive sporet på kartet.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
dybde, temperatur og trykk.
1 Velg Oppsett > Enheter.
2 Velg en målingstype.
3 Velg måleenhet for innstillingen.
Tidsinnstillinger
Velg Oppsett > Tid.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Tidssone: Angir tidssonen for enheten. Automatisk angir
tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.
Innstillinger for posisjonsformat
MERK: Ikke endre posisjonsformatet eller
kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller
sjøkart som angir et annet posisjonsformat.
Velg Oppsett > Posisjonsformat.
Posisjonsformat: Angir posisjonsformat for informasjonen om
posisjonen.
Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter.
Kartsfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker.
Standard koordinatsystem er WGS 84.
Innstillinger for retning
Du kan tilpasse kompassinnstillingene.
Velg Oppsett > Retning.
Visning: Angir retningstypen som vises på kompasset.
Nordreferanse: Angir nordreferansen som brukes på
kompasset.
Gå til linje (peker): Angir atferden til pekeren som vises på
kartet. Retning peker i retning av destinasjonen. Kurs viser
din egen posisjon i forhold til kurslinjen som fører til
destinasjonen.
Kompass: Skifter automatisk fra elektronisk kompass til GPSkompass når du beveger deg over en gitt hastighet i en angitt
periode.
Kalibrer kompass: Kalibrerer kompasset (Kalibrere kompasset,
side 7).
Innstillinger for høydemåleren
Velg Oppsett > Høydemåler.
Tilpasse enheten
Autokalibrering: Kalibrerer høydemåleren automatisk hver
gang enheten slås på.
Barometermodus: Angir hvordan enheten måler barometrisk
informasjon. Variabel høyde gjør det mulig for barometeret å
måle høydeendringer mens du er i bevegelse. Fast høyde
forutsetter at enheten er stillestående ved en fast høyde, slik
at det barometriske trykket bare endrer seg på grunn av
været.
Trykktendenser: Angir hvordan enheten registrerer trykkdata.
Lagre alltid registrerer alle trykkdata, noe som kan være
nyttig når du overvåker trykkfronter.
Plottype: Angir datatypen som registreres og vises i plottet.
Registrerer høydeendringer over et tidsrom eller en avstand,
registrerer barometrisk trykk over et tidsrom, eller registrerer
endringer i lokalt trykk over et tidsrom.
Høydemåler-kalibrering: Kalibrerer høydemåleren.
Innstillinger for geocaching
Velg Oppsett > Geocacher.
Geocache-liste: Gjør det mulig å vise geocache-listen etter
navn eller koder.
Geocacher som er funnet: Du kan redigere antallet geocacher
som er funnet. Dette antallet øker automatisk når du logger et
funn.
Filteroppsett: Gjør det mulig å opprette og lagre egendefinerte
filtre for geocacher basert på bestemte faktorer (Opprette og
lagre et geocache-filter, side 8).
chirp-søk: Enheten kan søke etter en geocache som inneholder
en chirp (Aktivere chirp søk, side 8).
Programmer chirp-enheten: Programmerer tilbehøret av typen
chirp. Les brukerveiledningen for chirp på www.garmin.com.
Rutinginnstillinger
Enheten beregner ruter som er optimalisert for typen aktivitet du
foretar deg. Hvilke rutinginnstillinger som er tilgjengelige,
avhenger av den valgte aktiviteten.
Velg Oppsett > Ruting.
Veiledningsmetode: Angir preferanser for optimalisert
ruteberegning basert på avstand, tid, rute på eller utenfor vei.
Beregn ruter for: Angir transportmodusen det skal beregnes
rute for.
Lås på vei: Låser posisjonsikonet, som representerer
posisjonen din på kartet, på den nærmeste veien.
Offroad-overgang: Angir hvordan enheten ruter fra ett punkt på
ruten til neste. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for
enkelte aktiviteter. Avstand sender deg til neste punkt på
ruten når du befinner deg innenfor en gitt avstand fra
gjeldende punkt.
Oppsett for unngåelse: Angir veitypene som skal unngås
under navigasjon. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for
enkelte aktiviteter.
Innstillinger for sjøkart
Velg Oppsett > Maritim.
Sjøkartmodus: Angir karttypen enheten bruker. Nautisk viser
de ulike kartfunksjonene i forskjellige farger, slik at de
maritime POIene er enklere å lese, og slik at kartet
gjenspeiler tegnemåten for papirkart. Fiske (krever maritime
kart) gir en detaljert visning av bunnkonturer og
dybdeloddskudd og forenkler kartvisningen for optimal bruk
ved fiske.
Utseende: Angir utseendet på maritime navigasjonshjelpemidler
på kartet.
Oppsett av maritime alarmer: Angir alarmer for når du
overskrider en bestemt avdriftsavstand mens du er forankret,
Informasjon om enheten
når du er en spesifisert avstand ute av kurs, og når du
kommer til et område med en bestemt vanndybde.
Konfigurere maritime alarmer
1 Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > Maritim > Oppsett
av maritime alarmer.
2 Velg en alarmtype.
3 Velg På.
4 Angi en distanse.
Informasjon om enheten
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-IDen, programvareversjonen og
lisensavtalen.
Velg Oppsett > Om.
Støtte og oppdateringer
• Du kan oppdatere programvare og kart for kontrollenheten
ved hjelp av Garmin Express™.
• Du kan oppdatere programvaren for hundehalsbåndenheten
ved hjelp av Garmin WebUpdater.
Støtte og oppdateringer
På Garmin Express ( www.garmin.com/express ) får du enkelt
tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Kart- eller løypeoppdateringer
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Oppdatere programvaren
Før du kan oppdatere programvaren på den håndholdte enheten
eller halsbåndet, må du koble den håndholdte enheten (Koble
den håndholdte enheten til en datamaskin, side 13) eller
halsbåndet (Koble halsbåndet til en datamaskin, side 13) til
datamaskinen.
Du må oppdatere programvaren på den håndholdte enheten og
halsbåndet separat.
MERK: Oppdatering av programvaren medfører ikke sletting av
data eller innstillinger.
1 Gå til www.garmin.com/products/webupdater.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Enheten er vannbestandig i henhold til IEC-standard 60529
IPX7. Den tåler utilsiktet nedsenkning i vann ned til 1 meters
dybde i opptil 30 minutter. Hvis den er under vann lenger enn
det, kan det oppstå skader på enheten. Pass på at enheten
tørkes av og lufttørker før du bruker eller lader den.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
11
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Rengjøre skjermen
Før du kan rengjøre skjermen, må du ha en myk, ren klut som
ikke loer og vann, isopropylalkohol eller brillerens.
Påfør væsken på kluten, og tørk forsiktig av skjermen med
kluten.
Alpha 50 håndholdt enhet – spesifikasjoner
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Batteritype
To 1,5 V AA-batterier (alkaliske, NiMH
eller litium)
Batterilevetid for alkaliske
batterier
Opptil 15 timer ved vanlig bruk
Batterilevetid for NiMH- eller
litiumbatterier
Opptil 20 timer ved vanlig bruk
Driftstemperaturområde
Fra –20 til 70 °C (fra –4 til 158 °F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 50°C (fra 32 til 122°F)
Trådløs rekkevidde for ANT+
2 m (12 tommer) eller nærmere
Rekkevidde for VHF-radio
(antenne med standard
rekkevidde)
30 m (33 yd)
Rekkevidde for VHF-radio
(antenne med utvidet
rekkevidde)
50 m (54 yd)
®
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.
LES DETTE
Alkaliske batterier får betydelig mindre kapasitet når
temperaturen synker. Bruk litiumbatterier når du bruker enheten
ved minusgrader.
Langvarig oppbevaring
LES DETTE
Den vanlige, langsomme reduksjonen i ladekapasiteten til
lithiumionbatterier kan akselereres hvis de utsettes for høye
temperaturer. Hvis du lagrer en fulladet enhet på et sted med en
temperatur som er utenfor temperaturområdet for langvarig
oppbevaring, kan det føre til at batteriet mister betydelig
ladekapasitet.
Du bør ta ut batteriene når du ikke har tenkt å bruke den
håndholdte enheten på noen måneder. Du mister ikke lagrede
data når batteriene tas ut.
Hvis du ikke har tenkt å bruke halsbåndet på noen måneder, bør
batteriet lades til omtrent 50 %. Du bør oppbevare enheten på et
kjølig og tørt sted der temperaturen ikke overstiger normale
hustemperaturer. Etter oppbevaring bør du lade batteriet helt
opp igjen før du bruker halsbåndet.
Databehandling
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Spesifikasjoner for T5 halsbåndenhet
Batteritype
Internt oppladbart litiumionbatteri
Batterilevetid
Fra 20 opptil 40 timer
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 40 °C (fra 32 til 104 °F)
Trådløs rekkevidde for ANT
Opptil 10 m (32,8 fot)
Rekkevidde for VHF-radio
Opptil 14,48 km (9 mi)
Vanntetthetsvurdering
1 ATM*
®
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Spesifikasjoner for T5 mini halsbåndenhet
Batteritype
Oppladbart litiumionbatteri som kan byttes
ut
Batterilevetid
Opptil 16 til 30 timer ved vanlig bruk
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Ladetemperaturområde
Fra 5 til 40 °C (fra 41 til 104 °F)
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Filtyper
Den håndholdte enheten støtter disse filtypene.
• Filer fra BaseCamp. Gå til www.garmin.com/trip_planning.
• JPEG-bildefiler.
• GPX-geocachefiler. Gå til www.geocaching.com/play .
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
Installere et minnekort
ADVARSEL
Ikke ta ut batterier med en skarp gjenstand.
Du kan sette inn et microSD minnekort i den håndholdte
enheten for å få mer lagringsplass eller forhåndslastede kart.
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Ta ut batteriet.
3 Skyv kortholderen til venstre, og løft opp.
Trådløs rekkevidde for ANT Opptil 5 m (16,4 fot)
Rekkevidde for VHF-radio
Opptil 6,44 km (4 miles)
Vanntetthetsvurdering
1 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Batteriinformasjon
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten
slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår
du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
Temperaturområdet for enheten kan være for høyt for enkelte
batterier. Alkaliske batterier kan sprekke ved høye temperaturer.
12
4
5
6
7
Plasser minnekortet med gullkontaktene vendt nedover.
Lukk kortholderen.
Skyv kortholderen til høyre for å låse den.
Sett på plass batteriet og dekselet.
Informasjon om enheten
Koble den håndholdte enheten til en datamaskin
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Ta av gummihetten À.
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Tillegg
Tilbehør og reservedeler
Kjøpe tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
Valgfrie kart
Du kan bruke flere kart med enheten, for eksempel BirdsEyesatellittbilder, BlueChart g2 og detaljerte kart fra City Navigator .
Detaljerte kart kan inneholde flere punkter av interesse, for
eksempel restauranter og maritime tjenester. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du gå til http://buy.garmin.com eller kontakte
din forhandler av Garmin.
®
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-kontakten
Á på enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en tilgjengelig
USB-port på datamaskinen.
Enheten og minnekortet (valgfritt) vises som flyttbare
stasjoner i Min datamaskin i Windows og som aktiverte
volumer i Mac OS X.
Koble halsbåndet til en datamaskin
LES DETTE
Tørk av kontaktene på halsbåndet og området rundt før du
kobler til ladeklemmen. Dette forhindrer korrosjon.
Du kan koble halsbåndet til datamaskinen for å bruke det med
programmer som BaseCamp. Halsbåndet er ikke en
masselagringsenhet.
1 Fest ladeklemmen til halsbåndet.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til mini-USB-porten
på ladeklemmekabelen.
3 Koble den andre enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Overføre hundespor til BaseCamp
Du kan overføre hundesporene til BaseCamp.
1 Koble halsbåndet til datamaskinen (Koble halsbåndet til en
datamaskin, side 13).
Halsbåndet slås på automatisk.
2 Velg .
3 Åpne BaseCamp.
BaseCamp gjenkjenner og overfører halsbåndets interne
sporlogg.
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1 Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
3 Velg en fil.
4 Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Koble fra USB-kabelen
®
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Valgfritt treningstilbehør
Valgfritt treningstilbehør, blant annet pulsmåler og
pedalfrekvenssensor, kan brukes sammen med enheten. Disse
tilbehørene bruker trådløs ANT+ teknologi til å sende data til
enheten.
Før du kan ta treningstilbehøret i bruk, må du installere det på
enheten i henhold til instruksjonene som fulgte med tilbehøret.
Bruke valgfritt treningstilbehør
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til ANT+
tilbehøret (3 m eller 10 fot).
2 Velg Oppsett > ANT-sensor.
3 Velg Pulsmåler, Pedalfrekvenssensor for sykkel eller
Tempe-sensor.
4 Velg På, Av eller Søk etter ny.
5 Tilpass datafeltene for å vise data for puls eller pedalfrekvens
(Tilpasse datafeltene, side 9.
Tips for å pare tilbehør av typen ANT+ med enheter fra
Garmin
• Kontroller at tilbehør av typen ANT+ er kompatibelt med
enheter fra Garmin.
• Flytt deg 10 m (32,9 fot) unna annet tilbehør av typen ANT+
før du parer tilbehør av typen ANT+ med enheten fra Garmin.
• Sørg for at enheten fra Garmin er innenfor rekkevidden til
tilbehøret av typen ANT+ 3 m (10 fot).
• Når du har paret enhetene den første gangen, gjenkjenner
enheten fra Garmin automatisk tilbehøret av typen ANT+
hver gang den aktiveres. Denne prosessen skjer automatisk
når du slår på enheten fra Garmin, og det tar vanligvis bare
et par sekunder når tilbehøret er aktivert og fungerer riktig.
• Når enheten er paret, mottar enheten fra Garmin bare data
fra tilbehøret, og du kan bevege deg i nærheten av annet
tilbehør.
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
Tillegg
13
Instruksjoner for utskiftning av batteri på hundeenhet
T5 komponenter
2 Sett på batteridekselet igjen.
3 Trekk til skruene for å feste batteridekselet.
4 Koble til batterikontakten og strømkontakten.
Du må kanskje bruke en flat skrutrekker til å feste
kontaktene.
5 Trykk på av/på-knappen for å teste tilkoblingene.
Hvis den er riktig tilkoblet, kan du høre en lyd og LED-lampen
for status blinker grønt.
6 Slå av enheten.
7 Kontroller at ringen i bunndekselet sitter godt på plass.
8 Sett tilbake bakplaten.
9 Trekk til skruene for å feste bakplaten.
Lad halsbåndet helt opp når du har satt inn det nye batteriet.
Skifte batteri i T5 mini hundehandsbåndenheten
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Bakplate
Av/på-tast
Batterikontakt
Batterideksel
Batteri
Strømkontakt
Ta ut det gamle batteriet
Rengjør enheten før du bytter ut batteriet. Du trenger også en
liten Phillips-skrutrekker.
1 Fjern de seks skruene fra de ytre kantene på bakplaten.
MERK: La de to innerste skruene være på plass.
2 Ta av bakplaten.
3 Koble fra batterikontakten og strømkontakten.
4 Ta ut skruene som holder batteridekselet.
5 Fjern batteridekselet og batteriet.
Husk hvilken retning batteriene ligger i. Du må sette inn det
nye batteriet på samme måte.
Når du har fjernet det gamle batteriet, kan du kontakte et lokalt
renovasjonsselskap for å få mer informasjon om hvor du skal
resirkulere batteriet.
Du må rengjøre enheten før du kan bytte ut batteriet. Du trenger
også en liten stjerneskrutrekker og sikkerhetsskrutrekkeren som
følger med i batteriutskiftningssettet.
1 Fjern skruene fra det L-formede dekselet over VHFantennen.
2 Ta av det L-formede dekselet.
3 Fjern skruene fra de ytre kantene på bakplaten.
4 Ta av bakplaten.
5 Ta tak i batterikontaktledningene nær kontakten, og trekk i
kontakten vinkelrett på kretskortet for å koble
batterikontakten fra enheten.
6 Ta tak i strømkontaktledningene nær kontakten, og trekk i
kontakten parallelt til kretskortet for å koble strømkontakten
fra enheten.
7 Fjern skruene fra batteriplaten.
8 Ta av batteriplaten.
9 Ta ut batteriet.
Det er lite plass rundt batteriet. Det kan være nødvendig å
tvinge batteriet ut av bakplaten ved hjelp av en gjenstand
som ikke er laget av metall og ikke er skarp.
10 Sett inn det nye batteriet i frontkabinettet med etikettsiden til
batteriet vendt opp og med forkanten av batteriet plassert
under ladekontaktlisten til enheten.
11 Sett på igjen batteriplaten, og skru i og stram til de to
skruene.
Sette inn det nye batteriet
Ta ut det gamle batteriet før du setter inn det nye (Ta ut det
gamle batteriet, side 14). Du trenger en liten Phillips-skrutrekker.
Du trenger kanskje en liten, flat skrutrekker.
1 Sett inn de nye batteriene i samme retning som de gamle.
Kontakten À skal være vendt mot enden nærmest av/påknappen, og klumpen Á hvor kablene kobles til batteriet, skal
være vendt mot siden med ladeklemmekontaktene.
14
Tillegg
12 Kontroller at pakningen er ikke skadet og er helt på plass i
sporet.
13 Koble batterikontakten og strømkontakten til enheten.
Når kontaktpluggene er riktig installert, knepper de på plass i
portene.
14 Sett på bakplaten igjen, og skru i og stram til skruene for å
feste bakplaten.
15 Sett på igjen det L-formede dekselet, og skru i og stram til
skruene for å feste den L-formede platen.
16 Kontroller at pakningen ikke stikker ut av enheten.
Bytte halsbåndstroppen
Rengjør enheten før du bytter ut halsbåndstroppen (Rengjøre
enheten, side 11).
1 Dra halsbåndstroppen ut av GPS-antennen, VHFantenneføreren og hundeenhheten.
Du må kanskje dytte og dra på halsbåndstroppen for å fjerne
den. Du må kanskje løsne skruen på GPS-antenneetuiet,
men du må ikke fjerne den.
2 Før den nye halsbåndstroppen gjennom hundeenheten,
VHF-antenneføreren og GPS-antennen.
3 Stram eventuelt til skruene som fester GPS-antenneetuiet.
Informasjon om VHF-radio
Dette produktet kan bare brukes på bestemte radiofrekvenser.
Frekvensene varierer fra land til land. Brukeren kan installere en
annen antenne på den håndholdte enheten og hundeenheten.
Hvis en antenne byttes, kan det medføre bedre radioytelse og
høyere utstrålt effekt. Ikke bruk enheten sammen med en
tredjepartsantenne eller en antenne som ikke er godkjent av
Garmin. Gå til www.garmin.com/tracking-legal for å få mer
informasjon om ytelsen og radiofrekvensene til dette produktet,
tillatt tilbehør og effektgrenser for ulike land.
Bytte ut VHF-antennen i den håndholdte enheten
1 Finn VHF-antennen (Alpha 50 håndholdt enhet, side 1).
2 Vri VHF-antennen mot klokken til den løsner fra enheten.
3 Sett inn den nye VHF-antennen i antenneporten, og vri
antennen med klokken for hånd til den stopper.
Bytte ut VHF-antennen i hundehalsbåndenheten
LES DETTE
Ikke bøy båndet som kobler hovedenheten til GPS-antennen.
Når dekselet fjernes, må du ikke røre forseglingen på den andre
siden av VHS-antennen. Dette kan skade den vanntette
forseglingen på hundehalsbåndenheten.
Rengjør enheten før du bytter ut VHF-antennen. Du trenger
også en liten stjerneskrutrekker.
1 Fjern de fire skruene À fra dekselet over VHF-antennen.
MERK: Du bør notere deg plasseringen til den korte skruen
Á.
Tillegg
2 Ta av dekselet.
3 Fjern skruen  som fester VHF-antennen til bakplaten.
4 Dra lengden av antennen fra antenneføreren for å fjerne den
gamle antennen.
5 Før antennen i sløyfe rundt halsbåndstroppen, og tre den nye
VHF-antennen gjennom føreren.
Denne hjelper til slik at antennen peker oppover.
6 Sett inn skruen som fester VHF-antennen til bakplaten.
7 Sett på plass dekselet over VHF-antennen.
8 Sett inn de fire skruene i dekselet, og sett inn den korte
skruen på riktig plassering.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket À mot klokken for å låse det opp.
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det
tilbake i strømkabelen for kjøretøy Ã.
Datafelter
Avstand til bestemmelsessted: Gjenværende avstand til
endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Barometer: Kalibrert gjeldende trykk.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
ETA ved destinasjon: Beregnet tidspunkt for ankomst til
destinasjonen (justert etter lokalt klokkeslett ved
destinasjonen). Denne siden vises bare når du navigerer.
15
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Glidetall til destinasjon: Høydeendringen som kreves for
nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde.
Denne siden vises bare når du navigerer.
GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Hastighet - maksimal: Høyeste hastighet som er nådd siden
forrige nullstilling.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Høydeendring: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand
og endringen i vertikal avstand.
Kilometerteller: En løpende oversikt over den tilbakelagte
avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien
fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
Klokkeslett: Gjeldende klokkeslett basert på gjeldende posisjon
og tidsinnstillingene (format, tidssone, sommertid).
Kurs: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Løypen
kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Lokalt trykk: Ikke-kalibrert trykk i omgivelsene.
Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimal stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt
eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Maksimalt fall: Maksimum fallgrad i meter per minutt eller fot
per minutt siden forrige nullstilling.
Minste høyde: Den laveste høyden som er nådd siden forrige
nullstilling.
Nøyaktigheten til GPS: Feilmargin for din nøyaktige posisjon.
GPS-posisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/3,65 m (12 fot).
Oppdateringsfrekvens: Hyppigheten som halsbåndenheten
sender data til den håndholdte enheten.
Pedalfrekvens: Antall omdreininger på kranken per minutt.
Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at
disse dataene skal vises.
Peker: En pil peker i retning av neste veipunkt eller sving.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Posisjon (lengdegrad/breddegrad): Gjeldende posisjon i
breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for
posisjonsformat.
Posisjon (valgt): Gjeldende posisjon med valgt innstilling for
posisjonsformat.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Retning: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Retning: Retningen du beveger deg i.
Snittfall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden forrige
nullstilling.
Snittfart mot mål: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon
langs en rute med. Denne siden vises bare når du navigerer.
Snitthastighet: Gjennomsnittlig bevegelseshastighet siden
forrige nullstilling.
Snitt-stigning: Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden
forrige nullstilling.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
16
Sving: Vinkeldifferansen (i grader) mellom retningen til
destinasjonen og gjeldende bevegelsesretning. L betyr sving
til venstre. R betyr sving til høyre. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Tid til destinasjon: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til
destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Til kurs: Retningen du må bevege deg i for å komme tilbake til
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Total snitthastighet: Gjennomsnittlig hastighet for bevegelse
og stopp siden forrige nullstilling.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Tripptid – stoppet: Løpende oversikt over tiden du har stått
stille siden forrige nullstilling.
Tripptid – totalt: Løpende oversikt over sammenlagt tid for
bevegelse og stopp siden forrige nullstilling.
Tripteller: Løpende oversikt over tilbakelagt avstand siden
forrige nullstilling.
Triptid – i bevegelse: Løpende oversikt over tid i bevegelse
siden forrige nullstilling.
Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket
fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Veipunkt ved bestemmelsessted: Siste punkt på ruten til
destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
Veipunkt ved neste: Neste punkt på ruten. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
Vertikal hastighet til destinasjon: Oppstigning eller
nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Feilsøking
Den håndholdte enheten svarer ikke
Hvis den håndholdte enheten slutter å svare, kan du nullstille
enheten.
MERK: Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene
dine.
1 Ta ut batteriene.
2 Sett inn batteriene på nytt (Sette i batterier, side 1).
Hundehalsbåndenhetene mine har ID-er som er i
konflikt
Hver hund du sporer, har sitt eget ID-nummer. Hvis to hunder
innenfor rekkevidden til den håndholdte enheten har det samme
ID-nummeret, får du en advarsel på enheten om en konflikt med
et ID-signal. Følg instruksjonene på skjermen for å løse
konflikten.
Når det er mulig, bør du la den håndholdte enheten tilordne IDnummer automatisk. Hvis det er nødvendig, kan du tilordne et
nytt ID-nummer til en hund manuelt.
Den håndholdte enheten min rapporterer ikke bjeffing
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Funksjonen for bjeffregistrering fungerer ikke hvis ikke
hundehalsbåndet er satt på på riktig måte. Du bør plassere
enheten i nærheten av hundens stemmebånd, eller stramme
hundehalsbåndenheten (Tilpasse halsbåndet til hunden, side 2).
Tillegg
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.
• Gå til www.garmin.com/alpha.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
hundehalsbåndenheten.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til garmin.com/express .
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Tillegg
17
Indeks
A
alarmer
klokke 8
maritimt 11
nærhet 8
toner 10
almanakk 8
av/på-knapp 2
av/på-tast 2
B
bakgrunnslys 2, 10
BaseCamp 4, 9, 12, 13
batteri 11, 12, 14
bytte 14
installere 1
lagring 12
levetid 10
maksimere 4, 10
bjefferegistrering 9
brukerdata, slette 13
C
chirp 8, 11
D
data
dele 6, 9
dele data 9
datafelter 3, 7, 9
datamaskin, koble til 13
dele data 6
E
egendefinerte datafelter 9
enhet, registrering 17
enhets-ID 11
F
feilsøking 16, 17
bjefferegistrering 16
hundesignaler 16
filer, overføre 8, 12
finne posisjoner 7
flokk, merke 5
G
Garmin Express 11
oppdatere programvare 11
registrere enheten 11
geocacher 8
innstillinger 11
laste ned 8
geogjerder 3
GPS 9
innstillinger 9
H
halsbånd 4
bytte batteri 14
bytte stropp 15
lade 1
tilpasse 2
VHF-antenne 1, 15
hovedmeny, tilpasse 9
hund 4
ID 4
informasjon 3, 6
innstillinger 10
legge til 4
navigere til 2
oppdateringshastighet 4
registrering 2, 3
spor 3, 13
sporing 2, 4
sporings- og kontrollkoder 4
sporings- og treningskoder 4
statistikk 3
status 2
18
type 3
varsler 4
høyde 7
høydemåler 10
kalibrere 7
I
ikoner 3
innstillinger 9–11
J
jakt- og fisketidspunkter 8
jaktmålinger 3
K
kalender 8
kalibrere, høydemåler 7
kart 5, 6
datafelter 7
innstillinger 10, 11
navigasjon 7
oppdatere 11
orientering 7, 10
valgfritt 13
zoom 2, 10
kompass 7
innstillinger 10
kalibrere 7
navigere 7
kurs, markør 7
L
lade, halsbånd 1
laste ned, geocacher 8
legge til en hund 4
lysstyrke 2
låse, taster 1
M
maritimt, alarmoppsett 11
MicroSD-kort. Du finner mer informasjon under
minnekort
minnekort 12, 13
måleenheter 10
N
navigasjon 2, 6, 7
høydemåler 7
navn, redigere 3
nullstille enheten 16
nærhetsalarmer 8
O
områdeberegning 8
oppdateringer, programvare 11
overføre
filer 8, 12
spor 13
P
pare, sensorer med ANT+ 13
peilemarkør 7
produktregistrering 11, 17
profiler 9
redigere 9
slette 9
programvare
oppdatere 11
oppdateringer 11
slette 6
S
satellittsignaler 9
innhente 2
sensorer med ANT+, pare 13
Sight 'N Go 7
sikring, skifte 15
skjerm
innstillinger 10
rengjøre 12
skjermbilde., lysstyrke 2 Se også bakgrunnslys
slette
alle brukerdata 13
profiler 9
spesifikasjoner 12
spor 3, 6
innstillinger 10
lagre 6
navigere 6
opptak 6
stigning 6
plott 7
stoppeklokke 9
strømkabler, skifte sikringen 15
synslinje ved radiokommunikasjon 4
T
tastatur 2
taster 1
låse 1
tidsinnstillinger 10
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 8
tilbehør 13, 17
toner 10
TracBack 6
tripinformasjon
nullstille 8
vise 7
turplanlegger. Du finner mer informasjon under
ruter
U
USB
koble fra 13
kontakt 1
masselagringsmodus 12
overføre filer 12
V
varsler
hund 4
posisjon 3
veipunkter 4, 7
lagre 5
navigere 5
projisere 5
redigere 5
slette 5
VHF-antenne 15
VIRB fjernkontroll 9
W
WAAS 9
Z
zoome, kart 2
R
radiofrekvenser 15
radiokommunikasjon 4
redningsmodus 9
registrere enheten 11, 17
rengjøre enheten 11
reservedeler 13–15
ruter 5, 6
innstillinger 11
navigere 5
opprette 5
redigere 5
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising