Garmin | Alpha® 50 | User manual | Garmin Alpha® 50 Brugervejledning

Garmin Alpha® 50 Brugervejledning
Alpha 50
®
Brugervejledning
September 2016
190-02079-36_0A
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Alpha , BlueChart , City Navigator og TracBack er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i
USA og andre lande. BaseCamp™ og chirp™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er
registreret i USA og andre lande. microSD™ og microSD logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
®
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Opsætning af systemet ............................................................... 1
Oversigt over enheder ................................................................ 1
Alpha 50 Håndholdt enhed .................................................... 1
Tastatur .................................................................................. 1
Hundehalsbåndsenhed .......................................................... 1
Isætning af batterier .................................................................... 1
Opladning af hundehalsbåndsenheden ...................................... 1
Aktivering af enhederne .............................................................. 2
Slukning af enhederne ................................................................ 2
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 2
Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke ........................... 2
Fastgørelse af halsbåndet på hunden ........................................ 2
Brug af skærmtastaturet ............................................................. 2
Hundesporing................................................................. 2
Sporing af din hund på kortet ..................................................... 2
Navigation til din hund ................................................................ 2
Visning af hundestatus ........................................................... 3
Ikoner for hundestatus ........................................................... 3
Positionsalarmer ......................................................................... 3
Indstilling af en geo-hegnsalarm ............................................ 3
Indstilling af en radiusalarm ................................................... 3
Redigering af positionsalarmer .............................................. 3
Hundeoplysninger ....................................................................... 3
Jagtdata ................................................................................. 3
Nulstilling af statistik og spor for en hund .............................. 3
Ændring af hundespors længde ............................................ 3
Ændring af en hunds navn ..................................................... 3
Ændring af farven på hundens spor ...................................... 3
Ændring af hundens type ....................................................... 3
Indstilling af hundealarmer ..................................................... 4
Fjernelse af en hund .............................................................. 4
Parring af et hundehalsbånd med Alpha enheden ..................... 4
Tilføjelse af en hund ved hjælp af sporings- og
kontrolkoderne ....................................................................... 4
Manuel tildeling af et hunde-id ............................................... 4
Skift opdateringshastighed .................................................... 4
Kommunikation med halsbåndet ................................................ 4
Sporing med BaseCamp™ BaseStation .................................... 4
Waypoints, ruter og spor............................................... 5
Waypoints ................................................................................... 5
Markering af dit køretøjs position ........................................... 5
Markering af din aktuelle position .......................................... 5
Markering af en flok ............................................................... 5
Markering af et waypoint ved hjælp af kortet ......................... 5
Navigering til et waypoint ....................................................... 5
Redigering af et waypoint ...................................................... 5
Flytning af et waypoint på kortet ............................................ 5
Ændring af et waypoints position til din aktuelle position ....... 5
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position ........... 5
Projicering af et waypoint ....................................................... 5
Sletning af et waypoint ........................................................... 5
Ruter ........................................................................................... 5
Oprettelse af en rute .............................................................. 5
Navigering via en gemt rute ................................................... 5
Redigering af en rute ............................................................. 5
Visning af den aktive rute ....................................................... 6
Sådan vender du en rute om ................................................. 6
Sletning af en rute .................................................................. 6
Sletning af alle ruter ............................................................... 6
Spor ............................................................................................ 6
Registrering af sporlog ........................................................... 6
Visning af Højdeplot af et spor ............................................... 6
Indholdsfortegnelse
Visning af oplysninger om sporet ........................................... 6
Sådan gemmer du det aktuelle spor ...................................... 6
Markering af en position på et gemt spor .............................. 6
Navigering til begyndelsen af et spor ..................................... 6
Manuel arkivering af et spor ................................................... 6
Afsendelse og modtagelse af data trådløst ................................ 6
Deling af hundeoplysninger ................................................... 6
Modtagelse af hundeoplysninger ........................................... 7
Navigation....................................................................... 7
Kort ............................................................................................. 7
Aktivering af kortets datafelter ............................................... 7
Kompas .......................................................................................7
Kalibrering af kompas ............................................................ 7
Navigation med pejlingsmarkør ............................................. 7
Kursmarkør ............................................................................ 7
Menuen Find ............................................................................... 7
Søgning efter et waypoint ud fra navnet ................................ 7
Navigering med Sight 'N Go ....................................................... 7
Visning af højdeplot .................................................................... 7
Kalibrering af den barometriske højdemåler .......................... 7
Navigering til et punkt på plottet ............................................ 7
Ændring af plottype ................................................................ 8
Tripcomputer ............................................................................... 8
Nulstilling af tripcomputeren ................................................... 8
Programmer .................................................................... 8
Indstilling af en alarmpunktsalarm .............................................. 8
Beregning af størrelsen på et område ........................................ 8
Visning af kalender og almanak ................................................. 8
Indstilling af en alarm .................................................................. 8
Geocaches .................................................................................. 8
Sådan downloades geocaches ved hjælp af en
computer ................................................................................ 8
Søgning efter en geocache .................................................... 8
Filtrering af listen over geocaches ......................................... 8
chirp™ .................................................................................... 9
Åbning af stopur ..........................................................................9
Siden Satellit ............................................................................... 9
Ændring af satellitvisningen ................................................... 9
Deaktivering af GPS .............................................................. 9
Simulering af en position ........................................................ 9
Deaktivering af Send data om hund ........................................... 9
Aktivering af registrering af gøen ................................................ 9
Aktivering af redningstilstand ...................................................... 9
VIRB® Fjernbetjening ................................................................. 9
Tilpasning af din enhed................................................. 9
Tilpasning af hovedmenuen ....................................................... 9
Tilpasning af datafelterne ........................................................... 9
Profiler ........................................................................................ 9
Oprettelse af en brugerdefineret profil ................................. 10
Redigering af et profilnavn ................................................... 10
Sletning af en profil .............................................................. 10
Systemindstillinger .................................................................... 10
Indstillinger for hund ................................................................. 10
Displayindstillinger .................................................................... 10
Indstilling af enhedstoner .......................................................... 10
Kortindstillinger ......................................................................... 10
Avancerede kortindstillinger ................................................. 10
Indstillinger for spor .................................................................. 10
Ændring af måleenhed ............................................................. 10
Tidsindstillinger ......................................................................... 11
Indstillinger for positionsformat ................................................. 11
Indstillinger for retning .............................................................. 11
Indstillinger af højdemåler ......................................................... 11
Indstillinger for Geocaching ...................................................... 11
Ruteindstillinger ........................................................................ 11
i
Indstillinger for marinekort ........................................................ 11
Indstilling af marinealarmer .................................................. 11
Enhedsoplysninger...................................................... 11
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 11
Support og opdateringer ........................................................... 11
Support og opdateringer ...................................................... 11
Opdatering af softwaren ....................................................... 12
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 12
Rengøring af enheden ......................................................... 12
Rengøring af skærmen ........................................................ 12
Alpha 50 håndholdt enhed, specifikationer ............................... 12
Specifikationer for T5 hundehalsbåndsenhed .......................... 12
Specifikationer for T5 mini hundehalsbåndsenhed ................... 12
Batterioplysninger ..................................................................... 12
Langtidsopbevaring ............................................................. 12
Datahåndtering ......................................................................... 12
Filtyper ................................................................................. 13
Installation af et hukommelseskort ....................................... 13
Tilslutning af den håndholdte enhed til en computer ........... 13
Tilslutning af halsbåndet til en computer ............................. 13
Overførsel af hundespor til BaseCamp ................................ 13
Sletning af filer ..................................................................... 13
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 13
Appendiks..................................................................... 13
Tilbehør og reservedele ............................................................ 13
Køb af tilbehør ..................................................................... 13
Instruktioner til udskiftning af hundeenhedens batteri ......... 14
Udskiftning af batteriet i T5 mini
hundehalsbåndsenheden .................................................... 14
Udskiftning af halsbåndet .................................................... 15
VHF-radioinformation ........................................................... 15
Udskiftning af VHF-antennen i den håndholdte enhed ........ 15
Udskiftning af VHF-antennen i hundehalsbåndenheden ..... 15
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel .................. 15
Datafelter .................................................................................. 16
Fejlfinding ................................................................................. 17
Min håndholdte enhed reagerer ikke ................................... 17
Mine hundehalsbåndsenheder har id'er, som er i konflikt med
hinanden .............................................................................. 17
Min håndholdte enhed rapporterer ikke gøen ...................... 17
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 17
Registrering af din enhed ..................................................... 17
Indeks............................................................................ 18
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Opsætning af systemet
Du skal konfigurere den håndholdte enhed og
hundehalsbåndsenheden, før du kan bruge enhederne.
1 Installer batterierne i den håndholdte enhed (Isætning af
batterier, side 1).
2 Oplad hundehalsbåndsenheden (Opladning af
hundehalsbåndsenheden, side 1).
3 Tænd enhederne (Aktivering af enhederne, side 2).
4 Hvis det er nødvendigt, skal du tilføje den håndholdte enhed
til hundehalsbåndsenheden (Parring af et hundehalsbånd
med Alpha enheden, side 4).
5 Find satellitsignaler (Modtagelse af satellitsignaler,
side 2).
MAP
Vælges for at se kortet.
MENU Vælg for at åbne menuen for den aktive side.
Vælg to gange for at åbne hovedmenuen.
ENTER Vælg for at vælge indstillinger og bekræfte meddelelser.
BACK
Vælg for at annullere dataindtastning, eller gå tilbage til den
forrige menu eller side.
MARK
Vælg for at markere din aktuelle position.
DOG
Vælg for at få vist hundesporingssiden.
Vælg for at se eller rulle gennem indstillinger og for at flytte
kortpilen.
Låsning af tastaturet
1 Vælg .
2 Vælg OUT.
Hundehalsbåndsenhed
BEMÆRK: Din hundehalsbåndsenhed kan se anderledes ud
end den på billedet.
Oversigt over enheder
Alpha 50 Håndholdt enhed
BEMÆRK
Brug ikke en radio med kraftig effekt (over 5 watt) tæt på den
håndholdte enhed. Det kan medføre uoprettelig skade på den
håndholdte enhed.
À
Á
Â
Ã
VHF-antenne
GPS-antenne
Tænd/sluk-knap
Status-LED og blinkende signal-LED'er
Isætning af batterier
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
GPS-antenne
VHF-antenne
Tænd/sluk-knap
Display
Tastatur
Den håndholdte enhed bruger to AA-batterier (medfølger ikke).
Brug af NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste resultater.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Isæt to AA-batterier, så de vender rigtigt.
USB-port (under vejrhætten)
microSD™ kortlæser (under batteridækslet)
Monteringsryg
D-ring på batteridæksel
Tastatur
3
4
5
6
Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
Hold nede.
Vælg Opsætning > System > Batteritype.
Vælg Alkaline, Litium eller Genopladeligt NiMH.
Opladning af hundehalsbåndsenheden
IN
Vælg for at zoome ind på kortet.
OUT
Vælg for at zoome ud på kortet.
Introduktion
BEMÆRK
Du kan forebygge korrosion ved at tørre opladningskontakterne
og det omkringliggende område, før du tilslutter opladerclipsen.
BEMÆRK: Din hundehalsbåndsenhed kan se anderledes ud
end den på billedet.
1
Batteriet skal oplades helt, før det bruges første gang.
Opladning af et helt afladet batteri tager ca. fem timer.
1 Sæt opladerclipsen À på enheden Á.
2 Sæt det lille stik på strømkablet i mini-USB-porten på
opladerclipsens kabel.
3 Tilslut strømkablet til en strømkilde.
Sørg altid for, at spray mod lopper eller flåter er helt tør, før du
sætter halsbåndet på hunden. Små mængder af skrappe
kemikalier kan beskadige plastickomponenter og laminat på
halsbåndet.
Før du sætter halsbåndet på hunden, skal du parre den
håndholdte enhed og halsbåndet (Parring af et hundehalsbånd
med Alpha enheden, side 4) og opfange satellitsignaler
(Modtagelse af satellitsignaler, side 2).
1 Placer halsbåndet med VHF-antennen opad, GPS-antennen
nedad og LED-indikatorerne nedad.
2 Placer halsbåndet midt på hundens hals.
3 Stram remmen, så den sidder fast på hundens hals.
BEMÆRK: Halsbåndet skal sidde til, så det ikke kan rotere
eller glide på hundens hals. Hunden skal kunne synke mad
og vand som normalt. Du bør holde øje med hundens adfærd
for at sikre dig, at halsbåndet ikke er for stramt.
Status-LED'en lyser konstant rødt, når halsbåndet oplades.
4 Når status-LED'en skifter til at lyse grønt, skal du fjerne
opladerclipsen fra halsbåndet.
Aktivering af enhederne
• På den håndholdte enhed skal du holde tænd/sluk-knappen
nede, indtil LCD-displayet tændes.
• På hundehalsbåndsenheden skal du holde tænd/slukknappen nede, indtil status-LED'en blinker, og halsbåndet
bipper.
Slukning af enhederne
• Hold tænd/sluk-knappen nede på den håndholdte enhed,
indtil LCD-skærmen slukker.
• Hold tænd/sluk-knappen på hundehalsbåndsenheden nede,
indtil status-LED-indikatoren bliver rød.
4 Hvis remmen er for lang, skal du skære det overskydende
Modtagelse af satellitsignaler
Der vises et tastatur, når du indtaster tekst.
• Vælg , , , og for at vælge et tegn, og vælg ENTER.
• Vælg for at slette det foregående tegn.
• Vælg for at skifte mellem store og små bogstaver.
• Vælg IN eller OUT for at skifte tegntilstand på tastaturet.
• Vælg Udført for at gemme teksten og lukke tastaturet.
Både halsbåndsenheden og den håndholdte enhed skal finde
satellitsignaler, før du sætter halsbåndet på hunden. Det kan
tage nogle minutter at opfange satellitsignaler.
1 Gå udendørs i et åbent område.
2 Tænd begge enheder (Aktivering af enhederne, side 2).
3 Vælg tænd/sluk-knappen på den håndholdte enhed.
viser GPS-signalstyrken.
Når halsbåndet har opfanget satellitsignaler, blinker statusLED'en grønt to eller tre gange.
Justering af baggrundsbelysningens
lysstyrke
BEMÆRK: Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan være
begrænset, når batteriet er næsten brugt op.
Omfattende brug af skærmens baggrundsbelysning reducerer
batteriets levetid væsentligt.
1 Vælg .
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil skifte mellem de foruddefinerede
lysstyrkeniveauer, skal du vælge .
• Hvis du vil indstille lysstyrkeniveauet manuelt, skal du
vælge eller .
3 Vælg ENTER.
Fastgørelse af halsbåndet på hunden
FORSIGTIG
Sprøjt ikke enheden eller halsbåndet med skrappe kemikalier
herunder men ikke begrænset til spray mod lopper og flåter.
2
fra, men sørg for, at der er mindst 7,62 cm (3 in.) tilbage.
Brug af skærmtastaturet
Hundesporing
Med den håndholdte enhed kan du spore din hund ved hjælp af
sporingskompasset eller kortet. Kortet viser din position samt
hundens position og spor. Kompasnålen angiver retningen mod
hundens aktuelle position.
Sporing af din hund på kortet
Før du kan spore en hund på kortet, skal du tilføje den til den
håndholdte enhed (Parring af et hundehalsbånd med Alpha
enheden, side 4).
Du kan se hundens position på kortet.
1 Vælg MAP.
2 Vælg IN og OUT for at zoome ind og ud på kortet.
Navigation til din hund
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg hunden.
3 Vælg Vis info > Go.
Kortet åbnes.
4 Følg den magentafarvede linje til hunden.
Hundesporing
Visning af hundestatus
Du kan få vist status for din hund, f.eks. retning og distance til
hunden fra den håndholdte enhed. Hvis du vil kunne se, om
hunden gør, skal du først aktivere registrering af gøen
(Aktivering af registrering af gøen, side 9).
1 Vælg DOG i hovedmenuen for at se hundesporingssiden.
2 Hvis du har flere hunde, kan du rulle gennem listen for at
finde hunden.
Den håndholdte enhed kan spore op til 20 hunde.
3 Vælg ENTER.
Ikoner for hundestatus
Siddende
Løb
Stand
I træ
Ukendt*
*Statusikonet Ukendt angiver, at halsbåndet ikke har
satellitkontakt, og at halsbåndet ikke kan bestemme hundens
position.
Positionsalarmer
Positionsalarmer underretter dig, når dine hunde kommer til eller
forlader en bestemt position. Du kan oprette et tilpasset geohegn eller bruge en radius rundt om din nuværende position.
Et geo-hegn er en usynlig grænse rundt om et område og
oprettes ved brug af punkter på kortet. Geo-hegnets virtuelle
grænser har en nøjagtighed på op til ca. 3 meter. Geo-hegn
fungerer bedst, når de har en størrelse, der dækker et område
på størrelse med en gennemsnitlig baghave (ca. ¼ acre).
Indstilling af en geo-hegnsalarm
1 Vælg Opsætning > Positionsalarmer > Tilføj alarm > Geohegn.
Hundeoplysninger
Den håndholdte enhed tildeler standardnavnet "Hund" til
hundehalsbåndsenheden, hvis den blev leveret med den
håndholdte enhed.
Jagtdata
Jagtdata giver en samling data, der hjælper dig med at forstå
hundens jagtmønstre og adfærd. Jagtdata nulstilles automatisk
ved starten af hver ny jagt.
Datafelter
Bjæf: Det antal gange, hunden bjæffer under jagten. Alarmer
om bjæffen udløses ved gøen med høj intensitet. Dette
datafelt kræver, at registrering af gøen er aktiveret (Aktivering
af registrering af gøen, side 9).
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Distance: Den samlede afstand, som hunden tilbagelagde.
Gøen: Det antal gange, hunden gøede under jagten. Alarmer
om gøen udløses ved gøen med lav intensitet. Dette datafelt
kræver, at registrering af gøen er aktiveret (Aktivering af
registrering af gøen, side 9).
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Hundescore: En kombination af data, der angiver, hvor godt en
hund klarede sig på en jagt.
Stand: Det antal gange og de steder, hvor hunden var på stand
under jagten.
Tid: Det tidsrum, hunden var i marken.
Ved træ: Det antal gange og de steder, hvor hunden jagede et
bytte op i et træ under jagten.
Nulstilling af statistik og spor for en hund
Det kan være en god ide at slette hundens statistik og spor før
en ny jagt.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info > Nulstil > Ja.
Ændring af hundespors længde
2 Vælg et punkt på kortet som det første hjørne af geo-hegnet,
Du kan justere, hvor længe hundesporet skal vises på kortet.
Ved at reducere sporets varighed kan kortet gøres mindre rodet.
Ændring af kortet påvirker ikke de spor, der er gemt i den
håndholdte enhed.
1 Vælg Opsætning > Hunde > Hundesporlængde på kort.
2 Vælg en funktion.
3 Vælg Kort.
Indstilling af en radiusalarm
Ændring af en hunds navn
1 Vælg DOG > ENTER.
og vælg ENTER.
3 Vælg yderligere punkter for at definere grænsen for geohegnet.
Du skal vælge mindst 3 punkter, og du kan vælge op til 10
punkter.
4 Vælg BACK.
Du kan modtage en advarsel, når en hund eller en kontakt
bevæger sig inden for eller uden for en bestemt afstand fra dig.
1 Vælg Opsætning > Positionsalarmer > Tilføj alarm >
Radius.
2 Vælg måleenheden.
3 Indtast radiusafstand, og vælg Udført.
Redigering af positionsalarmer
1 Vælg Opsætning > Positionsalarmer.
2 Vælg en alarm.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Deaktiver for at deaktivere notifikationer for denne
alarm.
• Vælg Indstil alarmtype for at indstille, hvordan enheden
skal give besked for denne alarm.
• Vælg Indstil alarmtilstand for at indstille alarmen til at
blive aktiveret ved indtræden, udtræden eller begge.
• Vælg Slet for at fjerne alarmen.
Hundesporing
Hundeoplysningerne vises.
2 Vælg navnefeltet.
Skærmtastaturet vises (Brug af skærmtastaturet, side 2).
3 Indtast hundens navn.
Ændring af farven på hundens spor
Du kan ændre farven på hundens spor. Det er nyttigt, at sporets
farve matcher halsbåndets farve, hvis det er muligt.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info.
4 Vælg den farvede firkant ud for hundens navn.
5 Vælg en farve.
Ændring af hundens type
Før du kan ændre hundens type, skal du tænde
hundehalsbåndsenheden og placere den inden for 3 meter (10
fod) fra den håndholdte enhed.
3
Du kan tildele en hundetype, så de relevante symboler for
hundestatus vises.
1 Vælg DOG > ENTER > MENU.
2 Vælg Skift hundetype.
3 Vælg en type.
Indstilling af hundealarmer
Du kan justere, hvordan den håndholdte enhed giver dig
besked, når hunden udfører bestemte handlinger.
1 Vælg Opsætning > Hunde > Hundealarmer.
2 Vælg en handling.
3 Vælg den metode, som enheden bruger til at give dig besked
for denne handling.
Gentag
trin 2 og 3 efter behov.
4
Fjernelse af en hund
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Fjern.
Parring af et hundehalsbånd med Alpha
enheden
Parring af enheder til den håndholdte enhed kræver, at den
håndholdte enhed er så tæt på hundehalsbåndsenheden, at
enhederne kan røre ved hinanden.
Den håndholdte enhed kan spore op til 20 hunde med
hundehalsbåndsenheder. Hvis du køber flere
hundehalsbåndsenheder, kan du tilknytte dem til den
håndholdte enhed.
1 Vælg DOG.
2 Vælg Tilføj hund.
3 Deaktiver hundehalsbåndsenheden.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Standardnavnet for en ny hund er "Hund", og den tildeles et
tilfældigt id-nummer.
Der vises evt. en fejlmeddelelse, hvis der er konflikt med idnummeret for en anden hund.
Når parringen er færdig, kan du tilføje hundehalsbåndsenheden
til andre håndholdte enheder ved hjælp af
hundehalsbåndsenhedens sporingskode eller kontrolkode.
Tilføjelse af en hund ved hjælp af sporings- og
kontrolkoderne
BEMÆRK: Denne funktion varierer afhængigt af typen af
hundehalsbåndsenhed og funktionens tilgængelighed i dit
område.
Inden du kan tilføje en hund ved hjælp af sporings- og
kontrolkoderne, skal hundens ejer finde sporings- og
kontrolkoderne (Sådan finder du hundens id og sporings- og
kontrolkoder, side 4) og oplyse dem til dig.
Du kan bruge sporings- og kontrolkoderne til at godkende, at en
håndholdt enhed interagerer med din hundehalsbåndsenhed.
Hvis du ikke er i nærheden af den hund, du ønsker at tilføje,
eller ikke kan sætte halsbåndet i parringstilstand, kan du tilføje
hunden ved hjælp af sporings- og kontrolkoderne.
1 Vælg DOG > Tilføj hund.
2 Når du bliver spurgt, om du er i nærheden af halsbåndet, skal
du vælge Nej.
3 Når du bliver spurgt, om du kender sporings- og
kontrolkoderne, skal du vælge Ja.
4 Indtast sporings- eller kontrolkoden for halsbåndet, og vælg
Udført.
4
Hundens sporingskode giver dig mulighed for at spore
hunden. Hundens kontrolkode gør det muligt for dig både at
spore hunden og få adgang til indstillingerne for halsbåndet.
5 Indtast hundens navn, og vælg Udført > OK.
Sådan finder du hundens id og sporings- og kontrolkoder
Du kan dele en hunds sporingskode, så en anden person kan
spore din hund. Du kan også dele en hunds kontrolkode, så en
anden person kan spore hunden og få adgang til indstillingerne
for halsbåndet.
1 Vælg Hundeliste.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info.
Manuel tildeling af et hunde-id
Før du kan tildele et hunde-id manuelt, skal du tænde
hundehalsbåndsenheden og placere den inden for 3 meter (10
fod) fra den håndholdte enhed. Du skal tildele et nyt id-nummer
til hunden.
1 Vælg DOG.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Vis info > MENU > Skift id.
4 Vælg et id, der ikke er tildelt og ikke er i konflikt med andre
id'er.
Skift opdateringshastighed
Du kan vælge en længere varighed for opdateringshastigheden
for at spare på batteriet. Opdatering hvert 30. sekund og hvert 2.
minut bruger mindre batteri, men hundespor og statistik vil være
mindre detaljeret.
1 Placer den håndholdte enhed under en meter fra
hundehalsbåndsenheden.
2 Vælg DOG.
3 Vælg en hund.
4 Vælg Vis info > MENU > Skift opdateringshastighed.
5 Marker en opdateringshastighed.
Kommunikation med halsbåndet
Sørg for at have en ligtelinje uden forhindringer mellem din
håndholdte enhed og hundehalsbåndsenheden for at opnå det
bedste kommunikationssignal. Du opnår de bedste
sigtelinjeforhold, hvis du bevæger dig til det højeste punkt i
området (f.eks. toppen af en bakke).
Bedst
God
Dårlig
Sporing med BaseCamp™ BaseStation
Før du kan spore dine hunde ved hjælp af BaseCamp, skal du
downloade BaseCamp til din computer (www.garmin.com
/basecamp).
BaseStation funktionen i BaseCamp giver dig mulighed for at
spore dine hunde i realtid på en computer. Se hjælpefilen i
programmet for at få flere oplysninger om brug af BaseCamp.
1 Vælg Opsætning > System > BaseCamp Basestation >
Spørg først.
Hundesporing
2 Åbn BaseCamp.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Ny position her.
Waypointets position skifter til din aktuelle position.
Waypoints, ruter og spor
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej
hen eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om
positionen, f.eks. navn, højde og dybde.
Markering af dit køretøjs position
Du kan markere dit køretøjs position, så du kan navigere tilbage
til køretøjet efter en jagt.
1 Vælg MARK fra hovedmenuen.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Markering af din aktuelle position
1 Vælg MARK.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Ny.
• Vælg en standardposition såsom Lastbil eller Lejr.
3 Rediger positionsoplysningerne (valgfrit).
4 Vælg Udført.
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position
Du kan opnå en mere præcis position for et waypoint. Enheden
danner et gennemsnit ved at foretage flere aflæsninger på
samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en
større præcision.
1 Vælg Værktøjer > Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Gennemsnitsposition.
4 Flyt til waypointet.
5 Vælg Start.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
7 Når statuslinjen for eksemplets sikkerhed når 100 %, skal du
vælge Spar.
Du opnår de bedste resultater ved at indsamle 4-8 eksempler på
waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter mellem
eksemplerne.
Projicering af et waypoint
Du kan markere en flok fugles position og indtaste det
omtrentlige antal opskræmte fugle og antallet af nedlagte fugle.
1 Vælg MARK > Flok.
2 Indtast antallet af opskræmte fugle, antallet af nedlagte fugle,
og vælg OK.
3 Gennemse og rediger positionsoplysninger (valgfrit).
4 Vælg Udført.
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
1 Vælg Værktøjer > Waypoint Manager fra hovedmenuen.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Projicér waypoint.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil gemme oplysningerne om waypointet, skal du
vælge Spar.
• Hvis du vil gemme og redigere oplysningerne om
waypointet, skal du vælge Gem og rediger.
Markering af et waypoint ved hjælp af kortet
1 Vælg MAP.
2 Vælg en position på kortet.
3 Vælg ENTER > MENU > Gem som waypoint.
Sletning af et waypoint
1 Vælg Værktøjer > Waypoint Manager fra hovedmenuen.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Slet > Ja.
Markering af en flok
Navigering til et waypoint
1 Vælg Værktøjer > Find > Waypoints i hovedmenuen .
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Go.
Redigering af et waypoint
Før du kan redigere et waypoint, skal du oprette et waypoint.
1 Vælg Værktøjer > Waypoint Manager fra hovedmenuen.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg et element, du vil redigere, f.eks. navnet.
4 Indtast den nye information.
Flytning af et waypoint på kortet
1 Vælg Værktøjer > Waypoint Manager fra hovedmenuen.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Flyt waypoint.
4 Vælg en position på kortet.
5 Vælg ENTER.
Ændring af et waypoints position til din aktuelle
position
Du kan ændre et waypoints position. Hvis du f.eks. flytter dit
køretøj, kan du ændre placeringen til din aktuelle position.
1 Vælg Værktøjer > Waypoint Manager.
Waypoints, ruter og spor
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.
Oprettelse af en rute
1 VælgVærktøjer > Ruteplanlægning > Opret rute > Vælg
2
3
4
5
6
første punkt.
Vælg en kategori.
Vælg det første punkt på ruten.
Vælg Brug > Vælg næste punkt.
Vælg et punkt.
Gentag trin 3 til 5 for at tilføje alle punkterne på ruten.
Navigering via en gemt rute
1 Vælg Værktøjer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vis kort > Go.
4 Naviger ved hjælp af kompasset (Navigation med
pejlingsmarkør, side 7) eller kortet (Kort, side 7).
Redigering af en rute
1 Vælg Værktøjer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Rediger rute.
5
4 Vælg et punkt.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist punktet på kortet, skal du vælge
Gennemse.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af punktet på ruten, skal du
vælge Flyt op eller Flyt ned.
• Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du
vælge Indsæt.
Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at
redigere.
• Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge Fjern.
Visning af den aktive rute
1 Vælg Værktøjer > Aktiv rute.
2 Vælg et punkt på ruten for at få yderligere oplysninger.
Sådan vender du en rute om
1 Vælg Værktøjer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vend rute.
Sletning af en rute
1 Vælg Værktøjer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Slet rute > Ja.
Sletning af alle ruter
1 I hovedmenuen skal du vælge Værktøjer >
Ruteplanlægning.
2 Vælg MENU > Slet alle > Ja.
Spor
Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.
Registrering af sporlog
1 Vælg Opsætning > Spor > Sporlog fra hovedmenuen.
2 Vælg Optag, vis ikke eller Optag, vis på kort.
Hvis du vælger Optag, vis på kort, viser en linje på kortet dit
spor.
3 Vælg Optagemetode.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil registrere spor med jævne mellemrum, som
opretter en optimal repræsentation af dine spor, skal du
vælge Automatisk.
• Hvis du vil registrere spor over en angivet distance, skal
du vælge Distance.
• Hvis du vil registrere spor over et angivet tidsrum, skal du
vælge Tid.
5 Vælg Interval.
6 Fuldfør en handling:
• Hvis du valgte Automatisk under Optagemetode, kan du
vælge en mulighed for at registrere spor mere eller mindre
ofte.
BEMÆRK: Ved brug af intervallet Oftest opnås flest
spordetaljer, mens enhedens hukommelse fyldes hurtigere.
• Hvis du har valgt Distance eller Tid for Optagemetode,
skal du indtaste en værdi.
Der oprettes en sporlog, mens du bevæger dig med enheden
tændt.
Visning af Højdeplot af et spor
1 Vælg Værktøjer > Spor Manager.
6
2 Vælg et spor.
3 Vælg Højdeplot.
Visning af oplysninger om sporet
1 Vælg Værktøjer > Spor Manager.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Vis kort.
Starten og slutningen af sporet er markeret med flag.
4 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
Der vises oplysninger om sporet.
Sådan gemmer du det aktuelle spor
1 Vælg Værktøjer > Spor Manager.
2 Vælg et spor.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Gem spor for at gemme hele sporet.
• Hvis du vil gemme en del af sporet, skal du vælge Gem
del og vælge den del, du vil gemme.
Markering af en position på et gemt spor
1 Vælg Værktøjer > Spor Manager.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Vis kort.
4 Vælg en position på sporet.
5 Vælg MARK > Ny.
6 Rediger positionsoplysningerne (valgfrit).
Navigering til begyndelsen af et spor
Du kan navigere tilbage til begyndelsen af et spor. Dette kan
være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til lejren eller sporet.
1 Vælg Værktøjer > Spor Manager > Aktuelt spor > Vis kort.
2 Vælg TracBack.
Kortsiden åbnes med ruten markeret med en magentarød
linje.
3 Naviger ved hjælp af kortet (Kort, side 7) eller kompasset
(Navigation med pejlingsmarkør, side 7).
Manuel arkivering af et spor
Du kan arkivere gemte spor for at spare hukommelsesplads.
1 Vælg Værktøjer > Spor Manager.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Arkiver.
Automatisk arkivering af spor
1 Vælg Opsætning > Spor > Automatisk arkivering.
2 Vælg en funktion.
Afsendelse og modtagelse af data trådløst
Inden du kan dele data trådløst, skal du være højst 3 m (10 fod)
fra en kompatibel Garmin enhed.
Du kan dele waypoints, geocaches, ruter og spor trådløst.
1 Vælg Værktøjer > Del trådløst.
2 Vælg Send eller Modtag.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
®
Deling af hundeoplysninger
Før du kan dele hundeoplysninger med brugeren af en anden
håndholdt enhed, skal brugeren aktivere trådløs modtagelse på
sin enhed og bringe den inden for rækkevidde af den sendende
enhed og hundehalsbåndsenheden.
1 Vælg DOG fra hundelistesiden.
2 Vælg en hund.
3 Vælg Del trådløst.
Waypoints, ruter og spor
4 Vælg en funktion:
• Hvis du kun vil dele hundens spor, skal du vælge Kun
spor.
• Hvis du vil dele hundens spor og halsbåndets indstillinger,
skal du vælge Spor og kontroller.
Din enhed sender oplysninger om hundens navn, enheds-id og
opdateringshastighed.
Modtagelse af hundeoplysninger
Vælg DOG > MENU > Modtag trådløst fra
hundesporingssiden.
Navigation
Du kan navigere ruter og spor, til et waypoint, en geocache, et
foto eller enhver gemt position på enheden. Du kan bruge kortet
eller kompasset til at navigere til din destination.
Kort
angiver din position på kortet. Mens du bevæger dig, flytter
ikonet sig og efterlader en sporlog (sti). Navne og symboler for
waypoints vises på kortet. Når du navigerer til en destination,
markeres din rute med en magentarød linje på kortet.
Når kortretningen er Spor op, kan objekter på kortet se ud, som
om de roterer omkring din position. Mens du bevæger dig, flyttes
hele kortet i den retning, du vender. Du kan stabilisere
objekterne ved at indstille retningen til Nord op (Kortindstillinger,
side 10.
Vælg MAP for at åbne kortet.
Aktivering af kortets datafelter
1 Vælg MAP > MENU > Opsæt kort > Datafelter.
2 Vælg en funktion.
Kompas
Den håndholdte enhed har et 3-akset kompas med
hældningskompensation. Du kan bruge en pejlingsmarkør eller
en kursmarkør til at navigere til din destination.
Kalibrering af kompas
BEMÆRK: Det elektroniske kompas skal kalibreres, mens du
opholder dig udendørs. Stå ikke i nærheden af objekter, der kan
påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, bygninger eller
strømførende luftledninger.
Enheden har et elektronisk kompas med 3 akser. Kalibrering af
kompasset bør udføres efter ture over lange afstande, ved store
temperaturudsving, og når batterierne er blevet udskiftet.
1 Vælg DOG > MENU.
2 Vælg Kalibrer kompas > Start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Navigation med pejlingsmarkør
Når du navigerer til en destination, angiver din destination,
uanset hvilken retning du bevæger dig i.
1 Mens du navigerer til en destination, skal du vælge
Værktøjer > Kompas
2 Drej, indtil peger mod toppen af kompasset, og fortsæt med
at bevæge dig i den retning mod destinationen.
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig, når du navigerer på vand, eller
hvor der ikke er større forhindringer på din rute. Den kan også
hjælpe dig med at undgå farer nær ruten som f.eks. grundt vand
og undervandsklipper.
Du kan aktivere kursmarkøren fra kompasset ved at vælge
MENU > Opsæt kurs > Linjen Go To/pil.
Navigation
Kursmarkøren À angiver dit forhold til en kurslinje, der fører til
destinationen. Indikatoren for afvigelse fra kursen (CDI) Á
angiver en indikation af afvigelsen (højre eller venstre) fra
kursen. Skalaen  refererer til afstanden mellem prikkerne à på
indikatoren for afvigelse fra kurs, der fortæller dig, hvor meget
du afviger fra kursen.
Menuen Find
Du kan bruge menuen Find til at søge efter waypoints, byer og
koordinater. Du kan downloade og navigere til fotos, spor og
geocaches. Der vises flere kategorier, hvis der er indlæst ekstra,
kompatible detailkort på enheden. Når du åbner en kategori, vil
listen indeholde elementer, der befinder sig tæt på din
nuværende position eller kortpilen (hvis den er aktiv).
Søgning efter et waypoint ud fra navnet
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Værktøjer > Find >
Waypoints > MENU > Stav søgning.
2 Indtast navnet.
Der vises forekomster, efterhånden som du vælger tegn i
navnet.
3 Vælg waypointet.
Søgning efter et waypoint tæt på et andet waypoint
1 Vælg Værktøjer > Waypoint Manager fra hovedmenuen.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Find nærmest her.
4 Vælg en kategori.
Listen omfatter waypoints tæt på det oprindelige waypoint.
Navigering med Sight 'N Go
Du kan pege enheden mod et synligt objekt, fastlåse retningen
og derefter navigere til objektet.
1 Vælg Værktøjer > Sigt og gå
2 Peg enheden mod et objekt.
3 Vælg Lås retning > Sæt kurs.
4 Naviger ved hjælp af kompasset (Navigation med
pejlingsmarkør, side 7) eller kortet (Kort, side 7).
Visning af højdeplot
Højdeplottet viser som standard højden for den tid, der er gået.
Du kan tilpasse plottet (Ændring af plottype, side 8) og
datafelterne (Tilpasning af datafelterne, side 9).
Vælg Værktøjer > Højdeplot.
Kalibrering af den barometriske højdemåler
Du kan kalibrere den barometriske højdemåler manuelt, hvis du
kender den korrekte højde eller det korrekte barometriske tryk.
1 Gå til en position, hvor du kender højden eller det
barometriske tryk.
2 Vælg Værktøjer > Højdeplot > MENU > Kalibrer
højdemåler.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Navigering til et punkt på plottet
1 Vælg Værktøjer > Højdeplot.
7
2 Vælg et punkt på plottet.
3
4
5
6
Detaljerne om punktet vises i det øverste venstre hjørne af
plottet.
Vælg MENU > Vis kort.
Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
Vælg Go.
Naviger ved hjælp af kompasset (Navigation med
pejlingsmarkør, side 7) eller kortet (Kort, side 7).
Ændring af plottype
Du kan ændre højdeplottet til at vise tryk og højde over tid eller
distance.
1 Vælg Værktøjer > Højdeplot > MENU > Skift plottype.
2 Vælg en funktion.
• Hvis du vil have vist, hvilke tidspunkter der forventeligt vil
være mest velegnede til jagt og fiskeri, skal du vælge Jagt
og fiskeri.
3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge eller for at få vist
en anden dag.
Indstilling af en alarm
1
2
3
4
Vælg Værktøjer > Alarm.
Indtast tiden.
Vælg Slå alarm til.
Vælg en funktion.
Alarmen udløses på det valgte tidspunkt. Hvis enheden er
slukket på alarmtidspunktet, tændes enheden, og alarmen
udløses.
Tripcomputer
Geocaches
Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed,
gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, triptæller og andre
nyttige statistiske oplysninger. Du kan tilpasse tripcomputerens
udseende, instrumentbræt og datafelter (Tilpasning af
datafelterne, side 9).
For at åbne tripcomputeren skal du vælge Værktøjer >
Tripcomputer.
Geocaching er en slags skattejagt, hvor spillerne skjuler eller
søger efter skjulte caches ved hjælp af fingerpeg GPSkoordinater.
Nulstilling af tripcomputeren
For at få nøjagtige tripoplysninger kan du nulstille
tripoplysningerne, før du begynder på en ny tur.
1 Vælg Værktøjer > Tripcomputer.
2 Vælg MENU > Nulstil > Nulstil turdata.
Programmer
Indstilling af en alarmpunktsalarm
Alarmpunktsalarmer underretter dig, når du eller din hund er
inden for et angivet område for en bestemt position. Der lyder en
tone, når du kommer inden for den angivne radius.
1 Vælg Værktøjer > Alarmpunkter.
2 Vælg Opret alarm.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg en position.
5 Vælg Brug.
6 Indsæt en radius.
Når du kommer ind i et område med varsler ved alarmpunkter,
afgiver enheden en tone.
Beregning af størrelsen på et område
1 Vælg Værktøjer > Områdeberegning > Start.
2 Gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes.
3 Vælg Beregn, når du er færdig.
Visning af kalender og almanak
Du kan få vist enhedsaktivitet, f.eks. hvornår et waypoint blev
gemt, og almanakoplysninger for solen og månen og jagt og
fiskeri.
1 Vælg Værktøjer.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist enhedsaktivitet for specifikke dage,
skal du vælge Kalender.
• Hvis du vil have vist tider for solopgang, solnedgang og
månenedgang, skal du vælge Sol og måne.
8
Sådan downloades geocaches ved hjælp af en
computer
Du kan indlæse geocaches på enheden manuelt eller ved hjælp
af en computer (Tilslutning af den håndholdte enhed til en
computer, side 13). Du kan placere geocache-filerne i en
GPX-fil og importere dem til GPX-mappen på enheden. Med et
premium-medlemskab af geocaching.com kan du bruge
funktionen "Pocket Query" til at indlæse en større gruppe
geocaches på enheden som en enkelt GPX-fil.
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.geocaching.com/play .
3 Opret evt. en konto.
4 Log på.
5 Følg vejledningen på geocaching.com for at finde og
downloade geocaches til din enhed.
Søgning efter en geocache
Før du kan navigere til en geocache, skal du have indlæst en
eller flere geocaches på din enhed.
1 Vælg Værktøjer > Geocaches i hovedmenuen.
2 Vælg en geocache.
3 Vælg Go.
Når en geocache er blevet fundet, markerer den håndholdte
enhed geocachen som fundet, registrerer en post i kalenderen
og viser den nærmeste geocache.
Filtrering af listen over geocaches
Du kan filtrere listen over geocaches baseret på visse faktorer,
som f.eks. sværhedsgraden.
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Værktøjer > Find >
Geocaches > MENU > Anvend filter > Hurtigt filter.
2 Vælg de emner, der skal filtreres.
3 Vælg Søg.
Redigering af et tilpasset geocachefilter
1 Vælg Opsætning > Geocaches > Opsætning af filter.
2 Vælg et filter.
3 Vælg et element, du vil redigere.
Oprettelse og lagring af et geocachefilter
Du kan oprette og gemme tilpassede filtre til geocaches baseret
på specifikke faktorer. Når du har angivet filteret, kan du
anvende det på listen over geocaches.
1 Vælg Opsætning > Geocaches > Opsætning af filter >
Opret filter.
2 Vælg de emner, der skal filtreres.
Programmer
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil anvende filteret til listen over geocaches, skal
du vælge Søg.
• Hvis du vil gemme filteret, skal du vælge BACK. Når
filteret er gemt, bliver det automatisk navngivet. Du kan få
adgang til det tilpassede filter fra listen over geocaches.
chirp™
En chirp er et lille stykke Garmin tilbehør, der er programmeret
og placeret i en geocache. Du kan bruge din enhed til at finde
en chirp i en geocache. Du kan finde flere oplysninger om chirp i
chirp brugervejledningen på www.garmin.com.
Aktivering af chirp søgning
1 Vælg Opsætning > Geocaches.
2 Vælg chirp-søgning > Den.
Søgning efter en geocache med en chirp
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Værktøjer > Find >
Geocaches > MENU > Vis chirp-oplysninger > Go.
2 Start navigering til en geocache.
Når du er inden for 10 meter (33 fod) fra den geocache, der
indeholder en chirp enhed, vises oplysninger om chirp
enheden.
3 Hvis punktet er tilgængeligt, skal du vælge Go for at navigere
til næste fase af geocachen.
registrerer den automatisk gøen. Efter aktivering af registrering
af gøen kan du indstille enheden til at sende en alarm ved gøen
(Indstilling af hundealarmer, side 4).
Aktivering af redningstilstand
Før du kan aktivere redningstilstand, skal du tænde for
hundehalsbåndsenheden og placere den inden for 3 meter (10
fod) fra den håndholdte enhed.
Hvis du er bekymret for, at din hund bliver væk og løber batteriet
tomt, kan du aktivere redningstilstand. Redningstilstand
forlænger halsbåndets batterilevetid, så du får mere tid til at
finde hunden. Du kan spare batteri på hundehalsbåndsenheden
ved at aktivere strømbesparende tilstand fra din håndholdte
enhed. Dette reducerer, hvor hyppigt halsbåndet opdaterer sin
position til den håndholdte enhed.
1 Vælg en hund fra hundesporingssiden.
Siden med hundeoplysninger vises.
Vælg
MENU > Redningstilstand.
2
3 Vent, indtil bekræftelsesmeddelelsen vises, før du slipper
hunden løs.
VIRB Fjernbetjening
®
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til
www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.
Åbning af stopur
Tilpasning af din enhed
Vælg Værktøjer > Stopur.
Siden Satellit
Tilpasning af hovedmenuen
Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtighed,
satellitpositioner og signalstyrke.
Du kan føje elementer til hovedmenuen, slette elementer og
ændre elementernes rækkefølge.
1 Vælg MENU > Skift elementrækkefølge i hovedmenuen.
2 Vælg et menupunkt.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Flyt for at ændre elementets placering på listen.
• Vælg Indsæt at føje et nyt element til listen.
• Vælg Fjern for at slette et element på listen.
Ændring af satellitvisningen
Standardsatellitvisningen har nord øverst på skærmen. Du kan
ændre satellitvisningens retning for at placere det aktuelle spor
øverst på skærmen.
1 Vælg Værktøjer > Satellit.
2 Vælg MENU > Spor op.
Deaktivering af GPS
1 Vælg Værktøjer > Satellit.
2 Vælg MENU > Brug uden GPS.
Simulering af en position
Før du kan simulere en position, skal du slukke for GPS'en.
1 Vælg Værktøjer > Satellit.
2 Vælg MENU > Angiv position på kortet.
3 Vælg en position.
4 Vælg Brug.
Deaktivering af Send data om hund
Som standard sender den håndholdte enhed data om hunden til
kompatible enheder. Du kan deaktivere datatransmission, så
data ikke kan ses på andre kompatible enheder. Se
brugervejledningen til din kompatible enhed for at få yderligere
oplysninger.
Vælg Opsætning > Hunde > Send data om hund > Fra.
Aktivering af registrering af gøen
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Vælg Opsætning > Hunde > Registrering af gøen.
Der vises et ikon for gøen på hundesporingssiden og kortsiden.
Når hundehalsbåndsenheden er aktiveret og sat korrekt på
hunden (Fastgørelse af halsbåndet på hunden, side 2),
Tilpasning af din enhed
Tilpasning af datafelterne
Før du kan tilpasse datafelterne på kortet, skal du aktivere
datafelterne (Aktivering af kortets datafelter, side 7).
Du kan tilpasse datafelterne og instrumentbrættet for kortet,
kompasset, højdeplottet og tripcomputeren.
1 Åbn den side, hvor du vil ændre datafelterne.
2 Vælg MENU > Skift datafelter.
3 Vælg et datafelt, som du vil tilpasse.
4 Vælg det nye datafelt.
Du kan se beskrivelser af datafelter under Datafelter,
side 16.
Profiler
Profiler er en samling af indstillinger, der optimerer din enhed
baseret på, hvordan du bruger den. For eksempel er indstillinger
og visninger forskellige, alt efter om du bruger enheden til jagt
eller til geocaching.
Profiler forbindes med aktivitetsskærmbillederne, inklusive
startskærmbilledet.
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks.
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.
9
Oprettelse af en brugerdefineret profil
Du kan tilpasse dine indstillinger og datafelter til en bestemt
aktivitet eller tur.
1 I hovedmenuen skal du vælge Værktøjer > Profilskift.
2 Vælg MENU > Profiler til opsætning > Opret profil > OK.
3 Tilpas indstillingerne efter behov.
4 Tilpas datafelterne efter behov.
Eventuelle ændringer, du foretager af indstillinger,
instrumentbrætter og datafelter, gemmes automatisk til den
aktive profil.
Redigering af et profilnavn
1 Fra hovedmenuen skal du vælgeVærktøjer > Profilskift >
MENU > Profiler til opsætning.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Rediger navn.
4 Indtast det nye navn.
Sletning af en profil
1 Fra hovedmenuen skal du vælgeVærktøjer > Profilskift >
MENU > Profiler til opsætning.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Slet.
Systemindstillinger
Vælg Opsætning > System.
GPS: GPS - indstiller GPS'en til Normal, WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service) eller Demonstrationstilstand
(GPS fra). Hvis du vil have oplysninger om WAAS, skal du gå
til www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Sprog: Indstiller sproget på enheden.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Batteritype: Giver dig mulighed for at vælge den type AAbatterier, du bruger.
BaseCamp Basestation: Indstiller, hvordan enheden opretter
forbindelse til BaseCamp, når enheden er tilsluttet til
computeren.
Indstillinger for hund
Vælg Opsætning > Hunde.
Hundesporlængde på kort: Indstiller det tidsrum, hvor
hundesporet vises på kortet. Ved at reducere sporets
varighed kan kortet gøres mindre rodet.
Zoom kort til hunde: Zoomer automatisk på kortet for at vise
alle hundens positioner og din position, medmindre du
manuelt panorerer kortet. Denne funktion kan hjælpe dig med
at finde dine hunde hurtigt.
Send data om hund: Sender automatisk data om hund til
kompatible enheder (Deaktivering af Send data om hund,
side 9).
Hundealarmer: Indstiller, hvordan du får besked om bestemte
handlinger (Indstilling af hundealarmer, side 4).
Registrering af gøen: Gør enheden i stand til at registrere
gøen.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Displayindstillinger
Vælg Opsætning > Display.
Tid til baggrundslys slukker: Justerer længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
10
Batterisparetilstand: Sparer batteristrøm og forlænger
batterilevetiden ved at slukke for skærmen, når
baggrundsbelysningen slukker.
Fasthold skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme
billedet på enhedens skærm.
Farver: Ændrer udseendet af skærmbaggrunden og markering
af valgte.
Indstilling af enhedstoner
Du kan tilpasse tonerne til meddelelser, taster, advarsler og
alarmer.
1 Vælg Opsætning > Toner.
2 Vælg en tone for hver hørbar type.
Kortindstillinger
Vælg Opsætning > Kort.
Retning: Justerer, hvordan kortet vises på siden. Nord op viser
nord øverst på siden. Spor op viser et billede set fra oven
med din aktuelle rejseretning øverst. Biltilstand viser en 3Dbilvisning med rejseretningen øverst.
Vejledningstekst: Angiver, hvornår vejledningsteksten vises på
kortet.
Datafelter: Tilpasser datafelter og instrumentbræt for kort,
kompas, højdeplot og tripcomputer.
Kortinformation: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er
indlæst på enheden i øjeblikket.
Avancerede kortindstillinger
Vælg Opsætning > Kort > Avanceret kortopsætning.
Auto Zoom: Vælger automatisk det optimale zoomniveau til
brug på kortet. Når Fra er valgt, skal du zoome ind eller ud
manuelt.
Zoom-niveauer: Justerer det zoomniveau, som kortelementer
vises med. Kortelementerne vil ikke blive vist, når
zoomniveauet er højere end det valgte niveau.
Tekststørrelse: Vælger tekststørrelse for kortelementer.
Detalje: Vælger mængden af detaljer, der vises på kortet. Når
der vises flere detaljer, kan korttegningen være
langsommere.
Skyggerelief: Viser detaljeret relief på kortet (hvis det findes)
eller slår skyggelægning fra.
Indstillinger for spor
Vælg Opsætning > Spor.
Sporlog: Aktiverer og deaktiverer registrering af spor.
Optagemetode: Indstiller en metode til registrering af spor.
Automatisk registrerer sporene med variable mellemrum for
at oprette den optimale gengivelse af dine spor.
Interval: Indstiller et interval for sporlogregistrering. Hyppig
registrering af punkter skaber et mere detaljeret spor, men
det fylder også sporloggen hurtigere.
Automatisk arkivering: Angiver en automatisk
arkiveringsmetode til at administrere dine spor. Sporene
gemmes og ryddes automatisk.
Farve: Ændrer farven på sporlinjen på kortet.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, dybde, temperatur og tryk.
1 Vælg Opsætning > Enheder.
2 Vælg en måletype.
3 Vælg en måleenhed for indstillingen.
Tilpasning af din enhed
Tidsindstillinger
Vælg Opsætning > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Tidszone: Indstiller enhedens tidszone. Automatisk indstiller
automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.
Indstillinger for positionsformat
BEMÆRK: Du skal kun ændre positionsformatet eller
kortdatum, hvis du anvender et kort eller søkort, der angiver et
andet positionsformat.
Vælg Opsætning > Positionsformat.
Positionsformat: Indstiller positionsformatet for
positionsoplysningerne.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.
Kortsfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.
Indstillinger for retning
Du kan tilpasse kompasindstillingerne.
Vælg Opsætning > Retning.
Display: Angiver den type retningsvisning, der skal vises på
kompasset.
Nordreference: Angiver den nordreference, der bruges på
kompasset.
Linjen Go To/pil: Indstiller funktionsmåden for den markør, der
vises på kortet. Retning peger mod din destination. Bane
viser din placering i forhold til den kurslinje, der fører til
destinationen.
Kompas: Skifter automatisk fra et elektronisk kompas til et
GPS-kompas, når du bevæger dig med en højere hastighed i
et bestemt tidsrum.
Kalibrer kompas: Kalibrerer kompasset (Kalibrering af kompas,
side 7).
Indstillinger af højdemåler
Vælg Opsætning > Højdemåler.
Autokalibrering: Kalibrerer automatisk højdemåleren, hver
gang enheden tændes.
Barometertilstand: Indstiller, hvordan enheden måler
barometeroplysninger. Variabel højde lader barometeret
måle ændringer i højden, mens du bevæger dig. Fast højde
antager, at enheden står stille i en fast højde, så
barometertrykket kun ændres pga. vejrforhold.
Trykudvikling: Indstiller, hvordan enheden registrerer trykdata.
Gem altid registrerer alle trykdata, hvilket kan være nyttigt,
når du ser efter trykfronter.
Plottype: Indstiller hvilken type data, der registreres og vises i
plottet. Registrerer højdeændringer over en periode eller en
afstand, registrerer barometertrykket over en periode eller
registrerer trykændringer i omgivelserne over en periode.
Kalibrer højdemåler: Kalibrerer højdemåleren.
chirp-søgning: Giver enheden mulighed for at søge efter en
geocache, der indeholder chirp tilbehør (Aktivering af chirp
søgning, side 9).
Programmer chirp: Programmerer chirp tilbehøret. Se chirp
brugervejledningen på www.garmin.com.
Ruteindstillinger
Enheden beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du
laver. De tilgængelige ruteindstillinger varierer baseret på den
valgte aktivitet.
Vælg Opsætning > Ruter.
Rutepræference: Indstiller præferencen for optimering af
ruteberegning baseret på distance, tid, på veje eller lige linje.
Beregn ruter for: Angiver den transportform, der skal beregnes
ruter for.
Lås på vej: Låser det positionsikon, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej.
Skift i Direkte linje: Angiver, hvordan enheden skal
ruteplanlægge fra ét punkt på ruten til det næste. Denne
indstilling er kun tilgængelig for visse aktiviteter. Distance
leder dig til det næste punkt på ruten, når du befinder dig
inden for den angivne afstand af dit aktuelle punkt.
Undgå: Angiver de vejtyper, der skal undgås ved navigationen.
Denne indstilling er kun tilgængelig for visse aktiviteter.
Indstillinger for marinekort
Vælg Opsætning > Marine.
Marinekorttilstand: Indstiller hvilken type kort, enheden bruger.
Nautisk viser forskellige kortfunktioner med forskellige farver,
så marine-interessepunkterne bliver lettere at aflæse, og
kortet efterligner tegnemetoden fra papirkort. Fisker (kræver
marinekort) giver en detaljeret visning af bundkonturer og
dybdeforhold og forenkler kortvisningen til optimal brug under
fiskeri.
Udseende: Angiver udseendet af marinenavigationshjælp på
kortet.
Opsætning af marinealarm: Indstiller alarmer til at udløses, når
du overskrider en bestemt driveafstand, mens du ligger for
anker, når du afviger kursen med en bestemt afstand, og når
du sejler ind i farvande med en bestemt dybde.
Indstilling af marinealarmer
1 I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Marine >
Opsætning af marinealarm.
Vælg
en alarmtype.
2
3 Vælg Den.
4 Indtast en distance.
Enhedsoplysninger
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion og licensaftale.
Vælg Opsætning > Om.
Indstillinger for Geocaching
Support og opdateringer
Vælg Opsætning > Geocaches.
Liste over geocaches: Giver dig mulighed for at få vist listen
med geocahces efter navne eller koder.
Fundne geocaches: Gør det muligt at redigere antallet af
fundne geocaches. Antallet stiger automatisk, når du
registrerer et fund.
Opsætning af filter: Giver dig mulighed for at oprette og
gemme tilpassede filtre til geocaches baseret på specifikke
faktorer (Oprettelse og lagring af et geocachefilter, side 8).
• Du kan opdatere software og kort til din håndholdte enhed
ved hjælp af Garmin Express™.
• Du kan opdatere software til din hundehalsbåndsenhed ved
hjælp af Garmin WebUpdater.
Enhedsoplysninger
Support og opdateringer
Garmin Express ( www.garmin.com/express ) giver hurtig
adgang til disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
11
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Kort, kortprodukt eller baneopdateringer
Specifikationer for T5 hundehalsbåndsenhed
Konfigurering af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Opdatering af softwaren
Før du kan opdatere softwaren til den håndholdte enhed eller
halsbåndet, skal du tilslutte den håndholdte enhed (Tilslutning af
den håndholdte enhed til en computer, side 13) eller
halsbåndet (Tilslutning af halsbåndet til en computer, side 13)
til computeren.
Du skal opdatere softwaren i den holdholdte enhed og
halsbåndet separat.
BEMÆRK: Opdatering af software sletter ikke nogen af dine
data eller indstillinger.
1 Gå til www.garmin.com/products/webupdater.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan
tåle utilsigtet nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter.
Længere tids nedsænkning kan beskadige enheden. Efter
nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre,
inden den anvendes eller oplades.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Rengøring af skærmen
Til rengøring af skærmen skal du bruge en blød, ren, fnugfri klud
og vand, isopropylalkohol eller brillerens.
Fugt kluden med væsken, og tør forsigtigt skærmen af.
Alpha 50 håndholdt enhed, specifikationer
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
Batteritype
To 1,5 V AA-batterier (alkaline, NiMH
eller litium)
Levetid for alkalinebatterier
Op til 15 timer, typisk brug
Levetid for NiMH- eller litium- Op til 20 timer, typisk brug
batterier
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 70° C (fra -4 til 158° F)
Opladningstemperaturområde
fra -0 til 50 °C (fra -32 til 122 °F)
ANT+ trådløs rækkevidde
2 m (12 tommer) eller mindre
VHF-radiorækkevidde (standardantenne)
30 meter (33 yards)
VHF-radiorækkevidde
(udvidet antenne)
50 meter (54 yards)
®
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
12
Batteritype
Internt, genopladeligt litiumionbatteri
Batterilevetid
Fra 20 til 40 timer
Driftstemperaturområde
Fra -20° til 60°C (fra -4° til 140°F)
Opladningstemperaturområde
Fra 0° til 40°C (fra 32° til 104°F)
ANT trådløs rækkevidde
Op til 10 m (32,8 fod)
VHF-radiorækkevidde
Op til 14,48 km (9 miles)
Vandtæthedsklasse
1 ATM*
®
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer for T5 mini hundehalsbåndsenhed
Batteritype
Genopladeligt, udskifteligt litiumion
Batterilevetid
Op til 16 til 30 timer, typisk brug
Driftstemperaturområde
Fra -20° til 60°C (fra -4° til 140°F)
Opladningstemperaturområde
Fra 5° til 40°C (fra 41° til 104°F)
ANT trådløs rækkevidde
Op til 5 m (16,4 fod)
VHF-radiorækkevidde
Op til 6,44 km (4 mi)
Vandtæthedsklasse
1 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Batterioplysninger
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsområdet for visse batterier. Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer.
FORSIGTIG
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
BEMÆRK
Alkalinebatterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når
temperaturen falder. Brug litiumbatterier, når du bruger enheden
på steder med temperaturer under frysepunktet.
Langtidsopbevaring
BEMÆRK
Litiumionbatteriers opladningskapacitet forringes normalt over
tid, men kan blive forringet hurtigere, hvis batterierne udsættes
for høj temperatur. Opbevaring af en fuldt opladet enhed på et
sted med en temperatur uden for det langsigtede
temperaturområde kan reducere batteriets opladningskapacitet
betydeligt.
Hvis du ikke har tænkt dig at bruge den håndholdte enhed i flere
måneder, skal du tage batterierne ud. Gemte data mistes ikke,
når batteriet tages ud.
Hvis du ikke planlægger at bruge halsbåndet i flere måneder,
skal batteriet oplades til ca. 50 %. Enheden skal opbevares på
et køligt, tørt sted med temperaturer omkring det typiske
husholdningsniveau. Oplad batteriet helt efter opbevaring før
brug.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
Enhedsoplysninger
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Filtyper
Den håndholdte enhed understøtter disse filtyper.
• Filer fra BaseCamp. Gå til www.garmin.com/trip_planning.
• JPEG-fotofiler.
• GPX geocache-filer. Gå til www.geocaching.com/play .
• GPI brugerdefinerede POI filer fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
Installation af et hukommelseskort
ADVARSEL
Brug ikke skarpe genstande til at fjerne batterier, der kan
udskiftes af brugeren.
Du kan installere et microSD hukommelseskort i den håndholdte
enhed til yderligere lagring eller forudindlæste kort.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Tag batteriet ud.
3 Skub kortholderen til venstre, og løft op.
Tilslutning af halsbåndet til en computer
BEMÆRK
Du kan forebygge korrosion ved at tørre kontakterne på
halsbåndet og det omkringliggende område, før du tilslutter
opladerclipsen.
Du kan tilslutte halsbåndet til computeren til brug med
programmer såsom BaseCamp. Halsbåndet er ikke en
masselagringsenhed.
1 Klik opladerclipsen fast på halsbåndet.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet i mini-USB-porten på
opladerclipsens kabel.
3 Sæt den anden ende af USB-kablet i USB-porten på
computeren.
Overførsel af hundespor til BaseCamp
Du kan overføre hundesporene til BaseCamp.
1 Tilslut halsbåndet til computeren (Tilslutning af halsbåndet til
en computer, side 13).
Halsbåndet tændes automatisk.
2 Vælg .
3 Åbn BaseCamp.
BaseCamp genkender og overfører halsbåndets interne
sporlog.
Sletning af filer
4
5
6
7
Placer hukommelseskortet 2 med guldkontakterne nedad.
Luk kortholderen.
Skub kortholderen til højre for at låse den.
Sæt batteriet og dækslet på plads igen.
Tilslutning af den håndholdte enhed til en computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Løft vejrhætten À.
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Åbn drevet eller disken Garmin.
2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en fil.
4 Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Appendiks
Tilbehør og reservedele
Køb af tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet i mini-USB-stikket Á på
enheden.
3 Tilslut USB-kablets anden ende til en ledig USB-port på
computeren.
Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows computere og som
monterede diske på Mac computere.
Appendiks
Ekstra kort
Du kan bruge yderligere kort sammen med enheden, f.eks.
BirdsEye satellitbilleder, BlueChart g2 og City Navigator
detaljerede kort. Detaljerede kort kan indeholde ekstra
interessepunkter, som f.eks. restauranter eller marineservice.
Du kan få yderligere oplysninger hos http://buy.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin forhandler.
®
®
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
13
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Valgfrit fitnesstilbehør
Du kan bruge det valgfri fitnesstilbehør, herunder en pulsmåler
eller en kadencesensor, sammen med enheden. Dette tilbehør
bruger ANT+ trådløs teknologi til at sende data til enheden.
Før du kan bruge fitnesstilbehøret sammen med enheden, skal
du installere tilbehøret i henhold til de instruktioner, der følger
med tilbehøret.
Brug af valgfrit fitnesstilbehør
1 Bring enheden inden for 3 m (10 fod) fra ANT+ tilbehøret.
2 Vælg Opsætning > ANT-sensor.
3 Vælg Pulssensor, Sensor til cykelkadence eller Tempesensor.
4 Vælg Den, Fra eller Søg efter ny.
5 Tilpas datafelterne for at få vist data for puls eller kadence
(Tilpasning af datafelterne, side 9.
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed
• Kontroller, at ANT+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin
enhed.
• Før du parrer ANT+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal
du flytte dig 10 m (32,9 fod) væk fra andet ANT+ tilbehør.
• Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10
fod) for ANT+ tilbehøret.
• Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed
automatisk ANT+ tilbehøret, hver gang det aktiveres. Denne
proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin
enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er
aktiveret og fungerer korrekt.
• Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed
kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet
tilbehør.
Â
Ã
Ä
Å
Batteristik
Batteridæksel
Batteri
Strømstik
Sådan fjernes det gamle batteri
Før du udskifter batteriet, skal du rense enheden for snavs og
vand. Du skal også have en lille Phillips-skruetrækker ved
hånden.
1 Fjern de seks skruer fra bagdækslets ydre kanter.
BEMÆRK: Du skal lade de to indre skruer sidde.
2 Tag bagdækslet af.
3 Frakobl batteristikket og strømstikket.
4 Fjern de skruer, som fastgør batteridækslet.
5 Fjern batteridækslet og batteriet.
Husk batteriets retning. Du skal sætte det nye batteri i på
samme måde.
Når du har taget det gamle batteri ud, skal du kontakte din
lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
genanvendelse af batteriet.
Isætning af det nye batteri
Før du udskifter batteriet, skal du fjerne det gamle batteri
(Sådan fjernes det gamle batteri, side 14). Du skal også have en
lille Phillips-skruetrækker ved hånden. Du skal muligvis bruge en
lille, flad skruetrækker.
1 Du skal isætte det nye batteri i den samme retning som det
gamle batteri.
Stikket À skal vende mod den ende, som er nærmest tænd/
sluk-knappen, og det fremspring Á, hvor ledningerne
tilsluttes til batteriet, skal vende mod siden med kontakterne
til opladerclipsen.
Instruktioner til udskiftning af hundeenhedens batteri
T5 komponenter
2 Sæt batteridækslet på plads igen.
3 Sæt skruerne tilbage på plads for at fastgøre batteridækslet.
4 Tilslut batteristikket og strømstikket.
Du skal muligvis bruge en flad skruetrækker til at fastgøre
stikkene.
5 Vælg tænd/sluk-knappen for at teste tilslutningerne.
Når batteriet er korrekt tilsluttet udsendes der en tone, og
status-LED'en blinker grønt.
6 Sluk enheden.
7 Kontroller, at den tætningsring, der er placeret indvendigt i
bunddækslet, sidder helt på plads.
8 Sæt bagdækslet tilbage på plads.
9 Sæt de seks skruer tilbage på plads for at fastgøre
bagdækslet.
Når du har isat det nye batteri, skal du oplade halsbåndet helt.
Udskiftning af batteriet i T5 mini hundehalsbåndsenheden
À
Á
14
Bagdæksel
Tænd/sluk-knap
Før du kan udskifte batteriet, skal du rense enheden for snavs
og vand. Du skal også bruge en lille stjerneskruetrækker og den
sikkerhedsskruetrækker, som medfølger i
batteriudskiftningssættet.
Appendiks
1
2
3
4
5
Fjern skruerne fra det L-formede dæksel over VHF-antennen.
Tag det L-formede dæksel af.
Fjern skruerne fra bagdækslets ydre kanter.
Tag bagdækslet af.
Tag fat i batteritilslutningsledningerne tæt på stikket, og træk
stikket vinkelret i forhold til ledningspladen for at koble
batteristikket fra enheden.
Tag
fat i strømtilslutningsledningerne tæt på stikket, og træk
6
stikket parallelt i forhold til ledningspladen for at koble
strømstikket fra enheden.
7 Fjern skruerne fra batteripladen.
8 Fjern batteripladen.
9 Tag batteriet ud.
Batteriet sidder godt fast. Det kan være nødvendigt at lirke
batteriet ud af bagpladen ved hjælp af en genstand, som ikke
må være skarp og ikke må være af metal.
10 Isæt det nye batteri i det forreste rum med batteriets
etiketside opad og batteriets forkant placeret under
opladerkontaktkanten på enheden.
11 Sæt batteripladen på igen, sæt de to skruer i, og stram dem.
resultere i forbedret radioforbindelse og højere strålingsstyrke.
Du må ikke anvende enheden med en tredjeparts antenne eller
en antenne, der ikke er godkendt af Garmin. Gå til
www.garmin.com/tracking-legal for at få flere oplysninger om
produktets ydeevne og radiofrekvens, lovligt tilbehør og
landenes strømbegrænsninger.
Udskiftning af VHF-antennen i den håndholdte enhed
1 Find VHF-antennen (Alpha 50 Håndholdt enhed, side 1).
2 Drej VHF-antennen mod uret, indtil den kommer fri af
enheden.
3 Sæt den nye VHF-antenne i antennestikket, og drej antennen
med hånden med uret, indtil den stopper.
Udskiftning af VHF-antennen i hundehalsbåndenheden
BEMÆRK
Sørg for ikke at bøje det bånd, som tilslutter hovedenhedens
hus med GPS-antennen, for meget.
Når dækslet er fjernet, skal du sørge for ikke at berøre
forseglingsmaterialet over for VHF-antennen, da dette kan
beskadige hundehalsbåndsenhedens vandtætte forsegling.
Før du udskifter VHF-antennen, skal du rense enheden for
snavs og vand. Du skal også bruge en lille Phillipsskruetrækker.
1 Fjern de 4 skruer À fra dækslet over VHF-antennen.
BEMÆRK: Du bør notere placeringen af den enkelte korte
skrue Á.
12 Kontroller, at tætningen ikke er beskadiget, og at den er helt
på plads i rillen.
13 Tilslut batteristikket og strømstikket til enheden.
Når installationen er foretaget korrekt, smutter stikbenene
nemt på plads i stikportene.
14 Sæt bagpladen på igen, sæt skruerne i, og stram dem for at
fastgøre bagpladen sikkert.
15 Sæt det L-formede dæksel på igen, sæt skruerne i, og stram
dem for at fastgøre den L-formede plade sikkert.
16 Kontroller, at tætningen ikke stikker ud af enheden.
Udskiftning af halsbåndet
Før du udskifter halsbåndet, skal du rense enheden for snavs og
vand (Rengøring af enheden, side 12).
1 Træk halsbåndet ud af GPS-antennen, VHF-antenneguiden
og hundeenheden.
Du skal muligvis hive og trække i halsbåndet for at fjerne det
helt. Du skal muligvis løsne skruerne på GPS-antenneetuiet,
men lad være med at fjerne dem.
2 Før det nye halsbånd gennem hundeenheden, VHFantenneguiden og GPS-antennen.
3 Hvis det er nødvendigt, skal du stramme de skruer, som
fastgør GPS-antenneetuiet.
VHF-radioinformation
Dette produkt kan kun bruges på specifikke radiofrekvenser,
som afhænger af det land, produktet bruges i. Den håndholdte
enhed og enheden til hunde gør det muligt for brugeren at
installere en anden antenne. Udskiftning af antennen kan
Appendiks
2 Tag dækslet af.
3 Fjern den skrue Â, som fastgør VHF-antennen til
bagdækslet.
4 Træk hele antennen ud af antenneguiden for at fjerne den
gamle antenne.
5 Før antenneguiden i en løkke rundt om halsbåndet, og før
den nye VHF-antenne gennem guiden.
Dette hjælper med til at pege antennen opad.
6 Isæt den skrue, som fastgør VHF-antennen til bagdækslet.
7 Placer dækslet over VHF-antennen.
8 Isæt de 4 skruer i dækslet, og placer den korte skrue i den
korrekte position.
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
15
1 Drej endestykket À mod uret for at låse det op.
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
2 Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks.
1 A eller 2 A.
4 Placer sølvspidsen i endestykket.
5 Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast
på køretøjets strømkabel à igen.
Datafelter
Bane: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Barometer: Det aktuelle tryk med kalibrering.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Destinations waypoint: Det sidste punkt på ruten til
destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Distance til destination: Den resterende afstand til den
endelige destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Distance til næste: Den resterende distance til det næste
retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang
med at navigere, for at disse oplysninger vises.
ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fart - gennemsnit i bevægelse: Den gennemsnitlige hastighed
i bevægelse siden den seneste nulstilling.
Fart - maks.: Den højeste hastighed, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Fart - samlet gennemsnit: Den gennemsnitlige hastighed i
bevægelse og stoppet siden den seneste nulstilling.
Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.
Glidehældning til destination: Den påkrævede glidehældning
for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
F.eks. er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Højde - maksimum: Den største højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Højde - minimum: Den laveste højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Kadence: Antal omdrejninger eller tråd pr. minut. Din enhed
skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at disse data
vises.
16
Klokkeslæt: Det aktuelle klokkeslæt baseret på din aktuelle
position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og
sommertid).
Kursafvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Lodret fart til destination: Stignings- eller
nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde. Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Lodret hastighed: Stignings- eller nedstigningshastigheden
over tid.
Markør: En pil peger i retning af det næste retnings- og
afstandspunkt eller sving. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Nedstigning - gennemsnit: Nedstigningens gennemsnitlige
lodrette distance.
Nedstigning - maksimum: Den maksimale
nedstigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut
siden den seneste nulstilling.
Nedstigning - samlet: Den samlede højdenedstigning siden
den seneste nulstilling.
Omgivende tryk: Det ukalibrerede omgivende tryk.
Opdateringshastighed: Den hyppighed, halsbåndet sender
information til den håndholdte enhed.
Opstigning - gennemsnit: Stigningens gennemsnitlige lodrette
distance siden den seneste nulstilling.
Opstigning - maksimum: Den maksimale stigningshastighed i
fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste
nulstilling.
Opstigning - samlet: Den samlede højdestigning siden den
seneste nulstilling.
Position (længde/bredde): Den aktuelle position i længde- og
breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.
Position (valgt): Den aktuelle position ved brug af den valgte
indstilling for positionsformat.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
sluttet til en kompatibel pulsmåler.
Retning: Retningen fra din aktuelle position til en destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Sving: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs. L betyder drej til venstre. R
betyder drej til højre. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Til kurs: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme
tilbage til ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Triptæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance for alle
ture. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af tripdata.
Triptæller: En løbende beregning af den tilbagelagte distance
siden den sidste nulstilling.
Trip tid - bevægelse: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Appendiks
Trip tid - stoppet: En løbende beregning af den tid, du ikke har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid - total: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig og ikke bevæget dig, siden den seneste
nulstilling.
VMG (Velocity Made Good): Hastigheden, hvormed du nærmer
dig en destination langs en rute. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Fejlfinding
Min håndholdte enhed reagerer ikke
Hvis den håndholdte enhed holder op med at reagere, kan du
nulstille den.
BEMÆRK: Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
1 Tag batterierne ud.
2 Sæt batterierne i igen (Isætning af batterier, side 1).
Mine hundehalsbåndsenheder har id'er, som er i
konflikt med hinanden
Hver af de hunde, du sporer, har sit eget id-nummer. Hvis to
hunde inden for den håndholdte enheds rækkevidde har samme
id, advarer den håndholdte enhed dig om konflikt mellem idsignaler. Følg vejledningen på skærmen for at løse konflikten.
Hvis det er muligt, skal du lade den håndholdte enhed tildele
id'er automatisk. Du kan om nødvendigt tildele et nyt id-nummer
til en hund.
Min håndholdte enhed rapporterer ikke gøen
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Funktionen til registrering af gøen virker ikke, hvis
hundhalsbåndenheden ikke er sat korrekt på. Du skal placere
hundehalsbåndsenheden i nærheden af hundens stemmebånd
eller stramme enheden til (Fastgørelse af halsbåndet på
hunden, side 2).
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.
• Gå til www.garmin.com/alpha.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Se brugervejledningen til din hundehalsbåndsenhed for at få
yderligere oplysninger.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til garmin.com/express .
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Appendiks
17
Indeks
A
advarsler, position 3
alarmer
alarmpunkter 8
hund 4
marine 11
position 3
toner 10
ur 8
alarmpunktsalarm 8
almanak 8
ANT+ sensorer, parre 14
arealberegning 8
B
baggrundslys 2, 10
baner, markør 7
BaseCamp 4, 10, 13
batteri 12, 14
installere 1
levetid 10
maksimere 4, 10
opbevaring 12
udskifte 14
brugerdata, slette 13
brugerdefinerede datafelter 9
C
chirp 9, 11
computer, tilslutte 13
D
data
dele data 9
deling 6, 7, 9
datafelter 3, 7, 9
dele data 6, 7
downloade, geocaches 8
spor 3, 13
sporing 2–4
sporings- og kontrolkoder 4
sporings- og træningskoder 4
statistik 3
status 3
tilføje 4
type 3
Højde 6
plot 7, 8
højde 7
højdemåler 11
kalibrere 7
I
ikoner 3
indstillinger 10, 11
J
jagt- og fiskeritider 8
jagtdata 3
K
kalender 8
kalibrere, højdemåler 7
kompas 7
indstillinger 11
kalibrere 7
navigering 7
kort 5, 6
datafelter 7
indstillinger 10, 11
navigation 7
opdatere 11
orientering 7, 10
valgfri 13
zoom 2, 10
L
lysstyrke 2
låse, taster 1
E
M
enhed, registrering 17
enheds-ID 11
marine, alarmopsætning 11
microSD-kort. Se hukommelseskort
måleenheder 10
F
ruter 5, 6
indstillinger 11
navigering 5
oprette 5
redigere 5
slette 6
S
satellitsignaler 9
opfange 2
Sight 'N Go 7
sigtelinjeradiokommunikation 4
sikring, ændre 15
skærm. Se også baggrundslys
indstillinger 10
lysstyrke 2
rengøring 12
slette
alle brugerdata 13
profiler 10
software
opdatere 11, 12
opdateringer 11
specifikationer 12
spor 3, 6
gemme 6
indstillinger 10
navigering 6
optage 6
stopur 9
strømkabler, udskifte sikringen 15
søge efter positioner 7
T
tastatur 2
taster 1
låse 1
tidsindstillinger 11
tidspunkter for solopgang og solnedgang 8
tilbehør 13, 14, 17
tilføje en hund 4
toner 10
TracBack 6
tænd/sluk-knap 2
U
fejlfinding 17
hundesignaler 17
registrering af gøen 17
filer, overføre 8, 13
flok, markere 5
N
navigation 2, 7
højdemåler 7
navn, redigere 3
nulstilling af enheden 17
USB
frakoble 13
lagerenhedstilstand 13
overføre filer 13
stik 1
G
O
V
Garmin Express 12
opdatering af software 11
registrere enheden 11
registrering af enheden 11
geo-hegn 3
geocaches 8, 9
downloade 8
indstillinger 11
GPS 9
indstillinger 10
opdateringer, software 11, 12
oplade, halsbånd 1
overføre
filer 8, 13
spor 13
W
H
halsbånd 4
fastgørelse 2
oplade 1
udskifte halsbånd 15
udskiftning af batteri 14
VHF-antenne 1, 15
hovedmenu, tilpasse 9
hukommelseskort 13
hund 4
alarmer 4
ID 4
indstillinger 10
information 6
navigere til 2
opdateringshastighed 4
oplysninger 3, 7
18
P
parre, ANT+ sensorer 14
pejlingsmarkør 7
produktregistrering 11, 17
profiler 9, 10
redigere 10
slette 10
VHF-antenne 15
VIRB fjernbetjening 9
waypoints 5, 7
gemme 5
navigering 5
projicering 5
redigere 5
slette 5
WAAS 10
Z
zoome, kort 2
R
radiofrekvenser 15
radiokommunikation 4
redningstilstand 9
registrere enheden 11
registrering af enheden 11, 17
registrering af gøen 9
rejseoplysninger
nulstille 8
vise 8
rengøre enhed 12
rengøring af enheden 12
reservedele 13–15
ruteplanlægning. Se ruter
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising