Garmin | Alpha® 50 | User guide | Garmin Alpha® 50 Användarhandbok

Garmin Alpha® 50 Användarhandbok
Alpha 50
®
Användarhandbok
September 2016
190-02079-39_0A
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ , Alpha , BlueChart , City Navigator och TracBack är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är
registrerade i USA och andra länder. BaseCamp™ och chirp™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
®
®
®
®
Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i
USA och andra länder. microSD™ och microSD logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
®
Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Ställa in systemet ........................................................................ 1
Översikt över enheterna ............................................................. 1
Alpha 50 handenhet ............................................................... 1
Knappsats .............................................................................. 1
Hundhalsbandsenhet ............................................................. 1
Installera batterier ....................................................................... 1
Ladda hundhalsbandsenheten ................................................... 1
Slå på enheterna ........................................................................ 2
Stänga av enheterna .................................................................. 2
Söka satellitsignaler .................................................................... 2
Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka ................................. 2
Sätta på halsbandet på hunden .................................................. 2
Använda skärmknappsatsen ...................................................... 2
Hundspårning................................................................. 2
Spåra hunden på kartan ............................................................. 2
Navigera till hunden .................................................................... 2
Visa hundstatus ..................................................................... 2
Ikoner för hundstatus ............................................................. 3
Platsvarningar ............................................................................. 3
Ställa in en geoområdesvarning ............................................ 3
Ställa in en radievarning ........................................................ 3
Redigera platsvarningar ......................................................... 3
Hundinformation ......................................................................... 3
Jaktinformation ....................................................................... 3
Återställa en hunds statistik och spår .................................... 3
Ändra längden på hundens spår ............................................ 3
Ändra en hunds namn ............................................................ 3
Ändra färg på hundens spår .................................................. 3
Ändra hundtyp ........................................................................ 3
Ställa in hundlarm .................................................................. 4
Ta bort en hund ...................................................................... 4
Para ihop ett hundhalsband med Alpha enheten ....................... 4
Lägga till en hund med spår- och kontrollkoder ..................... 4
Tilldela ett hund-ID manuellt .................................................. 4
Ändra uppdateringsfrekvens .................................................. 4
Kommunikation med halsbandet ................................................ 4
Spåra med BaseCamp™ BaseStation ....................................... 4
Waypoints, rutter och spår............................................ 4
Waypoints ................................................................................... 4
Markera fordonets position .................................................... 4
Markera din aktuella position ................................................. 5
Markera en flock .................................................................... 5
Markera en waypoint med hjälp av kartan ............................. 5
Navigera till en waypoint ........................................................ 5
Redigera en waypoint ............................................................ 5
Flytta en waypoint på kartan .................................................. 5
Återställa positionen för en waypoint på din aktuella
plats ....................................................................................... 5
Öka träffsäkerheten för en waypointposition ......................... 5
Beräkna en waypoint ............................................................. 5
Ta bort en waypoint ............................................................... 5
Rutter .......................................................................................... 5
Skapa en rutt .......................................................................... 5
Navigera i en sparad rutt ........................................................ 5
Redigera en rutt ..................................................................... 5
Visa aktiv rutt ......................................................................... 5
Vända en rutt ......................................................................... 5
Ta bort en rutt ........................................................................ 6
Tar bort alla rutter .................................................................. 6
Spår ............................................................................................ 6
Spela in spårloggar ................................................................ 6
Visa höjdprofil för ett spår ...................................................... 6
Innehållsförteckning
Visa detaljer om spåret .......................................................... 6
Spara aktuellt spår ................................................................. 6
Markera en position på ett sparat spår .................................. 6
Navigera till början av ett spår ............................................... 6
Arkivera ett spår manuellt ...................................................... 6
Sända och ta emot data trådlöst ................................................. 6
Dela hundinformation ............................................................. 6
Ta emot hundinformation ....................................................... 6
Navigering....................................................................... 6
Karta ........................................................................................... 6
Aktivera kartans datafällt ........................................................ 7
Kompass ..................................................................................... 7
Kalibrera kompassen ............................................................. 7
Navigera med bäringspekaren ............................................... 7
Kurspekare ............................................................................. 7
Sökmenyn ................................................................................... 7
Söka efter en waypoint efter namn ........................................ 7
Navigera med Sikta och kör ........................................................ 7
Visa höjdprofilen ......................................................................... 7
Kalibrera den barometriska höjdmätaren ............................... 7
Navigera till en punkt på profilen ........................................... 7
Ändra plottyp (höjdprofil) ........................................................ 7
Färddator .................................................................................... 7
Nollställa färddatorn ............................................................... 7
Tillämpningar.................................................................. 8
Ställa in positionslarm ................................................................. 8
Beräkna ett områdes storlek ....................................................... 8
Visa kalender och almanacka ..................................................... 8
Ställa in larm ............................................................................... 8
Geocacher .................................................................................. 8
Hämta geocacher med en dator ............................................ 8
Söka efter en geocache ......................................................... 8
Filtrera geocachelistan ........................................................... 8
chirp™ .................................................................................... 8
Öppna stoppuret ......................................................................... 8
Satellitsida .................................................................................. 8
Ändra satellitvisning ............................................................... 8
Stänga av GPS ...................................................................... 9
Simulera en position .............................................................. 9
Avaktivera sändning av hunddata .............................................. 9
Aktivera skallavkänning .............................................................. 9
Aktivera räddningsläget .............................................................. 9
VIRB® fjärrkontroll ...................................................................... 9
Anpassa enheten............................................................ 9
Anpassa huvudmenyn ................................................................ 9
Anpassa datafälten ..................................................................... 9
Profiler ........................................................................................ 9
Skapa en egen profil .............................................................. 9
Ändra ett profilnamn ............................................................... 9
Ta bort en profil ...................................................................... 9
Systeminställningar ..................................................................... 9
Hundinställningar ........................................................................ 9
Bildskärmsinställningar ............................................................. 10
Ställa in enhetssignaler ............................................................ 10
Kartinställningar ........................................................................ 10
Avancerade kartinställningar ................................................ 10
Spårinställningar ....................................................................... 10
Ändra måttenheterna ................................................................ 10
Tidsinställningar ........................................................................ 10
Inställningar för positionsformat ................................................ 10
Riktningsinställningar ................................................................ 10
Höjdmätarinställningar .............................................................. 10
Geocacheinställningar .............................................................. 11
Ruttinställningar ........................................................................ 11
Marina kartinställningar ............................................................. 11
i
Ställa in marina larm ............................................................ 11
Enhetsinformation........................................................ 11
Visa enhetsinformation ............................................................. 11
Support och uppdateringar ....................................................... 11
Support och uppdateringar .................................................. 11
Uppdatera programvaran ..................................................... 11
Skötsel av enheten ................................................................... 11
Rengöra enheten ................................................................. 11
Rengöra skärmen ................................................................ 11
Alpha 50 handenhet – specifikationer ...................................... 12
T5 hundhalsbandsenhet – specifikationer ................................ 12
T5 mini hundhalsbandsenhet – specifikationer ........................ 12
Batteriinformation ...................................................................... 12
Långtidsförvaring ................................................................. 12
Datahantering ........................................................................... 12
Filtyper ................................................................................. 12
Installera ett minneskort ....................................................... 12
Ansluta den handhållna enheten till en dator ....................... 12
Ansluta halsbandet till en dator ............................................ 13
Överföra hundspår till BaseCamp ........................................ 13
Ta bort filer ........................................................................... 13
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 13
Bilaga............................................................................. 13
Tillbehör och utbytesdelar ......................................................... 13
Köpa tillbehör ....................................................................... 13
Instruktioner för att byta batteri i hundenheten .................... 14
Byta batteri på hundhalsbandsenheten T5 mini .................. 14
Byta halsbandsrem .............................................................. 15
VHF-radioinformation ........................................................... 15
Byta VHF-antennen i handenheten ..................................... 15
Byta VHF-antennen i hundhalsbandsenheten ..................... 15
Byta säkring i 12 V-strömkabeln .......................................... 15
Datafält ..................................................................................... 15
Felsökning ................................................................................ 16
Min handhållna enhet svarar inte ......................................... 16
Hundhalsbandsenheterna har motstridiga ID-nummer ........ 16
Min handenhet rapporterar inte skall ................................... 16
Mer information ......................................................................... 17
Registrera enheten .............................................................. 17
Index .............................................................................. 18
ii
Innehållsförteckning
Introduktion
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Ställa in systemet
Du måste ställa in handenheten och hundhalsbandsenheten
innan du kan använda enheterna.
1 Sätt i batterierna i handenheten (Installera batterier,
sidan 1).
2 Ladda hundhalsbandsenheten (Ladda
hundhalsbandsenheten, sidan 1).
3 Slå på enheterna (Slå på enheterna, sidan 2).
4 Om det behövs lägger du till hundhalsbandsenheten i
handenheten (Para ihop ett hundhalsband med Alpha
enheten, sidan 4).
5 Hämta satellitsignaler (Söka satellitsignaler, sidan 2).
MENU Tryck här för att öppna menyn för den aktiva sidan.
Tryck två gånger för att öppna huvudmenyn.
ENTER Tryck här för att välja alternativ och bekräfta meddelanden.
BACK
Tryck här för att avbryta datainmatningen eller återgå till
föregående meny eller sida.
MARK
Tryck här för att markera din aktuella position.
DOG
Tryck här för att visa hundspårningssidan.
Tryck här för att visa eller bläddra igenom alternativ och för att
flytta kartpekaren.
Låsa knappsatsen
1 Välj .
2 Välj OUT.
Hundhalsbandsenhet
Obs! Din hundhalsbandsenhet kan se annorlunda ut än enheten
på bilden.
Översikt över enheterna
Alpha 50 handenhet
OBS!
Undvik att använda en radio med hög effekt (mer än 5 watt) i
närheten av den handhållna enheten. Det kan orsaka
permanent skada på handenheten.
À
Á
Â
Ã
VHF-antenn
GPS-antenn
Strömknapp
Statuslysdiod och blinkande signallysdioder
Installera batterier
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
GPS-antenn
VHF-antenn
Strömknapp
Den handhållna enheten drivs av två AA-batterier (medföljer ej).
Använd NiMH- eller litiumbatterier för bästa resultat.
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
2 Sätt i två AA-batterier med rätt polriktning.
Skärm
Knappsats
USB-port (under väderskyddslock)
microSD™ kortplats (under batteriluckan)
Bältesklämma
Batterilock med D-ring
Knappsats
3
4
5
6
Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.
Håll ned .
Välj Inställning > System > Batterityp.
Välj Alkaliska, Litium eller Uppladdningsbart NiMH.
Ladda hundhalsbandsenheten
OBS!
För att förhindra korrosion bör du noggrant torka av kontakterna
på halsbandet och området omkring dem innan du ansluter
laddningsfästet.
IN
Tryck här för att zooma in på kartan.
OUT
Tryck här för att zooma ut på kartan.
MAP
Tryck här för att visa kartan.
Introduktion
Obs! Din hundhalsbandsenhet kan se annorlunda ut än enheten
på bilden.
Du bör ladda batteriet helt innan du använder enheten första
gången. Det tar ungefär fem timmar att ladda ett urladdat batteri.
1
1 Knäpp fast laddningsfästet À på enheten Á.
2 Anslut den mindre änden av strömkabeln till mini-USB-porten
Innan du sätter på hunden halsbandet måste du para ihop
handenheten och halsbandet (Para ihop ett hundhalsband med
Alpha enheten, sidan 4) och hämta satellitsignaler (Söka
satellitsignaler, sidan 2).
1 Placera halsbandet så att VHF-antennen pekar uppåt, GPSantennen är vänd uppåt och lysdioderna är vända framåt.
2 Placera halsbandet mitt på hundens hals.
3 Dra åt remmen så att den sitter tätt runt hundens hals.
Obs! Halsbandet ska sitta åt så att det inte kan rotera eller
glida på hundens hals. Hunden måste kunna svälja mat och
vatten normalt. Du bör iaktta hundens beteende för att
kontrollera att halsbandet inte sitter för hårt.
på kabeln till laddningsfästet.
3 Anslut strömkabeln till en strömkälla.
Statuslysdioden lyser med ett fast rött ljus medan enheten
laddas.
4 När statuslysdioden börjar lysa med ett fast grönt sken kan
du ta bort laddningsfästet från halsbandet.
Slå på enheterna
• Tryck in strömknappen på handenheten tills LCD-skärmen
slås på.
• Tryck in strömknappen på hundhalsbandsenheten tills
statuslysdioden blinkar och halsbandet piper.
Stänga av enheterna
4 Om remmen är för lång kan du skära bort den överflödiga
• Tryck in strömknappen på handenheten tills LCD-skärmen
stängs av.
• Tryck in strömknappen på hundhalsbandsenheten tills
statuslysdioden lyser rött.
Använda skärmknappsatsen
Söka satellitsignaler
Både halsbandet och handenheten måste ta emot
satellitsignaler innan du sätter på halsbandet på hunden. Det
kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalerna.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
2 Slå på de två enheterna (Slå på enheterna, sidan 2).
3 Tryck på strömknappen på handenheten.
visar GPS-signalstyrkan.
När halsbandet har hittat satellitsignaler blinkar lysdioden grönt
två eller tre gånger.
biten, men se till att spara minst 7,62 cm (3 tum).
En knappsats visas när du matar in text.
• Välj , , och för att välja ett tecken, och välj ENTER.
• Välj för att backstega.
• Välj för att skriva versaler.
• Välj IN eller OUT för att ändra teckenläge på knappsatsen.
• Välj Klar för att spara texten och stänga knappsatsen.
Hundspårning
Med handenheten kan du spåra din hund med hjälp av
spårningskompass eller karta. Kartan visar var du och din hund
befinner er, samt hundens spår. Kompassnålen anger riktningen
för hundens aktuella position.
Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka
Spåra hunden på kartan
Obs! Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan begränsas när
batteriet är lågt.
Omfattande användning av skärmbelysning kan förkorta
batteriets livslängd avsevärt.
1 Välj .
2 Välj ett alternativ:
• Välj för att växla mellan förinställda nivåer av ljusstyrka.
• Välj eller för att justera ljusstyrkenivåer manuellt.
3 Välj ENTER.
Innan du kan spåra en hund på kartan måste du lägga till den i
handenheten (Para ihop ett hundhalsband med Alpha enheten,
sidan 4).
Du kan visa hundens sparade spår på kartan.
1 Välj MAP.
2 Välj IN och OUT för att zooma in och ut på kartan.
Sätta på halsbandet på hunden
OBSERVERA
Spreja inte enheten med starka kemikalier, t.ex. medel mot
loppor och fästingar. Se alltid till att eventuella medel mot loppor
och fästingar som du använder på hunden har torkat helt innan
du sätter på halsbandet på hunden. Små mängder starka
kemikalier kan skada plastkomponenterna och halsbandets
ytmaterial.
2
Navigera till hunden
1 Välj Hundlista.
2 Välj hunden.
3 Välj Visa info > Kör.
Kartan öppnas.
4 Följ den magentafärgade linjen till hunden.
Visa hundstatus
Du kan visa din hunds status, t.ex. riktning och avstånd mellan
hunden och handenheten. För att kunna avgöra om din hund
skäller måste du först aktivera skallavkänning (Aktivera
skallavkänning, sidan 9).
Hundspårning
1 På huvudmenyn väljer du DOG för att visa
hundspårningssidan.
2 Om du har flera hundar bläddrar du genom listan för att hitta
hunden.
Handenheten kan spåra upp till 20 hundar.
3 Välj ENTER.
Ikoner för hundstatus
Sitter
Springer
Ståndar
Resning
Okänd*
*Statusikonen Okänd anger att halsbandet inte hämtat någon
satellitsignal och att handenheten inte kan fastställa hundens
position.
Platsvarningar
Platsvarningar aviserar dig när dina hundar kommer till eller
lämnar en viss plats. Du kan skapa ett anpassat geoområde
eller använda en radie runt din aktuella plats.
Ett geoområde är en osynlig gräns runt ett område och skapas
med punkter på kartan. De virtuella gränserna för ett geoområde
är exakta upp till cirka 3 m (10 fot). Geoområden fungerar bäst
när de täcker en yta motsvarande en genomsnittlig trädgård
(cirka ¼ hektar).
Ställa in en geoområdesvarning
1 Välj Inställning > Platsvarningar > Lägg till varning >
Geoområde.
2 Välj en punkt på kartan för det första hörnet i geoområdet och
välj ENTER.
3 Välj ytterligare punkter för att definiera geoområdets gräns.
Du måste välja minst 3 punkter, och du kan välja upp till
10 punkter.
4 Välj BACK.
Ställa in en radievarning
Du kan få en varning när en hund eller kontakt är inom eller är
längre bort än ett angivet avstånd från dig.
1 Välj Inställning > Platsvarningar > Lägg till varning >
Radie.
2 Välj måttenhet.
3 Ange radieavståndet och välj Klar.
Redigera platsvarningar
1 Välj Inställning > Platsvarningar.
2 Välj en varning.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Avaktivera för att stänga av aviseringar för den här
varningen.
• Välj Ange varningstyp för att ange hur enheten aviserar
dig för den här varningen.
• Välj Ange varningsläge för att ange vilken avisering som
ska avges vid utträde, inträde eller båda.
• Välj Ta bort för att ta bort varningen.
Hundinformation
Handenheten tilldelar hundhalsbandsenheten ett standardnamn,
"Hund", om hundhalsbandsenheten medföljde handenheten.
Hundspårning
Jaktinformation
Jaktinformation är en samling data som hjälper dig förstå
hundarnas jaktmönster och -beteenden. Jaktinformationen
återställs automatiskt i början av varje ny jakt.
Datafält
Avstånd: Hundens totala tillryggalagda sträcka.
Byte i träd: Antalet gånger och de platser där hunden rest
under jakten.
Frekventa skall: Antalet gånger hunden skäller frekvent under
jakten. Varningar för frekventa skall utlöses av skall med hög
intensitet. För det här datafältet krävs att skallavkänning
aktiverats (Aktivera skallavkänning, sidan 9).
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Hundpoäng: En kombination av information som anger hur väl
en hund presterat under en jakt.
Skall: Antalet gånger hunden skäller under jakten.
Skallvarningar utlöses av skall med låg intensitet. För det här
datafältet krävs att skallavkänning aktiverats (Aktivera
skallavkänning, sidan 9).
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Ståndar: Antalet gånger och de platser där hunden ståndat
under jakten.
Tid: Hur lång tid hunden var iväg.
Återställa en hunds statistik och spår
Du kanske vill rensa hundens statistik och spår före en ny jakt.
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info > Återställ > Ja.
Ändra längden på hundens spår
Du kan ställa in hur länge hundspåret visas på kartan. Om
spårets varaktighet minskas kan störningar på kartan minska.
Att ändra kartan påverkar inte de spår som lagras i enheten.
1 Välj Inställning > Hundar > Hundspårningslängd på karta.
2 Välj ett alternativ.
3 Välj Karta.
Ändra en hunds namn
1 Välj DOG > ENTER.
Hundinformationen visas.
2 Välj namnfältet.
Skärmknappsatsen visas (Använda skärmknappsatsen,
sidan 2).
3 Ange hundens namn.
Ändra färg på hundens spår
Du kan ändra hundens spårfärg. Det är praktiskt att ha samma
färg på spåret som på halsbandsremmen, om möjligt.
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info.
4 Välj den färgade fyrkanten bredvid hundens namn.
5 Välj en färg.
Ändra hundtyp
Innan du kan ändra hundtyp måste du slå på
hundhalsbandsenheten och placera den inom 3 m (10 fot) från
handenheten.
Du kan tilldela en hundtyp så att rätt hundstatussymboler visas.
1 Välj DOG > ENTER > MENU.
2 Välj Ändra hundtyp.
3 Välj en typ.
3
Ställa in hundlarm
Du kan ändra hur enheten meddelar dig om vissa av hundens
handlingar.
1 Välj Inställning > Hundar > Hundvarning.
2 Välj en åtgärd.
3 Välj vilken metod enheten använder för att varna dig för
denna åtgärd.
4 Upprepa steg 2 och 3 efter behov.
Ta bort en hund
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Ta bort.
Para ihop ett hundhalsband med Alpha
enheten
Innan du kan para ihop enheter till handenheten måste
handenheten vara så nära hundhalsbandsenheten att de kan
nudda varandra.
Den handhållna enheten kan spåra upp till 20 hundar med
hundhalsbandsenheter. Om du köper ytterligare
hundhalsbandsenheter kan du länka dem till den handhållna
enheten.
1 Välj DOG.
2 Välj Lägg till hund.
3 Stäng av hundhalsbandsenheten.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Som standard får den nya hunden namnet "Hund" och
tilldelas ett slumpmässigt ID-nummer.
Ett felmeddelande kan visas om ID-numret orsakar konflikt
med en annan hunds ID-nummer.
När ihopparningen är klar kan du lägga till
hundhalsbandsenheten till ytterligare handenheter med
hundhalsbandsenhetens spårkod eller kontrollkod.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info.
Tilldela ett hund-ID manuellt
Innan du kan tilldela ett hund-ID manuellt måste du slå på
hundhalsbandsenheten och placera den inom 3 m (10 fot) från
handenheten. Du måste tilldela ett nytt ID-nummer för hunden.
1 Välj DOG.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info > MENU > Byt ID.
4 Välj ett icke-tilldelat och icke-motstridigt ID-nummer.
Ändra uppdateringsfrekvens
Du kan välja en längre tid för uppdateringsfrekvensen för att
spara på batteriet. Hastigheterna 30 sekunder och 2 minuter
minskar batteriurladdningen, men de lagrar en mindre detaljerad
hundspårning och insamlad statistik.
1 Placera handenheten inom en meter från
hundhalsbandsenheten.
2 Välj DOG.
3 Välj en hund.
4 Välj Visa info > MENU > Ändra uppdateringsfrekvens.
5 Välj en uppdateringsfrekvens.
Kommunikation med halsbandet
Du bör hålla siktlinjen fri mellan handenheten och
hundhalsbandsenheten för att få bästa möjliga
kommunikationssignal. Bästa siktlinjeförhållande får du om du
förflyttar dig till den högsta punkten i området (t.ex. toppen av en
kulle).
Bäst
Bra
Lägga till en hund med spår- och kontrollkoder
Obs! Den här funktionen varierar beroende på typ av
hundhalsbandsenhet och funktionstillgänglighet i ditt område.
Innan du kan lägga till en hund med spår- och kontrollkoder
måste hundens ägare hitta spår- och kontrollkoderna (Hitta
hundens ID och spår- och kontrollkoder, sidan 4) och tala om
dem för dig.
Du kan använda spår- och kontrollkoder för att godkänna att en
handenhet interagerar med hundhalsbandsenheten. Om du inte
är i närheten av hunden som du vill lägga till eller du inte kan
sätta halsbandet i ihopparningsläge kan du lägga till hunden
med hjälp av spår- och kontrollkoder.
1 Välj DOG > Lägg till hund.
2 När du får frågan om du är i närheten av halsbandet väljer du
Nej.
3 När du får frågan om du känner till spår- och kontrollkoderna
väljer du Ja.
4 Ange spår- eller kontrollkoden för halsbandet och välj Klar.
Med hundens spårkod kan du spåra hunden. Med hundens
kontrollkod kan du både spåra hunden och få åtkomst till
inställningarna för halsbandet.
5 Ange hundens namn och välj Klar > OK.
Hitta hundens ID och spår- och kontrollkoder
Du kan dela en hunds spårkod så att en annan person kan
spåra din hund. Du kan även dela en hunds kontrollkod så att en
annan person kan spåra din hund och komma åt inställningarna
för halsbandet.
1 Välj Hundlista.
4
Dåligt
Spåra med BaseCamp™ BaseStation
Innan du kan spåra dina hundar med hjälp av BaseCamp måste
du hämta BaseCamp till din dator (www.garmin.com/basecamp).
Med BaseStation funktionen i BaseCamp kan du spåra dina
hundar i realtid på en dator. Mer information om hur BaseCamp
används finns i hjälpen i programmet.
1 Välj Inställning > System > BaseCamp Basestation >
Uppmanad.
2 Öppna BaseCamp.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Waypoints, rutter och spår
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska
eller var du har varit. Du kan lägga till information om platsen,
exempelvis namn, höjd och djup.
Markera fordonets position
Du kan markera platsen för ditt fordon så att du kan navigera
tillbaka dit efter en jakttur.
Waypoints, rutter och spår
1 Välj MARK på huvudmenyn.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Markera din aktuella position
1 Välj MARK.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Nytt.
• Välj ett standardpositionsnamn, som Lastbil eller Läger.
3 Redigera platsinformationen (valfritt).
4 Välj Klar.
Markera en flock
Du kan markera en flockposition och ange det uppskattade
antalet fåglar som skrämts upp och antalet fåglar som tagits.
1 Välj MARK > Flock.
2 Ange antalet fåglar som skrämts upp, antalet fåglar som
tagits och välj OK.
3 Granska och redigera platsinformation (valfritt).
4 Välj Klar.
Markera en waypoint med hjälp av kartan
1 Välj MAP.
2 Välj en plats på kartan.
3 Välj ENTER > MENU > Spara som waypoint.
Navigera till en waypoint
1 På huvudmenyn väljer du Verktyg > Vart? > Waypoints .
2 Välj en waypoint.
3 Välj Kör.
Redigera en waypoint
Innan du kan redigera en waypoint måste du skapa en waypoint.
1 På huvudmenyn väljer du Verktyg > Waypointhanterare.
2 Välj en waypoint.
3 Välj ett alternativ att redigera, t.ex. namnet.
4 Ange ny information.
Flytta en waypoint på kartan
1 På huvudmenyn väljer du Verktyg > Waypointhanterare.
2 Välj en waypoint.
3 Välj MENU > Flytta waypoint.
4 Välj en plats på kartan.
5 Välj ENTER.
Återställa positionen för en waypoint på din aktuella
plats
Du kan ändra position för en waypoint. Om du t.ex. flyttar
fordonet kan du ändra positionen till aktuell position.
1 Välj Verktyg > Waypointhanterare.
2 Välj en waypoint.
3 Välj MENU > Återställ position här.
Waypointens position ändras till aktuell position.
Öka träffsäkerheten för en waypointposition
Du kan förfina en waypointposition för större noggrannhet. Vid
medelvärdesberäkning gör enheten flera avläsningar på samma
position och använder medelvärdet för större noggrannhet.
1 Välj Verktyg > Waypointhanterare.
2 Välj en waypoint.
3 Välj MENU > Medelposition.
4 Flytta dig till waypointspositionen.
5 Välj Start.
6 Följ instruktionerna på skärmen.
Waypoints, rutter och spår
7 När säkerhetsgradstapeln når 100 % väljer du Spara.
Du uppnår bäst resultat om du samlar fyra till åtta exempel för
en waypoint och väntar minst 90 minuter mellan exemplen.
Beräkna en waypoint
Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och
bäring från en markerad plats till en ny plats.
1 På huvudmenyn väljer du Verktyg > Waypointhanterare
2 Välj en waypoint.
3 Välj MENU > Projektwaypoint.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Spara om du vill spara waypointinformationen.
• Välj Spara och redigera om du vill spara och redigera
waypointinformationen.
Ta bort en waypoint
1 På huvudmenyn väljer du Verktyg > Waypointhanterare.
2 Välj en waypoint.
3 Välj MENU > Ta bort > Ja.
Rutter
En rutt är en sekvens med waypoints eller platser som leder dig
till din slutdestination.
Skapa en rutt
1 Välj Verktyg > Ruttplanerare > Skapa rutt > Välj första
2
3
4
5
6
punkt.
Välj en kategori.
Välj den första punkten på rutten.
Välj Använd > Välj nästa punkt.
Välj en punkt.
Upprepa stegen 3 till 5 för att lägga till alla positioner i rutten.
Navigera i en sparad rutt
1 Välj Verktyg > Ruttplanerare.
2 Välj en rutt.
3 Välj Visa kartan > Kör.
4 Navigera med kompassen (Navigera med bäringspekaren,
sidan 7) eller kartan (Karta, sidan 6).
Redigera en rutt
1 Välj Verktyg > Ruttplanerare.
2 Välj en rutt.
3 Välj Ändra i rutt.
4 Välj en punkt.
5 Välj ett alternativ:
• Visa punkten på kartan genom att välja Granska.
• Om du vill ändra ordning på punkterna längs rutten väljer
du Flytta uppåt eller Flytta nedåt.
• Om du vill infoga en ytterligare punkt på rutten väljer du
Infoga.
Den nya punkten infogas före den punkt du ändrar.
• Om du vill ta bort punkten från rutten väljer du Ta bort.
Visa aktiv rutt
1 Välj Verktyg > Aktiv rutt.
2 Välj en punkt på rutten för att visa mer information.
Vända en rutt
1 Välj Verktyg > Ruttplanerare.
2 Välj en rutt.
3 Välj Vänd på rutt.
5
Ta bort en rutt
1 Välj Verktyg > Ruttplanerare.
2 Välj en rutt.
3 Välj Ta bort rutt > Ja.
Tar bort alla rutter
1 På huvudmenyn väljer du Verktyg > Ruttplanerare.
2 Välj MENU > Ta bort alla > Ja.
Spår
Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information
om punkter längs den inspelade vägen, bl.a. tid, position och
höjd för varje punkt.
Spela in spårloggar
1 På huvudmenyn väljer du Inställning > Spår > Spårlogg.
2 Välj Spela in, visa inte eller Spela in, visa på karta.
Om du väljer Spela in, visa på karta visas en linje på kartan
som anger ditt spår.
3 Välj Inspelningsläge.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Auto för att spela in spåren i variabel takt och skapa
en optimal återgivning.
• Välj Avstånd för att spela in spåren på ett visst avstånd.
• Välj Tid för att spela in spåren vid en viss tid.
5 Välj Intervall.
6 Slutför en åtgärd:
• Om du valt Auto som Inspelningsläge väljer du ett
alternativ för att spela in spår mer eller mindre ofta.
Obs! Om du använder intervallet Mestadels får du mest
spårinformation, men enhetens minne fylls fortare.
• Om du valt Avstånd eller Tid som Inspelningsläge anger
du ett värde.
När du förflyttar dig med enheten påslagen skapas en spårlogg.
Visa höjdprofil för ett spår
1 Välj Verktyg > Spårhanterare.
2 Välj ett spår.
3 Välj Höjdprofil.
Visa detaljer om spåret
1 Välj Verktyg > Spårhanterare.
2 Välj ett spår.
3 Välj Visa kartan.
I början och slutet av spåret finns en markeringsflagga.
4 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.
Information om spåret visas.
Spara aktuellt spår
1 Välj Verktyg > Spårhanterare.
2 Välj ett spår.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill spara hela spåret väljer du Spara spår.
• Om du vill spara en del av spåret väljer du Spara del och
väljer den del du vill spara.
Markera en position på ett sparat spår
1 På huvudmenyn väljer du Verktyg > Spårhanterare.
2 Välj ett spår.
3 Välj Visa kartan.
4 Välj en position på spåret.
5 Välj MARK > Nytt.
6
6 Redigera platsinformationen (valfritt).
Navigera till början av ett spår
Du kan navigera tillbaka till början av din rutt. Det är praktiskt
när du behöver ta dig tillbaka till lägret eller huvudleden.
1 Välj Verktyg > Spårhanterare > Aktuellt spår > Visa
kartan.
Välj
TracBack.
2
När kartan öppnas är rutten markerad som en röd linje.
3 Navigera med hjälp av kartan (Karta, sidan 6) eller
kompassen (Navigera med bäringspekaren, sidan 7).
Arkivera ett spår manuellt
Du kan arkivera sparade spår i ett minne.
1 Välj Verktyg > Spårhanterare.
2 Välj ett spår.
3 Välj Arkivera.
Arkivera spår automatiskt
1 Välj Inställning > Spår > Automatisk arkivering.
2 Välj ett alternativ.
Sända och ta emot data trådlöst
För att kunna dela data trådlöst måste du befinna dig högst 3 m
(10 fot) från en kompatibel Garmin enhet.
Du kan dela waypoints, geocacher, rutter och spår trådlöst.
1 Välj Verktyg > Dela trådlöst.
2 Välj Skicka eller Ta emot.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
®
Dela hundinformation
Innan du kan dela hundinformation med en annan handenhet
måste användaren aktivera sin handenhet för att ta emot
trådlöst och placera den nära sändningsenheten och
hundhalsbandsenheten.
1 På sidan med hundlistan väljer du DOG.
2 Välj en hund.
3 Välj Dela trådlöst.
4 Välj ett alternativ:
• Om du endast vill dela hundens spårning väljer du Endast
spårning.
• Om du vill dela hundens spårning och inställningarna för
halsbandet väljer du Spårning och kontroll.
Din enhet skickar information om hundens namn, enhetens ID
och uppdateringshastighet.
Ta emot hundinformation
På hundspårningssidan väljer du DOG > MENU > Ta emot
trådlöst.
Navigering
Du kan navigera längs rutter och spår samt till en waypoint, en
geocache, ett foto eller en valfri sparad position i enheten. Med
hjälp av kartan eller kompassen kan du navigera till din
destination.
Karta
betecknar din plats på kartan. När du färdas förflyttas ikonen
och lämnar ett spårregister (spår) efter sig. Waypointnamn och symboler visas på kartan. När du navigerar till en destination
visas rutten med en röd linje på kartan.
När kartorienteringen är Spår uppåt tycks objekt på kartan rotera
runt din position. När du rör dig orienteras hela kartan om i den
Navigering
riktning du är vänd. Du kan stabilisera objekten genom att ställa
in orienteringen på Norr uppåt (Kartinställningar, sidan 10.
Om du vill öppna kartan väljer du MAP.
Aktivera kartans datafällt
1 Välj MAP > MENU > Kartinställningar > Datafält.
2 Välj ett alternativ.
Kompass
Handenheten har en elektronisk lutningskompenserad kompass
med tre axlar. Med hjälp av en bärings- eller kurspekare kan du
navigera till din destination.
Kalibrera kompassen
Obs! Du måste kalibrera den elektroniska kompassen utomhus.
Stå inte nära föremål som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus
eller kraftledningar.
Enheten har en elektronisk kompass med tre axlar. Kalibrera
kompassen när du har förflyttat dig stora avstånd, upplevt
temperaturförändringar eller bytt batteriet.
1 Välj DOG > MENU.
2 Välj Kalibrera kompass > Start.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Navigera med bäringspekaren
När du navigerar till en destination, pekar mot din destination
oavsett i vilken riktning du rör dig.
1 När du navigerar till en destination väljer du Verktyg >
Kompass
2 Vänd dig tills pekar mot toppen av kompassen och fortsätt
att förflytta dig i den riktningen mot destinationen.
Kurspekare
Kurspekaren är mest användbar när du navigerar på vatten eller
där det inte finns några stora hinder i din väg. Den kan även
hjälpa dig att undvika faror nära kursen, t.ex. grund eller
undervattensstenar.
Om du vill aktivera kurspekaren väljer du från kompassen
MENU > Riktningsinställningar > Gå till-linje/pekare.
3 Välj waypoint.
Söka efter en waypoint nära en annan waypoint
På huvudmenyn väljer du Verktyg > Waypointhanterare.
Välj en waypoint.
Välj MENU > Sök nära här.
Välj en kategori.
I listan finns waypoints nära ursprungswaypointen.
1
2
3
4
Navigera med Sikta och kör
Du kan rikta enheten mot ett avlägset objekt, låsa enheten i den
riktningen och navigera till objektet.
1 Välj Verktyg > Sikta och kör
2 Rikta enheten mot ett objekt.
3 Välj Låsriktning > Ställ in kurs.
4 Navigera med kompassen (Navigera med bäringspekaren,
sidan 7) eller kartan (Karta, sidan 6).
Visa höjdprofilen
Höjdprofilen är som standard inställd på att visa höjden för en tid
som passerat. Du kan anpassa profilen (Ändra plottyp
(höjdprofil), sidan 7) och datafälten (Anpassa datafälten,
sidan 9).
Välj Verktyg > Höjdprofil.
Kalibrera den barometriska höjdmätaren
Du kan kalibrera höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt
höjd och korrekt lufttryck.
1 Gå till en plats där höjden eller lufttrycket är känt.
2 Välj Verktyg > Höjdprofil > MENU > Kalibrera höjdmätare.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Navigera till en punkt på profilen
1 Välj Verktyg > Höjdprofil.
2 Välj en punkt på profilen.
3
4
5
6
Information om punkten visas högst upp till vänster i profilen.
Välj MENU > Visa kartan.
Välj informationsfältet högst upp på skärmen.
Välj Kör.
Navigera med kompassen (Navigera med bäringspekaren,
sidan 7) eller kartan (Karta, sidan 6).
Ändra plottyp (höjdprofil)
Kurspekaren À anger ditt förhållande till en kurslinje som leder
till målet. Kursavvikelseindikatorn (CDI) Á ger en indikation om
avdrift (åt höger eller vänster) från kursen. Skalan  betecknar
avståndet mellan punkterna à på kursavvikelseindikatorn som
talar om för dig hur mycket ur kurs du är.
Sökmenyn
Du kan använda sökmenyn för att söka efter waypoints, orter
och koordinater. Du kan hämta och navigera till foton, spår och
geocacheplatser. Fler kategorier visas om du har kompatibla
detaljerade kartor (tillval) inlästa på enheten. När du öppnar en
kategori innehåller listan objekt i närheten av din aktuella
position eller kartpekaren (om den aktiverats).
Söka efter en waypoint efter namn
1 På huvudmenyn väljer du Verktyg > Vart? > Waypoints >
Du kan ändra höjdprofilen så att den visar tryck och höjd över tid
eller över ett avstånd.
1 Välj Verktyg > Höjdprofil > MENU > Byt plottyp.
2 Välj ett alternativ.
Färddator
Färddatorn visar din aktuella hastighet, medelhastighet,
max.hastighet, trippmätare och annan användbar information.
Du kan anpassa färddatorns utseende, instrumentbräda och
datafält (Anpassa datafälten, sidan 9).
Öppna färddatorn genom att välja Verktyg > Färddator.
Nollställa färddatorn
Du kan återställa trippinformationen innan du påbörjar en färd så
att den visar rätt information.
1 Välj Verktyg > Färddator.
2 Välj MENU > Återställ > Nollställ trippdata.
MENU > Sök stavning.
2 Ange namnet.
Träffar visas när du anger tecken i namnet.
Navigering
7
Tillämpningar
Ställa in positionslarm
Positionslarmen signalerar att du eller dina hundar befinner sig
inom ett definierat avstånd från en viss plats. En ljudsignal hörs
när du kommer in i den angivna radien.
1 Välj Verktyg > Larmade waypoints.
2 Välj Skapa larm.
3 Välj en kategori.
4 Välj en plats.
5 Välj Använd.
6 Ange en radie.
När du anger ett område med ett positionslarm ger enheten ifrån
sig en ton.
Beräkna ett områdes storlek
1 Välj Verktyg > Areaberäkning > Start.
2 Gå runt utkanten av det område som du vill beräkna.
3 Välj Räkna när du är klar.
Visa kalender och almanacka
Du kan visa aktiviteter i enheten, till exempel när en waypoint
sparades, almanacksinformation om solen och månen samt jaktoch fisketider.
1 Välj Verktyg.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kalender för att visa enhetsaktiviteter för specifika
dagar.
• Välj Sol och måne för att visa tider för när solen och
månen går upp och ner.
• Välj Jakt och fiske för att visa den bästa tiden för jakt och
fiske.
3 Om det behövs väljer du eller för att visa en annan dag.
Ställa in larm
1
2
3
4
Välj Verktyg > Alarm.
Ange tiden.
Välj Sätt på larm.
Välj ett alternativ.
Larmet ljuder vid den valda tidpunkten. Om enheten är avstängd
vid larmtidpunkten, sätts den på och larmet ljuder.
Geocacher
Geocaching är en skattjakt där spelarna gömmer eller letar efter
dolda cacher med hjälp av ledtrådar och GPS-koordinater.
Hämta geocacher med en dator
Du kan läsa in geocacher manuellt på enheten via en dator
(Ansluta den handhållna enheten till en dator, sidan 12). Du
kan placera geocachefilerna i en GPX-fil och importera dem till
GPX-mappen på enheten. Med ett Premium-medlemskap på
geocaching.com kan du använda funktionen "pocket query" för
att läsa in många geocacher på din enhet som en enda GPX-fil.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till www.geocaching.com/play .
3 Skapa ett konto om du ännu inte har ett.
4 Logga in.
5 Följ instruktionerna på geocaching.com för att hitta och
hämta geocacher till enheten.
8
Söka efter en geocache
Innan du kan navigera till en geocache måste du ha läst in en
eller flera geocacher i enheten.
1 På huvudmenyn väljer du Verktyg > Geocache.
2 Välj en geocache.
3 Välj Kör.
När en geocache hittas markerar den handhållna enheten
cachen som hittad, loggar en post i kalendern och visar
närmaste cache.
Filtrera geocachelistan
Du kan filtrera din geocachelista utifrån olika parametrar, till
exempel svårighetsgrad.
1 På huvudmenyn väljer du Verktyg > Vart? > Geocache >
MENU > Använd filter > Snabbfilter.
2 Välj objekt att filtrera.
3 Välj Sök.
Redigera ett skräddarsytt geocachefilter
1 Välj Inställning > Geocache > Filterinställningar.
2 Välj ett filter.
3 Välj ett alternativ som du vill redigera.
Skapa och spara ett geocachefilter
Du kan skapa och spara anpassade filter för geocacher utifrån
specifika faktorer. När filtret har skapats kan du använda det i
geocachelistan.
1 Välj Inställning > Geocache > Filterinställningar > Skapa
filter.
2 Välj objekt att filtrera.
3 Välj ett alternativ:
• För att använda filtret på geocachelistan, välj Sök.
• För att spara filtret, välj BACK. Filtret döps automatiskt när
det sparas. Du kommer åt dina skräddarsydda filter via
geocachelistan.
chirp™
En chirp är ett litet Garmin tillbehör som programmeras och
lämnas i en geocache. Du kan använda enheten till att hitta en
chirp i en geocache. Mer information om chirp finns i chirp
användarhandboken på www.garmin.com.
Aktivera chirp sökning
1 Välj Inställning > Geocache.
2 Välj chirp-sökning > På.
Hitta en geocache med en chirp
1 På huvudmenyn väljer du Verktyg > Vart? > Geocache >
MENU > Visa chirp-detaljer > Kör.
2 Börja navigera till en geocache.
När du är inom 10 m (33 fot) från geocachen som innehåller
en chirp enhet visas detaljer om chirp enheten.
3 Om det går väljer du Kör för att navigera till nästa steg i
geocachen.
Öppna stoppuret
Välj Verktyg > Stoppur.
Satellitsida
På satellitsidan visas din aktuella position, GPS-noggrannhet,
satellitpositioner och signalstyrka.
Ändra satellitvisning
Standardsatellitvisningen har norr högst upp på skärmen. Du
kan ändra satellitvisningens orientering och placera ditt aktuella
spår upptill på skärmen.
1 Välj Verktyg > Satellit.
Tillämpningar
2 Välj MENU > Spår uppåt.
Anpassa datafälten
Stänga av GPS
1 Välj Verktyg > Satellit.
2 Välj MENU > Används med GPS från.
Innan du kan anpassa datafälten på kartan måste du aktivera
datafälten (Aktivera kartans datafällt, sidan 7).
Du kan anpassa datafälten och instrumentbrädorna för kartan,
kompassen, höjdprofilen och färddatorn.
1 Öppna sidan där du vill ändra datafälten.
2 Välj MENU > Byt datafält.
3 Välj ett datafält som du vill anpassa.
4 Välj det nya datafältet.
För datafältsbeskrivningar, se Datafält, sidan 15.
Simulera en position
Du måste stänga av GPS:en innan du kan simulera en position.
1 Välj Verktyg > Satellit.
2 Välj MENU > Ställ in position på karta.
3 Välj en plats.
4 Välj Använd.
Avaktivera sändning av hunddata
Som standard sänder den här handenheten hunddata till
kompatibla enheter. Du kan avaktivera datasändning så att dina
data inte syns på andra kompatibla enheter. Mer information
finns i användarhandboken till den kompatibla enheten.
Välj Inställning > Hundar > Sänd hunddata > Av.
Aktivera skallavkänning
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Välj Inställning > Hundar > Skallavkänning.
En skallikon visas på hundspårningssidan och kartsidan.
När hundhalsbandsenheten är aktiv och ordentligt justerad på
hunden (Sätta på halsbandet på hunden, sidan 2) känner den
automatiskt av skall. När skallavkänningen har aktiverats kan du
ställa in en skallvarning (Ställa in hundlarm, sidan 4).
Aktivera räddningsläget
Innan du kan aktivera räddningsläget måste du slå på
hundhalsbandsenheten och placera den inom 3 m (10 fot) från
handenheten.
Om du är orolig för att din hund ska komma bort och ta slut på
batteriet kan du aktivera räddningsläget. Räddningsläget
förlänger halsbandets batteritid så att du får mer tid att hitta
hunden. Du kan spara på batteritiden i hundhalsbandsenheten
genom att aktivera ett batterisparläge med låg förbrukning från
handenheten. Det här minskar frekvensen med vilken
halsbandets position uppdateras till handenheten.
1 Välj en hund på hundspårningssidan.
Hundinformationssidan visas.
2 Välj MENU > Räddningsläge.
3 Vänta tills ett bekräftelsemeddelande visas innan du släpper
hunden.
VIRB fjärrkontroll
®
Med VIRB fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera
med hjälp av enheten. Gå in på www.garmin.com/VIRB för att
köpa en VIRB actionkamera.
Anpassa enheten
Anpassa huvudmenyn
Du kan flytta, lägga till och ta bort objekt på huvudmenyn.
1 På huvudmenyn väljer du MENU > Byt objektordning.
2 Välj ett menyobjekt.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Flytta för att ändra placeringen i listan för objektet.
• Välj Infoga för att lägga till ett nytt objekt i listan.
• Välj Ta bort för att ta bort ett objekt från listan.
Anpassa enheten
Profiler
Profiler är en samling inställningar som optimerar din enhet för
olika användningsområden. Till exempel är inställningarna och
vyerna annorlunda när du använder enheten för jakt mot när du
använder den för geocaching.
Profiler är kopplade till aktivitetsskärmarna, inklusive
hemskärmen.
När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält
eller måttenheter sparas de automatiskt som en del av den
aktuella profilen.
Skapa en egen profil
Du kan anpassa dina inställningar och datafält för en viss
aktivitet eller resa.
1 På huvudmenyn väljer du Verktyg > Profiländring.
2 Välj MENU > Profilinställningar > Skapa profil > OK.
3 Anpassa inställningar efter behov.
4 Anpassa datafält efter behov.
De ändringar du gör av inställningarna, instrumentbrädorna och
datafälten sparas automatiskt i den aktiva profilen.
Ändra ett profilnamn
1 På huvudmenyn väljer du Verktyg > Profiländring > MENU
> Profilinställningar.
2 Välj en profil.
3 Välj Ändra namn.
4 Ange det nya namnet.
Ta bort en profil
1 På huvudmenyn väljer du Verktyg > Profiländring > MENU
> Profilinställningar.
2 Välj en profil.
3 Välj Ta bort.
Systeminställningar
Välj Inställning > System.
GPS: Ställer in GPS på Normal, WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European Geostationary Navigation
Overlay Service) eller Demoläge (GPS av). Mer information
om WAAS finns på www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Språk: Ställer in textspråket på enheten.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Batterityp: Här kan du välja vilken typ av AA-batterier du
använder.
BaseCamp Basestation: Ställer in hur enheten ansluts till
BaseCamp när enheten ansluts till datorn.
Hundinställningar
Välj Inställning > Hundar.
9
Hundspårningslängd på karta: Ställer in hur länge hundspåret
visas på kartan. Om spårets varaktighet minskas kan
störningar på kartan minska.
Zooma efter hundar: Zoomar automatiskt kartan för att visa alla
hundars positioner och din position, såvida du inte manuellt
panorerar kartan. Med den här funktionen kan du snabbt hitta
dina hundar.
Sänd hunddata: Skickar automatiskt hunddata till kompatibla
enheter (Avaktivera sändning av hunddata, sidan 9).
Hundvarning: Ställer in hur du meddelas om vissa åtgärder
(Ställa in hundlarm, sidan 4).
Skallavkänning: Gör att enheten kan upptäcka skall.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Bildskärmsinställningar
Välj Inställning > Skärm.
Tidsgräns för belysning: Anpassar tiden innan
bakgrundsbelysningen släcks.
Batterisparläge: Sparar batterikapacitet och förlänger
batteritiden genom att stänga av skärmen när
bakgrundsbelysningen släcks.
Skärmavbildning: Spara bilden på enhetens skärm.
Färger: Ändrar utseende på skärmens bakgrund och hur val
markeras.
Ställa in enhetssignaler
Du kan anpassa signaler för meddelanden, knappar, varningar
och larm.
1 Välj Inställning > Ljud.
2 Välj en signal för varje ljudtyp.
Kartinställningar
Välj Inställning > Karta.
Orientering: Justerar hur kartan visas på sidan. Norr uppåt visar
norr uppåt på sidan. Spår uppåt visar en fågelperspektivvy
med den aktuella kursen uppåt på sidan. Fordonsläge visar
färdriktningen som en fordonsvy i 3D med färdriktningen
överst.
Guidningstext: Ställer in när guidningstext visas på kartan.
Datafält: Anpassar datafälten och instrumentbrädorna för
kartan, kompassen, höjdprofilen och färddatorn.
Kartinformation: Aktiverar eller avaktiverar de kartor som för
närvarande är inlästa i enheten.
Avancerade kartinställningar
Välj Inställning > Karta > Avancerade kartinställningar.
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning. Om du har valt Av måste du zooma in och ut
manuellt.
Zoomnivåer: Justerar zoomnivån där kartobjekt visas.
Kartobjekt visas inte om kartans zoomnivå är högre än den
inställda nivån.
Textstorlek: Väljer textstorlek för kartobjekt.
Detaljer: Väljer hur mycket detaljer som visas på kartan. Ju fler
detaljer du visar desto långsammare går det att rita om
kartan.
Skuggad relief: Visar detaljerad relief på kartan (om den är
tillgänglig) eller stänger av skuggning.
Spårinställningar
Välj Inställning > Spår.
Spårlogg: Sätter på och stänger av spårinspelning.
10
Inspelningsläge: Ställer in en metod för spårinspelning. Auto
spelar in spåren i variabel takt och skapar en optimal
återgivning av dina spår.
Intervall: Ställer in en hastighet för inspelning av spårlogg. Om
du spelar in punkter oftare skapas ett mer detaljerat spår,
men spårloggen fylls snabbare.
Automatisk arkivering: Ställer in en automatisk
arkiveringsmetod för att organisera dina spår. Spår sparas
och rensas automatiskt.
Färg: Ändrar färgen på det aktiva spåret på kartan.
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheter för avstånd och hastighet, höjd,
djup, temperatur och tryck.
1 Välj Inställning > Enheter.
2 Välj typ av måttenhet.
3 Välj en måttenhet för inställningen.
Tidsinställningar
Välj Inställning > Tid.
Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars
eller 24-timmars format.
Tidszon: Ställer in tidszonen för enheten. Automatiskt ställer in
tidszonen automatiskt baserat på din GPS-position.
Inställningar för positionsformat
Obs! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för
kartreferenssystem om du använder en karta eller ett sjökort
med ett annat positionsformat.
Välj Inställning > Positionsformat.
Positionsformat: Ställer in positionsformatet för
positionsinformationen.
Kartdatum: Ställer in koordinatsystemet för kartan.
Kartsfär: Visar det koordinatsystem som enheten använder.
Standardkoordinatsystem är WGS 84.
Riktningsinställningar
Du kan anpassa kompassinställningarna.
Välj Inställning > Riktning.
Skärm: Ställer in typen av riktningsvisning som visas på
kompassen.
Nordlig referens: Ställer in nord som kursreferens för
kompassen.
Gå till-linje/pekare: Ställer in hur pekaren som visas på kartan
beter sig. Bäring pekar i destinationens riktning. Bana visar
ditt förhållande till kurslinjen som leder till destinationen.
Kompass: Växlar automatiskt från elektronisk kompass till GPSkompass när du färdas med högre hastighet under en viss
tid.
Kalibrera kompass: Kalibrerar kompassen (Kalibrera
kompassen, sidan 7).
Höjdmätarinställningar
Välj Inställning > Höjdmätare.
Autokalibrering: Kalibrerar automatiskt höjdmätaren varje gång
enheten slås på.
Barometerläge: Ställer in hur enheten mäter barometrisk
information. Varierande höjd gör att barometern kan mäta
höjdförändringar när du är i rörelse. Konstant höjd förutsätter
att enheten är stationär på en konstant höjd och att det
barometriska trycket därför endast förändras av vädret.
Anpassa enheten
Trycktrend: Ställer in hur enheten spelar in tryckdata. Spara
alltid spelar in alla tryckdata, som kan vara till hjälp när du
söker efter tryckfronter.
Plottyp: Ställer in typen av data som spelas in och visas i
profilen. Spelar in höjdförändringar under en viss tid eller en
viss sträcka, spelar in barometriskt tryck under en viss tid
eller spelar in omgivningstryck under en viss tid.
Kalibrera höjdmätare: Kalibrerar höjdmätaren.
Geocacheinställningar
Välj Inställning > Geocache.
Geocachelista: Visa geocachelistan efter namn eller koder.
Hittade geocache: Gör att du kan ändra antalet hittade
geocacher. Antalet ökar automatiskt när du loggar ett fynd.
Filterinställningar: Du kan skapa och spara anpassade filter för
geocacher utifrån specifika faktorer (Skapa och spara ett
geocachefilter, sidan 8).
chirp-sökning: Enheten kan söka efter en geocache som
innehåller ett chirp tillbehör (Aktivera chirp sökning, sidan 8).
Programmera chirp: Programmerar chirp tillbehör. Se chirp
användarhandbok på www.garmin.com.
Ruttinställningar
Enheten beräknar optimerade rutter för den typ av aktivitet du
ägnar dig åt. Vilka ruttinställningar som är tillgängliga beror på
vilken aktivitet som är vald.
Välj Inställning > Rutt.
Vägledningsmetod: Anger inställningarna för att optimera
ruttberäkning utifrån avstånd, tid och rutter längs vägar eller i
terräng.
Beräkna rutt för: Ställer in det transportsätt som rutter ska
beräknas för.
Lås på väg: Låser positionsikonen, som indikerar din position
på kartan, på närmaste väg.
Waypointövergång: Ställer in hur enheten tar sig från en punkt
längs rutten till nästa. Den här inställningen är endast
tillgänglig för vissa aktiviteter. Avstånd leder dig till nästa
punkt på rutten när du befinner dig på ett visst avstånd från
den aktuella punkten.
Väghinder att undvika: Ställer in vilka vägtyper du vill undvika
när du navigerar. Den här inställningen är endast tillgänglig
för vissa aktiviteter.
Marina kartinställningar
Välj Inställning > Marint.
Sjökortsläge: Ställer in typen av sjökort som används för
enheten. Nautiska visar olika kartfunktioner i olika färger,
vilket gör marina intressanta platser (POI) lättare att tyda och
gör att kartan efterliknar visningen på papperskartor. Fiske
(kräver marina kartor) visar en detaljerad översikt över
bottenkonturer och djuplodning. Kartvisningen är enklare och
en mycket bra hjälp vid fisketurer.
Utseende: Ställer in utseendet för marina navigationshjälpmedel
på kartan.
Inställning för sjövarningar: Ställer in larm som avges när du
överskrider ett visst driftavstånd vid ankring, när du befinner
dig ur kurs med ett visst avstånd och när du kommer in i
vatten med ett visst djup.
Ställa in marina larm
1 På huvudmenyn väljer du Inställning > Marint > Inställning
Enhetsinformation
Visa enhetsinformation
Du kan visa enhets-ID, programversion och licensavtal.
Välj Inställning > Om.
Support och uppdateringar
• Du kan uppdatera programvara och kartor för handenheten
med hjälp av Garmin Express™.
• Du kan uppdatera programvara för hundhalsbandsenheten
med hjälp av Garmin WebUpdater.
Support och uppdateringar
Garmin Express ( www.garmin.com/express ) ger enkel åtkomst
till de här tjänsterna för Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
• Uppdateringar av kartor, diagram och banor
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Uppdatera programvaran
Innan du kan uppdatera programvaran på handenheten eller
halsbandet måste du ansluta enheten (Ansluta den handhållna
enheten till en dator, sidan 12) eller halsbandet (Ansluta
halsbandet till en dator, sidan 13) till datorn.
Du måste uppdatera programvaran på handenheten och på
halsbandet separat.
Obs! Inga data eller inställningar tas bort när du uppdaterar
programvaran.
1 Gå till www.garmin.com/products/webupdater.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Skötsel av enheten
OBS!
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Enheten är vattentålig enligt IEC-standard 60529 IPX7. Den tål
att oavsiktligt bli nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter.
Längre tider kan leda till att enheten skadas. Om enheten varit
under vatten måste du torka av den och sedan blåsa den torr
innan du använder eller laddar den.
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
Rengöra skärmen
Innan du kan rengöra skärmen måste du ha en mjuk, ren, luddfri
trasa och vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring till hands.
Fukta trasan med vätskan och torka försiktigt rent skärmen med
den.
för sjövarningar.
2 Välj typ av larm.
3 Välj På.
4 Ange ett avstånd.
Enhetsinformation
11
Alpha 50 handenhet – specifikationer
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
Batterityp
Två 1,5 V AA-batterier (alkaliska, NiMH
eller litium)
Batteritid för alkaliskt batteri
Upp till 15 timmar vid normal
användning
Batteritid för NiMH- eller
litiumbatteri
Upp till 20 timmar vid normal
användning
Drifttemperaturområde
Från -20 till 70 °C (från -4 till 158 °F)
Laddningstemperaturområde Från 0° till 50°C (från 32° till 122°F)
ANT+ , trådlös räckvidd
2 m (12 tum) eller närmare
VHF-radioräckvidd (antenn)
30 m (33 yd)
VHF-radioräckvidd (utökat
antenn)
50 m (54 yd)
®
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Långtidsförvaring
OBS!
Den normala långsiktiga minskningen av litiumjonbatteriets
uppladdningskapacitet kan öka om enheten utsätts för förhöjda
temperaturer. Om du förvarar en fulladdad enhet på en plats
med en temperatur utanför temperaturintervallet för långvarig
förvaring kan det minska uppladdningskapaciteten avsevärt.
När du planerar att inte använda handenheten under flera
månader bör du ta ut batteriet. Lagrade data går inte förlorade
när batteriet tas ut.
När du inte tänker använda halsbandet på flera månader bör
batteriet laddas till cirka 50 %. Enheten bör förvaras på en sval,
torr plats i normal rumstemperatur. Efter förvaringen ska
halsbandet laddas upp helt före användning.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
T5 hundhalsbandsenhet – specifikationer
Batterityp
Internt uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
Från 20 till 40 timmar
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde Från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
ANT , trådlös räckvidd
Upp till 10 m (32,8 fot)
VHF-radioräckvidd
Upp till 14,48 km (9 mile)
Vattenklassning
1 ATM*
®
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 10 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
T5 mini hundhalsbandsenhet – specifikationer
Batterityp
Laddningsbart, utbytbart litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
Upp till 16–30 timmar, normal användning
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 5 till 40 °C (från 41 till 104 °F)
ANT, trådlös räckvidd
Upp till 5 m (16,4 fot)
VHF-radioräckvidd
Upp till 6,44 km (4 mile)
Vattenklassning
1 ATM*
®
Filtyper
Den handhållna enheten stöder följande filtyper:
• Filer från BaseCamp. Gå till www.garmin.com/trip_planning.
• JPEG-bildfiler.
• GPX-geocachefiler. Gå till www.geocaching.com/play .
• GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI
Loader. Gå till www.garmin.com/products/poiloader.
Installera ett minneskort
VARNING
Använd inte vassa föremål till att ta bort batterier som kan bytas
ut av användaren.
Du kan installera ett microSD minneskort i den handhållna
enheten om du vill ha mer lagringsutrymme eller förinlästa
kartor.
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
2 Ta bort batteriet.
3 Skjut korthållaren åt vänster och lyft upp den.
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 10 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Batteriinformation
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Använd inte vassa föremål när du tar ut batterier.
Temperaturklassningen för enheten kan överskrida det
användbara området för vissa batterier. Alkaliska batterier kan
spricka vid höga temperaturer.
OBSERVERA
Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av
batterierna.
OBS!
Alkaliska batterier tappar en stor del av sin kapacitet vid låga
temperaturer. Använd litiumbatterier när du använder enheten
vid temperaturer under noll.
12
4
5
6
7
Sätt i minneskortet med guldkontakten vänd nedåt.
Stäng korthållaren.
Skjut korthållaren åt höger för att låsa den på plats.
Sätt tillbaka batteriet och luckan.
Ansluta den handhållna enheten till en dator
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
1 Lyft på väderkåpan À.
Enhetsinformation
Bilaga
Tillbehör och utbytesdelar
Köpa tillbehör
Gå till garmin.com/accessories.
Kartor som tillval
Du kan använda ytterligare kartor med enheten, t.ex. BirdsEye
satellitbilder, BlueChart g2 och City Navigator detaljerade
kartor. Detaljerade kartor kan innehålla fler intressanta platser,
t.ex. restauranger eller marina tjänster. Mer information finns på
http://buy.garmin.com och hos din Garmin återförsäljare.
®
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till mini-USBanslutningen Á på enheten.
3 Anslut den andra kontakten på USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
Enheten och minneskortet (tillval) visas som flyttbara enheter
under Den här datorn på Windows datorer eller som en
volym på skrivbordet på Mac datorer.
Ansluta halsbandet till en dator
OBS!
För att förhindra korrosion bör du torka av kontakterna på
halsbandet och området omkring dem innan du ansluter
laddningsfästet.
Du kan ansluta halsbandet till datorn för att använda det med
program som BaseCamp. Halsbandet är inte en
masslagringsenhet.
1 Knäpp fast laddningsfästet på halsbandet.
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till mini-USBporten på kabeln till laddningsfästet.
3 Anslut den andra kontakten på USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
Överföra hundspår till BaseCamp
Du kan överföra hundspår till BaseCamp.
1 Anslut halsbandet till datorn (Ansluta halsbandet till en dator,
sidan 13).
Halsbandet sätts igång automatiskt.
2 Välj .
3 Öppna BaseCamp.
BaseCamp identifierar och överför halsbandets interna
spårlogg.
Ta bort filer
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1 Öppna Garmin enheten eller volym.
2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
3 Välj en fil.
4 Tryck på Delete på tangentbordet.
®
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Träningstillbehör som tillval
Du kan använda valfria träningstillbehör med enheten, bland
annat en pulsmätare eller en taktgivare. De här tillbehören
använder den trådlösa tekniken ANT+ för att sända data till
enheten.
Innan du kan använda träningstillbehöret på enheten måste du
installera tillbehöret enligt instruktionerna som medföljer
tillbehöret.
Använda valfria träningstillbehör
1 Flytta enheten inom avståndet 3 m (10 fot) för ANT+
tillbehöret.
2 Välj Inställning > ANT-sensor.
3 Välj Pulsmätare, Cykelns kadenssensor eller tempesensor.
4 Välj På, Av eller Sök igen.
5 Du kan anpassa datafälten till att visa puls- eller kadensdata
(Anpassa datafälten, sidan 9.
Tips för att para ihop ANT+ tillbehör med din Garmin enhet
• Kontrollera att ANT+ tillbehöret är kompatibelt med Garmin
enheten.
• Innan du parar ihop ANT+ tillbehöret med Garmin enheten
flyttar du dig 10 m (32,9 fot) bort från andra ANT+ tillbehör.
• Flytta Garmin enheten inom avståndet 3 m (10 fot) för ANT+
tillbehöret.
• När du har parat ihop enheterna första gången känner
Garmin enheten automatiskt igen ANT+ tillbehöret varje gång
det aktiveras. Denna process sker automatiskt när du slår på
Garmin enheten och tar bara några sekunder när tillbehören
aktiveras och fungerar som de ska.
• När Garmin enheten väl har parats ihop med ett tillbehör tar
den endast emot data från det tillbehöret och du kan utan
problem vara i närheten av andra tillbehör.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Bilaga
13
Instruktioner för att byta batteri i hundenheten
T5 komponenter
2 Sätt tillbaka batteriluckan.
3 Fäst batterilocket genom att skruva tillbaka skruvarna.
4 Anslut batterikontakten och strömanslutningen.
Du kan behöva använda en spårskruvmejsel för att säkra
anslutningarna.
5 Välj strömknappen för att testa anslutningarna.
När de är rätt anslutna hörs en ton och status-lysdioden
blinkar grön.
6 Stäng av enheten.
7 Kontrollera packningen på insidan av den undre kåpan sitter
ordentligt på plats.
8 Byt ut den bakre plattan.
9 Sätt tillbaka de sex skruvarna för att fästa den bakre plattan.
När du har satt i ett nytt batteri laddar du halsbandet helt.
Byta batteri på hundhalsbandsenheten T5 mini
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Bakre platta
Strömknapp
Batterikontakt
Batterilock
Batteri
Strömkontakt
Avlägsna det gamla batteriet
Innan du byter batteriet måste du ta bort smuts och vatten från
enheten. Du behöver också en liten kryssmejsel.
1 Ta bort de sex skruvarna från de yttre kanterna av den bakre
plattan.
Obs! Du bör lämna kvar de två inre skruvarna.
2 Bänd försiktigt loss den bakre plattan.
3 Koppla ifrån batterianslutningen och strömanslutningen.
4 Ta bort skruvarna som håller batterilocket på plats.
5 Ta bort locket och batteriet.
Notera batteriets orientering. Man måste installera det nya
batteriet på samma sätt.
Efter att det gamla batteriet tagits bort, kontakta en lokal
återvinningscentral för att batteriet ska återvinnas på rätt sätt.
Installera det nya batteriet
Innan du byter ut batteriet måste du ta bort det gamla batteriet
(Avlägsna det gamla batteriet, sidan 14). Du måste också ha en
liten kryssmejsel. Du kan behöva en liten spårskruvmejsel.
1 Sätt i det nya batteriet åt samma håll som det gamla batteriet.
Kontakten À bör vara riktad mot änden närmast
strömknappen, och utbuktningen Á där ledningarna ansluter
till batteriet ska riktas mot sidan med laddningsfästets
kontakter.
14
Innan du byter batteriet måste du ta bort smuts och vatten från
enheten. Du behöver också ha en liten stjärnskruvmejsel och
låsskruvmejsel som ingår i batteribytessatsen.
1 Ta bort skruvarna från det L-formade locket ovanpå VHFantennen.
2 Bänd loss det L-formade locket.
3 Ta bort skruvarna från de yttre kanterna av den bakre plattan.
4 Bänd försiktigt loss den bakre plattan.
5 Fatta tag i batterikontaktledningarna nära kontakten och dra i
kontakten vinkelrätt mot kretskortet för att koppla bort
batterikontakten från enheten.
6 Fatta tag i strömkontaktledningarna nära kontakten och dra i
kontakten parallellt med kretskortet för att koppla bort
strömkontakten från enheten.
7 Ta bort skruvarna från batteriplattan.
8 Ta bort batteriplattan.
9 Ta bort batteriet.
Batteriet sitter fast ordentligt. Du kan behöva bända loss
batteriet ur den bakre plattan med ett föremål som inte får
vara vasst eller av metall.
10 Sätt i det nya batteriet på den främre platsen med batteriets
etikettsida riktad uppåt och batteriets främre kant placerad
under laddningskontaktens utskjutning på enheten.
11 Sätt tillbaka batteriplattan och sätt tillbaka och dra åt de två
skruvarna.
Bilaga
Obs! Du bör notera placeringen av den korta skruven Á.
12 Kontrollera att packningen inte är skadad och att den sitter
ordentligt i spåret.
13 Anslut batterikontakten och strömkontakten till enheten.
När de är rätt isatta snäpper kontakterna fast i portarna.
14 Sätt tillbaka den bakre plattan och sätt tillbaka och dra åt
skruvarna för att fästa den bakre plattan.
15 Sätt tillbaka det L-formade locket och sätt tillbaka och dra åt
skruvarna för att fästa den L-formade plattan.
16 Kontrollera att packningen inte sticker ut ur enheten.
2 Bänd loss locket.
3 Ta bort skruven  som fäster VHF-antennen mot den bakre
plattan.
4 Dra ut hela antennen ur styrningen för att ta bort den gamla
5
Byta halsbandsrem
Innan du byter halsbandsremmen måste du ta bort all smuts,
vatten och skräp från enheten (Rengöra enheten, sidan 11).
1 Dra ut halsbandsremmen från GPS-antennen, VHFantennledaren och hundenheten.
Eventuellt måste du trycka och dra i halsbandsremmen för att
ta bort den på rätt sätt. Du kan behöva lossa skruvarna på
GPS-antennhöljet, men ta inte bort dem.
2 Trä den nya halsbandsremmen genom hundenheten, VHFantennledaren och GPS-antennen.
3 Om det behövs drar du åt skruvarna som håller fast GPSantennhöljet.
VHF-radioinformation
Den här produkten får endast användas på specifika
radiofrekvenser, vilka varierar beroende på användningsland.
Den handhållna enheten och hundenheten gör det möjligt för
användaren att installera en annan antenn. Byte av antenn kan
resultera i förbättrade radioprestanda och högre strålningseffekt.
Du får inte använda enheten med en antenn från tredje part eller
en antennen som inte är godkända av Garmin. Gå till
www.garmin.com/tracking-legal för att läsa mer om den här
produktens prestanda och radiofrekvens, lagliga tillbehör och
strömbegränsning för olika länder.
Byta VHF-antennen i handenheten
1 Leta reda på VHF-antennen (Alpha 50 handenhet, sidan 1).
2 Vrid VHF-antennen motsols tills den lossnar från enheten.
3 Sätt i den nya VHF-antennen i antennporten och vrid
antennen medsols för hand tills det tar stopp.
Byta VHF-antennen i hundhalsbandsenheten
OBS!
Böj inte bandet som förbinder huvudenhetens hölje och GPSantennen.
När locket är borttaget ska du inte röra tätningsmedlet mittemot
VHF-antennen, eftersom detta kan skada den vattentäta
packningen på hundhalsbandsenheten.
Innan du byter VHF-antennen måste du ta bort smuts och vatten
från enheten. Du behöver även en liten kryssmejsel.
1 Ta bort de 4 skruvarna À från locket ovanpå VHF-antennen.
Bilaga
6
7
8
antennen.
Linda antennstyrningen runt halsbandsremmen och trä den
nya VHF-antennen genom styrningen.
Detta hjälper till att rikta antennen uppåt.
Sätt tillbaka skruven som fäster VHF-antennen mot den
bakre plattan.
Sätt tillbaka luckan över VHF-antennen.
Sätt tillbaka de 4 skruvarna på luckan, och sätt den korta
skruven på rätt plats.
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den
säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket À moturs för att låsa upp det.
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i
12 V-strömkabeln à igen.
Datafält
Bana: Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan
visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas
bara under navigering.
Bäring: Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa
data visas bara under navigering.
Barometer: Kalibrerat aktuellt lufttryck.
Batterinivå: Återstående batteriladdning.
15
Distans till destination: Återstående sträcka till
slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Distans till nästa: Återstående avstånd till nästa waypoint på
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
ETA vid destination: Det beräknade klockslaget då du når
slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid).
Dessa data visas bara under navigering.
ETA vid nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa
waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa
data visas bara under navigering.
Faktisk fart mot destination: Hastigheten med vilken du
närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas
bara under navigering.
Glidförhållande: Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell
sträcka och ändring i vertikal sträcka.
Glidförhållande till destination: Det glidförhållande som krävs
för att sjunka från din aktuella position till destinationens höjd.
Dessa data visas bara under navigering.
GPS-noggrannhet: Felmarginal för din exakta plats. Exempel:
Din GPS-plats är exakt +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
GPS – signalstyrka: Styrkan på GPS-satellitsignalen.
Hastighet: Den aktuella färdhastigheten.
Högsta höjd över havet: Den högsta höjd som nåtts sedan den
senaste återställningen.
Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Kadens: Antal varv för vevarmen/pedalen per minut. eller antal
steg per minut. Enheten måste vara ansluten till ett
kadenstillbehör för att de här data ska visas.
Klocka: Aktuell tid på dagen baserat på din aktuella plats och
tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Lägsta höjd över havet: Den lägsta höjd som nåtts sedan den
senaste återställningen.
Max fart: Den högsta hastighet som nåtts sedan den senaste
återställningen.
Max sänkning: Den maximala höjdminskningshastigheten i fot
per minut eller meter per minut sedan den senaste
återställningen.
Max stigning: Den maximala stigningshastigheten i fot per
minut eller meter per minut sedan den senaste
återställningen.
Medelfart under rörelse: Medelhastigheten i rörelse sedan den
senaste återställningen.
Medelsänkning: Den lodräta medelsträckan för
höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Medelstigning: Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan
den senaste återställningen.
Omgivningstryck: Okalibrerat omgivande tryck.
Pekare: En pil pekar i riktning mot nästa waypoint eller sväng.
Dessa data visas bara under navigering.
Position (lat/long): Den aktuella positionen i latitud och longitud
oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
Position (vald): Den aktuella positionen med hjälp av den valda
inställningen för positionsformat.
Puls: Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Restid under förflyttning: En fortgående uppräkning av den tid
som tillbringats i rörelse sedan den senaste återställningen.
Riktning: Den riktning som du rör dig i.
Slutdestination: Den sista punkten på en rutt till destinationen.
Dessa data visas bara under navigering.
Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPSposition.
16
Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPSposition.
Stillestånd: En fortgående uppräkning av den tid som
tillbringats stillastående sedan den senaste återställningen.
Sväng: Vinkeldifferensen (i grader) mellan bäringen till
destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska
svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger.
Dessa data visas bara under navigering.
Tid till destination: Den beräknade tiden innan du når
destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når
nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under
navigering.
Till kurs: Den riktning du måste färdas i för att återvända till
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Total distans: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda
sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du
återställer trippdata.
Total höjdminskning: Den totala höjdminskningen sedan den
senaste återställningen.
Total medelfart: Medelhastigheten i rörelse och vid stopp
sedan den senaste återställningen.
Total restid: En fortgående uppräkning av den tid som
tillbringats i rörelse och stillastående sedan den senaste
återställningen.
Total stigning: Den totala stigningssträckan sedan den senaste
återställningen.
Trippmätare: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda
sträckan sedan den senaste återställningen.
Uppdateringshastighet: Den frekvens med vilken halsbandet
skickar data till handenheten.
Ur kurs: Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från
den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under
navigering.
Vertikal fart: Stigningens eller sänkningens takt över tiden.
Vertikal fart mot destination: Stigningens eller sänkningens
hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data
visas bara under navigering.
Waypoint vid nästa: Nästa punkt på rutten. Dessa data visas
bara under navigering.
Felsökning
Min handhållna enhet svarar inte
Om din handhållna enhet slutar svara kan du återställa den.
Obs! Detta raderar inte dina data eller inställningar.
1 Ta bort batterierna.
2 Sätt tillbaka batterierna (Installera batterier, sidan 1).
Hundhalsbandsenheterna har motstridiga ID-nummer
Varje hund som du spårar har ett eget ID-nummer. Om två
hundar som är inom räckhåll för handenheten har samma IDnummer varnar handenheten om motstridiga ID-signaler. Följ
instruktionerna på skärmen för att lösa konflikten.
När det är möjligt bör du låta handenheten tilldela enheterna IDnummer automatiskt. Om det behövs kan du manuellt tilldela ett
nytt ID-nummer för en hund.
Min handenhet rapporterar inte skall
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Skallavkänningsfunktionen fungerar inte om
hundhalsbandsenheten inte har satts på på rätt sätt. Du bör
placera enheten nära hundens stämband eller dra åt
hundhalsbandsenheten (Sätta på halsbandet på hunden,
sidan 2).
Bilaga
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.
• Gå till www.garmin.com/alpha.
• Gå till www.garmin.com/outdoor.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Mer information om hundhalsbandsenheten finns i
användarhandboken.
• Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till garmin.com/express .
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Bilaga
17
Index
A
almanacka 8
anpassade datafält 9
ANT+ sensorer, ihopparning 13
användardata, ta bort 13
B
bakgrundsbelysning 2, 10
banor, pekare 7
BaseCamp 4, 9, 12, 13
batteri 11, 12, 14
byta 14
ersätta 14
förvaring 12
installera 1
livslängd 10
maximera 4
maximerar 10
bäringspekare 7
C
chirp 8, 11
D
data
dela 6, 9
dela data 9
datafält 3, 7, 9
dator, ansluta 12, 13
dela data 6
E
enhet, registrering 17
enhets-ID 11
F
felsökning 16, 17
hundsignaler 16
skallavkänning 16
filer, överföra 8, 12
flock, markera 5
G
Garmin Express 11
registrera enheten 11
uppdatera programvaran 11
geocacher 8
hämta 8
geocachningar 8
inställningar 11
geoområden 3
GPS 8, 9
inställningar 9
H
halsband 4
byta batteri 14
byta rem 15
ladda 1
sätta på 2
VHF-antenn 1, 15
hund 4
ID 4
information 3, 6
inställningar 9
lägga till 4
navigera till 2
spår 3, 13
spår- och kontrollkoder 4
spår- och träningskoder 4
spåra 2–4
statistik 3
status 2
typ 3
uppdateringshastighet 4
varningar 4
huvudmeny, anpassa 9
hämta, geocacher 8
18
höjd 6, 7
profil 7
höjdmätare 10
kalibrera 7
I
ihopparning, ANT+ sensorer 13
ikoner 3
inställningar 9–11
J
jakt- och fisketider 8
jaktinformation 3
K
kalender 8
kalibrera, höjdmätare 7
kartor 5, 6
datafält 7
inställningar 10, 11
navigering 6
orientering 6, 10
uppdatera 11
valfritt 13
zoom 2, 10
knappar 1
låsa 1
kompass 7
inställningar 10
kalibrera 7
navigera 7
L
ladda, halsband 1
larm
klocka 8
larmgräns 8
ljud 10
marint 11
ljud 10
ljusstyrka 2
låsa, knappar 1
lägga till en hund 4
M
marint, larminställning 11
microSD-kort. Se minneskort
minneskort 12, 13
måttenheter 10
N
namn, redigera 3
navigering 2, 6, 7
höjdmätare 7
O
områdesberäkning 8
P
positionslarm 8
produktregistrering 11, 17
profiler 9
redigera 9
ta bort 9
programvara
uppdatera 11
uppdateringar 11
R
radiofrekvenser 15
radiokommunikation 4
registrera enheten 11, 17
rengöra enheten 11
reseplanerare. Se rutter
reservdelar 13–15
rutter 5
inställningar 11
navigera 5
redigera 5
skapa 5
ta bort 6
räddningsläge 9
S
satellitsignaler 8, 9
söka 2
sida., ljusstyrka 2 Se även
bakgrundsbelysning
Sikta och kör 7
siktlinje-radiokommunikation 4
skallavkänning 9
skärm
inställningar 10
rengöra 11
soluppgång och solnedgång 8
specifikationer 12
spår 3, 6
inspelning 6
inställningar 9, 10
navigera 6
spara 6
stoppur 8
strömkablar, byta säkringen 15
strömknapp 2
säkring, byta 15
söka efter platser 7
T
ta bort
alla användardata 13
profiler 9
tangentbord 2
tidsinställningar 10
tillbehör 13, 17
TracBack 6
trippinformation
visa 7
återställa 7
U
uppdateringar, programvara 11
USB
kontakt 1
koppla bort 13
masslagringsläge 12
överföra filer 12
V
varningar
hund 4
position 3
VHF-antenn 15
VIRB fjärrkontroll 9
W
WAAS 9
waypoints 4, 7
beräkna 5
navigera 5
redigera 5
spara 4, 5
ta bort 5
Z
zooma, kartor 2
Å
återställa enheten 16
Ö
överföra
filer 8, 12
spår 13
Index
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising