Garmin | Alpha® 50 | User guide | Garmin Alpha® 50 Podręcznik użytkownika

Garmin Alpha® 50 Podręcznik użytkownika
Alpha 50
®
Podręcznik użytkownika
Czerwiec 2016
190-02079-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Alpha , BlueChart , City Navigator oraz TracBack są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. BaseCamp™ oraz chirp™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac jest znakiem towarowym
firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. microSD™ oraz logo microSD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
®
Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Konfigurowanie systemu ............................................................. 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Urządzenie podręczne Alpha 50 ............................................ 1
Klawiatura .............................................................................. 1
Obroża z nadajnikiem dla psa ................................................ 1
Instalowanie baterii ..................................................................... 1
Ładowanie obroży psa ................................................................ 1
Włączanie urządzeń ................................................................... 2
Wyłączanie urządzeń .................................................................. 2
Odbieranie sygnałów satelitarnych ............................................. 2
Regulowanie jasności podświetlenia .......................................... 2
Zakładanie obroży psu ................................................................ 2
Korzystanie z klawiatury ekranowej ............................................ 2
Śledzenie psów............................................................... 2
Śledzenie psa na mapie ............................................................. 2
Dotarcie do psa ........................................................................... 2
Wyświetlanie statusu psa ....................................................... 3
Ikony statusu psa ................................................................... 3
Alerty pozycji ............................................................................... 3
Ustawianie alertu wirtualnego ogrodzenia ............................. 3
Ustawianie alertu promienia ................................................... 3
Edytowanie alertów pozycji .................................................... 3
Informacje o psie ........................................................................ 3
Pomiary z polowania .............................................................. 3
Resetowanie statystyk i śladu psa ......................................... 3
Zmiana długości śladu psa .................................................... 3
Zmiana nazwy psa ................................................................. 3
Ustawianie koloru śladu psa .................................................. 4
Zmiana typu psa .................................................................... 4
Ustawianie alertów dotyczących psów ................................... 4
Usuwanie psa ........................................................................ 4
Parowanie obroży z nadajnikiem dla psa z urządzeniem
Alpha ...........................................................................................4
Dodawanie psa za pomocą kodów śledzenia
i sterowania ............................................................................ 4
Ręczne przypisywanie identyfikatora psu .............................. 4
Zmiana częstotliwości aktualizacji ......................................... 4
Sposób komunikacji z obrożą ..................................................... 4
Śledzenie z funkcją BaseCamp™ BaseStation .......................... 5
Punkty, trasy i ślady....................................................... 5
Punkty ......................................................................................... 5
Zaznaczanie pozycji pojazdu ................................................. 5
Zapisywanie aktualnej pozycji ................................................ 5
Oznaczanie stada .................................................................. 5
Oznaczanie punktów na mapie .............................................. 5
Podróżowanie do punktu ....................................................... 5
Edytowanie punktów .............................................................. 5
Przenoszenie punktów na mapie ........................................... 5
Przenoszenie punktu do aktualnej pozycji ............................. 5
Zwiększanie dokładności pozycji punktów ............................. 5
Odwzorowanie punktu ........................................................... 5
Usuwanie punktów ................................................................. 5
Trasy ........................................................................................... 6
Wyznaczanie trasy ................................................................. 6
Podróż zapisaną trasą ........................................................... 6
Edytowanie trasy .................................................................... 6
Wyświetlanie aktywnej trasy .................................................. 6
Odwracanie trasy ................................................................... 6
Usuwanie trasy ...................................................................... 6
Usuwanie wszystkich tras ...................................................... 6
Ślady ........................................................................................... 6
Zapisywanie wykresów śladów .............................................. 6
Spis treści
Wyświetlanie wykresu wysokości śladu ................................. 6
Wyświetlanie szczegółowych informacji o trasie .................... 6
Zapisywanie bieżącego śladu ................................................ 6
Zaznaczanie pozycji na zapisanym śladzie ........................... 6
Nawigacja do początku śladu ................................................ 6
Ręczne archiwizowanie śladu ................................................ 7
Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie danych ........................ 7
Udostępnianie informacji o psie ............................................. 7
Odbieranie informacji o psie .................................................. 7
Nawigacja........................................................................ 7
Mapa ........................................................................................... 7
Włączanie pól danych mapy .................................................. 7
Kompas .......................................................................................7
Kalibracja kompasu ................................................................ 7
Nawigacja z użyciem wskaźnika namiaru .............................. 7
Wskaźnik kursu ...................................................................... 7
Menu Znajdź ............................................................................... 7
Wyszukiwanie punktu wg nazwy ............................................ 8
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź .................................... 8
Wyświetlanie wykresu wysokości ............................................... 8
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego .................... 8
Nawigacja do punktu na wykresie .......................................... 8
Zmiana typu wykresu ............................................................. 8
Komputer podróży ...................................................................... 8
Zerowanie komputera podróży .............................................. 8
Aplikacje.......................................................................... 8
Ustawianie alarmu punktu alarmowego ...................................... 8
Obliczanie powierzchni obszaru ................................................. 8
Wyświetlanie kalendarza i almanachów ..................................... 8
Ustawianie alarmu ...................................................................... 8
Skrzynki ...................................................................................... 9
Pobieranie skrzynek przy użyciu komputera .......................... 9
Znajdowanie skrzynek ........................................................... 9
Filtrowanie listy skrzynek ....................................................... 9
chirp™ .................................................................................... 9
Otwieranie stopera ...................................................................... 9
Strona satelitów .......................................................................... 9
Zmiana widoku satelitów ........................................................ 9
Wyłączanie GPS .................................................................... 9
Symulowanie pozycji .............................................................. 9
Wyłączanie przesyłania danych psa ........................................... 9
Włączanie funkcji wykrywania szczekania .................................. 9
Włączanie trybu ratunkowego ..................................................... 9
Pilot VIRB® ............................................................................... 10
Dostosowywanie urządzenia....................................... 10
Dostosowywanie menu głównego ............................................ 10
Dostosowywanie pól danych .................................................... 10
Profile ........................................................................................10
Tworzenie własnego profilu ................................................. 10
Edytowanie nazwy profilu .................................................... 10
Usuwanie profilu .................................................................. 10
Ustawienia systemowe ............................................................. 10
Ustawienia dotyczące psa ........................................................ 10
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 10
Ustawianie dźwięków urządzenia ............................................. 10
Ustawienia mapy ...................................................................... 11
Zaawansowane ustawienia mapy ........................................ 11
Ustawienia śladu ....................................................................... 11
Zmiana jednostek miary ............................................................ 11
Ustawienia czasu ...................................................................... 11
Ustawienia formatu pozycji ....................................................... 11
Ustawienia kierunku .................................................................. 11
Ustawienia wysokościomierza .................................................. 11
Ustawienia geocachingu ........................................................... 11
Ustawienia wyznaczania trasy .................................................. 12
i
Ustawienia mapy morskiej ........................................................ 12
Konfigurowanie alarmów morskich ...................................... 12
Informacje o urządzeniu.............................................. 12
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ....................................... 12
Pomoc techniczna i aktualizacje ............................................... 12
Pomoc techniczna i aktualizacje .......................................... 12
Aktualizowanie oprogramowania ......................................... 12
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 12
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 12
Czyszczenie ekranu ............................................................. 12
Alpha 50Dane techniczne urządzenia podręcznego Alpha
50 .............................................................................................. 12
Dane techniczne obroży z nadajnikiem dla psa T5 .................. 13
Dane techniczne obroży z nadajnikiem dla psa T5 mini ........... 13
Informacje o baterii ................................................................... 13
Przechowywanie przez dłuższy czas ................................... 13
Zarządzanie danymi ................................................................. 13
Typy plików .......................................................................... 13
Wkładanie karty pamięci ...................................................... 13
Podłączanie urządzenia ręcznego do komputera ................ 14
Podłączanie obroży do komputera ...................................... 14
Przesyłanie śladów psów do aplikacji BaseCamp ............... 14
Usuwanie plików .................................................................. 14
Odłączanie kabla USB ......................................................... 14
Załącznik....................................................................... 14
Akcesoria i części zamienne ..................................................... 14
Zakup akcesoriów ................................................................ 14
Instrukcja wymiany baterii w urządzeniu dla psa ................. 15
Wymiana baterii w obroży z nadajnikiem dla psa T5 mini ... 15
Wymiana paska obroży ........................................................ 16
Informacje o radiu VHF ........................................................ 16
Wymiana anteny VHF w urządzeniu podręcznym ............... 16
Wymiana anteny VHF w obroży ........................................... 16
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ........................................................................... 16
Pola danych .............................................................................. 17
Rozwiązywanie problemów ...................................................... 18
Urządzenie przenośne nie odpowiada ................................. 18
Moje obroże mają identyfikatory powodujące konflikt .......... 18
Moje urządzenie ręczne nie informuje o wykryciu
szczekania ........................................................................... 18
Źródła dodatkowych informacji ................................................. 18
Rejestrowanie urządzenia .................................................... 18
Indeks............................................................................ 19
ii
Spis treści
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Konfigurowanie systemu
Przed użyciem urządzenia ręcznego oraz obroży z nadajnikiem
dla psa należy je najpierw skonfigurować.
1 Zainstaluj baterie w urządzeniu ręcznym (Instalowanie
baterii, strona 1).
2 Naładuj obrożę z nadajnikiem dla psa (Ładowanie obroży
psa, strona 1).
3 Włącz urządzenia (Włączanie urządzeń, strona 2).
4 W razie potrzeby dodaj obrożę do urządzenia przenośnego
(Parowanie obroży z nadajnikiem dla psa z urządzeniem
Alpha, strona 4).
5 Odbierz sygnały satelitarne (Odbieranie sygnałów
satelitarnych, strona 2).
MAP
Wybierz, aby wyświetlić mapę.
MENU Użyj tego przycisku, aby otworzyć menu aktywnej strony.
Użyj tego przycisku dwukrotnie, aby otworzyć menu główne.
ENTER Użyj tego przycisku, aby wybrać opcje i potwierdzić
komunikaty.
BACK
Użyj tego przycisku, aby anulować wprowadzone dane albo
powrócić do poprzedniego menu lub poprzedniej strony.
MARK
Użyj tego przycisku, aby zaznaczyć swoją aktualną pozycję.
DOG
Użyj tego przycisku, aby wyświetlić stronę śledzenia psa.
Użyj tego przycisku, aby wyświetlić lub przejrzeć opcje oraz
aby przenieść wskaźnik mapy.
Blokowanie klawiatury
1 Wybierz .
2 Wybierz kolejno OUT.
Obroża z nadajnikiem dla psa
UWAGA: Posiadana obroża z nadajnikiem dla psa może
wyglądać nieco inaczej niż zaprezentowane tutaj urządzenie.
Ogólne informacje o urządzeniu
Urządzenie podręczne Alpha 50
NOTYFIKACJA
W pobliżu urządzenia przenośnego nie należy używać radia
o mocy ponad 5 W. Jego działanie może nieodwracalnie
uszkodzić urządzenie.
À
Á
Â
Ã
Antena VHF
Antena GPS
Przycisk zasilania
Wskaźnik LED i migające sygnalizatory LED
Instalowanie baterii
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Antena GPS
Antena VHF
klawisz zasilania
Wyświetlacz
Klawiatura
Urządzenie przenośne działa na dwie baterie typu AA (do
nabycia osobno). W celu uzyskania optymalnej wydajności
należy używać baterii NiMH lub litowych.
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
2 Włóż dwie baterie typu AA zgodnie z oznaczeniem biegunów.
Port USB (pod anteną komunikatów pogodowych)
Gniazdo kart microSD™ (pod pokrywką komory baterii)
Grzbiet montażowy
Spłaszczone kółko pokrywki komory
Klawiatura
3
4
5
6
Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.
Przytrzymaj .
Wybierz kolejno Konfiguracja > System > Typ baterii.
Wybierz Alkaliczne, Litowe lub Bateria NiMH.
Ładowanie obroży psa
IN
Użyj tego przycisku, aby powiększać mapę.
OUT
Użyj tego przycisku, aby pomniejszać mapę.
Wstęp
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie osuszyć styki i obszar
wokół nich przed podłączeniem zaczepu do ładowania.
1
UWAGA: Posiadana obroża z nadajnikiem dla psa może
wyglądać nieco inaczej niż zaprezentowane tutaj urządzenie.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować
baterię. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii trwa około 5
godzin.
1 Przymocuj zaczep do ładowania À do urządzenia Á.
2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu zasilającego do portu
mini-USB kabla z zaczepem do ładowania.
3 Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.
Podczas ładowania dioda LED stanu obroży świeci w sposób
ciągły na czerwono.
4 Gdy dioda LED stanu zacznie świecić w sposób ciągły na
zielono, odłącz zaczep do ładowania od obroży.
i kleszczom. Po zastosowaniu środka przeciw pchłom
i kleszczom obrożę można założyć dopiero po całkowitym
wyschnięciu sierści psa. Nawet małe ilości takich środków mogą
uszkodzić plastikowe elementy i laminat obroży.
Przed założeniem psu obroży należy sparować urządzenie
podręczne z tą obrożą (Parowanie obroży z nadajnikiem dla psa
z urządzeniem Alpha, strona 4) oraz poczekać, aż
urządzenia odbiorą sygnały satelitarne (Odbieranie sygnałów
satelitarnych, strona 2).
1 Umieść obrożę z anteną VHF sterczącą do góry i anteną
GPS skierowaną w górę, a diodami LED skierowanymi do
przodu.
2 Załóż obrożę na środku szyi psa.
3 Zaciśnij pasek, tak aby dokładnie przylegał do szyi psa.
UWAGA: Obroża powinna dobrze przylegać i nie powinna
się obracać ani przesuwać na szyi psa. Pies musi być
w stanie swobodnie przełykać pokarm i wodę. Należy
poobserwować zachowanie psa przez jakiś czas, aby
stwierdzić, czy obroża nie jest za ciasna.
Włączanie urządzeń
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia
przenośnego tak długo, aż włączy się wyświetlacz LCD.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania obroży tak długo, aż
zamiga jej wskaźnik LED i usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Wyłączanie urządzeń
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia
podręcznego tak długo, aż wyłączy się wyświetlacz LCD.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na obroży tak długo,
aż dioda LED zmieni kolor na czerwony.
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Tak obroża, jak i urządzenie przenośne muszą odebrać sygnały
z satelitów zanim obroża zostanie założona psu na szyję.
Odebranie sygnałów z satelitów może potrwać kilka minut.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
2 Włącz oba urządzenia (Włączanie urządzeń, strona 2).
3 Naciśnij przycisk zasilania na urządzeniu przenośnym.
pokazuje moc sygnału GPS.
Gdy obroża odbierze sygnały satelitarne, dioda LED zamiga
dwa lub trzy razy na zielono.
Regulowanie jasności podświetlenia
UWAGA: Jasność podświetlenia może być ograniczona, jeśli
poziom naładowania baterii jest niski.
Zbyt intensywne podświetlenie ekranu może znacząco skrócić
czas działania baterii.
1 Wybierz .
2 Wybierz opcję:
• Aby przełączać zapamiętane poziomy jasności, wybierz .
• Aby ręcznie dostosować jasność, wybierz lub .
3 Wybierz ENTER.
Zakładanie obroży psu
PRZESTROGA
Nie wolno spryskiwać urządzenia środkami chemicznymi
o silnym działaniu, takimi jak na przykład środki przeciw pchłom
2
4 Jeśli pasek jest za długi, odetnij nadwyżkę, zostawiając
przynajmniej 7,62 cm (3 cale) zapasu.
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Gdy zaczniesz wpisywać tekst, pojawi się klawiatura.
• Wybierz znak za pomocą , , i , a następnie wybierz
ENTER.
• Wybierz , aby cofnąć.
• Wybierz , aby przesunąć.
• Wybierz IN lub OUT, aby zmienić ustawienie trybu znaków
dla klawiatury.
• Wybierz Gotowe, aby zapisać tekst i zamknąć klawiaturę.
Śledzenie psów
Urządzenie ręczne pozwala śledzić pozycję psa za pomocą
kompasu lub mapy. Na mapie wyświetlane jest położenie
właściciela i psa oraz ślad pozostawiony przez zwierzę.
Wskaźnik kompasu pokazuje kierunek, w którym należy się
udać, aby odnaleźć psa.
Śledzenie psa na mapie
Śledzenie psa na mapie jest możliwe po dodaniu go do
urządzenia ręcznego (Parowanie obroży z nadajnikiem dla psa
z urządzeniem Alpha, strona 4).
Mapa umożliwia sprawdzenie pozycji psa.
1 Wybierz MAP.
2 Za pomocą opcji IN i OUT możesz powiększać i pomniejszać
mapę.
Dotarcie do psa
1 Wybierz Lista psów.
Śledzenie psów
2 Wybierz psa.
3 Wybierz kolejno Pokaż informacje > Jedź.
Zostanie wyświetlona mapa.
4 Linia w kolorze karmazynowym wskazuje drogę do psa.
Wyświetlanie statusu psa
Urządzenie przenośne pozwala sprawdzić status psa, w tym
odległość i kierunek do niego oraz częstotliwość szczekania.
Aby stwierdzić, czy pies szczeka, należy najpierw włączyć
funkcję wykrywania szczekania (Włączanie funkcji wykrywania
szczekania, strona 9).
1 Wybierz DOG z menu głównego, aby wyświetlić stronę
śledzenia psa.
2 Jeśli masz więcej psów, przewiń listę, aby znaleźć
właściwego.
Urządzenie podręczne może śledzić maksymalnie 20 psów.
3 Wybierz ENTER.
Ikony statusu psa
Siedzi
Biegnie
Wystawia
Zagania
Nieznany*
* Ikona nieznanego stanu oznacza, że obroża nie odebrała
sygnału satelitarnego i urządzenie ręczne nie może
zlokalizować psa.
Alerty pozycji
Alerty pozycji informują o tym, że pies znalazł się w określonym
miejscu lub je opuścił. Można stworzyć własne wirtualne
ogrodzenie lub wyznaczyć promień wokół bieżącej pozycji.
Wirtualne ogrodzenie to niewidoczna granica wokół określonego
obszaru stworzona za pomocą punktów na mapie. Wirtualne
granice ogrodzeń charakteryzują się dokładnością do 3 metrów
(10 stóp). Wirtualne ogrodzenie sprawdza się najlepiej
w przypadku obszarów wielkości średniego ogrodu (ok. ¼ akra
= 1000 metrów kwadratowych).
Ustawianie alertu wirtualnego ogrodzenia
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Alerty pozycji > Dodaj
alert > Ogrodzenie wirtualne.
2 Wybierz na mapie punkt, który być pierwszym rogiem
wirtualnego ogrodzenia, a następnie wybierz ENTER.
3 Wybierz dodatkowe punkty, aby ustalić granice wirtualnego
ogrodzenia.
Należy wybrać co najmniej 3 punkty i maksymalnie 10
punktów.
4 Wybierz BACK.
Ustawianie alertu promienia
Możesz otrzymywać alerty, gdy pies lub kontakt znajdzie się
w określonej odległości od Ciebie lub dalej.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Alerty pozycji > Dodaj
alert > Promień.
2 Wybierz jednostkę miary.
3 Podaj długość promienia i wybierz Gotowe.
Edytowanie alertów pozycji
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Alerty pozycji.
2 Wybierz alert.
3 Wybierz opcję:
Śledzenie psów
• Wybierz Wyłącz w celu wyłączenia powiadomień
dotyczących tego alertu.
• Wybierz Ustaw typ alertu w celu określenia sposobu,
w jaki urządzenie powiadamia o tym alercie.
• Wybierz Ustaw tryb alertu w celu ustawienia
powiadomienia dźwiękowego przy wyjściu, wejściu lub
obu typach zdarzeń.
• Wybierz Usuń w celu usunięcia alertu.
Informacje o psie
Jeśli urządzenie ręczne było dostarczone w zestawie z obrożą,
przypisuje ono obroży psa domyślną nazwę „Dog”.
Pomiary z polowania
Pomiary z polowania dostarczają danych, które pomagają
zrozumieć różne zachowania oraz wzorce zachowań Twojego
psa podczas polowania. Pomiary te są automatycznie zerowane
na początku każdego nowego polowania.
Pola danych
Czas: Czas, przez który pies znajdował się z dala od opiekuna.
Dystans: Całkowity dystans przebyty przez psa.
Szczeknięcia: Ile razy pies szczekał podczas polowania. Alerty
szczekania są uruchamiane przez szczekanie o niskim
poziomie intensywności. To pole danych wymaga włączenia
funkcji wykrywania szczekania (Włączanie funkcji wykrywania
szczekania, strona 9).
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Ujada: Ile razy pies ujadał podczas polowania. Ostrzeżenia
o ujadaniu są uruchamiane przez szczekanie o wysokim
poziomie intensywności. To pole danych wymaga włączenia
funkcji wykrywania szczekania (Włączanie funkcji wykrywania
szczekania, strona 9).
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Wynik psa: Zestawienie pomiarów, które wskazują, jak dobrze
pies radził sobie podczas polowania.
Wystawia: Liczba wystawień i miejsca, w których pies wystawiał
podczas polowania.
Zagania: Liczba wystawień i miejsca, w których pies zaganiał
podczas polowania.
Resetowanie statystyk i śladu psa
Czasami przed nowym polowaniem warto wyczyścić statystyki
psa i zapis śladów.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz kolejno Pokaż informacje > Resetuj > Tak.
Zmiana długości śladu psa
Pozwala dostosować czas, przez jaki ślad psa pozostanie
wyświetlony na mapie. Skrócenie tego czasu poprawia
czytelność mapy. Zmiana mapy nie ma wpływu na ślady
zapisane w urządzeniu podręcznym.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Psy > Długość śladu psa
na mapie.
2 Wybierz opcję.
3 Wybierz Mapa.
Zmiana nazwy psa
1 Wybierz DOG > ENTER.
Zostaną wyświetlone informacje o psie.
2 Wybierz pole nazwy.
Pojawi się klawiatura ekranowa (Korzystanie z klawiatury
ekranowej, strona 2).
3
3 Podaj nazwę psa.
Ustawianie koloru śladu psa
Można zmienić kolor śladu psa. O ile to możliwe, największym
ułatwieniem jest ustawienie koloru śladu, który będzie
odpowiadać kolorowi obroży.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz Pokaż informacje.
4 Zaznacz kolorowy kwadracik obok imienia wybranego psa.
5 Wybierz kolor.
Zmiana typu psa
Przed zmianą typu psa należy włączyć obrożę i umieścić ją
w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp) od urządzenia
podręcznego.
Po przypisaniu typu psa zostaną wyświetlone odpowiednie
symbole statusu psa.
1 Wybierz DOG > ENTER > MENU.
2 Wybierz Zmień typ psa.
3 Wybierz typ.
Ustawianie alertów dotyczących psów
Można wybrać sposób, w jaki urządzenie będzie powiadamiać
o określonych zachowaniach psa.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Psy > Alerty dotyczące
psów.
2 Wybierz czynność.
3 Wybierz metodę, której urządzenie będzie używać do
ostrzegania Cię o tej czynności.
4 W zależności od potrzeb powtórz kroki 2 i 3.
Usuwanie psa
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz Usuń.
Parowanie obroży z nadajnikiem dla psa
z urządzeniem Alpha
Aby sparować urządzenia dla psów z urządzeniem podręcznym,
urządzenie podręczne musi znajdować się wystarczająco blisko
obroży z nadajnikiem dla psa, tak aby możliwe było ich fizyczne
zetknięcie.
Urządzenie podręczne może śledzić pozycje maksymalnie 20
psów, które noszą takie obroże. Zakupione dodatkowe obroże
można połączyć z urządzeniem podręcznym.
1 Wybierz DOG.
2 Wybierz Dodaj psa.
3 Wyłącz obrożę z nadajnikiem dla psa.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Domyślnie nowy pies jest nazwany „Dog”, a numer
identyfikacyjny jest przypisywany losowo.
W razie konfliktu tego nowego numeru z istniejącym
numerem identyfikacyjnym psa wyświetli się komunikat
o błędzie.
Po zakończeniu parowania możesz dodać obrożę z nadajnikiem
dla psa do dodatkowych urządzeń podręcznych za pomocą
kodu śledzenia lub kodu sterowania obrożą.
Aby dodać psa za pomocą kodów śledzenia i sterowania,
właściciel psa musi najpierw znaleźć i podać użytkownikowi te
kody (Wyszukiwanie identyfikatora psa oraz kodów śledzenia
i sterowania, strona 4).
Możesz użyć kodów śledzenia i sterowania, aby autoryzować
urządzenie podręczne do obsługi obroży z nadajnikiem dla psa.
Jeśli nie znajdujesz się w pobliżu psa, którego chcesz dodać,
lub nie możesz przełączyć obroży w tryb parowania, możesz
dodać psa za pomocą kodów śledzenia i sterowania.
1 Wybierz kolejno DOG > Dodaj psa.
2 Gdy zostanie wyświetlone pytanie o to, czy jesteś w pobliżu
obroży, wybierz Nie.
3 Gdy zostanie wyświetlone pytanie o to, czy znasz kody
śledzenia i sterowania, wybierz Tak.
4 Podaj kod śledzenia lub sterowania przypisany do obroży
i wybierz Gotowe.
Kod śledzenia psa umożliwia śledzenie psa. Kod sterowania
psa umożliwia śledzenie psa i zapewnia dostęp do ustawień
obroży z nadajnikiem dla psa.
5 Podaj imię psa i wybierz kolejno Gotowe > OK.
Wyszukiwanie identyfikatora psa oraz kodów śledzenia
i sterowania
Kod śledzenia psa można udostępnić, aby mogła go śledzić
inna osoba. Można także udostępnić kod sterowania psa, aby
inna osoba miała dostęp do ustawień obroży.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz Pokaż informacje.
Ręczne przypisywanie identyfikatora psu
Przed przypisaniem identyfikatora psu należy włączyć obrożę
i umieścić ją w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp) od
urządzenia podręcznego. Trzeba przypisać psu nowy numer
identyfikacyjny.
1 Wybierz DOG.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz kolejno Pokaż informacje > MENU > Zmień
identyfikator.
4 Wybierz wolny i niekolidujący z innymi numer identyfikacyjny.
Zmiana częstotliwości aktualizacji
Możesz wybrać mniejszą częstotliwość aktualizacji w celu
oszczędzenia energii baterii. Ustawienie interwałów od długości
30 sekund lub 2 minut zmniejsza zużycie baterii, ale
rejestrowany wtedy ślad psa i statystyki są mniej szczegółowe.
1 Umieść urządzenie podręczne w pobliżu obroży.
2 Wybierz DOG.
3 Wybierz psa.
4 Wybierz kolejno Pokaż informacje > MENU > Zmień
częstotliwość aktualizacji.
5 Wybierz częstotliwość aktualizacji.
Sposób komunikacji z obrożą
Najlepszy sygnał komunikacyjny uzyskuje się, gdy na linii
widzenia między urządzeniem ręcznym a obrożą psa nie ma
żadnych przeszkód. W celu uzyskania najlepszych warunków na
linii widzenia należy ustawić się na najwyższym w okolicy
punkcie terenu (np. na szczycie wzniesienia).
Dodawanie psa za pomocą kodów śledzenia
i sterowania
UWAGA: Funkcja ta różni się w zależności od typu obroży
i dostępności funkcji na danym obszarze.
4
Śledzenie psów
Podróżowanie do punktu
1 W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Dokąd? >
Najlepszy
Punkty .
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz Jedź.
Dobry
Edytowanie punktów
Aby móc edytować punkty, należy je najpierw utworzyć.
Słaby
1 W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Menedżer
waypointów.
Śledzenie z funkcją BaseCamp™ BaseStation
Aby móc śledzić psa z użyciem BaseCamp, pobierz do
komputera aplikację BaseCamp (www.garmin.com/basecamp).
Dostępna w aplikacji BaseCamp funkcja BaseStation pozwala
za pomocą komputera na bieżąco śledzić psy. Więcej informacji
o korzystaniu z aplikacji BaseCamp można znaleźć w jej
pomocy.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > System > BaseCamp
Basestation > Monit.
2 Otwórz aplikację BaseCamp.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Punkty, trasy i ślady
Punkty
Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika
w urządzeniu. Punkty wskazują poprzednią i aktualną pozycję
użytkownika, a także dokąd zmierza. Można dodawać
szczegółowe dane dotyczące pozycji, takie jak nazwa,
wysokość lub głębokość.
Zaznaczanie pozycji pojazdu
Możesz zaznaczyć pozycję swojego pojazdu, aby móc do niego
spokojnie wrócić po polowaniu.
1 W menu głównym wybierz MARK.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz MARK.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Nowe.
• Wybierz domyślną nazwę pozycji, na przykład Pojazd lub
Obóz.
3 Edytuj informację o pozycji (opcjonalnie).
4 Wybierz Gotowe.
Oznaczanie stada
Możesz oznaczyć pozycję stada oraz wprowadzić szacunkową
liczbę spłoszonych i upolowanych ptaków.
1 Wybierz kolejno MARK > Stado.
2 Podaj liczbę spłoszonych ptaków i liczbę upolowanych
ptaków, a następnie wybierz OK.
3 Przejrzyj i edytuj informacje o pozycji (opcjonalnie).
4 Wybierz Gotowe.
Oznaczanie punktów na mapie
1 Wybierz MAP.
2 Wybierz pozycję na mapie.
3 Wybierz kolejno ENTER > MENU > Zapisz jako waypoint.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz element, który chcesz edytować, np. nazwę.
4 Podaj nowe informacje.
Przenoszenie punktów na mapie
1 W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Menedżer
2
3
4
5
waypointów.
Wybierz punkt.
Wybierz kolejno MENU > Przenieś punkt.
Wybierz pozycję na mapie.
Wybierz ENTER.
Przenoszenie punktu do aktualnej pozycji
Pozycję punktu można zmienić. Przykładowo, możesz zmienić
ustawienie aktualnej pozycji, jeśli przemieścisz samochód.
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Menedżer waypointów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno MENU > Użyj aktualnej pozycji.
Pozycja punktu zostanie dostosowana do aktualnej pozycji.
Zwiększanie dokładności pozycji punktów
Można doprecyzowywać położenia punktu. Podczas
uśredniania, urządzenie dokonuje kilku odczytów tej samej
lokalizacji i wykorzystuje średnią wartość, w celu uzyskania jak
najdokładniejszej pozycji.
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Menedżer waypointów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno MENU > Uśrednij pozycję.
4 Przejdź do wybranej pozycji punktu.
5 Wybierz Start.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
7 Gdy pasek stanu dokładności osiągnie 100%, wybierz
Zapisz.
Aby uzyskać optymalne rezultaty, zbierz od czterech do ośmiu
próbek dla wybranego punktu, czekając co najmniej 90 minut
przed zapisem kolejnych próbek.
Odwzorowanie punktu
Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z zaznaczonej pozycji do
nowej.
1 W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Menedżer
waypointów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno MENU > Odwzoruj punkt.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
5 Wybierz opcję:
• Aby zapisać informacje o punktach, wybierz Zapisz.
• Aby zapisać i edytować informacje o punktach, wybierz
Zapisz i edytuj.
Usuwanie punktów
1 W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Menedżer
waypointów.
Punkty, trasy i ślady
5
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno MENU > Usuń > Tak.
Trasy
Trasa składa się z szeregu punktów lub pozycji i prowadzi
użytkownika do celu podróży.
Wyznaczanie trasy
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Planowanie trasy > Utwórz
2
3
4
5
6
trasę > Wybierz 1. punkt.
Wybierz kategorię.
Wybierz pierwszy punkt trasy.
Wybierz kolejno Użyj > Wybierz następny punkt.
Wybierz punkt.
Powtórz kroki 3–5, aby dodać wszystkie punkty trasy.
Podróż zapisaną trasą
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Pokaż mapę > Jedź.
4 Nawiguj do celu, korzystając z kompasu (Nawigacja
z użyciem wskaźnika namiaru, strona 7) lub mapy (Mapa,
strona 7).
Edytowanie trasy
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Edytuj trasę.
4 Wybierz punkt.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić punkt na mapie, wybierz Przejrzyj.
• Aby zmienić kolejność punktów na trasie, wybierz
Przenieś w górę lub Przenieś w dół.
• Aby wstawić dodatkowy punkt na trasie, wybierz Wstaw.
Dodatkowy punkt zostanie wstawiony przed aktualnie
edytowanym punktem.
• Aby usunąć punkt z trasy, wybierz Usuń.
Wyświetlanie aktywnej trasy
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Aktywna trasa.
2 Wybierz punkt na trasy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Odwracanie trasy
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Odwróć trasę.
Usuwanie trasy
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Usuń trasę > Tak.
Usuwanie wszystkich tras
1 W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Planowanie
trasy.
2 Wybierz kolejno MENU > Usuń wszystko > Tak.
Ślady
Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera
informacje o punktach wzdłuż zarejestrowanej ścieżki, w tym
czas, pozycję i wysokość położenia każdego punktu.
6
Zapisywanie wykresów śladów
1 W menu głównym wybierz kolejno Konfiguracja > Ślady >
Wykres śladu.
2 Wybierz Rejestruj, nie pokazuj lub Rejestruj, pokaż.
Jeśli wybierzesz opcję Rejestruj, pokaż, linia na mapie
będzie wskazywać ślad.
3 Wybierz Metoda rejestracji.
4 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować ślady ze zmienną częstotliwością w celu
utworzenia optymalnego odwzorowania śladów, wybierz
Auto.
• Aby rejestrować ślady na określonym dystansie, wybierz
Dystans.
• Aby rejestrować ślady przez określony czas, wybierz
Czas.
5 Wybierz Interwał.
6 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli wybrana została opcja Auto dla Metoda rejestracji,
wybierz daną opcję częstszego lub rzadszego
rejestrowania śladów.
UWAGA: Używanie opcji Najczęściej zapewnia najbardziej
szczegółowe dane śladu, ale jednocześnie powoduje
szybsze zapełnianie pamięci urządzenia.
• Jeśli wybrana została opcja Dystans lub Czas dla
ustawienia Metoda rejestracji, podaj odpowiednią
wartość.
Wykres śladu jest tworzony w trakcie przemieszczania się
z włączonym urządzeniem.
Wyświetlanie wykresu wysokości śladu
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Menedżer śladów.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Wykres wysokości.
Wyświetlanie szczegółowych informacji o trasie
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Menedżer śladów.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Pokaż mapę.
Początek i koniec śladu są oznaczone flagami.
4 Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
Zostaną wyświetlone informacje o śladzie.
Zapisywanie bieżącego śladu
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Menedżer śladów.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz opcję:
• Aby zapisać cały ślad, wybierz Zapisz ślad.
• Aby zapisać fragment śladu, wybierz Zapisz fragment,
a następnie zaznacz wybraną część śladu.
Zaznaczanie pozycji na zapisanym śladzie
1 W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Menedżer
2
3
4
5
6
śladów.
Wybierz ślad.
Wybierz Pokaż mapę.
Wybierz pozycję na śladzie.
Wybierz kolejno MARK > Nowe.
Edytuj informację o pozycji (opcjonalnie).
Nawigacja do początku śladu
Możesz nawigować do początku śladu. Funkcja przydaje się
w celu znalezienia drogi powrotnej do obozu lub początku
szlaku.
Punkty, trasy i ślady
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Menedżer śladów > Bieżący
ślad > Pokaż mapę.
2 Wybierz TracBack.
Strona mapy otworzy się z trasą oznaczoną karmazynową
linią.
3 Nawiguj do celu, korzystając z mapy (Mapa, strona 7) lub
kompasu (Nawigacja z użyciem wskaźnika namiaru,
strona 7).
Ręczne archiwizowanie śladu
z kierunkiem, w którym patrzysz. Pozycję obiektów można
ustabilizować, wybierając ustawienie Północ u góry (Ustawienia
mapy, strona 11.
Aby otworzyć mapę, wybierz MAP.
Włączanie pól danych mapy
1 Wybierz kolejno MAP > MENU > Konfiguracja mapy > Pola
danych.
2 Wybierz opcję.
Kompas
Zapisane ślady można archiwizować w celu oszczędzania
pamięci.
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Menedżer śladów.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Archiwum.
Urządzenie jest wyposażone w 3-osiowy elektroniczny kompas
z kompensacją nachylenia. Aby rozpocząć podróż w kierunku
celu podróży, można skorzystać ze wskaźnika namiaru lub
wskaźnika kursu.
Automatyczne archiwizowanie śladów
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Ślady > Autoarchiwizacja.
2 Wybierz opcję.
Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie
danych
Aby bezprzewodowo przesyłać dane, należy znaleźć się
w odległości 3 m (10 stóp) od zgodnego urządzenia Garmin .
Punkty, skrzynki, trasy i ślady można udostępniać
bezprzewodowo.
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Prześlij bezprzewodowo.
2 Wybierz Wyślij lub Odbierz.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
®
Udostępnianie informacji o psie
Jeśli chcesz udostępnić informacje o psie innemu użytkownikowi
urządzenia podręcznego, musi on włączyć w swoim urządzeniu
bezprzewodowy odbiór danych i umieścić urządzenie w zasięgu
nadajnika oraz obroży psa.
1 Na stronie z listą psów wybierz DOG.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz Prześlij bezprzewodowo.
4 Wybierz opcję:
• Aby udostępniać tylko ślad psa, wybierz Tylko śledź.
• Aby udostępniać ślad psa i ustawienia obroży, wybierz
Śledź i steruj.
Twoje urządzenie wyśle imię psa, identyfikator urządzenia oraz
informację o częstotliwości aktualizacji.
Kalibracja kompasu
UWAGA: Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym
powietrzu. Nie należy stawać w pobliżu obiektów wpływających
na pola magnetyczne, np. samochodów, budynków czy linii
wysokiego napięcia.
Urządzenie jest wyposażone w 3-osiowy elektroniczny kompas.
Kompas należy kalibrować po przebyciu długiego dystansu, po
znaczącej zmianie temperatury lub po wymianie baterii.
1 Wybierz kolejno DOG > MENU.
2 Wybierz kolejno Kalibracja kompasu > Start.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Nawigacja z użyciem wskaźnika namiaru
Podczas podróży do celu wskaźnik wskazuje cel podróży, bez
względu na kierunek, w jakim się poruszamy.
1 Podczas podróży do wybranego celu wybierz kolejno
Narzędzia > Kompas
2 Wykonuj zakręty do czasu, aż wskaźnik będzie wskazywać
górę kompasu, a następnie jedź dalej w tym kierunku.
Wskaźnik kursu
Wskaźnik kursu jest wyjątkowo przydatny podczas nawigacji na
wodzie oraz w przypadku, gdy na trasie nie ma większych
przeszkód. Pozwala on także unikać zagrożeń mogących
wystąpić z obu stron kursu, takich jak płycizny czy zatopione
skały.
Aby włączyć wskaźnik kursu, na ekranie kompasu wybierz
kolejno MENU > Konfiguracja kierunku > Idź do linii/
wskaźnika.
Odbieranie informacji o psie
Na stronie śledzenia psa wybierz kolejno DOG > MENU >
Pobierz bezprzewodowo.
Nawigacja
Możesz podróżować wyznaczonymi trasami lub śladami, do
punktu, skrzynki, zdjęcia lub dowolnej zapisanej w urządzeniu
pozycji. Skorzystaj z mapy lub kompasu, aby nawigować do celu
podróży.
Mapa
przedstawia aktualne położenie na mapie. W miarę przebiegu
podróży ikona pozycji przemieszcza się, pozostawiając za sobą
wykres śladu (szlak). Na mapie pojawiają się nazwy i symbole
punktów. Podczas nawigacji do celu trasa jest oznaczona na
mapie karmazynową linią.
Gdy ustawieniem orientacji mapy jest Kierunek u góry, obiekty
na mapie wydają się obracać wokół twojego położenia. W miarę
przebiegu podróży orientacja mapy zmienia się zgodnie
Nawigacja
Wskaźnik kursu À wskazuje relację względem linii kursu
prowadzącej do celu podróży. Wskaźnik zboczenia z kursu
(CDI) Á wskazuje zejście (prawe lub lewe). Skala  odnosi się
do odległości pomiędzy punktami à na wskaźniku zboczenia
z kursu, które informują o stopniu zboczenia z kursu.
Menu Znajdź
Menu Znajdź umożliwia wyszukiwanie punktów, miast
i współrzędnych. Można także nawigować do pobranych zdjęć,
śladów i skrzynek. Załadowanie do urządzenia zgodnych z nim,
opcjonalnych map szczegółowych powoduje udostępnienie
dodatkowych kategorii. Po otwarciu kategorii pojawia się lista
7
z pozycjami znajdującymi się w pobliżu twojej aktualnej pozycji
lub wskaźnika na mapie (jeśli jest aktywny).
Wyszukiwanie punktu wg nazwy
1 W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Dokąd? >
Punkty > MENU > Szukaj wg liter.
2 Podaj nazwę.
W miarę zaznaczania znaków w nazwie pojawiają się wyniki
wyszukiwania.
3 Wybierz punkt.
Wyszukiwanie punktu w pobliżu innego punktu
1 W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Menedżer
waypointów.
Wybierz
punkt.
2
3 Wybierz kolejno MENU > Szukaj w pobliżu.
4 Wybierz kategorię.
Na liście wymienione są punkty położone w pobliżu pierwotnego
punktu.
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź
Użytkownik może skierować urządzenie na dowolny obiekt
w oddali, zablokować wskazany kierunek, a następnie
rozpocząć podróż do tego obiektu.
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Celuj i idź
2 Skieruj urządzenie na żądany obiekt.
3 Wybierz kolejno Zablokuj kierunek > Ustaw kurs.
4 Nawiguj do celu, korzystając z kompasu (Nawigacja
z użyciem wskaźnika namiaru, strona 7) lub mapy (Mapa,
strona 7).
Wyświetlanie wykresu wysokości
Wykres wysokości domyślnie wyświetla wysokość dla czasu,
jaki upłynął. Wykres (Zmiana typu wykresu, strona 8) oraz
pola danych (Dostosowywanie pól danych, strona 10) można
dostosować do własnych potrzeb.
Wybierz kolejno Narzędzia > Wykres wysokości.
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego
Znając rzeczywiste ciśnienie barometryczne, można ręcznie
skalibrować wysokościomierz barometryczny.
1 Przejdź do pozycji, dla której znasz wysokość i ciśnienie
barometryczne.
2 Wybierz kolejno Narzędzia > Wykres wysokości > MENU >
Kalibruj wysokościomierz.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Nawigacja do punktu na wykresie
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Wykres wysokości.
2 Wybierz punkt na wykresie.
3
4
5
6
Szczegółowe informacje o punkcie zostaną wyświetlone
w lewym górnym rogu wykresu.
Wybierz kolejno MENU > Pokaż mapę.
Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
Wybierz Jedź.
Nawiguj do celu, korzystając z kompasu (Nawigacja
z użyciem wskaźnika namiaru, strona 7) lub mapy (Mapa,
strona 7).
Zmiana typu wykresu
Wykres wysokości można zmienić tak, aby wyświetlał ciśnienie
lub wysokość względem czasu lub dystansu.
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Wykres wysokości > MENU >
Zmień typ wykresu.
2 Wybierz opcję.
8
Komputer podróży
Komputer podróży wyświetla bieżącą, średnią i maksymalną
prędkość, a także licznik podróży i inne przydatne statystyki.
Można dostosować układ komputera podróży, pulpit i pola
danych (Dostosowywanie pól danych, strona 10).
Aby otworzyć komputer podróży, wybierz kolejno Narzędzia >
Komputer podróży.
Zerowanie komputera podróży
Aby zapewnić sobie dokładne informacje o podróży, przed
rozpoczęciem nowej podróży należy wyzerować stare dane.
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Komputer podróży.
2 Wybierz kolejno MENU > Resetuj > Zeruj dane podróży.
Aplikacje
Ustawianie alarmu punktu alarmowego
Alerty punktów alarmowych ostrzegają o zbliżaniu się psów do
określonego obszaru wybranej pozycji. Wpisanie wyznaczonego
promienia zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Punkty alarmowe.
2 Wybierz Utwórz alarm.
3 Wybierz kategorię.
4 Wybierz pozycję.
5 Wybierz Użyj.
6 Podaj promień.
W momencie znalezienia się w zasięgu alarmu punktu
alarmowego urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.
Obliczanie powierzchni obszaru
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Pomiar powierzchni > Start.
2 Przejdź po całym obwodzie obszaru, którego powierzchnię
chcesz obliczyć.
3 Po zakończeniu wybierz Oblicz.
Wyświetlanie kalendarza i almanachów
Można wyświetlić aktywność urządzenia, np. zapis punktów,
oraz informacje z almanachu dotyczące słońca i księżyca,
a także polowań i połowów.
1 Wybierz Narzędzia.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić aktywność urządzenia z określonych dni,
wybierz Kalendarz.
• Aby wyświetlić informacje o wschodzie i zachodzie słońca
i księżyca, wybierz Słońce i księżyc.
• Aby wyświetlić szacunkowe godziny optymalne do
organizowania polowań i połowów, wybierz Polowania
i połowy.
3 W razie potrzeby wybierz lub , aby wyświetlić inny dzień.
Ustawianie alarmu
1
2
3
4
Wybierz kolejno Narzędzia > budzik.
Podaj godzinę.
Wybierz Włącz alarm.
Wybierz opcję.
Alarm uruchomi się o określonej godzinie. Jeśli w tym czasie
urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono i zostanie
uruchomiony alarm.
Aplikacje
Skrzynki
2 Wybierz kolejno Wyszukiwanie chirp > Wł..
Geocaching to zabawa polegająca na poszukiwaniu ukrytych
skarbów, której uczestnicy ukrywają lub szukają ukrytych
skrzynek, korzystając ze wskazówek i współrzędnych GPS.
Wyszukiwanie skrzynki z urządzeniem chirp
1 W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Dokąd? >
Skrzynki > MENU > Szczegóły chirp > Jedź.
2 Rozpocznij podróż do skrzynki:
Gdy znajdziesz się w odległości 10 m (33 stóp) od skrzynki
zawierającej urządzenie chirp, zostaną wyświetlone
szczegółowe informacje na temat urządzenia chirp.
3 Jeśli opcja ta jest dostępna, wybierz Jedź, aby rozpocząć
poszukiwanie skrzynki.
Pobieranie skrzynek przy użyciu komputera
Można ręcznie pobrać skrzynki do urządzenia za pomocą
komputera (Podłączanie urządzenia ręcznego do komputera,
strona 14). Można umieścić pliki skrzynek w pliku GPX
i zaimportować je do folderu GPX w urządzeniu. Płatne
członkostwo w serwisie geocaching.com umożliwia korzystanie
z funkcji Pocket Query pozwalającej na pobieranie dużych
zestawów skrzynek do urządzenia w jednym pliku GPX.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.geocaching.com/play .
3 W razie potrzeby utwórz konto.
4 Zaloguj się.
5 Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie geocaching.com,
aby wyszukać i pobrać pozycje skrzynek do urządzenia.
Znajdowanie skrzynek
Aby można było rozpocząć nawigację do skrzynki, należy
załadować jedną lub więcej skrzynek do urządzenia.
1 W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Skrzynki.
2 Wybierz skrzynkę.
3 Wybierz Jedź.
Po znalezieniu skrzynki urządzenie ręczne oznaczy ją jako
znalezioną, zapisze pozycję w kalendarzu i pokaże najbliższą
skrzynkę.
Otwieranie stopera
Wybierz kolejno Narzędzia > Stoper.
Strona satelitów
Strona satelitów informuje o aktualnej pozycji, dokładności GPS,
lokalizacji satelitów i mocy sygnału.
Zmiana widoku satelitów
W domyślnym widoku satelitarnym północ znajduje się u góry
ekranu. W razie potrzeby możesz zmienić orientację widoku
satelitarnego tak, aby bieżący ślad być skierowany w górę
ekranu.
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Satelita.
2 Wybierz kolejno MENU > Kierunek u góry.
Wyłączanie GPS
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Satelita.
2 Wybierz kolejno MENU > Pracuj z wyłączonym GPS.
Filtrowanie listy skrzynek
Symulowanie pozycji
Listę skrzynek można filtrować według wybranych kryteriów,
takich jak poziom trudności.
1 W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Dokąd? >
Skrzynki > MENU > Zastosuj filtr > Szybki filtr.
2 Wybierz elementy do wyfiltrowania.
3 Wybierz Szukaj.
Aby móc użyć symulacji pozycji, należy wyłączyć funkcję GPS.
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Satelita.
2 Wybierz kolejno MENU > Ustaw pozycję na mapie.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Użyj.
Edycja własnego filtra skrzynek
Wyłączanie przesyłania danych psa
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Skrzynki > Ustawienia
filtru.
2 Wybierz filtr.
3 Wybierz element, który chcesz edytować.
Tworzenie i zapisywanie filtrów skrzynek
Można tworzyć i zapisywać własne filtry skrzynek w oparciu
o określone kryteria. Po ustawieniu filtra można go użyć na liście
skrzynek.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Skrzynki > Ustawienia
filtru > Utwórz filtr.
2 Wybierz elementy do wyfiltrowania.
3 Wybierz opcję:
• Aby przefiltrować listę skrzynek, wybierz Szukaj.
• Aby zapisać filtr, wybierz BACK. Po zapisaniu filtrowi jest
automatycznie nadawana nazwa. Dostęp do własnego
filtra można uzyskać z listy skrzynek.
chirp™
chirp to niewielkie akcesorium firmy Garmin, które można
zaprogramować i pozostawić w skrzynce. Możesz użyć swojego
urządzenia, aby znaleźć urządzenie chirp w skrzynce. Więcej
informacji na temat chirp znajduje się w Podręczniku
użytkownika urządzenia chirp dostępnym pod adresem
www.garmin.com.
Włączanie wyszukiwania urządzenia chirp
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Skrzynki.
Aplikacje
Domyślnie urządzenie podręczne przesyła dane psa do
zgodnych urządzeń. Można wyłączyć przesyłanie danych, aby
nie były widoczne na innych zgodnych urządzeniach. Więcej
informacji znajduje się w podręczniku użytkownika zgodnego
urządzenia.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Psy > Prześlij dane psa >
Wył..
Włączanie funkcji wykrywania szczekania
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Psy > Wykrywanie
szczekania.
Na stronie śledzenia psa i na stronie mapy zostanie wyświetlona
ikona szczekania.
Jeśli obroża jest aktywna i poprawnie założona (Zakładanie
obroży psu, strona 2), szczekanie jest wykrywane
automatycznie. Po włączeniu funkcji wykrywania szczekania
można ustawić alert szczekania (Ustawianie alertów
dotyczących psów, strona 4).
Włączanie trybu ratunkowego
Przed aktywowaniem trybu ratunkowego należy włączyć obrożę
i umieścić ją w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp) od
urządzenia podręcznego.
Jeśli obawiasz się, że twój pies może się zgubić, a bateria może
się wyczerpać, włącz tryb ratunkowy. Ten tryb wydłuża czas
działania baterii obroży, zapewniając więcej czasu na
9
odszukanie psa. Czas pracy baterii obroży psa można wydłużyć,
włączając tryb oszczędzania baterii przy użyciu urządzenia
podręcznego. Zmniejszy to częstotliwość, z jaką obroża będzie
zgłaszać do urządzenia podręcznego aktualizacje pozycji.
1 Na stronie śledzenia psa wybierz psa.
Pojawi się strona z informacjami o psie.
2 Wybierz kolejno MENU > Tryb ratunkowy.
3 Zanim wypuścisz psa, poczekaj na pojawienie się
komunikatu.
Pilot VIRB
®
Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową
VIRB za pomocą tego urządzenia. Aby kupić kamerę sportową
VIRB, odwiedź stronę www.garmin.com/VIRB.
Dostosowywanie urządzenia
Dostosowywanie menu głównego
We menu głównym można przesuwać, dodawać i usuwać
pozycje.
1 W menu głównym wybierz kolejno MENU > Zmień kolejność
elementów.
2 Wybierz opcję z menu.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Przenieś, aby zmienić położenie elementu na
liście.
• Wybierz Wstaw, aby dodać nowy element do listy.
• Wybierz Usuń, aby usunąć element z listy.
Dostosowywanie pól danych
Aby móc dostosować pola danych na mapie, należy je najpierw
włączyć (Włączanie pól danych mapy, strona 7).
Można dostosować pola danych i pulpity mapy, kompas, wykres
wysokości oraz komputer podróży.
1 Otwórz stronę, której pola chcesz zmienić.
2 Wybierz kolejno MENU > Zmień pola danych.
3 Wybierz pole danych, które chcesz dostosować.
4 Wybierz nowe pole danych.
Opisy pól danych można znaleźć w części Pola danych,
strona 17.
Profile
Profile są zbiorami ustawień, które wpływają na optymalizację
urządzenia w oparciu o sposób jego użytkowania. Na przykład,
ustawienia i widoki różnią się, gdy urządzenie jest używane do
polowania i do geocachingu.
Profile są powiązane z ekranami aktywności, w tym także
z ekranem głównym.
Podczas korzystania z profilu, po zmianie takich ustawień, jak
pola danych czy jednostki miary, zmiany są automatycznie
zapisywane jako część profilu.
Tworzenie własnego profilu
Ustawienia i pola danych można dostosować do określonej
formy aktywności lub podróży.
1 W menu głównym wybierz Narzędzia > Zmiana profilu.
2 Wybierz MENU > Konfiguracja profilów > Utwórz profil >
OK.
3 Dostosuj ustawienia odpowiednio do potrzeb.
4 W razie potrzeby dostosuj pola danych.
Wszelkie zmiany ustawień, pulpitów i pól danych są zapisywane
w aktywnym profilu.
10
Edytowanie nazwy profilu
1 W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Zmiana
profilu > MENU > Konfiguracja profilów.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Edytuj nazwę.
4 Wpisz nową nazwę.
Usuwanie profilu
1 W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Zmiana
profilu > MENU > Konfiguracja profilów.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Usuń.
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Konfiguracja > System.
GPS: Ustawia dla GPS opcję Normalny, WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service) lub Tryb demonstracyjny (GPS
wyłączony). Informacje na temat WAAS można znaleźć na
stronie www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Język: Ustawianie języka komunikatów tekstowych
wyświetlanych w urządzeniu.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Typ baterii: Pozwala zmienić typ używanych baterii AA.
BaseCamp Basestation: Ustawia sposób łączenia się
z aplikacją BaseCamp po podłączeniu urządzenia do
komputera.
Ustawienia dotyczące psa
Wybierz kolejno Konfiguracja > Psy.
Długość śladu psa na mapie: Pozwala wybrać czas, przez jaki
ślad psa pozostanie wyświetlony na mapie. Skrócenie tego
czasu poprawia czytelność mapy.
Powiększ mapę na psach: O ile nie przesuniesz ręcznie
widoku, automatycznie powiększa mapę w celu pokazania
pozycji wszystkich psów oraz twojej pozycji. Ta funkcja
pomaga w szybkim odszukaniu psów.
Prześlij dane psa: Pozwala na automatyczne przesyłanie
danych psa do zgodnych urządzeń (Wyłączanie przesyłania
danych psa, strona 9).
Alerty dotyczące psów: Pozwala ustawić sposób
powiadamiana o określonych działaniach (Ustawianie alertów
dotyczących psów, strona 4).
Wykrywanie szczekania: Umożliwia urządzeniu wykrywać
szczekanie psa.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyświetlanie.
Czas podświetlania: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Oszczędność baterii: Poprzez wyłączanie ekranu po
zakończeniu czasu podświetlenia, pozwala zaoszczędzić
energię baterii i wydłużyć jej czas pracy.
Zrzuty ekranowe: Umożliwia zapis obrazu z ekranu urządzenia.
Kolory: Zmienia tło ekranu i sposób podświetlania zaznaczeń.
Ustawianie dźwięków urządzenia
Można dostosować dźwięki komunikatów, klawiszy, ostrzeżeń
i alarmów.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Dźwięki.
Dostosowywanie urządzenia
2 Wybierz dźwięki dla poszczególnych elementów.
Ustawienia formatu pozycji
Ustawienia mapy
UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji ani systemu
współrzędnych układu odniesienia, chyba że jest używana mapa
wymagająca użycia innego formatu pozycji.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Format pozycji.
Format pozycji: Ustawianie formatu pozycji dla informacji
dotyczących lokalizacji.
Układ odniesienia: Ustawianie układu współrzędnych, na
którym oparta jest mapa.
Mapa sferoidalna: Wyświetlanie układu współrzędnych
używanych przez urządzenie. Domyślnym układem
współrzędnych jest układ WGS 84.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Mapa.
Orientacja: Ustawia sposób wyświetlania mapy na stronie.
Północ u góry wyświetla północ u góry strony. Kierunek
u góry wyświetla widok z góry z bieżącym kierunkiem
podróży na górze ekranu. Tryb samochodu wyświetla widok
3D do jazdy samochodem z kierunkiem podróży
wyświetlanym u góry.
Tekst wskazówek nawigacyjnych: Pozwala określić, kiedy
wskazówki nawigacji mają być wyświetlane na mapie.
Pola danych: Dostosuj pola danych i pulpity mapy, kompas,
wykres wysokości oraz komputer podróży.
O mapie: Włączanie lub wyłączanie map aktualnie dostępnych
w urządzeniu.
Zaawansowane ustawienia mapy
Wybierz kolejno Konfiguracja > Mapa > Zaawansowane
ustawienia mapy.
Automatyczny zoom: Automatyczny wybór odpowiedniego
poziomu powiększenia dla optymalnego korzystania z mapy.
W przypadku wybrania opcji Wył. operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Stopnie zoomu: Ustawianie stopnia powiększenia dla
wyświetlanych elementów mapy. Elementy mapy nie będą
się pojawiać, jeżeli stopień powiększenia mapy jest większy
od ustawionego stopnia.
Rozmiar tekstu: Wybór rozmiaru tekstu dla elementów mapy.
Szczegółowość: Ta opcja służy do określania szczegółowości
mapy. Im więcej szczegółów, tym wolniej mapa może być
odświeżana.
Cieniowany relief: Wyświetlanie reliefu szczegółów na mapie
(jeśli jest dostępny) lub wyłączanie cieniowania.
Ustawienia śladu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Ślady.
Wykres śladu: Włączenie lub wyłączenie rejestrowania śladów.
Metoda rejestracji: Ustawia metodę rejestracji śladów. Auto
pozwala rejestrować ślady ze zmienną częstotliwością w celu
utworzenia optymalnego odwzorowania śladów.
Interwał: Ustawia częstotliwość rejestrowania śladów. Częstsze
rejestrowanie punktów pozwala uzyskać bardziej
szczegółowy ślad, powoduje jednak szybsze zapełnianie się
wykresu śladu.
Autoarchiwizacja: Ustawia automatyczną metodę archiwizacji
w celu porządkowania śladów. Ślady są zapisywane
i usuwane automatycznie.
Kolor: Zmiana koloru linii śladu na mapie.
Zmiana jednostek miary
Użytkownik może dostosować jednostki miary dystansu,
prędkości, wysokości, głębokości, temperatury i ciśnienia.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Jednostki.
2 Wybierz wielkość fizyczną.
3 Wybierz jednostkę miary dla ustawienia.
Ustawienia czasu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Czas.
Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Strefa czasowa: Ustawianie strefy czasowej dla urządzenia.
Automatyczna ustawia automatycznie strefę czasową na
podstawie pozycji GPS.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia kierunku
Można dostosować ustawienia kompasu.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Kurs kompasowy.
Wyświetlanie: Określanie sposobu sygnalizowania kierunku
wyświetlanego w kompasie:
Odniesienie północne: Ustawianie w kompasie odniesienia
północnego.
Idź do linii/wskaźnika: Pozwala wybrać zachowanie wskaźnika
wyświetlanego na mapie. Namiar wskazuje kierunek podróży.
Kurs wskazuje relację względem linii kursu prowadzącej do
celu podróży.
Kompas: Automatyczne przełączanie z kompasu
elektronicznego na kompas GPS w przypadku podróży
z dużą prędkością lub przez określony okres czasu.
Kalibracja kompasu: Skalibruj kompas (Kalibracja kompasu,
strona 7).
Ustawienia wysokościomierza
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wysokościomierz.
Automatyczna kalibracja: Automatyczne kalibrowanie
wysokościomierza po każdym włączeniu urządzenia.
Tryb barometryczny: Określanie sposobu pomiaru danych
dotyczących ciśnienia. Zmienna wysokość powoduje, że
barometr mierzy zmiany w wysokości podczas
przemieszczania się użytkownika. Stała wysokość zakłada,
że urządzenie znajduje się na określonej wysokości, dlatego
też ciśnienie atmosferyczne zmieniać będzie się wyłącznie ze
względu na zmianę warunków pogodowych.
Trendy ciśnienia: Określanie sposobu zapisu danych
dotyczących ciśnienia. Zawsze zapisuj pozwala rejestrować
wszystkie informacje o ciśnieniu, co przydaje się
w przypadku obserwowania frontów atmosferycznych.
Typ wykresu: Wybór typu danych rejestrowanych
i wyświetlanych na wykresie. Zapisywanie zmian wysokości
względem czasu i dystansu, zapisywanie ciśnienia
atmosferycznego w określonym okresie lub zapisywanie
ciśnienia otoczenia w określonym okresie.
Kalibruj wysokościomierz: Kalibruje wysokościomierz.
Ustawienia geocachingu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Skrzynki.
Lista skrzynek: Wyświetlanie listy skrzynek według nazw lub
kodów.
Znalezione skrzynki: Edycja liczby znalezionych skrzynek.
Liczba rośnie automatycznie wraz z kolejnymi odnalezionymi
skrzynkami.
Ustawienia filtru: Pozwala tworzyć i zapisywać własne filtry
skrzynek w oparciu o wybrane kryteria (Tworzenie
i zapisywanie filtrów skrzynek, strona 9).
11
Wyszukiwanie chirp: Umożliwia urządzeniu wyszukiwanie
skrzynek, w których znajdują się urządzenia chirp (Włączanie
wyszukiwania urządzenia chirp, strona 9).
Zaprogramuj chirp: Programowanie urządzenia chirp. Zobacz
podręcznik użytkownika urządzenia chirp dostępny pod
adresem www.garmin.com.
Ustawienia wyznaczania trasy
Urządzenie oblicza optymalną trasę dla wykonywanej
aktywności. Dostępne ustawienia wyznaczania tras mogą różnić
się w zależności od wybranej aktywności.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyznaczanie trasy.
Wyznaczanie tras: Ustawia preferencje w zakresie
optymalizacji obliczania trasy w oparciu o dystans, czas,
drogi i bezdroża.
Oblicz trasy dla: Ustawia środek transportu, dla którego są
obliczane trasy.
Blokada drogi wł.: Ustawienie blokady ikony pozycji, która
wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższej
drodze.
Zejścia z drogi: Ustawianie sposobu, w jakim urządzenie
wyznacza trasę z jednego punktu trasy do następnego. Ta
opcja jest dostępna tylko dla wybranych aktywności. Dystans
wyznacza trasę do następnego punktu po zbliżeniu się na
określoną odległość do bieżącego punktu.
Konfiguracja unikania: Ustawienie rodzajów dróg, które będą
unikane podczas nawigacji. Ta opcja jest dostępna tylko dla
wybranych aktywności.
Ustawienia mapy morskiej
Wybierz kolejno Konfiguracja > Morski.
Tryb mapy morskiej: Ustawianie typu mapy używanej przez
urządzenie. Morskie wyświetla poszczególne funkcje mapy
w różnych kolorach w celu zwiększenia widoczności morskich
punktów szczególnych, a mapa odwzorowuje schemat
stosowany w mapach papierowych. Wędkarstwo (wymaga
map morskich) wyświetla szczegółowy widok izobat
i sondowań głębin oraz upraszcza i optymalizuje
wyświetlanie mapy podczas wędkowania.
Wygląd: Ustawianie wyglądu morskich urządzeń nawigacyjnych
na mapie.
Ustawienia alarmu morskiego: Ustawianie alarmu
kotwicznego, alarmu zejścia z kursu, alarmu wody głębokiej
i alarmu wody płytkiej.
Konfigurowanie alarmów morskich
1 W menu głównym wybierz kolejno Konfiguracja > Morski >
Ustawienia alarmu morskiego.
2 Wybierz typ alarmu.
3 Wybierz Wł..
4 Podaj dystans.
Informacje o urządzeniu
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania i umowę licencyjną.
Wybierz kolejno Konfiguracja > O systemie.
Pomoc techniczna i aktualizacje
• Mapy w urządzeniu podręcznym można aktualizować za
pomocą aplikacji Garmin Express™.
• Oprogramowanie w obroży z nadajnikiem dla psa można
aktualizować za pomocą aplikacji Garmin WebUpdater.
12
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express ( www.garmin.com/express ) umożliwia łatwy
dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
• Mapy zwykłe i morskie, aktualizacje kursów
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktualizowanie oprogramowania
Zanim będzie można zaktualizować urządzenie ręczne lub
obrożę, należy podłączyć urządzenie ręczne (Podłączanie
urządzenia ręcznego do komputera, strona 14) lub obrożę
(Podłączanie obroży do komputera, strona 14) do komputera.
Oprogramowanie w urządzeniu i obroży trzeba zaktualizować
osobno.
UWAGA: Aktualizacja oprogramowania nie spowoduje
usunięcia żadnych danych ani ustawień.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/products/webupdater.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Urządzenie jest wodoszczelne zgodnie ze standardem IEC
60529 IPX7. Może pozostać zanurzone w wodzie na głębokości
1 m przez 30 minut. Przedłużone zanurzanie urządzenia może
spowodować jego uszkodzenie. Po zanurzeniu urządzenia
należy je wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia, nim rozpocznie
się jego używanie lub ładowanie.
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Czyszczenie ekranu
Ekran można czyścić miękką, czystą, niestrzępiącą się
ściereczką z wodą, alkoholem izopropylowym lub środkiem do
czyszczenia soczewek okularów.
W tym celu należy zwilżyć ściereczkę płynem i delikatnie
wytrzeć nią ekran.
Alpha 50Dane techniczne urządzenia
podręcznego Alpha 50
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
Typ baterii
Dwie baterie 1,5 V typu AA
(alkaliczne, litowe lub NiMH)
Czas działania baterii
alkalicznej
Do 15 godzin, standardowe
użytkowanie
Czas działania baterii NiMH lub Do 20 godzin, standardowe
litowej
użytkowanie
Zakres temperatury roboczej
Od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)
Zakres temperatury ładowania
Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F)
Informacje o urządzeniu
Zasięg bezprzewodowy ANT+
2 m (12 cala) lub bliżej
Przechowywanie przez dłuższy czas
Zasięg radia VHF
(standardowa antena)
30 m (33 jardy)
Zasięg radia VHF (antena
o zwiększonym zasięgu)
50 m (54 jardy)
NOTYFIKACJA
Normalne tempo utraty pojemności baterii litowo-jonowych
w perspektywie długoterminowej może przyspieszyć
podwyższona temperatura. Przechowywanie przez dłuższy czas
w pełni naładowanej baterii w miejscu o temperaturze
wykraczającej poza zakres temperatury przechowywania
długoterminowego może znacznie zmniejszyć jej pojemność.
®
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Dane techniczne obroży z nadajnikiem dla
psa T5
Typ baterii
Wewnętrzna bateria litowo-jonowa
wielokrotnego ładowania
Czas działania baterii
Od 20 do 40 godz.
Zakres temperatury roboczej Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Zasięg bezprzewodowy ANT Do 10 m (32,8 stopy)
®
Zasięg radia VHF
Do 14,48 km (9 mil)
Klasa wodoszczelności
1 atm*
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy,
należy z niego wyjąć baterię. Wyjęcie baterii nie spowoduje
utraty zapisanych danych.
Jeśli obroża nie będzie używana przez kilka miesięcy, jej baterię
należy naładować do poziomu około 50%. Urządzenie należy
przechowywać w chłodnym, suchym miejscu o temperaturze
zbliżonej do średniej temperatury pokojowej. Po okresie
nieużywania, przed pierwszym użyciem obrożę należy najpierw
w pełni naładować.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Dane techniczne obroży z nadajnikiem dla
psa T5 mini
Typ baterii
Wymienna bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania
Czas działania baterii
Do 16–30 godzin, standardowe
użytkowanie
Zakres temperatury roboczej Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)
Zasięg bezprzewodowy ANT Do 5 m (16,4 stopy)
Zasięg radia VHF
Do 6,44 km (4 mil)
Klasa wodoszczelności
1 atm*
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Informacje o baterii
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
Zakres temperatur określony dla urządzenia może wykraczać
poza dopuszczalny zakres działania niektórych baterii. Baterie
alkaliczne mogą wybuchać w wysokiej temperaturze.
PRZESTROGA
Zużytą baterię nienadającą się do dalszego użytku należy
przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów.
NOTYFIKACJA
Baterie alkaliczne tracą znaczącą ilość swojej pojemności
w miarę spadku temperatury. W przypadku korzystania
z urządzenia w temperaturze poniżej zera należy używać baterii
litowych.
Informacje o urządzeniu
®
®
Typy plików
Urządzenie podręczne obsługuje poniższe typy plików.
• Pliki z aplikacji BaseCamp. Odwiedź stronę www.garmin.com
/trip_planning.
• Pliki zdjęć JPEG.
• Pliki skrzynek GPX. Odwiedź stronę internetową
www.geocaching.com/play .
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader. Odwiedź stronę www.garmin.com/products
/poiloader.
Wkładanie karty pamięci
OSTRZEŻENIE
Baterii nie wolno wyciągać przy użyciu ostro zakończonego
przedmiotu.
Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca lub skorzystać
z fabrycznie załadowanych map, zainstaluj w urządzeniu
ręcznym kartę pamięci microSD.
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
2 Wyjmij baterię.
3 Przesuń uchwyt karty w lewo i unieś go.
4 Umieść kartę pamięci w urządzeniu w taki sposób, aby złote
styki były skierowane w dół.
5 Zamknij uchwyt karty.
6 Przesuń uchwyt karty w prawo, aby go zablokować.
7 Załóż baterię i pokrywkę.
13
Podłączanie urządzenia ręcznego do komputera
1 Wykonaj poniższe czynności:
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
1 Unieś pokrywkę zabezpieczającą À.
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Załącznik
Akcesoria i części zamienne
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę garmin.com/accessories.
Dodatkowe mapy
Za pomocą urządzenia można korzystać z dodatkowych map,
takich jak obrazy satelitarne BirdsEye, mapy BlueChart g2 oraz
szczegółowe mapy City Navigator . Szczegółowe mapy mogą
zawierać dodatkowe punkty szczególne, takie jak restauracje
lub usługi morskie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy
Garmin.
®
2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB Á
w urządzeniu.
3 Podłącz drugą wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB
w komputerze.
Urządzenie i karta pamięci (dodatkowa) pojawią się jako
dyski pamięci w oknie Mój komputer w komputerach z system
Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach
Mac.
Podłączanie obroży do komputera
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy osuszyć styki i obszar wokół nich
przed podłączeniem zaczepu do ładowania.
Obrożę można podłączyć do komputera i używać jej z takimi
aplikacjami, jak BaseCamp. Obroża nie jest urządzeniem
pamięci masowej.
1 Przymocuj zaczep do ładowania do obroży.
2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB
kabla z zaczepem do ładowania.
3 Podłącz drugą wtyczkę kabla USB do portu USB
w komputerze.
Przesyłanie śladów psów do aplikacji BaseCamp
Ślady psów można przesyłać do aplikacji BaseCamp.
1 Podłącz obrożę do komputera (Podłączanie obroży do
komputera, strona 14).
Obroża włączy się automatycznie.
2 Wybierz .
3 Otwórz aplikację BaseCamp.
Aplikacja BaseCamp rozpoznaje i automatycznie przesyła
wewnętrzny wykres śladu z obroży.
Usuwanie plików
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1 Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
2 W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
3 Wybierz plik.
4 Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
14
®
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Dodatkowe akcesoria fitness
W połączeniu z urządzeniem można używać dodatkowych
akcesoriów fitness, w tym czujnik tętna i czujnika rytmu.
Akcesoria te przesyłają dane do urządzenia za pomocą
technologii łączności bezprzewodowej ANT+.
Przed użyciem akcesorium fitness w połączeniu z urządzeniem
należy zainstalować to akcesorium zgodnie z dostarczoną
instrukcją.
Korzystanie z dodatkowych akcesoriów fitness
1 Zbliż urządzenie na odległość nie większą niż 3 m (10 stóp)
od akcesorium ANT+.
2 Wybierz kolejno Konfiguracja > Czujnik ANT.
3 Wybierz kolejno Czujnik tętna, Czujnik rytmu lub Czujnik
Tempe.
4 Wybierz Wł., Wył. lub Szukaj nowego.
5 Dostosuj pola danych, aby móc wyświetlać tętno lub rytm
(Dostosowywanie pól danych, strona 10.
Porady dotyczące parowania akcesoriów ANT+
z urządzeniem Garmin
• Sprawdź, czy akcesorium ANT+ jest zgodne z urządzeniem
Garmin.
• Przed sparowaniem akcesorium ANT+ z urządzeniem
Garmin przejdź w miejsce oddalone o co najmniej 10 m (32,9
stopy) od innych akcesoriów ANT+.
• Zbliż urządzenie Garmin na odległość nie większą niż 3 m
(10 stóp) od akcesorium ANT+.
• Po przeprowadzeniu pierwszego parowania urządzenie
Garmin będzie automatycznie rozpoznawać sparowane
akcesorium ANT+ po każdym jego włączeniu. Ten proces
odbywa się automatycznie po włączeniu urządzenia Garmin
i zajmuje tylko kilka sekund, jeśli sparowane akcesoria są
włączone i działają prawidłowo.
• Po sparowaniu urządzenie Garmin odbiera tylko dane ze
sparowanego akcesorium, a to oznacza, że można
przebywać w pobliżu innych akcesoriów.
Załącznik
Instrukcja wymiany baterii w urządzeniu dla psa
Komponenty urządzenia T5
2 Załóż pokrywkę baterii.
3 Przykręć śruby mocujące pokrywkę baterii.
4 Podłącz złącze baterii i złącze zasilania.
Do tego celu może okazać się przydatny płaski wkrętak.
5 Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić poprawność
połączeń.
W przypadku prawidłowego podłączenia wyemitowany
zostanie dźwięk, a zielona dioda LED będzie migać na
zielono.
6 Wyłącz urządzenie.
7 Sprawdź, czy uszczelka znajdująca się w środku dolnej
pokrywy jest dobrze ułożona.
8 Załóż z powrotem tylną pokrywę.
9 Przykręć sześć śrub mocujących tylną pokrywę.
Po zainstalowaniu nowej baterii w pełni naładuj obrożę.
Wymiana baterii w obroży z nadajnikiem dla psa T5
mini
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Tylna pokrywa
Przycisk zasilania
Złącze baterii
Pokrywka komory baterii
Bateria
Złącze zasilania
Wyjmowanie starej baterii
Przed wymianą baterii oczyść urządzenie z wszelkich
zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych zanieczyszczeń.
Potrzebny będzie także wkrętak krzyżowy.
1 Odkręć i wyjmij sześć śrub znajdujących się na krawędziach
tylnej pokrywy urządzenia.
UWAGA: Pozostaw dwie śruby wewnętrzne na swoim
miejscu.
2 Podważ pokrywę.
3 Odłącz złącze baterii i złącze zasilania.
4 Odkręć śruby mocujące pokrywkę baterii.
5 Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.
Zapamiętaj sposób ułożenia baterii. Nową baterię należy
ułożyć w ten sam sposób.
Starą baterię należy przekazać do lokalnego punktu utylizacji
i powtórnego przetwarzania odpadów.
Instalowanie nowej baterii
Aby włożyć nową baterię, najpierw należy wyjąć starą
(Wyjmowanie starej baterii, strona 15). Do tego potrzebny
będzie wkrętak krzyżowy. Potrzebny może także okazać się
wkrętak płaski.
1 Instalując nową baterię, należy ją ułożyć w ten sam sposób,
co starą baterię.
Złącze À powinno znajdować się po stronie najbliżej klawisza
zasilania, natomiast wybrzuszenie Á, w którym przewody
łączą się z baterią, powinno być skierowane w stronę styków
zaczepu do ładowania.
Załącznik
Przed wymianą baterii oczyść urządzenie z wszelkich
zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych zanieczyszczeń.
Potrzebny też będzie mały śrubokręt krzyżakowy i śrubokręt
izolowany, znajdujący się w zestawie do wymiany baterii.
1 Wykręć śruby z pokrywki w kształcie litery L, która znajduje
się nad anteną VHF.
2 Podważ pokrywkę w kształcie litery L.
3 Wykręć śruby znajdujące się na zewnętrznych krawędziach
tylnej płytki urządzenia.
4 Podważ płytkę.
5 Chwyć za przewody złącza baterii blisko złącza, a następnie
pociągnij za złącze prostopadle do płytki drukowanej, aby
odłączyć złącze baterii od urządzenia.
6 Chwyć za przewody złącza zasilania blisko tego złącza
i pociągnij je równolegle w stosunku do płytki drukowanej,
aby odłączyć złącze zasilania od urządzenia.
7 Wykręć śruby mocujące pokrywkę komory baterii.
8 Zdejmij pokrywkę komory baterii.
9 Wyjmij baterię.
Bateria jest ściśle dopasowana. Może być konieczne
podważenie baterii z tylnej płytki za pomocą tępego,
niemetalowego przedmiotu.
10 Włóż nową baterię do przedniej przegrody w taki sposób, aby
strona z nalepką była skierowana do góry, a wiodąca
krawędź baterii znajdowała się pod występem ze stykami.
11 Załóż z powrotem pokrywkę komory baterii, włóż dwie śruby
do odpowiednich otworów i dokręć je.
15
Po zdjęciu pokrywy nie usuwaj środka uszczelniającego
znajdującego się naprzeciw anteny VHF, ponieważ może to
uszkodzić uszczelnienie zapewniające wodoszczelność obroży.
Przed wymianą anteny VHF oczyść urządzenie z wszelkich
zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych zanieczyszczeń.
Potrzebny będzie także wkrętak krzyżowy.
1 Wykręć 4 śruby (À) z pokrywy anteny VHF.
UWAGA: Zapamiętaj położenie pojedynczej, krótkiej śruby
mocującej Á.
12 Upewnij się, że uszczelka nie jest zniszczona i jest dokładnie
osadzona w rowku.
13 Podłącz złącze baterii i złącze zasilania do urządzenia.
Złącza są prawidłowo podłączone, gdy zatrzasną się
w swoich portach.
14 Załóż z powrotem tylną płytkę, włóż śruby do odpowiednich
otworów i dokręć je.
15 Załóż z powrotem pokrywkę w kształcie litery L, włóż śruby
do odpowiednich otworów i dokręć je.
16 Upewnij się, że uszczelka nie wystaje z urządzenia.
Wymiana paska obroży
Przed rozpoczęciem wymiany paska oczyść urządzenie
z wszelkich zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych
zanieczyszczeń (Czyszczenie urządzenia, strona 12).
1 Wyciągnij pasek z modułu anteny GPS, prowadnika anteny
VHF i urządzenia dla psa.
Może to wymagać ciągnięcia za pasek z jednoczesnym
popychaniem. Śruba obudowy anteny GPS może wymagać
poluzowania, ale nie należy jej wykręcać.
2 Przeciągnij nowy pasek obroży przez moduł urządzenia dla
psa, prowadnik anteny VHF i moduł anteny GPS.
3 W razie potrzeby dokręć śrubę mocująca obudowę anteny
GPS.
Informacje o radiu VHF
Urządzenie to korzysta ze ściśle określonych częstotliwości
radiowych, które różnią się w zależności od kraju użytkowania
produktu. Urządzenie ręczne i nadajnik mają możliwość
zainstalowania innej anteny przez użytkownika. Zmiana anteny
może poprawić działanie komunikacji radiowej oraz zapewnić
silniejszy sygnał nadawania. Urządzenia nie można używać
z anteną innego producenta ani z anteną, która nie została
zatwierdzona przez firmę Garmin. Odwiedź stronę
www.garmin.com/tracking-legal, aby uzyskać informacje na
temat działania tego produktu i używanej przez niego
częstotliwości radiowej, a także oryginalnych akcesoriów
i ograniczeń mocy nadajników obowiązujących
w poszczególnych krajach.
2 Podważ pokrywę.
3 Odkręć i wyjmij śrubę Â mocującą antenę VHF do tylnej
4
5
6
7
8
ścianki urządzenia.
Wysuń całą antenę z jej prowadnika, aby można ją było
wymienić.
Zamocuj prowadnik anteny wokół paska obroży i wsuń nową
antenę VHF do prowadnika.
Ułatwi to skierowanie anteny ku górze.
Przykręć śrubę przytwierdzającą antenę VHF do tylnej
ścianki urządzenia.
Załóż pokrywę anteny VHF.
Przykręć 4 śruby pokrywy, pamiętając o poprawnym
umieszczeniu krótkiej śruby.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym
z gniazda zapalniczki
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę À w lewą stronę, aby ją odkręcić.
Wymiana anteny VHF w urządzeniu podręcznym
1 Znajdź antenę VHF (Urządzenie podręczne Alpha 50,
strona 1).
2 Obracaj antenę VHF w lewo, aż odłączy się od urządzenia.
3 Włóż zamienną antenę do gniazda anteny VHF i obracaj ją
ręką w prawo aż do oporu.
Wymiana anteny VHF w obroży
NOTYFIKACJA
Nie zginaj nadmiernie paska łączącego obudowę głównego
urządzenia z anteną GPS.
16
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
Załącznik
5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją w prawo, aby ją dokręcić
z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki
Ã.
Pola danych
Aktualny czas: Aktualna godzina z uwzględnieniem aktualnej
pozycji oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa
czasowa i czas letni).
Barometr: Skalibrowane bieżące ciśnienie.
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Ciśnienie otoczenia: Nieskalibrowane ciśnienie panujące
w danym środowisku.
Czas do celu: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu
podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Czas do następnego: Szacowany czas potrzebny na dotarcie
do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Czas podróży - całkowity: Bieżąca suma czasu spędzonego
w ruchu i w bezruchu od ostatniego zerowania danych.
Czas podróży - postój: Bieżąca suma czasu spędzonego
w bezruchu od ostatniego zerowania danych.
Czas podróży - ruch: Bieżąca suma czasu spędzonego
w ruchu od ostatniego zerowania danych.
Częstotliwość aktualizacji: Częstotliwość, z jaką obroża
wysyła dane do urządzenia ręcznego.
Do kursu: Kierunek, w jakim należy się poruszać, aby wrócić na
trasę. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dokładność GPS: Margines błędu przy obliczaniu dokładnej
pozycji. Przykład: pozycja GPS jest określona z dokładnością
do +/- 3,65 m (12 stóp).
Doskonałość: Stosunek dystansu przebytego w poziomie do
zmiany dystansu w pionie.
Doskonałość do celu: Doskonałość wymagana do zejścia
z bieżącej pozycji na wysokość celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans do celu: Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans do następnego: Dystans, jaki pozostał do następnego
punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
ETA do celu: Szacowana godzina przybycia do celu podróży
(dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży).
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
ETA - następny: Szacowana godzina przybycia do następnego
punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Kurs: Kierunek od pozycji startowej do celu podróży. Kurs może
zostać wyświetlony jako zaplanowana lub ustawiona trasa.
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Kurs kompasowy: Kierunek przemieszczania się.
Licznik: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach
wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie
powoduje wyzerowania tego podsumowania.
Licznik podróży: Bieżąca suma dystansu pokonanego od
ostatniego zerowania danych.
Maksymalna wysokość: Największa osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Maksymalny spadek: Maksymalne tempo zmiany wartości
spadku w stopach lub metrach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Załącznik
Maksymalny wznios: Maksymalne tempo zmiany wartości
wzniosu w stopach lub metrach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Minimalna wysokość: Najmniejsza osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Moc sygnału GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego
GPS.
Namiar: Kierunek od aktualnej pozycji do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w baterii.
Pozycja (długość/szerokość): Długość i szerokość
geograficzna bieżącego położenia, wyświetlana bez względu
na wybrane ustawienie formatu pozycji.
Pozycja (wybrana): Bieżąca pozycja wyświetlona
z uwzględnieniem wybranego ustawienia formatu pozycji.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
Prędkość - maksymalna: Największa osiągnięta prędkość od
ostatniego zerowania danych.
Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku w czasie.
Prędkość pionowa do celu: Tempo zmiany wartości wzniosu
lub spadku względem wyznaczonej wysokości. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Prędkość - średnia podróży: Średnia prędkość podczas ruchu
i postoju mierzona od ostatniego zerowania danych.
Prędkość - średnia ruchu: Średnia prędkość podczas ruchu
mierzona od ostatniego zerowania danych.
Prędkość VMG: Prędkość zbliżania się do celu podróży wzdłuż
wyznaczonej trasy. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Punkt - cel: Ostatni punkt na trasie do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Punkt - następny: Następny punkt na trasie. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Rytm: Liczba obrotów ramienia korby lub kroków na minutę.
Aby dane te były wyświetlane, urządzenie musi zostać
podłączone do akcesorium do pomiaru rytmu.
Średni spadek: Średni, pionowy dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Średni wznios: Średni pionowy dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Wskaźnik: Strzałka wskazuje następny punkt lub zwrot. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Zejście z kursu: Dystans pokonany poza pierwotną ścieżką
podróży (na lewo lub prawo od niej). Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Zwrot: Różnica kątowa (w stopniach) między namiarem do celu
podróży a bieżącym kursem. L oznacza skręt w lewo. R
oznacza skręt w prawo. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
17
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie przenośne nie odpowiada
Jeśli urządzenie przenośne przestanie reagować, należy je
zresetować.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych ani
ustawień.
1 Wyjmij baterie.
2 Włóż baterie ponownie (Instalowanie baterii, strona 1).
Moje obroże mają identyfikatory powodujące konflikt
Każdy śledzony pies ma przypisany osobny numer
identyfikacyjny. Jeśli dwa psy będące w zasięgu urządzenia
przenośnego mają takie same identyfikatory, urządzenie
ostrzega o odbiorze sygnału pochodzącego z identyfikatorów
powodujących konflikt. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby rozwiązać ten konflikt.
Gdy jest to możliwe, najlepiej pozwolić urządzeniu przenośnemu
automatycznie przypisać identyfikatory. W razie konieczności
psu można przypisać nowy numer identyfikacyjny ręcznie.
Moje urządzenie ręczne nie informuje o wykryciu
szczekania
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wykrywanie szczekania nie działa wówczas, gdy obroża jest
założona nieprawidłowo. Umieść urządzenie w pobliżu strun
głosowych psa lub załóż zwierzęciu obrożę (Zakładanie obroży
psu, strona 2).
Źródła dodatkowych informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/alpha.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/outdoor.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
obroży z nadajnikiem dla psa.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę garmin.com/express .
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
18
Załącznik
Indeks
A
akcesoria 14, 18
aktualizacje, oprogramowanie 12
alarmy
dźwięki 10
morskie 12
punkt alarmowy 8
zegar 8
alarmy punktów alarmowych 8
alerty
pies 4
pozycja 3
almanach 8
antena VHF 16
Antena VHF 16
B
BaseCamp 5, 10, 13, 14
bateria 12, 13, 15
czas działania 11
instalacja 1
maksymalizowanie 4
pamięć 13
wydłużanie 10
wymiana 15
wymienianie 15
bezpiecznik, wymiana 16
blokowanie, klawisze 1
C
Celuj i idź 8
chirp 9, 11
częstotliwości radiowe 16
części zamienne 14–16
czujniki ANT+, parowanie 14
czyszczenie urządzenia 12
D
dane
udostępnianie 7, 9
udostępnianie danych 9
dane techniczne 12, 13
dane użytkownika, usuwanie 14
dodawanie psa 4
dźwięki 10
E
ekran. Patrz też podświetlenie
czyszczenie 12
jasność 2
ustawienia 10
G
Garmin Express 12
aktualizowanie oprogramowania 12
rejestrowanie urządzenia 12
godziny wschodu i zachodu słońca 8
GPS 9
ustawienia 10
I
identyfikator urządzenia 12
ikony 3
informacje o podróży
resetowanie 8
wyświetlanie 8
J
jasność 2
jednostki miary 11
K
kalendarz 8
kalibrowanie, wysokościomierz 8
Karta microSD. Patrz karta pamięci
karta pamięci 13, 14
klawiatura 2
klawisze, blokowanie 1
Indeks
kompas 7
kalibrowanie 7
nawigacja 7
ustawienia 11
komputer, łączenie 14
komunikacja radiowa 4
komunikacja radiowa na linii widzenia 4
kursy, wskaźnik 7
odwzorowanie 5
usuwanie 5
zapisywanie 5
R
ładowanie, obroża 1
rejestracja produktu 12, 18
rejestrowanie urządzenia 12, 18
resetowanie urządzenia 18
rozwiązywanie problemów 18
sygnały psów 18
wykrywanie szczekania 18
M
S
mapy 5, 6
aktualizowanie 12
nawigacja 7
opcjonalne 14
orientacja 7, 11
pola danych 7
powiększenie 2, 11
ustawienia 11, 12
menu główne, dostosowywanie 10
morskie, ustawienia alarmów 12
skrzynki 9
pobieranie 9
ustawienia 11
stado, oznaczanie 5
stoper 9
sygnały satelitarne 9
odbieranie 2
Ł
N
nawigacja 2, 7, 8
wysokościomierz 8
nazwa, edytowanie 3
O
obroża 4
antena VHF 1, 16
ładowanie 1
wymiana baterii 15
wymiana paska 16
zakładanie 2
ogrodzenia wirtualne 3
oprogramowanie
aktualizacje 12
aktualizowanie 12
P
parowanie, czujniki ANT+ 14
pies 4
alerty 4
częstotliwość aktualizacji 4
dodawanie 4
identyfikator 4
informacje 3, 4, 7
kody śledzenia i sterowania 4
kody śledzenia i szkolenia 4
podróż do 2
status 3
statystyki 3
ślady 3, 4, 14
śledzenie 2, 3, 5
typ 4
ustawienia 10
pilot VIRB 10
planowanie podróży. Patrz trasy
pobieranie, skrzynki 9
podświetlenie 2, 10
pola danych 3, 7, 10
pomiar powierzchni 8
pomiary z polowania 3
pory polowań i połowów 8
powiększanie, mapy 2
profile 10
edytowanie 10
usuwanie 10
przesyłanie
ślady 14
Wyjmij złącze micro-USB z urządzenia. 9,
13
przewody zasilające, wymiana bezpiecznika
16
przycisk zasilania 2
przyciski 1
punkty 5, 8
edytowanie 5
nawigacja 5
Ś
ślady 3, 6, 7
nawigacja 6
rejestrowanie 6
ustawienia 10, 11
zapisywanie 6
T
TracBack 6
trasy 6
edytowanie 6
nawigacja 6
tworzenie 6
ustawienia 12
usuwanie 6
tryb ratunkowy 9
U
udostępnianie danych 7
urządzenie, rejestracja 18
USB
odłączanie 14
przesyłanie plików 13
tryb pamięci masowej 13
złącze 1
ustawienia 10–12
ustawienia czasu 11
usuwanie
profile 10
wszystkie dane użytkownika 14
W
WAAS 10
wirtualne ogrodzenia 3
własne pola danych 10
wskaźnik namiaru 7
Wyjmij złącze micro-USB z
urządzenia., przesyłanie 9, 13
wykrywanie szczekania 9
wysokościomierz 11
kalibrowanie 8
wysokość 6, 8
wykres 8
wyszukiwanie pozycji 7
19
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising