Garmin | Astro® Bundle (Astro 320 and DC™ 40 Dog Collar) | Garmin Astro® Bundle (Astro 320 and DC™ 40 Dog Collar) Lynstartvejledning

Garmin Astro® Bundle (Astro 320 and DC™ 40 Dog Collar) Lynstartvejledning
Astro 320
®
lynstartvejledning
GPS-aktiveret sporingssystem til hunde
Sådan kommer du i gang
 Advarsel
Se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
bemærk
Forsøg ikke at spore din hund ved hjælp
af Astro® og DC™ 40, før du har udført
disse opgaver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
Sæt batterier i Astro (side 2).
Oplad DC 40 (side 2).
Registrer enheden (side 3).
Tænd for enhederne (side 3).
Opret satellitforbindelse (side 4).
Kalibrer kompasset (side 5).
Fastgør DC 40 til din hund (side 5).
Start en ny jagt (side 5).
Isætning af batterier i Astro
Astro bruger to AA-batterier (medfølger
ikke). Brug af NiMH- eller litiumbatterier
giver de bedste resultater.
1. Fjern batteridækslet ved at dreje
D-ringen 1/4 gang mod uret og
trække opad.
2. Isæt batterierne, så de vender rigtigt.
3. Sæt batteridækslet på plads igen.
Opladning af DC 40
Oplad DC 40 helt, før du bruger
enheden på en jagt. Opladning af et tomt
DC 40-batteri tager 4½ time.
1. Slut strømkablet ➊ til en passende
strømkilde.
Astro 320 Lynstartvejledning
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre
support ved at gennemføre vores
onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
➋
➊
2. Sæt opladerclipsen ➋ på DC 40.
3. Oplad DC 40 helt.
Den blå lysdiode blinker, mens
DC 40 oplades. Den blå lysdiode
lyser konstant, når DC 40 er fuldt
opladet.
Aktivering af enhederne
1. På Astro skal du trykke på
holde den nede.
➊ og
➊
2. Følg vejledningen på skærmen.
Astro 320 Lynstartvejledning
3
3. På DC 40 skal du trykke på ➋ og
holde den nede.
Den røde lysdiode ➌ blinker
(enkeltblink), når DC 40 er tændt og
søger efter satellitsignaler.
TIP: Tænd for DC 40, og lad den få
satellitkontakt, før du sætter den på
din hund.
➋
Modtagelse af
satellitsignaler
Før du kan spore din hund ved hjælp
af Astro og DC 40, skal begge enheder
have GPS-satellitkontakt. Modtagelse af
satellitter kan tage et par minutter.
1. Gå udendørs på et åbent område, som
ikke er i nærheden af høje bygninger
eller træer.
2. Tryk kort på .
Statussiden vises. Søjlerne
indikerer signalstyrken.
3. Vent på, at DC 40 får satellitkontakt.
Enkeltblink
➌
4
DC 40 søger efter
satellitsignaler.
Dobbeltblink DC 40 har fået
satellitkontakt.
Tredobbelt DC 40 følger syv eller
blink
flere satellitter (bedste
GPS-ydeevne).
Astro 320 Lynstartvejledning
Kalibrering af kompas
bemærk
Kalibrer det elektroniske kompas
udendørs. Stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter,
som f.eks. biler, bygninger eller
strømførende luftledninger.
Astro har et elektronisk kompas med
tre akser. Kalibrer altid kompasset efter
ture over lange afstande, ved store
temperaturudsving, og når batterierne er
blevet udskiftet.
1. Tryk på DOG > MENU fra
hovedmenuen.
2. Vælg Kalibrer kompas > Start.
3. Følg vejledningen på skærmen.
Fastgørelse af DC 40 til din
hund
Fastgør DC 40 til hundens hals, så
VHF-antennen peger opad (side 8),
og lysdioden vender fremad.
Astro 320 Lynstartvejledning
Start en ny jagt
1. Vælg Start ny jagt fra hovedmenuen.
2. Følg vejledningen på skærmen.
Din aktuelle position er gemt som
"Lastbil", så du kan nemt navigere
tilbage til denne position efter jagten.
Tilføjelse af hunde
Astro kan spore op til 10 hunde med
DC 40-halsbånd. Hvis du køber flere
DC 40-enheder, kan du forbinde dem
med Astro. Forbindelse af enhederne
kræver, at Astro er så tæt på DC 40, at
enhederne kan røre ved hinanden, eller
også skal du kende DC 40-enhedens
id-nummer.
1. Tryk to gange på DOG fra
hovedmenuen.
2. Vælg Tilføj hund.
3. Følg vejledningen på skærmen.
Standardnavnet for en ny hund er
"Hund", og den tildeles et tilfældigt
id-nummer.
5
Der vises evt. en fejlmeddelelse, hvis
der er konflikt med id-nummeret for en
anden hund.
Hundesignal - fejlfinding
Hver af de hunde, du sporer, har sit eget
id-nummer. Hvis to hunde inden for
Astro-enhedens rækkevidde har samme
id, advarer enheden dig om konflikt
mellem id-signaler. Følg vejledningen på
skærmen for at løse konflikten.
Hvis det er muligt, skal du lade Astro
tildele id'er automatisk. Du kan om
nødvendigt tildele et nyt id-nummer til
en hund.
Manuel tildeling af et hunde-id
Dette kræver trådløs kommunikation
med DC 40. Du skal tænde for DC 40
og placere den inden for Astro-enhedens
rækkevidde. Tildel et nyt ID-nummer til
hunden, og skift opdateringshastighed.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vælg en hund.
Vælg Vis info.
Tryk på MENU.
Vælg Kommunikations
indstillinger.
Vælg et id, der ikke er tildelt og ikke
er i konflikt med andre id'er.
Skift opdateringshastighed (valgfrit).
Både opdatering hvert 30. sekund
og hvert andet minut bruger mindre
batteri, men hundesporet og
indsamlet statistik vil være mindre
detaljeret.
Placer Astro under en meter fra
DC 40.
Følg vejledningen på skærmen.
1. Tryk to gange på DOG fra
hovedmenuen.
6
Astro 320 Lynstartvejledning
Oversigt over enheder
Astro
➊ GPS-antenne
➋ VHF-antenne
Bemærk
Brug ikke en radio med kraftig effekt
(over 5 watt) tæt på Astro. Det kan
medføre uoprettelig skade på Astro.
Tænd/sluk-knap
➌
➍ Display
➎ Tastatur
➏ USB-port (under vejrhætten)
➐ microSD™-kortlæser under
batteridækslet
➊
➑ Monteringsryg
➋
➍
➌
➒ D-ring på batteridæksel
➏
➐
➑
Tastatur
➎
➒
Astro 320 Lynstartvejledning
DOG
Tryk på tasten for at se
siden Hundesporing.
MARK
Tryk på tasten for at
markere din aktuelle
position.
7
BACK
Tryk på tasten for at
annullere dataindtastning,
eller gå tilbage til den forrige
menu eller side.
MAP
Tryk på tasten for at se
kortet.
MENU
Tryk på tasten for at åbne
menuen for den aktive side.
Tryk to gange for at åbne
hovedmenuen.
ENTER
Tryk på tasten for at vælge
indstillinger og bekræfte
meddelelser.
Vippeknap Tryk på knappen for at
se eller rulle gennem
indstillinger og for at flytte
kortpilen.
IN
Tryk på tasten for at zoome
ind på kortet.
OUT
Tryk på tasten for at zoome
ud på kortet.
Låsning af tastaturet
1. Tryk kort på .
2. Tryk på OUT.
8
DC 40
➊
➋
➌
➍
Astro 320 Lynstartvejledning
➊
VHF-antenne
➋
Halsbånd
➌
GPS-antenne
➍
Tænd/sluk-knap
Justering af
baggrundsbelysningen
Bemærk: Baggrundsbelysningens
lysstyrke kan være begrænset, når
batteriernes resterende kapacitet er lav.
Omfattende brug af skærmens
baggrundsbelysning reducerer batteriets
levetid væsentligt.
1. Tryk kort på .
2. Brug vippeknappen til at justere
lysstyrkeniveauerne.
TIP: Du kan også trykke kort
på for at skifte mellem
lysstyrkeniveauerne.
3. Tryk på ENTER for at vælge et
lysstyrkeniveau og lukke menuen.
Astro 320 Lynstartvejledning
Astro og DC 40-tip
• Tænd for DC 40, og lad den få
satellitkontakt, før du fastgør DC 40
på din hund. Derved får DC 40
satellitkontakt meget hurtigere.
• Medbring ekstra AA-batterier til
Astro.
• Brug en fuldt opladet DC 40. En fuldt
opladet DC 40 fungerer i ca. 17 timer,
når der bruges rapportering med
fem‑sekunders interval.
• Brug sigtelinjeradiokommunikation
(side 10).
• Astro kan spore op til 10 hunde
med DC 40-halsbånd. Kun tre
hunde ad gangen kan ses på
siden Hundesporing. Du kan gøre
tekststørrelsen mindre ved at trykke
på MENU og vælge Små tal.
• På www.garmin.com/products
/astro findes flere oplysninger, og
på www.garmin.com/astro findes et
selvstudium.
9
Om sigtelinjeradiokommunikation
Astro og DC 40 bruger radiosignaler til at kommunikere. Genstande i radiosignalernes
bane forringer signalkvaliteten. Det bedste kommunikationssignal fås, hvis du
sørger for at have en sigtelinje uden forhindringer mellem Astro og hundens DC 40.
Forstyrrelse af radiobølger giver et dårligt signal. De bedste sigtelinjeforhold opnår du
ved at bevæge dig til det højeste punkt i området (f.eks. toppen af en bakke).
Bedst
God
Dårlig
10
Astro 320 Lynstartvejledning
Gratis software
Få mest muligt ud af dit Garmin-udstyr
ved at downloade BaseCamp™-softwaren.
Gå til www.garmin.com/basecamp.
Du kan vise og organisere dine kort,
waypoints, ruter og spor og sende dem til
din enhed.
VHF-radioinformation
Dette produkt kan kun bruges på
specifikke radiofrekvenser, som afhænger
af det land, produktet bruges i. Se
produktets emballage, eller gå ind på
www.garmin.com for at se oplysninger
om radiofrekvensen for dette produkt.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere,
kan du nulstille den.
1. Tag batterierne ud.
2. Sæt batterierne i igen (side 2).
Astro 320 Lynstartvejledning
bemærk: Dette sletter ikke dine data
eller indstillinger.
Statusoplysninger
Der vises statusoplysninger i
hovedmenuen, og når du trykker kort
på .
Angiver satellitsignalets styrke.
Blinker, når enheden registrerer
et signal (f.eks. en DC 40) på
den kanal, den modtager.
Angiver den resterende
batteridriftstid.
Hentning af vejledninger fra
enheden
1. Slut USB-kablet til en USB-port på
computeren.
2. Fjern vejrhætten fra mini-USB
porten.
3. Slut det lille stik på USB-kablet til
mini-USB-porten.
11
4. Åbn drevet eller diskenheden
"Garmin".
5. Åbn mappen eller diskenheden
Garmin\Documents.
6. Dobbeltklik på START HERE.html.
Valgfrit tilbehør
Valgfrit tilbehør, som f.eks. holdere,
kort, fitnesstilbehør og reservedele er
tilgængelige på http://buy.garmin.com
eller fra din Garmin-forhandler.
Kontakt Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support, og
klik på Contact Support for at få
support i det land, hvor du bor.
• I USA skal du ringe til (913)
397.8200 eller (800) 800.1020.
• I Storbritannien skal du ringe til
0808 2380000.
• I Europa skal du ringe til
+44 (0) 870.8501241.
0470
Garmin®, Garmin-logoet og Astro® er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. DC™ 40 og
BaseCamp™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.
eller dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin. microSD™ er et varemærke tilhørende
SD-3C, LLC. Rettighederne til øvrige varemærker
og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062,
USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
November 2011
190-01340-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
12
Astro 320 Lynstartvejledning
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising