Garmin | Atemos 50 | Operating instructions | Garmin Atemos 50 Návod k obsluze

Garmin Atemos 50 Návod k obsluze
ATEMOS® 50 S OBOJKEM K5
Návod k obsluze
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Atemos , BlueChart , City Navigator a TracBack jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA
a dalších zemích. BaseCamp™ a chirp™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Mac je ochranná známka společnosti Apple, Inc. registrovaná
v USA a dalších zemích. microSD™ a logo microSD jsou ochrannými známkami společnosti SD-3C, LLC.
®
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Nastavení systému ..................................................................... 1
Přehledy zařízení ........................................................................ 1
Přenosné zařízení Atemos 50 ................................................ 1
Klávesnice .............................................................................. 1
Psí obojek .............................................................................. 1
Instalace baterií .......................................................................... 1
Nabíjení psího obojku ................................................................. 1
Zapnutí zařízení .......................................................................... 2
Vypnutí zařízení .......................................................................... 2
Vyhledání satelitních signálů ...................................................... 2
Úprava nastavení jasu podsvícení ............................................. 2
Jak psovi nasadit obojek ............................................................. 2
Používání klávesnice na displeji ................................................. 2
Sledování psů................................................................. 2
Sledování psů na mapě .............................................................. 2
Navigace ke psovi ....................................................................... 2
Ikony stavu psa ...................................................................... 3
Upozornění na polohu ................................................................ 3
Nastavení upozornění na zónu geofence .............................. 3
Nastavení okruhu upozornění ................................................ 3
Úprava upozornění o poloze .................................................. 3
Informace o psovi ....................................................................... 3
Metrika lovu ............................................................................ 3
Vynulování statistiky a trasy psa ............................................ 3
Změna délky trasy psa ........................................................... 3
Úprava názvu psa .................................................................. 3
Změna barvy trasy psa .......................................................... 3
Změna rasy psa ..................................................................... 3
Nastavení upozornění na chování psa .................................. 3
Odstranění psa ...................................................................... 3
Párování obojku psa se zařízením Atemos ................................ 4
Přidání psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání ......... 4
Manuální přiřazení ID psa ...................................................... 4
Změna frekvence aktualizace ................................................ 4
Komunikace s obojkem ............................................................... 4
Sledování pomocí funkce BaseStation aplikace
BaseCamp™ .............................................................................. 4
Sledování kontaktu........................................................ 4
Přidání kontaktu pomocí MURS/VHF ......................................... 4
Přidání kontaktu pomocí ID kontaktu .......................................... 5
Sledování kontaktu ..................................................................... 5
Aktualizace ID kontaktu .............................................................. 5
Trasové body, trasy a prošlé trasy............................... 5
Trasové body .............................................................................. 5
Označení polohy vašeho vozidla ........................................... 5
Označení aktuální pozice ....................................................... 5
Označení hejna ...................................................................... 5
Označení trasového bodu pomocí mapy ............................... 5
Navigace k trasovému bodu .................................................. 5
Úprava trasového bodu .......................................................... 5
Posunutí trasového bodu na mapě ........................................ 5
Přemístění trasového bodu do aktuální polohy ..................... 5
Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu ............................. 5
Projekce trasového bodu ....................................................... 5
Odstranění trasového bodu ................................................... 6
Trasy ........................................................................................... 6
Vytvoření trasy ....................................................................... 6
Navigace podle uložené trasy ................................................ 6
Úprava trasy ........................................................................... 6
Prohlížení aktivní trasy ........................................................... 6
Obrácení trasy ....................................................................... 6
Odstranění trasy .................................................................... 6
Obsah
Odstranění všech tras ............................................................ 6
Prošlé trasy ................................................................................. 6
Ukládání záznamů prošlé trasy .............................................. 6
Zobrazení grafu nadmořské výšky prošlé trasy ..................... 6
Zobrazení podrobností o prošlé trase .................................... 6
Uložení aktuální prošlé trasy .................................................. 6
Označení polohy na uložené prošlé trase ............................. 6
Navigace na začátek prošlé trasy .......................................... 7
Ruční archivování prošlé trasy ............................................... 7
Navigace .......................................................................... 7
Mapa ........................................................................................... 7
Povolení datových polí mapy ................................................. 7
Kompas .......................................................................................7
Kalibrace kompasu ................................................................ 7
Navigace podle ukazatele směru k cíli ................................... 7
Ukazatel kurzu ....................................................................... 7
Menu Najít .................................................................................. 7
Hledání trasového bodu podle názvu .................................... 7
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi ............................... 7
Zobrazení grafu nadmořské výšky .............................................. 8
Kalibrace barometrického výškoměru .................................... 8
Navigace k bodu v grafu ........................................................ 8
Změna typu grafu ................................................................... 8
Trasový počítač .......................................................................... 8
Vynulování trasového počítače .............................................. 8
Aplikace........................................................................... 8
Nastavení varovného alarmu ...................................................... 8
Výpočet velikosti plochy .............................................................. 8
Zobrazení kalendáře a almanachů ............................................. 8
Nastavení budíku ........................................................................ 8
Poklady ....................................................................................... 8
Stahování pokladů pomocí počítače ...................................... 8
Hledání pokladu ..................................................................... 8
Filtrování seznamu pokladů ................................................... 9
chirp™ .................................................................................... 9
Spuštění stopek .......................................................................... 9
Stránka Družice .......................................................................... 9
Změna zobrazení družic ........................................................ 9
Vypnutí systému GPS ............................................................ 9
Simulace polohy ..................................................................... 9
Deaktivace vysílání údajů o psovi .............................................. 9
Zapnutí záchranného režimu ...................................................... 9
Dálkové ovládání VIRB® ............................................................ 9
Přizpůsobení zařízení..................................................... 9
Vlastní přizpůsobení hlavního menu .......................................... 9
Přizpůsobení datových polí ........................................................ 9
Profily ........................................................................................ 10
Vytvoření vlastního profilu .................................................... 10
Úprava názvu profilu ............................................................ 10
Odstranění profilu ................................................................ 10
Nastavení systému ................................................................... 10
Nastavení psa ........................................................................... 10
Nastavení displeje .................................................................... 10
Nastavení tónů zařízení ............................................................ 10
Nastavení mapy ........................................................................ 10
Rozšířené nastavení mapy .................................................. 10
Nastavení prošlých tras ............................................................ 10
Změna měrných jednotek ......................................................... 11
Nastavení času ......................................................................... 11
Nastavení formátu souřadnic .................................................... 11
Nastavení směru pohybu .......................................................... 11
Nastavení výškoměru ............................................................... 11
Nastavení pro geocaching ........................................................ 11
Nastavení trasování .................................................................. 11
Nastavení námořní mapy .......................................................... 11
i
Nastavení námořních výstrah .............................................. 12
Informace o zařízení..................................................... 12
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 12
Podpora a aktualizace .............................................................. 12
Podpora a aktualizace ......................................................... 12
Aktualizace softwaru ............................................................ 12
Péče o zařízení ......................................................................... 12
Čištění zařízení .................................................................... 12
Čištění obrazovky ................................................................ 12
Specifikace přenosného zařízení Atemos 50 ........................... 12
Specifikace psího obojku K5 .................................................... 12
Informace o baterii .................................................................... 12
Dlouhodobé skladování ....................................................... 13
Správa dat ................................................................................ 13
Typy souborů ....................................................................... 13
Instalace paměťové karty ..................................................... 13
Připojení přenosného zařízení k počítači ............................. 13
Připojení obojku k počítači ................................................... 13
Přenos tras psa do zařízení BaseCamp .............................. 13
Odstranění souborů ............................................................. 13
Odpojení kabelu USB .......................................................... 13
Dodatek ......................................................................... 14
Příslušenství a náhradní díly .................................................... 14
Zakoupení příslušenství ....................................................... 14
Návod k výměně baterií obojku psa ..................................... 14
Výměna pásku obojku .......................................................... 15
Informace o vysílání VHF ..................................................... 15
Výměna antény VHF přenosného zařízení .......................... 15
Výměna antény VHF v obojku psa ...................................... 15
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ................. 15
Datová pole ............................................................................... 15
Odstranění problémů ................................................................ 16
Přenosné zařízení neodpovídá ............................................ 16
Identifikační čísla mých obojků kolidují ................................ 16
Registrace zařízení ................................................................... 17
Rejstřík .......................................................................... 18
ii
Obsah
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Nastavení systému
Než budete zařízení používat, je nutné přenosné zařízení i
obojek psa nastavit.
1 Vložte do přenosného zařízení baterie (Instalace baterií,
strana 1).
2 Nabijte obojek psa (Nabíjení psího obojku, strana 1).
3 Zapněte zařízení (Zapnutí zařízení, strana 2).
4 Je-li třeba, přidejte do přenosného zařízení obojek psa
(Párování obojku psa se zařízením Atemos, strana 4).
5 Vyhledejte satelitní signály (Vyhledání satelitních signálů,
strana 2).
MENU Stisknutím zobrazíte menu pro aktivní stránku.
Dvojím stisknutím otevřete hlavní menu.
ENTER Výběrem provedete volbu možnosti a potvrdíte zprávy.
BACK
Výběrem zrušíte datový záznam nebo se vrátíte do
předchozího menu či na stránku.
MARK
Výběrem označíte aktuální polohu.
DOG
Výběrem této možnosti zobrazíte stránku pro sledování psa.
Stisknutím zobrazíte nabídku menu, můžete ji procházet nebo
posunovat kurzorem na mapě.
Uzamčení klávesnice
1 Vyberte ikonu .
2 Vyberte ikonu OUT.
Psí obojek
POZNÁMKA: Váš psí obojek může vypadat jinak než obojek na
obrázku.
Přehledy zařízení
Přenosné zařízení Atemos 50
OZNÁMENÍ
V blízkosti přenosného zařízení nepoužívejte rádio s vysokým
výkonem (vyšším než 5 wattů). Mohlo by přenosné zařízení
nevratně poškodit.
À
Á
Â
Ã
Anténa VHF
Anténa GPS
Zapínací tlačítko
Stavová kontrolka a blikající majáková kontrolka
Instalace baterií
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Anténa GPS
Anténa VHF
Zapínací tlačítko
Zobrazení
Klávesnice
Port USB (pod ochranným krytem)
Napájení přenosného zařízení zajišťují dvě baterie AA (nejsou
součástí). Nejlepších výsledků dosáhnete při použití baterií
NiMH nebo lithiových baterií.
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
2 Vložte dvě baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu.
Slot karty microSD™ (pod krytem baterie)
Upevňovací spona
Kroužek krytu přihrádky na baterie
Klávesnice
3 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
směru hodinových ručiček.
4 Přidržte tlačítko .
5 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Typ baterie.
6 Vyberte možnost Alkalické, Lithium nebo Dobíjecí baterie
NiMH.
IN
Stisknutím přiblížíte na mapě.
OUT
Stisknutím oddálíte na mapě.
MAP
Výběrem zobrazíte mapu.
Úvod
Nabíjení psího obojku
OZNÁMENÍ
Aby nedocházelo ke korozi, osušte důkladně kontakty na obojku
a okolní oblast předtím, než připojíte nabíjecí klip.
1
POZNÁMKA: Váš psí obojek může vypadat jinak než obojek na
obrázku.
Než obojek poprvé použijete, je nutné plně nabít baterii.
Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně pět hodin.
1 Nacvakněte nabíjecí klip À na obojek Á.
chemikálie může poškodit umělohmotné a laminátové části
obojku.
Než nasadíte psovi obojek, musíte spárovat přenosné zařízení
s obojkem (Párování obojku psa se zařízením Atemos,
strana 4) a navázat satelitní spojení (Vyhledání satelitních
signálů, strana 2).
1 Nastavte obojek s VHF anténou tak, aby směřovala vzhůru.
Anténa GPS musí být otočena vzhůru a kontrolky směrem
vpřed.
2 Umístěte obojek do střední části psova krku.
3 Utáhněte pásek tak, aby psův krk obepínal.
POZNÁMKA: Obojek musí být utažen do té míry, aby se
nemohl otáčet ani psovi klouzat po krku. Psovi však musí
umožňovat normálně polykat a pít. Zaměřte se na psovo
chování, abyste se ubezpečili, že obojek není utažen příliš.
2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do portu miniUSB kabelu s nabíjecím klipem.
3 Připojte nabíjecí kabel k napájecímu zdroji.
Při nabíjení obojku bude stavová kontrolka svítit červeně.
4 Jakmile začne stavová kontrolka svítit zeleně, nabíjecí klip od
obojku odpojte.
Zapnutí zařízení
• Podržte zapínací tlačítko přenosného zařízení, dokud se
nezapne displej LCD.
• Na obojku psa podržte stisknuté zapínací tlačítko, dokud
nezačne blikat kontrolka stavu a obojek nezapípá.
Vypnutí zařízení
• Podržte zapínací tlačítko přenosného zařízení, dokud se
nevypne obrazovka LCD.
• Na psím obojku podržte stisknuté zapínací tlačítko, dokud
kontrolka stavu nezčervená.
Vyhledání satelitních signálů
Obojek i přenosné zařízení musí navázat satelitní spojení
předtím, než dáte obojek psovi na krk. Příjem satelitních signálů
může trvat několik minut.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
2 Zapněte obě zařízení (Zapnutí zařízení, strana 2).
3 Stiskněte zapínací tlačítko přenosného zařízení.
zobrazí sílu signálu systému GPS.
Jakmile obojek naváže satelitní spojení, kontrolka stavu dvakrát
nebo třikrát zeleně zabliká.
Úprava nastavení jasu podsvícení
POZNÁMKA: Jas podsvícení lze snížit, pokud je slabá baterie.
Četným používáním podsvícení obrazovky se může významně
zkrátit životnost baterií.
1 Vyberte ikonu .
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit aktuální míru jasu, zvolte ikonu .
• Chcete-li míru jasu upravit manuálně, vyberte ikonu
nebo .
3 Vyberte ikonu ENTER.
Jak psovi nasadit obojek
UPOZORNĚNÍ
Na zařízení ani obojek nestříkejte agresivní chemikálie, mezi
které patří mimo jiné sprej proti blechám a klíšťatům. Vždy, než
psovi nasadíte obojek, zkontrolujte, že použitý sprej proti
blechám či klíšťatům již zcela zaschl. Malé množství agresivní
2
4 Je-li pásek příliš dlouhý, přebytečnou část uřízněte tak, aby
zůstalo přečnívat alespoň 7,62 cm (3 palce) pásku.
Používání klávesnice na displeji
Po zadání textu se zobrazí klávesnice.
• Výběrem ikony , , , a zvolte znak a vyberte možnost
ENTER.
• Výběrem ikon se vraťte o znak zpět.
• Výběrem ikon proveďte přepnutí.
• Pomocí tlačítek IN a OUT můžete upravit režim znaků
klávesnice.
• Vyberte možnost Hotovo, chcete-li text uložit a zavřít
klávesnici.
Sledování psů
Přenosné zařízení vám umožňuje sledovat svého psa pomocí
sledovacího kompasu nebo mapy. Mapa zobrazuje vaši polohu i
polohu vašeho psa a provádí sledování. Šipka kompasu ukazuje
ve směru aktuální polohy psa.
Sledování psů na mapě
Abyste mohli sledovat psa na mapě, musíte ho nejprve přidat do
přenosného zařízení (Párování obojku psa se zařízením
Atemos, strana 4).
Můžete sledovat polohu psa na mapě.
1 Vyberte ikonu MAP.
2 Výběrem možnosti IN a OUT mapu zvětšíte nebo zmenšíte.
Navigace ke psovi
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace > Jet.
Otevře se mapa.
4 Následujte fialovou čáru ke psovi.
Sledování psů
Ikony stavu psa
Sedí
Běží
Na stopě
U stromu
Neznámý*
*Ikona neznámého stavu indikuje, že obojek nezachytil satelitní
signál a přenosné zařízení nemůže určit polohu psa.
Upozornění na polohu
Upozornění na polohu vás uvědomí o tom, kdy vaši psi nebo
kontakty vstoupí do konkrétní polohy a kdy polohu opustí. Máte
možnost vytvořit si vlastní zónu geofence nebo využít poloměr
kolem stávající polohy.
Zóna geofence je neviditelná hranice kolem oblasti a vytvoříte ji
pomocí bodů na mapě. Přesnost vašich virtuálních zón
geofence jsou přibližně 3 metry (10 stop). Zóny geofence fungují
nejlépe, když pokrývají oblast o velikosti průměrného dvora
(přibližně ¼ akru).
Nastavení upozornění na zónu geofence
Můžete nastavit neviditelnou hranici kolem oblasti a dostávat
upozornění, pokud pes nebo kontakt do této oblasti vstoupí
nebo z ní odejde.
1 Vyberte možnost Nastavení > Upozornění na polohu >
Přidat upozornění > Zóna geofence.
2 Vyberte bod na mapě a vyberte možnost Použít.
3 Zopakujte krok 2 a vymezte zónu geofence pomocí až
10 bodů.
4 Vyberte možnost Hotovo.
Nastavení okruhu upozornění
Můžete obdržet upozornění, když se pes nebo kontakt pohybují
do specifikované vzdálenosti od vás nebo mimo ni.
1 Zvolte možnost Nastavení > Upozornění na polohu >
Přidat upozornění > Okruh.
2 Vyberte jednotky.
3 Zadejte poloměr okruhu a vyberte možnost Hotovo.
Úprava upozornění o poloze
1 Vyberte možnost Nastavení > Upozornění na polohu.
2 Vyberte upozornění.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vypnout oznámení pro toto upozornění,
vyberte možnost Vypnout,
• Pokud chcete nastavit způsob, kterým vás bude zařízení
informovat o tomto upozornění, vyberte možnost Nastavit
typ upozornění.
• Pokud chcete nastavit upozornění na zvuk při opuštění,
vstupu či obojím, vyberte možnost Nastavit režim
upozornění.
• Pokud chcete upozornění odstranit, vyberte možnost
Odstranit.
Informace o psovi
Pokud byl obojek součástí balení přenosného zařízení, přidělí
přenosné zařízení obojku psa výchozí název „Pes“.
Metrika lovu
Metrika lovu poskytuje soubor dat, který vám umožní porozumět
loveckým vzorcům a chování vašeho psa. Metrika lovu se
automaticky obnovuje na začátku každého nového lovu.
Sledování psů
Datová pole
Čas: Doba, po kterou byl pes v terénu.
Skóre psa: Kombinace metrik, která ukazuje, jak dobře si pes
na lovu vedl.
Staví: Kolikrát pes během lovu stavěl a místa, na nichž stavěl.
U stromu: Kolikrát byl pes během lovu u stromu, a místa, kde
byl u stromu.
Vzdálenost: Celková vzdálenost, kterou pes uběhl.
Vynulování statistiky a trasy psa
Před novým lovem možná budete chtít smazat statistiku a t
trasu psa.
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace > Vynulovat > Ano.
Změna délky trasy psa
Můžete upravit, jak dlouho se budou trasy psa zobrazovat na
mapě. Zobrazením menšího počtu tras na mapě může pomoct
vyčistit zobrazení mapy. Změna délky trasy zobrazené na mapě
neovlivní trasy uložené ve vnitřní paměti.
1 Vyberte možnost Nastavení > Psi > Délka trasy psa na
mapě.
2 Vyberte, zda chcete na mapě zobrazovat více či méně tras.
Úprava názvu psa
1 Vyberte ikonu DOG > ENTER.
Zobrazí se informace o psovi.
2 Vyberte pole názvu.
Zobrazí se klávesnice (Používání klávesnice na displeji,
strana 2).
3 Zadejte název psa.
Změna barvy trasy psa
Můžete změnit barvu trasy psa. Je užitečné vybrat barvu trasy
tak, aby odpovídala barvě pásku obojku.
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace.
4 Vyberte barevný čtvereček vedle jména psa.
5 Vyberte barvu.
Změna rasy psa
Než budete moct změnit rasu psa, musíte zapnout obojek psa a
umístit ho ve vzdálenosti do 3 m (10 stop) od přenosného
zařízení.
Protože můžete přiřadit rasu psa, zobrazí se příslušné symboly
stavu daného psa.
1 Vyberte ikonu DOG > ENTER > MENU.
2 Vyberte možnost Změnit rasu psa.
3 Vyberte rasu.
Nastavení upozornění na chování psa
Můžete si nastavit, jakým způsobem vás přenosné zařízení
upozorní na určité chování psa.
1 Vyberte možnost Nastavení > Psi > Upozornění psů.
2 Vyberte chování.
3 Zvolte způsob, kterým vás zařízení upozorní na dané
chování.
4 Podle potřeby opakujte kroky 2 a 3.
Odstranění psa
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3
3 Vyberte možnost Odebrat.
Párování obojku psa se zařízením Atemos
Než budete moci spárovat zařízení s přenosným zařízením,
musí se přenosné zařízení nacházet dostatečně blízko obojku
psa, aby se ho mohlo dotknout.
Přenosné zařízení dokáže sledovat až 20 psů vybavených
obojkovým zařízením. Zakoupíte-li si další obojky, můžete je
s přenosným zařízením propojit.
1 Vyberte ikonu DOG.
2 Vyberte možnost Přidat psa.
3 Vypněte obojek psa.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nový pes bude vždy nazván „Pes“ a bude mu přiděleno
náhodné identifikační číslo.
Dojde-li ke kolizi s identifikačním číslem jiného psa, objeví se
chybové hlášení.
Jakmile je párování dokončeno, můžete přidat obojek psa na
další přenosná zařízení prostřednictvím kódu sledování nebo
kódu ovládání obojku psa.
aktualizace se baterie tolik nevybíjí, ale záznam tras psů i
statistiky jsou méně podrobné.
1 Umístěte přenosné zařízení do vzdálenosti několika stop od
obojku psa.
2 Vyberte ikonu DOG.
3 Vyberte psa.
4 Vyberte možnost Zobrazit informace > MENU > Změnit
frekvence aktualizace.
5 Zvolte frekvenci aktualizace.
Komunikace s obojkem
Aby byl komunikační signál co nejlepší, neměly by se v přímé
linii mezi vaším přenosným zařízením a obojkem psa nacházet
žádné překážky. Aby byly podmínky pro zachování zorného pole
co nejlepší, přesuňte se na nejvyšší místo ve své oblasti
(například na kopec).
Nejlepší
Dobré
Přidání psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání
POZNÁMKA: Tato funkce je závislá na typu obojku psa a své
dostupnosti ve vaší oblasti.
Abyste mohli přidat psa pomocí kódů pro sledování nebo
ovládání, musí je majitel psa nejprve vyhledat (Vyhledání ID psa
a kódů pro sledování nebo ovládání, strana 4) a sdělit vám je.
Kódy pro sledování nebo ovládání můžete použít k tomu, abyste
autorizovali interakci přenosného zařízení s obojkem vašeho
psa. Nejste-li v blízkosti psa, kterého chcete přidat nebo
nemůžete využít režimu párování obojku, máte možnost přidat
psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání.
1 Vyberte možnost DOG > Přidat psa.
2 Na dotaz, zda jste v blízkosti obojku, zvolte odpověď Ne.
3 Na dotaz, jestli znáte kódy pro sledování nebo ovládání,
vyberte odpověď Ano.
4 Zadejte kód pro sledování nebo ovládání a vyberte možnost
Hotovo.
Pomocí kódu pro sledování psa můžete psa sledovat. Kód
pro ovládání psa vám umožňuje psa jak sledovat, tak
upravovat nastavení obojku.
5 Zadejte jméno psa a stiskněte tlačítko Hotovo > OK.
Vyhledání ID psa a kódů pro sledování nebo ovládání
Můžete sdílet kód trasy psa, aby vašeho psa mohla sledovat
další osoba. Můžete také sdílet kód ovládání psa, aby mohla
jiná osoba sledovat vašeho psa a měla přístup k nastavení
obojku.
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace.
Manuální přiřazení ID psa
Než budete moct manuálně přiřadit ID psa, musíte zapnout
obojek psa a umístit ho ve vzdálenosti do 3 m (10 stop) od
přenosného zařízení. Psovi musíte přiřadit nové číslo ID.
1 Vyberte ikonu DOG.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace > MENU > Změnit ID.
4 Vyberte nepřiřazené a nekolidující ID.
Změna frekvence aktualizace
Můžete zvolit delší trvání frekvence aktualizace, abyste šetřili
baterii. Při 30sekundových a 2minutových intervalech
4
Špatné
Sledování pomocí funkce BaseStation
aplikace BaseCamp™
Než budete moct sledovat své psy a kontakty pomocí aplikace
BaseCamp, musíte aplikaci BaseCamp stáhnout do počítače
(www.garmin.com/basecamp).
Funkce BaseStation aplikace BaseCamp vám umožňuje
sledovat psy a kontakty na počítači v reálném čase. Více
informací o tom, jak používat aplikaci BaseCamp najdete
v souboru s nápovědou aplikace.
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > BaseCamp
BaseStation > Na dotaz.
2 Otevřít aplikaci BaseCamp.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Sledování kontaktu
Máte možnost sledovat ostatní lovce, abyste vždy věděli, kde se
právě nacházejí. Jedno přenosné zařízení Atemos 50 dokáže
sledovat až 20 zařízení, což zahrnuje kompatibilní psí obojky
a přenosná zařízení.
POZNÁMKA: Na svém přenosném zařízení Atemos 50 můžete
sledovat pouze přenosná zařízení Atemos 100.
Přidání kontaktu pomocí MURS/VHF
Chcete-li přidat kontakt pomocí technologie MURS/VHF, musíte
být v blízkosti tohoto kontaktu.
Na své přenosné zařízení můžete přidat další lovce a sledovat
je na mapě (Sledování kontaktu, strana 5).
1 Vyberte na svém přenosném zařízení možnost MENU >
Nástroje > Kontakty > Přidat.
2 Umístěte dvě přenosná zařízení blízko sebe a vyberte na
svém přenosném zařízení možnost Ano.
3 Na přenosném zařízení kontaktu zvolte možnost Kontakty >
Párovat.
Sledování kontaktu
4 Zadejte na svém přenosném zařízení jméno kontaktu
a zvolte možnost Hotovo > OK.
Kontakt bude přidán do vašeho přenosného zařízení.
Přidání kontaktu pomocí ID kontaktu
Pokud nejste v blízkosti lovce, kterého chcete přidat, můžete
lovce přidat pomocí ID kontaktu.
1 Vyberte na svém přenosném zařízení možnost Nástroje >
Kontakty > Přidat.
2 Na dotaz, zda jste v blízkosti jiného přenosného zařízení,
zvolte odpověď Ne.
Na
dotaz, jestli znáte ID kontaktu, vyberte odpověď Ano.
3
4 Vyberte ID kontaktu, který přidáváte.
5 Zadejte jméno kontaktu a zvolte možnost Hotovo > OK.
Kontakt bude přidán do vašeho přenosného zařízení.
Sledování kontaktu
Pomocí mapy můžete sledovat polohy kontaktů.
Vyberte možnost MAP.
Aktualizace ID kontaktu
Pokud kontakt změnil své ID kontaktu, můžete ID kontaktu ve
svém přenosném zařízení rychle aktualizovat.
1 Vyberte možnost Nástroje > Kontakty.
2 Vyberte kontakt.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace.
4 Vyberte možnost MENU > Změnit ID.
5 Vyberte ID kontaktu, které odpovídá novému ID kontaktu.
Trasové body, trasy a prošlé trasy
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení.
Označení polohy vašeho vozidla
Můžete označit polohu svého vozidla, abyste se po honu mohli
navigovat zpět k němu.
1 V hlavním menu vyberte možnost MARK.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Označení aktuální pozice
1 Vyberte možnost MARK.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Nový.
• Vyberte výchozí název polohy, jako je Nákladní vůz nebo
Tábor.
3 Vyberte možnost Uložit.
Označení hejna
Můžete označit polohu hejna a uvést odhadovaný počet
vyrovnaných ptáků a počet kusů, které jste odnesli.
1 Vyberte možnost MARK.
2 Vyberte možnost Hejno.
3 Vyberte počet vyrovnaných ptáků.
4 Vyberte počet odnesených ptáků.
5 Zvolte možnost OK.
Označení trasového bodu pomocí mapy
1 Vyberte ikonu MAP.
2 Vyberte polohu na mapě.
Trasové body, trasy a prošlé trasy
3 Vyberte možnost ENTER > MENU > Uložit jako trasový
bod.
Navigace k trasovému bodu
1 V hlavním menu vyberte možnost Nástroje > Kam vést? >
Trasové body .
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost Jet.
Úprava trasového bodu
Než budete moci upravit trasový bod, musíte jej vytvořit.
1 V hlavním menu vyberte možnost Nástroje > Waypoint
Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
4 Zadejte nové informace.
Posunutí trasového bodu na mapě
1 V hlavním menu vyberte možnost Nástroje > Waypoint
2
3
4
5
Manager.
Vyberte trasový bod.
Vyberte možnost MENU > Přesunout trasový bod.
Vyberte polohu na mapě.
Vyberte ikonu ENTER.
Přemístění trasového bodu do aktuální polohy
Můžete změnit polohu trasového bodu. Pokud například
přemístíte své vozidlo, můžete změnit jeho polohu na polohu
aktuální.
1 Vyberte možnost Nástroje > Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Zvolte možnost MENU > Přemístit sem.
Poloha trasového bodu se změní na vaši stávající polohu.
Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu
Polohu trasového bodu můžete upřesnit a dosáhnout tak větší
celkové přesnosti. Při průměrování používá zařízení k dosažení
větší přesnosti průměrnou hodnotu z několika čtení.
1 Vyberte možnost Nástroje > Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Průměrování pozice.
4 Přejděte na polohu trasového bodu.
5 Vyberte možnost Spustit.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
7 Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku
spolehlivosti možnost Uložit.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme získat 4 až
8 vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi
jednotlivými vzorky.
Projekce trasového bodu
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu
z označené polohy do nové polohy.
1 V hlavním menu vyberte možnost Nástroje > Waypoint
Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Projektování trasového bodu.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li uložit informace o trasovém bodu, vyberte
možnost Uložit.
• Chcete-li uložit a upravit informace o trasovém bodu,
vyberte možnost Uložit a upravit.
5
Odstranění trasového bodu
1 V hlavním menu vyberte možnost Nástroje > Waypoint
Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Zvolte možnost MENU > Odstranit > Ano.
Trasy
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.
Vytvoření trasy
1 Vyberte možnost Nástroje > Plánovač tras > Vytvořit trasu
2
3
4
5
6
> Vyberte první bod.
Vyberte kategorii.
Vyberte první bod na trase.
Vyberte možnost Použít > Vyberte příští bod.
Vyberte bod.
Opakováním kroků 3 až 5 přidejte všechny body na trase.
Navigace podle uložené trasy
1 Vyberte možnost Nástroje > Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Zobrazit mapu > Jet.
4 Navigujte pomocí kompasu (Navigace podle ukazatele směru
k cíli, strana 7) nebo mapy (Mapa, strana 7).
Úprava trasy
1 Vyberte možnost Nástroje > Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Upravit trasu.
4 Vyberte bod.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost
Zobrazit.
• Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vybere možnost
Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.
• Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost
Vložit.
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
• Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost
Odebrat.
Prohlížení aktivní trasy
1 Vyberte možnost Nástroje > Aktivní trasa.
2 Vyberte bod na trase, pro nějž chcete zobrazit další
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně
času, pozice a nadmořské výšky každého bodu.
Ukládání záznamů prošlé trasy
1 V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Prošlé trasy
> Záznam prošlé trasy.
2 Vyberte možnost Záznam, neukazovat nebo Záznam,
ukázat na mapě.
Pokud zvolíte možnost Záznam, ukázat na mapě, bude
prošlá trasa označena na mapě jako čára.
3 Vyberte možnost Způsob záznamu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li prošlé trasy zaznamenávat proměnlivou rychlostí
a vytvořit tak optimální znázornění prošlých tras, vyberte
možnost Automaticky.
• Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanovené
vzdálenosti, vyberte možnost Vzdálenost.
• Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanoveném čase,
vyberte možnost Čas.
5 Vyberte možnost Interval.
6 Dokončete následující krok:
• Pokud jste vybrali možnost Automaticky pro Způsob
záznamu, vyberte možnost pro častější nebo méně častý
záznam prošlé trasy.
POZNÁMKA: Při použití intervalu Nejčastější se prošlá trasa
zaznamenává nejpodrobněji, dojde však rychleji k zaplnění
paměti zařízení.
• Pokud jste v nabídce Způsob záznamu vybrali možnost
Vzdálenost nebo Čas, zadejte hodnotu.
Při pohybu se zapnutým zařízením je vytvářen záznam prošlé
trasy.
Zobrazení grafu nadmořské výšky prošlé trasy
1 Vyberte možnost Nástroje > Track Manager.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Graf nadmořské výšky.
Zobrazení podrobností o prošlé trase
1 Vyberte možnost Nástroje > Track Manager.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
Začátek a konec prošlé trasy je označen vlajkou.
4 Vyberte lištu Bezpečnostní informace v horní části
obrazovky.
Zobrazí se informace o prošlé trase.
podrobnosti.
Obrácení trasy
1 Vyberte možnost Nástroje > Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Obrátit trasu.
Odstranění trasy
1 Vyberte možnost Nástroje > Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit trasu > Ano.
Odstranění všech tras
1 V hlavním menu vyberte možnost Nástroje > Plánovač tras.
2 Vyberte možnost MENU > Vymazat vše > Ano.
6
Uložení aktuální prošlé trasy
1 Vyberte možnost Nástroje > Track Manager.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li uložit celou prošlou trasu, vyberte možnost
Uložit prošlou trasu.
• Chcete-li uložit část prošlé trasy, vyberte možnost Uložit
část a zvolte část, kterou chcete uložit.
Označení polohy na uložené prošlé trase
1 V hlavním menu vyberte možnost Nástroje > Track
2
3
4
5
Manager
Vyberte prošlou trasu.
Vyberte možnost Zobrazit mapu.
Vyberte polohu na prošlé trase.
Vyberte možnost MARK > Nový.
Trasové body, trasy a prošlé trasy
6 Upravte informace o poloze (volitelné).
Navigace podle ukazatele směru k cíli
Navigace na začátek prošlé trasy
Při navigaci do cílového bodu ukazuje ikona na cíl bez ohledu
na směr pohybu.
1 Během navigace do cílového bodu zvolte možnost Nástroje
> Kompas.
2 Otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní
části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru
k cílovému bodu.
Podle potřeby se můžete nechat navigovat na začátek prošlé
trasy. To může být užitečné například při hledání cesty zpět do
kempu nebo začátku stezky.
1 Vyberte možnost Nástroje > Track Manager > Aktuální
prošlá trasa > Zobrazit mapu.
2 Vyberte možnost TracBack.
Otevře se stránky mapy s trasou vyznačenou purpurovou
čárou.
3 Navigujte pomocí mapy (Mapa, strana 7) nebo kompasu
(Navigace podle ukazatele směru k cíli, strana 7).
Ruční archivování prošlé trasy
Archivací uložených prošlých tras je možné uvolnit dostupnou
paměť.
1 Vyberte možnost Nástroje > Track Manager.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Archivovat.
Ukazatel kurzu
Ukazatel kurzu je nejvhodnější použít v případě, že navigujete
na vodě nebo pokud na vaší cestě nejsou velké překážky. Může
vám také pomoci vyhnout se nebezpečím, jako jsou mělčiny
nebo skály pod hladinou.
Pokud chcete ukazatel kurzu povolit, vyberte na kompasu
možnost MENU > Nastavit směr > Navigační linie/Ukazatel.
Automatické archivování prošlých tras
1 Vyberte možnost Nastavení > Prošlé trasy > Automaticky
archivovat.
2 Vyberte možnost.
Navigace
Můžete se nechat navigovat po trasách, prošlých trasách,
k trasovému bodu, pokladu, fotografii nebo k jakékoli poloze
uložené v zařízení. Pro navigaci k cíli můžete použít mapu nebo
kompas.
Mapa
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Ikona se během cesty
přesouvá a zanechává záznam prošlé trasy (stezku). Na mapě
se také zobrazí názvy a symboly trasových bodů. Při navigaci
do cílového bodu se trasa se na mapě zobrazuje jako fialová
čára.
Když je orientace mapy Prošlá trasa nahoře, může se zdát, že
se objekty na mapě otáčejí kolem vaší polohy. Jak pokračujete
v cestě, celá mapa se přeorientuje na směr, kterým cestujete.
Objekty můžete stabilizovat nastavením orientace na možnost
Sever nahoře (Nastavení mapy, strana 10.
Chcete-li otevřít mapu, vyberte možnost MAP.
Povolení datových polí mapy
1 Vyberte možnost MAP > MENU > Nastavit mapu > Datová
pole.
2 Vyberte možnost.
Kompas
Přenosné zařízení je vybaveno tříosým kompasem
s kompenzací naklonění. Pro navigaci do cílového bodu lze
zvolit ukazatel směru k cíli nebo ukazatel kurzu.
Kalibrace kompasu
POZNÁMKA: Elektronický kompas musíte kalibrovat venku.
Nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole,
například automobilů, budov nebo nadzemního elektrického
vedení.
Zařízení je vybaveno tříosým elektronickým kompasem.
Kalibraci kompasu byste měli provést po přesunu na dlouhé
vzdálenosti, změnách teploty nebo výměně baterií.
1 Vyberte možnost DOG > MENU.
2 Vyberte možnost Kalibrace kompasu > Spustit.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Navigace
Ukazatel kurzu À ukazuje vztah pozice uživatele k linii kurzu
vedoucí k cíli. Indikátor odchylky od kurzu (CDI) Á vás informuje
o odchylce od kurzu (doprava nebo doleva). Měřítko Â
představuje vzdálenost mezi body à na indikátoru odchylky od
kurzu, která vám říká, jak daleko od kurzu se nacházíte.
Menu Najít
Menu Najít lze použít k hledání trasových bodů, měst a
souřadnic. Máte možnost stáhnout si snímky, trasy a schránky
s poklady a navigovat se k nim. Další kategorie se zobrazí,
pokud máte v zařízení načteny volitelné kompatibilní podrobné
mapy. Po otevření kategorie seznam obsahuje položky blízko
aktuální pozice nebo mapového kurzoru (je-li aktivní).
Hledání trasového bodu podle názvu
1 V hlavním menu vyberte možnost Nástroje > Kam vést? >
Trasové body > MENU > Hledání podle pravopisu.
2 Zadejte název.
Shody se zobrazí, jakmile vyberete znaky názvu.
3 Vyberte trasový bod.
Hledání trasového bodu v blízkosti jiného trasového bodu
1 V hlavním menu vyberte možnost Nástroje > Waypoint
Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Hledat blízko pozice.
4 Vyberte kategorii.
Seznam zahrnuje trasové body poblíž původního trasového
bodu.
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi
Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, uzamknout směr
a navigovat k tomuto objektu.
1 Vyberte možnost Nástroje > Zadej směr a jdi
2 Zaměřte zařízení na objekt.
3 Vyberte možnost Uzamknout směr > Nastavit kurz.
4 Navigujte pomocí kompasu (Navigace podle ukazatele směru
k cíli, strana 7) nebo mapy (Mapa, strana 7).
7
Zobrazení grafu nadmořské výšky
Ve výchozím nastavení zobrazí graf nadmořské výšky
nadmořskou výšku pro uplynulý čas. Můžete si přizpůsobit graf
(Změna typu grafu, strana 8) i datová pole (Přizpůsobení
datových polí, strana 9).
Vyberte možnost Nástroje > Graf nadmořské výšky.
Kalibrace barometrického výškoměru
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný
atmosférický tlak, můžete kalibrovat barometrický výškoměr
ručně.
1 Přejděte na polohu, jejíž nadmořskou výšku nebo
atmosférický tlak znáte
2 Vyberte možnost Nástroje > Graf nadmořské výšky >
MENU > Kalibrace výškoměru.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Navigace k bodu v grafu
1 Vyberte možnost Nástroje > Graf nadmořské výšky.
2 Vyberte bod na grafu.
3
4
5
6
Podrobnosti o daném bodě se zobrazí v horním levém rohu
grafu.
Vyberte možnost MENU > Zobrazit mapu.
Vyberte lištu Bezpečnostní informace v horní části
obrazovky.
Vyberte možnost Jet.
Navigujte pomocí kompasu (Navigace podle ukazatele směru
k cíli, strana 7) nebo mapy (Mapa, strana 7).
Změna typu grafu
Graf nadmořské výšky můžete změnit tak, aby se v něm
zobrazovaly informace o tlaku a nadmořské výšce za uplynulou
dobu nebo vzdálenost.
1 Vyberte možnost Nástroje > Graf nadmořské výšky >
MENU > Změnit typ grafu.
2 Vyberte možnost.
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální rychlost, průměrnou
rychlost, maximální rychlost, počítač kilometrů dílčí trasy a další
užitečné statistické údaje. Můžete přizpůsobit rozložení
trasového počítače, palubní desku a datová pole (Přizpůsobení
datových polí, strana 9).
Chcete-li spustit trasový počítač, vyberte možnost Nástroje >
Trasový počítač.
Vynulování trasového počítače
K získání přesných informací o trase je vhodné před zahájením
cesty vynulovat informace o trase.
1 Zvolte možnost Nástroje > Trasový počítač.
2 Zvolte možnost MENU > Vynulovat > Vynulovat data cesty.
Aplikace
Nastavení varovného alarmu
Varovné alarmy vás upozorní, když budete vy nebo váš pes ve
stanovené vzdálenosti od konkrétní polohy. Když vstoupíte do
vyznačeného poloměru, ozve se tón.
1 Vyberte možnost Nástroje > Alarm varovných bodů.
2 Vyberte možnost Vytvořit alarm.
3 Vyberte kategorii.
4 Vyberte polohu.
5 Vyberte možnost Použít.
6 Zadejte poloměr.
8
Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný
alarm, ze zařízení zazní zvuk.
Výpočet velikosti plochy
1 Vyberte možnost Nástroje > Nástroje > Spustit.
2 Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
3 Po dokončení vyberte možnost Vypočítat.
Zobrazení kalendáře a almanachů
Můžete zobrazit informace o aktivitě zařízení, například kdy byl
uložen trasový bod, a také informace z almanachu pro slunce
a měsíc a lov a rybolov.
1 Vyberte možnost Nástroje.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit aktivitu zařízení pro konkrétní dny,
vyberte možnost Kalendář.
• Chcete-li zobrazit čas východu a západu Slunce a Měsíce,
vyberte možnost Slunce a Měsíc.
• Chcete-li zobrazit prognózu nejlepších časů pro lov
a rybolov, vyberte možnost Lov a rybolov.
3 Podle potřeby můžete stisknutím tlačítka nebo zobrazit
jiný den.
Nastavení budíku
1
2
3
4
Vyberte možnost Nástroje > Budík.
Zadejte čas.
Vyberte možnost Zapnout budík.
Vyberte možnost.
Ve vybraný čas začne budík zvonit. Pokud je zařízení v době,
na kterou je budík nastaven, vypnuto, zapne se a budík začne
zvonit.
Poklady
Geocaching je druh hledání pokladů, při kterém hráči ukryjí
poklady nebo pátrají po ukrytých pokladech za pomocí
souřadnic GPS.
Stahování pokladů pomocí počítače
Poklady můžete do zařízení nahrát ručně prostřednictvím
počítače (Připojení přenosného zařízení k počítači, strana 13).
Soubory pokladů uložte do souboru GPX a importujte je do
složky GPX v zařízení. Pokud máte portálu geocaching.com
prémiové členství, můžete využít funkci Pocket Query a nahrát
do zařízení větší počet pokladů najednou v jediném souboru
GPX.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.geocaching.com/play .
3 V případě potřeby vytvořte účet.
4 Přihlaste se.
5 Podle pokynů na portálu geocaching.com vyhledejte
a stáhněte informace o pokladech do zařízení.
Hledání pokladu
Před navigací ke schránce s pokladem je nutné stáhnout do
zařízení jednu nebo dvě schránky s pokladem.
1 V hlavním menu vyberte možnost Nástroje > Poklady.
2 Vyberte poklad.
3 Vyberte možnost Jet.
Po nalezení pokladu označí přenosné zařízení poklad jako
nalezený, zaznamená údaj do kalendáře a zobrazí nejbližší
poklad.
Aplikace
Filtrování seznamu pokladů
Simulace polohy
Seznam pokladů můžete filtrovat na základě určitých faktorů,
například podle úrovně obtížnosti.
1 Z hlavní nabídky vyberte možnost Nástroje > Kam vést? >
Poklady > MENU > Aplikovat filtr > Rychlý filtr.
Vyberte
položky, které chcete filtrovat.
2
3 Vyberte možnost Vyhledat.
1
2
3
4
Úprava vlastního filtru pokladů
1 Vyberte možnost Nastavení > Poklady > Nastavení filtru.
2 Vyberte filtr.
3 Vyberte položku, kterou chcete upravit.
Vytvoření a uložení filtru pokladů
Na základě konkrétních faktorů můžete pro poklady vytvořit
a uložit vlastní filtry. Nastavený filtr pak můžete použít pro
seznam pokladů.
1 Vyberte možnost Nastavení > Poklady > Nastavení filtru >
Vytvořit filtr.
2 Vyberte položky, které chcete filtrovat.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li pro seznam pokladů použít filtr, vyberte možnost
Vyhledat.
• Chcete-li filtr uložit, vyberte ikonu BACK. Uložený filtr je
automaticky pojmenován. Vlastní filtry jsou k dispozici ze
seznamu pokladů.
chirp™
Zařízení chirp je malé příslušenství společnosti Garmin , které je
naprogramováno a ponecháno v pokladu. K nalezení zařízení
chirp v pokladu můžete použít své zařízení. Další informace
o zařízení chirpnaleznete v chirp Návodu k obsluze na webové
adrese www.garmin.com.
®
Povolení chirp vyhledávání zařízení chirp
1 Vyberte možnost Nastavení > Poklady.
2 Vyberte možnost Vyhledávání zařízení chirp > Zapnuto.
Hledání pokladu se zařízením chirp
1 Z hlavní nabídky vyberte možnost Nástroje > Kam vést? >
Poklady > MENU > Zobrazit podrobnosti o zařízení chirp
> Jet.
Spusťte
navigaci k pokladu.
2
Jakmile budete v dosahu 10 m (33 stop) od schránky
s pokladem obsahujícího zařízení chirp, zobrazí se podrobné
informace o zařízení chirp.
3 Vyberte možnost Jet, je-li dostupná, a použijte ji pro přechod
do další fáze pokladu.
Spuštění stopek
Vyberte možnost Nástroje > Stopky.
Stránka Družice
Na stránce družic se zobrazují vaše současná poloha, přesnost
systému GPS, polohy družic a síla signálu.
Změna zobrazení družic
Přednastavené satelitní zobrazení má sever u horního okraje
obrazovky. Změnou orientace satelitního zobrazení umístíte
aktuální trasu směrem k horní části obrazovky.
1 Vyberte možnost Nástroje > Družice.
2 Vyberte možnost MENU > Prošlá trasa nahoře.
Vypnutí systému GPS
1 Vyberte možnost Nástroje > Družice.
2 Vyberte možnost MENU > Použít při vypnutém GPS.
Přizpůsobení zařízení
Chcete-li simulovat polohu, je nutné vypnout systém GPS.
Vyberte možnost Nástroje > Družice.
Vyberte možnost MENU > Nastavit pozici na mapě.
Vyberte polohu.
Vyberte možnost Použít.
Deaktivace vysílání údajů o psovi
Ve výchozím nastavení vysílá přenosné zařízení údaje o psovi
do kompatibilních zařízení. Máte možnost přenášení dat
deaktivovat, aby se nezobrazovala na jiných kompatibilních
zařízeních. Další informace naleznete v návodu k obsluze pro
kompatibilní zařízení.
Vyberte možnost Nastavení > Psi > Vysílání údajů psa >
Vypnuto.
Zapnutí záchranného režimu
Než budete moct aktivovat záchranný režim, musíte zapnout
obojek psa a umístit ho ve vzdálenosti do 3 m (10 stop) od
přenosného zařízení.
Máte-li obavy, že se váš pes ztratí a vybije se baterie, můžete
aktivovat záchranný režim. Záchranný režim prodlužuje
životnost baterie obojku, abyste měli více času na lokalizaci psa.
Životnost baterie obojku psa můžete prodloužit, pokud
z přenosného zařízení aktivujete režim nízké spotřeby energie,
který šetří baterii. Sníží se tak frekvence, s níž obojek
aktualizuje svoji polohu v přenosném zařízení.
1 Na stránce sledování psa vyberte psa.
Zobrazí se stránka s informacemi o psovi.
2 Vyberte možnost MENU > Záchranný režim.
3 Než pustíte psa, vyčkejte, než se zobrazí potvrzovací
hlášení.
Dálkové ovládání VIRB
®
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB
můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.
Přizpůsobení zařízení
Vlastní přizpůsobení hlavního menu
Položky hlavního menu můžete přesouvat, přidávat nebo
odstraňovat.
1 V hlavním menu vyberte možnost MENU > Změnit pořadí
položek.
2 Vyberte položku menu.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Přesunout změníte polohu položky
v seznamu.
• Výběrem možnosti Vložit přidáte novou položku na
seznam.
• Výběrem možnosti Odebrat odstraníte položku ze
seznamu.
Přizpůsobení datových polí
Než si budete moct přizpůsobit datová pole na mapě, musíte
datová pole aktivovat (Povolení datových polí mapy, strana 7).
Máte možnost přizpůsobit datová pole a palubní desky mapy,
kompas, graf nadmořské výšky a trasový počítač.
1 Otevřete stránku, pro kterou budete datová pole měnit.
2 Vyberte možnost MENU > Změnit datová pole.
3 Vyberte datové pole, které chcete přizpůsobit.
9
4 Vyberte nové datové pole.
Popisy datových polí najdete v kapitole Datová pole,
strana 15.
Profily
Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení
podle toho, jakým způsobem ho používáte. Pokud zařízení
používáte například pro lov, nastavení a zobrazení jsou jiné, než
když je používáte pro geocaching.
Profily jsou přidruženy k obrazovkám aktivit (včetně domovské
obrazovky).
Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole
nebo měrné jednotky, jsou změny automaticky uloženy jako
součást profilu.
Vytvoření vlastního profilu
Můžete přizpůsobit nastavení a datová pole pro konkrétní
aktivitu nebo cestu.
1 V hlavním menu vyberte možnost Nástroje > Změna profilu.
2 Vyberte možnost MENU > Nastavit profily > Vytvořit profil
> OK.
3 Podle potřeby přizpůsobte nastavení.
4 Podle potřeby přizpůsobte datová pole.
Veškeré změny, které provedete v nastavení, na řídicích
panelech a v datových polích, se automaticky uloží do aktivního
profilu.
Úprava názvu profilu
1 Vyberte z hlavní nabídky možnost Nástroje > Změna profilu
> MENU > Nastavit profily.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Upravit název.
4 Zadejte nový název.
Odstranění profilu
1 Vyberte z hlavní nabídky možnost Nástroje > Změna profilu
> MENU > Nastavit profily.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Vysílání údajů psa: Automaticky odesílá data o psovi
kompatibilním zařízením (Deaktivace vysílání údajů o psovi,
strana 9).
Upozornění psů: Nastavení, jakým způsobem bude upozorněni
na určité akce (Nastavení upozornění na chování psa,
strana 3).
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Displej.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Úspora energie baterie: Po vypršení časového limitu
podsvícení vypne obrazovku, čímž šetří energii baterie
a prodlužuje její životnost.
Zachycení obrazovky: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce
zařízení.
Barvy: Slouží ke změně vzhledu pozadí displeje a zvýraznění
výběru.
Nastavení tónů zařízení
Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění
a alarmy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Tóny.
2 Vyberte tón pro každý zvukový signál.
Nastavení mapy
Vyberte možnost Nastavení > Mapa.
Orientace: Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na
stránce. Sever nahoře zobrazuje sever v horní části stránky.
Prošlá trasa nahoře zobrazuje zobrazení shora dolů
a aktuální směre jízdy směrem k horní části stránky. Režim
Automobil zobrazuje 3D zobrazení automobilu a v horní části
pokyny pro cestu.
Navigační text: Nastaví, kdy se na mapě zobrazí navigační
text.
Datová pole: Přizpůsobí datová pole a palubní desky mapy,
kompas, graf nadmořské výšky a trasový počítač.
Konfigurovat mapy: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Nastavení systému
Rozšířené nastavení mapy
Vyberte možnost Nastavení > Systém.
GPS: Umožňuje nastavit systém GPS do režimu Normální,
WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service) nebo Ukázkový
režim (systém GPS je vypnutý). Další informace o systému
WAAS najdete na stránce www.garmin.com/aboutGPS/waas
.html.
Jazyk: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Typ baterie: Umožňuje vybrat typ používaných baterií AA.
BaseCamp BaseStation: Umožňuje nastavit, jak se zařízení
připojuje k systému BaseCamp, když je připojeno k počítači.
Vyberte možnost Nastavení > Mapa > Rozšířené nastavení
map.
Automatické měřítko: Automaticky vybírá odpovídající úroveň
přiblížení pro optimální použití na mapě. Po výběru možnosti
Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně.
Úrovně přiblížení: Upravuje úroveň přiblížení pro zobrazování
položek na mapě. Položky na mapě se nezobrazují, pokud je
úroveň přiblížení mapy vyšší než vybraná úroveň.
Velikost textu: Vybere velikost textu pro položky na mapě.
Podrobnost: Vybere množství podrobností zobrazených na
mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude
překreslovat pomaleji.
Stínovaný obrys: Zobrazuje detailní reliéf na mapě (pokud je
dostupný) nebo vypne stínování.
Nastavení psa
Nastavení prošlých tras
Vyberte možnost Nastavení > Psi.
Délka trasy psa na mapě: Zvolte, jak dlouho se bude trasa psa
zobrazovat na mapě. Zkrátíte-li trvání trasy, můžete tím snížit
rušivé odrazy na mapě.
Přizpůsobit mapu psům: Automaticky přiblíží mapu a zobrazí
všechny polohy psů a vaši polohu, pokud mapu ručně
neposunete. Díky této funkci můžete své psy rychle
lokalizovat.
Vyberte možnost Nastavení > Prošlé trasy.
Záznam prošlé trasy: Slouží k zapnutí a vypnutí záznamu
prošlé trasy.
Způsob záznamu: Slouží k nastavení způsobu záznamu prošlé
trasy. Automaticky slouží k zaznamenávání prošlých tras
proměnnou rychlostí, a umožňuje tak vytvořit optimální
znázornění prošlých tras.
10
Přizpůsobení zařízení
Interval: Výběr rychlosti záznamu prošlé trasy. Častější záznam
bodů vytváří podrobnější prošlou trasu, ale rychleji zaplní
záznam prošlé trasy.
Automaticky archivovat: Slouží k nastavení způsobu
automatické archivace sloužící k uspořádání prošlých tras.
Prošlé trasy jsou ukládány a mazány automaticky.
Barevná: Mění barvu čáry prošlé trasy na mapě.
všechny údaje o tlaku, které mohou být užitečné, pokud
sledujete tlakové fronty.
Typ grafu: Nastavuje typ dat nahraných a zobrazovaných
v grafu. Zaznamenávají se změny nadmořské výšky
v průběhu času nebo podle vzdálenosti, atmosférický tlak
v průběhu času nebo změny okolního tlaku v průběhu času.
Kalibrace výškoměru: Slouží ke kalibraci výškoměru.
Změna měrných jednotek
Nastavení pro geocaching
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro
vzdálenost, rychlost, nadmořskou výšku, hloubku, teplotu a tlak.
1 Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku pro dané nastavení.
Vyberte možnost Nastavení > Poklady.
Seznam pokladů: Umožňuje zobrazit seznam pokladů podle
názvů nebo kódů.
Nalezeny poklady: Umožňuje zadat počet nalezených pokladů.
Tento počet se automaticky zvyšuje se zvyšujícím se počtem
zaznamenaných nalezených pokladů.
Nastavení filtru: Na základě konkrétních faktorů, můžete pro
schránky s poklady vytvořit a uložit vlastní filtry (Vytvoření
a uložení filtru pokladů, strana 9).
Vyhledávání zařízení chirp: Umožňuje zařízení vyhledat
poklad obsahující příslušenství chirp (Povolení chirp
vyhledávání zařízení chirp, strana 9).
Programovat zařízení chirp: Programuje příslušenství chirp .
Další informace naleznete v Návodu k obsluze k zařízení
chirp na webové stránce www.garmin.com.
Nastavení času
Vyberte možnost Nastavení > Čas.
Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo
24hodinový formát.
Časová zóna: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.
Automatický nastaví časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
Nastavení formátu souřadnic
POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový
souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která
určuje souřadnice v odlišném formátu.
Vyberte možnost Nastavení > Formát souřadnic.
Formát souřadnic: Nastaví formát polohy pro informace
o poloze.
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena.
Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením.
Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.
Nastavení směru pohybu
Podle potřeby můžete přizpůsobit kompas.
Vyberte možnost Nastavení > Směr pohybu.
Displej: Nastavení druhu směru pohybu zobrazeného na
kompasu.
Směr k severu: Nastavení směru k severu použitého na
kompasu.
Navigační linie/Ukazatel: Nastaví chování ukazatele, který se
zobrazuje na mapě. Azimut ukazuje ve směru vedoucím
k vašemu cíli. Kurz ukazuje, v jaké jste poloze vzhledem
k linii kurzu vedoucí k cíli.
Kompas: Automaticky přepne z elektronického kompasu na
kompas GPS, pokud cestujete po stanovenou dobu vyšší
rychlostí.
Kalibrace kompasu: Kalibruje kompas (Kalibrace kompasu,
strana 7).
Nastavení výškoměru
Vyberte možnost Nastavení > Výškoměr.
Automatická kalibrace: Slouží k automatické kalibraci
výškoměru při každém zapnutí zařízení.
Režim Barometr: Nastavuje, jak zařízení měří informace
o tlaku. Proměnná nadmořská výška umožňuje barometru
měřit změny nadmořské výšky při pohybu. Konstantní
nadmořská výška předpokládá, že se zařízení nepohybuje a
má konstantní nadmořskou výškou, takže by se tlak vzduchu
měl měnit pouze při změně počasí.
Záznam vývoje tlaku: Umožňuje nastavit způsob, jakým
zařízení ukládá údaje o tlaku. Uložit vždy zaznamená
Přizpůsobení zařízení
Nastavení trasování
Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné
činnosti. Dostupné nastavení trasy se bude lišit podle vybrané
aktivity.
Vyberte možnost Nastavení > Trasování.
Metoda vedení: Nastavuje preferenci pro optimalizaci výpočtu
trasy na základě celkové vzdálenosti, času, trasování na
silnici a mimo ni.
Vypočítat trasy pro: Nastavení režimu přepravy, pro který bude
vypočtena trasa.
Zamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující
pozici na mapě na nejbližší silnici.
Přechody mimo trasu: Slouží k nastavení způsobu, jakým
zařízení trasuje z jednoho bodu trasy k druhému. Toto
nastavení je k dispozici pouze pro některé aktivity.
Vzdálenost zajišťuje nasměrování k dalšímu bodu na trase,
pokud se nacházíte ve stanovené vzdálenosti od aktuálního
bodu.
Nastavení zákazů: Nastaví typy silnic, kterým se chcete při
navigaci vyhnout. Toto nastavení je k dispozici pouze pro
některé aktivity.
Nastavení námořní mapy
Vyberte možnost Nastavení > Námořní.
Režim Námořní mapa: Nastavuje typ grafu, který zařízení
používá. Námořní slouží k zobrazení různých funkcí map
v různých barvách, takže jsou námořní body zájmu lépe
čitelné a mapa odpovídá způsobu, jakým jsou zakresleny
papírové mapy. Rybolov (vyžaduje námořní mapy) slouží
k zobrazení podrobných obrysů dna a naměřené hloubky
a jednoduššímu zobrazení mapy pro optimální použití při
rybolovu.
Vzhled: Slouží k nastavení vzhledu pomůcek námořní navigace
na mapě.
Nastavení námořní výstrahy: Slouží k nastavení výstrahy po
překročení zadané vzdálenosti nesení proudem při
zakotvení, při odchýlení od kurzu o zadanou vzdálenost
a v případě, že se dostanete do oblasti s určitou hloubkou.
11
Nastavení námořních výstrah
1 V hlavním menu vyberte Nastavení > Námořní > Nastavení
námořní výstrahy.
2 Vyberte typ výstrahy.
3 Vyberte možnost Zapnuto.
4 Zadejte vzdálenost.
Informace o zařízení
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, verzi softwaru
a licenční dohodu.
Vyberte možnost Nastavení > Informace o.
Podpora a aktualizace
• Pomocí aplikace Garmin Express™ můžete aktualizovat
software a mapy přenosného zařízení i obojku.
• Pomocí aplikace Garmin WebUpdater můžete aktualizovat
software psího obojku.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express ( www.garmin.com/express ) poskytuje
snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace map a tras
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace softwaru
Než budete moci aktualizovat software přenosného zařízení
nebo obojku, musíte přenosné zařízení (Připojení přenosného
zařízení k počítači, strana 13) nebo obojek (Připojení obojku
k počítači, strana 13) připojit k počítači.
Aktualizaci softwaru přenosného zařízení a obojku je nutné
provádět samostatně.
POZNÁMKA: Aktualizací softwaru nevymažete žádná vlastní
data ani nastavení.
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/products
/webupdater.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7.
Dokáže odolat náhodnému ponoření do vody v hloubce 1 metr
po dobu 30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto
podmínek může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení
spadlo do vody, je nezbytné ho před používáním a nabíjením
otřít do sucha a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.
12
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Čištění obrazovky
Než začněte s čištěním obrazovky, připravte si měkkou, čistou,
hladkou tkaninu a vodu, isopropylalkohol nebo čisticí prostředek
na brýlové čočky.
Naneste tekutinu na tkaninu a poté displej opatrně otřete.
Specifikace přenosného zařízení Atemos 50
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
Typ baterie
Dvě 1,5V baterie velikost AA
(alkalické, NiMH nebo lithiové)
Výdrž alkalické baterie
Až 15 hodin při běžném použití
Výdrž NiMH nebo lithiové
baterie
Až 20 hodin při běžném použití
Rozsah provozních teplot
-20 až 70 °C (-4 až 158 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 50 °C (32 až 122 °F)
Rozsah bezdrátového spojení
ANT+
2 m (6,5 stopy) nebo méně
Rádiový rozsah VHF
(standardní anténa)
30 m (33 yardů)
Rádiový rozsah VHF
(prodloužená anténa)
50 m (54 yardů)
Bezdrátové frekvence/
protokoly
169 MHz @ 2.59 dBm, 2.4 GHz @
-0.72 dBm
®
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Specifikace psího obojku K5
Typ baterie
Integrovaná dobíjecí lithiová baterie
Výdrž baterie
20 až 40 hodin
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Rozsah bezdrátového spojení Až 10 m (32,8 stop)
ANT
®
Rádiový rozsah VHF
Až 14,48 km (9 mil)
Bezdrátové frekvence/
protokoly
169 MHz @ 26.84 dBm; 2.4 GHz @
6.16 dBm
Stupeň vodotěsnosti
1 atmosféra*
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.
Stanovený rozsah teplot pro zařízení může překročit přípustný
rozsah pro použití některých baterií. Alkalické baterie mohou při
vysokých teplotách prasknout.
Informace o zařízení
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.
OZNÁMENÍ
Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své
kapacity. Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod
bodem mrazu používejte lithiové baterie.
7 Umístěte zpět baterii a kryt přihrádky na baterie.
Připojení přenosného zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Zvedněte ochranný kryt À.
Dlouhodobé skladování
OZNÁMENÍ
Běžný dlouhodobý pokles nabíjecí kapacity lithium-iontových
baterií mohou zvýšené teploty, kterým je baterie vystavena,
urychlit. Skladování plně nabitého zařízení na místě, kde se
teploty pohybují mimo teplotní rozsah pro skladování, může
výrazně snížit jeho nabíjecí kapacitu.
Pokud neplánujete používat přenosné zařízení po několik
měsíců, je třeba z něj baterii vyjmout. Po vyjmutí baterie
nedochází ke ztrátě uložených dat.
Pokud neplánujete používat obojek po několik měsíců, je třeba
baterii nabít přibližně na 50 %. Zařízení uchovávejte na
chladném, suchém místě s běžnou pokojovou teplotou. Po
uskladnění je třeba obojek před použití plně nabít.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Typy souborů
Přenosné zařízení podporuje následující typy souborů.
• Soubory z BaseCamp. Přejděte na adresu www.garmin.com
/trip_planning.
• Soubory fotografií ve formátu JPEG.
• Soubory GPX.
• Soubory uživatelských bodů zájmů GPI z aplikace Garmin
POI Loader. Přejděte na adresu www.garmin.com/products
/poiloader.
Instalace paměťové karty
VAROVÁNÍ
K vyjmutí vyměnitelných baterií nepoužívejte ostré předměty.
Můžete instalovat paměťovou kartu microSD do přenosného
zařízení jako doplňkové úložiště nebo pro nahrání předem
uložených map.
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
2 Vyjměte baterii.
3 Držák karty posuňte doleva a zvedněte jej.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do konektoru mini-USB
Á v zařízení.
3 Druhý konec kabelu USB zasuňte do volného portu USB
v počítači.
Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako
vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se
systémem Windows a jako připojené svazky v počítačích se
systémem Mac.
Připojení obojku k počítači
OZNÁMENÍ
Aby nedocházelo ke korozi, osušte kontakty na obojku a okolní
oblast předtím, než připojíte nabíjecí klip.
Obojek můžete připojit k počítači a používat s programy, třeba
BaseCamp. Obojek není velkokapacitní úložiště.
1 Nacvakněte na obojek nabíjecí klip.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu mini-USB
kabelu s nabíjecím klipem.
3 Druhý konec kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
Přenos tras psa do zařízení BaseCamp
Trasy psa můžete přenést do zařízení BaseCamp.
1 Připojte obojek k počítači (Připojení obojku k počítači,
strana 13).
Obojek se automaticky zapne.
2 Stiskněte tlačítko na obojku.
3 Otevřít aplikaci BaseCamp.
Aplikace BaseCamp zařízení rozpozná.
4 Vyberte možnost Zařízení > Přijmout ze zařízení.
5 Vyberte ze seznamu požadovaný obojek a potvrďte tlačítkem
OK.
Aplikace BaseCamp vytvoří složku s přenesenými daty ve
složce Moje sbírka.
Odstranění souborů
4 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
5 Zavřete držák karet.
6 Posuňte držák karty směrem doprava a tím ho zajistěte.
Informace o zařízení
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1 Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
3 Vyberte soubor.
4 Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
13
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
• Po spárování přijímá vaše zařízení Garmin data pouze
z tohoto příslušenství, takže se můžete pohybovat v blízkosti
jiného příslušenství.
Návod k výměně baterií obojku psa
Komponenty K5
Dodatek
Příslušenství a náhradní díly
Zakoupení příslušenství
Přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com.
Volitelné mapy
Zařízení umožňuje používat doplňkové mapy, jako například
satelitní snímky BirdsEye, BlueChart g2 a podrobné mapy City
Navigator . Podrobné mapy mohou obsahovat další body zájmu,
jako jsou restaurace nebo námořní služby. Další informace
naleznete na webové stránce http://buy.garmin.com nebo
u svého prodejce Garmin.
®
®
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Volitelné příslušenství typu fitness
Se svým zařízením můžete použít volitelné příslušenství typu
fitness, včetně snímače srdečního tepu nebo snímače tempa.
Tato příslušenství používají ANT+ k odesílání dat do zařízení
bezdrátovou technologii.
Než budete moci použít příslušenství typu fitness se svým
zařízením, musíte příslušenství nainstalovat podle pokynů, které
jsou s ním dodány.
Používání volitelného příslušenství typu fitness
1 Umístěte zařízení v dosahu 3 metry (10 stop) od
příslušenství ANT+.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímač ANT.
3 Vyberte možnost Snímač srdečního tepu, Snímač tempa
bicyklu nebo Snímač Tempe.
4 Vyberte možnost Zapnuto, Vypnuto nebo Vyhledávání
nových.
5 Přizpůsobit datová pole tak, aby zobrazovala data srdečního
tepu nebo tempa (Přizpůsobení datových polí, strana 9.
Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením
Garmin
• Ověřte, zda je ANT+ příslušenství kompatibilní s vaším
zařízením Garmin.
• Před spárováním ANT+ příslušenství s vaším zařízením
Garmin se přesuňte do vzdálenosti minimálně 10 m
(32,9 stop) od jiného ANT+ příslušenství.
• Umístěte zařízení Garmin v dosahu 3 m (10 stop) ANT+
příslušenství.
• Po prvním spárování vaše zařízení Garmin automaticky
rozpozná ANT+ příslušenství pokaždé, když je aktivováno.
Tento proces proběhne automaticky po zapnutí zařízení
Garmin a trvá pouze několik sekund, pokud je příslušenství
aktivováno a pracuje správně.
14
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Zadní kryt
Zapínací tlačítko
Konektor baterie
Kryt přihrádky na baterie
Baterie
Napájecí konektor
Vyjmutí staré baterie
Než baterii vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré
nečistoty, vodu a úlomky. K tomu budete potřebovat malý
šroubovák Phillips.
1 Vyjměte šest šroubů z vnějších hran zadního krytu.
POZNÁMKA: Dva vnitřní šrouby nechejte na místě.
2 Odstraňte zadní kryt.
3 Odpojte konektor baterie a napájecí konektor.
4 Odstraňte šrouby, které zabezpečují kryt přihrádky na baterii.
5 Odstraňte kryt baterie a baterii.
Zapamatujte si orientaci baterie. Novou baterii je třeba
namontovat stejně.
Po odstranění staré baterie se obraťte na místní středisko
likvidace odpadu pro řádnou recyklaci baterie.
Instalace nové baterie
Než vložíte novou baterii, musíte odstranit starou (Vyjmutí staré
baterie, strana 14). K tomu budete potřebovat malý šroubovák
Phillips. Budete možná také potřebovat malý plochý šroubovák.
1 Instalujte novou baterii se stejnou orientací, jakou měla
původní baterie.
Konektor À by měl směřovat ke konci nejbližšího napájecího
tlačítka a hrbolek Á, kde se dráty připojují k baterii, musí
směřovat ke straně s kontakty nabíjecího klipu.
Dodatek
Než anténu VHF vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré
nečistoty, vodu a úlomky. Potřebujete také malý šroubovák
Phillips.
1 Odšroubujte z krytu přes anténu VHF 4 šrouby À.
POZNÁMKA: Poznamenejte si polohu jednoho krátkého
šroubu Á.
2 Umístěte kryt přihrádky na baterie zpět.
3 Namontujte zpět šrouby, které zabezpečí kryt přihrádky na
baterii.
4 Připojte konektor baterie a napájecí konektor.
K zajištění konektorů budete možná potřebovat plochý
šroubovák.
5 Aktivujte napájecí tlačítko, kterým otestujte spojení.
Pokud je spojení dobré, ozve se tón a stavová kontrolka se
zeleně rozbliká.
6 Vypněte zařízení.
7 Ověřte si, že je těsnění uvnitř dolního krytu pevně drží na
místě.
8 Dejte zpět zadní kryt.
9 Namontujte zpět šest šroubů, které zabezpečí zadní kryt.
Po instalaci nové baterie obojek nabijte na plnou kapacitu.
Výměna pásku obojku
Než pásek obojku vyměníte, musíte ze zařízení odstranit
veškeré nečistoty, vodu a úlomky (Čištění zařízení, strana 12).
1 Vytáhněte pásek obojku z antény GPS, vodítka antény VHF
a zařízení.
Možná bude nutné za pásek obojku tahat a vyvíjet na něj
tlak, abyste ho zcela odstranili. Možná budete muset uvolnit
šroub na pouzdru antény GPS, neodstraňujte ho však úplně.
2 Protáhněte nový pásek obojku zařízením, vodítkem antény
VHF a anténou GPS.
3 Pokud je to nutné, utáhněte šrouby, které zajišťují pouzdro
antény GPS.
Informace o vysílání VHF
Tento produkt je povoleno používat pouze v určitých vysílacích
pásmech, která se liší v závislosti na zemi použití. Přenosné
zařízení a modul pro psa umožňují, aby v nich uživatel
nainstaloval jinou anténu. Výměna antény může způsobit vyšší
výkon vysílání a silnější záření. Je zakázáno používat zařízení
s anténou třetí strany nebo s anténou, kterou neschválila
společnost Garmin. Na webové stránce www.garmin.com
/tracking-legal naleznete podrobnosti o výkonu a rádiových
frekvencích tohoto produktu, povoleném příslušenství
a omezení záření v různých zemích.
2 Odstraňte kryt.
3 Vymontujte šroub Â, kterým je anténa VHF připevněna
k zadnímu krytu.
4 Vytáhněte celou anténu z vodítka antény a starou anténu
5
6
7
8
odstraňte.
Oviňte vodítko antény kolem pásku obojku a novou anténu
VHF provlékněte vodítkem.
To pomůže, aby anténa směřovala vzhůru.
Umístěte zpět šroub, kterým byla anténa VHF připevněna
k zadnímu krytu.
Anténu VHF znovu přikryjte krytem.
Umístěte zpět na kryt 4 šrouby, přičemž krátký šroub dejte na
správné místo.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla
OZNÁMENÍ
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Otočte uzávěr À o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a
odemkněte jej.
Výměna antény VHF přenosného zařízení
1 Lokalizujte anténu VHF (Přenosné zařízení Atemos 50,
strana 1).
2 Otáčením proti směru hodinových ručiček anténu VHF
vyšroubujte, až se odpojí od zařízení.
3 Do portu antény vložte náhradní anténu VHF a rukou
anténou otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud to jde.
Výměna antény VHF v obojku psa
OZNÁMENÍ
Neohýbejte nadměrně pásek, který spojuje pouzdro hlavního
zařízení s anténou GPS.
Po odstranění krytu neporušte tmel naproti anténě VHF, protože
byste tak mohli poškodit voděodolné těsnění obojku psa.
Dodatek
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.
3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud,
například 1 A nebo 2 A.
4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
5 Zasuňte uzávěr a otočte jej o 90 stupňů ve směru hodinových
ručiček a zajistěte jej zpět do napájecího kabelu do vozidla
Ã.
Datová pole
Aktuální čas: Aktuální čas v rámci dne podle aktuální polohy a
nastavení času (formát, časová zóna a letní čas).
15
Azimut: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Barometr: Kalibrovaný aktuální tlak.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas do příštího: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Část cesty – celkem: Průběžný celkový čas strávený a
nestrávený pohybem od posledního vynulování.
Čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové
destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas v příštím: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do
dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného
trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Doba cesty – pohyb: Průběžný čas strávený pohybem od
posledního vynulování.
Doba cesty – zastávky: Průběžný čas nestrávený pohybem od
posledního vynulování.
Do kurzu: Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili
na trasu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Frekvence aktualizace: Frekvence, s níž obojek posílá data do
přenosného zařízení.
Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru
a změny převýšení.
Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné
absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské
výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Kurz: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Kurz
může být zobrazen jako plánovaná nebo nastavená trasa.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Maximální nadmořská výška: Nejvyšší dosažená nadmořská
výška od posledního vynulování.
Maximální rychlost: Nejvyšší dosažená rychlost od posledního
vynulování.
Maximální sestup: Maximální rychlost sestupu ve stopách za
minutu nebo metrech za minutu od posledního vynulování.
Maximální výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za
minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.
Minimální nadmořská výška: Nejnižší dosažená nadmořská
výška od posledního vynulování.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Odbočit: Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli a vaším
současným kurzem. L znamená otočit doleva. P znamená
otočit doprava. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odchylka od kurzu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou
jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Okolní tlak: Nekalibrovaný okolní tlak.
Počítadlo kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro
všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud
vynulujete data cesty.
Pozice (šířka/délka): Aktuální pozice dle souřadnic délky a
šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.
Pozice (vybraná): Aktuální pozice používající vybrané
nastavení formátu souřadnic.
16
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Poloha GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost při pohybu a při
zastavení od posledního vynulování.
Průměrná rychlost pohybu: Průměrná rychlost při pohybu od
posledního vynulování.
Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od
posledního vynulování.
Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od
posledního vynulování.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost přiblížení: Rychlost, kterou se blížíte po trase
k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
Tempo: Počet otáček klik pedálů nebo počet kroků za minutu.
Zařízení musí být připojeno k příslušenství pro sledování
kadence, aby se zobrazila tato data.
Trasa celkem: Průběžná vzdálenost uražená od posledního
vynulování.
Trasový bod v cíli: Poslední bod na trase k cíli. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Trasový bod v příštím: Další bod na trase. Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
Ukazatel: Šipka ukazuje ve směru dalšího trasového bodu nebo
odbočky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Vertikální rychlost do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo
sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Vzdálenost do cíle: Zbývající vzdálenost do cílové destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost do příštího: Zbývající vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Odstranění problémů
Přenosné zařízení neodpovídá
Pokud přenosné zařízení přestane reagovat, můžete je
vynulovat.
POZNÁMKA: Tímto krokem nevymažete žádná data ani
nastavení.
1 Vyjměte baterie.
2 Nainstalujte zpět baterie (Instalace baterií, strana 1).
Identifikační čísla mých obojků kolidují
Každý pes, jehož sledujete, má vlastní identifikační číslo. Pokud
mají dva psi v rozsahu přenosného zařízení stejné identifikační
číslo, upozorní vás přenosné zařízení na kolidující identifikační
signál. Kolizi vyřešte podle pokynů na obrazovce.
Kdykoli je to možné, umožněte přenosnému zařízení, aby
přiřazovalo identifikační čísla automaticky. Je-li třeba, můžete
psovi identifikační číslo přiřadit manuálně.
Dodatek
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na adresu garmin.com/express .
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Dodatek
17
Rejstřík
A
aktualizace, software 12
alarmy
hodiny 8
námořní 11, 12
tóny 10
varovné body 8
almanach 8
ANT+ snímače, párování 14
Anténa VHF 15
B
BaseCamp 4, 10, 13
baterie 12, 14
instalace 1
maximalizace 4, 10
skladování 13
výměna 14
životnost 10
Č
časy pro lov a rybolov 8
časy východu a západu Slunce 8
čištění zařízení 12
D
Dálkové ovládání VIRB 9
data
sdílení 9
sdílení dat 9
datová pole 3, 7, 9
G
Garmin Express 12
aktualizace softwaru 12
registrace zařízení 12
GPS 9
nastavení 10
H
hejno, označení 5
hlavní menu, přizpůsobení 9
hledání poloh 7
hřiště, ukazatel 7
CH
chirp 9, 11
I
ID zařízení 12
ikony 3
informace o trase
vynulování 8
zobrazení 8
J
jas 2
K
kalendář 8
kalibrace, výškoměr 8
klávesnice 2
kompas 7
kalibrace 7
nastavení 11
navigace 7
kontakt 4
ID 5
přidání 4, 5
zobrazení na mapě 5
L
lovec 4
M
mapy 5, 6
aktualizace 12
datová pole 7
nastavení 10, 11
18
navigace 7
orientace 7, 10
přiblížení nebo oddálení 2
volitelné 14
změna velikosti 10
měrné jednotky 11
metrika lovu 3
N
nabíjení, obojek 1
nadmořská výška 6, 8
graf 8
náhradní díly 14, 15
námořní, nastavení alarmů 11
napájecí kabely, výměna pojistky 15
nastavení 10, 11
nastavení času 11
navigace 2, 7
výškoměr 8
název, úprava 3
O
obojek 4
Anténa VHF 1, 15
nabíjení 1
nasazení 2
výměna baterie 14
výměna pásku 15
obrazovka. Viz také podsvícení
čištění 12
jas 2
nastavení 10
odstranění
profily 10
všechna uživatelská data 13
odstranění problémů 16
signály psů 16
P
paměťová karta 13, 14
Paměťová karta microSD. Viz paměťová karta
párování, ANT+ snímače 14
pes 3
frekvence aktualizace 4
ID 4
informace 3
kódy pro sledování nebo ovládání 4
nastavení 10
navigace k 2
prošlé trasy 3, 13
přidání 4
sledování 2–4
statistiky 3
typ 3
upozornění 3
plánovač cesty. Viz trasy
počítač, připojení 13
podsvícení 2, 10
pojistka, výměna 15
poklady 8, 9
nastavení 11
stahování 8
profily 10
odstranění 10
úprava 10
prošlé trasy 3, 6, 7
nahrávání 6
nastavení 10
navigace 7
uložení 6
přenos
prošlé trasy 13
soubory 8, 13
přiblížení/oddálení, mapy 2
přidání psa 4
příslušenství 14
registrace zařízení 12, 17
resetování zařízení 16
S
satelitní signály 9
příjem 2
software, aktualizace 12
soubory, přenos 8, 13
stahování, poklady 8
stopky 9
T
technické údaje 12
tlačítka 1
uzamčení 1
tóny 10
TracBack 7
trasové body 5, 7
navigace 5
odstranění 6
projekce 5
uložení 5
úprava 5
trasy 6
nastavení 11
navigace 6
odstranění 6
úprava 6
vytvoření 6
U
ukazatel směru 7
upozornění
pes 3
poloha 3
USB
konektor 1
odpojení 13
přenos souborů 13
režim velkokapacitního paměťového
zařízení 13
uzamčení, tlačítka 1
uživatelská data, odstranění 13
V
varovné alarmy 8
vlastní datová pole 9
výpočet plochy 8
vysílací pásma 15
výškoměr 11
kalibrace 8
W
WAAS 10
Z
Zadej směr a jdi 7
záchranný režim 9
zapínací tlačítko 2
zařízení, registrace 17
zóny geofence 3
R
rádiová komunikace 4
rádiová komunikace v zorném poli 4
registrace produktu 12, 17
Rejstřík
support.garmin.com
Srpen 2017
190-02263-41_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising