Garmin | DC™ 50 Dog Tracking Collar | Garmin DC™ 50 Dog Tracking Collar Snabbstartshandbok

Garmin DC™ 50 Dog Tracking Collar Snabbstartshandbok
Astro 320 med DC 50
™
®
Snabbstartshandbok
December 2013
190-01628-59_0B
Tryckt i Taiwan
Introduktion
Knappsats
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Ställa in Astro systemet
Innan du kan använda alla funktioner på DC 50-enheten måste
du uppdatera Astro till den senaste programvaruversionen.‍ Se
användarhandboken för Astro 320 med DC 50.‍
Du måste ställa in den handhållna Astro enheten och
hundhalsbandsenheten DC 50 innan du kan använda
enheterna.‍
1 Sätt i batterierna i den handhållna enheten (Installera
batterier).‍
2 Ladda hundhalsbandsenheten (Ladda
hundhalsbandsenheten).‍
3 Slå på enheterna (Slå på enheterna).‍
4 Om det behövs lägger du till hundhalsbandsenheten i den
handhållna enheten (Lägga till en hund).‍
5 Hämta satellitsignaler (Söka satellitsignaler).‍
IN
Tryck här för att zooma in på kartan.‍
OUT
Tryck här för att zooma ut på kartan.‍ž
MAP
Tryck här för att visa kartan.‍
MENU
Tryck här för att öppna menyn för den aktiva sidan.‍
Tryck två gånger för att öppna huvudmenyn.‍
ENTER
Tryck här för att välja alternativ och bekräfta meddelanden.‍
BACK
Översikt över enheterna
Tryck här för att avbryta datainmatningen eller återgå till
föregående meny eller sida.‍
MARK
Tryck här för att markera din aktuella position.‍
Astro 320 handenhet
DOG
Tryck här för att visa hundspårningssidan.‍
MEDDELANDE
Undvik att använda en radio med hög effekt (mer än 5 watt) i
närheten av den handhållna enheten.‍ Det kan orsaka
permanent skada på den handhållna enheten.‍
Tryck här för att visa eller bläddra igenom alternativ och för att flytta
kartpekaren.‍
Låsa knappsatsen
1 Välj .‍
2 Välj OUT.‍
DC 50, hundhalsbandsenhet
À
Á
Â
Ã
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
GPS-antenn
VHF-antenn
Strömknapp
Skärm
Knappsats
USB-port (under väderskyddslock)
microSD™ kortplats (under batteriluckan)
Monteringsfläns
Batterilock med D-ring
VHF-antenn
Halsband
GPS-antenn
Strömknapp
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin®
webbplatsen.‍
• Gå in på www.garmin.com/‍astro.‍
• Gå till www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Gå in på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller kontakta din Garmin
återförsäljare för mer information om tillbehör och
utbytesdelar.‍
Hämta användarhandboken
Du kan hämta den senaste användarhandboken från
webbplatsen.‍
1 Gå till www.garmin.com/‍support.‍
2 Välj Manualer.‍
2
3 Följ instruktionerna på skärmen för att välja din produkt.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Installera batterier
Den handhållna enheten drivs av två AA-batterier (medföljer ej).‍
Använd NiMH- eller litiumbatterier för bästa resultat.‍
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.‍
2 Sätt i två AA-batterier med rätt polriktning.‍
3
4
5
6
Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.‍
Håll ned .‍
Välj Inställning > System > Batterityp.‍
Välj Alkaliska, Litium eller Uppladdningsbart NiMH.‍
1 Gå utomhus till en öppen plats.‍
2 Slå på de två enheterna (Slå på enheterna).‍
3 Tryck på strömknappen på handenheten.‍
visar GPS-signalstyrkan.‍
När halsbandet har hittat satellitsignaler blinkar lysdioden grönt
två eller tre gånger.‍
Lägga till en hund
Den handhållna enheten kan spåra upp till tio hundar med
hundhalsbandsenheter.‍ Om du köper ytterligare
hundhalsbandsenheter kan du länka dem till den handhållna
enheten.‍ För att kunna länka enheterna måste den handhållna
enheten vara så nära hundhalsbandsenheten att de kan röra vid
varandra, eller också måste du veta ID-numret för
hundhalsbandsenheten.‍
1 Välj DOG.‍
2 Välj Lägg till hund.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Som standard får den nya hunden namnet "Hund" och
tilldelas ett slumpmässigt ID-nummer.‍
Ett felmeddelande kan visas om ID-numret orsakar konflikt
med en annan hunds ID-nummer.‍
Statusinformation
Information om satellitsignal och batteristatus visas på
huvudmenyn och när du väljer .‍
Ladda hundhalsbandsenheten
Anger satellitsignalstyrkan.‍
MEDDELANDE
För att förhindra korrosion bör du noggrant torka av kontakterna
på halsbandet och området omkring dem innan du ansluter
laddningsfästet.‍
Anger återstående batteriladdning.‍
Du bör ladda batteriet helt innan du använder enheten första
gången.‍ Det tar ungefär fem timmar att ladda ett urladdat
batteri.‍ Enheten laddas inte utanför temperaturområdet 0 till
45 °C (32 till 113 °F).‍
1 Knäpp fast laddningsfästet À på enheten Á.‍
Blinkar när enheten upptäcker en signal (t.‍ex.‍ en hundhalsbandsenhet)
på den kanal som den tar emot.‍
Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka
OBS! Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan begränsas när
batteriet är lågt.‍
Omfattande användning av skärmbelysning kan förkorta
batteriets livslängd avsevärt.‍
1 Välj .‍
2 Välj för att bläddra igenom ljusstyrkenivåerna.‍
3 Välj ENTER.‍
Markera fordonets position
Du kan markera platsen för ditt fordon så att du kan navigera
tillbaka dit efter en jakttur.‍
1 På huvudmenyn väljer du Starta ny jakt.‍
2 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Hundspårning
2 Anslut strömkabeln till en strömkälla.‍
Statuslysdioden lyser med ett fast rött ljus medan enheten
laddas.‍
3 När statuslysdioden börjar lysa med ett fast grönt sken kan
du ta bort laddningsfästet från halsbandet.‍
Slå på enheterna
• Tryck in strömknappen på den handhållna enheten tills LCDskärmen slås på.‍
• Tryck in strömknappen på hundhalsbandsenheten tills
statuslysdioden blinkar och halsbandet piper.‍
Söka satellitsignaler
Både halsbandet och handenheten måste ta emot
satellitsignaler innan du sätter på halsbandet på hunden.‍ Det
kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalerna.‍
Med handenheten kan du spåra din hund, upp till 14,48 km (9
miles) bort med hjälp av hundspårningskompass eller karta.‍
Kartan visar var du och din hund befinner er, samt hundens
spår.‍ På hundspårningskompassen anger pekaren riktningen på
hundens aktuella position.‍
OBS! Både halsbandet och handenheten måste hämta
satellitinformationen innan du kan spåra hunden på
handenheten.‍
Sätta på halsbandet på hunden
Innan du sätter på hunden halsbandet måste du para ihop
handenheten och halsbandet (Lägga till en hund) och hämta
satellitsignaler (Söka satellitsignaler).‍
1 Placera halsbandet så att VHF-antennen pekar uppåt, GPSantennen är vänd uppåt och lysdioderna är vända framåt.‍
2 Placera halsbandet mitt på hundens hals.‍
3 Dra åt remmen så att den sitter tätt runt hundens hals.‍
3
OBS! Halsbandet ska sitta åt så att det inte kan rotera eller
glida på hundens hals.‍ Hunden måste kunna svälja mat och
vatten normalt.‍ Du bör iaktta hundens beteende för att
kontrollera att halsbandet inte sitter för hårt.‍
En fulladdad hundhalsbandsenhet fungerar i cirka 26 timmar
när du använder rapportering med fem sekunders intervall.‍
• Använd siktlinje-radiokommunikation (Kommunikation med
halsbandet).‍
• På hundspårningssidan väljer du MENU > Små siffror för att
minska textstorleken.‍
Då kan du se flera hundar samtidigt på hundspårningssidan.‍
Enhetsinformation
VHF-radioinformation
Den här produkten får endast användas på specifika
radiofrekvenser, vilka varierar beroende på användningsland.‍
Detaljer om produktens radiofrekvens hittar du i
produktförpackningen eller på www.garmin.com/‍astro​-legal.‍
Byta VHF-antennen i hundhalsbandsenheten
4 Om remmen är för lång kan du skära bort den överflödiga
biten, men se till att spara minst 7,62 cm (3 tum).‍
Kommunikation med halsbandet
Handenheten och hundhalsbandsenheten kommunicerar med
hjälp av radiosignaler.‍ Objekt som är i vägen för radiosignalerna
minskar signalens kvalitet.‍ En fri siktlinje mellan handenheten
och hundhalsbandsenheten ger den bästa
kommunikationssignalen.‍ Blockerade radiovågor resulterar i en
dålig signal.‍ Bästa siktlinjeförhållande får du om du förflyttar dig
till den högsta punkten i området (t.‍ex.‍ toppen av en kulle).‍
Bäst
MEDDELANDE
Böj inte bandet som förbinder huvudenhetens hölje och GPSantennen.‍
När locket är borttaget ska du inte röra tätningsmedlet mittemot
VHF-antennen, eftersom detta kan skada den vattentäta
packningen på hundhalsbandsenheten.‍
Innan du byter VHF-antennen måste du ta bort smuts och
vatten från enheten.‍ Du behöver även en liten kryssmejsel.‍
1 Ta bort de 4 skruvarna À från locket ovanpå VHF-antennen.‍
OBS! Du bör notera placeringen av den korta skruven Á.‍
Bra
Dåligt
Kalibrera kompassen
OBS! Du måste kalibrera den elektroniska kompassen
utomhus.‍ Stå inte nära föremål som påverkar magnetfält, t.‍ex.‍
bilar, hus eller kraftledningar.‍
Enheten har en elektronisk kompass med tre axlar.‍ Kalibrera
kompassen när du har förflyttat dig stora avstånd, upplevt
temperaturförändringar eller bytt batteriet.‍
1 Välj DOG > MENU.‍
2 Välj Kalibrera kompass > Start.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
2 Bänd loss locket.‍
3 Ta bort skruven  som fäster VHF-antennen mot den bakre
4
5
Garmin BaseCamp™ BaseStation
För att få ut mesta möjliga av din Garmin enhet kan du hämta
programvaran BaseCamp.‍ Gå in på www.garmin.com
/‍basecamp.‍ Du kan visa och organisera dina kartor, waypoints,
rutter och spår och skicka dem till enheten.‍ Du kan också
använda BaseStation-funktionen för att följa hundarna i realtid
på din dator.‍
6
7
8
plattan.‍
Dra ut hela antennen ur styrningen för att ta bort den gamla
antennen.‍
Linda antennstyrningen runt halsbandsremmen och trä den
nya VHF-antennen genom styrningen.‍
Detta hjälper till att rikta antennen uppåt.‍
Sätt tillbaka skruven som fäster VHF-antennen mot den
bakre plattan.‍
Sätt tillbaka luckan över VHF-antennen.‍
Sätt tillbaka de 4 skruvarna på luckan, och sätt den korta
skruven på rätt plats.‍
Tips
Tillbehör
• Slå på hundhalsbandsenheten så att den kan söka efter
satelliter innan du sätter på den på din hund.‍
Då hämtar hundhalsbandsenheten satellitsignaler mycket
snabbare.‍
• Ha extra AA-batterier med dig till den handhållna enheten.‍
• Använd hundhalsbandsenheten fulladdad.‍
Valfria tillbehör som fästen, kartor, träningstillbehör och
utbytesdelar hittar du på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller hos din
Garmin återförsäljare.‍
4
Felsökning
Min handhållna enhet svarar inte
Om din handhållna enhet slutar svara kan du återställa den.‍
OBS! Detta raderar inte dina data eller inställningar.‍
1 Ta bort batterierna.‍
2 Sätt tillbaka batterierna (Installera batterier).‍
Min hundhalsbandsenhet svarar inte
Om din hundhalsbandsenhet slutar svara kan du återställa den.‍
Håll in i 20 sekunder.‍
Hundhalsbandsenheterna har motstridiga ID-nummer
Varje hund som du spårar har ett eget ID-nummer.‍ Om två
hundar som är inom räckhåll för handenheten har samma IDnummer varnar handenheten om motstridiga ID-signaler.‍ Följ
instruktionerna på skärmen för att lösa konflikten.‍
När det är möjligt bör du låta handenheten tilldela enheterna IDnummer automatiskt.‍ Om det behövs kan du manuellt tilldela ett
nytt ID-nummer för en hund.‍
Kontakta Garmin produktsupport
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin®, Garmin-logotypen och Astro® är varumärken som tillhör Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder.
ANT+™, BaseCamp™ och DC™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd från Garmin.
microSD™ och microSD-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
0681
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising